Samsung | GT-S5310B | Samsung Galaxy Pocket Neo คู่มือการใช้

GT-S5310B
คู่มือการใช้งาน
www.samsung.com
เกี่ยวกับคู่มือเล่มนี้
เครื่องนี้ให้คุณได้รับการสื่อสารและความบันเทิงคุณภาพสูงด้วยมาตรฐานระดับสูงและความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีของ
ซัมซุง คู่มือผู้ใช้นี้ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อที่จะให้รายละเอียดฟังก์ชั่นและคุณสมบัติของเครื่อง
• โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้ก่อนใช้งานเครื่องของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานที่ปลอดภัยและถูกต้อง
• ค�ำอธิบายต่างๆ ใช้การตั้งค่าปกติของเครื่อง
• รูปภาพและภาพหน้าจอต่างๆ อาจแตกต่างจากที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์จริง
• เนื้อหาอาจแตกต่างออกไปจากผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ หรือแตกต่างจากซอฟท์แวร์ที่จัดให้โดยผู้ให้บริการหรือผู้ให้
บริการโครงข่าย และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ส�ำหรับรุ่นล่าสุดของคู่มือนี้ โปรดดูจาก
เว็บไซท์ของซัมซุงที่ www.samsung.com
• เนื้อหา (เนื้อหาคุณภาพสูง) ที่จ�ำเป็นต้องใช้งาน CPU และ RAM สูง จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�ำงานโดย
รวมของอุปกรณ์ แอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นอาจไม่สามารถท�ำงานเป็นปกติ ทั้งนี้ขึ้นกับข้อก�ำหนดของ
อุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมที่ใช้งานอุปกรณ์นั้น
• คุณสมบัติที่ใช้งานได้และบริการเพิ่มเติมต่างๆ อาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือผู้ให้บริการ
• แอพพลิเคชั่นและฟังก์ชั่นต่างๆ จะแตกต่างกันตามประเทศ, ภูมิภาค หรือคุณลักษณะฮาร์ดแวร์ ซัมซุงไม่รับผิดต่อ
ปัญหาด้านประสิทธิภาพที่เกิดจากแอพพลิเคชั่นจากผู้ให้บริการอื่นนอกเหนือจากซัมซุง
• ซัมซุงไม่รับผิดต่อปัญหาประสิทธิภาพการท�ำงานหรือความเข้ากันไม่ได้ซึ่งเกิดจากการแก้ไขการตั้งค่ารีจิสทรีหรือ
การเปลี่ยนแปลงซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ การพยายามก�ำหนดค่าระบบปฏิบัติการอาจท�ำให้เครื่องของคุณหรือ
แอพพลิเคชั่นท�ำงานผิดปกติ
• ซอฟต์แวร์ ข้อมูลเสียง วอลเปเปอร์ รูปภาพ และสื่ออื่นๆ ที่ให้มาพร้อมเครื่องนี้ ได้รับสิทธิ์ให้ใช้งานได้โดยจ�ำกัด
การดึงเอาข้อมูลและใช้เอกสารประกอบเหล่านี้เพื่อการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์
ผู้ใช้มีความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงส�ำหรับกรณีการใช้งานสื่อแบบผิดกฎหมาย
• คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมส�ำหรับบริการข้อมูล เช่น การส่งข้อความสนทนา การอัพโหลดและดาวน์โหลด
การซิงค์อัตโนมัติ หรือการใช้งานบริการบอกต�ำแหน่ง เพื่อหลีกเลี่ยงค่าบริการเพิ่มเติม ให้เลือกแพ็กเกจค่าบริการ
ข้อมูลที่เหมาะสม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณส�ำหรับรายละเอียด
2
เกี่ยวกับคู่มือเล่มนี้
• แอพพลิเคชั่นพื้นฐานที่มากับอุปกรณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่รองรับการใช้งานอีกต่อไป โดยไม่มีการแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า หากคุณมีค�ำถามเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นที่ให้มาพร้อมอุปกรณ์ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง ส�ำหรับ
แอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งโดยผู้ใช้ ให้ติดต่อผู้ให้บริการ
• การเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการหรือติดตั้งซอฟท์แวร์จากแหล่งที่ไม่เป็นทางการอาจส่งผลให้อุปกรณ์ท�ำงานผิดปกติ
และข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย การกระท�ำเหล่านี้เป็นการละเมิดข้อตกลงการใช้งานของซัมซุง และจะท�ำให้
การรับประกันสิ้นสุดลง
ไอคอนเพื่อการแนะน�ำ
ค�ำเตือน: สถานการณ์ที่อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวคุณหรือผู้อื่น
ข้อควรระวัง: สถานการณ์ที่อาจท�ำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องหรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ
หมายเหตุ: ข้อควรรู้ ค�ำแนะน�ำ หรือข้อมูลเพิ่มเติม
Copyright
Copyright © 2013 Samsung Electronics
ค�ำแนะน�ำนี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์สากล
ส่วนใดๆ ของค�ำแนะน�ำนี้ไม่สามารถถูกท�ำซ�้ำ เผยแพร่ แปล หรือส่งต่อในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ
เชิงกล รวมทั้งการถ่ายเอกสาร บันทึก หรือจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics
3
เกี่ยวกับคู่มือเล่มนี้
เครื่องหมายการค้า
• SAMSUNG และตราสัญลักษณ์ของ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics
• ตราสัญลักษณ์ของ Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store,
และ Google Talk™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google, Inc.
• Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ และตราสัญลักษณ์ของ Wi-Fi เป็น
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
• เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ
4
สารบัญ
การเริ่มต้นใช้งาน
7
8
9
10
13
15
17
18
18
18
18
32
33
34
35
ส่วนประกอบต่างๆ ของอุปกรณ์
ปุ่ม
ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์
การติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ด และ
แบตเตอรี่
การชาร์จแบตเตอรี่
การใส่การ์ดความจ�ำ
การเปิดและปิดเครื่อง
การถือเครื่อง
การล็อกและการปลดล็อกเครื่อง
การปรับระดับเสียง
การสลับเป็นโหมดปิดเสียง
การสื่อสาร
37
41
44
45
46
48
49
49
49
เบื้องต้น
19
20
23
25
26
28
28
30
31
การตั้งค่าแอคเคาท์
การถ่ายโอนไฟล์
การป้องกันเครื่อง
การอัพเกรดเครื่อง
ไอคอนตัวบ่งชี้
การใช้หน้าจอสัมผัส
การเคลื่อนไหวเพื่อควบคุม
การแจ้งเตือน
หน้าจอหลัก
การใช้งานแอพพลิเคชั่น
หน้าจอแอพพลิเคชั่น
การกรอกข้อความ
การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
โทรศัพท์
รายชื่อ
ข้อความ
อีเมล์
Google Mail
Talk
Google+
เมสเสนเจอร์
ChatON
เว็บและเครือข่าย
50 อินเตอร์เน็ต
52 บลูทูธ
มีเดีย
53 เครื่องเล่นเพลง
54 กล้องถ่ายรูป
5
สารบัญ
60
62
63
64
การตั้งค่า
แกลเลอรี่
เครื่องเล่นวีดีโอ
YouTube
วิทยุ FM
82
82
83
83
84
84
85
85
85
86
86
86
86
87
87
89
91
91
91
91
92
92
93
94
แอพพลิเคชั่นและมีเดียสโตร์
66
67
67
68
Play สโตร์
Samsung Apps
Game Hub
Play เพลง
โปรแกรมอรรถประโยชน์
69
70
72
72
74
75
76
77
77
78
สมุดบันทึก
S Planner
Quickoffice
นาฬิกา
เครื่องคิดเลข
บันทึกเสียง
Google
ค้นหาด้วยเสียง
ไฟล์ส่วนตัว
ดาวน์โหลด
ท่องเที่ยวและท้องถิ่น
79 Maps
80 Local
81 การน�ำทาง
เกี่ยวกับการตั้งค่า
Wi-Fi
บลูทูธ
การใช้ข้อมูล
การตั้งค่าเพิ่มเติม
โหมดหน้าหลัก
โหมดการห้าม
เสียง
จอภาพ
ที่จัดเก็บ
แบตเตอรี่
การจัดการแอพพลิเคชั่น
บริการระบุตำ� แหน่ง
ล็อกหน้าจอ
ระบบป้องกัน
ภาษาและการใส่ข้อมูล
Cloud
แบ็คอัพและรีเซ็ท
เพิ่มแอคเคาท์
การเคลื่อนไหว
วันที่และเวลา
การเข้าใช้งาน
ทางเลือกผู้พัฒนา
เกี่ยวกับอุปกรณ์
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
6
การเริ่มต้นใช้งาน
ส่วนประกอบต่างๆ ของอุปกรณ์
หูฟง
ปุมเปดปดเครื่อง
หนาจอสัมผัส
ปุมหนาหลัก
ปุมเมนู
ปุมยอนกลับ
แจ็คอเนกประสงค
ไมโครโฟน
เสาอากาศ GPS
ชองเสียบชุดหูฟง
กลองหลัง
ลําโพง
ปุมระดับเสียง
ฝาครอบดานหลัง
เสาอากาศหลัก
7
การเริ่มต้นใช้งาน
• อย่าบังบริเวณเสาอากาศด้วยมือของคุณหรือวัตถุอื่นๆ สิ่งนี้อาจท�ำให้เกิดปัญหาการเชื่อมต่อหรือท�ำให้
แบตเตอรี่หมด
• ห้ามติดฟิล์มกันรอย เนื่องจากเป็นสาเหตุให้เซนเซอร์ท�ำงานผิดปกติ
• ห้ามปล่อยให้น�้ำถูกหน้าจอสัมผัส หน้าจอสัมผัสอาจท�ำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน�้ำ
ปุ่ม
ปุ่ม
ปุ่มเปิด/ปิด
เมนู
หน้าหลัก
ฟังก์ชั่น
• กดค้างไว้ที่ปุ่มนี้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง
• กดค้างไว้เป็นเวลา 8-10 วินาที เพื่อเริ่มการท�ำงานใหม่ในกรณีที่มีข้อผิดพลาด
ร้ายแรง สายหลุดหรือเครื่องค้าง
• กดเพื่อล็อกหรือปลดล็อกเครื่อง เครื่องจะเข้าสู่โหมดล็อกเมื่อหน้าจอสัมผัสปิดลง
• สัมผัสเพื่อเปิดรายการของทางเลือกที่มีส�ำหรับหน้าจอปัจจุบัน
• สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอหลักเพื่อเริ่มต้นการค้นหาด้วย Google
• กดเพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก
• กดค้างไว้เพื่อเปิดรายการแอพพลิเคชั่นที่เพิ่งใช้
กลับ
• สัมผัสเพื่อกลับสู่หน้าก่อนหน้า
ระดับเสียง
• กดเพื่อปรับระดับเสียงของเครื่อง
8
การเริ่มต้นใช้งาน
ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์
โปรดตรวจสอบว่าในกล่องมีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ:
• ตัวเครื่อง
• แบตเตอรี่
• คู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วน
ให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์หรือผิดกฎหมายอาจท�ำให้อุปกรณ์
เสียหายหรือท�ำงานผิดปกติ และไม่อยู่ในการรับประกัน
•
•
•
•
รายการสิ่งที่ให้มากับเครื่องนี้และอุปกรณ์เสริมที่มีอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคและผู้ให้บริการ
รายการสิ่งที่ให้มานี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะส�ำหรับเครื่องนี้เท่านั้น และอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องอื่น
ลักษณะภายนอกและข้อมูลจ�ำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจ�ำหน่ายของซัมซุงใกล้บ้านคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า
อุปกรณ์เหล่านั้นเข้ากันได้กับเครื่องก่อนซื้อ
• อุปกรณ์เสริมอื่นๆ อาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องของคุณ
• ให้ใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น การท�ำงานผิดพลาดที่เกิดจากการใช้งานอุปกรณ์เสริม ที่
ไม่ผ่านการรับรองจะไม่ครอบคลุมโดยบริการรับประกัน
• อุปกรณ์เสริมทั้งหมดที่มีให้ใช้งานอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นกับบริษัทผู้ผลิตทั้งสิ้น ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมที่มี โปรดอ้างอิงจากเว็บไซท์ของซัมซุง
9
การเริ่มต้นใช้งาน
การติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ด และแบตเตอรี่
ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด ที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือให้มา และใส่แบตเตอรี่ที่ให้มา
เครื่องนี้ใช้ได้กับ microSIM การ์ด เท่านั้น
1 ถอดฝาครอบด้านหลังออก
ระวังไม่ให้เล็บของคุณหักเมื่อคุณถอดฝาครอบด้านหลังออก
อย่าบิดหรืองอฝาครอบด้านหลังมากเกินไป การกระท�ำดังกล่าวอาจท�ำให้ฝาครอบเสียหายได้
2 ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด โดยให้หน้าสัมผัสสีทองหันหน้าลง
10
การเริ่มต้นใช้งาน
• อย่าถอดเทปป้องกันที่ปิดบริเวณเสาอากาศออก เนื่องจากอาจท�ำให้เสาอากาศเสียหายได้
• ห้ามใส่การ์ดความจ�ำในช่องใส่ SIM การ์ด หากการ์ดความจ�ำติดค้างอยู่ในช่อง SIM การ์ด ให้น�ำเครื่องไปที่
ศูนย์บริการซัมซุงเพื่อถอดการ์ดความจ�ำออก
• ใช้ความระมัดระวังที่จะไม่ให้ SIM หรือ USIM การ์ด สูญหาย หรือให้ผู้อื่นใช้งาน ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อความ
เสียหายหรือความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดจากการท�ำการ์ดสูญหายหรือถูกขโมย
3 ใส่แบตเตอรี่
2
1
4 ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม
11
การเริ่มต้นใช้งาน
การถอด SIM หรือ USIM การ์ด และแบตเตอรี่
1 ถอดฝาครอบด้านหลังออก
2 ดึงแบตเตอรี่ออก
3 ดึง SIM หรือ USIM การ์ด
12
การเริ่มต้นใช้งาน
การชาร์จแบตเตอรี่
ใช้เครื่องชาร์จเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งานครั้งแรก สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อชาร์จ ตัวเครื่องได้โดยการเชื่อมต่อ
ทั้งสองสิ่งเข้าด้วยกันผ่านสาย USB
ใช้งานเฉพาะเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ และสายชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น เครื่องชาร์จหรือสาย ที่ไม่
ผ่านการรับรองอาจท�ำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือท�ำให้เครื่องเสียหาย
• เมื่อพลังงานแบตเตอรี่อ่อน เครื่องจะส่งเสียงเตือนพร้อมกับแสดงข้อความแจ้งแบตเตอรี่อ่อนให้ทราบ
• หากแบตเตอรี่ถูกใช้งานจนประจุหมดเกลี้ยง จะไม่สามารถเปิดเครื่องได้ทันทีที่เชื่อมต่อเครื่องชาร์จ ควรชาร์จ
แบตเตอรี่ที่หมดประจุประมาณสองถึงสามนาทีก่อนที่จะเปิดเครื่อง
การชาร์จด้วยเครื่องชาร์จ
เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับตัวแปลงไฟผ่าน USB จากนั้นเสียบอีกปลายของสาย USB เข้ากับแจ็คอเนกประสงค์
การเชื่อมต่อเครื่องชาร์จอย่างไม่ถูกต้องอาจท�ำให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อเครื่อง ความเสียหายใดๆ ที่เกิดจาก
การใช้งานไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกัน
13
การเริ่มต้นใช้งาน
• เครื่องสามารถใช้งานขณะชาร์จได้ แต่จะท�ำให้ใช้เวลานานขึ้นในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
• หากอุปกรณ์ได้รับกระแสไฟที่ไม่คงที่ระหว่างการชาร์จ หน้าจอสัมผัสอาจไม่ท�ำงาน หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้
ให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากอุปกรณ์
• ในขณะชาร์จ อุปกรณ์จะร้อนขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของเครื่องแต่
อย่างใด หากแบตเตอรี่เกิดความร้อนสูงกว่าปกติ เครื่องชาร์จอาจหยุดท�ำงาน
• หากเครื่องของคุณไม่ชาร์จตามปกติ ให้เครื่องและเครื่องชาร์จไปที่ศูนย์บริการซัมซุง
หลังจากชาร์จจนเต็มแล้ว ให้ถอดเครื่องออกจากเครื่องชาร์จ โดยให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากเครื่องก่อน จากนั้นจึงถอดปลั๊ก
ออกจากช่องเสียบไฟ
อย่าน�ำแบตเตอรี่ออกก่อนที่จะถอดเครื่องชาร์จ การกระท�ำดังกล่าวอาจท�ำให้เครื่องเสียหายได้
เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ถอดเครื่องชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน เครื่องชาร์จไม่มีปุ่มเปิด/ปิด ดังนั้นคุณจะต้องถอดปลั๊ก
เครื่องชาร์จออกจากช่องเสียบไฟเมื่อไม่ใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองพลังงาน ควรน�ำเครื่องไว้ใกล้กับ
ช่องเสียบไฟขณะที่ก�ำลังชาร์จ
การตรวจสอบสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่
เมื่อคุณชาร์จแบตเตอรี่ขณะที่อุปกรณ์ปิดอยู่ ไอคอนต่อไปนี้จะแสดงสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่:
ก�ำลังชาร์จ
ชาร์จเต็มแล้ว
14
การเริ่มต้นใช้งาน
วิธีลดการใช้งานแบตเตอรี่
เครื่องของคุณมีทางเลือกที่ช่วยให้คุณประหยัดการใช้งานพลังงานแบตเตอรี่ได้ โดยการก�ำหนดค่าทางเลือกเหล่านี้และปิดใช้
งานคุณสมบัติเบื้องหลัง คุณจะสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้ยาวนานขึ้นระหว่างการชาร์จ:
• เมื่อคุณไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ ให้สลับไปสู่โหมดพักเครื่องโดยการกดปุ่มเปิดปิดเครื่อง
• ปิดแอพพลิเคชั่นที่ไม่จ�ำเป็นด้วยตัวจัดการงาน
• ปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธ
• ปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi
• ปิดใช้งานการซิงค์อัตโนมัติของแอพพลิเคชั่น
• ลดเวลาเปิดไฟแบ็คไลท์
• ลดความสว่างของหน้าจอ
การใส่การ์ดความจ�ำ
เครื่องของคุณรองรับการ์ดความจ�ำที่มีความจุได้สูงสุด 32 GB โดยขึ้นกับผู้ผลิตและชนิดของการ์ดความจ�ำ การ์ดความจ�ำบาง
การ์ดอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องของคุณ
• การ์ดความจ�ำบางการ์ดอาจเข้ากันไม่ได้โดยสมบูรณ์กับเครื่องของคุณ การใช้การ์ดที่เข้ากันไม่ได้อาจท�ำให้
เครื่องหรือการ์ดความจ�ำเสียหาย หรือท�ำให้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดเสียหาย
• ใช้ความระมัดระวังในการใส่การ์ดความจ�ำให้ถูกด้าน
• เครื่องนี้รองรับเฉพาะระบบไฟล์ FAT ส�ำหรับการ์ดความจ�ำเท่านั้น เมื่อใส่การ์ดที่ฟอร์แมตโดยใช้ระบบไฟล์แบบ
อื่น อุปกรณ์จะขอให้ฟอร์แมตข้อมูลในการ์ดความจ�ำใหม่
• การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะท�ำให้การ์ดความจ�ำมีอายุการใช้งานสั้นลง
• เมื่อใส่การ์ดความจ�ำลงในเครื่อง ไดเร็กทอรี่ไฟล์ในการ์ดความจ�ำจะปรากฏในโฟลเดอร์ extSdCard ในหน่วย
ความจ�ำภายใน
15
การเริ่มต้นใช้งาน
1 ถอดฝาครอบด้านหลังออก
2 ใส่การ์ดความจ�ำเข้ากับเครื่องโดยคว�่ำด้านที่มีโลหะสีทองลง
3 ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม
การถอดการ์ดความจ�ำ
ก่อนถอดการ์ดหน่วยความออกจ�ำให้สั่งถอดการ์ดความจ�ำก่อนเพื่อให้ถอดการ์ดได้อย่างปลอดภัย ที่หน้าจอหลัก สัมผัส
→ การตั้งค่า → ที่​จัด​เก็บ → ถอด SD ​การ์ด
1 ถอดฝาครอบด้านหลังออก
2 ดึงการ์ดความจ�ำออก
3 ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม
อย่าถอดการ์ดความจ�ำขณะที่เครื่องก�ำลังถ่ายโอนหรือเข้าถึงข้อมูลอยู่ การกระท�ำเช่นนั้นอาจท�ำให้ข้อมูลสูญหาย
หรือเสียหาย หรือท�ำให้การ์ดความจ�ำหรืออุปกรณ์เสียหาย ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดจากการใช้
งานที่ไม่ถูกต้องของการ์ดความจ�ำที่เสียหาย รวมทั้งการสูญเสียข้อมูล
16
การเริ่มต้นใช้งาน
การฟอร์แมทการ์ดความจ�ำ
การ์ดความจ�ำที่ฟอร์แมทโดยคอมพิวเตอร์อาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่อง ให้ฟอร์แมตการ์ดความจ�ำบนอุปกรณ์ของคุณ ให้
ฟอร์แมตการ์ดความจ�ำบนอุปกรณ์ของคุณ
ที่หน้าจอหลัก สัมผัส → การตั้งค่า → ที่จัดเก็บ → ฟอร์แมต SD การ์ด → ฟอร์แมต SD การ์ด → ลบทั้งหมด
ก่อนที่จะฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจ�ำ อย่าลืมท�ำส�ำเนาเพื่อส�ำรองข้อมูลส�ำคัญๆ ทั้งหมดที่เก็บไว้ในเครื่อง
การรับประกันโดยบริษัทผู้ผลิตจะไม่ครอบคลุมกรณีที่ข้อมูลสูญหายจากการใช้งานของผู้ใช้
การเปิดและปิดเครื่อง
เมื่อเปิดเครื่องขึ้นเป็นครั้งแรก โปรดท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าเครื่องของคุณ
กดค้างไว้ปุ่มเปิดปิดเครื่องเป็นเวลาไม่กี่วินาที เพื่อเปิดเครื่อง
• ปฏิบัติตามค�ำเตือนและแนวทางการใช้งานทั้งหมดจากผู้มีอ�ำนาจสั่งการในพื้นที่ห้ามใช้อุปกรณ์ไร้สาย เช่น บน
เครื่องบินหรือในโรงพยาบาล
• กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง และสัมผัส โหมดการบิน เพื่อปิดใช้งานคุณสมบัติไร้สาย
เมื่อต้องการปิดอุปกรณ์ ให้กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง แล้วสัมผัส ปิดเครื่อง
17
การเริ่มต้นใช้งาน
การถือเครื่อง
อย่าบังบริเวณเสาอากาศด้วยมือของคุณหรือวัตถุอื่นๆ สิ่งนี้อาจท�ำให้เกิดปัญหาการเชื่อมต่อหรือท�ำให้แบตเตอรี่หมด
การล็อกและการปลดล็อกเครื่อง
เมื่อไม่ใช้งาน ให้ล็อกเครื่องเพื่อป้องกันการท�ำงานที่ไม่ต้องการ กดปุ่มเปิดปิดเครื่องเพื่อปิดหน้าจอและให้เครื่องเข้าสู่โหมด
ล็อก เครื่องจะล็อกโดยอัตโนมัติถ้าหากไม่ได้ใช้งานตามเวลาที่ก�ำหนด
หากต้องการปลดล็อกเครื่อง ให้กดปุ่มเปิดปิดเครื่องหรือปุ่มหน้าหลักเมื่อหน้าจอสัมผัสปิดอยู่ แล้วสัมผัสส่วนใดๆ ของ
หน้าจอ จากนั้นจึงสะบัดนิ้วไปในทิศทางใดๆ ก็ได้
การปรับระดับเสียง
กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียงเรียกเข้า หรือเพื่อปรับระดับเสียงขณะก�ำลังเล่นเพลงหรือวีดีโอ
การสลับเป็นโหมดปิดเสียง
ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:
• กดค้างไว้ที่ปุ่มระดับเสียงลงจนกระทั่งเปลี่ยนเป็นโหมดปิดเสียง
• กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง แล้วสัมผัส ปิดเสียง หรือ สั่น
• เปิดแผงการแจ้งเตือนจากด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วสัมผัส เสียง หรือ สั่น
18
เบื้องต้น
ไอคอนตัวบ่งชี้
ไอคอนที่แสดงที่ด้านบนสุดของหน้าจอจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของเครื่อง ไอคอนที่แสดงในตารางด้านล่างเป็นไอคอนที่
พบบ่อยที่สุด
ไอคอน
ความหมาย
ไม่มีสัญญาณ
ความแรงของสัญญาณ
โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)
เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS
เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE
เชื่อมต่อกับเครือข่าย UMTS
เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSDPA
Wi-Fi เชื่อมต่อแล้ว
เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธ
เปิดใช้งาน GPS
ก�ำลังใช้สาย
เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
ซิงค์กับเว็บแล้ว
เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้ว
ไม่มี SIM หรือ USIM การ์ด
ข้อความหรือข้อความมัลติมีเดียใหม่
ตั้งเวลาเตือนไว้
เปิดใช้งานโหมดปิดเสียง
19
เบื้องต้น
ไอคอน
ความหมาย
เปิดใช้งานโหมดระบบสั่น
เปิดใช้งานโหมดการบิน
เกิดข้อผิดพลาดหรือควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง
แสดงระดับแบตเตอรี่
การใช้หน้าจอสัมผัส
ใช้เฉพาะนิ้วมือเพื่อใช้งานหน้าจอสัมผัส
• ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ไฟฟ้าสถิตอาจท�ำให้หน้าจอสัมผัสท�ำงานผิดปกติได้
• ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสถูกน�้ำ หน้าจอสัมผัสอาจท�ำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน�้ำ
• เพื่อหลีกเลี่ยงการท�ำความเสียหายแก่หน้าจอสัมผัส อย่าสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมใดๆ หรือกดหน้าจอ
อย่างแรงเกินไปด้วยปลายนิ้วมือ
• การปล่อยให้จอสัมผัสพักการท�ำงานเป็นระยะเวลายาวนานอาจท�ำให้ เกิดภาพค้างบนหน้าจอ ให้ปิดจอสัมผัส
เมื่อคุณไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์
การท�ำท่าทางนิ้วมือ
การสัมผัส
สัมผัสด้วยนิ้วมือเพื่อเปิดแอพพลิเคชั่น เพื่อเลือกรายการจากเมนู เพื่อกดปุ่มบนหน้าจอ หรือเพื่อกรอกตัวอักษรโดยใช้
แป้นพิมพ์บนหน้าจอ
20
เบื้องต้น
การลาก
เพื่อเคลื่อนย้ายไอคอน ภาพย่อ หรือภาพตัวอย่างไปยังต�ำแหน่งใหม่ ให้สัมผัสค้างไว้แล้วลากไปยังต�ำแหน่งเป้าหมาย
การสัมผัสสองครั้ง
สัมผัส​สอง​ครั้งที่หน้าเว็บ แผนที่ หรือภาพเพื่อซูมเข้าไปยังส่วนหนึ่ง สัมผัสส​ อง​ครั้งอีกครั้งเพื่อย้อนกลับ
21
เบื้องต้น
การสะบัด
สะบัดไปทางซ้ายหรือขวาที่หน้าจอหลักหรือหน้าจอแอพพลิเคชั่นเพื่อดูแผงหน้าจออื่นๆ สะบัดขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนผ่านหน้า
เว็บหรือรายการใดๆ เช่นรายชื่อ
การบีบ
แยกสองนิ้วออกจากกันบนหน้าเว็บ แผนที่ หรือภาพเพื่อซูมเข้าไปยังส่วนหนึ่ง บีบเข้าหากันเพื่อซูมออก
22
เบื้องต้น
การเคลื่อนไหวเพื่อควบคุม
การเคลื่อนไหวอย่างง่ายท�ำให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ได้
ก่อนการใช้งานการเคลื่อนไหว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติการเคลื่อนไหวเปิดใช้งานอยู่ ที่หน้าจอหลัก สัมผัส
การตั้งค่า → การเคลื่อนไหว จากนั้นลากสวิตช์ การเคลื่อนไหว ไปทางขวา
→
การสั่นสะเทือนหรือกระแทกอุปกรณ์มากไปอาจท�ำให้มีการป้อนข้อความที่ไม่ได้เจตนา เพื่อเรียนรู้วิธีการควบคุม
การเคลื่อนที่อย่างถูกต้อง สัมผัส → การตั้งค่า → การเคลื่อนไหว → เรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
(หน้า 91)
การหมุนหน้าจอ
แอพพลิเคชั่นหลายแอพพลิเคชั่นอนุญาตให้แสดงผลได้ในทิศทางทั้งแนวตั้งและแนวนอน การหมุนเครื่องจะท�ำให้หน้าจอปรับ
เปลี่ยนโดยอัตโนมัติเพื่อให้พอดีกับการก�ำหนดทิศทางใหม่
เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้หน้าจอหมุนโดยอัตโนมัติ ให้เปิดแผงแจ้งเตือน แล้วยกเลิกการเลือก การหมุนหน้าจอ
• บางแอพพลิเคชั่นไม่อนุญาตให้ท�ำการหมุนหน้าจอ
• บางแอพพลิเคชั่นจะแสดงหน้าจอที่แตกต่างกันโดยขึ้นกับการก�ำหนดทิศทาง เครื่องคิดเลขจะเปลี่ยนเป็น
เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์เมื่อหมุนหน้าจอเป็นทิศแนวนอน
23
เบื้องต้น
การคว�่ำ
คว�่ำเครื่องเพื่อปิดเสียงเรียกเข้า พักการเล่นมีเดีย หรือปิดเสียงวิทยุ FM (ขณะที่ก�ำลังใช้งานล�ำโพง)
การเขย่า
• เขย่าเครื่องเพื่อท�ำการค้นหาอุปกรณ์บลูทูธ
• เขย่าเครื่องเพื่ออัพเดทรายการอีเมล์หรือข้อมูลจาก AccuWeather
การอัพเดทจะไม่ท�ำงานส�ำหรับวิดเจ็ตที่หน้าจอหลัก
24
เบื้องต้น
การแจ้งเตือน
ไอคอนการแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นที่แถบสถานะด้านบนสุดของหน้าจอเพื่อรายงานสายที่ไม่ได้รับ ข้อความใหม่ เหตุการณ์ใน
ปฏิทิน สถานะเครื่อง และอื่นๆ ลากจากแถบสถานะลงมาเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน เลื่อนดูรายการเพื่อดูการเตือนเพิ่มเติม
เพื่อปิดแผงการแจ้งเตือน ให้ลากแถบที่อยู่ด้านล่างสุดของหน้าจอขึ้น
จากแผงการแจ้งเตือน คุณสามารถดูสถานะปัจจุบันของอุปกรณ์ของคุณ และใช้งานทางเลือกต่อไปนี้:
• Wi-Fi: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi
• GPS: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ GPS
• เสียง: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดปิดเสียง คุณสามารถเปิดสั่นหรือปิดเสียงเครื่องของคุณได้ในโหมดปิดเสียง
• การหมุนหน้าจอ: อนุญาตหรือสั่งห้ามไม่ให้อินเทอร์เฟซหมุน เมื่อคุณหมุนเครื่อง
• บลูท​ ู​ธ: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธ
• ข้อมูลม​ ือ​ถือ: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการ​เชื่อม​ต่อ​ข้อมูล
• โหมดการห้าม: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดการห้าม ในโหมดการห้าม เครื่องจะปิดกั้นการแจ้งเตือน เพื่อเลือกการ
แจ้งเตือนที่จะปิดกั้น สัมผัส การตั้งค่า → โหมดการห้าม
• ซิงค์: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการซิงค์ข้อมูลอัตโนมัติของแอพพลิเคชั่น
ทางเลือกที่มีให้อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคและผู้ให้บริการ
25
เบื้องต้น
หน้าจอหลัก
หน้าจอหลักเป็นจุดเริ่มต้นส�ำหรับการเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดของเครื่อง ซึ่งจะแสดงไอ​คอน​ตัว​บ่งช​ ี้ วิดเจ็ด ทาง​ลัดของ
แอพพลิเคชั่น และอื่นๆ
หน้าจอหลักสามารถมีแผงหน้าจอหลายแผง เพื่อดูแผงอื่นๆ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา
จัดเรียงรายการ
เพิ่มไอคอนแอพพลิเคชั่น
ที่หน้าจอหลัก สัมผัส
สัมผัสค้างไว้ที่ไอคอนแอพพลิเคชั่น จากนั้นลากไปใส่ภาพตัวอย่างแผงหน้าจอ
เพิ่มรายการ
ก�ำหนดหน้าจอหลักเองโดยการเพิ่มวิดเจ็ตหรือแฟ้ม
สัมผัสค้างไว้ที่บริเวณที่ว่างที่หน้าจอหลัก และเลือกหนึ่งในหมวดต่อไปนี้:
• แอพส์และ Widget: เพิ่มวิดเจ็ดหรือแอพพลิเคชั่นสู่หน้าจอหลัก
• แฟ้ม: สร้างแฟ้มใหม่
การย้ายรายการ
สัมผัสค้างไว้ที่รายการหนึ่ง แล้วลากไปยังต�ำแหน่งใหม่ เพื่อย้ายรายการไปยังแผงอื่น ให้ลากไปยังด้านข้างหน้าจอ
การลบรายการ
สัมผัสค้างไว้ที่รายการ และลากไปยังถังขยะที่ปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอหลัก เมื่อถังขยะเปลี่ยนเป็นสีแดง ให้ปล่อย
รายการนั้น
26
เบื้องต้น
การจัดเรียงแผงหน้าจอ
การเพิ่มแผงหน้าจอใหม่
สัมผัส
→
แก้ไขหน้า →
การย้ายแผงหน้าจอ
สัมผัส
→
แก้ไขหน้า สัมผัสค้างไว้ที่ภาพตัวอย่างแผงหน้าจอ แล้วลากไปยังต�ำแหน่งใหม่
การลบแผงหน้าจอ
สัมผัส
→
แก้ไขหน้า สัมผัสค้างไว้ที่ภาพตัวอย่างแผงหน้าจอ จากนั้นลากไปยังถังขยะที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ
การตั้งค่าวอลเปเปอร์
ตั้งค่าให้ใช้รูปภาพหรือภาพถ่ายที่บันทึกในเครื่องเป็นวอลเปเปอร์ส�ำหรับหน้าจอหลัก
ที่หน้าจอหลัก สัมผัส
→ ตั้งว​อลเป​เปอร์ → หน้าจอหลัก แล้วเลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้:
• แกลเลอรี่: ดูภาพที่ถ่ายจากกล้องถ่ายรูปในเครื่องหรือภาพที่ดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ต
• วอลเปเปอร์แบบเคลื่อนไหว: ดูภาพเคลื่อนไหว
• วอลเปเปอร์: ดูภาพวอลเปเปอร์
จากนั้นเลือกรูปภาพและสัมผัส ตั้ง​วอ​ ลเป​เปอร์ หรือเลือกภาพที่ต้องการ เปลี่ยนขนาดภาพโดยการลากเส้นกรอบ จากนั้น
สัมผัส เรียบร้อย
27
เบื้องต้น
การใช้งานแอพพลิเคชั่น
เครื่องสามารถรันแอพพลิเคชั่นได้หลากหลายประเภท จากแอพพลิเคชั่นมีเดียจนถึงแอพพลิเคชั่นอินเตอร์เน็ต
การเปิดแอพพลิเคชั่น
ที่หน้าจอหลักหรือหน้าจอแอพพลิเคชั่น เลือกไอคอนแอพพลิเคชั่นเพื่อเปิดใช้งาน
การเปิดแอพพลิเคชั่นที่เพิ่งใช้ล่าสุด
กดค้างไว้ที่ปุ่มหน้าหลักเพื่อเปิดรายการแอพพลิเคชั่นที่เพิ่งใช้ล่าสุด
เลือกไอคอนแอพพลิเคชั่นเพื่อเปิด
การปิดแอพพลิเคชั่น
ปิดแอพพลิเคชั่นที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ และรักษาประสิทธิภาพของเครื่อง
กดค้างไว้ที่ปุ่มหน้าหลัก สัมผัส แล้วสัมผัส ปิด ด้านข้างแอพพลิเคชั่นเพื่อสั่งปิด เพื่อปิดแอพพลิเคชั่นทั้งหมด สัมผัส
ปิดทั้งหมด หรือท�ำได้อีกวิธีหนึ่งโดยการกดค้างไว้ที่ปุ่มหน้าหลัก แล้วสัมผัส
หน้าจอแอพพลิเคชั่น
หน้าจอแอพพลิเคชั่นจะแสดงไอคอนส�ำหรับแอพพลิเคชั่นทั้งหมด รวมทั้งแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งใหม่
ที่หน้าจอหลัก สัมผัส เพื่อเปิดหน้าจอแอพพลิเคชั่น
เพื่อดูแผงอื่นๆ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา
การจัดเรียงแอพพลิเคชั่น
คุณสมบัติมีให้ใช้งานเฉพาะในมุมมองแบบตารางที่ก�ำหนดได้
สัมผัส
→ แก้ไข​สัมผัสค้างไว้ที่แอพพลิเคชั่น แล้วลากไปยังต�ำแหน่งใหม่ เพื่อย้ายรายการไปยังแผงอื่น ให้ลากไปยัง
ด้านข้างหน้าจอ
28
เบื้องต้น
การจัดระเบียบด้วยแฟ้ม
จัดแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกันไว้ด้วยกันในแฟ้มเพื่อความสะดวก
สัมผัส
→ แก้ไข​สัมผัสค้างไว้ที่แอพพลิเคชั่น แล้วลากไปยัง สร้าง​แฟ้ม​ใหม่ ใส่ชื่อแฟ้มแล้วสัมผัส ตกลง ใส่
แอพพลิเคชั่นลงในแฟ้มใหม่โดยการลาก จากนั้นสัมผัส บันทึก เพื่อบันทึกการจัดเรียงใหม่
การจัดเรียงแผงหน้าจอ
บีบหน้าจอ สัมผัสค้างไว้ที่ภาพตัวอย่างแผงหน้าจอ แล้วลากไปยังต�ำแหน่งใหม่
การติดตั้งแอพพลิเคชั่น
ใช้งานแอพพลิเคชั่นสตอร์ เช่น Samsung Apps เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่นต่างๆ
การถอนการติดตั้งแอพพลิเคชั่น
สัมผัส
→
ลบการติดตั้ง จากนั้นเลือกแอพพลิเคชั่นเพื่อถอนการติดตั้ง
แอพพลิเคชั่นพื้นฐานที่มากับเครื่องไม่สามารถถอนการติดตั้งได้
การแชร์แอพพลิเคชั่น
แชร์แอพพลิเคชั่นที่ดาวน์โหลดมาแล้วให้กับผู้อื่นผ่านอีเมล์ บลูทูธ หรือวิธีการอื่นๆ
สัมผัส
→ แชร์​แอพส์ เลือกแอพพลิเคชั่น แล้วสัมผัส เรียบร้อย จากนั้นจึงเลือกวิธีการแชร์ ขั้นตอนถัดไปนั้น
จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นกับวิธีการที่เลือก
29
เบื้องต้น
การกรอกข้อความ
ใช้งานแป้นพิมพ์ซัมซุง หรือคุณสมบัติใส่ข้อมูลด้วยเสียง เพื่อกรอกข้อความ
การกรอกข้อความอาจใช้ไม่ได้ในบางภาษา เมื่อต้องการใส่ข้อความ คุณต้องเปลี่ยนภาษาเขียนเป็นภาษาใดภาษา
หนึ่งที่รองรับ
การเปลี่ยนชนิดแป้นพิมพ์
สัมผัสช่องใส่ข้อความใดๆ จากนั้นเปิดแผงการแจ้งเตือน แล้วสัมผัส เลือกวิธีเขียน แล้วเลือกชนิดของแป้นพิมพ์ที่จะใช้
การใช้งานแป้นพิมพ์ซัมซุง
การเปลี่ยนรูปแบบแป้นพิมพ์
สัมผัส
→
ชนิด​แป้น​พิมพ์​แนว​ตั้ง แล้วสัมผัส แป้น​พิมพ์ Qwerty หรือ แป้น​พิมพ์​แบบ 3x4
ส�ำหรับ แป้นพิมพ์แบบ 3x4 ปุ่มกดแต่ละปุ่มจะมีสามหรือสี่ตัวอักษร เมื่อต้องการกรอกตัวอักษร ให้สัมผัสซ�้ำๆ ที่
ปุ่มกดที่มีตัวอักษรนั้น
ตั้งคาทางเลือกสําหรับแปนพิมพซัมซุง
ลบตัวอักษรที่ตามหลัง
ใสตัวพิมพใหญ
ตัดไปยังบรรทัดถัดไป
ใสตัวเลขและเครื่องหมายวรรคตอน
ใสเวนวรรค
การกรอกตัวพิมพ์ใหญ่
สัมผัส
ก่อนกรอกตัวอักษร ส�ำหรับการกรอกตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ให้แตะสองครั้ง
การเปลี่ยนภาษาแป้นพิมพ์
เพิ่มภาษาไปยังแป้นพิมพ์ จากนั้นเลื่อนปุ่มเว้นวรรคไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเปลี่ยนภาษาแป้นพิมพ์
30
เบื้องต้น
การใส่ข้อความด้วยเสียง
เปิดใช้งานการใส่ข้อความด้วยเสียงแล้วพูดใส่ไมโครโฟน เครื่องจะแสดงสิ่งที่คุณพูด
หากเครื่องไม่รับรู้ค�ำที่คุณพูดอย่างถูกต้อง สัมผัสข้อความที่มีเส้นใต้แล้วเลือกค�ำหรือวลีทางเลือกอื่นๆ จากรายการแบบเลื่อน
ลง
หากต้องการเปลี่ยนภาษาหรือเพิ่มภาษาส�ำหรับการรู้จ�ำเสียงพูด ให้สัมผัสภาษาปัจจุบัน
การคัดลอกและวาง
สัมผัสค้างไว้เหนือข้อความ หรือ เพื่อเลือกข้อความเพิ่มขึ้นหรือลดลง จากนั้นสัมผัส เพื่อคัดลอก หรือ
ตัด ข้อความที่เลือกจะถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด
หากต้องการวางข้อความไปยังช่องใส่ข้อความใดๆ ให้สัมผัสค้างไว้ที่จุดที่จะแทรก จากนั้นสัมผัส วาง
เพื่อ
การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ตหรือแบ่งปันไฟล์มีเดียกับอุปกรณ์อื่น (หน้า 82)
การเปิดและปิด Wi-Fi
เปิดแผงการแจ้งเตือนแล้วสัมผัส Wi-Fi เพื่อเปิดหรือปิดใช้งาน
ปิดใช้งาน Wi-Fi เพื่อประหยัดแบตเตอรี่เมื่อไม่ได้ใช้งาน
การเข้าร่วมเครือข่าย Wi-Fi
ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น สัมผัส การตั้งค่า → Wi-Fi จากนั้นลากสวิตช์ Wi-Fi ไปทางขวา
เลือกเครือข่ายจากรายการของเครือข่าย Wi-Fi ที่ตรวจพบ ใส่รหัสผ่านหากจ�ำเป็น แล้วสัมผัส เชื่อม​ต่อ เครือข่ายที่ต้องการ
รหัสผ่านจะปรากฏโดยมีสัญลักษณ์แม่กุญแจ หลังจากที่เครื่องเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi เครื่องจากเชื่อมต่อกับเครือข่าย
นี้โดยอัตโนมัติถ้าหากมีเครือข่ายนี้อยู่
31
เบื้องต้น
การเพิ่มเครือข่าย Wi-Fi
หากเครือข่ายที่ต้องการไม่ปรากฏในรายการเครือข่าย สัมผัส เพิ่ม​เครือ​ข่าย Wi-Fi ที่ด้านล่างสุดของรายการเครือข่าย ใส่
ชื่อเครือข่ายใน SSID เ​ครือ​ข่าย เลือกระบบ​ป้องกัน แล้วใส่รหัสผ่านถ้าหากเครือข่ายนั้นไม่ได้เป็นแบบเปิด จากนั้นจึงสัมผัส
บันทึก
การลืมเครือข่าย Wi-Fi
เครือข่ายใดๆ ที่เคยใช้งาน รวมทั้งเครือข่ายปัจจุบัน สามารถสั่งให้ลืมได้เพื่อให้เครื่องไม่ท�ำการเชื่อมต่ออัตโนมัติไปยัง
เครือข่ายนั้น เลือกเครือข่ายจากรายการเครือข่าย จากนั้นสัมผัส ลืม
การตั้งค่าแอคเคาท์
แอพพลิเคชั่น Google เช่น Play สโตร์ จ�ำเป็นต้องใช้แอคเคาท์ Google และ Samsung Apps นั้นจ�ำเป็นต้องใช้แอคเคาท์
ซัมซุง สร้างแอคเคาท์ของ Google และซัมซุงเพื่อให้ได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดจากเครื่อง
การเพิ่มแอคเคาท์
ให้ท�ำตามค�ำแนะน�ำที่ปรากฏเมื่อเปิดแอพพลิเคชั่น Google โดยยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อที่จะตั้งค่าแอคเคาท์ Google
ในการลงชื่อเข้าใช้แอคเคาท์ Google ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น สัมผัส การตั้งค่า → เพิ่ม​แอคเคาท์ → Google หลังจากนั้น
สัมผัส ใหม่ เพื่อสมัคร หรือสัมผัส ที่มีอยู่ แล้วท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อสมัครแอคเคาท์ให้เสร็จสิ้น สามารถใช้งาน
มากกว่าหนึ่งแอคเคาท์ Google กับเครื่องของคุณได้
โปรดตั้งค่าแอคเคาท์ซัมซุงด้วยเช่นเดียวกัน
การลบแอคเคาท์
ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น สัมผัส การตั้งค่า เลือกชื่อแอคเคาท์ภายใต้ แอ​คเคาท์ เลือกแอคเคาท์ที่จะลบออก จากนั้นสัมผัส ลบ​
แอคเคาท์
32
เบื้องต้น
การถ่ายโอนไฟล์
ย้ายไฟล์เสียง วีดีโอ รูปภาพ หรือไฟล์ชนิดอื่นๆ จากเครื่องของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ หรือกลับกัน
รูปแบบไฟล์ต่อไปนี้รองรับโดยบางแอพพลิเคชั่น รูปแบบไฟล์บางรูปแบบอาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของ
ซอฟท์แวร์ของเครื่องหรือระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์
• เพลง: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, ogg, oga, aac และ flac
• รูปภาพ: bmp, gif, jpg และ png
• วีดีโอ: 3gp, mp4, mkv และ webm
• เอกสาร: doc, docx, docm, dot, dotx, dotm, xls, xlsx, xlsm, xla, xlam, xlt, xltm, xltx, ppt, pptx, pot, potx,
potm, ppsx, ppsm, pdf และ txt
การเชื่อมต่อกับ Samsung Kies
Samsung Kies เป็นแอพพลิเคชั่นบนคอมพิวเตอร์ที่จัดการไลบรารีมีเดีย รายชื่อ และปฏิทิน และซิงค์ข้อมูลเหล่านี้กับเครื่อง
ของซัมซุง ดาวน์โหลด Samsung Kies รุ่นล่าสุดได้จากเว็บไซท์ซัมซุง
1 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
Samsung Kies จะเริ่มต้นการท�ำงานบนคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ หาก Samsung Kies ไม่เปิดขึ้น ให้ดับเบิลคลิกที่
ไอคอน Samsung Kies บนคอมพิวเตอร์
2 ถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ Samsung Kies หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
การเชื่อมต่อกับ Windows Media Player
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์มี Windows Media Player ติดตั้งอยู่
1 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
2 เปิด Windows Media Player และซิงค์ข้อมูลไฟล์เพลง
33
เบื้องต้น
เชื่อมต่อเป็นอุปกรณ์มีเดีย
1 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
2 เปิดแผงการแจ้งเตือน แล้วสัมผัส เชื่อมต่อเป็นเครื่องเล่นสื่อ → อุปกรณ์มีเดีย (MTP)
สัมผัส กล้องถ่ายรูป (PTP) ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่รองรับ Media Transfer Protocol (MTP) หรือไม่มีไดรเวอร์ที่
เหมาะสมติดตั้งอยู่
3 ถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
การป้องกันเครื่อง
ป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้งานหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่เก็บในเครื่องโดยการใช้งานคุณสมบัติการป้องกัน เครื่องจะถามรหัสปลด
ล็อกเมื่อใดก็ตามที่คุณปลดล็อกเครื่อง
การตั้งค่ารูปแบบ
ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น สัมผัส การตั้งค่า → ล็อก​หน้า​จอ → ล็อก​หน้า​จอ → รูปแบบ
วาดรูปแบบโดยการเชื่อมต่อจุดสี่จุดขึ้นไป จากนั้นวาดรูปแบบอีกครั้งเพื่อยืนยัน ตั้งค่า PIN ปลดล็อกส�ำรอง เพื่อปลดล็อก
หน้าจอเมื่อคุณลืมรูปแบบการปลดล็อก
34
เบื้องต้น
การตั้งค่า PIN
ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น สัมผัส การตั้งค่า → ล็อก​หน้า​จอ → ล็อก​หน้า​จอ → PIN
ใส่ตัวเลขสี่ตัวขึ้นไป แล้วใส่รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน
การตั้งค่ารหัสผ่าน
ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น สัมผัส การตั้งค่า → ล็อก​หน้า​จอ → ล็อก​หน้า​จอ → รหัสผ่าน
ใส่ตัวอักษรสี่ตัวขึ้นไปรวมทั้งตัวเลขและสัญลักษณ์ แล้วใส่รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน
การปลดล็อกเครื่อง
เปิดหน้าจอโดยการกดปุ่มเปิดปิดเครื่องหรือปุ่มหน้าหลัก และใส่รหัสปลดล็อก
ถ้าคุณลืมรหัสปลดล็อก ให้น�ำเครื่องไปที่ศูนย์บริการซัมซุงเพื่อตั้งค่าใหม่
การอัพเกรดเครื่อง
เครื่องสามารถอัพเกรดให้ซอฟท์แวร์เป็นรุ่นล่าสุดได้
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
35
เบื้องต้น
การอัพเกรดด้วย Samsung Kies
เริ่มต้น Samsung Kies และเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์ Samsung Kies จะตรวจพบเครื่องและแสดงการอัพเดทที่มี
ให้ในกล่องสนทนา ในกรณีที่มีการอัพเดท คลิกปุ่ม Update ในกล่องสนทนาเพื่อเพิ่มต้นการอัพเกรด โปรดอ้างอิงวิธีใช้ของ
Samsung Kies ส�ำหรับรายละเอียดวิธีกาอัพเกรด
• อย่าปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือถอดสาย USB ขณะที่เครื่องก�ำลังอัพเกรด
• ขณะทีก่ �ำลังอัพเกรดเครื่อง อย่าเชื่อมต่ออุปกรณ์มีเดียอื่นๆ เข้ากับคอมพิวเตอร์ การกระท�ำเช่นนั้นอาจรบกวน
กระบวนการอัพเดท
การอัพเกรดผ่านอากาศ
อุปกรณ์สามารถอัพเกรดซอฟท์แวร์ล่าสุดได้โดยตรงผ่านบริการ firmware over-the-air (FOTA)
ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น สัมผัส การตั้งค่า → เกี่ยว​กับ​อุปกรณ์ → อัพเดทซอฟท์แวร์ → อัพเ​ด​ท
36
การสื่อสาร
โทรศัพท์
ใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้เพื่อท�ำการโทรออกหรือตอบรับการโทร
สัมผัส โทรศัพท์ ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น
การโทรออก
การโทรออก
ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:
• ปุ่มกด: ใส่ตัวเลขโดยใช้ปุ่มกด จากนั้นจึงสัมผัส
• บันทึกล่าสุด: ท�ำการโทรออกจากประวัติการโทรเข้าและออก และข้อความ
• รายการที่ชอบ: ท�ำการโทรออกจากรายชื่อที่ชอบ
• รายชื่อ: ท�ำการโทรออกจากรายชื่อผู้ติดต่อ
หมายเลขโทรด่วน
ส�ำหรับหมายเลขโทรด่วน ให้สัมผัสค้างไว้ที่ตัวเลขนั้น
การคาดคะเนหมายเลข
เมื่อใส่หมายเลขจากปุ่มกด การคาดคะเนหมายเลขอัตโนมัติจะปรากฏขึ้น เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้เพื่อท�ำการโทร
ออก
37
การสื่อสาร
การค้นหารายชื่อ
ใส่ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์เพื่อค้นหารายชื่อภายในรายชื่อผู้ติดต่อ ระหว่างที่กรอกตัวอักษร รายชื่อที่ถูกคาดคะเน
จะปรากฏขึ้น เลือกรายชื่อใดรายชื่อหนึ่งเพื่อท�ำการโทร
การโทรระหว่างประเทศ
สัมผัสค้างไว้ที่เลข 0 จนกระทั่งมีสัญลักษณ์ + ปรากฏขึ้น ใส่รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นสัมผัส
ระหว่างการโทร
สามารถท�ำสิ่งต่อไปนี้ได้:
• เพิ่ม​เบอร์: โทรออกไปยังสายที่สอง
• ปุ่มกด: เปิดปุ่มกด
• ล�ำโพง: เปิดใช้งานการโทรผ่านล�ำโพง น�ำอุปกรณ์วางไว้ห่างจากหูของคุณเมื่อใช้งานการโทรผ่านล�ำโพง
• ปิดเสียง: ปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงของคุณ
• เฮดเซ็ท: สลับไปยังเฮดเซ็ทบลูทูธหากมีการเชื่อมต่ออยู่กับเครื่อง
• สลับ: สลับระหว่างการโทรสองสาย
• ผสาน: ท�ำการประชุมสายขณะที่เชื่อมต่ออยู่กับสองสาย ท�ำซ�้ำเพื่อเพิ่มสายประชุม คุณสมบัตินี้มีเฉพาะกรณีที่เปิดใช้
งานการประชุมสายเท่านั้น
•
→ ราย​ชื่อ: เปิดรายชื่อผู้ติดต่อ
•
→ ข้อ​ความ: ส่งข้อความ
•
→ สมุด​บันทึก: สร้างสมุดบันทึก
•
→ โอน​สาย: เชื่อมต่อสายแรกเข้ากับสายที่สอง การกระท�ำนี้จะท�ำให้คุณหลุดจากการสนทนา
•
→ จัดการ​การ​ประชุมโ​ทรศัพท์: ท�ำการสนทนาแบบส่วนตัวระหว่างการประชุมสาย หรือวางสายใดสายหนึ่งจาก
การประชุมสาย
38
การสื่อสาร
การเพิ่มรายชื่อ
เพื่อเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชื่อผู้ติดต่อจากปุ่มกด ให้ใส่หมายเลขแล้วสัมผัส เพิ่มในรายชื่อ
การดูบันทึกข้อมูลการใช้
สัมผัส บันทึกล่าสุด เพื่อดูประวัติของการโทรเข้าและการโทรออก
เพื่อกรองบันทึกการโทร สัมผัส
→ ดูตาม แล้วเลือกทางเลือกที่ต้องการ
ก�ำหนดหมายเลขโทรออก
เครื่องสามารถถูกตั้งค่าให้จ�ำกัดการโทรออกไปยังเฉพาะหมายเลขที่น�ำด้วยเลขที่ก�ำหนดได้ หมายเลขน�ำเหล่านี้จะถูกบันทึก
ใน SIM หรือ USIM การ์ด
สัมผัส
→ การ​ตั้ง​ค่า​โทร → การ​ตั้ง​ค่า​เพิ่ม​เติม → โหมด​ก�ำหนด​การ​โทรออก → เปิด​ใช้ FDN จากนั้นให้ใส่ PIN2
ที่ให้มากับ SIM หรือ USIM การ์ด สัมผัส รายการ FDN และเพิ่มหมายเลข
การระงับการโทร
เครื่องสามารถถูกตั้งค่าให้ป้องกันการโทรบางลักษณะไม่ให้สามารถท�ำได้ เช่นการโทรระหว่างประเทศสามารถปิดใช้งานได้
สัมผัส
→ การตั้งค่าโทร → การตั้งค่าเพิ่มเติม → การระงับการโทร เลือกตัวเลือกการระงับการโทรตัวเลือกหนึ่ง
จากนั้นใส่รหัสผ่าน
การรับสายโทรเข้า
การตอบรับการโทร
เมื่อมีการโทรเข้า ลาก ออกนอกวงกลมใหญ่ หรือกดปุ่มเฮดเซ็ท
หากมีการเปิดใช้งานการรับสายซ้อน จะสามารถโทรอีกสายหนึ่งได้ เมื่อสายที่สองถูกตอบรับแล้ว สายแรกจะถูกพักสาย
39
การสื่อสาร
การปฏิเสธสาย
เมื่อมีการโทรเข้า ลาก ออกนอกวงกลมใหญ่ หรือกดค้างไว้ที่ปุ่มเฮดเซ็ท
เมื่อต้องการส่งข้อความเมื่อปฏิเสธการรับสาย ให้เลือก ปฏิเสธการโทรด้วยข้อความ หากต้องการสร้างข้อความปฏิเสธการรับ
สาย สัมผัส
→ การ​ตั้ง​ค่า​โทร → ตั้ง​ค่า​ข้อ​ความ​ปฏิเสธ
การปฏิเสธสายอัตโนมัติจากหมายเลขที่ไม่ต้องการ
สัมผัส
→ การ​ตั้ง​ค่า​โทร → การ​ปฏิเสธ​การ​รับ​สาย ลากสวิตซ์ โหมด​ปฏิเสธ​อัตโนมัติ ไปทางขวา และสัมผัส รายการ​
ปฏิเสธ​อัตโนมัติ สัมผัส สร้าง ใส่หมายเลข และก�ำหนดประเภท จากนั้นสัมผัส บันทึก
เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
หากมีสายที่ไม่ได้รับ จะมี
ปรากฏบนแถบสถานะ เปิดแผงการแจ้งเตือนเพื่อดูรายการสายที่ไม่ได้รับ
การรับสายซ้อน
การรับสายซ้อนเป็นบริการจากผู้ให้บริการ ผู้ใช้สามารถใช้งานบริการนี้เพื่อพักสายปัจจุบันและสลับไปยังสายเข้า
เพื่อใช้งานบริการนี้ สัมผัส
→ การ​ตั้ง​ค่า​โทร → การ​ตั้ง​ค่า​เพิ่ม​เติม → การรับสายซ้อน
การส่งต่อการโทร
เครื่องสามารถถูกตั้งค่าให้ส่งต่อสายโทรเข้าไปยังหมายเลขที่ก�ำหนดได้
สัมผัส
→ การตั้งค่าโทร → การ​ส่ง​ต่อ​การ​โทร และเลือกเงื่อนไข ใส่หมายเลขและสัมผัส ท�ำ​งาน
การวางสาย
สัมผัส วางสาย เพื่อสิ้นสุดการโทร หรือกดที่ปุ่มเฮดเซ็ท
40
การสื่อสาร
รายชื่อ
ใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้เพื่อจัดการรายชื่อ รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ และรายละเอียดอื่นๆ
สัมผัส รายชื่อ ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น
การจัดการรายชื่อ
การสร้างรายชื่อ
สัมผัส และใส่ข้อมูลรายชื่อ
• : เพิ่มรูปภาพ
• / : เพิ่มและลบรายละเอียดการติดต่อ
การแก้ไขรายชื่อ
เลือกรายชื่อที่จะแก้ไข จากนั้นสัมผัส
การลบรายชื่อ
สัมผัส
→
ลบ
การตั้งค่าหมายเลขโทรด่วน
สัมผัส
→ การ​ตั้ง​ค่า​การ​โทร​ด่วน เลือกหมายเลขโทรด่วน จากนั้นเลือกรายชื่อที่จะก�ำหนด เพื่อยกเลิกหมายเลขโทร
ด่วน ให้สัมผัสค้างไว้ที่หมายเลข จากนั้นสัมผัส ลบ
การค้นหารายชื่อ
ใช้วิธีการค้นหาวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:
• เลื่อนขึ้นหรือลงบนรายชื่อผู้ติดต่อ
• ใช้งานดัชนีที่ด้านขวาของรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อการเลื่อนอย่างรวดเร็วโดยการลากนิ้วผ่าน
• สัมผัสช่องการค้นหาที่ด้านบนของรายชื่อผู้ติดต่อ และใส่เงื่อนไขการค้นหา
41
การสื่อสาร
เมื่อเลือกรายชื่อแล้ว ให้เลือกท�ำสิ่งต่อไปนี้:
• : เพิ่มไปยังราย​ชื่อที่​ชอบ
• : ท�ำการโทรปกติ
•
: เขียนข้อความ
•
: เขียนอีเมล์
การเคลื่อนย้ายรายชื่อ
เคลื่อนย้ายรายชื่อไปยัง Google
สัมผัส
→ รวมกับ Google
รายชื่อที่ย้ายไปยัง Google Contacts จะปรากฏพร้อม
ในรายชื่อผู้ติดต่อ
เคลื่อนย้ายรายชื่อไปยังซัมซุง
สัมผัส
→ รวมกับ Samsung
รายชื่อที่ย้ายไปยัง Samsung Contacts จะปรากฏพร้อม
ในรายชื่อผู้ติดต่อ
การน�ำเข้าหรือการส่งออกรายชื่อ
การน�ำเข้ารายชื่อ
สัมผัส
→
น�ำเข้า/น�ำออก → น�ำเข้าจากความจ�ำในเครื่อง, น�ำเข้าจาก SD การ์ด หรือ น�ำเข้าจาก SIM การ์ด
การส่งออกรายชื่อ
สัมผัส
→
น�ำเข้า/น�ำออก → น�ำ​ออก​ไป​ยัง​ความ​จ�ำ​ใน​เครื่อง, น�ำออกไปยัง SD การ์ด หรือ น�ำออกไปยัง SIM การ์ด
การแชร์รายชื่อ
สัมผัส
→
น�ำเข้า/น�ำออก → แชร์นามบัตรผ่าน เลือกรายชื่อ และสัมผัส เรียบร้อย แล้วเลือกวิธีการแชร์
42
การสื่อสาร
รายชื่อที่ชอบ
สัมผัส
จากนั้นเลือกหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
• ค้นหา: ค้นหารายชื่อ
• เพิ่มในรายชื่อที่ชอบ: เพิ่มรายชื่อในรายการที่ชอบ
• ลบจากรายชื่อที่ขอบ: ลบรายชื่อจากรายการที่ชอบ
• แสดงเป็นตาราง / แสดงรายการ: ดูรายชื่อในมุมมองแบบตารางหรือรายการ
กลุ่มรายชื่อ
การเพิ่มรายชื่อไปยังกลุ่ม
เลือกกลุ่ม จากนั้นสัมผัส
เลือกรายชื่อที่จะเพิ่ม จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
จัดการกลุ่ม
สัมผัส
จากนั้นเลือกหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
• สร้าง: สร้างกลุ่มใหม่
• ค้นหา: ค้นหารายชื่อ
• เปลี่ยน​ล�ำดับ: สัมผัสค้างไว้ที่ ถัดจากชื่อกลุ่ม และลากขึ้นหรือลงไปที่ต�ำแหน่งใหม่ จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
• ลบกลุ่ม: เลือกกลุ่มที่เพิ่มโดยผู้ใช้ จากนั้นสัมผัส ลบ กลุ่มพื้นฐานไม่สามารถลบได้
การส่งข้อความหรืออีเมล์ไปยังสมาชิกในกลุ่ม
เลือกกลุ่ม และสัมผัส
→
ส่งข้อความ หรือ ส่งอีเมล์ เลือกสมาชิก และสัมผัส เรียบร้อย
นามบัตร
สร้างนามบัตรและส่งให้ผู้อื่น
สัมผัส ตั้งค่าข้อมูล ใส่รายละเอียดเช่นหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ และรหัสไปรษณีย์ จากนั้นสัมผัส บันทึก หากข้อมูลผู้ใช้ถูก
บันทึกเมื่อคุณตั้งค่าเครื่อง ให้เลือกนามบัตรใน ฉัน จากนั้นสัมผัส เพื่อแก้ไข
สัมผัส
→ แชร์นามบัตรผ่าน และเลือกวิธีการแชร์
43
การสื่อสาร
ข้อความ
ใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้เพื่อส่งข้อความตัวอักษร (SMS) หรือข้อความมัลติมีเดีย (MMS)
สัมผัส ข้อความ ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น
คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมส�ำหรับการส่งหรือรับข้อความขณะที่คุณอยู่นอกพื้นที่ให้บริการปกติ โปรดติดต่อผู้ให้
บริการของคุณส�ำหรับรายละเอียด
การส่งข้อความ
สัมผัส เพิ่มผู้รับ ใส่ข้อความ และสัมผัส
ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อเพิ่มผู้รับ:
• ใส่หมายเลขโทรศัพท์
• สัมผัส เลือกรายชื่อ และสัมผัส เรียบร้อย
ใช้งานวิธีการต่อไปนี้เพื่อส่งข้อความ MMS:
• สัมผัส และแนบภาพ วีดีโอ รายชื่อ สมุดบันทึก เหตุการณ์ และอื่นๆ
• สัมผัส → เพิ่มเรื่อง เพื่อใส่ชื่อเรื่อง
การดูข้อความเข้า
ข้อความเข้าจะถูกจัดกลุ่มเป็นเธรดข้อความตามรายชื่อ
เลือกรายชื่อเพื่อดูข้อความของผู้นั้น
การฟังข้อความเสียง
สัมผัสค้างไว้ที่ 1 ที่ปุ่มกด จากนั้นท�ำตามค�ำแนะน�ำจากผู้ให้บริการของคุณ
44
การสื่อสาร
อีเมล์
ใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้เพื่อส่งหรือเปิดดูข้อความอีเมล์
สัมผัส อีเมล์ ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น
การตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล์
ตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล์เมื่อเปิดใช้ อีเมล์ เป็นครั้งแรก
ใส่ที่อยู่อีเมล์และรหัสผ่าน สัมผัส ถัด​ไป ส�ำหรับแอคเคาท์อีเมล์ส่วนตัวเช่น Google Mail หรือสัมผัส การ​ตั้งค​ ่า​เอง ส�ำหรับ
แอคเคาท์อีเมล์ของบริษัท หลังจากนั้นให้ท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อท�ำการตั้งค่าให้เสร็จสิ้น
เพื่อตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล์เพิ่มเติม สัมผัส
→ การตั้งค่า →
การส่งข้อความ
สัมผัสแอคเคาท์อีเมล์ที่จะใช้งาน จากนั้นสัมผัส
สัมผัส
สัมผัส
สัมผัส
สัมผัส
ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ ใส่ผู้รับ หัวเรื่อง และข้อความ จากนั้นสัมผัส
เพื่อเพิ่มผู้รับจากรายชื่อผู้ติดต่อ
→ เพิ่ม Cc/Bcc เพื่อเพิ่มผู้รับเพิ่มเติม
เพื่อแนบรูปภาพ วีดีโอ รายชื่อ บันทึก เหตุการณ์ และอื่นๆ
เพื่อแทรกรูปภาพ เหตุการณ์ รายชื่อ ข้อมูลต�ำแหน่ง และสิ่งอื่นๆ ไปยังข้อความ
การส่งข้อความแบบตั้งเวลา
ขณะที่เขียนข้อความ สัมผัส
→ การส่งตามก�ำหนดการ ท�ำเครื่องหมาย การส่งตามก�ำหนดการ ตั้งเวลาและวันที่ และ
สัมผัส เรียบร้อย เครื่องจะส่งข้อความเมื่อถึงเวลาและวันที่ที่ก�ำหนด
• หากเครื่องถูกปิดเครื่อง ณ เวลาที่ตั้งไว้ ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย หรือเครือข่ายไม่เสถียร ข้อความนี้จะไม่ได้
รับการส่ง
• คุณสมบัตินี้จะใช้เวลาและวันที่ที่ตั้งไว้ในเครื่อง เวลาและวันที่อาจไม่ถูกต้องหากคุณย้ายข้ามโซนเวลาและ
เครือข่ายไม่ได้อัพเดทข้อมูล
45
การสื่อสาร
การอ่านข้อความ
เลือกแอคเคาท์อีเมล์ที่จะใช้งาน และข้อความใหม่จะถูกรับเข้ามา เพื่อรับข้อความใหม่เอง สัมผัส
สัมผัสที่ข้อความเพื่อเปิดอ่าน
สงตอขอความ
ตอบกลับขอความ
ลบขอความ
เพิ่มอีเมลไปยังรายชื่อผูติดตอ
ทําเครื่องหมายขอความเปนการแจงเตือน
เปดเอกสารแนบ
สัมผัสแถบไฟล์แนบเพื่อเปิดไฟล์แนบ จากนั้นสัมผัส
ถัดจากไฟล์แนบเพื่อท�ำการบันทึก
Google Mail
ใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้เพื่อเข้าถึงบริการ Google Mail อย่างรวดเร็วและตรงไปตรงมา
สัมผัส Gmail ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น
• แอพพลิเคชั่นนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
• แอพพลิเคชั่นนี้อาจมีชื่อเรียกแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
46
การสื่อสาร
การส่งข้อความ
ในกล่องข้อความใดๆ สัมผัส ใส่ผู้รับ หัวเรื่อง และข้อความ จากนั้นสัมผัส
สัมผัส
→ แนบรูปภาพ เพื่อแนบรูปภาพ
สัมผัส
→ แนบวิดีโอ เพื่อแนบวีดีโอ
สัมผัส
→ เพิ่มส�ำเนา/ส�ำเนาลับ เพื่อเพิ่มผู้รับเพิ่มเติม
สัมผัส
→ บันทึกข้อความร่าง เพื่อบันทึกข้อความเอาไว้ส่งในภายหลัง
สัมผัส
→ ยกเลิก เพื่อเริ่มต้นใหม่
การอ่านข้อความ
ทําเครื่องหมายขอความเปนการแจงเตือน
ตอบกลับขอความนี้
ตอบกลับไปยังผูรับทั้งหมด
หรือสงตอขอความนี้ไปยังผูอื่น
เพิ่มอีเมลไปยังรายชื่อผูติดตอ
ดูตัวอยางเอกสารแนบ
เก็บขอความนี้เปนการจัดเก็บระยะยาว
ทําเครื่องหมายขอความวายังไมไดอาน
เพิ่มปายใหขอความนี้
ลบขอความนี้
ป้าย
Google Mail ไม่ได้ใช้แฟ้มจัดเรียงจริง แต่ใช้การติดป้ายแทน เมื่อเริ่มต้นใช้งาน Google Mail จะแสดงข้อความที่ติดป้าย
Inbox
สัมผัส เพื่อดูข้อความที่ติดป้ายอื่นๆ
เพื่อติดป้ายเพิ่มให้ข้อความ ให้เลือกข้อความแล้วสัมผัส จากนั้นเลือกป้ายที่จะติด
47
การสื่อสาร
Talk
ใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้เพื่อสนทนากับผู้อื่นผ่าน Google Talk
สัมผัส Talk ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น
แอพพลิเคชั่นนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
โปรไฟล์สาธารณะ
สัมผัสชื่อแอคเคาท์ที่ด้านบนของรายชื่อเพื่อนเพื่อเปลี่ยนสถานะความพร้อมสนทนา รูปภาพ หรือข้อความสถานะ
การเพิ่มเพื่อน
สัมผัส
และใส่อีเมล์ของเพื่อนที่จะท�ำการเพิ่ม จากนั้นสัมผัส เสร็จสิ้น
การสนทนากับเพื่อน
เลือกเพื่อนจากรายชื่อเพื่อน ใส่ข้อความในช่องข้อความด้านล่างของหน้าจอ จากนั้นสัมผัส
เมื่อต้องการเพิ่มเพื่อนที่จะสนทนา สัมผัส
→ เพิ่มในการแชท
เมื่อต้องการจบการสนทนา สัมผัส
→ สิ้นสุดการแชท
การสลับระหว่างการสนทนา
เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา
การลบประวัติการสนทนา
การสนทนาจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการลบประวัติการสนทนา สัมผัส
48
→
ล้างประวัติการแชท
การสื่อสาร
Google+
ใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้เพื่อรักษาการติดต่อกับผู้คนผ่านบริการเครือข่ายสังคมของ Google
สัมผัส Google+ ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น
แอพพลิเคชั่นนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
สัมผัส แวดวงทั้งหมด เพื่อเปลี่ยนประเภท จากนั้นเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อดูการโพสต์ข้อความจากแวดวงของคุณ
สัมผัส เพื่อใช้งานคุณสมบัติเครือข่ายสังคมอื่นๆ
เมสเสนเจอร์
ใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้เพื่อสนทนากับผู้อื่นผ่านบริการสนทนาแบบทันทีของ Google+
สัมผัส เมสเสนเจอร์ ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น
แอพพลิเคชั่นนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
เลือกเพื่อนจากรายชื่อเพื่อน ใส่ข้อความในช่องข้อความด้านล่างของหน้าจอ จากนั้นสัมผัส
ChatON
ใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้เพื่อสนทนากับเครื่องอื่นๆ เพื่อใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้ คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้แอคเคาท์ซัมซุงของคุณ
สัมผัส ChatON ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น
แอพพลิเคชั่นนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
สร้างรายชื่อเพื่อนโดยการกรอกหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์ของแอคเคาท์ซัมซุง หรือเลือกเพื่อนจากรายการที่แนะน�ำ หรือ
สัมผัส ซิงค์ข้อมูลรายชื่อ เพื่อซิงค์ข้อมูลรายชื่อจากเครื่องด้วยตัวเอง
สัมผัส การ​แช​ต → เริ่มแ​ ช​ต และเลือกเพื่อนเพื่อเพิ่มต้นการสนทนา
49
เว็บและเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
ใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้เพื่อท่องอินเตอร์เน็ต
สัมผัส อินเตอร์เน็ต ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น
การเปิดดูหน้าเว็บ
สัมผัสช่องใส่ที่อยู่ ใส่ที่อยู่เว็บ จากนั้นสัมผัส ไป
สัมผัส
เพื่อแชร์ บันทึก หรือพิมพ์หน้าเว็บปัจจุบันขณะที่ก�ำลังดูหน้าเว็บ
การเปิดหน้าใหม่
สัมผัส
→ หน้าต่างใหม่
เพื่อไปยังหน้าเว็บอื่น สัมผัส
เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา และสัมผัสหน้านั้นเพื่อท�ำการเลือก
การค้นหาเว็บด้วยเสียง
สัมผัสช่องกรอกที่อยู่, สัมผัส , พูดค�ำส�ำคัญ แล้วเลือกหนึ่งในค�ำส�ำคัญที่แนะน�ำที่ปรากฏขึ้นมา
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
50
เว็บและเครือข่าย
บุ๊คมาร์ค
เมื่อต้องการบุ๊คมาร์คหน้าเว็บปัจจุบัน สัมผัส → เพิ่ม​บุ๊ค​มา​ร์ค
เพื่อเปิดหน้าเว็บที่บุ๊ค​มา​ร์คไว้ สัมผัส แล้วเลือกรายการ
ประวัติ
สัมผัส
สัมผัส
→
ประวัติ เพื่อเปิดหน้าเว็บจากรายการหน้าเว็บที่เพิ่งเข้าใช้ หากต้องการล้างประวัติ สัมผัส
→ ประวัติ → ชมบ่อยที่สุด เพื่อเปิดหน้าเว็บจากรายการหน้าเว็บที่เข้าชมบ่อยที่สุด
หน้าที่บันทึกไว้
เพื่อดูหน้าเว็บที่บันทึกไว้ สัมผัส
→
หน้า่​บันทึก
ลิงค์
สัมผัสค้างไว้ที่ลิงค์บนหน้าเว็บเพื่อเปิดในหน้าใหม่ บันทึก หรือคัดลอก
เพื่อดูลิงค์ที่บันทึกไว้ สัมผัส
→ ดาวน์​โหลด
การแชร์หน้าเว็บ
เพื่อแชร์ที่อยู่ของหน้าเว็บให้ผู้อื่น สัมผัส
→ เพจแชร์
เพื่อแชร์บางส่วนของหน้าเว็บ สัมผัสค้างไว้ที่ข้อความที่ต้องการ แล้วสัมผัส
51
→
แชร์
→
ลบ​ประวัติ
เว็บและเครือข่าย
บลูทูธ
บลูทูธจะสร้างการเชื่อมต่อแบบโดยตรงระหว่างสองอุปกรณ์ผ่านระยะทางใกล้ ใช้งานบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือไฟล์
มีเดียกับเครื่องอื่นๆ
• ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การดักจับ หรือการใช้ในทางที่ผิดของข้อมูลที่ส่งหรือได้รับผ่านทางคุณ
สมบัติบลูทูธ
• หมั่นตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแบ่งปันและรับข้อมูลด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และมีการรักษาความปลอดภัยอย่าง
เหมาะสม หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ จะท�ำให้ระยะการส่งข้อมูลสั้นลง
• อุปกรณ์บางชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการทดสอบหรือผ่านการอนุมัติจาก Bluetooth SIG อาจใช้กับ
เครื่องของคุณไม่ได้
• ห้ามใช้คุณสมบัติบลูทูธเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย (เช่นการคัดลอกไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือดักฟังการ
สื่อสารโดยผิดกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า)
ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อผลจากการใช้งานที่ผิดกฎหมายของคุณสมบัติบลูทูธ
เพื่อเปิดใช้งานบลูทูธ ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น สัมผัส การตั้งค่า → บลู​ทธู​ จากนั้นลากสวิตช์ บลู​ทู​ธ ไปทางขวา
การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น
ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น สัมผัส การตั้งค่า → บลูทูธ → ค้น​หา เพื่อดูรายการอุปกรณ์ที่ค้นพบ เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการ
จับคู่ และยอมรับรหัสผ่านที่สร้างขึ้นอัตโนมัติจากอุปกรณ์ทั้งคู่เพื่อยืนยัน
การส่งและการรับข้อมูล
แอพพลิเคชั่นจ�ำนวนมากรองรับการถ่ายโอนข้อมูลผ่านบลูทูธ ตัวอย่างเช่น แกลเลอรี่ เปิด แกลเลอรี่ เลือกรูปภาพ แล้ว
สัมผัส → บลูทูธ และเลือกอุปกรณ์บลูทูธอุปกรณ์หนึ่ง หลังจากนั้นให้ยอมรับการขออนุมัติการใช้งานบลูทูธในอีก
อุปกรณ์หนึ่งเพื่อรับรูปภาพ ไฟล์ที่ถูกถ่ายโอนจะถูกบันทึกในแฟ้ม Bluetooth หากได้รับรายชื่อ รายชื่อนั้นจะถูกเพิ่มลงในราย
ชื่อผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ+
52
มีเดีย
เครื่องเล่นเพลง
ใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้เพื่อฟังเพลง
สัมผัส เครื่องเล่นเพลง ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น
• รูปแบบไฟล์บางรูปแบบอาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของซอฟท์แวร์ของเครื่อง
• ไฟล์บางไฟล์อาจเล่นไม่ได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการเข้ารหัสไฟล์ที่ใช้
การเล่นเพลง
เลือกประเภทเพลง จากนั้นเลือกเพลงที่จะเล่น
คนหาอุปกรณที่เปดใชงาน DLNA
ปรับระดับเสียง
เปลี่ยนโหมดเลนซํ้า
เปด Music square
เปดการสุม
เปดรายการเพลง
เลือกเอฟเฟกตเสียง
ขามไปยังเพลงถัดไป
สัมผัสคางไวเพื่อเดินหนาอยางเร็ว
เริ่มตนเพลงที่กําลังเลนใหม
หรือขามไปยังเพลงกอนหนา
สัมผัสคางไวเพื่อถอยหลังอยางเร็ว
พักและเลนตอ
การตั้งค่าเพลงเป็นเสียงเรียกเข้า
เพื่อใช้เพลงที่ก�ำลังเล่นเป็นเสียงเรียกเข้า สัมผัส
→
ตั้ง​เป็น → เสียง​เรียก​เข้า​โทรศัพท์
53
มีเดีย
การสร้างรายการเพลง
สร้างรายการเพลงที่เลือกเอง
สัมผัส รายการ​เพลง จากนั้นสัมผัส
→ สร้างรายการเพลง ใส่ชื่อและสัมผัส ตกลง สัมผัส เพิ่ม​เพลง เลือกเพลงที่จะใส่
ในรายการ และสัมผัส เรียบร้อย
เมื่อต้องการเพิ่มไฟล์เพลงลงในรายการเพลง สัมผัส
→ เพิ่ม​ในรายการ​เพลง
การเปิดเล่นเพลงตามอารมณ์
การเปิดเล่นเพลงตามอารมณ์ รายการเพลงจะถูกสร้างอัตโนมัติจากเครื่อง เมื่อเพลงใหม่ถูกเพิ่ม สัมผัส มิวสิคสแควร์ →
→ อัพ​เด​ทไลบ​รา​รี
สัมผัส มิวสิคสแควร์ แล้วเลือกช่องอารมณ์ช่องหนึ่ง หรือเลือกหลายช่องโดยการลากนิ้วของคุณ
กล้องถ่ายรูป
ใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้เพื่อถ่ายรูปหรือวีดีโอ
ใช้งาน แกลเลอรี่ เพื่อดูภาพและวีดีโอที่ถ่ายด้วยกล้องของเครื่อง (หน้า 60)
สัมผัส กล้องถ่ายรูป ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น
กล้องถ่ายรูปจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
มารยาทในการถ่ายรูป
• อย่าถ่ายรูปหรือวีดีโอของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
• อย่าถ่ายรูปหรือวีดีโอในสถานที่ที่มีกฎห้าม
• อย่าถ่ายรูปหรือวีดีโอในสถานที่ที่คุณอาจละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
54
มีเดีย
การถ่ายรูป
การถ่ายรูป
สัมผัส
เพื่อถ่ายรูป
บงบอกวาใชงานที่จัดเก็บใด
เปลี่ยนโหมดการถายรูป
สลับระหวางโหมดภาพนิ่ง
และโหมดวีดีโอ
เลือกใชสารพัดเอฟเฟกตที่มีให
ปรับความสวาง
เปลี่ยนการตั้งคากลองถายรูป
เปดโปรแกรมดูภาพ
เพื่อแสดงภาพถาย
โหมดซีน
การตั้งค่าล่วงหน้าท�ำให้การถ่ายรูปแบบเล็งแล้วถ่ายท�ำได้โดยง่ายดาย
สัมผัส → โหมดซีน
• ทิวทัศน์: ใช้การตั้งค่านี้เพื่อถ่ายภาพท้องฟ้าสีฟ้าและภาพทิวทัศน์ที่มีสีสันเต็มที่ยิ่งขึ้น
• ปาร์ตี้/ ในร่ม: ใช้การตั้งค่านี้ส�ำหรับฉากภายในอาคารที่มีแสงสว่างเพียงพอ
• พระอาทิตย์ตก: ใช้การตั้งค่านี้ส�ำหรับสีสันและความเข้มที่มากขึ้น
• พระอาทิตย์ขึ้น: ใช้การตั้งค่านี้ส�ำหรับสีสันที่บางเบา
• สีออทัมน์: ใช้การตั้งค่านี้ส�ำหรับเลื่อนสีฉากหลังไปทางแดง
• แสงเทียน: ใช้การตั้งค่านี้ส�ำหรับถ่ายภาพแสงสว่างบนฉากหลังที่มืด
• ย้อนแสง​: ใช้การตั้งค่านี้เพื่อเป้าหมายที่มีแสงสว่างจ้าด้านหลัง
• กลาง​คืน: ใช้การตั้งค่านี้เพื่อภาพที่ถ่ายในที่มืด
55
มีเดีย
โหมดถ่ายรูป
สามารถใช้งานลักษณะพิเศษต่างๆ ส�ำหรับภาพได้
สัมผัส → โหมดถ่ายรูป
• ชอทเดียว: ถ่ายภาพเดียว
• พานอราม่า: ถ่ายภาพที่ประกอบจากหลายภาพมาต่อกัน
• แชร์ภาพ: ส่งภาพโดยตรงไปยังเครื่องอื่นโดยผ่าน Wi-Fi Direct
• สไมล์ชอท: ถ่ายภาพเมื่อเป้าหมายยิ้ม
ภาพถ่ายพานอรามา
ภาพพานอรามาเป็นภาพแนวนอนขนาดกว้างที่ประกอบจากภาพถ่ายหลายภาพ
สัมผัส → โหมดถ่ายรูป → พานอราม่า
สัมผัส
แล้วเลื่อนกล้องไปในทิศทางใดๆ เมื่อกรอบสีฟ้าถูกจัดให้ตรงกับช่องมอง กล้องจะถ่ายอีกภาพหนึ่งโดยอัตโนมัติ
ตามล�ำดับของการถ่ายภาพพานอรามา เมื่อต้องการหยุดถ่าย สัมผัส
อีกครั้ง
การถ่ายวีดีโอ
การถ่ายวีดีโอ
เลื่อนสวิตซ์ภาพนิ่ง-วีดีโอ ไปยังไอคอนวีดีโอ จากนั้นสัมผัส
เพื่อถ่ายวีดีโอ เมื่อต้องการหยุดการบันทึก สัมผัส
ฟังก์ชั่นซูมอาจไม่สามารถใช้งานได้เมื่อบันทึกภาพด้วยความละเอียดสูงสุด
56
มีเดีย
โหมดการบันทึก
บงบอกวาใชงานที่จัดเก็บใด
เปลี่ยนโหมดการบันทึก
สลับระหวางโหมดภาพนิ่ง
และโหมดวีดีโอ
เลือกใชสารพัดเอฟเฟกตที่มีให
ปรับความสวาง
เปลี่ยนการตั้งคากลองถายรูป
เปดเครือ่ งเลนวีดโี อเพือ่ เปดเลนวีดโี อ
สัมผัส
เพื่อเปลี่ยนโหมดการบันทึก
• ปกติ: ใช้งานโหมดนี้ส�ำหรับคุณภาพปกติ
• ข้อจ�ำกัด MMS: ใช้งานโหมดนี้เพื่อจ�ำกัดคุณภาพเพื่อใช้ส่งผ่านข้อความ
ซูมเข้าและออก
57
มีเดีย
ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:
• ใช้ปุ่มระดับเสียงเพื่อซูมเข้าหรือออก
• แยกนิ้วสองนิ้วออกจากกันบนหน้าจอเพื่อซูมเข้า และบีบนิ้วเพื่อซูมออก
• ฟังก์ชั่นซูมอาจไม่สามารถใช้งานได้เมื่อถ่ายภาพด้วยความละเอียดสูงสุด
• เอฟเฟ็กต์การซูมเข้า/ออก จะมีให้เลือกเมื่อใช้งานคุณสมบัติการซูมขณะถ่ายวีดีโอ
การก�ำหนดค่าการตั้งค่าส�ำหรับกล้องถ่ายรูป
สัมผัส เพื่อก�ำหนดค่าการตั้งค่าส�ำหรับกล้อง ทางเลือกต่อไปนี้อาจไม่มีให้เลือกครบทั้งโหมดภาพนิ่งและโหมดกล้องวีดีโอ
ขั้นที่มีให้เลือกนั้นจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นกับโหมดที่เลือกใช้
• แก้ไขทางลัด: จัดเรียงทางลัดไปยังทางเลือกที่ใช้บ่อย
• แท็ก GPS: แนบต�ำแหน่ง GPS ไปยังภาพถ่าย
• เพื่อให้ใช้สัญญาณ GPS ได้ดี ให้หลีกเลี่ยงการถ่ายรูปในต�ำแหน่งที่อาจมีอุปสรรคขัดขวางสัญญาณ เช่น
ต�ำแหน่งระหว่างอาคาร พื้นที่ระดับต�่ำกว่าน�้ำทะเล หรือสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย
• ต�ำแหน่งของคุณอาจปรากฏบนรูปถ่ายเมื่อคุณอัพโหลดสู่อินเตอร์เน็ต เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ปิดใช้
งานการตั้งค่าแท็ก GPS
•
•
•
•
•
โหมดถ่ายรูป: เปลี่ยนโหมดการถ่ายรูป
โหมดการบันทึก: เปลี่ยนโหมดการบันทึกเสียง
เอฟเฟ็กต์: เลือกใช้สารพัดเอฟเฟ็กต์ที่มีให้
โหมดซีน: เปลี่ยนโหมดฉาก
ความสว่าง: เปลี่ยนแปลงความสว่าง
58
มีเดีย
• การตั้งเวลา: ใช้ส�ำหรับการถ่ายแบบหน่วงเวลา
• ความ​ละเอียด: เลือกความละเอียด ใช้งานความ​ละเอียดสูงขึ้นเพื่อคุณภาพที่สูงขึ้น แต่จะท�ำให้ใช้งานหน่วยความจ�ำเพิ่ม
ขึ้น
• สมดุล​สี​ขาว: เลือกค่าสมดุล​สี​ขาวที่เหมาะสม เพื่อให้ภาพมีช่วงสีที่สมจริงตามที่เห็น การตั้งค่านี้ออกแบบมาส�ำหรับ
สภาพแสงเฉพาะกรณี การตั้งค่านี้คล้ายกับช่วงความร้อนของค่าสมดุลแสงของการรับแสงในกล้องมืออาชีพ
• เครื่องวัด: เลือกวิธีวัดแสง ซึ่งเป็นการก�ำหนดวิธีการค�ำนวณค่าแสง
เน้นตรงกลาง วัดแสงฉากหลังที่บริเวณกลางฉาก ต�ำแหน่ง วัดแสงที่เฉพาะต�ำแหน่ง เมท​ริกซ์ เฉลี่ยทั้งภาพ
• ไกด์ไลน์: แสดงเส้นน�ำบนช่องมองภาพเพื่อช่วยการจัดองค์ประกอบเมื่อเลือกเป้าหมาย
• คุณภาพ​รูปภ​ าพ: ตั้งค่าระดับคุณภาพของรูปภาพ ภาพที่คุณภาพสูงขึ้นจะใช้พื้นที่จัดเก็บมากขึ้น
• คุณภาพวีดีโอ: ตั้งค่าระดับคุณภาพของวีดีโอ
• ที่เก็บ: เลือกต�ำแหน่งหน่วยความจ�ำส�ำหรับจัดเก็บ
• ตั้งใหม่: ตั้งค่ากล้องถ่ายรูปใหม่
ทางลัด
จัดเรียงทางลัดเพื่อให้สามารถเข้าถึงทางเลือกที่หลากหลายของกล้องถ่ายรูปได้ง่าย
สัมผัส
→ แก้ไขทางลัด
สัมผัสค้างไว้ที่ทางเลือก และลากไปยังช่องใส่ด้านซ้ายของหน้าจอ ไอคอนอื่นๆ สามารถย้ายต�ำแหน่งภายในรายการได้โดย
การสัมผัสแล้วลาก
59
มีเดีย
แกลเลอรี่
ใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้เพื่อดูรูปภาพและวีดีโอ
สัมผัส แกลเลอรี่ ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น
• รูปแบบไฟล์บางไฟล์อาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับซอฟท์แวร์ที่ติดตั้งบนอุปกรณ์
• ไฟล์บางไฟล์อาจเล่นไม่ได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการเข้ารหัสไฟล์
การดูรูปภาพ
การเริ่มต้น แกลเลอรี่ จะเป็นการแสดงแฟ้มที่มีอยู่ เมื่อแอพพลิเคชั่นอื่นเช่น อีเมล์ บันทึกรูปภาพ จะมีการสร้างแฟ้ม
Download เพื่อเก็บรูปภาพโดยอัตโนมัติ ในท�ำนองเดียวกัน การบันทึกภาพหน้าจอจะท�ำให้สร้างแฟ้ม Screenshots โดย
อัตโนมัติ เลือกแฟ้มเพื่อเปิดดู
ในแฟ้มนั้นรูปภาพจะถูกแสดงตามวันที่สร้าง เลือกรูปภาพเพื่อเปิดดูเต็มหน้าจอ
เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูภาพถัดไปหรือภาพก่อนหน้า
ซูมเข้าและออก
ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อซูมเข้าในภาพ:
• สัมผัสสองครั้งที่จุดใดๆ เพื่อซูมเข้า
• แยกนิ้วมือสองนิ้วออกจากกันในบริเวณใดๆ เพื่อซูมเข้า และบีบนิ้วเพื่อซูมออก หรือสัมผัสสองครั้งเพื่อย้อนกลับ
การเล่นวีดีโอ
ไฟล์วีดีโอจะแสดงไอคอน
บนภาพตัวอย่าง เลือกวีดีโอที่จะชม และสัมผัส
60
มีเดีย
การแก้ไขภาพ
ขณะเปิดดูภาพ สัมผัส
และใช้งานฟังก์ชั่นต่อไปนี้:
• ลบ: ลบรูปภาพ
• คัดลอกไปยังคลิปบอร์ด: คัดลอกไปยังคลิปบอร์ด
• หมุนซ้าย: หมุนทวนเข็มนาฬิกา
• หมุนขวา: หมุนตามเข็มนาฬิกา
• ตัดบางส่วน: ปรับเปลี่ยนขนาดของกรอบสีฟ้าและบันทึกภาพในกรอบ
• ตั้งเป็น: ตั้งค่ารูปภาพนั้นให้เป็นวอลเปเปอร์หรือรูปภาพของรายชื่อ
• พิมพ์: พิมพ์ผ่าน USB หรือการเชื่อมต่อ Wi-Fi อุปกรณ์นี้สามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ของซัมซุงบางเครื่องเท่านั้น
• เปลี่ยนชื่อ: เปลี่ยนชื่อไฟล์
• ข้อมูล: ดูรายละเอียดของรูปภาพ
การลบรูปภาพ
ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:
• ในแฟ้ม สัมผัส
→ เลือก​รายการ เลือกรูปภาพ จากนั้นจึงสัมผัส
• ขณะที่แสดงรูปภาพ สัมผัส
→ ลบ
→
ลบ
การแชร์รูปภาพ
ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:
• ในแฟ้ม สัมผัส
→ เลือก​รายการ เลือกรูปภาพ จากนั้นจึงสัมผัส
เพื่อส่งให้ผู้อื่น
• ขณะที่ก�ำลังดูภาพ สัมผัส เพื่อส่งให้ผู้อื่นหรือแชร์ไปยังบริการเครือข่ายสังคม
การตั้งค่าเป็นวอลเปเปอร์
ขณะที่ก�ำลังดูภาพ สัมผัส
→
ตั้ง​เป็น เพื่อตั้งค่ารูปภาพนั้นให้เป็นวอ​ลเป​เปอร์หรือรูปภาพ​ของ​ราย​ชื่อ
61
มีเดีย
เครื่องเล่นวีดีโอ
ใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้เพื่อเล่นไฟล์วีดีโอ
สัมผัส เครื่องเล่นวีดีโอ ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น
• รูปแบบไฟล์บางรูปแบบอาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับซอฟท์แวร์ของเครื่อง
• ไฟล์บางไฟล์อาจเล่นไม่ได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการเข้ารหัสไฟล์
การเล่นวีดีโอ
เลือกวีดีโอที่จะเล่น
ปรับระดับเสียง
คนหาอุปกรณที่เปดใชงาน DLNA
เลื่อนไปขางหนาหรือถอยหลัง
โดยการลากแถบควบคุม
ขามไปยังวีดีโอถัดไป
สัมผัสคางไวเพื่อเดินหนาอยางเร็ว
เปลี่ยนอัตราสวนหนาจอ
เริ่มตนวีดีโอที่กําลังเลนใหม
หรือขามไปยังวีดีโอกอนหนา
สัมผัสคางไวเพื่อถอยหลังอยางเร็ว
พักและเลนตอ
การลบวีดีโอ
สัมผัส
→
ลบ เลือกวีดีโอโดยการท�ำเครื่องหมาย แล้วสัมผัส ลบ
การแชร์วีดีโอ
สัมผัส
→
แชร์ผ่าน เลือกวีดีโอโดยการท�ำเครื่องหมาย และสัมผัส เรียบร้อย จากนั้นจึงเลือกวิธีการแชร์
62
มีเดีย
YouTube
ใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้เพื่อชมวีดีโอจากเว็บไซท์ YouTube
สัมผัส YouTube ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น
แอพพลิเคชั่นนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
การดูวีดีโอ
สัมผัส แล้วใส่ค�ำส�ำคัญ เลือกหนึ่งในผลการค้นหาเพื่อชมวีดีโอ
หมุนเครื่องเป็นแนวนอนเพื่อแสดงภาพเต็มหน้าจอ
เพิ่มวีดีโอไปยังรายการ
คนหาวีดีโอ
พักหรือเลนตอ
สง URLไปยังผูอื่น
เลื่อนไปขางหนาหรือถอยหลัง
โดยการลากแถบควบคุม
หมุนหนาจอเปนแนวตั้ง
เปลี่ยนคุณภาพที่แสดง
การแชร์วีดีโอ
เลือกวีดีโอที่จะดู สัมผัส
แล้วเลือกวิธีการแชร์
การอัพโหลดวีดีโอ
เลือกแอคเคาท์ของคุณ สัมผัส
เลือกวีดีโอใส่ข้อมูลของวีดีโอ จากนั้นสัมผัส
63
มีเดีย
วิทยุ FM
ฟังเพลงและข่าวในวิทยุ FM เมื่อต้องการฟังวิทยุ FM คุณต้องเสียบเฮดเซ็ทเพื่อท�ำหน้าที่เป็นเสาอากาศ
สัมผัส วิทยุ FM ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น
การฟังวิทยุ FM
เสียบเฮดเซ็ทที่ตัวเครื่องก่อนเริ่มต้นวิทยุ FM
วิทยุ FM จะค้นหาและบันทึกสถานีที่มีอยู่โดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มใช้งานครั้งแรก
สัมผัส
เพื่อเปิดวิทยุ FM เลือกสถานีวิทยุที่คุณต้องการจากรายการสถานีวิทยุแล้วสัมผัส
บันทึกเพลงจากวิทยุ FM
เพื่อกลับสู่หน้าจอวิทยุ FM
ปรับระดับเสียง
เขาถึงบริการสําหรับสถานีปจจุบัน
เปดหรือปดวิทยุ FM
คนหาสถานีวิทยุที่สามารถรับฟงได
เพิ่มสถานีวิทยุปจจุบันไปยังรายการที่ชอบ
64
มีเดีย
การค้นหาสถานีวิทยุ
สัมผัส
→ ค้น​หา จากนั้นเลือกทางเลือกการค้นหา วิทยุ FM จะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ
เลือกสถานีวิทยุที่คุณต้องการจากรายการสถานีวิทยุแล้วสัมผัส
เพื่อกลับสู่หน้าจอวิทยุ FM
การเพิ่มสถานีในรายการที่ชื่นชอบ
เลื่อนไปยังสถานีวิทยุที่ต้องการ จากนั้นสัมผัส
เพื่อเพิ่มสถานีไปยังรายการที่ชื่นชอบ
65
แอพพลิเคชั่นและมีเดียสโตร์
Play สโตร์
ใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้เพื่อซื้อและดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นและเกมที่สามารถรันบนเครื่องได้
สัมผัส Play สโตร์ ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น
แอพพลิเคชั่นนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
การติดตั้งแอพพลิเคชั่น
เลือกดูแอพพลิเคชั่นตามประเภท หรือสัมผัส เพื่อค้นหาด้วยค�ำส�ำคัญ
เลือกแอพพลิเคชั่นเพื่อดูข้อมูล หากต้องการดาวน์โหลด สัมผัส ติด​ตั้ง ถ้าหากมีการเรียกเก็บเงินส�ำหรับแอพพลิเคชั่น ให้
สัมผัสที่ราคา จากนั้นท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อท�ำการซื้อให้เสร็จ
• เมื่อมีเวอร์ชันใหม่ส�ำหรับแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งแล้ว ไอคอนอัพเดทจะปรากฏที่บนสุดของหน้าจอเพื่อแจ้งเตือน
คุณว่ามีอัพเดท เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัสไอคอนเพื่ออัพเดทแอพพลิเคชั่น
• เพื่อติดตั้งแอพพลิเคชั่นที่คุณดาวน์โหลดจากแหล่งอื่น ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น สัมผัส การตั้งค่า → ระบบ​
ป้องกัน → แหล่ง​ที่​ไม่ร​ ู้จัก
การถอนการติดตั้งแอพพลิเคชั่น
การถอนการติดตั้งแอพพลิเคชั่นที่ซื้อจาก Play สโตร์
สัมผัส
→ แอปส์ของฉัน เลือกแอพพลิเคชั่นเพื่อลบจากรายการของแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งแล้ว ถอนการติดตั้ง
66
แอพพลิเคชั่นและมีเดียสโตร์
Samsung Apps
ใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้เพื่อซื้อและดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นที่มีให้เฉพาะซัมซุง ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม
www.samsungapps.com
สัมผัส Samsung Apps ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น
แอพพลิเคชั่นนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
การติดตั้งแอพพลิเคชั่น
ดูแอพพลิเคชั่นตามประเภท สัมผัส เพื่อเลือกประเภท
เพื่อค้นหาแอพพลิเคชั่น สัมผัส ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ จากนั้นใส่ค�ำส�ำคัญในช่องค้นหา
เลือกแอพพลิเคชั่นเพื่อดูข้อมูล หากต้องการดาวน์โหลด สัมผัส รับ หรือ ซื้อ
เมื่อมีเวอร์ชันใหม่ส�ำหรับแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งแล้ว ไอคอนอัพเดทจะปรากฏที่บนสุดของหน้าจอเพื่อแจ้งเตือนคุณ
ว่ามีอัพเดท เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัสไอคอนเพื่ออัพเดทแอพพลิเคชั่น
Game Hub
ใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้เพื่อเข้าถึงเกมต่างๆ
สัมผัส Game Hub ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น
แอพพลิเคชั่นนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกเกมที่จะดาวน์โหลดจาก Samsung Apps
67
แอพพลิเคชั่นและมีเดียสโตร์
Play เพลง
ใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้เพื่อฟังเพลงจากเครื่องหรือสตรีมข้อมูลเพลงจากบริการคลาวด์ของ Google
สัมผัส Play เพลง ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น
แอพพลิเคชั่นนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
เล่นเพลงโดยการเลือกประเภทเพลงหรือแชร์เพลงกับผู้อื่นโดยการอัพโหลดไปยังที่จัดเก็บบนกลุ่มเมฆของ Google
68
โปรแกรมอรรถประโยชน์
สมุดบันทึก
ใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้เพื่อบันทึกข้อมูลที่ส�ำคัญเพื่อบันทึกและเปิดดูในวันหลัง
สัมผัส สมุดบ​ ันทึก ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น
การสร้างสมุด​บันทึก
สัมผัส เพื่อเขียนบันทึก จากนั้นสัมผัส บันทึก
เพื่อเปลี่ยนสีฉากหลัง สัมผัส →
เพื่อล็อกสมุดบันทึกไม่ให้ผู้อื่นสามารถเปิดดูได้ สัมผัส
→
การเลือกดูสมุดบันทึก
เลือกดูภาพย่อของสมุดบันทึกโดยการเลื่อนขึ้นหรือลง
หากต้องการแก้ไขสมุดบันทึก สัมผัส
เพื่อค้นหาสมุดบันทึก สัมผัส
→ ค้น​หา
เพื่อลบสมุดบันทึก สัมผัส
→ ลบ
เพื่อส่งสมุดบันทึกให้ผู้อื่น สัมผัส
→ ส่ง
เพื่อเรียงสมุดบันทึกตามวันที่หรือสี สัมผัส
→ เรียง​ตาม
เพื่อซิงค์ข้อมูลสมุดบันทึกกับบริการออนไลน์ สัมผัส
→ ซิงค์​สมุด​บันทึก
เพื่อตั้งค่า PIN เพื่อล็อกหรือปลดล็อกสมุดบันทึก สัมผัส
→ ล็อก PIN
69
โปรแกรมอรรถประโยชน์
การดูสมุดบันทึก
สัมผัสภาพย่อของสมุดบันทึกเพื่อเปิดดู เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูสมุดบันทึกเพิ่มเติม
สัมผัส แล้วเลือกใช้:
• : ลบบันทึก
•
: เปลี่ยนสีฉากหลัง
• : ล็อกสมุดบันทึกเพื่อไม่ให้ผู้อื่นสามารถเปิดดูได้
• : พิมพ์สมุดบันทึกผ่าน USB หรือ การเชื่อมต่อ Wi-Fi อุปกรณ์นี้สามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ของซัมซุงบาง
เครื่องเท่านั้น
S Planner
ใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้เพื่อจัดการเหตุการณ์และสิ่งที่ต้องท�ำ
สัมผัส S Planner ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น
การสร้างเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�ำ
สัมผัส จากนั้นใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
• Quick add: สร้างเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�ำจากสมุดบันทึก คุณสมบัตินี้มีให้เฉพาะในภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลี
• เพิ่มเหตุการณ์: ใส่เหตุการณ์โดยสามารถใส่ทางเลือกการเกิดซ�้ำได้
• เพิ่มงาน: ใส่สิ่งที่ต้องท�ำโดยสามารถใส่การตั้งค่าล�ำดับความส�ำคัญได้
เพื่อเพิ่มเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�ำอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ให้สัมผัสเพื่อเลือกวันที่ แล้วสัมผัสซ�้ำอีกครั้งหนึ่ง
70
โปรแกรมอรรถประโยชน์
ใส่หัวเรื่องและระบุปฏิทินที่จะใช้หรือซิงค์ข้อมูล จากนั้นสัมผัส แก้ไข​ราย​ละเอียด​เหตุการณ์ หรือ แก้ไข​ราย​ละเอียด​งาน เพื่อ
เพิ่มรายละเอียดมากขึ้น เช่นก�ำหนดลักษณะที่เหตุการณ์ด�ำเนินซ�้ำ ก�ำหนดเวลาแจ้งเตือนล่วงหน้า หรือก�ำหนดสถานที่
แนบแผนที่ที่แสดงสถานที่ของเหตุการณ์ ใส่สถานที่ในช่อง สถานที่ สัมผัส ถัดจากช่องใส่ข้อมูล จากนั้นระบุต�ำแหน่งที่
แม่นย�ำโดยการสัมผัสค้างไว้บนแผนที่ที่ปรากฏ
แนบรูปภาพ สัมผัส รูป​ภาพ จากนั้นถ่ายภาพหรือเลือกรูปภาพที่มีอยู่
การซิงค์กับปฏิทินของ Google
ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น สัมผัส การตั้งค่า → Google ภายใต้ แอคเคาท์ เลือกแอคเคาท์ Google และท�ำเครื่องหมายที่
ซิงค์ปฏิทิน เพื่อซิงค์ข้อมูลเพื่อการอัพเดทเอง ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น สัมผัส S Planner →
→ ซิงค์
เพื่อแสดงเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�ำ สัมผัส → การตั้งค่า → ปฏิทิน เลือกแอคเคาท์ Google แล้วจึงสัมผัส เรียบร้อย
เปลี่ยนชนิดปฏิทิน
สัมผัสด้านบนขวาของหน้าจอ และเลือกหนึ่งในประเภทของปฏิทินต่างๆ ที่มีทั้งปฏิทินแบบปี เดือน สัปดาห์ และอื่นๆ
สามารถใช้ท่าบีบนิ้วมือเพื่อเปลี่ยนชนิดปฏิทินได้ ตัวอย่างเช่นสามารถบีบนิ้วมือเพื่อเปลี่ยนจากปฏิทินรายสัปดาห์เป็นปฏิทิน
รายเดือน และแยกนิ้วออกเพื่อเปลี่ยนกลับจากปฏิทินรายเดือนเป็นปฏิทินรายสัปดาห์
การค้นหาเหตุการณ์
สัมผัส
→ ค้นหา จากนั้นใส่ค�ำส�ำคัญเพื่อท�ำการค้นหา
เพื่อดูเหตุการณ์ของวันนี้ สัมผัส วันนี้ ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ
การลบเหตุการณ์
เลือกวันที่หรือเหตุการณ์ และสัมผัส
→
ลบ
การแชร์เหตุการณ์
เลือกเหตุการณ์ และสัมผัส
→
แชร์ผ่าน จากนั้นจึงเลือกวิธีการแชร์
71
โปรแกรมอรรถประโยชน์
Quickoffice
ใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้เพื่อแสดงเอกสารในรูปแบบที่หลากหลาย รวมทั้งสเปรดชีตและงานน�ำเสนอ
สัมผัส Quickoffice ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น
การอ่านเอกสาร
สัมผัส Browse หรือเลือกโปรแกรมหนึ่งใน Quickoffice → Internal Storage หรือ Recent Documents → เลือกเอกสาร
การค้นหาเอกสาร
สัมผัส Search และกรอกเงื่อนไขการค้นหา
นาฬิกา
ใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้เพื่อตั้งการเตือน ดูเวลาจากที่ใดๆ ในโลก วัดระยะเวลาของเหตุการณ์ ตั้งเวลา หรือใช้งานเป็นนาฬิกา
ตั้งโต๊ะ
สัมผัส นาฬิกา ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น
เปดหรือปดการเตือนนี้
72
โปรแกรมอรรถประโยชน์
เตือน
การตั้งค่าการเตือน
สัมผัส สร้างการเตือนใหม่ ตั้งเวลาที่จะท�ำการเตือน เลือกวันที่จะเตือนซ�้ำ จากนั้นสัมผัส บันทึก
• ข้าม: เพื่อตั้งค่าคาบเวลาและจ�ำนวนครั้งที่เตือนซ�้ำหลังจากเวลาที่ตั้งไว้
• การ​เตือน​อัจฉริยะ: เพื่อตั้งเวลาให้การเตือนดังก่อนเวลาที่ตั้งไว้
การหยุดการเตือน
ลาก
ออกนอกวงกลมใหญ่เพื่อหยุดการเตือน ลาก
ออกนอกวงกลมใหญ่เพื่อเตือนซ�้ำหลังจากระยะเวลาที่ก�ำหนด
การลบการเตือน
สัมผัสค้างไว้ที่การเตือน จากนั้นสัมผัส ลบ
เวลาโลก
การสร้างเวลาโลก
สัมผัส เพิ่มเมือง จากนั้นใส่ชื่อเมืองหรือเลือกจากรายชื่อเมือง
หากต้องการใช้เวลาฤดูร้อน ให้สัมผัสค้างไว้ที่นาฬิกา และสัมผัส การตั้งค่า DST
การลบนาฬิกา
สัมผัส
→
ลบ เลือกนาฬิกา แล้วสัมผัส ลบ
73
โปรแกรมอรรถประโยชน์
การจับเวลา
สัมผัส เริ่ม เพื่อเริ่มจับเวลาเหตุการณ์ สัมผัส รอบ เพื่อบันทึกรอบเวลา
สัมผัส ตั้งใหม่ เพื่อล้างการบันทึกรอบเวลา
การตั้งเวลา
ตั้งระยะเวลา จากนั้นสัมผัส เริ่ม
ลาก ออกนอกวงกลมใหญ่เมื่อมีการเตือน
นาฬิกาตั้งโต๊ะ
สัมผัส
เพื่อมุมมองแบบเต็มจอ
เครื่องคิดเลข
ใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้เพื่อการค�ำนวณอย่างง่ายหรือซับซ้อน
สัมผัส เครื่อง​คิด​เลข ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น
หมุนอุปกรณ์เป็นแนวนอนและสัมผัส เพื่อแสดงเครื่องคิดเลขแบบวิทยาศาสตร์ ถ้าหาก การหมุนหน้าจอ ถูกปิดอยู่ สัมผัส
→ เครื่อง​คิด​เลข​ทาง​วิทยา​ศาสตร์
เพื่อดูประวัติการค�ำนวณ สัมผัส
เพื่อซ่อนปุ่มกด
หากต้องการล้างประวัติ สัมผัส
→ ลบ​ประวัติ
เพื่อเปลี่ยนขนาดตัวอักษรส�ำหรับแสดงประวัติ สัมผัส
→ ขนาด​ตัว​อักษร
74
โปรแกรมอรรถประโยชน์
บันทึกเสียง
ใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้เพื่อบันทึกหรือเปิดเล่นเสียงบันทึก
สัมผัส บันทึกเสียง ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น
การบันทึกเสียงบันทึก
สัมผัส
เพื่อเริ่มการบันทึก พูดใส่ไมโครโฟนที่ใต้เครื่อง สัมผัส
เพื่อพักการบันทึก สัมผัส
เพื่อสิ้นสุดการบันทึก
บันทึกเวลาที่ใชไป
เริ่มตนการบันทึก
แสดงรายการเสียงบันทึก
การเปิดเล่นเสียงบันทึก
เลือกเสียงบันทึกเพื่อจะเล่น
•
: ปรับความเร็วการเล่น
• : ตัดแต่งสมุดบันทึกเสียง
• : ปรับระดับเสียง
• : หยุดการเปิดเล่น
• : พักการเปิดเล่น
เพื่อส่งสมุดบันทึกเสียงให้ผู้อื่น สัมผัส
→
แชร์​ผ่าน เลือกเสียงบันทึก และสัมผัส เรียบร้อย จากนั้นเลือกวิธีการแชร์
75
โปรแกรมอรรถประโยชน์
การจัดการเสียงบันทึก
ในรายการเสียงบันทึก สัมผัส
และเลือกรายการต่อไปนี้:
• แชร์​ผ่าน: เลือกสมุดบันทึกเสียงที่จะส่ง จากนั้นเลือกวิธีการแชร์
• ลบ: เลือกเสียงบันทึกที่จะลบ
• การตั้งค่า: เปลี่ยนการตั้งค่าการบันทึกเสียง
• ปิด: ปิดการบันทึกเสียง
Google
ใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้เพื่อค้นหาสิ่งต่างๆ ที่ไม่ใช่เพียงแค่อินเตอร์เน็ต แต่ยังเป็นแอพพลิเคชั่นต่างๆ และเนื้อหาของ
แอพพลิเคชั่นเหล่านั้นที่อยู่ภายในเครื่องด้วย รวมทั้ง รายชื่อ, ข้อความ, เครื่องเล่นเพลง และอื่นๆ
สัมผัส Google ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น
การค้นหาในเครื่อง
สัมผัสช่องค้นหาแล้วใส่ค�ำส�ำคัญ หรืออีกวิธีหนึ่งสัมผัส แล้วพูดค�ำส�ำคัญ จากนั้นเลือกหนึ่งในค�ำส�ำคัญที่แนะน�ำที่ปรากฏ
ขึ้นมา
หากไม่มีผลลัพธ์จากแอพพลิเคชั่น เว็บบราวเซอร์จะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงผลการค้นหา
ขอบเขตการค้นหา
เพื่อเลือกแอพพลิเคชั่นที่จะให้ท�ำการค้นหา สัมผัส
รายการที่จะให้ค้นหา
→
การตั้งค่า → ค้นหาในโทรศัพท์ จากนั้นท�ำเครื่องหมาย
76
โปรแกรมอรรถประโยชน์
ค้นหาด้วยเสียง
ใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้เพื่อค้นหาหน้าเว็บโดยการพูด
สัมผัส ค้นห​ า​ด้วยเสียง ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น
แอพพลิเคชั่นนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
พูดค�ำหรือวลีส�ำคัญเมื่อมี พูดเลย ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ เลือกค�ำส�ำคัญที่แนะน�ำจากที่ปรากฏขึ้น
ไฟล์ส่วนตัว
ใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้เพื่อเข้าถึงไฟล์ทุกชนิดที่เก็บไว้ในเครื่อง รวมทั้งรูปภาพ วีดีโอ เพลง และคลิปเสียงต่างๆ
สัมผัส ไฟล์ส​ ่วน​ตัว ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น
เลือกประเภท จากนั้นเลือกแฟ้มที่ต้องการเปิด เพื่อย้อนกลับไปยังแฟ้มแม่ สัมผัส เมื่อต้องการกลับสู่ไดเร็กทอรี่หลัก
สัมผัส
ในแฟ้ม สัมผัส
จากนั้นเลือกทางเลือกต่อไปนี้:
• เลือกทั้งหมด: เลือกทุกไฟล์เพื่อใช้งานทางเลือกเดียวกันกับไฟล์ที่เลือกทั้งหมดในคราวเดียว
• สร้างแฟ้มใหม่: สร้างแฟ้มใหม่
• ค้นหา: ค้นหาไฟล์
• แสดงตาม: เปลี่ยนโหมดมุมมอง
• เรียงตาม: จัดเรียงไฟล์และแฟ้ม
• การตั้งค่า: เปลี่ยนการตั้งค่าตัวจัดการไฟล์
77
โปรแกรมอรรถประโยชน์
ดาวน์โหลด
ใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้เพื่อดูว่าไฟล์ใดบ้างที่ถูกดาวน์โหลดผ่านแอพพลิเคชั่น
สัมผัส ดาวน์​โหลด ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น
แอพพลิเคชั่นนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
เพื่อดูไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจากอินเตอร์เน็ต สัมผัส ดาวน์​โหลด​ทาง​เน็ต หรือนอกจากนั้นสัมผัส การ​ดาวน์​โหลด​อื่นๆ เพื่อดู
ไฟล์ที่ดาวน์โหลดจากแอพพลิเคชั่นอื่นๆ เช่น อี​เมล์
เลือกไฟล์เพื่อเปิดด้วยแอพพลิเคชั่นที่เหมาะสม
78
ท่องเที่ยวและท้องถิ่น
Maps
ใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้เพื่อระบุต�ำแหน่งของเครื่อง ค้นหาสถานที่ หรือหาเส้นทาง
สัมผัส Maps ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น
แอพพลิเคชั่นนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
การค้นหาต�ำแหน่ง
สัมผัส เพื่อใส่ที่อยู่ จากนั้นสัมผัส เลือกต�ำแหน่งที่จะดูรายละเอียด เพื่อค้นหาต�ำแหน่งใกล้เคียง สัมผัส
เมื่อพบต�ำแหน่งแล้ว สัมผัส
และเลือกใช้ฟังก์ชั่นต่อไปนี้:
• Clear Map: ลบแผนที่
• Make available offline: บันทึกแผนที่บริเวณที่ก�ำหนดเพื่อดูแบบออฟไลน์
• Directions: หาเส้นทางไปยังต�ำแหน่งที่ระบุ
• Layers: ซ้อนข้อมูลเป็นชั้น ซึ่งรวมถึงภาพดาวเทียบ ข้อมูลจราจร และอื่นๆ
• Settings: เปลี่ยนการตั้งค่าแผนที่
• Help: ดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานแผนที่
เพื่อดูต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณ สัมผัส
79
ท่องเที่ยวและท้องถิ่น
การค้นหาเส้นทางไปยังปลายทาง
1 สัมผัส
2 สัมผัส
•
•
•
•
และเลือกวิธีการใส่ต�ำแหน่งเริ่มเต้นและสิ้นสุดดังนี้:
My current location: ใช้งานต�ำแหน่งปัจจุบันเป็นต�ำแหน่งเริ่มต้น
Contacts: เลือกจากรายชื่อผู้ติดต่อ
Point on map: ก�ำหนดต�ำแหน่งโดยการสัมผัสบนแผนที่
My Places: เลือกจากรายการสถานที่โปรด
3 เลือกวิธีการเดินทาง เช่นขับรถ ขนส่งมวลชน หรือเดิน จากนั้นสัมผัส GET DIRECTIONS
4 เลือกเส้นทางหนึ่งที่ปรากฏ จากนั้นสัมผัส MAP VIEW เพื่อดูรายละเอียด
Local
ใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้เพื่อค้นหาร้านอาหาร ธนาคาร ป้ายรถเมล์ และสิ่งอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง
สัมผัส Local ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น
แอพพลิเคชั่นนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
เลือกประเภทของสถานที่ จากนั้นเลือกสถานที่จากรายการผลการค้นหา
• Map: ระบุสถานที่บนแผนที่
• Directions: ค้นหาเส้นทางไปยังสถานที่
• Call: โทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่นั้น
→ Add a search ในรายการประเภท จากนั้นกรอกค�ำส�ำคัญในช่องข้อความเพื่อ
เพื่อเพิ่มประเภทของสถานที่ สัมผัส
ค้นหา
80
ท่องเที่ยวและท้องถิ่น
การน�ำทาง
ใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้เพื่อค้นหาเส้นทางไปยังจุดหมาย
สัมผัส การน�ำ​ทาง ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น
• แผนที่การน�ำทาง ต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณ และข้อมูลการน�ำทางอื่นๆ อาจแตกต่างจากข้อมูลต�ำแหน่งจริง
คุณควรระมัดระวังกับสภาพถนน การจราจร และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการขับรถของคุณ ปฏิบัติ
ตามการเตือนและข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยขณะขับรถ
• แอพพลิเคชั่นนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
ระบุปลายทางโดยใช้วิธีต่อไปนี้
• พูดที่อยู่ปลายทาง
• ใส่ที่อยู่ปลายทาง
• เลือกที่อยู่ปลายทางจากรายชื่อผู้ติดต่อ
• เลือกปลายทางจากรายการสถานที่ที่คุณติดดาว
เมื่อพบเส้นทางแล้ว ให้ท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อน�ำทางไปยังจุดหมาย
81
การตั้งค่า
เกี่ยวกับการตั้งค่า
ใช้แอพพลิเคชั่นนี้เพื่อก�ำหนดค่าเครื่อง ตั้งค่าทางเลือกแอพพลิเคชั่น และเพิ่มแอคเคาท์
สัมผัส การตั้งค่า ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น
Wi-Fi
เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi และเข้าถึงอินเตอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ
เพื่อใช้งานทางเลือก สัมผัส
• แอด​วานซ์: ก�ำหนดค่าการตั้งค่า Wi-Fi
• ปุ่มกด WPS: เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi ด้วยปุ่มกด WPS
• ใส่ WPS PIN: เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi ที่ปลอดภัยด้วยปุ่มกด WPS PIN
การตั้งค่านโยบายการพัก Wi-Fi
ในหน้าจอการตั้งค่า สัมผัส Wi-Fi →
→
แอด​วานซ์ → เปิด Wi-Fi ​ไว้​ระหว่าง​พัก
เมื่อหน้าจอถูกปิด เครื่องจะปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi โดยอัตโนมัติ ในกรณีดังกล่าว เครื่องจะเข้าถึงเครือข่ายข้อมูล
ถ้าหากได้รับการตั้งค่าให้ใช้งาน ซึ่งอาจท�ำให้เสียค่าบริการการถ่ายโอนข้อมูล เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้งานข้อมูล ให้
ก�ำหนดค่าเป็น ทุกครั้ง
82
การตั้งค่า
การตั้งค่าการแจ้งเตือนเครือข่าย
เครื่องสามารถตรวจพบเครือข่าย Wi-Fi และแสดงไอคอนบนแถบสถานะเพื่อแจ้งเตือนเมื่อใช้งานได้
ในหน้าจอการตั้งค่า สัมผัส Wi-Fi →
→ แอดวานซ์ และท�ำเครื่องหมายที่ การแจ้งเตือนเครือข่าย เพื่อเปิดใช้งาน
คุณสมบัตินี้
Wi-Fi Direct
Wi-Fi เชื่อมต่อเครื่องสองเครื่องเข้าด้วยกันโดยตรงผ่านเครือข่าย Wi-Fi โดยไม่ต้องใช้จุดเชื่อมต่อ
ในหน้าจอการตั้งค่า สัมผัส Wi-Fi → Wi-Fi Direct
บลูทูธ
เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระยะทางใกล้
การใช้ข้อมูล
ติดตามบันทึกการใช้งานข้อมูลของคุณ และก�ำหนดการตั้งค่าส�ำหรับขีดจ�ำกัด
• ข้อมูลมือถือ: ตั้งค่าให้เครื่องใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลบนเครือข่ายมือถือใดๆ
• ตั้งค่าขีดจ�ำกัดข้อมูลมือถือ: ตั้งค่าขีดจ�ำกัดส�ำหรับการใช้งานข้อมูลมือถือ
• รอบการใช้ข้อมูล: ใส่วันที่รายเดือนที่จะท�ำการล้างค่าการเฝ้าดูการใช้งานข้อมูลมือถือของคุณ
เพื่อใช้งานทางเลือกเพิ่มเติม สัมผัส
• โรมมิ่งข้อมูล: ตั้งค่าให้เครื่องใช้งานข้อมูลระหว่างที่คุณโรมมิ่ง
• จ�ำกัดข้อมูลพื้นหลัง: ตั้งค่าให้เครื่องปิดใช้งานการซิงค์ข้อมูลเบื้องหลังขณะที่คุณใช้งานเครือข่ายมือถือ
• ซิงค์ข้อมูลอัตโนมัติ: ตั้งค่าให้เครื่องซิงค์ข้อมูลรายชื่อ ปฏิทิน อีเมล์ บุ๊คมาร์ค และข้อมูลรูปภาพจากเครือข่ายสังคม
โดยอัตโนมัติ
• แสดงการใช้ Wi-Fi: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงการใช้งานข้อมูลผ่าน Wi-Fiของคุณ
• ฮอตสปอตมือถือ: ค้นหาและใช้งานเครือข่ายมือถือของเครื่องอื่น
83
การตั้งค่า
การตั้งค่าเพิ่มเติม
ก�ำหนดค่าการตั้งค่าเพื่อควบคุมการเชื่อมต่อไปยังเครื่องอื่นหรือเครือข่ายอื่น
โหมดการบิน
เพื่อปิดใช้งานฟังก์ชั่นการใช้งานแบบไร้สายในอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถใช้บริการที่ไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายได้เท่านั้น
เครือข่ายมือถือ
•
•
•
•
•
ข้อมูลมือถือ: เพื่อให้ใช้งานเครือข่ายข้อมูลแพ็กเก็ตสวิตชิงส�ำหรับบริการเครือข่าย
โรมมิ่งข้อมูล: ให้เครื่องเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่นเมื่อคุณก�ำลังโรมมิ่งหรือเครือข่ายหลักใช้งานไม่ได้
ชื่อแอคเซสพอยท์: ตั้งค่าชื่อแอคเซสพอยท์ (APN)
โหมดเครือข่าย: เลือกชนิดเครือข่าย
ผู้ให้บริการเครือข่าย: ค้นหาเครือข่ายที่ใช้ได้และเลือกเครือข่ายส�ำหรับการโรมมิ่ง
การเชื่อมโยงเครือข่ายและฮอตสปอตแบบพกพา
• ฮอตสปอ​ต​Wi-Fi ​แบบ​พก​พา: ใช้งานฮอตสปอต Wi-Fi เพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือของเครื่องให้กับ
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นผ่านเครือข่าย Wi-Fi
• การ​เชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB: ใช้การ​เชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB เพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือให้กับ
คอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เครื่องจะถูกใช้เป็นโมเด็มส�ำหรับคอมพิวเตอร์
• การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธ: ใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือให้กับ
คอมพิวเตอร์ผ่านบลูทูธ
• วิธีใช้: เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB, Wi-Fi และบลูทูธ
VPN
ตั้งค่าและเชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัว (VPNs)
โหมดหน้าหลัก
เลือกโหมดหน้าจอหลัก (พื้นฐานหรือใช้ง่าย)
84
การตั้งค่า
โหมดการห้าม
เลือกว่าจะปิดกั้นการแจ้งเตือนใดบ้าง หรือก�ำหนดให้อนุญาตการแจ้งเตือนการโทรจากรายชื่อที่ก�ำหนด ในโหมดการห้าม
เสียง
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าส�ำหรับเสียงต่างๆ ในเครื่อง
• ระดับเสียง: ปรับระดับเสียงส�ำหรับเสียงเรียกเข้า เพลงและวีดีโอ เสียงของระบบ และการแจ้งเตือน
• เสียงเรียกเข้าของอุปกรณ์: เลือกเสียงเรียกเข้าเพื่อเตือนคุณว่ามีสายเรียกเข้า
• ระบบสั่นของอุปกรณ์: เลือกรูปแบบของการสั่น
• การ​แจ้ง​เตือน​พื้น​ฐาน: เลือกเสียงเรียกเข้าส�ำหรับเหตุการณ์ เช่นข้อความเข้า และการปลุก
• สั่นเมื่อมีการเรียกเข้า: ตั้งค่าให้อุปกรณ์สั่นและเล่นเสียงเรียกเข้าส�ำหรับสายเข้า
• เสียงปุ่มกดโทรออก: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณสัมผัสปุ่มต่างๆ หรือปุ่มกด
• เสียงสัมผัส: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณเลือกแอพพลิเคชั่นหรือทางเลือกบนหน้าจอสัมผัส
• เสียงล็อกหน้าจอ: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัส
จอภาพ
เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับจอภาพ
• วอลเปเปอร์:
–– หน้าจอหน้าหลัก: เลือกรูปภาพพื้นหลังส�ำหรับหน้าจอหลัก
–– ล็อกหน้าจอ: เลือกรูปภาพพื้นหลังส�ำหรับหน้าจอล็อก
–– หน้าจอหลักและหน้าจอล็อค: เลือกรูปภาพพื้นหลังส�ำหรับหน้าจอหลักและหน้าจอล็อก
• ความสว่าง: ตั้งค่าความสว่างของหน้าจอ
• หมุนหน้าจออัตโนมัติ: ตั้งค่าให้เนื้อหาหมุนอัตโนมัติเมื่อหมุนเครื่อง
• หมดเวลาหน้าจอ: ตั้งค่าระยะเวลาที่เครื่องจะรอคอยก่อนที่จะดับแสงส่องหลังจอ
85
การตั้งค่า
• รูปแบบอักษร: เปลี่ยนชนิดแบบอักษรของข้อความที่แสดง
• ขนาดอักษร: เปลี่ยนขนาดตัวอักษร
• เพิม่ ความอ่านออกได้ว่าย: ท�ำให้ข้อความชัดเจนขึ้นเพื่อให้สามารถอ่านได้ง่ายขึ้น
ที่จัดเก็บ
ดูข้อมูลหน่วยความจ�ำของเครื่องและการ์ดความจ�ำ หรือฟอร์แมทการ์ดความจ�ำ
การฟอร์แมตการ์ดความจ�ำจะลบข้อมูลทั้งหมดจากการ์ดความจ�ำอย่างถาวร
ความจุที่มีอยู่จริงของหน่วยความจ�ำภายในจะน้อยกว่าในข้อมูลจ�ำเพาะเนื่องจากระบบปฏิบัติการและ
แอพพลิเคชั่นพื้นฐานจะใช้งานส่วนหนึ่งของหน่วยความจ�ำ
แบตเตอรี่
ดูระดับของพลังงานแบตเตอรี่ที่ใช้โดยเครื่องของคุณ
การจัดการแอพพลิเคชั่น
ดูและจัดการแอพพลิเคชั่นในเครื่องของคุณ
บริการระบุต�ำแหน่ง
เปลี่ยนการตั้งค่าการอนุญาตข้อมูลต�ำแหน่ง
• ใช้เครือข่ายไร้สาย: ตั้งค่าให้เครื่องใช้งาน Wi-Fi และ/หรือเครือข่ายมือถือในการค้นหาต�ำแหน่งของคุณ
• ใช้ดาวเทียม GPS: ตั้งค่าให้เครื่องใช้งานดาวเทียม GPS เพื่อค้นหาต�ำแหน่งปัจจุบัน
• การค้นหาต�ำแหน่งและ Google: ตั้งค่าให้เครื่องใช้ต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณส�ำหรับการค้นหาโดย Google และบริการ
อื่นๆ ของ Google
86
การตั้งค่า
ล็อกหน้าจอ
เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับหน้าจอเมื่อล็อก
• ล็อกหน้าจอ: เปิดใช้งานคุณสมบัติล็อกหน้าจอ
• ตั้งค่าล็อกหน้าจอ: เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับหน้าจอล็อก การตั้งค่าเหล่านี้จะน�ำไปใช้งานต่อเมื่อคุณตั้งค่าทางเลือกการ
ล็อกแบบปัด
–– ทางลัด: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงและแก้ไขทางลัดแอพพลิเคชั่นบนหน้าจอล็อก
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
–– นาฬิกา: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงนาฬิกาบนหน้าจอล็อก
–– นาฬิกาคู่: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงนาฬิกาคู่บนหน้าจอล็อก
–– ข้อความวิธีใช้: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงข้อความวิธีใช้บนหน้าจอล็อก
• ข้อมูลเจ้าของ: ใส่ข้อมูลของคุณที่จะแสดงบนหน้าจอล็อก
ระบบป้องกัน
เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อป้องกันเครื่องและ SIM หรือ USIM การ์ด
• เข้า​รหัสอ​ ุปกรณ์: ตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่บันทึกในเครื่อง คุณจะต้องกรอกรหัสผ่านในแต่ละครั้งที่คุณเปิด
เครื่อง
ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนที่จะเปิดใช้งานการตั้งค่านี้เนื่องจากอาจต้องใช้เวลานานกว่าชั่วโมงในการเข้ารหัสข้อมูลของคุณ
• เข้ารหัส SD การ์ดภายนอก:
–– เข้ารหัส: ตั้งค่าให้เครื่องเข้ารหัสไฟล์เมื่อคุณบันทึกไฟล์ไปยังการ์ดความจ�ำ
–– การเข้ารหัสเต็ม: ตั้งค่าให้เครื่องเข้ารหัสทุกไฟล์ในการ์ดความจ�ำ
–– ไม่รวมไฟล์มัลติมีเดีย: ตั้งค่าให้เครื่องเข้ารหัสทุกไฟล์ในการ์ดความจ�ำยกเว้นไฟล์มีเดีย
หากคุณตั้งค่าเครื่องใหม่กลับสู่ค่าเริ่มต้นของโรงงานโดยที่เปิดใช้งานการตั้งค่านี้ เครื่องจะไม่สามารถอ่านไฟล์ที่เข้า
รหัสของคุณได้ เปิดการตั้งค่านี้ก่อนท�ำการล้างการตั้งค่าเครื่อง
87
การตั้งค่า
• รีโมท​คอนโทรล: ตั้งค่าให้เครื่องอนุญาตให้ควบคุมเครื่องที่สูญหายหรือถูกขโมยได้จากระยะไกลผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้
งานคุณสมบัตินี้ คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้แอคเคาท์ซัมซุงของคุณ
–– การลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้: เพิ่มหรือดูแอคเคาท์ซัมซุงของคุณ
–– ใช้​เครือ​ข่าย​ไร้​สาย: ตั้งค่าให้เครื่องอนุญาตให้เก็บข้อมูลต�ำแหน่งและพิจารณาหาต�ำแหน่งของเครื่องที่สูญหายหรือ
ถูกขโมยผ่านเครือข่าย Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ
• การเตือนการเปลี่ยน SIM: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติค้นหาโทรศัพท์ของฉัน ซึ่งจะช่วยระบุต�ำแหน่งเครื่องที่
สูญหายหรือถูกขโมย
• ค้นหาเว็บเพลมือถือของฉัน: เข้าถึงเว็บไซท์ค้นหามือถือส่วนตัว (findmymobile.samsung.com) คุณสามารถติดตาม
และควบคุมเครื่องที่สูญหายหรือถูกขโมยผ่านเว็บไซท์ค้นหามือถือส่วนตัว
• ตั้งค่าการล็อก SIM การ์ด:
–– ล็อก SIM การ์ด: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อก PIN เพื่อให้สอบถาม PIN ก่อนการใช้งานเครื่อง
–– เปลี่ยน PIN ของ SIM: เปลี่ยนรหัส PIN ที่ใช้เข้าถึงข้อมูล SIM หรือ USIM
• ท�ำ​รหัสผ​ ่าน​ให้​มอง​เห็น​ได้: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงรหัสผ่านขณะที่กรอกรหัสผ่าน
• ผู้​ดูแล​ระบบ​อุปกรณ์: ดูผดู้​ ูแล​ระบบที่ติดตั้งในเครื่อง คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบอุปกรณ์ก�ำหนดนโยบายใหม่เพื่อ
ใช้กับเครื่องของคุณได้
• แหล่งท​ ี่​ไม่​รู้จัก: เลือกเพื่อให้ติดตั้งแอพพลิเคชั่นจากแหล่งที่มาใดๆ ก็ได้ หากไม่ได้เลือกไว้ จะสามารถดาวน์โหลด
แอพพลิเคชั่นได้จาก Play สโตร์ เท่านั้น
• ใบรับรองที่เชื่อถือได้: ใช้การรับรองและหนังสือรับรองเพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยในการใช้งานของแอพพลิเคชั่น
ต่างๆ
• ติดตั้งจากที่จัดเก็บในเครื่อง: ติดตั้งหนังสือรับรองที่ถูกเข้ารหัสที่จัดเก็บในที่เก็บข้อมูล USB
• ลบหนังสือรับรอง: ลบเนื้อหาหนังสือรับรองออกจากอุปกรณ์และตั้งค่ารหัสผ่านใหม่
88
การตั้งค่า
ภาษาและการใส่ข้อมูล
เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับการป้อนข้อความ
ภาษา
เลือกภาษาแสดงผลส�ำหรับเมนูและแอพพลิเคชั่นทั้งหมด
พื้นฐาน
เลือกชนิดแป้นพิมพ์พื้นฐานส�ำหรับการป้อนข้อความ
Google พิมพ์ด้วยเสียง
เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการป้อนด้วยเสียง สัมผัส
• เลือกภาษาป้อนข้อมูล: เลือกภาษาที่ใช้ส�ำหรับการป้อนข้อความ
• บล็อกค�ำที่ไม่เหมาะสม: ตั้งค่าไม่ให้เครื่องรู้จ�ำค�ำที่ไม่เหมาะสมส�ำหรับการป้อนด้วยเสียง
แป้นพิมพ์ Samsung
เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าแป้นพ​ ิมพ์ซัมซุง สัมผัส
ทางเลือกที่มีให้อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคและผู้ให้บริการ
• ชนิดแป้นพิมพ์แนวตั้ง: เปลี่ยนรูปแบบแป้นพิมพ์
• ภาษาเขียน: เลือกภาษาที่ใช้ส�ำหรับการป้อนข้อความ
• ข้อ​ความ​ล่วง​หน้า: เปิดใช้งานโหมดข้อ​ความ​ล่วง​หน้าเพื่อคาดเดาค�ำจากการใส่ตัวอักษรของคุณและแสดงการแนะน�ำค�ำ
และคุณยังสามารถก�ำหนดการตั้งค่าการคาดเดาค�ำเองได้
• อินพุตต่อเนือ่ ง: ตั้งค่าให้กรอกข้อความไปยังเครื่องโดยการกวาดนิ้วบนแป้นพิมพ์
• ปัดแป้นพิมพ์: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติปัดแป้นพิมพ์ส�ำหรับโหมดใส่ข้อความ สลับระหว่างโหมดใส่ข้อความ
ได้โดยการเลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาบนแป้นพิมพ์
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
89
การตั้งค่า
• แอดวานซ์:
–– ปรับเป็นตัวพิมพ์ใหญ่อัตโนมัติ: ตั้งค่าให้เครื่องใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เป็นอักษรตัวแรกหลังจากเครื่องหมายวรรคตอนจบ
ประโยค เช่น จุด (.), เครื่องหมายค�ำถาม (?) หรือเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!)
–– ปรับระยะห่างอัตโนมัติ: ตั้งค่าเครื่องให้แทรกเว้นวรรคอัตโนมัติระหว่างค�ำ
–– วรรค​ตอน​อัตโนมัติ: ตั้งค่าให้เครื่องใส่จุดเมื่อคุณสัมผัสสองครั้งที่แป้นเว้นวรรค
–– ตัวอย่างตัวอักษร: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงรูปภาพขนาดใหญ่ของตัวอักษรแต่ละตัวที่คุณสัมผัส
–– เสียงเมื่อแตะที่ปุ่ม: ตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเมื่อสัมผัสปุ่มใดๆ
• การฝึกใช้งาน: เรียนรู้วิธีใส่ข้อความด้วยแป้นพิมพ์ซัมซุง
• ตั้งค่าใหม่: ตั้งค่าใหม่ส�ำหรับแป้น​พิมพ์ซัมซุง
ค้นหาด้วยเสียง
•
•
•
•
ภาษา: เลือกภาษาส�ำหรับการรู้จ�ำเสียง
เอาด์พุตเสียงพูด: ตั้งค่าให้เครื่องมีการตอบสนองด้วยเสียงพูดเพื่อแจ้งเตือนคุณถึงการกระท�ำปัจจุบัน
บล็อกค�ำที่ไม่เหมาะสม: ซ่อนค�ำที่ไม่เหมาะสมออกจากผลลัพธ์การค้นหาด้วยเสียง
ชุดหูฟังบลูทูธ: ตั้งค่าให้เครื่องอนุญาตการค้นหาด้วยเสียงผ่านชุดหูฟังบลูทูธ เมื่อเชื่อมต่อหูฟังบลูทูธอยู่กับเครื่อง
เอาต์พุตจากตัวอักษรเป็นค�ำพูด
• เครื่อง​มือ TTS ท​ ี่​ต้อง​การ: เลือกเครื่องมือการสังเคราะห์เสียงพูด เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับเครื่องมือการสังเคราะห์
เสียงพูด สัมผัส
• อัตราการพูด: เลือกความเร็วของคุณสมบัติอ่านข้อความเป็นเสียงพูด
• ฟังตัวอย่าง: ฟังเสียงอ่านข้อความเป็นตัวอย่าง
• โหมดขับรถ: เปิดใช้งานโหมดขับรถเพื่อตั้งค่าให้เครื่องอ่านเนื้อหาเป็นเสียงพูด และระบุแอพพลิเคชั่นที่จะใช้งานใน
โหมดขับรถ
ความเร็วตัวชี้
ปรับความเร็วตัวชี้ส�ำหรับเมาส์หรือแป้นสัมผัสที่เชื่อมต่อกับเครื่องของคุณ
90
การตั้งค่า
Cloud
เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับการซิงค์ข้อมูลหรือไฟล์กับแอคเคาท์ซัมซุง
แบ็คอัพและรีเซ็ท
เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อจัดการการตั้งค่าต่างๆ และข้อมูล
• แบ็กอัพข้อมูลส่วนตัว: ตั้งค่าให้เครื่องส�ำรองข้อมูลการตั้งค่าและข้อมูลของแอพพลิเคชั่นไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของ Google
• แบ็กอัพบัญชีผู้ใช้: ตั้งค่าหรือแก้ไขแอคเคาท์ Google เพื่อการส�ำรองข้อมูลของคุณ
• คืนค่าอัตโนมัติ: ตั้งค่าให้เครื่องเรียกคืนการตั้งค่าและข้อมูลของแอพพลิเคชั่นเมื่อมีการติดตั้งแอพพลิเคชั่นที่อุปกรณ์อีก
ครั้ง
• ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน: ตั้งค่าการตั้งค่าไปที่ค่าที่ก�ำหนดจากโรงงานและลบข้อมูลของคุณทั้งหมด
เพิ่มแอคเคาท์
เพิ่มเพิ่มแอคเคาท์อีเมล์หรือ SNS
การเคลื่อนไหว
เปิดใช้งานคุณสมบัติรับรู้การเคลื่อนไหว และเปลี่ยนการตั้งค่าควบคุมการรับรู้การเคลื่อนไหวในเครื่องของคุณ
• เขย่าเพื่ออัพเดท: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ค้นหาอุปกรณ์บลูทูธด้วยการเขย่า
• คว�่ำลงเพื่อปิดเสียง/หยุดชั่วคราว: ตั้งค่าให้เครื่องปิดเสียงสายเรียกเข้า เสียงเตือน เพลง และวิทยุ FM โดยการคว�่ำ
อุปกรณ์ลง
• เรียนรู้เกี่ยวกับการเคลือนไหว: ดูการสอนใช้งานส�ำหรับการเคลื่อนที่เพื่อควบคุมต่างๆ
91
การตั้งค่า
วันที่และเวลา
เข้าถึงและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อควบคุมวิธีที่เครื่องจะแสดงเวลาและวันที่
หากแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงหรือมีการถอดออกจากอุปกรณ์ เวลาและวันที่จะถูกตั้งค่าใหม่
•
•
•
•
•
•
•
วันที่และเวลาอัตโนมัติ: อัพเดทเวลาและวันที่โดยอัตโนมัติเมื่อย้ายต�ำแหน่งข้ามโซนเวลา
ตั้งค่าวันที่: ตั้งวันที่ปัจจุบันด้วยตนเอง
ตั้งเวลา: ตั้งเวลาปัจจุบันด้วยตนเอง
ไทม์โซนอัตโนมัติ: ตั้งค่าให้เครื่องรับข้อมูลโซนเวลาจากเครือข่ายเมื่อคุณเคลื่อนย้ายข้ามโซนเวลา
เลือกไทม์โซน: เลือกโซนเวลาบ้าน
ใช้รูปแบบ 24 ชั่วโมง: แสดงเวลาในรูปแบบ 24 ชั่วโมง
เลือกรูปแบบวันที่: เลือกรูปแบบวันที่
การเข้าใช้งาน
บริการการเข้าใช้งานเป็นคุณสมบัติพิเศษส�ำหรับผู้ทุพพลภาพทางร่างกาย เข้าถึงและเตือนการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อปรับปรุงการ
เข้าใช้งานเครื่อง
• หมุนหน้าจออัตโนมัติ: ตั้งค่าให้อินเทอร์เฟซหมุนอัตโนมัติเมื่อคุณหมุนเครื่อง
• หมดเวลาหน้าจอ: ตั้งค่าระยะเวลาที่เครื่องจะรอคอยก่อนที่จะดับแสงส่องหลังจอ
• พูดรหัสผ่าน: ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงรหัสผ่านที่คุณกรอกด้วย Talkback
• การรับ/วางสาย:
–– ปุ่มหน้าหลักใช้รับการโทร: ตั้งค่าให้เครื่องตอบรับการโทรเข้าเมื่อกดปุ่มหน้าหลัก
–– ปุ่มเปิด/ปิดเพื่อวางสาย: ตั้งค่าให้เครื่องวางสายเมื่อกดปุ่มเปิดปิดเครื่อง
92
การตั้งค่า
•
•
•
•
•
•
•
•
ทาง​ลัด​การ​เข้า​ใช้​งาน: เพิ่มทางลัดไปยัง การ​เข้า​ใช้​งาน บนเมนูด่วนที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณกดค้างที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง
TalkBack: เปิดใช้งาน Talkback ซึ่งจะให้การตอบสนองด้วยเสียง
ขนาดอักษร: เปลี่ยนขนาดตัวอักษร
เอาต์พุตจากตัวอักษรเป็นค�ำพูด:
–– เครื่อง​มือ TTS ​ทตี่​ ้อง​การ: เลือกเครื่องมือการสังเคราะห์เสียงพูด เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับเครื่องมือการ
สังเคราะห์เสียงพูด สัมผัส
–– อัตราการพูด: เลือกความเร็วของคุณสมบัติอ่านข้อความเป็นเสียงพูด
–– ฟังตัวอย่าง: ฟังเสียงอ่านข้อความเป็นตัวอย่าง
–– โหมดขับรถ: เปิดใช้งานโหมดขับรถเพื่อตั้งค่าให้เครื่องอ่านเนื้อหาเป็นเสียงพูด และระบุแอพพลิเคชั่นที่จะใช้งานใน
โหมดขับรถ
ปรับแต่งการเข้าใช้งานเว็บ: ตั้งค่าให้แอพพลิเคชั่นติดตั้งเว็บสคริปท์เพื่อท�ำให้เนื้อหาทางเว็บสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น
โมโนดิจิตอล: เปิดใช้งานเสียงระบบโมโนเมื่อฟังเสียงด้วยหูฟังข้างเดียว
ปิดเสียงทั้งหมด: ปิดเสียงทั้งหมดจากเครื่อง
เลื่อนเวลาการสัมผัสและกดค้างไว้: ตั้งค่าเวลาการรับรู้เมื่อสัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอ
ทางเลือกผู้พัฒนา
เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
• รหัสผ่านแบ็คอัพเดสก์ท็อป: ตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อป้องกันข้อมูลที่ส�ำรองของคุณ
• เปิดเครื่องเสมอ: ตั้งค่าให้หน้าจอเปิดค้างไว้ขณะที่คุณก�ำลังชาร์จแบตเตอรี่
• ป้องกัน SD การ์ด: ตั้งค่าให้เครื่องสอบถามการยืนยันเมื่ออ่านข้อมูลจากการ์ดความจ�ำ
• การแก้ไขจุดบกพร่อง USB: เปิดใช้งานโหมดการแก้ไขความบกพร่อง USB เพื่อเชื่อมต่อเครื่องของคุณกับคอมพิวเตอร์
ผ่านสาย USB
• อนุญาตต�ำแหน่งจ�ำลอง: อนุญาตให้ต�ำแหน่งจ�ำลองและข้อมูลบริการถูกส่งไปยังบริการจัดการต�ำแหน่งเพื่อการทดสอบ
• เลือกแอพส์เพื่อแก้ไขจุดบกพร่อง: เลือกแอพพลิเคชั่นที่จะดีบัก และป้องกันข้อผิดพลาดขณะคุณพักการดีบัก
93
การตั้งค่า
• รอตัวแก้ไขจุดบกพร่อง: ตั้งค่าให้เครื่องป้องกันแอพพลิเคชั่นที่ถูกเลือกไว้ไม่ให้โหลดจนกว่าตัวแก้ไขจุดบกพร่องจะ
พร้อม
• แสดงการสัมผัส: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงตัวชี้เมื่อคุณสัมผัสหน้าจอ
• แสดงต�ำแหน่งตัวชี้: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงพิกัดและเส้นทางการเคลื่อนที่ของตัวชี้เมื่อคุณสัมผัสหน้าจอ
• แสดงเส้นขอบรูปแบบ: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงขอบเขต
• แสดงอัพเดทมุมมอง GPU: ตั้งค่าให้เครื่องกระพริบพื้นที่หน้าจอเมื่อพื้นที่นั้นถูกอัพเดทจาก GPU
• แสดงการอัพเดทหน้าจอ: ตั้งค่าให้เครื่องกระพริบพื้นที่ของหน้าจอเมื่อพื้นที่นั้นถูกอัพเดท
• สเกลภาพเคลื่อนไหวหน้าต่าง: เลือกความเร็วในการเปิดและปิดหน้าต่างป็อปอัพ
• การเปลี่ยนแปลงสเกลภาพเคลื่อนไหว: เลือกความเร็วในการสลับระหว่างหน้าจอ
• สเกลระยะเวลาภาพเคลื่อนไหว: เลือกระยะเวลาที่หน้าต่างป็อปอัพจะแสดง
• ปิดใช้งานฮาร์ดแวร์วงซ้อน: ตั้งค่าให้เครื่องซ่อนการซ้อนภาพโดยฮาร์ดแวร์
• บังคับการเล่น GPU: ตั้งค่าให้เครื่องใช้งานการเร่งความเร็ว 2 มิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกราฟิก
• โหมดเคร่งครัด: ตั้งค่าให้เครื่องกระพริบหน้าจอเมื่อแอพพลิเคชั่นด�ำเนินงานเป็นเวลานาน
• แสดงการใช้ CPU: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงรายการกระบวนการที่ท�ำงานอยู่
• รูปแบบการเล่น GPU: ตั้งค่าให้เครื่องตรวจสอบเวลาที่ GPU ท�ำการเรนเดอร์
• เปิดใช้งานร่องรอย: ตั้งค่าให้เครื่องบันทึกร่องรอยการท�ำงานของแอพพลิเคชั่นและระบบ
• ไม่ได้เก็บข้อมูลกิจกรรม: ตั้งค่าให้เครื่องปิดแอพพลิเคชั่นที่รันอยู่เมื่อคุณเปิดแอพพลิเคชั่นใหม่
• การด�ำเนินการจ�ำกัดพื้นหลัง: ตั้งค่าให้เครื่องจ�ำกัดจ�ำนวนกระบวนการที่สามารถท�ำงานเป็นเบื้องหลัง
• แสดง ANRs ทั้งหมด: ตั้งค่าให้เครื่องแจ้งเตือนคุณถึงแอพพลิเคชั่นที่ไม่ตอบสนองที่ท�ำงานเป็นเบื้องหลัง
เกี่ยวกับอุปกรณ์
เข้าถึงข้อมูลของอุปกรณ์และอัพเดทซอฟท์แวร์อุปกรณ์
94
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
เมื่อคุณเปิดเครื่องหรือใช้งานเครื่องของคุณ เครื่องสอบถามให้คุณกรอกรหัสใดรหัสหนึ่งดังต่อไปนี้:
• รหัสผ่าน: เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อกอุปกรณ์แล้ว คุณต้องใส่รหัสผ่านที่คุณก�ำหนดไว้ส�ำหรับเครื่อง
• PIN: เมื่อใช้อุปกรณ์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ว่าจะ ต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มาพร้อมกับ SIM
หรือ USIM การ์ด คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้โดยใช้เมนู ล็อก SIM การ์ด
• PUK: SIM หรือ USIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งาน ซึ่งตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการที่คุณใส่รหัส PIN ผิดติดต่อ
กันหลายครั้ง คุณต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
• PIN2: เมื่อคุณเข้าสู่เมนูที่ต้องใช้รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด โปรดติดต่อ
ผู้ให้บริการของคุณส�ำหรับรายละเอียด
อุปกรณ์แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดของเครือข่ายหรือการบริการ
• เมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและลอง
อีกครั้ง
• คุณไม่สามารถเข้าถึงบางทางเลือกโดยปราศจากระบบเครือข่าย ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้จากผู้ให้บริการของคุณ
หน้าจอสัมผัสตอบสนองช้าหรือไม่ถูกต้อง
หากอุปกรณ์ของคุณมีหน้าจอสัมผัส และหน้าจอสัมผัสไม่ตอบสนองอย่างถูกต้อง ให้ลองด�ำเนินการดังต่อไปนี้:
• ลอกวัสดุกันรอยใดๆ จากผิวหน้าจอสัมผัส วัสดุกันรอยอาจท�ำให้อุปกรณ์ของคุณไม่สามารถรับรู้การป้อนค�ำสั่ง จึงไม่
แนะน�ำให้ใช้ส�ำหรับอุปกรณ์ที่มีหน้าจอสัมผัสใดๆ
• ตรวจสอบว่ามือของคุณสะอาดและแห้งขณะที่สัมผัสหน้าจอสัมผัส
• เริ่มต้นเครื่องของคุณใหม่เพื่อล้างความบกพร่องของซอฟท์แวร์แบบชั่วคราว
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟท์แวร์ของเครื่องคุณได้รับการอัพเกรดเป็นเวอร์ชันล่าสุด
• หากหน้าจอสัมผัสเป็นรอยหรือเสียหาย ให้น�ำเข้าศูนย์บริการซัมซุง
95
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
เครื่องของคุณค้างหรือมีความผิดพลาดร้ายแรง
หากเครื่องของคุณช้าหรือค้าง คุณอาจต้องปิดโปรแกรม หรือเริ่มต้นการท�ำงานเครื่องใหม่อีกครั้งเพื่อให้ได้การท�ำงานกลับคืน
มา ถ้าอุปกรณ์ของคุณค้างและไม่ตอบสนอง กดค้างไว้ปุ่มเปิดปิดเครื่อง ค้างไว้ 8-10 วินาที เครื่องจะรีบูทโดยอัตโนมัติ
หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข ให้ด�ำเนินการตั้งค่าใหม่จากโรงงาน ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น สัมผัส การตั้งค่า → แบ็กอัพและ
รีเซ็ท → ตั้งค่าข้อมูลจ​ าก​โรง​งาน → รี​เซ็ทอ​ ุปกรณ์ → ลบทั้งหมด
การโทรถูกตัดสาย
เมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการเชื่อมต่อกับเครือข่าย เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและ
ลองอีกครั้ง
การโทรออกไม่ส�ำเร็จ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกดปุ่มโทรแล้ว
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าถึงเครือข่ายมือถือที่ถูกต้อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรส�ำหรับหมายเลขที่โทรออก
การโทรเข้าไม่ส�ำเร็จ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดเครื่องอยู่
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าถึงเครือข่ายมือถือที่ถูกต้อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรส�ำหรับหมายเลขที่โทรเข้า
คู่สนทนาไม่สามารถได้ยินที่คุณพูดระหว่างการโทร
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังช่องไมโครโฟนภายใน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณ
• ถ้าหากใช้งานเฮดเซ็ท ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฮดเซ็ทเชื่อมต่อถูกต้อง
96
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
คุณภาพเสียงต�่ำ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังเสาอากาศภายในของเครื่อง
• เมื่อคุณอยู่ในพืน้ ที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและลอง
อีกครั้ง
การโทรออกจากรายชื่อไม่ส�ำเร็จ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมายเลขที่ถูกต้องได้รับการจัดเก็บในรายชื่อผู้ติดต่อ
• ใส่หมายเลขซ�ำ้ และท�ำการบันทึกใหม่หากจ�ำเป็น
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรส�ำหรับหมายเลขในรายชื่อ
เครื่องส่งเสียงบีปและไอคอนแบตเตอรี่ว่างเปล่า
แบตเตอรี่ต�่ำ แบตเตอรี่ต�่ำ ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ หรือเปลี่ยนแบตเตอรี่เพื่อใช้งานเครื่องต่อ
แบตเตอรี่ไม่ได้รับการชาร์จอย่างถูกต้อง หรือเครื่องดับ
• ขั้วแบตเตอรี่อาจสกปรก ให้เช็ดหน้าสัมผัสสีทองทั้งสองขั้วด้วยผ้าสะอาดและนุ่ม และลองเปลี่ยนแบตเตอรี่อีกครั้ง
• หากแบตเตอรี่ไม่สามารถชาร์จได้อีก ให้ทิ้งแบตเตอรี่เก่าด้วยวิธีการที่เหมาะสม และเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ใหม่ (โปรด
อ้างอิงกฎระเบียบท้องถิ่นของคุณส�ำหรับวิธีการทิ้งที่เหมาะสม)
เครื่องของคุณร้อนเมื่อแตะ
เมื่อคุณใช้งานแอพพลิเคชั่นที่ต้องการการประมวลผลมากขึ้น หรือใช้งานแอพพลิเคชั่นในเครื่องเป็นระยะเวลานาน เครื่อง
ของคุณอาจร้อนเมื่อสัมผัส ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของอุปกรณ์แต่อย่างใด
97
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป
อุปกรณ์ซัมซุงของคุณจะต้องมีหน่วยความจ�ำและพลังงานแบตเตอรี่เพียงพอที่จะด�ำเนินการแอพพลิเคชั่นกล้องถ่ายรูป หาก
คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป ให้ทดลองดังนี้:
• ชาร์จแบตเตอรี่หรือเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มแล้ว
• ล้างหน่วยความจ�ำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครื่อง
• เริ่มการท�ำงานเครื่องใหม่ หากคุณยังมีปัญหากับแอพพลิเคชั่นกล้องถ่ายรูปหลังจากลองท�ำตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้ ให้
ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นวิทยุ FM
แอพพลิเคชั่นวิทยุ FM ในอุปกรณ์ซัมซุงของคุณใช้งานสายเฮดเซ็ทเพื่อเป็นเสาอากาศ หากไม่ได้เชื่อมต่อเฮดเซ็ท วิทยุ FM
จะไม่สามารถรับสถานีวิทยุได้ เพื่อใช้งานวิทยุ FM ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฮดเซ็ทถูกเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง จากนั้นจึงค้นหา
และบันทึกสถานีวิทยุที่มีอยู่
ถ้าหากคุณยังไม่สามารถใช้งานวิทยุ FM หลังจากที่ทดลองท�ำตามขั้นตอนดังกล่าว ให้ลองเขาถึงสถานีที่คุณต้องการด้วย
เครื่องรับวิทยุเครื่องอื่น หากคุณสามารถฟังสถานีนั้นได้ด้วยเครื่องรับเครื่องอื่น อุปกรณ์ของคุณอาจจ�ำเป็นต้องได้รับบริการ
ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเปิดเล่นไฟล์เพลง
ไฟล์เพลงบางไฟล์อาจไม่สามารถเล่นบนอุปกรณ์ซัมซุงของคุณเนื่องจากสาเหตุหลายประการ หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อ
ผิดพลาดเหล่านี้เมื่อเปิดเล่นไฟล์เพลงในเครื่องของคุณ ให้ทดลองดังนี้:
• ล้างหน่วยความจ�ำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครื่อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์เพลงนั้นไม่ถูกป้องกันด้วย Digital Rights Management (DRM) ถ้าหากไฟล์นั้นถูกป้องกัน
ด้วย DRM ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีใบอนุญาตหรือคีย์ส�ำหรับเล่นไฟล์
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องของคุณรองรับชนิดไฟล์นั้น
98
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ไม่พบอุปกรณ์บลูทูธอื่น
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติไร้สายบลูทูธถูกเปิดใช้งานในเครื่องของคุณ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติไร้สายบลูทูธถูกเปิดใช้งานในเครื่องที่คุณต้องการเชื่อมต่อ หากจ�ำเป็น
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องของคุณและอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่ภายในขอบเขตระยะสูงสุดของบลูทูธ (10 ม.)
หากค�ำแนะน�ำเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
การเชื่อมต่อไม่ส�ำเร็จเมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์
• ควรแน่ใจว่าสาย USB ที่คุณใช้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของคุณได้
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์ที่ถูกต้องและทันสมัยในเครื่องคอมพิวเตอร์
• หากคุณใช้ Windows XP ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 หรือสูงกว่าในคอมพิวเตอร์
ของคุณ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี Samsung Kies 2.0 หรือ Windows Media Player 10 หรือสูงกว่าติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของ
คุณ
มีช่องว่างขนาดเล็กปรากฏอยู่รอบด้านนอกของตัวเครื่อง
• ช่องว่างดังกล่าวเป็นคุณสมบัติของการผลิตที่จ�ำเป็น และส่วนประกอบอาจมีการโยกหรือสั่นคลอนได้
• เมือ่ เวลาผ่านไป แรงเสียดทานระหว่างส่วนประกอบอาจท�ำให้ช่องว่างนี้ขยายขึ้นเล็กน้อย
99
เนื้อหาบางส่วนอาจแตกต่างจากเครื่องของคุณ ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาค ผู้ให้บริการ หรือเวอร์ชั่นของซอฟท์แวร์
และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
www.samsung.com
Thai. 05/2013. Rev. 1.0
Download PDF

advertising