Samsung | GT-S5670 | Samsung Galaxy Fit คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

GT-S5670
คู่มือการเริ่มต้นใช้งาน
แบบด่วน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่คู่มือการใช้งานที่
www.samsungmobile.com
ขอขอบคุณสำหรับการซื้ออุปกรณ์สื่อสารไร้สายของซัมซุง
อุปกรณ์รุ่นนี้มีคุณสมบัติการสื่อสารและความบันเทิงแบบ
เคลื่อนที่คุณภาพสูงจากเทคโนโลยีชั้นยอดและมาตรฐานระดับ
สูงของซัมซุง
• เนื้อหาในคู่มือนี้อาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ หรือ
ตามซอฟต์แวร์ที่จัดเตรียมโดยผู้ให้บริการ หรือผู้ดำเนิน
งาน และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง
หน้า
• สิ่งของต่างๆ ที่มีมาให้พร้อมกับอุปกรณ์ และอุปกรณ์เสริม
อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
• คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจำ
หน่ายของซัมซุงใกล้บ้านคุณ
• อุปกรณ์เสริมที่จัดเตรียมไว้ให้จะทำงานร่วมกับอุปกรณ์
ของคุณได้อย่างดีที่สุด
• อุปกรณ์เสริมอื่นๆ นอกเหนือจากอุปกรณ์เสริมที่จัดเตรียม
ไว้ให้ อาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของคุณได้
ไอคอนคำแนะนำ
ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ควรศึกษาเกี่ยวกับไอคอนที่คุณจะพบใน
คู่มือนี้อย่างละเอียด:
คำเตือน—สถานการณ์ที่อาจทำให้คุณหรือบุคคล
อื่นได้รับบาดเจ็บ
2
ข้อควรระวัง—สถานการณ์ที่อาจทำให้อุปกรณ์
ของคุณหรืออุปกรณ์อื่นๆ ได้รับความเสียหาย
หมายเหตุ—หมายเหตุ คำแนะนำในการใช้งาน
หรือข้อมูลเพิ่มเติม
[ ]
วงเล็บใหญ่—ปุ่มของอุปกรณ์
ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์ © 2011 Samsung Electronics
คู่มือนี้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่าง
ประเทศ
ห้ามมิให้ทำซ้ำ แจกจ่าย แปล หรือเผยแพร่คู่มือฉบับนี้ไม่ว่า
ในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ ทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือโดย
การใช้เครื่องมือ ซึ่งรวมถึง การถ่ายเอกสาร การบันทึก หรือ
การจัดเก็บในแหล่งจัดเก็บข้อมูล และระบบการเรียกดูข้อมูล
โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Samsung
Electronics
เครื่องหมายการค้า
• SAMSUNG และสัญลักษณ์ของ SAMSUNG เป็นเครื่อง
หมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics
3
• สัญลักษณ์ของ Android, Google Maps™, Google
Mail™, YouTube™, Android Market™ และ Google
Talk™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google, Inc.
•
และ
เป็นเครื่องหมายการค้าของ SRS
Labs, Inc. ชุดหูฟัง CS และเทคโนโลยี WOW HD ได้
ถูกนำมารวมไว้ด้วยกันภายใต้การอนุญาตให้ใช้งานจาก
SRS Labs, Inc.
• Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
• Oracle และ Java เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
ของ Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ ส่วนชื่ออื่นๆ อาจ
เป็นเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของตามลำดับ
• Wi-Fi® สัญลักษณ์ Wi-Fi CERTIFIED และสัญลักษณ์
ของ Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi
Alliance
อุปกรณ์ของคุณใช้คลื่นความถี่ที่ไม่สอดคล้องกัน และ
เหมาะสำหรับใช้ในทวีปยุโรปทุกประเทศ สามารถใช้งาน
WLAN ในยุโรปโดยไม่มีข้อจำกัดการใช้งานในอาคาร แต่
ไม่สามารถนำไปใช้กลางแจ้งได้ในฝรั่งเศส
• เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สิน
ของผู้เป็นเจ้าของตามลำดับ
4
การประกอบชิน้ ส่วน
การติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ดและแบตเตอรี่
1. ถอดฝาครอบด้านหลังออก
2. ใส่ SIM หรือ USIM การ์ดโดยให้หน้าสัมผัสสีทองคว่ำ
หน้าลง
3. ใส่แบตเตอรี่
5
4. ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม
การชาร์จแบตเตอรี่
ในการใช้อุปกรณ์เป็นครั้งแรก คุณจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อน
ใช้เฉพาะชาร์จเจอร์และสายเชื่อมต่อที่ผ่านการรับรอง
จากซัมซุงเท่านั้น ชาร์จเจอร์หรือสายเชื่อมต่อที่ไม่ได้รับ
อนุญาตจะทำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือทำให้โทรศัพท์เสีย
หายได้
1. เปิดฝาครอบช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชัน
2. เสียบปลั๊กด้านปลายเล็กของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้า
ไปที่ช่องดังกล่าว
6
การเสียบอะแดปเตอร์แบบพกพาไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิด
ความเสียหายอย่างรุนแรงกับอุปกรณ์ได้
ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดวิธีจะไม่อยู่
ในการรับประกัน
3. เสียบปลั๊กด้านปลายใหญ่ของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้า
กับเต้าเสียบปลั๊กไฟ
ขณะชาร์จแบตเตอรี่อุปกรณ์ หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำงาน
เนื่องจากพลังงานไฟฟ้าไม่เสถียร หากเกิดเหตุการณ์
เช่นนี้ ให้ถอดสายเชื่อมต่ออะแดปเตอร์แบบพกพาออก
จากอุปกรณ์
4. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ให้ถอดปลั๊กของอะแดปเตอร์
แบบพกพาออกจากอุปกรณ์ก่อน แล้วจึงถอดปลั๊กของ
อุปกรณ์ออกจากเต้ารับไฟฟ้า
ห้ามถอดแบตเตอรี่ออกก่อนจะถอดอะแดปเตอร์แบบ
พกพา การกระทำดังกล่าวอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้
เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ให้ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์
แบบพกพาออกเมื่อไม่ใช้งาน อะแดปเตอร์แบบพกพานี้
จะไม่มีสวิตช์เปิดปิด ดังนั้นคุณต้องถอดปลั๊กอะแดปเตอร์
แบบพกพาออกจากตัวจ่ายไฟเพื่อหยุดการป้อนกระแส
ไฟฟ้า อะแดปเตอร์แบบพกพาควรอยู่ใกล้กับซ็อกเก็ต
เมื่อใช้งาน
7
เริม่ ต้นใช้งาน
เปิดและปิดอุปกรณ์ของคุณ
ในการเปิดอุปกรณ์ของคุณ ให้กด [ ] ค้างไว้ หากคุณเปิด
อุปกรณ์เป็นครั้งแรก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อ
ตั้งค่าอุปกรณ์
ในการปิดอุปกรณ์ของคุณ ให้กด [ ] ค้างไว้ แล้วเลือก
ปิดเครื่อง
• ปฏิบัติตามคำเตือนและคำสั่งทั้งหมดที่ปิดประกาศโดย
ผู้มีอำนาจในพื้นที่นั้นๆ เมื่อมีการจำกัดการใช้อุปกรณ์
ไร้สาย เช่น บนเครื่องบินและโรงพยาบาล
• หากต้องการใช้เฉพาะการบริการที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับ
เครือข่ายของอุปกรณ์ของคุณ ให้เปลี่ยนเป็นโหมด
การบิน
8
ทำความรู้จักอุปกรณ์ของคุณ
ลำโพง
ปุ่มระดับเสียง
ปุ่มเมนู
ช่องเสียบ
การ์ดความจำ
ไมโครโฟน
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์
หน้าจอสัมผัส
ปุ่มกลับ
ปุ่มหน้าหลัก
ช่องเสียบชุดหูฟัง
ตัวเสียบที่ใช้งานได้
หลายฟังก์ชั่น
ปุ่มปิด-เปิด/ล็อค
เลนส์กล้องถ่ายรูป
ฝาครอบด้านหลัง
ลำโพงขยายเสียง
สายอากาศที่ติดตั้งอยู่
ภายในโทรศัพท์
9
ปุ่มต่างๆ
ปุ่ม
ฟังก์ชัน
เปิดปิดเครื่อง/
ล็อคหน้าจอ
เมนู
ปุ่มหลัก
กลับ
เปิดอุปกรณ์ (กดค้างไว้);
เข้าถึงเมนูด่วน (กดค้างไว้);
ล็อคหน้าจอสัมผัส
เปิดรายการของตัวเลือกที่ใช้งานได้บน
หน้าจอปัจจุบัน
กลับสู่หน้าจอสแตนด์บาย; เปิดรายการ
ของแอปพลิเคชั่นปัจจุบัน (กดค้างไว้)
กลับสู่หน้าจอก่อนหน้านี้
ปรับระดับเสียงของอุปกรณ์
ระดับเสียง
หน้าจอสัมผัส
หน้าจอสัมผัสของอุปกรณ์จะทำให้คุณเลือกรายการต่างๆ
หรือใช้ฟังก์ชั่นได้อย่างง่ายดาย ควบคุมหน้าจอสัมผัสได้โดย
การเคาะ การเคาะและกดค้าง หรือการลากและเลื่อนไปมา
10
หน้าจอสแตนด์บาย
เมื่ออุปกรณ์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย คุณจะเห็นหน้าจอ
สแตนด์บาย จากหน้าจอสแตนด์บาย คุณจะเห็นไอคอน
สัญลักษณ์ วิดเจ็ต ทางลัดไปยังแอปพลิเคชั่น และรายการ
อื่นๆ
ในหน้าจอสแตนด์บายมีแผงควบคุมอยู่หลายแผง เลื่อนไป
ทางซ้ายหรือขวาเพื่อไปยังแผงของหน้าจอปกติ
ไอคอนสัญลักษณ์
ไอคอนสัญลักษณ์จะแสดงความแรงของสัญญาณ สถานะของ
อุปกรณ์ เวลาปัจจุบัน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ด้านบนสุดของ
หน้าจอ
วิดเจ็ต
คุณสามารถใช้วิดเจ็ตประเภทต่างๆ ที่แสดงฟังก์ชันและข้อมูล
ที่ใช้งานง่ายบนหน้าจอสแตนด์บาย เพิ่มวิดเจ็ตลงบนหน้าจอ
สแตนด์บายหรือนำวิดเจ็ตไปทิ้งในถังขยะ
แผงควบคุมทางลัด
จากแผงควบคุมทางลัด คุณสามารถใช้เมนูทางลัดและเข้าถึง
รายการของประกาศต่างๆ ได้ เช่น ข้อความใหม่ เหตุการณ์ที่
กำลังจะมาถึง และสถานะที่กำลังดำเนินการ เคาะพื้นที่ไอคอน
สัญลักษณ์ที่ด้านบนสุดของหน้าจอและใช้นิ้วลากลงเพื่อเปิด
แผงควบคุมทางลัด ในการซ่อนแผงควบคุม ให้ลากรายการ
ด้านล่างขึ้นมา
11
การเข้าถึงแอปพลิเคชั่น
1. ในโหมดปกติ ให้เลือก เพื่อเข้าสู่โหมดเมนู
2. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อไปยังหน้าจอเมนูอื่น
และคุณยังสามารถเลือกจุดที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าจอเพื่อ
เลื่อนไปยังหน้าจอเมนูที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง
3. เลือกแอปพลิเคชั่น
4. กด [ ] เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้ กดปุ่มหลัก
เพื่อกลับไปยังหน้าจอสแตนด์บาย
การเข้าถึงแอพพลิเคชั่นปัจจุบัน
กด ปุ่มหลัก ค้างไว้เพื่อดูแอพพลิเคชั่นที่คุณเพิ่งเข้าใช้งาน
การเปิดใช้งานหลายแอพพลิเคชั่น
อุปกรณ์ของคุณจะช่วยให้คุณสามารถทำงานพร้อมกันได้
หลายอย่างโดยการเปิดใช้แอพพลิเคชั่นหลายโปรแกรมใน
เวลาเดียวกัน
ในการเปิดใช้งานหลายแอพพลิเคชั่น ให้กดปุ่มหลัก ค้างไว้
ในขณะใช้งานแอพพลิเคชั่นเพื่อกลับสู่หน้าจอสแตนด์บาย
แล้วเลือกแอพพลิเคชั่นที่จะเปิดใช้งาน
12
การป้อนข้อความ
คุณสามารถป้อนข้อความด้วยแป้นพิมพ์เสมือนหรือในโหมด
เขียนตัวอักษร และคุณยังสามารถใช้ตัวเลือกการแก้ไขเพื่อคัด
ลอกและวางตัวอักษร
ปุ่มกด Swype
คุณสามารถใส่ข้อความได้โดยการเลื่อนผ่านอักขระบนปุ่มกด
โดยใช้ปุ่มกด Swype สัมผัสที่อักขระตัวแรกของคำ ลากไปที่
อักขระตัวต่อไป และปล่อยนิ้วไว้บนอักขระตัวสุดท้าย
แป้นพิมพ์ซัมซุง
แป้นพิมพ์ซัมซุงมีทั้งแป้นพิมพ์ประเภทต่างๆ ให้เลือก (เช่น
แป้นพิมพ์ QWERTY และแป้นพิมพ์ 3x4) และโหมดเขียน
ตัวอักษร
ในขณะที่ป้อนข้อความด้วยแป้นพิมพ์ QWERTY หรือ
แป้นพิมพ์ 3x4 ให้ใช้คุณสมบัติการช่วยสะกดคำ คุณสมบัตินี้
จะคาดเดาคำที่คุณกำลังจะป้อนและแสดงคำแนะนำ
ในขณะที่ป้อนข้อความ ให้หมุนอุปกรณ์เพื่อแสดง
แป้นพิมพ์ QWERTY ในรูปแบบจอขนาดกว้าง
13
DioPen Chinese IME
คีย์บอร์ด DioPen Chinese IME มีแผงแป้นแบบต่างๆ (เช่น
QWERTY และแผงแป้น 3x4) และโหมดลายมือ คุณสามารถ
ใส่ข้อความเป็นภาษาจีนด้วยพินอินหรือลากเส้น
การโทรออกหรือการรับสาย
คุณสามารถโทรออกหรือรับสายได้โดยการป้อนหมายเลข
โทรศัพท์หรือเลือกหมายเลขในรายการผู้ติดต่อของคุณ และ
คุณยังสามารถเข้าถึงบันทึกการโทรเพื่อโทรออกไปยังหมาย
เลขที่เพิ่งใช้งาน
การโทรออก
เปิดหน้าจอสแตนด์บาย ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ แล้วเลือก
การรับสาย
เมื่อมีสายเข้ามา ให้ลาก
ไปทางขวาจนกว่าจะถึงจุด
การส่งและการรับข้อความ
คุณสามารถสร้างและส่งข้อความ (SMS) มัลติมีเดีย (MMS)
หรืออีเมล์ รวมถึงสามารถดูหรือจัดการข้อความที่คุณส่งหรือ
รับได้
14
คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการส่งหรือรับข้อความ
เมื่ออยู่นอกพื้นที่ให้บริการของคุณ หากต้องการทราบราย
ละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
ข้อความอักษรและข้อความมัลติมีเดีย
คุณสามารถสร้างและส่งข้อความอักษรธรรมดา หรือข้อความ
มัลติมีเดียที่ประกอบไปด้วยข้อความ ไฟล์ภาพ ไฟล์วิดีโอ
และไฟล์เสียงได้
ข้อความอีเมล์
คุณสามารถใช้แอพพลิเคชั่นอีเมล์เพื่อส่งข้อความอีเมล์จาก
อุปกรณ์ของคุณได้ ก่อนส่งและรับข้อความอีเมล์คุณต้องเพิ่ม
บัญชีผู้ใช้อีเมล์
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
คุณสามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไร้สายโดยการใช้คุณสมบัติ
WLAN หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายเคลื่อนที่
เปิดเว็บแอปพลิเคชั่นและเรียกดูเว็บเพจ คุณสามารถบุ๊คมาร์ค
เว็บเพจหน้าโปรดของคุณ หรือใช้ตัวเลือกสำหรับเว็บอื่นๆ
คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการเข้าสู่เว็บและการ
ดาวน์โหลดมีเดีย หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดติด
ต่อผู้ให้บริการของคุณ
15
ข้อควรระวังเพือ่ ความปลอดภัย
เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับตัวคุณและผู้อื่น หรือ
ความเสียหายของอุปกรณ์ของคุณ ควรอ่านข้อมูลต่อไปนี้ก่อนใช้
งานอุปกรณ์
คำเตือน: การป้องกันไฟช็อต, ไฟไหม้และ
การระเบิด
ห้ามใช้สายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด หรือเต้าเสียบไฟฟ้าที่หลวม
ไม่ควรสัมผัสสายไฟขณะมือเปียก หรือถอดเครื่องชาร์จออก
ด้วยการดึงที่สายไฟ
อย่างอสายไฟหรือทำให้สายไฟเสียหาย
ไม่ควรใช้อุปกรณ์ขณะชาร์จหรือสัมผัสอุปกรณ์ขณะมือเปียก
อย่าทำให้เครื่องชาร์จหรือแบตเตอรี่เกิดการลัดวงจร
ไม่ควรทำให้เกิดการกระแทกหรือทำเครื่องชาร์จหรือ
แบตเตอรี่หล่น
ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จที่ไม่ได้รับอนุญาต
จากผู้ผลิต
ไม่ใช้อุปกรณ์ของคุณในช่วงฝนฟ้าคะนอง
อุปกรณ์ของคุณอาจทำงานผิดพลาดและความเสี่ยงของไฟฟ้าช็อต
เพิ่มขึ้น
16
ไม่ควรใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-Ion) ที่ชำรุดหรือรั่ว
ในการกำจัดแบตเตอรี่ชนิด Li-Ion อย่างปลอดภัย ให้ติดต่อศูนย์
บริการที่ได้รับอนุญาตใกล้เคียง
การจัดการและกำจัดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จด้วยความ
เอาใจใส่
• ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงและ
ออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์ของคุณโดยเฉพาะเท่านั้น การนำ
แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ใช้ด้วยกันไม่ได้มาใช้อาจก่อให้เกิด
การบาดเจ็บหรือความเสียหายร้ายแรงกับอุปกรณ์ของคุณ
• ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ด้วยการเผาโดยเด็ดขาด
ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ในการกำจัดแบตเตอรี่
หรืออุปกรณ์ที่ใช้แล้ว
• ไม่ควรวางแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ไว้บนหรือในอุปกรณ์ทำความร้อน
ต่างๆเช่น เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ที่มีการแผ่รังสี เป็นต้น
เนื่องจากแบตเตอรี่อาจระเบิดได้หากความร้อนภายในสูงเกินไป
• ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปกระแทกกับวัตถุอื่นใด รวมทั้งไม่ควรเจาะ
แบตเตอรี่ระมัดระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความดันภายนอกที่
สูง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการลัดวงจรภายในและความร้อน
ภายในแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นสูงเกินกว่าปกติ
การป้องกันอุปกรณ์, แบตเตอรี่ และเครื่องชาร์จไม่ให้เกิด
ความเสียหาย
• ไม่ควรวางอุปกรณ์ของคุณและแบตเตอรี่ในบริเวณที่เย็นจัดหรือ
ร้อนจัดจนเกินไป
17
• อุณหภูมทิ สี่ งู เกินไปอาจทำให้อปุ กรณ์ผดิ รูปและความจุในการชาร์จ
กำลังไฟลดลงและอุปกรณ์ของคุณและแบตเตอรี่มีอายุการใช้งาน
สั้นลง
• ระมัดระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เนื่องจากอาจ
ทำให้ขั้ว + และขั้ว - ของแบตเตอรี่เชื่อมต่อกัน ส่งผลให้แบตเตอรี่
เสียหายชั่วคราวหรือถาวรได้
• ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับความเสียหาย
ข้อควรระวัง: ปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อ
บังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดขณะใช้
อุปกรณ์ในพื้นที่ที่จำกัดการใช้งาน
ปิดอุปกรณ์ในที่ห้ามใช้
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่ห้ามใช้อุปกรณ์มือถือในบางพื้นที่
ไม่ควรใช้อุปกรณ์ใกล้กับอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์อื่นๆ
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ส่วนมากจะใช้สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ ซึ่ง
อุปกรณ์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์
อื่นๆ ได้
ไม่ควรใช้อุปกรณ์ของคุณใกล้กับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
• หากเป็นไปได้ ให้หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ใกล้กับเครื่องกระตุ้น
กล้ามเนื้อหัวใจภายในระยะ 15 ซม. เนื่องจากอุปกรณ์ของคุณจะ
รบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
• คุณต้องใช้อุปกรณ์ของคุณให้ห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
อย่างน้อย 15 ซม.
18
• เพื่อลดโอกาสในการรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ
หัวใจ ให้ใช้อุปกรณ์ในด้านตรงข้ามกับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ
หัวใจ
ไม่ควรใช้อุปกรณ์ในโรงพยาบาลหรือใกล้อุปกรณ์ทางการ
แพทย์ต่างๆ ที่อาจได้รับการรบกวนจากคลื่นความถี่วิทยุ
หากคุณต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ใดๆ เป็นการส่วนตัว ให้ติดต่อ
ผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของอุปกรณ์จากคลื่น
ความถี่วิทยุ
หากคุณใช้เครื่องช่วยฟัง ให้ติดต่อผู้ผลิตเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับ
คลื่นวิทยุรบกวน
เครื่องช่วยฟังบางประเภทอาจได้รับการรบกวนจากคลื่นความถี่วิทยุ
ของอุปกรณ์ของคุณ ติดต่อผู้ผลิตเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจถึงความ
ปลอดภัยของเครื่องช่วยฟังของคุณ
การปิดอุปกรณ์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย
• ปิดอุปกรณ์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่ายแทนการถอด
แบตเตอรี่
• ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ, คำแนะนำ และป้ายต่างๆ ในบริเวณ
ที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่ายเสมอ
• ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน (เช่น สถานี
บริการน้ำมัน) หรือบริเวณที่ใกล้เชื้อเพลิงหรือสารเคมีต่างๆ
• ไม่ควรจัดเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุที่
ระเบิดได้ง่ายไว้ในบริเวณเดียวกับอุปกรณ์ ชิ้นส่วนของอุปกรณ์
หรืออุปกรณ์เสริม
19
ปิดอุปกรณ์ของคุณเมื่ออยู่บนเครื่องบิน
การใช้งานอุปกรณ์ขณะอยู่บนเครื่องบินเป็นสิ่งผิดกฎหมาย อุปกรณ์
ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์นำทางอิเล็คทรอนิคส์ของ
เครื่องบินได้
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ในยานยนต์อาจทำงานผิดปกติ
เนื่องจากคลื่นความถี่วิทยุของอุปกรณ์ของคุณ
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ในรถยนต์อาจทำงานผิดปกติ เนื่องจากคลื่น
ความถี่วิทยุของอุปกรณ์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
ผู้ผลิต
ปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยทั้งหมดในการใช้งานอุปกรณ์มือถือ
ขณะขับรถ
ขณะขับรถ การขับรถอย่างปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบอันดับแรก
ของคุณ ห้ามใช้อุปกรณ์มือถือขณะขับรถตามข้อบังคับทางกฎหมาย
เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและผู้อื่น ให้ใช้วิจารณญาณและจดจำ
เคล็ดลับต่างๆ ดังนี้:
• ใช้อุปกรณ์แฮนด์ฟรี
• ทำความรู้จักอุปกรณ์ของคุณและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่างๆ
เช่นการโทรด่วนและการโทรซ้ำ คุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยลดเวลาที่
จำเป็นในการโทรออกหรือรับสายบนอุปกรณ์มือถือของคุณ
20
• วางอุปกรณ์ของคุณในตำแหน่งที่หยิบใช้ง่าย สามารถใช้งาน
อุปกรณ์ ไร้สายของคุณได้โดยไม่ต้องละสายตาจากท้องถนน หาก
คุณมีสายเรียกเข้าในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม ให้บริการข้อความ
เสียงตอบรับแทนคุณ
• ให้อีกฝ่ายที่คุณสนทนาอยู่ด้วยทราบว่าคุณกำลังขับรถ พักสายใน
ช่วงการจราจรที่ติดขัดมากหรือในสภาพอากาศที่เลวร้าย ฝนตก,
ลูกเห็บ, หิมะ, น้ำแข็ง และจราจรติดขัดมากเป็นสภาวะที่อันตราย
• อย่าจดบันทึกหรือค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ การจดลงในรายการ
“สิ่งที่ต้องทำ” หรือเปิดดูสมุดโทรศัพท์จะเป็นการดึงความสนใจคุณ
จากความรับผิดชอบหลักในการขับขี่อย่างปลอดภัย
• การโทรตามความเหมาะสมและประเมินการจราจร โทรออกเมื่อ
ไม่มีการเคลื่อนที่หรือก่อนที่จะมาถึงจุดที่จราจรติดขัด ลองวาง
แผนการโทรเมื่อรถของคุณหยุดอยู่กับที่ หากจำเป็นต้องโทรออก
ให้กดหมายเลขสองสามเลขเท่านั้นตรวจสอบสภาพถนนและ
กระจกของคุณ จากนั้น ให้กดหมายเลขต่อ
• อย่าสนทนาด้วยความเครียดหรือใช้อารมณ์ซึ่งอาจทำให้เสียสมาธิ
ได้ ควรทำให้อีกฝ่ายที่คุณสนทนาด้วยทราบว่าคุณกำลังขับรถอยู่
และพักการสนทนาที่อาจดึงความสนใจของคุณออกจากท้องถนน
• การใช้อุปกรณ์เพื่อโทรขอความช่วยเหลือ โทรออกไปยังหมายเลข
ฉุกเฉินท้องถิ่น ในกรณีที่เกิดไฟไหม้, อุบัติเหตุบนท้องถนนหรือ
การรักษาฉุกเฉินทางการแพทย์
• ใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในกรณีฉุกเฉิน หากคุณพบ
เห็นอุบัติเหตุทางรถยนต์, อาชญากรรม หรือเหตุฉุกเฉินร้ายแรง
ใดๆที่ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต ให้โทรไปยังหมายเลขฉุกเฉิน
ท้องถิ่นของคุณ
21
• โทรหาหน่วยช่วยเหลือบนท้องถนน หรือหน่วยงานหรือหมายเลข
หน่วยช่วยเหลือพิเศษใดๆ เมื่อจำเป็น หากคุณพบเห็นรถยนต์
ประสบอุบัติเหตุไม่ร้ายแรง, ป้ายจราจรเสียหาย, อุบัติเหตุบนถนน
เล็กน้อยที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือทราบว่ามีการโจรกรรมรถยนต์
ให้โทรติดต่อหน่วยช่วยเหลือบนท้องถนนหรือหน่วยงานหรือหมาย
เลขโทรศัพท์พิเศษอื่นๆ
การดูแลรักษาและใช้งานอุปกรณ์มือถือของคุณ
ควรให้อุปกรณ์ของคุณแห้ง
• ความชื้นและของเหลวทุกประเภทอาจทำให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือ
วงจรอิเล็คทรอนิคส์เสียหาย
• เมื่ออุปกรณ์เปียก ให้ถอดแบตเตอรี่ออกโดยไม่ต้องเปิดอุปกรณ์
ให้ผ้าเช็ดอุปกรณ์ให้แห้งและส่งเข้าศูนย์บริการ
• ของเหลวใดๆ อาจเปลี่ยนสีของป้ายที่แสดงความเสียหายจากน้ำ
ภายในอุปกรณ์ ความเสียหายจากน้ำของอุปกรณ์ของคุณอาจ
ทำให้สิทธิในการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ
ห้ามใช้หรือเก็บอุปกรณ์ในบริเวณที่มีฝุ่นและสกปรก
ฝุ่นอาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติได้
อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณบนที่ลาดเอียง
หากอุปกรณ์ตกหล่น อาจได้รับความเสียหายได้
22
อย่าเก็บอุปกรณ์ในที่ร้อนหรือเย็นจัด ให้ใช้อุปกรณ์ที่อุณหภูมิ
-20 °C ถึง 50 °C
• อุปกรณ์ของคุณสามารถระเบิดได้หากวางไว้ภายในรถยนต์ที่ปิด
สนิทเนื่องจากอุณหภูมิในรถอาจสูงถึง 80 °C
• อย่าวางอุปกรณ์ถูกแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน (เช่นบนแผง
หน้าปัดรถยนต์)
• ให้เก็บแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิ 0 °C ถึง 40 °C
อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้กับวัตถุโลหะต่างๆ เช่น เหรียญ, กุญแจ
และสร้อยคอ
• อุปกรณ์ของคุณอาจผิดรูปหรือทำงานผิดปกติ
• หากขั้วแบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุโลหะ อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้
อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณใกล้กับสนามแม่เหล็ก
• อุปกรณ์ของคุณอาจทำงานผิดปกติหรือแบตเตอรี่จะคายประจุออก
จากการสัมผัสถูกสนามแม่เหล็ก
• การ์ดที่มีแถบแม่เหล็ก รวมถึงบัตรเครดิต, บัตรโทรศัพท์,
สมุดเงินฝาก และบัตรผ่านขึ้นเครื่องอาจเสียหายได้ในบริเวณ
สนามแม่เหล็ก
• ไม่ควรใช้ซองใส่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมที่มีส่วนประกอบเป็น
แม่เหล็ก รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้อุปกรณ์สัมผัสกับสนามแม่เหล็ก
เป็นเวลานานๆ
อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณใกล้หรืออยู่ในฮีตเตอร์, ไมโครเวฟ,
อุปกรณ์ทำอาหารร้อน หรือบรรจุภัณฑ์แรงดันสูง
• แบตเตอรี่อาจรั่วได้
• อุปกรณ์คุณอาจร้อนจัดและทำให้เกิดไฟไหม้ได้
23
อย่าทำอุปกรณ์ตกหล่นหรือทำให้เกิดการกระแทก
• หน้าจอของอุปกรณ์อาจเสียหาย
• หากงอหรือผิดรูป อุปกรณ์ของคุณอาจเสียหายหรือชิ้นส่วนอาจ
ทำงานผิดปกติ
อย่าใช้แฟลชใกล้กับดวงตาของผู้อื่นหรือสัตว์ต่างๆ
การใช้แฟลชใกล้กับดวงตาอาจทำให้สูญเสียความสามารถในการมอง
เห็นชั่วคราวหรืออาจเป็นอันตรายต่อดวงตาได้
การดูแลให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จมีอายุการใช้งานนาน
ที่สุด
• ไม่ควรชารจ์แบตเตอรี่นานติดต่อกันเกินกว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจาก
การชาร์จกำลังไฟมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่
สั้นลง
• แบตเตอรี่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านไป
ดังนั้น ควรนำมาชาร์จกำลังไฟใหม่อีกครั้งก่อนใช้งาน
• ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
• ใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้น
ใช้แบตเตอรี่, เครื่องชาร์จ, อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ใดๆ
ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต
• การใช้แบตเตอรี่หรือเครื่องชาร์จทั่วไปอาจทำให้อายุการใช้งาน
ของอุปกรณ์ลดลงหรืออาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ
• ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ขณะใช้งาน
อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากซัมซุง
24
ไม่ควรกัดหรือดูดอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่
• การทำเช่นนั้นอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือทำให้ระเบิดได้
• หากเด็กใช้งานอุปกรณ์ ควรแน่ใจว่าเด็กๆ สามารถใช้งานได้อย่าง
ถูกต้อง
ในการสนทนาด้วยอุปกรณ์:
• ถืออุปกรณ์ตั้งตรงแบบเดียวกับโทรศัพท์ทั่วไป
• พูดผ่านไมโครโฟนโดยตรง
• หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสาอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในอุปกรณ์
การสัมผัสเสาอากาศอาจทำให้คุณภาพการโทรลดลงหรือส่งคลื่น
ความถี่วิทยุมากกว่าปกติ
• ถืออุปกรณ์อย่างหลวมๆ กดปุ่มเบาๆ พยายามใช้คุณลักษณะการ
ทำงานพิเศษที่ลดจำนวนปุ่มที่ต้องกด (เช่น ข้อความที่ตั้งไว้ และ
การคาดเดาคำที่พิมพ์เป็นต้น) และหยุดพักการใช้งานเป็นช่วงๆ
การปกป้องหูจากเสียงที่ดังเกินไป
• การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อการ
ได้ยินของคุณ
• การรับฟังเสียงดังขณะขับขี่อาจรบกวนสมาธิของ
คุณและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
• ควรลดระดับเสียงลงอยู่เสมอก่อนที่จะเสียบหูฟังใน
แหล่งที่มาเสียง และใช้การตั้งค่าระดับเสียงต่ำสุด
เท่าที่จำเป็นในการรับฟังการสนทนาหรือเพลง
25
การใช้ความระมัดระวังขณะใช้อุปกรณ์ระหว่างเดินหรือ
เคลื่อนที่
ควรสนใจต่อสิ่งรอบข้างอยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บของ
ตัวคุณเองหรือผู้อื่น
ไม่ควรใส่อุปกรณ์ของคุณไว้ที่กระเป๋าหลังหรือรอบเอว
คุณอาจได้รับบาดเจ็บหรือทำให้อุปกรณ์เสียหายหากคุณล้มลง
อย่าถอดประกอบ, ดัดแปลง หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ของคุณ
• การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ กับอุปกรณ์ของคุณอาจทำ
ให้การรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ ในการรับบริการ ให้นำ
อุปกรณ์ของคุณไปที่ศูนย์บริการของซัมซุง
• อย่าถอดประกอบหรือเจาะแบตเตอรี่ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการ
ระเบิดหรือไฟไหม้ได้
ห้ามทาสีหรือติดสติกเกอร์ลงบนเครื่อง
สีและสติกเกอร์อาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่ขยับได้ ทำให้เครื่องไม่
สามารถทำงานได้ตามปกติ หากคุณมีอาการแพ้สีหรือชิ้นส่วนโลหะ
ของผลิตภัณฑ์นี้ คุณอาจเกิดอาการคัน ผื่นแพ้ หรือบวมบริเวณผิว
หนังที่สัมผัสกับสีหรือชิ้นส่วนดังกล่าว เมื่อเกิดอาการแพ้ ให้หยุดใช้
ผลิตภัณฑ์นี้และไปพบแพทย์
ในการทำความสะอาดอุปกรณ์:
• เช็ดอุปกรณ์และเครื่องชาร์จด้วยผ้าหรือยาง
• ทำความสะอาดขั้วของแบตเตอรี่ด้วยสำลีก้อนหรือผ้า
• อย่าใช้สารเคมีหรือผงซักฟอก
26
อย่าใช้งานอุปกรณ์หากหน้าจอร้าวหรือแตก
กระจกหรืออะครีลิคที่แตกร้าวอาจทำให้มือหรือใบหน้าของคุณได้รับ
บาดเจ็บได้นำอุปกรณ์ของคุณไปที่ศูนย์บริการของซัมซุงเพื่อรับการ
ซ่อมแซม
อย่าใช้อุปกรณ์เพื่อการอื่นใดนอกเหนือจากการใช้งานปกติ
หลีกเลี่ยงการรบกวนผู้อื่นเมื่อใช้งานอุปกรณ์ในที่สาธารณะ
ไม่ควรอนุญาตให้เด็กๆ ใช้งานอุปกรณ์ของคุณ
อุปกรณ์ของคุณไม่ใช่ของเล่น การอนุญาตให้เด็กเล่นเนื่องจากอาจได้
รับบาดเจ็บที่ตัวเด็กเองและผู้อื่นได้, ทำให้อุปกรณ์เสียหาย หรือโทร
ออกซึ่งจะเพิ่มค่าใช้จ่ายของคุณได้
การติดตั้งอุปกรณ์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยความ
ระมัดระวัง
• ตรวจสอบด้วยว่าอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่นำมาใช้ภายใน
รถของคุณได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา
• ไม่ควรวางอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมไว้ใกล้หรืออยู่ในบริเวณที่
ถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกมา เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ ไร้สาย
อย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงเมื่อถุงลมนิรภัย
พองตัวออกมาอย่างรวดเร็ว
การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์จากผู้ให้
บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น
การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์จากผู้ให้บริการที่
ไม่มีคุณภาพอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณเสียหายและอาจทำให้สิทธิใน
การรับประกันของผู้ผลิตเป็นโมฆะได้
27
การใช้ SIM การ์ดหรือการ์ดความจำด้วยความเอาใจใส่
• ไม่ควรถอดการ์ดในขณะที่อุปกรณ์กำลังโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูล
ภายในเครื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่หายไปและ/หรือเกิด
ความเสียหายกับการ์ดหรืออุปกรณ์
• ไม่ปล่อยให้การ์ดถูกกระแทกอย่างแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิตและ
ถูกคลื่นไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่นๆ รบกวน
• ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุที่เป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณที่เป็นสี
ทองหรือขั้วทั้งสองข้าง หากพบว่าการ์ดสกปรก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม
การเตรียมพร้อมเพื่อใช้บริการฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที
ในบางพื้นที่หรือบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถต่อสายไปยัง
หมายเลขฉุกเฉินโดยใช้อุปกรณ์ของคุณได้ เมื่อต้องเดินทางไปยัง
ที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ยังไม่พัฒนา ควรเตรียมวิธีที่เป็นทางเลือกอื่น
ในการติดต่อผู้ให้บริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
โปรดสำรองข้อมูลที่สำคัญไว้ให้เรียบร้อย
ทางซัมซุงจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลสูญหาย
ห้ามแจกจ่ายสื่อที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์
ห้ามแจกจ่ายสื่อที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่คุณบันทึกไว้ให้แก่ผู้อื่น
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหา
การทำเช่นนี้อาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์
ผู้ผลิตจะไม่รับผิดต่อประเด็นทางกฎหมายใดๆ ที่เกิดจากการใช้สื่อที่
มีลิขสิทธิ์โดยมิชอบของผู้ใช้
28
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้อง
ตามข้อกำหนดของกทช
เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific
Absorption Rate –SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่า
กับ 0.718 W/kg ซึ่งสอดคล้องตามมาตราฐานความปลอดภัยต่อ
สุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกำหนด
การกำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี
(ขยะประเภทอุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพ
ยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศ
จะมีระบบจัดเก็บและกำจัดขยะที่แยกจากกัน)
สัญลักษณ์นี้ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม
หรือในเอกสารประชาสัมพันธ์ แสดงให้ทราบว่าไม่ควรทิ้ง
ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อุปกรณ์ชาร์จ
เฮดเซ็ท สาย USB) รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน
เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการทิ้งขยะที่ไม่มีการควบคุมโปรดแยกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกจาก
ขยะประเภทอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อส่ง
เสริมให้มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้
เพื่อใช้ส่วนตัวควรติดต่อร้านค้าที่ซื้อหรือหน่วยงานราชการในท้องถิ่น
เพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำผลิตภัณฑ์
เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดต่อผู้จำหน่ายและตรวจสอบเงื่อนไขและ
ข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์
ชิ้นนี้และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์รวมกับขยะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การพาณิชย์ที่จะนำไปกำจัดภายหลัง
29
การกำจัดแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี
(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิก
สหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละ
ประเทศจะมีระบบส่งคืนแบตเตอรี่และกำจัดขยะที่แยก
จากกัน) สัญลักษณ์นี้บนแบตเตอรี่ คู่มือการใช้ หรือ
บรรจุภัณฑ์บอกให้รู้ว่าไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะ
ทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน ป้ายสัญลักษณ์ทางเคมี Hg Cd
หรือ Pb บอกให้รู้ว่าแบตเตอรี่ประกอบด้วยสารปรอท แคดเมียม
หรือมีสูงเกินระดับอ้างอิงในข้อกำหนดของ EC 2006/66 หากไม่ทิ้ง
แบตเตอรี่อย่างถูกต้องเหมาะสมสารเคมีเหล่านี้อาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้
เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้
ใหม่ โปรดแยกแบตเตอรี่ออกจากขยะชนิดอื่นๆ และนำกลับมาใช้
ใหม่ภายในท้องถิ่นของคุณโดยใช้ระบบส่งคืนแบตเตอรี่
ข้อปฏิเสธความรับผิด
เนื้อหาและบริการบางอย่างที่อุปกรณ์นี้สามารถเข้าใช้ได้เป็นของ
บุคคลที่สามและได้รับการคุ้มครองด้วยกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์
สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เนื้อ
หาและบริการต่างๆเหล่านั้นจัดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ส่วน
บุคคลเท่านั้นและไม่ใช่การใช้ในเชิงพาณิชย์ คุณต้องไม่ใช้เนื้อหาหรือ
บริการใดๆ ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหาหรือ
ผู้ให้บริการ โดยไม่จำกัดเพียงข้อความที่ได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้
หากไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหาหรือผู้ให้บริการ
ที่เหมาะสม คุณต้องไม่ปรับเปลี่ยน คัดลอก เผยแพร่ซ้ำ อัพโหลด
ประกาศ ถ่ายทอด แปล จำหน่าย สร้างงานดัดแปลงจากต้นแบบ
ใช้ประโยชน์หรือแจกจ่ายเนื้อหาหรือบริการที่แสดงผ่านอุปกรณ์นี้ใน
30
รูปแบบหรือวิธีการใดๆ "เนื้อหาและบริการของบุคคลที่สามจัดให้
ตามสภาพที่เป็น
" ซัมซุงไม่ขอรับประกันเนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่จัดให้ดังกล่าว
ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยและไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ซัมซุง
ขอปฏิเสธความรับผิดการรับประกันโดยนัยใดๆ โดยชัดแจ้งรวมถึง
แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถในการซื้อขายในตลาด
ของสินค้าหรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์อย่าง
หนึ่งอย่างใด ซัมซุงไม่ขอรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์
ทางกฎหมาย ความตรงต่อเวลา ความถูกต้องตามกฎหมาย
หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่มีผ่านอุปกรณ์นี้
และไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึงความประมาท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญา
หรือการละเมิด ซัมซุงจะไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง
ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ
ความเสียหายที่มีลักษณะพิเศษ หรือความเสียหายที่เป็นผลตามมา
ใดๆ ค่าทนายความ ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายอื่นๆที่เกิดจาก
หรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลใดๆ ที่มี หรือที่เป็นผลของการใช้เนื้อหาหรือ
การบริการของคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ แม้ว่าจะมีการแนะนำถึง
ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายต่างๆ ดังกล่าวแล้ว"
บริการของบุคคลที่สามอาจสิ้นสุดลงหรือหยุดชะงักได้ตลอดเวลา
และซัมซุงไม่ขอรับรองหรือรับประกันว่าเนื้อหาหรือบริการใดๆ จะยัง
คงมีอยู่ในช่วงเวลาใดๆเนื้อหาและบริการต่างๆ ได้รับการถ่ายทอด
โดยบุคคลที่สามด้วยระบบเครือข่ายและระบบส่งสัญญาณซึ่งซัมซุง
ไม่ได้ควบคุม ซัมซุงขอปฏิเสธความรับผิดโดยชัดแจ้งต่อความรับผิด
ชอบหรือความรับผิดใดๆ สำหรับการหยุดชะงักหรือการระงับชั่วคราว
ของเนื้อหาหรือบริการที่มีผ่านอุปกรณ์นี้ โดยไม่จำกัดเพียงหลักการ
ทั่วไปของการปฏิเสธความรับผิดนี้ ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบหรือรับ
ผิดต่อบริการสำหรับลูกค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาและบริการต่างๆ
การถามคำถามหรือการร้องขอใดๆ สำหรับบริการที่เกี่ยวกับเนื้อหา
หรือบริการควรกระทำโดยตรงต่อผู้จัดหาเนื้อหาและผู้ให้บริการนั้นๆ
31
เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้อาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏในโทรศัพท์ของ
คุณ ขึ้นอยู่กับซอฟท์แวร์ของโทรศัพท์หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ
ของคุณ
เมื่อต้องการติดตั้ง Kies (PC ซิงค์)
1.ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดของ Kies จากเว็บไซต์ซัมซุง
(www.samsungmobile.com) และติดตั้งใน PC ของคุณ
2.ใช้สายเคเบิลข้อมูล PC เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับ PC
Samsung Kies จะเปิดโดยอัตโนมัติ
หาก Samsung Kies ไม่เปิดโดยอัตโนมัติ ให้ดับเบิลคลิก
ที่ไอคอน Samsung Kies บน PC
ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ Kies หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
www.samsungmobile.com
Printed in Korea
GH68-33053E
Thai. 01/2011. Rev. 1.0
Download PDF