Samsung | SM-J260G/DS | Samsung SM-J260G/DS คู่มือการใช้งาน

SM-J260G/DS
ស�ៀវភ�ៅណែនាំ​
អ្នកប្រើប្រាស់
Khmer. 08/2018. Rev.1.0
www.samsung.com
តារាងមាតិកា
មូលដ្ឋាន
កម្មវធ
ិ ី និង មុខងារ
4 អាន​ខជ
​ុំញ្ ាមុនស
​ ន
ិ
5ស្ថានភាព​ឧបករណ៍ឡ​�ើងកម្ដៅ និង
ដំណ�ោះស្រាយ
8ទ្រង់ទ្រាយ និង មុខងារ​នៃ​ឧបករណ៍
11 ថ្ម
16 កាត SIM ឬ USIM
18 កាត​មេម៉រូ ី (កាត microSD)
20 ការបិទ​នង
ើ ​ឧបករណ៍
ិ ប�
​ ក
20 ការរ�ៀបចំដ
​ប
ូ
ំ ង
21 Samsung Account
22 ការផ្ទេរទ
​ន
ិ ន
្ន យ
័ ព
​ ​ឧ
ី បករណ៍​ពម
ី ន
ុ ​របស់​អក
្ន
ឹ ​អព
ំ អេក្រ
​ី
ង់
25 ការយល់ដង
35ផ្ទាំងជ
​ន
ឹ
ូ ដំណង
37 ការវាយបញ្ល
ចូ ​អត្ថបទ
39 ការដំឡ�ើងឬ
​ ​ការលុប​កម្មវធ
ិ ី
41ទូរសព្ទ
45ទំនាក់ទន
ំ ង
48សារ
50 Internet
51 កាមេរ៉ា
54 វិចត្រស
ិ
ាល
58ប្រតិទន
ិ
59 Files Go
59 នាឡិកា
61 គិត​លេខ
62 វិទ្យុ
63 ការចែករំលែក​ខម
លឹ្ ព័តម
៌ ាន
64 កម្មវធ
ិ ី Google
2
តារាងមាតិកា
ការកំណត់
ឧបសម្ពន្ធ
65 ការណែនាំ
65 ការភ្ជាប់
66 Wi-Fi
67 Bluetooth
ំ ​ទន
ិ ន
្ន យ
័
69 មុខងារ​សចៃ
70 ហត់ស្ត
ប៉ ​ច
់ ល័ត និង ចំណង
71 អភិបាលកាត SIM
71 ការកំណត់​ការភ្ជាបច​់ ្រើនទ�ៀត
73សំឡេង និង រំញរ័
ិ ី និង ការជូនដំណង
ឹ
74 កម្មវធ
74អេក្រង់
75 Smart Manager
77អេក្រង់​ជាប់ស�ោ និង សន្តិសខ
ុ
77 គណនី
78 លទ្ធភាព​ចល
ូ ប​្រើ
79 Google
79 ស�ៀវភ�ៅ​ណែនាំ​អក
្ន ប្រើប្រាស់
79ប្រព័ន្ធ
81 ការដ�ោះស្រាយ​បញ្ហា
3
មូលដ្ឋាន
អាន​ខ្ញុំ​ជាមុនស
​ ិន
សូមអ
​ ាន​ស�ៀវភ�ៅណែនាំ​នេះ មុនពេល​ប្រើឧ
​ បករណ៍​នេះ ដ�ើម្បីធ
​ ានា​ឲ្យ​បាន​នូវ​ការប្រើប្រាស់ដែ
​ ល​ត្រឹមត្រូវ​និង​
មាន​សុវត្ថិភាព។
• ការពណ៌នា​គឺ​ផ្អែក​ល�ក
ើ​ ារកំណត់​លំនាំដ�ើមរ​បស់​ឧបករណ៍។
• ខ្លឹមព័ត៌មាន​មួយ​ចំនួនអ
​ ាច​ខុសព
​ ី​ឧបករណ៍រ​បស់អ
​ ្នក អាស្រ័យ​ល�ើ​តប
ំ ន់ អ្នកផ្តល់ស​េវា លក្ខណៈពិសេស​
បច្ចេកទេស​នៃ​ម៉ូដែល ឬ​សុហ្វវែរ​របស់​ឧបករណ៍។
• ខ្លឹមព័ត៌មាន (ខ្លឹមព័ត៌មាន​គុណភាព​ខ្ពស់) ដែល​តម្រូវ​ឲ្យ​ប្រើ CPU និង RAM ខ្ពស់ នឹងប
​ ៉ះពាល់ដ
​ ល់​
ប្រសិទ្ធផល​ទាំងមូលរ​បស់ឧ
​ បករណ៍។ កម្មវិធដែ
ី​ ល​ពាក់ព័នន
្ធ​ ឹងខ
​ ្លឹមព័ត៌មាន​ន�ោះ​អាច​មិនដ
​ ំណ�ើរការ​
​ រិស្ថាន​ដែល​ប្រើ​វា​ក្នុង​ន�ោះ។
ប្រក្រតី អាស្រ័យ​ល�ើ​លក្ខណៈពិសេស​បច្ចេកទេស​របស់ឧ
​ បករណ៍ន
​ ិងប
• Samsung មិន​ទទួលខ
​ស
ុ ​ត្រូវ​ល�ើ​បញ្ហា​ប្រសិទ្ធផល​ដែល​បង្ក​ឡ�ើងដ�
​ ោយ​កម្មវិធី​ដែល​បាន​ផ្ដល់ជ
​ ូន​ដ�ោយ​
អ្នកផ្ដល់ក​្រៅ​ពី Samsung ឡ�ើយ។
• Samsung មិន​ទទួលខ
​ស
ុ ​ត្រូវ​ល�ើ​បញ្ហា​ប្រសិទ្ធផល​ឬ​ភាពមិនត្រូវគ្នា​ដែល​បង្ក​ឡ�ើងដ�
​ ោយ​ការកែ​
ការកំណត់​នៃ​កំណត់ហេតុច
​ ុះបញ្ឬ
ជី​ ​ការកែ​សុហ្វវែរ​ប្រព័នប្រ
្ធ​ តិបត្តិការ​ឡ�ើយ។ ការប៉ុនប៉ងប្ដូ
​ រ​ប្រព័ន្ធ​
ី​ ំណ�ើរការ​មិនប្រក្រ
​
ប្រតិបត្តិការ​តាមបំណង​អាច​ធ្វឲ
ើ​ ្យ​ឧបករណ៍ឬ
​ ​កម្មវិធដ
តី។
• សុហ្វវែរ ប្រភព​សំឡេង រូបផ្ទៃអេក្រង់ រូប និងមេឌ
​ �ៀ​ផ្សេងទ�ៀត​ដែល​បាន​ផ្ដល់ជ
​ ូន​ល�ើ​ឧបករណ៍នេ
​ ះ​ត្រូវ​
បាន​ទទួលអ
​ ាជ្ញាបណ្ណ​សម្រាបក
់​ ារប្រើប្រាស់​មាន​កម្រិត។ ការស្រង់ន
​ ិងក
​ ារប្រើប្រាស់​ឯកសារ​ទាំងនេះ​
ក្នុង​គ�ោលបំណង​ពាណិជ្ជកម្មឬ
​ ​គ�ោលបំណង​ផ្សេងទ�ៀត​គឺ​ជា​ការបំពាន​ល�ច
ើ​ ្បាប់​សិទ្ធិអ
​ ្នកនិពន្ធ។
អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូ
​ វ​ទទួលខ
​ ុសត្រូវ​ទាំងស្រុង​ល�ើ​ការប្រើប្រាស់ខ
​ ុសច្បាប់ល�
​ ើ​មេឌ�ៀ​ន�ោះ។
• អ្នកអ
​ ារទាញយក ស្វ័យ​
​ ាច​បង់ប​្រាក់​បន្ថែម​សម្រាបស់​េវា​ទិន្នន័យ ដូចជា​ការផ្ញស
ើ​ ារ ការបញ្ជូនន
​ ិងក
សមកាល ឬ​ការប្រើស​េវា​ទីកន្លែង អាស្រ័យ​ល�ើ​គម្រោង​ទិន្នន័យរ​បស់អ
​ ្នក។ សម្រាប់ក
​ ារផ្ទេរ​ទិន្នន័យធ
​ំ
យ�ើងស
​ ូមណ​ែនាំ​ឲ្យ​ប្រើម
​ ុខងារ Wi-Fi។
• កម្មវិធល
ី​ ំនាំដ�ើម​ដែល​អម​មក​ជាមួយ​ឧបករណ៍​អាច​នឹងត្រូ
​ វ​បាន​អាប់ដេត ហ�ើយអ
​ ាច​នឹងលែ
​ ង​ប្រើប
​ ាន
ដ�ោយ​គ្មាន​ការជូនដំណឹងជ
​ ាមុន។ ប�ើអ
​ ្នកម
​ ាន​សំណួរ​អំពក
ី​ ម្មវិធី​ដែល​បាន​ផ្ដល់ជ
​ ូនជ
​ ាមួយ​ឧបករណ៍ សូម​
ទាក់ទង​មជ្ឈមណ្ឌលស​េវា Samsung។ សម្រាប់ក
​ ម្មវិធី​ដែល​ដំឡ�ើងដ�
​ ោយ​អ្នកប្រើប្រាស់ សូមទ
​ ាក់ទង​
អ្នកផ្ដល់ស​េវា​ទាំងន�ោះ។
• ការកែ​ប្រព័នប្រ
្ធ​ តិបត្តិការ​របស់​ឧបករណ៍​ឬ​ការដំឡ�ើងស
​ ុហវែ
្វ រ​ពី​ប្រភព​ក្រៅ​ផ្លូវការ​អាច​នាំ​ឲ្យ​ឧបករណ៍​
ធ្វើម
​ ុខងារ​ខុស ព្រមទាំងខ
​ ូច​ឬប
​ ាត់ទ
​ ិន្នន័យ។ សកម្មភាព​ទាំងនេះ​គឺ​ជា​ការបំពាន​ល�ើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​
អាជ្ញាបណ្ណ Samsung របស់អ
​ ្នក និង ធ្វើឲ
​ ្យ​ការធានា​ជូនអ
​ ្នក​ទុកជ
​ ា​ម�ោឃៈ។
4
មូលដ្ឋា
អាយខុន​ណែនាំ
ព្រមាន៖ ស្ថានភាព​ដែល​អាច​បង្ក​គ្រោះថ្នាក់​ដល់ខ
​ ្លួនអ
​ ្នកឬ
​ ​អ្នកដទៃ
ប្រុងប្រយ័ត៖្ន ស្ថានភាព​ដែល​អាច​បង្កក
​ ារខូចខាត​ដល់ឧ
​ បករណ៍​ឬ​គ្រឿងបរិក្ខារផ​្សេងទ�ៀត​របស់អ
​ ្នក។
ចំណាំ៖ កំណត់សម្គាល់ បណ្ណែ​អំពក
ី​ ារប្រើប្រាស់ ឬ​ព័ត៌មាន​បន្ថែម។
ស្ថានភាព​ឧបករណ៍​ឡ�ើងកម្ដៅ និង ដំណ�ោះស្រាយ
ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​ឡ�ើង​កម្ដៅ ខណៈពេល​កំពុងស
​ ាក​ថ្ម
ខណៈពេល​កំពុងស
​ ាក​ថ្ម ឧបករណ៍ន
​ ិងគ​្រឿងសាក​អាច​នឹង​ឡ�ើង​កម្ដៅ។ ក្នុងអ
​ ឡុ
ំ ងពេល​សាក​ថ្ម​ឥត​ប្រើ​ខ្សែ ឬ​សាក​ថ្ម​រហ័ស ឧបករណ៍អ
​ ាច​ក្ដៅជ
​ ាង​មុន ន�ៅពេល​ប៉ះ។ វា​មិនប
​ ៉ះពាល់ដ
​ ល់អ
​ ាយុកាល​ឬ​ប្រសិទ្ធផល​របស់​
្ម​ ៅ​ខ្លាំង​ពេក គ្រឿងសាក​អាច​
ឧបករណ៍​ទេ ហ�ើយ​វា​ជា​ស្ថានភាព​ធម្មតា​នៃ​ប្រតិបត្តិការ​របស់​ឧបករណ៍។ ប�ើថ
​ ក្ត
នឹងឈ
​ ប់​សាក​ថ្ម។
សូម​ធ្វើ​ដូច​ខាងក្រោម ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​ឡ�ើង​កម្ដៅ៖
• ផ្តាច់​គ្រឿងសាក​ចេញ​ពី​ឧបករណ៍ រួចប
​ ិទក
​ ម្មវិធី​ដែល​កំពុងដ
​ ំណ�ើរការ។ រង់ចាំ​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ចុះ​
ត្រជាក់ សឹមច
​ ាប់ផ្ដើមស
​ ាក​ថ្ម​ឧបករណ៍​ម្តងទ�ៀត។
• ប�ើ​ផ្នែក​ខាងក្រោម​នៃ​ឧបករណ៍​ក្ដៅ​ជ្រុល វា​អាច​បណ្ដាល​មក​ពី​ខ្សែ USB ដែល​បាន​ភ្ជាប់​ន�ោះ​ខូច។
ផ្លាស់​ខ្សែ USB ដែល​ខូច​ដ�ោយ​ខ្សែថ
​ម
្មី​ ួយ​ដែល Samsung បាន​យល់ព្រម​ឲ្យ​ប្រើ។
• ន�ៅពេល​ប្រើ​គ្រឿងសាក​ឥតខ្សែ សូមក
​ ុំ​ដាក់​សម្ភារៈ​ផ្សេងទ�ៀត ដូចជា​វត្ថុល�ោហៈ មេដែក បណ្ណដែ
​ ល​
មាន​ចម្រៀក​ម៉ាញ៉េទិក ន�ៅ​ចន្លោះ​ឧបករណ៍​និងគ​្រឿងសាក​ឥតខ្សែ។
មុខងារ​សាក​ថ្ម​ឥតខ្សែ​ឬ​សាក​រហ័ស អាច​ប្រើ​បាន​តែ​ចំព�ោះ​មដែ
៉ូ ល​ដែល​ទទួលក
​ ារគាំទ្រ​ប៉ុណ្ណោះ។
5
មូលដ្ឋា
ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​ឡ�ើង​កម្ដៅ​ក្នុង​អំឡុងពេល​ប្រើ
ន�ៅពេល​អ្នកប​្រើ​មុខងារ​ឬ​កម្មវិធី​ដែល​ត្រូវការ​ថាមពល​ច្រើន ឬ​ក៏​ប្រើ​វា​ក្នុងរ​យៈពេល​យូរ ឧបករណ៍រ​បស់អ
​ ្នក​
អាច​នឹងឡ​�ើង​កម្ដៅ​ជា​បណ្ដោះអាសន្ន ដ�ោយសារ​មាន​ការប្រើប្រាស់ថ
​ ្ម​ច្រើន។ បិទក
​ ម្មវិធដែ
ី​ ល​កំពុងដ
​ ំណ�ើរការ
និង សូមក
​ ុំ​ប្រើ​ឧបករណ៍​ន�ោះ​មួយ​រយៈ។
ខាងក្រោម​គឺ​ជា​ឧទាហរណ៍ន​ៃ​ស្ថានការណ៍​ដែល​ធ្វឲ
ើ​ ្យ​ឧបករណ៍ឡ​�ើង​កម្ដៅ។ អាស្រ័យ​ល�ម
ើ​ ុខងារ​និងក
​ ម្មវិធី​
ដែល​អ្នកប​្រើ ឧទាហរណ៍ទ
​ ាំងនេះ​អាច​នឹងម
​ ិន​អនុវត្តច
​ ំព�ោះ​មដែ
៉ូ ល​របស់​អ្នក។
• អំឡុងពេល​រ�ៀបចំ​ដំបូងប
​ ន្ទាប់ព
​ ី​ទិញ ឬ​ក៏​ន�ៅពេល​ស្តារ​ទិន្នន័យ
• ន�ៅពេល​ទាញយក​ឯកសារ​ធំ
• ន�ៅពេល​ប្រើ​កម្មវិធដែ
ី​ ល​ត្រូវការ​ថាមពល​ច្រើន ឬក៏ប​្រើ​កម្មវិធក
ី​ ្នុងរ​យៈពេល​យូរ
–– ន�ៅពេល​លេង​ហ្គេម​គុណភាព​ខ្ពសរ់​យៈពេល​យូរ
–– ន�ៅពេល​ថត​វីដេអូ​រយៈពេល​យូរ
–– ន�ៅពេល​ស្ទ្រីម​វីដេអូ ខណៈពេល​កំពុងប​្រើ​ការកំណត់​ពន្អ
លឺ​ តិបរមា
–– ន�ៅពេល​ភ្ជាប់​ទ�ៅ TV
• ខណៈពេល​កំពុងធ្វ
​ ើ​ពហុកិច្ចការ (ឬ​ក៏​ន�ៅពេល​ដណ�
ំ
ើរការ​កម្មវិធចី​្រើន​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ)
–– ន�ៅពេល​ប្រើ​ពហុវីនដូវ
–– ន�ៅពេល​អាប់ដេត ឬ​ក៏​ដំឡ�ើងក
​ ម្មវិធី ខណៈពេល​កំពុងថ
​ ត​វីដេអូ
–– ន�ៅពេល​ទាញយក​ឯកសារ​ធំ ក្នុងអ
​ ឡុ
ំ ងពេល​ហ�ៅ​វដេ
ី អូ
–– ន�ៅពេល​ថត​វីដេអូ ខណៈពេល​កំពុង​ប្រើ​កម្មវិធបី​្រាប់​ទិសដ�ៅ
• ន�ៅពេល​ប្រើ​ទិន្នន័យច​្រើន​សម្រាបក
់​ ារធ្វើ​សមកាល​ជាមួយ​ក្លោដ អ៊ីមែល ឬ​គណនីផ​្សេង
• ន�ៅពេល​ប្រើ​កម្មវិធបី​្រាប់​ទិសដ�ៅ​ក្នុងឡ
​ ាន ខណៈពេល​ឧបករណ៍​ត្រូវ​បាន​ដាក់ក​្រោម​កម្ដៅ​ថ្ងៃ​ផ្ទាល់
• ន�ៅពេល​ប្រើម
​ ុខងារ​ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត និង ចំណង
• ន�ៅពេល​ប្រើ​ឧបករណ៍​ក្នុង​តប
ំ ន់ដែ
​ ល​មាន​រលកសញ្ញាខ្ស
​ ោយ ឬ គ្មានស​េវា
• ន�ៅពេល​សាក​ថដ�
្ម​ ោយ​ប្រើ​ខ្សែ USB ខូច
• ន�ៅពេល​ស្នូក​ពហុបំណង​របស់​ឧបករណ៍​ខូច ឬ​ក៏​ប៉ះ​នឹងរ​បស់​ខាងក្រៅ ដូចជា​ទឹក ធូល ម្ស
ី ៅ​ល�ោហៈ និង​
បណ្ដូលខ្ម
​ ៅដៃ
• ន�ៅពេល​អ្នកក
​ ំពុងប​្រើ​រ៉ូមីង
6
មូលដ្ឋា
សូម​ធ្វើ​ដូច​ខាងក្រោម ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​ឡ�ើង​កម្ដៅ៖
• រក្សា​បច្ចុប្បន្នភាព​ឧបករណ៍​ជាមួយស
​ ុហវែ
្វ រ​ថ្មីបំផុត។
• ភាពមិនស៊ីគ្នារ​វាង​កម្មវិធក
ី​ ំពុងដ
​ ំណ�ើរការ​អាច​បណ្ដាល​ឲ្យ​ឧបករណ៍ឡ​�ើង​កម្ដៅ។ ចាប់ផ្ដើមឧ
​ បករណ៍​
ឡ�ើងវិញ។
• បិទដំណ�ើរការ​មុខងារ Wi-Fi, GPS និង Bluetooth ន�ៅពេល​ឈប់​ប្រើព
​ ួកវា។
• បិទក
​ ម្មវិធី​ដែល​ស៊ថ
ី​ ច្ម​្រើន ឬ កម្មវិធដែ
ី​ ល​ដំណ�ើរការ​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ ន�ៅពេល​ឈប់​ប្រើ។
• លុបឯ
​ កសារ​មិនច
​ ាំបាច់ឬ
​ ​មិន​ប្រើ។
• បន្ថយព
​ ន្អេក្រ
លឺ​
ង់។
• ប�ើ​ឧបករណ៍​ឡ�ើង​កម្ដៅជ្រុ
​ ល ឬ​ក៏​ប៉ះ​ទ�ៅ​ក្តៅ​ក្នុងរ​យៈពេល​យូរ ចូរក
​ ុំ​ប្រើ​វា​មួយ​រយៈ។ ប�ើ​ឧបករណ៍​បន្ត​
ឡ�ើង​កម្ដៅជ្រុ
​ ល សូមទ
​ ាក់ទង​មជ្ឈមណ្ឌលស​េវា Samsung។
ដែនកំណត់ឧ
​ បករណ៍ ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​ឡ�ើង​កម្ដៅ​ជ្រុល
ន�ៅពេល​ឧបករណ៍ឡ​�ើង​កម្ដៅ មុខងារ​និងប្រស
​
ិទ្ធផល​អាច​ត្រូវ​បាន​កម្រិត ឬ​ឧបករណ៍​អាច​នឹងប
​ ិទ​ដ�ើម្បីឲ
​ ្យ​វា​
​ ារគាំទ្រ​ប៉ុណ្ណោះ។
ចុះ​ត្រជាក់។ មុខងារ​នេះ​មានតែ​ន�ៅល�ើ​ម៉ូដែល​ដែល​ទទួលក
• ប�ើឧ
​ បករណ៍​ឡ�ើង​ក្តៅ​ជាង​ធម្មតា សារ​អំពក
​ ន្ថយ​
ី​ ារឡ�ើង​កម្ដៅ​នៃ​ឧបករណ៍​នឹងលេ
​ ចឡ�ើង។ ដ�ើម្បីប
សីតុណ្ហភាព​របស់ឧ
​ បករណ៍ ពន្អេក្រ
លឺ​
ង់ន
​ ិង​ល្បឿន​ប្រសិទ្ធផល​នឹងត្រូ
​ ារសាក​ថ្ម​នឹង​
​ វ​កម្រិត ហ�ើយក
ឈប់។ កម្មវិធដែ
ី​ ល​កំពុងដ
​ ំណ�ើរការ​នឹង​ត្រូវ​បាន​បិទ ហ�ើយអ
​ ្នកន
​ ឹង​អាច​ធ្វើ​តែក
​ ារហ�ៅ​អាសន្នប
​ ៉ុណ្ណោះ
រហូតទ
​ ាល់តែឧ
​ បករណ៍ច
​ ុះ​ត្រជាក់វ​ិញ។
• ប�ើឧ
​ បករណ៍​ឡ�ើង​កម្ដៅជ្រុ
​ ល ឬ​ក៏​ប៉ះ​ទ�ៅ​ក្តៅ​ក្នុងរ​យៈពេល​យូរ សារ​បិទថ
​ ាមពល​នឹង​លេចឡ�ើង។ សូមប
​ ិទ​
ឧបករណ៍ និង រង់ចាំរ​ហូត​ទាល់តែវ​ា​ចុះត្រ
​ ជាក់វ​ិញ។
7
មូលដ្ឋា
ការប្រុងប្រយ័តច
្ន​ ំព�ោះ​បរិសថា្ ន​ប្រតិបត្តិការ
ឧបករណ៍​របស់​អ្នកអ
​ ាច​នឹងឡ​�ើង​កម្ដៅដ�
​ ោយសារ​បរិស្ថាន ន�ៅក្នុងស
​ ្ថានភាព​ទាំងនេះ។ សូមប្រុ
​ ងប្រយ័តដ�
្ន​ ើម្បី​
បញ្ជៀស​ការកាត់បន្ថយអ
​ ាយុ​ថ្ម ការធ្វើឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍​ខូច ឬ​ការបង្កអ
​ គ្គិភ័យ។
• កុទ
ំ​ ុកឧ
​ បករណ៍​របស់​អ្នកក
​ ្នុងស
​ ីតុណ្ហភាព​ត្រជាក់ខ
​ ្លាំងឬ
​ ​ក្តៅ​ខ្លាំង។
• កុំ​ដាក់​ឧបករណ៍រ​បស់​អ្នកឲ
​ ្យ​ត្រូវ​កម្ដៅថ្
​ ងៃ​ផ្ទាល់ក
​ ្នុងអ
​ ំឡុងពេល​យូរ។
• កុំ​ប្រើឬ
​ ៅ​កន្លែង​ក្តៅ​ខ្លាំង​ក្នុង​រយៈពេល​យូរ ដូចជា​ន�ៅក្នុងឡ
​ ៅ។
​ ​ទុកឧ
​ បករណ៍រ​បស់អ
​ ្នកន�
​ ាន​នា​រដូវក្ត
• កុំ​ដាក់​ឧបករណ៍ន�
​ ៅ​កន្លែង​ដែល​អាច​ឡ�ើង​កម្ដៅជ្រុ
​ ល ដូចជា​កម្រាល​ស្អំ​អគ្គីសនី។
• កុំ​ទុកឧ
​ បករណ៍​ក្បែរ​ឬ​ក្នុងម
​ ៉ាស៊ីនកម្ដៅ ម៉ាស៊ីនដុតនំ គ្រឿងបរិក្ខារច
​ ម្អិន​ដែល​ក្ដៅ ឬ​ប្រដាប់ដាក់ដែ
​ ល​មាន​
សម្ពាធខ
​ ្លាំង។
• កុំ​ប្រើ​គ្រឿងសាក​ឬ​ថ្ម​ដែល​ខូច។
ទ្រង់ទ្រាយ និង មុខងារ​នៃ​ឧបករណ៍
របស់​ក្នុង​ប្រអប់
សូមម�
​ ើល មគ្គទេសក៍ច
​ ាប់ផ្ដើមរ​ហ័ស ដ�ើម្បីដ
​ ឹងថ
​ ា​មាន​របស់​អ្វី​ខ្លះ​ន�ៅក្នុងប្រ
​ អប់។
• របស់​ដែល​ផ្ដល់ម
​ ក​ជាមួយ​ឧបករណ៍​និង​គ្រឿងបន្សំ​ដែល​មាន អាច​ខុសគ្នា អាស្រ័យ​ល�ត
ើ​ ប
ំ ន់ឬ
​​
អ្នកផ្ដល់ស​េវា។
• របស់​ដែល​បាន​ផ្តល់ជ
​ ូន​ត្រូវ​បាន​រចនា​ឡ�ើង​សម្រាបតែ
់​ ​ឧបករណ៍​នេះ​ប៉ុណ្ណោះ ហ�ើយ​អាច​មិនត្រូ
​ វគ្នា​
ជាមួយ​ឧបករណ៍ផ​្សេង។
• រូបរាង និង លក្ខណៈពិសេស​បច្ចេកទេស​អាច​ត្រូវ​បាន​កែប្រែ ដ�ោយ​គ្មាន​ការជូនដំណឹងជ
​ ាមុន។
• អ្នកអ
​ ាច​ទិញគ​្រឿងបន្សំ​បន្ថែម​ពី​អ្នកលក់រ​ាយ​ផលិតផល Samsung ក្នុងស្រុ
​ ក។ សូមប​្រាកដ​ថា
ពួកវា​ត្រូវគ្នា​ជាមួយ​ឧបករណ៍ មុនពេល​ទិញ។
• ប្រើ​តែ​គ្រឿងបន្សំ​ដែល Samsung បាន​យល់ព្រម​ឲ្យ​ប្រើ​ប៉ុណ្ណោះ។ ការប្រើ​គ្រឿងបន្សំ​ដែល​មិន​
បាន​យល់ព្រម​ឲ្យ​ប្រើ អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​បញ្ហា​ប្រសិទ្ធផល​និងក
​ ារធ្វើ​មុខងារ​ខុស ដែល​មិន​ត្រូវ​បាន​
រ៉ាប់រង​ក្រោម​ការធានា​ឡ�ើយ។
• ភាពមាន​នៃ​គ្រឿងបន្សំអ
​ ាច​មាន​ការផ្លាស់ប្តូរ អាស្រ័យ​ទាំងស្រុង​ល�ើ​អ្នកផលិត។ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​
បន្ថែម​អំពី​គ្រឿងបន្សំ​ដែល​អាច​ប្រើប
​ ាន សូមម�
​ ើលវ​បសៃ ិ
Samsung។
8
មូលដ្ឋា
ទ្រង់ទ្រាយ​ឧបករណ៍
ឧបល័រ
កាេមរ�ាមុខ
សិនសឺទីជិតខាង
�គាប់ចុចថាមពល
េអ�កង់ប៉ះ
ស��កកាស
ស��កពហុបំណង
មី�កូហ�ន
កាេមរ�ាេ�កោយ
អង់ែតន GPS
ភ�ាស
�គាប់ចុចក�មិតសំេឡង
ឧបល័រ
គ�មបេ�កោយ
អង់ែតនចម�ង
9
មូលដ្ឋា
ន�ៅពេល​ប្រើ​ឧបល័រ ដូចជា​ន�ៅពេល​ចាក់​ឯកសារ​មេឌ�ៀ ឬ​កប៏​្រើ​ទូរសព្ទឧ
​ បល័រ សូមក
​ ុំ​ដាក់​ឧបករណ៍​
ន�ៅ​ជិតត្រច�
​
ៀក​របស់​អ្នក។
• បញ្ហា​ល�ើ​ភាពភ្ជាប់ និង ការស៊ីថ
​ ច្ម​្រើន អាច​ក�ើតឡ�ើងក
​ ្នុង​ស្ថានភាព​ខាងក្រោម៖
–– ប�ើ​អ្នកប
​ ិទ​ស្ទីកឃ័រដែ
​ ល​មាន​ជាតិល�
​ ោហៈ​ល�ើ​តំបន់អ
​ ង់តែន​នៃ​ឧបករណ៍
–– ប�ើ​អ្នកដ
​ ាក់​ស្រោម​ឧបករណ៍​ដែល​មាន​ជាតិល�
​ ោហៈ
–– ប�ើ​អ្នកយ
​ ក​ដៃ​ឬ​វត្ថុ​ផ្សេង​គ្រប​ល�ើ​តំបន់អ
​ ង់តែន​នៃ​ឧបករណ៍ ខណៈពេល​កំពុង​ប្រើ​មុខងារ​មួយ​
​ ល័ត
ចំនួន ដូចជា​ការហ�ៅ​ឬ​ការភ្ជាប់​ទិន្នន័យច
• សូមប​្រើ​ស្គ្រីន​ការពារ​អេក្រង់ដែ
​ ល Samsung បាន​យល់ព្រម​ឲ្យ​ប្រើ។ ស្គ្រីនក
​ ារពារ​អេក្រង់ដែ
​ ល​
មិន​បាន​យល់ព្រម​ឲ្យ​ប្រើ អាច​បណ្ដាល​ឲ្យ​សិនសឺធ្វ
​ ើ​មុខងារ​ខុស។
• កុំ​បិទ​គ្រប​ល�ើ​សិនសឺទ
​ ីជិតខាង​ដ�ោយ​គ្រឿងបន្សំ​ប្រើ​ល�ើ​អេក្រង់ ដូចជា​ស្គ្រីន​ការពារ​អេក្រង់ឬ
​​
ស្ទីកឃ័រ។ ការធ្វើបែប
​ ​ន�ោះ​អាច​បណ្ដាល​ឲ្យ​សិនសឺធ្វ
​ ើ​មុខងារ​ខុស។
• កុអ
​
ំ​ នុញ្ញាត​ឲ្យ​ទឹក​ប៉ះន
​ ឹងអេក្រ
ង់ប៉ះ។ អេក្រង់ប៉ះអ
​ ាច​ធ្វម
ើ​ ុខងារ​ខុសប្រក្រតីក
​ ្នុងស
​ ្ថានភាព​ស�ើម ឬ​ក៏​
ន�ៅពេល​ត្រូវ​ទឹក។
គ្រាប់ចុចរ​ឹង
�គាប់ចុចក�មិតសំេឡង
គ្រាប់ចុច​
ថាមពល
កម្រិតសំឡេង
�គាប់ចុចថាមពល
មុខងារ
• ចុចឲ
​ ្យ​ជាប់ ដ�ើម្បី​ប�ើក​ឬប
​ ិទឧ
​ បករណ៍។
• ចុច ដ�ើម្បីប�
​ ើក​ឬ​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់។
• ចុច ដ�ើម្បីលៃ
​ តម្រូវ​កម្រិត​សំឡេង​ឧបករណ៍។
10
មូលដ្ឋា
ប៊ូតុង​ទន់
ប៊ូតុងថ�ីៗ
ប៊ូតុងថយ
េគហប៊ូតុង
ន�ៅពេល​អ្នកប�
​ ើកឧ
​ បករណ៍ ប៊ូតុងទ
​ ន់ន
​ ឹង​លេចឡ�ើងន�
​ ៅ​ផ្នែកខ
​ ាងក្រោម​អេក្រង់។ ប៊ូតុងទ
​ ន់​ត្រូវ​បាន​កណ
ំ ត់​
​ ា ប៊ូតុងថ
​ ្មីៗ គេហប៊ូតុង និងប
​ ៊ូតុងថ
​ យ។ សូមម�
​ ើល របារ​រុករក (ប៊ូតុងទ
​ ន់) សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​
តាម​លំនាំដ�ើមជ
បន្ថែម។
ថ្ម
ការដំឡ�ើងថ
​ ្ម
1 ដ�ោះ​គម្រប​ក្រោយ។
ត្រូវ​ប្រយ័ត្ន​កុំ​ឲ្យ​ខូចក្រ
​ ចកដៃ​របស់​អ្នក ន�ៅពេល​អ្នកដ�
​ ោះ​គម្រប​ក្រោយ។
ចូរ​កុំ​ពត់​ឬ​មួលគ
​ ម្រប​ក្រោយ​ហួសហេតុ។ ការធ្វើដ
​ ូច្នេះ​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ខូចគ
​ ម្រប។
11
មូលដ្ឋា
្ម​ ោយ​ឲ្យ​កន្លែង​ប៉ះ​ពណ៌​មាស​តម្រឹម​យ៉ាង​ត្រឹមត្រូវ​ជាមួយ​កន្លែង​ប៉ះ​របស់​ឧបករណ៍។
2 បញ្ចូល​ថដ�
3 ដាក់​គម្រប​ក្រោយ​ចូលវ​ិញ។
12
មូលដ្ឋា
ការដ�ោះ​ថ្ម
1 ដ�ោះ​គម្រប​ក្រោយ។
2 ទាញ​ថ្ម​ចេញ។
ការប្ដូរ​ថ្ម
សាក​ថ្ម មុនពេល​ប្រើ​វា​ជា​ល�ើកដំបូង ឬ​ក៏​ន�ៅពេល​ខាន​បាន​ប្រើ​វា​ក្នុងរ​យៈពេល​យូរ។
ប្រើតែ
​ ​គ្រឿងសាក ថ្ម និងខ្សែ
​ ​ដែល Samsung បាន​យល់ព្រម​ឲ្យ​ប្រើ​ប៉ុណ្ណោះ។ គ្រឿងសាក​ឬ​ខ្សែ​
ដែល​មិនប
​ ាន​យល់ព្រម​ឲ្យ​ប្រើ អាច​បណ្ដាល​ឲ្យ​ថ្ម​ផ្ទុះ ឬ​ក៏​ខូចឧ
​ បករណ៍។
ការភ្ជាប់​គ្រឿងសាក​មិន​ត្រឹមត្រូវ​អាច​បណ្ដាល​ឲ្យ​មាន​ការខូចខាត​ធ្ងន់ធ្ងរដ
​ ល់​ឧបករណ៍។ ការខូចខាត​
ដែល​ក�ើតឡ�ើងដ�
​ ោយសារ​ការប្រើប្រាស់​មិនត្រឹ
​ មត្រូវ​នឹង​មិនស
​ ្ថិតក​្រោម​ការធានា​ឡ�ើយ។
ដ�ើម្បី​សំចៃ​ថាមពល សូមដ
​ ក​គ្រឿងសាក​ចេញ​ន�ៅពេល​មិនប​្រើ​វា។ គ្រឿងសាក​មិនមាន​កុងតាក់​
ថាមពល​ទេ ដូច្នេះអ
​ ិន​ប្រើ​វា ដ�ើម្បី​ជ�ៀសវាង​
​ ្នក​ត្រូវ​ដក​គ្រឿងសាក​ចេញ​ពី​ព្រី​អគ្គិសនី ន�ៅពេល​អ្នកម
​ ាយស្រួល​ឈ�ោង​ដល់
​ ៅ​ជិត​ព្រីអ
​ គ្គិសនីន
​ ិងង
ការខ្ជះខ្ជាយ​ថាមពល។ គ្រឿងសាក​គួរ​ស្ថិតន�
​ ាក។
ខណៈពេល​កំពុងស
1 ភ្ជាប់​ខ្សែ USB ទ�ៅ​អាដាប់ទ័រ​ថាមពល USB។
13
មូលដ្ឋា
​ ក​ពហុបំណង​របស់​ឧបករណ៍។
2 ដ�ោតខ្សែ USB ទ�ៅក្នុងស្នូ
​ អ
​ គ្គិសនី។
3 ដ�ោត​អាដាប់ទ័រថ​ ាមពល USB ទ�ៅក្នុងព្រី
ី​ ាក​ថពេ
្ម​ ញ សូមដ
​ ក​គ្រឿងសាក​ចេញ​ពី​ឧបករណ៍។ បន្ទាប់ម
​ ក ដក​គ្រឿងសាក​ចេញ​ពី​ព្រី​
4 បន្ទាប់ព​ ស
អគ្គិសនី។
ចូរ​កុំ​ដ�ោះ​ថ្ម មុនពេល​ដ�ោះ​គ្រឿងសាក។ វា​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ខូចឧ
​ បករណ៍។
ការកាត់​បន្ថយ​ការប្រើ​ថ្ម
ឧបករណ៍​របស់​អ្នកផ្ដ
​ ល់ជ
​ ូនជ
​ ម្រើស​ផ្សេងៗ ដែល​ជួយ​អ្នកក
​ ្នុងក
​ ារ​សំចៃ​ថាមពល​ថ្ម។
• ធ្វើឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍​ល្អប្រស�ើរ ដ�ោយ​ប្រើ Smart Manager។
• ន�ៅពេល​អ្នកម
​ ិន​ប្រើឧ
​ បករណ៍ សូមប
​ ិទ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ចុច​គ្រាប់ចុចថ
​ ាមពល។
• ប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់ស
​ ំចៃ​ថាមពល។
• បិទក
​ ម្មវិធម
ី​ ិន​ចាំបាច់។
• បិទដំណ�ើរការ​មុខងារ Bluetooth ន�ៅពេល​ឈប់​ប្រើ។
• បិទដំណ�ើរការ​មុខងារ Wi-Fi ន�ៅពេល​ឈប់​ប្រើ។
• បិទដំណ�ើរការ​ស្វ័យ​សមកាល​កម្មវិធដែ
ី​ ល​ត្រូវការ​ធ្វើ​សមកាល​ដូចជា​អ៊ីមែល។
• បន្ថយ​រយៈពេល​បំភ្លឺ​អេក្រង់។
• បន្ថយ​ពន្អេក្រ
លឺ​
ង់។
14
មូលដ្ឋា
បណ្ណែ​និង​ការប្រុងប្រយ័តអ
្ន​ ំពី​ការសាក​ថ្ម
• ន�ៅពេល​ថាមពល​ថខ្ស
្ម​ ោយ អាយខុនថ
​ លេ
្ម​ ចឡ�ើងទទេ
​ ។
• ប�ើ​ឧបករណ៍​អស់ប
​ ាច​ប�ើក​វិញ​បាន​ភ្លាមៗ​ទេ ន�ៅពេល​ភ្ជាប់​គ្រឿងសាក។
​ ន្ទុកទ
​ ាំងស្រុង ឧបករណ៍ម
​ ិនអ
សូមទ
​ ុកឲ
​ ្យ​ថ្ម​ដែល​អស់រ​លីង​សាក​រយៈពេល​ពីរបី​នាទីស
​ ិន សឹមប�
​ ើក​ឧបករណ៍។
• ប�ើអ
ី​ ល​ត្រូវការ​នូវ​ការភ្ជាបទ�
​ ្នកប​្រើក
​ ម្មវិធចី​្រើន​ក្នុងពេ
​ ល​តែមួយ កម្មវិធបណ
ី​
្ដាញ ឬ​កម្មវិធដែ
់​ ៅ​ឧបករណ៍​
​ ស់​ល�ឿន។ ដ�ើម្បីជ�
ផ្សេង ន�ោះ​ថ្ម​នឹងអ
​ ៀសវាង​ការបាត់បង់ថ
​ ាមពល​ក្នុងអ
​ ំឡុងពេល​ផ្ទេរ​ទិន្នន័យ ជានិច្ចការ
ី​ ាំងនេះ​បន្ទាប់ព
្ម​ ញ។
សូមប​្រើក
​ ម្មវិធទ
​ ី​សាក​ថពេ
• ការប្រើ​ប្រភព​ថាមពល​ផ្សេង​ក្រៅ​ពី​គ្រឿងសាក ដូចជា​កុំព្យូទ័រ អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ការសាក​ថ្ម​យឺត ដ�ោយសារ​វា​មាន​
ចរន្ត​អគ្គិសនីទ
​ ាប។
• ឧបករណ៍​អាច​ប្រើ​បាន ខណៈពេល​វា​កំពុង​សាក ប៉ុន្តែវ​ា​អាច​នឹងត្រូ
​ វការ​ពេល​យូរ​ទម្រាំ​តែ​វា​សាក​ថពេ
្ម​ ញ។
• ប�ើឧ
​ បករណ៍​ទទួលក
​ ារផ្គត់ផ្គង់ថ
​ ាមពល​អស្ថិរភាព ខណៈពេល​កំពុងស
​ ាក អេក្រង់ប៉ះអ
​ ាច​នឹង​មិនធ្វ
​ ើ​
មុខងារ។ ប�ើម
​ ាន​ករណី​នេះ សូមដ
​ ក​គ្រឿងសាក​ចេញ​ពី​ឧបករណ៍។
• ខណៈពេល​កំពុងស
​ ាក​ថ្ម ឧបករណ៍ន
​ ិងគ​្រឿងសាក​អាច​នឹង​ឡ�ើង​កម្ដៅ។ វា​ជា​រ�ឿង​ធម្មតា ហ�ើយន
​ ឹងម
​ ិន​
​ ាយុកាល​ឬ​ប្រសិទ្ធផល​របស់​ឧបករណ៍ទេ
ប៉ះពាល់ដ
​ ល់អ
​ ។ ប�ើថ
​ ្ម​ក្តៅ​ជាង​ធម្មតា ន�ោះ​គ្រឿងសាក​អាច​នឹង​
ឈប់​សាក។
• ប�ើអ
​ ្នកស
​ ាក​ឧបករណ៍ ខណៈពេល​ដែល​ស្នូក​ពហុបំណង​ស�ើម ន�ោះ​ឧបករណ៍​អាច​នឹងខ
​ ូច។ សូមស
​ ម្ងួត​
ស្នូក​ពហុបំណង​ឲ្យ​ស្ងួត​ទាំងស្រុង មុនពេល​សាក​ថ្ម​ឧបករណ៍។
• ប�ើឧ
​ ាក​ថ្ម​ជា​ប្រក្រតី​ទេ សូមន
​ បករណ៍​មិនស
​ ាំ​យក​ឧបករណ៍​និងគ​្រឿងសាក​ទ�ៅ​មជ្ឈមណ្ឌលស​េវា
Samsung។
ទម្រង់ស
​ ចៃ​
ំ ថាមពល
ប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់ស
​ ំចៃ​ថាមពល ដ�ើម្បីព
​ ន្យារ​ពេល​ប្រើប្រាស់​ថ្ម។
1 ចាប់ផ្ដើមក​ ម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប​ ៉ះ Smart Manager → ថ្ម។
​ ំចៃ​ថាមពល​អតិបរមា ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ការកំណត់​ការសំចៃថ
​ ាមពល មុនពេល​ចូលទម្រ
​ ង់ស
​ ំចៃ​
2 ប៉ះ ប�ើក​ទម្រង់ស
ថាមពល។
3 ប៉ះ ប្រើ។
15
មូលដ្ឋា
កាត SIM ឬ USIM
ការដំឡ�ើងក
​ ាត SIM ឬ USIM
បញ្ចូល​កាត SIM ឬ USIM ដែល​ផ្តល់ដ�
​ ោយ​អ្នកផ្ដល់​សេវា​ទូរសព្ទច
​ ល័ត។
អ្នកអាចបញ្ចូលកាត SIM ឬ USIM ចំនួនពីរ ដូច្នេះអ្នកអាចមានលេខទូរសព្ទពីរខ្សែ ឬ អ្នកផ្ដល់សេវាពីរ
ន�ៅល�ើឧបករណ៍តែមួយ។ ក្នុងត
​ ំបន់ខ
​ ្លះ ប�ើ​បញ្ចូល​កាត SIM ពីរ ក្នុងឧ
​ បករណ៍ ល្បឿន​ផ្ទេរទ
​ ិន្នន័យអ
​ ាច​យឺត​
ជាង​ការបញ្ចូលក
​ ាត SIM មួយ។
• សូមប​្រើ​តែ​កាត microSIM ប៉ុណ្ណោះ។
• សូមប្រុ
​ ងប្រយ័តក
្ន​ ុំ​ឲ្យ​បាត់ ឬ​ក៏​ឲ្យ​អ្នកផ្សេង​ប្រើ​កាត SIM ឬ USIM។ Samsung មិនទទ
​ ួលខ
​ ុស​
ត្រូវ​ល�ើ​ការខូចខាត​ឬ​ភាពមិនសុខស្រួល​ទាំងឡាយ​ណា​ដែល​ក�ើតឡ�ើងដ�
​ ោយសារ​ការបាត់ក
​ ាត ឬ​
ក៏ក
​ ាត​ត្រូវ​បាន​គេល
​ ួចឡ​�ើយ។
សេវា LTE មួយ​ចំនួនប្រហែ
​
ល​ជា​មិន​អាច​ប្រើ​បាន​ឡ�ើយ អាស្រ័យ​ល�ើ​អ្នកផ្ដល់ស​េវា។ សម្រាប់​
ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​ភាពមាន​នៃ​សេវា​នេះ សូមទ
​ ាក់ទង​អ្នកផ្តល់ស​េវា​ឲ្យ​អ្នក។
1 ដ�ោះ​គម្រប​ក្រោយ​និង​ថ្ម។
2 បញ្ចូល​កាត SIM ឬ USIM ដ�ោយ​ឲ្យ​កន្លែង​ប៉ះ​ពណ៌​មាស​ផ្កាបច់​ ុះក្រោម។
បញ្ចូលក
​ ាត SIM ឬ USIM បឋម​ទ�ៅ​ក្នុងរ​ន្ធ​កាត SIM 1 ( 1 ) និងក
​ ាត់ SIM ឬ USIM ទីពីរទ�
​ ៅ​ក្នុងរ​ន្ធ​
កាត SIM 2 ( 2 )។
ចូរ​កុំ​បញ្ចូល​កាត​មេម៉ូរី​ទ�ៅ​ក្នុងរ​ន្ធ​កាត SIM។ ប�ើ​កាត​មេម៉ូរី​ស្រាប់​តែ​ជាប់​ក្នុងរ​ន្ធ​កាត SIM សូមយ
​ ក​
ឧបករណ៍​ទ�ៅ​មជ្ឈមណ្ឌលស​េវា Samsung ដ�ើម្បី​ដ�ោះ​កាត​មេម៉ូរី។
3 ដាក់​ថ្ម​និងគ​ ម្រប​ក្រោយ​ចូលវ​ិញ។
16
មូលដ្ឋា
ការដក​កាត SIM ឬ USIM ចេញ
1 ដ�ោះ​គម្រប​ក្រោយ​និង​ថ្ម។
2 ដក​កាត SIM ឬ USIM ចេញ។
ការប្រើកាត SIM ឬ USIM ពីរ
ប�ើ​អ្នកប
​ ញ្ចូល​កាត SIM ឬ USIM ពីរ អ្នកអ
​ ាច​មាន​លេខ​ទូរសព្ទព
​ ីរខ្សែ ​ ឬ អ្នកផ្ដល់ស​េវា​ពីរ ន�ៅល�ើឧ
​ បករណ៍​
តែមួយ។
ការប្ដូរ​ឈ្មោះ​បង្ហាញ​នៃ​កាត SIM ឬ USIM
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ការភ្ជាប់ → អភិបាល​កាត SIM រួចហ�
​ ើយ​ជ្រើស​កាត SIM ឬ USIM មួយ
ដ�ើម្បីក
​ ំណត់ឈ្ម
​ ោះ​បង្ហាញ​សម្រាបក
់​ ាត​នីមួយៗ។
ការកំណត់​កាត SIM ឬ USIM ដែល​ចូលចិត្ត
ន�ៅពេល​កាត​ទាំងពីរ​ត្រូវ​បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​ហ�ើយ អ្នកអ
​ ាច​កំណត់​ការហ�ៅ​សំឡេង សារ និងស​េវា​ទិន្នន័យឲ
​ ្យ​
កាត​ជាក់លាក់ណ
​ ា​មួយ។
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ការភ្ជាប់ → អភិបាល​កាត SIM រួចហ�
​ ើយ​កណ
ំ ត់ច
​ ំណូលចិតន្ត​ៃ​មុខងារ​
សម្រាប់ក
​ ាត​របស់​អ្នក​ក្នុង កាត SIM ដែល​ចូលចិត។
្ត
17
មូលដ្ឋា
កាត​មេម៉ូរី (កាត microSD)
ការដំឡ�ើងក
​ ាត​មេម៉ូរី
ចំណុះ​នៃ​កាត​មេម៉ូរី​សម្រាបឧ
់​ បករណ៍​របស់អ
​ ្នកអ
​ ាច​ខុសគ្នាទ�
​ ៅ​តាម​ម៉ូដែល ហ�ើយក
​ ាត​មេម៉ូរី​ខលះ្ ​អាច​មិន​
ត្រូវគ្នា​ជាមួយ​ឧបករណ៍រ​បស់អ
​ ្នក អាស្រ័យ​ល�ើ​ឧស្សាហករ​និង​ប្រភេទន​ៃ​កាត​មេម៉ូរន�
ី​ ោះ។ ដ�ើម្បីប
​ ង្ហាញ​ចំណុះ​
អតិបរមា​នៃ​កាត​មេម៉ូរី​សម្រាបឧ
់​ បករណ៍រ​បស់អ
​ ្នក សូម​ម�ើល​វបសៃ ិ
Samsung។
• កាត​មេម៉ូរី​មួយ​ចំនួនអ
​ ាច​នឹងម
​ ិន​ត្រូវគ្នា​ទាំង​ស្រុង​ជាមួយ​ឧបករណ៍នេ
​ ះ​ទេ។ ការប្រើក
​ ាត​ដែល​មិន​
ត្រូវគ្នា អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ខូចឧ
​ បករណ៍ឬ
​ ​កាត​មេម៉ូរី​ន�ោះ ឬ​កធ្វ
៏​ ឲ
ើ​ ្យ​ខូចទ
​ ិន្នន័យដែ
​ ល​រក្សា​ទុកន�
​ ៅ​ក្នុង​ន�ោះ។
• សូមប្រុ
​ ងប្រយ័តក
្ន​ ្នុង​ការ​បញ្ចូល​កាត​មេម៉ូរដ�
ី​ ោយ​ឲ្យ​ជ្រុង​ខាងស្តាន�
ំ​ ៅ​ខាងល�ើ។
• ឧបករណ៍​គាំទ្រ​ប្រព័នឯ
្ធ​ កសារ FAT និង exFAT សម្រាប់​កាត​មេម៉ូរី។ ន�ៅពេល​បញ្ចូល​កាត​ដែល​
បាន​សម្អាតជ
​ ា​ប្រព័នឯ
្ធ​ កសារ​ផ្សេង ឧបករណ៍ន
​ ឹងស​្នើ​ឲ្យ​សម្អាតក
​ ាត​ន�ោះ​ឡ�ើងវិញ ឬ​ក៏​នឹងម
​ ិន​
ស្គាល់​កាត​ន�ោះ​ឡ�ើយ។ ដ�ើម្បីប​្រើក
​ ាត​មេម៉ូរី អ្នកត្រូ
​ វតែ​សម្អាតវ​ា។ ប�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកម
​ ិន​
អាច​សម្អាតប
​ ាន ឬ​ក៏​ស្គាល់ក
​ ាត​មេម៉ូរី សូមទ
​ ាក់ទង​ឧស្សាហករ​កាត​មេម៉ូរី ឬ មជ្ឈមណ្ឌលស​េវា
Samsung។
• ការសរសេរ​និងក
​ ារលុប​ទិន្នន័យញ
​ ឹកញាប់ន
​ ឹង​បន្ថយ​ជីវិត​កាត​មេម៉ូរី។
1 ដ�ោះ​គម្រប​ក្រោយ​និង​ថ្ម។
2 បញ្ចូល​កាត​មេម៉ូរី​ដ�ោយ​ឲ្យ​កន្លែង​ប៉ះ​ពណ៌​មាស​ផ្កាប់​ចុះក្រោម។
3 ដាក់​ថ្ម​និងគ​ ម្រប​ក្រោយ​ចូលវ​ិញ។
18
មូលដ្ឋា
ការដក​កាត​មេម៉ូរ​ចេ
ី ញ
មុនពេល​ដក​កាត​មេម៉ូរី​ចញ សូមដ
​ កផ្ដាច់ជ
​ ាមុន​សិន ដ�ើម្បីឲ
​ ្យ​ការដក​ចេញ​មាន​សុវត្ថិភាព។
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ Smart Manager → ឃ្លាំងផ
​ ទុក
្ → → ការកំណត់​ឃ្លាំង​ផទុក
្ →
កាត SD → ដកផ្ដាច។
់
1 ដ�ោះ​គម្រប​ក្រោយ​និង​ថ្ម។
ី​ ញ។
2 ទាញ​កាត​មេម៉ូរចេ
3 ដាក់​ថ្ម​និងគ​ ម្រប​ក្រោយ​ចូលវ​ិញ។
សូមក
​ ុំ​ដក​ឃ្លាំងផ្ទុក​ខាងក្រៅ ដូចជា​កាត​មេម៉ូរី​ឬ​ឃលា្ ំងផ្ទុក USB ខណៈពេល​ឧបករណ៍​កំពុងផ​្ទេរ​ឬ​
​ ័ត៌មាន ឬ​ក៏​ភ្លាមៗ​បន្ទាប់ព
​ ី​ផ្ទេរទ
​ ិន្នន័យ។ ការធ្វើដ
​ ូច្នោះ​អាច​បង្កឲ
​ ្យ​ខូចឬ
ចូលប្រើព
​ ​បាត់​ទិន្នន័យ ឬ​ក៏​
ខូចឃ
​ លា្ ំងផ្ទុក​ខាងក្រៅ​ឬ​ឧបករណ៍។ Samsung មិនទទ
​ ួលខ
​ ុស​ត្រូវ​ល�ើ​ការបាត់បង់ទ
​ ាំងន�ោះ​ឡ�ើយ
រួមទាំង ការបាត់បង់ទ
​ ិន្នន័យ ដែល​ក�ើតឡ�ើងព
​ ី​ការប្រើ​ខុសល�
​ ើ​ឧបករណ៍​ឃលា្ ំងផ្ទុក​ខាងក្រៅ។
ការសម្អាត​កាត​មេម៉ូរី
កាត​មេម៉ូរី​ដែល​បាន​សម្អាតល�
​ ក
ើ​ ុំព្យូទ័រ​អាច​នឹងម
​ ិនត្រូ
​ វគ្នា​ជាមួយ​ឧបករណ៍។ សូមស
​ ម្អាតក
​ ាត​មេម៉ូរី​ល�ើ​
ឧបករណ៍។
​ ម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ Smart Manager → ឃ្លាំងផ
ចាប់ផ្ដើមក
​ ្ទុក → → ការកំណត់​ឃ្លាំង​ផទុក
្ →
កាត SD → សម្អាត → សម្អាត។
មុនពេល​សម្អាតក
​ ាត​មេម៉ូរី សូមច
​ ងចាំថ
​ ា​ត្រូវ​ចម្លងទុកទ
​ ិន្នន័យស
​ ំខាន់ៗដែ
​ ល​រក្សាទុកល�
​ ើ​កាត​មេម៉ូរី​
ន�ោះ។ ការធានា​របស់​ឧស្សាហករ​មិនរ​៉ាប់រង​ល�ើ​ការបាត់បង់ទ
​ ិន្នន័យដែ
​ ល​បណ្ដាល​មក​ពី​សកម្មភាព​
របស់​អ្នកប្រើប្រាស់ឡ​�ើយ។
19
មូលដ្ឋា
ការបិទ​និង​ប�ើក​ឧបករណ៍
ចុចឲ
​ ្យ​ជាប់​ល�ើ​គ្រាប់ចុចថ
​ ាមពល​ក្នុងរ​យៈពេល​ពីរបីវ​ិនាទី ដ�ើម្បី​ប�ើក​ឧបករណ៍។
ន�ៅពេល​អ្នកប�
​ បករណ៍រ​បស់​អ្នកជ
​ ី​ធ្វើ​ការកំណត់​ទិន្នន័យឡ​�ើងវិញ សូមធ្វ
​ ត
ើ​ ាម​
​ ើកឧ
​ ា​ល�ើកដំបូង ឬ​កប
៏​ ន្ទាប់ព
​ ៀបចំ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បីរ�
ដ�ើម្បី​បិទឧ
​ បករណ៍ សូមច
​ ុចឲ
​ ាមពល រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ បិទ​ថាមពល។
​ ្យ​ជាប់​ល�ើ​គ្រាប់ចុចថ
• ប�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​គាំង​ឬ​មិនត
​ បត សូមច
​ ុចឲ
​ ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​គ្រាប់ចុចថ
​ ាមពល​និង​គ្រាប់ចុចប
​ ន្ថយ​
សំឡេង​ក្នុង​ពេល​ដំណាលគ្នាល�
​ ើសពី 7 វិនាទី ដ�ើម្បីច
​ ាប់ផ្ដើមវ​ា​ឡ�ើងវិញ។
• សូមគ�
​ ោរព​តាម​ការព្រមាន​និងក
​ ារបង្គាប់​ដែល​បាន​ប្រកាស​ពី​មន្ត្រី​មាន​សមត្ថកិចក
្ច​ ្នុងត
​ ំបន់​ដែល​
កំហិតល�
​ ក
ើ​ ារប្រើឧ
​ បករណ៍ឥ
​ តខ្សែ ដូចជា​ល�យ
ើ​ ន្តហ�ោះ និង ក្នុងម
​ ន្ទីរពេទ្យ ជាដ�ើម។
ការរ�ៀបចំ​ដំបូង
ន�ៅពេល​អ្នកប�
​ ើកឧ
​ បករណ៍រ​បស់​អ្នកជ
​ ា​ល�ើកដំបូង ឬ​កប
៏​ ន្ទាប់ព
​ ី​ធ្វើ​ការកំណត់​ទិន្នន័យឡ​�ើងវិញ សូមធ្វ
​ ត
ើ​ ាម​
ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​រ�ៀបចំ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
ទម្រង់ការ​នៃ​ការរ�ៀបចំ​ដំបូងអ
​ ាច​ខុសគ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​សុហវែ
្វ រ​របស់​ឧបករណ៍ន
​ ិងត
​ ំបន់រ​បស់​អ្នក។
1 ប�ើក​ឧបករណ៍។
​ ល​អ្នកច
​ ូលចិត្ត រួចជ​្រើស 2 ជ្រើស​ភាសា​ឧបករណ៍ដែ
។
េ�ជើសភាសា
20
មូលដ្ឋា
់​ ៅ​វា។
3 ជ្រើស​បណ្ដាញ Wi-Fi និង ភ្ជាបទ�
ប�ើ​អ្នកម
​ ិនភ
​ ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្ដាញ Wi-Fi ទេ អ្នកប្រហែ
​
ល​ជា​មិន​អាច​រ�ៀបចំ​មុខងារ​ខ្លះ​របស់ឧ
​ បករណ៍​
ឡ�ើយ ក្នុងអ
​ ំឡុងពេល​នៃ​ការរ�ៀបចំដ
​ ំបូង។
4 ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បីប​ ន្តក​ ាររ�ៀបចំ​ដបំ ូង។
5 កំណត់​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់ ដ�ើម្បីក​ ារពារ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។ អ្នកអ​ ាច​ការពារ​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួនរ​បស់​អ្នក​
ដ�ោយ​រារាំង​អ្នកដទៃ​មិនឲ
​ ្យ​ចូលប្រើឧ
​ បករណ៍​របស់​អ្នក។ ដ�ើម្បីក
​ ំណត់​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់ន�
​ ៅពេល​ក្រោយ
សូមប
​ ៉ះ មិនមែន​ឥឡូវ។
6 ជ្រើស​មុខងារ​ដែល​អ្នកច​ ង់​ប្រើ ហ�ើយ​បញ្ចប់​ការរ�ៀបចំ​ដំបូង។
គេហអេក្រង់ន
​ ឹង​លេចឡ�ើង។
Samsung Account
ការណែនាំ
Samsung Account របស់​អ្នកគ
​ ឺ​ជា​សេវា​គណនី​រួមគ្នា​ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នកប​្រើស​េវា Samsung ជាច្រើន
​ ោយ​ឧបករណ៍​ចល័ត, TVs និង វិបសៃ Samsung។ ន�ៅពេល Samsung Account របស់​
ដែល​ផ្ដល់ជូនដ�
​ ាច​ប្រើក
​ ម្មវិធដែ
​ ូន​ដ�ោយ Samsung ដ�ោយ​មិនច
អ្នក​ត្រូវ​បាន​ចុះបញ្រជី​ួច អ្នកអ
ី​ ល​ផ្ដល់ជ
​ ុះឈ្មោះចូល​គណនី​
​ ្នក។
របស់អ
បង្កើត Samsung Account របស់អ
​ ្នក ដ�ោយ​ប្រើ​អាសយដ្ឋាន​អមែ
៊ី ល​របស់​អ្នក។
ដ�ើម្បី​ពិនិត្យ​បញ្ជី​នៃ​សេវា​ដែល​អាច​ប្រើ​ជាមួយ Samsung Account របស់អ
​ ្នក សូមម�
​ ើល
account.samsung.com។ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី Samsung Account សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី
ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ គណនី → គណនី → Samsung Account → ជំនួយ។
ការចុះបញ្ជី Samsung Account របស់អ
​ ្នក
ការចុះបញ្ជី Samsung Account ថ្មី
ប�ើ​អ្នកម
​ ិនមាន Samsung Account ទេ អ្នកគ
​ ួរតែ
​ ​បង្កើតម
​ ួយ។
1 ចាប់ផ្ដើមក​ ម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប​ ៉ះ គណនី → គណនី → ថែម​គណនី។
2 ប៉ះ Samsung Account → បង្កើត​គណនី។
3 ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បីប​ ញ្ចប់​ការបង្កើតគ​ ណនី​របស់​អ្នក។
21
មូលដ្ឋា
ការចុះបញ្ជី Samsung Account ដែល​មាន​ស្រាប់
ប�ើ​អ្នកធ
​ លាប
្ ់​មាន Samsung Account រួចហ�ើយ សូមច
​ ុះបញ្ជី​វា​ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
1 ចាប់ផ្ដើមក​ ម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប​ ៉ះ គណនី → គណនី → ថែម​គណនី។
2 ប៉ះ Samsung Account។
​ ើយ​ប៉ះ ចុះឈ្មោះចូល។
3 វាយបញ្ចូល​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​និងព​ ាក្យសម្ងាតរ់​បស់​អ្នក រួចហ�
​ ច​ព័ត៌មាន​គណនី​របស់​អ្នក សូមប
ប�ើ​អ្នកភ្លេ
​ ៉ះ រក ID ឬ កំណត់​ពាក្យសម្ងាត់ឡ​�ើងវិញ។ អ្នកអ
​ ាច​រក​ឃ�ើញ​
ព័ត៌មាន​គណនីរ​បស់អ
​ ្នក ន�ៅពេល​អ្នកវ​ាយបញ្ចូលព
​ ័ត៌មាន​ចាំបាច់។
ការលុប Samsung Account របស់អ
​ ្នក
ន�ៅពេល​អ្នកល
​ ប ុ Samsung Account ដែល​អ្នក​បាន​ចុះបញ្ចេ
ជី​ ញ​ពី​ឧបករណ៍ ទិន្នន័យដ
​ ូចជា ទំនាក់ទំនង
ឬ ព្រឹត្តិការណ៍ ក៏ន
​ ឹងត្រូ
​ ងដែរ។
​ វ​បាន​លុបផ
1 ចាប់ផ្ដើមក​ ម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប​ ៉ះ គណនី → គណនី។
2 ប៉ះ Samsung Account → → លុប​គណនី។
3 វាយបញ្ចូល​ពាក្យសម្ងាត់ Samsung Account របស់​អ្នក ហ�ើយប​ ៉ះ បញ្ជាក់។
ការផ្ទេរ​ទិន្នន័យ​ពី​ឧបករណ៍​ពីមុនរ​បស់​អ្នក
អ្នកអ
​ ាច​ចម្លងទ
​ ិន្នន័យរ​បស់​អ្នក ដូចជា​រូប ទំនាក់ទំនង និងក
​ ម្មវិធី ពីឧ
​ បករណ៍ព
​ ីមុនរ​បស់​អ្នកត
​ ាម Smart
Switch។
• មុខងារ​នេះ​ប្រហែល​ជា​មិន​ទទួលក
​ ារគាំទ្រ​ឡ�ើយ​ល�ើ​ឧបករណ៍​ឬ​កុំព្យូទ័រខ
​ ្លះ។
• អនុវត្តដែ
​ នកំណត់។ ចូលម�ើល www.samsung.com/smartswitch សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​
លម្អិត។ Samsung គ�ោរព​សិទ្ធិអ
​ ្នកនិពន្ធយ
​ ៉ាង​មធ្យ័ត។ សូមផ​្ទេរតែ
​ ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដែល​ជា​របស់​អ្នក
ឬ​កអ
៏​ ្នក​មាន​សិទ្ធិក
​ ្នុងក
​ ារផ្ទេរ​ប៉ុណ្ណោះ។
22
មូលដ្ឋា
Smart Switch
ផ្ទេរ​ទិន្នន័យរ​វាង​ឧបករណ៍​ចល័តត
​ ាម Smart Switch។ ប�ើ​អ្នកម
​ ិនម
​ ាន​កម្មវិធី​ទេ សូមទ
​ ាញយក​វា​ពី
Galaxy Apps ឬ ហាង Play។
ការផ្ទេរ​ទិន្នន័យ​ពី​ឧបករណ៍​ចល័ត
ផ្ទេរ​ទិន្នន័យព
​ ី​ឧបករណ៍ព
​ ីមុនរ​បស់​អ្នកម
​ ក​ដាក់​ក្នុងឧ
​ បករណ៍​ថ្មី​របស់អ
​ ្នក។
1 ល�ើ​ឧបករណ៍​ទាំងពីរ សូមទ​ ាញយក​និង​ដំឡ�ើង Smart Switch ពី Galaxy Apps ឬ ហាង Play។
​ ៅ​ជិតគ
​ ្នា។
2 ដាក់​ឧបករណ៍ន�
3 ចាប់ផ្ដើម Smart Switch ល�ើ​ឧបករណ៍ទ​ ាំងពីរ។
4 ល�ើ​ឧបករណ៍​ពីមុន សូមប​ ៉ះ ឥតខ្សែ → ផ្ញើ។
5 ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក សូមប​ ៉ះ ឥតខ្សែ → ទទួល រួច​ជ្រើស​ប្រភេទន​ៃ​ឧបករណ៍​ពីមុន។
6 ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បីផ​្ទេរ​ទិន្នន័យព​ ី​ឧបករណ៍​ពីមុនរ​បស់​អ្នក។
23
មូលដ្ឋា
ការផ្ទេរ​ទិន្នន័យ​ដ�ោយ​ប្រើ​ឃ្លាំងផ្ទុកខ
​ ាងក្រៅ
ផ្ទេរ​ទិន្នន័យដ�
​ ោយ​ប្រើ​ឃ្លាំងផ្ទុក​ខាងក្រៅ ដូចជា​កាត microSD។
​ ៅ​ឃ្លាំងផ្ទុក​ខាងក្រៅ។
1 ផ្ទេរទ​ ិន្នន័យព​ ី​ឧបករណ៍ព​ ីមុនទ�
​ ្លាំងផ្ទុក​ខាងក្រៅ​ជាមួយ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
2 បញ្ចូល​ឬភ​ ្ជាប់​ឧបករណ៍ឃ
3 ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក សូមច​ ាប់ផ្ដើមក​ ម្មវិធី Smart Switch ហ�ើយ​ប៉ះ ឃ្លាំងផ្ទុកខ​ ាងក្រៅ → ស្ដារ។
4 ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បីផ​្ទេរ​ទិន្នន័យព​ ី​ឃ្លាំងផ្ទុក​ខាងក្រៅ។
ការផ្ទេរ​ទិន្នន័យច
​ ម្លងទុក​ពី​កុំព្យូទ័រ
ផ្ទេរ​ទិន្នន័យរ​វាង​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកន
​ ិង​កុំព្យូទ័រ។ អ្នកត្រូ
​ វតែ​ទាញយក​កម្មវិធី Smart Switch សម្រាប់ក
​ ុំព្យូទ័រ​
ពី www.samsung.com/smartswitch។ ចម្លងទុកទ
​ ិន្នន័យព
​ ី​ឧបករណ៍​ពីមុនទ�
​ ៅ​កុំព្យូទ័រ និង នាំចូល​
ទិន្នន័យដ
​ ាក់​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
1 ន�ៅល�ើ​កុំព្យូទ័រ សូមច​ ូលទ�ៅ www.samsung.com/smartswitch ដ�ើម្បី​ទាញយក Smart
Switch។
2 ន�ៅល�ើ​កុំព្យូទ័រ សូមច​ ាប់ផ្ដើម Smart Switch។
ប�ើ​ឧបករណ៍​ពីមុនរ​បស់​អ្នកម
​ ិនមែន​ជា​ឧបករណ៍ Samsung សូមច
​ ម្លងទុកទ
​ ិន្នន័យទ�
​ ៅ​កុំព្យូទ័រ​
ដ�ោយ​ប្រើក
​ ម្មវិធដែ
ី​ ល​ផ្ដល់ជ
​ ូន​ដ�ោយ​ឧស្សាហករ​នៃ​ឧបករណ៍​ន�ោះ។ បន្ទាប់ម
​ ក សូមរ​ំលង​ទ�ៅ​ជំហាន​
ទី​ប្រាំ។
​ ៅ​កុំព្យូទ័រ ដ�ោយ​ប្រើ​ខ្សែ USB របស់ឧ
​ បករណ៍។
3 ភ្ជាប់​ឧបករណ៍​ពីមុនរ​បស់​អ្នកទ�
​ ើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បីច
​ ម្លងទុកទ
​ ិន្នន័យព
​ ី​ឧបករណ៍​ន�ោះ។ បន្ទាប់ម
​ក
4 ន�ៅល�ើ​កុំព្យូទ័រ សូមធ្វ
សូមផ
​ ្តាច់​ឧបករណ៍​ពីមុនចេ
​ ញ​ពី​កុំព្យូទ័រ។
​ ៅ​កុំព្យូទ័រ​ដ�ោយ​ប្រើ​ខ្សែ USB។
5 ភ្ជាប់​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកទ�
​ ើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បីផ​្ទេរ​ទិន្នន័យដ
​ ាក់​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
6 ន�ៅល�ើ​កុំព្យូទ័រ សូមធ្វ
24
មូលដ្ឋា
ការយល់ដឹងអ
​ ំពី​អេក្រង់
ការត្រួតត្រា​អេក្រង់ប៉ះ
• កុំ​ឲ្យ​អេក្រង់ប៉ះស
​ ្ថិតន�
​ ៅ​ប៉ះជ
​ ាប់​នឹងឧ
​ បករណ៍​អគ្គិសនីផ​្សេងទ�ៀត។ ការបង្អស់ប
​ ន្ទុក​
អេឡិចត្រូស្តាទិកអ
​ ាច​ធ្វឲ
ើ​ ្យ​អេក្រង់ប៉ះធ្វ
​ ើ​មុខងារ​ខុស​ប្រក្រតី។
• ដ�ើម្បី​ជ�ៀសវាង​ការខូចអេក្រ
​
ង់ប៉ះ សូមក
​ ុំ​ឲ្យ​មុតស្រួច​ប៉ះវ​ា ឬ​កប៏​្រើម្រា
​ មដៃ​សង្កតវ់​ា​ដ�ោយ​កម្លាំង​
ធ្ងន់ៗ។
• ការទុកឲ
​ ្យ​អេក្រង់ប៉ះន�
​ ៅ​ស្ងៀម​ក្នុងរ​យៈពេល​យូរ​អាច​បណ្តាល​ឲ្យ​មាន​សំណល់រ​ូប (ឆេះ​អេក្រង់) ឬ
រូប​ស្រម�ោល​ខ្មៅ។ បិទអេក្រ
​
ង់ប៉ះ ន�ៅពេល​អ្នកម
​ ិន​ប្រើ​ឧបករណ៍។
• ឧបករណ៍​អាច​មិនស
​ ្គាល់ក
​ ារបញ្ចូលដ�
​ ោយ​ការប៉ះ​ន�ៅ​ក្បែរ​គែម​នៃ​អេក្រង់ ដែល​វា​ស្ថិតន�
​ ៅ​ក្រៅ​ផ្ទៃ​
បញ្ចូលក
​ ារប៉ះ។
• យ�ើងស
​ ូមណ​ែនាំ​ឲ្យ​ប្រើ​ម្រាមដៃ​ន�ៅពេល​ប្រើ​អេក្រង់ប៉ះ។
ការប៉ះ
ប៉ះ​អេក្រង់។
ការប៉ះ​ជាប់
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​អេក្រង់ក
​ ្នុង​ពេល​ប្រមាណ 2 វិនាទី។
25
មូលដ្ឋា
ការចាប់អូស
ប៉ះ​ជាប់ល�
​ ធ
ើ​ ាតុ​មួយ ហ�ើយ​អូសវ​ា​ទ�ៅ​ទីតាំង​
គ�ោលដ�ៅ។
ការប៉ះ​ពីរដង
ប៉ះ​ពីរដង​ល�ើ​អេក្រង់។
ការអូស
អូសឡ​�ើងល�ើ ចុះក្រោម មក​ឆ្វេង ឬ​ទ�ៅ​ស្តាំ។
ការញែក និង ការក�ៀប
ញែក​ម្រាមដៃ​ពីរ​ចេញ​ពី​គ្នា ឬ ក�ៀប​ល�ើ​អេក្រង់។
26
មូលដ្ឋា
របារ​រុករក (ប៊ូតុង​ទន់)
ន�ៅពេល​អ្នកប�
​ ើកឧ
​ បករណ៍ ប៊ូតុងទ
​ ន់ន
​ ឹង​លេចឡ�ើងល�ើរ​បារ​រុករក​ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងក្រោម​នៃ​អេក្រង់។ ប៊ូតុងទ
​ ន់​
ត្រូវ​បាន​កំណត់ត
​ ាម​លំនាំដ�ើមជ
​ ា ប៊ូតុងថ
​ ្មីៗ គេហប៊ូតុង និងប
​ ៊ូតុងថ
​ យ។ មុខងារ​នៃ​ប៊ូតុងអ
​ ាច​ផ្លាស់ប្តូរទ�
​ ៅ​តាម​
កម្មវិធដែ
ី​ ល​កំពុងប​្រើប
​ ច្ចុប្បន្ន ឬ បរិស្ថាន​នៃ​ការប្រើប្រាស់។
ប៊ូតុងថ�ីៗ
ប៊ូតុងថយ
េគហប៊ូតុង
ប៊ូតុង
មុខងារ
ថ្មីៗ
គេហ
ថយ
• ប៉ះ ដ�ើម្បីប�
​ ើក​បញ្ជី​កម្មវិធថ
ី​ ្មីៗ។
• ប៉ះ ដ�ើម្បីត្រឡប
​
់​ ក​គេហអេក្រង់។
ម
• ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ ដ�ើម្បីច
​ ាប់ផ្ដើម Google Assistant។
• ប៉ះ ដ�ើម្បីត្រឡប
​
ទ�
់​ ៅ​អេក្រង់ព
​ ីមុន។
ការកំណត់​របារ​រុករក
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ អេក្រង់ → របារ​រុករក រួចហ�
​ ើយជ​្រើសជ
​ ម្រើសម
​ ួយ។
• ប្លង​ប
់ ៊ូតុង៖ ផ្លាស់ប្ដូរ​លំដាប់ន​ៃ​ប៊ូតុងល�
​ ើ​របារ​រុករក។
27
មូលដ្ឋា
គេហអេក្រង់ និង អេក្រង់ក
​ ម្មវិធី
គេហអេក្រង់គ
​ ឺ​ជា​ចំណុច​ចាប់ផ្ដើមសម្រាប
​
ច
់​ ូលប្រើម
​ ុខងារ​ទាំងអស់រ​បស់​ឧបករណ៍។ វា​បង្ហាញ​វីដជីត ផ្លូវកាត់​
ទ�ៅ​កាន់​កម្មវិធី ជាដ�ើម។
អេក្រង់ក
​ ម្មវិធប
ី​ ង្ហាញ​អាយខុនសម្រាប
​
ក
់​ ម្មវិធី​ទាំងអស់ រួមទាំងក
​ ម្មវិធី​ដែល​បាន​ដំឡ�ើងថ
​ ្មីៗ។
អេក្រង់អ
​ ាច​លេចឡ�ើងខ
​ ុសៗ​គ្នា អាស្រ័យ​ល�ត
ើ​ ំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
វ�ដជីត
កម�វ�ធី
សឺមី
ស��ាបង�ាញេអ�កង់
កម�វ�ធសំ
ី ណព�
រ�ាររុករក (ប៊ូតុងទន់)
28
មូលដ្ឋា
ការប្ដូរ​រវាង​គេហអេក្រង់ន
​ ិង​អេក្រង់​កម្មវិធី
ល�ើ​គេហអេក្រង់ សូមអ
​ ូស​ឡ�ើងល�ើ ដ�ើម្បីប�
​ ើក​អេក្រង់ក
​ ម្មវិធី។ ដ�ើម្បីត្រឡប
​
ទ�
់​ ៅ​គេហអេក្រង់វ​ិញ សូមអ
​ ូស​
ចុះក្រោម​ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ម្មវិធី។
ជម្រើសផ​្សេង សូមប
​ ៉ះ​គេហប៊ូតុងឬ
​ ​ប៊ូតុងថ
​ យ។
េគហេអ�កង់
េអ�កង់កម�វ�ធី
29
មូលដ្ឋា
ការផ្លាស់ទធ
ី​ ាតុ
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​ធាតុ​មួយ រួចហ�
​ ើយ​អូសវ​ា​ទ�ៅ​ទីកន្លែង​ថ្មី។ ដ�ើម្បីផ
​ ្លាស់ទធ
ី​ ាតុន�
​ ោះ​ទ�ៅ​ផ្ទាំង​មួយ​ទ�ៀត សូមអ
​ ូសវ​ា​
ទ�ៅ​ជ្រុង​នៃ​អេក្រង់។
ដ�ើម្បី​ថែម​ផ្លូវកាត់​ទ�ៅ​កាន់​កម្មវិធម
ី​ ួយ​ន�ៅល�ើ​គេហអេក្រង់ សូមប
​ ៉ះឲ
​ ្យ​ជាប់ល�
​ ធ
ើ​ ាតុ​មួយ ល�ើអេក្រ
​
ង់ក
​ ម្មវិធី
រួច​ហ�ើយអ
​ ូសវ​ា​ទ�ៅ​ផ្នែកខ
​ ាងល�ើឬ
​ ​ខាងក្រោម​នៃ​អេក្រង់។ ផ្លូវកាត់ទ�
​ ៅកាន់​កម្មវិធន
ី​ ឹង​ត្រូវ​បាន​ថែម​ល�ើ​
គេហអេក្រង់។
អ្នកក
​ ៏​អាច​ផ្លាស់ទក
ី​ ម្មវិធី​ដែល​ប្រើ​ញឹកញាប់​ទ�ៅ​តំបន់ផ
​ ្លូវកាត់ន�
​ ៅ​ផ្នែក​ខាងក្រោម​នៃ​គេហអេក្រង់ផ
​ ងដែរ។
ការបង្កើតស
​ ឺមី
បង្កើតស
​ ឺមន
ី​ ិងប្រ
​ មូលក
​ ម្មវិធី​ស្រដ�ៀងគ្នាដ�
​ ើម្បី​ចូលប្រើន
​ ិង​ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធទ
ី​ ាំងន�ោះ​យ៉ាង​រហ័ស។
ី ូមប
​ ៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​កម្មវិធម
ី​ ួយ រួច​ហ�ើយ​អូសវ​ា​ដាក់ល�
​ ើ​កម្មវិធម
ី​ ួយ​
1 ន�ៅ​ល�ើ​គេហអេក្រង់ឬ​ ​អេក្រង់ក​ ម្មវិធ ស
ទ�ៀត។
ី​ ោះ​ន�ៅពេល​ស៊ុមស
​ ឺមលេ
ី​ ចឡ�ើងជ
​ ុំវិញ​កម្មវិធី​ទាំងន�ោះ។
2 ទម្លាក់ក​ ម្មវិធន�
សឺមថ
ី​ ្មី​ដែល​មាន​កម្មវិធដែ
ី​ ល​បាន​ជ្រើស​នឹងត្រូ
​ វ​បាន​បង្កើត។ ប៉ះ វាយបញ្ចូល​ឈ្មោះ​សឺមី រួចវ​ាយបញ្ចូល​
ឈ្មោះ​សឺមី។
• ការថែម​កម្មវិធី​ច្រើនទ�ៀត
អ្នកអ
​ ាច​ថែម​កម្មវិធម
ី​ ួយ​ដ�ោយ​ចាប់​អូសវ​ា​ចូលទ�
​ ៅក្នុង​សឺមន�
ី​ ោះ។
• ការផ្លាស់ទក
ី​ ម្មវិធី​ចេញ​ពី​សឺមី
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ក
ើ​ ម្មវិធម
ី​ ួយ ដ�ើម្បីអ
​ ូសវ​ា​ទ�ៅ​ទីកន្លែង​ថ្មី។
• ការលុបស
​ ឺមី
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​សឺមម
ី​ ួយ រួចហ�
​ ើយប
​ ៉ះ លុបស
​ ឺម។
ី មាន​តែ​សឺមប
ី​ ៉ុណ្ណោះ​ដែល​នឹងត្រូ
​ វ​បាន​លប
ុ ។ កម្មវិធន�
ី​ ៅ​
ក្នុងស
​ ឺមន�
ី​ ោះ​នឹង​ត្រូវ​បាន​ប្ដូរ​ទីកន្លែង​ត្រឡបទ�
់​ ៅ​អេក្រង់ក
​ ម្មវិធវី​ិញ។
30
មូលដ្ឋា
ការកែ​គេហអេក្រង់
ន�ៅល�ើ​គេហអេក្រង់ សូមប
​ ៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​ផ្ទៃ​ទទេ ឬ​ក៏​ក�ៀប​ម្រាមដៃ​របស់អ
​ ្នក​ចូលគ្នា ដ�ើម្បីច
​ ូលប្រើជ
​ ម្រើសកែ
​ ។
អ្នកអ
​ ាច​កំណត់រ​ូបផ្ទៃអេក្រង់ ថែម​វីដជីត ជាដ�ើម។ អ្នកក
​ ៏​អាច​រ�ៀប​ផ្ទាំង​គេហអេក្រង់ឡ​�ើងវិញ​ផងដែរ។
• រូប​ផ្ទៃ​អេក្រង់៖ ប្ដូរ​ការកំណត់​រូបផ្ទៃអេក្រង់សម្រាប
​
គេ
់​ ហអេក្រង់ន
​ ិងអេក្រ
ង់ជ
​ ាប់ស�ោ។
​
• វីដជីត៖ វីដជីតគ
​ ឺ​ជា​កម្មវិធត
ី​ ូចៗ​ដែល​ចាប់ផ្ដើមម
​ ុខងារ​កម្មវិធជ
ី​ ាក់លាក់ ដ�ើម្បី​ផ្ដល់ព
​ ័ត៌មាន​និងក
​ ារចូលប្រើ​
​ ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​វីដជីត រួចហ�
​ ើយ​អូសវ​ា​ទ�ៅ​គេហអេក្រង់។
ងាយស្រួល​ន�ៅល�ើ​គេហអេក្រង់រ​បស់​អ្នក។ ប៉ះឲ
វីដជីតន
​ ឹងត្រូ
​ វ​បាន​ថែម​ល�ើ​គេហអេក្រង់។
• ការកំណត់​គេហអេក្រង់៖ ប្ដូរ​ការកំណត់ន​ៃ​គេហអេក្រង់។
31
មូលដ្ឋា
អាយខុន​សញ្ញាបង្ហាញ
អាយខុន​សញ្ញាបង្ហាញ​លេចឡ�ើងល�ើរ​បារ​ស្ថានភាព​ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងល�ើន​ៃ​អេក្រង់។ អាយខុនដែ
​ ល​បាន​រាយ​ក្នុង​
តារាង​ខាងក្រោម​គឺ​ប្រើច​្រើន​បំផុត។
របារ​ស្ថានភាព​ប្រហែល​ជា​មិន​លេចឡ�ើងន�
​ ៅ​ផ្នែក​ខាងល�ើន​ៃ​អេក្រង់ក
​ ្នុងក
​ ម្មវិធខ
ី​ ្លះ​ឡ�ើយ។ ដ�ើម្បី​
បង្ហាញ​របារ​ស្ថានភាព សូមអ
​ ូស​ផ្នែក​ខាងល�ើអេក្រ
​
ង់ច
​ ុះក្រោម។
អាយខុន
អត្ថន័យ
គ្មាន​រលកសញ្ញា
/
កម្លាំងរ​លកសញ្ញា
/
កាត SIM ឬ USIM ដែលចូលចិត្តសម្រាប់ការហ�ៅ
រ៉ូមីង (ន�ៅ​ក្រៅ​តំបន់ស​េវា​ធម្មតា)
បាន​ភ្ជាប់​បណ្ដាញ GPRS
បាន​ភ្ជាប់​បណ្ដាញ EDGE
បាន​ភ្ជាប់​បណ្ដាញ UMTS
បាន​ភ្ជាប់​បណ្ដាញ HSDPA
បាន​ភ្ជាប់​បណ្ដាញ HSPA+
/
បាន​ភ្ជាប់​បណ្ដាញ LTE
បាន​ភ្ជាប់ Wi-Fi
បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ Bluetooth
កំពុងប​្រើ​សេវា​ទីកន្លែង
កំពុងហ�
​ ៅ​ទូរសព្ទ
ខកខាន​ការហ�ៅ
សារ​អត្ថបទ​ឬ​ពហុព័ត៌មាន​ថ្មី
បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​ម�៉ោងរ�ោទ៍
បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ កុរំ​ំខាន
បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់ញ
​ ័រ
បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់យ
​ ន្តហ�ោះ
បញ្ហា​បាន​ក�ើតឡ�ើង ឬ ត្រូវការ​នូវ​ការប្រុងប្រយ័ត្ន
កំពុងស
​ ាក​ថ្ម
កម្រិត​ថាមពល​ថ្ម
32
មូលដ្ឋា
អេក្រង់​ជាប់ស�ោ
ការចុច​គ្រាប់ចុចថ
​ ាមពល​នឹង​បិទ​អេក្រង់ ហ�ើយច
​ ាក់ស�ោ​វា។ ដូចគ្នានេ
​ ះ​ដែរ អេក្រង់ន
​ ឹង​បិទ ហ�ើយច
​ ាក់ស�ោ​
ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ប�ឧ
ើ​ បករណ៍ម
​ ិនត្រូ
​ វ​បាន​ប្រើ​ក្នុងរ​យៈពេល​ដែល​បាន​កំណត់។
ដ�ើម្បី​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់ សូមអ
​ ូសទ�
​ ៅ​ទិសដ�ៅ​ណា​មួយ ន�ៅពេល​អេក្រង់​ប�ើក។
ប�ើ​អេក្រង់រ​លត់ សូមច
​ ុច​គ្រាប់ចុចថ
​ ាមពល​ដ�ើម្បី​ប�ើក​អេក្រង់។
េអ�កង់ជាប់េសោ
33
មូលដ្ឋា
ការប្ដូរ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់ សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ អេក្រង់​ជាប់ស�ោ និង សន្តិសុខ → ប្រភេទ​
ស�ោ​អេក្រង់ រួច​ជ្រើសវ​ិធី​មួយ។
ន�ៅពេល​អ្នកក
​ណ
ំ ត់​លំនាំ, PIN ឬ ពាក្យសម្ងាតសម្រាប
់​
់​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់ អ្នកអ
​ ាច​ការពារ​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន​
​ បករណ៍​របស់​អ្នក។ បន្ទាប់ព
​ ី​កំណត់​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់
របស់​អ្នក ដ�ោយ​រារាំង​អ្នកដទៃ​មិន​ឲ្យ​ចូលប្រើឧ
ឧបករណ៍​នឹងត្រូ
​ វការ​កូដ​ដ�ោះស�ោ គ្រប់ពេល​ដ�ោះស�ោ​វា។
• អូស៖ អូសទ�
​ ៅ​ទិសដ�ៅ​ណា​មួយ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បីដ�
​ ោះស�ោ​វា។
• លំនាំ៖ គូសល
​ ំនាំដ�
​ ោយ​ប្រើ​ចណ
ំ ុច​បួនឬ
​ ច​្រើន​ជាង​នេះ ដ�ើម្បីដ�
​ ោះស�ោ​អេក្រង់។
• PIN៖ វាយបញ្ចូល PIN ដែល​មាន​យ៉ាងតិច​បួន​លេខ ដ�ើម្បីដ�
​ ោះស�ោ​អេក្រង់។
• ពាក្យ​សម្ងាត់៖ វាយបញ្ចូល​ពាក្យសម្ងាតដែ
់​ ល​មាន​តួអក្សរ លេខ ឬ​និមិត្តសញ្ញាយ
​ ៉ាងតិច​បួនត
​ ួ ដ�ើម្បី​
ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់។
• គ្មាន៖ មិនក
​ណ
ំ ត់​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់។
ការថត​រូបអេក្រង់
ថត​រូបអេក្រង់ ខណៈពេល​កំពុង​ប្រើឧ
​ បករណ៍។
ចុចឲ
​ ្យ​ជាប់​ល�ើ​គ្រាប់ចុចប
​ ន្ថយ​សំឡេង​និង​គ្រាប់ចុចថ
​ ាមពល​ក្នុង​ពេល​ដណ
ំ ាល​គ្នា។ អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​រប
ូ ​ដែល​
បាន​ថត​ក្នុង វិចិត្រសាល។
អ្នកម
​ ិន​អាច​ថត​រូបអេក្រង់​ទេ ខណៈពេល​កំពុងប​្រើក
​ ម្មវិធន
ី​ ិងមុខងារ​ខ្លះ។
34
មូលដ្ឋា
ផ្ទាំង​ជូនដំណឹង
ន�ៅពេល​អ្នកទទ
​ ួលក
​ ារជូនដំណឹងថ
​ ្មី ដូចជា​សារ​ឬ​ការហ�ៅ​ដែល​បាន​ខកខាន ន�ោះ​អាយខុនស
​ ញ្ញាបង្ហាញ​
នឹងលេ
​ ចឡ�ើងល�ើរ​បារ​ស្ថានភាព។ ដ�ើម្បីឃ�
​ ើញ​ព័ត៌មាន​ច្រើនទ�ៀត​អំពអ
ី​ ាយខុន​ទាំងន�ោះ សូមប�
​ ើក​ផ្ទាំង​
​ ិងប
ជូនដំណឹងន
​ ង្ហាញ​ព័ត៌មាន​លម្អិត។
ដ�ើម្បី​ប�ើក​ផ្ទាំងជ
​ ូនដំណឹង សូមអ
​ ូសរ​បារ​ស្ថានភាព​ចុះក្រោម។ ដ�ើម្បីប
​ ិទ​ផ្ទាំងជ
​ ូនដំណឹង សូមអ
​ ូសអេក្រ
​
ង់​
ឡ�ើងល�ើ។
អ្នកអ
​ ាច​ប�ើកផ្ទា
​ ំង​ជូនដំណឹង សូម្បីល�
​ ើ​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ​កដ�
៏​ ោយ។
អ្នកអ
​ ាច​ប្រើ​មុខងារ​ខាងក្រោម​ល�ើ​ផ្ទាំង​ជូនដំណឹង។
ចាប់េផ�ើម ការកំណត់។
ប៊ូតុងការកំណត់រហ័ស
បង�ាញព័ត៌មានលម�ិតៃនការជូនដំណឹង
រួចេធ�ើសកម�ភាពេផ�ងៗ
ចូលេ�បើការកំណត់ៃនការជូនដំណឹង
ជ�មះការជូនដំណឹងទាំងអស់
35
មូលដ្ឋា
ការប្រើ​ប៊ូតុងក
​ ារកំណត់​រហ័ស
ប៉ះ​ប៊ូតុងក
​ ារកំណត់​រហ័ស ដ�ើម្បីប�
​ ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ​មួយ​ចំនួន។ អូសផ្ទា
​ ំង​ជូនដំណឹងច
​ ុះក្រោម ដ�ើម្បីឃ�
​ ើញ​
ប៊ូតុងច​្រើនទ�ៀត។
ដ�ើម្បី​ប្តូរ​ការកំណត់​មុខងារ​នានា សូមប
​ ៉ះ​អត្ថបទ​ក្រោម​ប៊ូតុងន
​ ីមួយៗ ឬ​ក៏​ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​ប៊ូតុងម
​ ួយ។
ដ�ើម្បី​រ�ៀបចំប
​ ៊ូតុងឡ​�ើងវិញ សូមប
​ ៉ះ → លំដាប់ប
​ ៊ូតុង, ប៉ះឲ
​ ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​ប៊ូតុងម
​ ួយ រួច​ហ�ើយ​អូសវ​ា​ទ�ៅ​ទីកន្លែង​
មួយ​ទ�ៀត។
36
មូលដ្ឋា
ការវាយបញ្ចូល​អត្ថបទ
ប្លង់​ក្ដារចុច
ក្ដារចុចលេចឡ�ើងដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ ន�ៅពេលអ្នកវាយបញ្ចូលអត្ថបទដ�ើម្បីផ្ញើសារ ជាដ�ើម។
ការវាយបញ្ចូល​អត្ថបទ​ជា​ភាសា​ខ្លះម
​ ិនទទ
​ ួលក
​ ារគាំទ្រ​ទេ។ ដ�ើម្បីវ​ាយបញ្ចូល​អត្ថបទ អ្នកត្រូ
​ វ​ប្ដូរ​
ភាសា​បញ្ចូល​ជា​ភាសា​ដែល​ទទួលក
​ ារគាំទ្រ។
វាយប���លអក�រធំ។
ស�មាប់អក�រធំទាំងអស់
សូមប៉ះវាពីរដង។
លុបតួរពីមុខ
វាយប���លស��ាវណ�យុត�។
ចុះបន�ាត់
ប��រការកំណត់ក�ារចុច។
វាយប���លដំណកឃ�ា
ការប្ដូរ​ភាសា​បញ្ចូល
→ ភាសា និង ប្រភេទ → គ្រប់គ្រង​ភាសា​បញ្ចូល រួចហ�
ប៉ះ
​ ើយ​ជ្រើស​ភាសា​ដែល​ត្រូវ​ប្រើ។ ន�ៅពេល​អ្នក​
ជ្រើស​ភាសា​ចាប់ពព
ី​ ីរ​ឡ�ើង​ទ�ៅ អ្នកអ
​ ាច​ប្ដូរ​រវាង​ភាសា​បញ្ចូល ដ�ោយ​អស
​ ក​ឆ្វេង​ឬទ�
ូ ម
​ ៅ​ស្តាំ​ន�ៅ​ល�ើ​គ្រាប់ចុច​
ដំណកឃ្លា។
ការប្ដូរ​ក្ដារចុច
ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ក្តាចុច។
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ប្រភេទក
​ ្តាចុច សូមប
​ ៉ះ
ដែល​អ្នកច
​ ង់ប
​ ាន។
→ ភាសា និង ប្រភេទ, ជ្រើសភ
​ ាសា​មួយ រួចហ�
​ ើយជ​្រើស​ប្រភេទក
​ ្ដារចុច​
ល�ើ ក្ដារចុច 3x4 គ្រាប់ចុចម
​ ួយ​មាន​តួអក្សរ​បី​ឬ​បួន។ ដ�ើម្បីវ​ាយបញ្ចូល​តួអក្សរ​មួយ សូម​ប៉ះ​គ្រាប់ចុច​
ន�ោះ​ដដែលៗ​ទាល់តែត
​ ួអក្សរ​ដែល​ចង់ប
​ ាន​លេចឡ�ើង។
37
មូលដ្ឋា
មុខងារ​ក្ដារចុច​បន្ថែម
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ ដ�ើម្បី​ប្រើ​មុខងារ​ផ្សេងៗ។ អាយខុនផ​្សេងទ�ៀត​អាច​លេចឡ�ើងជ
​ ំនស
ួ ឲ
​ ្យ​អាយខុន
អាស្រ័យ​ល�ើ​មុខងារ​ចុងក្រោយ​បំផុតដែ
​ ល​ត្រូវ​បាន​ប្រើ។
មុខងារ​ខលះ្ ​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​ប្រើប
​ ាន​ឡ�ើយ អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្ដល់ស​េវា។
•
: បញ្ចូលអ
​ ត្ថបទ​ដ�ោយ​សំឡេង។
•
: បញ្ចូលស
​ ញ្ញារម្មណ៍។
•
: ប្ដូរ​ក្ដារចុចសម្រាប
​
ប្រ
់​ តិបត្តិការ​ប្រើ​ដៃម្ខាង។
•
: ប្ដូរ​ការកំណត់​ក្ដារចុច។
ការចម្លង និង ការបិទភ្ជាប់
​ ើ​អត្ថបទ។
1 ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
2 អូស ឬ ដ�ើម្បី​ជ្រើស​អត្ថបទ​ដែល​ចង់​បាន ឬ​ក៏​ប៉ះ ជ្រើស​ទាំងអស់ ដ�ើម្បី​ជ្រើសអ​ ត្ថបទ​ទាំងអស់។
3 ប៉ះ ចម្លង ឬ កាត់។
​ ង់​កន្លែង​ដែល​ត្រូវ​បញ្ចូល​អត្ថបទ ហ�ើយប
​ ៉ះ បិទភ្ជាប់។
4 ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ត្រ
38
កម្មវិធី និង មុខងារ
ការដំឡ�ើងឬ
​ ​ការលុបក
​ ម្មវិធី
Galaxy Apps
ទិញ​និងទ
​ ាញយក​កម្មវិធី។ អ្នកអ
​ ាច​ទាញយក​កម្មវិធដែ
ី​ ល​បង្កើតឡ​�ើងជ
​ ាពិសេស​សម្រាបឧ
់​ បករណ៍
Samsung Galaxy។
​ ម្មវិធី Galaxy Apps។
ចាប់ផ្ដើមក
កម្មវិធនេ
ី​ ះ​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​ប្រើប
​ ាន អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
ការដំឡ�ើងក
​ ម្មវិធី
ប�ើករក​កម្មវិធត
ី​ ាម​ប្រភេទ ឬ​ក៏​ប៉ះ​វាល​ស្វែងរក ដ�ើម្បីស្វែ
​ ងរក​ពាក្យគន្លឹះ។
ជ្រើសក
​ ម្មវិធម
​ ៉ះ ដំឡ�ើង។ ដ�ើម្បីទ
​ ិញ​
ី​ ួយ ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​អំពវី​ា។ ដ�ើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធឥ
ី​ តគិតថ្លៃ សូមប
និងទ
​ ាញយក​កម្មវិធគ
ី​ ិតថ្លៃ សូមប
​ ើ​អេក្រង់។
​ ៉ះ​តម្លៃ និង ធ្វើត
​ ាម​ការណែនាំល�
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ការកំណត់​ស្វ័យ​អាប់ដេត សូមប
​ ៉ះ → ការកំណត់ → ស្វ័យ​អាប់ដេត​កម្មវិធី រួច​ជ្រើស​
ជម្រើសម
​ ួយ។
ហាង Play
ទិញ​និងទ
​ ាញយក​កម្មវិធី។
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ហាង Play។
ការដំឡ�ើងក
​ ម្មវិធី
ប�ើករក​កម្មវិធត
ី​ ាម​ប្រភេទ ឬ​ក៏​ស្វែងរក​កម្មវិធី​ដ�ោយ​ប្រើ​ពាក្យគន្លឹះ។
ជ្រើសក
​ ម្មវិធម
ី​ ួយ ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​អំពវី​ា។ ដ�ើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធឥ
ី​ តគិតថ្លៃ សូមប
​ ៉ះ ដំឡ�ើង។ ដ�ើម្បីទ
​ ិញ​
និងទ
​ ាញយក​កម្មវិធគ
ី​ ិតថ្លៃ សូមប
​ ៉ះ​តម្លៃ និង ធ្វើត
​ ាម​ការណែនាំល�
​ ើ​អេក្រង់។
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ការកំណត់​ស្វ័យ​អាប់ដេត សូមប
​ ៉ះ
ជម្រើសម
​ ួយ។
→ ការកំណត់ → ស្វ័យ​អាប់ដេត​កម្មវិធី រួចជ​្រើស​
39
កម្មវិធី និង មុខងា
ការគ្រប់គ្រង​កម្មវិធី
ការលុបឬ
​ ​ការបិទ​កម្មវិធី
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​កម្មវិធម
ី​ ួយ រួចជ​្រើស​ជម្រើសម
​ ួយ។
• បិទ៖ បិទក
​ ម្មវិធល
​ ញ​ពី​ឧបករណ៍។
ី​ ំនាំដ�ើម​ដែល​បាន​ជ្រើស ជា​កម្មវិធី​ដែល​មិនអ
​ ាច​លុបចេ
• លុប៖ លុបក
​ ម្មវិធី​ដែល​បាន​ទាញយក។
ការប�ើកប្រើ​កម្មវិធី
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ កម្មវិធី និង ការជូនដំណឹង → កម្មវិធីទាំងអស់ →
កម្មវិធម
ី​ ួយ រួច​ហ�ើយប
​ ៉ះ ប�ើកប្រើ។
→ បាន​បិទ, ជ្រើស​
ការកំណត់​ការអនុញ្ញាត​កម្មវិធី
ដ�ើម្បី​ឲ្យ​កម្មវិធខ
ី​ លះ្ ​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​ប្រក្រតី ពួកវា​អាច​ត្រូវការ​នូវ​ការអនុញ្ញាត​ដ�ើម្បី​ចូលប្រើឬ
​ ប​្រើ​ព័ត៌មាន​ល�ើ​
ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។ ន�ៅពេល​អ្នកប�
​ ើក​កម្មវិធម
ី​ ួយ វីនដូវផ
​ ុសអ
​ ាច​លេចឡ�ើង និង ស្នើក
​ ារចូលប្រើម
​ ុខងារ​ឬ​
ព័ត៌មាន​មួយ​ចំនួន។ ប៉ះ អនុញ្ញាត ល�ើ​វីនដូវផ
​ ុស ដ�ើម្បីផ្ដ
​ ល់ក
​ ារអនុញ្ញាត​ដល់ក
​ ម្មវិធី។
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ការកំណត់​នៃ​ការអនុញ្ញាត​កម្មវិធរី​បស់​អ្នក សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ កម្មវិធី
និង ការជូនដំណឹង → កម្មវិធីទាំងអស់។ ជ្រើសក
​ ម្មវិធម
​ ាច​បង្ហាញ​បញ្ជី​
ី​ ួយ ហ�ើយ​ប៉ះ ការអនុញ្ញាត។ អ្នកអ
ការអនុញ្ញាត​របស់​កម្មវិធី និង ប្ដូរ​ការអនុញ្ញាត​របស់​វា។
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ឬ​ប្ដូរ​ការកំណត់​នៃ​ការអនុញ្ញាត​កម្មវិធទ�
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី
ី​ ៅ​តាម​ប្រភេទន​ៃ​ការអនុញ្ញាត សូមច
ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ កម្មវិធី និង ការជូនដំណឹង → ការអនុញ្ញាត​កម្មវិធ។
ី ជ្រើសធ
​ ាតុ​មួយ ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់​
​ ឹង​កម្មវិធ ដ�
​ ល់ក
​ ារអនុញ្ញាត។
ជាប់ន
ី ើម្បីផ្ដ
ប�ើ​អ្នកម
​ ិនផ្ត
​ ល់ក
​ ារអនុញ្ញាត​ដល់ក
​ ម្មវិធី​ន�ោះ​ទេ មុខងារ​មូលដ្ឋាន​របស់ក
​ ម្មវិធអ
ី​ ាច​មិនធ្វ
​ ើ​មុខងារ​
ប្រក្រតី។
40
កម្មវិធី និង មុខងា
ទូរសព្ទ
ការណែនាំ
ធ្វើ​ឬឆ្ល
​ ើយ​ការហ�ៅ​សំឡេង។
ការធ្វើ​ការហ�ៅ
1 ចាប់ផ្ដើមក​ ម្មវិធី ទូរសព្ទ រួច​ហ�ើយ​វាយបញ្ចូល​លេខ​ទូរសព្ទ។
​ ចឡ�ើងល�ើអេក្រ
ប�ើ​ផ្ទាំងគ្រាប់ចុចម
​ ិនលេ
​
ង់ទេ ស
​
ូមប
​ ៉ះ
2 ប៉ះ
ឬ
ដ�ើម្បី​ប�ើក​ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច។
ដ�ើម្បីធ្វើការហ�ៅសំឡេង។
ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�ម។
បេង�ើតទំនាក់ទំនងថ�ី
ែថមេលខេទៅទំនាក់ទំនងមាន�សាប់
បង�ាញេលខទូរសព�
លុបតួរពីមុខ
លាក់ផ�ាំង�គាប់ចុច
41
កម្មវិធី និង មុខងា
ការធ្វើ​ការហ�ៅ​ពី​កំណត់ហេតុ​ហ�ៅ​ឬ​បញ្ជី​ទំនាក់ទំនង
អូសទ�
​ ៅ​ស្ដាំ​ល�ើ​ទំនាក់ទំនង​ឬលេ
​ ខ​ទូរសព្ទម
​ ួយ ដ�ើម្បី​ធ្វើ​ការហ�ៅ។
ការធ្វើ​ការហ�ៅ​ពី​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ
ល�ើ​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ សូមអ
​ ូស ទ�ៅ​ក្រៅ​រង្វង់។
ការធ្វើ​ការហ�ៅ​ទ�ៅ​ក្រៅ​ប្រទេស
​ ចឡ�ើងល�ើ​អេក្រង់។
1 ប៉ះ ដ�ើម្បី​ប�ើក​ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច ប�ើ​ផ្ទាំងគ្រាប់ចុចម​ ិនលេ
​ ើ 0 ទាល់តែ
​ ​សញ្ញា + លេចឡ�ើង។
2 ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
3 វាយបញ្ចូលកូដប្រទេស កូដតំបន់ និងលេខទូរសព្ទ រួចហ�ើយប៉ះ ឬ ។
ការទទួលក
​ ារហ�ៅ
ការឆ្លើយ​ការហ�ៅ
ន�ៅពេល​មាន​ការហ�ៅ​ចូលម
​ ក សូមអ
​ ូស ទ�ៅ​ក្រៅ​រង្វង់​ធំ។
ការច្រានច�ោល​ការហ�ៅ
ន�ៅពេល​មាន​ការហ�ៅ​ចូលម
​ ក សូមអ
​ ូស ទ�ៅ​ក្រៅ​រង្វង់​ធំ។
ដ�ើម្បី​ផ្ញើ​សារ​មួយ ន�ៅពេល​ច្រានច�ោល​ការហ�ៅ​ចូល សូមអ
​ស
ូ រ​បារ​សារ​ច្រានច�ោល។
ដ�ើម្បី​បង្កើតស
​ ារ​ច្រានច�ោល​ផ្សេងៗ សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ទូរសព្ទ, ប៉ះ → ការកំណត់ → សារ​បដិសេធ​
រហ័ស, វាយបញ្ចូលស
​ ារ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ
។
ការហ�ៅ​ដែល​បាន​ខកខាន
ប�ើ​ខកខាន​ការហ�ៅ​មួយ អាយខុន
បញ្នជី​ៃ​ការហ�ៅ​ដែល​បាន​ខកខាន។
នឹងលេ
​ ចឡ�ើងល�ើរ​បារ​ស្ថានភាព។ ប�ើកផ្ទា
​ ំង​ជូនដំណឹង ដ�ើម្បីប
​ ង្ហាញ​
42
កម្មវិធី និង មុខងា
ការខ្ទប់​លេខ​ទូរសព្ទ
ខ្ទប់ក
​ ារហ�ៅ​ពលេ
ី​ ខ​ជាក់លាក់ដែ
​ ល​បាន​ថែម​ទ�ៅ​បញ្ជី​ខ្ទប់រ​បស់​អ្នក។
1 ចាប់ផ្ដើមក​ ម្មវិធី ទូរសព្ទ ហ�ើយប​ ៉ះ → ការកំណត់ → ខ្ទប់​លេខ។
​ ើយ​ប៉ះ រួចរាល់។
2 ប៉ះ , ជ្រើស​ទំនាក់ទំនង រួចហ�
ដ�ើម្បីវ​ាយបញ្ចូល​លេខ​ដ�ោយដៃ សូមប
​ ៉ះ វាយបញ្ចូល​លេខ​ទូរសព្ទ, វាយបញ្ចូល​លេខ​ទូរសព្ទម
​ ួយ រួច​
ហ�ើយប
​ ៉ះ
។
​ ិន​ទទួលក
ន�ៅពេល​លេខ​ដែល​បាន​ខ្ទប់​ព្យាយាម​ទាក់ទង​អ្នក អ្នកន
​ ឹងម
​ ារជូនដំណឹងឡ​�ើយ។ ការហ�ៅ​ទាំងន�ោះ​
​ ំណត់ហេតុន​ៃ​ការហ�ៅ។
នឹង​ត្រូវ​បាន​ចុះ​ក្នុងក
អ្នកក
​ ៏​អាច​ខ្ទប់​ការហ�ៅ​ចូលព
​ ី​អ្នកដែ
​ ល​មិនប
​ ង្ហាញ ID អ្នកហ�ៅ​របស់​ពួកគេ​ផងដែរ។ ប៉ះក
​ ុងតាក់ ខ្ទប់​
អ្នកហ�ៅ​មិនស្គាល់ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ​នេះ។
ជម្រើសក
​ ្នុង​អំឡុងពេល​ហ�ៅ​ទូរសព្ទ
ក្នុង​អំឡុងពេល​ហ�ៅ​សំឡេង
សកម្មភាព​ខាងក្រោម​អាច​ធ្វើ​បាន៖
• ថែម​ការហ�ៅ៖ វាយ​ការហ�ៅ​ទីពីរ។ ការហ�ៅ​ដំបូងន
​ ាក់​ឲ្យ​ន�ៅ​រង់ចាំ។ ន�ៅពេល​អ្នក​បញ្ចប់​ការហ�ៅ​ទីពីរ
​ ឹងដ
​ ាប់ផ្ដើម​បន្ត។
ន�ោះ​ការហ�ៅ​ដំបូងន
​ ឹងច
• សំឡេង​បន្ថែម៖ បង្កើនក
​ ម្រិត​សំឡេង។
• រង់​ចាំ: ដាក់ឲ
​ ្យ​ការហ�ៅ​ន�ៅ​រង់ចាំ។
• ឧបល័រ៖ ប�ើកដំណ�ើរការ​ឬប
​ ិទដំណ�ើរការ​ទូរសព្ទឧ
​ បល័រ។ ន�ៅពេល​ប្រើ​ទូរសព្ទឧ
​ បល័រ សូមដ
​ ាក់​
ឧបករណ៍ឲ
​ ្យ​ឆ្ងាយ​ពី​ត្រច�ៀក​របស់​អ្នក។ ន�ៅពេល​កាស Bluetooth ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់ សូមប
​ ៉ះ សំឡេង
ដ�ើម្បីច
​ ូលប្រើជ
​ ម្រើស​ដែល​មាន ដូចជា Bluetooth, ឧបល័រ ឬ ទូរសព្ទ។
• ស្ងាត់៖ បិទម
ី ហ្វូន ដ�ើម្បីក
​ ំឡេង​របស់​អ្នក។
​ ក្រូ
​ ុំ​ឲ្យ​ភាគី​ម្ខាងទ�ៀត​ឮស
• ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច៖ ប�ើកឬ
​ ិទ​ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច។
​ប
•
: បញ្ចប់ក
​ ារហ�ៅ​បច្ចុប្បន្ន។
43
កម្មវិធី និង មុខងា
ការថែម​លេខ​ទូរសព្ទ​មួយ​ទ�ៅ​ទំនាក់ទំនង
ការថែម​លេខ​ទូរសព្ទ​មួយ​ពី​ផទា្ ំងគ្រាប់ចុច​ទ�ៅ​ទំនាក់ទំនង
1 ចាប់ផ្ដើមក​ ម្មវិធី ទូរសព្ទ។
​ ខ។
2 វាយបញ្ចូលលេ
​ ចឡ�ើងល�ើអេក្រ
ប�ើ​ផ្ទាំងគ្រាប់ចុចម
​ ិនលេ
​
ង់ទេ ស
​
ូមប
​ ៉ះ
ដ�ើម្បី​ប�ើក​ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច។
​ ម​លេខ​ន�ោះ​
3 ប៉ះ បង្កើត​ទំនាក់ទំនង ដ�ើម្បី​បង្កើតទ​ ំនាក់ទំនង​ថ្មី​មួយ ឬ​កប៏​ ៉ះ អាប់ដេត​មាន​ស្រាប់ ដ�ើម្បីថែ
ទ�ៅ​ទំនាក់ទំនង​ដែល​មាន​ស្រាប់។
ការថែម​លេខ​ទូរសព្ទ​មួយ​ពី​បញ្ជី​ការហ�ៅ​ទ�ៅ​ទំនាក់ទំនង
1 ចាប់ផ្ដើមក​ ម្មវិធី ទូរសព្ទ។
2 ប៉ះ​លេខ​ទូរសព្ទម​ ួយ → ព័ត៌មាន​លម្អិត។
​ ម​លេខ​ទ�ៅ​
3 ប៉ះ បង្កើត​ទំនាក់ទំនង ដ�ើម្បី​បង្កើតទ​ ំនាក់ទំនង​ថ្មី​មួយ ឬ​កប៏​ ៉ះ អាប់ដេត​មាន​ស្រាប់ ដ�ើម្បីថែ
ទំនាក់ទំនង​ដែល​មាន​ស្រាប់។
44
កម្មវិធី និង មុខងា
ទំនាក់ទំនង
ការណែនាំ
បង្កើតទ
​ ំនាក់ទំនង​ថ្មី ឬ គ្រប់គ្រង​ទំនាក់ទំនង​ល�ឧ
ើ​ បករណ៍។
ការថែម​ទំនាក់ទំនង
ការបង្កើត​ទំនាក់ទំនង​ថ្មី
1 ចាប់ផ្ដើមក​ ម្មវិធី ទំនាក់ទំនង, ប៉ះ
2 វាយបញ្ចូល​ព័ត៌មាន​ទំនាក់ទំនង។
រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​ទីកន្លែង​ឃលា្ ំងផ្ទុក។
េ�ជើសទីកែន�ងឃ�ាំងផ��ក
ែថមរូប
វាយប���លព័ត៌មានទំនាក់ទំនង។
េបើកវាលព័ត៌មានេ�ចើនេទៀត
អាស្រ័យ​ល�ើ​ទីកន្លែង​ឃ្លាំងផ្ទុក​ដែល​បាន​ជ្រើស ប្រភេទន​ៃ​ព័ត៌មាន​ដែល​អ្នកអ
​ ាច​រក្សាទុក​អាច​
ខុសគ្នា។
3 ប៉ះ រក្សា​ទុក។
45
កម្មវិធី និង មុខងា
ការនាំចូល​ទំនាក់ទំនង
ថែម​ទំនាក់ទំនង​ដ�ោយ​នាំចូលព
​ ួកវា​ពី​ឃ្លាំងផ្ទុក​ផ្សេងទ�ៀត​ដាក់​ក្នុង​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
1 ចាប់ផ្ដើមក​ ម្មវិធី ទំនាក់ទំនង ហ�ើយប​ ៉ះ
នាំចូល។
→ គ្រប់​គ្រង​ទំនាក់​ទំនង → នាំ​ចូល/​នាំ​ចេញ​ទំនាក់​ទំនង →
ី​ ោះ។
2 ជ្រើស​ទីកន្លែង​ឃ្លាំងផ្ទុក​ដែល​ត្រូវ​នាំចូលទ​ ំនាក់ទំនង​ពន�
3 ជ្រើស​ទីកន្លែង​ឃ្លាំងផ្ទុក​ដែល​ត្រូវ​រក្សាទុក​ទំនាក់ទំនង។
4 ធីកឯ​ កសារ VCF ឬ​ទំនាក់ទំនង​ដែល​ត្រូវ​នាំចូល ហ�ើយប​ ៉ះ រួចរាល់។
ការធ្វើ​សមកាល​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​គណនី​វិប​របស់​អ្នក
ធ្វើ​សមកាល​ទំនាក់ទំនង​ក្នុងឧ
​ បករណ៍​របស់​អ្នកជ
​ ាមួយ​ទំនាក់ទំនង​ល�ើបណ្ដាញ​ដែល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុងគ
​ ណនី​
វិប​របស់​អ្នកដ
​ ូចជា​គណនី Google របស់អ
​ ្នក។
1 ចាប់ផ្ដើមក​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ គណនី → គណនី រួចជ​្រើស​គណនី​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ​សមកាល​ជាមួយ។
ើ​ មកាល​គណនី រួច​ប៉ះ​កុងតាក់ សមកាល ទំនាក់ទំនង ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
2 ប៉ះ ធ្វស
46
កម្មវិធី និង មុខងា
ការស្វែងរក​ទំនាក់ទំនង
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ទំនាក់ទំនង។
ប្រើវ​ិធស្វែ
ី​ ងរក​ណាមួយ​ខាងក្រោម៖
• រំកិលទ�
​ ៅល�ើឬ
​ ​ចុះក្រោម​ល�ើ​បញ្ជី​ទំនាក់ទំនង។
• អូសម្រា
​ មដៃ​តាម​លិបិក្រម​ន�ៅ​ជ្រុង​ខាង​ស្តាំ​នៃ​បញ្ជី​ទំនាក់ទំនង ដ�ើម្បីរ​ំកិល​វា​យ៉ាង​រហ័ស។
• ប៉ះវ​ាល​ស្វែងរក​ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងល�ើន​ៃ​បញ្ជី​ទំនាក់ទំនង រួចវ​ាយបញ្ចូល​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆយ​នៃ​ការស្វែងរក។
ប៉ះរ​ូប​ទំនាក់ទំនង ឬ​ក៏​ប៉ះ​ឈ្មោះ​ទំនាក់ទំនង → ព័ត៌មាន​លម្អិត។ រួចធ្វ
​ ើ​សកម្មភាព​ណាមួយ​ខាងក្រោម៖
•
: ថែម​ទ�ៅ​ទំនាក់ទំនង​សំណព្វ។
•
: ធ្វើក
​ ារហ�ៅ​សំឡេង។
•
: តែង​សារ។
•
: តែង​អមែ
៊ី ល។
ការចែករំលែក​ទំនាក់ទំនង
អ្នកអ
​ ាច​ចែករំលែក​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​អ្នកដទៃ​ដ�ោយ​ប្រើ​ជម្រើសចែ
​ ករំលែក​ផ្សេងៗ។
1 ចាប់ផ្ដើមក​ ម្មវិធី ទំនាក់ទំនង ហ�ើយប​ ៉ះ → ចែករំលែក។
2 ជ្រើស​ទំនាក់ទំនង ហ�ើយប​ ៉ះ ចែករំលែក។
ី​ ករំលែក។
3 ជ្រើស​វិធចែ
ការលុប​ទំនាក់ទំនង
1 ចាប់ផ្ដើមក​ ម្មវិធី ទំនាក់ទំនង ហ�ើយប​ ៉ះ
2 ជ្រើស​ទំនាក់ទំនង ហ�ើយប​ ៉ះ លុប។
→ លុប។
ដ�ើម្បី​លប
ុ ទ
​ ំនាក់ទំនង​ម្តងម
​ ួយៗ សូមប�
​ ើក​បញ្ជី​ទំនាក់ទំនង ហ�ើយប
​ ៉ះ​រប
ូ ​នៃ​ទំនាក់ទំនង​មួយ ឬ​ក៏​ប៉ះឈ្ម
​ ោះ​
របស់​ទំនាក់ទំនង​មួយ → ព័ត៌មាន​លម្អិត។ រួចប
​ ៉ះ → លុប។
47
កម្មវិធី និង មុខងា
សារ
ការណែនាំ
ផ្ញើ​និងប
​ ង្ហាញ​សារ​តាម​សន្ទនា។
ការផ្ញើ​សារ
អ្នកអ
​ ាច​បង់​ប្រាក់​បន្ថែម​សម្រាបក
់​ ារផ្ញើ​សារ ន�ៅពេល​អ្នក​កំពុងរ​៉ូមីង។
1 ចាប់ផ្ដើមក​ ម្មវិធី សារ ហ�ើយ​ប៉ះ
2 ថែម​អ្នកទទួល។
​ ារ។
3 វាយបញ្ចូលស
។
ែថមអ�កទទួលពីប��ីទំនាក់ទំនង។
ែកអ�កទទួល
េផ�ើសារ
ភ�ាប់ឯកសារ
វាយប���លសារ។
4 ប៉ះ
ឬ
ដ�ើម្បីផ្ញើសារ។
48
កម្មវិធី និង មុខងា
ការបង្ហាញ​សារ
សារ​ត្រូវ​បាន​រ�ៀប​ជាក្រុម​ទ�ៅ​ជា​ខ្សែសន្ទនា​តាម​ទំនាក់ទំនង។
អ្នកអ
​ ាច​បង់​ប្រាក់​បន្ថែម​សម្រាបក
់​ ារទទួល​សារ ន�ៅពេល​អ្នក​កំពុងរ​៉ូមីង។
1 ចាប់ផ្ដើមក​ ម្មវិធី សារ។
2 ល�ើ​បញ្ជី​សារ សូមជ​្រើស​ទំនាក់ទំនង​មួយ។
3 បង្ហាញ​សន្ទនា​របស់​អ្នក។
ដ�ើម្បីឆ្លើយតបនឹងសារន�ោះ សូមប៉ះ វាយបញ្ចូល​សារ, វាយបញ្ចូលសារ រួចហ�ើយប៉ះ
ឬ
។
ការកំណត់​ការជូនដំណឹងស
​ ារ
អ្នកអ
​ ាច​ប្ដូរ​សំឡេង​ជូនដំណឹង ជម្រើសប
​ ង្ហាញ ជាដ�ើម។
1 ចាប់ផ្ដើមក​ ម្មវិធី សារ ប៉ះ
វា។
→ ការកំណត់ → ការជូនដ
​ ំណឹង រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះក
​ ុងតាក់ ដ�ើម្បីប�
​ ើកដំណ�ើរការ​
2 ប្ដូរ​ការកំណត់​នៃ​ការជូនដំណឹង។
49
កម្មវិធី និង មុខងា
Internet
ការណែនាំ
ប�ើកម�ើលល�
​ អ
ើ​ ៊ីនធ�ើណិតដ�
​ ើម្បី​ស្វែងរក​ព័ត៌មាន ព្រមទាំងច
​ ំណាំ​ទំព័រវិប​សំណព្វ​របស់អ
​ ្នកដ�
​ ើម្បី​ចូលម�ើលព
​ ួកវា​
យ៉ាង​ងាយស្រួល។
ការប�ើកម�ើល​ទំព័រវិប
1 ចាប់ផ្ដើមក​ ម្មវិធី Internet។
2 ប៉ះ​វាល​អាសយដ្ឋាន។
3 វាយបញ្ចូល​អាសយដ្ឋាន​វិប​ឬ​ពាក្យគន្លឹះម​ ួយ រួច​ហ�ើយប​ ៉ះ ទ�ៅ។
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​របារឧបករណ៍ សូមអ
​ ូសម្រា
​ មដៃ​របស់​អ្នក​ចុះក្រោម​បន្តិចល�
​ ើ​អេក្រង់។
ចំណាំទំព័រវ�បបច��ប�ន�
ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�ម។
េធ�ើឲ�ទំព័រវ�បបច��ប�ន��សស់
េបើកេគហទំព័រ
បង�ាញទំពរ័ ចំណាំនិង�បវត�េបើ
ិ កេមើលថ�ៗ
ី
របស់អ�ក។
េបើកអភិ�ាលេថបរបស់េ��ោវសឺ
ផ�ាស់ទរវាង
ី ទំព័រ
50
កម្មវិធី និង មុខងា
កាមេរ៉ា
ការណែនាំ
ថត​រូប​និងថ
​ ត​វដេ
ី អូ​ដ�ោយ​ប្រើ​ទម្រង់ស្វ័
​ យប្រវត្តិ​និង​ការកំណត់ផ​្សេងៗ។
ការប្រើ​កាមេរ៉ា​ឲ្យ​បាន​ត្រឹមត្រូវ
• កុថ
ំ​ ត​រូប​ឬ​ថត​វដេ
ី អូ​អ្នកដទៃ​ដ�ោយ​គ្មានក
​ ារអនុញ្ញាត​ពី​ពួកគេ។
• កុំ​ថត​រូប​ឬ​ថត​វដេ
ី អូន�
​ ៅ​កន្លែង​ដែល​មាន​ការហាមប្រាម​តាម​ផ្លូវច្បាប់។
• កុំ​ថត​រប
ូ ​ឬ​ថត​វីដេអូ​ក្នុងក
​ ន្លែង​ដែល​អ្នកអ
​ ាច​បំពាន​ល�ើ​ភាពឯកជន​របស់អ
​ ្នកដទៃ។
ការចាប់ផ្ដើមក
​ ាមេរ៉ា
ប្រើ​វិធី​ខាងក្រោម ដ�ើម្បីច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ាមេរ៉ា៖
• ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី កាមេរ៉ា។
• ល�ើ​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ សូមអ
​ ូស ទ�ៅ​ក្រៅ​រង្វង់។
• វិធី​ខ្លះ​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​ប្រើប
​ ាន​ឡ�ើយ អាស្រ័យ​ល�ើ​តប
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
ំ ន់ឬ
• មុខងារ​កាមេរ៉ា​ខ្លះម
​ ិនអ
​ ាច​ប្រើ​បាន​ទេ ន�ៅពេល​ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី កាមេរ៉ា ពី​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ ឬ​ក៏​
ន�ៅពេល​អេក្រង់រ​លត់ ខណៈពេល​បាន​កំណត់​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់។
• ប�ើរ​ូបថត​ដែល​អ្នកថ
​ ត​ម�ើល​ទ�ៅ​ព្រិល សូមស
​ ម្អាតឡ
​ ិនក
​ ាមេរ៉ា ហ�ើយ​សាកល្បង​ម្តងទ�ៀត។
51
កម្មវិធី និង មុខងា
ការថត​មូលដ្ឋាន
ការថត​រូប ឬ ការថត​វដេ
ី អូ
1 ប៉ះ​រូប​ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ​ន�ៅ​កន្លែង​ដែល​កាមេរ៉ា​គួរផ​្តោត។
2 ប៉ះ ដ�ើម្បីថ​ ត​រូប ឬ​ក៏​ប៉ះ ដ�ើម្បីថ​ ត​វីដេអូ។
ប��ររវាងកាេមរ�ាមុខនិងេ�កោយ។
ទ�មង់បច��ប�ន�
រូបតូចៗបង�ាញ
ថតរូប
ថតវ�េដអូ
ការកំណត់កាេមរ�ា
ការកំណត់រហ័ស
• ញែក​ម្រាមដៃ​ពីរ​ចេញ​ពី​គ្នា​ល�ើ​អេក្រង់​ដ�ើម្បី​ពង្រីក និង ក�ៀប​ដ�ើម្បី​បង្រួម។
• ដ�ើម្បី​លៃតម្រូវ​ពន្នលឺ​ៃ​រប
ូ ថត​ឬ​វីដេអូ សូមប
​ ៉ះ​អេក្រង់។ ន�ៅពេល​របារ​លៃតម្រូវ​លេចឡ�ើង សូមអ
​ ូស ល�ើរ​បារ​លៃតម្រូវ​ទ�ៅ​កាន់
ឬ ។
• ដ�ើម្បីថ
​ ត​រូប​ពី​វដេ
ី អូ ខណៈពេល​កំពុងថ
​ ត​វីដេអូ សូមប
​ ៉ះ
។
• ដ�ើម្បី​ប្តូរ​ការផ្ដោត ខណៈពេល​កំពុងថ
​ ត​វីដេអូ សូមប
​ ៉ះក
​ ន្លែង​ដែល​អ្នកច
​ ង់​ផ្ដោត។ ដ�ើម្បីប​្រើ​ទម្រង់ស្វ័
​ យ​
ផ្ដោត សូមប
​ ៉ះ ។
• កាមេរ៉ា​នឹង​បិទ​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ន�ៅពេល​ឈប់​ប្រើ។
• សូមប​្រាកដ​ថា​ឡិនក
​ ាមេរ៉ាម
​ ិនខ
​ ូចឬ
​ ​កខ្វក់។ ប�ើព
​ ុំ​ន�ោះ ឧបករណ៍អ
​ ាច​មិនដ
​ ំណ�ើរការ​ប្រក្រតី។
• កាមេរ៉ា​នៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកម
​ ាន​ឡិនម
​ ុំ​ទូលាយ។ ភាពខុសភ្លាត់ត
​ ិចតួចអ
​ ាច​ក�ើតឡ�ើងក
​ ្នុងរ​ូបថត​
ឬ​វីដេអូ​ដែល​មាន​មទ
ុំ​ ូលាយ ហ�ើយវ​ា​មិនប
​ ង្ហាញ​ពី​បញ្ហាន​ៃ​ប្រសិទ្ធផល​ឧបករណ៍​ឡ�ើយ។
52
កម្មវិធី និង មុខងា
ការចាក់ស�ោ​ការផ្ដោត (AF) និង​ពន្លឺ​ប៉ះ (AE)
អ្នកអ
​ ាច​ចាក់ស�ោ​ការផ្ដោត​ឬ​ពន្លឺប៉ះល�
​ ើ​ផ្ទៃ​ដែល​បាន​ជ្រើស ដ�ើម្បីរ​ារាំង​កាមេរ៉ាក
​ ុំ​ឲ្យ​លៃតម្រូវ​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​
ផ្អែក​ល�ើ​ការផ្លាស់ប្ដូរ​ល�ើ​រូបឬ
​ ប្រភ
​ ព​ពន្លឺ។
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​ផ្ទៃ​ដែល​ត្រូវ​ផ្ដោត ន�ោះ​ស៊ុម AF/AE នឹងលេ
​ ចឡ�ើងល�ើផ​្ទៃ​ន�ោះ ហ�ើយ​ការកំណត់​ការផ្ដោត​
​ ឹង​ត្រូវ​បាន​ចាក់ស�ោ។ ការកំណត់ន�
​ ោះ​ន�ៅតែ​ជាប់ស�ោ​ដដែល ទ�ោះ​បី​ក្រោយ​ពី​អ្នកថ
និងព
​ ន្លឺប៉ះន
​ ត​រូប​ហ�ើយ​
ក៏ដ�ោយ។
ការប្រើ​ទម្រង់ស
​ ្វ័យប្រវត្តិ
ទម្រង់ស្វ័
​ យប្រវត្តិ​អនុញញា្ ត​ឲ្យ​កាមេរ៉ាវ​ាយតម្លៃ​បរិស្ថាន​ជុំវិញ​និងក
​ ំណត់​ទម្រង់ល
​ ្អប្រស�ើរសម្រាប
​
រ់​ូបថត។ អ្នកក
​ ៏​
អាច​ថត​រូបខ្លួនឯង​មួយ​កំណាត់ខ្លួនដ�
​ ោយ​ប្រើ​កាមេរ៉ា​មុខផ
​ ងដែរ។
ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ អ្នកអ
​ ាច​អូសឡ​�ើងល�ើឬ
​ ​ចុះក្រោម ឬ​ក៏​ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ប្តូរទ�
​ ៅ​កាមេរ៉ាម
​ ុខ​ឬក​្រោយ។
ការប្ដូរ​ការកំណត់​កាមេរ៉ា​តាមបំណង
ជម្រើសស
​ ម្រាប់​ទម្រង់​ថត​បច្ចុប្បន្ន
ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ សូមប​្រើជ
​ ម្រើសខ
​ ាងក្រោម។
•
: ជ្រើសបែបផែ
​
ន​ចម្រោះ​ត្រូវ​ប្រើ ន�ៅពេល​ថត​រូប។
•
: ប�ើកដំណ�ើរការ​ឬប
​ ិទដំណ�ើរការ​ភ្លាស។
•
: ជ្រើស​រយៈពេល​នៃ​ការពន្យារ មុនពេល​កាមេរ៉ា​ថត​រូប​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ។
53
កម្មវិធី និង មុខងា
ការកំណត់​កាមេរ៉ា
ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ សូមប
​ ៉ះ
។
• ទំហរ​ំ ូបភាព (ក្រោយ) / ទំហរំ​ូបភាព (មុខ)៖ ជ្រើសរ​ីសូលស
ូ ិន​សម្រាបរ់​ប
ូ ថត។ ការប្រើរ​ីសូលូសិនក
​ ាន់តែ​
ខ្ពសន
់​ ឹងន
​ ាំ​ឲ្យ​របភ
ូ ាព​មាន​គុណភាព​កាន់តែខ
​ស
្ព ់ ប៉ុន្តែព
​ ួកវា​ត្រូវការ​ប្រើ​មេម៉ូរី​ច្រើន។
• ទំហវំ​ីដេអូ (ក្រោយ) / ទំហវំ​ដេ
ី អូ (មុខ)៖ ជ្រើសរ​ីសូលស
ូ ិន​សម្រាបរ់​ូបថត។ ការប្រើរ​ស
ី ូលូសិនក
​ ាន់តែ​
ខ្ពសន
់​ ឹងន
​ ាំ​ឲ្យ​វដេ
ី អូ​មាន​គណភ
ុ
ាព​កាន់តែខ
​ស
្ព ់ ប៉ុន្តែព
​ ួកវា​ត្រូវការ​ប្រើ​មេម៉ូរី​ច្រើន។
• បន្ទាត់​ក្រឡា៖ បង្ហាញ​មគ្គទេសក៍ល�
ូ ​នានា។
​ ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ ដ�ើម្បីជ
​ ួយ​ក្នុង​ការផ្សំ ន�ៅពេល​ជ្រើស​រប
• ស្លាក​ទីកន្លែង៖ ភ្ជាបស
់​ ្លាក​ទីកន្លែង GPS ល�ើ​រូបថត។
• កម្លាំងរ​លកសញ្ញា GPS អាច​នឹងថ
​ យចុះ​ក្នុងក
​ ន្លែង​ដែល​រលកសញ្ញាម
​ ាន​ឧបសគ្គ ដូចជា​ន�ៅ​
ចន្លោះ​អគារ​ឬ​កន្លែង​ទាប ឬ​ក៏​ក្នុងស
​ ្ថានភាព​អាកាសធាតុម
​ ិនល
​ ្អ។
• ទីកន្លែង​របស់​អ្នកអ
​ ាច​លេចឡ�ើងល�ើរ​ូបថត​របស់​អ្នក ន�ៅពេល​អ្នក​បញ្ជូន​ពួកវា​ទ�ៅ​អ៊ីនធ�ើណិត។
​ ិទដំណ�ើរការ​ការកំណត់​ស្លាក​ទីកន្លែង។
ដ�ើម្បី​ជ�ៀសវាង​ករណីនេះ សូមប
• មុខងារ​គ្រាប់ចុច​កម្រិតសំឡេង៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ប​្រើ​គ្រាប់ចុចក
​ ម្រិតសំឡេង ដ�ើម្បីត្រួ
​ តត្រា​ការថត។
• ទីកន្លែង​ឃ្លាំងផ្ទុក៖ ជ្រើស​ទីកន្លែង​នៃ​មេម៉ូរសម្រាប
ី​
ធ្វ
់​ ជ
ើ​ ា​ឃ្លាំងផ្ទុក។
• កំណត់​ការកំណត់​ឡ�ើង​វិញ៖ ធ្វើក
​ ារកំណត់​កាមេរ៉ាឡ​�ើងវិញ។
វិចត្រ
ិ សាល
ការណែនាំ
បង្ហាញ​រូប​និងវ​ដេ
ី អូ​ដែល​បាន​រក្សាទុកក
​ ្នុងឧ
​ បករណ៍​របស់​អ្នក។ អ្នកក
​ ៏​អាច​គ្រប់គ្រង​រប
ូ ​និង​វដេ
ី អូ​តាម​អាល់ប៊ុម​
ផងដែរ។
54
កម្មវិធី និង មុខងា
ការបង្ហាញ​រូប​និង​វីដេអូ
ការបង្ហាញ​រូប
1 ចាប់ផ្ដើមក​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល ហ�ើយ​ប៉ះ រូបភាព។
2 ជ្រើស​រូប​មួយ។
ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�ម។
�ចឹបរូប។
ែចករ�ែលករូបជាមួយអ�កដៃទ
បង�ិលេអ�កង់។
លុបរូប
55
កម្មវិធី និង មុខងា
ការបង្ហាញ​វីដេអូ
1 ចាប់ផ្ដើមក​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល ហ�ើយ​ប៉ះ រូបភាព។
​ ល​ត្រូវ​ចាក់។ ឯកសារ​វីដេអូ​បង្ហាញ​អាយខុន
2 ជ្រើស​វីដេអូដែ
3 ប៉ះ ដ�ើម្បីច​ ាក់​វីដេអូ។
ល�ើ​រូបតូចៗ។
ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�ម។
រ�លងេទៅវ�េដអូពីមុន។
ប៉ះឲ�ជាប់
េដើម�ីខារថយេ�កោយ។
រ�លងេទៅវ�េដអូបន�ាប់។
ប៉ះឲ�ជាប់
េដើម�ីខារេលឿនេទៅមុខ។
ផ�ាកនិងចាប់េផ�ម
ើ បន�ការចាក់
ខារថយេ�កោយឬខារេលឿន
េទៅមុខ េដោយអូសរ�ារ
ប��រអនុ�ាតេអ�កង់
ចាក់េសោេអ�កង់ចាក់
អូសម្រា
​ មដៃ​របស់អ
​ ្នកឡ​�ើងល�ើឬ
​ ​ចុះក្រោម​ល�ើ​ជ្រុង​ខាងឆ្វេង​នៃ​អេក្រង់ច
​ ាក់ ដ�ើម្បី​លៃតម្រូវ​ពន្លឺ ឬក
​ ៏​អូស​
ម្រាមដៃ​របស់​អ្នកឡ​�ើងល�ើឬ
​ ​ចុះក្រោម​ល�ើ​ជ្រុង​ខាងស្តានំ​ៃ​អេក្រង់ច
​ ាក់ ដ�ើម្បី​លៃតម្រូវ​កម្រិតសំឡេង។
ដ�ើម្បី​ខារថយក្រោយ​ឬ​ខារល�ឿនទ�ៅមុខ សូមអ
​ស
ូ ម
​ ក​ឆ្វេង​ឬទ�
​ ៅ​ស្តាំ​ល�ើ​អេក្រង់ច
​ ាក់។
56
កម្មវិធី និង មុខងា
ការបង្ហាញ​អាល់ប៊ុម
អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​រូប​និងវ​ីដេអូ​ដែល​បាន​តម្រៀប​តាម​សឺមឬ
ី​ ​អាល់ប៊ុម។
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល, ប៉ះ អាល់ប៊ុម រួចហ�
​ ើយ​ជ្រើស​អាល់ប៊ុមម
​ ួយ។
ការលុបរ​ូប​ឬ​វីដេអូ
ការលុបរ​ូប​មួយ​ឬ​វីដេអូ​មួយ
ជ្រើស​រប
ូ ​ឬ​វីដេអូ​មួយ ហ�ើយប
​ ៉ះ
ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងក្រោម​នៃ​អេក្រង់។
ការលុបរ​ូប​និង​វីដេអូ​ច្រើន
​ ើ​រប
ូ ​ឬ​វដេ
ី អូដែ
​ ល​ត្រូវ​លប
ុ ។
1 ល�ើ​អេក្រង់វ​ិចិត្រសាល សូមប​ ៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ល​ត្រូវ​លុប។
2 ធីករ​បូ ​ឬ​វីដេអូដែ
3 ប៉ះ លុប។
57
កម្មវិធី និង មុខងា
ប្រតិទិន
ការណែនាំ
គ្រប់គ្រង​កាលវិភាគ​របស់​អ្នក​ដ�ោយ​វាយបញ្ចូលព្រឹ
​ ត្តិការណ៍ន
​ ឹងម
​ ក​ដល់​ក្នុងក
​ ម្មវិធរ�
ី​ ៀបចំ​គម្រោង​របស់​អ្នក។
ការបង្កើតព​្រឹត្តិការណ៍
1 ចាប់ផ្ដើមក​ ម្មវិធី ប្រតិទិន ហ�ើយ​ប៉ះ
ឬ​ប៉ះ​ពីរដង​ល�ើ​កាលបរិច្ឆេទម
​ ួយ។
ប�ើ​កាលបរិច្ឆេទន�
​ ោះ​មាន​ព្រឹត្តិការណ៍​ឬ​កិច្ចការ​ដែល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុងន�
​ ោះ​ហ�ើយ សូមប
​ ៉ះ​កាលបរិច្ឆេទន�
​ ោះ
ហ�ើយប
​ ៉ះ ។
2 វាយបញ្ចូល​ព័ត៌មាន​លម្អិតអ​ ំពី​ព្រឹត្តិការណ៍។
វាយប���លចំណងេជើង
កំណត់កាលបរ�េច�ទចាប់េផ�ើមនិងប��ប់
ស�មាប់�ពឹត�ិការណ៍េនោះ។
េ�ជើស�បតិទិនមួយេដើម�ីេ�បើឬេធ�ើសមកា
លជាមួយ។
កំណត់េម៉ោងេរោទ៍
វាយប��ល
� ទីកែន�ងៃន�ពឹតក
ិ� ារណ៍េនោះ។
ែថមកំណត់សម�ាល់
ែថមព័ត៌មានលម�ិតេ�ចើនេទៀត
3 ប៉ះ រក្សា​ទុក ដ�ើម្បីរ​ក្សាទុក​ព្រឹត្តិការណ៍​ន�ោះ។
58
កម្មវិធី និង មុខងា
ការធ្វើ​សមកាល​ព្រឹត្តិការណ៍​ជាមួយ​គណនី​របស់​អ្នក
1 ចាប់ផ្ដើមក​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ គណនី → គណនី រួចជ​្រើស​គណនី​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ​សមកាល​ជាមួយ។
ើ​ មកាល​គណនី រួច​ប៉ះ​កុងតាក់ សមកាល ប្រតិទិន ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
2 ប៉ះ ធ្វស
ដ�ើម្បី​ថែម​គណនីដែ
​ ល​ត្រូវ​ធ្វើ​សមកាល​ជាមួយ សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ប្រតិទិន ហ�ើយ​ប៉ះ → គ្រប់គ្រង​
​ ណនី​មួយដែ
ប្រតិទិន → ថែម​គណនី។ រួចជ​្រើសគ
​ ល​ត្រូវ​ធ្វើ​សមកាល​ជាមួយ និង ចុះឈ្មោះចូល។ ន�ៅពេល​
គណនីម
​ ួយ​ត្រូវ​បាន​ថែម​ហ�ើយ វា​នឹង​លេចឡ�ើងល�
​ ើ​បញ្ជី។
Files Go
ចូលប្រើន
​ ិង​គ្រប់គ្រង​ឯកសារ​ផ្សេងៗ​ដែល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុងឧ
​ បករណ៍។
​ ម្មវិធី Files Go។
ចាប់ផ្ដើមក
បង្ហាញ​ឯកសារ​ដែល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុងឃ
​ លា្ ំងផ្ទុក​នីមួយៗ។ អ្នកក
​ ៏​អាច​បង្ហាញ​ឯកសារ​ក្នុងឧ
​ បករណ៍​របស់​អ្នកឬ
​​
កាត​មេម៉ូរី​តាម​ប្រភេទ​ផងដែរ។
ដ�ើម្បី​ស្វែងរក​ឯកសារ​ឬ​សឺមី សូមប
​ ៉ះ
។
នាឡិកា
ការណែនាំ
កំណត់​ម�៉ោងរ�ោទ៍, ពិនិត្យ​ម�៉ោង​បច្ចុប្បន្នក
​ ្នុង​ទីក្រុង​ជាច្រើន​ជុំវិញ​ពិភពល�ោក, វាស់ពេ
​ ល​ព្រឹត្តិការណ៍​មួយ ឬ
កំណត់រ​យៈពេល​ជាក់លាក់។
59
កម្មវិធី និង មុខងា
ម�៉ោងរ�ោទ៍
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី នាឡិកា ហ�ើយ​ប៉ះ ម�៉ោងរ�ោទ៍។
ការកំណត់​ម�៉ោងរ�ោទ៍
ប៉ះ
ក្នុងប
​ ញ្ជី​ម�៉ោងរ�ោទ៍ សូមក
​ ំណត់​ពេលវេលា​នៃ​ម�៉ោងរ�ោទ៍, ជ្រើសថ្
​ ងៃ​ដែល​ម�៉ោងរ�ោទ៍​ធ្វើឡ�ើងវិញ, កំណត់​
ជម្រើសម�
​ ៉ោងរ�ោទ៍ដ
​ ទៃ​ផ្សេងទ�ៀត រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ រក្សា​ទុក។
ដ�ើម្បី​ប�ើកផ្ទា
​ ំងគ្រាប់ចុចវ​ាយបញ្ចូល​ម�៉ោងរ�ោទ៍ សូមប
​ ៉ះវ​ាល​បញ្ចូល​ពេលវេលា។
ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​ឬ​បិទដំណ�ើរការ​ម�៉ោងរ�ោទ៍ សូមប
​ ៉ះ​កុងតាក់ជ
​ ញ្ជី​ម�៉ោងរ�ោទ៍។
​ ាប់​នឹងម�
​ ៉ោងរ�ោទ៍​ក្នុងប
ការបញ្ឈប់​ម�៉ោងរ�ោទ៍
ប៉ះ ច�ោល ដ�ើម្បីប
​ ញ្ឈប់​ម�៉ោងរ�ោទ៍​មួយ។ ប�ើអ
​ ្នក​បាន​ប�ើកប្រើ​ជម្រើសស្ងប
​ ព
់​ ី​មុន សូមប
​ ៉ះ ស្ងប ដ�
់ ើម្បីឲ
​ ្យ​
ម�៉ោងរ�ោទ៍​ធ្វក
ើ​ ាររ�ោទ៍​ឡ�ើងវិញ បន្ទាប់ព
​ ី​រយៈពេល​ដែល​បាន​បញ្ជាក់។
ការលុប​ម�៉ោងរ�ោទ៍
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​ម�៉ោងរ�ោទ៍, ធីកម�
​ ៉ោងរ�ោទ៍​ដែល​ត្រូវ​លុប រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ លុប។
នាឡិកា​ពិភពល�ោក
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី នាឡិកា ហ�ើយ​ប៉ះ នាឡិកា​ពិភពល�ោក។
ការបង្កើតន
​ ាឡិកា
ប៉ះ
ហ�ើយ​វាយបញ្ចូល​ឈ្មោះ​ទីក្រុង ឬ​ក៏​ជ្រើស​ទីក្រុង​ពី​បញ្ជី។
ការលុបន
​ ាឡិកា
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​នាឡិកា​មួយ, ធីកន
​ ាឡិកា​ដែល​ត្រូវ​លប ុ រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះលុប។
60
កម្មវិធី និង មុខងា
នាឡិកា​វាស់ពេល
1 ចាប់ផ្ដើមក​ ម្មវិធី នាឡិកា ហ�ើយ​ប៉ះ នាឡិកា​វាស់ពេល។
2 ប៉ះ ចាប់ផ្ដើម ដ�ើម្បីវ​ាស់​ពេល​ព្រឹត្តិការណ៍ម​ ួយ។
ដ�ើម្បី​កត់ត្រា​ចំនួនជ
​ ុំ ខណៈពេល​កំពុងវ​ាស់​ពេល​ព្រឹត្តិការណ៍​មួយ សូមប
​ ៉ះជុំ។
3 ប៉ះ ឈប់ ដ�ើម្បីប​ ញ្ឈប់​ការវាស់​ពេល។
ដ�ើម្បី​ចាប់ផ្ដើមក
​ ារវាស់​ពេល​ឡ�ើងវិញ សូមប
​ ៉ះ ចាប់ផ្ដើមប
​ ន្ត។
ដ�ើម្បី​ជម្រះ​ចំនួនជ
​ ុំ សូមប
​ ៉ះ កំណត់ឡ​�ើង​វិញ។
រង្វាស់ពេល
1 ចាប់ផ្ដើមក​ ម្មវិធី នាឡិកា ហ�ើយ​ប៉ះ រង្វាស់ពេល។
​ ើយ​ប៉ះ ចាប់ផ្ដើម។
2 កំណត់​រយៈពេល រួចហ�
ដ�ើម្បី​ប�ើក​ផ្ទាំង​គ្រាប់ចុចវ​ាយបញ្ចូល​រយៈពេល សូម​ប៉ះ​វាល​បញ្ចូល​រយៈពេល។
​ ៉ោង។
3 ប៉ះ ច�ោល ន�ៅពេល​រង្វាស់ពេល​អស់ម�
គិត​លេខ
ធ្វើ​ការគណនា​ធម្មតា​ឬ​ស្មុគ្រស្មាញ។
​ ម្មវិធី គិត​លេខ។
ចាប់ផ្ដើមក
បង្វិលឧ
​ បករណ៍​ទ�ៅ​ទិសដ�ៅ​ផ្ដេក ដ�ើម្បីប
​ ង្ហាញ​កម្មវិធគ
ី​ ិតលេខ​វទ
ិ ្យាសាស្ត្រ។ ប�ើ ស្វ័យ បង្វិល ត្រូវ​បាន​បិទ ​ ៉ះ ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​កម្មវិធគ
សូមប
ី​ ិតលេខ​វទ
ិ ្យាសាស្ត្រ។
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ប្រវត្គ
តិ​ ណនា សូមប
​ ៉ះ ប្រវត្តិ។ ដ�ើម្បីប
​ ិទ​ផ្ទាំង​ប្រវត្តិ​គណនា សូមប
​ ៉ះ ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច។
ដ�ើម្បី​ជម្រះ​ប្រវត្តិ សូមប
​ ៉ះ ប្រវត្តិ → ជម្រះ​ប្រវត្តិ។
ដ�ើម្បី​ប្រើ​កម្មវិធគ
ី​ ិតលេខ EMI សូមប
​ ៉ះ
អំឡុងពេល រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ គណនា។
។ វាយបញ្ចូល​ចំនួនទ
​ ឹកប្រាក់ស
​ រុប អត្រា​ការប្រាក់ និងក
​ ំណត់​
61
កម្មវិធី និង មុខងា
វិទ្យុ
ការស្ដាប​វ់ ិទ្យុ FM
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី វិទ្យុ។
មុនពេល​អ្នកប​្រើក
​ ម្មវិធនេ
ី​ ះ អ្នកត្រូ
​ វតែ​ភ្ជាប់​កាស​ដែល​បម្រើការ​ជា​អង់តែន​វិទ្យុ។
វិទ្យុ FM ស្កេន​និងរ​ក្សាទុក​ស្ថានីយដែ
​ ល​មាន​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ន�ៅពេល​ដំណ�ើរការ​វា​ជា​ល�ើកដំបូង។
ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ប�ើក​វទ
ិ ្យុ FM។ ជ្រើសស
​ ្ថានីយ​វិទ្យុ​ដែល​អ្នក​ចង់​ស្ដាបព
់​ ប
ី​ ញ្ជី​ស្ថានីយ។
ស�ាប់វ�ទ��តាមឧបល័រ។
ែថមស�ានីយវ�ទ��បច�ប
� �ន�េទៅប��សំ
ី ណព�
េបើកឬបិទវ�ទ�� FM
ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�ម។
វាយប���លេ�បកង់ស�ានីយវ�ទ��េដោយៃដ
ែស�ងរកស�ានីយវ�ទ��ែដលមាន
រាវរកេ�បកង់
បង�ាញប��ីស�ានីយែដលមានទាំងអស់
បង�ាញប��ីស�ានីយសំណព�
េស�ននិងរក�ាទុកស�ានីយែដលមានេដោ
យស�័យ�បវត�ិ
62
កម្មវិធី និង មុខងា
ការស្កេន​រក​ស្ថានីយ​វិទ្យុ
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី វិទ្យុ។
ប៉ះ ស្ថានីយ → ស្កេន រួចហ�
​ ើយ​ជ្រើស​ជម្រើសស​្កេន។ វិទ្យុ FM ស្កេន​និងរ​ក្សាទុក​ស្ថានីយ​ដែល​មាន​ដ�ោយ​
ស្វ័យប្រវត្តិ។
​ ង់​ស្ដាបព
ី​ ញ្ជី​ស្ថានីយ។
ជ្រើស​ស្ថានីយវ​ិទ្យុ​ដែល​អ្នកច
់​ ប
ការចែករំលែក​ខ្លឹមព័ត៌មាន
ចែករំលែក​ខលឹម
្ ព័ត៌មាន​ដ�ោយ​ប្រើ​ជម្រើសចែ
​ ករំលែក​ផ្សេងៗ។ សកម្មភាព​ខាងក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​ឧទាហរណ៍​នៃ​
ការចែករំលែក​រប
ូ ។
អ្នកអ
​ ាច​បង់​ប្រាក់​បន្ថែម ន�ៅពេល​ចែករំលែក​ឯកសារ​តាម​បណ្តាញ​ចល័ត។
​ ើយ​ជ្រើស​រូប​មួយ។
1 ចាប់ផ្ដើមក​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល រួចហ�
​ ារ។
2 ប៉ះ រួច​ជ្រើស​វិធី​ចែករំលែក ដូចជា Bluetooth និងស
ូ ត្រូ
​ ចឡ�ើងល�
ន�ៅពេល​រប
​ វ​បាន​ផ្ញើ​ទ�ៅ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកទទួល ការជូនដំណឹងម
​ ួយ​នឹងលេ
​ ើ​ឧបករណ៍​របស់​
​ ារជូនដំណឹងន�
​ ោះ ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ឬទ
​ ាញយក​រប
ូ ។
ពួកគេ។ ប៉ះក
63
កម្មវិធី និង មុខងា
កម្មវិធី Google
Google ផ្ដល់ក
​ ារកម្សាន្ត បណ្ដាញ​សង្គម និងក
​ ម្មវិធអ
ី​ ាជីវកម្ម​នានា។ អ្នកប្រហែ
​
ល​ជា​ត្រូវការ​គណនី
Google ដ�ើម្បីច
​ ូលប្រើក
​ ម្មវិធខ
ី​ ្លះ។
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​កម្មវិធចី​្រើនទ�ៀត សូមច
​ ូលប្រើម
​ ៉ឺនុយ​ជំនួយ​នៃ​កម្មវិធន
ី​ ីមួយៗ។
កម្មវិធខ
ី​ លះ្ ​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​ប្រើ​បាន​ទេ ឬ​ក៏​អាច​ត្រូវ​បាន​ដាក់ស
​ ្លាក​ផ្សេង អាស្រ័យ​ល�ើ​តប
ំ ន់ឬ
​​
អ្នកផ្ដល់ស​េវា។
Chrome
ស្វែងរក​ព័ត៌មាន​និង​ប�ើកម�ើលទ
​ ំព័រវិប។
Gmail
ផ្ញើ​ឬទទ
​ ួលអ
​ មែ
៊ី ល​តាម​សេវា Google Mail។
Maps Go
ស្វែងរក​ទីកន្លែង​របស់អ
​ ្នកន�
​ ៅល�ើ​ផែនទី ស្វែងរក​ផែនទីព
​ ិភពល�ោក និងប
​ ង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ទីកន្លែង​សម្រាបក
់​ ន្លែង​
ផ្សេងៗ​ន�ៅ​ជុំវិញ​អ្នក។
Play Music
រុករក ស្តាប់ និងចែ
​ ករំលែក​តន្រ្តី​ល�ឧ
ើ​ បករណ៍រ​បស់​អ្នក។ អ្នកអ
​ ាច​បញ្ជូន​សមូហកម្មត
​ ន្រ្ដែ
តី​ ល​បាន​រក្សាទុកល�
​ ើ​
ឧបករណ៍​របស់​អ្នកទ�
​ ៅ​ក្លោដ និង ចូលប្រើព
​ ួកវា​ពេលក្រោយ។
YouTube Go
ទស្សនា​ឬបង្ក
​ ើតវ​ីដេអូ និង ចែករំលែក​ពួកវា​ជាមួយ​អ្នកដទៃ។
Google Go
ស្វែងរក​ធាតុ​នានា​ល�ើ​អ៊ីនធ�ើណិតឬ
​ ​ឧបករណ៍រ​បស់​អ្នកយ
​ ៉ាង​រហ័ស។
Assistant
ស្វែងរក​ធាតុ​នានា​យ៉ាង​រហ័សដ�
​ ោយ​ប្រើ​សំឡេង​បញ្ជា។
64
ការកំណត់
ការណែនាំ
ប្ដូរ​ការកំណត់​តាមបំណង​សម្រាបម
់​ ុខងារ​និងក
​ ម្មវិធី។ អ្នកអ
​ ាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ឧបករណ៍រ​បស់អ
​ ្នក​កាន់តែម
​ ាន​លក្ខណៈ​
ផ្ទាល់ខ្លូនដ�
​ ោយ​កំណត់​រចនាសម្ពនជ
្ធ​ ម្រើសន​ៃ​ការកំណត់​ផ្សេងៗ។
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់។
ដ�ើម្បី​ស្វែងរក​ការកំណត់​ដ�ោយ​វាយបញ្ចូល​ពាក្យគន្លឹះ សូមប
​ ៉ះ ស្វែងរក ឬ
។
ការភ្ជាប់
ជម្រើស
ប្ដូរ​ការកំណត់​សម្រាបក
់​ ារភ្ជាប់​ផ្សេងៗ ដូចជា​មុខងារ Wi-Fi និង Bluetooth។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់។
• Wi-Fi៖ ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ Wi-Fi ដ�ើម្បី​ភ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្ដាញ Wi-Fi និងច
​ ូលប្រើអ
​ ៊ីនធ�ើណិតឬ
​​
ឧបករណ៍​បណ្ដាញ​ផ្សេងទ�ៀត។ សូមម�
​ ើល Wi-Fi សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម។
• Bluetooth៖ ប្រើ Bluetooth ដ�ើម្បី​ដ�ោះដូរ​ទិន្នន័យ​ឬ​ឯកសារ​មេឌ�ៀ​ជាមួយ​ឧបករណ៍ផ​្សេងទ�ៀត​
ដែល​បាន​ប�ើកប្រើ Bluetooth។ សូមម�
​ ើល Bluetooth សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• ការប្រើប្រាស់​ទិន្នន័យ៖ រក្សា​ការតាមដាន​បរិមាណ​នៃ​ការប្រើប្រាស់​ទិន្នន័យរ​បស់​អ្នក និង ប្ដូរ​ការកំណត់​
តាមបំណង​សម្រាបដែ
់​ នកំណត់។ កំណត់ឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍ប
​ ិទក
​ ារភ្ជាប់​ទិន្នន័យច
​ ល័ត​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ន�ៅពេល​បរិមាណ​ទិន្នន័យច
​ ល័ត​ដែល​អ្នកប
​ ាន​ប្រើ​ឈាន​ដល់ដែ
​ នកំណត់ដែ
​ ល​អ្នកប
​ ាន​បញ្ជាក់។
អ្នកក
​ ៏​អាច​ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ​សំចៃ​ទិន្នន័យផ
​ ងដែរ ដ�ើម្បីរ​ារាំង​កម្មវិធខ
ី​ ្លះ​ដែល​ដំណ�ើរការ​ន�ៅ​
ផ្ទៃខាងក្រោយ​មិនឲ
​ ិន្នន័យ។ សូមម�
​ ើល មុខងារ​សំចៃ​ទិន្នន័យ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
​ ្យ​ផ្ញើ​ឬទទ
​ ួលទ
• ទម្រង់យ
​ ន្តហ�ោះ៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ប
​ ិទម
​ ុខងារ​ឥតខ្សែ​ទាំងអស់ល�
​ ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។ អ្នកអ
​ ាច​ប្រើ​
សេវា​ដែល​មិនប​្រើ​បណ្ដាញ​ប៉ុណ្ណោះ។
ធ្វើ​តាម​បទបញ្ញតដែ
្តិ​ ល​ផ្ដល់ដ�
​ ោយ​ក្រុមហ៊ុនអ
​ ាកាសចរណ៍​និងក
​ ារណែនាំ​របស់​បុគ្គលិកបម
​ ្រើការ​
ល�ើ​យន្តហ�ោះ។ ក្នុងក
​ រណី​ដែល​មាន​ការអនុញ្ញាត​ឲ្យ​ប្រើឧ
​ បករណ៍ សូមប​្រើ​វា​ក្នុង​ទម្រង់យ
​ ន្តហ�ោះ​
ជានិច្ច។
65
ការកំណត់
• ហត់ស្ប៉តច
​់ ល័ត និង ចំណង៖ ប្រើ​ឧបករណ៍​ជា​ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត ដ�ើម្បីចែ
​ ករំលែក​ការភ្ជាប់​ទិន្នន័យច
​ ល័ត​
របស់ឧ
​ បករណ៍​ជាមួយ​ឧបករណ៍ផ​្សេងទ�ៀត ន�ៅពេល​មិនមាន​ការភ្ជាប់​បណ្ដាញ។ ការភ្ជាប់​អាច​ត្រូវ​បាន​
បង្កើតត
​ ាម Wi-Fi, USB ឬ Bluetooth។ សូមម�
​ ើល ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត និង ចំណង សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​
បន្ថែម។
• បណ្ដាញ​ចល័ត៖ ធ្វើក
​ ារកំណត់រ​ចនាសម្ពនបណ
្ធ​
្ដាញ​ចល័តរ​បស់អ
​ ្នក។
• អភិបាល​កាត SIM៖ ប�ើកដំណ�ើរការ​កាត SIM ឬ USIM រួច​ប្ដូរ​ការកំណត់ក
​ ាត SIM តាមបំណង។
សូមម�
​ ើល អភិបាលកាត SIM សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• ទីកន្លែង៖ ប្ដូរ​ការកំណត់សម្រាប
​
់​ ារអនុញ្ញាត​ព័ត៌មាន​ទីកន្លែង។
ក
• ស្វ័យ​បិទ​ការភ្ជាប់៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ស
​ ំចៃ​ថដ�
្ម​ ោយ​បិទ Bluetooth, GPS និង ការភ្ជាបផ់​្សេងទ�ៀត
ន�ៅពេល​អ្នកម
​ ិនប​្រើព
​ ួកវា។
• ការកំណត់​ការភ្ជាប់​ច្រើនទ�ៀត៖ ប្ដូរ​ការកំណត់​តាមបំណង ដ�ើម្បីត្រួ
​ តត្រា​មុខងារ​ផ្សេងទ�ៀត។ សូមម�
​ ើល
ការកំណត់ក
​ ារភ្ជាបច់​្រើនទ�ៀត សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
Wi-Fi
ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ Wi-Fi ដ�ើម្បី​ភ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្ដាញ Wi-Fi និងច
​ ូលប្រើអ
​ ៊ីនធ�ើណិតឬ
​ ​ឧបករណ៍​បណ្ដាញ​
ផ្សេងទ�ៀត។
បិទ Wi-Fi ដ�ើម្បី​សំចៃ​ថ្ម ន�ៅពេល​ឈប់ប​្រើ។
ការភ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្ដាញ Wi-Fi
​ ើកដំណ�ើរការ​វា។
1 ល�ើ​អេក្រង់ក​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → Wi-Fi រួច​ហ�ើយ​ប៉ះក​ ុងតាក់ ដ�ើម្បីប�
2 ជ្រើស​បណ្តាញ​មួយ​ពី​បញ្ជី​បណ្តាញ Wi-Fi។
បណ្ដាញ​ដែល​ត្រូវការ​ពាក្យសម្ងាតន
់​ ឹង​លេចឡ�ើងជ
​ ាមួយ​អាយខុន​ស�ោ។ វាយបញ្ចូលព
​ ាក្យសម្ងាត់ ហ�ើយ​
ប៉ះ ភ្ជាប់។
• ន�ៅពេល​ឧបករណ៍ភ
​ ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្ដាញ Wi-Fi មួយ ឧបករណ៍​នឹង​ភ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្ដាញ​ន�ោះ​ឡ�ើងវិញ​
​ ្យ​
គ្រប់​ពេល​ដែល​អាច​ប្រើប
​ ាន ដ�ោយ​មិន​ត្រូវការ​ពាក្យសម្ងាតទ�
់​ ៀត។ ដ�ើម្បីរ​ារាំង​ឧបករណ៍​មិនឲ
ភ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្ដាញ​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ សូមជ​្រើស​វា​ពី​បញ្ជី​បណ្ដាញ ហ�ើយ​ប៉ះ បំភ្លេច។
• ប�ើអ
​ ្នកម
​ ិនអ
​ ាច​ភ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្ដាញ Wi-Fi បាន​ត្រឹមត្រូវ​ទេ សូមច
​ ាប់ផ្ដើមម
​ ុខងារ Wi-Fi ឬ រ�៉ៅទ័រ​
ឥតខ្សែ​ឡ�ើងវិញ។
66
ការកំណត់
Wi-Fi ផ្ទាល់
Wi-Fi ផ្ទាល់ ភ្ជាប់​ឧបករណ៍​ដ�ោយ​ផ្ទាល់​តាម​បណ្ដាញ Wi-Fi ដ�ោយ​មិនត្រូ
​ វការ​ចំណុច​ចូលប្រើ។
​ ើកដំណ�ើរការ​វា។
1 ល�ើ​អេក្រង់ក​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → Wi-Fi រួច​ហ�ើយ​ប៉ះក​ ុងតាក់ ដ�ើម្បីប�
2 ប៉ះ កម្រិតខ្ពស់ → បង្ហាញ​ច្រើនទ�ៀត → Wi-Fi ផ្ទាល់។
ឧបករណ៍​ដែល​រកឃ�ើញត្រូ
​ វ​បាន​រាយ​ក្នុងប
​ ញ្ជី។
​ ង់​ភ្ជាប់​ទ�ៅ​មិន​ស្ថិតក
ប�ើឧ
​ បករណ៍​ដែល​អ្នកច
​ ្នុង​បញ្ជី សូមស​្នើឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍​ន�ោះ​ប�ើក​មុខងារ Wi-Fi ផ្ទាល់។
​ ល​ត្រូវ​ភ្ជាប់​ទ�ៅ។
3 ជ្រើស​ឧបករណ៍​មួយដែ
​ ំណ�ើ​ការភ្ជាប់ Wi-Fi ផ្ទាល់។
ឧបករណ៍​នឹងត្រូ
​ វ​បាន​ភ្ជាប់ ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​ផ្សេង​យល់ព្រម​ទទួលស
Bluetooth
ប្រើ Bluetooth ដ�ើម្បី​ដ�ោះដូរ​ទិន្នន័យឬ
​ ​ឯកសារ​មេឌ�ៀ​ជាមួយ​ឧបករណ៍ផ​្សេងទ�ៀត​ដែល​បាន​ប�ើកប្រើ
Bluetooth។
• Samsung មិន​ទទួលខ
​ សត្រូ
ុ
វ​ល�ើ​ការ​បាត់បង់ ការរអាក់រអួល ឬ​ការប្រើ​មិនត្រឹ
​ មត្រូវ​ល�ើ​ទិន្នន័យ​
ដែល​បាន​ផ្ញើ​ឬទទ
​ ួលត
​ ាម Bluetooth ឡ�ើយ។
• សូមប​្រាកដ​ជានិចថ
្ច​ ា អ្នក​ចែករំលែក​និង​ទទួលទ
​ ិន្នន័យជ
​ ាមួយ​ឧបករណ៍​ដែល​អាច​ជ�ឿទុកចិតប
្ត​ ាន​
​ មត្រូវ។ ប�ើម
​ ាន​ឧបសគ្គរ​វាង​ឧបកណ៍​ទាំងន�ោះ ចម្ងាយប្រ
​ តិបត្តិការ​អាច​ត្រូវ​
និងម
​ ាន​សន្តិសុខត្រឹ
បាន​កាត់បន្ថយ។
• ឧបករណ៍ខ
​ ្លះ ជាពិសេស​ឧបករណ៍ដែ
​ ល​មិនត្រូ
​ វ​បាន​ធ្វើ​តេស្តឬ
​ ​យល់ព្រម​ដ�ោយ Bluetooth SIG
ប្រហែល​ជា​មិន​ត្រូវគ្នា​ជាមួយ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកឡ​�ើយ។
• កុបំ​្រើ​មុខងារ Bluetooth ក្នុងគ�
​ ោលបំណង​ខស
ុ ច្បាប់ (ឧទាហរណ៍ក
​ ារលួចច
​ ម្លងឯ
​ កសារ ឬ
ការបន្លំ​ទាក់ទង​ខុសច្បាប់ក
​ ្នុង​គ�ោលបំណង​ពាណិជ្ជកម្ម)។
Samsung មិន​ទទួលខ
​ ុសត្រូវ​ល�ើ​ផលវិបាក​នៃ​ការប្រើប្រាស់​ខុសច
​ ្បាប់​ល�ើ​មុខងារ Bluetooth
ឡ�ើយ។
67
ការកំណត់
ការផ្គូ​ជាមួយ​ឧបករណ៍ Bluetooth ផ្សេងទ�ៀត
​ ើកដំណ�ើរការ​វា។
1 ល�ើ​អេក្រង់ក​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → Bluetooth រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ដ�ើម្បីប�
ឧបករណ៍​ដែល​រក​ឃ�ើញន
​ ឹង​ត្រូវ​បាន​រាយ​ក្នុងប
​ ញ្ជី។
​ ើម្បី​ផ្គូ​ជាមួយ។
2 ជ្រើស​ឧបករណ៍​មួយដ�
ប�ើ​ឧបករណ៍​ដែល​អ្នកច
​ ្នុង​បញ្ជី សូមស​្នើ​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ន�ោះ​ប�ើក​ជម្រើសល
​ ទ្ធភាព​
​ ង់​ផ្គូ​ជាមួយ​មិនស
​ ្ថិតក
ម�ើលឃ�ើញ​របស់​វា។ សូមម�
​ ើល​ស�ៀវភ�ៅណែនាំ​អ្នកប្រើប្រាស់រ​បស់​ឧបករណ៍ផ​្សេងទ�ៀត។
ឧបករណ៍​របស់​អ្នកអ
​ ាច​ឲ្យ​ឧបករណ៍ផ​្សេងទ�ៀត​ម�ើលឃ�
​ ើញ ខណៈពេល​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់
Bluetooth បាន​ប�ើក។
​ ំណ�ើ​ភ្ជាប់ Bluetooth ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក ដ�ើម្បីប
​ ញ្ជាក់។
3 ព្រមទទួលស
ឧបករណ៍​នឹងត្រូ
​ វ​បាន​ភ្ជាប់ ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត​ព្រមទទួលស
​ ំណ�ើ​ភ្ជាប់ Bluetooth។
ការផ្ញើ​និង​ការទទួល​ទិន្នន័យ
កម្មវិធជ
ី​ ាច្រើន​គាំទ្រ​ការផ្ទេរ​ទិន្នន័យត
​ ាម Bluetooth។ អ្នកអ
​ ាច​ចែករំលែក​ទិន្នន័យ ដូចជា​ទំនាក់ទំនង​ឬ​
ឯកសារ​មេឌ�ៀ​ជាមួយ​ឧបករណ៍ Bluetooth ផ្សេងទ�ៀត។ សកម្មភាព​ខាងក្រោម​គឺ​ជា​ឧទាហរណ៍​នៃ​ការផ្ញើ​រប
ូ ​
ទ�ៅ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត។
​ ើយ​ជ្រើស​រូប​មួយ។
1 ចាប់ផ្ដើមក​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល រួចហ�
​ ល​ត្រូវ​ផ្ទេរ​រប
ូ ​ទ�ៅ។
2 ប៉ះ → Bluetooth រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​ឧបករណ៍​មួយដែ
​ ាន​ផ្គូ​ជាមួយ​ឧបករណ៍ន�
ប�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកប
​ ោះ​ពីមុន សូមប
​ ៉ះ​ឈ្មោះ​ឧបកណ៍​ដ�ោយ​មិន​ចាំបាច់​
បញ្ជាក់​ស�ោសម្ងាតដែ
់​ ល​បាន​ស្វ័យ​បង្កើត។
ប�ើ​ឧបករណ៍​ដែល​អ្នកច
​ ង់​ផ្គូ​ជាមួយ​មិនស
​ ្ថិតក
​ ្នុង​បញ្ជី សូមស​្នើឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍​ន�ោះ​ប�ើក​ជម្រើសល
​ ទ្ធភាព​
ម�ើលឃ�ើញ​របស់​វា។
​ ំណ�ើ​ភ្ជាប់ Bluetooth ល�ើ​ឧបករណ៍ផ​្សេងទ�ៀត។
3 ព្រមទទួលស
68
ការកំណត់
ការឈប់​ផ្គូ​ឧបករណ៍ Bluetooth
1 ល�ើ​អេក្រង់ក​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → Bluetooth។
ឧបករណ៍ន
​ ឹងប
​ ង្ហាញ​ឧបករណ៍ដែ
​ ល​បាន​ផ្គូ​ន�ៅក្នុង​បញ្ជី។
​ ោះ​ឧបករណ៍ ដ�ើម្បីឈ
​ ប់ផ្គូ។
2 ប៉ះ ជាប់ន​ ឹងឈ្ម
3 ប៉ះ ឈប់ផ។្គូ
មុខងារ​សំចៃ​ទិន្នន័យ
កាត់​បន្ថយ​ការប្រើប្រាស់ទ
​ ិន្នន័យរ​បស់អ
​ ្នក​ដ�ោយ​រារាំង​កម្មវិធខ
ី​ ្លះ​ដែល​ដំណ�ើរការ​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ មិនឲ
​ ្យ​ផ្ញើ​ឬ​
ទទួលទ
​ ិន្នន័យ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → ការប្រើប្រាស់​ទិន្នន័យ → មុខងារ​សំចៃ​ទិន្នន័យ ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់
ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ន�ៅពេល​មុខងារ​សំចៃ​ទិន្នន័យត្រូ
​ វ​បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ អាយខុន
នឹងលេ
​ ចឡ�ើងល�
​ ើ​របារ​ស្ថានភាព។
�ានេបើកដំេណើរការមុខងារសំៃចទិនន
� យ
័
ដ�ើម្បី​ជ្រើស​កម្មវិធដែ
ី​ ល​ត្រូវ​ប្រើទ
​ ិន្នន័យដ�
​ ោយ​គ្មាន​កំហិត សូមប
​ ៉ះ អនុញ្ញាត​កម្មវិធី ខណៈពេល​ប�ើក​
ធាតុសំចៃ​ទិន្នន័យ រួច​ជ្រើស​កម្មវិធី។
69
ការកំណត់
ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត និង ចំណង
ប្រើ​ឧបករណ៍​ជា​ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត ដ�ើម្បីចែ
​ ករំលែក​ការភ្ជាប់​ទិន្នន័យច
​ ល័តរ​បស់​ឧបករណ៍ជ
​ ាមួយ​ឧបករណ៍​
ផ្សេងទ�ៀត ន�ៅពេល​មិនមាន​ការភ្ជាប់​បណ្ដាញ។ ការភ្ជាបអ
់​ ាច​ត្រូវ​បាន​បង្កើតត
​ ាម Wi-Fi, USB ឬ
Bluetooth។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត និង ចំណង។
អ្នកអ
​ ាច​បង់ប្រាក់បន្ថែ
​ ម ន�ៅពេល​ប្រើម
​ ុខងារ​នេះ។
• ហត់ស្ប៉តច
​់ ល័ត៖ ប្រើហ
​ ត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត ដ�ើម្បីចែ
​ ករំលែក​ការភ្ជាប់​ទិន្នន័យច
​ ល័តរ​បស់​ឧបករណ៍​ជាមួយ​
​ ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត។
កុំព្យូទ័រឬ
• កំណត់​រចនាសម្ពនហ
្ធ​ ត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត៖ ធ្វើ​ការកំណត់​រចនាសម្ពនបណ
្ធ​
្ដាញ​សម្រាបហ
់​ ត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត។
• ចំណង Bluetooth៖ ប្រើ​ចំណង Bluetooth ដ�ើម្បី​ចែករំលែក​ការភ្ជាប់​ទិន្នន័យច
​ ល័តរ​បស់​ឧបករណ៍​
​ ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត​តាម Bluetooth។
ជាមួយក
​ ុំព្យូទ័រឬ
• ចំណង USB៖ ប្រើ​ចំណង USB ដ�ើម្បី​ចែករំលែក​ការភ្ជាប់​ទិន្នន័យច
​ ល័តរ​បស់​ឧបករណ៍​ជាមួយ​កុំព្យូទ័រ​
តាម USB។ ន�ៅពេល​ភ្ជាប់​ជាមួយ​កុំព្យូទ័រ ឧបករណ៍ត្រូ
​ វ​បាន​ប្រើ​ជា​ម៉ូដឹមឥ
​ តខ្សែ​សម្រាបក
់​ ុំព្យូទ័រ។
ការប្រើ​ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត
ប្រើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកជ
​ ា​ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត ដ�ើម្បីចែ
​ ករំលែក​ការភ្ជាប់​ទិន្នន័យច
​ ល័តន​ៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​
ជាមួយ​ឧបករណ៍ផ​្សេងទ�ៀត។
1 ល�ើ​អេក្រង់ក​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → ហត់ស្ប៉តច់​ ល័ត និង ចំណង → ហត់ស្ប៉តច់​ ល័ត។
​ ើកដំណ�ើរការ​វា។
2 ប៉ះ​កុងតាក់ ដ�ើម្បីប�
អាយខុន
Wi-Fi។
លេចឡ�ើងល�
​ រើ​បារ​ស្ថានភាព។ ឧបករណ៍​ផ្សេង​អាច​រក​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ក្នុងប
​ ញ្ជី​បណ្តាញ
ដ�ើម្បីក
​ ំណត់ព
​ ាក្យសម្ងាតម
់​ ួយសម្រាប
​
ហ
់​ ត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត សូមប
​ ៉ះ កំណត់រ​ចនាសម្ពនហ
្ធ​ ត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត រួច​
ជ្រើស​កម្រិត​នៃ​សន្តិសុខ។ រួចវ​ាយបញ្ចូល​ពាក្យសម្ងាត់ ហ�ើយប
​ ៉ះ រក្សា​ទុក។
​ ងរក រួចជ​្រើស​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកព
​ប
ី​ ញ្ជី​បណ្តាញ Wi-Fi។
3 ល�ើ​អេក្រង់ឧ​ បករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត សូមស្វែ
4 ល�ើ​ឧបករណ៍​ដែល​បាន​ភ្ជាប់ សូមប​្រើក​ ារភ្ជាប់​ទិន្នន័យច​ ល័តរ​បស់​ឧបករណ៍ ដ�ើម្បីច​ ូលប្រើអ​ ៊ីនធ�ើណិត។
70
ការកំណត់
អភិបាលកាត SIM
ប�ើកដំណ�ើរការ​កាត SIM ឬ USIM រួចប្ដូ
​ រ​ការកំណត់​កាត SIM តាមបំណង។ សូមម�
​ ើល ការប្រើកាត SIM ឬ
USIM ពីរ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → អភិបាល​កាត SIM។
• ការហ�ៅ៖ ជ្រើសក
​ ាត SIM ឬ USIM សម្រាប់ក
​ ារហ�ៅ​សំឡេង។
• សារ​អត្ថបទ៖ ជ្រើស SIM ឬ USIM សម្រាប់ស
​ ារ។
• ទិន្នន័យច
​ ល័ត៖ ជ្រើសក
​ ាត SIM ឬ USIM សម្រាប់ស​េវា​ទិន្នន័យ។
• ប�ើក SIM ពីរ​ជានិច៖្ច កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​អនុញ្ញាត​ការហ�ៅ​ចូលព
​ ី​កាត SIM ឬ USIM ផ្សេង ក្នុង​
អំឡុងពេល​កំពុងហ�
​ ៅ​ទូរសព្ទ។
ន�ៅពេល​មុខងារ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ប�ើកប្រើ អ្នកអ
​ ាច​បង់ប្រាក់បន្ថែ
​ ម​សម្រាបក
់​ ារបញ្ជូនបន្តក
​ ារហ�ៅ
អាស្រ័យ​ល�ត
ើ​ ំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
ការកំណត់​ការភ្ជាប់​ច្រើនទ�ៀត
ប្ដូរ​ការកំណត់​តាមបំណង ដ�ើម្បីត្រួ
​ តត្រា​មុខងារ​ផ្សេងទ�ៀត។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → ការកំណត់​ការភ្ជាប់​ច្រើនទ�ៀត។
• ការប�ោះពុម្ព៖ ធ្វើក
​ ារកំណត់​រចនាសម្ពនសម្រាប
្ធ​
ក
់​ ម្មវិធបន្ថែ
ី​ ម​នៃ​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុមដែ
្ព​ ល​បាន​ដំឡ�ើងល�
​ ើ​
​ ាច​ស្វែងរក​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុមដែ
្ព​ ល​អាច​ប្រើ​បាន ឬ​ក៏​ថែម​មួយ​ដ�ោយដៃ ដ�ើម្បី​ប�ោះពុម្ព​
ឧបករណ៍។ អ្នកអ
ឯកសារ​នានា។ សូមម�
​ ើល ការប�ោះពុម្ព សម្រាបព
់​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• VPN៖ រ�ៀបចំ​និងភ
​ ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្ដាញ​ឯកជន​និម្មិត (VPNs)។
71
ការកំណត់
ការប�ោះពុម្ព
ធ្វើ​ការកំណត់​រចនាសម្ពនសម្រាប
្ធ​
ក
់​ ម្មវិធី​បន្ថែម​នៃ​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុមដែ
្ព​ ល​បាន​ដំឡ�ើងល�
​ ឧ
ើ​ បករណ៍។ អ្នកអ
​ ាច​
ភ្ជាប់​ឧបករណ៍ទ�
​ ៅ​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុមត
្ព​ ាម Wi-Fi ឬ Wi-Fi ផ្ទាល់ ព្រមទាំងប�
​ ោះពុម្ព​រប
ូ ​ឬ​ឯកសារ។
ម៉ាស៊ីនប�ោះពុមខ
្ព​ ្លះ​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​ប្រើ​ឡ�ើយ​ជាមួយ​ឧបករណ៍នេ
​ ះ។
ការថែម​កម្មវិធប
​ី ន្ថែម​នៃ​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ព
ថែម​កម្មវិធបន្ថែ
ី​ ម​នៃ​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុមសម្រាប
្ព​
ម
់​ ៉ាស៊ីនប�ោះពុមដែ
្ព​ ល​អ្នកច
​ ង់​ភ្ជាប់​ឧបករណ៍ទ�
​ ៅ។
1 ល�ើ​អេក្រង់ក​ ារកំណត់, ប៉ះ ការភ្ជាប់ → ការកំណត់​ការភ្ជាប់​ច្រើនទ�ៀត → ការប�ោះពុម្ព → ថែម​សេវា។
ី​ ម​នៃ​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុមក
្ព​ ្នុង ហាង Play។
2 ស្វែងរក​កម្មវិធបន្ថែ
ី​ ម​នៃ​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ព រួចដ
​ ំឡ�ើងវ​ា។
3 ជ្រើស​កម្មវិធបន្ថែ
ី​ ម​នៃ​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ព រួចប
​ ៉ះ​កុងតាក់ ដ�ើម្បីប�
​ ើកដំណ�ើរការ​វា។
4 ជ្រើស​កម្មវិធបន្ថែ
ឧបករណ៍​នឹងស្វែ
​ ងរក​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុមដែ
្ព​ ល​បាន​ភ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្តាញ Wi-Fi តែ​មួយ​ដូច​នឹងឧ
​ បករណ៍​របស់​
អ្នក។
្ព​ ល​ត្រូវ​ថែម។
5 ជ្រើស​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុមដែ
ដ�ើម្បី​ថែម​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុមដ�
្ព​ ោយដៃ សូមប
​ ៉ះ → ថែម​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុម។
្ព
ការប�ោះពុម្ព​ខ្លឹមព័ត៌មាន
ខណៈពេល​កំពុងប
​ ង្ហាញ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដូចជា​រូបឬ
​ ​ឯកសារ សូមច
​ ូលប្រើប
​ ញ្ជី​ជម្រើស, ប៉ះ Print →
ម៉ាស៊ីនប�ោះពុម​ទ
្ព ាំងអស់ ... រួចហ�
​ ើយ​ជ្រើស​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុមម
្ព​ ួយ។
• មុខងារ​នេះ​អាច​ប្រើ​បាន​តែ​ក្នុងក
​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល ប៉ុណ្ណោះ។
• វិធប�
ី​ ោះពុម្ព​អាច​ខុសគ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​ប្រភេទខ
​ លឹម
្ ព័ត៌មាន។
72
→
ការកំណត់
សំឡេង និង រំញ័រ
ជម្រើស
ប្តូរ​ការកំណត់​សម្រាបស
់​ ំឡេង​ផ្សេងៗ​ល�ើ​ឧបករណ៍។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ សំឡេង និង រំញ័រ។
• ទម្រង់ស
​ ំឡេង៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ប​្រើ​ទម្រង់ស
​ ំឡេង ទម្រង់ញ
​ ័រ ឬ​កុំ​រំខាន។
• សំឡេង​រ�ោទ៍៖ លៃតម្រូវ​កម្រិត​សំឡេង​សម្រាបស
់​ ំឡេងរ�ោទ៍ក
​ ារហ�ៅ។
• មេឌ�ៀ៖ លៃតម្រូវ​កម្រិត​សំឡេង​សម្រាបត
់​ ន្ដ្រី​និង​វដេ
ី អូ។
• ការជូន​ដំណឹង៖ លៃតម្រូវ​កម្រិត​សំឡេង​សម្រាបក
់​ ារជូនដំណឹង។
• ប្រព័ន៖្ធ លៃតម្រូវ​កម្រិត​សំឡេង​សម្រាបស
់​ ំឡេង​ប្រព័ន្ធ។
• ញ័រ ខណៈពេល​រ�ោទ៍៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ញ័រ​និងច
​ ាក់​សំឡេងរ�ោទ៍សម្រាប
ក
​
់​ ារហ�ៅ​ចូល។
• សំឡេង​រ�ោទ៍៖ ប្ដូរ​សំឡេងរ�ោទ៍ក
​ ារហ�ៅ។
• សំឡេង​ជូនដំណឹង៖ ប្តូរ​សំឡេង​នៃ​ការជូនដំណឹង។
• កុំ​រំខាន៖ កំណត់ឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍​បិទ​សំឡេង​ការហ�ៅ​ទូរសព្ទច
​ ូល សំឡេង​ជូនដំណឹង និងមេឌ
​ �ៀ ល�ើកលែង​
តែ​ការល�ើកលែង​ដែល​បាន​អនុញ្ញាត​ប៉ុណ្ណោះ។
• សំឡេង​ប៉ះ៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ប
​ ន្លឺ​សំឡេង ន�ៅពេល​អ្នកជ​្រើស​កម្មវិធឬ
​ ួយ​ល�ើ​អេក្រង់ប៉ះ។
ី​ ​ជម្រើសម
• សំឡេង​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ប
​ ន្លឺ​សំឡេង ន�ៅពេល​អ្នកច
​ ាក់ស�ោ​ឬ​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់ប៉ះ។
• សំឡេង​សាក៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ប
​ ន្លឺ​សំឡេង ន�ៅពេល​ភ្ជាបវ់​ា​ទ�ៅ​គ្រឿងសាក។
• រំញ័រ​តប៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ញ័រ ន�ៅពេល​អ្នកប
​ ៉ះ​ប៊ូតុងល�
​ ើ​របារ​រុករក​និងច
​ ព�
ំ ោះ​សកម្មភាព​ផ្សេងទ�ៀត​
ដូចជា​ការប៉ះ​ជាប់​ល�ើ​ធាតុ​នានា។
• សំឡេង​ផ្ទាំង​គ្រាប់ចុច​ហ�ៅ៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ប
​ ន្លឺ​សំឡេង ន�ៅពេល​អ្នកប
​ ៉ះ​ប៊ូតុងល�
​ ើ​ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច។
73
ការកំណត់
កម្មវិធី និង ការជូនដំណឹង
គ្រប់គ្រង​កម្មវិធរី​បស់​ឧបករណ៍​និងប្ដូ
​ រ​ការកំណត់ន​ៃ​ការជូនដំណឹងសម្រាប
​
ក
់​ ម្មវិធន
ី​ ីមួយៗ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ កម្មវិធី និង ការជូនដំណឹង។
• កម្មវិធទ
ី ាំងអស់៖ ចូលប្រើប
​ ញ្នជី​ៃ​កម្មវិធដែ
ី​ ល​បាន​ដំឡ�ើងល�
​ ឧ
ើ​ បករណ៍​និងព
​ ិនិត្យ​ព័ត៌មាន​កម្មវិធី។
• ការជូន​ដំណឹង៖ ប្តូរវ​ិធី​ជូនដំណឹងសម្រាប
​
់​ ម្មវិធន
ក
ី​ ីមួយៗ។
• ការអនុញ្ញាត​កម្មវិធ៖ី បង្ហាញ​បញ្នជី​ៃ​មុខងារ​និងក
​ ើម្បី​ប្រើ​ពួកវា។ អ្នកក
​ ៏​
​ ម្មវិធី​ដែល​មាន​ការជូនដំណឹងដ�
​ ារកំណត់​នៃ​ការអនុញ្ញាត​ផងដែរ។ សូមម�
​ ើល ការកំណត់​ការអនុញ្ញាត​កម្មវិធី សម្រាបព
់​ ័ត៌មាន​
អាច​កែក
បន្ថែម។
• កម្មវិធល
​ី ំនាំដ�ើម៖ ជ្រើសក
​ ារកំណត់​លំនាំដ�ើម​សម្រាបក
់​ ារប្រើ​កម្មវិធី។
• ការចូលប្រើ​ពិសេស៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ប​្រើក
​ ម្មវិធដ�
​ ំហិតទ
ី​ ោយ​គ្មានក
​ ិន្នន័យ។
អេក្រង់
ជម្រើស
ប្ដូរ​ការកំណត់​អេក្រង់។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ អេក្រង់។
• ពន្លឺ៖ លៃតម្រូវ​ពន្នលឺ​ៃ​អេក្រង់។
• ទម្រង់​ក្រៅអគារ៖ ប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់ក​្រៅបណ្ដាញ ដ�ើម្បី​ធ្វឲ
ើ​ ្យ​អេក្រង់ក
​ ាន់តែង
​ ាយស្រួល​ឃ�ើញ​ក្នុង​
ស្ថានភាព​ភ្លឺ។
• ទំហំ​ពុម​អ
្ព ក្សរ៖ ប្ដូរ​ទំហព
ំ​ ុម្ពអក្សរ។
• រូប​ផ្ទៃ​អេក្រង់៖ ជ្រើសរ​ប
ូ ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​សម្រាបគេ
់​ ហអេក្រង់ន
​ ិង​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ។
• បង្ហាញ​ភាគរយ​ថ្ម៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ប
​ ង្ហាញ​ជីវិត​ថន�
្ម​ ៅសល់។
• របារ​រុករក៖ ផ្លាស់ប្ដូរ​លំដាប់ន​ៃ​ប៊ូតុងល�
​ ើ​របារ​រុករក។
• អេក្រង់​ត្រូវ​រលត់៖ កំណត់​រយៈពេល​ដែល​ឧបករណ៍​រង់ចាំ មុនពេល​បិទព
​ ន្លឺ​អេក្រង់។
• ធាតុរក្សាអេក្រង់៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ច
​ ាប់ផ្ដើមធ
​ ាតុរក្សា​អេក្រង់ ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​កំពុងស
​ ាក​ថ្ម ឬ​ក៏​
ភ្ជាប់​ទ�ៅ​ដក់។
74
ការកំណត់
Smart Manager
Smart Manager ផ្ដល់ន
​ ូវ​ទិដ្ឋភាព​ទូទ�ៅ​នៃ​ស្ថានភាព​ថ្ម ឃ្លាំងផ្ទុក មេម៉ូរី និងប្រស
​
ិទ្ធផល​នៃ​ឧបករណ៍​របស់​
អ្នក។ អ្នកក
​ ៏​អាច​ធ្វឲ
ើ​ ្យ​ឧបករណ៍​ល្អប្រស�ើរដ�
​ ោយ​ប្រើម្រា
​ មដៃ​របស់​អ្នកប
​ ៉ះម
​ ្ដងផ
​ ងដែរ។
ឃ�ាំងផ��ក
េមម៉ូរ�
ថ�
មុខងារែកលម��បសិទ�ផល
ឃ្លាំង​ផ្ទុក
ពិនិត្យ​ស្ថានភាព​នៃ​មេម៉ូរដែ
ី​ ល​បាន​ប្រើ​និងទ
​ ំនេរ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ Smart Manager → ឃ្លាំងផ
​ ្ទុក។
• ចំណុះមេ
​ ម៉ូរទ
ី​ ំនេរ​ជាក់ស្ដែង​នៃ​មេម៉ូរី​ខាងក្នុងត
​ ិចជាង​ចំណុះ​ដែល​បាន​បញ្ជាក់ ដ�ោយសារ​ប្រព័ន្ធ​
ប្រតិបត្តិការ​និង​កម្មវិធល
ី​ ំនាំដ�ើមប​្រើមេ
​ ម៉ូរី​ន�ោះ​អស់ម
​ ួយ​ផ្នែក។ ចំណុះមេ
​ ម៉ូរី​ទំនេរ​អាច​ផ្លាស់ប្ដូរ
ន�ៅពេល​អ្នកអ
​ ាប់ដេត​ឧបករណ៍។
• អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​ចំណុះ​ទំនេរ​នៃ​មេម៉ូរខ
ី​ ាងក្នុង ន�ៅក្នុងផ​្នែក​លក្ខណៈពិសេស​បច្ចេកទេស សម្រាប់​
​ ើ​វិបសៃ Samsung។
ឧបករណ៍​របស់​អ្នកល�
ការគ្រប់គ្រង​មេម៉ូរី
ដ�ើម្បី​លប
ុ ឯ
​ កសារ​សំណល់ ដូចជា​ឃ្លាំងសម្ងាត់ សូមប
​ ៉ះ សម្អាត​ឥឡូវ។ ដ�ើម្បីល
​ ុបឯ
​ កសារ ឬ​ក៏​លុបក
​ ម្មវិធី​
ដែល​អ្នកលែ
​ ង​ប្រើ​ទ�ៀត សូមប
​ ៉ះ ទិន្នន័យអ
​ ្នកប្រើប្រាស់ ហ�ើយ​ជ្រើស​ប្រភេទម
​ ួយ។ រួច​ហ�ើយ​ធីកធ
​ ាតុ​ដែល​ត្រូវ​
ជ្រើស ហ�ើយប
​ ៉ះ លុប។
ដ�ើម្បី​ផ្លាស់ទធ
ី​ ាតុ​ពី​ឃ្លាំងផ្ទុក​ខាងក្នុងទ�
​ ៅ​កាត SD សូមប
​ ៉ះ ផ្លាស់ទខ
ី​ ្លឹមព័ត៌មាន​ទ�ៅ​កាត SD ឬ ផ្លាស់ទក
ី​ ម្មវិធី​
ទ�ៅ​កាត SD ហ�ើយ​ជ្រើស​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ឬ​កម្មវិធី។
75
ការកំណត់
មេម៉ូរី
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ Smart Manager → មេម៉ូរី។
ដ�ើម្បី​បង្កើនល្ប
​ ឿន​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកដ�
​ ោយ​បន្ថយ​បរិមាណ​នៃ​មេម៉ូរី​ដែល​អ្នកក
​ ំពុងប​្រើ សូមធ
​ ីកក
​ ម្មវិធី​
ទាំងន�ោះ​ពប
ី​ ញ្ជី​កម្មវិធ ហ�
ី ើយប
​ ៉ះ សម្អាត​ឥឡូវ។
ថ្ម
ពិនិត្យ​ថាមពល​ថន�
្ម​ ៅសល់ដ�
​ ើម្បី​ប្រើ​ឧបករណ៍។ ចំព�ោះ​ឧបករណ៍​ដែល​មាន​កម្រិត​ថខ្ស
្ម​ ោយ នឹង​សំចៃថ
​ ាមពល​
ថ្ម​ដ�ោយ​ការប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ​សំចៃថ
​ ាមពល។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ Smart Manager → ថ្ម។
• បម្រើ​បម្រាស់ថ
​ ្ម៖ បង្ហាញ​បរិមាណ​នៃ​ថាមពល​ថ្ម​ដែល​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកប​្រើ។
• ទម្រង់ស
​ រ​ការកំណត់សម្រាប
​ ចៃ​
ំ ថាមពល៖ ប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់ស
​ ំចៃ​ថាមពល​និងប្ដូ
​
ទម្រ
់​ ង់ស
​ ំចៃ​
​ ើល ទម្រង់ស
​ ំចៃ​ថាមពល សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
ថាមពល។ សូមម�
អ្នកម
​ ិន​អាច​ទទួលក
​ ារជូនដំណឹងព
​ ី​កម្មវិធី​ដែល​ប្រើ​ទម្រង់ស
​ ំចៃ​ថាមពល​ឡ�ើយ។
មុខងារ​កែលម្អ​ប្រសិទ្ធផល
កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ដាក់​កម្មវិធន
ី​ ានា​ក្នុងទម្រ
​ ង់គេ
​ ង។ ក្នុងទម្រ
​ ង់គេ
​ ង កម្មវិធដែ
ី​ ល​បាន​ជ្រើស​នឹងម
​ ិន​ប្រើ​
ទិន្នន័យ ថ្ម ឬ​មេម៉ូរី​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​ឡ�ើយ ខណៈពេល​មិនប​្រើ​ពួកវា។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ Smart Manager → មុខងារ​កែលម្អ​ប្រសិទ្ធផល។
76
ការកំណត់
អេក្រង់​ជាប់ស�ោ និង សន្តិសុខ
ប្ដូរ​ការកំណត់​ដ�ើម្បីរ​ក្សា​សន្តិសុខឧ
​ បករណ៍។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ និង សន្តិសុខ។
ជម្រើសដែ
​ ល​មាន​អាច​ខុសគ្នាទ�
​ ៅ​តាម​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​ជ្រើស។
• Google Play Protect៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ពិនិត្យ​រក​កម្មវិធន
ី​ ិងអ
​ ំព�ើ​បង្កអ
​ ន្តរាយ ហ�ើយ​ព្រមាន​អំពី​
អន្តរាយ​ដែល​អាច​ក�ើត​មាន រួចល
​ ប
ុ ព
​ ួកវា។
• រកឧបករណ៍របស់ខ៖្ញុំ ប�ើកដំណ�ើរការ​ឬប
​ ិទដំណ�ើរការ​មុខងារ​រក​ឧបករណ៍​ចល័តរ​បស់​ខុំ។
្ញ ចូលទ�
ិ
​ ៅ​វបសៃ រក​ឧបករណ៍​ចល័តរ​បស់​ខ្ញុំ (findmymobile.samsung.com) ដ�ើម្បីត
​ ាមដាន​និង​បញ្ជា​ឧបករណ៍​
ដែល​អ្នកប
​ ាត់ឬ
​ ត្រូ
​ វ​បាន​គេល
​ ួច។
• បច្ចុប្បន្នភាពសុវត្ថិភាព៖ បង្ហាញ​កំណែ​នៃ​ប្រព័នស
្ធ​ ន្តិសុខឧ
​ បករណ៍ និង ពិនិត្យ​រក​អាប់ដេត។
• ការចាប់ផ្ដើម​ដ�ោយ​សន្តិសុខ៖ ការពារ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកដ�
​ ោយ​កំណត់​ឲ្យ​វា​ទាមទារ​កូដដ�
​ ោះស�ោ​អេក្រង់
​ បករណ៍។ អ្នកត្រូ
​ វតែ​វាយបញ្ចូលក
​ ូដដ�
​ ាប់ផ្ដើមឧ
​ បករណ៍ន
​ ិង​ទទួលស
​ ារ​និង​
ន�ៅពេល​ប�ើកឧ
​ ោះស�ោ ដ�ើម្បីច
ការជូនដំណឹង។
• ការកំណត់​សន្តិសុខ​ផ្សេងទ�ៀត៖ ធ្វើ​ការកំណត់​រចនាសម្ពនស
្ធ​ ន្តិសុខបន្ថែ
​ ម។
• Smart Lock៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ដ�
​ ោះស�ោ​ខ្លួនវ​ា​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ក្នុងស
​ ្ថានការណ៍​មួយ​ចំនួន។
• ប្រភេទ​ស�ោ​អេក្រង់៖ ការប្ដូរ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់។
• ការកំណត់​ស�ោ​សន្តិសុខ៖ ប្ដូរ​ការកំណត់​ស�ោ​អេក្រង់ សម្រាបវ់​ិធី​ចាក់ស�ោ​ដែល​បាន​ជ្រើស។
• ព័ត៌មាន​ទំនាក់ទំនង៖ វាយបញ្ចូល​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក ដែល​នឹងប
​ ង្ហាញ​ជាមួយ​នាឡិកា។
• ការជូន​ដំណឹង៖ កំណត់​ថា​ត�ើ​ត្រូវ​បង្ហាញ​ខលឹម
្ ព័ត៌មាន​ជូនដំណឹងទេ
​ ​ន�ៅ​ល�ើ​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ រួច​ជ្រើស​
ការជូនដំណឹងណ
​ ា​ដែល​ត្រូវ​បង្ហាញ។
គណនី
ចុះបញ្ជី​និងគ្រប
​ ់គ្រង​គណនី ដូចជា Samsung Account ឬ​គណនី Google របស់អ
​ ្នក។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូមប
​ ៉ះ គណនី។
• គណនី៖ ថែម Samsung Account និង គណនី Google របស់អ
​ ្នក ឬ​ក៏​គណនី​ផ្សេងទ�ៀត ដ�ើម្បីធ្វ
​ ើ​
សមកាល​ជាមួយ។
• ចម្លង​ទុក៖ រក្សា​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន ទិន្នន័យក
​ ម្មវិធី និងក
​ ារកំណត់រ​បស់​អ្នកដ�
​ ោយ​សុវត្ថិភាព​ល�ើ​ឧបករណ៍​
របស់អ
​ ្នក។ អ្នកអ
​ ាច​ចម្លងទុកព
​ ័ត៌មាន​រស�ើបរ​បស់អ
​ ្នក។ អ្នកត្រូ
​ វតែ​ចុះឈ្មោះចូលគ
​ ណនី Google របស់​
អ្នក ដ�ើម្បីច
​ ម្លងទុកទ
​ ិន្នន័យ។
77
ការកំណត់
លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ
ធ្វើ​ការកំណត់​រចនាសម្ពនផ្ធ​្សេងៗ ដ�ើម្បីកែ
​ លម្អល
​ ទ្ធភាព​ចូលប្រើឧ
​ បករណ៍។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ។
• ទំហំ​ពុម​អ
្ព ក្សរ៖ ប្ដូរ​ទំហព
ំ​ ុម្ពអក្សរ។
• ការពង្រីក៖ ពង្រីក​អេក្រង់ន
​ ិង​ពង្រីក​ល�ើ​តប
​ ាក់លាក់ម
ំ ន់ជ
​ ួយ។
• សញ្ញាចង្អុល​ម�ៅស៍/​ផ្ទាំងប៉ះធ
​ ំ៖ ពង្រីក​សញ្ញាចង្អុល ន�ៅពេល​ប្រើ​ម�៉ៅស៍​ឬផ្ទា
​ ាងក្រៅ។
​ ំងប៉ះខ
• ពណ៌​អវិជ្ជមាន៖ បញ្ច្រាស​ពណ៌​អេក្រង់ ដ�ើម្បីបង្ក
​ ើនភ
​ ាពម�ើលឃ�ើញ។
• ការលៃ​តម្រូវ​ពណ៌៖ លៃតម្រូវ​គ្រោង​ពណ៌​សម្រាបអេក្រ
់​
ង់ ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​ដឹង​ថា អ្នកង
​ ងឹតព
​ ណ៌​ឬ​មាន​
ការពិបាក​អាន​ខ្លឹមព័ត៌មាន។
• ពុម្ពអក្សរ​ពន្លឺកុងខ
​ ្ពស៖់ លៃតម្រូវ​ពណ៌​និង​គ្រោង​ពុម្ពអក្សរ ដ�ើម្បីបង្ក
​ ើនភ
​ ាពកុងរ​វាង​អត្ថបទ​និង​
ផ្ទៃខាងក្រោយ។
• អូឌីយ៉ូ​ម៉ូណូ៖ ប�ើកប្រើស
​ ំឡេង​ម៉ូណូ ន�ៅពេល​ស្ដាប់​អឌ
ូ ីយ៉ូ​ជាមួយ​កាស​ម្ខាង។
• ចំណងជ�ើងរ​ង Google (CC)៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ប
​ ង្ហាញ​ចំណងជ�ើងរង​ល�ើ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដែល​គាំទ្រ​
ដ�ោយ Google និងប្ដូ
​ រ​ការកំណត់​ចំណងជ�ើងរង។
• ការពន្យារពេល​ប៉ះ​ជាប់៖ កំណត់ពេ
​ ល​ទទួលស្គាល់សម្រាប
​
ក
់​ ារប៉ះ​ជាប់​ល�ើ​អេក្រង់។
• ចុច បន្ទាប់​ពស
​ ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ន�ៅពេល​អ្នកដ
​ ាក់​
ី​ ញ្ញាចង្អុល​ឈប់៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ជ​្រើស​ធាតុ​មួយដ�
សញ្ញាចង្អុលល�
​ ើ​វា។
• បញ្ចប​ក
់ ារហ�ៅ​ជាមួយ​ប៊ូតុងថ
​ ាមពល៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ប
​ ញ្ចប់​ការហ�ៅ ន�ៅពេល​អ្នកច
​ ុច​ប៊ូតុង​
ថាមពល។
• អត្ថបទ-ទ�ៅ-សម្៖តី ប្ដូរ​ការកំណត់សម្រាប
​
ម
់​ ុខងារ​អត្ថបទ-ទ�ៅ-សម្ដែ
តី​ ល​បាន​ប្រើ ន�ៅពេល​បាន​
ប�ើកដំណ�ើរការ Voice Assistant ដូចជា​ភាសា ល្បឿន ជាដ�ើម។
• ផ្លូវកាត់​នៃ​លទ្ធភាព​ចូលប្រើ៖ កំណត់ឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍ប�
​ ើកដំណ�ើរការ Switch Access ឬ TalkBack
ន�ៅពេល​អ្នកច
​ ុចជ
​ ាប់​ល�ើ​គ្រាប់ចុចបង្ក
​ ើនស
​ ំឡេង​និង​គ្រាប់ចុចប
​ ន្ថយ​សំឡេង​ក្នុងពេ
​ ល​ដំណាលគ្នា។
78
ការកំណត់
Google
ធ្វើ​ការកំណត់​រចនាសម្ពនសម្រាប
្ធ​
ម
់​ ុខងារ​ខ្លះ​ដែល Google បាន​ផ្ដល់ជូន។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ Google។
ស�ៀវភ�ៅ​ណែនាំ​អ្នកប្រើប្រាស់
បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ជំនួយ ដ�ើម្បីស្វែ
​ ងយល់អ
​ ំពរី​ប�ៀប​ប្រើឧ
​ បករណ៍​និង​កម្មវិធី ឬ​កធ្វ
៏​ ើ​ការកំណត់​រចនាសម្ពន្ធ​
សំខាន់ៗ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ស�ៀវភ�ៅ​ណែនាំ​អ្នកប្រើប្រាស់។
ប្រព័ន្ធ
ប្ដូរ​ការកំណត់​ប្រព័នន្ធ​ៃ​ឧបករណ៍រ​បស់អ
​ ្នក​តាមបំណង ឬ​ក៏​កំណត់​ឧបករណ៍ឡ​�ើងវិញ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ប្រព័ន។
្ធ
• ភាសា និង ការបញ្ចូល៖ ជ្រើស​ភាសា​ឧបករណ៍ និង ប្ដូរ​ការកំណត់​ដូចជា​ក្ដារចុចន
​ ិង​ប្រភេទន​ៃ​ការបញ្ចូល​
សំឡេង។ ជម្រើសខ
​ ្លះ​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​ប្រើ​បាន​ឡ�ើយ អាស្រ័យ​ល�ើ​ភាសា​ដែល​បាន​ជ្រើស។ សូមម�
​ ើល
ការថែម​ភាសា​ឧបករណ៍ សម្រាបព
់​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• កាលបរិច្ឆេទ និង ម�៉ោង៖ ចូលប្រើន
​ ិង​កែ​ការកំណត់​ខាងក្រោម ដ�ើម្បីត្រួ
​ តត្រា​រប�ៀប​ដែល​ឧបករណ៍​
បង្ហាញ​ម�៉ោង​និង​កាលបរិច្ឆេទ។
ប�ើ​ថ្ម​ន�ៅតែ​អស់ប
​ ន្ទុកទ
​ ាំងស្រុង​ឬ​ត្រូវ​បាន​ដ�ោះ​ចេញ​ពី​ឧបករណ៍ ន�ោះ​ម�៉ោង​និង​កាលបរិច្ឆេទន
​ ឹងត្រូ
​ វ​
បាន​កំណត់ឡ​�ើងវិញ។
• រាយការណ៍​ព័ត៌មាន​កំហុសវ​ិនិច្ឆយ​ជូន Samsung៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ផ្ញើព័ត៌មានកំហុសវិនិច្ឆយនិង
ការប្រើប្រាស់របស់ឧបករណ៍ដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិជូន Samsung។
• កំណត់​ឡ�ើង​វិញ៖ ធ្វើ​ការកំណត់ឧ
​ បករណ៍រ​បស់អ
​ ្នកឡ​�ើងវិញ ឬ​ក៏​ធ្វើ​ការកំណត់ទ
​ ិន្នន័យព
​ ី​រ�ោងចក្រ​
ឡ�ើងវិញ។ អ្នកអ
​ ាច​កំណត់​ឡ�ើងវិញន
​ ូវ​ការកំណត់​របស់អ
​ ្នកទ
​ ាំងអស់ន
​ ិង​ការកំណត់បណ
​
្ដាញ។
• អាប់ដេត​នៃ​សុហ្វវែរ៖ បង្ហាញ​កំណែ​សុហវែ
្វ រ​របស់​ឧបករណ៍ន
​ ិងព
​ ិនិត្យ​រក​អាប់ដេត។
• អំពី​ទូរសព្ទ៖ ចូលម�ើលព
​ ័ត៌មាន​នៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
79
ការកំណត់
ការថែម​ភាសា​ឧបករណ៍
អ្នកអ
​ ាច​ថែម​ភាសា​ដែល​ត្រូវ​ប្រើ​ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
1 ល�ើ​អេក្រង់ក​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ប្រព័ន្ធ → ភាសា និង ការបញ្ចូល → ភាសា → ថែម​ភាសា។
2 ជ្រើស​ភាសា​មួយ​ដែល​ត្រូវ​ថែម។
3 ដ�ើម្បី​កំណត់​ភាសា​ដែល​បាន​ជ្រើស​ជា​ភាសា​លំនាំដ�ើម សូមប​ ៉ះ កំណត់ជ​ ា​លំនាំដ�ើម។ ដ�ើម្បីរ​ក្សា​
ការកំណត់​ភាសា​បច្ចុប្បន្ន សូមប
​ ៉ះ រក្សា​បច្ចុប្បន្ន។
​ វ​បាន​ថែម​ទ�ៅ​បញ្ជី​ភាសា​របស់​អ្នក។ ប�ើអ
​ ាន​ប្ដូរ​ភាសា​លំនាំដ�ើម ភាសា​
ភាសា​ដែល​បាន​ជ្រើស​នឹងត្រូ
​ ្នកប
​ វ​បាន​ថែម​ទ�ៅ​ផ្នែក​ខាងល�ើន​ៃ​បញ្ជី។
ដែល​បាន​ជ្រើស​នឹងត្រូ
ី​ ញ្ជី​ភាសា​របស់​អ្នក សូមអ
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ភាសា​លំនាំដ�ើមព
​ប
​ ូស ជាប់ន
​ ឹងភ
​ ាសា​មួយ រួចផ
​ ្លាស់ទវី​ា​ទ�ៅ​ខាងល�ើផ
​ ុត​
នៃ​បញ្ជី។ ប�ើក
​ ម្មវិធម
ី​ ួយ​មិនគ
​ ាំទ្រ​ភាសា​លំនាំដ�ើមទេ ភ
​
ាសា​ដែល​បាន​គាំទ្រ​បន្ទាប់ន�
​ ៅក្នុង​បញ្ជី នឹងត្រូ
​ វ​បាន​
ប្រើ។
ព័ត៌មាន​អំពី​អាប់ដេត​នៃ​សន្តិសុខ
អាប់ដេត​នៃ​សន្តិសុខត្រូ
​ វ​បាន​ផ្ដល់ជ
​ ូន​ដ�ើម្បីព
​ ង្រឹង​សន្តិសុខន​ៃ​ឧបករណ៍រ​បស់​អ្នក​និង​
​
់​ ៉ូដែល​របស់​អ្នក
ការពារ​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួនរ​បស់​អ្នក។ ចំព�ោះ​អាប់ដេត​នៃ​សន្តិសុខសម្រាប
ម
​ ូល​ទ�ៅ security.samsungmobile.com។
សូមច
វិបសៃ​នេះ​គាំទ្រ​ជា​ភាសា​ខ្លះ​ប៉ុណ្ណោះ។
80
ឧបសម្ពន្ធ
ការដ�ោះស្រាយ​បញ្ហា
មុនពេល​ទាក់ទង​មជ្ឈមណ្ឌលស​េវា Samsung សូមព
​ ្យាយាម​រក​ដំណ�ោះស្រាយ​ខាងក្រោម​ជាមុន​សិន។
ស្ថានការណ៍​ខ្លះអ
​ ាច​នឹងម
​ ិនត្រូ
​ វ​ចំព�ោះ​ឧបករណ៍រ​បស់​អ្នក។
ន�ៅពេល​អក
្ន ​ប�ើកឧ
​ បករណ៍ ឬ​ក​ខ
៏ ណៈពេល​អក
្ន ​កព
ំ ង
ុ ​ប្រើឧ
​ បករណ៍ វា​ស​ឲ
ំុ ្យ​អក
្ន ​វាយបញ្ល
ចូ ​កដ
ូ ​ណា​
មួយ​ខាងក្រោម៖
• ពាក្យសម្ងាត់៖ ន�ៅពេល​មុខងារ​ចាក់ស�ោ​ឧបករណ៍​ត្រូវ​បាន​ប�ើកប្រើ អ្នកត្រូ
​ វតែ​វាយបញ្ចូល​ពាក្យសម្ងាត់​
​ ាន​កំណត់សម្រាប
ឧ
ដែល​អ្នកប
​
់​ បករណ៍។
• PIN៖ ន�ៅពេល​ប្រើឧ
​ បករណ៍​ជា​ល�ើកដំបូង ឬ​ក៏​ន�ៅពេល​តម្រូវការ PIN ត្រូវ​បាន​ប�ើកប្រើ អ្នកត្រូ
​ វតែ​
វាយបញ្ចូល PIN ដែល​ផ្ដល់​មក​ជាមួយ​កាត SIM ឬ USIM។ អ្នកអ
​ ាច​បិទម
​ ុខងារ​នេះ​ដ�ោយ​ប្រើ​ម៉ឺនុយ​
ចាក់ស�ោ​កាត SIM។
• PUK៖ កាត SIM ឬ USIM របស់អ
​ ្នក​ត្រូវ​បាន​ខ្ទប់ ជា​ធម្មតា ដ�ោយសារ​អ្នកវ​ាយបញ្ចូល PIN មិន​
ត្រឹមត្រូវ​ជាច្រើន​ដង។ អ្នកត្រូ
​ វតែ​វាយបញ្ចូល PUK ដែល​ផ្តល់ឲ
​ ្យ​ដ�ោយ​អ្នកផ្ដល់ស​េវា​ឲ្យ​អ្នក។
• PIN2៖ ន�ៅពេល​អ្នកច
​ ូលប្រើ​ម៉ឺនុយដែ
​ ល​ត្រូវការ PIN2 អ្នកត្រូ
​ វតែ​វាយបញ្ចូល PIN2 ដែល​ផ្ដល់ម
​ ក​
ជាមួយ​កាត SIM ឬ USIM។ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម សូមទ
​ ាក់ទង​អ្នកផ្តល់ស​េវា​ឲ្យ​អ្នក។
ឧបករណ៍រ​បស់​អក
្ន ​បង្ហាញ​សារ​កហ
ំ ស
ុ ប
​ ណ្ដាញ​ឬ​សេវា
• ន�ៅពេល​អ្នកស
​ ្នុងក
​ ន្លែង​ដែល​មាន​រលកសញ្ញាខ្ស
​ ោយ​ឬ​ការទទួលស​េវា​ខ្សោយ អ្នកអ
​ ាច​បាត់បង់​
​ ្ថិតក
ការទទួល។ សូមផ
​ ្លាស់ទី សារ​កំហុស​
​ ្លាស់ទទ�
ី​ ៅ​កន្លែង​ផ្សេង រួចស
​ ាកល្បង​ម្តងទ�ៀត។ ខណៈពេល​កំពុងផ
​ ដែលៗ។
អាច​លេចឡ�ើងដ
• អ្នកម
​ ិន​អាច​ចូលប្រើជ
​ ម្រើសខ
​ ្លះ​ឡ�ើយ ដ�ោយ​គ្មាន​ការចុះឈ្មោះជាវ។ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​
ទាក់ទង​អ្នកផ្តល់ស​េវា​ឲ្យ​អ្នក។
ឧបករណ៍រ​បស់​អក
្ន ​មន
ិ ​ប�ើក
ន�ៅពេល​ថ្ម​អស់ប
​ ន្ទុកទ
​ ាំងស្រុង ឧបករណ៍រ​បស់​អ្នកន
​ ឹង​មិនប�
​ ើកឡ​�ើយ។ សូមស
​ ាក​ថ្ម​ឲ្យ​ពេញ មុនពេល​ប�ើក​
ឧបករណ៍។
• អាច​បញ្ចូល​ថ្ម​មិនប
​ ាន​ត្រឹមត្រូវ។ បញ្ចូលថ
​ ្ម​ម្ដងទ�ៀត។
• ជូតក
​ ន្លែង​ប៉ះព
​ ណ៌​មាស​ទាំងពីរក
​ ន្លែង រួច​បញ្ចូល​ថ្ម​ម្ដងទ�ៀត។
81
ឧបសម្ពន
អេក្រង់បះ៉ ត
​ បត​យត
ឺ ​ឬ​មន
ិ ​ត្រឹមត្រូវ
• ប�ើអ
​ ្នកប
​ ិទ​ស្គ្រីន​ការពារ​អេក្រង់ឬ
​ ​ភ្ជាប់​គ្រឿងបន្សំស​្រេចចិត្ត​ល�ើ​អេក្រង់ប៉ះ អេក្រង់ប៉ះអ
​ ាច​មិនធ្វ
​ ើ​មុខងារ​
ត្រឹមត្រូវ។
• ប�ើអ
​ ្នកក
​ ំពុងព
​ ាក់​ស្រោមដៃ, ប�ើ​ដៃ​របស់​អ្នកក
​ ខ្វក់ ខណៈពេល​ប៉ះ​អេក្រង់ប៉ះ ឬ​ក៏​ប�ើ​អ្នកប
​ ៉ះអេក្រ
​
ង់ដ�
​ ោយ​
ប្រើវ​ត្ថុ​ស្រួច​ឬ​ចុងម្រា
​ មដៃ​របស់​អ្នក អេក្រង់ប៉ះអ
​ ាច​ធ្វើ​មុខងារ​ខុសប្រក្រតី។
• អេក្រង់ប៉ះអ
​ ាច​ធ្វម
ើ​ ុខងារ​ខុសប្រក្រតីក
​ ្នុង​ស្ថានភាព​ស�ើម ឬ​ក៏​ន�ៅពេល​ត្រូវ​ទឹក។
• ចាប់ផ្ដើមឧ
​ បករណ៍រ​បស់អ
​ ្នកឡ​�ើងវិញ ដ�ើម្បីជ
​ ម្រះ​កំហុសស
​ ុហវែ
្វ រ​បណ្តោះអាសន្ន​នានា។
• ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា សុហ្វវែរ​នៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​អាប់ដេត​ទ�ៅ​កំណែ​ថ្មីបំផុត។
• ប�ើ​អេក្រង់ប៉ះឆ្កូ
​ ត​ឬ​ខូច សូមទ�
​ ៅ​មជ្ឈមណ្ឌលស​េវា Samsung។
ឧបករណ៍រ​បស់​អក
្ន ​គាំងឬ
​ ​ជប
ួ ​កហ
ំ ស
ុ ដ
​ ​អ
៏ ាក្រក់
សូមស
​ ាកល្បង​ធ្វត
ើ​ ាម​ដំណ�ោះស្រាយ​ខាងក្រោម។ ប�ើប
​ ញ្ហា​ន�ោះ​ន�ៅតែ​មិនអ
​ ាច​ដ�ោះស្រាយ​បាន​ទេ សូម​
ទាក់ទង​មជ្ឈមណ្ឌលស​េវា Samsung។
ការចាប់ផ្ដើមឧ
​ បករណ៍​ឡ�ើងវិញ
ប�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​គាំង​ឬ​ជាប់ អ្នកប្រហែ
​
ល​ជា​ត្រូវ​បិទក
​ ម្មវិធី ឬ​កប
៏​ ិទឧ
​ បករណ៍ រួច​ប�ើក​វា​ឡ�ើងវិញ។
ការបង្ខំ​ឲ្យ​ចាប់ផ្ដើមឡ​�ើងវិញ
ប�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​គាំង​ឬ​មិនត
​ បត សូមច
​ ុចឲ
​ ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​គ្រាប់ចុចថ
​ ាមពល​និង​គ្រាប់ចុចប
​ ន្ថយ​សំឡេង​ក្នុង​
ពេល​ដំណាលគ្នាល�
​ ើសពី 7 វិនាទី ដ�ើម្បីច
​ ាប់ផ្ដើមវ​ា​ឡ�ើងវិញ។
ការកំណត់​ឧបករណ៍​ឡ�ើងវិញ
ប�ើ​វិធី​ខាងល�ើម
​ ិន​អាច​ដ�ោះស្រាយ​បញ្ហា​របស់​អ្នកប
​ ាន​ទេ សូមធ្វ
​ ើ​ការកំណត់​ទិន្នន័យព
​ រ�
ី​ ោងចក្រ​ឡ�ើងវិញ។
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ ប្រព័ន្ធ → កំណត់​ឡ�ើង​វិញ → ការកំណត់ទិន្នន័យរ�ោងចក្រឡ�ើងវិញ
→ កំណត់​ឡ�ើង​វិញ → លុប​ទាំង​អស់។ មុនពេល​ធ្វក
ើ​ ារកំណត់​ទិន្នន័យព
​ ី​រ�ោងចក្រ​ឡ�ើងវិញ សូមច
​ ងចាំថ
​ ា​
ត្រូវ​ចម្លងទុកទ
​ ិន្នន័យស
​ ំខាន់ៗទ
​ ាំងអស់ដែ
​ ល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុងឧ
​ បករណ៍។
82
ឧបសម្ពន
ការហ�ៅ​មន
ិ ​បាន​ភជា្ ប់
• សូមប​្រាកដ​ថា អ្នកអ
​ ាច​ប្រើ​បណ្ដាញ​ទូរសព្ទច
​ ល័តត្រឹ
​ មត្រូវ។
• សូមប​្រាកដ​ថា អ្នកម
​ ិន​បាន​កំណត់​ការរារាំង​ការហ�ៅ​សម្រាបលេ
់​ ខ​ទូរសព្ទដែ
​ ល​អ្នកក
​ ំពុងហ�
​ ៅ។
• សូមប​្រាកដ​ថា អ្នកម
​ ិនប
​ ាន​កណ
ំ ត់​ការរារាំង​ការហ�ៅ​សម្រាបលេ
់​ ខ​ទូរសព្ទហ�
​ ៅ​ចូល។
អ្នកដទៃ​មិន​អាច​ឮ​អក
្ន ​នយ
ិ ាយ​តាម​ការហ�ៅ
• សូមប​្រាកដ​ថា អ្នកម
​ ិន​បាន​គ្រប​ល�ើ​មីក្រូហ្វូនជ
​ ាប់​មកជាមួយ។
• សូមប​្រាកដ​ថា មីក្រូហ្វូនស
​ ាត់​របស់​អ្នក។
​ ្ថិតន�
​ ៅ​ជិតម
• ប�ើ​ប្រើក
​ ាស សូមប​្រាកដ​ថា អ្នក​បាន​ភ្ជាប់​វា​ត្រឹមត្រូវ។
សំឡេង​ខរ្ទ កង
្នុ អ
​ ឡុ
ំ ងពេល​ហ�ៅ
លៃតម្រូវ​កម្រិតសំឡេង​ដ�ោយ​ចុច​គ្រាប់ចុចក
​ ម្រិតសំឡេង ឬ​ក៏​ផ្លាស់ទទ�
ី​ ៅ​កន្លែង​ផ្សេង។
បណ្តាញ​ចល័តឬ
​ ​អន
ី៊ ធ�ើណត
ិ ដ
​ ាច់​ញក
ឹ ញាប់ ឬ គុណភាព​អូឌយ
ី ​អ
ូ៉ ន់
• សូមប​្រាកដ​ថា អ្នកម
​ ិនក
​ ង់តែន​ខាងក្នុងរ​បស់​ឧបករណ៍។
​ ំពុងខ
​ ្ទប់អ
• ន�ៅពេល​អ្នកស
​ ្ថិតក
​ ្នុងក
​ ន្លែង​ដែល​មាន​រលកសញ្ញាខ្ស
​ ោយ​ឬ​ការទទួលស​េវា​ខ្សោយ អ្នកអ
​ ាច​បាត់បង់​
​ ាច​មាន​បញ្ហាក
​ ្នុង​ការ​ភ្ជាប់ ដ�ោយសារ​បញ្ហា​ជាមួយ​ស្ថានីយ​មូលដ្ឋាន​របស់​អ្នកផ្តល់​
ការទទួល។ អ្នកអ
សេវា។ សូមផ
​ ្លាស់ទទ�
ី​ ៅ​កន្លែង​ផ្សេង រួចស
​ ាកល្បង​ម្តងទ�ៀត។
• ន�ៅពេល​ប្រើឧ
​ បករណ៍ ខណៈពេល​កំពុង​ផ្លាស់ទី សេវា​បណ្តាញ​ឥតខ្សែ​អាច​ត្រូវ​បាន​បិទ ដ�ោយសារ​បញ្ហា​
្តាញ​របស់អ
​ ្នកផ្តល់ស​េវា។
ជាមួយបណ
​
អាយខុនថ
​ ​ទទេ
្ម
ថ្ម​របស់​អ្នកខ្ស
​ ោយ។ សាក​ថ្ម។
83
ឧបសម្ពន
ថ្មម
​ន
ិ ​សាក​ប្រក្រតី (សម្រាប់​គ្រឿងសាក​ដែល Samsung បាន​យល់ព្រម)
• សូមប​្រាកដ​ថា គ្រឿងសាក​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់​ត្រឹមត្រូវ។
• ប�ើក
​ ាក​ប្រក្រតីឬ
​ ន្លែង​ប៉ះព
​ ្បាលតំណ​ថ្ម​កខ្វក់ ថ្មអ
​ ាច​មិនស
​ ​ឧបករណ៍​អាច​រលត់។ សូមជ
​ ូតក
​ ណ៌ម
​ ាស​
ទាំងពីរក
​ ន្លែង រួចព
​ ្យាយាម​សាក​ថ្ម​ម្ដងទ�ៀត។
ថ្ម​ឆាប់អ
​ ស់​ល�ឿន​ជាង​ពេល​ទ�ើប​ទិញដ
​ប
ំ ង
ូ
• ន�ៅពេល​អ្នកដ
​ ាក់​ឧបករណ៍​ឬ​ថ្ម​ក្នុងក
​ ន្លែង​ដែល​មាន​សីតណ
ុ ្ហភាព​ត្រជាក់ឬ
​ ក្ត
​ ៅ​ខ្លាំង បន្ទុកដែ
​ ល​អាច​ប្រើ​
បាន​អាច​ធ្លាក់ចុះ។
• ការប្រើប្រាស់​ថ្ម​នឹងក�
​ ើនឡ�ើង ន�ៅពេល​អ្នកប​្រើ​មុខងារ​ឬ​កម្មវិធម
ី​ ួយ​ចំនួនដ
​ ូចជា GPS, ហ្គេម ឬ​
អ៊ីនធ�ើណិត។
• ថ្ម​មាន​អាយុកាល​កំណត់ ហ�ើយប
្លី​ ាងមុនត
​ ាម​ពេល។
​ ន្ទុកដែ
​ ល​អាច​ប្រើ​បាន​នឹង​ខជ
សារ​កហ
ំ ស
ុ ​លេចឡ�ើង ន�ៅពេល​ចាប់ផ្ម
ើដ ក
​ ាមេរ៉ា
ឧបករណ៍​របស់​អ្នកត្រូ
​ វ​មាន​មេម៉ូរទ
ី​ ំនេរ​និង​ថាមពល​ថគ្រប
្ម​ ់គ្រាន់ ដ�ើម្បីដ
​ ណ�
ំ
ើរការ​កម្មវិធក
ី​ ាមេរ៉ា។ ប�ើ​អ្នក​ទទួល​
សារ​កំហុស ន�ៅពេល​ចាប់ផ្ដើមក
​ ាមេរ៉ា សូមស
​ ាកល្បង​ខាងក្រោម៖
• សាក​ថ្ម។
• ធ្វើឲ
​ ្យ​មាន​មេម៉ូរី​ទំនេរ​ខ្លះ ដ�ោយ​ផ្ទេរឯ
​ កសារ​ទ�ៅ​កុំព្យូទ័រ ឬ​ក៏​លប
ុ ឯ
​ កសារ​ចេញ​ពី​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
• ចាប់ផ្ដើមឧ
ី​ ាមេរ៉ា បន្ទាប់ព
ី​ ាកល្បង​ធ្វើ​តាម​
​ បករណ៍​ឡ�ើងវិញ។ ប�ើអ
​ ្នក​ន�ៅតែ​មាន​បញ្ហា​ជាមួយ​កម្មវិធក
​ស
បណ្ណែ​ទាំងនេះ​ហ�ើយ សូមទ
​ ាក់ទង​មជ្ឈមណ្ឌលស​េវា Samsung។
គុណភាព​រូបថត​អន់​ជាង​ការបង្ហាញ
• គុណភាព​នៃ​រប
ូ ថត​របស់អ
​ ្នក​អាច​ប្រែប្រួល អាស្រ័យ​ល�ើ​បរិស្ថាន​ជុំវិញ​និង​បច្ចេកទេស​ថត​ដែល​អ្នកប​្រើ។
• ប�ើអ
​ ្នកថ
​ ត​រប
ូ ​ក្នុង​ទង
ី​ ងឹត ពេល​យប់ ឬ​ក៏​ក្នុង​អគារ ភាពអ៊ូអែន​ៃ​រប
ូ អ
​ ាច​ក�ើតឡ�ើង ឬ​ក៏​រូប​អាច​មិនផ​្តោត។
84
ឧបសម្ពន
សារ​កហ
ំ ស
ុ ​លេចឡ�ើង ន�ៅពេល​ប�ើកឯ
​ កសារ​ពហុពត
័ ម
៌ ាន
ប�ើ​អ្នកទទ
​ ួលស
​ ារ​កំហុស ឬ ឯកសារ​ពហុព័ត៌មាន​មិន​ដំណ�ើរការ ន�ៅពេល​អ្នកប�
​ ើកព
​ ួកវា​ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក
សូមស
​ ាកល្បង​ខាងក្រោម៖
• ធ្វើឲ
​ ្យ​មាន​មេម៉ូរី​ទំនេរ​ខ្លះ ដ�ោយ​ផ្ទេរ​ឯកសារ​ទ�ៅ​កុំព្យូទ័រ ឬ​ក៏​លុបឯ
​ កសារ​ចេញ​ពី​ឧបករណ៍​របស់អ
​ ្នក។
• សូមប​្រាកដ​ថា ឯកសារ​តន្ត្ម
រី​ ិនមាន​ការការពារ​ដ�ោយ​បច្ចេកវិទ្យា​គ្រប់គ្រង​សិទ្ធិឌ
​ ីជីថល (DRM)។ ប�ើ​
ឯកសារ​ន�ោះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ដ�ោយ DRM សូមប​្រាកដ​ថា អ្នកម
​ ាន​អាជ្ញាបណឬ
្ណ​ ​ស�ោ​សមស្រប ដ�ើម្បី​ចាក់​
ឯកសារ​ន�ោះ។
• សូមប​្រាកដ​ថា ឧបករណ៍គ
​ ាំទ្រ​ទ្រង់ទ្រាយ​ឯកសារ​ទាំងន�ោះ។ ប�ើទ​្រង់ទ្រាយ​ឯកសារ​មិន​ត្រូវ​បាន​គាំទ្រ
ដូចជា DivX ឬ AC3 សូមដ
​ ំឡ�ើងក
​ ម្មវិធម
ី​ ួយ​ដែល​គាំទ្រ​វា។ ដ�ើម្បីប
​ ញ្ជាក់ទ​្រង់ទ្រាយ​ឯកសារ​ដែល​
ឧបករណ៍​របស់អ
​ ្នកគ
​ ាំទ្រ សូមច
​ ូលម�ើល www.samsung.com។
• ឧបករណ៍​របស់អ
​ ្នកគ
​ ិងវ​ីដេអូ​ដែល​ថត​ដ�ោយ​
​ ាំទ្រ​រប
ូ ថត​និងវ​ីដេអូ​ដែល​ថត​ដ�ោយ​ឧបករណ៍។ រូបន
ឧបករណ៍​ផ្សេង​អាច​មិនដ
​ ំណ�ើរការ​ត្រឹមត្រូវ។
• ឧបករណ៍​របស់អ
​ ្នកគ
​ នុញ្ញាត​ពី​អ្នកផ្តល់ស​េវា​បណ្ដាញ​ឲ្យ​អ្នក
​ ាំទ្រ​ឯកសារ​ពហុព័ត៌មាន​ដែល​បាន​ទទួលអ
ឬ​ក៏​អ្នកផ្ដល់ស​េវា​បន្ថែម។ ខ្លឹមព័ត៌មាន​ខលះ្ ​ដែល​បាន​ចែកចាយ​ល�ើ​អ៊ីនធ�ើណិតដ
​ ូចជា​សំឡេងរ�ោទ៍ វីដេអូ ឬ​
រូបផ្ទៃអេក្រង់ អាច​មិនដ
​ ំណ�ើរការ​ត្រឹមត្រូវ។
Bluetooth មិនដ
​ ណ�
ំ រើ ការ​ល្អ
ប�ើ​ឧបករណ៍ Bluetooth មួយ​ទ�ៀត​មិនត្រូ
​ វ​បាន​រកឃ�ើញ ឬ​ក៏​មាន​បញ្ហា​ការភ្ជាប់​ឬ​ការធ្វើ​មុខងារ​ខស
ុ ​ប្រក្រតី
សូមស
​ ាកល្បង​ខាងក្រោម៖
• សូមប​្រាកដ​ថា ឧបករណ៍​ដែល​អ្នកច
​ ង់​ភ្ជាប់​ជាមួយប
​ ាន​ត្រៀម​រួចរាល់សម្រាប
​
ក
់​ ារស្កេនរក​ឬ​ភ្ជាប់​ទ�ៅ។
• សូមប​្រាកដ​ថា ឧបករណ៍រ​បស់អ
​ ្នក និង ឧបករណ៍ Bluetooth ផ្សេងទ�ៀត ស្ថិតក្នុងវ​ិសាលភាព
Bluetooth អតិបរមា (10 m)។
• ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ការភ្ជាប់ រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ Bluetooth
ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា​ឡ�ើងវិញ។
• ល�ើឧ
​ បករណ៍រ​បស់​អ្នក សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ប្រព័ន្ធ → កំណត់​ឡ�ើង​វិញ → ធ្វើ​
ការកំណត់​បណ្ដាញ​ឡ�ើងវិញ → កំណត់​ការកំណត់​ឡ�ើង​វិញ ដ�ើម្បី​ធ្វើ​ការកំណត់​បណ្តាញ​ឡ�ើងវិញ។
អ្នកអ
​ ាច​បាត់បង់ព
​ ័ត៌មាន​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី ន�ៅពេល​ធ្វក
ើ​ ារកំណត់​ឡ�ើងវិញ។
ប�ើ​បណ្ណែ​ខាងល�ើម
​ ិនអ
​ ាក់ទង​មជ្ឈមណ្ឌលស​េវា Samsung។
​ ាច​ដ�ោះស្រាយ​បញ្ហា​បាន​ទេ សូមទ
85
ឧបសម្ពន
ការភ្ជាប់ម
​ន
ិ ​ត្រូវ​បាន​បង្កត
ើ ន�ៅពេល​អក
្ន ​ភជា្ ប់​ឧបករណ៍​ជាមួយ​កព្យូទ
ំុ រ័
• សូមប​្រាកដ​ថា ខ្សែ USB ដែល​អ្នកក
​ ំពុង​ប្រើ​ត្រូវគ្នា​ជាមួយ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
• សូមប​្រាកដ​ថា អ្នក​បាន​ដឡំ �ើងដ្រា
​ យវ�ើ​និង​បាន​អាប់ដេត​វា​ត្រឹមត្រូវ​ល�ក
ើ​ ុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នក។
• ប�ើ​អ្នកជ
​ ា​អ្នកប្រើប្រាស់ Windows XP សូម​ប្រាកដ​ថា អ្នក​បាន​ដំឡ�ើង Windows XP Service Pack
3 ឬ​ខស
្ព ់ជាង​នេះ ល�ើក
​ ុំព្យូទ័ររ​បស់​អ្នក។
ឧបករណ៍រ​ក​មន
ិ ​ឃ�ើញ​ទីកន្លែង​បច្ប
ចុ ្បន្នរ​បស់​អក
្ន
រលកសញ្ញា GPS អាច​មាន​ឧបសគ្គក
​ ្នុង​ទីកន្លែង​ខ្លះ​ដូចជា​ក្នុងអ
​ គារ ជាដ�ើម។ កំណត់ឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍​ប្រើ Wi-Fi
ឬ​បណ្តាញ​ចល័ត ដ�ើម្បីស្វែ
​ ងរក​ទីកន្លែង​បច្ចុប្បន្នរ​បស់អ
​ ្នកក
​ ្នុង​ស្ថានភាព​ទាំងនេះ។
ទិនន
្ន យ
័ ​ដែល​បាន​រក្សាទុក​កង
្នុ ​ឧបករណ៍​បាន​បាត់
ជានិច្ចកាល សូមបង្ក
​ ើតក
​ ារចម្លងទុកទ
​ ិន្នន័យស
​ ំខាន់ៗទ
​ ាំងអស់ដែ
​ ល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុងឧ
​ បករណ៍។ ពុន�
ំ​ ោះ​ទេ អ្នកម
​ ិនអ
​ ាច​ស្ដារ​ទិន្នន័យន�
​ ោះ​ឡ�ើយ ប�ើ​វា​ខូចឬ
​ ​បាត់។ Samsung មិនទទ
​ ួលខ
​ ុសត្រូវ​ចំព�ោះ​ការបាត់បង់​
ទិន្នន័យដែ
​ ល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុងឧ
​ បករណ៍ឡ​�ើយ។
មាន​ចន្លោះ​តច
ូ ​មយ
ួ ​លេចឡ�ើងជ
​ វំុ ញ
ិ ​ផ្នែក​ខាងក្រៅ​នៃ​សម្បក​ឧបករណ៍
• ចន្លោះ​នេះ​គឺ​ជា​លក្ខណៈពិសេស​នៃ​ផលិតកម្ម ហ�ើយក
​ ារយ�ោក​ឬ​រំញ័រ​តិចតួចខ
​ ្លះ​នៃ​គ្រឿង​នានា​អាច​
ក�ើតឡ�ើង។
• តាម​ពេល ការកកិតរ​វាង​គ្រឿង​នានា​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ចន្លោះ​នេះ​រីក​បន្តិច។
លំហម
​ន
ិ ​គ្រប់គ្រាន់ក
​ង
្នុ ​ឃលា្ ង
ំ ផ្ក
ទុ រ​បស់​ឧបករណ៍
លុបទ
​ ិន្នន័យម
​ ិនច
​ ាំបាច់​ចេញ ដូចជា​ឃ្លាំងសម្ងាត់ ដ�ោយ​ប្រើអ
​ ភិបាល​វៃឆ្លាត ឬ​ក៏​លុបក
​ ម្មវិធឬ
ី​ ​ឯកសារ​មិន​ប្រើ​
ដ�ោយដៃ ដ�ើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​លំហឃ
​ ្លាំងផ្ទុក​ទំនេរ។
86
សិទ្ធិ​អ្នកនិពន្ធ
សិទ្ធិអ
​ ្នកនិពន្ធ © 2018 Samsung Electronics
ស�ៀវភ�ៅណែនាំនេ
​ ះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ដ�ោយ​ច្បាប់​សិទ្ធិអ
​ ្នកនិពន្ធអ
​ ន្តរជាតិ។
គ្មានផ​្នែក​ណា​មួយ​នៃ​ស�ៀវភ�ៅណែនាំនេ
​ ះ​អាច​ត្រូវ​បាន​ផលិតឡ​�ើងវិញ ចែកចាយ បកប្រែ ឬ​បញ្ជូន​ជា​ទម្រង់​
ណា​មួយ ឬ​ក៏​តាម​មធ្យោបាយ​ណា​មួយ​ឡ�ើយ មិនថ
​ ា​តាម​ប្រព័នអេឡ
្ធ​
ិចត្រូនិចឬ
​ ​មេកានិច រួមទាំងក
​ ារថត​ចម្លង
ការថតទុក ឬ​ការរក្សាទុក​ក្នុងឃ
​ ្លាំងផ្ទុក​ព័ត៌មាន​និង​ប្រព័នទ
្ធ​ ាញយក​ទិន្នន័យម
​ ក​វិញ ដ�ោយ​គ្មាន​ការអនុញ្ញាត​ជា​
លាយលក្ខណ៍​ជាមុនព
​ ី Samsung Electronics។
ពាណិជ្ជសញ្ញា
• SAMSUNG និង ឡូហ្គោ SAMSUNG គឺជ
​ ា​ពាណិជ្ជសញ្ញា​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី​របស់ Samsung
Electronics។
• Bluetooth® គឺ​ជា​ពាណិជ្ជសញ្ញា​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី​របស់ Bluetooth SIG, Inc. ទូទាំងព
​ ិភពល�ោក។
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ និង ឡូហ្គោ
Wi-Fi គឺ​ជា​ពាណិជ្ជសញ្ញាដែ
​ ល​បាន​ចុះបញ្ជី​របស់ Wi-Fi Alliance។
• ពាណិជ្ជសញ្ញាន
​ ិងស
​ ្នកនិពន្ធដ
​ ឺ​ជា​កម្មសិទ្ធិរ​បស់ម
​ ្ចាស់​ពួកវា​រ�ៀងៗ​ខ្លួន។
​ ិទ្ធិអ
​ ទៃ​ផ្សេងទ�ៀត​ទាំងអស់គ
Download PDF

advertising