Samsung | SM-T677 | Samsung Galaxy View คู่มือการใช้งาน (Lollipop)

SM-T670
SM-T677
คู่มือการใช้งาน
Thai. 11/2015. Rev.1.1
www.samsung.com
สารบัญ
เบื้องต้น
4
5
6
9
12
14
16
16
19
24
25
28
30
30
31
36
40
46 อินเทอร์เน็ต
47 ไฟล์ส่วนตัว
47 Family Square
49 กล้องถ่ายรูป
51 แกลเลอรี่
52 อีเมล
53 รายชื่อ
55 Smart Manager
57 S P​ lanner
59SideSync
67 สมุดบันทึก
68 นาฬิกา
70 เครื่องคิดเลข
70 แอพ Google
อ่านก่อน
ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์
ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง
แบตเตอรี่
SIM หรือ USIM การ์ด (รุ่นที่เปิดใช้งาน
เครือข่ายมือถือ)
การ์ดความจ�ำ
การเปิดและปิดเครื่อง
หน้าจอสัมผัส
หน้าจอหลัก
ล็อกหน้าจอ
แผงแจ้งเตือน
การกรอกข้อความ
บันทึกหน้าจอ
การเปิดแอพ
มัลติวินโดว์
อุปกรณ์และการจัดการข้อมูล
การเชื่อมต่อเข้ากับโทรทัศน์
การ​ตั้ง​ค่า
72 บทน�ำ
72Wi-Fi
74 บลูทูธ
76 โหมดการบิน
76 ฮอตสปอตมือถือและการแชร์อินเตอร์เน็ต
(รุ่นที่เปิดใช้งานเครือข่ายมือถือ)
77 การ​ใช้​ข้อมูล
77 การใช้ข้อมูล (รุ่นที่เปิดใช้เครือข่ายมือถือ)
แอพพลิเคชั่น
42 การติดตั้งหรือการถอนการติดตั้งแอพ
44 วิดีโอ
45 เพลง
2
สารบัญ
78 เครือข่ายมือถือ (รุ่นที่เปิดใช้งานเครือข่าย
มือถือ)
78 การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม
80 เสียงและการแจ้งเตือน
81 จอภาพ
81 แอพพลิเคชั่น
81 ผู​ใ้ ช้
83 วอลเปเปอร์
84 หน้าจอล็อคและระบบป้องกัน
84 รายการ​ส่วน​ตวั
85 การช่วยเหลือการเข้าถึง
85 แอคเคาท์
86 แบ็คอัพและรีเซ็ท
87 ภาษา​และ​การ​ใส่​ข้อมูล
88 แบตเตอรี่
88 ที่​จัด​เก็บ
89 วัน​ที่​และ​เวลา
89 คู่มือการใช้
89 เกี่ยว​กับ​อุปกรณ์
ภาคผนวก
90 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
3
เบื้องต้น
อ่านก่อน
โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้ก่อนใช้งานเครื่องของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานที่ปลอดภัยและถูกต้อง
• ค�ำอธิบายต่างๆ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าปกติของเครื่อง
• เนื้อหาบางส่วนอาจแตกต่างจากเครื่องของคุณ ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาค ผู้ให้บริการ รายละเอียดของรุ่น หรือซอฟต์แวร์ของ
เครื่อง
• เนื้อหา (เนื้อหาคุณภาพสูง) ที่จ�ำเป็นต้องใช้งาน CPU และ RAM สูง จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�ำงานโดย
รวมของอุปกรณ์ แอพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นอาจไม่สามารถท�ำงานเป็นปกติ ทั้งนี้ขึ้นกับข้อก�ำหนดของอุปกรณ์และ
สิ่งแวดล้อมที่ใช้งานอุปกรณ์นั้น
• ซัมซุงไม่รับผิดต่อปัญหาด้านประสิทธิภาพที่เกิดจากแอพที่ให้มาโดยผู้ให้บริการรายอื่นนอกเหนือจากซัมซุง
• ซัมซุงไม่รับผิดต่อปัญหาประสิทธิภาพการท�ำงานหรือความเข้ากันไม่ได้ซึ่งเกิดจากการตั้งค่าลงทะเบียน หรือการเปลี่ยน
แปลงซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการการแก้ไข การพยายามก�ำหนดค่าระบบปฏิบัติการอาจท�ำให้เครื่องหรือแอพท�ำงานผิด
ปกติ
• ซอฟต์แวร์ ข้อมูลเสียง วอลเปเปอร์ รูปภาพ และสื่ออื่นๆ ที่ให้มาพร้อมเครื่องนี้ ได้รับสิทธิ์ให้ใช้งานได้โดยจ�ำกัด การ
ดึงเอาข้อมูลและใช้สื่อเหล่านี้เพื่อการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ใช้มีความรับผิดชอบ
ทุกประการส�ำหรับกรณีการใช้งานสื่อผิดกฎหมาย
• คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมส�ำหรับบริการข้อมูล เช่น การส่งข้อความ การอัพโหลดและดาวน์โหลด การซิงค์อัตโนมัติ
หรือการใช้งานบริการบอกต�ำแหน่ง โดยขึ้นอยู่กับแผนการใช้ข้อมูลของคุณ ส�ำหรับการโอนย้ายข้อมูลขนาดใหญ่ ขอ
แนะน�ำให้ใช้คุณสมบัติ Wi-Fi
• แอพพื้นฐานที่มากับอุปกรณ์อาจมีการอัพเดทและอาจไม่รองรับการใช้งานอีกต่อไป โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หากคุณมีคำ� ถามเกี่ยวกับแอพที่ให้มาพร้อมอุปกรณ์ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง ส�ำหรับแอพที่ติดตั้งโดยผู้ใช้ ให้ติดต่อผู้
ให้บริการ
• การดัดแปลงระบบปฏิบัติการหรือติดตั้งซอฟท์แวร์จากแหล่งที่ไม่เป็นทางการอาจส่งผลให้อุปกรณ์ทำ� งานผิดปกติ ข้อมูล
เสียหาย หรือสูญหาย การกระท�ำเหล่านี้เป็นการละเมิดข้อตกลงอนุญาตการใช้งานของซัมซุง และจะท�ำให้การรับ
ประกันสิ้นสุดลง
4
เบื้องต้น
• อุปกรณ์บางเครื่องจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกลางก�ำกับดูแลกิจการสื่อสาร (FCC) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
และรุ่น หากเครื่องของคุณได้รับการอนุมัติจาก FCC คุณจะสามารถดูรหัส FCC ของเครื่องดังกล่าวได้ การดูรหัส FCC
ให้สัมผัส แอพ → การ​ตั้ง​ค่า → เกี่ยว​กับ​อุปกรณ์
ไอคอนเพื่อการแนะน�ำ
ค�ำเตือน: สถานการณ์ที่อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวคุณหรือผู้อื่น
ข้อควรระวัง: สถานการณ์ที่อาจท�ำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องหรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ
แจ้งให้ทราบ: ข้อควรรู้ ค�ำแนะน�ำในการใช้งาน หรือข้อมูลเพิ่มเติม
ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์
โปรดตรวจสอบว่าในกล่องผลิตภัณฑ์มีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ:
• เครื่อง
• คู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วน
•
•
•
•
รายการสิ่งที่ให้มากับเครื่องนี้และอุปกรณ์เสริมที่มีอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคและผู้ให้บริการ
รายการสิ่งที่ให้มานี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะส�ำหรับเครื่องนี้เท่านั้น และอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องอื่น
ลักษณะภายนอกและข้อมูลจ�ำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจ�ำหน่ายของซัมซุงใกล้บ้านคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า
อุปกรณ์เหล่านั้นเข้ากันได้กับเครื่องก่อนซื้อ
• ให้ใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น การใช้งานอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการรับรองอาจท�ำให้
เกิดปัญหาในการใช้งานและท�ำงานผิดปกติ ซึ่งจะไม่อยู่ในการคุ้มครองของประกัน
• อุปกรณ์เสริมที่มีทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นกับบริษัทผู้ผลิตทั้งสิ้น ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
อุปกรณ์เสริมที่มี โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ของซัมซุง
5
เบื้องต้น
ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง
เครื่อง
กลอง
เซ็นเซอรตรวจจับแสง
ปุมระดับเสียง
ปุมเปด/ปด
หนาจอสัมผัส
ไมโครโฟน
ไมโครโฟน
เสาอากาศ GPS
เครื่องขยายเสียง
เครื่องขยายเสียง
ชองเสียบชุดหูฟง
พอรต USB
เสาอากาศหลัก
(รุนที่เปดใชเครือขาย
มือถือ)
แจ็คไฟ DC
ฝาปดชองใสการด
• อย่าบังบริเวณเสาอากาศด้วยมือของคุณหรือวัตถุอื่นๆ การกระท�ำเช่นนั้นอาจท�ำให้เกิดปัญหาในการเชื่อมต่อ
หรือท�ำให้แบตเตอรี่หมดลง
• แนะน�ำให้ใช้ฟิล์มกันรอยที่ได้รับการรับรองจากซัมซุง การใช้ฟิล์มกันรอยที่ไม่ได้รับการรับรองอาจท�ำให้
เซ็นเซอร์ท�ำงานผิดปกติได้
• ห้ามปล่อยให้หน้าจอสัมผัสถูกน�้ำ หน้าจอสัมผัสอาจท�ำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน�้ำ
6
เบื้องต้น
ปุ่ม
ปุ่ม
ปุ่มเปิด/ปิด
ระดับเสียง
ฟังก์ชั่น
• กดค้างไว้ที่ปุ่มนี้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง
• กดเพื่อเปิดการท�ำงานหรือล็อกหน้าจอ
• กดเพื่อปรับระดับเสียงของเครื่อง
ขาตั้ง
ใช้เครื่องของคุณเป็นหน้าจอเพื่อดูทีวีหรือภาพยนตร์ หรือเพื่อแชร์เนื้อหา คุณยังสามารถใช้มือจับบนขาตั้งเพื่อถือเครื่องได้
อีกด้วย
ระมัดระวังอย่าให้นิ้วโดนหนีบระหว่างเครื่องและขาตั้ง
ต้องให้ขาตั้งติดอยู่กับเครื่องตลอดเวลา
การใช้ขาตั้ง
เมื่อคุณตั้งเครื่องขึ้นบนขาตั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนบนของขาตั้งและเครื่องเชื่อมต่อกันอยู่ และให้วางเครื่องลงบนพื้น
เรียบ ถ้าคุณไม่ได้วางบนพื้นเรียบ เครื่องอาจล้มและเสียหายได้
7
เบื้องต้น
การถือเครื่อง
คุณสามารถจับมือจับของขาตั้งและถือเครื่องไว้ได้
หากต้องการถือเครื่องให้ปลอดภัย ให้วางนิ้วบนมือจับแล้ววางไว้ระหว่างเครื่องกับขาตั้ง
8
เบื้องต้น
แบตเตอรี่
การชาร์จแบตเตอรี่
ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนการใช้งานเป็นครั้งแรก หรือเมื่อไม่นำ� มาใช้งานเป็นระยะเวลานาน
ใช้งานเฉพาะเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ และสายชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น เครื่องชาร์จหรือสายที่ไม่
ผ่านการรับรองอาจท�ำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือท�ำให้เครื่องเสียหาย
• คุณใช้สาย USB ชาร์จแบตเตอรี่ไม่ได้ ให้ใช้เครื่องชาร์จเพื่อท�ำการชาร์จแบตเตอรี่
• เครือ่ งชาร์จที่จัดมาให้และวิธีชาร์จอาจแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
1 เสียบปลายด้านเล็กของเครื่องชาร์จเข้ากับแจ็คไฟ DC ของเครื่อง และเสียบปลายด้านใหญ่ของเครื่องชาร์จเข้ากับช่อง
เสียบไฟ
• การเชื่อมต่อเครื่องชาร์จอย่างไม่ถูกต้องอาจท�ำให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อเครื่อง ความเสียหายใดๆ ที่เกิด
จากการใช้งานไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกัน
• ห้ามเสียบเครื่องชาร์จเข้ากับช่องเสียบหูฟัง
9
เบื้องต้น
2 หลังจากชาร์จจนเต็มแล้ว ให้ถอดเครื่องออกจากเครื่องชาร์จ โดยให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากเครื่องก่อน จากนั้นจึงถอด
ปลั๊กออกจากช่องเสียบไฟ
เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ถอดเครื่องชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน เครื่องชาร์จไม่มีสวิตช์เปิด/ปิด ดังนั้นคุณจะต้องถอด
ปลั๊กเครื่องชาร์จออกจากช่องเสียบไฟเมื่อไม่ใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองพลังงาน ควรน�ำเครื่องชาร์จไว้ใกล้
กับช่องเสียบไฟและให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายขณะที่กำ� ลังชาร์จ
ดูเวลาชาร์จที่เหลือ
ขณะก�ำลังชาร์จ เปิดหน้าจอหลักและสัมผัส แอพ → การ​ตั้ง​ค่า → แบตเตอรี่
เวลาชาร์จจริงอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานะของเครื่องและสภาวะการชาร์จ อาจไม่แสดงเวลาชาร์จที่เหลือขณะ
ชาร์จเครื่องในสภาวะที่หนาวหรือร้อนมาก
วิธีลดการใช้งานแบตเตอรี่
เครื่องของคุณมีทางเลือกมากมายที่ช่วยให้คุณประหยัดการใช้งานพลังงานแบตเตอรี่ได้
• เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องโดยใช้ Smart Manager
• เมื่อคุณไม่ได้ใช้เครื่อง ให้สลับไปสู่โหมดพักเครื่องโดยการกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
• เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน
• ปิดแอพที่ไม่จ�ำเป็น
• ปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธเมื่อไม่ได้ใช้งาน
• ปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เมื่อไม่ได้ใช้งาน
• ปิดใช้งานการซิงค์อัตโนมัติของแอพ
• ลดเวลาเปิดไฟแบ็คไลท์
• ลดความสว่างของหน้าจอ
10
เบื้องต้น
เคล็ดลับและข้อควรระวังในการชาร์จแบตเตอรี่
• เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ตำ �่ ไอคอนแบตเตอรี่จะแสดงสัญลักษณ์ว่างเปล่า
• หากแบตเตอรี่ถูกใช้งานจนประจุหมดเกลี้ยง จะไม่สามารถเปิดเครื่องได้ทันทีที่เชื่อมต่อเครื่องชาร์จ ควรชาร์จแบตเตอรี่
ที่หมดประจุประมาณสองถึงสามนาทีก่อนที่จะเปิดเครื่อง
• หากคุณใช้งานหลายแอพพร้อมกัน ใช้แอพเครือข่าย หรือแอพที่ต้องการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์อื่น แบตเตอรี่จะหมดลง
อย่างรวดเร็ว การหลีกเลี่ยงไม่ให้หลุดจากเครือข่ายหรือเครื่องดับระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล ให้ใช้งานแอพเหล่านี้หลัง
จากชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มทุกครั้ง
• เครื่องสามารถใช้งานขณะชาร์จได้ แต่จะท�ำให้ใช้เวลานานขึ้นในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
• หากเครื่องได้รับกระแสไฟที่ไม่คงที่ระหว่างการชาร์จ หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำ� งาน หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้ถอด
เครื่องชาร์จออกจากอุปกรณ์
• ในขณะชาร์จ อุปกรณ์และเครื่องชาร์จอาจจะร้อนขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพ
ของเครื่องแต่อย่างใด หากแบตเตอรี่เกิดความร้อนสูงกว่าปกติ เครื่องชาร์จอาจหยุดท�ำงาน
• หากเครื่องของคุณไม่ชาร์จตามปกติ ให้น�ำเครื่องและเครื่องชาร์จไปที่ศูนย์บริการซัมซุง
โหมดประหยัดพลังงาน
ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่โดยการจ�ำกัดการท�ำงานของเครื่อง
ที่หน้าจอหลัก สัมผัส แอพ → การ​ตั้ง​ค่า → แบตเตอรี่ → โหมดประหยัดพลังงาน จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้
การเปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติเมื่อพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ถึงระดับที่ตั้งไว้ สัมผัส เริ่มการประหยัด
พลังงาน และเลือกตัวเลือก
11
เบื้องต้น
SIM หรือ USIM การ์ด (รุ่นที่เปิดใช้งานเครือข่ายมือถือ)
การติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ด
ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด ที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือให้มา
• เครื่องนี้ใช้ได้กับนาโนซิมการ์ดเท่านั้น
• ไม่สามารถใช้บริการ LTE บางอย่างได้ ทั้งนี้ขึ้นกับผู้ให้บริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณส�ำหรับข้อมูล
เกี่ยวกับความพร้อมให้บริการ
1
2
3
1 เลื่อนเปิดฝาช่องเสียบการ์ด
ฝาช่องเสียบการ์ดถอดออกจากกันไม่ได้ ถ้าคุณถอดฝาช่องเสียบการ์ดแรงๆ ฝาและเครื่องอาจเสียหายได้ อย่าบิด
เลื่อนฝามากเกินไป
12
เบื้องต้น
2 ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด โดยให้หน้าสัมผัสสีทองคว�ำ่ ลง จากนั้น ให้ดัน SIM หรือ USIM การ์ด เข้าไปยังช่องเสียบจน
กระทั่งล็อกเข้าที่
• ห้ามใส่การ์ดความจ�ำในช่อง SIM การ์ด หากการ์ดความจ�ำติดค้างอยู่ในช่อง SIM การ์ด ให้น�ำเครื่องไปที่ศูนย์
บริการซัมซุงเพื่อถอดการ์ดความจ�ำออก
• ใช้ความระมัดระวังไม่ให้ SIM หรือ USIM การ์ด สูญหาย หรือให้ผู้อื่นใช้งาน ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อความเสีย
หายหรือความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดจากการท�ำการ์ดสูญหายหรือถูกขโมย
3 เลื่อนปิดฝาช่องเสียบการ์ด
การถอด SIM หรือ USIM การ์ด
1 เลื่อนเปิดฝาช่องเสียบการ์ด
2 ดัน SIM หรือ USIM การ์ดจนกระทั่งการ์ดหลุดออกจากช่องเสียบ จากนั้นจึงดึงการ์ดออก
3 เลื่อนปิดฝาช่องเสียบการ์ด
13
เบื้องต้น
การ์ดความจ�ำ
การติดตั้งการ์ดความจ�ำ
เครื่องของคุณรองรับการ์ดความจ�ำที่มีความจุได้สูงสุด 128 GB ทั้งนี้ ขึ้นกับผู้ผลิตและชนิดของการ์ดความจ�ำ การ์ดความจ�ำ
บางการ์ดอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องของคุณ
• การ์ดความจ�ำบางการ์ดอาจเข้ากันไม่ได้ทั้งหมดกับเครื่องของคุณ การใช้การ์ดที่เข้ากันไม่ได้อาจท�ำให้เครื่อง
หรือการ์ดความจ�ำเสียหาย หรือท�ำให้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดเสียหาย
• ใช้ความระมัดระวังในการใส่การ์ดความจ�ำให้ถูกด้าน
• อุปกรณ์นี้รองรับเฉพาะระบบไฟล์ FAT และ exFAT ส�ำหรับการ์ดความจ�ำเท่านั้น เมื่อใส่การ์ดที่ฟอร์แมตโดยใช้
ระบบไฟล์แบบอื่น อุปกรณ์จะขอให้ฟอร์แมตข้อมูลในการ์ดความจ�ำใหม่
• การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะท�ำให้การ์ดความจ�ำมีอายุการใช้งานสั้นลง
• เมื่อใส่การ์ดความจ�ำลงในเครื่อง ไดเร็กทอรี่ไฟล์ในการ์ดความจ�ำจะปรากฏในโฟลเดอร์ ไฟล์ส่วนตัว → SD ​
การ์ด
1
2
3
14
เบื้องต้น
1 เลื่อนเปิดฝาช่องเสียบการ์ด
ฝาช่องเสียบการ์ดถอดออกจากกันไม่ได้ ถ้าคุณถอดฝาช่องเสียบการ์ดแรงๆ ฝาและเครื่องอาจเสียหายได้ อย่าบิด
เลื่อนฝามากเกินไป
2 ใส่การ์ดความจ�ำเข้ากับเครื่องโดยคว�ำ่ ด้านที่มีโลหะสีทองลง จากนั้น ดันการ์ดความจ�ำเข้าไปในช่องเสียบจนกระทั่งการ์ด
ล็อกเข้าที่
3 เลื่อนปิดฝาช่องเสียบการ์ด
การถอดการ์ดความจ�ำ
ก่อนถอดการ์ดความจ�ำออก ให้ถอดการ์ดออกก่อนเพื่อถอดการ์ดได้อย่างปลอดภัย
ที่หน้าจอหลัก สัมผัส แอพ → การ​ตั้ง​ค่า → ที่​จัด​เก็บ → ถอด SD การ์ด
1 เลื่อนเปิดฝาช่องเสียบการ์ด
2 ดันการ์ดความจ�ำจนกระทั่งการ์ดหลุดออกจากช่องเสียบ จากนั้นจึงดึงการ์ดออก
3 เลื่อนปิดฝาช่องเสียบการ์ด
อย่าถอดการ์ดความจ�ำขณะที่เครื่องก�ำลังถ่ายโอนหรือเข้าถึงข้อมูลอยู่ การกระท�ำเช่นนั้นอาจท�ำให้ข้อมูลสูญหาย
หรือเสียหาย หรือท�ำให้การ์ดความจ�ำหรืออุปกรณ์เสียหาย ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดจากการใช้
งานที่ไม่ถูกต้องของการ์ดความจ�ำที่เสียหาย รวมทั้งการสูญเสียข้อมูล
การฟอร์แมตการ์ดความจ�ำ
การ์ดความจ�ำที่ฟอร์แมตโดยคอมพิวเตอร์อาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่อง ให้ฟอร์แมตการ์ดความจ�ำบนอุปกรณ์ของคุณ
ที่หน้าจอหลัก สัมผัส แอพ → การ​ตั้ง​ค่า → ที่​จัด​เก็บ → ฟอร์แมต​SD ​การ์ด → ฟอร์แมต SD การ์ด → ลบทั้งหมด
ก่อนที่จะฟอร์แมตการ์ดความจ�ำ อย่าลืมท�ำส�ำเนาเพื่อส�ำรองข้อมูลส�ำคัญๆ ทั้งหมดที่เก็บไว้ในการ์ดความจ�ำ การ
รับประกันโดยบริษัทผู้ผลิตจะไม่ครอบคลุมกรณีที่ข้อมูลสูญหายจากการใช้งานของผู้ใช้
15
เบื้องต้น
การเปิดและปิดเครื่อง
กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องสักสองสามวินาที เพื่อเปิดเครื่อง
เมื่อเปิดเครื่องขึ้นเป็นครั้งแรก หรือหลังจากรีเซ็ตข้อมูล โปรดท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าเครื่องของคุณ
เมื่อต้องการปิดเครื่อง ให้กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง แล้วสัมผัส ปิด​เครื่อง
• ถ้าเครื่องของคุณค้างและไม่ตอบสนอง กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องและปุ่มระดับเสียงลงค้างไว้พร้อมกัน เป็นเวลา
อย่างน้อย 7 วินาที เพื่อเริ่มต้นการท�ำงานใหม่
• ปฏิบัติตามค�ำเตือนและแนวทางการใช้งานทั้งหมดจากผู้มีอ�ำนาจสั่งการในพื้นที่ห้ามใช้อุปกรณ์ไร้สาย เช่น บน
เครื่องบินหรือในโรงพยาบาล
หน้าจอสัมผัส
• ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสโดนกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ไฟฟ้าสถิตอาจท�ำให้หน้าจอสัมผัสท�ำงานผิดปกติได้
• เพื่อหลีกเลี่ยงการท�ำความเสียหายแก่หน้าจอสัมผัส อย่าสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมใดๆ หรือกดหน้าจอ
ด้วยปลายนิ้วมือแรงเกินไป
• เครื่องอาจไม่รับรู้อินพุตแบบสัมผัสที่อยู่ใกล้ขอบหน้าจอซึ่งอยู่นอกบริเวณอินพุตแบบสัมผัส
• การปล่อยให้หน้าจอสัมผัสพักการท�ำงานเป็นระยะเวลายาวนานอาจท�ำให้เกิดภาพค้างบนหน้าจอ ให้ปิดหน้าจอ
สัมผัสเมื่อคุณไม่ได้ใช้เครื่อง
• แนะน�ำให้ใช้นิ้วมือเมื่อคุณใช้งานหน้าจอสัมผัส
16
เบื้องต้น
การสัมผัส
สัมผัสด้วยนิ้วมือของคุณเพื่อเปิดแอพ เพื่อเลือกรายการจากเมนู เพื่อกดปุ่มบนหน้าจอ หรือเพื่อกรอกตัวอักษรโดยใช้แป้น
พิมพ์บนหน้าจอ
การสัมผัสค้างไว้
สัมผัสค้างไว้ที่รายการหรือหน้าจอ เป็นเวลานานกว่า 2 วินาที เพื่อเข้าถึงทางเลือกที่ใช้ได้
การลาก
การเคลื่อนย้ายรายการ ให้สัมผัสค้างไว้แล้วลากไปยังต�ำแหน่งเป้าหมาย
17
เบื้องต้น
การสัมผัสสองครั้ง
สัมผัส​สอง​ครั้งที่หน้าเว็บหรือภาพเพื่อซูมเข้า สัมผัสสองครั้งอีกรอบเพื่อกลับออกมา
การปัด
ปัดไปทางซ้ายหรือขวาที่หน้าจอหลักหรือหน้าจอแอพเพื่อดูแผงหน้าจออื่นๆ ปัดขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนผ่านหน้าเว็บหรือรายการ
ต่างๆ เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ
การแยกนิ้วออกจากกันและบีบนิ้วเข้าหากัน
แยกสองนิ้วออกจากกันบนหน้าเว็บ แผนที่ หรือภาพเพื่อซูมเข้าไปยังส่วนหนึ่ง บีบเข้าหากันเพื่อซูมออก
18
เบื้องต้น
หน้าจอหลัก
หน้าจอหลัก
หน้าจอหลักเป็นจุดเริ่มต้นส�ำหรับการเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดของเครื่อง ซึ่งแสดงวิดเจ็ต ทางลัดของแอพ ฯลฯ
การดูแผงอื่นๆ ปัดไปทางซ้ายหรือขวา
วิดเจ็ต
โฟลเดอร
ตัวบอกสถานะบนหนาจอ
แอพโปรด
ไอคอนหนาจอแอพ
เปดใชงาน Family Square
ปุม
ปุ่ม
ปุ่ม
ล่าสุด
บริการทีวี
หน้าหลัก
กลับ
ฟังก์ชั่น
• สัมผัสเพื่อเปิดรายการแอพล่าสุด
• สัมผัสค้างไว้เพื่อเริ่มต้นมุมมองหน้าจอแบบแยก
• สัมผัสเพื่อไปยังหน้าทีวี คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
• สัมผัสเพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก หากใช้บริการทีวีได้ คุณจะไปที่หน้าทีวีเมื่อคุณ
สัมผัสปุ่มนี้
• สัมผัสค้างไว้เพื่อเริ่มต้น Google
• สัมผัสเพื่อกลับสู่หน้าก่อนหน้า
19
เบื้องต้น
ทางเลือกหน้าจอหลัก
ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่บริเวณที่ว่างหรือบีบนิ้วมือของคุณเข้าหากันบนหน้าจอเพื่อเข้าใช้งานตัวเลือกที่ใช้ได้ ก�ำหนด
หน้าจอหลักเองโดยการเพิ่ม ลบ หรือจัดแผงหน้าจอหลักใหม่ คุณสามารถตั้งค่าวอลล์เปเปอร์ส�ำหรับหน้าจอหลัก เพิ่มวิดเจ็ต
ไปยังหน้าจอหลัก และอีกมากมาย
• วอลเปเปอร์: เปลี่ยนการตั้งค่าวอลล์เปเปอร์ส�ำหรับหน้าจอหลักและหน้าจอเมื่อล็อก
• วิดเจ็ด: เพิ่มวิดเจ็ตไปยังหน้าจอหลัก วิดเจ็ดเป็นแอพขนาดเล็กที่ใช้เริ่มต้นฟังก์ชันของแอพบางอย่าง เพื่อให้ข้อมูลและ
การเข้าถึงที่สะดวกที่หน้าจอหลักของคุณ
การเพิ่มรายการ
สัมผัสค้างไว้ที่แอพหรือโฟลเดอร์จากหน้าจอแอพ จากนั้นลากไปที่หน้าจอหลัก
การเพิ่มวิดเจ็ต ให้สัมผัสพื้นที่ว่างที่หน้าจอหลักค้างไว้ สัมผัส วิดเจ็ด สัมผัสวิดเจ็ตค้างไว้ จากนั้นลากไปที่หน้าจอหลัก
20
เบื้องต้น
การย้ายและการลบรายการ
สัมผัสค้างไว้ที่รายการที่หน้าจอหลัก จากนั้นลากไปยังต�ำแหน่งใหม่
การย้ายรายการไปยังแผงอื่น ให้ลากไปยังด้านข้างหน้าจอ
คุณยังสามารถย้ายแอพที่ใช้บ่อยไปยังบริเวณทางลัดที่ด้านล่างสุดของหน้าจอหลัก
การลบรายการ ให้สัมผัสค้างไว้ที่รายการนั้น จากนั้นลากไปที่ ลบ ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ
การสร้างโฟลเดอร์
1 ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่แอพ แล้วลากไปเหนือแอพอื่น
2 วางแอพเมื่อกรอบโฟลเดอร์ปรากฏรอบๆ แอพ
โฟลเดอร์ใหม่ที่มีแอพที่เลือกไว้จะถูกสร้างขึ้น
3 สัมผัส ใส่​ชื่อ​โฟลเดอร์ แล้วป้อนชื่อโฟลเดอร์
การเปลี่ยนสีโฟลเดอร์ สัมผัส
การเพิ่มแอพเพิ่มเติมไปยังโฟลเดอร์ สัมผัสแอพอื่นค้างไว้ จากนั้นลากไปใส่ในโฟลเดอร์
การจัดการแผงหน้าจอ
ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่บริเวณที่ว่างเพื่อเพิ่ม ย้าย หรือลบแผงหน้าจอ
การเพิ่มแผงหน้าจอ ให้ปัดไปทางซ้าย จากนั้นสัมผัส
การย้ายแผงหน้าจอ ให้สัมผัสค้างไว้ที่ภาพตัวอย่างแผงหน้าจอ แล้วลากไปยังต�ำแหน่งใหม่
การลบแผงหน้าจอ สัมผัสค้างไว้ที่ภาพตัวอย่างแผงหน้าจอ จากนั้นลากไปยัง ลบ ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ
21
เบื้องต้น
หน้าจอแอพ
หน้าจอแอพจะแสดงไอคอนส�ำหรับแอพทั้งหมด รวมทั้งแอพที่ติดตั้งใหม่
ที่หน้าจอหลัก สัมผัส แอพ เพื่อเปิดหน้าจอแอพ การดูแผงอื่นๆ ปัดไปทางซ้ายหรือขวา
การย้ายรายการ
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส แก้ไข สัมผัสค้างไว้ที่รายการหนึ่ง แล้วลากไปยังต�ำแหน่งใหม่
การย้ายรายการไปยังแผงอื่น ให้ลากไปยังด้านข้างหน้าจอ
การสร้างโฟลเดอร์
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส แก้ไข
2 สัมผัสค้างไว้ที่แอพ แล้วลากไปเหนือแอพอื่น
3 วางแอพเมื่อกรอบโฟลเดอร์ปรากฏรอบๆ แอพ
โฟลเดอร์ใหม่ที่มีแอพที่เลือกไว้จะถูกสร้างขึ้น
4 สัมผัส ใส่​ชื่อ​โฟลเดอร์ แล้วป้อนชื่อโฟลเดอร์
การเปลี่ยนสีโฟลเดอร์ สัมผัส
การเพิ่มแอพเพิ่มเติมไปยังโฟลเดอร์ สัมผัสแอพอื่นค้างไว้ จากนั้นลากไปใส่ในโฟลเดอร์
22
เบื้องต้น
ไอคอนตัวบ่งชี้
ไอคอนตัวบ่งชี้จะปรากฏที่แถบสถานะที่ด้านบนของหน้าจอ ไอคอนที่แสดงในตารางด้านล่างเป็นไอคอนที่พบบ่อยที่สุด
แถบสถานะอาจไม่ปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอในบางแอพ การแสดงแถบสถานะ ให้ลากลงมาจากด้านบนสุด
ของหน้าจอ
ไอคอน
ความหมาย
ไม่มีสัญญาณ (รุ่นที่เปิดใช้เครือข่ายมือถือ)
ความแรงของสัญญาณ (รุ่นที่เปิดใช้เครือข่ายมือถือ)
โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ) (รุ่นที่เปิดใช้เครือข่ายมือถือ)
เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS แล้ว (รุ่นที่เปิดใช้เครือข่ายมือถือ)
เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE แล้ว (รุ่นที่เปิดใช้เครือข่ายมือถือ)
เชื่อมต่อกับเครือข่าย UMTS แล้ว (รุ่นที่เปิดใช้เครือข่ายมือถือ)
เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSDPA แล้ว (รุ่นที่เปิดใช้เครือข่ายมือถือ)
เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSPA+ แล้ว (รุ่นที่เปิดใช้เครือข่ายมือถือ)
/
เชื่อมต่อกับเครือข่าย LTE แล้ว (รุ่นที่เปิดใช้เครือข่ายมือถือ)
เชื่อมต่อกับ Wi-Fi แล้ว
เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธแล้ว
เปิดใช้งาน GPS แล้ว
ตั้งเวลาเตือนแล้ว
เปิดใช้งานโหมดปิดเสียงแล้ว
เปิดใช้งานโหมดการบินแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดหรือควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง
ระดับแบตเตอรี่
23
เบื้องต้น
ล็อกหน้าจอ
การกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องจะปิดแล้วล็อกหน้าจอ นอกจากนี้ หน้าจอจะปิดและล็อกโดยอัตโนมัติ หากไม่ได้ใช้งานเครื่องตาม
เวลาที่ก�ำหนด
คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะการล็อกหน้าจอของคุณ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นมาใช้งานข้อมูลส่วนตัวของคุณ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การ​ตั้ง​ค่า → หน้าจอล็อคและระบบป้องกัน → ชนิดการล็อคหน้าจอ จากนั้นเลือกวิธีการล็อกหน้า
จอ เครื่องจะถามรหัสปลดล็อกเมื่อใดก็ตามที่คุณปลดล็อกเครื่อง
ถ้าคุณลืมรหัสปลดล็อก ให้น�ำเครื่องไปที่ศูนย์บริการซัมซุงเพื่อตั้งค่าใหม่
รูป​แบบ
วาดรูปแบบโดยการเชื่อมต่อจุดสี่จุดขึ้นไป จากนั้นวาดรูปแบบอีกครั้งเพื่อยืนยัน ตั้งค่า PIN ส�ำรอง เพื่อปลดล็อกหน้าจอเมื่อ
คุณลืมรูปแบบการปลดล็อก
PIN
PIN ประกอบด้วยตัวเลขเท่านั้น ใส่ตัวเลขสี่ตัวขึ้นไป แล้วใส่รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน
รหัสผ่าน
รหัสผ่านประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข ใส่ตัวอักษรสี่ตัวขึ้นไปรวมทั้งตัวเลขและสัญลักษณ์ แล้วใส่รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อ
ยืนยัน
24
เบื้องต้น
แผงแจ้งเตือน
การใช้งานแผงการแจ้งเตือน
เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนใหม่ จะมีไอคอนบ่งชี้สถานะปรากฏที่แถบสถานะ การดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไอคอนเหล่านี้ เปิด
แผงการแจ้งเตือนและดูรายละเอียด
การเปิดแผงการแจ้งเตือน ให้ลากแถบสถานะลงมา การปิดแผงการแจ้งเตือน ให้ปัดขึ้นบนหน้าจอ
คุณสามารถใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้ได้ในแผงการแจ้งเตือน
เริ่มตนการตั้งคา
จัดเรียงปุมการตั้งคาดวน
สลับไปมาระหวางบัญชีผใู ช
หรือเพิ่มบัญชีผูใชใหม
ปุมการตั้งคาอยางเร็ว
ปรับความสวาง
เริ่มตน S Finder
เริ่มตนเชื่อมตอดวน
สัมผัสการแจงเตือนและดํา
เนินการตางๆ
ลางการแจงเตือนทั้งหมด
25
เบื้องต้น
การใช้งานปุ่มการตั้งค่าด่วน
สัมผัสปุ่มการตั้งค่าด่วนเพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติบางอย่าง ปัดไปทางซ้ายหรือขวาบนพื้นที่ปุ่มเพื่อดูปุ่มเพิ่มเติม การดูการตั้ง
ค่าแบบละเอียดเพิ่มเติม สัมผัสค้างไว้ที่ปุ่ม
การจัดเรียงปุ่ม สัมผัส แก้ไข สัมผัสค้างไว้ที่ปุ่ม จากนั้นลากไปยังต�ำแหน่งอื่น
S Finder
ค้นหาเนื้อหากว้างๆ ได้ด้วยค�ำส�ำคัญ
การค้นหาเนือ้ หาบนอุปกรณ์
เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัส S Finder
ป้อนค�ำค้นหาในฟิลด์ค้นหาหรือสัมผัส แล้วพูดค�ำค้นหา
ในการดูผลการค้นหาที่เจาะจงยิ่งขึ้น ให้สัมผัสปุ่มตัวกรองภายใต้ช่องข้อความค้นหา แล้วเลือกกรองรายละเอียด
การตั้งค่าหมวดหมู่ค้นหา
คุณสามารถตั้งค่าหมวดหมู่ค้นหาเพื่อค้นหาเนื้อหาในฟิลด์ค้นที่เจาะจง
สัมผัส เพิ่มเติม → เลือกค้นหาต�ำแหน่ง และเลือกหมวดหมู่
เชื่อมต่อด่วน
ค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียงโดยอัตโนมัติและเชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว
• ถ้าอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อไม่รองรับคุณสมบัติการเชื่อมต่อแบบเร่งด่วน ให้เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi
Direct ก่อนที่จะเปิดใช้ เชื่อมต่อด่วน บนอุปกรณ์ของคุณ
• วิธีการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับชนิดของเครื่องที่เชื่อมต่อ หรือเนื้อหาที่แชร์
26
เบื้องต้น
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น
1 เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัส เชื่อมต่อด่วน
หากคุณใช้คุณสมบัตินี้ครั้งแรก เลือกทางเลือกการมองเห็นและสัมผัส เปิดใช้งานการเชื่อมต่อแบบด่วน
เมื่อแผงหน้าจอเปิด คุณสมบัติ Wi-Fi จะเปิดท�ำงานโดยอัตโนมัติ และเครื่องจะค้นหาอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียง
หากติดตั้ง Samsung Link บนเครื่องของคุณแล้ว รายการของเครื่องที่ลงทะเบียนบน Samsung Link จะปรากฏ
ด้านบนของหน้าจอ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลิงค์ของซัมซุง โปรดเข้าดูที่ link.samsung.com
2 เลือกอุปกรณ์จากรายการและเชื่อมต่อโดยท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ
ขั้นตอนถัดไปอาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
ในการเปลี่ยนการตั้งค่าการมองเห็นของเครื่อง สัมผัส ตั้งค่า → การแสดงอุปกรณ์ จากนั้นเลือกทางเลือก
การค้นหาเครื่องอีกครั้ง
ถ้าหากไม่พบเครื่องที่ต้องการในรายชื่อ ให้ค้นหาเครื่องเอง
สัมผัส รี​เฟรช และเลือกเครื่องจากรายชื่อเครื่องที่ค้นพบ
การแชร์เนือ้ หา
แชร์เนื้อหากับเครื่องที่เชื่อมต่อกัน
1 เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัส เชื่อมต่อด่วน
2 เลือกอุปกรณ์จากรายการอุปกรณ์ที่ตรวจพบ
3 สัมผัส แชร์คอนเทนท์ และเลือกหมวดหมู่มีเดีย
4 ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อส่งเนื้อหาไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
ขั้นตอนถัดไปอาจแตกต่างกันตามหมวดหมู่มีเดียที่เลือก
27
เบื้องต้น
การกรอกข้อความ
รูปแบบแป้นพิมพ์
แป้นพิมพ์จะปรากฏโดยอัตโนมัติเมื่อคุณป้อนข้อความเพื่อส่งอีเมล สร้างบันทึก ฯลฯ
การกรอกข้อความอาจใช้ไม่ได้ในบางภาษา เมื่อต้องการใส่ข้อความ คุณต้องเปลี่ยนภาษาที่ใช้เป็นภาษาใดภาษา
หนึ่งที่รองรับ
ลบตัวอักษรที่อยูขางหนา
เปลี่ยนการตั้งคาแปนพิมพ
ตัดไปยังบรรทัดถัดไป
ปอนตัวพิมพใหญ
ปอนตัวเลข
ปอนตัวพิมพใหญ
สําหรับการกรอกตัวพิมพ
ใหญทั้งหมด
ใหสัมผัสสองครั้ง
ปอนเครือ่ งหมายวรรคตอน
เลื่อนเคอรเซอร
ปอนเวนวรรค
การเปลี่ยนภาษาที่ใช้
สัมผัส → ภาษาเขียน → เพิ่มภาษาที่ป้อนข้อมูล จากนั้นเลือกภาษาที่ใช้ เมื่อคุณเลือกภาษาตั้งแต่สองภาษาขึ้นไป
คุณสามารถสลับระหว่างภาษาที่ป้อนได้ โดยปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาบนแป้นเว้นวรรค
28
เบื้องต้น
ฟังก์ชันแป้นพิมพ์เพิ่มเติม
สัมผัสค้างไว้ที่ เพื่อใช้ฟังก์ชันต่างๆ ไอคอนอื่นๆ อาจปรากฏแทนไอคอน
• : ป้อนข้อความด้วยเสียง
ทั้งนี้ขึ้นกับฟังก์ชันล่าสุดที่ใช้งาน
เริ่มตนหรือหยุดพักการ
ปอนขอความดวยเสียงพูด
เปดแปนพิมพ
•
: สลับเป็นโหมดเขียนด้วยมือ
สลับระหวางโหมดหมายเลข
และโหมดตัวอักษร
สลับเปนแปนพิมพมาตรฐาน
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
•
•
•
•
: เพิ่มรายการจากคลิปบอร์ด
: ป้อนไอคอนแสดงอารมณ์
: สลับเป็นแป้นพิมพ์แบบลอยตัว คุณสามารถย้ายแป้นพิมพ์ไปยังต�ำแหน่งอื่นได้โดยลากที่แท็บ
: เปลี่ยนการตั้งค่าแป้นพิมพ์
29
เบื้องต้น
การคัดลอกและวาง
1 สัมผัสค้างไว้เหนือข้อความ
2 ลาก หรือ เพื่อเลือกข้อความที่ต้องการ หรือสัมผัส เลือกทั้งหมด เพื่อเลือกข้อความทั้งหมด
3 สัมผัส คัดลอก หรือ ตัด
ข้อความที่เลือกจะถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด
4 สัมผัสค้างไว้ที่ตำ� แหน่งที่จะแทรกข้อความ จากนั้นสัมผัส วาง
เพื่อวางข้อความที่คุณคัดลอกมา สัมผัส คลิปบอร์ด และเลือกข้อความ
บันทึกหน้าจอ
จับภาพหน้าจอขณะที่ใช้เครื่อง
กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องและปุ่มระดับเสียงลงพร้อมกัน คุณสามารถดูรูปภาพที่บันทึกไว้ใน แกลเลอรี่
ขณะที่กำ� ลังใช้งานแอพและคุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้
การเปิดแอพ
ที่หน้าจอหลักหรือหน้าจอแอพ เลือกไอคอนแอพเพื่อเปิดใช้งาน
การเปิดแอพจากรายชื่อแอพที่ใช้ล่าสุด ให้สัมผัส
และเลือกหน้าต่างแอพล่าสุด
การปิดแอพ
สัมผัส
และลากหน้าต่างแอพล่าสุดขึ้นหรือลงเพื่อปิด การปิดแอพทั้งหมด สัมผัส ปิดหมด
30
เบื้องต้น
มัลติวินโดว์
บทน�ำ
มัลติวินโดว์ให้คุณท�ำงานแอพสองตัวได้ในเวลาเดียวกันในมุมมองหน้าจอแบบแยก นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้หลายแอพใน
มุมมองป๊อปอัพได้ในเวลาเดียวกัน
แอพบางแอพอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้
แยกมุมมองหนาจอ
มุมมองปอปอัพ
แยกมุมมองหน้าจอ
1 สัมผัส เพื่อเปิดรายการแอพที่ใช้ล่าสุด
2 ปัดไปทางซ้ายหรือขวา และสัมผัส ที่หน้าต่างแอพล่าสุด
แอพที่เลือกจะเริ่มต้นในหน้าต่างทางด้านซ้าย
31
เบื้องต้น
3 เลือกแอพอีกรายการเพื่อเริ่มต้น
คุณยังสามารถเริ่มต้นมุมมองหน้าจอแบบแยกได้โดยการสัมผัสค้างไว้ที่
การใช้งานทางเลือกเพิ่มเติม
เมื่อใช้แอพในมุมมองหน้าจอแบบแยก เลือกหน้าต่างแอพ และสัมผัสวงกลมระหว่างแอพวินโดว์เพื่อเข้าถึงทางเลือกต่อไปนี้:
•
: สลับต�ำแหน่งระหว่างหน้าต่างแอพ
32
เบื้องต้น
•
: ลากและวางข้อความหรือรูปภาพที่จะคัดลอกจากหน้าต่างหนึ่งไปยังอีกหน้าต่างหนึ่ง สัมผัสค้างไว้ที่รายการใน
หน้าต่างที่เลือก และลากไปยังต�ำแหน่งที่อยู่ในอีกหน้าต่างหนึ่ง
แอพบางแอพอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้
•
•
•
: ย่อหน้าต่าง
: ขยายหน้าต่าง
: ปิดแอพ
33
เบื้องต้น
การปรับขนาดหน้าต่าง
ลากวงกลมระหว่างหน้าต่างแอพไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อปรับขนาดหน้าต่าง
มุมมองป็อปอัพ
1 ที่หน้าจอแอพ ให้เริ่มต้นแอพเพื่อใช้งานในมุมมองป๊อปอัพ
2 ลากเป็นแนวทแยงมุมลงไปจากปลายด้านบนขอบด้านใดด้านหนึ่ง
หน้าจอแอพจะปรากฏในมุมมองป๊อปอัพ
ลากและวางเนื้อหา
ยอหนาตาง
ปดแอพ
ขยายหนาตาง
34
เบื้องต้น
การย้ายหน้าต่างป๊อปอัพ
การย้ายหน้าต่างป๊อปอัพ สัมผัสค้างไว้ที่วงกลมบนหน้าต่างแล้วลากไปยังต�ำแหน่งอื่น
การเริ่มต้นมุมมองป๊อปอัพจากมุมมองหน้าจอแบบแยก
1 บนมุมมองหน้าจอแบบแยก ให้สัมผัสหน้าต่างแอพเพื่อเริ่มในหน้าต่างแบบป๊อปอัพ
2 สัมผัสวงกลมระหว่างหน้าต่างแอพค้างไว้
แอพที่เลือกจะเริ่มต้นในหน้าต่างป๊อปอัพ
35
เบื้องต้น
อุปกรณ์และการจัดการข้อมูล
การย้ายข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าของคุณ
คุณสามารถย้ายข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าไปยังเครื่องใหม่ของคุณผ่านทาง Samsung Smart Switch
เวอร์ชั่นต่อไปนี้ของ Samsung Smart Switch นั้นพร้อมให้ใช้งาน
• เวอร์ชั่นมือถือ: ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์มือถือ คุณสามารถดาวน์โหลดแอพได้จาก Galaxy Apps หรือ Play
สโตร์
• เวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์: ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ของคุณและคอมพิวเตอร์ คุณสามารถดาวน์โหลดแอพได้จาก
www.samsung.com/smartswitch
• Samsung Smart Switch ไม่รองรับโดยอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์บางเครื่อง
• สร้างข้อจ�ำกัด ดูรายละเอียดที่ www.samsung.com/smartswitch ซัมซุงถือเรื่องลิขสิทธิ์เป็นเรื่องที่เคร่งครัด
ส่งเฉพาะเนื้อหาที่คุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ในการส่ง
การย้ายข้อมูลจากอุปกรณ์มือถือของคุณ
ย้ายข้อมูลจากเครื่องเดิมไปยังเครื่องใหม่ของคุณ
เมื่อเปิดเครื่องขึ้นเป็นครั้งแรก สัมผัส ดาวน์โหลดและเปิด ในหน้าต่างป๊อปอัพการติดตั้ง Smart Switch เพื่อติดตั้งแอพ หรือ
อาจดาวน์โหลดและติดตั้ง Smart Switch ได้จาก Galaxy Apps หรือ Play สโตร์
เปิด Smart Switch และปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อส่งข้อมูลจากอุปกรณ์เครื่องก่อน
การถ่ายโอนข้อมูลจากคอมพิวเตอร์
แบ็กอัพข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าของคุณไปยังคอมพิวเตอร์และน�ำเข้าข้อมูลไปยังเครื่องใหม่ของคุณ
1 บนคอมพิวเตอร์ ไปที่ www.samsung.com/smartswitch เพื่อดาวน์โหลด Smart Switch
36
เบื้องต้น
2 ที่คอมพิวเตอร์ เริ่มต้น Smart Switch
หากเครื่องก่อนหน้าของคุณไม่ใช่เครื่องของซัมซุง ให้แบ็กอัพข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมที่ได้มาจาก
บริษัทผู้ผลิตของอุปกรณ์ จากนั้นข้ามไปขั้นตอนที่ห้า
3 เชื่อมต่อเครื่องก่อนหน้าของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
4 บนคอมพิวเตอร์ ให้ทำ� ตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อแบ็กอัพข้อมูลจากอุปกรณ์ จากนั้นเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ก่อน
หน้าของคุณจากคอมพิวเตอร์
5 เชื่อมต่อเครื่องใหม่ของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
6 บนคอมพิวเตอร์ ให้ทำ� ตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อถ่ายโอนข้อมูลไปยังเครื่องใหม่ของคุณ
การใช้อุปกรณ์เป็นดิสก์แบบถอดได้ส�ำหรับการถ่ายโอนข้อมูล
ย้ายไฟล์เสียง วิดีโอ รูปภาพ หรือไฟล์ชนิดอื่นๆ จากเครื่องของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ หรือกลับกัน
ห้ามถอดสาย USB ออกจากเครื่องขณะที่คุณก�ำลังส่งไฟล์ การกระท�ำดังกล่าวอาจท�ำให้สูญเสียข้อมูลหรือท�ำให้
เครื่องเสียหายได้
เครื่องอาจไม่เชื่อมต่ออย่างถูกต้องถ้าหากใช้การเชื่อมต่อผ่านฮับ USB ให้เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับพอร์ต USB ของ
คอมพิวเตอร์โดยตรง
1 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
2 เปิดแผงการแจ้งเตือน แล้วสัมผัส เชื่อมต่อเป็นเครื่องเล่นสื่อ → อุ​ปกรณ์​มี​เดีย​(MTP)
สัมผัส กล้อง​ถ่าย​รูป (PTP) ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่รองรับ Media Transfer Protocol (MTP) หรือไม่มีไดรเวอร์ที่
เหมาะสมติดตั้งอยู่
3 ถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
37
เบื้องต้น
การอัพเดทอุปกรณ์
เครื่องสามารถอัพเดทให้ซอฟท์แวร์เป็นรุ่นล่าสุดได้
การอัพเดทผ่านอากาศ
อุปกรณ์สามารถอัพเดทซอฟต์แวร์ล่าสุดได้โดยตรงผ่านบริการ firmware over-the-air (FOTA)
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การ​ตั้ง​ค่า → เกี่ยว​กับ​อุปกรณ์ → อัพเดทซอฟท์​แว​ร์ → อัพเดทตอนนี้
การตรวจสอบรายการอัพเดทที่มีโดยอัตโนมัติ ให้สัมผัสสวิตช์ อัพ​เด​ท​อัตโนมัติ เพื่อเปิดใช้
การอัพเดทด้วย Smart Switch
เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์และอัพเดทอุปกรณ์ให้เป็นซอฟต์แวร์ล่าสุด
1 บนคอมพิวเตอร์ ไปที่ www.samsung.com/smartswitch เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง Smart Switch
2 ที่คอมพิวเตอร์ เริ่มต้น Smart Switch
3 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB
4 หากสามารถอัพเดทซอฟต์แวร์ได้ ให้ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่ออัพเดทเครื่อง
• อย่าปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือถอดสาย USB ขณะที่เครื่องก�ำลังอัพเดท
• ขณะทีก่ �ำลังอัพเดทเครื่อง อย่าเชื่อมต่อเครื่องเล่นสื่ออื่นๆ เข้ากับคอมพิวเตอร์ การกระท�ำเช่นนั้นอาจรบกวน
กระบวนการอัพเดท ก่อนการอัพเดท ยกเลิกการเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นสื่ออื่นๆ ทั้งหมดจากคอมพิวเตอร์
38
เบื้องต้น
การส�ำรองและการเรียกคืนข้อมูล
ช่วยให้ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลแอพ และการตั้งค่าในเครื่องของคุณมีความปลอดภัย คุณสามารถส�ำรองข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไป
ยังบัญชีการส�ำรองข้อมูล และเข้าถึงในภายหลัง ต้องเข้าสู่ระบบในบัญชี Google หรือ Samsung account เพื่อแบ็คอัพหรือ
กู้ข้อมูลคืน อ้างอิง แอคเคาท์ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
การใช้ Samsung account
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การ​ตั้ง​ค่า → แบ็คอัพและรีเซ็ท → แบ็คอัพข้อมูลส่วนตัว เลือกรายการที่จะแบ็กอัพ จากนั้นสัมผัส
แบ็คอัพเดี๋ยวนี้
การตั้งค่าอุปกรณ์ให้แบ็คอัพข้อมูลโดยอัตโนมัติ ให้สัมผัสสวิตช์ แบ็คอัพอัตโนมัติ
การกู้คืนข้อมูลโดยใช้ Samsung account สัมผัส คืน​ค่า ข้อมูลปัจจุบันจะถูกลบออกจากเครื่องเพื่อกู้คืนรายการที่เลือก
การใช้งานบัญชี Google
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การ​ตั้ง​ค่า → แบ็คอัพและรีเซ็ท จากนั้นสัมผัสสวิตช์ แบ็คอัพข้อมูลส่วนตัว เพื่อเปิดใช้ สัมผัส แบ็ก​
อัพ​บัญชี​ผู้​ใช้ และเลือกบัญชีเพื่อตั้งเป็นบัญชีส�ำรองข้อมูล
การกู้คืนข้อมูลโดยใช้บัญชี Google สัมผัสสวิตช์ คืน​ค่า​อัตโนมัติ เพื่อเปิดใช้ เมื่อติดตั้งแอพใหม่ จะจัดเก็บการตั้งค่าแบ็คอัพ
และข้อมูล
การรีเซ็ตข้อมูล
ลบการตั้งค่าและข้อมูลทั้งหมดในเครื่อง ก่อนที่จะด�ำเนินการคืนค่าจากโรงงาน ให้ส�ำรองข้อมูลที่สำ� คัญทั้งหมดที่คุณเก็บไว้ใน
เครื่อง อ้างอิง การส�ำรองและการเรียกคืนข้อมูล เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การ​ตั้ง​ค่า → แบ็คอัพและรีเซ็ท → ตั้งค่าข้อมูล​จาก​โรง​งาน → รี​เซ็ท​อุปกรณ์ → ลบ​ทั้ง​หมด
เครื่องจะเริ่มต้นใหม่โดยอัตโนมัติ
39
เบื้องต้น
การเชื่อมต่อเข้ากับโทรทัศน์
บทน�ำ
ลงทะเบียนทีวีไปยังเครื่องของคุณเพื่อง่ายต่อการแชร์เนื้อหาระหว่างเครื่อง
• คุณสมบัตินี้ใช้ได้กับ Samsung Smart TV ที่วางขายในปี 2015 ขึ้นไป ซึ่งสนับสนุนคุณสมบัติบลูทูธพลังงาน
ต�่ำ (BLE)
• บางไฟล์อาจมีการบัฟเฟอร์ระหว่างการเปิดเล่น ทั้งนี้ขึ้นกับการเชื่อมต่อเครือข่าย
การลงทะเบียนทีวี
ลงทะเบียนทีวีไปยังเครื่องของคุณ เมื่อคุณลงทะเบียนทีวี คุณสามารถแชร์หน้าจอระหว่างเครื่องของคุณกับทีวีและใช้ข้อมูล
สรุปจากคุณสมบัติของทีวีได้อย่างง่ายดาย
1 เปิดทีวีและวางเครื่องของคุณให้ใกล้กับทีวี
2 เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัส เชื่อมต่อด่วน
3 เลือกทีวีและสัมผัส ลงทะเบียนทีวี
การแชร์หน้าจอ
คุณสามารถสะท้อนหน้าจอของเครื่องของคุณได้บนทีวีหรือในทางกลับกัน
การสะท้อนหน้าจอของเครื่องของคุณไปยังทีวี
เมื่ออุปกรณ์ของคุณจดจ�ำทีวีที่ลงทะเบียนไว้ขณะที่คุณก�ำลังดูวิดีโอ ไอคอนจะปรากฏบนเครื่อง สัมผัสไอคอนเพื่อสตรีม
วิดีโอจากเครื่องของคุณไปยังทีวีของคุณ
หากปิดทีวีและลงทะเบียนโดยใช้ เชื่อมต่อด่วน ทีวีจะเปิดโดยอัตโนมัติและหน้าจอของเครื่องจะปรากฏบนหน้าจอทีวี
คุณสมบัตินี้รองรับเฉพาะในแอพเครื่องเล่นวิดีโอเท่านั้น
40
เบื้องต้น
การสะท้อนหน้าจอทีวีไปยังเครื่องของคุณ
1 เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัส เชื่อมต่อด่วน
ทีวีที่ลงทะเบียนจะปรากฏบนรายการ
2 เลือกทีวีที่ลงทะเบียนไว้
3 สัมผัส ทีวีไปยังมือถือ
หน้าจอทีวีจะปรากฏบนเครื่องของคุณ
การใช้คุณสมบัติการสรุปบนทีวี
ทีวีที่ลงทะเบียนไว้ของคุณจะเปิดโดยอัตโนมัติซึ่งขึ้นอยู่กับเวลาที่ตั้งไว้บนเครื่องของคุณและแสดงเวลา สภาพอากาศ และ
ข้อมูลก�ำหนดการของคุณบนหน้าจอ การใช้คุณสมบัตินี้ เครื่องของคุณและทีวีจะต้องเชื่อมต่อกับจุดเชื่อมต่อเดียวกัน
1 เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัส เชื่อมต่อด่วน
ทีวีที่ลงทะเบียนจะปรากฏบนรายการ
2 เลือกทีวีที่ลงทะเบียนไว้
3 สัมผัส การสรุปบน TV และตั้งเวลาและวันที่ใช้คุณสมบัติการสรุปบนโทรทัศน์
เวลา สภาพอากาศ และข้อมูลก�ำหนดการจะปรากฏด้านขวาของหน้าจอทีวีตามเวลาที่ตั้งไว้
41
แอพพลิเคชั่น
การติดตั้งหรือการถอนการติดตั้งแอพ
Galaxy Apps
สั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพ คุณสามารถดาวน์โหลดแอพที่เฉพาะส�ำหรับเครื่อง Samsung Galaxy ได้
สัมผัส Galaxy Apps ที่หน้าจอแอพ
แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
การติดตั้งแอพ
เลือกดูแอพตามประเภท หรือสัมผัส ค้น​หา เพื่อค้นหาด้วยค�ำส�ำคัญ
เลือกแอพเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแอพนั้น หากต้องการดาวน์โหลดแอพฟรี สัมผัส ติดตั้ง การสั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพที่มีการ
เรียกเก็บเงิน สัมผัสที่ราคา และท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ
การเปลี่ยนการตั้งค่าอัพเดทอัตโนมัติ สัมผัส
→
การ​ตั้ง​ค่า → อัพเดทแอพอัตโนมัติ จากนั้นเลือกตัวเลือก
Play สโตร์
สั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพ
สัมผัส Play สโตร์ ที่หน้าจอแอพ
การติดตั้งแอพ
เลือกดูแอพตามประเภท หรือสัมผัสเขตข้อมูลค้นหาเพื่อค้นหาค�ำส�ำคัญ
เลือกแอพเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแอพนั้น หากต้องการดาวน์โหลดแอพฟรี สัมผัส ติดตั้ง การสั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพที่มีการ
เรียกเก็บเงิน สัมผัสที่ราคา และท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ
การเปลี่ยนการตั้งค่าอัพเดทอัตโนมัติ สัมผัส
ตัวเลือก
→
42
การตั้งค่า → อัปเดตแอปพลิเคชันอัตโนมัติ จากนั้นเลือก
แอพพลิเคชั่น
การจัดการแอพ
การถอนการติดตั้งหรือการปิดใช้งานแอพ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส แก้ไข ไอคอน จะปรากฏบนแอพที่คุณสามารถปิดใช้งานหรือลบการติดตั้ง เลือกแอพแล้วสัมผัส
ลบการติดตั้ง หรือ ลบ​การ​ติด​ตั้ง หรืออีกวิธีหนึ่ง ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การ​ตั้ง​ค่า → แอพพลิเคชั่น → การ​จัด​การ​แอ​พพลิ​
เค​ชั่น เลือกแอพ จากนั้นสัมผัส ปิดใช้งาน หรือ ลบ​การ​ติด​ตั้ง
• ลบการติดตั้ง: ปิดใช้งานแอพพื้นฐานที่เลือกที่ไม่สามารถถอนการติดตั้งจากเครื่องได้
• ลบ​การ​ติด​ตั้ง: ลบการติดตั้งแอพที่ดาวน์โหลดไว้
การเปิดใช้งานแอป
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การ​ตั้ง​ค่า → แอพพลิเคชั่น → การ​จัด​การ​แอ​พพลิ​เค​ชั่น เลื่อนไปที่ ไม่ท�ำงาน เลือกแอพ จากนั้น
สัมผัส ท�ำงาน
43
แอพพลิเคชั่น
วิดีโอ
ดูวิดีโอที่จัดเก็บในเครื่องและปรับการตั้งค่าการเล่นเพลง
สัมผัส วิดีโอ ที่หน้าจอแอพ
เลือกวีดีโอที่จะเล่น
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
เปดรายการเพลง
พักและเลนตอ
เลื่อนไปขางหนาหรือถอย
หลังโดยการลากแถบ
ปรับระดับเสียง
ยายแผงควบคุมไปทางซาย
ยายแผงควบคุมไปทางขวา
สลับไปยังเครื่องเลนวิดีโอ
แบบปอปอัพ
เปลี่ยนอัตราสวนหนาจอ
ขามไปยังวิดีโอกอนหนา
สัมผัสคางไวเพื่อกรอกลับข
างหลัง
ขามไปยังวิดีโอถัดไป
สัมผัสคางไวเพื่อกรอไป
ขางหนา
ลากนิ้วของคุณขึ้นหรือลงที่ข้างซ้ายของหน้าจอเล่นเพื่อปรับความสว่าง หรือลากนิ้วมือของคุณขึ้นหรือลงที่ข้างขวาของหน้า
จอเล่นเพื่อปรับระดับเสียง
เล่นถอยหลังหรือเล่นไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ปัดไปทางซ้ายหรือขวาบนหน้าจอเล่นเพลง
44
แอพพลิเคชั่น
เพลง
ฟังเพลงที่เรียงตามหมวดหมู่และเพื่อก�ำหนดการตั้งค่าการเล่นเพลง
สัมผัส เพลง ที่หน้าจอแอพ
เลือกประเภท จากนั้นเลือกเพลงที่จะเล่น
สัมผัสภาพอัลบั้มที่ด้านล่างสุดของหน้าจอเพื่อเปิดหน้าจอเครื่องเล่นเพลง
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
เปดรายการเพลง
เขาถึงคุณภาพเสียงและ
การตั้งคาเอฟเฟกต
ตั้งคาไฟลนี้ใหเปนเพลงโป
รดของคุณ
ปรับระดับเสียง
เปลี่ยนโหมดเลนซํ้า
เปดการสุม
ขามไปยังเพลงกอนหนา
สัมผัสคางไวเพื่อกรอกลับ
ขางหลัง
ขามไปยังเพลงถัดไป
สัมผัสคางไวเพื่อกรอไป
ขางหนา
พักและเลนตอ
45
แอพพลิเคชั่น
อินเทอร์เน็ต
ค้นหาบนอินเตอร์เน็ตเพื่อดูข้อมูลและบุ๊กมาร์คหน้าเว็บโปรดเพื่อเข้าถึงได้สะดวก
1 สัมผัส อินเทอร์เน็ต ที่หน้าจอแอพ
2 สัมผัสช่องข้อมูลที่อยู่
3 ใส่ที่อยู่เว็บหรือค�ำส�ำคัญ จากนั้นสัมผัส ไป
การดูแถบเครื่องมือ ลากนิ้วมือของคุณลงมาเล็กน้อยบนหน้าจอ
รีเฟรชหนาเว็บปจจุบัน
ยายไปยังหนาทีเ่ ขาชมกอน
หนานี้
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
แสดงบุคมารค
เว็บเพจที่บันทึกไว
และประวัติลาสุดของคุณ
ปดแท็บ
เปดแท็บใหม
เปดหนัาหลัก
46
แอพพลิเคชั่น
ไฟล์ส่วนตัว
เข้าถึงและจัดการกับไฟล์ต่างๆ ที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์หรือต�ำแหน่งอื่นๆ เช่น บริการจัดเก็บบนคลาวด์
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส ไฟล์ส่วนตัว
• ไฟล์ล่าสุด: ดูไฟล์ล่าสุด
• หมวด​หมู่: ดูไฟล์ตามประเภท
• พื้นที่จัดเก็บในเครื่อง: ดูไฟล์ที่จัดเก็บในเครื่อง
• พื้นที่จัดเก็บ Cloud: ดูไฟล์ที่จัดเก็บในบริการจัดเก็บบนคลาวด์
• การใช้งานพื้นที่จัดเก็บ: ดูข้อมูลหน่วยความจ�ำของเครื่องของคุณ
การค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์ สัมผัส ค้นหา
Family Square
บทน�ำ
แชร์รูปภาพกับครอบครัวโดยใช้แอพนี้ และติดต่อกับพวกเขาอยู่เสมอ คุณยังสามารถตั้งค่าเนื้อหาที่แชร์และเนื้อหาที่จัดเก็บ
ไว้ในอุปกรณ์ของคุณให้เป็นภาพพักหน้าจอได้อีกด้วย การแบ่งปันรูปภาพ คุณต้องลงทะเบียนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณกับ
เครื่องนี้ จากนั้นส่งค�ำเชิญไปยังสมาชิกครอบครัวของคุณ ดูที่ข้อมูลวิธีใช้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
สัมผัส Family Square ที่หน้าจอแอพ
• คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อแชร์เนื้อหาผ่านทางเครือข่ายมือถือ
• แอพนี้รองรับได้กับอุปกรณ์ Samsung Android ที่ใช้ Android OS 5.0 ขึ้นไปเท่านั้น
• แอพนี้อาจไม่รองรับกับอุปกรณ์บางชนิด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
47
แอพพลิเคชั่น
การเพิ่มและการจัดการเนือ้ หาใน Family Square
สร้างเนื้อหาเพื่อแชร์กับสมาชิกในครอบครัว เมื่อคุณสร้างหรือเลือกเนื้อหาที่จะแชร์แล้ว จะมีการแจ้งเตือนปรากฏขึ้นบน
อุปกรณ์ของสมาชิกในครอบครัว
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส Family Square
การเพิ่มรูปภาพ
ที่หน้าจอหลัก Family Square สัมผัส
• : ถ่ายภาพ สัมผัส ตกลง วาดหรือเพิ่มข้อความบนภาพ แล้วสัมผัส บันทึก
• : เลือกภาพใน แกลเลอรี่ วาดหรือเพิ่มข้อความบนภาพ แล้วสัมผัส บันทึก
การจัดการเนือ้ หา
การลบเนื้อหาจากหน้าจอหลัก Family Square สัมผัส เพิ่มเติม → ลบ
หากต้องการดูเนื้อหาตามการกรอง สัมผัส เพิ่มเติม → ฟิลเตอร์
หากต้องการซ่อนเนื้อหาจากภาพพักหน้าจอ สัมผัส
การดูภาพที่แบ่งปันเป็นภาพพักหน้าจอ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส Family Square → ภาพพักหน้าจอ ภาพที่คุณปักหมุดไว้กับไอคอน บนหน้าจอหลัก Family
Square จะแสดงเป็นภาพพักหน้าจอ
หากต้องการแสดงภาพเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นๆ ให้เปิดหน้าจอหลัก Family Square สัมผัส เพิ่มเติม → การตั้งค่า → การ
ตั้งค่ารูปภาพ แล้วเลือกแหล่งเพื่อแสดงภาพ
การกลับสู่หน้าจอหลัก Family Square ให้สัมผัสหน้าจอ
48
แอพพลิเคชั่น
กล้องถ่ายรูป
บทน�ำ
ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอโดยใช้การตั้งค่าต่างๆ
การถ่ายภาพเบื้องต้น
คุณสามารถถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ ดูรูปถ่ายและวิดีโอใน แกลเลอรี่
สัมผัส กล้องถ่ายรูป ที่หน้าจอแอพ
มารยาทในการถ่ายรูป
• อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
• อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอในสถานที่ที่มีกฎห้าม
• อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอในสถานที่ที่คุณอาจละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
การถ่ายภาพหรือการบันทึกวิดีโอ
1 สัมผัสรูปภาพบนหน้าจอตัวอย่างเพื่อให้กล้องท�ำการโฟกัสที่จุดนั้น
2 สัมผัส เพื่อถ่ายภาพ หรือสัมผัส เพื่อบันทึกวีดีโอ
การบันทึกภาพจากวิดีโอขณะที่ก�ำลังบันทึกวิดีโอ สัมผัส จับ​ภาพ
ภาพตัวอยางขนาดยอ
การตั้งคาดวน
ถายรูป
การตั้งคากลองถายรูป
บันทึกวีดีโอ
• กล้องถ่ายรูปจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
• ตรวจสอบว่าเลนส์สะอาดดี มิฉะนั้นเครื่องอาจท�ำงานไม่เป็นปกติในบางโหมดที่ต้องการความละเอียดสูง
49
แอพพลิเคชั่น
การตั้งค่ากล้องถ่ายรูป
การตั้งค่าด่วน
บนหน้าจอตัวอย่าง ใช้การตั้งค่าด่วนต่อไปนี้
• : เลือกเอฟเฟคฟิลเตอร์เพื่อใช้เมื่อถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ
• : เลือกความยาวในการหน่วงก่อนกล้องถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ
• : ถ่ายภาพโดยท�ำให้หน้าสว่างขึ้นเพื่อให้ได้รูปที่ดูอ่อนโยน
• : เลือกความละเอียดส�ำหรับรูปภาพ การใช้ความละเอียดสูงขึ้นจะมีผลท�ำให้รูปภาพมีคุณภาพสูงขึ้น แต่จะใช้ความ
จ�ำมากขึ้น
การตั้งค่ากล้องถ่ายรูป
บนหน้าจอตัวอย่าง ให้สัมผัส
• ขนาดวิดีโอ (หน้า): เลือกความละเอียดส�ำหรับวิดีโอ การใช้ความละเอียดสูงขึ้นจะมีผลท�ำให้วิดีโอมีคุณภาพสูงขึ้น แต่จะ
ใช้ความจ�ำมากขึ้น
• การควบคุมท่าทาง: ตั้งให้อุปกรณ์ตรวจจับฝ่ามือเพื่อใช้ในการถ่ายภาพตนเอง
• บันทึกรูปภาพเป็นดูตัวอย่างแล้ว: กลับภาพเพื่อสร้างเงาสะท้อนของภาพเดิมขณะถ่ายภาพด้วยกล้องหน้า
• จุดตัดเก้าช่อง: แสดงเส้นบอกแนวบนช่องมองภาพเพื่อช่วยการจัดองค์ประกอบเมื่อเลือกเป้าหมาย
• แท็กสถานที่: แนบต�ำแหน่ง GPS ไปยังภาพถ่าย
• ความแรงของสัญญาณ GPS อาจลดลงในต�ำแหน่งที่อาจมีอุปสรรคขัดขวางสัญญาณ เช่น ต�ำแหน่งระหว่าง
อาคาร พื้นที่ระดับต�ำ่ กว่าน�้ำทะเล หรือสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย
• ต�ำแหน่งของคุณอาจปรากฏบนรูปถ่ายเมื่อคุณอัพโหลดสู่อินเทอร์เน็ต เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ปิดใช้
งานการตั้งค่าการแท็กต�ำแหน่ง
• ตรวจสอบรูปภาพ: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงภาพถ่ายหรือวิดีโอหลังจากการถ่ายภาพ
• ต�ำแหน่งที่จดั เก็บ: เลือกต�ำแหน่งหน่วยความจ�ำส�ำหรับจัดเก็บข้อมูล
• ตั้งค่าใหม่: ตัง้ ค่าใหม่ส�ำหรับกล้องถ่ายรูป
50
แอพพลิเคชั่น
แกลเลอรี่
บทน�ำ
ดูและจัดการรูปภาพและวิดีโอที่จัดเก็บในเครื่อง
การดูรูปหรือวิดีโอ
1 สัมผัส แกลเลอรี่ ที่หน้าจอแอพ
2 เลือกรูปภาพหรือวิดีโอ
ไฟล์วีดีโอจะแสดงไอคอน
บนภาพตัวอย่างขนาดย่อ การเล่นวิดีโอ สัมผัส
เลือ่ นไปยังหนาจอกอนหนา
ทางเลือกเพิ่มเติม
แบงปนรูปภาพกับผูอื่น
แกไขรูปภาพ
เพิ่มรูปภาพไปยังรายการ
โปรด
ลบรูปภาพ
การซ่อนหรือแสดงเมนู สัมผัสหน้าจอ
51
แอพพลิเคชั่น
การลบรูปหรือวิดีโอ
ลบรูปภาพหรือวิดีโอ
เลือกรูปภาพหรือวิดีโอ แล้วสัมผัส ลบ ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ
การลบรูปภาพและวิดีโอจ�ำนวนมาก
1 บนหน้าจอหลักแกลเลอรี่ ให้สัมผัสรูปภาพหรือวิดีโอดังกล่าวค้างไว้เพื่อลบ
2 ท�ำเครื่องหมายที่รูปภาพหรือวิดีโอเพื่อลบ
3 สัมผัส ลบ
อีเมล
การตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล
ตั้งค่าแอคเคาท์อีเมลเมื่อเปิดใช้ อีเมล เป็นครั้งแรก
1 สัมผัส อีเมล ที่หน้าจอแอพ
2 ป้อนที่อยู่อีเมลบัญชีของคุณและรหัสผ่าน แล้วสัมผัส ถัดไป
การลงทะเบียนบัญชีอีเมลบริษัทด้วยตนเอง ให้สัมผัส การ​ตั้ง​ค่า​เอง
3 ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อท�ำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์
เพื่อตั้งค่าบัญชีอีเมลเพิ่มเติม สัมผัส เพิ่มเติม → การ​ตั้ง​ค่า → เพิ่ม​แอคเคาท์
หากคุณมีบัญชีอีเมลมากกว่าหนึ่งบัญชี คุณสามารถตั้งค่าให้บัญชีหนึ่งเป็นบัญชีค่าเริ่มต้น สัมผัส เพิ่มเติม → การ​ตั้ง​ค่า
→ ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้พื้นฐาน
52
แอพพลิเคชั่น
การส่งอีเมล
1 สัมผัส เพื่อเขียนอีเมล
2 เพิ่มผู้รับและใส่ข้อความอีเมล
3 สัมผัส ส่ง เพื่อส่งเมล
การอ่านอีเมล
บนรายการอีเมล สัมผัสอีเมลเพื่ออ่าน
รายชื่อ
บทน�ำ
สร้างรายชื่อใหม่หรือจัดการรายชื่อบนเครื่อง
การเพิ่มรายชื่อ
การสร้างรายชื่อด้วยตนเอง
1 สัมผัส รายชื่อ ที่หน้าจอแอพ
2 สัมผัส และเลือกต�ำแหน่งจัดเก็บ
3 ใส่ข้อมูลรายชื่อ
•
•
: เพิ่มรูปภาพ
/ : เพิ่มและลบรายละเอียดการติดต่อ
4 สัมผัส บันทึก
53
แอพพลิเคชั่น
การน�ำเข้ารายชื่อ
น�ำเข้ารายชื่อจากบริการจัดเก็บมายังเครื่องของคุณ
1 สัมผัส รายชื่อ ที่หน้าจอแอพ
2 ที่รายการรายชื่อ สัมผัส เพิ่มเติม → การตั้งค่า → น�ำ​เข้า/​น�ำ​ออกราย​ชื่อ → น�ำเข้า และเลือกตัวเลือกการน�ำเข้า
การค้นหารายชื่อ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส รายชื่อ
ใช้วิธีการค้นหาวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:
• เลื่อนขึ้นหรือลงบนรายชื่อผู้ติดต่อ
• ลากนิ้วไปตามแถบตัวอักษรดัชนีที่ด้านซ้ายของรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อเลื่อนผ่านอย่างรวดเร็ว
• สัมผัสช่องการค้นหาที่ด้านบนของรายชื่อผู้ติดต่อ และใส่เงื่อนไขการค้นหา
เมื่อเลือกรายชื่อแล้ว ให้เลือกท�ำสิ่งต่อไปนี้:
• : เพิ่มไปยังรายชื่อที่ชอบ
• : เขียนอีเมล
54
แอพพลิเคชั่น
Smart Manager
บทน�ำ
Smart Manager จะให้ภาพรวมของสถานะของแบตเตอรี่ของเครื่อง พื้นที่จัดเก็บ RAM และความปลอดภัยของระบบ คุณยัง
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องโดยอัตโนมัติเพียงแค่สัมผัสด้วยนิ้วเดียวของคุณ
การใช้งานคุณสมบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด่วน
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส Smart Manager → ลบ​ทั้ง​หมด
คุณสมบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด่วนจะปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงานของเครื่องผ่านการกระท�ำต่อไปนี้
• การระบุแอพที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่ที่มากเกินไปและการล้างความจ�ำ
• การลบไฟล์ที่ไม่จำ� เป็นและการปิดแอพที่ทำ� งานอยู่เบื้องหลัง
• ก�ำลังสแกนหามัลแวร์
55
แอพพลิเคชั่น
การใช้งาน Smart Manager
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส Smart Manager และเลือกคุณสมบัติ
แบตเตอรี่
ตรวจสอบพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่และเวลาที่ใช้เครื่อง ส�ำหรับอุปกรณ์ที่มีระดับแบตเตอรี่ต�่ำ ให้รักษาพลังงานแบตเตอรี่
ไว้โดยการเปิดใช้งานคุณสมบัติประหยัดพลังงานและปิดแอพก�ำลังกินพลังงานแบตเตอรี่ที่มากเกินไปอยู่
เวลาการใช้งานที่เหลือจะแสดงเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่แบตเตอรี่จะหมด เวลาการใช้งานที่เหลืออาจแตกต่างกันออก
ไป โดยขึ้นกับการตั้งค่าเครื่องและสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
ที่จัดเก็บ
ตรวจสอบสถานะของหน่วยความจ�ำที่ใช้ไปและที่เหลืออยู่ คุณสามารถลบไฟล์ที่ไม่ได้ใช้และไฟล์ที่ตกค้างอยู่หรือลบการติดตั้ง
แอพที่คุณไม่ต้องใช้อีกต่อไป
RAM
ตรวจสอบจ�ำนวนของ RAM ที่มีเหลืออยู่ คุณสามารถปิดแอพที่ท�ำงานเบื้องหลังและลดจ�ำนวน RAM ที่คุณก�ำลังใช้เพื่อเพิ่ม
ความเร็วเครื่องของคุณได้
ระบบป้องกันอุปกรณ์
ตรวจสอบสถานะความปลอดภัยของเครื่อง คุณสมบัตินี้จะสแกนหามัลแวร์บนเครื่องของคุณ
56
แอพพลิเคชั่น
S ​Planner
บทน�ำ
จัดการก�ำหนดการของคุณโดยเข้าสู่เหตุการณ์ที่กำ� ลังจะมาถึงหรืองานในแผนงานของคุณ
การสร้างเหตุการณ์
1 สัมผัส S ​Planner ที่หน้าจอแอพ
2 สัมผัส หรือสัมผัสวันที่สองครั้ง
ถ้าวันที่นั้นมีเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�ำอยู่แล้ว สัมผัสที่วันที่นั้น และสัมผัส
3 ป้อนรายละเอียดเหตุการณ์
ใสหัวขอ
เลือกปฏิทินที่จะใชหรือ
ซิงคขอมูล
ตั้งคาวันที่เริ่มตนและ
สิ้นสุดเหตุการณ
ตั้งคาการเตือน
ปอนตําแหนงเหตุการณ
แนบแผนที่ที่แสดงสถานที่
ของเหตุการณ
เพิ่มรายละเอียด
4 สัมผัส บันทึก เพื่อบันทึกเหตุการณ์
57
แอพพลิเคชั่น
การสร้างงาน
1 สัมผัส S ​Planner ที่หน้าจอแอพ
2 สัมผัส สิ่ง​ที่​ต้อง​ทำ�
3 ป้อนรายละเอียดงานและสัมผัส วันนี้ หรือ พรุ่ง​นี้ เพื่อตั้งค่าวันที่ครบก�ำหนด
การเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติม สัมผัส
4 สัมผัส บันทึก เพื่อบันทึกงาน
ซิงค์ข้อมูลเหตุการณ์และสิ่งที่ต้องท�ำไปยังบัญชีของคุณ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การ​ตั้ง​ค่า → แอคเคาท์, เลือกบริการบัญชี จากนั้นสัมผัสสวิตช์ ซิงค์ ปฏิทิน เพื่อซิงค์กิจกรรมและ
งานด้วยบัญชี
การเพิ่มบัญชีเพื่อซิงค์ เปิดหน้าจอแอพและสัมผัส S ​Planner → เพิ่มเติม → จัดการปฏิทิน → เพิ่ม​แอคเคาท์ การเลือก
บัญชีที่จะซิงค์และลงชื่อเข้าใช้ เมื่อเพิ่มบัญชีแล้วจะมีวงกลมสีเขียวแสดงอยู่ที่ด้านข้างชื่อบัญชี
58
แอพพลิเคชั่น
SideSync
บทน�ำ
SideSync ให้คุณสามารถแชร์หน้าจอและข้อมูลระหว่างสมาร์ทโฟน Android ของซัมซุง แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ใดๆ
ได้โดยง่าย เมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องเสร็จแล้ว จะปรากฏหน้าจอเสมือนบนแท็บเล็ตหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่ คุณ
สามารถตรวจสอบการแจ้งเตือน เช่น ข้อความ ได้จากแผงหน้าปัดหรือในหน้าต่างป๊อปอัพ
ก่อนที่คุณจะเริ่ม
• ต้องติดตั้งแอพ SideSync ทั้งสองเครื่องที่ต้องการเชื่อมต่อ หากไม่ติดตั้ง SideSync ใช้วิธีการต่อไปนี้ในการ
ดาวน์โหลดและติดตั้ง:
–– ในการดาวน์โหลดและติดตั้ง SideSync บนแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน Android ของซัมซุง ค้นหา SideSync ใน
Galaxy Apps หรือ Play สโตร์ หากเครื่องของคุณไม่รองรับ SideSync คุณอาจไม่สามารถหาแอพได้
–– ในการดาวน์หลดและติดตั้ง SideSync บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ไปที่ www.samsung.com/sidesync นอกจากนี้
คุณยังสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อก�ำหนดของระบบ SideSync ได้บนหน้าเว็บ
• หากต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไร้สาย อุปกรณ์เหล่านั้นจะต้องรองรับ Wi-Fi Direct และเชื่อมต่อเข้ากับจุดเชื่อมต่อ
เดียวกัน
59
แอพพลิเคชั่น
การเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน
การเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์
1 เชื่อมต่อแท็บเล็ตกับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB
หรืออาจเชื่อมต่อทั้งสองเครื่องได้ที่จุดเข้าถึงเดียวกัน
2 เปิด SideSync บนเครื่องทั้งสอง
3 สัมผัส เริ่ม บนแท็บเล็ตของคุณ
เครื่องทั้งสองจะสแกนกันเองและเชื่อมต่อ จากนั้น บนคอมพิวเตอร์ของคุณจะมีแผงหน้าปัดปรากฏขึ้น
การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่าน Wi-Fi Direct
1 เปิด SideSync ทั้งบนแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนของคุณ
2 สัมผัส เริ่ม บนเครื่องทั้งสอง
เครื่องทั้งสองจะสแกนกันเองและเชื่อมต่อ
60
แอพพลิเคชั่น
3 บนแท็บเล็ตของคุณ เลือกสมาร์ทโฟนจากรายการเครื่องที่พบ
4 บนสมาร์ทโฟน ยอมรับค�ำขอเชื่อมต่อ
บนแท็บเล็ตของคุณจะมีแผงหน้าปัดปรากฏขึ้น
การเชื่อมต่ออุปกรณ์โดยอัตโนมัติ
เมื่ออุปกรณ์ทั้งสองเคยเชื่อมต่อกันมาแล้ว คุณสามารถตั้งให้เชื่อมต่อกันได้โดยอัตโนมัติ การเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่าน USB หรือ
Wi-Fi Direct จะท�ำการเปิด SideSync ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ หากอุปกรณ์เหล่านั้นต่ออยู่กับจุดเชื่อมต่อเดียวกัน ให้วางใกล้กัน
เพื่อเชื่อมต่อกัน
หากต้องการหยุดใช้คุณสมบัติการเชื่อมต่ออัตโนมัติ ที่แท็บเล็ต สัมผัส SideSync → เพิ่ม​เติม → ตั้งค่า จากนั้นสัมผัส
สวิตช์ อุปกรณ์เชื่อมต่ออัตโนมัติ เพื่อยกเลิกการเปิดใช้ หรือ บนแผงหน้าปัด สัมผัส เพิ่ม → การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ
และยกเลิกการเปิดใช้คุณสมบัติการเชื่อมต่ออัตโนมัติ
61
แอพพลิเคชั่น
การใช้แผงหน้าปัด
เปิดแอพที่ใช้บ่อยหรือดูการแจ้งเตือนจากแท็บเล็ต
เมื่อคุณสัมผัสที่ข้อความแจ้งเตือน แอพหรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องจะเริ่มท�ำงาน ภาพต่อไปนี้เป็นภาพแผงหน้าปัดของแท็บเล็
ตบนคอมพิวเตอร์
ยอแผงหนาปด
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
ปดแผงหนาปด
เปดหนาจอเสมือนของแท็บเล็ต
เพิ่มแอพอื่นๆ
สัมผัสการแจงเตือนและดําเนินการตางๆ
คุณสามารถจัดหรือลบแอปได้เมื่อคลิกขวาที่ไอคอนแอป
การเปิดเล่นสื่ออย่างต่อเนือ่ ง
คุณสามารถหยุดการเล่นเพลงหรือวิดีโอชั่วคราวบนแท็บเล็ตและเล่นต่อบนเครื่องอื่นได้
บนแผงหน้าปัด ให้เลือกปุ่มเล่นบนแผงควบคุมเพลงหรือการแจ้งเตือนวิดีโอ การเล่นเพลงบนแท็บเล็ตจะหยุดชั่วคราว
แล้วไปเริ่มเล่นบนอุปกรณ์เครื่องอื่นของคุณ
ตัวควบคุมเพลงและการแจ้งเตือนวิดีโอบนเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่นั้น จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อคุณเล่นไฟล์มีเดียผ่านแอพ
เพลงหรือวิดีโอที่เป็นค่าเริ่มต้นเท่านั้น
การแชร์เว็บเพจ
คุณสามารถเปิดเว็บเพจบนแท็บเล็ตและแสดงในเว็บเบราว์เซอร์ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้
ขณะก�ำลังดูเว็บเพจบนแท็บเล็ต บนแผงหน้าปัดจะมีการแจ้งเตือนการเข้าถึงเว็บปรากฏขึ้น บนแผงหน้าปัด ให้เลือกการแจ้ง
เตือน จากนั้น เว็บเพจนั้นจะปรากฏอยู่บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย
62
แอพพลิเคชั่น
การแชร์ฮอตสปอตของแท็บเล็ต (รุ่นที่เปิดใช้งานเครือข่ายมือถือ)
คุณสามารถแชร์การเชื่อมต่อข้อมูลของแท็บเล็ตให้แก่คอมพิวเตอร์ได้หากไม่มีอินเตอร์เน็ต
คุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อใช้คุณสมบัตินี้
บนแผงหน้าปัด สัมผัส เพิ่มเติม → เปิดใช้งานฮอตสปอตมือถือ ฮอตสปอตเคลื่อนที่ของเท็บเล็ตจะเปิดท�ำงาน
การใช้งานหน้าจอเสมือน
SideSync จะสะท้อนหน้าจอของเครื่องบนเครื่องอื่น คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่นของเครื่องผ่านหน้าจอเสมือน ภาพต่อไปนี้เป็น
ภาพของหน้าจอเสมือนของแท็บเล็ตบนคอมพิวเตอร์
บนแผงหน้าปัด สัมผัส Tablet screen
• บางฟังก์ชั่นอาจไม่ท�ำงานผ่านหน้าจอเสมือน
• การแสดงและฟังก์ชั่นของหน้าจอเสมือนอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเครื่องที่เชื่อมต่อ
การยอหนาจอเสมือน
ปดหนาจอเสมือน
การขยายหนาจอเสมือน
63
แอพพลิเคชั่น
สัมผัส
เพื่อใช้ทางเลือกต่อไปนี้:
• อยู่ด้านบนเสมอ: ตั้งหน้าจอเสมือนให้อยู่ด้านบนเสมอ
• หมุน: หมุนหน้าจอ
• จับภาพ: ถ่ายภาพหน้าจอ
• เปิดใช้งานโหมดน�ำเสนอ: เปิดหน้าจอของแท็บเล็ตให้ควบคุมจากคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ตของคุณทั้งสองเครื่อง
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องที่เชื่อมต่อ
ในการย้ายหน้าจอเสมือน คลิกและลากด้านบนของหน้าจอเสมือนไปยังต�ำแหน่งใหม่
ในการปรับขนาดของหน้าจอเสมือน วางตัวชี้เมาส์เหนือขอบหน้าจอเสมือน จากนั้นคลิกและลาก
การสลับระหว่างหน้าจอ
หากต้องการใช้หน้าจอจริงของแท็บเล็ต ให้กดปุ่มเปิด/ปิด บนแท็บเล็ตของคุณ หน้าจอเสมือนจะปิด แต่หน้าจอของ
แท็บเล็ตจะเปิด
หากต้องการกลับไปยังหน้าจอเสมือน ให้คลิกหน้าจอเสมือนของแท็บเล็ตบนคอมพิวเตอร์ หน้าจอจริงจะปิด แต่หน้าจอ
เสมือนของสมาร์ทโฟนจะเปิด
คุณสามารถดูและควบคุมหน้าจอเสมือนและหน้าจอของเครื่องที่เชื่อมต่อได้พร้อมกัน บนหน้าจอเสมือน สัมผัส
→ เปิดใช้งานโหมดน�ำเสนอ เพื่อเปิดหน้าจอของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องที่เชื่อมต่อ
การแชร์ไฟล์และคลิปบอร์ด
การคัดลอกไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์
1 สัมผัสไฟล์ค้างไว้เพื่อเข้าสู่โหมดแก้ไขบนหน้าจอเสมือนของแท็บเล็ต
2 เลือกไฟล์ที่จะคัดลอกเพิ่มเติม
3 คลิกและสัมผัสไฟล์ต่างๆ ที่เลือกค้างไว้ จากนั้นลากและวางไว้ข้างนอกหน้าจอเสมือน
ระบบจะท�ำส�ำเนาไฟล์ที่เลือกเหล่านี้ไปยังต�ำแหน่งที่ต้องการ
64
แอพพลิเคชั่น
ตัวอย่างเช่น เมื่อย้ายภาพจากแท็บเล็ตไปยังเอกสาร Word ที่เปิดอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ภาพดังกล่าวจะถูกแทรกลงใน
เอกสาร Word นั้น
การคัดลอกไฟล์ไปยังแท็บเล็ตของคุณ
เลือกไฟล์บนคอมพิวเตอร์และลากไปยังแผงหน้าปัดหรือหน้าจอเสมือนของแท็บเล็ต ระบบจะบันทึกไฟล์ลงในโฟลเดอร์ ไฟล์
ส่วนตัว → ที่จัดเก็บในเครื่อง → โฟลเดอร์ SideSync
ขณะก�ำลังเขียนข้อความหรืออีเมลบนหน้าจอเสมือน ไฟล์ที่คัดลอกจะแนบกับข้อความหรืออีเมลที่กำ� ลังเขียน
เมื่อเปิดหน้าจอเสมือนของแท็บเล็ตและหน้าจอจริง คุณจะไม่สามารถแชร์ไฟล์เหล่านั้นได้
การแชร์คลิปบอร์ด
คุณสามารถคัดลอกและวางข้อความไปมาระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ได้อย่างสะดวกสบายด้วยคุณสมบัติการแชร์คลิปบอร์ด
คัดลอกหรือตัดข้อความจากหน้าจอเสมือนและวางบนข้อความนอกหน้าจอเสมือนหรือในทางกลับกัน
65
แอพพลิเคชั่น
การแชร์แป้นพิมพ์และเมาส์ของคอมพิวเตอร์
ใช้หน้าจอของแท็บเล็ตเป็นหน้าจอคู่และควบคุมด้วยแป้นพิมพ์และเมาส์ของคอมพิวเตอร์
1 บนแผงหน้าปัด สัมผัส เพิ่ม → เปิดใช้งานการแชร์แป้นพิมพ์และเมาส์
หากหน้าจอเสมือนเปิดอยู่ หน้าจอนั้นจะหายไปจากหน้าจอคอมพิวเตอร์
2 เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปที่ขอบซ้ายหรือขวาของหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อไปยังหน้าจอของแท็บเล็ต
ตัวชี้เมาส์จะปรากฏบนหน้าจอของแท็บเล็ต
3 บนแท็บเล็ต ใช้แป้นพิมพ์และเมาส์ของคอมพิวเตอร์เพื่อด�ำเนินการ เช่น การป้อนข้อความ การท�ำส�ำเนาและวาง และ
การเลือกรายการ
ในการควบคุมคอมพิวเตอร์ด้วยเมาส์อีกครั้ง กลับไปยังตัวชี้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์
66
แอพพลิเคชั่น
สมุดบันทึก
สร้างสมุดบันทึกและจัดเรียงตามหมวดหมู่
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส สมุดบันทึก
การสร้างสมุดบันทึก
สัมผัส ที่รายการสมุดบันทึก และเขียนบันทึก ขณะที่เขียนบันทึก ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:
• ประเภท: สร้างหรือก�ำหนดหมวดหมู่
• รูปภาพ: แทรกรูปภาพ
• เสียง​: บันทึกเสียงที่ต้องการแทรก
• สิ่งที่ต้องท�ำ: เพิ่มกล่องกาเครื่องหมายไปที่จุดเริ่มต้นของแถวเพื่อสร้างรายการงาน
เพื่อบันทึกข้อมูลสมุดบันทึก สัมผัส บันทึก
การแก้ไขสมุดบันทึก สัมผัสสมุดบันทึก จากนั้นสัมผัสเนื้อหาของสมุดบันทึก
การค้นหาสมุดบันทึก
สัมผัส ค้น​หา ในรายการสมุดบันทึก และใส่ค�ำส�ำคัญเพื่อค้นหาสมุดบันทึกที่มีค�ำส�ำคัญนั้น
67
แอพพลิเคชั่น
นาฬิกา
บทน�ำ
ตั้งการเตือน ตรวจสอบเวลาปัจจุบันของหลายเมืองทั่วโลก เวลาจัดงาน หรือตั้งระยะเวลาเฉพาะ
เตือน
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส นาฬิกา → เตือน
การตั้งค่าการเตือน
ตั้งค่าเวลาเตือนและสัมผัส บันทึก
ในการเปิดแผงแป้นพิเศษเพื่อป้อนเวลาปลุก สัมผัส ปุ่มกด
การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการเตือน สัมผัสไอคอนนาฬิกาถัดจากการเตือนในรายการการเตือน
การหยุดการเตือน
สัมผัส ปฎิเสธ เพื่อหยุดการเตือน หากคุณเปิดใช้ตัวเลือกข้ามมาก่อน สัมผัส ข้าม เพื่อปลุกซ�้ำหลังจากระยะเวลาที่ก�ำหนด
การลบการเตือน
สัมผัส
บนเสียงเตือนในรายการเสียงเตือน
68
แอพพลิเคชั่น
เวลาโลก
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส นาฬิกา → เวลาโลก
การสร้างนาฬิกา
ใส่ชื่อเมืองหรือเลือกชื่อเมืองจากลูกโลก จากนั้นสัมผัส
การลบนาฬิกา
สัมผัส
บนนาฬิกา
การจับ​เวลา
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส นาฬิกา → การจับ​เวลา
2 สัมผัส เริ่ม เพื่อจับเวลากิจกรรม
การบันทึกเวลาของรอบขณะที่จับเวลาเหตุการณ์ ให้สัมผัส รอบ
3 สัมผัส หยุด เพื่อหยุดการจับเวลา
การเริ่มต้นจับเวลาใหม่ ให้สัมผัส กลับ
การล้างรอบการจับเวลา สัมผัส ตั้งค่าใหม่
การ​ตั้ง​เวลา
1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส นาฬิกา → การ​ตั้ง​เวลา
2 ตั้งระยะเวลา แล้วสัมผัส เริ่ม
ในการเปิดแผงแป้นพิเศษเพื่อป้อนระยะเวลา สัมผัส ปุ่มกด
3 สัมผัส ปฎิเสธ เมื่อตัวตั้งเวลาเสร็จสิ้นการนับ
69
แอพพลิเคชั่น
เครื่องคิดเลข
ค�ำนวณแบบง่ายหรือซับซ้อน
สัมผัส เครื่องคิดเลข ที่หน้าจอแอพ
การดูประวัติการค�ำนวณ สัมผัส ประวัติ การปิดแผงประวัติการค�ำนวณ สัมผัส ปุ่มกด
การล้างประวัติ สัมผัส ประวัติ → ลบประวัติ
แอพ Google
Google มีแอพความบันเทิง เครือข่ายสังคม และแอพธุรกิจ ซึ่งคุณสามารถขอเปิดบัญชี Google เพื่อเรียกใช้แอพบาง
รายการได้ อ้างอิง แอคเคาท์ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
การดูข้อมูลแอพเพิ่มเติม เข้าถึงเมนูวิธีใช้ของแอพแต่ละแอพ
บางแอพอาจไม่สามารถใช้ได้ หรือมีข้อก�ำหนดที่ต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
Chrome
ค้นหาข้อมูลและเรียกดูหน้าเว็บ
Gmail
ส่งหรือรับอีเมลผ่านทางบริการ Google Mail
แผนที่
หาต�ำแหน่งของคุณบนแผนที่ ค้นหาต�ำแหน่ง และดูข้อมูลต�ำแหน่งของสถานที่ต่างๆ
Play เพลง
ค้นพบ ฟัง และแชร์เพลงบนเครื่องของคุณ
70
แอพพลิเคชั่น
Play ภาพยนตร์
รับชมวิดีโอที่จัดเก็บไว้ในเครื่องของคุณและดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ เพื่อรับชมจาก Play สโตร์
ไดรฟ์
จัดเก็บข้อมูลของคุณในคลาวด์ เข้าถึงจากทุกที่ และแชร์ให้กับผู้อื่น
YouTube
รับชมหรือสร้างวิดีโอและแชร์ให้กับผู้อื่น
รูปภาพ
ค้นหา จัดการ และแก้ไขภาพถ่ายและวิดีโอของคุณจากแหล่งต่าง ๆ ในที่แห่งเดียว
แฮงเอาท์
แชทกับเพื่อนๆ ของคุณทีละคนหรือเป็นกลุ่ม แล้วใช้รูปภาพ ไอคอนแสดงอารมณ์ และโทรวิดีโอขณะแชท
Google
ค้นหารายการต่างๆ ในอินเทอร์เน็ตหรือเครื่องของคุณอย่างรวดเร็ว
ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหารายการต่างๆ อย่างรวดเร็วโดยการพูดค�ำส�ำคัญหรือวลี
การตั้งค่า Google
ก�ำหนดการตั้งค่าส�ำหรับคุณสมบัติบางอย่างที่ให้มาโดย Google
71
การ​ตั้ง​ค่า
บทน�ำ
ปรับการตั้งค่าฟังก์ชันและแอพ คุณสามารถใช้งานเครื่องของคุณให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นโดยการก�ำหนดตัวเลือกการตั้ง
ค่าต่างๆ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การ​ตั้ง​ค่า
การค้นหาการตั้งค่าโดยการใส่คำ� ส�ำคัญ สัมผัส ค้น​หา
Wi-Fi
การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ
• อุปกรณ์นี้ใช้คลื่นความถี่แบบนันฮาร์โมไนซ์ และเหมาะส�ำหรับน�ำไปใช้ในประเทศแถบยุโรปทั้งหมด สามารถใช้
งาน WLAN ในยุโรปโดยไม่มีข้อจ�ำกัดเรื่องการใช้งานในอาคาร แต่ไม่สามารถน�ำไปใช้กลางแจ้ง
• ปิดใช้งาน Wi-Fi เพื่อประหยัดแบตเตอรี่เมื่อไม่ได้ใช้งาน
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส Wi-Fi จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้
2 เลือกเครือข่ายจากรายการเครือข่าย Wi-Fi
เครือข่ายที่ต้องการรหัสผ่านจะปรากฏโดยมีไอคอนแม่กุญแจ
72
การตั้งค่า
3 สัมผัส เชื่อม​ต่อ
เมื่อเชื่อมต่อเครื่องกับเครือข่าย Wi-Fi แล้ว เครื่องจะเชื่อมต่อซ�้ำกับเครือข่ายเดิมในครั้งต่อๆ ไปที่ใช้งานได้ โดย
ไม่ขอรหัสผ่านอีก การป้องกันไม่ให้เครื่องเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยอัตโนมัติ ให้เลือกจากรายการเครือข่าย แล้ว
สัมผัส ลืม
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct ใช้เชื่อมต่อเครื่องผ่านเครือข่าย Wi-Fi โดยไม่ต้องใช้จุดเชื่อมต่อ
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส Wi-Fi จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้
2 สัมผัส Wi-Fi Direct
จะปรากฏรายชื่อของเครื่องที่ค้นพบ
ถ้าเครื่องที่คุณต้องการเชื่อมต่อไม่อยู่ในรายชื่อ ให้ขอให้เครื่องนั้นเปิดคุณสมบัติ Wi-Fi Direct
3 เลือกเครื่องที่จะเชื่อมต่อ
อุปกรณ์จะถูกเชื่อมต่อเมื่ออีกเครื่องหนึ่งยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct
การส่งและการรับข้อมูล
คุณสามารถแชร์ข้อมูล เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ หรือไฟล์มีเดียกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้ การด�ำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการส่ง
รูปภาพไปยังเครื่องอื่น
1 สัมผัส แกลเลอรี่ ที่หน้าจอแอพ
2 เลือกรูปภาพ
3 สัมผัส แชร์ → Wi-Fi ​Direct เลือกอุปกรณ์ที่จะย้ายรูปภาพไป จากนั้นสัมผัส แชร์
4 ยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct ที่เครื่องอื่น
หากเครื่องดังกล่าวเชื่อมต่ออยู่แล้ว รูปภาพจะถูกส่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งโดยไม่ต้องมีขั้นตอนขอการเชื่อมต่ออีก
73
การตั้งค่า
การสิ้นสุดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
1 สัมผัส Wi-Fi ที่หน้าจอการตั้งค่า
2 สัมผัส Wi-Fi Direct
เครื่องจะแสดงรายชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกัน
3 สัมผัสชื่อเครื่องเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์
บลูทูธ
บทน�ำ
ใช้งานบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือไฟล์มีเดียกับเครื่องอื่นๆ ที่เปิดใช้บลูทูธ
• ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การดักจับ หรือการใช้ในทางที่ผิดของข้อมูลที่ส่งหรือได้รับผ่านบลูทูธ
• หมัน่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแบ่งปันและรับข้อมูลด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และมีการรักษาความปลอดภัยอย่าง
เหมาะสม หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ จะท�ำให้ระยะการส่งข้อมูลสั้นลง
• อุปกรณ์บางชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการทดสอบหรือผ่านการอนุมัติจาก Bluetooth SIG อาจใช้กับ
เครื่องของคุณไม่ได้
• ห้ามใช้คุณสมบัติบลูทูธเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย (เช่น การคัดลอกไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือดักฟังการ
สื่อสารโดยผิดกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า)
ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อผลจากการใช้งานที่ผิดกฎหมายของคุณสมบัติบลูทูธ
74
การตั้งค่า
การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส บลูทูธ จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้
จะปรากฏรายชื่อของเครื่องที่ค้นพบ
2 เลือกเครื่องที่จะจับคู่กัน
ถ้าเครื่องที่คุณต้องการจับคู่ไม่อยู่ในรายชื่อ ให้ขอให้เครื่องนั้นเปิดตัวเลือกการมองเห็นได้ โปรดอ้างอิงคู่มือการใช้งาน
เครื่องอื่น
เครื่องของคุณจะมองเห็นได้จากเครื่องอื่นๆ ขณะที่หน้าจอการตั้งค่าบลูทูธเปิดอยู่
3 ยอมรับการเชื่อมต่อบลูทูธที่เครื่องของคุณเพื่อยืนยัน
อุปกรณ์จะถูกเชื่อมต่อเมื่ออีกเครื่องหนึ่งยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อบลูทูธ
การส่งและการรับข้อมูล
แอพจ�ำนวนมากรองรับการถ่ายโอนข้อมูลผ่านบลูทูธ คุณสามารถแบ่งปันข้อมูล เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ หรือไฟล์มีเดียกับอุปก
รณ์บลูทูธเครื่องอื่นได้ การด�ำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการส่งรูปภาพไปยังเครื่องอื่น
1 สัมผัส แกลเลอรี่ ที่หน้าจอแอพ
2 เลือกรูปภาพ
3 สัมผัส แชร์ → บลูทูธ จากนั้นเลือกเครื่องที่จะย้ายรูปภาพไป
ถ้าเครื่องของคุณมีการจับคู่กับอีกเครื่องหนึ่งมาแล้วก่อนหน้านี้ ให้สัมผัสชื่อเครื่องโดยไม่ต้องใส่รหัสยืนยันที่สร้างโดย
อัตโนมัติ
ถ้าเครื่องที่คุณต้องการจับคู่ไม่อยู่ในรายชื่อ ให้ขอให้เครื่องนั้นเปิดตัวเลือกการมองเห็นได้
4 ยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อบลูทูธที่เครื่องอื่น
75
การตั้งค่า
การยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์บลูทูธ
1 สัมผัส บลูทูธ ที่หน้าจอการตั้งค่า
เครื่องจะแสดงรายชื่ออุปกรณ์ที่จับคู่กัน
2 สัมผัส ที่ด้านข้างชื่อเครื่องเพื่อยกเลิกการจับคู่
3 สัมผัส เลิก​จับ​คู่
โหมดการบิน
การปิดใช้งานฟังก์ชันการใช้งานแบบไร้สายในเครื่องของคุณ คุณสามารถใช้บริการที่ไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายได้เท่านั้น
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส โหมดการบิน
ฮอตสปอตมือถือและการแชร์อินเตอร์เน็ต (รุ่นที่เปิดใช้งานเครือข่ายมือ
ถือ)
ใช้เครื่องเป็นฮอตสปอตแบบเคลื่อนที่เพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับอุปกรณ์อื่นเมื่อไม่สามารถเชื่อมต่อ
เครือข่ายได้ การเชื่อมต่อสามารถท�ำได้ผ่าน Wi-Fi USB หรือบลูทูธ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ฮอตสปอตมือถือและการแชร์อินเตอร์เน็ต
คุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อใช้คุณสมบัตินี้
• ฮอตสปอตมือถือ: ใช้งานฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือของเครื่องให้กับคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์อื่น
• การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธ: ใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือให้กับ
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นผ่านบลูทูธ
• การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB: ใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB เพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือให้กับ
คอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เครื่องจะถูกใช้เป็นโมเด็มส�ำหรับคอมพิวเตอร์
76
การตั้งค่า
การใช้งานฮอตสปอตมือถือ
ใช้เครื่องของคุณเป็นฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับอุปกรณ์อื่น
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ฮอตสปอตมือถือและการแชร์อินเตอร์เน็ต → ฮอตสปอตมือถือ
2 สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
ไอคอน จะปรากฏบนแถบสถานะ เครื่องอื่นจะสามารถค้นพบเครื่องของคุณในรายชื่อเครือข่าย Wi-Fi
การตั้งค่ารหัสผ่านส�ำหรับฮอตสปอตมือถือ ให้สัมผัส เพิ่มเติม → ก�ำหนดค่าฮอตสปอตมือถือ และเลือกระดับการ
รักษาความปลอดภัย จากนั้นใส่รหัสผ่านและสัมผัส บันทึก
3 ที่หน้าจอของเครื่อง ค้นหาและเลือกเครื่องของคุณจากรายชื่อเครือข่าย Wi-Fi
4 ที่เครื่องที่เชื่อมต่ออยู่ ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
การ​ใช้​ข้อมูล
เฝ้าติดตามปริมาณการใช้ข้อมูลของคุณ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​ใช้​ข้อมูล
การใช้ข้อมูล (รุ่นที่เปิดใช้เครือข่ายมือถือ)
ติดตามบันทึกการใช้งานข้อมูลของคุณ และก�ำหนดการตั้งค่าส�ำหรับขีดจ�ำกัด
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การใช้ข้อมูล
• ข้อมูลมือถือ: ตั้งค่าให้เครื่องใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลบนเครือข่ายมือถือใดๆ
• ตั้งค่าขีดจ�ำกัดข้อมูลมือถือ: ตั้งค่าขีดจ�ำกัดส�ำหรับการใช้งานข้อมูลมือถือ
• ข้อมูลพื้นหลัง: ป้องกันแอพที่ท�ำงานเบื้องหลังไม่ให้ใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือได้
การเปลี่ยนวันที่รีเซ็ตประจ�ำเดือนส�ำหรับช่วงสังเกตการณ์ ให้สัมผัส → เปลี่ยนรอบ
77
การตั้งค่า
การจ�ำกัดการใช้งานข้อมูล
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การใช้ข้อมูล แล้วสัมผัสสวิตช์ ตั้งค่าขีดจ�ำกัดข้อมูลมือถือ เพื่อเปิดใช้
2 ลากแถบการปรับขีดจ�ำกัดขึ้นหรือลงเพื่อตั้งค่าขีดจ�ำกัด
3 ลากแถบการปรับการเตือนขึ้นหรือลงเพื่อตั้งค่าระดับการเตือนการใช้งานข้อมูล
เครื่องจะเตือนคุณเมื่อถึงระดับการเตือน
เครือข่ายมือถือ (รุ่นที่เปิดใช้งานเครือข่ายมือถือ)
ก�ำหนดการตั้งค่าเครือข่ายมือถือของคุณ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส เครือข่ายมือถือ
• โรมมิ่งข้อมูล: ตั้งค่าให้เครื่องใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างที่คุณโรมมิ่ง
• ชื่อแอคเซสพอยท์: ตั้งค่าชื่อแอคเซสพอยท์ (APN)
• โหมดเครือข่าย: เลือกชนิดเครือข่าย
• ผู้ให้บริการเครือข่าย: ค้นหาเครือข่ายที่ใช้ได้และลงทะเบียนเครือข่ายเอง
การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม
ทางเลือก
ก�ำหนดการตั้งค่าเพื่อควบคุมคุณสมบัติอื่นๆ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม
• พิมพ์: ก�ำหนดค่าส่วนเสริมส�ำหรับเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ในเครื่อง คุณสามารถค้นหาเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่ หรือเพิ่ม
เครื่องพิมพ์เองเพื่อพิมพ์ไฟล์ อ้างอิง พิมพ์ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
78
การตั้งค่า
• ดาวน์โหลดบูสเตอร์ (รุ่นที่เปิดใช้งานเครือข่ายมือถือ): ตั้งอุปกรณ์เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ที่ใหญ่กว่า 30 MB ให้เร็วขึ้นผ่าน
ทาง Wi-Fi และเครือข่ายมือถือพร้อมกัน อ้างอิง ดาวน์โหลดบูสเตอร์ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• VPN: ตั้งค่าและเชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัว (VPN)
พิมพ์
ก�ำหนดค่าส่วนเสริมส�ำหรับเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ในเครื่อง คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครื่องพิมพ์ผ่านทาง Wi-Fi หรือ
Wi-Fi Direct แล้วพิมพ์รูปภาพหรือเอกสาร
เครื่องพิมพ์บางเครื่องอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องนี้
การเพิ่มปลั๊กอินเครื่องพิมพ์
เพิ่มปลั๊กอินเครื่องพิมพ์ส�ำหรับเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม → พิมพ์ → ดาวน์โหลดปลั๊กอิน
2 ค้นหาปลั๊กอินเครื่องพิมพ์ใน Play สโตร์
3 เลือกปลั๊กอินเครื่องพิมพ์แล้วติดตั้ง
4 เลือกปลั๊กอินเครื่องพิมพ์ จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้
เครื่องจะค้นหาเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับเครื่องของคุณ
การเพิ่มเครื่องพิมพ์ด้วยตนเอง สัมผัส เพิ่มเติม → เพิ่มเครื่องพิมพ์ → ADD PRINTER
การเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ สัมผัส เพิ่มเติม → การตั้งค่าการพิมพ์
การพิมพ์เนือ้ หา
ขณะที่ก�ำลังดูเนื้อหา เช่น รูปภาพ หรือเอกสาร สัมผัส แชร์ → พิมพ์ →
เครื่องพิมพ์
79
→
เครื่องพิมพ์ทั้งหมด จากนั้นเลือก
การตั้งค่า
ดาวน์โหลดบูสเตอร์
ตั้งค่าเครื่องเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ที่ใหญ่กว่า 30 MB ให้เร็วขึ้นผ่านทาง Wi-Fi และเครือข่ายมือถือพร้อมกัน สัญญาณ Wi-Fi
ที่แรงกว่าจะท�ำให้ได้ความเร็วการดาวน์โหลดที่เร็วขึ้น
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม → ดาวน์โหลดบูสเตอร์
• คุณสมบัตินี้อาจไม่รองรับในอุปกรณ์บางเครื่อง
• คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อดาวน์โหลดไฟล์ผ่านทางเครือข่ายมือถือ
• เมื่อคุณดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ เครื่องอาจมีอุณหภูมิสูง ถ้าเครื่องมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าอุณหภูมิที่กำ� หนด
คุณสมบัตินี้จะปิดการท�ำงาน
• ถ้าสัญญาณเครือข่ายไม่เสถียร ความเร็วและประสิทธิภาพของคุณสมบัตินี้อาจได้รับผลกระทบ
• ถ้าการเชื่อมต่อ Wi-Fi และเครือข่ายมือถือมีความเร็วการรับส่งข้อมูลแตกต่างกันอย่างมาก เครื่องอาจใช้
เฉพาะการเชื่อมต่อที่เร็วที่สุด
• คุณสมบัตินี้รองรับ Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 และ Hypertext Transmission Protocol
Secure (HTTPS) คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้งานกับโพรโทคอลอื่น เช่น FTP
เสียงและการแจ้งเตือน
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าส�ำหรับเสียงต่างๆ ในเครื่อง
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส เสียงและการแจ้งเตือน
• โหมดเสียง: ตั้งค่าให้เครื่องใช้งานโหมดเสียงหรือโหมดเงียบ
• ระดับ​เสียง: ปรับระดับเสียงส�ำหรับเพลงและวีดีโอ เสียงของระบบ และการแจ้งเตือน
• เสียง: เปลี่ยนการตั้งค่าเสียงเรียกเข้าและเสียงของระบบ
• คุณภาพและเอฟเฟ็กต์เสียง: ปรับการตั้งค่าเสียงเพิ่มเติม
• ห้ามรบกวน: ตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อปิดเสียงแจ้งเตือน ยกเว้นรายการที่อนุญาต
• การแจ้งเตือนบนหน้าจอล็อค: ตั้งค่าว่าจะให้แสดงเนื้อหาของการแจ้งเตือนบนหน้าจอที่ล็อกหรือไม่
• การแจ้งเตือนแอพ: เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งส�ำหรับแต่ละแอพ
80
การตั้งค่า
จอภาพ
เปลี่ยนการตั้งค่าจอภาพ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ
• ความ​สว่าง: ปรับค่าความสว่างของหน้าจอ
• แบบอักษร: เปลี่ยนชนิดและขนาดแบบอักษร
• หมด​เวลา​หน้า​จอ: ตั้งค่าระยะเวลาที่เครื่องจะรอคอยก่อนที่จะดับแสงส่องหลังจอ
• เดย์ดรีม: ตั้งค่าให้เครื่องเริ่มต้นโปรแกรมรักษาหน้าจอเมื่อเครื่องก�ำลังชาร์จ
แอพพลิเคชั่น
จัดการแอพของเครื่องและเปลี่ยนการตั้งค่าของแอพ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แอพพลิเคชั่น
• การ​จัด​การ​แอ​พพลิ​เค​ชั่น: ดูและจัดการแอพในเครื่องของคุณ
• แอพพลิเคชั่นพื้นฐาน: เลือกการตั้งค่าเริ่มต้นส�ำหรับการใช้งานแอพ
• การตั้งค่าแอพพลิเคชั่น: ก�ำหนดการตั้งค่าในแต่ละแอพ
ผู้​ใช้
ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้เพิ่มเติมส�ำหรับผู้ใช้อื่นๆ เพื่อใช้เครื่องกับการตั้งค่าการปรับให้เป็นส่วนตัว เช่น บัญชีอีเมล วอลเปเปอร์ที่ชอบ
และอื่นๆ สามารถใช้บัญชีประเภทต่อไปนี้:
• เจ้า​ของ: บัญชีเจ้าของจะสร้างขึ้นเฉพาะเมื่อตั้งค่าเครื่องเป็นครั้งแรก และไม่สามารถสร้างได้มากกว่าหนึ่งครั้ง บัญชี
นี้มีสิทธิควบคุมทั้งหมดในเครื่อง รวมถึงการจัดการบัญชีผู้ใช้ คุณสามารถเพิ่มหรือลบบัญชีผู้ใช้ได้เฉพาะเมื่อใช้บัญชีนี้
เท่านั้น
81
การตั้งค่า
• แขก: บัญชีนี้อนุญาตให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าถึงเครื่องได้ โดยจะจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ระหว่างเซสชันของผู้ใช้ทั่วไป
ไว้ชั่วคราว ทุกครั้งที่คุณใช้บัญชีนี้ เครื่องจะถามว่าคุณต้องการจะใช้เซสชันผู้ใช้ทั่วไปก่อนหน้าต่อหรือจะรีเซ็ตใหม่
• ผู้​ใช้: บัญชีนี้ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงแอพและเนื้อหาของพวกเขา และปรับค่าเองไปยังการตั้งค่าเครื่องที่มีผลในบัญชีทั้งหมด
• ผู้ใช้ (โปรไฟล์ที่จ�ำกัด): บัญชีที่มีข้อจ�ำกัดสามารถเข้าถึงเฉพาะแอพและเนื้อหาที่บัญชีเจ้าของอนุญาต และไม่สามารถ
ใช้บริการที่ต้องมีการเข้าสู่ระบบ
การเพิ่มผู้ใช้
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ผู้​ใช้
2 สัมผัส เพิ่มผู้ใช้หรือโปรไฟล์ → ผู้​ใช้ → ตั้งค่าตอนนี้
เครื่องจะเปลี่ยนเป็นบัญชีผู้ใช้ใหม่และหน้าจอเมื่อล็อกจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
3 ปลดล็อกเครื่องแล้วท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าบัญชีให้เสร็จ
การเพิ่มโปรไฟล์แบบจ�ำกัด
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ผู้​ใช้
2 สัมผัส เพิ่มผู้ใช้หรือโปรไฟล์ → ผู้ใช้ (โปรไฟล์ที่จำ� กัด)
ถ้าคุณไม่ได้ใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ปลอดภัยด้วยบัญชีเจ้าของ ให้ท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่า
3 เลือกแอพและเนื้อหาที่อนุญาตให้ผู้ใช้แบบจ�ำกัดเข้าถึงได้
82
การตั้งค่า
การสลับผู้ใช้
สัมผัสไอคอนบัญชีผู้ใช้ที่ด้านบนของหน้าจอที่ล็อกหรือแผงการแจ้งเตือน แล้วเลือกบัญชีที่จะเปลี่ยนไปใช้
หนาจอเมื่อล็อก
แผงแจงเตือน
การจัดการผู้ใช้
เมื่อใช้บัญชีเจ้าของ คุณสามารถลบบัญชีหรือเปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับบัญชีแบบจ�ำกัดได้
หากต้องการลบบัญชีผู้ใช้ ให้สัมผัส ถัดจากบัญชีเพื่อลบ
หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับบัญชีแบบจ�ำกัด ให้สัมผัส ถัดจากบัญชี คุณสามารถลบบัญชีได้ด้วยการสัมผัส
วอลเปเปอร์
เปลี่ยนการตั้งค่าวอลเปเปอร์ส�ำหรับหน้าจอหลักและหน้าจอเมื่อล็อก
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส วอลเปเปอร์
83
การตั้งค่า
หน้าจอล็อคและระบบป้องกัน
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเพื่อป้องกันเครื่อง
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส หน้าจอล็อคและระบบป้องกัน
ทางเลือกที่มีให้อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นกับวิธีการล็อกหน้าจอที่เลือก
•
•
•
•
•
ชนิดการล็อคหน้าจอ: เปลี่ยนวิธีล็อกหน้าจอ
แสดงข้อมูล: เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับรายการที่แสดงบนหน้าจอเมื่อล็อก
ปลดล็อคเอฟเฟ็กต์: เลือกเอฟเฟคเมื่อคุณปลดล็อกหน้าจอ
การตั้งค่าการล็อคเพื่อความปลอดภัย: เปลี่ยนการตั้งค่าล็อกหน้าจอส�ำหรับวิธีการล็อกที่เลือก
ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติค้นหามือถือของฉัน คุณสมบัตินี้สามารถช่วยให้คุณ
ระบุต�ำแหน่งของเครื่องของคุณได้หากสูญหายหรือถูกขโมย นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าถึงเว็บไซต์มือถือของฉัน
(findmymobile.samsung.com) เพื่อติดตามและควบคุมอุปกรณ์ที่สูญหายหรือถูกขโมย
• แหล่ง​ที่​ไม่​รู้จัก: ตั้งค่าให้เครื่องอนุญาตการติดตั้งแอพจากแหล่งที่มาที่ไม่รู้จัก
• การตั้งค่าความปลอดภัยอื่นๆ: ก�ำหนดการตั้งค่าความปลอดภัยเพิ่มเติม
รายการ​ส่วน​ตัว
เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัว
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส รายการ​ส่วน​ตัว
• ต�ำแหน่ง: เปลี่ยนการตั้งค่าการอนุญาตข้อมูลต�ำแหน่ง
• รายงานข้อมูลการวิเคราะห์: ตั้งค่าเครื่องให้ส่งข้อมูลการวินิจฉัยและการใช้งานของเครื่องให้กับซัมซุงโดยอัตโนมัติ
84
การตั้งค่า
การช่วยเหลือการเข้าถึง
ก�ำหนดการตั้งค่าที่หลากหลายเพื่อปรับปรุงการเข้าใช้งานเครื่อง
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง
• การ​มอง​เห็น: ปรับการตั้งค่าเพื่อปรับปรุงการเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
• การ​ได้​ยิน: ปรับการตั้งค่าเพื่อปรับปรุงการเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ใช้ที่บกพร่องทางการได้ยิน
• ความคล่องแคล่ว: ก�ำหนดการตั้งค่าเอง เพื่อปรับปรุงการเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ที่ไม่ถนัด
• ล็อคทิศทาง: เปลี่ยนการตั้งค่าร่วมกับทิศทางส�ำหรับปลดล็อกหน้าจอ
• ตัวแจ้งเตือน: ตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อแจ้งเตือนให้คุณทราบการแจ้งเตือนที่คุณยังไม่ได้ดูในช่วงเวลานั้น
• โหมดสัมผัสเดียว: ตั้งค่าให้เครื่องควบคุมการแจ้งเตือนโดยการสัมผัสปุ่มแทนการลากปุ่ม
• จัดการการช่วยเหลือการเข้าถึง: น�ำออกหรือน�ำเข้าการตั้งค่าการเข้าใช้งานเพื่อแบ่งปันกับเครื่องอื่น
• บริการ: ดูบริการการเข้าใช้งานที่ติดตั้งในเครื่อง
แอคเคาท์
เพิ่มบัญชีซัมซุง และบัญชี Google หรือบัญชีอื่นๆ เพื่อซิงค์
การเพิ่มบัญชี
แอพบางแอพที่ใช้งานในเครื่องของคุณจ�ำเป็นต้องมีบัญชีที่มีการลงทะเบียน สร้างบัญชีเพื่อให้ได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดี
ที่สุดจากอุปกรณ์
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แอคเคาท์ → เพิ่มแ​ อคเคาท์
2 เลือกบริการบัญชี
85
การตั้งค่า
3 ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อท�ำการตั้งค่าบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์
การซิงค์เนื้อหากับบัญชีของคุณ เลือกบัญชี และเลือกรายการที่จะซิงค์
การลงทะเบียน Samsung account
คุณจ�ำเป็นต้องมี Samsung account เพื่อใช้แอพซัมซุงบางอย่าง คุณสามารถส�ำรองหรือกู้คืนข้อมูลที่บันทึกไว้ในเครื่องไปยัง
Samsung account ของคุณ ลงทะเบียน Samsung account ของคุณไปยังเครื่องเพื่อใช้บริการซัมซุงอย่างสะดวก
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แอคเคาท์ → เพิ่มแ​ อคเคาท์
2 สัมผัส Samsung account
3 ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อท�ำการตั้งค่าบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์
เมื่อลงทะเบียน Samsung account ของคุณแล้ว คุณสามารถใช้แอพที่ต้องมี Samsung account ได้โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้
การลบบัญชี
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แอคเคาท์ เลือกชื่อบัญชี เลือกบัญชีที่จะลบออก จากนั้นสัมผัส เพิ่มเติม → ลบ​แอคเคาท์
แบ็คอัพและรีเซ็ท
เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อจัดการการตั้งค่าต่างๆ และข้อมูล
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แบ็คอัพและรีเซ็ท
• แบ็คอัพข้อมูลส่วนตัว: แบ็กอัพข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลแอพของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ซัมซุง นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้ง
ค่าเครื่องให้แบ็กอัพข้อมูลโดยอัตโนมัติได้อีกด้วย
• คืน​ค่า: กู้คืนข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลแอพก่อนหน้าจาก Samsung account ของคุณ
86
การตั้งค่า
• แบ็ก​อัพ​บัญชี​ผู้​ใช้: ตั้งค่าหรือแก้ไขบัญชี Google เพื่อการส�ำรองข้อมูลของคุณ
• แบ็คอัพข้อมูลส่วนตัว: ตั้งค่าให้เครื่องส�ำรองข้อมูลการตั้งค่าและข้อมูลของแอพไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของ Google
• คืนค​ า่ ​อัตโนมัติ: ตั้งค่าให้เครื่องเรียกคืนการตั้งค่าและข้อมูลของแอพโดยอัตโนมัติจากเซิร์ฟเวอร์ Google เมื่อแอพถูก
ติดตั้งใหม่อีกครั้ง
• เริ่มใหม่อัตโนมัติ: ตั้งให้อุปกรณ์ทำ� งานอัตโนมัติและรีสตาร์ทตัวเองตามเวลาที่ก�ำหนดเอาไว้ล่วงหน้า เพื่อประสิทธิภาพ
การท�ำงานที่ดีที่สุด
• ตั้งค่าข้อมูล​จาก​โรง​งาน: ตั้งค่าการตั้งค่าไปที่ค่าที่ก�ำหนดจากโรงงานและลบข้อมูลของคุณทั้งหมด
ภาษา​และ​การ​ใส่​ข้อมูล
เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับการป้อนข้อความ ทางเลือกบางทางเลือกอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับภาษาที่เลือก
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ภาษา​และ​การ​ใส่​ข้อมูล
• ภาษา: เลือกภาษาแสดงผลส�ำหรับเมนูและแอพทั้งหมด
• แป้นพิมพ์เริ่มต้น: เลือกชนิดแป้นพิมพ์พื้นฐานส�ำหรับการป้อนข้อความ
• แป้นพิมพ์ Samsung: เปลี่ยนการตั้งค่าของแป้นพิมพ์ซัมซุง
• Google พิมพ์ด้วยเสียง: เปลี่ยนการตั้งค่าการป้อนด้วยเสียง
• เสียงที่เข้ามา: เลือกบริการการป้อนด้วยเสียงเริ่มต้น นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับแต่ละบริการได้
• ตัวเลือกอ่านออกเสียงข้อความ: เปลี่ยนการตั้งค่าจากตัวอักษรเป็นค�ำพูด
• ความ​เร็ว​ตัว​ชี้: ปรับความเร็วตัวชี้สำ� หรับเมาส์หรือแป้นสัมผัสที่เชื่อมต่อกับเครื่องของคุณ
87
การตั้งค่า
แบตเตอรี่
ดูข้อมูลพลังงานแบตเตอรี่และเปลี่ยนตัวเลือกการประหยัดพลังงาน
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แบตเตอรี่
เวลาการใช้งานที่เหลือจะแสดงเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่แบตเตอรี่จะหมด เวลาการใช้งานที่เหลืออาจแตกต่างกันออก
ไป โดยขึ้นกับการตั้งค่าเครื่องและสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
• โหมดประหยัดพลังงาน: เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานและเปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับโหมดประหยัดพลังงาน อ้างอิง
โหมดประหยัดพลังงาน เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• แสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงอายุแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่
ทีจ่​ ัด​เก็บ
ดูข้อมูลหน่วยความจ�ำของเครื่องของคุณ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ที่​จัด​เก็บ
ความจุที่มีอยู่จริงของหน่วยความจ�ำภายในจะน้อยกว่าในข้อมูลจ�ำเพาะเนื่องจากระบบปฏิบัติการและแอพพื้นฐาน
จะใช้งานหน่วยความจ�ำส่วนหนึ่ง ความจุที่พร้อมใช้งานอาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อคุณอัพเดทอุปกรณ์
88
การตั้งค่า
วัน​ที่​และ​เวลา
เข้าถึงและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อควบคุมวิธีที่เครื่องจะแสดงเวลาและวันที่
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส วัน​ที่​และ​เวลา
หากแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงหรือมีการถอดออกจากอุปกรณ์ เวลาและวันที่จะถูกตั้งค่าใหม่
• วันที่และเวลาอัตโนมัติ: อัพเดทเวลาและวันที่โดยอัตโนมัติเมื่อย้ายต�ำแหน่งข้ามโซนเวลา
• ไทม์โซนอัตโนมัติ (รุ่นที่เปิดใช้งานเครือข่ายมือถือ): ตั้งค่าให้เครื่องรับข้อมูลโซนเวลาจากเครือข่ายเมื่อคุณเคลื่อนย้าย
ข้ามโซนเวลา
• ตั้ง​ค่า​วัน​ที่: ตั้งวันที่ปัจจุบันด้วยตนเอง
• ตั้ง​เวลา: ตั้งเวลาปัจจุบันด้วยตนเอง
• เลือก​ไท​ม์​โซน: เลือกโซนเวลาบ้าน
• ใช้​รูป​แบบ 24 ​ชั่วโมง: แสดงเวลาในรูปแบบ 24 ชั่วโมง
คู่มือการใช้
ดูข้อมูลวิธีใช้เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่องและแอพ หรือก�ำหนดการตั้งค่าที่ส�ำคัญ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส คู่มือการใช้
เกี่ยว​กับ​อุปกรณ์
เข้าถึงข้อมูลเครื่อง แก้ไขชื่อเครื่อง หรืออัพเดตซอฟต์แวร์เครื่อง
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส เกี่ยว​กับ​อุปกรณ์
89
ภาคผนวก
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ก่อนติดต่อศูนย์บริการซัมซุง กรุณาลองใช้วิธีแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ สถานการณ์บางอย่างอาจไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ของคุณ
ได้
เมื่อคุณเปิดเครื่องหรือใช้งานเครื่องของคุณ เครื่องสอบถามให้คุณกรอกรหัสใดรหัสหนึ่งดังต่อไปนี้:
• รหัสผ่าน: เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อกอุปกรณ์แล้ว คุณต้องใส่รหัสผ่านที่คุณก�ำหนดไว้ส�ำหรับเครื่อง
• PIN: เมื่อใช้อุปกรณ์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ว่าจะ ต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มาพร้อมกับ SIM
หรือ USIM การ์ด คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้โดยใช้เมนู ล็อก SIM การ์ด
• PUK: SIM หรือ USIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งาน ซึ่งตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการที่คุณใส่รหัส PIN ผิดติดต่อ
กันหลายครั้ง คุณต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
• PIN2: เมื่อคุณเข้าสู่เมนูที่ต้องใช้รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด โปรดติดต่อ
ผู้ให้บริการของคุณส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
อุปกรณ์แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดของเครือข่ายหรือการบริการ
• เมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและลอง
อีกครั้ง ขณะที่เคลื่อนที่อยู่ อาจมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดซ�้ำๆ
• คุณไม่สามารถเข้าถึงบางทางเลือกโดยปราศจากระบบเครือข่าย โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เครื่องของคุณไม่ได้เปิดอยู่
เมื่อแบตเตอรี่คายประจุจนหมดเกลี้ยง เครื่องของคุณจะเปิดไม่ติด ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนเปิดเครื่อง
90
ภาคผนวก
หน้าจอสัมผัสตอบสนองช้าหรือไม่ถูกต้อง
• ถ้าคุณติดแผ่นกันรอยหรืออุปกรณ์เสริมพิเศษเข้ากับหน้าจอสัมผัส หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำ� งานเป็นปกติ
• ถ้าคุณสวมถุงมือ ถ้ามือของคุณไม่สะอาดขณะที่สัมผัสหน้าจอสัมผัส หรือถ้าคุณสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมหรือ
ปลายนิ้ว หน้าจอสัมผัสอาจท�ำงานไม่เป็นปกติ
• หน้าจอสัมผัสอาจท�ำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน�ำ้
• เริ่มต้นเครื่องของคุณใหม่เพื่อล้างความบกพร่องของซอฟต์แวร์แบบชั่วคราว
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ของเครื่องคุณได้รับการอัพเดทเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
• หากหน้าจอสัมผัสเป็นรอยหรือเสียหาย ให้ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง
เครื่องของคุณค้างหรือมีความผิดพลาดร้ายแรง
หากเครื่องของคุณช้าหรือค้าง คุณอาจต้องปิดแอพ หรือปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง ถ้าเครื่องของคุณค้างและไม่ตอบสนอง
กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องและปุ่มระดับเสียงลงค้างไว้พร้อมกัน เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วินาที เพื่อเริ่มต้นการท�ำงานใหม่
หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข ให้ดำ� เนินการตั้งค่าใหม่จากโรงงาน ที่หน้าจอแอพ สัมผัส การ​ตั้ง​ค่า → แบ็คอัพและรีเซ็ท
→ ตั้งค่าข้อมูล​จาก​โรง​งาน → รี​เซ็ท​อุปกรณ์ → ลบ​ทั้ง​หมด ก่อนที่จะด�ำเนินการคืนค่าจากโรงงาน อย่าลืมท�ำส�ำเนาเพื่อ
ส�ำรองข้อมูลที่ส�ำคัญทั้งหมดที่เก็บไว้ในเครื่อง
ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตหลุดบ่อย
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังเสาอากาศในตัวเครื่อง
• เมื่อคุณอยู่ในพืน้ ที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ คุณอาจมีปัญหาการเชื่อมต่อ
เนื่องจากปัญหากับเสาสัญญาณของผู้ให้บริการ เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและลองอีกครั้ง
• เมื่อใช้งานเครื่องขณะที่ก�ำลังเคลื่อนที่ บริการเครือข่ายไร้สายอาจปิดการท�ำงานเนื่องจากปัญหากับเครือข่ายของผู้ให้
บริการ
91
ภาคผนวก
ไอคอนแบตเตอรี่ว่างเปล่า
แบตเตอรี่ต�่ำ ชาร์จแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ไม่ได้รับการชาร์จอย่างถูกต้อง (ส�ำหรับเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองโดยซัมซุง)
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องชาร์จเชื่อมต่ออย่างถูกต้องแล้ว
• ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง และเปลี่ยนแบตเตอรี่
แบตเตอรี่หมดเร็วกว่าตอนที่ซื้อมาครั้งแรก
• เมื่อคุณน�ำอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ไปสัมผัสถูกอุณหภูมิที่เย็นมากหรือร้อนมาก ประจุที่ใช้ได้อาจลดลง
• อัตราการใช้งานแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณใช้คุณสมบัติการส่งข้อความหรือบางแอพ เช่น เกม หรืออินเตอร์เน็ต
• แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์สิ้นเปลือง และประจุที่ใช้ได้จะน้อยลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป
เครื่องของคุณร้อนเมื่อสัมผัส
เมื่อคุณใช้งานแอพที่ต้องการการประมวลผลมากขึ้น หรือใช้งานแอพในเครื่องเป็นระยะเวลานาน เครื่องของคุณอาจร้อนเมื่อ
สัมผัส ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของอุปกรณ์แต่อย่างใด
ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป
เครื่องของคุณจะต้องมีหน่วยความจ�ำและพลังงานแบตเตอรี่เพียงพอที่จะใช้งานแอพกล้องถ่ายรูป หากคุณได้รับข้อความ
แสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป ให้ทดลองดังนี้:
• ชาร์จแบตเตอรี่
• ล้างหน่วยความจ�ำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครื่อง
• เริ่มการท�ำงานเครื่องใหม่ หากคุณยังมีปัญหากับแอพกล้องถ่ายรูปหลังจากลองท�ำตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้ ให้ติดต่อศูนย์
บริการซัมซุง
92
ภาคผนวก
คุณภาพภาพแย่กว่าภาพตัวอย่าง
• คุณภาพของภาพของคุณอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง และเทคนิคการถ่ายภาพที่คุณใช้
• ถ้าคุณถ่ายภาพในที่มืดหรือในอาคาร อาจปรากฏสัญญาณรบกวนในภาพ หรือภาพอาจหลุดโฟกัส
ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดีย
หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหรือไม่สามารถเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดียได้ เมื่อเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดียในเครื่องของ
คุณ ให้ทดลองดังนี้:
• ล้างหน่วยความจ�ำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครื่อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์เพลงนั้นไม่ถูกป้องกันด้วย Digital Rights Management (DRM) ถ้าหากไฟล์นั้นถูกป้องกัน
ด้วย DRM ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีใบอนุญาตหรือปุ่มส�ำหรับเล่นไฟล์
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องรองรับรูปแบบไฟล์นั้น ถ้าหากเป็นรูปแบบไฟล์ที่ไม่รองรับ เช่น DivX หรือ AC3 ให้ติดตั้ง
แอพที่รองรับรูปแบบไฟล์นั้น ถ้าต้องการตรวจสอบรูปแบบไฟล์ที่เครื่องรองรับ โปรดไปที่ www.samsung.com
• เครื่องของคุณรองรับรูปภาพและวิดีโอที่บันทึกด้วยเครื่องนั้น รูปภาพและวิดีโอที่บันทึกโดยเครื่องอื่นอาจไม่ทำ� งานเป็น
ปกติ
• เครื่องของคุณรองรับไฟล์มัลติมีเดียที่อนุญาตโดยผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ หรือผู้ให้บริการในบริการเพิ่มเติม
เนื้อหาบางอย่างที่เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต เช่น เสียงเรียกเข้า วิดีโอ หรือภาพพื้นหลัง อาจไม่ท�ำงานเป็นปกติ
ไม่พบอุปกรณ์บลูทูธอื่น
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติไร้สายบลูทูธถูกเปิดใช้งานในเครื่องของคุณ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติไร้สายบลูทูธถูกเปิดใช้งานในเครื่องที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องของคุณและอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่ภายในขอบเขตระยะสูงสุดของบลูทูธ (10 ม.)
หากค�ำแนะน�ำเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
93
ภาคผนวก
การเชื่อมต่อไม่ส�ำเร็จเมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์
• ควรแน่ใจว่าสาย USB ที่คุณใช้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของคุณได้
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์ที่ถูกต้องและอัพเดทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว
• หากคุณใช้ Windows XP ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 หรือสูงกว่าในคอมพิวเตอร์
ของคุณ
เครื่องของคุณไม่พบต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณ
สัญญาณ GPS อาจถูกบดบังในบางสถานที่ เช่น ภายในอาคาร ตั้งค่าให้เครื่องใช้งาน Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเพื่อค้นหา
ต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณในสถานการณ์เหล่านี้
ข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่องสูญหาย
ท�ำการส�ำรองข้อมูลที่สำ� คัญที่เก็บในเครื่องเสมอ มิฉะนั้นคุณอาจไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้ ในกรณีที่ข้อมูลเสียหายหรือ
สูญหาย ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่อง
มีช่องว่างขนาดเล็กปรากฏอยู่รอบด้านนอกของตัวเครื่อง
• ช่องว่างดังกล่าวเป็นคุณสมบัติของการผลิตที่จ�ำเป็น และส่วนประกอบอาจมีการโยกหรือสั่นคลอนได้
• เมือ่ เวลาผ่านไป แรงเสียดทานระหว่างส่วนประกอบอาจท�ำให้ช่องว่างนี้ขยายขึ้นเล็กน้อย
94
Copyright
Copyright © 2015 Samsung Electronics
คู่มือนี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์สากล
ส่วนใดๆ ของค�ำแนะน�ำนี้ไม่สามารถถูกท�ำซ�้ำ เผยแพร่ แปล หรือส่งต่อในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ
เชิงกล รวมทั้งการถ่ายเอกสาร บันทึก หรือจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics
เครื่องหมายการค้า
• SAMSUNG และตราสัญลักษณ์ของ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics
• Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ และตราสัญลักษณ์ของ Wi-Fi เป็น
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
• เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ
Download PDF

advertising