Samsung | SM-A700FD | Samsung Galaxy A7 คู่มือการใช้งาน (Lollipop)

SM-A700F
SM-A700FD
SM-A700H
คู่มือการใช้งาน
Thai. 07/2015. Rev.1.0
www.samsung.com
สารบัญ
อ่านก่อน
การเชื่อมต่อเครือข่าย
40 ข้อมูลมือถือ
40Wi-Fi
41 แชร์อินเตอร์เน็ตและฮอตสปอตมือถือ
การเริ่มต้นใช้งาน
7 ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์
8 ส่วนประกอบต่างๆของเครื่อง
10 การใช้งาน SIM การ์ด หรือ USIM การ์ด
และแบตเตอรี่
18 การใช้การ์ดความจ�ำ
21 การเปิดและปิดเครื่อง
21 การล็อกและการปลดล็อกหน้าจอ
คุณสมบัติการเคลื่อนไหวและการใช้งาน
43
46
52
53
เบื้องต้น
22
25
29
32
32
34
37
37
38
39
การเคลื่อนไหวและท่าทาง
มัลติวินโดว์
ท�ำ​งาน​มือ​เดียว
การเพิ่มความไวของหน้าจอสัมผัส
การปรับให้เป็นส่วนตัว
การใช้หน้าจอสัมผัส
ก�ำหนดรูปแบบหน้าจอหลัก
แผงการแจ้งเตือนและแผงการตั้งค่าด่วน
การเปิดแอพ
การติดตั้งหรือการถอนการติดตั้งแอพ
การกรอกข้อความ
บันทึกหน้าจอ
ไฟล์ส่วนตัว
คุณสมบัติการประหยัดพลังงาน
การดูข้อมูลวิธีใช้
54
56
57
58
59
60
61
2
การจัดการหน้าจอหลักและหน้าจอแอพ
การตั้งค่าวอลเปเปอร์และเสียงเรียกเข้า
การเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอ
โหมดส่วนตัว
โหมดใช้ง่าย
การย้ายข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าของคุณ
การตั้งค่าบัญชี
สารบัญ
โทรศัพท์
ตัวช่วยความปลอดภัย
62 การโทรออก
64 การรับสายโทรเข้า
65 ทางเลือกระหว่างการโทร
81 โหมดฉุกเฉิน
82 ข้อความขอความช่วยเหลือ
แอพและคุณสมบัติที่มีประโยชน์
รายชื่อ
83
83
85
86
87
89
91
93
93
94
95
96
96
98
66 การเพิ่มรายชื่อ
66 การน�ำเข้าหรือการส่งออกรายชื่อ
67 การค้นหารายชื่อ
ข้อความและอีเมล
68 ข้อความ
70 อี​เมล
กล้องถ่ายรูป
72 การถ่ายภาพเบื้องต้น
74 โหมดถ่ายรูป
77 การตั้งค่ากล้องถ่ายรูป
แกลเลอรี่
79 การดูเนื้อหาในเครื่อง
80 การดูเนื้อหาที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องอื่น
3
S Finder
S ​Planner
S Voice
อินเตอร์​เน็ต
เพลง
วิดีโอ
นาฬิกา
เครื่อง​คิด​เลข
สมุด​บันทึก
บันทึกเสียง
Dropbox
Flipboard
วิทยุ
แอพ Google
สารบัญ
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
100 บลู​ทู​ธ
102 Wi-Fi Direct
104NFC (เฉพาะรุ่นที่มี NFC)
106 S Beam (เฉพาะรุ่นที่มี NFC)
107 เชื่อมต่อด่วน
108 Screen Mirroring
110 การพิมพ์มือถือ
การจัดการเครื่องและข้อมูล
111 การอัพเกรดเครื่อง
112 การถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องกับ
คอมพิวเตอร์
113 การส�ำรองและการเรียกคืนข้อมูล
113 การรีเซ็ทข้อมูล
การตั้งค่า
114 เกี่ยวกับการตั้งค่า
114 การตั้งค่าด่วน
114 การ​เชื่อม​ต่อ
119 อุปกรณ์
123 การ​ใช้​งาน​ส่วน​ตวั
126 ระบบ
132 แอ​พพลิ​เค​ชั่น
4
อ่านก่อน
โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้ก่อนใช้งานเครื่องของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานที่ปลอดภัยและถูกต้อง
• ค�ำอธิบายต่างๆ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าปกติของเครื่อง
• เนื้อหาบางส่วนอาจแตกต่างจากเครื่องของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค ผู้ให้บริการ ข้อก�ำหนดของรุ่น หรือซอฟต์แวร์
ของเครื่อง
• เนื้อหา (เนื้อหาคุณภาพสูง) ที่จ�ำเป็นต้องใช้งาน CPU และ RAM สูง จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�ำงานโดย
รวมของอุปกรณ์ แอพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นอาจไม่สามารถท�ำงานเป็นปกติ ทั้งนี้ขึ้นกับข้อก�ำหนดของอุปกรณ์และ
สิ่งแวดล้อมที่ใช้งานอุปกรณ์นั้น
• ซัมซุงไม่รับผิดต่อปัญหาด้านประสิทธิภาพที่เกิดจากแอพที่ให้มาโดยผู้ให้บริการรายอื่นนอกเหนือจากซัมซุง
• ซัมซุงไม่รับผิดต่อปัญหาประสิทธิภาพการท�ำงานหรือความเข้ากันไม่ได้ซึ่งเกิดจากการแก้ไขการตั้งค่าลงทะเบียนหรือ
การเปลี่ยนแปลงซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ การพยายามก�ำหนดค่าระบบปฏิบัติการอาจท�ำให้เครื่องหรือแอพท�ำงาน
ผิดปกติ
• ซอฟต์แวร์ ข้อมูลเสียง วอลเปเปอร์ รูปภาพ และสื่ออื่นๆ ที่ให้มาพร้อมเครื่องนี้ ได้รับสิทธิ์ให้ใช้งานได้โดยจ�ำกัด การ
ดึงเอาข้อมูลและใช้สื่อเหล่านี้เพื่อการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ใช้มีความรับผิดชอบ
ทุกประการส�ำหรับกรณีการใช้งานสื่อผิดกฎหมาย
• คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมส�ำหรับบริการข้อมูล เช่น การส่งข้อความ การอัพโหลดและดาวน์โหลด การซิงค์อัตโนมัติ
หรือการใช้งานบริการบอกต�ำแหน่ง โดยขึ้นอยู่กับแผนการใช้ข้อมูลของคุณ ส�ำหรับการโอนย้ายข้อมูลขนาดใหญ่ ขอ
แนะน�ำให้ใช้คุณสมบัติ Wi-Fi
• แอพพื้นฐานที่มากับอุปกรณ์อาจมีการอัพเดทและอาจไม่รองรับการใช้งานอีกต่อไป โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หากคุณมีค�ำถามเกี่ยวกับแอพที่ให้มาพร้อมอุปกรณ์ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง ส�ำหรับแอพที่ติดตั้งโดยผู้ใช้ ให้ติดต่อผู้
ให้บริการ
• การดัดแปลงระบบปฏิบัติการหรือติดตั้งซอฟท์แวร์จากแหล่งที่ไม่เป็นทางการอาจส่งผลให้อุปกรณ์ทำ� งานผิดปกติ และ
ข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย การกระท�ำเหล่านี้เป็นการละเมิดข้อตกลงอนุญาตการใช้งานของซัมซุง และจะท�ำให้การรับ
ประกันสิ้นสุดลง
• อุปกรณ์บางเครื่องจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกลางก�ำกับดูแลกิจการสื่อสาร (FCC) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
และรุ่น หากเครื่องของคุณได้รับการอนุมัติจาก FCC คุณจะสามารถดูรหัส FCC ของเครื่องดังกล่าวได้ การดูรหัส FCC
ให้แตะที่ แอพ → การตั้งค่า → เกี่ยว​กับ​อุปกรณ์
5
อ่านก่อน
ไอคอนเพื่อการแนะน�ำ
ค�ำเตือน: สถานการณ์ที่อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวคุณหรือผู้อื่น
ข้อควรระวัง: สถานการณ์ที่อาจท�ำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องหรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ
โปรดทราบ: ข้อควรรู้ ค�ำแนะน�ำ หรือข้อมูลเพิ่มเติม
6
การเริ่มต้นใช้งาน
ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์
โปรดตรวจสอบว่าในกล่องผลิตภัณฑ์มีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ:
• เครื่อง
• คู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วน
• รายการสิ่งที่ให้มากับเครื่องนี้และอุปกรณ์เสริมที่มีอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคและผู้ให้บริการ
• รายการสิ่งที่ให้มานี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะส�ำหรับเครื่องนี้เท่านั้น และอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องอื่น
• ลักษณะภายนอกและข้อมูลจ�ำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจ�ำหน่ายของซัมซุงใกล้บ้านคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า
อุปกรณ์เหล่านั้นเข้ากันได้กับเครื่องก่อนซื้อ
• ให้ใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น การใช้งานอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการรับรองอาจท�ำให้
เกิดปัญหาในการใช้งานและท�ำงานผิดปกติ ซึ่งจะไม่อยู่ในการคุ้มครองของประกัน
• อุปกรณ์เสริมที่มีทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นกับบริษัทผู้ผลิตทั้งสิ้น ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
อุปกรณ์เสริมที่มี โปรดอ้างอิงเว็บไซท์ของซัมซุง
7
การเริ่มต้นใช้งาน
ส่วนประกอบต่างๆของเครื่อง
ไมโครโฟน
เซนเซอรพร็อกซิมิตี/แสง
หูฟง
กลองหนา
ปุมเปดปดเครื่อง
SIM การด / ถาดการดความจํา
(รุนสอง SIM)
ถาดการดความจํา
(รุน SIM เดียว)
หนาจอสัมผัส
ถาด SIM การด
ปุมหนาหลัก
ปุมแอพที่เพิ่งเรียกใช
ปุมยอนกลับ
ไมโครโฟน
ชองเสียบชุดหูฟง
แจ็คอเนกประสงค
เสาอากาศ GPS
แฟลช
เสาอากาศ NFC
(เฉพาะรุนที่มี NFC)
ปุมระดับเสียง
กลองหลัง
ลําโพง
เสาอากาศหลัก
8
การเริ่มต้นใช้งาน
• อย่าบังบริเวณเสาอากาศด้วยมือของคุณหรือวัตถุอื่นๆ การกระท�ำเช่นนั้นอาจท�ำให้เกิดปัญหาในการเชื่อมต่อ
หรือท�ำให้แบตเตอรี่หมดลง
• แนะน�ำให้ใช้ฟิล์มกันรอยที่ได้รับการรับรองจากซัมซุง การใช้ฟิล์มกันรอยที่ไม่ได้รับการรับรองอาจท�ำให้
เซ็นเซอร์ทำ� งานผิดปกติได้
• ห้ามปล่อยให้น�้ำถูกหน้าจอสัมผัส หน้าจอสัมผัสอาจท�ำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน�ำ้
ปุ่ม
ปุ่ม
ฟังก์ชั่น
ปุ่มเปิด/ปิด
• กดค้างไว้ที่ปุ่มนี้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง
• กดเพือ่ เปิดการท�ำงานหรือล็อกหน้าจอ
กลับ
•
•
•
•
•
•
•
ระดับเสียง
• กดเพื่อปรับระดับเสียงของเครื่อง
แอพล่าสุด
หน้าหลัก
สัมผัสเพื่อเปิดรายการแอพส์ล่าสุด
สัมผัสค้างไว้เพื่อเข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติมส�ำหรับหน้าจอปัจจุบัน
กดเพื่อเปิดการท�ำงานของหน้าจอในขณะที่ล็อกหน้าจอไว้
กดเพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก
กดสองครั้งเพื่อเริ่ม S Voice
กดค้างไว้เพื่อเริ่มต้น Google
สัมผัสเพื่อกลับสู่หน้าก่อนหน้า
9
การเริ่มต้นใช้งาน
การใช้งาน SIM การ์ด หรือ USIM การ์ด และแบตเตอรี่
การติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ด
ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด ที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือให้มา
• เครื่องนี้ใช้ได้กับ nano-SIM การ์ด เท่านั้น
• ไม่สามารถใช้บริการ LTE บางอย่างได้ ทั้งนี้ขึ้นกับผู้ให้บริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณส�ำหรับข้อมูล
เกี่ยวกับความพร้อมให้บริการ
1 สอดสลักลงในรูที่ถาด SIM การ์ด เพื่อให้ถาดเลื่อนออกมา
► รุ่นสอง SIM:
► รุ่น SIM เดียว:
ตรวจให้แน่ใจว่าเข็มกระทุ้งตั้งฉากกับรู มิฉะนั้น เครื่องอาจเสียหายได้
10
การเริ่มต้นใช้งาน
2 ค่อยๆ ดึงถาด SIM การ์ดออกจากช่องใส่ถาด SIM การ์ด
► รุ่นสอง SIM:
► รุ่น SIM เดียว:
11
การเริ่มต้นใช้งาน
3 ► รุ่นสอง SIM: วาง SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด ลงบนถาด SIM การ์ด โดยหันด้านที่มีหน้าสัมผัสสีทองลงด้านล่าง
วาง SIM การ์ดหรือ USIM การ์ดหลักลงในถาด SIM การ์ด 1 ( 1 ) และวาง SIM การ์ดหรือ USIM การ์ดรองลงในถาด
SIM การ์ด 2 ( 2 )
2
1
ถาด SIM การ์ด 2 สามารถใช้เป็นถาดการ์ดความจ�ำได้ด้วย อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถใส่ทั้ง SIM การ์ดหรือ
USIM การ์ด พร้อมกับการ์ดความจ�ำได้
► รุ่น SIM เดียว: วาง SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด ลงบนถาด SIM การ์ด โดยหันด้านที่มีหน้าสัมผัสสีทองลงด้าน
ล่าง
ใช้ความระมัดระวังไม่ให้ SIM หรือ USIM การ์ด สูญหาย หรือให้ผู้อื่นใช้งาน ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย
หรือความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดจากการท�ำการ์ดสูญหายหรือถูกขโมย
12
การเริ่มต้นใช้งาน
4 ใส่ถาด SIM การ์ดกลับลงในช่องใส่ถาด SIM การ์ด
► รุ่นสอง SIM:
► รุ่น SIM เดียว:
13
การเริ่มต้นใช้งาน
การถอด SIM หรือ USIM การ์ด
1 สอดสลักลงในรูที่ถาด SIM การ์ด เพื่อให้ถาดเลื่อนออกมา
2 ค่อยๆ ดึงถาด SIM การ์ดออกจากช่องใส่ถาด SIM การ์ด
3 ถอด SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด
► รุ่นสอง SIM:
► รุ่น SIM เดียว:
4 ใส่ถาด SIM การ์ดกลับลงในช่องใส่ถาด SIM การ์ด
14
การเริ่มต้นใช้งาน
การใช้งาน SIM การ์ดหรือ USIM การ์ดคู่ (รุ่นสอง SIM)
ในกรณีที่ใส่ SIM การ์ด หรือ USIM การ์ดสองใบ คุณจะสามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์สองหมายเลข หรือมีผู้ให้บริการสอง
รายในเครื่องเดียวกันได้
การเปิดใช้ SIM หรือ USIM การ์ด
ในหน้าจอหลัก สัมผัส แอพ → การตั้งค่า → ตัว​จัดการ SIM ​การ์ด เลือก SIM หรือ USIM การ์ด แล้วแตะสวิตช์เพื่อ
เปิดใช้งาน
การเปลี่ยนชื่อที่แสดงและไอคอนของ SIM หรือ USIM การ์ด
ในหน้าจอหลัก สัมผัส แอพ → การตั้งค่า → ตัว​จัดการ SIM ​การ์ด เลือก SIM การ์ด หรือ USIM การ์ด จากนั้นสัมผัส
ลง​ทะเบียน​ชื่อ หรือ เลือกไอคอน ตั้งชื่อที่แสดงและเลือกไอคอนของแต่ละการ์ด
การสลับระหว่างการ์ด
เมื่อเปิดใช้ SIM หรือ USIM การ์ดสองการ์ด ไอคอนเลือกการ์ดจะปรากฏบนแดชบอร์ดของแผงการแจ้งเตือน เปิดแผงการ
แจ้งเตือนแล้วเลือกการ์ด
15
การเริ่มต้นใช้งาน
การชาร์จแบตเตอรี่
ใช้เครื่องชาร์จเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งานครั้งแรก สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ได้ โดยการต่อเข้า
ด้วยกันผ่านสาย USB
ใช้งานเฉพาะเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ และสายชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น เครื่องชาร์จหรือสายที่ไม่
ผ่านการรับรองอาจท�ำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือท�ำให้เครื่องเสียหาย
• เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ต�่ำ ไอคอนแบตเตอรี่จะแสดงสัญลักษณ์ว่างเปล่า
• หากแบตเตอรี่ถูกใช้งานจนประจุหมดเกลี้ยง จะไม่สามารถเปิดเครื่องได้ทันทีที่เชื่อมต่อเครื่องชาร์จ ควรชาร์จ
แบตเตอรี่ที่หมดประจุประมาณสองถึงสามนาทีก่อนที่จะเปิดเครื่อง
• หากคุณใช้งานหลายแอพพร้อมกัน ใช้แอพเครือข่าย หรือแอพที่ต้องการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์อื่น แบตเตอรี่
จะหมดลงอย่างรวดเร็ว การหลีกเลี่ยงไม่ให้หลุดจากเครือข่ายหรือเครื่องดับระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล ให้ใช้
งานแอพเหล่านี้หลังจากชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มทุกครั้ง
เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับตัวแปลงไฟผ่าน USB จากนั้นเสียบอีกปลายของสาย USB เข้ากับแจ็คอเนกประสงค์
การเชื่อมต่อเครื่องชาร์จอย่างไม่ถูกต้องอาจท�ำให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อเครื่อง ความเสียหายใดๆที่เกิดจาก
การใช้งานไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกัน
16
การเริ่มต้นใช้งาน
• เครื่องสามารถใช้งานขณะชาร์จได้ แต่จะท�ำให้ใช้เวลานานขึ้นในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
• หากอุปกรณ์ได้รับกระแสไฟที่ไม่คงที่ระหว่างการชาร์จ หน้าจอสัมผัสอาจไม่ท�ำงาน หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้
ให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากอุปกรณ์
• ในขณะชาร์จ อุปกรณ์จะร้อนขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของเครื่องแต่
อย่างใด หากแบตเตอรี่เกิดความร้อนสูงกว่าปกติ เครื่องชาร์จอาจหยุดท�ำงาน
• หากเครื่องของคุณไม่ชาร์จตามปกติ ให้น�ำเครื่องและเครื่องชาร์จไปที่ศูนย์บริการซัมซุง
หลังจากชาร์จจนเต็มแล้ว ให้ถอดเครื่องออกจากเครื่องชาร์จ โดยให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากเครื่องก่อน จากนั้นจึงถอดปลั๊ก
ออกจากช่องเสียบไฟ
เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ถอดเครื่องชาร์จออกเมื่อไม่ใช้ งาน เครื่องชาร์จไม่มีปุ่เปิด/ปิด ดังนั้นคุณจะต้องถอดป
ลั๊กเครื่องชาร์จออกจากช่องเสียบไฟเมื่อไม่ใช้งานเพื่อห ลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองพลังงาน ควรน�ำเครื่องชาร์จไว้ใกล้
กับช่องเสียบไฟและให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายขณะที่กำ� ลังชาร์จ
วิธีลดการใช้งานแบตเตอรี่
เครื่องของคุณมีทางเลือกที่ช่วยให้คุณประหยัดการใช้งานพลังงานแบตเตอรี่ได้ โดยการก�ำหนดค่าทางเลือกเหล่านี้และปิดใช้
งานคุณสมบัติในพื้นหลัง คุณจะสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้ยาวนานขึ้นระหว่างการชาร์จ:
• เมื่อคุณไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ ให้สลับไปสู่โหมดพักเครื่องโดยการกดปุ่มเปิดปิดเครื่อง
• ปิดแอพที่ไม่จ�ำเป็นโดยใช้ตัวจัดการงาน
• ปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธ
• ปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi
• ปิดใช้งานการซิงค์อัตโนมัติของแอพ
• ลดเวลาเปิดไฟแบ็คไลท์
• ลดความสว่างของหน้าจอ
17
การเริ่มต้นใช้งาน
การใช้การ์ดความจ�ำ
การติดตั้งการ์ดความจ�ำ
เครื่องของคุณรองรับการ์ดความจ�ำที่มีความจุได้สูงสุด 64 GB ทั้งนี้ ขึ้นกับผู้ผลิตและชนิดของการ์ดความจ�ำ การ์ดความจ�ำ
บางการ์ดอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องของคุณ
• การ์ดความจ�ำบางการ์ดอาจเข้ากันไม่ได้ทั้งหมดกับเครื่องของคุณ การใช้การ์ดที่เข้ากันไม่ได้อาจท�ำให้เครื่อง
หรือการ์ดความจ�ำเสียหาย หรือท�ำให้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดเสียหาย
• ใช้ความระมัดระวังในการใส่การ์ดความจ�ำให้ถูกด้าน
• อุปกรณ์นี้รองรับเฉพาะระบบไฟล์ FAT และ exFAT ส�ำหรับการ์ดความจ�ำเท่านั้น เมื่อใส่การ์ดที่ฟอร์แมตโดยใช้
ระบบไฟล์แบบอื่น อุปกรณ์จะขอให้ฟอร์แมตข้อมูลในการ์ดความจ�ำใหม่
• การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะท�ำให้การ์ดความจ�ำมีอายุการใช้งานสั้นลง
• เมื่อใส่การ์ดความจ�ำลงในเครื่อง ไดเร็กทอรี่ไฟล์ในการ์ดความจ�ำจะปรากฏในโฟลเดอร์ ไฟล์ส่วนตัว → SD ​
การ์ด
1 ใส่สลักช่วยถอดลงในรูที่ถาดการ์ดความจ�ำ เพื่อให้ถาดเลื่อนออกมา
2 ค่อยๆ ดึงถาดการ์ดความจ�ำออกจากช่องใส่ถาดการ์ดความจ�ำ
3 วางการ์ดความจ�ำลงบนถาดการ์ดความจ�ำ โดยหันด้านที่มีหน้าสัมผัสสีทองลงด้านล่าง
18
การเริ่มต้นใช้งาน
4 ใส่ถาดการ์ดความจ�ำกลับลงในช่องใส่ถาดการ์ดความจ�ำ
► รุ่นสอง SIM:
► รุ่น SIM เดียว:
19
การเริ่มต้นใช้งาน
การถอดการ์ดความจ�ำ
ก่อนถอดการ์ดความจ�ำออก ให้ถอดการ์ดออกก่อนเพื่อถอดการ์ดได้อย่างปลอดภัย ในหน้าจอหลัก สัมผัส แอพ → การตั้ง
ค่า → ที่​จัด​เก็บ → ถอด SD ก​ าร์ด
1 ใส่สลักช่วยถอดลงในรูที่ถาดการ์ดความจ�ำ เพื่อให้ถาดเลื่อนออกมา
2 ค่อยๆ ดึงถาดการ์ดความจ�ำออกจากช่องใส่ถาดการ์ดความจ�ำ
3 ถอดการ์ดความจ�ำออก
4 ใส่ถาดการ์ดความจ�ำกลับลงในช่องใส่ถาดการ์ดความจ�ำ
อย่าถอดการ์ดความจ�ำขณะที่เครื่องก�ำลังถ่ายโอนหรือเข้าถึงข้อมูลอยู่ การกระท�ำเช่นนั้นอาจท�ำให้ข้อมูลสูญหาย
หรือเสียหาย รวมถึบอาจท�ำให้การ์ดความจ�ำหรือตัวเครื่องเสียหายได้ ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิด
จากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องของการ์ดความจ�ำที่เสียหาย รวมทั้งการสูญเสียข้อมูล
การฟอร์แมทการ์ดความจ�ำ
การ์ดความจ�ำที่ฟอร์แมทโดยคอมพิวเตอร์อาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่อง ให้ฟอร์แมทการ์ดความจ�ำบนอุปกรณ์ของคุณ
ในหน้าจอหลัก สัมผัส แอพ → การตั้งค่า → ที่​จัด​เก็บ → ฟอร์แมต​SD ​การ์ด → ฟอร์แมต​SD ​การ์ด → ลบ
ทั้งหมด
ก่อนที่จะฟอร์แมตการ์ดความจ�ำ อย่าลืมท�ำส�ำเนาเพื่อส�ำรองข้อมูลส�ำคัญๆ ทั้งหมดที่เก็บไว้ในเครื่อง การรับ
ประกันโดยบริษัทผู้ผลิตจะไม่ครอบคลุมกรณีที่ข้อมูลสูญหายจากการใช้งานของผู้ใช้
20
การเริ่มต้นใช้งาน
การเปิดและปิดเครื่อง
กดค้างไว้ปุ่มเปิดปิดเครื่องเป็นเวลาไม่กี่วินาที เพื่อเปิดเครื่อง
เมื่อเปิดเครื่องขึ้นเป็นครั้งแรก หรือหลังจากรีเซ็ทข้อมูล โปรดท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าเครื่องของคุณ
เมื่อต้องการปิดอุปกรณ์ ให้กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง แล้วสัมผัส ปิด​เครื่อง
ปฏิบัติตามค�ำเตือนและแนวทางการใช้งานทั้งหมดจากผู้มีอำ� นาจสั่งการในพื้นที่ห้ามใช้อุปกรณ์ไร้สาย เช่น บน
เครื่องบินหรือในโรงพยาบาล
การล็อกและการปลดล็อกหน้าจอ
กดปุ่มเปิดปิดเครื่องเพื่อปิดหน้าจอและแล้วล็อกหน้าจอ นอกจากนี้ หน้าจอจะปิดและล็อกโดยอัตโนมัติ หากไม่ได้ใช้งาน
เครื่องตามเวลาที่ก�ำหนด
การปลดล็อกหน้าจอ ให้กดปุ่มเปิดปิดเครื่องหรือปุ่มหน้าหลัก และสะบัดนิ้วไปในทิศทางใดๆ ภายในบริเวณปลดล็อกหน้าจอ
คุณสามารถเปลี่ยนรหัสปลดล็อกเพื่อปลดล็อกหน้าจอได้ อ้างอิง การเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
21
เบื้องต้น
การใช้หน้าจอสัมผัส
• ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ไฟฟ้าสถิตอาจท�ำให้หน้าจอสัมผัสท�ำงานผิดปกติได้
• เพื่อหลีกเลี่ยงการท�ำความเสียหายแก่หน้าจอสัมผัส อย่าสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมใดๆ หรือกดหน้าจอ
อย่างแรงเกินไปด้วยปลายนิ้วมือ
• เครื่องอาจไม่รับรู้อินพุตแบบสัมผัสที่อยู่ใกล้ขอบหน้าจอซึ่งอยู่นอกบริเวณอินพุตแบบสัมผัส
• การปล่อยให้หน้าจอสัมผัสพักการท�ำงานเป็นระยะเวลายาวนานอาจท�ำให้เกิดภาพค้างบนหน้าจอ ให้ปิดหน้าจอ
สัมผัสเมื่อคุณไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์
• แนะน�ำให้ใช้นิ้วมือเมื่อคุณใช้งานหน้าจอสัมผัส
การสัมผัส
สัมผัสด้วยนิ้วมือเพื่อเปิดแอพ เพื่อเลือกรายการจากเมนู เพื่อกดปุ่มบนหน้าจอ หรือเพื่อกรอกตัวอักษรโดยใช้แป้นพิมพ์บน
หน้าจอ
22
เบื้องต้น
การสัมผัสค้างไว้
สัมผัสค้างไว้ที่รายการหรือหน้าจอ เป็นเวลานานกว่า 2 วินาที เพื่อเข้าถึงทางเลือกที่ใช้ได้
การลาก
การเคลื่อนย้ายรายการ ให้สัมผัสค้างไว้แล้วลากไปยังต�ำแหน่งเป้าหมาย
การสัมผัสสองครั้ง
สัมผัส​สอง​ครั้งที่หน้าเว็บหรือภาพเพื่อซูมเข้า สัมผัสสองครั้งอีกครั้งเพื่อย้อนกลับ
23
เบื้องต้น
การสะบัด
สะบัดไปทางซ้ายหรือขวาที่หน้าจอหลักหรือหน้าจอแอพเพื่อดูแผงหน้าจออื่นๆ สะบัดขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนผ่านหน้าเว็บหรือ
รายการต่างๆ เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ
การแยกนิ้วออกจากกันและบีบนิ้วเข้าหากัน
แยกสองนิ้วออกจากกันบนหน้าเว็บ แผนที่ หรือภาพเพื่อซูมเข้าไปยังส่วนหนึ่ง บีบเข้าหากันเพื่อซูมออก
24
เบื้องต้น
ก�ำหนดรูปแบบหน้าจอหลัก
หน้าจอหลัก
หน้าจอหลักเป็นจุดเริ่มต้นส�ำหรับการเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดของเครื่อง ซึ่งแสดงวิดเจ็ด ทางลัดของแอพ ฯลฯ วิดเจ็ดเป็น
แอพขนาดเล็กที่ใช้เริ่มต้นฟังก์ชั่นของแอพบางอย่าง เพื่อให้ข้อมูลและการเข้าถึงที่สะดวกบนหน้าจอหลักของคุณ
การดูแผงหน้าจออื่น เลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวา หรือสัมผัสตัวบ่งชี้บนหน้าจอที่ด้านล่างของหน้าจอ เมื่อต้องการก�ำหนด
ลักษณะของหน้าจอหลัก โปรดดูที่ การจัดการหน้าจอหลัก
วิดเจ็ด
แอพ
โฟลเดอร
ตัวบอกสถานะบนหนาจอ
แอพที่ชื่นชอบ
25
เบื้องต้น
ทางเลือกหน้าจอหลัก
ที่หน้าจอหลัก ให้สัมผัสพื้นที่ว่างค้างไว้ หรือบีบนิ้วเข้าด้วยกัน เพื่อดูตัวเลือกที่สามารถใช้ได้
สรุป Flipboard
ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อดูบทความล่าสุดในหมวดหมู่ต่างๆ คุณสามารถตรวจสอบข่าวสารต่างๆ ที่คุณสนใจได้โดยใช้คุณสมบัตินี้
1 ในหน้าจอหลัก ให้สัมผัส หรือปัดไปทางขวาเพื่อเปิด สรุป Flipboard
2 สัมผัส START READING เมื่อเรียกใช้คุณสมบัตินี้เป็นครั้งแรก
3 ปัดขึ้นด้านบนเพื่อเรียกดูบทความต่างๆ ในแต่ละหมวดหมู่ของข่าว
ถ้าต้องการปิดใช้งาน สรุป Flipboard ให้สัมผัสที่บริเวณที่ว่างในหน้าจอหลักค้างไว้ จากนั้นสัมผัส การตั้งค่าหน้า
หลัก และยกเลิกการเลือก สรุป Flipboard
26
เบื้องต้น
หน้าจอแอพ
หน้าจอแอพจะแสดงไอคอนส�ำหรับแอพทั้งหมด รวมทั้งแอพที่ติดตั้งใหม่
ที่หน้าจอหลัก สัมผัส แอพ เพื่อเปิดหน้าจอแอพ การดูแผงหน้าจออื่น เลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวา หรือเลือกตัวบ่งชี้บน
หน้าจอที่ด้านล่างของหน้าจอ การก�ำหนดค่าหน้าจอแอพ โปรดดูที่ การจัดการหน้าจอแอพ
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
แอพ
ตัวบอกสถานะบนหนาจอ
27
เบื้องต้น
ไอคอนตัวบ่งชี้
ไอคอนตัวบ่งชี้จะปรากฏที่แถบสถานะที่ด้านบนของหน้าจอ ไอคอนที่แสดงในตารางด้านล่างเป็นไอคอนที่พบบ่อยที่สุด
แถบสถานะอาจไม่ปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอในบางแอพ การแสดงแถบสถานะ ให้ลากลงมาจากด้านบนสุด
ของหน้าจอ
ไอคอน
/
/
/
ความหมาย
ไม่มีสัญญาณ
ความแรงของสัญญาณ
ก�ำลังเรียกใช้งาน SIM การ์ด หรือ USIM (รุ่นสอง SIM)
โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)
เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS แล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE แล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่าย UMTS แล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSDPA แล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSPA+ แล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่าย LTE แล้ว (เฉพาะรุ่นที่มี LTE)
Wi-Fi เชื่อมต่อแล้ว
เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธแล้ว
เปิดใช้งาน GPS แล้ว
ก�ำลังใช้สาย
สายที่ไม่ได้รับ
คุณสมบัติการค้างหน้าจอหน้าจออัจฉริยะเปิดใช้งานแล้ว
ซิงค์กับเว็บแล้ว
ข้อความหรือข้อความมัลติมีเดียใหม่
ตั้งเวลาเตือนแล้ว
เปิดใช้งานโหมดปิดเสียงแล้ว
28
เบื้องต้น
ไอคอน
ความหมาย
เปิดใช้งานโหมดระบบสั่นแล้ว
เปิดใช้งานโหมดการบินแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดหรือควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง
ระดับแบตเตอรี่
แผงการแจ้งเตือนและแผงการตั้งค่าด่วน
การใช้งานแผงการแจ้งเตือน
เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนใหม่ เช่น ข้อความ หรือสายที่ไม่ได้รับ จะมีไอคอนบ่งชี้สถานะปรากฏที่แถบสถานะ การดูข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับไอคอนเหล่านี้ เปิดแผงการแจ้งเตือนและดูรายละเอียด
การเปิดแผงการแจ้งเตือน ให้ลากแถบสถานะลงมา การปิดแผงการแจ้งเตือน ลากแถบจากด้านล่างสุดของหน้าจอขึ้นมา
29
เบื้องต้น
คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้ในแผงการแจ้งเตือน
เปดใชงานหรือปดใชงานทางเลือก
สัมผัสปุมใดปุมหนึ่งคางไว
เพื่อดูการตั้งคาที่ละเอียดขึ้น
เริ่มตนการตั้งคา
ดูปุมการตั้งคาดวนทั้งหมด
ปรับความสวาง
เริ่มตน S Finder
เริ่มตนเชื่อมตอดวน
เลือก SIM การดหรือ USIM การด
(รุนสอง SIM)
สัมผัสการแจงเตือนและดําเนินการตางๆ
ลางการแจงเตือนทั้งหมด
การจัดเรียงปุ่มการตั้งค่าด่วน
การจัดเรียงปุ่มการตั้งค่าด่วน ในแผงการแจ้งเตือน สัมผัส
ยังต�ำแหน่งอื่น
→
30
จากนั้นสัมผัสค้างที่รายการ แล้วลากรายการนั้นไป
เบื้องต้น
การใช้งานแผงการตั้งค่าด่วน
คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติบางอย่างบนแผงการแจ้งเตือน การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติเพิ่ม
เติมให้เปิดแผงการตั้งค่าด่วน
การเปิดแผงการตั้งค่าด่วน ลากแถบสถานะลงมาด้วยนิ้วมือสองนิ้ว หรือ สัมผัส ที่แผงการแจ้งเตือน การปิดแผงการตั้ง
ค่าด่วน ลากแถบจากด้านล่างสุดของหน้าจอขึ้นมา
สัมผัสทางเลือกต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน คุณสามารถดูการตั้งค่าแบบละเอียดเพิ่มเติมได้ หากคุณสัมผัสค้างไว้ที่
ปุ่ม
• Wi-Fi: อ้างอิง Wi-Fi เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• ต�ำแหน่ง: อ้างอิง ต�ำแหน่ง เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• เสียง / สั่น / ปิด​เสียง: เลือกโหมดเสียง
• การหมุนหน้าจอ: อนุญาตหรือสั่งห้ามไม่ให้อินเทอร์เฟซหมุน เมื่อคุณหมุนเครื่อง
บางแอพไม่อนุญาตให้ท�ำการหมุนหน้าจอ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
บลู​ทู​ธ: อ้างอิง บลู​ทู​ธ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลมือถือ: ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การ​ใช้​ข้อมูล หรือ เครือ​ข่าย​มือ​ถือ
ประหยัดพลังงาน สูงสุด: อ้างอิง โหมดประหยัดพลังงานสูงสุด เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
มัลติวินโดว์: อ้างอิง มัลติวินโดว์ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
โหมดการบิน: อ้างอิง โหมด​การ​บิน เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ฮอตสปอตมือถือ: อ้างอิง แชร์อินเตอร์เน็ตและฮอตสปอตมือถือ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
Screen Mirroring: อ้างอิง Screen Mirroring เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
NFC (เฉพาะรุ่นที่มี NFC): อ้างอิง NFC (เฉพาะรุ่นที่มี NFC) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
แผง ปุ่มด้านข้าง: อ้างอิง แผงปุ่มด้านข้าง เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ซิงค์: เมื่อคุณเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ เครื่องจะซิงค์กับแอพโดยอัตโนมัติ เช่น ปฏิทิน หรืออีเมล
31
เบื้องต้น
•
•
•
•
พักหน้าจออัจฉริยะ: เมื่อคุณเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ หน้าจอจะยังคงเปิดอยู่ตราบใดที่คุณมองที่หน้าจอ
ประหยัดพลังงาน: อ้างอิง คุณสมบัติการประหยัดพลังงาน เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
โหมดส่วนตัว: อ้างอิง โหมดส่วนตัว เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ความไวการสัมผัส: อ้างอิง การเพิ่มความไวของหน้าจอสัมผัส เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
การเปิดแอพ
ที่หน้าจอหลักหรือหน้าจอแอพ เลือกไอคอนแอพเพื่อเปิดใช้งาน
การเปิดดูรายชื่อแอพที่ใช้ล่าสุด สัมผัส และเลือกไอคอนแอพเพื่อเปิด
การปิดแอพ
สัมผัส
สัมผัส
→
→
จากนั้นสัมผัส ปิด ด้านข้างแอพใดๆ เพื่อปิด การปิดแอพทั้งหมด สัมผัส ปิดทั้งหมด หรืออีกวิธีหนึ่ง
การติดตั้งหรือการถอนการติดตั้งแอพ
Galaxy Apps
ใช้งานแอพนี้เพื่อซื้อและดาวน์โหลดแอพ
สัมผัส Galaxy Apps ที่หน้าจอแอพ
แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
การติดตั้งแอพ
เลือกดูแอพตามประเภท หรือสัมผัส ค้นหา เพื่อค้นหาด้วยค�ำส�ำคัญ
เลือกแอพเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแอพนั้น หากต้องการดาวน์โหลดแอพฟรี สัมผัส ติดตั้ง การสั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพที่มีการ
เรียกเก็บเงิน สัมผัสปุ่มที่แสดงราคาแอพ
การเปลี่ยนการตั้งค่าอัพเดทอัตโนมัติ สัมผัส
เลือก
→ การตั้งค่า → อัพเดทแอพอัตโนมัติ จากนั้นเลือกตัว
32
เบื้องต้น
Play สโตร์
ใช้งานแอพนี้เพื่อซื้อและดาวน์โหลดแอพ
สัมผัส Play สโตร์ ที่หน้าจอแอพ
การติดตั้งแอพ
เลือกดูแอพตามประเภท หรือสัมผัส เพื่อค้นหาด้วยค�ำส�ำคัญ
เลือกแอพเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแอพนั้น หากต้องการดาวน์โหลดแอพฟรี สัมผัส ติดตั้ง การสั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพที่มีการ
เรียกเก็บเงิน สัมผัสที่ราคา และท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ
การเปลี่ยนการตั้งค่าอัพเดทอัตโนมัติ สัมผัส
เลือกตัวเลือก
→ การตั้งค่า → อัปเดตแอปพลิเคชันอัตโนมัติ จากนั้น
การจัดการแอพ
การถอนการติดตั้งหรือการปิดใช้งานแอพ
การปิดใช้งานแอพเริ่มต้น ให้เปิดหน้าจอแอพ แล้วสัมผัส → ถอนการติดตั้ง/ปิดใช้งานแอพ จะปรากฏที่แอพที่คุณ
สามารถปิดใช้งาน เลือกแอพแล้วสัมผัส ปิดการใช้งาน
การถอนการติดตั้งแอพที่ดาวน์โหลดมา ให้เปิดหน้าจอแอพ แล้วสัมผัส → แอพที่ดาวน์โหลด → → ลบ​การ​ติด​ตั้ง
หรืออีกวิธีหนึ่ง ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การ​จัด​การ​แอ​พพลิ​เค​ชั่น เลือกแอพ จากนั้นสัมผัส ลบการติดตั้ง
การเปิดใช้งานแอป
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส → แสดงแอพที่ปิดใช้งาน เลือกแอพ จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย หรืออีกวิธีหนึ่ง ที่หน้าจอแอพ
สัมผัส การตั้งค่า → การ​จัด​การ​แอ​พพลิ​เค​ชั่น เลื่อนไปที่ ไม่ท�ำงาน เลือกแอพ จากนั้นสัมผัส ท�ำ​งาน
• การซ่อนแอพ: ซ่อนแอพในหน้าจอแอพเท่านั้น คุณสามารถใช้งานแอพที่ถูกซ่อนต่อไปได้
• ปิดใช้งานแอพ: ปิดใช้งานแอพพื้นฐานที่เลือกที่ไม่สามารถถอนการติดตั้งจากเครื่องได้ คุณไม่สามารถใช้แอพที่
ถูกปิดใช้งานได้
• การถอนการติดตั้งแอพ: ถอนการติดตั้งแอพที่ดาวน์โหลดมา
33
เบื้องต้น
การกรอกข้อความ
รูปแบบแป้นพิมพ์
แป้นพิมพ์จะปรากฏโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใส่ข้อความเพื่อส่งข้อความ สร้างบันทึก ฯลฯ
การกรอกข้อความอาจใช้ไม่ได้ในบางภาษา เมื่อต้องการใส่ข้อความ คุณต้องเปลี่ยนภาษาเขียนเป็นภาษาใดภาษา
หนึ่งที่รองรับ
ลบตัวอักษรที่อยูขางหนา
ปอนตัวพิมพใหญ
สําหรับการกรอกตัวพิมพใหญทั้งหมด
ใหสัมผัสสองครั้ง
ปอนเครื่องหมายวรรคตอน
ตัดไปยังบรรทัดถัดไป
เปลี่ยนการตั้งคาแปนพิมพ
ปอนเวนวรรค
การเปลี่ยนภาษาที่ใช้
สัมผัส → เลือกภาษา​ที่ใช้ป้อน จากนั้นเลือกภาษาที่จะใช้ ถ้าคุณเลือกภาษาตั้งแต่สองภาษาขึ้นไป คุณสามารถสลับ
ระหว่างภาษาที่ป้อนได้ โดยการเลื่อนแป้นเว้นวรรคไปทางซ้ายหรือทางขวา
การเปลี่ยนรูป​แบบแป้นพิมพ์
สัมผัส
เลือกภาษาภายใต้ส่วน ภาษา​เขียน จากนั้นเลือกรูปแบบแป้นพิมพ์ที่จะใช้
บน แป้น​พิมพ์​แบบ 3x4 ปุ่มกดแต่ละปุ่มจะมีสามหรือสี่ตัวอักษร เมื่อต้องการกรอกตัวอักษร ให้สัมผัสปุ่มนั้นๆ ซ�้ำ จนกระทั่งตัวอักษรที่ต้องการปรากฏขึ้น
34
เบื้องต้น
การใช้งานฟังก์ชั่นแป้นพิมพ์เพิ่มเติม
สัมผัสค้างไว้ที่ เพื่อใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ ไอคอนอื่นๆ อาจปรากฏแทน
• : ป้อนข้อความด้วยเสียง
ทั้งนี้ขึ้นกับฟังก์ชั่นล่าสุดที่ใช้งาน
เปลี่ยนภาษา
เปดแปนพิมพ
เริ่มตนหรือหยุดพักการปอนขอความดวย
เสียงพูด
•
: สลับเป็นโหมดเขียนด้วยมือ
สลับเปนแปนพิมพมาตรฐาน
สลับระหวางโหมดหมายเลขและโหมด
ตัวอักษร
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
•
•
: เพิ่มรายการจากคลิปบอร์ด
: เปลี่ยนการตั้งค่าแป้นพิมพ์
35
เบื้องต้น
•
•
: ใส่ไอคอนแสดงอารมณ์
: สลับเป็นแป้นพิมพ์แบบลอยตัว คุณสามารถย้ายแป้นพิมพ์ไปยังต�ำแหน่งอื่นได้โดยลากที่แท็บนี้
สลับเปนแปนพิมพมาตรฐาน
การคัดลอกและวาง
1 สัมผัสค้างไว้เหนือข้อความ
2 ลาก หรือ เพื่อเลือกข้อความที่ต้องการ หรือสัมผัส เลือก​ทั้ง​หมด เพื่อเลือกข้อความทั้งหมด
3 สัมผัส คัด​ลอก หรือ ตัด ข้อความที่เลือกจะถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด
4 น�ำเคอร์เซอร์ไปไว้ในต�ำแหน่งที่จะแทรกข้อความ สัมผัส → วาง การวางข้อความที่คุณคัดลอกมา สัมผัส
คลิ​ป​บอร์ด และเลือกข้อความ
36
→
เบื้องต้น
บันทึกหน้าจอ
จับภาพหน้าจอขณะที่ใช้เครื่อง
กดค้างไว้ที่ปุ่มหน้าหลักและปุ่มเปิดปิดเครื่องพร้อมกัน ภาพจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ แกลเลอรี่ →
→ Screenshots หลังจากจับภาพหน้าจอแล้ว คุณสามารถแก้ไขภาพและแชร์ภาพกับคนอื่นๆ ได้
คุณยังสามารถจับภาพหน้าจอโดยใช้วิธีอื่นๆ ได้ อ้างอิง ใช้ฝ่ามือปัดเพื่อจับภาพ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ขณะที่กำ� ลังใช้งานบางแอพอาจไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้
ไฟล์ส่วนตัว
ใช้แอพนี้เพื่อเข้าถึงไฟล์ต่างๆ ที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์หรือต�ำแหน่งอื่นๆ เช่น บริการจัดเก็บคลาวด์
สัมผัส ไฟล์ส่วนตัว ที่หน้าจอแอพ
คนหาไฟลหรือโฟลเดอร
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
ดูไฟลตามประเภท
ดูประวัติที่ดาวนโหลด
ดูไฟลที่จัดเก็บในเครื่อง
ดูไฟลที่บันทึกไวในบริการจัดเก็บขอมูล
แบบคลาวด
37
→ อัลบั้ม
เบื้องต้น
คุณสมบัติการประหยัดพลังงาน
โหมดประหยัดพลังงาน
ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่โดยการจ�ำกัดการท�ำงานของเครื่อง
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → ประหยัดพลังงาน → โหมดประหยัดพลังงาน จากนั้นสัมผัสสวิตช์ โหมดประหยัด
พลังงาน เพื่อเปิดใช้งาน หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส ประหยัด พลังงาน เพื่อเปิดใช้งาน
เลือกทางเลือกดังต่อไปนี้:
• จ�ำกัด​ข้อมูล​พื้น​หลัง: ป้องกันแอพที่ท�ำงานเบื้องหลังไม่ให้สามารถใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือได้
• จ�ำกัด​ประสิทธิภาพ: จ�ำกัดตัวเลือกต่างๆ เช่น ปิดใช้งานไฟส่องด้านหลังส�ำหรับปุ่มแอพที่เพิ่งเรียกใช้และปุ่มย้อนกลับ
• โหมดสเกลสีเทา: แสดงสีบนหน้าจอเป็นโทนสีเทา
โหมดประหยัดพลังงานสูงสุด
ใช้งานโหมดนี้เพื่อยืดระยะเวลาการใช้พลังงานแบตเตอรี่ของเครื่องออกไป ในโหมดประหยัดพลังงานขั้นพิเศษ เครื่องจะ
ด�ำเนินการดังต่อไปนี้:
• แสดงสีบนหน้าจอเป็นโทนสีเทา
• แอพที่มีให้ใช้งานจะมีเฉพาะแอพที่จำ� เป็นและแอพที่เลือกไว้เท่านั้น
• ปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือเมื่อปิดหน้าจอ
• ปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi และบลูทูธ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → ประหยัดพลังงาน → โหมดประหยัดพลังงานสูงสุด จากนั้นสัมผัสสวิตช์ โหมด
ประหยัดพลังงานสูงสุด เพื่อเปิดใช้งาน หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส ประหยัดพลังงาน สูงสุด เพื่อเปิดใช้งาน
เพื่อเพิ่มแอพไปยังหน้าจอหลัก สัมผัส จากนั้นเลือกแอพ
เพื่อลบแอพออกจากหน้าจอหลัก สัมผัส → ลบ เลือกแอพโดยใช้ จากนั้นจึงสัมผัส ตกลง
การเปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับโหมดประหยัดขั้นพิเศษ เช่น การเชื่อมต่อเครือข่ายหรือเสียง ให้สัมผัส → การตั้งค่า
เพื่อปิดใช้งานโหมดการประหยัดพลังงานขั้นพิเศษ สัมผัส → ปิดโหมดประหยัดพลังงานสูงสุด
เวลารอใช้งานสูงสุดโดยประมาณคือเวลาที่แบตเตอรี่จะคายประจุออกจนหมดถ้าหากไม่ได้ใช้งานเครื่อง เวลารอใช้
งานอาจแตกต่างกันออกไป โดยขึ้นกับการตั้งค่าเครื่องและสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
38
เบื้องต้น
การดูข้อมูลวิธีใช้
เมื่อต้องการดูข้อมูลวิธีใช้เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่องและแอพ ให้เปิดหน้าจอแอพและสัมผัส การตั้งค่า → วิธี​ใช้
การดูข้อมูลวิธีใช้แอพ ขณะที่คุณใช้งานแอพนั้น สัมผัส → วิธีใช้
แอพบางแอพอาจไม่มีข้อมูลวิธีใช้
39
การเชื่อมต่อเครือข่าย
ข้อมูลมือถือ
เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครือข่ายมือถือเพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ตหรือแบ่งปันไฟล์มีเดียกับอุปกรณ์อื่น โปรดดูตัวเลือกเพิ่มเติมใน
การ​ใช้​ข้อมูล
► รุ่นสอง SIM: ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การ​ใช้​ข้อมูล → SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด จากนั้นเลือก
ข้อมูลมือถือ
► รุ่น SIM เดียว: ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การ​ใช้​ข้อมูล จากนั้นท�ำเครื่องหมายเลือก ข้อมูลมือถือ
หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส ข้อมูล มือถือ เพื่อเปิดใช้งาน
Wi-Fi
เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ตหรือแบ่งปันไฟล์มีเดียกับอุปกรณ์อื่น โปรดดูตัวเลือกเพิ่มเติมใน
Wi-Fi
• อุปกรณ์นี้ใช้คลื่นความถี่แบบนันฮาร์โมไนซ์ และเหมาะส�ำหรับน�ำไปใช้ในประเทศแถบยุโรปทั้งหมด สามารถใช้
งาน WLAN ในยุโรปโดยไม่มีข้อจ�ำกัดเรื่องการใช้งานในอาคาร แต่ไม่สามารถน�ำไปใช้กลางแจ้ง
• ปิดใช้งาน Wi-Fi เพื่อประหยัดแบตเตอรี่เมื่อไม่ได้ใช้งาน
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → Wi-Fi จากนั้นสัมผัสสวิตช์ Wi-Fi เพื่อเปิดใช้งาน
2 เลือกเครือข่ายจากรายการเครือข่าย Wi-Fi เครือข่ายที่ต้องการรหัสผ่านจะปรากฏโดยมีไอคอนแม่กุญแจ
3 สัมผัส เชื่อมต่อ
เมื่อเชื่อมต่อเครื่องกับเครือข่าย Wi-Fi แล้ว เครื่องจะเชื่อมต่อซ�ำ้ กับเครื่อข่ายเดิมในครั้งต่อๆ ไปที่ใช้งานได้ โดย
ไม่ขอรหัสผ่านอีก
การป้องกันไม่ให้เครื่องเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยอัตโนมัติ ให้เลือกจากรายการเครือข่าย แล้วสัมผัส ลืม
40
การเชื่อมต่อเครือข่าย
แชร์อินเตอร์เน็ตและฮอตสปอตมือถือ
เกี่ยวกับการเชื่อมโยงเครือข่ายและฮอตสปอตมือถือ
ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ถ้าหากไม่มี
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่พร้อมใช้งาน การเชื่อมต่อสามารถท�ำได้ผ่าน Wi-Fi USB หรือบลูทูธ
คุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อใช้คุณสมบัตินี้
การใช้งานฮอตสปอตมือถือ
ใช้เครื่องของคุณเป็นฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับอุปกรณ์อื่น
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → แชร์อินเตอร์เน็ตและฮอตสปอตมือถือ → ฮอตสปอตมือถือ
2 สัมผัสสวิตซ์ ฮอตสปอตมือถือ เพื่อเปิดใช้งาน
• จะปรากฏบนแถบสถานะ เครื่องอื่นจะสามารถค้นพบเครื่องของคุณในรายชื่อเครือข่าย Wi-Fi
• การตั้งค่ารหัสผ่านส�ำหรับฮอตสปอตมือถือ ให้สัมผัส → ก�ำหนดค่าฮอตสปอต แล้วเลือกระดับการรักษาความ
ปลอดภัย จากนั้นใส่รหัสผ่านและสัมผัส บันทึก
3 ที่หน้าจอของเครื่อง ค้นหาและเลือกเครื่องของคุณจากรายชื่อเครือข่าย Wi-Fi
4 ที่เครื่องที่เชื่อมต่ออยู่ ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
41
การเชื่อมต่อเครือข่าย
การใช้งานการเชื่อมโยงเครือข่ายผ่าน USB
แชร์การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับอุปกรณ์อื่นผ่านสาย USB
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → แชร์อินเตอร์เน็ตและฮอตสปอตมือถือ
2 เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB
3 ท�ำเครื่องหมายเลือก การ​เชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB
จะปรากฏบนแถบสถานะเมื่อเครื่องทั้งสองเครื่องเชื่อมต่อกันแล้ว
4 ที่คอมพิวเตอร์ ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องของคุณ
การใช้งานการเชื่อมโยงเครือข่ายผ่านบลูทูธ
แชร์การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับอุปกรณ์อื่นผ่านบลูทูธ ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ที่คุณเชื่อมต่อนั้นรองรับคุณ
สมบัติบลูทูธ
1 จับคู่เครื่องของคุณกับเครื่องอื่นผ่านบลูทูธ อ้างอิง การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
2 เปิดหน้าจอแอพในเครื่องของคุณ สัมผัส การตั้งค่า → แชร์อินเตอร์เน็ตและฮอตสปอตมือถือ
3 ท�ำเครื่องหมายเลือก การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธ
4 ที่เครื่องที่เชื่อมต่อ เปิดหน้าจอการตั้งค่าบลูทูธ สัมผัส → การ​เข้า​ใช้​อินเตอร์​เน็ต
จะปรากฏบนแถบสถานะเมื่อเครื่องทั้งสองเครื่องเชื่อมต่อกันแล้ว
5 ที่เครื่องที่เชื่อมต่ออยู่ ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
วิธีการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
42
คุณสมบัติการเคลื่อนไหวและการใช้งาน
การเคลื่อนไหวและท่าทาง
การสั่นสะเทือนหรือกระแทกบนอุปกรณ์มากไปอาจท�ำให้มีการป้อนข้อความที่ไม่ได้เจตนา ให้ควบคุมการ
เคลื่อนไหวอย่างเหมาะสม
การเตือนอัจฉริยะ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเคลื่อนไหวและท่าทาง → การเตือนอัจฉริยะ จากนั้นสัมผัสสวิตช์ การเตือน
อัจฉริยะ เพื่อเปิดใช้งาน
หากมีสายที่ไม่ได้รับหรือข้อความใหม่ เครื่องจะสั่นเมื่อคุณหยิบเครื่องขึ้นมา
คุณสมบัตินี้จะไม่สามารถใช้ได้ขณะที่เปิดหน้าจอไว้ หรือในกรณีที่ไม่ได้วางเครื่องลงบนพื้นราบ
43
คุณสมบัติการเคลื่อนไหวและการใช้งาน
ปิด​เสียง
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเคลื่อนไหวและท่าทาง → ปิด​เสียง จากนั้นสัมผัสสวิตช์ ปิด​เสียง เพื่อเปิดใช้งาน
วางฝ่ามือบนหน้าจอ
ปิดหน้าจอด้วยฝ่ามือของคุณเพื่อปิดเสียงเรียกเข้าหรือเสียงเตือน
คว�่ำอุปกรณ์
คว�่ำเครื่องเพื่อปิดเสียงเรียกเข้าหรือเสียงเตือน
44
คุณสมบัติการเคลื่อนไหวและการใช้งาน
ใช้ฝ่ามือปัดเพื่อจับภาพ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การเคลื่อนไหวและท่าทาง → ใช้ฝ่ามือปัดเพื่อจับภาพ จากนั้นสัมผัสสวิตช์ ใช้ฝ่ามือ
ปัดเพื่อจับภาพ เพื่อเปิดใช้งาน
วางสันมือลงบนหน้าจอและปาดผ่านหน้าจอจากขวาไปซ้าย หรือจากซ้ายไปขวาเพื่อบันทึกภาพหน้าจอ ภาพจะถูกบันทึกไว้
→ อัลบั้ม → Screenshots หลังจากจับภาพหน้าจอแล้ว คุณสามารถแก้ไขภาพและ
ในโฟลเดอร์ แกลเลอรี่ →
แชร์ภาพกับคนอื่นๆ ได้
ขณะที่กำ� ลังใช้งานบางแอพอาจไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้
45
คุณสมบัติการเคลื่อนไหวและการใช้งาน
มัลติวินโดว์
เกี่ยวกับมัลติวินโดว์
ฟังก์ชั่นหลายหน้าต่างช่วยให้คุณเรียกใช้แอพสองแอพได้พร้อมกันในหน้าจอแยกกัน คุณยังสามารถเรียกใช้แอพจ�ำนวนมาก
พร้อมกันในหน้าต่างป็อปอัพได้
ใช้ได้เฉพาะแอพพลิเคชั่นในถาดมัลติวินโดว์เท่านั้น
แยกหน้าจอหลายหน้าต่าง
บางแอพ เช่น เครื่อง​คิด​เลข และ รายชื่อ สามารถเปิดในหน้าต่างแบบผุดขึ้นของตัวเองได้ เมื่อคุณลากแอพนั้นๆ
จากถาดหลายหน้าต่างไปยังหน้าจอ
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → มัลติวินโดว์ จากนั้นสัมผัสสวิตช์ มัลติวินโดว์ เพื่อเปิดใช้งาน หรือเปิดแผงการตั้ง
ค่าด่วน และสัมผัส มัลติ วินโดว์ เพื่อเปิดใช้งาน
2 สัมผัส ค้างไว้ เพื่อเปิดถาดมัลติวินโดว์
3 สัมผัสไอคอนแอพค้างไว้ แล้วลากจากถาดไปยังหน้าจอ จากนั้นลากไอคอนแอพอื่นไปยังต�ำแหน่งใหม่บนหน้าจอ
ไอคอนของแอพที่มีสัญลักษณ์
สามารถเริ่มต้นในหน้าต่างแยกได้พร้อมกันบนหน้าจอ
46
คุณสมบัติการเคลื่อนไหวและการใช้งาน
การเริ่มต้นฟังก์ชั่นหลายหน้าต่างจากรายการแอพล่าสุด
1 สัมผัส
2 สัมผัส
เพื่อเริ่มต้นแอพในหลายหน้าต่าง
3 เลือกอีกแอพหนึ่งเพื่อเริ่มต้นแบบแยกหลายหน้าต่าง
การสร้างชุดแอพพลิเคชันมัลติวินโดว์
ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อบันทึกชุดการจับคู่แอพมัลติวินโดว์ที่กำ� ลังท�ำงานอยู่
1 เริ่มต้นแอพสองแอพในหน้าจอมัลติวินโดว์แบบแยกส่วนหน้าจอ
2 เปิดถาดมัลติวินโดว์ และสัมผัส → สร้าง
ชุดแอพมัลติวินโดว์จะถูกเพิ่มไปที่ด้านบนของถาดมัลติวินโดว์
→ แก้ไข เลือกชุดแอพมัลติวินโดว์ จากนั้นสัมผัส ลบ
การลบชุดแอพมัลติวินโดว์ ให้เปิดถาดมัลติวินโดว์ สัมผัส
47
คุณสมบัติการเคลื่อนไหวและการใช้งาน
การปรับขนาดหน้าต่าง
ลากวงกลมระหว่างหน้าต่างแอพขึ้นหรือลงเพื่อปรับขนาดหน้าต่าง
การใช้งานทางเลือกมัลติวินโดว์
เมื่อคุณใช้แอพมัลติวินโดว์ เลือกหน้าต่างแอพและจะมีกรอบสีนำ�้ เงินปรากฏขึ้นรอบหน้าต่างนั้น สัมผัสที่วงกลมที่อยู่ระหว่าง
หน้าต่างแอพเพื่อเข้าถึงทางเลือกต่อไปนี้:
•
: สลับต�ำแหน่งระหว่างแอพมัลติวินโดว์
48
คุณสมบัติการเคลื่อนไหวและการใช้งาน
•
: ลากและวางข้อความหรือรูปภาพที่จะคัดลอกจากหน้าต่างหนึ่งไปยังอีกหน้าต่างหนึ่ง สัมผัสค้างไว้ที่รายการใน
หน้าต่างที่เลือก และลากไปยังต�ำแหน่งที่อยู่ในอีกหน้าต่างหนึ่ง
แอพบางแอพอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้
•
•
•
: เปลี่ยนเป็นไอคอนลอย
: เปลี่ยนเป็นมุมมองเต็มหน้าจอ
: ปิดแอพ
ฟังก์ชั่นหลายหน้าต่างแบบป็อปอัพ
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → มัลติวินโดว์ จากนั้นสัมผัสสวิตช์ มัลติวินโดว์ เพื่อเปิดใช้งาน หรือเปิดแผงการตั้ง
ค่าด่วน และสัมผัส มัลติ วินโดว์ เพื่อเปิดใช้งาน
2 สัมผัส
ค้างไว้ เพื่อเปิดถาดมัลติวินโดว์
49
คุณสมบัติการเคลื่อนไหวและการใช้งาน
3 สัมผัสไอคอนแอพในถาดหลายหน้าต่างเพื่อเริ่มต้นในหน้าต่างแบบป็อปอัพ
ไอคอนของแอพที่มีสัญลักษณ์ สามารถเริ่มต้นในหน้าต่างแบบป็อปอัพหลายหน้าต่างพร้อมกันบนหน้าจอได้
สัมผัสไอคอนแอพที่มีสัญลักษณ์ จากนั้นสัมผัส
เปลี่ยนเปนไอคอนลอย
เปลี่ยนเปนมุมมองเต็มหนาจอ
ยายเนื้อหา
ปดหนาตาง
แอพบางแอพอาจไม่รองรับการย้ายเนื้อหา
การย้ายหน้าต่างแบบป็อปอัพ
เพื่อย้ายหน้าต่างแบบป็อปอัพ ให้สัมผัสวงกลมในหน้าต่างแบบป็อปอัพแล้วลากไปยังต�ำแหน่งใหม่
50
คุณสมบัติการเคลื่อนไหวและการใช้งาน
การใช้ทางลัดมุมมองแบบป็อปอัพ
1 ในหน้าจอแอพ เริ่มต้นแอพเพื่อใช้หน้าต่างแบบป็อปอัพ
2 ลากลงมาในมุมทแยงจากขอบบนด้านใดด้านหนึ่ง หน้าจอแอพจะปรากฎในหน้าต่างแบบป็อปอัพ
• เพื่อใช้คุณสมบัตินี้ เปิดหน้าจอแอพ สัมผัสการตั้งค่า → มัลติวินโดว์ จากนั้นท�ำเครื่องหมาย ทางลัดมุมมอง
ป๊อปอัพ
• แอพบางแอพอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้
การเริ่มต้นหน้าต่างแบบป็อปอัพจากหน้าจอแยกในฟังก์ชั่นหลายหน้าต่าง
1 บนหน้าจอแยกในฟังก์ชั่นหลายหน้าต่าง ให้สัมผัสหน้าต่างแอพเพื่อเริ่มต้นในหน้าต่างแบบป็อปอัพ
2 สัมผัสวงกลมระหว่างหน้าต่างแอพค้างไว้ แอพที่เลือกจะปรากฎในหน้าต่างแบบป็อปอัพ
51
คุณสมบัติการเคลื่อนไหวและการใช้งาน
ท�ำ​งาน​มือ​เดียว
คุณสามารถสลับเป็นโหมดการท�ำงานมือเดียวเพื่อสั่งการเครื่องได้อย่างสะดวกด้วยมือข้างเดียว
การลดขนาดหน้าจอ
เปิดหน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → จอภาพและวอลเปเปอร์ → ท�ำ​งาน​มือ​เดียว → ลดขนาดหน้าจอ จากนั้นสัมผัส
สวิตช์ ลดขนาดหน้าจอ เพื่อเปิดใช้งาน
เพื่อสลับไปเป็นโหมดการสั่งการมือเดียว ถือเครื่องไว้ในมือข้างเดียว จากนั้นลากนิ้วโป้งของคุณจากขอบหน้าจอไปยังกึ่งกลาง
ของหน้าจอแล้วลากกลับมา
ขยายหรือยอขนาดหนาจอ
กลับสูมุมมองเต็มหนาจอ
กลับสูหนาจอกอนหนา
ปรับระดับเสียง
กลับสูหนาจอหลัก
เปดรายการแอพลาสุด
52
คุณสมบัติการเคลื่อนไหวและการใช้งาน
การใส่ข้อมูลด้วยมือเดียว
เปิดหน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → จอภาพและวอลเปเปอร์ → ท�ำ​งาน​มือ​เดียว → การใส่ข้อมูลด้วยมือเดียว จาก
นั้นสัมผัสสวิตช์ การใส่ข้อมูลด้วยมือเดียว เพื่อเปิดใช้งาน
สัมผัส หรือ เพื่อปรับต�ำแหน่งของปุ่มกด ปุ่มขณะสนทนา และแผงป้อนข้อมูลอื่นๆ เพื่อความสะดวกในการใช้งานมือ
เดียว
แผงปุ่มด้านข้าง
เปิดหน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → จอภาพและวอลเปเปอร์ → ท�ำ​งาน​มือ​เดียว → แผงปุ่มด้านข้าง จากนั้นสัมผัส
สวิตช์ แผงปุ่มด้านข้าง เพื่อเปิดใช้งาน หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส แผงปุ่มด้านข้าง เพื่อเปิดใช้งาน
ใช้เครื่องของคุณได้ง่ายขึ้นด้วยมือเดียวโดยใช้ปุ่มแอพล่าสุด ปุ่มหน้าหลัก และปุ่มย้อนกลับ และฟังก์ชั่นที่เลือกอื่นๆ เป็นปุ่ม
ด้านข้างหน้าจอ
การเพิ่มความไวของหน้าจอสัมผัส
ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อสั่งการหน้าจอขณะที่สวมถุงมือ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → จอภาพและวอลเปเปอร์ จากนั้นท�ำเครื่องหมายเลือก เพิ่มความไวการสัมผัส หรือเปิด
แผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส ความไวการสัมผัส เพื่อเปิดใช้งาน
• ใช้ถุงมือหนังเพื่อการรับรู้ที่ดีขึ้นขณะที่แตะหน้าจอ วัตถุชนิดอื่นๆ อาจไม่สามารถรับรู้ได้
• เพือ่ ให้ได้ผลที่ดีขึ้น สัมผัสหน้าจอให้แนบแน่นขณะที่สวมถุงมือ
• คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถท�ำงานได้ตามปกติเมื่อใช้ S view
53
การปรับให้เป็นส่วนตัว
การจัดการหน้าจอหลักและหน้าจอแอพ
การจัดการหน้าจอหลัก
การเพิ่มรายการ
สัมผัสค้างไว้ที่แอพหรือโฟลเดอร์จากหน้าจอแอพ จากนั้นลากไปที่หน้าจอหลัก
การเพิ่มวิดเจ็ต ให้เปิดหน้าจอหลัก สัมผัสพื้นที่ว่างค้างไว้ สัมผัส วิดเจ็ด สัมผัสวิดเจ็ตค้างไว้ จากนั้นลากไปยังหน้าจอหลัก
การย้ายและการลบรายการ
สัมผัสค้างไว้ที่รายการที่หน้าจอหลัก จากนั้นลากไปยังต�ำแหน่งใหม่
การย้ายรายการไปยังแผงอื่น ให้ลากไปยังด้านข้างหน้าจอ
และคุณยังสามารถย้ายแอพที่ใช้บ่อยไปยังบริเวณทางลัดที่ด้านล่างสุดของหน้าจอหลัก
การลบรายการ ให้สัมผัสค้างไว้ที่รายการนั้น จากนั้นลากไปที่ ลบ ที่ปรากฏอยู่ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ
การสร้างโฟลเดอร์
1 ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่แอพ และลากไปยัง สร้างโฟลเดอร์ ที่ปรากฏอยู่ด้านบนสุดของหน้าจอ
2 ใส่ชื่อโฟลเดอร์
3 สัมผัส เลือกแอพที่จะย้ายไปยังโฟลเดอร์ จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
54
การปรับให้เป็นส่วนตัว
การจัดการแผงหน้าจอ
ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่บริเวณที่ว่างเพื่อเพิ่ม ย้าย หรือลบแผงหน้าจอ
การเพิ่มแผงหน้าจอ เลื่อนไปทางซ้ายไปยังหน้าสุดท้าย จากนั้นสัมผัส
การย้ายแผงหน้าจอ ให้สัมผัสค้างไว้ที่ภาพตัวอย่างแผงหน้าจอ แล้วลากไปยังต�ำแหน่งใหม่
การลบแผงหน้าจอ สัมผัสค้างไว้ที่ภาพตัวอย่างแผงหน้าจอ จากนั้นลากไปยัง ลบ ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ
เพื่อก�ำหนดแผงหน้าจอให้เป็นแผงหน้าจอหลัก สัมผัส
การจัดการหน้าจอแอพ
การเปลี่ยนวิธีการเรียงล�ำดับ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส → เรียง​ตาม จากนั้นเลือกวิธีการจัดเรียง
การซ่อนแอพ
ซ่อนแอพที่คุณไม่ต้องการดูที่หน้าจอแอพ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส → ซ่อนแอพ เลือกแอพ จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
การแสดงแอพที่ถูกซ่อนอยู่ สัมผัส → แสดงแอพที่ซ่อน เลือกแอพพลิเคชั่น จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
การย้ายรายการ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส → แก้ไข สัมผัสค้างไว้ที่รายการหนึ่ง แล้วลากไปยังต�ำแหน่งใหม่
การย้ายรายการไปยังแผงอื่น ให้ลากไปยังด้านข้างหน้าจอ
การย้ายรายการไปยังแผงหน้าจอใหม่ ให้ลากไปที่ สร้างหน้า ที่ปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอ
การสร้างโฟลเดอร์
→ สร้างโฟลเดอร์ หรืออีกวิธีหนึ่ง สัมผัส → แก้ไข สัมผัสค้างไว้ที่แอพ และลากไปยัง
สร้างโฟลเดอร์ ที่ปรากฏอยู่ด้านบนสุดของหน้าจอ
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส
2 ใส่ชื่อโฟลเดอร์
3 สัมผัส เลือกแอพที่จะย้ายไปยังโฟลเดอร์ จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
55
การปรับให้เป็นส่วนตัว
การตั้งค่าวอลเปเปอร์และเสียงเรียกเข้า
การตั้งค่าวอลเปเปอร์
ตั้งค่าให้ใช้รูปภาพหรือภาพถ่ายที่บันทึกในเครื่องเป็นวอลเปเปอร์สำ� หรับหน้าจอหลักหรือหน้าจอล็อก
1 ที่หน้าจอหลัก ให้สัมผัสบริเวณที่ว่างค้างไว้ จากนั้นสัมผัส วอ​ลเป​เปอร์ หรือ ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า →
จอภาพและวอลเปเปอร์ → วอ​ลเป​เปอร์
2 เลือกหน้าจอที่จะเปลี่ยนแปลงหรือใช้วอลล์เปเปอร์
3 เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา และเลือกจากภาพที่แสดงที่ด้านล่างของหน้าจอ
การเลือกภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยกล้องของเครื่องหรือรูปภาพอื่นๆ ให้สัมผัส จาก​แกลเลอรี่ หรือ
4 สัมผัส ตั้งเป็นวอลเปเปอร์ หรือ เรียบร้อย
การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า
เปลี่ยนเสียงเรียกเข้าส�ำหรับสายโทรเข้าและการแจ้งเตือน
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → เสียงและการแจ้งเตือน
► รุ่นสอง SIM: การตั้งค่าเสียงเรียกเข้าส�ำหรับสายเรียกเข้า ให้สัมผัส เสียง​เรียก​เข้า → SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด
→ เสียงเรียกเข้า เลือกเสียงเรียกเข้า จากนั้นสัมผัส ตกลง การใช้เพลงที่จัดเก็บไว้ในเครื่องหรือในบัญชีของคุณเป็นเสียง
เรียกเข้า สัมผัส เพิ่ม​เสียง​เรียก​เข้า
การตั้งค่าเสียงเรียกเข้าส�ำหรับการแจ้งเตือน ให้สัมผัส เสียง​เรียก​เข้า → SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด → การ​แจ้ง​เตือน
เลือกเสียงเรียกเข้า จากนั้นสัมผัส ตกลง
► รุ่น SIM เดียว: การตั้งค่าเสียงเรียกเข้าส�ำหรับสายโทรเข้า สัมผัส เสียงเรียกเข้า เลือกเสียงเรียกเข้า จากนั้นสัมผัส
ตกลง การใช้เพลงที่จัดเก็บไว้ในเครื่องหรือในบัญชีของคุณเป็นเสียงเรียกเข้า สัมผัส เพิ่มเ​สียง​เรียก​เข้า
การตั้งค่าเสียงเรียกเข้าส�ำหรับการแจ้งเตือน สัมผัส การ​แจ้ง​เตือน เลือกเสียงเรียกเข้า จากนั้นสัมผัส ตกลง
56
การปรับให้เป็นส่วนตัว
การเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอ
คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะการล็อกหน้าจอของคุณ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นมาใช้งานข้อมูลส่วนตัวของคุณ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → ล็อก​หน้า​จอ → ล็อกหน้า​จอ จากนั้นเลือกวิธีการล็อกหน้าจอ เครื่องจะถามรหัสปลด
ล็อกเมื่อใดก็ตามที่คุณปลดล็อกเครื่อง
ถ้าคุณลืมรหัสปลดล็อก ให้นำ� เครื่องไปที่ศูนย์บริการซัมซุงเพื่อตั้งค่าใหม่
รูป​แบบ
วาดรูปแบบโดยการเชื่อมต่อจุดสี่จุดขึ้นไป จากนั้นวาดรูปแบบอีกครั้งเพื่อยืนยัน ตั้งค่า PIN ส�ำรอง เพื่อปลดล็อกหน้าจอเมื่อ
คุณลืมรูปแบบการปลดล็อก
PIN
PIN ประกอบด้วยตัวเลขเท่านั้น ใส่ตัวเลขสี่ตัวขึ้นไป แล้วใส่รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน
รหัส​ผ่าน
รหัสผ่านประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข ใส่ตัวอักษรสี่ตัวขึ้นไปรวมทั้งตัวเลขและสัญลักษณ์ แล้วใส่รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อ
ยืนยัน
57
การปรับให้เป็นส่วนตัว
โหมดส่วนตัว
เกี่ยวกับโหมดส่วนตัว
ใช้โหมดนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นมาใช้งานหรือเข้าถึงเนื้อหาที่ก�ำหนด เช่น รูปภาพและเอกสารที่จัดเก็บในเครื่อง คุณสามารถ
บันทึกเนื้อหาไปยังต�ำแหน่งที่กำ� หนด จากนั้นปิดใช้งานโหมดส่วนตัวเพื่อซ่อนวัตถุอย่างปลอดภัย
การซ่อนเนือ้ หา
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → โหมดส่วนตัว จากนั้นสัมผัสสวิตช์ โหมดส่วนตัว เพื่อเปิดใช้งาน หรือเปิดแผง
การตั้งค่าด่วน และสัมผัส โหมดส่วนตัว เพื่อเปิดใช้งาน
เมื่อคุณเปิดใช้งานโหมดส่วนตัวเป็นครั้งแรก ให้ตั้งรหัสปลดล็อกและรหัส PIN ส�ำรองข้อมูล
2 ใส่รหัสปลดล็อกโหมดส่วนตัว
เมื่อเปิดใช้งานโหมดนี้แล้ว
จะปรากฏที่ด้านบนหน้าจอ
3 เพื่อเลือกวัตถุที่จะซ่อน สัมผัสค้างไว้ที่วัตถุในรายการ ท�ำเครื่องหมายเพื่อเลือก จากนั้นสัมผัส
หรือสัมผัส → ย้าย → ส่วน​ตัว → ย้าย​มา​ที่​นี่
วัตถุที่ถูกย้ายไปยังโหมดส่วนตัวจะปรากฏโดยที่มี อยู่ด้วย
→ ย้ายไปที่ส่วนตัว
4 เมื่อคุณเลือกวัตถุที่จะซ่อนแล้ว ให้เปิดหน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → โหมดส่วนตัว จากนั้นสัมผัสสวิตช์ โหมด
ส่วนตัว เพื่อปิดใช้งาน หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส โหมดส่วนตัว เพื่อปิดใช้งาน
วัตถุที่เลือกจะหายไปจากหน้าจอ
ตรวจสอบว่าไฟล์ทั้งหมดได้รับการบันทึกหรือย้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนจะปิดใช้งานโหมดส่วนตัว
58
การปรับให้เป็นส่วนตัว
การดูเนือ้ หาที่ถูกซ่อน
คุณสามารถดูรายการที่ถูกซ่อนเมื่อเปิดใช้งานโหมดส่วนตัว
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → โหมดส่วนตัว จากนั้นสัมผัสสวิตช์ โหมดส่วนตัว เพื่อเปิดใช้งาน หรือเปิดแผง
การตั้งค่าด่วน และสัมผัส โหมด ส่วนตัว เพื่อเปิดใช้งาน
2 ใส่รหัสปลดล็อกโหมดส่วนตัว
3 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส ไฟล์ส่วนตัว → ส่วน​ตัว
วัตถุทั้งหมดที่ย้ายไปยังโหมดส่วนตัวจะปรากฏบนหน้าจอ
โหมดใช้ง่าย
โหมดใช้ง่ายช่วยเพิ่มประสบการณ์ผู้ใช้ที่ง่ายขึ้นโดยใช้รูปแบบโปรแกรมที่ง่ายขึ้น และไอคอนที่หน้าจอหลักที่ใหญ่ขึ้น คุณ
สามารถเข้าถึงแอพยอดนิยมและการตั้งค่าที่ใช้บ่อย และเพิ่มทางลัดไปยังรายชื่อผู้ติดต่อที่เป็นรายการโปรดของคุณได้
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → โหมดใช้ง่าย → โหมดใช้ง่าย เลือกแอพที่จะใช้รูปแบบเรียบง่าย จากนั้นสัมผัส
เรียบร้อย
เมื่อต้องการกลับสู่โหมดมาตรฐาน ให้เปิดหน้าจอหลักแล้วสัมผัส การตั้งค่าใช้ง่าย → โหมดใช้ง่าย → โหมดมาตรฐาน
→ เรียบร้อย
การจัดการทางลัด
เพื่อเพิ่มทางลัดไปยังแอพไปยังหน้าจอหลัก เลื่อนไปทางซ้าย สัมผัส จากนั้นเลือกแอพ
เพื่อเพิ่มทางลัดไปยังรายชื่อที่หน้าจอหลัก เลื่อนไปทางขวา สัมผัส
เพื่อลบทางลัดออกจากหน้าจอหลัก สัมผัส → แก้ไข เลือกแอพหรือรายชื่อด้วย
59
การปรับให้เป็นส่วนตัว
การย้ายข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าของคุณ
การใช้บัญชีส�ำรองข้อมูล
คุณสามารถย้ายข้อมูลที่ส�ำรองไว้จากเครื่องก่อนหน้าของคุณไปยังเครื่องใหม่ โดยใช้บัญชี Google หรือซัมซุงของคุณ
อ้างอิง การส�ำรองและการเรียกคืนข้อมูล เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
การใช้ Samsung Smart Switch
คุณสามารถย้ายข้อมูลของเครื่องก่อนหน้าไปยังเครื่องใหม่ผ่านทาง Smart Switch ไปที่ www.samsung.com/smartswitch
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
Samsung Smart Switch ไม่รองรับโดยอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์บางเครื่อง
การใช้งาน Smart Switch Mobile
ใช้แอพนี้เพื่อย้ายข้อมูลจากเครื่องเดิมมายังเครื่องใหม่ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดแอพได้จาก Galaxy Apps หรือ Play
สโตร์
1 บนเครื่องของคุณ สัมผัส Smart Switch
2 บนเครื่องของคุณ ให้เลือกทางเลือกตามประเภทเครื่องก่อนหน้า และท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ
ถ้าเครื่องก่อนหน้าคือเครื่อง Android กรุณาตรวจดูให้แน่ใจว่าเครื่องนั้นได้ติดตั้งแอพ Smart Switch Mobile ไว้ ดูที่วิธี
ใช้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
60
การปรับให้เป็นส่วนตัว
การใช้งาน Smart Switch กับคอมพิวเตอร์
ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อน�ำเข้าข้อมูลที่ส�ำรองไว้ (จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ผลิตที่เลือก) จากคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องของคุณ คุณ
สามารถดาวน์โหลดแอพได้จาก www.samsung.com/smartswitch
1 ส�ำรองข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าไปยังคอมพิวเตอร์ ส�ำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ติดต่อผู้ผลิตของเครื่องนั้น
2 ที่คอมพิวเตอร์ เริ่มต้น Smart Switch
3 เชื่อมต่อเครื่องปัจจุบันของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
4 ที่คอมพิวเตอร์ คลิกชื่อผู้ผลิตของอุปกรณ์เครื่องก่อนหน้า และท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อย้ายข้อมูลมายังเครื่อง
ของคุณ
การใช้งาน Samsung Kies
น�ำเข้าข้อมูลที่สำ� รองไว้จากคอมพิวเตอร์ผ่านทาง Samsung Kies เพื่อเรียกคืนข้อมูลในเครื่องของคุณ คุณยังสามารถส�ำรอง
ข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ผ่านทาง Samsung Kies อ้างอิง การเชื่อมต่อกับ Samsung Kies เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
การตั้งค่าบัญชี
การเพิ่มบัญชี
แอพบางแอพที่ใช้งานในเครื่องของคุณจ�ำเป็นต้องมีบัญชีที่มีการลงทะเบียน สร้างบัญชีเพื่อให้ได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดี
ที่สุดจากอุปกรณ์
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → แอคเคาท์ → เพิ่ม​แอคเคาท์ และเลือกบริการบัญชีผู้ใช้ จากนั้นปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ
บนหน้าจอเพื่อท�ำการตั้งค่าบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์
การซิงค์เนื้อหากับบัญชีของคุณ เลือกบัญชี และท�ำเครื่องหมายเลือกรายการที่จะซิงค์
การลบบัญชี
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → แอคเคาท์ เลือกบัญชี จากนั้นสัมผัส → ลบ​แอคเคาท์
61
โทรศัพท์
การโทรออก
สัมผัส โทรศัพท์ ที่หน้าจอแอพ
► รุ่นสอง SIM: สัมผัส ปุ่ม​กด ใส่หมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นสัมผัส
วีดีโอ
หรือ
เพื่อโทรออก หรือสัมผัส
ดูรายชื่อโปรด
ดูบันทึกการโทรและขอความ
ดูรายชื่อผูติดตอ
ปอนตัวเลขโดยใชปุมกด
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
เพิ่มหมายเลขไปยังรายชื่อผูติดตอ
ดูตัวอยางหมายเลขโทรศัพท
ลบตัวอักษรที่อยูขางหนา
62
เพื่อโทร
โทรศัพท์
► รุ่น SIM เดียว: สัมผัส ปุ่ม​กด ใส่หมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นสัมผัส
ดูบันทึกการโทรและขอความ
เพื่อโทรปกติ หรือสัมผัส
เพื่อโทรวิดีโอ
ดูรายชื่อโปรด
ปอนตัวเลขโดยใชปุมกด
ดูรายชื่อผูติดตอ
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
เพิ่มหมายเลขไปยังรายชื่อผูติดตอ
ดูตัวอยางหมายเลขโทรศัพท
ลบตัวอักษรที่อยูขางหนา
และคุณยังสามารถโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ใน บันทึก, รายชื่อที่ชอบ และ รายชื่อ
การโทรจากบันทึกการโทรหรือรายชื่อ
สัมผัส บันทึก หรือ รายชื่อ จากนั้นลากชื่อผู้ติดต่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ไปทางขวาเพื่อโทร
เพื่อปิดใช้งานคุณสมบัติการโทรโดยการลากไอคอนไปทางขวา สัมผัส → การตั้งค่า → รายชื่อ จากนั้นยกเลิกการ
เลือก ปัดเพื่อโทรหรือส่งข้อความ
63
โทรศัพท์
การโทรระหว่างประเทศ
สัมผัส ปุ่ม​กด
► รุ่นสอง SIM: สัมผัส 0 ค้างไว้จนกระทั่ง + สัญลักษณ์ปรากฎขึ้น ใส่รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์ จาก
นั้นสัมผัส หรือ
เพื่อปิดกั้นสายโทรออกต่างประเทศ สัมผัส → การตั้งค่า → โทร → การ​ตั้ง​ค่า​เพิ่ม​เติม → SIM การ์ดหรือ USIM
การ์ด → การ​ระงับ​การ​โทร จากนั้นเลือกชนิดการโทร แล้วเลือก การโทรต่างประเทศ
► รุ่น SIM เดียว: สัมผัส 0 ค้างไว้จนกระทั่ง + สัญลักษณ์ปรากฎขึ้น ใส่รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์
จากนั้นสัมผัส
เพื่อปิดกั้นสายโทรออกต่างประเทศ สัมผัส → การตั้งค่า → โทร → การ​ตั้ง​ค่า​เพิ่ม​เติม → การ​ระงับ​การ​โทร จาก
นั้นเลือกชนิดการโทร แล้วเลือก การโทรต่างประเทศ
การรับสายโทรเข้า
การรับสาย
เมื่อมีการโทรเข้า ลาก
ออกด้านนอกวงกลมใหญ่
การปฏิเสธสาย
เมื่อมีการโทรเข้า ลาก ออกด้านนอกวงกลมใหญ่
เมื่อต้องการส่งข้อความเมื่อปฏิเสธการรับสาย ให้ลากแถบข้อความปฏิเสธการโทรขึ้น
เมื่อต้องการสร้างข้อความปฏิเสธต่างๆ ให้เปิดหน้าจอแอพแล้วสัมผัส โทรศัพท์ → → การตั้งค่า → โทร → การ​
ปฏิเสธ​การ​รับ​สาย → ข้อความปฏิเสธ →
เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
หากมีสายที่ไม่ได้รับ จะมี ปรากฏบนแถบสถานะ เปิดแผงการแจ้งเตือนเพื่อดูรายการสายที่ไม่ได้รับ หรืออีกวิธีหนึ่ง ที่
หน้าจอแอพ สัมผัส โทรศัพท์ → บันทึก เพื่อดูสายที่ไม่ได้รับ
64
โทรศัพท์
ทางเลือกระหว่างการโทร
ระหว่างการโทรด้วยเสียง
สามารถท�ำสิ่งต่อไปนี้ได้:
• : เพิ่มระดับเสียง
• เพิ่มเบอร์: โทรออกไปยังสายที่สอง
• ปุ่ม​กด: เปิดปุ่มกด
• วางสาย: จบการสนทนาสายปัจจุบัน
• ล�ำโพง​: เปิดหรือปิดการใช้งานล�ำโพง ขณะใช้การโทรผ่านล�ำโพง ให้พูดใส่ไมโครโฟนที่ด้านบนของเครื่อง แล้วถือเครื่อง
ให้ห่างจากหูของท่าน
• ปิด​เสียง: ปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงของคุณ
• บลู​ทู​ธ: สลับไปยังเฮดเซ็ทบลูทูธหากมีการเชื่อมต่ออยู่กับเครื่อง
สัมผัส เพื่อดูทางเลือกเพิ่มเติม
เมื่อคุณเริ่มต้นแอพระหว่างการโทร หน้าต่างป็อปอัพส�ำหรับหน้าจอการโทร ( ) จะปรากฏขึ้น คุณสามารถใช้การสนทนา
ทางโทรศัพท์ของคุณต่อไปได้ขณะที่ใช้งานแอพ
การย้ายหน้าต่างป็อปอัพ ให้ลากทางลัดไปยังต�ำแหน่งอื่น
เพื่อลบหน้าต่างป็อปอัพ สัมผัสค้างที่ทางลัด จากนั้นสัมผัส ตกลง
การกลับสู่หน้าจอการโทร ให้สัมผัสหน้าต่างป็อปอัพ
ระหว่างการโทรวีดีโอ
สัมผัสหน้าจอเพื่อใช้ทางเลือกต่อไปนี้:
• สวิตช์: สลับระหว่างกล้องถ่ายรูปด้านหน้าและด้านหลัง
• ปิด​เสียง: ปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงของคุณ
• วางสาย: จบการสนทนาสายปัจจุบัน
สัมผัส เพื่อดูทางเลือกเพิ่มเติม
65
รายชื่อ
การเพิ่มรายชื่อ
การย้ายรายชื่อจากเครื่องอื่น
คุณสามารถย้ายรายชื่อจากเครื่องอื่นมายังเครื่องของคุณ อ้างอิง การย้ายข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าของคุณ เพื่อดูข้อมูลเพิ่ม
เติม
การสร้างรายชื่อด้วยตนเอง
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส รายชื่อ → รายชื่อ
2 สัมผัส และใส่ข้อมูลรายชื่อ
•
•
: เพิ่มรูปภาพ
/ : เพิ่มและลบรายละเอียดการติดต่อ
3 สัมผัส บันทึก
เพื่อเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชื่อผู้ติดต่อจากปุ่มกด สัมผัส ปุ่ม​กด ใส่หมายเลข จากนั้นสัมผัส เพิ่มในรายชื่อ
การน�ำเข้าหรือการส่งออกรายชื่อ
น�ำเข้ารายชื่อจากบริการที่จัดเก็บมายังเครื่องของคุณ หรือส่งออกรายชื่อจากเครื่องไปยังบริการที่จัดเก็บ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส รายชื่อ → รายชื่อ
สัมผัส → การตั้งค่า → รายชื่อ → น�ำเข้า/ส่งออกรายชื่อ จากนั้นเลือกทางเลือกการน�ำเข้าหรือส่งออก
66
รายชื่อ
การค้นหารายชื่อ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส รายชื่อ → รายชื่อ
ใช้วิธีการค้นหาวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:
• เลื่อนขึ้นหรือลงบนรายชื่อผู้ติดต่อ
• ลากนิ้วไปตามแถบตัวอักษรดัชนีที่ด้านขวาของรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อเลื่อนผ่านอย่างรวดเร็ว
• สัมผัสช่องการค้นหาที่ด้านบนของรายชื่อผู้ติดต่อ และใส่เงื่อนไขการค้นหา
เมื่อเลือกรายชื่อแล้ว ให้เลือกท�ำสิ่งต่อไปนี้:
• : เพิ่มไปยังราย​ชื่อที่​ชอบ
• / : ท�ำการโทรออกหรือโทรวีดีโอ
•
: เขียนข้อความ
•
: เขียนอีเมล
การเพิ่มทางลัดไปยังหน้าจอหลัก
เพิ่มทางลัดไปยังรายชื่อที่คุณติดต่อบ่อยไว้ที่หน้าจอหลัก
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส รายชื่อ → รายชื่อ
2 เลือกรายชื่อ
3 สัมผัส → เพิ่ม​ทาง​ลัด​ไปยังหน้าจอหลัก
67
ข้อความและอีเมล
ข้อความ
การส่งข้อความ
ส่งข้อความตัวอักษร (SMS) หรือข้อความมัลติมีเดีย (MMS)
คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมส�ำหรับการส่งหรือรับข้อความเมื่อคุณใช้งานโรมมิ่ง
1 สัมผัส ข้อความ ที่หน้าจอแอพ
2 สัมผัส
3 เพิ่มผู้รับและใส่ข้อความ
► รุ่นสอง SIM:
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
ปอนผูรับ
เลือกรายชื่อจากรายชื่อผูติดตอ
ปอนขอความ
สงขอความ
แนบไฟล
ปอนไอคอนแสดงอารมณ
68
ข้อความและอีเมล
► รุ่น SIM เดียว:
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
ปอนผูรับ
เลือกรายชื่อจากรายชื่อผูติดตอ
ปอนขอความ
แนบไฟล
สงขอความ
ปอนไอคอนแสดงอารมณ
4 ► รุ่นสอง SIM: สัมผัส
หรือ เพื่อส่งข้อความ
► รุ่น SIM เดียว: สัมผัส เพื่อส่งข้อความ
การดูข้อความเข้า
ข้อความเข้าจะถูกจัดกลุ่มเป็นเธรดข้อความตามรายชื่อ เลือกรายชื่อเพื่อดูข้อความของผู้นั้น
คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมส�ำหรับการส่งหรือรับข้อความเมื่อคุณใช้งานโรมมิ่ง
ขณะที่กำ� ลังดูข้อความ ให้สัมผัส เพื่อดูทางเลือกเพิ่มเติม
69
ข้อความและอีเมล
อี​เมล
การตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล
สัมผัส อี​เมล ที่หน้าจอแอพ
ตั้งค่าแอคเคาท์อีเมลเมื่อเปิดใช้ อี​เมล เป็นครั้งแรก
ใส่ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน สัมผัส ถัดไ​ป ส�ำหรับอีเมล์ส่วนตัว หรือสัมผัส การ​ตั้ง​ค่า​เอง ส�ำหรับบัญชีอีเมล์ของบริษัท หลัง
จากนั้นให้ท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อท�ำการตั้งค่าให้เสร็จสิ้น
เพื่อตั้งค่าบัญชีอีเมลเพิ่มเติม สัมผัส → จัดการ​แอคเคาท์ →
หากคุณมีบัญชีอีเมลมากกว่าหนึ่งบัญชี คุณสามารถตั้งค่าให้บัญชีหนึ่งเป็นบัญชีค่าเริ่มต้นได้ สัมผัส → จัดการ​แอค
เคาท์ → → ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้พื้นฐาน
การส่งอีเมล
สัมผัส อี​เมล ที่หน้าจอแอพ
สัมผัส ที่ด้านล่างของหน้าจอ เพื่อสร้างข้อความ
ยกเลิกขอความ
บันทึกขอความสําหรับจัดสงในภายหลัง
สงขอความ
แนบรูปภาพ วีดีโอ ฯลฯ
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
เพิ่มผูรับ
เพิ่ม CC หรือ BCC
ปอนหัวขอ
แทรกไฟลเขาไปในขอความ
หรือใชตัวเลือกแกไข
ปอนขอความ
เพิ่มผูรับจากรายชื่อผูติดตอ
70
ข้อความและอีเมล
การอ่านอีเมล
สัมผัส อี​เมล ที่หน้าจอแอพ
สัมผัส เลือกบัญชีอีเมลที่จะใช้งาน และข้อความใหม่จะถูกรับเข้ามา การรับข้อความใหม่เอง สัมผัส
สัมผัสที่ข้อความเพื่อเปิดอ่าน
ลบขอความ
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
เพิ่มอีเมลแอดเดรสนี้ไปยังรายชื่อผูติดตอ
หรือดูตัวเลือกอื่นๆ
เปดเอกสารแนบ
ทําเครื่องหมายขอความเปนการแจงเตือน
สงตอขอความ
ตอบกลับไปยังผูรับทั้งหมด
ไปยังขอความกอนหนาหรือถัดไป
ตอบกลับขอความ
71
กล้องถ่ายรูป
การถ่ายภาพเบื้องต้น
การถ่ายภาพหรือการบันทึกวิดีโอ
1 สัมผัส กล้องถ่ายรูป ที่หน้าจอแอพ
2 สัมผัสรูปภาพบนหน้าจอตัวอย่างเพื่อให้กล้องท�ำการโฟกัสที่จุดนั้น
3 สัมผัส เพื่อถ่ายภาพ หรือสัมผัส เพื่อบันทึกวีดีโอ
• แยกนิ้วสองนิ้วออกจากกันบนหน้าจอเพื่อซูมเข้า และบีบนิ้วเพื่อซูมออก
• การบันทึกภาพจากวีดีโอขณะที่ก�ำลังบันทึกวีดีโอ สัมผัส
• การเปลี่ยนโฟกัสขณะที่บันทึกวิดีโอ ให้สัมผัสพื้นที่ที่คุณต้องการโฟกัส การโฟกัสที่กึ่งกลางหน้าจอ สัมผัส
แสดงโหมดปจจุบัน
สลับระหวางกลองถายรูป
ดานหนาและดานหลัง
เริ่มตนบันทึกวีดีโอ
ถายรูป
เปลี่ยนโหมดการถายรูป
เปลี่ยนการตั้งคากลอง
ถายรูป
ดูรปู ภาพและวิดโี อทีค่ ณุ ถาย
72
กล้องถ่ายรูป
• กล้องถ่ายรูปจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
• ตรวจสอบว่าเลนส์สะอาดดี มิฉะนั้นเครื่องอาจท�ำงานไม่เป็นปกติในบางโหมดที่ต้องการความละเอียดสูง
• เลนส์กล้องด้านหน้าเหมาะส�ำหรับถ่ายภาพมุมกว้าง อาจมีความบิดเบี้ยวเล็กน้อยในภาพมุมกว้าง และไม่ได้
แสดงถึงปัญหาการท�ำงานของเครื่อง
การเริ่มต้นกล้องในหน้าจอเมื่อล็อก
เพื่อถ่ายภาพช่วงเวลาที่พิเศษอย่างรวดเร็ว เริ่มต้น กล้องถ่ายรูป ที่หน้าจอเมื่อล็อก
ที่หน้าจอเมื่อล็อก ลาก ไปด้านนอกวงกลมใหญ่ ถ้า ไม่แสดงขึ้น ให้เปิดหน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → ล็อก​
หน้า​จอ จากนั้นเลือก ทางลัดกล้องถ่ายรูป
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
มารยาทในการถ่ายรูป
• อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวีดีโอของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
• อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวีดีโอในสถานที่ที่มีกฎห้าม
• อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวีดีโอในสถานที่ที่คุณอาจละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
73
กล้องถ่ายรูป
โหมดถ่ายรูป
อัตโนมัติ
ใช้โหมดนี้เพื่ออนุญาตให้กล้องประเมินสิ่งแวดล้อมและพิจารณาโหมดที่เหมาะสมที่สุดส�ำหรับภาพ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส กล้องถ่ายรูป → โหมด → อัตโนมัติ
ถ่ายภาพตนเอง
ใช้โหมดนี้เพื่อถ่ายภาพตัวเองโดยใช้กล้องด้านหน้า
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส กล้องถ่ายรูป
2 สัมผัส เพื่อใช้กล้องด้านหน้า
3 สัมผัส โหมด → ถ่ายภาพตนเอง
4 หันฝ่ามือเข้าหาหน้าจอ หรือสัมผัส
เพื่อถ่ายภาพตัวเอง
ถ่ายภาพตนเองแบบกว้าง
ใช้โหมดนี้เพื่อถ่ายภาพตัวเองแบบมุมกว้างโดยใช้กล้องด้านหน้า เครื่องจะแสดงสัญลักษณ์ของภาพด้วย
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส กล้องถ่ายรูป
2 สัมผัส เพื่อใช้กล้องด้านหน้า
3 สัมผัส โหมด → ถ่ายภาพตนเองแบบกว้าง
74
ใน แกลเลอรี่
กล้องถ่ายรูป
4 หันฝ่ามือเข้าหาหน้าจอ หรือสัมผัส เพื่อถ่ายภาพตัวเอง
5 หมุนตัวเครื่องอย่างช้าๆ จากซ้ายไปขวา เพื่อถ่ายภาพแบบพานอรามา เครื่องจะรวมภาพถ่ายหลายภาพเข้าด้วยกัน
และเรียงต่อกันเป็นภาพพานอรามาภาพเดียว
•
•
•
•
•
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต�ำแหน่งของกรอบสีน�้ำเงินอยู่ภายในหน้าต่างช่องมองภาพ
สิ่งที่อยู่ในภาพควรอยู่นิ่งขณะที่ถ่ายภาพตัวเองแบบพานอรามา
ความละเอียดของภาพถ่ายอาจได้รับผลกระทบจากสภาพแสง
ส่วนบนและส่วนล่างของภาพที่แสดงบนหน้าจอตัวอย่างอาจถูกตัดออกจากภาพ ขึ้นอยู่กับสภาวะที่ท�ำการถ่าย
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ถือตัวเครื่องไว้ในมือ แล้วยื่นแขนออกให้ห่างมากที่สุด
เซลฟี่กล้องหลัง
ใช้โหมดนี้เพื่อให้กล้องสามารถตรวจจับและโฟกัสใบหน้าของคุณได้โดยอัตโนมัติ ส�ำหรับการถ่ายรูปตัวเองโดยใช้กล้องด้าน
หลัง
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส กล้องถ่ายรูป → โหมด → เซลฟี่กล้องหลัง
2 เลื่อนกรอบภาพไปยังต�ำแหน่งที่ต้องการให้มีใบหน้าของคุณ แล้วปรับขนาดกรอบ
3 ปรับต�ำแหน่งตัวเครื่องให้กล้องด้านหลังเล็งไปที่ใบหน้าของคุณ เมื่อตรวจจับใบหน้าได้แล้ว เครื่องจะส่งเสียงแหลม
เครื่องจะถ่ายภาพโดยอัตโนมัติหลังจากนั้น 2 วินาที
พาโนรามา
ใช้โหมดนี้เพื่อถ่ายภาพที่ประกอบจากหลายภาพมาต่อกัน เครื่องจะแสดงสัญลักษณ์ของภาพด้วย
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส กล้องถ่ายรูป → โหมด → พาโนรามา
เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่ดีที่สุด ท�ำตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้:
• เคลื่อนกล้องไปช้าๆ ในทิศทางเดียว
• รักษาให้ภาพอยู่ภายในกรอบในช่องมองภาพของกล้อง
• หลีกเลี่ยงการถ่ายภาพที่มีพื้นหลังพร่ามัว เช่น ท้องฟ้าโล่ง หรือผนังว่างเปล่า
75
ใน แกลเลอรี่
กล้องถ่ายรูป
กลาง​คืน
ใช้โหมดนี้เพื่อถ่ายภาพในสภาวะที่มีแสงน้อยโดยไม่ใช้แฟลช
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส กล้องถ่ายรูป → โหมด → กลาง​คืน
GIF เคลื่อนไหว
ใช้โหมดนี้เพื่อสร้างภาพเคลื่อนไหวจากภาพชุดหนึ่ง
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส กล้องถ่ายรูป → โหมด → GIF เคลื่อนไหว
การจัดการโหมดถ่ายภาพ
เลือกโหมดถ่ายภาพเพื่อให้ปรากฏบนหน้าจอการเลือกโหมด
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส กล้องถ่ายรูป → โหมด → จัดการโหมด
2 ท�ำเครื่องหมายเลือกโหมดที่ต้องการเพิ่มลงในรายการโหมด
•
•
•
•
หน้าสวย: ถ่ายภาพโดยท�ำให้หน้าสว่างขึ้นเพื่อให้ได้รูปที่ดูอ่อนโยน
ถ่ายต่อเนือ่ ง: ถ่ายชุดของภาพวัตถุที่กำ� ลังเคลื่อนไหวแบบต่อเนื่อง
HDR (ริชโทน): ถ่ายภาพที่มีสีสรรสดใส และให้รายละเอียดแม้ในบริเวณที่แสงจ้าและมืดสลัว
หลายช็อต: ถ่ายภาพเป็นชุด และแก้ไขภาพโดยใช้งานเอฟเฟ็กต์ต่างๆ โดยใช้โหมดการถ่ายภาพ
การดาวน์โหลดโหมดถ่ายภาพ
ดาวน์โหลดโหมดถ่ายภาพเพิ่มเติมจาก Galaxy Apps
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส กล้องถ่ายรูป → โหมด → ดาวน์​โหลด
76
กล้องถ่ายรูป
การตั้งค่ากล้องถ่ายรูป
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส กล้องถ่ายรูป → ทางเลือกต่อไปนี้อาจไม่มีให้เลือกครบทั้งโหมดภาพนิ่งและโหมดกล้องวีดีโอ
• : เปิดหรือปิดใช้งานแฟลช
• : ตั้งค่านี้เพื่อให้เครื่องถ่ายภาพจ�ำนวนหนึ่งตามช่วงเวลาที่ก�ำหนด เมื่อถ่ายภาพโดยใช้กล้องด้านหน้า
• : ใช้ส�ำหรับการถ่ายแบบหน่วงเวลา
• : เลือกเอฟเฟ็กต์ฟิลเตอร์เพื่อใช้เมื่อถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ
• / : เลือกความละเอียด ใช้งานความละเอียดสูงขึ้นเพื่อคุณภาพที่สูงขึ้น แต่จะท�ำให้ใช้งานหน่วยความจ�ำเพิ่มขึ้น
การใช้งานทางเลือกเพิ่มเติม สัมผัส
• ยกฝ่ามือเซลฟี:่ ตั้งค่าให้เครื่องตรวจจับฝ่ามือของคุณ เพื่อให้สามารถใช้สั่งงานในการถ่ายภาพตัวเองได้
• หน้าสวย: ตั้งค่าเครื่องให้ถ่ายภาพโดยท�ำให้ใบหน้าสว่างขึ้นเพื่อให้รูปดูอ่อนโยน
• ค่าการรับแสง: เปลี่ยนค่าการรับแสง ก�ำหนดปริมาณแสงที่เซ็นเซอร์รับภาพของกล้องถ่ายรูปจะรับเข้ามา ส�ำหรับ
สภาวะที่มีแสงน้อย ให้ใช้ค่าชดเชยแสงเพิ่มขึ้น
• ISO: เลือกค่า ISO ส่วนนี้จะควบคุมความไวแสงของกล้องถ่ายรูป ซึ่งจะวัดโดยสมมูลกับความไวแสงของกล้องฟิล์ม
ค่าที่ต�่ำกว่าจะเหมาะกับวัตถุที่อยู่นิ่งและมีแสงสว่างมาก ค่าที่สูงกว่าจะเหมาะสมกับวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วและมีแสงสว่าง
น้อย
• สมดุล​สี​ขาว: เลือกค่าสมดุล​สี​ขาวที่เหมาะสม เพื่อให้ภาพมีช่วงสีที่สมจริงตามที่เห็น การตั้งค่านี้ออกแบบมาส�ำหรับ
สภาพแสงเฉพาะกรณี การตั้งค่านี้คล้ายกับช่วงความร้อนของค่าสมดุลแสงของการรับแสงในกล้องมืออาชีพ
• โหมดเครื่องวัด: เลือกวิธีวัดแสง ซึ่งเป็นการก�ำหนดวิธีการค�ำนวณค่าแสง เฉลี่ยหนักกลาง วัดแสงฉากหลังที่บริเวณ
กลางฉาก เฉพาะ​จุด วัดแสงที่เฉพาะต�ำแหน่ง เมท​ริกซ์ เฉลี่ยทั้งภาพ
• สัมผัสเพื่อถ่ายภาพ: สัมผัสภาพบนหน้าจอตัวอย่างเพื่อถ่ายภาพ
• ขนาดวิดีโอ: เลือกความละเอียด ใช้งานความละเอียดสูงขึ้นเพื่อคุณภาพที่สูงขึ้น แต่จะท�ำให้ใช้งานหน่วยความจ�ำเพิ่ม
ขึ้น
• โหมดบันทึก: เปลี่ยนโหมดการบันทึก
77
กล้องถ่ายรูป
• แท็กสถานที่: ตั้งค่าเครื่องให้แนบแท็กข้อมูลสถานที่ลงในภาพถ่าย
• การให้ใช้สัญญาณ GPS ได้ดี ให้หลีกเลี่ยงการถ่ายรูปในต�ำแหน่งที่อาจมีอุปสรรคขัดขวางสัญญาณ เช่น
ต�ำแหน่งระหว่างอาคาร พื้นที่ระดับต�่ำกว่าน�ำ้ ทะเล หรือสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย
• เมื่อแชร์ภาพถ่ายที่มีแท็กข้อมูลสถานที่ ผู้อื่นอาจได้รับข้อมูลสถานที่ด้วย หากต้องการหลีกเลี่ยง ขณะดูรูปภาพ
ให้สัมผัส → ข้อมูลเพิ่ม → จากนั้นสัมผัส ภายใต้ ต�ำแหน่ง เพื่อลบข้อมูลต�ำแหน่งของคุณ
• ต�ำแหน่งที่จัดเก็บ: เลือกต�ำแหน่งหน่วยความจ�ำส�ำหรับจัดเก็บ
• บันทึกเป็นภาพกลับด้าน: พลิกภาพเพื่อให้ได้ภาพเหมือนสะท้อนกระจกจากภาพเดิม เมื่อถ่ายภาพโดยใช้กล้องด้าน
หน้า
• เส้น​ตาราง: แสดงเส้นน�ำบนช่องมองภาพเพื่อช่วยการจัดองค์ประกอบเมื่อเลือกเป้าหมาย
• ควบคุมด้วยเสียง: ตั้งค่าให้เครื่องถ่ายรูปด้วยการสั่งด้วยเสียง
• ปุ่ม​ระดับ​เสียง: ตั้งค่าเครื่องให้ใช้ปุ่มระดับเสียงเพื่อควบคุมชัตเตอร์และฟังก์ชั่นซูม
• ตรวจสอบรูปภาพ: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงภาพถ่ายหรือวิดีโอหลังจากการถ่ายภาพ
• รีเซ็ทการตั้งค่า: ตั้งค่ากล้องถ่ายรูปใหม่
ตัวเลือกที่ใช้ได้จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นกับโหมดที่เลือกใช้
78
แกลเลอรี่
การดูเนือ้ หาในเครื่อง
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส แกลเลอรี่ แล้วเลือกรูปภาพหรือวิดีโอ
ไฟล์วีดีโอจะแสดงไอคอน บนภาพตัวอย่างขนาดย่อ
การซ่อนหรือแสดงแถบเมนูและภาพตัวอย่างขนาดย่อ ให้สัมผัสหน้าจอ
สงรูปภาพใหผูอื่น
แกไขรูปภาพ
เลื่อนไปยังหนาจอกอนหนา
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
คนหาเครื่องอื่นเพื่อดูรูปภาพ
ลบรูปภาพ
ภาพตัวอยางขนาดเล็กของรูปภาพและวิดโี อ
79
แกลเลอรี่
การดูเนือ้ หาที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องอื่น
ค้นหาเนื้อหาที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องอื่นและเรียกดูด้วยเครื่องของคุณ
สัมผัส แกลเลอรี่ ที่หน้าจอแอพ
การเข้าถึงเนือ้ หาในอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียง
ในการใช้คุณสมบัตินี้ ให้เปิดหน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → NFC และการแชร์ (เชื่อมต่อและแชร์) → อุปกรณ์​ใกล้​
เคียง จากนั้นสัมผัสสวิตช์ อุปกรณ์​ใกล้​เคียง เพื่อเปิดใช้งาน อ้างอิง อุปกรณ์​ใกล้​เคียง เพื่อดูการตั้งค่าเพิ่มเติม
ในหน้าจอหลักของ แกลเลอรี่ ให้สัมผัส
แล้วเลือกเครื่องจาก อุปกรณ์​ใกล้​เคียง เพื่อเข้าใช้งานเนื้อหา คุณสามารถเรียก
ดูเนื้อหาในเครื่องที่เปิดใช้งานคุณสมบัติการแชร์เนื้อหาได้
80
ตัวช่วยความปลอดภัย
โหมดฉุกเฉิน
เกี่ยวกับโหมดฉุกเฉิน
ใช้งานโหมดนี้เพื่อขยายเวลารอการท�ำงานของเครื่องเมื่อคุณอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อโหมดนี้เปิดใช้งาน ความสว่างของ
หน้าจอจะลดลง และอัตราการใช้งานแบตเตอรี่จะลดลงโดยการจ�ำกัดคุณสมบัติบางอย่าง และคุณสามารถเปิดแฟลช ส่งเสียง
เตือน และส่งข้อมูลต�ำแหน่งที่ตั้งของคุณไปให้ผู้อื่นผ่านทางข้อความ
การเปิดใช้งานโหมดฉุกเฉิน
กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง จากนั้นสัมผัส โหมดฉุกเฉิน หรืที่หน้าจอแอพ ให้สัมผัส การตั้งค่า → ตัวช่วยความปลอดภัย
→ โหมดฉุกเฉิน จากนั้นสัมผัสสวิตช์ โหมดฉุกเฉิน เพื่อเปิดใช้งาน
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
เปดแฟลช
สงเสียงเตือน
สงขอมูลตําแหนงปจจุบันไปกับขอความ
โทรออก
เพิ่มแอพที่จะใชงาน
เรียกดูอินเตอรเน็ต
พลังงานแบตเตอรี่คงเหลือและเวลารอ
ใชงานของแบตเตอรี่โดยประมาณ
โทรแจงเหตุฉุกเฉิน
เวลารอใช้งานสูงสุดโดยประมาณคือเวลาที่แบตเตอรี่จะคายประจุออกจนหมดถ้าหากไม่ได้ใช้งานเครื่อง เวลารอใช้
งานอาจแตกต่างกันออกไป โดยขึ้นกับการตั้งค่าเครื่องและสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
81
ตัวช่วยความปลอดภัย
การปิดใช้งานโหมดฉุกเฉิน
เพื่อปิดใช้งานโหมดฉุกเฉิน กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง จากนั้นสัมผัส โหมดฉุกเฉิน หรืออีกวิธีหนึ่ง สัมผัส → ปิดใช้
งานโหมดฉุกเฉิน โหมดฉุกเฉินจะถูกปิดใช้งาน
ข้อความขอความช่วยเหลือ
เกี่ยวกับข้อความขอความช่วยเหลือ
คุณสามารถก�ำหนดผู้ติดต่อไว้ล่วงหน้าส�ำหรับการส่งข้อความหาในยามฉุกเฉิน ส่งข้อความถึงผู้ติดต่อหลักโดยกดปุ่มเปิด/ปิด
เครื่องสามครั้งอย่างรวดเร็ว
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → ตัวช่วยความปลอดภัย
การเพิ่มผู้ติดต่อหลัก
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → ตัวช่วยความปลอดภัย
2 สัมผัส จัดการรายชื่อหลัก → สร้างรายชื่อหลัก
3 สัมผัส สร้างชื่อ และใส่ข้อมูลผู้ติดต่อ หรือสัมผัส เลือกจากรายชื่อ เพื่อเพิ่มผู้ติดต่อที่มีอยู่ไปยังรายชื่อผู้ติดต่อหลัก
การตั้งค่าข้อความช่วยเหลือ
เปิดหน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → ตัวช่วยความปลอดภัย → ส่งข้อความช่วยเหลือ จากนั้นสัมผัสสวิตช์ ส่งข้อความ
ช่วยเหลือ เพื่อเปิดใช้งาน เลือกเนื้อหาที่ต้องการรวมไว้ในข้อความขอความช่วยเหลือ
การส่งข้อความขอความช่วยเหลือ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน กดปุ่มเปิดปิดเครื่องสามครั้งอย่างรวดเร็ว เครื่องจะส่งข้อความไปยังผู้ติดต่อหลักของคุณ ข้อความจะ
ประกอบด้วยข้อมูลต�ำแหน่งที่ตั้งของคุณ
82
แอพและคุณสมบัติที่มีประโยชน์
S Finder
ใช้แอพนี้เพื่อค้นหาเนื้อหาในเครื่อง คุณสามารถใช้ตัวกรองต่างๆ และดูประวัติการค้นหาได้
เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัส S Finder
การค้นหาเนือ้ หา
สัมผัสช่องค้นหาและใส่ค�ำส�ำคัญ หรือสัมผัส และพูดค�ำส�ำคัญ
เพื่อให้ได้ผลการค้นหาที่เจาะจงยิ่งขึ้น สัมผัสฟิลเตอร์ภายใต้ช่องข้อความค้นหา
การเลือกประเภทการค้นหา ให้สัมผัส → การตั้งค่า → เลือกหมวด​หมู่การค้นหา
S ​Planner
การสร้างเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�ำ
1 สัมผัส S ​Planner ที่หน้าจอแอพ
2 สัมผัส หรือเลือกวันที่ที่ไม่มีเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�ำ และสัมผัสวันที่นั้นอีกครั้ง
ถ้าวันที่นั้นมีเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�ำอยู่แล้ว สัมผัสที่วันที่นั้น และสัมผัส
3 เลือกเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�ำ และใส่รายละเอียด
• เพิ่มเหตุการณ์: ตั้งค่าวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดเหตุการณ์ คุณสามารถเลือกตั้งค่าการวนซ�้ำได้
• เพิม่ งาน: เพิ่มงานที่จะท�ำในวันที่กำ� หนด คุณสามารถเลือกตั้งค่าล�ำดับความส�ำคัญได้
83
แอพและคุณสมบัติที่มีประโยชน์
เลือกรายการ
เลือกปฏิทินที่จะใชหรือซิงคขอมูล
ใสหัวขอ
แนบแผนที่ที่แสดงสถานที่ของเหตุการณ
ตั้งคาวันที่เริ่มตนและสิ้นสุดเหตุการณ
เพิ่มรายละเอียด
4 สัมผัส บันทึก เพื่อบันทึกเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�ำ
ซิงค์ข้อมูลเหตุการณ์และสิ่งที่ต้องท�ำไปยังบัญชีของคุณ
สัมผัส S ​Planner ที่หน้าจอแอพ
การซิงค์ข้อมูลเหตุการณ์และสิ่งที่ต้องท�ำไปยังบัญชีของคุณ สัมผัส → ซิงค์​ตอน​นี้
การเพิ่มบัญชีที่จะซิงค์ สัมผัส → ปฏิทิน → เพิ่ม​แอคเคาท์ การเลือกบัญชีที่จะซิงค์และลงชื่อเข้าใช้ เมื่อเพิ่มบัญชีแล้ว
จะมีวงกลมสีเขียวแสดงอยู่ที่ด้านข้างชื่อบัญชี
การเปลี่ยนทางเลือกการซิงค์บัญชี ให้เปิดหน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → แอคเคาท์ จากนั้นเลือกบริการบัญชี
84
แอพและคุณสมบัติที่มีประโยชน์
S Voice
เกี่ยวกับ S Voice
ใช้แอพนี้เพื่อสั่งงานเครื่องด้วยเสียง เพื่อด�ำเนินการคุณสมบัติต่างๆ
สัมผัส S Voice ที่หน้าจอแอพ หรืออาจใช้วิธีกดปุ่มหน้าหลักสองครั้ง
เพื่อปิดการเข้าถึงได้โดยการกดปุ่มหน้าหลัก สัมผัส → Settings และยกเลิกการเลือก Open via the home key
แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
การตั้งค่าภาษา
สัมผัส → Settings → Language จากนั้นเลือกภาษา
ภาษาที่เลือกจะถูกน�ำไปใช้กับ S Voice เท่านั้น ไม่น�ำไปใช้กับภาษาที่แสดงผลบนเครื่อง
การใช้งาน S Voice
เมื่อคุณเริ่มต้น S Voice เครื่องจะเริ่มการรู้จ�ำเสียง และไอคอนไมโครโฟนจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า
พูดค�ำสั่งเสียง
ถ้าคุณพูดค�ำสั่งและเครื่องรับรู้ค�ำสั่งนั้น ไอคอนไมโครโฟนที่ด้านล่างของหน้าจอจะกระพริบเป็นสีเขียว จากนั้นเครื่องจะ
ปฏิบัติตามค�ำสั่ง
เคล็ดลับส�ำหรับการรู้จำ� เสียงที่ดีขึ้น:
• พูดให้ชัดเจน
• พูดในสถานที่ที่เงียบ
• อย่าใช้ภาษาไม่สุภาพและค�ำสแลง
• หลีกเลี่ยงการพูดด้วยส�ำเนียงเฉพาะถิ่น
เครื่องอาจไม่สามารถรู้จำ� ค�ำสั่งของคุณหรืออาจกระท�ำค�ำสั่งที่ไม่ต้องการ ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมหรือวิธีการพูดของคุณ
85
แอพและคุณสมบัติที่มีประโยชน์
การปลุกเรียก S Voice ในโหมดพร้อมรอใช้งาน
ถ้าไม่ใช้งาน S Voice เป็นระยะเวลาหนึ่ง โปรแกรมจะสลับเป็นโหมดพร้อมรอใช้งาน
สัมผัสไอคอนไมโครโฟน หรือพูด “ไฮ กาแล็กซี่” กับเครื่องเพื่อให้การรู้จำ� เสียงท�ำงานต่อ
การเปลี่ยนค�ำสั่งปลุก
คุณสามารถเปลี่ยนค�ำสั่งปลุกเป็นค�ำอื่นนอกจาก “ไฮ กาแล็กซี่” ค�ำสั่งปลุกใช้เพื่อเริ่มต้น S Voice เมื่อเครื่องอยู่ในโหมด
พร้อมรอใช้งาน
สัมผัส → Settings → Voice wake-up → Set wake-up command
อินเตอร์​เน็ต
1 สัมผัส อินเตอร์​เน็ต ที่หน้าจอแอพ
2 สัมผัสช่องข้อมูลที่อยู่
3 ใส่ที่อยู่เว็บหรือค�ำส�ำคัญ จากนั้นสัมผัส ไป
การดูแถบเครื่องมือ ลากนิ้วมือของคุณลงมาเล็กน้อยบนหน้าจอ
บุกมารกหนาเว็บปจจุบัน
รีเฟรชหนาเว็บปจจุบัน
อานบทความในโหมดอาน
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
เปดตัวจัดการหนาตางหนาเว็บ
เปดหนัาหลัก
ดูหนาที่บันทึกไว
ดูหนาเว็บที่บุกมารกไว
ยายไปยังหนาที่เขาชมกอนหนานี้
86
แอพและคุณสมบัติที่มีประโยชน์
เพลง
การเล่นเพลง
สัมผัส เพลง ที่หน้าจอแอพ
เลือกประเภทเพลง จากนั้นเลือกเพลงที่จะเล่น
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
คนหาเครื่องอื่นเพื่อเปดเลนไฟล
ปรับระดับเสียง
ตั้งคาไฟลนี้ใหเปนเพลงโปรดของคุณ
เปลี่ยนโหมดเลนซํ้า
เปดการสุม
เพิ่มเพลงไปยังรายการเพลง
เปดรายการเพลง
ขามไปยังเพลงกอนหนา
สัมผัสคางไวเพื่อถอยหลังอยางเร็ว
ขามไปยังเพลงถัดไป
สัมผัสคางไวเพื่อเดินหนาอยางเร็ว
พักและเลนตอ
เพื่อฟังเพลงด้วยระดับเสียงเท่ากัน สัมผัส → การตั้งค่า และท�ำเครื่องหมายที่ ระดับเสียงอัตโนมัติ
เมื่อ ระดับเสียงอัตโนมัติ ถูกเปิดใช้งาน อาจท�ำให้ระดับเสียงดังกว่าระดับเสียงของเครื่องได้ โปรดใช้ความ
ระมัดระวังในการไม่ฟังเสียงดังเป็นระยะเวลานานเพื่อป้องกันการสูญเสียการได้ยิน
ระดับเสียงอัตโนมัติ อาจไม่เปิดใช้งานส�ำหรับบางไฟล์
87
แอพและคุณสมบัติที่มีประโยชน์
เพื่อตั้งค่าเสียงแบบส่วนตัวขณะที่ฟังเพลงผ่านทางชุดหูฟัง สัมผัส → การตั้งค่า → Adapt Sound → เปิด
เมื่อคุณเปิดใช้งานทางเลือกนี้เป็นครั้งแรก สัมผัส เริ่ม เพื่อปรับเสียง เครื่องจะเริ่มการทดสอบเสียงเพื่อปรับค่าเสียงและเริ่ม
ต้นส่งเสียงแหลม สัมผัส ใช่ ถ้าคุณได้ยินเสียงแหลม หรือสัมผัส ไม่ ถ้าคุณไม่ได้ยิน ท�ำซ�้ำขั้นตอนดังกล่าวในการทดสอบ
แต่ละครั้งจนกระทั่งการปรับค่าเสียงเสร็จสิ้น จากนั้น ท�ำเครื่องหมายที่ เสียงเพลง และสัมผัส เรียบร้อย เพื่อใช้ตัวเลือกดัง
กล่าวเมื่อฟังเพลง
เมื่อคุณปรับระดับเสียงขึ้นเป็นระดับ 14 หรือสูงกว่า ตัวเลือกปรับเปลี่ยนเสียงจะไม่นำ� ไปใช้งานกับการเล่นเพลง
ถ้าคุณปรับระดับเสียงลงมาเป็นระดับ 13 หรือต�ำ่ กว่า ตัวเลือกนี้จะน�ำไปใช้งานอีกครั้ง
เล่นเพลงที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องอื่น
ค้นหาเพลงที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องอื่นและน�ำมาเล่นในเครื่องของคุณ
สัมผัส เพลง ที่หน้าจอแอพ
การเข้าถึงเพลงในเครื่องที่ลงทะเบียน
เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีซัมซุงของคุณ
ในหน้าจอหลัก เพลง ให้สัมผัส อุปกรณ์ แล้วเลือกเครื่องจาก อุปกรณ์ที่ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและเล่นเพลง คุณสามารถ
เปิดเล่นเพลงในเครื่องที่ลงทะเบียนเข้ากับ Samsung Link ได้ ไปที่ link.samsung.com เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
• ตรวจสอบว่าเครื่องที่ลงทะเบียนของคุณเปิดอยู่และเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ
• คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อคุณเรียกใช้เนื้อหาที่จัดเก็บไว้ในเครื่องอื่นผ่านทางเครือข่ายมือถือ
การเข้าถึงเพลงในเครื่องที่อยู่ใกล้เคียง
ในการใช้คุณสมบัตินี้ ให้เปิดหน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → NFC และการแชร์ (เชื่อมต่อและแชร์) → อุปกรณ์​ใกล้​
เคียง จากนั้นสัมผัสสวิตช์ อุปกรณ์​ใกล้​เคียง เพื่อเปิดใช้งาน อ้างอิง อุปกรณ์​ใกล้​เคียง เพื่อดูการตั้งค่าเพิ่มเติม
ในหน้าจอหลัก เพลง ให้สัมผัส อุปกรณ์ แล้วเลือกเครื่องจาก อุปกรณ์​ใกล้​เคียง เพื่อเข้าใช้งานและเล่นเพลง คุณสามารถเล่น
เพลงในเครื่องที่เปิดใช้งานคุณสมบัติการแชร์เนื้อหาได้
88
แอพและคุณสมบัติที่มีประโยชน์
วิดีโอ
การเล่นวีดีโอ
สัมผัส วิดีโอ ที่หน้าจอแอพ
เลือกวีดีโอที่จะเล่น
คนหาเครือ่ งอืน่ เพือ่ เปดเลน
ไฟล
ปรับระดับเสียง
เลื่อนไปขางหนาหรือถอย
หลังโดยการลากแถบควบคุม
พักและเลนตอ
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
เปลี่ยนอัตราสวนหนาจอ
สลับไปยังเครื่องเลนวิดีโอ
แบบปอบอัพ
ขามไปยังวีดีโอกอนหนา
สัมผัสคางไวเพื่อถอยหลัง
อยางเร็ว
ขามไปยังวีดีโอถัดไป
สัมผัสคางไวเพื่อเดินหนา
อยางเร็ว
เพื่อก�ำหนดต�ำแหน่งแผงควบคุม ระหว่างการเปิดเล่น สัมผัส → การตั้งค่า จากนั้นท�ำเครื่องหมายที่ ตัวควบคุมขนาด
เล็ก แล้วสัมผัส ปิด จากนั้นสัมผัส หรือ เพื่อย้ายแผงควบคุมไปยังด้านใดด้านหนึ่งของหน้าจอ
คุณสมบัตินี้มีเฉพาะในการจัดวางแนวนอนเท่านั้น
89
แอพและคุณสมบัติที่มีประโยชน์
การเปิดเล่นวิดีโอที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องอื่น
ค้นหาวิดีโอที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องอื่นแล้วน�ำมาเล่นในเครื่องของคุณ
สัมผัส วิดีโอ ที่หน้าจอแอพ
การเข้าถึงวิดีโอในเครื่องที่ลงทะเบียน
เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีซัมซุงของคุณ
ในหน้าจอหลัก วิดีโอ ให้สัมผัส อุปกรณ์ แล้วเลือกเครื่องจาก อุปกรณ์ที่ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและเล่นวิดีโอ คุณสามารถ
เปิดเล่นวิดีโอในเครื่องที่ลงทะเบียนกับ Samsung Link ได้ ไปที่ link.samsung.com เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
• ตรวจสอบว่าเครื่องที่ลงทะเบียนของคุณเปิดอยู่และเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ
• คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อคุณเรียกใช้เนื้อหาที่จัดเก็บไว้ในเครื่องอื่นผ่านทางเครือข่ายมือถือ
การเข้าถึงวิดีโอในเครื่องที่อยู่ใกล้เคียง
ในการใช้คุณสมบัตินี้ ให้เปิดหน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → NFC และการแชร์ (เชื่อมต่อและแชร์) → อุปกรณ์​ใกล้​
เคียง จากนั้นสัมผัสสวิตช์ อุปกรณ์​ใกล้​เคียง เพื่อเปิดใช้งาน อ้างอิง อุปกรณ์​ใกล้​เคียง เพื่อดูการตั้งค่าเพิ่มเติม
ในหน้าจอหลัก วิดีโอ ให้สัมผัส อุปกรณ์ แล้วเลือกเครื่องจาก อุปกรณ์​ใกล้​เคียง เพื่อเข้าใช้งานและเล่นวิดีโอ คุณสามารถเล่น
วิดีโอในเครื่องที่เปิดใช้งานคุณสมบัติการแชร์เนื้อหาได้
90
แอพและคุณสมบัติที่มีประโยชน์
นาฬิกา
เตือน
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส นาฬิกา → เตือน
การตั้งค่าการเตือน
สัมผัส ในรายการการเตือน เลือกเวลาที่จะให้มีการเตือนซ�ำ ้ ตั้งค่าทางเลือกการเตือนต่างๆ จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย การ
เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการเตือน สัมผัส ถัดจากการเตือนในรายการการเตือน
• ข้าม: ก�ำหนดช่วงและจ�ำนวนครั้งในการแจ้งเตือนซ�้ำหลังจากพ้นเวลาที่กำ� หนด
• การ​เตือน​อัจฉริยะ: ตั้งเวลาและเสียงเตือนอัจฉริยะ การเตือนอัจฉริยะจะเริ่มส่งเสียงเตือนเบาๆ เป็นเวลาไม่กี่นาทีก่อน
เวลาที่ตั้งไว้ให้เสียงเตือนดัง ระดับเสียงของการเตือนอัจฉริยะ จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนกว่าคุณจะปิด หรือตั้งค่าเสียงเตือน
ไว้ล่วงหน้า
การหยุดการเตือน
ลาก ออกนอกวงกลมใหญ่เพื่อหยุดการเตือน หากคุณเปิดใช้ตัวเลือกข้ามมาก่อน ให้ลาก
เพื่อปลุกซ�้ำหลังจากระยะเวลาที่ก�ำหนด
การลบการเตือน
สัมผัส → เลือก เลือกการเตือน จากนั้นสัมผัส
91
ที่อยู่ด้านนอกวงกลมใหญ่
แอพและคุณสมบัติที่มีประโยชน์
เวลาโลก
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส นาฬิกา → เวลาโลก
การสร้างนาฬิกา
กรอกชื่อเมืองหรือเลือกเมืองจากรายชื่อเมืองหรือลูกโลก แล้วสัมผัส
หากต้องการใช้เวลาฤดูร้อน
ให้สัมผัสค้างไว้ที่นาฬิกา และสัมผัส
การลบนาฬิกา
สัมผัส → เลือก เลือกนาฬิกา แล้วสัมผัส
การจับ​เวลา
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส นาฬิกา → การจับเ​วลา
สัมผัส เริ่ม เพื่อเริ่มจับเวลาเหตุการณ์ สัมผัส รอบ เพื่อบันทึกรอบเวลา
สัมผัส หยุด เพื่อหยุดการจับเวลา เพื่อล้างรอบการจับเวลา สัมผัส รีเซ็ท
การ​ตั้ง​เวลา
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส นาฬิกา → การ​ตั้ง​เวลา
ตั้งระยะเวลา จากนั้นสัมผัส เริ่ม
ลาก ออกนอกวงกลมใหญ่เมื่อมีการเตือน
92
แอพและคุณสมบัติที่มีประโยชน์
เครื่อง​คิด​เลข
ใช้งานแอพนี้เพื่อการค�ำนวณอย่างง่ายหรือซับซ้อน
สัมผัส เครื่อง​คิด​เลข ที่หน้าจอแอพ
หมุนอุปกรณ์เป็นแนวนอนเพื่อแสดงเครื่องคิดเลขแบบวิทยาศาสตร์ ถ้าหาก การหมุนหน้าจอ ถูกปิดอยู่ ให้สัมผัส →
เครื่อง​คิด​เลข​ทาง​วิทยา​ศาสตร์
เพื่อดูประวัติการค�ำนวณ สัมผัส
เพื่อซ่อนปุ่มกด
→ ลบ​ประวัติ
หากต้องการล้างประวัติ ให้สัมผัส
สมุด​บันทึก
ใช้แอพนี้เพื่อสร้างบันทึก และเก็บรวบรวมให้เป็นหมวดหมู่
สัมผัส สมุดบ​ ันทึก ที่หน้าจอแอพ
การสร้างสมุด​บันทึก
สัมผัส ที่รายการสมุดบันทึก และเขียนบันทึก ขณะที่เขียนบันทึก ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:
•
: สร้างหรือก�ำหนดหมวดหมู่
•
: แทรกรูปภาพ
• : บันทึกเสียงที่ต้องการแทรก
เพื่อบันทึกข้อมูลสมุดบันทึก สัมผัส บันทึก
เพื่อแก้ไขสมุดบันทึก สัมผัสสมุดบันทึก จากนั้นสัมผัสเนื้อหาของสมุดบันทึก
การค้นหาสมุดบันทึก
สัมผัส
ในรายการสมุดบันทึก และใส่คำ� ส�ำคัญเพื่อค้นหาสมุดบันทึกที่มีคำ� ส�ำคัญนั้น
93
แอพและคุณสมบัติที่มีประโยชน์
บันทึกเสียง
การบันทึกเสียงบันทึก
สัมผัส บันทึกเสียง ที่หน้าจอแอพ
สัมผัส เพื่อเริ่มการบันทึก พูดใส่ไมโครโฟน สัมผัส เพื่อพักการบันทึก เมื่อต้องการยกเลิกการบันทึก สัมผัส
สัมผัส เพื่อสิ้นสุดการบันทึก
ขณะที่กำ� ลังบันทึกสมุดบันทึกเสียง สัมผัส เพื่อแทรกบุ๊กมาร์ก
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
บันทึกเวลาที่ใชไป
เปลี่ยนโหมดการบันทึก
แสดงรายการเสียงบันทึก
เริ่มตนการบันทึก
เพื่อตั้งค่าให้เครื่องก�ำจัดเสียงรบกวนพื้นหลัง สัมผัส → การตั้งค่า และจากนั้นท�ำเครื่องหมายที่ ลด​นอยส์
94
แอพและคุณสมบัติที่มีประโยชน์
การเปิดเล่นเสียง​บันทึก
สัมผัส บันทึกเสียง ที่หน้าจอแอพ
สัมผัส และเลือกเสียงบันทึกเพื่อจะเล่น
• : ตัดแบ่งบันทึกเสียง
• : ตั้งค่าให้ใช้ส่วนหนึ่งของเสียงบันทึกในการเปิดเล่นวนซ�้ำ
•
: ปรับความเร็วในการเปิดเล่น
• : ข้ามส่วนเงียบของเสียงบันทึก
• : สร้างบุ๊กมาร์กในเสียงบันทึก
• / : พักหรือเล่นต่อ
• / : ข้ามไปยังสมุดบันทึกเสียงก่อนหน้าหรือถัดไป
Dropbox
ใช้งานแอพนี้เพื่อบันทึกและแชร์ไฟล์กับผู้อื่นผ่านทางที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ Dropbox เมื่อคุณบันทึกไฟล์ไปยัง Dropbox
เครื่องของคุณจะท�ำการซิงค์ข้อมูลกับเว็บเซิร์ฟเวอร์และเครื่องอื่นๆ ที่มี Dropbox ติดตั้งอยู่
แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
สัมผัส Dropbox ที่หน้าจอแอพ
เมื่อเปิดใช้งานแอพนี้เป็นครั้งแรก หรือเริ่มต้นการท�ำงานใหม่หลังจากรีเซ็ทข้อมูลแล้ว ให้ท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อตั้ง
ค่าให้เสร็จ
ใช้ฟังก์ชั่นต่อไปนี้:
• : อัพโหลดหรือเปิดไฟล์ สัมผัส → อัพโหลดที่นี่ เพื่ออัพโหลดไฟล์
• : ดูหรืออัพโหลดภาพถ่ายหรือวิดีโอ สัมผัส เพื่อแชร์หรือลบไฟล์ หรือสร้างอัลบั้ม
• : เปิดไฟล์ในรายการโปรด
• : ดูการแจ้งเตือน
95
แอพและคุณสมบัติที่มีประโยชน์
Flipboard
ใช้แอพนี้เพื่อดูอัพเดทและข่าวเครือข่ายสังคมแบบสดในรูปแบบนิตยสารส่วนตัว
สัมผัส Flipboard ที่หน้าจอแอพ
แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
เมื่อเปิดใช้งานแอพนี้เป็นครั้งแรก หรือเริ่มต้นการท�ำงานใหม่หลังจากรีเซ็ทข้อมูลแล้ว ให้ท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อตั้ง
ค่าให้เสร็จ
ในหน้าจอหลัก Flipboard ให้เลือกจากบทความและการสมัครรับข้อมูลข่าวต่างๆ
วิทยุ
การฟังวิทยุ FM
สัมผัส วิทยุ ที่หน้าจอแอพ
ก่อนใช้แอพนี้ คุณจะต้องต่อชุดหูฟัง ซึ่งจะท�ำหน้าที่เป็นเสาอากาศวิทยุ
วิทยุ FM จะค้น​หาและบันทึกสถานีที่มีอยู่โดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มใช้งานครั้งแรก
สัมผัส
เพื่อเปิดวิทยุ FM เลือกสถานีวิทยุที่คุณต้องการจากรายการสถานีวิทยุแล้วสัมผัส
96
เพื่อกลับสู่หน้าจอวิทยุ FM
แอพและคุณสมบัติที่มีประโยชน์
บันทึกเพลงจากวิทยุ FM
ปรับระดับเสียง
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
เพิ่มสถานีวิทยุปจจุบันไปยังรายการที่ชอบ
ปอนความถี่สถานีวิทยุดวยตนเอง
คนหาคลื่นความถี่วิทยุ
เปดหรือปดวิทยุ FM
เรียกดูรายการสถานีที่ชอบ
ดูขอมูลเกี่ยวกับสถานีปจจุบัน
คนหาสถานีวิทยุที่สามารถรับฟงได
การค้น​หาสถานีวิทยุ
สัมผัส วิทยุ ที่หน้าจอแอพ
สัมผัส → ค้น​หา จากนั้นเลือกทางเลือกการค้นหา วิทยุ FM จะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ
เลือกสถานีวิทยุที่คุณต้องการจากรายการสถานีวิทยุแล้วสัมผัส
เพื่อกลับสู่หน้าจอวิทยุ FM
97
แอพและคุณสมบัติที่มีประโยชน์
แอพ Google
Google มีแอพความบันเทิง เครือข่ายสังคม และแอพธุรกิจ ซึ่งคุณสามารถขอเปิดบัญชี Google เพื่อเรียกใช้แอพบาง
รายการได้ อ้างอิง การตั้งค่าบัญชี เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติมส�ำหรับแอบ เข้าดูได้ที่เมนูความช่วยเหลือของแต่ละแอป
บางแอพอาจไม่สามารถใช้ได้ หรือมีข้อก�ำหนดที่ต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
Chrome
ค้นหาข้อมูลและเรียกดูหน้าเว็บ
Gmail
ส่งหรือรับอีเมลผ่านทางบริการ Google Mail
Google+
แชร์ข่าวของคุณและติดตามอัพเดทที่ครอบครัว เพื่อนๆ และผู้อื่นแชร์ คุณยังสามารถส�ำรองข้อมูลภาพถ่ายและวิดีโอ และ
อื่นๆ ได้
แผนที่
หาต�ำแหน่งของคุณบนแผนที่ ค้นหาต�ำแหน่ง และดูข้อมูลต�ำแหน่งของสถานที่ต่างๆ
Play เพลง
ค้นพบ ฟัง และแชร์เพลงบนเครื่องของคุณ
Play ภาพยนตร์
รับชมวิดีโอที่จัดเก็บไว้ในเครื่องของคุณและดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ เพื่อรับชมจาก Play สโตร์
98
แอพและคุณสมบัติที่มีประโยชน์
Play หนังสือ
ดาวน์โหลดหนังสือต่างๆ จาก Play สโตร์ แล้วอ่าน
Play แผงหนังสือ
อ่านข่าวและนิตยสารที่คุณสนใจในต�ำแหน่งที่สะดวกในหนึ่งแห่ง
Play เกม
ดาวน์โหลดเกมจาก Play สโตร์ แล้วเล่นกับคนอื่นๆ
ไดรฟ์
จัดเก็บข้อมูลของคุณในคลาวด์ เข้าถึงจากทุกที่ และแชร์ให้กับผู้อื่น
YouTube
รับชมหรือสร้างวิดีโอและแชร์ให้กับผู้อื่น
รูปภาพ
จัดการรูปภาพ อัลบั้ม และวิดีโอที่คุณบันทึกไว้ในเครื่อง แล้วอัพโหลดไปยัง Google+
แฮงเอาท์
แชทกับเพื่อนๆ ของคุณทีละคนหรือเป็นกลุ่ม แล้วใช้รูปภาพ ไอคอนแสดงอารมณ์ และโทรวิดีโอขณะแชท
Google
ค้นหารายการต่างๆ ในอินเตอร์เน็ตหรือเครื่องของคุณอย่างรวดเร็ว
ค้น​หา​ด้วยเสียง
ค้นหารายการต่างๆ อย่างรวดเร็วโดยการพูดค�ำส�ำคัญหรือวลี
การตั้งค่า Google
ก�ำหนดการตั้งค่าส�ำหรับคุณสมบัติบางอย่างที่ให้มาโดย Google
99
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น
บลู​ทู​ธ
เกี่ยวกับบลูทูธ
บลูทูธจะสร้างการเชื่อมต่อแบบโดยตรงระหว่างสองอุปกรณ์ผ่านระยะทางใกล้ ใช้งานบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือไฟล์
มีเดียกับเครื่องอื่นๆ
• ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การดักจับ หรือการใช้ในทางที่ผิดของข้อมูลที่ส่งหรือได้รับผ่านบลูทูธ
• หมัน่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแบ่งปันและรับข้อมูลด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และมีการรักษาความปลอดภัยอย่าง
เหมาะสม หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ จะท�ำให้ระยะการส่งข้อมูลสั้นลง
• อุปกรณ์บางชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการทดสอบหรือผ่านการอนุมัติจาก Bluetooth SIG อาจใช้กับ
เครื่องของคุณไม่ได้
• ห้ามใช้คุณสมบัติบลูทูธเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย (เช่น การคัดลอกไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือดักฟังการ
สื่อสารโดยผิดกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า)
ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อผลจากการใช้งานที่ผิดกฎหมายของคุณสมบัติบลูทูธ
การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → บลู​ทู​ธ สัมผัสสวิตช์ บลู​ทู​ธ เพื่อเปิดใช้งาน จากนั้นสัมผัส ค้น​หา
จะปรากฏรายชื่อของเครื่องที่ค้นพบ
การตั้งค่าให้เครื่องสามารถมองเห็นได้โดยอุปกรณ์บลูทูธเครื่องอื่น ให้สัมผัสชื่อเครื่อง
100
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น
2 เลือกเครื่องที่จะจับคู่กัน
ถ้าเครื่องของคุณมีการจับคู่กับอีกเครื่องหนึ่งมาแล้วก่อนหน้านี้ ให้สัมผัสชื่อเครื่องโดยไม่ต้องใส่รหัสยืนยันที่สร้างโดย
อัตโนมัติ
ถ้าเครื่องที่คุณต้องการจับคู่ไม่อยู่ในรายชื่อ ให้ขอให้เครื่องนั้นเปิดตัวเลือกการมองเห็นได้
3 ยอมรับการร้องขอการอนุญาตบลูทูธที่เครื่องทั้งสองเครื่องเพื่อยืนยัน
การส่งและการรับข้อมูล
แอพจ�ำนวนมากรองรับการถ่ายโอนข้อมูลผ่านบลูทูธ คุณสามารถส่งข้อมูล เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ หรือไฟล์มีเดียกับอุปกรณ์บลู
ทูธเครื่องอื่นได้ การด�ำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการส่งรูปภาพไปยังเครื่องอื่น
การส่งรูปภาพ
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส แกลเลอรี่
2 เลือกรูปภาพ
3 สัมผัส → บลู​ทู​ธ จากนั้นเลือกเครื่องที่ย้ายรูปภาพไป
ถ้าเครื่องที่คุณต้องการจับคู่ไม่อยู่ในรายชื่อ ให้ขอให้เครื่องนั้นเปิดตัวเลือกการมองเห็นได้ หรือตั้งค่าให้เครื่องของคุณ
สามารถมองเห็นได้โดยเครื่องอื่น
4 ยอมรับการร้องขอการอนุญาตบลูทูธที่อีกเครื่องหนึ่ง
การรับรูปภาพ
เมื่ออีกเครื่องหนึ่งส่งรูปภาพให้คุณ ให้ยอมรับการร้องขอการอนุญาตบลูทูธ รูปภาพที่ได้รับจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ แกล
เลอรี่ → Download
101
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น
การยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์บลูทูธ
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → บลู​ทู​ธ
เครื่องจะแสดงอุปกรณ์ที่ได้จับคู่ไว้ในรายการ
2 สัมผัส ที่ด้านข้างชื่อเครื่องเพื่อยกเลิกการจับคู่
3 สัมผัส เลิกจับคู่
Wi-Fi Direct
เกี่ยวกับ Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct ใช้เชื่อมต่อเครื่องผ่านเครือข่าย Wi-Fi โดยไม่ต้องใช้จุดเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → Wi-Fi จากนั้นสัมผัสสวิตช์ Wi-Fi เพื่อเปิดใช้งาน
2 สัมผัส → Wi-Fi Direct
จะปรากฏรายชื่อของเครื่องที่ค้นพบ
3 เลือกเครื่องที่จะเชื่อมต่อ
การเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ สัมผัส → เปลี่ยน​ชื่อ​อุปกรณ์
4 ยอมรับการร้องขอการอนุญาต Wi-Fi Direct ที่อีกเครื่องหนึ่งเพื่อยืนยัน
102
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น
การส่งและการรับข้อมูล
คุณสามารถแชร์ข้อมูล เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ หรือไฟล์มีเดียกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้ การด�ำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการส่ง
รูปภาพไปยังเครื่องอื่น
การส่งรูปภาพ
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส แกลเลอรี่
2 เลือกรูปภาพ
3 สัมผัส → Wi-Fi Direct จากนั้นเลือกเครื่องที่จะย้ายรูปภาพไป
4 ยอมรับการร้องขอการอนุญาต Wi-Fi Direct ที่อีกเครื่องหนึ่ง
การรับรูปภาพ
เมื่ออีกเครื่องหนึ่งส่งรูปภาพให้คุณ ให้ยอมรับการร้องขอการอนุญาต Wi-Fi Direct รูปภาพที่ได้รับจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์
แกลเลอรี่ → Download
การสิ้นสุดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → Wi-Fi
2 สัมผัส → Wi-Fi Direct
เครื่องจะแสดงรายชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกัน
3 สัมผัส สิ้นสุดการเชื่อมต่อ → ตกลง เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์
103
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น
NFC (เฉพาะรุ่นที่มี NFC)
เกี่ยวกับ NFC
อุปกรณ์ของคุณสามารถให้คุณอ่านแท็กการสื่อสารผ่านสนามระยะใกล้ (NFC) ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้คุณ
ยังสามารถใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อท�ำการจ่ายเงินและซื้อตั๋วเพื่อการเดินทางหรือเหตุการณ์ต่างๆ หลังจากดาวน์โหลดแอพที่
จ�ำเป็นแล้ว
อุปกรณ์เครื่องนี้มีเสาอากาศ NFC ในตัว ที่บริเวณรอบเลนส์กล้องด้านหลัง ใช้งานเครื่องอย่างระมัดระวัง เพื่อหลีก
เลี่ยงการช�ำรุดของเสาอากาศ NFC
การใช้งานคุณสมบัติ NFC
ใช้งานคุณสมบัติ NFC เพื่อส่งรูปภาพหรือรายชื่อผู้ติดต่อไปยังเครื่องอื่น และอ่านข้อมูลผลิตภัณฑ์จากแท็ก NFC ถ้าคุณใส่
การ์ด SIM หรือ USIM ที่มีคุณสมบัติการช�ำระเงิน คุณสามารถใช้เครื่องเพื่อช�ำระเงินได้โดยสะดวก
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → NFC และการแชร์ → NFC จากนั้นสัมผัสสวิตช์ NFC เพื่อเปิดใช้งาน หรือเปิดแผง
การตั้งค่าด่วน และสัมผัส NFC เพื่อเปิดใช้งาน
น�ำเสาอากาศ NFC ที่อยู่ด้านหลังเครื่องของคุณเข้าไปใกล้แท็ก NFC ข้อมูลจากแท็กจะปรากฏขึ้น
ตรวจสอบว่าหน้าจอของเครื่องได้รับการปลดล็อกแล้ว มิฉะนั้นเครื่องจะไม่อ่านแท็ก NFC และไม่ได้รับข้อมูล
104
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น
การใช้จ่ายผ่านคุณสมบัติ NFC
ก่อนที่คุณจะใช้งานคุณสมบัติ NFC เพื่อช�ำระเงิน คุณจะต้องลงทะเบียนบริการช�ำระเงินทางมือถือก่อน เมื่อต้องการลง
ทะเบียนหรือรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้ ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → NFC และการแชร์ → NFC จากนั้นสัมผัสสวิตช์ NFC เพื่อเปิดใช้งาน หรือเปิดแผง
การตั้งค่าด่วน และสัมผัส NFC เพื่อเปิดใช้งาน
น�ำเสาอากาศ NFC ที่อยู่ด้านหลังเครื่องของคุณไปสัมผัสกับเครื่องอ่านการ์ด NFC
เพื่อตั้งค่าแอพช�ำระเงินเริ่มต้น สัมผัส Tap and pay และเลือกแอพ
• บริการช�ำระเงินอาจไม่รวมแอพช�ำระเงินทั้งหมดที่มีอยู่
• ในการช�ำระเงินด้วย SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด ให้ใส่ SIM การ์ดหรือ USIM การ์ดที่รองรับการใช้งาน NFC
ลงในถาด SIM การ์ด ที่ช่อง 1 ( 1 ) ถาด SIM การ์ด ที่ช่อง 2 ( 2 ) ไม่รองรับคุณสมบัติ NFC
2
1
การส่งข้อมูล
ใช้งานคุณสมบัติ Android Beam เพื่อส่งข้อมูลเช่นหน้าเว็บและรายชื่อไปยังเครื่องที่เปิดใช้งาน NFC
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → NFC และการแชร์ → NFC จากนั้นสัมผัสสวิตช์ NFC เพื่อเปิดใช้งาน หรือ
เปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส NFC เพื่อเปิดใช้งาน
2 สัมผัส Android ​Beam จากนั้นสัมผัสสวิตช์ Android ​Beam เพื่อเปิดใช้งาน
3 เลือกรายการแล้วแตะเสาอากาศ NFC ของเครื่องอื่นเข้ากับเสาอากาศ NFC ของเครื่องของคุณ
4 เมื่อ แตะเพื่อบีม ปรากฏบนหน้าจอ สัมผัสหน้าจอของเครื่องของคุณเพื่อส่งรายการ
105
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น
S Beam (เฉพาะรุ่นที่มี NFC)
ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อส่งข้อมูล เช่นวีดีโอ รูปภาพ และเอกสารต่างๆ
1 เปิดใช้งานคุณสมบัติ S Beam ในเครื่องตัวรับ
2 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → NFC และการแชร์ → NFC จากนั้นสัมผัสสวิตช์ NFC เพื่อเปิดใช้งาน หรือ
เปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส NFC เพื่อเปิดใช้งาน
3 สัมผัส S Beam จากนั้นสัมผัสสวิตช์ S Beam เพื่อเปิดใช้งาน
4 เลือกไฟล์แล้วแตะเสาอากาศ NFC ของเครื่องอื่นเข้ากับเสาอากาศ NFC ของเครื่องของคุณ
5 เมื่อ แตะเพื่อบีม ปรากฏบนหน้าจอ สัมผัสหน้าจอของเครื่องของคุณเพื่อส่งไฟล์
• ห้ามส่งข้อมูลที่คุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ผ่านทาง S Beam การท�ำดังกล่าวอาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ซัม
ซุงไม่รับผิดชอบต่อการรับผิดใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์อย่างผิดกฎหมาย
• หากทั้งสองเครื่องพยายามส่งข้อมูลพร้อมกัน การถ่ายโอนไฟล์อาจล้มเหลว
106
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น
เชื่อมต่อด่วน
เกี่ยวกับการเชื่อมต่อด่วน
ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อค้นหาและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ข้างเคียง และคุณยังสามารถแชร์เนื้อหาที่จัดเก็บไว้ในเครื่องของคุณให้กับ
คอมพิวเตอร์ ได้
• ถ้าอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อไม่รองรับคุณสมบัติการเชื่อมต่อด่วน ให้เปิดคุณสมบัติ Wi-Fi Direct ก่อนเริ่ม
Quick Connect ในเครื่องของคุณ
• วิธีการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับชนิดของเครื่องที่เชื่อมต่อ หรือเนื้อหาที่แชร์
• ชื่อเครื่องอาจแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับอุปกรณ์บลูทูธที่จะจับคู่ เช่น ชื่อเครื่องอาจแสดงเป็น BT MAC
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น
1 เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัส เชื่อมต่อด่วน
หากคุณใช้คุณสมบัตินี้ครั้งแรก เลือกทางเลือกการมองเห็นและสัมผัส เปิดใช้งานการเชื่อมต่อแบบด่วน
เมื่อแผงหน้าจอเปิด คุณสมบัติ Wi-Fi จะเปิดท�ำงานโดยอัตโนมัติ และเครื่องจะค้นหาอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียง
2 เลือกเครื่องที่จะเชื่อมต่อ
ขั้นตอนถัดไปอาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อเครื่อง
เข้าด้วยกัน
เพื่อให้เครื่องที่อยู่ใกล้เคียงสามารถค้นหาและเชื่อมต่อกับเครื่องของคุณได้ ให้สัมผัส เพิ่มเ​ติม → ตั้งค่าการแสดง
อุปกรณ์ → การแสดงอุปกรณ์ จากนั้นเลือกตัวเลือก
การค้นหาเครื่องอีกครั้ง
ถ้าหากไม่พบเครื่องที่ต้องการในรายชื่อ ให้ค้นหาเครื่องเอง
สัมผัส รีเ​ฟรช และเลือกเครื่องจากรายชื่อเครื่องที่ค้นพบ
107
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น
การแชร์เนือ้ หา
แชร์เนื้อหากับเครื่องที่เชื่อมต่อกัน
1 เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัส เชื่อมต่อด่วน
2 เลือกอุปกรณ์จากรายการอุปกรณ์ที่ตรวจพบ
3 เลือกประเภทมีเดีย
4 เลือกเนื้อหาที่จะแชร์ และสัมผัส เรียบร้อย
เครื่องของคุณจะส่งเนื้อหาไปยังเครื่องที่เชื่อมต่อกัน
Screen Mirroring
เกี่ยวกับการสะท้อนหน้าจอ
ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อเชื่อมต่อเครื่องของคุณเข้ากับจอขนาดใหญ่ที่มีดองเกิลส�ำหรับ AllShare Cast หรือ HomeSync จาก
นั้นแชร์เนื้อหาของคุณ
อุปกรณทร่ี องรับการสะทอน
หนาจอ (ดองเกิล AllShare Cast,
HomeSync)
108
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น
•
•
•
•
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
บางไฟล์อาจมีการบัฟเฟอร์ระหว่างการเปิดเล่น ทั้งนี้ขึ้นกับการเชื่อมต่อเครือข่าย
เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ปิดใช้งานคุณสมบัตินี้เมื่อไม่ได้ใช้งาน
หากคุณก�ำหนดความถี่ Wi-Fi ดองเกิล AllShare Cast หรือ HomeSync อาจไม่สามารถค้นพบหรือเชื่อมต่อ
ได้
• หากคุณเล่นวีดีโอหรือเกมบนโทรทัศน์ ให้เลือกโหมดโทรทัศน์ที่เหมาะสมเพื่อให้คุณได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุด
การดูเนือ้ หาในทีวี
ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับทีวี ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับ การสะท้อนหน้าจอ เข้ากับทีวี การตั้งค่าการเชื่อมต่อ
อ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของเครื่อง การด�ำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการดูเนื้อหาในทีวีที่เชื่อมต่อผ่านดองเกิล AllShare
Cast
1 เชื่อมต่อดองเกิล AllShare Cast เข้ากับทีวี โดยใช้สาย HDMI
2 ในทีวี เลือกโหมดการเชื่อมต่อ เช่น โหมด HDMI เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก
3 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → NFC และการแชร์ (เชื่อมต่อและแชร์) → Screen Mirroring
จะปรากฏรายชื่อของเครื่องที่ค้นพบ
4 เลือกเครื่องที่จะเชื่อมต่อ
หน้าจอของเครื่องของคุณจะปรากฏบนจอทีวี
ถ้าคุณเชื่อมต่อเครื่องเป็นครั้งแรก สัมผัสค้างไว้ที่ชื่อดองเกิลในรายชื่อ และใส่รหัส PIN ที่แสดงบนจอทีวี
5 เปิดหรือเล่นไฟล์ จากนั้นควบคุมหน้าจอด้วยปุ่มกดบนเครื่องของคุณ
109
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น
การพิมพ์มือถือ
เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครื่องพิมพ์ผ่าน Wi-Fi หรือ Wi-Fi Direct และพิมพ์รูปภาพหรือเอกสาร
เครื่องพิมพ์บางเครื่องอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องนี้
การเพิ่มปลั๊กอินเครื่องพิมพ์
เติมปลั๊กอินเครื่องพิมพ์ส�ำหรับเครื่องพิมพ์ที่ต้องการต่อกับตัวเครื่อง
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → NFC และการแชร์ (เชื่อมต่อและแชร์) → พิมพ์ → ดาวน์โหลดปลั๊กอิน แล้วค้นหา
ปลั๊กอินเครื่องพิมพ์จากใน Play สโตร์ เลือกปลั๊กอินเครื่องพิมพ์แล้วท�ำการติดตั้ง
การเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → NFC และการแชร์ (เชื่อมต่อและแชร์) → พิมพ์ เลือกปลั๊กอินเครื่องพิมพ์ จากนั้น
สัมผัสสวิตช์ที่ด้านขวาบนของหน้าจอเพื่อเปิดใช้งาน เครื่องจะค้นหาเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน
กับเครื่องของคุณ เลือกเครื่องพิมพ์ที่จะใช้เป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น
การเติมเครื่องพิมพ์ด้วยตนเอง ให้เลือกปลั๊กอินเครื่องพิมพ์ สัมผัส → เพิ่มเครื่องพิมพ์ → ADD PRINTER ป้อนราย
ละเอียด จากนั้นสัมผัส OK
การเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ ให้เลือกปลั๊กอินเครื่องพิมพ์ แล้วสัมผัส → การตั้งค่า
การพิมพ์เนือ้ หา
ขณะที่กำ� ลังดูเนื้อหา เช่น รูปภาพ หรือเอกสาร สัมผัส → พิมพ์ →
เครื่องพิมพ์
110
→ เครื่องพิมพ์ทั้งหมด จากนั้นเลือก
การจัดการเครื่องและข้อมูล
การอัพเกรดเครื่อง
เครื่องสามารถอัพเกรดให้ซอฟท์แวร์เป็นรุ่นล่าสุดได้
การอัพเกรดผ่านอากาศ
อุปกรณ์สามารถอัพเกรดซอฟท์แวร์ล่าสุดได้โดยตรงผ่านบริการ firmware over-the-air (FOTA)
ในหน้าจอแอพพลิเคชั่น สัมผัส การตั้งค่า → เกี่ยว​กับ​อุปกรณ์ → อัพเดทซอฟท์แวร์ → อัพเดทตอนนี้
การอัพเกรดด้วย Samsung Kies
ดาวน์โหลด Samsung Kies รุ่นล่าสุดได้จากเว็บไซต์ซัมซุง เริ่มต้น Samsung Kies และเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์
Samsung Kies จะตรวจพบเครื่องและแสดงการอัพเดทที่มีให้ในกล่องสนทนา ในกรณีที่มีการอัพเดท คลิกปุ่มอัพเดตใน
กล่องสนทนาเพื่อเริ่มต้นการอัพเกรด โปรดอ้างอิงวิธีใช้ของ Samsung Kies ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการอัพเกรด
• อย่าปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือถอดสาย USB ขณะที่เครื่องก�ำลังอัพเกรด
• ขณะทีก่ ำ� ลังอัพเกรดเครื่อง อย่าเชื่อมต่ออุปกรณ์มีเดียอื่นๆ เข้ากับคอมพิวเตอร์ การกระท�ำเช่นนั้นอาจรบกวน
กระบวนการอัพเดท
111
การจัดการเครื่องและข้อมูล
การถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องกับคอมพิวเตอร์
ย้ายไฟล์เสียง วีดีโอ รูปภาพ หรือไฟล์ชนิดอื่นๆ จากเครื่องของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ หรือกลับกัน
ห้ามถอดสาย USB ออกจากเครื่องขณะที่คุณก�ำลังส่งไฟล์ การกระท�ำดังกล่าวอาจท�ำให้สูญเสียข้อมูลหรือท�ำให้
เครื่องเสียหายได้
• ห้ามถอดเครื่องออกจากคอมพิวเตอร์ขณะที่คุณก�ำลังเปิดเล่นไฟล์ที่บันทึกไว้ในเครื่องไปยังคอมพิวเตอร์ที่เชื่อม
ต่อ หลังจากการเปิดเล่นเสร็จแล้ว ให้ถอดเครื่องออกจากคอมพิวเตอร์
• เครื่องอาจไม่เชื่อมต่ออย่างถูกต้องถ้าหากใช้การเชื่อมต่อผ่านฮับ USB ให้เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับพอร์ต USB
ของคอมพิวเตอร์โดยตรง
เชื่อมต่อเป็นอุปกรณ์มีเดีย
1 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
2 เปิดแผงการแจ้งเตือน แล้วสัมผัส เชื่อมต่อเป็นเครื่องเล่นสื่อ → อุ​ปกรณ์​มี​เดีย​(MTP)
สัมผัส กล้อง​ถ่าย​รูป (PTP) ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่รองรับ Media Transfer Protocol (MTP) หรือไม่มีไดรเวอร์ที่
เหมาะสมติดตั้งอยู่
3 ถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
การเชื่อมต่อกับ Samsung Kies
Samsung Kies เป็นแอพบนคอมพิวเตอร์ที่จัดการเนื้อหามีเดียและข้อมูลส่วนตัว กับเครื่องของซัมซุง ดาวน์โหลด
Samsung Kies รุ่นล่าสุดได้จากเว็บไซท์ซัมซุง
1 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
Samsung Kies จะเริ่มต้นการท�ำงานบนคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ หาก Samsung Kies ไม่เปิดขึ้น ให้ดับเบิลคลิกที่
ไอคอน Samsung Kies บนคอมพิวเตอร์
2 ถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ Samsung Kies หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
112
การจัดการเครื่องและข้อมูล
การส�ำรองและการเรียกคืนข้อมูล
ช่วยให้ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลแอพ และการตั้งค่าในเครื่องของคุณมีความปลอดภัย คุณสามารถส�ำรองข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไป
ยังบัญชีการส�ำรองข้อมูล และเข้าถึงในภายหลัง
การใช้งานบัญชี Google
1 สัมผัส การตั้งค่า ที่หน้าจอแอพ
2 สัมผัส แบ็คอัพและรีเซ็ท และท�ำเครื่องหมายเลือก แบ็ก​อัพ​ข้อมูล​ส่วน​ตัว
3 สัมผัส แบ็ก​อัพ​บัญชี​ผู้​ใช้ และเลือกบัญชีเพื่อตั้งเป็นบัญชีส�ำรองข้อมูล
การกู้คืนข้อมูล คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ของคุณด้วยตัวช่วยตั้งค่า คุณสามารถเรียกใช้และเปิดตัวช่วย
ตั้งค่าโดยรีเซ็ทอุปกรณ์ให้กลับไปใช้ข้อมูลจากโรงงาน ถ้ายังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ด้วยตัวช่วยตั้งค่า คุณ
จะไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลที่ส�ำรองไว้
การใช้งานบัญชีซัมซุง
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → แอคเคาท์ → เพิ่ม​แอคเคาท์ → Samsung account จากนั้นลงชื่อเข้าใช้บัญชีซัม
ซุงของคุณ
สัมผัส Samsung account → แบ็ก​อัพ ท�ำเครื่องหมายเลือกรายการที่จะส�ำรองข้อมูล จากนั้นสัมผัส แบ็คอัพเดี๋ยวนี้ →
ส�ำรอง
การกู้คืนข้อมูล เปิดหน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → แอคเคาท์ → Samsung account → คืน​ค่า เลือก
รายการ จากนั้นสัมผัส คืนค่าเดี๋ยวนี้
การรีเซ็ทข้อมูล
ลบการตั้งค่าและข้อมูลทั้งหมดในเครื่อง ก่อนที่จะด�ำเนินการคืนค่าจากโรงงาน ให้ส�ำรองข้อมูลที่สำ� คัญทั้งหมดที่คุณเก็บไว้ใน
เครื่อง อ้างอิง การส�ำรองและการเรียกคืนข้อมูล เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ในหน้าจอแอพพลิเคชั่น ให้สัมผัส การตั้งค่า → แบ็คอัพและรีเซ็ท → ตั้งค่าข้อมูล​จาก​โรง​งาน → รี​เซ็ท​อุปกรณ์ →
ลบทั้งหมด เครื่องจะเริ่มต้นใหม่โดยอัตโนมัติ
113
การตั้งค่า
เกี่ยวกับการตั้งค่า
ใช้งานแอพนี้เพื่อก�ำหนดค่าเครื่อง ตั้งค่าทางเลือกแอพ และเพิ่มบัญชี
สัมผัส การตั้งค่า ที่หน้าจอแอพ
การค้นหาการตั้งค่าโดยการใส่คำ� ส�ำคัญ สัมผัส
คุณสามารถเปลี่ยนโหมดการดูเป็นแท็บแบบแยก หรือรายการได้ สัมผัส → แสดงเป็น แล้วเลือกโหมดการดู
การตั้งค่าด่วน
ดูรายการทางเลือกการตั้งค่าที่เป็นรายการโปรดของคุณ
เมื่อต้องการแก้ไขทางเลือกการตั้งค่าที่เป็นรายการโปรด ให้สัมผัส → แก้ไขการตั้งค่าด่วน เลือกทางเลือกการตั้งค่า จาก
นั้นสัมผัส เรียบร้อย
การ​เชื่อม​ต่อ
Wi-Fi
เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi และเข้าถึงอินเตอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ
ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น สัมผัส Wi-Fi จากนั้นสัมผัสสวิตช์ Wi-Fi เพื่อเปิดใช้งาน
เครื่องสามารถรักษาการเชื่อมต่อเครือข่ายให้เสถียรโดยการเลือก Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ใช้สัญญาณ
ที่แรงที่สุด การสลับระหว่างเครือข่ายโดยอัตโนมัติ ท�ำเครื่องหมายเลือก สลับเครือข่ายอัจฉริยะ
114
การตั้งค่า
การใช้งานทางเลือก สัมผัส
• ค้น​หา: ค้นหาเครือข่ายที่มีอยู่
• Wi-Fi Direct: เปิดใช้งาน Wi-Fi Direct และเชื่อมต่อเครื่องเข้าด้วยกันโดยตรงผ่าน Wi-Fi เพื่อแชร์ไฟล์
• ขั้นสูง: ก�ำหนดค่าการตั้งค่า Wi-Fi
• ปุ่ม​กด WPS: เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi ด้วยปุ่ม​กด WPS
• ใส่ WPS P​ IN: เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi ที่ปลอดภัยด้วยปุ่ม​กด WPS
• วิธี​ใช้: ดูข้อมูลวิธีใช้ Wi-Fi
การตั้งค่านโยบายการพัก Wi-Fi
สัมผัส → ขั้นสูง → เปิด Wi-Fi ไ​ว้​ระหว่าง​พัก
เมื่อหน้าจอถูกปิด เครื่องจะปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi โดยอัตโนมัติ ในกรณีดังกล่าว เครื่องจะเข้าถึงเครือข่ายมือถือ
ถ้าหากได้รับการตั้งค่าให้ใช้งาน ซึ่งอาจท�ำให้เสียค่าบริการการถ่ายโอนข้อมูล การหลีกเลี่ยงค่าบริการเพิ่มเติม ให้
ก�ำหนดค่าเป็น ทุก​ครั้ง
บลู​ทู​ธ
เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระยะทางใกล้
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส บลูท​ ู​ธ จากนั้นสัมผัสสวิตช์ บลู​ทู​ธ เพื่อเปิดใช้งาน
การใช้งานทางเลือกเพิ่มเติม สัมผัส
• หมด​เวลา​การ​แสดง​ให้​เห็น: ก�ำหนดระยะเวลาที่จะแสดงอุปกรณ์
• ไฟล์ที่ได้รับ: ดูไฟล์ที่ได้รับผ่านทางบลูทูธ
• เปลี่ยน​ชื่อ​อุปกรณ์: เปลี่ยนชื่อเครื่อง
• วิธใี​ช้: ดูข้อมูลวิธีใช้บลูทูธ
115
การตั้งค่า
แชร์อินเตอร์เน็ตและฮอตสปอตมือถือ
ใช้เครื่องเป็นฮอตสปอตแบบเคลื่อนที่เพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับอุปกรณ์อื่น อ้างอิง แชร์
อินเตอร์เน็ตและฮอตสปอตมือถือ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แชร์อินเตอร์เน็ตและฮอตสปอตมือถือ
• ฮอตสปอตมือถือ: ใช้งานฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือของเครื่องให้กับคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์อื่นผ่านเครือข่าย Wi-Fi คุณสามารถใช้คุณสมบัติเมื่อการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่พร้อมใช้งาน
• การ​เชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB: ใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB เพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือให้กับ
คอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เครื่องจะถูกใช้เป็นโมเด็มส�ำหรับคอมพิวเตอร์
• การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธ: ใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือให้กับ
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นผ่านบลูทูธ
โหมด​การ​บิน
การปิดใช้งานฟังก์ชั่นการใช้งานแบบไร้สายในเครื่องของคุณ คุณสามารถใช้บริการที่ไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายได้เท่านั้น
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส โหมด​การ​บิน
การ​ใช้​ข้อมูล
ติดตามบันทึกการใช้งานข้อมูลของคุณ และก�ำหนดการตั้งค่าส�ำหรับขีดจ�ำกัด
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​ใช้​ข้อมูล
• ข้อมูลมือถือ: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลบนเครือข่ายมือถือใดๆ
• ตั้ง​ค่า​ขีด​จ�ำกัด​ข้อมูล​มือ​ถือ: ตั้งค่าขีดจ�ำกัดส�ำหรับการใช้งานข้อมูลมือถือ
การใช้งานทางเลือกเพิ่มเติม สัมผัส
• จ�ำกัด​ข้อมูล​พื้น​หลัง: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ปิดใช้งานการซิงค์ข้อมูลเบื้องหลังขณะที่คุณใช้งานเครือข่ายมือถือ
• แสดง​การ​ใช้ Wi-Fi: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้แสดงการใช้งานข้อมูลผ่าน Wi-Fi
• ฮอตสปอตมือถือ: เลือกฮอตสปอตมือถือ เพื่อป้องกันไม่ให้แอพที่ทำ� งานเป็นเบื้องหลังใช้งานฮอตสปอตนั้น
116
การตั้งค่า
ต�ำแหน่ง
เปลี่ยนการตั้งค่าการอนุญาตข้อมูลต�ำแหน่ง
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ต�ำแหน่ง จากนั้นสัมผัสสวิตช์ ต�ำแหน่ง เพื่อเปิดใช้งาน
• โหมด: เลือกวิธีการส�ำหรับรวบรวมข้อมูลต�ำแหน่งของคุณ
• ค�ำขอต�ำแหน่งล่าสุด: ดูว่ามีแอพใดบ้างที่ร้องขอข้อมูลต�ำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ และอัตราการใช้งานแบตเตอรี่ของ
แอพเหล่านั้น
• บริการ​ระบุ​ต�ำแหน่ง: ดูบริการต�ำแหน่งที่ตั้งที่เครื่องของคุณใช้งาน
• สถาน​ที่​ส่วน​ตัว: ตั้งค่าโปรไฟล์ที่จะใช้ส�ำหรับบางต�ำแหน่งเมื่อคุณใช้คุณสมบัติ GPS, Wi-Fi หรือบลูทูธเพื่อค้นหา
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
ตัวจ​ ัดการ SIM ก​ าร์ด (รุ่นสอง SIM)
เปิดใช้งาน SIM หรือ USIM การ์ดและปรับแต่งการตั้งค่า SIM การ์ด
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ตัวจ​ ัดการ SIM ก​ าร์ด
• การโทรปกติ: เลือก SIM หรือ USIM การ์ดส�ำหรับการโทรศัพท์
• การโทรวิดีโอ: เลือก SIM หรือ USIM การ์ดส�ำหรับการโทรวิดีโอ
• เครือ​ข่าย​บริการ​ข้อมูล: เลือก SIM หรือ USIM การ์ดส�ำหรับบริการข้อมูล
• ใช้ SIM คู่เสมอ: ตั้งค่าเครื่องให้เปิดรับสายเรียกเข้าจาก SIM หรือ USIM การ์ดอีกการ์ดหนึ่งในระหว่างใช้สาย
เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ คุณอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการส่งต่อการโทร ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
NFC และการแชร์ (เชื่อมต่อและแชร์)
ก�ำหนดค่าการตั้งค่าเพื่อควบคุมการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องอื่น
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส NFC และการแชร์ (เชื่อมต่อและแชร์)
NFC (เฉพาะรุ่นที่มี NFC)
เปิดใช้งานคุณสมบัติ NFC เพื่ออ่านหรือเขียนแท็ก NFC ที่มีข้อมูล
• Android ​Beam: เปิดใช้งานคุณสมบัติ Android Beam เพื่อส่งข้อมูลเช่นหน้าเว็บและรายชื่อไปยังเครื่องที่เปิดใช้งาน
NFC
117
การตั้งค่า
• S Beam: เปิดใช้งานคุณสมบัติ S Beam เพื่อส่งข้อมูล เช่น วีดีโอ รูปภาพ และเอกสาร ไปยังอุปกรณ์ที่รองรับ NFC
และ Wi-Fi Direct
• Tap and pay: เลือกแอพการช�ำระเงินเริ่มต้นส�ำหรับการช�ำระเงินทางมือถือ
บริการช�ำระเงินอาจไม่รวมแอพช�ำระเงินทั้งหมดที่มีอยู่
อุปกรณ์​ใกล้​เคียง
เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับการแชร์เนื้อหาเมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครื่องที่อยู่ใกล้เคียง อุปกรณ์ทุกเครื่องจะต้องรองรับ
Wi-Fi Direct หรือเชื่อมต่อกับแอ​คเซ​ส​พอยท์เดียวกัน
• ชื่อ​อุปกรณ์: ใส่ชื่อมีเดียเซิร์ฟเวอร์ส�ำหรับเครื่องของคุณ
• คอนเทนท์ที่จะแชร์: ตั้งค่าเครื่องให้แชร์เนื้อหาของคุณกับเครื่องอื่น
• อุปกรณ์ที่อนุญาต: ดูรายชื่อเครื่องที่สามารถเข้าถึงเครื่องของคุณได้
• อุปกรณ์ที่ปฏิเสธ: ดูรายชื่อเครื่องที่ถูกห้ามไม่ให้เข้าถึงเครื่องของคุณ
• ดาวน์​โหลด​ไป​ที่: เลือกต�ำแหน่งในหน่วยความจ�ำเพื่อบันทึกไฟล์มีเดีย
• รับไฟล์จากอุปกรณ์อื่น: ตั้งค่าเครื่องให้ยอมรับการอัพโหลดจากเครื่องอื่นๆ
พิมพ์
ก�ำหนดค่าส่วนเสริมส�ำหรับเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ในเครื่อง ส�ำหรับการพิมพ์ไฟล์ คุณสามารถค้นหาเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่และ
สามารถเพิ่มเครื่องพิมพ์ด้วยตนเองได้
Screen Mirroring
เปิดใช้งานคุณสมบัติการสะท้อนหน้าจอ และแชร์หน้าจอของคุณกับผู้อื่น
118
การตั้งค่า
เครือ​ข่าย​เพิ่ม​เติม
ก�ำหนดการตั้งค่าเพื่อควบคุมเครือข่าย
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส เครือข​ ่าย​เพิ่ม​เติม
แอพการส่งข้อความเริ่มต้น
เลือกแอพเริ่มต้นส�ำหรับการรับส่งข้อความ
เครือ​ข่าย​มือ​ถือ
•
•
•
•
ข้อมูลมือถือ: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลบนเครือข่ายมือถือใดๆ
โรม​มิ่ง​ข้อมูล: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างที่คุณโรมมิ่ง
ชื่อ​แอ​คเซ​ส​พอยท์: ตั้งค่าชื่อแอคเซสพอยท์ (APN)
โหมด​เครือข​ ่าย SIM 1 / โหมด​เครือ​ข่าย SIM 2 (รุ่นสอง SIM): เลือกชนิดเครือข่าย
โหมด​เครือ​ข่าย (รุ่น SIM เดียว): เลือกชนิดเครือข่าย
• ผูใ้​ห้​บริการ​เครือ​ข่าย: ค้นหาเครือข่ายที่มีอยู่ และบันทึกเครือข่ายด้วยตนเอง
VPN
ตั้งค่าและเชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัว (VPNs)
อุปกรณ์
เสียงและการแจ้งเตือน
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าส�ำหรับเสียงต่างๆ ในเครื่อง
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส เสียงและการแจ้งเตือน
• โหมดเสียง: ตั้งค่าให้เครื่องใช้งานโหมดเสียงหรือโหมดเงียบ
• ระดับ​การ​สั่น: ปรับค่าความแรงของการแจ้งเตือนด้วยการสั่น
• สั่นเมื่อมีการเรียกเข้า: ตั้งค่าให้อุปกรณ์สั่นและเล่นเสียงเรียกเข้าส�ำหรับสายเข้า
119
การตั้งค่า
• เสียง​เรียก​เข้า (รุ่นสอง SIM):
–– เสียงเรียกเข้า: เพิ่มหรือเลือกเสียงเรียกเข้าเมื่อมีสายเข้า
–– การ​แจ้ง​เตือน: เลือกเสียงเรียกเข้าส�ำหรับเหตุการณ์ เช่น ข้อความเข้าและสายที่ไม่ได้รับ
• เสียงเรียกเข้า (รุ่น SIM เดียว): เพิ่มหรือเลือกเสียงเรียกเข้าเมื่อมีสายเข้า
• การสั่น: เพิ่มหรือเลือกรูปแบบของการสั่น
• การ​แจ้ง​เตือน (รุ่น SIM เดียว): เลือกเสียงเรียกเข้าส�ำหรับเหตุการณ์ เช่น ข้อความเข้าและสายที่ไม่ได้รับ
จอภาพและวอลเปเปอร์
เปลี่ยนการตั้งค่าจอภาพ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพและวอลเปเปอร์
• ความ​สว่าง: ตั้งค่าความสว่างของหน้าจอ
• วอ​ลเป​เปอร์:
–– หน้า​จอ​หลัก: เลือกภาพพื้นหลังส�ำหรับหน้าจอหลัก
–– ล็อก​หน้า​จอ: เลือกรูปภาพพื้นหลังส�ำหรับหน้าจอล็อก
–– หน้าจอหลักและหน้าจอล็อค: เลือกรูปภาพพื้นหลังส�ำหรับหน้าจอหลักและหน้าจอล็อก
–– หน้าต่าง S View: เปลี่ยนวอลเปเปอร์ของหน้าจอ S View
• แบบ​อักษร:
–– รูปแบบอักษร: เปลี่ยนชนิดแบบอักษรของข้อความที่แสดง
–– ขนาด​อักษร: เปลี่ยนขนาดตัวอักษร
• ท�ำ​งาน​มือ​เดียว: เปิดใช้งานโหมดท�ำงานมือเดียวเพื่อความสะดวกของคุณเมื่อคุณใช้เครื่องด้วยมือเดียว อ้างอิง ท�ำ​งาน​
มือ​เดียว เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• การหมุนหน้าจอ: ตั้งค่าให้เนื้อหาหมุนอัตโนมัติเมื่อหมุนเครื่อง
• พักหน้าจออัจฉริยะ: ตั้งค่าเครื่องเพื่อป้องกันไม่ให้แสงส่องหลังจอดับลงขณะที่คุณมองที่จอ
• หมด​เวลา​หน้า​จอ: ตั้งค่าระยะเวลาที่เครื่องจะรอคอยก่อนที่จะดับแสงส่องหลังจอ
120
การตั้งค่า
• โหมด​หน้า​จอ:
–– การแสดงผลแบบปรับได้: ใช้โหมดนี้เพื่อปรับหน้าจอให้เหมาะกับการตั้งค่าการแสดงผล
–– โรงภาพยนตร์ AMOLED: ใช้โหมดนี้ในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย เช่นในห้องมืด
–– รูปถ่าย AMOLED: ใช้งานโหมดนี้เพื่อท�ำให้โทนสีหน้าจอดูมีสีสันสมจริง
–– พื้น​ฐาน: ใช้โหมดนี้ในสภาพแวดล้อมปกติ
• ปรับโทนหน้าจออัตโนมัติ: ตั้งค่าเครื่องให้ประหยัดพลังงานโดยการลดความสว่างของหน้าจอ
• เดย์ดรีม: ตั้งค่าเครื่องให้เริ่มต้นโปรแกรมพักหน้าจอเมื่อชาร์จเครื่อง
• ระยะ​เวลา​ของ​แสง​หน้า​จอ​ปุ่ม​สัมผัส: ตั้งค่าระยะเวลาที่ไฟส่องด้านหลังปุ่มแอพที่เพิ่งเรียกใช้และปุ่มย้อนกลับเปิดค้างอยู่
• เพิ่มความไวการสัมผัส: ตั้งค่าให้เครื่องสามารถใช้งานจอสัมผัสได้ขณะที่ใส่ถุงมืออยู่
ล็อก​หน้า​จอ
เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับหน้าจอเมื่อล็อก
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ล็อก​หน้า​จอ
• ล็อกหน้า​จอ: การเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอ ทางเลือกต่อไปนี้อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับคุณสมบัติการล็อกหน้าจอที่
เลือก
• แสดง​ข้อมูล:
–– แสดงนาฬิกาและวันที่: ตั้งค่าเครื่องให้แสดงวันที่พร้อมนาฬิกา
–– นาฬิกา​คู่: ตั้งค่าเครื่องให้แสดงนาฬิกาสองเขตเวลา
–– ขนาด​นาฬิกา: เปลี่ยนขนาดนาฬิกา
–– สภาพ​อากาศ: ตั้งค่าเครื่องให้แสดงข้อมูลสภาพอากาศบนหน้าจอล็อก
–– ข้อมูลเจ้าของ: ใส่ข้อมูลของคุณที่จะแสดงพร้อมกับนาฬิกา
–– ข้อ​ความ​วิธี​ใช้: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้แสดงข้อ​ความ​วิธี​ใช้บนหน้าจอล็อก
• ทางลัดกล้องถ่ายรูป: ตั้งค่าเครื่องให้แสดงทางลัดส�ำหรับกล้องในหน้าจอล็อก
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
• ปลดล็อคเอฟเฟ็กต์: เลือกเอฟเฟ็กต์เมื่อคุณปลดล็อกหน้าจอ
121
การตั้งค่า
ธีม
เปลี่ยนธีมส�ำหรับหน้าจอหลัก หน้าจอแอพ และหน้าจอล็อก
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ธีม
มัลติวินโดว์
ตั้งค่าให้เครื่องใช้มัลติวินโดว์
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส มัลติวินโดว์ จากนั้นสัมผัสสวิตช์ มัลติวินโดว์ เพื่อเปิดใช้งาน
• เปิดในมุมมองแยกหน้าจอ: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้เปิดใช้คุณสมบัติ มัลติวินโดว์ เมื่อเปิดไฟล์จาก ไฟล์ส่วนตัว หรือ วิดีโอ
นอกจากนั้น เครื่องจะเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้เมื่อคุณดูเอกสารแนบในข้อความ
• ทางลัดมุมมองป๊อปอัพ: ตั้งค่าเครื่องเพื่อแสดงหน้าจอแอพในหน้าต่างป็อปอัพเมื่อคุณลากลงมาในมุมทแยงจากขอบ
บนของหน้าจอด้านใดด้านหนึ่ง
แผงการแจ้งเตือน
ก�ำหนดรายการที่จะปรากฏในแผงการแจ้งเตือน
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แผงการแจ้งเตือน
การเคลื่อนไหวและท่าทาง
เปิดใช้งานคุณสมบัติรับรู้การเคลื่อนไหว และเปลี่ยนการตั้งค่าควบคุมการรับรู้การเคลื่อนไหวในเครื่องของคุณ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การเคลื่อนไหวและท่าทาง
• การเตือนอัจฉริยะ: ตั้งค่าให้เครื่องแจ้งเตือนเมื่อคุณไม่ได้รับสายหรือมีข้อความใหม่เข้าเมื่อคุณหยิบเครื่องขึ้น
• ปิด​เสียง: ตั้งค่าให้เครื่องปิดเสียงเรียกเข้าหรือการเตือน โดยใช้การเคลื่อนไหวฝ่ามือหรือวางเครื่องคว�ำ่ ลง
• ใช้ฝ่ามือปัดเพื่อจับภาพ: ตั้งค่าให้เครื่องบันทึกภาพหน้าจอเมื่อคุณใช้มือลูบไปทางซ้ายหรือขวาผ่านหน้าจอ
122
การตั้งค่า
การ​ใช้​งาน​ส่วน​ตัว
แอคเคาท์
เพิ่มเพิ่มบัญชีอีเมลหรือ SNS
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แอคเคาท์
Cloud
เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับการซิงค์ข้อมูลหรือไฟล์กับบัญชีซัมซุงหรือ ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ Dropbox
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส Cloud
แบ็คอัพและรีเซ็ท
เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อจัดการการตั้งค่าต่างๆ และข้อมูล
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แบ็คอัพและรีเซ็ท
• แบ็กอ​ ัพ​ข้อมูลส​ ่วน​ตัว: ตั้งค่าให้เครื่องส�ำรองข้อมูลการตั้งค่าและข้อมูลของแอพไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของ Google
• แบ็ก​อัพ​บัญชี​ผู้​ใช้: ตั้งค่าหรือแก้ไขแอคเคาท์ Google เพื่อการส�ำรองข้อมูลของคุณ
• คืน​ค่า​อัตโนมัติ: ตั้งค่าให้เครื่องเรียกคืนการตั้งค่าและข้อมูลของแอพเมื่อมีการติดตั้งแอพที่อุปกรณ์อีกครั้ง
• ตั้งค่าข้อมูล​จาก​โรง​งาน: ตั้งค่าการตั้งค่าไปที่ค่าที่ก�ำหนดจากโรงงานและลบข้อมูลของคุณทั้งหมด
โหมดใช้ง่าย
ตั้งค่าให้เครื่องเป็นโหมดใช้ง่าย
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส โหมดใช้ง่าย
• โหมดมาตรฐาน: ตั้งค่าให้เครื่องเป็นโหมดมาตรฐาน
• โหมดใช้ง่าย: ตั้งค่าให้เครื่องเป็นโหมดใช้ง่าย
• แอพพลิเคชั่นแบบง่าย: เลือกแอพที่จะใช้งานรูปแบบที่เรียบง่าย
123
การตั้งค่า
การเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ทุพพลภาพ
ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อปรับปรุงการเข้าใช้งานเครื่อง
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ทุพพลภาพ
• การมองเห็น: ก�ำหนดการตั้งค่าต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อการเข้าใช้งานที่ดียิ่งขึ้นส�ำหรับผู้ใช้ที่มีข้อจ�ำกัดด้านการมองเห็น
–– TalkBack: เปิดใช้งาน TalkBack ซึ่งจะให้การตอบสนองด้วยเสียง การดูข้อมูลช่วยเหลือเมื่อต้องการทราบวิธีใช้
คุณสมบัตินี้ ให้สัมผัส การตั้งค่า → เปิดบทแนะนํา "ส�ำรวจด้วยการแตะ"
–– หน้าจอมืด: ตั้งค่าให้เครื่องปิดหน้าจอตลอดเวลาเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของเนื้อหาบนหน้าจอของคุณ
–– ใส่ปุ่มด่วน: ตั้งค่าให้เครื่องป้อนตัวอักษรเมื่อคุณปล่อยนิ้วมือจากตัวอักษรบนแป้นพิมพ์ คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้
เพื่อใส่ตัวอักษรแทนการปล่อยนิ้วมือของคุณและสัมผัสสองครั้งบนหน้าจอ
–– พูดรหัส​ผ่าน: ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงรหัสผ่านเมื่อคุณใส่รหัสผ่านขณะที่เปิดใช้งาน TalkBack
–– ขนาด​อักษร: เปลี่ยนขนาดตัวอักษร
–– ท่าทางการขยาย: ตั้งค่าให้เครื่องขยายหน้าจอและซูมเข้าไปยังบริเวณที่กำ� หนด
–– ตัวแจ้งเตือน: ตั้งค่าตัวเครื่องให้ท�ำการเตือนเมื่อมีการแจ้งเตือนที่คุณไม่ได้ตรวจดูในช่วงเวลานั้นๆ
–– สี​เน​กา​ที​ฟ: กลับสีหน้าจอเพื่อปรับปรุงการมองเห็น
–– การปรับสี: ปรับแบบแผนชุดสีของหน้าจอเมื่อเครื่องพิจารณาว่าคุณตาบอดสีหรือมีปัญหาในการอ่านเนื้อหา
–– ทาง​ลัด​การ​เข้า​ใช้​งาน: ตั้งค่าเครื่องให้เปิดใช้งาน TalkBack เมื่อคุณกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้ จากนั้นใช้สองนิ้ว
สัมผัสหน้าจอค้างไว้
–– ตัวเลือกอ่านออกเสียงข้อความ: เปลี่ยนการตั้งค่าที่ใช้ส�ำหรับคุณสมบัติการอ่านข้อความเป็นเสียงพูด
• การ​ได้​ยิน: ก�ำหนดการตั้งค่าต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อการเข้าใช้งานที่ดียิ่งขึ้นส�ำหรับผู้ใช้ที่มีข้อจ�ำกัดด้านการฟัง
–– การ​แจ้ง​เตือน​แฟลช: ตั้งค่าให้แฟลชกระพริบเมื่อคุณมีสายเข้า ข้อความใหม่ หรือการแจ้งเตือน
–– ปิด​เสียง​ทั้ง​หมด: ตั้งค่าให้เครื่องปิดเสียงของเครื่องทั้งหมด เช่น เสียงมีเดีย รวมถึงเสียงของผู้โทรเข้าระหว่างการ
สนทนา
124
การตั้งค่า
•
•
•
•
•
•
–– ค�ำบรรยาย Samsung (แบบปิด): ก�ำหนดค่าอุปกรณ์ให้แสดงค�ำบรรยายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลโดย Samsung เพื่อ
ปรับเปลี่ยนค่าค�ำบรรยายละเอียด
–– ค�ำบรรยาย Google (แบบปิด): ก�ำหนดค่าอุปกรณ์ให้แสดงค�ำบรรยายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลโดย Google เพื่อปรับ
เปลี่ยนค่าค�ำบรรยายละเอียด
–– สมดุลเสียง: ตั้งค่าให้เครื่องปรับสมดุลเสียงเมื่อใช้งานเฮดเซ็ท
–– โม​โน​ดิจิตอล: ตั้งค่าเครื่องเพื่อสลับเสียงที่ป้อนออกจากสเตอริโอไปเป็นโมโน เมื่อเชื่อมต่อเฮดเซ็ท
–– การ​สัมผัสอ​ ัตโนมัติ: ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อเปิดเล่นเสียงในแอพที่ดาวน์โหลดมา เช่นเกม
ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ: ก�ำหนดการตั้งค่าต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อการเข้าใช้งานที่ดียิ่งขึ้นส�ำหรับผู้ใช้ที่มีข้อ
จ�ำกัดด้านการเคลื่อนไหว
–– เมนูช่วยเหลือ: ตั้งค่าเครื่องให้แสดงไอคอนทางลัดช่วยเหลือ ที่ช่วยให้คุณเข้าถึงฟังก์ชั่นที่รองรับโดยปุ่มภายนอก
หรือคุณสมบัติภายนอกบนแผงการแจ้งเตือน และคุณยังสามารถแก้ไขเมนูที่ไอคอนทางลัดได้
–– ตั้งเวลาการสัมผัสค้าง: ตั้งค่าเวลาการรับรู้เมื่อสัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอ
–– การควบคุมการโต้ตอบ: เปิดใช้งานโหมดควบคุมการโต้ตอบเพื่อจ�ำกัดการตอบสนองอินพุตขณะที่ใช้งานแอพ
การเข้าถึงโดยตรง: ตั้งค่าให้เครื่องเปิดเมนูการเข้าใช้งานที่เลือกไว้ เมื่อกดปุ่มหน้าหลักสามครั้งอย่างรวดเร็ว
การรับและการวางสาย: เปลี่ยนวิธีการรับสายหรือวางสาย
โหมดสัมผัสเดียว: ตั้งค่าให้เครื่องควบคุมสายเรียกเข้าหรือการแจ้งเตือนโดยการสัมผัสปุ่มแทนการลากปุ่ม
จัดการการเข้าใช้งาน: ส่งออกหรือน�ำเข้าการตั้งค่าการเข้าใช้งานเพื่อแชร์กับเครื่องอื่นๆ
บริการ: การดูบริการการเข้าใช้งานที่ติดตั้งในเครื่อง
โหมดส่วนตัว
ตั้งค่าให้เครื่องป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงเนื้อหาส่วนตัวของคุณ โดยการเปิดใช้งานโหมดส่วนตัว
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส โหมดส่วนตัว จากนั้นสัมผัสสวิตช์ โหมดส่วนตัว เพื่อเปิดใช้งาน
• ชนิดการเข้าถึงโหมดส่วนตัว: ตั้งค่าหรือเปลี่ยนวิธีการปลดล็อกเพื่อเปิดใช้งานโหมดส่วนตัว
125
การตั้งค่า
ระบบ
ภาษา​และ​การ​ใส่​ข้อมูล
เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับการป้อนข้อความ ทางเลือกบางทางเลือกอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับภาษาที่เลือก
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ภาษา​และ​การ​ใส่​ข้อมูล
ภาษา
เลือกภาษาแสดงผลส�ำหรับเมนูและแอพทั้งหมด
พื้นฐาน
เลือกชนิดแป้นพิมพ์ค่าเริ่มต้นส�ำหรับการป้อนข้อความ
แป้น​พิมพ์ Samsung
ทางเลือกที่มีให้อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคและผู้ให้บริการ
• English(US) / ไทย: เลือกรูปแบบแป้นพิมพ์เริ่มต้น
• เลือกภาษา​ที่ใช้ป้อน: เลือกภาษาที่ใช้ส�ำหรับการป้อนข้อความ
• ข้อ​ความ​ล่วง​หน้า: เปิดใช้งานโหมดข้อ​ความ​ล่วง​หน้าเพื่อคาดเดาค�ำจากการใส่ตัวอักษรของคุณและแสดงการแนะน�ำค�ำ และคุณยังสามารถก�ำหนดการตั้งค่าการคาดเดาค�ำเองได้
• แทนที่อัตโนมัติ: ตั้งค่าเครื่องให้แก้ไขค�ำที่สะกดผิดหรือเขียนไม่ครบด้วยการสัมผัสปุ่มเว้นวรรคหรือเครื่องหมายวรรค
ตอน
• ปุ่มยอดนิยมส่วนตัว: ตั้งค่าจ�ำนวนทางลัดข้อความที่ใช้บ่อย คุณสามารถสัมผัสค้างไว้ที่ปุ่มตัวเลขเพื่อแทรกข้อความที่
ก�ำหนดไว้ล่วงหน้า
• เป็นตัวพิมพ์ใหญ่อัตโนมัติ: ตั้งค่าให้เครื่องใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เป็นอักษรตัวแรกหลังจากเครื่องหมายวรรคตอนจบประโยค
เช่น จุด (.), เครื่องหมายค�ำถาม (?) หรือเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!)
• ปรับระยะห่างอัตโนมัติ: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้เว้นค�ำอัตโนมัติ
• ใส่วรรคตอนโดยอัตโนมัติ: ตั้งค่าให้เครื่องใส่จุดเมื่อคุณสัมผัสสองครั้งที่ Space bar
126
การตั้งค่า
• ปัด​แป้น​พิมพ์:
–– ไม่​มี: ตั้งค่าเครื่องให้ปิดใช้งานคุณสมบัติ Swipe ของแป้นพิมพ์
–– อินพุต​ต่อ​เนือ่ ง: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้กรอกข้อความโดยการกวาดนิ้วบนแป้นพิมพ์
–– การควบคุมเคอร์เซอร์: เปิดใช้งานคุณสมบัติการน�ำทางด้วยแป้นพิมพ์อัจฉริยะเพื่อย้ายเคอร์เซอร์โดยการเลื่อนแป้น
พิมพ์
• เสียง: ตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเมื่อสัมผัสปุ่มใดๆ
• ระบบสั่น: ตั้งค่าเครื่องให้สั่นเมื่อสัมผัสปุ่มใดๆ
• ตัวอย่าง​ตัว​อักษร: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงรูปภาพขนาดใหญ่ของตัวอักษรแต่ละตัวที่คุณสัมผัส
• ​ตั้ง​ค่าใหม่: ตั้งค่าใหม่ส�ำหรับแป้น​พิมพ์ Samsung
Google พิมพ์ด้วยเสียง
• เลือกภาษาป้อนข้อมูล: เลือกภาษาที่ใช้ส�ำหรับการป้อนข้อความ
• บล็อก​ค�ำท​ ี่​ไม่​เหมาะ​สม: ตั้งค่าอุปกรณ์ไม่ให้เครื่องรู้จำ� ค�ำที่ไม่เหมาะสมส�ำหรับการป้อนด้วยเสียง
• การจดจ�ำเสียงแบบออฟไลน์: ดาวน์โหลดและติดตั้งข้อมูลภาษาส�ำหรับการป้อนข้อมูลด้วยเสียงแบบออฟไลน์
ตัวเลือกอ่านออกเสียงข้อความ
• เครื่อง​มือ TTS ​ที่​ต้อง​การ: เลือกเครื่องมือการสังเคราะห์เสียงพูด เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับเครื่องมือการสังเคราะห์
เสียงพูด ให้สัมผัส
• อัตรา​การพูด: เลือกความเร็วของคุณสมบัติอ่านข้อความเป็นเสียงพูด
• ฟัง​ตัวอย่าง: ฟังเสียงอ่านข้อความเป็นตัวอย่าง
• สถานะภาษาพื้นฐาน: ดูสถานะภาษาเริ่มต้นส�ำหรับคุณสมบัติแปลงข้อความเป็นค�ำพูด
อ่านการแจ้งเตือน
ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงการแจ้งเตือนเมื่อคุณมีสายโทรเข้า ข้อความ หรือเหตุการณ์
ความ​เร็ว​ตัว​ชี้
ปรับความเร็วตัวชี้ส�ำหรับเมาส์หรือแป้นสัมผัสที่เชื่อมต่อกับเครื่องของคุณ
127
การตั้งค่า
วัน​ที่​และ​เวลา
เข้าถึงและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อควบคุมวิธีที่เครื่องจะแสดงเวลาและวันที่
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส วัน​ที่​และ​เวลา
หากแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงหรือมีการถอดออกจากอุปกรณ์ เวลาและวันที่จะถูกตั้งค่าใหม่
•
•
•
•
•
•
•
วันที่และเวลาอัตโนมัติ: อัพเดทเวลาและวันที่โดยอัตโนมัติเมื่อย้ายต�ำแหน่งข้ามโซนเวลา
ตั้ง​ค่า​วัน​ที่: ตั้งวันที่ปัจจุบันด้วยตนเอง
ตั้งเ​วลา: ตั้งเวลาปัจจุบันด้วยตนเอง
ไทม์​โซน​อัตโนมัติ: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้รับข้อมูลโซนเวลาจากเครือข่ายเมื่อคุณเดินทางข้ามโซนเวลา
เลือก​ไท​ม์​โซน: เลือกโซนเวลาบ้าน
ใช้​รูป​แบบ 24 ​ชั่วโมง: แสดงเวลาแบบ 24 ชั่วโมง
เลือก​รูป​แบบ​วัน​ที่: เลือกรูปแบบวันที่
ตัวช่วยความปลอดภัย
เปิดใช้งานโหมดฉุกเฉินและตั้งค่าผู้ติดต่อหลักและข้อความ อ้างอิง โหมดฉุกเฉิน เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ตัวช่วยความปลอดภัย
• โหมดฉุกเฉิน: ตั้งค่าให้เครื่องเปิดโหมดฉุกเฉินและลดการใช้งานแบตเตอรี่โดยใช้ฟังก์ชันพื้นฐาน เช่นการโทรออก
• ส่งข้อความช่วยเหลือ: ตั้งค่าเครื่องให้ส่งข้อความขอความช่วยเหลือโดยการกดปุ่มเปิด/ปิดสามครั้ง
• จัดการรายชื่อหลัก: เลือกหรือแก้ไขผู้รับข้อความฉุกเฉิน
128
การตั้งค่า
อุปกรณ์เสริม
เปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์เสริม
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส อุปกรณ์เสริม
ตัวเลือกที่ใช้ได้อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือรุ่น
• เสียง​ด็อค: ตั้งค่าให้เครื่องเปิดเสียงคุณน�ำเครื่องไปเชื่อมต่อหรือถอดออกจากแท่นวางตั้งโต๊ะ
• โหมด​สัญญาณเสียง​ออก: เลือกรูปแบบสัญญาณเสียงขาออกเมื่อเชื่อมต่อเครื่องของคุณเข้ากับอุปกรณ์ภายนอก บาง
อุปกรณ์อาจไม่รองรับการตั้งค่าเสียงเซอร์ราวด์
• ปลดล็อคอัตโนมัติ: ตั้งค่าให้เครื่องปลดล็อคอัตโนมัติเมื่อเปิดฝาครอบ คุณสามารถใช้คุณสมบัติได้เมื่อใช้วิธีล็อกหน้าจอ
บางแบบเท่านั้น
• ตั้งค่าสไตล์นาฬิกา: เลือกนาฬิกาส�ำหรับหน้าจอหน้าต่าง S view
• วอลเปเปอร์หน้าต่าง S View: เปลี่ยนวอลเปเปอร์ของหน้าจอ S view
• เลือกรายการที่จะแสดง: ตั้งค่าข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอ S view ด้วยตนเอง
ประหยัดพลังงาน
เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานและเปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับโหมดประหยัดพลังงาน อ้างอิง คุณสมบัติการประหยัด
พลังงาน เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ประหยัดพลังงาน
• โหมดประหยัดพลังงาน: เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานและเปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับโหมดประหยัดพลังงาน
• โหมดประหยัดพลังงานสูงสุด: ขยายเวลาพร้อมรอรับสาย และลดการใช้งานแบตเตอรี่โดยการแสดงรูปแบบที่เรียบง่าย
ขึ้น และอนุญาตการใช้งานแอพแบบจ�ำกัด
เวลารอใช้งานสูงสุดโดยประมาณคือเวลาที่แบตเตอรี่จะคายประจุออกจนหมดถ้าหากไม่ได้ใช้งานเครื่อง เวลารอใช้
งานอาจแตกต่างกันออกไป โดยขึ้นกับการตั้งค่าเครื่องและสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
• แสดง​เปอร์เซ็นต์​แบตเตอรี่: ตั้งค่าเครื่องให้แสดงพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่
129
การตั้งค่า
ที่​จัด​เก็บ
ดูข้อมูลหน่วยความจ�ำของเครื่องและการ์ดความจ�ำ หรือฟอร์แมทการ์ดความจ�ำ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ทีจ่​ ัด​เก็บ
การฟอร์แมตการ์ดความจ�ำจะลบข้อมูลทั้งหมดจากการ์ดความจ�ำอย่างถาวร
ความจุที่มีอยู่จริงของหน่วยความจ�ำภายในจะน้อยกว่าในข้อมูลจ�ำเพาะเนื่องจากระบบปฏิบัติการและแอพพื้นฐาน
จะใช้งานหน่วยความจ�ำส่วนหนึ่ง ความจุที่พร้อมใช้งานอาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อคุณอัพเกรดอุปกรณ์
ระบบ​ป้องกัน
เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อป้องกันเครื่องและ SIM หรือ USIM การ์ด
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ระบบ​ป้องกัน
• ผู้​ดูแล​ระบบ​อุปกรณ์: ดูผู้​ดูแล​ระบบที่ติดตั้งในเครื่อง คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบอุปกรณ์ก�ำหนดนโยบายใหม่เพื่อ
ใช้กับเครื่องของคุณได้
• แหล่ง​ที่​ไม่​รู้จัก: ตั้งค่าให้เครื่องอนุญาตการติดตั้งแอพจากแหล่งที่มาที่ไม่รู้จัก
• เข้า​รหัส​อุปกรณ์: ตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่บันทึกในเครื่อง คุณจะต้องกรอกรหัสผ่านในแต่ละครั้งที่คุณเปิด
เครื่อง
ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนที่จะเปิดใช้งานการตั้งค่านี้เนื่องจากอาจต้องใช้เวลานานกว่าชั่วโมงในการเข้ารหัสข้อมูลของ
คุณ
• เข้ารหัส SD การ์ดภายนอก: ตั้งค่าเครื่องให้เข้ารหัสไฟล์ในการ์ดความจ�ำ
หากคุณตั้งค่าเครื่องใหม่กลับสู่ค่าเริ่มต้นของโรงงานโดยที่เปิดใช้งานการตั้งค่านี้ เครื่องจะไม่สามารถอ่านไฟล์ที่เข้า
รหัสของคุณได้ เปิดการตั้งค่านี้ก่อนท�ำการล้างการตั้งค่าเครื่อง
• การควบคุมระยะไกล: ตั้งค่าเครื่องให้อนุญาตให้ควบคุมเครื่องที่สูญหายหรือถูกขโมยได้จากระยะไกลผ่านอินเตอร์เน็ต
เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชีซัมซุงของคุณ
• การ​เตือน​การ​เปลี่ยน SIM: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ Find my mobile ซึ่งช่วยค้นหาต�ำแหน่งของเครื่องเมื่อ
สูญหายหรือถูกขโมย
130
การตั้งค่า
• ไปที่เว็บไซต์: เข้าไปที่เว็บไซต์ Find my mobile (findmymobile.samsung.com) คุณสามารถติดตามและควบคุมเครื่อง
ที่สูญหายหรือถูกขโมยจากเว็บไซต์ค้นหามือถือส่วนตัว
• ล็อคการเปิดใช้งานใหม่: ตั้งค่าเครื่องให้ร้องขอแอคเคาท์ Samsung หลังจากตั้งค่าเครื่องใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเปิด
ใช้งานเครื่อง
• ตั้ง​ค่า​การ​ล็อก SIM ก​ าร์ด:
–– ล็อก SIM ​การ์ด: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อก PIN เพื่อให้สอบถาม PIN ก่อนการใช้งานเครื่อง
–– เปลี่ยน PIN ข​ อง SIM: เปลี่ยนรหัส PIN ที่ใช้เข้าถึงข้อมูล SIM หรือ USIM
• ท�ำ​รหัส​ผ่าน​ให้​มอง​เห็น​ได้: ตั้งค่านี้เพื่อให้เครื่องแสดงรหัสผ่านขณะที่กรอกรหัสผ่าน
• อัพเดทนโยบายความปลอดภัย: ตั้งค่าเครื่องให้ตรวจหาและดาวน์โหลดอัพเดทด้านความปลอดภัย
• ส่งรายงานความปลอดภัย: ตั้งค่าให้เครื่องส่งการปรับปรุงรายงานการรักษาความปลอดภัยไปให้ซัมซุงโดยอัตโนมัติ
• ชนิดที่จัดเก็บ: ก�ำหนดชนิดพื้นที่เก็บไฟล์หนังสือรับรอง
• ใบ​รับรอง​ที่​เชื่อ​ถือ​ได้: ใช้การรับรองและหนังสือรับรองเพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยในการใช้งานของแอพต่างๆ
• ติดตั้งจากที่จัดเก็บในเครื่อง: ติดตั้งหนังสือรับรองที่ถูกเข้ารหัสที่จัดเก็บในที่เก็บข้อมูล USB
• ลบ​หนังสือ​รับรอง: ลบเนื้อหาหนังสือรับรองออกจากอุปกรณ์และตั้งค่ารหัสผ่านใหม่
วิธี​ใช้
ดูข้อมูลวิธีใช้เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่องและแอพ หรือก�ำหนดการตั้งค่าที่ส�ำคัญ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส วิธใี​ช้
เกี่ยว​กับ​อุปกรณ์
เข้าถึงข้อมูลเครื่อง แก้ไขชื่อเครื่อง หรืออัพเดตซอฟต์แวร์เครื่อง
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส เกี่ยว​กับ​อุปกรณ์
131
การตั้งค่า
แอ​พพลิ​เค​ชั่น
การ​จัด​การ​แอ​พพลิ​เค​ชั่น
ดูและจัดการแอพในเครื่องของคุณ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​จัด​การ​แอ​พพลิ​เค​ชั่น
แอพพลิเคชั่นพื้นฐาน
เลือกการตั้งค่าเริ่มต้นส�ำหรับการใช้งานแอพ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แอพพลิเคชั่นพื้นฐาน
การตั้งค่าแอพพลิเคชั่น
ก�ำหนดการตั้งค่าด้วยตนเองส�ำหรับแต่ละแอพ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การตั้งค่าแอพพลิเคชั่น
132
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ก่อนติดต่อศูนย์บริการซัมซุง กรุณาลองใช้วิธีแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ สถานการณ์บางอย่างอาจไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ของคุณ
ได้
เมื่อคุณเปิดเครื่องหรือใช้งานเครื่องของคุณ เครื่องสอบถามให้คุณกรอกรหัสใดรหัสหนึ่งดังต่อไปนี้:
• รหัสผ่าน: เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อกอุปกรณ์แล้ว คุณต้องใส่รหัสผ่านที่คุณก�ำหนดไว้สำ� หรับเครื่อง
• PIN: เมื่อใช้อุปกรณ์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ว่าจะ ต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มาพร้อมกับ SIM
หรือ USIM การ์ด คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้โดยใช้เมนู ล็อก SIM การ์ด
• PUK: SIM หรือ USIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งาน ซึ่งตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการที่คุณใส่รหัส PIN ผิดติดต่อ
กันหลายครั้ง คุณต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
• PIN2: เมื่อคุณเข้าสู่เมนูที่ต้องใช้รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด โปรดติดต่อ
ผู้ให้บริการของคุณส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
อุปกรณ์แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดของเครือข่ายหรือการบริการ
• เมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและลอง
อีกครั้ง ขณะที่เคลื่อนที่อยู่ อาจมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดซ�้ำๆ
• คุณไม่สามารถเข้าถึงบางทางเลือกโดยปราศจากระบบเครือข่าย โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เครื่องของคุณไม่ได้เปิดอยู่
เมื่อแบตเตอรี่คายประจุจนหมดเกลี้ยง เครื่องของคุณจะเปิดไม่ติด ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนเปิดเครื่อง
133
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
หน้าจอสัมผัสตอบสนองช้าหรือไม่ถูกต้อง
• ถ้าคุณติดแผ่นกันรอยหรืออุปกรณ์เสริมพิเศษเข้ากับหน้าจอสัมผัส หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำ� งานเป็นปกติ
• ถ้าคุณสวมถุงมือ ถ้ามือของคุณไม่สะอาดขณะที่แตะหน้าจอสัมผัส หรือถ้าคุณสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมหรือ
ปลายนิ้วมือของคุณ หน้าจอสัมผัสอาจท�ำงานไม่เป็นปกติ
• หน้าจอสัมผัสอาจท�ำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน�้ำ
• เริ่มต้นเครื่องของคุณใหม่เพื่อล้างความบกพร่องของซอฟท์แวร์แบบชั่วคราว
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟท์แวร์ของเครื่องคุณได้รับการอัพเกรดเป็นเวอร์ชันล่าสุด
• หากหน้าจอสัมผัสเป็นรอยหรือเสียหาย ให้ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง
เครื่องของคุณค้างหรือมีความผิดพลาดร้ายแรง
ในกรณีที่เครื่องไม่ตอบสนองหรือค้าง คุณอาจจ�ำเป็นต้องปิดแอพต่างๆ หรือปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ ถ้าเครื่องของคุณค้างและ
ไม่ตอบสนอง กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่องและปุ่มระดับเสียงพร้อมกัน เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วินาที เพื่อเริ่มต้นการท�ำงาน
ใหม่
หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข ให้ด�ำเนินการตั้งค่าใหม่จากโรงงาน ในหน้าจอแอพพลิเคชั่น ให้สัมผัส การตั้งค่า → แบ็คอัพ
และรีเซ็ท → ตั้งค่าข้อมูล​จาก​โรง​งาน → รี​เซ็ท​อุปกรณ์ → ลบทั้งหมด ก่อนที่จะด�ำเนินการคืนค่าจากโรงงาน อย่าลืม
ท�ำส�ำเนาเพื่อส�ำรองข้อมูลที่ส�ำคัญทั้งหมดที่เก็บไว้ในเครื่อง
ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
การโทรไม่มีการเชื่อมต่อ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าถึงเครือข่ายมือถือที่ถูกต้อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรส�ำหรับหมายเลขที่โทรออก
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรส�ำหรับหมายเลขที่โทรเข้า
คู่สนทนาไม่สามารถได้ยินที่คุณพูดระหว่างการโทร
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังช่องไมโครโฟนภายใน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณ
• ถ้าหากใช้งานเฮดเซ็ท ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฮดเซ็ทเชื่อมต่อถูกต้อง
134
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
มีเสียงสะท้อนกลับระหว่างการโทร
ปรับระดับเสียงโดยการกดปุ่มระดับเสียง หรือเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณอื่น
เครือข่ายมือถือหรืออินเตอร์เน็ตหลุดบ่อยครั้ง หรือคุณภาพเสียงไม่ดี
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังเสาอากาศในตัวเครื่อง
• เมื่อคุณอยู่ในพืน้ ที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ คุณอาจมีปัญหาการเชื่อมต่อ
เนื่องจากปัญหากับเสาสัญญาณของผู้ให้บริการ เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและลองอีกครั้ง
• เมื่อใช้งานเครื่องขณะที่ก�ำลังเคลื่อนที่ บริการเครือข่ายไร้สายอาจปิดการท�ำงานเนื่องจากปัญหากับเครือข่ายของผู้ให้
บริการ
ไอคอนแบตเตอรี่ว่างเปล่า
แบตเตอรี่ต�่ำ ชาร์จแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ไม่ได้รับการชาร์จอย่างถูกต้อง (ส�ำหรับเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองโดยซัมซุง)
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องชาร์จเชื่อมต่ออย่างถูกต้องแล้ว
• น�ำแบตเตอรี่เข้ารับการเปลี่ยนที่ศูนย์บริการซัมซุง
แบตเตอรี่หมดเร็วกว่าตอนที่ซื้อมาครั้งแรก
• เมื่อแบตเตอรี่ได้รับอุณหภูมิที่เย็นหรือร้อนจัด ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ได้อาจลดลง
• อัตราการใช้งานแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณใช้คุณสมบัติการส่งข้อความหรือบางแอพ เช่น เกมหรืออินเตอร์เน็ต
• แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์สิ้นเปลือง และประจุที่ใช้ได้จะน้อยลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป
135
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
เครื่องของคุณร้อนเมื่อแตะ
เมื่อคุณใช้งานแอพที่ต้องการการประมวลผลมากขึ้น หรือใช้งานแอพในเครื่องเป็นระยะเวลานาน เครื่องของคุณอาจร้อนเมื่อ
สัมผัส ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของอุปกรณ์แต่อย่างใด
ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป
เครื่องของคุณจะต้องมีหน่วยความจ�ำและพลังงานแบตเตอรี่เพียงพอที่จะใช้งานแอพกล้องถ่ายรูป หากคุณได้รับข้อความ
แสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป ให้ทดลองดังนี้:
• ชาร์จแบตเตอรี่
• ล้างหน่วยความจ�ำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครื่อง
• เริ่มการท�ำงานเครื่องใหม่ หากคุณยังมีปัญหากับแอพกล้องถ่ายรูปหลังจากลองท�ำตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้ ให้ติดต่อศูนย์
บริการซัมซุง
คุณภาพภาพแย่กว่าภาพตัวอย่าง
• คุณภาพของภาพของคุณอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง และเทคนิคการถ่ายภาพที่คุณใช้
• ถ้าคุณถ่ายภาพในที่มืดหรือในอาคาร อาจปรากฏสัญญาณรบกวนในภาพ หรือภาพอาจหลุดโฟกัส
ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดีย
หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหรือไม่สามารถเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดียได้ เมื่อเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดียในเครื่องของ
คุณ ให้ทดลองดังนี้:
• ล้างหน่วยความจ�ำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครื่อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์เพลงนั้นไม่ถูกป้องกันด้วย Digital Rights Management (DRM) ถ้าหากไฟล์นั้นถูกป้องกัน
ด้วย DRM ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีใบอนุญาตหรือปุ่มส�ำหรับเล่นไฟล์
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องรองรับรูปแบบไฟล์นั้น ถ้าหากเป็นรูปแบบไฟล์ที่ไม่รองรับ เช่น DivX หรือ AC3 ให้ติดตั้ง
แอพที่รองรับรูปแบบไฟล์นั้น ถ้าต้องการตรวจสอบรูปแบบไฟล์ที่เครื่องรองรับ โปรดไปที่ www.samsung.com
136
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
• เครื่องของคุณรองรับรูปภาพและวีดีโอที่บันทึกด้วยเครื่องนั้น รูปภาพและวีดีโอที่บันทึกโดยเครื่องอื่นอาจไม่ท�ำงานเป็น
ปกติ
• เครื่องของคุณรองรับไฟล์มัลติมีเดียที่อนุญาตโดยผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ หรือผู้ให้บริการในบริการเพิ่มเติม
เนื้อหาบางอย่างที่เผยแพร่ในอินเตอร์เน็ต เช่น เสียงเรียกเข้า วีดีโอ หรือภาพพื้นหลัง อาจไม่ทำ� งานเป็นปกติ
ไม่พบอุปกรณ์บลูทูธอื่น
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติไร้สายบลูทูธถูกเปิดใช้งานในเครื่องของคุณ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติไร้สายบลูทูธถูกเปิดใช้งานในเครื่องที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องของคุณและอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่ภายในขอบเขตระยะสูงสุดของบลูทูธ (10 ม.)
หากค�ำแนะน�ำเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
การเชื่อมต่อไม่ส�ำเร็จเมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์
• ควรแน่ใจว่าสาย USB ที่คุณใช้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของคุณได้
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์ที่ถูกต้องและอัพเดทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว
• หากคุณใช้ Windows XP ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 หรือสูงกว่าในคอมพิวเตอร์
ของคุณ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี Samsung Kies หรือ Windows Media Player 10 หรือสูงกว่าติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ
เครื่องของคุณไม่พบต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณ
สัญญาณ GPS อาจถูกบดบังในบางสถานที่ เช่น ภายในอาคาร ตั้งค่าให้เครื่องใช้งาน Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเพื่อค้นหา
ต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณในสถานการณ์เหล่านี้
ข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่องสูญหาย
ท�ำการส�ำรองข้อมูลที่ส�ำคัญที่เก็บในเครื่องเสมอ มิฉะนั้น คุณอาจไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้ในกรณีที่ข้อมูลเสียหายหรือ
สูญหาย ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่อง
มีช่องว่างขนาดเล็กปรากฏอยู่รอบด้านนอกของตัวเครื่อง
• ช่องว่างดังกล่าวเป็นคุณสมบัติของการผลิตที่จ�ำเป็น และส่วนประกอบอาจมีการโยกหรือสั่นคลอนได้
• เมือ่ เวลาผ่านไป แรงเสียดทานระหว่างส่วนประกอบอาจท�ำให้ช่องว่างนี้ขยายขึ้นเล็กน้อย
137
Copyright
Copyright © 2015 Samsung Electronics
คู่มือฉบับนี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์สากล
ส่วนใดๆ ของคู่มือนี้ไม่สามารถถูกท�ำซ�้ำ เผยแพร่ แปล หรือส่งต่อในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเชิงกล
รวมทั้งการถ่ายเอกสาร บันทึก หรือจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Samsung Electronics
เครื่องหมายการค้า
• SAMSUNG และตราสัญลักษณ์ของ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics
• Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™
และตราสัญลักษณ์ของ Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
• เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ
Download PDF

advertising