Samsung | GT-S5830T | Samsung Galaxy Cooper คู่มือการใช้

GT-S5830T
คู่มือการใช้งาน
วิธีใช้คู่มือเล่มนี้
ขอบคุณที่เลือกซื้ออุปกรณ์มือถือของซัมซุงรุ่นนี้ อุปกรณ์รุ่นนี้มีคุณ
สมบัติการสื่อสารและความบันเทิงแบบเคลื่อนที่คุณภาพสูงจาก
เทคโนโลยีชั้นยอดและมาตรฐานระดับสูงของซัมซุง
คู่มือการใช้งานเล่มนี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อแนะนำ
ให้คุณทราบถึงฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ และลักษณะเด่นของ
อุปกรณ์ของคุณ
อ่านตรงนี้ก่อน
• โปรดอ่านข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยและคู่มือเล่มนี้อย่างละ
เอียดก่อนใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานที่ปลอด
ภัยและถูกต้อง
• คำอธิบายในคู่มือนี้จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าพื้นฐานของอุปกรณ์
ของคุณ
2
วิธีใช้คู่มือเล่มนี้
• รูปภาพและภาพหน้าจอที่ใช้ในคู่มือการใช้งานนี้อาจแตกต่างจาก
ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์จริง
• เนื้อหาในคู่มือการใช้งานนี้อาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์หรือจาก
ซอฟท์แวร์ที่ได้มาจากผู้ให้บริการ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย
มิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดดูคู่มือการใช้งานเวอร์ชั่นล่าสุดที่
www.samsung.com
• คุณสมบัติที่ใช้งานได้และบริการเพิ่มเติมต่างๆ อาจแตกต่างกัน
ไปตามอุปกรณ์, ซอฟท์แวร์ หรือผู้ให้บริการ
• รูปแบบและการส่งคู่มือการใช้งานนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ
Google Android และจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติ
การของผู้ใช้
• แอพพลิเคชั่นและฟังก์ชั่นต่างๆ จะแตกต่างกันตามประเทศ,
ภูมิภาค หรือคุณลักษณะฮาร์ดแวร์ ซัมซุงไม่ขอรับผิดต่อการ
ดำเนินการใดๆ ซึ่งเกิดจากแอพพลิเคชั่นของบุคคลที่สาม
• ซัมซุงไม่ขอรับผิดต่อการดำเนินการใดๆ หรือการใช้งานร่วมกัน
ไม่ได้ซึ่งเกิดจากการแก้ไขของผู้ใช้หรือการตั้งค่ารีจิสตรี
ข้อควรระวัง—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้อุปกรณ์ของ
คุณหรืออุปกรณ์อื่นได้รับความเสียหาย
• คุณจะอัพเกรดซอฟท์แวร์อุปกรณ์มือถือของคุณได้โดยการเข้าสู่
www.samsung.com
• แหล่งที่มาเสียง, วอลเปเปอร์ และรูปภาพต่างๆ ที่ให้มาใน
อุปกรณ์เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะสำหรับใช้งานระหว่างซัมซุงและ
เจ้าของเครื่องเท่านั้น การแตกไฟล์และใช้วัสดุเหล่านี้เพื่อการค้า
หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ซัมซุง
ไม่ขอรับผิดต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใช้
• โปรดเก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
หมายเหตุ—คำแนะนำในการใช้งาน
หรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
►
อ้างถึง—หน้าที่มีข้อมูลเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น:
► หน้า 12 (หมายถึง “ดูที่หน้า 12”)
→
ตามด้วย—ลำดับของทางเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือก
เพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น ในโหมดปกติ
ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก การตั้งค่า →
เกี่ยวกับโทรศัพท์ (หมายถึง การตั้งค่า ตามด้วย
เกี่ยวกับโทรศัพท์)
ไอคอนเพื่อการแนะนำ
ก่อนเริ่มต้นใช้งาน โปรดทำความคุ้นเคยกับไอคอนที่จะปรากฏต่อ
ไปในคู่มือดังต่อไปนี้
คำเตือน—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้ตัวคุณเองหรือผู้
อื่นได้รับบาดเจ็บ
[
] วงเล็บใหญ่—ปุ่มอุปกรณ์ เช่น: [ ] (แสดงถึง
ปุ่มเปิด-ปิด/ล็อก)
วิธีใช้คู่มือเล่มนี้ 3
ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์ © 2011 Samsung Electronics
คู่มือการใช้งานนี้ได้รับการคุ้มครองภายในกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่าง
ประเทศ
ห้ามทำการทำซ้ำ, เผยแพร่, แปล หรือถ่ายทอดส่วนหนึ่งส่วนใด
หรือทั้งหมดของคู่มือการใช้งานนี้ไม่ว่าด้วยทางอ้อม,
ทางอิเล็คทรอนิคส์หรือทางกลไก รวมถึงการทำสำเนา, การบันทึก
หรือการจัดเก็บในที่เก็บข้อมูลต่างๆ และระบบเรียกคืนใดๆ โดยไม่
ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics
ก่อน
4
วิธีใช้คู่มือเล่มนี้
เครื่องหมายการค้า
• SAMSUNG
และโลโก้ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจด
ทะเบียนของ Samsung Electronics
• โลโก้ Android, Google Search™, Google Maps™,
Google Mail™, YouTube™, Android Market™, และ
Google Talk™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google, Inc.
• Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth
SIG, Inc. ทั่วโลก
•
และ
เป็นเครื่องหมายการค้าของ SRS
Labs, Inc. เทคโนโลยี CS Headphone และ WOW HD
รวมกันภายใต้การอนุญาตของ SRS Labs, Inc.
• Wi-Fi®,
โลโก้ Wi-Fi CERTIFIED, และโลโก้ Wi-Fi เป็นเครื่อง
หมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
• เครื่องหมายการค้าอื่นๆ และลิขสิทธิ์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของ
เจ้าของนั้นๆ
วิธีใช้คู่มือเล่มนี้ 5
สารบัญ
การประกอบชิ้นส่วน ........................................... 10
อุปกรณ์ในกล่อง ...................................................... 10
การติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ดและแบตเตอรี่ ......... 11
การชาร์จแบตเตอรี่ .................................................. 13
การใส่การ์ดความจำ ................................................ 15
การติดสายคล้องข้อมือ (เลือกได้) ............................. 17
การเริ่มต้นใช้งาน ............................................... 18
การเปิดและปิดอุปกรณ์ ............................................. 18
การเรียนรู้เพื่อใช้งานอุปกรณ์ของคุณ ........................ 19
การใช้หน้าจอสัมผัส ................................................. 22
6
สารบัญ
ล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัสและปุ่มต่างๆ .............
การเรียนรู้เพื่อใช้งานหน้าจอปกติ ..............................
การเข้าสู่แอพพลิเคชั่น .............................................
การกำหนดค่าอุปกรณ์ของคุณเอง .............................
การใส่ข้อความ ........................................................
การดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นจาก Android Market ....
การดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บ ......................................
การซิงโครไนซ์ข้อมูล ...............................................
23
24
26
28
32
39
40
40
การสื่อสาร ........................................................ 42
การโทร ................................................................... 42
ข้อความ .................................................................. 46
Gmail ..................................................................... 49
อีเมล์ ...................................................................... 51
การสนทนา ............................................................. 53
Social Hub ............................................................. 54
เอ็น​เตอร์เท​นเมนต์ ............................................. 55
กล้องถ่ายรูป ............................................................ 55
แกลเลอรี่ ................................................................ 63
เพลง ....................................................................... 65
วิทยุ FM .................................................................. 69
ข้อมูลส่วนตัว ..................................................... 72
รายชื่อ .................................................................... 72
ปฏิทิน ..................................................................... 76
สมุดบันทึก .............................................................. 77
เครื่องบันทึกเสียง .................................................... 78
เว็บ ................................................................... 80
อินเตอร์เน็ต ............................................................. 80
Maps ...................................................................... 83
การค้นหาโดย Google ............................................. 88
YouTube ................................................................ 88
ข่าวสารและพยากรณ์อากาศ ..................................... 90
Samsung Apps ...................................................... 90
Market .................................................................... 91
การเชื่อมต่อ ...................................................... 92
บลูทูธ ..................................................................... 92
สารบัญ 7
Wi-Fi ...................................................................... 94
AllShare ................................................................. 96
การแชร์เครือข่ายมือถือ ............................................ 98
การเชื่อมต่อ PC ...................................................... 99
การเชื่อมต่อ VPN .................................................. 101
เครื่องมือ ......................................................... 103
นาฬิกา .................................................................. 103
เครื่องคิดเลข ......................................................... 104
ดาวน์โหลด ............................................................ 104
ไฟล์ส่วนตัว ........................................................... 104
บริการเสริมพร้อมใช้ใน SIM การ์ด ......................... 105
การจัดการงาน ...................................................... 105
8
สารบัญ
ThinkFree Office ................................................. 106
Voice Search ....................................................... 108
การตั้งค่า ........................................................ 109
การเข้าถึงเมนูการตั้งค่า ......................................... 109
การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย ............................. 109
การตั้งค่าโทร ......................................................... 110
การตั้งค่าเสียง ....................................................... 112
การตั้งค่าจอภาพ ................................................... 112
ตำแหน่งและระบบป้องกัน ...................................... 113
แอพพลิเคชั่น ......................................................... 114
แอคเคาท์และการซิงค์ ............................................ 115
รายการส่วนตัว ...................................................... 116
SD การ์ดและพื้นที่จัดเก็บของโทรศัพท์ ................... 116
ข้อมูลพื้นที่และตัวอักษร ......................................... 116
อินพุตและเอาต์พุตเสียง ......................................... 119
การเข้าใช้งาน ........................................................ 120
วันที่และเวลา ......................................................... 120
เกี่ยวกับโทรศัพท์ ................................................... 120
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น .................................. 121
ข้อควรระวังเพื่อความ​ปลอดภัย ......................... 127
สารบัญ 9
การประกอบชิ้นส่วน
อุปกรณ์ในกล่อง
โปรดตรวจสอบว่าในกล่องมีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ
• อุปกรณ์มือถือ
• แบตเตอรี่
• อะแดปเตอร์แบบพกพา (ชาร์จเจอร์)
• คู่มือการเริ่มต้นใช้งาน แบบด่วน
ให้ใช้ซอฟท์แวร์ที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น
ซอฟท์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์หรือผิดกฎหมายอาจทำให้อุปกรณ์
เสียหายหรือทำงานผิดปกติ และไม่อยู่ในการรับประกันของ
ผู้ผลิต
10 การประกอบชิ้นส่วน
• อุปกรณ์ที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์อาจแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับซอฟท์แวร์และอุปกรณ์เสริมที่มีจำหน่ายใน
ภูมิภาคของคุณ หรือที่ผู้ให้บริการของคุณจัดจำหน่าย
• คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมได้จากตัวแทนจำหน่าย
ซัมซุงใกล้บ้าน
• อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์จะทำงานได้ดีที่สุดกับ
อุปกรณ์ของคุณ
• อุปกรณ์เสริมบางอย่างที่ไม่ได้ให้มาพร้อมกับเครื่องอาจ
ไม่สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ของคุณได้
การติดตั้ง SIM หรือ USIM
การ์ดและแบตเตอรี่
หลังจากสมัครใช้บริการโทรศัพท์มือถือแล้ว คุณจะได้รับ SIM การ์ด
(Subscriber Identity Module: SIM) พร้อมด้วยรายละเอียดการ
สมัครใช้บริการ ซึ่งได้แก่ รหัสประจำตัวส่วนบุคคล (Personal
Identification Number: PIN) และบริการเสริมต่างๆ เมื่อต้องการ
ใช้บริการ UMTS คุณสามารถซื้อ USIM (Universal Subscriber
Identity Module) การ์ด
การใส่ SIM หรือ USIM การ์ดและแบตเตอรี่
1 ถ้าอุปกรณ์เปิดอยู่ ให้กด [ ] ค้างไว้ แล้วเลือก ปิดเครื่อง →
ตกลง เพื่อปิดเครื่อง
ถอดฝาครอบด้
านหลังออก
2
ระวังเล็บของคุณขณะถอดฝาครอบด้านหลังออก
การประกอบชิ้นส่วน 11
3 ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด
• ใส่ SIM
หรือ USIM การ์ดเข้าไปในอุปกรณ์โดยคว่ำด้าน
ที่มีโลหะสีทองลง
• หากไม่ได้ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด คุณจะใช้ได้เฉพาะ
บริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายและเมนูบางเมนูของอุปกรณ์
12 การประกอบชิ้นส่วน
4 ใส่แบตเตอรี่
5 ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม
การชาร์จแบตเตอรี่
ในการใช้อุปกรณ์เป็นครั้งแรก คุณจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อน
คุณสามารถชาร์จอุปกรณ์ได้โดยใช้อะแดปเตอร์แบบพกพาที่ให้มา
หรือต่ออุปกรณ์กับ PC โดยใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC
ใช้เฉพาะชาร์จเจอร์และสายเชื่อมต่อที่ผ่านการรับรองจาก
ซัมซุงเท่านั้น ชาร์จเจอร์หรือสายเชื่อมต่อที่ไม่ได้รับอนุญาต
จะทำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือทำให้โทรศัพท์เสียหายได้
เมื่อพลังงานแบตเตอรี่อ่อน โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือนพร้อม
กับข้อความแจ้งแบตเตอรี่อ่อนให้ทราบ นอกจากนี้ ไอคอน
แบตเตอรี่ จะว่างเปล่าและเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วย หาก
กำลังไฟแบตเตอรี่อ่อนเกินกว่าอุปกรณ์จะทำงานได้
อุปกรณ์จะดับไปเองโดยอัตโนมัติ ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีก
ครั้งเพื่อให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ต่อได้
›› การชาร์จด้วยอะแดปเตอร์แบบพกพา
1 เปิดฝาครอบช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชั่นที่ด้านบนของ
อุปกรณ์
2 เสียบปลั๊กด้านปลายเล็กของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้าไปที่
ช่องดังกล่าว
การเสียบอะแดปเตอร์แบบพกพาไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิด
ความเสียหายอย่างรุนแรงกับโทรศัพท์ได้ ความเสียหายใดๆ
ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดวิธีจะไม่อยู่ในการรับประกัน
การประกอบชิ้นส่วน 13
3 เสียบปลั๊กด้านปลายใหญ่ของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้ากับ
เต้าเสียบปลั๊กไฟ
• คุณสามารถใช้อุปกรณ์ ในขณะชาร์จได้ แต่จะทำให้ใช้เวลา
นานกว่าในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
• ขณะชาร์จแบตเตอรี่อุปกรณ์ หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำงาน
เนื่องจากพลังงานไฟฟ้าไม่เสถียร หากเกิดเหตุการณ์
เช่นนี้ ให้ถอดสายเชื่อมต่ออะแดปเตอร์แบบพกพาออก
จากอุปกรณ์
• ในขณะชาร์จ อุปกรณ์จะร้อนขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่
มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของอุปกรณ์แต่
อย่างใด
• หากอุปกรณ์ของคุณไม่ชาร์จตามปกติ ให้นำอุปกรณ์และ
ชาร์จเจอร์ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง
14 การประกอบชิ้นส่วน
4 เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนมีกำลังไฟเต็มแล้ว (ไอคอนแบตเตอรี่จะ
หยุดเคลื่อนไหว) ให้ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจาก
อุปกรณ์ แล้วถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟ
ห้ามถอดแบตเตอรี่ออกก่อนจะถอดอะแดปเตอร์แบบพกพา
เพราะอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้
ถ้าต้องการประหยัดพลังงาน ให้ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพา
ออกเมื่อไม่ใช้งาน อะแดปเตอร์แบบพกพาไม่มีสวิตช์เปิดปิด
ดังนั้น คุณจึงต้องถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากเต้า
เสียบปลั๊กไฟเพื่อให้หยุดการจ่ายไฟ แต่ควรวางอะแดปเตอร์
แบบพกพานี้ไว้ใกล้ๆ กับเต้าเสียบปลั๊กไฟสำหรับการใช้งาน
›› การชาร์จด้วยสายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC
ก่อนชาร์จ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดเครื่อง PC อยู่
1 เปิดฝาครอบช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชั่นที่ด้านบนของ
อุปกรณ์
2 เสียบปลายด้านหนึ่ง (ไมโคร USB) ของสายเชื่อมต่อข้อมูลกับ
PC เข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชั่น
3 เสียบปลายอีกด้านหนึ่งของสายเชื่อมต่อข้อมูล เข้ากับพอร์ต
USB ของเครื่อง PC
อาจใช้เวลาสักครู่หนึ่งก่อนจะเริ่มต้นชาร์จ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของสายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ที่คุณใช้
4 เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนมีกำลังไฟเต็มแล้ว (ไอคอนแบตเตอรี่จะ
หยุดเคลื่อนไหว) ให้ถอดสายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ออกจาก
อุปกรณ์ แล้วถอดออกจาก PC
การใส่การ์ดความจำ
คุณต้องใส่การ์ดความจำหากต้องการจัดเก็บไฟล์มัลติมีเดียเพิ่มเติม
อุปกรณ์ของคุณจะยอมรับการ์ดความจำชนิด microSD™ หรือ
microSDHC™ ที่มีความจำสูงถึง 32 กิกะไบต์ (ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต
และประเภทของการ์ดความจำ)
ซัมซุงได้นำมาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองมา
ใช้กับการ์ดความจำ แต่การ์ดบางยี่ห้ออาจใช้งานกับอุปกรณ์
ของคุณได้ไม่เต็มที่ การใช้การ์ดความจำที่ใช้ด้วยกันไม่ได้
อาจทำให้อุปกรณ์หรือการ์ดความจำเสียหาย และทำให้
ข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดเสียหาย
• อุปกรณ์ของคุณรองรับเฉพาะโครงสร้างไฟล์ FAT
สำหรับการ์ดความจำเท่านั้น หากคุณใส่การ์ดที่ฟอร์แมต
โดยใช้โครงสร้างไฟล์แบบอื่น อุปกรณ์จะขอให้ฟอร์แมต
ข้อมูลในการ์ดความจำใหม่
• การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การ์ดความจำมีอายุ
การใช้งานสั้นลง
• เมื่อใส่การ์ดความจำในอุปกรณ์ ไดเร็กทอรี่ไฟล์ของการ์ด
ความจำจะปรากฏขึ้นในโฟล์เดอร์ของ SD การ์ด
การประกอบชิ้นส่วน 15
1 เปิดฝาปิดช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำทางด้านข้างของตัว
เครื่อง
2 ใส่การ์ดความจำเข้ากับเครื่องโดยคว่ำด้านที่มีโลหะสีทองลง
3 ดันการ์ดความจำเข้าไปในช่องเสียบจนกระทั่งการ์ดล็อกเข้า
ตำแหน่งที่เหมาะสม
4 ปิดฝาปิดช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ
16 การประกอบชิ้นส่วน
›› การถอดการ์ดความจำ
ก่อนถอดการ์ดความจำ ให้หยุดใช้งานการ์ดความจำก่อนเพื่อให้ถอด
การ์ดได้อย่างปลอดภัย
1 ในโหมดปกติ ให้เลือก → การตั้งค่า → SD การ์ดและ
พื้นที่จัดเก็บของโทรศัพท์ → ถอด SD การ์ด → ตกลง
2 เปิดฝาปิดช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำทางด้านข้างของตัว
เครื่อง
3 ดันเบาๆ จนกระทั่งการ์ดความจำหลุดออกจากอุปกรณ์
4 ดึงการ์ดความจำออกจากช่อง
5 ปิดฝาปิดช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ
ไม่ควรถอดการ์ดความจำในขณะที่อุปกรณ์กำลังถ่ายโอนหรือ
เข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง เนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่อาจ
สูญหายหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการ์ดหรืออุปกรณ์
›› การฟอร์แมตการ์ดความจำ
การฟอร์แมตการ์ดความจำบน PC อาจทำให้การ์ดใช้งานกับ
อุปกรณ์ของคุณไม่ได้ ให้ฟอร์แมตการ์ดความจำบนอุปกรณ์ของ
คุณเท่านั้น
ในโหมดปกติ เลือก → การตั้งค่า → SD การ์ดและพื้นที่จัด
เก็บของโทรศัพท์ → ถอด SD การ์ด → ตกลง → ฟอร์แมต SD
การ์ด → ฟอร์แมต SD การ์ด → ลบทั้งหมด
ก่อนที่จะฟอร์แมตการ์ดความจำ อย่าลืมทำสำเนาเพื่อสำรอง
ข้อมูลสำคัญๆ ทั้งหมดที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ การรับ
ประกันโดยบริษัทผู้ผลิตจะไม่ครอบคลุมกรณีที่ข้อมูลสูญหาย
จากการใช้งานของผู้ใช้
การติดสายคล้องข้อมือ (เลือกได้)
1 ถอดฝาครอบด้านหลังออก
2 เลื่อนสายคล้องข้อมือผ่านช่องและเกี่ยวเข้ากับส่วนยื่นขนาด
เล็ก
3 ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม
การประกอบชิ้นส่วน 17
การเริ่มต้นใช้งาน
การเปิดและปิดอุปกรณ์
เมื่อต้องการเปิดอุปกรณ์
1 กด [ ] ค้างไว้
2 ถ้าคุณเปิดอุปกรณ์เป็นครั้งแรก ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
เพื่อตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ
18 การเริ่มต้นใช้งาน
เมื่อต้องการปิดอุปกรณ์ของคุณ ให้กด [ ] ค้างไว้แล้วเลือก
ปิดเครื่อง → ตกลง
• ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำทั้งหมดจากเจ้าหน้าที่
เมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ เช่น บน
เครื่องบินและในโรงพยาบาล
• หากต้องการใช้บริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายเท่านั้น
ให้เปลี่ยนเป็นโหมดบนเครื่องบิน กด [ ] ค้างไว้
แล้วเลือก โหมดการบิน
การเรียนรู้เพื่อใช้งานอุปกรณ์ของคุณ
›› ส่วนประกอบต่างๆ ของอุปกรณ์
ลำโพง
ปุ่มระดับเสียง
ปุ่มหน้าหลัก
ปุ่มเมนูู
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์
หน้าจอสัมผัส
ปุ่มกลับ
ตัวเสียบที่ใช้งานได้
หลายฟังก์ชั่น
เลนส์กล้องถ่ายรูป
ปุ่มเปิด-ปิด/ล็อก
ช่องเสียบการ์ดความจำ
ช่องเสียบหูฟัง
ลำโพงขยายเสียง
ไฟแฟลช
ฝาครอบด้านหลัง
สายอากาศที่ติดตั้งอยู่
ภายในโทรศัพท์
ไมโครโฟน
การเริ่มต้นใช้งาน 19
›› ปุ่มต่างๆ
ปุ่ม
ฟังก์ชั่น
ดเครื่อง (กดปุ่มค้างไว้),
เปิดปิดเครื่อง/ เปิ
เข้
า
ไปที่เมนูด่วน (กดปุ่มค้างไว้),
ล็อคหน้าจอ ล็อกหน้
าจอสัมผัส
เปิ
ด
รายการทางเลื
อกที่ใช้งานได้ใน
เมนูู
หน้าจอปัจจุบัน
กลับไปยังหน้าจอปกติ
หน้าหลัก
และเปิดรายการแอพพลิเคชั่นล่าสุด
(กดปุ่มค้างไว้)
กลับ
กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า
ระดับเสียง
20 การเริ่มต้นใช้งาน
ปรับระดับเสียงของอุปกรณ์
›› ไอ​คอน​ตัว​บ่ง​ชี้
ไอคอนที่แสดงบนหน้าจออาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ
ภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
สัญลักษณ์ คำจำกัดความ
ไม่มีสัญญาณ
ความแรงของสัญญาณ
เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS
เชื่อมต่อกับเครือข่าย UMTS
เปิด WLAN ที่พร้อมใช้งาน
เชื่อมต่อ WLAN แล้ว
เปิดใช้งานบลูทูธ
เชื่อมต่อชุดหูฟังบลูทูธ
สัญลักษณ์ คำจำกัดความ
เปิดใช้งาน GPS
กำลังใช้สาย
พักสายสนทนา
เปิดใช้งานลำโพงโทรศัพท์
เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
การซิงโครไนซ์กับเว็บ
กำลังอัพโหลดข้อมูล
กำลังดาวน์โหลดข้อมูล
เปิดใช้งานการโอนสาย
เชื่อมต่อกับ PC
เปิดใช้งานการผูกล่าม USB
สัญลักษณ์ คำจำกัดความ
เปิดใช้งานฮอตสปอต WLAN
ไม่มี SIM หรือ USIM การ์ด
ข้อความใหม่หรือข้อความมัลติมีเดีย
ข้อความอีเมล์ใหม่
ข้อความเสียงใหม่
ตั้งเวลาเตือนไว้
การแจ้งเตือนเหตุการณ์
โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)
เปิดใช้งานโหมดปิดเสียง
เปิดใช้งานโหมดการบิน
เปิดใช้งานโหมดระบบสั่น
การเริ่มต้นใช้งาน 21
สัญลักษณ์ คำจำกัดความ
กำลังเล่นเพลง
หยุดเล่นเพลงชั่วคราว
เปิดวิทยุ FM ในพื้นหลัง
เกิดข้อผิดพลาดหรือควรใช้งานด้วยความระมัด
ระวัง
แสดงระดับแบตเตอรี่
10:00
เวลาปัจจุบัน
การใช้หน้าจอสัมผัส
หน้าจอสัมผัสของอุปกรณ์จะทำให้คุณเลือกรายการต่างๆ หรือใช้
ฟังก์ชั่นได้อย่างง่ายดาย ศึกษาการทำงานพื้นฐานเพื่อใช้หน้าจอ
สัมผัส
22 การเริ่มต้นใช้งาน
• เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนบนหน้าจอสัมผัส
ห้ามใช้เครื่องมือปลายแหลม
• ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสสัมผัสกับอุปกรณ์ ไฟฟ้าอื่นๆ ไฟฟ้า
สถิตอาจทำให้หน้าจอสัมผัสทำงานผิดปกติได้
หน้าจอสัมผัสอาจทำ
งานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน้ำ
• ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสสัมผัสถูกน้ำ
• หากต้องการใช้หน้าจอสัมผัสอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
ให้ดึงฟิล์มป้องกันหน้าจอออกก่อนใช้อุปกรณ์
• หน้าจอสัมผัสจะมีชั้นที่ช่วยจับกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ
ที่ปล่อย
ออกจากตัวมนุษย์ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุด
ให้สัมผัสหน้าจอสัมผัสด้วยปลายนิ้ว หน้าจอสัมผัสจะไม่
ตอบสนองต่อการสัมผัสด้วยเครื่องมือปลายแหลม เช่น
สไตลัสหรือปากกา
ควบคุมหน้าจอสัมผัสของคุณโดยดำเนินการต่อไปนี้
• สัมผัส: ใช้นิ้วสัมผัสครั้งเดียวเพื่อเลือกหรือเปิดเมนู ทางเลือก
หรือแอ​พพลิ​เค​ชั่น
• สัมผัสและกดค้างไว้: สัมผัสรายการแล้วกดค้างไว้นานกว่า
2 วินาทีเพื่อเปิดรายการตัวเลือกแบบป๊อบอัพ
• ลาก: ใช้นิ้วสัมผัสและลากขึ้น ลง ซ้าย หรือขวาเพื่อเลื่อนไปยัง
รายการต่างๆ
• ลากแล้วปล่อย: ใช้นิ้วสัมผัสและกดค้างไว้บนรายการที่ต้องการ
แล้วเลื่อนนิ้วเพื่อเลื่อนดูรายการ
• สัมผัสสองครั้ง: ใช้นิ้วสัมผัสสองครั้งอย่างรวดเร็วเพื่อซูมเข้าหรือ
ออกขณะที่ดูรูปถ่ายหรือเว็บเพจ
• อุปกรณ์ของคุณจะปิดหน้าจอสัมผัสเมื่อคุณไม่ใช้เครื่องใน
ระยะเวลาที่กำหนด เมื่อต้องการปิดหน้าจอ ให้กด
[ ] หรือปุ่ม หน้าจอหลัก
• คุณสามารถปรับเวลาไฟแสดงหน้าจอได้ ในโหมดปกติ
ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก การตั้งค่า →
การตั้งค่าจอภาพ → หมดเวลาหน้าจอ
ล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัสและปุ่ม
ต่างๆ
คุณสามารถล็อกหน้าจอสัมผัสและปุ่มต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้
อุปกรณ์ทำงานนอกเหนือจากที่ต้องการ
หากต้องการล็อก ให้กด [ ] เมื่อต้องการปลดล็อก ให้เปิดหน้าจอ
แล้วลาก ไปทางขวาจนถึงจุด
การเริ่มต้นใช้งาน 23
การเรียนรู้เพื่อใช้งานหน้าจอปกติ
เมื่ออุปกรณ์อยู่ในโหมดปกติ คุณจะเห็นหน้าจอปกติ จากหน้าจอ
ปกติ คุณสามารถดูสถานะของอุปกรณ์และแอพพลิเคชั่นที่ใช้งาน
จอภาพปกติมีหลายแผงสัมผัส เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อไปยัง
แผงของหน้าจอปกติ
›› การเพิ่มรายการไปยังหน้าจอปกติ
คุณสามารถกำหนดค่าหน้าจอปกติเองได้โดยการเพิ่มทางลัดไปยัง
แอพพลิเคชั่นหรือรายการในแอพพลิเคชั่น Widget หรือแฟ้ม เมื่อ
ต้องการเพิ่มรายการไปยังหน้าจอปกติ
1 กด [ ] → เพิ่ม หรือสัมผัสแล้วกดพื้นที่ว่างบนหน้าจอปกติ
ค้างไว้
24 การเริ่มต้นใช้งาน
2 เลือกหมวดหมู่รายการ → รายการ
• Widgets: เพิ่ม Widget Widget เป็นแอพพลิเคชั่นขนาดเล็ก
ที่มีฟังก์ชั่นและข้อมูลที่ใช้งานสะดวกบนหน้าจอปกติของคุณ
• ทางลัด: เพิ่มทางลัดไปยังรายการต่างๆ เช่น แอพพลิเคชั่น
บุ๊คมาร์ค และรายชื่อ
• แฟ้ม: สร้างแฟ้มใหม่หรือเพิ่มแฟ้มสำหรับรายชื่อของคุณ
• วอลเปเปอร์: กำหนดรูปภาพพื้นหลัง
›› ย้ายรายการบนหน้าจอปกติ
1 สัมผัสและกดรายการที่จะย้ายค้างไว้จนกระทั่งรายการเปลี่ยน
เป็นสีเทา
2 ลากรายการไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ
›› ลบรายการออกจากหน้าจอปกติ
1 สัมผัสและกดรายการค้างไว้เพื่อลบ
ถังขยะจะปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของหน้าจอปกติ
2 ลากรายการไปยังถังขยะ
3 เมื่อรายการเปลี่ยนเป็นสีแดง ให้ปล่อยรายการนั้น
›› การใช้แผงทางลัด
ในโหมดปกติหรือขณะใช้งานแอพพลิเคชั่น ให้สัมผัสพื้นที่ไอคอนตัว
บ่งชี้แล้วลากลงเพื่อเปิดแผงสัมผัสทางลัด คุณสามารถเปิดหรือปิด
ใช้งานคุณสมบัติการเชื่อต่อไร้สายและเข้าดูรายการแจ้งเตือนต่างๆ
เช่น ข้อความ, การโทร, เหตุการณ์ หรือสถานะการดำเนินการได้
เมื่อต้องการซ่อนรายการ ให้ลากด้านล่างของรายการขึ้น
จากแผงสัมผัสทางลัด คุณสามารถใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้
• Wi-Fi: เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติการเชื่อมต่อ WLAN
► หน้า 95
• บลูทูธ:
เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติการเชื่อมต่อไร้สายของ
บลูทูธ ► หน้า 93
• GPS: เปิดหรือปิดรูปแบบการใช้งาน GPS
• เสียง/ระบบสั่น: เปิดหรือปิดใช้งานโหมดปิดเสียง
• หมุนอ​ ัตโนมัต:ิ เปิดหรือปิดใช้งานการหมุนอัตโนมัติ
ทางเลือกที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ
โทรศัพท์มือถือหรือภูมิภาคของคุณ
›› การเพิ่มหรือลบแผงสัมผัสในหน้าจอปกติ
คุณสามารถเพิ่มหรือลบแผงสัมผัสของหน้าจอปกติเพื่อจัดการ
Widget ตามความต้องการและความจำเป็นของคุณ
1 ในโหมดปกติ ให้กด [ ] → แก้ไข
คุณยังสามารถวางนิ้วสองนิ้วบนหน้าจอ แล้วบีบเพื่อเปลี่ยน
ไปโหมดแก้ไข
การเริ่มต้นใช้งาน 25
2 เพิ่มหรือลบแผงสัมผัสโดยใช้คุณสมบัติดังต่อไปนี้
• หากต้องการลบแผงสัมผัส ให้สัมผัสภาพย่อของแผงสัมผัส
ค้างไว้ แล้วลากไปยังถังขยะที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอ
• หากต้องการเพิ่มแผงสัมผัสใหม่ ให้เลือก
• หากต้องการเปลี่ยนลำดับแผงสัมผัส ให้สัมผัสภาพย่อค้างไว้
แล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
3 เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด [ ]
การเข้าสู่แอพพลิเคชั่น
เมื่อต้องการเข้าสู่แอพพลิเคชั่นในอุปกรณ์ของคุณ
1 ในโหมดปกติ ให้เลือก เพื่อเข้าถึงรายการแอพพลิเคชั่น
2 เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อไปยังหน้าจอแอพพลิเคชั่นอื่นๆ
26 การเริ่มต้นใช้งาน
3 เลือกแอพพลิเคชั่น
• เมื่อคุณใช้งานแอพพลิเคชั่นต่างๆ ของ Google
คุณต้องมีแอคเคาท์ Google หากคุณไม่มีแอคเคาท์
Google ให้สมัครรับแอคเคาท์ Google
• คุณสามารถเพิ่มทางลัดไปยังแอพพลิเคชั่นโดยการแตะ
ไอคอนแอพพลิเคชั่นค้างไว้จากรายการแอพพลิเคชั่น
คุณสามารถย้ายไอคอนไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการใน
หน้าจอปกติได้
4 กด [ ] เพื่อกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า กดปุ่มหน้าจอหลักเพื่อ
กลับสู่หน้าจอปกติ
อุปกรณ์ของคุณมีเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวที่จะตรวจจับ
ทิศทางของอุปกรณ์ได้ หากคุณหมุนอุปกรณ์ขณะใช้งานคุณ
สมบัติบางคุณสมบัติ อินเทอร์เฟซจะเปลี่ยนเป็นแนวนอน
โดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการตั้งค่าอินเทอร์เฟซเพื่อคงทิศทาง
เมื่อคุณหมุนอุปกรณ์ ให้เลือก การตั้งค่า →
การตั้งค่าจอภาพ → หมุน​หน้า​จอ​อัตโนมัติ
›› การจัดการแอพพลิเคชั่น
คุณสามารถจัดการแอพพลิเคชั่นในรายการแอพพลิเคชั่นใหม่ได้โดย
การเปลี่ยนลำดับหรือจัดกลุ่มแอพพลิเคชั่นไว้ในหมวดหมู่ เพื่อให้
เหมาะกับความต้องการและความจำเป็นของคุณ
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้กด [ ] → แก้ไข
2 สัมผัสและกดแอพพลิเคชั่นค้างไว้
3 ลากไอคอนแอพพลิเคชั่นไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ
คุณสามารถย้ายไอคอนแอพพลิเคชั่นไปยังหน้าจอเมนูหลัก
อื่นได้
4 กด [ ] → บันทึก
วิธีการเปลี่ยนลำดับหน้าจอเมนูหลัก
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้วางนิ้วทั้งสองของคุณบนหน้าจอ
แล้วบีบ
2 สัมผัสภาพย่อรูปหน้าจอ แล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
›› การเข้าสู่แอพพลิเคชั่นที่ใช้งานล่าสุด
1 กดปุ่มโฮมค้างไว้เพื่อเปิดรายการแอพพลิเคชั่นที่คุณเข้าใช้งาน
ล่าสุด
2 เลือกแอพพลิเคชั่นเพื่อเข้าใช้งาน
การเริ่มต้นใช้งาน 27
›› การใช้ตัวจัดการงาน
อุปกรณ์ของคุณเป็นอุปกรณ์ที่สามารถทำงานหลายงานได้
ซึ่งสามารถเปิดแอพพลิเคชั่นได้มากกว่าหนึ่งแอพพลิเคชั่นในเวลา
เดียวกัน อย่างไรก็ดี การทำงานหลายงานอาจเป็นการวางสาย,
เครื่องค้าง, เกิดปัญหากับการ์ดความจำ หรือใช้พลังงานแบตเตอรี่
เพิ่ม เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ ให้จบการทำงานของ
โปรแกรมที่ไม่จำเป็นได้โดยใช้ตัวจัดการงาน
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่นและเลือก
การ​จัดการ​งาน → แอ​พพลิ​เค​ชั่น​ทที่​ ำ​งาน
รายการแอพพลิเคชั่นทั้งหมดที่กำลังทำงานอยู่ในอุปกรณ์ของ
คุณจะปรากฏขึ้น
2 เมื่อต้องการปิดแอพพลิเคชั่น ให้เลือก ปิด
เมื่อต้องการปิดแอพพลิเคชั่นที่ทำงานอยู่ทั้งหมด ให้เลือก
ปิดทั้งหมด
28 การเริ่มต้นใช้งาน
การกำหนดค่าอุปกรณ์ของคุณเอง
คุณสามารถกำหนดค่าต่างๆ ในอุปกรณ์ได้เพื่อให้ตรงกับความต้อง
การของคุณมากขึ้นดังนี้
›› การตั้งเวลาและวันที่ปัจจุบัน
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
การตั้งค่า → วันที่และเวลา
ตั
2 ้งค่าเวลาและวันที่และเปลี่ยนตัวเลือกอื่นๆ
›› การเปิดหรือปิดเสียงการสัมผัส
ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก การตั้งค่า →
การตั้งค่าเสียง → การเลือกแบบมีเสียง
›› การปรับระดับเสียงเรียกเข้า
กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียงเรียกเข้า
›› การสลับเป็นโหมดปิดเสียง
เมื่อต้องการปิดหรือเปิดเสียงอุปกรณ์ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดัง
ต่อไปนี้
→
• ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
ปุ่มกด สัมผัสและกด ค้างไว้
• เปิดแผงสัมผัสทางลัดจากด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วเลือก เสียง
• กด [ ] ค้างไว้ และเลือก โหมดปิดเสียง
คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ให้แจ้งเตือนเหตุการณ์ต่างๆ
ในโหมดปิดเสียงได้ ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการ
แอพพลิเคชั่น แล้วเลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าเสียง
→ สั่น → ทุกครั้ง หรือ เฉพาะในโหมดปิดเสียงเท่านั้น
เมื่อคุณเปลี่ยนเป็นโหมดปิดเสียง จะปรากฏขึ้นแทนที่
›› การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
การตั้งค่า → การตั้งค่าเสียง → เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์
เลื
2 อกเสียงเรียกเข้าจากรายการ แล้วเลือก ตกลง
›› การเปิดใช้งานภาพเคลื่อนไหวสำหรับการสลับ
หน้าต่าง
ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก การตั้งค่า
→ การตั้งค่าจอภาพ → ภาพเคลื่อนไหว → ภาพ​เคลื่อน​ไหว​บาง​
รายการ หรือ ภาพเคลื่อนไหว
›› การเลือกวอลเปเปอร์สำหรับหน้าจอปกติ
1 ในโหมดปกติ ให้กด [ ] → วอลเปเปอร์ → ทางเลือก
2 เลือกรูปภาพ
การเริ่มต้นใช้งาน 29
3 เลือก บันทึก หรือ ตั้ง​ว​อลเป​เปอร์
ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อการใช้งานรูปภาพหรือวอลเปเปอร์
พื้นฐานที่มาพร้อมอุปกรณ์
›› การปรับความสว่างของหน้าจอ
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
การตั้งค่า → การตั้งค่าจอภาพ → ความสว่าง
2 ลากแถบเลื่อน เพื่อปรับระดับความสว่าง
3 เลือก ตกลง
ระดับความสว่างของหน้าจอจะมีผลต่อความเร็วของการใช้
พลังงานแบตเตอรี่ของอุปกรณ์
30 การเริ่มต้นใช้งาน
›› การตั้งค่าการล็อกหน้าจอ
คุณสามารถล็อกหน้าจอสัมผัสได้ด้วยลายเขียนการปลดล็อกหรือ
รหัสผ่านเพื่อป้องกันการเข้าใช้งานอุปกรณ์ของบุคคลที่ไม่ได้รับ
อนุญาต
• เมื่อคุณตั้งค่าการล็อกหน้าจอ อุปกรณ์ของคุณต้องใช้
รหัสปลดล็อกทุกครั้งที่เปิดเครื่องหรือปลดล็อกหน้าจอ
สัมผัส
• ถ้าคุณลืมรหัส PIN หรือรหัสผ่าน ให้นำอุปกรณ์ ไปที่ศูนย์
บริการซัมซุงเพื่อตั้งค่าใหม่
• ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อการสูญหายของรหัสป้องกัน
หรือข้อมูลส่วนตัว หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจาก
ซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
การตั้งค่าลายเขียนการปลดล็อก
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
การตั้งค่า → ตำแหน่งและระบบป้องกัน → ตั้งค่าการล็อก
หน้าจอ → รูปแบบ
2 ดูคำแนะนำและลายเขียนตัวอย่างได้จากบนหน้าจอ แล้วเลือก
ถัดไป (ถ้าจำเป็น)
3 วาดลายเขียนโดยการลากนิ้วเพื่อวาดจุดอย่างน้อย 4 จุดต่อกัน
4 เลือก ดำเนินการ
5 วาดลายเขียนอีกครั้งเพื่อยืนยัน
6 เลือก ยืนยัน
การตั้งรหัส PIN ปลดล็อก
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น และเลือก
การตั้งค่า → ตำแหน่งและระบบป้องกัน → ตั้งค่าการล็อก
หน้าจอ → PIN
2 ใส่ PIN (ตัวเลข) ใหม่ แล้วเลือก ดำเนินการ
3 ใส่ PIN อีกครั้ง แล้วเลือก ตกลง
การตั้งรหัสผ่านปลดล็อก
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
การตั้งค่า → ตำแหน่งและระบบป้องกัน → ตั้งค่าการล็อก
หน้าจอ → รหัสผ่าน
2 ใส่รหัสผ่านใหม่ (ตัวอักษรและตัวเลข) แล้วเลือก ดำเนินการ
3 ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง แล้วเลือก ตกลง
การเริ่มต้นใช้งาน 31
›› การล็อก SIM หรือ USIM การ์ดของคุณ
คุณสามารถล็อกอุปกรณ์โดยการเปิดใช้รหัส PIN ที่ให้มากับ SIM
หรือ USIM การ์ดของคุณ
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
การตั้งค่า → ตำแหน่งและระบบป้องกัน → ตั้งค่าการล็อก
SIM การ์ด → ล็อก SIM การ์ด
2 ใส่ PIN ของคุณ แล้วเลือก ตกลง
เมื่อเปิดใช้งานการล็อกรหัส PIN แล้ว คุณจะต้องใส่รหัส PIN
ในแต่ละครั้งที่เปิดอุปกรณ์
• ถ้าคุณใส่รหัส PIN ไม่ถูกต้องหลายครั้ง SIM หรือ USIM
การ์ดของคุณจะถูกห้ามใช้ คุณต้องใส่ปุ่มปลดล็อกรหัส
PIN (PUK) เพื่อปลดล็อก SIM หรือ USIM การ์ด
• ถ้าคุณบล็อก SIM หรือ USIM การ์ดโดยการใส่รหัส PUK
ที่ไม่ถูกต้อง ให้นำการ์ดไปปลดล็อกกับผู้ให้บริการของคุณ
32 การเริ่มต้นใช้งาน
การใส่ข้อความ
คุณสามารถใส่ข้อความโดยการเลือกตัวอักษรบนปุ่มกดเวอร์ชวล
หรือโดยการเขียนด้วยมือบนหน้าจอ
คุณไม่สามารถใส่ข้อความในบางภาษา
เมื่อต้องการใส่ข้อความ คุณควรเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียนเป็น
ภาษาใดภาษาหนึ่งที่รองรับ ► หน้า 116
›› การเปลี่ยนชนิดแป้นพิมพ์
คุณสามารถเปลี่ยนชนิดของแป้นพิมพ์ได้ สัมผัสและกดฟิลด์ใส่
ข้อความค้างไว้ และเลือก ทางเลือกการเขียน → วิธีเขียนข้อความ
(Swype, ปุ่มกดของ Samsung หรือ DioPen Chinese IME)
›› การเขียนข้อความด้วยแป้นพิมพ์ Swype
1 เลือกตัวอักษรแรกของคำแล้วลากนิ้วไปยังตัวอักษรที่สองโดย
ไม่ปล่อยนิ้วจากหน้าจอ
2 ทำต่อไปเรื่อยๆ จนสะกดคำเสร็จ
5 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-4 จนจบข้อความ
สัมผัสแต่ละปุ่มค้างไว้เพื่อป้อนตัวอักษรเพิ่มเติม
นอกจากนั้น คุณยังสามารถใช้ปุ่มต่อไปนี้
1
2
3
3 ปล่อยนิ้วเมื่อเลือกตัวอักษรสุดท้ายเสร็จ
4 เมื่อคำที่แสดงถูกต้องแล้ว ให้เลือก เพื่อเว้นวรรค
หากคำที่แสดงไม่ถูกต้อง ให้เลือกคำอื่นจากรายการที่ปรากฏ
ตัวเลข
1
2
3
4
4
5
6
ฟังก์ชั่น
เปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่
สลับระหว่างโหมดสัญลักษณ์และโหมดตัวอักษร
/ตัวเลข
เว้นวรรค
ลบตัวอักษร
การเริ่มต้นใช้งาน 33
ตัวเลข
5
6
นอกจากนั้น คุณยังสามารถใช้ปุ่มต่อไปนี้
ฟังก์ชั่น
เริ่มบรรทัดใหม่
การเปลี่ยนภาษาเขียน
• เมื่อต้องการซ่อนแป้นพิมพ์ Swype กด [ ]
• เมื่อต้องการดูข้อมูลวิธีการใช้แป้นพิมพ์ Swype
ค้างไว้
›› การเขียนข้อความด้วยแป้นพิมพ์ซัมซุง
ให้สัมผัส
1 เลือก → ประเภท​ของ​ปุ่ม​กด​และเลือกวิธีเขียนข้อความ
คุณสามารถเลือกหนึ่งในวิธีเขียนข้อความ (QWERTY
หรือปุ่มกดมาตรฐาน) หรือวิธีเขียนข้อความด้วยมือ
2 ใส่ข้อความโดยเลือกปุ่มตัวเลขและตัวอักษร หรือเขียนลงบน
หน้าจอ
34 การเริ่มต้นใช้งาน
1
2
ตัวเลข
1
2
3
3
4
5
6
ฟังก์ชั่น
เปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่
สลับระหว่างโหมดตัวเลข/
โหมดสัญลักษณ์และโหมดตัวอักษร
ลบข้อความ
ตัวเลข
4
5
6
ฟังก์ชั่น
เริ่มบรรทัดใหม่
เข้าสู่การตั้งค่าปุ่มกด เปลี่ยนวิธีเขียนข้อความ
(สัมผัสและกดค้างไว้)
เว้นวรรค, ใส่เครื่องหมายมหัพภาค (สัมผัสสอง
ครั้ง), เปลี่ยนภาษา (เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา)
ฟังก์ชั่นของปุ่มนี้อาจมีความแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ
›› ใส่ข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์ IME ภาษาจีน DioPen
1 เลือก และเลือกวิธีใส่ข้อความ
ทางเลือก
ฟังก์ชั่น
ปุ่มกดแบบ
เลือกตัวอักษรบนแป้นพิมพ์ QWERTY
Qwerty
ปุ่มกดแบบ
เลือกตัวอักษรบนปุ่มกด 3x4
3x4
กล่องการเขียน เขียนในกล่องรับข้อมูล
ด้วยมือ
เขียนด้วยมือ เขียนลงบนที่ใดก็ได้บนหน้าจอ
เต็มหน้าจอ
2 ใส่ข้อความโดยเลือกปุ่มตัวเลขและตัวอักษร หรือเขียนลงบน
หน้าจอ
การเริ่มต้นใช้งาน 35
นอกจากนั้น คุณยังสามารถใช้ปุ่มต่อไปนี้
ตัวเลข
5
4
5
1 2 3
ตัวเลข
1
2
3
4
6
ฟังก์ชั่น
เปลี่ยนวิธีใส่ข้อความ เข้าถึงการตั้งค่าแป้นพิมพ์
(สัมผัสและกดค้างไว้)
เปลี่ยนเป็นโหมดอักษรพินอิน, ภาษาอังกฤษ
หรือภาษาเกาหลี, โหมดใส่ข้อมูลอาจแตกต่างกัน
ไปตามวิธีใส่ข้อความที่เลือกไว้
เว้นวรรค
ลบข้อความ
36 การเริ่มต้นใช้งาน
6
ฟังก์ชั่น
เริ่มบรรทัดใหม่
เปลี่ยนเป็นโหมดตัวเลข/สัญลักษณ์
• เมื่อต้องการซ่อนแป้นพิมพ์ ให้เลือก
• ในโหมดลายมือ คุณสามารถใช้ท่าทางต่อไปนี้
ฟังก์ชัน
Space
Enter
Backspace
ท่าทาง
(ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี),
(ภาษาอังกฤษ)
เมื่อป้อนข้อความด้วยแป้นพิมพ์ IME ภาษาจีน DioPen
คุณสามารถใช้โหมดต่อไปนี้ได้
โหมด
อักษรพินอิน
ฟังก์ชั่น
1. เลือกปุ่มเวอร์ชวลเพื่อใส่อักษรพินอินหรือ
เขียนอักษรพินอิน
2. เลือกอักษรพินอิน
3. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าตัวอักษรที่
คุณต้องการปรากฏขึ้น
4. เลือกตัวอักษร
โหมด
ลายเขียน
ภาษาอังกฤษ
ฟังก์ชั่น
หากคุณใช้แป้นพิมพ์ 9 ปุ่ม
คุณสามารถใช้โหมดลายเขียนได้
1. เลือกปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมเพื่อใส่ลาย
เขียน
2. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าตัวอักษรที่
คุณต้องการปรากฏขึ้น
3. เลือกตัวอักษร
เลือกปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมเพื่อใส่ตัวอักษร
หรือเขียนตัวอักษร
หากคุณใช้แป้นพิมพ์ 9 ปุ่ม ให้เลือก
เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการใส่
ข้อมูลอัจฉริยะ
(การเติมคำอัตโนมัติและการผสมคำ)
การเริ่มต้นใช้งาน 37
โหมด
ภาษาเกาหลี
ตัวเลข
สัญลักษณ์
ฟังก์ชั่น
ใส่สระหรือพยัญชนะโดยรวมกับ |, · และ 
เลือกปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมเพื่อใส่ตัวเลข
หรือเขียนตัวเลข
1. หากคุณใช้แป้นพิมพ์ 9 ปุ่ม ให้เลือก
◄ หรือ ► เพื่อเลื่อนไปยังชุดสัญลักษณ์
ที่คุณต้องการ
2. เลือกปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมเพื่อใส่
สัญลักษณ์หรือเขียนสัญลักษณ์
38 การเริ่มต้นใช้งาน
›› การคัดลอกและวางข้อความ
ขณะที่คุณกำลังใส่ข้อความ คุณสามารถใช้คุณสมบัติคัดลอกและ
วางเพื่อใช้ข้อความในแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ได้
1 วางเคอร์เซอร์ลงบนข้อความที่คุณต้องการคัดลอก
2 เลือก
3 เลือก หรือ
4 ลาก หรือ เพื่อเลือกข้อความที่คุณต้องการ
5 เลือก เพื่อคัดลอก หรือเลือก เพื่อตัดข้อความนั้นลง
ในคลิปบอร์ด
6 ในแอพพลิเคชั่นอื่น ให้วางเคอร์เซอร์นี้ในตำแหน่งที่คุณ
ต้องการวางข้อความ
7 เลือก → เพื่อแทรกข้อความจากคลิปบอร์ดลงในฟิลด์
ข้อความ
การดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นจาก
Android Market
คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ได้โดยการติด
ตั้งแอพพลิเคชั่นเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์ม Android
Android Market ให้คุณสามารถซื้อเกมส์และโมบายล์แอพพลิเคชั่น
ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
• คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
หรือผู้ให้บริการของคุณ
• อุปกรณ์ของคุณจะบันทึกไฟล์ผู้ใช้จากแอพพลิเคชั่นที่
ดาวน์โหลดไปยังหน่วยความจำภายใน
›› การติดตั้งแอพพลิเคชั่น
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก Market
2 เลือก Accept เมื่อเงื่อนไขและข้อตกลงปรากฏขึ้น
3 เลือกไฟล์หรือแอพพลิเคชั่นและดาวน์โหลด
›› การถอนการติดตั้งแอพพลิเคชั่น
1 จากหน้าจอหลักของ Android Market ให้กด [ ] → My
apps
2 เลือกรายการที่คุณต้องการลบ
3 เลือก Uninstall → OK
การเริ่มต้นใช้งาน 39
การดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บ
เมื่อคุณดาวน์โหลดไฟล์หรือแอพพลิเคชั่นจากเว็บ อุปกรณ์จะบันทึก
สิ่งเหล่านั้นไว้ในการ์ดความจำ
ไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดจากเว็บอาจมีไวรัสที่ก่อความเสียหาย
ให้แก่อุปกรณ์ของคุณ เพื่อลดความเสี่ยงต่อไวรัส
ให้ดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่คุณเชื่อถือเท่านั้น
มีเดียไฟล์บางไฟล์จะมีการจัดการลิขสิทธิ์ดิจิตอลเพื่อปกป้อง
ลิขสิทธิ์ การปกป้องนี้อาจป้องกันไม่ให้คุณดาวน์โหลด
คัดลอก ปรับเลี่ยน หรือถ่ายโอนไฟล์บางไฟล์
เมื่อต้องการดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บ
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
อินเตอร์เน็ต
2 ค้นหาไฟล์หรือแอพพลิเคชั่นแล้วดาวน์โหลด
40 การเริ่มต้นใช้งาน
เมื่อต้องการติดตั้งแอพพลิเคชั่นที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์อื่นนอก
จาก Android Market คุณต้องเลือก การตั้งค่า → แอพพลิเคชั่น
→ แหล่งที่ไม่รู้จัก
การซิงโครไนซ์ข้อมูล
คุณสามารถซิงโครไนซ์ข้อมูลด้วยเว็บเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ และสำรอง
ข้อมูลหรือคืนค่าข้อมูลของคุณ
เมื่อการซิงโครไนซ์เสร็จสมบูรณ์ โทรศัพท์ของคุณจะยังคงเชื่อมต่อ
อยู่กับเว็บ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นบนเว็บ ข้อมูลที่
อัพเดทจะปรากฏขึ้นบนอุปกรณ์ของคุณ และจะเริ่มการซิงโครไนซ์
โดยอัตโนมัติ และในทางกลับกัน หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิด
ขึ้นบนอุปกรณ์ ข้อมูลที่อัพเดทจะปรากฏขึ้นบนเว็บ และจะเริ่มการ
ซิงโครไนซ์โดยอัตโนมัติเช่นกัน
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
หรือผู้ให้บริการของคุณ
›› การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์แอคเคาท์
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
การตั้งค่า → แอคเคาท์และการซิงค์
2 เลือก เพิ่มแอคเคาท์ → ชนิดแอคเคาท์
3 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าแอคเคาท์ให้
เสร็จสมบูรณ์
สำหรับบริการชุมชนออนไลน์ เช่น Facebook หรือ MySpace
ให้ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณแล้วเลือก เข้าระบบ
›› การเปิดใช้งานการซิงค์โดยอัตโนมัติ
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
การตั้งค่า → แอคเคาท์และการซิงค์
2 เลือก ซิงค์อัตโนมัติ
3 เลือกแอคเคาท์
4 เลือกแอพพลิเคชั่นที่คุณต้องการซิงโครไนซ์
เมื่อต้องการยกเว้นแอพพลิเคชั่นจากการซิงโครไนซ์อัตโนมัติ
ให้ล้างกล่องทำเครื่องหมายที่ติดกับแอพพลิเคชั่นที่คุณต้องการ
›› การซิงโครไนซ์ข้อมูลด้วยตนเอง
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
การตั้งค่า → แอคเคาท์และการซิงค์
2 เลือกแอคเคาท์
3 กด [ ] → ซิงค์ตอนนี้ โทรศัพท์ของคุณจะเริ่มซิงโครไนซ์
ข้อมูลที่คุณกำหนดให้มีการซิงโครไนซ์
การเริ่มต้นใช้งาน 41
การสื่อสาร
การโทร
รู้วิธีการใช้ฟังก์ชั่นการโทร เช่น การโทรออกและรับสายโดยใช้
ทางเลือกที่ใช้ได้ระหว่างการโทร หรือการกำหนดและใช้คุณสมบัติที่
เกี่ยวข้องกับการโทรด้วยตนเอง
›› การโทรออกและรับสาย
คุณสามารถใช้ปุ่มโทรศัพท์หรือหน้าจอสัมผัสเมื่อโทรออก รับสาย
สิ้นสุดการสนทนา หรือปฏิเสธการรับสาย
เมื่อคุณเปิดเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ อุปกรณ์ของคุณจะปิด
และล็อกหน้าจอสัมผัสโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการใส่ข้อมูล
โดยบังเอิญเมื่อคุณถืออุปกรณ์ไว้ใกล้กับใบหน้าของคุณ
► หน้า 111
42 การสื่อสาร
การโทรออก
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก →
ปุ่มกด แล้วใส่รหัสพื้นที่ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์
2 เลือก เมื่อต้องการโทรออก
3 เมื่อต้องการวางสาย ให้เลือก วางสาย
• ใช้สมุดโทรศัพท์บันทึกหมายเลขที่คุณโทรบ่อย
► หน้า 72
• เมื่อต้องการเข้าสู่บันทึกข้อมูลการใช้อย่างรวดเร็วเพื่อ
โทรซ้ำไปยังหมายเลขที่คุณโทรออกล่าสุด ให้เลือก
→ บันทึกล่าสุด
การรับสาย
1 เมื่อมีสายเข้า ให้ลาก ไปทางขวาจนถึงจุด
เมื่ออุปกรณ์กำลังดังอยู่ ให้กดปุ่มระดับเสียงเพื่อปิดเสียง
เรียกเข้า
2 เมื่อต้องการวางสาย ให้เลือก วางสาย
การปฏิเสธการรับสาย
เมื่อมีสายเข้า ให้ลาก ไปทางซ้ายจนถึงจุด
ผู้โทรจะได้ยินสัญญาณสายไม่ว่าง
การโทรไปยังหมายเลขระหว่างประเทศ
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
ปุ่มกด สัมผัสและกด 0 ค้างไว้เพื่อแทรกตัวอักขระ +
→
2 ใส่หมายเลขที่คุณต้องการโทรออกให้ครบ (รหัสประเทศ
รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์) จากนั้นให้เลือก
เพื่อโทรออก
›› การใช้งานเฮดเซ็ท
เมื่อมีการเชื่อมต่อเฮดเซ็ทที่ให้มาเข้ากับโทรศัพท์ คุณสามารถรับ
สายและควบคุมการโทรแบบแฮนด์ฟรีได้
• เมื่อต้องการรับสาย ให้กดปุ่มเฮดเซ็ท
• เมื่อต้องการปฏิเสธสาย ให้กดปุ่มเฮดเซ็ทค้างไว้
• เมื่อต้องการพักสายที่สนทนาหรือเรียกสายที่ถูกพักในระหว่างการ
โทร ให้กดปุ่มเฮดเซ็ทค้างไว้
• เมื่อต้องการวางสาย ให้กดปุ่มเฮดเซ็ท
การสื่อสาร 43
›› การใช้ทางเลือกระหว่างการโทร
คุณสามารถใช้ทางเลือกต่อไปนี้ในระหว่างการโทร
• เมื่อต้องการปรับระดับเสียง ให้กดปุ่มเพิ่มหรือลดระดับเสียง
• เมื่อต้องการพักสายที่สนทนา ให้เลือก พัก เมื่อต้องการเรียกสาย
ที่ถูกพักไว้ ให้เลือก เลิกพัก
• เมื่อต้องการโทรสายที่สอง ให้เลือก เพิ่มเบอร์โทร แล้วกด
หมายเลขใหม่
• เมื่อต้องการรับสายเรียกซ้อน ให้ลาก
ไปทางขวาจนถึงจุด
ที่เสียงการรับสายซ้อนดังขึ้น อุปกรณ์จะถามว่าคุณต้องการวาง
สายแรกหรือพักสายแรกไว้ คุณต้องสมัครใช้บริการการรอสาย
จึงจะใช้คุณสมบัตินี้ได้
• เมื่อต้องการเปิดหน้าจอการโทร ให้เลือก แป้นกด
• เมื่อต้องการฟังและคุยกับอีกฝ่ายหนึ่งผ่านชุดหูฟังบลูทูธ ให้เลือก
เฮดเซ็ท
44 การสื่อสาร
• หากต้องการปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายได้ยินเสียงคุณ
ให้เลือก ปิดเสียง
• เมื่อต้องการเปิดใช้งานคุณสมบัติลำโพงโทรศัพท์
ให้เลือก ลำโพง
ในบริเวณที่มีเสียงรบกวน คุณอาจได้ยินเสียงคู่สนทนาได้ไม่
ชัดขณะใช้ลำโพงโทรศัพท์ เพื่อให้รับฟังเสียงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ให้ใช้โหมดโทรศัพท์ในโหมดปกติ
• เมื่อต้องการสลับการสนทนาระหว่างสองสาย
• เมื่อต้องการต่อสายประชุมทางโทรศัพท์
ให้เลือก สลับ
(การประชุมทางโทรศัพท์) โทรออกหรือรับสายที่สองเมื่อต่อสาย
ไปยังสายประชุมที่สอง ให้เลือก ร่วมสายโทร คุณต้องสมัครใช้
บริการการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้
›› การเรียกดูและโทรออกไปยังเบอร์ที่ไม่รับสาย
อุปกรณ์จะแสดงสายที่คุณไม่ได้รับ เมื่อต้องการโทรออกไปยังเบอร์
ที่ไม่ได้รับสาย ให้เปิดแผงทางลัด แล้วเลือกการแจ้งเตือนเบอร์ที่
ไม่ได้รับสาย
›› การใช้คุณสมบัติเพิ่มเติม
คุณสามารถใช้คุณสมบัติอื่นๆ เกี่ยวกับการโทรได้ เช่น
โหมดกำหนดการโทรออก (FDN) หรือ การโอนสาย
การใช้โหมดกำหนดการโทรออก (FDN)
ในโหมด FDN โทรศัพท์ของคุณจะจำกัดการโทรออก ยกเว้นหมาย
เลขที่เก็บไว้ในรายการ FDN เมื่อต้องการใช้งานโหมด FDN
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
การตั้งค่า → การตั้งค่าโทร → กำหนดเบอร์โทรออก →
เปิดใช้ FDN
2 ใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM หรือ USIM การ์ดของคุณ
แล้วเลือก ตกลง
3 เลือก รายการ FDN แล้วเพิ่มรายชื่อที่จะใช้ในโหมด FDN
การกำหนดการโอนสาย
การโอนสายคือคุณสมบัติเครือข่ายที่จะโอนสายเรียกเข้าไปยัง
หมายเลขที่คุณระบุ คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้แยกกันได้
สำหรับหลายๆ สถานการณ์เมื่อคุณไม่สามารถรับสายได้ เช่น
เมื่อคุณใช้สายโทรศัพท์อยู่แล้ว หรือเมื่อคุณอยู่นอกพื้นที่บริการ
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
การตั้งค่า → การตั้งค่าโทร → การส่งต่อการโทร
2 เลือกเงื่อนไข
3 ใส่หมายเลขที่จะโอนสายไปถึง แล้วเลือก ทำงาน
การตั้งค่าของคุณจะถูกส่งไปยังเครือข่าย
การสื่อสาร 45
การกำหนดการรอสาย
การรอสายคือคุณสมบัติเครือข่ายที่จะแจ้งเตือนคุณเมื่อมีสายเข้า
ขณะที่คุณกำลังสนทนาอยู่กับสายก่อนหน้า
ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก การตั้งค่า →
การตั้งค่าโทร → การตั้งค่าเพิ่มเติม → การรับสายซ้อน การตั้งค่า
ของคุณจะถูกส่งไปยังเครือข่าย
›› การดูบันทึกข้อมูลการใช้
คุณสามารถดูบันทึกข้อมูลการโทรและกรองข้อมูลเหล่านั้นโดย
จำแนกตามประเภทได้
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก →
บันทึกล่าสุด
46 การสื่อสาร
2 กด [ ] → แสดงตาม → ตัวเลือกในการเรียงบันทึกการโทร
จากบันทึกข้อมูลการใช้ คุณสามารถโทรออกหรือส่งข้อความ
ไปยังรายชื่อได้โดยตรงโดยการตวัดรายชื่อไปทางซ้ายหรือ
ขวา
3 เลือกบันทึกเพื่อดูรายละเอียด
จากมุมมองรายละเอียด คุณสามารถโทรออก ส่งข้อความไป
ยังหมายเลข หรือเพิ่มหมายเลขไว้ในสมุดโทรศัพท์ได้
ข้อความ
รู้วิธีการเขียนและส่งข้อความ (SMS) หรือข้อความมัลติมีเดีย
(MMS) รวมถึงดูหรือจัดการข้อความต่างๆ ที่คุณส่งหรือได้รับ
คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการส่งหรือรับข้อความ
เมื่ออยู่นอกพื้นที่ให้บริการของคุณ หากต้องการทราบรายละ
เอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
›› การส่งข้อความ SMS
1
2
3
4
5
ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก →
ข้อความใหม่
เลือก รายชื่อ
คุณสามารถใส่หมายเลขได้เอง หรือเลือกมาหนึ่งรายการจาก
บันทึกข้อมูลการใช้ หรือกลุ่มรายชื่อล่าสุดโดยการเลือกตัว
เลือกอื่น
เลือกรายชื่อ และเลือก เพิ่ม
เลือก ใส่ข้อความที่นี่ แล้วใส่ข้อความของคุณ
เมื่อต้องการแทรกอิโมติคอน (Emoticon) ให้กด [ ] →
แทรกไอคอนหน้ายิ้ม
เลือก ส่ง เพื่อส่งข้อความ
›› การส่งข้อความ MMS
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก →
ข้อความใหม่
2 เลือก รายชื่อ
คุณสามารถใส่หมายเลขได้เอง หรือเลือกมาหนึ่งรายการจาก
บันทึกข้อมูลการใช้ หรือกลุ่มรายชื่อล่าสุดโดยการเลือกตัว
เลือกอื่น
เมื่อคุณใส่ที่อยู่อีเมล์ อุปกรณ์จะเปลี่ยนข้อความเป็นข้อความ
มัลติมีเดีย
3 เลือกรายชื่อ และเลือก เพิ่ม
4 เลือก ใส่ข้อความที่นี่ แล้วใส่ข้อความของคุณ
เมื่อต้องการแทรกอิโมติคอน (Emoticon) ให้กด [ ] →
แทรกไอคอนหน้ายิ้ม
การสื่อสาร 47
→ แล้วเพิ่มรายการ
5 เลือกตัวเลือก
คุณสามารถเลือกไฟล์ได้จากรายการไฟล์หรือสร้างภาพถ่าย
วีดีโอ หรือคลิปเสียงใหม่ได้
6 กด [ ] → เพิ่มเรื่อง แล้วใส่ชื่อเรื่องข้อความ
7 เลือก ส่ง เพื่อส่งข้อความ
›› การดูข้อความ SMS หรือข้อความ MMS
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
ข้อความของคุณจะถูกจัดกลุ่มเป็นเธรดข้อความตามรายชื่อ
เช่นเดียวกับโปรแกรมสนทนา
2 เลือกรายชื่อ
3 สำหรับข้อความมัลติมีเดีย ให้เลือกข้อความเพื่อดูรายละเอียด
48 การสื่อสาร
›› การฟังข้อความเสียง
หากคุณกำหนดให้โอนเบอร์ที่ไม่ได้รับสายไปยังศูนย์ฝากข้อความ
เสียง ผู้โทรจะฝากข้อความเสียงเมื่อคุณไม่ได้รับสายเรียกเข้า เมื่อ
ต้องการเข้าไปที่กล่องข้อความเสียงเข้าและฟังข้อความเสียง
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก →
ปุ่มกด แล้วสัมผัสและกด 1 ค้างไว้
2 ปฏิบัติตามคำแนะนำจากศูนย์ฝากข้อความเสียง
คุณต้องบันทึกหมายเลขของศูนย์ฝากข้อความเสียงก่อนจะ
เข้าสู่ศูนย์ดังกล่าว ผู้ให้บริการของคุณสามารถให้หมายเลข
กับคุณได้
Gmail
คุณสามารถรับข้อความอีเมล์จาก Google Mail™ มายังกล่อง
ข้อความเข้าของคุณได้ เมื่อคุณเข้าสู่แอพพลิเคชั่นนี้
หน้าจอข้อความเข้าจะปรากฏ จำนวนรวมข้อความที่ยังไม่ได้อ่านจะ
แสดงเป็นตัวหนา ถ้าคุณมีข้อความที่กำหนดชื่อไว้ ชื่อข้อความจะ
ปรากฏในช่องสี่เหลี่ยมสีบนข้อความ
• คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
หรือผู้ให้บริการของคุณ
• เมนู Google Mail อาจมีชื่อแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้
บริการของคุณ
›› การส่งข้อความอีเมล์
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
Gmail
2 กด [ ] → เขียน
3
4
5
6
ใส่ชื่อหรือที่อยู่ในฟิลด์ผู้รับ
ใส่ชื่อเรื่องและข้อความ
เมื่อต้องการแนบไฟล์รูปภาพ ให้กด [ ] → แนบ → ไฟล์
เลือก เพื่อส่งข้อความ
›› การดูข้อความอีเมล์
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
Gmail
2 เลือกข้อความอีเมล์
จากมุมมองข้อความ ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้
• เมื่อต้องการตอบกลับข้อความ ให้เลือก
• เมื่อต้องการตอบกลับข้อความโดยรวมถึงผู้รับทั้งหมด ให้เลือก
→ ตอบกลับทั้งหมด
การสื่อสาร 49
• เมื่อต้องการส่งต่อข้อความไปยังบุคคลอื่น
ให้เลือก → ส่งต่อ
เลือก
• เมื่อต้องการดูไฟล์แนบ ให้เลือก แสดงตัวอย่าง
เมื่อต้องการบันทึก ไฟล์แนบลงในการ์ดความจำ ให้เลือก
ดาวน์โหลด
• เมื่อต้องการเก็บข้อความถาวร ให้เลือก เก็บไว้ในฐานข้อมูล
• เมื่อต้องการลบข้อความ ให้เลือก ลบ
• เมื่อต้องการไปยังข้อความก่อนหน้าหรือถัดไป ให้เลือก
หรือ
• เมื่อต้องการใส่ดาวให้ข้อความ
›› การจัดการอีเมล์ตามชื่อ
คุณสามารถจัดการอีเมล์ของคุณได้โดยการติดฉลากข้อความของ
คุณหรือโดยการเพิ่มดาวเพื่อทำเครื่องหมายข้อความที่สำคัญ
คุณสามารถจัดเรียงข้อความได้ตามตัวกรองชื่อ
50 การสื่อสาร
การกำหนดชื่อให้ข้อความ
1 จากหน้าจอข้อความเข้า ให้สัมผัสและกดข้อความค้างไว้
2 เลือก เปลีย่ นป้ายกำกับ
3 เลือกชื่อที่จะใช้แล้วเลือก ตกลง
การใส่ดาวให้ข้อความ
1 จากหน้าจอข้อความเข้า ให้สัมผัสและกดข้อความค้างไว้
2 เลือก เพิม่ ดาว ไอคอนดาวที่อยู่ติดกับข้อความจะเปิดใช้งาน
การกรองข้อความ
1 จากหน้าจอข้อความเข้า กด [ ] → ไปที่ป้ายกำกับ
2 เลือกชื่อข้อความที่คุณต้องการดู
อีเมล์
รู้จักการส่งหรือดูข้อความอีเมล์โดยใช้อีเมล์แอคเคาท์ส่วนตัวของ
คุณหรือของบริษัท
›› การตั้งค่าอี​เมล์​แอ​คเคาท์
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก อีเมล์
2 ใส่ที่อยู่อีเมล์และรหัสผ่านของคุณ
3 เลือก ถัดไป (สำหรับอีเมล์แอคเคาท์ทั่วไป) หรือ การตั้งค่าเอง
(สำหรับอีเมล์แอคเคาท์อื่นๆ ของบริษัท)
4 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
เมื่อคุณเสร็จสิ้นการตั้งค่าอีเมล์แอคเคาท์แล้ว ข้อความอีเมล์จะถูก
ดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของคุณ ถ้าคุณสร้างแอคเคาท์ไว้เกินสอง
แอคเคาท์ คุณสามารถสลับอีเมล์แอคเคาท์ได้ กด [ ] →
แอคเคาท์ แล้วเลือกหนึ่งแอคเคาท์ที่คุณต้องการรับข้อความ
›› การส่งข้อความอีเมล์
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก อีเมล์ →
อีเมล์แอคเคาท์
2 กด [ ] → เขียนข้อความ
3 เลือก รายชื่อ
คุณสามารถใส่ที่อยู่อีเมล์ได้เอง หรือเลือกมาหนึ่งรายการจาก
บันทึกข้อมูลการใช้หรือกลุ่มรายชื่อล่าสุด ด้วยการเลือกทาง
เลือกอื่น
4 เลือกรายชื่อ และเลือก เพิ่ม
5 เลือกฟิลด์สำเนาถึง/สำเนาซ่อนถึงและเพิ่มผู้รับเพิ่มเติม
6 เลือกฟิลด์ชื่อเรื่องแล้วใส่ชื่อเรื่อง
7 เลือกฟิลด์ใส่ข้อความและใส่ข้อความอีเมล์ของคุณ
การสื่อสาร 51
8 เลือก แนบ และแนบไฟล์
คุณสามารถเลือกไฟล์ได้จากรายการไฟล์หรือสร้างภาพถ่าย
วีดีโอ หรือคลิปเสียงใหม่ได้
9 เลือก ส่ง เพื่อส่งข้อความ
ถ้าคุณกำลังออฟไลน์หรืออยู่นอกพื้นที่ให้บริการ ข้อความจะ
ถูกพักไว้ในรายการเธรดข้อความจนกว่าคุณจะออนไลน์และ
อยู่ในพื้นที่บริการ
›› การดูข้อความอีเมล์
เมื่อคุณเปิดอีเมล์แอคเคาท์ คุณสามารถดูอีเมล์ที่ได้รับก่อนหน้านี้
แบบออฟไลน์ได้ หรือให้เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์อีเมล์เพื่อดูข้อความ
ใหม่ หลังจากรับข้อความอีเมล์แล้ว คุณจะสามารถดูข้อความอีเมล์
เหล่านั้นแบบออฟไลน์ได้
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก อีเมล์
→ อีเมล์แอคเคาท์
52 การสื่อสาร
2 กด [ ] → รีเฟรช เพื่ออัพเดทรายการข้อความ
3 เลือกข้อความอีเมล์
จากมุมมองข้อความ ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้
• เมื่อต้องการตอบกลับข้อความ ให้กด [ ] → ตอบกลับ
• เมื่อต้องการส่งต่อข้อความไปยังบุคคลอื่น ให้กด [ ] → ส่งต่อ
• เมื่อต้องการลบข้อความ ให้กด [ ] → ลบ
• เมื่อต้องการย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์อื่น ให้กด [ ] →
ย้ายไปยังแฟ้ม
• เมื่อต้องการโหลดภาพจากข้อความ ให้กด [ ] →
แสดงรูปภาพ
• เมื่อต้องการดูไฟล์แนบ ให้เลือกรายการไฟล์แนบ เมื่อต้องการ
บันทึกไฟล์แนบลงในการ์ดความจำ ให้เลือก
การสนทนา
รู้จักการแชทกับเพื่อนฝูงและครอบครัวด้วย Google Talk™
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
หรือผู้ให้บริการของคุณ
›› การเพิ่มเพื่อนลงในรายชื่อเพื่อนของคุณ
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก Talk
รายชื่อเพื่อนจะแสดงรายชื่อ Google Talk ทั้งหมดของคุณ
ในคราวเดียว
2 กด [ ] → เพิ่มเพื่อน
3 ใส่ที่อยู่อีเมล์ของเพื่อน แล้วเลือก ส่งคำเชิญ
เมื่อเพื่อนของคุณยอมรับคำเชิญ เพื่อนของคุณจะถูกเพิ่มลงใน
รายชื่อเพื่อน
›› การเริ่มแชท
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก Talk
2 เลือกเพื่อนจากรายชื่อเพื่อน หน้าจอแชทจะเปิดขึ้นมา
3 ใส่ข้อความของคุณ แล้วเลือก ส่ง
เมื่อต้องการแทรกอิโมติคอน (Emoticon) ให้กด [ ] →
เพิ่มเติม → ใส่รูปหน้ายิ้ม
เมื
4 ่อต้องการสลับระหว่างการแชทที่ใช้งานอยู่ ให้กด [ ] →
สลับการแชท
5 เมื่อต้องการจบการแชท ให้กด [ ] → สิ้นสุดการแชท
การสื่อสาร 53
Social Hub
รู้วิธีการเข้าถึง Social Hub™ แอพพลิเคชั่นการติดต่อสื่อสารที่
รวมบริการเครือข่ายสังคม (Social Network Service: SNS)
อีเมล์ ข้อความ ข้อความโต้ตอบทันที (IM) รายชื่อ หรือข้อมูล
ปฏิทินไว้ด้วยกัน โปรดเยี่ยมชม socialhub.samsungapps.com
สำหรับราย ละเอียดเพิ่มเติม
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
Social Hub
2 ตรวจสอบและใช้เนื้อหาที่ส่งจาก Social Hub
54 การสื่อสาร
เอ็น​เตอร์เท​นเมนต์
กล้องถ่ายรูป
รู้วิธีการจับภาพและแสดงรูปถ่ายและวีดีโอ คุณสามารถถ่ายภาพที่
ความละเอียดถึง 2560 x 1920 พิกเซล (5 เมกะพิกเซล) และวีดีโอ
ที่ความละเอียดถึง 640 x 480 พิกเซล
เมื่อต้องการใช้กล้อง คุณต้องใส่การ์ดความจำก่อน
• อินเทอร์เฟซของกล้องจะปรากฏเฉพาะในทิศทาง
แนวนอนเท่านั้น
• สัมผัสหน้าจอเพื่อซ่อนหรือแสดงไอคอนในช่องดูภาพ
• กล้องจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไม่ใช้กล้องในระยะเวลา
ที่กำหนด
• ความจุของความจำอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับซีนหรือ
เงื่อนไขการถ่ายภาพ
เอ็นเตอร์เทนเมนต์ 55
›› การถ่ายรูป
ตัวเลข
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
กล้องถ่ายรูป
2 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็น
แนวนอน
3 ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายและปรับแต่งตามต้องการ
1
2
3
4
5
6
1
2
3
7
8
4
5
6
56 เอ็นเตอร์เทนเมนต์
ฟังก์ชั่น
ตรวจสอบสถานะและการตั้งค่าของกล้อง
• : ความละเอียด
•
: ชนิดของเครื่องวัดแสง
•
: จำนวนรูปที่คุณสามารถถ่ายได้
(ขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่างของหน่วยความจำ)
• : ตำแหน่งที่เก็บ
เปลี่ยนโหมดการถ่ายรูป
เปลี่ยนโหมดซีน
เปลี่ยนการตั้งค่าแฟลช คุณสามารถเปิดหรือ
ปิดแฟลชได้ด้วยตนเอง หรือตั้งค่ากล้องให้ใช้
แฟลชอัตโนมัติเมื่อต้องการ
เปลี่ยนการตั้งค่ากล้องถ่ายรูป
สลับเป็นกล้องวีดีโอ
ตัวเลข
7
8
ฟังก์ชั่น
ถ่ายรูป
ดูรูปที่คุณถ่ายล่าสุด
4 กดปุ่มระดับเสียงเพื่อซูมเข้าหรือออก
ฟังก์ชั่นซูมอาจไม่สามารถใช้งานได้เมื่อถ่ายภาพด้วยความ
ละเอียดสูงสุด
5 เลือก เพื่อถ่ายภาพ
รูปถ่ายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
หลังจากถ่ายรูปแล้ว ให้เลือก เพื่อดูรูปที่ถ่าย
• เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูรูปอื่นๆ
• เมื่อต้องการย่อหรือขยาย ให้สัมผัสหน้าจอแล้วเลือก
หรือ
คุณสามารถสัมผัสหน้าจอสองครั้งเมื่อต้องการซูมเข้าหรือ
ออกได้เช่นกัน
• เมื่อต้องการส่งรูปถ่ายให้ผู้อื่น
เลือก แชร์
• เมื่อต้องการตั้งค่ารูปถ่ายเป็นวอลเปเปอร์หรือรูปภาพ ID
ผู้โทรของรายชื่อ ให้เลือก ตั้งเป็น
ให้เลือก ลบ
• เมื่อต้องการลบรูปถ่าย
›› การจับภาพถ่ายโดยใช้ทางเลือกที่ตั้งไว้สำหรับซีน
ต่างๆ
กล้องของคุณจะมีการตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับซีนต่างๆ
คุณสามารถเลือกโหมดที่เหมาะสมกับเงื่อนไขการถ่ายภาพและวัตถุ
ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณถ่ายภาพตอนกลางคืน ให้เลือกโหมดกลางคืน
ที่ใช้การรับแสงเป็นเวลานาน
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
กล้องถ่ายรูป
เอ็นเตอร์เทนเมนต์ 57
2 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็น
แนวนอน
→ ซีน
3 เลือก
4 ปรับแต่งตามที่จำเป็น
5 เลือก เพื่อถ่ายภาพ
4 ปรับแต่งตามที่จำเป็น
5 เลือก
6 ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่าย
อุปกรณ์ของคุณจะจดจำบุคคลในภาพแล้วตรวจจับรอยยิ้ม
เมื่อบุคคลดังกล่าวยิ้ม อุปกรณ์จะถ่ายรูปโดยอัตโนมัติ
›› การจับภาพถ่ายในโหมดสไมล์​ชอท
›› การจับภาพแบบต่อเนื่อง
กล้องของคุณสามารถจดจำใบหน้าของบุคคลและช่วยให้คุณถ่าย
ภาพรอยยิ้มของบุคคลเหล่านั้นได้
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
กล้องถ่ายรูป
2 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็น
แนวนอน
3 เลือก → สไมล์ชอท
58 เอ็นเตอร์เทนเมนต์
คุณสามารถถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหวแบบต่อเนื่องได้อย่าง
ง่ายดาย ซึ่งจะมีประโยชน์เมื่อคุณกำลังถ่ายภาพเด็กวิ่งเล่นหรือ
กิจกรรมกีฬา
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
กล้องถ่ายรูป
2 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็น
แนวนอน
3 เลือก → ชอทต่อเนื่อง
4 ปรับแต่งตามที่จำเป็น
5 สัมผัสและกดค้างไว้ กล้องจะถ่ายภาพต่อไปจนกระทั่ง
คุณปล่อยปุ่ม
›› การจับภาพแบบพานอราม่า
คุณสามารถถ่ายภาพแบบพานอราม่าในมุมกว้างโดยใช้โหมดถ่าย
รูปแบบพานอราม่า โหมดนี้จะเหมาะกับการถ่ายภาพทิวทัศน์
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
กล้องถ่ายรูป
2 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็น
แนวนอน
3 เลือก → พานอราม่า
4 ปรับแต่งตามที่จำเป็น
5 เลือก เพื่อถ่ายรูปแรก
6 ค่อยๆ เลื่อนอุปกรณ์ในทิศทางใดๆ แล้วจัดเฟรมให้ตรงกับ
ช่องมองภาพ
เมื่อคุณจัดเฟรมสีเขียวให้ตรงกับช่องมองภาพแล้ว กล้องจะ
ถ่ายภาพถัดไปโดยอัตโนมัติ
7 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 6 เพื่อถ่ายรูปแบบพานอราม่าให้สมบูรณ์
›› การกำหนดค่ากล้องถ่ายรูปด้วยตัวเอง
ก่อนที่จะถ่ายภาพ ให้เลือก → เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้
ทางเลือก
ฟังก์ชั่น
ค่าการรับแสง ตั้งค่าการรับแสง
ถ่ายภาพระยะใกล้หรือตั้งค่ากล้องถ่ายรูปให้
โหมดโฟกัส
โฟกัสไปยังวัตถุ
เอ็นเตอร์เทนเมนต์ 59
ทางเลือก
ฟังก์ชั่น
เลือกระยะเวลาเลื่อนก่อนที่กล้องจะทำการ
การตั้งเวลา
ถ่ายภาพ
ความละเอียด เปลี่ยนทางเลือกของความละเอียด
สมดุลสีขาว
ปรับสมดุลสีตามสภาพแสง
ใช้เอฟเฟ็คส์พิเศษ เช่น โทนซีเปีย
เอฟเฟ็คส์
หรือขาวดำ
ISO
ปรับความไวของเซ็นเซอร์กล้องถ่ายรูป
เครื่องวัด
เลือกชนิดของการวัดแสง
ปรับ​ความ
ปรับความคมชัดระหว่างสิ่งที่จะถ่ายและ
คมชัดอัตโนมัติ พื้นหลังโดยอัตโนมัติ
คุณภาพรูปภาพ กำหนดระดับคุณภาพของรูปถ่าย
ปรับแต่ง
ปรับแต่งความเข้ม สี และความคมชัด
60 เอ็นเตอร์เทนเมนต์
ก่อนที่จะถ่ายภาพ ให้เลือก → เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าดังต่อ
ไปนี้:
การตั้งค่า
ฟังก์ชั่น
ไกด์ไลน์
แสดงคำแนะนำบนหน้าจอตัวอย่าง
แสดง
กำหนดให้กล้องถ่ายรูปแสดงภาพที่ถ่ายไว้
ตั้งค่ากล้องถ่ายรูปเพื่อให้รวมข้อมูลตำแหน่ง
ไว้ในภาพของคุณ
เพื่อให้ใช้สัญญาณ GPS ได้ดี ให้หลีก
เลี่ยงการถ่ายรูปในตำแหน่งที่อาจมี
GPS
อุปสรรคขัดขวางสัญญาณ เช่น
ตำแหน่งระหว่างอาคาร พื้นที่ระดับ
ต่ำกว่าน้ำทะเล หรือสภาพภูมิอากาศ
ที่เลวร้าย
การตั้งค่า
เสียงชัตเตอร์
ตั้งค่าใหม่
ฟังก์ชั่น
กำหนดให้ปุ่มชัตเตอร์กล้องถ่ายรูปมีเสียง
เมื่อจับภาพ
ตั้งค่าเมนูและทางเลือกการถ่ายรูปใหม่
›› การบันทึกวีดีโอ
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
กล้องถ่ายรูป
2 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็น
แนวนอน
3 เลือก เพื่อเปลี่ยนเป็นกล้องวีดีโอ
4 ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายและปรับแต่งตามต้องการ
1
2
3
4
ตัวเลข
1
5
6
7
ฟังก์ชั่น
ตรวจสอบสถานะและการตั้งค่าของกล้องวีดีโอ
•
: ความละเอียด
•
: ความยาวของวีดีโอที่สามารถ
บันทึกได้ (ขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่างหน่วยความจำ)
• : ตำแหน่งที่เก็บ
เอ็นเตอร์เทนเมนต์ 61
ตัวเลข
2
3
4
5
6
7
ฟังก์ชั่น
เปลี่ยนโหมดการบันทึก (สำหรับการแนบไป
ยังข้อความมัลติมีเดียหรือสำหรับการบันทึก
ตามปกติ)
เปลี่ยนการตั้งค่าแฟลช คุณสามารถเปิดหรือ
ปิดแฟลชได้ด้วยตนเอง หรือตั้งค่ากล้องให้ใช้
แฟลชอัตโนมัติเมื่อต้องการ
เปลี่ยนการตั้งค่ากล้องวีดีโอ
สลับเป็นกล้องถ่ายรูป
การบันทึกวีดีโอ
ดูวีดีโอที่คุณบันทึกล่าสุด
5 กดปุ่มระดับเสียงเพื่อซูมเข้าหรือออก
ฟังก์ชั่นซูมอาจไม่สามารถใช้งานได้ ขณะบันทึกคุณภาพ
ที่สูงที่สุด
62 เอ็นเตอร์เทนเมนต์
6 เลือก เพื่อเริ่มการบันทึก
7 เลือก เพื่อหยุดการบันทึก
วีดีโอจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
กล้องอาจไม่สามารถบันทึกวีดีโอได้อย่างเหมาะสมเมื่อใช้
การ์ดความจำที่มีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลต่ำ
หลังจากบันทึกวีดีโอแล้ว ให้เลือก เพื่อดูวีดีโอที่ถ่ายไว้
• เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูวีดีโออื่นๆ
• เมื่อต้องการส่งวีดีโอไปยังบุคคลอื่น ให้เลือก แชร์
• หากต้องการเล่นวีดีโอ ให้เลือก แสดง
• หากต้องการลบวีดีโอ ให้เลือก ลบ
›› การกำหนดการตั้งค่ากล้องวีดีโอเอง
ก่อนที่จะจับภาพวีดีโอ ให้เลือก → เพื่อเข้าสู่ทางเลือก
ต่อไปนี้
ทางเลือก
ฟังก์ชั่น
เลือกระยะเวลาเลื่อนก่อนที่กล้องจะเริ่ม
การตั้งเวลา
บันทึกวีดีโอ
ความละเอียด
เปลี่ยนทางเลือกของความละเอียด
สมดุลสีขาว
ปรับสมดุลสีตามสภาพแสง
ใช้เอฟเฟ็คส์พิเศษ เช่น โทนซีเปีย
เอฟเฟ็คส์
หรือขาวดำ
คุณภาพวีดีโอ
กำหนดระดับคุณภาพวีดีโอของคุณ
ปรับแต่ง
ปรับแต่งความเข้ม สี และความคมชัด
ก่อนที่จะบันทึกวีดีโอ ให้เลือก → เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าดัง
ต่อไปนี้
การตั้งค่า
ฟังก์ชั่น
ไกด์ไลน์
แสดงคำแนะนำบนหน้าจอตัวอย่าง
การบันทึกเสียง
เปิดหรือปิดเสียง
แสดง
กำหนดกล้องให้แสดงวีดีโอที่บันทึก
ตั้งค่าใหม่
ตั้งค่าเมนูและทางเลือกการถ่ายรูปใหม่
แกลเลอรี่
รู้จักการแสดงรูปภาพและการเล่นวีดีโอที่บันทึกในการ์ดความจำ
เอ็นเตอร์เทนเมนต์ 63
›› รูปแบบไฟล์ที่รองรับ
ชนิด
รูปภาพ
วีดีโอ
รูปแบบ
นามสกุล bmp, gif, jpg, png, wbmp, agif
• นามสกุล 3gp, mp4
• Codec: MPEG4, H.263, H.264
• รูปแบบไฟล์บางไฟล์อาจไม่รองรับ
ขึ้นอยู่กับซอฟท์แวร์
ของอุปกรณ์
• หากขนาดไฟล์เกินกว่าความจำที่ใช้ได้ อาจเกิดข้อผิด
พลาดขึ้นขณะเปิดไฟล์
›› การดูรูปถ่าย
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
แกลเลอรี่
2 เลือกแฟ้ม
64 เอ็นเตอร์เทนเมนต์
3 เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดแสดง ให้เลือก หรือ
ที่ด้านบนขวาของหน้าจอ
4 เลือกรูปถ่าย (ที่ไม่มีไอคอน) เพื่อดู
ขณะดูรูปถ่าย ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้
• เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูรูปอื่นๆ
• เมื่อต้องการย่อหรือขยาย ให้เลือก
หรือ คุณยังสามารถ
ใช้นิ้วสองนิ้วสัมผัสหน้าจอแล้วกางนิ้วออกจากกัน (เลื่อนนิ้วมือให้
ชิดกันเพื่อซูมออก)
• หากต้องการเริ่มการแสดงสไลด์ ในแฟ้มที่เลือก ให้เลือก เลื่อนชม
สัมผัสหน้าจอเพื่อหยุดการแสดงสไลด์
• เมื่อต้องการใช้คุณลักษณะเพิ่มเติมโดยใช้รูปถ่าย เช่น
ตัวเลือกการแชร์ การลบ และการแก้ไข ให้เลือก เมนูู
›› การเล่นวีดีโอ
1
2
3
4
ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
แกลเลอรี่
เลือกวีดีโอ (ที่มีไอคอน ) เพื่อเล่น
หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็น
แนวนอน
ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มเวอร์ชวลต่อไปนี้
›› การแชร์รูปภาพหรือวีดีโอ
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
แกลเลอรี่
2 เลือกแฟ้ม
3 กด [ ] และเลือกรูปภาพหรือไฟล์
4 เลือก แชร์ → ทางเลือกการแชร์
เพลง
รู้วิธีการฟังเพลงโปรดของคุณขณะเดินทางไปกับเครื่องเล่นเพลง
เครื่องเล่นเพลงรองรับรูปแบบไฟล์ต่อไปนี้ mp3, ogg, aac
เพื่อใช้เครื่องเล่นเพลง คุณต้องใส่การ์ดความจำก่อน
• ถ้าคุณเปิดไฟล์นั้นจาก ไฟล์ส่วนตัว ข้อความมัลติมีเดีย
หรือบนเว็บบราวเซอร์ คุณยังสามารถเล่นไฟล์เพลงในรูป
แบบต่อไปนี้ได้ด้วย mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr,
wav, mxmf
• รูปแบบไฟล์บางไฟล์อาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับซอฟท์แวร์
ของอุปกรณ์
• หากขนาดไฟล์เกินกว่าความจำที่ใช้ได้ อาจเกิดข้อผิด
พลาดขึ้นขณะเปิดไฟล์
เอ็นเตอร์เทนเมนต์ 65
›› เพิ่มไฟล์เพลงไปยังการ์ดความจำของคุณ
เริ่มต้นด้วยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังการ์ดความจำ
• ดาวน์โหลดจากเว็บไร้สาย ► หน้า 80
• ดาวน์โหลดจาก PC โดยใช้ Samsung Kies
ซึ่งเป็นโปรแกรมเสริม ► หน้า 99
• รับข้อมูลผ่านบลูทูธ ► หน้า 94
• คัดลอกไปยังการ์ดความจำของคุณ ► หน้า 100
›› การเล่นเพลง
หลังจากถ่ายโอนไฟล์เพลงไปยังอุปกรณ์หรือการ์ดความจำของคุณ
แล้ว ให้ทำดังนี้
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก เพลง
2 เลือกหมวดหมู่เพลง → ไฟล์เพลง
3 ควบคุมการเล่นด้วยปุ่มต่างๆ ต่อไปนี้
1
2
3
4
66 เอ็นเตอร์เทนเมนต์
5
6
7
8
ตัวเลข
1
2 1
3
4
5
6 1
7
8
ฟังก์ชั่น
เปิดใช้งานระบบเสียงเซอร์ราวด์ 5.1
เมื่อเชื่อมต่อกับหูฟัง
เลื่อนไปยังจุดใดๆ ในไฟล์โดยการลากแถบนี้
เริ่มเล่นใหม่หรือข้ามย้อนกลับ
ค้นหาย้อนกลับในไฟล์ (สัมผัสและกดค้างไว้)
พักการเล่น เลือก เพื่อกลับสู่การเล่น
เปลี่ยนโหมดทำซ้ำ (ปิด เล่นซ้ำไฟล์เดียว
หรือเล่นซ้ำทุกไฟล์)
เปิดใช้งานโหมดสับเพลง
ข้ามไปข้างหน้า ค้นหาข้ามไปข้างหน้าในไฟล์
(สัมผัสและกดค้างไว้)
เปิดรายการเพลง
1.ไอคอนเหล่านี้จะแสดงขึ้นเมื่อคุณสัมผัสหน้าจอเครื่องเล่นเพลง
• คุณสามารถควบคุมการเล่นได้ด้วยเฮดเซ็ทที่ให้มากับ
อุปกรณ์ กดปุ่มเฮดเซ็ทเพื่อเล่นหรือหยุดเล่นชั่วคราว
นอกจากนี้ ยังสามารถกดปุ่มเฮดเซ็ทค้างไว้เพื่อเปิด
เครื่องเล่นเพลง
• SRS CS Headphone™ จะให้ประสบการณ์ระบบเสียง
เซอราวด์ 5.1 ผ่านการใช้งานหูฟังหรือ Earbud
มาตรฐานเมื่อคุณรับฟังเนื้อหามัลติแชนแนล เช่น
ภาพยนตร์ DVD
• WOW HD™ ได้พัฒนาคุณภาพการเล่นเสียงขึ้นอย่างมาก
และให้ประสบการณ์บันเทิงสามมิติแบบไดนามิกด้วยเสียง
เบสที่นุ่มลึกและให้เสียงที่กระจ่างใสชัดเจนในทุกรายละ
เอียด
›› การสร้างรายการเพลง
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก เพลง
เอ็นเตอร์เทนเมนต์ 67
2
3
4
5
เลือกหมวดหมู่ → ไฟล์เพลง
กด [ ] → เพิ่ม​ในรายการ​เพลง → ใหม่
ใส่ชื่อสำหรับรายการเพลงใหม่แล้วเลือก บันทึก
เมื่อต้องการเพิ่มไฟล์อื่นๆ ลงในรายการเพลง ให้กด [ ] →
เพิ่ม​ในรายการ​เพลง → รายการเพลงใหม่
›› ใช้คุณสมบัติสับเพลงปาร์ตี้
เมื่อคุณเปิดใช้คุณสมบัติสับเพลงปาร์ตี้ อุปกรณ์จะสุ่มเลือกเล่น
ไฟล์เพลง
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก เพลง
2 กด [ ] → สับเพลงปาร์ตี้
3 เมื่อต้องการปิดการใช้คุณสมบัติสับเพลงปาร์ตี้ กด [ ] →
ไม่สับเพลงปาร์ตี้
68 เอ็นเตอร์เทนเมนต์
›› การกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงเอง
1
2
3
4
ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก เพลง
เลือกหมวดหมู่ → ไฟล์เพลง
กด [ ] → การตั้งค่า
ปรับแต่งการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงของ
คุณเอง
ทางเลือก
ฟังก์ชั่น
กำหนดว่าจะใช้ระบบเสียงเซอร์ราวด์
5.1 แชนแนล
5.1 ช่องแบบเวอร์ชวลเมื่อเสียบ
เฮดเซ็ทหรือไม่
อีควอไลเซอร์
เลือกชนิดอีควอไลเซอร์พื้นฐาน
วิทยุ FM
3 ควบคุมวิทยุ FM โดยใช้ปุ่มต่อไปนี้
1
รู้วิธีการฟังเพลงและข่าวในวิทยุ FM หากต้องการฟังวิทยุ FM
คุณต้องเชื่อมต่อหูฟังที่ให้มาซึ่งทำหน้าที่เป็นเสาอากาศวิทยุ
›› การฟังวิทยุ FM
1 เสียบเฮดเซ็ทที่ให้มาเข้ากับอุปกรณ์
2 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก วิทยุ FM
วิทยุ FM จะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ
ครั้งแรกที่คุณเปิดวิทยุ FM วิทยุจะเริ่มทำการค้นหาคลื่น
โดยอัตโนมัติ
5
2
3
3
4
ตัวเลข
1
2
3
4
ฟังก์ชั่น
ปิดหรือเปิดวิทยุ FM
เปลี่ยนคลื่นความถี่
ค้นหาสถานีวิทยุที่สามารถรับฟังได้
เพิ่มสถานีวิทยุปัจจุบันไปยังรายการที่ชอบ
เอ็นเตอร์เทนเมนต์ 69
ตัวเลข
5
ฟังก์ชั่น
ปรับระดับเสียง
›› บันทึกสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ
1 เสียบเฮดเซ็ทที่ให้มาเข้ากับอุปกรณ์
2 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก วิทยุ FM
3 กด [ ] → ค้นหา → ทางเลือกการค้นหา
วิทยุ FM จะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ
70 เอ็นเตอร์เทนเมนต์
›› เพิ่มสถานีวิทยุไปยังรายการที่ชอบ
1
2
3
4
5
เสียบเฮดเซ็ทที่ให้มาเข้ากับอุปกรณ์
ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก วิทยุ FM
เลือก เพื่อเปิดวิทยุ FM
เลื่อนไปยังสถานีวิทยุที่คุณต้องการ
เลือก
เพื่อเพิ่มลงในรายการที่ชอบ
คุณสามารถเพิ่มชื่อสถานีวิทยุหรือลบสถานีวิทยุได้ สัมผัส
และกดสถานีวิทยุบนรายการที่ชอบค้างไว้ แล้วเลือก ลบ
หรือ เปลี่ยนชื่อ
›› การกำหนดการตั้งค่าวิทยุ FM เอง
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก วิทยุ FM
2 กด [ ] → การตั้งค่า
3 ปรับแต่งการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่าวิทยุ FM ของคุณเอง
ทางเลือก
ฟังก์ชั่น
ภูมิภาค
เลือกภูมิภาคของคุณ
กำหนดให้เล่นวิทยุ FM ใน
พื้นหลังหรือไม่ขณะกำลังใช้
งานแอพพลิเคชั่นอื่น
การเล่นพื้นหลัง
หากเปิดคุณสมบัตินี้
คุณสามารถควบคุมวิทยุ FM
จากแผงทางลัดได้
ทางเลือก
ฟังก์ชั่น
กำหนดให้แสดง ID ของ
สถานีบนหน้าจอวิทยุ FM
หรือไม่ ID ของสถานีจะ
แสดง ID สถานี
พร้อมใช้งานสำหรับสถานี
วิทยุที่ให้ข้อมูลดังกล่าวเท่า
นั้น
กำหนดให้วิทยุ FM พยายาม
บคลื่นความถี่สถานีวิทยุ
เปลี่ยนความถี่ใหม่อัตโนมัติ ปรั
ใหม่เมื่อสัญญาณปัจจุบัน
อ่อนหรือไม่
กำหนดให้ปิดวิทยุ FM
ปิด FM อัตโนมัติ
หลังจากช่วงเวลาที่ระบุไว้
เอ็นเตอร์เทนเมนต์ 71
ข้อมูลส่วนตัว
รายชื่อ
รู้จักวิธีสร้างและจัดการรายการสำหรับรายชื่อส่วนบุคคลหรือรายชื่อ
ธุรกิจของคุณ คุณสามารถบันทึกชื่อ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่อยู่อีเมล์ วันเกิด และอื่นๆ สำหรับรายชื่อ
ของคุณ
›› การสร้างรายชื่อ
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
2 เลือก
72 ข้อมูลส่วนตัว
3 เลือกตำแหน่งความจำ
ถ้าคุณมีแอคเคาท์มากกว่าหนึ่งบัญชี ให้เลือกแอคเคาท์ที่คุณ
ต้องการเพิ่มรายชื่อ
4 ใส่ข้อมูลรายชื่อ
5 เลือก บันทึก เพื่อเพิ่มรายชื่อไปยังหน่วยความจำ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างรายชื่อจากหน้าจอการโทรได้อีกด้วย
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก →
ปุ่มกด
2 ใส่หมายเลขโทรศัพท์
3 เลือก เพิ่มในรายชื่อ →
4 เลือกตำแหน่งความจำ
ถ้าคุณมีแอคเคาท์มากกว่าหนึ่งบัญชี ให้เลือกแอคเคาท์ที่คุณ
ต้องการเพิ่มรายชื่อ
›› กำหนดหมายเลขโทรด่วน
5 ใส่ข้อมูลรายชื่อ
6 เลือก บันทึก เพื่อเพิ่มรายชื่อไปยังหน่วยความจำ
›› การค้นหารายชื่อ
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
2 เลื่อนขึ้นหรือลงบนรายชื่อผู้ติดต่อ
3 เลือกชื่อของผู้ติดต่อ
เมื่อพบรายชื่อที่ต้องการ คุณสามารถ
• โทรหาผู้ติดต่อโดยการเลือกหมายเลขโทรศัพท์
• ส่งข้อความโดยการเลือก ข้อความ
• ส่งข้อความอีเมลโดยการเลือกที่อยู่อีเมล์
• แก้ไขข้อมูลรายชื่อโดยกด [ ] → แก้ไข
​
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก ​
2 กด [ ] → เพิ่มเติม → โทรด่วน
3 เลือกหมายเลขตำแหน่ง → รายชื่อ
คุณสามารถโทรหาหมายเลขนี้ได้อย่างรวดเร็วโดยการสัมผัส
และกดหมายเลขตำแหน่งค้างไว้จากหน้าจอการโทร
›› สร้างนามบัตรของคุณ
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
2 กด [ ] → ข้อมูลส่วนตัว
3 ใส่รายละเอียดส่วนตัวของคุณ
​
ข้อมูลส่วนตัว 73
4 เลือก บันทึก
คุณสามารถส่งนามบัตรของคุณได้โดยแนบไปพร้อมกับ
ข้อความหรือส่งอีเมล์ หรือโดยการถ่ายโอนผ่านคุณสมบัติ
ไร้สายของบลูทูธ
›› การรับรายชื่อจากแอคเคาท์ชุมชนของคุณ
คุณสามารถดูรายการของแอคเคาท์เว็บไซต์ชุมชนแล้วเลือก
แอคเคาท์เพื่อเพิ่มรายชื่อจากเว็บไซต์ลงในรายชื่อในโทรศัพท์ของ
คุณ
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก ​
2 กด [ ] → รับเพื่อน
3 เลือกแอคเคาท์
74 ข้อมูลส่วนตัว
›› การสร้างกลุ่มรายชื่อ
การสร้างกลุ่มรายชื่อจะทำให้คุณสามารถจัดการหลายรายชื่อและ
ส่งข้อความหรืออีเมล์ไปยังทุกคนในกลุ่มได้ เริ่มต้นด้วยการสร้าง
กลุ่มรายชื่อ ดังนี้
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
→ กลุ่ม
2 กด [ ] → สร้าง
3 ใส่ชื่อและเลือกเสียงเรียกเข้าสำหรับกลุ่ม
4 เลือก บันทึก
›› การคัดลอกรายชื่อ
เมื่อต้องการคัดลอกรายชื่อจาก SIM หรือ USIM การ์ดลงใน
อุปกรณ์ของคุณ ให้ทำดังนี้
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก ​
2 กด [ ] → นำเข้า/นำออก → นำเข้าจาก SIM การ์ด
3 เลือกรายชื่อที่จะคัดลอกแล้วเลือก นำเข้า
เมื่อต้องการคัดลอกรายชื่อจากอุปกรณ์ของคุณลงใน SIM หรือ
USIM การ์ด ให้ทำดังนี้
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก ​
2 กด [ ] → นำเข้า/นำออก → นำออกไปยัง SIM การ์ด
3 เลือกรายชื่อที่จะคัดลอกแล้วเลือก นำออก→ ใช่
›› นำเข้าหรือส่งออกรายชื่อ
เมื่อต้องการนำเข้าไฟล์รายชื่อ (ในรูปแบบ vcf) จากการ์ดความจำ
มายังอุปกรณ์ของคุณ ให้ทำดังนี้
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก ​
2 กด [ ] → นำเข้า/นำออก → นำเข้าจาก SD การ์ด
3 เลือกตำแหน่งความจำ
ถ้าคุณมีแอคเคาท์มากกว่าหนึ่งบัญชี ให้เลือกแอคเคาท์ที่คุณ
ต้องการเพิ่มรายชื่อ
4 เลือกตัวเลือกสำหรับการนำเข้าไฟล์รายชื่อไฟล์เดียว
ไฟล์รายชื่อหลายไฟล์ หรือไฟล์รายชื่อทั้งหมด แล้วเลือก
ตกลง
5 เลือกไฟล์รายชื่อที่จะนำเข้าแล้วเลือก ตกลง
เมื่อต้องการส่งออกรายชื่อจากอุปกรณ์ของคุณไปยังการ์ดความจำ
ให้ทำดังนี้
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก ​
2 กด [ ] → นำเข้า/นำออก → นำออกไปยัง SD การ์ด
3 เลือก ใช่ เพื่อยืนยัน
ข้อมูลส่วนตัว 75
›› การดูบันทึกการสื่อสาร
คุณสามารถดูบันทึกการสื่อสารของการโทร, ข้อความ, อีเมล์ หรือ
เธรด SNS
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก ​
→ ประวัติ
2 เลือกรายการที่ต้องการดู
›› การดูกิจกรรมเครือข่ายทางสังคม
คุณสามารถดูกิจกรรมล่าสุดของรายชื่อในบริการเครือข่าย เช่น
Facebook, MySpace และ Twitter
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่นและเลือก ​→
กิจกรรม
2 เลือกรายการที่ต้องการดู
76 ข้อมูลส่วนตัว
ปฏิทิน
รู้จักวิธีการสร้างและจัดการเหตุการณ์รายวัน รายสัปดาห์ หรือ
รายเดือน และตั้งการเตือนเพื่อเตือนให้คุณไม่พลาดเหตุการณ์
สำคัญๆ
›› การสร้างเหตุการณ์
1
2
3
4
ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก ปฏิทิน
กด [ ] → เพิ่มเติม → สร้าง
ใส่รายละเอียดของเหตุการณ์ตามที่ต้องการ
เลือก ปฏิบัติ
›› การดูเหตุการณ์
เมื่อต้องการเปลี่ยนการแสดงปฏิทิน
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก ปฏิทิน
2 กด [ ] แล้วเลือก วัน สัปดาห์ หรือ เดือน
หากต้องการดูเหตุการณ์ในวันใดโดยเฉพาะ
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก ปฏิทิน
2 เลือกวันในปฏิทิน ในมุมมองรายเดือน วันที่มีเหตุการณ์ที่ตั้งไว้
จะแสดงเป็นแถบสีน้ำเงิน
เมื่อต้องการเลือกวันที่ของวันนี้ ให้กด [ ] → วันนี้
3 เลือกเหตุการณ์เพื่อดูรายละเอียด
›› การหยุดการเตือนเหตุการณ์
ถ้าคุณตั้งการเตือนสำหรับเหตุการณ์ตามปฏิทิน ไอคอนการเตือน
เหตุการณ์จะปรากฏเมื่อถึงเวลาที่ระบุ
1 เปิดแผงสัมผัสทางลัดจากด้านบนสุดของหน้าจอ
2 เลือกการเตือนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์
3 เมื่อต้องการข้ามหรือปฏิเสธการเตือน ให้เลือก ปิดทั้งหมด
หรือ ปฏิเสธทั้งหมด
สมุดบันทึก
รู้วิธีการบันทึกข้อมูลสำคัญเพื่อบันทึกและเรียกดูในภายหลัง
›› การสร้างสมุดบันทึก
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
สมุดบันทึก
ข้อมูลส่วนตัว 77
2
3
4
5
6
เลือก สร้างสมุดบันทึก หรือกด [ ] → สร้าง
ใส่ข้อความบันทึกของคุณ
กด [ ] เพื่อซ่อนปุ่มกด
เลือกสีเพื่อเปลี่ยนสีพื้นหลัง
เลือก บันทึก
›› การดูสมุดบันทึก
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
สมุดบันทึก
2 เลือกสมุดบันทึกเพื่อดูรายละเอียด
• เมื่อต้องการแก้ไขสมุดบันทึก ให้เลือก
→ ตกลง
• เมื่อต้องการลบสมุดบันทึก ให้เลือก
คุณสามารถส่งสมุดบันทึกไปยังบุคคลอื่นโดยการสัมผัส
สมุดบันทึกค้างไว้ และเลือก ส่งผ่าน → ทางเลือก
78 ข้อมูลส่วนตัว
เครื่องบันทึกเสียง
ศึกษาการใช้เครื่องบันทึกเสียงของอุปกรณ์ของคุณ
เมื่อต้องการใช้เครื่องบันทึกเสียง คุณต้องใส่การ์ดความจำก่อน
›› การบันทึกเสียงบันทึก
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
เครื่องบันทึกเสียง
2 เลือก บันทึก เพื่อเริ่มต้นบันทึกเสียง
3 อัดเสียงพูดผ่านไมโครโฟน
4 เมื่อบันทึกเสียงบันทึกเสร็จแล้ว ให้เลือก หยุด
เสียงบันทึกของคุณจะได้รับการบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ
5 เมื่อต้องการบันทึกเสียงบันทึกเพิ่มเติม ให้เลือก บันทึก
จากด้านล่างหน้าจอ
›› การเล่นเสียงบันทึก
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
เครื่องบันทึกเสียง
2 เลือก รายการ
3 เลือกเสียงบันทึกเพื่อจะเล่น
คุณสามารถส่งบันทึกเสียงไปยังผู้อื่นได้โดยการกด [ ]
→ แชร์ → ทางเลือก
ข้อมูลส่วนตัว 79
เว็บ
บริการทางเว็บต้องใช้การเชื่อมต่อข้อมูล ติดต่อโอเปอร์เรเตอร์ของ
คุณเพื่อเลือกแผนข้อมูลที่ดีที่สุด
อินเตอร์เน็ต
รู้จักการเข้าถึงและตั้งเว็บเพจที่คุณชอบ
• คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการเข้าสู่เว็บและ
การดาวน์โหลดมีเดีย หากต้องการทราบรายละเอียด
โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
• เมนูของเว็บบราวเซอร์อาจมีชื่อแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ
ผู้ให้บริการของคุณ
• ไอคอนที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือ
ผู้ให้บริการของคุณ
80 เว็บ
›› การเข้าสู่เว็บเพจ
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
อินเตอร์เน็ต เพื่อเปิดโฮมเพจที่ระบุ
เมื่อต้องการเข้าสู่เว็บเพจที่ระบุ ให้เลือกฟิลด์ใส่ URL
ใส่ที่อยู่เว็บ (URL) ของเว็บเพจแล้วเลือก
2 ท่องเว็บเพจโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้
1
2
ตัวเลข
1
2
ฟังก์ชั่น
ใส่ที่อยู่เว็บของเว็บเพจเพื่อเข้าสู่เว็บเพจ
เปิดรายการบุ๊คมาร์คที่บันทึกไว้ เพจที่เข้าชม
บ่อยและประวัติการใช้อินเตอร์เน็ตล่าสุด
หน้าจออาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้
บริการของคุณ
ขณะเรียกดูเว็บเพจ ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้
• เมื่อต้องการย่อหรือขยาย ให้สัมผัสหน้าจอสองครั้ง
คุณยังสามารถใช้สองนิ้วทำการซูมได้ โดยวางนิ้วทั้งสองบน
หน้าจอ และค่อยๆ บีบหรือแยกนิ้วออกจากกัน
• เมื่อต้องการเปิดหน้าต่างใหม่ ให้กด [ ] → หน้าต่างใหม่
• เมื่อต้องการแสดงหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ให้กด [ ] →
วินโดวส์ คุณสามารถเปิดเพจได้หลายเพจและสลับไปมาระหว่าง
เพจเหล่านั้น
• เมื่อต้องการโหลดเว็บเพจปัจจุบันอีกครั้ง
ให้กด [ ] → รีเฟรช
ให้เลือก [ ] → ถัดไป
• เมื่อต้องการบุ๊คมาร์คเว็บเพจปัจจุบัน ให้กด [ ] →
เพิ่มบุ๊คมาร์ค
• หากต้องการเพิ่มทางลัดให้กับเว็บเพจปัจจุบันในหน้าจอปกติ
ให้กด [ ] → เพิ่มเติม → เพิ่มทางลัดไปหน้าหลัก
• เมื่อต้องการค้นหาข้อความในเว็บเพจ ให้กด [ ] → เพิ่มเติม
→ ค้นหาในเพจ
• เมื่อต้องการดูรายละเอียดเว็บเพจ ให้กด [ ] → เพิ่มเติม →
ข้อมูลเพจ
• เมื่อต้องการส่งที่อยู่เว็บของเว็บเพจให้ผู้อื่น ให้กด [ ] →
เพิ่มเติม → แชร์เพจ
• เมื่อต้องการไปยังเพจถัดไปในประวัติ
เว็บ 81
• เมื่อต้องการดูประวัติการดาวน์โหลด
ให้กด [ ] → เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
• เมื่อต้องการกำหนดการตั้งค่าบราวเซอร์เอง ให้กด [ ] →
เพิ่มเติม → การตั้งค่า
→
›› การค้นหาข้อมูลด้วยเสียง
คุณลักษณะนี้อาจใช้งานไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้
ให้บริการของคุณ
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก
อินเตอร์เน็ต
2 เลือกฟิลด์ใส่ URL
3 เลือก แล้วพูดคำสำคัญใส่ไมโครโฟนของอุปกรณ์
อุปกรณ์จะค้นหาข้อมูลและเว็บเพจที่เกี่ยวข้องกับคำสำคัญ
82 เว็บ
›› การบุ๊คมาร์คเว็บเพจที่คุณชอบ
หากคุณทราบที่อยู่เว็บของเว็บเพจ คุณสามารถเพิ่มบุ๊คมาร์คด้วย
ตนเองได้ เมื่อต้องการเพิ่มบุ๊คมาร์ค
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
อินเตอร์เน็ต
2 เลือก → บุ๊คมาร์ค
3 เลือก เพิ่ม หรือกด [ ] → สร้างบุ๊คมาร์คเพจที่ดูล่าสุด
4 ใส่ชื่อเพจและที่อยู่เว็บ
5 เลือก ตกลง
จากรายการบุ๊คมาร์ค ให้สัมผัสและกดบุ๊คมาร์คค้างไว้ แล้วใช้ทาง
เลือกต่อไปนี้
• เมื่อต้องการเปิดเว็บเพจในหน้าต่างปัจจุบัน ให้เลือก เปิด
• เมื่อต้องการเปิดเว็บเพจในหน้าต่างใหม่ ให้เลือก เปิดในหน้าต่าง
ใหม่
• เมื่อต้องการแก้ไขรายละเอียดบุ๊คมาร์ค
ให้เลือก แก้ไขบุ๊คมาร์ค
ให้เลือก
• เมื่อต้องการเพิ่มทางลัดบุ๊คมาร์คไปที่หน้าจอปกติ
เพิ่มทางลัดไปหน้าหลัก
• เมื่อต้องการส่งที่อยู่เว็บของเว็บเพจให้ผู้อื่น
• เมื่อต้องการคัดลอกที่อยู่เว็บของเว็บเพจ
ให้เลือก แชร์ลิงค์
ให้เลือก คัดลอกลิงค์
URL
• เมื่อต้องการลบบุ๊คมาร์ค ให้เลือก ลบบุ๊คมาร์ค
• เมื่อต้องการใช้เว็บเพจเป็นโฮมเพจของบราวเซอร์คุณ ให้เลือก
ตั้งเป็นหน้าหลัก
›› เข้าถึงหน้าที่เข้าใช้บ่อยหรือประวัติการใช้งานล่าสุด
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
อินเตอร์เน็ต
2 เลือก → ชมบ่อยที่สุด หรือ ประวัติ
3 เลือกเว็บเพจที่จะเข้าถึง
คุณสามารถเพิ่มเว็บเพจไปยังรายการบุ๊คมาร์คได้โดยการ
เลือกไอคอนรูปดาวทางขวา
Maps
รู้จักการใช้ Google Maps™ เพื่อค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของคุณ
ค้นหาแผนที่เพื่อหาถนน เมือง หรือประเทศต่างๆ และหาทิศทาง
เมื่อต้องการรับสัญญาณ GPS ได้ดี ให้หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ใน
สถานที่ต่อไปนี้:
• ระหว่างอาคาร, ในอุโมงค์หรือทางใต้ดิน หรือภายในอาคาร
• ในสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย
เว็บ 83
• ใกล้กับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าแรงสูง
ห้ามใช้มือสัมผัสบริเวณสายอากาศภายใน หรือกำมือรอบ
บริเวณดังกล่าว หรือวัสดุอื่นๆ ในขณะเปิดใช้งาน GPS
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
หรือผู้ให้บริการของคุณ
›› เปิดใช้งานบริการระบุตำแหน่งเพื่อใช้
Google Maps
คุณต้องเปิดใช้งานบริการระบุตำแหน่งเพื่อหาตำแหน่งและค้นหา
แผนที่
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
การตั้งค่า → ตำแหน่งและระบบป้องกัน
84 เว็บ
2 ปรับแต่งการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานบริการระบุตำแหน่ง
ทางเลือก
ฟังก์ชั่น
กำหนดให้ใช้ WLAN และ/
ใช้เครือข่ายไร้สาย หรือเครือข่ายมือถือในการค้นหา
ตำแหน่งของคุณ
ใช้ดาวเทียม GPS
ใช้ดาวเทียม GPS กำหนดให้
เพื่อค้นหาตำแหน่งของคุณ
›› การค้นหาตำแหน่งที่ตั้งใดๆ โดยเฉพาะ
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก Maps
แผนที่จะแสดงตำแหน่งปัจจุบันของคุณ
2 หากคุณกำลังเปิดแอพพลิเคชั่นนี้เป็นครั้งแรก ให้เลือก OK
เพื่อยืนยัน
3 กด [ ] → Search หรือเลือก
4 ใส่คำสำคัญสำหรับตำแหน่งแล้วเลือก
• เมื่อต้องการค้นหาตำแหน่งโดยคำสั่งเสียง
• เมื่อต้องการดูรายการผลลัพธ์การค้นหา ให้เลือก
• เมื่อต้องการย่อหรือขยาย ให้เลือก
หรือ
• เมื่อต้องการค้นหาสถานที่รอบๆ คุณ ให้เลือก
• เมื่อต้องการเพิ่มเลเยอร์ ให้กับแผนที่ ให้เลือก
• เมื่อต้องการดูตำแหน่งปัจจุบัน ให้เลือก
เมื่อต้องการเพิ่มดาวที่ตำแหน่ง ให้เลือกบอลลูนของ
ชื่อตำแหน่ง →
›› การค้นหาทิศทางไปยังปลายทางแห่งใดแห่งหนึ่ง
3 ใส่ที่ตั้งของตำแหน่งต้นทางและตำแหน่งปลายทาง
เมื่อต้องการใส่ที่อยู่จากรายชื่อผู้ติดต่อหรือชี้ตำแหน่งที่ตั้งบน
แผนที่ ให้เลือก → Contacts หรือ Point on map
เลื
4 อกวิธีการเดินทาง (รถยนต์ รถประจำทาง หรือเดิน)
แล้วเลือก Get directions
5 เลือกเส้นทางการเดินทางเพื่อดูรายละเอียดการเดินทางของ
คุณ (ถ้าจำเป็น)
6 เลือก
เส้นทางจะปรากฏในแผนที่ เมื่อต้องการดูเส้นทางเพียงส่วนเดี
ยว ให้เลือก
หรือ
7 เสร็จแล้วกด [ ] → Clear Map
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก Maps
2 กด [ ] → Directions
เว็บ 85
›› การแบ่งปันตำแหน่งที่ตั้งของคุณผ่าน
Google Latitude
รู้จักการแบ่งปันตำแหน่งที่ตั้งของคุณกับเพื่อนของคุณและการแสดง
ตำแหน่งที่ตั้งของเพื่อนคุณผ่าน Google Latitude™
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก Latitude
อุปกรณ์จะเข้าใช้งาน Latitude โดยอัตโนมัติ
2 กด [ ] → Add friends → Select from Contacts หรือ
Add via email address
3 เลือกเพื่อนที่คุณต้องการเพิ่ม หรือใส่ที่อยู่อีเมล์แล้วเลือก
Add friends
4 เลือก Yes
เมื่อเพื่อนตอบรับคำเชิญของคุณ คุณจะสามารถแบ่งปัน
ตำแหน่งที่ตั้งได้
86 เว็บ
5 กด [ ] → See map
ภาพเพื่อนของคุณจะปรากฏที่ตำแหน่งของพวกเขาในแผนที่
›› การค้นหาสถานที่รอบตัวคุณ
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
หรือผู้ให้บริการของคุณ
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก Places
2 เลือกหมวดหมู่
อุปกรณ์จะค้นหาสถานที่รอบๆ ตำแหน่งปัจจุบันของคุณที่เกี่ยว
ข้องกับหมวดหมู่ต่างๆ
3 เลือกชื่อสถานที่เพื่อดูรายละเอียด
4 เมื่อต้องการดูสถานที่บนแผนที่ ให้เลือก
เมื่อต้องการดูเส้นทางไปยังสถานที่ ให้เลือก
เมื่อต้องการดูหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ ให้เลือก
›› การนำทางไปยังปลายทางที่คุณต้องการ
รู้จักวิธีการใช้ระบบการนำทาง GPS เพื่อค้นหาและแสดงปลายทาง
ของคุณด้วยเสียงแนะนำ
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
หรือผู้ให้บริการของคุณ
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
การนำทาง
2 หากคุณกำลังเปิดแอพพลิเคชั่นนี้เป็นครั้งแรก ให้เลือก ยอม​รับ
3 ใส่ปลายทางของคุณโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้
• ปลายทางการสนทนา: พูดชื่อปลายทาง เช่น "นำทางไป
ปลายทาง"
• ประเภทของปลายทาง: ใส่ชื่อปลายทางของคุณด้วยปุ่มกด
เวอร์ชวล
• ที่อยู่ติดต่อ: เลือกปลายทางของคุณจากที่อยู่รายชื่อ
• สถานที่ที่ติดดาว: เลือกปลายทางของคุณจากรายการสถาน
ที่ที่คุณใส่ดาว
เลื
4 อก Install เพื่อใช้การนำทางด้วยเสียง
5 ไปตามเส้นทางที่ปรากฏในแผนที่และเสียงแนะนำ
เมื่อต้องการดูทิศทางในรูปแบบข้อความ ให้เลือก
เมื
6 ่อต้องการจบการนำทาง ให้กด [ ] → Exit Navigation
เว็บ 87
การค้นหาโดย Google
คุณสามารถค้นหาแอพพลิเคชั่นในอุปกรณ์ของคุณและข้อมูลบน
เว็บได้
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
Google Search
2 ใส่ตัวอักษรหรือคำของข้อมูลที่จะค้นหา
3 เลือกชื่อรายการที่คุณต้องการเข้าถึง
YouTube
รู้จักการดูและอัพโหลดวีดีโอผ่าน YouTube
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
หรือผู้ให้บริการของคุณ
88 เว็บ
›› การดูวีดีโอ
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
YouTube
2 เลือก Accept เพื่อยืนยัน หากคุณกำลังเปิดแอพพลิเคชั่นนี้
เป็นครั้งแรก
3 เลือกวีดีโอจากรายการ
4 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็น
แนวนอน
5 ควบคุมการเล่นด้วยปุ่มต่างๆ ต่อไปนี้:
2
1
ตัวเลข
1
2
ฟังก์ชั่น
เลื่อนไปยังจุดใดๆ ในไฟล์โดยการลากแถบ
การเปลี่ยนคุณภาพของหน้าจอ
›› การอัพโหลดวีดีโอ
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
YouTube
2 กด [ ] → Upload และเลือกวีดีโอ ข้ามไปขั้นตอนที่ 8
หากคุณต้องการอัพโหลดวีดีโอใหม่ ให้เลือก
เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
3 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็น
แนวนอน
4 เล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายและปรับให้เหมาะสม
5 เลือก เพื่อเริ่มการบันทึก
6 เลือก เพื่อหยุดการบันทึก
7 เลือก บันทึก เพื่ออัพโหลดวีดีโอที่คุณบันทึก
8 ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแล้วเลือก ลงชื่อเข้าใช้
9 ใส่รายละเอียดของการอัพโหลด แล้วเลือก Upload
เว็บ 89
ข่าวสารและพยากรณ์อากาศ
เรียนรู้วิธีดูข้อมูลสภาพอากาศและอ่านข่าวสำคัญๆ และบทความ
ข่าวอื่นๆ
›› ดูข้อมูลสภาพอากาศ
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
ข่าวสารและพยากรณ์อากาศ
2 เลือก Weather ที่ด้านบนของหน้าจอ
อุปกรณ์ของคุณจะค้นหาตำแหน่งปัจจุบันของคุณและแสดง
ข้อมูลสภาพอากาศ
คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อดูข้อมูลสภาพอากาศใน
ภูมิภาคอื่นได้ ให้กด [ ] → การตั้งค่า →
การตั้งค่าพยากรณ์อากาศ แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย
ที่ติดกับ ใช้ตำแหน่งของฉัน จากนั้นให้เลือกตำแหน่งใน
ตั้งค่าสถานที่
90 เว็บ
›› การอ่านบทความข่าว
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
ข่าวสารและพยากรณ์อากาศ
2 เลือกหัวข้อข่าวที่ด้านบนสุดของหน้าจอ
3 เลือกบทความเพื่อเปิดอ่าน
เมื่อต้องการเพิ่มหัวข้อข่าว ให้กด [ ] → การตั้งค่า →
การตั้งค่าข่าว → เลือกหัวข้อข่าว
Samsung Apps
Samsung Apps ให้คุณสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นมาก
มายสู่โทรศัพท์ของคุณได้โดยตรงอย่างสะดวกและง่ายดาย ด้วย
แอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับเกมส์ ข่าว การอ้างอิง เครือข่ายทางสังคม
การนำทาง สุขภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย Samsung Apps
จะทำให้คุณสามารถเข้าถึงประสบการณ์โมบายล์มากมายได้ทันที
อุปกรณ์ของคุณจะมีความสามารถเพิ่มขึ้นเมื่อนำแอพพลิเคชั่นจาก
Samsung Apps มาใช้อย่างครบครัน ค้นหาแอพพลิเคชั่นที่ยอด
เยี่ยมและทำให้โมบายล์ไลฟ์ของคุณใช้งานได้ดีขึ้น
• คุณสมบัตินี้อาจใช้ไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้
บริการของคุณ
• สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดไปที่
www.samsungapps.com
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
Samsung Apps
2 ค้นหาและดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นตามต้องการ
Market
คุณสามารถดาวน์โหลดเกมส์ เสียงเรียกเข้า หรือแอพพลิเคชั่นอื่นๆ
จาก Android Market
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
หรือผู้ให้บริการของคุณ
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก Market
2 ค้นหาไฟล์และดาวน์โหลดไฟล์ลงในอุปกรณ์ ► หน้า 39
เว็บ 91
การเชื่อมต่อ
บลูทูธ
บลูทูธคือเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายระยะใกล้ ที่สามารถแลก
เปลี่ยนข้อมูลได้ภายในระยะประมาณ 10 เมตร โดยไม่ต้องอาศัย
การเชื่อมต่อทางกายภาพ
และคุณไม่จำเป็นต้องต่อสายอุปกรณ์เพื่อรับส่งสัญญาณบลูทูธ
ถ้าอุปกรณ์อยู่ภายในช่วงสัญญาณเดียวกัน คุณก็สามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้แม้ว่าอุปกรณ์ของคุณจะอยู่คนละ
ห้องก็ตาม
92 การเชื่อมต่อ
• ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย
การดักจับ หรือการใช้
ในทางที่ผิดของข้อมูลที่ส่งหรือได้รับผ่านทางคุณสมบัติไร้
สายของบลูทูธ
• หมั่นตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแบ่งปันและรับข้อมูลด้วย
อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และมีความปลอดภัยเหมาะสม
หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ จะทำให้ระยะการส่ง
ข้อมูลสั้นลง
• อุปกรณ์บางชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการทดสอบ
หรือผ่านการอนุมัติจาก Bluetooth SIG อาจใช้กับอุปกรณ์
ของคุณไม่ได้
›› การเปิดคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
การตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย →
การตั้งค่าบลูทูธ
2 เลือก บลูทูธ เพื่อเปิดคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ
›› การค้นหาและจับคู่กับอุปกรณ์อื่นๆ
ที่เปิดใช้งานบลูทูธแล้ว
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
การตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย →
การตั้งค่าบลูทูธ → ค้นหาอุปกรณ์
2 เลือกอุปกรณ์
3 ใส่รหัส PIN สำหรับใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ หรือรหัส
PIN บลูทูธของอุปกรณ์อื่นๆ หากอุปกรณ์นั้นมีรหัส
แล้วเลือก ตกลง หรือเลือก ยอมรับ เพื่อจับคู่รหัส PIN
ระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์
เมื่อเจ้าของอุปกรณ์อื่นใส่รหัส PIN ที่ตรงกัน หรือยอมรับการ
เชื่อมต่อ จะทำให้การจับคู่เสร็จสมบูรณ์ หากการจับคู่สำเร็จ
อุปกรณ์จะค้นหาบริการที่ใช้ได้โดยอัตโนมัติ
อุปกรณ์บางประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเฮดเซ็ทหรือ
แฮนด์ฟรีคาร์คิตอาจมีรหัส PIN ของบลูทูธที่กำหนดไว้ เช่น
0000 หากอุปกรณ์อื่นมีรหัส PIN คุณต้องป้อนรหัสดังกล่าว
›› การส่งข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ
1 เลือกไฟล์หรือรายการ เช่น รายชื่อ สมุดบันทึก หรือมีเดียไฟล์
จากแอพพลิเคชั่นที่เหมาะสม หรือ ไฟล์ส่วนตัว
การเชื่อมต่อ 93
2 กด [ ] → แชร์ ส่งผ่าน หรือ ส่งนามบัตรผ่าน → บลูทูธ
3 ค้นหาและจับคู่กับอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานบลูทูธ
›› การรับข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
การตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย →
การตั้งค่าบลูทูธ → ค้นพบ
อุปกรณ์ของคุณจะแสดงให้เห็นในอุปกรณ์บลูทูธของเครื่องอื่น
เป็นเวลา 120 วินาที
2 เมื่อได้รับการแจ้งเตือน ให้ใส่ PIN สำหรับใช้คุณสมบัติไร้สาย
ของบลูทูธและเลือก ตกลง (หากจำเป็น)
3 เลือก ยอมรับ เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการรับข้อมูลจากอุปกรณ์นี้
(หากจำเป็น)
ข้อมูลที่รับจะถูกบันทึกในแฟ้มบลูทูธ ถ้าคุณได้รับรายชื่อ
รายชื่้อดังกล่าวจะถูกบันทึกลงในสมุดโทรศัพท์ทันที
94 การเชื่อมต่อ
Wi-Fi
รู้จักวิธีการใช้ความสามารถด้านเครือข่ายไร้สายของอุปกรณ์ของคุณ
เพื่อเปิดใช้งานและเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายท้องถิ่น (WLAN) ที่
สามารถใช้งานได้กับมาตรฐาน IEEE 802.11 b/g/n
คุณสามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ ได้
ทุกที่ที่มีแอคเซสพอยท์หรือฮอตสปอตแบบไร้สาย
อุปกรณ์นี้ใช้คลื่นความถี่แบบนันฮาร์โมไนซ์ และเหมาะ
สำหรับนำไปใช้ในประเทศแถบยุโรปทั้งหมด WLAN
สามารถใช้ได้ในสหภาพยุโรปโดยไม่มีข้อจำกัดสำหรับการ
ใช้งานภายในอาคาร แต่ในฝรั่งเศสจะไม่สามารถใช้งาน
นอกอาคารได้
›› การเปิดใช้งานคุณสมบัติ WLAN
ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก การตั้งค่า →
การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย → การตั้งค่า WIFI → Wi-Fi
การเปิดใช้งาน WLAN เป็นพื้นหลังจะกินพลังงานแบตเตอรี่
หากต้องการสงวนพลังงานแบตเตอรี่ไว้ ให้เปิดใช้ WLAN
เมื่อจำเป็นเท่านั้น
›› การค้นหาและเชื่อมต่อเข้ากับ WLAN
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
การตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย → การตั้งค่า
WIFI
อุปกรณ์จะค้นหา WLAN ที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ
2 เลือกเครือข่ายใน เครือข่าย Wi-Fi
3 ใส่รหัสผ่านของเครือข่าย (หากจำเป็น)
4 เลือก เชื่อมต่อ
›› การเพิ่ม WLAN ด้วยตนเอง
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
การตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย → การตั้งค่า
WIFI → เพิ่มเครือข่าย Wi-Fi
2 ใส่ SSID สำหรับเครือข่ายแล้วเลือกชนิดระบบป้องกัน
3 กำหนดการตั้งค่าระบบป้องกันโดยขึ้นอยู่กับชนิดระบบป้องกัน
ที่เลือก
4 เลือก บันทึก
การเชื่อมต่อ 95
AllShare
รู้จักการใช้บริการ Digital Living Network Alliance (DLNA) ที่ให้
คุณสามารถใช้มีเดียไฟล์ร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน DLNA
ในบ้านของคุณผ่านทาง WLAN
โดยขั้นแรกคุณต้องเปิดใช้งานคุณสมบัติ WLAN และเพิ่มรูปแบบ
WLAN ก่อน ► หน้า 95
›› การกำหนดการตั้งค่า DLNA ด้วยตนเอง
สำหรับการแบ่งปันมีเดียไฟล์
เมื่อต้องการให้อุปกรณ์อื่นที่เปิดใช้งาน DLNA สามารถเข้าถึงมีเดีย
ไฟล์บนอุปกรณ์ของคุณได้ คุณต้องเปิดใช้งานการแชร์มีเดีย
ไฟล์บางไฟล์อาจเล่นในอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน DLNA ไม่ได้
ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก AllShare
96 การเชื่อมต่อ
2 เลือก การตั้งค่า
3 ปรับการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อกำหนดคุณสมบัติ DLNA ด้วยตนเอง
ดังนี้
ทางเลือก
ฟังก์ชั่น
ใส่ชื่อสำหรับอุปกรณ์ของคุณ
ชื่อเซิร์ฟเวอร์มีเดีย
ซึ่งจะใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์มีเดีย
เปิดใช้งานการแชร์วีดีโอ
รูปภาพ หรือเพลง กับอุปกรณ์
อื่นๆ ที่เปิดใช้งาน DLNA
อก WLAN AP ที่จะใช้
เครือข่ายแอคเซสพอยท์ เลื
สำหรับการเชื่อมต่อ DLNA
าจะยอมรับการ
อัพโหลดจากอุปกรณ์อื่น กำหนดว่
อัพโหลดจากอุปกรณ์อื่นหรือไม่
แชร์มีเดีย
›› การเล่นไฟล์ของคุณบนอุปกรณ์อื่นที่เปิดใช้งาน
DLNA
1
2
3
4
5
ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก AllShare
เลือก เล่นไฟล์จากโทรศัพท์ของฉันไปยังอุปกรณ์อื่น
เลือกหมวดหมู่มีเดียและเลือกไฟล์ที่คุณต้องการเล่น
เลือก เพิ่มในรายการเพลง
เลือกเครื่องเล่นที่จะใช้เล่นมีเดียไฟล์ เครื่องเล่นที่เลือกจะเริ่ม
เล่นเพลง
6 ควบคุมการเล่นของคุณโดยใช้ไอคอนในอุปกรณ์ของคุณ
การเล่นอาจมีการบัฟเฟอร์โดยขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อเครือ
ข่ายและเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ
›› การเล่นไฟล์ของโทรศัพท์เครื่องหนึ่งบนโทรศัพท์
อีกเครื่องหนึ่ง
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก AllShare
2 เลือก เล่นไฟล์จากเซิร์ฟเวอร์บนเครื่องเล่นอื่นผ่านโทรคัพท์
ส่วนตัว
อุปกรณ์ของคุณจะค้นหาอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน DLNA โดย
อัตโนมัติ
3 เลือกอุปกรณ์ที่จะใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์มีเดียที่เก็บมีเดียไฟล์
4 เลือกหมวดหมู่มีเดียและเลือกไฟล์ที่คุณต้องการเล่น
5 เลือก เพิ่มในรายการเพลง
6 เลือกเครื่องเล่นที่จะใช้เล่นมีเดียไฟล์
เครื่องเล่นที่เลือกจะเริ่มเล่นเพลง
7 ควบคุมการเล่นของคุณโดยใช้ไอคอนในอุปกรณ์ของคุณ
การเชื่อมต่อ 97
การแชร์เครือข่ายมือถือ
รู้วิธีการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้เป็นโมเด็มไร้สายหรือ
แอคเซสพอท์ยแบบไร้สายสำหรับ PC หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ
และแชร์การเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือของอุปกรณ์ของคุณ
›› แชร์การเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือของคุณผ่าน USB
1 การใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ให้ต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้
หลายฟังก์ชั่นบนอุปกรณ์กับ PC
2 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
การตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย →
การเชื่อมโยงเครือข่ายและฮอตสปอตแบบพกพา
98 การเชื่อมต่อ
3 ให้เลือก การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติ
USB tethering
อุปกรณ์ของคุณจะแชร์การเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือบน PC
ของคุณ
เมื่อต้องการหยุดการแชร์การเชื่อมต่อเครือข่าย ให้ล้างกล่องกา
เครื่องหมายที่ติดกับ การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB
วิธีการแชร์การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้น
อยู่กับระบบปฏิบัติการของ PC
›› แชร์การเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือของคุณผ่าน
WLAN
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
การตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย →
การเชื่อมโยงเครือข่ายและฮอตสปอตแบบพกพา
2 เลือก Mobile AP เพื่อเปิดใช้งานฮอตสปอต WLAN
อุปกรณ์ของคุณจะค้นหาและเชื่อมต่อกับ WLAN
3 เลือก การตั้งค่า Mobile AP → กำหนดค่า Mobile AP เพื่อกำ
หนดค่าการตั้งค่าเครือข่ายให้ใช้อุปกรณ์ของคุณเป็นแอค
เซสพอยท์
ทางเลือก
ฟังก์ชั่น
SSID
ดูและแก้ไขชื่อของอุปกรณ์ที่จะแสดงบน
เครือข่าย
อุปกรณ์ภายนอก
ระบบป้องกัน เลือกชนิดระบบป้องกัน
4 เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้เลือก บันทึก
5 ในอุปกรณ์อื่น ให้ค้นหาชื่ออุปกรณ์ของคุณจากรายการ
การเชื่อมต่อที่ใช้ได้แล้วเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย
อุปกรณ์ของคุณแชร์การเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือบนอุปกรณ์อื่น
การเชื่อมต่อ PC
รู้วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับ PC โดยใช้สายเชื่อมต่อข้อมูล
กับ PC ในโหมดการเชื่อมต่อ USB ต่างๆ ด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์
กับ PC คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยังหรือจากอุปกรณ์ของคุณ
โดยตรง และใช้โปรแกรม Samsung Kies
›› การเชื่อมต่อกับ Samsung Kies
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า PC ของคุณมี Samsung Kies ติดตั้งอยู่
คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้จากเว็บไซต์ของซัมซุง
(www.samsung.com/kies)
1 การใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ให้ต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้
หลายฟังก์ชั่นบนอุปกรณ์กับ PC
Samsung Kies จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ
ถ้า Samsung Kies ไม่ทำงานโดยอัตโนมัติ ให้ดับเบิลคลิก
ไอคอน Samsung Kies บน PC
การเชื่อมต่อ 99
2 คัดลอกไฟล์จากเครื่อง PC ลงในโทรศัพท์
ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ Samsung Kies หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
›› การเชื่อมต่อเป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก
ถ้าคุณใส่การ์ดความจำลงในอุปกรณ์ คุณจะสามารถเข้าถึงไดเร็กทอ
รี่ไฟล์ของการ์ดความจำได้โดยใช้อุปกรณ์เป็นตัวอ่านการ์ดความจำ
1 ใส่การ์ดความจำลงในอุปกรณ์
2 การใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ให้ต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้
หลายฟังก์ชั่นบนอุปกรณ์กับ PC
3 เปิดแผงทางลัด
4 เลือก เชื่อมต่อ USB แล้ว → เชื่อมต่อที่เก็บข้อมูล USB →
ตกลง
5 เปิดแฟ้มเพื่อดูไฟล์
6 คัดลอกไฟล์จากเครื่อง PC ลงการ์ดความจำ
100 การเชื่อมต่อ
7 เมื่อเสร็จแล้วให้เลือก หยุดต่อพื้นที่จัดเก็บ USB
หากต้องการหยุดเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ PC ให้คลิกที่ไอคอน
อุปกรณ์ USB บนแถบงานของ Windows และคลิก
ทางเลือกเพื่อถอดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจำนวนมากอย่าง
ปลอดภัย จากนั้น ให้ถอดสายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ออก
จาก PC มิฉะนั้น คุณอาจสูญเสียข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในการ์ด
ความจำ หรือการ์ดความจำอาจเสียหายได้
การเชื่อมต่อ VPN
คุณสามารถสร้าง Virtual Private Networks (VPN) และเชื่อมต่อ
กับเครือข่ายส่วนบุคคลของคุณได้อย่างปลอดภัยผ่านเครือข่าย
สาธารณะ เช่น อินเตอร์เน็ตได้
อุปกรณ์ของคุณควรได้รับการตั้งค่าการเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
หากคุณมีปัญหาในการเข้าใช้อินเตอร์เน็ต คุณต้องแก้ไขการ
เชื่อมต่อ หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับข้อมูลการเชื่อมต่อที่จะ
ต้องใส่ ให้สอบถามจากผู้ให้บริการของคุณ
›› ตั้งค่าการเชื่อมต่อ VPN
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
การตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย → การตั้งค่า
VPN → เพิ่ม VPN
2 เลือกชนิด VPN
3 การกำหนดข้อมูลการเชื่อมต่อด้วยตนเอง
ทางเลือกที่ใช้งานได้อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับชนิด VPN
ทางเลือก
ชื่อ VPN
เปิดใช้งานการเข้ารหัส
ฟังก์ชั่น
ใส่ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ VPN
ใส่ IP แอดเดรส
ของเซิร์ฟเวอร์ VPN
ตั้งค่าให้เข้ารหัส
เซิร์ฟเวอร์ VPN
ตั้งค่าคีย์ที่ใช้ร่วมกัน
ล่วงหน้าของ IPsec
ใส่คีย์ที่ใช้ร่วมกันล่วงหน้า
ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ VPN
้งให้ใช้รหัสผ่านของ
เปิดใช้งานความลับ L2TP ตัความลั
บ L2TP
ใส่รหัสผ่านของ
ตั้งค่าความลับ L2TP
ความลับ L2TP
การเชื่อมต่อ 101
ทางเลือก
ตั้งค่าใบรับรองผู้ใช้
ตั้งค่าใบรับรอง
การใช้งาน CA
โดเมนการค้นหา DNS
4 เสร็จแล้วกด [ ] → บันทึก
102 การเชื่อมต่อ
ฟังก์ชั่น
เลือกใบรับรองผู้ใช้ที่
เซิร์ฟเวอร์ VPN ใช้ในการระบุ
ตัวตนของคุณ คุณสามารถนำ
เข้าใบรับรองได้จากเซิร์ฟเวอร์
VPN หรือดาวน์โหลดจากเว็บ
เลือกใบรับรองการใช้งาน
(CA) ที่เซิร์ฟเวอร์ VPN
ใช้ในการระบุตัวตนของคุณ
คุณสามารถนำเข้าใบรับรอง
ได้จากเซิร์ฟเวอร์ VPN หรือ
ดาวน์โหลดจากเว็บ
ใส่ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ชื่อโดเมน
(DNS)
›› เชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนบุคคล
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
การตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย →
การตั้งค่า VPN
2 เลือกเครือข่ายส่วนบุคคลที่จะเชื่อมต่อ
3 ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแล้วเลือก เชื่อมต่อ
เครื่องมือ
นาฬิกา
รู้จักการใช้จอภาพแสดงนาฬิกาบนหน้าจอปกติ และกำหนดและ
ควบคุมการเตือนสำหรับเหตุการณ์สำคัญ
›› การใช้จอภาพแสดงนาฬิกา
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก นาฬิกา
2 ขณะใช้งานจอภาพแสดงนาฬิกา ให้ใช้คุณสมบัติดังต่อไปนี้
• เมื่อต้องการสร้างหรือลบการเตือน ให้เลือก
• เพื่อแสดงสไลด์โชว์โดยใช้ภาพถ่ายในแกลเลอรี ให้เลือก
• เมื่อต้องการเปิดเครื่องเล่นเพลง ให้เลือก
• เมื่อต้องการกลับสู่หน้าจอปกติ ให้เลือก
›› การตั้งค่าการเตือนใหม่
1
2
3
4
ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก นาฬิกา
กด [ ] → เพิ่มการเตือน
กำหนดรายละเอียดของการเตือน
เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก ปฏิบัติ
คุณสมบัติการพักจะตั้งค่าอุปกรณ์ให้เตือนซ้ำหลังจากช่วงเว
ลาที่กำหนดไว้ เมื่อต้องการตั้งค่าช่วงเวลาสำหรับคุณสมบัติ
การพัก ให้กด [ ] → การตั้งค่า → ช่วงเวลาพัก
›› การหยุดการเตือน
เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น
• ให้เลือก ปฏิเสธ เพื่อหยุดการเตือน
• ให้เลือก ข้าม เพื่อเริ่มการเตือนอีกครั้งหลังจากช่วงเวลาที่ระบุไว้
เครื่องมือ 103
เครื่องคิดเลข
รู้จักวิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์บนอุปกรณ์ของคุณโดยตรง
เหมือนกับการใช้งานเครื่องคิดเลขแบบพกพาหรือแบบตั้งโต๊ะ
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
เครื่องคิดเลข
2 ใช้ปุ่มที่สัมพันธ์กับหน้าจอเครื่องคิดเลขเพื่อทำการคำนวณทาง
คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
3 กด [ ] → แอดวานซ์ เพื่อใช้เครื่องคิดเลขสำหรับด้าน
วิทยาศาสตร์
ดาวน์โหลด
เรียนรู้วิธีจัดการบันทึกของไฟล์ที่คุณได้ดาวน์โหลดมาจากเว็บ
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
ดาวน์โหลด
104 เครื่องมือ
2 เลือกโฟลเดอร์การดาวน์โหลด
3 เมือ่ ต้องการเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา ให้เลือกบันทึก
เมื่อต้องการลบบันทึก ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย แล้วเลือก
ลบ
ไฟล์ส่วนตัว
รู้วิธีการเข้าถึงรูปภาพ วีดีโอ เพลง คลิปเสียง และไฟล์ชนิดอื่นๆ
ทั้งหมดที่เก็บไว้ในการ์ดความจำของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่าย
ดาย
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
ไฟล์ส่วนตัว
2 เลือกแฟ้ม
• เมื่อต้องการเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับในไดเร็กทอรี่ไฟล์ ให้เลือก
บน
• เมื่อต้องการกลับสู่ไดเร็กทอรี่หลัก ให้เลือก โฮม
3 เลือกไฟล์ที่จะเปิด
ในโฟลเดอร์ ให้กด [ ] เพื่อใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:
• เมื่อต้องการส่งไฟล์ ให้ผู้อื่นผ่านข้อความมัลติมีเดีย อีเมล์
หรือคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ ให้เลือก แชร์
• เมื่อต้องการสร้างแฟ้มใหม่ ให้เลือก สร้างแฟ้มใหม่
• เมื่อต้องการลบไฟล์หรือแฟ้ม ให้เลือก ลบ
• เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดแสดง ให้เลือก แสดงตาม
• เมื่อต้องการจัดเรียงไฟล์หรือแฟ้ม ให้เลือก แสดงโดย
• เมื่อต้องการใช้คุณสมบัติเพิ่มเติมในการใช้ไฟล์ เช่น การย้าย
การคัดลอก หรือการเปลี่ยนชื่อทางเลือก ให้เลือก เพิ่มเติม
บริการเสริมพร้อมใช้ใน SIM การ์ด
ใช้บริการเสริมต่างๆ ที่ผู้ให้บริการเครือข่ายเปิดให้บริการ เมนูนี้
อาจพร้อมใช้งานได้ แต่มีชื่อเรียกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ SIM หรือ
USIM การ์ดของคุณ
ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก SIM Toolkit
การจัดการงาน
ด้วยการใช้ตัวจัดการงาน คุณสามารถดูแอพพลิเคชั่นที่กำลังใช้งาน
ขนาดทั้งหมดของแอพพลิเคชั่น และข้อมูลหน่วยความจำ
และสามารถดูแลความจำ RAM ได้
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก การ​จัด
การ​งาน
เครื่องมือ 105
2 ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้
• แอ​พพลิ​เค​ชั่น​ที่​ทำ​งาน: แสดงรายการแอพพลิเคชั่นที่กำลัง
ทำงานอยู่ในอุปกรณ์ของคุณ
• แพ็คเ​กจ: ดูขนาดแพคเกจของแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งอยู่บน
อุปกรณ์ของคุณ
• ตัวจัดการ RAM: ตรวจสอบและจัดการความจำ RAM
สำหรับอุปกรณ์ของคุณ
• สรุป: ดูหน่วยความจำที่ใช้ไปและที่พร้อมใช้งานในอุปกรณ์
และการ์ดความจำของคุณ
• วิธีใช้: ดูข้อมูลวิธีใช้เกี่ยวกับการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่
106 เครื่องมือ
ThinkFree Office
รู้วิธีการสร้างและดูไฟล์เอกสารบนอุปกรณ์ของคุณ หากคุณมี
แอคเคาท์ที่มีบริการ ThinkFree ทางเว็บ คุณสามารถจัดการ
เอกสารออนไลน์ได้ แอพพลิเคชั่นนี้รองรับรูปแบบไฟล์ต่อไปนี้ txt,
doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf
›› การสร้างเอกสารใหม่
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
ThinkFree Office
2 เลือก Accept เพื่อยืนยัน หากคุณกำลังเปิดแอพพลิเคชั่นนี้
เป็นครั้งแรก
3 เลือก Activate now → Close เพื่อเปิดใช้งาน ThinkFree
Office
4 เลือก My Docs
5
6
7
8
กด [ ] → New → ชนิดเอกสาร
ใส่ชื่อเอกสารแล้วเลือก OK
ใส่เนื้อหาในเอกสารโดยใช้เครื่องมือที่ด้านล่างของหน้าจอ
เมื่อแก้ไขเสร็จแล้ว เลือก บนแถบเครื่องมือหรือกด [ ]
→ File → Save
›› การดูและแก้ไขเอกสารบนอุปกรณ์
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
ThinkFree Office
2 เลือก My Docs → เอกสาร
3 เลือกชนิดการเข้ารหัสตัวอักษร (หากจำเป็น)
4 ดูและแก้ไขเอกสารได้ตามต้องการ
• เมื่อต้องการย่อหรือขยาย ให้ใช้การซูมด้วยสองนิ้ว โดยวาง
นิ้วสองนิ้วบนหน้าจอแล้วบีบเข้าหรือกางออกช้าๆ
• หากต้องการเปิดแถบเครื่องมือเพื่อแก้ไขเอกสาร (ไฟล์
Word, Text หรือ Excel) ให้กด [ ] → Edit
ให้กด [ ] → Find
5 เมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกเอกสาร
• เมื่อต้องการค้นหาข้อความในเอกสาร
›› การจัดการเอกสารออนไลน์
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
ThinkFree Office
2 เลือก Online
3 ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่แอคเคาท์ของคุณ แล้วเลือก
Sign in
4 ดูและจัดการเอกสารบนเซิร์ฟเวอร์ได้ตามต้องการ
เครื่องมือ 107
Voice Search
เรียนรู้เพื่อใช้งานคุณสมบัติคำสั่งเสียงเพื่อโทรออก,
ส่งข้อความ, หรือ ค้นหาสถานที่และข้อมูลด้วยเสียง
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
หรือผู้ให้บริการของคุณ
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
Voice Search
2 เลือก พูดเลย → ตกลง (หากจำเป็น)
3 พูดคำสั่งใส่ไมโครโฟน
เมื่อต้องการดูวีดีโอการฝึกใช้งาน ให้เลือก ดูวิดีโอ
จากหน้าจอวิธีใช้
108 เครื่องมือ
การตั้งค่า
การเข้าถึงเมนูการตั้งค่า
1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
การตั้งค่า
2 เลือกหมวดการตั้งค่า และเลือกทางเลือก
การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย
เปลี่ยนการตั้งค่าของการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย
›› โหมดการบิน
›› การตั้งค่า WIFI
• Wi-Fi:
เปิดหรือปิดคุณสมบัติ WLAN ► หน้า 95
ตั้งค่าให้อุปกรณ์แจ้งคุณเมื่อเครือข่าย
เปิดใช้งานได้
• เพิ่มเครือข่าย Wi-Fi: เพิ่ม WLAN AP ด้วยตนเอง
• การแจ้งเตือนเครือข่าย:
›› การตั้งค่าบลูทูธ
• บลูทูธ:
เปิดหรือปิดคุณสมบัติเครือข่ายไร้สายของบลูทูธ
หน้า 93
• ชื่ออุปกรณ์: ตั้งค่าชื่ออุปกรณ์ของอุปกรณ์ของคุณ
• ค้นพบ: ตั้งค่าให้แสดงอุปกรณ์ ให้เห็นในอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ
• ค้นหาอุปกรณ์: ค้นหาอุปกรณ์บลูทูธที่ใช้งานได้
►
ปิดใช้งานฟังก์ชั่นการใช้งานแบบไร้สายในอุปกรณ์ของคุณ
คุณสามารถใช้บริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายได้เท่านั้น
การตั้งค่า 109
›› การเชื่อมโยงเครือข่ายและฮอตสปอตแบบพกพา
• การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB:
เปิดใช้งานคุณสมบัติ
การผูกล่าม USB แชร์ การเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือของอุปกรณ์
ของคุณกับ PC ผ่าน USB เมื่อเชื่อมต่อกับ PC อุปกรณ์ของคุณ
จะถูกใช้เป็นโมเด็มสำหรับ PC ► หน้า 98
• Mobile AP: เปิดใช้งานคุณสมบัติ ฮอตสปอต WLAN เคลื่อนที่
เพื่อแชร์การเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือของอุปกรณ์ของคุณกับ PC
หรืออุปกรณ์อื่นๆ ผ่านคุณสมบัติ WLAN ► หน้า 98
• การตั้งค่า Mobile AP: กำหนดการตั้งค่าเครือข่ายสำหรับ
ฮอตสปอต WLAN ของคุณ
›› การตั้งค่า VPN
ตั้งค่าและเชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนบุคคลแบบเวอร์ชวล (VPN)
► หน้า 101
110 การตั้งค่า
›› เครือข่ายมือถือ
• ใช้แพ็กเกจดาต้า:
ตั้งค่าเพื่อให้ใช้แพ็กเกจเครือข่ายสลับกลุ่ม
ข้อมูลสำหรับบริการเครือข่าย
• โรมมิ่งข้อมูล: ตั้งค่าให้อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอื่นเมื่อคุณกำลัง
โรมมิ่งหรือเครือข่ายหลักใช้งานไม่ได้
• ชื่อแอคเซสพอยท์: ตั้งค่าชื่อแอคเซสพอยท์ (APN)
• ใช้เฉพาะเครือข่าย 2G: ตั้งค่าให้อุปกรณ์เชื่อมต่อเฉพาะเครือข่าย
2G
• ผู้ให้บริการเครือข่าย: ค้นหาเครือข่ายที่ใช้ได้และเลือกเครือข่าย
สำหรับการโรมมิ่ง
การตั้งค่าโทร
กำหนดการตั้งค่าสำหรับคุณสมบัติการโทรเอง
›› กำหนดเบอร์โทรออก
• เปิดใช้ FDN:
เปิดหรือปิดการใช้งานโหมด FDN เพื่อจำกัด
การโทรไปยังเบอร์ที่อยู่ในรายการ FDN คุณต้องใส่ PIN2
เพื่อหาซิมการ์ดหรือ USIM ของคุณ
• เปลี่ยน PIN2: เปลี่ยนรหัส PIN2 ที่ใช้เพื่อป้องกันรหัส PIN หลัก
ถ้า SIM หรือ USIM การ์ดถูกล็อก เมนูนี้จะเปลี่ยนเป็น
บล็อก PIN2
• รายการ FDN: กำหนดรายชื่อสำหรับการกำหนดเบอร์โทร
›› ข้อความเสียง
เลือกบริการข้อความเสียงของผู้ให้บริการของคุณ คุณยังสามารถ
เลือกบริการข้อความเสียงอื่นๆ ได้ หากคุณดาวน์โหลด
แอพพลิเคชั่นที่รองรับบริการ
›› หมายเลขข้อความเสียง
ป้อนหมายเลขเพื่อเข้าใช้บริการข้อความเสียง คุณสามารถขอรับ
หมายเลขนี้จากผู้ให้บริการของคุณ
›› การ​ส่ง​ต่อ​การ​โทร
โอนสายเรียกเข้าไปยังหมายเลขอื่น
›› การตั้งค่าเพิ่มเติม
• ID
ผู้โทร: แสดง ID ผู้โทรให้คู่สนทนาสำหรับการโทรออก
อนุญาตให้มีการเตือนสายเรียกเข้าเมื่อกำลัง
ใช้สายอยู่
• เปิดเซ็นเซอร์ตรวจจับ: ตั้งค่าให้เปิดเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ
ระหว่างการโทร
• การรับสายซ้อน:
การตั้งค่า 111
การตั้งค่าเสียง
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับเสียงต่างๆ ในอุปกรณ์ของคุณ
• โหมดปิดเสียง: เปิดใช้งานโหมดปิดเสียงเพื่อปิดเสียงทั้งหมด
ยกเว้นเสียงมีเดียและเสียงเตือน
• สั่น: ตั้งค่าให้อุปกรณ์สั่นสำหรับเหตุการณ์ต่างๆ
• ระดับเสียง: ปรับระดับเสียงสำหรับเสียงเรียกเข้า เพลงและวีดีโอ
เสียงเรียกเข้าเตือน เสียงของระบบ และ เรียกเข้าการแจ้งเตือน
• เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์: เลือกเสียงเรียกเข้าเพื่อเตือนคุณว่ามี
สายเรียกเข้า
• เสียงเตือน: เลือกเสียงเรียกเข้าเพื่อเตือนเหตุการณ์ต่างๆ เช่น
ข้อความเข้าและเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
• ทัชโทนแบบมีเสียง: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณสัมผัสปุ่ม
บนหน้าจอการโทร
112 การตั้งค่า
• การเลือกแบบมีเสียง:
ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณเลือก
แอ​พพลิเ​ค​ชั่นหรือทางเลือก
• เสียง​ล็อก​หน้าจ​ อ: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณล็อกหรือปลด
ล็อกหน้าจอสัมผัส
การตั้งค่าจอภาพ
เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับจอภาพ
• วอลเปเปอร์:
-- วอลเปเปอร์หน้าจอหลัก: เลือกรูปภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอ
ปกติ
-- วอลเปเปอร์ล็อกหน้าจอ: เลือกภาพพื้นหลังสำหรับล็อกภาพ
หน้าจอ
• รูปแบบอักษร: เปลี่ยนรูปแบบอักษรสำหรับการแสดงข้อความ
คุณสามารถดาวน์โหลดตัวอักษรจาก Android Market ด้วยการ
เลือกเมนู รับแบบอักษรแบบออนไลน์
• ความสว่าง:
ตั้งค่าความสว่างของหน้าจอ
กำหนดว่าจะหมุนเนื้อหาโดยอัตโนมัติเมื่อ
หมุนอุปกรณ์หรือไม่
• ภาพเคลื่อนไหว: ตั้งค่าให้อุปกรณ์แสดงภาพเคลื่อนไหวเมื่อคุณ
สลับหน้าต่าง
• หมดเวลาหน้าจอ: ตั้งระยะเวลาเพื่อให้อุปกรณ์รอก่อนปิดแสงพื้น
หลังของหน้าจอ
• การปรับ​เทียบ​แนว​นอน​: ปรับเทียบเครื่องจับการเคลื่อนที่เพื่อ
ปรับแกนแนวนอนของอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ
จับการเคลื่อนไหว
• หมุน​หน้า​จอ​อัตโนมัต:ิ
ตำแหน่งและระบบป้องกัน
เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการป้องกันอุปกรณ์ของคุณและ SIM หรือ
USIM การ์ด และการทำงานของ GPS
• ใช้เครือข่ายไร้สาย: กำหนดให้ใช้ WLAN และ/หรือเครือข่าย
มือถือในการค้นหาตำแหน่งของคุณ
• ใช้ดาวเทียม GPS: กำหนดให้ใช้ดาวเทียม GPS เพื่อค้นหา
ตำแหน่งของคุณ
• ตั้งค่าการล็อกหน้าจอ: ตั้งรหัสปลดล็อกการป้องกัน
เมื่อคุณตั้งรหัสป้องกันแล้ว ทางเลือกนี้จะเปลี่ยนเป็น เปลี่ยน​การ​
ล็อก​หน้าจ​ อ
-- ไม่​มี: ปิดการใช้งานการล็อกหน้าจอ
-- รูป​แบบ: ตั้งรูปแบบการปลดล็อกเพื่อปลดล็อกหน้าจอ
-- PIN: ตั้งรหัส PIN (ตัวเลข) เพื่อปลดล็อกหน้าจอ
-- รหัสผ่าน: ตั้งรหัสผ่าน (ตัวอักษรและตัวเลข) เพื่อปลดล็อก
หน้าจอ
การตั้งค่า 113
• ตั้งค่าการล็อก SIM
-- ล็อก SIM การ์ด:
การ์ด:
เปิดหรือปิดใช้งานล็อก PIN ที่จำเป็นต้อง
ใส่รหัส PIN ก่อนใช้อุปกรณ์
-- เปลี่ยน PIN ของ SIM: เปลี่ยนรหัส PIN ที่ใช้เข้าถึงข้อมูล SIM
หรือ USIM
• แสดงรหัสผ่านให้เห็น: ตั้งค่าให้อุปกรณ์แสดงรหัสผ่านตามที่
คุณป้อน
• เลือก​ผู้​ดูแล​ระบบ​อุปกรณ์: ดูผู้ดูแลระบบอุปกรณ์ที่ติดตั้งใน
อุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถเปิดใช้งานผู้ดูแลระบบอุปกรณ์เพื่อ
นำนโยบายใหม่ไปใช้กับอุปกรณ์ของคุณ
• ใช้การรับรองความปลอดภัย: ใช้การรับรองและหนังสือรับรอง
เพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยในการใช้งานของแอพพลิเคชั่น
ต่างๆ
• ติดตั้งจาก SD การ์ด: ติดตั้งการอนุญาตที่เข้ารหัสที่จัดเก็บไว้ใน
การ์ดความจำ
114 การตั้งค่า
• ตั้งค่ารหัสผ่าน:
สร้างและยืนยันรหัสผ่านเพื่อการเข้าใช้หนังสือ
รับรอง
• ลบที่จัดเก็บ: ลบเนื้อหาหนังสือรับรองออกจากอุปกรณ์และตั้งค่า
รหัสผ่านใหม่
แอพพลิเคชั่น
เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อการจัดการแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งไว้
• แหล่งที่ไม่รู้จัก: เลือกเพื่อดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นจากแหล่ง
ต่างๆ หากคุณไม่ได้เลือกทางเลือกนี้ คุณสามารถดาวน์โหลด
แอพพลิเคชั่นได้จาก Android Market เท่านั้น
• จัดการแอพพลิเคชั่น: เข้าถึงรายการแอพพลิเคชั่นในอุปกรณ์และ
ตรวจสอบข้อมูลแอพพลิเคชั่น
• บริการที่ทำงาน: ดูบริการที่คุณกำลังใช้และเข้าถึงบริการเพื่อ
จัดการ
• การใช้ความจำ:
ดูหน่วยความจำที่พร้อมใช้งานและหน่วย
ความจำที่ใช้โดยแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์และการ์ดความจำ
• ใช้แบตเตอรี:่ ดูปริมาณการใช้พลังงานของอุปกรณ์
• การพัฒนา:
-- การแก้ไขจุดบกพร่อง USB: ตัวเลือกนี้เป็นตัวเลือกสำหรับ
การพัฒนาแอพพลิเคชั่น เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ PC ด้วย
สายเชื่อมต่อข้อมูล โหมดการแก้ไขจุดบกพร่อง USB จะถูก
ใช้งานและ Samsung Kies จะทำงานโดยอัตโนมัติ
-- เปิดเครื่องเสมอ: ตั้งค่าหน้าจอของอุปกรณ์ที่จะเปิดขณะชาร์จ
แบตเตอรี่
-- อนุญาตตำแหน่งจำลอง: อนุญาตตำแหน่งจำลองและข้อมูล
การบริการที่ส่งไปยังบริการการจัดการตำแหน่งสำหรับการ
ทดสอบ ตัวเลือกนี้เป็นตัวเลือกสำหรับการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
• Samsung Apps:
เลือกการเชื่อมต่อเครือข่าย (WLAN หรือ
เครือข่ายสลับกลุ่มข้อมูล) เพื่อรับการแจ้งเตือนรับการอัพเดท
แอพพลิเคชั่นจาก Samsung Apps
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
หรือผู้ให้บริการของคุณ
แอคเคาท์และการซิงค์
เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณสมบัติซิงค์อัตโนมัติหรือจัดการแอคเคาท์
เพื่อการซิงโครไนซ์
• ข้อมูลพื้นหลัง: เลือกการตั้งค่านี้เพื่อใช้คุณสมบัติซิงค์อัตโนมัติ
ซิงค์อัตโนมัติจะทำงานในพื้นหลังโดยไม่มีการเปิดแอพพลิเคชั่น
และซิงโครไนซ์ข้อมูล
• ซิงค์อัตโนมัต:ิ ตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อซิงโครไนซ์รายชื่อ, ปฏิทิน
และข้อมูลอีเมล์โดยอัตโนมัติ
การตั้งค่า 115
รายการส่วนตัว
เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อการจัดการการตั้งค่าและข้อมูลของคุณ
• แบ็ก​อัพข​ ้อมูล​ส่วน​ตัว: สำรองข้อมูลการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณไป
ที่เซิร์ฟเวอร์ของ Google
• คืน​ค่า​อัตโนมัติ: ตั้งค่าให้อุปกรณ์คืนค่าแอพพลิเคชั่นที่คุณสำรอง
ข้อมูลไว้เมื่อติดตั้งลงในอุปกรณ์ของคุณ
• ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน: ตั้งค่าการตั้งค่าของคุณใหม่เป็นค่า
พื้นฐานจากโรงงาน
SD การ์ดและพื้นที่จัดเก็บของโทรศัพท์
ตรวจสอบข้อมูลความจำของการ์ดความจำและอุปกรณ์ของคุณ
และฟอร์แมตหน่วยความจำ
116 การตั้งค่า
ข้อมูลพื้นที่และตัวอักษร
เปลี่ยนการตั้งค่าการใส่ข้อความ
›› เลือกภาษา
เลือกภาษาที่แสดงบนหน้าจอสำหรับเมนูและแอพพลิเคชั่นทั้งหมด
›› เลือกวิธีเขียน
เลือกชนิดแป้นพิมพ์พื้นฐานสำหรับการใส่ข้อความ
›› Swype
• ภาษา:
เลือกภาษาสำหรับใส่ข้อความ
คุณไม่สามารถใส่ข้อความในบางภาษา
เมื่อต้องการใส่ข้อความ คุณควรเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียนเป็น
ภาษาใดภาษาหนึ่งที่รองรับ
• เสียงตอบรับ:
ตั้งค่าให้ทำการแจ้งเตือนเมื่อไม่มีคำให้เลือก
สำหรับการใส่ข้อความถ้าคุณสัมผัสสองครั้งที่คำนั้น
• เปิดใช้ชุดคำแนะนำ: ตั้งค่าให้แจ้งเตือนเพื่อช่วยเหลืออย่าง
รวดเร็วโดยการกระพริบตัวบอกเคล็ดลับ
• แนะนำคำศัพท์: ตั้งค่าให้อุปกรณ์คาดเดาคำศัพท์ตามการใส่
ข้อความของคุณ และแสดงการคาดเดาคำศัพท์
• เว้นวรรคอัตโนมัต:ิ ตั้งค่าให้อุปกรณ์เว้นวรรคระหว่างคำโดย
อัตโนมัติ
• พิมพ์ใหญ่อัตโนมัต:ิ ตั้งค่าให้อุปกรณ์ ใช้ตัวพิมพ์ ใหญ่เป็นอักษร
ตัวแรกหลังจากเครื่องหมายวรรคตอนจบประโยค เช่น จุด (.),
เครื่องหมายคำถาม (?) หรือเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!)
• แสดงระยะเลือก: กำหนดให้แสดงรูปแบบการลากของคุณบน
แป้นพิมพ์
• ความเร็วกับความแม่นยำ: ตั้งค่าความสมดุลระหว่างความเร็ว
และความถูกต้อง
• วิธีใช้ Swype:
• แนะนำการใช้:
Swype
• เวอร์ชั่น:
เข้าสู่ข้อมูลวิธีใช้ของการใช้งานแป้นพิมพ์ Swype
รู้จักวิธีใส่ข้อความอย่างรวดเร็วด้วยแป้นพิมพ์
ดูข้อมูลเวอร์ชั่น
›› DioPen Chinese IME
• สั่นขณะกดรหัส:
ตั้งค่าให้อุปกรณ์สั่นเมื่อคุณสัมผัสปุ่ม
ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณสัมผัสปุ่ม
• Korean: เปิดใช้งานโหมดการป้อนอักษรเกาหลี
• Chinese: เปิดใช้งานโหมดการป้อนอักษรจีน
• แสดงการแนะนำ: ตั้งค่าให้อุปกรณ์แสดงคำแนะนำขณะที่คุณใส่
ข้อความ
• การตั้งค่ารายละเอียด: กำหนดการตั้งค่าปุ่มกด DioPen Chinese
IME ด้วยตนเองเช่น การคาดเดาคำศัพท์ การตรวจสอบตัวสะกด
และการเว้นวรรคอัตโนมัติ เมื่อเลือก แสดงการแนะนำ
• มีเสียงขณะกดรหัส:
การตั้งค่า 117
• จัดการการหน่วงเวลา:
เลือกการรับรู้เวลาสำหรับโหมดการเขียน
ด้วยมือ
• ความหนาปากกา: เลือกความหนักของปากกาสำหรับโหมดการ
เขียนด้วยมือ
• สีปากกา: เลือกสีของปากกาสำหรับโหมดการเขียนด้วยมือ
• ใช้ Fuzzy: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ ใช้การตั้งค่า Fuzzy
• การตั้งค่า Fuzzy: กำหนดการตั้งค่า Fuzzy เอง
• เกี่ยวกับ: ดูข้อมูล DioPen Chinese IME
• Help: เรียนรู้วิธีป้อนข้อความด้วย DioPen Chinese IME
›› ปุ่มกดของ Samsung
• ประเภท​ของ​ปุ่ม​กด:
เลือกวิธีใส่ข้อความพื้นฐาน เช่น แป้นพิมพ์
QWERTY, ปุ่มกดมาตรฐาน หรือหน้าจอเขียนด้วยมือ
• ภาษา​เขียน: เลือกภาษาสำหรับใส่ข้อความ
118 การตั้งค่า
คุณไม่สามารถใส่ข้อความในบางภาษา
เมื่อต้องการใส่ข้อความ คุณควรเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียนเป็น
ภาษาใดภาษาหนึ่งที่รองรับ
• XT9:
เปิดใช้งานโหมด XT9 เพื่อใส่ข้อความโดยใช้โหมดใส่
ข้อความการคาดเดาคำ
• การตั้งค่าขั้นสูงของ XT9: เปิดใช้งานคุณสมบัติแอดวานซด์
ของโหมด XT9 เช่น การใส่ค่าอัตโนมัติ, การแก้ไขอัตโนมัติ
หรือการแทนที่อัตโนมัติ
และตั้งค่ารายการคำศัพท์ของคุณเอง
• การกวาดปุ่มกด: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการกวาดปุ่มกด
สำหรับโหมดใส่ข้อมูล คุณสามารถสลับระหว่างโหมดใส่ข้อมูลได้
โดยการเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาบนปุ่มกด
• ตัวพิมพ์ใหญ่อัตโนมัต:ิ ตั้งค่าให้อุปกรณ์ ใช้ตัวพิมพ์ ใหญ่เป็น
อักษรตัวแรกหลังจากเครื่องหมายวรรคตอนจบประโยค เช่น
จุด (.), เครื่องหมายคำถาม (?) หรือเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!)
• การ​ตั้งค​ ่า​การเขียนด้วยมือ:
กำหนดเวลาการรู้จำเอง
ในโหมดการเขียน ด้วยมือ
• เสียงที่เข้ามา: เปิดใช้งานคุณสมบัติใส่ข้อความด้วยเสียงเพื่อใส่
ข้อความโดยใช้เสียงบนปุ่มกดของ Samsung
• ใส่จุดอ​ ัตโนมัต:ิ ตั้งค่าให้อุปกรณ์ ใส่จุดเมื่อคุณสัมผัสสองครั้งที่
Space bar
• การฝึกใช้งาน: รู้จักวิธีใส่ข้อความด้วยปุ่มกดของ Samsung
อินพุตและเอาต์พุตเสียง
เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับคุณสมบัติการรู้จำเสียงและข้อความเป็น
คำพูด
›› การตั้งค่าการจำแนกเสียง
• ภาษา:
เลือกภาษาสำหรับการรู้จำเสียงชอง Google
• ค้นหาปลอดภัย:
ตั้งค่าให้อุปกรณ์กรองคำหรือรูปภาพที่ไม่
เหมาะสมจากผลลัพธ์การค้นหาเสียง
• ปิดกั้นคำไม่สุภาพ: ซ่อนคำที่ไม่เหมาะสมที่อุปกรณ์พบจาก
ผลลัพธ์การค้นหาเสียง
›› การตั้งค่าจากตัวอักษรเป็นคำพูด
• ฟังตัวอย่าง:
ฟังตัวอย่างข้อความที่พูด ติดตั้งข้อมูลเสียงเพื่อใช้
งานคุณสมบัติข้อความเป็นสุนทรพจน์
• ใช้การตั้งค่าของ​ฉันทุกครั้ง: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ ใช้การตั้งค่าที่คุณ
ระบุในแอพพลิเคชั่นแทนการตั้งค่าพื้นฐาน
• เครื่องมือพื้นฐาน: กำหนดให้ใช้เครื่องมือการสร้างสุนทรพจน์
สำหรับข้อความที่พูด
• ติดตั้งข้อมูลเสียง: ดาวน์โหลดและติดตั้งข้อมูลเสียงสำหรับ
คุณสมบัติข้อความเป็นสุนทรพจน์
• อัตรา​สุนทรพจน์: เลือกความเร็วของคุณสมบัติข้อความเป็น
สุนทรพจน์
การตั้งค่า 119
• ภาษา:
เลือกภาษาสำหรับคุณสมบัติข้อความเป็นสุนทรพจน์
ดูเครื่องมือแปลงตัวอักษรเป็นคำพูดที่ดาวน์โหลด
จาก Android Market
• เครื่อง​มือ:
การเข้าใช้งาน
เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับคุณสมบัติในการเข้าใช้งาน
• การเข้าใช้งาน: เปิดใช้งานแอพพลิเคชั่นการเข้าใช้งานที่คุณ
ดาวน์โหลดไว้ เช่น Talkback หรือ Kickback ที่มีการตอบสนอง
แบบเสียง เสียงดนตรี หรือ การสั่น
• บริการการเข้าใช้งาน: เลือกแอพพลิเคชั่นการเข้าถึงที่จะใช้
• ปุ่มเปิด/ปิดเพื่อวางสาย: ตั้งค่าให้อุปกรณ์จบการโทรเมื่อคุณ
กด [ ]
วันที่และเวลา
เข้าถึงและเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อควบคุมวิธีการแสดงเวลาและ
วันที่บนอุปกรณ์ของคุณ:
• อัตโนมัต:ิ อัพเดทเวลาโดยอัตโนมัติเมื่อคุณข้ามไปโซนเวลาอื่น
• ตั้งค่าวันที่: ตั้งวันที่ปัจจุบันด้วยตนเอง
• เลือกไทม์โซน: ตั้งค่าไทม์โซนท้องถิ่นของคุณ
• ตั้งเวลา: ตั้งเวลาปัจจุบันด้วยตนเอง
• ใช้รูปแบบ 24 ชั่วโมง: ตั้งค่าเวลาให้แสดงผลในรูปแบบ 24
ชั่วโมง
• เลือกรูปแบบวันที่: เลือกรูปแบบวันที่
เกี่ยวกับโทรศัพท์
เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ, ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์
และรู้จักวิธีใช้งานอุปกรณ์ของคุณ
120 การตั้งค่า
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
รหัส
เมื่อคุณเปิดอุปกรณ์หรือขณะที่ใช้อุปกรณ์
คุณจะได้รับแจ้งให้ใส่รหัสใดรหัสหนึ่งต่อไปนี้
PUK
รหัส
รหัสผ่าน
PIN
ลองแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้
เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อกอุปกรณ์แล้ว
คุณต้องใส่รหัสผ่านที่คุณกำหนดไว้ด้วย
เมื่อใช้อุปกรณ์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ว่าจะ
ต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณต้องใส่รหัส PIN
ที่ให้มาพร้อมกับ SIM หรือ USIM การ์ด
คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้โดยใช้เมนู
ล็อก SIM การ์ด
PIN2
ลองแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้
SIM หรือ USIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งาน
ซึ่งตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการที่คุณใส่รหัส
PIN ผิดติดต่อกันหลายครั้ง คุณต้องใส่รหัส PUK
ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
เมื่อคุณเข้าสู่เมนูที่ต้องใช้รหัส PIN2
คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM การ์ดหรือ
USIM การ์ด หากต้องการทราบรายละเอียด
โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
อุปกรณ์ของคุณแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดเกี่ยวกับ
เครือข่ายหรือบริการ
• เมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้
ไม่ค่อยดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยัง
บริเวณอื่นแล้วลองอีกครั้ง
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 121
• คุณไม่สามารถเข้าใช้ทางเลือกบางอย่างหากยังไม่ได้สมัคร
รับบริการนั้นๆ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดติดต่อผู้ให้บริการ
หน้าจอสัมผัสตอบสนองช้าหรือตอบสนองได้ไม่เหมาะสม
หากอุปกรณ์ของคุณมีหน้าจอสัมผัส และหน้าจอสัมผัสตอบสนอง
อย่างไม่เหมาะสม ให้ลองใช้วิธีต่อไปนี้
• ดึงกรอบกันรอยออกจากหน้าจอสัมผัส กรอบกันรอยอาจทำให้
อุปกรณ์ไม่สามารถรับคำสั่งที่คุณป้อนได้ ไม่แนะนำให้ใช้กับ
อุปกรณ์แบบหน้าจอสัมผัส
• ตรวจสอบว่ามือของคุณแห้งและสะอาดดีแล้วเมื่อสัมผัสหน้า
จอสัมผัส
• เริ่มอุปกรณ์ของคุณใหม่เพื่อลบจุดบกพร่องของซอฟท์แวร์
ชั่วคราว
122 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
• ตรวจสอบว่าซอฟท์แวร์ ในอุปกรณ์ของคุณได้รับการอัพเกรดเป็น
เวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว
• หากหน้าจอสัมผัสเป็นรอยขูดขีดหรือชำรุด
ซัมซุงในพื้นที่ของคุณ
ให้นำไปที่ศูนย์บริการ
อุปกรณ์ของคุณหยุดการทำงานหรือมีข้อผิดพลาดร้ายแรง
หากอุปกรณ์ของคุณหยุดการทำงานหรือไม่ตอบสนอง คุณอาจต้อง
ปิดโปรแกรมหรือตั้งค่าอุปกรณ์ใหม่เพื่อให้ได้การทำงานกลับคืนมา
ถ้าอุปกรณ์ของคุณค้างและไม่ตอบสนอง ให้กด [ ] ค้างไว้
8-10 วินาที อุปกรณ์จะรีบูทโดยอัตโนมัติ
หากวิธีนี้แก้ไขปัญหาไม่ได้ ให้ดำเนินการตั้งค่าข้อมูลใหม่เป็น
ค่าจากโรงงาน ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น
แล้วเลือก การตั้งค่า → รายการส่วนตัว → ตั้งค่าข้อมูลจาก
โรงงาน → รีเซ็ทโทรศัพท์ → ลบทั้งหมด
สายหลุด
เมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี
การเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณอาจหลุด ให้ย้ายไปยัง
บริเวณอื่นแล้วลองอีกครั้ง
คุณต่อสายโทรออกไม่ได้
• ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลข
โทรศัพท์ดังกล่าวที่โทรเข้า
ปลายสายไม่ได้ยินเสียงพูดของคุณ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่านิ้วของคุณไม่ได้บังส่วนที่เป็นไมโครโฟน
ในตัวของโทรศัพท์
• ตรวจสอบว่าคุณได้กดปุ่มโทรออกแล้ว
• ตรวจสอบว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณพอหรือไม่
• ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลข
คุณภาพของเสียงไม่ดี
• ตรวจสอบว่าคุณได้เข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้อง
โทรศัพท์นั้นไว้
ผู้อื่นต่อสายโทรเข้าไม่ได้
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิดอุปกรณ์แล้ว
• ตรวจสอบว่าคุณได้เข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้อง
• หากคุณใช้หูฟัง
ตรวจสอบว่าต่อเข้ากับโทรศัพท์เรียบร้อยดี
• ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้บังเสาอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในอุปกรณ์
• เมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี
โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณ
อื่นแล้วลองอีกครั้ง
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 123
โทรออกไม่ได้เมื่อโทรจากรายชื่อผู้ติดต่อ
แบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟได้ไม่ดีหรืออุปกรณ์ดับไปเอง
• ตรวจสอบว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บอยู่ในรายชื่อเป็น
• ขั้วแบตเตอรี่อาจสกปรก
หมายเลขที่ถูกต้อง
• ใส่หมายเลขดังกล่าวอีกครั้ง และบันทึกตามความเหมาะสม
• ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลข
โทรศัพท์ในรายชื่อ
อุปกรณ์ส่งเสียงบี๊ปและไอคอนแบตเตอรี่กะพริบ
กำลังไฟแบตเตอรี่อ่อน ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เพื่อให้
สามารถใช้อุปกรณ์ต่อไปได้
124 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
เช็ดหน้าสัมผัสที่เป็นโลหะสีทองด้วย
ผ้านุ่มและสะอาด แล้วลองชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้ง
• หากแบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟได้ไม่เต็มที่อีกต่อไป ให้ทิ้ง
แบตเตอรี่เก่าด้วยวิธีที่เหมาะสม และเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
(ดูข้อบัญญัติในท้องถิ่นของคุณหากต้องการทราบคำแนะนำ
เพื่อการกำจัดอย่างเหมาะสม)
อุปกรณ์ของคุณร้อน
เมื่อคุณใช้แอพพลิเคชั่นที่ต้องใช้กำลังไฟเพิ่มขึ้น หรือใช้
แอพพลิเคชั่นในอุปกรณ์ของคุณเป็นเวลานาน
อุปกรณ์ของคุณจะร้อน ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุ
การใช้งานหรือประสิทธิภาพของอุปกรณ์แต่อย่างใด
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นเมื่อเริ่มใช้กล้อง
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นเมื่อเปิดวิทยุ FM
โทรศัพท์ซัมซุงของคุณต้องมีหน่วยความจำที่เพียงพอและระดับ
แบตเตอรี่ที่เพียงพอจะใช้งานกล้อง หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อ
ผิดพลาดเมื่อเริ่มใช้กล้อง ให้ลองใช้วิธีต่อไปนี้:
• ชาร์จแบตเตอรี่หรือเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็ม
• เพิ่มความจำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ ไปยัง PC
หรือลบไฟล์ออกจากอุปกรณ์ของคุณ
• เริ่มอุปกรณ์ ใหม่ หากคุณยังคงพบปัญหาเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น
กล้องถ่ายรูปหลังจากลองใช้คำแนะนำเหล่านี้แล้ว
ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
แอพพลิเคชั่นวิทยุ FM ในโทรศัพท์มือถือซัมซุงของคุณใช้สาย
เฮดเซ็ทเป็นเสาอากาศ เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อเฮดเซ็ท วิทยุ FM จะไม่
สามารถรับสัญญาณสถานีวิทยุได้ หากจะใช้วิทยุ FM ให้ตรวจสอบ
ก่อนว่าได้เชื่อมต่อเฮดเซ็ทดีแล้ว จากนั้นให้ค้นหาและบันทึกสถานี
วิทยุที่ใช้ได้
หากคุณยังไม่สามารถใช้วิทยุ FM ได้หลังจากดำเนินการขั้นตอน
เหล่านี้แล้ว ให้ลองเข้าสู่สถานีที่ต้องการด้วยอุปกรณ์รับคลื่น
วิทยุชนิดอื่น หากคุณสามารถรับฟังสัญญาณสถานีได้ด้วย
อุปกรณ์รับคลื่นชนิดอื่น อุปกรณ์ของคุณอาจต้องเปิดใช้บริการ
โปรดติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 125
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นเมื่อเปิดไฟล์เพลง
ไม่พบอุปกรณ์บลูทูธอื่น
ไฟล์เพลงบางไฟล์ไม่สามารถเล่นได้ในโทรศัพท์มือถือของซัมซุง
ด้วยเหตุผลบางประการ หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด
เมื่อเปิดไฟล์เพลงในอุปกรณ์ของคุณ ให้ลองใช้วิธีต่อไปนี้
• เพิ่มความจำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ ไปยัง PC
หรือลบไฟล์ออกจากอุปกรณ์ของคุณ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์เพลงไม่ได้มีการป้องกันการจัดการ
ลิขสิทธิ์ดิจิตอล (DRM) หากไฟล์นั้นมีการป้องกัน DRM ควร
แน่ใจว่าคุณได้รับการอนุญาตหรือคีย์ที่เหมาะสมในการเล่นไฟล์
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณรองรับรูปแบบไฟล์
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ
ในอุปกรณ์ของคุณแล้ว
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อได้เปิดใช้งาน
คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธแล้ว (หากจำเป็น)
• ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณและอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่ภายใน
ช่วงระยะสูงสุดของบลูทูธ (10 เมตร)
หากคำแนะนำข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์
บริการของซัมซุง
สร้างการเชื่อมต่อไม่ได้เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ PC
• ตรวจสอบว่าสายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC
ที่ใช้สามารถใช้งานได้
กับอุปกรณ์ของคุณ
• ตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์ที่เหมาะสมและอัพเดทใน PC
ของคุณแล้ว
126 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ข้อควรระวังเพื่อความ​
ปลอดภัย
เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับตัวคุณและผู้อื่น
หรือความเสียหายของอุปกรณ์ของคุณ ควรอ่านข้อมูลต่อไปนี้ก่อนใช้งาน
อุปกรณ์
คำเตือน: การป้องกันไฟช็อต, ไฟไหม้
และการระเบิด
ห้ามใช้สายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด หรือเต้าเสียบไฟฟ้าที่หลวม
ไม่ควรสัมผัสสายไฟขณะมือเปียก หรือถอดเครื่องชาร์จออกด้วยการดึง
ที่สายไฟ
อย่างอสายไฟหรือทำให้สายไฟเสียหาย
ไม่ควรใช้อุปกรณ์ขณะชาร์จหรือสัมผัสอุปกรณ์ขณะมือเปียก
อย่าทำให้เครื่องชาร์จหรือแบตเตอรี่เกิดการลัดวงจร
ไม่ควรทำให้เกิดการกระแทกหรือทำเครื่องชาร์จหรือแบตเตอรี่หล่น
ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต
ไม่ใช้อุปกรณ์ของคุณในช่วงฝนฟ้าคะนอง
อุปกรณ์ของคุณอาจทำงานผิดพลาดและความเสี่ยงของไฟฟ้าช็อตเพิ่มขึ้น
ไม่ควรใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-Ion) ที่ชำรุดหรือรั่ว
ในการกำจัดแบตเตอรี่ชนิด Li-Ion อย่างปลอดภัย ให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้
รับอนุญาตใกล้เคียง
การจัดการและกำจัดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จด้วยความเอาใจใส่
• ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงและออกแบบ
มาสำหรับอุปกรณ์ของคุณโดยเฉพาะเท่านั้น การนำแบตเตอรี่และเครื่อง
ชาร์จที่ใช้ด้วยกันไม่ได้มาใช้อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหาย
ร้ายแรงกับอุปกรณ์ของคุณ
• ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ด้วยการเผาโดยเด็ดขาด ควรปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ในการกำจัดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ที่ใช้แล้ว
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย 127
• ไม่ควรวางแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ ไว้บนหรือในอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ
เช่น เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ที่มีการแผ่รังสี เป็นต้น เนื่องจากแบตเตอรี่
อาจระเบิดได้หากความร้อนภายในสูงเกินไป
• ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปกระแทกกับวัตถุอื่นใด รวมทั้งไม่ควรเจาะแบตเตอรี่
ระมัดระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความดันภายนอกที่สูง
เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการลัดวงจรภายในและความร้อนภายในแบตเตอรี่
เพิ่มขึ้นสูงเกินกว่าปกติ
การป้องกันอุปกรณ์, แบตเตอรี่ และเครื่องชาร์จไม่ให้เกิดความเสียหาย
• ไม่ควรวางอุปกรณ์ของคุณและแบตเตอรี่ในบริเวณที่เย็นจัดหรือ
ร้อนจัดจนเกินไป
• อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้อุปกรณ์ผิดรูปและความจุในการชาร์จกำลังไฟ
ลดลงและอุปกรณ์ของคุณและแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้นลง
• ระมัดระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เนื่องจากอาจทำให้ขั้ว +
และขั้ว - ของแบตเตอรี่เชื่อมต่อกัน ส่งผลให้แบตเตอรี่เสียหายชั่วคราว
หรือถาวรได้
• ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับความเสียหาย
128 ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ข้อควรระวัง: ปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดขณะใช้
อุปกรณ์ในพื้นที่ที่จำกัดการใช้งาน
ปิดอุปกรณ์ในที่ห้ามใช้
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่ห้ามใช้อุปกรณ์มือถือในบางพื้นที่
ไม่ควรใช้อุปกรณ์ใกล้กับอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์อื่นๆ
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ส่วนมากจะใช้สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ ซึ่งอุปกรณ์ของ
คุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์อื่นๆ ได้
ไม่ควรใช้อุปกรณ์ของคุณใกล้กับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
• หากเป็นไปได้ ให้หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ ใกล้กับเครื่องกระตุ้น
กล้ามเนื้อหัวใจภายในระยะ 15 ซม. เนื่องจากอุปกรณ์ของคุณจะรบกวน
การทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
• คุณต้องใช้อุปกรณ์ของคุณให้ห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
อย่างน้อย 15 ซม.
• เพื่อลดโอกาสในการรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
ให้ใช้อุปกรณ์ในด้านตรงข้ามกับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
ไม่ควรใช้อุปกรณ์ในโรงพยาบาลหรือใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ
ที่อาจได้รับการรบกวนจากคลื่นความถี่วิทยุ
หากคุณต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ใดๆ เป็นการส่วนตัว ให้ติดต่อผู้ผลิต
อุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของอุปกรณ์จากคลื่นความถี่วิทยุ
หากคุณใช้เครื่องช่วยฟัง ให้ติดต่อผู้ผลิตเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นวิทยุ
รบกวน
เครื่องช่วยฟังบางประเภทอาจได้รับการรบกวนจากคลื่นความถี่วิทยุของ
อุปกรณ์ของคุณ ติดต่อผู้ผลิตเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของ
เครื่องช่วยฟังของคุณ
• ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ, คำแนะนำ และป้ายต่างๆ ในบริเวณที่เสี่ยงต่อ
การระเบิดได้ง่ายเสมอ
• ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน (เช่น
สถานีบริการน้ำมัน) หรือบริเวณที่ใกล้เชื้อเพลิงหรือสารเคมีต่างๆ
• ไม่ควรจัดเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่าย
ไว้ในบริเวณเดียวกับอุปกรณ์ ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์เสริม
ปิดอุปกรณ์ของคุณเมื่ออยู่บนเครื่องบิน
การใช้งานอุปกรณ์ขณะอยู่บนเครื่องบินเป็นสิ่งผิดกฎหมาย อุปกรณ์ของคุณ
อาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์นำทางอิเล็คทรอนิคส์ของเครื่องบินได้
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ในยานยนต์อาจทำงานผิดปกติ เนื่องจากคลื่น
ความถี่วิทยุของอุปกรณ์ของคุณ
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ในรถยนต์อาจทำงานผิดปกติ เนื่องจากคลื่นความถี่วิทยุ
ของอุปกรณ์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ผลิต
การปิดอุปกรณ์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย
• ปิดอุปกรณ์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่ายแทนการถอดแบตเตอรี่
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย 129
ปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยทั้งหมดในการใช้งานอุปกรณ์มือถือ
ขณะขับรถ
ขณะขับรถ การขับรถอย่างปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบอันดับแรกของคุณ
ห้ามใช้อุปกรณ์มือถือขณะขับรถตามข้อบังคับทางกฎหมาย
เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและผู้อื่น ให้ใช้วิจารณญาณและจดจำ
เคล็ดลับต่างๆ ดังนี้
• ใช้อุปกรณ์แฮนด์ฟรี
• ทำความรู้จักอุปกรณ์ของคุณและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่างๆ เช่น
การโทรด่วนและการโทรซ้ำ คุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยลดเวลาที่จำเป็นในการ
โทรออกหรือรับสายบนอุปกรณ์มือถือของคุณ
• วางอุปกรณ์ของคุณในตำแหน่งที่หยิบใช้ง่าย สามารถใช้งานอุปกรณ์ ไร้สาย
ของคุณได้โดยไม่ต้องละสายตาจากท้องถนน หากคุณมีสายเรียกเข้าในช่วง
เวลาที่ไม่เหมาะสม ให้บริการข้อความเสียงตอบรับแทนคุณ
• ให้อีกฝ่ายที่คุณสนทนาอยู่ด้วยทราบว่าคุณกำลังขับรถ พักสายในช่วงการ
จราจรที่ติดขัดมากหรือในสภาพอากาศที่เลวร้าย ฝนตก, ลูกเห็บ, หิมะ,
น้ำแข็ง และจราจรติดขัดมากเป็นสภาวะที่อันตราย
130 ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
• อย่าจดบันทึกหรือค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ การจดลงในรายการ
“สิ่งที่ต้องทำ” หรือเปิดดูสมุดโทรศัพท์จะเป็นการดึงความสนใจคุณจากความ
รับผิดชอบหลักในการขับขี่อย่างปลอดภัย
• การโทรตามความเหมาะสมและประเมินการจราจร โทรออกเมื่อไม่มีการ
เคลื่อนที่หรือก่อนที่จะมาถึงจุดที่จราจรติดขัด
ลองวางแผนการโทรเมื่อรถของคุณหยุดอยู่กับที่
หากจำเป็นต้องโทรออก ให้กดหมายเลขสองสามเลขเท่านั้น
ตรวจสอบสภาพถนนและกระจกของคุณ จากนั้น ให้กดหมายเลขต่อ
• อย่าสนทนาด้วยความเครียดหรือใช้อารมณ์ซึ่งอาจทำให้เสียสมาธิได้
ควรทำให้อีกฝ่ายที่คุณสนทนาด้วยทราบว่าคุณกำลังขับรถอยู่ และพัก
การสนทนาที่อาจดึงความสนใจของคุณออกจากท้องถนน
• การใช้อุปกรณ์เพื่อโทรขอความช่วยเหลือ โทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉิน
ท้องถิ่น ในกรณีที่เกิดไฟไหม้, อุบัติเหตุบนท้องถนนหรือการรักษา
ฉุกเฉินทางการแพทย์
• ใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในกรณีฉุกเฉิน
หากคุณพบเห็นอุบัติเหตุ ทางรถยนต์, อาชญากรรม หรือเหตุฉุกเฉิน
ร้ายแรงใดๆที่ก่อให้เกิด อันตรายถึงชีวิต ให้โทรไปยังหมายเลขฉุกเฉิน
ท้องถิ่นของคุณ
• โทรหาหน่วยช่วยเหลือบนท้องถนน หรือหน่วยงานหรือหมายเลขหน่วย
ช่วยเหลือพิเศษใดๆ เมื่อจำเป็น หากคุณพบเห็นรถยนต์ประสบอุบัติเหตุ
ไม่ร้ายแรง, ป้ายจราจรเสียหาย, อุบัติเหตุบนถนนเล็กน้อยที่ไม่มีผู้ได้รับ
บาดเจ็บ หรือทราบว่ามีการโจรกรรมรถยนต์ ให้โทรติดต่อหน่วยช่วยเหลือ
บนท้องถนนหรือหน่วยงานหรือหมายเลขโทรศัพท์พิเศษอื่นๆ
การดูแลรักษาและใช้งานอุปกรณ์มือถือของคุณ
ห้ามใช้หรือเก็บอุปกรณ์ในบริเวณที่มีฝุ่นและสกปรก
ฝุ่นอาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติได้
อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณบนที่ลาดเอียง
หากอุปกรณ์ตกหล่น อาจได้รับความเสียหายได้
อย่าเก็บอุปกรณ์ในที่ร้อนหรือเย็นจัด ให้ใช้อุปกรณ์ที่อุณหภูมิ -20° C ถึง
50° C
• ความชื้นและของเหลวทุกประเภทอาจทำให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือวงจร
• อุปกรณ์ของคุณสามารถระเบิดได้หากวางไว้ภายในรถยนต์ที่ปิดสนิท
เนื่องจากอุณหภูมิในรถอาจสูงถึง 80° C
• อย่าวางอุปกรณ์ถูกแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน (เช่น
• เมื่ออุปกรณ์เปียก ให้ถอดแบตเตอรี่ออกโดยไม่ต้องเปิดอุปกรณ์ ให้ผ้าเช็ด
• ให้เก็บแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิ 0° C ถึง 40° C
• ของเหลวใดๆ อาจเปลี่ยนสีของป้ายที่แสดงความเสียหายจากน้ำภายใน
อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้กับวัตถุโลหะต่างๆ เช่น เหรียญ, กุญแจ และสร้อยคอ
ควรให้อุปกรณ์ของคุณแห้ง
อิเล็คทรอนิคส์เสียหาย
อุปกรณ์ให้แห้งและส่งเข้าศูนย์บริการ
อุปกรณ์ ความเสียหายจากน้ำของอุปกรณ์ของคุณอาจทำให้สิทธิ์ในการ
รับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ
บนแผงหน้าปัดรถยนต์)
• อุปกรณ์ของคุณอาจผิดรูปหรือทำงานผิดปกติ
• หากขั้วแบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุโลหะ อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย 131
อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณใกล้กับสนามแม่เหล็ก
• อุปกรณ์ของคุณอาจทำงานผิดปกติหรือแบตเตอรี่จะคายประจุออกจากการ
สัมผัสถูกสนามแม่เหล็ก
• การ์ดที่มีแถบแม่เหล็ก รวมถึงบัตรเครดิต, บัตรโทรศัพท์, สมุดเงินฝาก และ
บัตรผ่านขึ้นเครื่องอาจเสียหายได้ในบริเวณสนามแม่เหล็ก
• ไม่ควรใช้ซองใส่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมที่มีส่วนประกอบเป็นแม่เหล็ก
รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้อุปกรณ์สัมผัสกับสนามแม่เหล็กเป็นเวลานานๆ
อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณใกล้หรืออยู่ในฮีตเตอร์, ไมโครเวฟ,
อุปกรณ์ทำอาหารร้อน หรือบรรจุภัณฑ์แรงดันสูง
• แบตเตอรี่อาจรั่วได้
• อุปกรณ์คุณอาจร้อนจัดและทำให้เกิดไฟไหม้ได้
อย่าทำอุปกรณ์ตกหล่นหรือทำให้เกิดการกระแทก
• หน้าจอของอุปกรณ์อาจเสียหาย
• หากงอหรือผิดรูป อุปกรณ์ของคุณอาจเสียหายหรือชิ้นส่วนอาจทำงาน
ผิดปกติ
132 ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
อย่าใช้แฟลชใกล้กับดวงตาของผู้อื่นหรือสัตว์ต่างๆ
การใช้แฟลชใกล้กับดวงตาอาจทำให้สูญเสียความสามารถในการมองเห็น
ชั่วคราวหรืออาจเป็นอันตรายต่อดวงตาได้
การดูแลให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จมีอายุการใช้งานนานที่สุด
• ไม่ควรชารจ์แบตเตอรี่นานติดต่อกันเกินกว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจากการชาร์จ
กำลังไฟมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง
• แบตเตอรี่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านไป ดังนั้น ควรนำ
มาชาร์จกำลังไฟใหม่อีกครั้งก่อนใช้งาน
• ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
• ใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้น
ใช้แบตเตอรี่, เครื่องชาร์จ, อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ใดๆ ที่ได้รับอนุญาต
จากผู้ผลิต
• การใช้แบตเตอรี่หรือเครื่องชาร์จทั่วไปอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์
ลดลงหรืออาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ
• ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ขณะใช้งานอุปกรณ์เสริม
หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากซัมซุง
ไม่ควรกัดหรือดูดอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่
• การทำเช่นนั้นอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือทำให้ระเบิดได้
• หากเด็กใช้งานอุปกรณ์ ควรแน่ใจว่าเด็กๆ สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง
ในการสนทนาด้วยอุปกรณ์:
• ถืออุปกรณ์ตั้งตรงแบบเดียวกับโทรศัพท์ทั่วไป
• พูดผ่านไมโครโฟนโดยตรง
• หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสาอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในอุปกรณ์ การสัมผัส
เสาอากาศอาจทำให้คุณภาพการโทรลดลงหรือส่งคลื่นความถี่วิทยุมาก
กว่าปกติ
• ถืออุปกรณ์อย่างหลวมๆกดปุ่มเบาๆพยายามใช้คุณลักษณะการทำงานพิเศษ
ที่ลดจำนวนปุ่มที่ต้องกด (เช่น ข้อความที่ตั้งไว้ และการคาดเดาคำที่พิมพ์
เป็นต้น) และหยุดพักการใช้งานเป็นช่วงๆ
การปกป้องหูจากเสียงที่ดังเกินไป
• การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยิน
ของคุณ
• การรับฟังเสียงดังขณะขับขี่อาจรบกวนสมาธิของคุณและอาจ
ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
• ควรลดระดับเสียงลงอยู่เสมอก่อนที่จะเสียบหูฟังในแหล่งที่มา
เสียง และใช้การตั้งค่าระดับเสียงต่ำสุดเท่าที่จำเป็นในการ
รับฟังการสนทนาหรือเพลง
การใช้ความระมัดระวังขณะใช้อุปกรณ์ระหว่างเดินหรือเคลื่อนที่ี
ควรสนใจต่อสิ่งรอบข้างอยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บของตัวคุณเอง
หรือผู้อื่น
ไม่ควรใส่อุปกรณ์ของคุณไว้ที่กระเป๋าหลังหรือรอบเอว
คุณอาจได้รับบาดเจ็บหรือทำให้อุปกรณ์เสียหายหากคุณล้มลง
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย 133
อย่าถอดประกอบ, ดัดแปลง หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ของคุณ
อย่าใช้งานอุปกรณ์หากหน้าจอร้าวหรือแตก
การรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ ในการรับบริการ ให้นำอุปกรณ์
ของคุณไปที่ศูนย์บริการของซัมซุง
• อย่าถอดประกอบหรือเจาะแบตเตอรี่ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการระเบิด
หรือไฟไหม้ได้
อย่าใช้อุปกรณ์เพื่อการอื่นใดนอกเหนือจากการใช้งานปกติ
• การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ กับอุปกรณ์ของคุณอาจทำให้
ห้ามทาสีหรือติดสติกเกอร์ลงบนเครื่อง
สีและสติกเกอร์อาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่ขยับได้ ทำให้เครื่องไม่สามารถ
ทำงานได้ตามปกติ หากคุณมีอาการแพ้สีหรือชิ้นส่วนโลหะของผลิตภัณฑ์นี้
คุณอาจเกิดอาการคัน ผื่นแพ้ หรือบวมบริเวณผิวหนังที่สัมผัสกับสีหรือชิ้นส่วน
ดังกล่าว เมื่อเกิดอาการแพ้ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์นี้และไปพบแพทย์
ในการทำความสะอาดอุปกรณ์:
• เช็ดอุปกรณ์และเครื่องชาร์จด้วยผ้าหรือยาง
• ทำความสะอาดขั้วของแบตเตอรี่ด้วยสำลีก้อนหรือผ้า
• อย่าใช้สารเคมีหรือผงซักฟอก
134 ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
กระจกหรืออะครีลิคที่แตกร้าวอาจทำให้มือหรือใบหน้าของคุณได้รับบาดเจ็บได้
นำอุปกรณ์ของคุณไปที่ศูนย์บริการของซัมซุงเพื่อรับการซ่อมแซม
หลีกเลี่ยงการรบกวนผู้อื่นเมื่อใช้งานอุปกรณ์ในที่สาธารณะ
ไม่ควรอนุญาตให้เด็กๆ ใช้งานอุปกรณ์ของคุณ
อุปกรณ์ของคุณไม่ใช่ของเล่น การอนุญาตให้เด็กเล่นเนื่องจากอาจได้รับ
บาดเจ็บที่ตัวเด็กเองและผู้อื่นได้, ทำให้อุปกรณ์เสียหาย หรือโทรออกซึ่งจะ
เพิ่มค่าใช้จ่ายของคุณได้
การติดตั้งอุปกรณ์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง
• ตรวจสอบด้วยว่าอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่นำมาใช้ภายในรถของคุณ
ได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา
• ไม่ควรวางอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมไว้ใกล้หรืออยู่ในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยจะ
พองตัวออกมา เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิด
การบาดเจ็บอย่างรุนแรงเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัวออกมาอย่างรวดเร็ว
การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์จากผู้ให้บริการที่มี
คุณภาพเท่านั้น
การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์จากผู้ให้บริการที่ไม่มี
คุณภาพอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณเสียหายและอาจทำให้สิทธิในการรับประกัน
ของผู้ผลิตเป็นโมฆะได้
การใช้ SIM การ์ดหรือการ์ดความจำด้วยความเอาใจใส่
• ไม่ควรถอดการ์ดในขณะที่อุปกรณ์กำลังโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายใน
เครื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่หายไปและ/หรือเกิดความเสียหายกับ
การ์ดหรืออุปกรณ์
• ไม่ปล่อยให้การ์ดถูกกระแทกอย่างแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิต
และถูกคลื่นไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่นๆ รบกวน
• ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุที่เป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณที่เป็นสีทองหรือ
ขั้วทั้งสองข้าง หากพบว่าการ์ดสกปรก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม
การเตรียมพร้อมเพื่อใช้บริการฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที
ในบางพื้นที่หรือบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถต่อสายไปยังหมายเลข
ฉุกเฉินโดยใช้อุปกรณ์ของคุณได้ เมื่อต้องเดินทางไปยังที่ห่างไกลหรือพื้นที่
ที่ยังไม่พัฒนา ควรเตรียมวิธีที่เป็นทางเลือกอื่นในการติดต่อผู้ให้บริการเมื่อ
เกิดเหตุฉุกเฉิน
โปรดสำรองข้อมูลที่สำคัญไว้ให้เรียบร้อย
ทางซัมซุงจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลสูญหาย
ห้ามแจกจ่ายสื่อที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์
ห้ามแจกจ่ายสื่อที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่คุณบันทึกไว้ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่ได้
รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหา การทำเช่นนี้อาจเป็นการละเมิดกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ผู้ผลิตจะไม่รับผิดต่อประเด็นทางกฎหมายใดๆ ที่เกิดจากการใช้สื่อที่มี
ลิขสิทธิ์โดยมิชอบของผู้ใช้
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความ
สอดคล้องตามข้อกำหนดของกทช
เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (SpecificAbsorption
Rate –SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 0.782 W/kg ซึ่ง
สอดคล้องตามมาตราฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้
เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกำหนด
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย 135
การกำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี
(ขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและ
ประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบจัดเก็บ
และกำจัดขยะที่แยกจากกัน)
สัญลักษณ์นี้ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริมหรือในเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ แสดงให้ทราบว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นั้นๆ
และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อุปกรณ์ชาร์จ เฮดเซ็ท สาย USB)
รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือ
สิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทิ้งขยะที่ไม่มีการควบคุม
โปรดแยกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกจากขยะประเภทอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่
ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
ผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวควรติดต่อร้านค้าที่ซื้อหรือหน่วยงาน
ราชการในท้องถิ่นเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำ
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
136 ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดต่อผู้จำหน่ายและตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงที่
กำหนดไว้ในสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้และอุปกรณ์เสริม
อิเล็กทรอนิกส์รวมกับขยะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์ที่จะนำไปกำจัด
ภายหลัง
การกำจัดแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี
(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป
และประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบส่ง
คืนแบตเตอรี่และกำจัดขยะที่แยกจากกัน)
สัญลักษณ์นี้บนแบตเตอรี่ คู่มือการใช้ หรือบรรจุภัณฑ์
บอกให้รู้ว่าไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ
เมื่อหมดอายุการใช้งาน ป้ายสัญลักษณ์ทางเคมี Hg Cd หรือ Pb บอกให้รู้ว่า
แบตเตอรี่ประกอบด้วยสารปรอท แคดเมียม หรือมีสูงเกินระดับอ้างอิงใน
ข้อกำหนดของ EC 2006/66 หากไม่ทิ้งแบตเตอรี่อย่างถูกต้องเหมาะสม
สารเคมีเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้
เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่
โปรดแยกแบตเตอรี่ออกจากขยะชนิดอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ภายในท้องถิ่น
ของคุณโดยใช้ระบบส่งคืนแบตเตอรี่
ข้อปฏิเสธความรับผิด
เนื้อหาและบริการบางอย่างที่อุปกรณ์นี้สามารถเข้าใช้ได้เป็นของบุคคลที่สาม
และได้รับการคุ้มครองด้วยกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้าและ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เนื้อหาและบริการต่างๆ
เหล่านั้นจัดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ส่วนบุคคลเท่านั้นและไม่ใช่การใช้ใน
เชิงพาณิชย์ คุณต้องไม่ใช้เนื้อหาหรือบริการใดๆ ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาต
จากเจ้าของเนื้อหาหรือผู้ให้บริการ โดยไม่จำกัดเพียงข้อความที่ได้กล่าวมาแล้ว
ก่อนหน้านี้หากไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหาหรือผู้ให้บริการ
ที่เหมาะสม คุณต้องไม่ปรับเปลี่ยน คัดลอก เผยแพร่ซ้ำ อัพโหลด
ประกาศ ถ่ายทอด แปล จำหน่าย สร้างงานดัดแปลงจากต้นแบบ ใช้ประโยชน์
หรือแจกจ่ายเนื้อหาหรือบริการที่แสดงผ่านอุปกรณ์นี้ในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ
"เนื้อหาและบริการของบุคคลที่สามจัดให้ตามสภาพที่" เป็น
ซัมซุงไม่ขอรับประกัน เนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่จัดให้ดังกล่าว
ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยและไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ
ซัมซุงขอปฏิเสธความรับผิดการรับประกัน โดยนัยใดๆ โดยชัดแจ้ง
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถในการซื้อขายในตลาด
ของสินค้าหรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์
อย่างหนึ่งอย่างใด ซัมซุงไม่ขอรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์
ทางกฎหมาย ความตรงต่อเวลา ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือความสมบูรณ์
ของเนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่มีผ่านอุปกรณ์นี้และไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึง
ความประมาท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาหรือการละเมิด ซัมซุงจะไม่รับผิดต่อ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เกิดขึ้น
โดยบังเอิญ ความเสียหายที่มีลักษณะพิเศษ หรือความเสียหาย
ที่เป็นผลตามมาใดๆ ค่าทนายความ ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายอื่นๆ
ที่เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลใดๆ ที่มี หรือที่เป็นผลของการใช้เนื้อหาหรือ
การบริการของคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ แม้ว่าจะมีการแนะนำถึง
ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายต่างๆ ดังกล่าวแล้ว"
บริการของบุคคลที่สามอาจสิ้นสุดลงหรือหยุดชะงักได้ตลอดเวลา และซัมซุงไม่
ขอรับรองหรือรับประกันว่าเนื้อหาหรือบริการใดๆ จะยังคงมีอยู่ในช่วงเวลาใดๆ
เนื้อหาและบริการต่างๆ ได้รับการถ่ายทอดโดยบุคคลที่สามด้วยระบบเครือข่าย
และระบบส่งสัญญาณซึ่งซัมซุงไม่ได้ควบคุม ซัมซุงขอปฏิเสธความรับผิด
โดยชัดแจ้งต่อความรับผิดชอบหรือความรับผิดใดๆ สำหรับการหยุดชะงักหรือ
การระงับชั่วคราวของเนื้อหาหรือบริการที่มีผ่านอุปกรณ์นี้ โดยไม่จำกัดเพียง
หลักการทั่วไปของการปฏิเสธความรับผิดนี้
ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิดต่อบริการสำหรับลูกค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหา
และบริการต่างๆ การถามคำถามหรือการร้องขอใดๆ สำหรับบริการที่เกี่ยวกับ
เนื้อหาหรือบริการควรกระทำโดยตรงต่อผู้จัดหาเนื้อหาและผู้ให้บริการนั้นๆ
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย 137
เนือ้ หาบางส่วนในคูม่ อื นีอ้ าจแตกต่างไปจากทีป่ รากฏในโทรศัพท์ของคุณ ขึน้ อยูก่ บั ซอฟท์แวร์ของโทรศัพท์หรือผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์มอื ถือของคุณ
การติดตั้ง Kies (PC ซิงค์)
1. คุณสามารถดาวน์โหลด Kies เวอร์ชั่นล่าสุดได้จาก เว็บไซต์ซัมซุง
(www.samsung.com/kies) และติดตั้งลงใน PC ของคุณ
2. ใช้สายเคเบิลข้อมูล PC เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับ PC Samsung Kies
จะเปิดโดยอัตโนมัติ หาก Samsung Kies ไม่เปิดโดยอัตโนมัติ ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอน
Samsung Kies บน PC
ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ Kies หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
www.samsung.com
Thai. 10/2011. Rev. 1.0
Download PDF

advertising