Samsung | SM-T835 | Samsung SM-T835 คู่มือการใช้

SM-T835
คู่มือการใช้งาน
Thai. 08/2018. Rev.1.0
www.samsung.com
สารบัญ
เบื้องต้น
83 ข้อความ
85 อินเทอร์เน็ต
87 อี​เมล
88 กล้องถ่ายรูป
102 แกลเลอรี่
110 มัลติวินโดว์
115 Samsung Members
116 Samsung Notes
122 PENUP
128 ปฏิทิน
130 Samsung Flow
131 ไฟล์ส่วนตัว
132 นาฬิกา
133 เครื่อง​คิด​เลข
134 Game Launcher
137 SmartThings
141 การแชร์เนื้อหา
142 บอร์ดประจ�ำวัน
144 Kids Mode
145 Samsung DeX
154 การเชื่อมต่อเข้ากับหน้าจอแสดงผล
ภายนอก
155 แอพ Google
4 อ่านก่อน
6 สถานการณ์ที่ความร้อนของเครื่องสูงเกินไป
และการแก้ปัญหา
9 รูปแบบและฟังก์ชันของเครื่อง
15 แบตเตอรี่
18 SIM หรือ USIM การ์ด (การ์ด Nano-SIM)
21 การ์ดความจ�ำ (การ์ด microSD)
24 การเปิดและปิดเครื่อง
25 การตั้งค่าเริ่มต้น
27 Samsung account
29 การย้ายข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าของคุณ
33 การท�ำความเข้าใจหน้าจอ
45 แผงแจ้งเตือน
47 การกรอกข้อความ
แอพและคุณสมบัติ
50 การติดตั้งหรือการถอนการติดตั้งแอพ
52 คุณสมบัติของ S Pen
63Bixby
74 โทรศัพท์
79 รายชื่อ
2
สารบัญ
การตั้งค่า
176 ชีวมาตรและความปลอดภัย
178
180
183
188
191
157 บทน�ำ
157 การ​เชื่อม​ต่อ
158
160
162
162
163
Wi-Fi
บลู​ทู​ธ
ประหยัดข้อมูล
ฮอตสปอตมือถือและเชื่อมโยงเครือข่าย
การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม
การสแกนอัจฉริยะ
การจดจ�ำใบหน้า
สแกนม่านตา
Samsung Pass
โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
196 Cloud และบัญชีผู้ใช้
197 ผู้​ใช้
198Google
199 การช่วยเหลือการเข้าถึง
200 การจัดการทัว่ ไป
201 อัพเดทซอฟท์​แว​ร์
202 คู่มือการใช้
202 เกี่ยวกับแท็บเล็ต
165 เสียงและการสั่น
166 Dolby Atmos (เสียงรอบทิศทาง)
167 การ​แจ้ง​เตือน
167 จอภาพ
168 ตัวกรองแสงสีฟ้า
169 เปลีย่ นโหมดหน้าจอหรือปรับสีหน้าจอ
170 ภาพพักหน้าจอ
171 วอ​ลเป​เปอร์
171 คุณสมบัติขั้นสูง
172 การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์
175 แอพ
175 ล็อก​หน้า​จอ
ภาคผนวก
203 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
176 Smart Lock
3
เบื้องต้น
อ่านก่อน
โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้ก่อนใช้งานเครื่องของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานที่ปลอดภัยและถูกต้อง
• ค�ำอธิบายต่างๆ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าปกติของเครื่อง
• เนื้อหาบางส่วนอาจแตกต่างจากเครื่องของคุณ ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาค ผู้ให้บริการ รายละเอียดของรุ่น หรือซอฟต์แวร์ของ
เครื่อง
• เนื้อหา (เนื้อหาคุณภาพสูง) ที่จ�ำเป็นต้องใช้งาน CPU และ RAM สูง จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�ำงานโดย
รวมของอุปกรณ์ แอพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นอาจไม่สามารถท�ำงานเป็นปกติ ทั้งนี้ขึ้นกับข้อก�ำหนดของอุปกรณ์และ
สิ่งแวดล้อมที่ใช้งานอุปกรณ์นั้น
• ซัมซุงไม่รับผิดต่อปัญหาด้านประสิทธิภาพที่เกิดจากแอพที่ให้มาโดยผู้ให้บริการรายอื่นนอกเหนือจากซัมซุง
• ซัมซุงไม่รับผิดต่อปัญหาประสิทธิภาพการท�ำงานหรือความเข้ากันไม่ได้ซึ่งเกิดจากการตั้งค่าลงทะเบียน หรือการเปลี่ยน
แปลงซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการการแก้ไข การพยายามก�ำหนดค่าระบบปฏิบัติการอาจท�ำให้เครื่องหรือแอพท�ำงานผิด
ปกติ
• ซอฟต์แวร์ ข้อมูลเสียง วอลเปเปอร์ รูปภาพ และสื่ออื่นๆ ที่ให้มาพร้อมเครื่องนี้ ได้รับสิทธิ์ให้ใช้งานได้โดยจ�ำกัด การ
ดึงเอาข้อมูลและใช้สื่อเหล่านี้เพื่อการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ใช้มีความรับผิดชอบ
ทุกประการส�ำหรับกรณีการใช้งานสื่อผิดกฎหมาย
• คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมส�ำหรับบริการข้อมูล เช่น การส่งข้อความ การอัพโหลดและดาวน์โหลด การซิงค์อัตโนมัติ
หรือการใช้งานบริการบอกต�ำแหน่ง โดยขึ้นอยู่กับแผนการใช้ข้อมูลของคุณ ส�ำหรับการโอนย้ายข้อมูลขนาดใหญ่ ขอ
แนะน�ำให้ใช้คุณสมบัติ Wi-Fi
• แอพพื้นฐานที่มากับอุปกรณ์อาจมีการอัพเดทและอาจไม่รองรับการใช้งานอีกต่อไป โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หากคุณมีค�ำถามเกี่ยวกับแอพที่ให้มาพร้อมอุปกรณ์ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง ส�ำหรับแอพที่ติดตั้งโดยผู้ใช้ ให้ติดต่อผู้
ให้บริการ
4
เบื้องต้น
• การดัดแปลงระบบปฏิบัติการหรือติดตั้งซอฟท์แวร์จากแหล่งที่ไม่เป็นทางการอาจส่งผลให้อุปกรณ์ท�ำงานผิดปกติ ข้อมูล
เสียหาย หรือสูญหาย การกระท�ำเหล่านี้เป็นการละเมิดข้อตกลงอนุญาตการใช้งานของซัมซุง และจะท�ำให้การรับ
ประกันสิ้นสุดลง
• อุปกรณ์บางเครื่องจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกลางก�ำกับดูแลกิจการสื่อสาร (FCC) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
และรุ่น หากเครื่องของคุณได้รับการอนุมัติจาก FCC คุณจะสามารถดูรหัส FCC ของเครื่องดังกล่าวได้ เพื่อดูรหัส FCC
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส เกี่ยวกับแท็บเล็ต → สถานะ
ไอคอนเพื่อการแนะน�ำ
ค�ำเตือน: สถานการณ์ที่อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวคุณหรือผู้อื่น
ข้อควรระวัง: สถานการณ์ที่อาจท�ำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องหรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ
แจ้งให้ทราบ: ข้อควรรู้ ค�ำแนะน�ำ หรือข้อมูลเพิ่มเติม
5
เบื้องต้น
สถานการณ์ที่ความร้อนของเครื่องสูงเกินไปและการแก้ปัญหา
เมื่อเครื่องเกิดร้อนขึ้นในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่
ในขณะก�ำลังชาร์จ เครื่องและเครื่องชาร์จอาจจะร้อนขึ้น ระหว่างการชาร์จแบบไร้สายหรือการชาร์จอย่างรวดเร็ว เมื่อแตะ
เครื่องอาจจะรู้สึกร้อน ดังกล่าวนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของเครื่องและอยู่ในช่วงปกติของการ
ด�ำเนินงานของเครื่อง หากแบตเตอรี่มีอาการร้อนเกินไป เครื่องชาร์จอาจหยุดการชาร์จ
ให้ท�ำสิ่งดังต่อไปนี้เมื่อเครื่องเกิดร้อนขึ้น:
• ถอดเครื่องชาร์จจากเครื่องและปิดแอพใดๆที่กำ� ลังเปิดใช้งานอยู่ รอให้เครื่องเย็นลงและจากนั้นเริ่มท�ำการชาร์จ
เครื่องอีกครั้ง
• หากส่วนล่างของเครื่องมีอาการร้อนจัด อาจเป็นเพราะสาย USB ที่เชื่อมต่อได้รับความเสียหาย แทนที่สาย USB
ที่เสียหายกับสายใหม่ที่ได้รับการอนุมัติจากซัมซุงแล้ว
• เมื่อใช้เครื่องชาร์จแบบไร้สาย อย่าวางวัตถุแปลกปลอม เช่นวัตถุที่เป็นโลหะ แม่เหล็ก และบัตรแถบแม่เหล็ก
ระหว่างเครื่องและเครื่องชาร์จแบบไร้สาย
คุณสมบัติการชาร์จแบบไร้สายหรือการชาร์จด่วนนั้นมีให้ใช้งานได้ในรุ่นที่รองรับเท่านั้น
เมื่อเครื่องเกิดร้อนขึ้นระหว่างการใช้งาน
เมื่อคุณใช้คุณสมบัติหรือแอพที่ต้องใช้พลังงานมากขึ้นหรือใช้แอพเหล่านั้นเป็นระยะเวลานาน เครื่องของคุณอาจร้อนขึ้น
ชั่วคราวเนื่องจากการใช้พลังงานแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้น ปิดแอพใดๆที่เปิดใช้งานอยู่และโปรดพักการใช้งานเครื่องสักครู่
ดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของสถานการณ์ที่เครื่องอาจมีอาการร้อนจัด ตัวอย่างต่อไปนี้อาจใช้ไม่ได้กับรุ่นของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ฟังก์ชั่นและแอพที่คุณใช้
• ในระหว่างการตั้งค่าเริ่มต้นหลังจากที่ซื้อหรือเมื่อท�ำการเรียกคืนข้อมูล
• เมื่อมีการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่
6
เบื้องต้น
• เมื่อใช้แอพที่ต้องใช้พลังงานมากขึ้นหรือใช้แอพเป็นระยะเวลานาน
–– เมื่อเล่นเกมที่มีคุณภาพสูงเป็นระยะเวลานาน
–– เมื่อบันทึกวิดีโอเป็นระยะเวลานาน
–– เมื่อสตรีมมิ่งวิดีโอในขณะที่ใช้การตั้งค่าความสว่างสูงสุด
–– เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับโทรทัศน์
• ในขณะที่ใช้งานแบบมัลติทาสกิ้ง (หรือ เมื่อเปิดใช้งานแอพจ�ำนวนมากในพื้นหลัง)
–– เมื่อใช้งานมัลติวินโดว์
–– เมื่อท�ำการปรับปรุงหรือท�ำการติดตั้งแอพในขณะที่ท�ำการบันทึกวิดีโอ
–– เมื่อท�ำการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ในระหว่างการสนทนาทางวิดีโอ
–– เมื่อท�ำการบันทึกวิดีโอขณะที่ใช้แอพทิศทาง
• เมื่อใช้ข้อมูลจ�ำนวนมากส�ำหรับการซิงค์กับคลาวด์ อีเมล์ หรือบัญชีอื่นๆ
• เมื่อใช้แอพทิศทางในรถยนต์ในขณะที่เครื่องถูกวางไว้ในที่ที่โดนแสงแดดโดยตรง
• เมื่อใช้ฮอตสปอตมือถือและคุณสมบัติการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
• เมื่อใช้เครื่องในพื้นที่ที่มีสัญญาณอ่อนหรือไม่สามารถรับสัญญาณได้
• เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ด้วยสาย USB ที่ได้รับความเสียหาย
• เมื่อแจ็คอเนกประสงค์ของเครื่องได้รับความเสียหายหรือสัมผัสกับวัตถุแปลกปลอม เช่นของเหลว ฝุ่น ผงโลหะ และไส้
ดินสอ
• เมื่อคุณท�ำการโรมมิ่ง
ให้ท�ำสิ่งดังต่อไปนี้เมื่อเครื่องเกิดร้อนขึ้น:
•
•
•
•
•
•
•
ท�ำการปรับปรุงเครื่องด้วยซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดเป็นประจ�ำ
การขัดกันระหว่างแอพที่เปิดใช้งานอยู่อาจท�ำให้เครื่องเกิดอาการร้อนขึ้น เริ่มการท�ำงานเครื่องใหม่
เลิกการใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi GPS และบลูทูธเมื่อไม่ได้ใช้งาน
ปิดแอพที่เพิ่มการใช้พลังงานแบตเตอรี่หรือที่เปิดใช้งานในพื้นหลังเมื่อไม่ได้ใช้งาน
ลบไฟล์ที่ไม่จ�ำเป็นหรือแอพที่ไม่ได้ใช้
ลดความสว่างของหน้าจอ
ถ้าอุปกรณ์ร้อนเกินไปหรือคุณรู้สึกว่าอุปกรณ์ร้อนเป็นเวลานาน โปรดพักการใช้งานอุปกรณ์สักครู่ ถ้าอุปกรณ์ยัง
ร้อนอยู่ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
7
เบื้องต้น
อุปกรณ์จะถูกจ�ำกัดการใช้งานเมื่ออุปกรณ์มีความร้อนสูงเกินไป
เมื่ออุปกรณ์นี้เกิดความร้อนขึ้น คุณสมบัติและประสิทธิภาพการท�ำงานอาจถูกจ�ำกัด หรืออุปกรณ์อาจปิดการท�ำงานลงเพื่อให้
อุปกรณ์เย็นขึ้น คุณสมบัติดังกล่าวใช้ได้ในรุ่นที่รองรับเท่านั้น
• หากอุปกรณ์นี้ร้อนมากกว่าปกติ ข้อความแสดงว่าอุปกรณ์เกิดความร้อนจะปรากฎขึ้น เพื่อลดอุณหภูมิของอุปกรณ์
ความสว่างของหน้าจอและความเร็วในการปฏิบัติงานจะถูกจ�ำกัด และการชาร์จแบตเตอรี่จะหยุดลง แอพพลิเคชั่นที่
ท�ำงานอยู่จะถูกปิด และคุณจะสามารถท�ำโทรฉุกเฉินได้เท่านั้น จนกว่าอุปกรณ์เย็นลง
• ถ้าอุปกรณ์ร้อนเกินไปหรือคุณรู้สึกว่าอุปกรณ์ร้อนเป็นเวลานาน ข้อความแสดงให้ปิดอุปกรณ์จะปรากฎขึ้น ปิดอุปกรณ์นี้
และรอจนกว่าจะเย็นลง
ข้อควรระวังส�ำหรับสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
เครื่องของคุณอาจร้อนขึ้นเนื่องจากสภาพแวดล้อมในเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงอายุการใช้งานของ
แบตเตอรี่ที่สั้นลง, ความเสียหายกับอุปกรณ์นี้หรืออาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้
• อย่าจัดเก็บเครื่องของคุณไว้ในที่ที่ร้อนจัดหรือเย็นจัด
• อย่าให้เครื่องของคุณสัมผัสถูกแสงอาทิตย์โดยตรงเป็นระยะเวลานาน
• อย่าใช้หรือจัดเก็บเครื่องของคุณในบริเวณที่ร้อนจัดเป็นระยะเวลานาน เช่นภายในรถยนต์ในฤดูร้อน
• อย่าวางเครื่องในพื้นที่ใดๆที่อาจจะท�ำให้มีอาการร้อนจัด เช่นบนเสื่อร้อนไฟฟ้า
• อย่าเก็บอุปกรณ์นี้ของคุณใกล้หรืออยู่ในเครื่องท�ำความร้อน, ไมโครเวฟ, อุปกรณ์ทำ� อาหาร หรือบรรจุภัณฑ์แรงดันสูง
• ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับความเสียหาย
8
เบื้องต้น
รูปแบบและฟังก์ชันของเครื่อง
ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์
โปรดดูคู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วนส�ำหรับเนื้อหาแพคเกจ
•
•
•
•
รายการสิ่งที่ให้มากับเครื่องนี้และอุปกรณ์เสริมที่มีอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคและผู้ให้บริการ
รายการสิ่งที่ให้มานี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะส�ำหรับเครื่องนี้เท่านั้น และอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องอื่น
ลักษณะภายนอกและข้อมูลจ�ำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจ�ำหน่ายของซัมซุงใกล้บ้านคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า
อุปกรณ์เหล่านั้นเข้ากันได้กับเครื่องก่อนซื้อ
• ให้ใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น การใช้งานอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการรับรองอาจท�ำให้
เกิดปัญหาในการใช้งานและท�ำงานผิดปกติ ซึ่งจะไม่อยู่ในการคุ้มครองของประกัน
• อุปกรณ์เสริมที่มีทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นกับบริษัทผู้ผลิตทั้งสิ้น ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
อุปกรณ์เสริมที่มี โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ของซัมซุง
9
เบื้องต้น
ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง
ไมโครโฟน
กลองหนา
เซนเซอรพร็อกซิมติ /ี แสง
ลำโพง
ลำโพง
ปุม เปด/ปด
ปุม ระดับเสียง
แอลอีดสี แกนมานตา
กลองสแกนมานตา
ไมโครโฟน
พอรตแปนพิมพสำหรับแท็บเล็ต
หนาจอสัมผัส
ถาดใส SIM การด /
การดความจำ
แจ็คอเนกประสงค (USB
ประเภท-C)
เสาอากาศหลัก
เสาอากาศ GPS
กลองหลัง
แฟลช
ลำโพง
ลำโพง
แจ็คหูฟง
10
เบื้องต้น
อุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมบางอย่าง (แยกขาย) มีแม่เหล็กอยู่ สมาคมหัวใจอเมริกัน (สหรัฐฯ) และองค์กรควบคุม
ยาและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพแห่งสหราชอาณาจักร (สหราชอาณาจักร) ได้เตือนว่าแม่เหล็กอาจมีผลต่อการท�ำงาน
ของเครื่องก�ำหนดจังหวะการเต้นของหัวใจ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ตัวปั๊มอินซูลิน หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น
ๆ ที่ใช้ไฟฟ้า (เรียกรวม ๆ ว่า "อุปกรณ์การแพทย์") ภายในระยะ 15 ซม. (6 นิ้ว) หากคุณเป็นผู้ที่ใช้อุปกรณ์การ
แพทย์เหล่านี้ อย่าใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้และอุปกรณ์เสริม (แยกขาย) หากไม่ได้ปรึกษาแพทย์
• อย่าเก็บเครื่องและอุปกรณ์เสริม (มีจำ� หน่ายแยก) บางอย่างของคุณไว้ใกล้สนามแม่เหล็ก บัตรแถบแม่เหล็ก
รวมถึงบัตรเครดิต, บัตรโทรศัพท์, สมุดบัญชีธนาคาร และบอร์ดดิ้งพาส อาจได้รับความเสียหายจากสนามแม่
เหล็กได้
• ขณะใช้ล�ำโพง เช่น ขณะก�ำลังเล่นไฟล์สื่อหรือใช้การโทรผ่านล�ำโพง อย่าถือเครื่องใกล้หูของท่าน
• ปัญหาการเชื่อมต่อและแบตเตอรี่หมดอาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่อไปนี้:
–– ถ้าคุณติดสติ๊กเกอร์สีเมทัลลิกที่บริเวณเสาอากาศของอุปกรณ์
–– ถ้าคุณติดฝาครอบที่ท�ำจากวัสดุที่เป็นโลหะลงบนอุปกรณ์
–– ถ้าคุณใช้มือหรือวัตถุอื่นๆ ปิดบริเวณเสาอากาศของอุปกรณ์ขณะใช้คุณสมบัติบางอย่าง เช่น การโทร
หรือการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ
• แนะน�ำให้ใช้ฟิล์มกันรอยที่ได้รับการรับรองจากซัมซุง การใช้ฟิล์มกันรอยที่ไม่ได้รับการรับรองอาจท�ำให้
เซ็นเซอร์ทำ� งานผิดปกติได้
• อย่าครอบพื้นที่เซนเซอร์พร็อกซิมิตี/แสงด้วยอุปกรณ์เสริมหน้าจอ เช่น ฟิล์มกันรอยหรือสติกเกอร์ การกระท�ำ
เช่นนั้นอาจท�ำให้เซนเซอร์ทำ� งานผิดปกติ
• ห้ามปล่อยให้หน้าจอสัมผัสถูกน�้ำ หน้าจอสัมผัสอาจท�ำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน�ำ้
11
เบื้องต้น
ปุ่มฮาร์ดคีย์
ปุม เปด/ปด
ปุม ระดับเสียง
ปุ่ม
ปุ่มเปิด/ปิด
ระดับเสียง
ฟังก์ชั่น
• กดค้างไว้ที่ปุ่มนี้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง
• กดเพื่อเปิดการท�ำงานหรือล็อกหน้าจอ
• กดเพื่อปรับระดับเสียงของเครื่อง
ปุ่มซอฟท์คีย์
แสดงและซอนปุม
ปุม ยอนกลับ
ปุม ลาสุด
ปุม หนาหลัก
เมื่อคุณเปิดเครื่องแล้ว ปุ่มซอฟท์คีย์จะปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ ได้มีการก�ำหนดปุ่มซอฟท์คีย์เป็นปุ่มล่าสุด ปุ่มหน้าหลัก
และปุ่มย้อนกลับโดยเป็นค่าเริ่มต้น โปรดดูที่ แถบการน�ำทาง (ปุ่มซอฟท์คีย์) ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
12
เบื้องต้น
S Pen
ปุม S Pen
ปลายปากกา S Pen
แหนบ
ชื่อ
ปลายปากกา S Pen
ปุ่ม S Pen
แหนบ
ฟังก์ชั่น
• ใช้ S Pen เพื่อเขียน วาด หรือแตะบนหน้าจอ
• เลื่อน S Pen ไปมาเหนือรายการบนหน้าจอเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติ S Pen เพิ่มเติม เช่น
คุณสมบัติแอร์วิว
• เลื่อน S Pen ไปมาเหนือหน้าจอและกดปุ่ม S Pen เพื่อแสดงคุณสมบัติคำ� สั่งโดยไม่
สัมผัส
• ในขณะที่กดและค้างปุ่ม S Pen ไว้ ลาก S Pen ไปเหนือรายการเพื่อเลือก
• ถอดปลายปากกา S Pen ด้วยแหนบเมื่อเปลี่ยนปลายปากกา
13
เบื้องต้น
การเปลี่ยนปลายปากกา S Pen
ถ้าหากปลายปากกาทู่ ให้เปลี่ยนเป็นอันใหม่
1 ใช้แหนบคีบปลายปากกาไว้ให้แน่น แล้วดึงออก
2 ใส่ปลายปากกาใหม่เข้าไปใน S Pen
14
เบื้องต้น
ระมัดระวังอย่าหนีบนิ้วมือของคุณด้วยแหนบ
•
•
•
•
อย่าน�ำปลายปากกาเก่ากลับมาใช้ซ�้ำ การกระท�ำเช่นนั้นอาจท�ำให้ S Pen ท�ำงานผิดปกติ
อย่าดันปลายปากกามากเกินไปขณะที่ใส่ปลายปากกาเข้าไปยัง S Pen
อย่าใส่ปลายปากกาด้านมนเข้าไปใน S Pen การกระท�ำเช่นนั้นอาจท�ำให้ S Pen หรือเครื่องของคุณเสียหายได้
อย่างอหรือใช้แรงกดมากเกินไปกับ S Pen ขณะใช้งาน ปากกา S Pen อาจได้รับความเสียหายหรือปลาย
ปากกาอาจจะเกิดความผิดปกติได้
• อย่ากดแช่หน้าจอด้วย S Pen ปลายปากกาอาจจะเกิดความผิดปกติได้
• หากคุณใช้ปลายด้านคมของ S Pen บนหน้าจอ เครื่องอาจไม่รับรู้การท�ำงานของ S Pen
• ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ S Pen โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของซัมซุง
• หาก S Pen ท�ำงานผิดปกติ ให้น�ำเข้าศูนย์บริการซัมซุง
แบตเตอรี่
การชาร์จแบตเตอรี่
ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนการใช้งานเป็นครั้งแรก หรือเมื่อไม่น�ำมาใช้งานเป็นระยะเวลานาน
ใช้งานเฉพาะเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ และสายชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น เครื่องชาร์จหรือสายที่ไม่
ผ่านการรับรองอาจท�ำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือท�ำให้เครื่องเสียหาย
• การเชื่อมต่อเครื่องชาร์จอย่างไม่ถูกต้องอาจท�ำให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อเครื่อง ความเสียหายใดๆ ที่เกิด
จากการใช้งานไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกัน
• ใช้เฉพาะสาย USB Type-C กับอุปกรณ์นี้ เครื่องอาจเสียหายได้ถ้าคุณใช้สาย Micro USB
เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ถอดเครื่องชาร์จออกเมื่อไม่ใช้ งาน เครื่องชาร์จไม่มีปุ่เปิด/ปิด ดังนั้นคุณจะต้องถอดป
ลั๊กเครื่องชาร์จออกจากช่องเสียบไฟเมื่อไม่ใช้งานเพื่อห ลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองพลังงาน ควรน�ำเครื่องชาร์จไว้ใกล้
กับช่องเสียบไฟและให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายขณะที่กำ� ลังชาร์จ
15
เบื้องต้น
1 เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับตัวแปลงไฟผ่าน USB
2 เสียบสาย USB เข้ากับแจ็คอเนกประสงค์ของเครื่อง
3 เสียบตัวแปลงไฟผ่าน USB เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า
4 หลังจากชาร์จจนเต็มแล้ว ให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากเครื่อง จากนั้น ให้ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้า
วิธีลดการใช้งานแบตเตอรี่
เครื่องของคุณมีทางเลือกมากมายที่ช่วยให้คุณประหยัดการใช้งานพลังงานแบตเตอรี่ได้
• เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องโดยใช้คุณสมบัติการบ�ำรุงรักษาของเครื่อง
• เมื่อคุณไม่ได้ใช้เครื่อง ให้ปิดหน้าจอโดยการกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
• เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน
• ปิดแอพที่ไม่จ�ำเป็น
• ปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธเมื่อไม่ได้ใช้งาน
• ปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เมื่อไม่ได้ใช้งาน
• ปิดใช้งานการซิงค์อัตโนมัติของแอพที่จ�ำเป็นต้องมีการซิงค์
• ลดเวลาเปิดไฟแบ็คไลท์
• ลดความสว่างของหน้าจอ
16
เบื้องต้น
เคล็ดลับและข้อควรระวังในการชาร์จแบตเตอรี่
• เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ตำ �่ ไอคอนแบตเตอรี่จะแสดงสัญลักษณ์ว่างเปล่า
• หากแบตเตอรี่ถูกใช้งานจนประจุหมดเกลี้ยง จะไม่สามารถเปิดเครื่องได้ทันทีที่เชื่อมต่อเครื่องชาร์จ ควรชาร์จแบตเตอรี่
ที่หมดประจุประมาณสองถึงสามนาทีก่อนที่จะเปิดเครื่อง
• หากคุณใช้งานหลายแอพพร้อมกัน ใช้แอพเครือข่าย หรือแอพที่ต้องการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์อื่น แบตเตอรี่จะหมดลง
อย่างรวดเร็ว การหลีกเลี่ยงเครื่องดับระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล ให้ใช้งานแอพเหล่านี้หลังจากชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มทุก
ครั้ง
• การใช้แหล่งจ่ายไฟอื่นที่ไม่ใช่เครื่องชาร์จ เช่น คอมพิวเตอร์ อาจท�ำให้ความเร็วในการชาร์จช้าลงเนื่องจากมีกระแสไฟ
ต�่ำ
• เครื่องสามารถใช้งานขณะชาร์จได้ แต่จะท�ำให้ใช้เวลานานขึ้นในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
• หากเครื่องได้รับกระแสไฟที่ไม่คงที่ระหว่างการชาร์จ หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำ� งาน หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้ถอด
เครื่องชาร์จออกจากอุปกรณ์
• ในขณะชาร์จ อุปกรณ์และเครื่องชาร์จอาจจะร้อนขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพ
ของเครื่องแต่อย่างใด หากแบตเตอรี่เกิดความร้อนสูงกว่าปกติ เครื่องชาร์จอาจหยุดท�ำงาน
• ถ้าคุณชาร์จอุปกรณ์ขณะที่แจ็คอเนกประสงค์เปียก อุปกรณ์อาจเสียหายได้ โปรดท�ำให้แจ็คอเนกประสงค์แห้งจนหมดจด
ก่อนท�ำการชาร์จอุปกรณ์
• หากเครื่องของคุณไม่ชาร์จตามปกติ ให้น�ำเครื่องและเครื่องชาร์จไปที่ศูนย์บริการซัมซุง
17
เบื้องต้น
การชาร์จแบบเร็ว
อุปกรณ์มีคุณสมบัติการชาร์จอย่างเร็วในตัว คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เร็วขึ้นขณะที่เครื่องหรือหน้าจอดับ
การเพิ่มความเร็วการชาร์จ
การเพิ่มความเร็วการชาร์จ ให้ปิดเครื่องหรือหน้าจอของเครื่องเมื่อคุณชาร์จแบตเตอรี่ ในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่เมื่อปิดเครื่อง
อยู่ ไอคอน จะปรากฏบนหน้าจอ
หากไม่ได้เปิดใช้งานคุณสมบัติชาร์จเร็ว เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → แบตเตอรี่ →
→ การตั้งค่าขั้นสูง และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ การชาร์จแบบต่อสายด่วน เพื่อเปิดใช้งาน
• คุณไม่สามารถใช้คุณสมบัติการชาร์จอย่างเร็วภายในตัวเครื่องเมื่อคุณชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้เครื่องชาร์จแบบ
มาตรฐาน
• หากเครื่องร้อนหรืออุณหภูมิอากาศรอบข้างเพิ่มขึ้น ความเร็วการชาร์จอาจลดลงโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นสภาพ
แวดล้อมการท�ำงานปกติเพื่อป้องกันความเสียหายของเครื่อง
SIM หรือ USIM การ์ด (การ์ด Nano-SIM)
การติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ด
ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด ที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือให้มา
• ใช้แต่การ์ด Nano-SIM เท่านั้น
• ใช้ความระมัดระวังไม่ให้ SIM หรือ USIM การ์ด สูญหาย หรือให้ผู้อื่นใช้งาน ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อความเสีย
หายหรือความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดจากการท�ำการ์ดสูญหายหรือถูกขโมย
ไม่สามารถใช้บริการ LTE บางอย่างได้ ทั้งนี้ขึ้นกับผู้ให้บริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณส�ำหรับข้อมูลเกี่ยว
กับความพร้อมให้บริการ
18
เบื้องต้น
1 วางเครื่องโดยน�ำด้านล่างขึ้น
2 สอดสลักปลดลงในรูที่ถาดเพื่อให้ถาดเลื่อนออกมา
ตรวจให้แน่ใจว่าสลักปลดตั้งฉากกับรู มิฉะนั้น เครื่องอาจเสียหายได้
3 ค่อยๆ ดึงถาดออกจากช่องถาด
19
เบื้องต้น
4 ใส่ซิมการ์ดหรือ USIM การ์ดบนถาดโดยให้แถบแม่เหล็กสีทองหงายขึ้นด้านบน
5 ค่อยๆ กด SIM หรือ USIM การ์ดลงในถาดเพื่อให้เข้าที่
ถ้าไม่ใส่การ์ดลงในถาดให้แน่น SIM การ์ดอาจหลุดหรือร่วงออกจากถาดได้
6 ใส่ถาดกลับลงในช่องถาด
• ถ้าคุณเสียบถาดเข้าไปในอุปกรณ์ของคุณในขณะที่ถาดยังเปียกอยู่ เครื่องของคุณอาจได้รับความเสียหาย ดูให้
แน่ใจเสมอว่าถาดไม่เปียก
• เสียบถาดเข้าไปในช่องเสียบถาดให้เต็มช่องเพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวเข้าเครื่องของคุณ
การถอด SIM หรือ USIM การ์ด
1 สอดสลักปลดลงในรูที่ถาดเพื่อให้ถาดเลื่อนออกมา
2 ค่อยๆ ดึงถาดออกจากช่องถาด
3 ถอด SIM หรือ USIM การ์ด
4 ใส่ถาดกลับลงในช่องถาด
20
เบื้องต้น
การ์ดความจ�ำ (การ์ด microSD)
การติดตั้งการ์ดหน่วยความจ�ำ
ความจุของการ์ดความจ�ำของเครื่องของคุณอาจแตกต่างจากรุ่นอื่นๆและบางการ์ดความจ�ำอาจจะไม่สามารถเข้ากันได้กับ
เครื่องของคุณขึ้นอยู่กับผู้ผลิตการ์ดความจ�ำและประเภท เพื่อดูความจุการ์ดความจ�ำสูงสุดของเครื่องของคุณ ให้ดูที่เว็บไซต์
ของซัมซุง
• การ์ดความจ�ำบางการ์ดอาจเข้ากันไม่ได้ทั้งหมดกับเครื่องของคุณ การใช้การ์ดที่เข้ากันไม่ได้อาจท�ำให้เครื่อง
หรือการ์ดความจ�ำเสียหาย หรือท�ำให้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดเสียหาย
• ใช้ความระมัดระวังในการใส่การ์ดความจ�ำให้ถูกด้าน
• อุปกรณ์นี้รองรับเฉพาะระบบไฟล์ FAT และ exFAT ส�ำหรับการ์ดความจ�ำเท่านั้น เมื่อใส่การ์ดที่ฟอร์แมตโดย
ใช้ระบบไฟล์แบบอื่น เครื่องจะขอให้ฟอร์แมตการ์ดใหม่หรือจะไม่สามารถมองเห็นการ์ดได้ เพื่อใช้การ์ดความจ�ำ คุณจะต้องฟอร์แม็ตก่อน หากเครื่องของคุณไม่สามารถฟอร์แม็ตหรือรู้จักการ์ดความจ�ำได้ ติดต่อผู้ผลิตการ์ด
ความจ�ำหรือศูนย์บริการซัมซุง
• การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะท�ำให้การ์ดความจ�ำมีอายุการใช้งานสั้นลง
• เมื่อใส่การ์ดความจ�ำลงในเครื่อง ไดเร็กทอรี่ไฟล์ในการ์ดความจ�ำจะปรากฏในโฟลเดอร์ ไฟล์ส่วนตัว → SD ​
การ์ด
21
เบื้องต้น
1 สอดสลักปลดลงในรูที่ถาดเพื่อให้ถาดเลื่อนออกมา
ตรวจให้แน่ใจว่าสลักปลดตั้งฉากกับรู มิฉะนั้น เครื่องอาจเสียหายได้
2 ค่อยๆ ดึงถาดออกจากช่องถาด
เมื่อคุณน�ำถาดออกจากอุปกรณ์ การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือจะไม่สามารถใช้งานได้
22
เบื้องต้น
3 วางการ์ดความจ�ำลงบนถาดโดยหันด้านที่มีหน้าสัมผัสสีทองลงด้านล่าง
4 ค่อยๆ กดการ์ดความจ�ำลงในถาดเพื่อให้เข้าที่
ถ้าไม่ใส่การ์ดลงในถาดให้แน่น การ์ดความจ�ำอาจหลุดหรือร่วงออกจากถาดได้
5 ใส่ถาดกลับลงในช่องถาด
• ถ้าคุณเสียบถาดเข้าไปในอุปกรณ์ของคุณในขณะที่ถาดยังเปียกอยู่ เครื่องของคุณอาจได้รับความเสียหาย ดูให้
แน่ใจเสมอว่าถาดไม่เปียก
• เสียบถาดเข้าไปในช่องเสียบถาดให้เต็มช่องเพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวเข้าเครื่องของคุณ
การถอดการ์ดความจ�ำ
ก่อนถอดการ์ดความจ�ำออก ให้ถอดการ์ดออกก่อนเพื่อถอดการ์ดได้อย่างปลอดภัย
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → ที​เ่ ก็บ → → การ​ตั้ง​ค่า​การ​จัด​เก็บ → SD ​การ์ด
→ ถอด
1 สอดสลักปลดลงในรูที่ถาดเพื่อให้ถาดเลื่อนออกมา
2 ค่อยๆ ดึงถาดออกจากช่องถาด
3 ถอดการ์ดความจ�ำ
4 ใส่ถาดกลับลงในช่องถาด
อย่าลบพื้นที่จัดเก็บภายนอก เช่นการ์ดความจ�ำหรือพื้นที่จัดเก็บ USB ในขณะที่เครื่องก�ำลังโอนหรือก�ำลังเข้าถึง
ข้อมูล หรือในทันทีหลังจากการถ่ายโอนข้อมูล การกระท�ำเช่นนั้นอาจท�ำให้ข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย หรือท�ำให้
พื้นที่จัดเก็บภายนอกหรือเครื่องเสียหาย ซัมซุงจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย รวมถึงการสูญหายของข้อมูล ที่เกิด
จากการใช้ผิดประเภทของพื้นที่จัดเก็บภายนอกของเครื่อง
23
เบื้องต้น
การฟอร์แมตการ์ดความจ�ำ
การ์ดความจ�ำที่ฟอร์แมตโดยคอมพิวเตอร์อาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่อง ให้ฟอร์แมตการ์ดความจ�ำบนอุปกรณ์ของคุณ
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → ที​เ่ ก็บ → → การ​ตั้ง​ค่า​การ​จัด​เก็บ → SD ​การ์ด
→ ฟอร์แมต
ก่อนที่จะฟอร์แมตการ์ดความจ�ำ อย่าลืมท�ำส�ำเนาเพื่อส�ำรองข้อมูลส�ำคัญๆ ทั้งหมดที่เก็บไว้ในการ์ดความจ�ำ การ
รับประกันโดยบริษัทผู้ผลิตจะไม่ครอบคลุมกรณีที่ข้อมูลสูญหายจากการใช้งานของผู้ใช้
การเปิดและปิดเครื่อง
กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องสักสองสามวินาที เพื่อเปิดเครื่อง
เมื่อคุณเปิดเครื่องของคุณขึ้นเป็นครั้งแรกหรือหลังจากรีเซ็ตข้อมูล ท�ำตามค�ำแนะน�ำที่หน้าจอเพื่อตั้งค่าเครื่องของคุณ
เมื่อต้องการปิดเครื่อง ให้กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง แล้วสัมผัส ปิด​เครื่อง
ปฏิบัติตามค�ำเตือนและแนวทางการใช้งานทั้งหมดจากผู้มีอำ� นาจสั่งการในพื้นที่ห้ามใช้อุปกรณ์ไร้สาย เช่น บน
เครื่องบินหรือในโรงพยาบาล
การเริ่มการท�ำงานเครื่องใหม่
ถ้าเครื่องของคุณค้างและไม่ตอบสนอง กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิดและปุ่มระดับเสียงลงพร้อมกันเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วินาที
เพื่อเริ่มต้นการท�ำงานใหม่
ปุม เปด/ปด
ปุม ระดับเสียงลง
24
เบื้องต้น
การตั้งค่าเริ่มต้น
เมื่อคุณเปิดเครื่องของคุณขึ้นเป็นครั้งแรกหรือหลังจากรีเซ็ตข้อมูล ท�ำตามค�ำแนะน�ำที่หน้าจอเพื่อตั้งค่าเครื่องของคุณ
ขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของเครื่องและภูมิภาคของคุณ
1 เปิดเครื่อง
2 เลือกภาษาของเครื่องที่ต้องการและเลือก
เลือกภาษา
3 ให้เลือกเครือข่าย Wi-Fi และท�ำการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายนั้น
หากคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi, คุณอาจจะไม่สามารถตั้งค่าคุณลักษณะบางอย่างของเครื่องในช่วงการ
ตั้งค่าเริ่มต้นได้
4 ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อด�ำเนินการตั้งค่าเริ่มต้น
5 ตั้งค่าวิธีการล็อกหน้าจอเพื่อป้องกันเครื่องของคุณ คุณสามารถปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยการป้องกันไม่ให้
บุคคลอื่นเข้าถึงเครื่องของคุณ เพื่อตั้งค่าวิธีการล็อกหน้าจอในภายหลัง สัมผัส ไม่ ขอบคุณ
25
เบื้องต้น
6 ลงชื่อเข้าใช้ Samsung account คุณสามารถเพลิดเพลินกับบริการของซัมซุงและเก็บข้อมูลของคุณให้เป็นปัจจุบันและ
มีความปลอดภัยในทุกเครื่องของคุณ อ้างอิง Samsung account เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
7
ให้เลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการใช้งานและด�ำเนินการตั้งค่าเริ่มต้นให้เสร็จสิ้น
หน้าจอหลักจะปรากฏขึ้น
26
เบื้องต้น
Samsung account
บทน�ำ
Samsung account ของคุณเป็นบริการบัญชีแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณสามารถใช้บริการต่างๆ ของซัมซุงที่มีให้ใช้ทั้งบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ ทีวี และเว็บไซต์ของซัมซุง เมื่อ Samsung account ของคุณได้รับการจดทะเบียนแล้ว คุณสามารถเก็บ
ข้อมูลของคุณให้เป็นปัจจุบันและมีความปลอดภัยในเครื่องซัมซุงของคุณกับ Samsung Cloud ติดตามและควบคุมเครื่องที่
สูญหายหรือถูกขโมยของคุณ ดูเคล็ดลับและเทคนิคจากสมาชิกของซัมซุง และอื่นๆ
สร้าง Samsung account ด้วยที่อยู่อีเมลของคุณ
หากต้องการตรวจสอบรายการบริการที่สามารถใช้ด้วย Samsung account ของคุณ โปรดดูที่ account.samsung.com
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Samsung accounts เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ → แอค
เคาท์ → Samsung account → → ช่วยเหลือ
การลงทะเบียน Samsung account ของคุณ
การลงทะเบียน Samsung account ใหม่
ถ้าคุณไม่มี Samsung account คุณควรสร้างใหม่
1 เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ → แอคเคาท์ → เพิ่ม​แอคเคาท์
2 สัมผัส Samsung account → สร้าง​แอคเคาท์
3 ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อสร้างบัญชีให้เสร็จสิ้น
27
เบื้องต้น
การลงทะเบียน Samsung account ที่มีอยู่
ถ้าคุณมี Samsung account อยู่แล้ว ให้ลงทะเบียนบนเครื่อง
1 เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ → แอคเคาท์ → เพิ่ม​แอคเคาท์
2 สัมผัส Samsung account → เข้าสู่ระบบ
3 ป้อนที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณ จากนั้นสัมผัส เข้าสู่ระบบ
ถ้าคุณลืมข้อมูลบัญชีของคุณ สัมผัส ค้นหา ID หรือ รีเซ็ทรหัสผ่าน คุณสามารถค้นหาข้อมูลบัญชีของคุณเมื่อคุณป้อน
ข้อมูลที่ต้องการ
หากคุณต้องการยืนยันรหัสผ่านบัญชี Samsung ของคุณผ่านข้อมูลไบโอเมตริกซ์ เช่น ม่านตา ให้แตะ ยืนยันตัวตน
โดยใช้ข้อมูลชีวมาตรแทนรหัสผ่านโดยใช้ Samsung Pass อ้างอิง Samsung Pass เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
4 อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข และสัมผัส ยินยอม
5 สัมผัส เรียบร้อย เพื่อเสร็จสิ้นการลงทะเบียน Samsung account ของคุณ
การลบ Samsung account ของคุณ
เมื่อคุณลบ Samsung account ที่ลงทะเบียนแล้วออกจาอุปกรณ์ ข้อมูลของคุณ เช่น ข้อมูลติดต่อหรือเหตุการณ์ จะถูกลบ
ออกไปด้วย
1 เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ → แอคเคาท์
2 สัมผัส Samsung account → → ลบ​แอคเคาท์
3 แตะ ลบออก ป้อนรหัสผ่าน Samsung account ของคุณ แล้วแตะ ยืน​ยัน
28
เบื้องต้น
การย้ายข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าของคุณ
คุณสามารถเรียกคืนข้อมูลของคุณ เช่น รูปภาพ รายชื่อ ข้อความ และแอพจากซัมซุงคลาวด์ อีกทั้งคุณยังสามารถคัดลอก
ข้อมูลเหล่านี้จากเครื่องก่อนหน้าผ่านทาง Smart Switch ได้
• คุณสมบัตินี้อาจไม่รองรับในเครื่องบางเครื่องหรือคอมพิวเตอร์
• สร้างข้อจ�ำกัด ดูรายละเอียดที่ www.samsung.com/smartswitch ซัมซุงถือเรื่องลิขสิทธิ์เป็นเรื่องที่เคร่งครัด
ส่งเฉพาะเนื้อหาที่คุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ในการส่ง
Smart Switch
การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเครื่องมือโทรศัพท์มือถือผ่าน Smart Switch เพื่อใช้ Smart Switch เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า
และสัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ → Smart Switch ถ้าคุณไม่มีแอพ ให้ดาวน์โหลดจาก Galaxy Apps หรือ Play Store
การย้ายข้อมูลจากอุปกรณ์มือถือของคุณ
ย้ายข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าไปยังเครื่องของคุณแบบไร้สายผ่าน Wi-Fi Direct
29
เบื้องต้น
1 ให้เริ่มต้น Smart Switch ที่เครื่องก่อนหน้า
ถ้าคุณไม่มีแอพ ให้ดาวน์โหลดจาก Galaxy Apps หรือ Play Store
2 ที่เครื่องของคุณ เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ → Smart Switch
3 วางเครื่องใกล้กัน
4 บนเครื่องก่อนหน้า สัมผัส ไร้​สาย → ส่ง
5 บนเครื่องของคุณ สัมผัส ไร้​สาย → รับ และเลือกชนิดอุปกรณ์ก่อนหน้า
6 ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อโอนข้อมูลจากเครื่องเก่าของคุณ
การถ่ายโอนข้อมูลโดยการใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก
ถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก เช่น การ์ด microSD
1 ย้ายข้อมูลจากเครื่องเดิมไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก
2 ใส่หรือเชื่อมต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกไปยังเครื่องของคุณ
3 ที่เครื่องของคุณ เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ → Smart Switch → ที่จัดเก็บ
ภายนอก → คืนค่า
4 ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อโอนข้อมูลจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก
30
เบื้องต้น
การถ่ายโอนข้อมูลส�ำรองจากคอมพิวเตอร์
ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ของคุณและคอมพิวเตอร์ คุณต้องดาวน์โหลดแอพเวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์ Smart Switch จาก
www.samsung.com/smartswitch แบ็กอัพข้อมูลจากเครื่องเก่าไปยังคอมพิวเตอร์และน�ำเข้าข้อมูลไปยังเครื่องใหม่ของคุณ
1 บนคอมพิวเตอร์ ไปที่ www.samsung.com/smartswitch เพื่อดาวน์โหลด Smart Switch
2 ที่คอมพิวเตอร์ เริ่มต้น Smart Switch
หากเครื่องก่อนหน้าของคุณไม่ใช่เครื่องของซัมซุง ให้แบ็กอัพข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมที่ได้มาจาก
บริษัทผู้ผลิตของอุปกรณ์ จากนั้นข้ามไปขั้นตอนที่ห้า
3 เชื่อมต่อเครื่องก่อนหน้าของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB ของเครื่อง
4 บนคอมพิวเตอร์ ให้ท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อแบ็กอัพข้อมูลจากอุปกรณ์ จากนั้นเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ก่อน
หน้าของคุณจากคอมพิวเตอร์
5 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
6 บนคอมพิวเตอร์ ให้ท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อถ่ายโอนข้อมูลไปยังเครื่องใหม่ของคุณ
การดูข้อมูลที่น�ำเข้า
คุณสามารถดูข้อมูลที่น�ำเข้าในแอพเดียวกันจากเครื่องก่อนหน้าได้
หากเครื่องใหม่ของคุณไม่มีแอพเดียวกันเพื่อดูหรือเล่นข้อมูลที่น�ำเข้า ข้อมูลดังกล่าวจะถูกบันทึกลงในแอพที่คล้ายกัน
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณน�ำเข้าบันทึกและเครื่องของคุณไม่มีแอพบันทึก คุณสามารถดูบันทึกในแอพ Samsung Notes ได้
31
เบื้องต้น
Samsung Cloud
แบ็กอัพข้อมูลจากเครื่องเก่าไปยัง Samsung Cloud และกู้คืนข้อมูลไปยังเครื่องใหม่ของคุณ คุณต้องลงทะเบียนและลงชื่อ
เข้าใช้ Samsung account ของคุณเพื่อการใช้งาน Samsung Cloud อ้างอิง Samsung account เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
การส�ำรองข้อมูล
1 ที่เครื่องก่อนหน้าของคุณ ลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
2 เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า ให้เลือกทางเลือกแบ็กอัพ และแบ็กอัพข้อมูลของคุณ
• หากเครื่องของคุณรองรับ Samsung Cloud เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ →
Samsung Cloud เลือกเครื่องของคุณภายใต้ แบ็คอัพและคืนค่า สัมผัส แบ็คอัพ และจากนั้นแบ็กอัพข้อมูล
ของคุณ
• วิธีการแบ็กอัพข้อมูลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของคุณ
• ข้อมูลบางอย่างจะไม่ได้รับการแบ็กอัพ เพื่อตรวจสอบว่าจะแบ็กอัพข้อมูลใด เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส
Cloud และบัญชีผู้ใช้ → Samsung Cloud เลือกเครื่องของคุณภายใต้ แบ็คอัพและคืนค่า และจากนั้นสัมผัส
แบ็คอัพ
การคืนค่าข้อมูล
1 ที่เครื่องใหม่ของคุณ เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ → Samsung Cloud
2 เลือกเครื่องก่อนหน้าของคุณภายใต้ แบ็คอัพและคืนค่า และสัมผัส คืนค่าข้อมูล
3 ท�ำเครื่องหมายที่ประเภทข้อมูลที่คุณต้องการกู้คืนและสัมผัส คืนค่า
32
เบื้องต้น
การซิงค์ข้อมูล
คุณสามารถซิงค์ข้อมูลที่บันทึกไว้ในเครื่องของคุณด้วย Samsung Cloud และเข้าถึงสิ่งเหล่านั้นได้จากเครื่องอื่นๆ
1 ที่เครื่องใหม่ของคุณ เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ → Samsung Cloud
2 สัมผัส → การตั้งค่า → การ​ตั้ง​ค่าการ​ซิงค์
3 สัมผัสสวิตช์ถัดจากรายการที่คุณต้องการซิงค์
การตรวจสอบข้อมูล
คุณสามารถตรวจสอบรายการที่บันทึกไว้และใช้หน่วยความจ�ำของ Samsung Cloud ได้ เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และ
สัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ → Samsung Cloud
• คุณสามารถตรวจสอบหน่วยความจ�ำที่ใช้และรายการที่บันทึกไว้ได้ในทันที เช่น แกลเลอรี่ SAMSUNG NOTES และ
SAMSUNG CLOUD DRIVE สัมผัสการ์ดแต่ละใบและเข้าสู่หน้าต่อไป คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าหรือตรวจสอบ
ข้อมูลที่บันทึกไว้ได้
• คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลส�ำรองใน Samsung account ของคุณโดยการใช้งานตัวเลือก แบ็คอัพและคืนค่า เลือก
เครื่องของคุณ และสัมผัส คืนค่าข้อมูล
การท�ำความเข้าใจหน้าจอ
การควบคุมหน้าจอสัมผัส
• ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสโดนกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ไฟฟ้าสถิตอาจท�ำให้หน้าจอสัมผัสท�ำงานผิดปกติได้
• เพื่อหลีกเลี่ยงการท�ำความเสียหายแก่หน้าจอสัมผัส อย่าสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมใดๆ หรือกดหน้าจอ
ด้วยปลายนิ้วมือแรงเกินไป
• การปล่อยให้หน้าจอสัมผัสพักการท�ำงานเป็นระยะเวลายาวนานอาจท�ำให้เกิดภาพค้างบนหน้าจอ ให้ปิดหน้าจอ
สัมผัสเมื่อคุณไม่ได้ใช้เครื่อง
• เครื่องอาจไม่รับรู้อินพุตแบบสัมผัสที่อยู่ใกล้ขอบหน้าจอซึ่งอยู่นอกบริเวณอินพุตแบบสัมผัส
• แนะน�ำให้ใช้นิ้วมือหรือ S Pen เมื่อคุณใช้งานหน้าจอสัมผัส
33
เบื้องต้น
การสัมผัส
สัมผัสหน้าจอ
การสัมผัสค้างไว้
สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอเป็นเวลาประมาณ 2 วินาที
การลาก
สัมผัสค้างไว้ที่รายการและลากไปยังต�ำแหน่งเป้าหมาย
34
เบื้องต้น
สัมผัสสองครั้ง
สัมผัสสองครั้งที่หน้าจอ
การปัด
ปัดขึ้น ปัดลง ไปทางซ้าย หรือไปทางขวา
การแยกนิ้วออกจากกันและบีบนิ้วเข้าหากัน
แยกสองนิ้วออกจากกันหรือบีบนิ้วเข้าหากันที่หน้าจอ
35
เบื้องต้น
แถบการน�ำทาง (ปุ่มซอฟท์คีย์)
เมื่อคุณเปิดเครื่องแล้ว ปุ่มซอฟท์คีย์จะปรากฏที่แถบการน�ำทางที่ด้านล่างของหน้าจอ ได้มีการก�ำหนดปุ่มซอฟท์คีย์เป็น
ปุ่มล่าสุด ปุ่มหน้าหลัก และปุ่มย้อนกลับโดยเป็นค่าเริ่มต้น ฟังก์ชั่นของปุ่มสามารถเปลี่ยนไปตามแอพที่มีการใช้งานอยู่ใน
ปัจจุบันหรือสภาพแวดล้อมการใช้งาน
แสดงและซอนปุม
ปุม ยอนกลับ
ปุม ลาสุด
ปุม หนาหลัก
ปุ่ม
แสดงและซ่อน
ล่าสุด
หน้าหลัก
กลับ
ฟังก์ชั่น
• สัมผัสสองครั้งเพื่อปักหมุดหรือซ่อนแถบการน�ำทาง
• สัมผัสเพื่อเปิดรายการแอพล่าสุด
• สัมผัสเพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก
• สัมผัสค้างไว้เพื่อเปิดใช้งานแอพ Google Assistant
• สัมผัสเพื่อกลับสู่หน้าก่อนหน้า
การแสดงหรือการซ่อนแถบการน�ำทาง
การใช้ปุ่มแสดงและซ่อนที่ด้านซ้ายของแถบการน�ำทาง คุณสามารถก�ำหนดแถบการน�ำทางเพื่อให้ซ่อนหรือปักหมุดไว้ที่หน้า
จอเมื่อคุณใช้แอพหรือคุณสมบัติต่างๆ แถบการน�ำทางถูกปักหมุดตามค่าเริ่มต้น
หากคุณต้องการดูไฟล์หรือใช้แอพแบบเต็มหน้าจอ สัมผัสสองครั้งที่ปุ่มแสดงและซ่อนเพื่อซ่อนแถบการน�ำทาง
เพื่อแสดงแถบการน�ำทางอีกครั้ง ลากขึ้นด้านบนจากด้านล่างของหน้าจอ
• ที่หน้าจอบางหน้าจอ เช่น หน้าจอหลัก แถบการน�ำทางจะปรากฏขึ้นมาเสมอและปุ่มแสดงและซ่อนจะไม่
ปรากฏขึ้น
• แม้หลังจากที่คุณปักหมุดแถบการน�ำทางแล้วก็ตาม คุณสามารถซ่อนได้ขณะที่ใช้แอพหรือคุณสมบัติบางอย่าง
เช่น เครื่องเล่นวีดีโอ
36
เบื้องต้น
การตั้งค่าแถบการน�ำทาง
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส จอภาพ → แถบการน�ำทาง และจากนั้นให้เลือกตัวเลือก
• ปุ่มแสดงและซ่อน: เพิ่มปุ่มเพื่อซ่อนหรือปักหมุดแถบทิศทาง คุณสามารถตั้งค่าให้แสดงหรือไม่แสดงปุ่มส�ำหรับแต่ละ
แอพได้
• สีพื้นหลัง: เปลี่ยนสีพื้นหลังของแถบทิศทาง
• รูปแบบปุ่ม: เปลี่ยนล�ำดับของปุ่มต่างๆบนแถบการน�ำทาง
หน้าจอหลักและหน้าจอแอพ
หน้าจอหลักเป็นจุดเริ่มต้นส�ำหรับการเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดของเครื่อง ซึ่งแสดงวิดเจ็ต ทางลัดของแอพ ฯลฯ
หน้าจอแอพจะแสดงไอคอนส�ำหรับแอพทั้งหมด รวมทั้งแอพที่ติดตั้งใหม่
วิดเจ็ต
โฟลเดอร
แอพ
ตัวบอกสถานะบนหนาจอ
แอพโปรด
ตัวบงชีห้ นาหลัก Bixby
ดูเน�อ้ หาทีก่ ำหนดเองของคุณ
แถบการนำทาง (ปุม ซอฟทคยี )
37
เบื้องต้น
การสลับกันระหว่างหน้าจอหลักและหน้าจอแอพ
ที่หน้าจอหลัก ปัดขึ้นหรือลงเพื่อเปิดหน้าจอแอพ
เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอแอพ อีกทางเลือกหนึ่ง สัมผัสปุ่มหน้าหลักหรือปุ่มย้อนกลับ
หนาจอหลัก
หนาจอแอพ
หากคุณเพิ่มปุ่มแอพที่หน้าจอหลัก คุณสามารถเปิดหน้าจอแอพได้โดยการสัมผัสที่ปุ่ม ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่พื้นที่ว่าง
และสัมผัส การตั้งค่าหน้าหลัก → ปุ่มแอพ → แสดงปุ่มแอพ → ใช้ ปุ่มแอพจะถูกเพิ่มที่ด้านล่างของหน้าจอหลัก
ปุม แอพ
การย้ายรายการ
สัมผัสค้างไว้ที่รายการหนึ่ง และจากนั้นลากไปยังต�ำแหน่งใหม่ การย้ายรายการไปยังแผงอื่น ให้ลากไปยังด้านข้างหน้าจอ
เพื่อเพิ่มทางลัดไปยังแอพที่หน้าจอหลัก สัมผัสรายการหนึ่งค้างไว้ที่หน้าจอแอพ และจากนั้นลากไปยังด้านบนหรือด้านล่าง
ของหน้าจอ ทางลัดไปยังแอพจะถูกเพิ่มที่หน้าจอหลัก
คุณยังสามารถย้ายแอพที่ใช้บ่อยไปยังบริเวณทางลัดที่ด้านล่างสุดของหน้าจอหลัก
38
เบื้องต้น
การสร้างโฟลเดอร์
สร้างโฟลเดอร์และรวบรวมแอพที่คล้ายกันไว้เพื่อให้สามารถเข้าถึงและเปิดใช้งานแอพได้อย่างรวดเร็ว
1 ที่หน้าจอหลักหรือที่หน้าจอแอพ สัมผัสค้างไว้ที่แอพ และจากนั้นลากไปเหนือแอพอื่น
2 วางแอพเมื่อกรอบโฟลเดอร์ปรากฏรอบๆ แอพ
โฟลเดอร์ใหม่ที่มีแอพที่เลือกไว้จะถูกสร้างขึ้น สัมผัส ใส่ชื่อโฟลเดอร์ แล้วป้อนชื่อโฟลเดอร์
• เพิ่มแอพอื่น
สัมผัส เพิ่มแอพ ที่โฟลเดอร์ ท�ำเครื่องหมายที่แอพเพื่อเพิ่มและสัมผัส เพิ่ม คุณยังสามารถเพิ่มแอพโดยการลากแอ
พดังกล่าวไปที่โฟลเดอร์
• การย้ายแอพจากโฟลเดอร์
สัมผัสค้างไว้ที่แอพหนึ่งเพื่อลากไปยังต�ำแหน่งใหม่
• การลบโฟลเดอร์
สัมผัสค้างไว้ที่โฟลเดอร์ และจากนั้นสัมผัส ลบโฟลเดอร์ ระบบจะลบเฉพาะโฟลเดอร์ดังกล่าวเท่านั้น แอพต่างๆ ที่อยู่ใน
โฟลเดอร์จะถูกย้ายไปอยู่บนหน้าจอแอพ
39
เบื้องต้น
การแก้ไขหน้าจอหลัก
ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่บริเวณที่ว่างหรือบีบนิ้วมือของคุณเข้าหากันบนหน้าจอเพื่อเข้าใช้งานตัวเลือกการแก้ไข คุณ
สามารถตั้งค่าวอลล์เปเปอร์ เพิ่มวิดเจ็ตและอื่นๆ คุณยังสามารถเพิ่ม ลบ หรือจัดเรียงแผงหน้าจอหลักใหม่
• การเพิ่มแผงหน้าจอ: ปัดไปทางซ้าย จากนั้นแตะ
• การย้ายแผงหน้าจอ: สัมผัสค้างไว้ที่ภาพตัวอย่างแผงหน้าจอ และจากนั้นลากไปยังต�ำแหน่งใหม่
• การลบแผงหน้าจอ: สัมผัส ที่แผงหน้าจอดังกล่าว
• วอ​ลเป​เปอร์: เปลี่ยนการตั้งค่าวอลล์เปเปอร์ส�ำหรับหน้าจอหลักและหน้าจอเมื่อล็อก
• วิดเจ็ด: วิดเจ็ดเป็นแอพขนาดเล็กที่เปิดใช้งานฟังก์ชันของแอพบางอย่างเพื่อให้ข้อมูลและการเข้าถึงที่สะดวกที่หน้าจอ
หลักของคุณ สัมผัสค้างไว้ที่วิดเจ็ด และจากนั้นลากไปยังหน้าจอหลัก วิดเจ็ตจะถูกเพิ่มไปที่หน้าจอหลัก
• การตั้งค่าหน้าหลัก: เปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอหลัก
การแสดงแอพทั้งหมดที่หน้าจอหลัก
โดยไม่ต้องใช้หน้าจอแอพที่แยกต่างหาก คุณสามารถตั้งค่าเครื่องเพื่อให้แสดงแอพทั้งหมดที่หน้าจอหลัก ที่หน้าจอหลัก
สัมผัสค้างไว้ที่พื้นที่ว่าง และจากนั้นสัมผัส การตั้งค่าหน้าหลัก → รูปแบบหน้าจอหลัก → หน้าจอหลักเท่านั้น → ใช้
ตอนนี้คุณสามารถเข้าถึงแอพทั้งหมดของคุณโดยการปัดไปทางซ้ายที่หน้าจอหลัก
40
เบื้องต้น
ไอคอนตัวบ่งชี้
ไอคอนตัวบ่งชี้จะปรากฏที่แถบสถานะที่ด้านบนของหน้าจอ ไอคอนที่แสดงในตารางด้านล่างเป็นไอคอนที่พบบ่อยที่สุด
แถบสถานะอาจไม่ปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอในบางแอพ การแสดงแถบสถานะ ให้ลากลงมาจากด้านบนสุด
ของหน้าจอ
ไอคอน
/
ความหมาย
ไม่มีสัญญาณ
ความแรงของสัญญาณ
โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)
เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS แล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE แล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่าย UMTS แล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSDPA แล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSPA+ แล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่าย LTE แล้ว
Wi-Fi เชื่อมต่อแล้ว
เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธแล้ว
ได้มีการใช้งานการบริการตามสถานที่
ก�ำลังใช้สาย
สายที่ไม่ได้รับ
ข้อความหรือข้อความมัลติมีเดียใหม่
ตั้งเวลาเตือนแล้ว
เปิดใช้งานโหมดปิดเสียงแล้ว
เปิดใช้งานโหมดระบบสั่นแล้ว
เปิดใช้งานโหมดการบินแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดหรือควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง
การชาร์จแบตเตอรี่
ระดับแบตเตอรี่
41
เบื้องต้น
หน้าจอล็อก
การกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องจะปิดแล้วล็อกหน้าจอ นอกจากนี้ หน้าจอจะปิดและล็อกโดยอัตโนมัติ หากไม่ได้ใช้งานเครื่องตาม
เวลาที่ก�ำหนด
เพื่อปลดล็อกหน้าจอ ปัดไปในทิศทางใดก็ได้เมื่อหน้าจอเปิดขึ้น
ถ้าหน้าจอปิดอยู่ ให้กดปุ่มเปิดหรือแตะที่ใดก็ได้บนหน้าจอเพื่อเปิดหน้าจอ
หนาจอเมือ่ ล็อก
42
เบื้องต้น
การเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอ
เพื่อเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอ ให้เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า แตะ ล็อก​หน้า​จอ → ชนิดการล็อก​หน้าจอ แล้วเลือกวิธีการ
เมื่อคุณก�ำหนดรูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน หรือข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณเป็นวิธีการล็อกหน้าจอ คุณจะสามารถปกป้อง
ข้อมูลส่วนตัวได้โดยการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าใช้งานอุปกรณ์ของคุณ หลังจากตั้งค่าวิธีการล็อกหน้าจอแล้ว อุปกรณ์จะ
ร้องขอรหัสปลดล็อกเมื่อใดก็ตามที่มีผู้ต้องการปลดล็อก
• ปัด: ปัดไปในทิศทางใดๆ บนหน้าจอเพื่อท�ำการปลดล็อก
• รูป​แบบ: วาดรูปแบบโดยใช้สี่จุดขึ้นไปเพื่อปลดล็อกหน้าจอ
• PIN: ป้อน PIN ด้วยตัวเลขอย่างน้อยสี่ตัว เพื่อปลดล็อกหน้าจอ
• รหัส​ผ่าน: ป้อนรหัสผ่านด้วยตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์อย่างน้อยสี่ตัว เพื่อปลดล็อกหน้าจอ
• ไม่​มี: ไม่ตั้งค่าวิธีการล็อกหน้าจอ
• การสแกนอัจฉริยะ: ลงทะเบียนทั้งใบหน้าและม่านตาของคุณไปยังเครื่องเพื่อปลดล็อกหน้าจอให้สะดวกยิ่งขึ้น ดู การ
สแกนอัจฉริยะ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• ใบหน้า: ลงทะเบียนใบหน้าของคุณเพื่อปลดล็อกหน้าจอ ดูที่ การจดจ�ำใบหน้า ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• ม่านตา: ลงทะเบียนม่านตาของคุณเพื่อปลดล็อกหน้าจอ ดูที่ สแกนม่านตา ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสามารถตั้งค่าเครื่องของคุณให้คืนค่าจากโรงงานได้ถ้าคุณป้อนรหัสปลดล็อกไม่ถูกต้องติดต่อกันหลายครั้ง
จนถึงขีดจ�ำกัดของการป้อนรหัส เปิดใช้แอพ การตั้งค่า สัมผัส ล็อก​หน้า​จอ → การตั้งค่าการล็อกเพื่อความ
ปลอดภัย ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้ค่าที่ตั้งของวิธีการล็อกหน้าจอ แล้วสัมผัสสวิตช์ รีเซ็ทเป็นค่าจากโรงงาน
อัตโนมัติ เพื่อเปิดการใช้งาน
43
เบื้องต้น
บันทึกหน้าจอ
บันทึกภาพหน้าจอในขณะที่ใช้เครื่อง และเขียน วาด ตัดภาพ หรือแชร์หน้าจอที่มีการบันทึกภาพไว้ คุณสามารถจับภาพหน้า
จอปัจจุบันและบริเวณที่เลื่อนได้
การบันทึกภาพหน้าจอ
ใช้งานวิธีการต่อไปนี้เพื่อบันทึกภาพหน้าจอ ภาพหน้าจอที่มีการบันทึกภาพไว้จะถูกบันทึกไว้ใน แกลเลอรี่
• จับภาพหลัก: กดค้างไว้ที่ปุ่มระดับเสียงลงและปุ่มเปิด/ปิดเครื่องพร้อมกัน
• การจับภาพโดยการปัดมือ: ปัดมือของคุณไปทางซ้ายหรือขวาผ่านหน้าจอ
• การจับภาพด้วยค�ำสั่ง Air: จ่อ S Pen เหนือหน้าจอและกดปุ่ม S Pen เพื่อเปิดแผงค�ำสั่งแอร์ จากนั้นแตะ เขียนบน
หน้าจอ อ้างอิง เขียนบนหน้าจอ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• ขณะที่กำ� ลังใช้งานแอพและคุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้
• หากการบันทึกภาพหน้าจอโดยการปัดมือไม่ทำ� งาน เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง และ
จากนั้นสัมผัสสวิตช์ ใช้ฝ่ามือปัดเพื่อจับภาพ เพื่อเปิดใช้งาน
หลังจากจับภาพหน้าจอ ให้ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้บนแถบเครื่องมือที่ด้านล่างของหน้าจอ:
• Bixby Vision: จดจ�ำเนื้อหาโดยใช้ Bixby Vision และค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตัวเลือกนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนเมื่อคุณ
จับภาพหน้าจอโดยใช้คุณสมบัติ เขียนบนหน้าจอ
• เลื่อนการจับภาพ: จับภาพเนื้อหาปัจจุบันและเนื้อหาที่ซ่อนไว้ในหน้าเพจที่ต่อเนื่องกัน เช่น หน้าเว็บ เมื่อคุณสัมผัส
เลื่อนการจับภาพ หน้าจอดังกล่าวจะเลื่อนลงโดยอัตโนมัติและจะบันทึกภาพเนื้อหาเพิ่มเติม
• วาด: เขียนหรือวาดบนภาพหน้าจอ อ้างอิง เขียนบนหน้าจอ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• ตัด​บาง​ส่วน: ตัดภาพบางส่วนจากภาพหน้าจอ พื้นที่ที่ถูกตัดจะถูกบันทึกไว้ใน แกลเลอรี่
• แชร์: แบ่งปันภาพหน้าจอกับผู้อื่น
ถ้าไม่ปรากฏทางเลือกบนหน้าจอที่มีการจับภาพไว้ เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง และจากนั้น
สัมผัสสวิตช์ จับภาพอัจฉริยะ เพื่อเปิดใช้งาน
44
เบื้องต้น
แผงแจ้งเตือน
เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนใหม่ เช่น ข้อความ หรือสายที่ไม่ได้รับ จะมีไอคอนบ่งชี้สถานะปรากฏที่แถบสถานะ การดูข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับไอคอนเหล่านี้ เปิดแผงการแจ้งเตือนและดูรายละเอียด
การเปิดแผงการแจ้งเตือน ให้ลากแถบสถานะลงมา การปิดแผงการแจ้งเตือน ให้ปัดขึ้นบนหน้าจอ
คุณสามารถเปิดแผงการแจ้งเตือน แม้บนหน้าจอที่ถูกล็อก
คุณสามารถใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้ได้ในแผงการแจ้งเตือน
เริม� ตน การตัง้ คา
ปุม การตัง้ คาอยางเร็ว
ดูรายละเอียดการแจงเตือนและดำเนิน
กิจกรรมตางๆ
ลบการแจงเตือนทัง้ หมด
เขาถึงการตัง้ คาการแจงเตือน
45
เบื้องต้น
การใช้งานปุ่มการตั้งค่าด่วน
สัมผัสปุ่มการตั้งค่าด่วนเพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติบางอย่าง ปัดลงบนแผงการแจ้งเตือนเพื่อดูปุ่มเพิ่มเติม
เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าคุณสมบัติ สัมผัสข้อความภายใต้แต่ละปุ่ม การดูการตั้งค่าแบบละเอียดเพิ่มเติม สัมผัสค้างไว้ที่ปุ่ม
การจัดเรียงปุ่ม สัมผัส → ล�ำดับปุ่ม สัมผัสปุ่มค้างไว้ จากนั้นลากไปยังต�ำแหน่งอื่น
46
เบื้องต้น
การกรอกข้อความ
รูปแบบแป้นพิมพ์
แป้นพิมพ์จะปรากฏโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใส่ข้อความเพื่อส่งข้อความ สร้างบันทึก ฯลฯ
• เมื่อคุณเปิดใช้งานแป้นพิมพ์เป็นครั้งแรก หน้าจอตั้งค่าแป้นพิมพ์จะปรากฏขึ้น ตั้งค่าภาษาที่ป้อน ประเภทของ
แป้นพิมพ์ และการตั้งค่าแป้นพิมพ์ แล้วสัมผัส เริ่ม
• การกรอกข้อความอาจใช้ไม่ได้ในบางภาษา เมื่อต้องการใส่ข้อความ คุณต้องเปลี่ยนภาษาที่ใช้เป็นภาษาใด
ภาษาหนึ่งที่รองรับ
ดูฟง กชนั แปนพิมพเพิม� เติม
ฟงกชนั แปนพิมพเพิม� เติม
ลบตัวอักษรทีอ่ ยูข า งหนา
ตัดไปยังบรรทัดถัดไป
ปอนตัวพิมพใหญ
สำหรับการกรอกตัวพิมพใหญทง้ั หมด
ใหสมั ผัสสองครัง้
ใสสญั ลักษณ
เลือ่ นเคอรเซอร
ปอนเวนวรรค
การเปลี่ยนภาษาที่ใช้
สัมผัส → ภาษาและประเภท → จัดการภาษาที่ป้อนข้อมูล จากนั้นเลือกภาษาที่จะใช้ เมื่อคุณเลือกภาษาตั้งแต่สอง
ภาษาขึ้นไป คุณสามารถสลับระหว่างภาษาที่ใช้ได้ โดยปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาบนแป้นเว้นวรรค
การเปลี่ยนแป้นพิมพ์
สัมผัส
เพื่อเปลี่ยนแป้นพิมพ์
เพื่อเปลี่ยนชนิดแป้นพิมพ์ สัมผัส
→ ภาษาและประเภท เลือกภาษา และจากนั้นให้เลือกรูปแบบแป้นพิมพ์ที่ต้องการ
หากปุ่มแป้นพิมพ์ ( ) ไม่ปรากฏบนแถบการน�ำทาง ให้เปิดแอพ การตั้งค่า สัมผัส การจัดการทั่วไป →
ภาษา​และ​การ​ใส่​ข้อมูล แล้วสัมผัสสวิตช์ แสดงปุ่มแป้นพิมพ์ เพื่อเปิดใช้งาน
47
เบื้องต้น
ฟังก์ชันแป้นพิมพ์เพิ่มเติม
•
•
•
•
•
•
•
•
: เดาค�ำศัพท์ตามข้อมูลการป้อนของคุณและแสดงค�ำแนะน�ำค�ำศัพท์ เพื่อกลับไปยังรายการฟังก์ชั่นแป้นพิมพ์
สัมผัส
: ป้อนไอคอนแสดงอารมณ์
: ใส่สติ๊กเกอร์
: ติดภาพเคลื่อนไหว GIF
: ป้อนข้อความด้วยเสียง
: เปลี่ยนการตั้งค่าแป้นพิมพ์
→ : สร้างไลฟ์แมสเสจ แทนข้อความแบบตัวอักษร บันทึกการกระท�ำของคุณในขณะเขียนด้วยลายมือหรือ
เขียนข้อความและบันทึกเป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหว ดู ไลฟ์แมสเสจ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
→ : สลับเป็นโหมดเขียนด้วยมือ
สลับเปนแปนพิมพมาตรฐาน
ดูขอ มูลเกีย่ วกับการแกไขการเขียนดวย
ลายมือ
คุณสามารถสลับไปยังโหมดการเขียนด้วยลายมือได้อย่างรวดเร็วโดยการวางปากกา S Pen เหนือช่อง
ข้อความและสัมผัส หากคุณสมบัตินี้ไม่ท�ำงาน เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง →
S Pen และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ ใส่ข้อมูลด้วยปากกาโดยตรง เพื่อเปิดใช้งาน
•
•
→
→
ที่แท็บ
: เพิ่มรายการจากคลิปบอร์ด
: สลับเป็นแป้นพิมพ์แบบลอยตัวหรือแบบแยก คุณสามารถย้ายแป้นพิมพ์ไปยังต�ำแหน่งอื่นได้โดยลาก
48
เบื้องต้น
การคัดลอกและวาง
1 สัมผัสค้างไว้เหนือข้อความ
2 ลาก หรือ เพื่อเลือกข้อความที่ต้องการ หรือสัมผัส เลือก​ทั้ง​หมด เพื่อเลือกข้อความทั้งหมด
3 สัมผัส คัด​ลอก หรือ ตัด
ข้อความที่เลือกจะถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด
4 สัมผัสค้างไว้ที่ตำ� แหน่งที่จะแทรกข้อความ จากนั้นสัมผัส วาง
เพื่อวางข้อความที่คุณคัดลอกมา สัมผัส คลิ​ป​บอร์ด และเลือกข้อความ
พจนานุกรม
ดูความหมายของค�ำในขณะที่ใช้คุณสมบัติบางอย่าง เช่น เมื่อเรียกดูเว็บเพจ
1 สัมผัสเหนือค�ำที่คุณต้องการหาความหมายค้างไว้
หากเลือกค�ำที่คุณต้องการหาความหมายไม่ได้ ให้ลาก
หรือ
เพื่อเลือกข้อความที่ต้องการ
2 สัมผัส พจนานุกรม บนรายการตัวเลือก
หากยังไม่ได้ติดตั้งพจนานุกรมไว้ในเครื่อง ให้สัมผัส ย้ายไปที่ จัดการพจนานุกรม →
ดาวน์โหลด
ถัดไปจากพจนานุกรมเพื่อ
3 ดูความหมายในหากหน้าต่างป๊อปอัพพจนานุกรม
เปลี่ยนเป็นมุมมองเต็มหน้าจอ สัมผัส สัมผัสความหมายบนหน้าจอเพื่อดูความหมายเพิ่มเติม ในมุมมองแบบ
ละเอียด ให้สัมผัส เพื่อเพิ่มค�ำไปยังค�ำที่ชอบของคุณหรือสัมผัส ค้น​หา​เว็บ เพื่อใช้เป็นค�ำที่ค้นหา
49
แอพและคุณสมบัติ
การติดตั้งหรือการถอนการติดตั้งแอพ
Galaxy Apps
สั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพ คุณสามารถดาวน์โหลดแอพที่เฉพาะส�ำหรับเครื่อง Samsung Galaxy ได้
เปิดโฟลเดอร์ Samsung และเปิดใช้งานแอพ Galaxy Apps
แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
การติดตั้งแอพ
เลือกดูแอพตามประเภท หรือสัมผัสเขตข้อมูลค้นหาเพื่อค้นหาค�ำส�ำคัญ
เลือกแอพเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแอพนั้น หากต้องการดาวน์โหลดแอพฟรี สัมผัส ติดตั้ง การสั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพที่มีการ
เรียกเก็บเงิน สัมผัสที่ราคา และท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ
การเปลี่ยนการตั้งค่าอัพเดทอัตโนมัติ สัมผัส → การตั้งค่า → อัพเดทแอพอัตโนมัติ จากนั้นเลือกตัวเลือก
Play Store
สั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพ
เปิดใช้งานแอพ Play Store
การติดตั้งแอพ
ค้นหาแอพตามประเภทหรือค้นหาแอพตามค�ำส�ำคัญ
เลือกแอพเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแอพนั้น หากต้องการดาวน์โหลดแอพฟรี สัมผัส ติดตั้ง การสั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพที่มีการ
เรียกเก็บเงิน สัมผัสที่ราคา และท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ
การเปลี่ยนการตั้งค่าอัพเดทอัตโนมัติ สัมผัส
เลือกตัวเลือก
→ การตั้งค่า → อัปเดตแอปพลิเคชันอัตโนมัติ จากนั้น
50
แอพและคุณสมบัติ
การจัดการแอพ
การถอนการติดตั้งหรือการปิดใช้งานแอพ
สัมผัสค้างไว้ที่แอพและเลือกทางเลือก
• ปิด​ใช้​งาน: ปิดใช้งานแอพพื้นฐานที่เลือกที่ไม่สามารถลบการติดตั้งจากเครื่องได้
• ถอนการติดตั้ง: ลบการติดตั้งแอพที่ดาวน์โหลดไว้
การเปิดใช้งานแอป
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส แอพ →
→ ปิดใช้งานแล้ว ให้เลือกแอพ และจากนั้นสัมผัส ท�ำ​งาน
การตั้งค่าการอนุญาตของแอพ
เพื่อให้บางแอพสามารถท�ำงานได้ตามปกติ พวกเขาอาจต้องได้รับอนุญาตในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณ เมื่อ
เปิดแอพ หน้าต่างป๊อปอัพอาจปรากฏขึ้นและร้องขอการข้าถึงคุณสมบัติหรือข้อมูลบางอย่าง สัมผัส อนุญาต บนหน้าต่างป๊อ
ปอัพเพื่อให้อนุญาตแอพ
เพื่อดูการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงแอพ เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส แอพ เลือกแอพแล้วสัมผัส การอ​นุ​ญาต คุณ
สามารถดูรายการการอนุญาตของแอพและเปลี่ยนการอนุญาตได้
เพื่อดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงแอพตามประเภทของการอนุญาต เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส
แอพ → → การอนุญาตแอพ เลือกรายการและสัมผัสสวิตช์ที่อยู่ถัดจากแอพต่างๆ เพื่อให้อนุญาต
ถ้าคุณไม่ให้อนุญาตแอพ คุณสมบัติพื้นฐานของแอพต่างๆ อาจไม่ท�ำงานตามปกติ
51
แอพและคุณสมบัติ
คุณสมบัติของ S Pen
ค�ำสั่งโดยไม่แตะ
ค�ำสั่งโดยไม่แตะเป็นเมนูที่มีคุณสมบัติ S Pen และเข้าถึงแอพที่ใช้บ่อยได้อย่างรวดเร็ว
ถ้าต้องการเปิดแผง Air command ให้โบก S Pen เหนือหน้าจอและกดปุ่ม S Pen คุณยังสามารถสัมผัสไอคอนค�ำสั่งโดยไม่
แตะด้วย S Pen
ลากขึ้นหรือลงที่แผงค�ำสั่งโดยไม่แตะและเลือกฟังก์ชันหรือแอพที่คุณต้องการ
การตัง้ คาคำสัง� โดยไมแตะ
สรางบันทึก
ดูบนั ทึกทัง้ หมด
การเลือกอัจฉริยะ
ไอคอนคำสัง� โดยไมแตะ
เขียนบนหนาจอ
ไลฟแมสเสจ
PENUP
แปลความ
การเพิ่มทางลัดไปยังแผงค�ำสั่งโดยไม่แตะ
เพิ่มทางลัดไปยังแอพหรือฟังก์ชันที่ใช้บ่อยไปยังแผงค�ำสั่งโดยไม่แตะ
บนแผงค�ำสั่งโดยไม่แตะสัมผัส เพิ่มทางลัด แล้วเลือกแอพหรือฟังก์ชันเพื่อเปิดจากแผง
หรืออีกวิธีหนึ่ง เปิดแผงค�ำสั่ง Air และสัมผัส → ทาง​ลัด
52
แอพและคุณสมบัติ
คุณสมบัติของ S Pen
เปิดใช้งานคุณสมบัติต่างๆของปากกา S Pen ค�ำสั่งโดยไม่แตะค�ำสั่ง Air ทางลัดที่ไม่ปรากฏบนแผงเป็นค่าเริ่มต้น สามารถ
เพิ่มได้โดยการใช้คุณสมบัติ เพิ่มทางลัด
• สร้างบันทึก: สร้างโน้ตได้อย่างง่ายดายในหน้าต่างป๊อปอัพโดยไม่ต้องเปิดใช้งานแอพ Samsung Notes ดู สร้างบันทึก
เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• ดูบันทึกทั้งหมด: ดูโน้ตทั้งหมดในแอพ Samsung Notes
• การเลือกอัจฉริยะ: ใช้ S Pen เพื่อเลือกพื้นที่และด�ำเนินการ เช่น การแบ่งปันหรือการบันทึก อ้างอิง การเลือกอัจฉริยะ
เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• เขียนบนหน้าจอ: จับภาพหน้าจอเพื่อเขียนหรือวาดบนภาพเหล่านั้นหรือตัดภาพจากภาพที่ได้มีการบันทึกไว้ คุณยัง
สามารถจับภาพเนื้อหาปัจจุบันและเนื้อหาที่ซ่อนไว้ในหน้าเพจที่ต่อเนื่องกัน เช่น หน้าเว็บได้ อ้างอิง เขียนบนหน้าจอ
เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• ไลฟ์แมสเสจ: แทนที่จะเป็นข้อความ สร้างและส่งข้อความที่ไม่ซำ�้ กันโดยการบันทึกการท�ำงานของคุณในขณะเขียนด้วย
ลายมือหรือเขียนไลฟ์แมสเสจและบันทึกเป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหว ดู ไลฟ์แมสเสจ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• แปลภาษา: เลื่อน S Pen เหนือค�ำเพื่อแปลค�ำดังกล่าว อ้างอิง แปลภาษา เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• PENUP: โพสต์งานศิลปะของคุณ ดูงานศิลปะของผู้อื่น และได้รับเคล็ดลับการวาดที่มีประโยชน์ ดู PENUP เพื่อดู
ข้อมูลเพิ่มเติม
• เพิ่มทางลัด: เพิ่มทางลัดไปยังแอพที่ใช้บ่อยไปยังแผงค�ำสั่งโดยไม่แตะ
ไอคอนค�ำสั่งโดยไม่แตะ
เมื่อปิดแผงค�ำสั่ง Air แล้ว ไอคอนค�ำสั่ง Air จะยังคงอยู่ที่หน้าจอ คุณสามารถเปิดแผงค�ำสั่ง Air โดยการสัมผัสที่ไอคอนด้วย
S Pen
เพื่อเคลื่อนย้ายไอคอน ลาก ไปยังต�ำแหน่งใหม่
หากไอคอน Air Command ไม่ปรากฏบนหน้าจอ ให้เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า แตะ คุณสมบัติขั้นสูง → S Pen และจาก
นั้นแตะสวิตช์ ไอคอนแบบลอย เพื่อเปิดการใช้งาน
53
แอพและคุณสมบัติ
สร้างบันทึก
สร้างโน้ตได้อย่างง่ายดายในหน้าต่างป๊อปอัพโดยไม่ต้องเปิดใช้งานแอพ Samsung Notes
1 เปิดแผงค�ำสั่งโดยไม่แตะและสัมผัส สร้างบันทึก หรืออีกวิธีหนึ่ง สัมผัสสองครั้งที่หน้าจอในขณะที่กดค้างไว้ที่ปุ่ม S Pen
หน้าจอโน๊ตจะปรากฏในหน้าต่างป๊อปอัพ
2 สร้างโน้ตโดยการใช้ S Pen
โหมดยางลบ
โหมดปากกา
แก
ทำซ้ำ
3 เมื่อคุณเขียนบันทึกเสร็จแล้ว สัมผัส บันทึก
โน๊ตจะถูกบันทึกลงใน Samsung Notes
54
แอพและคุณสมบัติ
การเลือกอัจฉริยะ
ใช้ S Pen เพื่อเลือกพื้นที่และด�ำเนินการ เช่น การแบ่งปันหรือการบันทึก คุณยังสามารถเลือกพื้นที่จากวิดีโอและภาพจับ
หน้าจอเป็นภาพเคลื่อนไหว GIF
1 เมื่อมีเนื้อหาที่ต้องการจับภาพ เช่น ส่วนของรูป เปิดแผงค�ำสั่งโดยไม่แตะและสัมผัส การเลือกอัจฉริยะ
2 ให้เลือกไอคอนรูปทรงที่ต้องการบนแถบเครื่องมือและลากปากกา S Pen บนเนื้อหาที่คุณต้องการเลือก
สัมผัส เลือกอัตโนมัติ เพื่อจัดรูปทรงพื้นที่ที่ได้เลือกไว้ใหม่โดยอัตโนมัติ
หากมีข้อความรวมอยู่ด้วยในพื้นที่ที่ได้เลือกไว้ สัมผัส แยกข้อความ เพื่อจ�ำแนกและแยกข้อความจากพื้นที่ที่ได้เลือกไว้
เพื่อปักหมุดพื้นที่ที่เลือกไว้ที่ด้านบนของหน้าจอ สัมผัส ปักหมุดบนหน้าจอ
3 เลือกทางเลือกเพื่อใช้กับพื้นที่ที่เลือก
•
•
•
•
Bixby Vision: จดจ�ำเนื้อหาโดยใช้ Bixby Vision และค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
วาด: เขียนหรือวาดบนพื้นที่ที่ได้เลือกไว้
แชร์: แบ่งปันพื้นที่ที่เลือกกับผู้อื่น
บันทึก: บันทึกบริเวณที่เลือกใน แกลเลอรี่
55
แอพและคุณสมบัติ
การจับภาพพื้นที่จากวีดีโอ
ขณะที่กำ� ลังเล่นวิดีโอ เลือกพื้นที่และจับภาพเป็นภาพเคลื่อนไหว GIF ได้
1 เมื่อมีเนื้อหาที่ต้องการจับภาพระหว่างการเปิดเล่นวีดีโอ เปิดแผงค�ำสั่ง Air และสัมผัส การเลือกอัจฉริยะ
2 บนแถบเครื่องมือ สัมผัส ภาพเคลื่อนไหว
3 ปรับต�ำแหน่งและขนาดของพื้นที่จับภาพ
ลากมุมของกรอบเพือ่ ปรับ
ขนาด
ปรับตำแหน�ง
เลือกคุณภาพ
4 สัมผัส บันทึก เพื่อเริ่มต้นการจับภาพ
• ก่อนการจับภาพวิดีโอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเล่นวิดีโอ
• ระยะเวลาสูงสุดที่คุณสามารถจับภาพพื้นที่ของวิดีโอได้จะแสดงบนหน้าจอ
• เมือ่ จับภาพพื้นที่จากวิดีโอ เสียงจะไม่ถูกบันทึกไปด้วย
5 สัมผัส หยุด เพื่อหยุดการจับภาพ
6 เลือกทางเลือกเพื่อใช้กับพื้นที่ที่เลือก
• วาด: เขียนหรือวาดบนพื้นที่ที่ได้เลือกไว้ ตัวอย่าง ตัวอย่าง เพื่อดูผลก่อนที่จะบันทึกไฟล์
• แชร์: แบ่งปันพื้นที่ที่เลือกกับผู้อื่น
• บันทึก: บันทึกบริเวณที่เลือกใน แกลเลอรี่
56
แอพและคุณสมบัติ
เขียนบนหน้าจอ
จับภาพหน้าจอเพื่อเขียนหรือวาดบนภาพเหล่านั้นหรือตัดภาพจากภาพที่ได้มีการบันทึกไว้
ขณะที่กำ� ลังใช้งานบางแอพอาจไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้
1 เมื่อมีเนื้อหาที่ต้องการจับภาพ ให้เปิดแผงค�ำสั่ง Air และสัมผัส เขียนบนหน้าจอ
หน้าจอปัจจุบันจะถูกจับภาพโดยอัตโนมัติ และแถบเครื่องมือการแก้ไขจะปรากฏขึ้น
2 หากคุณจับภาพเนื้อหาในหน้าเพจที่ต่อเนื่องกัน เช่น เว็บเพจ สัมผัส เลื่อนการจับภาพ เพื่อจับภาพเนื้อหาที่ซ่อนไว้
สัมผัส เลื่อนการจับภาพ ซ�้ำๆจนกระทั่งการจับภาพหน้าจอเสร็จสมบูรณ์ และจากนั้น สัมผัส เรียบร้อย
3 เขียนบันทึกบนภาพหน้าจอ
ทำซ้ำ
แก
โหมดปากกา
โหมดยางลบ
57
แอพและคุณสมบัติ
4 เลือกทางเลือกเพื่อใช้กับภาพหน้าจอ
• ตัด​บาง​ส่วน: ตัดภาพบางส่วนของภาพหน้าจอ เฉพาะพื้นที่ที่ถูกตัดจะถูกบันทึกไว้ใน แกลเลอรี่
• แชร์: แบ่งปันภาพหน้าจอกับผู้อื่น
• บันทึก: บันทึกภาพหน้าจอใน แกลเลอรี่
ไลฟ์แมสเสจ
แทนข้อความแบบตัวอักษร สร้างและส่งข้อความที่ไม่ซ�้ำกันโดยการบันทึกการกระท�ำของคุณในขณะที่เขียนด้วยลายมือหรือ
วาดไลฟ์แมสเสจและบันทึกเป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหว
1 เมื่อคุณต้องการส่งข้อความเคลื่อนไหวขณะเขียนข้อความ เปิดแผงค�ำสั่ง Air และสัมผัส ไลฟ์แมสเสจ หรือแตะ
→ บนคีย์บอร์ด Samsung
หน้าต่างข้อความสดจะปรากฏขึ้น
2 ปรับแต่งการตั้งค่าปากกาและรูปภาพพื้นหลัง
•
•
•
•
•
: เปลี่ยนเอฟเฟกต์การเขียน
: เปลี่ยนรัศมีของปากกา
: เปลี่ยนสีของปากกา
: เปลี่ยนสีพื้นหลัง
: เปลี่ยนภาพพื้นหลัง
58
แอพและคุณสมบัติ
3 เขียนหรือวาดที่หน้าต่างไลฟ์แมสเสจ
เปดรายการขอ
ความสดของคุณ
แถบความคืบหนา
การกำหนดการตัง้
คาปากกา
ดูตวั อยาง
เปลีย่ นสีพน้ื หลัง
เริม� ตนใหม
เปลีย่ นภาพพืน้ หลัง
แก
4 เมื่อคุณเสร็จแล้ว สัมผัส เรียบร้อย และส่งข้อความ
ไลฟ์แมสเสจจะถูกบันทึกไว้ใน แกลเลอรี่ เป็นไฟล์ GIF ที่เป็นภาพเคลื่อนไหวและจะถูกแนบไปกับข้อความปัจจุบัน
คุณยังสามารถแบ่งปันไลฟ์แมสเสจได้โดยใช้วิธีการแบ่งปันอื่นๆ
• เลือกไลฟ์แมสเสจน แกลเลอรี่ และสัมผัส
• ที่หน้าจออื่นๆ นอกเหนือจากหน้าจอองค์ประกอบของข้อความ เปิดค�ำสั่ง Air สัมผัส ไลฟ์แมสเสจ สร้างไลฟ์
แมสเสจ และจากนั้นสัมผัส แชร์
59
แอพและคุณสมบัติ
แปลภาษา
เลื่อน S Pen เหนือข้อความที่คุณต้องการแปล หน่วยต่างๆ ที่รวมอยู่ในข้อความนี้จะถูกแปลงด้วย
• เพื่อใช้คุณสมบัตินี้ เครื่องของคุณจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
• คุณสมบัตินี้ไม่รองรับบางภาษา
• คุณสมบัตินี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อข้อความที่ตรวจจับได้อยู่ที่หน้าจอเท่านั้น
1 เมื่อมีเนื้อหาที่ต้องการแปล เปิดแผงค�ำสั่ง Air และสัมผัส แปลภาษา
2 ให้เลือกภาษาบนแผงตัวแปลภาษาที่ด้านบนของหน้าจอ
คุณสามารถเปลี่ยนข้อความระหว่างค�ำและประโยคได้โดยการสัมผัสที่
หรือ
3 เลื่อน S Pen เหนือข้อความที่คุณต้องการแปลหรือหน่วยที่คุณต้องการแปลง
ข้อความแปลจะปรากฏอยู่เหนือข้อความเดิม เพื่อฟังการออกเสียงของข้อความต้นฉบับ สัมผัส
ไอคอนอาจไม่ปรากฏขึ้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาษาที่คุณเลือก
ความละเอียดการเลือกขอ
ความ (คำหรือประโยค)
เลือกภาษา
ผลการแปล
4 เพื่อปิดตัวแปลภาษา สัมผัส
บนแผงตัวแปลภาษา
60
แอพและคุณสมบัติ
แอร์วิว
เลื่อน S Pen เหนือรายการบนหน้าจอเพื่อดูตัวอย่างเนื้อหาหรือดูข้อมูลในหน้าต่างป๊อปอัพ
ในบางแอพ ปุ่ม Action จะปรากฏบนหน้าต่างแสดงตัวอย่าง
ปุม Action
หากคุณสมบัตินี้ไม่ท�ำงาน เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง → S Pen และจากนั้นสัมผัส
สวิตช์ แอร์วิว เพื่อเปิดใช้งาน
เลือกปากกา
ในขณะที่กดปุ่ม S Pen ค้างไว้ ให้ลาก S Pen ไปบนข้อความหรือรายการเพื่อเลือกหลายรายการหรือหลายข้อความ คุณยัง
สามารถคัดลอกและวางรายการหรือข้อความที่เลือก ไปยังแอพอื่นหรือแบ่งปันกับผู้อื่น
61
แอพและคุณสมบัติ
สมุดบันทึกปิดหน้าจอ
คุณสามารถสร้างสมุดบันทึกอย่างรวดเร็วโดยการเขียนบนหน้าจอโดยไม่ต้องเปิดหน้าจอ
หากคุณสมบัตินี้ไม่ท�ำงาน เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง → S Pen และจากนั้นสัมผัส
สวิตช์ สมุดบันทึกเมื่อปิดหน้าจอ เพื่อเปิดใช้งาน
การสร้างบันทึกแบบปิดหน้าจอ
1 เมื่อหน้าจอดับอยู่ ให้จ่อ S Pen เหนือหน้าจอแล้วกดปุ่ม S Pen
2 เขียนหรือวาดในสมุดบันทึก
เพื่อขยายหน้า สัมผัส
3 เพื่อบันทึกข้อมูลสมุดบันทึก สัมผัส บันทึกใน NOTES บันทึกจะได้รับการบันทึกไว้ใน Samsung Notes
เมื่อต้องการดูบันทึก ให้เปิดแอพ Samsung Notes แล้วแตะ
62
→ สมุดบันทึกปิดหน้าจอ
แอพและคุณสมบัติ
Bixby
บทน�ำ
Bixby เป็นอินเทอร์เฟซใหม่ที่สามารถสื่อสารกับคุณและน�ำเสนอบริการที่จะช่วยให้คุณใช้แท็บเล็ตได้สะดวกยิ่งขึ้น
• หน้าหลัก Bixby: คุณสามารถดูการบริการและข้อมูลที่ได้รับการแนะน�ำซึ่ง Bixby ให้บริการโดยการวิเคราะห์รูปแบบการ
ใช้งานของคุณและกิจวัตรประจ�ำวันของคุณ
• Bixby Vision: คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุหรือสถานที่ได้อย่างง่ายดายโดยการใช้คุณสมบัติการมองเห็น
Bixby
• Reminder: คุณสามารถสร้างตัวแจ้งเตือนเพื่อก�ำหนดเวลาสิ่งที่ต้องท�ำหรือเพื่อดูเนื้อหาในภายหลัง
• เพื่อใช้งานคุณสมบัติ Bixby เครื่องของคุณจะต้องเชื่อมต่ออยู่กับ Wi-Fi หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
• เพื่อใช้งานคุณสมบัติ Bixby คุณจะต้องลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
การเริ่มต้น Bixby
เมื่อคุณเปิดใช้งาน Bixby เป็นครั้งแรก หน้าบทน�ำ Bixby จะปรากฏขึ้น คุณจะต้องลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้บัญชี
Samsung account ของคุณตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข
1 ปัดไปทางขวาบนหน้าจอหลัก
2 ตรวจสอบหน้าบทน�ำ Bixby แล้วแตะ เริ่ม
3 สัมผัส เข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อลงชื่อเข้าใช้ใน Samsung account ของคุณ
หากคุณได้ลงชื่อเข้าใช้อยู่แล้ว ขั้นตอนนี้จะไม่ปรากฏ
4 สัมผัส เรียบร้อย เพื่อเสร็จสิ้นการลงทะเบียน Samsung account ของคุณ
5 อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขและสัมผัส ถัด​ไป
หน้าจอหลัก Bixby จะปรากฏขึ้น
63
แอพและคุณสมบัติ
หน้าหลัก Bixby
ที่หน้าจอหลักของ Bixby คุณสามารถดูการบริการและข้อมูลที่ได้รับการแนะน�ำที่หน้าหลักของ Bixby ซึ่งให้บริการโดย
วิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของคุณและกิจวัตรประจ�ำวันของคุณ
การเปิด Bixby Home
1 ปัดไปทางขวาบนหน้าจอหลัก
หน้าจอหลัก Bixby จะปรากฏขึ้น
2 ปัดขึ้นหรือลงเพื่อดูเนื้อหาที่ได้รับการแนะน�ำ
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
เน�อ้ หาที่ไดรบั การแนะนำ
ตัวแจงเตือนตอไป
3 ปัดไปทางซ้ายบนหน้าจอเพื่อปิดหน้าหลักของ Bixby
64
แอพและคุณสมบัติ
การใช้เนือ้ หาที่ได้รับการแนะน�ำที่หน้าหลัก Bixby
เมื่อคุณเปิดหน้าหลักของ Bixby คุณจะสามารถดูเนื้อหาที่ได้รับการอัพเดทบ่อยๆ ในรูปแบบบัตรหน้าหลักของ Bixby ปัดขึ้น
หรือลงเพื่อดูบัตรหน้าหลักของ Bixby
ยกตัวอย่างเช่น ระหว่างทางไปยังส�ำนักงานในตอนเช้า คุณสามารถดูตารางเวลาของวันของคุณและเล่นเพลงโปรดของคุณที่
หน้าจอหลัก Bixby
เนื้อหาและล�ำดับของบัตรมีการปรับปรุงโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่ได้ก�ำหนดไว้ เพื่อปรับปรุงบัตรด้วยตนเอง ปัด
ลงด้านล่างที่หน้าจอ
การแก้ไขรายการบัตรหน้าหลักของ Bixby
• เพื่อสลักบัตรไปยังด้านบนของหน้าจอหลัก Bixby สัมผัส → ปักหมุดไว้ด้านบน เพื่อเลิกตรึงบัตร สัมผัส →
เลิกปักหมุด
• เพือ่ซ่อนบัตรจากรายการ สัมผัส → ซ่อนตอนนี้
• เพื่อหยุดการแสดงบัตรในรายการ สัมผัส → ไม่แสดงอีก
การเลือกแอพเพื่อให้แสดงเป็นบัตรหน้าหลักของ Bixby
เพิ่มหรือลบแอพเพื่อให้แสดงเป็นบัตรที่หน้าจอหลัก Bixby
ที่หน้าจอหลัก Bixby สัมผัส → การตั้งค่า → การ์ด และสัมผัสสวิตช์ถัดไปจากรายการเพื่อเพิ่มหรือลบ
หากไม่ได้มีการติดตั้งแอพที่เครื่อง คุณจะต้องติดตั้งเพื่อให้ใช้งานได้ ที่หน้าจอหลัก Bixby สัมผัส → การตั้ง
ค่า → การ์ด และจากนั้นดาวน์โหลดแอพ
65
แอพและคุณสมบัติ
Bixby Vision
การมองเห็น Bixby คือบริการให้ข้อมูล เช่น รูปภาพที่คล้ายกัน ต�ำแหน่งที่ตั้ง ข้อความที่แปลแล้ว และ QR code การมอง
เห็น Bixby จดจ�ำวัตถุได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรมชาติ แม้ในกรณีที่คุณไม่รู้ชื่อของวัตถุนั้น
ใช้คุณสมบัติการมองเห็น Bixby ดังต่อไปนี้
สถานที่
ตัวอักษร
รูปภาพ
QR code
ไวน
•
•
•
•
เพื่อใช้คุณสมบัตินี้ เครื่องจะต้องเชื่อมต่ออยู่กับ Wi-Fi หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ คุณจะต้องลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
คุณสมบัติที่มีให้และผลการค้นหาอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้หรือคุณอาจจะไม่ได้รับผลการค้นหาที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับขนาด รูปแบบ และ
ความละเอียดของรูปภาพ
• ซัมซุงจะไม่รับผิดชอบส�ำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เสนอโดยการมองเห็น Bixby
66
แอพและคุณสมบัติ
การเปิดใช้งานการมองเห็น Bixby
1 เปิดการมองเห็น Bixby โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้
•
•
•
•
•
•
ในแอพ กล้องถ่ายรูป เลือกโหมด อัตโนมัติ แล้วแตะ
ในแอพ แกลเลอรี่ ให้เลือกรูปภาพและสัมผัส
ในแอพ อินเทอร์เน็ต สัมผัสค้างไว้ที่รูปภาพและสัมผัส Bixby Vision
เปิดแผงค�ำสั่ง Air สัมผัส การเลือกอัจฉริยะ เลือกพื้นที่ และจากนั้นสัมผัส Bixby Vision
จับภาพหน้าจอและเลือก Bixby Vision บนแถบเครื่องมือ
ถ้าคุณเพิ่มแอพการมองเห็น Bixbyไปยังหน้าจอหลักและหน้าจอแอพ ให้เปิดใช้งานแอพ Bixby Vision
2 เลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการ
3 จัดวางให้วัตถุดังกล่าวอยู่ภายในหน้าจอเพื่อจดจ�ำ
เมื่อวัตถุถูกจดจ�ำแล้วจะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องแสดงขึ้นที่บนหน้าจอ
เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม สัมผัสไอคอนคุณสมบัติหรือเลือกผลการค้นหา
แปลหรือคัดข้อความ
จดจ�ำและแสดงข้อความที่แปลที่หน้าจอ คุณยังสามารถแยกข้อความออกจากเอกสารหรือไฟล์ข้อความได้
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการที่จะรู้ว่าป้ายบอกอะไรในขณะเดินทางไปต่างประเทศ ใช้คุณสมบัติการมองเห็น Bixby เครื่องจะ
แปลข้อความของป้ายให้เป็นภาษาที่คุณเลือก
1 เมื่อคุณมีรูปภาพหรือวัตถุที่ต้องการ ให้เปิดใช้งานการมองเห็น Bixby
2 เลือก แล้วจัดวางให้ข้อความดังกล่าวอยู่ภายในหน้าจอเพื่อจดจ�ำ
ข้อความแปลจะปรากฏอยู่ที่หน้าจอ
• เมื่อต้องการคัดข้อความให้สัมผัส คุณสามารถแบ่งปันหรือบันทึกข้อความที่คัดลอกแล้วได้
• เมื่อต้องการเปลี่ยนแหล่งที่มาหรือภาษาที่เลือก ให้สัมผัสแผงการตั้งค่าภาษาที่ด้านบนสุดของหน้าจอ
67
แอพและคุณสมบัติ
การค้นหาภาพที่คล้ายกัน
ค้นหาภาพที่มีความคล้ายคลึงกับวัตถุที่ได้รับการรับรู้ออนไลน์ ท่านสามารถดูภาพต่างๆที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับวัตถุ เช่น
สีหรือรูปร่าง
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการที่จะรู้หัวข้อของภาพถ่ายหรือรูปภาพ ใช้คุณสมบัติการมองเห็น Bixby เครื่องจะค้นหาและแสดง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือรูปภาพที่มีลักษณะใกล้เคียงกันให้แก่คุณ
1 เมื่อคุณมีรูปภาพหรือวัตถุที่ต้องการ ให้เปิดใช้งานการมองเห็น Bixby
2 เลือก แล้วจัดวางให้วัตถุดังกล่าวอยู่ภายในหน้าจอเพื่อจดจ�ำ
3 แตะ หรือเลือกผลการค้นหาที่หน้าจอ
รูปภาพที่คล้ายกันจะปรากฏขึ้น
การค้นหาสถานที่ใกล้เคียง
ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ใกล้เคียงด้วยการจดจ�ำพื้นที่ที่คุณอยู่ในปัจจุบัน
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับร้านกาแฟใกล้เคียง ใช้คุณสมบัติการมองเห็น Bixby เครื่องจะค้นหาและ
แสดงผลร้านกาแฟใกล้เคียงให้แก่คุณ
1 เมื่อคุณมีสถานที่ที่ต้องการ เปิดแอพการมองเห็น Bixby
2 เลือก แล้วจัดวางให้สถานที่ดังกล่าวอยู่ภายในหน้าจอเพื่อจดจ�ำ
คุณสามารถดูข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานที่ใกล้เคียงได้
เมื่อคุณเคลื่อนไหวเครื่องของคุณ สถานที่ใกล้เคียงในทิศทางที่กล้องหันอยู่นั้นจะปรากฎที่หน้าจอ
ถ้าคุณใช้การมองเห็น Bixby กับกล้อง คุณสามารถดูที่อยู่ปัจจุบันและข้อมูลสภาพอากาศได้ เพื่อดูตำ� แหน่ง
ปัจจุบันของคุณบนแผนที่ ให้หันกล้องไปที่พื้นดิน เพื่อดูข้อมูลสภาพอากาศในปัจจุบัน ให้หันกล้องไปที่ท้องฟ้า
3 แตะ
หรือเลือกผลการค้นหาที่หน้าจอ
เครื่องจะแสดงสถานที่ใกล้เคียงขึ้นมา
68
แอพและคุณสมบัติ
การค้นหาข้อมูลไวน์
ตรวจจับข้อมูลจากฉลากไวน์และค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับไวน์
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพบไวน์ที่คุณชื่นชอบหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวน์ ใช้คุณสมบัติการมองเห็น Bixby
1 เมื่อคุณมีรูปภาพหรือวัตถุที่ต้องการ ให้เปิดใช้งานการมองเห็น Bixby
2 เลือก แล้วจัดวางให้ฉลากไวน์อยู่ภายในหน้าจอเพื่อจดจ�ำ
3 แตะ หรือเลือกผลการค้นหาที่หน้าจอ
ข้อมูลเกี่ยวกับฉลากไวน์จะปรากฏ
การอ่าน QR code
จดจ�ำ QR code และดูข้อมูลที่หลากหลาย เช่นเว็บไซต์ ภาพถ่าย วิดีโอ แผนที่ และนามบัตร
1 เมื่อคุณมีรูปภาพหรือวัตถุที่ต้องการ ให้เปิดใช้งานการมองเห็น Bixby
2 เลือก แล้วจัดวางให้ QR code อยู่ภายในหน้าจอเพื่อจดจ�ำ
ข้อมูลที่เชื่อมต่อกับ QR code จะปรากฏขึ้น
69
แอพและคุณสมบัติ
Reminder
สร้าง reminder เพื่อก�ำหนดรายการสิ่งที่ต้องท�ำหรือเพื่อดูเนื้อหาในภายหลัง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนตามเวลาหรือสถานที่
ที่ตั้งไว้ส�ำหรับ reminder แต่ละครั้ง
• เพื่อรับการแจ้งเตือนที่ถูกต้องมากขึ้น เชื่อมต่อไปยัง Wi-Fi หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
• เพือ่ ใช้งานคุณสมบัตินี้แบบเต็ม คุณจะต้องลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
• เพื่อใช้ต้วแจ้งเตือนสถานที่นั้น จะต้องเปิดใช้งานคุณสมบัติ GPS ก่อนเป็นอันดับแรก
การเริ่มต้นตัวแจ้งเตือน
คุณสามารถเริ่มต้นตัวแจ้งเตือนจากหน้าหลัก Bixby
1 ปัดไปทางขวาบนหน้าจอหลัก
หน้าจอหลัก Bixby จะปรากฏขึ้น
2 สัมผัส เริ่มต้น ที่บัตร การเตือนที่กำ� ลังจะมาถึง
หน้าบทน�ำตัวแจ้งเตือนจะปรากฏ
เพิม� ไอคอนแอพไปยัง
หนาจอหลัก
3 สัมผัส เริ่ม
หากตัวเลือก เพิ่ม Reminder บนหน้าจอหลัก ได้รับการเลือกคุณสามารถเปิดแอพ Reminder ( ) จากหน้าจอหลัก
70
แอพและคุณสมบัติ
การสร้างตัวแจ้งเตือน
สร้าง reminder ด้วยวิธีต่างๆ ตัวแจ้งเตือนจะแจ้งเตือนคุณถ้าคุณสร้างตัวแจ้งเตือนที่มีการตั้งค่าเวลาหรือต�ำแหน่งที่ได้
ก�ำหนดไว้ คุณยังสามารถบันทึกเนื้อหาต่างๆ เช่นบันทึกเดียวหรือที่อยู่หน้าเว็บ และดูในภายหลังได้
ต้วอย่างเช่น สร้างตัวแจ้งเตือนเพื่อเตือนคุณให้รดน�้ำดอกไม้เมื่อถึงบ้าน
1 เปิดใช้งานแอพ Reminder
2 สัมผัส เขียนการเตือน และป้อน ‘รดน�้ำดอกไม้’
3 สัมผัส ตั้งค่าเงื่อนไข → เลือกสถานที่ และตั้งค่าสถานที่ตั้งเป็นบ้าน
4 สัมผัส เมื่อมาถึงที่ → เรียบร้อย
5 สัมผัส บันทึก เพื่อบันทึกตัวแจ้งเตือน
เมื่อกลับมาถึงบ้าน ข้อความแจ้งเตือน ‘รดน�ำ้ ดอกไม้’ จะปรากฏขึ้น
71
แอพและคุณสมบัติ
การตรวจดูการแจ้งเตือนของตัวแจ้งเตือน
หน้าต่างป๊อปอัพตัวแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นในเวลาหรือสถานที่ที่ได้กำ� หนดไว้ล่วงหน้า สัมผัส เสร็จ หรือ ข้าม
การดูรายการตัวแจ้งเตือน
เปิดใช้งานแอพ Reminder เพื่อดูรายการตัวแจ้งเตือนของคุณ เพื่อดูรายละเอียดตัวแจ้งเตือน ให้เลือกตัวแจ้งเตือน
การตั้งค่ารายละเอียดตัวแจ้งเตือน
เพิ่มหรือแก้ไขรายละเอียดตัวแจ้งเตือน เช่นความถี่ วันที่และเวลา หรือสถานที่
1 เลือกตัวแจ้งเตือนเพื่อแก้ไขและสัมผัส แก้ไข หรืออีกวิธีหนึ่ง ปัดไปทางขวาที่ reminder และสัมผัส แก้ไข
2 แก้ไขเงื่อนไขและสัมผัส บันทึก
ขอมูลตัวแจงเตือน
รายการตรวจสอบ
เงือ่ นไขของตัวแจงเตือน
ชวงเวลาการทำซ้ำ
เพิม� รูปภาพ
72
แอพและคุณสมบัติ
การเสร็จสิ้นตัวแจ้งเตือน
ท�ำเครื่องหมายที่ตัวแจ้งเตือนที่คุณไม่ต้องการได้รับการแจ้งเตือนเป็นเสร็จสิ้น
ที่รายการตัวแจ้งเตือน ให้เลือกตัวแจ้งเตือนและสัมผัส เสร็จสิ้น หรืออีกวิธีหนึ่ง ปัดไปทางซ้ายที่ตัวแจ้งเตือน
การกู้คืนตัวแจ้งเตือน
กู้คืนตัวแจ้งเตือนที่ได้ด�ำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
1 ที่รายการตัวแจ้งเตือน สัมผัส → เสร็จสิ้นแล้ว → แก้ไข
2 ท�ำเครื่องหมายที่รายการเพื่อกู้คืนและสัมผัส คืนค่า
จะมีการเพิ่มตัวแจ้งเตือนในรายการตัวแจ้งเตือนและคุณจะได้รับการแจ้งเตือนในเวลาที่ได้กำ� หนดไว้ล่วงหน้า
การลบตัวแจ้งเตือน
เพื่อลบตัวแจ้งเตือน ปัดไปทางขวาที่ตัวแจ้งเตือนและสัมผัส ลบ เพื่อลบตัวแจ้งเตือนหลายรายการ สัมผัสตัวแจ้งเตือนค้างไว้
ท�ำเครื่องหมายที่ตัวแจ้งเตือนเพื่อลบ และจากนั้นสัมผัส ลบ
การก�ำหนดการตั้งค่า Bixby
ที่หน้าจอหลัก Bixby สัมผัส → การตั้งค่า
• Samsung account: ดูข้อมูลของ Samsung account ของคุณ
• การ์ด: เลือกแอพเพื่อให้แสดงเป็นบัตรที่หน้าจอ Bixby Home
• การ​แจ้ง​เตือน: ตั้งค่าเพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับบัตร Bixby Home
• ความเป็นส่วนตัว: ตั้งค่าให้ใช้บริการแบบโต้ตอบและแบบก�ำหนดเองของ Bixby เพื่อเพิ่มประสบการณ์ของคุณ
• เกี่ยวกับ Bixby Home: ดูเวอร์ชั่นของ Bixby และข้อมูลทางกฎหมาย
73
แอพและคุณสมบัติ
โทรศัพท์
บทน�ำ
โทรหรือรับการโทรปกติและการโทรวิดีโอ
การโทรออก
1 เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และป้อนหมายเลขโทรศัพท์
หากปุ่มกดไม่ปรากฏบนหน้าจอ สัมผัส
2 สัมผัส
เพื่อโทรปกติ หรือสัมผัส
เพื่อเปิดปุ่มกด
เพื่อโทรวีดีโอ
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
สรางรายชือ่ ใหม
เพิม� หมายเลขไปยังรายชือ่ ทีม่ อี ยูแ ลว
ดูตวั อยางหมายเลขโทรศัพท
ลบตัวอักษรทีอ่ ยูข า งหนา
ซอนปุม กด
74
แอพและคุณสมบัติ
การโทรจากบันทึกการโทรหรือรายชื่อ
สัมผัส ล่าสุด หรือ รายชื่อ และจากนั้นปัดไปทางขวาบนรายชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์เพื่อโทรออก
หากไม่ได้เปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ ปัดเพื่อโทรหรือ
ส่งข้อความ เพื่อเปิดใช้งาน
การใช้ระบบโทรออกด่วน
ตั้งหมายเลขโทรออกด่วนเพื่อโทรออกอย่างรวดเร็ว
เพื่อการตั้งหมายเลขโทรออกด่วน ให้สัมผัส รายชื่อ → → เบอร์โทรด่วน แล้วเลือกหมายเลขโทรออกด่วน จากนั้น
เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์
หากต้องการโทร สัมผัสหมายเลขที่ต้องการโทรออกด่วนบนปุ่มกดค้างไว้ ส�ำหรับหมายเลขโทรออกด่วน 10 หมายเลขขึ้นไป
สัมผัสตัวเลขแรกของหมายเลข จากนั้นสัมผัสตัวเลขสุดท้ายค้างไว้
ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งหมายเลข 123 เป็นหมายเลขโทรออกด่วน สัมผัส 1 สัมผัส 2 จากนั้นสัมผัส 3 ค้างไว้
การโทรจากหน้าจอล็อก
ที่หน้าจอล็อก ลาก
ไปด้านนอกวงกลม
การโทรระหว่างประเทศ
1 สัมผัส เพื่อเปิดปุ่มกดหากปุ่มกดไม่ปรากฏบนหน้าจอ
2 สัมผัสค้างที่ 0 จนกว่าจะมีเครื่องหมาย + ปรากฏขึ้น
3 ใส่รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นสัมผัส
75
แอพและคุณสมบัติ
การรับสายโทรเข้า
การรับสาย
เมื่อมีการโทรเข้า ลาก
ออกด้านนอกวงกลมใหญ่
การปฏิเสธสาย
เมื่อมีการโทรเข้า ลาก ออกด้านนอกวงกลมใหญ่
เมื่อต้องการส่งข้อความเมื่อปฏิเสธการรับสาย ให้ลากแถบ ส่งข้อความ ขึ้นไปด้านบน คุณสามารถส่งข้อความหรือสติกเกอร์
เพื่อปฏิเสธสายได้ หากมีการเลือก เพิ่มการเตือน reminder จะได้รับการบันทึกเพื่อแจ้งเตือนให้คุณทราบถึงสายที่ได้รับการ
ปฏิเสธหลังจากหนึ่งชั่วโมง
เพื่อสร้างข้อความการปฏิเสธหลายข้อความ เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ สัมผัส → การตั้งค่า → ข้อความปฏิเสธด่วน
ป้อนข้อความ และจากนั้นสัมผัส
เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
หากมีสายที่ไม่ได้รับ จะมีไอคอน ปรากฏบนแถบสถานะ เปิดแผงการแจ้งเตือนเพื่อดูรายการสายที่ไม่ได้รับ หรืออีกวิธี
หนึ่ง เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส ล่าสุด เพื่อดูสายที่ไม่ได้รับ
การบล็อกหมายเลขโทรศัพท์
บล็อกสายจากบางหมายเลขที่เพิ่มลงในรายการที่บล็อก
1 เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส → การตั้งค่า → บล็อกหมายเลข
2 สัมผัส เลือกรายชื่อ และสัมผัส เรียบร้อย
การกรอกหมายเลขด้วยตัวเอง สัมผัส ใส่หมายเลขโทรศัพท์ กรอกหมายเลขโทรศัพท์ และจากนั้นสัมผัส
เมื่อหมายเลขที่ถูกบล็อกพยายามจะติดต่อคุณ คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือน ระบบจะบันทึกการโทรเหล่านั้นลงในบันทึกการ
โทร
นอกจากนี้ คุณยังสามารถบล็อกสายที่โทรเข้าจากผู้คนที่ไม่แสดง ID ผู้โทร สัมผัสสวิตช์ บล็อกผู้โทรที่ไม่รู้จัก เพื่อ
เปิดใช้คุณสมบัติดังกล่าว
76
แอพและคุณสมบัติ
ทางเลือกระหว่างการโทร
หากพื้นที่รอบๆ บริเวณกล้องหลังถูกปกคลุมไว้ อาจเกิดเสียงรบกวนที่ไม่พึงประสงค์ในระหว่างการเรียกสายได้
ถอดอุปกรณ์เสริม เช่น ตัวป้องกันหน้าจอหรือสติกเกอร์ รอบบริเวณกล้องหลัง
ระหว่างการโทรด้วยเสียง
สามารถท�ำสิ่งต่อไปนี้ได้:
• ระดับ​เสียง: ปรับระดับเสียง
• : เข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติม
• เพิ่มการโทร: โทรออกไปยังสายที่สอง สายแรกจะจะได้รับการพักสายไว้ เมื่อคุณเสร็จสิ้นสายที่สอง สายแรกจะได้รับ
การต่อสายอีกครั้ง
• ดังเป็นพิเศษ: เพิ่มระดับเสียง
• บลู​ทู​ธ: สลับไปยังเฮดเซ็ทบลูทูธหากมีการเชื่อมต่ออยู่กับเครื่อง
• พัก​สาย: พักสาย สัมผัส กลับ​สู่​การ​โทร เพื่อรับสายที่พักไว้
• ปิด​เสียง: ปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงของคุณ
• ปุ่ม​กด / ซ่อน: เปิดหรือปิดปุ่มกด
• : จบการสนทนาสายปัจจุบัน
ระหว่างการโทรวิดีโอ
สัมผัสหน้าจอเพื่อใช้ทางเลือกต่อไปนี้:
• ระดับ​เสียง: ปรับระดับเสียง
• : เข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติม
• กล้องถ่ายรูป: ปิดกล้องเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้เห็นคุณ
• สวิตช์: สลับระหว่างกล้องถ่ายรูปด้านหน้าและกล้องหลัง
• : จบการสนทนาสายปัจจุบัน
• ปิด​เสียง: ปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงของคุณ
• บลู​ทู​ธ: สลับไปยังเฮดเซ็ทบลูทูธหากมีการเชื่อมต่ออยู่กับเครื่อง
77
แอพและคุณสมบัติ
การเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชื่อ
การเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชื่อจากปุ่มกด
1 เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์
2 ป้อนหมายเลข
หากปุ่มกดไม่ปรากฏบนหน้าจอ สัมผัส
เพื่อเปิดปุ่มกด
3 สัมผัส สร้างชื่อ เพื่อสร้างรายชื่อใหม่ หรือ สัมผัส อัพ​เด​ทที่มีอ​ยู่ เพื่อเพิ่มหมายเลขไปยังรายชื่อที่มีอยู่แล้ว
การเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชื่อจากรายการโทร
1 เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส ล่าสุด
2 แตะรายชื่อ
3 สัมผัส สร้างชื่อ เพื่อสร้างรายชื่อใหม่ หรือ สัมผัส อัพ​เด​ทที่มีอ​ยู่ เพื่อเพิ่มหมายเลขไปยังรายชื่อที่มีอยู่แล้ว
เพิ่มแท็กให้กับหมายเลขโทรศัพท์
คุณสามารถเพิ่มแท็กให้กับหมายเลขโทรศัพท์โดยไม่ต้องบันทึกหมายเลขเหล่านี้ไปยังรายชื่อ คุณสมบัตินี้ทำ� ให้คุณสามารถดู
ข้อมูลผู้โทรเมื่อมีการโทรโดยไม่ต้องบันทึกบุคคลเหล่านี้ไปยังรายชื่อ
1 เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส ล่าสุด
2 แตะรายชื่อ
3 สัมผัส เพิ่มแท็ก ใส่แท็กแล้วสัมผัส เรียบร้อย
เมื่อมีการโทรเข้าจากหมายเลขนี้ แท็กจะแสดงใต้หมายเลข
78
แอพและคุณสมบัติ
รายชื่อ
บทน�ำ
สร้างรายชื่อใหม่หรือจัดการรายชื่อบนเครื่อง
การเพิ่มรายชื่อ
การสร้างรายชื่อใหม่
1 เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ สัมผัส
2 ใส่ข้อมูลรายชื่อ
และจากนั้นให้เลือกต�ำแหน่งพื้นที่จัดเก็บ
ใหเลือกตำแหน�งของพืน้ ทีจ่ ดั เก็บ
เพิม� รูปภาพ
ใสขอ มูลรายชือ่
เปดฟลด ขอมูลใหมากขึน้
ขึ้นอยู่กับต�ำแหน่งจัดเก็บข้อมูลที่เลือกไว้ ประเภทของข้อมูลที่คุณสามารถบันทึกอาจแตกต่างกัน
3 สัมผัส บันทึก
79
แอพและคุณสมบัติ
การน�ำเข้ารายชื่อ
เพิ่มรายชื่อโดยการน�ำเข้ารายชื่อเหล่านั้นจากพื้นที่จัดเก็บอื่นไปยังเครื่องของคุณ
1 เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และสัมผัส → จัดการรายชื่อ → น�ำ​เข้า/​น�ำ​ออกราย​ชื่อ → น�ำ​เข้า
2 ให้เลือกต�ำแหน่งของพื้นที่จัดเก็บเพื่อน�ำเข้าจากรายชื่อ
3 ท�ำเครื่องหมายที่ไฟล์ VCF หรือรายชื่อเพื่อน�ำเข้าและสัมผัส เรียบร้อย
4 ให้เลือกต�ำแหน่งของพื้นที่จัดเก็บเพื่อบันทึกรายชื่อและสัมผัส น�ำ​เข้า
การซิงค์รายชื่อกับบัญชีเว็บของคุณ
ซิงค์รายชื่อของเครื่องของคุณกับรายชื่อออนไลน์ที่ได้บันทึกไว้ในบัญชีเว็บของคุณ เช่น Samsung account ของคุณ
1 เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ → แอคเคาท์ และเลือกบัญชีเพื่อซิงค์
2 สัมผัส ซิงค์​บัญชี​ผ​ใู้ ช้ และสัมผัสสวิตซ์ ซิงค์ รายชื่อ เพื่อเปิดใช้งาน
ส�ำหรับ Samsung account สัมผัส → การ​ตั้ง​ค่าการ​ซิงค์ และสัมผัสสวิตซ์ รายชื่อ เพื่อเปิดใช้งาน
80
แอพและคุณสมบัติ
การค้นหารายชื่อ
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ
ใช้วิธีการค้นหาวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:
• เลื่อนขึ้นหรือลงบนรายชื่อผู้ติดต่อ
• ลากนิ้วไปตามแถบตัวอักษรดัชนีที่ด้านซ้ายของรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อเลื่อนผ่านอย่างรวดเร็ว
• สัมผัสช่องการค้นหาที่ด้านบนของรายชื่อผู้ติดต่อ และใส่เงื่อนไขการค้นหา
แตะรายชื่อ จากนั้นให้ด�ำเนินการหนึ่งในข้อดังต่อไปนี้:
• : เพิ่มไปยังรายชื่อที่ชอบ
• / : ท�ำการโทรออกหรือโทรวิดีโอ
• : เขียนข้อความ
• : เขียนอีเมล
การแชร์รายชื่อ
คุณสามารถแชร์รายชื่อกับผู้อื่นได้โดยใช้ทางเลือกการแชร์ต่างๆ
1 เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และสัมผัส
2 ให้เลือกรายชื่อและสัมผัส แชร์
3 เลือกวิธีการแชร์
→ แชร์
81
แอพและคุณสมบัติ
การบันทึกและการแบ่งปันรายละเอียด
บันทึกและแบ่งปันข้อมูลรายละเอียดของคุณ เช่นรูปของคุณและข้อความแสดงสถานะ กับผู้อื่นโดยใช้คุณสมบัติการแบ่งปัน
ข้อมูล
• คุณสมบัติการแบ่งปันรายละเอียดอาจไม่สามารถใช้ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
• คุณสมบัติการแบ่งปันรายละเอียดจะใช้ได้ส�ำหรับรายชื่อที่เปิดใช้งานคุณสมบัติการแบ่งปันรายละเอียดที่เครื่อง
ของพวกเขาแล้วเท่านั้น
1 เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และให้เลือกโปรไฟล์ของคุณ
2 สัมผัส แก้ไข แก้ไขรายละเอียดของคุณ และสัมผัส บันทึก
3 แตะ → การแชร์โปรไฟล์ จากนั้นแตะสวิตซ์เพื่อเปิดใช้งาน
เพื่อใช้งานคุณสมบัติการแบ่งปันรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ของคุณจะต้องได้รับการยืนยันก่อน คุณสามารถดูข้อ
มูลโพรไฟล์ล่าสุดใน รายชื่อ
เพื่อเปลี่ยนขอบเขตของรายชื่อเพื่อแบ่งปันโปรไฟล์ของคุณ สัมผัส แชร์กับ เลือกรายการที่จะแบ่งปัน และจากนั้นให้
เลือกทางเลือก
ผสานรายชื่อที่ซ�้ำกัน
เมื่อคุณน�ำเข้ารายชื่อจากพื้นที่จัดเก็บอื่นๆ หรือ ซิงค์กับบัญชีอื่นๆ รายการรายชื่อของคุณอาจรวมรายชื่อที่ซำ�้ กันได้ ผสาน
รายชื่อที่ซ�้ำกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อปรับปรุงรายการรายชื่อของคุณ
1 เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และสัมผัส → จัดการรายชื่อ → รวมรายชื่อ
2 ท�ำเครื่องหมายที่รายชื่อและสัมผัส รวม
การลบรายชื่อ
1 เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และสัมผัส
2 ให้เลือกรายชื่อและสัมผัส ลบ
→ ลบ
หากต้องการลบผู้ติดต่อทีละราย ให้เปิดรายชื่อผู้ติดต่อแล้วแตะชื่อผู้ติดต่อ จากนั้น สัมผัส → ลบ
82
แอพและคุณสมบัติ
ข้อความ
บทน�ำ
ส่งและดูข้อความผ่านการสนทนา
การส่งข้อความ
คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมส�ำหรับการส่งข้อความขณะที่คุณก�ำลังโรมมิ่ง
1 เปิดใช้งานแอพ ข้อความ และสัมผัส
2 เพิ่มผู้รับและสัมผัส เริ่ม
3 ป้อนข้อความ
เพื่อบันทึกและส่งข้อความเสียง ให้สัมผัส
เฉพาะเมื่อแป้นพิมพ์ถูกซ่อนอยู่
ค้างไว้ พูดข้อความของคุณ แล้วปล่อยนิ้ว ไอคอนก�ำลังบันทึกจะปรากฏ
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
ผูร บั
4 สัมผัส
โทรไปยังผูร บั
แนบไฟล
สงขอความ
ปอนขอความ
ใสสติก๊ เกอร
เพื่อส่งข้อความ
83
แอพและคุณสมบัติ
การดูข้อความ
ข้อความจะถูกจัดกลุ่มเป็นเธรดข้อความตามรายชื่อ
คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมส�ำหรับการรับข้อความขณะที่คุณก�ำลังโรมมิ่ง
1 เปิดใช้งานแอพ ข้อความ และสัมผัส การสนทนา
2 บนรายการข้อความ ให้เลือกรายชื่อ
3 ดูการสนทนา
เพื่อตอบกลับข้อความ สัมผัส ใส่ข้อความ ป้อนข้อความแล้วสัมผัส
การบล็อกข้อความที่ไม่ต้องการ
บล็อกข้อความจากหมายเลขที่ก�ำหนดที่เพิ่มลงในรายการที่บล็อก
1 เปิดใช้งานแอพ ข้อความ และสัมผัส → การตั้งค่า → บล็อกเบอร์และข้อความ → บล็อกหมายเลข
2 สัมผัส ข้อ​ความ​เข้า และเลือกรายชื่อ หรือสัมผัส สมุด​โทรศัพท์ เลือกรายชื่อ และจากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
การกรอกหมายเลขด้วยตัวเอง สัมผัส ใส่หมายเลข กรอกหมายเลขโทรศัพท์ และจากนั้นสัมผัส
การตั้งค่าการแจ้งเตือนด้วยข้อความ
คุณสามารถเปลี่ยนเสียงการแจ้งเตือน แสดงทางเลือก และอีกมากมาย
1 เปิดใช้งานแอพ ข้อความ สัมผัส
2 เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือน
→ การตั้งค่า → การ​แจ้ง​เตือน และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
การตั้งค่าการแจ้งเตือนข้อความ
คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนเป็นช่วงเวลาได้ เพื่อให้คุณทราบว่าคุณข้อความแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ หากคุณสมบัตินี้
ไม่ท�ำงาน เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → ตัวแจ้งเตือน และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้
งาน จากนั้น สัมผัสสวิตช์ ข้อความ เพื่อเปิดใช้
84
แอพและคุณสมบัติ
อินเทอร์เน็ต
บทน�ำ
ค้นหาบนอินเตอร์เน็ตเพื่อดูข้อมูลและบุ๊กมาร์คหน้าเว็บโปรดเพื่อเข้าถึงได้สะดวก
การเรียกดูหน้าเว็บ
1 เปิดโฟลเดอร์ Samsung และเปิดใช้งานแอพ อินเทอร์เน็ต
2 สัมผัสช่องข้อมูลที่อยู่
3 ใส่ที่อยู่เว็บหรือค�ำส�ำคัญ จากนั้นสัมผัส ไป
การดูแถบเครื่องมือ ลากนิ้วมือของคุณลงมาเล็กน้อยบนหน้าจอ
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
ยายระหวางหนา
แสดงบุค มารค เว็บเพจทีบ่ นั ทึกไว
และประวัตกิ ารเรียกดูลา สุดของคุณ
บุค มารกหนาเว็บปจจุบนั
ปดแท็บ
เปดหนัาหลัก
เปดแท็บใหม
รีเฟรชหนาเว็บปจจุบนั
เมนูดว น
85
แอพและคุณสมบัติ
การใช้โหมดลับ
ในโหมดลับ คุณจะสามารถจัดการแท็บที่เปิด บุ๊คมาร์ก และหน้าที่บันทึกไว้แบบแยกจากกันได้ คุณสามารถล็อคโหมลับได้
โดยการใช้รหัสผ่านและม่านตาของคุณ
การเปิดใช้งานโหมดลับ
สัมผัส → เปิดโหมดความลับ ถ้าคุณใช้งานคุณสมบัตินี้เป็นครั้งแรก ให้ตั้งค่าว่าจะใช้รหัสผ่านส�ำหรับโหมดลับหรือไม่
ในโหมดลับ คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติต่างๆ เช่น การจับภาพหน้าจอได้
ในโหมดลับ อุปกรณ์จะเปลี่ยนสีของแถบเครื่องมือ
การเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัย
คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านหรือวิธีการล็อกของคุณได้
สัมผัส → ตั้ง​ค่า → ส่วนตัว → ระบบป้องกันโหมดความลับ → เปลี่ยน​รหัส​ผ่าน หากต้องการตั้งค่าม่านตาที่ลง
ทะเบียนของคุณให้เป็นวิธีการล็อคร่วมกับรหัสผ่าน ให้แตะสวิตช์ ม่านตา เพื่อเปิดใช้งาน ดู สแกนม่านตา เพื่อดูข้อมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับการใช้ม่านตาของคุณ
การปิดใช้งานโหมดลับ
สัมผัส → ปิดโหมดความลับ
86
แอพและคุณสมบัติ
อี​เมล
การตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล
ตั้งค่าแอคเคาท์อีเมลเมื่อเปิดใช้ อี​เมล เป็นครั้งแรก
1 เปิดโฟลเดอร์ Samsung และเปิดใช้งานแอพ อี​เมล
2 ป้อนที่อยู่อีเมลบัญชีของคุณและรหัสผ่าน แล้วสัมผัส เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียนบัญชีอีเมลด้วยตนเอง สัมผัส การ​ตั้ง​ค่า​เอง
3 ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อท�ำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์
เพื่อตั้งค่าบัญชีอีเมลเพิ่มเติม สัมผัส → → เพิ่ม​แอคเคาท์
หากคุณมีบัญชีอีเมลมากกว่าหนึ่งบัญชี คุณสามารถตั้งค่าให้บัญชีหนึ่งเป็นบัญชีค่าเริ่มต้น สัมผัส
ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้เริ่มต้น
→
→ →
การส่งอีเมล
1 สัมผัส เพื่อเขียนอีเมล
2 เพิ่มผู้รับและใส่บรรทัดหัวเรื่องและข้อความ
3 สัมผัส ส่ง เพื่อส่งเมล
การอ่านอีเมล
เมื่อเปิด อี​เมล เครื่องจะดึงอีเมลใหม่ๆ ขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติ เพื่อเรียกคืนอีเมลเหล่านั้นด้วยตนเอง ปัดหน้าจอลงที่ด้านบน
ของรายการอีเมล
สัมผัสอีเมลที่อยู่บนหน้าจอเพื่ออ่าน
หากปิดใช้การซิงค์อีเมล ระบบจะไม่สามารถดึงอีเมลใหม่ๆ ขึ้นมาได้ เพื่อต้องการเปิดการซิงค์อีเมล สัมผัส
→ → ชื่อบัญชีของคุณ และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ ซิงค์​บัญชี​ผู้​ใช้ เพื่อเปิดใช้งาน
87
แอพและคุณสมบัติ
กล้องถ่ายรูป
บทน�ำ
ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอโดยใช้โหมดและการตั้งค่าต่างๆ
มารยาทในการใช้กล้อง
• อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
• อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอในสถานที่ที่มีกฎห้าม
• อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอในสถานที่ที่คุณอาจละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
การเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป
เปิดใช้งานแอพ กล้องถ่ายรูป
• บางวิธีการอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
• หากรูปภาพที่คุณถ่ายพร่ามัว ท�ำความสะอาดเลนส์กล้องถ่ายรูปและลองอีกครั้ง
88
แอพและคุณสมบัติ
การถ่ายภาพเบื้องต้น
การถ่ายภาพหรือการบันทึกวิดีโอ
1 สัมผัสรูปภาพบนหน้าจอตัวอย่างเพื่อให้กล้องท�ำการโฟกัสที่จุดนั้น
2 สัมผัส เพื่อถ่ายภาพ หรือสัมผัส เพื่อบันทึกวีดีโอ
สลับระหวางกลองถายรูป
ดานหนาและกลองหลัง
โหมดถายภาพ
ภาพตัวอยางขนาดยอ
โหมดปจจุบนั
ถายรูป
บันทึกวีดโี อ
การตัง้ คากลองถายรูป
Bixby Vision
ตัวเลือกสำหรับโหมด
การถายภาพปจจุบนั
• หากต้องการปรับความสว่างของภาพหรือวิดีโอ ให้สัมผัสที่หน้าจอ เมื่อแถบการปรับปรากฏขึ้น ลาก ที่แถบ
การปรับผ่าน หรือ
• การบันทึกภาพจากวีดีโอขณะที่ก�ำลังบันทึกวีดีโอ สัมผัส
• การเปลี่ยนโฟกัสขณะที่บันทึกวิดีโอ ให้สัมผัสพื้นที่ที่คุณต้องการโฟกัส เพื่อใช้โหมดโฟกัสอัตโนมัติ สัมผัส
89
แอพและคุณสมบัติ
• หน้าจอแสดงตัวอย่างอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโหมดและกล้องที่ใช้งาน
• กล้องถ่ายรูปจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลนส์ไม่ได้รับความเสียหายหรือการปนเปื้อน มิฉะนั้นเครื่องอาจท�ำงานไม่เป็นปกติในบาง
โหมดที่ต้องการความละเอียดสูง
• กล้องของเครื่องของคุณจะมีเลนส์มุมกว้าง อาจมีความบิดเบี้ยวเล็กน้อยในภาพถ่ายหรือวีดีโอมุมกว้าง และไม่
ได้แสดงถึงปัญหาการท�ำงานของเครื่องแต่อย่างใด
• เวลาการบันทึกที่นานที่สุดอาจลดลงเมื่อคุณบันทึกวิดีโอที่ความละเอียดสูง
การเพิ่มปุ่มกล้องถ่ายรูปอื่น
เพิ่มปุ่มกล้องถ่ายรูปไปยังสถานที่ตั้งที่คุณต้องการเพื่อให้เก็บภาพได้สะดวกยิ่งขึ้น
ลาก เพื่อดูหน้าจอภาพตัวอย่าง
90
แอพและคุณสมบัติ
การตั้งค่าการท�ำงานของปุ่มกล้องถ่ายรูป
คุณสามารถถ่ายรูปได้หลายรูปแบบหรือสร้างภาพเคลื่อนไหว GIF โดยการสัมผัสค้างไว้ที่ปุ่มกล้องถ่ายรูป
ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง สัมผัส → กดค้างที่ปุ่มกล้องเพื่อ และเลือกสิ่งที่คุณต้องการใช้
• ถ่ายช็อตต่อเนือ่ ง: ถ่ายภาพถ่ายเป็นชุด
• สร้าง GIF: สร้างภาพเคลื่อนไหว GIF ด้วยรูปภาพเรียงล�ำดับตามที่คุณถ่าย
คุณสมบัตินี้ใช้ได้เฉพาะในโหมดถ่ายภาพบางโหมดเท่านั้น
ซูมเข้าและออก
ใช้วิธีการต่างๆ เพื่อซูมเข้าหรือซูมออก
• แยกนิ้วสองนิ้วออกจากกันบนหน้าจอเพื่อซูมเข้า และบีบนิ้วเพื่อซูมออก
• ควบคุมการซูมด้วยนิ้วเดียว ลาก ที่แถบซูมไปยัง หรือ
คุณสมบัตินี้สามารถใช้ได้เมื่อใช้กับกล้องหลังเท่านั้น
การใช้คุณสมบัติโฟกัสและการรับแสง
คุณสามารถล็อกโฟกัสหรือการรับแสงในพื้นที่ที่ได้เลือกไว้เพื่อป้องกันกล้องจากการปรับโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับการ
เปลี่ยนแปลงของวัตถุหรือแหล่งที่มาของแสง
สัมผัสบริเวณที่จะโฟกัสค้างไว้ กรอบ AF/AE จะปรากฏในบริเวณนั้นและจะล็อกการตั้งค่าโฟกัสและการรับแสง จะยังคงล็อก
การตั้งค่าแม้จะถ่ายรูปแล้ว
คุณสมบัตินี้สามารถใช้ได้เฉพาะโหมด อัตโนมัติ และ โปร เท่านั้น
91
แอพและคุณสมบัติ
สนุกสนานไปกับสติกเกอร์
จับภาพและวีดีโอด้วยสติกเกอร์ต่างๆ เมื่อคุณเลื่อนใบหน้า สติกเกอร์จะติดตามการเคลื่อนไหวของคุณ คุณยังสามารถบันทึก
สติ๊กเกอร์ที่น่ารักและตลกที่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในวีดีโอ
1 ที่รายการโหมดการถ่ายภาพ แตะ สติ๊กเกอร์
2 สัมผัส และเลือกสติ๊กเกอร์
3 สัมผัส
เพื่อถ่ายภาพ หรือสัมผัส
เพื่อบันทึกวีดีโอ
การใช้สติกเกอร์แบบสุ่ม
คุณสามารถใช้สติกเกอร์แบบสุ่ม แทนการเลือกจากรายการสติกเกอร์ได้
สัมผัส สุ่ม ซ�ำ้ ๆ จนกว่าสติกเกอร์ที่คุณต้องการจะปรากฏขึ้น
92
แอพและคุณสมบัติ
การใช้โหมดการถ่ายภาพ
เพื่อเปลี่ยนโหมดการถ่ายภาพ ลากรายการโหมดการถ่ายภาพไปทางซ้ายหรือทางขวา หรือปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาที่หน้า
จอแสดงตัวอย่าง
เลือกโหมดถ่ายภาพที่คุณต้องการ
คุณสามารถแก้ไขรายการโหมดการถ่ายภาพได้ ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง สัมผัส
อีกวิธีหนึ่ง สัมผัสค้างไว้ที่รายการโหมดการถ่ายภาพที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง
→ แก้ไขโหมดกล้อง หรือ
โหมดอัตโนมัติ
ใช้โหมดอัตโนมัติเพื่ออนุญาตให้กล้องประเมินสิ่งแวดล้อมและพิจารณาโหมดที่เหมาะสมที่สุดส�ำหรับภาพ
ที่รายการโหมดการถ่ายภาพ สัมผัส อัตโนมัติ
โหมดความสวยความงาม
ถ่ายภาพโดยท�ำให้ผิวสว่างขึ้นและปรับองค์ประกอบบนใบหน้า
ที่รายการโหมดการถ่ายภาพ แตะ ความงาม
ในการใช้เอฟเฟกต์ความงาม สัมผัส และเลือกทางเลือก อ้างอิง การใช้เอ็ฟเฟกต์ภาพสวย เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
โหมดโปร
จับภาพและวีดีโอในขณะที่ปรับตัวเลือกต่างๆ ในการถ่ายภาพด้วยตนเอง เช่น ค่าแสงและค่า ISO
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส โปร เลือกตัวเลือกและก�ำหนดการตั้งค่า และจากนั้นสัมผัส เพื่อถ่ายรูปหรือสัมผัส
เพื่อบันทึกวีดีโอ
ทางเลือกที่มี
•
: เปลี่ยนค่ารับแสง ก�ำหนดปริมาณแสงที่เซนเซอร์รับภาพของกล้องถ่ายรูปจะรับเข้ามา ส�ำหรับสภาวะที่มีแสงน้อย
ให้ใช้ค่าชดเชยแสงเพิ่มขึ้น
•
: เลือกค่า ISO ส่วนนี้จะควบคุมความไวแสงของกล้องถ่ายรูป ค่าที่ต�่ำกว่าจะเหมาะกับวัตถุที่อยู่นิ่งและมีแสงสว่าง
มาก ค่าที่สูงขึ้นจะเหมาะสมกับวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วและมีแสงสว่างน้อย อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าความไวแสง ISO สูงขึ้น
อาจท�ำให้เกิดสัญญาณรบกวนในรูปภาพ
•
: เลือกค่าสมดุลสีขาวที่เหมาะสม เพื่อให้ภาพมีช่วงสีที่สมจริงตามที่เห็น คุณสามารถตั้งอุณหภูมิสีได้
93
แอพและคุณสมบัติ
โหมดพานอราม่า
การใช้งานโหมดพานอราม่า ถ่ายภาพชุดและจากนั้นท�ำให้ภาพอยู่รวมกันเพื่อสร้างฉากกว้าง
เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่ดีที่สุดโดยใช้โหมดพานอราม่า ให้ทำ� ตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้:
• เคลื่อนกล้องไปช้าๆ ในทิศทางเดียว
• รักษาให้ภาพอยู่ภายในกรอบในช่องมองภาพของกล้อง หากภาพตัวอย่างอยู่นอกกรอบน�ำ หรือคุณไม่ได้ขยับ
อุปกรณ์เลย อุปกรณ์จะหยุดถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ
• หลีกเลี่ยงการถ่ายภาพที่มีพื้นหลังพร่ามัว เช่น ท้องฟ้าโล่ง หรือผนังว่างเปล่า
1 ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส พาโนรามา
2 สัมผัส แล้วเคลื่อนย้ายกล้องอย่างช้าๆไปในทิศทางเดียวกัน
3 สัมผัส เพื่อหยุดการถ่ายภาพ
การถ่ายภาพพานอราม่าแบบเคลื่อนไหว
คุณสามารถถ่ายและดูภาพพานอราม่าที่มีการเคลื่อนไหวได้
ขณะถ่ายภาพพานอราม่าแบบเคลื่อนไหว เสียงจะไม่ถูกบันทึก
1 ที่หน้าจอแสดงตัวอย่างพานอราม่า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้คุณสมบัติการเคลื่อนไหว (
ราม่าแบบเคลื่อนไหว
2 บนหน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้สัมผัส ภาพตัวอย่างขนาดย่อ
3 สัมผัส ดูเป็นพาโนรามาเคลื่อนไหว
ภาพพานอราม่าแบบเคลื่อนไหวที่จับภาพแล้วจะเล่น
4 เอียงเครื่องหรือปัดบนหน้าจอเพื่อหมุนภาพพานอราม่าแบบเคลื่อนไหวที่บันทึกไว้
หากต้องการบันทึกภาพพานอราม่าแบบเคลื่อนไหวเป็นไฟล์วิดีโอ ให้สัมผัส บันทึกวิดีโอ
94
) และถ่ายภาพพานอ
แอพและคุณสมบัติ
โหมด H็ DR
ถ่ายรูปที่มีสีสันสดใสและให้รายละเอียดแม้ในบริเวณที่แสงจ้าและมืดสลัว
ที่รายการโหมดการถ่ายภาพ ให้แตะ HDR
ไมมเี อฟเฟค
มีเอฟเฟค
โหมดอาหาร
ถ่ายภาพอาหารด้วยโทนสีที่สดใสยิ่งขึ้น
คุณต้องเพิ่มโหมดนี้ลงในรายการโหมดการถ่ายภาพก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง สัมผัส
→ แก้ไขโหมดกล้อง → กล้องหลัง และจากนั้นท�ำเครื่องหมายที่ อาหาร
1 ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส อาหาร
2 สัมผัสหน้าจอแล้วจากกรอบวงกลมมาที่บริเวณนั้นเพื่อไฮไลท์
พื้นที่นอกกรอบวงกลมจะเบลอ
หากต้องการปรับขนาดกรอบวงกลม ให้ลากมุมของกรอบ
95
แอพและคุณสมบัติ
3 สัมผัส
4 สัมผัส
และลากแถบการปรับเพื่อปรับโทนสี
เพื่อถ่ายรูป
โหมด Hyperlapse
บันทึกฉาก เช่น ภาพผู้คนหรือรถที่กำ� ลังเคลื่อนผ่านไป แล้วดูเป็นวิดีโอที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
1 ที่รายการโหมการถ่ายภาพ สัมผัส HYPERLAPSE
2 สัมผัส และเลือกตัวเลือกอัตราเฟรม
ถ้าคุณตั้งค่าอัตราเฟรมเป็น อัตโนมัติ อุปกรณ์จะปรับอัตราเฟรมตามอัตราฉากที่เปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติ
3 สัมผัส เพื่อเริ่มการบันทึก
4 สัมผัส เพื่อสิ้นสุดการบันทึก
5 บนหน้าจอตัวอย่าง สัมผัสภาพตัวอย่างขนาดย่อ และสัมผัส
เพื่อดูวิดีโอ
โหมดกีฬา
ถ่ายรูปวัตถุที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว เช่น คนวิ่ง หรือสัตว์เลี้ยงที่กำ� ลังเคลื่อนไหวได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส กีฬา
คุณต้องเพิ่มโหมดนี้ลงในรายการโหมดการถ่ายภาพก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง สัมผัส
→ แก้ไขโหมดกล้อง → กล้องหลัง และจากนั้นท�ำเครื่องหมายที่ กีฬา
96
แอพและคุณสมบัติ
โหมดถ่ายภาพตนเอง
ถ่ายภาพตัวเองด้วยกล้องหน้า คุณสามารถเรียกดูเอฟเฟกต์ความงามต่างๆ ได้บนหน้าจอ
1 ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง ปัดขึ้นหรือลง หรือสัมผัส
2 ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส เซลฟี่
3 หันหน้าเข้าหาเลนส์กล้องด้านหน้า
4 สัมผัส เพื่อถ่ายรูป
เพื่อสลับเป็นกล้องหน้าส�ำหรับถ่ายภาพตัวเอง
หรือแสดงฝ่ามือของคุณให้กับกล้องหน้า หลังจากจดจ�ำฝ่ามือของคุณแล้ว ตัวนับเวลาถอยหลังจะปรากฏขึ้น เมื่อเวลา
หมด อุปกรณ์จะถ่ายภาพ
หากต้องการใช้ตัวเลือกการถ่ายภาพต่างๆ ส�ำหรับกล้องหน้า ให้สัมผัส
เพื่อเปิดใช้งาน
→ วิธีการถ่าย จากนั้นสัมผัสสวิตช์
การใช้เอ็ฟเฟกต์ภาพสวย
คุณสามารถแก้ไขคุณสมบัติบนใบหน้า เช่น สีผิว หรือรูปหน้า ก่อนถ่ายภาพตนเองได้
คุณสมบัตินี้สามารถใช้ได้เฉพาะโหมด เซลฟี่ และ ความงาม เท่านั้น
1 บนหน้าจอตัวอย่าง ให้สัมผัส
2 เลือกตัวเลือกด้านล่างเพื่อใช้เอฟเฟกต์ความงามบนใบหน้าบนหน้าจอแสดงตัวอย่าง และถ่ายภาพของคุณเอง:
• สกิน: ท�ำให้ผิวสว่างขึ้นและเนียนขึ้น
• ใบหน้า: ปรับรูปหน้าและท�ำให้หน้าเรียวขึ้น
• ดวงตา: ท�ำให้ตาดูโตขึ้น
97
แอพและคุณสมบัติ
โหมดโฟกัสถ่ายภาพตนเอง
ถ่ายภาพตนเองที่โฟกัสไปที่ใบหน้าของคุณโดยท�ำให้พื้นหลังเบลอ
1 ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง ปัดขึ้นหรือลง หรือสัมผัส เพื่อสลับเป็นกล้องหน้าส�ำหรับถ่ายภาพตัวเอง
2 ที่รายการโหมดการถ่ายภาพ สัมผัส โฟกัสส�ำหรับเซลฟี่
3 หันหน้าเข้าหาเลนส์กล้องด้านหน้า
4 สัมผัส เพื่อถ่ายรูป
หรือแสดงฝ่ามือของคุณให้กับกล้องหน้า หลังจากจดจ�ำฝ่ามือของคุณแล้ว ตัวนับเวลาถอยหลังจะปรากฏขึ้น เมื่อเวลา
หมด อุปกรณ์จะถ่ายภาพ
หากต้องการใช้ตัวเลือกการถ่ายภาพต่างๆ ส�ำหรับกล้องหน้า ให้สัมผัส
เพื่อเปิดใช้งาน
การใช้เอ็ฟเฟกต์ภาพสวย
คุณสามารถปรับสีผิวก่อนถ่ายรูปตัวเอง
1 บนหน้าจอตัวอย่าง ให้สัมผัส
2 เลือกตัวเลือกเพื่อใช้เอฟเฟกต์ความงามบนใบหน้า และถ่ายภาพของคุณเอง
• สี: การปรับโทนสีหน้าจอ
• สกิน: ท�ำให้ผิวสว่างขึ้นและเนียนขึ้น
98
→ วิธีการถ่าย จากนั้นสัมผัสสวิตช์
แอพและคุณสมบัติ
โหมดถ่ายภาพตนเองมุมกว้าง
ถ่ายภาพตัวเองมุมกว้างและให้จุคนในรูปได้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้เพื่อหลีกเลี่ยงการออกนอกกรอบ
1 ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง ปัดขึ้นหรือลง หรือสัมผัส เพื่อสลับเป็นกล้องหน้าส�ำหรับถ่ายภาพตัวเอง
2 ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส ถ่ายภาพตนเองมุมกว้าง
3 หันหน้าเข้าหาเลนส์กล้องด้านหน้า
4 สัมผัส เพื่อถ่ายรูป
หรือแสดงฝ่ามือของคุณให้กับกล้องหน้า หลังจากจดจ�ำฝ่ามือของคุณแล้ว ตัวนับเวลาถอยหลังจะปรากฏขึ้น เมื่อเวลา
หมด อุปกรณ์จะถ่ายภาพ
หากต้องการใช้ตัวเลือกการถ่ายภาพต่างๆ ส�ำหรับกล้องหน้า ให้สัมผัส
เพื่อเปิดใช้งาน
→ วิธีการถ่าย จากนั้นสัมผัสสวิตช์
5 ค่อยๆ เลื่อนอุปกรณ์ไปทางซ้ายและขวาช้าๆ หรือกลับกันเพื่อถ่ายตัวเองมุมกว้าง
เครื่องจะถ่ายภาพเพิ่มเมื่อกรอบสีขาวเลื่อนไปยังปลายหน้าต่างช่องมองภาพแต่ละด้าน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากรอบสีขาวอยู่ภายในหน้าต่างช่องมองภาพ
• ตัวแบบควรยังคงอยู่นิ่งเมื่อถ่ายภาพบุคคลมุมกว้าง
• ส่วนบนและล่างของภาพที่แสดงบนหน้าจอแสดงตัวอย่างอาจถูกตัดออกจากรูปภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการ
ถ่ายรูป
99
แอพและคุณสมบัติ
การถ่ายภาพตนเองแบบเคลื่อนไหวในมุมกว้าง
คุณสามารถถ่ายและดูภาพถ่ายตัวเองที่มีการเคลื่อนไหวได้
• เมื่อถ่ายภาพตัวเองแบบกว้างที่มีการเคลื่อนไหว เสียงจะไม่ได้รับการบันทึก
• ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการถ่ายภาพ การเคลื่อนไหวอาจจะไม่ได้รับการบันทึก
1 ที่หน้าจอแสดงตัวอย่างถ่ายภาพตนเองมุมกว้าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้คุณสมบัติการเคลื่อนไหว (
ถ่ายภาพตนเองแบบเคลื่อนไหวในมุมกว้าง
) และ
2 บนหน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้สัมผัส ภาพตัวอย่างขนาดย่อ
3 สัมผัส การถ่ายภาพตนเองแบบเคลื่อนไหวในมุมกว้าง
การถ่ายภาพตัวเองมุมกว้างที่จับภาพไว้จะปรากฏขึ้น
4 เอียงเครื่องหรือปัดบนหน้าจอเพื่อหมุนภาพการเคลื่อนไหวถ่ายภาพตัวเองมุมกว้างที่จับภาพไว้
เพื่อบันทึกภาพถ่ายตนเองแบบกว้างเป็นไฟล์วิดีโอ สัมผัส บันทึกวิดีโอ
การก�ำหนดการตั้งค่ากล้อง
ตัวเลือกส�ำหรับโหมดการถ่ายภาพปัจจุบัน
ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้
ตัวเลือกที่สามารถใช้ได้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโหมดถ่ายรูปและกล้องที่ใช้งาน
•
•
•
: เลือกเอฟเฟ็กต์ฟิลเตอร์เพื่อใช้เมื่อถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ
: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานแฟลช
: เลือกวิธีวัดแสง ซึ่งเป็นการก�ำหนดวิธีการค�ำนวณค่าแสง เฉลี่ยหนักกลาง ใช้แสงที่ตรงกลางของภาพเพื่อ
ค�ำนวณการรับแสงของภาพ เฉพาะ​จุด ใช้แสงจากบริเวณตรงกลางของภาพเพื่อค�ำนวณการรับแสงของภาพ
แบ่งส่วนพื้นที่ เฉลี่ยทั้งภาพ
•
: สร้างภาพถ่ายพานอราม่าแบบเคลื่อนไหวหรือภาพถ่ายเซลฟีมุมกว้างแบบเคลื่อนไหวที่สามารถเล่นเป็นวิดีโอได้
คุณสามารถดูภาพถ่ายแบบเคลื่อนไหวจากมุมอื่นโดยการเอียงเครื่องหรือปัดบนหน้าจอได้
• : ในโหมด อาหาร ให้เน้นที่วัตถุภายในกรอบวงกลม แล้วเบลอรูปภาพที่อยู่นอกกรอบ
• : เลือกอัตราเฟรม
100
แอพและคุณสมบัติ
การตั้งค่ากล้องถ่ายรูป
บนหน้าจอตัวอย่าง ให้สัมผัส
ทางเลือกบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับโหมดการถ่ายภาพ
กล้องด้านหลัง
• ขนาดรูปภาพ: เลือกความละเอียดส�ำหรับรูปภาพ การใช้ความละเอียดสูงขึ้นจะมีผลท�ำให้รูปภาพมีคุณภาพสูงขึ้น แต่จะ
ใช้ความจ�ำมากขึ้น
• ขนาดวิดีโอ: เลือกความละเอียดส�ำหรับวิดีโอ การใช้ความละเอียดสูงขึ้นจะมีผลท�ำให้วิดีโอมีคุณภาพสูงขึ้น แต่จะใช้
ความจ�ำมากขึ้น
• ตัวจับเวลา: เลือกความยาวในการหน่วงก่อนกล้องถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ
กล้อง​ด้าน​หน้า
• ขนาดรูปภาพ: เลือกความละเอียดส�ำหรับรูปภาพ การใช้ความละเอียดสูงขึ้นจะมีผลท�ำให้รูปภาพมีคุณภาพสูงขึ้น แต่จะ
ใช้ความจ�ำมากขึ้น
• ขนาดวิดีโอ: เลือกความละเอียดส�ำหรับวิดีโอ การใช้ความละเอียดสูงขึ้นจะมีผลท�ำให้วิดีโอมีคุณภาพสูงขึ้น แต่จะใช้
ความจ�ำมากขึ้น
• ตัวจับเวลา: เลือกความยาวในการหน่วงก่อนกล้องถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ
• บันทึกรูปภาพตามที่แสดงในตัวอย่าง: กลับภาพเพื่อสร้างเงาสะท้อนของภาพเดิมขณะถ่ายภาพด้วยกล้องหน้า
• วิธีการถ่าย: เลือกตัวเลือกการถ่ายภาพที่ต้องการใช้
ทั่วไป
• แก้ไขโหมดกล้อง: ดูโหมดถ่ายภาพที่ใช้ได้หรือแก้ไขรายการโหมดถ่ายภาพ
• ความเสถียรของวิดีโอ: เปิดใช้ระบบป้องการสั่นไหวเพื่อลดภาพเบลอเนื่องจากกล้องสั่นขณะที่กำ� ลังบันทึกวิดีโอ
• แสดงเต็มหน้าจอ (16:9): ตั้งค่าให้อุปกรณ์แสดงตัวอย่างภาพหรือวิดีโอโดยใช้สัดส่วนหน้าจอเต็ม
• จุดตัดเก้าช่อง: แสดงเส้นบอกแนวบนช่องมองภาพเพื่อช่วยการจัดองค์ประกอบเมื่อเลือกเป้าหมาย
• แท็กสถานที่: แนบต�ำแหน่ง GPS ไปยังภาพถ่าย
• ความแรงของสัญญาณ GPS อาจลดลงในต�ำแหน่งที่อาจมีอุปสรรคขัดขวางสัญญาณ เช่น ต�ำแหน่ง
ระหว่างอาคาร พื้นที่ระดับต�่ำกว่าน�ำ้ ทะเล หรือสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย
• ต�ำแหน่งของคุณอาจปรากฏบนรูปถ่ายเมื่อคุณอัพโหลดสู่อินเทอร์เน็ต เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้
ปิดใช้งานการตั้งค่าการแท็กต�ำแหน่ง
101
แอพและคุณสมบัติ
•
•
•
•
•
ตรวจสอบรูปภาพ: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงภาพถ่ายหรือวิดีโอหลังจากการถ่ายภาพ
ต�ำแหน่งที่จัดเก็บ: เลือกต�ำแหน่งหน่วยความจ�ำส�ำหรับจัดเก็บข้อมูล คุณสมบัตินี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณใส่การ์ดความจ�ำ
ปุ่มกล้องแบบลอย: เพิ่มปุ่มกล้องถ่ายรูปที่คุณสามารถวางที่ใดก็ได้บนหน้าจอ
กดค้างที่ปุ่มกล้องเพื่อ: เลือกการด�ำเนินการที่จะท�ำเมื่อคุณแตะปุ่มกล้องค้างไว้
กดปุ่มระดับเสียงเพื่อ: ตั้งค่าให้เครื่องใช้ปุ่มระดับเสียงเพื่อควบคุมชัตเตอร์หรือซูมเข้าหรือซูมออก หรือปรับระดับเสียง
ส�ำหรับเสียงของระบบ
• ​ตั้ง​ค่าใหม่: ตั้งค่าใหม่ส�ำหรับกล้องถ่ายรูป
• ติดต่อ​เรา: ถามค�ำถามหรือดูค�ำถามที่พบบ่อย อ้างอิง Samsung Members เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
แกลเลอรี่
บทน�ำ
ดูรูปภาพหรือวิดีโอที่เก็บไว้ในเครื่องของคุณ คุณยังสามารถจัดการรูปภาพและวิดีโอโดยอัลบั้มหรือสร้างเรื่องราวเพื่อแชร์กับผู้
อื่น
102
แอพและคุณสมบัติ
การดูรูปภาพ
1 เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส รูปภาพ
2 เลือกรูปภาพ
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
เพิม� รูปภาพไปยังรายการโปรด
Bixby Vision
วาดบนรูปภาพ
เพิม� สติกเกอร
แบงปนรูปภาพกับผูอ น่ื
ใชตวั กรองหรือเอฟเฟกต
แกไขรูปภาพ
ลบรูปภาพ
ภาพตัวอยางขนาดเล็กของรูปภาพและ
วิดโี อ
คุณสามารถสร้างภาพยนตร์ ภาพเคลื่อนไหว GIF หรือภาพตัดปะจากภาพหลายๆ ภาพได้ ที่รายการ ให้แตะ
→ สร้าง​ภาพยนตร์, สร้าง GIF หรือ สร้างคอลลาจ จากนั้นเลือกรูปภาพ
การค้นหารูปภาพ
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส เพื่อดูรูปภาพที่เรียงตามหมวดหมู่ เช่น ประเภท ต�ำแหน่งที่ตั้ง ผู้คน หรือเอกสาร
เพื่อค้นหาภาพโดยการใส่คำ� ส�ำคัญ สัมผัสช่องการค้นหา
103
แอพและคุณสมบัติ
การดูวิดีโอ
1 เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส รูปภาพ
2 เลือกวีดีโอที่จะเล่น ไฟล์วีดีโอจะแสดงไอคอน
3 สัมผัส เพื่อเล่นวิดีโอ
บนภาพตัวอย่างขนาดย่อ
แสดงวิดโี อของคุณ
ขามไปยังวิดโี อกอนหนา
สัมผัสคางไวเพือ่ กรอ
กลับขางหลัง
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
บันทึกภาพหนาจอ
ปจจุบนั
ขามไปยังวิดโี อถัดไป
สัมผัสคางไวเพือ่ กรอไป
ขางหนา
พักและเลนตอ
เลือ่ นไปขางหนาหรือ
ถอยหลังโดยการลากแถบ
ล็อกหนาจอการเลน
เปลีย่ นอัตราสวนหนาจอ
สลับไปยังเครือ่ งเลน
วิดโี อแบบปอปอัพ
สรางภาพเคลือ่ นไหว
GIF
ลากนิ้วของคุณขึ้นหรือลงที่ข้างซ้ายของหน้าจอเล่นเพื่อปรับความสว่าง หรือลากนิ้วมือของคุณขึ้นหรือลงที่ข้างขวาของหน้า
จอเล่นเพื่อปรับระดับเสียง
เล่นถอยหลังหรือเล่นไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ปัดไปทางซ้ายหรือขวาบนหน้าจอเล่นเพลง
104
แอพและคุณสมบัติ
ดูรายละเอียดรูปภาพและวิดีโอ
คุณสามารถดูรายละเอียดไฟล์ เช่น คน ต�ำแหน่งที่ตั้ง และข้อมูลพื้นฐานได้ ถ้ามีข้อมูลที่ถูกสร้างโดยอัตโนมัติ เช่น เรื่องราว
หรือ GIF เนื้อหาเหล่านี้จะแสดงเช่นกัน
ขณะที่ดูหน้าจอภาพหรือวิดีโอตัวอย่าง ให้ลากขึ้นบนหน้าจอ รายละเอียดไฟล์จะปรากฏขึ้น
คุณยังสามารถดูเนื้อหาที่เกี่ยวข้องโดยการแตะข้อมูลบนจอได้
แกไขขอมูล
รายละเอียดของไฟล
ขอมูลคน
ขอมูลตำแหน�งทีต่ ง้ั
เน�อ้ หาทีส่ รางโดย
อัตโนมัติ
แท็ก
105
แอพและคุณสมบัติ
การดูอัลบั้ม
คุณสามารถดูภาพถ่ายและวีดีโอของคุณเรียงตามโฟลเดอร์หรืออัลบั้มของคุณได้ ภาพยน ภาพเคลื่อนไหว GIF หรือภาพตัด
ปะที่คุณได้สร้างขึ้นก็จะถูกจัดเรียงในโฟลเดอร์ของคุณที่อยู่ในรายการอัลบั้ม
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ สัมผัส อัลบั้ม และจากนั้นให้เลือกอัลบั้ม
การซ่อนอัลบั้ม
คุณสามารถซ่อนอัลบั้มได้
คุณไม่สามารถซ่อนอัลบั้มที่สร้างตามค่าเริ่มต้น เช่น อัลบั้ม กล้องถ่ายรูป และ ภาพหน้าจอ ได้
1 เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส อัลบั้ม
2 สัมผัส → ซ่อนหรือเลิกซ่อนอัลบั้ม
3 เลือกอัลบั้มที่จะซ่อน และสัมผัส ใช้
เพื่อการแสดงอัลบั้มอีกครั้ง สัมผัส → ซ่อนหรือเลิกซ่อนอัลบั้ม เลิกเลือกอัลบั้ม จากนั้นสัมผัส ใช้
106
แอพและคุณสมบัติ
การแสดงเรื่องราว
เมื่อคุณจับภาพหรือบันทึกรูปภาพและวิดีโอ เครื่องจะอ่านวันที่และต�ำแหน่งแท็กของพวกเขา เรียงล�ำดับรูปภาพและวิดีโอ
และจากนั้นจะสร้างเรื่องราว เพื่อสร้างเรื่องราวโดยอัตโนมัติ คุณต้องจับภาพหรือบันทึกหลากหลายรูปภาพและวิดีโอ
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ สัมผัส เรื่องราว และจากนั้นให้เลือกเรื่องราว
การสร้างเรื่องราว
สร้างเรื่องราวด้วยธีมต่างๆ
1 เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส เรื่องราว
2 สัมผัส → สร้างเรื่องราว
3 ท�ำเครื่องหมายที่รูปภาพหรือวีดีโอเพื่อรวมเข้าอยู่ในเรื่องราวและสัมผัส เรียบร้อย
4 เอ็นเตอร์ชื่อส�ำหรับเรื่องราวและสัมผัส สร้าง
เพื่อเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอไปยังเรื่องราว ให้เลือกเรื่องราวและสัมผัส เพิ่ม
เพื่อลบรูปภาพหรือวีดีโอจากเรื่องราว ให้เลือกเรื่องราว สัมผัส → แก้ไข ท�ำเครื่องหมายที่รูปภาพหรือวีดีโอเพื่อลบ และ
จากนั้นสัมผัส → ลบออกจากเรื่องราว
การลบเรื่องราว
1 เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส เรื่องราว
2 สัมผัสค้างไว้ที่เรื่องราวเพื่อลบ และสัมผัส ลบ
107
แอพและคุณสมบัติ
การแชร์อัลบั้ม
สร้างอัลบั้มและแชร์อัลบั้มให้แก่ครอบครัวและเพื่อนที่บันทึกไว้เป็นผู้ติดต่อ พวกเขาสามารถดูอัลบั้มที่แชร์ไปบนอุปกรณ์ที่ลง
ทะเบียนไว้ในบัญชี Samsung เช่น สมาร์ทโฟน ทีวี หรือตู้เย็น
• เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ จะต้องมีการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของคุณก่อน
• เพือ่ ใช้งานคุณสมบัตินี้ คุณจะต้องลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
• คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อแบ่งปันไฟล์ผ่านทางเครือข่ายมือถือ
การสร้างอัลบั้มที่จะแชร์
1 เปิดใช้แอพ แกลเลอรี่ แล้วแตะ ที่แชร์
ถ้าคุณใช้งานคุณสมบัตินี้เป็นครั้งแรก ให้แตะ เริ่มต้นใช้งาน แล้วยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของ Samsung Social
2 สัมผัส
3 ป้อนชื่ออัลบั้ม
4 เลือกกลุ่มที่จะแชร์ด้วย
หากคุณต้องการสร้างกลุ่ม ให้แตะ เพิ่มกลุ่ม จากนั้นป้อนชื่อกลุ่ม แล้วเลือกผู้ติดต่อที่จะเพิ่มเข้าไปในกลุ่ม
5 สัมผัส เรียบร้อย
ผู้รับจะได้รับการแจ้งเตือน
108
แอพและคุณสมบัติ
การเพิ่มภาพหรือวิดีโอไปยังอัลบั้ม
1 เปิดใช้แอพ แกลเลอรี่ แล้วแตะ ที่แชร์
2 เลือกอัลบั้มที่จะเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอ
3 แตะ เพิ่ม แล้วท�ำเครื่องหมายที่รูปภาพและวิดีโอที่จะเพิ่ม
4 สัมผัส เรียบร้อย
ซิงค์ภาพและวิดีโอกับ Samsung Cloud
คุณสามารถซิงค์ภาพและวิดีโอที่บันทึกไว้ใน แกลเลอรี่ ด้วย Samsung Cloud และเข้าถึงสิ่งเหล่านั้นได้จากเครื่องอื่นๆ คุณ
ต้องลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณเพื่อการใช้งาน Samsung Cloud อ้างอิง Samsung account
เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ สัมผัส → การตั้งค่า และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ Samsung Cloud เพื่อเปิดใช้งาน ภาพและ
วิดีโอที่ได้มีการจับภาพไว้บนเครื่องจะได้รับการบันทึกไปยัง Samsung Cloud โดยอัตโนมัติ
การลบรูปหรือวิดีโอ
ลบรูปภาพหรือวิดีโอ
เลือกรูปภาพหรือวิดีโอ แล้วสัมผัส
ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ
การลบรูปภาพและวิดีโอจ�ำนวนมาก
1 ที่หน้าจอแกลเลอรี่ สัมผัสค้างไว้ที่รูปภาพหรือวิดีโอเพื่อลบ
2 ท�ำเครื่องหมายที่รูปภาพหรือวิดีโอเพื่อลบ
3 สัมผัส ลบ
109
แอพและคุณสมบัติ
มัลติวินโดว์
บทน�ำ
มัลติวินโดว์ให้คุณท�ำงานแอพสองตัวได้ในเวลาเดียวกันในมุมมองหน้าจอแบบแยก นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้หลายแอพใน
มุมมองป๊อปอัพได้ในเวลาเดียวกัน
แอพบางแอพอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้
มุมมองหนาจอแบบแยก
มุมมองปอปอัพ
110
แอพและคุณสมบัติ
มุมมองหน้าจอแบบแยก
1 สัมผัสปุ่มล่าสุดเพื่อเปิดรายการแอพที่ใช้ล่าสุด
2 ปัดขึ้นหรือลงและสัมผัส ที่หน้าต่างแอพล่าสุด
แอพที่เลือกจะเริ่มต้นในหน้าต่างส่วนบน
3 ในหน้าต่างที่ตำ�่ กว่า รูดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกแอพอื่นในการเปิดใช้งาน
เพื่อเปิดใช้งานแอพที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อของแอพที่ใช้งานล่าสุด สัมผัส รายการแอพ และเลือกแอพ
111
แอพและคุณสมบัติ
การใช้งานทางเลือกเพิ่มเติม
สัมผัสที่แถบที่อยู่ระหว่างหน้าต่างแอพเพื่อเข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติม
เพิม� คูแ อพน�้ไปยังหนาจอหลัก
สลับตำแหน�งระหวางหนาตางแอพ
ปดแอพ
สลับหนาตางทีเ่ ลือกไวไปยังมุม
มองปอบอัพ
การปรับขนาดหน้าต่าง
ลากแถบระหว่างหน้าต่างแอพขึ้นหรือลงเพื่อปรับขนาดหน้าต่าง
เมื่อคุณลากแถบระหว่างหน้าต่างแอพไปที่ขอบบนหรือด้านล่างของหน้าจอ หน้าต่างจะขยายได้ใหญ่สุด
การลดมุมมองหน้าจอแบบแยก
กดปุ่มหน้าหลักเพื่อลดมุมมองหน้าจอแบบแยก ไอคอน จะปรากฏบนแถบสถานะ แอพในหน้าต่างที่ต�่ำกว่าจะปิดลงและ
แอพในหน้าต่างที่สูงกว่าจะยังคงใช้งานในมุมมองหน้าจอแบบแยกที่ลดลง
การยอหนาจอแบบแยก
เพื่อปิดมุมมองหน้าจอแบบแยกที่ลดลง สัมผัส
112
แอพและคุณสมบัติ
เพิ่มคู่แอพไปยังหน้าจอหลัก
เมื่อคุณเพิ่มคู่แอพลงในหน้าจอหลัก คุณสามารถเปิดใช้งานแอพสองรายการในมุมมองหน้าจอแบบแยกโดยสัมผัสเพียงครั้ง
เดียว
สัมผัสแถบระหว่างหน้าต่างแอพพลิเคชั่น จากนั้นสัมผัส
คู่แอพปัจจุบันจะถูกเพิ่มไปที่หน้าจอหลัก
คูแ อพ
113
แอพและคุณสมบัติ
มุมมองป๊อปอัพ
1 สัมผัสปุ่มล่าสุดเพื่อเปิดรายการแอพที่ใช้ล่าสุด
2 ปัดขึ้นหรือลง สัมผัสค้างไว้ที่แอพหน้าต่าง และจากนั้นลากไปที่ วางที่นี่ส�ำหรับมุมมองป๊อปอัพ
หน้าจอแอพจะปรากฏในมุมมองป๊อปอัพ
ยอหนาตาง
ปดแอพ
ขยายหนาตาง
การย้ายหน้าต่างป๊อปอัพ
เพื่อย้ายหน้าต่างป๊อปอัพ สัมผัสแถบเครื่องมือหน้าต่างแล้วลากไปยังต�ำแหน่งอื่น
114
แอพและคุณสมบัติ
Samsung Members
Samsung Members บริการสนับสนุนให้กับลูกค้า เช่น การวินิจฉัยปัญหาของเครื่อง และช่วยให้ผู้ใช้ส่งค�ำถามและรายงาน
ข้อผิดพลาดได้ คุณยังสามารถแชร์ข้อมูลร่วมกับคนอื่นๆในชุมชนผู้ใช้ Galaxy หรือดูข่าวและเคล็ดลับล่าสุดของ Galaxy
Samsung Members สามารถช่วยคุณแก้ปัญหาใดๆที่คุณอาจพบในขณะที่เครื่องของคุณ
ตัวเลือกเพิม� เติม
สงขอเสนอแนะ
• ความพร้อมใช้งานของแอพนี้และคุณสมบัติที่รองรับอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
• เพื่อส่งข้อเสนอแนะหรือโพสต์ความคิดเห็นของคุณ คุณจะต้องลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้ Samsung account
ของคุณ อ้างอิง Samsung account เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
115
แอพและคุณสมบัติ
Samsung Notes
บทน�ำ
สร้างสมุดบันทึกโดยการป้อนข้อความจากแป้นพิมพ์หรือโดยการเขียนหรือวาดบนหน้าจอด้วย S Pen คุณยังสามารถแทรก
ภาพหรือการบันทึกเสียงลงในบันทึกของคุณ
การสร้างบันทึก
1 เปิดแอพ Samsung Notes แล้วแตะ
คุณยังสามารถเปิดแผงค�ำสั่ง Air และสัมผัสทางลัด สร้างบันทึก
2 ให้เลือกวิธีการป้อนข้อมูลจากแถบเครื่องมือที่ด้านบนของหน้าจอและเขียนบันทึก
สัมผัส
สัมผัส
→ รูปภาพ เพื่อแทรกรูปภาพโดยการเลือกจาก แกลเลอรี่ หรือโดยการถ่ายรูป
→ เสียง เพื่อบันทึกการบันทึกเสียงและแทรกเข้าไปในบันทึก การบันทึกเสียงจะเริ่มต้นในทันที
ใสขอ ความโดยใชแปนพิมพ
แทรกภาพหรือการบันทึกเสียง
เขียนหรือวาดดวยปากกา
วาดดวยแปรง
3 เมื่อคุณเขียนบันทึกเสร็จแล้ว สัมผัส บันทึก
116
แอพและคุณสมบัติ
การเขียนบันทึกในโหมดการเขียนด้วยลายมือ
ที่หน้าจอเขียนบันทึก สัมผัส ปากกา เพื่อเขียนหรือวาดด้วย S Pen
ทำซ้ำ
แก
โหมดตัวเลือก
โหมดยางลบ
หนาจดบันทึกอยางงาย
โหมดปากกา
การเปลี่ยนการตั้งค่าปากกา
เมื่อเขียนหรือวาดบนหน้าจอ สัมผัส
เพื่อเปลี่ยนชนิดปากกา ความหนาของเส้น หรือสีปากกา
เปลีย่ นชนิดปากกา
เปลีย่ นความหนาของเสน
เปลีย่ นสีปากกา
เลือกสีใหมโดยใชตวั เลือกสี
117
แอพและคุณสมบัติ
การใช้ยางลบ
เมื่อคุณต้องการลบลายมือจากบันทึก สัมผัส และเลือกพื้นที่ที่จะลบ หรืออีกวิธีหนึ่ง เลือกพื้นที่ในขณะที่กดปุ่ม S Pen
ค้างไว้
เพื่อเปลี่ยนประเภทยางลบ สัมผัส อีกครั้ง
• ลบบรรทัดต่อบรรทัด: ลบบรรทัดที่คุณเลือก
• ลบบริเวณที่สัมผัส: ลบเฉพาะพื้นที่ที่คุณเลือกเท่านั้น คุณสามารถปรับขนาดของยางลบได้โดยการลากแถบการปรับ
ขนาด
• ลบทั้งหมด: ลบบันทึก
แม้แต่กรณีที่ใช้ยางลบขนาดเล็กลง คุณก็ยังอาจไม่สามารถลบส่วนที่ต้องการได้อย่างแม่นย�ำ
การใช้หน้าจดบันทึกอย่างง่าย
ใช้หน้าจดบันทึกอย่างง่ายเพื่อป้อนลายมือของคุณได้ง่ายขึ้น
เมื่อคุณเขียนหรือวาดบนหน้าจดบันทึกอย่างง่าย การเขียนด้วยลายมือของคุณจะถูกปรับโดยอัตโนมัติและได้รับการป้อน
ระหว่างบรรทัดของช่องป้อนข้อมูล
ที่หน้าจอเขียนบันทึก สัมผัส ช่องป้อนข้อมูลจะขยายใหญ่ขึ้นและปรากฏเป็นแผ่นเขียนง่าย
หนาจดบันทึกอยางงาย
118
แอพและคุณสมบัติ
การแก้ไขบันทึกลายมือ
แก้ไขบันทึกลายมือโดยใช้ตัวเลือกการแก้ไขต่างๆ เช่น การตัด การย้าย การปรับขนาด หรือการเปลี่ยนรูปแบบ
1 เมื่อมีลายมือบนบันทึก สัมผัส
เพื่อเปลี่ยนรูปร่างของตัวเลือก สัมผัส
อีกครั้ง
2 สัมผัสหรือวาดเส้นรอบรายการที่ป้อน เพื่อเลือก
การย้ายรายการที่ป้อนไปยังต�ำแหน่งอื่น ให้เลือกรายการที่ป้อน จากนั้นลากไปยังต�ำแหน่งอื่น
การเปลี่ยนขนาดของการเลือก ให้สัมผัสรายการที่ป้อน แล้วลากมุมของกรอบที่ปรากฏ
119
แอพและคุณสมบัติ
3 แก้ไขรายการที่ป้อนโดยใช้ตัวเลือกที่ใช้ได้
•
•
•
•
ตัด: ตัดข้อมูลออก เมื่อต้องการวางไว้ในต�ำแหน่งอื่น ให้สัมผัสต�ำแหน่งนั้นค้างไว้ จากนั้นสัมผัส วาง
คัด​ลอก: คัดลอกข้อมูล เมื่อต้องการวางไว้ในต�ำแหน่งอื่น ให้สัมผัสต�ำแหน่งนั้นค้างไว้ จากนั้นสัมผัส วาง
ลบ: ลบข้อมูล
แยกข้อความ: แยกข้อความจากพื้นที่ที่ได้เลือกไว้ ในการวางหรือคัดลอกข้อความเพื่อบันทึก สัมผัส วางไปยัง
บันทึก หรือ คัดลอก
• เพิ่มเติม → ย้ายไปด้านหน้า: ส่งอินพุตไปด้านหน้า
• เพิ่มเติม → ย้ายไปด้านหลัง: ส่งอินพุตไปด้านหลัง
การวาดด้วยแปรง
ที่หน้าจอเขียนบันทึก สัมผัส แปรง เพื่อวาดด้วยแปรงที่หลากหลาย
เมื่อคุณเสร็จแล้ว สัมผัส ท�ำ เพื่อแทรกการวาดของคุณเข้าไปยังบันทึก
คุณสามารถโพสต์ภาพวาดของคุณไปยัง PENUP เพื่อแบ่งปันภาพวาดดังกล่าวกับผู้อื่น
แทรกภาพลงในบันทึก
เลือกสีใหมโดยใชตวั เลือกสี
เปลีย่ นสีแปรง
แก
ทำซ้ำ
โหมดยางลบ
โพสตภาพวาดไปยัง PENUP
120
แอพและคุณสมบัติ
การแทรกรูปภาพเข้าไปยังบันทึก
ที่หน้าจอเขียนบันทึก สัมผัส → รูปภาพ สัมผัส กล้อง →
เลือกรูปภาพ รูปภาพจะถูกแทรกไปยังบันทึกของคุณ
เพื่อถ่ายภาพ หรือสัมผัส แกลเลอรี่ หรือ อื่นๆ เพื่อ
การแทรกการบันทึกเสียงเข้าไปยังบันทึก
ที่หน้าจอเขียนบันทึก สัมผัส
เข้าไปในบันทึกของคุณ
→ เสียง เพื่อท�ำการบันทึกเสียง สัมผัส
เพื่อหยุดบันทึก การบันทึกเสียงจะถูกแทรก
การปักหมุดบันทึกไปยังหน้าจอหลัก
ปักหมุดบันทึกไปยังหน้าจอหลักเพื่อสามารถดูหรือเปิดและแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
1 เปิดใช้งานแอพ Samsung Notes
2 เลือกบันทึกและสัมผัส → ปักหมุดไว้บนหน้าจอหลัก
บันทึกจะถูกเพิ่มไปยังหน้าจอหลัก
ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่บันทึกเพื่อย้ายหรือปรับขนาด เพื่อแทนที่บันทึกด้วยบันทึกอื่น สัมผัส
การบันทึกบันทึกเป็น reminder
คุณสามารถบันทึกบันทึกเป็น reminder เพื่อดูบันทึกได้ในภายหลัง
1 เปิดใช้งานแอพ Samsung Notes
2 เลือกบันทึกและสัมผัส → ส่งไปยัง Reminder
บันทึกจะถูกบันทึกไว้เป็น reminder
การลบบันทึก
1 เปิดใช้งานแอพ Samsung Notes
2 สัมผัสค้างไว้ที่บันทึกเพื่อลบ
เพื่อลบบันทึกหลายรายการ ให้ท�ำเครื่องหมายเพิ่มเติมที่บันทึกเพื่อลบ
3 สัมผัส
121
→ เปลี่ยนบันทึก
แอพและคุณสมบัติ
PENUP
บทน�ำ
PENUP เป็นบริการเครือข่ายสังคมส�ำหรับการแบ่งปันงานศิลปะที่ได้วาดไว้กับ S Pen โพสต์งานศิลปะของคุณ ดูงานศิลปะ
ของผู้อื่น และได้รับเคล็ดลับการวาดที่มีประโยชน์
ดูประวัตกิ จิ กรรมลาสุดของคุณ
โปรไฟลของคุณ
ดูภาพศิลปะตามประเภท
โพสตงานศิลปะของคุณ
คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ PENUP ด้วย Samsung account ของคุณ หรือบัญชี SNS อื่นๆ
122
แอพและคุณสมบัติ
การโพสต์งานศิลปะของคุณ
โพสต์งานศิลปะของคุณที่ได้สร้างไว้ใน Samsung Notes หรือแอพวาดภาพอื่นๆ ไปยัง PENUP
1 เปิดโฟลเดอร์ Samsung เปิดใช้งานแอพ PENUP และจากนั้นสัมผัส
2 เพื่อโพสต์ผลงานศิลปะจาก แกลเลอรี่ สัมผัส จาก​แกลเลอรี่ เลือกงานศิลปะของคุณที่จะโพสต์ และจากนั้นสัมผัส
เรียบร้อย
เพื่อโพสต์งานศิลปะใหม่ สัมผัส รูป​วาด วาดงานศิลปะ และจากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
3 ป้อนชื่อ ค�ำอธิบาย และเครื่องหมายแฮชแท็ก
เพิม� งานศิลปะของคุณเพือ่ การโพสต
ใสหวั ขอ
ปอนคำอธิบาย
ใหเลือกสถานทีท่ จ่ี ะโพสตงานศิลปะ
เพิม� เครือ่ งหมายแฮชแท็ก
เลือกประเภท
แชรงานศิลปะของคุณกับบัญชี SNS
อืน่ ๆของคุณ
อนุญาติใหสามารถคนหางานศิลปะของ
คุณในโปรแกรมคนหาภายนอก
4 สัมผัส โพสต์
การโพสต์งานศิลปะจากแอพอื่นๆ
เพื่อโพสต์งานศิลปะของคุณจาก แกลเลอรี่ หรือแอพวาดภาพอื่นๆ เลือกงานศิลปะจากแอพและสัมผัส
123
→ PENUP
แอพและคุณสมบัติ
การดูภาพศิลปะ
ให้เลือกโพสต์ที่คุณต้องการดู ในขณะที่กำ� ลังดูงานศิลปะนั้น คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็นหรือตั้งค่าเป็นรายการโปรด คุณยัง
สามารถดาวน์โหลดงานศิลปะหรือตั้งค่าเป็นวอลเปเปอร์ของคุณได้
ตัง้ คางานศิลปะเปนทีช่ น่ื ชอบ
ดูผใู ชทช่ี อบงานศิลปะ
รีโพสงานศิลปะ
คุณยังสามารถดูผใู ชท่โี พสตงานศิลปะขอ
ดูความคิดเห็นและการเพิม� ความคิดเห็น
หากต้องการดาวน์โหลดงานศิลปะ ให้แตะ → ดาวน์​โหลด งานศิลปะที่ดาวน์โหลดมาแล้วจะถูกบันทึกไว้ใน แกลเลอรี่
คุณสามารถดาวน์โหลดอาร์ตเวิร์คที่เจ้าของอนุญาตได้เท่านั้น
124
แอพและคุณสมบัติ
การระบายสีรูปภาพ
ด้วย S Pen ขั้นสูงและสีต่างๆ เพิ่มสีของคุณเองลงในภาพ สัมผัส ลงสี เลือกรูปภาพ และจากนั้นสัมผัส เริ่มการระบายสี
เริม� ระบายสี
125
แอพและคุณสมบัติ
การวาดภาพสด
วาดรูปไปพร้อมกับดูวิดีโอการวาดรูปสดที่แสดงกระบวนการสร้างรูปภาพให้เสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถวาดรูปสวยๆ ได้อย่าง
ง่ายดาย
1 เปิดโฟลเดอร์ Samsung แล้วเปิดแอพ PENUP จากนั้นแตะ การวาดภาพสด
2 เลือกรูปภาพ
3 แตะ เรียนรู้การวาด
4 หากต้องการวาดรูปบนรูปภาพนั้น ให้แตะ เพื่อหยุดเล่นชั่วคราว
คุณสามารถเปลี่ยนความเร็วการเล่นโดยแตะ
5 เมื่อด�ำเนินการเสร็จแล้ว ให้สัมผัส
ภาพต้นฉบับจะถูกซ่อนและคุณจะสามารถดูรูปภาพที่คุณวาดได้
126
แอพและคุณสมบัติ
การวาดรูปบนรูปถ่าย
วาดรูปบนรูปถ่ายแล้วเก็บไว้เป็นผลงานศิลปะของคุณเอง เลือกรูปภาพจาก แกลเลอรี่ หรือถ่ายรูปแล้วค่อยวาดรูปบนรูปภาพ
นั้น หลังวาดรูปเสร็จ คุณจะสามารถดูรูปที่คุณวาดโดยการซ่อนรูปถ่ายนั้น
1 เปิดโฟลเดอร์ Samsung แล้วเปิดแอพ PENUP
2 แตะ → รูป​วาด →
3 แตะ ถ่ายภาพ ถ่ายรูป จากนั้นให้แตะ ตกลง
หรือแตะ เลือก​จาก​แกลเลอรี่ แล้วเลือกรูปถ่าย
4 เลือกบริเวณที่ต้องการวาดแล้วปรับระดับความโปร่งใส จากนั้นให้แตะ บันทึก
บริเวณที่เลือกไว้จะถูกเพิ่มเป็นพื้นหลัง
5 วาดรูปบนรูปถ่าย
6 เมื่อด�ำเนินการเสร็จแล้ว ให้สัมผัส
รูปถ่ายจะถูกซ่อนและคุณจะสามารถดูรูปที่คุณวาดได้
127
แอพและคุณสมบัติ
ปฏิทิน
บทน�ำ
จัดการก�ำหนดการของคุณโดยเข้าสู่เหตุการณ์ที่ก�ำลังจะมาถึงหรืองานในแผนงานของคุณ
การสร้างเหตุการณ์
1 เปิดใช้งานแอพ ปฏิทิน และสัมผัส
หรือสัมผัสสองครั้งที่วันที่
ถ้าวันที่นั้นมีเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�ำอยู่แล้ว สัมผัสที่วันที่นั้น และสัมผัส
2 ป้อนรายละเอียดเหตุการณ์
ตัง้ คาระยะเวลา
เลือกสติก๊ เกอรเพือ่ แสดงเหตุการณ
เปลีย่ นสีของเหตุการณ
ใสหวั ขอ
เลือกปฏิทนิ ทีจ่ ะใชบนั ทึกเหตุการณ
ตัง้ คาการเตือน
ใสตำแหน�งทีต่ ง้ั
เพิม� บันทึก
เพิม� รายละเอียด
แนบแผนที่
3 สัมผัส บันทึก เพื่อบันทึกเหตุการณ์
128
แอพและคุณสมบัติ
การสร้างงาน
1 เปิดใช้งานแอพ ปฏิทิน และสัมผัส ดู → สิ่งที่ต้องท�ำ
2 สัมผัส และเอ็นเตอร์รายละเอียดงาน
3 สัมผัส บันทึก เพื่อบันทึกงาน
ซิงค์ข้อมูลเหตุการณ์และสิ่งที่ต้องท�ำไปยังบัญชีของคุณ
1 เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ → แอคเคาท์ และเลือกบัญชีเพื่อซิงค์
2 สัมผัส ซิงค์​บัญชี​ผ​ใู้ ช้ และสัมผัสสวิตซ์ ซิงค์ ปฏิทิน เพื่อเปิดใช้งาน
ส�ำหรับ Samsung account สัมผัส → การ​ตั้ง​ค่าการ​ซิงค์ และสัมผัสสวิตซ์ ปฏิทิน เพื่อเปิดใช้งาน
เพื่อเพิ่มบัญชีในการซิงค์ เปิดใช้งานแอพ ปฏิทิน และสัมผัส → จัดการปฏิทิน → เพิ่ม​แอคเคาท์ การเลือกบัญชีที่จะ
ซิงค์และลงชื่อเข้าใช้ เมื่อเพิ่มบัญชีแล้วจะมีวงกลมสีนํ้าเงินแสดงอยู่ที่ด้านข้างชื่อบัญชี
129
แอพและคุณสมบัติ
Samsung Flow
บทน�ำ
Samsung Flow ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อแท็บเล็ตเข้ากับสมาร์ทโฟนของคุณได้อย่างง่ายดายและใช้งานได้อย่างสะดวก
สบาย เช่น การตรวจการแจ้งเตือน หรือการแชร์เนื้อหาต่างๆ
ต้องติดตั้ง Samsung Flow ที่เครื่องที่ต้องการเชื่อมต่อทั้งสองเครื่อง ถ้าไม่ได้ติดตั้ง Samsung Flow ให้ดาวน์โหลดจาก
Galaxy Apps หรือ Play Store
• คุณสมบัตินี้ใช้ได้เฉพาะอุปกรณ์ Samsung Android บางรุ่นเท่านั้น
• หากต้องการใช้คุณสมบัตินี้ คุณต้องเปิดใช้คุณสมบัติบลูทูธบนแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนของคุณ
การเชื่อมต่อแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน
1 บนสมาร์ทโฟนของคุณ ให้เปิด Samsung Flow
2 บทแท็บเล็ตของคุณ เปิดโฟลเดอร์ Samsung และเรียกใช้งานแอพ Samsung Flow
หากคุณใช้คุณสมบัตินี้ครั้งแรก ให้สัมผัส เริ่ม
3 สัมผัส ค้นหาอุปกรณ์
4 เลือกสมาร์ทโฟนจากรายการอุปกรณ์ที่ตรวจพบ
5 ยอมรับค�ำขอเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ทั้งสองเครื่อง
6 ยืนยันรหัสผ่านบนอุปกรณ์ทั้งสองเครื่อง
เครื่องจะเชื่อมต่อกัน
ถ้าสมาร์ทโฟนของคุณรองรับระบบสแกนลายนิ้วมือ ให้ตั้ง Samsung Pass บนสมาร์ทโฟนของคุณเพื่อเชื่อมต่อ
กับอุปกรณ์อื่นอย่างง่ายดายและปลอดภัยขึ้นโดยใช้ลายนิ้วมือของคุณ
130
แอพและคุณสมบัติ
การแชร์การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ
แชร์การเชื่อมต่อข้อมูลของสมาร์ทโฟนให้แก่แท็บเล็ตของคุณได้โดยใช้ฮอตสปอตจากมือถือเมื่อไม่มีอินเตอร์เน็ตให้ใช้บน
แท็บเล็ตของคุณ
1 บทแท็บเล็ตของคุณ เปิดโฟลเดอร์ Samsung และเรียกใช้งานแอพ Samsung Flow
2 แตะ → เชื่อมต่อกับฮอตสปอตมือถือ
คุณสามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้บนแท็บเล็ตของคุณโดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูลโทรศัพท์มือถือของเครื่องคุณ
• สมาร์ทโฟนของคุณจะต้องรองรับคุณสมบัติฮอตสปอตจากมือถือ
• คุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมบนสมาร์ทโฟนของคุณเมื่อใช้คุณสมบัตินี้
การตรวจการแจ้งเตือนบนแท็บเล็ตของคุณ
เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนใหม่บนสมาร์ทโฟนของคุณ ให้ตรวจการแจ้งเตือนในหน้าต่างแบบผุดขึ้นบนแท็บเล็ตของคุณ
การแชร์เนือ้ หา
คุณสามารถแชร์เนื้อหาของสมาร์ทโฟนของคุณกับแท็บเล็ตได้
ไฟล์ส่วนตัว
เข้าถึงและจัดการกับไฟล์ต่างๆ ที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์หรือต�ำแหน่งอื่นๆ เช่น บริการจัดเก็บบนคลาวด์
เปิดโฟลเดอร์ Samsung และเปิดใช้งานแอพ ไฟล์ส่วนตัว
ดูไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในแต่ละการจัดเก็บข้อมูล คุณยังสามารถดูไฟล์ในเครื่องหรือการ์ดความจ�ำของคุณตามหมวดหมู่ได้
ถ้าต้องการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บของเครื่อง ให้แตะ → รับพื้นที่เพิ่ม
ถ้าต้องการค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์ให้สัมผัสแถบค้นหาแล้วใส่คำ� ส�ำคัญ หรือสัมผัส แล้วพูดค�ำส�ำคัญ
131
แอพและคุณสมบัติ
นาฬิกา
บทน�ำ
ตั้งการเตือน ตรวจสอบเวลาปัจจุบันของหลายเมืองทั่วโลก เวลาจัดงาน หรือตั้งระยะเวลาเฉพาะ
เตือน
เปิดใช้งานแอพ นาฬิกา และสัมผัส เตือน
การตั้งค่าการเตือน
สัมผัส ในรายการการเตือน เลือกเวลาที่จะให้มีการเตือนซ�้ำ ตั้งค่าทางเลือกการเตือนต่างๆ จากนั้นสัมผัส บันทึก
ในการเปิดแผงแป้นเพื่อป้อนเวลาปลุก สัมผัส ช่องอินพุตเวลา
การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการเตือน สัมผัสสวิตช์ถัดจากการเตือนในรายการการเตือน
การหยุดการเตือน
สัมผัส ปฏิเสธ เพื่อหยุดการเตือน หากคุณเปิดใช้ตัวเลือกข้ามมาก่อน สัมผัส ข้าม เพื่อปลุกซ�ำ้ หลังจากระยะเวลาที่ก�ำหนด
การลบการเตือน
สัมผัสค้างไว้ที่ปลุก ท�ำเครื่องหมายที่ปลุกเพื่อลบ และจากนั้นสัมผัส ลบ
เวลาโลก
เปิดใช้งานแอพ นาฬิกา และสัมผัส เวลาโลก
การสร้างนาฬิกา
สัมผัส
เอ็นเตอร์ชื่อของเมืองหรือให้เลือกเมืองหนึ่งจากลูกโลก และจากนั้นสัมผัส เพิ่ม
การลบนาฬิกา
สัมผัสค้างไว้ที่นาฬิกา ท�ำเครื่องหมายที่นาฬิกาเพื่อลบ และจากนั้นสัมผัส ลบ
132
แอพและคุณสมบัติ
การจับเวลา
1 เปิดใช้งานแอพ นาฬิกา และสัมผัส การจับเวลา
2 สัมผัส เริ่ม เพื่อจับเวลากิจกรรม
การบันทึกเวลาของรอบขณะที่จับเวลาเหตุการณ์ ให้สัมผัส รอบ
3 สัมผัส หยุด เพื่อหยุดการจับเวลา
การเริ่มต้นจับเวลาใหม่ ให้สัมผัส กลับ
การล้างรอบการจับเวลา สัมผัส ตั้ง​ค่า​ใหม่
การ​ตั้ง​เวลา
1 เปิดใช้งานแอพ นาฬิกา และสัมผัส การ​ตั้ง​เวลา
2 ตั้งระยะเวลา แล้วสัมผัส เริ่ม
ในการเปิดแผงแป้นเพื่อป้อนระยะเวลา สัมผัส ช่องอินพุตระยะเวลา
3 สัมผัส ปฏิเสธ เมื่อตัวตั้งเวลาเสร็จสิ้นการนับ
เครื่อง​คิด​เลข
ค�ำนวณแบบง่ายหรือซับซ้อน
เปิดใช้งานแอพ เครื่อง​คิด​เลข
คุณสามารถดูประวัติการค�ำนวณที่ส่วนบนของหน้าจอได้
หากต้องการล้างประวัติ ให้สัมผัส ลบ​ประวัติ
ถ้าต้องการใช้เครื่องมือแปลงค่าหน่วย ให้แตะ
คุณสามารถแปลงค่าต่างๆ เช่นพื้นที่ ความยาว หรืออุณหภูมิไปใน
หน่วยอื่นๆ ได้
133
แอพและคุณสมบัติ
Game Launcher
บทน�ำ
Game Launcher รวบรวมเกมที่คุณดาวน์โหลดจาก Play Store และ Galaxy Apps ไว้ในที่เดียวเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย
คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์เป็นโหมดเกมเพื่อให้เล่นเกมได้ง่ายขึ้น
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
ดูขอ มูลการเลนเกมของคุณ
ดูรายการเกมยอดนิยมสูงสุดสำหรับผูใ ช
Galaxy
แอพทีด่ าวนโหลด
เปลีย่ นโหมดการปฏิบตั งิ าน
เปดเกมโดยมีหรือไมมเี สียง
134
แอพและคุณสมบัติ
การใช้ Game Launcher
1 เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง → เกม และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ Game Launcher เพื่อเปิดใช้
งาน
Game Launcher จะถูกเพิ่มไปที่หน้าจอหลักหรือหน้าจอแอพ
เมื่อคุณปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ Game Launcher จะถูกลบออกจากหน้าจอหลักและหน้าจอแอพ
2 เปิดใช้งานแอพ Game Launcher
3 สัมผัสเกมจากรายการเกม
หากต้องการค้นหาเกมเพิ่ม ให้ปัดไปทางซ้ายบนหน้าจอ
เกมที่ดาวน์โหลดจาก Play Store และ Galaxy Apps จะแสดงโดยอัตโนมัติบนหน้าจอ Game Launcher หากคุณ
ไม่สามารถมองเห็นเกมของคุณ สัมผัส → เพิ่มแอพ
การลบเกมออกจาก Game Launcher
สัมผัสค้างไว้ที่เกม และสัมผัส ลบ
การเปลี่ยนโหมดการด�ำเนินงาน
คุณสามารถเปลี่ยนโหมดการด�ำเนินงานของเกม
เปิดแอพ Game Launcher แล้วแตะ จากนั้นให้ลากแถบปรับระดับตามที่คุณต้องการ
• เน้นการประหยัดพลังงาน: จะช่วยลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่แต่จะลดประสิทธิภาพของระบบ
• ปรับให้เท่ากันแล้ว: ไม่ได้ใช้งานโหมดประหยัดพลังงานหรือโหมดประสิทธิภาพสูง
• เน้นประสิทธิภาพ: จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบแต่จะเพิ่มการใช้พลังงานแบตเตอรี่
• การตั้งค่าส�ำหรับแต่ละเกม: เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับแต่ละเกม
ทั้งนี้ ประสิทธิภาพพลังแบตเตอรี่อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเกม
135
แอพและคุณสมบัติ
การใช้เครื่องมือเกม
คุณสามารถใช้ทางเลือกต่างๆในแผงเครื่องมือเกมในขณะที่เล่นเกมได้ เพื่อเปิดแผงเครื่องมือเกม ให้สัมผัส
การน�ำทาง ถ้าแถบการน�ำทางถูกซ่อนไว้ ลากขึ้นมาจากด้านล่างของหน้าจอเพื่อให้หน้าจอแสดง
เขาถึงหนาจอ Game Launcher
บนแถบ
เขาถึงการตัง้ คาเครือ่ งมือเกม
ปดเสียงแจงเตือนและแสดงเฉพาะการ
แจงเตือนของสายเรียกเขาและการแจงฉุก
เฉินเทานัน้
ล็อกคุณสมบัตกิ ารปรับความสวาง
อัตโนมัติ
บันทึกเซสชันเกมของคุณ
ซอนปุม ทีแ่ ถบการนำทาง
บันทึกภาพหนาจอ
ล็อกหนาจอสัมผัสขณะกำลังเลนเกม
การบล็อกการแจ้งเตือนระหว่างการเล่นเกม
สัมผัส และสัมผัสสวิตช์ ไม่มีการเตือนในเกม เพื่อเปิดใช้งาน เครื่องจะปิดเสียงการแจ้งเตือนและแสดงแต่เพียงการแจ้ง
เตือนของสายเรียกเข้าและการแจ้งเตือนฉุกเฉินเท่านั้น เพื่อให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับเกมต่างๆ ของคุณได้โดยไม่ถูก
รบกวน หากมีสายโทรเข้า จะปรากฏการแจ้งเตือนขนาดเล็กที่ด้านบนของหน้าจอ
136
แอพและคุณสมบัติ
SmartThings
บทน�ำ
เชื่อมต่อไปยังเครื่องใกล้เคียง เช่นเฮดเซ็ทบลูทูธหรือสมาร์ทโฟนอื่นๆ ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว คุณยังสามารถควบคุม
และจัดการโทรทัศน์ เครื่องใช้ภายในบ้าน และผลิตภัณฑ์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ด้วยแท็บเล็ตของคุณ
• การเชื่อมต่อกับเครื่องใกล้เคียง: เชื่อมต่อกับเครื่องใกล้เคียง เช่น เฮดเซ็ตบลูทูธหรืออุปกรณ์ส�ำหรับสวมใส่ได้อย่าง
ง่ายดายและรวดเร็ว
• การลงทะเบียนและการควบคุมเครื่องใช้ในบ้าน ทีวี และผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (IoT): ลงทะเบียนตู้เย็น
อัจฉริยะ เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ ทีวีและผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่แท็บเล็ตของ
คุณ แล้วดูสถานะหรือควบคุมได้จากหน้าจอแท็บเล็ตของคุณ
• Receiving notification: ได้รับการแจ้งเตือนจากอุปกรณ์ีที่เชื่อมต่อที่แท็บเล็ตของคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อเสร็จสิ้นการ
ซักรีด คุณจะได้รับการแจ้งเตือนที่แท็บเล็ตของคุณ
เปิดโฟลเดอร์ Samsung และเปิดใช้งานแอพ SmartThings แผงหน้าปัดจะปรากฏขึ้น
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
เคล็ดลับ SmartThings
การคนหาและลงทะเบียนเครือ่ งใกลเคียง
เครือ่ งทีร่ องรับ
ดูแผงหนาปด
จัดการระบบอัตโนมัติ
จัดการสถานทีแ่ ละเครือ่ ง
137
แอพและคุณสมบัติ
• หากต้องการใช้ SmartThings สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อื่นๆ ของคุณจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi หรือเครือ
ข่ายโทรศัพท์มือถือ
• เพื่อใช้งาน SmartThings แบบเต็ม คุณจะต้องลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
• เครื่องที่คุณสามารถเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ เพื่อดูรายการเครื่องที่
สามารถเชื่อมต่อได้ เปิดโฟลเดอร์ Samsung เปิดใช้งานแอพ SmartThings และจากนั้นสัมผัส อุปกรณ์ที่
รองรับ
• คุณสมบัติที่มีอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเครื่องที่เชื่อมต่อ
• ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเองของเครื่องที่เชื่อมต่อนั้นไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกันของ
ซัมซุง เมื่อเกิดข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องขึ้นที่เครื่องที่เชื่อมต่อ ติดต่อผู้ผลิตเครื่องดังกล่าว
การเชื่อมต่อกับเครื่องใกล้เคียง
เชื่อมต่อไปยังเครื่องใกล้เคียง เช่นเฮดเซ็ทบลูทูธ ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
วิธีการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับชนิดของเครื่องที่เชื่อมต่อ หรือเนื้อหาที่แชร์
1 เปิดโฟลเดอร์ Samsung และเปิดใช้งานแอพ SmartThings
2 ที่แผงหน้าปัด สัมผัส เพิ่มอุปกรณ์
3 เลือกอุปกรณ์จากรายการและเชื่อมต่อโดยท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ
138
แอพและคุณสมบัติ
การใช้เครื่องใช้ในบ้าน ทีวี และผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (IoT)
ดูสถานะของเครื่องใช้อัจฉริยะ ทีวีและผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (IoT) ของคุณจากหน้าจอแท็บเล็ตของคุณ คุณ
สามารถจัดกลุ่มเครื่องตามสถานที่ตั้งและเพิ่มกฎระเบียบเพื่อควบคุมเครื่องได้อย่างง่ายดายและสะดวก
การเชื่อมต่อเครื่อง
1 เปิดโฟลเดอร์ Samsung และเปิดใช้งานแอพ SmartThings
2 ที่แผงหน้าปัด สัมผัส เพิ่มอุปกรณ์
3 เลือกเครื่องจากรายการ
หากไม่มีอุปกรณ์ใดๆ ในรายการ ให้แตะ
ภายใต้ เพิ่มอุปกรณ์ด้วยตนเอง และเลือกประเภทของอุปกรณ์ หรือ
สัมผัส ค้น​หา และป้อนชื่อหรือรุ่นของเครื่อง
4 ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อลงทะเบียนเครื่อง
การดูและการควบคุมเครื่องที่ได้เชื่อมต่อไว้
คุณสามารถดูและควบคุมเครื่อง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตรวจสอบส่วนประกอบในตู้เย็นหรือปรับระดับเสียงทีวีได้
1 เปิดโฟลเดอร์ Samsung เปิดใช้งานแอพ SmartThings และจากนั้นสัมผัส อุปกรณ์
รายการเครื่องที่ได้เชื่อมต่อไว้จะปรากฎขึ้น
2 ดูสถานะของเครื่องในรายการ
เพื่อควบคุมเครื่อง ให้เลือกเครื่อง เมื่อมีการดาวน์โหลดตัวควบคุมเครื่องที่มาพร้อมกับเครื่องแล้ว คุณจะสามารถ
ควบคุมเครื่องได้
การเพิ่มเครื่องและฉากตามสถานที่
เพิ่มเครื่องตามสถานที่ ดูรายการเครื่องต่างๆ ในสถานที่เดียวกัน และควบคุมเครื่องเหล่านั้น คุณยังสามารถเพิ่มฉากไปยัง
สถานที่ตั้งเพื่อควบคุมเครื่องหลายๆเครื่องในเวลาเดียวกัน
139
แอพและคุณสมบัติ
การเพิ่มสถานที่
1 เปิดโฟลเดอร์ Samsung เปิดใช้งานแอพ SmartThings และจากนั้นสัมผัส อุปกรณ์ → อุปกรณ์ทั้งหมด → เพิ่ม
ต�ำแหน่ง
2 ใส่ชื่อสถานที่
เพื่อตั้งค่าสถานที่ สัมผัส ต�ำแหน่งภูมิศาสตร์ เพื่อเลือกสถานที่บนแผนที่และสัมผัส ท�ำ
3 สัมผัส บันทึก
สถานที่ของคุณจะได้รับการเพิ่มเข้าไป
เพื่อเพิ่มเครื่องไปยังสถานที่ สัมผัส เพิ่มอุปกรณ์ และท�ำตามค�ำแนะน�ำที่หน้าจอเพื่อลงทะเบียนเครื่อง
เครื่องที่ถูกเลือกไว้จะถูกเพิ่มไปยังสถานที่ดังกล่าว
การเพิ่มฉาก
เพิ่มฉากและลงทะเบียนเครื่องเพื่อควบคุมหลายๆ เครื่องในเวลาเดียวกันด้วยการสัมผัสปุ่มเพียงครั้งเดียวหรือโดยค�ำสั่งด้วย
เสียง
เปิดโฟลเดอร์ Samsung เปิดใช้แอพ SmartThings เลือกต�ำแหน่งที่ตั้งแล้วสัมผัส → เพิ่มฉาก จากนั้นตั้งค่าตัวเลือก
ฉาก คุณสามารถตั้งชื่อฉาก ไอคอน และเครื่องต่างๆ
การเพิ่มระบบอัตโนมัติ
คุณยังสามารถตั้งค่าระบบอัตโนมัติเพื่อด�ำเนินการโดยอัตโนมัติทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่ตั้งไว้หรือสถานะของเครื่อง
ตัวอย่างเช่น เพิ่มระบบอัตโนมัติเพื่อให้เปิดเสียงโดยอัตโนมัติทุกวันในเวลา 07.00 น.
1 เปิดโฟลเดอร์ Samsung เปิดใช้งานแอพ SmartThings และจากนั้นสัมผัส รายการอัตโนมัติ → เพิ่มการท�ำงาน
อัตโนมัติ
2 เลือกเงื่อนไขเมื่อคุณต้องการเปิดใช้งานระบบอัตโนมัติ
3 เลือกตัวเลือกแล้วแตะ ถัด​ไป
4 แตะ เพิ่ม ที่อยู่ถัดจาก จากนั้น แล้วตั้งค่าการด�ำเนินการเพื่อด�ำเนินการ
เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อระบบอัตโนมัติกำ� ลังเปิดใช้งานอยู่ สัมผัส แจ้งเตือน ใส่ข้อความ และจากนั้นสัมผัส ท�ำ
5 เมื่อด�ำเนินการเสร็จแล้ว ให้แตะ บันทึก
140
แอพและคุณสมบัติ
การรับการแจ้งเตือน
คุณสามารถรับการแจ้งเตือนจากเครื่องที่เชื่อมต่อบนแท็บเล็ตของคุณได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อเสร็จสิ้นการซักรีด คุณจะได้รับการ
แจ้งเตือนที่แท็บเล็ตของคุณ
เพื่อตั้งค่าอุปกรณ์ให้รับการแจ้งเตือน ให้เปิดโฟลเดอร์ Samsung เปิดใช้แอพ SmartThings แตะ → การ​แจ้ง​เตือน
→ → การตั้งค่าการแจ้งเตือน และจากนั้นแตะสวิตช์ถัดจากอุปกรณ์ที่คุณต้องการ
การแชร์เนือ้ หา
แชร์เนื้อหาโดยการใช้ตัวเลือกการแชร์ต่างๆ การด�ำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการแบ่งปันภาพ
คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อแบ่งปันไฟล์ผ่านทางเครือข่ายมือถือ
1 เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และให้เลือกภาพ
2 สัมผัส และให้เลือกวิธีการแบ่งปัน เช่น ข้อความและอีเมล
เมื่อคุณมีประวัติการติดต่อหรือการแชร์ บุคคลที่คุณได้ติดต่อจะปรากฏบนแผงตัวเลือกการแชร์ เพื่อแชร์เนื้อหา
โดยตรงกับพวกเขาผ่านทางแอพที่สอดคล้องกัน ให้เลือกไอคอนบุคคล หากคุณสมบัตินี้ไม่ท�ำงาน เปิดใช้งานแอพ
การตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ แชร์โดยตรง เพื่อเปิดใช้งาน
141
แอพและคุณสมบัติ
การใช้งานคุณสมบัติเพิ่มเติม
• Link sharing: แบ่งปันไฟล์ขนาดใหญ่ อัพโหลดไฟล์ไปยังเซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูลของซัมซุงและแบ่งปันให้กับผู้อื่นผ่าน
ทางเว็บลิงค์หรือรหัส เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ จะต้องมีการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของคุณก่อน
• แชร์ไปยังอุปกรณ์: แบ่งปันเนื้อหากับเครื่องใกล้เคียงผ่าน Wi-Fi Direct หรือบลูทูธ หรือกับเครื่องที่รองรับ
SmartThings คุณยังสามารถดูเนื้อหาที่แสดงที่เครื่องของคุณได้ที่หน้าจอขนาดใหญ่โดยการเชื่อมต่อเครื่องของคุณเข้า
กับโทรทัศน์หรือจอมอนิเตอร์ที่เปิดใช้ Smart View
เมื่อส่งภาพไปยังเครื่องของผู้รับ จะมีการแจ้งเตือนปรากฏขึ้นบนเครื่องของผู้รับ สัมผัสการแจ้งเตือนเพื่อดูหรือดาวน์โหลด
ภาพ
บอร์ดประจ�ำวัน
บทน�ำ
เดลี่บอร์ด: จะท�ำให้คุณสามารถใช้แท็บเล็ตเป็นกรอบรูปภาพได้เมื่อก�ำลังชาร์จเครื่องหรือเชื่อมต่อกับแท่นชาร์จ คุณสามารถ
ชมสไลด์โชว์รูปภาพที่คุณชื่นชอบและดูข้อมูล เช่น เวลาหรือสภาพอากาศได้
• คุณจะต้องใช้แท่นชาร์จ pogo หากต้องการใช้คุณสมบัตินี้โดยการเชื่อมต่อแท็บเล็ตของคุณเข้ากับแท่นชาร์จ
• แท่นชาร์จ pogo มีจ�ำหน่ายแยก
142
แอพและคุณสมบัติ
การเปิดเดลี่บอร์ด
การเปิดเดลี่บอร์ดขณะชาร์จเครื่อง
1 เมื่อเครื่องก�ำลังชาร์จ ให้ลากแถบสถานะลงมาเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน
2 แตะ แตะที่นี่เพื่อเริ่มสไลด์โชว์ Daily Board เพื่อเริ่มใช้งานเดลี่บอร์ด
หากคุณใช้งานคุณสมบัตินี้เป็นครั้งแรก ให้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข จากนั้นให้แตะ เริ่ม
การเปิดเดลี่บอร์ดโดยใช้แท่นชาร์จ
1 เชื่อมต่อที่ชาร์จเข้ากับแท่นชาร์จ
2 เลื่อนอุปกรณ์เข้าไปในแท่นชาร์จให้เสียบกับตัวเชื่อมต่อและเทอร์มินัลการชาร์จของแท่นชาร์จ
3 เมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อเข้ากับแท่นชาร์จแล้ว เดลี่บอร์ดจะเปิดโดยอัตโนมัติ
หากคุณใช้งานคุณสมบัตินี้เป็นครั้งแรก ให้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข จากนั้นให้แตะ เริ่ม
หากเดลี่บอร์ดนี้ไม่ท�ำงาน ให้เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า แตะ คุณสมบัติขั้นสูง → บอร์ดประจ�ำวัน แล้วแตะ
สวิตช์ เริ่มอัตโนมัติ เพื่อเปิดใช้งาน
การเพิ่มรูปภาพ
คุณสามารถเพิ่มรูปภาพที่คุณชื่นชอบให้แสดงได้
1 เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า แล้วแตะ คุณสมบัติขั้นสูง → บอร์ดประจ�ำวัน
2 แตะ เพิ่มรูปภาพ แล้วเลือกอัลบั้ม
ภาพที่เลือกไว้จะแสดงเมื่อสไลด์โชว์เริ่มขึ้น
คุณสามารถเลือกภาพที่ต้องการให้แสดงได้สูงสุดถึง 1000 ภาพจาก แกลเลอรี่
143
แอพและคุณสมบัติ
การปิดเดลี่บอร์ด
หากต้องการปิดเดลี่บอร์ด ให้แตะปุ่มกลับ
การปิดใช้งานเดลี่บอร์ด
คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ไม่ให้เดลี่บอร์ดเปิดขึ้นได้แม้จะเชื่อมต่อกับที่ชาร์จหรือแท่นชาร์จอยู่
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า แล้วแตะ คุณสมบัติขั้นสูง จากนั้นแตะสวิตช์ บอร์ดประจ�ำวัน เพื่อปิดใช้งาน
Kids Mode
สร้างสภาพแวดล้อมที่สนุกสนานและปลอดภัยส�ำหรับเด็ก โดยการจ�ำกัดการเข้าถึงแอพและเนื้อหาบางอย่าง
หากต้องการเปิดโหมเด็ก ให้เปิดโฟลเดอร์ Samsung แล้วเปิดแอพ Kids Mode
เมื่อคุณเรียกใช้แอพนี้เป็นครั้งแรก ให้ตั้งค่า PIN จากนั้นให้ท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ
แอพ
ออกจากโหมดเด็ก
เขาถึงการควบคุมโดยผู
ปกครอง
144
แอพและคุณสมบัติ
Samsung DeX
บทน�ำ
Samsung DeX คือบริการที่ท�ำให้คุณสามารถใช้แท็บเล็ตป็นคอมพิวเตอร์จากหน้าจอแท็บเล็ตหรือหน้าจอแสดงผลภายนอก
เช่น ทีวีหรือจอแสดงผล ขณะที่ใช้ Samsung DeX บนหน้าจอแสดงผลภายนอก คุณสามารถใช้แท็บเล็ตของคุณไปพร้อมกัน
ได้
คุณสามารถเชื่อมต่อแท็บเล็ตของคุณเข้ากับปกคีย์บอร์ด หรือหน้าจอแสดงผลภายนอกโดยใช้สาย DeX ได้ เนื้อหาต่อไปนี้จะ
เกี่ยวกับวิธีการใช้เคสคีย์บอร์ดและสาย DeX
• อุปกรณ์เสริมทั้งหมดมีจ�ำหน่ายแยกต่างหาก
• ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของแท้ของ Samsung ที่รองรับ Samsung DeX เท่านั้น ปัญหาด้านประสิทธิภาพและ
ความผิดปกติที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่มีการรองรับอย่างเป็นทางการจะไม่อยู่ในการคุ้มครองของ
ประกัน
บนหนาจอแท็บเล็ต
บนหนาจอแสดงผลภายนอก
145
แอพและคุณสมบัติ
การเริ่มต้นใช้งาน Samsung DeX
คุณสามารถใช้ Samsung DeX ได้สองแบบ คือ แบบบนหน้าจอแท็บเล็ตและหน้าจอแสดงผลภายนอก
การเริ่มต้นใช้งาน Samsung DeX บนหน้าจอแท็บเล็ต
ใช้แท็บเล็ตของคุณเป็นคอมพิวเตอร์โดยการเชื่อมต่อเคสคีย์บอร์ด
หากต้องการเปลี่ยนไปใช้ Samsung DeX โดยตรงเมื่อเชื่อมต่อกับเคสคีย์บอร์ด ให้เปิดแอพ การตั้งค่า แล้วแตะ คุณสมบัติ
ขั้นสูง → Samsung DeX จากนั้นแตะสวิตช์ เริ่มอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อ Book Cover Keyboard เพื่อเปิดใช้งาน
1 ปรับต�ำแหน่งกล้องหลังของแท็บเล็ตให้สอดเข้าไปในรูส�ำหรับกล้องหลังและใส่ลงในแท่นวางแท็บเล็ต
146
แอพและคุณสมบัติ
2 สอดแท็บเล็ตเข้าไปในรูตัวเชื่อมต่อให้เสียบเข้ากับขั้วต่อของแท็บเล็ตและพอร์ตส�ำหรับแท็บเล็ต
หน้าจอแท็บเล็ตของคุณจะเปลี่ยนไปเป็น Samsung DeX
คุณยังสามารถเปิด Samsung DeX จากการตั้งค่าอย่างด่วนโดยไม่จ�ำเป็นต้องมีเคสคีย์บอร์ด ปัดลงที่แถบการตั้ง
ค่าและแตะ Samsung DeX
การปิด Samsung DeX บนหน้าจอแท็บเล็ต
หากต้องการปิด Samsung DeX บนหน้าจอแท็บเล็ต บนแถบสถานะ ให้แตะ → หรืออีกวิธีหนึ่ง ให้เปิดแอพ การ
ตั้งค่า แล้วแตะสวิตช์ Samsung DeX → เริ่มอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อ Book Cover Keyboard เพื่อปิดใช้งาน
147
แอพและคุณสมบัติ
การเริ่มต้นใช้งาน Samsung DeX บนหน้าจอแสดงผลภายนอก
เชื่อมต่อแท็บเล็ตกับหน้าจอแสดงผลภายนอกแล้วใช้คุณสมบัติของแท็บเล็ตบนหน้าจอขนาดใหญ่
หน้าจอ Samsung DeX จะปรากฏบนทีวี หรือจอแสดงผลที่เชื่อมต่อโดยไม่จำ� เป็นต้องเปลี่ยนหน้าจอแท็บเล็ตของคุณ
หากต้องการเปลี่ยนไปใช้ Samsung DeX โดยตรงเมื่อเชื่อมต่อกับสาย DeX ให้เปิดแอพ การตั้งค่า แล้วแตะ คุณสมบัติขั้น
สูง → Samsung DeX จากนั้นแตะสวิตช์ เริ่มอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อ HDMI เพื่อเปิดใช้งาน
1 เสียบขั้วต่อแท็บเล็ตเข้าไปในแจ็คอเนกประสงค์บนแท็บเล็ต
2 ต่อขั้ว HDMI เข้ากับพอร์ต HDMI ของทีวีหรือจอแสดงผล
หน้าจอ Samsung DeX จะปรากฏบนหน้าจอที่เชื่อมต่อแล้ว
การปิด Samsung DeX บนหน้าจอแสดงผลภายนอก
เมื่อต้องการการปิด Samsung DeX บนหน้าจอแสดงผลภายนอก ให้ถอดแท็บเล็ตของคุณออกจากสาย DeX อีกวิธีหนึ่ง ให้
เปิดแอพ การตั้งค่า แล้วแตะสวิตช์ Samsung DeX → เริ่มอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อ HDMI เพื่อปิดใช้งาน
148
แอพและคุณสมบัติ
การใช้งาน Samsung DeX
ใช้คุณสมบัติของแท็บเล็ตของคุณในสภาพแวดล้อมอินเตอร์เฟสที่คล้ายกับคอมพิวเตอร์ คุณสามารถท�ำมัลติทาสก์ได้โดยการ
เปิดแอพหลายๆแอพพร้อมๆกัน คุณยังสามารถตรวสอบการแจ้งเตือนและสถานะในแท็บเล็ตของคุณได้
แอพโปรด
หนาจอหลัก Samsung
DeX
แถบเครือ่ งมือการเขาถึง
อยางรวดเร็ว
ปุม แอพ
แถบงาน
แถบสถานะ
• เมื่อเริ่มต้นหรือเสร็จสิ้น Samsung DeX แอพที่กำ� ลังใช้งานอยู่อาจจะปิดลง
• แอพหรือคุณสมบัติบางอย่างอาจจะไม่สามารถใช้การได้เมื่อใช้ Samsung DeX
• เพือ่ ปรับการตั้งค่าหน้าจอ ใช้การตั้งค่าหน้าจอของโทรทัศน์หรือจอมอนิเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่
• แอพโปรด: เพิ่มแอพที่ใช้งานบ่อยๆ ไปที่หน้าจอหลักและเปิดใช้งานได้โดยง่าย
• ปุ่มแอพ: ดูและเรียกใช้แอพในแท็บเล็ตของคุณ เพื่อติดตั้งแอพที่เพิ่มประสิทธิภาพส�ำหรับ Samsung DeX สัมผัส
Apps for Samsung DeX
• แถบงาน: ดูแอพที่เปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
• แถบสถานะ: ดูการแจ้งเตือนและสถานะในแท็บเล็ตของคุณ ไอคอนแจ้งสถานะอาจปรากฏแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับ
สถานะของแท็บเล็ตของคุณ เมื่อคุณคลิก ปุ่มการตั้งค่าเร็วจะปรากฏขึ้น คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ
ของแท็บเล็ตบางอย่างโดยใช้ปุ่มการตั้งค่าอย่างด่วนได้
• แถบเครื่องมือการเข้าถึงเร็ว: ใช้เครื่องมือด่วน เช่น คีย์บอร์ดหน้าจอ การควบคุมระดับเสียง หรือการค้นหา
149
แอพและคุณสมบัติ
การใช้หน้าจอแสดงผลภายนอกและแท็บเล็ตไปพร้อมกัน
ขณะที่ใช้ Samsung DeX คุณสามารถใช้แอพแยกต่างหากบนหน้าจอแสดงผลภายนอกและบนแท็บเล็ตของคุณได้พร้อมกัน
ตัวอย่างเช่น ขณะที่ดูวิดีโอบนทีวีหรือจอแสดงผลที่เชื่อมต่อ คุณก็สามารถสร้างบันทึกบนแท็บเล็ตของคุณได้
บนทีวีหรือจอแสดงผลที่เชื่อมต่อ ให้เปิดแอพเพื่อเรียกใช้หน้าจอ Samsung DeX จากนั้นให้เปิดแอพอีกแอพบนแท็บเล็ตของ
คุณ
การล็อคหน้าจอ Samsung DeX
หากคุณต้องการล็อคหน้าจอแสดงผลภายนอกและหน้าจอแท็บเล็ตของคุณขณะที่ใช้ Samsung DeX ให้เลือก
เครื่องมือการเข้าถึงด่วน
บนแถบ
ขณะที่ใช้ Samsung DeX คุณจะไม่สามารถล็อคหน้าจอแสดงผลภายนอกและหน้าจอแท็บเล็ตของคุณได้โดยการ
กดปุ่มเปิด/ปิด
ความเพลิดเพลินกับเกมอย่างเต็มตาที่หน้าจอขนาดใหญ่
เล่นเกมในแท็บเล็ตของคุณบนหน้าจอขนาดใหญ่ ที่จอโทรทัศน์หรือมอนิเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อ เปิดใช้งานแอพ Game
Launcher
150
แอพและคุณสมบัติ
การควบคุมหน้าจอ Samsung DeX
การควบคุมด้วยแป้นพิมพ์และเมาส์ภายนอก
คุณสามารถใช้คีย์บอร์ด/เมาส์ไร้สาย หรือคีย์บอร์ด/เมาส์บลูทูธได้ คุณยังสามารใช้คีย์บอร์ด/เมาส์ USB ได้โดยการเชื่อมต่อ
เข้ากับพอร์ต USB ของอะแดปเตอร์มัลติพอร์ต โปรดดูคู่มือการใช้งานของเครื่องที่เกี่ยวข้องส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• คุณสามารถตั้งค่าตัวชี้ของเมาส์ให้เคลื่อนที่จากจอแสดงผลภายนอกไปยังหน้าจอแท็บเล็ตได้ เปิดแอพ การตั้ง
ค่า แล้วเลือก Samsung DeX → เมาส์/แป้นสัมผัส จากนั้นเลือกสวิตช์ เลื่อนตัวชี้ไปยังหน้าจอแท็บเล็ต เพื่อ
ปิดใช้งาน
• คุณยังสามารถใช้คีย์บอร์ดภายนอกกับหน้าจอแท็บเล็ตได้
151
แอพและคุณสมบัติ
การใช้แท็บเล็ตของคุณเป็นแผ่นสัมผัส
คุณสามารถใช้แท็บเล็ตของคุณเป็นแผ่นสัมผัสได้ โดยด�ำเนินการด้วยนิ้วหรือ S Pen
บนแท็บเล็ตของคุณ ให้ลากลงจากด้านบนสุดของหน้าจอเพื่อเปิดแผงการตั้งค่า แล้วแตะ ใช้แท็บเล็ตของคุณเป็นแป้นสัมผัส
• คุณสามารถใช้แผ่นสัมผัสได้เฉพาะเมื่อใช้ Samsung DeX กับจอแสดงผลภายนอกเท่านั้น
• ถ้าหน้าจอแท็บเล็ตของคุณปิดอยู่ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดหรือแตะสองครั้งที่ใดก็ได้บนหน้าจอเพื่อเปิด
152
แอพและคุณสมบัติ
การก�ำหนดต�ำแหน่งแผ่นสัมผัส
เมื่อคุณใช้แท็บเล็ตของคุณเป็นแผ่นสัมผัส คุณสามารถใช้งานได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง
เมื่อต้องการหมุนแผ่นสัมผัส ให้หมุนแท็บเล็ตหรือแตะสองครั้ง
การใช้แท็บเล็ตของคุณขณะที่ใช้แผ่นสัมผัส
คุณสามารถใช้แอพในแท็บเล็ตของคุณได้แม้กระทั่งในขณะที่กำ� ลังใช้เครื่องเป็นแผ่นสัมผัสอยู่
ลากขึ้นจากด้านล่างสุดของหน้าจอเพื่อแสดงแถบทิศทาง แล้วแตะปุ่มหน้าหลักเพื่อย้ายไปที่หน้าจอหลัก จากนั้นให้เลือกแอพ
ที่คุณต้องการใช้
การเขียนหรือวาดรูปบนแผ่นสัมผัสด้วย S Pen
คุณสามารถเขียนด้วยมือหรือวาดรูปบนแผ่นสัมผัสได้ด้วย S Pen
หมุนแผ่นสัมผัสเป็นแนวตั้งแล้วน�ำ S Pen ไปที่หน้าจอ แผ่นการวาดด้วย S Pen จะปรากฏอยู่บนแผ่นสัมผัสของคุณ
การใช้งานหน้าจอแป้นพิมพ์
เมื่อคุณป้อนข้อความเพื่อส่งข้อความ สร้างบันทึก หรือด�ำเนินการอื่นๆ คีย์บอร์ดหน้าจอจะปรากฏโดยอัตโนมัติบนหน้าจอ
แท็บเล็ตของคุณโดยไม่จ�ำเป็นต้องเชื่อมต่อกับคีย์บอร์ดภายนอก
หากคีย์บอร์ดของคุณไม่ปรากฏขึ้น ให้เลือก
บนแถบเครื่องมือการเข้าถึงด่วน
การปิด Samsung DeX
เมื่อคุณใช้ Samsung DeX บนหน้าจอแท็บเล็ต บนแถบสถานะ ให้แตะ →
เมื่อคุณใช้ Samsung DeX จากทีวีหรือจอแสดงผลที่เชื่อมต่อ ให้ถอดแท็บเล็ตของคุณออกจากสาย DeX
153
แอพและคุณสมบัติ
การเชื่อมต่อเข้ากับหน้าจอแสดงผลภายนอก
คุณสามารถเชื่อมต่อแท็บเล็ตของคุณเข้ากับหน้าจอแสดงผลภายนอก เช่น ทีวีหรือจอแสดงผล แล้วดูการน�ำเสนอหรือ
ภาพยนตร์บนหน้าจอที่เชื่อมต่อได้ เชื่อมต่อแท็บเล็ตของคุณเข้ากับหน้าจอแสดงผลภายนอกโดยใช้สาย DeX คุณสามารถดู
เนื้อหาบนแท็บเล็ตของคุณบนหน้าจอที่เชื่อมต่อได้
• สาย DeX มีจ�ำหน่ายแยกต่างหาก
• ใช้เฉพาะสาย DeX ที่ได้รับการรับรองจาก Samsung เท่านั้น ปัญหาทางด้านประสิทธิภาพและการท�ำงานผิด
ปกติที่เกิดจากการใช้งานอุปกรณ์เสริมที่ไม่ผ่านการรับรองจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกัน
1 เสียบขั้วต่อแท็บเล็ตเข้าไปในแจ็คอเนกประสงค์บนแท็บเล็ต
2 ต่อขั้ว HDMI เข้ากับพอร์ต HDMI ของทีวีหรือจอแสดงผล
หน้าจอแท็บเล็ตของคุณจะปรากฏบนหน้าจอที่เชื่อมต่อ
154
แอพและคุณสมบัติ
แอพ Google
Google มีแอพความบันเทิง เครือข่ายสังคม และแอพธุรกิจ ซึ่งคุณสามารถขอเปิดบัญชี Google เพื่อเรียกใช้แอพบาง
รายการได้
การดูข้อมูลแอพเพิ่มเติม เข้าถึงเมนูวิธีใช้ของแอพแต่ละแอพ
บางแอพอาจไม่สามารถใช้ได้ หรือมีข้อก�ำหนดที่ต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
Chrome
ค้นหาข้อมูลและเรียกดูหน้าเว็บ
Gmail
ส่งหรือรับอีเมลผ่านทางบริการ Google Mail
แผนที่
หาต�ำแหน่งของคุณบนแผนที่ ค้นหาแผนที่โลก และดูข้อมูลต�ำแหน่งของสถานที่ต่างๆรอบๆตัวคุณได้
Play Music
ค้นพบ ฟัง และแชร์เพลงบนเครื่องของคุณ คุณสามารถอัพโหลดคอลเล็กชั่นเพลงที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณไปที่คลาวด์
แล้วเข้าถึงคอลเล็กชั่นเพลงนั้นในภายหลังได้
Play Movies
ซื้อหรือเช่าวิดีโอ เช่นภาพยนตร์และรายการทีวี จาก Play Store
ไดรฟ์
จัดเก็บข้อมูลของคุณในคลาวด์ เข้าถึงจากทุกที่ และแชร์ให้กับผู้อื่น
155
แอพและคุณสมบัติ
YouTube
รับชมหรือสร้างวิดีโอและแชร์ให้กับผู้อื่น
Photos
ค้นหา จัดการ และแก้ไขภาพถ่ายและวิดีโอของคุณจากแหล่งต่าง ๆ ในที่แห่งเดียว
Google
ค้นหารายการต่างๆ ในอินเทอร์เน็ตหรือเครื่องของคุณอย่างรวดเร็ว
Duo
ท�ำการสนทนาผ่านวีดีโอแบบง่ายๆ
156
การตั้งค่า
บทน�ำ
การก�ำหนดการตั้งค่าอุปกรณ์ คุณสามารถใช้งานเครื่องของคุณให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นโดยการก�ำหนดตัวเลือกการตั้ง
ค่าต่างๆ
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า
เพื่อค้นหาการตั้งค่าโดยการใส่คำ� ส�ำคัญ ให้สัมผัส
การ​เชื่อม​ต่อ
ทางเลือก
เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับการเชื่อมต่อต่างๆ เช่นคุณสมบัติ Wi-Fi และบลูทูธ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ
• Wi-Fi: เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ
อ้างอิง Wi-Fi เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• บลู​ทู​ธ: ใช้งานบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือไฟล์มีเดียกับเครื่องอื่นๆ ที่เปิดใช้บลูทูธ อ้างอิง บลู​ทู​ธ เพื่อดูข้อมูลเพิ่ม
เติม
• การแสดงแท็บเล็ต: อนุญาตให้เครื่องอื่นๆค้นพบเครื่องของคุณเพื่อแบ่งปันเนื้อหากับคุณ เมื่อมีการเปิดใช้งาน
คุณสมบัตินี้ จะสามารถมองเห็นเครื่องของคุณได้ในเครื่องอื่นๆเมื่อพวกเขาค้นหาเครื่องต่างๆที่ใช้งานได้โดยการใช้การ
ถ่ายโอนไฟล์ ไปยังตัวเลือกของเครื่อง
• การ​ใช้​ข้อมูล: ติดตามบันทึกการใช้งานข้อมูลของคุณและก�ำหนดการตั้งค่าส�ำหรับขีดจ�ำกัด ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ปิดใช้
งานการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือโดยอัตโนมัติ เมื่อปริมาณข้อมูลมือถือที่คุณใชัถึงขีดจ�ำกัดที่คุณก�ำหนดไว้
คุณยังสามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติตัวรักษาข้อมูลเพื่อป้องกันไม่ให้แอพบางแอพท�ำงานในพื้นหลังจากการส่งหรือรับ
ข้อมูล ดูที่ ประหยัดข้อมูล ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
157
การตั้งค่า
• โหมด​การ​บิน: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปิดใช้งานฟังก์ชั่นไร้สายทั้งหมดที่เครื่องของคุณ คุณสามารถใช้บริการที่ไม่เชื่อมต่อกับ
เครือข่ายได้เท่านั้น
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสายการบินและค�ำแนะน�ำของเจ้าหน้าที่อากาศยาน ในกรณีที่ได้รับอนุญาต
ให้ใช้เครื่องดังกล่าว จะต้องใช้โหมดเครื่องบินเสมอ
• ฮอตสปอตมือถือและเชื่อมโยงเครือข่าย: ใช้เครื่องเป็นฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่อง
ให้กับเครื่องอื่นๆเมื่อไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายได้ การเชื่อมต่อสามารถท�ำได้ผ่าน Wi-Fi, USB, หรือบลูทูธ อ้างอิง
ฮอตสปอตมือถือและเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• เครือ​ข่าย​มือ​ถือ: ก�ำหนดการตั้งค่าเครือข่ายมือถือของคุณ
• ต�ำแหน่ง: เปลี่ยนการตั้งค่าการอนุญาตข้อมูลต�ำแหน่ง
• การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม: ก�ำหนดการตั้งค่าเพื่อควบคุมคุณสมบัติอื่นๆ ดูที่ การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
Wi-Fi
เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ
ปิดใช้งาน Wi-Fi เพื่อประหยัดแบตเตอรี่เมื่อไม่ได้ใช้งาน
การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → Wi-Fi และจากนั้นสัมผัสสวิตซ์เพื่อเปิดใช้งาน
2 เลือกเครือข่ายจากรายการเครือข่าย Wi-Fi
เครือข่ายที่ต้องการรหัสผ่านจะปรากฏโดยมีไอคอนแม่กุญแจ ป้อนรหัสผ่านและสัมผัส เชื่อมต่อ
• เมื่อเชื่อมต่อเครื่องกับเครือข่าย Wi-Fi แล้ว เครื่องจะเชื่อมต่อซ�ำ้ กับเครือข่ายเดิมในครั้งต่อๆ ไปที่ใช้งานได้
โดยไม่ขอรหัสผ่านอีก การป้องกันไม่ให้เครื่องเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยอัตโนมัติ ให้เลือกจากรายการเครือข่าย
แล้วสัมผัส ลืม
• หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ได้ ให้เปิดคุณสมบัติ Wi-Fi หรือเราท์เตอร์ไร้สายของเครื่อง
ใหม่อีกครั้ง
158
การตั้งค่า
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct ใช้เชื่อมต่อเครื่องผ่านเครือข่าย Wi-Fi โดยไม่ต้องใช้จุดเชื่อมต่อ
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → Wi-Fi และจากนั้นสัมผัสสวิตซ์เพื่อเปิดใช้งาน
2 สัมผัส Wi-Fi Direct
จะปรากฏรายชื่อของเครื่องที่ค้นพบ
ถ้าเครื่องที่คุณต้องการเชื่อมต่อไม่อยู่ในรายชื่อ ให้ขอให้เครื่องนั้นเปิดคุณสมบัติ Wi-Fi Direct
3 เลือกเครื่องที่จะเชื่อมต่อ
อุปกรณ์จะถูกเชื่อมต่อเมื่ออีกเครื่องหนึ่งยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct
การส่งและการรับข้อมูล
คุณสามารถแชร์ข้อมูล เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ หรือไฟล์มีเดียกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้ การด�ำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการส่ง
รูปภาพไปยังเครื่องอื่น
1 เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และให้เลือกภาพ
2 สัมผัส → Wi-Fi Direct และเลือกให้เครื่องโอนภาพ
3 ยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct ที่เครื่องอื่น
หากเครื่องดังกล่าวเชื่อมต่ออยู่แล้ว รูปภาพจะถูกส่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งโดยไม่ต้องมีขั้นตอนขอการเชื่อมต่ออีก
การสิ้นสุดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → Wi-Fi
2 สัมผัส Wi-Fi Direct
เครื่องจะแสดงรายชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกัน
3 สัมผัสชื่อเครื่องเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์
159
การตั้งค่า
บลู​ทู​ธ
ใช้งานบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือไฟล์มีเดียกับเครื่องอื่นๆ ที่เปิดใช้บลูทูธ
• ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การดักจับ หรือการใช้ในทางที่ผิดของข้อมูลที่ส่งหรือได้รับผ่านบลูทูธ
• หมัน่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแบ่งปันและรับข้อมูลด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และมีการรักษาความปลอดภัยอย่าง
เหมาะสม หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ จะท�ำให้ระยะการส่งข้อมูลสั้นลง
• อุปกรณ์บางชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการทดสอบหรือผ่านการอนุมัติจาก Bluetooth SIG อาจใช้กับ
เครื่องของคุณไม่ได้
• ห้ามใช้คุณสมบัติบลูทูธเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย (เช่น การคัดลอกไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือดักฟังการ
สื่อสารโดยผิดกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า)
ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อผลจากการใช้งานที่ผิดกฎหมายของคุณสมบัติบลูทูธ
การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → บลู​ทู​ธ จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
จะปรากฏรายการของเครื่องที่ได้รับการตรวจพบ
2 เลือกเครื่องที่จะจับคู่กัน
ถ้าเครื่องที่คุณต้องการจับคู่ไม่อยู่ในรายชื่อ ให้ตั้งค่าเครื่องนั้นเพื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่บลูทูธ โปรดอ้างอิงคู่มือการใช้
งานเครื่องอื่น
เครื่องของคุณจะมองเห็นได้จากเครื่องอื่นๆ ขณะที่หน้าจอการตั้งค่าบลูทูธเปิดอยู่
3 ยอมรับการเชื่อมต่อบลูทูธที่เครื่องของคุณเพื่อยืนยัน
อุปกรณ์จะถูกเชื่อมต่อเมื่ออีกเครื่องหนึ่งยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อบลูทูธ
160
การตั้งค่า
การส่งและการรับข้อมูล
แอพจ�ำนวนมากรองรับการถ่ายโอนข้อมูลผ่านบลูทูธ คุณสามารถแบ่งปันข้อมูล เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ หรือไฟล์มีเดียกับอุปก
รณ์บลูทูธเครื่องอื่นได้ การด�ำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการส่งรูปภาพไปยังเครื่องอื่น
1 เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และให้เลือกภาพ
2 สัมผัส → บลู​ทู​ธ จากนั้นเลือกเครื่องที่ย้ายรูปภาพไป
ถ้าเครื่องของคุณมีการจับคู่กับอีกเครื่องหนึ่งมาแล้วก่อนหน้านี้ ให้สัมผัสชื่อเครื่องโดยไม่ต้องใส่รหัสยืนยันที่สร้างโดย
อัตโนมัติ
ถ้าเครื่องที่คุณต้องการจับคู่ไม่อยู่ในรายชื่อ ให้ขอให้เครื่องนั้นเปิดตัวเลือกการมองเห็นได้
3 ยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อบลูทูธที่เครื่องอื่น
การยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์บลูทูธ
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → บลู​ทู​ธ
เครื่องจะแสดงรายชื่ออุปกรณ์ที่จับคู่กัน
2 สัมผัส ที่ด้านข้างชื่อเครื่องเพื่อยกเลิกการจับคู่
3 สัมผัส เลิกจับคู่
161
การตั้งค่า
ประหยัดข้อมูล
ลดการใช้งานข้อมูลของคุณโดยป้องกันไม่ให้แอพบางแอพท�ำงานในพื้นหลังจากการส่งหรือรับข้อมูล
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → การ​ใช้​ข้อมูล → ประหยัดข้อมูล และสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติตัวรักษาข้อมูลแล้ว ไอคอนจะปรากฏบนแถบสถานะ
เปดใชงานคุณสมบัตติ วั รักษาขอมูลแลว
เพื่อเลือกแอพเพื่อใช้ข้อมูลโดยไม่มีข้อจ�ำกัด สัมผัส อนุญาตแอพขณะเปิดการประหยัดข้อมูล และเลือกแอพ
ฮอตสปอตมือถือและเชื่อมโยงเครือข่าย
ใช้เครื่องเป็นฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับเครื่องอื่นๆเมื่อไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย
ได้ การเชื่อมต่อสามารถท�ำได้ผ่าน Wi-Fi, USB, หรือบลูทูธ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → ฮอตสปอตมือถือและเชื่อมโยงเครือข่าย
คุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อใช้คุณสมบัตินี้
• ฮอตสปอ​ต​มือ​ถือ: ใช้งานฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือของเครื่องให้กับคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์อื่น
• การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธ: ใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือให้กับ
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นผ่านบลูทูธ
• การ​เชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB: ใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB เพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่อง
ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เครื่องจะถูกใช้เป็นโมเด็มส�ำหรับคอมพิวเตอร์
162
การตั้งค่า
การใช้งานฮอตสปอตมือถือ
ใช้เครื่องของคุณเป็นฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับอุปกรณ์อื่น
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → ฮอตสปอตมือถือและเชื่อมโยงเครือข่าย → ฮอตสปอ​ต​มือ​ถือ
2 สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
ไอคอน จะปรากฏบนแถบสถานะ เครื่องอื่นจะสามารถค้นพบเครื่องของคุณในรายชื่อเครือข่าย Wi-Fi
เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านส�ำหรับฮอตสปอตมือถือ สัมผัส → ก�ำหนดค่าฮอตสปอตมือถือ และให้เลือกระดับการรักษา
ความปลอดภัย จากนั้นใส่รหัสผ่านและสัมผัส บันทึก
3 ที่หน้าจอของเครื่อง ค้นหาและเลือกเครื่องของคุณจากรายชื่อเครือข่าย Wi-Fi
4 ที่เครื่องที่เชื่อมต่ออยู่ ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม
ก�ำหนดการตั้งค่าเพื่อควบคุมคุณสมบัติอื่นๆ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม
• การค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียง: ตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อสแกนหาอุปกรณ์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเพื่อท�ำการเชื่อมต่อ
• พิมพ์: ก�ำหนดค่าส่วนเสริมส�ำหรับเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ในเครื่อง คุณสามารถค้นหาเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่ หรือเพิ่ม
เครื่องพิมพ์เองเพื่อพิมพ์ ไฟล์ โปรดดูที่ พิมพ์ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• ดาวน์โหลดบูสเตอร์: ตั้งค่าเครื่องเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ที่ใหญ่กว่า 30 MB ให้เร็วขึ้นผ่านทาง Wi-Fi และเครือข่ายมือถือ
พร้อมกัน อ้างอิง ดาวน์โหลดบูสเตอร์ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• VPN: ตั้งค่าเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) บนอุปกรณ์ของคุณเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัวของโรงเรียนหรือ
บริษัท
• Ethernet: เมื่อคุณเชื่อมต่ออะแดปเตอร์อีเธอร์เน็ต คุณสามารถใช้เครือข่ายแบบใช้สายและปรับการตั้งค่าเครือข่าย
163
การตั้งค่า
พิมพ์
ก�ำหนดค่าส่วนเสริมส�ำหรับเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ในเครื่อง คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครื่องพิมพ์ผ่านทาง Wi-Fi
หรือ Wi-Fi Direct แล้วพิมพ์รูปภาพหรือเอกสาร
เครื่องพิมพ์บางเครื่องอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องนี้
การเพิ่มปลั๊กอินเครื่องพิมพ์
เพิ่มปลั๊กอินเครื่องพิมพ์ส�ำหรับเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม → พิมพ์ → เพิ่มบริการ
2 ค้นหาปลั๊กอินเครื่องพิมพ์ใน Play Store
3 เลือกปลั๊กอินเครื่องพิมพ์แล้วติดตั้ง
4 เลือกปลั๊กอินเครื่องพิมพ์ จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้
เครื่องจะค้นหาเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับเครื่องของคุณ
5 ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่จะเพิ่ม
เพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์ด้วยตนเอง สัมผัส → เพิ่มเครื่องพิมพ์
การพิมพ์เนือ้ หา
ขณะที่กำ� ลังดูเนื้อหา เช่น รูปภาพหรือเอกสาร เข้าถึงรายการทางเลือก สัมผัส พิมพ์ →
และจากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์
วิธีการพิมพ์อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อหา
164
→ เครื่องพิมพ์ทั้งหมด...
การตั้งค่า
ดาวน์โหลดบูสเตอร์
ตั้งค่าเครื่องเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ที่ใหญ่กว่า 30 MB ให้เร็วขึ้นผ่านทาง Wi-Fi และเครือข่ายมือถือพร้อมกัน สัญญาณ Wi-Fi
ที่แรงกว่าจะท�ำให้ได้ความเร็วการดาวน์โหลดที่เร็วขึ้น
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม → ดาวน์โหลดบูสเตอร์
• คุณสมบัตินี้อาจไม่รองรับในอุปกรณ์บางเครื่อง
• คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อดาวน์โหลดไฟล์ผ่านทางเครือข่ายมือถือ
• เมื่อคุณดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ เครื่องอาจมีอุณหภูมิสูง ถ้าเครื่องมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าอุณหภูมิที่กำ� หนด
คุณสมบัตินี้จะปิดการท�ำงาน
• ถ้าสัญญาณเครือข่ายไม่เสถียร ความเร็วและประสิทธิภาพของคุณสมบัตินี้อาจได้รับผลกระทบ
• ถ้าการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi และเครือข่ายมือถือมีความเร็วการรับส่งข้อมูลแตกต่างกันอย่างมาก เครื่อง
อาจใช้เฉพาะการเชื่อมต่อที่เร็วที่สุด
• คุณสมบัตินี้รองรับ Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 และ Hypertext Transmission Protocol
Secure (HTTPS) คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้งานกับโพรโทคอลอื่น เช่น FTP
เสียงและการสั่น
ทางเลือก
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าส�ำหรับเสียงต่างๆ ในเครื่อง
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส เสียงและการสั่น
• โหมดเสียง: ตั้งค่าให้เครื่องใช้งานโหมดเสียง โหมดสั่น หรือโหมดเงียบ
• สั่นเมื่อเรียกเข้า: ตั้งค่าให้อุปกรณ์สั่นและเล่นเสียงเรียกเข้าส�ำหรับสายเข้า
• ใช้ปุ่มระดับเสียงส�ำหรับมีเดีย: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปรับระดับเสียงมีเดียเมื่อคุณกดปุ่มระดับเสียง
• ระดับ​เสียง: ปรับระดับเสียงส�ำหรับเสียงเรียกเข้า เพลงและวิดีโอ เสียงของระบบ และการแจ้งเตือน
• ระดับ​การ​สั่น: ปรับค่าความแรงของการแจ้งเตือนด้วยการสั่น
• เสียง​เรียก​เข้า: เปลี่ยนเสียงเรียกส�ำหรับการโทร
• รูป​แบบ​ระบบ​สั่น: เลือกรูปแบบของการสั่น
165
การตั้งค่า
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
เสียงการแจ้งเตือน: เปลี่ยนเสียงการแจ้งเตือน
ห้ามรบกวน: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปิดเสียงสายเรียกเข้า เสียงแจ้งเตือน และมีเดีย ยกเว้นรายการที่อนุญาต
เสียง​สัมผัส: ตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเมื่อคุณเลือกแอพหรือทางเลือกบนหน้าจอสัมผัส
เสียง​ล็อก​หน้า​จอ: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัส
เสียงการชาร์จ: ตั้งค่าเครื่องให้ส่งเสียงเมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องชาร์จ
การ​ตอบ​สนองด้วย​การสั่น: ตั้งค่าเครื่องให้สั่นเมื่อคุณสัมผัสปุ่มต่างๆที่แถบทิศทางและส�ำหรับการกระท�ำอื่นๆ เช่นการ
สัมผัสค้างไว้ที่รายการ
เสียงปุ่มกดโทรออก: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณสัมผัสปุ่มกด
เสียงแป้นพิมพ์: ตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเมื่อแตะปุ่ม
การสั่นของแป้นพิมพ์: ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อแตะปุ่ม
คุณภาพและเอฟเฟ็กต์เสียง: ปรับการตั้งค่าเสียงเพิ่มเติม
คุณยังสามารถเปิดใช้งานโหมดเสียงรอบทิศทางได้ ดูที่ Dolby Atmos (เสียงรอบทิศทาง) ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
แยกเสียงของแอพ: ตั้งค่าเครื่องให้เล่นเสียงมีเดียจากแอพเฉพาะที่ลำ� โพงหรือเฮดเซ็ทบลูทูธที่ได้รับการเชื่อมต่อแยก
ต่างหากจากเสียงของแอพอื่นๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถฟังแอพทิศทางผ่านล�ำโพงเครื่องของคุณในขณะฟังการเล่น
เพลงจากแอพเพลงผ่านล�ำโพงบลูทูธของยานพาหนะได้
Dolby Atmos (เสียงรอบทิศทาง)
เลือกโหมดเสียงรอบทิศทางที่เหมาะส�ำหรับเสียงประเภทต่างๆ เช่น ภาพยนต์ เพลง และเสียง ด้วย Dolby Atmos คุณจะได้
สัมผัสกับเสียงที่เคลื่อนที่ไปทั่วทุกแห่งรอบตัวคุณ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส เสียงและการสั่น → คุณภาพและเอฟเฟ็กต์เสียง → Dolby Atmos สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้
งาน และจากนั้นเลือกโหมด
166
การตั้งค่า
การ​แจ้ง​เตือน
เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งส�ำหรับแต่ละแอพ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​แจ้ง​เตือน
เพื่อแสดงเครื่องหมายไอคอน สัมผัสสวิตซ์ สัญลักษณ์แอพ เพื่อเปิดใช้งาน เพื่อเปลี่ยนรูปแบบเครื่องหมาย ให้สัมผัส
สัญลักษณ์แอพ
โดยหมายเลข
โดยไมมหี มายเลข
ในการปรับแต่งการตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อใช้แอพมากขึ้น ให้สัมผัส ขั้นสูง และเลือกแอพ
จอภาพ
ทางเลือก
เปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอและหน้าจอหลัก
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ
• ความ​สว่าง: ปรับค่าความสว่างของหน้าจอ
• ปรับความสว่างอัตโนมัติ: ตั้งค่าเครื่องเพื่อให้ติดตามการปรับความสว่างของคุณและน�ำไปใช้โดยอัตโนมัติในสภาพแสงที่
ใกล้เคียงกัน
• ตัวกรองแสงสีฟ้า: เปิดใช้งานตัวกรองแสงสีฟ้าและเปลี่ยนการตั้งค่าตัวกรอง อ้างอิง ตัวกรองแสงสีฟ้า เพื่อดูข้อมูลเพิ่ม
เติม
• แบบอักษรและการซูมหน้าจอ: เปลี่ยนการตั้งค่าการซูมหน้าจอหรือขนาดตัวอักษรและรูปแบบ
• โหมด​หน้า​จอ: เปลี่ยนโหมดหน้าจอหรือปรับสีหน้าจอ ดูที่เปลี่ยนโหมดหน้าจอหรือปรับสีหน้าจอ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• หน้า​จอ​หลัก: เปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอหลัก
167
การตั้งค่า
•
•
•
•
•
กรอบไอคอน: ตั้งค่าว่าจะให้แสดงผลพื้นหลังแบบมีเฉดเงาเพื่อท�ำให้ไอคอนโดดเด่น
แถบสถานะ: ปรับแต่งการตั้งค่าส�ำหรับการแสดงการแจ้งเตือนหรือตัวแสดงบนแถบสถานะ
แถบการน�ำทาง: เปลี่ยนการตั้งค่าแถบทิศทาง โปรดดูที่ แถบการน�ำทาง (ปุ่มซอฟท์คีย์) ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
หมด​เวลา​หน้า​จอ: ตั้งค่าระยะเวลาที่เครื่องจะรอคอยก่อนที่จะดับแสงส่องหลังจอ
บล็อกการแตะโดยไม่ตั้งใจ: ตั้งค่าเครื่องไม่ให้หน้าจอตรวจจับการป้อนข้อมูลแบบสัมผัสเมื่ออยู่ในที่มืด เช่นในกระเป๋า
เสื้อหรือในกระเป๋า
• ภาพพักหน้าจอ: ตั้งค่าเครื่องให้เริ่มต้นโปรแกรมพักหน้าจอเมื่อชาร์จเครื่องหรือเชื่อมต่อกับแท่นวาง ดูที่ ภาพพักหน้า
จอ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• แตะสองครั้งเพื่อปลุก: ตั้งค่าให้อุปกรณ์เปิดหน้าจอโดยการแตะสองครั้งที่ใดก็ได้บนหน้าจอขณะที่หน้าจอดับอยู่
ตัวกรองแสงสีฟ้า
ลดความเครียดของตาโดยการจ�ำกัดปริมาณของแสงสีฟ้าที่ปล่อยออกมาจากหน้าจอ
ขณะที่คุณก�ำลังดูวีดีโอ HDR จากการให้บริการพิเศษของวีดีโอ HDR ตัวกรองแสงสีฟ้าอาจจะไม่ถูกน�ำมาใช้
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ → ตัวกรองแสงสีฟ้า และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ เปิดตอนนี้ เพื่อเปิดใช้งาน
2 ลากแถบปรับเพื่อปรับความทึบของตัวกรอง
3 เพื่อก�ำหนดเวลาที่จะใช้ตัวกรองแสงสีฟ้าที่หน้าจอ สัมผัสสวิตช์ เปิดตามที่กำ� หนดไว้ เพื่อเปิดใช้งานและให้เลือกทาง
เลือก
• พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น: ตั้งค่าเครื่องเพื่อใช้งานตัวกรองแสงสีฟ้าในเวลากลางคืนและปิดใช้งานในเวลาเช้า
ตามต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณ
• ก�ำหนดเวลาที่ก�ำหนดเอง: ตั้งค่าเวลาที่เฉพาะเจาะจงที่จะใช้ตัวกรองแสงสีฟ้า
168
การตั้งค่า
เปลี่ยนโหมดหน้าจอหรือปรับสีหน้าจอ
ให้เลือกโหมดหน้าจอที่เหมาะสมส�ำหรับการดูภาพยนต์หรือรูปภาพ หรือปรับสีหน้าจอตามความต้องการของคุณ หากคุณ
เลือกโหมด การแสดงผลแบบปรับได้ คุณสามารถปรับความสมดุลของสีหน้าจอโดยค่าสีได้
การเปลี่ยนโหมดหน้าจอ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ → โหมด​หน้า​จอ และเลือกโหมดที่คุณต้องการ
• การแสดงผลแบบปรับได้: เพิ่มช่วงของสี ความอิ่มตัว และความคมชัดของหน้าจอของคุณ คุณยังสามารถปรับความ
สมดุลของสีหน้าจอโดยค่าสีได้
• โรงภาพยนตร์ AMOLED: เหมาะส�ำหรับการดูวีดีโอ
• รูปถ่าย AMOLED: เหมาะส�ำหรับการดูรูปภาพ
• พื้น​ฐาน: ตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นและเหมาะส�ำหรับการใช้งานทั่วไป
• คุณสามารถปรับสีหน้าจอได้เฉพาะในโหมด การแสดงผลแบบปรับได้ เท่านั้น
• โหมด การแสดงผลแบบปรับได้ อาจไม่สามารถท�ำงานร่วมกับแอพของบุคคลที่สามได้
• คุณไม่สามารถเปลี่ยนโหมดหน้าจอในขณะที่ใช้ตัวกรองแสงสีนำ�้ เงินได้
การเพิ่มประสิทธิภาพความสมดุลสีแบบเต็มหน้าจอ
เพิ่มประสิทธิภาพสีหน้าจอโดยการปรับโทนสีตามที่คุณต้องการ
เมื่อคุณลากแถบการปรับสีไปทาง เย็น โทนสีน�้ำเงินจะเพิ่มขึ้น เมื่อคุณลากแถบไปทาง อบอุ่น โทนสีแดงจะเพิ่มขึ้น
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ → โหมด​หน้า​จอ → การแสดงผลแบบปรับได้
2 ปรับแถบการปรับสีภายใต้ สมดุลสีทั้งหน้าจอ
จะมีการปรับความสมดุลของสีที่หน้าจอให้เหมาะสม
169
การตั้งค่า
การปรับโทนสีหน้าจอตามค่าสี
เพิ่มหรือลดบางโทนสีโดยการปรับค่าสี สีแดง สีเขียว หรือ สีนำ�้ เงิน เป็นการเฉพาะ
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ → โหมด​หน้า​จอ → การแสดงผลแบบปรับได้
2 ท�ำเครื่องหมายที่ ตัว​เลือก​ขั้น​สูง
3 ปรับแถบสี สีแดง สีเขียว หรือ สีน�้ำเงิน ตามความต้องการของคุณ
จะมีการปรับหน้าจอของโทนหน้าจอ
ภาพพักหน้าจอ
คุณสามารถตั้งค่าให้แสดงรูปภาพเป็นสกรีนเซฟเวอร์ได้เมื่อหน้าจอปิดลงโดยอัตโนมัติ ภาพพักหน้าจอจะปรากฏขึ้นเมื่อ
เครื่องชาร์จหรือเชื่อมต่อกับด็อค
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ → ภาพพักหน้าจอ และสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
2 เลือกทางเลือก
หากคุณเลือก กรอบรูป หรือ Photos สไลด์โชว์รูปภาพที่ได้เลือกไว้จะเริ่มขึ้น หากคุณเลือก ตารางภาพถ่าย รูปภาพที่
ได้เลือกไว้จะปรากฏเป็นบัตรขนาดเล็กและทับซ้อนกัน
3 สัมผัส เพื่อเลือกอัลบั้มส�ำหรับแสดงรูปภาพ
4 เมื่อเสร็จแล้ว ให้สัมผัสปุ่มย้อนกลับ
เพื่อดูตัวอย่างตัวเลือกที่เลือก สัมผัส ตัวอย่าง
เมื่อคุณสัมผัสหน้าจอในขณะที่สกรีนเซฟเวอร์ของคุณแสดงขึ้น หน้าจอจะเปิดขึ้น
170
การตั้งค่า
วอ​ลเป​เปอร์
เปลี่ยนการตั้งค่าวอลล์เปเปอร์ส�ำหรับหน้าจอหลักและหน้าจอเมื่อล็อก
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส วอ​ลเป​เปอร์
คุณสมบัติขั้นสูง
เปิดใช้งานคุณสมบัติขั้นสูงแล้วเปลี่ยนการตั้งค่าที่ควบคุมอยู่
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง
การเขย่าหรือแรงกระแทกที่มากเกินไปต่อเครื่องอาจท�ำให้เกิดป้อนข้อมูลส�ำหรับบางคุณสมบัติโดยไม่ได้ตั้งใจ
• S Pen: เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับการใช้ปากกา S Pen ดูที่ คุณสมบัติของ S Pen ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แอร์
วิว และ สมุดบันทึกเมื่อปิดหน้าจอ
• Samsung DeX: ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อใช้เป็นคอมพิวเตอร์ ดู Samsung DeX เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• อุปกรณ์เสริม: เปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์เสริม
• บอร์ดประจ�ำวัน: ตั้งค่าเครื่องให้แสดงสไลด์โชว์รูปภาพที่เลือกไว้ ดูที่ บอร์ดประจ�ำวัน ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• การพักหน้าจออัจฉริยะ: ตั้งค่าเครื่องให้ป้องกันหน้าจอไม่ให้ดับขณะที่คุณมองที่จอ
• เกม: เปิดใช้งาน Game Launcher อ้างอิง Game Launcher เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• แอพตัวช่วยอุปกรณ์: เลือกแอพการช่วยเหลือเครื่องเพื่อเปิดใช้งานเมื่อคุณกดค้างไว้ที่ปุ่มหน้าหลัก แอพการช่วยเหลือ
เครื่องจะรวบรวมข้อมูลจากหน้าจอปัจจุบันและให้ข้อมูล แอพและคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง
• มัลติวินโดว์: ให้เลือกวิธิการเปิดใช้งานมัลติวินโดว์
• จับภาพอัจฉริยะ: ตั้งค่าเครื่องให้จับภาพหน้าจอปัจจุบันและพื้นที่ที่สามารถเลื่อนได้ และตัดภาพและแบ่งปันภาพหน้า
จอได้ในทันที
• ใช้ฝ่ามือปัดเพื่อจับภาพ: ตั้งค่าให้เครื่องบันทึกภาพหน้าจอเมื่อคุณใช้มือปัดไปทางซ้ายหรือขวาผ่านหน้าจอ คุณ
สามารถดูรูปภาพที่บันทึก แกลเลอรี่
ขณะที่ก�ำลังใช้งานแอพและคุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้
171
การตั้งค่า
• ปิดเสียงอย่างง่าย: ตั้งค่าเครื่องให้ปิดเสียงเรียกเข้าหรือเสียงเตือนโดยใช้การเคลื่อนฝ่ามือ
• ปัดเพื่อโทรหรือส่งข้อความ: ตั้งค่าให้เครื่องโทรหรือส่งข้อความเมื่อคุณปัดไปทางขวาหรือซ้ายที่รายชื่อหรือหมายเลข
โทรศัพท์ใน โทรศัพท์ หรือแอพ รายชื่อ
• แชร์โดยตรง: ตั้งค่าเครื่องเพื่อแสดงไอคอนบุคคลที่คุณได้ติดต่อบนแผงตัวเลือกที่ใช้งานร่วมกันเพื่อให้คุณสามารถแชร์
เนื้อหาได้โดยตรง
การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์
คุณสมบัติการบ�ำรุงรักษาเครื่อง จะให้ภาพรวมของสถานะของแบตเตอรี่ของเครื่อง พื้นที่จัดเก็บ หน่วยความจ�ำ และความ
ปลอดภัยของระบบ คุณยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องโดยอัตโนมัติเพียงแค่สัมผัสด้วยนิ้วเดียวของคุณ
สถานะความปลอดภัย
แบตเตอรี่
หน�วยความจำ
ทีเก็
่ บ
172
การตั้งค่า
การใช้งานคุณสมบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด่วน
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → แก้ไขตอนนี้ หรือ ปรับตอนนี้
คุณสมบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด่วนจะปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงานของเครื่องผ่านการกระท�ำต่อไปนี้
• การล้างหน่วยความจ�ำบางส่วน
• การลบไฟล์ที่ไม่จ�ำเป็นและการปิดแอพที่ท�ำงานอยู่เบื้องหลัง
• การจัดการความผิดปกติของการใช้งานแบตเตอรี่
• การสแกนหาแอพที่เสียหายและมัลแวร์
แบตเตอรี่
ตรวจสอบพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่และเวลาที่ใช้เครื่อง ส�ำหรับอุปกรณ์ที่มีระดับแบตเตอรี่ตำ �่ ให้รักษาพลังงานแบตเตอรี่
ไว้โดยการเปิดใช้งานคุณสมบัติประหยัดพลังงาน
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → แบตเตอรี่
• เวลาการใช้งานที่เหลือจะแสดงเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่แบตเตอรี่จะหมด เวลาการใช้งานที่เหลืออาจแตกต่างกัน
ออกไป โดยขึ้นกับการตั้งค่าเครื่องและสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
• คุณอาจไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากแอพบางตัวที่ใช้โหมดประหยัดพลังงาน
โหมดประหยัดพลังงาน
• ปานกลาง: เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานเพื่อขยายระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่
• สูงสุด: ในโหมดประหยัดพลังงานสูงสุด เครื่องจะลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่โดยใช้ธีมสีเข้มและจ�ำกัดแอพและ
คุณสมบัติที่มีอยู่ การเชื่อมต่อเครือข่ายจะถูกปิดการใช้งาน ยกเว้นส�ำหรับเครือข่ายมือถือ
การจัดการแบตเตอรี่
คุณสามารถประหยัดพลังงานแบตเตอรี่โดยการป้องกันแอพที่ทำ� งานในพื้นหลังจากการใช้พลังงานแบตเตอรี่เมื่อพวกเขาไม่
ได้ใช้งานได้ ท�ำเครื่องหมายที่แอพจากรายการแอพและสัมผัส ประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ สัมผัส → การตั้งค่าขั้นสูง
และตั้งค่าทางเลือก ตรวจสอบพลังงานของแอพ
คุณสามารถตั้งค่าให้อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ได้รวดเร็วขึ้น สัมผัส → การตั้งค่าขั้นสูง และสัมผัสสวิตซ์ การชาร์จแบบต่อ
สายด่วน เพื่อเปิดใช้งาน
173
การตั้งค่า
ที่​เก็บ
ตรวจสอบสถานะของหน่วยความจ�ำที่ใช้ไปและที่เหลืออยู่
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → ที​เ่ ก็บ
• ความจุที่มีอยู่จริงของหน่วยความจ�ำภายในจะน้อยกว่าในข้อมูลจ�ำเพาะเนื่องจากระบบปฏิบัติการและแอพพื้น
ฐานจะใช้งานหน่วยความจ�ำส่วนหนึ่ง ความจุที่พร้อมใช้งานอาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อคุณอัพเดทอุปกรณ์
• คุณสามารถดูความจุที่สามารถใช้ได้ของความจ�ำภายในในส่วนข้อมูลจ�ำเพาะส�ำหรับเครื่องของคุณได้ที่เว็บไซต์
ของซัมซุง
การจัดการหน่วยความจ�ำ
ส�ำหรับการลบไฟล์ที่ค้างอยู่ เช่น แคช สัมผัส ล้างตอนนี้ เพื่อลบไฟล์หรือยกเลิกการติดตั้งแอพต่างๆที่คุณไม่ได้ใช้อีกต่อไป
ให้เลือกหมวดหมู่ภายใต้ ข้อมูลผู้ใช้ จากนั้น ท�ำเครื่องหมายที่รายการเพื่อเลือกและสัมผัส ลบ หรือ ลบการติดตั้ง
หน่วยความจ�ำ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → หน่วยความจ�ำ
เพื่อเพิ่มความเร็วให้แก่เครื่องของคุณโดยการลดจ�ำนวนแอพที่ทำ� งานในพื้นหลัง ท�ำเครื่องหมายที่แอพจากรายการแอพ และ
สัมผัส ล้างตอนนี้
สถานะความปลอดภัย
ตรวจสอบสถานะความปลอดภัยของเครื่อง คุณสมบัตินี้จะสแกนหามัลแวร์บนเครื่องของคุณ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → สถานะความปลอดภัย → สแกนแท็บเล็ต
174
การตั้งค่า
แอพ
จัดการแอพของเครื่องและเปลี่ยนการตั้งค่าของแอพ คุณสามารถดูข้อมูลการใช้งานของแอพ เปลี่ยนการแจ้งเตือน หรือการ
ตั้งค่าการอนุญาต หรือถอนการติดตั้ง หรือปิดการใช้งานแอพที่ไม่จำ� เป็น
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แอพ
ล็อก​หน้า​จอ
ทางเลือก
เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับหน้าจอเมื่อล็อก
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ล็อก​หน้า​จอ
ทางเลือกที่มีให้อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นกับวิธีการล็อกหน้าจอที่เลือก
• ชนิดการล็อก​หน้าจอ: เปลี่ยนวิธีล็อกหน้าจอ
• Smart Lock: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปลดล็อกตัวเองเมื่อตรวจพบต�ำแหน่งหรือเครื่องที่เชื่อถือได้ ดูที่ Smart Lock ส�ำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม
• การตั้งค่าการล็อกเพื่อความปลอดภัย: เปลี่ยนการตั้งค่าล็อกหน้าจอส�ำหรับวิธีการล็อกที่เลือก
• รูปแบบนาฬิกา: เปลี่ยนประเภทและสีของนาฬิกาบนหน้าจอที่ล็อคอยู่
• นาฬิกาโรมมิ่ง: เปลี่ยนนาฬิกาเพื่อแสดงเขตเวลาในท้องถิ่นและในประเทศของตนเองบนหน้าจอที่ล็อคอยู่เมื่อใช้งาน
ข้ามเขต
• Facewidgets: เปลี่ยนการตั้งค่าของรายการที่แสดงบนหน้าจอล็อก
• ข้อมูลติดต่อ: ตั้งค่าเครื่องให้แสดงข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล หรือที่อยู่ของคุณบนหน้าจอที่ล็อคอยู่
• การ​แจ้ง​เตือน: ตั้งการแจ้งเตือนให้แสดงหรือไม่แสดงบนหน้าจอที่ล็อคอยู่ แล้วเลือกการแจ้งเตือนที่ต้องการให้แสดง
• ทางลัดแอพ: ให้เลือกแอพเพื่อแสดงทางลัดที่หน้าจอล็อก
• เกี่ยวกับหน้าจอล็อก: ดูเวอร์ชั่นหน้าจอล็อคของอุปกรณ์ของคุณ
175
การตั้งค่า
Smart Lock
คุณสามารถตั้งค่าเครื่องเพื่อปลดล็อกตัวเองและยังคงปลดล็อกอยู่เมื่อมีการตรวจจับต�ำแหน่งหรือเครื่องที่เชื่อถือได้
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณตั้งค่าบ้านของคุณเป็นต�ำแหน่งที่เชื่อถือได้ เมื่อคุณกลับบ้านเครื่องของคุณจะตรวจจับต�ำแหน่งและปลด
ล็อกตนเองโดยอัตโนมัติ
• คุณสมบัตินี้จะพร้อมใช้งานหลังจากที่คุณตั้งค่าวิธีล็อกหน้าจอแล้ว
• หากคุณไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลาสี่ชั่วโมงหรือเมื่อคุณเปิดเครื่อง คุณต้องปลดล็อกหน้าจอโดยใช้รูปแบบ PIN
หรือรหัสผ่านที่คุณตั้งค่าไว้
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ล็อก​หน้า​จอ → Smart Lock
2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
3 เลือกตัวเลือกและท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อสิ้นสุดการตั้งค่า
ชีวมาตรและความปลอดภัย
ทางเลือก
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเพื่อป้องกันเครื่อง
บนหน้าจอการตั้งค่า ให้แตะ ชีวมาตรและความปลอดภัย
• การสแกนอัจฉริยะ: ลงทะเบียนทั้งใบหน้าและม่านตาของคุณไปยังเครื่องเพื่อปลดล็อกหน้าจอให้สะดวกยิ่งขึ้น ดู การ
สแกนอัจฉริยะ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• การจ�ำแนกใบหน้า: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปลดล็อกหน้าจอด้วยการรับรู้ใบหน้าของคุณ ดูที่ การจดจ�ำใบหน้า ส�ำหรับข้อมูล
เพิ่มเติม
• ตัวสแกนม่านตา: ลงทะเบียนม่านตาของคุณเพื่อปลดล็อกหน้าจอ ดูที่ สแกนม่านตา ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• Google Play Protect: ตั้งค่าเครื่องเพื่อตรวจสอบแอพและพฤติกรรมที่เป็นอันตราย และเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นและลบออก
• ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติค้นหามือถือของฉัน เข้าสู่เว็ปไซต์ ตามหาโทรศัพท์ของฉัน
(findmymobile.samsung.com) เพื่อตามหาและควบคุมอุปกรณ์ของคุณที่สูญหายหรือถูกขโมย
คุณสามารถอนุญาตให้บริการต�ำแหน่งของ Google ให้ข้อมูลที่แม่นย�ำมากขึ้นเกี่ยวกับต�ำแหน่งที่ตั้งของเครื่องของคุณ
176
การตั้งค่า
• การอัพเดทความปลอดภัย: ดูเวอร์ชันระบบความปลอดภัยของเครื่องของคุณและตรวจสอบรายการอัพเดต
• ติดตั้งแอพที่ไม่รู้จัก: ตั้งค่าให้เครื่องอนุญาตการติดตั้งแอพจากแหล่งที่มาที่ไม่รู้จัก
• Samsung Pass: ตรวจสอบตัวตนของคุณได้อย่างง่ายดายและปลอดภัยผ่านข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณ อ้างอิง
Samsung Pass เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย: สร้างโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยขึ้นมาเพื่อป้องกันเนื้อหาส่วนตัวของคุณและแอพจากผู้อื่น อ้างอิง
โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• ตัวตรวจสอบการอนุญาตแอพ: ตั้งค่าให้รับการแจ้งเตือนเมื่อการอนุญาตที่คุณเลือกได้ถูกใช้โดยแอพที่คุณไม่ได้ใช้ คุณ
สามารถจัดการการตั้งค่าของแต่ละแอพและดูประวัติการใช้งานการอนุญาต
• ความปลอดภัยเมื่อเริ่มระบบ: ป้องกันเครื่องของคุณโดยการตั้งค่าที่จะต้องใช้รหัสปลดล็อกหน้าจอเมื่อเปิดเครื่อง คุณ
ต้องใส่รหัสปลดล็อกเพื่อเริ่มการใช้งานเครื่องและรับข้อความและการแจ้งเตือน
• เข้ารหัส SD การ์ด: ตั้งค่าให้เครื่องเข้ารหัสไฟล์ในการ์ดความจ�ำ
หากคุณตั้งค่าเครื่องใหม่กลับสู่ค่าเริ่มต้นของโรงงานโดยที่เปิดใช้งานการตั้งค่านี้ เครื่องจะไม่สามารถอ่าน
ไฟล์ที่เข้ารหัสของคุณได้ ปิดการตั้งค่านี้ก่อนท�ำการล้างการตั้งค่าเครื่อง
• การตั้งค่าความปลอดภัยอื่นๆ: ก�ำหนดการตั้งค่าความปลอดภัยเพิ่มเติม
177
การตั้งค่า
การสแกนอัจฉริยะ
ด้วยการใช้ทั้งใบหน้าและม่านตา คุณสามารถปลดล็อกหน้าจอและตรวจสอบข้อมูลประจ�ำตัวได้ง่ายและสะดวก
• คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
• หากคุณใช้สแกนอัจฉริยะเป็นวิธีการล็อกหน้าจอ ใบหน้าและม่านตาของคุณไม่สามารถใช้งานเพื่อปลดล็อกหน้า
จอในครั้งแรกหลังจากที่เปิดเครื่องได้ เพื่อใช้งานเครื่อง คุณต้องปลดล็อกหน้าจอโดยใช้รูปแบบ PIN หรือรหัส
ผ่านที่คุณตั้งไว้ขณะลงทะเบียนใบหน้าและม่านตาของคุณ โปรดใช้ความระมัดระวังที่จะไม่ลืมรูปแบบ PIN หรือ
รหัสผ่านของคุณ
• ถ้าม่านตาของคุณไม่ได้รับการยอมรับ ปลดล็อกเครื่องโดยใช้รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่านที่คุณตั้งไว้เมื่อลง
ทะเบียนม่านตา และจากนั้นลงทะเบียนม่านตาของคุณใหม่อีกครั้ง หากลืมรูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน คุณจะ
ไม่สามารถใช้เครื่องได้หากคุณไม่ได้ท�ำการรีเซ็ตเครื่อง ซัมซุงจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลใดๆ หรือ
ความไม่สะดวกที่เกิดจากรหัสปลดล็อกที่ได้ลืมไว้
• ถ้าคุณเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอเป็น ปัด หรือ ไม่​มี ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ปลอดภัย ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ทั้งหมดของ
คุณจะถูกลบ หากคุณต้องการใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ในแอพหรือคุณสมบัติต่างๆ คุณจะต้องลงทะเบียนข้อมูล
ไบโอเมตริกซ์ของคุณอีกครั้ง
ข้อควรระวังในการใช้สแกนอัจฉริยะ
ก่อนการใช้งานสแกนอัจฉริยะให้ตระหนักถึงข้อควรระวังต่อไปนี้
• เพื่อปกป้องดวงตาของคุณให้หน้าจออยู่ห่างอย่างน้อย 20 ซม. จากใบหน้าของคุณเมื่อใช้สแกนม่านตา
• หากคุณใส่แผ่นป้องกันหน้าจอ (แผ่นฟิล์มป้องกันความเป็นส่วนตัว กระจกนิรภัยกันรอย เป็นต้น) อาจท�ำให้การจดจ�ำ
ล้มเหลวได้
• อย่าใช้คุณสมบัตินี้กับทารก การกระท�ำดังกล่าวอาจท�ำให้สายตาของพวกเขาเสียได้
• ใครก็ตามที่เคยมีประสบการณ์วิงเวียน ชัก การสูญเสียของการรับรู้ หน้ามืด หรืออาการอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับสภาพที่เป็น
โรคลมชักหรือครอบครัวมีประวัติของอาการหรือสถานการณ์ดังกล่าว ควรไปพบแพทย์ก่อนที่จะใช้คุณสมบัตินี้
• สแกนอัจฉริยะไม่ได้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวินิจฉัย การบ�ำบัด หรือการป้องกันทางการแพทย์แต่อย่างใด
• สามารถปลดล็อกแท็บเล็ตของคุณได้โดยบุคคลบางคนที่มีลักษณะเหมือนคุณ
• รักษาความปลอดภัยแท็บเล็ตของคุณและอย่าปล่อยให้คนอื่นปลดล็อกแท็บเล็ตของคุณ
178
การตั้งค่า
ส�ำหรับการสแกนใบหน้าและม่านตาที่ดีขึ้น
แท็บเล็ตอาจไม่สามารถรู้จำ� ม่านตาหรือใบหน้าของคุณได้เมื่อ:
• มีบางสิ่งบางอย่างมาบังไม่ให้เห็นมุมมองที่ดีของใบหน้าและตาของคุณ (เช่น แว่นตา คอนแทคเลนส์ หมวก เปลือกตา
ต�ำ ่ การผ่าตัดตาล่าสุด โรค สิ่งสกปรก ความเสียหายของกล้องถ่ายรูป หรือการเคลื่อนไหวที่เร็วเกินไป)
การลงทะเบียนม่านตาและใบหน้า
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า ให้แตะ ชีวมาตรและความปลอดภัย → การสแกนอัจฉริยะ
2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
หากคุณไม่ได้ตั้งค่าวิธีล็อกหน้าจอไว้ โปรดสร้าง
3 อ่านค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ และสัมผัส ด�ำเนิน​การ
4 ลงทะเบียนใบหน้าและม่านตาของคุณ
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ้างอิง การจดจ�ำใบหน้า และ สแกนม่านตา
เมื่อหน้าจอปลดล็อกสแกนอัจฉริยะปรากฏขึ้น สัมผัส เปิด เพื่อใช้ใบหน้าและม่านตาของคุณในการปลดล็อกหน้าจอ
การลบใบหน้าและข้อมูลม่านตาที่ได้ลงทะเบียนไว้
คุณสามารถลบข้อมูลใบหน้าและม่านตาที่คุณได้ลงทะเบียนไว้
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า ให้แตะ ชีวมาตรและความปลอดภัย → การสแกนอัจฉริยะ
2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
3 สัมผัส ลบข้อมูลใบหน้าและม่านตาออก
เมื่อใบหน้าและม่านตาที่ลงทะเบียนไว้แล้วถูกลบไป คุณสมบัติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องก็จะถูกปิดการใช้งานไปด้วย
179
การตั้งค่า
การปลดล็อกหน้าจอโดยใช้สแกนอัจฉริยะ
คุณสามารถปลดล็อกหน้าจอด้วยใบหน้าและม่านตาของคุณแทนการใช้รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า ให้แตะ ชีวมาตรและความปลอดภัย → การสแกนอัจฉริยะ
2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
3 แตะสวิตช์ ปลดล็อกการสแกนอัจฉริยะ เพื่อเปิดใช้งาน
4 ที่หน้าจอล็อก ดูไปที่หน้าจอ
เมื่อใบหน้าและม่านตาของคุณได้รับการจดจ�ำแล้ว คุณสามารถปลดล็อกหน้าจอโดยไม่ต้องใช้วิธีการล็อกหน้าจอใดๆ
เพิ่มเติมอีก หากใบหน้าและม่านตาของคุณไม่ได้รับการจดจ�ำ ใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ได้กำ� หนดไว้แล้วล่วงหน้า
การจดจ�ำใบหน้า
คุณสามารถตั้งค่าเครื่องเพื่อปลดล็อกหน้าจอด้วยการจดจ�ำใบหน้าของคุณได้
• หากคุณใช้ใบหน้าของคุณเป็นวิธีการล็อกหน้าจอ หน้าของคุณไม่สามารถใช้งานเพื่อปลดล็อกหน้าจอในครั้ง
แรกหลังจากที่เปิดเครื่องได้ เพื่อใช้งานเครื่อง คุณต้องปลดล็อกหน้าจอโดยใช้รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่านที่คุณ
ตั้งไว้ขณะลงทะเบียนหน้า โปรดใช้ความระมัดระวังที่จะไม่ลืมรูปแบบ PIN หรือรหัสผ่านของคุณ
• ถ้าคุณเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอเป็น ปัด หรือ ไม่​มี ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ปลอดภัย ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ทั้งหมดของ
คุณจะถูกลบ หากคุณต้องการใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ในแอพหรือคุณสมบัติต่างๆ คุณจะต้องลงทะเบียนข้อมูล
ไบโอเมตริกซ์ของคุณอีกครั้ง
ข้อควรระวังส�ำหรับสแกนใบหน้า
ก่อนที่จะใช้กล้องสแกนใบหน้าเพื่อปลดล็อคเครื่องของคุณ ให้ตระหนักถึงข้อควรระวังต่อไปนี้
• สามารถปลดล็อกเครื่องของคุณได้โดยบุคคลบางคนหรือสิ่งของบางอย่างที่มีลักษณะเหมือนรูปภาพของคุณ
• การจดจ�ำใบหน้ามีความปลอดภัยน้อยกว่ารูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน
180
การตั้งค่า
เพื่อให้สามารถรู้จ�ำสแกนใบหน้าได้ดีขึ้น
ให้พิจารณาในเรื่องต่อไปนี้เมื่อใช้การรับรู้ใบหน้า:
• ให้พิจารณาเงื่อนไขเมื่อลงทะเบียน เช่นการสวมใส่แว่นตา หมวก หน้ากาก เคราหรือแต่งหน้าจัด
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอและเลนส์กล้องถ่ายรูปสะอาดเมื่อลงทะเบียน
• ให้แน่ใจว่าภาพของคุณไม่เบลอส�ำหรับการจับคู่กันที่ดีกว่า
การลงทะเบียนใบหน้าของคุณ
ส�ำหรับการลงทะเบียนใบหน้าที่ดีกว่า ลงทะเบียนใบหน้าของคุณในที่ร่มและไม่โดนแสงแดดโดยตรง
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า ให้สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย → การจ�ำแนกใบหน้า
2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
หากคุณไม่ได้ตั้งค่าวิธีล็อกหน้าจอไว้ โปรดสร้าง
3 เลือกว่าคุณสวมแว่นตาอยู่หรือไม่ แล้วแตะ ด�ำเนิน​การ
4 ถือเครื่องโดยให้หน้าจอหันหน้าเข้าหาตัวคุณ และมองหน้าจอ
5 ก�ำหนดต�ำแหน่งใบหน้าของคุณภายในกรอบหน้าจอ
กล้องจะท�ำการสแกนใบหน้าของคุณ
เมื่อหน้าจอล็อกใบหน้าปรากฏขึ้น สัมผัส ตกลง เพื่อใช้ใบหน้าของคุณในการปลดล็อกหน้าจอ
ถ้าการปลดล็อกหน้าจอด้วยใบหน้าของคุณไม่ท�ำงานอย่างถูกต้อง สัมผัส ลบข้อมูลใบหน้า เพื่อลบใบหน้าของคุณ
ที่ได้ลงทะเบียนไว้และลงทะเบียนใบหน้าของคุณอีกครั้ง
181
การตั้งค่า
การลบข้อมูลใบหน้าที่ลงทะเบียน
คุณสามารถลบข้อมูลใบหน้าที่ลงทะเบียนได้
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า ให้สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย → การจ�ำแนกใบหน้า
2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
3 สัมผัส ลบข้อมูลใบหน้า
เมื่อใบหน้าที่ลงทะเบียนไว้แล้วถูกลบไป คุณสมบัติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องก็จะถูกปิดการใช้งานไปด้วย
การปลดล็อกหน้าจอด้วยใบหน้า
คุณสามารถปลดล็อกหน้าจอด้วยใบหน้าของคุณได้ แทนที่จะใช้รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า ให้สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย → การจ�ำแนกใบหน้า
2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
3 สัมผัสสวิตช์ การปลดล็อกด้วยใบหน้า เพื่อเปิดใช้งาน
หากคุณต้องการลดความเป็นไปได้ในการจดจ�ำใบหน้าในรูปภาพและวีดีโอ สัมผัสสวิตช์ การจ�ำแนกที่เร็วขึ้น เพื่อ
ปิดใช้งาน ดังกล่าวนี้อาจท�ำให้ความเร็วในการจดจ�ำใบหน้าลดลง
4 ที่หน้าจอล็อก ดูไปที่หน้าจอ
เมื่อใบหน้าของคุณได้รับการจดจ�ำแล้ว คุณสามารถปลดล็อกหน้าจอโดยไม่ต้องใช้วิธีการล็อกหน้าจอใดๆ เพิ่มเติมอีก
หากใบหน้าของคุณไม่ได้รับการจดจ�ำ ใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ได้กำ� หนดไว้แล้วล่วงหน้า
182
การตั้งค่า
สแกนม่านตา
คุณสมบัติสแกนม่านตาใช้ลักษณะเฉพาะของม่านตาของคุณ เช่น รูปร่างและรูปแบบของพวกเขา เพื่อเสริมสร้างความ
ปลอดภัยของเครื่องของคุณ ข้อมูลม่านตาของคุณสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบต่างๆ หลังลงทะเบียนม่านตา
ของคุณ คุณสามารถตั้งเครื่องให้ใช้ม่านตาของคุณส�ำหรับคุณสมบัติด้านล่าง:
• Samsung Pass (การยืนยัน Samsung account และการเข้าสู่ระบบทางเวบไซต์)
• ล็อกหน้าจอ
• Secure Folder
• คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
• หากคุณใช้ม่านตาของคุณเป็นวิธีการล็อกหน้าจอ ม่านตาของคุณไม่สามารถใช้งานเพื่อปลดล็อกหน้าจอในครั้ง
แรกหลังจากที่เปิดเครื่องได้ เพื่อใช้งานเครื่อง คุณต้องปลดล็อกหน้าจอโดยใช้รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่านที่คุณ
ตั้งไว้ขณะลงทะเบียนม่านตา โปรดใช้ความระมัดระวังที่จะไม่ลืมรูปแบบ PIN หรือรหัสผ่านของคุณ
• ถ้าม่านตาของคุณไม่ได้รับการยอมรับ ปลดล็อกเครื่องโดยใช้รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่านที่คุณตั้งไว้เมื่อลง
ทะเบียนม่านตา และจากนั้นลงทะเบียนม่านตาของคุณใหม่อีกครั้ง หากลืมรูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน คุณจะ
ไม่สามารถใช้เครื่องได้หากคุณไม่ได้ท�ำการรีเซ็ตเครื่อง ซัมซุงจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลใดๆ หรือ
ความไม่สะดวกที่เกิดจากรหัสปลดล็อกที่ได้ลืมไว้
• ถ้าคุณเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอเป็น ปัด หรือ ไม่​มี ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ปลอดภัย ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ทั้งหมดของ
คุณจะถูกลบ หากคุณต้องการใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ในแอพหรือคุณสมบัติต่างๆ คุณจะต้องลงทะเบียนข้อมูล
ไบโอเมตริกซ์ของคุณอีกครั้ง
183
การตั้งค่า
ข้อควรระวังส�ำหรับสแกนม่านตา
ก่อนการใช้งานแอลอีดีสแกนม่านตา ให้ตระหนักถึงข้อควรระวังต่อไปนี้
• เพื่อปกป้องดวงตาของคุณให้หน้าจออยู่ห่างอย่างน้อย 20 ซม. จากใบหน้าของคุณเมื่อใช้สแกนม่านตา
• หากคุณใส่แผ่นป้องกันหน้าจอ (แผ่นฟิล์มป้องกันความเป็นส่วนตัว กระจกนิรภัยกันรอย เป็นต้น) อาจท�ำให้การจดจ�ำ
ล้มเหลวได้
• อย่าใช้สแกนม่านตากับทารก การกระท�ำดังกล่าวอาจท�ำให้สายตาของพวกเขาเสียได้
• ใครก็ตามที่เคยมีประสบการณ์วิงเวียน ชัก การสูญเสียของการรับรู้ หน้ามืด หรืออาการอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับสภาพที่เป็น
โรคลมชักหรือครอบครัวมีประวัติของอาการหรือสถานการณ์ดังกล่าว ควรไปพบแพทย์ก่อนที่จะใช้สแกนม่านตาได้
• ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ที่ได้เก็บรวบรวมและเก็บไว้ในเครื่องสแกนม่านตาไม่ได้มีไว้สำ� หรับการวินิจฉัย การรักษา หรือมี
วัตถุประสงค์ทางด้านการป้องกันทางการแพทย์ใดๆ
เพื่อให้สามารถรู้จ�ำสแกนม่านตาได้ดีขึ้น
แท็บเล็ตอาจไม่สามารถรู้จำ� ตาของคุณได้เมื่อ:
• มีบางสิ่งบางอย่างที่ป้องกันกล้องจากการมุมมองที่ดีของม่านตาของคุณ (เช่น แก้ว แสงจ้า เปลือกตาต�ำ ่ การผ่าตัดตา
ล่าสุด หรือเงื่อนไขทางการแพทย์ โรค สิ่งสกปรก ความเสียหายกับกล้อง หรือการเคลื่อนไหวที่มากเกินไป)
• มีความแตกต่างของแสงจากเมื่อตอนที่คุณบันทึกม่านตาของคุณ (เช่น แสงที่ส่องสว่างโดยตรง)
ถือเครื่องของคุณให้ห่างจากใบหน้าของคุณไว้ที่ประมาณ 25–35 ซม. โดยหน้าจอหันไปทางคุณ
25–35 ซม.
184
การตั้งค่า
การลงทะเบียนม่านตา
เครื่องสามารถบันทึกข้อมูลม่านตาของบุคคลหนึ่งคนเท่านั้น คุณไม่สามารถลงทะเบียนมากกว่าม่านตาหนึ่งชุดได้
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า แตะ ชีวมาตรและความปลอดภัย → ตัวสแกนม่านตา
2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
หากคุณไม่ได้ตั้งค่าวิธีล็อกหน้าจอไว้ โปรดสร้าง
3 อ่านค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ และสัมผัส ด�ำเนิน​การ
หากต้องการลงทะเบียนเพียงม่านตาหนึ่งข้างของดวงตาคุณ สัมผัส ลงทะเบียนเพียง 1 ม่านตา
4 ถือเครื่องโดยให้หน้าจอหันหน้าเข้าหาตัวคุณ และมองหน้าจอ
25–35 ซม.
185
การตั้งค่า
5 วางต�ำแหน่งดวงตาของคุณให้อยู่ภายในวงกลมบนหน้าจอและเปิดตาของคุณให้กว้าง
กล้องสแกนม่านตาจะสแกนม่านตาของคุณ
เมื่อหน้าจอปลดล็อกม่านตาปรากฏขึ้น สัมผัส เปิด เพื่อใช้ม่านตาของคุณในการปลดล็อกหน้าจอ
การลบข้อมูลม่านตาของคุณที่ได้ลงทะเบียนไว้
คุณสามารถลบข้อมูลม่านตาของคุณที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า แตะ ชีวมาตรและความปลอดภัย → ตัวสแกนม่านตา
2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
3 สัมผัส ลบข้อมูลม่านตา
เมื่อม่านตาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วถูกลบไป คุณสมบัติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องก็จะถูกปิดการใช้งานไปด้วย
การใช้งาน Samsung Pass
เมื่อคุณลงทะเบียนม่านตาของคุณกับ Samsung Pass แล้ว คุณสามารถใช้เพื่อยืนยันข้อมูลประจ�ำตัวของคุณหรือลงชื่อเข้า
ใช้เว็บไซต์ ได้ อ้างอิง Samsung Pass เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
186
การตั้งค่า
การปลดล็อกหน้าจอด้วยม่านตาของคุณ
คุณสามารถปลดล็อกหน้าจอด้วยม่านตาของคุณได้ แทนที่จะใช้รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า แตะ ชีวมาตรและความปลอดภัย → ตัวสแกนม่านตา
2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
3 สัมผัสสวิตช์ ปลดล็อกด้วยม่านตา เพื่อเปิดใช้งาน
4 บนหน้าจอล็อก ให้ปัดไปในทิศทางใดๆและวางต�ำแหน่งดวงตาของคุณให้อยู่ภายในวงกลมบนหน้าจอเพื่อสแกนม่านตา
ของคุณ
25–35 ซม.
หาต้องการปลดล็อกหน้าจอโดยใช้การรู้จำ� ม่านตา โดยไม่จ�ำเป็นต้องปัดหน้าจอล็อก ให้แตะสวิตช์ การจ�ำแนกม่านตาแบบ
เปิดหน้าจอ เพื่อเปิดใช้งาน
187
การตั้งค่า
Samsung Pass
Samsung Pass ช่วยให้คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชี Samsung หน้าเว็บ หรือแอพของคุณได้ง่ายและปลอดภัยขึ้นผ่านข้อ
มูลไบโอเมตริกซ์ของคุณ เช่น ลายนิ้วมือหรือม่านตาแทนการป้อนข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ
ลงทะเบียนข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณกับ Samsung Pass และตั้งค่าให้ลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์หรือแอพที่รองรับโดยใช้ข้อมูล
ผ่านทาง Samsung Pass
• เพื่อใช้คุณสมบัตินี้ เครื่องของคุณจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
• เพือ่ ใช้งานคุณสมบัตินี้ คุณจะต้องลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่ม
เติม ให้อ้างอิง Samsung account
• คุณลักษณะลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์สามารถใช้ได้เฉพาะกับเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งานผ่านแอพ อินเทอร์เน็ต บาง
เว็บไซต์อาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้
การลงทะเบียน Samsung Pass
ก่อนที่จะใช้ Samsung Pass ลงทะเบียนข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณไปยัง Samsung Pass
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า แตะ ชีวมาตรและความปลอดภัย → Samsung Pass
2 อ่านค�ำแนะน�ำบนหน้าจอและสัมผัส เข้าสู่ระบบ
3 เอ็นเตอร์ ID Samsung account และรหัสผ่านของคุณและสัมผัส เข้าสู่ระบบ
4 แตะ ม่านตา แล้วลงทะเบียนม่านตาของคุณ
ดูที่ สแกนม่านตา ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
5 สแกนม่านตาของคุณแล้วแตะ ถัด​ไป เพื่อด�ำเนินการลงทะเบียน Samsung Pass ให้เสร็จสิ้น
หากตัวเลือก เพิ่มไปยังหน้าจอหลัก ได้รับการเลือก ไอคอน Samsung Pass จะถูกเพิ่มที่หน้าจอหลัก
188
การตั้งค่า
การตรวจสอบยืนยันรหัสผ่าน Samsung account
คุณสามารถใช้ Samsung Pass เพื่อยืนยันรหัสผ่าน Samsung account ของคุณได้ คุณสามารถใช้ข้อมูลไบโอแมทริกซ์ของ
คุณแทนการใส่รหัสผ่าน ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณซื้อเนื้อหาต่างๆ จาก Galaxy Apps
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า แตะ ชีวมาตรและความปลอดภัย → Samsung Pass
2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
3 สัมผัส → การตั้งค่า → Samsung account แล้วสัมผัส ใช้กับ Samsung Pass เพื่อเปิดใช้งาน
ใช้งาน Samsung Pass เพื่อลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์
คุณสามารถใช้ Samsung Pass เพื่อลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ที่รองรับการกรอก ID และรหัสผ่านโดยอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย
1 เปิดเว็บไซต์ที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
2 เอ็นเตอร์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ และจากนั้นสัมผัสปุ่มลงชื่อเข้าใช้ของเว็บไซต์
3 เมื่อหน้าต่างป๊อปอัพถามว่าคุณต้องการบันทึกข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ที่ปรากฏขึ้นมาหรือไม่ ให้ท�ำเครื่องหมายที่ เข้าสู่
ระบบด้วย Samsung Pass แล้วแตะ จด​จ�ำ
ตอนนี้คุณสามารถใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้กับ Samsung Pass เมื่อลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์
ใช้งาน Samsung Pass เพื่อลงชื่อเข้าใช้แอพ
คุณสามารถใช้ Samsung Pass เพื่อลงชื่อเข้าใช้แอพที่รองรับการกรอก ID และรหัสผ่านโดยอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย
1 เปิดแอพที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
2 ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ และจากนั้นสัมผัสปุ่มลงชื่อเข้าใช้ของแอพ
3 เมื่อหน้าต่างป๊อปอัพถามว่าคุณต้องการบันทีกข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ที่ปรากฎขึ้นมาหรือไม่นั้น สัมผัส บันทึก
ตอนนี้คุณสามารถใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้กับ Samsung Pass เมื่อลงชื่อเข้าใช้แอพ
189
การตั้งค่า
การจัดการข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้
ดูรายการเว็บไซต์และแอพที่คุณได้ตั้งค่าเพื่อใช้งาน Samsung Pass และจัดการข้อมูลในการลงชื่อเข้าใช้ของคุณ
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า แตะ ชีวมาตรและความปลอดภัย → Samsung Pass
2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
3 ให้เลือกหน้าเว็บหรือแอพจากรายการ
4 สัมผัส → แก้ไข และปรับเปลี่ยน ID รหัสผ่านของคุณ และชื่อของเว็บไซต์หรือแอพ
เพื่อลบหน้าเว็บหรือแอพ สัมผัส → ลบ
ใช้งาน Samsung Pass พร้อมกับเวบไซต์และแอพ
เมื่อมีการใช้งานเวบไซต์หรือแอพที่สนับสนุน Samsung Pass คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วย Samsung Pass ได้อย่าง
ง่ายดาย
เพื่อดูรายการเวบไซต์และแอพที่สนับสนุน Samsung Pass เปิดหน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย →
Samsung Pass และจากนั้นเลือกแท็บเว็บไซต์หรือแท็บแอพ ถ้าไม่มีเว็บไซต์หรือแอพที่รองรับ Samsung Pass แท็บของ
เว็บไซต์หรือแอพดังกล่าวจะไม่ปรากฏขึ้น
• เวบไซต์และแอพที่มีให้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
• ซัมซุงจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์หรือแอพ
ผ่าน Samsung Pass
การลบข้อมูล Samsung Pass ของคุณ
คุณสามารถลบข้อมูลไบโอเมตริกซ์ ข้อมูลลงชื่อเข้าใช้เว็บ และข้อมูลแอพที่ลงทะเบียนของคุณกับ Samsung Pass ด้วย ลบ
ข้อมูล ความเห็นชอบของคุณต่อข้อก�ำหนดและเงื่อนไขและ Samsung account ของคุณจะยังคงใช้งานได้
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า แตะ ชีวมาตรและความปลอดภัย → Samsung Pass
2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
3 แตะ → การตั้งค่า → ลบข้อมูล → ลบ
4 ใส่รหัสผ่าน Samsung ของคุณ และสัมผัส ยืน​ยัน
ข้อมูล Samsung Pass ของคุณจะถูกลบ
190
การตั้งค่า
โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
โฟลเดอร์ที่ปลอดภัยปกป้องเนื้อหาส่วนตัวและแอพของคุณ เช่น รูปถ่ายและรายชื่อ จากการเข้าถึงโดยบุคคลอื่น คุณ
สามารถเก็บเนื้อหาส่วนตัวและแอพของคุณไว้อย่างปลอดภัยแม้ในขณะเครื่องปลดล็อก
โฟลเดอร์ที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยและแยกออกไป ข้อมูลในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยไม่สามารถ
ถ่ายโอนไปยังเครื่องอื่นๆ ผ่านทางวิธีการใช้งานร่วมกันที่ไม่ได้รับการรับรอง เช่น USB หรือ Wi-Fi Direct ความ
พยายามที่จะปรับแต่งระบบปฏิบัติการหรือการปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์จะท�ำให้โฟลเดอร์ที่ปลอดภัยถูกล็อกโดย
อัตโนมัติและไม่สามารถเข้าถึงได้ ก่อนที่จะบันทึกข้อมูลในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยต้องให้แน่ใจว่าได้ทำ� การแบ็กอัพ
ส�ำเนาข้อมูลในสถานที่อื่นที่ปลอดภัย
191
การตั้งค่า
การตั้งค่าโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
1 เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
หรืออีกวิธีหนึ่ง ให้เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และแตะ ชีวมาตรและความปลอดภัย → โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
2 สัมผัส เริ่ม
3 สัมผัส เข้าสู่ระบบ และลงชื่อเข้าใช้ใน Samsung account ของคุณ
4 ให้เลือกวิธีการล็อกที่จะใช้ส�ำหรับโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์
เพื่อเปลี่ยนชื่อหรือสีของไอคอนของโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยสัมผัส → ก�ำหนดไอคอนเอง
• เมื่อคุณเปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย คุณจะต้องปลดล็อกแอพโดยการใช้วิธีการล็อกที่ได้ก�ำหนดไว้ล่วง
หน้า
• หากคุณลืมรหัสปลดล็อกโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยของคุณ คุณสามารถรีเซ็ตได้โดยใช้ Samsung account สัมผัส
ปุ่มรีเซ็ตที่ด้านล่างของหน้าจอล็อก และป้อนรหัสผ่าน Samsung account ของคุณ
การตั้งค่าล็อกอัตโนมัติส�ำหรับโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
ตั้งค่าให้เครื่องล็อกโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
1 เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส
2 ให้เลือกทางเลือกการล็อก
→ การตั้งค่า → ล็อกโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยโดยอัตโนมัติ
เพื่อล็อกโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยของคุณด้วยตนเอง สัมผัส ล็อก
192
การตั้งค่า
การย้ายเนือ้ หาไปยังโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
ย้ายเนื้อหา เช่นรูปภาพและรายชื่อไปยังโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย การด�ำเนินการดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการย้ายภาพจาก
พื้นที่จัดเก็บค่าเริ่มต้นไปยังโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
1 เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส เพิ่มไฟล์
2 สัมผัส รูป​ภาพ ท�ำเครื่องหมายที่ภาพเพื่อเคลื่อนย้าย และจากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
3 สัมผัส ย้าย
รายการที่ได้เลือกไว้จะถูกลบออกจากโฟลเดอร์เดิมและได้ย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย เพื่อคัดลอกรายการ สัมผัส คัด
ลอก
วิธีการเคลื่อนย้ายเนื้อหาอาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อหา
การย้ายเนือ้ หาออกจากโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
ย้ายเนื้อหาจากโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยไปยังแอพที่สอดคล้องกันในพื้นที่จัดเก็บค่าเริ่มต้น การด�ำเนินการดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง
ของการย้ายภาพจากโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยไปยังพื้นที่จัดเก็บค่าเริ่มต้น
1 เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส แกลเลอรี่
2 เลือกรูปภาพและสัมผัส → น�ำออกจาก โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
รายการที่เลือกไว้จะถูกย้ายไปยัง แกลเลอรี่ ในพื้นที่จัดเก็บค่าเริ่มต้น
193
การตั้งค่า
การเพิ่มแอพ
เพิ่มแอพเพื่อการใช้งานในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
1 เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส เพิ่มแอพ
2 ท�ำเครื่องหมายที่หนึ่งในจ�ำนวนแอพที่ได้ติดตั้งไว้ในเครื่องและสัมผัส เพิ่ม
เพื่อติดตั้งแอพจาก Play Store หรือ Galaxy Apps สัมผัส ดาวน์โหลดจาก PLAY STORE หรือ ดาวน์โหลดจาก
GALAXY APPS
การลบแอพจากโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
สัมผัส แก้ไขแอพ ท�ำเครื่องหมายที่แอพ จากนั้นสัมผัส ปิด​ใช้​งาน หรือ ถอนการติดตั้ง
การเพิ่มบัญชี
เพิ่มบัญชีซัมซุงและบัญชี Google หรือบัญชีอื่นๆ เพื่อซิงค์กับแอพในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
1 เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส → การตั้งค่า → บัญชี​ผู้​ใช้ → เพิ่ม​แอคเคาท์
2 เลือกบริการบัญชี
3 ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อท�ำการตั้งค่าบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์
การซ่อนโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
คุณสามารถซ่อนทางลัดโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยจากหน้าจอแอพ
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย สัมผัส → การตั้งค่า และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ แสดงโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย เพื่อปิดใช้
งาน
หรืออีกวิธีหนึ่ง ลากแถบสถานะลงมาเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน จากนั้น ปัดลงล่างที่แผงการแจ้งเตือนและสัมผัส โฟลเดอร์
ปลอดภัย เพื่อปิดการใช้งานคุณสมบัติ
194
การตั้งค่า
การแบ็กอัพและการกู้คืนโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
แบ็กอัพเนื้อหาและแอพในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยไปยัง Samsung Cloud โดยใช้ Samsung account ของคุณและกู้คืนได้ใน
ภายหลัง
การส�ำรองข้อมูล
1 เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส → การตั้งค่า → ส�ำรอง​ข้อมูล​และ​คืน​ค่า
2 สัมผัส เพิ่มบัญชีผู้ใช้ และลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ Samsung account ของคุณ
3 สัมผัส แบ็คอัพข้อมูล โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
4 ท�ำเครื่องหมายที่รายการที่คุณต้องการแบ็กอัพและสัมผัส แบ็คอัพเดี๋ยวนี้
ข้อมูลจะได้รับการแบ็กอัพไปยัง Samsung Cloud
การคืนค่าข้อมูล
1 เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส → การตั้งค่า → ส�ำรอง​ข้อมูล​และ​คืน​ค่า
2 สัมผัส คืน​ค่า
3 ให้เลือกเครื่องและประเภทของข้อมูลที่คุณต้องการกู้คืนและสัมผัส คืนค่าเดี๋ยวนี้
ข้อมูลที่ได้แบ็กอัพไว้จะถูกกู้คืนไปยังเครื่องของคุณ
ถอนการติดตั้งโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
คุณสามารถถอนการติดตั้งโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยรวมถึงเนื้อหาและแอพในนั้นด้วย
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส → การตั้งค่า → การ​ตั้ง​ค่า​เพิ่ม​เติม → ถอนการติดตั้ง
เพื่อแบ็กอัพเนื้อหาก่อนการถอนการติดตั้งโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย ท�ำเครื่องหมายที่ ย้ายไฟล์มีเดียไปยังโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
และสัมผัส ถอนการติดตั้ง เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ได้แบ็กอัพไว้จาก โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย เปิดโฟลเดอร์ Samsung เปิดใช้งาน
แอพ ไฟล์ส่วนตัว และจากนั้นสัมผัส ที่จัดเก็บภายใน → Secure Folder
บันทึกที่บันทึกไว้ใน Samsung Notes จะไม่ได้รับการแบ็กอัพ
195
การตั้งค่า
Cloud และบัญชีผู้ใช้
ทางเลือก
ซิงค์ แบ็กอัพ หรือกู้คืนข้อมูลในเครื่องของคุณโดยใช้ Samsung Cloud คุณยังสามารถลงทะเบียนและจัดการบัญชี เช่น
Samsung account หรือ บัญชี Google ของคุณ หรือถ่ายโอนข้อมูลไปยังหรือมาจากเครื่องอื่นๆผ่านทาง Smart Switch ได้
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้
แบ็กอัพข้อมูลอย่างสม�่ำเสมอไปยังต�ำแหน่งที่ปลอดภัย เช่น Samsung Cloud หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณ
สามารถกู้คืนได้หากข้อมูลได้รับความเสียหายหรือสูญหายเนื่องจากการตั้งค่าโรงงานโดยไม่ได้ตั้งใจ
• Samsung Cloud: จัดการเนื้อหาที่คุณต้องการจะจัดเก็บอย่างปลอดภัยในซัมซุงคลาวด์ ตรวจสอบสถานะการใช้งาน
ของพื้นที่จัดเก็บ Samsung Cloud ของคุณ และซิงค์ แบ็กอัพ และกู้คืนข้อมูลของคุณ อ้างอิง Samsung Cloud เพื่อดู
ข้อมูลเพิ่มเติม
• แอคเคาท์: เพิ่มบัญชีซัมซุง และบัญชี Google หรือบัญชีอื่นๆ เพื่อซิงค์
• ผู​ใ้ ช้: ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้เพิ่มเติมส�ำหรับผู้ใช้อื่นๆ เพื่อใช้เครื่องกับการตั้งค่าการปรับให้เป็นส่วนตัว เช่น บัญชีอีเมล
วอลเปเปอร์ที่ชอบ และอื่นๆ ดูที่ ผู​้ใช้ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• แบ็คอัพและคืนค่า: ช่วยให้ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลแอพ และการตั้งค่าในเครื่องของคุณมีความปลอดภัย คุณสามารถ
ส�ำรองข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและเข้าถึงได้ในภายหลัง ต้องเข้าสู่ระบบในบัญชี Google หรือ Samsung account เพื่อแบ็
คอัพหรือกู้ข้อมูลคืน
• Smart Switch: เปิดใช้งาน Smart Switch และถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้านี้ของคุณ ดูที่ Smart Switch ส�ำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม
196
การตั้งค่า
ผู้​ใช้
ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้เพิ่มเติมส�ำหรับผู้ใช้อื่นๆ เพื่อใช้เครื่องกับการตั้งค่าการปรับให้เป็นส่วนตัว เช่น บัญชีอีเมล วอลเปเปอร์ที่ชอบ
และอื่นๆ สามารถใช้บัญชีประเภทต่อไปนี้:
• ผู้ดูแล: บัญชีผู้ดูแลระบบจะสร้างขึ้นเฉพาะเมื่อตั้งค่าเครื่องครั้งแรก และไม่สามารถสร้างได้มากกว่าหนึ่งครั้ง บัญชีนี้มี
สิทธิควบคุมทั้งหมดในเครื่อง รวมถึงการจัดการบัญชีผู้ใช้ คุณสามารถเพิ่มหรือลดบัญชีผู้ใช้ได้ตอนใช้บัญชีนี้เท่านั้น
• แขก: บัญชีนี้ท�ำให้ผู้อื่นสามารถเข้าใช้งานอุปกรณ์ได้ ข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในช่วงที่ผู้อื่นใช้งานจะถูกเก็บไว้ชั่วคราว เมื่อ
คุณเห็นบัญชีนี้ คุณจะถูกถามว่าต้องการใช้งานต่อจากคราวที่แล้วหรือรีเซ็ต
• ผู้ใช้: บัญชีนี้ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงแอพและเนื้อหาของพวกเขา และปรับค่าเองไปยังการตั้งค่าเครื่องที่มีผลในบัญชีทั้งหมด
การเพิ่มผู้ใช้
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ → ผู้​ใช้
2 สัมผัส เพิ่ม​ผ​ใู้ ช้ → ตกลง → ตั้งค่าตอนนี้
อุปกรณ์จะท�ำการเปลี่ยนเป็นบัญชีผู้ใช้ใหม่ และหน้าจอล็อกเริ่มต้นจะปรากฏขึ้น
3 ปลดล็อกอุปกรณ์แล้วปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อท�ำการตั้งค่าบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์
197
การตั้งค่า
การสลับผู้ใช้
แตะที่ไอคอนบัญชีผู้ใช้ตรงด้านบนหน้าจอที่ล็อคอยู่แล้วเลือกบัญชีที่ต้องการเปลี่ยนไปใช้
หนาจอเมือ่ ล็อก
การจัดการผู้ใช้
เมื่อใช้บัญชีเจ้าของ คุณสามารถลบบัญชีหรือเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีได้
หากต้องการลบบัญชีผู้ใช้ สัมผัส ด้านข้างบัญชี จากนั้นสัมผัส ลบ​ผู้​ใช้
หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชี สัมผัส ด้านข้างบัญชี
Google
ก�ำหนดการตั้งค่าส�ำหรับคุณสมบัติบางอย่างที่ให้มาโดย Google
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส Google
198
การตั้งค่า
การช่วยเหลือการเข้าถึง
ก�ำหนดการตั้งค่าที่หลากหลายเพื่อปรับปรุงการเข้าใช้งานเครื่อง
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง
• การมองเห็น: ก�ำหนดการตั้งค่าต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อการเข้าใช้งานที่ดียิ่งขึ้นส�ำหรับผู้ใช้ที่มีข้อจ�ำกัดด้านการมองเห็น
• การ​ได้​ยิน: ก�ำหนดการตั้งค่าต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อการเข้าใช้งานที่ดียิ่งขึ้นส�ำหรับผู้ใช้ที่มีข้อจ�ำกัดด้านการฟัง
• ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ: ก�ำหนดการตั้งค่าต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อการเข้าใช้งานที่ดียิ่งขึ้นส�ำหรับผู้ใช้ที่มีข้อ
จ�ำกัดด้านการเคลื่อนไหว
• จากตัวอักษรเป็นค�ำพูด: เปลี่ยนการตั้งค่าคุณสมบัติการอ่านข้อความเป็นเสียงพูดเมื่อเปิดใช้งาน Voice Assistant เช่น
ภาษา ความเร็ว ฯลฯ
• ล็อกทิศทาง: เปลี่ยนการตั้งค่ารูปแบบทิศทางส�ำหรับการปลดล็อคหน้าจอ
• การเข้าถึงโดยตรง: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้เปิดเมนูการช่วยเหลือการเข้าถึงที่เลือกไว้เมื่อคุณกดปุ่มเปิด/ปิดและปุ่มเพิ่มระดับ
เสียงพร้อมกัน
• ทาง​ลัด​การช่วยเหลือการเข้าถึง: ตั้งค่าเครื่องให้เปิด Voice Assistant หรือ Samsung Universal Switch เมื่อคุณกด
ปุ่มเพิ่มระดับเสียงและปุ่มลดระดับเสียงพร้อมกัน 3 วินาที
• ตัวแจ้งเตือน: ตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อแจ้งเตือนให้คุณทราบการแจ้งเตือนที่คุณยังไม่ได้ดูในช่วงเวลานั้น
• การรับและการวางสาย: เปลี่ยนวิธีการรับสายและวางสาย
• โหมดแตะครั้งเดียว: ตั้งค่าให้เครื่องควบคุมสายเรียกเข้าหรือการแจ้งเตือนโดยการสัมผัสปุ่มแทนการลากปุ่ม
• แบ็คอัพการตั้งค่าการเข้าใช้งาน: น�ำเข้า ส่งออก หรือแชร์การตั้งค่าการช่วยเหลือการเข้าถึง
• บริการ: การดูบริการการเข้าใช้งานที่ติดตั้งในเครื่อง
199
การตั้งค่า
การจัดการทั่วไป
ปรับแต่งการตั้งค่าระบบของเครื่องของคุณหรือตั้งค่าเครื่องใหม่
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การจัดการทั่วไป
• ภาษา​และ​การ​ใส่​ข้อมูล: ให้เลือกภาษาของเครื่องและการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า เช่น แป้นพิมพ์และรูปแบบการเพิ่ม
เสียง ทางเลือกบางทางเลือกอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับภาษาที่เลือก ไปที่ การเพิ่มภาษาของเครื่อง เพื่อดูข้อมูล
เพิ่มเติม
• วัน​ท​แี่ ละ​เวลา: เข้าถึงและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อควบคุมวิธีการที่เครื่องแสดงเวลาและวันที่
หากแบตเตอรี่หมดเกลี้ยง เวลาและวันที่จะถูกตั้งค่าใหม่
• ติดต่อ​เรา: ถามค�ำถามหรือดูค�ำถามที่พบบ่อย อ้างอิง Samsung Members เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• รายงานข้อมูลการวิเคราะห์ให้ Samsung: ตั้งค่าเครื่องให้ส่งข้อมูลการวินิจฉัยและการใช้งานของเครื่องให้กับซัมซุงโดย
อัตโนมัติ
• ข้อมูลการตลาด: ตั้งค่าว่าจะรับข้อมูลการตลาดของซัมซุง เช่น ข้อเสนอพิเศษ ผลประโยชน์ของสมาชิกและจดหมาย
ข่าวหรือไม่
• รีเซ็ท: การตั้งค่าเครื่องของคุณใหม่หรือด�ำเนินการตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดของคุณ
และการตั้งค่าเครือข่าย นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าเครื่องเพื่อเริ่มต้นท�ำงานใหม่ในเวลาที่ได้ตั้งไว้ส�ำหรับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเครื่อง
การเพิ่มภาษาของเครื่อง
คุณสามารถเพิ่มภาษาที่จะใช้ในเครื่องของคุณ
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การจัดการทั่วไป → ภาษา​และ​การ​ใส่​ข้อมูล → ภาษา → เพิ่มภาษา
เพื่อดูทุกภาษาที่สามารถเพิ่มได้ สัมผัส → ทุก​ภาษา
2 ให้เลือกภาษาที่จะเพิ่ม
200
การตั้งค่า
3 เพื่อตั้งค่าภาษาที่เลือกเป็นภาษาเริ่มต้น สัมผัส ตั้งค่าเริ่มต้น เพื่อเก็บการตั้งภาษาในปัจจุบัน สัมผัส ใช้ค่าปัจจุบัน
ภาษาที่เลือกจะถูกเพิ่มเข้าไปในรายการภาษาของคุณ หากคุณเปลี่ยนภาษาเริ่มต้น ภาษาที่เลือกจะถูกเพิ่มเข้าไปที่ด้าน
บนสุดของรายการ
เพื่อเปลี่ยนภาษาเริ่มต้นจากรายการภาษาของคุณ ลาก ถัดไปจากภาษาและเลื่อนไปยังด้านบนสุดของรายการ จากนั้น
สัมผัส เรียบร้อย หากแอพไม่รองรับภาษาเริ่มต้น จะมีการใช้ภาษาที่รองรับในล�ำดับถัดไปในรายการ
อัพเดทซอฟท์แ​ ว​ร์
ปรับปรุงซอฟต์แวร์ของเครื่องของคุณผ่านทางบริการเฟิร์มแวร์ผ่านทางออนไลน์ (FOTA) นอกจากนี้คุณยังสามารถก�ำหนด
เวลาการปรับปรุงซอฟต์แวร์ได้อีกด้วย
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส อัพเดทซอฟท์แ​ ว​ร์
ถ้าการปรับปรุงซอฟแวร์ฉุกเฉินถูกปล่อยออกมาเพื่อความปลอดภัยของเครื่องของคุณและเพื่อบล็อกไวรัสชนิด
ใหม่ๆ จะได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการตกลงของคุณ
•
•
•
•
ดาวน์โหลดการอัพเดทด้วยตัวเอง: ตรวจสอบและติดตั้งอัปเดตด้วยตนเอง
ดาวน์โหลดการอัพเดทโดยอัตโนมัติ: ตั้งค่าเครื่องเพื่อให้ดาวน์โหลดอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
อัพเดทซอฟท์แวร์ตามก�ำหนดเวลา: ตั้งค่าเครื่องเพื่อติดตั้งรายการอัปเดตที่ได้มีการติดตั้งแล้วในเวลาที่กำ� หนด
ข้อมูลอัพเดทล่าสุด: ดูข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ครั้งล่าสุด
ข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัย
การปรับปรุงความปลอดภัยมีไว้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยของเครื่องของคุณและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ ส�ำหรับ
การปรับปรุงความปลอดภัยส�ำหรับรุ่นของคุณ โปรดเยี่ยมขม security.samsungmobile.com
เว็บไซต์ดังกล่าวรองรับเฉพาะบางภาษาเท่านั้น
201
การตั้งค่า
คู่มือการใช้
ดูข้อมูลวิธีใช้เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่องและแอพ หรือก�ำหนดการตั้งค่าที่ส�ำคัญ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส คู่มือการใช้
เกี่ยวกับแท็บเล็ต
การเข้าถึงข้อมูลเครื่องของคุณ
ที่หน้าจอการตั้งค่า ให้แตะ เกี่ยวกับแท็บเล็ต
เพื่อเปลี่ยนชื่อเครื่องของคุณ สัมผัส แก้ไข
• สถานะ: ดูข้อมูลเครื่องที่หลากหลาย เช่น สถานะ SIM การ์ด Wi-Fi ที่อยู่ MAC และเลขหมายประจ�ำเครื่อง
• ข้อมูลทางกฎหมาย: ดูข้อมูลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่อง เช่น ข้อมูลความปลอดภัยและใบอนุญาตโอเพนซอร์ส
• ข้อมูลซอฟต์แวร์: ดูข้อมูลซอฟแวร์ของเครื่อง เช่น รุ่นของระบบปฏิบัติการและรุ่นของเฟิร์มแวร์
• ข้อมูลแบตเตอรี่: ดูสถานะแบตเตอรี่ของเครื่องและข้อมูล
202
ภาคผนวก
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ก่อนติดต่อศูนย์บริการซัมซุง กรุณาลองใช้วิธีแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ สถานการณ์บางอย่างอาจไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ของคุณ
ได้
เมื่อคุณเปิดเครื่องหรือใช้งานเครื่องของคุณ เครื่องสอบถามให้คุณกรอกรหัสใดรหัสหนึ่งดังต่อไปนี้:
• รหัสผ่าน: เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อกอุปกรณ์แล้ว คุณต้องใส่รหัสผ่านที่คุณก�ำหนดไว้สำ� หรับเครื่อง
• PIN: เมื่อใช้อุปกรณ์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ว่าจะ ต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มาพร้อมกับ SIM
หรือ USIM การ์ด คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้โดยใช้เมนู ล็อก SIM การ์ด
• PUK: SIM หรือ USIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งาน ซึ่งตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการที่คุณใส่รหัส PIN ผิดติดต่อ
กันหลายครั้ง คุณต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
• PIN2: เมื่อคุณเข้าสู่เมนูที่ต้องใช้รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด โปรดติดต่อ
ผู้ให้บริการของคุณส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
อุปกรณ์แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดของเครือข่ายหรือการบริการ
• เมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและลอง
อีกครั้ง ขณะที่เคลื่อนที่อยู่ อาจมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดซ�้ำๆ
• คุณไม่สามารถเข้าถึงบางทางเลือกโดยปราศจากระบบเครือข่าย โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เครื่องของคุณไม่ได้เปิดอยู่
เมื่อแบตเตอรี่คายประจุจนหมดเกลี้ยง เครื่องของคุณจะเปิดไม่ติด ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนเปิดเครื่อง
203
ภาคผนวก
หน้าจอสัมผัสตอบสนองช้าหรือไม่ถูกต้อง
• ถ้าคุณติดแผ่นกันรอยหน้าจอหรืออุปกรณ์เสริมพิเศษเข้ากับหน้าจอสัมผัส หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำ� งานเป็นปกติ
• ถ้าคุณสวมถุงมือ ถ้ามือของคุณไม่สะอาดขณะที่แตะหน้าจอสัมผัส หรือถ้าคุณสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมหรือ
ปลายนิ้ว หน้าจอสัมผัสอาจท�ำงานไม่เป็นปกติ
• หน้าจอสัมผัสอาจท�ำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน�้ำ
• เริ่มต้นเครื่องของคุณใหม่เพื่อล้างความบกพร่องของซอฟต์แวร์แบบชั่วคราว
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ของเครื่องคุณได้รับการอัพเดทเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
• หากหน้าจอสัมผัสเป็นรอยหรือเสียหาย ให้ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง
เครื่องของคุณค้างหรือประสบความผิดพลาดร้ายแรง
ลองวิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้ ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
การเริ่มการท�ำงานเครื่องใหม่
หากเครื่องของคุณช้าหรือค้าง คุณอาจต้องปิดแอพ หรือปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง
การบังคับให้เริ่มการท�ำงานใหม่
ถ้าเครื่องของคุณค้างและไม่ตอบสนอง กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิดและปุ่มระดับเสียงลงพร้อมกันเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วินาที
เพื่อเริ่มต้นการท�ำงานใหม่
การรีเซ็ทเครื่อง
หากวิธีการข้างต้นไม่ช่วยแก้ไขปัญหาของคุณ ให้ดำ� เนินการตั้งค่าใหม่จากโรงงาน
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส การจัดการทั่วไป → รีเซ็ท → ตั้งค่าข้อมูล​จาก​โรง​งาน → รีเซ็ท → ลบ​ทั้ง​หมด
ก่อนที่จะด�ำเนินการคืนค่าจากโรงงาน อย่าลืมท�ำส�ำเนาเพื่อส�ำรองข้อมูลที่สำ� คัญทั้งหมดที่เก็บไว้ในเครื่อง
204
ภาคผนวก
การโทรไม่มีการเชื่อมต่อ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าถึงเครือข่ายมือถือที่ถูกต้อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรส�ำหรับหมายเลขที่โทรออก
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรส�ำหรับหมายเลขที่โทรเข้า
คู่สนทนาไม่สามารถได้ยินที่คุณพูดระหว่างการโทร
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังช่องไมโครโฟนภายใน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณ
• ถ้าหากใช้งานหูฟัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการเชื่อมต่อถูกต้อง
มีเสียงสะท้อนกลับระหว่างการโทร
ปรับระดับเสียงโดยการกดปุ่มระดับเสียง หรือเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณอื่น
เครือข่ายมือถือหรืออินเทอร์เน็ตหลุดบ่อยครั้ง หรือคุณภาพเสียงไม่ดี
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังเสาอากาศในตัวเครื่อง
• เมื่อคุณอยู่ในพืน้ ที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ คุณอาจมีปัญหาการเชื่อมต่อ
เนื่องจากปัญหากับเสาสัญญาณของผู้ให้บริการ เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและลองอีกครั้ง
• เมื่อใช้งานเครื่องขณะที่ก�ำลังเคลื่อนที่ บริการเครือข่ายไร้สายอาจปิดการท�ำงานเนื่องจากปัญหากับเครือข่ายของผู้ให้
บริการ
ไอคอนแบตเตอรี่ว่างเปล่า
แบตเตอรี่ต�่ำ ชาร์จแบตเตอรี่
205
ภาคผนวก
แบตเตอรี่ไม่ได้รับการชาร์จอย่างถูกต้อง (ส�ำหรับเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองโดยซัมซุง)
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องชาร์จเชื่อมต่ออย่างถูกต้องแล้ว
• ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง และเปลี่ยนแบตเตอรี่
แบตเตอรี่หมดเร็วกว่าตอนที่ซื้อมาครั้งแรก
• เมื่อคุณน�ำอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ไปสัมผัสถูกอุณหภูมิที่เย็นมากหรือร้อนมาก ประจุที่ใช้ได้อาจลดลง
• อัตราการใช้งานแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณใช้คุณสมบัติหรือแอพบางอย่าง เช่น GPS เกม หรืออินเตอร์เน็ต
• แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์สิ้นเปลือง และประจุที่ใช้ได้จะน้อยลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป
ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป
เครื่องของคุณจะต้องมีหน่วยความจ�ำและพลังงานแบตเตอรี่เพียงพอที่จะใช้งานแอพกล้องถ่ายรูป หากคุณได้รับข้อความ
แสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป ให้ทดลองดังนี้:
• ชาร์จแบตเตอรี่
• ล้างหน่วยความจ�ำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครื่อง
• เริ่มการท�ำงานเครื่องใหม่ หากคุณยังมีปัญหากับแอพกล้องถ่ายรูปหลังจากลองท�ำตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้ ให้ติดต่อศูนย์
บริการซัมซุง
คุณภาพภาพแย่กว่าภาพตัวอย่าง
• คุณภาพของภาพของคุณอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง และเทคนิคการถ่ายภาพที่คุณใช้
• ถ้าคุณถ่ายภาพในที่มืดหรือในอาคาร อาจปรากฏสัญญาณรบกวนในภาพ หรือภาพอาจหลุดโฟกัส
206
ภาคผนวก
ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดีย
หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหรือไม่สามารถเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดียได้ เมื่อเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดียในเครื่องของ
คุณ ให้ทดลองดังนี้:
• ล้างหน่วยความจ�ำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครื่อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์เพลงนั้นไม่ถูกป้องกันด้วย Digital Rights Management (DRM) ถ้าหากไฟล์นั้นถูกป้องกัน
ด้วย DRM ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีใบอนุญาตหรือปุ่มส�ำหรับเล่นไฟล์
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องรองรับรูปแบบไฟล์นั้น ถ้าหากเป็นรูปแบบไฟล์ที่ไม่รองรับ เช่น DivX หรือ AC3 ให้ติดตั้ง
แอพที่รองรับรูปแบบไฟล์นั้น ถ้าต้องการตรวจสอบรูปแบบไฟล์ที่เครื่องรองรับ โปรดไปที่ www.samsung.com
• เครื่องของคุณรองรับรูปภาพและวิดีโอที่บันทึกด้วยเครื่องนั้น รูปภาพและวิดีโอที่บันทึกโดยเครื่องอื่นอาจไม่ทำ� งานเป็น
ปกติ
• เครื่องของคุณรองรับไฟล์มัลติมีเดียที่อนุญาตโดยผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ หรือผู้ให้บริการในบริการเพิ่มเติม
เนื้อหาบางอย่างที่เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต เช่น เสียงเรียกเข้า วิดีโอ หรือภาพพื้นหลัง อาจไม่ท�ำงานเป็นปกติ
บลูทูธท�ำงานได้ไม่ดี
ถ้าอุปกรณ์บลูทูธอื่นไม่ถูกพบหรือมีปัญหาด้านการเชื่อมต่อ หรือเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ให้ลองวิธีต่อไปนี้:
• ตรวจสอบว่าเครื่องที่คุณต้องการเชื่อมต่อพร้อมที่จะถูกสแกนหรือเชื่อมต่อ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องของคุณและอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่ภายในขอบเขตระยะสูงสุดของบลูทูธ (10 ม.)
• บนเครื่องของคุณ ให้เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ และจากนั้นสัมผัส บลู​ท​ธู จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อ
เปิดใช้งาน
• บนเครื่องของคุณ ให้เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส การจัดการทั่วไป → รีเซ็ท → รีเซ็ทการตั้งค่าเครือข่าย
→ ตั้งค่าใหม่ เพื่อรีเซ็ทการตั้งค่าเครือข่าย คุณอาจต้องเสียข้อมูลที่ลงทะเบียนเมื่อท�ำการรีเซ็ท
หากค�ำแนะน�ำเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
207
ภาคผนวก
การเชื่อมต่อไม่ส�ำเร็จเมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์
• ควรแน่ใจว่าสาย USB ที่คุณใช้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของคุณได้
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์ที่ถูกต้องและอัพเดทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว
• หากคุณใช้ Windows XP ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 หรือสูงกว่าในคอมพิวเตอร์
ของคุณ
เครื่องของคุณไม่พบต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณ
สัญญาณ GPS อาจถูกบดบังในบางสถานที่ เช่น ภายในอาคาร ตั้งค่าให้เครื่องใช้งาน Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเพื่อค้นหา
ต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณในสถานการณ์เหล่านี้
ข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่องสูญหาย
ท�ำการส�ำรองข้อมูลที่ส�ำคัญที่เก็บในเครื่องเสมอ มิฉะนั้นคุณอาจไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้ ในกรณีที่ข้อมูลเสียหายหรือ
สูญหาย ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่อง
มีช่องว่างขนาดเล็กปรากฏอยู่รอบด้านนอกของตัวเครื่อง
• ช่องว่างนี้เป็นคุณสมบัติของการผลิตที่จ�ำเป็นและอาจมีการโยกหรือสั่นคลอนของส่วนประกอบต่างๆ ได้
• เมือ่ เวลาผ่านไป แรงเสียดทานระหว่างส่วนประกอบต่างๆ อาจท�ำให้ช่องว่างนี้ขยายขึ้นเล็กน้อย
พื้นที่จัดเก็บในเครื่องไม่พอ
โปรดลบข้อมูลที่ไม่จำ� เป็น เช่น ข้อมูลแคช โดยใช้การบ�ำรุงรักษาเครื่องหรือลบแอพหรือไฟล์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วด้วยตนเอง
เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่าง
ปุ่มแอพไม่ปรากฏที่หน้าจอหลัก
โดยไม่ต้องใช้ปุ่มแอพ คุณสามารถเปิดหน้าจอแอพได้โดยการปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอหลัก เพื่อแสดงปุ่มแอพที่ด้านล่างของ
หน้าจอหลัก เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส จอภาพ → หน้า​จอ​หลัก → ปุ่มแอพ → แสดงปุ่มแอพ → ใช้
208
ภาคผนวก
ปุ่มหน้าหลักไม่ปรากฏ
แถบการน�ำทางที่มีปุ่มหน้าหลักอาจจะหายไปในขณะที่ใช้แอพหรือคุณสมบัติบางอย่าง เพื่อดูแถบการน�ำทาง ลากขึ้นด้านบน
จากหน้าจอล่าง
แถบปรับความสว่างหน้าจอไม่ปรากฏที่แผงการแจ้งเตือน
เปิดแผงการแจ้งเตือนโดยการลากแถบสถานะลง และจากนั้นลากแผงการแจ้งเตือนลง สัมผัส
สว่างและสัมผัสสวิตช์ แสดงตัวควบคุมด้านบน เพื่อเปิดใช้งาน
ถัดไปจากแถบปรับความ
Samsung Cloud ไม่ท�ำงาน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายอย่างถูกต้อง
• ระหว่างการตรวจสอบการให้บริการ Samsung Cloud คุณไม่สามารถใช้ซัมซุงคลาวด์ได้ ลองอีกครั้งในภายหลัง
เครื่องไม่รับรู้ม่านตาของฉันจากหน้าจอล็อก
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรที่ขัดขวางกล้องสแกนม่านตาและ LED และลองอีกครั้ง
• หากสภาพแสงแตกต่างจากตอนคุณลงทะเบียนม่านตาของคุณมาก เครื่องอาจจะไม่รับรู้ม่านตาของคุณได้ ย้ายไปยัง
พื้นที่อื่นและลองอีกครั้ง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องไม่ได้เคลื่อนที่หรือเอียงมากเกินไป
209
Copyright
Copyright © 2018 Samsung Electronics
คู่มือนี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์สากล
ส่วนใดๆ ของค�ำแนะน�ำนี้ไม่สามารถถูกท�ำซ�ำ ้ เผยแพร่ แปล หรือส่งต่อในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ
เชิงกล รวมทั้งการถ่ายเอกสาร บันทึก หรือจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics
เครื่องหมายการค้า
• SAMSUNG และตราสัญลักษณ์ของ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics
• Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ และตราสัญลักษณ์ของ Wi-Fi เป็น
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
• ผลิตภายใต้การอนุญาตจาก Dolby Laboratories Dolby, Dolby Atmos และสัญลักษณ์รูปตัว D สองตัวเป็น
เครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories
• เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ
Download PDF

advertising