Samsung | SM-A320Y/DS | Samsung Galaxy A3 (2017) คู่มือการใช้

SM-A320Y/DS
SM-A520F/DS
SM-A720F/DS
คู่มือการใช้งาน
Thai. 02/2017. Rev.1.1
www.samsung.com
สารบัญ
เบื้องต้น
63
65
68
69
4 อ่านก่อน
6 สถานการณ์ที่ความร้อนของเครื่องสูงเกินไป
และการแก้ปัญหา
9 การดูแลรักษาคุณสมบัติกันน�ำ้ และกันฝุ่น
10 ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์
11 ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง
15 แบตเตอรี่
20 SIM หรือ USIM การ์ด (การ์ด nano-SIM)
28 การ์ดความจ�ำ (การ์ด microSD)
32 การเปิดและปิดเครื่อง
33 การควบคุมหน้าจอสัมผัส
36 หน้าจอหลัก
42 หน้าจอล็อก
44 Always On Display
46 แผงแจ้งเตือน
48 การกรอกข้อความ
51 บันทึกหน้าจอ
51 การเปิดแอพ
52 โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
55 มัลติวินโดว์
59 Samsung account
61 การย้ายข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าของคุณ
อุปกรณ์และการจัดการข้อมูล
เชื่อมต่อแบบด่วน
คุณสมบัติการแชร์
โหมดฉุกเฉิน
แอพพลิเคชั่น
70 การติดตั้งหรือการถอนการติดตั้งแอพ
72 โทรศัพท์
75 รายชื่อ
78 ข้อความ
81 อินเทอร์เน็ต
83 อีเมล
84 กล้องถ่ายรูป
95 แกลเลอรี่
100 Samsung Pay
104 Samsung Members
106 Game Launcher
108 Samsung Notes
110 ปฏิทิน
111 S Health
114 S Voice
115 บันทึกเสียง
2
สารบัญ
117 ไฟล์ส่วนตัว
117 นาฬิกา
119 เครื่องคิดเลข
119 วิทยุ
120 แอพ Google
การ​ตั้ง​ค่า
122 บทน�ำ
122 การ​เชื่อม​ต่อ
135 เสียงและการสั่น
136 การแจ้งเตือน
136 จอภาพ
138 วอลเปเปอร์และธีม
139 คุณสมบัติขั้นสูง
141 การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์
143 แอพพลิเคชั่น
143 หน้าจอล็อคและระบบป้องกัน
148 Cloud และบัญชีผู้ใช้
150Google
150 การช่วยเหลือการเข้าถึง
151 การจัดการทัว่ ไป
151 อัพเดทซอฟท์​แว​ร์
152 คู่มือการใช้
152 เกี่ยว​กับ​อุปกรณ์
ภาคผนวก
153 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
3
เบือ้ งต้น
อ่านก่อน
โปรดอ่านคูม่ อื เล่มนีก้ อ่ นใช้งานเครือ่ งของคุณเพือ่ ให้แน่ใจว่ามีการใช้งานทีป่ ลอดภัยและถูกต้อง
• ค�ำอธิบายต่างๆ ขึน้ อยูก่ บั การตัง้ ค่าปกติของเครือ่ ง
• เนือ้ หาบางส่วนอาจแตกต่างจากเครือ่ งของคุณ ทัง้ นีข้ นึ้ กับภูมภิ าค ผูใ้ ห้บริการ รายละเอียดของรุน่ หรือซอฟต์แวร์ของเครือ่ ง
• เนือ้ หา (เนือ้ หาคุณภาพสูง) ทีจ่ ำ� เป็นต้องใช้งาน CPU และ RAM สูง จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�ำงานโดยรวมของ
อุปกรณ์ แอพทีเ่ กีย่ วข้องกับเนือ้ หานัน้ อาจไม่สามารถท�ำงานเป็นปกติ ทัง้ นีข้ นึ้ กับข้อก�ำหนดของอุปกรณ์และสิง่ แวดล้อมที่ใช้งาน
อุปกรณ์นนั้
• ซัมซุงไม่รบั ผิดต่อปัญหาด้านประสิทธิภาพทีเ่ กิดจากแอพที่ให้มาโดยผูใ้ ห้บริการรายอืน่ นอกเหนือจากซัมซุง
• ซัมซุงไม่รบั ผิดต่อปัญหาประสิทธิภาพการท�ำงานหรือความเข้ากันไม่ได้ซงึ่ เกิดจากการตัง้ ค่าลงทะเบียน หรือการเปลีย่ นแปลง
ซอฟท์แวร์ระบบปฏิบตั กิ ารการแก้ไข การพยายามก�ำหนดค่าระบบปฏิบตั กิ ารอาจท�ำให้เครือ่ งหรือแอพท�ำงานผิดปกติ
• ซอฟต์แวร์ ข้อมูลเสียง วอลเปเปอร์ รูปภาพ และสือ่ อืน่ ๆ ที่ให้มาพร้อมเครือ่ งนี้ ได้รบั สิทธิ์ให้ใช้งานได้โดยจ�ำกัด การดึงเอาข้อมูล
และใช้สอื่ เหล่านีเ้ พือ่ การค้าหรือเพือ่ วัตถุประสงค์อนื่ เป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ผูใ้ ช้มคี วามรับผิดชอบทุกประการส�ำหรับกรณี
การใช้งานสือ่ ผิดกฎหมาย
• คุณอาจเสียค่าบริการเพิม่ เติมส�ำหรับบริการข้อมูล เช่น การส่งข้อความ การอัพโหลดและดาวน์โหลด การซิงค์อตั โนมัติ หรือ
การใช้งานบริการบอกต�ำแหน่ง โดยขึน้ อยูก่ บั แผนการใช้ขอ้ มูลของคุณ ส�ำหรับการโอนย้ายข้อมูลขนาดใหญ่ ขอแนะน�ำให้ใช้
คุณสมบัติ Wi-Fi
• แอพพืน้ ฐานทีม่ ากับอุปกรณ์อาจมีการอัพเดทและอาจไม่รองรับการใช้งานอีกต่อไป โดยไม่มกี ารแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากคุณมี
ค�ำถามเกีย่ วกับแอพที่ให้มาพร้อมอุปกรณ์ ให้ตดิ ต่อศูนย์บริการซัมซุง ส�ำหรับแอพทีต่ ดิ ตัง้ โดยผูใ้ ช้ ให้ตดิ ต่อผูใ้ ห้บริการ
• การดัดแปลงระบบปฏิบตั กิ ารหรือติดตัง้ ซอฟท์แวร์จากแหล่งที่ไม่เป็นทางการอาจส่งผลให้อปุ กรณ์ทำ� งานผิดปกติ ข้อมูลเสียหาย
หรือสูญหาย การกระท�ำเหล่านีเ้ ป็นการละเมิดข้อตกลงอนุญาตการใช้งานของซัมซุง และจะท�ำให้การรับประกันสิน้ สุดลง
• ภาพในคูม่ อื ผูใ้ ช้นอี้ า้ งอิงมาจากรุน่ SM-A520F
4
เบือ้ งต้น
• ระวังไม่ให้ลมื รหัสปลดล็อกส�ำหรับการล็อกหน้าจอ บัญชี และคุณสมบัตดิ า้ นความปลอดภัยอืน่ ๆ หากคุณลืมรหัสปลดล็อก คุณจะ
ไม่สามารถทีจ่ ะใช้เครือ่ งดังกล่าวได้หากคุณไม่ได้ตงั้ ค่าใหม่ ซัมซุงจะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลใดๆ หรือความไม่สะดวกที่
เกิดจากรหัสปลดล็อคที่ได้ลมื ไว้
• อุปกรณ์บางเครือ่ งจะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการกลางก�ำกับดูแลกิจการสือ่ สาร (FCC) ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภูมภิ าคและรุน่
หากเครือ่ งของคุณได้รบั การอนุมตั จิ าก FCC คุณจะสามารถดูรหัส FCC ของเครือ่ งดังกล่าวได้ การดูรหัส FCC ให้แตะที่ แอพ
→ การ​ตงั้ ​คา่ → เกีย่ ว​กบั ​อปุ กรณ์ → ข้อมูล​แบตเตอรี่
ไอคอนเพือ่ การแนะน�ำ
ค�ำเตือน: สถานการณ์ทอี่ าจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวคุณหรือผูอ้ นื่
ข้อควรระวัง: สถานการณ์ทอี่ าจท�ำให้เกิดความเสียหายต่อเครือ่ งหรืออุปกรณ์อนื่ ๆ ของคุณ
แจ้งให้ทราบ: ข้อควรรู้ ค�ำแนะน�ำ หรือข้อมูลเพิม่ เติม
5
เบือ้ งต้น
สถานการณ์ทคี่ วามร้อนของเครือ่ งสูงเกินไปและการแก้ปญั หา
เมือ่ เครือ่ งเกิดร้อนขึน้ ในขณะทีช่ าร์จแบตเตอรี่
ในขณะก�ำลังชาร์จ เครือ่ งและเครือ่ งชาร์จอาจจะร้อนขึน้ ระหว่างการชาร์จแบบไร้สายหรือการชาร์จอย่างรวดเร็ว เมือ่ แตะเครือ่ งอาจจะ
รูส้ กึ ร้อน ดังกล่าวนี้ไม่ได้สง่ ผลกระทบต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของเครือ่ งและอยู่ในช่วงปกติของการด�ำเนินงานของเครือ่ ง
หากแบตเตอรีม่ อี าการร้อนเกินไป เครือ่ งชาร์จอาจหยุดการชาร์จ
ให้ทำ� สิง่ ดังต่อไปนีเ้ มือ่ เครือ่ งเกิดร้อนขึน้ :
• ถอดเครือ่ งชาร์จจากเครือ่ งและปิดแอพใดๆทีก่ ำ� ลังเปิดใช้งานอยู่ รอให้เครือ่ งเย็นลงและจากนัน้ เริม่ ท�ำการชาร์จเครือ่ งอีก
ครัง้
• หากส่วนล่างของเครือ่ งมีอาการร้อนจัด อาจเป็นเพราะสาย USB ทีเ่ ชือ่ มต่อได้รบั ความเสียหาย แทนทีส่ าย USB ทีเ่ สีย
หายกับสายใหม่ที่ได้รบั การอนุมตั จิ ากซัมซุงแล้ว
• เมือ่ ใช้เครือ่ งชาร์จแบบไร้สาย อย่าวางวัตถุแปลกปลอม เช่นวัตถุทเี่ ป็นโลหะ แม่เหล็ก และบัตรแถบแม่เหล็กระหว่างเครือ่ ง
และเครือ่ งชาร์จแบบไร้สาย
หากเครือ่ งมีอณุ หภูมสิ งู ขึน้ ในระหว่างใช้งาน
เมือ่ คุณใช้งานคุณสมบัตหิ รือแอพทีต่ อ้ งใช้พลังงานมากขึน้ กว่าปกติหรือใช้งานเป็นระยะเวลานาน เครือ่ งของคุณอาจมีอณุ หภูมสิ งู ขึน้
ชัว่ คราวเนือ่ งจากการใช้พลังงานแบตเตอรีม่ ากขึน้ ปิดแอพใดๆ ทีท่ ำ� งานอยูแ่ ล้วพักการใช้เครือ่ งไว้ระยะเวลาหนึง่
ต่อไปนีค้ อื ตัวอย่างของสถานการณ์ทอี่ าจท�ำให้เครือ่ งมีอณุ หภูมสิ งู เกินไป
• ในระหว่างการตัง้ ค่าเริม่ ต้นหลังจากซือ้ หรือกูค้ นื ข้อมูล
• เมือ่ ดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่
• เมือ่ ใช้แอพทีต่ อ้ งใช้พลังงานมากขึน้ หรือใช้เป็นระยะเวลานาน
–– เมือ่ เล่นเกมคุณภาพสูงเป็นระยะเวลานาน
–– เมือ่ บันทึกวิดโี อเป็นระยะเวลานาน
–– เมือ่ สตรีมวิดโี อโดยตัง้ ค่าความสว่างหน้าจอไว้ทคี่ วามสว่างสูงสุด
–– เมือ่ ใช้คณุ สมบัติ Screen Mirroring (เมือ่ เชือ่ มต่ออยูก่ บั ทีว)ี
6
เบือ้ งต้น
• เมือ่ ท�ำงานหลายๆ อย่างพร้อมกัน (หรือเมือ่ มีแอพหลายแอพท�ำงานอยู่ในพืน้ หลัง)
–– เมือ่ ใช้มลั ติวนิ โดว์
–– เมือ่ อัพเดทหรือติดตัง้ แอพในขณะทีบ่ นั ทึกวิดโี อ
–– เมือ่ ดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ในขณะที่โทรแบบวิดโี อคอล
–– เมือ่ บันทึกวิดีในขณะที่ใช้แอพน�ำทาง
• เมือ่ ซิงค์ขอ้ มูลข้อมูลจ�ำนวนมากกับคลาวด์ อีเมล หรือแอคเคาท์อนื่ ๆ
• เมือ่ ใช้แอพน�ำทางบนรถและวางเครือ่ งในจุดที่ได้รบั แสงแดดโดยตรง
• เมือ่ ใช้ฮอตสปอตของโทรศัพท์มอื ถือและคุณสมบัตแิ ชร์อนิ เทอร์เน็ต
• เมือใช้เครือ่ งในบริเวณทีม่ สี ญั ญาณน้อยหรือไม่มสี ญั ญาณบริการ
• เมือ่ ชาร์จแบตเตอรีด่ ว้ ยสาย USB ทีช่ ำ� รุด
• เมือ่ แจ็คอเนกประสงค์ของเครือ่ งช�ำรุดหรือสัมผัสกับสิง่ แปลกปลอม เช่น น�ำ ้ ฝุน่ ผงโลหะ และไส้ดนิ สอ
• เมือ่ คุณก�ำลังโรมมิง่
ให้ทำ� สิง่ ดังต่อไปนีเ้ มือ่ เครือ่ งเกิดร้อนขึน้ :
•
•
•
•
•
•
•
อัพเดทซอฟแวร์ในเครือ่ งของคุณให้เป็นเวอร์ชนั่ ล่าสุด
การท�ำงานทีข่ ดั กันระหว่างแอพต่างๆ ทีก่ ำ� ลังท�ำงานอยูอ่ าจท�ำให้เครือ่ งมีอณุ หภูมสิ งู ขึน้ เริม่ การท�ำงานเครือ่ งใหม่
ปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi, GPS และบลูทธู เมือ่ ไม่ได้ใช้
ปิดแอพทีท่ ำ� ให้เครือ่ งใช้พลังงานแบตเตอรีม่ ากขึน้ หรือแอพทีท่ ำ� งานในเบือ้ งหลังเมือ่ ไม่ได้ใช้
ลบไฟล์ที่ไม่จำ� เป็นหรือแอพที่ไม่ได้ใช้ออก
ลดความสว่างของหน้าจอ
ถ้าอุปกรณ์รอ้ นเกินไปหรือคุณรูส้ กึ ว่าอุปกรณ์รอ้ นเป็นเวลานาน โปรดพักการใช้งานอุปกรณ์สกั ครู่ ถ้าอุปกรณ์ยงั ร้อนอยู่ ให้
ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
7
เบือ้ งต้น
อุปกรณ์จะถูกจ�ำกัดการใช้งานเมือ่ อุปกรณ์มคี วามร้อนสูงเกินไป
เมือ่ อุปกรณ์นเี้ กิดความร้อนขึน้ คุณสมบัตแิ ละประสิทธิภาพการท�ำงานอาจถูกจ�ำกัด หรืออุปกรณ์อาจปิดการท�ำงานลงเพือ่ ให้อปุ กรณ์
เย็นขึน้
• หากอุปกรณ์นรี้ อ้ นมากกว่าปกติ ข้อความแสดงว่าอุปั กรณ์เกิดความร้อนจะปรากฎขึน้ เพือ่ ลดอุณหภูมขิ องอุปกรณ์ ความสว่าง
ของหน้าจอและความเร็วในการปฏิบตั งิ านจะถูกจ�ำกัด และการชาร์จแบตเตอรีจ่ ะหยุดลง แอพพลิเคชัน่ ทีท่ ำ� งานอยูจ่ ะถูกปิด และ
คุณจะสามารถท�ำโทรฉุกเฉินได้เท่านัน้ จนกว่าอุปกรณ์เย็นลง
• ถ้าอุปกรณ์รอ้ นเกินไปหรือคุณรูส้ กึ ว่าอุปกรณ์รอ้ นเป็นเวลานาน ข้อความแสดงให้ปดิ อุปกรณ์จะปรากฎขึน้ ปิดอุปกรณ์นแี้ ละรอ
จนกว่าจะเย็นลง
ข้อควรระวังต่อสภาพแวดล้อมการใช้งาน
เครือ่ งของคุณอาจมีอณุ หภูมสิ งู ขึน้ จากสภาพแวดล้อมในสภาวะดังต่อไปนี้ ใช้ความระมัดระวังเพือ่ หลีกเลีย่ งอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
ทีส่ นั้ ลง, ความเสียหายกับอุปกรณ์นหี้ รืออาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้
• อย่าเก็บเครือ่ งของคุณไว้ในบริเวณทีร่ อ้ นหรือเย็นมากๆ
• อย่าให้เครือ่ งรับแสงแดดโดยตรงเป็นระยะเวลานาน
• อย่าเก็บเครือ่ งของคุณไว้ในบริเวณทีร่ อ้ นมากเป็นระยะเวลานาน เช่น ภายในรถยนต์ในช่วงฤดูรอ้ น
• อย่าวางเครือ่ งของคุณไว้ในบริเวณทีอ่ าจท�ำให้เกิดอุณภูมทิ สี่ งู เกินไป เช่น บนผ้าห่มไฟฟ้า
• อย่าเก็บอุปกรณ์นขี้ องคุณใกล้หรืออยู่ในเครือ่ งท�ำความร้อน, ไมโครเวฟ, อุปกรณ์ทำ� อาหาร หรือบรรจุภณั ฑ์แรงดันสูง
• เมือ่ ใช้เครือ่ งชาร์จแบบไร้สาย อย่าวางวัตถุแปลกปลอม เช่นวัตถุทเี่ ป็นโลหะ แม่เหล็ก และบัตรแถบแม่เหล็กระหว่างเครือ่ งและ
เครือ่ งชาร์จแบบไร้สาย
• ไม่ควรใช้แบตเตอรีแ่ ละเครือ่ งชาร์จที่ได้รบั ความเสียหาย
8
เบือ้ งต้น
การดูแลรักษาคุณสมบัตกิ นั น�ำ้ และกันฝุน่
อุปกรณ์ของคุณมีคณุ สมบัตกิ นั น�ำ้ และกันฝุน่ ปฏิบตั ติ ามเคล็ดลับเหล่านีอ้ ย่างละเอียดเพือ่ ดูแลรักษาคุณสมบัตกิ นั น�ำ้ และกันฝุน่ ของ
อุปกรณ์ของคุณ การไม่กระท�ำเช่นนัน้ อาจท�ำให้อปุ กรณ์ของคุณเสียหายได้
• ห้ามจุม่ เครือ่ งลงในน�ำ้ ทีค่ วามลึกเกิน 1.5 ม หรือแช่ไว้นานเกิน 30 นาที
• ห้ามน�ำเครือ่ งไปสัมผัสถูก นํา้ ทีไ่ หลแรง
• ถ้าหากเครือ่ งสัมผัสถูกน�ำ้ สะอาด ให้ทำ� ให้แห้งสนิทด้วยผ้าสะอาดและนุม่ ถ้าหากเครือ่ งสัมผัสถูกของเหลวอืน่ ๆ เช่นน�ำ้ เกลือ น�ำ้ ที่
มีสว่ นผสมของไอออน หรือเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ล้างออกด้วยน�ำ้ สะอาดและแห้งได้อย่างทัว่ ถึงด้วยการท�ำความสะอาดผ้านุม่ ถ้า
คุณไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำเหล่านี้ อาจส่งผลกระทบกับประสิทธิภาพและรูปลักษณ์ของเครือ่ งได้
• ถ้าเครือ่ งตกน�ำ้ หรือไมโครโฟนหรือล�ำโพงเปียก เสียงที่ได้ยนิ ในระหว่างการโทรอาจไม่ชดั เจน เช็ดเครือ่ งด้วยผ้าแห้งหรือท�ำให้
เครือ่ งแห้งสนิทก่อนใช้งาน
• หน้าจอสัมผัสและคุณสมบัตอิ นื่ ๆ อาจไม่ทำ� งานเป็นปกติ ถ้าใช้งานเครือ่ งในน�ำ้
• เครือ่ งของคุณได้รบั การทดสอบภายใต้สภาวะแวดล้อมทีม่ กี ารควบคุม และผ่านการรับรองคุณสมบัตกิ ารกันน�ำ้ และฝุน่ ภายใต้
สภาวะทีก่ ำ� หนด (ตรงตามข้อก�ำหนดของการจัดประเภท IP68 ดังทีร่ ะบุไว้ในมาตรฐานสากล IEC 60529 -ระดับการป้องกันโดย
ตัวถัง [รหัส IP], สภาวะการทดสอบเครือ่ ง: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1.5 เมตร, เป็นเวลา 30 นาที) แม้จะมีการจัดประเภทแล้ว
ก็ตาม แต่ยงั คงเป็นไปได้ทอี่ ปุ กรณ์ของคุณอาจได้รบั ความเสียหายจากบางสถานการณ์
9
เบือ้ งต้น
ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์
โปรดตรวจสอบว่าในกล่องผลิตภัณฑ์มอี ปุ กรณ์ตอ่ ไปนีค้ รบทุกรายการ:
• อุปกรณ์
• คูม่ อื การเริม่ ต้นใช้งานแบบด่วน
• รายการสิง่ ที่ให้มากับเครือ่ งนีแ้ ละอุปกรณ์เสริมทีม่ อี าจแตกต่างกันไป ทัง้ นีข้ นึ้ กับภูมภิ าคและผูใ้ ห้บริการ
• รายการสิง่ ที่ให้มานี้ได้รบั การออกแบบมาโดยเฉพาะส�ำหรับเครือ่ งนีเ้ ท่านัน้ และอาจเข้ากันไม่ได้กบั เครือ่ งอืน่
• ลักษณะภายนอกและข้อมูลจ�ำเพาะอาจมีการเปลีย่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• คุณสามารถซือ้ อุปกรณ์เสริมเพิม่ เติมได้จากตัวแทนจ�ำหน่ายของซัมซุงใกล้บา้ นคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์
เหล่านัน้ เข้ากันได้กบั เครือ่ งก่อนซือ้
• ให้ใช้อปุ กรณ์เสริมทีผ่ า่ นการรับรองจากซัมซุงเท่านัน้ การใช้งานอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รบั การรับรองอาจท�ำให้เกิดปัญหาใน
การใช้งานและท�ำงานผิดปกติ ซึง่ จะไม่อยู่ในการคุม้ ครองของประกัน
• อุปกรณ์เสริมทีม่ ที งั้ หมดอาจมีการเปลีย่ นแปลง ทัง้ นีข้ นึ้ กับบริษทั ผูผ้ ลิตทัง้ สิน้ ส�ำหรับข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับอุปกรณ์
เสริมทีม่ ี โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ของซัมซุง
10
เบือ้ งต้น
ส่วนประกอบต่างๆ ของเครือ่ ง
–– ประเภท 1 (SM-A320Y):
ถาดใส SIM การด / การดความจำ
ลำโพง
กลองหนา
เซ็นเซอรตรวจจับวัตถุ
เครือ่ งขยายเสียง
ปุม เปด/ปด
หนาจอสัมผัส
ปุม หนาหลัก (เซนเซอรจำแนกลายนิว้ มือ)
ปุม ปจจุบนั
ปุม กลับ
ไมโครโฟน
ชองเสียบชุดหูฟง
แจ็คอเนกประสงค (USB ประเภท-C)
11
เบือ้ งต้น
ไมโครโฟน
เสาอากาศ GPS
แฟลช
กลองหลัง
ปุม ระดับเสียง
เสาอากาศ NFC / เสาอากาศ MST
เสาอากาศหลัก
12
เบือ้ งต้น
–– ประเภท 2 (SM-A520F, SM-A720F):
ถาดใส SIM การด / การดความจำ
ลำโพง
กลองหนา
เครือ่ งขยายเสียง
เซนเซอรตรวจจับวัตถุ/RGB
ปุม เปด/ปด
หนาจอสัมผัส
ปุม หนาหลัก (เซนเซอรจำแนกลายนิว้ มือ)
ปุม ปจจุบนั
ปุม กลับ
ไมโครโฟน
แจ็คอเนกประสงค (USB ประเภท-C)
ชองเสียบชุดหูฟง
13
เบือ้ งต้น
ไมโครโฟน
เสาอากาศ GPS
แฟลช
กลองหลัง
ปุม ระดับเสียง
เสาอากาศ NFC / เสาอากาศ MST
ถาดใส SIM การด
เสาอากาศหลัก
• ปัญหาการเชือ่ มต่อและแบตเตอรีห่ มดอาจเกิดขึน้ ในสถานการณ์ตอ่ ไปนี:้
–– ถ้าคุณติดสติก๊ เกอร์สเี มทัลลิกทีบ่ ริเวณเสาอากาศของอุปกรณ์
–– ถ้าคุณติดฝาครอบทีท่ ำ� จากวัสดุทเี่ ป็นโลหะลงบนอุปกรณ์
–– ถ้าคุณใช้มอื หรือวัตถุอนื่ ๆ ปิดบริเวณเสาอากาศของอุปกรณ์ขณะใช้คณุ สมบัตบิ างอย่าง เช่น การโทรหรือการ
เชือ่ มต่อข้อมูลมือถือ
• แนะน�ำให้ใช้ฟลิ ม์ กันรอยที่ได้รบั การรับรองจากซัมซุง การใช้ฟลิ ม์ กันรอยที่ไม่ได้รบั การรับรองอาจท�ำให้เซ็นเซอร์ทำ� งาน
ผิดปกติได้
• ห้ามปล่อยให้หน้าจอสัมผัสถูกน�ำ ้ หน้าจอสัมผัสอาจท�ำงานผิดปกติในสภาพทีม่ คี วามชืน้ หรือเมือ่ ถูกน�ำ้
14
เบือ้ งต้น
ปุม่
ปุม่
กลับ
ฟังก์ชนั่
• กดค้างไว้ทปี่ มุ่ นีเ้ พือ่ เปิดหรือปิดเครือ่ ง
• กดเพือ่ เปิดการท�ำงานหรือล็อกหน้าจอ
• สัมผัสเพือ่ เปิดรายการแอพล่าสุด
• สัมผัสค้างไว้เพือ่ เริม่ ต้นมุมมองหน้าจอแบบแยก
• กดเพือ่ เปิดการท�ำงานของหน้าจอในขณะทีล่ อ็ กหน้าจอไว้
• กดเพือ่ กลับสูห่ น้าจอหลัก
• กดค้างไว้เพือ่ เริม่ ต้น Google
• สัมผัสเพือ่ กลับสูห่ น้าก่อนหน้า
ระดับเสียง
• กดเพือ่ ปรับระดับเสียงของเครือ่ ง
ปุม่ เปิด/ปิด
ล่าสุด
หน้าหลัก
ฟังก์ชนั่ ของปุม่ อาจไม่สามารถใช้งานได้ ขึน้ อยูก่ บั พืน้ ทีแ่ ละผูใ้ ห้บริการ
แบตเตอรี่
การชาร์จแบตเตอรี่
ชาร์จแบตเตอรีก่ อ่ นการใช้งานเป็นครัง้ แรก หรือเมือ่ ไม่นำ� มาใช้งานเป็นระยะเวลานาน
ใช้งานเฉพาะเครือ่ งชาร์จ แบตเตอรี่ และสายชาร์จทีผ่ า่ นการรับรองจากซัมซุงเท่านัน้ เครือ่ งชาร์จหรือสายที่ไม่ผา่ นการ
รับรองอาจท�ำให้แบตเตอรีร่ ะเบิดหรือท�ำให้เครือ่ งเสียหาย
การเชือ่ มต่อเครือ่ งชาร์จอย่างไม่ถกู ต้องอาจท�ำให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อเครือ่ ง ความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดจากการใช้งาน
ไม่ถกู ต้องจะไม่ได้รบั การคุม้ ครองโดยการรับประกัน
เพือ่ ประหยัดพลังงาน ให้ถอดเครือ่ งชาร์จออกเมือ่ ไม่ใช้ งาน เครือ่ งชาร์จไม่มปี เุ่ ปิด/ปิด ดังนัน้ คุณจะต้องถอดป ลัก๊ เครือ่ ง
ชาร์จออกจากช่องเสียบไฟเมือ่ ไม่ใช้งานเพือ่ ห ลีกเลีย่ งการสิน้ เปลืองพลังงาน ควรน�ำเครือ่ งชาร์จไว้ใกล้กบั ช่องเสียบไฟและ
ให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายขณะทีก่ ำ� ลังชาร์จ
15
เบือ้ งต้น
1 เชือ่ มต่อสาย USB เข้ากับตัวแปลงไฟผ่าน USB และเสียบสาย USB เข้ากับแจ็คอเนกประสงค์ของเครือ่ ง
–– ประเภท 1 (SM-A320Y):
–– ประเภท 2 (SM-A520F, SM-A720F):
2 เสียบตัวแปลงไฟผ่าน USB เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า
3 หลังจากชาร์จจนเต็มแล้ว ให้ถอดเครือ่ งออกจากเครือ่ งชาร์จ โดยให้ถอดเครือ่ งชาร์จออกจากเครือ่ งก่อน จากนัน้ จึงถอดปลัก๊ ออก
จากช่องเสียบไฟ
16
เบือ้ งต้น
ดูเวลาชาร์จทีเ่ หลือ
ขณะก�ำลังชาร์จ เปิดหน้าจอหลักและสัมผัส แอพ → การ​ตงั้ ​คา่ → การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → แบตเตอรี่
เวลาชาร์จจริงอาจแตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั สถานะของเครือ่ งและสภาวะการชาร์จ อาจไม่แสดงเวลาชาร์จทีเ่ หลือขณะชาร์จเครือ่ ง
ในสภาวะทีห่ นาวหรือร้อนมาก
วิธลี ดการใช้งานแบตเตอรี่
เครือ่ งของคุณมีทางเลือกมากมายทีช่ ว่ ยให้คณุ ประหยัดการใช้งานพลังงานแบตเตอรี่ได้
• เพิม่ ประสิทธิภาพเครือ่ งโดยใช้คณุ สมบัตกิ ารบ�ำรุงรักษาของเครือ่ ง
• เมือ่ คุณไม่ได้ใช้เครือ่ ง ให้ปดิ หน้าจอโดยการกดปุม่ เปิด/ปิดเครือ่ ง
• เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน
• ปิดแอพที่ไม่จำ� เป็น
• ปิดใช้งานคุณสมบัตบิ ลูทธู เมือ่ ไม่ได้ใช้งาน
• ปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เมือ่ ไม่ได้ใช้งาน
• ปิดใช้งานการซิงค์อตั โนมัตขิ องแอพทีจ่ ำ� เป็นต้องมีการซิงค์ เช่น อีเมล
• ลดเวลาเปิดไฟแบ็คไลท์
• ลดความสว่างของหน้าจอ
เคล็ดลับและข้อควรระวังในการชาร์จแบตเตอรี่
• เมือ่ พลังงานแบตเตอรีต่ ำ �่ ไอคอนแบตเตอรีจ่ ะแสดงสัญลักษณ์วา่ งเปล่า
• หากแบตเตอรีถ่ กู ใช้งานจนประจุหมดเกลีย้ ง จะไม่สามารถเปิดเครือ่ งได้ทนั ทีทเี่ ชือ่ มต่อเครือ่ งชาร์จ ควรชาร์จแบตเตอรีท่ หี่ มด
ประจุประมาณสองถึงสามนาทีกอ่ นทีจ่ ะเปิดเครือ่ ง
• หากคุณใช้งานหลายแอพพร้อมกัน ใช้แอพเครือข่าย หรือแอพทีต่ อ้ งการเชือ่ มต่อไปยังอุปกรณ์อนื่ แบตเตอรีจ่ ะหมดลงอย่าง
รวดเร็ว การหลีกเลีย่ งเครือ่ งดับระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล ให้ใช้งานแอพเหล่านีห้ ลังจากชาร์จแบตเตอรีจ่ นเต็มทุกครัง้
• การใช้แหล่งจ่ายไฟอืน่ ที่ไม่ใช่เครือ่ งชาร์จ เช่น คอมพิวเตอร์ อาจท�ำให้ความเร็วในการชาร์จช้าลงเนือ่ งจากมีกระแสไฟต�ำ่
• เครือ่ งสามารถใช้งานขณะชาร์จได้ แต่จะท�ำให้ใช้เวลานานขึน้ ในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
17
เบือ้ งต้น
• หากเครือ่ งได้รบั กระแสไฟที่ไม่คงทีร่ ะหว่างการชาร์จ หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำ� งาน หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้ถอดเครือ่ งชาร์จ
ออกจากอุปกรณ์
• ในขณะชาร์จ อุปกรณ์และเครือ่ งชาร์จอาจจะร้อนขึน้ ซึง่ เป็นเรือ่ งปกติและไม่มผี ลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของเครือ่ ง
แต่อย่างใด หากแบตเตอรีเ่ กิดความร้อนสูงกว่าปกติ เครือ่ งชาร์จอาจหยุดท�ำงาน
• ถ้าคุณชาร์จอุปกรณ์ขณะทีแ่ จ็คอเนกประสงค์เปียก อุปกรณ์อาจเสียหายได้ โปรดท�ำให้แจ็คอเนกประสงค์แห้งจนหมดจดก่อน
ท�ำการชาร์จอุปกรณ์
• หากเครือ่ งของคุณไม่ชาร์จตามปกติ ให้นำ� เครือ่ งและเครือ่ งชาร์จไปทีศ่ นู ย์บริการซัมซุง
การชาร์จแบบเร็ว
อุปกรณ์มคี ณุ สมบัตกิ ารชาร์จอย่างเร็วในตัว คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เร็วขึน้ ขณะทีเ่ ครือ่ งหรือหน้าจอดับ
คุณสมบัตนิ อี้ าจไม่สามารถใช้ได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการของคุณ
เกีย่ วกับการชาร์จอย่างเร็ว
• ชาร์จอย่างเร็วโดยใช้เทคโนโลยีการชาร์จแบตเตอรีท่ ชี่ าร์จแบตเตอรีเ่ ร็วกว่าโดยเพิม่ พลังงานชาร์จ อุปกรณ์รองรับคุณสมบัติ
Adaptive fast charging ของซัมซุง และ Qualcomm Quick Charge 2.0
• การใช้การชาร์จอย่างเร็วบนเครือ่ ง ให้เชือ่ มต่อไปยังเครือ่ งชาร์จแบตเตอรีท่ รี่ องรับ Adaptive fast charging หรือ Quick Charge
2.0
การเพิม่ ความเร็วการชาร์จ
การเพิม่ ความเร็วการชาร์จ ให้ปดิ เครือ่ งหรือหน้าจอของเครือ่ งเมือ่ คุณชาร์จแบตเตอรี่ ในขณะทีช่ าร์จแบตเตอรีเ่ มือ่ ปิดเครือ่ งอยู่ ไอคอน
จะปรากฏบนหน้าจอ
หากไม่ได้เปิดใช้งานคุณสมบัตชิ าร์จเร็ว ทีห่ น้าจอหลัก สัมผัส แอพ → การตัง้ ค่า → การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → แบตเตอรี่ →
→ การตัง้ ค่าขัน้ สูง และจากนัน้ สัมผัสสวิตช์ การชาร์จแบบต่อสายด่วน เพือ่ เปิดใช้งาน
• คุณไม่สามารถใช้คณุ สมบัตกิ ารชาร์จอย่างเร็วภายในตัวเครือ่ งเมือ่ คุณชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้เครือ่ งชาร์จแบบมาตรฐาน
• หากเครือ่ งร้อนหรืออุณหภูมอิ ากาศรอบข้างเพิม่ ขึน้ ความเร็วการชาร์จอาจลดลงโดยอัตโนมัติ ซึง่ เป็นสภาพแวดล้อมการ
ท�ำงานปกติเพือ่ ป้องกันความเสียหายของเครือ่ ง
18
เบือ้ งต้น
โหมดประหยัดพลังงาน
เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานเพือ่ ขยายระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่
1 ทีห่ น้าจอหลัก สัมผัส แอพ → การ​ตงั้ ​คา่ → การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → แบตเตอรี่ → ปานกลาง
2 สัมผัส ก�ำหนดเอง เพือ่ เปลีย่ นการตัง้ ค่าการประหยัดพลังงานก่อนเข้าสูโ่ หมดประหยัดพลังงาน
3 สัมผัส ใช้
โหมดประหยัดพลังงานสูงสุด
ในโหมดประหยัดพลังงานสูงสุด เครือ่ งจะลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่โดยใช้ธมี สีเข้มและจ�ำกัดแอพลิเคชันและคุณสมบัตทิ มี่ อี ยู่ การ
เชือ่ มต่อเครือข่ายจะถูกปิดการใช้งาน ยกเว้นส�ำหรับเครือข่ายมือถือ
1 ทีห่ น้าจอหลัก สัมผัส แอพ → การ​ตงั้ ​คา่ → การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → แบตเตอรี่ → สูงสุด
2 สัมผัส ก�ำหนดเอง เพือ่ เปลีย่ นการตัง้ ค่าการประหยัดพลังงานก่อนเข้าสูโ่ หมดประหยัดพลังงานสูงสุด
3 สัมผัส ใช้
หลังจากการเข้าสูโ่ หมดประหยัดพลังงานสูงสุดแล้ว ทีห่ น้าจอหลัก สัมผัส และเลือกแอพทีจ่ ะใช้งาน เพือ่ ลบแอพ สัมผัส →
แก้ไข และให้เลือกแอพด้วย
เพือ่ ปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานสูงสุด สัมผัส → ปิดใช้งาน “โหมดประหยัดพลังงานสูงสุด”
เวลาการใช้งานของแบตเตอรี่โดยประมาณอาจแตกต่างกันออกไป โดยขึน้ กับการตัง้ ค่าเครือ่ งและสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
19
เบือ้ งต้น
SIM หรือ USIM การ์ด (การ์ด nano-SIM)
การติดตัง้ SIM หรือ USIM การ์ด
ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด ทีผ่ ใู้ ห้บริการโทรศัพท์มอื ถือให้มา
• ใช้แต่การ์ด nano-SIM เท่านัน้
• ใช้ความระมัดระวังไม่ให้ SIM หรือ USIM การ์ด สูญหาย หรือให้ผอู้ นื่ ใช้งาน ซัมซุงไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายหรือ
ความไม่สะดวกใดๆ ทีเ่ กิดจากการท�ำการ์ดสูญหายหรือถูกขโมย
• ในบางพืน้ ที่ การใส่สอง SIM ในเครือ่ งอาจท�ำให้ความเร็วในการโอนข้อมูลช้ากว่าการใส่หนึง่ SIM
• ไม่สามารถใช้บริการ LTE บางอย่างได้ ทัง้ นีข้ นึ้ กับผูใ้ ห้บริการ โปรดติดต่อผูใ้ ห้บริการของคุณส�ำหรับข้อมูลเกีย่ วกับความ
พร้อมให้บริการ
20
เบือ้ งต้น
–– ประเภท 1 (SM-A320Y):
21
เบือ้ งต้น
–– ประเภท 2 (SM-A520F, SM-A720F):
22
เบือ้ งต้น
1 สอดสลักปลดลงในรูทถี่ าดเพือ่ ให้ถาดเลือ่ นออกมา
ตรวจให้แน่ใจว่าสลักปลดตัง้ ฉากกับรู มิฉะนัน้ เครือ่ งอาจเสียหายได้
2 ค่อยๆ ดึงถาดออกจากช่องถาด
23
เบือ้ งต้น
3 วาง SIM หรือ USIM การ์ดบนถาดทีม่ หี น้าสัมผัสสีทองลงด้านล่าง
วาง SIM หรือ USIM การ์ดหลักลงบนถาด 1 ( 1 ) และวางการ์ด SIM หรือ USIM รองบนถาด 2 ( 2 )
–– ประเภท 1 (SM-A320Y):
ถาด 1
ถาด 2
–– ประเภท 2 (SM-A520F, SM-A720F):
ถาด 1
ถาด 2
4 ค่อยๆ กด SIM หรือ USIM การ์ดลงในถาดเพือ่ ให้เข้าที่
ถ้าไม่ใส่การ์ดลงในถาดให้แน่น SIM การ์ดอาจหลุดหรือร่วงออกจากถาดได้
5 ใส่ถาดกลับลงในช่องถาด
• ถ้าคุณเสียบถาดเข้าไปในอุปกรณ์ของคุณในขณะทีถ่ าดยังเปียกอยู่ เครือ่ งของคุณอาจได้รบั ความเสียหาย ดูให้แน่ใจเสมอ
ว่าถาดไม่เปียก
• เสียบถาดเข้าไปในช่องเสียบถาดให้เต็มช่องเพือ่ ป้องกันไม่ให้ของเหลวเข้าเครือ่ งของคุณ
24
เบือ้ งต้น
วิธตี ดิ ตัง้ การ์ดทีถ่ กู ต้อง
–– ประเภท 1 (SM-A320Y):
การด Nano-SIM
การด Nano-SIM
การด Nano-SIM
การด microSD
–– ประเภท 2 (SM-A520F, SM-A720F):
การด Nano-SIM
การด Nano-SIM
การด microSD
• ใช้แต่การ์ด nano-SIM เท่านัน้
• คุณไม่สามารถใส่การ์ด nano-SIM และการ์ด microSD ลงใน ถาด 2 พร้อมกันได้
25
เบือ้ งต้น
การถอด SIM หรือ USIM การ์ด
1 สอดสลักปลดลงในรูทถี่ าดเพือ่ ให้ถาดเลือ่ นออกมา
2 ค่อยๆ ดึงถาดออกจากช่องถาด
3 ถอด SIM หรือ USIM การ์ด
–– ประเภท 1 (SM-A320Y):
–– ประเภท 2 (SM-A520F, SM-A720F):
26
เบือ้ งต้น
4 ใส่ถาดกลับลงในช่องถาด
การใช้งาน SIM การ์ดหรือ USIM การ์ดคู่
หากคุณใส่สอง SIM หรือ USIM การ์ด คุณสามารถมีหมายเลขโทรศัพท์สองหมายเลขหรือผูใ้ ห้บริการสองรายในหนึง่ เครือ่ งได้
การเปิดใช้งาน SIM หรือ USIM การ์ด
ทีห่ น้าจอหลัก สัมผัส แอพ → การ​ตงั้ ​คา่ → การ​เชือ่ ม​ตอ่ → ตัว​จดั การ SIM ​การ์ด เลือก SIM หรือ USIM การ์ด และสัมผัส
สวิตช์เพือ่ เปิดใช้
การก�ำหนดค่า SIM หรือ USIM การ์ด
ทีห่ น้าจอหลัก สัมผัส แอพ → การ​ตงั้ ​คา่ → การ​เชือ่ ม​ตอ่ → ตัว​จดั การ SIM ​การ์ด และเลือก SIM หรือ USIM การ์ดเพือ่ เข้าถึง
ตัวเลือกต่อไปนี:้
• ไอคอน: เปลีย่ นไอคอนของ SIM หรือ USIM การ์ด
• ชือ่ : เปลีย่ นชือ่ ทีแ่ สดงของ SIM หรือ USIM การ์ด
• โหมด​เครือ​ขา่ ย: เลือกประเภทเครือข่ายทีจ่ ะใช้กบั SIM หรือ USIM การ์ด
การตัง้ ค่า SIM หรือ USIM การ์ดทีต่ อ้ งการ
เมือ่ เปิดใช้งานทัง้ สองการ์ดแล้ว คุณจะสามารถก�ำหนดการโทรปกติ การส่งข้อความ และบริการข้อมูลไปยังการ์ดทีต่ อ้ งการได้
ทีห่ น้าจอหลัก สัมผัส แอพ → การ​ตงั้ ​คา่ → การ​เชือ่ ม​ตอ่ → ตัว​จดั การ SIM ​การ์ด และตัง้ ค่าคุณลักษณะของคุณสมบัตทิ ี่
ต้องการส�ำหรับการ์ดของคุณใน SIM การ์ดทีเ่ ตรียมไว้
27
เบือ้ งต้น
การ์ดความจ�ำ (การ์ด microSD)
การติดตัง้ การ์ดหน่วยความจ�ำ
ความจุของการ์ดความจ�ำของอุปกรณ์คณุ อาจต่างจากรุน่ อืน่ ๆ และการ์ดความจ�ำบางรุน่ อาจไม่สามารถใช้ได้กบั อุปกรณ์ ขึน้ อยูก่ บั ยีห่ อ้ ผู้
ผลิตและประเภท หากต้องการดูความจุสงู สุดของการ์ดความจ�ำของอุปกรณ์คณุ โปรดดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ของ Samsung
• การ์ดความจ�ำบางการ์ดอาจเข้ากันไม่ได้ทงั้ หมดกับเครือ่ งของคุณ การใช้การ์ดทีเ่ ข้ากันไม่ได้อาจท�ำให้เครือ่ งหรือการ์ด
ความจ�ำเสียหาย หรือท�ำให้ขอ้ มูลทีเ่ ก็บอยู่ในการ์ดเสียหาย
• ใช้ความระมัดระวังในการใส่การ์ดความจ�ำให้ถกู ด้าน
• อุปกรณ์นรี้ องรับเฉพาะระบบไฟล์ FAT และ exFAT ส�ำหรับการ์ดความจ�ำเท่านัน้ เมือ่ ใส่การ์ดทีฟ่ อร์แมตโดยใช้ระบบไฟล์
แบบอืน่ เครือ่ งจะขอให้ฟอร์แมตการ์ดใหม่หรือจะไม่สามารถมองเห็นการ์ดได้ หากเครือ่ งมองไม่เห็นการ์ดความจ�ำของ
คุณ ให้ฟอร์แม็ตการ์ดดังกล่าวทีค่ อมพิวเตอร์ของคุณ
• การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะท�ำให้การ์ดความจ�ำมีอายุการใช้งานสัน้ ลง
• เมือ่ ใส่การ์ดความจ�ำลงในเครือ่ ง ไดเร็กทอรี่ไฟล์ในการ์ดความจ�ำจะปรากฏในโฟลเดอร์ ไฟล์สว่ นตัว → SD ก​ าร์ด
28
เบือ้ งต้น
–– ประเภท 1 (SM-A320Y):
29
เบือ้ งต้น
–– ประเภท 2 (SM-A520F, SM-A720F):
1 สอดสลักปลดลงในรูทถี่ าดเพือ่ ให้ถาดเลือ่ นออกมา
ตรวจให้แน่ใจว่าสลักปลดตัง้ ฉากกับรู มิฉะนัน้ เครือ่ งอาจเสียหายได้
2 ค่อยๆ ดึงถาดออกจากช่องถาด
เมือ่ คุณน�ำถาดออกจากอุปกรณ์ การเชือ่ มต่อข้อมูลมือถือจะไม่สามารถใช้งานได้
30
เบือ้ งต้น
3 วางการ์ดความจ�ำลงบน ถาด 2 โดยหันด้านทีม่ หี น้าสัมผัสสีทองลงด้านล่าง
–– ประเภท 1 (SM-A320Y):
ถาด 1
ถาด 2
–– ประเภท 2 (SM-A520F, SM-A720F):
ถาด 1
ถาด 2
4 ค่อยๆ กดการ์ดความจ�ำลงในถาดเพือ่ ให้เข้าที่
5 ใส่ถาดกลับลงในช่องถาด
• ถ้าคุณเสียบถาดเข้าไปในอุปกรณ์ของคุณในขณะทีถ่ าดยังเปียกอยู่ เครือ่ งของคุณอาจได้รบั ความเสียหาย ดูให้แน่ใจเสมอ
ว่าถาดไม่เปียก
• เสียบถาดเข้าไปในช่องเสียบถาดให้เต็มช่องเพือ่ ป้องกันไม่ให้ของเหลวเข้าเครือ่ งของคุณ
31
เบือ้ งต้น
การถอดการ์ดความจ�ำ
ก่อนถอดการ์ดความจ�ำออก ให้ถอดการ์ดออกก่อนเพือ่ ถอดการ์ดได้อย่างปลอดภัย
ทีห่ น้าจอหลัก สัมผัส แอพ → การ​ตงั้ ​คา่ → การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → ทีเ่ ก็บ → → การ​ตงั้ ​คา่ ​การ​จดั ​เก็บ → SD ​
การ์ด → ถอด
1 สอดสลักปลดลงในรูทถี่ าดเพือ่ ให้ถาดเลือ่ นออกมา
2 ค่อยๆ ดึงถาดออกจากช่องถาด
3 ถอดการ์ดความจ�ำ
4 ใส่ถาดกลับลงในช่องถาด
อย่าถอดการ์ดความจ�ำขณะทีเ่ ครือ่ งก�ำลังถ่ายโอนหรือเข้าถึงข้อมูลอยู่ การกระท�ำเช่นนัน้ อาจท�ำให้ขอ้ มูลสูญหายหรือเสียหาย
หรือท�ำให้การ์ดความจ�ำหรืออุปกรณ์เสียหาย ซัมซุงไม่รบั ผิดชอบต่อความสูญเสียทีเ่ กิดจากการใช้งานที่ไม่ถกู ต้องของการ์ด
ความจ�ำทีเ่ สียหาย รวมทัง้ การสูญเสียข้อมูล
การฟอร์แมตการ์ดความจ�ำ
การ์ดความจ�ำทีฟ่ อร์แมตโดยคอมพิวเตอร์อาจเข้ากันไม่ได้กบั เครือ่ ง ให้ฟอร์แมตการ์ดความจ�ำบนอุปกรณ์ของคุณ
ทีห่ น้าจอหลัก สัมผัส แอพ → การ​ตงั้ ​คา่ → การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → ทีเ่ ก็บ → → การ​ตงั้ ​คา่ ​การ​จดั ​เก็บ → SD ​
การ์ด → ฟอร์แมต → ฟอร์แมต
ก่อนทีจ่ ะฟอร์แมตการ์ดความจ�ำ อย่าลืมท�ำส�ำเนาเพือ่ ส�ำรองข้อมูลส�ำคัญๆ ทัง้ หมดทีเ่ ก็บไว้ในการ์ดความจ�ำ การรับประกัน
โดยบริษทั ผูผ้ ลิตจะไม่ครอบคลุมกรณีทขี่ อ้ มูลสูญหายจากการใช้งานของผูใ้ ช้
การเปิดและปิดเครือ่ ง
กดค้างไว้ทปี่ มุ่ เปิด/ปิดเครือ่ งสักสองสามวินาที เพือ่ เปิดเครือ่ ง
เมือ่ เปิดเครือ่ งขึน้ เป็นครัง้ แรก หรือหลังจากรีเซ็ตข้อมูล โปรดท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพือ่ ตัง้ ค่าเครือ่ งของคุณ
เมือ่ ต้องการปิดเครือ่ ง ให้กดค้างไว้ทปี่ มุ่ เปิด/ปิดเครือ่ ง แล้วสัมผัส ปิดเ​ครือ่ ง
ปฏิบตั ติ ามค�ำเตือนและแนวทางการใช้งานทัง้ หมดจากผูม้ อี ำ� นาจสัง่ การในพืน้ ทีห่ า้ มใช้อปุ กรณ์ไร้สาย เช่น บนเครือ่ งบินหรือ
ในโรงพยาบาล
32
เบือ้ งต้น
การเริม่ การท�ำงานเครือ่ งใหม่
ถ้าเครือ่ งของคุณค้างและไม่ตอบสนอง ให้กดค้างไว้ทปี่ มุ่ เปิด/ปิดและปุม่ ระดับเสียงลงพร้อมกัน เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วินาที เพือ่ เริม่ ต้น
การท�ำงานใหม่
ปุม เปด/ปด
ปุม ระดับเสียงลง
การควบคุมหน้าจอสัมผัส
• ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสโดนกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอืน่ ไฟฟ้าสถิตอาจท�ำให้หน้าจอสัมผัสท�ำงานผิดปกติได้
• เพือ่ หลีกเลีย่ งการท�ำความเสียหายแก่หน้าจอสัมผัส อย่าสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมใดๆ หรือกดหน้าจอด้วยปลาย
นิว้ มือแรงเกินไป
• เครือ่ งอาจไม่รบั รูอ้ นิ พุตแบบสัมผัสทีอ่ ยู่ใกล้ขอบหน้าจอซึง่ อยูน่ อกบริเวณอินพุตแบบสัมผัส
• การปล่อยให้หน้าจอสัมผัสพักการท�ำงานเป็นระยะเวลายาวนานอาจท�ำให้เกิดภาพค้างบนหน้าจอ ให้ปดิ หน้าจอสัมผัสเมือ่
คุณไม่ได้ใช้เครือ่ ง
• แนะน�ำให้ใช้นวิ้ มือเมือ่ คุณใช้งานหน้าจอสัมผัส
33
เบือ้ งต้น
การสัมผัส
สัมผัสด้วยนิว้ มือของคุณเพือ่ เปิดแอพ เพือ่ เลือกรายการจากเมนู เพือ่ กดปุม่ บนหน้าจอ หรือเพือ่ กรอกตัวอักษรโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้า
จอ
การสัมผัสค้างไว้
สัมผัสค้างไว้ทรี่ ายการหรือหน้าจอ เป็นเวลานานกว่า 2 วินาที เพือ่ เข้าถึงทางเลือกที่ใช้ได้
การลาก
การเคลือ่ นย้ายรายการ ให้สมั ผัสค้างไว้แล้วลากไปยังต�ำแหน่งเป้าหมาย
34
เบือ้ งต้น
การสัมผัสสองครัง้
สัมผัสส​ อง​ครัง้ ทีห่ น้าเว็บหรือภาพเพือ่ ซูมเข้า สัมผัสสองครัง้ อีกรอบเพือ่ กลับออกมา
การปัด
ปัดไปทางซ้ายหรือขวาทีห่ น้าจอหลักหรือหน้าจอแอพเพือ่ ดูแผงหน้าจออืน่ ๆ ปัดขึน้ หรือลงเพือ่ เลือ่ นผ่านหน้าเว็บหรือรายการต่างๆ เช่น
รายชือ่ ผูต้ ดิ ต่อ
การแยกนิว้ ออกจากกันและบีบนิว้ เข้าหากัน
แยกสองนิว้ ออกจากกันบนหน้าเว็บ แผนที่ หรือภาพเพือ่ ซูมเข้าไปยังส่วนหนึง่ บีบเข้าหากันเพือ่ ซูมออก
35
เบือ้ งต้น
หน้าจอหลัก
หน้าจอหลัก
หน้าจอหลักเป็นจุดเริม่ ต้นส�ำหรับการเข้าถึงคุณสมบัตทิ งั้ หมดของเครือ่ ง ซึง่ แสดงวิดเจ็ต ทางลัดของแอพ ฯลฯ
การดูแผงหน้าจออืน่ ให้ปดั ไปทางซ้ายหรือทางขวา หรือสัมผัสตัวบ่งชีบ้ นหน้าจอทีด่ า้ นล่างของหน้าจอ
หน้าจอหลักอาจแตกต่างกัน ทัง้ นีข้ นึ้ กับภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการ
วิดเจ็ต
แอพ
โฟลเดอร
ตัวบงชีบ้ นหนาจอขาว
ดูบทความลาสุดในหมวดหมูต า งๆ
ตัวบอกสถานะบนหนาจอ
ไอคอนหนาจอแอพ
แอพโปรด
36
เบือ้ งต้น
ทางเลือกหน้าจอหลัก
ทีห่ น้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ทบี่ ริเวณทีว่ า่ งหรือบีบนิว้ มือของคุณเข้าหากันบนหน้าจอเพือ่ เข้าใช้งานตัวเลือกที่ใช้ได้ ก�ำหนดหน้าจอหลัก
เองโดยการเพิม่ ลบ หรือจัดแผงหน้าจอหลักใหม่ คุณสามารถตัง้ ค่าวอลล์เปเปอร์สำ� หรับหน้าจอหลัก เพิม่ วิดเจ็ตไปยังหน้าจอหลัก และ
อีกมากมาย
• วอลเปเปอร์และธีม: เปลีย่ นวอลเปเปอร์ ธีม หรือไอคอนของเครือ่ ง
• วิดเจ็ด: เพิม่ วิดเจ็ตไปยังหน้าจอหลัก วิดเจ็ดเป็นแอพขนาดเล็กที่ใช้เริม่ ต้นฟังก์ชนั ของแอพบางอย่าง เพือ่ ให้ขอ้ มูลและการเข้า
ถึงทีส่ ะดวกทีห่ น้าจอหลักของคุณ
• ตารางหน้าจอ: เปลีย่ นขนาดของตารางเพือ่ แสดงรายการเพิม่ หรือลดลงทีห่ น้าจอหลักและหน้าจอแอพ
การเพิม่ รายการ
สัมผัสค้างไว้ทแี่ อพหรือโฟลเดอร์จากหน้าจอแอพ จากนัน้ ลากไปทีห่ น้าจอหลัก
การเพิม่ วิดเจ็ต ให้สมั ผัสพืน้ ทีว่ า่ งทีห่ น้าจอหลักค้างไว้ สัมผัส วิดเจ็ด สัมผัสวิดเจ็ตค้างไว้ จากนัน้ ลากไปทีห่ น้าจอหลัก
37
เบือ้ งต้น
การย้ายรายการ
สัมผัสค้างไว้ทรี่ ายการทีห่ น้าจอหลัก จากนัน้ ลากไปยังต�ำแหน่งใหม่
คุณยังสามารถย้ายแอพที่ใช้บอ่ ยไปยังบริเวณทางลัดทีด่ า้ นล่างสุดของหน้าจอหลัก
การย้ายรายการไปยังแผงอืน่ ให้ลากไปยังด้านข้างหน้าจอ
เพือ่ ย้ายรายการให้ได้งา่ ยขึน้ สัมผัสทีร่ ายการค้างไว้ และลากไปที่ ย้ายแอพ ซึง่ อยูด่ า้ นบนสุดของหน้าจอ รายการดังกล่าวจะถูกย้ายไป
ยังแผงทีด่ า้ นบนสุดของหน้าจอ ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพือ่ ย้ายไปยังแผงอืน่ และลากรายการไปยังต�ำแหน่งใหม่
การลบรายการ
สัมผัสรายการค้างไว้ จากนัน้ ลากไปที่ ลบ ซึง่ อยูด่ า้ นบนสุดของหน้าจอ
การสร้างโฟลเดอร์
สร้างโฟลเดอร์และรวบรวมแอพพลิเคชัน่ ทีค่ ล้ายคลึงกันไว้เพือ่ ให้สามารถเข้าถึงและเปิดการท�ำงานของแอพได้อย่างรวดเร็ว
1 ทีห่ น้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ทแี่ อพ แล้วลากไปเหนือแอพอืน่
2 วางแอพเมือ่ กรอบโฟลเดอร์ปรากฏรอบๆ แอพ
โฟลเดอร์ใหม่ทมี่ แี อพทีเ่ ลือกไว้จะถูกสร้างขึน้
38
เบือ้ งต้น
3 สัมผัส ใส่ชอื่ โฟลเดอร์ แล้วป้อนชือ่ โฟลเดอร์
การเปลีย่ นสีโฟลเดอร์ สัมผัส
การเพิม่ แอพเพิม่ เติมไปยังโฟลเดอร์ สัมผัส เพิม่ ท�ำเครือ่ งหมายทีแ่ อพ และจากนัน้ สัมผัส เพิม่ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิม่
แอพโดยการลากไปที่โฟลเดอร์บนหน้าจอหลัก
หากต้องการย้ายแอพจากโฟลเดอร์ไปยังหน้าจอหลัก สัมผัสโฟลเดอร์ จากนัน้ ลากแอพไปยังหน้าจอหลัก
หากต้องการลบแอพในโฟลเดอร์ สัมผัสโฟลเดอร์ จากนัน้ ลากแอพทีต่ อ้ งการลบออกนัน้ ไปที่ ลบ ซึง่ อยูด่ า้ นบนของหน้าจอ
การจัดการแผงหน้าจอ
ทีห่ น้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ทบี่ ริเวณทีว่ า่ งเพือ่ เพิม่ ย้าย หรือลบแผงหน้าจอ
การเพิม่ แผงหน้าจอ ให้ปดั ไปทางซ้าย จากนัน้ สัมผัส
การย้ายแผงหน้าจอ ให้สมั ผัสค้างไว้ทภี่ าพตัวอย่างแผงหน้าจอ แล้วลากไปยังต�ำแหน่งใหม่
การลบแผงหน้าจอ สัมผัสค้างไว้ทภี่ าพตัวอย่างแผงหน้าจอ จากนัน้ ลากไปยัง ลบ ทีด่ า้ นบนสุดของหน้าจอ
การก�ำหนดแผงหน้าจอให้เป็นแผงหน้าจอหลัก สัมผัส
การใช้งานทางเลือกอย่างเร็ว
ทีห่ น้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่ไอคอนแอพหรือโฟลเดอร์เพือ่ เข้าถึงทางเลือกได้อย่างรวดเร็ว
หน้าจอแอพ
หน้าจอแอพจะแสดงไอคอนส�ำหรับแอพทัง้ หมด รวมทัง้ แอพทีต่ ดิ ตัง้ ใหม่
ทีห่ น้าจอหลัก สัมผัส แอพ เพือ่ เปิดหน้าจอแอพ การดูแผงหน้าจออืน่ ให้ปดั ไปทางซ้ายหรือทางขวา หรือเลือกตัวบ่งชีบ้ นหน้าจอทีด่ า้ น
ล่างของหน้าจอ
การย้ายรายการ
คุณสมบัตนิ อี้ าจไม่สามารถใช้ได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการของคุณ
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส → แก้ไข สัมผัสค้างไว้ทรี่ ายการหนึง่ แล้วลากไปยังต�ำแหน่งใหม่
การย้ายรายการไปยังแผงอืน่ ให้ลากไปยังด้านข้างหน้าจอ
39
เบือ้ งต้น
การสร้างโฟลเดอร์
สร้างโฟลเดอร์และรวบรวมแอพพลิเคชัน่ ทีค่ ล้ายคลึงกันไว้เพือ่ ให้สามารถเข้าถึงและเปิดการท�ำงานของแอพทีค่ ณุ ต้องการได้อย่าง
รวดเร็ว
คุณสมบัตนิ อี้ าจไม่สามารถใช้ได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการของคุณ
1 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส → แก้ไข
2 สัมผัสค้างไว้ทแี่ อพ แล้วลากไปเหนือแอพอืน่
3 วางแอพเมือ่ กรอบโฟลเดอร์ปรากฏรอบๆ แอพ
โฟลเดอร์ใหม่ทมี่ แี อพทีเ่ ลือกไว้จะถูกสร้างขึน้
4 สัมผัส ใส่ชอื่ โฟลเดอร์ แล้วป้อนชือ่ โฟลเดอร์
การเปลีย่ นสีโฟลเดอร์ สัมผัส
การเพิม่ แอพเพิม่ เติมไปยังโฟลเดอร์ สัมผัส เพิม่ ท�ำเครือ่ งหมายทีแ่ อพ และจากนัน้ สัมผัส เพิม่ คุณยังสามารถเพิม่ แอพโดย
การลากไปที่โฟลเดอร์ทหี่ น้าจอแอพ
หากต้องการลบโฟลเดอร์ ให้เลือกโฟลเดอร์ทมี่ ี ระบบจะลบเฉพาะโฟลเดอร์ดงั กล่าวเท่านัน้ แอพต่างๆ ทีอ่ ยู่ในโฟลเดอร์จะถูกย้าย
ไปอยูบ่ นหน้าจอแอพ
40
เบือ้ งต้น
จัดเรียงรายการ
ทีห่ น้าจอแอพ คุณสามารถจัดเรียงรายการต่างๆ ได้ใหม่ตามล�ำดับตัวอักษร
ในหน้าจอแอพ สัมผัส → เรียง → ล�ำดับตัวอักษร
การค้นหารายการ
คุณสามารถค้นหาแอพทีห่ น้าจอแอพหรือจาก Galaxy Apps หรือ Play สโตร์
ทีห่ น้าจอแอพ เอ็นเตอร์ตวั อักษรในช่องการค้นหา อุปกรณ์จะท�ำการค้นหาและแสดงรายการทีม่ ตี วั อักษรทีค่ ณุ ป้อน
ไอคอนตัวบ่งชี้
ไอคอนตัวบ่งชีจ้ ะปรากฏทีแ่ ถบสถานะทีด่ า้ นบนของหน้าจอ ไอคอนทีแ่ สดงในตารางด้านล่างเป็นไอคอนทีพ่ บบ่อยทีส่ ดุ
แถบสถานะอาจไม่ปรากฏทีด่ า้ นบนสุดของหน้าจอในบางแอพ การแสดงแถบสถานะ ให้ลากลงมาจากด้านบนสุดของหน้าจอ
ไอคอน
/
/
/
/
ความหมาย
ไม่มสี ญั ญาณ
ความแรงของสัญญาณ
ก�ำลังเข้าถึง SIM หรือ USIM การ์ด
โรมมิง่ (อยูน่ อกพืน้ ทีบ่ ริการปกติ)
เชือ่ มต่อกับเครือข่าย GPRS แล้ว
เชือ่ มต่อกับเครือข่าย EDGE แล้ว
เชือ่ มต่อกับเครือข่าย UMTS แล้ว
เชือ่ มต่อกับเครือข่าย HSDPA แล้ว
เชือ่ มต่อกับเครือข่าย HSPA+ แล้ว
เชือ่ มต่อกับเครือข่าย LTE แล้ว
Wi-Fi เชือ่ มต่อแล้ว
เปิดใช้งานคุณสมบัตบิ ลูทธู แล้ว
เปิดใช้งาน GPS แล้ว
41
เบือ้ งต้น
ไอคอน
ความหมาย
ก�ำลังใช้สาย
สายที่ไม่ได้รบั
ข้อความหรือข้อความมัลติมเี ดียใหม่
ตัง้ เวลาเตือนแล้ว
เปิดใช้งานโหมดปิดเสียงแล้ว
เปิดใช้งานโหมดระบบสัน่ แล้ว
เปิดใช้งานโหมดการบินแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดหรือควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง
ระดับแบตเตอรี่
หน้าจอล็อก
การกดปุม่ เปิด/ปิดเครือ่ งจะปิดแล้วล็อกหน้าจอ นอกจากนี้ หน้าจอจะปิดและล็อกโดยอัตโนมัติ หากไม่ได้ใช้งานเครือ่ งตามเวลาทีก่ ำ� หนด
หน้าจอจะถูกล็อกด้วยการ ปัด ซึง่ เป็นวิธกี ารล็อกหน้าจอเริม่ ต้น
กดปุม่ เปิด/ปิดเครือ่ ง หรือปุม่ หน้าหลัก และปัดไปในทิศทางใดๆ เพือ่ ปลดล็อกหน้าจอ
42
เบือ้ งต้น
เพือ่ เปลีย่ นวิธกี ารล็อกกหน้าจอ ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → หน้าจอล็อคและระบบป้องกัน → ชนิดการล็อคหน้าจอ จาก
นัน้ เลือกวิธกี าร
ขณะทีค่ ณุ ก�ำหนดรูปแบบ PIN รหัสผ่าน หรือลายนิว้ มือส�ำหรับวิธกี ารล็อกหน้าจอ คุณสามารถปกป้องข้อมูลส่วนตัวได้โดยการป้องกัน
ไม่ให้บคุ คลอืน่ เข้าใช้งานอุปกรณ์ของคุณ หลังจากตัง้ ค่าวิธกี ารล็อกหน้าจอแล้ว อุปกรณ์จะร้องขอรหัสปลดล็อกเมือ่ ใดก็ตามทีม่ ผี ู้
ต้องการปลดล็อก
• ปัด: ปัดไปในทิศทางใดๆ บนหน้าจอเพือ่ ท�ำการปลดล็อก
• รูป​แบบ: วาดรูปแบบโดยใช้สจี่ ดุ ขึน้ ไปเพือ่ ปลดล็อกหน้าจอ
• PIN: ป้อน PIN ด้วยตัวเลขอย่างน้อยสีต่ วั เพือ่ ปลดล็อกหน้าจอ
• รหัสผ่าน: ป้อนรหัสผ่านด้วยตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์อย่างน้อยสีต่ วั เพือ่ ปลดล็อกหน้าจอ
• ไม่​ม:ี ไม่ตงั้ ค่าวิธกี ารล็อกหน้าจอ
• ลายนิว้ มือ: ลงทะเบียนลายนิว้ มือของคุณเพือ่ ปลดล็อกหน้าจอ อ้างอิง การอ่านลายนิว้ มือ เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
• คุณสามารถปลดล็อกหน้าจอเครือ่ งของคุณจากระยะไกลจากเว็บไซต์คน้ หามือถือของฉัน
(findmymobile.samsung.com) โดยการใช้ Samsung account เพือ่ ใช้งานคุณสมบัตนิ ี้ จะต้องมีการเชือ่ มต่อเครือ่ งไป
ยัง Wi-Fi หรือเครือข่ายโทรศัพท์มอื ถือและคุณต้องลงชือ่ เข้าใช้ Samsung account ของคุณ
• หากคุณลืมรหัสปลดล็อก คุณจะไม่สามารถทีจ่ ะใช้เครือ่ งดังกล่าวได้หากคุณไม่ได้ตงั้ ค่าใหม่ ซัมซุงจะไม่รบั ผิดชอบต่อ
การสูญเสียข้อมูลใดๆ หรือความไม่สะดวกทีเ่ กิดจากรหัสปลดล็อคที่ได้ลมื ไว้
• คุณสามารถตัง้ ค่าเครือ่ งของคุณให้คนื ค่าจากโรงงานได้ถา้ คุณป้อนรหัสปลดล็อกไม่ถกู ต้องติดต่อกันหลายครัง้ จนถึงขีด
จ�ำกัดของการป้อนรหัส ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → หน้าจอล็อคและระบบป้องกัน → การตัง้ ค่าการล็อค
เพือ่ ความปลอดภัย แล้วสัมผัสสวิตช์ รีเซ็ทเป็นค่าจากโรงงานอัตโนมัติ เพือ่ เปิดใช้งาน
43
เบือ้ งต้น
Always On Display
คุณสามารถตัง้ ค่าอุปกรณ์ให้แสดงข้อมูล เช่น นาฬิกา ปฏิทนิ หรือรูปภาพบนหน้าจอ เมือ่ หน้าจอปิดอยู่
1 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → จอภาพ → Always On Display และสัมผัสสวิตซ์เพือ่ เปิดใช้งาน
2 สัมผัส รูปแบบ → คอนเทนท์ทจี่ ะแสดง และเลือกรายการทีจ่ ะแสดง
• นาฬิกา: เลือกสไตล์นาฬิกาและภาพพืน้ หลัง
• ปฏิทนิ : เลือกสไตล์ปฏิทนิ
• รูปภาพ: เลือกรูปภาพทีจ่ ะแสดงบนหน้าจอเมือ่ หน้าจอปิดอยู่
เมือ่ คุณเลือก นาฬิกา หรือ ปฏิทนิ คุณสามารถตัง้ ค่าเพือ่ แสดงไอคอนการแจ้งเตือนด้วยเช่นกัน สัมผัสสวิตช์ แสดง​การ​แจ้ง​เตือน
เพือ่ เปิดใช้งาน
เมือ่ หน้าจอปิดอยู่ อุปกรณ์จะแแสดงข้อมูลทีเ่ ลือก
คุณสมบัตนิ จี้ ะปิดการท�ำงานเมือ่ ก�ำลังไฟของแบตเตอรีล่ ดลงจนต�ำ่ กว่า 5 %
การตัง้ ค่าตารางเวลาส�ำหรับคุณสมบัตแิ สดงบนหน้าจอเสมอ
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → จอภาพ → Always On Display และสัมผัสสวิตซ์ แสดงตลอดเวลา เพือ่ เปิดใช้งาน จากนัน้
สัมผัส ตัง้ ค่าก�ำหนดการ และตัง้ ค่าเวลาเริม่ ต้นและเวลาจบ
44
เบือ้ งต้น
เปิดการแจ้งเตือนเมือ่ มีการปิดหน้าจอ
เมือ่ คุณได้ขอ้ ความ สายที่ไม่ได้รบั หรือการแจ้งเตือนแอพ จะมีไอคอนแจ้งเตือนปรากฏทีห่ น้าจอแม้เมือ่ หน้าจอปิดอยู่ สัมผัสสองครัง้ ที่
ไอคอนการแจ้งเตือนด้วยนิว้ ของคุณเพือ่ ดูการแจ้งเตือน
ถ้าหน้าจอถูกล็อก คุณต้องปลดล็อกเพือ่ ดูการแจ้งเตือน
การควบคุมการเล่นเพลงเมือ่ หน้าจอปิด
คุณสามารถควบคุมการเล่นเพลงเมือ่ หน้าจอปิด โดยไม่ตอ้ งเปิดหน้าจอ
สัมผัสสองครัง้ ทีช่ อื่ ของเพลงทีก่ ำ� ลังเล่นด้วยนิว้ ของคุณ ตัวควบคุมเพลงจะปรากฏขึน้ สัมผัสสองครัง้ ที่ไอคอนเพือ่ ควบคุมการเล่น
45
เบือ้ งต้น
แผงแจ้งเตือน
การใช้งานแผงการแจ้งเตือน
เมือ่ คุณได้รบั การแจ้งเตือนใหม่ เช่น ข้อความ หรือสายที่ไม่ได้รบั จะมีไอคอนบ่งชีส้ ถานะปรากฏทีแ่ ถบสถานะ การดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
เกีย่ วกับไอคอนเหล่านี้ เปิดแผงการแจ้งเตือนและดูรายละเอียด
การเปิดแผงการแจ้งเตือน ให้ลากแถบสถานะลงมา การปิดแผงการแจ้งเตือน ให้ปดั ขึน้ บนหน้าจอ
คุณสามารถเปิดแผงการแจ้งเตือน แม้บนหน้าจอทีถ่ กู ล็อก
คุณสามารถใช้ฟงั ก์ชนั ต่อไปนี้ได้ในแผงการแจ้งเตือน
เริม� ตนการตัง้ คา
ปุม การตัง้ คาอยางเร็ว
คุณลักษณะคุณสมบัตขิ อง SIM และ USIM
การด สัมผัสเพือ่ เขาถึงการจัดการ SIM
การด
สัมผัสการแจงเตือนและดำเนินการตางๆ
บล็อกการแจงเตือนจากแอพ
ลางการแจงเตือนทัง้ หมด
46
เบือ้ งต้น
การใช้งานปุม่ การตัง้ ค่าด่วน
สัมผัสปุม่ การตัง้ ค่าด่วนเพือ่ เปิดใช้งานคุณสมบัตบิ างอย่าง ปัดลงบนแผงการแจ้งเตือนเพือ่ ดูปมุ่ เพิม่ เติม
เพือ่ ดูการตัง้ ค่าแบบละเอียดเพิม่ เติม สัมผัสข้อความภายใต้แต่ละปุม่
เพือ่ จัดเรียงปุม่ สัมผัสค้างไว้ทปี่ มุ่ การตัง้ ค่าอย่างเร็ว จนปุม่ การตัง้ ค่าอย่างเร็วทัง้ หมดปรากฏขึน้ จากนัน้ สัมผัสค้างไว้ทปี่ มุ่ และจากนัน้
ลากไปยังต�ำแหน่งอืน่
47
เบือ้ งต้น
Finder
การค้นหาความหลากหลายของเนือ้ หาด้วยค�ำหลักหรือค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียง
คุณสมบัตนิ อี้ าจไม่สามารถใช้ได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการของคุณ
การค้นหาเนือ้ หาบนอุปกรณ์ใกล้เคียง
เปิดแผงการแจ้งเตือน ปัดลงบนแผงการแจ้งเตือน และจากนัน้ สัมผัส ค้นหาโทรศัพท์และสแกนหาอุปกรณ์ใกล้เคียง
ป้อนค�ำค้นหาในฟิลด์คน้ หาหรือสัมผัส แล้วพูดค�ำค้นหา
ในการดูผลการค้นหาทีเ่ จาะจงยิง่ ขึน้ สัมผัส ตัวกรอง ภายใต้ชอ่ งข้อความค้นหา แล้วเลือกกรองรายละเอียด
หากต้องการค้นหาอุปกรณ์ทอี่ ยู่ใกล้เคียง ให้สมั ผัส รี​เฟรช อ้างอิง เชือ่ มต่อแบบด่วน เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
การตัง้ ค่าหมวดหมูค่ น้ หา
คุณสามารถตัง้ ค่าหมวดหมูค่ น้ หาเพือ่ ค้นหาเนือ้ หาในฟิลด์คน้ ทีเ่ จาะจง
สัมผัส → การตัง้ ค่า → เลือกค้นหาต�ำแหน่ง และให้เลือกหมวดหมู่
การกรอกข้อความ
รูปแบบแป้นพิมพ์
แป้นพิมพ์จะปรากฏโดยอัตโนมัตเิ มือ่ คุณใส่ขอ้ ความเพือ่ ส่งข้อความ สร้างบันทึก ฯลฯ
การกรอกข้อความอาจใช้ไม่ได้ในบางภาษา เมือ่ ต้องการใส่ขอ้ ความ คุณต้องเปลีย่ นภาษาที่ใช้เป็นภาษาใดภาษาหนึง่ ทีร่ องรับ
ปอนตัวพิมพใหญ
สำหรับการกรอกตัวพิมพใหญทง้ั หมด
ใหสมั ผัสสองครัง้
ปอนเครือ่ งหมายวรรคตอน
ลบตัวอักษรทีอ่ ยูข า งหนา
ตัดไปยังบรรทัดถัดไป
ปอนเวนวรรค
เปลีย่ นการตัง้ คาแปนพิมพ
48
เบือ้ งต้น
การเปลีย่ นภาษาทีใ่ ช้
สัมผัส → ภาษาและประเภท → เพิม่ ภาษาทีป่ อ้ นข้อมูล จากนัน้ เลือกภาษาทีจ่ ะใช้ เมือ่ คุณเลือกภาษาตัง้ แต่สองภาษาขึน้ ไป
คุณสามารถสลับระหว่างภาษาที่ใช้ได้ โดยปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาบนแป้นเว้นวรรค
การเปลีย่ นรูปแบบแป้นพิมพ์
แตะ
→ ภาษาและประเภท, เลือกภาษาแล้วเลือกเลย์เอาท์คยี บ์ อร์ดเพือ่ ใช้งาน
บน แป้นพิมพ์แบบ 3x4 ปุม่ กดแต่ละปุม่ จะมีสามหรือสีต่ วั อักษร การป้อนตัวอักษร ให้สมั ผัสปุม่ ทีส่ มั พันธ์กนั ซ�ำ้ ๆ จนกระทัง่
ตัวอักษรทีต่ อ้ งการปรากฏขึน้
ฟังก์ชนั แป้นพิมพ์เพิม่ เติม
สัมผัสค้างไว้ที่ เพือ่ ใช้ฟงั ก์ชนั ต่างๆ ไอคอนอืน่ ๆ อาจปรากฏแทนไอคอน
• : ป้อนข้อความด้วยเสียง
ทัง้ นีข้ นึ้ กับฟังก์ชนั ล่าสุดที่ใช้งาน
เปลีย่ นการตัง้ คาปอนขอมูลดวยเสียง
เริม� ตนหรือหยุดพักการปอนขอความ
ดวยเสียงพูด
•
•
•
: เพิม่ รายการจากคลิปบอร์ด
: ป้อนไอคอนแสดงอารมณ์
: เปลีย่ นการตัง้ ค่าแป้นพิมพ์
49
เบือ้ งต้น
การคัดลอกและวาง
1 สัมผัสค้างไว้เหนือข้อความ
2 ลาก หรือ เพือ่ เลือกข้อความทีต่ อ้ งการ หรือสัมผัส เลือกทัง้ หมด เพือ่ เลือกข้อความทัง้ หมด
3 สัมผัส คัดลอก หรือ ตัด
ข้อความทีเ่ ลือกจะถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด
4 สัมผัสค้างไว้ทตี่ ำ� แหน่งทีจ่ ะแทรกข้อความ จากนัน้ สัมผัส วาง
เพือ่ วางข้อความทีค่ ณุ คัดลอกมา สัมผัส คลิปบอร์ด และเลือกข้อความ
พจนานุกรม
ดูความหมายของค�ำในขณะที่ใช้คณุ สมบัตบิ างอย่าง เช่น เมือ่ เรียกดูเว็บเพจ
1 สัมผัสเหนือค�ำทีค่ ณุ ต้องการหาความหมายค้างไว้
หากเลือกค�ำทีค่ ณุ ต้องการหาความหมายไม่ได้ ให้ลาก
หรือ
เพือ่ เลือกข้อความทีต่ อ้ งการ
2 สัมผัส เพิม่ เติม → พจนานุกรม บนรายการตัวเลือก
หากยังไม่ได้ตดิ ตัง้ พจนานุกรมไว้ในเครือ่ ง ให้สมั ผัส ย้ายไปที่ จัดการพจนานุกรม →
ดาวน์โหลด
ถัดไปจากพจนานุกรมเพือ่
3 ดูความหมายในหากหน้าต่างป๊อปอัพพจนานุกรม
เปลีย่ นเป็นมุมมองเต็มหน้าจอ สัมผัส สัมผัสความหมายบนหน้าจอเพือ่ ดูความหมายเพิม่ เติม ในมุมมองแบบละเอียด ให้
สัมผัส เพือ่ เพิม่ ค�ำไปยังค�ำทีช่ อบของคุณหรือสัมผัส ค้น​หา​เว็บ เพือ่ ใช้เป็นค�ำทีค่ น้ หา
50
เบือ้ งต้น
บันทึกหน้าจอ
จับภาพหน้าจอขณะที่ใช้เครือ่ ง
การบันทึกภาพหน้าจอ
กดค้างไว้ทปี่ มุ่ หน้าหลักและปุม่ เปิด/ปิดเครือ่ งพร้อมกัน คุณสามารถดูรปู ภาพทีบ่ นั ทึกไว้ใน แกลเลอรี่
คุณยังสามารถจับภาพหน้าจอโดยการปัดมือของคุณไปทางซ้ายหรือขวาผ่านหน้าจอได้ หากคุณสมบัตนิ ี้ไม่ทำ� งาน ให้เปิดหน้าจอแอพ
สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → คุณสมบัตขิ นั้ สูง → ใช้ฝา่ มือปัดเพือ่ จับภาพ แล้วสัมผัสสวิตช์ เพือ่ เปิดใช้งาน
ขณะทีก่ ำ� ลังใช้งานแอพและคุณสมบัตบิ างอย่างอาจไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้
จับภาพอัจฉริยะ
คุณสามารถจับภาพหน้าจอปัจจุบนั และบริเวณทีเ่ ลือ่ นได้ นอกจากนี้ ยังสามารถตัดภาพและแชร์หน้าจอทีจ่ บั ภาพได้อกี ด้วย
หากคุณสมบัตนิ ี้ไม่ทำ� งาน ให้เปิดหน้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → คุณสมบัตขิ นั้ สูง → จับภาพอัจฉริยะ สัมผัสสวิตช์เพือ่ เปิดการ
ท�ำงาน จากนัน้ บันทึกภาพหน้าจอ ทีห่ น้าจอทีค่ ณุ ก�ำลังจับภาพ ให้ใช้ตวั เลือกใดตัวเลือกหนึง่ ต่อไปนี:้
• เลือ่ นการจับภาพ: จับภาพเนือ้ หาเพิม่ เติมทีป่ รากฏต่อเนือ่ งบนหลายหน้าจอ เช่น หน้าเว็บ หน้าจอดังกล่าวจะเลือ่ นลงโดย
อัตโนมัติ และระบบจะบันทึกภาพเนือ้ หาเพิม่ เติม
• วาด: เขียนหรือวาดบนภาพหน้าจอ
• ตัด​บาง​สว่ น: ตัดภาพบางส่วนจากภาพหน้าจอ
• แชร์: แชร์ภาพหน้าจอ
การเปิดแอพ
ทีห่ น้าจอหลักหรือหน้าจอแอพ เลือกไอคอนแอพเพือ่ เปิดใช้งาน
การเปิดแอพจากรายชือ่ แอพที่ใช้ลา่ สุด ให้สมั ผัส และเลือกหน้าต่างแอพล่าสุด
การปิดแอพ
สัมผัส
และลากหน้าต่างแอพล่าสุดไปทางซ้ายหรือขวาเพือ่ ปิด การปิดแอพทัง้ หมด สัมผัส ปิดหมด
51
เบือ้ งต้น
โฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัย
บทน�ำ
Secure Folder ปกป้องเนือ้ หาส่วนตัวและแอพของคุณ เช่น รูปถ่ายและสมุดบันทึกจากการเข้าถึงโดยบุคคลอืน่ คุณสามารถเก็บเนือ้ หา
ส่วนตัวและแอพของคุณไว้อย่างปลอดภัยแม้ในขณะเครือ่ งปลดล็อก
Secure Folder เป็นพืน้ ทีจ่ ดั เก็บข้อมูลทีป่ ลอดภัยและแยกออกไป ข้อมูลใน Secure Folder ไม่สามารถถ่ายโอนไปยังเครือ่ ง
อืน่ ๆ ผ่านทางวิธกี ารใช้งานร่วมกันที่ไม่ได้รบั การรับรอง เช่น USB หรือ Wi-Fi Direct ความพยายามทีจ่ ะปรับแต่งระบบ
ปฏิบตั กิ ารหรือการปรับเปลีย่ นซอฟต์แวร์จะท�ำให้ Secure Folder ถูกล็อคโดยอัตโนมัตแิ ละไม่สามารถเข้าถึงได้ ก่อนทีจ่ ะบัน
ทึกข้อมูลใน Secure Folder ต้องให้แน่ใจว่าได้ทำ� การแบ็กอัพส�ำเนาข้อมูลในสถานทีอ่ นื่ ทีป่ ลอดภัย
52
เบือ้ งต้น
การสร้าง Secure Folder
1 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → หน้าจอล็อคและระบบป้องกัน → โฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัย
2 สัมผัส เข้า​ใช้ และลงชือ่ เข้าใช้ใน Samsung account ของคุณ
3 ให้เลือกวิธกี ารล็อกทีจ่ ะใช้สำ� หรับ Secure Folder และปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพือ่ ติดตัง้ ให้เสร็จสมบูรณ์
ทางลัดไปยัง Secure Folder จะถูกเพิม่ ลงในหน้าจอหลักและหน้าจอแอพ
หากคุณลืมรหัสปลดล็อก Secure Folder ของคุณ คุณสามารถรีเซ็ตได้โดยใช้ Samsung account สัมผัสปุม่ รีเซ็ตทีป่ รากฏ
ขึน้ เมือ่ มีการป้อนรหัสปลดล็อกที่ไม่ถกู ต้อง และป้อนรหัสผ่านของ Samsung account ของคุณ
การตัง้ ค่าล็อกอัตโนมัตสิ ำ� หรับ Secure Folder
ตัง้ ค่าให้เครือ่ งล็อก Secure Folder โดยอัตโนมัตเิ มือ่ ไม่ได้ใช้งาน
1 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส Samsung → โฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัย
2 สัมผัส → การตัง้ ค่า → ล็อคโฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัยโดยอัตโนมัติ
3 ให้เลือกทางเลือกการล็อก
เพือ่ ล็อก Secure Folder ของคุณด้วยตนเอง สัมผัส
การย้ายเนือ้ หา
ย้ายเนือ้ หา เช่นรูปภาพและรายชือ่ ไปยัง Secure Folder การด�ำเนินการดังต่อไปนีเ้ ป็นตัวอย่างของการย้ายภาพจากพืน้ ทีจ่ ดั เก็บค่าเริม่
ต้นไปยัง Secure Folder
1 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส แกลเลอรี่
2 ให้เลือกภาพ และสัมผัส → ย้ายไปยัง โฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัย
รายการทีเ่ ลือกไว้จะถูกย้ายไปยังแอพทีส่ อดคล้องกันใน Secure Folder
คุณสามารถย้ายเนือ้ หาจาก Secure Folder ไปยังแอพทีส่ อดคล้องกันในพืน้ ทีจ่ ดั เก็บค่าเริม่ ต้น ให้เลือกรายการ และสัมผัส
→ น�ำออกจาก โฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัย
53
เบือ้ งต้น
การเพิม่ แอพ
เพิม่ แอพเพือ่ การใช้งานใน Secure Folder
1 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส Samsung → โฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัย
2 สัมผัส เพิม่
3 ท�ำเครือ่ งหมายทีห่ นึง่ ในจ�ำนวนแอพที่ได้ตดิ ตัง้ ไว้ในเครือ่ งและสัมผัส เพิม่
เพือ่ ติดตัง้ แอพจาก Play สโตร์ สัมผัส ดาวน์โหลดจาก PLAY STORE
การลบแอพจาก Secure Folder
สัมผัสค้างไว้ทแี่ อพ และลากไปที่ ไม่​ทำ� ​งาน หรือ ลบการติดตัง้ ทีด่ า้ นบนของหน้าจอ
การเพิม่ บัญชี
เพิม่ บัญชีซมั ซุงและบัญชี Google หรือบัญชีอนื่ ๆ เพือ่ ซิงค์กบั แอพใน Secure Folder
1 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส Samsung → โฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัย
2 สัมผัส → การตัง้ ค่า → บัญชี​ผ​ใู้ ช้ → เพิม่ ​แอคเคาท์
3 เลือกบริการบัญชี
4 ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพือ่ ท�ำการตัง้ ค่าบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์
การซ่อน Secure Folder
คุณสามารถซ่อนทางลัด Secure Folder จากหน้าจอหลักและหน้าจอแอพ
1 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส Samsung → โฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัย
2 สัมผัส → การตัง้ ค่า จากนัน้ สัมผัสสวิตช์ แสดงโฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัย เพือ่ ปิดการใช้งาน
เพือ่ แสดงทางลัด Secure Folder อีกครัง้ เปิดหน้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → หน้าจอล็อคและระบบป้องกัน → โฟลเดอร์ที่
ปลอดภัย และจากนัน้ สัมผัสสวิตช์ แสดงโฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัย เพือ่ เปิดใช้งาน
54
เบือ้ งต้น
ถอนการติดตัง้ Secure Folder
คุณสามารถถอนการติดตัง้ Secure Folder รวมถึงเนือ้ หาและแอพในนัน้ ด้วย
1 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → หน้าจอล็อคและระบบป้องกัน → โฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัย → ถอนการติดตัง้
2 สัมผัส ถอนการติดตัง้ หรือ แบ็คอัพและถอนการติดตัง้
• ถอนการติดตัง้ : ถอนการติดตัง้ Secure Folder ในทันที แอพทัง้ หมดใน Secure Folder รวมถึงเนือ้ หาและบัญชีจะถูกลบ
ออกไป
• แบ็คอัพและถอนการติดตัง้ : แบ็คอัพเนือ้ หาและถอนการติดตัง้ Secure Folder เพือ่ การเข้าถึงข้อมูลที่ได้แบ็กอัพจาก Secure
Folder เปิดหน้าจอแอพ และสัมผัส Samsung → ไฟล์สว่ นตัว → อุปกรณ์สว่ นตัว → Secure Folder
บันทึกทีบ่ นั ทึกไว้ใน Samsung Notes จะไม่ได้รบั การแบ็กอัพ
มัลติวนิ โดว์
บทน�ำ
มัลติวนิ โดว์ให้คณุ ท�ำงานแอพสองตัวได้ในเวลาเดียวกันในมุมมองหน้าจอแบบแยก นอกจากนีค้ ณุ ยังสามารถใช้หลายแอพในมุมมองป๊อ
ปอัพได้ในเวลาเดียวกัน
แอพบางแอพอาจไม่รองรับคุณสมบัตนิ ี้
มุมมองปอปอัพ
แยกมุมมองหนาจอ
55
เบือ้ งต้น
แยกมุมมองหน้าจอ
1 สัมผัส เพือ่ เปิดรายการแอพที่ใช้ลา่ สุด
2 ปัดขึน้ หรือลงและสัมผัส ทีห่ น้าต่างแอพล่าสุด
แอพทีเ่ ลือกจะเริม่ ต้นในหน้าต่างส่วนบน
3 ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพือ่ เลือกแอพอืน่ ทีจ่ ะเล่น
คุณยังสามารถเริม่ ต้นมุมมองหน้าจอแบบแยกได้โดยการสัมผัสค้างไว้ที่
56
เบือ้ งต้น
การใช้งานทางเลือกเพิม่ เติม
เมือ่ ใช้แอพในมุมมองหน้าจอแบบแยก เลือกหน้าต่างแอพ และสัมผัสวงกลมระหว่างแอพวินโดว์เพือ่ เข้าถึงทางเลือกต่อไปนี:้
•
•
: สลับต�ำแหน่งระหว่างหน้าต่างแอพ
: ลากและวางข้อความหรือรูปภาพทีจ่ ะคัดลอกจากหน้าต่างหนึง่ ไปยังอีกหน้าต่างหนึง่ สัมผัสค้างไว้ทรี่ ายการในหน้าต่างที่
เลือก และลากไปยังต�ำแหน่งทีอ่ ยู่ในอีกหน้าต่างหนึง่
แอพบางแอพอาจไม่รองรับคุณสมบัตนิ ี้
57
เบือ้ งต้น
•
: ย่อหน้าต่าง
คุณสมบัตนิ อี้ าจไม่สามารถใช้ได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการของคุณ
•
•
: ขยายหน้าต่าง
: ปิดแอพ
การปรับขนาดหน้าต่าง
ลากวงกลมระหว่างหน้าต่างแอพขึน้ หรือลงเพือ่ ปรับขนาดหน้าต่าง
มุมมองป็อปอัพ
คุณสมบัตนิ อี้ าจไม่สามารถใช้ได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการของคุณ
1 บนหน้าจอหลัก ให้เริม่ ต้นแอพเพือ่ ใช้งานในมุมมองป๊อปอัพ
58
เบือ้ งต้น
2 ลากเป็นแนวทแยงมุมลงไปจากปลายด้านบนขอบด้านใดด้านหนึง่
หน้าจอแอพจะปรากฏในมุมมองป๊อปอัพ
ลากและวางเน�อ้ หา
ยอหนาตาง
ปดแอพ
ขยายหนาตาง
การย้ายหน้าต่างป๊อปอัพ
การย้ายหน้าต่างป๊อปอัพ สัมผัสค้างไว้ทวี่ งกลมบนหน้าต่างแล้วลากไปยังต�ำแหน่งอืน่
Samsung account
บทน�ำ
Samsung account ของคุณเป็นบริการบัญชีแบบครบวงจรทีช่ ว่ ยให้คณุ สามารถใช้บริการต่างๆ ของซัมซุงทีม่ ีให้ใช้ทงั้ บนอุปกรณ์
เคลือ่ นที่ ทีวี และเว็บไซต์ของซัมซุง เมือ่ ลงทะเบียน Samsung account ของคุณแล้ว คุณจะสามารถใช้แอพทีซ่ มั ซุงจัดไว้ให้ได้โดยไม่
ต้องลงชือ่ เข้าใช้บญั ชี
สร้าง Samsung account ด้วยทีอ่ ยูอ่ เี มลของคุณ
หากต้องการตรวจสอบรายการบริการทีส่ ามารถใช้ดว้ ย Samsung account ของคุณ โปรดดูที่ account.samsung.com ส�ำหรับข้อมูล
เพิม่ เติมเกีย่ วกับ Samsung account ให้เปิดหน้าจอแอพ และสัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → Cloud และบัญชีผใู้ ช้ → แอคเคาท์ →
Samsung account → วิธ​ใี ช้
59
เบือ้ งต้น
การลงทะเบียน Samsung account ของคุณ
การลงทะเบียน Samsung account ใหม่
ถ้าคุณไม่มี Samsung account คุณควรสร้างใหม่
1 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → Cloud และบัญชีผใู้ ช้ → แอคเคาท์ → เพิม่ ​แอคเคาท์
2 สัมผัส Samsung account → สร้าง​แอคเคาท์
3 ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพือ่ สร้างบัญชีให้เสร็จสิน้
การลงทะเบียน Samsung account ทีม่ อี ยู่
ถ้าคุณมี Samsung account อยูแ่ ล้ว ให้ลงทะเบียนบนเครือ่ ง
1 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → Cloud และบัญชีผใู้ ช้ → แอคเคาท์ → เพิม่ ​แอคเคาท์
2 สัมผัส Samsung account
3 ป้อนทีอ่ ยูอ่ เี มลและรหัสผ่านของคุณ จากนัน้ สัมผัส เข้าสูร่ ะบบ
ถ้าคุณลืมข้อมูลบัญชีของคุณ ให้สมั ผัส ลืม ID หรือรหัสผ่านของคุณ? คุณสามารถค้นหาข้อมูลบัญชีของคุณได้ หลังจากป้อน
ข้อมูลทีจ่ ำ� เป็น และรหัสความปลอดภัยทีแ่ สดงบนหน้าจอ
การลบ Samsung account ของคุณ
เมือ่ คุณลบ Samsung account ทีล่ งทะเบียนแล้วออกจาอุปกรณ์ ข้อมูลของคุณ เช่น ข้อมูลติดต่อหรือเหตุการณ์ จะถูกลบออกไปด้วย
1 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → Cloud และบัญชีผใู้ ช้ → แอคเคาท์
2 สัมผัส Samsung account และสัมผัสบัญชีเพือ่ ลบ
3 สัมผัส → ลบ​แอคเคาท์ → ลบ​แอคเคาท์ → ตกลง
4 เอ็นเตอร์รหัสผ่าน Samsung account ของคุณ และสัมผัส ลบ​แอคเคาท์
60
เบือ้ งต้น
การย้ายข้อมูลจากเครือ่ งก่อนหน้าของคุณ
คุณสามารถถ่ายโอนรายชือ่ ภาพ และข้อมูลอืน่ ๆ จากอุปกรณ์เครือ่ งเดิมไปยังอุปกรณ์ของคุณได้ผา่ น Smart Switch หรือ ซัมซุงคลา
วด์
• คุณสมบัตนิ อี้ าจไม่รองรับในเครือ่ งบางเครือ่ งหรือคอมพิวเตอร์
• สร้างข้อจ�ำกัด ดูรายละเอียดที่ www.samsung.com/smartswitch ซัมซุงถือเรือ่ งลิขสิทธิเ์ ป็นเรือ่ งทีเ่ คร่งครัด ส่งเฉพาะ
เนือ้ หาทีค่ ณุ เป็นเจ้าของหรือมีสทิ ธิ์ในการส่ง
การถ่ายโอนข้อมูลผ่าน Smart Switch
การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเครือ่ งมือโทรศัพท์มอื ถือผ่าน Smart Switch คุณสามารถดาวน์โหลดแอพได้จาก Galaxy Apps หรือ Play
สโตร์
การย้ายข้อมูลจากอุปกรณ์มอื ถือของคุณ
ย้ายข้อมูลจากเครือ่ งเดิมไปยังเครือ่ งใหม่ของคุณ
1 บนเครือ่ งเก่า ดาวน์โหลดและติดตัง้ Smart Switch จาก Play สโตร์ จากนัน้ เปิดใช้ Smart Switch
2 วางเครือ่ งใกล้กนั
3 เปิด Smart Switch บนทัง้ สองเครือ่ ง
4 เมือ่ ใช้คณุ สมบัตนิ เี้ ป็นครัง้ แรก ให้สมั ผัส เริม่ บนเครือ่ งของคุณ
5 หลังจากทีค่ ณุ เลือกวิธสี ง่ ข้อมูลหรือเชือ่ มต่ออุปกรณ์เครือ่ งเดิมไปยังอุปกรณ์ของคุณ ให้ทำ� ตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพือ่ ถ่ายโอน
ข้อมูลจากอุปกรณ์เครือ่ งเดิม
61
เบือ้ งต้น
การถ่ายโอนข้อมูลส�ำรองจากคอมพิวเตอร์
แบ็กอัพข้อมูลจากเครือ่ งเก่าไปยังคอมพิวเตอร์และน�ำเข้าข้อมูลไปยังเครือ่ งใหม่ของคุณ
1 บนคอมพิวเตอร์ ไปที่ www.samsung.com/smartswitch เพือ่ ดาวน์โหลด Smart Switch
2 ทีค่ อมพิวเตอร์ เริม่ ต้น Smart Switch
หากเครือ่ งก่อนหน้าของคุณไม่ใช่เครือ่ งของซัมซุง ให้แบ็กอัพข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมที่ได้มาจากบริษทั ผู้
ผลิตของอุปกรณ์ จากนัน้ ข้ามไปขัน้ ตอนทีห่ า้
3 เชือ่ มต่อเครือ่ งก่อนหน้าของคุณกับคอมพิวเตอร์ดว้ ยสาย USB
4 บนคอมพิวเตอร์ ให้ทำ� ตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพือ่ แบ็กอัพข้อมูลจากอุปกรณ์ จากนัน้ เลิกการเชือ่ มต่ออุปกรณ์กอ่ นหน้าของคุณ
จากคอมพิวเตอร์
5 เชือ่ มต่ออุปกรณ์กบั คอมพิวเตอร์ดว้ ยสาย USB
6 บนคอมพิวเตอร์ ให้ทำ� ตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพือ่ ถ่ายโอนข้อมูลไปยังเครือ่ งใหม่ของคุณ
การถ่ายโอนข้อมูลผ่าน ซัมซุงคลาวด์
แบ็กอัพข้อมูลจากเครือ่ งเก่าไปยังซัมซุงคลาวด์และกูค้ นื ข้อมูลไปยังเครือ่ งของคุณ คุณต้องลงทะเบียนและลงชือ่ เข้าใช้ Samsung
account ของคุณเพือ่ การใช้งาน ซัมซุงคลาวด์ อ้างอิง Samsung account เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
1 ทีเ่ ครือ่ งก่อนหน้า แบ็กอัพข้อมูลไปยัง Samsung account ของคุณ
2 ทีเ่ ครือ่ งของคุณ สัมผัส แอพ → การ​ตงั้ ​คา่ → Cloud และบัญชีผใู้ ช้ → Samsung Cloud → คืนค่า
3 สัมผัส และให้เลือกเครือ่ งก่อนหน้าจากรายการเครือ่ ง
4 ท�ำเครือ่ งหมายทีป่ ระเภทข้อมูลทีค่ ณุ ต้องการกูค้ นื และสัมผัส คืนค่าเดีย๋ วนี้
62
เบือ้ งต้น
อุปกรณ์และการจัดการข้อมูล
การเชือ่ มต่ออุปกรณ์กบั คอมพิวเตอร์สำ� หรับการถ่ายโอนข้อมูล
ย้ายไฟล์เสียง วิดโี อ รูปภาพ หรือไฟล์ชนิดอืน่ ๆ จากเครือ่ งของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ หรือกลับกัน
ห้ามถอดสาย USB ออกจากเครือ่ งขณะทีค่ ณุ ก�ำลังส่งไฟล์ การกระท�ำดังกล่าวอาจท�ำให้สญู เสียข้อมูลหรือท�ำให้เครือ่ งเสีย
หายได้
เครือ่ งอาจไม่เชือ่ มต่ออย่างถูกต้องถ้าหากใช้การเชือ่ มต่อผ่านฮับ USB ให้เชือ่ มต่อเครือ่ งเข้ากับพอร์ต USB ของ
คอมพิวเตอร์โดยตรง
1 เชือ่ มต่ออุปกรณ์กบั คอมพิวเตอร์ดว้ ยสาย USB
2 เปิดแผงการแจ้งเตือน จากนัน้ สัมผัส การถ่ายโอนไฟล์มเี ดียผ่าน USB → การโอนไฟล์มเี ดีย
หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่รองรับ Media Transfer Protocol (MTP) ให้สมั ผัส การถ่ายโอนภาพ
3 สัมผัส อนุญาต เพือ่ อนุญาตคอมพิวเตอร์ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของอุปกรณ์ของคุณได้
เมือ่ คอมพิวเตอร์จดจ�ำอุปกรณ์ของคุณได้ อุปกรณ์จะปรากฏใน พีซขี องฉัน
4 ถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครือ่ งกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
การอัพเดทอุปกรณ์
เครือ่ งสามารถอัพเดทให้ซอฟท์แวร์เป็นรุน่ ล่าสุดได้
การอัพเดทผ่านอากาศ
อุปกรณ์สามารถอัพเดทซอฟต์แวร์ลา่ สุดได้โดยตรงผ่านบริการ firmware over-the-air (FOTA)
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → อัพเดทซอฟท์​แว​ร์ → ดาวน์โหลดการอัพเดทด้วยตัวเอง
เมือ่ คุณสัมผัสสวิตช์ ดาวน์โหลดการอัพเดทโดยอัตโนมัติ เพือ่ เปิดใช้งาน รายการอัพเดทจะถูกดาวน์โหลดเมือ่ เครือ่ งเชือ่ ม
ต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
63
เบือ้ งต้น
การอัพเดทด้วย Smart Switch
เชือ่ มต่อเครือ่ งเข้ากับคอมพิวเตอร์และอัพเดทอุปกรณ์ให้เป็นซอฟต์แวร์ลา่ สุด
1 บนคอมพิวเตอร์ ไปที่ www.samsung.com/smartswitch เพือ่ ดาวน์โหลดและติดตัง้ Smart Switch
2 ทีค่ อมพิวเตอร์ เริม่ ต้น Smart Switch
3 เชือ่ มต่ออุปกรณ์กบั คอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB
4 หากสามารถอัพเดทซอฟต์แวร์ได้ ให้ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพือ่ อัพเดทเครือ่ ง
• อย่าปิดเครือ่ งคอมพิวเตอร์หรือถอดสาย USB ขณะทีเ่ ครือ่ งก�ำลังอัพเดท
• ขณะทีก่ ำ� ลังอัพเดทเครือ่ ง อย่าเชือ่ มต่อเครือ่ งเล่นสือ่ อืน่ ๆ เข้ากับคอมพิวเตอร์ การกระท�ำเช่นนัน้ อาจรบกวน
กระบวนการอัพเดท ก่อนการอัพเดท ยกเลิกการเชือ่ มต่อกับเครือ่ งเล่นสือ่ อืน่ ๆ ทัง้ หมดจากคอมพิวเตอร์
การส�ำรองและการเรียกคืนข้อมูล
ช่วยให้ขอ้ มูลส่วนตัว ข้อมูลแอพ และการตัง้ ค่าในเครือ่ งของคุณมีความปลอดภัย คุณสามารถส�ำรองข้อมูลทีล่ ะเอียดอ่อนและเข้าถึงได้
ในภายหลัง ต้องเข้าสูร่ ะบบในบัญชี Google หรือ Samsung account เพือ่ แบ็คอัพหรือกูข้ อ้ มูลคืน ดูที่ Samsung account และ แอค
เคาท์ หากต้องการข้อมูลเพิม่ เติม
การใช้ Samsung account
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → Cloud และบัญชีผใู้ ช้ → แบ็คอัพ → แบ็คอัพข้อมูลส่วนตัว ส�ำหรับ Samsung account
สัมผัสสวิตซ์ทอี่ ยูถ่ ดั จากรายการทีค่ ณุ ต้องการแบ็กอัพเพือ่ เปิดใช้งาน และจากนัน้ สัมผัส แบ็คอัพเดีย๋ วนี้
ข้อมูลจะได้รบั การแบ็กอัพไปยัง Samsung Cloud อ้างอิง Samsung Cloud เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
การตัง้ ค่าอุปกรณ์ให้แบ็คอัพข้อมูลโดยอัตโนมัติ ให้สมั ผัสสวิตช์ แบ็คอัพอัตโนมัติ
การกูค้ นื ข้อมูลโดยใช้ Samsung account สัมผัส คืน​คา่ ข้อมูลปัจจุบนั จะถูกลบออกจากเครือ่ งเพือ่ กูค้ นื รายการทีเ่ ลือก
64
เบือ้ งต้น
การใช้งานบัญชี Google
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → Cloud และบัญชีผใู้ ช้ → แบ็คอัพ และสัมผัสสวิตซ์ แบ็คอัพข้อมูลส่วนตัว ส�ำหรับบัญชี
Google เพือ่ เปิดใช้งาน สัมผัส แบ็ก​อพั ​บญั ชี​ผ​ใู้ ช้ และเลือกบัญชีเพือ่ ตัง้ เป็นบัญชีสำ� รองข้อมูล หากต้องการเพิม่ แอคเคาท์สำ� รอง ให้
สัมผัส เพิม่ บัญชี
การกูค้ นื ข้อมูลโดยใช้บญั ชี Google สัมผัสสวิตช์ คืน​คา่ ​อตั โนมัติ เพือ่ เปิดใช้ เมือ่ ติดตัง้ แอพใหม่ จะจัดเก็บการตัง้ ค่าแบ็คอัพและข้อมูล
การรีเซ็ตข้อมูล
ลบการตัง้ ค่าและข้อมูลทัง้ หมดในเครือ่ ง ก่อนทีจ่ ะด�ำเนินการคืนค่าจากโรงงาน ให้สำ� รองข้อมูลทีส่ ำ� คัญทัง้ หมดทีค่ ณุ เก็บไว้ในเครือ่ ง
อ้างอิง การส�ำรองและการเรียกคืนข้อมูล เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → การจัดการทัว่ ไป → ตัง้ ​คา่ ​ใหม่ → ตัง้ ค่าข้อมูล​จาก​โรง​งาน → รี​เซ็ท​อปุ กรณ์ → ลบ​ทงั้ ​
หมด เครือ่ งจะเริม่ ต้นใหม่โดยอัตโนมัติ
เชือ่ มต่อแบบด่วน
บทน�ำ
ค้นหาและเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์ทอี่ ยูบ่ ริเวณใกล้เคียงอย่างรวดเร็ว เช่น เฮดเซ็ทบลูทธู หรือทีวี โดยใช้คณุ สมบัตเิ ชือ่ มต่อด่วน
• ถ้าอุปกรณ์ทคี่ ณุ ต้องการเชือ่ มต่อไม่รองรับคุณสมบัตกิ ารเชือ่ มต่อแบบเร่งด่วน ให้เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi Direct
หรือบลูทธู ก่อนทีจ่ ะเปิดใช้ เชือ่ มต่อด่วน บนอุปกรณ์ของคุณ
• วิธกี ารเชือ่ มต่ออาจแตกต่างกันออกไปโดยขึน้ กับชนิดของเครือ่ งทีเ่ ชือ่ มต่อ หรือเนือ้ หาทีแ่ ชร์
65
เบือ้ งต้น
การเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์อนื่
1 เปิดแผงการแจ้งเตือน ปัดลงบนแผงการแจ้งเตือน และจากนัน้ สัมผัส ค้นหาโทรศัพท์และสแกนหาอุปกรณ์ใกล้เคียง
2 สัมผัส รี​เฟรช
คุณสมบัติ Wi-Fi และบลูทธู จะเปิดท�ำงานโดยอัตโนมัติ และเครือ่ งจะค้นหาเครือ่ งทีอ่ ยู่ใกล้เคียง
3 เลือกอุปกรณ์จากรายการและเชือ่ มต่อโดยท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ
ขัน้ ตอนถัดไปอาจแตกต่างกันออกไป ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั อุปกรณ์ทเี่ ชือ่ มต่อ
การแชร์เนือ้ หา
แชร์เนือ้ หากับเครือ่ งทีเ่ ชือ่ มต่อกัน
1 เปิดแผงการแจ้งเตือน ปัดลงบนแผงการแจ้งเตือน และจากนัน้ สัมผัส ค้นหาโทรศัพท์และสแกนหาอุปกรณ์ใกล้เคียง
2 สัมผัส รี​เฟรช
3 เลือกอุปกรณ์จากรายการอุปกรณ์ทตี่ รวจพบ
4 สัมผัส ถ่ายโอนไฟล์ และเลือกหมวดหมูม่ เี ดีย
5 ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพือ่ ส่งเนือ้ หาไปยังอุปกรณ์ทเี่ ชือ่ มต่ออยู่
ขัน้ ตอนถัดไปอาจแตกต่างกันตามหมวดหมูม่ เี ดียทีเ่ ลือก
การเชือ่ มต่อเข้ากับโทรทัศน์
เชือ่ มต่ออุปกรณ์ของคุณกับทีวเี พือ่ ดูเนือ้ หาของอุปกรณ์บนหน้าจอที่ใหญ่กว่า คุณอาจสามารถใช้คณุ สมบัตอิ นื่ ๆ เพิม่ เติมได้ ทัง้ นี้ ขึน้
อยูก่ บั ทีวที เี่ ชือ่ มต่อ
1 เปิดทีวแี ละวางเครือ่ งของคุณให้ใกล้กบั ทีวี
2 เปิดแผงการแจ้งเตือน ปัดลงบนแผงการแจ้งเตือน และจากนัน้ สัมผัส ค้นหาโทรศัพท์และสแกนหาอุปกรณ์ใกล้เคียง
66
เบือ้ งต้น
3 เลือกทีวี
รายการคุณสมบัตทิ คี่ ณุ สามารถใช้กบั ทีวเี ครือ่ งดังกล่าวจะปรากฏขึน้
4 เลือกคุณสมบัตแิ ล้วท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพือ่ ใช้คณุ สมบัตดิ งั กล่าว
ทัง้ นี้ คุณสมบัตทิ ี่ใช้งานได้อาจแตกต่างกัน ขึน้ อยูก่ บั ทีวี
• Smart View: ดูเนือ้ หาของอุปกรณ์บนหน้าจอทีวี คุณอาจต้องเปิดใช้งานคุณสมบัติ Screen Mirroring บนทีวี ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่
กับทีวที คี่ ณุ ต้องการเชือ่ มต่อ หากทีวไี ม่รองรับคุณสมบัติ Screen Mirroring ใช้อปุ กรณ์เสริมทีเ่ ข้ากันได้เพือ่ เปิดใช้คณุ สมบัติ
อุปกรณ์เสริมทีเ่ ข้ากันได้รวมถึง HomeSync และดองเกิล AllShare Cast
• ควบคุม TV: ใช้เครือ่ งของคุณเป็นรีโมทคอนโทรลส�ำหรับทีวี
• ทีวไี ปยังมือถือ: รับชมทีวบี นหน้าจอของอุปกรณ์ คุณสามารถดูทวี ตี อ่ ได้ภายในระยะทีเ่ ชือ่ มต่ออนุญาต
• ลงทะเบียนทีวี / ยกเลิกการลงทะเบียนทีว:ี ลงทะเบียนทีวกี บั อุปกรณ์คณุ เพือ่ ใช้งานคุณสมบัตเิ พิม่ เติม เช่น ควบคุม TV
• บางไฟล์อาจมีการบัฟเฟอร์ระหว่างการเปิดเล่น ทัง้ นีข้ นึ้ กับการเชือ่ มต่อ
• หากทีวไี ม่รองรับ High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) คุณจะไม่สามารถดูเนือ้ หาทีป่ อ้ งกันโดย Digital
Rights Management (DRM) ในทีวไี ด้
การสตรีมเนือ้ หาบนทีวที ลี่ งทะเบียน
ถ้าคุณลงทะเบียนทีวกี บั อุปกรณ์ของคุณ คุณจะสามารถเชือ่ มต่อกับทีวไี ด้งา่ ยดายยิง่ ขึน้ ขณะเล่นเนือ้ หา
เมือ่ อุปกรณ์ของคุณจดจ�ำทีวที ลี่ งทะเบียนไว้ขณะทีค่ ณุ ก�ำลังดูเนือ้ หา ไอคอน จะปรากฏขึน้ บนอุปกรณ์ สัมผัสไอคอนเพือ่ สตรีม
เนือ้ หาจากเครือ่ งของคุณไปยังทีวขี องคุณ
• คุณสมบัตนิ รี้ องรับเฉพาะแอพแกลเลอรีข่ องเครือ่ งทีต่ งั้ ค่ามาจากโรงงานเท่านัน้
• หลังจากเชือ่ มต่อทีวที ลี่ งทะเบียนกับช่องเสียบไฟ คุณจะสามารถใช้คณุ สมบัตนิ ี้ได้ แม้วา่ หน้าจอทีวจี ะปิดอยูก่ ต็ าม
67
เบือ้ งต้น
คุณสมบัตกิ ารแชร์
แชร์เนือ้ หาโดยการใช้ตวั เลือกการแชร์ตา่ งๆ การด�ำเนินการต่อไปนีเ้ ป็นตัวอย่างการแบ่งปันภาพ
คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิม่ เติมเมือ่ แบ่งปันไฟล์ผา่ นทางเครือข่ายมือถือ
1 สัมผัส แกลเลอรี่ ทีห่ น้าจอแอพ
2 เลือกรูปภาพ
3 สัมผัส แชร์ และเลือกวิธกี ารแชร์ เช่น บลูทธู และอีเมล
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้คณุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี้ได้เช่นกัน:
• Link sharing: อัปโหลดเนือ้ หาไปยังเซิรฟ์ เวอร์พนื้ ทีจ่ ดั เก็บของซัมซุงและแชร์ลงิ ก์และรหัสการเข้าถึงกับผูอ้ นื่ แม้รายชือ่ ของ
พวกเขาไม่ได้บนั ทึกไว้ในรายชือ่ ของคุณ เพือ่ ใช้งานคุณสมบัตนิ ี้ จะต้องมีการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของคุณก่อน
• ถ่ายโอนไฟล์ไปยังอุปกรณ์: แชร์เนือ้ หากับเครือ่ งใกล้เคียงผ่าน Wi-Fi Direct หรือบลูทธู จะต้องเปิดใช้งานการตัง้ ค่าการแสดง
ผลทีเ่ ครือ่ ง
• ดูคอนเทนท์บนทีวี (Smart View): ดูเนือ้ หาทีแ่ สดงบนอุปกรณ์ของคุณบนหน้าจอที่ใหญ่ขนึ้ ผ่านการเชือ่ มต่อแบบไร้สาย
เมือ่ คุณมีประวัตกิ ารติดต่อหรือการแชร์ บุคคลทีค่ ณุ ได้ตดิ ต่อจะปรากฏบนแผงตัวเลือกการแชร์ เพือ่ แชร์เนือ้ หาโดยตรงกับ
พวกเขาผ่านทางแอพทีส่ อดคล้องกัน ให้เลือกไอคอนบุคคล หากคุณสมบัตนิ ี้ไม่ทำ� งาน เปิดหน้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่
→ คุณสมบัตขิ นั้ สูง และจากนัน้ สัมผัสสวิตช์ Direct Share เพือ่ เปิดใช้งาน
4 ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพือ่ แชร์รปู ภาพกับบุคคลอืน่ ๆ
เมือ่ ส่งภาพไปยังเครือ่ งของผูร้ บั จะมีการแจ้งเตือนปรากฏขึน้ บนเครือ่ งของผูร้ บั สัมผัสการแจ้งเตือนเพือ่ ดูหรือดาวน์โหลดภาพ
68
เบือ้ งต้น
โหมดฉุกเฉิน
โหมดฉุกเฉินจะเปลีย่ นหน้าจอเป็นโทนสีเทาเพือ่ ลดการใช้แบตเตอรี่ แอพและฟังก์ชนั่ บางอย่างจะถูกจ�ำกัดการใช้งาน ในโหมดฉุกเฉิน
คุณสามารถโทรแจ้งเหตุฉกุ เฉินได้ ส่งข้อมูลต�ำแหน่งของคุณไปให้คนอืน่ ๆ ส่งเสียงเตือนฉุกเฉิน และอืน่ ๆ
กดค้างไว้ทปี่ มุ่ เปิด/ปิด จากนัน้ สัมผัส โหมดฉุกเฉิน
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
เปดแฟลช
สงเสียงเตือน
สงขอมูลตำแหน�งปจจุบนั ไปกับขอความ
โทรออก
เรียกดูอนิ เตอรเน็ต
เพิม� แอพทีจ่ ะใชงาน
พลังงานแบตเตอรีท่ เ่ี หลืออยูแ ละเวลาการใช
งานทีเ่ หลือ
โทรแจงเหตุฉกุ เฉิน
เวลาการใช้งานทีเ่ หลือจะแสดงเวลาทีเ่ หลืออยูก่ อ่ นทีแ่ บตเตอรีจ่ ะหมด เวลาการใช้งานทีเ่ หลืออาจแตกต่างกันออกไป โดยขึน้
กับการตัง้ ค่าเครือ่ งและสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
การปิดใช้งานโหมดฉุกเฉิน
การปิดใช้งานโหมดฉุกเฉิน ให้สมั ผัส → ปิดใช้งานโหมดฉุกเฉิน หรือ กดค้างไว้ทปี่ มุ่ เปิด/ปิดเครือ่ ง จากนัน้ สัมผัส โหมดฉุกเฉิน
69
แอพพลิเคชัน่
การติดตัง้ หรือการถอนการติดตัง้ แอพ
Galaxy Apps
สัง่ ซือ้ และดาวน์โหลดแอพ คุณสามารถดาวน์โหลดแอพทีเ่ ฉพาะส�ำหรับเครือ่ ง Samsung Galaxy ได้
สัมผัส Galaxy Apps ทีห่ น้าจอแอพ
แอพนีอ้ าจไม่สามารถใช้ได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการของคุณ
การติดตัง้ แอพ
เลือกดูแอพตามประเภท หรือสัมผัสช่อง ค้นหา เพือ่ ค้นหาด้วยค�ำส�ำคัญ
เลือกแอพเพือ่ ดูขอ้ มูลเกีย่ วกับแอพนัน้ หากต้องการดาวน์โหลดแอพฟรี สัมผัส ติดตัง้ การสัง่ ซือ้ และดาวน์โหลดแอพทีม่ กี ารเรียกเก็บ
เงิน สัมผัสทีร่ าคา และท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ
การเปลีย่ นการตัง้ ค่าอัพเดทอัตโนมัติ สัมผัส → การ​ตงั้ ​คา่ → อัพเดทแอพอัตโนมัติ จากนัน้ เลือกตัวเลือก
Play สโตร์
สัง่ ซือ้ และดาวน์โหลดแอพ
สัมผัส Play สโตร์ ทีห่ น้าจอแอพ
การติดตัง้ แอพ
ค้นหาแอพตามประเภทหรือค้นหาแอพตามค�ำส�ำคัญ
เลือกแอพเพือ่ ดูขอ้ มูลเกีย่ วกับแอพนัน้ หากต้องการดาวน์โหลดแอพฟรี สัมผัส ติดตัง้ การสัง่ ซือ้ และดาวน์โหลดแอพทีม่ กี ารเรียกเก็บ
เงิน สัมผัสทีร่ าคา และท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ
การเปลีย่ นการตัง้ ค่าอัพเดทอัตโนมัติ สัมผัส
เลือก
→ การตัง้ ค่า → อัปเดตแอปพลิเคชันอัตโนมัติ จากนัน้ เลือกตัว
70
แอพพลิเคชัน่
การจัดการแอพ
การถอนการติดตัง้ หรือการปิดใช้งานแอพ
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส → แก้ไข ไอคอน จะปรากฏบนแอพทีค่ ณุ สามารถปิดใช้งานหรือลบการติดตัง้ เลือกแอพแล้วสัมผัส ไม่​
ท�ำ​งาน หรือ ตกลง หรืออีกวิธหี นึง่ ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → แอพพลิเคชัน่ ให้เลือกแอพ และจากนัน้ สัมผัส ปิดใช้งาน
หรือ ลบ​การ​ตดิ ​ตงั้
• ปิดใช้งาน: ปิดใช้งานแอพพืน้ ฐานทีเ่ ลือกที่ไม่สามารถถอนการติดตัง้ จากเครือ่ งได้
• ลบ​การ​ตดิ ​ตงั้ : ถอนการติดตัง้ แอพทีด่ าวน์โหลดมา
การเปิดใช้งานแอป
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → แอพพลิเคชัน่ →
→ ปิดใช้งานแล้ว ให้เลือกแอพ และจากนัน้ สัมผัส ท�ำงาน
การตัง้ ค่าการอนุญาตของแอพ
เพือ่ ให้บางแอพสามารถท�ำงานได้ตามปกติ พวกเขาอาจต้องได้รบั อนุญาตในการเข้าถึงหรือใช้ขอ้ มูลบนอุปกรณ์ของคุณ เมือ่ เปิดแอพ
หน้าต่างป๊อปอัพอาจปรากฏขึน้ และร้องขอการข้าถึงคุณสมบัตหิ รือข้อมูลบางอย่าง สัมผัส อนุญาต บนหน้าต่างป๊อปอัพเพือ่ ให้อนุญาต
แอพ
เพือ่ ดูการตัง้ ค่าการอนุญาตของแอพ เปิดหน้าจอแอพและสัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → แอพพลิเคชัน่ เลือกแอพแล้วสัมผัส การอ​น​ญุ าต คุณ
สามารถดูรายการการอนุญาตของแอพและเปลีย่ นการอนุญาตได้
เพือ่ ดูหรือเปลีย่ นแปลงการตัง้ ค่าการอนุญาตของแอพตามประเภทของการอนุญาต เปิดหน้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → แอพพลิ
เคชัน่ → → การอนุญาตแอพ เลือกรายการและสัมผัสสวิตช์ทอี่ ยูถ่ ดั จากแอพต่างๆ เพือ่ ให้อนุญาต
ถ้าคุณไม่ให้อนุญาตแอพ คุณสมบัตพิ นื้ ฐานของแอพต่างๆ อาจไม่ทำ� งานตามปกติ
71
แอพพลิเคชัน่
โทรศัพท์
บทน�ำ
โทรหรือรับการโทรปกติและการโทรวิดโี อ
การโทรออก
1 สัมผัส โทรศัพท์ ทีห่ น้าจอแอพ
2 ใส่หมายเลขโทรศัพท์
หากปุม่ กดไม่ปรากฏบนหน้าจอ สัมผัส
3 สัมผัส
หรือ
เพือ่ เปิดปุม่ กด
เพือ่ โทรปกติ หรือสัมผัส
เพือ่ โทรวีดโี อ
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
เพิม� หมายเลขไปยังรายชือ่ ผูต ดิ ตอ
ดูตวั อยางหมายเลขโทรศัพท
ลบตัวอักษรทีอ่ ยูข า งหนา
ซอนปุม กด
การใช้ระบบโทรออกด่วน
ตัง้ หมายเลขโทรออกด่วนเพือ่ โทรออกอย่างรวดเร็ว
ในการตัง้ ค่าหมายเลขโทรด่วน ให้แตะที่ → โทรด่วน เลือกหมายเลขโทรด่วน จากนัน้ เลือกผูต้ ดิ ต่อ
หากต้องการโทร สัมผัสหมายเลขทีต่ อ้ งการโทรออกด่วนบนปุม่ กดค้างไว้ ส�ำหรับหมายเลขโทรออกด่วน 10 หมายเลขขึน้ ไป สัมผัส
ตัวเลขแรกของหมายเลข จากนัน้ สัมผัสตัวเลขสุดท้ายค้างไว้
ตัวอย่างเช่น หากคุณตัง้ หมายเลข 123 เป็นหมายเลขโทรออกด่วน สัมผัส 1 สัมผัส 2 จากนัน้ สัมผัส 3 ค้างไว้
72
แอพพลิเคชัน่
การโทรจากหน้าจอล็อก
ทีห่ น้าจอเมือ่ ล็อก ลาก
ไปด้านนอกวงกลมใหญ่
การโทรจากบันทึกการโทรหรือรายชือ่
ให้สมั ผัส ล่าสุด หรือ รายชือ่ จากนัน้ ปัดไปทางขวาบนรายชือ่ หรือหมายเลขโทรศัพท์เพือ่ โทรออก
การโทรระหว่างประเทศ
1 สัมผัส เพือ่ เปิดปุม่ กดหากปุม่ กดไม่ปรากฏบนหน้าจอ
2 สัมผัสค้างที่ 0 จนกว่าจะมีเครือ่ งหมาย + ปรากฏขึน้
3 ใส่รหัสประเทศ รหัสพืน้ ที่ และหมายเลขโทรศัพท์ จากนัน้ สัมผัส
หรือ
การรับสายโทรเข้า
การรับสาย
เมือ่ มีการโทรเข้า ลาก
ออกด้านนอกวงกลมใหญ่
การปฏิเสธสาย
เมือ่ มีการโทรเข้า ลาก ออกด้านนอกวงกลมใหญ่
เมือ่ ต้องการส่งข้อความเมือ่ ปฏิเสธการรับสาย ให้ลากแถบข้อความปฏิเสธการโทรขึน้ ไปด้านบน
เพือ่ สร้างข้อความการปฏิเสธหลายข้อความ เปิดหน้าจอแอพ สัมผัส โทรศัพท์ → → การตัง้ ค่า → ข้อความปฏิเสธด่วน เอ็น
เตอร์ขอ้ ความ และจากนัน้ สัมผัส
เบอร์ทไี่ ม่ได้รบั สาย
หากมีสายที่ไม่ได้รบั จะมีไอคอน ปรากฏบนแถบสถานะ เปิดแผงการแจ้งเตือนเพือ่ ดูรายการสายที่ไม่ได้รบั หรืออีกวิธหี นึง่ เปิด
หน้าจอแอพ สัมผัส โทรศัพท์ → ล่าสุด เพือ่ ดูสายที่ไม่ได้รบั
73
แอพพลิเคชัน่
การบล็อกหมายเลขโทรศัพท์
บล็อกสายจากบางหมายเลขทีเ่ พิม่ ลงในรายการทีบ่ ล็อก
1 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส โทรศัพท์ → → การตัง้ ค่า → บล็อคหมายเลข
2 สัมผัส เลือกรายชือ่ แล้วสัมผัส เรียบร้อย
การกรอกหมายเลขด้วยตัวเอง สัมผัส ใส่​เบอร์​โทร กรอกหมายเลขโทรศัพท์ และจากนัน้ สัมผัส
เมือ่ หมายเลขทีถ่ กู บล็อกพยายามจะติดต่อคุณ คุณจะไม่ได้รบั การแจ้งเตือน ระบบจะบันทึกการโทรเหล่านัน้ ลงในบันทึกการโทร
นอกจากนี้ คุณยังสามารถบล็อกสายที่โทรเข้าจากผูค้ นที่ไม่แสดง ID ผูโ้ ทร สัมผัสสวิตช์ บล็อคการโทรทีไ่ ม่เปิดเผยชือ่ เพือ่
เปิดใช้คณุ สมบัตดิ งั กล่าว
ทางเลือกระหว่างการโทร
ระหว่างการโทรด้วยเสียง
สามารถท�ำสิง่ ต่อไปนี้ได้:
• : เข้าถึงทางเลือกเพิม่ เติม
• เพิม่ การโทร: โทรออกไปยังสายทีส่ อง
• ดังเป็นพิเศษ: เพิม่ ระดับเสียง
• บลูทธู : สลับไปยังเฮดเซ็ทบลูทธู หากมีการเชือ่ มต่ออยูก่ บั เครือ่ ง
• ล�ำโพง​: เปิดหรือปิดการท�ำงานของล�ำโพง ขณะใช้การโทรผ่านล�ำโพง ให้พดู ใส่ไมโครโฟนทีด่ า้ นบนของเครือ่ ง แล้วถือเครือ่ งให้
ห่างจากหูของท่าน
• ปุม่ กด / ซ่อน: เปิดหรือปิดปุม่ กด
• ปิด​เสียง: ปิดไมโครโฟนเพือ่ ไม่ให้คสู่ นทนาได้ยนิ เสียงของคุณ
• : จบการสนทนาสายปัจจุบนั
ระหว่างการโทรวิดโี อ
สัมผัสหน้าจอเพือ่ ใช้ทางเลือกต่อไปนี:้
• : เข้าถึงทางเลือกเพิม่ เติม
• สวิตช์: สลับระหว่างกล้องถ่ายรูปด้านหน้าและด้านหลัง
• : จบการสนทนาสายปัจจุบนั
• ปิด​เสียง: ปิดไมโครโฟนเพือ่ ไม่ให้คสู่ นทนาได้ยนิ เสียงของคุณ
74
แอพพลิเคชัน่
รายชือ่
บทน�ำ
สร้างรายชือ่ ใหม่หรือจัดการรายชือ่ บนเครือ่ ง
การเพิม่ รายชือ่
การสร้างรายชือ่ ใหม่
1 สัมผัส รายชือ่ ทีห่ น้าจอแอพ
2 สัมผัส และเลือกต�ำแหน่งจัดเก็บ
3 ใส่ขอ้ มูลรายชือ่
ใหเลือกตำแหน�งของพืน้ ทีจ่ ดั เก็บ
เพิม� รูปภาพ
ใสขอ มูลรายชือ่
เปดฟลด ขอมูลใหมากขึน้
สแกนขอมูลการติดตอจากนามบัตร
ขึน้ อยูก่ บั ต�ำแหน่งจัดเก็บข้อมูลทีเ่ ลือกไว้ ประเภทของข้อมูลทีค่ ณุ สามารถบันทึกอาจแตกต่างกัน
4 สัมผัส บันทึก
75
แอพพลิเคชัน่
การเพิม่ หมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชือ่ จากปุม่ กด
1 สัมผัส โทรศัพท์ ทีห่ น้าจอแอพ
2 ใส่หมายเลขและสัมผัส เพิม่ ในรายชือ่
หากปุม่ กดไม่ปรากฏบนหน้าจอ สัมผัส
เพือ่ เปิดปุม่ กด
3 สัมผัส สร้างชือ่ เพือ่ สร้างรายชือ่ ใหม่ หรือ สัมผัส อัพ​เด​ททีม่ อี ​ยู่ เพือ่ เพิม่ หมายเลขไปยังรายชือ่ ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว
การเพิม่ หมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชือ่ จากรายการโทร
1 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส โทรศัพท์ → ล่าสุด
2 สัมผัสทีภ่ าพของผูโ้ ทร หรือสัมผัสหมายเลขโทรศัพท์ → รายละเอียด
3 สัมผัส สร้างชือ่ เพือ่ สร้างรายชือ่ ใหม่ หรือ สัมผัส อัพ​เด​ททีม่ อี ​ยู่ เพือ่ เพิม่ หมายเลขไปยังรายชือ่ ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว
การน�ำเข้ารายชือ่
เพิม่ รายชือ่ โดยการน�ำเข้ารายชือ่ เหล่านัน้ จากพืน้ ทีจ่ ดั เก็บอืน่ ไปยังเครือ่ งของคุณ
1 สัมผัส รายชือ่ ทีห่ น้าจอแอพ
2 สัมผัส → การตัง้ ค่า → น�ำเข้า/ส่งออกรายชือ่ → น�ำเข้า
3 ให้เลือกต�ำแหน่งของพืน้ ทีจ่ ดั เก็บเพือ่ น�ำเข้าจากรายชือ่
4 ให้เลือกต�ำแหน่งของพืน้ ทีจ่ ดั เก็บเพือ่ บันทึกเข้ารายชือ่
5 ท�ำเครือ่ งหมายที่ไฟล์ VCF หรือรายชือ่ เพือ่ น�ำเข้าและสัมผัส เรียบร้อย
76
แอพพลิเคชัน่
การซิงค์รายชือ่ กับบัญชีเว็บของคุณ
ซิงค์รายชือ่ ของเครือ่ งของคุณกับรายชือ่ ออนไลน์ที่ได้บนั ทึกไว้ในบัญชีเว็บของคุณ เช่น Samsung account ของคุณ
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → Cloud และบัญชีผใู้ ช้ → แอคเคาท์ ให้เลือกชือ่ บัญชี ให้เลือกบัญชีเพือ่ ซิงค์ และจากนัน้ สัมผัส
สวิตซ์ ซิงค์ รายชือ่ เพือ่ เปิดใช้งาน
การค้นหารายชือ่
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส รายชือ่
ใช้วธิ กี ารค้นหาวิธกี ารหนึง่ ดังต่อไปนี:้
• เลือ่ นขึน้ หรือลงบนรายชือ่ ผูต้ ดิ ต่อ
• ลากนิว้ ไปตามแถบตัวอักษรดัชนีทดี่ า้ นขวาของรายชือ่ ผูต้ ดิ ต่อเพือ่ เลือ่ นผ่านอย่างรวดเร็ว
• สัมผัสช่องการค้นหาทีด่ า้ นบนของรายชือ่ ผูต้ ดิ ต่อ และใส่เงือ่ นไขการค้นหา
สัมผัสทีภ่ าพของผูต้ ดิ ต่อ หรือสัมผัสชือ่ ของผูต้ ดิ ต่อ → รายละเอียด จากนัน้ ให้ดำ� เนินการหนึง่ ในข้อดังต่อไปนี:้
• : เพิม่ ไปยังรายชือ่ ทีช่ อบ
• / : ท�ำการโทรออกหรือโทรวีดโี อ
• : เขียนข้อความ
•
: เขียนอีเมล
การแบ่งปันข้อมูล
แบ่งปันข้อมูล เช่น รูปและข้อความแสดงสถานะ กับผูอ้ นื่ โดยใช้คณุ สมบัตกิ ารแบ่งปันข้อมูล
• คุณสมบัตนิ อี้ าจไม่สามารถใช้ได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการของคุณ
• คุณสมบัตนิ จี้ ะใช้ได้สำ� หรับผูท้ เี่ ปิดใช้งานคุณสมบัตกิ ารแบ่งปันข้อมูลบนเครือ่ ง
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส รายชือ่ → ข้อมูลของคุณ → การแชร์โปรไฟล์ จากนัน้ สัมผัสสวิตช์เพือ่ เปิดใช้งาน เพือ่ ใช้งานคุณสมบัตนิ ี้ จะ
ต้องมีการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของคุณก่อน คุณสามารถดูขอ้ มูลโพรไฟล์ลา่ สุดใน รายชือ่
ในการตัง้ รายการเพิม่ เติมทีจ่ ะแบ่งปัน สัมผัส ข้อมูลโปรไฟล์ทแี่ ชร์ และเลือกรายการ
ในการตัง้ กลุม่ รายชือ่ ทีจ่ ะแชร์ขอ้ มูล ให้สมั ผัส แชร์กบั และเลือกตัวเลือก
77
แอพพลิเคชัน่
การแชร์รายชือ่
คุณสามารถแชร์รายชือ่ กับผูอ้ นื่ ได้โดยใช้ทางเลือกการแชร์ตา่ งๆ
1 สัมผัส รายชือ่ ทีห่ น้าจอแอพ
2 สัมผัส → แชร์
3 ท�ำเครือ่ งหมายรายชือ่ และสัมผัส แชร์
4 เลือกวิธกี ารแชร์
ข้อความ
บทน�ำ
ส่งและดูขอ้ ความผ่านการสนทนา
การส่งข้อความ
คุณอาจเสียค่าบริการเพิม่ เติมส�ำหรับการส่งข้อความขณะทีค่ ณุ ก�ำลังโรมมิง่
1 สัมผัส ข้อความ ทีห่ น้าจอแอพ
2 สัมผัส
3 เพิม่ ผูร้ บั และสัมผัส เขียน
78
แอพพลิเคชัน่
4 ป้อนข้อความ
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
ปอนผูร บั
เลือกรายชือ่ จากรายชือ่ ผูต ดิ ตอ
สงขอความ
แนบไฟล
ปอนขอความ
5 สัมผัส
หรือ
ปอนไอคอนแสดงอารมณ
เพือ่ ส่งข้อความ
การดูขอ้ ความ
ข้อความจะถูกจัดกลุม่ เป็นเธรดข้อความตามรายชือ่
คุณอาจเสียค่าบริการเพิม่ เติมส�ำหรับการรับข้อความขณะทีค่ ณุ ก�ำลังโรมมิง่
1 สัมผัส ข้อความ ทีห่ น้าจอแอพ
2 บนรายการข้อความ ให้เลือกรายชือ่
3 ดูการสนทนา
เพือ่ ตอบกลับข้อความ เอ็นเตอร์ขอ้ ความและสัมผัส
หรือ
79
แอพพลิเคชัน่
การบล็อกข้อความทีไ่ ม่ตอ้ งการ
บล็อกข้อความจากหมายเลขทีก่ ำ� หนดทีเ่ พิม่ ลงในรายการทีบ่ ล็อก
1 สัมผัส ข้อความ ทีห่ น้าจอแอพ
2 สัมผัส → การ​ตงั้ ​คา่ → บล็อคข้อ​ความ → บล็อคหมายเลข
3 สัมผัส ข้อความ​เข้า หรือ สมุด​โทรศัพท์ เพือ่ เลือกรายชือ่ และสัมผัส
หากต้องการป้อนหมายเลขเอง สัมผัส ใส่หมายเลข จากนัน้ ป้อนหมายเลขโทรศัพท์
การตัง้ ค่าการแจ้งเตือนด้วยข้อความ
คุณสามารถเปลีย่ นเสียงการแจ้งเตือน แสดงทางเลือก และอีกมากมาย
1 สัมผัส ข้อความ ทีห่ น้าจอแอพ
2 สัมผัส → การ​ตงั้ ​คา่ → การแจ้งเตือน และจากนัน้ สัมผัสสวิตซ์เพือ่ เปิดใช้งาน
3 เปลีย่ นการตัง้ ค่าการแจ้งเตือน
•
•
•
•
เสียง​การ​แจ้ง​เตือน: เปลีย่ นเสียงการแจ้งเตือน
การสัน่ : ตัง้ ค่าอุปกรณ์ให้สนั่ เมือ่ คุณได้รบั ข้อความ
การแสดงป๊อปอัพ: ตัง้ ให้เครือ่ งแสดงข้อความในหน้าต่างป๊อปอัพ
ดู​ตวั อย่าง​ขอ้ ​ความ: ตัง้ ให้เครือ่ งแสดงเนือ้ หาข้อความบน หน้าจอล็อก และในหน้าต่างป๊อปอัพ
การตัง้ ค่าการแจ้งเตือนข้อความ
คุณสามารถตัง้ การแจ้งเตือนเป็นช่วงเวลาได้ เพือ่ ให้คณุ ทราบว่าคุณข้อความแจ้งเตือนทีย่ งั ไม่ได้ตรวจสอบ หากคุณสมบัตนิ ี้ไม่ทำ� งาน
ให้เปิดหน้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → การช่วยเหลือการเข้าถึง → ตัวแจ้งเตือน จากนัน้ สัมผัสสวิตช์เพือ่ เปิดใช้ จากนัน้ สัมผัส
สวิตช์ ข้อความ เพือ่ เปิดใช้
80
แอพพลิเคชัน่
อินเทอร์เน็ต
บทน�ำ
ค้นหาบนอินเตอร์เน็ตเพือ่ ดูขอ้ มูลและบุก๊ มาร์คหน้าเว็บโปรดเพือ่ เข้าถึงได้สะดวก
การเรียกดูหน้าเว็บ
1 สัมผัส Samsung → อินเทอร์เน็ต บนหน้าจอแอพ
2 สัมผัสช่องข้อมูลทีอ่ ยู่
3 ใส่ทอี่ ยูเ่ ว็บหรือค�ำส�ำคัญ จากนัน้ สัมผัส ไป
การดูแถบเครือ่ งมือ ลากนิว้ มือของคุณลงมาเล็กน้อยบนหน้าจอ
บุค มารกหนาเว็บปจจุบนั
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
รีเฟรชหนาเว็บปจจุบนั
เปดหนัาหลัก
แสดงบุค มารค เว็บเพจทีบ่ นั ทึกไว
และประวัตกิ ารเรียกดูลา สุดของคุณ
ยายไปยังหนาทีเ่ ขาชมกอนหนาน�้
เปดตัวจัดการแท็บของเบราวเซอร
81
แอพพลิเคชัน่
การใช้โหมดลับ
ในโหมดลับ คุณจะสามารถบันทึกและจัดการการเปิดแท็บ บุค๊ มาร์ก และหน้าทีบ่ นั ทึกไว้ แบบแยกจากกันได้ คุณสามารถล็อกโหมดลับ
โดยใช้รหัสผ่านและลายนิว้ มือของคุณได้
การเปิดใช้งานโหมดลับ
ในแถบเครือ่ งมือทีด่ า้ นล่างของหน้าจอ สัมผัส แท็บ → เปิดโหมดความลับ ถ้าคุณใช้งานคุณสมบัตนิ เี้ ป็นครัง้ แรก ให้ตงั้ ค่าว่าจะใช้
รหัสผ่านส�ำหรับโหมดลับหรือไม่
ในโหมดลับ คุณจะไม่สามารถใช้คณุ สมบัตติ า่ งๆ เช่น การจับภาพหน้าจอได้
ในโหมดลับ อุปกรณ์จะเปลีย่ นสีของแถบเครือ่ งมือ
การเปลีย่ นการตัง้ ค่าความปลอดภัย
คุณสามารถเปลีย่ นรหัสผ่านหรือวิธกี ารล็อกของคุณได้
สัมผัส → ตัง้ ค่า → ส่วนตัว → การป้องกันโหมดความลับ → เปลีย่ นรหัสผ่าน หากต้องการตัง้ ค่าลายนิว้ มือทีล่ งทะเบียน
ของคุณเป็นวิธกี ารล็อกร่วมกับรหัสผ่าน ให้สมั ผัสสวิตช์ ลาย​นวิ้ ​มอื เพือ่ เปิดใช้งาน โปรดดูที่ การอ่านลายนิว้ มือ เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
เกีย่ วกับการใช้ลายนิว้ มือของคุณ
การปิดใช้งานโหมดลับ
ในแถบเครือ่ งมือทีด่ า้ นล่างของหน้าจอ สัมผัส แท็บ → ปิดโหมดความลับ
82
แอพพลิเคชัน่
อีเมล
การตัง้ ค่าแอคเคาท์อเี มล
ตัง้ ค่าแอคเคาท์อเี มลเมือ่ เปิดใช้ อีเมล เป็นครัง้ แรก
1 สัมผัส Samsung → อีเมล บนหน้าจอแอพ
2 ป้อนทีอ่ ยูอ่ เี มลบัญชีของคุณและรหัสผ่าน แล้วสัมผัส ลงชือ่ เข้าใช้
เพือ่ ลงทะเบียนบัญชีอเี มลด้วยตนเอง สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ ​เอง
3 ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพือ่ ท�ำการตัง้ ค่าให้เสร็จสมบูรณ์
เพือ่ ตัง้ ค่าบัญชีอเี มลเพิม่ เติม สัมผัส → การ​ตงั้ ​คา่ → เพิม่ ​แอคเคาท์
หากคุณมีบญั ชีอเี มลมากกว่าหนึง่ บัญชี คุณสามารถตัง้ ค่าให้บญั ชีหนึง่ เป็นบัญชีคา่ เริม่ ต้น สัมผัส → การ​ตงั้ ​คา่ → → ตัง้ ค่า
บัญชีผใู้ ช้เริม่ ต้น
การส่งอีเมล
1 สัมผัส เพือ่ เขียนอีเมล
2 เพิม่ ผูร้ บั และใส่ขอ้ ความอีเมล
3 สัมผัส ส่ง เพือ่ ส่งเมล
83
แอพพลิเคชัน่
การอ่านอีเมล
เมือ่ เปิด อีเมล เครือ่ งจะดึงอีเมลใหม่ๆ ขึน้ มาให้โดยอัตโนมัติ หากต้องการดึงอีเมลเหล่านัน้ ด้วยตนเอง ให้ปดั หน้าจอลง
สัมผัสอีเมลทีอ่ ยูบ่ นหน้าจอเพือ่ อ่าน
หากปิดใช้การซิงค์อเี มล ระบบจะไม่สามารถดึงอีเมลใหม่ๆ ขึน้ มาได้ เพือ่ ต้องการเปิดการซิงค์อเี มล สัมผัส → การ​ตงั้ ​
ค่า → ชือ่ บัญชีของคุณ และจากนัน้ สัมผัสสวิตช์ ซิงค์​บญั ชี​ผ​ใู้ ช้ เพือ่ เปิดใช้งาน
กล้องถ่ายรูป
บทน�ำ
ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดโี อโดยใช้โหมดและการตัง้ ค่าต่างๆ
มารยาทในการใช้กล้อง
• อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวิดโี อของบุคคลอืน่ โดยไม่ได้รบั อนุญาต
• อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวิดโี อในสถานทีท่ มี่ กี ฎห้าม
• อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวิดโี อในสถานทีท่ คี่ ณุ อาจละเมิดสิทธิสว่ นบุคคลของผูอ้ นื่
การเริม่ ต้นกล้องถ่ายรูป
ใช้วธิ กี ารต่อไปนีเ้ พือ่ เปิดใช้งาน กล้องถ่ายรูป:
• สัมผัส กล้องถ่ายรูป ทีห่ น้าจอแอพ
• กดปุม่ หน้าหลักสองครัง้ อย่างรวดเร็ว
• ทีห่ น้าจอเมือ่ ล็อก ลาก ไปด้านนอกวงกลมใหญ่
• บางวิธกี ารอาจไม่สามารถใช้ได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการ
• คุณสมบัตขิ องกล้องบางตัวไม่มีให้ใช้งานเมือ่ คุณเริม่ ต้นใช้ กล้องถ่ายรูป จากหน้าจอล็อกหรือเมือ่ หน้าจอดับอยูข่ ณะที่
คุณสมบัตคิ วามปลอดภัยนัน้ เปิดใช้งานอยู่
84
แอพพลิเคชัน่
การใช้การปัดด้วยนิว้ มือ
ควบคุมหน้าจอแสดงตัวอย่างได้อย่างรวดเร็วโดยการปัดไปในทิศทางทีแ่ ตกต่างกัน คุณสามารถเปลีย่ นโหมดการถ่ายภาพ สลับไปมาระ
หว่างกล้อง หรือใช้ลกั ษณะพิเศษฟิลเตอร์
แสดงตัวอยางกลองหนา
โหมดถายภาพ
แสดงตัวอยางกลองหลัง
การเปลีย่ นกล้อง
ทีห่ น้าจอแสดงตัวอย่าง ปัดขึน้ หรือลงเพือ่ สลับไปมาระหว่างกล้อง
การดูโหมดถ่ายภาพ
ทีห่ น้าจอแสดงตัวอย่าง ปัดจากซ้ายไปขวาเพือ่ เปิดรายการโหมดถ่ายภาพ
85
ลักษณะพิเศษฟลเตอร
แอพพลิเคชัน่
การดูลกั ษณะพิเศษฟิลเตอร์
ทีห่ น้าจอแสดงตัวอย่าง ปัดจากขวาไปซ้ายเพือ่ เปิดรายการลักษณะพิเศษฟิลเตอร์ คุณสามารถใช้ความรูส้ กึ ที่ไม่ซำ�้ กันกับรูปถ่ายหรือ
วิดโี อของคุณ
คุณสมบัตนิ ี้ใช้ได้เฉพาะในโหมดถ่ายภาพบางโหมด
การถ่ายภาพเบือ้ งต้น
การถ่ายภาพหรือการบันทึกวิดโี อ
1 สัมผัสรูปภาพบนหน้าจอตัวอย่างเพือ่ ให้กล้องท�ำการโฟกัสทีจ่ ดุ นัน้
2 สัมผัส เพือ่ ถ่ายภาพ หรือสัมผัส เพือ่ บันทึกวีดโี อ ในการถ่ายภาพเป็นชุด สัมผัส
ค้างไว้
• แยกนิว้ สองนิว้ ออกจากกันบนหน้าจอเพือ่ ซูมเข้า และบีบนิว้ เพือ่ ซูมออก
• หากต้องการปรับความสว่างของภาพหรือวิดโี อ ให้สมั ผัสทีห่ น้าจอ เมือ่ แถบการปรับปรากฏขึน้ ลาก ทีแ่ ถบการปรับผ่าน
หรือ
• การบันทึกภาพจากวีดโี อขณะทีก่ ำ� ลังบันทึกวีดโี อ สัมผัส
• การเปลีย่ นโฟกัสขณะทีบ่ นั ทึกวิดโี อ ให้สมั ผัสพืน้ ทีท่ คี่ ณุ ต้องการโฟกัส การโฟกัสทีก่ งึ่ กลางหน้าจอ สัมผัส
โหมดปจจุบนั
ทำใหหนาดูสวางขึน้ และใส
ขึน้
การตัง้ คากลองถายรูป
ภาพตัวอยางขนาดยอ
เปลีย่ นการตัง้ คาแฟลช
ถายรูป
บันทึกวีดโี อ
สลับระหวางกลองถายรูป
ดานหนาและดานหลัง
ลักษณะพิเศษฟลเตอร
โหมดถายภาพ
86
แอพพลิเคชัน่
•
•
•
•
หน้าจอแสดงตัวอย่างอาจแตกต่างกันไปขึน้ อยูก่ บั โหมดและกล้องที่ใช้งาน
กล้องถ่ายรูปจะปิดโดยอัตโนมัตเิ มือ่ ไม่ได้ใช้งาน
ตรวจสอบว่าเลนส์สะอาดดี มิฉะนัน้ เครือ่ งอาจท�ำงานไม่เป็นปกติในบางโหมดทีต่ อ้ งการความละเอียดสูง
กล้องหน้าจะมีเลนส์มมุ กว้าง อาจมีความบิดเบีย้ วเล็กน้อยในภาพมุมกว้าง และไม่ได้แสดงถึงปัญหาการท�ำงานของ
เครือ่ ง
การล็อกโฟกัสและการรับแสง
คุณสามารถล็อคโฟกัสหรือการรับแสงในพืน้ ทีท่ ี่ได้เลือกไว้เพือ่ ป้องกันกล้องจากการปรับโดยอัตโนมัตขิ นึ้ อยูก่ บั การเปลีย่ นแปลงของวัตถุ
หรือแหล่งทีม่ าของแสง
สัมผัสบริเวณทีจ่ ะโฟกัสค้างไว้ กรอบ AF/AE จะปรากฏในบริเวณนัน้ และจะล็อกการตัง้ ค่าโฟกัสและการรับแสง จะยังคงล็อกการตัง้ ค่า
แม้จะถ่ายรูปแล้ว
คุณสมบัตนิ ี้ใช้ได้เฉพาะในโหมดถ่ายภาพบางโหมด
การก�ำหนดค่าโหมดถ่ายภาพ
บนหน้าจอแสดงตัวอย่าง ปัดไปทางขวาเพือ่ เปิดรายการโหมดถ่ายภาพและให้เลือกโหมด
เพือ่ ดูคำ� อธิบายของแต่ละโหมด สัมผัส → ข้อมูล
เพือ่ จัดต�ำแหน่งโหมดใหม่ สัมผัส → แก้ไข สัมผัสค้างไว้ที่ไอคอนโหมด และจากนัน้ ลากไปยังต�ำแหน่งใหม่
เพือ่ เพิม่ ทางลัดของโหมดไปยังหน้าจอหลัก สัมผัส → เพิม่ ทางลัดบนหน้าจอหลัก
87
แอพพลิเคชัน่
โหมดอัตโนมัติ
ใช้โหมดอัตโนมัตเิ พือ่ อนุญาตให้กล้องประเมินสิง่ แวดล้อมและพิจารณาโหมดทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ส�ำหรับภาพ
ทีร่ ายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส อัตโนมัติ
โหมดโปร
ถ่ายรูปขณะทีป่ รับตัวเลือกการถ่ายรูปต่างๆ เช่น ค่ารับแสงและค่า ISO
ทีร่ ายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส โปร เลือกตัวเลือกและก�ำหนดการตัง้ ค่า จากนัน้ สัมผัส เพือ่ ถ่ายรูป
•
: เลือกค่าสมดุล​ส​ขี าวทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้ภาพมีชว่ งสีทสี่ มจริงตามทีเ่ ห็น คุณสามารถตัง้ อุณหภูมสิ ไี ด้
•
: เลือกค่า ISO ส่วนนีจ้ ะควบคุมความไวแสงของกล้องถ่ายรูป ค่าทีต่ ำ�่ กว่าจะเหมาะกับวัตถุทอี่ ยูน่ งิ่ และมีแสงสว่างมาก ค่าที่
สูงขึน้ จะเหมาะสมกับวัตถุทเี่ คลือ่ นทีเ่ ร็วและมีแสงสว่างน้อย อย่างไรก็ตาม การตัง้ ค่าความไวแสง ISO สูงขึน้ อาจท�ำให้เกิด
สัญญาณรบกวนในรูปภาพ
• : เปลีย่ นค่าการรับแสง ก�ำหนดปริมาณแสงทีเ่ ซนเซอร์รบั ภาพของกล้องถ่ายรูปจะรับเข้ามา ส�ำหรับสภาวะทีม่ แี สงน้อย ให้ใช้
ค่าชดเชยแสงเพิม่ ขึน้
พานอราม่า
ถ่ายภาพชุดแนวนอนหรือแนวดิง่ จากนัน้ ท�ำให้ภาพอยูร่ วมกันโดยสร้างฉากกว้าง
ทีร่ ายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส พา​นอรา​มา่
เพือ่ ให้ได้ภาพถ่ายทีด่ ที สี่ ดุ โดยใช้โหมดพาโนรามา ให้ทำ� ตามค�ำแนะน�ำเหล่านี:้
• เคลือ่ นกล้องไปช้าๆ ในทิศทางเดียว
• รักษาให้ภาพอยูภ่ ายในกรอบในช่องมองภาพของกล้อง หากภาพตัวอย่างอยูน่ อกกรอบน�ำ หรือคุณไม่ได้ขยับอุปกรณ์เลย
อุปกรณ์จะหยุดถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ
• หลีกเลีย่ งการถ่ายภาพทีม่ พี นื้ หลังพร่ามัว เช่น ท้องฟ้าโล่ง หรือผนังว่างเปล่า
88
แอพพลิเคชัน่
Hyperlapse
บันทึกฉาก เช่น ภาพผูค้ นหรือรถทีก่ ำ� ลังเคลือ่ นผ่านไป แล้วดูเป็นวิดโี อทีเ่ คลือ่ นไหวอย่างรวดเร็ว อัตราเฟรมจะได้รบั การปรับโดย
อัตโนมัตเิ พือ่ ให้บนั ทึกวิดโี อทีเ่ คลือ่ นไหวอย่างรวดเร็วได้อย่างลืน่ ไหล สัน่ ไหวน้อยลงเมือ่ ถ่ายวิดโี อขณะเดินเท้า อยูน่ นรถ และอืน่ ๆ
• คุณสมบัตนิ อี้ าจไม่สามารถใช้ได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการของคุณ
• ในโหมดนี้ การโฟกัสอัตโนมัตจิ ะไม่ทำ� งาน
1 ทีร่ ายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส Hyperlapse
2 สัมผัส และเลือกตัวเลือกอัตราเฟรม
ถ้าคุณตัง้ ค่าอัตราเฟรมเป็น อัตโนมัติ อุปกรณ์จะปรับอัตราเฟรมตามอัตราฉากทีเ่ ปลีย่ นไปโดยอัตโนมัติ
3 สัมผัส เพือ่ เริม่ การบันทึก
4 สัมผัส เพือ่ สิน้ สุดการบันทึก
5 บนหน้าจอตัวอย่าง สัมผัสภาพตัวอย่างขนาดย่อ และสัมผัส
เพือ่ ดูวดิ โี อ
ถ่ายภาพตนเอง
ถ่ายภาพตัวเองด้วยกล้องหน้า คุณสามารถเรียกดูเอฟเฟกต์ความงามต่างๆ ได้บนหน้าจอ
1 ทีห่ น้าจอแสดงตัวอย่าง ปัดขึน้ หรือลง หรือสัมผัส เพือ่ สลับเป็นกล้องหน้าส�ำหรับถ่ายภาพตัวเอง
2 ทีร่ ายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส ถ่ายภาพตนเอง
3 หันหน้าเข้าหาเลนส์กล้องด้านหน้า
4 เมือ่ เครือ่ งตรวจพบใบหน้าของคุณ ให้แสดงฝ่ามือของคุณทีก่ ล้องหน้า หลังจากจดจ�ำฝ่ามือของคุณแล้ว ตัวนับเวลาถอยหลังจะ
ปรากฏขึน้ เมือ่ เวลาหมด อุปกรณ์จะถ่ายภาพ
เพือ่ ใช้ทางเลือกการถ่ายภาพทีห่ ลากหลายส�ำหรับกล้องหน้า สัมผัส
งาน
89
→ วิธถี า่ ยภาพ จากนัน้ สัมผัสสวิตช์เพือ่ เปิดใช้
แอพพลิเคชัน่
การใช้เอฟเฟกต์ความงาม
คุณสามารถแก้ไขคุณสมบัตบิ นใบหน้า เช่น สีผวิ หรือรูปหน้า ก่อนถ่ายภาพตนเองได้
คุณสมบัตนิ มี้ เี ฉพาะในโหมด ถ่ายภาพตนเอง เท่านัน้
1 บนหน้าจอตัวอย่าง ให้สมั ผัส
2 เลือกตัวเลือกด้านล่างเพือ่ ใช้เอฟเฟกต์ความงามบนใบหน้าบนหน้าจอแสดงตัวอย่าง และถ่ายภาพของคุณเอง:
• สีผวิ : ท�ำให้ผวิ สว่างขึน้ และเนียนขึน้
• หน้าเพรียว: ปรับรูปหน้าและท�ำให้หน้าเรียวขึน้
• ตาโต: ท�ำให้ตาดูโตขึน้
ถ่ายภาพตนเองแบบกว้าง
ถ่ายภาพตัวเองมุมกว้างและให้จคุ นในรูปได้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้เพือ่ หลีกเลีย่ งการออกนอกกรอบ
1 ทีห่ น้าจอแสดงตัวอย่าง ปัดขึน้ หรือลง หรือสัมผัส เพือ่ สลับเป็นกล้องหน้าส�ำหรับถ่ายภาพตัวเอง
2 ทีร่ ายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส ถ่ายภาพตนเองแบบกว้าง
3 หันหน้าเข้าหาเลนส์กล้องด้านหน้า
4 เมือ่ เครือ่ งตรวจพบใบหน้าของคุณ ให้แสดงฝ่ามือของคุณทีก่ ล้องหน้า หลังจากจดจ�ำฝ่ามือของคุณแล้ว ตัวนับเวลาถอยหลังจะ
ปรากฏขึน้ เมือ่ เวลาหมด อุปกรณ์จะถ่ายภาพ
เพือ่ ใช้ทางเลือกการถ่ายภาพทีห่ ลากหลายส�ำหรับกล้องหน้า สัมผัส
งาน
90
→ วิธถี า่ ยภาพ จากนัน้ สัมผัสสวิตช์เพือ่ เปิดใช้
แอพพลิเคชัน่
5 ค่อยๆ เลือ่ นอุปกรณ์ไปทางซ้ายและขวาช้าๆ หรือกลับกันเพือ่ ถ่ายตัวเองมุมกว้าง
เครือ่ งจะถ่ายภาพเพิม่ เมือ่ กรอบสีขาวเลือ่ นไปยังปลายหน้าต่างช่องมองภาพแต่ละด้าน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากรอบสีขาวอยูภ่ ายในหน้าต่างช่องมองภาพ
• ตัวแบบควรยังคงอยูน่ งิ่ เมือ่ ถ่ายภาพบุคคลมุมกว้าง
• ส่วนบนและล่างของภาพทีแ่ สดงบนหน้าจอแสดงตัวอย่างอาจถูกตัดออกจากรูปภาพ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั สภาพการถ่ายรูป
HDR (ริชโทน)
ถ่ายภาพทีม่ สี สี นั สดใส และให้รายละเอียดแม้ในบริเวณทีแ่ สงจ้าและมืดสลัว
ทีร่ ายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส HDR (ริชโทน)
ไมมเี อฟเฟค
มีเอฟเฟค
91
แอพพลิเคชัน่
กลาง​คนื
ถ่ายรูปในสภาวะแสงน้อย โดยไม่ใช้แฟลช
ทีร่ ายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส กลาง​คนื
อาหาร
ถ่ายภาพอาหารด้วยโทนสีทสี่ ดใสยิง่ ขึน้
1 ทีร่ ายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส อาหาร
2 สัมผัสหน้าจอแล้วจากกรอบวงกลมมาทีบ่ ริเวณนัน้ เพือ่ ไฮไลท์
พืน้ ทีน่ อกกรอบวงกลมจะเบลอ
หากต้องการปรับขนาดกรอบวงกลม ให้ลากมุมของกรอบ
3 สัมผัส
4 สัมผัส
และลากแถบการปรับเพือ่ ปรับโทนสี
เพือ่ ถ่ายรูป
โหมดการดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดโหมดถ่ายภาพเพิม่ เติมจาก Galaxy Apps
ทีร่ ายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส ดาวน์โหลด
โหมดถ่ายภาพที่โหลดไว้บางโหมดไม่สามารถเข้าถึงคุณสมบัตทิ งั้ หมดได้
92
แอพพลิเคชัน่
การตัง้ ค่ากล้องถ่ายรูป
การตัง้ ค่าด่วน
บนหน้าจอตัวอย่าง ใช้การตัง้ ค่าด่วนต่อไปนี้
ตัวเลือกทีส่ ามารถใช้ได้อาจแตกต่างกันไปขึน้ อยูก่ บั โหมดถ่ายรูปและกล้องที่ใช้งาน
•
: เลือกวิธวี ดั แสง ซึง่ เป็นการก�ำหนดวิธกี ารค�ำนวณค่าแสง เฉลีย่ หนักกลาง ใช้แสงทีต่ รงกลางของภาพเพือ่ ค�ำนวณการ
รับแสงของภาพ เฉพาะ​จดุ ใช้แสงจากบริเวณตรงกลางของภาพเพือ่ ค�ำนวณการรับแสงของภาพ แบ่งส่วนพืน้ ที่ เฉลีย่
ทัง้ ภาพ
• : เปิดหรือปิดใช้งานแฟลช
• : โฟกัสทีว่ ตั ถุภายในกรอบวงกลม และเบลอภาพทีอ่ ยูน่ อกกรอบ
การตัง้ ค่ากล้องถ่ายรูป
บนหน้าจอตัวอย่าง ให้สมั ผัส
ตัวเลือกทีส่ ามารถใช้ได้อาจแตกต่างกันไปขึน้ อยูก่ บั โหมดถ่ายรูปและกล้องที่ใช้งาน
กล้องด้านหลัง
• ขนาดรูปภาพ: เลือกความละเอียดส�ำหรับรูปภาพ การใช้ความละเอียดสูงขึน้ จะมีผลท�ำให้รปู ภาพมีคณุ ภาพสูงขึน้ แต่จะใช้ความ
จ�ำมากขึน้
• ขนาดวิดโี อ: เลือกความละเอียดส�ำหรับวิดโี อ การใช้ความละเอียดสูงขึน้ จะมีผลท�ำให้วดิ โี อมีคณุ ภาพสูงขึน้ แต่จะใช้ความจ�ำมาก
ขึน้
กล้อง​ดา้ น​หน้า
• ขนาดรูปภาพ: เลือกความละเอียดส�ำหรับรูปภาพ การใช้ความละเอียดสูงขึน้ จะมีผลท�ำให้รปู ภาพมีคณุ ภาพสูงขึน้ แต่จะใช้ความ
จ�ำมากขึน้
• ขนาดวิดโี อ: เลือกความละเอียดส�ำหรับวิดโี อ การใช้ความละเอียดสูงขึน้ จะมีผลท�ำให้วดิ โี อมีคณุ ภาพสูงขึน้ แต่จะใช้ความจ�ำมาก
ขึน้
• บันทึกรูปภาพตามทีแ่ สดงในตัวอย่าง: พลิกภาพเพือ่ ให้ได้ภาพเหมือนสะท้อนกระจกจากภาพเดิม เมือ่ ถ่ายภาพโดยใช้กล้องด้าน
หน้า
• วิธถี า่ ยภาพ: ให้เลือกใช้งานทางเลือกการถ่ายภาพ
93
แอพพลิเคชัน่
ทัว่ ไป
• ตัวจับเวลา: เลือกความยาวในการหน่วงก่อนกล้องถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ
• จุดตัดเก้าช่อง: แสดงเส้นน�ำบนช่องมองภาพเพือ่ ช่วยการจัดองค์ประกอบเมือ่ เลือกเป้าหมาย
• แท็กสถานที:่ แนบต�ำแหน่ง GPS ไปยังภาพถ่าย
• ความแรงของสัญญาณ GPS อาจลดลงในต�ำแหน่งทีอ่ าจมีอปุ สรรคขัดขวางสัญญาณ เช่น ต�ำแหน่งระหว่างอาคาร พืน้ ที่
ระดับต�ำ่ กว่าน�ำ้ ทะเล หรือสภาพภูมอิ ากาศทีเ่ ลวร้าย
• ต�ำแหน่งของคุณอาจปรากฏบนรูปถ่ายเมือ่ คุณอัพโหลดสูอ่ นิ เทอร์เน็ต เมือ่ ต้องการหลีกเลีย่ งปัญหานี้ ให้ปดิ ใช้งานการตัง้
ค่าการแท็กต�ำแหน่ง
•
•
•
•
ตรวจสอบรูปภาพ: ตัง้ ค่าให้เครือ่ งแสดงภาพถ่ายหรือวิดโี อหลังจากการถ่ายภาพ
เริม่ ด่วน: ตัง้ ค่าให้เครือ่ งเริม่ ต้นใช้กล้องโดยการกดทีป่ มุ่ หน้าหลักสองครัง้ ติดกัน
ต�ำแหน่งทีจ่ ดั เก็บ: เลือกต�ำแหน่งหน่วยความจ�ำส�ำหรับจัดเก็บ
ควบคุม ด้วยเสียง: ตัง้ ค่าให้เครือ่ งถ่ายรูปหรือบันทึกวิดโี อด้วยการสัง่ ด้วยเสียง คุณสามารถพูดว่า “ยิม้ ” “ชีส” “จับภาพ” หรือ
“ถ่าย” เพือ่ ถ่ายภาพได้ กรณีตอ้ งการบันทึกวิดโี อ ให้พดู ว่า “บันทึกวิดโี อ”
• ปุม่ กล้องแบบลอย: เพิม่ ปุม่ ชัตเตอร์ทปี่ รับแต่งด้วยตัวเองในหน้าการแสดงตัวอย่าง
• หน้าที​ป่ มุ่ ​กด​ระดับ​เสียง: ตัง้ ค่าเครือ่ งให้ใช้ปมุ่ ระดับเสียงเพือ่ ควบคุมชัตเตอร์
• ตัง้ ค่าใหม่: ตัง้ ค่ากล้องถ่ายรูปใหม่
คุณสมบัตนิ อี้ าจไม่สามารถใช้ได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการของคุณ
94
แอพพลิเคชัน่
แกลเลอรี่
บทน�ำ
ดูรปู ภาพหรือวิดโี อทีเ่ ก็บไว้ในเครือ่ งของคุณ คุณยังสามารถจัดการรูปภาพและวิดโี อโดยอัลบัม้ หรือสร้างเรือ่ งราวเพือ่ แชร์กบั ผูอ้ นื่
95
แอพพลิเคชัน่
การดูรปู ภาพและวิดโี อ
การดูรปู ภาพ
1 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส แกลเลอรี่ → รูป​ภาพ
2 เลือกรูปภาพ
เลือ่ นไปยังหนาจอกอนหนา
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
เพิม� รูปภาพไปยังรายการโปรด
แกไขรูปภาพ
แบงปนรูปภาพกับผูอ น่ื
ปรับภาพอัตโนมัติ
ลบรูปภาพ
การซ่อนหรือแสดงเมนู สัมผัสหน้าจอ
คุณสามารถสร้างภาพเคลือ่ นไหว GIF หรือภาพตัดปะจากภาพหลายๆภาพ สัมผัส → เคลือ่ นไหว หรือ คอลลาจ และ
จากนัน้ ให้เลือกรูปภาพ คุณสามารถเลือกได้สงู สุดหกภาพส�ำหรับภาพตัดปะของคุณ
96
แอพพลิเคชัน่
การดูวดิ โี อ
1 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส แกลเลอรี่ → รูป​ภาพ
2 เลือกวีดโี อทีจ่ ะเล่น ไฟล์วดี โี อจะแสดงไอคอน
บนภาพตัวอย่างขนาดย่อ
แสดงวิดโี อของคุณ
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
ขามไปยังวิดโี อกอนหนา
สัมผัสคางไวเพือ่ กรอกลับ
ขางหลัง
ขามไปยังวิดโี อถัดไป
สัมผัสคางไวเพือ่ กรอไป
ขางหนา
พักและเลนตอ
เลือ่ นไปขางหนาหรือถอย
หลังโดยการลากแถบ
เปลีย่ นอัตราสวนหนาจอ
ล็อกหนาจอการเลน
สลับไปยังเครือ่ งเลนวิดโี อ
แบบปอปอัพ
สรางภาพเคลือ่ นไหว GIF
ลากนิว้ ของคุณขึน้ หรือลงทีข่ า้ งซ้ายของหน้าจอเล่นเพือ่ ปรับความสว่าง หรือลากนิว้ มือของคุณขึน้ หรือลงทีข่ า้ งขวาของหน้าจอเล่นเพือ่
ปรับระดับเสียง
เล่นถอยหลังหรือเล่นไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ปัดไปทางซ้ายหรือขวาบนหน้าจอเล่นเพลง
การดูอลั บัม้
คุณสามารถเรียงล�ำดับรูปภาพและวิดโี อทีบ่ นั ทึกไว้ในเครือ่ งของคุณตามโฟลเดอร์หรืออัลบัม้ ภาพเคลือ่ นไหวหรือภาพตัดปะทีค่ ณุ ได้
สร้างขึน้ ก็จะถูกจัดเรียงในโฟลเดอร์ของคุณทีอ่ ยู่ในรายการอัลบัม้
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส แกลเลอรี่ → อัลบัม้ และเลือกอัลบัม้
การแสดงเรือ่ งราว
เมือ่ คุณจับภาพหรือบันทึกรูปภาพและวิดโี อ เครือ่ งจะอ่านวันทีแ่ ละต�ำแหน่งแท็กของพวกเขา เรียงล�ำดับรูปภาพและวิดโี อ และจากนัน้
จะสร้างเรือ่ งราว เพือ่ สร้างเรือ่ งราวโดยอัตโนมัติ คุณต้องจับภาพหรือบันทึกหลากหลายรูปภาพและวิดโี อ
97
แอพพลิเคชัน่
การสร้างเรือ่ งราว
สร้างเรือ่ งราวด้วยธีมต่างๆ
1 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส แกลเลอรี่ → เรือ่ งราว
2 สัมผัส → สร้างเรือ่ งราว
3 ท�ำเครือ่ งหมายทีร่ ปู ภาพหรือวีดโี อเพือ่ รวมเข้าอยู่ในเรือ่ งราวและสัมผัส เรียบร้อย
4 เอ็นเตอร์ชอื่ ส�ำหรับเรือ่ งราวและสัมผัส สร้าง
เพือ่ เพิม่ รูปภาพหรือวิดโี อไปยังเรือ่ งราว ให้เลือกเรือ่ งราวและสัมผัส เพิม่ รายการ
เพือ่ ลบรูปภาพหรือวีดโี อจากเรือ่ งราว ให้เลือกเรือ่ งราว สัมผัส → แก้ไข ท�ำเครือ่ งหมายทีร่ ปู ภาพหรือวีดโี อเพือ่ ลบ และจากนัน้
สัมผัส → ลบออกจากเรือ่ งราว
การแชร์เรือ่ งราว
คุณสามารถแชร์เรือ่ งราวกับรายชือ่ ของคุณได้
1 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส แกลเลอรี่ → เรือ่ งราว
2 ให้เลือกวีดโี อทีจ่ ะแชร์
3 สัมผัส เชิญ ท�ำเครือ่ งหมายทีร่ ายชือ่ และจากนัน้ สัมผัส เรียบร้อย
เมือ่ ผูต้ ดิ ต่อของคุณรับค�ำขอแชร์ เรือ่ งราวจะถูกแชร์ไปและสามารถเพิม่ รูปภาพและวิดโี อเพิม่ เติมไปยังเรือ่ งราวโดยผูต้ ดิ ต่อของ
คุณได้
• เพือ่ ใช้งานคุณสมบัตนิ ี้ จะต้องมีการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของคุณก่อน
• คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิม่ เติมเมือ่ แบ่งปันไฟล์ผา่ นทางเครือข่ายมือถือ
• หากผูร้ บั ไม่ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ หรือหากเครือ่ งไม่รองรับคุณสมบัตนิ ี้ ระบบจะส่งลิงก์สำ� หรับไฟล์นนั้ ไปให้ผรู้ บั
ผ่านข้อความตัวอักษร ผูไ้ ด้รบั ลิงก์อาจไม่สามารถใช้บางคุณสมบัติ ลิงก์จะหมดอายุหลังจากนีบ้ างช่วง
98
แอพพลิเคชัน่
การลบเรือ่ งราว
1 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส แกลเลอรี่ → เรือ่ งราว
2 สัมผัสค้างไว้ทเี่ รือ่ งราวเพือ่ ลบ และสัมผัส ลบ
ซิงค์ภาพและวิดโี อกับซัมซุงคลาวด์
คุณสามารถซิงค์ภาพและวิดโี อทีบ่ นั ทึกไว้ใน แกลเลอรี่ ด้วยซัมซุงคลาวด์และเข้าถึงสิง่ เหล่านัน้ ได้จากเครือ่ งอืน่ ๆ คุณต้องลงทะเบียน
และลงชือ่ เข้าใช้ Samsung account ของคุณเพือ่ การใช้งาน ซัมซุงคลาวด์ อ้างอิง Samsung account เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส แกลเลอรี่ → → การ​ตงั้ ​คา่ และสัมผัสสวิตช์ Cloud ซิงค์ เพือ่ เปิดใช้งาน ภาพและวิดโี อที่ได้มกี ารจับภาพ
ไว้บนเครือ่ งจะได้รบั การบันทึกไปยังซัมซุงคลาวด์โดยอัตโนมัติ
การลบรูปหรือวิดโี อ
ลบรูปภาพหรือวิดโี อ
เลือกรูปภาพหรือวิดโี อ แล้วสัมผัส ลบ ทีด่ า้ นล่างสุดของหน้าจอ
การลบรูปภาพและวิดโี อจ�ำนวนมาก
1 บนหน้าจอหลักแกลเลอรี่ ให้สมั ผัสรูปภาพหรือวิดโี อดังกล่าวค้างไว้เพือ่ ลบ
2 ท�ำเครือ่ งหมายทีร่ ปู ภาพหรือวิดโี อเพือ่ ลบ
3 สัมผัส ลบ
การแชร์รปู หรือวิดโี อ
เลือกรูปภาพหรือวิดโี อ สัมผัส แชร์ ทีด่ า้ นล่างของหน้าจอ จากนัน้ เลือกวิธกี ารแชร์
99
แอพพลิเคชัน่
Samsung Pay
บทน�ำ
ลงทะเบียนการ์ดที่ใช้บอ่ ยไปที่ Samsung Pay บริการช�ำระเงินบนมือถือ เพือ่ ท�ำการช�ำระเงินอย่างรวดเร็วและปลอดภัย Samsung Pay
รองรับการส่งสัญญาณคลืน่ แม่เหล็กอย่างปลอดภัย (Magnetic Secure Transmission- MST) รวมถึงการสือ่ สารไร้สายระยะสัน้ (Near
Field Communication- NFC) เพือ่ อนุญาตการช�ำระเงินผ่านเครือ่ งอ่านบัตรเครดิตแบบมาตรฐาน
คุณสามารถดูขอ้ มูลเพิม่ เติมได้ เช่น การ์ดทีร่ องรับคุณสมบัตนิ ี้ ที่ www.samsung.com/samsungpay หรือเปิดหน้าจอแอพและสัมผัส
Samsung Pay → เพิม่ เติม → วิธใี ช้
• ความพร้อมใช้งานของแอพนีแ้ ละคุณสมบัตทิ รี่ องรับอาจแตกต่างกัน ขึน้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการ
• กระบวนการส�ำหรับการตัง้ ค่าเริม่ ต้นและการลงทะเบียนการ์ดอาจแตกต่างกัน ขึน้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการ
ก่อนทีค่ ณุ จะเริม่
• เพือ่ ใช้งานคุณสมบัตนิ ี้ คุณจะต้องลงชือ่ เข้าใช้บญั ชีซมั ซุงของคุณ คุณสามารถลายนิว้ มือทีล่ งทะเบียน ส�ำหรับข้อมูลเพิม่ เติม
โปรดดูที่ Samsung account และ การอ่านลายนิว้ มือ
• หากต้องการช�ำระเงินด้วย Samsung Pay อุปกรณ์อาจเรียกร้องการเชือ่ มต่อด้วย Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั
ภูมภิ าค
100
แอพพลิเคชัน่
การตัง้ ค่า Samsung Pay
เมือ่ ใช้แอพนีเ้ ป็นครัง้ แรก หรือเริม่ ต้นการท�ำงานใหม่หลังจากรีเซ็ตข้อมูลแล้ว ให้ทำ� ตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพือ่ ตัง้ ค่าเริม่ ต้นให้เสร็จ
1 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส Samsung Pay
2 ลงชือ่ เข้าใช้ Samsung account
3 อ่านและยอมรับข้อก�ำหนดและเงือ่ นไข
4 สร้าง PIN เพือ่ ใช้ขณะท�ำการช�ำระเงิน
5 ลงทะเบียน PIN หรือลายนิว้ มือของคุณเพือ่ ใช้ขณะท�ำการช�ำระเงิน
PIN นีจ้ ะถูกใช้เพือ่ ตรวจสอบการด�ำเนินการต่างๆ ใน Samsung Pay เช่น การช�ำระเงินและการปลดล็อกแอพ
การลงทะเบียนการ์ด
คุณสามารถลงทะเบียนการ์ดได้อย่างง่ายดายโดยการจับภาพด้วยกล้อง
คุณสามารถตรวจสอบการ์ดต่างๆ ทีร่ องรับคุณสมบัตนิ จี้ ากเว็บไซต์ของ Samsung Pay
(www.samsung.com/samsungpay)
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส Samsung Pay → เพิม่ และปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพือ่ ท�ำการลงทะเบียนการ์ดให้เสร็จ
101
แอพพลิเคชัน่
การช�ำระเงิน
1 สัมผัสรูปการ์ดทีด่ า้ นล่างของหน้าจอค้างไว้ และลากขึน้
หรือสัมผัส Samsung Pay ทีห่ น้าจอแอพ
2 บนรายการการ์ด ปัดไปทางซ้ายหรือขวา และเลือกการ์ดทีจ่ ะใช้
3 วางนิว้ มือของคุณบนปุม่ หน้าหลัก เพือ่ สแกนลายนิว้ มือ
หรือป้อน PIN การช�ำระเงินทีค่ ณุ ตัง้ ค่าไว้ขณะตัง้ ค่า Samsung Pay
102
แอพพลิเคชัน่
4 สัมผัสด้านหลังอุปกรณ์ของคุณเข้ากับเครือ่ งอ่านการ์ด
เมือ่ เครือ่ งอ่านการ์ดจดจ�ำข้อมูลการ์ดแล้ว การช�ำระเงินจะด�ำเนินการ
• แต่การช�ำระเงินอาจไม่ดำ� เนินการ ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั การเชือ่ มต่อเครือข่ายของคุณ
• วิธกี ารตรวจสอบส�ำหรับการช�ำระเงินอาจแตกต่างกันไปขึน้ อยูก่ บั เครือ่ งอ่านการ์ด
การยกเลิกการช�ำระเงิน
คุณสามารถยกเลิกการช�ำระเงินโดยการไปทีท่ ตี่ งั้ ทีค่ ณุ ด�ำเนินการ
บนรายการการ์ด ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพือ่ เลือกการ์ดทีจ่ ะใช้ ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพือ่ ท�ำการยกเลิกการช�ำระเงินให้เสร็จ
สมบูรณ์
การเปลีย่ นการตัง้ ค่า Samsung Pay
บนหน้าจอ Samsung Pay สัมผัส เพิม่ เติม → การตัง้ ค่า เลือกหน้าจอทีร่ ปู การ์ดจะปรากฏเพือ่ เปิดใช้งาน Samsung Pay บนหน้า
จอหลัก หรือหน้าจอล็อก หรือเมือ่ หน้าจอปิดอยู่
103
แอพพลิเคชัน่
Samsung Members
Samsung Members บริการสนับสนุนให้กบั ลูกค้า เช่น การวินจิ ฉัยปัญหาของเครือ่ ง และช่วยให้ผใู้ ช้สง่ ค�ำถามและรายงานข้อผิดพลาด
ได้ คุณยังสามารถแชร์ขอ้ มูลร่วมกับคนอืน่ ๆในชุมชนผูใ้ ช้ Galaxy หรือดูขา่ วและเคล็ดลับล่าสุดของ Galaxy Samsung Members
สามารถช่วยคุณแก้ปญั หาใดๆทีค่ ณุ อาจพบในขณะทีเ่ ครือ่ งของคุณ
ขอเสนอแนะ
คำติชม
สนับสนุน
• ความพร้อมใช้งานของแอพนีแ้ ละคุณสมบัตทิ รี่ องรับอาจแตกต่างกัน ขึน้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการ
• เพือ่ ส่งค�ำติชมหรือโพสต์ความคิดเห็นของคุณใน ส่ง​ความคิดเห็น คุณต้องลงชือ่ เข้าใช้ Samsung account ของคุณ
อ้างอิง Samsung account เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
ส่ง​ความคิดเห็น
ค้นหาค�ำถามทีพ่ บบ่อยส�ำหรับการแก้ปญั หาทีพ่ บในเครือ่ งของคุณหรือถามค�ำถามทีเ่ กีย่ วข้องกับเครือ่ ง
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส Samsung → Samsung Members → ส่ง​ความคิดเห็น
• ค�ำถามทีถ่ ามบ่อย: ดูคำ� ถามทีพ่ บบ่อยและค�ำตอบตามหมวดหมู่
• ค�ำถาม/ข้อผิดพลาด: ส่งค�ำถามหรือรายงานข้อผิดพลาดไปยังศูนย์บริการซัมซุง
เมือ่ คุณส่งค�ำถามหรือรายงานข้อผิดพลาด ข้อมูลเครือ่ งของคุณ เช่น ชือ่ รุน่ และลงบันทึกของระบบปฏิบตั กิ าร (ซึง่ ให้เลือกที่
จะส่งได้) ก็จะถูกส่งไปเพือ่ การวิเคราะห์ทถี่ กู ต้องมากขึน้
104
แอพพลิเคชัน่
ค�ำแนะน�ำ
ส่งความคิดเห็นของคุณเกีย่ วกับแอพหรือคุณสมบัติใหม่ๆและความคิดเห็นของคุณเกีย่ วกับวิธกี ารปรับปรุงคุณสมบัตนิ นั้ ได้
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส Samsung → Samsung Members → ค�ำแนะน�ำ
คุณสมบัตนิ อี้ าจไม่สามารถใช้ได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการของคุณ
รองร้บ
ตรวจสอบดูวา่ มีปญั หาใดๆกับฮาร์ดแวร์ของเครือ่ ง และการเข้าถึงข้อมูลการบริการลูกค้า
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส Samsung → Samsung Members → รองร้บ
• การวิเคราะห์: วินจิ ฉัยเครือ่ งของคุณและเพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงานของเครือ่ ง
• บริการหลังการขาย: เข้าถึงการบริการลูกค้าในรูปแบบต่างๆ
ส�ำหรับการให้บริการลูกค้าเพิม่ เติม ก่อนอืน่ คุณต้องดาวน์โหลดโปรแกรมของพวกเขา
ข่าวสารและเคล็ดลับ
ดูขา่ ว Galaxy ล่าสุดและเคล็ดลับการใช้งาน
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส Samsung → Samsung Members → → ข่าวและเคล็ดลับ
คุณสมบัตนิ อี้ าจไม่สามารถใช้ได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการของคุณ
105
แอพพลิเคชัน่
Game Launcher
บทน�ำ
Game Launcher รวบรวมเกมทีค่ ณุ ดาวน์โหลดจาก Play สโตร์ และ Galaxy Apps ไว้ในทีเ่ ดียวเพือ่ การเข้าถึงทีง่ า่ ยดาย คุณสามารถ
ตัง้ ค่าอุปกรณ์เป็นโหมดเกมเพือ่ ให้เล่นเกมได้งา่ ยขึน้
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
เพิม� เกม
ดูรายการเกมยอดนิยมสูงสุดสำหรับผูใ ช
Galaxy
ลดการใชงานแบตเตอรีส่ ำหรับการเลนเกม
เปดหรือปดไอคอนเครือ่ งมือเกม
ปดเสียงการเตือนทัง้ หมดเมือ่ คุณเริม� ตนเกม
การใช้ Game Launcher
1 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → คุณสมบัตขิ นั้ สูง → เกม → Game Launcher และสัมผัสสวิตช์เพือ่ เปิดใช้งาน
Game Launcher จะถูกเพิม่ ไปทีห่ น้าจอหลักและหน้าจอแอพ
เมือ่ คุณปิดใช้งานคุณสมบัตนิ ี้ Game Launcher จะถูกลบออกจากหน้าจอหลักและหน้าจอแอพ
2 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส Game Launcher
3 สัมผัสเกมจากรายการเกม
เกมทีด่ าวน์โหลดจาก Play สโตร์ และ Galaxy Apps จะแสดงโดยอัตโนมัตบิ นหน้าจอ Game Launcher ถ้าคุณไม่เห็นเกม
ของคุณ ให้สมั ผัส เพิม่ แอพ
106
แอพพลิเคชัน่
การลบเกมออกจาก Game Launcher
สัมผัสเกมค้างไว้เพือ่ เข้าถึงทางเลือกต่างๆ อย่างรวดเร็ว แล้วสัมผัส ลบ
การเปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานของเกม
เมือ่ คุณเปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานของเกม อุปกรณ์จะลดความละเอียดและอัตราเฟรมของเกมลงเพือ่ ลดการใช้พลังงาน
แบตเตอรี่
บนหน้าจอแอพ ให้สมั ผัส Game Launcher → ปิดการประหยัดพลังงาน เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึง่ ดังต่อไปนี:้
• ปิด: ไม่ใช้โหมดประหยัดพลังงาน
• ประหยัดพลังงาน: ลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่โดยการลดความละเอียด
• ประหยัดพลังงานสูงสุด: ลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่โดยการลดความละเอียดและอัตราเฟรม
ทัง้ นี้ ประสิทธิภาพพลังแบตเตอรีอ่ าจแตกต่างกัน ขึน้ อยูก่ บั เกม
การใช้เครือ่ งมือเกม
คุณสามารถตัง้ ค่าไอคอนเครือ่ งมือเกมให้แสดงเป็นไอคอนแบบลอยบนหน้าจอเกมได้
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → คุณสมบัตขิ นั้ สูง → เกม และสัมผัสสวิตซ์ Game Tools เพือ่ เปิดใช้งาน
ขณะเล่นเกม สัมผัส เพือ่ แสดงเครือ่ งมือเกม
การเคลือ่ นย้ายไอคอน สัมผัส และลากไอคอนไปยังต�ำแหน่งใหม่
เพือ่ ซ่อนไอคอนออกจากหน้าจอเกมปัจจุบนั สัมผัสค้างไว้ที่ และลากไปยัง ซ่อน ทีด่ า้ นบนสุดของหน้าจอ
107
แอพพลิเคชัน่
หากต้องการแสดงไอคอนบนหน้าจอเกมอีกครัง้ ให้เปิดแผงการแจ้งเตือน แล้วสัมผัส การแจ้งเตือนเกม
ปดเสียงแจงเตือนแลวแสดงแตการแจงเตือน
ของสายที่โทรเขาและการแจงฉุกเฉินเทานัน้
ล็อก ลาสุด และปุม กลับ
ล็อคหนาจอเกมในระหวางเกมตางๆ
ไอคอนเครือ่ งมือเกม
บันทึกภาพหนาจอ
บันทึกเซสชันเกมของคุณ
เขาถึงการตัง้ คาเครือ่ งมือเกม
การบล็อกการแจ้งเตือนระหว่างการเล่นเกม
สัมผัส → เพือ่ ปิดเสียงแจ้งเตือนแล้วแสดงแต่การแจ้งเตือนของสายที่โทรเข้ามา เพื่ให้คณุ สามารถเพลิดเพลินกับเกมต่างๆ
ได้โดยไม่ถกู รบกวน หากมีสายโทรเข้า จะปรากฏการแจ้งเตือนขนาดเล็กทีด่ า้ นบนของหน้าจอ
Samsung Notes
บทน�ำ
สร้างบันทึกโดนการป้อนข้อความจากคียบอร์ดหรือโดยเขียนหรือวาดบนหน้าจอ คุณยังสามารถแทรกภาพหรือการบันทึกเสียงลงใน
บันทึกของคุณ
108
แอพพลิเคชัน่
การสร้างบันทึก
1 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส Samsung Notes → ทัง้ ​หมด →
2 ให้เลือกวิธกี ารป้อนข้อมูลจากแถบเครือ่ งมือทีด่ า้ นบนของหน้าจอและเขียนบันทึก
สัมผัส ปากกา เพือ่ เขียนหรือวาด
สัมผัส แปรง เพือ่ วาดภาพด้วยแปรงแบบต่าง ๆ
สัมผัส รูปภาพ เพือ่ แทรกรูปภาพโดยการเลือกจาก แกลเลอรี่ หรือโดยการถ่ายรูป
สัมผัส เสียง เพือ่ บันทึกการบันทึกเสียงและแทรกเข้าไปในบันทึก การบันทึกเสียงจะเริม่ ต้นในทันที
ใสขอ ความโดยใชแปนพิมพ
เขียนหรือวาดดวยปากกา
ใสการบันทึกเสียง
วาดดวยแปรง
3 เมือ่ คุณเขียนบันทึกเสร็จแล้ว สัมผัส
แทรกรูปภาพ
→ บันทึก
การลบบันทึก
1 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส Samsung Notes
2 สัมผัส ทัง้ ​หมด หรือสัมผัส คอลเลคชัน่ และให้เลือกหมวดหมู่
3 สัมผัสค้างไว้ทบี่ นั ทึกเพือ่ ลบ
เพือ่ ลบบันทึกหลายรายการ ให้ทำ� เครือ่ งหมายเพิม่ เติมทีบ่ นั ทึกเพือ่ ลบ
4 สัมผัส ลบ
109
แอพพลิเคชัน่
ปฏิทนิ
บทน�ำ
จัดการก�ำหนดการของคุณโดยเข้าสูเ่ หตุการณ์ทกี่ ำ� ลังจะมาถึงหรืองานในแผนงานของคุณ
การสร้างเหตุการณ์
1 สัมผัส ปฏิทนิ ทีห่ น้าจอแอพ
2 สัมผัส หรือสัมผัสวันทีส่ องครัง้
ถ้าวันทีน่ นั้ มีเหตุการณ์หรือสิง่ ทีต่ อ้ งท�ำอยูแ่ ล้ว สัมผัสทีว่ นั ทีน่ นั้ และสัมผัส
3 ป้อนรายละเอียดเหตุการณ์
ใสหวั ขอ
ตัง้ คาวันทีเ่ ริม� ตนและสิน้ สุดเหตุการณ
เลือกปฏิทนิ ทีจ่ ะใชหรือซิงคขอ มูล
ตัง้ คาการเตือน
ปอนตำแหน�งเหตุการณ
แนบแผนทีท่ แ่ี สดงสถานทีข่ องเหตุการณ
เพิม� บันทึก
เพิม� รายละเอียด
4 สัมผัส บันทึก เพือ่ บันทึกเหตุการณ์
110
แอพพลิเคชัน่
การสร้างงาน
1 สัมผัส ปฏิทนิ ทีห่ น้าจอแอพ
2 สัมผัส ดู → สิง่ ทีต่ อ้ งท�ำ
3 ป้อนรายละเอียดงานและสัมผัส วันนี้ หรือ พรุง่ ​นี้ เพือ่ ตัง้ ค่าวันทีค่ รบก�ำหนด
การเพิม่ รายละเอียดเพิม่ เติม สัมผัส
4 สัมผัส บันทึก เพือ่ บันทึกงาน
ซิงค์ขอ้ มูลเหตุการณ์และสิง่ ทีต่ อ้ งท�ำไปยังบัญชีของคุณ
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → Cloud และบัญชีผใู้ ช้ → แอคเคาท์ ให้เลือกบริการบัญชี และจากนัน้ สัมผัสสวิตซ์ ซิงค์ ปฏิทนิ
เพือ่ ซิงค์กจิ กรรมและงานกับบัญชี
เพือ่ เพิม่ บัญชีในการซิงค์ เปิดหน้าจอแอพและสัมผัส ปฏิทนิ → → จัดการปฏิทนิ → เพิม่ ​แอคเคาท์ จากนัน้ เลือกบัญชีทจี่ ะ
ซิงค์และลงชือ่ เข้าใช้ เมือ่ เพิม่ บัญชีแล้วจะมีวงกลมสีเขียวแสดงอยูท่ ดี่ า้ นข้างชือ่ บัญชี
S Health
บทน�ำ
S Health ช่วยคุณในการจัดการเรือ่ งสุขภาพและสมรรถนะของร่างกายของคุณ ตัง้ ค่าเป้าหมายสมรรถนะของร่างกาย ตรวจสอบความ
คืบหน้าของคุณ และติดตามสุขภาพและสมรรถนะของร่างกายโดยรวมของคุณ
การเริม่ ต้น S Health
เมือ่ ใช้แอพนีเ้ ป็นครัง้ แรก หรือเริม่ ต้นการท�ำงานใหม่หลังจากรีเซ็ตข้อมูลแล้ว ให้ทำ� ตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพือ่ ตัง้ ค่าให้เสร็จ
1 สัมผัส Samsung → S Health บนหน้าจอแอพ
2 ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพือ่ ท�ำการตัง้ ค่าให้เสร็จสมบูรณ์
111
แอพพลิเคชัน่
การใช้งาน S Health
คุณสามารถดูขอ้ มูลปุม่ จากเมนู S Health และแทรกเกอร์เพือ่ ตรวจดูสขุ ภาพและการออกก�ำลังกายของคุณ
สัมผัส Samsung → S Health บนหน้าจอแอพ
เปาหมายและโปรแกรม
แทรกเกอร
หากต้องการเพิม่ แทรกเกอร์ เป้าหมาย หรือโปรมแกรมไปยังหน้าจอ S Health สัมผัส → จัดการรายการต่างๆ จากนัน้ เลือกราย
การในแท็บ ตัวติดตาม เป้าหมาย หรือ โปรแกรม
• ตัวติดตาม: ตรวจดูกจิ กรรมของคุณ อาหารที่ได้รบั เข้าไป และการวัดร่างกาย
• เป้าหมาย: ตัง้ ค่าเป้าหมายการออกก�ำลังกายรายวันของคุณและดูความคืบหน้าของคุณ
• โปรแกรม: ใช้โปรแกรมการออกก�ำลังกายทีก่ ำ� หนดเองได้
การเข้าถึงข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับฟังก์ชนั S Health สัมผัส → การ​ตงั้ ​คา่ → เกีย่ วกับ S Health
112
แอพพลิเคชัน่
ข้อมูลเพิม่ เติม
• S Health ออกแบบมาเพือ่ ใช้บอกสุขภาพและสมรรถนะของร่างกายเท่านัน้ ไม่ได้มไี ว้ใช้ในการวินจิ ฉัยโรคหรือการเจ็บป่วยอืน่ ๆ
หรือใช้ในการรักษา บรรเทาหรือการป้องกันโรค
• ฟังก์ชนั คุณสมบัติ และแอพพลิเคชัน่ ทีเ่ พิม่ เข้าไปได้ทมี่ อี ยูส่ ำ� หรับ S Health อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศเนือ่ งจากกฎหมาย
ท้องถิน่ และกฎระเบียบทีแ่ ตกต่างกัน คุณควรตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละแอพพลิเคชัน่ ทีม่ อี ยู่ในภูมภิ าคของคุณก่อนใช้งาน
• แอพพลิเคชัน่ S Health และบริการสามารถถูกเปลีย่ นหรือยกเลิกได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลมีขอ้ จ�ำกัดในการให้บริการทีค่ ณุ ร้องขอ รวมถึงการให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมเพือ่ เพิม่ ความมีสขุ ภาพดีของ
คุณ เชือ่ มโยง การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติ หรือเพือ่ พัฒนาและให้บริการทีด่ ขี นึ้ (แต่ถา้ หากคุณลงชือ่ เข้าใช้ Samsung account
จาก S Health ข้อมูลอาจถูกบันทึกในเซิรฟ์ เวอร์เพือ่ วัตถุประสงค์ในการส�ำรองข้อมูล) ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกจัดเก็บไว้จนกว่าจะ
บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว คุณสามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลทีจ่ ดั เก็บโดย S Health ได้โดยใช้ทางเลือกรีเซ็ตข้อมูลในเมนูการตัง้ ค่า
การลบข้อมูลใดๆ ทีค่ ณุ แชร์กบั เครือข่ายสังคมหรือถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์บนั ทึก คุณจะต้องลบข้อมูลเหล่านัน้ แยกต่างหาก
• คุณสามารถแชร์และ/หรือซิงค์ขอ้ มูลของคุณเข้ากับบริการเพิม่ เติมของซัมซุงหรือของบริษทั อืน่ ทีค่ ณุ เลือกและเครือ่ งรองรับได้
ตลอดจนอุปกรณ์อนื่ ๆ ทีเ่ ชือ่ มต่อ เข้าถึงข้อมูล S Health โดยบริการเพิม่ เติมดังกล่าวหรือบริการจากเครือ่ งบริษทั อืน่ จะได้รบั
อนุญาตจากการอนุมตั ิให้เป็นพิเศษของคุณเท่านัน้
• คุณมีความรับผิดชอบทุกประการส�ำหรับการใช้งานข้อมูลทีแ่ ชร์ในเครือข่ายสังคมหรือส่งต่อให้ผอู้ นื่ โดยไม่เหมาะสม ปฏิบตั ติ ามข้อ
ควรระวังเมือ่ แชร์ขอ้ มูลส่วนบุคคลกับผูอ้ นื่
• ถ้าเครือ่ งเชือ่ มต่อเข้ากับอุปกรณ์ตรวจวัด ให้ตรวจสอบความถูกต้องของโพรโทคอลการสือ่ สาร เพือ่ ยืนยันว่าจะมีการด�ำเนินการ
อย่างถูกต้อง ถ้าคุณใช้การเชือ่ มต่อไร้สาย เช่น บลูทธู เครือ่ งอาจถูกรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์เนือ่ งจากอุปกรณ์อนื่ หลีกเลีย่ งการ
ใช้งานเครือ่ งใกล้กบั อุปกรณ์อนื่ ทีส่ ง่ คลืน่ วิทยุ
• โปรดอ่านข้อก�ำหนดและเงือ่ นไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ S Health อย่างละเอียดก่อนทีจ่ ะใช้
113
แอพพลิเคชัน่
S Voice
บทน�ำ
จัดการงานต่างๆ ได้งา่ ยๆ โดยการพูด
การตัง้ ค่าค�ำสัง่ ปลุก
คุณสามารถเริม่ ต้นใช้ S Voice โดยใช้คำ� สัง่ ปลุกของคุณเอง
การเปลีย่ นค�ำสัง่ ปลุก เปิดหน้าจอแอพและสัมผัส Samsung → S Voice จากนัน้ สัมผัส → Voice wake-up → Set
wake-up command → Custom → START และจากนัน้ ท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ
ในการตัง้ ค่าให้เครือ่ งเปิดการใช้งานของ S Voice โดยใช้คำ� สัง่ งานด้วยเสียงขณะเครือ่ งล็อก สัมผัส และสัมผัส Wake up in
secured lock เพือ่ เปิดใช้งาน
การใช้งาน S Voice
1 พูดค�ำสัง่ ปลุกทีต่ งั้ ไว้ลว่ งหน้า
หรือทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส Samsung → S Voice
เมือ่ เริม่ ต้น S Voice เครือ่ งจะเริม่ รูจ้ ำ� เสียง
แอพนีอ้ าจไม่สามารถใช้ได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการของคุณ
การตัง้ คา S Voice
แสดงตัวอยางของคำสัง� เสียง
2 พูดค�ำสัง่ เสียง
หากเครือ่ งจ�ำแนกค�ำสัง่ เครือ่ งจะกระท�ำการทีส่ อดคล้องกัน การสัง่ ค�ำสัง่ เสียงซ�ำ้ หรือพูดค�ำสัง่ ทีแ่ ตกต่างกัน ให้สมั ผัส
พูดค�ำสัง่ ให้เครือ่ งเตรียมพร้อมตามทีต่ งั้ ค่าไว้ลว่ งหน้า
114
หรือ
แอพพลิเคชัน่
เคล็ดลับส�ำหรับการรูจ้ ำ� เสียงทีด่ ขี นึ้
• พูดให้ชดั เจน
• พูดในสถานทีท่ เี่ งียบ
• อย่าใช้ภาษาไม่สภุ าพและค�ำสแลง
• หลีกเลีย่ งการพูดด้วยส�ำเนียงเฉพาะถิน่
เครือ่ งอาจไม่สามารถรูจ้ ำ� ค�ำสัง่ ของคุณหรืออาจกระท�ำค�ำสัง่ ที่ไม่ตอ้ งการ ทัง้ นีข้ นึ้ กับสภาพแวดล้อมหรือวิธกี ารพูดของคุณ
การตัง้ ค่าภาษา
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส Samsung → S Voice →
→ Language จากนัน้ เลือกภาษา
ภาษาทีเ่ ลือกจะถูกน�ำไปใช้กบั S Voice เท่านัน้ ไม่นำ� ไปใช้กบั ภาษาทีแ่ สดงผลบนเครือ่ ง
บันทึกเสียง
บทน�ำ
ใช้โหมดการบันทึกอืน่ ส�ำหรับสถานการณ์ตา่ งๆ อุปกรณ์นสี้ ามารถแปลงเสียงของคุณเป็นข้อความได้
สร้างการบันทึกเสียง
1 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส Samsung → บันทึกเสียง
115
แอพพลิเคชัน่
2 สัมผัส
เพือ่ เริม่ การบันทึก พูดใส่ไมโครโฟน
สัมผัส เพือ่ พักการบันทึก
ขณะทีก่ ำ� ลังสร้างการบันทึกเสียง ให้สมั ผัส บุค๊ มาร์ค เพือ่ แทรกบุค๊ มาร์ก
เปลีย่ นโหมดการบันทึก
เริม� ตนการบันทึก
3 สัมผัส เพือ่ สิน้ สุดการบันทึก
4 ใส่ชอื่ ไฟล์และสัมผัส บันทึก
การเปลีย่ นโหมดการบันทึก
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส Samsung → บันทึกเสียง
เลือกโหมดทีส่ ว่ นบนของหน้าจอเครือ่ งบันทึกเสียง
• มาตรฐาน: นีเ่ ป็นโหมดการบันทึกปกติ
• เสียง​บนั ทึก: เครือ่ งบันทึกเสียงของคุณและแปลงเป็นข้อความบนหน้าจอไปพร้อมๆ กัน เพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ทดี่ ที สี่ ดุ ควรวางเครือ่ ง
ให้ใกล้กบั ปากและพูดเสียงดังชัดเจนในสถานทีเ่ งียบ สมุดบันทึกเสียงทีบ่ นั ทึกในโหมดนีจ้ ะปรากฏด้วยไอคอน ทีด่ า้ นข้าง
หากภาษาระบบเสียงบันทึกไม่ตรงกับภาษาทีค่ ณุ พูด เครือ่ งจะไม่รบั รูเ้ สียงของคุณ ก่อนใช้คณุ สมบัตนิ ี้ สัมผัสภาษาปัจจุบนั
เพือ่ ตัง้ ภาษาระบบบันทึกเสียง
116
แอพพลิเคชัน่
ไฟล์สว่ นตัว
เข้าใช้งานและจัดการไฟล์ตา่ งๆ ทีบ่ นั ทึกอยู่ในเครือ่ ง
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส Samsung → ไฟล์สว่ นตัว
ดูไฟล์ทจี่ ดั เก็บไว้ในแต่ละการจัดเก็บข้อมูล คุณยังสามารถดูไฟล์ในเครือ่ งหรือการ์ดหน่วยความจ�ำของคุณตามหมวดหมูไ่ ด้
เพือ่ เพิม่ พืน้ ทีจ่ ดั เก็บของเครือ่ ง สัมผัส → จัดการการใช้ทจี่ ดั เก็บ → ล้างตอนนี้
การค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์ สัมผัส ค้นหา
นาฬิกา
บทน�ำ
ตัง้ การเตือน ตรวจสอบเวลาปัจจุบนั ของหลายเมืองทัว่ โลก เวลาจัดงาน หรือตัง้ ระยะเวลาเฉพาะ
เตือน
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส นาฬิกา → เตือน
การตัง้ ค่าการเตือน
สัมผัส ในรายการการเตือน เลือกเวลาทีจ่ ะให้มกี ารเตือนซ�ำ ้ ตัง้ ค่าทางเลือกการเตือนต่างๆ จากนัน้ สัมผัส บันทึก
ในการเปิดแผงแป้นเพือ่ ป้อนเวลาปลุก สัมผัส ช่องอินพุตเวลา
การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการเตือน สัมผัสสวิตช์ถดั จากการเตือนในรายการการเตือน
การหยุดการเตือน
สัมผัส ปฎิเสธ เพือ่ หยุดการเตือน หากคุณเปิดใช้ตวั เลือกข้ามมาก่อน สัมผัส ข้าม เพือ่ ปลุกซ�ำ้ หลังจากระยะเวลาทีก่ ำ� หนด
การลบการเตือน
สัมผัสค้างไว้ทปี่ ลุก ท�ำเครือ่ งหมายทีป่ ลุกเพือ่ ลบ และจากนัน้ สัมผัส ลบ
117
แอพพลิเคชัน่
เวลาโลก
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส นาฬิกา → เวลาโลก
การสร้างนาฬิกา
สัมผัส
เอ็นเตอร์ชอื่ ของเมืองหรือให้เลือกเมืองหนึง่ จากลูกโลก และจากนัน้ สัมผัส เพิม่
การลบนาฬิกา
สัมผัสค้างไว้ทนี่ าฬิกา ท�ำเครือ่ งหมายทีน่ าฬิกาเพือ่ ลบ และจากนัน้ สัมผัส ลบ
การจับ​เวลา
1 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส นาฬิกา → การจับ​เวลา
2 สัมผัส เริม่ เพือ่ จับเวลากิจกรรม
การบันทึกเวลาของรอบขณะทีจ่ บั เวลาเหตุการณ์ ให้สมั ผัส รอบ
3 สัมผัส หยุด เพือ่ หยุดการจับเวลา
การเริม่ ต้นจับเวลาใหม่ ให้สมั ผัส กลับ
การล้างรอบการจับเวลา สัมผัส ตัง้ ค่าใหม่
การ​ตงั้ ​เวลา
1 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส นาฬิกา → การ​ตงั้ ​เวลา
2 ตัง้ ระยะเวลา แล้วสัมผัส เริม่
ในการเปิดแผงแป้นเพือ่ ป้อนระยะเวลา สัมผัส ช่องอินพุตระยะเวลา
3 สัมผัส ปฎิเสธ เมือ่ ตัวตัง้ เวลาเสร็จสิน้ การนับ
118
แอพพลิเคชัน่
เครือ่ งคิดเลข
ค�ำนวณแบบง่ายหรือซับซ้อน
สัมผัส เครือ่ งคิดเลข ทีห่ น้าจอแอพ
หมุนอุปกรณ์เป็นแนวนอนเพือ่ แสดงเครือ่ งคิดเลขแบบวิทยาศาสตร์ หากปิดใช้ หมุนอัตโนมัติ สัมผัส
วิทยาศาสตร์
การดูประวัตกิ ารค�ำนวณ สัมผัส ประวัติ การปิดแผงประวัตกิ ารค�ำนวณ สัมผัส ปุม่ กด
การล้างประวัติ สัมผัส ประวัติ → ลบประวัติ
วิทยุ
การฟังวิทยุ FM
สัมผัส วิทยุ ทีห่ น้าจอแอพ
ก่อนใช้แอพนี้ คุณจะต้องต่อชุดหูฟงั ซึง่ จะท�ำหน้าทีเ่ ป็นเสาอากาศวิทยุ
• วิทยุ FM จะค้น​หาและบันทึกสถานีทมี่ อี ยูโ่ ดยอัตโนมัตเิ มือ่ เริม่ ใช้งานครัง้ แรก
• แอพนีอ้ าจปรากฏขึน้ บนหน้าจอแอพ โดยขึน้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการ
119
เพือ่ แสดงเครือ่ งคิดเลข
แอพพลิเคชัน่
สัมผัส
เพือ่ เปิดวิทยุ FM เลือกสถานีวทิ ยุทคี่ ณุ ต้องการจากรายการสถานี
บันทึกเพลงจากวิทยุ FM
เพิม� สถาน�วทิ ยุปจ จุบนั ไปยังรายการทีช่ อบ
เปดหรือปดวิทยุ FM
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
ปอนความถีส่ ถาน�วทิ ยุดว ยตนเอง
คนหาสถาน�วทิ ยุทส่ี ามารถรับฟงได
คนหาคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ
ดูรายการสถาน�ทส่ี ามารถใชได
เรียกดูรายการสถาน�ทช่ี อบ
สแกนและบันทึกสถาน�ทส่ี ามารถรับ
สัญญาณไดโดยอัตโนมัติ
การค้น​หาสถานีวทิ ยุ
สัมผัส วิทยุ ทีห่ น้าจอแอพ
สัมผัส สถานี → ค้น​หา จากนัน้ เลือกทางเลือกการค้นหา วิทยุ FM จะค้นหาและบันทึกสถานีทพี่ ร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ
เลือกสถานีวทิ ยุทคี่ ณุ ต้องการจากรายการสถานี
แอพ Google
Google มีแอพความบันเทิง เครือข่ายสังคม และแอพธุรกิจ ซึง่ คุณสามารถขอเปิดบัญชี Google เพือ่ เรียกใช้แอพบางรายการได้
อ้างอิง แอคเคาท์ เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
การดูขอ้ มูลแอพเพิม่ เติม เข้าถึงเมนูวธิ ีใช้ของแอพแต่ละแอพ
บางแอพอาจไม่สามารถใช้ได้ หรือมีขอ้ ก�ำหนดทีต่ า่ งกัน ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการของคุณ
120
แอพพลิเคชัน่
Chrome
ค้นหาข้อมูลและเรียกดูหน้าเว็บ
Gmail
ส่งหรือรับอีเมลผ่านทางบริการ Google Mail
แผนที่
หาต�ำแหน่งของคุณบนแผนที่ ค้นหาแผนที่โลก และดูขอ้ มูลต�ำแหน่งของสถานทีต่ า่ งๆรอบๆตัวคุณได้
Play เพลง
ค้นพบ ฟัง และแชร์เพลงบนเครือ่ งของคุณ คุณสามารถอัพโหลดคอลเล็กชัน่ เพลงทีจ่ ดั เก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณไปทีค่ ลาวด์แล้วเข้าถึง
คอลเล็กชัน่ เพลงนัน้ ในภายหลังได้
Play Movies
ซือ้ หรือเช่าวิดโี อ เช่นภาพยนตร์และรายการทีวี จาก Play สโตร์
ไดรฟ์
จัดเก็บข้อมูลของคุณในคลาวด์ เข้าถึงจากทุกที่ และแชร์ให้กบั ผูอ้ นื่
YouTube
รับชมหรือสร้างวิดโี อและแชร์ให้กบั ผูอ้ นื่
รูปภาพ
ค้นหา จัดการ และแก้ไขภาพถ่ายและวิดโี อของคุณจากแหล่งต่าง ๆ ในทีแ่ ห่งเดียว
แฮงเอาท์
ส่งข้อความ ภาพ และสัญรูปอารมณ์ให้เพือ่ นของคุณและสนทนาทางวิดโี อกับพวกเขา
Google
ค้นหารายการต่างๆ ในอินเทอร์เน็ตหรือเครือ่ งของคุณอย่างรวดเร็ว
121
การ​ตงั้ ​คา่
บทน�ำ
ปรับการตัง้ ค่าฟังก์ชนั และแอพ คุณสามารถใช้งานเครือ่ งของคุณให้มคี วามเป็นส่วนตัวมากขึน้ โดยการก�ำหนดตัวเลือกการตัง้ ค่าต่างๆ
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่
การค้นหาการตัง้ ค่าโดยการใส่คำ� ส�ำคัญ สัมผัส ค้น​หา
การ​เชือ่ ม​ตอ่
Wi-Fi
เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เพือ่ เชือ่ มต่อกับเครือข่าย Wi-Fi และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอืน่ ๆ
• อุปกรณ์นี้ใช้คลืน่ ความถีแ่ บบนันฮาร์โมไนซ์ และเหมาะส�ำหรับน�ำไปใช้ในประเทศแถบยุโรปทัง้ หมด สามารถใช้งาน
WLAN ในยุโรปโดยไม่มขี อ้ จ�ำกัดเรือ่ งการใช้งานในอาคาร แต่ไม่สามารถน�ำไปใช้กลางแจ้ง
• ปิดใช้งาน Wi-Fi เพือ่ ประหยัดแบตเตอรีเ่ มือ่ ไม่ได้ใช้งาน
การเชือ่ มต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
1 ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ → Wi-Fi และจากนัน้ สัมผัสสวิตซ์เพือ่ เปิดใช้งาน
2 เลือกเครือข่ายจากรายการเครือข่าย Wi-Fi
เครือข่ายทีต่ อ้ งการรหัสผ่านจะปรากฏโดยมีไอคอนแม่กญุ แจ
122
การตัง้ ค่า
3 สัมผัส เชือ่ ม​ตอ่
• เมือ่ เชือ่ มต่อเครือ่ งกับเครือข่าย Wi-Fi แล้ว เครือ่ งจะเชือ่ มต่อซ�ำ้ กับเครือข่ายเดิมในครัง้ ต่อๆ ไปที่ใช้งานได้ โดยไม่ขอ
รหัสผ่านอีก การป้องกันไม่ให้เครือ่ งเชือ่ มต่อกับเครือข่ายโดยอัตโนมัติ ให้เลือกจากรายการเครือข่าย แล้วสัมผัส ลืม
• หากคุณไม่สามารถเชือ่ มต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ได้ ให้เปิดคุณสมบัติ Wi-Fi หรือเราท์เตอร์ไร้สายของเครือ่ งใหม่อกี ครัง้
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct ใช้เชือ่ มต่อเครือ่ งผ่านเครือข่าย Wi-Fi โดยไม่ตอ้ งใช้จดุ เชือ่ มต่อ
1 ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ → Wi-Fi และจากนัน้ สัมผัสสวิตซ์เพือ่ เปิดใช้งาน
2 สัมผัส Wi-Fi Direct
จะปรากฏรายชือ่ ของเครือ่ งทีค่ น้ พบ
ถ้าเครือ่ งทีค่ ณุ ต้องการเชือ่ มต่อไม่อยู่ในรายชือ่ ให้ขอให้เครือ่ งนัน้ เปิดคุณสมบัติ Wi-Fi Direct
3 เลือกเครือ่ งทีจ่ ะเชือ่ มต่อ
อุปกรณ์จะถูกเชือ่ มต่อเมือ่ อีกเครือ่ งหนึง่ ยอมรับการร้องขอการเชือ่ มต่อ Wi-Fi Direct
การส่งและการรับข้อมูล
คุณสามารถแชร์ขอ้ มูล เช่น รายชือ่ ผูต้ ดิ ต่อ หรือไฟล์มเี ดียกับอุปกรณ์อนื่ ๆ ได้ การด�ำเนินการต่อไปนีเ้ ป็นตัวอย่างการส่งรูปภาพไปยัง
เครือ่ งอืน่
1 สัมผัส แกลเลอรี่ ทีห่ น้าจอแอพ
2 เลือกรูปภาพ
123
การตัง้ ค่า
3 แตะ แชร์ → Wi-Fi ​Direct แล้วเลือกอุปกรณ์ทจี่ ะถ่ายโอนรูปภาพไป
4 ยอมรับการร้องขอการเชือ่ มต่อ Wi-Fi Direct ทีเ่ ครือ่ งอืน่
หากเครือ่ งดังกล่าวเชือ่ มต่ออยูแ่ ล้ว รูปภาพจะถูกส่งไปยังอีกเครือ่ งหนึง่ โดยไม่ตอ้ งมีขนั้ ตอนขอการเชือ่ มต่ออีก
การสิน้ สุดการเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์
1 ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ → Wi-Fi
2 สัมผัส Wi-Fi Direct
เครือ่ งจะแสดงรายชือ่ อุปกรณ์ทเี่ ชือ่ มต่อกัน
3 สัมผัสชือ่ เครือ่ งเพือ่ ยกเลิกการเชือ่ มต่ออุปกรณ์
การโทร Wi-Fi
ปรับปรุงความครอบคลุมสัญญาณของอุปกรณ์และท�ำให้คณุ สามารถโทรและส่งข้อความโดยการใช้เครือข่าย Wi-Fi เมือ่ สามารถใช้เครือ
ข่าย Wi-Fi ได้ คุณสามารถติดตัง้ เครือข่ายทีต่ อ้ งการ
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ → การโทร Wi-Fi
• ในการใช้คณุ สมบัตนิ ี้ อุปกรณ์นตี้ อ้ งเชือ่ มต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
• คุณสมบัตนิ อี้ าจไม่สามารถใช้ได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการของคุณ
• ต้องการ Wi-Fi: ตัง้ ค่าเครือข่าย Wi-Fi ให้เป็นไปตามค่าทีต่ อ้ งการ ถ้าเครือข่าย Wi-Fi ไม่สามารถใช้งานได้คณุ จะสามารถเข้าถึง
เครือข่ายเซลลูลาร์ได้
• ต้องการเครือข่ายมือถือ: ตัง้ ค่าเครือข่ายเซลลูลาร์ให้เป็นไปตามค่าทีต่ อ้ งการ ถ้าเครือข่ายเซลลูลาร์ไม่สามารถใช้งานได้คณุ จะ
สามารถเข้าถึงเครือข่าย Wi-fi ได้
บลูทธู
ใช้งานบลูทธู เพือ่ แลกเปลีย่ นข้อมูลหรือไฟล์มเี ดียกับเครือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ ปิดใช้บลูทธู
• ซัมซุงไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหาย การดักจับ หรือการใช้ในทางทีผ่ ดิ ของข้อมูลทีส่ ง่ หรือได้รบั ผ่านบลูทธู
• หมัน่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแบ่งปันและรับข้อมูลด้วยอุปกรณ์ทเี่ ชือ่ ถือได้และมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม
หากมีสงิ่ กีดขวางระหว่างอุปกรณ์ จะท�ำให้ระยะการส่งข้อมูลสัน้ ลง
• อุปกรณ์บางชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ได้รบั การทดสอบหรือผ่านการอนุมตั จิ าก Bluetooth SIG อาจใช้กบั เครือ่ งของ
คุณไม่ได้
• ห้ามใช้คณุ สมบัตบิ ลูทธู เพือ่ วัตถุประสงค์ทผี่ ดิ กฎหมาย (เช่น การคัดลอกไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือดักฟังการสือ่ สารโดย
ผิดกฎหมายเพือ่ วัตถุประสงค์ทางการค้า)
ซัมซุงไม่รบั ผิดชอบต่อผลจากการใช้งานทีผ่ ดิ กฎหมายของคุณสมบัตบิ ลูทธู
124
การตัง้ ค่า
การจับคูก่ บั อุปกรณ์บลูทธู อืน่
1 ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ → บลูทธู จากนัน้ สัมผัสสวิตช์เพือ่ เปิดใช้งาน
จะปรากฏรายชือ่ ของเครือ่ งทีค่ น้ พบ
2 เลือกเครือ่ งทีจ่ ะจับคูก่ นั
ถ้าเครือ่ งทีค่ ณุ ต้องการจับคูไ่ ม่อยู่ในรายชือ่ ให้ขอให้เครือ่ งนัน้ เปิดตัวเลือกการมองเห็นได้ โปรดอ้างอิงคูม่ อื การใช้งานเครือ่ งอืน่
เครือ่ งของคุณจะมองเห็นได้จากเครือ่ งอืน่ ๆ ขณะทีห่ น้าจอการตัง้ ค่าบลูทธู เปิดอยู่
3 ยอมรับการเชือ่ มต่อบลูทธู ทีเ่ ครือ่ งของคุณเพือ่ ยืนยัน
อุปกรณ์จะถูกเชือ่ มต่อเมือ่ อีกเครือ่ งหนึง่ ยอมรับการร้องขอการเชือ่ มต่อบลูทธู
การส่งและการรับข้อมูล
แอพจ�ำนวนมากรองรับการถ่ายโอนข้อมูลผ่านบลูทธู คุณสามารถแบ่งปันข้อมูล เช่น รายชือ่ ผูต้ ดิ ต่อ หรือไฟล์มเี ดียกับอุปกรณ์บลูทธู
เครือ่ งอืน่ ได้ การด�ำเนินการต่อไปนีเ้ ป็นตัวอย่างการส่งรูปภาพไปยังเครือ่ งอืน่
1 สัมผัส แกลเลอรี่ ทีห่ น้าจอแอพ
2 เลือกรูปภาพ
3 สัมผัส แชร์ → บลูทธู จากนัน้ เลือกเครือ่ งทีย่ า้ ยรูปภาพไป
ถ้าเครือ่ งของคุณมีการจับคูก่ บั อีกเครือ่ งหนึง่ มาแล้วก่อนหน้านี้ ให้สมั ผัสชือ่ เครือ่ งโดยไม่ตอ้ งใส่รหัสยืนยันทีส่ ร้างโดยอัตโนมัติ
ถ้าเครือ่ งทีค่ ณุ ต้องการจับคูไ่ ม่อยู่ในรายชือ่ ให้ขอให้เครือ่ งนัน้ เปิดตัวเลือกการมองเห็นได้
4 ยอมรับการร้องขอการเชือ่ มต่อบลูทธู ทีเ่ ครือ่ งอืน่
125
การตัง้ ค่า
การยกเลิกการจับคูอ่ ปุ กรณ์บลูทธู
1 ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ → บลูทธู
เครือ่ งจะแสดงรายชือ่ อุปกรณ์ทจี่ บั คูก่ นั
2 สัมผัส ทีด่ า้ นข้างชือ่ เครือ่ งเพือ่ ยกเลิกการจับคู่
3 สัมผัส เลิก​จบั ​คู่
การแสดงอุปกรณ์
อนุญาตให้เครือ่ งอืน่ ๆค้นพบเครือ่ งของคุณเพือ่ แชร์เนือ้ หากับคุณ เมือ่ มีการเปิดใช้งานคุณสมบัตนิ ี้ จะสามารถมองเห็นเครือ่ งของคุณได้
ในเครือ่ งอืน่ ๆเมือ่ พวกเขาค้นหาเครือ่ งต่างๆที่ใช้งานได้โดยการใช้การถ่ายโอนไฟล์ไปยังตัวเลือกของเครือ่ ง
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ จากสัมผัสสวิตช์ การแสดงอุปกรณ์ เพือ่ เปิดใช้งาน
การ​ใช้​ขอ้ มูล
ติดตามบันทึกการใช้งานข้อมูลของคุณ และก�ำหนดการตัง้ ค่าส�ำหรับขีดจ�ำกัด
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ → การ​ใช้​ขอ้ มูล
• ข้อมูล​มอื ​ถอื : ตัง้ ค่าอุปกรณ์ให้ใช้งานการเชือ่ มต่อข้อมูลบนเครือข่ายมือถือใดๆ
• ข้อมูล​พนื้ ​หลัง: ป้องกันแอพทีท่ ำ� งานเบือ้ งหลังไม่ให้สามารถใช้งานการเชือ่ มต่อข้อมูลมือถือได้
• ตัง้ ​คา่ ​ขดี ​จำ� กัด​ขอ้ มูล​มอื ​ถอื : ตัง้ ค่าขีดจ�ำกัดส�ำหรับการใช้งานข้อมูลมือถือ
• โหมดประหยัดข้อมูลสูงสุด: ลดการใช้งานข้อมูลมือถือของคุณโดยการป้องกันแอปทีท่ ำ� งานอยูพ่ นื้ หลังจากการใช้การเชือ่ มต่อ
ข้อมูลมือถือ คุณสามารถใช้คณุ สมบัตกิ ารบีบอัดข้อมูลเพือ่ ทีจ่ ะส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต, เช่น รูปภาพ, วีดโี อ, และเว็บเพจ, ที่
เข้าใช้งานผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์มอื ถือ
การเปลีย่ นวันทีร่ เี ซ็ตประจ�ำเดือนส�ำหรับช่วงสังเกตการณ์ ให้สมั ผัส → เปลีย่ น​รอบ
การจ�ำกัดการใช้งานข้อมูล
ตัง้ ค่าอุปกรณ์ให้ปดิ ใช้งานการเชือ่ มต่อข้อมูลมือถือโดยอัตโนมัติ เมือ่ ปริมาณข้อมูลมือถือทีค่ ณุ ใชัถงึ ขีดจ�ำกัดทีค่ ณุ ก�ำหนดไว้
1 ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ → การ​ใช้​ขอ้ มูล และจากนัน้ สัมผัสสวิตซ์ ตัง้ ​คา่ ​ขดี ​จำ� กัด​ขอ้ มูล​มอื ​ถอื เพือ่ เปิดใช้งาน
126
การตัง้ ค่า
2 ลากแถบการปรับขีดจ�ำกัดขึน้ หรือลงเพือ่ ตัง้ ค่าขีดจ�ำกัด
3 ลากแถบการปรับการเตือนขึน้ หรือลงเพือ่ ตัง้ ค่าระดับการเตือนการใช้งานข้อมูล
เครือ่ งจะเตือนคุณเมือ่ ถึงระดับการเตือน
โหมดการบิน
การปิดใช้งานฟังก์ชนั การใช้งานแบบไร้สายในเครือ่ งของคุณ คุณสามารถใช้บริการที่ไม่เชือ่ มต่อกับเครือข่ายได้เท่านัน้
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ และสัมผัสสวิตช์ โหมดการบิน เพือ่ เปิดใช้งาน
ห้ปดิ อุปกรณ์ระหว่างการน�ำเครือ่ งขึน้ และลง หลังจากน�ำเครือ่ งขึน้ คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์ในโหมดการบินหากได้รบั การ
อนุญาตโดยบุคลากรบนเครือ่ งบิน
NFC และการช�ำระเงิน
อุปกรณ์ของคุณสามารถให้คณุ อ่านแท็กการสือ่ สารผ่านสนามระยะใกล้ (NFC) ทีม่ ขี อ้ มูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ นอกจากนีค้ ณุ ยังสามารถใช้
งานคุณสมบัตนิ เี้ พือ่ ท�ำการจ่ายเงินและซือ้ ตัว๋ เพือ่ การเดินทางหรือเหตุการณ์ตา่ งๆ หลังจากดาวน์โหลดแอพทีจ่ ำ� เป็นแล้ว
เครือ่ งนีม้ เี สาอากาศ NFC ในตัว หยิบจับเครือ่ งด้วยความระมัดระวังเพือ่ ไม่ให้เสาอากาศ NFC เสียหาย
การใช้งานคุณสมบัติ NFC
ใช้งานคุณสมบัติ NFC เพือ่ ส่งรูปภาพหรือรายชือ่ ผูต้ ดิ ต่อไปยังเครือ่ งอืน่ และอ่านข้อมูลผลิตภัณฑ์จากแท็ก NFC
1 ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ และสัมผัสสวิตช์ NFC และการช�ำระเงิน เพือ่ เปิดใช้งาน
127
การตัง้ ค่า
2 วางบริเวณเสาอากาศ NFC ทีด่ า้ นหลังเครือ่ งของคุณใกล้แท็ก NFC
ข้อมูลจากแท็กจะปรากฏขึน้
ตรวจสอบว่าหน้าจอของเครือ่ งได้รบั การปลดล็อกแล้ว มิฉะนัน้ เครือ่ งจะไม่อา่ นแท็ก NFC และไม่ได้รบั ข้อมูล
การช�ำระเงินผ่านคุณสมบัติ NFC
ก่อนทีค่ ณุ จะใช้งานคุณสมบัติ NFC เพือ่ ช�ำระเงิน คุณจะต้องลงทะเบียนบริการช�ำระเงินทางมือถือก่อน การลงทะเบียนหรือรับข้อมูล
เพิม่ เติมเกีย่ วกับบริการนี้ ให้ตดิ ต่อผูใ้ ห้บริการของคุณ
1 ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ และสัมผัสสวิตช์ NFC และการช�ำระเงิน เพือ่ เปิดใช้งาน
2 สัมผัสบริเวณเสาอากาศ NFC ทีด่ า้ นหลังเครือ่ งของคุณกับเครือ่ งอ่านการ์ด NFC
เพือ่ ตัง้ ค่าแอพการช�ำระเงินเริม่ ต้น เปิดหน้าจอการตัง้ ค่าและสัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ → NFC และการช�ำระเงิน → Tap and pay →
การช�ำระ และจากนัน้ ให้เลือกแอพ
บริการช�ำระเงินอาจไม่รวมแอพช�ำระเงินทัง้ หมดทีม่ อี ยู่
128
การตัง้ ค่า
การส่งข้อมูล
อนุญาตให้แลกเปลีย่ นข้อมูลเมือ่ เสาอากาศ NFC ของเครือ่ งสัมผัสกับเสาอากาศ NFC ของเครือ่ งอืน่
1 ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ → NFC และการช�ำระเงิน และสัมผัสสวิตซ์เพือ่ เปิดใช้งาน
2 สัมผัสสวิตซ์ Android Beam เพือ่ เปิดใช้งาน
3 เลือกรายการแล้วแตะเสาอากาศ NFC ของเครือ่ งอืน่ เข้ากับเสาอากาศ NFC ของเครือ่ งของคุณ
4 เมือ่ แตะเพือ่ บีม ปรากฏบนหน้าจอ สัมผัสหน้าจอของเครือ่ งของคุณเพือ่ ส่งรายการ
หากทัง้ สองเครือ่ งพยายามส่งข้อมูลพร้อมกัน การถ่ายโอนไฟล์อาจล้มเหลว
129
การตัง้ ค่า
ฮอตสปอ​ต​มอื ​ถอื และการแชร์อนิ เตอร์เน็ต
ใช้เครือ่ งเป็นฮอตสปอตมือถือเพือ่ แบ่งปันการเชือ่ มต่อข้อมูลมือถือของเครือ่ งให้กบั เครือ่ งอืน่ ๆเมือ่ ไม่มกี ารเชือ่ มต่อเครือข่ายได้ การ
เชือ่ มต่อสามารถท�ำได้ผา่ น Wi-Fi USB หรือบลูทธู
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ → ฮอตสปอ​ต​มอื ​ถอื และการแชร์อนิ เตอร์เน็ต
คุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิม่ เติมเมือ่ ใช้คณุ สมบัตนิ ี้
• ฮอตสปอ​ต​มอื ​ถอื : ใช้งานฮอตสปอตมือถือเพือ่ แบ่งปันการเชือ่ มต่อเครือข่ายมือถือของเครือ่ งให้กบั คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อนื่
• การเชือ่ มโยงเครือข่ายด้วยบลูทธู : ใช้การเชือ่ มโยงเครือข่ายด้วยบลูทธู เพือ่ แบ่งปันการเชือ่ มต่อข้อมูลมือถือให้กบั คอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์อนื่ ผ่านบลูทธู
• การเชือ่ มโยงเครือข่ายด้วย USB: ใช้การเชือ่ มโยงเครือข่ายด้วย USB เพือ่ แบ่งปันการเชือ่ มต่อข้อมูลมือถือให้กบั คอมพิวเตอร์
ผ่านสาย USB เมือ่ เชือ่ มต่อกับคอมพิวเตอร์ เครือ่ งจะถูกใช้เป็นโมเด็มส�ำหรับคอมพิวเตอร์
การใช้งานฮอตสปอตมือถือ
ใช้เครือ่ งของคุณเป็นฮอตสปอตมือถือเพือ่ แบ่งปันการเชือ่ มต่อข้อมูลมือถือของเครือ่ งให้กบั อุปกรณ์อนื่
1 ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ → ฮอตสปอ​ต​มอื ​ถอื และการแชร์อนิ เตอร์เน็ต → ฮอตสปอ​ต​มอื ​ถอื
2 สัมผัสสวิตช์เพือ่ เปิดใช้งาน
ไอคอน จะปรากฏบนแถบสถานะ เครือ่ งอืน่ จะสามารถค้นพบเครือ่ งของคุณในรายชือ่ เครือข่าย Wi-Fi
เพือ่ ตัง้ ค่ารหัสผ่านส�ำหรับฮอตสปอตมือถือ สัมผัส → ก�ำหนดค่าฮอตสปอตมือถือ และให้เลือกระดับการรักษาความ
ปลอดภัย จากนัน้ ใส่รหัสผ่านและสัมผัส บันทึก
3 ทีห่ น้าจอของเครือ่ ง ค้นหาและเลือกเครือ่ งของคุณจากรายชือ่ เครือข่าย Wi-Fi
4 ทีเ่ ครือ่ งทีเ่ ชือ่ มต่ออยู่ ใช้การเชือ่ มต่อข้อมูลมือถือของเครือ่ งเพือ่ เข้าถึงอินเทอร์เน็ต
130
การตัง้ ค่า
เครือ​ขา่ ย​มอื ​ถอื
ก�ำหนดการตัง้ ค่าเครือข่ายมือถือของคุณ
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ → เครือ​ขา่ ย​มอื ​ถอื
• โรม​มงิ่ ​ขอ้ มูล: ตัง้ ค่าอุปกรณ์ให้ใช้งานการเชือ่ มต่อข้อมูลระหว่างทีค่ ณุ โรมมิง่
• โหมด​เครือ​ขา่ ย SIM 1 / โหมด​เครือ​ขา่ ย SIM 2: เลือกชนิดเครือข่าย
• ชือ่ ​แอ​คเซ​ส​พอยท์: ตัง้ ค่าชือ่ แอคเซสพอยท์ (APN)
• ผู​ใ้ ห้​บริการ​เครือ​ขา่ ย: ค้นหาเครือข่ายทีม่ อี ยู่ และบันทึกเครือข่ายด้วยตนเอง
ตัวจ​ ดั การ SIM ก​ าร์ด
เปิดใช้งาน SIM หรือ USIM การ์ดของคุณและก�ำหนดค่า SIM การ์ด โปรดดูที่ การใช้งาน SIM การ์ดหรือ USIM การ์ดคู่ ส�ำหรับข้อมูล
เพิม่ เติม
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ → ตัว​จดั การ SIM ​การ์ด
• การ​โทร: เลือก SIM หรือ USIM การ์ดส�ำหรับการโทรศัพท์
• ข้อ​ความ​ปกติ: เลือก SIM หรือ USIM ส�ำหรับการส่งข้อความ
• ข้อมูล​มอื ​ถอื : เลือก SIM หรือ USIM การ์ดทีจ่ ะใช้บริการข้อมูล
• การโทรกลับแบบปรับ: เลือก SIM หรือ USIM การ์ดเพือ่ ท�ำการโทรจากบันทึกการโทร กล่องข้อความ หรือการแจ้งเตือนของคุณ
หาก SIM การ์ดทีต่ อ้ งการไม่ตรงกับ SIM การ์ดที่ใช้ลา่ สุด
• ใช้ SIM คูเ่ สมอ: ตัง้ ค่าเครือ่ งให้เปิดรับสายเรียกเข้าจาก SIM หรือ USIM การ์ดอีกการ์ดหนึง่ ในระหว่างใช้สาย
เมือ่ เปิดใช้งานคุณสมบัตนิ ี้ คุณอาจประสบกับค่าโทรศัพท์เพิม่ เติม ทัง้ นีข้ นึ้ กับภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการท่านัน้
131
การตัง้ ค่า
ต�ำแหน่ง
เปลีย่ นการตัง้ ค่าการอนุญาตข้อมูลต�ำแหน่ง
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ → ต�ำแหน่ง
• วิธกี ารระบุตำ� แหน่ง: ให้เลือกเครือข่ายทีจ่ ะใช้งานเพือ่ การก�ำหนดต�ำแหน่งเครือ่ งของคุณ
• ปรับปรุงความเทีย่ งตรง: ตัง้ ค่าเครือ่ งเพือ่ ใช้งาน Wi-Fi หรือคุณสมบัตบิ ลูทธู เพือ่ เพิม่ ความถูกต้องของข้อมูลต�ำแหน่ง แม้ในขณะ
ทีค่ ณุ สมบัตดิ งั กล่าวปิดการใช้งาน
• ค�ำขอต�ำแหน่งล่าสุด: ดูวา่ มีแอพใดบ้างทีร่ อ้ งขอข้อมูลต�ำแหน่งทีต่ งั้ ปัจจุบนั ของคุณ และอัตราการใช้งานแบตเตอรีข่ องแอพเหล่า
นัน้
• บริการ​ระบุ​ตำ� แหน่ง: ดูบริการต�ำแหน่งทีต่ งั้ ทีเ่ ครือ่ งของคุณใช้งาน
การตัง้ ค่าการเชือ่ มต่อเพิม่ เติม
ก�ำหนดการตัง้ ค่าเพือ่ ควบคุมคุณสมบัตอิ นื่ ๆ
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ → การตัง้ ค่าการเชือ่ มต่อเพิม่ เติม
• การค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียง: ตัง้ ค่าอุปกรณ์เพือ่ สแกนหาอุปกรณ์ทอี่ ยูบ่ ริเวณใกล้เคียงเพือ่ ท�ำการเชือ่ มต่อ
• พิมพ์: ก�ำหนดค่าส่วนเสริมส�ำหรับเครือ่ งพิมพ์ทตี่ ดิ ตัง้ ไว้ในเครือ่ ง คุณสามารถค้นหาเครือ่ งพิมพ์ทมี่ อี ยู่ หรือเพิม่ เครือ่ งพิมพ์เอง
เพือ่ พิมพ์ไฟล์ โปรดดูที่ พิมพ์ ส�ำหรับข้อมูลเพิม่ เติม
• MirrorLink: ใช้คณุ สมบัติ MirrorLink เพือ่ ควบคุมแอพ MirrorLink ของเครือ่ งของคุณบนหน้าจอเฮดยูนติ ของรถ อ้างอิง
MirrorLink เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
• ดาวน์โหลด บูสเตอร์: ตัง้ ค่าเครือ่ งเพือ่ ดาวน์โหลดไฟล์ที่ใหญ่กว่า 30 MB ให้เร็วขึน้ ผ่านทาง Wi-Fi และเครือข่ายมือถือพร้อมกัน
อ้างอิง ดาวน์โหลด บูสเตอร์ เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
คุณสมบัตนิ อี้ าจไม่สามารถใช้ได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการของคุณ
• VPN: ตัง้ ค่าและเชือ่ มต่อกับเครือข่ายส่วนตัว (VPNs)
พิมพ์
ก�ำหนดค่าส่วนเสริมส�ำหรับเครือ่ งพิมพ์ทตี่ ดิ ตัง้ ไว้ในเครือ่ ง คุณสามารถเชือ่ มต่อเครือ่ งเข้ากับเครือ่ งพิมพ์ผา่ นทาง Wi-Fi หรือ Wi-Fi
Direct แล้วพิมพ์รปู ภาพหรือเอกสาร
เครือ่ งพิมพ์บางเครือ่ งอาจเข้ากันไม่ได้กบั เครือ่ งนี้
132
การตัง้ ค่า
การเพิม่ ปลัก๊ อินเครือ่ งพิมพ์
เพิม่ ปลัก๊ อินเครือ่ งพิมพ์สำ� หรับเครือ่ งพิมพ์ทคี่ ณุ ต้องการเชือ่ มต่อเข้ากับเครือ่ ง
1 ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ → การตัง้ ค่าการเชือ่ มต่อเพิม่ เติม → พิมพ์ → ดาวน์โหลดปลัก๊ อิน
2 ค้นหาปลัก๊ อินเครือ่ งพิมพ์ใน Play สโตร์
3 เลือกปลัก๊ อินเครือ่ งพิมพ์แล้วติดตัง้
4 เลือกปลัก๊ อินเครือ่ งพิมพ์ จากนัน้ สัมผัสสวิตช์เพือ่ เปิดใช้
เครือ่ งจะค้นหาเครือ่ งพิมพ์ทเี่ ชือ่ มต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับเครือ่ งของคุณ
การเพิม่ เครือ่ งพิมพ์ดว้ ยตนเอง สัมผัส → เพิม่ เครือ่ งพิมพ์ → ADD PRINTER
การเปลีย่ นการตัง้ ค่าการพิมพ์ สัมผัส → การตัง้ ค่าการพิมพ์
การพิมพ์เนือ้ หา
ขณะทีก่ ำ� ลังดูเนือ้ หา เช่น รูปภาพหรือเอกสาร เข้าถึงรายการทางเลือก สัมผัส พิมพ์ →
เลือกเครือ่ งพิมพ์
วิธกี ารพิมพ์อาจแตกต่างกันไป ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ชนิดของเนือ้ หา
MirrorLink
เชือ่ มต่ออุปกรณ์กบั รถเพือ่ ควบคุมแอพ MirrorLink ของเครือ่ งบนหน้าจอส่วนหน้าของรถยนต์
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ → การตัง้ ค่าการเชือ่ มต่อเพิม่ เติม → MirrorLink
เครือ่ งของคุณใช้ได้กบั รถยนต์ทรี่ องรับ MirrorLink เวอร์ชนั่ 1.1 หรือสูงกว่า
133
→ เครือ่ งพิมพ์ทงั้ หมด และจากนัน้
การตัง้ ค่า
เชือ่ มต่อเครือ่ งของคุณเข้ากับรถยนต์ผา่ นทาง MirrorLink
เมือ่ ใช้คณุ สมบัตนิ เี้ ป็นครัง้ แรก ให้เชือ่ มต่อเครือ่ งเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi หรือมือถือ
1 จับคูเ่ ครือ่ งของคุณกับรถยนต์ผา่ นบลูทธู
อ้างอิง การจับคูก่ บั อุปกรณ์บลูทธู อืน่ เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
2 เชือ่ มต่อเครือ่ งของคุณไปยังรถยนต์โดยใช้สาย USB
เมือ่ ท�ำการเชือ่ มต่อเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าถึงแอพ MirrorLink ของเครือ่ งบนหน้าจอส่วนหน้า
การสิน้ สุดการเชือ่ มต่อ MirrorLink
ถอดสาย USB จากเครือ่ งของคุณและรถยนต์
ดาวน์โหลด บูสเตอร์
ตัง้ ค่าเครือ่ งเพือ่ ดาวน์โหลดไฟล์ที่ใหญ่กว่า 30 MB ให้เร็วขึน้ ผ่านทาง Wi-Fi และเครือข่ายมือถือพร้อมกัน สัญญาณ Wi-Fi ทีแ่ รงกว่าจะ
ท�ำให้ได้ความเร็วการดาวน์โหลดทีเ่ ร็วขึน้
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การเชือ่ มต่อ → การตัง้ ค่าการเชือ่ มต่อเพิม่ เติม → ดาวน์โหลด บูสเตอร์
• คุณสมบัตนิ อี้ าจไม่รองรับในอุปกรณ์บางเครือ่ ง
• คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิม่ เติมเมือ่ ดาวน์โหลดไฟล์ผา่ นทางเครือข่ายมือถือ
• เมือ่ คุณดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ เครือ่ งอาจมีอณุ หภูมสิ งู ถ้าเครือ่ งมีอณุ หภูมสิ งู กว่าค่าอุณหภูมทิ กี่ ำ� หนด คุณสมบัตนิ ี้
จะปิดการท�ำงาน
• ถ้าสัญญาณเครือข่ายไม่เสถียร ความเร็วและประสิทธิภาพของคุณสมบัตนิ อี้ าจได้รบั ผลกระทบ
• ถ้าการเชือ่ มต่อเครือข่าย Wi-Fi และเครือข่ายมือถือมีความเร็วการรับส่งข้อมูลแตกต่างกันอย่างมาก เครือ่ งอาจใช้เฉพาะ
การเชือ่ มต่อทีเ่ ร็วทีส่ ดุ
• คุณสมบัตนิ รี้ องรับ Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 และ Hypertext Transmission Protocol Secure
(HTTPS) คุณสมบัตนิ ี้ไม่สามารถใช้งานกับโพรโทคอลอืน่ เช่น FTP
134
การตัง้ ค่า
เสียงและการสัน่
เปลีย่ นแปลงการตัง้ ค่าส�ำหรับเสียงต่างๆ ในเครือ่ ง
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส เสียงและการสัน่
• โหมดเสียง: ตัง้ ค่าให้เครือ่ งใช้งานโหมดเสียงหรือโหมดเงียบ
• สัน่ เมือ่ เรียกเข้า: ตัง้ ค่าให้อปุ กรณ์สนั่ และเล่นเสียงเรียกเข้าส�ำหรับสายเข้า
• ระดับ​เสียง: ปรับระดับเสียงส�ำหรับเสียงเรียกเข้า เพลงและวีดโี อ เสียงของระบบ และการแจ้งเตือน
• เสียง​เรียก​เข้า: เปลีย่ นการตัง้ ค่าเสียงเรียกเข้าและเสียงการแจ้งเตือน
• รูป​แบบ​ระบบ​สนั่ : เลือกรูปแบบของการสัน่
• เสียงการแจ้งเตือน: เลือกเสียงการแจ้งเตือนเริม่ ต้น คุณยังสามารถเปลีย่ นการตัง้ ค่าการแจ้งเตือนส�ำหรับบางแอพได้อกี ด้วย
• ห้ามรบกวน: ตัง้ ค่าอุปกรณ์เพือ่ ปิดเสียงสายเรียกเข้าและเสียงแจ้งเตือน ยกเว้นรายการทีอ่ นุญาต
• เสียงสัมผัส: ตัง้ ค่าให้เครือ่ งส่งเสียงเมือ่ คุณเลือกแอพหรือทางเลือกบนหน้าจอสัมผัส
• เสียง​ลอ็ ก​หน้า​จอ: ตัง้ ค่าให้อปุ กรณ์สง่ เสียงเมือ่ คุณล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัส
• เสียงการชาร์จ: ตัง้ ค่าเครือ่ งให้สง่ เสียงเมือ่ เชือ่ มต่อกับทีช่ าร์จ
• เสียงปุม่ กดโทรออก: ตัง้ ค่าให้อปุ กรณ์สง่ เสียงเมือ่ คุณสัมผัสปุม่ กด
• เสียงแป้นพิมพ์: ตัง้ ค่าให้เครือ่ งส่งเสียงเมือ่ สัมผัสปุม่ ใดๆ
• คุณภาพและเอฟเฟ็กต์เสียง: ก�ำหนดการตัง้ ค่าเสียงเพิม่ เติม
135
การตัง้ ค่า
การแจ้งเตือน
เปลีย่ นการตัง้ ค่าการแจ้งส�ำหรับแต่ละแอพ
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การแจ้งเตือน
ในการปรับแต่งการตัง้ ค่าการแจ้งเตือน ให้สมั ผัส ขัน้ สูง และเลือกแอพ
• อนุญาตการแจ้งเตือน: อนุญาตการแจ้งเตือนจากแอพทีเ่ ลือก
• ตัง้ ค่าให้เป็นล�ำดับแรก: แสดงการแจ้งเตือนทีด่ า้ นบนของแผงการแจ้งเตือน และระบุไว้ในรายการทีอ่ นุญาตเมือ่ ห้ามรบกวน ถูก
เปิดใช้งาน
• แสดงตัวอย่างเป็นป๊อปอัพ: แสดงตัวอย่างการแจ้งเตือนในหน้าต่างป๊อปอัพ
• แสดงบนหน้าจอล็อค: แสดงการแจ้งเตือนจากแอพทีเ่ ลือกเมือ่ เครือ่ งถูกล็อกหน้าจอ
• แสดงคอนเทนท์บนหน้าจอล็อค: แสดงเนือ้ หาของการแจ้งเตือนจากแอพทีเ่ ลือกเมือ่ เครือ่ งถูกล็อก
• การตัง้ ค่าเพิม่ เติม: ปรับแต่งการตัง้ ค่าการแจ้งเพิม่ เติมส�ำหรับแอพทีเ่ ลือก
จอภาพ
ทางเลือก
เปลีย่ นการตัง้ ค่าจอภาพ
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส จอภาพ
• ความ​สว่าง: ปรับความสว่างของจอแสดงผล
• ตัวกรองแสงสีฟา้ : เปิดใช้งานตัวกรองแสงสีฟา้ และเปลีย่ นการตัง้ ค่าตัวกรอง อ้างอิง ตัวกรองแสงสีฟา้ เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
• แบบอักษร: เปลีย่ นชนิดและขนาดแบบอักษร
• โหมด​หน้า​จอ: เปลีย่ นโหมดหน้าจอเพือ่ ปรับสีและความคมชัดของหน้าจอ
• โหมดใช้งา่ ย: สลับไปโหมดใช้งา่ ยเพือ่ แสดงไอคอนที่ใหญ่กว่าและใช้งานรูปแบบทีง่ า่ ยกว่าทีห่ น้าจอหลัก อ้างอิง โหมดใช้งา่ ย เพือ่
ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
• กรอบไอคอน: ตัง้ ค่าว่าจะให้แสดงผลพืน้ หลังแบบมีเฉดเงาเพือ่ ท�ำให้ไอคอนโดดเด่น
136
การตัง้ ค่า
• Always On Display: ตัง้ ค่าให้อปุ กรณ์แสดงรูปภาพหรือข้อมูล ขณะทีห่ น้าจอปิดอยู่ อ้างอิง Always On Display เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่
เติม
• แถบ​สถานะ: ปรับแต่งการตัง้ ค่าให้แสดงเฉพาะการแจ้งเตือน 3 รายการล่าสุดและอายุการใช้งานแบตเตอรีเ่ ท่านัน้ บนแถบสถานะ
• หมด​เวลา​หน้า​จอ: ตัง้ ค่าระยะเวลาทีเ่ ครือ่ งจะรอคอยก่อนทีจ่ ะดับแสงส่องหลังจอ
• ปิดหน้าจอไว้ตลอดเวลา: ตัง้ ค่าเครือ่ งไม่ให้เปิดหน้าจอเมือ่ อยู่ในทีม่ ดื เช่นในกระเป๋าเสือ้ หรือในกระเป๋า
• ภาพพักหน้าจอ: ตัง้ ค่าเครือ่ งให้เริม่ ต้นโปรแกรมพักหน้าจอเมือ่ ชาร์จเครือ่ งหรือเชือ่ มต่อกับแท่นวาง
ตัวกรองแสงสีฟา้
ลดความเครียดของตาโดยการจ�ำกัดปริมาณของแสงสีฟา้ ทีป่ ล่อยออกมาจากหน้าจอ
ขณะทีค่ ณุ ก�ำลังดูวดิ โี อ HDR จากการให้บริการพิเศษของวิดโี อ HDR เช่น วิดโี อ Amazon ตัวกรองแสงสีฟา้ จะไม่ถกู น�ำมาใช้
1 ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส จอภาพ → ตัวกรองแสงสีฟา้ และจากนัน้ สัมผัสสวิตช์ เปิดใช้งานตอนนี้ เพือ่ เปิดใช้งาน
2 ลากแถบปรับเพือ่ ปรับความทึบของตัวกรอง
3 เพือ่ ก�ำหนดเวลาทีจ่ ะใช้ตวั กรองแสงสีฟา้ ทีห่ น้าจอ สัมผัสสวิตช์ เปิดใช้งานตามก�ำหนดการ เพือ่ เปิดใช้งานและให้เลือกทางเลือก
• Sunset to sunrise: ตัง้ ค่าเครือ่ งเพือ่ ใช้งานตัวกรองแสงสีฟา้ ในเวลากลางคืนและปิดใช้งานในเวลาเช้าตามต�ำแหน่งของคุณ
• ก�ำหนดเวลาทีก่ ำ� หนดเอง: ตัง้ ค่าเวลาทีเ่ ฉพาะเจาะจงทีจ่ ะใช้ตวั กรองแสงสีฟา้
137
การตัง้ ค่า
โหมดใช้งา่ ย
โหมดใช้งา่ ยช่วยเพิม่ ประสบการณ์ผใู้ ช้ทงี่ า่ ยขึน้ โดยใช้รปู แบบโปรแกรมทีง่ า่ ยขึน้ และไอคอนทีห่ น้าจอหลักที่ใหญ่ขนึ้
คุณสมบัตบิ างอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ในโหมดใช้งา่ ย
การสลับเป็นโหมดใช้งา่ ย
1 ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส จอภาพ → โหมดใช้งา่ ย → โหมดใช้งา่ ย
2 เลือกแอพใน แอพพลิเคชัน่ แบบง่าย เพือ่ ปรับใช้รปู แบบโปรแกรมทีง่ า่ ยขึน้
3 สัมผัส เรียบร้อย
การกลับสูโ่ หมดมาตรฐาน
ปัดด้านซ้ายทีห่ น้าจอหลักและสัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → จอภาพ → โหมดใช้งา่ ย → โหมดมาตรฐาน → เรียบร้อย
การจัดการทางลัด
การเพิม่ ทางลัดไปยังแอพทีห่ น้าจอหลัก ให้ปดั ไปทางซ้าย สัมผัส จากนัน้ เลือกแอพ
การเพิม่ ทางลัดไปยังรายชือ่ ทีห่ น้าจอหลัก ให้ปดั ไปทางขวาและสัมผัส
การลบทางลัดออกจากหน้าจอหลัก สัมผัส แก้ไข และเลือกแอพหรือผูต้ ดิ ต่อด้วย
วอลเปเปอร์และธีม
เปลีย่ นการตัง้ ค่าวอลล์เปเปอร์สำ� หรับหน้าจอหลักและหน้าจอล็อกหรือใช้ธมี ต่าง่ๆกับเครือ่ ง
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส วอลเปเปอร์และธีม
138
การตัง้ ค่า
คุณสมบัตขิ นั้ สูง
ทางเลือก
เปิดใช้งานคุณสมบัตขิ นั้ สูงแล้วเปลีย่ นการตัง้ ค่าทีค่ วบคุมอยู่
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส คุณสมบัตขิ นั้ สูง
การเขย่าหรือแรงกระแทกทีม่ ากเกินไปกับเครือ่ งอาจท�ำให้เกิดอินพุตส�ำหรับบางคุณสมบัตโิ ดยไม่ได้ตงั้ ใจ
• พักหน้าจออัจฉริยะ: ตัง้ ค่าเครือ่ งเพือ่ ป้องกันไม่ให้แสงส่องหลังจอดับลงขณะทีค่ ณุ มองทีจ่ อ
• เกม: เปิดใช้งานตัวเปิดเกมและไอคอนเครือ่ งมือเกมและเปลีย่ นการตัง้ ค่าทีเ่ กีย่ วข้องกับเกม อ้างอิง Game Launcher เพือ่ ดู
ข้อมูลเพิม่ เติม
• ระบุหมายเลขทีไ่ ม่ได้บนั ทึก: ตัง้ ค่าเครือ่ งให้ระบุหมายเลยโทรศัพท์ที่ไม่ได้บนั ทึกไว้เมือ่ คุณรับสายโทรเข้าหรือข้อความทีส่ ง่ เข้ามา
คุณสมบัตนิ อี้ าจไม่สามารถใช้ได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการของคุณ
• ท�ำ​งาน​มอื ​เดียว: เปิดใช้งานโหมดท�ำ​งาน​มอื ​เดียวเพือ่ ความสะดวกของคุณเมือ่ คุณใช้เครือ่ งด้วยมือเดียว
คุณสมบัตนิ อี้ าจไม่สามารถใช้ได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการของคุณ
• เปิดกล้องด่วน: ตัง้ ค่าให้เครือ่ งเริม่ ต้นใช้กล้องโดยการกดทีป่ มุ่ หน้าหลักสองครัง้ ติดกัน
• ป๊อปอัพดูทา่ ทาง: ตัง้ ค่าให้อปุ กรณ์ให้แสดงหน้าจอแอพมุมมองป็อปอัพ อ้างอิง มุมมองป็อปอัพ เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
คุณสมบัตนิ อี้ าจไม่สามารถใช้ได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการของคุณ
• จับภาพอัจฉริยะ: ตัง้ ค่าเครือ่ งให้จบั ภาพเนือ้ หาทีต่ อ่ เนือ่ งบนหลายหน้าจอ แล้วตัดภาพและแบ่งปันภาพหน้าจอในทันที
• ใช้ฝา่ มือปัดเพือ่ จับภาพ: ตัง้ ค่าให้เครือ่ งบันทึกภาพหน้าจอเมือ่ คุณใช้มอื ปัดไปทางซ้ายหรือขวาผ่านหน้าจอ คุณสามารถดูรปู ภาพ
ทีบ่ นั ทึก แกลเลอรี่
ขณะทีก่ ำ� ลังใช้งานแอพและคุณสมบัตบิ างอย่างอาจไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้
139
การตัง้ ค่า
• การโทรโดยตรง: ตัง้ ค่าให้เครือ่ งท�ำการโทรปกติโดยการยกเครือ่ งแนบหูขณะทีก่ ำ� ลังดูการโทร ข้อความ หรือรายละเอียด ผูต้ ดิ ต่อ
• การเตือนอัจฉริยะ: ตัง้ ค่าให้เครือ่ งแจ้งเตือนเมือ่ คุณไม่ได้รบั สายหรือมีขอ้ ความใหม่เข้าเมือ่ คุณหยิบเครือ่ งขึน้
คุณสมบัตนิ อี้ าจไม่ทำ� งานหากหน้าจอเปิดอยูห่ รือเครือ่ งไม่ได้อยูบ่ นพืน้ ผิวทีเ่ รียบ
• ปิดเสียงอย่างง่าย: ตัง้ ค่าเครือ่ งเพือ่ ปิดเสียงสายเข้าหรือการเตือนโดยใช้การเคลือ่ นไหวของฝ่ามือหรือค่วำ� หน้าจอของเครือ่ งลง
• ส่งข้อความฉุกเฉิน: ตัง้ ค่าให้เครือ่ งส่งข้อความขอความช่วยเหลือโดยการกดปุม่ เปิด/ปิดเครือ่ งสามครัง้ คุณยังสามารถส่งบันทึก
เสียงไปพร้อมกับข้อความให้แก่ผรู้ บั ได้ อ้างอิง ส่งข้อความฉุกเฉิน เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
• Direct Share: ตัง้ ค่าเครือ่ งเพือ่ แสดงไอคอนบุคคลทีค่ ณุ ได้ตดิ ต่อบนแผงตัวเลือกที่ใช้งานร่วมกันเพือ่ ให้คณุ สามารถแชร์เนือ้ หาได้
โดยตรง
ส่งข้อความฉุกเฉิน
ในสถานการณ์ฉกุ เฉิน ให้กดปุม่ เปิด/ปิดเครือ่ งสามครัง้ อย่างรวดเร็ว เครือ่ งจะส่งข้อความไปยังผูต้ ดิ ต่อฉุกเฉินของคุณ ข้อความจะ
ประกอบด้วยข้อมูลต�ำแหน่งทีต่ งั้ ของคุณ
1 ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส คุณสมบัตขิ นั้ สูง → ส่งข้อความฉุกเฉิน และจากนัน้ สัมผัสสวิตช์เพือ่ เปิดใช้งาน
2 ท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพือ่ เพิม่ ผูต้ ดิ ต่อฉุกเฉิน หากคุณยังไม่ได้เพิม่
การส่งข้อความช่วยเหลือด้วยเสียงบันทึกหรือรูปภาพ สัมผัสสวิตช์ แนบบันทึกเสียง หรือ แนบภาพ เพือ่ เปิดใช้
ตัวเลือก แนบภาพ อาจไม่สามารถใช้ได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการของคุณ
การเพิม่ ผูต้ ดิ ต่อฉุกเฉิน
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส คุณสมบัตขิ นั้ สูง → ส่งข้อความฉุกเฉิน → ส่งข้อความถึง → เพิม่ สัมผัส สร้างชือ่ และใส่ขอ้ มูลผู้
ติดต่อ หรือสัมผัส เลือก​จากราย​ชอื่ เพือ่ เพิม่ ผูต้ ดิ ต่อทีม่ อี ยูไ่ ปยังรายชือ่ ผูต้ ดิ ต่อฉุกเฉิน
140
การตัง้ ค่า
การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์
คุณสมบัตกิ ารบ�ำรุงรักษาเครือ่ ง จะให้ภาพรวมของสถานะของแบตเตอรีข่ องเครือ่ ง พืน้ ทีจ่ ดั เก็บ RAM และความปลอดภัยของระบบ
คุณยังสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพเครือ่ งโดยอัตโนมัตเิ พียงแค่สมั ผัสด้วยนิว้ เดียวของคุณ
ระบบปองกันอุปกรณ
แบตเตอรี่
ทีจ่ ดั เก็บ
RAM
การใช้งานคุณสมบัตกิ ารเพิม่ ประสิทธิภาพด่วน
ในหน้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → แก้ไขตอนนี้ หรือ ปรับค่าตอนนี้
คุณสมบัตกิ ารเพิม่ ประสิทธิภาพด่วนจะปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงานของเครือ่ งผ่านการกระท�ำต่อไปนี้
• การล้างหน่วยความจ�ำบางส่วน
• การลบไฟล์ที่ไม่จำ� เป็นและการปิดแอพทีท่ ำ� งานอยูเ่ บือ้ งหลัง
• การจัดการความผิดปกติของการใช้งานแบตเตอรี่
• ก�ำลังสแกนหามัลแวร์
141
การตัง้ ค่า
แบตเตอรี่
ตรวจสอบพลังงานแบตเตอรีท่ เี่ หลืออยูแ่ ละเวลาที่ใช้เครือ่ ง ส�ำหรับอุปกรณ์ทมี่ รี ะดับแบตเตอรีต่ ำ �่ ให้รกั ษาพลังงานแบตเตอรี่ไว้โดยการ
เปิดใช้งานคุณสมบัตปิ ระหยัดพลังงาน
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → แบตเตอรี่
• เวลาการใช้งานทีเ่ หลือจะแสดงเวลาทีเ่ หลืออยูก่ อ่ นทีแ่ บตเตอรีจ่ ะหมด เวลาการใช้งานทีเ่ หลืออาจแตกต่างกันออกไป
โดยขึน้ กับการตัง้ ค่าเครือ่ งและสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
• คุณไม่สามารถรับการแจ้งเตือนจากแอพต่างๆ ที่ใช้โหมดการประหยัดพลังงาน
การจัดการแบตเตอรี่
คุณสามารถประหยัดพลังงานแบตเตอรี่โดยการป้องกันไม่ให้แอพทีร่ ะบุไว้ซงึ่ ท�ำงานในพืน้ หลังใช้พลังงานแบตเตอรี่ได้
หากก�ำลังใช้แอพอยู่ ให้ทำ� เครือ่ งหมายในรายการแอพแล้วสัมผัส ประหยัดพลังงาน
นอกจากนัน้ ให้สมั ผัส → การตัง้ ค่าขัน้ สูง แล้วสัมผัสสวิตช์ พักแอพทีไ่ ม่ได้ใช้งาน เพือ่ เปิดใช้งานเมือ่ ไม่ได้ใช้แอพอยู่
คุณสามารถตัง้ ค่าให้อปุ กรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ได้รวดเร็วขึน้ สัมผัส → การตัง้ ค่าขัน้ สูง และสัมผัสสวิตซ์ การชาร์จแบบต่อสายด่วน
เพือ่ เปิดใช้งาน
คุณสมบัตนิ อี้ าจไม่สามารถใช้ได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการของคุณ
ทีเ่ ก็บ
ตรวจสอบสถานะของหน่วยความจ�ำที่ใช้ไปและทีเ่ หลืออยู่
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → ทีเ่ ก็บ
ความจุทมี่ อี ยูจ่ ริงของหน่วยความจ�ำภายในจะน้อยกว่าในข้อมูลจ�ำเพาะเนือ่ งจากระบบปฏิบตั กิ ารและแอพพืน้ ฐานจะใช้งาน
หน่วยความจ�ำส่วนหนึง่ ความจุทพี่ ร้อมใช้งานอาจเปลีย่ นแปลงไปเมือ่ คุณอัพเดทอุปกรณ์
การจัดการหน่วยความจ�ำ
ส�ำหรับการลบไฟล์ทคี่ า้ งอยู่ เช่น แคช สัมผัส ล้างตอนนี้ เพือ่ ลบไฟล์หรือยกเลิกการติดตัง้ แอพต่างๆทีค่ ณุ ไม่ได้ใช้อกี ต่อไป ให้เลือก
หมวดหมูภ่ ายใต้ ข้อมูลผูใ้ ช้ จากนัน้ ท�ำเครือ่ งหมายทีร่ ายการเพือ่ เลือกและสัมผัส ลบ หรือ ลบ​การ​ตดิ ​ตงั้
142
การตัง้ ค่า
RAM
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → RAM
เพือ่ เพิม่ ความเร็วให้แก่เครือ่ งของคุณโดยการลดจ�ำนวน RAM ทีค่ ณุ ก�ำลังใช้งาน ท�ำเครือ่ งหมายทีแ่ อพจากรายการแอพ และสัมผัส
ล้างตอนนี้
สถานะความปลอดภัย
ตรวจสอบสถานะความปลอดภัยของเครือ่ ง คุณสมบัตนิ จี้ ะสแกนหามัลแวร์บนเครือ่ งของคุณ
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → สถานะความปลอดภัย
แอพพลิเคชัน่
จัดการแอพของเครือ่ งและเปลีย่ นการตัง้ ค่าของแอพ คุณสามารถดูขอ้ มูลการใช้งานของแอพ เปลีย่ นการแจ้งเตือน หรือการตัง้ ค่าการ
อนุญาต หรือถอนการติดตัง้ หรือปิดการใช้งานแอพที่ไม่จำ� เป็น
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส แอพพลิเคชัน่
หน้าจอล็อคและระบบป้องกัน
ทางเลือก
เปลีย่ นการตัง้ ค่าเพือ่ ป้องกันเครือ่ งและ SIM หรือ USIM การ์ด
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส หน้าจอล็อคและระบบป้องกัน
ทางเลือกทีม่ ีให้อาจแตกต่างกัน ทัง้ นีข้ นึ้ กับวิธกี ารล็อกหน้าจอทีเ่ ลือก
• ชนิดการล็อคหน้าจอ: การเปลีย่ นวิธกี ารล็อกหน้าจอ
• ทางลัดข้อมูลและแอพ: เปลีย่ นการตัง้ ค่าส�ำหรับรายการทีแ่ สดงบนหน้าจอเมือ่ ล็อก
• การแจ้งเตือนบนหน้าจอล็อค: ตัง้ ค่าให้แสดงเนือ้ หาของการแจ้งเตือนบนหน้าจอเมือ่ ล็อกหรือไม่ และเลือกว่าต้องการให้แสดงการ
แจ้งเตือนใด
• การตัง้ ค่าการล็อคเพือ่ ความปลอดภัย: เปลีย่ นการตัง้ ค่าล็อกหน้าจอส�ำหรับวิธกี ารล็อกทีเ่ ลือก
143
การตัง้ ค่า
• ลายนิว้ มือ: ลงทะเบียนลายนิว้ มือของคุณกับเครือ่ งเพือ่ การรักษาความปลอดภัยของเครือ่ งหรือเพือ่ ลงชือ่ เข้าใช้งานบัญชีซมั ซุง
ของคุณ อ้างอิง การอ่านลายนิว้ มือ เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
• ค้นหาโทรศัพท์สว่ นตัว: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัตคิ น้ หามือถือของฉัน เข้าสูเ่ ว็ปไซต์ ตามหาโทรศัพท์ของฉัน
(findmymobile.samsung.com) เพือ่ ตามหาและควบคุมอุปกรณ์ของคุณทีส่ ญู หายหรือถูกขโมย
• แหล่ง​ท​ไี่ ม่​รจู้ กั : ตัง้ ค่าให้เครือ่ งอนุญาตการติดตัง้ แอพจากแหล่งทีม่ าที่ไม่รจู้ กั
• โฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัย: สร้างโฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัยขึน้ มาเพือ่ ป้องกันเนือ้ หาส่วนตัวของคุณและแอพจากผูอ้ นื่ อ้างอิง โฟลเดอร์ที่
ปลอดภัย เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
• ความปลอดภัยเมือ่ เริม่ ระบบ: ป้องกันเครือ่ งของคุณโดยการตัง้ ค่าทีจ่ ะต้องใช้รหัสปลดล็อคหน้าจอเมือ่ เปิดเครือ่ ง คุณต้องใส่รหัส
ปลดล็อคเพือ่ เริม่ การใช้งานเครือ่ งและรับข้อความและการแจ้งเตือน
• เข้ารหัส SD การ์ด: ตัง้ ค่าเครือ่ งให้เข้ารหัสไฟล์ในการ์ดความจ�ำ
หากคุณตัง้ ค่าเครือ่ งใหม่กลับสูค่ า่ เริม่ ต้นของโรงงานโดยทีเ่ ปิดใช้งานการตัง้ ค่านี้ เครือ่ งจะไม่สามารถอ่านไฟล์ทเี่ ข้ารหัสของ
คุณได้ ปิดการตัง้ ค่านีก้ อ่ นท�ำการล้างการตัง้ ค่าเครือ่ ง
• การตัง้ ค่าความปลอดภัยอืน่ ๆ: ก�ำหนดการตัง้ ค่าความปลอดภัยเพิม่ เติม
การอ่านลายนิว้ มือ
ในการจ�ำแนกลายนิว้ มือส�ำหรับฟังก์ชนั ต้องลงทะเบียนและจัดเก็บข้อมูลลายนิว้ มือไว้ในเครือ่ งของคุณ หลังลงทะเบียน คุณสามารถตัง้
อุปกรณ์ให้ใช้ลายนิว้ มือส�ำหรับคุณสมบัตดิ า้ นล่าง:
• ล็อกหน้าจอ
• เข้าสูร่ ะบบเว็บ
• ตรวจสอบ Samsung account
• Secure Folder
• Samsung Pay
144
การตัง้ ค่า
• คุณสมบัตนิ อี้ าจไม่สามารถใช้ได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการของคุณ
• การจดจ�ำลายนิว้ มือใช้ลกั ษณะเด่นเฉพาะของลายนิว้ มือแต่ละอันเพือ่ ปรับปรุงความปลอดภัยของอุปกรณ์ของคุณ โอกาส
ทีเ่ ซ็นเซอร์ลายนิว้ มือจะแยกแยะลายนิว้ มือสองอันผิดพลาดอยู่ในระดับต�ำ่ มาก อย่างไรก็ตาม ในกรณีทลี่ ายนิว้ มือแยกกัน
พบได้นอ้ ยมากทีเ่ ซ็นเซอร์จะถือว่าเป็นลายนิว้ มือเดียวกัน
• หากคุณใช้ลายนิว้ มือของคุณเป็นวิธกี ารล็อกหน้าจอ คุณไม่สามารถใช้ลายนิว้ มือของคุณปลดล็อคหน้าจอเมือ่ เปิดเครือ่ ง
ได้ เพือ่ ใช้งานเครือ่ ง คุณต้องปลดล็อกหน้าจอโดยใช้รปู แบบ PIN หรือรหัสผ่านทีค่ ณุ ตัง้ ไว้ขณะลงทะเบียนลายนิว้ มือ
โปรดใช้ความระมัดระวังทีจ่ ะไม่ลมื รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่านของคุณ
• ถ้าลายนิว้ มือของคุณไม่ได้รบั การยอมรับ ปลดล็อกเครือ่ งโดยใช้รปู แบบ PIN หรือรหัสผ่านทีค่ ณุ ตัง้ ไว้เมือ่ ลงทะเบียน
ลายนิว้ มือ และจากนัน้ ลงทะเบียนลายนิว้ มือของคุณใหม่อกี ครัง้ หากลืมรูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน คุณจะไม่สามารถใช้
เครือ่ งได้หากคุณไม่ได้ทำ� การรีเซ็ตเครือ่ ง ซัมซุงจะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลใดๆ หรือความไม่สะดวกทีเ่ กิดจาก
รหัสปลดล็อคที่ได้ลมื ไว้
เพือ่ ให้สามารถรูจ้ ำ� ลายนิว้ มือได้ดขี นึ้
เมือ่ คุณสแกนลายนิว้ มือของคุณทีเ่ ครือ่ ง ให้ตระหนักถึงเงือ่ นไขต่อไปนีท้ อี่ าจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�ำงานของคุณสมบัต:ิ
• ปุม่ หน้าหลักประกอบด้วยเซนเซอร์อา่ นลายนิว้ มือ ตรวจสอบว่าปุม่ หน้าหลักไม่มรี อยขีดข่วนหรือเสียหายเนือ่ งจากวัตถุทเี่ ป็นโลหะ
เช่น เหรียญ กุญแจ หรือสร้อยคอ
• ฟิลม์ กันรอยหน้าจอที่ให้มากับเครือ่ งอาจท�ำให้เซนเซอร์รจู้ ำ� ลายนิว้ มือท�ำงานผิดปกติ ถอดแผ่นกันรอยหน้าจอออกเพือ่ ปรับปรุง
ความไวในการอ่านลายนิว้ มือ
• ตรวจสอบว่าบริเวณทีร่ จู้ ำ� ลายนิว้ มือและนิว้ มือของคุณสะอาดและแห้ง
• เครือ่ งอาจไม่สามารถอ่านลายนิว้ มือทีม่ รี อยย่นหรือเป็นแผลเป็น
• เครือ่ งอาจไม่สามารถรับรูล้ ายนิว้ มือจากนิว้ มือขนาดเล็กหรือบาง
• ถ้าคุณเอียงนิว้ มือหรือใช้ปลายนิว้ มือ เครือ่ งอาจไม่สามารถรับรูล้ ายนิว้ มือของคุณได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทาบนิว้ ของคุณไว้ทวั่
ปุม่ หน้าหลัก
• การเพิม่ ประสิทธิภาพการอ่านลายนิว้ มือ ให้ลงทะเบียนลายนิว้ มือด้วยมือที่ใช้ทำ� งานกับเครือ่ งบ่อยทีส่ ดุ
• ในสภาพแวดล้อมทีแ่ ห้ง อาจเกิดไฟฟ้าสถิตสะสมทีเ่ ครือ่ ง หลีกเลีย่ งการใช้งานคุณสมบัตนิ ี้ในทีแ่ ห้ง หรือก่อนใช้งานคุณสมบัตนิ ี้
ให้คายประจุไฟฟ้าสถิตโดยสัมผัสทีว่ ตั ถุทเี่ ป็นโลหะก่อน
145
การตัง้ ค่า
การลงทะเบียนลายนิว้ มือ
1 ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส หน้าจอล็อคและระบบป้องกัน → ลายนิว้ มือ
2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วธิ กี ารล็อกหน้าจอทีต่ งั้ ค่าไว้
หากคุณไม่ได้ตงั้ ค่าวิธลี อ็ กหน้าจอไว้ โปรดสร้าง
3 น�ำนิว้ ของคุณไปวางทาบบนปุม่ หน้าหลัก
4 หลังจากเครือ่ งตรวจจับนิว้ มือของคุณเสร็จแล้ว ให้ยกนิว้ มือขึน้ และวางบนปุม่ หน้าหลักอีกครัง้
ท�ำซ�ำ้ โดยเลือ่ นนิว้ ขึน้ หรือลงจนกว่าลายนิว้ มือจะถูกลงทะเบียนเสร็จ
เมือ่ หน้าต่างป๊อปอัพล็อกลายนิว้ มือปรากฏขึน้ ให้สมั ผัส เปิดใช้งาน เพือ่ ใช้ลายนิว้ มือของคุณในการล็อกหน้าจอ
การลบลายนิว้ มือ
คุณสามารถลบลายนิว้ มือทีล่ งทะเบียนได้
1 ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส หน้าจอล็อคและระบบป้องกัน → ลายนิว้ มือ
2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วธิ กี ารล็อกหน้าจอทีต่ งั้ ค่าไว้
3 สัมผัส แก้ไข
4 ท�ำเครือ่ งหมายทีล่ ายนิว้ มือเพือ่ ลบแล้วสัมผัส ลบออก
การตรวจสอบยืนยันรหัสผ่าน Samsung account
ใช้ลายนิว้ มือเพือ่ ยืนยันรหัสผ่าน Samsung account คุณสามารถใช้ลายนิว้ มือแทนการใส่รหัสผ่าน เช่น เมือ่ คุณซือ้ เนือ้ หาต่างๆ จาก
Galaxy Apps
1 ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส หน้าจอล็อคและระบบป้องกัน → ลายนิว้ มือ
2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วธิ กี ารล็อกหน้าจอทีต่ งั้ ค่าไว้
3 สัมผัสสวิตช์ Samsung account เพือ่ เปิดใช้
4 ลงชือ่ เข้าใช้ Samsung account
146
การตัง้ ค่า
การใช้งานลายนิว้ มือเพือ่ ลงชือ่ เข้าใช้บญั ชี
คุณสามารถใช้ลายนิว้ มือเพือ่ ลงชือ่ เข้าใช้หน้าเว็บทีร่ องรับการบันทึกรหัสผ่านได้
คุณสมบัตนิ จี้ ะใช้ได้เฉพาะเว็บเพจทีค่ ณุ เข้าถึงโดยผ่านทางแอพ อินเทอร์เน็ต เท่านัน้
1 ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส หน้าจอล็อคและระบบป้องกัน → ลายนิว้ มือ
2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วธิ กี ารล็อกหน้าจอทีต่ งั้ ค่าไว้
3 สัมผัสสวิตช์ เข้าสูร่ ะบบเว็บ เพือ่ เปิดใช้
4 เปิดหน้าเว็บทีค่ ณุ ต้องการลงชือ่ เข้าใช้ดว้ ยลายนิว้ มือ
5 ใส่ชอื่ ผูใ้ ช้และรหัสผ่านของคุณ จากนัน้ สัมผัสปุม่ ลงชือ่ เข้าใช้ของหน้าเว็บ
6 เลือก เข้าสูร่ ะบบโดยใช้ลายนิว้ มือของคุณ และสัมผัส จด​จำ�
คุณสามารถใช้ลายนิว้ มือของคุณในการยืนยันความถูกต้องของบัญชีของคุณและรหัสผ่านเพือ่ เข้าสูร่ ะบบในเว็บเพจ
ใช้ลายนิว้ มือกับ Samsung Pay
คุณสามารถใช้ลายนิว้ มือกับ Samsung Pay เพือ่ ท�ำการช�ำระเงินได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย อ้างอิง Samsung Pay เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่
เติม
Samsung Pay อาจไม่สามารถใช้ได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการของคุณ
การปลดล็อกหน้าจอด้วยลายนิว้ มือ
คุณสามารถปลดล็อกหน้าจอด้วยลายนิว้ มือของคุณได้ แทนทีจ่ ะใช้รปู แบบ PIN หรือรหัสผ่าน
1 ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส หน้าจอล็อคและระบบป้องกัน → ลายนิว้ มือ
2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วธิ กี ารล็อกหน้าจอทีต่ งั้ ค่าไว้
3 สัมผัสสวิตช์ ปลดล็อคด้วยลายนิว้ มือ เพือ่ เปิดใช้งาน
4 บนหน้าจอทีล่ อ็ ก วางนิว้ มือของคุณบนปุม่ หน้าหลัก และสแกนลายนิว้ มือ
147
การตัง้ ค่า
Cloud และบัญชีผใู้ ช้
บทน�ำ
ซิงค์ แบ็กอัพ หรือกูค้ นื ข้อมูลในเครือ่ งของคุณโดยใช้ซมั ซุงคลาวด์ หรือตัง้ ค่าเครือ่ งของคุณใหม่ คุณยังสามารถลงทะเบียนและจัดการ
บัญชี เช่น Samsung account หรือ บัญชี Google ของคุณ และถ่ายโอนข้อมูลไปยังหรือมาจากเครือ่ งอืน่ ๆผ่านทาง Smart Switch ได้
แบ็กอัพข้อมูลอย่างสม�ำ่ เสมอไปยังต�ำแหน่งทีป่ ลอดภัย เช่น ซัมซุงคลาวด์หรือคอมพิวเตอร์ เพือ่ ให้คณุ สามารถกูค้ นื ได้หาก
ข้อมูลได้รบั ความเสียหายหรือสูญหายเนือ่ งจากการตัง้ ค่าโรงงานโดยไม่ได้ตงั้ ใจ
Samsung Cloud
คุณสามารถจัดการเนือ้ หาทีค่ ณุ ต้องการจะจัดเก็บอย่างปลอดภัยใน ซัมซุงคลาวด์ ตรวจสอบสถานะการใช้งานของพืน้ ทีจ่ ดั เก็บซัมซุง
คลาวด์ของคุณ และซิงค์ แบ็กอัพ และกูค้ นื ข้อมูลของคุณ
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส Cloud และบัญชีผใู้ ช้ → Samsung Cloud
การใช้ Cloud
ดูปริมาณสเปซพืน้ ทีจ่ ดั เก็บข้อมูลทีค่ ณุ ก�ำลังใช้อยู่ในปัจจุบนั ในซัมซุงคลาวด์และปริมาณการใช้งานโดยแบ่งตามชนิดข้อมูล คุณยัง
สามารถลบการแบ็กอัพข้อมูลจากเครือ่ งเก่าหลังจากที่ได้ทำ� การกูค้ นื ข้อมูลแล้ว
การตัง้ ค่าซิงค์
ปรับแต่งการตัง้ ค่าการซิงค์ขอ้ มูลของคุณ เช่น รายชือ่ ปฏิทนิ และวีดโี อ
ส�ำรอง​ขอ้ มูล​และ​คนื ​คา่
แบ็กอัพข้อมูลของแอพของคุณและการตัง้ ค่าเครือ่ งไปยังซัมซุงคลาวด์ และกูค้ นื ได้เมือ่ มีความจ�ำเป็น อ้างอิง การส�ำรองและการเรียก
คืนข้อมูล เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
148
การตัง้ ค่า
แอคเคาท์
เพิม่ บัญชีซมั ซุง และบัญชี Google หรือบัญชีอนื่ ๆ เพือ่ ซิงค์
การเพิม่ บัญชี
แอพบางแอพที่ใช้งานในเครือ่ งของคุณจ�ำเป็นต้องมีบญั ชีทมี่ กี ารลงทะเบียน สร้างบัญชีเพือ่ ให้ได้ประสบการณ์การใช้งานทีด่ ที สี่ ดุ จาก
อุปกรณ์
1 ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส Cloud และบัญชีผใู้ ช้ → แอคเคาท์ → เพิม่ ​แอคเคาท์
2 เลือกบริการบัญชี
3 ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพือ่ ท�ำการตัง้ ค่าบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์
การซิงค์เนือ้ หากับบัญชีของคุณ เลือกบัญชี และเลือกรายการทีจ่ ะซิงค์
การลบบัญชี
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส Cloud และบัญชีผใู้ ช้ → แอคเคาท์ ให้เลือกชือ่ บัญชี ให้เลือกบัญชีทจี่ ะย้าย และจากนัน้ สัมผัส → ลบ​
แอคเคาท์
แบ็คอัพ
เปลีย่ นการตัง้ ค่าเพือ่ จัดการการตัง้ ค่าต่างๆ และข้อมูล
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส Cloud และบัญชีผใู้ ช้ → แบ็คอัพ
Samsung account
• แบ็คอัพข้อมูลส่วนตัว: แบ็กอัพข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลแอพของคุณไปยังเซิรฟ์ เวอร์ซมั ซุง นอกจากนีค้ ณุ ยังสามารถตัง้ ค่าเครือ่ ง
ให้แบ็กอัพข้อมูลโดยอัตโนมัตไิ ด้อกี ด้วย
• คืน​คา่ : กูค้ นื ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลแอพก่อนหน้าจากบัญฃีซมั ซุงของคุณ
แอคเคาท์ Google
• แบ็คอัพข้อมูลส่วนตัว: ตัง้ ค่าให้เครือ่ งส�ำรองข้อมูลการตัง้ ค่าและข้อมูลของแอพไว้ทเี่ ซิรฟ์ เวอร์ของ Google
• แบ็ก​อพั ​บญั ชี​ผ​ใู้ ช้: ตัง้ ค่าหรือแก้ไขแอคเคาท์ Google เพือ่ การส�ำรองข้อมูลของคุณ
• คืน​คา่ ​อตั โนมัต:ิ ตัง้ ค่าให้เครือ่ งเรียกคืนการตัง้ ค่าและข้อมูลของแอพโดยอัตโนมัตจิ ากเซิรฟ์ เวอร์ Google เมือ่ แอพถูกติดตัง้ ใหม่
อีกครัง้
149
การตัง้ ค่า
Google
ก�ำหนดการตัง้ ค่าส�ำหรับคุณสมบัตบิ างอย่างที่ให้มาโดย Google
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส Google
การช่วยเหลือการเข้าถึง
ก�ำหนดการตัง้ ค่าทีห่ ลากหลายเพือ่ ปรับปรุงการเข้าใช้งานเครือ่ ง อ้างอิง การช่วยเหลือการเข้าถึง เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง
• การ​มอง​เห็น: ก�ำหนดการตัง้ ค่าต่างๆ ด้วยตนเอง เพือ่ การเข้าใช้งานทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ส�ำหรับผูใ้ ช้ทมี่ ขี อ้ จ�ำกัดด้านการมองเห็น
• การ​ได้​ยนิ : ก�ำหนดการตัง้ ค่าต่างๆ ด้วยตนเอง เพือ่ การเข้าใช้งานทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ส�ำหรับผูใ้ ช้ทมี่ ขี อ้ จ�ำกัดด้านการฟัง
• ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ: ก�ำหนดการตัง้ ค่าต่างๆ ด้วยตนเอง เพือ่ การเข้าใช้งานทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ส�ำหรับผูใ้ ช้ทมี่ ขี อ้ จ�ำกัดด้านการ
เคลือ่ นไหว
• ล็อคทิศทาง: เปลีย่ นการตัง้ ค่ารูปแบบทิศทางส�ำหรับการปลดล็อคหน้าจอ
• การเข้าถึงโดยตรง: ตัง้ ค่าให้เครือ่ งเปิดเมนูการเข้าใช้งานทีเ่ ลือกไว้ เมือ่ กดปุม่ หน้าหลักสามครัง้ อย่างรวดเร็ว
• ตัวแจ้งเตือน: ตัง้ ค่าอุปกรณ์เพือ่ แจ้งเตือนให้คณุ ทราบการแจ้งเตือนทีค่ ณุ ยังไม่ได้ดูในช่วงเวลานัน้
• การรับและการวางสาย: ตัง้ ค่าเครือ่ งเพือ่ รับหรือวางสายโดยกดปุม่ หน้าหลัก หรือ ปุม่ เปิด/ปิด โดยใช้การสัง่ งานด้วยเสียง
• โหมดแตะเดียว: ตัง้ ค่าให้เครือ่ งควบคุมสายเรียกเข้าหรือการแจ้งเตือนโดยการสัมผัสปุม่ แทนการลากปุม่
• จัดการการช่วยเหลือการเข้าถึง: ส่งออกหรือน�ำเข้าการตัง้ ค่าการเข้าใช้งานเพือ่ แชร์กบั เครือ่ งอืน่ ๆ
• บริการ: การดูบริการการเข้าใช้งานทีต่ ดิ ตัง้ ในเครือ่ ง
150
การตัง้ ค่า
การจัดการทัว่ ไป
ปรับแต่งการตัง้ ค่าระบบของเครือ่ งของคุณหรือตัง้ ค่าเครือ่ งใหม่
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การจัดการทัว่ ไป
• ภาษาและการใส่ขอ้ มูล: เลือกภาษาของเครือ่ งและเปลีย่ นการตัง้ ค่า เช่น แป้นพิมพ์และประเภทของเสียงเข้า ทางเลือกบางทาง
เลือกอาจไม่สามารถใช้ได้ ทัง้ นีข้ นึ้ กับภาษาทีเ่ ลือก
• วัน​ท​แี่ ละ​เวลา: เข้าถึงและเปลีย่ นแปลงการตัง้ ค่าต่อไปนีเ้ พือ่ ควบคุมวิธที เี่ ครือ่ งจะแสดงเวลาและวันที่
หากแบตเตอรีห่ มดเกลีย้ งหรือมีการถอดออกจากอุปกรณ์ เวลาและวันทีจ่ ะถูกตัง้ ค่าใหม่
• รายงานข้อมูลการวิเคราะห์: ตัง้ ค่าเครือ่ งให้สง่ ข้อมูลการวินจิ ฉัยและการใช้งานของเครือ่ งให้กบั ซัมซุงโดยอัตโนมัติ
• ข้อมูลการตลาด: ตัง้ ค่าว่าจะรับข้อมูลการตลาดของซัมซุง เช่น ข้อเสนอพิเศษ ผลประโยชน์ของสมาชิกและจดหมายข่าวหรือไม่
• ตัง้ ​คา่ ​ใหม่: การตัง้ ค่าเครือ่ งของคุณใหม่หรือด�ำเนินการตัง้ ค่าข้อมูลจากโรงงาน
อัพเดทซอฟท์​แว​ร์
ปรับปรุงซอฟต์แวร์เครือ่ งของคุณหรือเปลีย่ นการตัง้ ค่าการปรับปรุง
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส อัพเดทซอฟท์​แว​ร์
• ดาวน์โหลดการอัพเดทด้วยตัวเอง: ตรวจสอบและติดตัง้ อัปเดตด้วยตนเอง
• ดาวน์โหลดการอัพเดทโดยอัตโนมัต:ิ ตัง้ ค่าเครือ่ งเพือ่ ตรวจสอบและดาวน์โหลดอัปเดตโดยอัตโนมัตเิ มือ่ เชือ่ มต่อกับเครือข่าย
Wi-Fi
• อัพเดทซอฟท์แวร์ตามก�ำหนดเวลา: ตัง้ ค่าเครือ่ งเพือ่ ติดตัง้ อัปเดตที่ได้มกี ารดาวน์โหลดแล้วในเวลาทีก่ ำ� หนด
151
การตัง้ ค่า
คูม่ อื การใช้
ดูขอ้ มูลวิธีใช้เพือ่ เรียนรูว้ ธิ กี ารใช้งานเครือ่ งและแอพ หรือก�ำหนดการตัง้ ค่าทีส่ ำ� คัญ
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส คูม่ อื การใช้
เกีย่ ว​กบั ​อปุ กรณ์
เข้าถึงข้อมูลเครือ่ ง แก้ไขชือ่ เครือ่ ง หรืออัพเดตซอฟต์แวร์เครือ่ ง
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส เกีย่ ว​กบั ​อปุ กรณ์
152
ภาคผนวก
การแก้ไขปัญหาเบือ้ งต้น
ก่อนติดต่อศูนย์บริการซัมซุง กรุณาลองใช้วธิ แี ก้ปญั หาดังต่อไปนี้ สถานการณ์บางอย่างอาจไม่สามารถใช้กบั อุปกรณ์ของคุณได้
เมือ่ คุณเปิดเครือ่ งหรือใช้งานเครือ่ งของคุณ เครือ่ งสอบถามให้คณุ กรอกรหัสใดรหัสหนึง่ ดังต่อไปนี:้
• รหัสผ่าน: เมือ่ เปิดใช้งานคุณสมบัตกิ ารล็อกอุปกรณ์แล้ว คุณต้องใส่รหัสผ่านทีค่ ณุ ก�ำหนดไว้สำ� หรับเครือ่ ง
• PIN: เมือ่ ใช้อปุ กรณ์ครัง้ แรก หรือเมือ่ ตัง้ ค่าไว้วา่ จะ ต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มาพร้อมกับ SIM หรือ USIM
การ์ด คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัตนิ ี้ได้โดยใช้เมนู ล็อก SIM การ์ด
• PUK: SIM หรือ USIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งาน ซึง่ ตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการทีค่ ณุ ใส่รหัส PIN ผิดติดต่อกันหลาย
ครัง้ คุณต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รบั จากผูใ้ ห้บริการ
• PIN2: เมือ่ คุณเข้าสูเ่ มนูทตี่ อ้ งใช้รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด โปรดติดต่อผูใ้ ห้บริการ
ของคุณส�ำหรับข้อมูลเพิม่ เติม
อุปกรณ์แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดของเครือข่ายหรือการบริการ
• เมือ่ คุณอยู่ในพืน้ ทีท่ มี่ สี ญั ญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ เคลือ่ นที่ไปยังพืน้ ทีอ่ นื่ และลองอีกครัง้
ขณะทีเ่ คลือ่ นทีอ่ ยู่ อาจมีขอ้ ความแสดงข้อผิดพลาดซ�ำ้ ๆ
• คุณไม่สามารถเข้าถึงบางทางเลือกโดยปราศจากระบบเครือข่าย โปรดติดต่อผูใ้ ห้บริการของคุณส�ำหรับข้อมูลเพิม่ เติม
เครือ่ งของคุณไม่ได้เปิดอยู่
เมือ่ แบตเตอรีค่ ายประจุจนหมดเกลีย้ ง เครือ่ งของคุณจะเปิดไม่ตดิ ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนเปิดเครือ่ ง
153
ภาคผนวก
หน้าจอสัมผัสตอบสนองช้าหรือไม่ถกู ต้อง
• ถ้าคุณติดแผ่นกันรอยหน้าจอหรืออุปกรณ์เสริมพิเศษเข้ากับหน้าจอสัมผัส หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำ� งานเป็นปกติ
• ถ้าคุณสวมถุงมือ ถ้ามือของคุณไม่สะอาดขณะทีส่ มั ผัสหน้าจอสัมผัส หรือถ้าคุณสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมหรือปลายนิว้
หน้าจอสัมผัสอาจท�ำงานไม่เป็นปกติ
• หน้าจอสัมผัสอาจท�ำงานผิดปกติในสภาพทีม่ คี วามชืน้ หรือเมือ่ ถูกน�ำ้
• เริม่ ต้นเครือ่ งของคุณใหม่เพือ่ ล้างความบกพร่องของซอฟต์แวร์แบบชัว่ คราว
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ของเครือ่ งคุณได้รบั การอัพเดทเป็นเวอร์ชนั่ ล่าสุด
• หากหน้าจอสัมผัสเป็นรอยหรือเสียหาย ให้ไปทีศ่ นู ย์บริการซัมซุง
เครือ่ งของคุณค้างหรือประสบความผิดพลาดร้ายแรง
ลองวิธแี ก้ปญั หาต่อไปนี้ ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รบั การแก้ไข ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
การเริม่ การท�ำงานเครือ่ งใหม่
หากเครือ่ งของคุณช้าหรือค้าง คุณอาจต้องปิดแอพ หรือปิดเครือ่ งแล้วเปิดใหม่อกี ครัง้
การบังคับให้เริม่ การท�ำงานใหม่
ถ้าเครือ่ งของคุณค้างและไม่ตอบสนอง ให้กดค้างไว้ทปี่ มุ่ เปิด/ปิดและปุม่ ระดับเสียงลงพร้อมกัน เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วินาที เพือ่ เริม่ ต้น
การท�ำงานใหม่
การรีเซ็ทเครือ่ ง
หากวิธกี ารข้างต้นไม่ชว่ ยแก้ไขปัญหาของคุณ ให้ดำ� เนินการตัง้ ค่าใหม่จากโรงงาน
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → การจัดการทัว่ ไป → ตัง้ ​คา่ ​ใหม่ → ตัง้ ค่าข้อมูล​จาก​โรง​งาน → รี​เซ็ท​อปุ กรณ์ → ลบ​ทงั้ ​
หมด ก่อนทีจ่ ะด�ำเนินการคืนค่าจากโรงงาน อย่าลืมท�ำส�ำเนาเพือ่ ส�ำรองข้อมูลทีส่ ำ� คัญทัง้ หมดทีเ่ ก็บไว้ในเครือ่ ง
ถ้าคุณได้ลงทะเบียนบัญชี Google ไปยังเครือ่ งแล้ว คุณต้องลงชือ่ เข้าใช้บญั ชี Google เดียวกันหลังจากการรีเซ็ตเครือ่ งแล้ว
154
ภาคผนวก
การโทรไม่มกี ารเชือ่ มต่อ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าถึงเครือข่ายมือถือทีถ่ กู ต้อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตงั้ ค่าการระงับการโทรส�ำหรับหมายเลขที่โทรออก
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตงั้ ค่าการระงับการโทรส�ำหรับหมายเลขที่โทรเข้า
คูส่ นทนาไม่สามารถได้ยนิ ทีค่ ณุ พูดระหว่างการโทร
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บงั ช่องไมโครโฟนภายใน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณ
• ถ้าหากใช้งานเฮดเซ็ท ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฮดเซ็ทเชือ่ มต่อถูกต้อง
มีเสียงสะท้อนกลับระหว่างการโทร
ปรับระดับเสียงโดยการกดปุม่ ระดับเสียง หรือเคลือ่ นย้ายไปยังบริเวณอืน่
เครือข่ายมือถือหรืออินเทอร์เน็ตหลุดบ่อยครัง้ หรือคุณภาพเสียงไม่ดี
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บงั เสาอากาศในตัวเครือ่ ง
• เมือ่ คุณอยู่ในพืน้ ทีท่ มี่ สี ญั ญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ คุณอาจมีปญั หาการเชือ่ มต่อเนือ่ งจาก
ปัญหากับเสาสัญญาณของผูใ้ ห้บริการ เคลือ่ นที่ไปยังพืน้ ทีอ่ นื่ และลองอีกครัง้
• เมือ่ ใช้งานเครือ่ งขณะทีก่ ำ� ลังเคลือ่ นที่ บริการเครือข่ายไร้สายอาจปิดการท�ำงานเนือ่ งจากปัญหากับเครือข่ายของผูใ้ ห้บริการ
ไอคอนแบตเตอรีว่ า่ งเปล่า
แบตเตอรีต่ ำ �่ ชาร์จแบตเตอรี่
155
ภาคผนวก
แบตเตอรีไ่ ม่ได้รบั การชาร์จอย่างถูกต้อง (ส�ำหรับเครือ่ งชาร์จทีผ่ า่ นการรับรองโดยซัมซุง)
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครือ่ งชาร์จเชือ่ มต่ออย่างถูกต้องแล้ว
• ไปทีศ่ นู ย์บริการซัมซุง และเปลีย่ นแบตเตอรี่
แบตเตอรีห่ มดเร็วกว่าตอนทีซ่ อื้ มาครัง้ แรก
• เมือ่ คุณน�ำอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ไปสัมผัสถูกอุณหภูมทิ เี่ ย็นมากหรือร้อนมาก ประจุที่ใช้ได้อาจลดลง
• อัตราการใช้งานแบตเตอรีจ่ ะเพิม่ ขึน้ เมือ่ คุณใช้คณุ สมบัตกิ ารส่งข้อความหรือบางแอพ เช่น เกม หรืออินเตอร์เน็ต
• แบตเตอรีเ่ ป็นอุปกรณ์สนิ้ เปลือง และประจุที่ใช้ได้จะน้อยลงเรือ่ ยๆ เมือ่ เวลาผ่านไป
เครือ่ งของคุณร้อนเมือ่ สัมผัส
เมือ่ คุณใช้งานแอพทีต่ อ้ งการการประมวลผลมากขึน้ หรือใช้งานแอพในเครือ่ งเป็นระยะเวลานาน เครือ่ งของคุณอาจร้อนเมือ่ สัมผัส ซึง่
เป็นเรือ่ งปกติและไม่มผี ลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของอุปกรณ์แต่อย่างใด
ถ้าอุปกรณ์รอ้ นเกินไปหรือคุณรูส้ กึ ว่าอุปกรณ์รอ้ นเป็นเวลานาน โปรดพักการใช้งานอุปกรณ์สกั ครู่ ถ้าอุปกรณ์ยงั ร้อนอยู่ ให้ตดิ ต่อศูนย์
บริการซัมซุง
ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมือ่ เริม่ ต้นกล้องถ่ายรูป
เครือ่ งของคุณจะต้องมีหน่วยความจ�ำและพลังงานแบตเตอรีเ่ พียงพอทีจ่ ะใช้งานแอพกล้องถ่ายรูป หากคุณได้รบั ข้อความแสดงข้อผิด
พลาดเมือ่ เริม่ ต้นกล้องถ่ายรูป ให้ทดลองดังนี:้
• ชาร์จแบตเตอรี่
• ล้างหน่วยความจ�ำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครือ่ ง
• เริม่ การท�ำงานเครือ่ งใหม่ หากคุณยังมีปญั หากับแอพกล้องถ่ายรูปหลังจากลองท�ำตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้ ให้ตดิ ต่อศูนย์บริการซัม
ซุง
156
ภาคผนวก
คุณภาพภาพแย่กว่าภาพตัวอย่าง
• คุณภาพของภาพของคุณอาจแตกต่างกันไป ทัง้ นีข้ นึ้ กับสภาพแวดล้อมรอบข้าง และเทคนิคการถ่ายภาพทีค่ ณุ ใช้
• ถ้าคุณถ่ายภาพในทีม่ ดื หรือในอาคาร อาจปรากฏสัญญาณรบกวนในภาพ หรือภาพอาจหลุดโฟกัส
ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมือ่ เปิดเล่นไฟล์มลั ติมเี ดีย
หากคุณได้รบั ข้อความแสดงข้อผิดพลาดหรือไม่สามารถเปิดเล่นไฟล์มลั ติมเี ดียได้ เมือ่ เปิดเล่นไฟล์มลั ติมเี ดียในเครือ่ งของคุณ ให้
ทดลองดังนี:้
• ล้างหน่วยความจ�ำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครือ่ ง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์เพลงนัน้ ไม่ถกู ป้องกันด้วย Digital Rights Management (DRM) ถ้าหากไฟล์นนั้ ถูกป้องกันด้วย DRM
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีใบอนุญาตหรือปุม่ ส�ำหรับเล่นไฟล์
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครือ่ งรองรับรูปแบบไฟล์นนั้ ถ้าหากเป็นรูปแบบไฟล์ที่ไม่รองรับ เช่น DivX หรือ AC3 ให้ตดิ ตัง้ แอพทีร่ องรับ
รูปแบบไฟล์นนั้ ถ้าต้องการตรวจสอบรูปแบบไฟล์ทเี่ ครือ่ งรองรับ โปรดไปที่ www.samsung.com
• เครือ่ งของคุณรองรับรูปภาพและวิดโี อทีบ่ นั ทึกด้วยเครือ่ งนัน้ รูปภาพและวิดโี อทีบ่ นั ทึกโดยเครือ่ งอืน่ อาจไม่ทำ� งานเป็นปกติ
• เครือ่ งของคุณรองรับไฟล์มลั ติมเี ดียทีอ่ นุญาตโดยผูใ้ ห้บริการเครือข่ายของคุณ หรือผูใ้ ห้บริการในบริการเพิม่ เติม เนือ้ หาบางอย่าง
ทีเ่ ผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต เช่น เสียงเรียกเข้า วิดโี อ หรือภาพพืน้ หลัง อาจไม่ทำ� งานเป็นปกติ
ไม่พบอุปกรณ์บลูทธู อืน่
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัตไิ ร้สายบลูทธู ถูกเปิดใช้งานในเครือ่ งของคุณ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัตไิ ร้สายบลูทธู ถูกเปิดใช้งานในเครือ่ งทีค่ ณุ ต้องการเชือ่ มต่อ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครือ่ งของคุณและอุปกรณ์บลูทธู อืน่ อยูภ่ ายในขอบเขตระยะสูงสุดของบลูทธู (10 ม.)
หากค�ำแนะน�ำเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปญั หาได้ ให้ตดิ ต่อศูนย์บริการซัมซุง
157
ภาคผนวก
การเชือ่ มต่อไม่สำ� เร็จเมือ่ คุณเชือ่ มต่อเครือ่ งเข้ากับคอมพิวเตอร์
• ควรแน่ใจว่าสาย USB ทีค่ ณุ ใช้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของคุณได้
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตดิ ตัง้ ไดรเวอร์ทถี่ กู ต้องและอัพเดทเครือ่ งคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว
• หากคุณใช้ Windows XP ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตดิ ตัง้ Windows XP Service Pack 3 หรือสูงกว่าในคอมพิวเตอร์ของคุณ
เครือ่ งของคุณไม่พบต�ำแหน่งปัจจุบนั ของคุณ
สัญญาณ GPS อาจถูกบดบังในบางสถานที่ เช่น ภายในอาคาร ตัง้ ค่าให้เครือ่ งใช้งาน Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเพือ่ ค้นหาต�ำแหน่ง
ปัจจุบนั ของคุณในสถานการณ์เหล่านี้
ข้อมูลทีจ่ ดั เก็บในเครือ่ งสูญหาย
ท�ำการส�ำรองข้อมูลทีส่ ำ� คัญทีเ่ ก็บในเครือ่ งเสมอ มิฉะนัน้ คุณอาจไม่สามารถกูค้ นื ข้อมูลได้ ในกรณีทขี่ อ้ มูลเสียหายหรือสูญหาย ซัมซุงไม่
รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลทีจ่ ดั เก็บในเครือ่ ง
มีชอ่ งว่างขนาดเล็กปรากฏอยูร่ อบด้านนอกของตัวเครือ่ ง
• ช่องว่างดังกล่าวเป็นคุณสมบัตขิ องการผลิตทีจ่ ำ� เป็น และส่วนประกอบอาจมีการโยกหรือสัน่ คลอนได้
• เมือ่ เวลาผ่านไป แรงเสียดทานระหว่างส่วนประกอบอาจท�ำให้ชอ่ งว่างนีข้ ยายขึน้ เล็กน้อย
พืน้ ทีจ่ ดั เก็บในเครือ่ งไม่พอ
โปรดลบข้อมูลที่ไม่จำ� เป็น เช่น ข้อมูลแคช โดยใช้การบ�ำรุงรักษาเครือ่ งหรือลบแอพหรือไฟล์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วด้วยตนเองเพือ่ เพิม่ พืน้ ที่
ว่าง
158
Copyright
Copyright © 2017 Samsung Electronics
คูม่ อื นี้ได้รบั การคุม้ ครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิส์ ากล
ส่วนใดๆ ของค�ำแนะน�ำนี้ไม่สามารถถูกท�ำซ�ำ ้ เผยแพร่ แปล หรือส่งต่อในรูปแบบหรือวิธกี ารใดๆ ทัง้ ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเชิงกล
รวมทัง้ การถ่ายเอกสาร บันทึก หรือจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลโดยไม่ได้รบั การอนุญาตเป็นลายลักษณ์อกั ษรจาก
Samsung Electronics
เครือ่ งหมายการค้า
• SAMSUNG และตราสัญลักษณ์ของ SAMSUNG เป็นเครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics
• Bluetooth® เป็นเครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทัว่ โลก
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ และตราสัญลักษณ์ของ Wi-Fi เป็น
เครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
• เครือ่ งหมายการค้าและลิขสิทธิอ์ นื่ ๆ ทัง้ หมดเป็นทรัพย์สนิ ของเจ้าของรายนัน้ ๆ
Download PDF