Samsung | SM-G900F | Samsung Galaxy S V คู่มือการใช้งาน (Lollipop)

SM-G900F
SM-G900H
คู่มือการใช้งาน
Thai. 01/2015. Rev.1.0
www.samsung.com
สารบัญ
อ่านก่อน
33 การกรอกข้อความ
36 การใช้งานคุณสมบัติประหยัดพลังงาน
37 การเข้าถึงข้อมูลวิธีใช้
การเริ่มต้นใช้งาน
8
10
11
12
15
18
20
20
21
ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง
ปุ่ม
ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์
การติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ด และ
แบตเตอรี่
การชาร์จแบตเตอรี่
การใส่การ์ดความจ�ำ
การเปิดและปิดเครื่อง
การถือเครื่อง
การล็อกและการปลดล็อกเครื่อง
การปรับให้เป็นส่วนตัว
38
38
41
42
42
43
43
การเชื่อมต่อเครือข่าย
เบื้องต้น
22
25
26
28
31
31
การสลับเป็นโหมดใช้ง่าย
การจัดการหน้าจอหลักและหน้าจอแอพ
การเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอ
การตั้งค่าวอลล์เปเปอร์
การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า
การตั้งค่าบัญชี
การย้ายรายชื่อจากเครื่องอื่นมายังเครื่อง
ของคุณ
45
45
47
47
48
การใช้หน้าจอสัมผัส
ไอคอนตัวบ่งชี้
แผงการแจ้งเตือนและแผงการตั้งค่าด่วน
หน้าจอหลักและหน้าจอแอพ
การเปิดแอพ
การติดตั้งหรือการถอนการติดตั้งแอพ
2
การเชื่อมเข้ากับเครือข่ายมือถือ
การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
การใช้งานการเร่งความเร็วการดาวน์โหลด
การใช้งานการสลับเครือข่ายอัจฉริยะ
การเชื่อมโยงเครือข่ายของเครื่องและการใช้
งานฮอตสปอตมือถือ
สารบัญ
คุณสมบัติการเคลื่อนไหวและการใช้งาน
50
54
54
58
59
60
76
76
77
79
80
82
82
83
84
การเคลื่อนไหวเพื่อควบคุม
แอร์ววิ
มัลติวินโดว์
กล่องเครื่องมือ
ท�ำงานมือเดียว
เพิ่มความไวหน้าจอสัมผัส
โทรศัพท์
61 การโทรออก
64 การรับสายโทรเข้า
65 ระหว่างการโทร
การเริ่มต้นกล้องในหน้าจอเมื่อล็อก
การใช้งานโหมดถ่ายภาพ
การใช้งานโหมดถ่ายภาพและเพิ่มเติม
การใช้งานโหมดกล้องคู่
การใช้งานโหมดทัวร์เสมือน
การใช้ลักษณะพิเศษฟิลเตอร์
การใช้งานคุณสมบัติซูม
การใช้งานโหมดช่องมองภาพระยะไกล
การเปลี่ยนการตั้งค่ากล้องถ่ายรูป
แกลเลอรี่
85 การดูเนื้อหาในเครื่อง
87 การแก้ไขเนื้อหาในเครื่อง
รายชื่อ
อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคม
66 การเพิ่มรายชื่อ
66 การจัดการรายชื่อ
90 อินเตอร์เน็ต
91Chrome
91 แฮงเอาท์
91ChatON
ข้อความและอีเมล
68 ข้อความ
70 อีเมล
71 Gmail
S Health
92
93
94
95
96
กล้องถ่ายรูป
72 การถ่ายภาพหรือวิดีโอ
74 การใช้งานเอฟเฟ็กต์ HDR (ริชโทน)
74 การใช้งานโหมดโฟกัสที่เลือก
3
เกี่ยวกับ S Health
การเริ่มต้น S Health
การก�ำหนดค่าหน้าจอหลักของ S Health
การใช้งานเมนู S Health
การนับจ�ำนวนก้าว
สารบัญ
ความปลอดภัย
97 การบันทึกข้อมูลการออกก�ำลังกาย
103 การบันทึกอาหารที่รับประทาน
104 การใช้งานเมนูเพิ่มเติม
125 โหมดฉุกเฉิน
127 การส่งข้อความขอความช่วยเหลือ
128 การแจ้งเตือนสภาพอากาศร้ายแรง (Geo
News)
คุณสมบัติเกี่ยวกับเสียง
105 S Voice
107 บันทึกเสียง
109 ค้นหาด้วยเสียง
109 โหมดรถยนต์
โปรแกรมอรรถประโยชน์
130 S Finder
131 S Planner
133 เครื่องคิดเลข
134 นาฬิกา
135 ไดรฟ์
135 Dropbox
136 Google
137 Kids Mode
140 แว่นขยาย
140 แผนที่
141 สมุดบันทึก
142 ไฟล์ส่วนตัว
มัลติมีเดีย
114 เพลง
116 วิดีโอ
117 YouTube
118 Flipboard
118 Google+
118 รูปภาพ
119 Play เกม
119 Play เพลง
119 Play แผงหนังสือ
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น
143NFC
145 บลูทูธ
148 S Beam
149 เชื่อมต่อด่วน
153 Smart Remote
156 Screen Mirroring
158 การใช้งานคุณสมบัติการพิมพ์จากมือถือ
ระบบป้องกัน
120 ตัวสแกนลายนิว้ มือ
123 โหมดส่วนตัว
4
สารบัญ
การจัดการเครื่องและข้อมูล
195 การกลับสีหน้าจอ
196 การปรับสี
196 การตั้งค่าการแจ้งเตือนด้วยแฟลช
196 การปิดเสียงทั้งหมด
197 การก�ำหนดค่าค�ำบรรยาย
197 การปรับสมดุลเสียง
198 การใช้งานเสียงโมโน
198 การใช้งานการตรวจจับเสียงเด็กร้องไห้
198 ใช้การตอบสนองระบบสัมผัสอัตโนมัติ
199 การใช้งานเมนูผู้ช่วย
200 เปิดหน้าจอด้วยคุณสมบัติท่าทางแบบไม่
สัมผัส
200 การตั้งค่าทางเลือกการหน่วงเวลาการสัมผัส
ค้าง
201 การใช้งานโหมดควบคุมการโต้ตอบ
201 การรับหรือการวางสาย
202 การใช้งานโหมดสัมผัสครั้งเดียว
202 การก�ำหนดค่าการเข้าใช้งาน
203 การใช้งานคุณสมบัติที่มีประโยชน์อื่นๆ
159 การอัพเกรดเครื่อง
160 การถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องกับ
คอมพิวเตอร์
161 การส�ำรองและการเรียกคืนข้อมูล
162 การรีเซ็ตข้อมูล
การตั้งค่า
163 เกี่ยวกับการตั้งค่า
163 การตั้งค่าด่วน
163 การเชื่อมต่อเครือข่าย
167 เชื่อมต่อและแชร์
168 เสียงและการแสดงผล
172 การใช้งานส่วนตัว
173 การเคลื่อนไหว
174 ผู้ใช้และแบ็คอัพ
175 ระบบ
181 แอพพลิเคชั่น
181 การตั้งค่า Google
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
การเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ทุพพลภาพ
182 การเข้าใช้งาน
183 การใช้งานปุ่มหน้าหลักเพื่อเปิดเมนูการเข้า
ใช้งาน
183 TalkBack
194 การเปลี่ยนขนาดแบบอักษร
195 การขยายหน้าจอ
195 การเตือนเมื่อมีการแจ้งเตือน
5
อ่านก่อน
อุปกรณ์นี้ให้การสื่อสารระบบโทรศัพท์มือถือและบริการมีเดียโดยใช้มาตรฐานและความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด
ของซัมซุง คู่มือการใช้งานและข้อมูลนี้มีให้ที่ www.samsung.com ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชั่นและคุณสมบัติ
ของเครื่อง
• โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้ก่อนใช้งานเครื่องของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานที่ปลอดภัยและถูกต้อง
• ค�ำอธิบายต่างๆ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าปกติของเครื่อง
• เนื้อหาบางส่วนอาจแตกต่างจากเครื่องของคุณ ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาค ผู้ให้บริการ หรือซอฟต์แวร์ของเครื่อง
• เนื้อหา (เนื้อหาคุณภาพสูง) ที่จ�ำเป็นต้องใช้งาน CPU และ RAM สูง จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�ำงานโดย
รวมของอุปกรณ์ แอพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นอาจไม่สามารถท�ำงานเป็นปกติ ทั้งนี้ขึ้นกับข้อก�ำหนดของอุปกรณ์และ
สิ่งแวดล้อมที่ใช้งานอุปกรณ์นั้น
• ซัมซุงไม่รับผิดต่อปัญหาด้านประสิทธิภาพที่เกิดจากแอพที่ให้มาโดยผู้ให้บริการรายอื่นนอกเหนือจากซัมซุง
• ซัมซุงไม่รับผิดต่อปัญหาประสิทธิภาพการท�ำงานหรือความเข้ากันไม่ได้ซึ่งเกิดจากการตั้งค่าลงทะเบียน หรือการเปลี่ยน
แปลงซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการการแก้ไข การพยายามก�ำหนดค่าระบบปฏิบัติการอาจท�ำให้เครื่องหรือแอพท�ำงานผิด
ปกติ
• ซอฟต์แวร์ ข้อมูลเสียง วอลเปเปอร์ รูปภาพ และสื่ออื่นๆ ที่ให้มาพร้อมเครื่องนี้ ได้รับสิทธิ์ให้ใช้งานได้โดยจ�ำกัด การ
ดึงเอาข้อมูลและใช้สื่อเหล่านี้เพื่อการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ใช้มีความรับผิดชอบ
ทุกประการส�ำหรับกรณีการใช้งานสื่อผิดกฎหมาย
• คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมส�ำหรับบริการข้อมูล เช่น การส่งข้อความสนทนา การอัพโหลดและดาวน์โหลด การ
ซิงค์อัตโนมัติ หรือการใช้งานบริการบอกต�ำแหน่ง เพื่อหลีกเลี่ยงค่าบริการเพิ่มเติม ให้เลือกแพ็กเกจค่าบริการข้อมูลที่
เหมาะสม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณส�ำหรับรายละเอียด
• แอพพื้นฐานที่มากับอุปกรณ์อาจมีการอัพเดทและอาจไม่รองรับการใช้งานอีกต่อไป โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หากคุณมีคำ� ถามเกี่ยวกับแอพที่ให้มาพร้อมอุปกรณ์ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง ส�ำหรับแอพที่ติดตั้งโดยผู้ใช้ ให้ติดต่อผู้
ให้บริการ
• การดัดแปลงระบบปฏิบัติการหรือติดตั้งซอฟท์แวร์จากแหล่งที่ไม่เป็นทางการอาจส่งผลให้อุปกรณ์ทำ� งานผิดปกติ ข้อมูล
เสียหาย หรือสูญหาย การกระท�ำเหล่านี้เป็นการละเมิดข้อตกลงอนุญาตการใช้งานของซัมซุง และจะท�ำให้การรับ
ประกันสิ้นสุดลง
6
อ่านก่อน
ไอคอนเพื่อการแนะน�ำ
ค�ำเตือน: สถานการณ์ที่อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวคุณหรือผู้อื่น
ข้อควรระวัง: สถานการณ์ที่อาจท�ำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องหรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ
หมายเหตุ: ข้อควรรู้ ค�ำแนะน�ำในการใช้งาน หรือข้อมูลเพิ่มเติม
7
การเริ่มต้นใช้งาน
ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง
แอลอีดีอินฟราเรด
เซ็นเซอรตรวจจับการเขาใกล/
แสง/ทาทาง
ไฟแจงเตือน
กลองหนา
หูฟง
ปุมเปดปดเครื่อง
หนาจอสัมผัส
ปุมหนาหลัก
ปุมยอนกลับ
ปุมแอพที่เพิ่งเรียกใช
แจ็คอเนกประสงค
ไมโครโฟน
ชองเสียบชุดหูฟง
ไมโครโฟน
เสาอากาศ GPS
กลองหลัง
ปุมระดับเสียง
แฟลช
ฝาครอบดานหลัง
เสาอากาศ NFC (บนแบตเตอรี่)
ลําโพง
เสาอากาศหลัก
8
การเริ่มต้นใช้งาน
• อย่าบังบริเวณเสาอากาศด้วยมือของคุณหรือวัตถุอื่นๆ การกระท�ำเช่นนั้นอาจท�ำให้เกิดปัญหาในการเชื่อมต่อ
หรือท�ำให้แบตเตอรี่หมดลง
• ห้ามติดฟิล์มกันรอย เนื่องจากเป็นสาเหตุให้เซนเซอร์ท�ำงานผิดปกติ
การดูแลรักษาคุณสมบัติกันน�้ำและกันฝุ่น
เครื่องอาจเสียหายถ้ามีน�้ำหรือฝุ่นเข้ามาในตัวเครื่อง ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้อย่างรอบคอบเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิด
กับเครื่อง และเพื่อรักษาประสิทธิภาพการกันน�้ำและกันฝุ่นของเครื่อง
• ห้ามแช่เครื่องลงในน�้ำที่ความลึกเกิน 1 ม. และห้ามแช่ไว้นานเกิน 30 นาที
• ตรวจสอบว่าฝาหลังและฝาปิดแจ็คอเนกประสงค์ปิดสนิท มิฉะนั้นอาจไม่สามารถกันน�้ำและฝุ่นได้
• ห้ามแช่เครื่องไว้ในน�้ำเป็นระยะเวลานาน
• ห้ามน�ำเครื่องไปสัมผัสถูก น�้ำที่ไหลแรง เช่น น�้ำที่ไหลจากก๊อกน�้ำ คลื่นทะเล หรือน�้ำตก
• ห้ามเปิดฝาเครื่องในขณะที่เครื่องอยู่ในน�้ำ หรืออยู่ในสถานที่ที่มีความชื้นสูง เช่น สระว่ายน�ำ ้ หรือห้องน�้ำ
• ห้ามเปิดฝาครอบด้านหลังโดยใช้มือที่เปียก หรือในขณะที่เครื่องเปียก
• ยางกันรั่วที่ติดเข้ากับฝาครอบด้านหลังเป็นส่วนประกอบที่ส�ำคัญของเครื่อง เปิดหรือปิดฝาครอบด้านหลังด้วยความ
ระมัดระวังเพื่อไม่ให้ยางกันรั่วเสียหาย ตรวจสอบด้วยว่ายางกันรั่วไม่มีเศษวัสดุ เช่น ทรายหรือฝุ่น เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดความเสียหายต่อเครื่อง
• ห้ามถอดหรือน�ำฝาปิดแจ็คอเนกประสงค์ออกจากเครื่อง
• ถ้าหากเครื่องถูกน�ำ้ จืด ให้ท�ำให้แห้งสนิทด้วยผ้าสะอาดและนุ่ม ถ้าหากเครื่องถูกของเหลวใดๆ ที่ไม่ใช่น�้ำจืด ให้ล้าง
เครื่องด้วยน�ำ้ สะอาดทันทีและท�ำให้แห้งสนิทด้วยผ้าสะอาดและนุ่ม การไม่ล้างเครื่องด้วยน�้ำแล้วท�ำให้แห้งตามค�ำแนะน�ำ
อาจท�ำให้เครื่องเกิดปัญหาในการท�ำงานหรือความสวยงามของเครื่อง
• ฝาครอบด้านหลังและฝาครอบแจ็คอเนกประสงค์อาจหลวม ถ้าท�ำเครื่องร่วงหล่นหรือกระแทก ตรวจสอบว่าฝาครอบ
ทั้งหมดเข้าที่และปิดสนิท
9
การเริ่มต้นใช้งาน
• ถ้าเครื่องตกน�ำ้ หรือไมโครโฟนหรือล�ำโพงเปียก เสียงที่ได้ยินในระหว่างการโทรอาจไม่ชัดเจน ตรวจสอบว่าไมโครโฟน
หรือล�ำโพงสะอาดและแห้งโดยการเช็ดด้วยผ้าแห้ง
• การออกแบบให้เครื่องมีคุณสมบัติกันน�้ำ ท�ำให้เครื่องอาจสั่นเล็กน้อยในบางสถานการณ์ การสั่นในกรณีเหล่านี้ เช่น
เมื่อเปิดระดับเสียงดัง เป็นอาการปกติ และไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�ำงานของเครื่อง
• หน้าจอสัมผัสและคุณสมบัติอื่นๆ อาจไม่ท�ำงานเป็นปกติ ถ้าใช้งานเครื่องในน�้ำหรือของเหลวอื่นๆ
• เครื่องของคุณได้รับการทดสอบภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีการควบคุม และผ่านการรับรองคุณสมบัติการกันน�้ำและฝุ่น
ภายใต้สภาวะที่กำ� หนด (ตรงตามข้อก�ำหนดของการจัดประเภท IP67 ดังที่ระบุไว้ในมาตรฐานสากล IEC 60529 - ระดับ
การป้องกันโดยตัวถัง [รหัส IP], สภาวะการทดสอบเครื่อง: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 เมตร, เป็นเวลา 30 นาที)
แม้ว่าจะมีการจัดประเภทดังกล่าวก็ตาม แต่ไม่ได้หมายความว่าเครื่องของคุณจะปลอดภัยจากความเสียหายเนือ่ งจากน�้ำ
ได้ในทุกสถานการณ์
ปุ่ม
ปุ่ม
ปุ่มเปิด/ปิด
แอพส์ล่าสุด
หน้าหลัก
ฟังก์ชั่น
• กดค้างไว้ที่ปุ่มนี้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง
• กดเพื่อล็อกหรือปลดล็อกเครื่อง เครื่องจะเข้าสู่โหมดล็อกเมื่อหน้าจอสัมผัสปิด
ลง
• สัมผัสเพื่อเปิดรายการแอพล่าสุด
• สัมผัสค้างไว้เพื่อเข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติมส�ำหรับหน้าจอปัจจุบัน
• กดเพื่อปลดล็อกเครื่อง เครื่องจะเข้าสู่โหมดล็อกเมื่อหน้าจอสัมผัสปิดลง
• กดเพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก
• กดสองครั้งเพื่อเริ่ม S Voice
• กดค้างไว้เพื่อเริ่มต้น Google
กลับ
• สัมผัสเพื่อกลับสู่หน้าก่อนหน้า
ระดับเสียง
• กดเพื่อปรับระดับเสียงของเครื่อง
10
การเริ่มต้นใช้งาน
ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์
โปรดตรวจสอบว่าในกล่องผลิตภัณฑ์มีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ:
• เครื่อง
• แบตเตอรี่
• คู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วน
•
•
•
•
รายการสิ่งที่ให้มากับเครื่องนี้และอุปกรณ์เสริมที่มีอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคและผู้ให้บริการ
รายการสิ่งที่ให้มานี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะส�ำหรับเครื่องนี้เท่านั้น และอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องอื่น
ลักษณะภายนอกและข้อมูลจ�ำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจ�ำหน่ายของซัมซุงใกล้บ้านคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า
อุปกรณ์เหล่านั้นเข้ากันได้กับเครื่องก่อนซื้อ
• ให้ใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น อุปกรณ์เสริมบางอย่าง เช่น แท่นวาง อาจไม่ผ่านการ
รับรองการกันน�้ำและฝุ่นเช่นเดียวกับเครื่อง
• อุปกรณ์เสริมที่มีทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นกับบริษัทผู้ผลิตทั้งสิ้น ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
อุปกรณ์เสริมที่มี โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ของซัมซุง
11
การเริ่มต้นใช้งาน
การติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ด และแบตเตอรี่
ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด ที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือให้มา และใส่แบตเตอรี่ที่ให้มา
• เครื่องนี้ใช้ได้กับ microSIM การ์ด เท่านั้น
• ไม่สามารถใช้บริการ LTE บางอย่างได้ ทั้งนี้ขึ้นกับผู้ให้บริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณส�ำหรับราย
ละเอียดเกี่ยวกับความพร้อมให้บริการ
1 ถอดฝาครอบด้านหลังออก
ระวังไม่ให้เล็บของคุณหักเมื่อคุณถอดฝาครอบด้านหลังออก
อย่าบิดหรืองอฝาครอบด้านหลังมากเกินไป การกระท�ำดังกล่าวอาจท�ำให้ฝาครอบเสียหายได้
12
การเริ่มต้นใช้งาน
2 ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด โดยให้หน้าสัมผัสสีทองคว�ำ่ ลง
• ห้ามใส่การ์ดความจ�ำในช่อง SIM การ์ด หากการ์ดความจ�ำติดค้างอยู่ในช่อง SIM การ์ด ให้น�ำเครื่องไปที่ศูนย์
บริการซัมซุงเพื่อถอดการ์ดความจ�ำออก
• ใช้ความระมัดระวังไม่ให้ SIM หรือ USIM การ์ด สูญหาย หรือให้ผู้อื่นใช้งาน ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อความเสีย
หายหรือความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดจากการท�ำการ์ดสูญหายหรือถูกขโมย
3 ใส่แบตเตอรี่
2
1
13
การเริ่มต้นใช้งาน
4 ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม
2
1
กด
จัดแนว
• ตรวจสอบว่าฝาครอบด้านหลังปิดสนิท
• ให้ใช้เฉพาะฝาครอบด้านหลังและอุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองโดยซัมซุง เพื่อใช้งานกับเครื่อง
การถอด SIM หรือ USIM การ์ด และแบตเตอรี่
1 ถอดฝาครอบด้านหลังออก
2 ดึงแบตเตอรี่ออก
14
การเริ่มต้นใช้งาน
3 ใช้นิ้วมือกด SIM หรือ USIM การ์ดแล้วดึงออก
การชาร์จแบตเตอรี่
ใช้เครื่องชาร์จเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งานครั้งแรก สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อชาร์จตัวเครื่องได้โดยการเชื่อมต่อ
ทั้งสองสิ่งเข้าด้วยกันผ่านสาย USB
ใช้งานเฉพาะเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ และสายชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น เครื่องชาร์จหรือสายที่ไม่
ผ่านการรับรองอาจท�ำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือท�ำให้เครื่องเสียหาย
• เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ต�่ำ ไอคอนแบตเตอรี่จะแสดงสัญลักษณ์ว่างเปล่า
• หากแบตเตอรี่ถูกใช้งานจนประจุหมดเกลี้ยง จะไม่สามารถเปิดเครื่องได้ทันทีที่เชื่อมต่อเครื่องชาร์จ ควรชาร์จ
แบตเตอรี่ที่หมดประจุประมาณสองถึงสามนาทีก่อนที่จะเปิดเครื่อง
• หากคุณใช้งานหลายแอพพร้อมกัน ใช้แอพเครือข่าย หรือแอพที่ต้องการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์อื่น แบตเตอรี่
จะหมดลงอย่างรวดเร็ว การหลีกเลี่ยงไม่ให้หลุดจากเครือข่ายหรือเครื่องดับระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล ให้ใช้
งานแอพเหล่านี้หลังจากชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มทุกครั้ง
15
การเริ่มต้นใช้งาน
1 เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับตัวแปลงไฟผ่าน USB
2 เปิดฝาปิดแจ็คอเนกประสงค์
3 เมื่อใช้งานสาย USB เสียบสาย USB ด้านที่ถูกต้องเข้ากับแจ็คอเนกประสงค์ดังที่แสดงในรูปต่อไปนี้
• การเชื่อมต่อเครื่องชาร์จอย่างไม่ถูกต้องอาจท�ำให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อเครื่อง ความเสียหายใดๆ ที่เกิด
จากการใช้งานไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกัน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาครอบด้านหลังและฝาครอบแจ็คอเนกประสงค์ปิดอย่างสนิทเพื่อป้องกันน�้ำและฝุ่นเข้า
เครื่อง การเปิดหรือปิดฝาไม่สนิทอาจท�ำให้น�้ำหรือฝุ่นเข้าไปในเครื่อง และสร้างความเสียหาย
• ระวังไม่ให้ทำ� ให้ฝาครอบแจ็คอเนกประสงค์เกิดความเสียหายหรือหลุดออก ฝาครอบที่เสียหายหรือสูญหายอาจ
ท�ำให้เครื่องเกิดอันตรายเนื่องจากน�้ำเข้า
4 เสียบตัวแปลงไฟผ่าน USB เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า
• เครื่องสามารถใช้งานขณะชาร์จได้ แต่จะท�ำให้ใช้เวลานานขึ้นในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
• หากอุปกรณ์ได้รับกระแสไฟที่ไม่คงที่ระหว่างการชาร์จ หน้าจอสัมผัสอาจไม่ท�ำงาน หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้
ให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากอุปกรณ์
• ในขณะชาร์จ อุปกรณ์จะร้อนขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของเครื่องแต่
อย่างใด หากแบตเตอรี่เกิดความร้อนสูงกว่าปกติ เครื่องชาร์จอาจหยุดท�ำงาน
• หากเครื่องของคุณไม่ชาร์จตามปกติ ให้น�ำเครื่องและเครื่องชาร์จไปที่ศูนย์บริการซัมซุง
16
การเริ่มต้นใช้งาน
5 หลังจากชาร์จจนเต็มแล้ว ให้ถอดเครื่องออกจากเครื่องชาร์จ โดยให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากเครื่องก่อน จากนั้นจึงถอด
ปลั๊กออกจากช่องเสียบไฟ
อย่าน�ำแบตเตอรี่ออกก่อนที่จะถอดเครื่องชาร์จ การกระท�ำดังกล่าวอาจท�ำให้เครื่องเสียหายได้
เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ถอดเครื่องชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน เครื่องชาร์จไม่มีปุ่มเปิด/ปิด ดังนั้นคุณจะต้องถอดปลั๊ก
เครื่องชาร์จออกจากช่องเสียบไฟเมื่อไม่ใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองพลังงาน ควรน�ำเครื่องชาร์จไว้ใกล้กับ
ช่องเสียบไฟและให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายขณะที่ก�ำลังชาร์จ
6 ปิดฝาปิดแจ็คอเนกประสงค์
ตรวจสอบว่าฝาปิดแจ็คอเนกประสงค์ปิดสนิท
วิธีลดการใช้งานแบตเตอรี่
เครื่องของคุณมีทางเลือกที่ช่วยให้คุณประหยัดการใช้งานพลังงานแบตเตอรี่ได้ โดยการก�ำหนดค่าทางเลือกเหล่านี้และปิดใช้
งานคุณสมบัติในพื้นหลัง คุณจะสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้ยาวนานขึ้นระหว่างการชาร์จ:
• เมื่อคุณไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ ให้สลับไปสู่โหมดพักเครื่องโดยการกดปุ่มเปิดปิดเครื่อง
• ปิดแอพที่ไม่จ�ำเป็นด้วยตัวจัดการงาน
• ปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธ
• ปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi
• ปิดใช้งานการซิงค์อัตโนมัติของแอพ
• ลดเวลาเปิดไฟแบ็คไลท์
• ลดความสว่างของหน้าจอ
17
การเริ่มต้นใช้งาน
การใส่การ์ดความจ�ำ
เครื่องของคุณรองรับการ์ดความจ�ำที่มีความจุได้สูงสุด 128 GB ทั้งนี้ ขึ้นกับผู้ผลิตและชนิดของการ์ดความจ�ำ การ์ดความจ�ำ
บางการ์ดอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องของคุณ
• การ์ดความจ�ำบางการ์ดอาจเข้ากันไม่ได้ทั้งหมดกับเครื่องของคุณ การใช้การ์ดที่เข้ากันไม่ได้อาจท�ำให้เครื่อง
หรือการ์ดความจ�ำเสียหาย หรือท�ำให้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดเสียหาย
• ใช้ความระมัดระวังในการใส่การ์ดความจ�ำให้ถูกด้าน
• อุปกรณ์นี้รองรับเฉพาะระบบไฟล์ FAT และ exFAT ส�ำหรับการ์ดความจ�ำเท่านั้น เมื่อใส่การ์ดที่ฟอร์แมตโดยใช้
ระบบไฟล์แบบอื่น อุปกรณ์จะขอให้ฟอร์แมตข้อมูลในการ์ดความจ�ำใหม่
• การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะท�ำให้การ์ดความจ�ำมีอายุการใช้งานสั้นลง
• เมื่อใส่การ์ดความจ�ำลงในเครื่อง ไดเร็กทอรี่ไฟล์ในการ์ดความจ�ำจะปรากฏในโฟลเดอร์ ไฟล์ส่วนตัว → SD
การ์ด
1 ถอดฝาครอบด้านหลังออก
2 ใส่การ์ดความจ�ำเข้ากับเครื่องโดยคว�ำ่ ด้านที่มีโลหะสีทองลง
3 ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม
18
การเริ่มต้นใช้งาน
การถอดการ์ดความจ�ำ
ก่อนถอดการ์ดความจ�ำออก ให้ถอดการ์ดออกก่อนเพื่อถอดการ์ดได้อย่างปลอดภัย ที่หน้าจอหลัก สัมผัส แอพ → การตั้ง
ค่า → ที่จัดเก็บ → ถอด SD ​การ์ด
1 ถอดฝาครอบด้านหลังออก
2 ดึงการ์ดความจ�ำออก
3 ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม
อย่าถอดการ์ดความจ�ำขณะที่เครื่องก�ำลังถ่ายโอนหรือเข้าถึงข้อมูลอยู่ การกระท�ำเช่นนั้นอาจท�ำให้ข้อมูลสูญหาย
หรือเสียหาย หรือท�ำให้การ์ดความจ�ำหรืออุปกรณ์เสียหาย ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดจากการใช้
งานที่ไม่ถูกต้องของการ์ดความจ�ำที่เสียหาย รวมทั้งการสูญเสียข้อมูล
การฟอร์แมตการ์ดความจ�ำ
การ์ดความจ�ำที่ฟอร์แมตโดยคอมพิวเตอร์อาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่อง ให้ฟอร์แมตการ์ดความจ�ำบนอุปกรณ์ของคุณ
ที่หน้าจอหลัก สัมผัส แอพ → การตั้งค่า → ที่จัดเก็บ → ฟอร์แมต SD การ์ด → ฟอร์แมต SD การ์ด → ลบทั้งหมด
ก่อนที่จะฟอร์แมทการ์ดความจ�ำ อย่าลืมท�ำส�ำเนาเพื่อส�ำรองข้อมูลส�ำคัญๆ ทั้งหมดที่เก็บไว้ในเครื่อง การรับ
ประกันโดยบริษัทผู้ผลิตจะไม่ครอบคลุมกรณีที่ข้อมูลสูญหายจากการใช้งานของผู้ใช้
19
การเริ่มต้นใช้งาน
การเปิดและปิดเครื่อง
เมื่อเปิดเครื่องขึ้นเป็นครั้งแรก โปรดท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าเครื่องของคุณ
กดค้างไว้ปุ่มเปิดปิดเครื่องเป็นเวลาไม่กี่วินาที เพื่อเปิดเครื่อง
เมื่อต้องการปิดอุปกรณ์ ให้กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง แล้วสัมผัส ปิดเครื่อง
ปฏิบัติตามค�ำเตือนและแนวทางการใช้งานทั้งหมดจากผู้มีอ�ำนาจสั่งการในพื้นที่ห้ามใช้อุปกรณ์ไร้สาย เช่น บน
เครื่องบินหรือในโรงพยาบาล
การถือเครื่อง
อย่าบังบริเวณเสาอากาศด้วยมือของคุณหรือวัตถุอื่นๆ การกระท�ำเช่นนั้นอาจท�ำให้เกิดปัญหาในการเชื่อมต่อหรือท�ำให้
แบตเตอรี่หมดลง
20
การเริ่มต้นใช้งาน
การล็อกและการปลดล็อกเครื่อง
กดปุ่มเปิดปิดเครื่องเพื่อปิดหน้าจอและให้เครื่องเข้าสู่โหมดล็อก เครื่องจะล็อกโดยอัตโนมัติถ้าหากไม่ได้ใช้งานตามเวลาที่
ก�ำหนด
เพื่อปลดล็อกเครื่อง กดปุ่มเปิดปิดเครื่องหรือปุ่มหน้าหลัก และสะบัดนิ้วไปในทิศทางใดๆ ภายในบริเวณปลดล็อกหน้าจอ
คุณสามารถเปลี่ยนรหัสปลดล็อกเพื่อปลดล็อกเครื่องได้ โปรดดูข้อมูลรายละเอียดใน การเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอ
21
เบื้องต้น
การใช้หน้าจอสัมผัส
• ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ไฟฟ้าสถิตอาจท�ำให้หน้าจอสัมผัสท�ำงานผิดปกติได้
• เพื่อหลีกเลี่ยงการท�ำความเสียหายแก่หน้าจอสัมผัส อย่าสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมใดๆ หรือกดหน้าจอ
อย่างแรงเกินไปด้วยปลายนิ้วมือ
• เครื่องอาจไม่รับรู้อินพุตแบบสัมผัสที่อยู่ใกล้ขอบหน้าจอซึ่งอยู่นอกบริเวณอินพุตแบบสัมผัส
• การปล่อยให้หน้าจอสัมผัสพักการท�ำงานเป็นระยะเวลายาวนานอาจท�ำให้เกิดภาพค้างบนหน้าจอ ให้ปิดหน้าจอ
สัมผัสเมื่อคุณไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์
• แนะน�ำให้ใช้นิ้วมือเมื่อคุณใช้งานหน้าจอสัมผัส
การสัมผัส
สัมผัสด้วยนิ้วมือเพื่อเปิดแอพ เพื่อเลือกรายการจากเมนู เพื่อกดปุ่มบนหน้าจอ หรือเพื่อกรอกตัวอักษรโดยใช้แป้นพิมพ์บน
หน้าจอ
22
เบื้องต้น
การสัมผัสค้างไว้
สัมผัสค้างไว้ที่รายการใดๆ เป็นเวลานานกว่า 2 วินาที เพื่อเข้าถึงทางเลือกที่มี
การลาก
เพื่อเคลื่อนย้ายไอคอนหรือภาพย่อ ให้สัมผัสค้างไว้แล้วลากไปยังต�ำแหน่งเป้าหมาย
การสัมผัสสองครั้ง
สัมผัสสองครั้งที่หน้าเว็บหรือภาพเพื่อซูมเข้าไปยังส่วนหนึ่ง สัมผัสสองครั้งอีกครั้งเพื่อย้อนกลับ
23
เบื้องต้น
การสะบัด
สะบัดไปทางซ้ายหรือขวาที่หน้าจอหลักหรือหน้าจอแอพเพื่อดูแผงหน้าจออื่นๆ สะบัดขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนผ่านหน้าเว็บหรือ
รายการใดๆ เช่น รายชื่อ
การแยกนิ้วออกจากกันและบีบนิ้วเข้าหากัน
แยกสองนิ้วออกจากกันบนหน้าเว็บ แผนที่ หรือภาพเพื่อซูมเข้าไปยังส่วนหนึ่ง บีบเข้าหากันเพื่อซูมออก
24
เบื้องต้น
ไอคอนตัวบ่งชี้
ไอคอนที่แสดงที่แถบสถานะจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของเครื่อง ไอคอนที่แสดงในตารางด้านล่างเป็นไอคอนที่พบบ่อยที่สุด
แถบสถานะอาจไม่ปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอในบางแอพ การแสดงแถบสถานะ ให้ลากลงมาจากด้านบนสุด
ของหน้าจอ
ไอคอน
ความหมาย
ไม่มีสัญญาณ
ความแรงของสัญญาณ
โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)
เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS แล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE แล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่าย UMTS แล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSDPA แล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSPA+ แล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่าย LTE แล้ว (ส�ำหรับรุ่นที่รองรับบริการ LTE)
เชื่อมต่อกับ Wi-Fi แล้ว
เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธแล้ว
เปิดใช้งาน GPS แล้ว
ก�ำลังใช้สาย
สายที่ไม่ได้รับ
เปิดใช้งานคุณสมบัติ Air Browse แล้ว
เปิดใช้งานคุณสมบัติ Smart Stay หรือ Smart Pause แล้ว
25
เบื้องต้น
ไอคอน
ความหมาย
ซิงค์กับเว็บแล้ว
เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้ว
ไม่มี SIM หรือ USIM การ์ด
ข้อความหรือข้อความมัลติมีเดียใหม่
ตั้งเวลาเตือนแล้ว
เปิดใช้งานโหมดปิดเสียงแล้ว
เปิดใช้งานโหมดระบบสั่นแล้ว
เปิดใช้งานโหมดการบินแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดหรือควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง
ระดับแบตเตอรี่
แผงการแจ้งเตือนและแผงการตั้งค่าด่วน
การใช้งานแผงการแจ้งเตือน
เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนใหม่ เช่น ข้อความ หรือสายที่ไม่ได้รับ จะมีไอคอนบ่งชี้สถานะปรากฏที่แถบสถานะ การดูข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับไอคอนเหล่านี้ เปิดแผงการแจ้งเตือนและดูรายละเอียด
การเปิดแผงการแจ้งเตือน ให้ลากแถบสถานะลงมา
การปิดแผงการแจ้งเตือน ให้ปัดขึ้นบนหน้าจอ
26
เบื้องต้น
คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้ในแผงการแจ้งเตือน
เริ่มตน การตั้งคา
เปดใชงานหรือปดใชงานทางเลือก
สัมผัสคางไวที่ทางเลือกเพื่อดูการตั้งคา
แบบละเอียดเพิ่มเติม
ดูปุมการตั้งคาดวนทั้งหมด
เริ่มตน S Finder
เริ่มตน เชื่อมตอดวน
สัมผัสการแจงเตือนและดําเนินการตางๆ
ปรับความสวาง
ลางการแจงเตือนทั้งหมด
การใช้งานแผงการตั้งค่าด่วน
ที่แผงการแจ้งเตือนจะมีปุ่มการตั้งค่าด่วนอยู่หลายปุ่ม การดูหรือเข้าถึงปุ่มการตั้งค่าด่วน เปิดแผงการตั้งค่าด่วน เมื่อคุณเปิด
แผงการตั้งค่าด่วน คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติต่างๆ หรือเปลี่ยนการตั้งค่าได้หลายอย่าง
การเปิดแผงการตั้งค่าด่วน ลากแถบสถานะลงมาด้วยนิ้วมือสองนิ้ว
การปิดแผงการแจ้งเตือนแบบเร็ว ให้ปัดขึ้นบนหน้าจอ
การจัดเรียงต�ำแหน่งของปุ่มการตั้งค่าด่วน ในแผงการแจ้งเตือน สัมผัส จากนั้นสัมผัสค้างที่รายการ และลากรายการนั้น
ไปยังต�ำแหน่งอื่น
27
เบื้องต้น
หน้าจอหลักและหน้าจอแอพ
หน้าจอหลัก
หน้าจอหลักเป็นจุดเริ่มต้นส�ำหรับการเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดของเครื่อง ซึ่งแสดงวิดเจ็ต ทางลัดของแอพ ฯลฯ วิดเจ็ดเป็น
แอพขนาดเล็กที่ใช้เริ่มต้นฟังก์ชันของแอพบางอย่าง เพื่อให้ข้อมูลและการเข้าถึงที่สะดวกบนหน้าจอหลักของคุณ
หน้าจอหลักสามารถมีแผงหน้าจอหลายแผง การดูแผงอื่นๆ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา การก�ำหนดค่าหน้าจอหลัก โปรด
อ้างอิง การจัดการหน้าจอหลักและหน้าจอแอพ เพื่อทราบรายละเอียด
วิดเจ็ต
แอพ
โฟลเดอร
ตัวบอกสถานะบนหนาจอ
แอพโปรด
28
เบื้องต้น
ทางเลือกหน้าจอหลัก
สัมผัสที่บริเวณหนึ่งบริเวณหนึ่งค้างไว้ หรือบีบนิ้วมือของคุณเข้าหากันที่หน้าจอหลักเพื่อเข้าถึงทางเลือกที่มีให้ที่หน้าจอหลัก
การใช้งานแมกกาซีนส่วนตัว
สัมผัส หรือเลื่อนไปทางขวาที่หน้าจอหลักเพื่อเปิด My Magazine
My Magazine แสดงอัพเดตข้อมูลเครือข่ายสังคมพร้อมทั้งข่าวที่คุณสนใจแบบทันสถานการณ์
การเลือกเนื้อหาที่จะแสดง สัมผัส → การตั้งค่า จากนั้นเลือกประเภทที่คุณสนใจ
การอัพเดตเนื้อหาโดยอัตโนมัติเมื่อเปิด My Magazine สัมผัส → การตั้งค่า จากนั้นท�ำเครื่องหมายเลือก รีเฟรชอัตโนมัติ
เมื่อเปิด
ถ้าต้องการปิดใช้งาน My Magazine ที่หน้าจอหลัก ให้สัมผัสที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งค้างไว้ จากนั้นสัมผัส การตั้งค่าหน้าหลัก
และยกเลิกการเลือก My Magazine
29
เบื้องต้น
หน้าจอแอพ
หน้าจอแอพจะแสดงไอคอนส�ำหรับแอพทั้งหมด รวมทั้งแอพที่ติดตั้งใหม่
ที่หน้าจอหลัก สัมผัส แอพ เพื่อเปิดหน้าจอแอพ การดูแผงหน้าจออื่น เลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวา หรือเลือกตัวบ่งชี้บน
หน้าจอที่ด้านล่างของหน้าจอ การก�ำหนดค่าหน้าจอแอพ โปรดอ้างอิง การจัดการหน้าจอหลักและหน้าจอแอพ เพื่อทราบ
รายละเอียด
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
แอพ
ตัวบอกสถานะบนหนาจอ
30
เบื้องต้น
การเปิดแอพ
ที่หน้าจอหลักหรือหน้าจอแอพ เลือกไอคอนแอพเพื่อเปิดใช้งาน
การเปิดดูรายชื่อแอพที่ใช้ล่าสุด สัมผัส และเลือกไอคอนแอพเพื่อเปิด
การปิดแอพ
สัมผัส
สัมผัส
→
→
จากนั้นสัมผัส ปิด ด้านข้างแอพใดๆ เพื่อปิด การปิดแอพทั้งหมด สัมผัส ปิดทั้งหมด หรืออีกวิธีหนึ่ง
การติดตั้งหรือการถอนการติดตั้งแอพ
Samsung GALAXY Apps
ใช้งานแอพนี้เพื่อซื้อและดาวน์โหลดแอพที่มีให้เฉพาะซัมซุง
สัมผัส GALAXY Apps ที่หน้าจอแอพ
แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
การติดตั้งแอพ
เลือกดูแอพตามประเภท หรือสัมผัส เพื่อค้นหาด้วยค�ำส�ำคัญ
เลือกแอพเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแอพนั้น หากต้องการดาวน์โหลดแอพฟรี สัมผัส ฟรี การสั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพที่มีการ
เรียกเก็บเงิน สัมผัสปุ่มที่แสดงราคาแอพ
ที่ค่าเริ่มต้น เครื่องจะอัพเดตแอพที่ติดตั้งอยู่โดยอัตโนมัติเมื่อมีเวอร์ชันใหม่ การเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นหรือการ
อัพเดตแอพด้วยตนเอง สัมผัส → การตั้งค่า → อัพเดทแอพอัตโนมัติ จากนั้นเลือกตัวเลือก
31
เบื้องต้น
Play สโตร์
ใช้งานแอพนี้เพื่อซื้อและดาวน์โหลดแอพและเกมที่สามารถรันบนเครื่องได้
สัมผัส Play สโตร์ ที่หน้าจอแอพ
แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
การติดตั้งแอพ
เลือกดูแอพตามประเภท หรือสัมผัส เพื่อค้นหาด้วยค�ำส�ำคัญ
เลือกแอพเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแอพนั้น หากต้องการดาวน์โหลดแอพฟรี สัมผัส ติดตั้ง การสั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพที่มีการ
เรียกเก็บเงิน สัมผัสที่ราคา และท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ
ที่ค่าเริ่มต้น เครื่องจะอัพเดตแอพที่ติดตั้งอยู่โดยอัตโนมัติเมื่อมีเวอร์ชันใหม่ การเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นหรือการ
อัพเดตแอพด้วยตนเอง สัมผัส
→ การตั้งค่า → อัปเดตแอปพลิเคชันอัตโนมัติ จากนั้นเลือกตัวเลือก
การดาวน์โหลดแอพที่แนะน�ำ
คุณสามารถดูและดาวน์โหลดแอพที่มีให้ส�ำหรับอุปกรณ์ Galaxy โดยเฉพาะ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส → GALAXY Essentials หรือที่หน้าจอหลัก สัมผัสวิดเจ็ต GALAXY Essentials หรือ GALAXY
Gifts จากนั้นสัมผัส ที่ด้านข้างแอพ
การดาวน์โหลดแอพทั้งหมดในรายการ สัมผัส ดาวน์โหลดทั้งหมด
การจัดการแอพ
การถอนการติดตั้งหรือการปิดใช้งานแอพ
การเปิดใช้งานแอพพื้นฐาน ที่หน้าจอแอพ สัมผัส → ถอนการติดตั้ง/ปิดใช้งานแอพ จะปรากฏที่แอพที่คุณสามารถ
ปิดใช้งาน เลือกแอพแล้วสัมผัส ลบการติดตั้ง
การถอนการติดตั้งแอพที่ดาวน์โหลดมา ที่หน้าจอแอพ สัมผัส → แอพที่ดาวน์โหลด → → ลบการติดตั้ง หรืออีกวิธี
หนึ่ง ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การจัดการแอพพลิเคชั่น เลือกแอพ จากนั้นสัมผัส ลบการติดตั้ง
32
เบื้องต้น
การเปิดใช้งานแอป
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส → แสดงแอพที่ปิดใช้งาน เลือกแอพ จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
หรืออีกวิธีหนึ่ง ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การจัดการแอพพลิเคชั่น เลื่อนไปที่ ไม่ท�ำงาน เลือกแอพ จากนั้น
สัมผัส ท�ำงาน
• ซ่อนแอพ: ซ่อนแอพในหน้าจอแอพเท่านั้น คุณสามารถใช้งานแอพที่ถูกซ่อนต่อไปได้
• ปิดใช้งานแอพ: ปิดใช้งานแอพพื้นฐานที่เลือกที่ไม่สามารถถอนการติดตั้งจากเครื่องได้ คุณไม่สามารถใช้แอพที่
ถูกปิดใช้งานได้
• การถอนการติดตั้งแอพ: ถอนการติดตั้งแอพที่ดาวน์โหลดมา
การกรอกข้อความ
แป้นพิมพ์จะปรากฏโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใส่ข้อความเพื่อส่งข้อความ สร้างบันทึก ฯลฯ
การกรอกข้อความอาจใช้ไม่ได้ในบางภาษา เมื่อต้องการใส่ข้อความ คุณต้องเปลี่ยนภาษาเขียนเป็นภาษาใดภาษา
หนึ่งที่รองรับ
คําสําคัญที่แนะนํา
ตั้งคาทางเลือกสําหรับแปนพิมพซัมซุง
ลบตัวอักษรที่อยูขางหนา
ปอนตัวพิมพใหญ
สําหรับการกรอกตัวพิมพใหญทั้งหมด
ใหสัมผัสสองครั้ง
ปอนเครื่องหมายวรรคตอน
ตัดไปยังบรรทัดถัดไป
ปอนเวนวรรค
การตั้งค่าภาษาที่ใช้
สัมผัส → เลือกภาษาที่ใช้ป้อน จากนั้นเลือกภาษาที่จะใช้ ถ้าคุณเลือกภาษาตั้งแต่สองภาษาขึ้นไป คุณสามารถเปลี่ยน
ภาษาได้โดยการเลื่อนแป้นเว้นวรรคไปทางซ้ายหรือทางขวา
33
เบื้องต้น
การเปลี่ยนรูปแบบแป้นพิมพ์
สัมผัส
เลือกภาษาภายใต้ส่วน ภาษาเขียน จากนั้นเลือกรูปแบบแป้นพิมพ์ที่จะใช้
บน แป้นพิมพ์แบบ 3x4 ปุ่มกดแต่ละปุ่มจะมีสามหรือสี่ตัวอักษร เมื่อต้องการกรอกตัวอักษร ให้สัมผัสซ�้ำๆ ที่ปุ่มกด
ที่มีตัวอักษรนั้น
การใช้งานฟังก์ชันแป้นพิมพ์เพิ่มเติม
สัมผัสค้างไว้ที่ เพื่อใช้ฟังก์ชั่นต่อไปนี้: ไอคอนอื่นๆ อาจปรากฏแทนไอคอน
• : ป้อนข้อความด้วยเสียง
ทั้งนี้ขึ้นกับฟังก์ชันล่าสุดที่ใช้งาน
เปลี่ยนภาษา
เปดแปนพิมพ
เริ่มตนหรือหยุดพักการปอนขอความดวย
เสียงพูด
ตรวจสอบว่า Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือท�ำงานอยู่ก่อนที่จะใช้คุณสมบัตินี้ คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม
เมื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ผ่านทางเครือข่ายมือถือ
•
: สลับเป็นโหมดเขียนด้วยมือ
สลับเปนแปนพิมพมาตรฐาน
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
34
เบื้องต้น
•
•
•
•
: เพิ่มรายการจากคลิปบอร์ด
: ตั้งค่าทางเลือกส�ำหรับแป้นพิมพ์
: ป้อนไอคอนแสดงอารมณ์
: สลับเป็นแป้นพิมพ์แบบลอยตัว คุณสามารถย้ายแป้นพิมพ์ไปยังต�ำแหน่งอื่นได้โดยลากที่แท็บ
สลับเปนแปนพิมพมาตรฐาน
การคัดลอกและวาง
1 สัมผัสค้างไว้เหนือข้อความ
2 ลาก หรือ เพื่อเลือกข้อความที่ต้องการ หรือสัมผัส เลือกทั้งหมด เพื่อเลือกข้อความทั้งหมด
3 สัมผัส คัดลอก หรือ ตัด ข้อความที่เลือกจะถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด
4 น�ำเคอร์เซอร์ไปไว้ในต�ำแหน่งที่จะแทรกข้อความ สัมผัส → วาง การวางข้อความที่คุณคัดลอกมา สัมผัส
คลิปบอร์ด และเลือกข้อความ
35
→
เบื้องต้น
การใช้งานคุณสมบัติประหยัดพลังงาน
โหมดประหยัดพลังงาน
ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่โดยการจ�ำกัดการท�ำงานของเครื่อง
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การประหยัดพลังงาน → โหมดประหยัดพลังงาน จากนั้นลากสวิตช์ โหมดประหยัด
พลังงาน ไปทางขวา หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส ประหยัดพลังงาน เพื่อเปิดใช้งาน
เลือกทางเลือกดังต่อไปนี้:
• จ�ำกัดข้อมูลพื้นหลัง: ป้องกันแอพที่ท�ำงานเบื้องหลังไม่ให้สามารถใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือได้
• จ�ำกัดประสิทธิภาพ: จ�ำกัดตัวเลือกต่างๆ เช่น ปิดใช้งานไฟส่องด้านหลังปุ่มแอพส์ล่าสุดและปุ่มย้อนกลับ
• โหมดสเกลสีเทา: แสดงสีบนหน้าจอเป็นโทนสีเทา
โหมดประหยัดพลังงานสูงสุด
ใช้งานโหมดนี้เพื่อยืดระยะเวลาการใช้พลังงานแบตเตอรี่ของเครื่องออกไป ในโหมดประหยัดพลังงานขั้นพิเศษ เครื่องจะ
ด�ำเนินการดังต่อไปนี้:
• แสดงสีบนหน้าจอเป็นโทนสีเทา
• แอพที่มีให้ใช้งานจะมีเฉพาะแอพที่จำ� เป็นและแอพที่เลือกไว้เท่านั้น
• ปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือเมื่อปิดหน้าจอ
• ปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi และบลูทูธ
36
เบื้องต้น
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การประหยัดพลังงาน → โหมดประหยัดพลังงานสูงสุด จากนั้นลากสวิตช์ โหมด
ประหยัดพลังงานสูงสุด ไปทางขวา หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส ประหยัดพลังงานสูงสุด เพื่อเปิดใช้งาน
เพื่อเพิ่มแอพที่หน้าจอหลัก สัมผัส จากนั้นเลือกแอพ
เพื่อลบแอพออกจากหน้าจอหลัก สัมผัส → ลบ เลือกแอพโดยใช้ จากนั้นจึงสัมผัส ตกลง
เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายและอื่นๆ สัมผัส → การตั้งค่า
เพื่อปิดใช้งานคุณสมบัติการประหยัดพลังงานขั้นพิเศษ สัมผัส → ปิดโหมดประหยัดพลังงานสูงสุด
เวลารอใช้งานสูงสุดโดยประมาณคือเวลาที่แบตเตอรี่จะคายประจุออกจนหมดถ้าหากไม่ได้ใช้งานเครื่อง เวลารอใช้
งานอาจแตกต่างกันออกไป โดยขึ้นกับการตั้งค่าเครื่องและสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
การเข้าถึงข้อมูลวิธีใช้
เพื่อเข้าถึงข้อมูลวิธีใช้แอพ ขณะที่คุณใช้งานแอพนั้น สัมผัส → วิธีใช้
เพื่อเข้าถึงข้อมูลวิธีใช้เพื่อจะเรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่องและแอพ ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → วิธีใช้
• แอพบางแอพอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้
• ตรวจสอบว่า Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือท�ำงานอยู่ก่อนที่จะใช้คุณสมบัตินี้ คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่ม
เติมเมื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ผ่านทางเครือข่ายมือถือ
37
การปรับให้เป็นส่วนตัว
การสลับเป็นโหมดใช้ง่าย
โหมดใช้ง่ายช่วยเพิ่มประสบการณ์ผู้ใช้ที่ง่ายขึ้นโดยใช้รูปแบบโปรแกรมที่ง่ายขึ้น และไอคอนที่หน้าจอหลักที่ใหญ่ขึ้น คุณ
สามารถเข้าถึงแอพยอดนิยมและการตั้งค่าที่ใช้บ่อย และเพิ่มทางลัดไปยังรายชื่อผู้ติดต่อที่เป็นรายการโปรดของคุณได้
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → โหมดใช้ง่าย → โหมดใช้ง่าย เลือกแอพที่จะใช้รูปแบบเรียบง่าย จากนั้นสัมผัส
เรียบร้อย
การกลับสู่โหมดมาตรฐาน ที่หน้าจอหลัก สัมผัส การตั้งค่าใช้ง่าย → โหมดใช้ง่าย → โหมดมาตรฐาน → เรียบร้อย
การจัดการทางลัด
การเพิ่มทางลัดไปยังแอพไปยังหน้าจอหลัก เลื่อนไปทางซ้าย สัมผัส จากนั้นเลือกแอพ
การเพิ่มทางลัดไปยังรายชื่อที่หน้าจอหลัก เลื่อนไปทางขวา สัมผัส
การลบทางลัดออกจากหน้าจอหลัก สัมผัส → แก้ไข เลือกแอพหรือรายชื่อด้วย
การจัดการหน้าจอหลักและหน้าจอแอพ
การจัดการหน้าจอหลัก
การเพิ่มรายการ
สัมผัสค้างไว้ที่แอพหรือโฟลเดอร์จากหน้าจอแอพ จากนั้นลากไปที่หน้าจอหลัก
การเพิ่มวิดเจ็ด ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่บริเวณที่ว่าง สัมผัส วิดเจ็ด สัมผัสค้างไว้ที่วิดเจ็ด จากนั้นลากไปที่หน้าจอหลัก
38
การปรับให้เป็นส่วนตัว
การย้ายและการลบรายการ
สัมผัสค้างไว้ที่รายการที่หน้าจอหลัก จากนั้นลากไปยังต�ำแหน่งใหม่
การย้ายรายการไปยังแผงอื่น ให้ลากไปยังด้านข้างหน้าจอ
และคุณยังสามารถย้ายแอพที่ใช้บ่อยไปยังบริเวณทางลัดที่ด้านล่างสุดของหน้าจอหลัก
การลบรายการ ให้สัมผัสค้างไว้ที่รายการนั้น จากนั้นลากไปที่ ลบ ที่ปรากฏอยู่ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ
การสร้างโฟลเดอร์
1 ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่แอพ และลากไปยัง สร้างโฟลเดอร์ ที่ปรากฏอยู่ด้านบนสุดของหน้าจอ
2 ใส่ชื่อโฟลเดอร์
3 สัมผัส เลือกแอพที่จะย้ายไปยังโฟลเดอร์ จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
การจัดการแผงหน้าจอ
ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่บริเวณที่ว่างเพื่อเพิ่ม ย้าย หรือลบแผงหน้าจอ
การเพิ่มแผงหน้าจอ เลื่อนไปทางซ้ายไปยังหน้าสุดท้าย จากนั้นสัมผัส
การย้ายแผงหน้าจอ ให้สัมผัสค้างไว้ที่ภาพตัวอย่างแผงหน้าจอ แล้วลากไปยังต�ำแหน่งใหม่
การลบแผงหน้าจอ สัมผัสค้างไว้ที่ภาพตัวอย่างแผงหน้าจอ จากนั้นลากไปยัง ลบ ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ
การก�ำหนดแผงหน้าจอให้เป็นแผงหน้าจอหลัก สัมผัส
39
การปรับให้เป็นส่วนตัว
การจัดการหน้าจอแอพ
การซ่อนแอพ
ซ่อนแอพที่คุณไม่ต้องการดูที่หน้าจอแอพ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส → ซ่อนแอพ เลือกแอพ จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
การแสดงแอพที่ถูกซ่อนอยู่ สัมผัส → แสดงแอพที่ซ่อน เลือกแอพ จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
การย้ายรายการ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส → แก้ไข สัมผัสค้างไว้ที่รายการหนึ่ง แล้วลากไปยังต�ำแหน่งใหม่
การย้ายรายการไปยังแผงอื่น ให้ลากไปยังด้านข้างหน้าจอ
การย้ายรายการไปยังแผงหน้าจอใหม่ ให้ลากไปที่ สร้างหน้า ที่ปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอ
การสร้างโฟลเดอร์
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส
→
สร้างโฟลเดอร์ หรืออีกวิธีหนึ่ง สัมผัส → แก้ไข สัมผัสค้างไว้ที่แอพ และลากไปยัง
สร้างโฟลเดอร์ ที่ปรากฏอยู่ด้านบนสุดของหน้าจอ
2 ใส่ชื่อโฟลเดอร์
3 สัมผัส เลือกแอพที่จะย้ายไปยังโฟลเดอร์ จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
40
การปรับให้เป็นส่วนตัว
การเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอ
คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะการล็อกหน้าจอของคุณ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นมาใช้งานข้อมูลส่วนตัวของคุณ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → ล็อกหน้าจอ → ล็อกหน้าจอ จากนั้นเลือกวิธีการล็อกหน้าจอ เครื่องจะถามรหัสปลด
ล็อกเมื่อใดก็ตามที่คุณปลดล็อกเครื่อง
ถ้าคุณลืมรหัสปลดล็อก ให้น�ำเครื่องไปที่ศูนย์บริการซัมซุงเพื่อตั้งค่าใหม่
รูปแบบ
วาดรูปแบบโดยการเชื่อมต่อจุดสี่จุดขึ้นไป จากนั้นวาดรูปแบบอีกครั้งเพื่อยืนยัน ตั้งค่า PIN ส�ำรอง เพื่อปลดล็อกหน้าจอเมื่อ
คุณลืมรูปแบบการปลดล็อก
ลายนิ้วมือ
ลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณเพื่อปลดล็อกหน้าจอ โปรดดูข้อมูลรายละเอียดใน ตัวสแกนลายนิ้วมือ
PIN
PIN ประกอบด้วยตัวเลขเท่านั้น ใส่ตัวเลขสี่ตัวขึ้นไป แล้วใส่รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน
41
การปรับให้เป็นส่วนตัว
รหัสผ่าน
รหัสผ่านประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข ใส่ตัวอักษรสี่ตัวขึ้นไปรวมทั้งตัวเลขและสัญลักษณ์ แล้วใส่รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อ
ยืนยัน
การตั้งค่าวอลล์เปเปอร์
ตั้งค่าให้ใช้รูปภาพหรือภาพถ่ายที่บันทึกในเครื่องเป็นวอลเปเปอร์ส�ำหรับหน้าจอหลักหรือหน้าจอเมื่อล็อก
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → วอลเปเปอร์ หรืออีกวิธีหนึ่ง ที่หน้าจอหลัก สัมผัสบริเวณที่ว่างค้างไว้ จากนั้น
สัมผัส วอลเปเปอร์
2 เลือกหน้าจอที่จะเปลี่ยนแปลงหรือใช้วอลล์เปเปอร์
3 เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา และเลือกจากภาพที่แสดงที่ด้านล่างของหน้าจอ
การเลือกภาพที่ถ่ายจากกล้องถ่ายรูปในเครื่องหรือภาพอื่น ให้สัมผัส จากแกลเลอรี่
4 สัมผัส ตั้งเป็นวอลเปเปอร์ หรือ บันทึก
การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า
เปลี่ยนเสียงเรียกเข้าส�ำหรับสายโทรเข้าและการแจ้งเตือน
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → เสียงและการแจ้งเตือน
การตั้งค่าเสียงเรียกเข้าส�ำหรับสายโทรเข้า สัมผัส เสียงเรียกเข้า เลือกเสียงเรียกเข้า จากนั้นสัมผัส ตกลง การใช้เพลงที่จัด
เก็บไว้ในเครื่องหรือในบัญชีของคุณเป็นเสียงเรียกเข้า สัมผัส เพิ่ม
การตั้งค่าเสียงเรียกเข้าส�ำหรับการแจ้งเตือน สัมผัส เสียงเตือน เลือกเสียงเรียกเข้า จากนั้นสัมผัส ตกลง
42
การปรับให้เป็นส่วนตัว
การตั้งค่าบัญชี
การเพิ่มบัญชี
แอพบางแอพที่ใช้งานในเครื่องของคุณจ�ำเป็นต้องมีบัญชีที่มีการลงทะเบียน สร้างบัญชีเพื่อให้ได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดี
ที่สุดจากอุปกรณ์
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → แอคเคาท์ → เพิ่มแอคเคาท์ และเลือกบริการบัญชี จากนั้นปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบน
หน้าจอเพื่อท�ำการตั้งค่าบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์
การซิงค์เนื้อหากับบัญชีของคุณ เลือกบัญชี และท�ำเครื่องหมายเลือกรายการที่จะซิงค์
การลบบัญชี
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → แอคเคาท์ เลือกบัญชี จากนั้นสัมผัส → ลบแอคเคาท์
การย้ายรายชื่อจากเครื่องอื่นมายังเครื่องของคุณ
การย้ายรายชื่อโดยใช้ Samsung Smart Switch
คุณสามารถย้ายรายชื่อจากเครื่องก่อนหน้ามายังเครื่องใหม่ผ่าน Smart Switch (ส�ำหรับมือถือและคอมพิวเตอร์) ไปที่
www.samsung.com/smartswitch เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
Samsung Smart Switch ไม่รองรับโดยอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์บางเครื่อง
การใช้งาน Smart Switch Mobile
ใช้แอพนี้เพื่อย้ายรายชื่อจากเครื่อง iPhone หรือ Android ก่อนหน้ามายังเครื่องใหม่ คุณสามารถดาวน์โหลดแอพได้จาก
GALAXY Apps หรือ Play สโตร์
43
การปรับให้เป็นส่วนตัว
1 บนเครื่องของคุณ สัมผัส Smart Switch Mobile
2 บนเครื่องของคุณ ให้เลือกทางเลือกตามประเภทเครื่องก่อนหน้า และท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ
ถ้าเครื่องก่อนหน้าคือเครื่อง Android กรุณาตรวจดูให้แน่ใจว่าเครื่องนั้นได้ติดตั้งแอพ Smart Switch Mobile ไว้ ดูที่วิธี
ใช้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
การใช้งาน Smart Switch กับคอมพิวเตอร์
ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อน�ำเข้าข้อมูลรายชื่อที่ส�ำรองไว้ (จากอุปกรณ์มือถือของผู้ผลิตที่เลือก) จากคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องของคุณ
คุณสามารถดาวน์โหลดแอพได้จาก www.samsung.com/smartswitch
1 ส�ำรองข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อจากอุปกรณ์มือถือเครื่องก่อนหน้าไปยังคอมพิวเตอร์ ส�ำหรับรายละเอียด ให้ติดต่อผู้ผลิต
ของเครื่องนั้น
2 ที่คอมพิวเตอร์ เริ่มต้น Smart Switch
3 เชื่อมต่อเครื่องปัจจุบันของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
4 ที่คอมพิวเตอร์ คลิกชื่อผู้ผลิตของอุปกรณ์เครื่องก่อนหน้า และท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อย้ายรายชื่อมายังเครื่อง
ของคุณ
การย้ายรายชื่อโดยใช้ Samsung Kies
น�ำเข้ารายชื่อที่สำ� รองข้อมูลไว้จากคอมพิวเตอร์ผ่านทาง Samsung Kies เพื่อเรียกคืนรายชื่อในเครื่องของคุณ คุณยัง
สามารถส�ำรองข้อมูลรายชื่อไปยังคอมพิวเตอร์ผ่านทาง Samsung Kies โปรดดูข้อมูลรายละเอียดใน การเชื่อมต่อกับ
Samsung Kies
44
การเชื่อมต่อเครือข่าย
การเชื่อมเข้ากับเครือข่ายมือถือ
เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครือข่ายมือถือเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตเมื่อไม่มีเครือข่าย Wi-Fi ให้ใช้งาน
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การใช้ข้อมูล จากนั้นลากสวิตช์ ข้อมูลมือถือ ไปทางขวา หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน
และสัมผัส ข้อมูลมือถือ เพื่อเปิดใช้งาน
การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ตหรือแบ่งปันไฟล์มีเดียกับอุปกรณ์อื่น โปรดดูตัวเลือกเพิ่มเติมใน
Wi-Fi
• อุปกรณ์นี้ใช้คลื่นความถี่แบบนันฮาร์โมไนซ์ และเหมาะส�ำหรับน�ำไปใช้ในประเทศแถบยุโรปทั้งหมด สามารถใช้
งาน WLAN ในยุโรปโดยไม่มีข้อจ�ำกัดเรื่องการใช้งานในอาคาร แต่ไม่สามารถน�ำไปใช้กลางแจ้ง
• ปิดใช้งาน Wi-Fi เพื่อประหยัดแบตเตอรี่เมื่อไม่ได้ใช้งาน
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → Wi-Fi หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัสค้างไว้ที่ Wi-Fi
2 ลากสวิตซ์ Wi-Fi ไปทางขวา
3 เลือกเครือข่ายจากรายการเครือข่าย Wi-Fi ที่หาพบ เครือข่ายที่ต้องการรหัสผ่านจะปรากฏโดยมีไอคอนแม่กุญแจ
4 สัมผัส เชื่อมต่อ หลังจากที่เครื่องเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi เครื่องจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายนี้โดยอัตโนมัติถ้าหากมี
เครือข่ายนี้อยู่
45
การเชื่อมต่อเครือข่าย
การเพิ่มเครือข่าย Wi-Fi
หากเครือข่ายที่ต้องการไม่ปรากฏในรายการเครือข่าย สัมผัส เพิ่มเครือข่าย Wi-Fi ที่ด้านล่างสุดของรายการเครือข่าย กรอก
ชื่อเครือข่ายใน SSID เครือข่าย เลือกประเภทการป้องกันและกรอกรหัสผ่านถ้าไม่ใช่เครือข่ายเปิด จากนั้นสัมผัส เชื่อมต่อ
การเปิดใช้งาน Wi-Fi Passpoint
Wi-Fi Passpoint ท�ำให้เครื่องค้นหาและเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่ได้รับการรับรอง คุณสามารถใช้คุณสมบัติ Passpoint
เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi สาธารณะที่รองรับการรับรองความถูกต้องแบบอัตโนมัติ เมื่อคุณย้ายไปยังสถานที่ใหม่
เครื่องจะค้นหาและเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi ที่ได้รับการรับรอง
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
สัมผัส → ขั้นสูง จากนั้นท�ำเครื่องหมายที่ Passpoint
การลืมเครือข่าย Wi-Fi
สามารถสั่งให้ลืมเครือข่ายใดๆ ที่เคยใช้งาน รวมทั้งเครือข่ายปัจจุบัน เพื่อให้เครื่องไม่ท�ำการเชื่อมต่ออัตโนมัติไปยังเครือข่าย
นั้น เลือกเครือข่ายจากรายการเครือข่าย และสัมผัส ลืม
46
การเชื่อมต่อเครือข่าย
การใช้งานการเร่งความเร็วการดาวน์โหลด
ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ให้เร็วขึ้นผ่านทาง Wi-Fi และเครือข่ายมือถือพร้อมกัน ก่อนใช้งานคุณสมบัติ
นี้ ตรวจสอบว่าคุณสมบัติการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือและ Wi-Fi เปิดใช้งาน สัญญาณ Wi-Fi ที่แรงกว่าจะท�ำให้ได้ความเร็วการ
ดาวน์โหลดที่เร็วขึ้น
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → ดาวน์โหลดบูสเตอร์ จากนั้นลากสวิตช์ ดาวน์โหลดบูสเตอร์ ไปทางขวา หรือเปิดแผง
การตั้งค่าด่วน และสัมผัส ดาวน์โหลดบูสเตอร์ เพื่อเปิดใช้งาน
• คุณสมบัตินี้อาจไม่รองรับในอุปกรณ์บางเครื่อง
• คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อดาวน์โหลดไฟล์ผ่านทางเครือข่ายมือถือ
• เมื่อคุณดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ เครื่องอาจมีอุณหภูมิสูง ถ้าเครื่องมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าอุณหภูมิที่กำ� หนด
คุณสมบัตินี้จะปิดการท�ำงาน
• ถ้าสัญญาณเครือข่ายไม่เสถียร ความเร็วและประสิทธิภาพของคุณสมบัตินี้อาจได้รับผลกระทบ
• ถ้าการเชื่อมต่อ Wi-Fi และเครือข่ายมือถือมีความเร็วการรับส่งข้อมูลแตกต่างกันอย่างมาก เครื่องอาจใช้
เฉพาะการเชื่อมต่อที่เร็วที่สุด
• คุณสมบัตินี้รองรับ Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 และ Hypertext Transmission Protocol
Secure (HTTPS) คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้งานกับโพรโทคอลอื่น เช่น FTP
การใช้งานการสลับเครือข่ายอัจฉริยะ
ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อรักษาการเชื่อมต่อเครือข่ายให้เสถียรเมื่อคุณเรียกดูหน้าเว็บ ดาวน์โหลดเนื้อหา ฯลฯ ก่อนใช้งานคุณสมบัติ
นี้ ตรวจสอบว่าคุณสมบัติการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือและ Wi-Fi เปิดใช้งาน
คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ผ่านทางเครือข่ายมือถือ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → Wi-Fi จากนั้นท�ำเครื่องหมายเลือก สลับเครือข่ายอัจฉริยะ เครื่องจะสลับเครือข่ายโดย
อัตโนมัติจากเครือข่าย Wi-Fi เป็นเครือข่ายมือถือเมื่อเครือข่าย Wi-Fi ปัจจุบันมีสัญญาณอ่อนหรือไม่เสถียร เมื่อเครือข่าย
Wi-Fi มีสัญญาณแรง เครื่องจะสลับจากเครือข่ายมือถือกลับเป็นเครือข่าย Wi-Fi
47
การเชื่อมต่อเครือข่าย
การเชื่อมโยงเครือข่ายของเครื่องและการใช้งานฮอตสปอตมือถือ
เกี่ยวกับการเชื่อมโยงเครือข่ายและฮอตสปอตมือถือ
ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ถ้าหากไม่มีการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตที่พร้อมใช้งาน การเชื่อมต่อสามารถท�ำได้ผ่านคุณสมบัติ Wi-Fi USB หรือคุณสมบัติบลูทูธ
คุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อใช้คุณสมบัตินี้
การใช้งานฮอตสปอตมือถือ
ใช้เครื่องของคุณเป็นฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับอุปกรณ์อื่น
ก่อนการใช้งานคุณสมบัตินี้
• ตรวจสอบว่าคุณสมบัติ Wi-Fi ปิดใช้งานอยู่
• ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือเปิดใช้งาน
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → แชร์อินเทอร์เน็ตและฮอตสปอตมือถือ → ฮอตสปอตมือถือ
2 ลากสวิตซ์ ฮอตสปอตมือถือ ไปทางขวา
• จะปรากฏบนแถบสถานะ เครื่องอื่นจะสามารถค้นพบเครื่องของคุณในรายชื่อเครือข่าย Wi-Fi
• เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านฮอตสปอต สัมผัส → ก�ำหนดค่าฮอตสปอต และเลือกระดับการรักษาความปลอดภัย จากนั้น
ใส่รหัสผ่านและสัมผัส บันทึก
3 ที่หน้าจอของเครื่อง ค้นหาและเลือกเครื่องของคุณจากรายชื่อเครือข่าย Wi-Fi
4 ที่เครื่องที่เชื่อมต่ออยู่ ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
48
การเชื่อมต่อเครือข่าย
การใช้งานการเชื่อมโยงเครือข่ายผ่าน USB
แชร์การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → แชร์อินเทอร์เน็ตและฮอตสปอตมือถือ
2 เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB
3 ท�ำเครื่องหมายเลือก การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB
จะปรากฏบนแถบสถานะเมื่อเครื่องทั้งสองเครื่องเชื่อมต่อกันแล้ว
4 ที่คอมพิวเตอร์ ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องของคุณ
การใช้งานการเชื่อมโยงเครือข่ายผ่านบลูทูธ
แชร์การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นผ่านบลูทูธ
ก่อนการใช้งานคุณสมบัตินี้
• ตรวจสอบว่าเครื่องของคุณมีการจับคู่กับเครื่องอื่นผ่านบลูทูธ โปรดดูข้อมูลรายละเอียดใน บลูทูธ
• ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ที่คุณเชื่อมต่อนั้นรองรับคุณสมบัติบลูทูธ
1 ที่เครื่องของคุณ ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → แชร์อินเทอร์เน็ตและฮอตสปอตมือถือ
2 ท�ำเครื่องหมายเลือก การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธ
3 ที่เครื่องที่เชื่อมต่อ เปิดหน้าจอการตั้งค่าบลูทูธ สัมผัส → การเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
จะปรากฏบนแถบสถานะเมื่อเครื่องทั้งสองเครื่องเชื่อมต่อกันแล้ว
4 ที่เครื่องที่เชื่อมต่ออยู่ ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
วิธีการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
49
คุณสมบัติการเคลื่อนไหวและการใช้งาน
การเคลื่อนไหวเพื่อควบคุม
การสั่นสะเทือนหรือกระแทกอุปกรณ์มากไปอาจท�ำให้มีการป้อนข้อความที่ไม่ได้เจตนา ให้ควบคุมการเคลื่อนไหว
อย่างเหมาะสม
เรียกดูโดยไม่สัมผัส
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเคลื่อนไหวและท่าทาง → เรียกดูโดยไม่สัมผัส จากนั้นลากสวิตช์ เรียกดูโดยไม่
สัมผัส ไปทางขวา
เลื่อนดูหน้าหรือรายชื่อโดยปัดมือเหนือเซนเซอร์ในทิศทางเดียวกับทิศทางที่คุณต้องการเลื่อน
50
คุณสมบัติการเคลื่อนไหวและการใช้งาน
การโทรโดยตรง
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเคลื่อนไหวและท่าทาง → การโทรโดยตรง จากนั้นลากสวิตช์ การโทรโดยตรง ไป
ทางขวา
ขณะก�ำลังดูการโทร ข้อความ หรือรายละเอียดรายชื่อ ยกเครื่องขึ้นและถือไว้แนบหูเพื่อท�ำการโทรออก
การเตือนอัจฉริยะ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเคลื่อนไหวและท่าทาง → การเตือนอัจฉริยะ จากนั้นลากสวิตช์ การเตือนอัจฉริยะ
ไปทางขวา
เมื่อคุณยกเครื่องขึ้นหลังจากที่เครื่องพักการท�ำงานเป็นระยะเวลาหนึ่ง หรือเมื่อหน้าจอถูกปิดอยู่ เครื่องจะสั่นหากคุณมีสายที่
ไม่ได้รับหรือข้อความใหม่
51
คุณสมบัติการเคลื่อนไหวและการใช้งาน
ปิดเสียง/พัก
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเคลื่อนไหวและท่าทาง → ปิดเสียง/พัก จากนั้นลากสวิตช์ ปิดเสียง/พัก ไปทางขวา
วางฝ่ามือบนหน้าจอ
ปิดหน้าจอด้วยฝ่ามือเพื่อปิดเสียงเรียกเข้าหรือเสียงเตือน หรือเพื่อพักการเล่นมีเดีย
คว�่ำอุปกรณ์
พลิกคว�่ำเครื่องเพื่อปิดเสียงเรียกเข้าหรือเสียงเตือน หรือเพื่อพักการเล่นมีเดีย
52
คุณสมบัติการเคลื่อนไหวและการใช้งาน
การพักอัจฉริยะ
การเปิดเล่นจะหยุดพักโดยอัตโนมัติเมื่อคุณมองออกไปจากหน้าจอ พอมองที่หน้าจออีกครั้งหนึ่ง เครื่องก็จะเล่นต่อ
ใช้ฝ่ามือปัดเพื่อจับภาพ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเคลื่อนไหวและท่าทาง → ใช้ฝ่ามือปิดเพื่อจับภาพ จากนั้นลากสวิตช์ ใช้ฝ่ามือปิด
เพื่อจับภาพ ไปทางขวา
วางสันมือลงบนหน้าจอและปาดผ่านหน้าจอจากขวาไปซ้าย หรือจากซ้ายไปขวาเพื่อบันทึกภาพหน้าจอ ภาพจะถูกบันทึกไว้
ในโฟลเดอร์ แกลเลอรี่ → → อัลบั้ม → Screenshots
ขณะที่กำ� ลังใช้งานบางแอพอาจไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้
53
คุณสมบัติการเคลื่อนไหวและการใช้งาน
แอร์วิว
ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อสั่งการฟังก์ชันต่างๆ ขณะที่นิ้วของคุณจ่ออยู่เหนือหน้าจอ ชี้นิ้วที่หน้าจอเพื่อดูตัวอย่างเนื้อหาหรือดูข้อมูล
ในหน้าต่างป็อปอัพ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → แอร์วิว จากนั้นลากสวิตช์ แอร์วิว ไปทางขวา
มัลติวินโดว์
เกี่ยวกับมัลติวินโดว์
ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อเปิดใช้งานแอพสองแอพบนหน้าจอพร้อมกัน คุณสามารถใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อดูอีเมลหรือใช้งาน
อินเทอร์เน็ตขณะที่คุณก�ำลังเล่นวิดีโอได้พร้อมกัน
การเริ่มต้นมัลติวินโดว์
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → มัลติวินโดว์ จากนั้นลากสวิตช์ มัลติวินโดว์ ไปทางขวา หรือเปิดแผงการตั้งค่า
ด่วน และสัมผัส มัลติวินโดว์ เพื่อเปิดใช้งาน
2 สัมผัส
ค้างไว้ เพื่อเปิดถาดมัลติวินโดว์
54
คุณสมบัติการเคลื่อนไหวและการใช้งาน
3 สัมผัสไอคอนแอพค้างไว้ แล้วลากจากถาดไปยังหน้าจอ จากนั้น ลากไอคอนแอพอีกอันหนึ่งไปยังต�ำแหน่งใหม่บนหน้า
จอ
ไอคอนของแอพที่มีสัญลักษณ์
สามารถเริ่มต้นในหน้าต่างแยกได้พร้อมกันบนหน้าจอ
การสร้างชุดแอพพลิเคชันมัลติวินโดว์
ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อบันทึกชุดการจับคู่แอพมัลติวินโดว์ที่กำ� ลังท�ำงานอยู่
1 เริ่มต้นแอพสองแอพในหน้าจอมัลติวินโดว์แบบแยกส่วนหน้าจอ
2 เปิดถาดมัลติวินโดว์ และสัมผัส → สร้าง
ชุดแอพพลิเคชั่นมัลติวินโดว์ที่ก�ำลังท�ำงานจะถูกเพิ่มไว้ในถาดมัลติวินโดว์
55
คุณสมบัติการเคลื่อนไหวและการใช้งาน
การปรับขนาดหน้าต่าง
ลากวงกลมระหว่างหน้าต่างแอพขึ้นหรือลงเพื่อปรับขนาดหน้าต่าง
การใช้งานทางเลือกมัลติวินโดว์
เมื่อคุณใช้แอพมัลติวินโดว์ เลือกหน้าต่างแอพและจะมีกรอบสีนำ�้ เงินปรากฏขึ้นรอบหน้าต่างนั้น สัมผัสที่วงกลมที่อยู่ระหว่าง
หน้าต่างแอพเพื่อเข้าถึงทางเลือกต่อไปนี้:
•
: สลับต�ำแหน่งระหว่างแอพมัลติวินโดว์
56
คุณสมบัติการเคลื่อนไหวและการใช้งาน
•
: ลากและวางข้อความหรือรูปภาพที่จะคัดลอกจากหน้าต่างหนึ่งไปยังอีกหน้าต่างหนึ่ง สัมผัสค้างไว้ที่รายการใน
หน้าต่างที่เลือก และลากไปยังต�ำแหน่งที่อยู่ในอีกหน้าต่างหนึ่ง
แอพบางแอพอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้
•
: ปิดแอพ
การจัดเรียงแอพในถาดมัลติวินโดว์ใหม่
คุณสามารถจัดเรียงแอพในถาดมัลติวินโดว์ใหม่
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → มัลติวินโดว์ จากนั้นลากสวิตช์ มัลติวินโดว์ ไปทางขวา หรือเปิดแผงการตั้งค่า
ด่วน และสัมผัส มัลติวินโดว์ เพื่อเปิดใช้งาน
2 เปิดถาดมัลติวินโดว์ และสัมผัส
→
แก้ไข
เครื่องจะแสดงแอพที่คุณสามารถใช้งานในถาดมัลติวินโดว์ได้
57
คุณสมบัติการเคลื่อนไหวและการใช้งาน
3 สัมผัสค้างไว้ที่แอพ แล้วลากไปยังถาดมัลติวินโดว์
4 สัมผัส เรียบร้อย
กล่องเครื่องมือ
คุณสามารถเรียกใช้แอพต่างๆ จากไอคอนกล่องเครื่องมือขณะที่ใช้งานแอพอื่นได้
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → กล่องเครื่องมือ จากนั้นลากสวิตช์ กล่องเครื่องมือ ไปทางขวา หรือเปิดแผงการตั้งค่า
ด่วน และสัมผัส กล่องเครื่องมือ เพื่อเปิดใช้งาน จะปรากฏบนหน้าจอ
การเรียกใช้แอพ สัมผัส และเลือกแอพ
การเคลื่อนย้ายไอคอนกล่องเครื่องมือ สัมผัส และลากไปยังต�ำแหน่งอื่น
การเปลี่ยนแปลงแอพที่อยู่ในกล่องเครื่องมือ สัมผัสค้างไว้ที่ จากนั้นลากไปที่ แก้ไข
การซ่อนไอคอนกล่องเครื่องมือ ให้สัมผัสค้างไว้ที่ จากนั้นลากไปที่ ลบ
58
คุณสมบัติการเคลื่อนไหวและการใช้งาน
ท�ำงานมือเดียว
คุณสามารถสลับเป็นโหมดการท�ำงานมือเดียวเพื่อสั่งการเครื่องได้อย่างสะดวกด้วยมือข้างเดียว
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → ท�ำงานมือเดียว จากนั้นลากสวิตช์ ท�ำงานมือเดียว ไปทางขวา
การสลับไปเป็นโหมดการสั่งการมือเดียว ถือเครื่องไว้ในมือข้างเดียว จากนั้นลากนิ้วโป้งของคุณจากขอบหน้าจอไปยังกึ่งกลาง
ของหน้าจอแล้วลากกลับมา
ขยายหรือยอขนาดหนาจอ
เปดเมนูดานขางและเขาถึงแอพโปรด
กลับสูมุมมองเต็มหนาจอ
เปดเมนูดานขางและเขาถึงรายชื่อโปรด
กลับสูหนาจอหลัก
ปรับระดับเสียง
กลับสูหนาจอกอนหนา
เปดรายการแอพสลาสุด
59
คุณสมบัติการเคลื่อนไหวและการใช้งาน
การจัดการทางลัดรายชื่อหรือแอพ
คุณสามารถจัดการทางลัดไปยังรายชื่อหรือแอพได้โดยการเปิดเมนูด้านข้าง
1 สัมผัส หรือ เพื่อเปิดเมนูด้านข้าง
2 สัมผัส ที่ด้านล่างของเมนูด้านข้าง
3 สัมผัสค้างไว้ที่ภาพผู้ติดต่อหรือแอพ จากนั้นลากไปยังเมนูด้านข้าง
การลบทางลัดไปยังภาพผู้ติดต่อหรือแอพ สัมผัส
4 สัมผัส
เพิ่มความไวหน้าจอสัมผัส
ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อสั่งการหน้าจอขณะที่สวมถุงมือ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → จอภาพ จากนั้นท�ำเครื่องหมายเลือก เพิ่มความไวการสัมผัส หรือเปิดแผงการตั้งค่า
ด่วน และสัมผัส ความไวการสัมผัส เพื่อเปิดใช้งาน
• ใช้ถุงมือหนังเพื่อการรับรู้ที่ดีขึ้นขณะที่แตะหน้าจอ วัตถุชนิดอื่นๆ อาจไม่สามารถรับรู้ได้
• เพือ่ ให้ได้ผลที่ดีขึ้น สัมผัสหน้าจอให้แน่นขณะที่สวมถุงมือ
• หน้าจออาจไม่ตอบสนองถ้าหากคุณสวมถุงมือขณะที่ใช้เครื่องผ่านหน้าต่างของ S View
60
โทรศัพท์
การโทรออก
สัมผัส โทรศัพท์ ที่หน้าจอแอพ
สัมผัส ปุ่มกด ใส่หมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นสัมผัส เพื่อโทรปกติ หรือสัมผัส
ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ใน บันทึก รายการที่ชอบ และ รายชื่อ
ดูบันทึกการโทรและขอความ
เพื่อโทรวิดีโอ และคุณยังสามารถโทร
ดูรายชื่อโปรด
ปอนตัวเลขโดยใชปุมกด
ดูรายชื่อผูติดตอ
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
เพิ่มหมายเลขไปยังรายชื่อผูติดตอ
ดูตัวอยางหมายเลขโทรศัพท
ลบตัวอักษรที่อยูขางหนา
61
โทรศัพท์
การโทรจากบันทึกการโทรหรือรายชื่อ
สัมผัส บันทึก หรือ รายชื่อ จากนั้นลากชื่อผู้ติดต่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ไปทางขวาเพื่อโทร
การปิดใช้งานคุณสมบัติการโทรโดยการลากไอคอนไปทางขวา สัมผัส → การตั้งค่า → รายชื่อ จากนั้นยกเลิกการเลือก
ปัดเพื่อโทรหรือส่งข้อความ
การโทรจากรายการโปรด
คุณสามารถโทรหารายชื่อที่คุณติดต่อบ่อยครั้งได้โดยเพิ่มรายชื่อเหล่านั้นไปยังรายชื่อที่ชอบ
การเพิ่มผู้ติดต่อไปยังรายชื่อที่ชอบ สัมผัส รายชื่อ เลือกรายชื่อ จากนั้นสัมผัส
การโทรหารายชื่อที่ชอบ สัมผัส รายการที่ชอบ และเลือกผู้ติดต่อ
62
โทรศัพท์
การคาดคะเนหมายเลข
สัมผัส ปุ่มกด
เมื่อใส่หมายเลขจากปุ่มกด การคาดคะเนหมายเลขอัตโนมัติจะปรากฏขึ้น เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้เพื่อท�ำการโทร
ออก
หมายเลขโทรด่วน
สัมผัส ปุ่มกด
ส�ำหรับหมายเลขโทรด่วน ให้สัมผัสค้างไว้ที่ตัวเลขนั้น
การก�ำหนดรายชื่อให้กับหมายเลขโทรด่วน สัมผัสค้างไว้ที่หมายเลขโทรด่วนบนแป้นกดหมายเลข สัมผัส ตกลง จากนั้น
เลือกรายชื่อ หรือสัมผัส รายชื่อ → → โทรด่วน เลือกหมายเลข จากนั้นเลือกรายชื่อ
การโทรระหว่างประเทศ
สัมผัส ปุ่มกด
สัมผัสค้างที่ 0 จนกว่าจะมีเครื่องหมาย + ปรากฏขึ้น ใส่รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นสัมผัส
การปิดกั้นสายโทรออกต่างประเทศ สัมผัส → การตั้งค่า → โทร → การตั้งค่าเพิ่มเติม → การระงับการโทร จากนั้น
เลือกชนิดการโทรและเลือก การโทรต่างประเทศ
63
โทรศัพท์
การรับสายโทรเข้า
การรับสาย
เมื่อมีการโทรเข้า ลาก ออกด้านนอกวงกลมใหญ่
ถ้าหน้าต่างป็อปอัพแจ้งเตือนสายเข้าปรากฏขึ้นในขณะที่คุณก�ำลังใช้แอพ ให้สัมผัส รับสาย ในหน้าต่างป็อปอัพ
หากมีการเปิดใช้งานการรับสายซ้อน จะสามารถโทรอีกสายหนึ่งได้ เมื่อสายที่สองถูกตอบรับแล้ว สายแรกจะถูกพักสาย
การปฏิเสธสาย
เมื่อมีการโทรเข้า ลาก ออกด้านนอกวงกลมใหญ่
ถ้าหน้าต่างป็อปอัพแจ้งเตือนสายเข้าปรากฏขึ้นในขณะที่คุณก�ำลังใช้แอพ ให้สัมผัส ปฎิเสธ ในหน้าต่างป็อปอัพ
เมื่อต้องการส่งข้อความเมื่อปฏิเสธการรับสาย ให้ลากแถบข้อความปฏิเสธการโทรขึ้น
เพื่อสร้างข้อความปฏิเสธการโทรต่างๆ ที่หน้าจอแอพ สัมผัส โทรศัพท์ → → การตั้งค่า → โทร → การปฏิเสธการรับ
สาย → ข้อความปฏิเสธ →
การปฏิเสธสายอัตโนมัติจากหมายเลขที่ไม่ต้องการ
1 สัมผัส โทรศัพท์ ที่หน้าจอแอพ
2 สัมผัส → การตั้งค่า → โทร → การปฏิเสธการรับสาย → โหมดปฏิเสธอัตโนมัติ → หมายเลขปฏิเสธอัตโนมัติ
3 สัมผัส รายการปฏิเสธอัตโนมัติ → ป้อนหมายเลข จากนั้นก�ำหนดประเภท
4 สัมผัส บันทึก
เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
หากมีสายที่ไม่ได้รับ จะมี ปรากฏบนแถบสถานะ เปิดแผงการแจ้งเตือนเพื่อดูรายการสายที่ไม่ได้รับ หรืออีกวิธีหนึ่ง ที่
หน้าจอแอพ สัมผัส โทรศัพท์ → บันทึก เพื่อดูสายที่ไม่ได้รับ
64
โทรศัพท์
ระหว่างการโทร
ระหว่างการโทรด้วยเสียง
สามารถท�ำสิ่งต่อไปนี้ได้:
• : เพิ่มระดับเสียง
• เพิ่มเบอร์: โทรออกไปยังสายที่สอง
• ปุ่มกด: เปิดปุ่มกด
• วางสาย: จบการสนทนาสายปัจจุบัน
• ล�ำโพง: เปิดหรือปิดใช้งานการโทรผ่านล�ำโพง ขณะใช้การโทรผ่านล�ำโพง ให้พูดใส่ไมโครโฟนที่ด้านบนของเครื่อง แล้ว
ถือเครื่องให้ห่างจากหูของท่าน
• ปิดเสียง: ปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงของคุณ
• บลูทูธ: สลับไปยังเฮดเซ็ทบลูทูธหากมีการเชื่อมต่ออยู่กับเครื่อง
ระหว่างการโทรวิดีโอ
การโทรวิดีโอด้วยโหมดกล้องคู่ใช้ได้นานที่สุดถึง 3 นาที หลังจากเวลาผ่านไป 3 นาที เครื่องจะปิดกล้องหลังเพื่อ
รักษาประสิทธิภาพ
สัมผัสหน้าจอเพื่อใช้ทางเลือกต่อไปนี้:
• สวิตช์: สลับระหว่างกล้องถ่ายรูปด้านหน้าและด้านหลัง
• ปิดเสียง: ปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงของคุณ
• วางสาย: จบการสนทนาสายปัจจุบัน
65
รายชื่อ
การเพิ่มรายชื่อ
การย้ายรายชื่อจากเครื่องอื่น
คุณสามารถย้ายรายชื่อจากเครื่องอื่นมายังเครื่องของคุณ โปรดดูข้อมูลรายละเอียดใน การย้ายรายชื่อจากเครื่องอื่นมายัง
เครื่องของคุณ
การสร้างรายชื่อด้วยตนเอง
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส รายชื่อ → รายชื่อ
2 สัมผัส และใส่ข้อมูลรายชื่อ
3 สัมผัส บันทึก
การเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชื่อผู้ติดต่อจากปุ่มกด ให้สัมผัส ปุ่มกด ใส่หมายเลข จากนั้นสัมผัส เพิ่มในรายชื่อ
การจัดการรายชื่อ
การแก้ไขรายชื่อ
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส รายชื่อ → รายชื่อ
2 เลือกรายชื่อที่จะแก้ไข และสัมผัส
3 แก้ไขข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ หรือสัมผัส เพิ่มฟิลด์อื่น เพื่อเพิ่มข้อมูลผู้ติดต่อเพิ่มเติม
4 สัมผัส บันทึก
66
รายชื่อ
การลบรายชื่อ
เลือกรายชื่อที่จะลบ สัมผัส → ลบ
การแชร์รายชื่อ
เลือกรายชื่อที่จะแชร์ สัมผัส → แลกเปลี่ยนนามบัตร จากนั้นเลือกวิธีการแชร์
การค้นหารายชื่อ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส รายชื่อ → รายชื่อ
ใช้วิธีการค้นหาวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:
• เลื่อนขึ้นหรือลงบนรายชื่อผู้ติดต่อ
• ลากนิ้วไปตามแถบตัวอักษรดัชนีที่ด้านขวาของรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อเลื่อนผ่านอย่างรวดเร็ว
• สัมผัสช่องการค้นหาที่ด้านบนของรายชื่อผู้ติดต่อ และใส่เงื่อนไขการค้นหา
เมื่อเลือกรายชื่อแล้ว ให้เลือกท�ำสิ่งต่อไปนี้:
• : เพิ่มไปยังรายชื่อที่ชอบ
• / : ท�ำการโทรออกหรือโทรวิดีโอ
• : เขียนข้อความ
•
: เขียนอีเมล
67
ข้อความและอีเมล
ข้อความ
การส่งข้อความ
ส่งข้อความตัวอักษร (SMS) หรือข้อความมัลติมีเดีย (MMS)
คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมส�ำหรับการส่งหรือรับข้อความขณะที่คุณอยู่นอกพื้นที่ให้บริการปกติ
1 สัมผัส ข้อความ ที่หน้าจอแอพ
2 สัมผัส
3 เพิ่มผู้รับและใส่ข้อความ
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
ปอนผูรับ
เลือกรายชื่อจากรายชื่อผูติดตอ
แนบไฟล
สงขอความ
ปอนไอคอนแสดงอารมณ
ปอนขอความ
4 สัมผัส
เพื่อส่งข้อความ
68
ข้อความและอีเมล
การส่งข้อความแบบตั้งเวลา
ขณะที่เขียนข้อความ สัมผัส → ตั้งเวลาข้อความ ตั้งเวลาและวันที่ และสัมผัส เรียบร้อย
• หากเครื่องถูกปิดเครื่อง ณ เวลาที่ตั้งไว้ ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย หรือเครือข่ายไม่เสถียร ข้อความนี้จะไม่ได้
รับการส่ง
• คุณสมบัตินี้จะใช้เวลาและวันที่ที่ตั้งไว้ในเครื่อง เวลาและวันที่อาจไม่ถูกต้องหากคุณย้ายข้ามโซนเวลาและเครือ
ข่ายไม่ได้อัพเดทข้อมูล
การเพิ่มรายชื่อไปยังรายชื่อส�ำคัญ
ตั้งค่ารายชื่อที่คุณติดต่อบ่อยเป็นรายชื่อที่ส�ำคัญ ส่งข้อความให้พวกเขาโดยการเลือกไอคอนรายชื่อจากด้านบนรายการ
ข้อความ
สัมผัส สัมผัสเพื่อเพิ่มผู้ส่งที่มีความส�ำคัญ → ข้อความเข้า หรือ สมุดโทรศัพท์ เลือกรายชื่อที่จะเพิ่ม จากนั้นสัมผัส
เรียบร้อย การเพิ่มรายชื่ออีก สัมผัส
การลบรายชื่อจากรายชื่อที่ส�ำคัญ สัมผัสค้างไว้ที่รายชื่อ จากนั้นสัมผัส → เรียบร้อย
การดูข้อความเข้า
ข้อความเข้าจะถูกจัดกลุ่มเป็นเธรดข้อความตามรายชื่อ เลือกรายชื่อเพื่อดูข้อความของผู้นั้น
คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมส�ำหรับการส่งหรือรับข้อความขณะที่คุณอยู่นอกพื้นที่ให้บริการปกติ
69
ข้อความและอีเมล
อีเมล
การตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล
สัมผัส อีเมล ที่หน้าจอแอพ
ตั้งค่าแอคเคาท์อีเมลเมื่อเปิดใช้ อีเมล เป็นครั้งแรก
ใส่ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน สัมผัส ถัดไป ส�ำหรับบัญชีอีเมลส่วนตัว อย่างเช่น Google Mail หรือสัมผัส การตั้งค่าเอง ส�ำหรับ
บัญชีอีเมลบริษัท หลังจากนั้นให้ท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อท�ำการตั้งค่าให้เสร็จสิ้น
เพื่อตั้งค่าบัญชีอีเมลเพิ่มเติม สัมผัส → จัดการแอคเคาท์ →
การส่งข้อความ
สัมผัส อีเมล ที่หน้าจอแอพ
สัมผัส ที่ด้านล่างของหน้าจอ ใส่ผู้รับ หัวเรื่อง และข้อความ จากนั้นสัมผัส
สัมผัส เพื่อเพิ่มผู้รับจากรายชื่อผู้ติดต่อ
สัมผัส เพื่อแนบรูปภาพ วีดีโอ ฯลฯ
สัมผัส → เพื่อแทรกรูปภาพ เหตุการณ์ ฯลฯ ไปยังข้อความ
การส่งข้อความแบบตั้งเวลา
ขณะที่เขียนข้อความ สัมผัส → วางก�ำหนดการอีเมล ท�ำเครื่องหมาย วางก�ำหนดการอีเมล ตั้งค่าเวลาและวันที่ แล้ว
สัมผัส เรียบร้อย
• หากเครื่องถูกปิดเครื่อง ณ เวลาที่ตั้งไว้ ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย หรือเครือข่ายไม่เสถียร ข้อความนี้จะไม่ได้
รับการส่ง
• คุณสมบัตินี้จะใช้เวลาและวันที่ที่ตั้งไว้ในเครื่อง เวลาและวันที่อาจไม่ถูกต้องหากคุณย้ายข้ามโซนเวลาและเครือ
ข่ายไม่ได้อัพเดทข้อมูล
70
ข้อความและอีเมล
การอ่านข้อความ
สัมผัส อีเมล ที่หน้าจอแอพ
สัมผัส เลือกบัญชีอีเมลที่จะใช้งาน และข้อความใหม่จะถูกรับเข้ามา การรับข้อความใหม่เอง สัมผัส
สัมผัสที่ข้อความเพื่อเปิดอ่าน
Gmail
ใช้งานแอพนี้เพื่อเข้าถึงบริการ Google Mail อย่างรวดเร็วและตรงไปตรงมา
สัมผัส Gmail ที่หน้าจอแอพ
• แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
• แอพนีอ้ าจมีชื่อเรียกแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
71
กล้องถ่ายรูป
การถ่ายภาพหรือวิดีโอ
เกี่ยวกับการถ่ายภาพหรือวิดีโอ
ใช้งานแอพนี้เพื่อถ่ายรูปหรือวีดีโอ
ใช้งาน แกลเลอรี่ เพื่อดูภาพและวีดีโอที่ถ่ายด้วยกล้องของเครื่อง โปรดดูข้อมูลรายละเอียดใน การดูเนื้อหาในเครื่อง
มารยาทในการถ่ายรูป
• อย่าถ่ายรูปหรือวีดีโอของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
• อย่าถ่ายรูปหรือวีดีโอในสถานที่ที่มีกฎห้าม
• อย่าถ่ายรูปหรือวีดีโอในสถานที่ที่คุณอาจละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
• กล้องถ่ายรูปจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
• ตรวจสอบว่าเลนส์สะอาดดี มิฉะนั้นเครื่องอาจท�ำงานไม่เป็นปกติในบางโหมดที่ต้องการความละเอียดสูง
• เลนส์กล้องด้านหน้าเหมาะส�ำหรับถ่ายภาพมุมกว้าง อาจมีความบิดเบี้ยวเล็กน้อยในภาพมุมกว้าง และไม่ได้
แสดงถึงปัญหาการท�ำงานของเครื่อง
1 สัมผัส กล้องถ่ายรูป ที่หน้าจอแอพ
2 สัมผัสรูปภาพบนหน้าจอตัวอย่างเพื่อให้กล้องท�ำการโฟกัสที่จุดนั้น
72
กล้องถ่ายรูป
3 สัมผัส
เพื่อถ่ายภาพ หรือ เพื่อถ่ายวีดีโอ
• การเปลี่ยนจุดโฟกัสขณะที่ถ่ายวิดีโอ ให้สัมผัสจุดที่คุณต้องการโฟกัส การโฟกัสที่กึ่งกลางหน้าจอ สัมผัส
• การบันทึกภาพจากวิดีโอขณะที่ก�ำลังบันทึกวิดีโอ สัมผัส
แสดงโหมดปจจุบัน
สลับระหวางกลองถายรูป
ดานหนาและดานหลัง
เริ่มตนถายวีดีโอ
เปดใชงานหรือปดใชงาน
โหมดโฟกัสที่เลือก
ถายรูป
เปลี่ยนโหมดการถายรูป
เปดใชงานหรือปดใชงาน
HDR (ริชโทน)
ดูรูปภาพและวิดีโอที่คุณถาย
เปลี่ยนการตั้งคา
กลองถายรูป
การดูภาพหรือวิดีโอ
คุณสามารถดูภาพหรือวิดีโอได้ทันทีหลังจากการถ่ายภาพหรือวิดีโอนั้น โดยการเปิดภาพตัวอย่างขนาดย่อบนหน้าจอกล้อง
สัมผัสภาพตัวอย่างขนาดย่อที่มุมล่างขวาของหน้าจอ
73
กล้องถ่ายรูป
การใช้งานเอฟเฟ็กต์ HDR (ริชโทน)
ถ่ายภาพที่มีสีสันสดใส และให้รายละเอียดแม้ในบริเวณที่แสงจ้าและมืดสลัว
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส กล้องถ่ายรูป → จากนั้นจึงถ่ายภาพ
ไมมีเอฟเฟค
มีเอฟเฟค
การใช้งานโหมดโฟกัสที่เลือก
ใช้เอฟเฟ็กต์ภาพหลุดโฟกัสเพื่อท�ำให้ฉากหลังเบลอ และท�ำให้เป้าหมายดูโดดเด่น
ไมมีเอฟเฟค
มีเอฟเฟค
74
กล้องถ่ายรูป
ก่อนการใช้งานโหมดนี้
• แนะน�ำให้คุณจัดระยะเป้าหมายไว้ระหว่าง 10–50 ซม. จากเครื่อง น�ำเป้าหมายที่คุณต้องการโฟกัสให้เข้ามาใกล้กับ
เครื่อง
• เมื่อถ่ายภาพ ให้ระยะห่างจากเป้าหมายกับฉากหลังมากเพียงพอ ระยะห่างจะต้องมากกว่าสองเท่าของระยะห่างระหว่าง
เครื่องกับเป้าหมาย
• คุณภาพของภาพที่ถ่ายด้วยเครื่องอาจได้รับผลกระทบในสถานการณ์ดังต่อไปนี้:
–– ภาพของเป้าหมายที่เคลื่อนที่
–– ภาพที่ถ่ายขณะที่เครื่องเคลื่อนที่
–– ภาพในอาคาร สภาวะแสงน้อย หรือมีแสงสว่างจ้าด้านหลังเป้าหมาย
–– ภาพที่ใช้ฉากหลังที่ไม่สามารถแยกแยะออกจากเป้าหมาย เช่น เงาหรือผนังก�ำแพงสีเรียบ
1 สัมผัส กล้องถ่ายรูป ที่หน้าจอแอพ
2 สัมผัส ที่ด้านซ้ายของหน้าจอ
ถ้า
ไม่ปรากฏ ให้สัมผัส
→
โฟกัสที่เลือก เพื่อเปิดใช้งาน
3 สัมผัสรูปภาพบนหน้าจอตัวอย่างเพื่อให้กล้องท�ำการโฟกัสที่จุดนั้น
เมื่อเป้าหมายอยู่ในโฟกัส เฟรมโฟกัสจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว
4 สัมผัส เพื่อถ่ายรูป
5 สัมผัสภาพตัวอย่างขนาดย่อที่มุมล่างขวาของหน้าจอเพื่อแก้ไขภาพ
6 สัมผัส และเลือกหนึ่งในทางเลือกต่อไปนี้:
• โฟกัสใกล้: ท�ำให้เป้าหมายโดดเด่น และท�ำฉากหลังเบลอรอบเป้าหมาย
• โฟกัสไกล: เบลอเป้าหมายและท�ำให้ฉากหลังโดดเด่นรอบเป้าหมาย
• โฟกัสเคลือ่ นที่: ท�ำให้เป้าหมายและฉากหลังโดดเด่น
7 สัมผัส
75
กล้องถ่ายรูป
การเริ่มต้นกล้องในหน้าจอเมื่อล็อก
การถ่ายภาพช่วงเวลาที่พิเศษอย่างรวดเร็ว เริ่มต้น กล้องถ่ายรูป ที่หน้าจอเมื่อล็อก
1 ที่หน้าจอเมื่อล็อก ลาก ไปด้านนอกวงกลมใหญ่
2 สัมผัสรูปภาพบนหน้าจอตัวอย่างเพื่อให้กล้องท�ำการโฟกัสที่จุดนั้น
3 สัมผัส เพื่อถ่ายภาพ หรือ เพื่อถ่ายวีดีโอ
การใช้งานโหมดถ่ายภาพ
สามารถใช้งานลักษณะพิเศษต่างๆ ส�ำหรับภาพได้
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส กล้องถ่ายรูป → โหมด
• อัตโนมัติ: ใช้เพื่ออนุญาตให้กล้องประเมินสิ่งแวดล้อมและพิจารณาโหมดที่เหมาะสมที่สุดส�ำหรับภาพ
• หน้าสวย: ถ่ายภาพโดยท�ำให้หน้าสว่างขึ้นเพื่อให้ได้รูปที่ดูอ่อนโยน
• หลายช็อต: ถ่ายภาพเป็นชุดและใช้ลักษณะพิเศษหลายอย่างกับภาพเหล่านั้น เครื่องจะแสดงสัญลักษณ์ของภาพด้วย
ใน แกลเลอรี่
• พาโนรามา: ถ่ายภาพที่ประกอบจากหลายภาพมาต่อกัน เครื่องจะแสดงสัญลักษณ์ของภาพด้วย
ใน แกลเลอรี่
เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่ดีที่สุด ท�ำตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้:
–– เคลื่อนกล้องไปช้าๆ ในทิศทางเดียว
–– จัดให้ช่องมองภาพของกล้องอยู่ภายในกรอบบอกแนว
–– หลีกเลี่ยงการถ่ายรูปเป้าหมายหน้าฉากหลังที่ไม่สามารถตรวจรู้ได้ เช่น ภาพท้องฟ้าที่ว่างเปล่าหรือผนังเรียบ
76
กล้องถ่ายรูป
• เวอร์ชวลทัวร์: ถ่ายภาพพื้นที่โดยการย้ายเครื่องและถ่ายภาพจากมุมต่างๆ เพื่อสร้างภาพสามมิติแบบสองมุมมอง
เครื่องจะแสดงสัญลักษณ์ของภาพด้วย ใน แกลเลอรี่
• กล้องคู:่ ถ่ายภาพหรือวิดีโอแนวนอนด้วยกล้องหลังหรือกล้องหน้า ภาพที่ถ่ายด้วยกล้องหน้าจะปรากฏในหน้าต่าง
ภายในภาพที่ถ่ายด้วยกล้องหลัง หรือกลับกันก็ได้
• ดาวน์โหลด: ดาวน์โหลดโหมดถ่ายภาพเพิ่มเติมจาก GALAXY Apps
การใช้งานโหมดถ่ายภาพและเพิ่มเติม
เกี่ยวกับโหมดถ่ายภาพและเพิ่มเติม
ใช้โหมดนี้เพื่อถ่ายภาพเป็นชุด และแก้ไขภาพโดยใช้งานเอฟเฟ็กต์ต่างๆ โดยใช้โหมดการถ่ายภาพ
ฟังก์ชั่นซูมจะไม่มีให้ใช้งานขณะที่ถ่ายภาพในโหมดนี้
1 สัมผัส กล้องถ่ายรูป ที่หน้าจอแอพ
2 สัมผัส โหมด → หลายช็อต
3 สัมผัส
เครื่องจะถ่ายภาพเป็นชุดและแสดงโหมดถ่ายภาพที่มี
4 เลือกโหมดถ่ายภาพและใช้เอฟเฟ็กต์กับภาพ
• รูปภาพที่ดีที่สุด: ถ่ายภาพเป็นชุดและบันทึกภาพที่ดีที่สุด การดูภาพอื่นๆ เป็นชุด ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวา
เครื่องจะแนะน�ำภาพที่ดีที่สุดและแสดงให้ทราบด้วยสัญลักษณ์
77
กล้องถ่ายรูป
• เบสท์เฟซ: ถ่ายภาพหมู่หลายภาพในเวลาเดียวกันแล้วน�ำมารวมกันเพื่อสร้างเป็นรูปภาพที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ สัมผัส
กรอบสีขาวที่ใบหน้าแต่ละหน้า และเลือกท่าทางที่ดีที่สุดของแต่ละคนจากท่าทางที่ปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ
จากนั้นรวมรูปภาพเข้าเป็นภาพเดียว เครื่องจะแนะน�ำภาพที่ดีที่สุดและแสดงให้ทราบด้วยสัญลักษณ์
• ช็อตดราม่า: ถ่ายภาพเป็นชุดแล้วน�ำมารวมกันเพื่อสร้างเป็นภาพที่แสดงร่องรอยการเคลื่อนไหว
• การลบ: ลบวัตถุเคลื่อนไหวในฉากหลัง สัมผัส เพื่อลบวัตถุที่เคลื่อนไหว สัมผัส เพื่อเรียกคืนภาพดั้งเดิม
• การแพนช็อต: ใช้ลักษณะพิเศษกับฉากหลังเพื่อให้เป้าหมายดูเคลื่อนที่เร็ว สัมผัส วัตถุ เพื่อเลือกเป้าหมาย สัมผัส
เบลอแบบเคลื่อนไหว เพื่อเปลี่ยนมุมการเบลอที่จะใช้กับฉากหลัง สัมผัส และวาดวงกลมด้วยนิ้วมือรอบวงกลม
ใหญ่เพื่อปรับมุมภาพเบลอ การปรับระดับความเบลอของฉากหลัง ลากหน้าจอไปทางซ้ายหรือทางขวา
5 สัมผัส
ภาพดราม่า
1 สัมผัส กล้องถ่ายรูป ที่หน้าจอแอพ
2 สัมผัส โหมด → หลายช็อต
3 สัมผัส
เครื่องจะถ่ายภาพเป็นชุดและแสดงเอฟเฟ็กต์ที่มี
4 เมื่อคุณถ่ายภาพเสร็จแล้ว สัมผัส ช็อตดราม่า
5 เลือกภาพเพิ่มเติมที่มีรอยทางการเคลื่อนไหวที่คุณต้องการใช้ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ
การแก้ไขร่องรอยการเคลื่อนไหวของภาพที่เลือก สัมผัส แล้วเลือกภาพ
สัมผัส เพื่อแสดงร่องรอยการเคลื่อนไหวของเป้าหมาย หรือสัมผัส
เพื่อลบร่องรอยการเคลื่อนไหว แก้ไข
รูปภาพตามต้องการแล้วสัมผัส เรียบร้อย
78
กล้องถ่ายรูป
6 สัมผัส
เพื่อบันทึก
เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่ดีที่สุด ท�ำตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้ อุปกรณ์อาจไม่สามารถถ่ายภาพได้อย่างถูกต้องในสภาพ
แวดล้อมการถ่ายภาพอื่น
• ถือกล้องอย่างมั่นคงและอยู่นิ่งกับที่ขณะที่ถ่ายภาพ
• ถ่ายภาพเป้าหมายที่ก�ำลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียว
• ถ่ายภาพโดยมีฉากหลังที่ปราศจากวัตถุที่ก�ำลังเคลื่อนที่
• หลีกเลี่ยงการถ่ายภาพเป้าหมายและฉากหลังที่มีสีคล้ายกัน
การใช้งานโหมดกล้องคู่
เมื่อคุณถ่ายภาพทิวทัศน์ด้วยกล้องหลัง ภาพหรือวีดีโอที่ถ่ายโดยกล้องหน้าจะปรากฏในหน้าต่างแทรก หรือกลับกัน ใช้งาน
คุณสมบัตินี้เพื่อถ่ายภาพทิวทัศน์ที่งดงามพร้อมกับภาพถ่ายตนเองพร้อมกัน
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส กล้องถ่ายรูป → โหมด → กล้องคู่ เพื่อสลับเป็นโหมดกล้องคู่ สัมผัส เพื่อถ่ายภาพ หรือสัมผัส
เพื่อถ่ายวีดีโอ
สลับระหวางกลองถายรูป
ดานหนาและดานหลัง
สัมผัสเพื่อปรับขนาดหรือ
ยายไปยังตําแหนงอื่น
เลือกใชสารพัดรูปแบบที่มีให
• คุณสามารถบันทึกวิดีโอในโหมดกล้องคู่ได้สูงสุด 5 นาที ด้วยความละเอียด Full HD และได้สูงสุด 10 นาที
ด้วยความละเอียด HD หรือ VGA
• ขณะที่ถ่ายวีดีโอในโหมดนี้ เสียงจะถูกบันทึกด้วยไมโครโฟนภายใน
79
กล้องถ่ายรูป
การใช้งานโหมดทัวร์เสมือน
เกี่ยวกับโหมดเวอร์ชวลทัวร์
ใช้โหมดถ่ายภาพนี้เพื่อถ่ายภาพบริเวณโดยการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า หรือหมุนไปทางซ้ายหรือทางขวา ภาพของบริเวณนั้นจะ
ถูกถ่ายจากหลายมุม คุณสามารถดูภาพในการฉายภาพสไลด์ และจ�ำลองการเคลื่อนที่จริงผ่านพื้นที่
1 สัมผัส กล้องถ่ายรูป ที่หน้าจอแอพ
2 สัมผัส โหมด → เวอร์ชวลทัวร์
3 เคลื่อนที่เครื่องโดยที่จัดให้ตำ� แหน่งจุดอยู่ในวงกลมใหญ่ที่จุดกึ่งกลางของหน้าจอภาพตัวอย่าง เครื่องจะตรวจพบเมื่อคุณ
หยุด และเริ่มถ่ายภาพจากต�ำแหน่งในพื้นที่
4 เคลื่อนที่ไปข้างหน้าช้าๆ หรือหมุนไปทางซ้ายหรือทางขวาขณะที่ถ่ายภาพ เมื่อใดก็ตามที่จุดอยู่ภายในวงกลมใหญ่
เครื่องจะถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ
80
กล้องถ่ายรูป
5 เคลื่อนที่เครื่องอย่างช้าๆ ในทิศทางตามลูกศร เมื่อจุดอยู่ตรงกลางวงกลมใหญ่ เครื่องจะเริ่มถ่ายภาพ ด�ำเนินการซ�้ำ
เพื่อถ่ายภาพเพิ่มเติม
การดูภาพตัวอย่าง สัมผัส ที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ ทิศทางที่ถ่ายภาพจะแสดงบนภาพตัวอย่างแบบย่อแต่ละภาพ
การลบภาพถ่ายล่าสุด สัมผัส เลิกท�ำ
6 เมื่อด�ำเนินการเสร็จแล้ว สัมผัส
การดูภาพ
ดูภาพที่ถ่ายเป็นชุดจากทิศทางและต�ำแหน่งต่างๆ
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส แกลเลอรี่
2 เลือกรูปที่มีไอคอน บนภาพย่อ
3 สัมผัส
เครื่องจะแสดงภาพเป็นการฉายภาพสไลด์
แสดงเสนทางการเคลื่อนไหว
ลากเพื่อดูภาพจาก
ตําแหนง
และทิศทางอื่น
เริ่มตนหรือหยุดพัก
การแสดงภาพสไลด
81
กล้องถ่ายรูป
การใช้ลักษณะพิเศษฟิลเตอร์
ใช้งานเอฟเฟ็กต์ฟิลเตอร์เพื่อถ่ายภาพหรือวีดีโอรูปแบบเฉพาะ
1 สัมผัส กล้องถ่ายรูป ที่หน้าจอแอพ
2 สัมผัส → เอฟเฟ็กต์ จากนั้นเลือกเอฟเฟ็กต์ที่ต้องการใช้งาน
การดาวน์โหลดเอฟเฟคเพิ่มเติม สัมผัส ดาวน์โหลด
การเปลี่ยนล�ำดับเอฟเฟคหรือซ่อนเอฟเฟคจากรายการ สัมผัส จัดการเอฟเฟ็กต์
การใช้งานคุณสมบัติซูม
ซูมเข้าและออกจากหน้าจอขณะที่ถ่ายภาพหรือวิดีโอ
แยกนิ้วสองนิ้วออกจากกันบนหน้าจอเพื่อซูมเข้า และบีบนิ้วเพื่อซูมออก
เอฟเฟ็กต์การซูมเข้า/ออก จะมีให้เลือกเมื่อใช้งานคุณสมบัติการซูมขณะถ่ายวีดีโอ
82
กล้องถ่ายรูป
การใช้งานโหมดช่องมองภาพระยะไกล
ใช้เครื่องของคุณเป็นช่องมองภาพส�ำหรับเครื่องอื่น คุณสามารถควบคุมเครื่องอื่นจากระยะไกลให้ถ่ายภาพถ่ายหรือวิดีโอจาก
ระยะไกล เครื่องของคุณจะแสดงภาพเดียวกันกับที่แสดงที่เครื่องที่เชื่อมต่อกันอยู่
1 สัมผัส กล้องถ่ายรูป ที่หน้าจอแอพ
2 สัมผัส → ช่องมองภาพระยะไกล
3 สัมผัส เชื่อมต่อผ่าน NFC อย่างง่ายดาย หรือ การตั้งค่า Wi-Fi Direct เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องอื่น
• เชื่อมต่อผ่าน NFC อย่างง่ายดาย: เปิดใช้งานคุณสมบัติ NFC ที่เครื่องทั้งสองเครื่อง
• การตัง้ ค่า Wi-Fi Direct: เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi Direct ที่อุปกรณ์ทั้งสองเครื่อง
4 สัมผัสรูปภาพบนหน้าจอตัวอย่างเพื่อให้เครื่องท�ำการโฟกัส
5 สัมผัส เพื่อถ่ายภาพที่แสดงที่ช่องมองภาพของเครื่องที่เชื่อมต่อ
ตรวจสอบว่าเครื่องที่คุณต้องการเชื่อมต่อนั้นรองรับโหมดช่องมองภาพระยะไกล
83
กล้องถ่ายรูป
การเปลี่ยนการตั้งค่ากล้องถ่ายรูป
การจัดเรียงทางลัดของกล้องถ่ายรูปใหม่
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส กล้องถ่ายรูป →
2 สัมผัสค้างไว้ที่วัตถุ และลากไปยังช่องใส่ด้านซ้ายของหน้าจอ
คุณสามารถจัดเรียงทางลัดของกล้องถ่ายรูปใหม่เพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็วและง่ายดายที่หน้าจอภาพตัวอย่าง
การก�ำหนดค่า
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส กล้องถ่ายรูป → ทางเลือกต่อไปนี้อาจไม่มีให้เลือกครบทั้งโหมดภาพนิ่งและโหมดกล้องวีดีโอ ตัว
เลือกที่ใช้ได้จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นกับโหมดที่เลือกใช้
84
แกลเลอรี่
การดูเนือ้ หาในเครื่อง
1 สัมผัส แกลเลอรี่ ที่หน้าจอแอพ
คนหารูปภาพหรือวิดีโอ
เริ่มตน กลองถายรูป
จัดเรียงรูปภาพหรือวิดีโอ
ตามเวลา อัลบั้ม ฯลฯ
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
รูปภาพและวิดีโอ
2 เลือกรูปภาพ
• การเลือกรูปภาพหลายรูป:
เมื่อคุณสัมผัสค้างไว้ที่รูปภาพ
• การเลือกรูปภาพทั้งหมด:
เมื่อคุณสัมผัสค้างไว้ที่รูปภาพ
จะปรากฏขึ้นบนรูป จากนั้นสัมผัสที่รูปเพื่อเลือกเพิ่ม
จะปรากฏขึ้นบนรูป จากนั้น สัมผัส เลือก 1 รายการ
85
แกลเลอรี่
3 เลือกทางเลือก
แกไขรูปภาพ
สงรูปภาพใหผูอื่น
เลื่อนไปยังหนาจอกอนหนา
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
คนหาเครื่องอื่นเพื่อดูรูปภาพ
ลบรูปภาพ
การดูเนือ้ หาที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องอื่น
คุณสามารถดูเนื้อหาที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องอื่นได้ถ้าหากเครื่องนั้นลงทะเบียนไว้กับ Samsung Link ลงชื่อเข้าใช้บัญชีซัมซุง
ของคุณเพื่อดูรายชื่อเครื่องอื่นที่มีเนื้อหาพร้อมส�ำหรับการรับชม ตรวจสอบว่าเครื่องที่ลงทะเบียนของคุณเปิดอยู่และเชื่อมต่อ
เข้ากับเครือข่าย Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ ไปที่ link.samsung.com เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อคุณเรียกใช้เนื้อหาที่จัดเก็บไว้ในเครื่องอื่นผ่านทางเครือข่ายมือถือ การ
หลีกเลี่ยงค่าบริการเพิ่มเติม ให้ใช้คุณสมบัติ Wi-Fi
สัมผัส
เลือกเครื่องที่อยู่ภายใต้ อุปกรณ์ที่ลงทะเบียน จากนั้นเลือกเนื้อหา
86
แกลเลอรี่
การแก้ไขเนือ้ หาในเครื่อง
การใช้งานโหมดสตูดิโอ
ขณะที่ดูรูปหรือวิดีโอ คุณสามารถใช้คุณสมบัติการแก้ไขในโหมดสตูดิโอเพื่อแก้ไขเนื้อหาได้
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส แกลเลอรี่ → → สตูดิโอ
• สตูดิโอภาพ: แก้ไขรูปภาพโดยใช้เอฟเฟ็กต์ต่างๆ
• สตูดิโอคอลลาจ: น�ำภาพหลายภาพมารวมกันเพื่อสร้างภาพปะติด
• หลายช็อต: ใช้เอฟเฟ็กต์ต่างๆ กับรูปภาพที่คุณถ่าย
• สตูดิโอคลิปวิดีโอ: แก้ไขหรือสร้างวิดีโอด้วยภาพหลายภาพ
• การตัดแต่งวิดีโอ: ตัดบางส่วนของวิดีโอ
การแก้ไขภาพ
1 สัมผัส แกลเลอรี่ ที่หน้าจอแอพ
2 สัมผัส → สตูดิโอ → สตูดิโอภาพ จากนั้นเลือกภาพ
3 แก้ไขรูปภาพโดยใช้เอฟเฟ็กต์ต่างๆ
ใชงานเอฟเฟกตกับรูปภาพ
แกไขตาแดง ปรับและตกแตงใบหนา
หรือทําใหฉากหลังเบลอ
ปรับระดับสีหรือความสวางของรูปภาพ
ตกแตงภาพโดยการเพิ่มสติกเกอร ใสกรอบ
หรือวาดเขียนบนภาพ
ตัดบางสวน หมุน หรือปรับขนาดรูปภาพ
87
แกลเลอรี่
4 สัมผัส ปฏิบัติ →
5 เลือกทางเลือกการบันทึก และสัมผัส บันทึก
ภาพที่แก้ไขแล้วจะถูกบันทึกในโฟลเดอร์ Studio เพื่อเปิดโฟลเดอร์ สัมผัส แกลเลอรี่ →
→
อัลบั้ม → Studio
การแก้ไขวิดีโอ
1 สัมผัส แกลเลอรี่ ที่หน้าจอแอพ
2 สัมผัส → สตูดิโอ → สตูดิโอคลิปวิดีโอ
3 เลือกวิดีโอที่จะแก้ไข และสัมผัส เรียบร้อย
และคุณสามารถเลือกรูปภาพเพื่อสร้างวิดีโอ
4 แก้ไขวิดีโอโดยใช้เอฟเฟ็กต์ต่างๆ
ลบคลิปวิดีโอ
เลือกเพลงพื้นหลัง
บันทึกคลิปวิดีโอ
เปลี่ยนลําดับของวิดีโอหรือรูปภาพในคลิป
วิดีโอ หรือเพิ่มไฟล
แสดงภาพตัวอยางคลิปวิดีโอ
เปดเลนคลิปวิดีโอ
ปรับความยาวคลิปวิดีโอ
ใชงานเอฟเฟกตกับคลิปวิดีโอ
88
แกลเลอรี่
5 สัมผัส
6 เลือกทางเลือกการบันทึก และสัมผัส บันทึก
วิดีโอที่แก้ไขแล้วจะถูกบันทึกในโฟลเดอร์ Studio เพื่อเปิดโฟลเดอร์ สัมผัส แกลเลอรี่ →
89
→
อัลบั้ม → Studio
อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคม
อินเตอร์เน็ต
การเรียกดูหน้าเว็บ
1 สัมผัส อินเตอร์เน็ต ที่หน้าจอแอพ
2 สัมผัสช่องข้อมูลที่อยู่ การเปลี่ยนเครื่องมือค้นหา สัมผัสไอคอนเครื่องมือค้นหาถัดจากที่อยู่เว็บ
3 ใส่ที่อยู่เว็บหรือค�ำส�ำคัญ จากนั้นสัมผัส ไป การสืบค้นเว็บด้วยเสียงพูด สัมผัส
การดูแถบเครื่องมือ ลากนิ้วมือของคุณลงมาเล็กน้อยบนหน้าจอ
เปดตัวจัดการหนาตางหนาเว็บ
บุคมารกหนาเว็บปจจุบัน
อานบทความโดยใช ตัวอาน
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
รีเฟรชหนาเว็บปจจุบัน
ยายไปยังหนาหลัก
ดูหนาที่บันทึกไว
ยายไปยังหนาที่เขาชมกอนหนานี้
ดูหนาเว็บที่บุคมารกไว
90
อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคม
Chrome
ใช้งานแอพนี้เพื่อค้นหาข้อมูลและเข้าดูหน้าเว็บ
สัมผัส Chrome ที่หน้าจอแอพ
แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
สัมผัสช่องใส่ที่อยู่ ใส่ที่อยู่เว็บหรือค�ำส�ำคัญ จากนั้นสัมผัส ไป
แฮงเอาท์
ใช้งานแอพนี้เพื่อสนทนาและท�ำกิจกรรมทางสังคมกับเพื่อนแบบเป็นส่วนตัวหรือเป็นกลุ่ม
สัมผัส แฮงเอาท์ ที่หน้าจอแอพ
แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
เลือกเพื่อนจากรายชื่อเพื่อน หรือใส่ข้อมูลเพื่อค้นหาและเลือกเพื่อนจากผลการค้นหาเพื่อเริ่มต้นการสนทนา
ChatON
ใช้งานแอพนี้เพื่อสนทนาและท�ำกิจกรรมทางสังคมกับเพื่อนแบบเป็นส่วนตัวหรือเป็นกลุ่ม เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีซัมซุง
ของคุณ คุณสามารถดูประวัติการสนทนาที่คุณส่งจากเครื่องที่ลงทะเบียน
สัมผัส ChatON ที่หน้าจอแอพ
แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
การสนทนากับเพื่อน
สัมผัส → เริ่มแชต จากนั้นเลือกเพื่อนเพื่อเริ่มต้นการสนทนา จากนั้นใส่ข้อความในช่องข้อความและสัมผัส
การส่งข้อความแบบกระจาย สัมผัส → เผยแพร่
91
S Health
เกี่ยวกับ S Health
ใช้งานแอพนี้เพื่อก�ำหนดระดับแคลอรี่ที่ได้รับและแคลอรี่ที่เผาผลาญโดยขึ้นกับสถิติทางร่างกายของคุณ คุณสามารถใช้แอพนี้
เพื่อบันทึกการรับประทานและการเผาผลาญแคลอรี่จริง นอกจากนั้นแอพยังแนะน�ำการออกก�ำลังกายและให้คำ� แนะน�ำด้าน
สุขภาพเพื่อช่วยคุณรักษารูปแบบการด�ำเนินชีวิตแบบสมดุล
สัมผัส S Health ที่หน้าจอแอพ
คุณสมบัติของ S Health
ขณะที่กำ� ลังใช้งาน S Health คุณสามารถเข้าถึงคุณสมบัติได้ดังต่อไปนี้:
• ตัวนับก้าว: นับจ�ำนวนก้าวของคุณ
• ออกก�ำลัง: ตั้งค่าและจัดการเป้าหมายการออกก�ำลังกายของคุณ คุณสามารถบันทึกและตรวจสอบข้อมูลการออก
ก�ำลังกายเช่น ปริมาณ ความเร็ว และแคลอรี่ที่เผาผลาญ นอกจากนั้นเมื่อคุณออกก�ำลังกายกลางแจ้ง คุณสามารถใช้
คุณสมบัติการออกก�ำลังกายเพื่อถ่ายภาพ ฟังเพลง และตรวจดูต�ำแหน่งที่ตั้งของคุณ
• อาหาร: ช่วยคุณจัดการแคลอรี่ที่คุณรับประทานเข้าไป
92
S Health
การเริ่มต้น S Health
เมื่อเรียกใช้แอพนี้เป็นครั้งแรก อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข จากนั้นก�ำหนดค่าแฟ้มประวัติของผู้ใช้
1 สัมผัส S Health ที่หน้าจอแอพ
2 อ่านข้อมูลบนหน้าจอเกี่ยวกับแอพ และสัมผัส ถัดไป
3 อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข จากนั้นสัมผัส ถัดไป
4 ลงชื่อเข้าใช้บัญชีซัมซุง หรือสัมผัส ข้าม เพื่อข้ามขั้นตอน
5 ใส่ชื่อผู้ใช้และวันเกิดของคุณ เลือกเพศ จากนั้นสัมผัส ถัดไป
การป้องกันไม่ให้แฟ้มประวัติของคุณสามารถเปิดดูได้โดยผู้ใช้ S Health ผู้อื่น ให้ทำ� เครื่องหมายที่ ซ่อนข้อมูลโปรไฟล์
ส่วนตัว จากผู้ใช้ S Health คนอื่น
6 ใส่ค่าสถิติทางร่างกายของคุณ และสัมผัส ถัดไป
7 เลือกระดับกิจกรรม จากนั้นสัมผัส ถัดไป
เมื่อคุณตั้งค่าแฟ้มประวัติของคุณเสร็จแล้ว ข้อมูลแฟ้มประวัติที่คุณใส่จะปรากฏขึ้น
โดยขึ้นกับสถิติทางร่างกายของคุณ เครื่องจะค�ำนวณอัตราการเผาผลาญพื้นฐาน (BMR) และแนะน�ำปริมาณ
แคลอรี่ต่อวันที่เหมาะสม ข้อแนะน�ำนี้อาจไม่แม่นย�ำส�ำหรับทุกช่วงอายุ สัดส่วนร่างกาย และความต้องการทาง
โภชนาการ
8 ตรวจสอบข้อมูลแฟ้มประวัติของคุณ และสัมผัส เริ่ม
หน้าจอหลักของ S Health จะปรากฏขึ้น
93
S Health
การก�ำหนดค่าหน้าจอหลักของ S Health
ดูการสรุปที่แสดงจ�ำนวนก้าวปัจจุบันของคุณ และแคลอรี่ที่คุณเผาผลาญหรือรับประทานเข้าไป คุณยังสามารถจัดเรียงทางลัด
ใหม่เพื่อให้สามารถเข้าถึงเมนู S Health ได้ง่าย หรือเปลี่ยนภาพพื้นหลังของหน้าจอหลักของ S Health
ที่หน้าจอหลักของ S Health สัมผัส → แก้ไขรายการโปรด จากนั้นสัมผัส เพื่อเพิ่มทางลัดไปยังหน้าจอหลักของ S
Health
การลบทางลัด สัมผัส
เขาถึงหนาจอเมนู S Health
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
ทางลัดไปยังเมนู S Health
94
S Health
การใช้งานเมนู S Health
สัมผัส
เพื่อเข้าถึงเมนูต่างๆ
โปรไฟลสวนตัว
เขาถึงหนาจอหลักของ S Health
เลือกเพื่อใชเมนู
• ตัวนับก้าว: ตรวจสอบการนับจ�ำนวนก้าวของคุณ และตรวจดูแคลอรี่ที่เผาผลาญ โปรดดูข้อมูลรายละเอียดใน การนับ
จ�ำนวนก้าว
• ออกก�ำลัง: บันทึกระยะเวลาการออกก�ำลังกาย และตรวจดูแคลอรี่ที่เผาผลาญ โปรดดูข้อมูลรายละเอียดใน การบันทึก
ข้อมูลการออกก�ำลังกาย
• อาหาร: บันทึกและจัดการแคลอรี่ที่บริโภค โปรดดูข้อมูลรายละเอียดใน การบันทึกอาหารที่รับประทาน
• แอพพันธมิตร: ค้นหาและดาวน์โหลดแอพที่สามารถซิงค์กับ S Health
มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชั่น S Health หรือแอพที่ดาวน์โหลดมาผ่าน แอพพันธมิตร ถ้าต้องการดูข้อมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับฟังก์ชันหรือแอพ ให้เปิดฟังก์ชันหรือแอพนั้น จากนั้น สัมผัส → วิธีใช้
95
S Health
การนับจ�ำนวนก้าว
เครื่องจะนับจ�ำนวนก้าวของคุณและวัดระยะทางที่เดิน และเครื่องยังวัดจ�ำนวนแคลอรี่ที่คุณเผาผลาญโดยใช้เซนเซอร์อีกด้วย
สัมผัส → ตัวนับก้าว
เครื่องจะวัดจ�ำนวนก้าวของคุณ ระยะทางที่เดิน และแคลอรี่ที่เผาผลาญ และแสดงผลแบบทันที
การวัดค่าจะถูกบันทึก
ดูบันทึกจํานวนกาวรายวันของคุณ
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
เลื่อนไปยังวันที่ที่กําหนดในบันทึก
การนับจํานวนกาว
การนับจํานวนกาว
จํานวนกาวเปาหมาย
แคลอรี่ที่คุณเผาผลาญ
ระยะทางที่คุณเดิน
ตรวจดูอันดับของคุณในชุมชน
ดูกราฟการนับจํานวนกาวของคุณ
• คุณอาจพบการหน่วงเวลาสั้นๆ ขณะที่ตัวนับการก้าวเดิน เฝ้าติดตามการก้าวเดินของคุณและแสดงจ�ำนวนก้าว
• ถ้าคุณใช้งานตัวนับการก้าวเดิน ขณะเดินทางในรถยนต์หรือรถไฟ การสั่นสะเทือนอาจส่งผลต่อการนับจ�ำนวน
ก้าวของคุณ
96
S Health
การบันทึกข้อมูลการออกก�ำลังกาย
บันทึกข้อมูลการออกก�ำลังและปริมาณแคลอรี่ที่เผาผลาญไปโดยใช้คุณสมบัติการออกก�ำลังของ S Health คุณสามารถดู
บันทึกการออกก�ำลังกายและแคลอรี่ที่เผาผลาญของคุณในรูปแบบกราฟ และแชร์ข้อมูลกับผู้อื่นได้
สัมผัส → ออกก�ำลัง
• ก่อนใช้คุณสมบัตินี้ สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ป่วยโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงเรื้อรัง ควรรับค�ำ
แนะน�ำจากบุคลากรทางการแพทย์ที่มีใบอนุญาต
• ถ้าคุณรู้สึกวิงเวียน เจ็บ หรือมีอาการหายใจล�ำบากในระหว่างออกก�ำลัง ให้หยุดใช้คุณสมบัตินี้ และปรึกษา
บุคลากรทางการแพทย์ที่มีใบอนุญาต
การเริ่มต้นออกก�ำลังกาย
1 ที่หน้าจอหลักการออกก�ำลังกาย ตั้งค่าประเภทการออกก�ำลังกาย เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานเสียงแนะน�ำ เลือกเพลงพื้น
หลัง จากนั้นสัมผัส เริ่ม
เครื่องจะบันทึกเวลาการออกก�ำลังกายและแสดงความคืบหน้าเทียบกับเป้าหมายการออกก�ำลังกาย
97
S Health
2 เริ่มออกก�ำลังกายและใช้คุณสมบัติต่างๆ บนหน้าจอ
สัมผัส
เพื่อล็อกหน้าจอและแสดงข้อมูลการออกก�ำลังกายเท่านั้น การปลดล็อกหน้าจอ สัมผัสค้างไว้ที่
ดูแผนที่สถานที่ที่คุณเคยไปออกกําลังกาย
ถายรูปสถานที่ออกกําลังกาย
ชนิดการออกกําลังกาย
ดูและจัดการการเชื่อมตออุปกรณเสริม
ขอมูลทีแ่ สดงระหวางการออกกําลังกายเชน
ความเร็ว เวลา ฯลฯ สัมผัสเพื่อดูเพิ่มเติม
เปดใชงานหรือปดใชงานเสียงแนะนํา
ควบคุมการเปดเลนเพลง
3 การสิ้นสุดการออกก�ำลัง สัมผัส พัก → หยุด
ข้อมูลการออกก�ำลังกาย ระยะทาง และรูปภาพที่คุณถ่ายจะแสดงบนหน้าจอ
4 ใส่ข้อมูลเพิ่มเติม และสัมผัส บันทึก
เครื่องจะบันทึกข้อมูลการออกก�ำลังกาย
98
S Health
การใช้งานคุณสมบัติโค้ชระหว่างการออกก�ำลังกายในโหมดวิ่ง
ใช้คุณสมบัติโค้ชส่วนตัวเพื่อออกก�ำลังกายอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ คุณจะได้รับค�ำแนะน�ำจากผู้ฝึกแบบทันกาลที่
ช่วยแนะน�ำให้คุณออกก�ำลังกายอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และให้คุณมีความสมบูรณ์แข็งแรง
เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับอุปกรณ์เฝ้าสังเกตอัตราการเต้นของหัวใจเพื่อใช้งานคุณสมบัติโค้ช
การดูอุปกรณ์เฝ้าสังเกตอัตราการเต้นของหัวใจที่มีอยู่ สัมผัส → การตั้งค่า → อุปกรณ์เสริมที่ที่ท�ำงานร่วมกัน
ได้ → ออกก�ำลัง
เกี่ยวกับคุณสมบัติโค้ช
คุณสมบัติโค้ชประกอบด้วยเทคโนโลยี Firstbeat เพื่อให้ค�ำแนะน�ำการออกก�ำลังกายอย่างเป็นส่วนตัว Firstbeat ใช้การ
วิเคราะห์ผลการฝึกซ้อมเทรนนิ่งเอฟเฟ็กต์ (TE) ที่จะวัดภาระทางร่างกายสะสมระหว่างการออกก�ำลังกาย และประเมินผลก
ระทบต่อความสมบูรณ์ทางร่างกายของคุณ ระดับเทรนนิ่งเอฟเฟ็กต์จะขึ้นกับแฟ้มประวัติทางร่างกายและข้อมูลอัตราการเต้น
ของหัวใจของคุณที่บันทึกไว้ขณะที่คุณออกก�ำลังกาย ระดับเทรนนิ่งเอฟเฟ็กต์ของคุณจะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณออกก�ำลังที่ได้ผล
และคุณสมบัติโค้ชจะใช้เทรนนิ่งเอฟเฟ็กต์เพื่อให้ผลสะท้อนกลับส�ำหรับคุณ
คุณสมบัตินี้จะแจ้งผลสะท้อนกลับเป็นข้อความ เช่น “เพิ่มความเร็ว” “รักษาความเร็ว” และ “ช้าลง” เมื่อคุณเริ่มใช้งาน
คุณสมบัติโค้ชเป็นครั้งแรก คุณสมบัตินี้จะประมาณระดับเทรนนิ่งเอฟเฟ็กต์ที่เหมาะสมจากแฟ้มประวัติของคุณ เมื่อคุณออก
ก�ำลังกาย คุณสมบัติจะวิเคราะห์ประวัติการฝึกซ้อมของคุณ และให้การแนะน�ำที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น การออกก�ำลังกายทั่วไป
อาจเริ่มที่ระดับเบา และเพิ่มความหนักขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อสิ้นสุด
ไปที่ www.firstbeat.fi/te เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
ขณะที่ออกก�ำลังกาย อุปกรณ์เฝ้าสังเกตอัตราการเต้นของหัวใจอาจไม่ทำ� งานเป็นปกติถ้าหากเครื่องสัมผัสกับเหงื่อ
มากเกินไป หรือมีการเปลี่ยนต�ำแหน่ง
99
S Health
1 สวมใส่อุปกรณ์เฝ้าสังเกตอัตราการเต้นของหัวใจ
2 ที่หน้าจอหลักการออกก�ำลังกาย สัมผัส → ค้นหา
3 เลือกอุปกรณ์เฝ้าสังเกตอัตราการเต้นของหัวใจจากรายชื่ออุปกรณ์ที่พบ
4 ท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เฝ้าสังเกตอัตราการเต้นของหัวใจเข้ากับเครื่องของคุณ
100
S Health
5 เมื่อท�ำการเชื่อมต่อแล้ว สัมผัส การวิ่ง บนหน้าจอหลักการออกก�ำลังกาย
ดูสถานะการเชื่อมตอ
6 สัมผัส การออกก�ำลังกายง่ายฯ → เป้าหมายเทรนนิ่ง
7 สัมผัส ออโต้ ในหน้าต่างป็อปอัพเพื่อก�ำหนดอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดโดยอัตโนมัติ
อัตราการต้นของหัวใจสูงสุดคือความเร็วในการเต้นของหัวใจที่จะพบจากการออกก�ำลังกาย ถ้าคุณทราบอัตราการ
เต้นของหัวใจสูงสุดของคุณ ให้ใส่ค่าด้วยตนเอง ถ้าคุณก�ำหนดให้วัดค่าอัตราการเต้นของหัวใจโดยอัตโนมัติ เครื่อง
จะค�ำนวณโดยใช้ค่า “210–0.65 x อายุ”
101
S Health
8 ตั้งค่าความหนักของการออกก�ำลังกาย และสัมผัส ถัดไป
ตั้งความหนักของการออกกําลังกายไวที่
ระดับใดระดับหนึ่งจากสามระดับที่มีอยู
9 ตั้งค่าระยะเวลาของการออกก�ำลังกาย และสัมผัส เรียบร้อย → เรียบร้อย
ถ้าคุณก�ำหนดระยะเวลาการออกก�ำลังกายสั้นกว่าระยะเวลาที่แนะน�ำ ความหนักของการออกก�ำลังกายจะเพิ่มขึ้น
เพื่อให้ได้ผลเทรนนิ่งเอฟเฟ็กต์ที่กำ� หนด
10ที่หน้าจอหลักการออกก�ำลังกาย เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานเสียงแนะน�ำ เลือกเพลงพื้นหลัง จากนั้นสัมผัส เริ่ม
11เริ่มต้นการออกก�ำลังกาย
ถ้าคุณรู้สึกเจ็บปวดหรือไม่สบายใดๆ ขณะที่ออกก�ำลังกาย ให้หยุดด�ำเนินการทันทีและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการ
แพทย์
12การสิ้นสุดการออกก�ำลัง สัมผัส พัก → หยุด
13ตรวจดูระยะเวลาการออกก�ำลังกาย ระยะทาง และแคลอรี่ที่เผาผลาญ และสัมผัส บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลการออก
ก�ำลังกายลงในเครื่อง
102
S Health
การบันทึกอาหารที่รับประทาน
บันทึกการรับประทานอาหารรายวันและจัดการการบริโภคแคลอรี่ของคุณ
1 สัมผัส → อาหาร
2 สัมผัส ถัดจากมื้ออาหาร
3 ใส่ข้อมูลเวลารับประทานอาหาร และสัมผัส เรียบร้อย
•
•
•
•
การค้นหาอาหาร สัมผัส ค้นหา และเลือกจากผลการค้นหา
การเลือกจากรายการอาหารที่จัดเรียงเป็นหมวดหมู่ สัมผัส หมวดหมู่
การเลือกอาหารที่รับประทานบ่อย สัมผัส ที่ใช้บ่อย
การเลือกจากรายการอาหารส่วนตัว สัมผัส อาหารของฉัน
4 ใส่ข้อมูลอาหารเพิ่มเติม และสัมผัส บันทึก
ข้อมูลอาหารจะถูกบันทึกเป็นการบริโภคแคลอรี่ส�ำหรับมื้ออาหารนั้น
ดูบันทึกการรับแคลอรี่รายวัน
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
เลื่อนไปยังวันที่ที่กําหนดเพื่อดูบันทึก
การรับแคลอรี่
แคลอรี่ที่ไดรับรวม
ดูหรือแกไขขอมูลเวลารับประทานอาหาร
เปาหมายแคลอรี่
ถายรูปอาหารเพือ่ เพิม่ ไปยังขอมูลมือ้ อาหาร
เพิ่มขอมูลมื้ออาหาร
ดูกราฟปริมาณแคลอรี่ที่คุณบริโภค
ใช้ข้อมูลแคลอรี่ใน อาหาร ส�ำหรับอ้างอิงส่วนตัวเท่านั้น บางครั้งข้อมูลที่ให้อาจไม่แม่นย�ำ และอาจเปลี่ยนแปลง
ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารบางอย่างอาจแตกต่างจากระดับแคลอรี่จริง
103
S Health
การใช้งานเมนูเพิ่มเติม
คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอพต่างๆ ที่เข้ากันได้กับแอพนี้
1 สัมผัส → แอพพันธมิตร
2 เลือกแอพ
3 ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอและติดตั้งแอพ
• ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดย S Health จะถูกบันทึกไว้ในเครื่องเพื่อจุดประสงค์ในการใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น ซัม
ซุงไม่ได้รับ จัดเก็บ หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (แต่ถ้าหากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีซัมซุงจาก S Health
ข้อมูลอาจถูกบันทึกในเซิร์ฟเวอร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการส�ำรองข้อมูล) ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกจัดเก็บไว้
จนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คุณสามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดย S Health ได้โดยใช้ทาง
เลือกรีเซ็ทข้อมูลในเมนูการตั้งค่า หรือโดยการถอนการติดตั้งแอพ การรีเซ็ทข้อมูลจะเป็นการลบข้อมูลทั้งหมด
ที่จัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ การลบข้อมูลใดๆ ที่คุณแชร์กับเครือข่ายสังคมหรือถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์บันทึก คุณจะ
ต้องลบข้อมูลเหล่านั้นแยกต่างหาก
• คุณมีความรับผิดชอบทุกประการส�ำหรับการใช้งานข้อมูลที่แชร์ในเครือข่ายสังคมหรือส่งต่อให้ผู้อื่นโดยไม่
เหมาะสม ปฏิบัติตามข้อควรระวังเมื่อแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้อื่น
• การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ที่หน้าจอหลักของ S Health สัมผัส → การตั้งค่า →
รหัสผ่าน จากนั้นจึงตั้งรหัสผ่าน
• ถ้าเครื่องเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ตรวจวัด ให้ตรวจสอบความถูกต้องของโพรโทคอลการสื่อสาร เพื่อยืนยันว่าจะ
มีการด�ำเนินการอย่างถูกต้อง ถ้าคุณใช้การเชื่อมต่อไร้สาย เช่น บลูทูธ หรือ ANT+ เครื่องอาจถูกรบกวนทาง
อิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากอุปกรณ์อื่น หลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องใกล้กับอุปกรณ์อื่นที่ส่งคลื่นวิทยุ
• เนื้อหาที่ใช้ในของแอพ S Health อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับรุ่นของซอฟต์แวร์แอพ บริการที่ให้จากแอพอา
จมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสนับสนุนโดยไม่แจ้งให้ทราบ
104
คุณสมบัติเกี่ยวกับเสียง
S Voice
เกี่ยวกับ S Voice
ใช้แอพนี้เพื่อสั่งงานเครื่องด้วยเสียง เพื่อด�ำเนินการคุณสมบัติต่างๆ
สัมผัส S Voice ที่หน้าจอแอพ หรืออาจใช้วิธีกดปุ่มหน้าหลักสองครั้ง
การปิดการเข้าถึงได้โดยการกดปุ่มหน้าหลัก สัมผัส → Settings และยกเลิกการเลือก Open via the home key
แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
การตั้งค่าภาษา
สัมผัส → Settings → Language จากนั้นเลือกภาษา
ภาษาที่เลือกจะถูกน�ำไปใช้กับ S Voice เท่านั้น ไม่น�ำไปใช้กับภาษาที่แสดงผลของเครื่อง
การใช้งาน S Voice
เมื่อคุณเริ่มต้น S Voice เครื่องจะเริ่มการรู้จำ� เสียง และไอคอนไมโครโฟนจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า
พูดค�ำสั่งเสียง
หากเครื่องจ�ำแนกค�ำสั่ง เครื่องจะกระท�ำการที่สอดคล้องกัน
105
คุณสมบัติเกี่ยวกับเสียง
เคล็ดลับส�ำหรับการรู้จ�ำเสียงที่ดีขึ้น:
• พูดให้ชัดเจน
• พูดในสถานที่ที่เงียบ
• อย่าใช้ภาษาไม่สุภาพและค�ำสแลง
• หลีกเลี่ยงการพูดด้วยส�ำเนียงเฉพาะถิ่น
เครื่องอาจไม่สามารถรู้จำ� ค�ำสั่งของคุณหรืออาจกระท�ำค�ำสั่งที่ไม่ต้องการ ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมหรือวิธีการพูดของคุณ
การปลุกเรียก S Voice ในโหมดพร้อมรอใช้งาน
ถ้าไม่ใช้งาน S Voice เป็นระยะเวลาหนึ่ง โปรแกรมจะสลับเป็นโหมดพร้อมรอใช้งานโดยอัตโนมัติ
สัมผัสไอคอนไมโครโฟน หรือพูด “ไฮ กาแล็กซี่” กับเครื่องเพื่อให้การรู้จ�ำเสียงท�ำงานต่อ
การเปลี่ยนค�ำสั่งปลุก
คุณสามารถเปลี่ยนค�ำสั่งปลุกเป็นค�ำอื่นนอกจาก “ไฮ กาแล็กซี่” ค�ำสั่งปลุกใช้เพื่อเริ่มต้น S Voice เมื่อเครื่องอยู่ในโหมด
พร้อมรอใช้งาน
สัมผัส → Settings → Voice wake-up → Set wake-up command
การปิดใช้งานการตอบสนองด้วยเสียงพูด
สัมผัส → Disable Voice feedback เครื่องจะหยุดการตอบสนองด้วยเสียงพูดเมื่อคุณพูดค�ำสั่ง
การแก้ไขค�ำสั่งเสียงที่ไม่ต้องการ
คุณสามารถแก้ไขค�ำสั่งเสียงถ้าหากเครื่องไม่รับรู้ค�ำสั่งนั้น
การแก้ไขค�ำสั่งเสียง สัมผัสที่กล่องค�ำพูดล่าสุดที่มีคำ� พูดที่คุณพูด และแก้ไขข้อความด้วยแป้นพิมพ์
106
คุณสมบัติเกี่ยวกับเสียง
บันทึกเสียง
การบันทึกเสียงบันทึก
สัมผัส บันทึกเสียง ที่หน้าจอแอพ
สัมผัส เพื่อเริ่มการบันทึก พูดใส่ไมโครโฟน สัมผัส เพื่อพักการบันทึก เมื่อต้องการยกเลิกการบันทึก สัมผัส
สัมผัส เพื่อสิ้นสุดการบันทึก
ขณะที่ก�ำลังบันทึกสมุดบันทึกเสียง สัมผัส เพื่อแทรกบุ๊คมาร์ก
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
บันทึกเวลาที่ใชไป
เริ่มตนการบันทึก
เปลี่ยนโหมดการบันทึก
แสดงรายการเสียงบันทึก
การตั้งค่าให้เครื่องก�ำจัดเสียงรบกวนพื้นหลัง สัมผัส → การตั้งค่า และจากนั้นท�ำเครื่องหมายที่ ลดนอยส์
การบันทึกไฟล์ด้วยแท็กบริบท
เพิ่มแท็กบริบท เช่น ต�ำแหน่งที่ตั้งและวันที่ไปยังชื่อไฟล์เมื่อบันทึกสมุดบันทึกเสียง
สัมผัส → การตั้งค่า และท�ำเครื่องหมายที่ ชื่อไฟล์บอกต�ำแหน่ง เครื่องจะเพิ่มวันที่บันทึกเสียงไปยังชื่อไฟล์ การเพิ่ม
ต�ำแหน่งที่ตั้งที่บันทึกสมุดบันทึกเสียง สัมผัส → การตั้งค่า จากนั้นท�ำเครื่องหมายที่ แท็กสถานที่
107
คุณสมบัติเกี่ยวกับเสียง
การเปิดเล่นเสียง​บันทึก
สัมผัส บันทึกเสียง ที่หน้าจอแอพ
สัมผัส และเลือกเสียงบันทึกเพื่อจะเล่น
• : ตัดแต่งสมุดบันทึกเสียง
• : ตั้งค่าให้ใช้ส่วนหนึ่งของบันทึกเสียงในการเปิดเล่นวนซ�้ำ
•
: ปรับความเร็วการเล่น
• : ข้ามส่วนที่เงียบในสมุดบันทึกเสียง
• : แทรกบุ๊กมาร์กในสมุดบันทึกเสียง
• / : พักหรือเล่นต่อ
•
/ : ข้ามไปยังสมุดบันทึกเสียงก่อนหน้าหรือถัดไป
การใช้งานรายชื่อบุ๊กมาร์ก
คุณสามารถท�ำเครื่องหมายจุดที่ก�ำหนดในสมุดบันทึกเสียงได้โดยใช้บุ๊กมาร์ก บุ๊กมาร์กแต่ละรายการจะมีไอคอนบุ๊กมาร์กก�ำ
กับไว้ในสมุดบันทึกเสียง
เพื่อดูรายละเอียดบุ๊กมาร์กขณะที่เปิดเล่นสมุดบันทึกเสียง สัมผัส → บุ๊คมาร์ค เลือกบุ๊กมาร์กจากรายการบุ๊กมาร์ก เพื่อ
เปิดเล่นสมุดบันทึกเสียงจากต�ำแหน่งนั้น
การจัดการเสียงบันทึก
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส บันทึกเสียง →
สัมผัส เพื่อค้นหาสมุดบันทึกเสียง
สัมผัส เพื่อลบสมุดบันทึกเสียง
การเปลี่ยนชื่อเสียงบันทึก
สัมผัสค้างไว้ที่สมุดบันทึกเสียง สัมผัส → เปลี่ยนชื่อ ใส่ชื่อสมุดบันทึกเสียง จากนั้นสัมผัส เปลี่ยนชื่อ
การจัดการหมวดหมู่
สัมผัส → แก้ไขหมวดหมู่ → ใส่ชื่อหมวดหมู่ เลือกสี จากนั้นสัมผัส ตกลง
การเปลี่ยนหรือก�ำหนดหมวดหมู่สมุดบันทึกเสียง ในรายชื่อสมุดบันทึกเสียง สัมผัสค้างไว้ที่สมุดบันทึกเสียง จากนั้นสัมผัส
→ เปลี่ยนหมวดหมู่ จากนั้นเลือกหมวดหมู่
การกรองสมุดบันทึกเสียงตามหมวดหมู่ สัมผัส → กรองตามหมวดหมู่ จากนั้นเลือกหมวดหมู่
108
คุณสมบัติเกี่ยวกับเสียง
ค้นหาด้วยเสียง
ใช้งานแอพนี้เพื่อค้นหาหน้าเว็บโดยการพูด
สัมผัส ค้น​หา​ด้วยเสียง ที่หน้าจอแอพ
แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
พูดค�ำหรือวลีสำ� คัญเมื่อมี เชิญพูดเลย ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
โหมดรถยนต์
เกี่ยวกับโหมดรถยนต์
ใช้โหมดนี้เพื่อควบคุมเครื่องขณะที่คุณขับรถ คุณสามารถฟังข้อความและเพลงได้โดยใช้ค�ำสั่งเสียง และไม่ต้องสัมผัสกับ
เครื่อง
หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส โหมดรถยนต์ เพื่อเปิดใช้งาน
สั่งการเครื่องด้วยมือขณะที่ขับรถโดยไม่ต้องมองที่หน้าจอ
• แผนที่การน�ำทาง ต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณ และข้อมูลการน�ำทางอื่นๆ อาจแตกต่างจากข้อมูลต�ำแหน่งจริง
คุณควรระมัดระวังกับสภาพถนน การจราจร และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการขับรถของคุณ ปฏิบัติ
ตามการเตือนและข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยขณะขับรถ
• คุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อใช้คุณสมบัติการน�ำทาง
• แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
• แอพนี้อาจใช้ไม่ได้ในบางภาษา
ก่อนการใช้งานโหมดนี้
• ตรวจสอบว่ารถที่คุณเชื่อมต่อเครื่องนั้นรองรับคุณสมบัติบลูทูธ
• ตรวจสอบว่าคุณสมบัติบลูทูธของเครื่องและรถยนต์ของคุณเปิดใช้งานเมื่อคุณลงทะเบียนรถยนต์เข้ากับเครื่อง
109
คุณสมบัติเกี่ยวกับเสียง
การเริ่มต้นโหมดรถยนต์
เมื่อเมื่อเรียกใช้แอพนี้เป็นครั้งแรก ท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อด�ำเนินการตั้งค่าให้เสร็จสิ้น
1 หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส โหมดรถยนต์ เพื่อเปิดใช้งาน
2 เมื่อหน้าจอโหมดรถยนต์ปรากฏขึ้น สัมผัส NEXT
3 อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข จากนั้นสัมผัส NEXT
4 อ่านเนื้อหาค�ำเตือน และสัมผัส NEXT
5 สัมผัส ใช่ เพื่อเชื่อมต่อเครื่องของคุณและรถยนต์เข้าด้วยกันผ่านบลูทูธ
เมื่อเครื่องไม่สามารถค้นพบรถยนต์ ที่เครื่อง ให้สัมผัส SEARCH FROM MOBILE DEVICE และลงทะเบียนรถยนต์
ด้วยตนเอง
6 เมื่อคุณลงทะเบียนเสร็จแล้ว สัมผัส NEXT
7 อ่านค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ และสัมผัส START
เมื่อคุณตั้งค่าเสร็จแล้ว หน้าจอหลักของโหมดรถยนต์จะปรากฏขึ้น
การลงทะเบียนรถยนต์
เมื่อคุณลงทะเบียนรถยนต์เข้ากับเครื่องของคุณ คุณสามารถฟังการตอบสนองด้วยเสียงพูดจากเครื่องผ่านทางล�ำโพงของ
รถยนต์ และคุณยังสามารถตั้งค่าให้เครื่องเปิดใช้งานโหมดรถยนต์โดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องเชื่อมต่อเข้ากับรถยนต์ ฯลฯ
1 สัมผัส → Settings → Register Car → Add car
2 ตอบรับการร้องขอการพิสูจน์ตัวจริงบลูทูธ และสัมผัส ใช่ เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธ
110
คุณสมบัติเกี่ยวกับเสียง
3 ท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อเครื่องกับรถยนต์เข้าด้วยกัน
ถ้ารถยนต์ ไม่ตรวจพบเครื่องของคุณ สัมผัส SEARCH FROM MOBILE DEVICE เพื่อค้นหารถยนต์จากเครื่องของคุณ
• ก่อนการลงทะเบียนรถยนต์ของคุณ ให้สตาร์ทรถยนต์และเปิดวิทยุ
• ขณะที่คุณก�ำลังลงทะเบียนรถยนต์เข้ากับเครื่อง ให้วางเครื่องไว้ใกล้กับรถยนต์
การเปิดใช้งานโหมดรถยนต์โดยอัตโนมัติ
คุณสามารถตั้งค่าให้เครื่องเปิดใช้งานโหมดรถยนต์ เมื่อเครื่องและรถยนต์เชื่อมต่อกันผ่านบลูทูธ
เมื่อคุณลงทะเบียนรถยนต์เสร็จแล้ว สัมผัส → Settings → Register Car จากนั้นท�ำเครื่องหมายเลือก Auto Open via
Bluetooth
การเพิ่มทางลัดไปยังสถานที่ที่ไปบ่อย
บันทึกทางลัดไปยังสถานที่ที่ไปบ่อยเพื่อค้นหาเส้นทางโดยสะดวก
1 สัมผัส → Settings → Registered Places
2 สัมผัส บ้าน, ที่ทำ� งาน หรือ รถยนต์
การเพิ่มสถานที่ใหม่ สัมผัส
ใส่ชื่อสถานที่ ตั้งค่าวิธีการตรวจหาต�ำแหน่งที่ตั้ง สัมผัส เรียบร้อย
3 สัมผัส เลือกวิธี เลือกวิธีการตรวจหาสถานที่ เช่น แผนที่ Wi-Fi หรือ บลูทูธ
4 สัมผัส เรียบร้อย
111
คุณสมบัติเกี่ยวกับเสียง
การใช้งานเมนูโหมดรถยนต์
หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส โหมดรถยนต์ เพื่อเปิดใช้งาน
เมื่อหน้าจอหลักของโหมดรถยนต์ปรากฏขึ้น พูด “ไฮ กาแล็กซี่” หรือสัมผัสส่วนบนของหน้าจอ และพูดค�ำสั่งเสียง หรือใช้
เมนูบนหน้าจอโดยการสัมผัสที่เมนูนั้น
• ถ้าโหมดรถยนต์ก�ำลังท�ำงานเป็นพื้นหลัง คุณสามารถใช้ค�ำสั่งเสียงเพื่อปลุกโหมดรถยนต์ได้ คุณสมบัตินี้ไม่มีให้
ใช้งานถ้าเครื่องถูกตั้งค่าให้เริ่มต้น Google โดยการพูด “โอเค กูเกิ้ล” การปิดใช้งานค�ำสั่งปลุกด้วยเสียง ที่หน้า
จอแอพ สัมผัส ค้น​หา​ด้วยเสียง → → การตั้งค่า → เสียง → การตรวจหา “Ok Google”
• การตรวจหา "Ok Google" อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
เปดใชงานคุณสมบัติคํา
สั่งเสียง
โทรออก
ฟงเพลง
ขอเสนทาง
สงขอความ
112
คุณสมบัติเกี่ยวกับเสียง
การใช้งานคุณสมบัติการน�ำทาง
หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส โหมดรถยนต์ เพื่อเปิดใช้งาน
การน�ำทางไปยังจุดหมายที่ก�ำหนดไว้
เครื่องจะน�ำทางคุณไปยังจุดหมายปลายทางที่ก�ำหนดไว้ ก่อนใช้งานคุณสมบัตินี้ ให้บันทึกทางลัดไปยังสถานที่ที่ไปบ่อยเพื่อ
ค้นหาเส้นทางโดยสะดวก โปรดดูข้อมูลรายละเอียดใน การเพิ่มทางลัดไปยังสถานที่ที่ไปบ่อย
1 บนหน้าจอหลักของโหมดรถยนต์ พูด “ไฮ กาแล็กซี่” หรือสัมผัสส่วนบนของหน้าจอ
2 พูดว่า “Navigation” และชื่อจุดหมายปลายทางที่ก�ำหนดค่าล่วงหน้าโดยใช้ค�ำสั่งเสียง หรืออีกวิธีหนึ่ง สัมผัส
Navigation และเลือกจุดหมายปลายทางที่ก�ำหนดไว้ เช่น Home, Work หรือ My Place
การน�ำทางไปยังจุดหมายปลายทาง
เลือกต�ำแหน่งที่ตั้งอย่างแม่นย�ำโดยใช้นิ้วมือสัมผัสค้างไว้บนแผนที่ หรือใช้ค�ำสั่งเสียงเพื่อน�ำทางไปยังจุดหมายปลายทาง
1 บนหน้าจอหลักของโหมดรถยนต์ พูด “ไฮ กาแล็กซี่” หรือสัมผัสส่วนบนของหน้าจอ
2 พูดว่า “Navigation” หรือสัมผัส Navigation
3 พูดค�ำส�ำคัญหรือที่อยู่ของสถานที่โดยใช้ค�ำสั่งเสียง หรือสัมผัส Map และใส่ค�ำส�ำคัญหรือที่อยู่ของสถานที่
เพื่อค้นหาสถานที่ สัมผัสช่องค้นหา
4 พูด “เส้นทาง” หรือสัมผัส เส้นทาง
113
มัลติมีเดีย
เพลง
การเล่นเพลง
สัมผัส เพลง ที่หน้าจอแอพ
เลือกประเภทเพลง จากนั้นเลือกเพลงที่จะเล่น
คนหาเครื่องอื่นเพื่อเปดเลนไฟล
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
ปรับระดับเสียง
ตั้งคาไฟลนี้ใหเปนเพลงโปรดของคุณ
เปดการสุม
เปลี่ยนโหมดเลนซํ้า
เปดรายการเพลง
เพิ่มเพลงไปยังรายการเพลง
ขามไปยังเพลงกอนหนา
สัมผัสคางไวเพื่อถอยหลังอยางเร็ว
ขามไปยังเพลงถัดไป
สัมผัสคางไวเพื่อเดินหนาอยางเร็ว
พักและเลนตอ
114
มัลติมีเดีย
เล่นเพลงที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องอื่น
ค้นหาเพลงที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องอื่นและน�ำมาเล่นในเครื่องของคุณ
สัมผัส เพลง ที่หน้าจอแอพ
การเข้าถึงเพลงในเครื่องที่ลงทะเบียน
สัมผัส อุปกรณ์ และเลือกเครื่องที่อยู่ในรายการ อุปกรณ์ที่ลงทะเบียน เพื่อเข้าถึงและเปิดเล่นเพลง คุณสามารถเปิดเล่นเพลง
ในเครื่องที่ลงทะเบียนเข้ากับ Samsung Link ได้ ไปที่ link.samsung.com เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม ตรวจสอบว่าเครื่องที่ลง
ทะเบียนของคุณเปิดอยู่และเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ
คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อคุณเรียกใช้เนื้อหาที่จัดเก็บไว้ในเครื่องอื่นผ่านทางเครือข่ายมือถือ การ
หลีกเลี่ยงค่าบริการเพิ่มเติม ให้ใช้คุณสมบัติ Wi-Fi
การเข้าถึงเพลงในเครื่องที่อยู่ใกล้เคียง
สัมผัส อุปกรณ์ และเลือกเครื่องที่อยู่ในรายการ อุปกรณ์ใกล้เคียง เพื่อเข้าถึงและเปิดเล่นเพลง คุณสามารถเล่นเพลงใน
เครื่องที่เปิดใช้งานคุณสมบัติการแชร์เนื้อหาได้
การเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → อุปกรณ์ใกล้เคียง จากนั้นลากสวิตช์ อุปกรณ์ใกล้เคียง ไป
ทางขวา อ้างอิง อุปกรณ์ใกล้เคียง เพื่อดูการตั้งค่าเพิ่มเติม
115
มัลติมีเดีย
วิดีโอ
การเล่นวิดีโอ
สัมผัส วิดีโอ ที่หน้าจอแอพ
เลือกวีดีโอที่จะเล่น
คนหาเครื่องอื่นเพื่อเปด
เลนไฟล
ปรับระดับเสียง
เลื่อนไปขางหนาหรือ
ถอยหลังโดยการลากแถบ
ควบคุม
พักและเลนตอ
เปลี่ยนอัตราสวนหนาจอ
สลับไปยังเครื่องเลนวิดีโอ
แบบปอปอัพ
ขามไปยังวิดีโอกอนหนา
สัมผัสคางไวเพื่อถอยหลัง
อยางเร็ว
ขามไปยังวิดีโอถัดไป
สัมผัสคางไวเพื่อเดินหนา
อยางเร็ว
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
การก�ำหนดต�ำแหน่งแผงควบคุม ระหว่างการเปิดเล่น สัมผัส → การตั้งค่า จากนั้นท�ำเครื่องหมายที่ ตัวควบคุมขนาดเล็ก
แล้วสัมผัส ปิด จากนั้นสัมผัส หรือ เพื่อย้ายแผงควบคุมไปยังด้านใดด้านหนึ่งของหน้าจอ
คุณสมบัตินี้มีเฉพาะในการจัดวางแนวนอนเท่านั้น
116
มัลติมีเดีย
การเปิดเล่นวิดีโอที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องอื่น
ค้นหาวิดีโอที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องอื่นและน�ำมาเล่นในเครื่องของคุณ
สัมผัส วิดีโอ ที่หน้าจอแอพ
การเข้าถึงวิดีโอในเครื่องที่ลงทะเบียน
สัมผัส อุปกรณ์ และเลือกเครื่องที่อยู่ในรายการ อุปกรณ์ที่ลงทะเบียน เพื่อเข้าถึงและเปิดเล่นวิดีโอ คุณสามารถเปิดเล่นวิดีโอ
ในเครื่องที่ลงทะเบียนเข้ากับ Samsung Link ได้ ไปที่ link.samsung.com เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม ตรวจสอบว่าเครื่องที่ลง
ทะเบียนของคุณเปิดอยู่และเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ
คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อคุณเรียกใช้เนื้อหาที่จัดเก็บไว้ในเครื่องอื่นผ่านทางเครือข่ายมือถือ การ
หลีกเลี่ยงค่าบริการเพิ่มเติม ให้ใช้คุณสมบัติ Wi-Fi
การเข้าถึงวิดีโอในเครื่องที่อยู่ใกล้เคียง
สัมผัส อุปกรณ์ และเลือกเครื่องที่อยู่ในรายการ อุปกรณ์ใกล้เคียง เพื่อเข้าถึงและเปิดเล่นวิดีโอ คุณสามารถเล่นวิดีโอใน
เครื่องที่เปิดใช้งานคุณสมบัติการแชร์เนื้อหาได้
การเปิดใช้งานคุณสมบัติการแชร์เนื้อหา ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → อุปกรณ์ใกล้เคียง จากนั้นลากสวิตช์ อุปกรณ์
ใกล้เคียง ไปทางขวา อ้างอิง อุปกรณ์ใกล้เคียง เพื่อดูการตั้งค่าเพิ่มเติม
YouTube
ใช้งานแอพนี้เพื่อชมวีดีโอจากเว็บไซท์ YouTube
สัมผัส YouTube ที่หน้าจอแอพ
แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
117
มัลติมีเดีย
Flipboard
ใช้งานแอพนี้เพื่อเข้าถึงนิตยสารที่จัดเตรียมให้เฉพาะคุณ
สัมผัส Flipboard ที่หน้าจอแอพ
แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
เพื่อเริ่มต้น Flipboard ของคุณ ให้สะบัดขึ้นบนหน้าต้อนรับ เลือกหัวข้อข่าว จากนั้นสัมผัส Build Your Flipboard
เลือกเรื่องจากหน้าปกหรือหัวข่าว สะบัดเพื่อพลิกผ่านหน้า Flipboard จากนั้นเลือกบทความที่จะอ่าน
Google+
ใช้งานแอพนี้เพื่อรักษาการติดต่อกับผู้คนผ่านบริการเครือข่ายสังคมของ Google
สัมผัส Google+ ที่หน้าจอแอพ
แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
สัมผัส ทุกอย่าง เพื่อเปลี่ยนประเภท จากนั้นเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อดูการโพสต์ข้อความจากแวดวงของคุณ
รูปภาพ
ใช้แอพนี้เพื่อจัดการรูปภาพ อัลบั้ม และวิดีโอที่คุณบันทึกไว้ในเครื่อง และอัพโหลดไปยัง Google+
สัมผัส รูปภาพ ที่หน้าจอแอพ
แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
118
มัลติมีเดีย
Play เกม
ใช้แอพนี้เพื่อดาวน์โหลดและเล่นเกม
สัมผัส Play เกม ที่หน้าจอแอพ
แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
Play เพลง
ใช้งานแอพนี้เพื่อฟังเพลงจากเครื่องหรือสตรีมข้อมูลเพลงจากบริการคลาวด์ของ Google
สัมผัส Play เพลง ที่หน้าจอแอพ
แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
Play แผงหนังสือ
ใช้งานแอพนี้เพื่ออ่านหัวข้อข่าวล่าสุด
สัมผัส Play แผงหนังสือ ที่หน้าจอแอพ
แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
119
ระบบป้องกัน
ตัวสแกนลายนิ้วมือ
เพื่อให้สามารถรู้จ�ำลายนิ้วมือได้ดีขึ้น
เมื่อคุณสแกนลายนิ้วมือของคุณที่เครื่อง ให้ตระหนักถึงเงื่อนไขต่อไปนี้ที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�ำงานของ
คุณสมบัติ:
• ปุ่มหน้าหลักประกอบด้วยเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือ ตรวจสอบว่าปุ่มหน้าหลักไม่มีรอยขีดข่วนหรือเสียหายเนื่องจากวัตถุ
ที่เป็นโลหะ เช่น เหรียญ กุญแจ หรือสร้อยคอ
• ฟิล์มกันรอยหน้าจอที่ให้มากับเครื่องอาจท�ำให้เซนเซอร์รู้จ�ำลายนิ้วมือท�ำงานผิดปกติ ถอดแผ่นกันรอยหน้าจอออกเพื่อ
ปรับปรุงความไวในการอ่านลายนิ้วมือ
• ตรวจสอบว่าบริเวณที่รู้จำ� ลายนิ้วมือและนิ้วมือของคุณสะอาดและแห้ง
• เครื่องอาจไม่สามารถอ่านลายนิ้วมือที่มีรอยย่นหรือเป็นแผลเป็น
• เครื่องอาจไม่สามารถรับรู้ลายนิ้วมือจากนิ้วมือขนาดเล็กหรือบาง
• การเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านลายนิ้วมือ ให้ลงทะเบียนลายนิ้วมือด้วยมือที่ใช้ท�ำงานกับเครื่องบ่อยที่สุด
• อย่าลากนิ้วมือเร็วเกินไปหรือช้าเกินไป ลากนิ้วมือของคุณด้วยความเร็วปานกลางเพื่อให้เครื่องสามารถรู้จ�ำได้
• ในสภาพแวดล้อมที่แห้ง อาจเกิดไฟฟ้าสถิตสะสมที่เครื่อง หลีกเลี่ยงการใช้งานคุณสมบัตินี้ในที่แห้ง หรือก่อนใช้งาน
คุณสมบัตินี้ ให้คายประจุไฟฟ้าสถิตโดยสัมผัสที่วัตถุที่เป็นโลหะก่อน
120
ระบบป้องกัน
การลงทะเบียนลายนิ้วมือ
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → ตัวสแกนลายนิ้วมือ → ตัวจัดการลายนิ้วมือ
2 อ่านข้อมูลบนหน้าจอ และสัมผัส ตกลง
3 น�ำนิ้วมือของคุณวางลงบนบริเวณอ่านลายนิ้วมือที่ตรงกลางด้านล่างของหน้าจอ
4 สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอที่บริเวณที่อ่านลายนิ้วมือ จากนั้นลากนิ้วของคุณลงมาผ่านปุ่มหน้าหลัก
ท�ำซ�้ำขั้นตอนนี้โดยใช้นิ้วมือเดิมจนกระทั่งลายนิ้วมือได้รับการลงทะเบียน
ถ้าคุณเอียงนิ้วมือหรือใช้ปลายนิ้วมือ เครื่องอาจไม่สามารถรับรู้ลายนิ้วมือของคุณได้
5 สัมผัส เรียบร้อย เพื่อเสร็จสิ้นการสแกนลายนิ้วมือของคุณ หรือ สัมผัส ลงทะเบียน เพื่อลงทะเบียนลายนิ้วมือเพิ่มเติม
6 เมื่อหน้าจอปรากฏขึ้นเพื่อขอการลงทะเบียนรหัสผ่านส�ำรอง ให้ป้อนรหัสผ่านส�ำรอง จากนั้นสัมผัส ด�ำเนินการ
7 ใส่รหัสผ่านส�ำรองอีกครั้งเพื่อยืนยัน จากนั้นสัมผัส ตกลง
คุณสามารถใช้รหัสผ่านส�ำรองแทนการสแกนลายนิ้วมือของคุณ
8 เมื่อหน้าต่างป๊อปอัพการล็อกด้วยลายนิ้วมือปรากฏขึ้น สัมผัส ตกลง คุณสามารถใช้นิ้วมือของคุณเพื่อปลดล็อกหน้าจอ
121
ระบบป้องกัน
การจัดการลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนไว้
คุณสามารถลบหรือเปลี่ยนชื่อลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนไว้
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → ตัวสแกนลายนิ้วมือ → ตัวจัดการลายนิ้วมือ
การลบลายนิ้วมือ สัมผัส → ยกเลิกการลงทะเบียน เลือกลายนิ้วมือ จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย → ตกลง
การลบลายนิ้วมือ สัมผัส → เลือก เลือกลายนิ้วมือ สัมผัส จากนั้นใส่ชื่อใหม่ และสัมผัส ตกลง
การเปลี่ยนรหัสผ่านทางเลือก
คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านที่คุณใช้เป็นทางเลือกแทนการสแกนลายนิ้วมือของคุณได้
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → ตัวสแกนลายนิ้วมือ → เปลี่ยนรหัสผ่านแบ็คอัพ
2 สแกนลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนแล้ว หรือสัมผัส แล้วป้อนรหัสผ่านส�ำรอง
3 ใส่รหัสผ่านใหม่ และสัมผัส ด�ำเนินการ
4 ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง และสัมผัส ตกลง
การปลดล็อกหน้าจอด้วยลายนิ้วมือ
คุณสามารถปลดล็อกหน้าจอด้วยลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนไว้
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → ตัวสแกนลายนิ้วมือ → ล็อกหน้าจอ → ลายนิ้วมือ หรืออีกวิธีหนึ่ง ที่หน้าจอแอพ
สัมผัส การตั้งค่า → ล็อกหน้าจอ → ล็อกหน้าจอ → ลายนิ้วมือ
การตรวจสอบยืนยันรหัสผ่านบัญชีซัมซุง
ใช้ลายนิ้วมือเพื่อยืนยันรหัสผ่านบัญชีซัมซุง คุณสามารถใช้ลายนิ้วมือแทนการใส่รหัสผ่าน เช่น เมื่อคุณซื้อเนื้อหาต่างๆ จาก
GALAXY Apps
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → ตัวสแกนลายนิ้วมือ → ตรวจสอบ Samsung account จากนั้นลากสวิตช์ ตรวจสอบ
Samsung account ไปทางขวา
122
ระบบป้องกัน
การใช้งานลายนิ้วมือเพื่อการสั่งซื้อผ่าน PayPal
คุณสามารถสั่งซื้อโดยการสแกนลายนิ้วมือของคุณ
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → ตัวสแกนลายนิ้วมือ → Pay with PayPal
2 ท�ำเครื่องหมายที่ FIDO Ready™ support และ PayPal จากนั้นสัมผัส INSTALL
3 เมื่อการติดตั้งสมบูรณ์ ให้สัมผัส LINK PAYPAL ACCOUNT
4 ท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ PayPal และลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณ
โหมดส่วนตัว
เกี่ยวกับโหมดส่วนตัว
ใช้โหมดนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นมาใช้งานหรือเข้าถึงเนื้อหาที่ก�ำหนด เช่น รูปภาพและเอกสารที่จัดเก็บในเครื่อง คุณสามารถ
บันทึกเนื้อหาไปยังต�ำแหน่งที่ก�ำหนด จากนั้นปิดใช้งานโหมดส่วนตัวเพื่อซ่อนวัตถุอย่างปลอดภัย
การซ่อนเนือ้ หา
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → โหมดส่วนตัว จากนั้นลากสวิตช์ โหมดส่วนตัว ไปทางขวา หรือเปิดแผงการตั้งค่า
ด่วน และสัมผัส โหมดส่วนตัว เพื่อเปิดใช้งาน
เมื่อคุณเปิดใช้งานโหมดส่วนตัวเป็นครั้งแรก ให้ตั้งรหัสปลดล็อกและรหัส PIN ส�ำรองข้อมูล
2 ใส่รหัสปลดล็อกโหมดส่วนตัว
เมื่อเปิดใช้งานโหมดนี้แล้ว
จะปรากฏที่ด้านบนหน้าจอ
123
ระบบป้องกัน
3 การเลือกวัตถุที่จะซ่อน สัมผัสค้างไว้ที่วัตถุในรายการ ท�ำเครื่องหมายเพื่อเลือก จากนั้นสัมผัส
วัตถุที่ถูกย้ายไปยังโหมดส่วนตัวจะปรากฏโดยที่มี
→
ย้ายไปที่ ส่วนตัว
อยู่ด้วย
4 เมื่อคุณเลือกวัตถุที่จะซ่อนแล้ว ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → โหมดส่วนตัว จากนั้นลากสวิตช์ โหมดส่วนตัว ไป
ทางซ้าย หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส โหมดส่วนตัว เพื่อปิดใช้งาน
วัตถุที่เลือกจะหายไปจากหน้าจอ
ตรวจสอบว่าไฟล์ทั้งหมดได้รับการบันทึกหรือย้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนจะปิดใช้งานโหมดส่วนตัว
การดูเนือ้ หาที่ถูกซ่อน
คุณสามารถดูรายการที่ถูกซ่อนเมื่อเปิดใช้งานโหมดส่วนตัว
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → โหมดส่วนตัว จากนั้นลากสวิตช์ โหมดส่วนตัว ไปทางขวา หรือเปิดแผงการตั้งค่า
ด่วน และปิดใช้งาน โหมดส่วนตัว
2 ใส่รหัสปลดล็อกโหมดส่วนตัว
3 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส ไฟล์ส่วนตัว → ส่วนตัว
วัตถุทั้งหมดที่ย้ายไปยังโหมดส่วนตัวจะปรากฏบนหน้าจอ
124
ความปลอดภัย
โหมดฉุกเฉิน
เกี่ยวกับโหมดฉุกเฉิน
ใช้งานโหมดนี้เพื่อขยายเวลารอการท�ำงานของเครื่องเมื่อคุณอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อโหมดนี้เปิดใช้งาน ความสว่างของ
หน้าจอจะลดลง และอัตราการใช้งานแบตเตอรี่จะลดลงโดยการจ�ำกัดคุณสมบัติบางอย่าง และคุณสามารถเปิดแฟลช ส่งเสียง
เตือน และส่งข้อมูลต�ำแหน่งที่ตั้งของคุณไปให้ผู้อื่นผ่านทางข้อความ
การเปิดใช้งานโหมดฉุกเฉิน
กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง จากนั้นสัมผัส โหมดฉุกเฉิน หรืออีกวิธีหนึ่ง ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → ตัวช่วยความ
ปลอดภัย → โหมดฉุกเฉิน จากนั้นลากสวิตช์ โหมดฉุกเฉิน ไปทางขวา
คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมส�ำหรับการส่งข้อความหรือการใช้งานเครือข่ายมือถือ
125
ความปลอดภัย
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
เปดแฟลช
สงเสียงเตือน
สงขอมูลตําแหนงปจจุบันไปกับขอความ
เริ่มตน โทรศัพท
เริ่มตน อินเตอรเน็ต
เพิ่มแอพที่จะใชงาน
พลังงานแบตเตอรี่คงเหลือและเวลารอใช
งานของแบตเตอรี่โดยประมาณ
โทรแจงเหตุฉุกเฉิน
เวลารอใช้งานสูงสุดโดยประมาณคือเวลาที่แบตเตอรี่จะคายประจุออกจนหมดถ้าหากไม่ได้ใช้งานเครื่อง เวลารอใช้
งานอาจแตกต่างกันออกไป โดยขึ้นกับการตั้งค่าเครื่องและสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
การปิดใช้งานโหมดฉุกเฉิน
การปิดใช้งานโหมดฉุกเฉิน กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง จากนั้นสัมผัส โหมดฉุกเฉิน หรืออีกวิธีหนึ่ง สัมผัส → ปิดใช้งาน
โหมดฉุกเฉิน โหมดฉุกเฉินจะถูกปิดใช้งาน
126
ความปลอดภัย
การส่งข้อความขอความช่วยเหลือ
เกี่ยวกับการส่งข้อความขอความช่วยเหลือ
คุณสามารถก�ำหนดผู้ติดต่อไว้ล่วงหน้าส�ำหรับการส่งข้อความหาในยามฉุกเฉิน ส่งข้อความไปยังผู้ติดต่อหลักโดยกดปุ่มเปิด
ปิดเครื่องสามครั้งอย่างรวดเร็ว
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → ตัวช่วยความปลอดภัย
การเพิ่มผู้ติดต่อหลัก
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → ตัวช่วยความปลอดภัย
2 สัมผัส จัดการรายชื่อหลัก → สร้างรายชื่อหลัก
3 สัมผัส สร้างชื่อ และใส่ข้อมูลผู้ติดต่อ หรือสัมผัส เลือกจากรายชื่อ เพื่อเพิ่มผู้ติดต่อที่มีอยู่ไปยังรายชื่อผู้ติดต่อหลัก
การตั้งค่าข้อความช่วยเหลือ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → ตัวช่วยความปลอดภัย → ส่งข้อความช่วยเหลือ ลากสวิตช์ ส่งข้อความช่วยเหลือ ไป
ทางขวา จากนั้นเลือกเนื้อหาที่จะรวมไว้ในข้อความขอความช่วยเหลือ
การส่งข้อความขอความช่วยเหลือ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน กดปุ่มเปิดปิดเครื่องสามครั้งอย่างรวดเร็ว เครื่องจะส่งข้อความไปยังผู้ติดต่อหลักของคุณ ข้อความจะ
ประกอบด้วยข้อมูลต�ำแหน่งที่ตั้งของคุณ
คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมส�ำหรับการส่งข้อความหรือการใช้งานเครือข่ายมือถือ
127
ความปลอดภัย
การแจ้งเตือนสภาพอากาศร้ายแรง (Geo News)
เกี่ยวกับการแจ้งเตือนสภาพอากาศร้ายแรง (Geo News)
ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติใกล้กับต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณ
• คุณสมบัตินี้จะระบุตำ� แหน่งของคุณและให้ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติแก่คุณ หากมีภัยพิบัติเกิดขึ้นในพื้นที่ของคุณ
ข้อมูลที่ให้อาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นกับผู้ให้บริการในพื้นที่ปัจจุบันของคุณ
การดูข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศร้ายแรงและภูมิภาคและภาษาที่มีข้อมูลดังกล่าว ให้ไปที่
www.samsung.com/geonews
• อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมถ้าหากคุณรับการแจ้งเตือนจากบริการพยากรณ์อากาศขณะที่คุณก�ำลังใช้
งานแบบโรมมิ่ง
การรับการแจ้งเตือน
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → ตัวช่วยความปลอดภัย → Geo News จากนั้นลากสวิตช์ Geo News ไปทางขวา
การแจ้งเตือนป็อปอัพ
ท�ำเครื่องหมายที่ ป็อปอัพการแจ้งเตือน Geo News
เครื่องแสดงการแจ้งเตือนในหน้าต่างป๊อปอัพ คุณสามารถโทรฉุกเฉินหรือส่งข้อความฉุกเฉินไปยังผู้ติดต่อที่ก�ำหนดไว้ได้จาก
หน้าต่างแบบป็อปอัพ
128
ความปลอดภัย
การใช้งานวิดเจ็ต Geo News
คุณสามารถดูต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณและข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติในภูมิภาคของคุณได้ในวิดเจ็ต Geo News
ที่หน้าจอหลัก เลื่อนไปทางซ้ายและสัมผัสวิดเจ็ต Geo News
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
ตําแหนงที่ตั้งปจจุบัน
ขอมูลภัยพิบตั สิ าํ หรับตําแหนงที่
ตั้งปจจุบันของคุณ
129
โปรแกรมอรรถประโยชน์
S Finder
ใช้แอพนี้เพื่อค้นหาเนื้อหาในเครื่องและค้นหาผ่านทางอินเทอร์เน็ต คุณสามารถใช้ตัวกรองต่างๆ และดูประวัติการค้นหาได้
เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัส S Finder
การค้นหาเนือ้ หา
สัมผัสช่องค้นหาและใส่คำ� ส�ำคัญ หรือสัมผัส และพูดค�ำส�ำคัญ
เพื่อให้ได้ผลการค้นหาที่เจาะจงยิ่งขึ้น สัมผัสฟิลเตอร์ภายใต้ช่องข้อความค้นหา
การเลือกประเภทการค้นหา ให้สัมผัส → การตั้งค่า → เลือกหมวดหมู่การค้นหา
การจัดการประวัติการค้นหา
การลบประวัติ ให้สัมผัส ถัดจากรายการ
การตั้งค่าให้เครื่องไม่บันทึกผลการค้นหา สัมผัส → การตั้งค่า และยกเลิกการเลือก ใช้ประวัติการค้นหา
130
โปรแกรมอรรถประโยชน์
S Planner
การเริ่มต้น S Planner
ใช้งานแอพนี้เพื่อจัดการเหตุการณ์และสิ่งที่ต้องท�ำ
สัมผัส S Planner ที่หน้าจอแอพ
เปลี่ยนโหมดมุมมอง
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
ไปที่วันที่ปจจุบัน
สรางเหตุการณหรือสิ่งที่ตองทํา
การสร้างเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�ำ
1 สัมผัส S Planner ที่หน้าจอแอพ
2 สัมผัส หรือเลือกวันที่ที่ไม่มีเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�ำ และสัมผัสวันที่นั้นอีกครั้ง
ถ้าวันที่นั้นมีเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�ำอยู่แล้ว สัมผัสที่วันที่นั้น และสัมผัส
131
โปรแกรมอรรถประโยชน์
3 เลือกเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�ำ และใส่รายละเอียด
• เพิ่มเหตุการณ์: ตั้งค่าวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดเหตุการณ์ คุณสามารถเลือกตั้งค่าการวนซ�้ำได้
• เพิม่ งาน: เพิ่มงานที่จะท�ำในวันที่ก�ำหนด คุณสามารถเลือกตั้งค่าล�ำดับความส�ำคัญได้
เลือกรายการ
เลือกปฏิทินที่จะใชหรือซิงคขอมูล
ใสหัวขอ
แนบแผนที่ที่แสดงสถานที่ของเหตุการณ
ตั้งคาวันที่เริ่มตนและสิ้นสุดเหตุการณ
เพิ่มรายละเอียด
4 สัมผัส บันทึก เพื่อบันทึกเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�ำ
ซิงค์ข้อมูลเหตุการณ์และสิ่งที่ต้องท�ำไปยังบัญชีของคุณ
สัมผัส S Planner ที่หน้าจอแอพ
การซิงค์ข้อมูลเหตุการณ์และสิ่งที่ต้องท�ำไปยังบัญชีของคุณ สัมผัส → ซิงค์ตอนนี้
การเพิ่มบัญชีที่จะซิงค์ สัมผัส → ปฏิทิน → เพิ่มแอคเคาท์ การเลือกบัญชีที่จะซิงค์และลงชื่อเข้าใช้ เมื่อเพิ่มบัญชีแล้วจะ
มีวงกลมสีเขียวแสดงอยู่ที่ด้านข้างชื่อบัญชี
การเปลี่ยนทางเลือกการซิงค์บัญชี ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → แอคเคาท์ จากนั้นเลือกบริการบัญชี
132
โปรแกรมอรรถประโยชน์
การลบเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�ำ
สัมผัส S Planner ที่หน้าจอแอพ
การลบเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�ำ สัมผัส → ลบ เลือกเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�ำ จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย → ลบ
การลบเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�ำขณะที่ก�ำลังเปิดดู ให้สัมผัส → ลบ
การท�ำเครื่องหมายว่างานเสร็จ สัมผัสวันที่ที่มีงานนั้น และท�ำเครื่องหมายว่าเสร็จงาน
การแชร์เหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�ำ
สัมผัส S Planner ที่หน้าจอแอพ
การแชร์เหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�ำ สัมผัส
จากนั้นจึงเลือกวิธีการแชร์
เครื่องคิดเลข
ใช้งานแอพนี้เพื่อการค�ำนวณอย่างง่ายหรือซับซ้อน
สัมผัส เครื่องคิดเลข ที่หน้าจอแอพ
หมุนอุปกรณ์เป็นแนวนอนเพื่อแสดงเครื่องคิดเลขแบบวิทยาศาสตร์ ถ้าหาก การหมุนหน้าจอ ถูกปิดอยู่ สัมผัส → เครื่อง
คิดเลขทางวิทยาศาสตร์
การดูประวัติการค�ำนวณ สัมผัส
เพื่อซ่อนปุ่มกด
หากต้องการล้างประวัติ สัมผัส
→ ลบประวัติ
133
โปรแกรมอรรถประโยชน์
นาฬิกา
เตือน
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส นาฬิกา → เตือน
การตั้งค่าการเตือน
สัมผัส ในรายการการเตือน เลือกเวลาที่จะให้มีการเตือนซ�้ำ ตั้งค่าทางเลือกการเตือนต่างๆ จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย การ
เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการเตือน สัมผัส ถัดจากการเตือนในรายการการเตือน
• ข้าม: เพื่อตั้งค่าคาบเวลาและจ�ำนวนครั้งที่เตือนซ�้ำหลังจากเวลาที่ตั้งไว้
• การเตือนอัจฉริยะ: ตั้งเวลาและเสียงเตือนอัจฉริยะ การเตือนอัจฉริยะจะเริ่มส่งเสียงเตือนเบาๆ เป็นเวลาไม่กี่นาทีก่อน
เวลาที่ตั้งไว้ให้เสียงเตือนดัง ระดับเสียงของการเตือนอัจฉริยะ จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนกว่าคุณจะปิด หรือตั้งค่าเสียงเตือน
ไว้ล่วงหน้า
การหยุดการเตือน
ลาก
ออกนอกวงกลมใหญ่เพื่อหยุดการเตือน ลาก
ออกนอกวงกลมใหญ่เพื่อเตือนซ�้ำหลังจากระยะเวลาที่ก�ำหนด
การลบการเตือน
สัมผัส → ลบ เลือกการเตือน จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
เวลาโลก
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส นาฬิกา → เวลาโลก
การสร้างนาฬิกา
สัมผัส และใส่ชื่อเมืองหรือเลือกจากรายชื่อเมือง
หากต้องการใช้เวลาฤดูร้อน ให้สัมผัสค้างไว้ที่นาฬิกา และสัมผัส
การลบนาฬิกา
สัมผัส → ลบ เลือกนาฬิกา แล้วสัมผัส เรียบร้อย
134
โปรแกรมอรรถประโยชน์
การจับเวลา
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส นาฬิกา → การจับเวลา
สัมผัส เริ่ม เพื่อจับเวลากิจกรรม สัมผัส รอบ เพื่อบันทึกรอบเวลา
สัมผัส หยุด เพื่อหยุดการจับเวลา การล้างรอบการจับเวลา สัมผัส รีเซ็ท
การตั้งเวลา
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส นาฬิกา → การตั้งเวลา
ตั้งระยะเวลา แล้วสัมผัส เริ่ม
ลาก ออกนอกวงกลมใหญ่เมื่อมีการเตือน
ไดรฟ์
ใช้แอพนี้เพื่อเข้าถึงไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในบริการที่จัดเก็บ Google Drive คุณสามารถจัดเก็บไฟล์ทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว เข้า
ถึงจากที่ใดก็ได้ และแชร์ให้กับผู้อื่น
สัมผัส ไดรฟ์ ที่หน้าจอแอพ
แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
Dropbox
ใช้งานแอพนี้เพื่อบันทึกและแชร์ไฟล์กับผู้อื่นผ่านทางที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ Dropbox เมื่อคุณบันทึกไฟล์ไปยัง Dropbox
เครื่องของคุณจะท�ำการซิงค์ข้อมูลกับเว็บเซิร์ฟเวอร์และเครื่องอื่นๆ ที่มี Dropbox ติดตั้งอยู่
แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
1 สัมผัส Dropbox ที่หน้าจอแอพ
2 ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Dropbox ถ้าคุณไม่มีบัญชี ให้สร้างบัญชี Dropbox
135
โปรแกรมอรรถประโยชน์
3 สัมผัส Turn on Camera Upload
เครื่องจะอัพโหลดภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยกล้องของเครื่องไปยัง Dropbox การอัพโหลดวิดีโอ ลากสวิตช์ Include videos ไป
ทางขวา
การอัพโหลดภาพถ่ายหรือวิดีโอด้วยตนเอง สัมผัส Skip this
4 ใช้ฟังก์ชั่นต่อไปนี้:
•
•
•
•
: อัพโหลดหรือเปิดไฟล์ สัมผัส → Upload here เพื่ออัพโหลดไฟล์
: ดูหรืออัพโหลดภาพถ่ายหรือวิดีโอ สัมผัส เพื่อแชร์หรือลบไฟล์ หรือสร้างอัลบั้ม
: เปิดไฟล์ในรายการโปรด
: ดูการแจ้งเตือน
Google
ใช้งานแอพนี้เพื่อค้นหาอินเตอร์เน็ต และคุณยังสามารถใช้แอพนี้เพื่อค้นหาแอพและเนื้อหาของแอพที่บันทึกไว้ในเครื่องหรือ
การ์ดความจ�ำ
สัมผัส Google ที่หน้าจอแอพ
แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
136
โปรแกรมอรรถประโยชน์
Kids Mode
ใช้วิดเจ็ตนี้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สนุกสนานและปลอดภัยส�ำหรับเด็ก โดยการจ�ำกัดการเข้าถึงแอพและเนื้อหาบางอย่าง
ก่อนที่จะใช้วิดเจ็ตนี้ คุณต้องดาวน์โหลดและติดตั้งวิดเจ็ตนี้ก่อน ที่หน้าจอหลัก สัมผัส Kids Mode → ติดตั้ง เมื่อติดตั้งวิด
เจ็ตแล้ว วิดเจ็ตจะปรากฏบนหน้าจอหลักและหน้าจอแอพ
เพื่อเริ่มต้นโหมดเด็ก สัมผัส Kids Mode ที่หน้าจอหลักหรือหน้าจอแอพ
เมื่อคุณเริ่มต้นวิดเจ็ตนี้เป็นครั้งแรก สัมผัส ตั้งค่า PIN ที่ด้านล่างของหน้าจอ จากนั้นให้ท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ
ถ้าติดตั้งวิดเจ็ต Kids Mode โดยไม่ตั้งใจ คุณสามารถถอนการติดตั้งได้ ที่หน้าจอหลัก สัมผัสบริเวณที่ว่างค้างไว้
สัมผัส วิดเจ็ด แล้วสัมผัสวิดเจ็ด Kids Mode ค้างไว้ ลากวิดเจ็ตไปที่หน้าจอหลัก แล้วสัมผัส Kids Mode เพื่อติด
ตั้งใหม่อีกครั้ง
หน้าจอหลักโหมดเด็ก
หน้าจอหลักเป็นจุดเริ่มต้นส�ำหรับการเข้าถึงแอพทั้งหมดของโหมดเด็ก
มีเดียสําหรับเด็ก
แกลเลอรี่สําหรับเด็ก
การวาดรูปสําหรับเด็ก
กลองสําหรับเด็ก
การบันทึกเสียงสําหรับเด็ก
ออกจากโหมดเด็ก
เขาถึงการควบคุมโดยผูปกครอง
137
โปรแกรมอรรถประโยชน์
ใช้แอพนี้เพื่อดูรูปภาพ ภาพวาด การบันทึกเสียง และไฟล์มีเดียที่บันทึกไว้ ที่คุณอนุญาตให้เด็กของคุณเข้าถึงได้
ใช้งานแอพนี้เพื่อเล่นไฟล์วีดีโอ ก่อนใช้งานแอพนี้ ให้เพิ่้มวิดีโอที่บันทึกไว้ในเครื่องไปยังแอพ โปรดดูข้อมูลรายละเอียดใน
การควบคุมโดยผู้ปกครอง
ใช้แอพนี้เพื่อสร้างภาพวาดด้วยปากกา แปรง ฯลฯ
ใช้งานแอพนี้เพื่อบันทึกหรือเปิดเล่นการบันทึกเสียง
ใช้งานแอพนี้เพื่อถ่ายรูปหรือวีดีโอ
138
โปรแกรมอรรถประโยชน์
พื้นที่เล่นส�ำหรับโหมดเด็ก
เลื่อนไปทางขวาที่หน้าจอหลักเพื่อเปิดพื้นที่เล่นส�ำหรับโหมดเด็ก
คุณสามารถโต้ตอบกับตัวละคร วัตถุบนฉากหลัง ฯลฯ
การควบคุมโดยผู้ปกครอง
ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อตั้งค่าการจ�ำกัดส�ำหรับโหมดเด็ก เพื่อควบคุมการเข้าถึงเนื้อหาและแอพ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าโหมด
เด็ก ขีดจ�ำกัดเวลาใช้งาน ฯลฯ
ที่หน้าจอหลัก สัมผัส และใส่รหัส PIN
การออกจากการควบคุมโดยผู้ปกครอง กดปุ่มหน้าหลัก
สัมผัส แล้วเลือกใช้:
• ชื่อเด็ก: ดูและแก้ไขแฟ้มประวัติเด็ก
• ขีดจ�ำกัดเวลาเล่นรายวัน: ตั้งค่าขีดจ�ำกัดเวลาเพื่อจัดการการใช้งานของเด็กของคุณ
• แอพพลิเคชั่น: ดูและเพิ่มแอพที่อนุญาตให้ใช้งานในโหมดเด็ก
• มีเดีย: อนุญาตให้เด็กของคุณเข้าถึงรูปภาพและวิดีโอบางรายการที่บันทึกอยู่ในเครื่อง
• Kids Store: ดาวน์โหลดแอพส�ำหรับเด็กจาก GALAXY Apps
139
โปรแกรมอรรถประโยชน์
แว่นขยาย
ใช้วิดเจ็ดนี้เพื่อขยายข้อความหรือวัตถุด้วยกล้องหลัง
เพื่อเพิ่มไปยังหน้าจอหลัก ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่บริเวณที่ว่าง สัมผัส วิดเจ็ด สัมผัสค้างไว้ที่วิดเจ็ด แว่นขยาย จาก
นั้นลากไปที่หน้าจอหลัก
สัมผัสวิดเจ็ต แว่นขยาย ที่หน้าจอหลัก
สัมผัส หรือ เพื่อปรับระดับเสียง
การโฟกัสที่กึ่งกลางหน้าจอ สัมผัส และคุณยังสามารถปรับโฟกัสด้วยตนเองโดยการสัมผัสที่ต�ำแหน่งที่คุณต้องการโฟกัส
การเปิดแฟลชเพื่อดูข้อความหรือวัตถุในที่มืด สัมผัส
การถ่ายภาพข้อความหรือวัตถุ สัมผัส
แผนที่
ใช้งานแอพนี้เพื่อระบุต�ำแหน่งของเครื่อง ค้นหาสถานที่ หรือหาเส้นทาง
สัมผัส แผนที่ ที่หน้าจอแอพ
แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
การค้นหาต�ำแหน่ง
ค้นหาต�ำแหน่งโดยการใส่ที่อยู่หรือค�ำส�ำคัญ เมื่อหาต�ำแหน่งพบแล้ว เลือกต�ำแหน่งนั้นเพื่อดูข้อมูลโดยละเอียด ดูที่วิธีใช้
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
การค้นหาเส้นทางไปยังปลายทาง
สัมผัส
ทาง
เพื่อก�ำหนดต�ำแหน่งเริ่มต้นและสิ้นสุด จากนั้นเลือกวิธีการเดินทาง เครื่องจะแสดงเส้นทางที่ไปยังจุดหมายปลาย
140
โปรแกรมอรรถประโยชน์
สมุดบันทึก
ใช้งานแอพนี้เพื่อบันทึกข้อมูลที่ส�ำคัญเพื่อบันทึกและเปิดดูในวันหลัง
สัมผัส สมุดบันทึก ที่หน้าจอแอพ
การเพิ่มและการจัดการหมวดหมู่
สร้างหมวดหมู่เพื่อจัดเรียงและจัดการสมุดบันทึกของคุณ
ที่รายการสมุดบันทึก สัมผัส → จัดการหมวดหมู่
การเพิ่มหมวดหมู่ใหม่ สัมผัส เพื่อใส่ชื่อหมวดหมู่ จากนั้นสัมผัส ตกลง
การลบหมวดหมู่ สัมผัส ถัดจากหมวดหมู่
เพื่อเปลี่ยนชื่อหมวดหมู่ สัมผัสค้างไว้ที่ชื่อหมวดหมู่ ใส่ชื่อหมวดหมู่ใหม่ จากนั้นสัมผัส เปลี่ยนชื่อ
การเปลี่ยนล�ำดับหมวดหมู่ สัมผัส ถัดจากหมวดหมู่นั้น และลากขึ้นหรือลงไปยังต�ำแหน่งอื่น
การสร้างสมุดบันทึก
สัมผัส ที่รายการสมุดบันทึก และเขียนบันทึก ขณะที่เขียนบันทึก ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:
• : สร้างหรือก�ำหนดหมวดหมู่
• : แทรกรูปภาพ
• : บันทึกเสียงที่ต้องการแทรก
เพื่อบันทึกข้อมูลสมุดบันทึก สัมผัส บันทึก
การแก้ไขสมุดบันทึก สัมผัสสมุดบันทึก จากนั้นสัมผัสเนื้อหาของสมุดบันทึก
การค้นหาสมุดบันทึก
สัมผัส
ในรายการสมุดบันทึก และใส่ค�ำส�ำคัญเพื่อค้นหาสมุดบันทึกที่มีค�ำส�ำคัญนั้น
การลบสมุดบันทึก
สัมผัส → ลบ เลือกสมุดบันทึก จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
การลบสมุดบันทึกขณะที่ก�ำลังเปิดดู สัมผัส → ลบ
141
โปรแกรมอรรถประโยชน์
ไฟล์ส่วนตัว
เกี่ยวกับไฟล์ส่วนตัว
ใช้งานแอพนี้เพื่อเข้าถึงไฟล์ทุกชนิดที่เก็บไว้ในเครื่อง รวมทั้งรูปภาพ วีดีโอ เพลง และคลิปเสียงต่างๆ
สัมผัส ไฟล์ส่วนตัว ที่หน้าจอแอพ
การเปิดดูไฟล์
สัมผัส ไฟล์ส่วนตัว ที่หน้าจอแอพ
เลือกแฟ้มเพื่อเปิดดู การเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับในไดเร็กทอรี สัมผัส
การกลับสู่หน้าจอหลักไฟล์ส่วนตัว สัมผัส
การค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์
สัมผัส ไฟล์ส่วนตัว ที่หน้าจอแอพ
สัมผัส จากนั้นใส่เงื่อนไขการค้นหาเพื่อท�ำการค้นหา
การดูข้อมูลที่จัดเก็บ
สัมผัส ไฟล์ส่วนตัว ที่หน้าจอแอพ
สัมผัส → การใช้งานพื้นที่จัดเก็บ เพื่อดูข้อมูลหน่วยความจ�ำส�ำหรับเครื่องของคุณและการ์ดความจ�ำ
เพิ่มทางลัดเซิร์ฟเวอร์ FTP ไว้ที่เครื่อง
เพิ่มทางลัดเซิร์ฟเวอร์ FTP ไปยังพื้นที่ทางลัด
สัมผัส ไฟล์ส่วนตัว ที่หน้าจอแอพ
สัมผัส → เพิ่มเซิร์ฟเวอร์ FTP ใส่รายละเอียด เช่น ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
142
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น
NFC
เกี่ยวกับ NFC
อุปกรณ์ของคุณสามารถให้คุณอ่านแท็กการสื่อสารผ่านสนามระยะใกล้ (NFC) ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้คุณ
ยังสามารถใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อท�ำการจ่ายเงินและซื้อตั๋วเพื่อการเดินทางหรือเหตุการณ์ต่างๆ หลังจากดาวน์โหลดแอพที่
จ�ำเป็นแล้ว
แบตเตอรี่นี้มีเสาอากาศ NFC ในตัว หยิบจับแบตเตอรี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เสาอากาศ NFC เสียหาย
ก่อนการใช้งานคุณสมบัตินี้
• ตรวจสอบต�ำแหน่งของเสาอากาศ NFC ในเครื่องของคุณและเครื่องอื่น
• ตรวจสอบว่าได้เปิดใช้งานคุณสมบัติ NFC ที่เครื่องของคุณและเครื่องอื่นที่คุณต้องการจะเชื่อมต่อ
• ตรวจสอบว่าหน้าจอของเครื่องได้รับการปลดล็อกแล้ว มิฉะนั้นเครื่องจะไม่อ่านแท็ก NFC และไม่ได้รับข้อมูล
143
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น
การใช้งานคุณสมบัติ NFC
ใช้งานคุณสมบัติ NFC เพื่อส่งรูปภาพหรือรายชื่อผู้ติดต่อไปยังเครื่องอื่น และอ่านข้อมูลผลิตภัณฑ์จากแท็ก NFC ถ้าคุณใส่
การ์ด SIM หรือ USIM ที่มีคุณสมบัติการช�ำระเงิน คุณสามารถใช้เครื่องเพื่อช�ำระเงินได้โดยสะดวก
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → NFC จากนั้นลากสวิตช์ NFC ไปทางขวา
น�ำเสาอากาศ NFC ที่อยู่ด้านหลังเครื่องของคุณเข้าไปใกล้แท็ก NFC ข้อมูลจากแท็กจะปรากฏขึ้น
การใช้จ่ายผ่านคุณสมบัติ NFC
ก่อนที่คุณจะใช้งานคุณสมบัติ NFC เพื่อช�ำระเงิน คุณจะต้องลงทะเบียนบริการช�ำระเงินทางมือถือก่อน การลงทะเบียนหรือ
รับรายละเอียดเกี่ยวกับบริการนี้ ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → NFC จากนั้นลากสวิตช์ NFC ไปทางขวา
น�ำเสาอากาศ NFC ที่อยู่ด้านหลังเครื่องของคุณไปสัมผัสกับเครื่องอ่านการ์ด NFC
การตั้งค่าแอพช�ำระเงินเริ่มต้น สัมผัส Tap and pay และเลือกแอพ
บริการช�ำระเงินอาจไม่รวมแอพช�ำระเงินทั้งหมดที่มีอยู่
144
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น
การส่งข้อมูล
ใช้งานคุณสมบัติ Android Beam เพื่อส่งข้อมูล เช่น หน้าเว็บและรายชื่อไปยังเครื่องที่เปิดใช้งาน NFC
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → NFC จากนั้นลากสวิตช์ NFC ไปทางขวา
2 สัมผัส Android Beam จากนั้นลากสวิตช์ Android Beam ไปทางขวา
3 เลือกรายการแล้วแตะเสาอากาศ NFC ของเครื่องอื่นเข้ากับเสาอากาศ NFC ของเครื่องของคุณ
4 เมื่อ แตะเพื่อบีม ปรากฏบนหน้าจอ สัมผัสหน้าจอของเครื่องของคุณเพื่อส่งรายการ
บลูทูธ
เกี่ยวกับบลูทูธ
บลูทูธจะสร้างการเชื่อมต่อแบบโดยตรงระหว่างสองอุปกรณ์ผ่านระยะทางใกล้ ใช้งานบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือไฟล์
มีเดียกับเครื่องอื่นๆ
• ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การดักจับ หรือการใช้ในทางที่ผิดของข้อมูลที่ส่งหรือได้รับผ่านทางคุณ
สมบัติบลูทูธ
• หมั่นตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแบ่งปันและรับข้อมูลด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และมีการรักษาความปลอดภัยอย่าง
เหมาะสม หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ จะท�ำให้ระยะการส่งข้อมูลสั้นลง
• อุปกรณ์บางชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการทดสอบหรือผ่านการอนุมัติจาก Bluetooth SIG อาจใช้กับ
เครื่องของคุณไม่ได้
• ห้ามใช้คุณสมบัติบลูทูธเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย (เช่น การคัดลอกไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือดักฟังการ
สื่อสารโดยผิดกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า)
ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อผลจากการใช้งานที่ผิดกฎหมายของคุณสมบัติบลูทูธ
145
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น
ก่อนการใช้งานคุณสมบัตินี้
• ตรวจสอบว่าได้เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธที่เครื่องของคุณและเครื่องอื่นที่คุณต้องการจะเชื่อมต่อ
• ตรวจสอบว่าเครื่องทั้งสองได้รับการตั้งค่าให้มองเห็นได้โดยอุปกรณ์บลูทูธเครื่องอื่น
การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → บลูทูธ จากนั้นลากสวิตช์ บลูทูธ ไปทางขวา จากนั้นสัมผัส ค้นหา เครื่องที่ค้นพบ
จะถูกแสดงในรายการ
การตั้งค่าให้เครื่องสามารถมองเห็นได้โดยอุปกรณ์บลูทูธเครื่องอื่น ให้สัมผัสชื่อเครื่อง
2 เลือกเครื่องที่จะจับคู่กัน
ถ้าเครื่องของคุณมีการจับคู่กับอีกเครื่องหนึ่งมาแล้วก่อนหน้านี้ ให้สัมผัสชื่อเครื่องโดยไม่ต้องใส่รหัสยืนยันที่สร้างโดย
อัตโนมัติ
3 ยอมรับการร้องขอการอนุญาตบลูทูธที่เครื่องทั้งสองเครื่องเพื่อยืนยัน
การส่งและการรับข้อมูล
แอพจ�ำนวนมากรองรับการถ่ายโอนข้อมูลผ่านบลูทูธ คุณสามารถแบ่งปันข้อมูล เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ หรือไฟล์มีเดียกับอุปก
รณ์บลูทูธเครื่องอื่นได้ การด�ำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการส่งรูปภาพไปยังเครื่องอื่น
การส่งรูปภาพ
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส แกลเลอรี่
2 เลือกรูปภาพ
146
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น
3 สัมผัส
→
บลูทูธ จากนั้นเลือกเครื่องที่จะจับคู่กัน
ถ้าเครื่องที่คุณต้องการจับคู่ไม่อยู่ในรายชื่อ ให้ขอให้เครื่องนั้นเปิดตัวเลือกการมองเห็นได้ หรือตั้งค่าให้เครื่องของคุณ
สามารถมองเห็นได้โดยเครื่องอื่น
4 ยอมรับการร้องขอการอนุญาตบลูทูธที่อีกเครื่องหนึ่ง
การรับรูปภาพ
เมื่ออีกเครื่องหนึ่งส่งรูปภาพให้คุณ ให้ยอมรับการร้องขอการอนุญาตบลูทูธ รูปภาพที่ได้รับจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ แกล
เลอรี่ → Download
การยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์บลูทูธ
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → บลูทูธ
เครื่องจะแสดงรายชื่ออุปกรณ์ที่จับคู่กันแล้ว
2 สัมผัส ที่ด้านข้างชื่อเครื่องเพื่อยกเลิกการจับคู่
3 สัมผัส เลิกจับคู่
147
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น
S Beam
ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อส่งข้อมูล เช่น วีดีโอ รูปภาพ และเอกสารต่างๆ
ก่อนการใช้งานคุณสมบัตินี้
• ตรวจสอบว่าได้เปิดใช้งานคุณสมบัติ NFC หรือ Wi-Fi Direct ที่เครื่องของคุณและเครื่องอื่นที่คุณต้องการจะส่งไฟล์ไป
ให้
การส่งข้อมูล
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → NFC จากนั้นลากสวิตช์ NFC ไปทางขวา
2 สัมผัส S Beam จากนั้นลากสวิตช์ S Beam ไปทางขวา
3 เลือกไฟล์แล้วแตะเสาอากาศ NFC ของเครื่องอื่นเข้ากับเสาอากาศ NFC ของเครื่องของคุณ
4 เมื่อ แตะเพื่อบีม ปรากฏบนหน้าจอ สัมผัสหน้าจอของเครื่องของคุณเพื่อส่งไฟล์
• ห้ามส่งข้อมูลที่คุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ผ่านทาง S Beam การท�ำดังกล่าวอาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ซัม
ซุงไม่รับผิดชอบต่อการรับผิดใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์อย่างผิดกฎหมาย
• หากทั้งสองเครื่องพยายามส่งข้อมูลพร้อมกัน การถ่ายโอนไฟล์อาจล้มเหลว
148
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น
เชื่อมต่อด่วน
เกี่ยวกับการเชื่อมต่อด่วน
ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อค้นหาและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ข้างเคียง คุณสามารถใช้งานเครื่องเป็นรีโมทคอนโทรล โดยการเชื่อมต่อเข้า
กับทีวี และคุณยังสามารถแชร์เนื้อหาที่จัดเก็บไว้ในเครื่องของคุณให้กับคอมพิวเตอร์ได้
• วิธีการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับชนิดของเครื่องที่เชื่อมต่อ หรือเนื้อหาที่แชร์
• ชือ่ เครื่องอาจแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับอุปกรณ์บลูทูธที่จะจับคู่ เช่น ชื่อเครื่องอาจแสดงเป็น BT MAC
ก่อนการใช้งานคุณสมบัตินี้
• ตรวจสอบว่าเครื่องที่จะเชื่อมต่อนั้นรองรับคุณสมบัติการเชื่อมต่อด่วน และหน้าจอเปิดอยู่
• ตรวจสอบว่าได้เปิดการท�ำงาน Wi-Fi Direct หรือบลูทูธที่เครื่องที่ไม่รองรับคุณสมบัติการเชื่อมต่อด่วน
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น
1 เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัส เชื่อมต่อด่วน
เมื่อแผงหน้าจอเปิด คุณสมบัติ Wi-Fi และบลูทูธจะเปิดท�ำงานโดยอัตโนมัติ และเครื่องจะค้นหาอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียง
2 เลือกเครื่องที่จะเชื่อมต่อ
ขั้นตอนถัดไปอาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อเครื่อง
เข้าด้วยกัน
การอนุญาตให้อุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียงค้นหาเครื่องของคุณและเชื่อมต่อกัน ให้สัมผัส → ตั้งค่าการแสดงอุปกรณ์ →
ท�ำให้มองเห็นอุปกรณ์ จากนั้นเลือกตัวเลือก
149
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น
การค้นหาเครื่องอีกครั้ง
ถ้าหากไม่พบเครื่องที่ต้องการในรายชื่อ ให้ค้นหาเครื่องเอง
สัมผัส และเลือกเครื่องจากรายชื่อเครื่องที่ค้นพบ
การปิดใช้งานคุณสมบัติเชื่อมต่อด่วน
การปิดการท�ำงานคุณสมบัติเชื่อมต่อด่วน สัมผัส
ที่ด้านบนของหน้าจอ หรืออีกวิธีหนึ่ง สัมผัส
การแชร์เนือ้ หา
แชร์เนื้อหากับเครื่องที่เชื่อมต่อกัน
1 เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัส เชื่อมต่อด่วน
2 เลือกอุปกรณ์จากรายการอุปกรณ์ที่ตรวจพบ
3 เลือกประเภทมีเดีย
4 เลือกเนื้อหาที่จะแชร์ และสัมผัส เรียบร้อย
เครื่องของคุณจะส่งเนื้อหาไปยังเครื่องที่เชื่อมต่อกัน
การเชื่อมต่อเข้ากับโทรทัศน์
เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับทีวี และควบคุมทีวีโดยใช้เครื่องแทนรีโมทคอนโทรล
ก่อนการใช้งานคุณสมบัตินี้
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีเปิดอยู่
• ตรวจสอบว่าทีวีได้รับการลงทะเบียนกับคุณสมบัติ WatchON แล้ว
• ติดตั้งแอพ WatchON ในอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดแอพได้จาก GALAXY Apps หรือ Play สโตร์
150
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น
1 เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัส เชื่อมต่อด่วน
2 สัมผัส ควบคุม จากรายการอุปกรณ์ที่ตรวจพบ
เมื่อเครื่องเชื่อมต่อเข้ากับทีวีแล้ว มุมมองรีโมทคอนโทรลจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
เมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับทีวีเป็นครั้งแรก สัมผัส ตั้งค่าควบคุมระยะไกล จากนั้นปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ
เพื่อเชื่อมต่อเครื่องเข้าด้วยกันให้เสร็จสมบูรณ์
3 ควบคุมทีวีที่เชื่อมต่อโดยใช้รีโมทคอนโทรล
เข้าร่วมกลุ่มการเล่นเป็นกลุ่ม
แชร์เนื้อหากับเครื่องอื่นโดยใช้คุณสมบัติการเล่นเป็นกลุ่ม
ก่อนการใช้งานคุณสมบัตินี้
• ค้นหาหรือเข้าร่วมเซสชั่นที่สร้างแล้ว หรือสร้างเซสชั่นใหม่
• ติดตั้งแอพการเล่นเป็นกลุ่มที่เครื่องทั้งสองเครื่อง คุณสามารถดาวน์โหลดแอพได้จาก GALAXY Apps หรือ Play สโตร์
1 เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัส เชื่อมต่อด่วน
2 สัมผัส ร่วม จากรายการอุปกรณ์ที่ตรวจพบ
ในรายชื่ออุปกรณ์จะปรากฏเฉพาะอุปกรณ์ที่รองรับเซสชั่นการเล่นเป็นกลุ่ม
3 ท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อเครื่องเข้าด้วยกัน
151
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น
การส�ำรวจคอมพิวเตอร์
เริ่มต้นแอพ Samsung Link เพื่อใช้งานเนื้อหาที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันแบบระยะไกล การใช้งานคุณสมบัตินี้
ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีซัมซุงของคุณ
ก่อนการใช้งานคุณสมบัตินี้
• ตรวจสอบว่าเครื่องทั้งหมดที่ใช้งานคุณสมบัตินี้เชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกัน
• ตรวจสอบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่จะเชื่อมต่อกับเครื่องนี้ได้ลงทะเบียนกับแอพ Samsung Link แล้ว
• ติดตั้งแอพ Samsung Link ในเครื่องทั้งสองเครื่อง คุณสามารถดาวน์โหลดแอพได้จาก GALAXY Apps หรือ Play
สโตร์
1 เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัส เชื่อมต่อด่วน
2 สัมผัส ค้นเนือ้ หา จากรายการอุปกรณ์ที่ตรวจพบ
ในรายชื่อจะปรากฏเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่พร้อมใช้งานเท่านั้น
3 ท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อเครื่องเข้าด้วยกัน
152
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น
Smart Remote
เกี่ยวกับรีโมทอัจฉริยะ
ใช้แอพนี้เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับทีวี และใช้เครื่องเป็นรีโมทคอนโทรล คุณสามารถค้นหาและเลือกรายการทีวี และควบคุมช่อง
รายการด้วยเครื่องของคุณ
สัมผัส Smart Remote ที่หน้าจอแอพ
ก่อนการใช้งานแอพนี้
• ตรวจสอบว่าคุณได้เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครือข่าย
• ตรวจสอบว่าพอร์ตอินฟราเรดของเครื่องหันเข้าหาทีวี
การเชื่อมต่อเข้ากับโทรทัศน์
1 สัมผัส Smart Remote ที่หน้าจอแอพ
2 สัมผัส เริ่มต้น
3 เลือกภูมิภาคและเลือกบริการกระจายสัญญาณ
โปรแกรมทีวีที่มีจะปรากฏขึ้น
153
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น
การใช้งานเครื่องเป็นรีโมทคอนโทรล
คุณสามารถเปิดหรือปิดทีวี เรียกดูช่องรายการ หรือปรับระดับเสียงทีวีได้โดยใช้เครื่องเป็นรีโมทคอนโทรล
1 ที่เครื่อง สัมผัส → ถัดไป
2 เลือกแบรนด์ของทีวี
3 ตรวจสอบว่าพอร์ตอินฟราเรดของเครื่องหันเข้าหาทีวี และสัมผัส ปุ่ม 1 จากนั้น สัมผัส ใช่ หากเครื่องสั่งเปิดทีวี
ถ้าเครื่องไม่สามารถสั่งเปิดทีวี ให้สัมผัส ไม่ จากนั้นท�ำซ�้ำจนกว่าทีวีจะรับรู้สัญญาณ
4 เลือกแหล่งช่องสัญญาณ
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
เปดหรือปดทีวี
ฟงกชันเพิ่มเติม
เมนูควบคุมทีวี
154
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น
การรับชมทีวีโดยใช้เครื่อง
เลือกรายการทีวีจากรายการที่มีเพื่อรับชมที่ทีวีที่เชื่อมต่อ
1 สัมผัส ส�ำหรับคุณเท่านั้น, การแสดงทีวี, ภาพยนตร์ หรือ กีฬา
2 เลือกรายการโทรทัศน์ แล้วสัมผัส ชมทีวี
รายการที่เลือกจะปรากฏขึ้นบนทีวีที่เชื่อมต่ออยู่
3 สัมผัส
เพื่อเปลี่ยนช่องรายการหรือปรับระดับเสียง
แผงควบคุมรีโมทจะปรากฏบนหน้าจอ
การตั้งค่าการแจ้งเตือนรายการ
1 เลือกรายการทีวีที่จะรับชม
2 สัมผัส เตือนฉัน
การเตือนจะเปิดท�ำงานในเวลาที่ก�ำหนดไว้ล่วงหน้า
155
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น
Screen Mirroring
เกี่ยวกับการสะท้อนหน้าจอ
ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อเชื่อมต่อเครื่องของคุณเข้ากับจอขนาดใหญ่ที่มีดองเกิลส�ำหรับ AllShare Cast หรือ HomeSync จาก
นั้นแชร์เนื้อหาของคุณ คุณยังสามารถใช้งานคุณสมบัตินี้กับอุปกรณ์อื่นที่รองรับคุณสมบัติ Wi-Fi Miracast ได้เช่นกัน
การสะทอนหนาจอ
เปดใชงานเครื่อง (AllShare Cast
dongle, HomeSync และอุปกรณ
Wi-Fi Miracast)
• คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
• อุปกรณ์ที่สามารถใช้งาน Miracast ที่ไม่รองรับ High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP 2.X)
อาจเข้ากันไม่ได้กับคุณสมบัตินี้
• บางไฟล์อาจมีการบัฟเฟอร์ระหว่างการเปิดเล่น ทั้งนี้ขึ้นกับการเชื่อมต่อเครือข่าย
• เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ปิดใช้งานคุณสมบัตินี้เมื่อไม่ได้ใช้งาน
• หากคุณก�ำหนดความถี่ Wi-Fi ดองเกิล AllShare Cast หรือ HomeSync อาจไม่สามารถค้นพบหรือเชื่อมต่อ
ได้
• หากคุณเล่นวิดีโอหรือเกมบนโทรทัศน์ ให้เลือกโหมดโทรทัศน์ที่เหมาะสมเพื่อให้คุณได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุด
156
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น
ก่อนการใช้งานคุณสมบัตินี้
• ตรวจสอบว่าเครื่องที่รองรับคุณสมบัติการสะท้อนหน้าจอเชื่อมต่อกับทีวีด้วยสาย HDMI
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีเปิดอยู่
การดูเนือ้ หาในทีวี
ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อทีวีเข้ากับเครื่อง ให้เชื่อมต่อทีวีและเครื่องที่รองรับ การสะท้อนหน้าจอ เข้าด้วยกัน การตั้งค่าการ
เชื่อมต่อ อ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของเครื่อง การด�ำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการดูเนื้อหาในทีวีที่เชื่อมต่อผ่านดองเกิล
AllShare Cast
1 ในทีวี เลือกโหมดการเชื่อมต่อ เช่น โหมด HDMI เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก
2 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → Screen Mirroring
จะปรากฏรายชื่อของเครื่องที่ค้นพบ
3 เลือกเครื่องที่จะเชื่อมต่อ
หน้าจอของเครื่องของคุณจะปรากฏบนจอทีวี
ถ้าคุณเชื่อมต่อเครื่องเป็นครั้งแรก สัมผัสค้างไว้ที่ชื่อดองเกิลในรายชื่อ และใส่รหัส PIN ที่แสดงบนจอทีวี
4 เปิดหรือเล่นไฟล์ จากนั้นควบคุมหน้าจอด้วยปุ่มกดบนเครื่องของคุณ
หยุดการรับชมเนือ้ หา
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → Screen Mirroring
157
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น
การใช้งานคุณสมบัติการพิมพ์จากมือถือ
เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์รูปภาพหรือเอกสาร
เครื่องพิมพ์บางเครื่องอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องนี้
ก่อนการใช้งานคุณสมบัตินี้
• ตรวจสอบว่าคุณสมบัติ Wi-Fi หรือ Wi-Fi Direct เปิดใช้งานที่เครื่องของคุณและเครื่องพิมพ์
การเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การพิมพ์ เลือกชนิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นลากสวิตช์ที่มุมบนขวาของหน้าจอไปทาง
ขวา เครื่องจะค้นหาเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับเครื่องของคุณ เลือกเครื่องพิมพ์ที่จะใช้เป็น
เครื่องพิมพ์เริ่มต้น
การเพิ่มเครื่องพิมพ์ด้วยตนเอง สัมผัส → เพิ่มเครื่องพิมพ์ → ใส่รายละเอียด จากนั้นสัมผัส OK
การเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ ให้สัมผัส → การตั้งค่า
การพิมพ์เนือ้ หา
ขณะที่ก�ำลังดูเนื้อหา เช่น รูปภาพ หรือเอกสาร สัมผัส → พิมพ์ จากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์
158
การจัดการเครื่องและข้อมูล
การอัพเกรดเครื่อง
เครื่องสามารถอัพเกรดให้ซอฟท์แวร์เป็นรุ่นล่าสุดได้
การอัพเกรดผ่านอากาศ
อุปกรณ์สามารถอัพเกรดซอฟท์แวร์ล่าสุดได้โดยตรงผ่านบริการ firmware over-the-air (FOTA)
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → เกี่ยว​กับ​อุปกรณ์ → อัพเดทซอฟท์แวร์ → อัพเดทตอนนี้
การอัพเกรดด้วย Samsung Kies
ดาวน์โหลด Samsung Kies รุ่นล่าสุดได้จากเว็บไซท์ซัมซุง เริ่มต้น Samsung Kies และเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์
Samsung Kies จะตรวจพบเครื่องและแสดงการอัพเดทที่มีให้ในกล่องสนทนา ในกรณีที่มีการอัพเดท คลิกปุ่มอัพเดตใน
กล่องสนทนาเพื่อเริ่มต้นการอัพเกรด โปรดอ้างอิงวิธีใช้ของ Samsung Kies ส�ำหรับรายละเอียดวิธีการอัพเกรด
• อย่าปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือถอดสาย USB ขณะที่เครื่องก�ำลังอัพเกรด
• ขณะทีก่ �ำลังอัพเกรดเครื่อง อย่าเชื่อมต่ออุปกรณ์มีเดียอื่นๆ เข้ากับคอมพิวเตอร์ การกระท�ำเช่นนั้นอาจรบกวน
กระบวนการอัพเดท
159
การจัดการเครื่องและข้อมูล
การถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องกับคอมพิวเตอร์
ย้ายไฟล์เสียง วิดีโอ รูปภาพ หรือไฟล์ชนิดอื่นๆ จากเครื่องของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ หรือกลับกัน
• ห้ามถอดสาย USB ออกจากเครื่องขณะที่คุณก�ำลังส่งไฟล์ การกระท�ำดังกล่าวอาจท�ำให้สูญเสียข้อมูลหรือท�ำให้
เครื่องเสียหายได้
• ห้ามถอดเครื่องออกจากคอมพิวเตอร์ขณะที่คุณก�ำลังเปิดเล่นไฟล์ที่บันทึกไว้ในเครื่องไปยังคอมพิวเตอร์ที่เชื่อม
ต่อ หลังจากการเปิดเล่นเสร็จแล้ว ให้ถอดเครื่องออกจากคอมพิวเตอร์
• เครื่องอาจไม่เชื่อมต่ออย่างถูกต้องถ้าหากใช้การเชื่อมต่อผ่านฮับ USB ให้เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับพอร์ต USB
ของคอมพิวเตอร์โดยตรง
เชื่อมต่อเป็นอุปกรณ์มีเดีย
1 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
2 เปิดแผงการแจ้งเตือน แล้วสัมผัส เชื่อมต่อเป็นเครื่องเล่นสื่อ → อุปกรณ์มีเดีย (MTP)
สัมผัส กล้องถ่ายรูป (PTP) ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่รองรับ Media Transfer Protocol (MTP) หรือไม่มีไดรเวอร์ที่
เหมาะสมติดตั้งอยู่
3 ถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
160
การจัดการเครื่องและข้อมูล
การเชื่อมต่อกับ Samsung Kies
Samsung Kies เป็นแอพบนคอมพิวเตอร์ที่จัดการเนื้อหามีเดียและข้อมูลส่วนตัว กับเครื่องของซัมซุง ดาวน์โหลด
Samsung Kies รุ่นล่าสุดได้จากเว็บไซท์ซัมซุง
1 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
Samsung Kies จะเริ่มต้นการท�ำงานบนคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ หาก Samsung Kies ไม่เปิดขึ้น ให้ดับเบิลคลิกที่
ไอคอน Samsung Kies บนคอมพิวเตอร์
2 ถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ Samsung Kies หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
การส�ำรองและการเรียกคืนข้อมูล
ช่วยให้ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลแอพ และการตั้งค่าในเครื่องของคุณมีความปลอดภัย คุณสามารถส�ำรองข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไป
ยังบัญชีการส�ำรองข้อมูล และเข้าถึงในภายหลัง
การใช้งานบัญชี Google
1 สัมผัส การตั้งค่า ที่หน้าจอแอพ
2 สัมผัส แบ็คอัพและรีเซ็ท และท�ำเครื่องหมายเลือก แบ็กอัพข้อมูลส่วนตัว
3 สัมผัส แบ็กอัพบัญชีผู้ใช้ และเลือกบัญชีเพื่อตั้งเป็นบัญชีส�ำรองข้อมูล
การกู้คืนข้อมูล คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ของคุณด้วยตัวช่วยตั้งค่า คุณสามารถเรียกใช้และเปิดตัวช่วยตั้ง
ค่าโดยรีเซ็ทอุปกรณ์ให้กลับไปใช้ข้อมูลจากโรงงาน ถ้ายังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ด้วยตัวช่วยตั้งค่า คุณจะ
ไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลที่ส�ำรองไว้
161
การจัดการเครื่องและข้อมูล
การใช้งานบัญชีซัมซุง
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → แอคเคาท์ → เพิ่มแอคเคาท์ → Samsung account จากนั้นลงชื่อเข้าใช้บัญชี
ซัมซุงของคุณ
2 สัมผัส การตั้งค่า ที่หน้าจอแอพ
3 สัมผัส Cloud → แบ็คอัพ ท�ำเครื่องหมายเลือกรายการที่จะส�ำรองข้อมูล จากนั้นสัมผัส แบ็คอัพเดี๋ยวนี้ → ส�ำรอง
เพื่อเรียกคืนข้อมูล สัมผัส คืนค่า เลือกรายการที่จะเรียกคืน จากนั้นสัมผัส คืนค่าเดี๋ยวนี้
การรีเซ็ตข้อมูล
ลบการตั้งค่าและข้อมูลทั้งหมดในเครื่อง ก่อนที่จะด�ำเนินการคืนค่าจากโรงงาน ให้ส�ำรองข้อมูลที่สำ� คัญทั้งหมดที่คุณเก็บไว้ใน
เครื่อง โปรดดูข้อมูลรายละเอียดใน การส�ำรองและการเรียกคืนข้อมูล
1 สัมผัส การตั้งค่า ที่หน้าจอแอพ
2 สัมผัส แบ็คอัพและรีเซ็ท → ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน
3 สัมผัส รีเซ็ทอุปกรณ์ → ลบทั้งหมด
เครื่องจะเริ่มต้นใหม่โดยอัตโนมัติ
162
การตั้งค่า
เกี่ยวกับการตั้งค่า
ใช้งานแอพนี้เพื่อก�ำหนดค่าเครื่อง ตั้งค่าทางเลือกแอพ และเพิ่มบัญชี
สัมผัส การตั้งค่า ที่หน้าจอแอพ
การค้นหาการตั้งค่าโดยการใส่คำ� ส�ำคัญ สัมผัส
การตั้งค่าด่วน
ดูรายการทางเลือกการตั้งค่าที่เป็นรายการโปรดของคุณ
การแก้ไขทางเลือกการตั้งค่าที่เป็นรายการโปรดของคุณ สัมผัส → แก้ไขการตั้งค่าด่วน เลือกทางเลือกการตั้งค่า จากนั้น
สัมผัส เรียบร้อย
การเชื่อมต่อเครือข่าย
Wi-Fi
เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส Wi-Fi จากนั้นลากสวิตช์ Wi-Fi ไปทางขวา
คุณสามารถรักษาการเชื่อมต่อเครือข่ายให้เสถียรโดยการเลือก Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ใช้สัญญาณที่
แรงที่สุด การสลับระหว่างเครือข่ายโดยอัตโนมัติ ท�ำเครื่องหมายเลือก สลับเครือข่ายอัจฉริยะ
163
การตั้งค่า
การตั้งค่านโยบายการพัก Wi-Fi
สัมผัส → ขั้นสูง → เปิด Wi-Fi ไว้ระหว่างพัก
เมื่อหน้าจอถูกปิด เครื่องจะปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi โดยอัตโนมัติ ในกรณีดังกล่าว เครื่องจะเข้าถึงเครือข่ายมือถือ
ถ้าหากได้รับการตั้งค่าให้ใช้งาน ซึ่งอาจท�ำให้เสียค่าบริการการถ่ายโอนข้อมูล การหลีกเลี่ยงค่าบริการเพิ่มเติม ให้
ก�ำหนดค่าเป็น ทุกครั้ง
การตั้งค่าการแจ้งเตือนเครือข่าย
เครื่องสามารถตรวจพบเครือข่าย Wi-Fi และแสดงไอคอนบนแถบสถานะเพื่อแจ้งเตือนเมื่อใช้งานได้
สัมผัส → ขั้นสูง และท�ำเครื่องหมายที่ การแจ้งเตือนเครือข่าย เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct ใช้เชื่อมต่อเครื่องผ่านเครือข่าย Wi-Fi โดยไม่ต้องใช้จุดเชื่อมต่อ
สัมผัส → Wi-Fi Direct
ดาวน์โหลดบูสเตอร์
ตั้งค่าให้เครื่องดาวน์โหลดไฟล์ผ่านทั้งเครือข่าย Wi-Fi และเครือข่ายมือถือพร้อมกัน
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การตั้งค่า ดาวน์โหลดบูสเตอร์ จากนั้นลากสวิตช์ ดาวน์โหลดบูสเตอร์ ไปทางขวา
• คุณสมบัตินี้อาจไม่รองรับในอุปกรณ์บางเครื่อง
• คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อดาวน์โหลดไฟล์ผ่านทางเครือข่ายมือถือ
บลูทูธ
เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระยะทางใกล้
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส บลูทูธ จากนั้นลากสวิตช์ บลูทูธ ไปทางขวา
164
การตั้งค่า
แชร์อินเทอร์เน็ตและฮอตสปอตมือถือ
ใช้เครื่องเป็นฮอตสปอตแบบเคลื่อนที่เพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับอุปกรณ์อื่น โปรดดูข้อมูลราย
ละเอียดใน การเชื่อมโยงเครือข่ายของเครื่องและการใช้งานฮอตสปอตมือถือ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แชร์อินเทอร์เน็ตและฮอตสปอตมือถือ
• ฮอตสปอตมือถือ: ใช้งานฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือของเครื่องให้กับคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์อื่นผ่านเครือข่าย Wi-Fi คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้เมื่อการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่พร้อมใช้งาน
• การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB: ใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB เพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือให้กับ
คอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เครื่องจะถูกใช้เป็นโมเด็มส�ำหรับคอมพิวเตอร์
• การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธ: ใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือให้กับ
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นผ่านบลูทูธ
โหมดการบิน
การปิดใช้งานฟังก์ชันการใช้งานแบบไร้สายในเครื่องของคุณ คุณสามารถใช้บริการที่ไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายได้เท่านั้น
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส โหมดการบิน
การใช้ข้อมูล
ติดตามบันทึกการใช้งานข้อมูลของคุณ และก�ำหนดการตั้งค่าส�ำหรับขีดจ�ำกัด
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การใช้ข้อมูล
• ข้อมูลมือถือ: ตั้งค่าให้เครื่องใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลบนเครือข่ายมือถือใดๆ
• ตั้งค่าขีดจ�ำกัดข้อมูลมือถือ: ตั้งค่าขีดจ�ำกัดส�ำหรับการใช้งานข้อมูลมือถือ
การใช้งานทางเลือกเพิ่มเติม สัมผัส
• จ�ำกัดข้อมูลพื้นหลัง: ตั้งค่าให้เครื่องปิดใช้งานการซิงค์ข้อมูลเบื้องหลังขณะที่คุณใช้งานเครือข่ายมือถือ
• แสดงการใช้ Wi-Fi: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงการใช้งานข้อมูลผ่าน Wi-Fi ของคุณ
• ฮอตสปอตมือถือ: เลือกฮอตสปอตมือถือ เพื่อป้องกันไม่ให้แอพที่ทำ� งานเป็นเบื้องหลังใช้งานฮอตสปอตนั้น
165
การตั้งค่า
ต�ำแหน่ง
เปลี่ยนการตั้งค่าการอนุญาตข้อมูลต�ำแหน่ง
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ต�ำแหน่ง จากนั้นลากสวิตช์ ต�ำแหน่ง ไปทางขวา
• โหมด: เลือกวิธีการเก็บข้อมูลต�ำแหน่งของคุณ
• ค�ำขอต�ำแหน่งล่าสุด: ดูว่ามีแอพใดบ้างที่ร้องขอข้อมูลต�ำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ และอัตราการใช้งานแบตเตอรี่ของ
แอพเหล่านั้น
• บริการระบุต�ำแหน่ง: ดูบริการต�ำแหน่งที่ตั้งที่เครื่องของคุณใช้งาน
• สถานที่ส่วนตัว: ตั้งค่าโปรไฟล์ที่จะใช้งานส�ำหรับต�ำแหน่งเฉพาะใดๆ เมื่อคุณใช้งานคุณสมบัติ GPS, Wi-Fi หรือบลูทูธ
เพื่อค้นหาต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณ
เครือข่ายเพิ่มเติม
ก�ำหนดการตั้งค่าเพื่อควบคุมเครือข่าย
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส เครือข่ายเพิ่มเติม
แอพการส่งข้อความเริ่มต้น
เลือกแอพเริ่มต้นส�ำหรับการรับส่งข้อความ
เครือข่ายมือถือ
•
•
•
•
•
ข้อมูลมือถือ: ตั้งค่าให้เครื่องใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลบนเครือข่ายมือถือใดๆ
โรมมิ่งข้อมูล: ตั้งค่าให้เครื่องใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างที่คุณโรมมิ่ง
ชื่อแอคเซสพอยท์: ตั้งค่าชื่อแอคเซสพอยท์ (APN)
โหมดเครือข่าย: เลือกชนิดเครือข่าย
ผู้ให้บริการเครือข่าย: ค้นหาเครือข่ายที่ใช้ได้และเลือกเครือข่ายส�ำหรับการโรมมิ่ง
VPN
ตั้งค่าและเชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัว (VPNs)
166
การตั้งค่า
เชื่อมต่อและแชร์
NFC
เปิดใช้งานคุณสมบัติ NFC เพื่ออ่านหรือเขียนแท็ก NFC ที่มีข้อมูล
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส NFC จากนั้นลากสวิตช์ NFC ไปทางขวา
• Android Beam: เปิดใช้งานคุณสมบัติ Android Beam เพื่อส่งข้อมูล เช่น หน้าเว็บและรายชื่อไปยังเครื่องที่เปิดใช้งาน
NFC
• S Beam: เปิดใช้งานคุณสมบัติ S Beam เพื่อส่งข้อมูล เช่น วีดีโอ รูปภาพ และเอกสาร ไปยังอุปกรณ์ที่รองรับ NFC
และ Wi-Fi Direct
• Tap and pay: ตั้งค่าวิธีการช�ำระเงินพื้นฐานส�ำหรับการช�ำระเงินผ่านมือถือ
บริการช�ำระเงินอาจไม่รวมแอพช�ำระเงินทั้งหมดที่มีอยู่
อุปกรณ์ใกล้เคียง
เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับการแชร์เนื้อหาเมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครื่องที่อยู่ใกล้เคียง
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส อุปกรณ์ใกล้เคียง จากนั้นลากสวิตช์ อุปกรณ์ใกล้เคียง ไปทางขวา
• ชื่ออุปกรณ์: ใส่ชื่อมีเดียเซิร์ฟเวอร์สำ� หรับเครื่องของคุณ
• คอนเทนท์ที่จะแชร์: ตั้งค่าให้เครื่องแชร์เนื้อหาของคุณกับเครื่องอื่น
• อุปกรณ์ที่อนุญาต: ดูรายการอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงเครื่องของคุณ
• อุปกรณ์ที่ปฏิเสธ: ดูรายการอุปกรณ์ที่ถูกปิดกั้นไม่ให้เข้าถึงเครื่องของคุณ
• ดาวน์โหลดไปที่: เลือกต�ำแหน่งในหน่วยความจ�ำเพื่อบันทึกไฟล์มีเดีย
• รับไฟล์จากอุปกรณ์อื่น: ตั้งค่าให้เครื่องยอมรับการอัพโหลดจากเครื่องอื่น
การพิมพ์
ก�ำหนดค่าส่วนเสริมส�ำหรับเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ในเครื่อง คุณสามารถค้นหาเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่ หรือเพิ่มเครื่องพิมพ์เองเพื่อ
พิมพ์ ไฟล์ผ่าน Wi-Fi หรือบริการคลาวด์
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การพิมพ์
167
การตั้งค่า
Screen Mirroring
เปิดใช้งานคุณสมบัติการสะท้อนหน้าจอ และแชร์หน้าจอของคุณกับผู้อื่น
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส Screen Mirroring
เสียงและการแสดงผล
เสียงและการแจ้งเตือน
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าส�ำหรับเสียงต่างๆ ในเครื่อง
ที่หน้าจอการตั้งค่า ให้สัมผัส เสียงและการแจ้งเตือน
• โหมดเสียง: ตั้งค่าให้เครื่องใช้งานโหมดเสียงหรือโหมดเงียบ
• ระดับการสั่น: ปรับค่าความแรงของการแจ้งเตือนด้วยการสั่น
• สั่นเมื่อมีการเรียกเข้า: ตั้งค่าให้อุปกรณ์สั่นและเล่นเสียงเรียกเข้าส�ำหรับสายเข้า
• เสียงเรียกเข้า: เพิ่มหรือเลือกเสียงเรียกเข้าส�ำหรับสายเรียกเข้า
• การสั่น: เพิ่มหรือเลือกรูปแบบของการสั่น
• เสียง​เตือน: เลือกเสียงเรียกเข้าส�ำหรับเหตุการณ์ เช่น ข้อความเข้า
จอภาพ
เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับหน้าจอ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ
• ความสว่าง: ตั้งค่าความสว่างของหน้าจอ
• แบบอักษร:
–– รูปแบบ อักษร: เปลี่ยนชนิดแบบอักษรของข้อความที่แสดง
–– ขนาดอักษร: เปลี่ยนขนาดตัวอักษร
168
การตั้งค่า
• การหมุนหน้าจอ: ตั้งค่าให้เนื้อหาหมุนอัตโนมัติเมื่อหมุนเครื่อง
–– การหมุนอัจฉริยะ: ตั้งค่าให้อินเทอร์เฟซไม่หมุนตามทิศทางของใบหน้าของคุณ
• พักหน้าจออัจฉริยะ: ตั้งค่าให้เครื่องป้องกันไม่ให้แสงหน้าจอดับลงขณะที่คุณมองที่จอ
• หมดเวลาหน้าจอ: ตั้งค่าระยะเวลาที่เครื่องจะรอคอยก่อนที่จะดับแสงส่องหลังจอ
• โหมดหน้าจอ:
–– ปรับหน้าจอ: ใช้งานโหมดนี้เพื่อปรับหน้าจอให้เหมาะสมที่สุดตามการตั้งค่าหน้าจอ
–– ไดนามิค: ใช้โหมดนี้เพื่อท�ำให้โทนสีบนหน้าจอมีสีสันสดใสมากขึ้น
–– มาตรฐาน: ใช้งานโหมดนี้ในสภาพแวดล้อมแบบปกติ
–– รูปภาพแบบมืออาชีพ: ใช้งานโหมดนี้เพื่อท�ำให้โทนสีหน้าจอดูมีสีสันสมจริง
–– โรงภาพยนตร์: ใช้โหมดนี้ในสภาพแวดล้อมที่มืด เช่น ในห้องมืด
• ปรับโทนหน้าจออัตโนมัต:ิ ตั้งค่าให้เครื่องประหยัดพลังงานโดยการปรับความสว่างของจอภาพ
• เดย์ดรีม: ตั้งค่าให้เครื่องเริ่มต้นโปรแกรมรักษาหน้าจอเมื่อเครื่องของคุณเชื่อมต่อกับด็อคตั้งโต๊ะหรือก�ำลังชาร์จ
• ตัวบ่งชี้ LED:
–– การชาร์จ: ตั้งค่าให้เครื่องเปิดไฟแจ้งเตือนขณะที่คุณก�ำลังชาร์จแบตเตอรี่
–– แบตเตอรี่ต�่ำ: ตั้งค่าให้เครื่องเปิดไฟแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ตำ�่
–– การแจ้งเตือน: ตั้งค่าให้เครื่องเปิดไฟแจ้งเตือนเมื่อคุณมีสายที่ไม่ได้รับ ข้อความ หรือการแจ้งเตือน
–– การบันทึกเสียง: ตั้งค่าให้เครื่องเปิดไฟแจ้งเตือนเมื่อคุณบันทึกสมุดบันทึกเสียง
• ระยะเวลาของแสงหน้าจอปุ่มสัมผัส: ตั้งค่าระยะเวลาที่ไฟส่องด้านหลังปุ่มแอพส์ล่าสุดและปุ่มย้อนกลับเปิดค้างอยู่
• เพิ่มความไวการสัมผัส: ตั้งค่าให้เครื่องสามารถใช้งานจอสัมผัสได้ขณะที่ใส่ถุงมืออยู่
ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของวัสดุที่คุณสวมใส่ขณะที่แตะเครื่อง ค�ำสั่งบางค�ำสั่งอาจไม่สามารถตรวจพบได้
169
การตั้งค่า
วอลเปเปอร์
เลือกรูปภาพพื้นหลังส�ำหรับหน้าจอหลักและหน้าจอล็อก
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส วอลเปเปอร์
ล็อกหน้าจอ
เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับหน้าจอเมื่อล็อก
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ล็อกหน้าจอ
• ล็อกหน้าจอ: เปิดใช้งานคุณสมบัติล็อกหน้าจอ ทางเลือกต่อไปนี้อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับคุณสมบัติการล็อกหน้า
จอที่เลือก
• นาฬิกาคู่: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงนาฬิกาคู่
• ขนาดนาฬิกา: เปลี่ยนขนาดของนาฬิกา
• แสดงวันที่: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงวันที่พร้อมนาฬิกา
• ทางลัดกล้องถ่ายรูป: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงทางลัดกล้องถ่ายรูปบนหน้าจอเมื่อล็อก
• ข้อมูลเจ้าของ: ใส่ข้อมูลของคุณที่จะแสดงพร้อมนาฬิกา
• ปลดล็อคเอฟเฟ็กต์: เลือกเอฟเฟคเมื่อคุณปลดล็อกหน้าจอ
• ข้อมูลเพิ่มเติม: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงข้อมูลบนหน้าจอเมื่อล็อก เพื่อแสดงสภาพอากาศ หรือการนับจ�ำนวนก้าว ขณะที่
คุณใช้งานเพื่อร่วมเดินใน S Health
• ข้อความวิธีใช้: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงข้อความวิธีใช้บนหน้าจอล็อก
มัลติวินโดว์
ตั้งค่าให้เครื่องใช้มัลติวินโดว์
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การตั้งค่า มัลติวินโดว์ จากนั้นลากสวิตช์ มัลติวินโดว์ ไปทางขวา
• เปิดในมุมมองมัลติวินโดว์: ตั้งค่าให้เครื่องเปิดใช้งานคุณสมบัติมัลติวินโดว์เมื่อคุณเปิดไฟล์จาก ไฟล์ส่วนตัว หรือ วิดีโอ
นอกจากนั้น เครื่องจะเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้เมื่อคุณดูเอกสารแนบในข้อความ
170
การตั้งค่า
แผงการแจ้งเตือน
ก�ำหนดรายการที่จะปรากฏในแผงการแจ้งเตือน
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แผงการแจ้งเตือน
• การปรับความสว่าง: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงแถบปรับความสว่างบนแผงการแจ้งเตือน
• แอพที่แนะน�ำ: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงรายการแอพที่แนะน�ำบนแผงการแจ้งเตือนโดยขึ้นกับการกระท�ำของคุณ เช่น การ
เชื่อมต่อเฮดเซ็ทเข้ากับเครื่อง
• ตั้งค่าปุ่มการตั้งค่าด่วน: จัดต�ำแหน่งปุ่มการตั้งค่าด่วนที่แสดงบนแผงการแจ้งเตือน
กล่องเครื่องมือ
ตั้งค่าให้เครื่องใช้กล่องเครื่องมือ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส กล่องเครื่องมือ จากนั้นลากสวิตช์ กล่องเครื่องมือ ไปทางขวา
ดูรายชื่อแอพที่จะแสดงในกล่องเครื่องมือ การแก้ไขรายการแอพ สัมผัส แก้ไข
ท�ำงานมือเดียว
เปิดใช้งานโหมดท�ำงานมือเดียวเพื่อความสะดวกของคุณเมื่อคุณใช้เครื่องด้วยมือเดียว
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ท�ำงานมือเดียว จากนั้นลากสวิตช์ ท�ำงานมือเดียว ไปทางขวา
171
การตั้งค่า
การใช้งานส่วนตัว
โหมดใช้ง่าย
ตั้งค่าให้เครื่องเป็นโหมดใช้ง่าย
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส โหมดใช้ง่าย
• โหมดมาตรฐาน: ตั้งค่าให้เครื่องเป็นโหมดมาตรฐาน
• โหมดใช้ง่าย: ตั้งค่าให้เครื่องเป็นโหมดใช้ง่าย
• แอพพลิเคชั่นแบบง่าย: เลือกแอพที่จะใช้งานรูปแบบที่เรียบง่าย
การเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ทุพพลภาพ
คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้เพื่อเข้าถึงการตั้งค่าเพื่อปรับปรุงการเข้าใช้งานเครื่อง โปรดดูข้อมูลรายละเอียดใน การเข้าใช้งาน
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ทุพพลภาพ
โหมดส่วนตัว
ตั้งค่าให้เครื่องป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงเนื้อหาส่วนตัวของคุณ โดยการเปิดใช้งานโหมดส่วนตัว
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส โหมดส่วนตัว จากนั้นลากสวิตช์ โหมดส่วนตัว ไปทางขวา
• ชนิดการเข้าถึงโหมดส่วนตัว: ตั้งค่าหรือเปลี่ยนวิธีการปลดล็อกเพื่อเปิดใช้งานโหมดส่วนตัว
172
การตั้งค่า
ตัวสแกนลายนิ้วมือ
ลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณกับเครื่องเพื่อการรักษาความปลอดภัยของเครื่องหรือเพื่อลงชื่อเข้าใช้งานบัญชีซัมซุงของคุณ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ตัวสแกนลายนิ้วมือ
• ตัวจัดการลายนิ้วมือ: ลงทะเบียนหรือลบข้อมูลลายนิ้วมือ
• เปลี่ยนรหัสผ่านแบ็คอัพ: เปลี่ยนรหัสผ่านทางเลือกถ้าเครื่องไม่สามารถรู้จ�ำลายนิ้วมือ
• ล็อกหน้าจอ: ตั้งค่าวิธีการปลดล็อกและรหัสผ่านทางเลือก
• ตรวจสอบ Samsung account: ตั้งค่าให้เครื่องตรวจสอบยืนยันบัญชีซัมซุงของคุณด้วยลายนิ้วมือ
• Pay with PayPal: ตั้งค่าให้เครื่องยืนยันบัญชี PayPal ของคุณและรับรองความถูกต้องของการซื้อโดยใช้ลายนิ้วมือของ
คุณ
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
การเคลื่อนไหว
การเคลื่อนไหวและท่าทาง
เปิดใช้งานคุณสมบัติรับรู้การเคลื่อนไหว และเปลี่ยนการตั้งค่าควบคุมการรับรู้การเคลื่อนไหวในเครื่องของคุณ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การเคลื่อนไหวและท่าทาง
• เรียกดูโดยไม่สัมผัส: เลื่อนมือของคุณไปทางซ้ายหรือทางขวาผ่านเซนเซอร์เพื่อเรียกดูภาพ หน้าเว็บ หรือเพลง
• การโทรโดยตรง: ตั้งค่าให้เครื่องท�ำการโทรปกติโดยการยกเครื่องแนบหูขณะที่ก�ำลังดูการโทร ข้อความ หรือราย
ละเอียด ผู้ติดต่อ
• การเตือนอัจฉริยะ: ตั้งค่าให้เครื่องแจ้งเตือนเมื่อคุณไม่ได้รับสายหรือมีข้อความใหม่เข้าเมื่อคุณหยิบเครื่องขึ้น
• ปิดเสียง/พัก: ตั้งค่าให้เครื่องปิดเสียงเรียกเข้าหรือการเตือน หรือเพื่อพักการเล่นมีเดีย โดยใช้การเคลื่อนไหวฝ่ามือหรือ
มองออกไปจากหน้าจอ
• ใช้ฝ่ามือปัดเพื่อจับภาพ: ตั้งค่าให้เครื่องบันทึกภาพของหน้าจอเมื่อคุณใช้มือลูบไปทางซ้ายหรือขวาผ่านหน้าจอ
173
การตั้งค่า
แอร์วิว
แสดงตัวอย่างเนื้อหาหรือแสดงข้อมูลในหน้าต่างป็อบอัพโดยการชี้นิ้วไปที่รายการนั้น
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แอร์วิว จากนั้นลากสวิตช์ แอร์วิว ไปทางขวา
ผู้ใช้และแบ็คอัพ
แอคเคาท์
เพิ่มเพิ่มบัญชีอีเมลหรือ SNS
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แอคเคาท์
Cloud
เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับการซิงค์ข้อมูลหรือไฟล์กับบัญชีซัมซุงหรือ ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ Dropbox
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส Cloud
แบ็คอัพและรีเซ็ท
เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อจัดการการตั้งค่าต่างๆ และข้อมูล
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แบ็คอัพและรีเซ็ท
• แบ็กอัพข้อมูลส่วนตัว: ตั้งค่าให้เครื่องส�ำรองข้อมูลการตั้งค่าและข้อมูลของแอพไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของ Google
• แบ็กอัพบัญชีผู้ใช้: ตั้งค่าหรือแก้ไขบัญชี Google เพื่อการส�ำรองข้อมูลของคุณ
• คืนค่าอัตโนมัติ: ตั้งค่าให้เครื่องเรียกคืนการตั้งค่าและข้อมูลของแอพเมื่อมีการติดตั้งแอพที่อุปกรณ์อีกครั้ง
• ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน: ตั้งค่าการตั้งค่าไปที่ค่าที่กำ� หนดจากโรงงานและลบข้อมูลของคุณทั้งหมด
174
การตั้งค่า
ระบบ
ภาษาและการใส่ข้อมูล
เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับการป้อนข้อความ ทางเลือกบางทางเลือกอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับภาษาที่เลือก
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ภาษาและการใส่ข้อมูล
ภาษา
เลือกภาษาแสดงผลส�ำหรับเมนูและแอพทั้งหมด
พื้นฐาน
เลือกชนิดแป้นพิมพ์ค่าเริ่มต้นส�ำหรับการป้อนข้อความ
แป้นพิมพ์ Samsung
เปลี่ยนการตั้งค่าแป้นพิมพ์ซัมซุง
ทางเลือกที่มีให้อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคและผู้ให้บริการ
• English(UK) / ไทย: เลือกรูปแบบแป้นพิมพ์เริ่มต้น
• เลือกภาษาที่ใช้ป้อน: เลือกภาษาที่ใช้ส�ำหรับการป้อนข้อความ
• ข้อความล่วงหน้า: เปิดใช้งานโหมดข้อความล่วงหน้าเพื่อคาดเดาค�ำจากการใส่ตัวอักษรของคุณและแสดงการแนะน�ำค�ำ และคุณยังสามารถก�ำหนดการตั้งค่าการคาดเดาค�ำเองได้
• แทนที่อัตโนมัติ: ตั้งค่าให้เครื่องแก้ไขค�ำสะกดผิดหรือค�ำที่ไม่สมบูรณ์โดยการสัมผัสแป้นเว้นวรรคหรือเครื่องหมายวรรค
ตอน
• ปุ่มยอดนิยมส่วนตัว: ตั้งค่าจ�ำนวนทางลัดข้อความที่ใช้บ่อย คุณสามารถสัมผัสค้างไว้ที่ปุ่มตัวเลขเพื่อแทรกข้อความที่
ก�ำหนดไว้ล่วงหน้า
• เป็นตัวพิมพ์ใหญ่อัตโนมัติ: ตั้งค่าให้เครื่องใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เป็นอักษรตัวแรกหลังจากเครื่องหมายวรรคตอนจบประโยค
เช่น จุด (.) เครื่องหมายค�ำถาม (?) หรือเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!)
• ปรับระยะห่างอัตโนมัติ: ตั้งค่าเครื่องให้แทรกเว้นวรรคอัตโนมัติระหว่างค�ำ
• ใส่วรรคตอนโดยอัตโนมัติ: ตั้งค่าให้เครื่องใส่จุดเมื่อคุณสัมผัสสองครั้งที่แป้นเว้นวรรค
175
การตั้งค่า
• ปัดแป้นพิมพ์:
–– ไม่มี: ตั้งค่าให้เครื่องปิดการใช้งานการกวาดนิ้วบนแป้นพิมพ์
–– อินพุตต่อเนือ่ ง: ตั้งค่าให้กรอกข้อความไปยังเครื่องโดยการกวาดนิ้วบนแป้นพิมพ์
–– การควบคุมเคอร์เซอร์: เปิดใช้งานคุณสมบัติการน�ำทางแป้นพิมพ์อัจฉริยะเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์โดยการเลื่อนแป้น
พิมพ์
• เสียง: ตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเมื่อแตะปุ่มใดๆ
• ระบบสั่น: ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อแตะปุ่มใดๆ
• ตัวอย่างตัวอักษร: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงรูปภาพขนาดใหญ่ของตัวอักษรแต่ละตัวที่คุณสัมผัส
• ตั้งค่าใหม่: ตั้งค่าใหม่ส�ำหรับแป้นพิมพ์ซัมซุง
Google พิมพ์ด้วยเสียง
เปลี่ยนการตั้งค่าป้อนข้อมูลด้วยเสียง
• เลือกภาษาป้อนข้อมูล: เลือกภาษาที่ใช้ส�ำหรับการป้อนข้อความ
• บล็อกค�ำที่ไม่เหมาะสม: ตั้งค่าไม่ให้เครื่องรู้จ�ำค�ำที่ไม่เหมาะสมส�ำหรับการป้อนด้วยเสียง
• การจดจ�ำเสียงแบบออฟไลน์: ดาวน์โหลดและติดตั้งข้อมูลภาษาเพื่อการป้อนข้อมูลด้วยเสียงพูดแบบออฟไลน์
ตัวเลือกอ่านออกเสียงข้อความ
• เครื่องมือ TTS ที่ต้องการ: เลือกเครื่องมือการสังเคราะห์เสียงพูด การเปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับเครื่องมือการสังเคราะห์
เสียงพูด สัมผัส
• อัตราการพูด: เลือกความเร็วของคุณสมบัติอ่านข้อความเป็นเสียงพูด
• ฟังตัวอย่าง: ฟังเสียงอ่านข้อความเป็นตัวอย่าง
• สถานะภาษาพื้นฐาน: ดูสถานะของภาษาเริ่มต้นส�ำหรับคุณสมบัติแปลงข้อความเป็นเสียงพูด
176
การตั้งค่า
อ่านการแจ้งเตือน
ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงการแจ้งเตือนเมื่อคุณมีสายโทรเข้า ข้อความ หรือเหตุการณ์
ความเร็วตัวชี้
ปรับความเร็วตัวชี้สำ� หรับเมาส์หรือแป้นสัมผัสที่เชื่อมต่อกับเครื่องของคุณ
วันที่และเวลา
เข้าถึงและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อควบคุมวิธีที่เครื่องจะแสดงเวลาและวันที่
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส วันที่และเวลา
หากแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงหรือมีการถอดออกจากอุปกรณ์ เวลาและวันที่จะถูกตั้งค่าใหม่
•
•
•
•
•
•
•
วันที่และเวลาอัตโนมัติ: อัพเดทเวลาและวันที่โดยอัตโนมัติเมื่อย้ายต�ำแหน่งข้ามโซนเวลา
ตั้งค่าวันที่: ตั้งวันที่ปัจจุบันด้วยตนเอง
ตั้งเวลา: ตั้งเวลาปัจจุบันด้วยตนเอง
ไทม์โซนอัตโนมัติ: ตั้งค่าให้เครื่องรับข้อมูลโซนเวลาจากเครือข่ายเมื่อคุณเคลื่อนย้ายข้ามโซนเวลา
เลือกไทม์โซน: เลือกโซนเวลาบ้าน
ใช้รูปแบบ 24 ชั่วโมง: แสดงเวลาในรูปแบบ 24 ชั่วโมง
เลือกรูปแบบวันที่: เลือกรูปแบบวันที่
177
การตั้งค่า
ตัวช่วยความปลอดภัย
เปิดใช้งานโหมดฉุกเฉินและตั้งค่าผู้ติดต่อหลักและข้อความ โปรดดูข้อมูลรายละเอียดใน โหมดฉุกเฉิน
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ตัวช่วยความปลอดภัย
• โหมดฉุกเฉิน: ตั้งค่าให้เครื่องเปิดโหมดฉุกเฉินและลดการใช้งานแบตเตอรี่โดยใช้ฟังก์ชันพื้นฐาน เช่น การโทรออก
• Geo News: ตั้งค่าให้เครื่องรับการแจ้งเตือนสภาพอากาศร้ายแรง
• ส่งข้อความช่วยเหลือ: ตั้งค่าให้เครื่องส่งข้อความขอความช่วยเหลือโดยการกดปุ่มเปิดปิดเครื่องสามครั้ง
–– ส่งรูปภาพ: ตั้งค่าให้เครื่องส่งภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยกล้องหน้าและกล้องหลัง พร้อมข้อความขอความช่วยเหลือ
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
–– ส่งเสียงบันทึก: ตั้งค่าให้เครื่องบันทึกเสียงและส่งไปยังผู้รับพร้อมกับข้อความ
• จัดการรายชื่อหลัก: เลือกหรือแก้ไขผู้รับข้อความฉุกเฉิน
อุปกรณ์เสริม
เปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์เสริม
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส อุปกรณ์เสริม
• สัญญาณเสียงออก: เลือกรูปแบบสัญญาณเสียงขาออกเมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับอุปกรณ์ HDMI บางอุปกรณ์อาจไม่
รองรับการตั้งค่าเสียงเซอร์ราวด์
แบตเตอรี่
ดูระดับของพลังงานแบตเตอรี่ที่ใช้โดยเครื่องของคุณ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แบตเตอรี่
• แสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงอายุแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่
178
การตั้งค่า
การประหยัดพลังงาน
เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานและเปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับโหมดประหยัดพลังงาน โปรดดูข้อมูลรายละเอียดใน การใช้งาน
คุณสมบัติประหยัดพลังงาน
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การประหยัดพลังงาน
• โหมดประหยัดพลังงาน: เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานและเปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับโหมดประหยัดพลังงาน
• โหมดประหยัดพลังงานสูงสุด: ขยายเวลาพร้อมรอรับสาย และลดการใช้งานแบตเตอรี่โดยการแสดงรูปแบบที่เรียบง่าย
ขึ้น และอนุญาตการใช้งานแอพแบบจ�ำกัด
เวลารอใช้งานสูงสุดโดยประมาณคือเวลาที่แบตเตอรี่จะคายประจุออกจนหมดถ้าหากไม่ได้ใช้งานเครื่อง เวลารอใช้
งานอาจแตกต่างกันออกไป โดยขึ้นกับการตั้งค่าเครื่องและสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
ที่จัดเก็บ
ดูข้อมูลหน่วยความจ�ำของเครื่องและการ์ดความจ�ำ หรือฟอร์แมทการ์ดความจ�ำ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ที่จัดเก็บ
การฟอร์แมตการ์ดความจ�ำจะลบข้อมูลทั้งหมดจากการ์ดความจ�ำอย่างถาวร
ความจุที่มีอยู่จริงของหน่วยความจ�ำภายในจะน้อยกว่าในข้อมูลจ�ำเพาะเนื่องจากระบบปฏิบัติการและแอพพื้นฐาน
จะใช้งานหน่วยความจ�ำส่วนหนึ่ง ความจุที่พร้อมใช้งานอาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อคุณอัพเกรดอุปกรณ์
ระบบป้องกัน
เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อป้องกันเครื่องและ SIM หรือ USIM การ์ด
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ระบบป้องกัน
• ผู้ดูแลระบบอุปกรณ์: ดูผู้ดูแลระบบที่ติดตั้งในเครื่อง คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบอุปกรณ์ก�ำหนดนโยบายใหม่เพื่อ
ใช้กับเครื่องของคุณได้
• แหล่งที่ไม่รู้จัก: ตั้งค่าให้เครื่องอนุญาตการติดตั้งแอพจากแหล่งที่มาที่ไม่รู้จัก
179
การตั้งค่า
• เข้ารหัสอุปกรณ์: ตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่บันทึกในเครื่อง คุณจะต้องกรอกรหัสผ่านในแต่ละครั้งที่คุณเปิด
เครื่อง
ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนที่จะเปิดใช้งานการตั้งค่านี้เนื่องจากอาจต้องใช้เวลานานกว่าชั่วโมงในการเข้ารหัสข้อมูลของคุณ
• เข้ารหัส SD การ์ดภายนอก: ตั้งค่าให้เครื่องเข้ารหัสไฟล์ในการ์ดความจ�ำ
หากคุณตั้งค่าเครื่องใหม่กลับสู่ค่าเริ่มต้นของโรงงานโดยที่เปิดใช้งานการตั้งค่านี้ เครื่องจะไม่สามารถอ่านไฟล์ที่เข้า
รหัสของคุณได้ ปิดการตั้งค่านี้ก่อนท�ำการล้างการตั้งค่าเครื่อง
• การควบคุมระยะไกล: ตั้งค่าให้เครื่องอนุญาตให้ควบคุมเครื่องที่สูญหายหรือถูกขโมยได้จากระยะไกลผ่านอินเทอร์เน็ต
เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชีซัมซุงของคุณ
• การเตือนการเปลี่ยน SIM: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติค้นหาโทรศัพท์ของฉัน ซึ่งจะช่วยระบุตำ� แหน่งเครื่องที่
สูญหายหรือถูกขโมย
• ไปที่เว็บไซต์: เข้าถึงเว็บไซต์ค้นหามือถือของฉัน (findmymobile.samsung.com) คุณสามารถติดตามและควบคุม
เครื่องที่สูญหายหรือถูกขโมยผ่านเว็บไซท์ค้นหามือถือส่วนตัว
• ล็อคการเปิดใช้งานใหม่: ตั้งค่าให้เครื่องต้องใช้บัญชีซัมซุงของคุณหลังจากที่เครื่องถูกรีเซ็ตเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเปิด
การท�ำงานเครื่องใหม่
• ตั้งค่าการล็อก SIM การ์ด:
–– ล็อก SIM การ์ด: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อก PIN เพื่อให้สอบถาม PIN ก่อนการใช้งานเครื่อง
–– เปลี่ยน PIN ของ SIM: เปลี่ยนรหัส PIN ที่ใช้เข้าถึงข้อมูล SIM หรือ USIM
• ท�ำรหัสผ่านให้มองเห็นได้: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงรหัสผ่านขณะที่กรอกรหัสผ่าน
• อัพเดทนโยบายความปลอดภัย: ตั้งค่าให้เครื่องตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลความปลอดภัย
• ส่งรายงานความปลอดภัย: ตั้งค่าให้เครื่องส่งการปรับปรุงรายงานการรักษาความปลอดภัยไปให้ซัมซุงโดยอัตโนมัติ
• ชนิดที่จัดเก็บ: ตั้งค่าชนิดที่เก็บไฟล์ข้อมูลประจ�ำตัว
• ใบรับรองที่เชื่อถือได้: ใช้การรับรองและหนังสือรับรองเพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยในการใช้งานของแอพต่างๆ
• ติดตั้งจากที่จัดเก็บในเครื่อง: ติดตั้งหนังสือรับรองที่ถูกเข้ารหัสที่จัดเก็บในที่เก็บข้อมูล USB
• ลบหนังสือรับรอง: ลบเนื้อหาหนังสือรับรองออกจากอุปกรณ์และตั้งค่ารหัสผ่านใหม่
180
การตั้งค่า
วิธีใช้
เข้าถึงข้อมูลวิธีใช้เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่องและแอพ หรือก�ำหนดการตั้งค่าที่ส�ำคัญ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส วิธีใช้
เกี่ยวกับอุปกรณ์
เข้าถึงข้อมูลเครื่อง แก้ไขชื่อเครื่อง หรืออัพเดตซอฟต์แวร์เครื่อง
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส เกี่ยวกับอุปกรณ์
แอพพลิเคชั่น
การจัดการแอพพลิเคชั่น
ดูและจัดการแอพในเครื่องของคุณ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การจัดการแอพพลิเคชั่น
แอพพลิเคชั่นพื้นฐาน
เลือกการตั้งค่าเริ่มต้นส�ำหรับการใช้งานแอพ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แอพพลิเคชั่นพื้นฐาน
การตั้งค่า Google
ใช้งานแอพนี้เพื่อก�ำหนดค่าการตั้งค่าส�ำหรับคุณสมบัติบางอย่างที่ให้มาโดย Google
สัมผัส การตั้งค่า Google ที่หน้าจอแอพ
181
การเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ทุพพลภาพ
การเข้าใช้งาน
เมนูการเข้าใช้งานเป็นคุณสมบัติพิเศษส�ำหรับผู้ที่มีความพิการทางร่ายกายบางอย่าง เช่น สายตาไม่ปกติ หรือมีความ
บกพร่องทางการได้ยิน คุณสามารถใช้คุณสมบัติดังต่อไปนี้:
• TalkBack
• การเปลี่ยนขนาดแบบอักษร
• การขยายหน้าจอ
• การแจ้งเตือน
• การกลับสีหน้าจอ
• การปรับสี
• การปิดเสียงทั้งหมด
• การแจ้งเตือนด้วยแฟลช
• การปรับสมดุลเสียง
• โหมดเสียงโมโน
• การก�ำหนดค่าค�ำบรรยาย
• การตอบสนองการสัมผัสอัตโนมัติ
• การเฝ้าสังเกตเด็กทารก
• เมนูช่วยเหลือ
• คุณสมบัติ Air Gesture
• การตั้งค่าทางเลือกการหน่วงเวลาการสัมผัสค้าง
• โหมดควบคุมการโต้ตอบ
• เปลี่ยนวิธีการตอบรับและวางสาย
• โหมดสัมผัสครั้งเดียว
• การก�ำหนดค่าการเข้าใช้งาน
การใช้งานเมนูการเข้าใช้งาน ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ทุพพลภาพ
182
������������������������������
การใช้งานปุ่มหน้าหลักเพื่อเปิดเมนูการเข้าใช้งาน
คุณสามารถเข้าถึงเมนูการเข้าใช้งานได้โดยกดปุ่มหน้าหลักสามครั้งอย่างรวดเร็ว
• การเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ทุพพลภาพ
• TalkBack
• สีเนกาทีฟ
• การควบคุมการโต้ตอบ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ทุพพลภาพ → การเข้าถึงโดยตรง จากนั้นลากสวิตช์ การเข้า
ถึงโดยตรง ไปทางขวา จากนั้นเลือกให้เลือกเมนูการเข้าใช้งานที่จะเปิดเมื่อคุณกดปุ่มหน้าหลักสามครั้งอย่างรวดเร็ว
ถ้าคุณเลือกเมนูมากกว่าหนึ่งเมนู เครื่องจะแสดงหน้าต่างป็อปอัพที่สอบถามว่าจะใช้เมนูใดในแต่ละครั้งที่คุณกดปุ่มหน้าหลัก
สามครั้งอย่างรวดเร็ว การเปิดใช้งาน การควบคุมการโต้ตอบ ที่เมนูการเข้าใช้งาน ให้เปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ ที่หน้าจอแอพ
สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ทุพพลภาพ → ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ → การควบคุมการโต้ตอบ
ลากสวิตช์ การควบคุมการโต้ตอบ ไปทางขวา
TalkBack
เปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน TalkBack
เมื่อคุณเปิดใช้งาน TalkBack เครื่องจะอ่านออกเสียงข้อความบนหน้าจอหรือคุณสมบัติที่เลือก คุณสมบัตินี้มีประโยชน์ถ้าคุณ
ไม่สามารถมองเห็นได้ หรือมีอุปสรรคในการมองหน้าจอ
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ทุพพลภาพ → การมองเห็น → TalkBack
2 ลากสวิตซ์ TalkBack ไปทางขวา
การปิดใช้งาน TalkBack ลากสวิตช์ TalkBack ไปทางซ้าย
3 สัมผัส ตกลง
183
������������������������������
เมื่อคุณเปิดใช้งาน TalkBack เครื่องจะมีการตอบสนองด้วยเสียงพูดและอ่านออกเสียงคุณสมบัติที่คุณเลือก นอกจากนั้น
เครื่องจะมีการตอบสนองด้วยเสียงพูดเมื่อปิดหน้าจอ เมื่อคุณมีการแจ้งเตือนใหม่ ฯลฯ
เมื่อคุณเปิดใช้งาน แตะเพื่อส�ำรวจ ขณะที่ใช้งาน TalkBack เครื่องจะอ่านออกเสียงรายการที่เลือก ประการแรก เครื่องจะ
อ่านออกเสียงรายการบนหน้าจอเมื่อคุณสัมผัสรายการนั้น จากนั้น เครื่องจะด�ำเนินการฟังก์ชั่น หรือเปิดแอพ ถ้าหากคุณ
สัมผัสที่ใดๆ บนหน้าจอสองครั้งอย่างรวดเร็ว ถ้า แตะเพื่อส�ำรวจ ปิดใช้งานอยู่ จะไม่สามารถใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ที่ต้องใช้
ท่าทางนิ้วมือ
การเปิดใช้งานคุณสมบัติ แตะเพื่อส�ำรวจ ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ทุพพลภาพ → การ
มองเห็น → TalkBack → การตั้งค่า จากนั้นท�ำเครื่องหมายเลือก แตะเพื่อส�ำรวจ
คุณสมบัติบางคุณสมบัติอาจไม่มีให้ใช้งานเมื่อคุณใช้งาน TalkBack
การควบคุมหน้าจอด้วยท่าทางนิ้วมือ
คุณสามารถใช้ท่าทางนิ้วมือได้หลายแบบเพื่อควบคุมหน้าจอขณะที่คุณก�ำลังใช้งาน TalkBack ถ้า ส�ำรวจโดยการแตะ ปิดใช้
งานอยู่ จะไม่สามารถใช้งานคุณสมบัติบางอย่างที่ต้องใช้ท่าทางนิ้วมือ
การเปิดใช้งานคุณสมบัติ ส�ำรวจโดยการแตะ ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ทุพพลภาพ →
การมองเห็น → TalkBack → การตั้งค่า จากนั้นท�ำเครื่องหมายเลือก แตะเพื่อส�ำรวจ
• ส�ำรวจหน้าจอ: วางนิ้วมือบนหน้าจอ และเลื่อนนิ้วมือของคุณไปเพื่อส�ำรวจหน้าจอ เลือกค้างไว้ที่รายการวัตถุ และ
เครื่องจะอ่านออกเสียงวัตถุนั้น เมื่อคุณปล่อยนิ้วมือของคุณ วัตถุที่อยู่ใต้นิ้วมือของคุณจะถูกเลือก
• การเลือกรายการ: สัมผัสรายการวัตถุเพื่อเลือก หรือเลือกค้างไว้ที่รายการวัตถุขณะที่ส�ำรวจดูหน้าจอ จากนั้นปล่อยนิ้ว
มือของคุณ
• เปิดรายการวัตถุที่เลือก: ขณะที่รายการวัตถุที่เลือกก�ำลังถูกอ่านออกเสียง เมื่อคุณได้ยินรายการวัตถุที่ต้องการ ให้
ปล่อยนิ้วมือของคุณจากรายการนั้น จากนั้นสัมผัสที่ใดก็ได้บนหน้าจอสองครั้งอย่างเร็ว
• การเลือกรายการก่อนหน้า: เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนไปทางซ้ายบนหน้าจออย่างรวดเร็วด้วยนิ้วมือนิ้วเดียว
184
������������������������������
• การเลือกรายการถัดไป: เลื่อนลงหรือเลื่อนไปทางขวาบนหน้าจออย่างรวดเร็วด้วยนิ้วมือนิ้วเดียว
• เลื่อนดูรายการ: เลื่อนหน้าจอขึ้นหรือลงด้วยนิ้วมือสองนิ้ว
• กลับสู่หน้าก่อนหน้า: เลื่อนหน้าจอไปทางขวาด้วยนิ้วมือสองนิ้ว
• ย้ายไปยังหน้าถัดไป: เลื่อนหน้าจอไปทางซ้ายด้วยนิ้วมือสองนิ้ว
• ปลดล็อกหน้าจอ: เลื่อนหน้าจอไปในทิศทางใดๆ ภายในบริเวณล็อกหน้าจอด้วยนิ้วมือสองนิ้ว
• การเปิดแผงการแจ้งเตือน: ลากด้านบนของหน้าจอลงมาด้วยนิ้วมือสองนิ้ว
• การเปิดแผงการตั้งค่าด่วน: ลากด้านบนของหน้าจอลงมาด้วยนิ้วมือสามนิ้ว
คุณสามารถก�ำหนดค่าท่าทางนิ้วมือส�ำหรับ TalkBack ได้ใน จัดการท่าทางสัมผัส โปรดดูข้อมูลรายละเอียดใน การตั้งค่า
ท่าทางนิ้วมือ
การตั้งค่าท่าทางนิ้วมือ
เมื่อคุณใช้ TalkBack คุณสามารถใช้การควบคุมด้วยท่าทางนิ้วมือ คุณสามารถด�ำเนินการต่างๆ เช่น กลับสู่หน้าจอก่อนหน้า
เปิดหน้าจอหลัก ฯลฯ ก�ำหนดค่าท่าทางนิ้วมือก่อนการใช้งาน
การตั้งค่าท่าทางแนวตั้ง
คุณสามารถใช้ท่าทางแนวตั้งสองขั้นตอนโดยการลากนิ้วมือของคุณจากด้านล่างของหน้าจอขึ้นแล้วลง หรือจากด้านบนของ
หน้าจอลงแล้วขึ้น
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ทุพพลภาพ → การมองเห็น → TalkBack → การตั้งค่า →
จัดการท่าทางสัมผัส → ท่าทางสัมผัสในแนวตั้ง 2 ส่วน จากนั้นเลือกคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่งดังต่อไปนี้:
• ย้ายไปยังรายการแรกและรายการสุดท้ายบนหน้าจอ: เมื่อคุณลากนิ้วมือขึ้นแล้วลงบนหน้าจอ จะเป็นการเลือกรายการ
แรกที่ด้านบนสุดของหน้าจอ เมื่อคุณลากนิ้วมือลงแล้วขึ้นบนหน้าจอ จะเป็นการเลือกรายการสุดท้ายที่ด้านล่างสุดของ
หน้าจอ
• วนผ่านระดับรายละเอียดการอ่าน: เมื่อคุณลากนิ้วมือของคุณขึ้นและลงบนหน้าจอ จะเป็นการเปลี่ยนหน่วยย่อยของการ
อ่าน หน่วยย่อยของการอ่านจะเปลี่ยนเป็นหน้า ย่อหน้า บรรทัด ค�ำ ตัวอักษร และหน่วยพื้นฐาน ตามล�ำดับ เมื่อคุณ
ลากนิ้วมือลงแล้วขึ้นบนหน้าจอ หน่วยย่อยในการอ่านจะเปลี่ยนย้อนกลับล�ำดับ
185
������������������������������
การตั้งค่าส�ำหรับทางลัดท่าทาง
ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อก�ำหนดค่าทางลัดท่าทางแปดรายการ คุณสามารถก�ำหนดค่าท่าทาง เช่น ลากนิ้วมือขึ้นแล้วไปทางขวาโดย
ไม่ปล่อยมือ ฯลฯ คุณสามารถเปลี่ยนทางลัดท่าทาง หรือก�ำหนดคุณสมบัติให้กับทางลัดที่ว่างอยู่
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ทุพพลภาพ → การมองเห็น → TalkBack → การตั้งค่า →
จัดการท่าทางสัมผัส เลือกท่าทาง จากนั้นก�ำหนดคุณสมบัติให้ท่าทางนั้น
มีคุณสมบัติให้เลือกดังต่อไปนี้:
• ปุ่มกลับ: กลับสู่หน้าจอก่อนหน้า
• ปุ่มหน้าหลัก: เปิดหน้าจอหลัก
• ปุ่มแอปล่าสุด: เปิดรายการแอพที่เพิ่งเรียกใช้ล่าสุด
• เปิดการแจ้งเตือน: เปิดแผงการแจ้งเตือน
• เปิดเมนูบริบทส่วนกลาง: เปิดเมนูบริบทส่วนกลาง สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอเพื่อเปิดเมนูบริบทส่วนกลางรูปวงกลม คุณ
สามารถใช้คุณสมบัติ เช่น การน�ำทางด่วน อ่านจากด้านบน สะกดค�ำสุดท้ายที่พูด และอ่านจากรายการถัดไป จากนั้น
ส�ำรวจเมนูโดยการวาดรูปวงกลมด้วยนิ้วมือของคุณโดยไม่ยกมือ เมื่อคุณพบเมนูที่คุณต้องการ ให้ปล่อยนิ้วมือจากเมนู
เพื่อเลือก
สัมผัส หยุดการตอบกลับชั่วคราว ที่มุมบนซ้ายของหน้าจอเพื่อพักการตอบสนองด้วยเสียงพูด
สัมผัส การตั้งค่า TalkBack ที่มุมบนขวาของหน้าจอเพื่อเข้าถึงการตั้งค่า TalkBack โปรดดูข้อมูลรายละเอียดใน การ
ตั้งค่าส�ำหรับ TalkBack
• เปิดเมนูบริบทเฉพาะพื้นที่: เปิดเมนูบริบทเฉพาะที่ คุณสามารถเลือกหน่วยย่อยของการอ่านข้อความบนหน้าจอ เมื่อ
คุณใช้งานคุณสมบัตินี้ขณะที่ป้อนข้อความ จะมีเมนูบริบท เช่น เมนูการควบคุมเคอร์เซอร์ ให้ใช้งาน สัมผัสค้างไว้ที่
หน้าจอเพื่อเปิดเมนูบริบทรูปวงกลม จากนั้นส�ำรวจเมนูโดยการวาดรูปวงกลมด้วยนิ้วมือของคุณโดยไม่ยกมือ เมื่อคุณ
พบเมนูที่คุณต้องการ ให้ปล่อยนิ้วมือจากเมนูเพื่อเลือก
• อ่านจากด้านบน: อ่านออกเสียงรายการโดยเริ่มจากรายการแรกจนถึงรายการสุดท้ายตามล�ำดับ
• อ่านจากรายการถัดไป: อ่านออกเสียงรายการโดยเริ่มจากรายการถัดไปของรายการที่เลือกอยู่จนถึงรายการสุดท้ายตาม
ล�ำดับ
186
������������������������������
การเปลี่ยนหน่วยย่อยในการอ่าน
เมื่อคุณใช้งาน TalkBack คุณสามารถฟังการอ่านออกเสียงข้อความบนหน้าจอ คุณสามารถลากนิ้วมือขึ้น ลง ซ้าย ขวา เพื่อ
เลือกข้อความที่คุณต้องการ โดยค่าเริ่มต้น เครื่องจะอ่านออกเสียงข้อความที่บริเวณที่เลือก หรือคุณสามารถตั้งค่าให้เครื่อง
อ่านออกเสียงข้อความในหน่วยการอ่านอื่น เช่น บรรทัดหรือย่อหน้า
การเปลี่ยนหน่วยย่อยในการอ่านโดยใช้เมนูบริบทเฉพาะที่
1 เลือกข้อความส่วนที่จะอ่าน
2 ลากนิ้วมือของคุณขึ้น จากนั้นไปทางขวาโดยไม่ต้องยกนิ้ว เพื่อเปิดเมนูบริบทเฉพาะที่
3 สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอ และใช้นิ้วมือวาดเป็นวงกลมเพื่อส�ำรวจเมนู จากนั้นปล่อยนิ้วมือของคุณเมื่อคุณได้ยิน เปลี่ยน
รายละเอียด
4 สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจออีกครั้ง จากนั้นใช้นิ้วมือวาดเป็นวงกลมเพื่อส�ำรวจเมนู จากนั้นปล่อยนิ้วมือของคุณเมื่อคุณได้ยิน
หน่วยย่อยของการอ่านที่คุณต้องการ
การเปลี่ยนทางลัดท่าทางเพื่อจะเปิดเมนูบริบทเฉพาะที่ โปรดอ้างอิง การตั้งค่าส�ำหรับทางลัดท่าทาง
การเปลี่ยนหน่วยย่อยในการอ่านโดยใช้ท่าทางแนวตั้งสองขั้นตอน
เมื่อคุณลากนิ้วมือขึ้นแล้วลงบนหน้าจอ หน่วยย่อยในการอ่านจะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะเปลี่ยนจากหน้า ย่อหน้า บรรทัด ค�ำ ตัวอักษร จากนั้นเป็นค่าพื้นฐาน ตามล�ำดับ เมื่อคุณลากนิ้วมือลงแล้วขึ้นบนหน้าจอ หน่วยย่อยในการอ่านจะเปลี่ยนย้อนกลับ
ล�ำดับ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ทุพพลภาพ → การมองเห็น → TalkBack → การตั้งค่า →
จัดการท่าทางสัมผัส → ท่าทางสัมผัสในแนวตั้ง 2 ส่วน → วนผ่านระดับรายละเอียดการอ่าน
คุณสามารถฟังการอ่านออกเสียงข้อความที่เลือกอยู่ได้โดยใช้หน่วยย่อยของการอ่านปัจจุบัน เพื่อฟังข้อความในหน่วยย่อย
ในการอ่านถัดไป ลากนิ้วมือของคุณลงมาหรือไปทางขวาบนหน้าจอ นอกจากนั้นแล้วคุณยังสามารถฟังการอ่านออกเสียง
ข้อความที่อยู่ก่อนข้อความที่เลือกอยู่ได้โดยใช้หน่วยย่อยของการอ่านปัจจุบัน เพื่อฟังข้อความในหน่วยย่อยในการอ่านก่อน
หน้า ลากนิ้วมือของคุณขึ้นหรือไปทางซ้ายบนหน้าจอ
187
������������������������������
พัก TalkBack
เปิดเมนูบริบทส่วนกลางโดยการลากนิ้วมือของคุณลงแล้วไปทางขวาบนหน้าจอโดยไม่ยกมือ เมื่อคุณเลือก หยุดการตอบกลับ
ชั่วคราว ที่มุมบนซ้ายของหน้าจอ จะเป็นการพัก TalkBack
เมื่อพัก TalkBack แล้ว คุณสามารถด�ำเนินการต่อได้โดยการเปิดหน้าจอ หรือใช้วิธีอื่นๆ การเปลี่ยนวิธีการด�ำเนินการต่อของ
TalkBack ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ทุพพลภาพ → การมองเห็น → TalkBack →
การตั้งค่า → กลับมาท�ำงานอีกครั้งจากการหยุดใช้งาน จากนั้นเลือกทางเลือก
การเปลี่ยนทางลัดท่าทางเพื่อจะเปิดเมนูบริบทหลัก โปรดอ้างอิง การตั้งค่าส�ำหรับทางลัดท่าทาง
การใช้งานคุณสมบัติการน�ำทางด่วน
ด้วยคุณสมบัติการน�ำทางด่วน คุณสามารถเข้าถึงเมนูได้โดยการวาดเป็นวงกลมบนหน้าจอโดยไม่ต้องเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลง
เพื่อเลือกรายการ
เปิดเมนูบริบทส่วนกลางโดยการลากนิ้วมือของคุณลงแล้วไปทางขวาบนหน้าจอโดยไม่ยกมือ สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอ และใช้
นิ้วมือวาดเป็นวงกลมรอบๆ เมนูเพื่อส�ำรวจเมนู จากนั้นปล่อยนิ้วมือของคุณเมื่อคุณได้ยิน การน�ำทางด่วน สัมผัสหน้าจออีก
ครั้ง และใช้นิ้วมือวาดเป็นวงกลมรอบๆ เมนูเพื่อส�ำรวจเมนู จากนั้นปล่อยนิ้วมือของคุณเมื่อคุณได้ยินเมนูที่คุณต้องการ
การเพิ่มและการจัดการป้ายก�ำกับรูปภาพ
คุณสามารถก�ำหนดป้ายก�ำกับให้กับรูปภาพบนหน้าจอ เครื่องจะอ่านออกเสียงป้ายก�ำกับเมื่อเลือกรูปภาพนั้น เพิ่มป้ายก�ำกับ
ไปยังรูปภาพที่ยังไม่มีป้ายก�ำกับโดยใช้เมนูบริบทเฉพาะที่
เปิดเมนูบริบทเฉพาะที่โดยการลากนิ้วมือของคุณขึ้นแล้วไปทางขวาบนหน้าจอโดยไม่ยกมือ สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอ จากนั้นใช้
นิ้วมือวาดเป็นวงกลมเพื่อส�ำรวจเมนู เมื่อคุณได้ยินเมนูเพิ่มป้ายก�ำกับ ให้ปล่อยนิ้วเพื่อเพิ่มป้ายก�ำกับ
การดูป้ายก�ำกับ ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ทุพพลภาพ → การมองเห็น → TalkBack
→ การตั้งค่า → จัดการป้ายก�ำกับที่กำ� หนดเอง
188
������������������������������
การตั้งค่าส�ำหรับ TalkBack
ตั้งค่าส�ำหรับ TalkBack เพื่อความสะดวกของคุณ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ทุพพลภาพ → การมองเห็น → TalkBack → การตั้งค่า
หรือเปิดเมนูบริบทส่วนกลางโดยการลากนิ้วมือของคุณลงแล้วไปทางขวาบนหน้าจอโดยไม่ยกมือ จากนั้นลากนิ้วมือของคุณ
ไปยังมุมบนขวาของหน้าจอ และปล่อยมือเมื่อคุณได้ยิน การตั้งค่า TalkBack
• ระดับเสียงพูด: ปรับระดับเสียงส�ำหรับการตอบสนองด้วยเสียงพูด
ระดับเสียงของการตอบสนองด้วยเสียงพูดอาจแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับระดับเสียงมีเดีย เพื่อปรับระดับเสียงมีเดีย
ให้กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลงขณะที่ก�ำลังฟังการตอบสนองด้วยเสียงพูด หรือที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า →
เสียงและการแจ้งเตือน จากนั้นลากแถบปรับระดับเสียงส�ำหรับมีเดียนั้นไปทางซ้ายหรือขวา
• ใช้การเปลี่ยนแปลงระดับเสียงสูงต�่ำ: ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงข้อความด้วยเสียงต�ำ่ เมื่อใส่ข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์
• เสียงสะท้อนของแป้นพิมพ์: ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงข้อความหรือสัญลักษณ์ที่ป้อนด้วยแป้นพิมพ์ และคุณยัง
สามารถตั้งค่าชนิดแป้นพิมพ์ที่จะใช้งานคุณสมบัตินี้ได้
• พูดเมื่อหน้าจอปิด: ตั้งค่าให้เครื่องมีการตอบสนองด้วยเสียงพูดเมื่อปิดหน้าจอ
• ใช้พร็อกซิมิตีเซ็นเซอร์: ตั้งค่าให้เครื่องพักการตอบสนองด้วยเสียงพูดเมื่อคุณน�ำมือไปไว้เหนือเซนเซอร์ที่ด้านบนของ
เครื่อง เพื่อให้มีการตอบสนองด้วยเสียงพูดต่อไป ให้สัมผัสหน้าจอ
• เขย่าเพื่อเริ่มต้นการอ่านอย่างต่อเนือ่ ง: ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงข้อความที่แสดงบนหน้าจอเมื่อคุณเขย่าเครื่อง คุณ
สามารถเลือกความแรงของการสั่นได้หลายระดับ
• บอกหมายเลขผู้โทร: ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงชื่อผู้โทร เมื่อคุณมีสายโทรเข้า
• การสั่นเตือน: ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อคุณส�ำรวจหน้าจอ
• เสียงเตือน: ตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเมื่อคุณควบคุมหน้าจอ เช่น การเลื่อนหน้าจอ ฯลฯ
• เน้นที่เสียงพูด: ตั้งค่าให้เครื่องหรี่เสียงเปิดเล่นมีเดียเมื่อเครื่องอ่านออกเสียง
• ระดับเสียง: ปรับระดับเสียงที่จะเปิดเล่นเสียงเมื่อคุณสัมผัสหน้าจอเพื่อการควบคุม คุณสมบัตินี้มีให้ใช้งานเมื่อเลือก
เสียงเตือน
189
������������������������������
• แตะเพื่อส�ำรวจ: ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงรายการใต้นิ้วมือของคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณสัมผัสแอพ ที่หน้าจอหลัก
ด้วยนิ้วมือของคุณ เครื่องจะอ่านออกเสียงค�ำว่า “แอพพลิเคชั่น” การเลือกแอพ ให้ปล่อยนิ้วมือของคุณจากแอพ และ
สัมผัสที่ใดก็ได้บนหน้าจอสองครั้งอย่างรวดเร็ว คุณสามารถย้ายหน้าที่คุณต้องการโดยเลื่อนหน้าจอไปทางซ้ายหรือทาง
ขวาด้วยนิ้วมือสองนิ้ว การเรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมหน้าจอโดยใช้คุณสมบัติส�ำรวจโดยการแตะ อ้างอิง การควบคุม
หน้าจอด้วยท่าทางนิ้วมือ เพื่อทราบรายละเอียด
• เลื่อนรายการอัตโนมัติ: ตั้งค่าให้เครื่องเลื่อนผ่านรายการส่วนที่เหลือที่ไม่ได้แสดงบนหน้าจอ และอ่านออกเสียงรายการ
เหล่านั้น
• การเลือกแบบแตะครั้งเดียว: ตั้งค่าให้เครื่องเปิดรายการที่เลือกโดยสัมผัสเพียงครั้งเดียว
• เปิดบทแนะน�ำ “ส�ำรวจด้วยการแตะ”: ดูการสอนใช้งานเกี่ยวกับการใช้งานคุณสมบัติส�ำรวจโดยการแตะ
• จัดการท่าทางสัมผัส: ก�ำหนดการกระท�ำที่จะท�ำโดยใช้ท่าทางนิ้วมือ โปรดดูข้อมูลรายละเอียดใน การตั้งค่าท่าทางนิ้วมือ
• จัดการป้ายก�ำกับที่ก�ำหนดเอง: ดูป้ายก�ำกับที่คุณเพิ่มไว้
• กลับมาท�ำงานอีกครั้งจากการหยุดใช้งาน: เลือกวิธีการที่จะให้การตอบสนองด้วยเสียงพูดด�ำเนินต่อ
• การตั้งค่าส�ำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์: ตั้งค่าทางเลือกส�ำหรับการพัฒนาแอพ
การใช้งานเครื่องขณะปิดหน้าจอ
ตั้งค่าให้เครื่องปิดหน้าจอตลอดเวลาเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของเนื้อหาบนหน้าจอของคุณ หน้าจอจะไม่เปิดเมื่อคุณกดปุ่ม
ภายนอกหรือสัมผัสหน้าจอ นอกจากนั้น คุณสมบัติที่เปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันจะไม่ปิดลง
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ทุพพลภาพ → การมองเห็น จากนั้นท�ำเครื่องหมายที่ หน้าจอ
มืด คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัตินี้โดยกดปุ่มเปิดปิดเครื่องสองครั้ง
การใช้งานการป้อนตัวอักษรอย่างรวดเร็ว
ตั้งค่าให้เครื่องป้อนตัวอักษรเมื่อคุณปล่อยนิ้วมือจากตัวอักษรบนแป้นพิมพ์ คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้เพื่อใส่ตัวอักษรแทน
การปล่อยนิ้วมือของคุณและสัมผัสสองครั้งบนหน้าจอ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ทุพพลภาพ → การมองเห็น จากนั้นท�ำเครื่องหมายที่ ใส่ปุ่ม
ด่วน
190
������������������������������
อ่านออกเสียงรหัสผ่าน
ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงรหัสผ่านเมื่อคุณใส่รหัสผ่านขณะที่เปิดใช้งาน TalkBack ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณใส่
รหัสผ่านถูกต้อง
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ทุพพลภาพ → การมองเห็น จากนั้นท�ำเครื่องหมายที่ พูดรหัส
ผ่าน
ตั้งค่าคุณสมบัติการอ่านข้อความเป็นเสียงพูด
เปลี่ยนการตั้งค่าคุณสมบัติการอ่านข้อความเป็นเสียงพูดเมื่อเปิดใช้งาน TalkBack เช่น ภาษา ความเร็ว ฯลฯ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ทุพพลภาพ → การมองเห็น → ตัวเลือกอ่านออกเสียง
ข้อความ จากนั้นใช้งานฟังก์ชั่นดังต่อไปนี้:
• เครื่องมืออักษรเป็นค�ำพูดของ Samsung / เครื่องมืออ่านออกเสียงข้อความของ Google: เลือกเครื่องมือที่ใช้ส�ำหรับ
คุณสมบัติการอ่านข้อความเป็นเสียงพูด
• อัตราการพูด: เลือกความเร็วของคุณสมบัติอ่านข้อความเป็นเสียงพูด
• ฟังตัวอย่าง: ฟังเสียงอ่านข้อความเป็นตัวอย่าง ถ้าเครื่องไม่สามารถอ่านออกเสียงข้อความตัวอย่างได้ ให้สัมผัส
→ ติดตั้งข้อมูลเสียง เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งข้อมูลเสียงส�ำหรับคุณสมบัติการอ่านข้อความเป็นเสียงพูด
• สถานะภาษาพื้นฐาน: ดูสถานะของภาษาปัจจุบันที่ตั้งไว้ส�ำหรับคุณสมบัติแปลงข้อความเป็นเสียงพูด
การใส่ข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์
การแสดงแป้นพิมพ์ สัมผัสช่องใส่ข้อความ จากนั้นสัมผัสที่ใดก็ได้บนหน้าจอสองครั้งอย่างรวดเร็ว
เมื่อคุณแตะแป้นพิมพ์ด้วยนิ้วมือ เครื่องจะอ่านออกเสียงปุ่มตัวอักษรที่อยู่ใต้นิ้วมือ เมื่อคุณได้ยินชื่อตัวอักษรที่คุณต้องการ
ให้ปล่อยนิ้วมือจากหน้าจอเพื่อเลือก ตัวอักษรจะถูกป้อน และเครื่องจะอ่านออกเสียงตัวอักษร
ถ้าไม่ได้เปิดใช้งาน ใส่ปุ่มด่วน ให้ปล่อยนิ้วมือของคุณจากตัวอักษรที่คุณต้องการ จากนั้นสัมผัสที่ใดก็ได้บนหน้าจอสองครั้ง
อย่างรวดเร็ว การเปิดใช้งานคุณสมบัติป้อนตัวอักษรอย่างรวดเร็ว ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานส�ำหรับ
ผู้ทุพพลภาพ → การมองเห็น จากนั้นท�ำเครื่องหมายที่ ใส่ปุ่มด่วน
191
������������������������������
การป้อนตัวอักษรเพิ่มเติม
สัมผัสค้างไว้ที่ปุ่มบนแป้นพิมพ์ ถ้ามีตัวอักษรเพิ่มเติมที่ปุ่มนั้น จะมีหน้าต่างป็อปอัพปรากฏขึ้นเหนือแป้นพิมพ์เพื่อแสดงตัว
อักษรเหล่านั้น การเลือกตัวอักษร ให้ลากนิ้วมือของคุณบนหน้าจอจนกระทั่งคุณได้ยินตัวอักษรที่คุณต้องการ จากนั้นจึงปล่อย
มือ
การเปลี่ยนภาษาที่ใช้ของแป้นพิมพ์
การเพิ่มภาษาที่ใช้ ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → ภาษาและการใส่ข้อมูล จากนั้นสัมผัส แป้นพิมพ์ Samsung →
เลือกภาษาที่ใช้ป้อน จากนั้นจึงเลือกภาษา
เปลี่ยนภาษาที่ใช้ป้อนขณะที่ป้อนข้อความ โดยสัมผัสสองครั้งที่
การแก้ไขข้อความ
ใช้เมนูบริบทเฉพาะที่เพื่อย้ายเคอร์เซอร์ หรือคัดลอกและวางข้อความ
เปิดเมนูบริบทเฉพาะที่โดยการลากนิ้วมือของคุณขึ้นแล้วไปทางขวาบนหน้าจอโดยไม่ยกมือ สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอ และใช้
นิ้วมือวาดเป็นวงกลมรอบๆ เมนูเพื่อส�ำรวจเมนู จากนั้นปล่อยนิ้วมือของคุณเมื่อคุณได้ยิน เปลี่ยนรายละเอียด สัมผัสหน้าจอ
อีกครั้ง และวาดเป็นวงกลมรอบๆ เมนูเพื่อส�ำรวจเมนู จากนั้นปล่อยนิ้วมือของคุณเมื่อคุณได้ยินหน่วยย่อยของการอ่านที่คุณ
ต้องการ
เมื่อคุณแก้ไขข้อความ ตั้งหน่วยย่อยในการอ่านให้เป็นค�ำหรือตัวอักษร เพื่อความสะดวกของคุณ ในโหมดการเลือก เครื่องจะ
เลือกหน่วยย่อยในการอ่านข้อความตามหน่วยย่อยในการอ่านที่คุณเลือก
ลากนิ้วมือของคุณขึ้น ลง ซ้าย หรือขวา เพื่อฟังการอ่านออกเสียงข้อความ เมื่อเครื่องอ่านออกเสียงข้อความที่คุณต้องการ
เลือกแล้ว ให้ทำ� ดังต่อไปนี้:
• การลบข้อความ: สัมผัสปุ่มลบบนแป้นพิมพ์
• การเลือกข้อความโดยใช้โหมดการเลือก: เปิดใช้งานโหมดการเลือก เพื่อเลือกและฟังการอ่านข้อความ การเปิดใช้งาน
โหมดการเลือก เปิดเมนูบริบทเฉพาะที่ และเลือก การควบคุมเคอร์เซอร์ → เริ่มต้นโหมดการเลือก เลื่อนไปทางซ้าย
หรือทางขวาเพื่อฟังการอ่านข้อความก่อนหน้าหรือถัดไปจากข้อความที่เลือกในปัจจุบัน การปิดใช้งานโหมดการเลือก
เปิดเมนูบริบทเฉพาะที่ และเลือก การควบคุมเคอร์เซอร์ → สิ้นสุดโหมดการเลือก
• การเลือกข้อความทั้งหมด: เปิดเมนูบริบทเฉพาะที่ และเลือก การควบคุมเคอร์เซอร์ → เลือกทั้งหมด ข้อความใน
เอกสารทั้งหมดจะถูกเลือก
192
������������������������������
• การคัดลอกหรือการตัดข้อความบางส่วน: เลือกข้อความโดยใช้เมนูบริบทเฉพาะที่ จากนั้นเปิดเมนูบริบทเฉพาะที่
และเลือก การควบคุมเคอร์เซอร์ เลือก คัดลอก เพื่อคัดลอกข้อความที่เลือก หรือเลือก ตัด เพื่อตัดข้อความที่เลือก
ข้อความที่เลือกจะถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด
• การวางข้อความ: น�ำเคอร์เซอร์ไปไว้ต�ำแหน่งที่จะแทรกข้อความ เปิดเมนูบริบทเฉพาะที่ จากนั้นเลือก การควบคุม
เคอร์เซอร์ → วาง
การใส่ข้อความด้วยเสียง
คุณสามารถใส่ข้อความด้วยเสียง การแสดงแป้นพิมพ์ สัมผัสช่องใส่ข้อความ จากนั้นสัมผัสที่ใดก็ได้บนหน้าจอสองครั้งอย่าง
รวดเร็ว
เมื่อคุณสัมผัสค้างไว้ที่ เครื่องจะแสดงหน้าต่างป็อปอัพที่มีทางเลือกแป้นพิมพ์ ลากนิ้วมือของคุณบนหน้าจอโดยไม่ต้อง
ยกนิ้วมือขึ้น เมื่อเลือก แล้ว ให้ปล่อยนิ้วมือของคุณ จากนั้นพูดค�ำที่คุณต้องการใส่ในช่องข้อความ ค�ำที่พูดจะปรากฏเป็น
ข้อความบนหน้าจอ และเครื่องจะอ่านออกเสียงข้อความนั้น
การใส่ข้อความเพิ่มเติม เลือกปุ่มไมโครโฟน และพูดค�ำเหล่านั้น
การเปลี่ยนภาษาที่ใช้
ขณะที่ใส่ข้อความด้วยเสียง เลือก ไทย (ประเทศไทย) จากนั้นเลือกภาษาเพื่อเปลี่ยนภาษาที่ใช้
การเพิ่มภาษาไปยังรายการ เลือก ไทย (ประเทศไทย) → เพิ่มภาษาอื่นๆ ยกเลิกการเลือก อัตโนมัติ จากนั้นเลือกภาษาที่
คุณต้องการ
การอ่านออกเสียงข้อมูลจากเอกสารหรือรูปภาพ
ถ่ายภาพเอกสารหรือนามบัตร และแยกแยะข้อความและอ่านออกเสียงข้อความนั้น และเครื่องยังสามารถอ่านออกเสียง
ข้อมูลสีและลวดลายเมื่อคุณถ่ายภาพสีหรือลวดลายได้อีกด้วย เข้าถึง GALAXY Apps และดาวน์โหลดและติดตั้ง Optical
Reader
สัมผัส Optical Reader ที่หน้าจอแอพ
การเลือกภาษาที่จะรับรู้ เลือก → การตั้งค่าภาษา
193
������������������������������
การใช้งานโหมดเอกสาร
โหมดเริ่มต้นของแอพนี้คือโหมดเอกสาร เมื่อคุณใช้โหมดสีสัน/ลวดลาย ให้เลือก เพื่อสลับเป็นโหมดเอกสาร ในโหมด
เอกสาร เมื่อคุณถ่ายภาพของเอกสารหรือนามบัตร เครื่องจะแสดงข้อความที่แยกได้
วางวัตถุบนพื้นผิวเรียบ และเลือก เมื่อเปิดใช้งาน TalkBack เครื่องจะอ่านออกเสียงข้อความบนหน้าจอโดยอัตโนมัติหลัง
จากการถ่ายภาพ
การแยกข้อความจากรูปที่บันทึกไว้ เลือก → โหลดภาพ
การอ่านออกเสียงข้อความบนหน้าจอขณะที่ปิดใช้งาน TalkBack ให้เลือก → จากตัวอักษรเป็นค�ำพูด
การใช้งานโหมดสี/ลวดลาย
การใช้งานโหมดสี/ลวดลาย ให้เปิดใช้งาน TalkBack
เลือก เพื่อสลับไปเป็นโหมดสี/ลวดลาย โหมดสี/ลวดลาย เครื่องจะแสดงข้อมูลสีและลวดลายของวัตถุเมื่อคุณถ่ายภาพ
เครื่องจะระบุข้อมูลวัตถุเช่นสีและลวดลายที่ใช้ทั่วไป โหมดนี้ช่วยให้ผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นสามารถเลือกสีและ
ลวดลายที่ตนต้องการได้
บันทึกวัตถุภายในช่องมองภาพของเครื่องและเลือก เครื่องจะถ่ายภาพและระบุข้อมูลสีและลวดลายของวัตถุ เมื่อเครื่อง
รับรู้ข้อมูลภาพแล้ว เครื่องจะอ่านออกเสียงข้อมูลสีและลวดลายโดยอัตโนมัติ
ผลข้อมูลสีอาจแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับสภาพแสง ตรวจสอบว่าคุณได้ถ่ายภาพในโหมดสีและลวดลายในสภาพ
แสงที่สว่าง
การเปลี่ยนขนาดแบบอักษร
ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อเปลี่ยนขนาดแบบอักษร เครื่องจะให้ขนาดแบบอักษรที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมอง
เห็นสามารถใช้งานเครื่องได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น การตั้งค่าขนาดแบบอักษรเป็น ใหญ่พิเศษ อาจใช้ไม่ได้ในบางแอพ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ทุพพลภาพ → การมองเห็น → ขนาดอักษร
194
������������������������������
การขยายหน้าจอ
ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อขยายหน้าจอและเพื่อซูมเข้าในบริเวณที่ก�ำหนด
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ทุพพลภาพ → การมองเห็น → ท่าทางการขยาย จากนั้นลาก
สวิตช์ ท่าทางการขยาย ไปทางขวา
• การซูมเข้าและออก: สัมผัสหน้าจอสามครั้งอย่างรวดเร็วเพื่อซูมเข้าในบริเวณที่ก�ำหนด สัมผัสหน้าจอสามครั้งอีกครั้ง
อย่างรวดเร็วเพื่อย้อนกลับ
• ส�ำรวจหน้าจอโดยการเลื่อน: ใช้นิ้วมือสองนิ้วเลื่อนผ่านหน้าจอภาพขยาย
• การปรับอัตราส่วนการซูม: สัมผัสหน้าจอด้วยนิ้วมือสองนิ้วในหน้าจอภาพขยาย จากนั้นแยกนิ้วมือสองนิ้วออกจากกัน
หรือบีบนิ้วมือเข้าด้วยกันเพื่อปรับอัตราส่วนการซูม
• แป้นพิมพ์บนหน้าจอไม่สามารถขยายได้
• เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ ประสิทธิภาพการท�ำงานบางแอพ เช่น โทรศัพท์ และ เครื่องคิดเลข อาจได้รับผลก
ระทบ
การเตือนเมื่อมีการแจ้งเตือน
ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อแจ้งเตือนให้คุณทราบการแจ้งเตือนที่คุณยังไม่ได้ดูในช่วงเวลานั้น
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ทุพพลภาพ → การมองเห็น → ตัวแจ้งเตือน จากนั้นลาก
สวิตช์ ตัวแจ้งเตือน ไปทางขวา
การตั้งค่าคาบเวลาระหว่างการเตือน สัมผัส ช่วงเวลาการเตือน
การกลับสีหน้าจอ
ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อปรับปรุงการมองเห็นหน้าจอ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถอ่านข้อความบนหน้าจอได้ง่ายขึ้น เมื่อเปิดใช้งาน
คุณสมบัตินี้ เครื่องจะแสดงภาพกลับสี ที่จะกลับสีบนหน้าจอ การกลับสีจะเพิ่มความต่างสีระหว่างสีด�ำและสีขาว
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ทุพพลภาพ → การมองเห็น จากนั้นท�ำเครื่องหมายที่ สี
เนกาทีฟ
195
������������������������������
การปรับสี
ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อปรับการแสดงสีบนหน้าจอ ถ้าคุณมีปัญหาในการแยกแยะสี เครื่องจะเปลี่ยนสีเป็นสีที่สามารถรับรู้ได้ง่ายขึ้น
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ทุพพลภาพ → การมองเห็น → การปรับสี
2 ลากสวิตซ์ การปรับสี ไปทางขวา
3 สัมผัส เริ่ม
4 จัดเรียงไทล์สีตามล�ำดับความคล้าย เริ่มจากสีหลัก
5 เมื่อคุณปรับสีเสร็จแล้ว สัมผัส เรียบร้อย
ถ้าคุณสามารถแยกแยะสีได้ คุณไม่จำ� เป็นต้องปรับเปลี่ยนสีอีก
6 ถ้าคุณยังไม่สามารถแยกแยะสีได้ สัมผัส กล้อง หรือ รูปภาพ
7 ลากแถบปรับสีไปทางซ้ายหรือขวา และสัมผัส เรียบร้อย
การปรับสีใหม่ สัมผัส → ปรับสีใหม่
การตั้งค่าการแจ้งเตือนด้วยแฟลช
ตั้งค่าให้แฟลชกระพริบเมื่อคุณมีสายเข้า ข้อความใหม่ หรือการแจ้งเตือน
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ทุพพลภาพ → การได้ยิน จากนั้นท�ำเครื่องหมายที่ การแจ้ง
เตือนแฟลช
การปิดเสียงทั้งหมด
ตั้งค่าให้เครื่องปิดเสียงของเครื่องทั้งหมด เช่นเสียงมีเดีย รวมทั้งเสียงของผู้โทรเข้าระหว่างสายโทรเข้า
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ทุพพลภาพ → การได้ยิน จากนั้นท�ำเครื่องหมายที่ ปิดเสียง
ทั้งหมด
196
������������������������������
การก�ำหนดค่าค�ำบรรยาย
ค�ำบรรยายซัมซุง
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ทุพพลภาพ → การได้ยิน → ค�ำบรรยาย Samsung (แบบปิด)
จากนั้นลากสวิตช์ ค�ำบรรยาย Samsung (แบบปิด) ไปทางขวา
ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:
• การจัดแนว: เปลี่ยนต�ำแหน่งค�ำบรรยาย
• แบบอักษร: เปลี่ยนชนิดแบบอักษร
• ขนาดอักษร: เปลี่ยนขนาดตัวอักษร
• ขอบ: เปลี่ยนลักษณะขอบของข้อความบรรยาย
• แบบอักษร: ปรับความโปร่งใสและเปลี่ยนสีข้อความ
• พื้นหลัง: ปรับความโปร่งใสและเปลี่ยนสีของพื้นหลังของกล่องค�ำบรรยาย
• หน้าต่างค�ำบรรยาย: ปรับความโปร่งใสและเปลี่ยนสีของหน้าต่างค�ำบรรยาย
ค�ำบรรยาย Google
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ทุพพลภาพ → การได้ยิน → ค�ำบรรยาย Google (แบบปิด)
จากนั้นลากสวิตช์ ค�ำบรรยาย Google (แบบปิด) ไปทางขวา
ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:
• ภาษา: เลือกภาษาที่แสดงผลส�ำหรับค�ำบรรยาย
• ขนาดตัวอักษร: เปลี่ยนขนาดอักษร
• รูปแบบค�ำบรรยาย: เปลี่ยนรูปแบบค�ำบรรยาย
การปรับสมดุลเสียง
ตั้งค่าให้เครื่องปรับสมดุลเสียงเมื่อใช้งานเฮดเซ็ทแบบคู่
การปรับสมดุลเสียง เชื่อมต่อเฮดเซ็ทแบบคู่เข้ากับเครื่อง ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานส�ำหรับผู้
ทุพพลภาพ → การได้ยิน → สมดุลเสียง ลากแถบการปรับค่าไปทางซ้ายหรือทางขวา และปรับสมดุลเสียง จากนั้นสัมผัส
ตั้งค่า
197
������������������������������
การใช้งานเสียงโมโน
ตั้งค่าให้เครื่องเปิดใช้งานเสียงโมโนเมื่อคุณฟังเสียงด้วยหูฟังเพียงข้างเดียว คุณสามารถใช้โหมดนี้ถ้าคุณมีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน หรือในสถานการณ์ที่คุณสะดวกที่จะใช้งานหูฟังข้างเดียวมากกว่า
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ทุพพลภาพ → การได้ยิน จากนั้นท�ำเครื่องหมายที่ โมโน
ดิจิตอล
การใช้งานการตรวจจับเสียงเด็กร้องไห้
ตั้งค่าให้เครื่องตรวจจับเสียงเด็กร้องไห้ และแจ้งเตือนคุณโดยการสั่น
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ทุพพลภาพ → การได้ยิน → ตัวตรวจจับทารกร้องไห้ จากนั้น
ลากสวิตช์ ตัวตรวจจับทารกร้องไห้ ไปทางขวา
สัมผัส เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติตรวจจับเสียง เมื่อเครื่องตรวจพบเสียง เครื่องจะสั่น การตั้งค่าให้แฟลชกระพริบเมื่อตรวจ
พบเสียง สัมผัส → การตั้งค่า และจากนั้นท�ำเครื่องหมายที่ การแจ้งเตือนแฟลช
ใช้การตอบสนองระบบสัมผัสอัตโนมัติ
ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อเปิดเล่นเสียงในแอพที่ดาวน์โหลดมา เช่นเกม
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ทุพพลภาพ → การได้ยิน จากนั้นท�ำเครื่องหมายที่ การสัมผัส
อัตโนมัติ
แอพบางแอพอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้
198
������������������������������
การใช้งานเมนูผู้ช่วย
การแสดงไอคอนทางลัดผู้ช่วย
ตั้งค่าให้เครื่องแสดงไอคอนทางลัดผู้ช่วย คุณสามารถใช้ไอคอนเพื่อเข้าถึงแอพ คุณสมบัติ และการตั้งค่าได้โดยการสัมผัส
ไอคอนเมนูผู้ช่วย ควบคุมเครื่องโดยการสัมผัสเมนูผู้ช่วยที่ไอคอนโดยไม่ต้องส�ำรวจหน้าจอ เมื่อเริ่มต้นคุณสมบัตินี้ จะ
เป็นการเปิดใช้งาน โหมดสัมผัสเดียว
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ทุพพลภาพ → ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ →
เมนูช่วยเหลือ
2 ลากสวิตซ์ เมนูช่วยเหลือ ไปทางขวา
ไอคอนทางลัดผู้ช่วยจะปรากฏที่มุมล่างขวาของหน้าจอ
3 สัมผัส มือที่ถนัด เพื่อย้ายไอคอนทางลัดผู้ช่วยไปยังต�ำแหน่งที่สะดวก
การเข้าถึงเมนูผู้ช่วย
ไอคอนทางลัดผู้ช่วยจะปรากฏเป็นไอคอนแบบลอยเพื่อให้การเข้าถึงเมนูผู้ช่วยจากหน้าจอใดๆ โดยง่าย
เมื่อคุณสัมผัสไอคอนทางลัดผู้ช่วย ไอคอนจะขยายออกเล็กน้อย และเมนูผู้ช่วยจะปรากฏที่ไอคอน สัมผัสลูกศรขึ้นหรือลง
เพื่อย้ายไปยังแผงอื่น หรือเลื่อนหน้าจอขึ้นหรือลงเพื่อเลือกเมนูอื่น
การใช้งานเคอร์เซอร์
ที่เมนูผู้ช่วย สัมผัส เคอร์เซอร์ เคอร์เซอร์และบริเวณสัมผัสที่สามารถควบคุมเคอร์เซอร์ได้ จะแสดงอยู่บนหน้าจอ คุณ
สามารถควบคุมหน้าจอด้วยการเคลื่อนที่นิ้วมือของคุณเล็กน้อยบนบริเวณสัมผัส ลากนิ้วมือของคุณบนบริเวณสัมผัสเพื่อย้าย
เคอร์เซอร์ นอกจากนั้น ให้สัมผัสหน้าจอเพื่อเลือกรายการใต้เคอร์เซอร์
ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:
• / : เลือกรายการที่จะเลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาบนหน้าจอ
• / : เลื่อนขึ้นหรือลงบนหน้าจอ
• : ย้ายบริเวณสัมผัสไปยังต�ำแหน่งอื่น
• : ปิดบริเวณสัมผัส
199
������������������������������
การเปลี่ยนการตั้งค่าเคอร์เซอร์ ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ทุพพลภาพ → ความ
คล่องแคล่วและการโต้ตอบ → เมนูช่วยเหลือ ลากสวิทช์ เมนูช่วยเหลือ ไปทางขวาจากนั้นใช้ทางเลือกที่อยู่ภายใต้ การตั้ง
ค่าแป้นสัมผัสและเคอร์เซอร์
การใช้งานเมนูผู้ช่วยพิเศษ
ตั้งค่าให้เครื่องแสดงเมนูผู้ช่วยพิเศษส�ำหรับแอพที่เลือก ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเริ่มต้น ข้อความ จะมีฟังก์ชั่นการค้นหาและ
การเขียนปรากฏบนเมนูผู้ช่วย
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ทุพพลภาพ → ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ → เมนูช่วย
เหลือ → การช่วยเหลือเพิ่มเติม ลากสวิตช์ การช่วยเหลือเพิ่มเติม ไปทางขวา จากนั้นจึงเลือกแอพ
การแก้ไขเมนูผู้ช่วย
คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้เพื่อแก้ไขเมนูที่ไอคอนทางลัดผู้ช่วย
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ทุพพลภาพ → ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ → เมนูช่วย
เหลือ ลากสวิตช์ เมนูช่วยเหลือ ไปทางขวา จากนั้นสัมผัส แก้ไข การเพิ่มหรือลบเมนู สัมผัส หรือ
เปิดหน้าจอด้วยคุณสมบัติท่าทางแบบไม่สัมผัส
ใช้คุณสมบัติท่าทางแบบไม่สัมผัสเพื่อเปิดหน้าจอโดยการเคลื่อนไหวมือของคุณเหนือเซนเซอร์ที่ด้านบนสุดของเครื่อง คุณ
สามารถเปิดหน้าจอได้โดยไม่ต้องกดปุ่ม เมื่อคุณใช้งานคุณสมบัตินี้ ให้วางเครื่องไว้บนพื้นผิวเรียบ หรือถือเครื่องอย่างมั่นคง
เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องขยับ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ทุพพลภาพ → ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ → เปิดการ
ท�ำงานโดยไม่สัมผัส จากนั้นลากสวิตช์ เปิดการท�ำงานโดยไม่สัมผัส ไปทางขวา
การตั้งค่าทางเลือกการหน่วงเวลาการสัมผัสค้าง
ตั้งค่าเวลาการรับรู้เมื่อสัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ทุพพลภาพ → ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ → ตั้งเวลา
การสัมผัสค้าง จากนั้นเลือกทางเลือก
200
������������������������������
การใช้งานโหมดควบคุมการโต้ตอบ
เปิดใช้งานโหมดควบคุมการโต้ตอบเพื่อจ�ำกัดการตอบสนองอินพุตขณะที่ใช้งานแอพ ใช้งานโหมดนี้เมื่อคุณต้องการให้ผู้อื่นมี
การเข้าถึงแบบจ�ำกัด และควบคุมมีเดียหรือข้อมูลของคุณ
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ทุพพลภาพ → ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ → การ
ควบคุมการโต้ตอบ
2 ลากสวิตซ์ การควบคุมการโต้ตอบ ไปทางขวา
3 กดค้างไว้ที่ปุ่มหน้าหลักและปุ่มระดับเสียงลงพร้อมกันขณะที่ใช้งานแอพ
4 ปรับขนาดกรอบ หรือวาดเส้นรอบบริเวณที่คุณต้องการจ�ำกัด
5 สัมผัส เรียบร้อย
เครื่องจะแสดงบริเวณที่ถูกจ�ำกัด ถ้าคุณสัมผัสหน้าจอหรือกดปุ่ม เช่น ปุ่มหน้าหลัก ปุ่มนั้นจะไม่ท�ำงานในบริเวณเหล่านี้
การปิดใช้งานโหมดควบคุมการโต้ตอบ กดค้างไว้ที่ปุ่มหน้าหลักและปุ่มระดับเสียงลงพร้อมกัน
การรับหรือการวางสาย
ตั้งค่าวิธีการตอบรับและวางสาย
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ทุพพลภาพ → การรับและการวางสาย
ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:
• การกดปุ่มหน้าหลัก: ตั้งค่าให้เครื่องรับสายเมื่อกดปุ่มหน้าหลัก
• การใช้คำ� สั่งเสียง: ตั้งค่าให้เครื่องตอบรับสายด้วยค�ำสั่งเสียง
• เลื่อนมือเหนืออุปกรณ์: เมื่อมีสายเข้า เลื่อนมือของคุณไปทางซ้ายแล้วเลื่อนไปทางขวาผ่านเซนเซอร์เพื่อตอบรับสาย
โทรเข้า
• การกดปุ่มเปิด/ปิด: ตั้งค่าให้เครื่องวางสายเมื่อคุณกดปุ่มเปิดปิดเครื่อง
201
������������������������������
การใช้งานโหมดสัมผัสครั้งเดียว
ตั้งค่าให้เครื่องควบคุมสายเรียกเข้าหรือการแจ้งเตือนโดยการสัมผัสปุ่มแทนการลากปุ่ม เมื่อมีเสียงเตือนหรือสายเรียกเข้า
สัมผัสปุ่มเพื่อหยุดการเตือนหรือตอบรับการโทรแทนการลากปุ่ม
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ทุพพลภาพ จากนั้นท�ำเครื่องหมายเลือก โหมดสัมผัสเดียว
การก�ำหนดค่าการเข้าใช้งาน
บันทึกการตั้งค่าการเข้าใช้งานลงในไฟล์
ส่งออกการตั้งค่าการเข้าใช้งานปัจจุบันเป็นรูปแบบไฟล์
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ทุพพลภาพ → จัดการการเข้าใช้งาน → น�ำเข้า/น�ำออก
เลือกทางเลือกการส่งออก จากนั้นสัมผัส ตกลง ไฟล์การตั้งค่าการเข้าใช้งานจะถูกบันทึกไว้ในต�ำแหน่งการจัดเก็บที่เลือก
การน�ำเข้าไฟล์การตั้งค่าการเข้าใช้งาน
น�ำเข้าไฟล์การตั้งค่าการเข้าใช้งาน และปรับปรุงการตั้งค่าปัจจุบัน
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ทุพพลภาพ → จัดการการเข้าใช้งาน → น�ำเข้า/น�ำออก จาก
นั้นเลือกทางเลือกการน�ำเข้า เลือกไฟล์ที่จะน�ำเข้า และสัมผัส เรียบร้อย → ตกลง การตั้งค่าการเข้าใช้งานจะได้รับการ
ปรับปรุงจากไฟล์ที่นำ� เข้า
การแชร์ไฟล์การตั้งค่าการเข้าใช้งาน
แชร์ไฟล์การตั้งค่าการเข้าใช้งานให้ผู้อื่นผ่านทางอีเมล, Wi-Fi Direct, บลูทูธ ฯลฯ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ทุพพลภาพ → จัดการการเข้าใช้งาน → แชร์ผ่าน จากนั้น
เลือกไฟล์การเข้าใช้งาน และสัมผัส เรียบร้อย เลือกวิธีการแชร์ และท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อแชร์ไฟล์นั้น
การดูบริการการเข้าใช้งาน
การดูบริการการเข้าใช้งานที่ติดตั้งในเครื่อง
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ทุพพลภาพ และดูรายการบริการการเข้าใช้งานที่มีอยู่ใน บริการ
202
������������������������������
การใช้งานคุณสมบัติที่มีประโยชน์อื่นๆ
• การใช้งาน S Voice: คุณสามารถใช้ S Voice เพื่อด�ำเนินการต่างๆ โดยใช้ค�ำสั่งเสียง เริ่มต้น S Voice และโทรออก
ส่งข้อความ และดูงานต่างๆ โปรดดูข้อมูลรายละเอียดใน S Voice
• ค้นหาด้วยเสียง: ใช้คำ� สั่งเสียงเพื่อค้นหาเนื้อหาเว็บ ใช้คุณสมบัตินี้เมื่อคุณก�ำลังเคลื่อนที่และไม่สามารถใช้มือป้อน
ข้อความได้ โปรดดูข้อมูลรายละเอียดใน ค้นหาด้วยเสียง
• การใช้งานแผงการแจ้งเตือน: ลากแถบสถานะลงมาเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน คุณสามารถดูสายที่ไม่ได้รับ ข้อความ
ใหม่ ปรับความสว่างหน้าจอ ฯลฯ โปรดดูข้อมูลรายละเอียดใน แผงการแจ้งเตือนและแผงการตั้งค่าด่วน
• สลับเป็นโหมดใช้ง่าย: โหมดใช้ง่ายจะใช้รูปแบบหน้าจอแบบเรียบง่ายขึ้น และไอคอนขนาดใหญ่ เพื่อให้ประสบการณ์
การใช้งานที่ง่ายขึ้น คุณสามารถเพิ่มแอพและทางลัดที่ใช้บ่อยไปยังหน้าจอหลักเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย โปรดดูข้อมูลราย
ละเอียดใน การสลับเป็นโหมดใช้ง่าย
• การใช้งานการเคลื่อนไหวเพื่อควบคุม: ควบคุมเครื่องด้วยการเคลื่อนไหวหรือท่าทางฝ่ามือ โปรดดูข้อมูลรายละเอียดใน
การเคลื่อนไหวเพื่อควบคุม
• การใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ: ลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณกับเครื่องเพื่อปลดล็อกหน้าจอหรือเพื่อยืนยันรหัสผ่าน
บัญชีซัมซุง โปรดดูข้อมูลรายละเอียดใน ตัวสแกนลายนิ้วมือ
• การใช้งานโหมดรถยนต์: ควบคุมเครื่องให้ดำ� เนินการฟังก์ชั่นต่างๆ ด้วยค�ำสั่งเสียงขณะที่ก�ำลังขับรถ คุณสามารถรับ
สายโทรเข้า ดูข้อความ และฟังเพลงโดยไม่ต้องสัมผัสเครื่อง โปรดดูข้อมูลรายละเอียดใน โหมดรถยนต์
• การใช้งานการบันทึกเสียง: บันทึกหรือเปิดเล่นสมุดบันทึกเสียง โปรดดูข้อมูลรายละเอียดใน บันทึกเสียง
203
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ก่อนติดต่อศูนย์บริการซัมซุง กรุณาลองใช้วิธีแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ สถานการณ์บางอย่างอาจไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ของคุณ
ได้
เมื่อคุณเปิดเครื่องหรือใช้งานเครื่องของคุณ เครื่องสอบถามให้คุณกรอกรหัสใดรหัสหนึ่งดังต่อไปนี้:
• รหัสผ่าน: เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อกอุปกรณ์แล้ว คุณต้องใส่รหัสผ่านที่คุณก�ำหนดไว้ส�ำหรับเครื่อง
• PIN: เมื่อใช้อุปกรณ์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ว่าจะ ต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มาพร้อมกับ SIM
หรือ USIM การ์ด คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้โดยใช้เมนู ล็อก SIM การ์ด
• PUK: SIM หรือ USIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งาน ซึ่งตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการที่คุณใส่รหัส PIN ผิดติดต่อ
กันหลายครั้ง คุณต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
• PIN2: เมื่อคุณเข้าสู่เมนูที่ต้องใช้รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด โปรดติดต่อ
ผู้ให้บริการของคุณส�ำหรับรายละเอียด
อุปกรณ์แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดของเครือข่ายหรือการบริการ
• เมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและลอง
อีกครั้ง ขณะที่เคลื่อนที่อยู่ อาจมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดซ�้ำๆ
• คุณไม่สามารถเข้าถึงบางทางเลือกโดยปราศจากระบบเครือข่าย ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้จากผู้ให้บริการของคุณ
เครื่องของคุณไม่ได้เปิดอยู่
• เมื่อแบตเตอรี่คายประจุจนหมดเกลี้ยง เครื่องของคุณจะเปิดไม่ติด ชาร์จแบตเตอรี่ให้สมบูรณ์ก่อนเปิดเครื่อง
• อาจใส่แบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง ใส่แบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง
• เช็ดขั้วสัมผัสสีทองและใส่แบตเตอรี่อีกครั้ง
204
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
หน้าจอสัมผัสตอบสนองช้าหรือไม่ถูกต้อง
• ถ้าคุณติดแผ่นกันรอยหรืออุปกรณ์เสริมพิเศษเข้ากับหน้าจอสัมผัส หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำ� งานเป็นปกติ
• ถ้าคุณสวมถุงมือ ถ้ามือของคุณไม่สะอาดขณะที่แตะหน้าจอสัมผัส หรือถ้าคุณสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมหรือ
ปลายนิ้วมือของคุณ หน้าจอสัมผัสอาจท�ำงานไม่เป็นปกติ
• หน้าจอสัมผัสอาจท�ำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน�ำ้
• เริ่มต้นเครื่องของคุณใหม่เพื่อล้างความบกพร่องของซอฟต์แวร์แบบชั่วคราว
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟท์แวร์ของเครื่องคุณได้รับการอัพเกรดเป็นเวอร์ชันล่าสุด
• หากหน้าจอสัมผัสเป็นรอยหรือเสียหาย ให้ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง
เครื่องของคุณค้างหรือมีความผิดพลาดร้ายแรง
หากเครื่องของคุณช้าหรือค้าง คุณอาจต้องปิดแอพ หรือใส่แบตเตอรี่ใหม่ และเริ่มต้นการท�ำงานเครื่องใหม่อีกครั้งเพื่อให้การ
ท�ำงานกลับคืนมา ถ้าเครื่องของคุณค้างและไม่ตอบสนอง กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่องและปุ่มระดับเสียงลงพร้อมกัน เป็น
เวลาอย่างน้อย 7 วินาที เพื่อเริ่มต้นการท�ำงานใหม่
หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข ให้ดำ� เนินการตั้งค่าใหม่จากโรงงาน ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → แบ็คอัพและรีเซ็ท
→ ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน → รีเซ็ทอุปกรณ์ → ลบทั้งหมด ก่อนที่จะด�ำเนินการคืนค่าจากโรงงาน อย่าลืมท�ำส�ำเนาเพื่อ
ส�ำรองข้อมูลที่ส�ำคัญทั้งหมดที่เก็บไว้ในเครื่อง
ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
การโทรไม่มีการเชื่อมต่อ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าถึงเครือข่ายมือถือที่ถูกต้อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรส�ำหรับหมายเลขที่โทรออก
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรส�ำหรับหมายเลขที่โทรเข้า
คู่สนทนาไม่สามารถได้ยินที่คุณพูดระหว่างการโทร
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังช่องไมโครโฟนภายใน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณ
• ถ้าหากใช้งานเฮดเซ็ท ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฮดเซ็ทเชื่อมต่อถูกต้อง
205
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
มีเสียงสะท้อนกลับระหว่างการโทร
ปรับระดับเสียงโดยการกดปุ่มระดับเสียง หรือเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณอื่น
เครือข่ายมือถือหรืออินเทอร์เน็ตหลุดบ่อยครั้ง หรือคุณภาพเสียงไม่ดี
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังเสาอากาศในตัวเครื่อง
• เมื่อคุณอยู่ในพืน้ ที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ คุณอาจมีปัญหาการเชื่อมต่อ
เนื่องจากปัญหากับเสาสัญญาณของผู้ให้บริการ เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและลองอีกครั้ง
• เมื่อใช้งานเครื่องขณะที่ก�ำลังเคลื่อนที่ บริการเครือข่ายไร้สายอาจปิดการท�ำงานเนื่องจากปัญหากับเครือข่ายของผู้ให้
บริการ
ไอคอนแบตเตอรี่ว่างเปล่า
แบตเตอรี่ต�่ำ ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
แบตเตอรี่ไม่ได้รับการชาร์จอย่างถูกต้อง (ส�ำหรับเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองโดยซัมซุง)
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องชาร์จเชื่อมต่ออย่างถูกต้องแล้ว
• ถ้าหากขั้วของแบตเตอรี่สกปรก แบตเตอรี่อาจไม่ชาร์จตามปกติ หรือเครื่องอาจดับ เช็ดขั้วสัมผัสสีทองและลองชาร์จ
แบตเตอรี่อีกครั้ง
• แบตเตอรี่ในเครื่องบางรุ่นอาจไม่สามารถเปลี่ยนได้โดยผู้ใช้ เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง
แบตเตอรี่หมดเร็วกว่าตอนที่ซื้อมาครั้งแรก
• เมื่อคุณน�ำแบตเตอรี่ไปถูกอุณหภูมิที่เย็นมากหรือร้อนมาก ประจุที่ใช้ได้อาจลดลง
• อัตราการใช้งานแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณใช้คุณสมบัติการส่งข้อความหรือบางแอพ เช่น เกม หรืออินเตอร์เน็ต
• แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์สิ้นเปลือง และประจุที่ใช้ได้จะน้อยลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป
206
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
เครื่องของคุณร้อนเมื่อแตะ
เมื่อคุณใช้งานแอพที่ต้องการการประมวลผลมากขึ้น หรือใช้งานแอพในเครื่องเป็นระยะเวลานาน เครื่องของคุณอาจร้อนเมื่อ
สัมผัส ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของอุปกรณ์แต่อย่างใด
ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป
เครื่องของคุณจะต้องมีหน่วยความจ�ำและพลังงานแบตเตอรี่เพียงพอที่จะใช้งานแอพกล้องถ่ายรูป หากคุณได้รับข้อความ
แสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป ให้ทดลองดังนี้:
• ชาร์จแบตเตอรี่หรือเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มแล้ว
• ล้างหน่วยความจ�ำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครื่อง
• เริ่มการท�ำงานเครื่องใหม่ หากคุณยังมีปัญหากับแอพกล้องถ่ายรูปหลังจากลองท�ำตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้ ให้ติดต่อศูนย์
บริการซัมซุง
คุณภาพภาพแย่กว่าภาพตัวอย่าง
• คุณภาพของภาพของคุณอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง และเทคนิคการถ่ายภาพที่คุณใช้
• ถ้าคุณถ่ายภาพในที่มืดหรือในอาคาร อาจปรากฏสัญญาณรบกวนในภาพ หรือภาพอาจหลุดโฟกัส
ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดีย
หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหรือไม่สามารถเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดียได้ เมื่อเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดียในเครื่องของ
คุณ ให้ทดลองดังนี้:
• ล้างหน่วยความจ�ำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครื่อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์เพลงนั้นไม่ถูกป้องกันด้วย Digital Rights Management (DRM) ถ้าหากไฟล์นั้นถูกป้องกัน
ด้วย DRM ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีใบอนุญาตหรือปุ่มส�ำหรับเล่นไฟล์
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องรองรับรูปแบบไฟล์นั้น ถ้าหากเป็นรูปแบบไฟล์ที่ไม่รองรับ เช่น DivX หรือ AC3 ให้ติดตั้ง
แอพที่รองรับรูปแบบไฟล์นั้น ถ้าต้องการตรวจสอบรูปแบบไฟล์ที่เครื่องรองรับ โปรดไปที่ www.samsung.com
207
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
• เครื่องของคุณรองรับรูปภาพและวิดีโอที่บันทึกด้วยเครื่องนั้น รูปภาพและวิดีโอที่บันทึกโดยเครื่องอื่นอาจไม่ท�ำงานเป็น
ปกติ
• เครื่องของคุณรองรับไฟล์มัลติมีเดียที่อนุญาตโดยผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ หรือผู้ให้บริการในบริการเพิ่มเติม
เนื้อหาบางอย่างที่เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต เช่น เสียงเรียกเข้า วิดีโอ หรือภาพพื้นหลัง อาจไม่ทำ� งานเป็นปกติ
ไม่พบอุปกรณ์บลูทูธอื่น
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติไร้สายบลูทูธถูกเปิดใช้งานในเครื่องของคุณ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติไร้สายบลูทูธถูกเปิดใช้งานในเครื่องที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องของคุณและอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่ภายในขอบเขตระยะสูงสุดของบลูทูธ (10 ม.)
หากค�ำแนะน�ำเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
การเชื่อมต่อไม่ส�ำเร็จเมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์
• ควรแน่ใจว่าสาย USB ที่คุณใช้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของคุณได้
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์ที่ถูกต้องและอัพเดทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว
• หากคุณใช้ Windows XP ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 หรือสูงกว่าในคอมพิวเตอร์
ของคุณ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี Samsung Kies หรือ Windows Media Player 10 หรือสูงกว่าติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ
เครื่องของคุณไม่พบต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณ
สัญญาณ GPS อาจถูกบดบังในบางสถานที่ เช่น ภายในอาคาร ตั้งค่าให้เครื่องใช้งาน Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเพื่อค้นหา
ต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณในสถานการณ์เหล่านี้
208
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่องสูญหาย
ท�ำการส�ำรองข้อมูลที่สำ� คัญที่เก็บในเครื่องเสมอ มิฉะนั้นคุณอาจไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้ ในกรณีที่ข้อมูลเสียหายหรือ
สูญหาย ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่อง
มีช่องว่างขนาดเล็กปรากฏอยู่รอบด้านนอกของตัวเครื่อง
• ช่องว่างดังกล่าวเป็นคุณสมบัติของการผลิตที่จ�ำเป็น และส่วนประกอบอาจมีการโยกหรือสั่นคลอนได้
• เมือ่ เวลาผ่านไป แรงเสียดทานระหว่างส่วนประกอบอาจท�ำให้ช่องว่างนี้ขยายขึ้นเล็กน้อย
209
Copyright
Copyright © 2015 Samsung Electronics
ค�ำแนะน�ำนี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์สากล
ส่วนใดๆ ของค�ำแนะน�ำนี้ไม่สามารถถูกท�ำซ�้ำ เผยแพร่ แปล หรือส่งต่อในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ
เชิงกล รวมทั้งการถ่ายเอกสาร บันทึก หรือจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics
เครื่องหมายการค้า
• SAMSUNG และตราสัญลักษณ์ของ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics
• Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™
และตราสัญลักษณ์ของ Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
• เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ
Download PDF

advertising