Samsung | SM-G313HZ | Samsung SM-G313HZ คู่มือการใช้

SM-G313HZ
คู่มือการใช้งาน
Thai. 11/2014. Rev.1.0
www.samsung.com
สารบัญ
อ่านก่อน
การเชื่อมต่อเครือข่าย
การเริ่มต้นใช้งาน
35 ข้อมูลมือถือ
35Wi-Fi
36 แชร์อินเตอร์เน็ตและฮอตสปอตมือถือ
38 อินเตอร์​เน็ต
7 ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์
8 ส่วนประกอบต่างๆของเครื่อง
10 การใช้งาน SIM การ์ด หรือ USIM การ์ด
และแบตเตอรี่
16 การใช้การ์ดความจ�ำ
18 การเปิดและปิดเครื่อง
19 การล็อกและการปลดล็อกหน้าจอ
การปรับให้เป็นส่วนตัว
40
42
43
44
45
เบื้องต้น
20
23
27
28
29
31
33
33
การใช้หน้าจอสัมผัส
ก�ำหนดรูปแบบหน้าจอหลัก
แผงแจ้งเตือน
การเปิดแอพ
การติดตั้งหรือการถอนการติดตั้งแอพ
การกรอกข้อความ
บันทึกหน้าจอ
ไฟล์ส่วนตัว
การจัดการหน้าจอหลักและหน้าจอแอพ
การตั้งค่าวอลเปเปอร์และเสียงเรียกเข้า
การเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอ
การย้ายข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าของคุณ
การตั้งค่าบัญชี
โทรศัพท์
46 การโทรออก
48 การรับสายโทรเข้า
48 ทางเลือกระหว่างการโทร
รายชื่อ
50 การเพิ่มรายชื่อ
50 การจัดการรายชื่อ
2
สารบัญ
ข้อความและอีเมล์
74
75
76
76
53 ข้อความ
55 อีเมล์
กล้องถ่ายรูป
ดาวน์​โหลด
วิทยุ
ไลน์
แอพ Google
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น
58 การถ่ายภาพเบื้องต้น
60 โหมดถ่ายรูป
61 การตั้งค่ากล้องถ่ายรูป
79 บลู​ทู​ธ
81 Wi-Fi Direct
83 การพิมพ์มือถือ
แกลเลอรี่
การจัดการเครื่องและข้อมูล
62 การดูภาพหรือวิดีโอ
84 การอัพเกรดเครื่อง
85 การถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องกับ
คอมพิวเตอร์
86 การส�ำรองและการเรียกคืนข้อมูล
87 การรีเซ็ทข้อมูล
มัลติมีเดีย
64 วิดีโอ
แอพและคุณสมบัติที่มีประโยชน์
การตั้งค่า
65 S ​Planner
68ChatON
69 นาฬิกา
71 เครื่อง​คิด​เลข
71 สมุด​บันทึก
73 บันทึกเสียง
88 เกี่ยวกับการตั้งค่า
88 การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย
92 อุปกรณ์
96 ส่วนตัว
100 แอคเคาท์​
100 ระบบ
3
สารบัญ
การ​เข้า​ใช้​งาน
102 เกี่ยวกับการเข้าใช้งาน
103 การตั้งค่าทางลัดการเข้าใช้งาน
103 การตอบสนองด้วยเสียงพูด (TalkBack)
113 การเปลี่ยนขนาดแบบอักษร
113 การขยายหน้าจอ
113 การตั้งค่าการแจ้งเตือนด้วยแฟลช
113 การปิดเสียงทั้งหมด
114 โม​โน​ดิจิตอล
114 การตั้งค่าทางเลือกการหน่วงเวลาการสัมผัส
ค้าง
114 หมุนหน้าจออัตโนมัติ
114 หมด​เวลา​หน้า​จอ
115 การควบคุมการโต้ตอบ
115 การรับหรือการวางสาย
116 การใช้งานคุณสมบัติที่มีประโยชน์อื่นๆ
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
4
อ่านก่อน
โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้ก่อนใช้งานเครื่องของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานที่ปลอดภัยและถูกต้อง
• ค�ำอธิบายต่างๆ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าปกติของเครื่อง
• เนื้อหาบางส่วนอาจแตกต่างจากเครื่องของคุณ ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาค ผู้ให้บริการ หรือซอฟต์แวร์ของเครื่อง
• เนื้อหา (เนื้อหาคุณภาพสูง) ที่จ�ำเป็นต้องใช้งาน CPU และ RAM สูง จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�ำงานโดย
รวมของอุปกรณ์ แอพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นอาจไม่สามารถท�ำงานเป็นปกติ ทั้งนี้ขึ้นกับข้อก�ำหนดของอุปกรณ์และ
สิ่งแวดล้อมที่ใช้งานอุปกรณ์นั้น
• ซัมซุงไม่รับผิดต่อปัญหาด้านประสิทธิภาพที่เกิดจากแอพที่ให้มาโดยผู้ให้บริการรายอื่นนอกเหนือจากซัมซุง
• ซัมซุงไม่รับผิดต่อปัญหาประสิทธิภาพการท�ำงานหรือความเข้ากันไม่ได้ซึ่งเกิดจากการแก้ไขการตั้งค่าลงทะเบียนหรือ
การเปลี่ยนแปลงซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ การพยายามก�ำหนดค่าระบบปฏิบัติการอาจท�ำให้เครื่องหรือแอพท�ำงาน
ผิดปกติ
• ซอฟต์แวร์ ข้อมูลเสียง วอลเปเปอร์ รูปภาพ และสื่ออื่นๆ ที่ให้มาพร้อมเครื่องนี้ ได้รับสิทธิ์ให้ใช้งานได้โดยจ�ำกัด การ
ดึงเอาข้อมูลและใช้สื่อเหล่านี้เพื่อการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ใช้มีความรับผิดชอบ
ทุกประการส�ำหรับกรณีการใช้งานสื่อผิดกฎหมาย
• คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมส�ำหรับบริการข้อมูล เช่น การส่งข้อความ การอัพโหลดและดาวน์โหลด การซิงค์อัตโนมัติ
หรือการใช้งานบริการบอกต�ำแหน่ง โดยขึ้นอยู่กับแผนการใช้ข้อมูลของคุณ ส�ำหรับการโอนย้ายข้อมูลขนาดใหญ่ ขอ
แนะน�ำให้ใช้คุณสมบัติ Wi-Fi
• แอพพื้นฐานที่มากับอุปกรณ์อาจมีการอัพเดทและอาจไม่รองรับการใช้งานอีกต่อไป โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หากคุณมีค�ำถามเกี่ยวกับแอพที่ให้มาพร้อมอุปกรณ์ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง ส�ำหรับแอพที่ติดตั้งโดยผู้ใช้ ให้ติดต่อผู้
ให้บริการ
• การดัดแปลงระบบปฏิบัติการหรือติดตั้งซอฟท์แวร์จากแหล่งที่ไม่เป็นทางการอาจส่งผลให้อุปกรณ์ทำ� งานผิดปกติ และ
ข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย การกระท�ำเหล่านี้เป็นการละเมิดข้อตกลงอนุญาตการใช้งานของซัมซุง และจะท�ำให้การรับ
ประกันสิ้นสุดลง
5
อ่านก่อน
ไอคอนเพื่อการแนะน�ำ
ค�ำเตือน: สถานการณ์ที่อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวคุณหรือผู้อื่น
ข้อควรระวัง: สถานการณ์ที่อาจท�ำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องหรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ
โปรดทราบ: ข้อควรรู้ ค�ำแนะน�ำ หรือข้อมูลเพิ่มเติม
6
การเริ่มต้นใช้งาน
ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์
โปรดตรวจสอบว่าในกล่องผลิตภัณฑ์มีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ:
• เครื่อง
• แบตเตอรี่
• คู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วน
• รายการสิ่งที่ให้มากับเครื่องนี้และอุปกรณ์เสริมที่มีอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคและผู้ให้บริการ
• รายการสิ่งที่ให้มานี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะส�ำหรับเครื่องนี้เท่านั้น และอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องอื่น
• ลักษณะภายนอกและข้อมูลจ�ำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจ�ำหน่ายของซัมซุงใกล้บ้านคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า
อุปกรณ์เหล่านั้นเข้ากันได้กับเครื่องก่อนซื้อ
• ให้ใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น การใช้งานอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการรับรองอาจท�ำให้
เกิดปัญหาในการใช้งานและท�ำงานผิดปกติ ซึ่งจะไม่อยู่ในการคุ้มครองของประกัน
• อุปกรณ์เสริมที่มีทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นกับบริษัทผู้ผลิตทั้งสิ้น ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
อุปกรณ์เสริมที่มี โปรดอ้างอิงเว็บไซท์ของซัมซุง
7
การเริ่มต้นใช้งาน
ส่วนประกอบต่างๆของเครื่อง
กลองหนา
หูฟง
ปุมเปดปดเครื่อง
หนาจอสัมผัส
ปุมหนาหลัก
ปุมยอนกลับ
ปุมแอพที่เพิ่งเรียกใช
ไมโครโฟน
แจ็คอเนกประสงค
ชองเสียบชุดหูฟง
แฟลช
กลองหลัง
เสาอากาศ GPS
ปุมระดับเสียง
ฝาครอบดานหลัง
ลําโพง
เสาอากาศหลัก
• อย่าบังบริเวณเสาอากาศด้วยมือของคุณหรือวัตถุอื่นๆ การกระท�ำเช่นนั้นอาจท�ำให้เกิดปัญหาในการเชื่อมต่อ
หรือท�ำให้แบตเตอรี่หมดลง
• แนะน�ำให้ใช้ฟิล์มกันรอยที่ได้รับการรับรองจากซัมซุง การใช้ฟิล์มกันรอยที่ไม่ได้รับการรับรองอาจท�ำให้
เซ็นเซอร์ทำ� งานผิดปกติได้
• ห้ามปล่อยให้น�้ำถูกหน้าจอสัมผัส หน้าจอสัมผัสอาจท�ำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน�ำ้
8
การเริ่มต้นใช้งาน
ปุ่ม
ปุ่ม
ฟังก์ชั่น
ปุ่มเปิด/ปิด
• กดค้างไว้ที่ปุ่มนี้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง
• กดเพือ่ เปิดการท�ำงานหรือล็อกหน้าจอ
กลับ
•
•
•
•
•
•
ระดับเสียง
• กดเพื่อปรับระดับเสียงของเครื่อง
แอพล่าสุด
หน้าหลัก
สัมผัสเพื่อเปิดรายการแอพส์ล่าสุด
สัมผัสค้างไว้เพื่อเข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติมส�ำหรับหน้าจอปัจจุบัน
กดเพื่อเปิดการท�ำงานของหน้าจอในขณะที่ล็อกหน้าจอไว้
กดเพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก
กดค้างไว้เพื่อเริ่มต้น Google
สัมผัสเพื่อกลับสู่หน้าก่อนหน้า
9
การเริ่มต้นใช้งาน
การใช้งาน SIM การ์ด หรือ USIM การ์ด และแบตเตอรี่
การติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ด และแบตเตอรี่
ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด ที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือให้มา และใส่แบตเตอรี่ที่ให้มา
เครื่องนี้ใช้ได้กับ microSIM การ์ด เท่านั้น
1 ถอดฝาครอบด้านหลังออก
ระวังไม่ให้เล็บของคุณหักเมื่อคุณถอดฝาครอบด้านหลังออก
อย่าบิดหรืองอฝาครอบด้านหลังมากเกินไป การกระท�ำดังกล่าวอาจท�ำให้ฝาครอบเสียหายได้
10
การเริ่มต้นใช้งาน
2 ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด โดยให้หน้าสัมผัสสีทองคว�ำ่ ลง
ใส่ SIM หรือ USIM การ์ดหลักลงในช่อง SIM การ์ด 1 ( 1 ) และ SIM หรือ USIM การ์ดรองลงในช่อง SIM การ์ด 2
( 2 )
2
1
• ห้ามใส่การ์ดความจ�ำในช่อง SIM การ์ด หากการ์ดความจ�ำติดค้างอยู่ในช่อง SIM การ์ด ให้น�ำเครื่องไปที่ศูนย์
บริการซัมซุงเพื่อถอดการ์ดความจ�ำออก
• ใช้ความระมัดระวังไม่ให้ SIM หรือ USIM การ์ด สูญหาย หรือให้ผู้อื่นใช้งาน ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อความเสีย
หายหรือความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดจากการท�ำการ์ดสูญหายหรือถูกขโมย
3 ใส่แบตเตอรี่โดยให้หน้าสัมผัสสีทองของแบตเตอรี่สัมผัสกับหน้าสัมผัสของตัวเครื่องอย่างถูกต้อง
2
1
11
การเริ่มต้นใช้งาน
4 ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม
• ตรวจสอบว่าฝาครอบด้านหลังปิดสนิท
• ให้ใช้เฉพาะฝาครอบด้านหลังและอุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองโดยซัมซุง เพื่อใช้งานกับเครื่อง
การถอด SIM หรือ USIM การ์ด และแบตเตอรี่
1 ถอดฝาครอบด้านหลังออก
2 ดึงแบตเตอรี่ออก
3 ดึงการ์ด SIM หรือ USIM ออกมา
12
การเริ่มต้นใช้งาน
การใช้ SIM การ์ดคู่ หรือ USIM การ์ด
ในกรณีที่ใส่ SIM การ์ด หรือ USIM การ์ดสองใบ คุณจะสามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์สองหมายเลข หรือมีผู้ให้บริการสอง
รายในเครื่องเดียวกันได้
การเปิดใช้ SIM หรือ USIM การ์ด
ในหน้าจอหลัก สัมผัส
สองสวิตช์ ไปทางขวา
→ การตั้งค่า → ตัวจ​ ัดการ SIM ก​ าร์ด ลากสวิตช์ของ SIM หรือ USIM การ์ดหนึ่งหรือทั้ง
ถ้าเปิดใช้งานการ์ดทั้งสองใบ คุณจะสามารถรับสายและข้อความของการ์ดแต่ละใบได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณก�ำลัง
สนทนาโดยใช้การ์ดหนึ่ง จะไม่สามารถใช้อีกการ์ดหนึ่งเพื่อรับสายอื่นได้
การเปลี่ยนชื่อที่แสดงและไอคอนของ SIM หรือ USIM การ์ด
ในหน้าจอหลัก สัมผัส → การตั้งค่า → ตัว​จัดการ SIM ก​ าร์ด เลือก SIM การ์ด หรือ USIM การ์ด จากนั้นสัมผัส
เลือกไอคอน หรือ ลง​ทะเบียน​ชื่อ ตั้งชื่อที่แสดงและเลือกไอคอนของแต่ละการ์ด
การสลับระหว่างการ์ด
เมื่อเปิดใช้ SIM หรือ USIM การ์ดสองการ์ด ไอคอนเลือกการ์ดจะปรากฏบนแดชบอร์ดของแผงการแจ้งเตือน เปิดแผงการ
แจ้งเตือนแล้วเลือกการ์ด
13
การเริ่มต้นใช้งาน
การชาร์จแบตเตอรี่
ใช้เครื่องชาร์จเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งานครั้งแรก สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ได้ โดยการต่อเข้า
ด้วยกันผ่านสาย USB
ใช้งานเฉพาะเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ และสายชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น เครื่องชาร์จหรือสายที่ไม่
ผ่านการรับรองอาจท�ำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือท�ำให้เครื่องเสียหาย
• เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ต�่ำ ไอคอนแบตเตอรี่จะแสดงสัญลักษณ์ว่างเปล่า
• หากแบตเตอรี่ถูกใช้งานจนประจุหมดเกลี้ยง จะไม่สามารถเปิดเครื่องได้ทันทีที่เชื่อมต่อเครื่องชาร์จ ควรชาร์จ
แบตเตอรี่ที่หมดประจุประมาณสองถึงสามนาทีก่อนที่จะเปิดเครื่อง
• หากคุณใช้งานหลายแอพพร้อมกัน ใช้แอพเครือข่าย หรือแอพที่ต้องการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์อื่น แบตเตอรี่
จะหมดลงอย่างรวดเร็ว การหลีกเลี่ยงไม่ให้หลุดจากเครือข่ายหรือเครื่องดับระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล ให้ใช้
งานแอพเหล่านี้หลังจากชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มทุกครั้ง
เสียบปลายด้านเล็กของเครื่องชาร์จเข้ากับแจ็คอเนกประสงค์ของเครื่อง และเสียบปลายด้านใหญ่ของเครื่องชาร์จเข้ากับช่อง
เสียบไฟ
การเชื่อมต่อเครื่องชาร์จอย่างไม่ถูกต้องอาจท�ำให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อเครื่อง ความเสียหายใดๆที่เกิดจาก
การใช้งานไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกัน
14
การเริ่มต้นใช้งาน
• เครื่องสามารถใช้งานขณะชาร์จได้ แต่จะท�ำให้ใช้เวลานานขึ้นในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
• หากอุปกรณ์ได้รับกระแสไฟที่ไม่คงที่ระหว่างการชาร์จ หน้าจอสัมผัสอาจไม่ท�ำงาน หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้
ให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากอุปกรณ์
• ในขณะชาร์จ อุปกรณ์จะร้อนขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของเครื่องแต่
อย่างใด หากแบตเตอรี่เกิดความร้อนสูงกว่าปกติ เครื่องชาร์จอาจหยุดท�ำงาน
• หากเครื่องของคุณไม่ชาร์จตามปกติ ให้น�ำเครื่องและเครื่องชาร์จไปที่ศูนย์บริการซัมซุง
หลังจากชาร์จจนเต็มแล้ว ให้ถอดเครื่องออกจากเครื่องชาร์จ โดยให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากเครื่องก่อน จากนั้นจึงถอดปลั๊ก
ออกจากช่องเสียบไฟ
อย่าน�ำแบตเตอรี่ออกก่อนที่จะถอดเครื่องชาร์จ การกระท�ำดังกล่าวอาจท�ำให้เครื่องเสียหายได้
เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ถอดเครื่องชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน เครื่องชาร์จไม่มีปุ่เปิด/ปิด ดังนั้นคุณจะต้องถอดปลั๊ก
เครื่องชาร์จออกจากช่องเสียบไฟเมื่อไม่ใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองพลังงาน ควรน�ำเครื่องชาร์จไว้ใกล้กับ
ช่องเสียบไฟและให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายขณะที่กำ� ลังชาร์จ
วิธีลดการใช้งานแบตเตอรี่
เครื่องของคุณมีทางเลือกที่ช่วยให้คุณประหยัดการใช้งานพลังงานแบตเตอรี่ได้ โดยการก�ำหนดค่าทางเลือกเหล่านี้และปิดใช้
งานคุณสมบัติในพื้นหลัง คุณจะสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้ยาวนานขึ้นระหว่างการชาร์จ:
• เมื่อคุณไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ ให้สลับไปสู่โหมดพักเครื่องโดยการกดปุ่มเปิดปิดเครื่อง
• ปิดแอพที่ไม่จ�ำเป็นโดยใช้ตัวจัดการงาน
• ปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธ
• ปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi
• ปิดใช้งานการซิงค์อัตโนมัติของแอพ
• ลดเวลาเปิดไฟแบ็คไลท์
• ลดความสว่างของหน้าจอ
15
การเริ่มต้นใช้งาน
การใช้การ์ดความจ�ำ
การติดตั้งการ์ดความจ�ำ
เครื่องของคุณรองรับการ์ดความจ�ำที่มีความจุได้สูงสุด 32 GB ทั้งนี้ ขึ้นกับผู้ผลิตและชนิดของการ์ดความจ�ำ การ์ดความจ�ำ
บางการ์ดอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องของคุณ
• การ์ดความจ�ำบางการ์ดอาจเข้ากันไม่ได้ทั้งหมดกับเครื่องของคุณ การใช้การ์ดที่เข้ากันไม่ได้อาจท�ำให้เครื่อง
หรือการ์ดความจ�ำเสียหาย หรือท�ำให้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดเสียหาย
• ใช้ความระมัดระวังในการใส่การ์ดความจ�ำให้ถูกด้าน
• เครื่องนี้รองรับการ์ดความจ�ำที่ใช้ระบบไฟล์ FAT เมื่อใส่การ์ดที่ฟอร์แมตโดยใช้ระบบไฟล์แบบอื่น อุปกรณ์จะขอ
ให้ฟอร์แมตข้อมูลในการ์ดความจ�ำใหม่
• การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะท�ำให้การ์ดความจ�ำมีอายุการใช้งานสั้นลง
• เมื่อใส่การ์ดความจ�ำลงในเครื่อง ไดเร็กทอรี่ไฟล์ในการ์ดความจ�ำจะปรากฏในโฟลเดอร์ ไฟล์ส่วนตัว → ทั้ง​
หมด → SD card
1 ถอดฝาครอบด้านหลังออก
2 ใส่การ์ดความจ�ำเข้ากับเครื่องโดยคว�่ำด้านที่มีโลหะสีทองลง
3 ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม
16
การเริ่มต้นใช้งาน
การถอดการ์ดความจ�ำ
ก่อนถอดการ์ดความจ�ำออก ให้ถอดการ์ดออกก่อนเพื่อถอดการ์ดได้อย่างปลอดภัย ในหน้าจอหลัก สัมผัส
ค่า → ที่​จัด​เก็บ → ถอด SD ​การ์ด
→ การตั้ง
1 ถอดฝาครอบด้านหลังออก
2 ดึงการ์ดความจ�ำออก
3 ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม
อย่าถอดการ์ดความจ�ำขณะที่เครื่องก�ำลังถ่ายโอนหรือเข้าถึงข้อมูลอยู่ การกระท�ำเช่นนั้นอาจท�ำให้ข้อมูลสูญหาย
หรือเสียหาย รวมถึบอาจท�ำให้การ์ดความจ�ำหรือตัวเครื่องเสียหายได้ ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิด
จากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องของการ์ดความจ�ำที่เสียหาย รวมทั้งการสูญเสียข้อมูล
การฟอร์แมทการ์ดความจ�ำ
การ์ดความจ�ำที่ฟอร์แมทโดยคอมพิวเตอร์อาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่อง ให้ฟอร์แมทการ์ดความจ�ำบนอุปกรณ์ของคุณ
ในหน้าจอหลัก สัมผัส → การตั้งค่า → ที่​จัด​เก็บ → ฟอร์แมต​SD ​การ์ด → ฟอร์แมต​SD ​การ์ด → ลบ
ทั้งหมด
ก่อนที่จะฟอร์แมตการ์ดความจ�ำ อย่าลืมท�ำส�ำเนาเพื่อส�ำรองข้อมูลส�ำคัญๆ ทั้งหมดที่เก็บไว้ในเครื่อง การรับ
ประกันโดยบริษัทผู้ผลิตจะไม่ครอบคลุมกรณีที่ข้อมูลสูญหายจากการใช้งานของผู้ใช้
17
การเริ่มต้นใช้งาน
การเปิดและปิดเครื่อง
กดค้างไว้ปุ่มเปิดปิดเครื่องเป็นเวลาไม่กี่วินาที เพื่อเปิดเครื่อง
เมื่อเปิดเครื่องขึ้นเป็นครั้งแรก หรือหลังจากรีเซ็ทข้อมูล โปรดท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าเครื่องของคุณ
เมื่อต้องการปิดอุปกรณ์ ให้กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง แล้วสัมผัส ปิด​เครื่อง
ปฏิบัติตามค�ำเตือนและแนวทางการใช้งานทั้งหมดจากผู้มีอำ� นาจสั่งการในพื้นที่ห้ามใช้อุปกรณ์ไร้สาย เช่น บน
เครื่องบินหรือในโรงพยาบาล
18
การเริ่มต้นใช้งาน
การล็อกและการปลดล็อกหน้าจอ
กดปุ่มเปิดปิดเครื่องเพื่อปิดหน้าจอและแล้วล็อกหน้าจอ นอกจากนี้ หน้าจอจะปิดและล็อกโดยอัตโนมัติ หากไม่ได้ใช้งาน
เครื่องตามเวลาที่ก�ำหนด
การปลดล็อกหน้าจอ ให้กดปุ่มเปิดปิดเครื่องหรือปุ่มหน้าหลัก และสะบัดนิ้วไปในทิศทางใดๆ ภายในบริเวณปลดล็อกหน้าจอ
คุณสามารถเปลี่ยนรหัสปลดล็อกเพื่อปลดล็อกหน้าจอได้ อ้างอิง การเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
19
เบื้องต้น
การใช้หน้าจอสัมผัส
• ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ไฟฟ้าสถิตอาจท�ำให้หน้าจอสัมผัสท�ำงานผิดปกติได้
• เพื่อหลีกเลี่ยงการท�ำความเสียหายแก่หน้าจอสัมผัส อย่าสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมใดๆ หรือกดหน้าจอ
อย่างแรงเกินไปด้วยปลายนิ้วมือ
• เครื่องอาจไม่รับรู้อินพุตแบบสัมผัสที่อยู่ใกล้ขอบหน้าจอซึ่งอยู่นอกบริเวณอินพุตแบบสัมผัส
• การปล่อยให้หน้าจอสัมผัสพักการท�ำงานเป็นระยะเวลายาวนานอาจท�ำให้เกิดภาพค้างบนหน้าจอ ให้ปิดหน้าจอ
สัมผัสเมื่อคุณไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์
• แนะน�ำให้ใช้นิ้วมือเมื่อคุณใช้งานหน้าจอสัมผัส
การสัมผัส
สัมผัสด้วยนิ้วมือเพื่อเปิดแอพ เพื่อเลือกรายการจากเมนู เพื่อกดปุ่มบนหน้าจอ หรือเพื่อกรอกตัวอักษรโดยใช้แป้นพิมพ์บน
หน้าจอ
20
เบื้องต้น
การสัมผัสค้างไว้
สัมผัสค้างไว้ที่รายการหรือหน้าจอ เป็นเวลานานกว่า 2 วินาที เพื่อเข้าถึงทางเลือกที่ใช้ได้
การลาก
การเคลื่อนย้ายรายการ ให้สัมผัสค้างไว้แล้วลากไปยังต�ำแหน่งเป้าหมาย
การสัมผัสสองครั้ง
สัมผัส​สอง​ครั้งที่หน้าเว็บหรือภาพเพื่อซูมเข้า สัมผัสสองครั้งอีกรอบเพื่อกลับออกมา
21
เบื้องต้น
การสะบัด
สะบัดไปทางซ้ายหรือขวาที่หน้าจอหลักหรือหน้าจอแอพเพื่อดูแผงหน้าจออื่นๆ สะบัดขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนผ่านหน้าเว็บหรือ
รายการต่างๆ เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ
การแยกนิ้วออกจากกันและบีบนิ้วเข้าหากัน
แยกสองนิ้วออกจากกันบนหน้าเว็บ แผนที่ หรือภาพเพื่อซูมเข้าไปยังส่วนหนึ่ง บีบเข้าหากันเพื่อซูมออก
22
เบื้องต้น
ก�ำหนดรูปแบบหน้าจอหลัก
หน้าจอหลัก
หน้าจอหลักเป็นจุดเริ่มต้นส�ำหรับการเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดของเครื่อง ซึ่งแสดงวิดเจ็ด ทางลัดของแอพ ฯลฯ วิดเจ็ดเป็น
แอพขนาดเล็กที่ใช้เริ่มต้นฟังก์ชั่นของแอพบางอย่าง เพื่อให้ข้อมูลและการเข้าถึงที่สะดวกบนหน้าจอหลักของคุณ
การดูแผงหน้าจออื่น เลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวา หรือสัมผัสตัวบ่งชี้บนหน้าจอที่ด้านล่างของหน้าจอ เมื่อต้องการก�ำหนด
ลักษณะของหน้าจอหลัก โปรดดูที่ การจัดการหน้าจอหลัก
วิดเจ็ด
แอพ
โฟลเดอร
ตัวระบุหนาจอ
แอพที่ชื่นชอบ
23
เบื้องต้น
ทางเลือกหน้าจอหลัก
ที่หน้าจอหลัก ให้สัมผัสพื้นที่ว่างค้างไว้ หรือบีบนิ้วเข้าด้วยกัน เพื่อดูตัวเลือกที่สามารถใช้ได้
24
เบื้องต้น
หน้าจอแอพ
หน้าจอแอพจะแสดงไอคอนส�ำหรับแอพทั้งหมด รวมทั้งแอพที่ติดตั้งใหม่
ที่หน้าจอหลัก สัมผัส เพื่อเปิดหน้าจอแอพ การดูแผงหน้าจออื่น เลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวา หรือเลือกตัวบ่งชี้บนหน้า
จอที่ด้านล่างของหน้าจอ การก�ำหนดค่าหน้าจอแอพ โปรดดูที่ การจัดการหน้าจอแอพ
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
แอพ
ตัวบอกสถานะบนหนาจอ
25
เบื้องต้น
ไอคอนตัวบ่งชี้
ไอคอนตัวบ่งชี้จะปรากฏที่แถบสถานะที่ด้านบนของหน้าจอ ไอคอนที่แสดงในตารางด้านล่างเป็นไอคอนที่พบบ่อยที่สุด
แถบสถานะอาจไม่ปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอในบางแอพ การแสดงแถบสถานะ ให้ลากลงมาจากด้านบนสุด
ของหน้าจอ
ไอคอน
/
ความหมาย
ไม่มีสัญญาณ
ความแรงของสัญญาณ
ก�ำลังอ่าน SIM หรือ USIM การ์ด
โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)
เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS แล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE แล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่าย UMTS แล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSDPA แล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSPA+ แล้ว
Wi-Fi เชื่อมต่อแล้ว
เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธแล้ว
เปิดใช้งาน GPS แล้ว
ก�ำลังใช้สาย
สายที่ไม่ได้รับ
ซิงค์กับเว็บแล้ว
เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้ว
ไม่มี SIM หรือ USIM การ์ด
ข้อความหรือข้อความมัลติมีเดียใหม่
ตั้งเวลาเตือนแล้ว
เปิดใช้งานโหมดปิดเสียงแล้ว
เปิดใช้งานโหมดระบบสั่นแล้ว
เปิดใช้งานโหมดการบินแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดหรือควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง
ระดับแบตเตอรี่
26
เบื้องต้น
แผงแจ้งเตือน
การใช้งานแผงการแจ้งเตือน
เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนใหม่ เช่น ข้อความ หรือสายที่ไม่ได้รับ จะมีไอคอนบ่งชี้สถานะปรากฏที่แถบสถานะ การดูข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับไอคอนเหล่านี้ เปิดแผงการแจ้งเตือนและดูรายละเอียด
การเปิดแผงการแจ้งเตือน ให้ลากแถบสถานะลงมา
การปิดแผงการแจ้งเตือน ลากแถบจากด้านล่างสุดของหน้าจอขึ้นมา
คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้ในแผงการแจ้งเตือน
เปดใชงานหรือปดใชงานทางเลือก
สัมผัสปุมใดปุมหนึ่งคางไว
เพื่อดูการตั้งคาที่ละเอียดขึ้น
เริ่มตนการตั้งคา
ปรับความสวาง
เลือก SIM การดหรือ USIM การด
สัมผัสการแจงเตือนและดําเนินการตางๆ
ลางการแจงเตือนทั้งหมด
27
เบื้องต้น
การใช้งานปุ่มการตั้งค่าด่วน
คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติบางอย่างบนแผงการแจ้งเตือน สัมผัสทางเลือกต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานหรือปิด
ใช้งาน คุณสามารถดูการตั้งค่าแบบละเอียดเพิ่มเติมได้ หากคุณสัมผัสค้างไว้ที่ปุ่ม
• Wi-Fi: อ้างอิง Wi-Fi เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• ต�ำแหน่ง: โปรดดูข้อมูลรายละเอียดใน ต�ำแหน่ง
• เสียง / สั่น / ปิด​เสียง: เลือกโหมดเสียง
• การหมุน หน้าจอ: อนุญาตหรือสั่งห้ามไม่ให้อินเทอร์เฟซหมุน เมื่อคุณหมุนเครื่อง
บางแอพไม่อนุญาตให้ท�ำการหมุนหน้าจอ
•
•
•
•
•
บลู​ทู​ธ: อ้างอิง บลู​ทู​ธ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลมือถือ: ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การ​ใช้​ข้อมูล หรือ เครือ​ข่าย​มือ​ถือ
ฮอสปอตมือถือ: อ้างอิง แชร์อินเตอร์เน็ตและฮอตสปอตมือถือ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ซิงค์: เมื่อคุณเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ เครื่องจะซิงค์กับแอพโดยอัตโนมัติ เช่น ปฏิทิน หรืออีเมล
โหมดการบิน: อ้างอิง โหมดการบิน เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
การเปิดแอพ
ที่หน้าจอหลักหรือหน้าจอแอพ เลือกไอคอนแอพเพื่อเปิดใช้งาน
การเปิดดูรายชื่อแอพที่ใช้ล่าสุด สัมผัส และเลือกไอคอนแอพเพื่อเปิด
การปิดแอพ
สัมผัส
สัมผัส
→
→
จากนั้นสัมผัส ปิด ด้านข้างแอพใดๆ เพื่อปิด การปิดแอพทั้งหมด สัมผัส ปิดทั้งหมด หรืออีกวิธีหนึ่ง
28
เบื้องต้น
การติดตั้งหรือการถอนการติดตั้งแอพ
Samsung Apps (GALAXY Apps)
ใช้งานแอพนี้เพื่อซื้อและดาวน์โหลดแอพ
สัมผัส Samsung Apps (GALAXY Apps) ที่หน้าจอแอพ
แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
การติดตั้งแอพ
เลือกดูแอพตามประเภท หรือสัมผัส เพื่อค้นหาด้วยค�ำส�ำคัญ
เลือกแอพเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแอพนั้น หากต้องการดาวน์โหลดแอพฟรี สัมผัส ฟรี การสั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพที่มีการ
เรียกเก็บเงิน สัมผัสปุ่มที่แสดงราคาแอพ
การเปลี่ยนการตั้งค่าอัพเดทอัตโนมัติ สัมผัส
→ การตั้งค่า → อัพเดทแอพอัตโนมัติ จากนั้นเลือกตัวเลือก
Play สโตร์
ใช้งานแอพนี้เพื่อซื้อและดาวน์โหลดแอพ
สัมผัส Play สโตร์ ที่หน้าจอแอพ
การติดตั้งแอพ
เลือกดูแอพตามประเภท หรือสัมผัส เพื่อค้นหาด้วยค�ำส�ำคัญ
เลือกแอพเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแอพนั้น หากต้องการดาวน์โหลดแอพฟรี สัมผัส ติดตั้ง การสั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพที่มีการ
เรียกเก็บเงิน สัมผัสที่ราคา และท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ
การเปลี่ยนการตั้งค่าอัพเดทอัตโนมัติ สัมผัส → การตั้งค่า → อัปเดตแอปพลิเคชันอัตโนมัติ จากนั้นเลือก
ตัวเลือก
29
เบื้องต้น
การจัดการแอพ
การถอนการติดตั้งหรือการปิดใช้งานแอพ
การปิดใช้งานแอพค่าเริ่มต้น เปิดหน้าจอแอพ สัมผัส → ถอนการติดตั้ง/ปิดใช้งานแอพ จะปรากฏที่แอพที่คุณ
สามารถปิดใช้งาน เลือกแอพแล้วสัมผัส ตกลง
การถอนการติดตั้งแอพที่ดาวน์โหลดมา ให้เปิดหน้าจอแอพ สัมผัส → แอพพลิเคชั่นที่ดาวน์โหลด → → ลบ​การ​
ติด​ตั้ง หรืออีกวิธีหนึ่ง ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การ​จัด​การ​แอ​พพลิ​เค​ชั่น เลือกแอพ จากนั้นสัมผัส ลบ​การ​ติด​
ตั้ง
การเปิดใช้งานแอป
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส → แสดงแอพที่ปิดใช้งาน เลือกแอพ จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย หรืออีกวิธีหนึ่ง ที่หน้าจอแอพ
สัมผัส การตั้งค่า → การ​จัด​การ​แอ​พพลิ​เค​ชั่น เลื่อนไปที่ ไม่ท�ำงาน เลือกแอพ จากนั้นสัมผัส ท�ำ​งาน
• การซ่อนแอพ: ซ่อนแอพในหน้าจอแอพเท่านั้น คุณสามารถใช้งานแอพที่ถูกซ่อนต่อไปได้
• ปิดใช้งานแอพ: ปิดใช้งานแอพพื้นฐานที่เลือกที่ไม่สามารถถอนการติดตั้งจากเครื่องได้ คุณไม่สามารถใช้แอพที่
ถูกปิดใช้งานได้
• การถอนการติดตั้งแอพ: ถอนการติดตั้งแอพที่ดาวน์โหลดมา
30
เบื้องต้น
การกรอกข้อความ
รูปแบบแป้นพิมพ์
แป้นพิมพ์จะปรากฏโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใส่ข้อความเพื่อส่งข้อความ สร้างบันทึก ฯลฯ
การกรอกข้อความอาจใช้ไม่ได้ในบางภาษา เมื่อต้องการใส่ข้อความ คุณต้องเปลี่ยนภาษาเขียนเป็นภาษาใดภาษา
หนึ่งที่รองรับ
ปอนตัวพิมพใหญ
สําหรับการกรอกตัวพิมพใหญทั้งหมด
ใหสัมผัสสองครั้ง
ลบตัวอักษรที่อยูขางหนา
ปอนเครื่องหมายวรรคตอน
ตัดไปยังบรรทัดถัดไป
เปลี่ยนการตั้งคาแปนพิมพ
ปอนเวนวรรค
การเปลี่ยนภาษาที่ใช้
สัมผัส → เลือกภาษา​ที่ใช้ป้อน จากนั้นเลือกภาษาที่จะใช้ ถ้าคุณเลือกภาษาตั้งแต่สองภาษาขึ้นไป คุณสามารถสลับ
ระหว่างภาษาที่ป้อนได้ โดยการเลื่อนแป้นเว้นวรรคไปทางซ้ายหรือทางขวา
การเปลี่ยนรูปแบบแป้นพิมพ์
สัมผัส
เลือกภาษาภายใต้ส่วน ภาษา​เขียน จากนั้นเลือกรูปแบบแป้นพิมพ์ที่จะใช้
บน แป้น​พิมพ์​แบบ 3x4 ปุ่มกดแต่ละปุ่มจะมีสามหรือสี่ตัวอักษร เมื่อต้องการกรอกตัวอักษร ให้สัมผัสปุ่มนั้นๆ ซ�้ำ จนกระทั่งตัวอักษรที่ต้องการปรากฏขึ้น
31
เบื้องต้น
การใช้งานฟังก์ชั่นแป้นพิมพ์เพิ่มเติม
สัมผัสค้างไว้ที่ เพื่อใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ ไอคอนอื่นๆ อาจปรากฏแทน
• : ป้อนข้อความด้วยเสียง
ทั้งนี้ขึ้นกับฟังก์ชั่นล่าสุดที่ใช้งาน
เปลี่ยนภาษา
เปดแปนพิมพ
เริ่มตนหรือหยุดพักการปอนขอความดวยเ
สียงพูด
•
•
: เพิ่มรายการจากคลิปบอร์ด
: เปลี่ยนการตั้งค่าแป้นพิมพ์
การคัดลอกและวาง
1 สัมผัสค้างไว้เหนือข้อความ
2 ลาก หรือ เพื่อเลือกข้อความที่ต้องการ หรือสัมผัส เลือก​ทั้ง​หมด เพื่อเลือกข้อความทั้งหมด
3 สัมผัส คัด​ลอก หรือ ตัด ข้อความที่เลือกจะถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด
4 สัมผัสต�ำแหน่งที่ต้องการใส่ข้อความค้างไว้ แล้วสัมผัส วาง การวางข้อความที่คุณคัดลอกมา สัมผัส คลิ​ป​บอร์ด และ
เลือกข้อความ
32
เบื้องต้น
บันทึกหน้าจอ
จับภาพหน้าจอขณะที่ใช้เครื่อง
กดค้างไว้ที่ปุ่มหน้าหลักและปุ่มเปิดปิดเครื่องพร้อมกัน รูปภาพจะถูกบันทึกลงในโฟลเดอร์ แกลเลอรี่ → Screenshots
หลังจากจับภาพหน้าจอแล้ว คุณสามารถแก้ไขภาพและแชร์ภาพกับคนอื่นๆ ได้
ขณะที่กำ� ลังใช้งานบางแอพอาจไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้
ไฟล์ส่วนตัว
เกี่ยวกับไฟล์ส่วนตัว
ใช้แอพนี้เพื่อเข้าถึงไฟล์ต่างๆ ที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์หรือต�ำแหน่งอื่นๆ เช่น บริการจัดเก็บคลาวด์
สัมผัส ไฟล์ส่วนตัว ที่หน้าจอแอพ
คนหาไฟลหรือโฟลเดอร
ดูขอมูลที่จัดเก็บ
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
ดูไฟลตามประเภท
เพิ่มทางลัดไปยังโฟลเดอร
33
เบื้องต้น
การเปิดดูไฟล์
สัมผัส ไฟล์ส่วนตัว ที่หน้าจอแอพ
เลือกแฟ้มเพื่อเปิดดู เพื่อเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับในไดเร็กทอรี สัมผัส เพื่อกลับสู่หน้าจอหลักไฟล์ส่วนตัว สัมผัส
เลือกโฟลเดอร์ สัมผัส จากนั้นใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:
• เลือก​รายการ: เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์เพื่อใช้งานตัวเลือก
• สร้าง​แฟ้มใหม่: สร้างโฟลเดอร์
• แสดงเป็น: เปลี่ยนโหมดการดู
• เรียง​ตาม: จัดเรียงไฟล์และแฟ้ม
• เพิ่มทางลัด: เพิ่มทางลัดไปยังโฟลเดอร์บนหน้าจอหลักของไฟล์ส่วนตัว หรือเพิ่มไปยังหน้าจอหลัก
• การตั้งค่า: เปลี่ยนการตั้งค่าตัวจัดการไฟล์
สัมผัสค้างไว้ที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ จากนั้นใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:
• : แบ่งปันไฟล์กับผู้อื่น
• : ลบไฟล์หรือโฟลเดอร์
• → ย้าย: ย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์ ไปยังโฟลเดอร์อื่น
• → คัด​ลอก: คัดลอกไฟล์หรือโฟลเดอร์ ไปยังโฟลเดอร์อื่น
• → เปลี่ยน​ชื่อ: เปลี่ยนชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์
• → Zip: บีบอัดไฟล์หรือแฟ้มเพื่อสร้างไฟล์ zip
• → ข้อมูล: ดูรายละเอียดของไฟล์หรือโฟลเดอร์
34
การเชื่อมต่อเครือข่าย
ข้อมูลมือถือ
เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครือข่ายมือถือเพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ตหรือแบ่งปันไฟล์มีเดียกับอุปกรณ์อื่น โปรดดูตัวเลือกเพิ่มเติมใน
การ​ใช้​ข้อมูล
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การ​ใช้​ข้อมูล → SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด จากนั้นเลือก ข้อมูลมือถือ หรืออีกวิธี
หนึ่ง ให้เปิดแผงการแจ้งเตือน แล้วสัมผัส ข้อมูลมือถือ เพื่อเปิดใช้
Wi-Fi
เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ตหรือแบ่งปันไฟล์มีเดียกับอุปกรณ์อื่น โปรดดูตัวเลือกเพิ่มเติมใน
Wi-Fi
ปิดใช้งาน Wi-Fi เพื่อประหยัดแบตเตอรี่เมื่อไม่ได้ใช้งาน
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → Wi-Fi จากนั้นสัมผัสสวิตช์ Wi-Fi เพื่อเปิดใช้งาน
2 เลือกเครือข่ายจากรายการเครือข่าย Wi-Fi เครือข่ายที่ต้องการรหัสผ่านจะปรากฏโดยมีไอคอนแม่กุญแจ
3 สัมผัส เชื่อม​ต่อ
เมื่อเชื่อมต่อเครื่องกับเครือข่าย Wi-Fi แล้ว เครื่องจะเชื่อมต่อซ�ำ้ กับเครื่อข่ายเดิมในครั้งต่อๆ ไปที่ใช้งานได้ โดย
ไม่ขอรหัสผ่านอีก การป้องกันไม่ให้เครื่องเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยอัตโนมัติ ให้เลือกจากรายการเครือข่าย แล้ว
สัมผัส ลืม
35
การเชื่อมต่อเครือข่าย
การเพิ่มเครือข่าย Wi-Fi
หากเครือข่ายที่ต้องการไม่ปรากฏในรายการเครือข่าย Wi-Fi ให้สัมผัส เพิ่มเ​ครือ​ข่าย Wi-Fi ที่ด้านล่างของรายการ ใส่ชื่อ
เครือข่ายใน SSID ​เครือ​ข่าย เลือกระบบป้องกัน แล้วใส่รหัสผ่านถ้าหากเครือข่ายนั้นไม่ได้เป็นแบบเปิด จากนั้นจึงสัมผัส
เชื่อม​ต่อ
การลืมเครือข่าย Wi-Fi
เครือข่ายใดๆ ที่เคยใช้งาน รวมทั้งเครือข่ายปัจจุบัน สามารถสั่งให้ลืมได้เพื่อให้เครื่องไม่ทำ� การเชื่อมต่ออัตโนมัติไปยังเครือ
ข่ายนั้น เลือกเครือข่ายจากรายการเครือข่าย Wi-Fi แล้วสัมผัส ลืม
การใช้งานการสลับเครือข่ายอัจฉริยะ
ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อรักษาการเชื่อมต่อเครือข่ายให้เสถียรเมื่อคุณเรียกดูหน้าเว็บ ดาวน์โหลดเนื้อหา ฯลฯ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → Wi-Fi จากนั้นท�ำเครื่องหมายเลือก สลับเครือข่ายอัจฉริยะ เครื่องจะสลับเครือข่ายโดย
อัตโนมัติจากเครือข่าย Wi-Fi เป็นเครือข่ายมือถือเมื่อเครือข่าย Wi-Fi ปัจจุบันมีสัญญาณอ่อนหรือไม่เสถียร เมื่อเครือข่าย
Wi-Fi มีสัญญาณแรง เครื่องจะสลับจากเครือข่ายมือถือกลับเป็นเครือข่าย Wi-Fi
แชร์อินเตอร์เน็ตและฮอตสปอตมือถือ
เกี่ยวกับการเชื่อมโยงเครือข่ายและฮอตสปอตมือถือ
ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ถ้าหากไม่มี
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่พร้อมใช้งาน การเชื่อมต่อสามารถท�ำได้ผ่าน Wi-Fi USB หรือบลูทูธ
คุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อใช้คุณสมบัตินี้
36
การเชื่อมต่อเครือข่าย
การใช้งาน ฮอตสปอตแบบพกพา
ใช้เครื่องของคุณเป็นฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับอุปกรณ์อื่น
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → แชร์อินเตอร์เน็ตและฮอตสปอตมือถือ → ฮอตสปอตมือถือ
2 สัมผัสสวิตซ์ ฮอตสปอตมือถือ เพื่อเปิดใช้งาน
• จะปรากฏบนแถบสถานะ เครื่องอื่นจะสามารถค้นพบเครื่องของคุณในรายชื่อเครือข่าย Wi-Fi
• การตั้งค่ารหัสผ่านส�ำหรับฮอตสปอตมือถือ ให้สัมผัส → ตั้งค่า แล้วเลือกระดับการรักษาความปลอดภัย จาก
นั้นใส่รหัสผ่านและสัมผัส บันทึก
3 ที่หน้าจอของเครื่อง ค้นหาและเลือกเครื่องของคุณจากรายชื่อเครือข่าย Wi-Fi
4 ที่เครื่องที่เชื่อมต่ออยู่ ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
การใช้งานการเชื่อมโยงเครือข่ายผ่าน USB
แชร์การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับอุปกรณ์อื่นผ่านสาย USB
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → แชร์อินเตอร์เน็ตและฮอตสปอตมือถือ
2 เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB
3 ท�ำเครื่องหมายเลือก การ​เชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB
จะปรากฏบนแถบสถานะเมื่อเครื่องทั้งสองเครื่องเชื่อมต่อกันแล้ว
4 ที่คอมพิวเตอร์ ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องของคุณ
37
การเชื่อมต่อเครือข่าย
การใช้งานการเชื่อมโยงเครือข่ายผ่านบลูทูธ
แชร์การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับอุปกรณ์อื่นผ่านบลูทูธ ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ที่คุณเชื่อมต่อนั้นรองรับคุณ
สมบัติบลูทูธ
1 จับคู่เครื่องของคุณกับเครื่องอื่นผ่านบลูทูธ อ้างอิง การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
2 เปิดหน้าจอแอพในเครื่องของคุณ สัมผัส การตั้งค่า → แชร์อินเตอร์เน็ตและฮอตสปอตมือถือ
3 ท�ำเครื่องหมายเลือก การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธ
4 ที่เครื่องที่เชื่อมต่อ เปิดหน้าจอการตั้งค่าบลูทูธ สัมผัส → การ​เข้า​ใช้​อินเตอร์​เน็ต
จะปรากฏบนแถบสถานะเมื่อเครื่องทั้งสองเครื่องเชื่อมต่อกันแล้ว
5 ที่เครื่องที่เชื่อมต่ออยู่ ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
วิธีการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
อินเตอร์​เน็ต
การเรียกดูหน้าเว็บ
1 สัมผัส อินเตอร์​เน็ต ที่หน้าจอแอพ
2 สัมผัสช่องข้อมูลที่อยู่ การเปลี่ยนเครื่องมือค้นหา สัมผัสไอคอนเครื่องมือค้นหาถัดจากที่อยู่เว็บ
38
การเชื่อมต่อเครือข่าย
3 ใส่ที่อยู่เว็บหรือค�ำส�ำคัญ จากนั้นสัมผัส ไป การสืบค้นเว็บด้วยเสียงพูด สัมผัส
การดูแถบเครื่องมือ ลากนิ้วมือของคุณลงมาเล็กน้อยบนหน้าจอ
เปดตัวจัดการหนาตางหนาเว็บ
บุกมารกหนาเว็บปจจุบัน
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
รีเฟรชหนาเว็บปจจุบัน
เปดหนัาหลัก
ยายไปยังหนาที่เขาชมกอนหนานี้
เรียกดูบุคมารคและประวัติอินเตอรเน็ตลา
สุดของคุณ
การตั้งค่าหน้าหลัก
สัมผัส อินเตอร์​เน็ต ที่หน้าจอแอพ
สัมผัส → การตั้งค่า → ทั่วไป → ตั้ง​หน้า​หลัก จากนั้นเลือกหนึ่งในทางเลือกต่อไปนี้:
• หน้าปัจจุบัน: ตั้งหน้าเว็บปัจจุบันเป็นหน้าหลักของคุณ
• หน้าว่าง: ตั้งหน้าเว็บเปล่าเป็นหน้าหลักของคุณ
• หน้าพื้นฐาน: ตั้งหน้าเว็บค่าเริ่มต้นของเครื่องเป็นหน้าหลักของคุณ
• อื่นๆ: ตั้งหน้าเว็บที่กำ� หนดไว้ล่วงหน้าเป็นหน้าหลักของคุณ
ขณะที่ก�ำลังดูหน้าเว็บ ให้สัมผัส เพื่อเปิดหน้าหลัก
การจัดการประวัติหน้าเว็บ
สัมผัส อินเตอร์​เน็ต ที่หน้าจอแอพ
สัมผัส → ประวัติ เพื่อเปิดหน้าเว็บจากรายการหน้าเว็บที่เพิ่งเข้าใช้
หากต้องการล้างประวัติ ให้สัมผัส → ลบ​ประวัติ
39
การปรับให้เป็นส่วนตัว
การจัดการหน้าจอหลักและหน้าจอแอพ
การจัดการหน้าจอหลัก
การเพิ่มรายการ
สัมผัสค้างไว้ที่แอพหรือโฟลเดอร์จากหน้าจอแอพ จากนั้นลากไปที่หน้าจอหลัก
การเพิ่มวิดเจ็ต ให้เปิดหน้าจอหลัก สัมผัสพื้นที่ว่างค้างไว้ สัมผัส วิดเจ็ด สัมผัสวิดเจ็ตค้างไว้ จากนั้นลากไปยังหน้าจอหลัก
การย้ายและการลบรายการ
สัมผัสค้างไว้ที่รายการที่หน้าจอหลัก จากนั้นลากไปยังต�ำแหน่งใหม่
การย้ายรายการไปยังแผงอื่น ให้ลากไปยังด้านข้างหน้าจอ
และคุณยังสามารถย้ายแอพที่ใช้บ่อยไปยังบริเวณทางลัดที่ด้านล่างสุดของหน้าจอหลัก
การลบรายการ ให้สัมผัสค้างไว้ที่รายการนั้น จากนั้นลากไปที่ ลบ ที่ปรากฏอยู่ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ
การสร้างโฟลเดอร์
1 ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่แอพ และลากไปยัง สร้าง​แฟ้มใหม่ ที่ปรากฏอยู่ด้านบนสุดของหน้าจอ
2 ใส่ชื่อโฟลเดอร์
3 สัมผัส เลือกแอพที่จะย้ายไปยังโฟลเดอร์ จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
40
การปรับให้เป็นส่วนตัว
การจัดการโฟลเดอร์
การเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ ให้เลือกโฟลเดอร์ จากนั้นสัมผัสชื่อโฟลเดอร์ที่มีอยู่ ป้อนชื่อใหม่ของโฟลเดอร์ จากนั้นสัมผัส
เรียบร้อย
การเปลี่ยนสีของโฟลเดอร์ เลือกโฟลเดอร์ สัมผัส แล้วเลือกสี
การย้ายแอพเพิ่มเติมไปยังโฟลเดอร์ สัมผัสค้างไว้ที่แอพ จากนั้นลากไปใส่ในโฟลเดอร์
การย้ายแอพออกจากโฟลเดอร์ เลือกโฟลเดอร์ สัมผัสค้างไว้ที่แอพ จากนั้นลากไปยังต�ำแหน่งใหม่
การจัดการแผงหน้าจอ
ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่บริเวณที่ว่างเพื่อเพิ่ม ย้าย หรือลบแผงหน้าจอ
การเพิ่มแผงหน้าจอ เลื่อนไปทางซ้ายไปยังหน้าสุดท้าย จากนั้นสัมผัส
การย้ายแผงหน้าจอ ให้สัมผัสค้างไว้ที่ภาพตัวอย่างแผงหน้าจอ แล้วลากไปยังต�ำแหน่งใหม่
การลบแผงหน้าจอ สัมผัสค้างไว้ที่ภาพตัวอย่างแผงหน้าจอ จากนั้นลากไปยัง ลบ ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ
เพื่อก�ำหนดแผงหน้าจอให้เป็นแผงหน้าจอหลัก สัมผัส
การจัดการหน้าจอแอพ
การเปลี่ยนวิธีการเรียงล�ำดับ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส → แสดงเป็น จากนั้นเลือกวิธีการจัดเรียง
การซ่อนแอพ
ซ่อนแอพที่คุณไม่ต้องการดูที่หน้าจอแอพ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส → ซ่อนแอพ เลือกแอพ จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
การแสดงแอพที่ถูกซ่อนอยู่ สัมผัส → แสดงแอพที่ซ่อน เลือกแอพพลิเคชั่น จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
41
การปรับให้เป็นส่วนตัว
การย้ายรายการ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส → แก้ไข สัมผัสค้างไว้ที่รายการหนึ่ง แล้วลากไปยังต�ำแหน่งใหม่
การย้ายรายการไปยังแผงอื่น ให้ลากไปยังด้านข้างหน้าจอ
การย้ายรายการไปยังแผงหน้าจอใหม่ ให้ลากไปที่ สร้างหน้า ที่ปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอ
คุณสามารถย้ายโฟลเดอร์ได้เฉพาะในแผงโฟลเดอร์
การตั้งค่าวอลเปเปอร์และเสียงเรียกเข้า
การตั้งค่าวอลเปเปอร์
ตั้งค่าให้ใช้รูปภาพหรือภาพถ่ายที่บันทึกในเครื่องเป็นวอลเปเปอร์สำ� หรับหน้าจอหลักหรือหน้าจอล็อก
1 ที่หน้าจอหลัก ให้สัมผัสบริเวณที่ว่างค้างไว้ จากนั้นสัมผัส วอ​ลเป​เปอร์ หรือ ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า →
จอภาพ → วอ​ลเป​เปอร์
2 เลือกหน้าจอที่จะเปลี่ยนแปลงหรือใช้วอลล์เปเปอร์ เลือกหมวดหมู่ เลือกรูปภาพ ปรับขนาดกรอบหากจ�ำเป็น จากนั้น
ตั้งค่าเป็นวอลเปเปอร์
3 สัมผัส ตั้ง​วอลเป​เปอร์ หรือ เรียบร้อย
การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า
เปลี่ยนเสียงเรียกเข้าส�ำหรับสายโทรเข้าและการแจ้งเตือน
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → เสียง
การตั้งค่าเสียงเรียกเข้าส�ำหรับสายเรียกเข้า ให้สัมผัส เสียงเรียกเข้า → SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด → เสียงเรียกเข้า
เลือกเสียงเรียกเข้า จากนั้นสัมผัส ตกลง การใช้เพลงที่จัดเก็บไว้ในเครื่องหรือในบัญชีของคุณเป็นเสียงเรียกเข้า สัมผัส เพิ่ม
การตั้งค่าเสียงเรียกเข้าส�ำหรับการแจ้งเตือน ให้สัมผัส เสียงเรียกเข้า → SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด → การ​แจ้ง​เตือน
เลือกเสียงเรียกเข้า จากนั้นสัมผัส ตกลง
42
การปรับให้เป็นส่วนตัว
การเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอ
คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะการล็อกหน้าจอของคุณ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นมาใช้งานข้อมูลส่วนตัวของคุณ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → ล็อก​หน้า​จอ → ล็อกหน้า​จอ จากนั้นเลือกวิธีการล็อกหน้าจอ เครื่องจะถามรหัสปลด
ล็อกเมื่อใดก็ตามที่คุณปลดล็อกเครื่อง
ถ้าคุณลืมรหัสปลดล็อก ให้นำ� เครื่องไปที่ศูนย์บริการซัมซุงเพื่อตั้งค่าใหม่
รูป​แบบ
วาดรูปแบบโดยการเชื่อมต่อจุดสี่จุดขึ้นไป จากนั้นวาดรูปแบบอีกครั้งเพื่อยืนยัน ตั้งค่า PIN ส�ำรอง เพื่อปลดล็อกหน้าจอเมื่อ
คุณลืมรูปแบบการปลดล็อก
PIN
PIN ประกอบด้วยตัวเลขเท่านั้น ใส่ตัวเลขสี่ตัวขึ้นไป แล้วใส่รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน
รหัส​ผ่าน
รหัสผ่านประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข ใส่ตัวอักษรสี่ตัวขึ้นไปรวมทั้งตัวเลขและสัญลักษณ์ แล้วใส่รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อ
ยืนยัน
43
การปรับให้เป็นส่วนตัว
การย้ายข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าของคุณ
การใช้บัญชีส�ำรองข้อมูล
คุณสามารถย้ายข้อมูลที่ส�ำรองไว้จากเครื่องก่อนหน้าของคุณไปยังเครื่องใหม่ โดยใช้บัญชี Google หรือซัมซุงของคุณ
อ้างอิง การส�ำรองและการเรียกคืนข้อมูล เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
การใช้ Samsung Smart Switch
คุณสามารถย้ายข้อมูลของเครื่องก่อนหน้าไปยังเครื่องใหม่ผ่านทาง Smart Switch ไปที่ www.samsung.com/smartswitch
เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
Samsung Smart Switch ไม่รองรับโดยอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์บางเครื่อง
การใช้งาน Smart Switch กับคอมพิวเตอร์
ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อน�ำเข้าข้อมูลที่ส�ำรองไว้ (จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ผลิตที่เลือก) จากคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องของคุณ คุณ
สามารถดาวน์โหลดแอพได้จาก www.samsung.com/smartswitch
1 ส�ำรองข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าไปยังคอมพิวเตอร์ ส�ำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ติดต่อผู้ผลิตของเครื่องนั้น
2 ที่คอมพิวเตอร์ เริ่มต้น Smart Switch
3 เชื่อมต่อเครื่องปัจจุบันของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
4 ที่คอมพิวเตอร์ คลิกชื่อผู้ผลิตของอุปกรณ์เครื่องก่อนหน้า และท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อย้ายข้อมูลมายังเครื่อง
ของคุณ
44
การปรับให้เป็นส่วนตัว
การใช้งาน Samsung Kies
น�ำเข้าข้อมูลที่สำ� รองไว้จากคอมพิวเตอร์ผ่านทาง Samsung Kies เพื่อเรียกคืนข้อมูลในเครื่องของคุณ คุณยังสามารถส�ำรอง
ข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ผ่านทาง Samsung Kies อ้างอิง การเชื่อมต่อกับ Samsung Kies เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
การตั้งค่าบัญชี
การเพิ่มบัญชี
แอพบางแอพที่ใช้งานในเครื่องของคุณจ�ำเป็นต้องมีบัญชีที่มีการลงทะเบียน สร้างบัญชีเพื่อให้ได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดี
ที่สุดจากอุปกรณ์
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → เพิ่ม​แอคเคาท์ และเลือกบริการบัญชีผู้ใช้ จากนั้นปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อ
ท�ำการตั้งค่าบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์
การซิงค์เนื้อหากับบัญชีของคุณ เลือกบัญชี และท�ำเครื่องหมายเลือกรายการที่จะซิงค์
การลบบัญชี
ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น สัมผัส การตั้งค่า เลือกชื่อแอคเคาท์ภายใต้ แอคเคาท์​เลือกแอคเคาท์ที่จะลบออก จากนั้นสัมผัส ลบ​
บัญชีผ​ ู้​ใช้
45
โทรศัพท์
การโทรออก
สัมผัส โทรศัพท์ ที่หน้าจอแอพ
สัมผัส ปุ่มก​ ด ใส่หมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นสัมผัส หรือ เพื่อโทรออก หรือสัมผัส
สามารถโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ใน บันทึกล่าสุด, รายชื่อที่ชอบ และ รายชื่อ
ดูบันทึกการโทรและขอความ
เพื่อโทรวีดีโอ และคุณยัง
ดูรายชื่อโปรด
ปอนตัวเลขโดยใชปุมกด
ดูรายชื่อผูติดตอ
เพิ่มหมายเลขไปยังรายชื่อผูติดตอ
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
ดูตัวอยางหมายเลขโทรศัพท
ลบตัวอักษรที่อยูขางหนา
46
โทรศัพท์
การโทรจากรายการโปรด
คุณสามารถโทรหารายชื่อที่คุณติดต่อบ่อยครั้งได้โดยเพิ่มรายชื่อเหล่านั้นไปยังรายชื่อที่ชอบ
การเพิ่มผู้ติดต่อไปยังรายชื่อที่ชอบ สัมผัส รายชื่อ เลือกรายชื่อ จากนั้นสัมผัส
การโทรหารายชื่อที่ชอบ สัมผัส รายชื่อที่ชอบ และเลือกผู้ติดต่อ
การคาดคะเนหมายเลข
สัมผัส ปุ่ม​กด
เมื่อใส่หมายเลขจากปุ่มกด การคาดคะเนหมายเลขอัตโนมัติจะปรากฏขึ้น เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้เพื่อท�ำการโทร
ออก
หมายเลขโทรด่วน
สัมผัส ปุ่ม​กด
ส�ำหรับหมายเลขโทรด่วน ให้สัมผัสค้างไว้ที่ตัวเลขนั้น
การก�ำหนดรายชื่อให้กับหมายเลขโทรด่วน สัมผัสค้างไว้ที่หมายเลขโทรด่วนบนแป้นกดหมายเลข สัมผัส ตกลง จากนั้นเลือก
รายชื่อ หรืออีกวิธีหนึ่ง ให้สัมผัส รายชื่อ → → โทร​ด่วน เลือกจ�ำนวน จากนั้นเลือกผู้ติดต่อ
การโทรระหว่างประเทศ
สัมผัส ปุ่ม​กด
สัมผัส 0 ค้างไว้จนกระทั่ง + สัญลักษณ์ปรากฎขึ้น ใส่รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นสัมผัส
หรือ
เพื่อปิดกั้นสายโทรออกต่างประเทศ สัมผัส → การตั้งค่า → โทร → การ​ตั้ง​ค่า​เพิ่ม​เติม → SIM การ์ดหรือ USIM
การ์ด → การ​ระงับ​การ​โทร จากนั้นเลือก การโทรต่างประเทศ ใส่รหัสผ่าน แล้วสัมผัส ตกลง
47
โทรศัพท์
การรับสายโทรเข้า
การรับสาย
เมื่อมีการโทรเข้า ลาก ออกด้านนอกวงกลมใหญ่
หากมีการเปิดใช้งานการรับสายซ้อน จะสามารถตอบรับอีกสายหนึ่งได้ เมื่อสายที่สองถูกตอบรับแล้ว สายแรกจะถูกพักสาย
การปฏิเสธสาย
เมื่อมีการโทรเข้า ลาก ออกด้านนอกวงกลมใหญ่
เมื่อต้องการส่งข้อความเมื่อปฏิเสธการรับสาย ให้ลากแถบข้อความปฏิเสธการโทรขึ้น
การสร้างข้อความปฏิเสธการโทร ให้เปิดหน้าจอแอพ แล้วสัมผัส โทรศัพท์ → → การตั้งค่า → โทร → ตั้งค่า
ข้อความปฏิเสธการโทร → สร้าง
เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
หากมีสายที่ไม่ได้รับ จะมี ปรากฏบนแถบสถานะ เปิดแผงการแจ้งเตือนเพื่อดูรายการสายที่ไม่ได้รับ หรืออีกวิธีหนึ่ง ที่
หน้าจอแอพ สัมผัส โทรศัพท์ → บันทึกล่าสุด เพื่อดูสายที่ไม่ได้รับ
ทางเลือกระหว่างการโทร
ระหว่างการโทรด้วยเสียง
สามารถท�ำสิ่งต่อไปนี้ได้:
• : เพิ่มระดับเสียง
• เพิ่มเบอร์: โทรออกไปยังสายที่สอง
• ปุ่ม​กด: เปิดปุ่มกด
• วางสาย: จบการสนทนาสายปัจจุบัน
48
โทรศัพท์
• ล�ำโพง​: เปิดหรือปิดการใช้งานล�ำโพง ขณะใช้การโทรผ่านล�ำโพง ให้พูดใส่ไมโครโฟนที่ด้านบนของเครื่อง แล้วถือเครื่อง
ให้ห่างจากหูของท่าน
• ปิด​เสียง: ปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงของคุณ
• บลู​ทู​ธ: สลับไปยังเฮดเซ็ทบลูทูธหากมีการเชื่อมต่ออยู่กับเครื่อง
• → รายชื่อ: เปิดรายชื่อผู้ติดต่อ
• → สมุด​บันทึก: จัดท�ำบันทึกย่อ
• → ข้อความ: ส่งข้อความ
• → พัก: พักสาย สัมผัส กลับ​สู่​การ​โทร เพื่อรับสายที่พักไว้
• → การตั้งค่า: เปลี่ยนการตั้งค่าการเชื่อมต่อ
ระหว่างการโทรวีดีโอ
สามารถท�ำสิ่งต่อไปนี้ได้:
• → ซ่อนตัวเอง: ซ่อนภาพของคุณจากคู่สนทนา
• → ภาพโทรออก: เลือกรูปภาพที่จะแสดงให้บุคคลอื่นเห็น
• → จับ​ภาพ: บันทึกภาพของคู่สนทนา
• → บันทึก​วี​ดี​โอ: บันทึกวีดีโอจากภาพของคู่สนทนา
• → ปุ่ม​กด: เปิดปุ่มกด
• → ปิด​ล�ำโพง / เปิด​ล�ำโพง: เปิดหรือปิดการใช้งานล�ำโพง ขณะใช้การโทรผ่านล�ำโพง ให้พูดใส่ไมโครโฟนที่ด้านบน
ของเครื่อง แล้วถือเครื่องให้ห่างจากหูของท่าน
• → เปลี่ยน​ไป​ยัง​เฮ​ดเซ็ท: สลับไปยังเฮดเซ็ทบลูทูธหากมีการเชื่อมต่ออยู่กับเครื่อง
สัมผัสหน้าจอเพื่อใช้ทางเลือกต่อไปนี้:
• สวิตช์: สลับระหว่างกล้องถ่ายรูปด้านหน้าและด้านหลัง
• ปิด​เสียง: ปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงของคุณ
• วางสาย: จบการสนทนาสายปัจจุบัน
49
รายชื่อ
การเพิ่มรายชื่อ
การย้ายรายชื่อจากเครื่องอื่น
คุณสามารถย้ายรายชื่อจากเครื่องอื่นมายังเครื่องของคุณ อ้างอิง การย้ายข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าของคุณ เพื่อดูข้อมูลเพิ่ม
เติม
การสร้างรายชื่อด้วยตนเอง
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส รายชื่อ → รายชื่อ
2 สัมผัส และใส่ข้อมูลรายชื่อ
•
•
: เพิ่มรูปภาพ
/ : เพิ่มและลบรายละเอียดการติดต่อ
3 สัมผัส บันทึก
เพื่อเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชื่อผู้ติดต่อจากปุ่มกด สัมผัส ปุ่ม​กด ใส่หมายเลข จากนั้นสัมผัส เพิ่มในรายชื่อ
การจัดการรายชื่อ
การแก้ไขรายชื่อ
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส รายชื่อ → รายชื่อ
2 เลือกรายชื่อที่จะแก้ไข และสัมผัส
3 แก้ไขข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ หรือสัมผัส เพิ่มฟิลด์อื่น เพื่อเพิ่มข้อมูลผู้ติดต่อเพิ่มเติม
4 สัมผัส บันทึก
50
รายชื่อ
การลบรายชื่อ
เลือกรายชื่อที่ต้องการลบ แล้วสัมผัส → ลบ
การแชร์รายชื่อ
เลือกรายชื่อที่จะแชร์ สัมผัส → แลกเปลี่ยนนามบัตร จากนั้นเลือกวิธีการแชร์
จัดการกลุ่ม
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส รายชื่อ → รายชื่อ
สัมผัส
การสร้างกลุ่มใหม่
สัมผัส
ใส่ชื่อกลุ่ม จากนั้นสัมผัส บันทึก
การเพิ่มรายชื่อไปยังกลุ่ม
เลือกกลุ่ม จากนั้นสัมผัส
เลือกรายชื่อที่จะเพิ่ม จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
การลบกลุ่ม
สัมผัส
เลือกกลุ่มที่เพิ่มโดยผู้ใช้ จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
การน�ำเข้าหรือการส่งออกรายชื่อ
น�ำเข้ารายชื่อจากบริการที่จัดเก็บมายังเครื่องของคุณ หรือส่งออกรายชื่อจากเครื่องไปยังบริการที่จัดเก็บ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส รายชื่อ → รายชื่อ
สัมผัส → การตั้งค่า → รายชื่อ → น�ำเ​ข้า/​น�ำอ​ อก จากนั้นเลือกทางเลือกการน�ำเข้าหรือส่งออก
51
รายชื่อ
การค้นหารายชื่อ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส รายชื่อ → รายชื่อ
ใช้วิธีการค้นหาวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:
• เลื่อนขึ้นหรือลงบนรายชื่อผู้ติดต่อ
• สัมผัสช่องการค้นหาที่ด้านบนของรายชื่อผู้ติดต่อ และใส่เงื่อนไขการค้นหา
เมื่อเลือกรายชื่อแล้ว ให้เลือกท�ำสิ่งต่อไปนี้:
• : เพิ่มไปยังราย​ชื่อที่​ชอบ
• / : ท�ำการโทรออกหรือโทรวีดีโอ
• : เขียนข้อความ
•
: เขียนอีเมล์
การเพิ่มทางลัดไปยังหน้าจอหลัก
เพิ่มทางลัดไปยังรายชื่อที่คุณติดต่อบ่อยไว้ที่หน้าจอหลัก
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส รายชื่อ → รายชื่อ
2 เลือกรายชื่อ
3 สัมผัส → เพิ่ม​ทาง​ลัด​ไปยังหน้าจอหลัก
52
ข้อความและอีเมล์
ข้อความ
การส่งข้อความ
ส่งข้อความตัวอักษร (SMS) หรือข้อความมัลติมีเดีย (MMS)
คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมส�ำหรับการส่งหรือรับข้อความเมื่อคุณใช้งานโรมมิ่ง
1 สัมผัส ข้อความ ที่หน้าจอแอพ
2 สัมผัส
3 เพิ่มผู้รับและใส่ข้อความ
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
ปอนผูรับ
เลือกรายชื่อจากรายชื่อผูติดตอ
ปอนขอความ
สงขอความ
แนบไฟล
4 สัมผัส
หรือ
เพื่อส่งข้อความ
53
ข้อความและอีเมล์
ขณะที่กำ� ลังเขียนข้อความ สัมผัส เพื่อใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:
• แทรก​ไอ​คอน​หน้า​ยิ้ม: ป้อนไอคอนแสดงอารมณ์
• เพิ่ม​เรื่อง: ป้อนหัวข้อ
• เพิ่มสไลด์: เพิ่มสไลด์ข้อความ
• ตั้งเวลาข้อความ: ก�ำหนดเวลาและวันที่ที่จะส่งข้อความ
• ละทิ้ง: ยกเลิกการเขียนข้อความ
• ขนาด​อักษร: เปลี่ยนขนาดตัวอักษรในช่องข้อความ
การส่งข้อความแบบตั้งเวลา
ขณะที่เขียนข้อความ สัมผัส → ตั้งเวลาข้อความ ตั้งเวลาและวันที่ และสัมผัส เรียบร้อย
• หากเครื่องถูกปิดเครื่อง ณ เวลาที่ตั้งไว้ ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย หรือเครือข่ายไม่เสถียร ข้อความนี้จะไม่ได้
รับการส่ง
• คุณสมบัตินี้จะใช้เวลาและวันที่ที่ตั้งไว้ในเครื่อง เวลาที่ส่งข้อความอาจไม่ถูกต้องหากคุณย้ายข้ามโซนเวลาหรือ
เมื่อไม่ได้อัพเดทข้อมูลของเครือข่าย
การดูข้อความเข้า
ข้อความเข้าจะถูกจัดกลุ่มเป็นเธรดข้อความตามรายชื่อ เลือกรายชื่อเพื่อดูข้อความของผู้นั้น
คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมส�ำหรับการส่งหรือรับข้อความเมื่อคุณใช้งานโรมมิ่ง
ขณะที่กำ� ลังดูข้อความ สัมผัส และใช้ทางเลือกหนึ่งรายการดังต่อไปนี้:
• การโทรวีดีโอ: โทรวิดีโอไปยังรายชื่อผู้ติดต่อ
• เพิ่มผ​ ู้​รับ: เพิ่มผู้รับที่จะส่งข้อความถึง
• แทรก​ไอ​คอน​หน้า​ยิ้ม: ป้อนไอคอนแสดงอารมณ์
• เพิ่ม​เรื่อง: ป้อนหัวข้อ
• เพิ่มสไลด์: เพิ่มสไลด์ข้อความ
• ตั้งเวลาข้อความ: ก�ำหนดเวลาและวันที่ที่จะส่งข้อความ
• เพิ่มเป็นหมายเลขสแปม / น�ำออกจากหมายเลขสแปม: ระบุว่าหมายเลขโทรศัพท์เป็นข้อความขยะ หรือลบหมายเลข
โทรศัพท์ออกจากรายการข้อความขยะ
• ละทิ้ง: ยกเลิกการเขียนข้อความ
• ขนาด​อักษร: เปลี่ยนขนาดตัวอักษรในช่องข้อความ
54
ข้อความและอีเมล์
การจัดการข้อความ
ขณะที่ดูรายการข้อความ สัมผัส และใช้ทางเลือกต่อไปนี้:
• เลือก: เลือกข้อความที่ต้องการใช้ตัวเลือก
• ลบ: ลบข้อความที่เลือกหรือข้อความทั้งหมด
• เงื่อนไขข้อความขยะ: ดูข้อความขยะ
• ขนาด​อักษร: เปลี่ยนขนาดตัวอักษรในช่องข้อความ
• การตั้งค่า: เปลี่ยนการตั้งค่าข้อความ
อีเมล์
การตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล์
สัมผัส อีเมล์ ที่หน้าจอแอพ
ตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล์เมื่อเปิดใช้ อีเมล์ เป็นครั้งแรก
ใส่ที่อยู่อีเมล์และรหัสผ่าน สัมผัส ถัดไป ส�ำหรับบัญชีอีเมล์ส่วนตัว เช่น Google Mail หรือสัมผัส การ​ตั้ง​ค่า​เอง ส�ำหรับบัญชี
อีเมล์ของบริษัท หลังจากนั้นให้ท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อท�ำการตั้งค่าให้เสร็จสิ้น
เพื่อตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล์เพิ่มเติม ให้สัมผัส → การตั้งค่า → เพิ่ม​แอคเคาท์
ในกรณีที่มีบัญชีอีเมลมากกว่าหนึ่งบัญชี จะสามารถตั้งค่าให้บัญชีหนึ่งเป็นบัญชีค่าเริ่มต้นได้ สัมผัส → การตั้งค่า →
การ​ตั้ง​ค่า​แอคเคาท์ เลือกบัญชี จากนั้นเลือก แอคเคาท์พื้นฐาน
55
ข้อความและอีเมล์
การส่งข้อความ
สัมผัส อีเมล์ ที่หน้าจอแอพ
สัมผัส ที่ด้านล่างของหน้าจอ เพื่อสร้างข้อความ
บันทึกขอความสําหรับจัดสงในภายหลัง
ยกเลิกขอความ
แนบรูปภาพ วีดีโอ ฯลฯ
สงขอความ
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
เพิ่มผูรับ
เพิ่มผูรับจากรายชื่อผูติดตอ
เพิ่ม CC หรือ BCC
ปอนหัวขอ
ปอนขอความ
การเข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติม
ขณะที่กำ� ลังเขียนข้อความ สัมผัส เพื่อเข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติม
• ส่งอีเมล์ถึงตัวเอง: ส่งข้อความถึงตนเอง
• อีเมล์ที่วางก�ำหนดการไว้: ส่งข้อความตามเวลาที่ตั้งไว้
• หากเครื่องถูกปิดเครื่อง ณ เวลาที่ตั้งไว้ ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย หรือเครือข่ายไม่เสถียร ข้อความนี้จะไม่ได้
รับการส่ง
• คุณสมบัตินี้จะใช้เวลาและวันที่ที่ตั้งไว้ในเครื่อง เวลาที่ส่งข้อความอาจไม่ถูกต้องหากคุณย้ายข้ามโซนเวลาหรือ
เมื่อไม่ได้อัพเดทข้อมูลของเครือข่าย
• ล�ำดับ​ความ​ส�ำคัญ: เลือกระดับความส�ำคัญของข้อความ
56
ข้อความและอีเมล์
การอ่านข้อความ
สัมผัส อีเมล์ ที่หน้าจอแอพ
สัมผัส เลือกบัญชีอีเมลที่จะใช้งาน และข้อความใหม่จะถูกรับเข้ามา การรับข้อความใหม่เอง สัมผัส
สัมผัสที่ข้อความเพื่อเปิดอ่าน
ลบขอความ
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
เพิ่มอีเมลแอดเดรสนี้ไปยังรายชื่อผูติดตอ
หรือดูตัวเลือกอื่นๆ
ทําเครื่องหมายขอความเปนการแจงเตือน
เปดเอกสารแนบ
สงตอขอความ
ตอบกลับไปยังผูรับทั้งหมด
ไปยังขอความกอนหนาหรือถัดไป
ตอบกลับขอความ
57
กล้องถ่ายรูป
การถ่ายภาพเบื้องต้น
การถ่ายภาพหรือการบันทึกวิดีโอ
1 สัมผัส กล้องถ่ายรูป ที่หน้าจอแอพ
2 สัมผัสรูปภาพบนหน้าจอตัวอย่างเพื่อให้กล้องท�ำการโฟกัสที่จุดนั้น
เมื่อเป้าหมายอยู่ในโฟกัส เฟรมโฟกัสจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว
3 สัมผัส
เพื่อถ่ายภาพ หรือสัมผัส เพื่อบันทึกวีดีโอ
แยกนิ้วสองนิ้วออกจากกันบนหน้าจอเพื่อซูมเข้า และบีบนิ้วเพื่อซูมออก
แสดงทางเลือกเพิ่มเติม
แสดงโหมดปจจุบัน
สลับระหวางกลองถายรูป
ดานหนาและดานหลัง
เริ่มตนบันทึกวีดีโอ
ถายรูป
เปลี่ยนโหมดการถายรูป
ดูรูปภาพและวิดีโอที่คุณ
ถาย
• กล้องถ่ายรูปจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
• ตรวจสอบว่าเลนส์สะอาดดี มิฉะนั้นเครื่องอาจท�ำงานไม่เป็นปกติในบางโหมดที่ต้องการความละเอียดสูง
58
กล้องถ่ายรูป
การเริ่มต้นกล้องในหน้าจอเมื่อล็อก
เพื่อถ่ายภาพช่วงเวลาที่พิเศษอย่างรวดเร็ว เริ่มต้น กล้องถ่ายรูป ที่หน้าจอเมื่อล็อก
ที่หน้าจอเมื่อล็อก ลาก ไปด้านนอกวงกลมใหญ่ ถ้า ไม่แสดงขึ้น ให้เปิดหน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → ล็อก​
หน้า​จอ จากนั้นเลือก ทางลัดกล้องถ่ายรูป
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
การจัดเรียงทางลัดของกล้องถ่ายรูปใหม่
สัมผัส
→
→
→ แก้ไขการตั้งค่าด่วน สัมผัสค้างไว้ที่วัตถุ แล้วลากไปยังช่องที่ด้านบนของหน้าจอ
มารยาทในการถ่ายรูป
• อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวีดีโอของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
• อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวีดีโอในสถานที่ที่มีกฎห้าม
• อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวีดีโอในสถานที่ที่คุณอาจละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
59
กล้องถ่ายรูป
โหมดถ่ายรูป
อัตโนมัติ
ใช้โหมดนี้เพื่ออนุญาตให้กล้องประเมินสิ่งแวดล้อมและพิจารณาโหมดที่เหมาะสมที่สุดส�ำหรับภาพ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส กล้องถ่ายรูป → → อัตโนมัติ
เสียงและช็อต
ใช้โหมดนี้เพื่อถ่ายภาพพร้อมบันทึกเสียง เครื่องจะแสดงสัญลักษณ์ของภาพด้วย
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส กล้องถ่ายรูป → → เสียงและช็อต
ใน แกลเลอรี่
พา​นอรา​ม่า
ใช้โหมดนี้เพื่อถ่ายภาพที่ประกอบจากหลายภาพมาต่อกัน เครื่องจะแสดงสัญลักษณ์ของภาพด้วย
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส กล้องถ่ายรูป → → พา​นอรา​ม่า
เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่ดีที่สุด ท�ำตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้:
• เคลื่อนกล้องไปช้าๆ ในทิศทางเดียว
• รักษาให้ภาพอยู่ภายในกรอบในช่องมองภาพของกล้อง
• หลีกเลี่ยงการถ่ายภาพที่มีพื้นหลังพร่ามัว เช่น ท้องฟ้าโล่ง หรือผนังว่างเปล่า
กลาง​คืน
ใช้โหมดนี้เพื่อถ่ายภาพในสภาวะที่มีแสงน้อยโดยไม่ใช้แฟลช
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส กล้องถ่ายรูป → → กลาง​คืน
60
ใน แกลเลอรี่
กล้องถ่ายรูป
การตั้งค่ากล้องถ่ายรูป
→ ทางเลือกต่อไปนี้อาจไม่มีให้เลือกครบทั้งโหมดภาพนิ่งและโหมด
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส กล้องถ่ายรูป →
กล้องวีดีโอ
• ขนาดรูปถ่าย: เลือกความละเอียด ใช้งานความละเอียดสูงขึ้นเพื่อคุณภาพที่สูงขึ้น แต่จะท�ำให้ใช้งานหน่วยความจ�ำเพิ่ม
ขึ้น
• ขนาดวิดีโอ: เลือกความละเอียด ใช้งานความละเอียดสูงขึ้นเพื่อคุณภาพที่สูงขึ้น แต่จะท�ำให้ใช้งานหน่วยความจ�ำเพิ่ม
ขึ้น
• โหมดเครื่องวัด: เลือกวิธีวัดแสง ซึ่งเป็นการก�ำหนดวิธีการค�ำนวณค่าแสง เฉลี่ยหนักกลาง วัดแสงฉากหลังที่บริเวณ
กลางฉาก เฉพาะ​จุด วัดแสงที่เฉพาะต�ำแหน่ง เมท​ริกซ์ เฉลี่ยทั้งภาพ
• แท็กสถานที่: ตั้งค่าเครื่องให้แนบแท็กข้อมูลสถานที่ลงในภาพถ่าย
• การให้ใช้สัญญาณ GPS ได้ดี ให้หลีกเลี่ยงการถ่ายรูปในต�ำแหน่งที่อาจมีอุปสรรคขัดขวางสัญญาณ เช่น
ต�ำแหน่งระหว่างอาคาร พื้นที่ระดับต�่ำกว่าน�ำ้ ทะเล หรือสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย
• เมื่อแชร์ภาพถ่ายที่มีแท็กข้อมูลสถานที่ ผู้อื่นอาจได้รับข้อมูลสถานที่ด้วย
• ปุ่ม​กด​ระดับ​เสียง: ตั้งค่าเครื่องให้ใช้ปุ่มระดับเสียงเพื่อควบคุมชัตเตอร์และฟังก์ชั่นซูม
• ตัวจับเวลา: ใช้ส�ำหรับการถ่ายแบบหน่วงเวลา
• สมดุล​สี​ขาว: เลือกค่าสมดุล​สี​ขาวที่เหมาะสม เพื่อให้ภาพมีช่วงสีที่สมจริงตามที่เห็น การตั้งค่านี้ออกแบบมาส�ำหรับ
สภาพแสงเฉพาะกรณี การตั้งค่านี้คล้ายกับช่วงความร้อนของค่าสมดุลแสงของการรับแสงในกล้องมืออาชีพ
• ความ​สว่าง: ตั้งค่าความสว่าง
• ไก​ด์​ไลน์: แสดงเส้นน�ำบนช่องมองภาพเพื่อช่วยการจัดองค์ประกอบเมื่อเลือกเป้าหมาย
• แฟลช: เปิดหรือปิดใช้งานแฟลช
• ชื่อไฟล์บอกต�ำแหน่ง: ตั้งค่ากล้องให้เพิ่มแท็กข้อมูลบริบท เช่น ข้อมูลสถานที่ ลงในชื่อไฟล์
• ที่​เก็บ: เลือกต�ำแหน่งหน่วยความจ�ำส�ำหรับจัดเก็บ
• แก้ไขการตั้งค่าด่วน: จัดเรียงทางลัดไปยังทางเลือกที่ใช้บ่อย
• รีเซ็ท: ตั้งค่ากล้องถ่ายรูปใหม่
ตัวเลือกที่ใช้ได้จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นกับโหมดที่เลือกใช้
61
แกลเลอรี่
การดูภาพหรือวิดีโอ
การดูเนือ้ หาในเครื่อง
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส แกลเลอรี่ แล้วเลือกรูปภาพหรือวิดีโอ
ไฟล์วีดีโอจะแสดงไอคอน บนภาพตัวอย่างขนาดย่อ
การซ่อนหรือแสดงแถบเมนูและภาพตัวอย่างขนาดย่อ ให้สัมผัสหน้าจอ
สงรูปภาพใหผูอื่น
แกไขรูปภาพ
เลื่อนไปยังหนาจอกอนหนา
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
ลบรูปภาพ
ภาพตัวอยางขนาดเล็กของรูปภาพ
และวิดีโอ
62
แกลเลอรี่
การเปลี่ยนวิธีการเรียงล�ำดับ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส แกลเลอรี่ →
จากนั้นให้เลือกตัวเลือกการจัดเรียง
การเข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติม
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส แกลเลอรี่ แล้วเลือกรูปภาพหรือวิดีโอ สัมผัส แล้วใช้ทางเลือกต่อไปนี้:
• สไลด์โชว์: เริ่มต้นการ​แสดง​สไลด์จากรูปภาพในโฟลเดอร์ปัจจุบัน
• คัด​ลอก​ไป​ยัง​คลิ​ป​บอร์ด: คัดลอกไฟล์ไปยังคลิปบอร์ด
• พิมพ์: พิมพ์ภาพโดยต่ออุปกรณ์เข้ากับเครื่องพิมพ์ อ้างอิง การพิมพ์มือถือ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• เปลี่ยน​ชื่อ: เปลี่ยนชื่อไฟล์
• หมุนซ​ ้าย: หมุน​ทวนเข็มนาฬิกา
• หมุน​ขวา: หมุน​ตามเข็มนาฬิกา
• ตัด​บาง​ส่วน: ตัดบางส่วนจากรูปภาพ
• แสดงบนแผนที่: ดูต�ำแหน่งที่ถ่ายภาพนี้บนแผนที่
• ตั้ง​เป็น: ตั้งค่ารูปภาพนั้นให้เป็นวอ​ลเป​เปอร์หรือรูปภาพ​ของ​ราย​ชื่อ
• ข้อมูล: ดูรายละเอียดของรูปภาพ
• การตั้งค่า: เปลี่ยนการตั้งค่าแกลเลอรี
ตัวเลือกที่ใช้ได้อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับไฟล์ที่เลือก
การเลือกไฟล์จ�ำนวนมากจากรายชื่อไฟล์ ให้สัมผัสค้างไว้ที่ไฟล์ จากนั้นให้สัมผัสไฟล์อื่นๆ เมื่อเลือกไฟล์แล้ว คุณสามารถ
แชร์หรือลบไฟล์เหล่านี้ในเวลาเดียวกัน หรือสัมผัส เพื่อเข้าถึงตัวเลือกเพิ่มเติม
63
มัลติมีเดีย
วิดีโอ
การเล่นวีดีโอ
สัมผัส วิดีโอ ที่หน้าจอแอพ
เลือกวีดีโอที่จะเล่น
เปลี่ยนอัตราสวนหนาจอ
ปรับระดับเสียง
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
เลื่อนไปขางหนาหรือถอยหลั
งโดยการลากแถบควบคุม
พักและเลนตอ
ขามไปยังวีดีโอกอนหนา
สัมผัสคางไวเพื่อถอยหลัง
อยางเร็ว
ขามไปยังวีดีโอถัดไป
สัมผัสคางไวเพื่อเดินหนา
อยางเร็ว
เพื่อก�ำหนดต�ำแหน่งแผงควบคุม ระหว่างการเปิดเล่น สัมผัส → การตั้งค่า จากนั้นท�ำเครื่องหมายที่ ตัวควบคุมขนาด
เล็ก แล้วสัมผัส ปิด จากนั้นสัมผัส หรือ เพื่อย้ายแผงควบคุมไปยังด้านใดด้านหนึ่งของหน้าจอ
คุณสมบัตินี้มีเฉพาะในการจัดวางแนวนอนเท่านั้น
การแชร์หรือการลบวิดีโอ
สัมผัส วิดีโอ ที่หน้าจอแอพ
สัมผัสค้างไว้ที่วิดีโอ และสัมผัส → แชร์​ผ่าน จากนั้นจึงเลือกวิธีการแชร์
สัมผัส → ลบ เลือกวีดีโอ จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
64
แอพและคุณสมบัติที่มีประโยชน์
S ​Planner
การเริ่มต้น S Planner
ใช้งานแอพนี้เพื่อจัดการเหตุการณ์และสิ่งที่ต้องท�ำ
สัมผัส S ​Planner ที่หน้าจอแอพ
เปลี่ยนโหมดการดู
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
ไปที่วันที่ปจจุบัน
สรางเหตุการณหรือสิ่งที่ตองทํา
สัมผัส แล้วเลือกใช้:
• ไป​ยัง: ย้ายไปยังวันที่ที่ก�ำหนด
• ลบ: ลบเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�ำ
• ค้น​หา: ค้นหาเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�ำ
• ซิงค์: ซิงค์ข้อมูลเหตุการณ์และสิ่งที่ต้องท�ำไปยังบัญชีของคุณ
• ปฏิทิน: เลือกปฏิทินที่จะแสดง
• การตั้งค่า: เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับ S Planner
65
แอพและคุณสมบัติที่มีประโยชน์
การสร้างเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�ำ
1 สัมผัส S ​Planner ที่หน้าจอแอพ
2 สัมผัส หรือเลือกวันที่ที่ไม่มีเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�ำ และสัมผัสวันที่นั้นอีกครั้ง
ถ้าวันที่นั้นมีเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�ำอยู่แล้ว สัมผัสที่วันที่นั้น และสัมผัส
3 เลือกเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�ำ และใส่รายละเอียด
• เพิ่มเหตุการณ์: ตั้งค่าวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดเหตุการณ์ คุณสามารถเลือกตั้งค่าการวนซ�้ำได้
• เพิม่ งาน: เพิ่มงานที่จะท�ำในวันที่กำ� หนด คุณสามารถเลือกตั้งค่าล�ำดับความส�ำคัญได้
เลือกรายการ
เลือกปฏิทินที่จะใชหรือซิงคขอมูล
ใสหัวขอ
ตั้งคาวันที่เริ่มตนและสิ้นสุดเหตุการณ
เพิ่มรายละเอียด
4 สัมผัส บันทึก เพื่อบันทึกเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�ำ
66
แอพและคุณสมบัติที่มีประโยชน์
ซิงค์ข้อมูลเหตุการณ์และสิ่งที่ต้องท�ำไปยังบัญชีของคุณ
สัมผัส S ​Planner ที่หน้าจอแอพ
การซิงค์ข้อมูลเหตุการณ์และสิ่งที่ต้องท�ำไปยังบัญชีของคุณ สัมผัส → ซิงค์
การเพิ่มบัญชีที่จะซิงค์ สัมผัส → ปฏิทิน → เพิ่ม​แอคเคาท์ การเลือกบัญชีที่จะซิงค์และลงชื่อเข้าใช้ เมื่อเพิ่มบัญชีแล้ว
จะมีวงกลมสีเขียวแสดงอยู่ที่ด้านข้างชื่อบัญชี
การเปลี่ยนตัวเลือกส�ำหรับการซิงค์ของบัญชี ให้เปิดหน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า จากนั้นเลือกบริการของบัญชีภายใต้ แอค
เคาท์​
การลบเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�ำ
สัมผัส S ​Planner ที่หน้าจอแอพ
การลบเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�ำ สัมผัส → ลบ เลือกเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�ำ จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย → ตกลง
การลบเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�ำขณะที่กำ� ลังเปิดดู สัมผัส → ลบ → ตกลง
การท�ำเครื่องหมายว่างานเสร็จ สัมผัสวันที่ที่มีงานนั้น และท�ำเครื่องหมายว่าเสร็จงาน
การแชร์เหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�ำ
สัมผัส S ​Planner ที่หน้าจอแอพ
การแชร์เหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�ำ สัมผัส → แชร์​ผ่าน จากนั้นจึงเลือกวิธีการแชร์
67
แอพและคุณสมบัติที่มีประโยชน์
ChatON
ใช้งานแอพนี้เพื่อสนทนาและท�ำกิจกรรมทางสังคมกับเพื่อนแบบเป็นส่วนตัวหรือเป็นกลุ่ม เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีซัมซุงของ
คุณ คุณสามารถดูประวัติการสนทนาที่คุณส่งจากเครื่องที่ลงทะเบียน
สัมผัส ChatON ที่หน้าจอแอพ
แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
ก่อนเริ่มแอพนี้ คุณจ�ำเป็นต้องอัพเดตแอพให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก่อน สัมผัส อัป​เด​ต และท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อ
ท�ำการอัพเดทให้เสร็จสมบูรณ์
เลือกเพื่อนที่ตองการสนทนาดวย
ดูหรือแกไขรายละเอียดแฟมประวัติ
ดูการแจงเตือน
ดูรายการการสนทนา
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
ดูรายชื่อเพื่อน
ดาวนโหลดรายการและดูรายชื่อเพื่อน
ที่แนะนํา
คนหาเพื่อน
เพิ่มเพื่อนไปยังรายชื่อเพื่อน
แฟมประวัติสวนตัว
รายชื่อเพื่อน
68
แอพและคุณสมบัติที่มีประโยชน์
นาฬิกา
เตือน
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส นาฬิกา → เตือน
การตั้งค่าการเตือน
สัมผัส ในรายการการเตือน เลือกเวลาที่จะให้มีการเตือนซ�ำ ้ ตั้งค่าทางเลือกการเตือนต่างๆ จากนั้นสัมผัส บันทึก การ
เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการเตือน สัมผัส ถัดจากการเตือนในรายการการเตือน
• ข้าม: ก�ำหนดช่วงและจ�ำนวนครั้งในการแจ้งเตือนซ�้ำหลังจากพ้นเวลาที่กำ� หนด
• การ​เตือน​อัจฉริยะ: ตั้งเวลาและเสียงเตือนอัจฉริยะ การเตือนอัจฉริยะจะเริ่มส่งเสียงเตือนเบาๆ เป็นเวลาไม่กี่นาทีก่อน
เวลาที่ตั้งไว้ให้เสียงเตือนดัง ระดับเสียงของการเตือนอัจฉริยะ จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนกว่าคุณจะปิด หรือตั้งค่าเสียงเตือน
ไว้ล่วงหน้า
การหยุดการเตือน
ลาก ออกนอกวงกลมใหญ่เพื่อหยุดการเตือน หากคุณเปิดใช้ตัวเลือกข้ามมาก่อน ให้ลาก
ใหญ่เพื่อปลุกซ�ำ้ หลังจากระยะเวลาที่ก�ำหนด
การลบการเตือน
สัมผัส → ลบ เลือกการเตือน จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
69
ที่อยู่ด้านนอกวงกลม
แอพและคุณสมบัติที่มีประโยชน์
เวลาโลก
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส นาฬิกา → เวลาโลก
การสร้างนาฬิกา
สัมผัส
และใส่ชื่อเมืองหรือเลือกจากรายชื่อเมือง
การลบนาฬิกา
สัมผัส → ลบ เลือกนาฬิกา แล้วสัมผัส เรียบร้อย
การจับ​เวลา
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส นาฬิกา → การจับเ​วลา
สัมผัส เริ่ม เพื่อเริ่มจับเวลาเหตุการณ์ สัมผัส รอบ เพื่อบันทึกรอบเวลา
สัมผัส หยุด เพื่อหยุดการจับเวลา เพื่อล้างรอบการจับเวลา สัมผัส ตั้ง​ค่า​ใหม่
การก�ำหนดค่าให้เครื่องหรี่แสงหน้าจอขณะจับเวลาแต่ละรอบ ให้สัมผัส → การตั้งค่า → หรี่แสงหน้าจออยู่เสมอ
การ​ตั้ง​เวลา
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส นาฬิกา → การ​ตั้ง​เวลา
ตั้งระยะเวลา จากนั้นสัมผัส เริ่ม
ลาก ออกนอกวงกลมใหญ่เมื่อมีการเตือน
การเปลี่ยนการตั้งค่าเสียงปลุก ให้สัมผัส → การตั้งค่า
70
แอพและคุณสมบัติที่มีประโยชน์
เครื่อง​คิด​เลข
ใช้งานแอพนี้เพื่อการค�ำนวณอย่างง่ายหรือซับซ้อน
สัมผัส เครื่อง​คิด​เลข ที่หน้าจอแอพ
หมุนอุปกรณ์เป็นแนวนอนเพื่อแสดงเครื่องคิดเลขแบบวิทยาศาสตร์ ถ้าหาก การหมุน หน้าจอ ถูกปิดอยู่ ให้สัมผัส →
เครื่อง​คิด​เลข​ทาง​วิทยา​ศาสตร์
สมุด​บันทึก
ใช้แอพนี้เพื่อสร้างบันทึก และเก็บรวบรวมให้เป็นหมวดหมู่
สัมผัส สมุดบ​ ันทึก ที่หน้าจอแอพ
การสร้างสมุด​บันทึก
สัมผัส ที่รายการสมุดบันทึก และเขียนบันทึก ขณะที่เขียนบันทึก ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:
•
: สร้างหรือก�ำหนดหมวดหมู่
•
: แทรกรูปภาพ
• : บันทึกเสียงที่ต้องการแทรก
เพื่อบันทึกข้อมูลสมุดบันทึก สัมผัส บันทึก
เพื่อแก้ไขสมุดบันทึก สัมผัสสมุดบันทึก จากนั้นสัมผัสเนื้อหาของสมุดบันทึก
การค้นหาสมุดบันทึก
สัมผัส
ในรายการสมุดบันทึก และใส่คำ� ส�ำคัญเพื่อค้นหาสมุดบันทึกที่มีคำ� ส�ำคัญนั้น
71
แอพและคุณสมบัติที่มีประโยชน์
การเพิ่มและการจัดการหมวดหมู่
สร้างหมวดหมู่เพื่อจัดเรียงและจัดการสมุดบันทึกของคุณ
ที่รายการสมุดบันทึก สัมผัส → จัดการหมวดหมู่
เพื่อเพิ่มหมวดหมู่ใหม่ สัมผัส เพื่อใส่ชื่อหมวดหมู่ จากนั้นสัมผัส ตกลง
เพื่อลบหมวดหมู่ สัมผัส ถัดจากหมวดหมู่
เพื่อเปลี่ยนชื่อหมวดหมู่ สัมผัสค้างไว้ที่ชื่อหมวดหมู่ ใส่ชื่อหมวดหมู่ใหม่ จากนั้นสัมผัส ตกลง
เพื่อเปลี่ยนล�ำดับหมวดหมู่ สัมผัส ถัดจากหมวดหมู่นั้น และลากขึ้นหรือลงไปยังต�ำแหน่งอื่น
การเข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติม
คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกเพิ่มเติมได้จากในรายการบันทึกและขณะที่ดูบันทึก
จากรายการบันทึก ให้สัมผัส แล้วใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:
• เลือก: เลือกบันทึกที่ต้องการใช้ตัวเลือก
• ลบ: ลบบันทึก
• แอคเคาท์: ซิงค์บันทึกกับบัญชีซัมซุงของคุณ
ขณะที่เรียกดูบันทึก ให้สัมผัส แล้วใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:
• ลบ: ลบบันทึก
• แชร์​ผ่าน: แชร์บันทึกกับผู้อื่น
• พิมพ์: พิมพ์บันทึกโดยเชื่อมต่อเครื่องกับเครื่องพิมพ์ อ้างอิง การพิมพ์มือถือ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
72
แอพและคุณสมบัติที่มีประโยชน์
บันทึกเสียง
การบันทึกเสียงบันทึก
สัมผัส บันทึกเสียง ที่หน้าจอแอพ
สัมผัส เพื่อเริ่มการบันทึก พูดใส่ไมโครโฟน สัมผัส
สัมผัส เพื่อสิ้นสุดการบันทึก
เพื่อพักการบันทึก เมื่อต้องการยกเลิกการบันทึก สัมผัส
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
บันทึกเวลาที่ใชไป
เริ่มตนการบันทึก
แสดงรายการเสียงบันทึก
การเปิดเล่นเสียง​บันทึก
สัมผัส บันทึกเสียง ที่หน้าจอแอพ
สัมผัส
และเลือกเสียงบันทึกเพื่อจะเล่น
• / : พักหรือเล่นต่อ
• / : ข้ามไปยังสมุดบันทึกเสียงก่อนหน้าหรือถัดไป
73
แอพและคุณสมบัติที่มีประโยชน์
การจัดการเสียงบันทึก
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส บันทึกเสียง →
สัมผัส และเลือกหนึ่งในทางเลือกต่อไปนี้:
• เลือก: เลือกเสียงบันทึกที่ต้องการใช้ตัวเลือก
• ลบ: เลือกเสียงบันทึกที่จะลบ
• การตั้งค่า: เปลี่ยนการตั้งค่าการบันทึกเสียง
การเปลี่ยนชื่อเสียงบันทึก
สัมผัสเสียงบันทึกค้างไว้ สัมผัส → เปลี่ยน​ชื่อ ใส่ชื่อใหม่ส�ำหรับเสียงบันทึก จากนั้นสัมผัส ตกลง
ดาวน์​โหลด
ใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้เพื่อดูว่าไฟล์ใดบ้างที่ถูกดาวน์โหลดผ่านแอพพลิเคชั่น
สัมผัส ดาวน์​โหลด ที่หน้าจอแอพ
แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
เลือกไฟล์เพื่อเปิดด้วยแอพพลิเคชั่นที่เหมาะสม
การเรียงล�ำดับไฟล์ตามวันที่ ชื่อ หรือขนาด ให้สัมผัส → เรียง​ตาม
หากต้องการล้างประวัติ ให้สัมผัส → ลบ​รายการ
74
แอพและคุณสมบัติที่มีประโยชน์
วิทยุ
ฟังเพลงและข่าวในวิทยุ FM เมื่อต้องการฟังวิทยุ FM คุณต้องเสียบเฮดเซ็ทเพื่อท�ำหน้าที่เป็นเสาอากาศ
สัมผัส วิทยุ ที่หน้าจอแอพ
การฟังวิทยุ FM
เสียบเฮดเซ็ทที่ตัวเครื่องก่อนเริ่มต้นวิทยุ FM
วิทยุ FM จะค้น​หาและบันทึกสถานีที่มีอยู่โดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มใช้งานครั้งแรก
สัมผัส
เพื่อเปิดวิทยุ FM เลือกสถานีวิทยุที่คุณต้องการจากรายการสถานีวิทยุแล้วสัมผัส
เพื่อกลับสู่หน้าจอวิทยุ FM
ปรับระดับเสียง
บันทึกเพลงจากวิทยุ FM
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
ปอนความถี่สถานีวิทยุดวยตนเอง
เพิ่มสถานีวิทยุปจจุบันไปยังรายการที่ชอบ
คนหาคลื่นความถี่วิทยุ
เปดหรือปดวิทยุ FM
ดูรายการสถานีที่สามารถใชได
เรียกดูรายการสถานีที่ชอบ
คนหาสถานีวิทยุที่สามารถรับฟงได
75
แอพและคุณสมบัติที่มีประโยชน์
การค้น​หาสถานีวิทยุ
สัมผัส → ค้น​หา จากนั้นเลือกทางเลือกการค้นหา วิทยุ FM จะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ
เลือกสถานีวิทยุที่คุณต้องการจากรายการสถานีวิทยุแล้วสัมผัส เพื่อกลับสู่หน้าจอวิทยุ FM
การเพิ่มสถานีในรายการที่ชื่นชอบ
เลื่อนไปยังสถานีวิทยุที่ต้องการ จากนั้นสัมผัส
เพื่อเพิ่มสถานีไปยังรายการที่ชื่นชอบ
ไลน์
ใช้แอพนี้เพื่อโทรด้วยเสียงหรือวีดีโอ รวมถึงส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยังเพื่อนแบบเป็นส่วนตัวหรือเป็นกลุ่ม โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย
แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
แอพ Google
Google มีแอพความบันเทิง เครือข่ายสังคม และแอพธุรกิจ ซึ่งคุณสามารถขอเปิดบัญชี Google เพื่อเรียกใช้แอพบาง
รายการได้ อ้างอิง การตั้งค่าบัญชี เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
การดูข้อมูลแอพเพิ่มเติม ให้เปิดหน้าจอหลักของแอพ แล้วสัมผัส → ความช่วยเหลือ
บางแอพอาจไม่สามารถใช้ได้ หรือมีข้อก�ำหนดที่ต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
Chrome
ค้นหาข้อมูลและเรียกดูหน้าเว็บ
76
แอพและคุณสมบัติที่มีประโยชน์
Gmail
ส่งหรือรับอีเมลผ่านทางบริการ Google Mail
Google+
แชร์ข่าวของคุณและติดตามอัพเดทที่ครอบครัว เพื่อนๆ และผู้อื่นแชร์ คุณยังสามารถส�ำรองข้อมูลภาพถ่ายและวิดีโอ และ
อื่นๆ ได้
แผนที่
หาต�ำแหน่งของคุณบนแผนที่ ค้นหาต�ำแหน่ง และดูข้อมูลต�ำแหน่งของสถานที่ต่างๆ
Play เพลง
ค้นพบ ฟัง และแชร์เพลงบนเครื่องของคุณ
Play ภาพยนตร์
รับชมวิดีโอที่จัดเก็บไว้ในเครื่องของคุณและดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ เพื่อรับชมจาก Play สโตร์
Play หนังสือ
ดาวน์โหลดหนังสือต่างๆ จาก Play สโตร์ แล้วอ่าน
Play แผงหนังสือ
อ่านข่าวและนิตยสารที่คุณสนใจในต�ำแหน่งที่สะดวกในหนึ่งแห่ง
Play เกม
ดาวน์โหลดเกมจาก Play สโตร์ แล้วเล่นกับคนอื่นๆ
ไดรฟ์
จัดเก็บข้อมูลของคุณในคลาวด์ เข้าถึงจากทุกที่ และแชร์ให้กับผู้อื่น
YouTube
รับชมหรือสร้างวิดีโอและแชร์ให้กับผู้อื่น
77
แอพและคุณสมบัติที่มีประโยชน์
รูปภาพ
จัดการรูปภาพ อัลบั้ม และวิดีโอที่คุณบันทึกไว้ในเครื่อง แล้วอัพโหลดไปยัง Google+
แฮงเอาท์
แชทกับเพื่อนๆ ของคุณทีละคนหรือเป็นกลุ่ม แล้วใช้รูปภาพ ไอคอนแสดงอารมณ์ และโทรวิดีโอขณะแชท
Google
ค้นหารายการต่างๆ ในอินเตอร์เน็ตหรือเครื่องของคุณอย่างรวดเร็ว
ค้น​หา​ด้วยเสียง
ค้นหารายการต่างๆ อย่างรวดเร็วโดยการพูดค�ำส�ำคัญหรือวลี
การตั้งค่า Google
ก�ำหนดการตั้งค่าส�ำหรับคุณสมบัติบางอย่างที่ให้มาโดย Google
78
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น
บลู​ทู​ธ
เกี่ยวกับบลูทูธ
บลูทูธจะสร้างการเชื่อมต่อแบบโดยตรงระหว่างสองอุปกรณ์ผ่านระยะทางใกล้ ใช้งานบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือไฟล์
มีเดียกับเครื่องอื่นๆ
• ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การดักจับ หรือการใช้ในทางที่ผิดของข้อมูลที่ส่งหรือได้รับผ่านบลูทูธ
• หมัน่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแบ่งปันและรับข้อมูลด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และมีการรักษาความปลอดภัยอย่าง
เหมาะสม หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ จะท�ำให้ระยะการส่งข้อมูลสั้นลง
• อุปกรณ์บางชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการทดสอบหรือผ่านการอนุมัติจาก Bluetooth SIG อาจใช้กับ
เครื่องของคุณไม่ได้
• ห้ามใช้คุณสมบัติบลูทูธเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย (เช่น การคัดลอกไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือดักฟังการ
สื่อสารโดยผิดกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า)
ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อผลจากการใช้งานที่ผิดกฎหมายของคุณสมบัติบลูทูธ
79
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น
การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → บลู​ทู​ธ สัมผัสสวิตช์ บลู​ทู​ธ เพื่อเปิดใช้งาน จากนั้นสัมผัส ค้น​หา
จะปรากฏรายชื่อของเครื่องที่ค้นพบ
การตั้งค่าให้เครื่องสามารถมองเห็นได้โดยอุปกรณ์บลูทูธเครื่องอื่น ให้สัมผัสชื่อเครื่อง
2 เลือกเครื่องที่จะจับคู่กัน
ถ้าเครื่องของคุณมีการจับคู่กับอีกเครื่องหนึ่งมาแล้วก่อนหน้านี้ ให้สัมผัสชื่อเครื่องโดยไม่ต้องใส่รหัสยืนยันที่สร้างโดย
อัตโนมัติ
ถ้าเครื่องที่คุณต้องการจับคู่ไม่อยู่ในรายชื่อ ให้ขอให้เครื่องนั้นเปิดตัวเลือกการมองเห็นได้
3 ยอมรับการร้องขอการอนุญาตบลูทูธที่เครื่องทั้งสองเครื่องเพื่อยืนยัน
การส่งและการรับข้อมูล
แอพจ�ำนวนมากรองรับการถ่ายโอนข้อมูลผ่านบลูทูธ คุณสามารถส่งข้อมูล เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ หรือไฟล์มีเดียกับอุปกรณ์บลู
ทูธเครื่องอื่นได้ การด�ำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการส่งรูปภาพไปยังเครื่องอื่น
การส่งรูปภาพ
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส แกลเลอรี่
2 เลือกรูปภาพ
3 สัมผัส → บลู​ทู​ธ จากนั้นเลือกเครื่องที่ย้ายรูปภาพไป
ถ้าเครื่องที่คุณต้องการจับคู่ไม่อยู่ในรายชื่อ ให้ขอให้เครื่องนั้นเปิดตัวเลือกการมองเห็นได้ หรือตั้งค่าให้เครื่องของคุณ
สามารถมองเห็นได้โดยเครื่องอื่น
4 ยอมรับการร้องขอการอนุญาตบลูทูธที่อีกเครื่องหนึ่ง
80
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น
การรับรูปภาพ
เมื่ออีกเครื่องหนึ่งส่งรูปภาพให้คุณ ให้ยอมรับการร้องขอการอนุญาตบลูทูธ รูปภาพที่ได้รับจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ แกล
เลอรี่ → Download
การยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์บลูทูธ
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → บลู​ทู​ธ
จะปรากฏรายชื่อของเครื่องที่ค้นพบ
2 สัมผัส ที่ด้านข้างชื่อเครื่องเพื่อยกเลิกการจับคู่
3 สัมผัส เลิกจับคู่
Wi-Fi Direct
เกี่ยวกับ Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct ใช้เชื่อมต่อเครื่องผ่านเครือข่าย Wi-Fi โดยไม่ต้องใช้จุดเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → Wi-Fi จากนั้นสัมผัสสวิตช์ Wi-Fi เพื่อเปิดใช้งาน
2 สัมผัส → Wi-Fi Direct
จะปรากฏรายชื่อของเครื่องที่ค้นพบ
3 เลือกเครื่องที่จะเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์หลายเครื่อง สัมผัส → เชื่อมต่อหลายราย
การเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ สัมผัส → เปลี่ยน​ชื่อ​อุปกรณ์
4 ยอมรับการร้องขอการอนุญาต Wi-Fi Direct ที่อีกเครื่องหนึ่งเพื่อยืนยัน
81
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น
การส่งและการรับข้อมูล
คุณสามารถแชร์ข้อมูล เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ หรือไฟล์มีเดียกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้ การด�ำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการส่ง
รูปภาพไปยังเครื่องอื่น
การส่งรูปภาพ
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส แกลเลอรี่
2 เลือกรูปภาพ
3 สัมผัส → Wi-Fi Direct จากนั้นเลือกเครื่องที่จะย้ายรูปภาพไป
4 ยอมรับการร้องขอการอนุญาต Wi-Fi Direct ที่อีกเครื่องหนึ่ง
การรับรูปภาพ
เมื่ออีกเครื่องหนึ่งส่งรูปภาพให้คุณ ให้ยอมรับการร้องขอการอนุญาต Wi-Fi Direct รูปภาพที่ได้รับจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์
แกลเลอรี่ → Download
การสิ้นสุดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → Wi-Fi
2 สัมผัส → Wi-Fi Direct
เครื่องจะแสดงรายชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแล้ว
3 สัมผัส สิ้นสุดการเชื่อมต่อ → ตกลง เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์
82
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น
การพิมพ์มือถือ
เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครื่องพิมพ์ผ่าน Wi-Fi หรือ Wi-Fi Direct และพิมพ์รูปภาพหรือเอกสาร
เครื่องพิมพ์บางเครื่องอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องนี้
การเพิ่มปลั๊กอินเครื่องพิมพ์
เติมปลั๊กอินเครื่องพิมพ์ส�ำหรับเครื่องพิมพ์ที่ต้องการต่อกับตัวเครื่อง
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → พิมพ์ → ดาวน์โหลดปลั๊กอิน แล้วค้นหาปลั๊กอินเครื่องพิมพ์จากใน Play สโตร์
เลือกปลั๊กอินเครื่องพิมพ์แล้วท�ำการติดตั้ง
การเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → พิมพ์ เลือกปลั๊กอินเครื่องพิมพ์ จากนั้นสัมผัสสวิตช์ที่ด้านขวาบนของหน้าจอเพื่อเปิด
ใช้งาน เครื่องจะค้นหาเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับเครื่องของคุณ เลือกเครื่องพิมพ์ที่จะใช้เป็น
เครื่องพิมพ์เริ่มต้น
การเพิ่มเครื่องพิมพ์ด้วยตนเอง ให้เลือกปลั๊กอินเครื่องพิมพ์ แล้วสัมผัส → เพิ่มเครื่องพิมพ์ → ใส่รายละเอียด
จากนั้นสัมผัส ตกลง
การเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ ให้เลือกปลั๊กอินเครื่องพิมพ์ แล้วสัมผัส → การตั้งค่า
การพิมพ์เนือ้ หา
ขณะที่ก�ำลังดูเนื้อหา เช่น รูปภาพ หรือเอกสาร สัมผัส → พิมพ์ จากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์
83
การจัดการเครื่องและข้อมูล
การอัพเกรดเครื่อง
เครื่องสามารถอัพเกรดให้ซอฟท์แวร์เป็นรุ่นล่าสุดได้
การอัพเกรดผ่านอากาศ
อุปกรณ์สามารถอัพเกรดซอฟท์แวร์ล่าสุดได้โดยตรงผ่านบริการ firmware over-the-air (FOTA)
ในหน้าจอแอพพลิเคชั่น สัมผัส การตั้งค่า → เกี่ยว​กับ​อุปกรณ์ → อัพเดทซอฟท์แ​ ว​ร์ → อัพ​เด​ท
การอัพเกรดด้วย Samsung Kies
ดาวน์โหลด Samsung Kies รุ่นล่าสุดได้จากเว็บไซต์ซัมซุง เริ่มต้น Samsung Kies และเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์
Samsung Kies จะตรวจพบเครื่องและแสดงการอัพเดทที่มีให้ในกล่องสนทนา ในกรณีที่มีการอัพเดท คลิกปุ่มอัพเดตใน
กล่องสนทนาเพื่อเริ่มต้นการอัพเกรด โปรดอ้างอิงวิธีใช้ของ Samsung Kies ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการอัพเกรด
• อย่าปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือถอดสาย USB ขณะที่เครื่องก�ำลังอัพเกรด
• ขณะทีก่ ำ� ลังอัพเกรดเครื่อง อย่าเชื่อมต่ออุปกรณ์มีเดียอื่นๆ เข้ากับคอมพิวเตอร์ การกระท�ำเช่นนั้นอาจรบกวน
กระบวนการอัพเดท
84
การจัดการเครื่องและข้อมูล
การถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องกับคอมพิวเตอร์
ย้ายไฟล์เสียง วีดีโอ รูปภาพ หรือไฟล์ชนิดอื่นๆ จากเครื่องของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ หรือกลับกัน
ห้ามถอดสาย USB ออกจากเครื่องขณะที่คุณก�ำลังส่งไฟล์ การกระท�ำดังกล่าวอาจท�ำให้สูญเสียข้อมูลหรือท�ำให้
เครื่องเสียหายได้
• ห้ามถอดเครื่องออกจากคอมพิวเตอร์ขณะที่คุณก�ำลังเปิดเล่นไฟล์ที่บันทึกไว้ในเครื่องไปยังคอมพิวเตอร์ที่เชื่อม
ต่อ หลังจากการเปิดเล่นเสร็จแล้ว ให้ถอดเครื่องออกจากคอมพิวเตอร์
• เครื่องอาจไม่เชื่อมต่ออย่างถูกต้องถ้าหากใช้การเชื่อมต่อผ่านฮับ USB ให้เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับพอร์ต USB
ของคอมพิวเตอร์โดยตรง
เชื่อมต่อเป็นอุปกรณ์มีเดีย
1 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
2 เปิดแผงการแจ้งเตือน แล้วสัมผัส เชื่อมต่อเป็นเครื่องเล่นสื่อ → อุ​ปกรณ์​มี​เดีย​(MTP)
สัมผัส กล้อง​ถ่าย​รูป (PTP) ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่รองรับ Media Transfer Protocol (MTP) หรือไม่มีไดรเวอร์ที่
เหมาะสมติดตั้งอยู่
3 ถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
85
การจัดการเครื่องและข้อมูล
การเชื่อมต่อกับ Samsung Kies
Samsung Kies เป็นแอพบนคอมพิวเตอร์ที่จัดการเนื้อหามีเดียและข้อมูลส่วนตัว กับเครื่องของซัมซุง ดาวน์โหลด
Samsung Kies รุ่นล่าสุดได้จากเว็บไซท์ซัมซุง
1 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
Samsung Kies จะเริ่มต้นการท�ำงานบนคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ หาก Samsung Kies ไม่เปิดขึ้น ให้ดับเบิลคลิกที่
ไอคอน Samsung Kies บนคอมพิวเตอร์
2 ถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ Samsung Kies หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
การส�ำรองและการเรียกคืนข้อมูล
ช่วยให้ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลแอพ และการตั้งค่าในเครื่องของคุณมีความปลอดภัย คุณสามารถส�ำรองข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไป
ยังบัญชีการส�ำรองข้อมูล และเข้าถึงในภายหลัง
การใช้งานบัญชี Google
1 สัมผัส การตั้งค่า ที่หน้าจอแอพ
2 สัมผัส แบ็คอัพและรีเซ็ท และท�ำเครื่องหมายเลือก แบ็ก​อัพ​ข้อมูล​ส่วน​ตัว
3 สัมผัส แบ็ก​อัพ​บัญชี​ผู้​ใช้ และเลือกบัญชีเพื่อตั้งเป็นบัญชีส�ำรองข้อมูล
การกู้คืนข้อมูล คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ของคุณด้วยตัวช่วยตั้งค่า คุณสามารถเรียกใช้และเปิดตัวช่วย
ตั้งค่าโดยรีเซ็ทอุปกรณ์ให้กลับไปใช้ข้อมูลจากโรงงาน ถ้ายังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ด้วยตัวช่วยตั้งค่า คุณ
จะไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลที่ส�ำรองไว้
86
การจัดการเครื่องและข้อมูล
การใช้งานบัญชีซัมซุง
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → เพิ่ม​แอคเคาท์ → Samsung account จากนั้นลงชื่อเข้าใช้บัญชีซัมซุงของคุณ
2 สัมผัส การตั้งค่า ที่หน้าจอแอพ
3 สัมผัส Samsung account → แบ็ก​อัพ ท�ำเครื่องหมายเลือกรายการที่จะส�ำรองข้อมูล จากนั้นสัมผัส แบ็คอัพเดี๋ยวนี้
→ ส�ำรอง
การกู้คืนข้อมูล เปิดหน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → Samsung account → คืน​ค่า เลือกรายการ จากนั้น
สัมผัส คืนค่าเดี๋ยวนี้
การรีเซ็ทข้อมูล
ลบการตั้งค่าและข้อมูลทั้งหมดในเครื่อง ก่อนที่จะด�ำเนินการคืนค่าจากโรงงาน ให้ส�ำรองข้อมูลที่สำ� คัญทั้งหมดที่คุณเก็บไว้ใน
เครื่อง อ้างอิง การส�ำรองและการเรียกคืนข้อมูล เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ในหน้าจอแอพพลิเคชั่น ให้สัมผัส การตั้งค่า → แบ็คอัพและรีเซ็ท → ตั้งค่าข้อมูล​จาก​โรง​งาน → รี​เซ็ท​อุปกรณ์ →
ลบทั้งหมด เครื่องจะเริ่มต้นใหม่โดยอัตโนมัติ
87
การตั้งค่า
เกี่ยวกับการตั้งค่า
ใช้งานแอพนี้เพื่อก�ำหนดค่าเครื่อง ตั้งค่าทางเลือกแอพ และเพิ่มบัญชี
สัมผัส การตั้งค่า ที่หน้าจอแอพ
การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย
Wi-Fi
เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi และเข้าถึงอินเตอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ
ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น สัมผัส Wi-Fi จากนั้นสัมผัสสวิตช์ Wi-Fi เพื่อเปิดใช้งาน
เครื่องสามารถรักษาการเชื่อมต่อเครือข่ายให้เสถียรโดยการเลือก Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ใช้สัญญาณ
ที่แรงที่สุด การสลับระหว่างเครือข่ายโดยอัตโนมัติ ท�ำเครื่องหมายเลือก สลับเครือข่ายอัจฉริยะ
การใช้งานทางเลือก สัมผัส
• ค้น​หา: ค้นหาเครือข่ายที่มีอยู่
• Wi-Fi Direct: เปิดใช้งาน Wi-Fi Direct และเชื่อมต่อเครื่องเข้าด้วยกันโดยตรงผ่าน Wi-Fi เพื่อแชร์ไฟล์
• แอดวานซ์: ก�ำหนดค่าการตั้งค่า Wi-Fi
• ปุ่ม​กด WPS: เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi ด้วยปุ่ม​กด WPS
• ใส่ WPS P​ IN: เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi ที่ปลอดภัยด้วยปุ่ม​กด WPS
88
การตั้งค่า
การตั้งค่านโยบายการพัก Wi-Fi
สัมผัส → แอดวานซ์ → เปิด Wi-Fi ​ไว้​ระหว่าง​พัก
เมื่อหน้าจอถูกปิด เครื่องจะปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi โดยอัตโนมัติ ในกรณีดังกล่าว เครื่องจะเข้าถึงเครือข่ายมือถือ
ถ้าหากได้รับการตั้งค่าให้ใช้งาน ซึ่งอาจท�ำให้เสียค่าบริการการถ่ายโอนข้อมูล การหลีกเลี่ยงค่าบริการเพิ่มเติม ให้
ก�ำหนดค่าเป็น ทุก​ครั้ง
การตั้งค่าการแจ้งเตือนเครือข่าย
เครื่องสามารถตรวจพบเครือข่าย Wi-Fi และแสดงไอคอนบนแถบสถานะเพื่อแจ้งเตือนเมื่อใช้งานได้
สัมผัส → แอดวานซ์ และท�ำเครื่องหมายที่ การ​แจ้ง​เตือน​เครือ​ข่าย เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct ใช้เชื่อมต่อเครื่องผ่านเครือข่าย Wi-Fi โดยไม่ต้องใช้จุดเชื่อมต่อ
สัมผัส → Wi-Fi Direct
บลู​ทู​ธ
เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระยะทางใกล้
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส บลูท​ ู​ธ จากนั้นสัมผัสสวิตช์ บลู​ทู​ธ เพื่อเปิดใช้งาน
การใช้งานทางเลือกเพิ่มเติม สัมผัส
• หมด​เวลา​การ​แสดง​ให้​เห็น: ก�ำหนดระยะเวลาที่จะแสดงอุปกรณ์
• ได้​รับ​ไฟล์​แล้ว: ดูไฟล์ที่ได้รับผ่านระบบ Bluetooth
89
การตั้งค่า
แชร์อินเตอร์เน็ตและฮอตสปอตมือถือ
ใช้เครื่องเป็นฮอตสปอตแบบเคลื่อนที่เพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับอุปกรณ์อื่น โปรดดูข้อมูลราย
ละเอียดใน แชร์อินเตอร์เน็ตและฮอตสปอตมือถือ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แชร์อินเตอร์เน็ตและฮอตสปอตมือถือ
• ฮอตสปอตมือถือ: ใช้งานฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือของเครื่องให้กับคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์อื่นผ่านเครือข่าย Wi-Fi คุณสามารถใช้คุณสมบัติเมื่อการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่พร้อมใช้งาน
• การ​เชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB: ใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB เพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือให้กับ
คอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เครื่องจะถูกใช้เป็นโมเด็มส�ำหรับคอมพิวเตอร์
• การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธ: ใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือให้กับ
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นผ่านบลูทูธ
โหมดการบิน
การปิดใช้งานฟังก์ชั่นการใช้งานแบบไร้สายในเครื่องของคุณ คุณสามารถใช้บริการที่ไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายได้เท่านั้น
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส โหมดการบิน
การ​ใช้​ข้อมูล
ติดตามบันทึกการใช้งานข้อมูลของคุณ และก�ำหนดการตั้งค่าส�ำหรับขีดจ�ำกัด
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​ใช้​ข้อมูล
• ข้อมูลมือถือ: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลบนเครือข่ายมือถือใดๆ
• ตั้ง​ค่า​ขีด​จ�ำกัด​ข้อมูล​มือ​ถือ: ตั้งค่าขีดจ�ำกัดส�ำหรับการใช้งานข้อมูลมือถือ
• รอบ​การ​ใช้​ข้อมูล: ตั้งค่าวันที่รายเดือนที่จะเฝ้าติดตามการใช้งานข้อมูลมือถือระหว่างช่วงระยะเวลา
การใช้งานทางเลือกเพิ่มเติม สัมผัส
• โรม​มิ่ง​ข้อมูล: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างที่คุณโรมมิ่ง
• จ�ำกัด​ข้อมูล​พื้น​หลัง: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ปิดใช้งานการซิงค์ข้อมูลเบื้องหลังขณะที่คุณใช้งานเครือข่ายมือถือ
• ซิงค์ข้อมูลอัตโนมัติ: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานซิงค์อัตโนมัติกับแอพ เช่น ปฏิทิน หรืออีเมล คุณสามารถเลือกข้อมูลที่
ต้องการซิงค์สำ� หรับแต่ละแอคเคาท์ได้ใน การตั้งค่า → แอคเคาท์​
• แสดง​การ​ใช้ Wi-Fi: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้แสดงการใช้งานข้อมูลผ่าน Wi-Fi
• ฮอตสปอตมือถือ: เลือกฮอตสปอตมือถือ เพื่อป้องกันไม่ให้แอพที่ทำ� งานเป็นเบื้องหลังใช้งานฮอตสปอตนั้น
90
การตั้งค่า
ตัวจ​ ัดการ SIM ก​ าร์ด
เปิดใช้งาน SIM หรือ USIM การ์ดและปรับแต่งการตั้งค่า SIM การ์ด
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ตัวจ​ ัดการ SIM ก​ าร์ด
• การโทรปกติ: เลือก UIM หรือ SIM การ์ดส�ำหรับการโทรศัพท์
• การโทรวีดีโอ: เลือก SIM หรือ USIM การ์ดส�ำหรับการโทรวิดีโอ
• เครือ​ข่าย​บริการ​ข้อมูล: เลือก SIM หรือ USIM การ์ดส�ำหรับบริการข้อมูล
• รับ​สาย​เรียก​เข้า: ก�ำหนดว่าจะรับสายเรียกเข้าจากเครือข่าย GPRS ขณะใช้บริการข้อมูลหรือไม่
• ใช้ SIM คู่เสมอ: ตั้งค่าเครื่องให้เปิดรับสายเรียกเข้าจาก SIM หรือ USIM การ์ดอีกการ์ดหนึ่งในระหว่างใช้สาย
เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ คุณอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการส่งต่อการโทร ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
เครือ​ข่าย​เพิ่ม​เติม
ก�ำหนดการตั้งค่าเพื่อควบคุมเครือข่าย
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส เครือข​ ่าย​เพิ่ม​เติม
แอพการส่งข้อความเริ่มต้น
เลือกแอพเริ่มต้นส�ำหรับการรับส่งข้อความ
VPN
ตั้งค่าและเชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัว (VPNs)
91
การตั้งค่า
เครือ​ข่าย​มือ​ถือ
•
•
•
•
•
ข้อมูลมือถือ: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลบนเครือข่ายมือถือใดๆ
โรม​มิ่ง​ข้อมูล: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างที่คุณโรมมิ่ง
ชื่อ​แอ​คเซ​ส​พอยท์: ตั้งค่าชื่อแอคเซสพอยท์ (APN)
โหมด​เครือข​ ่าย SIM 1 / โหมด​เครือ​ข่าย SIM 2: เลือกชนิดเครือข่าย
ผู้​ให้​บริการ​เครือ​ข่าย: ค้นหาเครือข่ายที่ใช้ได้และเลือกเครือข่ายส�ำหรับการโรมมิ่ง
อุปกรณ์
ล็อก​หน้า​จอ
เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับหน้าจอเมื่อล็อก
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ล็อก​หน้า​จอ
• ล็อกหน้า​จอ: เปิดใช้งานคุณสมบัติล็อกหน้าจอ ทางเลือกต่อไปนี้อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับคุณสมบัติการล็อกหน้า
จอที่เลือก
• นาฬิกา​คู่: ตั้งค่าเครื่องให้แสดงนาฬิกาสองเขตเวลา
• แสดง​วัน​ที่: ตั้งค่าเครื่องให้แสดงวันที่พร้อมนาฬิกา
• ทางลัดกล้องถ่ายรูป: ตั้งค่าเครื่องให้แสดงทางลัดส�ำหรับกล้องในหน้าจอล็อก
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
• ข้อมูลเจ้าของ: ใส่ข้อมูลของคุณที่จะแสดงพร้อมกับนาฬิกา
• ปลดล็อคเอฟเฟ็กต์: เลือกเอฟเฟ็กต์เมื่อคุณปลดล็อกหน้าจอ
• ข้อ​ความ​วิธี​ใช้: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้แสดงข้อ​ความ​วิธี​ใช้บนหน้าจอล็อก
92
การตั้งค่า
เสียง
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าส�ำหรับเสียงต่างๆ ในเครื่อง
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส เสียง
• ระดับเ​สียง: ปรับระดับเสียงส�ำหรับเสียงเรียกเข้า เพลงและวีดีโอ เสียงของระบบ และการแจ้งเตือน
• เสียงเรียกเข้า: เพิ่มหรือเลือกเสียงเรียกเข้าเมื่อมีสายเข้า
• สั่นเมื่อมีการเรียกเข้า: ตั้งค่าให้อุปกรณ์สั่นและเล่นเสียงเรียกเข้าส�ำหรับสายเข้า
• เสียงปุ่มกดโทรออก: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณสัมผัสปุ่มกด
• เสียง​สัมผัส: ตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเมื่อคุณเลือกแอพหรือทางเลือกบนหน้าจอสัมผัส
• เสียง​ล็อก​หน้า​จอ: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัส
จอภาพ
เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับหน้าจอ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ
• วอ​ลเป​เปอร์:
–– หน้า​จอ​หน้า​หลัก: เลือกภาพพื้นหลังส�ำหรับหน้าจอหลัก
–– ล็อก​หน้า​จอ: เลือกรูปภาพพื้นหลังส�ำหรับหน้าจอล็อก
–– หน้าจอหลักและหน้าจอล็อค: เลือกรูปภาพพื้นหลังส�ำหรับหน้าจอหลักและหน้าจอล็อก
• แผงแจ้งเตือน: ก�ำหนดรายการที่จะปรากฏในแผงการแจ้งเตือน
–– การปรับความสว่าง: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้แสดงแถบปรับความสว่างจากแผงการแจ้งเตือน
–– ตั้งค่าปุ่มการตั้งค่าด่วน: เปลี่ยนการจัดเรียงปุ่มการตั้งค่าอย่างเร็วที่แสดงบนแผงการแจ้งเตือน
• ความ​สว่าง: ตั้งค่าความสว่างของหน้าจอ
• หมุน​หน้า​จอ​อัตโนมัติ: ตั้งค่าให้เนื้อหาหมุนอัตโนมัติเมื่อหมุนเครื่อง
93
การตั้งค่า
•
•
•
•
•
•
หมด​เวลา​หน้า​จอ: ตั้งค่าระยะเวลาที่เครื่องจะรอคอยก่อนที่จะดับแสงส่องหลังจอ
เดย์ดรีม: ตั้งค่าเครื่องให้เริ่มต้นโปรแกรมพักหน้าจอเมื่อชาร์จเครื่อง
รูปแบบอักษร: เปลี่ยนชนิดแบบอักษรของข้อความที่แสดง
ขนาด​อักษร: เปลี่ยนขนาดตัวอักษร
เพิ่มความอ่านออกได้ง่าย: ท�ำให้ข้อความคมชัดเพื่อให้อ่านได้ง่ายขึ้น
แสดง​เปอร์เซ็นต์​แบตเตอรี่: ตั้งค่าเครื่องให้แสดงพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่
โทร
ก�ำหนดค่าการตั้งค่าส�ำหรับคุณสมบัติการโทร
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส โทร
• ตั้งค่าข้อความปฏิเสธการโทร: เพิ่มหรือแก้ไขข้อความที่ส่งเมื่อปฏิเสธสาย
• การรับ/วางสาย:
–– ปุ่มหน้าหลักใช้รับการโทร: ตั้งค่าให้เครื่องรับสายเมื่อกดปุ่มหน้าหลัก
–– ปุ่ม​เปิด/​ปิด​เพื่อ​วาง​สาย: ตั้งค่าให้เครื่องวางสายเมื่อกดปุ่มเปิด/ปิด
• การ​ตั้ง​ค่า​เพิ่ม​เติม:
–– ID ​ผู้​โทร: แสดงรหัสผู้โทรให้คู่สนทนาทราบส�ำหรับสายโทรออก
–– การ​ส่ง​ต่อ​การ​โทร: โอนสายเข้าไปยังหมายเลขอื่น
–– รหัส​พื้นที่​อัตโนมัติ: ตั้งค่าให้เครื่องแทรกรหัสน�ำหน้า (รหัสพื้นที่หรือรหัสประเทศ) ไว้หน้าหมายเลขโทรศัพท์โดย
อัตโนมัติ
–– การ​ระงับ​การ​โทร: ปิดกั้นการโทรเข้าหรือการโทรออก
–– การรับสายซ้อน: อนุญาตให้แจ้งเตือนการโทรเข้าระหว่างที่มีสายสนทนาอยู่
–– โหมดก�ำหนดการโทรออก: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมด​ก�ำหนด​การ​โทรออกเพื่อจ�ำกัดการโทรไปยังหมายเลขใน
รายการ​ก�ำหนด​การ​โทรออก ใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM หรือ USIM การ์ดของคุณ
94
การตั้งค่า
• เสียงเรียกเข้าและเสียงปุ่ม:
–– เสียงเรียกเข้า: เพิ่มหรือเลือกเสียงเรียกเข้าเมื่อมีสายเข้า
–– สั่นเมื่อมีการเรียกเข้า: ตั้งค่าให้อุปกรณ์สั่นและเล่นเสียงเรียกเข้าส�ำหรับสายเข้า
–– เสียงปุ่มกดโทรออก: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อสัมผัสปุ่มกด
• ซ่อนวิดีโอส่วนตัว: เลือกรูปภาพที่จะแสดงให้บุคคลอื่นเห็น
• ข้อความเสียง:
–– บริการ​ข้อค​ วาม​เสียง: เลือกหรือตั้งค่าผู้ให้บริการ​ข้อ​ความ​เสียง
–– การ​ตั้ง​ค่า​ข้อ​ความ​เสียง: ใส่หมายเลขเพื่อเข้าถึงบริการข้อความเสียง ขอหมายเลขดังกล่าวได้จากผู้ให้บริการ
• บัญชี​ผู้​ใช้: ตั้งค่าให้เครื่องรับ IP calls และตั้งค่าแอคเคาท์ของคุณส�ำหรับบริการ IP call
• ใช้​การ​โทร​อินเตอร์​เน็ต: ตั้งค่าว่าจะให้ใช้งานบริการ​โทร​อินเตอร์​เน็ตส�ำหรับการโทรทั้งหมดหรือเฉพาะ IP call เท่านั้น
ที่​จัด​เก็บ
ดูข้อมูลหน่วยความจ�ำของเครื่องและการ์ดความจ�ำ หรือฟอร์แมทการ์ดความจ�ำ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ทีจ่​ ัด​เก็บ
การฟอร์แมตการ์ดความจ�ำจะลบข้อมูลทั้งหมดจากการ์ดความจ�ำอย่างถาวร
ความจุที่มีอยู่จริงของหน่วยความจ�ำภายในจะน้อยกว่าในข้อมูลจ�ำเพาะเนื่องจากระบบปฏิบัติการและแอพพื้นฐาน
จะใช้งานหน่วยความจ�ำส่วนหนึ่ง ความจุที่พร้อมใช้งานอาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อคุณอัพเกรดอุปกรณ์
แบตเตอรี่
ดูระดับของพลังงานแบตเตอรี่ที่ใช้โดยเครื่องของคุณ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แบตเตอรี่
• แสดง​เปอร์เซ็นต์​แบตเตอรี่: ตั้งค่าเครื่องให้แสดงพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่
การ​จัด​การ​แอ​พพลิ​เค​ชั่น
ดูและจัดการแอพในเครื่องของคุณ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​จัด​การ​แอ​พพลิ​เค​ชั่น
95
การตั้งค่า
ส่วนตัว
ต�ำแหน่ง
เปลี่ยนการตั้งค่าการอนุญาตข้อมูลต�ำแหน่ง
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ต�ำแหน่ง จากนั้นสัมผัสสวิตช์ ต�ำแหน่ง เพื่อเปิดใช้งาน
• โหมด: เลือกวิธีการส�ำหรับรวบรวมข้อมูลต�ำแหน่งของคุณ
• ค�ำขอต�ำแหน่งล่าสุด: ดูว่ามีแอพใดบ้างที่ร้องขอข้อมูลต�ำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ และอัตราการใช้งานแบตเตอรี่ของ
แอพเหล่านั้น
• บริการระบุต�ำแหน่ง: ดูบริการต�ำแหน่งที่ตั้งที่เครื่องของคุณใช้งาน
ระบบ​ป้องกัน
เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อป้องกันเครื่องและ SIM หรือ USIM การ์ด
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ระบบ​ป้องกัน
• เข้า​รหัส​อุปกรณ์: ตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่บันทึกในเครื่อง คุณจะต้องกรอกรหัสผ่านในแต่ละครั้งที่คุณเปิด
เครื่อง
ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนที่จะเปิดใช้งานการตั้งค่านี้เนื่องจากอาจต้องใช้เวลานานกว่าชั่วโมงในการเข้ารหัสข้อมูลของ
คุณ
• เข้ารหัส SD การ์ดภายนอก: ตั้งค่าเครื่องให้เข้ารหัสไฟล์ในการ์ดความจ�ำ
หากคุณตั้งค่าเครื่องใหม่กลับสู่ค่าเริ่มต้นของโรงงานโดยที่เปิดใช้งานการตั้งค่านี้ เครื่องจะไม่สามารถอ่านไฟล์ที่เข้า
รหัสของคุณได้ เปิดการตั้งค่านี้ก่อนท�ำการล้างการตั้งค่าเครื่อง
• รีโมท​คอนโทรล: ตั้งค่าเครื่องให้อนุญาตให้ควบคุมเครื่องที่สูญหายหรือถูกขโมยได้จากระยะไกลผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้
งานคุณสมบัตินี้ คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชีซัมซุงของคุณ
–– การ​ลง​ทะเบียน​บัญชี​ผู้​ใช้: เพิ่มหรือดูแอคเคาท์ซัมซุงของคุณ
–– ใช้​เครือ​ข่าย​ไร้​สาย: ตั้งค่าเครื่องให้อนุญาตให้บันทึกข้อมูลต�ำแหน่งหรือระบุตำ� แหน่งของเครื่องที่สูญหายหรือถูก
ขโมยผ่าน Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ
96
การตั้งค่า
• การเตือนการเปลี่ยน SIM: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ Find my mobile ซึ่งช่วยค้นหาต�ำแหน่งของเครื่องเมื่อ
สูญหายหรือถูกขโมย
• ไปที่เว็บไซต์: เข้าไปที่เว็บไซต์ Find my mobile (findmymobile.samsung.com) คุณสามารถติดตามและควบคุมเครื่อง
ที่สูญหายหรือถูกขโมยจากเว็บไซต์ค้นหามือถือส่วนตัว
• ตั้ง​ค่า​การ​ล็อก SIM ก​ าร์ด:
–– ล็อก SIM ​การ์ด: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อก PIN เพื่อให้สอบถาม PIN ก่อนการใช้งานเครื่อง
–– เปลี่ยน PIN ข​ อง SIM: เปลี่ยนรหัส PIN ที่ใช้เข้าถึงข้อมูล SIM หรือ USIM
• ท�ำ​รหัส​ผ่าน​ให้​มอง​เห็น​ได้: ตั้งค่านี้เพื่อให้เครื่องแสดงรหัสผ่านขณะที่กรอกรหัสผ่าน
• ผู้​ดูแล​ระบบ​อุปกรณ์: ดูผู้​ดูแล​ระบบที่ติดตั้งในเครื่อง คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบอุปกรณ์กำ� หนดนโยบายใหม่เพื่อ
ใช้กับเครื่องของคุณได้
• แหล่ง​ที่​ไม่​รู้จัก: ตั้งค่าให้เครื่องอนุญาตการติดตั้งแอพจากแหล่งที่มาที่ไม่รู้จัก
• ตรวจสอบแอพ: ตั้งค่าให้เครื่องอนุญาตให้ Google ตรวจสอบแอพว่ามีเนื้อหาอันตรายหรือไม่ก่อนการติดตั้ง
• อัพเดทระบบป้องกัน: ตั้งค่าเครื่องให้ตรวจหาและดาวน์โหลดอัพเดทด้านความปลอดภัย
• ชนิดที่จัดเก็บ: ก�ำหนดชนิดพื้นที่เก็บไฟล์หนังสือรับรอง
• ใบ​รับรอง​ที่​เชื่อ​ถือ​ได้: ใช้การรับรองและหนังสือรับรองเพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยในการใช้งานของแอพต่างๆ
• ติดตั้งจากที่จัดเก็บในเครื่อง: ติดตั้งหนังสือรับรองที่ถูกเข้ารหัสที่จัดเก็บในที่เก็บข้อมูล USB
• ลบ​หนังสือ​รับรอง: ลบเนื้อหาหนังสือรับรองออกจากอุปกรณ์และตั้งค่ารหัสผ่านใหม่
ภาษา​และ​การ​ใส่​ข้อมูล
เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับการป้อนข้อความ ทางเลือกบางทางเลือกอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับภาษาที่เลือก
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ภาษา​และ​การ​ใส่​ข้อมูล
ภาษา
เลือกภาษาแสดงผลส�ำหรับเมนูและแอพทั้งหมด
97
การตั้งค่า
พื้นฐาน
เลือกชนิดแป้นพิมพ์ค่าเริ่มต้นส�ำหรับการป้อนข้อความ
แป้น​พิมพ์ Samsung
เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าแป้นพิมพ์ซัมซุง สัมผัส
ทางเลือกที่มีให้อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคและผู้ให้บริการ
• English(UK) / ไทย: เลือกรูปแบบแป้นพิมพ์เริ่มต้น
• เลือกภาษา​ที่ใช้ป้อน: เลือกภาษาที่ใช้ส�ำหรับการป้อนข้อความ
• ข้อ​ความ​ล่วง​หน้า: เปิดใช้งานโหมดข้อ​ความ​ล่วง​หน้าเพื่อคาดเดาค�ำจากการใส่ตัวอักษรของคุณและแสดงการแนะน�ำค�ำ และคุณยังสามารถก�ำหนดการตั้งค่าการคาดเดาค�ำเองได้
• การเปลี่ยนอัตโนมัติ: ตั้งค่าเครื่องให้แก้ไขค�ำที่สะกดผิดหรือเขียนไม่ครบด้วยการสัมผัสปุ่มเว้นวรรคหรือเครื่องหมาย
วรรคตอน
• ปรับ​เป็น​ตัว​พิมพ์​ใหญ่​อัตโนมัติ: ตั้งค่าให้เครื่องใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เป็นอักษรตัวแรกหลังจากเครื่องหมายวรรคตอนจบ
ประโยค เช่น จุด (.), เครื่องหมายค�ำถาม (?) หรือเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!)
• ปรับระยะห่างอัตโนมัติ: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้เว้นค�ำอัตโนมัติ
• วรรค​ตอน​อัตโนมัติ: ตั้งค่าให้เครื่องใส่จุดเมื่อคุณสัมผัสสองครั้งที่ Space bar
• ปัด​แป้น​พิมพ์:
–– ไม่​มี: ตั้งค่าเครื่องให้ปิดใช้งานคุณสมบัติ Swipe ของแป้นพิมพ์
–– อินพุต​ต่อ​เนือ่ ง: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้กรอกข้อความโดยการกวาดนิ้วบนแป้นพิมพ์
–– การควบคุมเคอร์เซอร์: เปิดใช้งานคุณสมบัติการน�ำทางด้วยแป้นพิมพ์อัจฉริยะเพื่อย้ายเคอร์เซอร์โดยการเลื่อนแป้น
พิมพ์
–– การใส่ข้อมูลแบบปัด: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการใช้แป้นพิมพ์เพื่อใส่ตัวเลขหรือสัญลักษณ์เมื่อคุณสัมผัสค้างไว้ที่
ปุ่มแล้วสะบัดนิ้วขึ้น
• เสียง: ตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเมื่อสัมผัสปุ่มใดๆ
• ตัวอย่าง​ตัว​อักษร: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงรูปภาพขนาดใหญ่ของตัวอักษรแต่ละตัวที่คุณสัมผัส
• ตั้งเวลาการสัมผัสค้าง: ตั้งค่าเวลาการรับรู้เมื่อสัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอ
• ​ตั้ง​ค่าใหม่: ตั้งค่าใหม่ส�ำหรับแป้น​พิมพ์ Samsung
98
การตั้งค่า
Google พิมพ์ด้วยเสียง
การเปลี่ยนการตั้งค่าการป้อนด้วยเสียง สัมผัส
• เลือกภาษาป้อนข้อมูล: เลือกภาษาที่ใช้ส�ำหรับการป้อนข้อความ
• บล็อก​ค�ำท​ ี่​ไม่​เหมาะ​สม: ตั้งค่าอุปกรณ์ไม่ให้เครื่องรู้จำ� ค�ำที่ไม่เหมาะสมส�ำหรับการป้อนด้วยเสียง
ค้นหา ด้วยเสียง
• ภาษา: เลือกภาษาส�ำหรับการรู้จ�ำเสียง
• เอาต์พตุ เสียงพูด: ตั้งค่าให้เครื่องมีการตอบสนองด้วยเสียงพูดเพื่อแจ้งเตือนคุณถึงการกระท�ำปัจจุบัน
• การตรวจหา "Ok Google": ตั้งค่าให้เครื่องเริ่มการรู้จ�ำเสียงเมื่อคุณพูดค�ำสั่งปลุกขณะที่ใช้งานแอพการค้นหา
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
• บล็อก​ค�ำ​ที่​ไม่​เหมาะ​สม: ซ่อนค�ำที่ไม่เหมาะสมออกจากผลลัพธ์การค้นหาด้วยเสียง
• ชุดหูฟังบลูทูธ: ตั้งค่าให้เครื่องอนุญาตการค้นหาด้วยเสียงผ่านชุดหูฟังบลูทูธ เมื่อมีการเชื่อมต่อหูฟังบลูทูธกับเครื่อง
ตัวเลือกตัวอักษรเป็นค�ำพูด
• เครื่องมือ TTS ที่ต้องการ: เลือกเครื่องมือการสังเคราะห์เสียงพูด เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับเครื่องมือการสังเคราะห์
เสียงพูด ให้สัมผัส
• อัตรา​การพูด: เลือกความเร็วของคุณสมบัติอ่านข้อความเป็นเสียงพูด
• ฟัง​ตัวอย่าง: ฟังเสียงอ่านข้อความเป็นตัวอย่าง
• สถานะภาษาพื้นฐาน: ดูสถานะภาษาเริ่มต้นส�ำหรับคุณสมบัติแปลงข้อความเป็นค�ำพูด
ความ​เร็ว​ตัว​ชี้
ปรับความเร็วตัวชี้ส�ำหรับเมาส์หรือแป้นสัมผัสที่เชื่อมต่อกับเครื่องของคุณ
99
การตั้งค่า
แบ็คอัพและรีเซ็ท
เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อจัดการการตั้งค่าต่างๆ และข้อมูล
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แบ็คอัพและรีเซ็ท
• แบ็กอ​ ัพ​ข้อมูลส​ ่วน​ตัว: ตั้งค่าให้เครื่องส�ำรองข้อมูลการตั้งค่าและข้อมูลของแอพไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของ Google
• แบ็ก​อัพ​บัญชี​ผู้​ใช้: ตั้งค่าหรือแก้ไขแอคเคาท์ Google เพื่อการส�ำรองข้อมูลของคุณ
• คืน​ค่า​อัตโนมัติ: ตั้งค่าให้เครื่องเรียกคืนการตั้งค่าและข้อมูลของแอพเมื่อมีการติดตั้งแอพที่อุปกรณ์อีกครั้ง
• ตั้งค่าข้อมูล​จาก​โรง​งาน: ตั้งค่าการตั้งค่าไปที่ค่าที่ก�ำหนดจากโรงงานและลบข้อมูลของคุณทั้งหมด
แอคเคาท์​
เพิ่ม​แอคเคาท์
เพิ่มเพิ่มบัญชีอีเมล์หรือ SNS
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส เพิ่ม​แอคเคาท์
ระบบ
วัน​ที่​และ​เวลา
เข้าถึงและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อควบคุมวิธีที่เครื่องจะแสดงเวลาและวันที่
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส วัน​ที่​และ​เวลา
หากแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงหรือมีการถอดออกจากอุปกรณ์ เวลาและวันที่จะถูกตั้งค่าใหม่
• วันที่และเวลาอัตโนมัติ: อัพเดทเวลาและวันที่โดยอัตโนมัติเมื่อย้ายต�ำแหน่งข้ามโซนเวลา
• ไทม์โ​ซน​อัตโนมัติ: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้รับข้อมูลโซนเวลาจากเครือข่ายเมื่อคุณเดินทางข้ามโซนเวลา
100
การตั้งค่า
•
•
•
•
•
ตั้ง​ค่า​วัน​ที่: ตั้งวันที่ปัจจุบันด้วยตนเอง
ตั้งเ​วลา: ตั้งเวลาปัจจุบันด้วยตนเอง
เลือก​ไท​ม์​โซน: เลือกโซนเวลาบ้าน
ใช้​รูป​แบบ 24 ช​ ั่วโมง: แสดงเวลาแบบ 24 ชั่วโมง
เลือก​รูป​แบบ​วัน​ที่: เลือกรูปแบบวันที่
การ​เข้า​ใช้​งาน
คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้เพื่อเข้าถึงการตั้งค่าเพื่อปรับปรุงการเข้าใช้งานเครื่อง โปรดดูข้อมูลรายละเอียดใน เกี่ยวกับการเข้า
ใช้งาน
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เข้า​ใช้​งาน
พิมพ์
ก�ำหนดค่าส่วนเสริมส�ำหรับเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ในเครื่อง คุณสามารถค้นหาเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่ หรือเพิ่มเครื่องพิมพ์เองเพื่อ
พิมพ์ ไฟล์ผ่าน Wi-Fi หรือบริการกลุ่มเมฆ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส พิมพ์
เกี่ยว​กับ​อุปกรณ์
เข้าถึงข้อมูลเครื่อง แก้ไขชื่อเครื่อง หรืออัพเดตซอฟต์แวร์เครื่อง
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส เกี่ยว​กับ​อุปกรณ์
101
การ​เข้า​ใช้​งาน
เกี่ยวกับการเข้าใช้งาน
เมนูการเข้าใช้งานเป็นคุณสมบัติพิเศษส�ำหรับผู้ที่มีความพิการทางร่ายกายบางอย่าง เช่น สายตาไม่ปกติ หรือมีความ
บกพร่องทางการได้ยิน คุณสามารถใช้คุณสมบัติดังต่อไปนี้:
• TalkBack
• การเปลี่ยนขนาดแบบอักษร
• การขยายหน้าจอ
• การแจ้งเตือน
• การปิดเสียงทั้งหมด
• การแจ้งเตือนด้วยแฟลช
• โหมดเสียงโมโน
• การตั้งค่าทางเลือกการหน่วงเวลาการสัมผัสค้าง
• โหมดควบคุมการโต้ตอบ
• การเปลี่ยนวิธีการรับสายหรือวางสาย
• หมุนหน้าจออัตโนมัติ
• หมด​เวลา​หน้า​จอ
การใช้เมนูการเข้าใช้งาน ให้เปิดหน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การ​เข้า​ใช้​งาน
102
การเข้าใช้งาน
การตั้งค่าทางลัดการเข้าใช้งาน
คุณสามารถเรียกดูเมนูการเข้าใช้งานได้อย่างรวดเร็ว โดยกดปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การ​เข้า​ใช้​งาน → แสดง​ทาง​ลัด เลือก การ​เข้า​ใช้​งาน หรือ TalkBack จากนั้นสัมผัส
ใช้
การตอบสนองด้วยเสียงพูด (TalkBack)
เปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน TalkBack
เมื่อคุณเปิดใช้งาน TalkBack เครื่องจะอ่านออกเสียงข้อความบนหน้าจอหรือคุณสมบัติที่เลือก คุณสมบัตินี้มีประโยชน์ถ้าคุณ
มีอุปสรรคในการมองหน้าจอ
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การ​เข้าใ​ช้​งาน → TalkBack
2 สัมผัสสวิตซ์ TalkBack เพื่อเปิดใช้งาน
การปิดใช้งาน TalkBack ให้สัมผัสสวิตช์ TalkBack แล้วสัมผัสที่ใดก็ได้บนหน้าจอสองครั้งอย่างรวดเร็ว
3 สัมผัส ตกลง
การปิดใช้งาน TalkBack สัมผัส ตกลง แล้วสัมผัสที่ใดก็ได้บนหน้าจอสองครั้งอย่างรวดเร็ว
เมื่อคุณเปิดใช้งาน TalkBack เครื่องจะมีการตอบสนองด้วยเสียงพูดและอ่านออกเสียงคุณสมบัติที่คุณเลือก นอกจากนั้น
เครื่องจะมีการตอบสนองด้วยเสียงพูดเมื่อปิดหน้าจอ เมื่อคุณมีการแจ้งเตือนใหม่ ฯลฯ
เมื่อคุณเปิดใช้งาน ส�ำรวจโดยการแตะ ขณะที่ใช้งาน TalkBack เครื่องจะอ่านออกเสียงรายการที่เลือก ประการแรก เครื่อง
จะอ่านออกเสียงรายการบนหน้าจอเมื่อคุณสัมผัสรายการนั้น จากนั้น เครื่องจะด�ำเนินการฟังก์ชั่น หรือเปิดแอพ ถ้าหากคุณ
สัมผัสที่ใดๆ บนหน้าจอสองครั้งอย่างรวดเร็ว ถ้า ส�ำรวจโดยการแตะ ปิดใช้งานอยู่ จะไม่สามารถใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ที่
ต้องใช้ท่าทางนิ้วมือ
การเปิดใช้งาน ส�ำรวจโดยการแตะ เปิดหน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การ​เข้า​ใช้​งาน → TalkBack → การตั้งค่า
จากนั้นท�ำเครื่องหมายเลือก ส�ำรวจโดยการแตะ
คุณสมบัติบางคุณสมบัติอาจไม่มีให้ใช้งานเมื่อคุณใช้งาน TalkBack
103
การเข้าใช้งาน
การควบคุมหน้าจอด้วยท่าทางนิ้วมือ
คุณสามารถใช้ท่าทางนิ้วมือได้หลายแบบเพื่อควบคุมหน้าจอขณะที่คุณก�ำลังใช้งาน TalkBack ถ้า ส�ำรวจโดยการแตะ ปิดใช้
งานอยู่ จะไม่สามารถใช้งานคุณสมบัติบางอย่างที่ต้องใช้ท่าทางนิ้วมือ
การเปิดใช้งาน ส�ำรวจโดยการแตะ เปิดหน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การ​เข้า​ใช้​งาน → TalkBack → การตั้งค่า
จากนั้นท�ำเครื่องหมายเลือก ส�ำรวจโดยการแตะ
• ส�ำรวจหน้าจอ: วางนิ้วมือบนหน้าจอ และเลื่อนนิ้วมือของคุณไปเพื่อส�ำรวจหน้าจอ เลือกค้างไว้ที่รายการวัตถุ และ
เครื่องจะอ่านออกเสียงวัตถุนั้น เมื่อคุณปล่อยนิ้วมือของคุณ วัตถุที่อยู่ใต้นิ้วมือของคุณจะถูกเลือก
• การเลือกรายการ: สัมผัสรายการวัตถุเพื่อเลือก หรือเลือกค้างไว้ที่รายการวัตถุขณะที่สำ� รวจดูหน้าจอ จากนั้นปล่อยนิ้ว
มือของคุณ
• เปิดรายการวัตถุที่เลือก: ขณะที่รายการวัตถุที่เลือกก�ำลังถูกอ่านออกเสียง เมื่อคุณได้ยินรายการวัตถุที่ต้องการ ให้
ปล่อยนิ้วมือของคุณจากรายการนั้น จากนั้นสัมผัสที่ใดก็ได้บนหน้าจอสองครั้งอย่างเร็ว
• การเลือกรายการก่อนหน้า: เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนไปทางซ้ายบนหน้าจออย่างรวดเร็วด้วยนิ้วมือนิ้วเดียว
• การเลือกรายการถัดไป: เลื่อนลงหรือเลื่อนไปทางขวาบนหน้าจออย่างรวดเร็วด้วยนิ้วมือนิ้วเดียว
• เลื่อนดูรายการ: เลื่อนหน้าจอขึ้นหรือลงด้วยนิ้วมือสองนิ้ว
• กลับสู่หน้าก่อนหน้า: เลื่อนหน้าจอไปทางขวาด้วยนิ้วมือสองนิ้ว
• ย้ายไปยังหน้าถัดไป: เลื่อนหน้าจอไปทางซ้ายด้วยนิ้วมือสองนิ้ว
• ปลดล็อกหน้าจอ: เลื่อนหน้าจอไปในทิศทางใดๆ ภายในบริเวณล็อกหน้าจอด้วยนิ้วมือสองนิ้ว
• การเปิดแผงการแจ้งเตือน: ลากด้านบนของหน้าจอลงมาด้วยนิ้วมือสองนิ้ว
คุณสามารถก�ำหนดค่าท่าทางนิ้วมือส�ำหรับ TalkBack ได้ใน จัดการท่าทางสัมผัส อ้างอิง การตั้งค่าท่าทางนิ้วมือ เพื่อดู
ข้อมูลเพิ่มเติม
104
การเข้าใช้งาน
การตั้งค่าท่าทางนิ้วมือ
เมื่อคุณใช้ TalkBack คุณสามารถใช้การควบคุมด้วยท่าทางนิ้วมือ คุณสามารถด�ำเนินการต่างๆ เช่น กลับสู่หน้าจอก่อนหน้า
เปิดหน้าจอหลัก ฯลฯ ก�ำหนดค่าท่าทางนิ้วมือก่อนการใช้งาน
การตั้งค่าท่าทางแนวตั้ง
คุณสามารถใช้ท่าทางแนวตั้งสองขั้นตอนโดยการลากนิ้วมือของคุณจากด้านล่างของหน้าจอขึ้นแล้วลง หรือจากด้านบนของ
หน้าจอลงแล้วขึ้น
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การ​เข้า​ใช้​งาน → TalkBack → การตั้งค่า → จัดการท่าทางสัมผัส → ท่าทาง
สัมผัสในแนวตั้งสองส่วน จากนั้นเลือกคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่งดังต่อไปนี้:
• ย้ายไปยังรายการแรกและรายการสุดท้ายบนหน้าจอ: เมื่อคุณลากนิ้วมือขึ้นแล้วลงบนหน้าจอ จะเป็นการเลือกรายการ
แรกที่ด้านบนสุดของหน้าจอ เมื่อคุณลากนิ้วมือลงแล้วขึ้นบนหน้าจอ จะเป็นการเลือกรายการสุดท้ายที่ด้านล่างสุดของ
หน้าจอ
• วนผ่านระดับรายละเอียดการอ่าน: เมื่อคุณลากนิ้วมือขึ้นแล้วลงบนหน้าจอ หน่วยย่อยในการอ่านจะเปลี่ยนแปลงไป
หน่วยย่อยของการอ่านจะเปลี่ยนเป็นหน้า ย่อหน้า บรรทัด ค�ำ ตัวอักษร และหน่วยพื้นฐาน ตามล�ำดับ เมื่อคุณลากนิ้ว
มือลงแล้วขึ้นบนหน้าจอ หน่วยย่อยในการอ่านจะเปลี่ยนย้อนกลับล�ำดับ
การตั้งค่าส�ำหรับทางลัดท่าทาง
ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อก�ำหนดค่าทางลัดท่าทางแปดรายการ คุณสามารถก�ำหนดค่าท่าทาง เช่น ลากนิ้วมือขึ้นแล้วไปทางขวา
โดยไม่ปล่อยมือ ฯลฯ คุณสามารถเปลี่ยนทางลัดท่าทาง หรือก�ำหนดคุณสมบัติให้กับทางลัดที่ว่างอยู่
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การ​เข้า​ใช้​งาน → TalkBack → การตั้งค่า → จัดการท่าทางสัมผัส เลือกท่าทาง
จากนั้นก�ำหนดคุณสมบัติให้ท่าทางนั้น
มีคุณสมบัติให้เลือกดังต่อไปนี้:
• ปุ่มย้อนกลับ: กลับสู่หน้าจอก่อนหน้า
• ปุ่มหน้าหลัก: เปิดหน้าจอหลัก
• ปุ่มแอปล่าสุด: เปิดรายการแอพที่เพิ่งเรียกใช้ล่าสุด
105
การเข้าใช้งาน
• เปิดการแจ้งเตือน: เปิดแผงการแจ้งเตือน
• เปิดเมนูตามบริบททั่วโลก: เปิดเมนูบริบทส่วนกลาง สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอเพื่อเปิดเมนูบริบทส่วนกลางรูปวงกลม คุณ
สามารถใช้คุณสมบัติ เช่น การน�ำทางด่วน, อ่านจากด้านบน, สะกดค�ำสุดท้ายที่พูด และ อ่านจากรายการถัดไป จาก
นั้นส�ำรวจเมนูโดยการวาดรูปวงกลมด้วยนิ้วมือของคุณโดยไม่ยกมือ เมื่อคุณพบเมนูที่คุณต้องการ ให้ปล่อยนิ้วมือจาก
เมนูเพื่อเลือก
สัมผัส หยุดการตอบกลับชั่วคราว ที่มุมบนซ้ายของหน้าจอเพื่อพักการตอบสนองด้วยเสียงพูด
สัมผัส การตั้งค่า TalkBack ที่มุมบนขวาของหน้าจอเพื่อเข้าถึงการตั้งค่า TalkBack อ้างอิง การตั้งค่าส�ำหรับ
TalkBack เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• เปิดเมนูตามบริบทในตัวเครื่อง: เปิดเมนูบริบทเฉพาะที่ คุณสามารถเลือกหน่วยย่อยของการอ่านข้อความบนหน้าจอ
เมื่อคุณใช้งานคุณสมบัตินี้ขณะที่ป้อนข้อความ จะมีเมนูบริบท เช่น เมนูการควบคุมเคอร์เซอร์ ให้ใช้งาน สัมผัสค้างไว้
ที่หน้าจอเพื่อเปิดเมนูบริบทรูปวงกลม จากนั้นส�ำรวจเมนูโดยการวาดรูปวงกลมด้วยนิ้วมือของคุณโดยไม่ยกมือ เมื่อคุณ
พบเมนูที่คุณต้องการ ให้ปล่อยนิ้วมือจากเมนูเพื่อเลือก
• อ่านจากด้านบน: อ่านออกเสียงรายการโดยเริ่มจากรายการแรกจนถึงรายการสุดท้ายตามล�ำดับ
• อ่านจากรายการถัดไป: อ่านออกเสียงรายการโดยเริ่มจากรายการถัดไปของรายการที่เลือกอยู่จนถึงรายการสุดท้ายตาม
ล�ำดับ
การเปลี่ยนหน่วยย่อยในการอ่าน
เมื่อคุณใช้งาน TalkBack คุณสามารถฟังการอ่านออกเสียงข้อความบนหน้าจอ คุณสามารถลากนิ้วมือขึ้น ลง ซ้าย ขวา เพื่อ
เลือกข้อความที่คุณต้องการ โดยค่าเริ่มต้น เครื่องจะอ่านออกเสียงข้อความที่บริเวณที่เลือก หรือคุณสามารถตั้งค่าให้เครื่อง
อ่านออกเสียงข้อความในหน่วยการอ่านอื่น เช่น บรรทัดหรือย่อหน้า
การเปลี่ยนหน่วยย่อยในการอ่านโดยใช้เมนูบริบทเฉพาะที่
1 เลือกข้อความส่วนที่จะอ่าน
2 ลากนิ้วมือของคุณขึ้น จากนั้นไปทางขวาโดยไม่ต้องยกนิ้ว เพื่อเปิดเมนูบริบทเฉพาะที่
106
การเข้าใช้งาน
3 สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอ และใช้นิ้วมือวาดเป็นวงกลมเพื่อส�ำรวจเมนู จากนั้นปล่อยนิ้วมือของคุณเมื่อคุณได้ยิน เปลี่ยน
รายละเอียด
4 สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจออีกครั้ง จากนั้นใช้นิ้วมือวาดเป็นวงกลมเพื่อส�ำรวจเมนู จากนั้นปล่อยนิ้วมือของคุณเมื่อคุณได้ยิน
หน่วยย่อยของการอ่านที่คุณต้องการ
การเปลี่ยนทางลัดท่าทางเพื่อจะเปิดเมนูบริบทเฉพาะที่ โปรดอ้างอิง การตั้งค่าส�ำหรับทางลัดท่าทาง
การเปลี่ยนหน่วยย่อยในการอ่านโดยใช้ท่าทางแนวตั้งสองขั้นตอน
เมื่อคุณลากนิ้วมือขึ้นแล้วลงบนหน้าจอ หน่วยย่อยในการอ่านจะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะเปลี่ยนจากหน้า ย่อหน้า บรรทัด ค�ำ ตัวอักษร จากนั้นเป็นค่าพื้นฐาน ตามล�ำดับ เมื่อคุณลากนิ้วมือลงแล้วขึ้นบนหน้าจอ หน่วยย่อยในการอ่านจะเปลี่ยนย้อนกลับ
ล�ำดับ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การ​เข้า​ใช้​งาน → TalkBack → การตั้งค่า → จัดการท่าทางสัมผัส → ท่าทาง
สัมผัสในแนวตั้งสองส่วน → วนผ่านระดับรายละเอียดการอ่าน
คุณสามารถฟังการอ่านออกเสียงข้อความที่เลือกอยู่ได้โดยใช้หน่วยย่อยของการอ่านปัจจุบัน การฟังข้อความในหน่วยย่อย
ในการอ่านถัดไป ลากนิ้วมือของคุณลงมาหรือไปทางขวาบนหน้าจอ นอกจากนั้นแล้วคุณยังสามารถฟังการอ่านออกเสียง
ข้อความที่อยู่ก่อนข้อความที่เลือกอยู่ได้โดยใช้หน่วยย่อยของการอ่านปัจจุบัน เพื่อฟังข้อความในหน่วยย่อยในการอ่านก่อน
หน้า ลากนิ้วมือของคุณขึ้นหรือไปทางซ้ายบนหน้าจอ
พัก TalkBack
เปิดเมนูบริบทส่วนกลางโดยการลากนิ้วมือของคุณลงแล้วไปทางขวาบนหน้าจอโดยไม่ยกมือ เมื่อคุณเลือก หยุดการตอบกลับ
ชั่วคราว ที่มุมบนซ้ายของหน้าจอ จะเป็นการพัก TalkBack
เมื่อพัก TalkBack แล้ว คุณสามารถด�ำเนินการต่อได้โดยการเปิดหน้าจอ หรือใช้วิธีอื่นๆ การเปลี่ยนวิธีการด�ำเนินการ
TalkBack ต่อ ให้เปิดหน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การ​เข้า​ใช้​งาน → TalkBack → การตั้งค่า → กลับมาทํา
งานอีกครั้งจากการระงับ จากนั้นเลือกทางเลือก
การเปลี่ยนทางลัดท่าทางเพื่อจะเปิดเมนูบริบทหลัก โปรดอ้างอิง การตั้งค่าส�ำหรับทางลัดท่าทาง
107
การเข้าใช้งาน
การใช้งานคุณสมบัติการน�ำทางด่วน
ด้วยคุณสมบัติการน�ำทางด่วน คุณสามารถเข้าถึงเมนูได้โดยการวาดเป็นวงกลมบนหน้าจอโดยไม่ต้องเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลง
เพื่อเลือกรายการ
เปิดเมนูบริบทส่วนกลางโดยการลากนิ้วมือของคุณลงแล้วไปทางขวาบนหน้าจอโดยไม่ยกมือ สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอ และใช้
นิ้วมือวาดเป็นวงกลมรอบๆ เมนูเพื่อส�ำรวจเมนู จากนั้นปล่อยนิ้วมือของคุณเมื่อคุณได้ยิน การน�ำทางด่วน สัมผัสหน้าจออีก
ครั้ง และใช้นิ้วมือวาดเป็นวงกลมรอบๆ เมนูเพื่อส�ำรวจเมนู จากนั้นปล่อยนิ้วมือของคุณเมื่อคุณได้ยินเมนูที่คุณต้องการ
การเพิ่มและการจัดการป้ายก�ำกับรูปภาพ
คุณสามารถก�ำหนดป้ายก�ำกับให้กับรูปภาพบนหน้าจอ เครื่องจะอ่านออกเสียงป้ายก�ำกับเมื่อเลือกรูปภาพนั้น เพิ่มป้ายก�ำกับ
ไปยังรูปภาพที่ยังไม่มีป้ายก�ำกับโดยใช้เมนูบริบทเฉพาะที่
เปิดเมนูบริบทเฉพาะที่โดยการลากนิ้วมือของคุณขึ้นแล้วไปทางขวาบนหน้าจอโดยไม่ยกมือ สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอ และใช้นิ้ว
มือวาดเป็นวงกลมรอบๆ เมนูเพื่อส�ำรวจเมนู เมื่อคุณได้ยินเมนูเพิ่มป้ายก�ำกับ ให้ปล่อยนิ้วเพื่อเพิ่มป้ายก�ำกับ
การดูป้ายก�ำกับ ให้เปิดหน้าจอแอพ อเปิดสัมผัส การตั้งค่า → การ​เข้า​ใช้​งาน → TalkBack → การตั้งค่า → จัดการ
ป้ายกํากับที่ก�ำหนดเอง
การตั้งค่าส�ำหรับ TalkBack
ตั้งค่าส�ำหรับ TalkBack เพื่อความสะดวกของคุณ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การ​เข้า​ใช้​งาน → TalkBack → การตั้งค่า หรือเปิดเมนูบริบทส่วนกลางโดยการ
ลากนิ้วมือของคุณลงแล้วไปทางขวาบนหน้าจอโดยไม่ยกมือ จากนั้นลากนิ้วมือของคุณไปยังมุมบนขวาของหน้าจอ และ
ปล่อยมือเมื่อคุณได้ยิน การตั้งค่า TalkBack
• ระดับเ​สียงพูด: ปรับระดับเสียงส�ำหรับการตอบสนองด้วยเสียงพูด
ระดับเสียงของการตอบสนองด้วยเสียงพูดอาจแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับระดับเสียงมีเดีย เพื่อปรับระดับเสียงมีเดีย
ให้กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลงขณะที่ก�ำลังฟังการตอบสนองด้วยเสียงพูด หรืออีกวิธีหนึ่ง ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้ง
ค่า → เสียง → ระดับ​เสียง จากนั้นลากแถบปรับระดับเสียงส�ำหรับมีเดียนั้นไปทางซ้ายหรือขวา
108
การเข้าใช้งาน
• ใช้การเปลี่ยนแปลงระดับเสียงสูงตํ่า: ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงข้อความด้วยเสียงต�ำ่ เมื่อใส่ข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์
• เสียงสะท้อนของแป้นพิมพ์: ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงข้อความหรือสัญลักษณ์ที่ป้อนด้วยแป้นพิมพ์ และคุณยัง
สามารถตั้งค่าชนิดแป้นพิมพ์ที่จะใช้งานคุณสมบัตินี้ได้
• พูดเมื่อหน้าจอปิด: ตั้งค่าให้เครื่องมีการตอบสนองด้วยเสียงพูดเมื่อปิดหน้าจอ
• เขย่าเพื่อเริ่มต้นการอ่านอย่างต่อเนือ่ ง: ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงข้อความที่แสดงบนหน้าจอเมื่อคุณเขย่าเครื่อง คุณ
สามารถเลือกความแรงของการสั่นได้หลายระดับ
• บอกหมายเลขผู้โทร: ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงชื่อผู้โทร เมื่อคุณมีสายโทรเข้า
• การสั่นเตือน: ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อคุณส�ำรวจหน้าจอ
• เสียงเตือน: ตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเมื่อคุณควบคุมหน้าจอ เช่น การเลื่อนหน้าจอ ฯลฯ
• เน้นที่เสียงพูด: ตั้งค่าให้เครื่องหรี่เสียงเปิดเล่นมีเดียเมื่อเครื่องอ่านออกเสียง
• ระดับเสียง: ปรับระดับเสียงที่จะเปิดเล่นเสียงเมื่อคุณสัมผัสหน้าจอเพื่อการควบคุม คุณสมบัตินี้มีให้ใช้งานเมื่อเลือก
เสียงเตือน
• ส�ำรวจโดยการแตะ: ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงรายการใต้นิ้วมือของคุณ เมื่อได้ยินรายการที่ต้องการ ให้ปล่อยนิ้วออก
จากรายการ แล้วสัมผัสที่ใดก็ได้บนหน้าจอสองครั้งอย่างรวดเร็วเพื่อเปิด คุณสามรถย้ายหน้าที่คุณต้องการโดยเลื่อน
หน้าจอไปทางซ้ายหรือทางขวาด้วยนิ้วมือสองนิ้ว การเรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมหน้าจอโดยใช้คุณสมบัติสำ� รวจโดยการ
แตะ อ้างอิง การควบคุมหน้าจอด้วยท่าทางนิ้วมือ เพื่อทราบรายละเอียด
• เลื่อนรายการอัตโนมัต:ิ ตั้งค่าให้เครื่องเลื่อนผ่านรายการส่วนที่เหลือที่ไม่ได้แสดงบนหน้าจอ และอ่านออกเสียงรายการ
เหล่านั้น
• การเลือกแบบแตะครั้งเดียว: ตั้งค่าให้เครื่องเปิดรายการที่เลือกโดยสัมผัสเพียงครั้งเดียว
• เปิดบทแนะนํา "ส�ำรวจด้วยการแตะ": ดูการสอนใช้งานเกี่ยวกับการใช้งานคุณสมบัติสำ� รวจโดยการแตะ
• จัดการท่าทางสัมผัส: ก�ำหนดการกระท�ำที่จะท�ำโดยใช้ท่าทางนิ้วมือ อ้างอิง การตั้งค่าท่าทางนิ้วมือ เพื่อดูข้อมูลเพิ่ม
เติม
• จัดการป้ายกํากับที่ก�ำหนดเอง: ดูป้ายก�ำกับที่คุณเพิ่มไว้
• กลับมาทํางานอีกครั้งจากการระงับ: เลือกวิธีการที่จะให้การตอบสนองด้วยเสียงพูดด�ำเนินต่อ
• การตั้งค่าส�ำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์: ตั้งค่าทางเลือกส�ำหรับการพัฒนาแอพ
109
การเข้าใช้งาน
อ่านออกเสียงรหัสผ่าน
ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงรหัสผ่านเมื่อคุณใส่รหัสผ่านขณะที่เปิดใช้งาน TalkBack ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณใส่
รหัสผ่านถูกต้อง
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การ​เข้า​ใช้​งาน จากนั้นท�ำเครื่องหมายเลือก พูดรหัสผ​ ่าน
ตั้งค่าคุณสมบัติการอ่านข้อความเป็นเสียงพูด
เปลี่ยนการตั้งค่าคุณสมบัติการอ่านข้อความเป็นเสียงพูดเมื่อเปิดใช้งาน TalkBack เช่น ภาษา ความเร็ว ฯลฯ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การ​เข้า​ใช้​งาน → ตัวเลือกตัวอักษรเป็นค�ำพูด จากนั้นใช้งานฟังก์ชั่นดังต่อไปนี้:
• เครื่องมืออักษรเป็นค�ำพูดของ Samsung / เครื่องมืออ่านออกเสียงข้อความของ Google: เลือกเครื่องมือที่ใช้ส�ำหรับ
คุณสมบัติการอ่านข้อความเป็นเสียงพูด
• อัตรา​การพูด: เลือกความเร็วของคุณสมบัติอ่านข้อความเป็นเสียงพูด
• ฟัง​ตัวอย่าง: ฟังเสียงอ่านข้อความเป็นตัวอย่าง ถ้าเครื่องไม่สามารถอ่านออกเสียงตัวอย่างได้ ให้สัมผัส ถัดจาก
เครื่องมืออักษรเป็นค�ำพูดของ Samsung หรือ เครื่องมืออ่านออกเสียงข้อความของ Google จากนั้นสัมผัส ติด​ตั้ง​
ข้อมูล​เสียง เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งข้อมูลเสียงส�ำหรับคุณสมบัติการอ่านข้อความเป็นเสียงพูด
• สถานะภาษาพื้นฐาน: ดูสถานะของภาษาปัจจุบันที่ตั้งไว้ส�ำหรับคุณสมบัติแปลงข้อความเป็นเสียงพูด
110
การเข้าใช้งาน
การใส่ข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์
การแสดงแป้นพิมพ์ สัมผัสช่องใส่ข้อความ จากนั้นสัมผัสที่ใดก็ได้บนหน้าจอสองครั้งอย่างรวดเร็ว
เมื่อคุณแตะแป้นพิมพ์ด้วยนิ้วมือ เครื่องจะอ่านออกเสียงปุ่มตัวอักษรที่อยู่ใต้นิ้วมือ เมื่อคุณได้ยินชื่อตัวอักษรที่คุณต้องการ
ให้ปล่อยนิ้วมือจากหน้าจอเพื่อเลือก ตัวอักษรจะถูกป้อน และเครื่องจะอ่านออกเสียงตัวอักษร
การป้อนตัวอักษรเพิ่มเติม
สัมผัสค้างไว้ที่ปุ่มบนแป้นพิมพ์ ถ้ามีตัวอักษรเพิ่มเติมที่ปุ่มนั้น จะมีหน้าต่างป็อปอัพปรากฏขึ้นเหนือแป้นพิมพ์เพื่อแสดงตัว
อักษรเหล่านั้น การเลือกตัวอักษร ให้ลากนิ้วบนหน้าจอจนได้ยินเสียงตัวอักษรที่ต้องการ จากนั้นให้ปล่อยนิ้ว
การเปลี่ยนภาษาที่ใช้
การเพิ่มภาษาส�ำหรับป้อนข้อมูล ให้เปิดหน้าจอแอพ แล้วสัมผัส การตั้งค่า → ภาษา​และ​การ​ใส่​ข้อมูล จากนั้นสัมผัส
ถัดจาก แป้นพ​ ิมพ์ Samsung → เลือกภาษา​ที่ใช้ป้อน แล้วเลือกภาษาเพื่อใช้งาน
การเปลี่ยนภาษาที่ใช้ป้อน สัมผัส จากนั้นให้สัมผัสที่ใดก็ได้บนหน้าจอสองครั้งอย่างรวดเร็ว
การแก้ไขข้อความ
ใช้เมนูบริบทเฉพาะที่เพื่อย้ายเคอร์เซอร์ หรือคัดลอกและวางข้อความ
เปิดเมนูบริบทเฉพาะที่โดยการลากนิ้วมือของคุณขึ้นแล้วไปทางขวาบนหน้าจอโดยไม่ยกมือ สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอ และใช้
นิ้วมือวาดเป็นวงกลมรอบๆ เมนูเพื่อส�ำรวจเมนู จากนั้นปล่อยนิ้วมือของคุณเมื่อคุณได้ยิน เปลี่ยนรายละเอียด สัมผัสหน้าจอ
อีกครั้ง และวาดเป็นวงกลมรอบๆ เมนูเพื่อส�ำรวจเมนู จากนั้นปล่อยนิ้วมือของคุณเมื่อคุณได้ยินหน่วยย่อยของการอ่านที่คุณ
ต้องการ
เมื่อคุณแก้ไขข้อความ ตั้งหน่วยย่อยในการอ่านให้เป็นค�ำหรือตัวอักษร เพื่อความสะดวกของคุณ ในโหมดการเลือก เครื่องจะ
เลือกหน่วยย่อยในการอ่านข้อความตามหน่วยย่อยในการอ่านที่คุณเลือก
111
การเข้าใช้งาน
ลากนิ้วมือของคุณขึ้น ลง ซ้าย หรือขวา เพื่อฟังการอ่านออกเสียงข้อความ เมื่อเครื่องอ่านออกเสียงข้อความที่คุณต้องการ
เลือกแล้ว ให้ทำ� ดังต่อไปนี้:
• การลบข้อความ: สัมผัสปุ่มลบบนแป้นพิมพ์
• การเลือกข้อความโดยใช้โหมดการเลือก: เปิดใช้งานโหมดการเลือก เพื่อเลือกและฟังการอ่านข้อความ การเปิดใช้งาน
โหมดการเลือก เปิดเมนูบริบทเฉพาะที่ และเลือก การควบคุมเคอร์เซอร์ → เริ่มโหมดการเลือก เลื่อนไปทางซ้าย
หรือทางขวาเพื่อฟังการอ่านข้อความก่อนหน้าหรือถัดไปจากข้อความที่เลือกในปัจจุบัน การปิดใช้งานโหมดการเลือก
เปิดเมนูบริบทเฉพาะที่ และเลือก การควบคุมเคอร์เซอร์ → สิ้นสุดโหมดการเลือก
• การเลือกข้อความทั้งหมด: เปิดเมนูบริบทเฉพาะที่ และเลือก การควบคุมเคอร์เซอร์ → เลือก​ทั้ง​หมด ข้อความใน
เอกสารทั้งหมดจะถูกเลือก
• การคัดลอกหรือการตัดข้อความบางส่วน: เลือกข้อความโดยใช้เมนูบริบทเฉพาะที่ จากนั้นเปิดเมนูบริบทเฉพาะที่
และเลือก การควบคุมเคอร์เซอร์ เลือก คัดล​ อก เพื่อคัดลอกข้อความที่เลือก หรือเลือก ตัด เพื่อตัดข้อความที่เลือก
ข้อความที่เลือกจะถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด
• การวางข้อความ: การวางข้อความ: น�ำเคอร์เซอร์ไปไว้ต�ำแหน่งที่จะแทรกข้อความ เปิดเมนูบริบทเฉพาะที่ จากนั้น
เลือก การควบคุมเคอร์เซอร์ → วาง
การใส่ข้อความด้วยเสียง
คุณสามารถใส่ข้อความด้วยเสียง การแสดงแป้นพิมพ์ สัมผัสช่องใส่ข้อความ จากนั้นสัมผัสที่ใดก็ได้บนหน้าจอสองครั้งอย่าง
รวดเร็ว
เมื่อคุณสัมผัสค้างไว้ที่ เครื่องจะแสดงหน้าต่างป็อปอัพที่มีทางเลือกแป้นพิมพ์ ลากนิ้วมือของคุณบนหน้าจอโดยไม่ต้อง
ยกนิ้วมือขึ้น เมื่อเลือก แล้ว ให้ปล่อยนิ้วมือของคุณ จากนั้นพูดค�ำที่คุณต้องการใส่ในช่องข้อความ ค�ำที่พูดจะปรากฏเป็น
ข้อความบนหน้าจอ และเครื่องจะอ่านออกเสียงข้อความนั้น
การใส่ข้อความเพิ่มเติม เลือกปุ่มไมโครโฟน และพูดค�ำเหล่านั้น
การเปลี่ยนภาษาที่ใช้
ขณะที่ใส่ข้อความด้วยเสียง เลือก ไทย (ประเทศไทย) จากนั้นเลือกภาษาเพื่อเปลี่ยนภาษาที่ใช้
การเพิ่มภาษาไปยังรายการ เลือก ไทย (ประเทศไทย) → เพิ่มภาษาอื่นๆ ยกเลิกการเลือก อัตโนมัติ จากนั้นเลือกภาษา
เพื่อใช้งาน
112
การเข้าใช้งาน
การเปลี่ยนขนาดแบบอักษร
ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อเปลี่ยนขนาดแบบอักษร เครื่องจะให้ขนาดแบบอักษรที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมอง
เห็นสามารถใช้งานเครื่องได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น การตั้งค่าขนาดแบบอักษรเป็น ใหญ่​มาก อาจใช้ไม่ได้ในบางแอพ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การ​เข้า​ใช้​งาน → ขนาด​อักษร
การขยายหน้าจอ
ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อขยายหน้าจอและเพื่อซูมเข้าในบริเวณที่กำ� หนด
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การ​เข้า​ใช้​งาน → ท่าทางการขยาย จากนั้นสัมผัสสวิตช์ ท่าทางการขยาย เพื่อเปิด
ใช้งาน
• ซูมเข้าและออก: สัมผัสหน้าจอสามครั้งอย่างรวดเร็วเพื่อซูมเข้าในบริเวณที่กำ� หนด สัมผัสหน้าจอสามครั้งอีกครั้งอย่าง
รวดเร็วเพื่อย้อนกลับ
• ส�ำรวจหน้าจอโดยการเลื่อน: ใช้นิ้วมือสองนิ้วเลื่อนผ่านหน้าจอภาพขยาย
• การปรับอัตราส่วนการซูม: สัมผัสหน้าจอด้วยนิ้วมือสองนิ้วในหน้าจอภาพขยาย จากนั้นแยกนิ้วมือสองนิ้วออกจากกัน
หรือบีบนิ้วมือเข้าด้วยกันเพื่อปรับอัตราส่วนการซูม
• แป้นพิมพ์บนหน้าจอไม่สามารถขยายได้
• เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ ประสิทธิภาพการท�ำงานบางแอพ เช่น โทรศัพท์ และ เครื่อง​คิด​เลข อาจได้รับผลก
ระทบ
การตั้งค่าการแจ้งเตือนด้วยแฟลช
ตั้งค่าให้แฟลชกระพริบเมื่อคุณมีสายเข้า ข้อความใหม่ หรือการแจ้งเตือน
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การ​เข้า​ใช้​งาน จากนั้นท�ำเครื่องหมายเลือก การ​แจ้ง​เตือน​แฟลช
การปิดเสียงทั้งหมด
ตั้งค่าให้เครื่องปิดเสียงของเครื่องทั้งหมด เช่น เสียงมีเดีย รวมถึงเสียงของผู้โทรเข้าระหว่างการสนทนา
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การ​เข้า​ใช้​งาน จากนั้นท�ำเครื่องหมายเลือก ปิดเ​สียง​ทั้ง​หมด
113
การเข้าใช้งาน
โม​โน​ดิจิตอล
ตั้งค่าเครื่องเพื่อสลับเสียงที่ป้อนออกจากสเตอริโอไปเป็นโมโน เมื่อเชื่อมต่อเฮดเซ็ท โมโนขาออกจะรวมเสียงสเตอริโอไปเป็น
สัญญาณเดียวที่เล่นผ่านล�ำโพงเฮดเซ็ททั้งหมด ใช้ตัวเลือกนี้หากคุณมีความบกพร่องในการได้ยินเสียงหรือหากสะดวกที่จะใช้
หูฟังเพียงข้างเดียว
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การ​เข้า​ใช้​งาน จากนั้นท�ำเครื่องหมายเลือก โม​โน​ดิจิตอล
การตั้งค่าทางเลือกการหน่วงเวลาการสัมผัสค้าง
ตั้งค่าเวลาการรับรู้เมื่อสัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การ​เข้า​ใช้​งาน → ตั้งเวลาการสัมผัสค้าง จากนั้นเลือกตัวเลือก
หมุนหน้าจออัตโนมัติ
อนุญาตหรือห้ามไม่ให้อินเทอร์เฟซหมุนโดยอัตโนมัติเมื่อคุณหมุนเครื่อง
เมื่อต้องการบังคับให้หน้าจออยู่ในแนวตั้ง ให้เปิดหน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การ​เข้า​ใช้​งาน จากนั้นยกเลิกการเลือก
หมุน​หน้า​จอ​อัตโนมัติ
หมด​เวลา​หน้า​จอ
ตั้งค่าระยะเวลาที่เครื่องจะรอคอยก่อนที่จะดับแสงส่องหลังจอ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การ​เข้า​ใช้​งาน → หมด​เวลา​หน้า​จอ แล้วเลือกตัวเลือก
114
การเข้าใช้งาน
การควบคุมการโต้ตอบ
เปิดใช้งานโหมดควบคุมการโต้ตอบเพื่อจ�ำกัดการตอบสนองอินพุตขณะที่ใช้งานแอพ ใช้งานโหมดนี้เมื่อคุณต้องการให้ผู้อื่นมี
การเข้าถึงแบบจ�ำกัด และควบคุมมีเดียหรือข้อมูลของคุณ
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การ​เข้าใ​ช้​งาน → การควบคุมการโต้ตอบ
2 สัมผัสสวิตซ์ การควบคุมการโต้ตอบ เพื่อเปิดใช้งาน
3 กดค้างไว้ที่ปุ่มหน้าหลักและปุ่มระดับเสียงลงพร้อมกันขณะที่ใช้งานแอพ
4 ปรับขนาดกรอบ หรือวาดเส้นรอบบริเวณที่คุณต้องการจ�ำกัด
5 สัมผัส เรียบร้อย
เครื่องจะแสดงบริเวณที่ถูกจ�ำกัด ถ้าคุณสัมผัสหน้าจอหรือกดปุ่ม เช่น ปุ่มหน้าหลัก ปุ่มนั้นจะไม่ท�ำงานในบริเวณเหล่านี้
เพื่อปิดใช้งานโหมดควบคุมการโต้ตอบ กดค้างไว้ที่ปุ่มหน้าหลักและปุ่มระดับเสียงลงพร้อมกัน
การรับหรือการวางสาย
เปลี่ยนวิธีการรับสายหรือวางสาย
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การตั้งค่า → การ​เข้า​ใช้​งาน → การรับ/วางสาย
ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้
• ปุ่มหน้าหลักใช้รับการโทร: ตั้งค่าให้เครื่องรับสายเมื่อกดปุ่มหน้าหลัก
• ปุ่ม​เปิด/​ปิด​เพื่อ​วาง​สาย: ตั้งค่าให้เครื่องวางสายเมื่อกดปุ่มเปิด/ปิด
115
การเข้าใช้งาน
การใช้งานคุณสมบัติที่มีประโยชน์อื่นๆ
• ค้นหาด้วยเสียง: ใช้คำ� สั่งเสียงเพื่อค้นหาเนื้อหาเว็บ ใช้คุณสมบัตินี้เมื่อคุณก�ำลังเคลื่อนที่และไม่สามารถใช้มือป้อน
ข้อความได้ อ้างอิง ค้น​หา​ด้วยเสียง เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• การใช้งานแผงการแจ้งเตือน: ลากแถบสถานะลงมาเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน คุณสามารถดูสายที่ไม่ได้รับ ข้อความ
ใหม่ ปรับความสว่างหน้าจอ ฯลฯ อ้างอิง แผงแจ้งเตือน เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• การใช้งานทางลัดผู้ติดต่อ: เพิ่มทางลัดผู้ติดต่อที่หน้าจอหลักเพื่อโทรหรือส่งข้อความโดยสะดวกยิ่งขึ้น อ้างอิง การเพิ่ม
ทางลัดไปยังหน้าจอหลัก เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• การใช้การบันทึกเสียง: บันทึกหรือเปิดเล่นสมุดบันทึกเสียง อ้างอิง บันทึกเสียง เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
116
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ก่อนติดต่อศูนย์บริการซัมซุง กรุณาลองใช้วิธีแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ สถานการณ์บางอย่างอาจไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ของคุณ
ได้
เมื่อคุณเปิดเครื่องหรือใช้งานเครื่องของคุณ เครื่องสอบถามให้คุณกรอกรหัสใดรหัสหนึ่งดังต่อไปนี้:
• รหัสผ่าน: เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อกอุปกรณ์แล้ว คุณต้องใส่รหัสผ่านที่คุณก�ำหนดไว้สำ� หรับเครื่อง
• PIN: เมื่อใช้อุปกรณ์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ว่าจะ ต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มาพร้อมกับ SIM
หรือ USIM การ์ด คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้โดยใช้เมนู ล็อก SIM การ์ด
• PUK: SIM หรือ USIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งาน ซึ่งตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการที่คุณใส่รหัส PIN ผิดติดต่อ
กันหลายครั้ง คุณต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
• PIN2: เมื่อคุณเข้าสู่เมนูที่ต้องใช้รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด โปรดติดต่อ
ผู้ให้บริการของคุณส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
อุปกรณ์แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดของเครือข่ายหรือการบริการ
• เมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและลอง
อีกครั้ง ขณะที่เคลื่อนที่อยู่ อาจมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดซ�้ำๆ
• คุณไม่สามารถเข้าถึงบางทางเลือกโดยปราศจากระบบเครือข่าย โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เครื่องของคุณไม่ได้เปิดอยู่
• เมื่อแบตเตอรี่คายประจุจนหมดเกลี้ยง เครื่องของคุณจะเปิดไม่ติด ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนเปิดเครื่อง
• อาจใส่แบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง ใส่แบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง
• เช็ดขั้วสัมผัสสีทองและใส่แบตเตอรี่อีกครั้ง
117
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
หน้าจอสัมผัสตอบสนองช้าหรือไม่ถูกต้อง
• ถ้าคุณติดแผ่นกันรอยหรืออุปกรณ์เสริมพิเศษเข้ากับหน้าจอสัมผัส หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำ� งานเป็นปกติ
• ถ้าคุณสวมถุงมือ ถ้ามือของคุณไม่สะอาดขณะที่แตะหน้าจอสัมผัส หรือถ้าคุณสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมหรือ
ปลายนิ้วมือของคุณ หน้าจอสัมผัสอาจท�ำงานไม่เป็นปกติ
• หน้าจอสัมผัสอาจท�ำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน�้ำ
• เริ่มต้นเครื่องของคุณใหม่เพื่อล้างความบกพร่องของซอฟท์แวร์แบบชั่วคราว
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟท์แวร์ของเครื่องคุณได้รับการอัพเกรดเป็นเวอร์ชันล่าสุด
• หากหน้าจอสัมผัสเป็นรอยหรือเสียหาย ให้ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง
เครื่องของคุณค้างหรือมีความผิดพลาดร้ายแรง
หากเครื่องของคุณช้าหรือค้าง คุณอาจต้องปิดแอพ หรือใส่แบตเตอรี่ใหม่ และเริ่มต้นการท�ำงานเครื่องใหม่อีกครั้งเพื่อให้การ
ท�ำงานกลับคืนมา ถ้าเครื่องของคุณค้างและไม่ตอบสนอง กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่องและปุ่มระดับเสียงพร้อมกัน เป็นเวลา
อย่างน้อย 7 วินาที เพื่อเริ่มต้นการท�ำงานใหม่
หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข ให้ด�ำเนินการตั้งค่าใหม่จากโรงงาน ในหน้าจอแอพพลิเคชั่น ให้สัมผัส การตั้งค่า → แบ็คอัพ
และรีเซ็ท → ตั้งค่าข้อมูล​จาก​โรง​งาน → รี​เซ็ท​อุปกรณ์ → ลบทั้งหมด ก่อนที่จะด�ำเนินการคืนค่าจากโรงงาน อย่าลืม
ท�ำส�ำเนาเพื่อส�ำรองข้อมูลที่ส�ำคัญทั้งหมดที่เก็บไว้ในเครื่อง
ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
การโทรไม่มีการเชื่อมต่อ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าถึงเครือข่ายมือถือที่ถูกต้อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรส�ำหรับหมายเลขที่โทรออก
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรส�ำหรับหมายเลขที่โทรเข้า
คู่สนทนาไม่สามารถได้ยินที่คุณพูดระหว่างการโทร
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังช่องไมโครโฟนภายใน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณ
• ถ้าหากใช้งานเฮดเซ็ท ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฮดเซ็ทเชื่อมต่อถูกต้อง
118
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
มีเสียงสะท้อนกลับระหว่างการโทร
ปรับระดับเสียงโดยการกดปุ่มระดับเสียง หรือเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณอื่น
เครือข่ายมือถือหรืออินเตอร์เน็ตหลุดบ่อยครั้ง หรือคุณภาพเสียงไม่ดี
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังเสาอากาศในตัวเครื่อง
• เมื่อคุณอยู่ในพืน้ ที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ คุณอาจมีปัญหาการเชื่อมต่อ
เนื่องจากปัญหากับเสาสัญญาณของผู้ให้บริการ เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและลองอีกครั้ง
• เมื่อใช้งานเครื่องขณะที่ก�ำลังเคลื่อนที่ บริการเครือข่ายไร้สายอาจปิดการท�ำงานเนื่องจากปัญหากับเครือข่ายของผู้ให้
บริการ
ไอคอนแบตเตอรี่ว่างเปล่า
แบตเตอรี่ต�่ำ ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
แบตเตอรี่ไม่ได้รับการชาร์จอย่างถูกต้อง (ส�ำหรับเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองโดยซัมซุง)
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องชาร์จเชื่อมต่ออย่างถูกต้องแล้ว
• ถ้าหากขั้วของแบตเตอรี่สกปรก แบตเตอรี่อาจไม่ชาร์จตามปกติ หรือเครื่องอาจดับ เช็ดขั้วสัมผัสสีทองและลองชาร์จ
แบตเตอรี่อีกครั้ง
• แบตเตอรี่ในเครื่องบางรุ่นอาจไม่สามารถเปลี่ยนได้โดยผู้ใช้ เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง
แบตเตอรี่หมดเร็วกว่าตอนที่ซื้อมาครั้งแรก
• เมื่อคุณน�ำแบตเตอรี่ไปถูกอุณหภูมิที่เย็นมากหรือร้อนมาก ประจุที่ใช้ได้อาจลดลง
• อัตราการใช้งานแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณใช้คุณสมบัติการส่งข้อความหรือบางแอพ เช่น เกมหรืออินเตอร์เน็ต
• แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์สิ้นเปลือง และประจุที่ใช้ได้จะน้อยลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป
119
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
เครื่องของคุณร้อนเมื่อแตะ
เมื่อคุณใช้งานแอพที่ต้องการการประมวลผลมากขึ้น หรือใช้งานแอพในเครื่องเป็นระยะเวลานาน เครื่องของคุณอาจร้อนเมื่อ
สัมผัส ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของอุปกรณ์แต่อย่างใด
ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป
เครื่องของคุณจะต้องมีหน่วยความจ�ำและพลังงานแบตเตอรี่เพียงพอที่จะใช้งานแอพกล้องถ่ายรูป หากคุณได้รับข้อความ
แสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป ให้ทดลองดังนี้:
• ชาร์จแบตเตอรี่หรือเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มแล้ว
• ล้างหน่วยความจ�ำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครื่อง
• เริ่มการท�ำงานเครื่องใหม่ หากคุณยังมีปัญหากับแอพกล้องถ่ายรูปหลังจากลองท�ำตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้ ให้ติดต่อศูนย์
บริการซัมซุง
คุณภาพภาพแย่กว่าภาพตัวอย่าง
• คุณภาพของภาพของคุณอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง และเทคนิคการถ่ายภาพที่คุณใช้
• ถ้าคุณถ่ายภาพในที่มืดหรือในอาคาร อาจปรากฏสัญญาณรบกวนในภาพ หรือภาพอาจหลุดโฟกัส
ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดีย
หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหรือไม่สามารถเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดียได้ เมื่อเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดียในเครื่องของ
คุณ ให้ทดลองดังนี้:
• ล้างหน่วยความจ�ำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครื่อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์เพลงนั้นไม่ถูกป้องกันด้วย Digital Rights Management (DRM) ถ้าหากไฟล์นั้นถูกป้องกัน
ด้วย DRM ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีใบอนุญาตหรือปุ่มส�ำหรับเล่นไฟล์
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องรองรับรูปแบบไฟล์นั้น ถ้าหากเป็นรูปแบบไฟล์ที่ไม่รองรับ เช่น DivX หรือ AC3 ให้ติดตั้ง
แอพที่รองรับรูปแบบไฟล์นั้น ถ้าต้องการตรวจสอบรูปแบบไฟล์ที่เครื่องรองรับ โปรดไปที่ www.samsung.com
120
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
• เครื่องของคุณรองรับรูปภาพและวีดีโอที่บันทึกด้วยเครื่องนั้น รูปภาพและวีดีโอที่บันทึกโดยเครื่องอื่นอาจไม่ท�ำงานเป็น
ปกติ
• เครื่องของคุณรองรับไฟล์มัลติมีเดียที่อนุญาตโดยผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ หรือผู้ให้บริการในบริการเพิ่มเติม
เนื้อหาบางอย่างที่เผยแพร่ในอินเตอร์เน็ต เช่น เสียงเรียกเข้า วีดีโอ หรือภาพพื้นหลัง อาจไม่ทำ� งานเป็นปกติ
ไม่พบอุปกรณ์บลูทูธอื่น
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติไร้สายบลูทูธถูกเปิดใช้งานในเครื่องของคุณ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติไร้สายบลูทูธถูกเปิดใช้งานในเครื่องที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องของคุณและอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่ภายในขอบเขตระยะสูงสุดของบลูทูธ (10 ม.)
หากค�ำแนะน�ำเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
การเชื่อมต่อไม่ส�ำเร็จเมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์
• ควรแน่ใจว่าสาย USB ที่คุณใช้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของคุณได้
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์ที่ถูกต้องและอัพเดทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว
• หากคุณใช้ Windows XP ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 หรือสูงกว่าในคอมพิวเตอร์
ของคุณ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี Samsung Kies หรือ Windows Media Player 10 หรือสูงกว่าติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ
เครื่องของคุณไม่พบต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณ
สัญญาณ GPS อาจถูกบดบังในบางสถานที่ เช่น ภายในอาคาร ตั้งค่าให้เครื่องใช้งาน Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเพื่อค้นหา
ต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณในสถานการณ์เหล่านี้
121
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่องสูญหาย
ท�ำการส�ำรองข้อมูลที่ส�ำคัญที่เก็บในเครื่องเสมอ มิฉะนั้น คุณอาจไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้ในกรณีที่ข้อมูลเสียหายหรือ
สูญหาย ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่อง
มีช่องว่างขนาดเล็กปรากฏอยู่รอบด้านนอกของตัวเครื่อง
• ช่องว่างดังกล่าวเป็นคุณสมบัติของการผลิตที่จ�ำเป็น และส่วนประกอบอาจมีการโยกหรือสั่นคลอนได้
• เมือ่ เวลาผ่านไป แรงเสียดทานระหว่างส่วนประกอบอาจท�ำให้ช่องว่างนี้ขยายขึ้นเล็กน้อย
122
Copyright
Copyright © 2014 Samsung Electronics
ค�ำแนะน�ำนี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์สากล
ส่วนใดๆของค�ำแนะน�ำนี้ไม่สามารถถูกท�ำซ�้ำ เผยแพร่ แปล หรือส่งต่อในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ
เชิงกล รวมทั้งการถ่ายเอกสาร บันทึก หรือจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics
เครื่องหมายการค้า
• SAMSUNG และตราสัญลักษณ์ของ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics
• Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ และตราสัญลักษณ์ของ Wi-Fi เป็น
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
• เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ
Download PDF

advertising