Samsung | GT-S8530 | Samsung Wave II คู่มือการใช้งาน (Bada 1.0)

เนือ้ หาบางส่วนในคูม่ อื นีอ้ าจแตกต่างไปจากทีป่ รากฏในโทรศัพท์ของคุณ ขึน้ อยูก่ บั ซอฟท์แวร์ของโทรศัพท์หรือผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์มอื ถือของคุณ
การติดตั้ง Kies (PC ซิงค์)
1.คุณสามารถดาวน์โหลด Kies เวอร์ชั่นล่าสุดได้จาก เว็บไซต์ซัมซุง
(www.samsungmobile.com) และติดตั้งลงใน PC ของคุณ
2.ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → การใช้งาน USB → ตัวติดตั้ง
Kies
3.สำหรับการใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC และการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับ PC
โปรดดูที่วิธีใช้ Kies สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.:GH68-32244A
Thai. 12/2010. Rev. 1.2
GT-S8530
คู่มือการใช้งาน
วิธีใช้คู่มือเล่มนี้
• รูปภาพและภาพหน้าจอที่ใช้ในคู่มือการใช้งานนี้อาจแตกต่าง
อ่านตรงนี้ก่อน
ซอฟท์แวร์ที่ได้มาจากผู้ให้บริการ และอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• คุณสมบัติที่ใช้งานได้และบริการเพิ่มเติมต่างๆ อาจแตกต่างกัน
ไปตามอุปกรณ์, ซอฟท์แวร์ หรือผู้ให้บริการ
• รูปแบบและการส่งคู่มือการใช้งานนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ
Bada และจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของผู้ใช้
• แอพพลิเคชั่นและฟังก์ชั่นต่างๆ จะแตกต่างกันตามประเทศ,
ภูมิภาค หรือคุณลักษณะฮาร์ดแวร์ ซัมซุงไม่ขอรับผิดต่อการ
ดำเนินการใดๆ ซึ่งเกิดจากแอพพลิเคชั่นของบุคคลที่สาม
• ซัมซุงไม่ขอรับผิดต่อการดำเนินการใดๆ หรือการใช้งานร่วมกัน
ไม่ได้ซึ่งเกิดจากการแก้ไขของผู้ใช้หรือการตั้งค่ารีจิสตรี
• คุณจะอัพเกรดซอฟท์แวร์อุปกรณ์มือถือของคุณได้โดยการเข้าสู่
www.samsungmobile.com
ขอบคุณที่เลือกซื้ออุปกรณ์มือถือของซัมซุงรุ่นนี้ อุปกรณ์รุ่นนี้มี
คุณสมบัติการสื่อสารและความบันเทิงแบบเคลื่อนที่คุณภาพสูงจาก
เทคโนโลยีชั้นยอดและมาตรฐานระดับสูงของซัมซุง
คู่มือการใช้งานเล่มนี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อแนะนำ
ให้คุณทราบถึงฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ และลักษณะเด่น
ของอุปกรณ์ของคุณ
• โปรดอ่านข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยและคู่มือเล่มนี้
อย่างละเอียดก่อนใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งาน
ที่ปลอดภัยและถูกต้อง
• คำอธิบายในคู่มือนี้จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าพื้นฐานของอุปกรณ์
ของคุณ
2
วิธีใช้คู่มือเล่มนี้
จากที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์จริง
• เนื้อหาในคู่มือการใช้งานนี้อาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์หรือจาก
• แหล่งที่มาเสียง,
วอลเปเปอร์ และรูปภาพต่างๆ ที่ให้มาใน
อุปกรณ์เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะสำหรับใช้งานระหว่างซัมซุงและ
เจ้าของเครื่องเท่านั้น การแตกไฟล์และใช้วัสดุเหล่านี้เพื่อการค้า
หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์
ซัมซุงไม่ขอรับผิดต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใช้
• โปรดเก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
หมายเหตุ—คำแนะนำในการใช้งาน
หรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
►
อ้างถึง—หน้าที่มีข้อมูลเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น:
► หน้า 12 (หมายถึง "ดูหน้าที่ 12")
→
ตามด้วย—ลำดับของทางเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือก
เพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น ในโหมดเมนู
ให้เลือก ข้อความ → เขียน (แสดง ข้อความ, ตามด้วย
เขียน)
ไอคอนเพื่อการแนะนำ
ก่อนเริ่มต้นใช้งาน โปรดทำความคุ้นเคยกับไอคอนที่จะปรากฏ
ต่อไปในคู่มือดังต่อไปนี้
คำเตือน—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้ตัวคุณเองหรือ
ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
[
] วงเล็บเหลี่ยม—ปุ่มอุปกรณ์ เช่น:
[ ] (หมายถึงปุ่มเปิดปิดเครื่อง/วางสาย)
ข้อควรระวัง—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้อุปกรณ์ของ
คุณหรืออุปกรณ์อื่นได้รับความเสียหาย
วิธีใช้คู่มือเล่มนี้ 3
ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์ © 2010 Samsung Electronics
คู่มือการใช้งานนี้ได้รับการคุ้มครองภายในกฎหมายลิขสิทธิ์
ระหว่างประเทศ
ห้ามทำการทำซ้ำ, เผยแพร่, แปล หรือถ่ายทอดส่วนหนึ่ง
ส่วนใดหรือทั้งหมดของคู่มือการใช้งานนี้ไม่ว่าด้วยทางอ้อม,
ทางอิเล็คทรอนิคส์หรือทางกลไก รวมถึงการทำสำเนา, การบันทึก
หรือการจัดเก็บในที่เก็บข้อมูลต่างๆ และระบบเรียกคืนใดๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Samsung
Electronics ก่อน
4
วิธีใช้คู่มือเล่มนี้
เครื่องหมายการค้า
สิทธิ์ในเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่รวมอยู่ในอุปกรณ์นี้เป็น
ทรัพย์สินของเจ้าของนั้นๆ:
• SAMSUNG และโลโก้ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนของ Samsung Electronics
• Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth
SIG, Inc. ทั่วโลก
• Oracle หรือ Java เป็นเครื่องหมายทางการค้าของ Oracle
และ/หรือบริษัทในเครือ ชื่ออื่นๆอาจจะเป็นเครื่องหมายการค้า
ของเจ้าของอื่นตามลำดับ
• Windows Media Player® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
ของ Microsoft Corporation
•
และ
เป็นเครื่องหมายการค้าของ SRS Labs,
Inc. CS Headphone และเทคโนโลยี WOW HD technologies
เป็นบริษัทภายใต้ใบอนุญาตจาก SRS Labs, Inc.
• Wi-Fi®,
โลโก้ Wi-Fi CERTIFIED และโลโก้ Wi-Fi เป็น
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
• DivX®, Divx Certified®, และโลโก้อื่น
ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ
DivX, Inc. และใช้งานภายใต้ใบอนุญาต
ซึ่งคุ้มครองโดยสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาดังต่อไปนี้: 7,295,673;
7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
• เครื่องหมายการค้าอื่นๆ และลิขสิทธิ์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของ
เจ้าของนั้นๆ
เกี่ยวกับ DIVX VIDEO
DivX® คือรูปแบบวิดีโอแบบดิจิตอลสร้างโดย DivX, Inc. นี่คือ
อุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการของ DivX® ให้เล่นวิดีโอ
DivX เยี่ยมชม www.divx.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและ
เครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับแปลงไฟล์ของคุณเป็นวิดีโอ DivX
DivX ได้รับอนุญาต® ให้เล่นวิดีโอ DivX® ที่ความละเอียด HD
720p รวมถึงเนื้อหาที่มีค่าบริการเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ DIVX VIDEO-ON-DEMAND
อุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตสำหรับ DivX Certified® นี้ต้องมีการ
ลงทะเบียนเพื่อให้สามารถเล่นภาพยนต์ DivX
Video-on-Demand (VOD) ได้ เมื่อต้องการรับรหัสลงทะเบียน
ของคุณ ให้หาส่วน DivX VOD ในเมนูการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ
ไปที่ vod.divx. com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี
การลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์
วิธีใช้คู่มือเล่มนี้ 5
สารบัญ
การประกอบชิ้นส่วน ........................................... 10
อุปกรณ์ในกล่อง ...................................................... 10
การติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ดและแบตเตอรี่ ......... 11
การชาร์จแบตเตอรี่ .................................................. 13
การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้) ................................. 15
การเริ่มต้นใช้งาน ............................................... 18
การเปิดและปิดอุปกรณ์ ............................................. 18
การเรียนรู้เพื่อใช้งานอุปกรณ์ของคุณ ........................ 19
การใช้หน้าจอสัมผัส ................................................. 22
การล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัสและปุ่มต่างๆ ....... 24
6
สารบัญ
การเข้าถึงเมนู ......................................................... 24
การเปิดและการจัดการแอพพลิเคชั่น ......................... 26
การใช้ Widget ......................................................... 27
การกำหนดค่าอุปกรณ์ของคุณเอง ............................. 28
การเขียนข้อความ .................................................... 32
การเข้าสู่ข้อมูลวิธีใช้ ................................................. 36
การสื่อสาร ........................................................ 37
การโทร ................................................................... 37
บันทึกล่าสุด ............................................................ 45
ข้อความ .................................................................. 47
อีเมล์ ...................................................................... 52
IM .......................................................................... 55
Social Hub ............................................................. 56
เอ็น​เตอร์เท​นเมนต์ ............................................. 57
กล้องถ่ายรูป ............................................................ 57
เครื่องเล่นวีดีโอ ........................................................ 68
ค้นหามีเดีย .............................................................. 70
เครื่องเล่นเพลง ........................................................ 76
วิทยุ FM .................................................................. 80
เกมส์และอื่นๆ .......................................................... 83
ข้อมูลส่วนตัว ..................................................... 85
รายชื่อ .................................................................... 85
ปฏิทิน ..................................................................... 88
สิ่งที่ต้องทำ ............................................................. 89
สมุดบันทึก .............................................................. 90
บันทึกเสียง .............................................................. 91
เว็บ ................................................................... 93
อินเตอร์เน็ต ............................................................. 93
Samsung Apps ...................................................... 98
ซิงโครไนซ์ .............................................................. 99
เว็บไซต์ชุมชน ....................................................... 100
การนำทาง ............................................................ 100
สารบัญ 7
การเชื่อมต่อ .................................................... 101
บลูทูธ ................................................................... 101
Wi-Fi .................................................................... 105
AllShare ............................................................... 107
Mobile AP ............................................................ 109
GPS ..................................................................... 110
การเชื่อมต่อทีวี (โหมดทีวีเอาต์) .............................. 113
การเชื่อมต่อ PC .................................................... 114
เครื่องมือ ......................................................... 117
นาฬิกา .................................................................. 117
เครื่องคิดเลข ......................................................... 119
มินิไดอารี่ .............................................................. 119
8
สารบัญ
แอคเคาท์ส่วนตัว .................................................... 120
ไฟล์ส่วนตัว ........................................................... 121
ค้นหา .................................................................... 124
การตั้งค่า ........................................................ 125
การเข้าถึงเมนูการตั้งค่า ......................................... 125
โหมดการบิน ......................................................... 125
การเชื่อมต่อ .......................................................... 125
รูปแบบแสียง ......................................................... 126
หน้าจอและแสง ..................................................... 127
ทั่วไป .................................................................... 128
วันที่และเวลา ......................................................... 129
เมนูและ Widget .................................................... 129
แอพพลิเคชั่น ......................................................... 130
ระบบป้องกัน ......................................................... 137
หน่วยความจำ ....................................................... 138
ตั้งค่าใหม่ .............................................................. 138
เกี่ยวกับโทรศัพท์ ................................................... 138
อัพเดทซอฟท์แวร์ .................................................. 139
แอพพลิเคชั่น SIM ................................................. 139
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น .................................. 140
ข้อควรระวังเพื่อความ​ปลอดภัย ......................... 146
สารบัญ 9
การประกอบชิ้นส่วน
อุปกรณ์ในกล่อง
โปรดตรวจสอบว่าในกล่องมีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ
• อุปกรณ์มือถือ
• แบตเตอรี่
• อะแดปเตอร์แบบพกพา (ชาร์จเจอร์)
• คู่มือการใช้งาน
ให้ใช้ซอฟท์แวร์ที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น
ซอฟท์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์หรือผิดกฎหมายอาจทำให้อุปกรณ์
เสียหายหรือทำงานผิดปกติ และไม่อยู่ในการรับประกัน
ของผู้ผลิต
10 การประกอบชิ้นส่วน
• อุปกรณ์ที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์อาจแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับซอฟท์แวร์และอุปกรณ์เสริมที่มีจำหน่าย
ในภูมิภาคของคุณ หรือที่ผู้ให้บริการของคุณจัดจำหน่าย
• คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมได้จากตัวแทนจำหน่าย
ซัมซุงใกล้บ้าน
• อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์จะทำงานได้ดีที่สุดกับ
อุปกรณ์ของคุณ
การติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ด
และแบตเตอรี่
หลังจากสมัครใช้บริการโทรศัพท์มือถือแล้ว คุณจะได้รับ SIM การ์ด
(Subscriber Identity Module : SIM) พร้อมด้วย
รายละเอียดการสมัครใช้บริการ ซึ่งได้แก่ รหัสประจำตัว
ส่วนบุคคล (Personal Identification Number : PIN)
และบริการเสริมต่างๆ เมื่อต้องการใช้บริการ UMTS หรือ HSDPA
คุณสามารถซื้อ USIM (Universal Subscriber
Identity Module) การ์ด
การใส่ SIM หรือ USIM การ์ดและแบตเตอรี่
1 ถ้าอุปกรณ์เปิดใช้งาน ให้กดปุ่ม [ ] ค้างไว้ และเลือก ใช่
เพื่อปิดอุปกรณ์
2 ถอดฝาครอบด้านหลังและแบตเตอรี่ออก
ระวังเล็บของคุณขณะถอดฝาครอบด้านหลังออก
การประกอบชิ้นส่วน 11
3 ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด
• ใส่ SIM
หรือ USIM การ์ดเข้าไปในอุปกรณ์โดยคว่ำด้าน
ที่มีโลหะสีทองลง
• หากไม่ได้ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด คุณจะใช้ได้เฉพาะ
บริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายและเมนูบางเมนูของอุปกรณ์
12 การประกอบชิ้นส่วน
4 ใส่แบตเตอรี่
5 ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม
การชาร์จแบตเตอรี่
ในการใช้อุปกรณ์เป็นครั้งแรก คุณจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อน
คุณสามารถชาร์จอุปกรณ์ได้โดยใช้อะแดปเตอร์แบบพกพาที่ให้มา
หรือต่ออุปกรณ์กับ PC โดยใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC
ใช้เฉพาะชาร์จเจอร์และสายเชื่อมต่อที่ผ่านการรับรองจาก
ซัมซุงเท่านั้น ชาร์จเจอร์หรือสายเชื่อมต่อที่ไม่ได้
รับอนุญาตจะทำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือทำให้โทรศัพท์
เสียหายได้
เมื่อกำลังไฟแบตเตอรี่อ่อน อุปกรณ์จะส่งเสียงเตือนพร้อม
กับข้อความแจ้งให้ทราบ ไอคอนแบตเตอรี่
จะว่างเปล่าและกะพริบ หากกำลังไฟ
แบตเตอรี่อ่อนเกินกว่าอุปกรณ์จะทำงานได้ อุปกรณ์จะ
ดับไปเองโดยอัตโนมัติ ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง
เพื่อให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ต่อได้
›› การชาร์จด้วยอะแดปเตอร์แบบพกพา
1 เปิดฝาครอบช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชั่นที่ด้านบน
ของอุปกรณ์
2 เสียบปลั๊กด้านปลายเล็กของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้าไปที่
ช่องดังกล่าว
การเสียบอะแดปเตอร์แบบพกพาไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิด
ความเสียหายอย่างรุนแรงกับอุปกรณ์ได้ ความเสียหายใดๆ
ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดวิธีจะไม่อยู่ในการรับประกัน
การประกอบชิ้นส่วน 13
3 เสียบปลั๊กด้านปลายใหญ่ของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้ากับ
เต้าเสียบปลั๊กไฟ
• คุณสามารถใช้อุปกรณ์ ในขณะชาร์จได้ แต่จะทำให้ใช้เวลา
นานกว่าในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
• ขณะชาร์จแบตเตอรี่อุปกรณ์ หน้าจอสัมผัส อาจไม่ทำงาน
เนื่องจากพลังงานไฟฟ้าไม่เสถียร หากเกิดเหตุการณ์นี้ ให้
ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากอุปกรณ์
• ในขณะชาร์จ อุปกรณ์จะร้อนขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติและ
ไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของอุปกรณ์
แต่อย่างใด
• หากอุปกรณ์ของคุณไม่ชาร์จตามปกติ ให้นำอุปกรณ์และ
ชาร์จเจอร์ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง
14 การประกอบชิ้นส่วน
4 เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนมีกำลังไฟเต็มแล้ว (ไอคอนแบตเตอรี่จะ
หยุดเคลื่อนไหว) ให้ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจาก
อุปกรณ์ แล้วถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟ
ห้ามถอดแบตเตอรี่ออกขณะเสียบอะแดปเตอร์แบบพกพา
เพราะอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้
›› การชาร์จด้วยสายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC
ก่อนชาร์จ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดเครื่อง PC อยู่
1 เปิดฝาครอบช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชั่นที่ด้านบน
ของอุปกรณ์
2 เสียบปลายด้านหนึ่ง (ไมโคร USB) ของสายเชื่อมต่อข้อมูลกับ
PC เข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชั่น
3 เสียบปลายอีกด้านหนึ่งของสายเชื่อมต่อข้อมูล เข้ากับพอร์ต
USB ของเครื่อง PC
อาจใช้เวลาสักครู่หนึ่งก่อนจะเริ่มต้นชาร์จ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของสายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ที่คุณใช้
4 เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนมีกำลังไฟเต็มแล้ว (ไอคอน
แบตเตอรี่จะหยุดเคลื่อนไหว) ให้ถอดสายเชื่อมต่อ
ข้อมูลกับ PC ออกจากอุปกรณ์ แล้วถอดออกจาก PC
การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้)
คุณต้องใส่การ์ดความจำหากต้องการจัดเก็บไฟล์มัลติมีเดีย
เพิ่มเติม อุปกรณ์ของคุณจะยอมรับการ์ดความจำชนิด
microSD™ หรือ microSDHC™ ที่มีความจำสูงถึง 32 กิกะไบต์
(ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและประเภทของการ์ดความจำ)
ซัมซุงได้นำมาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองมา
ใช้กับการ์ดความจำ แต่การ์ดบางยี่ห้ออาจใช้งานกับอุปกรณ์
ของคุณได้ไม่เต็มที่ การใช้การ์ดความจำที่ไม่เข้ากันอาจทำ
ให้อุปกรณ์และการ์ดความจำเสียหาย อีกทั้งยังทำให้ข้อมูลที่
จัดเก็บในการ์ดเสียหายด้วย
• อุปกรณ์ของคุณรองรับเฉพาะโครงสร้างไฟล์ FAT
สำหรับการ์ดความจำเท่านั้น หากคุณใส่การ์ดที่ฟอร์แมต
โดยใช้โครงสร้างไฟล์แบบอื่น อุปกรณ์จะขอให้ฟอร์แมต
ข้อมูลในการ์ดความจำใหม่
• การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การ์ดความจำมี
อายุการใช้งานสั้นลง
การประกอบชิ้นส่วน 15
1 ถอดฝาครอบด้านหลังและแบตเตอรี่ออก
2 ใส่การ์ดความจำ
3 ล็อกการ์ดความจำให้เข้าที่
16 การประกอบชิ้นส่วน
4 ใส่แบตเตอรี่และฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม
›› การถอดการ์ดความจำ
1
2
3
4
ควรแน่ใจว่าอุปกรณ์ไม่ได้ใช้งานการ์ดความจำอยู่
ถอดฝาครอบด้านหลังและแบตเตอรี่ออก
ถอดการ์ดความจำออก
ใส่แบตเตอรี่และฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม
ไม่ควรถอดการ์ดความจำในขณะที่อุปกรณ์กำลังถ่ายโอนหรือ
เข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง เนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่อาจ
สูญหายหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการ์ดหรืออุปกรณ์
›› การฟอร์แมตการ์ดความจำ
การฟอร์แมตการ์ดความจำบน PC อาจทำให้การ์ดใช้งานกับ
อุปกรณ์ของคุณไม่ได้ ให้ฟอร์แมตการ์ดความจำบนอุปกรณ์
ของคุณเท่านั้น
ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → หน่วยความจำ →
รายละเอียดการ์ดความจำ → ฟอร์แมต → ใช่
ก่อนที่จะฟอร์แมตการ์ดความจำ อย่าลืมทำสำเนาเพื่อ
สำรองข้อมูลสำคัญๆ ทั้งหมดที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ
การรับประกันสินค้าของผู้ผลิตไม่ได้ครอบคลุมการสูญหาย
ของข้อมูลอันเกิดจากการกระทำของผู้ใช้
การประกอบชิ้นส่วน 17
การเริ่มต้นใช้งาน
การเปิดและปิดอุปกรณ์
เมื่อต้องการเปิดอุปกรณ์
1 กด [ ] ค้างไว้
2 ใส่รหัส PIN ของคุณ แล้วเลือก เรียบร้อย (หากจำเป็น)
3 เลือกภาษาสำหรับการแสดงผล และเลือก ถัดไป
4 เลือกภาษาของปุ่มกดสำหรับการป้อนข้อความ และเลือก
ถัดไป
5 เลือกไทม์โซนท้องถิ่นของคุณ แล้วเลือก ถัดไป
6 ตั้งค่าเวลาและวันที่ แล้วเลือก ถัดไป → บันทึก
18 การเริ่มต้นใช้งาน
เมื่อต้องการปิดอุปกรณ์ ให้กด [ ] ค้างไว้ แล้วเลือก ใช่
• ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำทั้งหมดจากเจ้าหน้า
ที่เมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ เช่น
บนเครื่องบินและในโรงพยาบาล
• หากต้องการใช้บริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายเท่านั้น
ให้เปลี่ยนเป็นโหมดการบิน ในโหมดเมนู ให้เลือก
การตั้งค่า → โหมดการบิน
การเรียนรู้เพื่อใช้งานอุปกรณ์ของคุณ
›› ส่วนประกอบต่างๆ ของอุปกรณ์
ลำโพง
ปุ่มระดับเสียง
ปุ่มเมนู
ปุ่มโทรออก
ไมโครโฟน
เลนส์กล้องถ่ายรูปด้านหน้า
(สำหรับโทรวีดีโอ)
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์
ตัวเสียบที่ใช้งานได้
หลายฟังก์ชั่น
เลนส์กล้องถ่ายรูปด้านหลัง
ไฟแฟลช
ปุ่มล็อก
ฝาครอบด้านหลัง
หน้าจอสัมผัส
ปุ่มเปิดปิดเครื่อง/
วางสาย
ลำโพง
ช่องเสียบเฮดเซ็ท/
สายทีวีเอาต์
ปุ่มกล้องถ่ายรูป
สายอากาศที่ติดตั้งอยู่
ภายในโทรศัพท์
ล็อกฝาครอบด้านหลัง
การเริ่มต้นใช้งาน 19
›› ปุ่มต่างๆ
ปุ่ม
ฟังก์ชั่น
โทรออกหรือรับสายเรียกเข้า
โทรออก
ส่วนในโหมดปกติ ใช้เพื่อเรียกดู
บันทึกข้อมูลการโทรและข้อความ
เข้าถึงโหมดเมนู เปิดตัวจัดการงาน
เพื่อดูแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานทั้งหมด
เมนู
(กดค้างไว้) ส่วนในโหมดปกติหรือ
ขณะใช้งานแอพพลิเคชั่น ใช้เข้าสู่
ค้นหา (กดสองครั้ง)
ดและปิดอุปกรณ์(กดค้างไว้);
เปิดปิดเครื่อง/ เปิ
วางสาย;
ในโหมดเมนูใช้ย้อนกลับ
วางสาย
สู่โหมดปกติ
ระดับเสียง
20 การเริ่มต้นใช้งาน
ปรับระดับเสียงของอุปกรณ์
ปุ่ม
ล็อก
กล้องถ่ายรูป
›› หน้าจอปกติ
ฟังก์ชั่น
ล็อกหน้าจอสัมผัสและปุ่มต่างๆ
ปลดล็อก หน้าจอสัมผัสและปุ่มกด
(กดค้างไว้)
ในโหมดปกติ เปิดกล้องถ่ายรูป
ในโหมดกล้องถ่ายรูป
ถ่ายรูปหรือบันทึกวีดีโอ
เมื่ออุปกรณ์อยู่ในโหมดปกติ คุณจะเห็นหน้าจอปกติ
จากหน้าจอปกติ คุณสามารถดูสถานะของอุปกรณ์และ
แอพพลิเคชั่นที่ใช้งาน
หน้าจอปกติจะมีแผงสัมผัสพื้นฐานบางรายการและคุณสามารถเพิ่ม
แผงสัมผัสใหม่ในหน้าจอปกติได้ ► หน้า 28
เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อไปยังแผงของหน้าจอปกติ คุณยัง
สามารถเลือกจุดที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อเลื่อนไปยังแผงที่
เกี่ยวข้องของหน้าจอปกติได้โดยตรง
›› ไอคอนตัวบ่งชี้
ไอคอนที่แสดงบนหน้าจออาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ
ภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
สัญลักษณ์ ความหมาย
ความแรงของสัญญาณ
เปิดใช้งานโหมดการบิน
กำลังค้นหาเครือข่าย
เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS
เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE
เชื่อมต่อกับเครือข่าย UMTS
สัญลักษณ์ ความหมาย
เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSDPA
เชื่อมต่อกับ Wi-Fi
สายที่ไม่ได้รับ
ซิงโครไนซ์กับเว็บเซิร์ฟเวอร์
เปิดใช้งานบลูทูธ
เชื่อมต่อบลูทูธแฮนด์ฟรีคาร์คิตหรือหูฟังกับ
โทรศัพท์
อยู่ระหว่างการโทรปกติ
อยู่ระหว่างการโทรวีดีโอ
เปิดใช้งานการโอนสาย
กำลังซิงโครไนซ์กับ PC
ใส่การ์ดความจำแล้ว
การเริ่มต้นใช้งาน 21
สัญลักษณ์ ความหมาย
ข้อความใหม่หรือข้อความมัลติมีเดีย
ข้อความอีเมล์ใหม่
ข้อความเสียงใหม่
ตั้งเวลาเตือนไว้
โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)
เปิดใช้งานรูปแบบปกติ
เปิดใช้งานรูปแบบปิดเสียง
เวลาปัจจุบัน
แสดงระดับแบตเตอรี่
22 การเริ่มต้นใช้งาน
›› แผงสัมผัสทางลัด
ในโหมดปกติหรือขณะใช้งานแอพพลิเคชั่น ให้เลือก
ที่บริเวณไอคอนตัวบ่งชี้เพื่อเปิดแผงสัมผัสทางลัด
เลือกไอคอนที่จะเปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ WLAN และบลูทูธ
คุณยังสามารถเปิดหรือปิดเสียงของอุปกรณ์ และตรวจสอบ
ข้อความและการเตือนใหม่ได้
การใช้หน้าจอสัมผัส
หน้าจอสัมผัสของอุปกรณ์จะทำให้คุณเลือกรายการต่างๆ
หรือใช้ฟังก์ชั่นได้อย่างง่ายดาย ศึกษาการทำงานพื้นฐานเพื่อใช้
หน้าจอสัมผัส
• เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนบนหน้าจอสัมผัส
ห้ามใช้เครื่องมือปลายแหลม
• ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสสัมผัสกับอุปกรณ์ ไฟฟ้าอื่นๆ
ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้หน้าจอสัมผัสทำงานผิดปกติได้
• ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสสัมผัสถูกน้ำ หน้าจอสัมผัสอาจ
ทำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน้ำ
• หากต้องการใช้หน้าจอสัมผัสอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
ให้
ดึงฟิล์มป้องกันหน้าจอออกก่อนใช้อุปกรณ์
• หน้าจอสัมผัสจะมีชั้นที่ช่วยจับกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ
ที่ปล่อยออกจากตัวมนุษย์ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน
ที่ดีที่สุด ให้สัมผัสหน้าจอสัมผัสด้วยปลายนิ้ว หน้าจอ
สัมผัสจะไม่ตอบสนองต่อการสัมผัสด้วยเครื่องมือ
ปลายแหลม เช่น สไตลัสหรือปากกา
ควบคุมหน้าจอสัมผัสของคุณโดยดำเนินการต่อไปนี้
• สัมผัส: ใช้นิ้วสัมผัสครั้งเดียวเพื่อเลือกหรือเปิดเมนู ทางเลือก
หรือแอ​พพลิ​เค​ชั่น
• สัมผัสและกดค้างไว้: สัมผัสรายการแล้วกดค้างไว้นานกว่า 2
วินาทีเพื่อเปิดรายการตัวเลือกแบบป๊อบอัพ
• สัมผัสสองครั้ง: ใช้นิ้วสัมผัสสองครั้งอย่างรวดเร็วเพื่อซูมเข้าหรือ
ออกขณะที่ดูรูปถ่ายหรือเว็บเพจ
• เลื่อนดู: สัมผัสและลากนิ้วมือเพื่อเลือกรายการ
• ลากแล้วปล่อย: ใช้นิ้วสัมผัสและกดค้างไว้บนรายการที่ต้องการ
แล้วเลื่อนนิ้วเพื่อเลื่อนดูรายการ
• ปัด: ปัดหน้าจออย่างรวดเร็วเพื่อเปิดใช้งานแอพพลิเคชั่น
• ซูมพื้นที่: วางนิ้วมือสองนิ้วลงบนหน้าจอ แล้วแยกนิ้วออกเพื่อ
ซูมเข้าหรือบีบเข้าหากันเพื่อซูมออก
การเริ่มต้นใช้งาน 23
• อุปกรณ์ของคุณจะปิดหน้าจอสัมผัสเมื่อคุณไม่ใช้เครื่อง
ในระยะเวลาที่กำหนด หากต้องการเปิดหน้าจอ
ให้กดปุ่มล็อก
• นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับเวลาไฟแสดงหน้าจอได้
อีกด้วย ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า →
หน้าจอและแสง → เวลาแสงพื้นหลัง
• รายการบางรายการจะมีดัชนีแสดงอยู่ทางด้านซ้าย สัมผัส
ตัวอักษรเพื่อข้ามไปยังรายการที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น
ลากนิ้วไปบนดัชนีเพื่อเลื่อนดูรายการอย่างรวดเร็ว
การล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัส
และปุ่มต่างๆ
คุณสามารถล็อกหน้าจอสัมผัสและปุ่มต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้
อุปกรณ์ทำงานนอกเหนือจากที่ต้องการ
24 การเริ่มต้นใช้งาน
หากต้องการล็อก ให้กดปุ่มล็อก หากต้องการปลดล็อก
ให้กดปุ่มล็อกค้างไว้ หรือเมื่อต้องการปลดล็อก ให้กดปุ่มล็อก
แล้วใช้นิ้วปัดหน้าต่างสีเทา
นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งให้อุปกรณ์ล็อกหน้าจอสัมผัสและ
ปุ่มต่างๆ โดยอัตโนมัติเมื่อคุณไม่ใช้อุปกรณ์ในระยะเวลาที่กำหนด
ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → ทั่วไป → สัมผัส →
ล็อกแผงสัมผัสอัตโนมัติ
การเข้าถึงเมนู
เมื่อต้องการเข้าสู่เมนูในอุปกรณ์ของคุณ
1 ในโหมดปกติ กดปุ่มเมนูเพื่อเข้าสู่โหมดเมนู
2 เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อไปยังหน้าจอเมนูหลัก
คุณยังสามารถเลือกจุดที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อเลื่อนไปยัง
หน้าจอเมนูหลักที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง
3 เลือกเมนูหรือแอพพลิเคชั่น
4 กด [ ] เพื่อ กลับไปยังโหมดปกติ
• อุปกรณ์ของคุณมีเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวที่จะตรวจจับ
ทิศทางของอุปกรณ์ได้ หากคุณหมุนอุปกรณ์ขณะใช้งาน
คุณสมบัติบางคุณสมบัติ อินเทอร์เฟซจะเปลี่ยนเป็น
แนวนอนโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการตั้งค่าอินเทอร์เฟซ
เพื่อรักษาทิศทางเมื่อหมุนอุปกรณ์ ให้เลือก
การตั้งค่า → ทั่วไป → การใช้งาน →
การกำหนดทิศทาง → เปลี่ยนทิศทาง
• ขณะใช้งานอุปกรณ์ คุณสามารถจับภาพหน้าจอได้โดยการ
กดปุ่มเมนูและปุ่มล็อกพร้อมกัน รูปภาพจะถูกบันทึกไว้ใน
ไฟล์ส่วนตัว → รูปภาพ
›› การจัดการแอพพลิเคชั่นในโหมดเมนู
คุณสามารถจัดการแอพพลิเคชั่นในโหมดเมนูใหม่โดยการเปลี่ยน
ลำดับหรือจัดกลุ่มแอพพลิเคชั่นไว้ในหมวดหมู่เพื่อให้เหมาะกับ
ความต้องการและความจำเป็นของคุณได้
1 ในโหมดปกติ กดปุ่มเมนูเพื่อเข้าสู่โหมดเมนู
2 เลือก แก้ไข ที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ
3 ลากไอคอนแอพพลิเคชั่นไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ
คุณสามารถย้ายไอคอนแอพพลิเคชั่นไปยังหน้าจอเมนูหลักอื่น
ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนแอพพลิเคชั่นที่ใช้บ่อย
ไปไว้ที่บรรทัดล่างสุดได้ ย้ายแอพพลิเชั่นที่บรรทัดล่างสุด
ไปยังหน้าจอเมนูหลัก และย้ายแอพพลิเคชั่นที่คุณต้องการใช้
ในโหมดปกติโดยตรงไปยังบรรทัดล่างสุด
4 เลือก ปฏิบัติ ที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ
การเริ่มต้นใช้งาน 25
›› การเพิ่มหน้าจอเมนูหลักใหม่
1
2
3
4
ในโหมดปกติ กดปุ่มเมนูเพื่อเข้าสู่โหมดเมนู
เลือก แก้ไข ที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ
หมุนอุปกรณ์ให้เป็นแนวนอน
เลือก เพื่อเพิ่มหน้าจอเมนูหลักใหม่
คุณสามารถเพิ่มหน้าจอได้ไม่เกิน 10 หน้า
เลือก เพื่อลบหน้าจอออกจากเมนูหลัก
5 หมุนอุปกรณ์ตามเข็มนาฬิกาเพื่อเปลี่ยนมุมมองเป็นแนวตั้ง
6 เลือก ปฏิบัติ ที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ
26 การเริ่มต้นใช้งาน
การเปิดและการจัดการแอพพลิเคชั่น
›› การเปิดหลายแอพพลิเคชั่น
อุปกรณ์ของคุณช่วยให้คุณสามารถทำงานได้หลายอย่างโดยการ
เรียกใช้หลายแอพพลิเคชั่นในเวลาเดียวกัน
หากต้องการเปิดหลายแอพพลิเคชั่น ให้กดปุ่มเมนูเพื่อกลับไปที่
เมนูหลักและเลือกแอพพลิเคชั่นที่จะเริ่มใช้
›› การใช้ตัวจัดการงาน
คุณสามารถจัดการหลายแอพพลิเคชั่นด้วยตัวจัดการงาน
เมื่อต้องการเปิดตัวจัดการงาน
1 กดปุ่มเมนูค้างไว้ ไอคอนของแอพพลิเคชั่นที่ทำงานอยู่
จะปรากฏขึ้น
2 ควบคุมแอพพลิเคชั่นที่ทำงานอยู่โดยดำเนินการต่อไปนี้
• หากต้องการสลับระหว่างแอพพลิเคชั่น ให้เลือกไอคอนใด
ไอคอนหนึ่งจากไอคอนแอพพลิเคชั่นที่ทำงานอยู่
• เมื่อต้องการปิดแอพพลิเคชั่น ให้เลือก
• เมื่อต้องการปิดแอพพลิเคชั่นที่ทำงานอยู่ทั้งหมด ให้เลือก
ปิดทุกแอพพลิเคชั่น
การใช้ Widget
Widget เป็นแอพพลิเคชั่นขนาดเล็กที่มีฟังก์ชั่นและข้อมูลที่ใช้งาน
สะดวกบนหน้าจอปกติของคุณ
• Widget บางตัวจะเชื่อมต่อกับเว็บเซอร์วิส การใช้ Widget
ที่ทำงานบนเว็บอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
• Widget ที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ
โทรศัพท์มือถือหรือภูมิภาคของคุณ
›› การเปิดแถบเครื่องมือ Widget
การเปิดแถบเครื่องมือ Widget และเข้าถึง Widget
1 ในโหมดปกติ ให้เลือก Widget ที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ
เพื่อเปิดแถบเครื่องมือ Widget
2 อ่านเงื่อนไขการใช้งาน Widget และเลือก ยอมรับ
(หากจำเป็น)
3 เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาของแถบเครื่องมือ Widget
เพื่อค้นหา Widget ที่คุณต้องการใช้
4 ลาก Widget ไปที่หน้าจอปกติ
5 เลือก ปฏิบัติ ที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอเพื่อปิด
แถบเครื่องมือ Widget
6 หากต้องการเลื่อน Widget กลับไปยังแถบเครื่องมือ Widget
ให้สัมผัสและกด Widget ค้างไว้จนกว่าเฟรมสีเหลืองจะปรากฏ
ขึ้น แล้วลากไปยังแถบเครื่องมือ Widget
การเริ่มต้นใช้งาน 27
คุณสามารถจัดการแผงสัมผัสของหน้าจอปกติได้ด้วย
Widget ที่คุณชื่นชอบ เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง
แผงสัมผัส แล้ววาง Widget ที่ตำแหน่งใดก็ได้บนหน้าจอ
เมื่อต้องการย้าย Widget บนหน้าจอปกติ ให้สัมผัสและกด
Widget ค้างไว้จนกระทั่งเฟรมสีเหลืองปรากฏขึ้น แล้ววาง
ไว้ที่ตำแหน่งใดก็ได้บนหน้าจอ
›› การจัดการ Widget ที่ทำงานบนเว็บ
คุณสามารถเลือกรูปแบบ Widget เพื่อเชื่อมต่อกับบริการเว็บและดู
Widget ที่ดาวน์โหลดได้
ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → เมนูและ Widget → Widget
การกำหนดค่าอุปกรณ์ของคุณเอง
คุณสามารถกำหนดค่าต่างๆ ในอุปกรณ์ได้เพื่อให้ตรงกับ
ความต้องการของคุณมากขึ้นดังนี้
28 การเริ่มต้นใช้งาน
›› การเพิ่มแผงสัมผัสใหม่ในหน้าจอปกติ
คุณสามารถเพิ่มแผงสัมผัสใหม่ในหน้าจอปกติเพื่อจัดการ Widget
ตามความต้องการและความจำเป็นของคุณ
1 ในโหมดปกติ ให้เลือก Widget ที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ
2 หมุนอุปกรณ์ให้เป็นแนวนอน
3 เลือก เพื่อเพิ่มแผงสัมผัสใหม่ในหน้าจอปกติ
เพิ่มได้จนถึง 10 แผงหน้าปัด.
เลือก เพื่อลบแผงหน้าปัดออกจากหน้าต่างปกติ
4 หมุนอุปกรณ์ตามเข็มนาฬิกาเพื่อเปลี่ยนมุมมองเป็นแนวตั้ง
5 เลือก ปฏิบัติ ที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ
›› การตั้งเวลาและวันที่ปัจจุบัน
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → วันที่และเวลา
2 เลือกทางเลือกไทม์โซนและไทม์โซน
3 ใส่วันที่และเวลาปัจจุบันและกำหนดรูปแบบวันที่และเวลา
4 เลือก กลับ
›› การปรับระดับเสียงปุ่มกด
1 ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลง
2 ปรับระดับเสียงปุ่มกดโดยการกดปุ่มระดับเสียงหรือเลื่อน
แถบเลื่อน
›› การปรับระดับการสั่นของหน้าจอสัมผัส
คุณสามารถปรับระดับการตอบสนองการสั่นเมื่อแตะหน้าจออุปกรณ์
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → ทั่วไป → สัมผัส
2 ลากแถบเลื่อนใน การตอบสนองการสั่น เพื่อปรับระดับการสั่น
3 เลือก กำหนด
›› การเปลี่ยนเป็นรูปแบบปิดเสียง
ในโหมดปกติ เลือก ปุ่มกด จากนั้นให้สัมผัสและกด
เพื่อเปิดปิดเสียงจากอุปกรณ์ของคุณ
ค้างไว้
›› การตั้งค่ารูปแบบเสียง
คุณสามารถเปลี่ยนเสียงอุปกรณ์ของคุณได้โดยกำหนดรูปแบบ
เสียงปัจจุบันเองหรือเปลี่ยนเป็นรูปแบบเสียงอื่น
เมื่อต้องการตั้งค่ารูปแบบ
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → รูปแบบเสียง
2 เลือกรูปแบบที่คุณใช้อยู่
3 กำหนดทางเลือกเสียงสำหรับสายเข้า ข้อความเข้า
และเสียงอุปกณ์อื่นๆ เอง ► หน้า 126
ทางเลือกเสียงที่มีจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรูปแบบ
ที่เลือกใช้
การเริ่มต้นใช้งาน 29
4 เลือก กำหนด
เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นรูปแบบเสียงอื่น ให้เลือกกล่องเครื่องหมาย
ที่อยู่ติดกับรูปแบบ แล้วเลือก กำหนด
›› การเลือกวอลเปเปอร์สำหรับหน้าจอปกติ
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → หน้าจอและแสง →
วอลเปเปอร์
2 เลือกรูปภาพ
หากต้องการเลือกรูปภาพจากแฟ้มภาพ ให้เลือกแฟ้ม
3 เลือก กำหนด
ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อการใช้งานรูปภาพหรือวอลเปเปอร์
พื้นฐานที่มาพร้อมอุปกรณ์
30 การเริ่มต้นใช้งาน
›› การปรับความสว่างของหน้าจอ
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → หน้าจอและแสง
2 ลากแถบเลื่อนใน ความสว่าง เพื่อปรับระดับความสว่าง
3 เลือก กำหนด
ระดับความสว่างของหน้าจอจะมีผลต่อความเร็วของการใช้
พลังงานแบตเตอรี่ของอุปกรณ์
›› การล็อกอุปกรณ์ของคุณ
คุณสามารถล็อกอุปกรณ์ของคุณโดยการเปิดใช้รหัสอุปกรณ์
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → ระบบป้องกัน
2 เลือก ล็อกโทรศัพท์
3 ใส่รหัสผ่านใหม่ที่เป็นตัวเลข 4 ถึง 8 หลัก และเลือก เรียบร้อย
4 ใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง และเลือก เรียบร้อย
เมื่อเปิดใช้งานการล็อกรหัสอุปกรณ์แล้ว คุณจะต้องใส่รหัสผ่าน
ทุกครั้งที่เปิดอุปกรณ์
• ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน ให้นำอุปกรณ์ ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง
เพื่อปลดล็อก
• ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อการสูญหายของรหัสผ่านหรือ
ข้อมูลส่วนตัว หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจาก
ซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
2 เลือก ล็อก PIN
3 ใส่ PIN ของ SIM หรือ USIM การ์ด แล้วเลือก ปฏิบัติ
เมื่อเปิดใช้งานการล็อกรหัส PIN แล้ว คุณจะต้องใส่รหัส PIN
ในแต่ละครั้งที่เปิดอุปกรณ์
• ถ้าคุณใส่รหัส PIN ไม่ถูกต้องหลายครั้ง SIM หรือ USIM
การ์ดของคุณจะถูกห้ามใช้ คุณต้องใส่ปุ่มปลดล็อกรหัส
PIN (PUK) เพื่อปลดล็อก SIM หรือ USIM การ์ด
• ถ้าคุณบล็อก SIM หรือ USIM การ์ดโดยการใส่รหัส PUK
ที่ไม่ถูกต้อง ให้นำการ์ดไปปลดล็อกกับผู้ให้บริการของคุณ
›› การล็อก SIM หรือ USIM การ์ดของคุณ
›› การเปิดใช้งานโมบายล์แทร็กเกอร์
ครั้งแรกที่คุณเข้าสู่เมนูซึ่งต้องใช้รหัสผ่าน คุณจะได้รับแจ้ง
ให้สร้างและยืนยันรหัสผ่าน
คุณสามารถล็อกอุปกรณ์โดยการเปิดใช้รหัส PIN ที่ให้มากับ SIM
หรือ USIM การ์ดของคุณ
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → ระบบป้องกัน
เมื่อมีบุคคลอื่นใส่ SIM หรือ USIM
การ์ดใหม่เข้าไปในอุปกรณ์ของคุณ คุณสมบัติโมบายล์แทร็กเกอร์จะ
ส่งหมายเลขโทรศัพท์ให้กับผู้รับที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ
เพื่อช่วยให้คุณค้นหาและได้รับอุปกรณ์ของคุณคืน
การเริ่มต้นใช้งาน 31
เพื่อให้สามารถใช้งานตามคุณสมบัติดังกล่าว คุณจำเป็นต้องมี
แอคเคาท์ของซัมซุงสำหรับควบคุมการทำงานของอุปกรณ์จาก
ระยะไกลผ่านเว็บได้
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → ระบบป้องกัน
2 เลือก โมบายล์แทร็กเกอร์
3 ใส่รหัสผ่านของคุณ แล้วเลือก เรียบร้อย
4 เลือก ตกลง เพื่อดำเนินการต่อ
5 ป้อนที่อยู่อีเมล์และรหัสผ่านของแอคเคาท์ของซัมซุง และเลือก
ลงชื่อเข้าใช้
เมื่อต้องการสร้างแอคเคาท์ของซัมซุง ให้เลือก
6 เลือก ผู้รับ เพื่อเปิดรายการผู้รับ
7 ใส่หมายเลขโทรศัพท์และรหัสประเทศ (ที่ขึ้นต้นด้วย +)
8 เมื่อตั้งค่าผู้รับเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก ตกลง
32 การเริ่มต้นใช้งาน
9 เลือกฟิลด์ใส่ชื่อผู้ส่ง
10ป้อนชื่อของผู้ส่ง
11เลือก บันทึก → ยินยอม
คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ที่สูญหายผ่านเว็บได้ เยี่ยมชม
http://www.samsungdive.com เพื่อดูข้อมูลโดยละเอียด
ของคุณสมบัตินี้
การเขียนข้อความ
คุณสามารถใส่ข้อความโดยการเลือกตัวอักษรบนปุ่มกดเวอร์ชวล
หรือโดยการเขียนด้วยมือบนหน้าจอ
การเปลี่ยนวิธีใส่ข้อความ
เมื่อคุณสัมผัสฟิลด์ใส่ข้อความ แผงใส่ข้อมูลที่ใช้แป้นพิมพ์
QWERTY จะปรากฏขึ้นตามค่าพื้นฐาน
1
2
3
ตัวเลข
1
2
3
4
5
6
4
5
6
ฟังก์ชั่น
เปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่
เปลี่ยนเป็นโหมดตัวเลข/สัญลักษณ์
แทรกการเว้นวรรค; แทรกจุดและเว้นวรรค
(สัมผัสสองครั้ง); แสดงสัญลักษณ์ที่ใช้งานบ่อย
(สัมผัสและกดค้าง)
ลบข้อความ
เริ่มบรรทัดใหม่
เปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน เข้าสู่การตั้งค่าแป้นพิมพ์
(สัมผัสและกดค้างไว้)
หากต้องการเปลี่ยนวิธีการใส่ข้อความ ให้สัมผัสและกด
ค้างไว้และเลือก ชนิดแป้นพิมพ์ → วิธีใส่ข้อความ
ทางเลือก
ฟังก์ชั่น
ปุ่มกด
เลือกตัวอักษรบนปุ่มกด
แป้นพิมพ์
เลือกตัวอักษรบนแป้นพิมพ์ QWERTY
Qwerty
เขียนเต็มหน้าจอ เขียนลงบนที่ใดก็ได้บนหน้าจอ
กล่องเขียน
เขียนในกล่องรับข้อมูล
การใส่ข้อความโดยใช้วิธีเขียน
1 เปลี่ยนวิธีใส่ข้อความ
2 เปลีย่ นโหมดใส่ข้อความ
การเริ่มต้นใช้งาน 33
3 เลือกปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมหรือเขียนบนหน้าจอเพื่อใส่
ข้อความ
เมื่อป้อนข้อความ ให้หมุนอุปกรณ์เพื่อแสดงแป้นพิมพ์
QWERTY บนหน้าจอแนวนอน เลือกปุ่มเวอร์ชวลตาม
ความจำเป็นเพื่อใส่ข้อความของคุณ
เมื่อป้อนข้อความด้วยแป้นพิมพ์ QWERTY ให้สัมผัสและกด
ค้างไว้แล้วเลือก ข้อความล่วงหน้า ใส่ตัวอักษรสอง
ตัวแรกของคำแล้วรายการคำอื่นจะปรากฏขึ้น เลือก
และคำอื่นจากรายการที่ปรากฏ
ขณะที่ใส่ข้อความโดยใช้ปุ่มกด คุณสามารถใช้โหมดต่อไปนี้
โหมด
ฟังก์ชั่น
เลือกปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมจนกว่า
ABC
อักขระที่คุณต้องการจะปรากฏบนหน้าจอ
34 การเริ่มต้นใช้งาน
โหมด
ฟังก์ชั่น
1. ในโหมด ABC เลือก T9
(จุดจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว)
2. เลือกปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมเพื่อ
ใส่คำทั้งคำ
3. เมื่อคำดังกล่าวปรากฏขึ้นถูกต้อง
แล้ว ให้เลือก เพื่อเว้นวรรค
T9
หากคำที่แสดงไม่ถูกต้อง ให้เลือก
(ข้อความล่วงหน้า)
และคำอื่นจากรายการที่ปรากฏ
การเพิ่มคำศัพท์ในพจนานุกรม T9
หากคุณไม่พบคำศัพท์ในรายการ
คำอื่น คุณสามารถเพิ่มคำศัพท์ลงใน
พจนานุกรม T9 ได้ เลือก เพิ่มคำ
ที่ด้านขวาสุดของรายการคำอื่น
โหมด
ตัวเลข
สัญลักษณ์
ฟังก์ชั่น
เลือกปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมเพื่อใส่
ตัวเลข
คุณสามารถใส่ตัวเลขโดยการ
สัมผัสปุ่มเวอร์ชวลและกดค้างไว้
ในโหมด ABC หรือ T9
2 เลือกตัวอักษรแรกของคำแล้วลากนิ้วไปยังตัวอักษรที่สองโดย
ไม่ปล่อยนิ้วจากหน้าจอ
3 หยุดที่ตัวอักษรที่สองชั่วครู่แล้วลากนิ้วไปยังตัวอักษรถัดไป
4 ทำต่อไปเรื่อยๆ จนสะกดคำเสร็จ
1. เลือก ◄ หรือ ► เพื่อเลื่อนไปยัง
ชุดสัญลักษณ์ที่คุณต้องการ
2. เลือกปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมเพื่อใส่
สัญลักษณ์
เมื่อเปิดใช้งานโหมดข้อความล่วงหน้า คุณสามารถใช้โหมด
อินพุตต่อเนื่อง ได้
1 สัมผัสและกด ค้างไว้แล้วเลือก อินพุตต่อเนื่อง
5 ปล่อยนิ้วเมื่อเลือกตัวอักษรสุดท้ายเสร็จ คำที่คุณเขียนจะถูกใส่
ลงในฟิลด์ใส่ข้อความ
6 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-4 เพื่อเขียนข้อความให้เสร็จสมบูรณ์
การเริ่มต้นใช้งาน 35
การคัดลอกและวางข้อความ
ขณะที่คุณกำลังใส่ข้อความ คุณสามารถใช้คุณสมบัติคัดลอกและ
วางเพื่อใช้ข้อความในแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ได้
1 สัมผัสและกดฟิลด์ใส่ข้อความค้างไว้จนกระทั่ง ปรากฏ
2 เลือก เลือก จากรายการทางเลือก
3 ลากนิ้วผ่านข้อความและหยุดที่จุดเริ่มการเน้น
นอกจากนี้ คุณยังสามารถสัมผัสสองครั้งที่คำศัพท์ที่คุณ
ต้องการเน้น
4 เลือก คัดลอก หรือ ตัด เพื่อคัดลอกและวาง หรือตัดและวาง
ข้อความลงบนคลิปบอร์ด
5 ในอีกแอพพลิเคชั่น ให้สัมผัสและกดฟิลด์ใส่ข้อความค้างไว้
6 เลือก วาง เพื่อแทรกข้อความจากคลิปบอร์ดลงในฟิลด์
ข้อความ
36 การเริ่มต้นใช้งาน
การเข้าสู่ข้อมูลวิธีใช้
ศึกษาการเข้าสู่การเลือกข้อมูลช่วยเหลือการเลือกคุณลักษณะพิเศษ
ของปุ่มกดของอุปกรณ์ของคุณ.
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดแถบเครื่องมือ Widget และเลือก
(หากจำเป็น)
2 เลือก widget ช่วยเหลือจากหน้าจอปกติ
3 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็น
แนวนอน
4 เลือกหัวข้อวิธีใช้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นหรือ
คุณสมบัติ
5 เลื่อนซ้ายขวาเพื่อเลือกดูข้อมูลได้มากขึ้น
หากต้องการกลับไปที่ระดับก่อนหน้า ให้เลือก
การสื่อสาร
การโทร
เรียนรู้วิธีใช้ฟังก์ชั่นการโทร เช่น การโทรออกและรับสาย การใช้
ตัวเลือกที่ใช้งานได้ระหว่างการโทรหรือการกำหนดการโทรเองและ
ใช้คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการโทร
›› การโทรออกและการรับสาย
คุณสามารถใช้ปุ่มหรือหน้าจอสัมผัสเมื่อคุณโทรออก รับสาย
หรือปฏิเสธสายเรียกเข้า
การโทรออก
1 ในโหมดปกติ ให้เลือก ปุ่มกด แล้วใส่รหัสพื้นที่และ
เบอร์โทรศัพท์
2 กด [ ] หรือเลือก เพื่อทำการโทรปกติ
สำหรับการโทรวิดีโอ เลือก
เมื่อคุณถืออุปกรณ์ไว้ใกล้ใบหน้าระหว่างการโทร อุปกรณ์
จะล็อคหน้าจอสัมผัสโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการใส่ข้อมูล
โดยบังเอิญ
3 เมื่อต้องการวางสาย ให้กด [ ]
• ใช้สมุดโทรศัพท์บันทึกหมายเลขที่คุณโทรบ่อย
► หน้า 86
• เมื่อต้องการดูบันทึกข้อมูลการใช้เพื่อโทรซ้ำหมายเลขที่
คุณโทรออกล่าสุด ให้กด [ ] → โทร
การสื่อสาร 37
การรับสาย
1 เมื่อมีสายเข้า ให้กด [ ]
เมื่อมีเสียงเรียกเข้า ให้กดปุ่มระดับเสียงเพื่อปรับระดับเสียง
หรือกดปุ่มระดับเสียงค้างไว้เพื่อปิดเสียงเรียกเข้า
2 สำหรับการโทรวิดีโอ ให้กด [ ] แล้วเลือก แสดงตัวเอง
เพื่อให้ผู้โทรเข้าสามารถเห็นคุณ
เลนส์ของกล้องหน้าจะทำงานเพื่อแสดงภาพของคุณ
3 เมื่อต้องการวางสาย ให้กด [ ]
การปฏิเสธการรับสาย
เมื่อมีสายเข้า ให้กด [ ] ผู้โทรจะได้ยินสัญญาณสายไม่ว่าง
• คุณสามารถสร้างรายการหมายเลขเพื่อให้ปฏิเสธ
การรับสายโดยอัตโนมัติได้ ► หน้า 42
• คุรสามารถส่งข้อความเมื่อปฏิเสธการรับสายได้
เมื่อต้องการตั้งค่าข้อความ ในโหมดเมนู ให้เลือก
การตั้งค่า → แอพพลิเคชั่น → โทร → การโทรทั้งหมด
→ ปฏิเสธการโทรด้วยข้อความ
การโทรไปยังหมายเลขระหว่างประเทศ
1 ในโหมดปกติ ให้เลือก ปุ่มกด แล้วสัมผัสและกด 0
ค้างไว้เพื่อใส่อักขระ +
2 ใส่หมายเลขที่คุณต้องการโทรออกให้ครบ (รหัสประเทศ
รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์) จากนั้นให้กด
[ ] เพื่อโทรออก
38 การสื่อสาร
›› การใช้งานเฮดเซ็ท
• เมื่อต้องการพักสายที่สนทนา
›› การใช้ทางเลือกระหว่างการโทร
• หากต้องการปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายได้ยินเสียงคุณ
เมื่อมีการเชื่อมต่อเฮดเซ็ทที่ให้มาเข้ากับโทรศัพท์ คุณสามารถโทร
ออกและรับสายได้ดังนี้
• เมื่อต้องการโทรซ้ำไปยังหมายเลขที่โทรออกล่าสุด
ให้กดปุ่มเฮดเซ็ท แล้วกดปุ่มค้างไว้
• เมื่อต้องการรับสาย ให้กดปุ่มเฮดเซ็ท
• เมื่อต้องการวางสาย ให้กดปุ่มเฮดเซ็ท
เฮดเซ็ทที่ให้มานี้ออกแบบมาเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ของคุณ
เท่านั้น และอาจใช้งานไม่ได้กับโทรศัพท์และเครื่องเล่น
MP3 ชนิดอื่นๆ
คุณสามารถใช้ทางเลือกต่อไปนี้ในระหว่างการโทร
• เมื่อต้องการปรับระดับเสียง ให้กดปุ่มเพิ่มหรือลดระดับเสียง
ให้เลือก พัก
เมื่อต้องการเรียกสายที่ถูกพัก ให้เลือก เลิกพัก
• เมื่อต้องการเปิดใช้งานคุณสมบัติลำโพงโทรศัพท์ ให้เลือก
ลำโพง คุณสามารถใช้การเคลื่อนไหวเพื่อเปิดใช้งาน
คุณสมบัติลำโพงโทรศัพท์ได้ ในโหมดเมนู ให้เลือก
การตั้งค่า → ทั่วไป → การใช้งาน → วางลง
(โทรด้วยลำโพงขยายเสียง) จากนั้นระหว่างการสนทนา
ให้วางอุปกรณ์ บนโต๊ะหรือพื้นราบ
ในบริเวณที่มีเสียงรบกวน คุณอาจได้ยินเสียงคู่สนทนาได้
ไม่ชัดขณะใช้ลำโพงโทรศัพท์ เพื่อให้รับฟังเสียงได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น ให้ใช้งานอุปกรณ์ในโหมดปกติ
ให้เลือก ปิดเสียง
การสื่อสาร 39
• เมื่อต้องการฟังและคุยกับอีกฝ่ายหนึ่งผ่านหูฟัง
• เมื่อต้องการต่อสายประชุมทางโทรศัพท์
สลับเป็นการโทรวิดีโอ
• เมื่อต้องการตัดเสียงรบกวนรอบข้างเพื่อให้อีกฝ่ายได้ยินเสียงคุณ
→ เปิดการลดเสียงรบกวน
ชัดเจนขึ้น ให้เลือก
• เมื่อต้องการโทรออกสายที่สอง ให้พักสายสนทนาสายแรก
แล้วกดหมายเลขใหม่
• เมื่อต้องการรับสายที่สอง ให้เลือก รับสาย
เมื่อมีเสียงสายเรียกซ้อน สายสนทนาสายแรกจะถูกพักสาย
โดยอัตโนมัติ คุณต้องสมัครใช้บริการการรอสาย จึงจะใช้
คุณสมบัตินี้ได้
• เมื่อต้องการสลับการสนทนาระหว่างสองสาย ให้เลือก สลับ
• หากต้องการวางสายที่พักไว้ ให้เลือก สลับ → วางสาย
›› การใช้ทางเลือกระหว่างการโทรวีดีโอ
• เมื่อต้องการสลับการโทรเป็นการโทรวิดีโอ
40 การสื่อสาร
ให้เลือก หูฟัง
→
ให้เลือก
(การประชุมทางโทรศัพท์) โทรออกหรือรับสายที่สองและเลือก
ร่วมกัน เมื่อต่อสายไปยังสายประชุมที่สอง
ทำซ้ำเพื่อเพิ่มสายประชุม คุณต้องสมัครใช้บริการการประชุมทาง
โทรศัพท์เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้
• หากต้องการเชื่อมต่อสายที่สนทนาอยู่ปัจจุบันเข้ากับสายที่พักอยู่
→ โอนสาย คุณจะถูกยกเลิกการเชื่อมต่อ
ให้เลือก
คุณสามารถใช้ทางเลือกต่อไปนี้ขณะโทรวีดีโอ
• เมื่อต้องการซ่อนรูปภาพของคุณจากอีกฝ่ายหนึ่ง ให้เลือก
ซ่อนตัวเอง
• เมื่อต้องการเลือกรูปภาพอื่นที่จะแสดงให้คู่สนทนาเห็น ให้เลือก
รูปภาพโทรออก
• เมื่อต้องการจับภาพคู่สนทนา
ให้สัมผัสและกดรูปภาพวิดีโอของ
คู่สนทนาค้างไว้แล้วเลือก จับภาพ
• เมื่อต้องการบันทึกการโทรวิดีโอ ให้สัมผัสและกดรูปภาพวิดีโอ
ของคู่สนทนาค้างไว้แล้วเลือก บันทึกการโทรวิดีโอ
• เมื่อต้องการฟังและคุยกับอีกฝ่ายหนึ่งผ่านเฮดเซ็ท ให้เลือก
→ เปลี่ยนไปยังเฮดเซ็ท
• เมื่อต้องการสลับระหว่างเลนส์กล้องด้านหน้าและด้านหลัง
→ สลับกล้องถ่ายรูป หรือสัมผัสและกดรูปภา
ให้เลือก
พของคุณค้างไว้แล้วเลือก สลับกล้องถ่ายรูป
→ ความสว่าง
• เมื่อต้องการปรับความสว่าง ให้เลือก
หรือสัมผัสและกดรูปภาพของคุณค้างไว้แล้วเลือก ความสว่าง
→ ซูม สมบัติ
• เมื่อต้องการซูมเข้าหรือออก ให้เลือก
การซูมจะทำงานได้เมื่อคุณใช้กล้องหลังเท่านั้น
• หากต้องการใช้เอฟเฟ็คส์เบลอกับรูปภาพของคุณ
ให้เลือก
เอฟเฟ็คส์เบลอ หรือสัมผัสและกดรูปภาพของคุณ
ค้างไว้แล้วเลือก เอฟเฟ็คส์เบลอ สมบัติเอฟเฟ็คส์เบลอจะ
ทำงานได้เมื่อคุณใช้กล้องหน้าเท่านั้น
→
• เมื่อต้องการกำหนดค่าการโทรวีดีโอ ให้เลือก
การตั้งค่า
→
›› การเรียกดูและโทรออกไปยังเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
อุปกรณ์ของคุณจะแสดงไอคอนเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย ( )
เมื่อมีเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
เปิดแผงสัมผัสทางลัดและเลือกเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย ให้เลือกการโทร
จากบันทึกข้อมูลการใช้แล้วกด [ ] เพื่อโทรออก
การสื่อสาร 41
›› การใช้คุณสมบัติเพิ่มเติม
คุณสามารถใช้คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการโทรอื่นๆ ได้มากมาย
เช่น การปฏิเสธอัตโนมัติ โหมดกำหนดเบอร์โทรออก (FDN)
หรือการโอนสาย หรือการระงับการโทร
การตั้งค่าการปฏิเสธอัตโนมัติ
ใช้การปฏิเสธอัตโนมัติเพื่อปฏิเสธการรับสายจากบางหมายเลข
โดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการเปิดใช้งานการปฏิเสธอัตโนมัติและ
ตั้งค่ารายการปฏิเสธ
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → แอพพลิเคชั่น → โทร →
การโทรทั้งหมด → ปฏิเสธอัตโนมัติ
→ สร้าง
2 เลือก
3 ใส่หมายเลขที่ต้องการปฏิเสธสาย แล้วเลือก บันทึก
42 การสื่อสาร
4 เมื่อต้องการเพิ่มหมายเลข ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-3
5 เลือก บันทึก
การโทรหลอก
คุณสามารถใช้การโทรเข้าหลอกได้เมื่อคุณต้องการเลี่ยงออกจาก
การประชุมหรือการสนทนาที่อยากยุติ
เมื่อต้องการเปิดใช้งานปุ่มลัดเพื่อทำการโทรหลอก ในโหมดเมนู
ให้เลือก การตั้งค่า → แอพพลิเคชั่น → โทร → การโทรหลอก
→ ปุ่มลัดการโทรหลอก → บันทึก
เมื่อต้องการโทรหลอก ให้กดปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้ในโหมดปกติ
จะมีสายโทรหลอกเข้ามาหลังจากช่วงเวลาที่ระบุไว้
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาก่อนที่จะมีการโทรหลอก
ได้ ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → แอพพลิเคชั่น →
โทร → การโทรหลอก → การตั้งเวลาโทรหลอก
คุณสามารถทำให้การโทรหลอกสมจริงขึ้นได้
โดยการเล่นเสียงที่บันทึกไว้ เมื่อต้องการบันทึกเสียง
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → แอพพลิเคชั่น → โทร →
การโทรหลอก
2 เลือก ใช้เสียงการโทรหลอก → บันทึกเสียง
3 เลือก เพื่อเริ่มการบันทึก
4 อัดเสียงพูดผ่านไมโครโฟน
ระหว่างการบันทึก ให้เลือก เพื่อหยุดและเลือก
เพื่อกลับสู่การบันทึก
5 เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก บันทึก → บันทึก
คุณยังสามารถทำให้การโทรหลอกสมจริงขึ้นได้โดยการแสดง
รูปภาพ ID ของผู้โทรและชื่อหรือหมายเลขของผู้โทร
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → แอพพลิเคชั่น → โทร →
การโทรหลอก
2
3
4
5
6
7
เลือก ชื่อ หรือ หมายเลข
ใส่ชื่อหรือหมายเลข
เลือก รูปภาพผู้โทรหลอก
เลือกฟิลด์รูปภาพ → ทางเลือก
เพิ่มรูปภาพโดยการเลือกจากแฟ้มภาพหรือถ่ายภาพใหม่
เลือก กลับ → บันทึก
การใช้โหมดกำหนดเบอร์โทรออก (FDN)
ในโหมด FDN อุปกรณ์ของคุณจะจำกัดการโทรออก
ยกเว้นหมายเลขที่จัดเก็บไว้ใน SIM หรือ USIM การ์ด ก่อนอื่น
คุณต้องตั้งค่ารายการ FDN ในสมุดโทรศัพท์เพื่อใช้โหมด FDN
เมื่อต้องการใช้งานโหมด FDN
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → ระบบป้องกัน →
โหมดกำหนดการโทรออก
2 ใส่ PIN2 ที่มากับ SIM หรือ USIM การ์ด แล้วเลือก เรียบร้อย
การสื่อสาร 43
การกำหนดการโอนสาย
การโอนสายคือคุณสมบัติเครือข่ายที่จะโอนสายเรียกเข้าไปยัง
หมายเลขที่คุณระบุ คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้แยกกันได้
สำหรับหลายๆ สถานการณ์เมื่อคุณไม่สามารถรับสายได้ เช่น
เมื่อคุณใช้สายโทรศัพท์อยู่แล้ว หรือเมื่อคุณอยู่นอกพื้นที่บริการ
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → แอพพลิเคชั่น → โทร →
การโทรปกติ หรือ การโทรวีดีโอ → การโอนสาย
2 เลือกเงื่อนไข
3 เลือก โอนสายไปยัง → รายชื่อ เพื่อเพิ่มรายชื่อหรือ
ไปที่หมายเลขอื่น เพื่อใส่หมายเลขที่จะโอนสายไป
4 เลือก ทำงาน
การตั้งค่าของคุณจะถูกส่งไปยังเครือข่าย
44 การสื่อสาร
การกำหนดการระงับการโทร
การระงับการโทรเป็นคุณสมบัติเครือข่ายในการจำกัดการโทร
บางชนิดหรือในการป้องกันมิให้ผู้อื่นโทรออกโดยใช้อุปกรณ์ของคุณ
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → แอพพลิเคชั่น → โทร →
การโทรปกติ หรือ การโทรวีดีโอ → การระงับการโทร
2 เลือกประเภทการโทรที่จะจำกัดการโทร
3 เลือก ทำงาน
4 ใส่รหัสผ่านการระงับการโทร แล้วเลือก เรียบร้อย
การตั้งค่าของคุณจะถูกส่งไปยังเครือข่าย
การกำหนดการรอสาย
การรอสายคือคุณสมบัติเครือข่ายที่จะแจ้งเตือนคุณเมื่อมีสายเข้า
ขณะที่คุณกำลังสนทนาอยู่กับสายก่อนหน้า คุณสมบัตินี้จะสามารถ
ใช้ได้กับการโทรปกติเท่านั้น
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → แอพพลิเคชั่น → โทร →
การโทรปกติ → การรับสายซ้อน
2 เลือก ทำงาน
การตั้งค่าของคุณจะถูกส่งไปยังเครือข่าย
บันทึกล่าสุด
รู้วิธีการดูและจัดการบันทึกข้อมูลการโทรออก การรับสาย
หรือเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย รวมถึงข้อความที่คุณส่งหรือได้รับ
›› การดูบันทึกข้อมูลการใช้และการส่งข้อความ
คุณสามารถดูบันทึกข้อมูลการโทรและข้อความที่จำแนก
ตามประเภทได้
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก บันทึกล่าสุด
2 เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกประเภทบันทึกข้อมูลการใช้
ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ
จากบันทึกข้อมูลการใช้และการส่งข้อความ คุณสามารถ
โทรออกหรือส่งข้อความไปยังรายชื่อได้โดยตรงโดยการตวัด
รายชื่อไปทางซ้ายหรือขวาอย่างรวดเร็ว
3 เลือกบันทึกข้อมูลเพื่อดูรายละเอียด
จากมุมมองรายละเอียด คุณสามารถโทรออก
ส่งข้อความไปยังหมายเลข หรือเพิ่มหมายเลขไว้ใน
สมุดโทรศัพท์หรือรายการปฏิเสธได้
การสื่อสาร 45
›› การดูตัวจัดการบันทึก
จากตัวจัดการบันทึก คุณสามารถตรวจสอบจำนวนข้อมูล หรือ
จำนวนข้อความที่ส่งหรือได้รับ รวมถึงค่าโทรและระยะเวลา
การโทรได้
→
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก บันทึกล่าสุด →
จัดการบันทึกล่าสุด
2 เลือกทางเลือกที่คุณต้องการ
ทางเลือก
ฟังก์ชั่น
ดูข้อมูลระยะเวลาการใช้โทรศัพท์ของ
คุณ เช่น ระยะเวลาที่ใช้โทรศัพท์
ช่วงเวลาโทร
ครั้งล่าสุด และระยะเวลาที่ใช้โทรศัพท์
ทั้งหมด
เครื่องนับข้อความ ดูจำนวนข้อความที่คุณส่งหรือได้รับ
ตัวนับอีเมล์
ดูจำนวนอีเมล์ที่คุณส่งหรือได้รับ
46 การสื่อสาร
ทางเลือก
ค่าโทร
ฟังก์ชั่น
ดูบันทึกข้อมูลค่าโทรของคุณ เช่น
ค่าโทรล่าสุดและค่าโทรรวม
และคุณยังสามารถกำหนดสกุลเงิน
และราคาต่อหน่วย หรือจำกัดค่าโทร
เพื่อจำกัดการโทรตามแผนการโทร
ของคุณ ตัวนับค่าโทรอาจไม่สามารถ
ใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ SIM หรือ
USIM การ์ดของคุณ
คุณสามารถตั้งค่าบันทึกข้อมูลใหม่ในตัวจัดการบันทึกได้
จากหน้าจอแต่ละหน้าจอ ให้เลือก ตั้งค่าใหม่
ข้อความ
รู้วิธีการเขียนและส่งข้อความ (SMS) หรือข้อความมัลติมีเดีย
(MMS) รวมถึงดูหรือจัดการข้อความต่างๆ ที่คุณส่งหรือได้รับ
คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการส่งหรือ
รับข้อความ เมื่ออยู่นอกพื้นที่ให้บริการ
ของคุณ หากต้องการทราบรายละเอียด
โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
›› การส่งข้อความ SMS
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → เขียน
2 เลือก รายชื่อ
คุณสามารถใส่หมายเลขได้เอง หรือเลือกจากบันทึกหรือ
กลุ่มรายชื่อ ด้วยการเลือกทางเลือกอื่น
3 เลือกกล่องทำเครื่องหมายที่ติดกับรายชื่อ แล้วเลือก เพิ่ม
4 เลือกฟิลด์ใส่ข้อความและใส่ข้อความ SMS ของคุณ
5 เลือก ส่ง เพื่อส่งข้อความ
• หากคุณยังไม่ต้องการส่งข้อความทันที คุณสามารถบันทึก
ในแฟ้มข้อความร่างเพื่อไว้ใช้ในอนาคต
• หากเกิดข้อผิดพลาดขณะส่งข้อความ ข้อความจะถูกบันทึก
ไว้ในข้อความออก ดังนั้น คุณสามารถลองส่งใหม่
อีกครั้งในภายหลัง
• เมื่อส่งข้อความเรียบร้อยความ ข้อความจะถูกบันทึกไว้ใน
ข้อความที่ส่งแล้ว
การสื่อสาร 47
›› การตั้งค่ารายการ MMS
เมื่อต้องการส่งและรับข้อความ MMS คุณต้องเปิดใช้รูปแบบ
การเชื่อมต่อเพื่อเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ MMS นอกจากรูปแบบที่
ตั้งค่าไว้แล้วโดยผู้ให้บริการของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มรูปแบบ
การเชื่อมต่อของคุณเองได้
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ →
เครือข่าย → การเชื่อมต่อ → ใช่
2 เลือก สร้าง
3 กำหนดพารามิเตอร์เองสำหรับรูปแบบการเชื่อมต่อ
ทางเลือก
ฟังก์ชั่น
กำหนดชื่อ
ใส่ชื่อให้กับรูปแบบ
ชื่อแอคเซส
ใส่ชื่อแอคเซสพอยท์
ชนิดการอนุญาต
เลือกชนิดการอนุญาต
ID ผู้ใช้
ใส่ชื่อผู้ใช้ของคุณ
48 การสื่อสาร
ทางเลือก
รหัสผ่าน
โปรโตคอล
หน้าหลัก URL
Proxy แอดเดรส
ฟังก์ชั่น
ใส่รหัสผ่านของคุณ
เลือกโปรโตคอลเครือข่าย
ใส่ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ MMS
ใส่ที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์ Proxy
ใส่ระยะเวลาที่อุปกรณ์จะรอการ
เวลาที่ใช้ (วินาที)
ตอบรับจากเครือข่าย
IP และ DNS
การตั้งค่าแอดวานซด์ กำหนด
แอดเดรสและทราฟฟิกคลาส
4 เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก บันทึก
→ การตั้งค่า →
5 ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ →
ข้อความ MMS → รายการข้อความ MMS
6 เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อ → กำหนด
›› การส่งข้อความ MMS
1
2
3
4
5
6
ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → เขียน
เลือก รายชื่อ
คุณสามารถใส่หมายเลขหรือที่อยู่อีเมล์ได้เอง หรือเลือกจาก
บันทึกข้อมูลการใช้หรือกลุ่ม ด้วยการเลือกทางเลือกอื่น
เลือกกล่องทำเครื่องหมายที่ติดกับรายชื่อ แล้วเลือก เพิ่ม
เมื่อคุณใส่ที่อยู่อีเมล์ อุปกรณ์จะถามว่าคุณต้องการส่ง ข้อความ
MMS หรือไม่ เลือก ตกลง เพื่อยืนยัน
เลือกฟิลด์ใส่ข้อความและใส่ข้อความ SMS ของคุณ
เลือก
แล้วแนบไฟล์
คุณสามารถเลือกไฟล์ได้จากรายการไฟล์ ถ่ายภาพ
หรือบันทึกเสียง
เลือก ส่ง เพื่อส่งข้อความ
›› การดูข้อความ SMS และข้อความ MMS
ข้อความที่คุณได้รับ ส่งออก หรือบันทึกไว้จะถูกจัดเรียงไว้ในแฟ้ม
ข้อความต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ
• ข้อความเข้า: ข้อความที่ได้รับ
• ข้อความที่ส่ง: ข้อความที่ส่งแล้ว
• ข้อความออก: ข้อความที่กำลังส่งออกหรือกำลังรอที่จะส่งออก
• ข้อความร่าง: ข้อความที่คุณบันทึกไว้ใช้ในภายหลัง
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ และเลือกการสนทนา
โดยค่าพื้นฐาน ข้อความของคุณจะถูกจัดกลุ่มโดยเรียงตาม
รายชื่อเหมือนกับโปรแกรมสนทนา เมื่อต้องการเปลี่ยน
→ แสดงแฟ้ม
โหมดแสดง ให้เลือก
เลื
อ
กข้
อ
ความ
SMS
หรื
อ
ข้
อ
ความ
MMS
2
การสื่อสาร 49
จากรายการข้อความ ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้
→
• เมื่อต้องการดูข้อความในการสนทนา ให้เลือก
แสดงการสนทนา
→ ลบ
• เมื่อต้องการลบข้อความ ให้เลือก
→ ค้นหา
• เมื่อต้องการค้นหาข้อความที่ต้องการ เลือก
• เมื่อต้องการย้ายข้อความไปเก็บในแฟ้มที่สร้าง ให้เลือก
→ ย้ายไปยังแฟ้มส่วนตัว จากรายการข้อความ
• เมื่อต้องการดูข้อความที่ตั้งไว้หรือเข้าใช้แฟ้มที่คุณสร้างขึ้น
→ แฟ้มส่วนตัว
ให้เลือก
• เมื่อต้องการรับข้อความจากทุกช่องสัญญา
→
ณ หรือช่องสัญญาณของฉัน ให้เลือก
ข้อความเครือข่าย
→
• เมื่อต้องการดูข้อความในข้อความขยะ ให้เลือก
ข้อความขยะ
50 การสื่อสาร
• เมื่อต้องการจัดเรียงข้อความตามต้องการ
→
ให้เลือก
แสดงรายการโดย
→ แบ็กอัพข้อความ
• เมื่อต้องการสำรองข้อมูลข้อความ
→
• เมื่อต้องการปรับการตั้งค่าข้อความ ให้เลือก
การตั้งค่า
›› การฟังข้อความเสียง
หากคุณกำหนดให้โอนเบอร์ที่ไม่ได้รับสายไปยังศูนย์ฝากข้อความ
เสียง ผู้โทรจะฝากข้อความเสียงเมื่อคุณไม่ได้รับสายเรียกเข้า
เมื่อต้องการเข้าไปที่กล่องข้อความเสียงเข้าและฟังข้อความเสียง
1 ในโหมดปกติ ให้เลือก ปุ่มกด แล้วสัมผัสและกด 1 ค้างไว้
2 ปฏิบัติตามคำแนะนำจากศูนย์ฝากข้อความเสียง
คุณต้องบันทึกหมายเลขของศูนย์ฝากข้อความเสียงก่อนจะ
เข้าสู่ศูนย์ดังกล่าว ผู้ให้บริการของคุณสามารถให้หมายเลข
กับคุณได้
›› การใช้ข้อความที่ตั้งไว้
รู้วิธีการสร้างและใช้ข้อความ SMS และ MMS ที่ตั้งไว้ เพื่อให้สร้าง
ข้อความใหม่ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
การสร้างข้อความที่ตั้งไว้
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ
→ แฟ้มส่วนตัว → ข้อความที่ตั้งไว้ → สร้าง
2 เลือก
3 ใส่ข้อความของคุณ แล้วเลือก บันทึก
คุณสามารถใส่ข้อความที่ตั้งไว้ในฟิลด์ข้อความได้
ในขณะที่สร้างข้อความ SMS, MMS หรืออีเมล์โดยใช้ทางเลือก
แทรกข้อความ
การสร้างข้อความ MMS ที่ตั้งไว้
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ
→ แฟ้มส่วนตัว → MMS การ์ด → สร้าง
2 เลือก
3 สร้างข้อความ MMS พร้อมกับตั้งชื่อเรื่องและใส่ไฟล์แนบที่
ต้องการเพื่อใช้เป็นข้อความที่ตั้งไว้ของคุณ ► หน้า 49
4 เลือก บันทึก
คุณสามารถใช้ข้อความ MMS ที่ตั้งไว้ในการสร้างข้อความ MMS
ใหม่ได้ทันที จากรายการ MMS การ์ด ให้สัมผัสและกดข้อความที่
ตั้งไว้ค้างไว้ แล้วเลือก ส่ง ข้อความที่ตั้งไว้ของคุณจะเปิดขึ้นมาเป็น
ข้อความ MMS ใหม่
›› การสร้างแฟ้มเพื่อจัดการข้อความ
รู้วิธีการสร้างแฟ้มเพื่อจัดการข้อความของคุณตามความต้องการ
และความจำเป็นของคุณ
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ
→ แฟ้มส่วนตัว → สร้าง
2 เลือก
การสื่อสาร 51
3 ใส่ชื่อแฟ้มใหม่ แล้วเลือก เรียบร้อย
คุณสามารถย้ายข้อความสำคัญๆ ของคุณออกจากข้อความเข้าหรือ
ข้อความที่ส่งแล้วไปยังแฟ้มที่กำหนดเองได้ เพื่อให้จัดการได้ง่ายขึ้น
หรือช่วยป้องกันการลบทิ้งโดยไม่ได้ตั้งใจ
อีเมล์
รู้จักวิธีเขียนและส่งข้อความอีเมล์
รวมถึงดูหรือจัดการข้อความต่างๆ ที่คุณส่งหรือได้รับ
›› การตั้งค่าอีเมล์แอคเคาท์และรูปแบบ
นอกจากอีเมล์แอคเคาท์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วโดยผู้ให้บริการ
ของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มอีเมล์แอคเคาท์ส่วนบุคคลของคุณ
ได้อีกด้วย และเพิ่มรูปแบบการเชื่อมต่อสำหรับการใช้บริการอีเมล์
ได้อีกด้วย
52 การสื่อสาร
การตั้งค่าอีเมล์แอคเคาท์
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก อีเมล์ → อื่นๆ
เมื่อต้องการตั้งค่าแอคเคาท์ให้กับบริการอีเมล์ที่ต้องการ
ให้เลือกชื่อบริการ
2 กำหนดการตั้งค่าให้กับแอคเคาท์เองโดยปฏิบัติตามหน้าจอ
ต่อไปนี้
ทางเลือก
ฟังก์ชั่น
ใส่ชื่อสำหรับแอคเคาท์ ทางเลือกนี้
ชื่อแอคเคาท์
ใช้สำหรับการตั้งค่าอีเมล์แอคเคาท์
ใหม่เท่านั้น
อีเมล์แอดเดรส
ใส่อีเมล์แอดเดรสของคุณ
ชื่อผู้ใช้
ใส่ชื่อผู้ใช้ของแอคเคาท์
รหัสผ่าน
ใส่รหัสผ่านของแอคเคาท์
ทางเลือก
ฟังก์ชั่น
ใส่ที่อยู่ของ SMTP เซิร์ฟเวอร์
SMTP เซิร์ฟเวอร์
(เซิร์ฟเวอร์การส่ง)
ใส่หมายเลขพอร์ตของ SMTP
พอร์ต SMTP
เซิร์ฟเวอร์
อกโปรโตคอลความปลอดภัยของ
การเชื่อมต่อปลอดภัย เลื
SMTP เซิร์ฟเวอร์
อกชนิดของเซิร์ฟเวอร์การรับ
ชนิดเซิร์ฟเวอร์การรับ เลื
(POP3 หรือ IMAP4)
POP3 เซิร์ฟเวอร์/
ใส่ที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์การรับ
IMAP4 เซิร์ฟเวอร์
พอร์ต POP3/
ใส่หมายเลขพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์
IMAP4 พอร์ต
การรับ
อกโปรโตคอลความปลอดภัยของ
การเชื่อมต่อปลอดภัย เลื
เซิร์ฟเวอร์การรับ
การเลือกรายการอีเมล์
1 ในโหมดเมนู เลือก อีเมล์ →
รายการอีเมล์
2 เลือกรายการและเลือก กำหนด
→
การตั้งค่า →
›› การส่งข้อความอีเมล์
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก อีเมล์ → แอคเคาท์ → เขียน
คุณสามารถเลือก แอคเคาท์ เพื่อดูแอคเคาท์อื่นๆ
2 เลือก รายชื่อ
คุณสามารถใส่ที่อยู่อีเมล์ได้เอง หรือเลือกจากบันทึกข้อมูล
การใช้หรือกลุ่ม ด้วยการเลือกทางเลือกอื่น
3 เลือกกล่องทำเครื่องหมายที่ติดกับรายชื่อ แล้วเลือก เพิ่ม
4 เลือกฟิลด์สำเนาถึง/สำเนาซ่อนถึงเพื่อเพิ่มผู้รับเพิ่มเติม
5 เลือกฟิลด์ชื่อเรื่องแล้วใส่ชื่อเรื่อง
การสื่อสาร 53
6 เลือกฟิลด์ใส่ข้อความเพื่อใส่ข้อความอีเมล์ของคุณ
→ แนบรายการ และแนบไฟล์
7 เลือก
คุณสามารถเลือกไฟล์ได้จากรายการไฟล์หรือจับภาพถ่าย
วีดีโอ หรือคลิปเสียง
8 เลือก ส่ง เพื่อส่งข้อความ
›› การดูข้อความอีเมล์
1
2
3
4
5
ในโหมดเมนู ให้เลือก อีเมล์ → แอคเคาท์
เลื่อนไปที่ข้อความเข้า
→ ดาวน์โหลด
เลือก
เลือกอีเมล์หรือเฮดเดอร์
หากคุณเลือกเฮดเดอร์แล้ว ให้เลือก เรียก
เพื่อดูข้อความในอีเมล์
54 การสื่อสาร
›› การซิงโครไนซ์อีเมล์กับ Exchange server
หลังจากกำหนดการตั้งค่าการซิงค์แล้ว คุณสามารถซิงโครไนซ์
อีเมล์ของคุณกับ Exchange Server ได้ เมื่อต้องการกำหนดค่า
Exchange Server
→ การตั้งค่า →
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก อีเมล์ →
อีเมล์แอคเคาท์ → ใหม่ → Exchange ActiveSync
2 กำหนดการตั้งค่าให้กับ Exchange Server เอง
โดยปฏิบัติตามหน้าจอต่อไปนี้
ทางเลือก
ฟังก์ชั่น
อีเมล์แอดเดรสสำหรับ Exchange
อีเมล์แอดเดรส ใส่
Server
ชื่อผู้ใช้
ใส่ชื่อผู้ใช้สำหรับ Exchange Server
รหัสผ่าน
ใส่รหัสผ่านสำหรับ Exchange Server
ทางเลือก
โดเมน
เซิร์ฟเวอร์ URL
ใช้ SSL
ฟังก์ชั่น
ใส่โดเมนของอีเมล์แอดเดรสของคุณ
ใส่ URL ของ Exchange Server
กำหนดเพื่อใช้โปรโตคอล SSL (Secure
Sockets Layer) เพื่อเพิ่มระบบป้องกัน
3 หลังจากกำหนดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์แล้ว ให้เลือกจุดถัดไป
เพื่อพิมพ์ข้อมูลที่จะซิงโครไนซ์
สำหรับการซิงโครไนซ์อีเมล์และเหตุการณ์ปฏิทิน
คุณสามารถกำหนดช่วงเวลาการซิงค์
4 เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก ปฏิบัติ
เมื่อต้องการซิงโครไนซ์อีเมล์ของคุณ
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก อีเมล์ → แอคเคาท์ Exchange server
→ ดาวน์โหลด
2 เลือก
IM
คุณสามารถใช้ Palringo เพื่อแชทกับเพื่อนฝูงและครอบครัวได้
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก IM
2 ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อลงชื่อเข้าใช้
3 แชทกับเพื่อนฝูงและครอบครัวได้ทันที
อาจมีโปรแกรม Messenger โปรแกรมอื่นจัดไว้ให้ ขึ้นอยู่กับ
ภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
การสื่อสาร 55
Social Hub
ศึกษาการใช้ Social Hub™, โปรแกรมสื่อสารที่รวมอีเมล์,
ข้อความ, instant messages, รายชื่อ หรือข้อมูลปฏิทินเข้าด้วยกัน
โปรดเยี่ยมชม http://socialhub.samsungmobile.com
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก Social Hub
2 ตรวจสอบและใช้เนื้อหาที่ส่งจาก Social Hub
56 การสื่อสาร
เอ็น​เตอร์เท​นเมนต์
• อินเทอร์เฟซของกล้องจะปรากฏเฉพาะในทิศทาง
กล้องถ่ายรูป
• สัมผัสหน้าจอเพื่อซ่อนหรือแสดงไอคอนในช่องดูภาพ
• กล้องจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไม่ใช้กล้องในระยะเวลา
รู้วิธีการจับภาพและแสดงรูปถ่ายและวีดีโอ คุณสามารถถ่ายภาพ
ที่ความละเอียดถึง 2560 x 1920 พิกเซล (5 เมกะพิกเซล)
และวีดีโอที่ความละเอียดถึง 1280 x 720 พิกเซล
รูปถ่ายจะถูกบันทึกในรูปแบบ jpg และวีดีโอจะถูกบันทึกในรูปแบบ
mp4
›› การถ่ายรูป
1 ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็น
แนวนอน
แนวนอนเท่านั้น
ที่กำหนด
• ความจุของความจำอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับซีนหรือ
เงื่อนไขการถ่ายภาพ
3 ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายและปรับแต่งตามต้องการ
1
2
6
3
7
4
8
5
9
เอ็นเตอร์เทนเมนต์ 57
ตัวเลข
1
2
3
4
5
6
ฟังก์ชั่น
ตรวจสอบสถานะและการตั้งค่าของกล้อง
•
: ความละเอียด
•
: ตำแหน่งที่เก็บพื้นฐาน
•
: จำนวนรูปที่คุณสามารถถ่ายได้
(ขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่างของหน่วยความจำ)
สลับเป็นกล้องวีดีโอ
เปลี่ยนโหมดการถ่ายรูป
เปลี่ยนโหมดซีน
เปลี่ยนการตั้งค่ากล้องถ่ายรูป
เปลี่ยนการตั้งค่าแฟลช คุณสามารถเปิดหรือ
ปิดแฟลชได้ด้วยตนเอง หรือตั้งค่ากล้อง
ให้ใช้แฟลชอัตโนมัติเมื่อต้องการ
58 เอ็นเตอร์เทนเมนต์
ตัวเลข
7
8
9
ฟังก์ชั่น
เปลี่ยนโหมดโฟกัส คุณสามารถถ่ายภาพระยะ
ใกล้หรือตั้งค่ากล้องให้โฟกัสที่สิ่งที่ต้องการถ่าย
หรือโฟกัสที่ใบหน้าได้โดยอัตโนมัติ
ปรับความสว่าง เลือก + เพื่อเพิ่มความสว่าง
หรือ - เพื่อลดความสว่าง
ดูรูปภาพหรือวีดีโอล่าสุดที่ถ่าย
4 กดปุ่มระดับเสียงเพื่อซูมเข้าหรือออก
5 สัมผัสและกดบริเวณใดๆ บนหน้าจอตัวอย่างค้างไว้
เพื่อเปลี่ยนโฟกัสกล้อง
6 กด ปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อถ่ายรูป
รูปถ่ายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
หลังจากถ่ายภาพแล้ว ให้เลือก เพื่อดูรูปที่ถ่าย
• เมื่อต้องการดูรูปถ่ายอื่นเพิ่มเติม ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา
หรือเอียงอุปกรณ์ไปทางซ้ายหรือขวา
• เมื่อต้องการซูมเข้า ให้วางนิ้วมือสองนิ้วลงบนหน้าจอ
แล้วแยกนิ้วออก (เลื่อนนิ้วมือเข้าหากันเพื่อซูมออก)
เมื่อต้องการออกจากโหมดซูม ให้เลือก ขนาดจริง
• เมื่อต้องการตั้งรูปภาพเป็นภาพโปรด ให้เลือก
• เมื่อต้องการเริ่มการแสดงสไลด์โดยใช้รูปภาพหรือวีดีโอ ให้เลือก
สัมผัสหน้าจอเพื่อหยุดการแสดงสไลด์
• เมื่อต้องการดูรายละเอียดรูปถ่าย ให้เลือก
• เมื่อต้องการดูภาพย่อของรูปภาพและวิดีโอทั้งหมด ให้เลือก
• เมื่อต้องการลบรูปถ่าย ให้เลือก ลบ → ใช่
• เมื่อต้องการใช้คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมโดยใช้รูปถ่าย
ให้เลือก
และทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งต่อไปนี้:
-- ส่งผ่าน: ส่งรูปถ่ายหรืออื่นๆ ผ่านทางข้อความ MMS อีเมล์
หรือคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ คุณสามารถส่งรูปภาพไปยัง
อุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน DLNAได้โดยการใช้ AllShare
-- อัพโหลด: โพสต์รูปถ่ายไปยังเว็บไซต์ชุมชุนหรือบล๊อก
-- ตั้งเป็น: ตั้งค่ารูปถ่ายเป็นวอลเปเปอร์หรือรูปภาพ ID
ผู้โทรของรายชื่อ
-- แก้ไขแท็ก: เพิ่มหรือแก้ไขแท็กเพื่อแบ่งหมวดหมู่รูปถ่าย
-- แก้ไข: แก้ไขรูปถ่าย ► หน้า 71
-- พิมพ์ผ่านบลูทูธ: พิมพ์รูปถ่ายโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ
-- สร้างภาพยนตร์: สร้างไฟล์วิดีโอ ► หน้า 73
เอ็นเตอร์เทนเมนต์ 59
›› การถ่ายภาพโดยใช้ทางเลือกที่ตั้งไว้สำหรับ
ซีนต่างๆ
กล้องของคุณจะมีการตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับซีนต่างๆ
คุณสามารถเลือกโหมดที่เหมาะสมกับเงื่อนไขการถ่ายภาพและวัตถุ
ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณถ่ายภาพตอนกลางคืน ให้เลือกโหมดกลางคืน
ที่ใช้การรับแสงเป็นเวลานาน เมื่อคุณถ่ายภาพบุคคลที่มีฉากหลัง
จ้า ให้เลือกโหมดปรับแสงจ้าเพื่อลดความเข้มของสีระหว่างบริเวณ
ที่แสงจ้าและแสงทึบ
1 ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็น
แนวนอน
→ ซีน →
3 เลือก
60 เอ็นเตอร์เทนเมนต์
4 ปรับแต่งตามที่จำเป็น
5 กด ปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อถ่ายรูป
›› การจับภาพถ่ายแบบสวยงาม
คุณสามารถซ่อนข้อบกพร่องของใบหน้าโดยใช้โหมดภาพถ่าย
แบบสวยงาม
1 ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็น
แนวนอน
3 เลือก → บิวตี้
4 ปรับแต่งตามที่จำเป็น
5 กด ปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อถ่ายรูป
›› การถ่ายภาพในโหมดสไมล์ชอท
กล้องของคุณสามารถจดจำใบหน้าของบุคคลและช่วยให้คุณ
ถ่ายภาพรอยยิ้มของบุคคลเหล่านั้นได้
1 ในโหมดปกติ กดปุ่มกล้องเพื่อเปิดกล้อง
2 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็น
แนวนอน
3 เลือก → สไมล์ชอท
4 ปรับแต่งตามที่จำเป็น
5 กดปุ่มกล้องถ่ายรูป
ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่าย อุปกรณ์ของคุณจะจดจำ
บุคคลในภาพแล้วตรวจจับรอยยิ้ม เมื่อบุคคลดังกล่าวยิ้ม
อุปกรณ์จะถ่ายรูปโดยอัตโนมัติ
›› การถ่ายภาพต่อเนื่อง
คุณสามารถถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหวแบบต่อเนื่องได้
อย่างง่ายดาย ซึ่งจะมีประโยชน์เมื่อคุณกำลังถ่ายภาพเด็กวิ่งเล่น
หรือกิจกรรมกีฬา
1 ในโหมดปกติ กดปุ่มกล้องเพื่อเปิดกล้อง
2 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็น
แนวนอน
3 เลือก → ชอทต่อเนื่อง
4 ปรับแต่งตามที่จำเป็น
5 กดปุ่มกล้องถ่ายรูปค้างไว้ กล้องจะถ่ายภาพต่อไปจนกระทั่งคุณ
ปล่อยปุ่มกล้องถ่ายรูป
เอ็นเตอร์เทนเมนต์ 61
›› การถ่ายภาพแบบพานอราม่า
คุณสามารถถ่ายภาพแบบพานอราม่าในมุมกว้างโดยใช้โหมด
ถ่ายรูปแบบพานอราม่า โหมดนี้จะเหมาะกับการถ่ายภาพทิวทัศน์
1 ในโหมดปกติ กดปุ่มกล้องเพื่อเปิดกล้อง
2 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็น
แนวนอน
3 เลือก → พานอราม่า
4 เลือกทิศทาง
5 ปรับแต่งตามที่จำเป็น
6 กดปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อถ่ายรูปแรก
7 ค่อยๆ เลื่อนอุปกรณ์ไปในทิศทางที่คุณเลือก และจัดเฟรม
สีเขียวให้ตรงกับช่องมองภาพ
เมื่อคุณจัดเฟรมสีเขียวให้ตรงกับช่องมองภาพแล้ว
กล้องจะถ่ายภาพถัดไปโดยอัตโนมัติ
62 เอ็นเตอร์เทนเมนต์
8 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 7 เพื่อถ่ายรูปแบบพานอราม่าให้สมบูรณ์
9 เลือก เพื่อบันทึกภาพพานอราม่า
›› การจับถ่ายภาพแบบวินเทจ
คุณสามารถถ่ายภาพในความรู้สึกแบบวินเทจได้โดยใช้ฟิลเตอร์สี
1 ในโหมดปกติ กดปุ่มกล้องเพื่อเปิดกล้อง
2 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็น
แนวนอน
3 เลือก → วินเทจ
4 เลือก → โทนสี
5 ปรับแต่งตามที่จำเป็น
6 กดปุ่มกล้องถ่ายรูป
›› การกำหนดค่ากล้องถ่ายรูปด้วยตนเอง
ก่อนที่จะถ่ายภาพ ให้เลือก → เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้
ทางเลือก
ฟังก์ชั่น
ดใช้งานการมองเห็นกลางแจ้ง
การมองเห็นกลางแจ้ง เปิ
เพื่อเลือกสภาพแสงที่เหมาะสม
เลือกระยะเวลาเลื่อนก่อนที่กล้องจะ
การตั้งเวลา
ทำการถ่ายภาพ
ความละเอียด
เปลี่ยนทางเลือกของความละเอียด
สมดุลสีขาว
ปรับสมดุลสีตามสภาพแสง
ใช้เอฟเฟ็คส์พิเศษ เช่น โทนซีเปีย
เอฟเฟ็คส์
หรือขาวดำ
ปรับความไวของเซ็นเซอร์
ISO
กล้องถ่ายรูป
เครื่องวัดแสง
เลือกชนิดของการวัดแสง
ทางเลือก
ระบบป้องการสั่นไหว
ปรับ​ความ​คม​ชัด​
อัตโนมัติ
ตรวจการกระพริบตา
คุณภาพรูปภาพ
ปรับแต่ง
ฟังก์ชั่น
ลดปัญหาภาพเบลอที่เกิดจากการสั่น
หรือการเคลื่อนไหวของอุปกรณ์
ปรับความคมชัดระหว่างสิ่งที่จะถ่าย
และพื้นหลังโดยอัตโนมัติ
ตั้งกล้องถ่ายรูปเพื่อตรวจจับ
การหลับตา
กำหนดระดับคุณภาพของรูปถ่าย
ปรับแต่งความเข้ม สี และความคมชัด
ก่อนที่จะถ่ายภาพ ให้เลือก → เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าต่อไปนี้
การตั้งค่า
ฟังก์ชั่น
ไกด์ไลน์
แสดงคำแนะนำบนหน้าจอตัวอย่าง
แสดง
ตั้งกล้องถ่ายรูปเพื่อแสดงภาพที่ถ่ายไว้
เอ็นเตอร์เทนเมนต์ 63
การตั้งค่า
การเชื่อมต่อ
GPS
ฟังก์ชั่น
ตั้งค่ากล้องถ่ายรูปเพื่อให้รวมข้อมูลตำแหน่ง
ไว้ในภาพของคุณ
เพื่อให้ใช้สัญญาณ GPS ได้ดี ให้
หลีกเลี่ยงการถ่ายรูปในตำแหน่ง
ที่อาจมีอุปสรรคขัดขวางสัญญาณ
เช่น ตำแหน่งระหว่างอาคาร
พื้นที่ระดับต่ำกว่าน้ำทะเล
หรือสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย
คุณสามารถเลือกกำหนด
การตั้งค่าการเชื่อมต่อ GPS
เองได้เพื่อให้สามารถรับสัญญาณ
GPS ได้ดียิ่งขึ้น ► หน้า 125
64 เอ็นเตอร์เทนเมนต์
การตั้งค่า
เสียงชัตเตอร์
ที่เก็บ
ตั้งค่าใหม่
ฟังก์ชั่น
กำหนดให้ปุ่มชัตเตอร์กล้องถ่ายรูปมีเสียง
เมื่อจับภาพ
เลือกตำแหน่งความจำสำหรับจัดเก็บภาพ
ที่ถ่ายไว้
ตั้งค่าเมนูและทางเลือกการถ่ายรูปใหม่
›› การบันทึกวีดีโอ
1 ในโหมดปกติ กดปุ่มกล้องเพื่อเปิดกล้อง
2 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็น
แนวนอน
3 เลือก เพื่อเปลี่ยนเป็นกล้องวีดีโอ
4 ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายและปรับแต่งตามต้องการ
1
2
5
3
6
4
ตัวเลข
1
2
ตัวเลข
3
4
7
ฟังก์ชั่น
ตรวจสอบสถานะและการตั้งค่าของกล้องวีดีโอ
•
: ความละเอียด
• : ตำแหน่งที่เก็บพื้นฐาน
•
: ความยาวของ
ภาพถ่ายวีดีโอที่สามารถบันทึกได้
(ขึ้นอยู่กับขนาดหน่วยความจำ)
สลับเป็นกล้องถ่ายรูป
5
6
7
ฟังก์ชั่น
เปลี่ยนโหมดการบันทึก (สำหรับการแนบไป
ยังข้อความมัลติมีเดียหรือสำหรับการบันทึก
ตามปกติ)
เปลี่ยนการตั้งค่ากล้องวีดีโอ
เปลี่ยนการตั้งค่าแฟลช คุณสามารถเปิดหรือ
ปิดแฟลชได้ด้วยตนเอง หรือตั้งค่ากล้องให้ใช้
แฟลชอัตโนมัติเมื่อต้องการ
ปรับความสว่าง เลือก + เพื่อเพิ่มความสว่าง
หรือ - เพื่อลดความสว่าง
ดูรูปภาพหรือวีดีโอล่าสุดที่ถ่าย
5 กดปุ่มระดับเสียงเพื่อซูมเข้าหรือออก
6 กดปุม่ กล้องถ่ายรูปเพื่อเริ่มการบันทึก
เอ็นเตอร์เทนเมนต์ 65
7 เลือก หรือกดปุ่มกล้องเพื่อหยุดการบันทึกภาพ
วีดีโอจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
กล้องวีดีโออาจไม่สามารถบันทึกวีดีโอได้อย่างเหมาะสมเมื่อ
ใช้การ์ดความจำที่มีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลต่ำ
หลังจากบันทึกวีดีโอแล้ว ให้เลือก เพื่อดูวีดีโอที่ถ่ายไว้
• เมื่อต้องการดูวีดีโออื่นเพิ่มเติม ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาหรือ
เอียงอุปกรณ์ไปทางซ้ายหรือขวา
• เมื่อต้องการเล่นวีดีโอ ให้เลือก
ตรงกลางหน้าจอ
• เมื่อต้องการตั้งรูปภาพเป็นภาพโปรด ให้เลือก
• เมื่อต้องการเริ่มการแสดงสไลด์โดยใช้รูปภาพหรือวีดีโอ ให้เลือก
สัมผัสหน้าจอเพื่อหยุดการแสดงสไลด์
• เมื่อต้องการดูรายละเอียดวีดีโอ ให้เลือก
• เมื่อต้องการดูภาพย่อของรูปภาพและวิดีโอทั้งหมด ให้เลือก
66 เอ็นเตอร์เทนเมนต์
• เมื่อต้องการลบวีดีโอ
ให้เลือก ลบ → ใช่
ให้เลือก
และเลือก
ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งต่อไปนี้:
-- ส่งผ่าน: ส่งวีดีโอหรืออื่นๆ ผ่านทางข้อความ MMS อีเมล์
หรือคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ คุณสามารถส่งวิดีโอไปยัง
อุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน DLNAได้โดยการใช้ AllShare
-- อัพโหลด: โพสต์วีดีโอไปยังเว็บไซต์ชุมชุนหรือบล๊อก
-- แก้ไขแท็ก: เพิ่มหรือแก้ไขแท็กเพื่อแบ่งหมวดหมู่รูปถ่าย
-- แก้ไข: แก้ไขวิดีโอ ► หน้า 71
• เมื่อต้องการใช้คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม
›› จับภาพวิดีโอแบบเคลื่อนไหวช้า
1 ในโหมดปกติ กดปุ่มกล้องเพื่อเปิดกล้อง
2 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็น
แนวนอน
3 เลือก เพื่อเปลี่ยนเป็นกล้องวีดีโอ
4 เลือก → เคลื่อนไหวช้า
5 กดปุม่ กล้องถ่ายรูปเพื่อเริ่มการบันทึก
6 เลือก หรือกดปุ่มกล้องเพื่อหยุดการบันทึกภาพ
›› การกำหนดค่ากล้องวีดีโอด้วยตนเอง
ก่อนที่จะจับภาพวีดีโอ ให้เลือก →
เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้
ทางเลือก
ฟังก์ชั่น
ดใช้งานการมองเห็นกลางแจ้งเพื่อ
การมองเห็นกลางแจ้ง เปิ
เลือกสภาพแสงที่เหมาะสม
เลือกระยะเวลาเลื่อนก่อนที่กล้องจะ
การตั้งเวลา
เริ่มบันทึกวีดีโอ
ความละเอียด
เปลี่ยนทางเลือกของความละเอียด
สมดุลสีขาว
ปรับสมดุลสีตามสภาพแสง
ทางเลือก
เอฟเฟ็คส์
คุณภาพวีดีโอ
ปรับแต่ง
ฟังก์ชั่น
ใช้เอฟเฟ็คส์พิเศษ เช่น โทนซีเปีย
หรือขาวดำ
กำหนดระดับคุณภาพวีดีโอของคุณ
ปรับแต่งความเข้ม สี และความคมชัด
ก่อนที่จะจับภาพวีดีโอ ให้เลือก →
เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าต่อไปนี้
การตั้งค่า
ฟังก์ชั่น
ไกด์ไลน์
แสดงคำแนะนำบนหน้าจอตัวอย่าง
การบันทึกเสียง
เปิดหรือปิดเสียง
เลือกตำแหน่งความจำสำหรับจัดเก็บภาพ
ที่เก็บ
วีดีโอที่บันทึกไว้
ตั้งค่าใหม่
ตั้งค่าเมนูและทางเลือกการบันทึกใหม่
เอ็นเตอร์เทนเมนต์ 67
เครื่องเล่นวีดีโอ
รู้จักการใช้เครื่องเล่นวีดีโอในการเล่นวีดีโอประเภทต่างๆ เครื่องเล่น
วีดีโอรองรับรูปแบบไฟล์ต่อไปนี้: mp4, 3gp, wmv, asf, avi, mkv
และ divx
เมื่อต้องการเล่นไฟล์วีดีโอ DivX คุณต้องลงทะเบียน
อุปกรณ์ของคุณในเว็บไซต์ DivX ก่อน ในโหมดเมนู
ให้เลือก การตั้งค่า → เกี่ยวกับโทรศัพท์ → DivX(R) VOD
→ ลงทะเบียน เพื่อตรวจสอบรหัสการลงทะเบียนของคุณ
แล้วไปที่ http://vod.divx.com เพื่อทำการลงทะเบียน
ให้เสร็จสมบูรณ์
›› การเล่นวีดีโอ
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก เครื่องเล่นวีดีโอ
2 เลือกวีดีโอที่จะเล่น
68 เอ็นเตอร์เทนเมนต์
3 ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้
1
ตัวเลข
1
2
3
2
5
3
4
6
ฟังก์ชั่น
เปิดใช้งานระบบเสียงเซอร์ราวด์ 5.1
ช่องเมื่อเสียบเฮดเซ็ท
เลื่อนไปยังจุดใดๆ ในไฟล์โดยการลากแถบ
เลื่อนไปยังไฟล์ก่อนหน้า ค้นหาย้อนกลับไปในไฟล์
(สัมผัสและกดค้างไว้)
ตัวเลข
4
5
6
ฟังก์ชั่น
เปลี่ยนอัตราส่วนของหน้าจอวีดีโอ
พักการเล่น เลือก เพื่อกลับสู่การเล่น
เลื่อนไปยังไฟล์ถัดไป ค้นหาไปข้างหน้าในไฟล์
(สัมผัสและกดค้างไว้)
›› การกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงของคุณเอง
ระหว่างเรียกดูภาพวีดิโอที่ถ่าย ให้เลือก
เพื่อเข้าสู่การ
ตั้งค่าดังต่อไปนี้
ทางเลือก
ฟังก์ชั่น
เปิดแสดงคำบรรยายในวีดิโอ ทางเลือก
นี้จะแสดงขึ้นมาเฉพาะเมื่อมีไฟล์
เปิดคำบรรยาย
คำบรรยายเท่านั้น ฟอร์แม็ตไฟล์ที่รองรับ
ได้แก่ srt และ smi
ทางเลือก
ความสว่าง
ฟังก์ชั่น
การปรับความสว่างของวีดีโอ
งวีดีโออออกเป็นส่วนๆ เพื่อใช้การตั้งค่า
การค้นหาโมเสก แบ่
ที่แตกต่างกันในแต่ละส่วน
โทนสี
เปลี่ยนโทนสี
เปิดการเล่นซ้ำ
เล่นวิดีโอซ้ำ
ส่งวีดีโอหรืออื่นๆ ผ่านทางข้อความ MMS
อีเมล์ หรือคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ คุณ
ส่งผ่าน
สามารถส่งวิดีโอไปยังอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน
DLNAได้โดยการใช้ AllShare
อัพโหลดไปยังเว็บ โพสต์วีดีโอไปยังเว็บไซต์ชุมชุนหรือบล๊อก
รายละเอียด
ดูรายละเอียดของวีดีโอ
เอ็นเตอร์เทนเมนต์ 69
ค้นหามีเดีย
รู้จักการแสดงรูปภาพและการเล่นวิดีโอที่บันทึกในหน่วยความจำ
โทรศัพท์ของคุณและการ์ดความจำ
›› การดูรูปถ่าย
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ค้นหามีเดีย
เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดแสดง ให้เลือก แสดงตาม→
ทางเลือก
2 เลือกรูปถ่าย (ที่ไม่มีไอคอน) เพื่อดู
ขณะดูรูปถ่าย ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้
• เมื่อต้องการดูรูปถ่ายอื่นเพิ่มเติม ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา
หรือเอียงอุปกรณ์ไปทางซ้ายหรือขวา
70 เอ็นเตอร์เทนเมนต์
• เมื่อต้องการซูมเข้า
ให้วางนิ้วมือสองนิ้วลงบนหน้าจอ
แล้วแยกนิ้วออก (เลื่อนนิ้วมือเข้าหากันเพื่อซูมออก)
เมื่อต้องการออกจากโหมดซูม ให้เลือก ขนาดจริง
• เมื่อต้องการตั้งรูปภาพเป็นภาพโปรด ให้เลือก
• เมื่อต้องการเริ่มการแสดงสไลด์โดยใช้รูปภาพหรือวีดีโอ ให้เลือก
สัมผัสหน้าจอเพื่อหยุดการแสดงสไลด์
• เมื่อต้องการดูรายละเอียดรูปถ่าย ให้เลือก
• เมื่อต้องการลงทะเบียนใบหน้ารูปถ่ายลงในฐานข้อมูล ให้เลือก
เมื่อต้องการเรียงรูปถ่ายตามใบหน้า ให้เลือก ค้นหามีเดีย →
แสดงตาม → บุคคล → ใบหน้า
• เมื่อต้องการลบรูปถ่าย ให้เลือก ลบ → ใช่
• เมื่อต้องการใช้คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมโดยใช้รูปถ่าย
ให้เลือก
และทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งต่อไปนี้:
-- ส่งผ่าน: ส่งรูปถ่ายหรืออื่นๆ ผ่านทางข้อความ MMS อีเมล์
หรือคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ คุณสามารถส่งรูปภาพไปยัง
อุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน DLNAได้โดยการใช้ AllShare
-- อัพโหลด: โพสต์รูปถ่ายไปยังเว็บไซต์ชุมชุนหรือบล๊อก
-- ตั้งเป็น: ตั้งค่ารูปถ่ายเป็นวอลเปเปอร์หรือรูปภาพ ID
ผู้โทรของรายชื่อ
-- แก้ไขแท็ก: เพิ่มหรือแก้ไขแท็กเพื่อแบ่งหมวดหมู่รูปถ่าย
-- แก้ไข: แก้ไขรูปถ่าย ► หน้า 71
-- พิมพ์ผ่านบลูทูธ: พิมพ์รูปถ่ายโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ
-- สร้างภาพยนตร์: สร้างไฟล์วิดีโอ ► หน้า 73
›› การเล่นวีดีโอ
1
2
3
4
ในโหมดเมนู ให้เลือก ค้นหามีเดีย
เลือกวิดีโอ (ที่มีไอคอนเล่น) เพื่อเล่น
เลือก เพื่อเริ่มเล่น
ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มเวอร์ชวลต่อไปนี้ ► หน้า 68
›› การแก้ไขรูปภาพ
แก้ไขรูปภาพและใช้เอฟเฟ็คส์ที่สนุกสนาน
การปรับแต่งรูปภาพ
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ค้นหามีเดีย → รูปภาพ
→ แก้ไข
2 เลือก
เอ็นเตอร์เทนเมนต์ 71
3 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็น
แนวนอน
อินเทอร์เฟซของตัวแก้ไขรูปภาพจะปรากฏเฉพาะ
ในทิศทางแนวนอนเท่านั้น
4 เลือก ปรับแต่ง → ทางเลือกการปรับแต่ง
(ความสว่างและความเข้มหรือสี)
เมื่อต้องการปรับแต่งรูปภาพอัตโนมัติ ให้เลือก ระดับอัตโ...
5 ปรับแต่งรูปภาพตามต้องการ แล้วเลือก ใช้
6 เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก บันทึก
7 เลือกตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น)
8 ใส่ชื่อไฟล์ใหม่สำหรับรูปภาพแล้วเลือก เรียบร้อย
การใช้เอฟเฟ็คส์กับรูปภาพ
1 เปิดรูปภาพที่จะแก้ไข
72 เอ็นเตอร์เทนเมนต์
2 เลือก เอฟเฟ็คส์ → ทางเลือกเอฟเฟ็คส์ (ฟิลเตอร์, สไตล์,
ทำให้โค้ง และเบลอบางส่วน)
3 เลือกใช้เอฟเฟ็คส์ที่แตกต่างกันและเลือก ใช้
หากต้องการใช้เอฟเฟ็คส์เบลอกับพื้นที่บางส่วนของรูปภาพ
ให้เลือก เบลอบาง... เลื่อนหรือปรับขนาดรูปสี่เหลี่ยม
แล้วเลือก ใช้
4 บันทึกรูปภาพที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่
การเปลี่ยนรูปแบบรูปภาพ
1 เปิดรูปภาพที่จะแก้ไข
2 เลือก เปลี่ยนรู... → ทางเลือกการเปลี่ยนรูปแบบ
3 เปลี่ยนรูปแบบรูปภาพได้ตามต้องการ
• เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดรูปภาพ ให้เลื่อนแถบเลื่อนไปยัง
ขนาดที่ต้องการ แล้วเลือก บันทึก
ให้เลือกทิศทาง → ใช้
ให้วาดรูปสี่เหลี่ยมรอบบริเวณ
ที่จะครอบตัด แล้วเลือก ใช้
4 บันทึกรูปภาพที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่
›› การแก้ไขวีิดีโอ
การใส่คุณสมบัติให้กับภาพ
1
2
3
4
• เมื่อต้องการหมุนรูปภาพ
• เมื่อต้องการครอบตัดรูปภาพ
1 เปิดรูปภาพที่จะแก้ไข
2 เลือก ใส่ → ชนิดคุณสมบัติให้กับภาพ
(ข้อความหรือคลิปอาร์ต)
3 ใส่ข้อความและเลือก เรียบร้อย หรือเลือกคุณสมบัติให้กับภาพ
4 ย้ายหรือปรับขนาดคุณสมบัติภาพหรือข้อความ แล้วเลือก ใช้
5 บันทึกรูปภาพที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่
สร้างไฟล์วิดีโอแล้วใช้เอฟเฟ็คส์ภาพกับไฟล์ในรูปแบบ jpeg และ
jpg
การทำวีดีโอใหม่
ในโหมดเมนู ให้เลือก ค้นหามีเดีย
→ สร้างภาพยนตร์ → เลือกไฟล์
เลือก
เลือก สร้างภาพ...
หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็น
แนวนอน
อินเทอร์เฟซการแก้ไขวีดีโอจะปรากฏขึ้นในแนวนอนเท่านั้น
5 เลือก → เพิ่มฉาก
6 เลือกหมวดหมู่รูปภาพหรือวีดีโอ → รูปภาพหรือวีดีโอ
และเลือก เพิ่ม
เอ็นเตอร์เทนเมนต์ 73
7 หากต้องการเพิ่มรูปภาพหรือวีดีโอเพิ่มเติม ให้เลือก →
เพิ่มฉาก และทำซ้ำขั้นตอนที่ 5
หากต้องการเลือกระยะเวลาที่จะแสดงรูปภาพ ให้เลือกรูปภาพ
→ ช่วงเวลา
→ ลบ
เมื่อต้องการลบรูปภาพหรือวิดีโอ ให้เลือก
เมื่อต้องการจัดเรียงรูปภาพหรือวิดีโอใหม่ ให้สัมผัสและกด
รายการนั้นไว้แล้วย้ายไปที่ตำแหน่งที่คุณต้องการ
8 หากต้องการเพิ่มข้อความระหว่างรูปภาพหรือวีดีโอ ให้เลือก
→ เพิ่มตัวอักษร
ใส่
ข
อ
้
ความที่คุณต้องการ และเลือก เรียบร้อย
9
10เลื่อนข้อความที่เพิ่มแล้วเลือก ใช้
เมื่อต้องการเปลี่ยนแอตทริบิวต์และสีของข้อความ
ให้เลือกไอคอนที่ด้านบนของหน้าจอ
11เลือก สัมผัสที่นี่เพื่อเพิ่มเสียงเพลงประกอบ → หมวดหมู่เสียง
→ เสียง → เพิ่ม
74 เอ็นเตอร์เทนเมนต์
12เลือก
เพื่อเพิ่มเอฟเฟ็คส์การเปลี่ยนระหว่างรูปภาพหรือ
วิดีโอ
→ การตั้งค่า เพื่อเปลี่ยนความละเอียดวิดีโอ
13เลือก
ตำแหน่งหน่วยความจำที่จะบันทึกวิดีโอใหม่
และระดับเสียงเริ่มต้นของวิดีโอ
14เมื่อเสร็จแล้วให้เลือก สร้างหนัง
15ใส่ชื่อไฟล์ใหม่สำหรับวิดีโอแล้วเลือก เรียบร้อย
16เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างไฟล์ ให้เลือก ใช่ (หากจำเป็น)
การตัดแต่งส่วนของวีดีโอ
1
2
3
4
นำเข้าวีดีโอ
เลือกวีดีโอ → ตัดแต่ง
เลือก เพื่อเริ่มเล่น
เลื่อน ไปยังจุดที่คุณต้องการให้วีดีโอใหม่เริ่มต้น
5 เลื่อน ไปยังจุดที่คุณต้องการให้วีดีโอใหม่สิ้นสุด
6 เลือก เรียบร้อย
7 บันทึกรูปภาพที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่
การแยกวีดีโอ
1
2
3
4
5
6
7
นำเข้าวีดีโอ
เลือกวีดีโอ → แยก
เลือก เพื่อเริ่มเล่น
เลื่อน ไปยังจุดที่คุณต้องการแยกไฟล์ออกเป็นสองคลิป
เลือก เรียบร้อย
แทรกเอฟเฟ็คส์การเปลี่ยนระหว่างคลิป
บันทึกรูปภาพที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่
การใช้เอฟเฟ็คส์ในวีดีโอ
1
2
3
4
นำเข้าวีดีโอ
เลือกวีดีโอ → เอฟเฟ็คส์
เลือกทางเลือกเอฟเฟ็คส์ → ใช้
บันทึกรูปภาพที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่
การเพิ่มคำบรรยายในวีดีโอ
1
2
3
4
5
6
นำเข้าวีดีโอ
เลือกวีดีโอ → เพิ่มคำบรรยาย
เลือก เพื่อเริ่มเล่น
เลื่อน ไปยังจุดที่คุณต้องการให้ข้อความปรากฏขึ้น
เลื่อน ไปยังจุดที่คุณต้องการให้ข้อความหายไป
เลือก เรียบร้อย
เอ็นเตอร์เทนเมนต์ 75
7 แก้ไขความที่คุณต้องการ และเลือก เรียบร้อย
8 เลื่อนข้อความที่เพิ่มแล้วเลือก ใช้
เมื่อต้องการเปลี่ยนแอตทริบิวต์และสีของข้อความ
ให้เลือกไอคอนที่ด้านบนของหน้าจอ
9 บันทึกรูปภาพที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่
เครื่องเล่นเพลง
รู้วิธีการฟังเพลงโปรดของคุณขณะเดินทางไปกับเครื่องเล่นเพลง
เครื่องเล่นเพลงรองรับรูปแบบไฟล์ต่อไปนี้ mp3, aac, wma, 3ga
m4a และ flac
›› การเพิ่มไฟล์เพลงลงในอุปกรณ์ของคุณ
ให้เริ่มด้วยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังอุปกรณ์หรือการ์ดความจำ
ของคุณดังนี้
76 เอ็นเตอร์เทนเมนต์
• ดาวน์โหลดจากเว็บไร้สาย ►
หน้า 94
โดยใช้ Samsung Kies
ซึ่งเป็นโปรแกรมเสริม ► หน้า 115
• รับข้อมูลผ่านบลูทูธ ► หน้า 104
• คัดลอกไปยังการ์ดความจำของคุณ ► หน้า 115
ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อการใช้งานไฟล์เพลงพื้นฐาน
ที่มาพร้อมอุปกรณ์
• ดาวน์โหลดจาก PC
›› การเล่นเพลง
หลังจากถ่ายโอนไฟล์เพลงไปยังอุปกรณ์หรือการ์ดความจำของคุณ
แล้ว ให้ทำดังนี้
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก เพลง
2 เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังหมวดหมู่เพลง
3 เลือกไฟล์เพลง
4 ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้
1
5
2
6
3
4
ตัวเลข
1
1
2
1
3
1
7
8
ฟังก์ชั่น
เปิดใช้งานระบบเสียงเซอร์ราวด์ 5.1
ช่องเมื่อเสียบเฮดเซ็ท
ดูรายละเอียดของไฟล์เพลง
เลื่อนไปยังจุดใดๆ
ในไฟล์โดยการลากหรือสัมผัสที่แถบ
ตัวเลข
4
5
1
6
1
7
8
ฟังก์ชั่น
เลื่อนไปยังไฟล์ก่อนหน้า
ค้นหาย้อนกลับไปในไฟล์
(สัมผัสและกดค้างไว้)
เปิดใช้งานโหมดสับเปลี่ยน
เปลี่ยนโหมดทำซ้ำ (ปิด เล่นซ้ำหนึ่งไฟล์
หรือเล่นซ้ำทุกไฟล์)
พักการเล่น เลือก เพื่อกลับสู่การเล่น
เลื่อนไปยังไฟล์ถัดไป ค้นหาไปข้างหน้าในไฟล์
(สัมผัสและกดค้างไว้)
1.ไอคอนเหล่านี้จะแสดงขึ้นเมื่อคุณสัมผัสหน้าจอเครื่องเล่นเพลง
เอ็นเตอร์เทนเมนต์ 77
• SRS CS Headphone™
จะให้ประสบการณ์ระบบเสียง
เซอราวด์ 5.1 ผ่านการใช้งานหูฟังหรือ Earbud
มาตรฐานเมื่อคุณรับฟังเนื้อหามัลติแชนแนล เช่น
ภาพยนตร์ DVD
• WOW HD™ ได้พัฒนาคุณภาพการเล่นเสียงขึ้น
อย่างมาก และให้ประสบการณ์บันเทิงสามมิติแบบ
ไดนามิกด้วยเสียงเบสที่นุ่มลึกและให้เสียงที่กระจ่างใส
ชัดเจนในทุกรายละเอียด
›› เข้าสู่มุมมองดิสก์
1 ระหว่างการเล่น ให้หมุนอุปกรณ์ให้เป็นแนวนอน
การแสดงผลจะเปลี่ยนเป็นมุมมองดิสก์
2 เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังอัลบั๊มและเลือกรูปภาพดิสก์
78 เอ็นเตอร์เทนเมนต์
3 เลือกไฟล์เพลงจากรายการที่อยู่ติดกับรูปภาพดิสก์เพื่อ
ทำการเล่น
4 เลือก หรือ เพื่อหยุดเล่นชั่วคราวหรือเล่นต่อการเล่น
ปัจจุบัน
5 เลือก เพื่อเปลี่ยนเป็นมุมมองวงกลม
6 ลากวงกลมเล็กไปรอบๆวงกลมใหญ่เพื่อเลือกเพลง
เมื่อต้องการสลับไปที่หมวดอื่น ให้เลือก ปุ่มสามเหลี่ยมที่
มุมซ้ายบนของหน้าจอแล้วเลือกหมวด
7 เลือก เพื่อเปลี่ยนกลับไปยังมุมมองดิสก์
›› การสร้างรายการเพลง
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก เพลง
2 เลือก รายการเพลง →
→
สร้าง
3
4
5
6
ใส่ชื่อรายการเพลงใหม่แล้วเลือก เรียบร้อย
เลือกรายการเพลงที่สร้าง
เลือก เพิ่ม
เลือกไฟล์ที่คุณต้องการรวมไว้ แล้วเลือก เพิ่ม
›› การเพิ่มเพลงในรายการด่วน
1 ระหว่างการเล่น ให้เลือก เพิ่มในรายการด่วน เพื่อจัดเก็บ
เพลงที่ชื่นชอบไว้ในรายการด่วน
2 เมื่อต้องการดูเพลงอื่นในรายการ ให้เลือก ไปยังรายการด่วน
›› การกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงของคุณเอง
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก เพลง
→ การตั้งค่า
2 เลือก
3 ปรับแต่งการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงของ
คุณเอง
ทางเลือก
ฟังก์ชั่น
อีควอไลเซอร์
เลือกชนิดอีควอไลเซอร์พื้นฐาน
เอฟเฟ็กต์
เลือกเอฟเอฟเฟ็คส์เสียง
เลือกหมวดเพลงที่จะแสดงในหน้าจอ
เมนูเพลง
ที่เก็บเพลง
อกการแสดงภาพเคลื่อนไหวที่จะ
การแสดงภาพ เลื
แสดงระหว่างการเล่น
›› การค้นหาข้อมูลของเพลง
รู้วิธีการเข้าสู่บริการดาวน์โหลดเพลงออนไลน์เพื่อรับข้อมูล
เกี่ยวกับเพลง
• ผู้ให้บริการบางรายอาจไม่มีบริการนี้
• ฐานข้อมูลอาจไม่มีข้อมูลเพลงครบทุกเพลง
เอ็นเตอร์เทนเมนต์ 79
→
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก เพลง →
การค้นหาชื่อเพลง
2 เลือก เพื่อบันทึกเพลงบางส่วน
หลังจากนั้น 10 วินาที การบันทึกจะหยุดโดยอัตโนมัติ
3 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อส่งการบันทึกไปยัง
เซิร์ฟเวอร์ข้อมูลเพลง
›› เพิ่มเพลงในรายการเพลงโปรด
1 จากรายการเพลงที่จำ หรือข้อมูลเพลงที่เหมือนกัน เลือก
เพิ่มในรายการที่ต้องการ เพื่อเก็บข้อมูลเพลงในรายการ
เพลงโปรด
2 เมื่อต้องการดูเพลงอื่นในรายการเพลง เลือก เพลง →
→ รายการที่ต้องการ
80 เอ็นเตอร์เทนเมนต์
วิทยุ FM
รู้วิธีการฟังเพลงและข่าวในวิทยุ FM หากต้องการฟังวิทยุ FM
คุณต้องเชื่อมต่อหูฟังที่ให้มาซึ่งทำหน้าที่เป็นเสาอากาศวิทยุ
›› การฟังวิทยุ FM
1 เสียบเฮดเซ็ทที่ให้มาเข้ากับอุปกรณ์
2 ในโหมดเมนู ให้เลือก วิทยุ FM
3 เลือก ใช่ เพื่อเริ่มค้นหาคลื่นวิทยุอัตโนมัติ
วิทยุ FM จะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ
ครั้งแรกที่คุณเปิดวิทยุ FM คุณจะได้รับแจ้งให้เริ่มค้นหา
คลื่นวิทยุโดยอัตโนมัติ
4 ควบคุมวิทยุ FM โดยใช้ปุ่มต่อไปนี้
1
2
3
4
1
2
3
4
5
3
4
5
ตัวเลข
ตัวเลข
6
6
ฟังก์ชั่น
ค้นหาสถานีวิทยุที่สามารถรับฟังได้
เพิ่มสถานีวิทยุปัจจุบันไปยังรายการที่ชอบ
เปลี่ยนอุปกรณ์สัญญาณเสียงออก
(หูฟังหรือลำโพงของอุปกรณ์)
›› การบันทึกเพลงจากวิทยุ FM
ฟังก์ชั่น
ตั้งวิทยุ FM ให้ปรับคลื่นความถี่ของสถานี
ใหม่โดยอัตโนมัติ เมื่อสัญญาณวิทยุปัจจุบัน
สัญญาณอ่อน
ปิดวิทยุ FM เลือก เพื่อเปิดวิทยุ FM
เปลี่ยนความถี่ครั้งละ 0.1 เมกะเฮิร์ตซ
1
2
3
4
5
เสียบเฮดเซ็ทที่ให้มาเข้ากับอุปกรณ์
ในโหมดเมนู ให้เลือก วิทยุ FM
เลือก เพื่อเปิดวิทยุ FM
เลื่อนไปยังสถานีวิทยุที่คุณต้องการ
→ บันทึก เพื่อเริ่มการบันทึก
เลือก
เอ็นเตอร์เทนเมนต์ 81
6 เมื่อบันทึกเสร็จสิ้นแล้ว ให้เลือก บันทึก
ไฟล์ที่บันทึกไว้จะถูกบันทึกใน เสียง (ในโหมดเมนู ให้เลือก
ไฟล์ส่วนตัว → เสียง)
→
เมื่อต้องการฟังไฟล์ที่บันทึก ให้เลือก
ไปที่ไฟล์ที่บันทึก → ไฟล์
• คุณสามารถส่งไฟล์ที่บันทึกไปให้บุคคลอื่นได้โดยการ
สัมผัสไฟล์ที่บันทึกค้างไว้ และเลือกทางเลือกการส่ง
• คุณสามารถลบไฟล์ที่บันทึกได้โดยการสัมผัสไฟล์ที่บันทึก
ค้างไว้ แล้วเลือก ลบ
›› บันทึกสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ
1 เสียบเฮดเซ็ทที่ให้มาเข้ากับอุปกรณ์
2 ในโหมดเมนู ให้เลือก วิทยุ FM
→ ค้นหา
3 เลือก
82 เอ็นเตอร์เทนเมนต์
4 เลือก ใช่ เพื่อยืนยัน (หากจำเป็น)
วิทยุ FM จะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ
›› การเพิ่มสถานีวิทยุไปยังรายการที่ชอบ
1
2
3
4
5
เสียบเฮดเซ็ทที่ให้มาเข้ากับอุปกรณ์
ในโหมดเมนู ให้เลือก วิทยุ FM
เลือก เพื่อเปิดวิทยุ FM
เลื่อนไปยังสถานีวิทยุที่คุณต้องการ
เลือก
เพื่อเพิ่มในรายการที่ชอบ
›› การกำหนดการตั้งค่าวิทยุ FM เอง
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก วิทยุ FM
→ การตั้งค่า
2 เลือก
3 ปรับแต่งการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่าวิทยุ FM ของคุณเอง
ทางเลือก
ฟังก์ชั่น
วิทยุ FM พยายามปรับ
เปลี่ยนความถี่ใหม่ กำหนดให้
คลื
น
่
ความถี
่สถานีวิทยุใหม่
อัตโนมัติ
เมื่อสัญญาณวิทยุอ่อนหรือไม่
ปิดวิทยุ FM
กำหนดให้ปิดวิทยุ FM
อัตโนมัติ
หลังจากช่วงเวลาที่ระบุไว้
กำหนดตำแหน่งความจำสำหรับ
ที่เก็บ
จัดเก็บคลิปเสียงที่บันทึก
ชื่อพื้นฐานของ
กำหนดคำนำหน้าพื้นฐานของคลิป
การบันทึกไฟล์
เสียงที่บันทึก
4 เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้เลือก กลับ
เกมส์และอื่นๆ
รู้วิธีการเล่นเกมส์และการใช้แอพพลิเคชั่นของเทคโนโลยีจาวา
ที่ได้รับรางวัล
การดาวน์โหลดเกมส์จาวาหรือแอพพลิเคชั่นจาวาอาจไม่ได้
รับการสนับสนุน ขึ้นอยู่กับซอฟท์แวร์ของอุปกรณ์
›› การดาวน์โหลดเกมส์และแอพพลิเคชั่น
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก เกมส์และอื่นๆ → เกมส์เพิ่มเติม
อุปกรณ์ของคุณจะเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่ผู้ให้บริการของคุณ
กำหนดไว้ล่วงหน้า
2 ค้นหาเกมส์หรือแอพพลิเคชั่น แล้วดาวน์โหลดไว้ในอุปกรณ์
เอ็นเตอร์เทนเมนต์ 83
›› การเล่นเกมส์หรือการเริ่มแอพพลิเคชั่น
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก เกมส์และอื่นๆ
2 เลือกเกมส์หรือแอพพลิเคชั่นจากรายการแล้วทำตาม
คำแนะนำบนหน้าจอ
• เกมส์หรือแอพพลิเคชั่นที่มีอยู่อาจแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
• การควบคุมและทางเลือกของเกมส์หรือแอพพลิเคชั่น
อาจแตกต่างกัน
• เลือก การป้องกัน เพื่อป้องกันการลบเกมส์หรือ
แอพพลิเคชั่นโดยไม่ได้ตั้งใจ
84 เอ็นเตอร์เทนเมนต์
ข้อมูลส่วนตัว
รายชื่อ
รู้วิธีการสร้างและจัดการรายการในรายชื่อส่วนตัวหรือธุรกิจที่เก็บไว้
ในความจำเครื่องหรือ SIM หรือ USIM การ์ด คุณสามารถ
บันทึกชื่อ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน
ที่อยู่อีเมล์ วันเกิด และอื่นๆ สำหรับรายชื่อของคุณ
›› การสร้างรายชื่อ
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก รายชื่อ → สร้าง
2 ใส่ข้อมูลรายชือ่
3 เลือก ปฏิบัติ เพือ่ เพิ่มรายชื่อไว้ในหน่วยความจำ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างรายชื่อจากหน้าจอการโทรได้อีกด้วย
1 ในโหมดปกติ เลือก ปุ่มกด และป้อนหมายเลขโทรศัพท์
2 เลือก เพิ่มในรายชื่อ → สร้างรายชื่อ
3 ใส่ข้อมูลรายชื่อ
4 เลือก ปฏิบัติ เพื่อเพิ่มรายชื่อไว้ในหน่วยความจำ
›› การค้นหารายชื่อ
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก รายชื่อ
2 เลือก ค้นหา และใส่ตัวอักษรตัวแรกของชื่อที่คุณต้องการ
จากรายชื่อผู้ติดต่อ คุณสามารถโทรออกหรือส่งข้อความไป
ยังผู้ติดต่อได้โดยตรงโดยการปัดรายชื่อไปด้านซ้ายหรือขวา
อย่างรวดเร็ว
3 เลือกชื่อที่ติดต่อจากรายชื่อผู้ติดต่อ
ข้อมูลส่วนตัว 85
เมื่อพบรายชื่อที่ต้องการ คุณสามารถ
• ส่งข้อความ SMS หรือข้อความ MMS ด้วยการเลือก
• โทรวีดีโอด้วยการเลือก
• สร้างข้อความเสียงโดยกด [ ]
• แก้ไขข้อมูลรายชื่อด้วยการเลือก แก้ไข
• ใช้คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมด้วยการเลือก
-- ลบ: ลบรายชื่อ
-- ระบุเป็นค่าพื้นฐาน: เลือกหมายเลขพื้นฐานของรายชื่อ
-- บันทึกในไฟล์ส่วนตัว: บันทึกรายชื่อในไฟล์ส่วนตัว
-- ส่งนามบัตรผ่าน: แบ่งปันข้อมูลรายชื่อกับบุคคลอื่น
-- คัดลอกไปยัง SIM/คัดลอกไปยังโทรศัพท์: คัดลอก
บัตรรายชื่อจากหน่วยความจำของอุปกรณ์ไปยัง
SIM หรือ USIM การ์ดหรือจาก SIM หรือ USIM
การ์ดไปยังหน่วยความจำของอุปกรณ์
86 ข้อมูลส่วนตัว
เมื่อต้องการใช้ทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับรายชื่อ
ให้แตะรายชื่อในรายการค้างไว้
›› การตั้งค่าหมายเลขที่ชอบ
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก รายชื่อ → รายชื่อที่ชอบ → เพิ่ม
2 เลือกกล่องทำเครื่องหมายที่ติดกับรายชื่อ แล้ว เพิ่ม
รายชื่อนั้นจะถูกบันทึกเป็นรายการหมายเลขที่ชอบ
เมื่อต้องการเพิ่มหมายเลขในรายชื่อที่ชอบ ให้เลือกรายชื่อจาก
รายชื่อ แล้วเลือก ที่ติดกับรายชื่อผู้ติดต่อ
หมายเลขที่ชอบจะถูกกำหนดให้เป็นรายชื่อเพื่อนสนิท
( ) บนแถบเครื่องมือ Widget
›› การสร้างนามบัตร
→ ข้อมูลส่วนตัว
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก รายชื่อ →
2 ใส่รายละเอียดส่วนตัวของคุณ
3 เลือก ปฏิบัติ
คุณสามารถส่งนามบัตรของคุณได้โดยแนบไปพร้อมกับ
ข้อความหรือส่งอีเมล์ หรือโดยการถ่ายโอนผ่านคุณสมบัติ
ไร้สายของบลูทูธ
›› การรับรายชื่อจากแอคเคาท์ชุมชนของคุณ
คุณสามารถดูรายการของแอคเคาท์เว็บไซต์ชุมชนแล้วเลือก
แอคเคาท์เพื่อเพิ่มรายชื่อจากเว็บไซต์ลงในรายชื่อในอุปกรณ์
ของคุณ
→ รับเพื่อน
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก รายชื่อ →
รายการแอคเคาท์ที่คุณเพิ่มจะปรากฏ
2 เลือกแอคเคาท์
›› การสร้างกลุ่มรายชื่อ
การสร้างกลุ่มรายชื่อจะทำให้คุณสามารถจัดการหลายรายชื่อและ
ส่งข้อความหรืออีเมล์ไปยังทุกคนในกลุ่มได้ เริ่มต้นด้วยการสร้าง
กลุ่มรายชื่อ ดังนี้
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก รายชื่อ → กลุ่ม → สร้าง
2 เลือกตำแหน่งความจำที่จะบันทึกกลุ่ม
3 ใส่ชื่อและเลือกเสียงเรียกเข้าสำหรับกลุ่ม
4 เลือก บันทึก
›› การคัดลอกรายชื่อ
→ คัดลอกรายชื่อ
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก รายชื่อ →
เลื
อ
กทางเลื
อ
กการคั
ด
ลอก
(จากอุ
ป
กรณ์
ไ
ปยั
ง SIM หรือ USIM
2
การ์ด หรือจาก SIM หรือ USIM การ์ดไปยังอุปกรณ์)
ข้อมูลส่วนตัว 87
3 เลือกรายชื่อที่จะคัดลอก
4 เมือ่ คุณเลือกรายชื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก คัดลอก
5 สำหรับการคัดลอกรายชื่อไปยัง SIM หรือ USIM การ์ด
ให้เลือก ใช่
ปฏิทิน
รู้จักวิธีการสร้างและจัดการเหตุการณ์รายวันหรือรายเดือน
และตั้งการเตือนเพื่อเตือนให้คุณไม่พลาดเหตุการณ์สำคัญๆ
›› การสร้างเหตุการณ์
1
2
3
4
ในโหมดเมนู ให้เลือก ปฏิทิน
เลือก สร้าง
ใส่รายละเอียดของเหตุการณ์ตามที่ต้องการ
เลือก บันทึก
88 ข้อมูลส่วนตัว
›› การดูเหตุการณ์
เมื่อต้องการเปลี่ยนการแสดงปฏิทิน
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ปฏิทิน
2 เลือกโหมดแสดงจากบรรทัดบนสุดของปฏิทิน
3 เลือกเหตุการณ์เพื่อดูรายละเอียด
หากต้องการดูเหตุการณ์ในวันใดโดยเฉพาะ
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ปฏิทิน
2 เลือกวันในปฏิทิน
ในมุมมองรายเดือน วันที่มีเหตุการณ์ที่ตั้งไว้จะแสดงเป็น
รูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก
เมื่อต้องการเลื่อนไปวันที่ระบุโดยการใส่วันที่ด้วยตนเอง
ให้เลือก ไปที่ ใส่วันที่ แล้วเลือก ไปที่
3 เลือกเหตุการณ์เพื่อดูรายละเอียด
• คุณสามารถส่งเหตุการณ์ ไปยังบุคคลอื่นโดยการเลือก
→ ส่งผ่าน → ทางเลือก
• คุณสามารถซิงโครไนซ์ปฏิทินของคุณกับ Exchange
server ได้ หลังจากกำหนดการตั้งค่าการซิงค์แล้ว
► หน้า 54
›› การหยุดการเตือนเหตุการณ์
ถ้าคุณตั้งการเตือนสำหรับเหตุการณ์ตามปฏิทิน การเตือนจะ
ส่งเสียงเตือนเมื่อถึงเวลาที่ระบุ เมื่อต้องการหยุดการเตือน
ให้สัมผัสและกด หยุด ค้างไว้
สิ่งที่ต้องทำ
รู้วิธีการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำเสมือนและตั้งการเตือนเพื่อเตือน
ตัวคุณเองถึงงานสำคัญหรือกำหนดระดับความสำคัญ
›› การสร้างสิ่งที่ต้องทำ
1
2
3
4
ในโหมดเมนู ให้เลือก สิ่งที่ต้องทำ
เลือก สร้าง
ใส่รายละเอียดของสิ่งที่ต้องทำ
เลือก บันทึก
ข้อมูลส่วนตัว 89
›› การดูสิ่งที่ต้องทำ
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก สิ่งที่ต้องทำ
→ แสดงรายการโดย และเลือกหมวดหมู่เพื่อ
2 เลือก
จัดเรียงสิ่งที่ต้องทำ
3 เลือกสิ่งที่ต้องทำเพื่อดูรายละเอียด
สำหรับสิ่งที่ต้องทำที่เสร็จสมบูรณ์โดยมีวันสิ้นกำหนดที่
หมดอายุแล้ว คุณสามารถตั้งค่าสถานะให้เป็นเสร็จสมบูรณ์
ด้วยการเลือกสิ่งที่ต้องทำและกล่องเครื่องหมายจากบรรทัด
บนสุด
• คุณสามารถส่งสิ่งที่ต้องทำไปยังบุคคลอื่นได้โดยการเลือก
→ ส่งผ่าน → ทางเลือก
• คุณสามารถซิงโครไนซ์สิ่งที่ต้องทำของคุณกับ Exchange
server ได้ หลังจากกำหนดการตั้งค่าการซิงค์แล้ว
► หน้า 54
90 ข้อมูลส่วนตัว
สมุดบันทึก
รู้วิธีการบันทึกข้อมูลสำคัญเพื่อบันทึกและเรียกดูในภายหลัง
›› การสร้างสมุดบันทึก
1
2
3
4
5
6
ในโหมดเมนู ให้เลือก สมุดบันทึก
เลือก สร้าง
ใส่ข้อความบันทึกของคุณ
เลือก กลับ เพื่อซ่อนปุ่มกด
เลือกสีเพื่อเปลี่ยนสีพื้นหลัง
เลือก บันทึก
›› การดูสมุดบันทึก
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก สมุดบันทึก
2 เลือกสมุดบันทึกเพื่อดูรายละเอียด
• เมื่อต้องการดูรายละเอียดสมุดบันทึกทั้งหมดจากรายการ
สมุดบันทึก ให้เลือก เพิ่มขนาด หรือ
• เมื่อต้องการลบสมุดบันทึก ให้เลือก
คุณสามารถส่งสมุดบันทึกไปยังบุคคลอื่นโดยการเลือก
→ ส่งผ่าน → ทางเลือก
บันทึกเสียง
รู้วิธีการทำงานกับเครื่องบันทึกเสียงอุปกรณ์ของคุณ
›› การบันทึกสมุดบันทึกเสียง
1
2
3
4
ในโหมดเมนู ให้เลือก บันทึกเสียง
เลือก เพื่อเริ่มการบันทึก
อัดเสียงพูดผ่านไมโครโฟน
เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก หรือ บันทึก
เสียงบันทึกของคุณจะได้รับการบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ
5 หากต้องการบันทึกเสียงบันทึกเพิ่มเติม ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-4
›› การเล่นเสียงบันทึก
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก บันทึกเสียง
2 ในรายการเพลง ให้เลือกเสียงบันทึกที่จะเล่น
ข้อมูลส่วนตัว 91
3 ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้
2
• คุณสามารถส่งเสียงบันทึกไปยังบุคคลอื่นโดยการสัมผัส
เสียงบันทึกค้างไว้ และเลือกทางเลือกการส่ง
• คุณสามารถลบเสียงบันทึกได้โดยการสัมผัสเสียงบันทึก
ค้างไว้ แล้วเลือก ลบ
1
ตัวเลข
1
2
92 ข้อมูลส่วนตัว
ฟังก์ชั่น
เลื่อนไปยังจุดใดๆ
ในไฟล์โดยการลากหรือสัมผัสที่แถบ
พักการเล่น เลือก เพื่อกลับสู่การเล่น
เว็บ
อินเตอร์เน็ต
รู้จักการเข้าถึงและตั้งเว็บเพจที่คุณชอบ
• คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการเข้าสู่เว็บและ
การดาวน์โหลดมีเดีย หากต้องการทราบรายละเอียด
โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
• เมนูของเว็บบราวเซอร์อาจมีชื่อแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ
• ไอคอนที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือ
ผู้ให้บริการของคุณ
›› การตั้งค่ารายการอินเตอร์เน็ต
เมื่อต้องการเข้าใช้เครือข่ายและเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต คุณต้อง
เปิดใช้รูปแบบการเชื่อมต่อ นอกจากรูปแบบที่ตั้งค่าไว้แล้ว
โดยผู้ให้บริการของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มรูปแบบการเชื่อมต่อ
ของคุณเองได้
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → เครือข่าย
→ การเชื่อมต่อ → ใช่
2 เลือก สร้าง
3 การกำหนดการตั้งค่าเครือข่ายเอง
► "การตั้งค่ารายการ MMS" (หน้า 48)
4 ในโหมดเมนู เลือก อินเตอร์เน็ต → →
การตั้งค่าอินเตอร์เน็ต → รายการอินเตอร์เน็ต
เลื
5 อกรูปแบบการเชื่อมต่อ → กำหนด
เว็บ 93
›› การเข้าสู่เว็บเพจ
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก อินเตอร์เน็ต เพื่อเริ่มเข้าสู่โฮมเพจที่ระบุ
ต้องการเข้าสู่เว็บเพจที่ระบุ ให้เลือกฟิลด์ใส่ URL ใส่ที่อยู่เว็บ
(URL) ของเว็บเพจแล้วเลือก ไป
2 ท่องเว็บเพจโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้
1
4
ตัวเลข
1
2
3
4
5
6
7
2
3
5
6
7
94 เว็บ
ฟังก์ชั่น
บุ๊คมาร์คเว็บเพจปัจจุบัน
ย้อนกลับหรือไปข้างหน้าไปที่เว็บเพจ
ในประวัติ
เข้าสู่รายการทางเลือกของเว็บบราวเซอร์
รีเฟรชเว็บเพจปัจจุบัน
สิ้นสุดการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
เปิดหน้าเว็บบนหน้าต่างใหม่ หรือสลับ
ระหว่างหน้าต่างที่เปิดอยู่
เปิดรายการบุ๊คมาร์คที่บันทึกไว้
เพจที่เข้าชมบ่อย บริการข้อมูล RSS
และประวัติการใช้อินเตอร์เน็ตล่าสุด
ขณะเรียกดูเว็บเพจ ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้
• เมื่อต้องการซูมเข้าหรือออก ให้สัมผัสหน้าจอสองครั้ง คุณยัง
สามารถสัมผัสหน้าจอด้วยนิ้วสองนิ้วแล้วกางนิ้วออกจากกัน
(เลื่อนนิ้วมือให้ชิดกันเพื่อซูมออก)
• เมื่อต้องการแปลคำศัพท์ ให้สัมผัสและกดคำศัพท์ที่คุณต้องการ
แปล แล้วเลือก แปล
• เมื่อต้องการใช้คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม ให้เลือก
และเลือกทาง
เลือกใดทางเลือกหนึ่งต่อไปนี้
-- ไปที่โฮมเพจ: ย้อนกลับไปที่โฮมเพจ
-- ส่ง URL ผ่าน: ส่งที่อยู่เว็บของเว็บเพจปัจจุบันไปยังบุคคลอื่น
-- ค้นหาข้อความ: ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคำศัพท์
-- การกรองภาพ: บันทึกหรือส่งรูปภาพจากเว็บไซต์
-- การตั้งค่าอินเตอร์เน็ต: กำหนดการตั้งค่าของบราวเซอร์
›› การบุ๊คมาร์คเว็บเพจที่คุณชอบ
คุณสามารถบุ๊คมาร์คเว็บเพจที่คุณเข้าใช้บ่อย
เพื่อการเข้าถึงที่รวดเร็วขึ้น ในขณะท่องเว็บ ให้เลือก
เพื่อบุ๊คมาร์คเว็บเพจที่เปิดอยู่
หากคุณทราบที่อยู่เว็บของเว็บเพจ คุณสามารถเพิ่มบุ๊คมาร์ค
ด้วยตนเองได้ เมื่อต้องการเพิ่มบุ๊คมาร์ค
1 ในโหมดเมนู เลือก อินเตอร์เน็ต →
2 เลือก เพิ่ม
3 ใส่ชื่อเพจและที่อยู่เว็บ (URL)
4 เลือก บันทึก
เว็บ 95
›› การกำหนดการตั้งค่าบราวเซอร์
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก อินเตอร์เน็ต → →
การตั้งค่าอินเตอร์เน็ต
2 ปรับแต่งการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่าเว็บบราวเซอร์ของ
คุณเอง
ทางเลือก
ฟังก์ชั่น
ใส่ที่อยู่เว็บของเว็บไซต์ที่จะใช้เป็น
โฮมเพจ
โฮมเพจของคุณ
บันทึกรหัสผ่าน
อัตโนมัติ
กำหนดให้บันทึกรหัสผ่าน
โดยอัตโนมัติ
อกรูปแบบการเชื่อมต่อที่จะใช้
รายการอินเตอร์เน็ต เลื
สำหรับการเชื่อมต่อเว็บ
96 เว็บ
ทางเลือก
ฟังก์ชั่น
กำหนดว่าจะบันทึกคุกกี้หรือไม่
คุกกี้เป็นชิ้นส่วนของข้อมูล
ทางเลือกคุกกี้
ส่วนบุคคลที่ส่งไปยัง
เว็บเซิร์ฟเวอร์ขณะท่องเว็บ
กำหนดให้เว็บบราวเซอร์อัพเดท
บริการข้อมูล RSS ที่สมัครไว้
โดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาปกติ
อัพเดท RSS
การเปิดใช้งานคุณสมบัติ
การอัพเดทอัตโนมัติ จะเป็นการเพิ่ม
ปริมาณข้อมูลที่ดาวน์โหลดและ
อาจมีค่าบริการเพิ่มเติม
ใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ ดูรายละเอียดของใบรับรอง
่ยนการตั้งค่าหน้าจอและเสียง
รายการที่เตรียมไว้ เปลี
สำหรับเว็บบราวเซอร์
ทางเลือก
ฟังก์ชั่น
าถึงข้อมูลเวอร์ชั่นและลิขสิทธิ์
เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต เข้
เกี่ยวกับเว็บบราวเซอร์
กำหนดให้บันทึก ID และรหัสผ่าน
ลบข้อมูลการ
ของคุณหรือลบข้อมูลที่จัดเก็บ
เรียกดูอัตโนมัติ
ขณะเรียกดู เช่น ประวัติ แคช
คุกกี้ ID และรหัสผ่านโดยอัตโนมัติ
ลบแคช แคชเป็นตำแหน่งความจำ
ลบแคช
ชั่วคราวที่บันทึกข้อมูลจากเว็บเพจ
ที่เข้าใช้งานล่าสุด
ลบคุกกี้
ลบคุกกี้ที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์
ลบ ID/
กำหนดให้ลบรหัสผ่านที่บันทึก
รหัสผ่านที่บันทึก
ทั้งหมด
ลบฐานข้อมูล
ลบฐานข้อมูลเว็บที่บันทึกทั้งหมด
›› การใช้ RSS รีดเดอร์
รู้จักวิธีการใช้ RSS รีดเดอร์เพื่อรับข่าวสารและข้อมูลล่าสุดจาก
เว็บไซต์ที่คุณชื่นชอบ
การเพิ่มที่อยู่ของบริการข้อมูล RSS
1 ในโหมดเมนู เลือก อินเตอร์เน็ต → → RSS feeds
2 เลือก เพิ่ม
3 ใส่ชื่อและที่อยู่เว็บของบริการข้อมูล RSS แล้วเลือก บันทึก
การอัพเดทและอ่านบริการข้อมูล RSS
1 ในโหมดเมนู เลือก อินเตอร์เน็ต →
→
RSS feeds
เว็บ 97
2 เลือก อัพเดท → บริการการส่งข้อมูล (feeds) → อัพเดท
→ ใช่
3 เลือกบริการข้อมูลที่อัพเดท
Samsung Apps
Samsung Apps ให้คุณสามารถดาวน์โหลด
แอพพลิเคชั่นที่มีประโยชน์สู่โทรศัพท์ของคุณได้อย่างสะดวกและ
ง่ายดาย ด้วยแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับเกมส์ ข่าว การอ้างอิง
เครือข่ายทางสังคม Widget สุขภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย
Samsung Apps จะทำให้คุณสามารถเข้าถึงประสบการณ์โมบายล์
มากมายได้ทันที
อุปกรณ์ของคุณจะมีความสามารถเพิ่มขึ้นเมื่อนำแอพพลิเคชั่นจาก
Samsung Apps มาใช้อย่างครบครัน ค้นหาแอพพลิเคชั่น
ที่ยอดเยี่ยมและทำให้โมบายล์ไลฟ์ของคุณใช้งานได้ดีขึ้น
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก Samsung Apps
98 เว็บ
2 ค้นหาและดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นหรือ Widget ตามต้องการ
• เมื่อต้องการใช้ Samsung Apps อุปกรณ์ของคุณต้อง
เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตโดยใช้การเชื่อมต่อเซลลูลาร์
หรือ WLAN
• คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการเข้าสู่
อินเตอร์เน็ตและการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น
• ถ้าแถบเครื่องมือ Widget เต็ม จะไม่มีการเพิ่ม Widget
ที่ดาวน์โหลดในแถบเครื่องมือ Widget โดยอัตโนมัติ
คุณต้องลบบาง Widget ออกจากแถบเครื่องมือ และเพิ่ม
Widget ใหม่ด้วยตนเอง
• สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม
www.samsungapps.com หรือดูที่ใบปลิว Samsung
Apps
• บริการนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือ
ผู้ให้บริการของคุณ
ซิงโครไนซ์
รู้วิธีการซิงโครไนซ์รายชื่อ เหตุการณ์ในปฏิทิน สิ่งที่ต้องทำ
และสมุดบันทึกกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่คุณระบุ
›› การตั้งค่ารูปแบบการซิงโครไนซ์
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ →
ซิงโครไนซ์
2 เลือก สร้าง และระบุทางเลือกรูปแบบต่อไปนี้
ทางเลือก
ฟังก์ชั่น
ชื่อรายการ
ใส่ชื่อสำหรับรูปแบบ
หมวดการซิงค์
เลือกชนิดของข้อมูลที่จะซิงโครไนซ์
กำหนดวิธีการซิงโครไนซ์อุปกรณ์
ชนิดการซิงค์
และเซิร์ฟเวอร์
ทางเลือก
ฟังก์ชั่น
ที่อยู่เว็บของเซิร์ฟเวอร์ที่จะ
เซิร์ฟเวอร์การซิงค์ ใส่
ซิงโครไนซ์
อกรูปแบบการเชื่อมต่อที่จะใช้
รายการเครือข่าย เลื
สำหรับการซิงโครไนซ์
3 เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก บันทึก
›› การเริ่มการซิงโครไนซ์
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ →
ซิงโครไนซ์
2 เลือกรูปแบบการซิงโครไนซ์
3 เลือก เริ่มซิงค์ เพื่อเริ่มการซิงโครไนซ์กับเว็บเซิร์ฟเวอร์
ที่คุณระบุ
เว็บ 99
เว็บไซต์ชุมชน
ใช้บริการ Facebook, YouTube และ Twitter
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก Facebook, YouTube หรือ Twitter
2 ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน แล้วลงชื่อเข้าใช้
3 แบ่งปันรูปถ่าย วีดีโอ หรือข้อความกับเพื่อนฝูงและครอบครัว
การนำทาง
รู้จักกับโมบายล์นาวิเกเตอร์ของซัมซุงที่ให้คำแนะนำบนท้องถนน
และข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งและระยะทางการเดินทางของคุณ
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
หรือผู้ให้บริการของคุณ
100 เว็บ
เมื่อต้องการใช้โมบายล์นาวิเกเตอร์ของซัมซุง ในโหมดเมนู ให้เลือก
การนำทาง โปรดดูรายละเอียดที่คู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วน
ของโมบายล์นาวิเกเตอร์ของซัมซุง
โปรดเยี่ยมชมที่ http://www.66.com/samsung สำหรับรายละเอียด
• หากอุปกรณ์ของคุณเป็นแพ็คเกจแบบไม่มีนาวิเกชั่น
คุณสามารถทดลองใช้โมบายล์นาวิเกเตอร์ของซัมซุงได้
ฟรีหนึ่งเดือน
• หากอุปกรณ์ของคุณเป็นแพ็คเกจแบบไม่มีนาวิเกชั่น
ก็จะไม่มีคู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วนของโมบายล์
นาวิเกเตอร์ของซัมซุงมาด้วย
การเชื่อมต่อ
บลูทูธ
บลูทูธคือเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายระยะใกล้ ที่สามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลได้ภายในระยะประมาณ 10 เมตร
โดยไม่ต้องอาศัยการเชื่อมต่อทางกายภาพ
และคุณไม่จำเป็นต้องต่อสายอุปกรณ์เพื่อรับส่งสัญญาณบลูทูธ
ถ้าอุปกรณ์อยู่ภายในช่วงสัญญาณเดียวกัน คุณก็สามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้แม้ว่าอุปกรณ์ของคุณจะอยู่
คนละห้องก็ตาม
• ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย
การดักจับ
หรือการใช้ในทางที่ผิดของข้อมูลที่ส่งหรือได้รับผ่านทาง
คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ
• หมั่นตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแบ่งปันและรับข้อมูลด้วย
อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และมีความปลอดภัยเหมาะสม
หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์
จะทำให้ระยะการส่งข้อมูลสั้นลง
• อุปกรณ์บางชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการทดสอบ
หรือผ่านการอนุมัติจาก Bluetooth SIG
อาจใช้กับอุปกรณ์ของคุณไม่ได้
การเชื่อมต่อ 101
›› การเปิดใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → บลูทูธ
และคุณยังสามารถเปิดแผงสัมผัสทางลัด แล้วเลือก บลูทูธ
2 เลือกแถบชื่อที่ด้านบนขวาของหน้าจอเพื่อเปิดคุณสมบัติ
ไร้สายของบลูทูธ
3 เมื่อต้องการให้อุปกรณ์อื่นสามารถค้นหาอุปกรณ์ของคุณได้
→ การตั้งค่า → การเข้าถึงเครื่องส่วนตัว
ให้เลือก
→ เปิดตลอด → บันทึก
หากคุณเลือก กำหนดเอง ให้กำหนดช่วงเวลาแสดงที่จะให้
อุปกรณ์อื่นเห็นโทรศัพท์ของคุณ แล้วเลือก เรียบร้อย
เมื่อเปิดใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธแล้ว ให้เลือก
และใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้
• เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ของคุณ ให้เลือก การตั้งค่า →
ชื่อของเครื่องส่วนตัว
• เมื่อต้องการจำกัดการเรียกดูไฟล์ของคุณโดยบุคคลอื่น ให้เลือก
การตั้งค่า → โหมดป้องกัน
• เมื่อต้องการตรวจสอบบริการบลูทูธที่ใช้ได้บนอุปกรณ์ของคุณ
รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริการ ให้เลือก บริการบลูทูธ
›› การค้นหาและจับคู่กับอุปกรณ์อื่นๆ
ที่เปิดใช้งานบลูทูธแล้ว
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → บลูทูธ
→ ค้นหา
2 เลือกอุปกรณ์
102 การเชื่อมต่อ
3 ใส่รหัส PIN สำหรับใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ หรือรหัส
PIN บลูทูธของอุปกรณ์อื่นๆ หากอุปกรณ์นั้นมีรหัส
แล้วเลือก เรียบร้อย หรือเลือก ใช่ เพื่อจับคู่รหัส PIN
ระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์
เมื่อเจ้าของอุปกรณ์อื่นใส่รหัส PIN ที่ตรงกัน
หรือยอมรับการเชื่อมต่อ จะทำให้การจับคู่เสร็จสมบูรณ์
หากการจับคู่สำเร็จ อุปกรณ์จะค้นหาบริการที่ใช้ได้โดยอัตโนมัติ
อุปกรณ์บางประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเฮดเซ็ทหรือ
แฮนด์ฟรีคาร์คิตอาจมีรหัส PIN ของบลูทูธที่กำหนดไว้
เช่น 0000 หากอุปกรณ์อื่นมีรหัส PIN คุณต้องป้อนรหัส
ดังกล่าว
ทันทีที่จับคู่อุปกรณ์กับอุปกรณ์อื่นที่เปิดใช้งานบลูทูธแล้ว
ไอคอนอุปกรณ์จะกลายเป็นสีเขียว
ให้เลือกอุปกรณ์ที่จับคู่ และใช้ทางเลือกต่อไปนี้
• เมื่อต้องการเรียกดูไฟล์ ในอุปกรณ์ที่จับคู่ ให้เลือก เรียกไฟล์
• เมื่อต้องการดูรายการบริการของอุปกรณ์ที่จับคู่
ให้เลือก
รายการบริการ
• เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ที่จับคู่ ให้เลือก เปลี่ยนชื่อ
• เมื่อต้องการให้อุปกรณ์ที่จับคู่เข้าถึงและเรียกดูไฟล์ของคุณได้
ให้เลือก อนุญาตอุปกรณ์
• เมื่อต้องการส่งไฟล์ของคุณไปยังอุปกรณ์ที่จับคู่ ให้เลือก
ส่งไฟล์ส่วนตัว
• เมื่อต้องการสิ้นสุดการเชื่อมต่อ และลบอุปกรณ์ที่จับคู่ ให้เลือก
ลบ
›› การส่งข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ
1 เลือกไฟล์หรือรายการ เช่น รายชื่อ เหตุการณ์ในปฏิทิน
สมุดบันทึก สิ่งที่ต้องทำ หรือมีเดียไฟล์จากแอพพลิเคชั่น
ที่เหมาะสม หรือ ไฟล์ส่วนตัว
การเชื่อมต่อ 103
→ ทางเลือกเพื่อส่งผ่านทางบลูทูธ
2 เลือก
ค้
น
หาและจั
บ
คู
ก
่
ับอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานบลูทูธ
3
›› การรับข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ
1 ใส่รหัส PIN สำหรับใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธแล้วเลือก
ตกลง (ถ้าจำเป็น)
2 เลือก ใช่ เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการรับข้อมูลจากอุปกรณ์นี้
(ถ้าจำเป็น)
ข้อมูลที่ได้รับจะถูกบันทึกไว้ที่แอพพลิเคชั่นหรือแฟ้มที่เหมาะสม
ตามประเภทของข้อมูล ตัวอย่างเช่น คลิปเพลงหรือเสียงจะถูก
บันทึกไว้ที่แฟ้มเสียงและที่รายชื่อในสมุดโทรศัพท์
104 การเชื่อมต่อ
›› การใช้โหมดรีโมท SIM
ในโหมดรีโมท SIM คุณสามารถต่อสายหรือรับสายโดยใ
ช้บลูทูธแฮนด์ฟรีคาร์คิตที่เชื่อมต่อผ่าน SIM หรือ USIM
การ์ดบนอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น เมื่อต้องการใช้งานโหมดรีโมท
SIM
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → บลูทูธ
→ การตั้งค่า → โหมดรีโมท SIM
2 เลือก
เมื่อต้องการใช้โหมดรีโมท SIM ให้เริ่มการเชื่อมต่อบลูทูธจาก
บลูทูธแฮนด์ฟรีคาร์คิต
คุณต้องอนุญาตบลูทูธแฮนด์ฟรีคาร์คิต
Wi-Fi
รู้จักวิธีการใช้ความสามารถด้านเครือข่ายไร้สายของอุปกรณ์
ของคุณเพื่อเปิดใช้งานและเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายท้องถิ่น
(WLAN) ที่สามารถใช้งานได้กับมาตรฐาน IEEE 802.11 b/g/n
คุณสามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ ได้
ทุกที่ที่มีแอคเซสพอท์ยหรือฮอตสปอตแบบไร้สาย
อุปกรณ์นี้ใช้คลื่นความถี่แบบนันฮาร์โมไนซ์ และเหมาะ
สำหรับนำไปใช้ในประเทศแถบยุโรปทั้งหมด WLAN
สามารถใช้ได้ในสหภาพยุโรปโดยไม่มีข้อจำกัดสำหรับ
การใช้งานภายในอาคาร แต่ในฝรั่งเศสจะไม่สามารถ
ใช้งานนอกอาคารได้
›› การเปิดใช้งานคุณสมบัติ WLAN
ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → Wi-Fi
และคุณยังสามารถเปิดแผงสัมผัสทางลัด แล้วเลือก Wi-Fi
การเปิดใช้งาน WLAN เป็นพื้นหลังจะกินพลังงาน
แบตเตอรี่ หากต้องการสงวนพลังงานแบตเตอรี่ไว้
ให้เปิดใช้ WLAN เมื่อจำเป็นเท่านั้น
›› การค้นหาและเชื่อมต่อกับ WLAN
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → Wi-Fi
อุปกรณ์จะค้นหา WLAN ที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ
2 เลือกกล่องเครื่องหมายที่อยู่ติดกับเครือข่าย
3 ใส่รหัสผ่านสำหรับเครือข่าย แล้วเลือก ตกลง (หากจำเป็น)
การเชื่อมต่อ 105
›› การกำหนดค่ารูปแบบการเชื่อมต่อเอง
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → Wi-Fi
2 เลือก WLAN AP ที่พบ
รูปแบบการเชื่อมต่อปัจจุบันของเครือข่ายจะปรากฏขึ้น
3 กำหนดค่ารูปแบบการเชื่อมต่อของ WLAN ที่เลือกดังนี้
ทางเลือก
ฟังก์ชั่น
ชื่อ
ดูชื่อของรูปแบบ
ชนิดระบบป้องกัน ดูชนิดระบบป้องกันของ WLAN AP
IP แอดเดรส
ดู IP แอดเดรสของ WLAN AP
พิมพ์ IP แอดเดรส กำหนด IP และ DNS แอดเดรสเอง
พอร์ตและ
ใส่ที่อยู่และหมายเลขพอร์ตของ
ที่อยู่พร็อกซี
เซิร์ฟเวอร์ Proxy
AP MAC
ดู Mac แอดเดรสของ WLAN AP
106 การเชื่อมต่อ
4 เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้เลือก กลับ
เมื่อต้องการลบรายละเอียดของรูปแบบการเชื่อมต่อ
ทั้งหมด ให้เลือก ลืม
›› การเชื่อมต่อ WLAN โดยใช้ WPS (Wi-Fi
Protected Setup)
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → Wi-Fi
2 เลือก WPS PBC หรือ WPS PIN ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดอุปกรณ์
AP
3 กดปุ่ม WPS บนอุปกรณ์ AP ภายใน 2 นาที
หรือใส่รหัส PIN บนอุปกรณ์ AP แล้วเลือก เริ่ม ภายใน 2
นาที
AllShare
รู้จักการใช้บริการ Digital Living Network Alliance (DLNA) ที่ให้
คุณสามารถใช้มีเดียไฟล์ร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน
DLNA ในบ้านของคุณผ่านทาง WLAN
• เนื้อหาที่มีบิตเรทสูงอาจไม่แสดงอย่างเหมาะสมเมื่อใช้
เครือข่ายแบบไร้สาย
• คุณอาจไม่สามารถใช้เนื้อหาบางอย่างได้
ขึ้นอยู่กับชนิดของไฟล์
โดยขั้นแรกคุณต้องเปิดใช้งานคุณสมบัติ WLAN และเพิ่มรูปแบบ
WLAN ก่อน ► หน้า 105
›› การกำหนดการตั้งค่า DLNA ด้วยตนเอง
สำหรับการแบ่งปันมีเดียไฟล์
เมื่อต้องการให้อุปกรณ์อื่นที่เปิดใช้งาน DLNA สามารถเข้าถึงมีเดีย
ไฟล์บนอุปกรณ์ของคุณได้ คุณต้องเปิดใช้งานการแชร์มีเดีย
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ →
AllShare → การตั้งค่า
2 ปรับการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อกำหนดคุณสมบัติ DLNA
ด้วยตนเองดังนี้
ทางเลือก
ฟังก์ชั่น
ชื่อเซิร์ฟเวอร์มีเดีย ใส่ชื่อสำหรับอุปกรณ์ของคุณซึ่งจะใช้
เป็นเซิร์ฟเวอร์มีเดีย
เปิดใช้งานการแชร์วิดีโอกับอุปกรณ์
การแชร์วิดีโอ
อื่นๆ ที่เปิดใช้งาน DLNA
การเชื่อมต่อ 107
ทางเลือก
การแชร์รูปภาพ
การแชร์เพลง
เครือข่าย
แอคเซสพอยท์
ความจำพื้นฐาน
ฟังก์ชั่น
เปิดใช้งานการแชร์รูปภาพกับ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่เปิดใช้งาน DLNA
เปิดใช้งานการแชร์เพลงกับอุปกรณ์
อื่นๆ ที่เปิดใช้งาน DLNA
เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อที่จะใช้
สำหรับการเชื่อมต่อ DLNA
เลือกตำแหน่งความจำพื้นฐานเพื่อใช้
บันทึกมีเดียไฟล์ที่ดาวน์โหลด
3 เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก บันทึก → ใช่
›› การเล่นไฟล์ของคุณบนอุปกรณ์อื่นที่เปิดใช้งาน
DLNA
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → AllShare
108 การเชื่อมต่อ
2 เลือก ถัดจาก เล่นไฟล์จากโทรศัพท์ส่วนตัวบน
เครื่องเล่นอื่น
3 เลือกหมวดหมู่มีเดีย → ไฟล์
4 เลือกเครื่องเล่นที่จะใช้เล่นมีเดียไฟล์ เครื่องเล่นที่เลือกจะเริ่ม
เล่นเพลง
5 ควบคุมการเล่นของคุณโดยใช้ไอคอนในอุปกรณ์ของคุณ
การเล่นอาจมีการบัฟเฟอร์โดยขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อ
เครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ
›› การเล่นไฟล์ของบุคคลอื่นบนอุปกรณ์ของคุณ
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → AllShare
2 เลือก ถัดจาก เล่นไฟล์จากเซิร์ฟเวอร์บนโทรศัพท์ส่วนตัว
อุปกรณ์ของคุณจะค้นหาอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน DLNA
โดยอัตโนมัติ
3 เลือกอุปกรณ์ที่จะใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์มีเดียที่เก็บมีเดียไฟล์
4 เลือกหมวดหมู่มีเดียและไฟล์
5 ควบคุมการเล่นของคุณโดยใช้ไอคอนในอุปกรณ์ของคุณ
5 เลือกเครื่องเล่นที่จะใช้เล่นมีเดียไฟล์
เครื่องเล่นที่เลือกจะเริ่มเล่นเพลง
6 ควบคุมการเล่นของคุณโดยใช้ไอคอนในอุปกรณ์ของคุณ
›› การเล่นไฟล์ของโทรศัพท์เครื่องหนึ่งบนโทรศัพท์
อีกเครื่องหนึ่ง
Mobile AP
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → AllShare
2 เลือก ถัดจาก เล่นไฟล์จากเซิร์ฟเวอร์บนเครื่องเล่นอื่น
ผ่านโทรศัพท์ส่วนตัว
อุปกรณ์ของคุณจะค้นหาอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน DLNA
โดยอัตโนมัติ
3 เลือกอุปกรณ์ที่จะใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์มีเดียที่เก็บมีเดียไฟล์
4 เลือกหมวดหมู่มีเดียและไฟล์
รู้จักกับคุณสมบัติ Mobile AP ที่ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเป็น AP
(แอคเซสพอยท์) แบบไร้สายเพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตบนอุปกรณ์
เครือข่ายอื่นๆ
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → Mobile
AP
2 เลือก Mobile AP ที่ด้านบนเพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ Mobile
AP
3 เลือก ใช่ เพื่อยืนยัน
การเชื่อมต่อ 109
4 เลือก การตั้งค่า เพื่อกำหนดค่าคุณสมบัติ Mobile AP
ทางเลือก
ฟังก์ชั่น
ดูและแก้ไขชื่อของอุปกรณ์ที่จะแสดงบน
ชื่อ
อุปกรณ์ภายนอก
รหัสผ่าน
ซ่อนอุปกรณ์
ส่วนตัว
การเชื่อมโยง
เครือข่าย
110 การเชื่อมต่อ
ดูหรือแก้ไขรหัสเครือข่ายเพื่อป้องกัน
การเข้าถึงเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
ป้องกันอุปกรณ์อื่นจากการระบุตำแหน่ง
อุปกรณ์ของคุณ
เปิดใช้งานฟังก์ชั่นการผูกล่ามเพื่อใช้
อุปกรณ์มือถือเป็นโมเด็มแบบไร้สาย
สำหรับอุปกรณ์อื่น
ปิดใช้งานฟังก์ชั่นการผูกล่ามเพื่อสงวน
แบตเตอรี่และอนุญาตเฉพาะการ
เชื่อมต่อโดยตรงกับอุปกรณ์อื่น
5 เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้เลือก กลับ
6 จากอุปกรณ์อื่น ให้ค้นหาชื่ออุปกรณ์ของคุณในรายการ
เชื่อมต่อที่ใช้ได้ และเชื่อมต่อกับเครือข่ายด้วยการใส่รหัสผ่าน
ที่ถูกต้องในฟิลด์ WPA
GPS
อุปกรณ์ของคุณมีตัวรับสัญญาณระบบบอกพิกัดผ่านดาวเทียม
(GPS) รู้จักการเปิดใช้งานบริการระบุตำแหน่งและใช้ฟังก์ชั่นการทำ
งานของระบบ GPS เพิ่มเติม
เมื่อต้องการรับสัญญาณ GPS ได้ดี ให้หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ใน
สถานที่ต่อไปนี้:
• ระหว่างอาคาร, ในอุโมงค์หรือทางใต้ดิน หรือภายในอาคาร
• ในสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย
• ใกล้กับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าแรงสูง
• ในยานพาหนะที่มีฟิล์มกันแดด
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
หรือผู้ให้บริการของคุณ
›› เปิดใช้งานคุณสมบัติ GPS
คุณต้องเปิดใช้งานบริการระบุตำแหน่งเพื่อรับข้อมูลตำแหน่งและ
ค้นหาแผนที่
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → ตำแหน่ง
2 เลือกจุดที่อยู่ติดกับ เปิดบริการระบุตำแหน่ง
3 เลือก ตกลง เพื่อยืนยัน
ห้ามใช้มือสัมผัสบริเวณสายอากาศภายใน
หรือกำมือรอบบริเวณดังกล่าว หรือวัสดุอื่นๆ
ในขณะเปิดใช้งาน GPS
›› เพิ่มเติมฟังก์ชั่นการทำงานของระบบ GPS
รู้จักการเพิ่มฟังก์ชั่นการทำงานของระบบ GPS ด้วยการดาวน์โหลด
ไฟล์ข้อมูลจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ GPS วิธีนี้จะเพิ่มความรวดเร็วและ
ความถูกต้องของความสามารถในการบอกพิกัดได้
คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการดาวน์โหลดไฟล์
ข้อมูล GPS
1
2
3
4
ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → ตำแหน่ง
เลือกจุดที่อยู่ติดกับ เปิดใช้แอดวานซด์ GPS
เลือก ใช่ เพื่อยืนยัน
เลือก ไปที่โปรไฟล์ → รูปแบบการเชื่อมต่อ → กำหนด
(หากจำเป็น)
การเชื่อมต่อ 111
›› ใช้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ให้บริการในพื้นที่
ของคุณ
รู้จักการรับข้อมูลตำแหน่งผ่านเครือข่ายมือถือ บริการนี้จะช่วยให้
มือถือของคุณแสดงข้อมูลเมื่อไม่มีสัญญาณ GPS
หรือเมื่อสัญญาณ GPS อ่อน
คุณอาจทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึงเครือ
ข่ายโทรศัพท์มือถือได้
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → ตำแหน่ง
2 เลือกจุดที่อยูต่ ิดกับ เปิดใช้ตำแหน่งเครือข่าย
3 เลือก ใช่ เพื่อยืนยัน
112 การเชื่อมต่อ
›› การเปิดใช้การช่วยเหลือจากเซ็นเซอร์
กำหนดให้ใช้เซ็นเซอร์เพื่อเพิ่มการระบุตำแหน่งภาคพื้นดิน
เมื่อสัญญาณ GPS ไม่ชัดหรือมีสิ่งกีดขวาง อาจมีความ
คลาดเคลื่อนกันระหว่างผลที่เซ็นเซอร์ประเมินและตำแหน่งจริง
ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → ตำแหน่ง →
เปิดใช้การใช้เซ็นเซอร์ช่วยเหลือ
›› การแสดงตำแหน่งของคุณ
รู้จักวิธีกำหนดละติจูด ลองติจูด และความสูงของตำแหน่งที่คุณอยู่
ในขณะนี้โดยใช้ GPS
ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → ตำแหน่ง →
ตำแหน่งของฉัน
การเชื่อมต่อทีวี (โหมดทีวีเอาต์)
รู้จักการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับทีวี และแสดงอินเทอร์เฟซของ
อุปกรณ์บนหน้าจอทีวี
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ →
ช่องออกของทีวี
2 เลือกระบบการเข้ารหัสวิดีโอตามภูมิภาคของคุณ
ทางเลือก ภูมิภาค
ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, จีน,
เดนมาร์ก, อังกฤษ, ฟินแลนด์, เยอรมัน,
PAL
อิตาลี, คูเวต, มาเลเซีย, เนเธอร์แลนด์,
นอร์เวย์, สิงคโปร์, สเปน, สวีเดน,
สวิตเวอร์แลนด์, ไทย
ทางเลือก
NTSC
ภูมิภาค
แคนาดา, เกาหลี, เม็กซิโก, ไต้หวัน,
สหรัฐอเมริกา, ฟิลิปปินส์
3 เลือก กำหนด
4 ควรแน่ใจว่าได้เปิดทีวีและเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับทีวีด้วย
สายทีวีเอาต์แล้ว
จับคู่สีของปลายสายทีวีเอาต์ให้ตรงกับพอร์ต A/V ของทีวี
5 เปลี่ยนทีวีเป็นโหมดอินพุตภายนอก
อินเทอร์เฟซของอุปกรณ์จะปรากฏบนหน้าจอทีวี
• ไฟล์ของคุณอาจแสดงผลไม่ถูกต้อง เนื่องจากความ
แตกต่างในระบบวิดีโอหรือคุณภาพของการแสดงผลทีวี
• หูฟังสเตอริโอบลูทูธและคุณสมบัติการซูมจะไม่ทำงานใน
โหมดทีวีเอาต์
การเชื่อมต่อ 113
การเชื่อมต่อ PC
รู้วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับ PC
โดยใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ที่มีให้ในโหมดการเชื่อมต่อ USB
ต่างๆ ด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ PC คุณจะสามารถถ่ายโอน
ข้อมูลไปยังหรือจากอุปกรณ์ของคุณโดยตรง ใช้โปรแกรม
Samsung Kies และใช้อุปกรณ์ของคุณเป็นโมเด็มไร้สายสำหรับ
PC
• เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ PC แล้ว Samsung Kies
จะทำงานโดยอัตโนมัติ
• เมื่อต้องการค้นหาและลบจุดบกพร่องเพื่อป้องกั
นความผิดพลาดในอนาคต ในโหมดเมนู ให้เลือก
การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → การใช้งาน USB →
การแก้ไขจุดบกพร่อง
114 การเชื่อมต่อ
›› ติดตั้ง Samsung Kies
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ →
การใช้งาน USB → ตัวติดตั้ง Kies
2 การใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ให้ต่อช่องเสียบที่ใช้งาน
ได้หลายฟังก์ชั่นบนอุปกรณ์กับ PC
3 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอในการติดตั้ง Samsung Kies
บน PC
4 เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว Samsung Kies
จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ
คุณยังสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้จากเว็บไซต์
Samsung (www.samsungmobile.com)
›› การเชื่อมต่อกับ Samsung Kies
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า PC ของคุณมี Samsung Kies ติดตั้งอยู่
1 การใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ให้ต่อช่องเสียบที่ใช้งาน
ได้หลายฟังก์ชั่นบนอุปกรณ์กับ PC
2 เรียกใช้งาน Samsung Kies และใช้การเชื่อมต่อไร้สาย
หรือคัดลอกข้อมูลและไฟล์
ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ Samsung Kies หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
›› การเชื่อมต่อเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลจำนวนมาก
คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ PC เป็นดิสก์แบบถอดได้ รวมทั้ง
เข้าถึงไดเร็กทอรี่ไฟล์ได้ หากคุณใส่การ์ดความจำเข้าไปในอุปกรณ์
คุณจะเข้าถึงไดเร็กทอรี่ไฟล์ของการ์ดความจำได้โดยใช้อุปกรณ์เป็น
ตัวอ่านการ์ดความจำ
1 หากคุณต้องการจะถ่ายโอนไฟล์จากหรือไปยังการ์ดความจำ ให้
ใส่การ์ดความจำเข้าไปในอุปกรณ์
2 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ →
การใช้งาน USB → Mass storage
3 การใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ให้ต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้
หลายฟังก์ชั่นบนอุปกรณ์กับ PC
ในขณะเชื่อมต่อ หน้าต่างป็อปอัพจะปรากฏขึ้นบน PC
4 เปิดแฟ้มเพื่อดูไฟล์
5 คัดลอกไฟล์จากเครื่อง PC ลงการ์ดความจำ
หากต้องการหยุดเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ PC
ให้คลิกที่ไอคอนอุปกรณ์ USB บนแถบงานของ Windows
และคลิกทางเลือกเพื่อถอดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก
อย่างปลอดภัย จากนั้น ให้ถอดสายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC
ออกจาก PC มิฉะนั้น คุณอาจสูญเสียข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน
การ์ดความจำ หรือการ์ดความจำอาจเสียหายได้
การเชื่อมต่อ 115
›› การใช้อุปกรณ์ของคุณเป็นโมเด็มไร้สาย
คุณสามารถใช้อุปกรณ์เป็นโมเด็มสำหรับ PC เพื่อเข้าถึง
อินเตอร์เน็ตผ่านบริการเครือข่ายมือถือ
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ →
การใช้งาน USB → การแชร์อินเตอร์เน็ต
การใช้
สายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ให้ต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้
2
หลายฟังก์ชั่นบนอุปกรณ์กับ PC
3 สร้างการเชื่อมต่อโมเด็มบน PC ของคุณ
วิธีการสร้างการเชื่อมต่อโมเด็มอาจแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของ PC
4 เลือกการเชื่อมต่อโมเด็มแล้วใส่ ID และรหัสผ่านที่ผู้ให้บริการ
ของคุณให้มา
116 การเชื่อมต่อ
เครื่องมือ
นาฬิกา
รู้วิธีการตั้งค่าและควบคุมการเตือนและเวลาโลก คุณยังสามารถใช้
การจับเวลาและการตั้งเวลานับถอยหลัง
›› การตั้งค่าการเตือนใหม่
1
2
3
4
ในโหมดเมนู ให้เลือก นาฬิกา →
เลือก สร้าง
กำหนดรายละเอียดของการเตือน
เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก บันทึก
→ การตั้งค่าเปิดเครื่องอัตโนมัติ เพื่อเปิด
เลือก
คุณสมบัติเปิดเครื่องอัตโนมัติ คุณสมบัติเปิดเครื่องอัตโนมัติ
จะกำหนดให้อุปกรณ์เปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ
และส่งเสียงเตือนตามเวลาที่ระบุเมื่ออุปกรณ์ปิดอยู่
›› การหยุดเสียงเตือน
เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น
• สัมผัสและกด หยุด ค้างไว้เพื่อหยุดการเตือน
• สัมผัสและกด ข้าม ค้างไว้เพื่อปิดเสียงเตือนในช่วงที่พัก
›› การลบการเตือน
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก นาฬิกา →
→ ลบ
2 เลือก
3 เลือกการเตือนที่คุณต้องการลบ แล้วเลือก ลบ
เครื่องมือ 117
›› การตั้งค่าเวลาโลก
1
2
3
4
5
ในโหมดเมนู ให้เลือก นาฬิกา →
เลือก เพิ่ม
เลือกฟิลด์ใส่ข้อความและใส่ชื่อเมืองสองถึงสามตัวอักษร
เมื่อต้องการเลือกเมืองในมุมมองแผนที่โลก ให้เลือก ดูแผนที่
เลือกชื่อเมืองที่คุณต้องการ
เมื่อต้องการเพิ่มเวลาโลกเพิ่มเติม ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-4
›› การใช้การจับเวลา
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก นาฬิกา →
2 เลือก แยก หรือ รอบ เพื่อเริ่มการจับเวลา
3 เลือก แยก หรือ รอบ เพื่อบันทึกเวลา
118 เครื่องมือ
4 เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้เลือก หยุด
5 เลือก ตั้งค่าใหม่ เพื่อลบเวลาที่บันทึกไว้
›› การใช้การตั้งเวลานับถอยหลัง
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก นาฬิกา→
2 ตั้งระยะเวลาเพือ่ นับถอยหลัง
3 เลือก เริ่ม เพื่อเริ่มนับถอยหลัง
ตอนนี้คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่นอื่นๆ ได้ขณะที่มีการตั้งเวลา
นับถอยหลังในพื้นหลัง กดปุ่มโฮมและเข้าสู่แอพพลิเคชั่นอื่น
4 เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ ให้สัมผัสและกด หยุด ค้างไว้เพื่อหยุด
การเตือน
เครื่องคิดเลข
รู้จักวิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์บนอุปกรณ์ของคุณโดยตรง
เหมือนกับการใช้งานเครื่องคิดเลขแบบพกพาหรือแบบตั้งโต๊ะ
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก เครื่องคิดเลข
2 ใช้ปุ่มที่สัมพันธ์กับหน้าจอเครื่องคิดเลข เพื่อคำนวณขั้นพื้นฐาน
3 หมุนโทรศัพท์ให้เป็นแนวนอนเพื่อใช้เครื่องคิดเลขแบบ
วิทยาศาสตร์
มินิไดอารี่
ใช้มนิ ไิ ดอารีเ่ พือ่ เก็บไดอารีร่ ปู ภาพ
›› การสร้างมินิไดอารี่ใหม่
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก มินิไดอารี่
2 เลือก สร้าง เพื่อสร้างไดอารี่ใหม่
3 เปลี่ยนวันที่ของวันนี้และกำหนดสภาพอากาศ
4 เลือกกรอบรูปแล้วเพิ่มรูปภาพหรือถ่ายรูป
5 เลือกช่องตำแหน่ง ป้อนข้อมูลตำแหน่ง และเลือก เรียบร้อย
(หากจำเป็น)
6 เลือกช่องป้อนข้อความ ป้อนข้อความของคุณ และเลือก
เรียบร้อย
7 เลือก บันทึก
›› การแสดงมินิไดอารี่
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก มินิไดอารี่
2 เลือกไดอารี่
เมื่อต้องการอัปโหลดไดอารี่ขึ้นบล็อก ให้เลือก
เผยแพร่
→
เครื่องมือ 119
แอคเคาท์ส่วนตัว
รู้จักการจัดการแอคเคาท์เว็บเพื่อใช้การซิงค์ข้อมูลหรือบริการชุมชน
แบบออนไลน์ คุณสามารถสร้างแอคเคาท์ใหม่และเปลี่ยนช่วงเวลา
ในการซิงโครไนซ์อัตโนมัติ
›› การสร้างแอคเคาท์เว็บ
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก แอคเคาท์ส่วนตัว
2 เลือก เพิ่มแอคเค...
3 เลือกประเภทบัญชี
บัญชีซัมซุง เป็นบัญชีผู้ใช้งานที่สามารถเข้าไปขอรับการ
บริการสมาร์ทโฟนของซัมซุงได้ เช่น Samsung Apps และ
Samsung Dive. คุณสามารถสมัครรับแอคเคาท์ Samsung
ได้อย่างง่ายดายในแอคเคาท์ส่วนตัว
120 เครื่องมือ
4 ใส่ข้อมูลแอคเคาท์แล้วเลือก ถัดไป
5 ใส่รายละเอียดแอคเคาท์
► “การตั้งค่าอีเมล์แอคเคาท์” (หน้า 52)
6 เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก กำหนด
หากคุณสร้างแอคเคาท์มากกว่าสองแอคเคาท์ คุณสามารถเปลี่ยน
ลำดับของแอคเคาท์ในรายการได้ เลือก เรียงแอคเ...
›› การลบหรือแก้ไขแอคเคาท์ส่วนตัว
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก แอคเคาท์ส่วนตัว
2 เลือกแอคเคาท์ที่จะลบหรือแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขแอคเคาท์ ให้เลือกแอคเคาท์และเปลี่ยน
รายละเอียด → บันทึก
เมื่อต้องการลบแอคเคาท์ ให้เลือก ลบ → ใช่
›› การเปลี่ยนกำหนดการซิงค์อัตโนมัติ
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก แอคเคาท์ส่วนตัว
2 เลือก
3 เลือกช่วงเวลาในการซิงค์ข้อมูลกับแอคเคาท์ของคุณ แล้วเลือก
กำหนด
หากคุณเป็นผูใ้ ช้ระดับพรีเมีย่ ม คุณสามารถกำหนดการตัง้ ค่าในช่วง
เร่งด่วนเพือ่ ซิงโครไนซ์ขอ้ มูลได้
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก แอคเคาท์ส่วนตัว
2 เลือก พุ​ชซิงค์​
3 กำหนดวันที่และเวลาเร่งด่วน แล้วเลือก บันทึก
4 เลือกจุดที่อยู่ติดกับ พุ​ชซิงค์
ไฟล์ส่วนตัว
รู้จักวิธีการเข้าถึงรูปภาพ วีดีโอ เพลง คลิปเสียง และไฟล์ชนิดอื่นๆ
ทั้งหมดที่เก็บไว้ในอุปกรณ์หรือการ์ดความจำของคุณได้
อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
›› รูปแบบไฟล์ที่รองรับ
อุปกรณ์ของคุณรองรับรูปแบบไฟล์ต่อไปนี้
ชนิด
รูปแบบที่รองรับ
รูปภาพ
bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
วีดีโอ
mp4, 3gp, wmv, asf, avi, mkv, divx
เพลง
mp3, 3ga, aac, m4a, wma, flac
เสียง
wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
ธีม
smt
เครื่องมือ 121
ชนิด
รูปแบบที่รองรับ
doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm,
html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der
อื่นๆ
• รูปแบบไฟล์บางไฟล์อาจไม่รองรับ
ขึ้นอยู่กับซอฟท์แวร์ของอุปกรณ์
• หากขนาดไฟล์เกินกว่าความจำที่ใช้ได้
ข้อผิดพลาดขึ้นขณะเปิดไฟล์
›› การเรียกดูไฟล์
อาจเกิด
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ไฟล์ส่วนตัว → ชนิดไฟล์
แฟ้มหรือไฟล์ในการ์ดความจำจะแสดงเป็นไอคอนการ์ด
ความจำ
122 เครื่องมือ
2 เลือกแฟ้ม → ไฟล์
• ใน รูปภาพ คุณสามารถดูรูปภาพที่คุณถ่ายไว้และรูปภาพที่
คุณดาวน์โหลดหรือได้รับจากแหล่งอื่นได้
• ใน วีดีโอ คุณสามารถดูรูปภาพที่คุณถ่ายไว้และรูปภาพที่คุณ
ดาวน์โหลดหรือได้รับจากแหล่งอื่นได้
• ใน เสียง คุณสามารถเล่นเสียงเรียกเข้าทั้งหมด
ไฟล์เพลง และคลิปเสียงที่คุณบันทึกไว้
รวมถึงเสียงบันทึกและคลิปวิทยุ FM ได้
• ใน ธีม คุณสามารถดูธีมที่คุณดาวน์โหลดหรือได้รับจาก
แหล่งอื่นได้
• ใน อื่นๆ คุณสามารถดูเอกสารและไฟล์ข้อมูลรวมถึงไฟล์ที่
ไม่รองรับได้
ในแฟ้ม ให้เลือก
เพื่อใช้ทางเลือกต่อไปนี้
• เมื่อต้องการค้นหาไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ ให้เลือก ค้นหา
• เมื่อต้องการคัดลอกหรือย้ายไฟล์ ไปยังแฟ้มไฟล์อื่น ให้เลือก
คัดลอก หรือ ย้าย
• เมื่อต้องการลบไฟล์ ให้เลือก ลบ
• เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์ ให้เลือก เปลี่ยนชื่อ
• เมื่อต้องการดูไฟล์ ในมุมมองภาพย่อ ให้เลือก แสดงภาพย่อ
• เมื่อต้องการจัดเรียงไฟล์ตามต้องการ ให้เลือก แสดงราย
การโดย
• เมื่อต้องการส่งไฟล์ผ่านบลูทูธ ให้เลือก ส่งผ่านบลูทูธ
• เมื่อต้องการกำหนดการแสดงบลูทูธของไฟล์ต่างๆ ให้เลือก
แสดงบลูทูธ
• เมื่อต้องการปกป้องไฟล์จากการลบโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้เลือก
การป้องกัน
• เมื่อต้องการคืนค่าข้อความที่สำรองไว้ในแฟ้มข้อความที่เหมา
ะสม ให้เลือก คืนค่า
›› การพิมพ์รูปภาพ
คุณสามารถพิมพ์รูปภาพนามสกุล jpg
ด้วยคุณสมบัติบลูทูธไร้สายได้
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ไฟล์ส่วนตัว → รูปภาพ → รูปภาพ
→ พิมพ์ผ่านบลูทูธ
2 เลือก
3 เลือกเครื่องพิมพ์ที่เปิดใช้งานบลูทูธแล้ว
และจับคู่กับเครื่องพิมพ์
4 กำหนดทางเลือกการพิมพ์แล้วพิมพ์รูปภาพ
›› การกำหนดรูปภาพเป็นวอลเปเปอร์
คุณสามารถตั้งค่ารูปถ่ายหรือรูปภาพเป็นภาพพื้นหลังสำหรับ
หน้าจอปกติ
เครื่องมือ 123
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ไฟล์ส่วนตัว → รูปภาพ → รูปภาพ
→ ตั้งเป็น → วอลเปเปอร์ → กำหนด
2 เลือก
›› การกำหนดคลิปเสียงเป็นเสียงเรียกเข้า
คุณสามารถกำหนดเพลงหรือคลิปเสียงในแฟ้มเสียงเป็น
เสียงเรียกเข้าสำหรับการโทรที่เข้ามา หรือเสียงเตือนได้
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ไฟล์ส่วนตัว → เสียง → คลิปเสียง
→ ตั้งเป็น → ทางเลือก
2 ระหว่างการเล่น ให้เลือก
ค้นหา
รู้จักการค้นหาข้อมูลที่จัดเก็บในอุปกรณ์
1 ในโหมดเมนู เลือก ค้นหา
2 ใส่คำสำคัญแล้วเลือก ค้นหา
3 เลือกข้อมูลที่คุณต้องการใช้งาน
124 เครื่องมือ
การตั้งค่า
การเข้าถึงเมนูการตั้งค่า
1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า
2 เลือกหมวดการตั้งค่า และเลือกทางเลือก
3 กำหนดค่าการตัง้ ค่าแล้วเลือก กลับ หรือ กำหนด
โหมดการบิน
ปิดใช้งานฟังก์ชั่นการใช้งานแบบไร้สายในอุปกรณ์ของคุณ
คุณสามารถใช้บริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายได้เท่านั้น
การเชื่อมต่อ
• บลูทูธ:
เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลจาก
ระยะไกล ► หน้า 102
• Wi-Fi: เปิดใช้งานคุณสมบัติ WLAN เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย
หรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ ► หน้า 105
• Mobile AP: เปิดใช้งานคุณสมบัติ AP เพื่อใช้อุปกรณ์เป็น AP
(แอคเซสพอยท์) ► หน้า 109
• AllShare: เปิดใช้งานบริการ DLNA ใช้มีเดียไฟล์ร่วมกันระหว่าง
อุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน DLNA ► หน้า 107
• ซิงโครไนซ์: ตั้งค่ารูปแบบการซิงโครไนซ์ ► หน้า 99
• ตำแหน่ง: กำหนดการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อ GPS เอง
► หน้า 110
-- เปิดบริการระบุตำแหน่ง: เปิดใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อระบุ
ตำแหน่งของคุณผ่าน GPS
การตั้งค่า 125
-- เปิดใช้แอดวานซด์ GPS:
ตั้งค่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
รับ GPS ของคุณ
-- เปิดใช้ตำแหน่งเครือข่าย: ตั้งค่าเพื่อค้นหาตำแหน่งผ่าน
อุปกรณ์ AP ใกล้ๆ คุณ
-- เปิดใช้การใช้เซ็นเซอร์ช่วยเหลือ:
เปิดใช้งานคณสมบัตินี้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการระบุตำแหน่งด้วยเซ็นเซอร์ภาคพื้นดิน
-- ตำแหน่งของฉัน: ดูตำแหน่งปัจจุบันของคุณโดยใช้ละติจูด
ลองติจูด และความสูง
-- รายการ: เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อที่จะใช้สำหรับ GPS
• เครือข่าย: การเข้าถึง หรือแก้ไขการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อควบคุม
วิธีการเลือก และการเชื่อมต่อเครือข่ายของอุปกรณ์ของคุณ
-- เลือกเครือข่าย: กำหนดวิธีการเลือกเครือข่ายเป็นอัตโนมัติ
หรือเลือกเอง
-- โหมดเครือข่าย: เลือกคลื่นความถี่ของระบบเครือข่าย
-- การเชื่อมต่อ: กำหนดรูปแบบการเชื่อมต่อเพื่อใช้สำหรับ
126 การตั้งค่า
คุณสมบัติเครือข่าย
แสดงใบรับรองที่ต้องใช้สำหรับบริการเครือข่าย
• โรมมิ่งข้อมูล: ตั้งค่าเพื่อใช้บริการข้อมูลเมื่อคุณกำลังโรมมิ่ง
• ใช้แพ็กเกจดาต้า: ตั้งค่าเพื่อให้ใช้แพ็กเกจเครือข่ายสลับกลุ่ม
ข้อมูลสำหรับบริการเครือข่าย
• การนับแพ็กเกจดาต้า: ดูจำนวนข้อมูลที่คุณส่งหรือได้รับ
• การใช้งาน USB: กำหนดให้โหมด USB
เปิดใช้งานเมื่อคุณเชื่อมต่อ
อุปกรณ์กับ PC ► หน้า 114
• ช่องออกของทีว:ี เลือกระบบการเข้ารหัสวีดีโอของทีวีเพื่อ
การเชื่อมต่อทีวีที่เหมาะสม ► หน้า 113
-- ใบรับรอง:
รูปแบบแสียง
เลือกรูปแบบเสียงเพื่อใช้หรือกำหนดทางเลือกเสียงเองในรูปแบบ
ที่ต้องการ
เมื่อต้องการกำหนดรูปแบบเอง ให้เลือกรูปแบบและกำหนด
ทางเลือกเสียงดังต่อไปนี้
• โทร:
-- ประเภทการเตือน: เลือกวิธีการที่ให้อุปกรณ์เตือนคุณว่ามี
สายเรียกเข้า
-- เสียงเรียกเข้า: เลือกเสียงเรียกเข้าที่จะใช้เมื่อคุณตั้งค่าอุปกรณ์
ให้เตือนคุณว่ามีสายเรียกเข้าโดยการเล่นเสียงดนตรี
-- ระบบสั่นเตือน: เลือกประเภทการสั่นเตือนที่จะใช้กับ
เสียงเรียกโทรเข้า
-- ปรับระดับเสียงของเสียงเรียกโทรเข้าโดยใช้แถบเลื่อน
ที่ด้านล่าง
• ข้อความและอีเมล์:
-- ชนิดการเตือนข้อความ: เลือกวิธีการที่ให้อุปกรณ์เตือนคุณว่า
มีข้อความเข้า
-- เสียงเตือนข้อความ: เลือกเสียงเรียกเข้าที่จะใช้เมื่อคุณตั้งค่า
อุปกรณ์ให้เตือนคุณว่ามีข้อความเข้าโดยการเล่นเสียงดนตรี
-- ชนิดการเตือนอีเมล์:
เลือกวิธีการที่ให้อุปกรณ์เตือนคุณว่า
มีข้อความอีเมล์เข้า
-- เสียงเตือนอีเมล์: เลือกเสียงเรียกเข้าที่จะใช้เมื่อคุณตั้งค่า
อุปกรณ์ให้เตือนคุณว่ามีข้อความอีเมล์เข้าโดยการเล่นเสียง
ดนตรี
-- ปรับระดับเสียงของเสียงเรียกข้อความโดยใช้แถบเลื่อนที่
ด้านล่าง
• ระบบ: ปรับระดับเสียงของเสียงระบบ
หน้าจอและแสง
เข้าใช้และเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อควบคุมการแสดงผลและการ
ใช้แสงไฟในอุปกรณ์ของคุณ
• วอลเปเปอร์: เลือกรูปภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอปกติ
• ธีม: เลือกธีมสำหรับหน้าจอ
การตั้งค่า 127
• ชนิดแบบอักษร:
เลือกรูปแบบแบบอักษร
ตั้งค่าความสว่างของหน้าจอ
• เวลาแสงพื้นหลัง: ตั้งระยะเวลาเพื่อให้อุปกรณ์รอก่อนปิดแสง
พื้นหลังของหน้าจอ
• ความสว่าง:
ทั่วไป
เข้าถึงและเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อควบคุมการตั้งค่าทั่วไป
สำหรับอุปกรณ์ของคุณ:
• ภาษาที่แสดง: เลือกภาษาที่จะใช้บนหน้าจอของอุปกรณ์
• ภาษาของแป้นพิมพ์: เลือกภาษาที่ใช้เขียนที่จะใช้กับแป้นพิมพ์
• การใช้งาน: เข้าถึงและเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อควบคุม
การรับรู้การเคลื่อนไหวสำหรับอุปกรณ์ของคุณ:
-- สัมผัสสองครั้ง (ทางลัด): เลือกแอพพลิเคชั่นที่จะเริ่มใช้งาน
โดยการสัมผัสอุปกรณ์สองครั้งอย่างรวดเร็วเมื่ออยู่ในโหมดปกติ
128 การตั้งค่า
-- การกำหนดทิศทาง:
เปิดใช้งานแอพพลิเคชั่นโดยการหมุน
หรือเอียงอุปกรณ์
เปลี่ยนทิศทาง: กำหนดว่าจะหมุนอินเทอร์เฟซโดยอัตโนมัติ
เมื่อหมุนอุปกรณ์หรือไม่
เลื่อนรายการในทิศทางที่เอียง: กำหนดว่าจะเลื่อนดูรายการ
โดยการเอียงอุปกรณ์ในทิศทางที่กำหนดหรือไม่
-- คว่ำหน้าจอ (พักเสียงชั่วคราว): เปิดใช้งานคุณสมบัติการ
พักเสียงชั่วคราวที่ช่วยให้คุณปิดเสียงทั้งหมดของอุปกรณ์โดย
การคว่ำอุปกรณ์ลง
-- วางลง (โทรด้วยลำโพงขยายเสียง): เปิดใช้งานคุณสมบัติ
Motion Speakerphone ซึ่งให้คุณเปิดใช้งานลำโพงได้โดย
การวางอุปกรณ์ลงบนพื้นผิวเรียบระหว่างการสนทนา
• สัมผัส: ปรับการตอบสนองการสั่น ล็อกอัตโนมัติ
และการตั้งค่าแสงพื้นหลัง (เปิดใช้งานโดยการสัมผัสหน้าจอ)
-- การตอบสนองการสั่น: ปรับระดับการสั่น
-- ล็อกแผงสัมผัสอัตโนมัติ:
กำหนดให้อุปกรณ์ล็อกหน้าจอสัมผัส
โดยอัตโนมัติ
-- เปิดแสงพื้นหลัง: เลือกที่จะเปิดแสงพื้นหลังด้วยปุ่มล็อกหรือ
ด้วยปุ่มใดก็ได้
• การอนุญาต: กำหนดการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับปุ่มการรับรองเอง
เช่น การติดตาม การเตือนวันหมดอายุ หรือการดาวน์โหลด
ในเครือข่ายต่างประเทศ
• การแจ้งเตือนเหตุการณ์: เปิด หรือปิดการแจ้งเตือนเมื่อ
มีข้อความ มัลติมีเดีย หรือข้อความเสียงเรียกเข้ามา
และเมื่อมีการถ่ายโอนไฟล์ คุณยังสามารถกำหนดวิธีแสดงเนื้อหา
ของข้อความที่เข้ามาได้
วันที่และเวลา
เข้าถึงและเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อควบคุมวิธีการแสดงเวลาและ
วันที่บนอุปกรณ์ของคุณ:
• ไทม์โซน:
ตั้งค่าไทม์โซนท้องถิ่นของคุณ
ตั้งวันที่และเวลาปัจจุบันด้วยตนเอง
• รูปแบบเวลา: เลือกรูปแบบเวลา
• รูปแบบวันที่: เลือกรูปแบบวันที่
• อัพเดทเวลาอัตโนมัต:ิ อัพเดทเวลาโดยอัตโนมัติเมื่อคุณข้ามไป
โซนเวลาอื่น
• วันที่และเวลา:
เมนูและ Widget
• ลำดับเมนูที่ปรับใช้:
จัดเรียงแอพพลิเคชั่นตามลำดับความถี่
ของการใช้งานอัตโนมัติ (แอพพลิเคชั่นที่ใช้ล่าสุดจะแสดงอยู่ใน
ลำดับแรก)
• Widget:
-- รายการ Widget: เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อที่จะใช้ Widget
-- Widget ที่ดาวน์โหลด: แสดงรายการ Widget ที่ดาวน์โหลด
-- การไม่ยอมรับ: ดูการไม่ยอมรับ Widget
การตั้งค่า 129
แอพพลิเคชั่น
เข้าถึงและเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อควบคุมแอพพลิเคชั่นใน
อุปกรณ์ของคุณ:
›› โทร
กำหนดการตั้งค่าสำหรับคุณสมบัติการโทรเอง:
• การโทรทั้งหมด:
-- แสดงเบอร์ส่วนตัว: แสดงหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้กับผู้รับ
(คุณต้องใส่ SIM หรือ USIM การ์ดเพื่อใช้คุณสมบัตินี้)
-- ปฏิเสธอัตโนมัติ: ระบุรายชื่อผู้โทรที่จะปฏิเสธโดยอัตโนมัติ
-- รหัสนำหน้า: เลือกธีมสำหรับหน้าจอ
-- ปฏิเสธการโทรด้วยข้อความ: เลือกข้อความที่ถูกส่งไปยังผู้โทร
เมื่อคุณปฏิเสธการรับสาย
130 การตั้งค่า
-- โหมดการตอบรับ:
กำหนดวิธีการรับสายด้วยการกด [ ]
หรือกดปุ่มใดก็ได้ หรือกำหนดให้อุปกรณ์รับสายอัตโนมัติ
หลังจากระยะเวลาที่กำหนด (ใช้ได้ก็ต่อเมื่อเสียบเฮดเซ็ทไว้
เท่านั้น)
-- เสียงสถานะการโทร: เปิดหรือปิดใช้งานการเชื่อมต่อ,
เสียงเตือนนาที หรือเสียงยกเลิกการโทร
-- เตือนขณะโทร: เปิดใช้งานการเตือนระหว่างการโทร
• การโทรปกติ:
-- การโอนสาย: โอนสายเรียกเข้าไปยังหมายเลขอื่น
-- การระงับการโทร: บล็อกการโทรเข้าหรือโทรออก
-- การรับสายซ้อน: กำหนดเพื่อรับสายเรียกเข้าเมื่อคุณใช้สายอยู่
-- โทรซ้ำอัตโนมัต:ิ กำหนดว่าจะโทรซ้ำไปยังหมายเลขที่ต่อสาย
ไม่ได้หรือไม่
• การโทรวีดีโอ:
-- รูปภาพที่ตั้งไว้: เลือกรูปภาพที่จะแสดงให้บุคคลอื่นเห็น
-- วีดีโอส่วนตัวในเบอร์ที่รับสาย: ตั้งค่าให้แสดงรูปภาพสดของคุณ
หรือรูปภาพที่ตั้งล่วงหน้าให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็น
เลือกว่าจะพยายามโทรปกติซ้ำ
เมื่อเชื่อมต่อการโทรวีดีโอไม่ได้หรือไม่
-- หน้าจอหลัก: เลือกรูปภาพที่จะแสดงบนหน้าจอหลัก
-- ขนาดของหน้าจอหลัก: ตั้งค่าขนาดของหน้าจอหลัก
-- การโอนสาย: โอนสายเรียกเข้าไปยังหมายเลขอื่น
-- การระงับการโทร: บล็อกการโทรจากหมายเลขที่ระบุ
-- โทรซ้ำอัตโนมัต:ิ กำหนดว่าจะโทรซ้ำไปยังหมายเลขที่ต่อสาย
ไม่ได้หรือไม่
• การโทรหลอก: กำหนดการตั้งค่าสำหรับการโทรหลอกเอง
► หน้า 42
-- ใช้ทางเลือกการโทรผิดพลาด:
›› ข้อความ
ปรับการตั้งค่าในคุณสมบัติรับส่งข้อความ:
• การตั้งค่าทั่วไป:
-- เก็บสำเนา: กำหนดว่าจะบันทึกสำเนาข้อความไว้หรือไม่
-- ลบจากแฟ้ม: เลือกแฟ้มข้อความที่จะลบ
-- ลบอัตโนมัต:ิ กำหนดว่าจะลบข้อความโดยอัตโนมัติหรือไม่
-- บล็อกข้อความ: บล็อกข้อความจากที่อยู่ที่กำหนดและข้อความ
ที่มีชื่อเรื่องที่กำหนด
-- เสียงเตือน: กำหนดความถี่ที่ให้อุปกรณ์เตือนคุณว่ามีข้อความ
ใหม่
• ข้อความ:
-- ตอบกลับทางเดิม: อนุญาตให้ผู้รับตอบกลับคุณผ่านทาง
เซิร์ฟเวอร์ข้อความของคุณ
-- ต้องการรายงานการส่ง: กำหนดให้เครือข่ายแจ้งคุณเมื่อ
ข้อความถูกส่งไปแล้ว
การตั้งค่า 131
-- ศูนย์บริการ: ใส่ที่อยู่ศูนย์บริการสำหรับข้อความ
-- บันทึกใน: เลือกตำแหน่งที่จะบันทึกข้อความใหม่
• ข้อความ MMS:
-- ทางเลือกการส่ง:
ระดับความสำคัญ: กำหนดระดับความสำคัญของข้อความ
วันที่สิ้นสุด: กำหนดระยะเวลาที่จะจัดเก็บข้อความของคุณใน
เซิร์ฟเวอร์ข้อความ MMS
เวลาการส่ง: กำหนดเวลาเลื่อนก่อนที่ข้อความจะถูกส่ง
ต้องการรายงานการส่ง: ส่งคำขอรายงานการส่งไปพร้อมกับ
ข้อความของคุณเพื่อให้แจ้งคุณเมื่อข้อความถูกส่งไปแล้ว
ต้องการรายงานการอ่าน: ส่งคำขอรายงานการอ่านไปพร้อมกับ
ข้อความของคุณเพื่อให้แจ้งคุณเมื่อข้อความได้ถูกอ่านแล้ว
เพิ่มนามบัตรส่วนตัว: กำหนดว่าจะเพิ่มนามบัตรของคุณใน
ข้อความที่ส่งออกหรือไม่
132 การตั้งค่า
-- ทางเลือกการรับ:
ชนิดการดาวน์โหลด: กำหนดวิธีการดาวน์โหลดข้อความ MMS
ใหม่
ส่งรายงานการส่ง: กำหนดให้เครือข่ายแจ้งคุณเมื่อข้อความ
ถูกส่งไปแล้ว
ส่งรายงานการอ่าน: กำหนดให้เครือข่ายแจ้งผู้ส่งเมื่อคุณอ่าน
ข้อความแล้ว
อนุญาตปิดบังชื่อ: กำหนดว่าจะรับข้อความจากผู้ส่งที่ไม่รู้จัก
หรือไม่
อนุญาตให้โฆษณา: กำหนดว่าจะยอมรับข้อความโฆษณา
หรือไม่
-- รายการข้อความ MMS: เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อเพื่อใช้
สำหรับการส่งหรือรับข้อความ
-- ขนาดข้อความ: เลือกขนาดข้อความสูงสุดที่อนุญาต
ขนาดข้อความที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
ของคุณ
-- เปลี่ยนขนาดรูปภาพอัตโนมัต:ิ
กำหนดว่าจะเปลี่ยนขนาด
รูปภาพที่จะเพิ่มในข้อความ MMS หรือไม่
-- โหมดการสร้าง: เลือกโหมดที่จะสร้างข้อความ MMS
คุณสามารถเลือกที่จะสร้างข้อความด้วยชนิดและขนาดของ
เนื้อหาหรือเลือกที่จะรับข้อความเตือนเกี่ยวกับชนิดหรือ
ขนาดของเนื้อหา
-- รูปแบบพื้นฐาน: กำหนดแอตทริบิวต์ข้อความพื้นฐาน เช่น
รูปแบบแบบอักษร, ขนาด, สี และสีของพื้นหลัง
• ข้อความพุช:
-- ทางเลือกการรับ: กำหนดว่าจะรับข้อความที่พุชจาก
เว็บเซิร์ฟเวอร์หรือไม่
-- การโหลดบริการ: กำหนดว่าจะเข้าใช้เว็บเพจการบริการที่
เชื่อมโยงเมื่อคุณเปิดข้อความพุชหรือไม่
• ข้อความเครือข่าย:
-- ใช้งาน: เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติข้อความเครือข่าย
-- สถานีในการรับ:
กำหนดว่าจะรับข้อความจากสถานีทั้งหมด
หรือจากสถานีส่วนตัว
-- สถานีส่วนตัว: เลือกสถานีที่ชอบของคุณ
-- ภาษา: เลือกภาษาของข้อความเครือข่าย
• หมายเลขศูนย์ข้อความเสียง: ใส่ชื่อและที่อยู่ศูนย์บริการ
ข้อความเสียง
›› อีเมล์
• อีเมล์แอคเคาท์:
ดู, ตั้งค่า หรือลบอีเมล์แอคเคาท์
• ทางเลือกการส่ง:
-- แอคเคาท์พื้นฐาน:
เลือกอีเมล์แอคเคาท์พื้นฐาน ทางเลือกนี้จะ
ปรากฏขึ้นเมื่อคุณมีแอคเคาท์มากกว่าสองแอคเคาท์
-- Exchange ActiveSync: กำหนดทางเลือกการส่งของแอคเคาท์
Exchange server
ระดับความสำคัญ: กำหนดระดับความสำคัญของข้อความ
การตั้งค่า 133
CC ถึงตัวเองเสมอ: กำหนดว่าจะแสดงอีเมล์แอดเดรสในข้อคว
ามที่ส่งออกทั้งหมดหรือไม่
เพิ่มลายเซ็น: กำหนดว่าจะเพิ่มลายเซ็นของคุณในข้อความที่
ส่งออกหรือไม่
ลายเซ็น: ใส่ลายเซ็นของคุณ
-- เว็บแอคเคาท์: กำหนดการตั้งค่าแอคเคาท์เอง หากคุณมี
แอคเคาท์มากกว่าสองแอคเคาท์ ให้เลือกแอคเคาท์ก่อน
จาก: ใส่อีเมล์แอดเดรสของคุณเป็นอีเมล์ของผู้ส่ง
ระดับความสำคัญ: กำหนดระดับความสำคัญของข้อความ
เก็บสำเนา: กำหนดว่าจะบันทึกสำเนาของข้อความที่ส่งไว้ใน
เซิร์ฟเวอร์หรือไม่
ตอบพร้อมเนื้อความ: กำหนดว่าเมื่อคุณตอบกลับจะแสดง
ข้อความต้นฉบับในข้อความหรือไม่
ส่งต่อพร้อมไฟล์: กำหนดว่าเมื่อคุณส่งต่อข้อความจะรวมไฟล์
แนบไปด้วยหรือไม่
134 การตั้งค่า
รับรายงานการอ่าน: ส่งคำขอรายงานการตอบกลับการอ่าน
ไปพร้อมกับข้อความของคุณเพื่อให้แจ้งคุณเมื่อข้อความได้
ถูกอ่านแล้ว
รับรายงานการส่ง: ส่งคำขอรายงานการส่งไปพร้อมกับ
ข้อความของคุณเพื่อให้แจ้งคุณเมื่อข้อความถูกส่งไปแล้ว
เพิ่มนามบัตรส่วนตัว: กำหนดว่าจะเพิ่มนามบัตรของคุณใน
ข้อความที่ส่งออกหรือไม่
CC ถึงตัวเองเสมอ: กำหนดว่าจะแสดงอีเมล์แอดเดรสใน
ข้อความที่ส่งออกทั้งหมดหรือไม่
เพิ่มลายเซ็น: กำหนดว่าจะเพิ่มลายเซ็นของคุณในข้อความที่
ส่งออกหรือไม่
ลายเซ็น: ใส่ลายเซ็นของคุณ
• ทางเลือกการรับ:
-- Exchange ActiveSync: กำหนดทางเลือกการรับของแอคเคาท์
Exchange server
ขนาดอีเมล์: เลือกขนาดข้อความสูงสุดที่อนุญาต
การแจ้งเตือน: กำหนดเพื่อแจ้งเตือนข้อความใหม่
โหลดรูปภาพระยะไกล: กำหนดให้โหลดรูปภาพไว้ใน
ข้อความอีเมล์
รูปแบบดาวน์โหลดพื้นฐาน: เลือกรูปแบบอีเมล์
-- เว็บแอคเคาท์: กำหนดทางเลือกการรับของอีเมล์แอคเคาท์
แต่ละแอคเคาท์
ขนาดอีเมล์: เลือกขนาดข้อความสูงสุดที่อนุญาต
ทางเลือกการลบ: เลือกว่าจะลบข้อความออกจากอุปกรณ์ของ
คุณ หรืออุปกรณ์ และเซิร์ฟเวอร์หรือไม่
ส่งรายงานการอ่าน: กำหนดให้เครือข่ายแจ้งผู้ส่งเมื่อคุณอ่าน
ข้อความแล้ว
โหลดรูปภาพระยะไกล: กำหนดให้โหลดรูปภาพไว้ในข้อความ
อีเมล์
• บล็อกอีเมล์: บล็อกอีเมล์จากที่อยู่หรือชื่อเรื่องที่กำหนด
• รายการอีเมล์: เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อเพื่อใช้สำหรับการส่ง
หรือรับข้อความ
›› รายชื่อ
• ความจำในการใช้งาน:
กำหนดตำแหน่งที่จะบันทึกรายชื่อใหม่
และแสดงรายชื่อจากตำแหน่งใด
• เรียงตามชื่อที่แสดง: กำหนดวิธีแสดงรายชื่อผู้ติดต่อ
• เบอร์โทรผู้ใช้: จัดเก็บและจัดการหมายเลขของคุณเอง
• เบอร์บริการ: ติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อรับข้อมูลที่จำเป็น
›› ปฏิทิน
กำหนดค่าการตั้งค่าปฏิทินเอง:
• ปฏิทิน: เลือกปฏิทินพื้นฐาน
• ซิงค์ปฏิทิน: ซิงโครไนซ์ปฏิทินเว็บกับปฏิทินของอุปกรณ์
► หน้า 99
• แสดงโดย: กำหนดการแสดงปฏิทินพื้นฐาน (เดือนหรือวัน)
การตั้งค่า 135
• การเริ่มต้นวัน:
กำหนดวันที่จะใช้เริ่มต้นในสัปดาห์
(อาทิตย์หรือจันทร์)
›› อินเตอร์เน็ต
กำหนดการตั้งค่าของบราวเซอร์อินเตอร์เน็ต ► หน้า 96
›› เครื่องเล่นมีเดีย
กำหนดค่าการตั้งค่าเครื่องเล่นเพลง และวีดิโอด้วยตนเอง:
• การตั้งค่าเครื่องเล่นเพลง: กำหนดทางเลือกของเครื่องเล่นเพลง
► หน้า 79
• การตั้งค่า VOD: เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อใช้
สำหรับเล่นเนื้อหาวีดีโอออนดีมานด์ (VOD)
136 การตั้งค่า
›› Samsung Apps
• การแจ้งเตือนอัพเดท:
เลือกการเชื่อมต่อเครือข่าย (WLAN
หรือเครือข่ายสลับกลุ่มข้อมูล) เพื่อรับการแจ้งเตือนรับ
การอัพเดทแอพพลิเคชั่นจาก Samsung Apps
• รายการเครือข่าย: เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายที่
ผู้ให้บริการของคุณกำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้ Samsung Apps
หรือดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นจาก Samsung Apps หากไม่มี
รูปแบบการเชื่อมต่อที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ให้ติดต่อผู้ให้บริการ
ของคุณเพื่อการตั้งค่าโดยละเอียด
›› การตั้งค่าการอัพโหลดรูปถ่าย
• อัพโหลดรายละเอียด:
ดูรายละเอียดการอัพโหลดครั้งล่าสุด
ของคุณ
• รายการบล๊อก: อัพเดทรายการเว็บไซต์หรือบล๊อก
• รายการการอัพโหลดรูปถ่าย: เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อเพื่อใช้
สำหรับอัพโหลดรูปถ่าย
• การไม่ยอมรับ:
ดูการไม่ยอมรับทั่วไป
›› รายการเครือข่ายทางสังคม
เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อที่จะใช้สำหรับเว็บไซต์ชุมชน
›› การตั้งค่าการติดตั้ง
• ตำแหน่งการติดตั้งเริ่มต้น:
ติดตั้งแอพพลิเคชั่นใหม่
ระบบป้องกัน
เลือกตำแหน่งความจำพื้นฐานสำหรับ
เข้าถึงและเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อป้องกันอุปกรณ์และข้อมูล
ของคุณ:
• ล็อกโทรศัพท์: เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติล็อกอุปกรณ์ที่จำเป็น
ต้องใส่รหัสอุปกรณ์ก่อนใช้อุปกรณ์
• ล็อกรายการส่วนตัว:
ทำให้ข้อมูลชนิดต่างๆ เป็นส่วนตัว
เมื่อต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว คุณต้องใส่รหัสอุปกรณ์ของคุณ
• โมบายล์แทร็กเกอร์: เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติโมบายล์
แทร็กเกอร์ที่ช่วยคุณค้นหาอุปกรณ์เมื่อสูญหายหรือถูกขโมย
► หน้า 31
• เปลี่ยนรหัสผ่าน: เปลี่ยนรหัสอุปกรณ์
• ล็อก SIM: เปิดหรือปิดใช้งานล็อก SIM ที่จำเป็นต้องใส่รหัสผ่าน
SIM เมื่อคุณเปลี่ยน SIM หรือ USIM การ์ด
• ล็อก PIN: เปิดหรือปิดใช้งานล็อก PIN ที่จำเป็นต้องใส่รหัส PIN
ก่อนใช้อุปกรณ์
• เปลี่ยน PIN: เปลี่ยนรหัส PIN ที่ใช้เข้าถึงข้อมูล SIM หรือ USIM
• โหมดกำหนดการโทรออก: เปิดหรือปิดใช้งานโหมด FDN
ให้จำกัดการโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์ในรายการ FDN
• เปลี่ยน PIN2: เปลี่ยนรหัส PIN2 ที่ใช้เพื่อป้องกันรหัส PIN หลัก
การตั้งค่า 137
หน่วยความจำ
ตั้งค่าใหม่
• ความจำพื้นฐาน:
เกี่ยวกับโทรศัพท์
เข้าถึงและเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อควบคุมการใช้ความจำ
ในเครื่องของคุณ
• รายละเอียดการ์ดความจำ: เมื่อใส่การ์ดความจำแล้ว ใช้เข้าถึง
รายละเอียดการการ์ดความจำ นอกจากนี้ คุณยังสามารถ
ฟอร์แมตการ์ดความจำหรือเปลี่ยนชื่อการ์ดความจำได้อีกด้วย
การฟอร์แม็ตการ์ดหน่วยความจำจะลบข้อมูลทั้งหมดที่เลือก
ออกจากการ์ดอย่างถาวร
เลือกตำแหน่งความจำพื้นฐานเพื่อใช้บันทึกไฟล์
• สถานะความจำ: ดูความจำที่ใช้แล้วและใช้ได้สำหรับไฟล์ชนิด
ต่างๆ
• ลบความจำโทรศัพท์: ลบข้อมูลที่เลือกออกจากความจำในเครื่อง
ของคุณ
138 การตั้งค่า
• ตั้งค่าใหม่:
ตั้งค่าต่างๆ ใหม่เป็นค่าพื้นฐานจากโรงงาน
เลือกการตั้งค่าที่จะตั้งค่าใหม่ คุณต้องใส่รหัสอุปกรณ์เพื่อ
ตั้งค่าใหม่
• ตั้งค่าหลักใหม่: ลบข้อมูลทั้งหมดและตั้งค่าการตั้งค่าต่างๆ ให
ม่เป็นค่าพื้นฐานที่ตั้งมาจากโรงงาน คุณต้องใส่รหัสอุปกรณ์เพื่อ
ตั้งค่าใหม่
• ข้อมูลระบบ:
ตรวจสอบระดับพลังงานแบตเตอรี่ที่ใช้ได้ การใช้
CPU และความจำที่เก็บ คุณยังสามารถตรวจสอบหมายเลขรุ่น
ของโทรศัพท์ และ MAC แอดเดรสของบลูทูธและ Wi-Fi
• DivX(R) VOD: ตรวจสอบรหัสการลงทะเบียนและรหัสยกเลิกการ
ลงทะเบียนของคุณ เมื่อต้องการเล่นไฟล์วิด๊โอ DivX คุณต้องใช้
รหัสในการลงทะเบียนอุปกรณ์ของคุณที่เว็บไซต์ของ DivX
• ใบอนุญาตของโอเพ่นซอร์ส:
ของโปรแกรมที่ดาวน์โหลด
ตรวจสอบใบอนุญาตโอเพ่นซอร์ส
อัพเดทซอฟท์แวร์
ตรวจสอบการอัพเดทเฟิร์มแวร์และดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ใหม่ลงใน
อุปกรณ์ของคุณ เมื่อต้องการใช้เมนูนี้ คุณต้องมีแอคเคาท์ของ
ซัมซุง
คุณสมบัตินี้อาจใช้ไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ
แอพพลิเคชั่น SIM
ใช้บริการเสริมต่างๆ ที่ผู้ให้บริการเครือข่ายเปิดให้บริการ
เมนูนี้อาจพร้อมใช้งานได้ แต่มีชื่อเรียกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ SIM
หรือ USIM การ์ดของคุณ
การตั้งค่า 139
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
รหัส
เมื่อคุณเปิดอุปกรณ์หรือขณะที่ใช้อุปกรณ์
คุณจะได้รับแจ้งให้ใส่รหัสใดรหัสหนึ่งต่อไปนี้
PUK
รหัส
รหัสผ่าน
PIN
ลองแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้
เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อกอุปกรณ์แล้ว
คุณต้องใส่รหัสผ่านที่คุณกำหนดไว้ด้วย
เมื่อใช้อุปกรณ์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ว่าจะ
ต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณต้องใส่รหัส PIN
ที่ให้มาพร้อมกับ SIM หรือ USIM การ์ด
คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้โดยใช้เมนู
ล็อก PIN
140 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
PIN2
ลองแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้
SIM หรือ USIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งาน
ซึ่งตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการที่คุณใส่รหัส
PIN ผิดติดต่อกันหลายครั้ง คุณต้องใส่รหัส PUK
ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
เมื่อคุณเข้าสู่เมนูที่ต้องใช้รหัส PIN2
คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM การ์ดหรือ
USIM การ์ด หากต้องการทราบรายละเอียด
โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
อุปกรณ์ของคุณไม่มีสัญญาณปรากฏขึ้น
(ไม่มีแถบถัดจากไอคอนเครือข่าย)
• เมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้
ไม่ค่อยดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยัง
บริเวณอื่นแล้วลองอีกครั้ง
• คุณไม่สามารถเข้าใช้ทางเลือกบางอย่างหากยังไม่ได้สมัคร
รับบริการนั้นๆ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดติดต่อผู้ให้บริการ
หน้าจอสัมผัสตอบสนองช้าหรือตอบสนองได้ไม่เหมาะสม
หากอุปกรณ์ของคุณมีหน้าจอสัมผัส และหน้าจอสัมผัสตอบสนอง
อย่างไม่เหมาะสม ให้ลองใช้วิธีต่อไปนี้
• ดึงกรอบกันรอยออกจากหน้าจอสัมผัส กรอบกันรอยอาจทำให้
อุปกรณ์ไม่สามารถรับคำสั่งที่คุณป้อนได้ ไม่แนะนำให้ใช้กับ
อุปกรณ์แบบหน้าจอสัมผัส
• ตรวจสอบว่ามือของคุณแห้งและสะอาดดีแล้วเมื่อสัมผัส
หน้าจอสัมผัส
• เริ่มอุปกรณ์ของคุณใหม่เพื่อลบจุดบกพร่องของซอฟท์แวร์
ชั่วคราว
• ตรวจสอบว่าซอฟท์แวร์ ในอุปกรณ์ของคุณได้รับการอัพเกรดเป็น
เวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว
• หากหน้าจอสัมผัสเป็นรอยขูดขีดหรือชำรุด
ซัมซุงในพื้นที่ของคุณ
ให้นำไปที่ศูนย์บริการ
สายหลุด
เมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี
การเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณอาจหลุด ให้ย้ายไปยัง
บริเวณอื่นแล้วลองอีกครั้ง
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 141
คุณต่อสายโทรออกไม่ได้
ปลายสายไม่ได้ยินเสียงพูดของคุณ
• ตรวจสอบว่าคุณได้กดปุ่มโทรออกแล้ว
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่านิ้วของคุณไม่ได้บังส่วนที่เป็นไมโครโฟน
• ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลข
• ตรวจสอบว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณพอหรือไม่
ผู้อื่นต่อสายโทรเข้าไม่ได้
คุณภาพของเสียงไม่ดี
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิดอุปกรณ์แล้ว
• ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้บังเสาอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในอุปกรณ์
• ตรวจสอบว่าคุณได้เข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้อง
โทรศัพท์นั้นไว้
• ตรวจสอบว่าคุณได้เข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้อง
• ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลข
โทรศัพท์ดังกล่าวที่โทรเข้า
142 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ในตัวของโทรศัพท์
• หากคุณใช้หูฟัง
ตรวจสอบว่าต่อเข้ากับโทรศัพท์เรียบร้อยดี
• เมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี
โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณ
อื่นแล้วลองอีกครั้ง
โทรออกไม่ได้เมื่อโทรจากรายชื่อผู้ติดต่อ
• ตรวจสอบว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บอยู่ในรายชื่อเป็น
หมายเลขที่ถูกต้อง
• ใส่หมายเลขดังกล่าวอีกครั้ง
และบันทึกตามความเหมาะสม
• หากแบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟได้ไม่เต็มที่อีกต่อไป
ให้ทิ้ง
แบตเตอรี่เก่าด้วยวิธีที่เหมาะสม และเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
(ดูข้อบัญญัติในท้องถิ่นของคุณหากต้องการทราบคำแนะนำ
เพื่อการกำจัดอย่างเหมาะสม)
• ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลข
อุปกรณ์ของคุณร้อน
อุปกรณ์ส่งเสียงบี๊ปและไอคอนแบตเตอรี่กะพริบ
เมื่อคุณใช้แอพพลิเคชั่นที่ต้องใช้กำลังไฟเพิ่มขึ้น หรือใช้
แอพพลิเคชั่นในอุปกรณ์ของคุณเป็นเวลานาน
อุปกรณ์ของคุณจะร้อน ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุ
การใช้งานหรือประสิทธิภาพของอุปกรณ์แต่อย่างใด
โทรศัพท์ในรายชื่อ
กำลังไฟแบตเตอรี่อ่อน ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เพื่อให้
สามารถใช้อุปกรณ์ต่อไปได้
แบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟได้ไม่ดีหรืออุปกรณ์ดับไปเอง
• ขั้วแบตเตอรี่อาจสกปรก
เช็ดหน้าสัมผัสที่เป็นโลหะสีทองด้วย
ผ้านุ่มและสะอาด แล้วลองชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้ง
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นเมื่อเริ่มใช้กล้อง
โทรศัพท์มือถือของซัมซุงจะต้องมีความจำที่ใช้ได้และพลังงาน
แบตเตอรี่ที่เพียงพอในการใช้งานแอพพลิเคชั่นกล้องถ่ายรูป
หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มใช้กล้อง
ให้ลองใช้วิธีต่อไปนี้:
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 143
• ชาร์จแบตเตอรี่หรือเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็ม
• เพิ่มความจำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ ไปยัง PC
อุปกรณ์รับคลื่นชนิดอื่น อุปกรณ์ของคุณอาจต้องเปิดใช้บริการ
โปรดติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
• เริ่มอุปกรณ์ ใหม่
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นเมื่อเปิดไฟล์เพลง
หรือลบไฟล์ออกจากอุปกรณ์ของคุณ
หากคุณยังคงพบปัญหาเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น
กล้องถ่ายรูปหลังจากลองใช้คำแนะนำเหล่านี้แล้ว
ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นเมื่อเปิดวิทยุ FM
แอพพลิเคชั่นวิทยุ FM ในโทรศัพท์มือถือซัมซุงของคุณใช้สาย
เฮดเซ็ทเป็นเสาอากาศ เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อเฮดเซ็ท วิทยุ FM จะไม่
สามารถรับสัญญาณสถานีวิทยุได้ หากจะใช้วิทยุ FM ให้ตรวจสอบ
ก่อนว่าได้เชื่อมต่อเฮดเซ็ทดีแล้ว จากนั้นให้ค้นหาและบันทึกสถานี
วิทยุที่ใช้ได้
หากคุณยังไม่สามารถใช้วิทยุ FM ได้หลังจากดำเนินการขั้นตอน
เหล่านี้แล้ว ให้ลองเข้าสู่สถานีที่ต้องการด้วยอุปกรณ์รับคลื่น
วิทยุชนิดอื่น หากคุณสามารถรับฟังสัญญาณสถานีได้ด้วย
144 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ไฟล์เพลงบางไฟล์ไม่สามารถเล่นได้ในโทรศัพท์มือถือของซัมซุง
ด้วยเหตุผลบางประการ หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด
เมื่อเปิดไฟล์เพลงในอุปกรณ์ของคุณ ให้ลองใช้วิธีต่อไปนี้
• เพิ่มความจำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ ไปยัง PC
หรือลบไฟล์ออกจากอุปกรณ์ของคุณ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์เพลงไม่ได้มีการป้องกันการจัดการ
ลิขสิทธิ์ดิจิตอล (DRM) หากไฟล์นั้นมีการป้องกัน DRM ควร
แน่ใจว่าคุณได้รับการอนุญาตหรือคีย์ที่เหมาะสมในการเล่นไฟล์
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณรองรับรูปแบบไฟล์
ไม่พบอุปกรณ์บลูทูธอื่น
อุปกรณ์ของคุณหยุดการทำงานหรือมีข้อผิดพลาดร้ายแรง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ
หากอุปกรณ์ของคุณหยุดชะงักหรือค้างอยู่ คุณอาจต้อง
ปิดโปรแกรมหรือตั้งค่าอุปกรณ์ใหม่ เพื่อให้อุปกรณ์
สามารถกลับมาทำงานได้ตามเดิม และหากอุปกรณ์
ของคุณยังคงตอบสนองแต่โปรแกรมค้างอยู่ ให้ปิด
โปรแกรมโดยใช้ตัวจัดการงาน ถ้าโทรศัพท์ของคุณ
ค้างและไม่ตอบสนอง ให้กดปุ่มระดับเสียงขึ้นและ
ปุ่ม [ ] พร้อมกันค้างไว้ประมาณ 8-10 วินาที
โทรศัทท์จะรีบูทโดยอัตโนมัติ
ในอุปกรณ์ของคุณแล้ว
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อได้เปิดใช้งาน
คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธแล้ว (หากจำเป็น)
• ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณและอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่ภายใน
ช่วงระยะสูงสุดของบลูทูธ (10 เมตร)
หากคำแนะนำข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
ให้ติดต่อศูนย์บริการของซัมซุง
สร้างการเชื่อมต่อไม่ได้เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ PC
• ตรวจสอบว่าสายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC
ที่ใช้สามารถใช้งานได้
กับอุปกรณ์ของคุณ
• ตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์ที่เหมาะสมและอัพเดทใน PC
ของคุณแล้ว
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 145
ข้อควรระวังเพื่อความ​
ปลอดภัย
เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับตัวคุณและผู้อื่น
หรือความเสียหายของอุปกรณ์ของคุณ ควรอ่านข้อมูลต่อไปนี้ก่อนใช้งาน
อุปกรณ์
คำเตือน: การป้องกันไฟช็อต, ไฟไหม้
และการระเบิด
ห้ามใช้สายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด หรือเต้าเสียบไฟฟ้าที่หลวม
อย่าสัมผัสอุปกรณ์หรือสายไฟขณะมือเปียก
อย่างอสายไฟหรือทำให้สายไฟเสียหาย
146 ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
อย่าใช้อุปกรณ์ขณะชาร์จ และอย่า ถอดเครื่องชาร์จออกโดยดึงที่สาย
ไฟเท่านั้น
อย่าทำให้เครื่องชาร์จหรือแบตเตอรี่เกิดการลัดวงจร
ไม่ควรทำให้เกิดการกระแทกหรือทำเครื่องชาร์จหรือแบตเตอรี่หล่น
ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต
ไม่ใช้อุปกรณ์ของคุณในช่วงฝนฟ้าคะนอง
อุปกรณ์ของคุณอาจทำงานผิดพลาดและเป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เกิด
ไฟฟ้าช็อตได้
ไม่ควรใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-Ion) ที่ชำรุดหรือรั่ว
ในการกำจัดแบตเตอรี่ชนิด Li-Ion อย่างปลอดภัย ให้ติดต่อศูนย์บริการ
ที่ได้รับอนุญาตใกล้เคียง
การจัดการและกำจัดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จด้วยความเอาใจใส่
• อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้อุปกรณ์ผิดรูปและความจุในการชาร์จกำลังไฟ
มาสำหรับอุปกรณ์ของคุณโดยเฉพาะเท่านั้น การนำแบตเตอรี่และเครื่อง
ชาร์จที่ใช้ด้วยกันไม่ได้มาใช้อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหาย
ร้ายแรงกับอุปกรณ์ของคุณ
• ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ด้วยการเผาโดยเด็ดขาด ควรปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ในการกำจัดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ที่ใช้แล้ว
• ไม่ควรวางแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ ไว้บนหรือในอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ
เช่น เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ที่มีการแผ่รังสี เป็นต้น เนื่องจากแบตเตอรี่
อาจระเบิดได้หากความร้อนภายในสูงเกินไป
• ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปกระแทกกับวัตถุอื่นใด รวมทั้งไม่ควรเจาะแบตเตอรี่
ระมัดระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความดันภายนอกที่สูง
เนื่องจากอาจก่อให้
เกิดการลัดวงจรภายในและความร้อนภายในแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นสูง
เกินกว่าปกติ
• ระมัดระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เนื่องจากอาจทำให้ขั้ว +
การป้องกันอุปกรณ์, แบตเตอรี่ และเครื่องชาร์จไม่ให้เกิดความเสียหาย
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ส่วนมากจะใช้สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ ซึ่งอุปกรณ์ของ
คุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์อื่นๆ ได้
• ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงและออกแบบ
• ไม่ควรวางอุปกรณ์ของคุณและแบตเตอรี่ในบริเวณที่เย็นจัดหรือ
ร้อนจัดจนเกินไป
ลดลงและอุปกรณ์ของคุณและแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้นลง
และขั้ว - ของแบตเตอรี่เชื่อมต่อกัน ส่งผลให้แบตเตอรี่เสียหาย
ชั่วคราวหรือถาวรได้
• ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับความเสียหาย
ข้อควรระวัง: ปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดขณะใช้
อุปกรณ์ในพื้นที่ที่จำกัดการใช้งาน
ปิดอุปกรณ์ในที่ห้ามใช้
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่ห้ามใช้อุปกรณ์มือถือในบางพื้นที่
ไม่ควรใช้อุปกรณ์ใกล้กับอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์อื่นๆ
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย 147
ไม่ควรใช้อุปกรณ์ของคุณใกล้กับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
• หากเป็นไปได้ ให้หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ ใกล้กับเครื่องกระตุ้น
กล้ามเนื้อหัวใจภายในระยะ 15 ซม. เนื่องจาก
อุปกรณ์ของคุณจะรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้น
กล้ามเนื้อหัวใจ
• คุณต้องใช้อุปกรณ์ของคุณให้ห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
อย่างน้อย 15 ซม
• เพื่อลดโอกาสในการรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
ให้ใช้อุปกรณ์ในด้านตรงข้ามกับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
ไม่ควรใช้อุปกรณ์ในโรงพยาบาลหรือใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ
ที่อาจได้รับการรบกวนจากคลื่นความถี่วิทยุ
หากคุณต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ใดๆ เป็นการส่วนตัว ให้ติดต่อผู้ผลิต
อุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของอุปกรณ์จากคลื่นความถี่วิทยุ
หากคุณใช้เครื่องช่วยฟัง ให้ติดต่อผู้ผลิตเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นวิทยุ
รบกวน
เครื่องช่วยฟังบางประเภทอาจได้รับการรบกวนจากคลื่นความถี่วิทยุของ
อุปกรณ์ของคุณ ติดต่อผู้ผลิตเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของ
เครื่องช่วยฟังของคุณ
148 ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
การปิดอุปกรณ์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย
• ปิดอุปกรณ์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่ายแทนการถอดแบตเตอรี่
• ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ, คำแนะนำ และป้ายต่างๆ ในบริเวณที่เสี่ยงต่อ
การระเบิดได้ง่ายเสมอ
• ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน (เช่น
สถานีบริการน้ำมัน) หรือบริเวณที่ใกล้เชื้อเพลิงหรือสารเคมีต่างๆ
• ไม่ควรจัดเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่าย
ไว้ในบริเวณเดียวกับอุปกรณ์ ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์เสริม
ปิดอุปกรณ์ของคุณเมื่ออยู่บนเครื่องบิน
การใช้งานอุปกรณ์ขณะอยู่บนเครื่องบินเป็นสิ่งผิดกฎหมาย อุปกรณ์ของคุณ
อาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์นำทางอิเล็คทรอนิคส์ของเครื่องบินได้
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ในยานยนต์อาจทำงานผิดปกติ เนื่องจากคลื่น
ความถี่วิทยุของอุปกรณ์ของคุณ
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ในรถยนต์อาจทำงานผิดปกติ เนื่องจากคลื่นความถี่วิทยุ
ของอุปกรณ์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ผลิต
ปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยทั้งหมดในการใช้งานอุปกรณ์มือถือ
ขณะขับรถ
ขณะขับรถ การขับรถอย่างปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบอันดับแรกของคุณ
ห้ามใช้อุปกรณ์มือถือขณะขับรถตามข้อบังคับทางกฎหมาย
เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและผู้อื่น ให้ใช้วิจารณญาณและจดจำ
เคล็ดลับต่างๆ ดังนี้:
• ใช้อุปกรณ์แฮนด์ฟรี
• ทำความรู้จักอุปกรณ์ของคุณและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่างๆ เช่น
การโทรด่วนและการโทรซ้ำ คุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยลดเวลาที่จำเป็นในการ
โทรออกหรือรับสายบนอุปกรณ์มือถือของคุณ
• วางอุปกรณ์ ไว้ใกล้มือ สามารถใช้งานอุปกรณ์ ไร้สาย
ของคุณได้โดยไม่ต้องละสายตาจากท้องถนน หากคุณมีสายเรียกเข้าในช่วง
เวลาที่ไม่เหมาะสม ให้บริการข้อความเสียงตอบรับแทนคุณ
• ให้อีกฝ่ายที่คุณสนทนาอยู่ด้วยทราบว่าคุณกำลังขับรถ พักสายในช่วงการ
จราจรที่ติดขัดมากหรือในสภาพอากาศที่เลวร้าย ฝนตก, ลูกเห็บ, หิมะ,
น้ำแข็ง และจราจรติดขัดมากเป็นสภาวะที่อันตราย
• อย่าจดบันทึกหรือค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ การจดลงในรายการ
“สิ่งที่ต้องทำ” หรือเปิดดูสมุดโทรศัพท์จะเป็นการดึงความสนใจคุณจาก
ความรับผิดชอบหลักในการขับขี่อย่างปลอดภัย
• การโทรตามความเหมาะสมและประเมินการจราจร โทรออกเมื่อไม่มีการ
เคลื่อนที่หรือก่อนที่จะมาถึงจุดที่จราจรติดขัด
ลองวางแผนการโทรเมื่อรถของคุณหยุดอยู่กับที่
หากจำเป็นต้องโทรออก ให้กดหมายเลขสองสามเลขเท่านั้น
ตรวจสอบสภาพถนนและกระจกของคุณ จากนั้น ให้กดหมายเลขต่อ
• อย่าสนทนาด้วยความเครียดหรือใช้อารมณ์ซึ่งอาจทำให้เสียสมาธิได้
ควรทำให้อีกฝ่ายที่คุณสนทนาด้วยทราบว่าคุณกำลังขับรถอยู่ และพัก
การสนทนาที่อาจดึงความสนใจของคุณออกจากท้องถนน
• การใช้อุปกรณ์เพื่อโทรขอความช่วยเหลือ โทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉิน
ท้องถิ่น ในกรณีที่เกิดไฟไหม้, อุบัติเหตุบนท้องถนนหรือการรักษา
ฉุกเฉินทางการแพทย์
• ใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในกรณีฉุกเฉิน
หากคุณพบเห็นอุบัติเหตุ ทางรถยนต์, อาชญากรรม หรือเหตุฉุกเฉิน
ร้ายแรงใดๆที่ก่อให้เกิด อันตรายถึงชีวิต ให้โทรไปยังหมายเลขฉุกเฉิน
ท้องถิ่นของคุณ
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย 149
• โทรหาหน่วยช่วยเหลือบนท้องถนน หรือหน่วยงานหรือหมายเลขหน่วย
ช่วยเหลือพิเศษใดๆ เมื่อจำเป็น หากคุณพบเห็นรถยนต์ประสบอุบัติเหตุ
ไม่ร้ายแรง, ป้ายจราจรเสียหาย, อุบัติเหตุบนถนนเล็กน้อยที่ไม่มีผู้ได้รับ
บาดเจ็บ หรือทราบว่ามีการโจรกรรมรถยนต์ ให้โทรติดต่อหน่วยช่วยเหลือ
บนท้องถนนหรือหน่วยงานหรือหมายเลขโทรศัพท์พิเศษอื่นๆ
การดูแลรักษาและใช้งานอุปกรณ์มือถือของคุณ
ควรให้อุปกรณ์ของคุณแห้ง
• ความชื้นและของเหลวทุกประเภทอาจทำให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือวงจร
อิเล็คทรอนิคส์เสียหาย
• เมื่ออุปกรณ์เปียก ให้ถอดแบตเตอรี่ออกโดยไม่ต้องเปิดอุปกรณ์ ให้ผ้าเช็ด
อุปกรณ์ให้แห้งและส่งเข้าศูนย์บริการ
• ของเหลวใดๆ อาจเปลี่ยนสีของป้ายที่แสดงความเสียหายจากน้ำภายใน
อุปกรณ์ ความเสียหายจากน้ำของอุปกรณ์ของคุณอาจทำให้สิทธิ์ในการ
รับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ
ห้ามใช้หรือเก็บอุปกรณ์ในบริเวณที่มีฝุ่นและสกปรก
ฝุ่นอาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติได้
150 ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณบนที่ลาดเอียง
หากอุปกรณ์ตกหล่น อาจได้รับความเสียหายได้
อย่าเก็บอุปกรณ์ในที่ร้อนหรือเย็นจัด ให้ใช้อุปกรณ์ที่อุณหภูมิ -20° C ถึง
50° C
• อุปกรณ์ของคุณสามารถระเบิดได้หากวางไว้ภายในรถยนต์ที่ปิดสนิท
เนื่องจากอุณหภูมิในรถอาจสูงถึง 80° C
• อย่าวางอุปกรณ์ถูกแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน (เช่นบนแผงหน้าปัด
รถยนต์)
• ให้เก็บแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิ 0° C ถึง 40° C
อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้กับวัตถุโลหะต่างๆ เช่น เหรียญ, กุญแจ และสร้อยคอ
• อุปกรณ์ของคุณอาจผิดรูปหรือทำงานผิดปกติ
• หากขั้วแบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุโลหะ อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้
อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณใกล้กับสนามแม่เหล็ก
• อุปกรณ์ของคุณอาจทำงานผิดปกติหรือแบตเตอรี่จะคายประจุออกจากการ
สัมผัสถูกสนามแม่เหล็ก
• การ์ดที่มีแถบแม่เหล็ก รวมถึงบัตรเครดิต, บัตรโทรศัพท์, สมุดเงินฝาก และ
บัตรผ่านขึ้นเครื่องอาจเสียหายได้ในบริเวณสนามแม่เหล็ก
• ไม่ควรใช้ซองใส่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมที่มีส่วนประกอบเป็นแม่เหล็ก
• แบตเตอรี่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านไป ดังนั้น ควรนำ
อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณใกล้หรืออยู่ในฮีตเตอร์, ไมโครเวฟ,
อุปกรณ์ทำอาหารร้อน หรือบรรจุภัณฑ์แรงดันสูง
• ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
• ใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้น
รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้อุปกรณ์สัมผัสกับสนามแม่เหล็กเป็นเวลานานๆ
• แบตเตอรี่อาจรั่วได้
• อุปกรณ์คุณอาจร้อนจัดและทำให้เกิดไฟไหม้ได้
อย่าทำอุปกรณ์ตกหล่นหรือทำให้เกิดการกระแทก
• หน้าจอของอุปกรณ์อาจเสียหาย
• หากงอหรือผิดรูป อุปกรณ์ของคุณอาจเสียหายหรือชิ้นส่วนอาจทำงาน
ผิดปกติ
อย่าใช้แฟลชใกล้ดวงตาผู้อื่นหรือสัตว์เลี้ยง
การใช้แฟลชใกล้กับดวงตาอาจทำให้สูญเสียความสามารถในการมองเห็น
ชั่วคราวหรืออาจเป็นอันตรายต่อดวงตาได้
การดูแลให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จมีอายุการใช้งานนานที่สุด
• ไม่ควรชารจ์แบตเตอรี่นานติดต่อกันเกินกว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจากการชาร์จ
กำลังไฟมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง
มาชาร์จกำลังไฟใหม่อีกครั้งก่อนใช้งาน
ใช้แบตเตอรี่, เครื่องชาร์จ, อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ใดๆ
ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต
• การใช้แบตเตอรี่หรือเครื่องชาร์จทั่วไปอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์
ลดลงหรืออาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ
• ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ขณะใช้งานอุปกรณ์เสริม
หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากซัมซุง
ไม่ควรกัดหรือดูดอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่
• การทำเช่นนั้นอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือทำให้ระเบิดได้
• หากเด็กใช้งานอุปกรณ์ ควรแน่ใจว่าเด็กๆ สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง
ในการสนทนาด้วยอุปกรณ์:
• ถืออุปกรณ์ตั้งตรงแบบเดียวกับโทรศัพท์ทั่วไป
• พูดผ่านไมโครโฟนโดยตรง
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย 151
• หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสาอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในอุปกรณ์ การสัมผัส
เสาอากาศอาจทำให้คุณภาพการโทรลดลงหรือส่งคลื่นความถี่วิทยุมาก
กว่าปกติ
• ถืออุปกรณ์อย่างหลวมๆกดปุ่มเบาๆพยายามใช้คุณลักษณะการทำงานพิเศษ
ที่ลดจำนวนปุ่มที่ต้องกด (เช่น ข้อความที่ตั้งไว้ และการคาดเดาคำที่พิมพ์
เป็นต้น) และหยุดพักการใช้งานเป็นช่วงๆ
การปกป้องหูจากเสียงที่ดังเกินไป
• การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยิน
ของคุณ
• การรับฟังเสียงดังขณะขับขี่อาจรบกวนสมาธิของคุณและอาจ
ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
• ควรลดระดับเสียงลงอยู่เสมอก่อนที่จะเสียบหูฟังในแหล่งที่มา
เสียง และใช้การตั้งค่าระดับเสียงต่ำสุดเท่าที่จำเป็นในการ
รับฟังการสนทนาหรือเพลง
การใช้ความระมัดระวังขณะใช้อุปกรณ์ระหว่างเดินหรือเคลื่อนที่ี
ควรสนใจต่อสิ่งรอบข้างอยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บของตัวคุณเอง
หรือผู้อื่น
152 ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ไม่ควรใส่อุปกรณ์ของคุณไว้ที่กระเป๋าหลังหรือรอบเอว
คุณอาจได้รับบาดเจ็บหรือทำให้อุปกรณ์เสียหายหากคุณล้มลง
อย่าถอดประกอบ, ดัดแปลง หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ของคุณ
• การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ กับอุปกรณ์ของคุณอาจทำให้
การรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ ในการรับบริการ ให้นำอุปกรณ์
ของคุณไปที่ศูนย์บริการของซัมซุง
• อย่าถอดประกอบหรือเจาะแบตเตอรี่ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการระเบิด
หรือไฟไหม้ได้
ไม่ควรทาสีอุปกรณ์ของคุณ
เนื่องจากสีอาจก่อให้เกิดการอุดตันตามร่องของชิ้นส่วนที่ถอดได้
และอาจทำให้ทำงานผิดปกติ หากคุณมีอาการแพ้ชิ้นส่วนที่เป็นสีหรือโลหะของ
อุปกรณ์ ให้หยุดใช้งานอุปกรณ์และปรึกษาแพทย์
ในการทำความสะอาดอุปกรณ์:
• เช็ดอุปกรณ์และเครื่องชาร์จด้วยผ้าหรือยาง
• ทำความสะอาดขั้วของแบตเตอรี่ด้วยสำลีก้อนหรือผ้า
• อย่าใช้สารเคมีหรือผงซักฟอก
อย่าใช้งานอุปกรณ์หากหน้าจอร้าวหรือแตก
กระจกหรืออะครีลิคที่แตกร้าวอาจทำให้มือหรือใบหน้าของคุณได้รับบาดเจ็บได้
นำอุปกรณ์ของคุณไปที่ศูนย์บริการของซัมซุงเพื่อรับการซ่อมแซม
อย่าใช้อุปกรณ์เพื่อการอื่นใดนอกเหนือจากการใช้งานปกติ
หลีกเลี่ยงการรบกวนผู้อื่นเมื่อใช้งานอุปกรณ์ในที่สาธารณะ
ไม่ควรอนุญาตให้เด็กๆ ใช้งานอุปกรณ์ของคุณ
อุปกรณ์ของคุณไม่ใช่ของเล่น การอนุญาตให้เด็กเล่นเนื่องจากอาจได้รับ
บาดเจ็บที่ตัวเด็กเองและผู้อื่นได้, ทำให้อุปกรณ์เสียหาย หรือโทรออกซึ่งจะ
เพิ่มค่าใช้จ่ายของคุณได้
การติดตั้งอุปกรณ์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง
• ตรวจสอบด้วยว่าอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่นำมาใช้ภายในรถของคุณ
ได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา
การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์จากผู้ให้บริการที่มี
คุณภาพเท่านั้น
การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์จากผู้ให้บริการที่ไม่มี
คุณภาพอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณเสียหายและอาจทำให้สิทธิในการ
รับประกันของผู้ผลิตเป็นโมฆะได้
การใช้ SIM การ์ดหรือการ์ดความจำด้วยความเอาใจใส่
• ไม่ควรถอดการ์ดในขณะที่อุปกรณ์กำลังโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายใน
เครื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่หายไปและ/หรือเกิดความเสียหายกับ
การ์ดหรืออุปกรณ์
• ไม่ปล่อยให้การ์ดถูกกระแทกอย่างแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิต
และถูกคลื่นไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่นๆ รบกวน
• ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุที่เป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณที่เป็นสีทองหรือ
ขั้วทั้งสองข้าง หากพบว่าการ์ดสกปรก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม
• ไม่ควรวางอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมไว้ใกล้หรืออยู่ในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยจะ
พองตัวออกมา เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิด
การบาดเจ็บอย่างรุนแรงเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัวออกมาอย่างรวดเร็ว
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย 153
การเตรียมพร้อมเพื่อใช้บริการฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที
ในบางพื้นที่หรือบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถต่อสายไปยังหมายเลข
ฉุกเฉินโดยใช้อุปกรณ์ของคุณได้ เมื่อต้องเดินทางไปยังที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่
ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ควรเตรียมวิธีที่เป็นทางเลือกอื่นในการติดต่อผู้ให้
บริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความ
สอดคล้องตามข้อกำหนดของกทช
เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (SpecificAbsorption
Rate –SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 0.625 W/kg ซึ่ง
สอดคล้องตามมาตราฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้
เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกำหนด
154 ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
การกำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี
(ขยะประเภทอุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและ
ประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบจัดเก็บ
และกำจัดขยะที่แยกจากกัน)
สัญลักษณ์นี้ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริมหรือในเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ แสดงให้ทราบว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นั้นๆ
และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อุปกรณ์ชาร์จ เฮดเซ็ท สาย USB)
รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือ
สิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทิ้งขยะที่ไม่มีการควบคุม
โปรดแยกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกจากขยะประเภทอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่
ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
ผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวควรติดต่อร้านค้าที่ซื้อหรือหน่วยงาน
ราชการในท้องถิ่นเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำ
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดต่อผู้จำหน่ายและตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงที่
กำหนดไว้ในสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้และอุปกรณ์เสริม
อิเล็กทรอนิกส์รวมกับขยะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์ที่จะนำไปกำจัด
ภายหลัง
การกำจัดแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี
(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป
และประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้
แต่ละประเทศจะมีระบบส่งคืน
แบตเตอรี่และกำจัดขยะที่แยกจากกัน)
สัญลักษณ์นี้บนแบตเตอรี่ คู่มือการใช้ หรือบรรจุภัณฑ์
บอกให้รู้ว่าไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ
เมื่อหมดอายุการใช้งาน ป้ายสัญลักษณ์ทางเคมี Hg Cd หรือ Pb บอกให้รู้ว่า
แบตเตอรี่ประกอบด้วยสารปรอท แคดเมียม หรือมีสูงเกินระดับอ้างอิงใน
ข้อกำหนดของ EC 2006/66 หากไม่ทิ้งแบตเตอรี่อย่างถูกต้องเหมาะสม
สารเคมีเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้
เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ โปรด
แยกแบตเตอรี่ออกจากขยะชนิดอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ภายในท้องถิ่นของ
คุณโดยใช้ระบบส่งคืนแบตเตอรี่
ข้อปฏิเสธความรับผิด
เนื้อหาและบริการบางอย่างที่อุปกรณ์นี้สามารถเข้าใช้ได้เป็นของบุคคลที่สาม
และได้รับการคุ้มครองด้วยกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้าและ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เนื้อหาและบริการต่างๆ
เหล่านั้นจัดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ส่วนบุคคลเท่านั้นและไม่ใช่การใช้ใน
เชิงพาณิชย์ คุณต้องไม่ใช้เนื้อหาหรือบริการใดๆ ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาต
จากเจ้าของเนื้อหาหรือผู้ให้บริการ โดยไม่จำกัดเพียงข้อความที่ได้กล่าวมาแล้ว
ก่อนหน้านี้หากไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหาหรือผู้ให้บริการ
ที่เหมาะสม คุณต้องไม่ปรับเปลี่ยน คัดลอก เผยแพร่ซ้ำ อัพโหลด
ประกาศ ถ่ายทอด แปล จำหน่าย สร้างงานดัดแปลงจากต้นแบบ ใช้ประโยชน์
หรือแจกจ่ายเนื้อหาหรือบริการที่แสดงผ่านอุปกรณ์นี้ในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ
"เนื้อหาและบริการของบุคคลที่สามจัดให้ตามสภาพที่"เป็น
"ซัมซุงไม่ขอรับประกัน เนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่จัดให้ดังกล่าว
ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยและไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ
ซัมซุงขอปฏิเสธความรับผิดการรับประกัน โดยนัยใดๆ โดยชัดแจ้ง
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถในการซื้อขายในตลาด
ของสินค้าหรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์
อย่างหนึ่งอย่างใด ซัมซุงไม่ขอรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์
ทางกฎหมาย ความตรงต่อเวลา ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือความสมบูรณ์
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย 155
ของเนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่มีผ่านอุปกรณ์นี้และไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึง
ความประมาท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาหรือการละเมิด ซัมซุงจะไม่รับผิดต่อ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เกิดขึ้น
โดยบังเอิญ ความเสียหายที่มีลักษณะพิเศษ หรือความเสียหาย
ที่เป็นผลตามมาใดๆ ค่าทนายความ ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายอื่นๆ
ที่เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลใดๆ ที่มี หรือที่เป็นผลของการใช้เนื้อหาหรือ
การบริการของคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ แม้ว่าจะมีการแนะนำถึง
ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายต่างๆ ดังกล่าวแล้ว"
บริการของบุคคลที่สามอาจสิ้นสุดลงหรือหยุดชะงักได้ตลอดเวลา และซัมซุงไม่
ขอรับรองหรือรับประกันว่าเนื้อหาหรือบริการใดๆ จะยังคงมีอยู่ในช่วงเวลาใดๆ
เนื้อหาและบริการต่างๆ ได้รับการถ่ายทอดโดยบุคคลที่สามด้วยระบบเครือข่าย
และระบบส่งสัญญาณซึ่งซัมซุงไม่ได้ควบคุม ซัมซุงขอปฏิเสธความรับผิด
โดยชัดแจ้งต่อความรับผิดชอบหรือความรับผิดใดๆ สำหรับการหยุดชะงักหรือ
การระงับชั่วคราวของเนื้อหาหรือบริการที่มีผ่านอุปกรณ์นี้ โดยไม่จำกัดเพียง
หลักการทั่วไปของการปฏิเสธความรับผิดนี้
ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิดต่อบริการสำหรับลูกค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหา
และบริการต่างๆ การถามคำถามหรือการร้องขอใดๆ สำหรับบริการที่เกี่ยวกับ
เนื้อหาหรือบริการควรกระทำโดยตรงต่อผู้จัดหาเนื้อหาและผู้ให้บริการนั้นๆ
156 ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
Download PDF

advertising