Samsung | GT-P7300B/M16 | Samsung GT-P7300B/M16 คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้อาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏในโทรศัพท์ของ
คุณ ขึ้นอยู่กับซอฟท์แวร์ของโทรศัพท์หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ
ของคุณ
เมื่อต้องการติดตั้ง Kies (PC ซิงค์)
1. ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดของ Kies จากเว็บไซต์ซัมซุง
(www.samsung.com/kies) และติดตั้งใน PC ของคุณ
2. ใช้สาย USB ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับเครื่อง
พีซีของคุณ
เข้ากับ PC Samsung Kies จะเปิดโดยอัตโนมัติ
ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ Kies หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
www.samsung.com
Printed in Korea
GH68-35175B
Thai. 09/2011. Rev. 1.0
GT-P7300B
คู่มือการเริ่มต้นใช้งาน
แบบด่วน
ดูคู่มือการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่คู่มือการใช้งานที่ี
www.samsung.com
คู่มือผู้ใช้จัดเตรียมให้ในรูปของไฟล์ Adobe Acrobat (.pdf)
หากคุณไม่มีโปรแกรม Adobe Reader
สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ฟรีที่ www.adobe.com
ขอบคุณที่เลือกซื้ออุปกรณ์มือถือของซัมซุงรุ่นนี้ อุปกรณ์
รุ่นนี้มีคุณสมบัติการสื่อสารและความบันเทิงแบบเคลื่อนที่
คุณภาพสูงจากเทคโนโลยีชั้นยอดและมาตรฐานระดับสูง
ของซัมซุง
• เนื้อหาในคู่มือนี้อาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์หรือ
จากซอฟท์แวร์ที่ได้มาจากผู้ให้บริการ และอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• รายการที่มาพร้อมกับอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมที่นำมา
ใช้ได้อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาพหรือผู้ให้บริการ
ของคุณ
• คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมต่างๆ ได้จากตัวแทน
จำหน่ายซัมซุงใกล้บ้านคุณ
• อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์จะทำงานได้ดีที่สุดกับ
อุปกรณ์ของคุณ
• อุปกรณ์เสริมบางอย่างที่ไม่ได้ให้มาพร้อมกับเครื่อง
อาจไม่สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ของคุณได้
2
ไอคอนเพื่อการแนะนำ
ก่อนเริ่มต้นใช้งาน โปรดทำความคุ้นเคยกับไอคอนที่จะ
ปรากฏต่อไปในคู่มือดังต่อไปนี้
คำเตือน—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้ตัวคุณ
เองหรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
ข้อควรระวัง—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้
อุปกรณ์ของคุณหรืออุปกรณ์อื่นได้รับความ
เสียหาย
หมายเหตุ—คำแนะนำในการใช้งาน หรือ
ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
[ ] วงเล็บสี่เหลี่ยม—ปุ่มอุปกรณ์
3
ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์ © 2011 Samsung Electronics
คู่มือนี้ได้รับการคุ้มครองภายในกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่าง
ประเทศ
ห้ามทำการทำซ้ำ, เผยแพร่, แปล หรือถ่ายทอดส่วน
หนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของคู่มือนี้ไม่ว่าด้วยทางอ้อม,
ทางอิเล็คทรอนิคส์หรือทางกลไก รวมถึงการทำสำเนา,
การบันทึก หรือการจัดเก็บในที่เก็บข้อมูลต่างๆ และ
ระบบเรียกคืนใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Samsung Electronics ก่อน
เครื่องหมายการค้า
• SAMSUNG
และโลโก้ SAMSUNG เป็นเครื่องหมาย
การค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics
• โลโก้ Android, Google Search™, Google Maps™,
Google Mail™, YouTube™, Android Market™
และ Google Talk™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Google, Inc.
• Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
4
• Oracle
และ Java เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
ของ Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ ส่วนชื่ออื่นๆ
อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของตาม
ลำดับ
• Windows Media Player® เป็นเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนของ Microsoft Corporation
เป็นเครื่องหมายการค้าของ
•
SRS Labs, Inc. เทคโนโลยี WOW HD
จะรวมอยู่ภายใต้การอนุญาตจาก SRS Labs, Inc.
• Wi-Fi®, โลโก้ Wi-Fi CERTIFIED, และโลโก้ Wi-Fi
เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
อุปกรณ์นี้ใช้คลื่นความถี่แบบนันฮาร์โมไนซ์ และเหมาะ
สำหรับนำไปใช้ในประเทศแถบยุโรปทั้งหมด Wi-Fi
สามารถใช้ได้ในสหภาพยุโรปโดยไม่มีข้อจำกัดสำหรับ
การใช้งานภายในอาคาร แต่ในฝรั่งเศสจะไม่สามารถ
ใช้งานนอกอาคารได้
• เครื่องหมายการค้าอื่นๆ และลิขสิทธิ์ทั้งหมดเป็น
ทรัพย์สินของเจ้าของนั้นๆ
5
การประกอบชิ้นส่วน
การใส่ SIM หรือ USIM การ์ด
หลังจากสมัครใช้บริการโทรศัพท์มือถือแล้
ว คุณจะได้รับ SIM การ์ด (Subscriber Identity
Module : SIM) พร้อมด้วยรายละเอียดการสมัครใช้
บริการซึ่งได้แก่ รหัสประจำตัวส่วนบุคคล (Personal
Identification Number : PIN) และบริการเสริมต่างๆ
เมื่อต้องการใช้บริการ UMTS หรือ HSDPA
คุณสามารถซื้อ USIM (Universal Subscriber Identity
Module) การ์ด
เมื่อต้องการใส่ SIM หรือ USIM การ์ด
1. เปิดฝาปิดช่องเสียบ SIM การ์ด
2. ใส่ SIM หรือ USIM การ์ดโดยให้หน้าสัมผัสสีทอง
คว่ำหน้าลง
3. ปิดฝาปิดช่องเสียบ SIM การ์ด
6
การชาร์จแบตเตอรี่
ในการใช้อุปกรณ์เป็นครั้งแรก คุณจะต้องชาร์จแบตเตอรี่
ก่อน
ให้ใช้ชาร์จเจอร์และสายเชื่อมต่อข้อมูลที่ผ่านการ
รับรองจากซัมซุงเท่านั้น ชาร์จเจอร์หรือสายเชื่อมต่อ
ข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตจะทำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือ
ทำให้อุปกรณ์เสียหายได้
หากแบตเตอรี่คายประจุออกจนหมดแล้ว คุณจะไม่
สามารถเปิดใช้งานอุปกรณ์นี้ได้แม้ในสภาพที่มี
อะแดปเตอร์ไฟ USB เชื่อมต่ออยู่ ปล่อยให้แบตเตอรี่ที่
หมดกำลังไฟแล้วชาร์จไฟประมาณสองสามนาทีก่อนที่
คุณจะพยายามเปิดอุปกรณ์นี้
7
1. เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับอะแดปเตอร์ไฟ USB
แล้วจึงเสียบปลายสาย USB เข้ากับช่องเสียบที่ใช้งาน
ได้หลายฟังก์ชั่น
รูปทรงของอะแดปเตอร์ไฟ USB อาจแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ
การเชื่อมต่อสาย USB อย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรงกับอุปกรณ์หรืออะแดป
เตอร์ไฟ USB ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้
งานผิดวิธีจะไม่อยู่ในการรับประกัน
8
2. เสียบอะแดปเตอร์ไฟ USB เข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ
ขณะชาร์จแบตเตอรี่อุปกรณ์ หน้าจอสัมผัส
อาจไม่ทำงาน เนื่องจากพลังงานไฟฟ้าไม่
เสถียร หากเกิดปัญหานี้ขึ้น ให้ถอดอะแดปเตอร์ ไฟ
USB ออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟ หรือถอดสาย USB
ออกจากอุปกรณ์
3. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ในขั้นแรกให้ถอด
อะแดปเตอร์ไฟ USB และสาย USB ออกจากอุปกรณ์
แล้วจึงถอดออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟ
เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ถอดอะแดปเตอร์ ไฟ
USB ออกเมื่อไม่ได้ใช้งาน อะแดปเตอร์ ไฟ USB
ไม่มีสวิตช์ไฟ ดังนั้น คุณต้องถอดอะแดปเตอร์ ไฟ
USB ออกจากเต้าเสียบเพื่อหยุดพลังงานไฟฟ้า
9
การเริ่มต้นใช้งาน
การเปิดและปิดอุปกรณ์
เมื่อต้องการเปิดใช้งานอุปกรณ์ ให้กด [
] ค้างไว้
ถ้าคุณเปิดอุปกรณ์เป็นครั้งแรก ให้ทำตามคำแนะนำบน
หน้าจอเพื่อตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ
เมื่อต้องการปิดอุปกรณ์ของคุณ ให้กด [
] ค้างไว้
แล้วเลือก ปิด​เครื่อง → ตกลง
•ปฏิบัติตามคำเตือนและแนวทางการใช้งานทั้งหมด
จากผู้มีอำนาจสั่งการในพื้นที่ห้ามใช้อุปกรณ์ ไร้สาย
เช่น บนเครื่องบินหรือในโรงพยาบาล
•หากต้องการใช้การบริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายจาก
อุปกรณ์ของคุณ ให้เปิดใช้งานโหมดบนเครื่องบิน
10
การเรียนรู้เพื่อใช้งานอุปกรณ์ของคุณ
มุมมองด้านหน้าของอุปกรณ์
5
1
2
3
4
มุมมองด้านหลังของอุปกรณ์
8
9
6
4
7
12
13
10
11
11
ตัวเลข
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
13
2
ฟังก์ชั่น
ปุ่มเปิด-ปิด/รีเซ็ต/ล็อก
ปุ่มระดับเสียง
เซ็นเซอร์แสง
ลำโพงขยายเสียง
ช่องเสียบ SIM การ์ด
เลนส์กล้องถ่ายรูปด้านหน้า
ตัวเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชั่น
ไมโครโฟน
เลนส์กล้องถ่ายรูปด้านหลัง
เสาอากาศหลักภายใน
ไฟแฟลช
ช่องเสียบหูฟัง
เสาอากาศภายใน Wi-Fi/บลูทูธ/GPS
1.การเสียบเฮดเซ็ทเข้ากับอุปกรณ์ของคุณอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้ช่อง
เสียบเฮดเซ็ทหรือเฮดเซ็ทเกิดความเสียหายได้
2.ห้ามใช้มือสัมผัสบริเวณสายอากาศหรือกำมือรอบบริเวณดังกล่าว
หรือวัสดุอื่นๆ ในขณะใช้งานฟังก์ชั่นที่เกี่ยวข้อง
12
ปุ่มต่างๆ
ปุ่ม
เปิด-ปิด/
รีเซ็ต1/ล็อก
ฟังก์ชั่น
เปิดเครื่อง (กดค้างไว้),
รีเซ็ตอุปกรณ์ (กดค้างไว้นาน 10-15
วินาที) ล็อกหน้าจอสัมผัส
ระดับเสียง
ปรับระดับเสียงของอุปกรณ์
หน้าจอสัมผัส
หน้าจอสัมผัสของอุปกรณ์จะทำให้คุณเลือกรายการต่างๆ
หรือใช้ฟังก์ชั่นได้อย่างง่ายดาย ควบคุมหน้าจอสัมผัส
โดยการแตะ แตะค้างเอาไว้ หรือลากนิ้วมือบนอุปกรณ์
1.หากอุปกรณ์ของคุณมีข้อผิดพลาดร้ายแรง ค้าง หรือหยุดทำงาน
คุณอาจจะต้องรีเซ็ตอุปกรณ์เพื่อเริ่มฟังก์ชันการทำงานใหม่
13
หน้าจอหลัก
เมื่ออุปกรณ์อยู่ในโหมดปกติ คุณจะเห็นหน้าจอหลัก
จากหน้าจอหลัก คุณสามารถดูสถานะของอุปกรณ์ และ
เข้าสู่แอพพลิเคชั่นต่างๆ ได้
หน้าจอหลักมีหลายแผง เลื่อนไปทางซ้ายหรือขาวเพื่อดู
บานหน้าต่างอื่นๆ
แถบระบบ
แถบระบบที่ด้านล่างของหน้าจอจะช่วยให้คุณ
เข้าถึงฟังก์ชั่นที่มีประโยชน์สำหรับการนาวิเกต
หน้าจอ, เปิดแอพพลิเคชั่น, ดูข้อมูลระบบ และ
อื่นๆ ได้้อย่างรวดเร็ว
• แผงควบคุม (ซ้าย): นาวิเกตหน้าจอ,
เข้าใช้แอพพลิเคชั่นล่าสุด หรือจับภาพหน้าจอปัจจุบัน
• แผงแอพพลิเคชั่น Mini (กลาง): เข้าถึงแอพพลิเคชั่น
Mini
• แผงการแจ้งเตือน (ขวา): ดูเวลาปัจจุบัน,
สถานะอุปกรณ์ และการแจ้งเตือน
14
การล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัส
เมื่อคุณไม่ได้ใช้อุปกรณ์ในระยะเวลาที่กำหนด อุปกรณ์ของ
คุณจะปิดทำงานและจะล็อกหน้าจอสัมผัสโดยอัตโนมัติเพื่อ
ป้องกันการทำงานที่ไม่ต้องการใดๆ ของอุปกรณ์ เมื่อต้อง
การล็อกหน้าจอสัมผัสด้วยตนเอง ให้กด [
]
เมื่อต้องการปลดล็อก ให้เปิดหน้าจอโดยการกด
[
] และลาก ไปในทิศทางใดก็ได้จนถึงขอบ
ของวงกลม
การเข้าสู่แอพพลิเคชั่น
1. จากหน้าจอหลัก เลือก แอพส์ เพื่อเข้าสู่รายการ
แอพพลิเคชั่น
2. เลือกแอพพลิเคชั่น
3. เลือก เพื่อกลับสู่หน้าก่อนหน้า เลือก
เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก
การเข้าสู่แอพพลิเคชั่นที่ใช้งานล่าสุด
เลือก เพื่อดูแอพพลิเคชั่นที่คุณเพิ่งใช้งานล่าสุด
15
การใส่ข้อความ
คุณสามารถป้อนข้อความได้โดยการเลือกตัวอักษรบน
ปุ่มกดเวอร์ชวลหรือในโหมดเขียนด้วยมือ คุณยังสามารถ
ใช้ตัวเลือกในการแก้ไขเพื่อคัดลอกและแปะข้อความได้
คุณไม่สามารถใส่ข้อความในบางภาษา เมื่อต้องการใส่
ข้อความ คุณควรเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียนเป็นภาษาใด
ภาษาหนึ่งที่รองรับ
การส่งและรับข้อความ
คุณสามารถสร้างและส่งข้อความ (SMS),
ข้อความมัลติมีเดีย (MMS) หรือข้อความอีเมล์
รวมถึงดูหรือจัดการข้อความต่างๆ ที่คุณส่งหรือได้รับ
คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการส่งหรือรับ
ข้อความ เมื่ออยู่นอกพื้นที่ให้บริการของคุณ
หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการ
ของคุณ
16
ข้อความปกติและข้อความมัลติมีเดีย
คุณสามารถสร้างและส่งข้อความปกติหรือข้อความ
มัลติมีเดียที่ประกอบด้วยข้อความ, รูปภาพ, วีดีโอ
และไฟล์เสียงได้
ข้อความอีเมล์
คุณสามารถใช้แอพพลิเคชั่นอีเมล์ในการส่งข้อความอีเมล์
บนอุปกรณ์ของคุณได้ ก่อนที่จะส่งและรับข้อความอีเมล์
คุณต้องเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมล์ก่อน
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
คุณสามารถเชื่อมต่อเว็บแบบไร้สายได้โดยใช้คุณสมบัติ
Wi-Fi หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือ
เปิดแอพพลิเคชั่นของเว็บและ
เลือกเว็บเพจ คุณสามารถตั้งบุ๊คมาร์คเว็บเพจโปรดของ
คุณหรือใช้ตัวเลือกเว็บที่หลากหลายได้
คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการเข้าสู่เว็บและ
การดาวน์โหลดข้อมูล หากต้องการทราบรายละเอียด
โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
17
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับตัวคุณและผู้อื่น หรือความเสียหายของ
อุปกรณ์ของคุณ ควรอ่านข้อมูลต่อไปนี้ก่อนใช้งานอุปกรณ์
คำเตือน: การป้องกันไฟช็อต, ไฟไหม้และการระเบิด
ห้ามใช้สายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด หรือเต้าเสียบไฟฟ้าที่หลวม
อย่าสัมผัสอุปกรณ์และสายไฟขณะมือเปียก
อย่างอสายไฟหรือทำให้สายไฟเสียหาย
อย่าใช้งานอุปกรณ์ขณะชาร์จ และอย่าถอดชาร์จเจอร์โดย
การดึงที่สายไฟ
อย่าลัดวงจรชาร์จเจอร์
อย่าทำให้ชาร์จเจอร์ตกหล่นหรือได้รับแรงกระแทก
ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จที่ไม่ได้รับอนุญาต
จากผู้ผลิต
ไม่ใช้อุปกรณ์ของคุณในช่วงฝนฟ้าคะนอง
อุปกรณ์ของคุณอาจทำงานผิดพลาดและความเสี่ยงของไฟฟ้าช็อตเพิ่มขึ้น
18
การจัดการและกำจัดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จด้วยความ
เอาใจใส่
•
•
•
•
ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงและ
ออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์ของคุณโดยเฉพาะเท่านั้น
การนำแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ใช้ด้วยกันไม่ได้มาใช้อาจก่อให้เกิด
การบาดเจ็บหรือความเสียหายร้ายแรงกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ด้วยการเผาโดยเด็ดขาด
ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ในการกำจัดแบตเตอรี่
หรืออุปกรณ์ที่ใช้แล้ว
อย่าวางแบตเตอรี่ไว้ภายในหรือใกล้กับอุปกรณ์ที่มีความร้อน เช่น
เตาไมโครเวฟ, เตาอบ หรือหม้อน้ำรถยนต์ แบตเตอรี่อาจระเบิดได้หาก
ร้อนเกินไป
ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปกระแทกกับวัตถุอื่นใด รวมทั้งไม่ควรเจาะแบตเตอรี่
ระมัดระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความดันภายนอกที่สูง เนื่องจากอาจ
ก่อให้เกิดการลัดวงจรภายในและความร้อนภายในแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นสูงเกิน
กว่าปกติ
ป้องกันอุปกรณ์และชาร์จเจอร์จากความเสียหาย
•
•
•
ไม่ควรวางอุปกรณ์ของคุณและแบตเตอรี่ในบริเวณที่เย็นจัดหรือ
ร้อนจัดจนเกินไป
อุณหภูมิที่สูงจัดอาจทำให้อุปกรณ์ผิดรูป และลดประสิทธิภาพในการชาร์จและ
อายุการใช้งานของอุปกรณ์
ห้ามใช้ชาร์จเจอร์ที่ชำรุด
19
ข้อควรระวัง: ปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดขณะใช้อุปกรณ์ในพื้นที่
ที่จำกัดการใช้งาน
ปิดอุปกรณ์ในที่ห้ามใช้
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่ห้ามใช้อุปกรณ์มือถือในบางพื้นที่
ไม่ควรใช้อุปกรณ์ใกล้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนมากจะใช้สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ
ซึ่งอุปกรณ์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้
ไม่ควรใช้อุปกรณ์ของคุณใกล้กับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ
หัวใจ
•
•
•
หากเป็นไปได้ ให้หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ใกล้กับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ
หัวใจภายในระยะ 15 ซม. เนื่องจากอุปกรณ์ของคุณจะรบกวนการทำงาน
ของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
คุณต้องใช้อุปกรณ์ของคุณให้ห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจอย่าง
น้อย 15 ซม
เพื่อลดโอกาสในการรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
ให้ใช้อุปกรณ์ในด้านตรงข้ามกับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
ไม่ควรใช้อุปกรณ์ในโรงพยาบาลหรือใกล้อุปกรณ์ทางการ
แพทย์ต่างๆ ที่อาจได้รับการรบกวนจากคลื่นความถี่วิทยุ
หากคุณต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ใดๆ เป็นการส่วนตัว ให้ติดต่อผู้ผลิต
อุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของอุปกรณ์จากคลื่นความถี่วิทยุ
20
หากคุณใช้เครื่องช่วยฟัง ให้ติดต่อผู้ผลิตเพื่อขอข้อมูล
เกี่ยวกับคลื่นวิทยุรบกวน
เครื่องช่วยฟังบางประเภทอาจได้รับการรบกวนจากคลื่นความถี่วิทยุของ
อุปกรณ์ของคุณ ติดต่อผู้ผลิตเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของ
เครื่องช่วยฟังของคุณ
การปิดอุปกรณ์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย
•
•
•
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ, คำแนะนำ และป้ายต่างๆ ในบริเวณที่เสี่ยง
ต่อการระเบิดได้ง่ายเสมอ
ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน (เช่น สถานีบริการน้ำมัน)
หรือบริเวณที่ใกล้เชื้อเพลิงหรือสารเคมีต่างๆ
ไม่ควรจัดเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่าย
ไว้ในบริเวณเดียวกับอุปกรณ์ ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์เสริม
ปิดอุปกรณ์ของคุณเมื่ออยู่บนเครื่องบิน
การใช้งานอุปกรณ์ขณะอยู่บนเครื่องบินเป็นสิ่งผิดกฎหมาย อุปกรณ์ของคุณ
อาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์นำทางอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องบินได้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์อาจทำงานผิดปกติ
เนื่องจากคลื่นความถี่วิทยุของอุปกรณ์ของคุณ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์อาจทำงานผิดปกติ เนื่องจากคลื่นความถี่วิทยุ
ของอุปกรณ์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ผลิต
อย่าใช้หูฟังขณะขับขี่รถยนต์, จักรยานยนต์ หรือจักรยาน
•
•
การกระทำดังกล่าวอาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงและอาจเป็นการ
ละเมิดกฎหมายในบางพื้นที่
การใช้หูฟังขณะเดินหรือวิ่งออกกำลังกายบนถนนหรือทางเท้าอาจนำไปสู่
การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้
21
การดูแลรักษาและใช้งานอุปกรณ์มือถือของคุณ
ควรให้อุปกรณ์ของคุณแห้ง
•
•
•
ความชื้นและของเหลวทุกประเภทอาจทำให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหาย
ห้ามเปิดอุปกรณ์เมื่ออุปกรณ์เปียก หากอุปกรณ์เปิดอยู่
ให้ปิดและถอดแบตเตอรี่ออกทันที (หากปิดอุปกรณ์ไม่ได้
หรือถอดแบตเตอรี่ออกไม่ได้ ให้ปล่อยไว้ในสภาพนั้น) จากนั้น ให้ใช้ผ้าขนหนู
เช็ดอุปกรณ์ให้แห้ง และนำเข้าศูนย์บริการ
ของเหลวใดๆ อาจเปลี่ยนสีของป้ายที่แสดงความเสียหายจากน้ำ
ภายในอุปกรณ์ ความเสียหายจากน้ำของอุปกรณ์ของคุณอาจทำให้สิทธิใน
การรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ
ห้ามใช้หรือเก็บอุปกรณ์ในบริเวณที่มีฝุ่นและสกปรก
ฝุ่นอาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติได้
อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณบนที่ลาดเอียง
หากอุปกรณ์ตกหล่น อาจได้รับความเสียหายได้
อย่าเก็บอุปกรณ์ในที่ร้อนหรือเย็นจัด
ให้ใช้อุปกรณ์ที่อุณหภูมิ -20 °C ถึง 45 °C
•
•
•
อุปกรณ์ของคุณสามารถระเบิดได้หากวางไว้ภายในรถยนต์ที่ปิดสนิท
เนื่องจากอุณหภูมิในรถอาจสูงถึง 80 °C
อย่าวางอุปกรณ์ถูกแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน
(เช่นบนแผงหน้าปัดรถยนต์)
ให้เก็บแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิ -20 °C ถึง 45 °C
22
อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้กับวัตถุโลหะต่างๆ เช่น เหรียญ, กุญแจ
และสร้อยคอ
อุปกรณ์ของคุณอาจผิดรูปหรือทำงานผิดปกติ
อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณใกล้กับสนามแม่เหล็ก
•
•
•
อุปกรณ์ของคุณอาจทำงานผิดปกติหรือแบตเตอรี่จะคายประจุออกจาก
การสัมผัสถูกสนามแม่เหล็ก
การ์ดที่มีแถบแม่เหล็ก รวมถึงบัตรเครดิต, บัตรโทรศัพท์, สมุดเงินฝาก
และบัตรผ่านขึ้นเครื่องอาจเสียหายได้ในบริเวณสนามแม่เหล็ก
ไม่ควรใช้ซองใส่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมที่มีส่วนประกอบเป็นแม่เหล็ก
รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้อุปกรณ์สัมผัสกับสนามแม่เหล็กเป็นเวลานานๆ
อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณใกล้หรืออยู่ในฮีตตอร์, ไมโครเวฟ,
อุปกรณ์ทำอาหารร้อน หรือบรรจุภัณฑ์แรงดันสูง
•
•
แบตเตอรี่อาจรั่วได้
อุปกรณ์คุณอาจร้อนจัดและทำให้เกิดไฟไหม้ได้
อย่าทำอุปกรณ์ตกหล่นหรือทำให้เกิดการกระแทก
•
•
หน้าจอของอุปกรณ์อาจเสียหาย
หากงอหรือผิดรูป อุปกรณ์ของคุณอาจเสียหายหรือชิ้นส่วนอาจทำงาน
ผิดปกติ
หากอุปกรณ์ของคุณมีแฟลชหรือแสงจากกล้อง ห้ามส่อง
แฟลชเข้าสู่ดวงตาของคนหรือสัตว์เลี้ยง
การส่องแฟลชเข้าสู่ดวงตาอาจทำให้สูญเสียการมองเห็นชั่วคราวหรือทำให้
สายตาเสียได้
23
ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อเกิดแสงกะพริบ
•
•
ขณะใช้งานอุปกรณ์ให้เปิดไฟในห้อง และอย่าถือหน้าจอเข้าใกล้ดวงตาของ
คุณมากเกินไป
อาจเกิดอาการหน้ามืดหรือเป็นลมเมื่อคุณได้รับแสงกะพริบ
ขณะดูวีดีโอหรือเล่นเกมส์ที่ใช้ Flash เป็นระยะเวลานาน หากคุณรู้สึกไม่
สบายหรือเมื่อยล้า ให้หยุดใช้อุปกรณ์ทันที
ลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวซ้ำๆ
เมื่อคุณทำการเคลื่อนไหวซ้ำๆ เช่น ใช้นิ้วมือกดปุ่ม หรือวาดตัวอัก
ษรบนหน้าจอสัมผัสหรือเล่นเกมส์ คุณอาจรู้สึกเมื่อยล้าที่มือ, คอ,
หัวไหล่ หรือส่วนอื่นๆของร่างกาย เมื่อใช้อุปกรณ์เป็นระยะเวลานาน
ให้ถืออุปกรณ์ด้วยความสบาย ไม่ต้องใช้น้ำหนักมากในการกดปุ่มและหยุด
พักให้บ่อยขึ้น หากคุณยังคงรู้สึกเมื่อยล้าอย่างต่อเนื่องหรือหลังการใช้งาน
ให้หยุดใช้งานและไปพบแพทย์
การดูแลให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จมีอายุการใช้งาน
นานที่สุด
•
•
•
•
ไม่ควรชารจ์แบตเตอรี่นานติดต่อกันเกินกว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจาก
การชาร์จกำลังไฟมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง
แบตเตอรี่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านไป ดังนั้น
ควรนำมาชาร์จกำลังไฟใหม่อีกครั้งก่อนใช้งาน
ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
ใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้น
24
ให้ใช้ชาร์จเจอร์, อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์อื่นๆ
ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต
•
•
การใช้ชาร์จเจอร์ทั่วไปอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์สั้นลง หรือเป็น
สาเหตุุให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ
ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ขณะใช้งานอุปกรณ์เสริม
หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากซัมซุง
อย่ากัดหรือดูดอุปกรณ์
•
•
การทำเช่นนั้นอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือทำให้ระเบิดได้
หากเด็กใช้งานอุปกรณ์ ควรแน่ใจว่าเด็กๆ สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง
เมื่อใช้อุปกรณ์:
•
•
พูดผ่านไมโครโฟนโดยตรง
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสาอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในอุปกรณ์ การสัมผัสที่
เสาอากาศอาจทำให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณวิทยุมากเกินจำเป็นได้
ป้องกันการรับเสียงและหูของคุณเมื่อใช้งานหูฟัง
•
•
•
•
การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยิน
ของคุณ
การรับฟังเสียงดังขณะขับขี่อาจรบกวนสมาธิของคุณและ
อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
ควรลดระดับเสียงลงอยู่เสมอก่อนที่จะเสียบหูฟังในแหล่งที่
มาเสียง และใช้การตั้งค่าระดับเสียงต่ำสุดเท่าที่จำเป็นใน
การรับฟังการสนทนาหรือเพลง
ในสภาพอากาศแห้ง อาจเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นที่หูฟัง ให้
หลีกเลี่ยงการใช้งานหูฟังในสภาพอากาศที่แห้ง หรือใช้
วัตถุที่เป็นโลหะเพื่อคายประจุไฟฟ้าสถิตก่อนเชื่อมต่อหู
ฟังเข้ากับอุปกรณ์
25
การใช้ความระมัดระวังขณะใช้อุปกรณ์ระหว่างเดินหรือ
เคลื่อนที่
ควรสนใจต่อสิ่งรอบข้างอยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บของตัวคุณเอง
หรือผู้อื่น
ไม่ควรใส่อุปกรณ์ของคุณไว้ที่กระเป๋าหลังหรือรอบเอว
คุณอาจได้รับบาดเจ็บหรือทำให้อุปกรณ์เสียหายหากคุณล้มลง
อย่าถอดประกอบ, ดัดแปลง หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ของคุณ
•
•
การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ กับอุปกรณ์ของคุณอาจทำให้
การรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ ในการรับบริการ ให้นำอุปกรณ์
ของคุณไปที่ศูนย์บริการของซัมซุง
อย่าถอดประกอบหรือเจาะแบตเตอรี่ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการระเบิด
หรือไฟไหม้ได้
ห้ามทาสีหรือติดสติกเกอร์ลงบนเครื่อง
สีและสติกเกอร์อาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่ขยับได้ ทำให้เครื่องไม่สามารถ
ทำงานได้ตามปกติ หากคุณมีอาการแพ้สีหรือชิ้นส่วนโลหะของผลิตภัณฑ์นี้
คุณอาจเกิดอาการคัน ผื่นแพ้ หรือบวมบริเวณผิวหนังที่สัมผัสกับสีหรือชิ้น
ส่วนดังกล่าว เมื่อเกิดอาการแพ้ ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์นี้และไปพบแพทย์
ในการทำความสะอาดอุปกรณ์:
•
•
เช็ดอุปกรณ์และเครื่องชาร์จด้วยผ้าหรือยาง
อย่าใช้สารเคมีหรือผงซักฟอก
อย่าใช้งานอุปกรณ์หากหน้าจอร้าวหรือแตก
กระจกหรืออะครีลิคที่แตกร้าวอาจทำให้มือหรือใบหน้าของคุณได้รับบาดเจ็บได้
นำอุปกรณ์ของคุณไปที่ศูนย์บริการของซัมซุงเพื่อรับการซ่อมแซม
26
อย่าใช้อุปกรณ์เพื่อการอื่นใดนอกเหนือจากการใช้งานปกติ
หลีกเลี่ยงการรบกวนผู้อื่นเมื่อใช้งานอุปกรณ์ในที่สาธารณะ
ไม่ควรอนุญาตให้เด็กๆ ใช้งานอุปกรณ์ของคุณ
อุปกรณ์ของคุณไม่ใช่ของเล่น ไม่ควรอนุญาตให้เด็กๆ ใช้งานอุปกรณ์ของคุณ
เนื่องจาก อาจได้รับบาดเจ็บที่ตัวเด็กเองและผู้อื่น รวมทั้งทำให้อุปกรณ์เสียหาย
ได้
การติดตั้งอุปกรณ์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยความ
ระมัดระวัง
•
•
ตรวจสอบด้วยว่าอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่นำมาใช้ภายในรถของคุณ
ได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา
ไม่ควรวางอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมไว้ใกล้หรืออยู่ในบริเวณที่ถุงลมนิรภัย
จะพองตัวออกมา เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายอย่างผิดวิธีอาจก่อให้
เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัวออกมาอย่างรวดเร็ว
การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์จาก
ผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น
การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์จากผู้ให้บริการที่ไม่มี
คุณภาพอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณเสียหายและอาจทำให้สิทธิในการรับประกัน
ของผู้ผลิตเป็นโมฆะได้
การใช้ SIM การ์ดด้วยความเอาใจใส่
•
•
ไม่ควรถอดการ์ดในขณะที่อุปกรณ์กำลังโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูล
ภายในเครื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่หายไปและ/หรือเกิด
ความเสียหายกับการ์ดหรืออุปกรณ์
ไม่ปล่อยให้การ์ดถูกกระแทกอย่างแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิตและ
ถูกคลื่นไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่นๆ รบกวน
27
•
ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุที่เป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณที่เป็นสี
ทองหรือขั้วทั้งสองข้าง หากพบว่าการ์ดสกปรก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม
เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลสำคัญอย่างปลอดภัย
•
•
ขณะใช้งานอุปกรณ์ ควรแน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลที่สำคัญแล้ว Samsung ไม่
ขอรับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล
เมื่อต้องการขายหรือกำจัดอุปกรณ์ของคุณ ให้สำรองข้อมูลทั้งหมดแล้ว
ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้นำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้
ในทางที่ผิด
ห้ามแจกจ่ายสื่อที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์
ห้ามแจกจ่ายสื่อที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่คุณบันทึกไว้ให้แก่ผู้อื่น
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหา การทำเช่นนี้อาจเป็นการละเมิด
กฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ผลิตจะไม่รับผิดต่อประเด็นทางกฎหมายใดๆ
ที่เกิดจากการใช้สื่อที่มี ลิขสิทธิ์โดยมิชอบของผู้ใช้
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้อง
ตามข้อกำหนดของกทช
เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption
Rate –SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 1 W/kg
ซึ่งสอดคล้องตามมาตราฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จาก
การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกำหนด
เมื่อถืออุปกรณ์หรือใช้มันขณะที่สวมใส่ในร่างกาย ควรให้ห่างจาก
ร่างกาย 5 มิลลิเมตรเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้องตามความต้องการ
การรับ RF
28
การกำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี
(ขยะประเภทอุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพ
ยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศ
จะมีระบบจัดเก็บและกำจัดขยะที่แยกจากกัน)
สัญลักษณ์นี้ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม
หรือในเอกสารประชาสัมพันธ์ แสดงให้ทราบว่าไม่ควรทิ้ง
ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อุปกรณ์ชาร์จ เฮดเซ็ท
สาย USB) รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้
มนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทิ้งขยะที่ไม่มีการ
ควบคุมโปรดแยกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกจากขยะประเภทอื่นๆ และนำกลับมาใช้
ใหม่ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อส่ง
เสริมให้มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้
ส่วนตัวควรติดต่อร้านค้าที่ซื้อหรือหน่วยงานราชการในท้องถิ่นเพื่อขอทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำผลิตภัณฑ์ เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เพื่อ
รักษาสิ่งแวดล้อม
ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดต่อผู้จำหน่ายและตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงที่
กำหนดไว้ในสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้และอุปกรณ์เสริม
อิเล็กทรอนิกส์รวมกับขยะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์ที่จะนำไปกำจัด
ภายหลัง
29
การกำจัดแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี
(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป
และประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบส่ง
คืนแบตเตอรี่และกำจัดขยะที่แยกจากกัน)
สัญลักษณ์นี้บนแบตเตอรี่ คู่มือการใช้ หรือบรรจุภัณฑ์บอกให้รู้ว่า
ไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน
ป้ายสัญลักษณ์ทางเคมี Hg Cd หรือ Pb บอกให้รู้ว่า แบตเตอรี่ประกอบด้วย
สารปรอท แคดเมียม หรือมีสูงเกินระดับอ้างอิงในข้อกำหนดของ EC 2006/66
หากไม่ทิ้งแบตเตอรี่อย่างถูกต้องเหมาะสมสารเคมีเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอันตราย
ต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อส่งเสริมการ
นำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ โปรดแยกแบตเตอรี่ออกจากขยะชนิดอื่นๆ และนำกลับ
มาใช้ใหม่ภายในท้องถิ่นของคุณโดยใช้ระบบส่งคืนแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ที่ชาร์จใหม่ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเปลี่ยนโดยผู้ใช้ได้
สำหรับข้อมูลในการเปลี่ยน โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
ข้อปฏิเสธความรับผิด
เนื้อหาและบริการบางอย่างที่อุปกรณ์นี้สามารถเข้าใช้ได้เป็นของบุคคลที่สามและ
ได้รับการคุ้มครองด้วยกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและ/
หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เนื้อหาและบริการต่างๆเหล่านั้นจัดให้โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการใช้ส่วนบุคคลเท่านั้นและไม่ใช่การใช้ในเชิงพาณิชย์
คุณต้องไม่ใช้เนื้อหาหรือบริการใดๆ ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
เนื้อหาหรือผู้ให้บริการ โดยไม่จำกัดเพียงข้อความที่ได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้
หากไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหาหรือผู้ให้บริการที่เหมาะสม
คุณต้องไม่ปรับเปลี่ยน คัดลอก เผยแพร่ซ้ำ อัพโหลดประกาศ ถ่ายทอด แปล
จำหน่าย สร้างงานดัดแปลงจากต้นแบบ ใช้ประโยชน์หรือแจกจ่ายเนื้อหาหรือ
บริการที่แสดงผ่านอุปกรณ์นี้ในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ
"เนื้อหาและบริการของบุคคลที่สามจัดให้ตามสภาพที่" เป็น
30
"ซัมซุงไม่ขอรับประกันเนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่จัดให้ดังกล่าว ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง
หรือโดยนัยและไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ซัมซุงขอปฏิเสธความรับผิดการรับ
ประกันโดยนัยใดๆ โดยชัดแจ้งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความ
สามารถในการซื้อขายในตลาดของสินค้าหรือความเหมาะสมในการใช้งาน
ตามวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ซัมซุงไม่ขอรับประกันความถูกต้อง
ความสมบูรณ์ทางกฎหมาย ความตรงต่อเวลา ความถูกต้องตามกฎหมาย
หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่มีผ่านอุปกรณ์นี้และไม่ว่ากรณี
ใดๆ รวมถึงความประมาท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาหรือการละเมิด
ซัมซุงจะไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง ความเสียหายทางอ้อม
ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ความเสียหายที่มีลักษณะพิเศษ หรือ
ความเสียหายที่เป็นผลตามมาใดๆ ค่าทนายความ ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหาย
อื่นๆที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลใดๆ ที่มี หรือที่เป็นผลของการใช้เนื้อหา
หรือการบริการของคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ แม้ว่าจะมีการแนะนำถึงความเป็น
ไปได้ที่จะเกิดความเสียหายต่างๆ ดังกล่าวแล้ว"
บริการของบุคคลที่สามอาจสิ้นสุดลงหรือหยุดชะงักได้ตลอดเวลา
และซัมซุงไม่ขอรับรองหรือรับประกันว่าเนื้อหาหรือบริการใดๆ จะยังคงมีอยู่
ในช่วงเวลาใดๆเนื้อหาและบริการต่างๆ ได้รับการถ่ายทอดโดยบุคคลที่สามด้วย
ระบบเครือข่ายและระบบส่งสัญญาณ ซึ่งซัมซุงไม่ได้ควบคุม ซัมซุงขอปฏิเสธ
ความรับผิดโดยชัดแจ้งต่อความรับผิดชอบหรือความรับผิดใดๆ สำหรับการหยุด
ชะงักหรือการระงับชั่วคราวของเนื้อหาหรือบริการที่มีผ่านอุปกรณ์นี้ โดยไม่จำกัด
เพียงหลักการทั่วไปของการปฏิเสธความรับผิดนี้ ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบหรือ
รับผิดต่อบริการสำหรับลูกค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาและบริการต่างๆ
การถามคำถามหรือการร้องขอใดๆ สำหรับบริการที่เกี่ยวกับเนื้อหาหรือบริการ
ควรกระทำโดยตรงต่อผู้จัดหาเนื้อหาและผู้ให้บริการนั้นๆ
31
Download PDF

advertising