Samsung | SM-V700 | Samsung Galaxy Gear คู่มือการใช้

SM-V700
คู่มือการใช้งาน
www.samsung.com
เกี่ยวกับคู่มือเล่มนี้
คุณสามารถใช้ Gear เครื่องนี้เป็นเพื่อนคู่กายสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตพีซีระบบ Android™ ของซัมซุง คู่มือการใช้งานนี้
ออกแบบมาเป็นการเฉพาะเพื่ออธิบายการใช้งานแอพพลิเคชั่นและคุณสมบัติที่มีให้เมื่อ Gear เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์มือถือ
• โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้ก่อนใช้งาน Gear เพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานที่ปลอดภัยและถูกต้อง
• ค�ำอธิบายต่างๆ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าปกติของ Gear
• รูปภาพและภาพหน้าจอต่างๆ อาจแตกต่างจากที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์จริง
• เนื้อหาอาจแตกต่างออกไปจากผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ หรือแตกต่างจากซอฟท์แวร์ที่จัดให้โดยผู้ให้บริการหรือผู้ให้
บริการเครือข่าย และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ส�ำหรับรุ่นล่าสุดของคู่มือนี้ โปรดดูจากเว็บ
ไซท์ของซัมซุงที่ www.samsung.com
• เนื้อหา (เนื้อหาคุณภาพสูง) ที่จ�ำเป็นต้องใช้งาน CPU และ RAM สูง จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�ำงานโดย
รวมของ Gear แอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นอาจไม่สามารถท�ำงานเป็นปกติ ทั้งนี้ขึ้นกับข้อก�ำหนดของ Gear
และสิ่งแวดล้อมที่ใช้งาน
• คุณสมบัติที่ใช้งานได้และบริการเพิ่มเติมต่างๆ อาจแตกต่างกันไปตาม Gear ซอฟต์แวร์ หรือผู้ให้บริการ
• แอพพลิเคชั่นและฟังก์ชั่นต่างๆ จะแตกต่างกันตามประเทศ, ภูมิภาค หรือคุณลักษณะฮาร์ดแวร์ ซัมซุงไม่รับผิดต่อ
ปัญหาด้านประสิทธิภาพที่เกิดจากแอพพลิเคชั่นจากผู้ให้บริการอื่นนอกเหนือจากซัมซุง
• ซัมซุงไม่รับผิดต่อปัญหาประสิทธิภาพการท�ำงานหรือความเข้ากันไม่ได้ซึ่งเกิดจากการแก้ไขการตั้งค่ารีจิสทรีหรือการ
เปลี่ยนแปลงซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ การพยายามก�ำหนดค่าระบบปฏิบัติการอาจท�ำให้เครื่อง Gear ของคุณหรือ
แอพพลิเคชั่นท�ำงานผิดปกติ
• ซอฟต์แวร์ ข้อมูลเสียง วอลเปเปอร์ รูปภาพ และสื่ออื่นๆ ที่ให้มาพร้อม Gear นี้ได้รับสิทธิ์ให้ใช้งานได้โดยจ�ำกัด การ
ดึงเอาข้อมูลและใช้เอกสารประกอบเหล่านี้เพื่อการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ใช้มี
ความรับผิดชอบทุกประการส�ำหรับกรณีการใช้งานสื่อผิดกฎหมาย
• แอพพลิเคชั่นพื้นฐานที่มากับ Gear อาจมีการอัพเดทและอาจไม่รองรับการใช้งานอีกต่อไป โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า หากคุณมีค�ำถามเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นที่ให้มาพร้อม Gear ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง ส�ำหรับแอพพลิเคชั่นที่
ติดตั้งโดยผู้ใช้ ให้ติดต่อผู้ให้บริการ
• การเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการของ Gear หรือติดตั้งซอฟท์แวร์จากแหล่งที่ไม่เป็นทางการอาจส่งผลให้ Gear ท�ำงาน
ผิดปกติ และข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย การกระท�ำเหล่านี้เป็นการละเมิดข้อตกลงการใช้งานของซัมซุง และจะท�ำให้
การรับประกันสิ้นสุดลง
2
เกี่ยวกับคู่มือเล่มนี้
ไอคอนเพื่อการแนะน�ำ
ค�ำเตือน: สถานการณ์ที่อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวคุณหรือผู้อื่น
ข้อควรระวัง: สถานการณ์ที่อาจท�ำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องหรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ
หมายเหตุ: ข้อควรรู้ ค�ำแนะน�ำ หรือข้อมูลเพิ่มเติม
Copyright
Copyright © 2013 Samsung Electronics
ค�ำแนะน�ำนี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์สากล
ส่วนใดๆ ของค�ำแนะน�ำนี้ไม่สามารถถูกท�ำซ�้ำ เผยแพร่ แปล หรือส่งต่อในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ
เชิงกล รวมทั้งการถ่ายเอกสาร บันทึก หรือจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics
เครื่องหมายการค้า
• SAMSUNG และตราสัญลักษณ์ของ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics
• Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
• เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ
3
สารบัญ
การเริ่มต้นใช้งาน
6
7
8
14
14
17
18
19
19
19
20
28 บลูทูธ
30 การใช้งานคุณสมบัติการโทร
ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์
ส่วนประกอบต่างๆ ของอุปกรณ์
การเชื่อมเข้ากับอุปกรณ์มือถือ
ปุ่ม
การชาร์จแบตเตอรี่
การสวมใส่ Gear
การเปิดและปิด Gear
การล็อกและการปลดล็อก Gear
การปรับความสว่างของหน้าจอ
การปรับระดับเสียง
การสลับเป็นโหมดปิดเสียง
Gear Manager
31
31
32
33
34
34
35
35
35
36
36
36
เบื้องต้น
21
21
24
25
26
26
26
27
27
ไอคอนตัวบ่งชี้
การใช้หน้าจอสัมผัส
การแจ้งเตือน
หน้าจอหลัก
หน้าจอนาฬิกา
หน้าจอแอพพลิเคชั่น
การใช้งานแอพพลิเคชั่น
การกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า
การรักษาความปลอดภัย Gear
เกี่ยวกับ Gear Manager
การก�ำหนดค่าการตั้งค่า Gear
ก�ำหนดหน้าจอหลักเอง
การจัดการแอพพลิเคชั่น
การค้นหา Gear
การใช้งานการแจ้งเตือน
การเปิดใช้งานคุณสมบัติล็อกอัตโนมัติ
การตั้งค่าทางลัดแอพพลิเคชั่น
การตั้งค่าข้อความฉุกเฉิน
การส่งต่ออัจฉริยะ
การใช้งานท่าทางการปลุกเรียก
การดูข้อมูลวิธีใช้
แอพพลิเคชั่น
37
39
40
40
40
4
กล้องถ่ายรูป
แกลเลอรี่
รายชื่อ
ผู้โทร
ค้นหาอุปกรณ์
สารบัญ
41
41
41
45
45
46
46
46
47
บันทึกล่าสุด
เครื่องควบคุมมีเดีย
การนับก้าว
S Voice
การจับเวลา
การตั้งเวลา
กําหนดการวันนี้
เสียงบันทึก
สภาพอากาศ
การตั้งค่า
48
48
49
49
49
50
50
50
50
50
51
51
เกี่ยวกับการตั้งค่า
นาฬิกา
เสียง
ระดับเสียง
จอภาพ
แบตเตอรี่
บลูทูธ
การเคลื่อนไ…
ล็อก​เพื่อควา...
ภาษา
รีเซ็ท Gear
ข้อมูล Gear
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
5
การเริ่มต้นใช้งาน
ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์
โปรดตรวจสอบว่าในกล่องมีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ:
• Gear
• แท่นชาร์จ
• คู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วน
• รายการสิ่งที่ให้มากับ Gear เครื่องนี้และอุปกรณ์เสริมที่มีอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคและผู้ให้บริการ
• รายการสิง่ ที่ให้มานี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะส�ำหรับ Gear เครื่องนี้เท่านั้น และอาจเข้ากันไม่ได้กับ
เครื่องอื่น
• ลักษณะภายนอกและข้อมูลจ�ำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจ�ำหน่ายของซัมซุงใกล้บ้านคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า
อุปกรณ์เหล่านั้นเข้ากันได้กับ Gear ก่อนซื้อ
• อุปกรณ์เสริมอื่นๆ อาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่อง Gear ของคุณ
• ให้ใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น การท�ำงานผิดปกติที่เกิดจากการใช้งานอุปกรณ์เสริมที่ไม่
ผ่านการรับรอง จะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยบริการการรับประกัน
• อุปกรณ์เสริมที่มีทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นกับบริษัทผู้ผลิตทั้งสิ้น ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
อุปกรณ์เสริมที่มี โปรดอ้างอิงเว็บไซท์ของซัมซุง
6
การเริ่มต้นใช้งาน
ส่วนประกอบต่างๆ ของอุปกรณ์
Gear
หนาจอสัมผัส
ปุมเปดปดเครื่อง
ไมโครโฟน
กลองถายรูป
ไมโครโฟน
หัวเข็มขัด
ขั้วชารจ
ลําโพง
สายรัดขอมือ
ความชื้นและของเหลวอาจท�ำให้ Gear ของคุณเสียหายได้ ควรให้ Gear ของคุณแห้งอยู่เสมอ
• ห้ามติดฟิล์มกันรอย เนื่องจากเป็นสาเหตุให้เซนเซอร์ท�ำงานผิดปกติ
• ห้ามปล่อยให้น�้ำถูกหน้าจอสัมผัส หน้าจอสัมผัสอาจท�ำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน�้ำ
• ถ้าหากล�ำโพงเปียก เสียงอาจผิดเพี้ยนได้ ควรให้ล�ำโพงแห้งอยู่เสมอ
7
การเริ่มต้นใช้งาน
แท่นชาร์จ
ขั้วชารจ
สวิตช
แท็ก NFC
(ดานหลังของแทนชารจ)
แจ็คอเนกประสงค
การเชื่อมเข้ากับอุปกรณ์มือถือ
โดยการเชื่อมต่อ Gear เข้ากับอุปกรณ์มือถืออื่น คุณสามารถใช้แอพพลิเคชั่นและคุณสมบัติได้จากอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่อ
ใช้แท่นชาร์จที่มีแท็ก NFC และที่อยู่บลูทูธในตัวที่ตรงกับ Gear ของคุณ
1 อุปกรณ์มือถือ: เปิดใช้งานคุณสมบัติ NFC
ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น สัมผัส การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → NFC ลากสวิตซ์ NFC ไปทางขวา
วิธีการเปิดใช้งานคุณสมบัติ NFC อาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นกับรุ่นอุปกรณ์มือถือ
8
การเริ่มต้นใช้งาน
2 Gear: เปิดเครื่อง Gear
Gear จะสลับไปเป็นโหมดการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ
เริ่มตนการสอนใชงานการเชื่อมตอ
3 แท่นชาร์จ: สัมผัสด้านหลังของแท่นชาร์จเข้ากับด้านหลังของอุปกรณ์มือถือ
อุปกรณ์มือถือจะส่งเสียง และหน้าต่างป็อบอัพของ Gear Manager จะปรากฏขึ้น
เสาอากาศ NFC
(ดานหลังอุปกรณมือถือ)
แท็ก NFC
• อุปกรณ์มือถือที่แสดงในภาพข้างต้นประกอบด้วยเสาอากาศ NFC ภายในตัว ต�ำแหน่งของเสาอากาศ NFC
อาจแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับเครื่อง อ้างอิงคู่มือการใช้งานเพื่อหาต�ำแหน่งของเสาอากาศ NFC
• ปลดล็อกอุปกรณ์มือถือก่อนเชื่อมต่อเข้ากับ Gear ถ้าเคสฝาพับปิด หน้าจอดับ หรือเครื่องถูกล็อกอยู่ คุณจะไม่
สามารถเชื่อมต่อ Gear เข้ากับอุปกรณ์มือถือ
9
การเริ่มต้นใช้งาน
4 อุปกรณ์มือถือ: สัมผัส ตกลง → ติดตั้ง
Gear Manager ได้รับการติดตั้ง
ตรวจสอบว่า Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือท�ำงานอยู่ก่อนที่จะติดตั้ง Gear Manager
5 อุปกรณ์มือถือ: เมื่อหน้าต่าง การขอจับคู่บลูทูธ ปรากฏขึ้น สัมผัส ตกลง
Gear: สัมผัส
▲
▲ Gear
อุปกรณ์มือถือ
Gear และอุปกรณ์มือถือเชื่อมต่อกันผ่านทางคุณสมบัติบลูทูธ
เมื่อการเชื่อมต่อล้มเหลว สัมผัสด้านหลังของแท่นชาร์จเข้ากับด้านหลังของอุปกรณ์มือถือ (เสาอากาศ NFC) หรือ
เชื่อมต่ออุปกรณ์ด้วยตนเอง
6 อุปกรณ์มือถือ: อ่านและยอมรับข้อก�ำหนดและเงื่อนไข
การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสร็จสมบูรณ์ และเริ่มต้น Gear Manager ดูค�ำแนะน�ำที่ปรากฏในหน้าต่างป็อปอัพ
ถ้าคุณเชื่อมต่อเครื่องกับแท่นชาร์จที่เป็นอุปกรณ์เสริมทางเลือก เริ่มต้น Gear Manager ที่อุปกรณ์มือถือ จากนั้น
สัมผัส เชื่อมต่อเอง เพื่อค้นหาและเชื่อมต่อเครื่อง
10
การเริ่มต้นใช้งาน
การเชื่อมต่อด้วยตนเอง
ถ้าอุปกรณ์มือถือของคุณไม่มีคุณสมบัติ NFC คุณจะต้องเชื่อมต่อเครื่องด้วยตนเอง
• เพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์มือถือมีคุณสมบัติ NFC ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น สัมผัส การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ
จากนั้นตรวจสอบเพื่อยืนยันว่ามีทางเลือก NFC ในรายการ
• ขั้นตอนแลกหน้าจออาจแตกต่างกันโดยขึ้นกับอุปกรณ์มือถือ
1 อุปกรณ์มือถือ: เข้าถึง Samsung Apps และจากนั้นดาวน์โหลดและติดตั้ง Samsung GALAXY Gear Manager
ถ้าอุปกรณ์มือถือของคุณไม่รองรับ Samsung Apps เยี่ยมชม www.samsungapps.com และดาวน์โหลด Gear
Manager คุณไม่สามารถติดตั้ง Gear Manager ในอุปกรณ์มือถือที่ไม่รองรับการซิงค์ข้อมูลกับ Gear ตรวจสอบ
ยืนยันว่าอุปกรณ์มือถือของคุณเข้ากันได้กับ Gear
2 Gear: เปิดเครื่อง Gear
Gear จะสลับไปเป็นโหมดการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ
เริ่มตนการสอนใชงานการเชื่อมตอ
11
การเริ่มต้นใช้งาน
3 อุปกรณ์มือถือ: เริ่มต้น Gear Manager ที่อุปกรณ์มือถือ จากนั้นสัมผัส เชื่อมต่อเอง
4 อุปกรณ์มือถือ: เมื่อหน้าต่าง ประกาศ ปรากฏขึ้น สัมผัส ตกลง
อุปกรณ์มือถือจะเปิดใช้งานบลูทูธและแสดงอุปกรณ์ที่ตรวจพบ
5 อุปกรณ์มือถือ: เลือก Gear จากรายชื่ออุปกรณ์บลูทูธที่ตรวจพบ
ตรวจสอบรหัสเครื่องที่ Gear จากนั้นเลือก Gear ที่มีรหัสตรงกันในรายการเครื่องที่ตรวจพบ
12
การเริ่มต้นใช้งาน
6 อุปกรณ์มือถือ: เมื่อหน้าต่าง การขอจับคู่บลูทูธ ปรากฏขึ้น สัมผัส ตกลง
Gear: สัมผัส
▲
▲ Gear
อุปกรณ์มือถือ
Gear และอุปกรณ์มือถือเชื่อมต่อกันผ่านทางคุณสมบัติบลูทูธ
7 ที่อุปกรณ์มือถือ: อ่านและยอมรับข้อก�ำหนดและเงื่อนไข
การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสร็จสมบูรณ์ และเริ่มต้น Gear Manager
การเชื่อมเข้ากับอุปกรณ์มือถืออื่น
คุณสามารถเชื่อมต่อ Gear เข้ากับอุปกรณ์มือถืออื่นได้ สิ้นสุดการเชื่อมต่อที่มีอยู่ในปัจจุบัน จากนั้นเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์
มือถือเครื่องอื่น
1 อุปกรณ์มือถือ: เริ่มต้น Gear Manager สัมผัสชื่อของ Gear ภายใต้ Gear ที่จับคู่แล้ว → หยุดเชื่อมต่อ → ตกลง
การเชื่อมต่อระหว่าง Gear และอุปกรณ์มือถือจะสิ้นสุดลง
2 Gear: ที่หน้าจอหลัก เลื่อนไปที่ แอพ สัมผัส แอพ → การตั้งค่า → รีเซ็ท Gear → ตั้งค่าใหม่
Gear จะเริ่มต้นใหม่และเข้าสู่โหมดการเชื่อมต่อ
3 อุปกรณ์มือถือ: ที่อุปกรณ์มือถือเครื่องอื่น เริ่มต้น Gear Manager แล้วเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือเข้ากับ Gear
13
การเริ่มต้นใช้งาน
ปุ่ม
ปุ่ม
ปุ่มเปิด/ปิด
ฟังก์ชั่น
• กดค้างไว้ที่ปุ่มนี้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง Gear
• กดค้างไว้เป็นเวลา 8–10 วินาที เพื่อเริ่มการท�ำงานใหม่ในกรณีที่ Gear มีข้อผิด
พลาดร้ายแรง สายหลุด หรือเครื่องค้าง
• กดเพื่อกลับสู่หน้าจอนาฬิกา
• กดเพื่อล็อก Gear ที่หน้าจอนาฬิกา Gear จะเข้าสู่โหมดล็อกเมื่อหน้าจอสัมผัสปิด
ลง กดอีกครั้งเพื่อปลดล็อก Gear
การชาร์จแบตเตอรี่
ใช้แท่นชาร์จเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งานครั้งแรก สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อชาร์จ Gear ได้โดยการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์เข้าด้วยกันผ่านสาย USB
ใช้งานเฉพาะเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ และสายชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น เครื่องชาร์จหรือสายที่ไม่
ผ่านการรับรองอาจท�ำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือท�ำให้ Gear เสียหาย
• เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ต�่ำ ไอคอนแบตเตอรี่จะแสดงลักษณะว่างเปล่า
• หากแบตเตอรี่ถูกใช้งานจนประจุหมดเกลี้ยง จะไม่สามารถเปิดเครื่อง Gear ได้ทันทีที่เชื่อมต่อเครื่องชาร์จ ควร
ชาร์จแบตเตอรี่ที่หมดประจุประมาณสองถึงสามนาทีก่อนที่จะเปิดเครื่อง Gear
14
การเริ่มต้นใช้งาน
การชาร์จด้วยแท่นชาร์จ
1 เลื่อนสวิตช์ค้างไว้ จากนั้นเปิดฝาแท่นชาร์จ
2
1
2 วาง Gear ลงบนแท่นชาร์จ โดยให้ขั้วชาร์จหันเข้าหากัน
3 ปิดฝาแท่นชาร์จ
15
การเริ่มต้นใช้งาน
4 เสียบปลายด้านเล็กของเครื่องชาร์จเข้ากับแจ็คอเนกประสงค์ของแท่นชาร์จ และเสียบปลายด้านใหญ่ของเครื่องชาร์จ
เข้ากับช่องเสียบไฟ
การเชื่อมต่อเครื่องชาร์จอย่างไม่ถูกต้องอาจท�ำให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อ Gear ความเสียหายใดๆ ที่เกิดจาก
การใช้งานไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกัน
• ขณะที่ก�ำลังชาร์จ คุณไม่สามารถใช้เครื่องบันทึกเสียงและกล้องถ่ายรูป
• หาก Gear ได้รับกระแสไฟที่ไม่คงที่ระหว่างการชาร์จ หน้าจอสัมผัสอาจไม่ท�ำงาน หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้
ถอดเครื่องชาร์จออกจาก Gear
• ในขณะชาร์จ Gear อาจร้อนขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของ Gear แต่
อย่างใด หากแบตเตอรี่เกิดความร้อนสูงกว่าปกติ เครื่องชาร์จอาจหยุดท�ำงาน
• หาก Gear ของคุณไม่ชาร์จตามปกติ ให้น�ำ Gear และเครื่องชาร์จไปที่ศูนย์บริการซัมซุง
หลังจากชาร์จจนเต็มแล้ว ให้ถอด Gear ออกจากแท่นชาร์จ
น�ำ Gear ออกจากแท่นชาร์จ ถอดสายเครื่องชาร์จออกจากแท่นชาร์จ จากนั้นถอดเครื่องชาร์จออกจากช่องเสียบไฟ
เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ถอดเครื่องชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน เครื่องชาร์จไม่มีปุ่มเปิด/ปิด ดังนั้นคุณจะต้องถอดปลั๊ก
เครื่องชาร์จออกจากช่องเสียบไฟเมื่อไม่ใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองพลังงาน ควรน�ำเครื่องชาร์จไว้ใกล้กับ
ช่องเสียบไฟและให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายขณะที่ก�ำลังชาร์จ
16
การเริ่มต้นใช้งาน
การตรวจสอบสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่
เมื่อคุณชาร์จแบตเตอรี่ขณะที่ Gear ปิดอยู่ ไอคอนต่อไปนี้จะแสดงสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่
ก�ำลังชาร์จ
ชาร์จเต็มแล้ว
การสวมใส่ Gear
1 ปลดหัวเข็มขัดสายนาฬิกา
• ระวังไม่ให้เล็บของคุณหักเมื่อคุณปลดหัวเข็มขัดสายนาฬิกา
• อย่าบิดงอสายรัดข้อมือมากเกินไป การกระท�ำดังกล่าวอาจท�ำให้ Gear เสียหายได้
2 เปิดบานพับและปรับสายรัดข้อมือให้พอดีข้อมือของคุณด้วยหมุดยึด
17
การเริ่มต้นใช้งาน
3 กดหัวเข็มขัดจนกระทั่งมีเสียงคลิกเข้าที่
การเปิดและปิด Gear
เมื่อเปิดเครื่อง Gear เป็นครั้งแรก ให้ท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อ Gear เข้ากับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตพีซี
และตั้งค่า Gear ของคุณ
กดค้างไว้ปุ่มเปิดปิดเครื่องเป็นเวลาไม่กี่วินาที เพื่อเปิด Gear
ปฏิบัติตามค�ำเตือนและแนวทางการใช้งานทั้งหมดจากผู้มีอ�ำนาจสั่งการในพื้นที่ห้ามใช้อุปกรณ์ไร้สาย เช่น บน
เครื่องบินหรือในโรงพยาบาล
เมื่อต้องการปิด Gear ให้กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง แล้วสัมผัส ปิดเครื่อง
18
การเริ่มต้นใช้งาน
การล็อกและการปลดล็อก Gear
เมื่อไม่ใช้งาน ให้ล็อก Gear เพื่อป้องกันการท�ำงานที่ไม่ต้องการ กดปุ่มเปิดปิดเครื่องที่หน้าจอนาฬิกาเพื่อปิดหน้าจอและให้
Gear เข้าสู่โหมดล็อก Gear จะล็อกโดยอัตโนมัติถ้าหากไม่ได้ใช้งานตามเวลาที่ก�ำหนด
กดปุ่มเปิดปิดเครื่องเพื่อปลดล็อก Gear
การปรับความสว่างของหน้าจอ
ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:
• สัมผัสสองครั้งที่หน้าจอด้วยนิ้วมือสองนิ้ว จากนั้นสัมผัส หรือ ถัดจากไอคอนความสว่าง
• ที่หน้าจอหลัก เลื่อนไปที่ แอพ สัมผัส แอพ → การตั้งค่า → จอภาพ → ความสว่าง จากนั้นจึงปรับความสว่าง
เมื่อคุณใช้ Gear ในสภาพแวดล้อมที่สว่าง เช่นภายใต้แสงอาทิตย์จ้า คุณสามารถตั้งค่าความสว่างของหน้าจอ
สูงสุด กดค้างที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง จากนั้นสัมผัส โหมดกลางแจ้ง เมื่อหน้าจอปิดอยู่เป็นเวลา 5 นาที โหมดนอก
อาคารจะปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ
การปรับระดับเสียง
ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:
• สัมผัสสองครั้งที่หน้าจอด้วยนิ้วมือสองนิ้ว จากนั้นสัมผัส หรือ ถัดจากไอคอนระดับเสียง
• ที่หน้าจอหลัก เลื่อนไปที่ แอพ สัมผัส แอพ → การตั้งค่า → ระดับเสียง จากนั้นเลือกประเภทเพื่อปรับระดับเสียง
เรียกเข้าหรือระดับเสียง
อย่าถือล�ำโพงของ Gear ไว้ใกล้หู การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ
19
การเริ่มต้นใช้งาน
การสลับเป็นโหมดปิดเสียง
ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:
• กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง แล้วสัมผัส เสียง หรือ สั่น
• ที่หน้าจอหลัก เลื่อนไปที่ แอพ สัมผัส แอพ → การตั้งค่า → เสียง → โหมดเสียง → สั่น หรือ ปิดเสียง
20
เบื้องต้น
ไอคอนตัวบ่งชี้
ไอคอนต่อไปนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของ Gear ไอคอนเหล่านี้จะแสดงขึ้นเมื่อคุณสัมผัสสองครั้งที่หน้าจอด้วยนิ้วมือสองนิ้ว
ไอคอน
ความหมาย
เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธอื่นแล้ว
แสดงระดับแบตเตอรี่
การใช้หน้าจอสัมผัส
ใช้เฉพาะนิ้วมือเพื่อใช้งานหน้าจอสัมผัส
• ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ไฟฟ้าสถิตอาจท�ำให้หน้าจอสัมผัสท�ำงานผิดปกติได้
• เพื่อหลีกเลี่ยงการท�ำความเสียหายแก่หน้าจอสัมผัส อย่าสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมใดๆ หรือกดหน้าจอ
อย่างแรงเกินไปด้วยปลายนิ้วมือ
• Gear อาจไม่รับรู้อินพุตแบบสัมผัสที่อยู่ใกล้ขอบหน้าจอซึ่งอยู่นอกบริเวณอินพุตแบบสัมผัส
• การปล่อยให้จอสัมผัสพักการท�ำงานเป็นระยะเวลายาวนานอาจท�ำให้เกิดภาพค้างบนหน้าจอ ให้ปิดจอสัมผัส
เมื่อคุณไม่ได้ใช้งาน Gear
21
เบื้องต้น
การท�ำท่าทางนิ้วมือ
การสัมผัส
สัมผัสด้วยนิ้วมือเพื่อเปิดแอพพลิเคชั่น เพื่อเลือกรายการเมนู หรือเพื่อกดปุ่มบนหน้าจอ
การสัมผัสค้างไว้
สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอด้วยนิ้วมือสองนิ้วเพื่อเปิดรายการแอพพลิเคชั่นล่าสุด
22
เบื้องต้น
การสัมผัสสองครั้ง
• สัมผัสสองครั้งที่รูปภาพเพื่อซูมเข้าไปยังส่วนหนึ่ง สัมผัส​สอง​ครั้งอีกครั้งเพื่อย้อนกลับ
• สัมผัสสองครั้งที่หน้าจอด้วยนิ้วมือสองนิ้วเพื่อเข้าถึงแผงควบคุมความสว่างและระดับเสียง และดูไอคอนตัวบ​ ่ง​ชี้และอายุ
แบตเตอรี่ที่เหลืออยู่
23
เบื้องต้น
การสะบัด
สะบัดไปทางซ้ายหรือขวาที่หน้าจอหลักหรือหน้าจอแอพพลิเคชั่นเพื่อดูแผงหน้าจออื่นๆ
การบีบ
แยกสองนิ้วออกจากกันบนรูปภาพเพื่อซูมเข้าไปยังส่วนหนึ่ง บีบเข้าหากันเพื่อซูมออก
การแจ้งเตือน
เมื่อ Gear เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์มือถือแล้ว และอุปกรณ์มือถือล็อกอยู่ คุณสามารถรับการแจ้งเตือนกิจกรรม เช่น สายที่ไม่
ได้รับหรือข้อความใหม่บน Gear
เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือน สัมผัสหน้าจอเพื่อดูรายละเอียด
สัมผัส เพื่อโทรออก ตอบกลับด้วย S Voice หรือตอบกลับด้วยเท็มเพลตข้อความที่คุณตั้งค่าไว้ใน Gear Manager
เพื่อดูการแจ้งเตือนที่ไม่ได้รับหรือประวัติการแจ้งเตือน ที่หน้าจอหลัก เลื่อนไปที่ การแจ้งเตือน และสัมผัส การแจ้งเตือน
จากนั้นเลือกประเภท → การแจ้งเตือนที่จะดูรายละเอียด
24
เบื้องต้น
หน้าจอหลัก
หน้าจอหลักเป็นจุดเริ่มต้นส�ำหรับการเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดของ Gear ซึ่งจะแสดงนาฬิกา วิดเจ็ด ทางลัดของแอพพลิ
เคชั่น และอื่นๆ
หน้าจอหลักสามารถมีแผงหน้าจอหลายแผง เพื่อดูแผงอื่นๆ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา
แผงบนหน้าจอหลัก
หมายเลข
แอพพลิเคชั่นหรือคุณสมบัติ
1 กล้องถ่ายรูป
2 นาฬิกา
3 ผู้โทร
4 การแจ้งเตือน
5 เสียงบันทึก
6 S Voice
7 แกลเลอรี่
8 เครื่องควบคุมมีเดีย
9 การนับก้าว
10 การตั้งค่า
11 บันทึกล่าสุด
12 รายชื่อ
13 แอพ
25
เบื้องต้น
หน้าจอนาฬิกา
กดปุ่มเปิดปิดเครื่องเพื่อเปิดหน้าจอนาฬิกา
ที่หน้าจอนาฬิกา คุณสามารถเริ่มต้น ผู้โทร ได้โดยการสะบัดขึ้น และเริ่มต้น กล้องถ่ายรูป โดยการสะบัดลง สัมผัสข้อมูล
สภาพอากาศเพื่อเริ่มต้น สภาพอากาศ
หน้าจอแอพพลิเคชั่น
หน้าจอแอพพลิเคชั่นแสดงไอคอนส�ำหรับแอพพลิเคชั่นทั้งหมด
ที่หน้าจอหลัก เลื่อนไปที่ แอพ จากนั้นสัมผัส แอพ เพื่อเปิดหน้าจอแอพพลิเคชั่น
เพื่อดูแผงอื่นๆ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา
การใช้งานแอพพลิเคชั่น
Gear อาจรันแอพพลิเคชั่นได้หลากหลายประเภท
ที่หน้าจอหลักหรือหน้าจอแอพพลิเคชั่น เลือกทางลัดหรือไอคอนแอพพลิเคชั่นเพื่อเปิด
26
เบื้องต้น
การกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า
ขณะที่ก�ำลังใช้งานแอพพลิเคชั่นหรือเมื่ออยู่ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น สะบัดนิ้วลงจากด้านบนสุดของหน้าจอ
การรักษาความปลอดภัย Gear
ป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้งานหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่เก็บใน Gear โดยการใช้งานการล็อกด้วยรูปแบบ
การตั้งค่ารูปแบบ
ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น สัมผัส การตั้งค่า → ล็อก​เพื่อควา... → ล็อก​เพื่อความเป็น... → รูปแบบ
วาดรูปแบบโดยการเชื่อมต่อจุดสี่จุดขึ้นไป จากนั้นวาดรูปแบบอีกครั้งเพื่อยืนยัน
ถ้าคุณตั้งค่าการล็อกด้วยรูปแบบ เมื่อ Gear ปลดการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์มือถืออื่น การล็อกด้วยรูปแบบจะเปิดใช้งานโดย
อัตโนมัติ
27
เบื้องต้น
การปลดล็อก Gear
เปิดหน้าจอโดยการกดปุ่มเปิดปิดเครื่อง และใส่รหัสปลดล็อก
หรือเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถืออีกครั้งเพื่อปลดล็อก Gear โดยอัตโนมัติ
บลูทูธ
บลูทูธจะสร้างการเชื่อมต่อแบบโดยตรงระหว่างสองอุปกรณ์ผ่านระยะทางใกล้
เพื่อเปิดใช้งานบลูทูธ ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น สัมผัส การตั้งค่า → บลู​ทธู​ จากนั้นท�ำเครื่องหมายที่ บลูทูธ
ข้อสังเกตส�ำหรับการใช้งานบลูทูธ
• เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเมื่อเชื่อมต่อ Gear ของคุณกับอุปกรณ์มือถืออื่น ให้น�ำเครื่องไว้ใกล้กัน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ ระหว่าง Gear ของคุณกับอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่ รวมทั้งตัวคน ผนัง มุม
อาคาร หรือรั้ว
• อย่าสัมผัสเสาอากาศบลูทูธของอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่
• บลูทูธใช้คลื่นความถี่เดียวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ การแพทย์ และผลิตภัณฑ์พลังงานต�่ำ และอาจเกิด
การรบกวนเมื่อท�ำการเชื่อมต่อใกล้กับผลิตภัณฑ์เหล่านี้
• ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การดักจับ หรือการใช้ในทางที่ผิดของข้อมูลที่ส่งหรือได้รับผ่านทางคุณสมบัติบลูทูธ
• หมั่นตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแบ่งปันและรับข้อมูลด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม
หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ จะท�ำให้ระยะการส่งข้อมูลสั้นลง
• อุปกรณ์บางชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการทดสอบหรือผ่านการอนุมัติจาก Bluetooth SIG อาจใช้กับ Gear
ของคุณไม่ได้
• ห้ามใช้คุณสมบัติบลูทูธเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย (เช่นการคัดลอกไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือดักฟังการสื่อสารโดยผิด
กฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า)
• ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อผลจากการใช้งานที่ผิดกฎหมายของคุณสมบัติบลูทูธ
28
เบื้องต้น
การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น
เมื่ออุปกรณ์บลูทูธอื่นส่งการร้องขอการจับคู่ ให้ยอมรับรหัสผ่านที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติที่ Gear เพื่อยืนยัน
การส่งไฟล์ไปยังอุปกรณ์มือถือ
คุณสามารถส่งรูปภาพ วิดีโอ บันทึกเสียง หรือบันทึกการก้าวเดินจาก Gear ไปยังอุปกรณ์มือถือได้
ที่อุปกรณ์มือถือ เริ่มต้น Gear Manager สัมผัส แอพส่วนตัว → แอพ จากนั้นสัมผัส ถัดจากแอพพลิเคชั่น และ
ก�ำหนดการตั้งค่า
• เพื่อส่งรูปภาพหรือวิดีโอ สัมผัส ถัดจาก กล้องถ่ายรูป → ถ่ายโอนอัตโนมัติ → ตั้งค่าด้วยตนเอง → ถ่ายโอน
ทันที เพื่อตั้งค่าให้ Gear ส่งไฟล์ไปยังอุปกรณ์มือถือโดยอัตโนมัติ สัมผัส ถ่ายโอนอัตโนมัติ → ตลอดเวลา
• เพื่อส่งสมุดบันทึกเสียง สัมผัส ถัดจาก เสียงบันทึก → ถ่ายโอนอัตโนมัติ → ไม่มี → ถ่ายโอนทันที เพื่อตั้งค่า
ให้ Gear ส่งไฟล์ไปยังอุปกรณ์มือถือโดยอัตโนมัติ สัมผัส ถ่ายโอนอัตโนมัติ → ตลอดเวลา
• เพื่อส่งบันทึกการก้าวเดิน สัมผัส ถัดจาก การนับก้าว → ถ่ายโอนทันที เพื่อตั้งค่าให้ Gear ส่งบันทึกไปยัง
อุปกรณ์มือถือโดยอัตโนมัติ สัมผัส ช่วงเวลาถ่ายโอนอัตโนมัติ และเลือกทางเลือก
29
เบื้องต้น
การใช้งานคุณสมบัติการโทร
การโทรออก
ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น สัมผัส ผู้โทร ใส่หมายเลขด้วยแป้นพิมพ์ จากนั้นสัมผัส
หรือสัมผัส บันทึกล่าสุด หรือ รายชื่อ เลือกรายชื่อ จากนั้นสัมผัส หากจ�ำเป็น
ระหว่างการโทร
สามารถท�ำสิ่งต่อไปนี้ได้:
• : ปรับระดับเสียงโดยการสัมผัส หรือ
• / → : ปลดการเชื่อมต่อ Gear ของคุณ และสนทนาต่อที่อุปกรณ์มือถือของคุณเท่านั้น
• → : ปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้คู่สนทนาได้ยินเสียงของคุณ
• → : เปิดปุ่มกด
• → : สลับไปยังเฮดเซ็ทบลูทูธหากมีการเชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์มือถือ
•
: จบการสนทนาสายปัจจุบัน
การตอบรับการโทร
เมื่อมีการโทรเข้า ลาก ไปทางขวา
หากมีการเปิดใช้งานการรับสายซ้อน จะสามารถโทรอีกสายหนึ่งได้ เมื่อสายที่สองถูกตอบรับแล้ว สายแรกจะถูกพักสาย
การปฏิเสธสาย
เมื่อมีการโทรเข้า ลาก
ไปทางซ้าย
30
Gear Manager
เกี่ยวกับ Gear Manager
แอพพลิเคชั่นนี้ให้คุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือ ก�ำหนดค่า Gear และแอพพลิเคชั่นของคุณ และใช้คุณสมบัติของอุปกรณ์
มือถือที่เชื่อมต่ออยู่
จากอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่สัมผัส Gear Manager ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น
การก�ำหนดค่าการตั้งค่า Gear
เข้าถึงข้อมูลของ Gear และอัพเดทซอฟท์แวร์ของ Gear
สัมผัสชื่อ Gear จากนั้นใช้งานคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
• เปลี่ยนชื่อ: ตั้งค่าชื่อของ Gear
• หยุดเชื่อมต่อ: สิ้นสุดการเชื่อมต่อระหว่าง Gear และอุปกรณ์มือถือ
• เชื่อมต่อ Gear ใหม่: เชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือเข้ากับ Gear อื่น
• อัพเดทชอฟท์แวร์: อัพเดต Gear ให้เป็นซอฟต์แวร์ล่าสุด
31
Gear Manager
ก�ำหนดหน้าจอหลักเอง
ก�ำหนดค่าการตั้งค่าเพื่อเปลี่ยนชนิดนาฬิกา เพิ่มแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานบ่อยไปยังหน้าจอหลัก หรือจัดระเบียบแอพพลิเคชั่น
ใหม่บนหน้าจอหลัก
การเปลี่ยนชนิดนาฬิกา
สัมผัส นาฬิกา และจากนั้นเลือกนาฬิกาภายใต้ พร้อมใช้งาน
เพื่อเลือกข้อมูลที่จะแสดงในหน้าจอนาฬิกา สัมผัส ถัดจากนาฬิกา ภายใต้ การเลือกปัจจุบัน
การก�ำหนดค่าทางลัด
การเพิ่มทางลัด
สัมผัส แอพส่วนตัว → รายชื่อที่ชอบ สัมผัส เลือกแอพพลิเคชั่น จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
เพื่อเปลี่ยนแอพพลิเคชั่นที่จะเริ่มเมื่อคุณสะบัดขึ้นหรือลงบนหน้าจอนาฬิกา สัมผัส ทางลัดแอพพลิเคชั่น
คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 14 ทางลัด
การจัดระเบียบทางลัด
สัมผัส แอพส่วนตัว → รายชื่อที่ชอบ สัมผัส
ต�ำแหน่งใหม่ จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
สัมผัสค้างไว้ที่
ถัดจากชื่อแอพพลิเคชั่น และลากขึ้นหรือลงไปยัง
การลบทางลัด
สัมผัส แอพส่วนตัว → รายชื่อที่ชอบ สัมผัส
เลือกแอพพลิเคชั่น จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
32
Gear Manager
การจัดการแอพพลิเคชั่น
การดูแอพพลิเคชั่นทั้งหมด
สัมผัส แอพส่วนตัว → แอพ เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงเพื่อดูแอพพลิเคชั่นทั้งหมดใน Gear
การก�ำหนดค่าการตั้งค่าแอพพลิเคชั่น
สัมผัส แอพส่วนตัว → แอพ สัมผัส
ถัดจากแอพพลิเคชั่น และก�ำหนดการตั้งค่า
การติดตั้งแอพพลิเคชั่น
สัมผัส Samsung Apps เรียกดูแอพพลิเคชั่นและเลือกแอพพลิเคชั่นเพื่อดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่นจะถูกดาวน์โหลดไปยัง
เครื่องของคุณและอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่
เพื่อเรียกดูและดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นที่แนะน�ำ สัมผัส แอพส่วนตัว → น่าสนใจ
เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นนอกจาก Samsung Apps สัมผัส การตั้งค่า → แหล่งที่ไม่รู้จัก
การถอนการติดตั้งแอพพลิเคชั่น
สัมผัส แอพส่วนตัว → แอพ สัมผัส
→
ถัดจากแอพพลิเคชั่น → ตกลง
แอพพลิเคชั่นพื้นฐานที่มากับ Gear ไม่สามารถถอนการติดตั้งได้
33
Gear Manager
การค้นหา Gear
ถ้าคุณวาง Gear ไว้ผิดที่ Gear Manager จะช่วยคุณค้นหา Gear ได้โดยท�ำให้เครื่องส่งเสียงและเปิดหน้าจอ
สัมผัส ค้นหา Gear ของฉัน → เริ่ม
การใช้งานการแจ้งเตือน
ติดตามเหตุการณ์ที่หลากหลายอย่างทันเหตุการณ์ เช่นสายที่ไม่ได้รับ หรือข้อความใหม่ของอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่
สัมผัส การแจ้งเตือน จากนั้นลากสวิตช์ การแจ้งเตือน ไปทางขวา
การเปิดใช้งานการแจ้งเตือนส�ำหรับคุณสมบัติต่างๆ
คุณสามารถเลือกคุณสมบัติและเปิดใช้งานการแจ้งเตือนโดยการท�ำเครื่องหมายเลือกคุณสมบัติต่างๆ
เพื่อดูและเปิดใช้งานคุณสมบัติเพิ่มเติม ลากสวิตช์ การแจ้งเตือนเพิ่มเติม ไปทางขวาและท�ำเครื่องหมายเลือก
การเปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนข้อความ
คุณสามารถตั้งค่า Gear ให้แสดงข้อความใหม่
สัมผัส ดูตัวอย่างข้อความ
การจัดการเท็มเพลตข้อความ
สร้างและจัดการเท็มเพลตข้อความเพื่อตอบกลับข้อความได้โดยง่าย
สัมผัส จัดการเทมเพลทข้อความ
เพื่อสร้างเท็มเพลตข้อความ สัมผัส เพื่อลบเท็มเพลตข้อความ สัมผัส
34
Gear Manager
การเปิดใช้งานคุณสมบัติล็อกอัตโนมัติ
ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อตั้งค่าให้อุปกรณ์มือถือล็อกอัตโนมัติเมื่อปลดการเชื่อมต่อจาก Gear ของคุณ
สัมผัส การตั้งค่า จากนั้นลากสวิตช์ ล็อคอัตโนมัติ ไปทางขวา
สัมผัส ด�ำเนินการ วาดรูปแบบโดยการเชื่อมต่อจุดสี่จุดขึ้นไป จากนั้นวาดรูปแบบอีกครั้งเพื่อยืนยัน
เมื่อหา Gear ของคุณไม่พบ การล็อกด้วยรูปแบบจะเปิดการท�ำงานโดยอัตโนมัติที่อุปกรณ์มือถือ เมื่อหา Gear ของคุณพบ
อีกครั้ง การล็อกด้วยรูปแบบจะปิดการท�ำงาน
การตั้งค่าทางลัดแอพพลิเคชั่น
คุณสามารถเริ่มต้นแอพพลิเคชั่นได้อย่างรวดเร็วโดยการกดปุ่มเปิดปิดเครื่องสองครั้ง ขั้นแรก ตั้งค่าทางลัดไปยังแอพพลิเค
ชั่นที่ใช้บ่อย
สัมผัส การตั้งค่า → การกดปุ่มเปิด/ปิดสองครั้ง จากนั้นเลือกแอพพลิเคชั่น
การตั้งค่าข้อความฉุกเฉิน
ตั้งค่า Gear ให้ส่งข้อความฉุกเฉินที่รวมถึงรูปภาพและต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณ เมื่อคุณกดปุ่มเปิดปิดเครื่อง 3 ครั้ง
สัมผัส การตั้งค่า → ตัวช่วยความปลอดภัย จากนั้นลากสวิตช์ ตัวช่วยความปลอดภัย ไปทางขวา อ่านข้อตกลงและเงื่อนไข
จากนั้นสัมผัส ตกลง เพื่อยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข จากนั้นสัมผัส ตกลง → เพิ่มรายชื่อ → ทางเลือก จากนั้นเพิ่มผู้รับ
ส�ำหรับข้อความ
เพื่อแก้ไขข้อความที่จะส่ง สัมผัส แก้ไขข้อความฉุกเฉิน
เพื่อตั้งค่าช่วงระยะเวลาที่จะส่งข้อความซ�้ำ สัมผัส ช่วงเวลาของข้อความ
เพื่อแก้ไขผู้รับข้อความ สัมผัส รายชื่อฉุกเฉิน
35
Gear Manager
การส่งต่ออัจฉริยะ
ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อดูข้อความใหม่ เหตุการณ์ และข้อมูลอื่นๆที่อุปกรณ์มือถือ เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือน
ก่อนใช้งานคุณสมบัตินี้ ให้ตรวจสอบว่าได้เปิดใช้งานคุณสมบัติการเคลื่อนไหวของอุปกรณ์มือถือ
สัมผัส การตั้งค่า → การส่งต่ออัจฉริยะ จากนั้นลากสวิตช์ การส่งต่ออัจฉริยะ ไปทางขวา
เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือน ให้หยิบอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่ขึ้นมาขณะที่หน้าจอของ Gear เปิดอยู่ เมื่อคุณได้รับการแจ้ง
เตือน ให้หยิบอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่ขึ้นมาด้วยมือที่สวมใส่เครื่องอยู่ อุปกรณ์มือถือจะแสดงรายละเอียด ถ้าหากอุปกรณ์
มือถือล็อกอยู่ คุณจะต้องใส่รหัสปลดล็อกก่อน
การใช้งานท่าทางการปลุกเรียก
ตั้งค่าให้ Gear จดจ�ำท่าทางของคุณเพื่อปลุกเรียก Gear และแสดงนาฬิกาหรือหน้าล่าสุดที่คุณเข้าถึงเมื่อปิดหน้าจอ
สัมผัส การตั้งค่า → ท่าทางในการปลุก จากนั้นลากสวิตช์ ท่าทางในการปลุก ไปทางขวา เพื่อเลือกหน้าจอที่จะแสดงเมื่อ
เปิดหน้าจอ สัมผัส เลือกหน้าจอที่แสดง
เพื่อปลุกเรียก Gear ยกมือที่สวม Gear ขึ้น และมองที่หน้าจอเป็นเวลาไม่กี่วินาที หน้าจอจะเปิดขึ้น และหน้าจอที่คุณตั้งค่า
จะปรากฏขึ้น
การดูข้อมูลวิธีใช้
ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อเข้าถึงข้อมูลวิธีใช้ส�ำหรับ Gear
สัมผัส วิธีใช้
36
แอพพลิเคชั่น
กล้องถ่ายรูป
ใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้เพื่อถ่ายรูปหรือวีดีโอ Gear สามารถบันทึกได้สูงสุด 50 ภาพ และ 15 วิดีโอ
ใช้งาน แกลเลอรี่ เพื่อดูภาพและวีดีโอที่ถ่ายด้วยกล้องของ Gear (หน้า 39)
สัมผัส กล้องถ่ายรูป ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น
• กล้องถ่ายรูปจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
• ตรวจสอบว่าเลนส์สะอาดดี มิฉะนั้น Gear อาจท�ำงานไม่เป็นปกติในบางโหมดที่ต้องการความละเอียดสูง
• ถ้า Gear ของคุณถ่ายภาพถึง 50 ภาพ หรือบันทึกวิดีโอ 15 วีดีโอแล้ว คุณจะไม่สามารถบันทึกภาพหรือวิดีโอ
เพิ่มได้อีก เข้าถึง แกลเลอรี่ และลบไฟล์หรือถ่ายโอนไฟล์ไปยังอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่ หลังจากคุณถ่าย
โอนไฟล์ไปยังอุปกรณ์มือถือ และถ่ายภาพหรือวิดีโอเพิ่มเติมแล้ว Gear ของคุณจะลบไฟล์บางไฟล์ที่ถ่ายโอนไป
แล้วเพื่อให้มีที่ว่างในหน่วยความจ�ำ
• ขณะที่ก�ำลังชาร์จ คุณไม่สามารถใช้แอพพลิเคชั่นนี้
มารยาทในการถ่ายรูป
• อย่าถ่ายรูปหรือวีดีโอของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
• อย่าถ่ายรูปหรือวีดีโอในสถานที่ที่มีกฎห้าม
• อย่าถ่ายรูปหรือวีดีโอในสถานที่ที่คุณอาจละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
37
แอพพลิเคชั่น
การถ่ายรูป
การถ่ายรูป
สัมผัสหน้าจอเพื่อถ่ายรูป
สลับระหวางโหมดภาพนิ่งและโหมดวีดีโอ
เปลี่ยนการตั้งคากลองถายรูป
ถ่ายรูปด้วยเสียง
สัมผัส → เสียงและช็อต → เปิด
สัมผัสหน้าจอเพื่อถ่ายรูป Gear จะบันทึกเสียงเป็นเวลาไม่กี่วินาทีก่อนที่จะถ่ายภาพ เมื่อต้องการหยุดการบันทึก ให้สัมผัส
หน้าจออีกครั้ง
การถ่ายวีดีโอ
การถ่ายวีดีโอ
สัมผัส จากนั้นสัมผัสหน้าจอเพื่อถ่ายวีดีโอ เมื่อต้องการหยุดการบันทึก ให้สัมผัสหน้าจออีกครั้ง
ระยะเวลาบันทึกสูงสุดคือ 15 วินาที
หลังจากคุณบันทึกวีดีโอ 3 ครั้งแล้ว กล้องจะปิดลงเพื่อคงประสิทธิภาพให้ดีที่สุด
38
แอพพลิเคชั่น
การก�ำหนดค่าการตั้งค่าส�ำหรับกล้องถ่ายรูป
สัมผัส เพื่อก�ำหนดค่าการตั้งค่าส�ำหรับกล้อง ทางเลือกต่อไปนี้อาจไม่มีให้เลือกครบทั้งโหมดภาพนิ่งและโหมดกล้องวีดีโอ
• โหมด​โฟกัส: เลือกโหมด​โฟกัส ออโต้ ถูกควบคุมโดยกล้องถ่ายรูป มาโคร ใช้ส�ำหรับวัตถุระยะใกล้มาก
การตั้งค่านี้จะไม่ถูกบันทึกเมื่อคุณปิดกล้องถ่ายรูปนี้
• ขนาดรูปถ่าย / ขนาดวิดีโอ: เลือกความละเอียด ใช้งานความ​ละเอียดสูงขึ้นเพื่อคุณภาพที่สูงขึ้น แต่จะท�ำให้ใช้งานหน่วย
ความจ�ำเพิ่มขึ้น
• เสียงและช็อต: ใช้เพื่อถ่ายรูปพร้อมเสียง
การตั้งค่านี้จะไม่ถูกบันทึกเมื่อคุณปิดกล้องถ่ายรูปนี้
• ลายเซ็น: ตั้งค่าให้ Gear เพิ่มลายเซ็นไปยังภาพถ่าย
แกลเลอรี่
ใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้เพื่อดูรูปภาพและวีดีโอ
สัมผัส แกลเลอรี่ ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น
การดูรูปภาพ
รูปภาพจะถูกแสดงตามวันที่สร้าง
เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูภาพถัดไปหรือภาพก่อนหน้า
ซูมเข้าและออก
ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อซูมเข้าในภาพ:
• สัมผัสสองครั้งที่จุดใดๆ เพื่อซูมเข้า
• แยกนิ้วมือสองนิ้วออกจากกันในบริเวณใดๆ เพื่อซูมเข้า และบีบนิ้วเพื่อซูมออก หรือสัมผัสสองครั้งเพื่อย้อนกลับ
39
แอพพลิเคชั่น
การเล่นวีดีโอ
ไฟล์วีดีโอจะแสดงไอคอน
บนภาพตัวอย่าง เลือกวีดีโอที่จะชม และสัมผัส
การลบไฟล์
ขณะที่ก�ำลังดูไฟล์ สัมผัส
→
ลบ
→
แชร์ เพื่อส่งให้ผู้อื่นหรือแชร์ไปยังบริการเครือข่ายสังคม
การแชร์ไฟล์
ขณะที่ก�ำลังดูภาพ สัมผัส
รายชื่อ
ใช้แอพพลิเคชั่นนี้เพื่อดูรายชื่อผู้ติดต่อที่อุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่
สัมผัส รายชื่อ ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น
คุณสามารถท�ำการโทรหรือส่งข้อความไปยังรายชื่อได้โดยการเลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาในการการบันทึกการใช้งาน
ผู้โทร
ใช้แอพพลิเคชั่นนี้เพื่อเปิดปุ่มกดเลขหมาย และท�ำการโทร
สัมผัส ผู้โทร ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น
ค้นหาอุปกรณ์
ใช้แอพพลิเคชั่นนี้เพื่อค้นหาอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่
สัมผัส ค้นหาอุปกรณ์ ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น
สัมผัส เริ่ม อุปกรณ์มือถือจะส่งเสียง สั่น และเปิดหน้าจอ
แอพพลิเคชั่นนี้พร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อเครื่องเชื่อมต่ออยู่
40
แอพพลิเคชั่น
บันทึกล่าสุด
ใช้แอพพลิเคชั่นนี้เพื่อดูบันทึกการโทรและข้อความในอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่
สัมผัส บันทึกล่าสุด ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น
เครื่องควบคุมมีเดีย
ใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้เพื่อเปิดเล่นและควบคุมไฟล์มีเดีย คุณสามารถเริ่มต้นเครื่องเล่นเพลงที่อุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่
และควบคุมการเล่นด้วย Gear
สัมผัส เครื่องควบคุมมีเดีย ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น
การเปิดเล่นไฟล์มีเดีย
สัมผัส
เพื่อเล่นเพลงในอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่
เพิ่มระดับเสียง
ขามไปยังไฟลถัดไป
สัมผัสคางไวเพื่อเดินหนาอยางเร็ว
เริ่มตนไฟลที่กําลังเลนใหม
หรือขามไปยังไฟลกอนหนา
สัมผัสคางไวเพื่อถอยหลังอยางเร็ว
พักและเลนตอ
ลดระดับเสียง
การนับก้าว
ใช้แอพพลิเคชั่นนี้เพื่อเฝ้าติดตามการก้าวเดินของคุณและข้อมูลเกี่ยวกับการออกก�ำลังกาย เพื่อจัดการสุขภาพของคุณ
สัมผัส การนับก้าว ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น
41
แอพพลิเคชั่น
ก่อนที่คุณจะเริ่มการออกก�ำลังกาย
แอปนี้สามารถน�ำมาใช้เพื่อเฝ้าติดตามการออกก�ำลังกายของคุณ ขณะที่กิจกรรมทางกายภาพธรรมดา เช่นการเดินเร็ว นั้น
ปลอดภัยส�ำหรับคนส่วนมาก ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพแนะน�ำให้คุณปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนเริ่มต้นการออกก�ำลังกาย โดย
เฉพาะถ้าหากคุณมีสภาวะทางร่างกายดังต่อไปนี้:
• โรคหัวใจ
• โรคหอบหืดหรือโรคปอด
• เบาหวาน โรคตับ หรือโรคไต
• โรคข้ออักเสบ
คุณควรให้แพทย์ตรวจว่าคุณมีอาการบ่งชี้ของโรคหัวใจ โรคปอด หรือโรคร้ายแรงอื่นๆ เช่น:
• ความเจ็บปวดหรือไม่สบายที่หน้าอก คอ กราม หรือแขนระหว่างกิจกรรมทางกายภาพ
• วิงเวียนศีรษะหรือหมดสติ
• หายใจขัดเมื่อมีการออกก�ำลังกายอย่างเบา หรือขณะก�ำลังพัก หรือเมื่อคุณอยู่ในท่านอนลง หรือเข้านอน
• ข้อเท้าบวม โดยเฉพาะในเวลากลางคืน
• เสียงเต้นผิดปกติของหัวใจ หรือเสียงหัวใจเต้นถี่หรือเสียงดังชัดเจน
• เจ็บกล้ามเนื้อเมื่อเดินขึ้นบันไดหรือขึ้นเขา ซึ่งหายไปเองเมื่อคุณเข้านอน
ประการสุดท้าย วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์การกีฬาอเมริกัน (American College of Sport Medicine) แนะน�ำให้คุณปรึกษา
แพทย์ก่อนการออกก�ำลังอย่างหนัก ถ้าหากคุณมีลักษณะต่อไปนี้สองข้อขึ้นไป:
• คุณเป็นชายอายุมากกว่า 45 ปี หรือหญิงอายุมากกว่า 55 ปี
• คุณมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจก่อนอายุ 55 ปี
• คุณสูบบุหรี่มากในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา
• คุณไม่ได้ออกก�ำลังกายมาเป็นเวลาสามเดือนขึ้นไป
• คุณมีน�้ำหนักเกินหรืออ้วนเกิน
• คุณมีความดันโลหิตสูงหรือคอเลสเตอรอลสูง
• คุณมีความทนต่อกลูโคสบกพร่อง (impaired glucose tolerance)
หากคุณไม่แน่ใจ ให้ตรวจก่อน
ถ้าคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับสถานะทางสุขภาพของคุณ มีปัญหาทางสุขภาพหลายประการ หรือก�ำลังตั้งครรภ์ คุณควรปรึกษา
แพทย์ก่อนเริ่มโปรแกรมการออกก�ำลังกายใหม่ การปรึกษาแพทย์ล่วงหน้าเป็นวิธีการที่ดีในการวางแผนโปรแกรมออกก�ำลัง
กายที่เหมาะสมและปลอดภัยส�ำหรับคุณ ควรพิจารณาว่าเป็นก้าวแรกในเส้นทางสู่ความแข็งแรงทางร่างกายของคุณ
42
แอพพลิเคชั่น
การตั้งค่าโปรไฟล์
อ่านและยอมรับข้อก�ำหนดและเงื่อนไข เลือกหน่วยการวัด และกรอกข้อมูลสถิติทางร่างกายของคุณ
เริ่มต้นตัวนับการก้าวเดิน
ในหน้าจอนับจ�ำนวนก้าว เริ่มต้นตัวนับการก้าวเดินเพื่อนับจ�ำนวนก้าวของคุณและดูระยะทางการเดินและแคลอรี่ที่เผาผลาญ
สัมผัส เริ่ม เพื่อนับจ�ำนวนก้าวของคุณ เพื่อหยุดการนับชั่วคราว สัมผัสหน้าจอ จากนั้นสัมผัส พัก เพื่อนับจ�ำนวนก้าวต่อไป
สัมผัสหน้าจอ จากนั้นสัมผัส เริ่ม
เพื่อเปลี่ยนเป้าหมายการเดิน สัมผัส → เป้าหมาย
• คุณอาจพบการหน่วงเวลาสั้นๆ ขณะที่ตัวนับการก้าวเดิน เฝ้าติดตามการก้าวเดินของคุณและแสดงจ�ำนวนก้าว
• ถ้าคุณใช้งานตัวนับการก้าวเดิน ขณะเดินทางในรถยนต์หรือรถไฟ การสั่นสะเทือนอาจส่งผลต่อการนับจ�ำนวน
ก้าวของคุณ
43
แอพพลิเคชั่น
ตรวจสอบสถานะการเดิน
ที่หน้าจอสถานะการเดิน ดูสถานะการเผาผลาญแคลอรี่ตามการก้าวเดินของคุณ
ที่หน้าจอนับจ�ำนวนก้าว สะบัดนิ้วไปทางขวาเพื่อเข้าถึงหน้าจอสถานะการเดิน ขณะที่ก�ำลังนับจ�ำนวนก้าวของคุณ
การออกก�ำลังกายด้วยคอร์สการฝึกร่างกาย
ที่หน้าจอ S trainer เริ่มต้นการออกก�ำลังกายโดยท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ
ที่หน้าจอนับจ�ำนวนก้าว สะบัดนิ้วไปทางซ้ายเพื่อเข้าถึงหน้าจอ S trainer ขณะที่ก�ำลังนับจ�ำนวนก้าวของคุณ
สัมผัส เริ่ม และเริ่มต้นการออกก�ำลังกาย Gear จะแสดงค�ำสั่งเพื่อช่วยคุณควบคุมความหนักของการออกก�ำลังกายของคุณ
สัมผัสหน้าจอ จากนั้นสัมผัส หยุด
เพื่อเปลี่ยนคอร์สการฝึกร่างกาย สัมผัส → หลักสูตรการฝึกหัด จากนั้นเลือกคอร์สที่ต้องการ
44
แอพพลิเคชั่น
S Voice
ใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้เพื่อสั่งการ Gear จากระยะไกลด้วยเสียง เพื่อให้โทรออก ส่งข้อความ และอื่นๆ
สัมผัส S Voice ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น หรืออาจใช้วิธีกดปุ่มเปิดปิดเครื่องสองครั้ง
• แอพพลิเคชั่นนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
• แอพพลิเคชั่นนี้อาจใช้ไม่ได้ในบางภาษา
• คุณสามารถเปลี่ยนแอพพลิเคชั่นที่จะเริ่มต้นเมื่อคุณกดปุ่มเปิดปิดเครื่องสองครั้ง (หน้า 35)
ตัวอย่างของค�ำสั่งด้วยเสียงพูดมีดังต่อไปนี้:
• Open gallery
• Launch gallery
• Call Lulu mobile
• Check schedule
เพื่อดูตัวอย่างเพิ่มเติม สัมผัส
เคล็ดลับส�ำหรับการรู้จ�ำเสียงที่ดีขึ้น
• พูดให้ชัดเจน
• พูดในสถานที่ที่เงียบ
• อย่าใช้ภาษาไม่สุภาพและค�ำสแลง
• หลีกเลี่ยงการพูดด้วยส�ำเนียงเฉพาะถิ่น
Gear อาจไม่สามารถรู้จ�ำค�ำสั่งของคุณหรืออาจกระท�ำค�ำสั่งที่ไม่ต้องการ ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมหรือวิธีการพูดของคุณ
การจับเวลา
ใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้เพื่อจับเวลาที่ผ่านไป
สัมผัส การจับเวลา ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น
สัมผัส เริ่ม เพื่อเริ่มจับเวลาเหตุการณ์ สัมผัส รอบ เพื่อบันทึกรอบเวลา
สัมผัส ตั้ง​ใหม่ เพื่อล้างการบันทึกรอบเวลา
45
แอพพลิเคชั่น
การตั้งเวลา
ใช้แอพพลิเคชั่นนี้เพื่อใช้ Gear เป็นตัวตั้งเวลา
สัมผัส การตั้งเวลา ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น
ตั้งระยะเวลา จากนั้นสัมผัส เริ่ม
สัมผัส ปฏิเสธ เมื่อตัวตั้งเวลาเสร็จสิ้นการนับ
กําหนดการวันนี้
ใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้เพื่อดูเหตุการณ์วันนี้
สัมผัส กําหนดการวันนี้ ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น
เสียงบันทึก
ใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้เพื่อบันทึกสมุดบันทึกเสียง
สัมผัส เสียงบันทึก ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น
ขณะที่ก�ำลังชาร์จ คุณไม่สามารถใช้แอพพลิเคชั่นนี้
การบันทึกเสียงบันทึก
สัมผัส เพื่อเริ่มการบันทึก พูดใส่ไมโครโฟนที่มุมบนซ้ายของ Gear สัมผัส
การบันทึก
เพื่อพักการบันทึก สัมผัส
แสดงรายการเสียงบันทึก
เวลาบันทึกที่เหลือ
เริ่มตนการบันทึก
46
เพื่อสิ้นสุด
แอพพลิเคชั่น
การเปิดเล่นเสียง​บันทึก
เลือกเสียงบันทึกเพื่อจะเล่น ถ้าหากข้อความที่ออกเสียงพูดถูกบันทึกและการแปลงข้อความส�ำเร็จแล้ว
ข้างชื่อไฟล์ Gear แสดงข้อความบนหน้าจอระหว่างการเปิดเล่น
• : เริ่มต้นการเปิดเล่น
• : ปรับระดับเสียงโดยการสัมผัส หรือ
• : พักการเปิดเล่น
•
/ : ข้ามไปยังสมุดบันทึกเสียงก่อนหน้าหรือถัดไป
จะปรากฏที่ด้าน
สภาพอากาศ
ใช้แอพพลิเคชั่นนี้เพื่อแสดงข้อมูลสภาพอากาศส�ำหรับต�ำแหน่งที่ตั้งค่าไว้ที่อุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่
สัมผัส สภาพอากาศ ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น
เมื่อคุณเพิ่มสถานที่อื่นลงในอุปกรณ์มือถือ คุณสามารถดูข้อมูลสภาพอากาศของสถานที่นั้นได้โดยการเลื่อนไปทางซ้ายหรือ
ทางขวา
เพื่อดูข้อมูลสภาพอากาศส�ำหรับสัปดาห์นี้ สัมผัสหน้าจอ
47
การตั้งค่า
เกี่ยวกับการตั้งค่า
ใช้แอพพลิเคชั่นนี้เพื่อก�ำหนดค่า Gear และตั้งค่าทางเลือกแอพพลิเคชั่น
สัมผัส การตั้งค่า ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น
นาฬิกา
เข้าถึงและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อควบคุมวิธีที่ Gear จะแสดงเวลาและวันที่
หากแบตเตอรี่หมดเกลี้ยง เวลาและวันที่จะถูกตั้งค่าใหม่
• ชนิดนาฬิกา: เปลี่ยนประเภทนาฬิกา
• วันทีแ่ ละเวลา:
–– ซิงค์อัตโนมัติ: อัพเดทเวลาและวันที่โดยอัตโนมัติเมื่อย้ายต�ำแหน่งข้ามโซนเวลา เพื่อใช้คุณสมบัตินี้ Gear จะต้อง
เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์มือถือ
–– ตั้งค่าวันที่: ตั้งวันที่ปัจจุบันด้วยตนเอง
–– ตั้งเวลา: ตั้งเวลาปัจจุบันด้วยตนเอง
• การเตืือนรายชั่วโมง: ตั้งค่าให้ Gear ส่งเสียงหรือสั่นทุกชั่วโมง
48
การตั้งค่า
เสียง
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าส�ำหรับเสียงต่างๆ ใน Gear
• โหมดเสียง: เปิดใช้งานโหมดปิดเสียงเพื่อให้ Gear ของคุณสั่น หรือปิดเสียงทั้งหมด ยกเว้นเสียงมีเดีย
• เสียงสัมผัส: ตั้งค่าให้ Gear ส่งเสียงเมื่อคุณเลือกแอพพลิเคชั่นหรือทางเลือกบนหน้าจอสัมผัส
• เสียงเรียกเข้า: เลือกเสียงเรียกเข้าเพื่อเตือนคุณว่ามีสายเรียกเข้า
• การ​แจ้ง​เตือน: เลือกเสียงเรียกเข้าส�ำหรับเหตุการณ์ เช่นข้อความเข้า และสายที่ไม่ได้รับ
• ระบบสั่น: เลือกความแรงของการแจ้งเตือนด้วยการสั่น
• แขนที่ถนัด: เลือกแขนข้างที่คุณสวมใส่ Gear ไมโครโฟนหลักจะเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นกับการตั้งค่าของคุณ
ระดับเสียง
ปรับระดับเสียงส�ำหรับเสียงต่างๆ ใน Gear
• มัลติมีเดีย: ปรับระดับเสียงส�ำหรับเสียงมีเดีย
• เสียงเรียกเข้า: ปรับระดับเสียงส�ำหรับเสียงเรียกเข้าในการโทร
• การแจ้งเตือน: ปรับระดับเสียงส�ำหรับการแจ้งเตือน
• ระบบ: ปรับระดับเสียงส�ำหรับเสียงระบบ
จอภาพ
เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับจอภาพ
• ความสว่าง: ปรับค่าความสว่างของหน้าจอ
• หมดเวลาหน้าจอ: ตั้งค่าระยะเวลาที่ Gear จะรอคอยก่อนที่จะดับแสงส่องหลังจอ
• สีพื้นฐานหน้าหลัก: ตั้งค่าสีส�ำหรับหน้าจอหลัก
• ขนาดอักษร: เปลี่ยนขนาดตัวอักษร
• เปอร์เซ็นต์แบ...: ตั้งค่าให้ Gear แสดงอายุแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่เมื่อคุณสัมผัสสองครั้งด้วยนิ้วมือสองนิ้วที่หน้าจอ
49
การตั้งค่า
แบตเตอรี่
ดูอายุแบตเตอรี่คงเหลือ
บลูทูธ
• บลูทูธ: เปิดหรือปิดคุณสมบัติไร้สายบลูทูธ
• แสดงให้เห็น: ตั้งค่าให้ Gear สามารถมองเห็นได้จากอุปกรณ์บลูทูธอื่น
การเคลื่อนไ…
• การส่งต่ออัจ…: ตั้งค่าเพื่อแสดงข้อความใหม่และข้อมูลอื่นๆ เมื่อคุณหยิบอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่ขึ้นมาหลังจากได้
รับการแจ้งเตือนที่ Gear ของคุณ
• ท่าทางในการปลุก: ตั้งค่าให้ Gear เปิดหน้าจอและแสดงหน้าจอที่คุณตั้งค่าไว้เมื่อคุณยกมือที่สวมใส่ Gear อยู่และมอง
ที่หน้าจอเป็นเวลาหลายวินาที
ล็อก​เพื่อควา...
• ล็อก​เพื่อความเป็น...: เปิดใช้งานคุณสมบัติล็อกหน้าจอ
• วิธใี ช้: เข้าถึงข้อมูลวิธีใช้เกี่ยวกับการใช้งานคุณสมบัติการล็อกหน้าจอ
ภาษา
เลือกภาษาแสดงผลส�ำหรับเมนูและแอพพลิเคชั่นทั้งหมด เมื่อ Gear ของคุณเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์มือถือ ภาษาแสดงผลที่
อุปกรณ์มือถือจะถูกน�ำมาใช้ที่ Gear คุณไม่สามารถเปลี่ยนภาษาด้วย Gear ของคุณ
50
การตั้งค่า
รีเซ็ท Gear
คืนค่าเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน และลบข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูล Gear
เข้าถึงข้อมูล Gear
51
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ก่อนติดต่อศูนย์บริการซัมซุง กรุณาลองใช้วิธีแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ สถานการณ์บางอย่างอาจไม่สามารถใช้กับ Gear ของคุณ
ได้
Gear ของคุณไม่ได้เปิดอยู่
เมื่อแบตเตอรี่คายประจุจนหมดเกลี้ยง Gear ของคุณจะเปิดไม่ติด ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนเปิด Gear
หน้าจอสัมผัสตอบสนองช้าหรือไม่ถูกต้อง
• ถ้าคุณติดแผ่นกันรอยหรืออุปกรณ์เสริมพิเศษเข้ากับหน้าจอสัมผัส หน้าจอสัมผัสอาจไม่ท�ำงานเป็นปกติ
• ถ้าคุณสวมถุงมือ ถ้ามือของคุณไม่สะอาดขณะที่สัมผัสหน้าจอสัมผัส หรือถ้าคุณสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมหรือ
ปลายนิ้วมือของคุณ หน้าจอสัมผัสอาจท�ำงานไม่เป็นปกติ
• หน้าจอสัมผัสอาจท�ำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน�้ำ
• เริ่มต้น Gear ของคุณใหม่เพื่อล้างความบกพร่องของซอฟท์แวร์แบบชั่วคราว
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟท์แวร์ของ Gear คุณได้รับการอัพเกรดเป็นเวอร์ชันล่าสุด
• หากหน้าจอสัมผัสเป็นรอยหรือเสียหาย ให้ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง
Gear ของคุณค้างหรือมีความผิดพลาดร้ายแรง
หาก Gear ของคุณช้าหรือค้าง คุณอาจต้องปิดแอพพลิเคชั่น และเริ่มต้นการท�ำงาน Gear ใหม่อีกครั้งเพื่อให้ได้การท�ำงาน
กลับคืนมา ถ้า Gear ของคุณค้างและไม่ตอบสนอง กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 8–10 วินาที เพื่อเริ่มต้น
การท�ำงานใหม่
หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข ให้ด�ำเนินการตั้งค่าใหม่จากโรงงาน ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น สัมผัส การตั้งค่า → รีเซ็ท Gear
→ ตั้งค่าใหม่ ก่อนที่จะด�ำเนินการคืนค่าจากโรงงาน อย่าลืมท�ำส�ำเนาเพื่อส�ำรองข้อมูลที่ส�ำคัญทั้งหมดที่เก็บไว้ใน Gear
ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
52
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
อุปกรณ์บลูทูธอื่นไม่สามารถพบต�ำแหน่ง Gear ของคุณได้
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติไร้สายบลูทูธถูกเปิดใช้งานใน Gear ของคุณ
• รีเซ็ท Gear ของคุณและลองอีกครั้ง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Gear ของคุณและอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่ภายในขอบเขตระยะสูงสุดของบลูทูธ (10 ม.)
หากค�ำแนะน�ำเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
การเชื่อมต่อบลูทูธไม่สามารถท�ำได้ หรือ Gear ของคุณและอุปกรณ์มือถือหลุดจากการเชื่อมต่อ
•
•
•
•
•
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติบลูทูธที่ทั้งสองเครื่องถูกเปิดใช้งาน
ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งกีดขวางเช่นผนังก�ำแพงหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ระหว่างเครื่อง
ตรวจสอบว่าแอพพลิเคชั่น Gear Manager ได้รับการติดตั้งในอุปกรณ์มือถือแล้ว
ใช้เครื่องภายในระยะสูงสุดของบลูทูธ (10 ม.) หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ จะท�ำให้ระยะการส่งข้อมูลสั้นลง
เริ่มต้นใหม่ทั้งสองเครื่อง และเริ่มต้น Gear Manager ที่อุปกรณ์มือถืออีกครั้ง
Gear ของคุณได้รับการแจ้งเตือนเป็นคาบเวลาที่แตกต่างจากที่คุณตั้งค่าไว้ที่อุปกรณ์มือถือ
ตรวจสอบว่าคุณได้ตั้งค่าเวลาและวันที่ของ Gear ให้อัพเดทโดยอัตโนมัติ และ Gear เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์มือถือ
การโทรไม่มีการเชื่อมต่อ
•
•
•
•
ตรวจสอบว่า Gear ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์มือถือ
ตรวจสอบว่าอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่นั้นสามารถเข้าถึงเครือข่ายมือถือที่ถูกต้อง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรส�ำหรับหมายเลขที่โทรออกที่อุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรส�ำหรับหมายเลขโทรเข้าที่ที่อุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่
53
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
คู่สนทนาไม่สามารถได้ยินที่คุณพูดระหว่างการโทร
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังช่องไมโครโฟนภายใน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณ
มีเสียงสะท้อนกลับระหว่างการโทร
ปรับระดับเสียง หรือเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณอื่น
คุณภาพเสียงต�่ำ
คุณอาจมีปัญหาการเชื่อมต่อเนื่องจากการเชื่อมต่อเครือข่ายของอุปกรณ์มือถือ
ไอคอนแบตเตอรี่ว่างเปล่า
แบตเตอรี่ต�่ำ ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่
แบตเตอรี่ไม่ได้รับการชาร์จอย่างถูกต้อง (ส�ำหรับเครื่องชาร์จที่ผ่านการรรับรองโดยซัมซุง)
• ตรวจสอบว่าคุณได้จัดวาง Gear ไว้บนแท่นชาร์จ และเชื่อมต่อแท่นชาร์จเข้ากับเครื่องชาร์จอย่างถูกต้อง
• ถ้าหากขั้วชาร์จสกปรก แบตเตอรี่อาจไม่ชาร์จตามปกติ หรือ Gear อาจดับ เช็ดขั้วสัมผัสสีทองและลองชาร์จแบตเตอรี่
อีกครั้ง
• แบตเตอรี่ในเครื่องบางรุ่นอาจไม่สามารถเปลี่ยนได้โดยผู้ใช้ เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง
แบตเตอรี่หมดเร็วกว่าตอนที่ซื้อมาครั้งแรก
• เมื่อคุณน�ำ Gear ไปสัมผัสถูกอุณหภูมิที่เย็นมากหรือร้อนมาก ประจุที่ใช้ได้อาจลดลง
• อัตราการใช้แบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณใช้งานบางแอพพลิเคชั่น
• แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์สิ้นเปลือง และประจุที่ใช้ได้จะน้อยลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป
54
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
Gear ของคุณร้อนเมื่อสัมผัส
เมื่อคุณใช้งานแอพพลิเคชั่นที่ต้องการการประมวลผลมากขึ้น หรือใช้งานแอพพลิเคชั่นใน Gear เป็นระยะเวลานาน Gear
ของคุณอาจร้อนเมื่อสัมผัส ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของ Gear แต่อย่างใด
ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป
Gear ของคุณจะต้องมีหน่วยความจ�ำและพลังงานแบตเตอรี่เพียงพอที่จะด�ำเนินการแอพพลิเคชั่นกล้องถ่ายรูป หากคุณได้รับ
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป ให้ทดลองดังนี้:
• ชาร์จแบตเตอรี่
• ล้างหน่วยความจ�ำบางส่วนโดยการลบไฟล์ออกจาก Gear ของคุณ
• เริ่มการท�ำงาน Gear ใหม่ หากคุณยังมีปัญหากับแอพพลิเคชั่นกล้องถ่ายรูปหลังจากลองท�ำตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้ ให้
ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
คุณภาพภาพแย่กว่าในภาพตัวอย่าง
• คุณภาพของภาพของคุณอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง และเทคนิคการถ่ายภาพที่คุณใช้
• ถ้าคุณถ่ายภาพในที่มืดหรือในอาคาร อาจปรากฏสัญญาณรบกวนในภาพ หรือภาพอาจหลุดโฟกัส
การเชื่อมต่อไม่ส�ำเร็จเมื่อคุณเชื่อมต่อ Gear เข้ากับคอมพิวเตอร์
• Gear ของคุณจะไม่ถูกตรวจพบเป็นดิสก์แบบถอดได้ คุณสามารถส่งไฟล์ไปยังอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่ผ่านทางคุณ
สมบัติบลูทูธเท่านั้น (หน้า 29)
• ควรแน่ใจว่าสาย USB ที่คุณใช้สามารถใช้งานร่วมกับ Gear ของคุณได้
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์ที่ถูกต้องและทันสมัยในเครื่องคอมพิวเตอร์
• หากคุณใช้ Windows XP ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 หรือสูงกว่าในคอมพิวเตอร์
ของคุณ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้ง Samsung Kies อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว
55
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ข้อมูลที่จัดเก็บใน Gear สูญหาย
ท�ำการส�ำรองข้อมูลที่ส�ำคัญที่เก็บใน Gear เสมอ มิฉะนั้น คุณอาจไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้ในกรณีที่ข้อมูลเสียหายหรือ
สูญหาย ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลที่จัดเก็บใน Gear
มีช่องว่างขนาดเล็กปรากฏอยู่รอบด้านนอกของตัวเครื่องของ Gear
• ช่องว่างดังกล่าวเป็นคุณสมบัติของการผลิตที่จ�ำเป็น และส่วนประกอบอาจมีการโยกหรือสั่นคลอนได้
• เมือ่ เวลาผ่านไป แรงเสียดทานระหว่างส่วนประกอบอาจท�ำให้ช่องว่างนี้ขยายขึ้นเล็กน้อย
56
เนื้อหาบางส่วนอาจแตกต่างจาก Gear ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาค ผู้ให้บริการ หรือเวอร์ชั่นของซอฟท์แวร์ และอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
www.samsung.com
Thai. 01/2014. Rev.1.0
Download PDF

advertising