Samsung | SM-R210 | Samsung SM-R210 คู่มือการใช้

SM-R210
คู่มือการใช้งาน
Thai. 06/2017. Rev.1.0
www.samsung.com
สารบัญ
เบื้องต้น
3
4
5
6
8
9
11
14
17
18
19
47 การถ่ายโอนไฟล์ ไปยังคอมพิวเตอร์
47 การก�ำหนดค่า
49 การอัพเดทซอฟต์แวร์
เกี่ยวกับ Gear 360
อ่านก่อน
ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์
ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง
ไฟแสดงสถานะ
หน้าจอแสดงสถานะกล้อง
การ์ดความจ�ำ
แบตเตอรี่
การผูกสายรัดข้อมือเข้ากับ Gear 360
การเปิดและปิด Gear 360
การเชื่อมต่อ Gear 360 เข้ากับเครื่อง
โทรศัพท์มือถือ
ภาคผนวก
50 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
การใช้ Gear 360
23 การใช้เมนูของ Gear 360
24 การบันทึกวีดีโอและการถ่ายภาพด้วย Gear
360 แต่เพียงอย่างเดียว
25 การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือจากระยะไกล
26 การบันทึกวิดีโอและถ่ายภาพ
36 การออกอากาศสด
37 การก�ำหนดค่ากล้องถ่ายรูป
39 การดูวิดีโอหรือภาพ
46 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2
เบื้องต้น
เกี่ยวกับ Gear 360
กล้อง Gear 360 บันทึกวิดีโอและภาพของคุณและสิ่งที่อยู่รอบตัวของคุณแบบ 360 องศาในการถ่ายเพียงครั้งเดียว เลนส์
Fisheye สองชุดบันทึกภาพและวิดีโอแบบสด
เมื่อคุณเชื่อมต่อ Gear 360 เข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธหรือ Wi-Fi คุณสามารถบันทึกวิดีโอและภาพจากระยะไกล
โดยใช้เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณได้ คุณยังสามารถดู แก้ไข และแบ่งปันวิดีโอและภาพได้
หากคุณเชื่อมต่อ Gear 360 เข้ากับ Gear VR คุณสามารถดูวิดีโอ Gear 360 ของคุณได้อย่างสมจริงมากยิ่งขึ้น
3
เบื้องต้น
อ่านก่อน
โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้ก่อนใช้งานอุปกรณ์นี้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานที่ปลอดภัยและถูกต้อง
• รูปภาพต่างๆ อาจแตกต่างจากที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์จริง เนื้อหาอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ก่อนการใช้งาน Gear 360 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเข้ากันได้กับเครื่องของคุณ
• ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยซอฟท์แวร์ฟรีและโอเพ่นซอร์สบางรายการ เพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีดูสิทธิ์การใช้งาน
โอเพ่นซอร์ส ให้ไปที่เว็บไซท์ของ Samsung (opensource.samsung.com)
ไอคอนเพื่อการแนะน�ำ
ค�ำเตือน: สถานการณ์ที่อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวคุณหรือผู้อื่น
ข้อควรระวัง: สถานการณ์ที่อาจท�ำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องหรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ
แจ้งให้ทราบ: ข้อควรรู้ ค�ำแนะน�ำในการใช้งาน หรือข้อมูลเพิ่มเติม
4
เบื้องต้น
ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์
โปรดตรวจสอบว่าในกล่องผลิตภัณฑ์มีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ:
• Gear 360
• สาย USB (USB ประเภท-C)
• สายรัดข้อมือ
• กระเป๋า
• คู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วน
• รายการที่ให้มากับ Gear 360 และอุปกรณ์เสริมที่มีอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคและผู้ให้บริการ
• รายการสิ่งที่ให้มานี้ได้รับการออกแบบมาส�ำหรับ Gear 360 นี้เป็นการเฉพาะเท่านั้น และอาจเข้ากันไม่ได้กับ
เครื่องอื่น
• คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่รองรับสาย USB ที่ให้ไว้เท่านั้น เยี่ยมชม www.samsung.com เพื่อดูรายชื่อ
คอมพิวเตอร์ที่รองรับ
• ลักษณะภายนอกและข้อมูลจ�ำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจ�ำหน่ายของซัมซุงใกล้บ้านคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า
เข้ากันได้กับ Gear 360 ก่อนซื้อ
• ให้ใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น การใช้งานอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการรับรองอาจท�ำให้
เกิดปัญหาในการใช้งานและท�ำงานผิดปกติ ซึ่งจะไม่อยู่ในการคุ้มครองของประกัน
• อุปกรณ์เสริมที่มีทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นกับบริษัทผู้ผลิตทั้งสิ้น ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
อุปกรณ์เสริมที่มี โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ของซัมซุง
• จะต้องจัดเก็บ Gear 360 ในกระเป๋าที่ให้ไว้เสมอ หากเลนส์มีรอยขีดข่วน คุณภาพของภาพก็อาจจะลดลงได้
5
เบื้องต้น
ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง
ไฟสถานะกลองหนา
ปุมเมนู
กลองหนา
ไฟแสดงสถานะ
ปุมเปด/ปด
ปุม OK
ไมโครโฟน
หนาจอแสดงสถานะกลอง
รูสายรัดขอมือ
ไฟสถานะกลองหลัง
กลองหลัง
ลําโพง
ถาดใสการดความจํา
แจ็คอเนกประสงค (USB
ประเภท-C)
6
เบื้องต้น
ชองเสียบขาตั้ง
ปุ่ม
ปุ่ม
เปิด/ปิด
เมนู
OK
ฟังก์ชั่น
• กดค้างไว้เพื่อเปิดหรือปิด Gear 360
• กดเพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้าที่หน้าจอแสดงสถานะกล้อง
• กดซ�้ำหลายครั้งเพื่อไปยังเมนูที่คุณต้องการ
• กดค้างไว้เพื่อเข้าถึงโหมดการเชื่อมต่อต่างๆ
• กดเพื่อบันทึกวิดีโอหรือถ่ายภาพ หรือเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ
7
เบื้องต้น
ไฟแสดงสถานะ
ไฟแสดงสถานะแจ้งให้คุณทราบถึงสถานะของ Gear 360
ไฟแสดงสถานะ
สี
ไฟสีฟ้ากระพริบสามครั้ง
ไฟสีแดงกระพริบสามครั้ง
ไฟสีแดงกระพริบ
แดง
เขียว
แดง → เขียว → ฟ้า
น�้ำเงิน
ไฟสีฟ้ากระพริบ
สถานะ
• เปิดเครื่อง
• การฟอร์แมตการ์ดความจ�ำหรือการตั้งค่า Gear 360 ส�ำเร็จ
• ปิดเครื่อง
• พลังงานแบตเตอรี่ต�่ำ (ต�่ำกว่า 10 %)
• ความร้อนสูงเกิน
• ก�ำลังชาร์จแบตเตอรี่
• แบตเตอรี่ได้รับการชาร์จเต็มแล้ว
• ก�ำลังรอให้เครื่องโทรศัพท์มือถือท�ำการเชื่อมต่อ
• เชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือแล้ว
• การถ่ายโอนวิดีโอหรือภาพ
• การอัพเดทซอฟต์แวร์
8
เบื้องต้น
หน้าจอแสดงสถานะกล้อง
เข้าถึงเมนูต่างๆ เช่น โหมดกล้องและโหมดการเชื่อมต่อ และดูสถานะของ Gear 360 ผ่านข้อความและไอคอนแสดงสถานะ
ที่หน้าจอแสดงสถานะกล้อง
หนาจอแสดงสถานะกลอง
ไอคอนตัวบ่งชี้
ไอคอนตัวบ่งชี้จะปรากฏบนหน้าจอสถานะกล้อง คุณสามารถตรวจสอบสถานะของ Gear 360 ได้ที่หน้าจอแสดงสถานะกล้อง
โหมดการถายปจจุบัน
สถานะการเชื่อมตอเครื่องโทรศั
พทมือถือ
พลังงานแบตเตอรี่ /
สถานะการชารจ
เวลาการบันทึกวีดีโอที่มีอยู /
จํานวนภาพทีค่ ณ
ุ สามารถถายได
9
เบื้องต้น
ไอคอน
ความหมาย
ระดับแบตเตอรี่
สถานะการชาร์จแบตเตอรี่
•
: ก�ำลังชาร์จ
•
: ความร้อนสูงเกินไป
•
: เครื่องชาร์จเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง
/
เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือแล้ว
ก�ำลังรอให้เครื่องโทรศัพท์มือถือท�ำการเชื่อมต่อ
ไม่ได้รับการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือ
โหมดการบันทึก
ก�ำลังบันทึกวิดีโอ
โหมดการถ่ายภาพ
โหมดไทม์แลปส์
ถ่ายภาพหลายๆ ภาพในช่วงเวลาที่ก�ำหนดแล้วบันทึกเป็นวิดีโอเดียว
ช่วงเวลาการถ่ายไทม์แลปส์
ก�ำลังบันทึกวิดีโอแบบไทม์แลปส์
โหมดการวนซ�้ำวิดีโอ
บันทึกวิดีโออย่างต่อเนื่องโดยการลบเนื้อหาที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ในระยะเวลาที่ก�ำหนดและการ
บันทึกเนื้อหาใหม่
เวลาการบันทึกการวนซ�้ำวีดีโอ
โหมด HDR ภูมิทัศน์
ถ่ายภาพสามภาพโดยอัตโนมัติ รวมภาพ และจากนั้นปรับเทียบสี
โหมดถ่ายทอดสด
การถ่ายทอดวีดีโอสด
10
เบื้องต้น
ไอคอน
ความหมาย
การ์ดความจ�ำเต็ม
ไม่มีการ์ดความจ�ำ / การ์ดความจ�ำผิดพลาด
ได้เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านทางสาย USB
ข้อผิดพลาดการเชื่อมต่อ USB
การ์ดความจ�ำ
การติดตั้งการ์ดหน่วยความจ�ำ
ต้องใส่การ์ดหน่วยความจ�ำเพื่อบันทึกวิดีโอหรือถ่ายภาพ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและชนิดของการ์ดความจ�ำ การ์ดความจ�ำบาง
การ์ดอาจเข้ากันไม่ได้กับ Gear 360 ของคุณ
• การ์ดความจ�ำบางการ์ดอาจเข้ากันไม่ได้ทั้งหมดกับ Gear 360 การใช้การ์ดที่เข้ากันไม่ได้อาจท�ำให้ Gear 360
หรือการ์ดความจ�ำเสียหาย หรือท�ำให้ข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในการ์ดเสียหายได้
• หากคุณใช้การ์ดความจ�ำที่เขียนได้ช้า การบันทึกวิดีโอของคุณอาจหยุดชะงักได้เนื่องจากการ์ดไม่สามารถ
ประมวลผลข้อมูลในอัตราที่เท่ากับอัตราการถ่ายวิดีโอ หากกรณีนี้เกิดขึ้น เปลี่ยนการ์ดความจ�ำเป็นการ์ดที่เร็ว
ขึ้นหรือลดความละเอียดของวิดีโอลง
• ใช้ความระมัดระวังในการใส่การ์ดความจ�ำให้ถูกด้าน
•
•
•
•
การ์ดหน่วยความจ�ำจ�ำหน่ายแยกต่างหาก
หากคุณใส่หรือถอดการ์ดความจ�ำขณะที่ Gear 360 เปิดอยู่ จะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ
การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะท�ำให้การ์ดความจ�ำมีอายุการใช้งานสั้นลง
เมื่อไม่ได้ใส่การ์ดความจ�ำ Check SD Card จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอแสดงสถานะกล้อง
11
เบื้องต้น
1 ค่อยๆ ดึงถาดใส่การ์ดความจ�ำออกจากช่องถาดใส่การ์ดความจ�ำ
ถาดใสการดความจํา
ระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเล็บของคุณเมื่อคุณเอาถาดใส่การ์ดความจ�ำออก
2 ค่อยๆ กดการ์ดความจ�ำลงในถาดใส่การ์ดความจ�ำที่มีแผ่นสัมผัสสีทองที่ได้จัดแนวอย่างถูกต้องกับแผ่นสัมผัสของ Gear
360
3 ใส่ถาดใส่การ์ดความจ�ำกลับลงในช่องถาดใส่การ์ดความจ�ำ
ชองถาดใสการดความจํา
การดความจํา
12
เบื้องต้น
การถอดการ์ดความจ�ำ
1 ค่อยๆ ดึงถาดใส่การ์ดความจ�ำออกจากช่องถาดใส่การ์ดความจ�ำ
2 ถอดการ์ดความจ�ำ
3 ใส่ถาดใส่การ์ดความจ�ำกลับลงในช่องถาดใส่การ์ดความจ�ำ
การฟอร์แมตการ์ดความจ�ำ
การ์ดความจ�ำที่ได้รับการฟอร์แมตโดยคอมพิวเตอร์อาจเข้ากันไม่ได้กับ Gear 360 ฟอร์แมตการ์ดความจ�ำที่ Gear 360 หรือ
ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือ
ก่อนที่จะฟอร์แมตการ์ดความจ�ำ อย่าลืมท�ำส�ำเนาเพื่อส�ำรองข้อมูลส�ำคัญๆ ทั้งหมดที่เก็บไว้ในการ์ดความจ�ำ การ
รับประกันโดยบริษัทผู้ผลิตจะไม่ครอบคลุมกรณีที่ข้อมูลสูญหายจากการใช้งานของผู้ใช้
การฟอร์แมตที่ Gear 360
1 กดปุ่มเมนูจนกว่า Settings ปรากฏขึ้นที่หน้าจอแสดงสถานะกล้อง และจากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเลือก
2 กดปุ่มเมนูจนกว่า Format ปรากฏขึ้นที่หน้าจอแสดงสถานะกล้อง และจากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเลือก
3 กดปุ่มเมนูจนกว่า Yes ปรากฏขึ้นที่หน้าจอแสดงสถานะกล้อง และจากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเลือก
ข้อความยืนยันจะปรากฏบนหน้าจอแสดงสถานะกล้องเมื่อสิ้นสุดการฟอร์แมต
13
เบื้องต้น
การฟอร์แมตที่เครื่องโทรศัพท์มือถือ
1 ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือ สัมผัสแอพ Samsung Gear 360 หรือแอพ Gear 360 → การตั้งค่า
2 สัมผัส รีเซ็ทและฟอร์แมต → ฟอร์แมต SD การ์ดของ Gear 360
ข้อความยืนยันจะปรากฏบนหน้าจอแสดงสถานะกล้องเมื่อสิ้นสุดการฟอร์แมต
หากคุณต้องการฟอร์แมตการ์ดความจ�ำที่เครื่องโทรศัพท์มือถือ คุณต้องเชื่อมต่อ Gear 360 เข้ากับเครื่องโทรศัพท์
มือถือ โปรดดูที่ การเชื่อมต่อ Gear 360 เข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
แบตเตอรี่
การชาร์จแบตเตอรี่
ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนการใช้งาน Gear 360 เป็นครั้งแรกหรือเมื่อไม่นำ� มาใช้งานเป็นระยะเวลานาน
ให้ใช้เฉพาะเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น เครื่องชาร์จที่ไม่ผ่านการรับรองอาจท�ำให้แบตเตอรี่
ระเบิดหรือท�ำให้ Gear 360 เสียหายได้
การเชื่อมต่อเครื่องชาร์จอย่างไม่ถูกต้องอาจท�ำให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อเครื่อง ความเสียหายใดๆ ที่เกิดจาก
การใช้งานไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกัน
• เครื่องชาร์จจะขายแยกต่างหาก
• เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ถอดเครื่องชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน เครื่องชาร์จไม่มีสวิตช์เปิด/ปิด ดังนั้นคุณจะต้อง
ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จออกจากช่องเสียบไฟเมื่อไม่ใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองพลังงาน ควรน�ำเครื่อง
ชาร์จไว้ใกล้กับช่องเสียบไฟและให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายขณะที่ก�ำลังชาร์จ
14
เบื้องต้น
1 เสียบปลายขนาดเล็กของเครื่องชาร์จเข้าไปยังแจ็คอเนกประสงค์ของ Gear 360 และเสียบปลายขนาดใหญ่ของเครื่อง
ชาร์จเข้าไปยังเต้าเสียบไฟฟ้า
แจ็คอเนกประสงค (USB
ประเภท-C)
2 หลังจากการชาร์จอย่างเต็มที่แล้ว ถอด Gear 360 จากเครื่องชาร์จ อันดับแรกถอดเครื่องชาร์จ Gear 360 และจากนั้น
ถอดออกจากเต้าเสียบไฟฟ้า
15
เบื้องต้น
เคล็ดลับและข้อควรระวังในการชาร์จแบตเตอรี่
• เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ตำ �่ ไอคอนแบตเตอรี่จะแสดงสัญลักษณ์ว่างเปล่า
• หากแบตเตอรี่ถูกใช้งานจนประจุหมดเกลี้ยง จะไม่สามารถเปิดเครื่องได้ทันทีที่เชื่อมต่อเครื่องชาร์จ ควรชาร์จแบตเตอรี่
ที่หมดประจุประมาณสองถึงสามนาทีก่อนที่จะเปิดเครื่อง
• การใช้แหล่งจ่ายไฟอื่นที่ไม่ใช่เครื่องชาร์จ เช่น คอมพิวเตอร์ อาจท�ำให้ความเร็วในการชาร์จช้าลงเนื่องจากมีกระแสไฟ
ต�่ำ
• เครื่องสามารถใช้งานขณะชาร์จได้ แต่จะท�ำให้ใช้เวลานานขึ้นในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
• ในขณะชาร์จ Gear 360 และเครื่องชาร์จอาจจะร้อนขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพ
ของ Gear 360’แต่อย่างใด หากอุณหภูมิเกินระดับที่ก�ำหนด การชาร์จแบตเตอรี่จะหยุดโดยอัตโนมัติ
• คุณไม่สามารถชาร์จ Gear 360 ขณะบันทึกวิดีโอได้ ใช้คุณสมบัติไทม์แลปส์ หรือใช้ช่องมองภาพจากระยะไกลที่เครื่อง
โทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อกันได้
• ในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ ให้เปิดใช้งานคุณสมบัติการปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ
• เมื่อคุณไม่ได้ใช้คุณสมบัติการปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ แบตเตอรี่จะชาร์จเฉพาะเมื่อ Gear 360 ปิดลง
• หาก Gear 360 ไม่ชาร์จตามปกติ ให้น�ำ Gear 360 และเครื่องชาร์จไปที่ศูนย์บริการซัมซุง
16
เบื้องต้น
การผูกสายรัดข้อมือเข้ากับ Gear 360
คุณสามารถพก Gear 360 ได้อย่างสะดวกโดยการผูกสายรัดข้อมือเข้ากับ Gear 360 เสียบสายรัดข้อมือเข้าไปยังรูของสาย
รัดข้อมือ และจากนั้นดึงเข้ามาในห่วง
2
1
คุณยังสามารถใช้แหวนยางของสายรัดข้อมือเพื่อยึด Gear 360 เพื่อบันทึกวีดีโอหรือถ่ายภาพได้
17
เบื้องต้น
การเปิดและปิด Gear 360
กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิด Gear 360
เพื่อปิด Gear 360 กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิด
• Gear 360 จะปิดลงหากไม่ได้ใช้งานตามเวลาที่ก�ำหนด โดยการใช้ทางเลือก Auto power off after คุณ
สามารถตั้งค่าระยะเวลาการรอก่อนที่ Gear 360 จะปิดลง โปรดดูที่ การก�ำหนดค่า ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• ปฏิบัติตามค�ำเตือนและแนวทางการใช้งานทั้งหมดจากผู้มีอ�ำนาจสั่งการในพื้นที่ เช่น บนเครื่องบินหรือในโรง
พยาบาล
การเริ่มการท�ำงาน Gear 360 ใหม่
ถ้า Gear 360 ของคุณค้างและไม่ตอบสนอง กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิดเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วินาที เพื่อเริ่มต้นการท�ำงานใหม่
18
เบื้องต้น
การเชื่อมต่อ Gear 360 เข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือ
การติดตั้งแอพที่เครื่องโทรศัพท์มือถือ
เพื่อเชื่อมต่อ Gear 360 และเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ ติดตั้งแอพ Samsung Gear 360 หรือแอพ Gear 360 ที่เครื่อง
โทรศัพท์มือถือ
ดาวน์โหลดแอพ Samsung Gear 360 (ใหม่) จาก Galaxy Apps หรือ Play Store
ส�ำหรับเครื่อง iOS ดาวน์โหลดแอพ Samsung Gear 360 จาก App Store
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ อาจจะเข้ากันไม่ได้กับ Gear 360 หรืออาจะไม่รองรับคุณสมบัติบาง
อย่าง เข้าไปที่ www.samsung.com เพื่อดูรายชื่ออุปกรณ์มือถือที่รองรับ
การเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือ
เพื่อควบคุม Gear 360 จากเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ Gear 360 จะต้องได้รับการจับคู่กับเครื่องโทรศัพท์มือถือ หลังจาก
ที่ได้จับคู่ Gear 360 กับเครื่อโทรศัพท์มือถือแล้ว Gear 360 จะพยายามเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือทุกครั้งที่คุณ
เปิด Gear 360
ส�ำหรับเครื่อง Android คุณสามารถจับภาพวีดีโอและภาพถ่ายและดูที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณผ่าน Wi-Fi Direct หลัง
จากการเชื่อมต่อเป็นครั้งแรก
วิธีการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นสมาร์ทโฟนและซอฟท์แวร์ เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่อง iOS เชื่อมต่อ
Gear 360 เข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือในการตั้งค่า Wi-Fi เปิดใช้งานแอพ Gear 360 และจากนั้นเสร็จสิ้นการ
เชื่อมต่อ
Gear 360 1 เปิด Gear 360
2 กดปุ่มเมนูค้างไว้
19
เบื้องต้น
3 เมื่อ Connect to Android ปรากฏที่หน้าจอแสดงสถานะกล้อง กดปุ่ม OK
ส�ำหรับเครื่อง iOS กดปุ่มเมนูอีกครั้ง และเมื่อ Connect to iOS ปรากฏที่หน้าจอแสดงสถานะกล้อง กดปุ่ม OK
หากคุณเชื่อมต่อ Gear 360 เข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือ iOS ของคุณผ่าน Wi-Fi โหมดการจับคู่เครื่องโทรศัพท์
มือถือ iOS (Wi-Fi) จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติในครั้งต่อไปได้โดยไม่ต้องกดปุ่มเมนู นอกจากนี้ ยังเชื่อมต่อเข้ากับ
iOS ที่ปรากฏที่หน้าจอแสดงสถานะกล้องเป็นครั้งแรกเมื่อคุณกดค้างไว้ที่ปุ่มเมนู
อุปกรณ์มือถือ 4 เปิดใช้งานแอพ Samsung Gear 360 ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือ
ส�ำหรับเครื่อง iOS เปิดใช้งานแอพ Gear 360
5 สัมผัส เชื่อมต่อกับ GEAR 360
6 ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อท�ำการเชื่อมต่อให้เสร็จสมบูรณ์
เมื่อ Gear 360 และเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณได้เชื่อมต่อกันแล้ว ไอคอนบลูทูธหรือ Wi-Fi จะปรากฏขึ้นที่หน้า
จอแสดงสถานะกล้อง
20
เบื้องต้น
การยกเลิกการเชื่อมต่อหรือการเชื่อมต่อ Gear 360 ใหม่
ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือ สัมผัสแอพ Samsung Gear 360 → → หยุดเชื่อมต่อ Gear 360 จะได้รับการยกเลิกการเชื่อม
ต่อจากเครื่องโทรศัพท์มือถือ
เพื่อเชื่อมต่อ Gear 360 สัมผัส เชื่อมต่อ ที่หน้าจอแอพของ Samsung Gear 360 ของเครื่องโทรศัพท์มือถือ
การเชื่อมต่อเครื่อง Gear 360 ใหม่
หลังจากคุณยกเลิกการจับคู่ Gear 360 จากเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ คุณสามารถเชื่อมต่อกับ Gear 360 เครื่องอื่นได้
ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ สัมผัส Samsung Gear 360 → → เชื่อมต่อกับ Gear 360 ใหม่
ข้อสังเกตส�ำหรับการใช้งานบลูทูธ
บลูทูธคือมาตรฐานเทคโนโลยีไร้สายที่ใช้คลื่นความถี่ 2.4 GHz เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ในระยะสั้นๆ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อ
และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับอุปกรณ์อื่นที่เปิดใช้งานบลูทูธ อย่างเช่น อุปกรณ์มือถือ โดยไม่ต้องเชื่อมต่อผ่านสาย
• เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเมื่อท�ำการเชื่อมต่อ Gear 360 ของคุณเข้ากับเครื่องอื่น ให้น�ำเครื่องไว้ใกล้กัน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Gear 360 ของคุณและเครื่องบลูทูธอื่นอยู่ภายในขอบเขตการเชื่อมต่อบลูทูธ (10 ม.) ระยะห่าง
อาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่ใช้งานเครื่อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ ระหว่าง Gear 360 กับเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่ รวมทั้งตัวคน ผนัง มุมอาคาร
หรือรั้ว
• อย่าแตะเสาอากาศบลูทูธของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
• บลูทูธใช้คลื่นความถี่เดียวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ การแพทย์ และผลิตภัณฑ์พลังงานต�่ำ และอาจเกิด
การรบกวนเมื่อท�ำการเชื่อมต่อใกล้กับผลิตภัณฑ์เหล่านี้
• เครื่องบางชนิด โดยเฉพาะเครื่องที่ไม่ได้รับการทดสอบหรือผ่านการอนุมัติจาก Bluetooth SIG อาจเข้ากันไม่ได้กับ
Gear 360
• ห้ามใช้คุณสมบัติบลูทูธเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย (เช่น การคัดลอกไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือดักฟังการสื่อสารโดย
ผิดกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า)
21
เบื้องต้น
ข้อสังเกตส�ำหรับการใช้งาน Wi-Fi
• ใช้ Gear 360 ของคุณและเครื่องที่ได้รับการเชื่อมต่อภายในบริเวณขอบเขตการเชื่อมต่อที่ได้ก�ำหนดไว้ (5 ม.) ระยะ
ห่างอาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่ใช้งานเครื่อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ ระหว่าง Gear 360 กับเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่ รวมทั้งตัวคน ผนัง มุมอาคาร
หรือรั้ว
• หากเตรื่องโทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อกับ Gear 360 ผ่าน Wi-Fi Direct ขณะที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย Wi-Fi หน้าจอของ
เตรื่องโทรศัพท์มือถืออาจกระพริบเนื่องจากขีดความสามารถที่จำ� กัดของเครือข่าย Wi-Fi
• การใช้อุปกรณ์มือถือใกล้กับอุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย Wi-Fi อาจส่งผลกระทบต่อความแรงของสัญญาณ
และท�ำให้หน้าจอกระพริบ
• ประสิทธิภาพของ Wi-Fi อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิภาค หากคุณเชื่อมต่อ Gear 360 เข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือ
ของคุณในสถานที่ที่จำ� กัดเครือข่าย Wi-Fi เครื่องอาจจะช้าลงหรือใช้เวลาในการส่งไฟล์นานขึ้น
• การถ่ายโอนอาจใช้เวลานานกว่าปกติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะการเชื่อมต่อ Wi-Fi และขนาดของไฟล์
22
การใช้ Gear 360
การใช้เมนูของ Gear 360
เลือกเมนูที่ปรากฏที่หน้าจอแสดงสถานะกล้องโดยการกดปุ่มต่างๆ ที่ Gear 360
การเข้าถึงและเลือกเมนู
1 กดหรือกดค้างไว้ที่ปุ่มเมนู
2 กดปุ่มเมนูจนกว่าเมนูที่คุณต้องการจะปรากฏขึ้น
3 กดปุ่ม OK เพื่อเลือกเมนู
หากต้องการยกเลิกการเลือกหรือกลับไปที่เมนูก่อนหน้า ให้กดปุ่มเปิด/ปิด
เมนูต่างๆ ที่สามารถใช้ได้
เมื่อกดปุ่มเมนู:
•
•
•
•
•
•
Video: โหมดการบันทึก โปรดดูที่ การบันทึกวิดีโอ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
Photo: โหมดการถ่ายภาพ โปรดดูที่ การถ่ายภาพ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
Time lapse: โหมดไทม์แลปส์ โปรดดูที่ ถ่ายต่อเนื่อง ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
Video looping: โหมดการวนซ�้ำวิดีโอ โปรดดูที่ การวนรอบวิดีโอ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
Landscape HDR: โหมดภูมิทัศน์ HDR โปรดดูที่ HDR แนวนอน ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
Settings: ก�ำหนดการตั้งค่า โปรดดูที่ การก�ำหนดค่า ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อกดปุ่มเมนูค้างไว้:
• Connect to Android: เข้าสู่โหมดการจับคู่สำ� หรับเครื่องโทรศัพท์มือถือ Android
• Connect to iOS: เข้าสู่โหมดการจับคู่ส�ำหรับเครื่องโทรศัพท์มือถือ iOS
• Connect to remote: เข้าสู่โหมดรีโมทคอนโทรล รีโมทคอนโทรลมีจำ� หน่ายแยกต่างหาก
23
การใช้ Gear 360
การบันทึกวีดีโอและการถ่ายภาพด้วย Gear 360 แต่เพียงอย่างเดียว
คุณสามารถใช้ Gear 360 เพื่อบันทึกวิดีโอและถ่ายภาพได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับเครื่องอื่นๆ อีกเลย
1 กดปุ่มเมนูเพื่อเลือกโหมดถ่ายภาพและกดปุ่ม OK
2 กดปุ่ม OK เพื่อบันทึกวิดีโอและถ่ายภาพ
เพื่อหยุดบันทึกวิดีโอ ให้กดปุ่ม OK
24
การใช้ Gear 360
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือจากระยะไกล
เมื่อ Gear 360 และเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณเชื่อมต่อกันระยะไกล คุณสามารถบันทึกวิดีโอและถ่ายภาพโดยการใช้ช่อง
มองภาพที่เครื่องโทรศัพท์มือถือได้ คุณยังสามารถดูวิดีโอและภาพที่บันทึกด้วย Gear 360 ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือได้
เปิดใช้งานแอพ Samsung Gear 360 หรือแอพ Gear 360 ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ และจากนั้นสัมผัส กล้อง เพื่อ
เปิดใช้งานช่องมองภาพระยะไกล หรือ สัมผัส แกลเลอรี่ เพื่อเข้าถึงวิดีโอและรูปภาพที่ได้บันทึกไว้ใน Gear 360
เชื่อมตอเขากับกลองของ Gear 360
จากระยะไกล
ดูวิดีโอและภาพที่ไดบันทึกไวใน Gear 360
ถายทอดสดดวย Gear 360
กําหนดคา Gear 360 และการตั้งคาแอพ
ส�ำหรับเครื่อง Android คุณสมบัติ Wi-Fi ของเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติและ Gear 360 ได้รับ
การเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณผ่านทาง Wi-Fi Direct
หน้าจอและคุณสมบัติบางอย่างอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเครื่องโทรศัพท์มือถือหรือรุ่นซอฟต์แวร์
25
การใช้ Gear 360
การบันทึกวิดีโอและถ่ายภาพ
บทน�ำ
บันทึกวิดีโอและถ่ายภาพโดยตรงจาก Gear 360 โดยใช้กล้องหน้าและกล้องหลัง เมื่อ Gear 360 ได้รับการเชื่อมต่อเข้ากับ
เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณแล้ว คุณสามารถบันทึกวิดีโอและภาพจากระยะไกลโดยใช้ช่องมองภาพที่เครื่องโทรศัพท์มือถือ
ได้
• ต้องใส่การ์ดความจ�ำเข้าไปใน Gear 360 เพื่อบันทึกวิดีโอหรือถ่ายภาพ
• เนือ่ งจากโครงสร้างเลนส์ของกล้องถ่ายรูป จุดบอดอาจเกิดขึ้นได้บนวิดีโอและรูปภาพที่บันทึก เมื่อบันทึกวิดีโอ
และภาพโดยใช้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลัง เส้นขอบที่รูปภาพสองรูปถูกน�ำมาต่อเข้าด้วยกันอาจไม่เรียบเนียน
มารยาทในการใช้กล้อง
• อย่าบันทึกวิดีโอหรือถ่ายภาพของของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
• อย่าบันทึกวิดีโอหรือถ่ายภาพในสถานที่ที่ผิดกฎหมาย
• อย่าบันทึกวิดีโอหรือถ่ายภาพในสถานที่ที่คุณอาจละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
เคล็ดลับส�ำหรับการถ่ายภาพที่ดีที่สุด
• ก�ำหนดวัตถุให้อยู่ตรงกลางเฟรมของเลนส์หน้าและเลนส์หลังของกล้อง
• ในโหมดเลนส์คู่ เส้นขอบที่รูปภาพสองรูปต่อกันจะมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นเมื่อคุณรักษาระยะห่างจากวัตถุที่เหมาะ
สม
• ตรวจสอบว่าเลนส์สะอาดและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเลนส์ขณะบันทึกวิดีโอหรือภาพ
26
การใช้ Gear 360
การเลือกกล้อง
เลือกกล้องที่ต้องการใช้ ไฟสถานะของกล้องที่ได้เลือกไว้จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว
การใช้งานอุปกรณ์มือถือ
1 เปิดใช้งานแอพ Samsung Gear 360 ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือ
ส�ำหรับเครื่อง iOS เปิดใช้งานแอพ Gear 360
2 สัมผัส กล้อง
ผ่านภาพตัวอย่างะปรากฏขึ้น
3 สัมผัส
•
•
•
แล้วเลือกกล้อง
คู่: ใช้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังพร้อมกันเพื่อบันทึกวิดีโอหรือภาพแบบ 360 องศา
ด้านหน้า: ใช้กล้องหน้าเพื่อบันทึกวิดีโอหรือภาพแบบมุมกว้าง
ด้านหลัง: ใช้กล้องหลังเพื่อบันทึกวิดีโอหรือภาพแบบมุมกว้าง
การใช้ Gear 360
1 กดปุ่มเมนูจนกว่า Settings ปรากฏขึ้นที่หน้าจอแสดงสถานะกล้อง และจากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเลือก
2 กดปุ่มเมนูจนกว่า Switch lens ปรากฏขึ้นที่หน้าจอแสดงสถานะกล้อง และจากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเลือก
3 กดปุ่มเมนูจนกว่ากล้องที่คุณต้องการใช้ปรากฏที่หน้าจอแสดงสถานะกล้อง และจากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเลือก
• Dual lens: ใช้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังพร้อมกันเพื่อบันทึกวิดีโอหรือภาพแบบ 360 องศา
• Single lens Front: ใช้กล้องหน้าเพื่อบันทึกวิดีโอหรือภาพแบบมุมกว้าง
• Single lens Rear: ใช้กล้องหลังเพื่อบันทึกวิดีโอหรือภาพแบบมุมกว้าง
27
การใช้ Gear 360
การบันทึกวิดีโอ
บันทึกวิดีโอ 360 องศาในโหมดเลนส์คู่ หรือบันทึกวิดีโอแบบมุมกว้างในโหมดเลนส์เดี่ยว
เมื่อบันทึกวิดีโอหรือใช้คุณสมบัติสตรีมมิ่งเป็นระยะเวลานาน Gear 360 อาจจะร้อนขึ้น ถ้าอุณหภูมิถึงระดับที่
ก�ำหนด Gear 360 จะหยุดการบันทึกและปิดเครื่องโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันความเสียหาย หาก Gear 360 ปิดลง
เนื่องจากความร้อนสูง รอจนกว่าเครื่องจะเย็นลงก่อนการใช้งานอีกครั้ง
• เครื่อง iOS ไม่รองรับคุณลักษณะการแสดงตัวอย่างเมื่อบันทึกวีดีโอ
• ไฟล์ขนาดใหญ่จะถูกแบ่งออกเป็นหน่วย หน่วยละ 1.8 GB และถูกบันทึก
การใช้งานอุปกรณ์มือถือ
1 เปิดใช้งานแอพ Samsung Gear 360 ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือ
ส�ำหรับเครื่อง iOS เปิดใช้งานแอพ Gear 360
2 สัมผัส กล้อง
ผ่านภาพตัวอย่างะปรากฏขึ้น
การตั้งคากลองถายรูป
การตั้งคาดวน
เปลี่ยนโหมดกลอง
เปลี่ยนโหมดการแสดงตัวอยาง
เปลี่ยนโหมดการถายรูป
ภาพตัวอยางขนาดยอ
28
การใช้ Gear 360
3 สัมผัส โหมด → วีดีโอ
4 หันกล้องไปที่วัตถุแล้วสัมผัส
เพื่อบันทึกวิดีโอ
ขณะบันทึก ไฟสถานะกล้องจะกะพริบไฟสีแดง
สัมผัส เพื่อพักการบันทึก สัมผัส เพื่อเริ่มการบันทึกใหม่
5 สัมผัส
เพื่อหยุดบันทึกวิดีโอ
วิดีโอจะได้รับการบันทึกไว้ในการ์ดความจ�ำของ Gear 360
เวลาที่สามารถบันทึกวิดีโอได้จะปรากฏบนหน้าจอแสดงสถานะกล้อง
การเปลี่ยนโหมดการแสดงตัวอย่าง
ในโหมดเลนส์คู่ คุณสามารถแสดงตัวอย่างรูปภาพที่จะถ่ายด้วยกล้องหน้าและกล้องหลังในรูปแบบต่างๆ โดยการเปลี่ยนโหมด
การแสดงตัวอย่าง
ในช่องมองภาพ ให้สัมผัส เพื่อเปลี่ยนโหมดการแสดงตัวอย่าง
•
มุมมอง 360°: แสดงภาพตัวอย่างรูปภาพในรูปแบบทรงกลม
•
มุมมองโดยรอบ: แสดงภาพตัวอย่างรูปภาพเป็นพาโนรามาคว�่ำ
•
มุมมองแบบราบ: แสดงภาพตัวอย่างรูปภาพแบบขยายออก
•
มุมมองคู่: แบ่งตัวอย่างรูปภาพออกเป็นสองส่วนเพื่อแสดงหน้าจอของกล้องหน้าและกล้องหลัง
•
มุมมองพาโนรามา...: แสดงตัวอย่างรูปภาพในมุมมองแบบกว้าง
ในมุมมอง 360° องศา โหมดมุมมองรอบ และมุมมองแบบขยายออก คุณสามารถดูภาพจากมุมที่แตกต่างกันโดย
การลากนิ้วของคุณผ่านหน้าจอไปในทิศทางที่คุณต้องการ เพื่อรีเซ็ทมุมเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น สัมผัส รีเซ็ทมุมมอง
29
การใช้ Gear 360
การใช้ Gear 360
1 กดปุ่มเมนูจนกว่า Video ปรากฏขึ้นที่หน้าจอแสดงสถานะกล้อง และจากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเลือก
2 กดปุ่ม OK เพื่อบันทึกวิดีโอ
ขณะบันทึก ไฟสถานะกล้องจะกระพริบไฟสีแดง และเวลาในการบันทึกจะปรากฏบนหน้าจอแสดงสถานะกล้อง
3 กดปุ่ม OK เพื่อหยุดบันทึกวิดีโอ
วิดีโอจะได้รับการบันทึกไว้ในการ์ดความจ�ำของ Gear 360
เวลาที่สามารถบันทึกวิดีโอได้จะปรากฏบนหน้าจอแสดงสถานะกล้อง
การถ่ายภาพ
ถ่ายภาพ 360 องศาในโหมดเลนส์คู่ หรือถ่ายภาพแบบมุมกว้างในโหมดเลนส์เดี่ยว
การใช้งานอุปกรณ์มือถือ
1 เปิดใช้งานแอพ Samsung Gear 360 ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือ
ส�ำหรับเครื่อง iOS เปิดใช้งานแอพ Gear 360
2 สัมผัส กล้อง
ผ่านภาพตัวอย่างะปรากฏขึ้น
3 สัมผัส โหมด → รูปถ่าย
4 หันกล้องไปที่วัตถุแล้วสัมผัส
เพื่อถ่ายภาพ
รูปภาพจะได้รับการบันทึกไว้ในการ์ดความจ�ำของ Gear 360
จ�ำนวนภาพที่คุณสามารถถ่ายได้จะปรากฏบนหน้าจอแสดงสถานะกล้อง
30
การใช้ Gear 360
การใช้ Gear 360
1 กดปุ่มเมนูจนกว่า Photo ปรากฏขึ้นและจากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเลือก
2 กดปุ่ม OK เพื่อถ่ายภาพ
รูปภาพจะได้รับการบันทึกไว้ในการ์ดความจ�ำของ Gear 360
จ�ำนวนภาพที่คุณสามารถถ่ายได้จะปรากฏบนหน้าจอแสดงสถานะกล้อง
ถ่ายต่อเนือ่ ง
ถ่ายภาพหลายๆ ภาพในช่วงเวลาที่ก�ำหนดแล้วบันทึกเป็นวิดีโอเดียว โดยการเล่นวิดีโอ คุณสามารถดูว่าวัตถุมีความแตกต่าง
กันอย่างไรในมุมมองต่างๆ
คุณไม่สามารถดูตัวอย่างภาพขณะบันทึกวิดีโอไทม์แลปส์ได้
การใช้งานอุปกรณ์มือถือ
1 เปิดใช้งานแอพ Samsung Gear 360 ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือ
ส�ำหรับเครื่อง iOS เปิดใช้งานแอพ Gear 360
2 สัมผัส กล้อง
ผ่านภาพตัวอย่างะปรากฏขึ้น
3 สัมผัส โหมด → ถ่ายต่อเนือ่ ง
4 สัมผัส เพื่อก�ำหนดช่วงเวลา
5 สัมผัส เพื่อบันทึกวีดีโอ
สัมผัส
เพื่อพักการบันทึก สัมผัส
เพื่อเริ่มการบันทึกใหม่
6 สัมผัส
เพื่อหยุดบันทึกวิดีโอ
วิดีโอจะได้รับการบันทึกไว้ในการ์ดความจ�ำของ Gear 360
31
การใช้ Gear 360
การใช้ Gear 360
1 กดปุ่มเมนูจนกว่า Time lapse ปรากฏขึ้นที่หน้าจอแสดงสถานะกล้อง และจากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเลือก
ช่วงเวลาในการบันทึกจะปรากฏบนหน้าจอแสดงสถานะกล้อง
เพื่อเปลี่ยนช่วงเวลาการบันทึก ให้เลือก Settings → Mode settings → Time lapse Video interval ที่ Gear
360 หรือสัมผัส ที่ช่องมองภาพของเครื่องโทรศัพท์มือถือที่ได้รับการเชื่อมต่อ
2 กดปุ่ม OK เพื่อบันทึกวิดีโอ
3 กดปุ่ม OK เพื่อหยุดบันทึกวิดีโอ
วิดีโอจะได้รับการบันทึกไว้ในการ์ดความจ�ำของ Gear 360
การวนรอบวิดีโอ
บันทึกวิดีโออย่างต่อเนื่องโดยการลบเนื้อหาที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ในระยะเวลาที่ก�ำหนดและการบันทึกเนื้อหาใหม่ คุณ
สามารถใช้การ์ดความจ�ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
เครื่อง iOS ไม่รองรับคุณลักษณะการแสดงตัวอย่าง
การเลือกวงจรการบันทึก
1 เปิดใช้งานแอพ Samsung Gear 360 ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือ
ส�ำหรับเครื่อง iOS เปิดใช้งานแอพ Gear 360
2 สัมผัส กล้อง
ผ่านภาพตัวอย่างะปรากฏขึ้น
32
การใช้ Gear 360
3 สัมผัส โหมด → การวนรอบวิดีโอ
4 สัมผัส และเลือกรอบการบันทึก
• 5 นาที: บันทึกวิดีโอนาน 5 นาที และบันทึกวิดีโอทุกๆ 1 นาที ส่วนแรกของเนื้อหาที่บันทึกก่อนหน้าจะถูกลบเพื่อ
ให้สามารถบันทึกวิดีโอใหม่ได้
• 30 นาที: บันทึกวิดีโอนาน 30 นาที และบันทึกวิดีโอทุกๆ 5 นาที ส่วนแรกของเนื้อหาที่บันทึกก่อนหน้าจะถูกลบ
เพื่อให้สามารถบันทึกวิดีโอใหม่ได้
• 60 นาที: บันทึกวิดีโอนาน 60 นาที และบันทึกวิดีโอทุกๆ 5 นาที ส่วนแรกของเนื้อหาที่บันทึกก่อนหน้าจะถูกลบ
เพื่อให้สามารถบันทึกวิดีโอใหม่ได้
• สูงสุด: บันทึกวิดีโอและบันทึกวิดีโอทุกๆ 5 นาที จนกว่าการ์ดความจ�ำจะเต็ม ส่วนแรกของเนื้อหาที่บันทึกก่อนหน้า
จะถูกลบเพื่อให้สามารถบันทึกวิดีโอใหม่ได้
เวลาในการบันทึกวิดีโออาจแตกต่างกันไปตามความจุของการ์ดความจ�ำ
การใช้งานอุปกรณ์มือถือ
1 เปิดใช้งานแอพ Samsung Gear 360 ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือ
ส�ำหรับเครื่อง iOS เปิดใช้งานแอพ Gear 360
2 สัมผัส กล้อง
ผ่านภาพตัวอย่างะปรากฏขึ้น
3 สัมผัส โหมด → การวนรอบวิดีโอ
4 สัมผัส เพื่อบันทึกวีดีโอ
สัมผัส
เพื่อพักการบันทึก สัมผัส
เพื่อเริ่มการบันทึกใหม่
5 สัมผัส
เพื่อหยุดบันทึกวิดีโอ
วิดีโอจะได้รับการบันทึกไว้ในการ์ดความจ�ำของ Gear 360
33
การใช้ Gear 360
การใช้ Gear 360
1 กดปุ่มเมนูจนกว่า Video looping ปรากฏขึ้นที่หน้าจอแสดงสถานะกล้อง และจากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเลือก
วงจรในการบันทึกจะปรากฏบนหน้าจอแสดงสถานะกล้อง
เพื่อเปลี่ยนรอบการบันทึก ให้เลือก Settings → Mode settings → Video loop recording time ที่ Gear 360
หรือสัมผัส ที่ช่องมองภาพของเครื่องโทรศัพท์มือถือที่ได้รับการเชื่อมต่อ
2 กดปุ่ม OK เพื่อบันทึกวิดีโอ
3 กดปุ่ม OK เพื่อหยุดบันทึกวิดีโอ
วิดีโอจะได้รับการบันทึกไว้ในการ์ดความจ�ำของ Gear 360
HDR แนวนอน
ถ่ายภาพสามภาพโดยอัตโนมัติ รวมภาพ และจากนั้นปรับเทียบสี ส่วนที่มืดหรือสว่างของภาพถ่ายสามารถแสดงด้วยสีที่มี
สีสันสดใสได้
• ในโหมดภูมิทัศน์ HDR ภาพถ่ายอาจจะเบลอถ้าภาพเหล่านั้นถ่ายขณะที่กล้องหรือวัตถุก�ำลังเคลื่อนที่ วาง
Gear 360 ที่พื้นผิวเรียบหรือใช้ขาตั้งกล้องเพื่อถ่ายภาพ
• อาจจะใช้เวลาในการปรับสี
การใช้งานอุปกรณ์มือถือ
1 เปิดใช้งานแอพ Samsung Gear 360 ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือ
ส�ำหรับเครื่อง iOS เปิดใช้งานแอพ Gear 360
2 สัมผัส กล้อง
ผ่านภาพตัวอย่างะปรากฏขึ้น
34
การใช้ Gear 360
3 สัมผัส โหมด → HDR แนวนอน
4 สัมผัส เพื่อถ่ายรูป
รูปภาพจะได้รับการบันทึกไว้ในการ์ดความจ�ำของ Gear 360
จ�ำนวนภาพที่คุณสามารถถ่ายได้จะปรากฏบนหน้าจอแสดงสถานะกล้อง
การใช้ Gear 360
1 กดปุ่มเมนูจนกว่า Landscape HDR ปรากฏขึ้นที่หน้าจอแสดงสถานะกล้อง และจากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเลือก
2 กดปุ่ม OK เพื่อบันทึกวิดีโอ
รูปภาพจะได้รับการบันทึกไว้ในการ์ดความจ�ำของ Gear 360
• จ�ำนวนภาพที่คุณสามารถถ่ายได้จะปรากฏบนหน้าจอแสดงสถานะกล้อง
• จ�ำนวนของภาพถ่ายทั้งหมดที่เหลืออาจไม่ปรากฏว่าลดลงหลังจากการถ่ายภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่
Gear 360
35
การใช้ Gear 360
การออกอากาศสด
เชิญครอบครัวและเพื่อนๆของคุณให้ดูวีดีโอที่คุณบันทึกกับ Gear 360 ในเวลาจริง
•
•
•
•
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคการให้บริการ
คุณสมบัตินี้จะได้รับการรองรับกับเครื่องโทรศัพท์มือถือที่ทำ� งานบน OS Nougat หรือหลังจากนั้นเท่านั้น
อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมส�ำหรับการถ่ายทอดผ่านทางเครือข่ายมือถือ
อย่าถ่ายทอดสดวีดีโอในสถานที่ที่คุณอาจละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นได้
การเริ่มท�ำการถ่ายทอด
1 เปิดใช้งานแอพ Samsung Gear 360 ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือ
2 สัมผัส การออกอากาศสด เลือกบริการที่คุณต้องการใช้งาน และจากนั้นลงชื่อเข้าใช้เข้าไปยังบัญชี
หน้าจอแสตนด์บายการถ่ายทอดจะปรากฏขึ้น คุณสามารถตั้งค่าการถ่ายทอดของคุณให้เป็นสาธารณะหรือส่วนตัวได้
3 สัมผัส
เพื่อเชิญรายชื่อต่างๆ
เมื่อการถ่ายทอดเริ่มต้นขึ้น ระบบจะส่งลิงก์ส�ำหรับวิดีโอนั้นไปยังรายชื่อที่เลือกไว้โดยผ่านทางข้อความ รายชื่อที่ได้รับ
เชิญจะสามารถดูการถ่ายทอดได้ โดยสัมผัสที่ลิงก์ดังกล่าว
4 สัมผัส
5 สัมผัส
เพื่อเริ่มถ่ายทอด
เพื่อสิ้นสุดการถ่ายทอด
คุณสามารถอัพโหลดวิดีโอสดหรือแบ่งปันลิงค์วิดีโอสดกับคนอื่นๆ ได้
การดูการถ่ายทอดสด
ผู้ที่ได้รับเชิญจะสามารถดูการถ่ายทอดได้โดยสัมผัสลิงก์วิดีโอที่ตนเองได้รับ ส�ำหรับการถ่ายทอดสู่สาธารณะ ผู้ชมสามารถ
ค้นหาชื่อช่องของคุณได้ในบริการที่พวกเขาเลือก
ระหว่างการถ่ายทอดของคุณ ผู้ชมสามารถคอมเมนท์และเลือกที่จะชอบหรือไม่ชอบการถ่ายทอดของคุณก็ได้
คุณสมบัติบางอย่างอาจแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ
36
การใช้ Gear 360
การก�ำหนดค่ากล้องถ่ายรูป
การก�ำหนดค่าบนอุปกรณ์มือถือของคุณ
คุณสามารถก�ำหนดค่ากล้องจากช่องมองภาพของอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่อกันได้ ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือ สัมผัสแอพ
Samsung Gear 360 หรือแอพ Gear 360 → กล้อง
การตั้งคาดวน
การตั้งคากลองถายรูป
การตั้งค่าด่วน
คุณสามารถใช้ตัวเลือกต่อไปนี้บนช่องมองภาพของอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่
ตัวเลือกที่สามารถใช้ได้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโหมดถ่ายรูปและกล้องที่ใช้งาน
•
•
•
•
•
: เปลี่ยนค่ารับแสง ก�ำหนดปริมาณแสงที่เซนเซอร์รับภาพของกล้องถ่ายรูปจะรับเข้ามา ส�ำหรับสภาวะที่มีแสง
น้อย ให้ใช้ค่าชดเชยแสงเพิ่มขึ้น
: เลือกค่าสมดุลสีขาวที่เหมาะสม เพื่อให้ภาพมีช่วงสีที่สมจริงตามที่เห็น
: ถ่ายภาพที่มีสีสันสดใสและให้รายละเอียดแม้ในบริเวณที่มีการรับแสงแตกต่างกัน
: ตั้งค่าช่วงเวลาในการบันทึกขณะบันทึกวิดีโอแบบไทม์แลปส์ ช่วงเวลาระยะสั้นเหมาะกับการบันทึกวัตถุที่เคลื่อนที่
เร็ว ช่วงเวลาระยะยาวเหมาะกับการบันทึกวัตถุที่เคลื่อนที่ช้า เช่น พระอาทิตย์ตกดินหรือก้อนเมฆ
: ตั้งค่ารอบการบันทึกขณะบันทึกการวนซ�ำ้ วิดีโอ
37
การใช้ Gear 360
การตั้งค่ากล้องถ่ายรูป
สัมผัส
360
ที่ช่องมองภาพหรือเลือก การตั้งค่า → การตั้งค่ากล้อง ที่แอพ Samsung Gear 360 หรือหน้าจอแอพ Gear
ตัวเลือกที่สามารถใช้ได้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโหมดถ่ายรูปและกล้องที่ใช้งาน
• ขนาดรูปถ่าย: ดูความละเอียดส�ำหรับรูปภาพ
• ขนาดวิดีโอ: เลือกความละเอียดส�ำหรับวิดีโอ การใช้ความละเอียดสูงขึ้นจะมีผลท�ำให้วิดีโอมีคุณภาพสูงขึ้น แต่จะใช้
ความจ�ำมากขึ้น
• เลนส์หลักในตัวอย่าง: เมื่อคุณใช้เลนส์คู่ ให้เลือกเลนส์หน้าจอจากเลนส์ด้านหลังหรือด้านหน้าเพื่อให้ปรากฏตรงกลาง
หรือแสดงตัวอย่าง
• ตัวจับเวลา: เลือกความยาวในการหน่วงก่อนกล้องถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ
• ขีดจ�ำกัดความไวแสง ISO: ก�ำหนดขีดจ�ำกัดส�ำหรับค่า ISO ส่วนนี้จะควบคุมความไวแสงของกล้องถ่ายรูป ค่าที่ต�่ำกว่า
จะเหมาะกับวัตถุที่อยู่นิ่งและมีแสงสว่างมาก ค่าที่สูงขึ้นจะเหมาะสมกับวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วและมีแสงสว่างน้อย อย่างไร
ก็ตาม การตั้งค่าความไวแสง ISO สูงขึ้น อาจท�ำให้เกิดสัญญาณรบกวนในรูปภาพ
• ความคมชัด: ก�ำหนดความคมชัดของภาพถ่าย
• ลดเสียงลม: ลดช่วงเสียงพื้นหลังที่อนุญาตระหว่างการบันทึกเพื่อปรับปรุงคุณภาพเสียง
• แท็กสถานที่: แนบต�ำแหน่ง GPS ไปยังภาพถ่าย
• หากคุณต้องการใช้คุณสมบัติแท็กสถานที่ เชื่อมต่อ Gear 360 เข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ
• ความแรงของสัญญาณ GPS อาจลดลงในต�ำแหน่งที่อาจมีอุปสรรคขัดขวางสัญญาณ เช่น ต�ำแหน่งระหว่าง
อาคาร พื้นที่ระดับต�ำ่ กว่าน�้ำทะเล หรือสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย
• ต�ำแหน่งของคุณอาจปรากฏบนรูปถ่ายเมื่อคุณอัพโหลดสู่อินเทอร์เน็ต เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ปิดใช้
งานการตั้งค่าการแท็กต�ำแหน่ง
การก�ำหนดค่าที่ Gear 360
กดปุ่มเมนูจนกว่า Settings ปรากฏขึ้นที่หน้าจอแสดงสถานะกล้อง และจากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเลือก กดปุ่มเมนูจนตัวเลือก
การตั้งค่าที่คุณต้องการปรากฏขึ้น จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเลือก
ที่ Gear 360 คุณสามารถก�ำหนดค่า เช่นกล้องที่ใช้งาน ขนาดวิดีโอ ตัวจับเวลา ช่วงเวลาไทม์แลปส์ รอบการ
บันทึกส�ำหรับการวนซ�้ำวิดีโอ และทางเลือกปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ
38
การใช้ Gear 360
การดูวิดีโอหรือภาพ
การดูวิดีโอ
ดูวิดีโอที่บันทึกผ่านอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่อจากระยะไกล
1 เปิดใช้งานแอพ Samsung Gear 360 ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือ
ส�ำหรับเครื่อง iOS เปิดใช้งานแอพ Gear 360
2 สัมผัส แกลเลอรี่
3 สัมผัส โทรศัพท์ หรือ GEAR 360
• โทรศัพท์: ดูวิดีโอที่ได้บันทึกไว้ในเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ
• GEAR 360: ดูวีดีโอที่ได้บันทึกไว้ที่การ์ดความจ�ำของ Gear 360
4 ให้เลือกวีดีโอและสัมผัสไอคอนเล่น
• : วิดีโอที่บันทึกโดยเลนส์เดี่ยว
• : วิดีโอที่ได้บันทึกไว้แบบ 360 องศาโดยเลนส์คู่
วิดีโอจะเริ่มเล่น
5 ระหว่างการเล่นวิดีโอ แยกนิ้วสองนิ้วออกจากกันบนหน้าจอเพื่อซูมเข้า และบีบนิ้วเข้าหากันเพื่อซูมออก
กรอวิดีโอกลับหรือไปข้างหน้าโดยลากแถบการเล่น สัมผัสต�ำแหน่งบนแถบการเล่นที่คุณต้องการเพื่อข้ามไปดูส่วนนั้น
ของวิดีโอ
การดูวิดีโอแบบ 360 องศา
คุณสามารถใช้คุณสมบัติเพิ่มเติมขณะดูวิดีโอแบบ 360 องศา ที่ได้บันทึกไว้โดยใช้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังได้
การดูวิดีโอจากมุมมองต่างๆ
ระหว่างการเล่นวิดีโอ ให้ลากนิ้วของคุณไปบนหน้าจอในทิศทางที่คุณต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนมุมมองการดูรูปภาพในแนว
ตั้งและแนวนอนในช่วง 360 องศาได้
39
การใช้ Gear 360
การใช้งานคุณสมบัติดูการเคลื่อนไหว
คุณสามารถดูวิดีโอจากมุมมองต่างๆ โดยใช้คุณสมบัติการเคลื่อนไหวได้ ในระหว่างการเล่น สัมผัส มุมมองเคลื่อนไหว และ
เอียงหรือเคลื่อนย้ายเครื่องในมุมที่ต้องการ
ในการปิดใช้งานคุณสมบัติการเคลื่อนไหว ให้สัมผัส มุมมองเคลื่อนไหว
การเปลี่ยนโหมดมุมมอง
ระหว่างการเล่นวิดีโอ สัมผัส มุมมอง 360° มุมมองโดยรอบ มุมมองแบบราบ มุมมองคู่ หรือ มุมมองพาโนรามา... เพื่อ
เปลี่ยนโหมดมุมมอง
•
มุมมอง 360°: แสดงรูปภาพในรูปแบบทรงกลม
•
มุมมองโดยรอบ: แสดงรูปภาพเป็นพาโนรามาคว�่ำ
•
มุมมองแบบราบ: แสดงรูปภาพแบบขยายออก
•
มุมมองคู่: แบ่งภาพออกเป็นสองส่วนเพื่อแสดงหน้าจอของกล้องหน้าและกล้องหลัง
•
มุมมองพาโนรามา...: แสดงรูปภาพในมุมมองแบบกว้าง
ในมุมมอง 360° องศา โหมดมุมมองรอบ และมุมมองแบบขยายออก คุณสามารถดูภาพจากมุมที่แตกต่างกันโดย
การลากนิ้วของคุณผ่านหน้าจอไปในทิศทางที่คุณต้องการ เพื่อรีเซ็ทมุมเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น สัมผัส รีเซ็ทมุมมอง
การดูภาพ
ดูภาพถ่ายบนอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่อจากระยะไกล
1 เปิดใช้งานแอพ Samsung Gear 360 ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือ
ส�ำหรับเครื่อง iOS เปิดใช้งานแอพ Gear 360
2 สัมผัส แกลเลอรี่
3 สัมผัส โทรศัพท์ หรือ GEAR 360
• โทรศัพท์: ดูรูปภาพที่ได้บันทึกไว้ในเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ
• GEAR 360: ดูรูปภาพที่ได้บันทึกไว้ที่การ์ดความจ�ำของ Gear 360
4 เลือกรูปภาพ หากรูปภาพถ่ายโดยเลนส์คู่ ไอคอน
จะปรากฏบนหน้าจอแสดงตัวอย่าง
40
การใช้ Gear 360
5 หากรูปภาพถ่ายโดนเลนส์คู่ ให้สัมผัส
รูปภาพหนึ่งที่ถ่ายโดยกล้องหน้าและรูปภาพอื่นที่ถ่ายโดยกล้องหลังจะถูกน�ำมาต่อกันเพื่อสร้างเป็นรูปภาพแบบ 360
องศา
การดูรูปภาพแบบ 360 องศา
คุณสามารถใช้คุณสมบัติเพิ่มเติมขณะดูรูปภาพแบบ 360 องศา ที่ถ่ายโดยใช้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังได้
การดูรูปภาพจากมุมมองต่างๆ
ลากนิ้วของคุณไปบนหน้าจอในทิศทางที่คุณต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนมุมมองการดูรูปภาพในแนวตั้งและแนวนอนในช่วง
360 องศาได้
การใช้งานคุณสมบัติดูการเคลื่อนไหว
คุณสามารถดูรูปภาพจากมุมมองต่างๆ โดยใช้คุณสมบัติการเคลื่อนไหวได้ ในขณะที่ดูรูปภาพ สัมผัส มุมมองเคลื่อนไหว และ
เอียงหรือเคลื่อนย้ายเครื่องในมุมที่ต้องการ
ในการปิดใช้งานคุณสมบัติการเคลื่อนไหว ให้สัมผัส มุมมองเคลื่อนไหว
การเปลี่ยนโหมดมุมมอง
ระหว่างการดูรูปภาพ สัมผัส มุมมอง 360° มุมมองโดยรอบ มุมมองแบบราบ มุมมองคู่ หรือ มุมมองพาโนรามา... เพื่อ
เปลี่ยนโหมดมุมมอง
•
มุมมอง 360°: แสดงรูปภาพในรูปแบบทรงกลม
•
มุมมองโดยรอบ: แสดงรูปภาพเป็นพาโนรามาคว�่ำ
•
มุมมองแบบราบ: แสดงรูปภาพแบบขยายออก
•
มุมมองคู่: แบ่งหน้าจอออกเป็นสองส่วนเพื่อแสดงหน้าจอของกล้องหน้าและกล้องหลัง
•
มุมมองพาโนรามา...: แสดงรูปภาพในมุมมองแบบกว้าง
ในมุมมอง 360° องศา โหมดมุมมองรอบ และมุมมองแบบขยายออก คุณสามารถดูภาพจากมุมที่แตกต่างกันโดย
การลากนิ้วของคุณผ่านหน้าจอไปในทิศทางที่คุณต้องการ เพื่อรีเซ็ทมุมเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น สัมผัส รีเซ็ทมุมมอง
41
การใช้ Gear 360
การลบวิดีโอหรือภาพ
ที่แอพ Samsung Gear 360 หรือหน้าจอแอพ Gear 360 สัมผัส แกลเลอรี่ ให้เลือกวีดีโอหรือภาพถ่ายที่คุณต้องการลบ และ
จากนั้นสัมผัส ลบ
ในการลบวิดีโอหรือรูปภาพหลายๆ รายการ ให้สัมผัสค้างที่วิดีโอหรือรูปภาพที่จะลบ เลือกวิดีโอหรือรูปภาพอื่นๆ จากนั้น
สัมผัส ลบ ส�ำหรับเครื่อง iOS สัมผัส Select และให้เลือกไฟล์ที่จะลบและจากนั้นสัมผัส Delete
การบันทึกวิดีโอและรูปภาพไปยังอุปกรณ์มือถือ
คุณสามารถบันทึกวิดีโอและรูปภาพที่ได้ถ่ายไว้โดย Gear 360 ไปยังเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณได้
ที่แอพ Samsung Gear 360 หรือหน้าจอแอพ Gear 360 สัมผัส แกลเลอรี่ → GEAR 360 เลือกวีดีโอและรูปภาพที่จะบัน
ทึก และจากนั้นสัมผัส บันทึก วิดีโอและรูปภาพจะถูกบันทึกในอุปกรณ์มือถือ
คุณสามารถดูไฟล์ที่ได้บันทึกไว้ได้ใน โทรศัพท์
• ความละเอียดของวีดีโอและรูปภาพอาจถูกปรับลดลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณว่ารองรับ
ความละเอียดสูงหรือไม่
• เมื่อคุณบันทึกวีดีโอแบบ 360 องศา ลงในเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ ขนาดของไฟล์จะใหญ่กว่าปกติ
เนื่องจากมีการใช้วิธีการบีบอัดวีดีโอที่แตกต่างกัน
• คุณสามารถเปลี่ยนสถานที่จัดเก็บข้อมูลไปยังเครื่องโทรศัพท์มือถือหรือการ์ดความจ�ำของโทรศัพท์มือถือจาก
การตั้งค่าแกลเลอรี่
การแชร์วิดีโอหรือภาพ
ให้เลือกวีดีโอหรือรูปภาพที่คุณต้องการแบ่งปันใน โทรศัพท์ สัมผัส แชร์ และจากนั้นเลือกวิธีการแบ่งปัน
คุณสามารถแบ่งปันวีดีโอและภาพของคุณที่ได้บันทึกไว้ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ
42
การใช้ Gear 360
การแก้ไขวีดีโอและภาพถ่าย
การบันทึกภาพถ่ายแบบ 360 องศาให้เป็นภาพถ่ายมาตรฐาน
ขณะที่ดูภาพถ่ายแบบ 360-องศา สัมผัส บันทึกเป็นรูปภาพมาตรฐาน
ภาพ 360 องศาจะถูกบันทึกไว้เป็นภาพมาตรฐาน
• รูปภาพจะถูกบันทึกไว้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับโหมดมุมมองหรือมุม
• คุณสามารถดูรูปภาพที่ได้บันทึกไว้ได้ใน โทรศัพท์
• คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับเครื่องโทรศัพท์มือถือหรือรุ่นซอฟต์แวร์ของคุณ
การบันทึกวีดีโอแบบ 360 องศาให้เป็นวีดีโอมาตรฐาน
ขณะที่ดูวีดีโอแบบ 360-องศาใน โทรศัพท์ สัมผัส → บันทึกเป็นวิดีโอมาตรฐาน
วิดีโอแบบ 360 องศาจะถูกบันทึกไว้เป็นวีดีโอมาตรฐาน
• วีดีโอจะถูกบันทึกไว้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับโหมดมุมมองหรือมุม
• คุณสามารถดูวิดีโอที่ได้บันทึกไว้ได้ใน แกลเลอรี่
• คุณสามารถบันทึกวีดีโอแบบ 360 องศาเป็นวิดีโอมาตรฐานในกรณีที่ได้มีการบันทึกไว้ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือ
ของคุณเท่านั้น
• คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับเครื่องโทรศัพท์มือถือหรือรุ่นซอฟต์แวร์ของคุณ
การตัดแต่งวิดีโอ
ให้เลือกวีดีโอจากรายการใน โทรศัพท์ และสัมผัส ตัดแต่ง
ลากวงเล็บเปิดและวงเล็บปิดไปยังจุดที่ต้องการเพื่อตั้งระยะเวลาที่จะเล่นวิดีโอ และจากนั้นสัมผัส บันทึก
• วิธีแก้ไขวีดีโออาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเครื่องโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อ
• คุณสามารถดูวิดีโอที่ได้รับการแก้ไขได้ใน โทรศัพท์
• คุณสามารถแก้ไขวีดีโอที่ได้บันทึกไว้ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณเท่านั้น
43
การใช้ Gear 360
การจับภาพจากวิดีโอ 360 องศา
ขณะที่ดูวีดีโอแบบ 360-องศาใน โทรศัพท์ สัมผัส → จับภาพเฟรม ส�ำหรับเครื่อง iOS สัมผัส → Show capture
frame controls ไอคอนจะปรากฏบนหน้าจอ
สัมผัส เพื่อจับภาพหน้าจอปัจจุบัน
• คุณสามารถดูรูปภาพที่ได้จับภาพไว้ใน โทรศัพท์
• คุณสามารถจับภาพวีดีโอที่ได้บันทึกไว้ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณเท่านั้น
การดูวิดีโอและรูปภาพโดยใช้ Gear VR
คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับหน้าจอแบบ 360 องศาได้อย่างชัดเจนกว่าเมื่อคุณดูวิดีโอและรูปภาพ 360 องศาโดยใช้ Gear
VR
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถรองรับได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องโทรศัพท์มือถือหรือรุ่นซอฟต์แวร์
การติดตั้งและการลงชื่อเข้าในแอพ Oculus
เพื่อดูวีดีโอและรูปภาพที่ได้จับภาพไว้ด้วย Gear 360 ที่ Gear VR ติดตั้งแอพ Oculus ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือที่ได้รับการ
เชื่อมต่อ และจากนั้นลงชื่อเข้าใช้บัญชี Oculus ของคุณ
1 เชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือของคุณกับ Gear VR
2 เมื่อมีเสียงให้แยกอุปกรณ์เคลื่อนที่ออกจาก Gear VR ให้ถอดอุปกรณ์เคลื่อนที่ออก
3 ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอของอุปกรณ์มือถือเพื่อด�ำเนินการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์
4 เมื่อหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ปรากฏขึ้น ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Oculus ของคุณ
• โปรดอ่านคู่มือ Gear VR เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือกับ Gear VR และ
กระบวนการติดตั้ง
• เนื้อหานี้จะอ้างอิงถึง Gear VR (SM-R324) แต่บางเนื้อหาอาจแตกต่างไปจากคู่มือ Gear VR
44
การใช้ Gear 360
การดูวิดีโอและรูปภาพ 360 องศาใน Gear VR
คุณสามารถดูเนื้อหาของ Gear 360 ที่ได้บันทึกไว้ในเครื่องโทรศัพท์มือถือที่ได้รับการเชื่อมต่อเท่านั้น
1 บันทึกวีดีโอและรูปภาพที่ได้รับการถ่ายโดย Gear 360 ลงในเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ
• วิธีที่ 1: ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือ สัมผัสแอพ Samsung Gear 360 → แกลเลอรี่ → GEAR 360 ให้เลือกไฟล์ที่
จะบันทึก และจากนั้นสัมผัส บันทึก
• วิธีที่ 2: ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือ สัมผัส ไฟล์ส่วนตัว → ที่จัดเก็บภายใน → DCIM → Gear 360 และจากนั้น
บันทึกไฟล์
2 ในอุปกรณ์มือถือ ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Oculus ของคุณ
3 ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือ สัมผัสแอพ Samsung Gear 360 → แกลเลอรี่ → โทรศัพท์ →
4 เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่กับ Gear VR
รายการของเนื้อหาที่บันทึกในอุปกรณ์มือถือจะปรากฏในหน้าจอ Gear VR
5 เลือกเนื้อหาที่จะดูโดยใช้แผ่นสัมผัสใน Gear VR
คุณสามารถเพลิดเพลินกับวิดีโอและรูปภาพในมุมมอง 360 องศาได้
โปรดอ่านคู่มือ Gear VR เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูเนื้อหาโดยใช้แผ่นสัมผัส
45
→
ดูบน Gear VR
การใช้ Gear 360
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่คอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถดูวีดีโอหรือสร้างวีดีโอแบบ 360 องศาโดยการเชื่อมเข้าด้วยกันกับวีดีโอมุมกว้างที่ถ่าย
ด้วยกล้องหน้าและกล้องหลัง คุณสามารถถ่ายทอดวีดีโอสดในเวลาจริง
Windows OS รองรับโปรแกรม ActionDirector ของ Gear 360 และ Mac OS รองรับโปรแกรมของ Gear 360 คุณสามารถ
ดาวน์โหลดโปรแกรมเหล่านี้ได้จาก www.samsung.com ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเมนูวิธีใช้ของโปรแกรม
• โปรแกรม ActionDirector ของ Gear 360 ให้คุณสมบัติการตัดต่อวีดีโอ
• คุณสามารถเชื่อมต่อ Gear 360 เข้ากับคอมพิวเตอร์ที่มีพอร์ต USB ประเภท-A เท่านั้น
• เมื่อคุณเริม่ ต้นโปรแกรมเป็นครั้งแรก คุณจะต้องเปิดใช้งาน Gear 360 ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำเพื่อด�ำเนินการเปิด
ใช้งานให้เสร็จสมบูรณ์ เมื่อเปิดใช้งาน Gear 360 โดยการใส่หมายเลขซีเรียล ให้เลือก Settings → About
device → Serial number เพื่อตรวจสอบหมายเลขซีเรียลที่ Gear 360 ของคุณ
46
การใช้ Gear 360
การถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์
คุณสามารถ่ายโอนไฟล์จาก Gear 360 ไปยังคอมพิวเตอร์โดยใช้ Gear 360 เป็นดิสก์แบบถอดได้ส�ำหรับการถ่ายโอนข้อมูล
ห้ามถอดสาย USB ออกจากเครื่องขณะที่คุณก�ำลังส่งไฟล์ การกระท�ำดังกล่าวอาจท�ำให้สูญเสียข้อมูลหรือท�ำให้
เครื่องเสียหายได้
เครื่องอาจไม่เชื่อมต่ออย่างถูกต้องถ้าหากใช้การเชื่อมต่อผ่านฮับ USB ให้เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับพอร์ต USB ของ
คอมพิวเตอร์โดยตรง
1 เชื่อมต่อ Gear 360 เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยการใช้สาย USB
Gear 360 จะถูกจดจ�ำเป็นดิสก์แบบถอดได้
2 ถ่ายโอนไฟล์ระหว่าง Gear 360 ของคุณและคอมพิวเตอร์
การก�ำหนดค่า
คุณสามารถก�ำหนดค่าส�ำหรับ Gear 360 และแอพได้
ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือ สัมผัสแอพ Samsung Gear 360 หรือแอพ Gear 360 → การตั้งค่า
GEAR 360
• เสียงและ LED: เปลี่ยนเสียงการแจ้งเตือนและการตั้งค่าไฟแสดงสถานะ
–– ระดับเสียง: ปรับระดับเสียงแจ้งเตือนหรือปิดเสียง
–– ตัวบ่งชี้ LED: ตั้งค่าไฟแสดงสถานะและไฟสถานะกล้องให้เปิดหรือปิด
แม้ว่าจะปิดใช้งานอยู่ ตัวบ่งชี้ LED จะเปิดโดยอัตโนมัติในสถานการณ์ต่อไปนี้:
• ระดับแบตเตอรี่ตำ�่
• ก�ำลังชาร์จ
• ชาร์จเต็มแล้ว
• ความร้อนสูงเกิน
47
การใช้ Gear 360
• ปิดเครื่องอัตโนมัติหลังจาก: ตั้งค่าระยะเวลาการรอก่อนที่ Gear 360 จะปิดลง
เมื่อคุณไม่ได้ใช้คุณสมบัติการปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ แบตเตอรี่จะชาร์จเฉพาะเมื่อ Gear 360 ปิดลง
• สถานะแบตเตอรี่: ดูสถานะการชาร์จแบตเตอรี่
• พื้นที่จัดเก็บ: ตรวจสอบสถานะของการ์ดความจ�ำที่ใช้ไปและที่เหลืออยู่
• รีเซทและฟอร์แมต: ฟอร์แมตการ์ดความจ�ำหรือรีเซ็ต Gear 360
คุณสมบัตินี้จะไม่ปรากฏเมื่อไม่ได้ใส่การ์ดความจ�ำหรือเกิดข้อผิดพลาดกับการ์ดความจ�ำขึ้น
• เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์: ดูเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ของ Gear 360 และอัพเดทซอฟต์แวร์
แอพ GEAR 360
• การตั้งค่ากล้อง: ก�ำหนดการตั้งค่าส�ำหรับกล้อง
• การตั้งค่าแกลเลอรี่: เปลี่ยนการตั้งค่าการบันทึก
–– การแก้ให้ตรง: ปรับการเอียงของรูปภาพและวิดีโอขณะบันทึกลงเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ
คุณสมบัตินี้จะปรับวิดีโอและรูปภาพที่ได้บันทึกไว้ให้อยู่ในแนวตรงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณบันทึกลงเครื่องโทรศัพท์มือ
ถือ ดังนั้นการเล่นอาจแตกต่างจากจุดประสงค์ที่คุณต้องการ ปิดคุณสมบัตินี้เมื่อคุณบันทึกวิดีโอหรือถ่ายภาพโดย
การย้าย Gear 360 หรือเอียงมุม
–– ต�ำแหน่งที่จัดเก็บ: ให้เลือกต�ำแหน่งจัดเก็บข้อมูลส�ำหรับรูปภาพและวิดีโอ
• เกี่ยวกับแอพ Gear 360: ดูข้อมูลของแอพหรืออัพเดทซอฟต์แวร์
48
การใช้ Gear 360
การอัพเดทซอฟต์แวร์
Gear 360 และแอพสามารถได้รับการอัพเดทให้เป็นซอฟท์แวร์รุ่นล่าสุดได้
การอัพเดท Gear 360
คุณสามารถอัพเดทเฟิร์มแวร์ของ Gear 360 จากระยะไกลโดยใช้เครื่องโทรศัพท์มือถือได้
ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือ สัมผัสแอพ Samsung Gear 360 หรือแอพ Gear 360 → การตั้งค่า → เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ →
ตรวจสอบอัพเดทใหม่ๆ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ชาร์จ Gear 360 และเครื่องโทรศัพท์มือถืออย่างเพียงพอก่อนการอัพเดทเฟิร์มแวร์
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Gear 360 และเครื่องโทรศัพท์มือถือได้รับการเชื่อมต่อกันอยู่
• อย่าปิด Gear 360 หรือเครื่องโทรศัพท์มือถือขณะก�ำลังอัพเดทเฟิร์มแวร์
การอัพเดทแอพ
ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือ สัมผัสแอพ Samsung Gear 360 หรือแอพ Gear 360 → การตั้งค่า → เกี่ยวกับแอพ Gear 360
→ อัพเดทในตอนนี้
49
ภาคผนวก
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ก่อนติดต่อศูนย์บริการซัมซุง กรุณาลองใช้วิธีแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ สถานการณ์บางอย่างอาจไม่สามารถใช้กับ Gear 360 ของ
คุณได้
Gear 360 ของคุณไม่ได้เปิดอยู่
เมื่อแบตเตอรี่คายประจุจนหมดเกลี้ยง Gear 360 ของคุณจะไม่เปิดเครื่อง ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนเปิด Gear 360
เครื่องบลูทูธหรือ Wi-Fi อื่นไม่สามารถพบต�ำแหน่ง Gear 360 ของคุณได้
• ตรวจสอบว่า Gear 360 ของคุณเข้าสู่โหมดการจับคู่บลูทูธหรือ Wi-Fi กดปุ่มเมนูค้างไว้ จากนั้น เมื่อ Connect to
Android หรือ Connect to iOS ปรากฏขึ้นที่หน้าจอแสดงสถานะกล้อง กดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่บลูทูธหรือ
Wi-Fi
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Gear 360 และเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณที่เชื่อมต่อกันอยู่ภายในขอบเขตการเชื่อมต่อบลูทูธ
(10 ม.) หรือขอบเขตการเชื่อมต่อ Wi-Fi (5 ม.)
หากค�ำแนะน�ำเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
การเชื่อมต่อบลูทูธไม่สามารถท�ำได้ หรือ Gear 360 ของคุณและเครื่องโทรศัพท์มือถือหลุดจากการ
เชื่อมต่อ
• ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งกีดขวางเช่นผนังก�ำแพงหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ระหว่างเครื่อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งแอพ Samsung Gear 360 หรือแอพ Gear 360 รุ่นล่าสุดในเครื่องโทรศัพท์มือถือแล้ว
อัพเดทแอพ Samsung Gear 360 หรือแอพ Gear 360 หากไม่เป็นปัจจุบัน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Gear 360 ของคุณและเครื่องบลูทูธอื่นอยู่ภายในขอบเขตการเชื่อมต่อบลูทูธ (10 ม.) ระยะห่าง
อาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่ใช้งานเครื่อง
• รีสตาร์ทเครื่องทั้งสองเครื่องและเปิดใช้งานแอพ Samsung Gear 360 หรือแอพ Gear 360 ที่เครื่องโทรศัพท์มือถืออีก
ครั้ง
50
ภาคผนวก
ไอคอนแบตเตอรี่ว่างเปล่า
แบตเตอรี่ต�่ำ ชาร์จแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ไม่ได้รับการชาร์จอย่างถูกต้อง (ส�ำหรับเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองโดยซัมซุง)
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องชาร์จเชื่อมต่ออย่างถูกต้องแล้ว
• ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง และเปลี่ยนแบตเตอรี่
แบตเตอรี่หมดเร็วกว่าตอนที่ซื้อมาครั้งแรก
• เมื่อคุณน�ำ Gear 360 หรือแบตเตอรี่ไปสัมผัสถูกอุณหภูมิที่เย็นมากหรือร้อนมาก ประจุที่ใช้ได้อาจลดลง
• แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์สิ้นเปลือง และประจุที่ใช้ได้จะน้อยลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป
เวลาที่ Gear 360 ได้รับการรีเซ็ตแล้ว
เวลาจะได้รับการรีเซ็ตเมื่อคุณอัพเดท Gear 360 คุณสามารถตั้งเวลาได้โดยเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือผ่านบลูทูธ
Gear 360 ของคุณร้อนเมื่อแตะเครื่อง
เมื่อใช้ Gear 360 เป็นระยะเวลานาน Gear 360 และแบตเตอรี่ของมันอาจจะร้อนขึ้น เมื่ออุณหภูมิขึ้นถึงระดับที่กำ� หนด
Gear 360 จะหยุดการบันทึกและปิดลงโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันความเสียหาย หาก Gear 360 ปิดลงเนื่องจากความร้อนสูง
รอจนกว่าเครื่องจะเย็นลงก่อนการใช้งานอีกครั้ง
ไอคอนการ์ดความจ�ำปรากฏบนหน้าจอสถานะกล้อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่การ์ดความจ�ำอยู่
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการ์ดความจ�ำไม่เสียหาย
51
ภาคผนวก
ข้อมูลที่ได้จัดเก็บไว้ใน Gear 360 เกิดการสูญหาย
ท�ำการส�ำรองข้อมูลที่สำ� คัญทั้งหมดที่ได้เก็บไว้ใน Gear 360 เป็นประจ�ำ มิฉะนั้นคุณอาจไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้ ในกรณีที่
ข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียของข้อมูลที่ได้จัดเก็บไว้ใน Gear 360
มีช่องว่างขนาดเล็กปรากฏอยู่รอบๆ ด้านนอกของตัวเครื่องของ Gear 360
• ช่องว่างดังกล่าวเป็นคุณสมบัติของการผลิตที่จ�ำเป็น และส่วนประกอบอาจมีการโยกหรือสั่นคลอนได้
• เมือ่ เวลาผ่านไป แรงเสียดทานระหว่างส่วนประกอบอาจท�ำให้ช่องว่างนี้ขยายขึ้นเล็กน้อย
เลนส์สกปรก
เช็ดเลนส์เป็นวงกลมด้วยผ้านุ่มสะอาด
52
Copyright
Copyright © 2017 Samsung Electronics
คู่มือนี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์สากล
ส่วนใดๆ ของค�ำแนะน�ำนี้ไม่สามารถถูกท�ำซ�้ำ เผยแพร่ แปล หรือส่งต่อในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ
เชิงกล รวมทั้งการถ่ายเอกสาร บันทึก หรือจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics
เครื่องหมายการค้า
• SAMSUNG และตราสัญลักษณ์ของ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics
• Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ และตราสัญลักษณ์ของ Wi-Fi เป็น
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
• เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ
Download PDF