Samsung | GT-S5780D | Samsung GT-S5780D คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

GT-S5780D
คู่มือการเริ่มต้นใช้งาน
แบบด่วน
สำหรับข้อมูลเพิม่ เติม โปรดดูทค่ี มู่ อื การใช้งานที่ www.samsung.com
ขอบคุณทีเ่ ลือกซือ้ อุปกรณ์มอื ถือของซัมซุงรุน่ นี้ อุปกรณ์รนุ่ นีม้ ี
คุณสมบัตกิ ารสือ่ สารและความบันเทิงแบบเคลือ่ นทีค่ ณุ ภาพสูงจาก
เทคโนโลยีชน้ั ยอดและมาตรฐานระดับสูงของซัมซุง
• เนือ้ หาในคูม่ อื นีอ้ าจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์หรือจาก
ซอฟท์แวร์ท่ไี ด้มาจากผูใ้ ห้บริการ และอาจมีการเปลีย่ นแปลง
โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• รายการทีม่ าพร้อมกับอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมทีน่ ำมาใช้ได้
อาจแตกต่างกันไปตามภูมภิ าพหรือผูใ้ ห้บริการของคุณ
• คุณสามารถซือ้ อุปกรณ์เสริมต่างๆ ได้จากตัวแทนจำหน่าย
ซัมซุงใกล้บา้ นคุณ
• อุปกรณ์ทม่ี าพร้อมกับอุปกรณ์จะทำงานได้ดที ส่ี ดุ กับ
อุปกรณ์ของคุณ
• อุปกรณ์เสริมบางอย่างที่ไม่ได้ให้มาพร้อมกับเครือ่ งอาจไม่
สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ของคุณได้
ไอคอนเพือ่ การแนะนำ
ก่อนเริม่ ต้นใช้งาน โปรดทำความคุน้ เคยกับไอคอนทีจ่ ะปรากฏ
ต่อไปในคูม่ อื ดังต่อไปนี้
คำเตือน — สถานการณ์ทอ่ี าจเป็นเหตุให้
ตัวคุณเองหรือผูอ้ น่ื ได้รบั บาดเจ็บ
ข้อควรระวัง — สถานการณ์ทอ่ี าจเป็นเหตุให้
อุปกรณ์ของคุณหรืออุปกรณ์อน่ื ได้รบั ความเสียหาย
2
หมายเหตุ — คำแนะนำในการใช้งาน หรือข้อมูล
เพิม่ เติมอืน่ ๆ
[ ]
วงเล็บสีเ่ หลีย่ ม — ปุม่ อุปกรณ์
ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์ © 2011 Samsung Electronics
คูม่ อื นี้ได้รบั การคุม้ ครองภายในกฎหมายลิขสิทธิร์ ะหว่าง
ประเทศ
ห้ามทำการทำซ้ำ, เผยแพร่, แปล หรือถ่ายทอดส่วนหนึง่
ส่วนใดหรือทัง้ หมดของคูม่ อื นี้ไม่วา่ ด้วยทางอ้อม,
ทางอิเล็คทรอนิคส์หรือทางกลไก รวมถึงการทำสำเนา, การบันทึก
หรือการจัดเก็บในทีเ่ ก็บข้อมูลต่างๆ และระบบ
เรียกคืนใดๆ โดยไม่ได้รบั อนุญาตเป็นลายลักษณ์อกั ษรจาก
Samsung Electronics ก่อน
เครือ่ งหมายการค้า
• SAMSUNG และโลโก้ SAMSUNG เป็นเครือ่ งหมายการค้า
จดทะเบียนของ Samsung Electronics
•
และ
เป็นเครือ่ งหมายการค้าของ SRS
Labs, Inc. เทคโนโลยี Headphone และ WOW HD
รวมกันภายใต้การอนุญาตของ SRS Labs, Inc.
3
• Bluetooth® เป็นเครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ
Bluetooth SIG, Inc. ทัว่ โลก
• Oracle หรือ Java เป็นเครือ่ งหมายทางการค้าของ
Oracle และ/หรือบริษทั ในเครือ ชือ่ อืน่ ๆ อาจจะเป็น
เครือ่ งหมายการค้าของเจ้าของอืน่ ตามลำดับ
• Wi-Fi®, โลโก้ Wi-Fi CERTIFIED, และโลโก้ Wi-Fi เป็น
เครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
อุปกรณ์น้ใี ช้คลืน่ ความถีแ่ บบนันฮาร์โมไนซ์ และเหมาะสำหรับ
นำไปใช้ในประเทศแถบยุโรปทัง้ หมด WLAN สามารถ
ใช้ได้ในสหภาพยุโรปโดยไม่มขี อ้ จำกัดสำหรับการใช้งาน
ภายในอาคาร แต่ในฝรัง่ เศสจะไม่สามารถใช้งานนอก
อาคารได้
• เครือ่ งหมายการค้าอืน่ ๆ และลิขสิทธิท์ ง้ั หมดเป็นทรัพย์สนิ
ของเจ้าของนัน้ ๆ
4
การประกอบ
ติดตัง้ SIM หรือ USIM การ์ดและแบตเตอรี่
1. หากเครือ่ งเปิดอยู่ กด [ ] และเลือก ใช่ เพือ่ ปิดเครือ่ ง
2. ถอดฝาครอบด้านหลังและแบตเตอรีอ่ อกจากตัวเครือ่ ง
ระวังอย่าให้เล็บฉีก ในขณะทีถ่ อดฝาปิดด้านหลังออก
3. ใส่ SIM หรือ USIM การ์ดโดยคว่ำด้านทีม่ โี ลหะสีทองลง
5
4. ใส่แบตเตอรี่
5. ใส่ฝาปิดด้านหลังกลับเข้าทีเ่ ดิม
6
การชาร์จแบตเตอรี่
ก่อนใช้อปุ กรณ์ในครัง้ แรก คุณจะต้องชาร์จแบตเตอรีเ่ สียก่อน
ใช้เครือ่ งชาร์จและสายเคเบิลทีผ่ า่ นการรับรองจากซัมซุง
แล้วเท่านัน้ เครือ่ งชาร์จและสายเคเบิลทีไ่ ม่ผา่ นการรับรอง
อาจทำให้แบตเตอรีร่ ะเบิดหรือทำให้อปุ กรณ์เสียหายได้
1. เสียบอะแดปเตอร์แบบพกพาด้านปลายเล็กเข้าไปในช่องเสียบที่
ใช้งานได้หลายฟังก์ชน่ั
การเสียบอะแดปเตอร์แบบพกพาไม่ถกู ต้อง อาจ
ทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงกับอุปกรณ์ได้
ความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้งานผิดวิธจี ะไม่อยู่
ในการรับประกัน
7
2. เสียบปลัก๊ ด้านปลายใหญ่ของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้ากับ
ช่องเสียบปลัก๊ ไฟ
ขณะทีอ่ ยูร่ ะหว่างการชาร์จ หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำงาน
เนือ่ งจากกระแสไฟไม่เสถียรพอ หากเกิดปัญหานี้
ให้ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากโทรศัพท์
3. เมือ่ ชาร์จแบตเตอรีเ่ ต็มแล้ว ให้ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพา
ออกก่อนเป็นอันดับแรก แล้วจึงถอดออกจากช่องเสียบปลัก๊ ไฟ
ห้ามถอดแบตเตอรีก่ อ่ นทีจ่ ะถอดอะแดปเตอร์แบบพกพา
การทำเช่นนีอ้ าจทำให้อปุ กรณ์เสียหายได้
เพือ่ เป็นการประหยัดพลังงาน ควรถอดอะแดปเตอร์
แบบพกพาออกเมือ่ ไม่ได้ใช้งาน อะแดปเตอร์
แบบพกพาไม่มสี วิตช์ไฟ ดังนัน้ คุณจะต้องถอดอุปกรณ์
ออกจากช่องเสียบปลัก๊ ไฟเพือ่ ตัดกระแสไฟ
อะแดปเตอร์แบบพกพาควรจัดวางให้อยู่ใกล้กบั เต้ารับใน
ระหว่างการใช้งาน
8
การเริม่ ต้น
การเปิดและปิดอุปกรณ์
ในการเปิดเครือ่ ง ให้กด [ ] ค้างไว้ หากคุณเปิดเครือ่ งเป็นครัง้ แรก
ให้ปฏิบตั ติ ามคำแนะนำบนหน้าจอเพือ่ ตัง้ ค่าโทรศัพท์
หากต้องการปิดเครือ่ ง กด [ ] ค้างไว้ และเลือก ใช่
• ปฏิบตั ติ ามคำเตือนและคำแนะนำทัง้ หมดทีเ่ จ้าหน้าที่
ปิดประกาศไว้ เมือ่ อยู่ในพืน้ ทีท่ ห่ี า้ มใช้อปุ กรณ์มอื ถือ
เช่น เครือ่ งบินและโรงพยาบาล
• หากต้องการใช้เฉพาะบริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายของ
อุปกรณ์ ให้เปลีย่ นไปใช้โหมดการบิน
9
ทำความรูจ้ กั อุปกรณ์ของคุณ
เซนเซอร์ตรวจจับ
แสงทีอ่ ยู่ใกล้เคียง
เลนส์กล้องถ่ายรูป
ด้านหน้า
ปุม่ ระดับเสียง
ลำโพงขยายเสียง
หน้าจอสัมผัส
ปุม่ เมนู
ปุม่ โทร
ไมโครโฟน
ช่องเสียบเฮดเซ็ท
ปุม่ เปิด-ปิดเครือ่ ง/
ล็อก
ปุม่ กล้องถ่ายรูป
สายอากาศที่
ติดตัง้ อยูภ่ ายใน
10
ปุม่ วางสาย
ช่องเสียบที่ใช้งาน
ได้หลายฟังก์ชน่ั
เลนส์กล้องถ่ายรูป
ด้านหลัง
ลำโพง
ฝาปิดด้านหลัง
ปุม่ ต่างๆ
ปุม่
ฟังก์ชน่ั
เปิด-ปิดเครือ่ ง/ เปิดเครือ่ ง (กดค้างไว้), ล็อกหน้าจอสัมผัส
ล็อก
ในโหมดปกติ ใช้สำหรับเปิดกล้องถ่ายรูป
ส่วนในโหมดกล้องถ่ายรูป ใช้สำหรับถ่ายรูป
กล้องถ่ายรูป หรือบันทึกภาพวิดโี อ
โทรออก
เมนู
การวางสาย
โทรออกหรือรับสายเรียกเข้า
ส่วนในโหมดปกติ ใช้เรียกข้อมูลบันทึก
การโทรและข้อความของคุณ
เรียกใช้โหมดเมนู เริม่ ตัวจัดการงานเพือ่ ดู
แอพพลิเคชัน่ ทีก่ ำลังทำงานอยูท่ ง้ั หมด
(กดค้าง) หากอยู่ในโหมดปกติหรือขณะกำลัง
ใช้แอพพลิเคชัน่ ให้เปิดใช้ แอพพลิเคชัน่
การค้นหา (กดสองครัง้ )
วางสาย ในโหมดเมนู กลับสูโ่ หมดปกติ
ปรับระดับเสียงของอุปกรณ์
ระดับเสียง
11
หน้าจอสัมผัส
ด้วยหน้าจอสัมผัสของเครือ่ ง คุณจะสามารถเลือกรายการหรือใช้
ฟังก์ชน่ั ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ควบคุมหน้าจอสัมผัสด้วยการแตะ
แตะค้างไว้ หรือลากผ่าน
หน้าจอปกติ
เมือ่ เครือ่ งอยู่ในโหมดปกติ คุณจะมองเห็นหน้าจอปกติ
จากหน้าจอปกติ คุณจะสามารถดูไอคอนตัวบ่งชี,้ Widget,
ทางลัดไปยังแอพพลิเคชัน่ และรายการอืน่ ๆ
หน้าจอปกติจะมีหลายหน้าจอ เลือ่ นไปทางซ้ายหรือขวาเพือ่ ไปยัง
แผงหน้าจอปกติ คุณยังสามารถเลือกจุดทีด่ า้ นบนของหน้าจอ
เพือ่ ย้ายไปยังหน้าจอหลักได้โดยตรง
ไอคอนตัวบ่งชี้
ไอคอนตัวบ่งชีท้ ำหน้าทีแ่ สดงความแรงของสัญญาณ
สถานะอุปกรณ์ เวลาปัจจุบนั และข้อมูลอืน่ ๆ ทีด่ า้ นบนของหน้าจอ
แผงทางลัด
จากแผงทางลัด คุณสามารถใช้เมนูทางลัดและเข้าถึงรายการ
การแจ้งเตือน เช่น ข้อความใหม่ เหตุการณ์ทต่ี อ้ งทำ
และสถานะการประมวลผล ในโหมดปกติหรือขณะกำลังใช้
แอพพลิเคชัน่ เลือก
ในพืน้ ที่ไอคอนตัวบ่งชี้ เพือ่ เปิด
แผงทางลัด หากต้องการซ่อนแผงนี้ ให้ลากส่วนล่างของรายการขึน้
12
การเรียกใช้แอพพลิเคชัน่
1. ในโหมดปกติ กดปุม่ เมนูเพือ่ เข้าสูโ่ หมดเมนู
2. เลือ่ นไปทางซ้ายหรือขวาเพือ่ ไปยังหน้าจอเมนูอน่ื
คุณยังสามารถเลือกจุดทีด่ า้ นบนของหน้าจอ เพือ่ ย้ายไปยัง
หน้าจอทีต่ อ้ งการได้โดยตรง
3. เลือกแอพพลิเคชัน่
4. กด [ ] เพือ่ กลับสูห่ น้าจอหลัก
การเริม่ แอพพลิเคชัน่ หลายตัว
อุปกรณ์รนุ่ นีช้ ว่ ยให้คณุ ทำงานหลายงานได้โดยเรียกใช้
แอพพลิเคชัน่ หลายๆ ตัวพร้อมกัน
หากต้องการเริม่ แอพพลิเคชัน่ หลายตัว กดปุม่ เมนู
เพือ่ กลับไปยังเมนูหลัก แล้วเลือกแอพพลิเคชัน่ ทีต่ อ้ งการเริม่
การใส่ขอ้ ความ
คุณสามารถป้อนข้อความได้ดว้ ยปุม่ กดเวอร์ชวล
หรือใช้โหมดใส่ลายมือ คุณยังสามารถใช้ทางเลือกการแก้ไข
เพือ่ คัดลอกและวางข้อความได้
ปุม่ กดซัมซุงมีหลากหลายประเภท (เช่น ปุม่ กด QWERTY
และปุม่ กด 3x4) และโหมดใส่ลายมือ
13
เมือ่ แก้ไขข้อความโดยใช้ปมุ่ กด QWERTY หรือ 3x4
ควรใช้คณุ สมบัตขิ อ้ ความล่วงหน้า คุณสมบัตนิ จ้ี ะคาดเดาคำทีค่ ณุ
กำลังป้อน และเสนอแนะคำ
เมือ่ ป้อนข้อความ ให้หมุนเครือ่ งเพือ่ ให้แสดงปุม่ กด
QWERTY ในหน้าจอมุมมกว้าง
การโทรออกหรือรับสาย
คุณสามารถโทรออกได้โดยการป้อนหมายเลขโทรศัพท์ หรือเลือก
หมายเลขในรายการรายชือ่ ของคุณ คุณยังสามารถเข้าถึงบันทึก
ข้อมูลการใช้งาน เพือ่ โทรซ้ำเบอร์ท่โี ทรออกล่าสุด
การโทรออก
เปิดหน้าจอการโทร ป้อนเลขหมายโทรศัพท์ และเลือก
หรือกด [ ] ในการโทรวิดโี อ ให้เลือก
การรับสาย
เมือ่ มีสายเข้า ให้เลือก ยอมรับ หรือกด [
14
]
การส่งและรับข้อความ
คุณสามารถสร้างและส่งข้อความปกติ (SMS) ข้อความมัลติมเี ดีย
(MMS) หรือข้อความอีเมล์ และแสดงหรือจัดการข้อความทีค่ ณุ
ส่งหรือได้รบั
คุณอาจมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ ในการส่งหรือรับข้อความ
ในขณะทีอ่ ยูน่ อกพืน้ ทีบ่ ริการหลักของคุณ
หากต้องการทราบรายละเอียด
โปรดติดต่อผูใ้ ห้บริการของคุณ
ข้อความและข้อความมัลติมเี ดีย
คุณสามารถสร้างและส่งข้อความหรือข้อความมัลติมเี ดียซึง่
ประกอบด้วยข้อความ รูปภาพ วิดโี อ และไฟล์เสียง
ข้อความอีเมล์
คุณสามารถใช้แอพพลิเคชัน่ อีเมล์ในการส่งข้อความอีเมล์จากบน
โทรศัพท์ของคุณ ก่อนทีจ่ ะส่งและรับข้อความอีเมล์ คุณจะต้องเพิม่
อีเมล์แอคเคาท์กอ่ น
15
การเชือ่ มต่ออินเตอร์เน็ต
คุณสามารถเชือ่ มต่อกับเว็บไร้สายได้ดว้ ยคุณสมบัติ WLAN
หรือการเชือ่ มต่อเครือข่ายมือถือ เปิดแอพพลิเคชัน่ เว็บและเข้าสู่
เว็บเพจ คุณสามารถบุค๊ มาร์คเว็บเพจโปรดของคุณ หรือใช้
ตัวเลือกเว็บทีห่ ลากหลายต่างๆ
คุณอาจมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ ในการเข้าใช้งานเว็บและดาวน์โหลด
มีเดียไฟล์ หากต้องการทราบรายละเอียด
โปรดติดต่อผูใ้ ห้บริการของคุณ
การใช้งานโมบายล์แทร็กเกอร์
คุณสมบัตโิ มบายล์แทร็กเกอร์ชว่ ยให้คณุ สามารถหาตำแหน่งและ
ค้นหาโทรศัพท์ของคุณคืน เมือ่ มีบคุ คลใส่ SIM หรือ USIM
การ์ดใหม่ลงในโทรศัพท์ของคุณ คุณสมบัตโิ มบายล์แทร็กเกอร์จะส่ง
หมายเลขโทรศัพท์ไปยังผูร้ บั ทีค่ ณุ ระบุไว้โดยอัตโนมัติ
16
ข้อควรระวังเพือ่ ความ​ปลอดภัย
เพือ่ ป้องกันการบาดเจ็บทีอ่ าจเกิดขึน้ กับตัวคุณและผูอ้ น่ื หรือความ
เสียหายของอุปกรณ์ของคุณ ควรอ่านข้อมูลต่อไปนีก้ อ่ นใช้งาน
อุปกรณ์
คำเตือน: การป้องกันไฟช็อต, ไฟไหม้และการระเบิด
ห้ามใช้สายไฟหรือปลัก๊ ทีช่ ำรุด หรือเต้าเสียบไฟฟ้าทีห่ ลวม
ไม่ควรสัมผัสสายไฟขณะมือเปียก หรือถอดเครือ่ งชาร์จออก
ด้วยการดึงทีส่ ายไฟ
อย่างอสายไฟหรือทำให้สายไฟเสียหาย
ไม่ควรใช้อปุ กรณ์ขณะชาร์จหรือสัมผัสอุปกรณ์ขณะมือเปียก
อย่าทำให้เครือ่ งชาร์จหรือแบตเตอรีเ่ กิดการลัดวงจร
ไม่ควรทำให้เกิดการกระแทกหรือทำเครือ่ งชาร์จหรือแบตเตอรีห่ ล่น
ไม่ควรชาร์จแบตเตอรีด่ ว้ ยเครือ่ งชาร์จทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาตจากผูผ้ ลิต
ไม่ใช้อปุ กรณ์ของคุณในช่วงฝนฟ้าคะนอง
อุปกรณ์ของคุณอาจทำงานผิดพลาดและความเสีย่ งของไฟฟ้าช็อต
เพิม่ ขึน้
ไม่ควรใช้แบตเตอรีล่ เิ ธียมไอออน (Li-Ion) ทีช่ ำรุดหรือรัว่
ในการกำจัดแบตเตอรีช่ นิด Li-Ion อย่างปลอดภัย ให้ตดิ ต่อศูนย์
บริการที่ได้รบั อนุญาตใกล้เคียง
17
การจัดการและกำจัดแบตเตอรีแ่ ละเครือ่ งชาร์จด้วยความเอาใจใส่
• ควรใช้แบตเตอรีแ่ ละเครือ่ งชาร์จทีผ่ า่ นการรับรองจากซัมซุงและ
ออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์ของคุณโดยเฉพาะเท่านัน้ การนำ
แบตเตอรีแ่ ละเครือ่ งชาร์จที่ใช้ดว้ ยกันไม่ได้มาใช้อาจก่อให้เกิด
การบาดเจ็บหรือความเสียหายร้ายแรงกับอุปกรณ์ของคุณ
• ไม่ควรกำจัดแบตเตอรีห่ รืออุปกรณ์ดว้ ยการเผาโดยเด็ดขาด
ควรปฏิบตั ติ ามข้อกำหนดของแต่ละพืน้ ที่ในการกำจัดแบตเตอรี่
หรืออุปกรณ์ท่ใี ช้แล้ว
• ไม่ควรวางแบตเตอรีห่ รืออุปกรณ์ไว้บนหรือในอุปกรณ์ทำความ
ร้อนต่างๆ เช่น เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ทม่ี กี ารแผ่รงั สี
เป็นต้น เนือ่ งจากแบตเตอรีอ่ าจระเบิดได้หากความร้อนภายใน
สูงเกินไป
• ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปกระแทกกับวัตถุอน่ื ใด รวมทัง้ ไม่ควรเจาะ
แบตเตอรีร่ ะมัดระวังไม่ให้แบตเตอรีส่ มั ผัสกับความดันภายนอกที่
สูง เนือ่ งจากอาจก่อให้เกิดการลัดวงจรภายในและความร้อน
ภายในแบตเตอรีเ่ พิม่ ขึน้ สูงเกินกว่าปกติ
การป้องกันอุปกรณ์, แบตเตอรี่ และเครือ่ งชาร์จไม่ให้เกิดความเสียหาย
• ไม่ควรวางอุปกรณ์ของคุณและแบตเตอรี่ในบริเวณทีเ่ ย็นจัดหรือ
ร้อนจัดจนเกินไป
• อุณหภูมทิ ส่ี งู เกินไปอาจทำให้อปุ กรณ์ผดิ รูปและความจุในการ
ชาร์จกำลังไฟลดลงและอุปกรณ์ของคุณและแบตเตอรีม่ อี ายุ
การใช้งานสัน้ ลง
• ระมัดระวังไม่ให้แบตเตอรีส่ มั ผัสกับวัตถุทเ่ี ป็นโลหะ เนือ่ งจากอาจ
ทำให้ขว้ั + และขัว้ - ของแบตเตอรีเ่ ชือ่ มต่อกัน ส่งผลให้
แบตเตอรีเ่ สียหายชัว่ คราวหรือถาวรได้
• ไม่ควรใช้แบตเตอรีแ่ ละเครือ่ งชาร์จที่ได้รบั ความเสียหาย
18
ข้อควรระวัง: ปฏิบตั ติ ามคำเตือนและระเบียบ
ข้อบังคับเกีย่ วกับความปลอดภัยทัง้ หมดขณะใช้
อุปกรณ์ในพืน้ ทีท่ จ่ี ำกัดการใช้งาน
ปิดอุปกรณ์ในทีห่ า้ มใช้
ปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับใดๆ ทีห่ า้ มใช้อปุ กรณ์มอื ถือในบางพืน้ ที่
ไม่ควรใช้อปุ กรณ์ใกล้กบั อุปกรณ์อเิ ล็คทรอนิคส์อน่ื ๆ
อุปกรณ์อเิ ล็คทรอนิคส์สว่ นมากจะใช้สญั ญาณคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ ซึง่
อุปกรณ์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์อเิ ล็คทรอนิคส์
อืน่ ๆ ได้
ไม่ควรใช้อปุ กรณ์ของคุณใกล้กบั เครือ่ งกระตุน้ กล้ามเนือ้ หัวใจ
• หากเป็นไปได้ ให้หลีกเลีย่ งการใช้อปุ กรณ์ใกล้กบั เครือ่ งกระตุน้
กล้ามเนือ้ หัวใจภายในระยะ 15 ซม. เนือ่ งจากอุปกรณ์ของคุณจะ
รบกวนการทำงานของเครือ่ งกระตุน้ กล้ามเนือ้ หัวใจ
• คุณต้องใช้อปุ กรณ์ของคุณให้หา่ งจากเครือ่ งกระตุน้ กล้ามเนือ้
หัวใจอย่างน้อย 15 ซม
• เพือ่ ลดโอกาสในการรบกวนการทำงานของเครือ่ งกระตุน้
กล้ามเนือ้ หัวใจ ให้ใช้อปุ กรณ์ในด้านตรงข้ามกับเครือ่ งกระตุน้
กล้ามเนือ้ หัวใจ
ไม่ควรใช้อปุ กรณ์ในโรงพยาบาลหรือใกล้อปุ กรณ์ทางการแพทย์
ต่างๆ ทีอ่ าจได้รบั การรบกวนจากคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ
หากคุณต้องใช้อปุ กรณ์ทางการแพทย์ใดๆ เป็นการส่วนตัว ให้ตดิ ต่อ
ผูผ้ ลิตอุปกรณ์เพือ่ ให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของอุปกรณ์จากคลืน่
ความถีว่ ทิ ยุ
19
หากคุณใช้เครือ่ งช่วยฟัง ให้ตดิ ต่อผูผ้ ลิตเพือ่ ขอข้อมูลเกีย่ วกับ
คลืน่ วิทยุรบกวน
เครือ่ งช่วยฟังบางประเภทอาจได้รบั การรบกวนจากคลืน่ ความถี่
วิทยุของอุปกรณ์ของคุณ ติดต่อผูผ้ ลิตเพือ่ ตรวจสอบให้แน่ใจถึง
ความปลอดภัยของเครือ่ งช่วยฟังของคุณ
การปิดอุปกรณ์ในบริเวณทีเ่ สีย่ งต่อการระเบิดได้งา่ ย
• ปิดอุปกรณ์ในบริเวณทีเ่ สีย่ งต่อการระเบิดได้งา่ ยแทนการถอด
แบตเตอรี่
• ปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับ, คำแนะนำ และป้ายต่างๆ
ในบริเวณทีเ่ สีย่ งต่อการระเบิดได้งา่ ยเสมอ
• ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณทีม่ กี ารเปลีย่ นถ่ายน้ำมัน (เช่น สถานี
บริการน้ำมัน) หรือบริเวณที่ใกล้เชือ้ เพลิงหรือสารเคมีตา่ งๆ
• ไม่ควรจัดเก็บหรือพกพาของเหลวทีต่ ดิ ไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุท่ี
ระเบิดได้งา่ ยไว้ในบริเวณเดียวกับอุปกรณ์ ชิน้ ส่วนของอุปกรณ์
หรืออุปกรณ์เสริม
ปิดอุปกรณ์ของคุณเมือ่ อยูบ่ นเครือ่ งบิน
การใช้งานอุปกรณ์ขณะอยูบ่ นเครือ่ งบินเป็นสิง่ ผิดกฎหมาย อุปกรณ์
ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์นำทางอิเล็คทรอนิคส์
ของเครือ่ งบินได้
อุปกรณ์อเิ ล็คทรอนิคส์ในยานยนต์อาจทำงานผิดปกติ
เนือ่ งจากคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุของอุปกรณ์ของคุณ
อุปกรณ์อเิ ล็คทรอนิคส์ในรถยนต์อาจทำงานผิดปกติ เนือ่ งจากคลืน่
ความถีว่ ทิ ยุของอุปกรณ์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิม่ เติม โปรดติดต่อ
ผูผ้ ลิต
20
ปฏิบตั ติ ามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกีย่ วกับความปลอดภัย
ทัง้ หมดในการใช้งานอุปกรณ์มอื ถือขณะขับรถ
ขณะขับรถ การขับรถอย่างปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบอันดับแรก
ของคุณ ห้ามใช้อปุ กรณ์มอื ถือขณะขับรถตามข้อบังคับทางกฎหมาย
เพือ่ ความปลอดภัยของตัวคุณและผูอ้ น่ื ให้ใช้วจิ ารณญาณและจดจำ
เคล็ดลับต่างๆ ดังนี:้
• ใช้อปุ กรณ์แฮนด์ฟรี
• ทำความรูจ้ กั อุปกรณ์ของคุณและคุณสมบัตทิ เ่ี ป็นประโยชน์ตา่ งๆ
เช่น การโทรด่วนและการโทรซ้ำ คุณสมบัตเิ หล่านีจ้ ะช่วยลดเวลา
ทีจ่ ำเป็นในการโทรออกหรือรับสายบนอุปกรณ์มอื ถือของคุณ
• วางอุปกรณ์ของคุณในตำแหน่งทีห่ ยิบใช้งา่ ย สามารถใช้งาน
อุปกรณ์ไร้สายของคุณได้โดยไม่ตอ้ งละสายตาจากท้องถนน
หากคุณมีสายเรียกเข้าในช่วงเวลาทีไ่ ม่เหมาะสม ให้บริการข้อความ
เสียงตอบรับแทนคุณ
• ให้อกี ฝ่ายทีค่ ณุ สนทนาอยูด่ ว้ ยทราบว่าคุณกำลังขับรถ พักสาย
ในช่วงการจราจรทีต่ ดิ ขัดมากหรือในสภาพอากาศทีเ่ ลวร้าย
ฝนตก, ลูกเห็บ, หิมะ, น้ำแข็ง และจราจรติดขัดมากเป็นสภาวะ
ทีอ่ นั ตราย
• อย่าจดบันทึกหรือค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ การจดลงในรายการ
“สิง่ ทีต่ อ้ งทำ” หรือเปิดดูสมุดโทรศัพท์จะเป็นการดึงความสนใจ
คุณจากความรับผิดชอบหลักในการขับขีอ่ ย่างปลอดภัย
21
• การโทรตามความเหมาะสมและประเมินการจราจร โทรออกเมือ่
ไม่มกี ารเคลือ่ นทีห่ รือก่อนทีจ่ ะมาถึงจุดทีจ่ ราจรติดขัด ลองวาง
แผนการโทรเมือ่ รถของคุณหยุดอยูก่ บั ที่ หากจำเป็นต้องโทรออก
ให้กดหมายเลขสองสามเลขเท่านัน้ ตรวจสอบสภาพถนนและ
กระจกของคุณ จากนัน้ ให้กดหมายเลขต่อ
• อย่าสนทนาด้วยความเครียดหรือใช้อารมณ์ซง่ึ อาจทำให้เสียสมาธิ
ได้ ควรทำให้อกี ฝ่ายทีค่ ณุ สนทนาด้วยทราบว่าคุณกำลังขับรถอยู่
และพักการสนทนาทีอ่ าจดึงความสนใจของคุณออกจากท้องถนน
• การใช้อปุ กรณ์เพือ่ โทรขอความช่วยเหลือ
โทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉิน ท้องถิน่ ในกรณีทเ่ี กิดไฟไหม้,
อุบตั เิ หตุบนท้องถนนหรือการรักษา ฉุกเฉินทางการแพทย์
• ใช้อปุ กรณ์ของคุณเพือ่ ช่วยเหลือผูอ้ น่ื ในกรณีฉกุ เฉิน หากคุณ
พบเห็นอุบตั เิ หตุ ทางรถยนต์, อาชญากรรม หรือเหตุฉกุ เฉิน
ร้ายแรงใดๆ ทีก่ อ่ ให้เกิดอันตรายถึงชีวติ ให้โทรไปยังหมายเลข
ฉุกเฉินท้องถิน่ ของคุณ
• โทรหาหน่วยช่วยเหลือบนท้องถนน หรือหน่วยงานหรือหมายเลข
หน่วยช่วยเหลือพิเศษใดๆ เมือ่ จำเป็น หากคุณพบเห็นรถยนต์
ประสบอุบตั เิ หตุไม่รา้ ยแรง, ป้ายจราจรเสียหาย, อุบตั เิ หตุ
บนถนนเล็กน้อยที่ไม่มผี ไู้ ด้รบั บาดเจ็บ
หรือทราบว่ามีการโจรกรรมรถยนต์ ให้โทรติดต่อหน่วยช่วยเหลือ
บนท้องถนนหรือหน่วยงานหรือหมายเลขโทรศัพท์พเิ ศษอืน่ ๆ
22
การดูแลรักษาและใช้งานอุปกรณ์มอื ถือของคุณ
ควรให้อปุ กรณ์ของคุณแห้ง
• ความชืน้ และของเหลวทุกประเภทอาจทำให้ชน้ิ ส่วนอุปกรณ์หรือ
วงจรอิเล็คทรอนิคส์เสียหาย
• เมือ่ อุปกรณ์เปียก ให้ถอดแบตเตอรีอ่ อกโดยไม่ตอ้ งเปิดอุปกรณ์
ให้ผา้ เช็ดอุปกรณ์ให้แห้งและส่งเข้าศูนย์บริการ
• ของเหลวใดๆ อาจเปลีย่ นสีของป้ายทีแ่ สดงความเสียหายจากน้ำ
ภายในอุปกรณ์ ความเสียหายจากน้ำของอุปกรณ์ของคุณอาจ
ทำให้สทิ ธิ์ในการรับประกันสินค้าจากผูผ้ ลิตเป็นโมฆะ
ห้ามใช้หรือเก็บอุปกรณ์ในบริเวณทีม่ ฝี นุ่ และสกปรก
ฝุน่ อาจทำให้อปุ กรณ์ทำงานผิดปกติได้
อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณบนทีล่ าดเอียง
หากอุปกรณ์ตกหล่น อาจได้รบั ความเสียหายได้
อย่าเก็บอุปกรณ์ในทีร่ อ้ นหรือเย็นจัด ให้ใช้อปุ กรณ์ทอ่ี ณุ หภูมิ
-20 °C ถึง 50 °C
• อุปกรณ์ของคุณสามารถระเบิดได้หากวางไว้ภายในรถยนต์ท่ี
ปิดสนิทเนือ่ งจากอุณหภูมิในรถอาจสูงถึง 80 °C
• อย่าวางอุปกรณ์ถกู แสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน (เช่น บนแผง
หน้าปัดรถยนต์)
• ให้เก็บแบตเตอรีท่ อ่ี ณุ หภูมิ 0 °C ถึง 40 °C
23
อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้กบั วัตถุโลหะต่างๆ เช่น เหรียญ, กุญแจ
และสร้อยคอ
• อุปกรณ์ของคุณอาจผิดรูปหรือทำงานผิดปกติ
• หากขัว้ แบตเตอรีส่ มั ผัสกับวัตถุโลหะ อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้
อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณใกล้กบั สนามแม่เหล็ก
• อุปกรณ์ของคุณอาจทำงานผิดปกติหรือแบตเตอรีจ่ ะคายประจุ
ออกจากการสัมผัสถูกสนามแม่เหล็ก
• การ์ดทีม่ แี ถบแม่เหล็ก รวมถึงบัตรเครดิต, บัตรโทรศัพท์,
สมุดเงินฝาก และบัตรผ่านขึน้ เครือ่ งอาจเสียหายได้ในบริเวณ
สนามแม่เหล็ก
• ไม่ควรใช้ซองใส่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมทีม่ สี ว่ นประกอบเป็น
แม่เหล็ก รวมทัง้ ไม่ควรปล่อยให้อปุ กรณ์สมั ผัสกับ
สนามแม่เหล็กเป็นเวลานานๆ
อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณใกล้หรืออยูใ่ นฮีตเตอร์, ไมโครเวฟ,
อุปกรณ์ทำอาหารร้อน หรือบรรจุภณั ฑ์แรงดันสูง
• แบตเตอรีอ่ าจรัว่ ได้
• อุปกรณ์คณุ อาจร้อนจัดและทำให้เกิดไฟไหม้ได้
อย่าทำอุปกรณ์ตกหล่นหรือทำให้เกิดการกระแทก
• หน้าจอของอุปกรณ์อาจเสียหาย
• หากงอหรือผิดรูป อุปกรณ์ของคุณอาจเสียหายหรือชิน้ ส่วนอาจ
ทำงานผิดปกติ
24
หากอุปกรณ์ของคุณมีแฟลชหรือแสงจากกล้อง
ห้ามใช้แฟลชใกล้กบั ดวงตาของคนหรือสัตว์เลีย้ ง
การใช้แฟลชใกล้กบั ดวงตาอาจทำให้สญู เสียความสามารถในการ
มองเห็นชัว่ คราวหรืออาจเป็นอันตรายต่อดวงตาได้
การดูแลให้แบตเตอรีแ่ ละเครือ่ งชาร์จมีอายุการใช้งานนานทีส่ ดุ
• ไม่ควรชารจ์แบตเตอรีน่ านติดต่อกันเกินกว่า 1 สัปดาห์ เนือ่ งจาก
การชาร์จกำลังไฟมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของ
แบตเตอรีส่ น้ั ลง
• แบตเตอรี่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรือ่ ยๆ ตามเวลาทีผ่ า่ นไป
ดังนัน้ ควรนำมาชาร์จกำลังไฟใหม่อกี ครัง้ ก่อนใช้งาน
• ถอดปลัก๊ ไฟของเครือ่ งชาร์จออกทุกครัง้ เมือ่ ไม่ใช้งาน
• ใช้แบตเตอรีอ่ ย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านัน้
ใช้แบตเตอรี,่ เครือ่ งชาร์จ, อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ใดๆ
ทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากผูผ้ ลิต
• การใช้แบตเตอรีห่ รือเครือ่ งชาร์จทัว่ ไปอาจทำให้อายุการใช้งาน
ของอุปกรณ์ลดลงหรืออาจทำให้อปุ กรณ์ทำงานผิดปกติ
• ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผูใ้ ช้ขณะใช้งาน
อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้รบั อนุญาตจากซัมซุง
ไม่ควรกัดหรือดูดอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่
• การทำเช่นนัน้ อาจทำให้อปุ กรณ์เสียหายหรือทำให้ระเบิดได้
• หากเด็กใช้งานอุปกรณ์ ควรแน่ใจว่าเด็กๆ สามารถใช้งานได้
อย่างถูกต้อง
25
ในการสนทนาด้วยอุปกรณ์:
• ถืออุปกรณ์ตง้ั ตรงแบบเดียวกับโทรศัพท์ทว่ั ไป
• พูดผ่านไมโครโฟนโดยตรง
• หลีกเลีย่ งการสัมผัสกับเสาอากาศทีต่ ดิ ตัง้ อยูภ่ ายในอุปกรณ์ การ
สัมผัสเสาอากาศอาจทำให้คณุ ภาพการโทรลดลงหรือส่ง
คลืน่ ความถีว่ ทิ ยุมากกว่าปกติ
• ถืออุปกรณ์อย่างหลวมๆกดปุม่ เบาๆพยายามใช้คณุ ลักษณะการ
ทำงานพิเศษทีล่ ดจำนวนปุม่ ทีต่ อ้ งกด (เช่น ข้อความทีต่ ง้ั ไว้
และการคาดเดาคำทีพ่ มิ พ์เป็นต้น) และหยุดพักการใช้งานเป็น
ช่วงๆ
การปกป้องหูจากเสียงทีด่ งั เกินไป
• การรับฟังเสียงทีด่ งั เกินไปอาจเป็นอันตรายต่อ
การได้ยนิ ของคุณ
• การรับฟังเสียงดังขณะขับขีอ่ าจรบกวนสมาธิ
ของคุณและอาจทำให้เกิดอุบตั เิ หตุได้
• ควรลดระดับเสียงลงอยูเ่ สมอก่อนทีจ่ ะเสียบหูฟงั
ในแหล่งทีม่ าเสียง และใช้การตัง้ ค่าระดับเสียง
ต่ำสุดเท่าทีจ่ ำเป็นในการรับฟังการสนทนา
หรือเพลง
การใช้ความระมัดระวังขณะใช้อปุ กรณ์ระหว่างเดินหรือเคลือ่ นที่ี
ควรสนใจต่อสิง่ รอบข้างอยูเ่ สมอเพือ่ หลีกเลีย่ งการบาดเจ็บของ
ตัวคุณเองหรือผูอ้ น่ื
26
ไม่ควรใส่อปุ กรณ์ของคุณไว้ทก่ี ระเป๋าหลังหรือรอบเอว
คุณอาจได้รบั บาดเจ็บหรือทำให้อปุ กรณ์เสียหายหากคุณล้มลง
อย่าถอดประกอบ, ดัดแปลง หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ของคุณ
• การเปลีย่ นแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ กับอุปกรณ์ของคุณอาจ
ทำให้การรับประกันสินค้าจากผูผ้ ลิตเป็นโมฆะ ในการรับบริการ
ให้นำอุปกรณ์ของคุณไปทีศ่ นู ย์บริการของซัมซุง
• อย่าถอดประกอบหรือเจาะแบตเตอรี่ เนือ่ งจากอาจทำให้เกิดการ
ระเบิดหรือไฟไหม้ได้
ไม่ควรทาสีอปุ กรณ์ของคุณ
เนือ่ งจากสีอาจก่อให้เกิดการอุดตันตามร่องของชิน้ ส่วนทีถ่ อดได้และ
อาจทำให้ทำงานผิดปกติ หากคุณมีอาการแพ้ชน้ิ ส่วนทีเ่ ป็นสีหรือ
โลหะของอุปกรณ์ ให้หยุดใช้งานอุปกรณ์และปรึกษาแพทย์
ในการทำความสะอาดอุปกรณ์:
• เช็ดอุปกรณ์และเครือ่ งชาร์จด้วยผ้าหรือยาง
• ทำความสะอาดขัว้ ของแบตเตอรีด่ ว้ ยสำลีกอ้ นหรือผ้า
• อย่าใช้สารเคมีหรือผงซักฟอก
อย่าใช้งานอุปกรณ์หากหน้าจอร้าวหรือแตก
กระจกหรืออะครีลคิ ทีแ่ ตกร้าวอาจทำให้มอื หรือใบหน้าของคุณได้รบั
บาดเจ็บได้ นำอุปกรณ์ของคุณไปทีศ่ นู ย์บริการของซัมซุงเพือ่ รับการ
ซ่อมแซม
27
อย่าใช้อปุ กรณ์เพือ่ การอืน่ ใดนอกเหนือจากการใช้งานปกติ
หลีกเลีย่ งการรบกวนผูอ้ น่ื เมือ่ ใช้งานอุปกรณ์ในทีส่ าธารณะ
ไม่ควรอนุญาตให้เด็กๆ ใช้งานอุปกรณ์ของคุณ
อุปกรณ์ของคุณไม่ใช่ของเล่น การอนุญาตให้เด็กเล่นเนือ่ งจากอาจ
ได้รบั บาดเจ็บทีต่ วั เด็กเองและผูอ้ น่ื ได้, ทำให้อปุ กรณ์เสียหาย หรือ
โทรออก ซึง่ จะเพิม่ ค่าใช้จา่ ยของคุณได้
การติดตัง้ อุปกรณ์มอื ถือและอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องด้วย
ความระมัดระวัง
• ตรวจสอบด้วยว่าอุปกรณ์มอื ถือหรืออุปกรณ์ใดๆ ทีน่ ำมาใช้
ภายในรถของคุณได้รบั การติดตัง้ อย่างแน่นหนา
• ไม่ควรวางอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมไว้ใกล้หรืออยู่ในบริเวณที่
ถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกมา เนือ่ งจากการติดตัง้ อุปกรณ์ไร้สาย
อย่างผิดวิธอี าจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงเมือ่ ถุงลม
นิรภัยพองตัวออกมาอย่างรวดเร็ว
การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์จาก
ผูใ้ ห้บริการทีม่ คี ณุ ภาพเท่านัน้
การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์จากผูใ้ ห้บริการ
ที่ไม่มคี ณุ ภาพอาจทำให้อปุ กรณ์ของคุณเสียหายและอาจทำให้สทิ ธิ
ในการรับประกันของผูผ้ ลิตเป็นโมฆะได้
การใช้ SIM การ์ดหรือการ์ดความจำด้วยความเอาใจใส่
• ไม่ควรถอดการ์ดในขณะทีอ่ ปุ กรณ์กำลังโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูล
ภายในเครือ่ ง มิฉะนัน้ อาจทำให้ขอ้ มูลทีม่ อี ยูห่ ายไปและ/หรือเกิด
ความเสียหายกับการ์ดหรืออุปกรณ์
28
• ไม่ปล่อยให้การ์ดถูกกระแทกอย่างแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิตและ
ถูกคลืน่ ไฟฟ้าจากอุปกรณ์อน่ื ๆ รบกวน
• ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุทเ่ี ป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณทีเ่ ป็น
สีทองหรือขัว้ ทัง้ สองข้าง หากพบว่าการ์ดสกปรก ให้เช็ดด้วย
ผ้านุม่
การเตรียมพร้อมเพือ่ ใช้บริการฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที
ในบางพืน้ ทีห่ รือบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถต่อสายไปยัง
หมายเลขฉุกเฉินโดยใช้อปุ กรณ์ของคุณได้ เมือ่ ต้องเดินทางไปยังที่
ห่างไกลหรือพืน้ ทีท่ ย่ี งั ไม่พฒั นา ควรเตรียมวิธที เ่ี ป็นทางเลือกอืน่
ในการติดต่อผูใ้ ห้บริการเมือ่ เกิดเหตุฉกุ เฉิน
โปรดสำรองข้อมูลทีส่ ำคัญไว้ให้เรียบร้อย
ทางซัมซุงจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทข่ี อ้ มูลสูญหาย
ห้ามแจกจ่ายสือ่ ทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองลิขสิทธิ์
ห้ามแจกจ่ายสือ่ ที่ได้รบั การคุม้ ครองลิขสิทธิท์ ค่ี ณุ บันทึกไว้ให้แก่ผอู้ น่ื
โดยไม่ได้รบั อนุญาตจากเจ้าของเนือ้ หา การทำเช่นนีอ้ าจเป็นการ
ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ผูผ้ ลิตจะไม่รบั ผิดต่อประเด็นทางกฎหมาย
ใดๆ ทีเ่ กิดจากการใช้สอ่ื ทีม่ ลี ขิ สิทธิ์โดยมิชอบของผูใ้ ช้
เครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์นม้ี คี วามสอดคล้องตาม
ข้อกำหนดของกทช
เครือ่ งวิทยุคมนาคมนีม้ อี ตั ราดูดกลืนพลังงานจำเพาะ
(Specific Absorption Rate – SAR) อันเนือ่ งมาจากเครือ่ งวิทยุ
คมนาคมเท่ากับ 0.751 วัตต์/กก ซึง่ สอดคล้องตามมาตราฐาน
ความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครือ่ งวิทยุคมนาคม
ทีค่ ณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกำหนด
29
การกำจัดผลิตภัณฑ์นอ้ี ย่างถูกวิธี
(ขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
(เป็นสัญลักษณ์ทใ่ี ช้ทว่ั ไปในประเทศทีเ่ ป็นสมาชิกสหภาพ
ยุโรปและประเทศอืน่ ๆ ในทวีปยุโรป ทัง้ นี้ แต่ละประเทศ
จะมีระบบจัดเก็บและกำจัดขยะทีแ่ ยกจากกัน)
สัญลักษณ์นท้ี ป่ี รากฏบนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริมหรือ
ในเอกสารประชาสัมพันธ์ แสดงให้ทราบว่าไม่ควรทิง้
ผลิตภัณฑ์นน้ั ๆ และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อุปกรณ์ชาร์จ
เฮดเซ็ท สาย USB) รวมกับขยะทัว่ ไปอืน่ ๆ เมือ่ หมดอายุการใช้งาน
เพือ่ ป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือสิง่ แวดล้อมได้รบั ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้
จากการทิง้ ขยะที่ไม่มกี ารควบคุม โปรดแยกผลิตภัณฑ์เหล่านีอ้ อก
จากขยะประเภทอืน่ ๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ดว้ ยความรับผิดชอบ
เพือ่ ส่งเสริมให้มกี ารหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน
ผูใ้ ช้ทซ่ี อ้ื ผลิตภัณฑ์นเ้ี พือ่ ใช้สว่ นตัวควรติดต่อร้านค้าทีซ่ อ้ื หรือ
หน่วยงานราชการในท้องถิน่ เพือ่ ขอทราบรายละเอียดเกีย่ วกับ
สถานทีแ่ ละวิธกี ารนำผลิตภัณฑ์เหล่านีก้ ลับมาใช้ใหม่เพือ่ รักษา
สิง่ แวดล้อม
ผูใ้ ช้ทเ่ี ป็นองค์กรควรติดต่อผูจ้ ำหน่ายและตรวจสอบเงือ่ นไขและ
ข้อตกลงทีก่ ำหนดไว้ในสัญญาซือ้ ผลิตภัณฑ์น้ี ไม่ควรทิง้ ผลิตภัณฑ์
ชิน้ นีแ้ ละอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์รวมกับขยะอืน่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้
จากการพาณิชย์ทจ่ี ะนำไปกำจัดภายหลัง
30
การกำจัดแบตเตอรีใ่ นผลิตภัณฑ์นอ้ี ย่างถูกวิธี
(เป็นสัญลักษณ์ท่ใี ช้ทว่ั ไปในประเทศทีเ่ ป็นสมาชิก
สหภาพยุโรปและประเทศอืน่ ๆ ในทวีปยุโรป ทัง้ นี้
แต่ละประเทศจะมีระบบส่งคืนแบตเตอรีแ่ ละกำจัดขยะ
ทีแ่ ยกจากกัน)
สัญลักษณ์นบ้ี นแบตเตอรี่ คูม่ อื การใช้ หรือบรรจุภณั ฑ์บอกให้รวู้ า่ ไม่
ควรทิง้ แบตเตอรีใ่ นผลิตภัณฑ์นร้ี วมกับขยะทัว่ ไปอืน่ ๆ เมือ่ หมดอายุ
การใช้งาน ป้ายสัญลักษณ์ทางเคมี Hg Cd หรือ Pb บอกให้รวู้ า่
แบตเตอรีป่ ระกอบด้วยสารปรอท แคดเมียม หรือมีสงู เกินระดับ
อ้างอิงในข้อกำหนดของ EC 2006/66 หากไม่ทง้ิ แบตเตอรีอ่ ย่าง
ถูกต้องเหมาะสมสารเคมีเหล่านีอ้ าจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์หรือ
สิง่ แวดล้อมได้เพือ่ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและเพือ่ ส่งเสริม
การนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ โปรดแยกแบตเตอรีอ่ อกจากขยะ
ชนิดอืน่ ๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ภายในท้องถิน่ ของคุณโดยใช้ระบบ
ส่งคืนแบตเตอรี่
ข้อปฏิเสธความรับผิด
เนือ้ หาและบริการบางอย่างทีอ่ ปุ กรณ์นส้ี ามารถเข้าใช้ได้เป็นของ
บุคคลทีส่ ามและได้รบั การคุม้ ครองด้วยกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์
สิทธิบตั รเครือ่ งหมายการค้าและ/หรือทรัพย์สนิ ทางปัญญาอืน่ ๆ
เนือ้ หาและบริการต่างๆ เหล่านัน้ จัดให้โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ การใช้
ส่วนบุคคลเท่านัน้ และไม่ใช่การใช้ในเชิงพาณิชย์ คุณต้องไม่ใช้เนือ้
หาหรือบริการใดๆ ในลักษณะที่ไม่ได้รบั อนุญาตจากเจ้าของ
เนือ้ หาหรือผูใ้ ห้บริการ โดยไม่จำกัดเพียงข้อความที่ได้กล่าวมาแล้ว
ก่อนหน้านีห้ ากไม่ได้รบั อนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของ
เนือ้ หาหรือผูใ้ ห้บริการ ทีเ่ หมาะสม คุณต้องไม่ปรับเปลีย่ น
31
คัดลอก เผยแพร่ซำ้ อัพโหลดประกาศ ถ่ายทอด แปล จำหน่าย
สร้างงานดัดแปลงจากต้นแบบ ใช้ประโยชน์หรือแจกจ่ายเนือ้ หาหรือ
บริการทีแ่ สดงผ่านอุปกรณ์น้ใี นรูปแบบหรือวิธกี ารใดๆ
“เนือ้ หาและบริการของบุคคลทีส่ ามจัดให้ตามสภาพที”่ เป็น ซัมซุง
ไม่ขอรับประกัน เนือ้ หาหรือบริการใดๆ ทีจ่ ดั ให้ดงั กล่าว ไม่วา่ โดย
ชัดแจ้งหรือโดยนัยและไม่วา่ ด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ซัมซุงขอปฏิเสธ
ความรับผิดการรับประกัน โดยนัยใดๆ โดยชัดแจ้ง รวมถึงแต่ไม่
จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถในการซือ้ ขายในตลาด
ของสินค้าหรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์
อย่างหนึง่ อย่างใด ซัมซุงไม่ขอรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์
ทางกฎหมาย ความตรงต่อเวลา ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือ
ความสมบูรณ์ของเนือ้ หาหรือบริการใดๆ ทีม่ ผี า่ นอุปกรณ์นแ้ี ละไม่วา่
กรณีใดๆ รวมถึงความประมาท ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งสัญญาหรือการ
ละเมิด ซัมซุงจะไม่รบั ผิดต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ โดยตรง
ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ โดยบังเอิญ
ความเสียหายทีม่ ลี กั ษณะพิเศษ หรือความเสียหายทีเ่ ป็นผลตามมา
ใดๆ ค่าทนายความ ค่าใช้จา่ ย หรือความเสียหายอืน่ ๆ ทีเ่ กิดจาก
หรือเกีย่ วข้องกับข้อมูลใดๆ ทีม่ ี หรือทีเ่ ป็นผลของการใช้เนือ้ หาหรือ
การบริการของคุณหรือบุคคลทีส่ ามใดๆ แม้วา่ จะมีการแนะนำถึง
ความเป็นไปได้ทจ่ี ะเกิดความเสียหายต่างๆ ดังกล่าวแล้ว”
บริการของบุคคลทีส่ ามอาจสิน้ สุดลงหรือหยุดชะงักได้ตลอดเวลา
และซัมซุงไม่ขอรับรองหรือรับประกันว่าเนือ้ หาหรือบริการใดๆ จะ
ยังคงมีอยู่ในช่วงเวลาใดๆ เนือ้ หาและบริการต่างๆ ได้รบั การถ่าย
ทอดโดยบุคคลทีส่ ามด้วยระบบเครือข่ายและระบบส่งสัญญาณซึง่
ซัมซุงไม่ได้ควบคุม ซัมซุงขอปฏิเสธความรับผิดโดยชัดแจ้งต่อความ
รับผิดชอบหรือความรับผิดใดๆ สำหรับการหยุดชะงักหรือการระงับ
32
ชัว่ คราวของเนือ้ หาหรือบริการทีม่ ผี า่ นอุปกรณ์น้ี โดยไม่จำกัดเพียง
หลักการทัว่ ไปของการปฏิเสธความรับผิดนีซ้ มั ซุงไม่ขอรับผิดชอบ
หรือรับผิดต่อบริการสำหรับลูกค้าซึง่ เกีย่ วข้องกับเนือ้ หาและบริการ
ต่างๆ การถามคำถามหรือการร้องขอใดๆ สำหรับบริการทีเ่ กีย่ วกับ
เนือ้ หาหรือบริการควรกระทำโดยตรงต่อผูจ้ ดั หาเนือ้ หาและ
ผูใ้ ห้บริการนัน้ ๆ
33
เนือ้ หาบางส่วนในคูม่ อื นีอ้ าจแตกต่างไปจากทีป่ รากฏในโทรศัพท์ของคุณ
ขึน้ อยูก่ บั ซอฟท์แวร์ของโทรศัพท์หรือผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์มอื ถือ
ของคุณ
เมื่อต้องการติดตั้ง Kies (PC ซิงค์)
1. ดาวน์โหลดเวอร์ชน่ั ล่าสุดของ Kies จากเว็บไซต์ซมั ซุง
(www.samsung.com/kies) และติดตัง้ ใน PC ของคุณ
2. ใช้สายเคเบิลข้อมูล PC เชือ่ มต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับ PC
Samsung Kies จะเปิดโดยอัตโนมัติ
หาก Samsung Kies ไม่เปิดโดยอัตโนมัติ ให้ดบั เบิลคลิก
ที่ไอคอน Samsung Kies บน PC
ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ Kies หากต้องการข้อมูลเพิม่ เติม
www.samsung.com
Printed in Korea
GH68-34405B
Thai. 05/2011. Rev. 1.0
Download PDF

advertising