Samsung | GT-S3653W | Samsung GT-S3653W คู่มือการใช้

เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้อาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏในโทรศัพท์ของคุณ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.:GH68-27225A
Thai. 03/2010. Rev. 1.1
GT-S3653W
คู่มือการใช้งาน
วิธีใช้คมู่ อื เล่มนี้
คูม่ อื การใช้งานเล่มนีไ้ ด้รบั การออกแบบมาเป็นพิเศษเพือ่ แนะนำ
ให้คณุ ทราบถึงฟังก์ชน่ั การใช้งานต่างๆ และลักษณะเด่น
ของโทรศัพท์มอื ถือของคุณ เพือ่ ให้สามารถเริม่ ใช้งานโทรศัพท์ได้
ทันที
โปรดดู "รูจ้ กั กับโทรศัพท์มอื ถือของคุณ" "การประกอบชิน้ ส่วนและ
เตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งาน" และ "การใช้งานฟังก์ชน่ั พืน้ ฐาน"
แนะนำไอคอน
ก่อนเริม่ ต้นใช้งาน โปรดทำความคุน้ เคยกับไอคอนทีจ่ ะปรากฏต่อไป
ในคูม่ อื ดังต่อไปนี้
คำเตือน–สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้ตัวคุณเอง
หรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
ข้อควรระวัง–สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุ
ให้โทรศัพท์ของคุณหรืออุปกรณ์อื่นได้รับความเสียหาย
หมายเหตุ–หมายเหตุ คำแนะนำการใช้งาน หรือข้อ
มูลเพิ่มเติมอื่นๆ

ii
อ้างถึง–หน้าที่มีข้อมูลเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น
 หน้า 12 (หมายถึง "ดูหน้าที่ 12")
→
เครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยม–ปุ่มโทรศัพท์
ตัวอย่างเช่น [ ] (หมายถึงปุ่มเปิด-ปิด/
ออกจากเมนู)
ข้อมูลเกีย่ วกับลิขสิทธิ์
สิทธิในเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ทป่ี ระกอบกันขึน้ เป็นอุปกรณ์ชน้ิ นี้
เป็นทรัพย์สนิ ของเจ้าของเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์นน้ั ๆ
• Bluetooth® เป็นเครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth
SIG, Inc. ทัว่ โลก–Bluetooth QD ID: B016159
• Java™ เป็นเครือ่ งหมายการค้าของ Sun Microsystems, Inc.
• Windows Media Player® เป็นเครือ่ งหมายการค้าจด
ทะเบียนของ Microsoft Corporation
• Wi-Fi® โลโก้ Wi-Fi CERTIFIED และโลโก้ Wi-Fi เป็น
เครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
วิธใี ช้คมู่ อื เล่มนี้
[ ]
ตามด้วย–ลำดับของตัวเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือก
เพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น ในโหมดเมนู
ให้เลือก ข้อความ → เขียนข้อความใหม่
(หมายถึงให้กด ข้อความ ตามด้วย
เขียนข้อความใหม่)
iii
สารบัญ
ข้อมูลความปลอดภัยและการใช้งาน............................1
คำเตือนเกีย่ วกับความปลอดภัย................................. 1
ข้อควรระวังเพือ่ ความปลอดภัย.................................. 4
ข้อมูลการใช้งานทีส่ ำคัญ............................................ 7
รูจ้ กั กับโทรศัพท์มอื ถือของคุณ................................12
อุปกรณ์ในกล่อง....................................................... 12
ส่วนประกอบต่างๆ ของโทรศัพท์.............................. 13
ปุม่ ต่างๆ.................................................................. 14
สัญลักษณ์............................................................... 15
iv
การประกอบชิน้ ส่วนและเตรียมโทรศัพท์
ให้พร้อมใช้งาน .....................................................17
การใช้งานฟังก์ชน่ั พืน้ ฐาน.......................................22
การเปิดและปิดโทรศัพท์.......................................... 22
การใช้หน้าจอสัมผัส................................................ 23
การเข้าถึงเมนู......................................................... 24
การใช้ Widget......................................................... 24
การเข้าสูข่ อ้ มูลวิธีใช้................................................ 25
การกำหนดค่าโทรศัพท์ดว้ ยตัวเอง............................ 26
สารบัญ
การใส่ SIM การ์ดและแบตเตอรี.่ ............................... 17
การชาร์จแบตเตอรี.่ ................................................. 19
การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้)................................. 20
ติดสายคล้องข้อมือ (เลือกได้)................................... 21
การใช้งานฟังก์ชน่ั การโทรพืน้ ฐาน............................. 28
การส่งและการแสดงข้อความ................................... 29
การเพิม่ และค้นหารายชือ่ ........................................ 31
การฟังเพลง............................................................ 34
การเข้าสูร่ ะบบเว็บ................................................... 36
เข้าถึงบริการดาวน์โหลด.......................................... 37
การใช้บริการ Google............................................... 37
การใช้งานฟังก์ชน่ั ขัน้ สูง.........................................39
การใช้งานฟังก์ชน่ั การโทรขัน้ สูง............................... 39
การใช้ฟงั ก์ชน่ั สมุดโทรศัพท์ขน้ั สูง............................ 42
การใช้งานฟังก์ชน่ั ข้อความขัน้ สูง............................. 43
การใช้งานฟังก์ชน่ั ขัน้ สูงของกล้องถ่ายรูป................. 45
การใช้งานฟังก์ชน่ั เพลงขัน้ สูง.................................. 48
v
การใช้งานเครือ่ งมือและแอพพลิเคชัน่ ....................52
สารบัญ
การใช้งานคุณสมบัตไิ ร้สายของบลูทธู ....................... 52
การเปิดใช้งานและเชือ่ มต่อแลนไร้สาย (WLAN)........ 54
การเปิดใช้งานโมบายล์แทร็กเกอร์............................ 56
การโทรหลอก.......................................................... 56
การบันทึกและเล่นเสียงบันทึก.................................. 57
การปรับแต่งรูปภาพ................................................. 58
การพิมพ์รปู ภาพ...................................................... 60
การอัพโหลดรูปถ่ายและวีดโี อทีจ่ ะอัพโหลด................ 61
การเล่นเกมส์จาวาและการใช้จาวาแอพพลิ เคชัน่ ...... 63
การซิงโครไนซ์ขอ้ มูล............................................... 64
การใช้ RSS รีดเดอร์................................................ 64
การตัง้ ค่าและแสดงเวลาโลก..................................... 65
การตัง้ ค่าและใช้การเตือน......................................... 66
vi
ค้นหาคำในพจนานุกรม............................................ 67
การใช้เครือ่ งคิดเลข.................................................. 67
การเปลีย่ นสกุลเงินหรือหน่วยวัด.............................. 67
การกำหนดการตัง้ เวลานับถอยหลัง.......................... 68
การใช้การจับเวลา.................................................... 68
การสร้างสิง่ ทีต่ อ้ งทำใหม่......................................... 68
การสร้างสมุดบันทึกใหม่.......................................... 68
การจัดการปฏิทนิ ของคุณ........................................ 69
การแก้ไขปัญหาเบือ้ งต้น.......................................... a
ข้อมูลความปลอดภัย
และการใช้งาน
โปรดปฏิบตั ติ ามข้อควรระวังดังต่อไปนีเ้ พือ่ หลีกเลีย่ งสถานการณ์
ทีก่ อ่ ให้เกิดอันตรายหรือการกระทำทีผ่ ดิ กฎหมาย และเพือ่
ให้การใช้งานโทรศัพท์มอื ถือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
คำเตือนเกีย่ วกับความปลอดภัย
การเก็บโทรศัพท์ให้หา่ งจากเด็กเล็กและสัตว์เลีย้ ง
เก็บโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมทัง้ หมดให้อยูใ่ นทีท่ เ่ี ด็กเล็ก
หรือสัตว์เลีย้ งเอือ้ มไม่ถงึ เนือ่ งจากโทรศัพท์มสี ว่ นประกอบ
ทีเ่ ป็นชิน้ เล็กๆ ซึง่ อาจทำให้เกิดการสำลักติดคอได้หากกลืน
เข้าไป
การปกป้องหูจากเสียงทีด่ งั เกินไป
การฟังเสียงในระดับทีด่ งั มากเกินไปอาจเป็นอันตราย
ต่อการได้ยนิ ของคุณ ปรับระดับเสียงลงทุกครัง่้ ก่อนที่
จะเสียบหูฟงั เข้ากับแหล่งเสียง และควรตัง้ ระดับเสียง
ให้ตำ่ สุดเท่าทีจ่ ำเป็นทุกครัง้ ในการสนทนาทาง
โทรศัพท์ หรือฟังเพลง
1
การติดตัง้ โทรศัพท์มอื ถือและอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
ด้วยความระมัดระวัง
ข้อมูลความปลอดภัยและการใช้งาน
ตรวจสอบด้วยว่าโทรศัพท์มอื ถือหรืออุปกรณ์ใดๆ ทีน่ ำมาใช้
ภายในรถของคุณได้รบั การติดตัง้ อย่างแน่นหนา ไม่ควร
วางโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมไว้ใกล้หรืออยูใ่ นบริเวณที่
ถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกมา เนือ่ งจากการติดตัง้ อุปกรณ์
ไร้สายอย่างผิดวิธอี าจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรง
เมือ่ ถุงลมนิรภัยพองตัวออกมาอย่างรวดเร็ว
การจัดการและกำจัดแบตเตอรีแ่ ละเครือ่ งชาร์จด้วย
ความเอาใจใส่
• ควรใช้แบตเตอรีแ่ ละเครือ่ งชาร์จทีผ่ า่ นการรับรองจาก
ซัมซุงและออกแบบมาสำหรับโทรศัพท์ของคุณโดยเฉพาะ
เท่านัน้ การนำแบตเตอรีแ่ ละเครือ่ งชาร์จทีใ่ ช้ดว้ ยกัน
ไม่ได้มาใช้อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหาย
ร้ายแรงกับโทรศัพท์ของคุณ
2
• ไม่ควรกำจัดแบตเตอรีห่ รือโทรศัพท์ดว้ ยการเผา
โดยเด็ดขาด ควรปฏิบตั ติ ามข้อกำหนดของแต่ละพืน้ ทีใ่ นการ
กำจัดแบตเตอรีห่ รือโทรศัพท์ทใ่ี ช้แล้ว
• ไม่ควรวางแบตเตอรีห่ รือโทรศัพท์ไว้บนหรือในอุปกรณ์
ทำความร้อนต่างๆ เช่น เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ทม่ี ี
การแผ่รงั สี เป็นต้น เนือ่ งจากแบตเตอรีอ่ าจระเบิดได้
หากความร้อนภายในสูงเกินไป
• ไม่ควรนำแบตเตอรีไ่ ปกระแทกกับวัตถุอน่ื ใด รวมทัง้
ไม่ควรเจาะแบตเตอรี่ ระมัดระวังไม่ให้แบตเตอรีส่ มั ผัสกับ
ความดันภายนอกทีส่ งู เนือ่ งจากอาจก่อให้เกิดการลัดวงจร
ภายในและความร้อนภายในแบตเตอรีเ่ พิม่ ขึน้ สูงเกินกว่าปกติ
การระมัดระวังการส่งสัญญาณรบกวนเครือ่ งกระตุน้
กล้ามเนือ้ หัวใจ
ควรให้โทรศัพท์มอื ถืออยูห่ า่ งจากเครือ่ งกระตุน้ กล้ามเนือ้
หัวใจอย่างน้อย 15 ซม. (6 นิว้ ) เพือ่ หลีกเลีย่ งคลืน่ รบกวนที่
อาจเกิดขึน้ ตามทีผ่ ผู้ ลิตและ Wireless Technology Research
การปิดโทรศัพท์ในบริเวณทีเ่ สีย่ งต่อการระเบิดได้งา่ ย
ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณทีม่ กี ารเปลีย่ นถ่ายน้ำมัน (เช่น
สถานีบริการน้ำมัน) หรือบริเวณทีใ่ กล้เชือ้ เพลิงหรือสารเคมีตา่ งๆ
ปิดโทรศัพท์ทกุ ครัง้ เมือ่ เห็นป้ายเตือนหรือคำแนะนำ
โทรศัพท์ของคุณอาจก่อให้เกิดระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้ทง้ั ใน
และรอบบริเวณทีจ่ ดั เก็บและถ่ายสารเคมีหรือเชือ้ เพลิง หรือ
บริเวณทีม่ กี ารระเบิด ไม่ควรจัดเก็บหรือพกพาของเหลวที่
ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุทร่ี ะเบิดได้งา่ ยไว้ในบริเวณเดียวกับ
โทรศัพท์ ชิน้ ส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริม
การลดความเสีย่ งจากการบาดเจ็บทีเ่ กิดจากการ
เคลือ่ นไหวซ้ำในท่าเดิม
ในขณะใช้โทรศัพท์ของคุณ ให้ถอื โทรศัพท์อย่างผ่อนคลายๆ
กดปุม่ เบาๆ พยายามใช้คณุ ลักษณะการทำงานพิเศษทีล่ ดจำนวนปุม่
ทีต่ อ้ งกด(เช่น ข้อความทีต่ ง้ั ไว้ และการคาดเดาคำทีพ่ มิ พ์ เป็นต้น)
และหยุดพักการใช้งานเป็นช่วงๆ
ห้ามใช้โทรศัพท์ถา้ หน้าจอมีรอยร้าวหรือแตก
เศษกระจกหรืออะคริลคิ อาจเป็นอันตรายต่อมือและใบหน้าของคุณ
นำโทรศัพท์ไปทีศ่ นู ย์บริการซัมซุงเพือ่ เปลีย่ นหน้าจอ อันตรายทีเ่ กิด
จากการใช้งานอย่างประมาทมีผลให้การรับประกันของผูผ้ ลิตเป็นโมฆะ
3
ข้อมูลความปลอดภัยและการใช้งาน
ซึง่ เป็นบริษทั วิจยั ทีไ่ ม่ขน้ึ ตรงกับหน่วยงานใดได้แนะนำ
หากสังเกตได้วา่ โทรศัพท์ของคุณกำลังรบกวนการทำงานของ
เครือ่ งกระตุน้ กล้ามเนือ้ หัวใจและเครือ่ งมือทางการแพทย์อน่ื ๆ
ให้ปดิ โทรศัพท์ทนั ทีและติดต่อผูผ้ ลิตเครือ่ งกระตุน้ กล้ามเนือ้
หัวใจหรือเครือ่ งมือทางการแพทย์อน่ื ๆ เพือ่ ขอคำแนะนำ
ข้อควรระวังเพือ่ ความปลอดภัย
ข้อมูลความปลอดภัยและการใช้งาน
ขับขีอ่ ย่างปลอดภัยบนท้องถนน
หลีกเลีย่ งการใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถ และปฏิบตั ติ าม
ระเบียบข้อบังคับทัง้ หมดทีห่ า้ มใช้โทรศัพท์มอื ถือขณะขับรถ
ใช้อปุ กรณ์เสริมแฮนด์ฟรีทกุ ครัง้ ทีเ่ ป็นไปได้เพือ่ เพิม่
ความปลอดภัยให้มากยิง่ ขึน้
การปฏิบตั ติ ามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกีย่ วกับ
ความปลอดภัย
ปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับใดๆ ทีห่ า้ มใช้โทรศัพท์มอื ถือ
ในบางพืน้ ที่
4
การใช้อปุ กรณ์เสริมทีผ่ า่ นการรับรองจากซัมซุงแล้ว
เท่านัน้
การใช้อปุ กรณ์เสริมทีใ่ ช้ดว้ ยกันไม่ได้อาจทำให้โทรศัพท์
เกิดความเสียหายหรือผูใ้ ช้ได้รบั บาดเจ็บ
การปิดโทรศัพท์ทกุ ครัง้ ทีอ่ ยูใ่ กล้อปุ กรณ์
ทางการแพทย์
โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์
ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่างๆ ปฏิบตั ติ าม
ระเบียบข้อบังคับ ป้ายประกาศเตือน และคำแนะนำของ
บุคลากรทางการแพทย์
การปิดโทรศัพท์หรือปิดการใช้งานฟังก์ชน่ั แบบไร้สาย
เมือ่ โดยสารเครือ่ งบิน
การป้องกันแบตเตอรีแ่ ละเครือ่ งชาร์จไม่ให้เกิด
ความเสียหาย
• ไม่ควรวางแบตเตอรีใ่ นบริเวณทีเ่ ย็นจัดหรือร้อนจัดจน
เกินไป (ต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส/32 องศาฟาเรนไฮต์
หรือสูงกว่า 45 องศาเซลเซียส/113 องศาฟาเรนไฮต์)
อุณหภูมทิ ส่ี งู เกินไปอาจทำให้ความจุในการชาร์จกำลังไฟ
ลดลงและแบตเตอรีม่ อี ายุการใช้งานสัน้ ลง
ข้อมูลความปลอดภัยและการใช้งาน
โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์
บนเครือ่ งบินได้ ปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับของสายการบิน
และปิดโทรศัพท์หรือเปลีย่ นไปใช้โหมดทีป่ ดิ การใช้งาน
ฟังก์ชน่ั แบบไร้สายเมือ่ ได้รบั การบอกกล่าวจากบุคลากรของ
สายการบิน
• ระมัดระวังไม่ให้แบตเตอรีส่ มั ผัสกับวัตถุทเ่ี ป็นโลหะ
เนือ่ งจากอาจทำให้ขว้ั + และขัว้ - ของแบตเตอรีเ่ ชือ่ มต่อกัน
ส่งผลให้แบตเตอรีเ่ สียหายทัง้ ชัว่ คราวและถาวรได้
• ไม่ควรใช้แบตเตอรีแ่ ละเครือ่ งชาร์จทีไ่ ด้รบั ความเสียหาย
การใช้งานโทรศัพท์ดว้ ยความเอาใจใส่และถูกวิธี
• ห้ามถอดประกอบโทรศัพท์ของคุณเนือ่ งจากเสีย่ งต่อการเกิด
ไฟฟ้าดูด
• ห้ามโทรศัพท์ของคุณอยูใ่ นสภาพเปียกชืน้ เนือ่ งจาก
ของเหลวอาจทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงและเปลีย่ นสีของ
ฉลากทีร่ ะบุความเสียหายจากน้ำทีอ่ ยูภ่ ายในโทรศัพท์ การทีโ่ ทร
ศัพท์ได้รบั ความเสียหายจากน้ำอาจทำให้สทิ ธิในการรับประกัน
สินค้าจากผูผ้ ลิตของคุณเป็นโมฆะ
• หลีกเลีย่ งการใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในบริเวณทีส่ กปรก
และเต็มไปด้วยฝุน่ ละอองเพือ่ ป้องกันไม่ให้ชน้ิ ส่วนทีถ่ อด
ได้เกิดความเสียหาย
5
ข้อมูลความปลอดภัยและการใช้งาน
• โทรศัพท์ของคุณเป็นอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทซ่ี บั ซ้อน
จึงควรระมัดระวังไม่ให้สง่ิ ใดมากระแทกและหยิบจับ
อย่างทะนุถนอม เพือ่ ป้องกันความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้
• ไม่ควรทาสีโทรศัพท์ เนือ่ งจากสีอาจก่อให้เกิดการอุดตัน
ตามร่องของชิน้ ส่วนทีถ่ อดได้ และอาจทำให้โทรศัพท์
ทำงานผิดปกติ
• หากโทรศัพท์ของคุณมีแสงแฟลชหรือแสงไฟ ไม่ควรใช้โทรศัพท์
ใกล้ตาของคนหรือสัตว์มากเกินไป
• โทรศัพท์ของคุณอาจเสียหายได้หากสัมผัสกับสนามแม่เหล็ก ไม่
ควรใช้ซองใส่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมทีม่ สี ว่ นประกอบเป็นแม่
เหล็ก รวมทัง้ ไม่ควรปล่อยให้โทรศัพท์สมั ผัสกับสนามแม่เหล็กเป็น
เวลานานๆ
6
การหลีกเลีย่ งการส่งคลืน่ เข้าไปรบกวน
อุปกรณ์อเิ ล็คทรอนิคส์อน่ื ๆ
โทรศัพท์ของคุณจะปล่อยสัญญาณความถีว่ ทิ ยุ (Radio
Frequency : RF) ทีอ่ าจรบกวนอุปกรณ์อเิ ล็คทรอนิคส์ทไ่ี ม่มี
วัสดุหอ่ หุม้ เพือ่ ป้องกันคลืน่ สัญญาณดังกล่าว หรือมีวสั ดุ
ป้องกันแต่ไม่มดิ ชิด เช่น เครือ่ งกระตุน้ กล้ามเนือ้ หัวใจ
เครือ่ งช่วยการได้ยนิ อุปกรณ์ทางการแพทย์ตา่ งๆ และ
อุปกรณ์อเิ ล็คทรอนิคส์อน่ื ๆ ทีใ่ ช้ในบ้านหรือรถยนต์ ทัง้ นี้
หากพบปัญหาเกีย่ วกับสัญญาณรบกวน โปรดสอบถาม
รายละเอียดเพิม่ เติมจากผูผ้ ลิตอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
ทีค่ ณุ ใช้อยู่
ข้อมูลการใช้งานทีส่ ำคัญ
หลีกเลีย่ งการสัมผัสกับสายอากาศทีต่ ดิ ตัง้ อยูภ่ ายในโทรศัพท์
การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์
จากผูใ้ ห้บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพเท่านัน้
การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์จาก
ผูใ้ ห้บริการทีไ่ ม่มคี ณุ ภาพอาจทำให้โทรศัพท์ของคุณ
เสียหายและอาจทำให้สทิ ธิในการรับประกันเป็นโมฆะได้
การดูแลให้แบตเตอรีแ่ ละเครือ่ งชาร์จมีอายุ
การใช้งานนานทีส่ ดุ
• ไม่ควรชารจ์แบตเตอรีน่ านติดต่อกันเกินกว่า 1 สัปดาห์
เนือ่ งจากการชาร์จกำลังไฟมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้
งานของแบตเตอรีส่ น้ั ลง
การใช้ SIM การ์ดและการ์ดความจำด้วยความเอาใจใส่
• ไม่ควรถอดการ์ดในขณะทีโ่ ทรศัพท์กำลังโอนหรือเข้า
ใช้งานข้อมูลภายในเครือ่ ง มิฉะนัน้ อาจทำให้ขอ้ มูลทีม่ อี ยู่
หายไปและ/หรือเกิดความเสียหายกับการ์ดหรือโทรศัพท์
• ไม่ปล่อยให้การ์ดถูกกระแทกอย่างแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิต
และถูกคลืน่ ไฟฟ้าจากอุปกรณ์อน่ื ๆ รบกวน
• การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การ์ดความจำ
มีอายุการใช้งานสัน้ ลง
• ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุทเ่ี ป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณที่
เป็นสีทองหรือขัว้ ทัง้ สองข้าง หากพบว่าการ์ดสกปรก
ให้เช็ดด้วยผ้านุม่
7
ข้อมูลความปลอดภัยและการใช้งาน
การถือโทรศัพท์ในตำแหน่งปกติ
• แบตเตอรีไ่ ม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรือ่ ยๆ ตามเวลาทีผ่ า่ นไป
ดังนัน้ ควรนำมาชาร์จกำลังไฟใหม่อกี ครัง้ ก่อนใช้งาน
• ถอดปลัก๊ ไฟของเครือ่ งชาร์จออกทุกครัง้ เมือ่ ไม่ใช้งาน
• ใช้แบตเตอรีอ่ ย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านัน้
การเตรียมพร้อมเพือ่ ใช้บริการฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที
ข้อมูลความปลอดภัยและการใช้งาน
ในบางพืน้ ทีห่ รือบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถต่อสาย
ไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดยใช้โทรศัพท์ของคุณได้ เมือ่ ต้อง
เดินทางไปยังทีห่ า่ งไกลหรือพืน้ ทีท่ ย่ี งั ไม่พฒั นา ควรเตรียม
วิธที เ่ี ป็นทางเลือกอืน่ ในการติดต่อผูใ้ ห้บริการเมือ่ เกิดเหตุฉกุ เฉิน
การรับรองข้อมูล SAR (Specific Absorption Rate)
โทรศัพท์ของคุณได้รบั การออกแบบตามมาตรฐานของ
สหภาพยุโรป (EU) ซึง่ จำกัดระดับพลังงานคลืน่ วิทยุทแ่ี ผ่
ออกมาจากวิทยุและอุปกรณ์โทรคมนาคมต่างๆ มาตรฐานดังกล่าว
จะป้องกันการจำหน่ายโทรศัพท์มอื ถือทีส่ ง่ คลืน่ วิทยุออกมาเกินกว่า
ระดับทีม่ นุษย์จะรับได้ (Specific Absorption Rate หรือ SAR)
ซึง่ อยูท่ ่ี 2.0 วัตต์/กิโลกรัม
ในการทดสอบโทรศัพท์รนุ่ นี้ ได้มกี ารบันทึกค่า SAR สูงสุดไว้เท่ากับ
0.655 วัตต์/กิโลกรัม ในการใช้งานตามปกติ
ค่า SAR ทีเ่ กิดขึน้ จริงมักจะต่ำกว่าค่าทีบ่ นั ทึกไว้ในการทดสอบ
8
ค่อนข้างมาก เนือ่ งจากโทรศัพท์ได้รบั การออกแบบให้ปล่อย
พลังงานคลืน่ วิทยุในระดับทีจ่ ำเป็นต่อการส่งสัญญาณไปยัง
สถานีทเ่ี ป็นฐานรับส่งสัญญาณทีอ่ ยูใ่ กล้ทส่ี ดุ เท่านัน้ จากการ
ออกแบบทีก่ ำหนดให้มกี ารปล่อยพลังงานในระดับทีต่ ำ่ ลงโดย
อัตโนมัตทิ กุ ครัง้ ทีเ่ ป็นไปได้ โทรศัพท์เครือ่ งนีจ้ งึ ช่วยให้คณุ
เสีย่ งต่อการสัมผัสกับพลังงานคลืน่ วิทยุโดยรวมน้อยลง
สำหรับรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับ SAR และสัมพันธ์กบั มาตรฐาน
EU, เข้าชมได้ทเ่ี ว็บไซท์ Samsung mobile phone
“เครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์น้ี มีความสอดคล้อง
ตามข้อกำหนดของกทช.”
“เครือ่ งวิทยุคมนาคมนีม้ อี ตั ราดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific
Absorption Rate –SAR) อันเนือ่ งมาจากเครือ่ งวิทยุคมนาคมเท่า
กับ 0.655 W/kg ซึง่ สอดคล้องตามมาตราฐานความปลอดภัยต่อ
สุขภาพของมนุษย์จากการใช่เครือ่ งวิทยุคมนาคมทีค่ ณะกรรม
การกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกำหนด”
การกำจัดผลิตภัณฑ์นอ้ี ย่างถูกวิธี
ผูใ้ ช้ทซ่ี อ้ื ผลิตภัณฑ์นเ้ี พือ่ ใช้สว่ นตัวควรติดต่อร้านค้าทีซ่ อ้ื
หรือหน่วยงานราชการในท้องถิน่ เพือ่ ขอทราบรายละเอียด
เกีย่ วกับสถานทีแ่ ละวิธกี ารนำผลิตภัณฑ์เหล่านีก้ ลับมาใช้
ใหม่เพือ่ รักษาสิง่ แวดล้อม
ผูใ้ ช้ทเ่ี ป็นองค์กรควรติดต่อผูจ้ ำหน่ายและตรวจสอบ
เงือ่ นไขและข้อตกลงทีก่ ำหนดไว้ในสัญญาซือ้ ผลิตภัณฑ์น้ี
ไม่ควรทิง้ ผลิตภัณฑ์ชน้ิ นีแ้ ละอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์
รวมกับขยะอืน่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการพาณิชย์ทจ่ี ะนำไปกำจัด
ภายหลัง
ข้อมูลความปลอดภัยและการใช้งาน
(ขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
(เป็นสัญลักษณ์ทใ่ี ช้ทว่ั ไปในประเทศทีเ่ ป็นสมาชิก
สหภาพยุโรปและประเทศอืน่ ๆ ในทวีปยุโรป
ทัง้ นี้ แต่ละประเทศจะมีระบบจัดเก็บและกำจัด
ขยะทีแ่ ยกจากกัน)
สัญลักษณ์นท้ี ป่ี รากฏบนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม
หรือในเอกสารประชาสัมพันธ์ แสดงให้ทราบว่าไม่ควรทิง้
ผลิตภัณฑ์นน้ั ๆ และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น
อุปกรณ์ชาร์จ เฮดเซ็ท สาย USB) รวมกับขยะทัว่ ไปอืน่ ๆ
เมือ่ หมดอายุการใช้งาน เพือ่ ป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือ
สิง่ แวดล้อมได้รบั ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการทิง้ ขยะที่
ไม่มกี ารควบคุม โปรดแยกผลิตภัณฑ์เหล่านีอ้ อกจากขยะ
ประเภทอืน่ ๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ดว้ ยความรับผิดชอบ
เพือ่ ส่งเสริมให้มกี ารหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน
9
การกำจัดแบตเตอรีใ่ นผลิตภัณฑ์นอ้ี ย่างถูกวิธี
ข้อมูลความปลอดภัยและการใช้งาน
(เป็นสัญลักษณ์ทใ่ี ช้ทว่ั ไปในประเทศทีเ่ ป็น
สมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอืน่ ๆ ในทวีป
ยุโรป ทัง้ นี้ แต่ละประเทศจะมีระบบส่งคืน
แบตเตอรีแ่ ละกำจัดขยะทีแ่ ยกจากกัน)
สัญลักษณ์นบ้ี นแบตเตอรี่ คูม่ อื การใช้ หรือบรรจุภณั ฑ์บอก
ให้รวู้ า่ ไม่ควรทิง้ แบตเตอรีใ่ นผลิตภัณฑ์นร้ี วมกับขยะทัว่ ไป
อืน่ ๆ เมือ่ หมดอายุการใช้งาน ป้ายสัญลักษณ์ทางเคมี Hg Cd หรือ
Pb บอกให้รวู้ า่ แบตเตอรีป่ ระกอบด้วยสารปรอท แคดเมียม หรือมีสงู
เกินระดับอ้างอิงในข้อกำหนดของ EC 2006/66 หากไม่ทง้ิ
แบตเตอรีอ่ ย่างถูกต้องเหมาะสม สารเคมีเหล่านีอ้ าจก่อให้
เกิดอันตรายต่อมนุษย์หรือสิง่ แวดล้อมได้
เพือ่ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและเพือ่ ส่งเสริมการนำวัสดุ
กลับมาใช้ใหม่ โปรดแยกแบตเตอรีอ่ อกจากขยะชนิดอืน่ ๆ
และนำกลับมาใช้ใหม่ภายในท้องถิน่ ของคุณโดยใช้ระบบส่งคืน
แบตเตอรี่
10
ข้อปฏิเสธความรับผิด
เนือ้ หาและบริการบางอย่างทีอ่ ปุ กรณ์นส้ี ามารถเข้าใช้ได้เป็นของ
บุคคลทีส่ ามและได้รบั การคุม้ ครองด้วยกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์
สิทธิบตั ร เครือ่ งหมายการค้าและ/หรือทรัพย์สนิ ทางปัญญาอืน่ ๆ
เนือ้ หาและบริการต่างๆ เหล่านัน้ จัดให้โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
การใช้สว่ นบุคคลเท่านัน้ และไม่ใช่การใช้ในเชิงพาณิชย์ คุณต้อง
ไม่ใช้เนือ้ หาหรือบริการใดๆ ในลักษณะทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาตจาก
เจ้าของเนือ้ หาหรือผูใ้ ห้บริการ โดยไม่จำกัดเพียงข้อความทีไ่ ด้
กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ หากไม่ได้รบั อนุญาตอย่างชัดแจ้ง
จากเจ้าของเนือ้ หาหรือผูใ้ ห้บริการทีเ่ หมาะสม คุณต้องไม่
ปรับเปลีย่ น คัดลอก เผยแพร่ซำ้ อัพโหลด ประกาศ ถ่ายทอด
แปล จำหน่าย สร้างงานดัดแปลงจากต้นแบบ ใช้ประโยชน์
หรือแจกจ่ายเนือ้ หาหรือบริการทีแ่ สดงผ่านอุปกรณ์นใ้ี นรูปแบบ
หรือวิธกี ารใดๆ
ของคุณหรือบุคคลทีส่ ามใดๆ แม้วา่ จะมีการแนะนำถึง
ความเป็นไปได้ทจ่ี ะเกิดความเสียหายต่างๆ ดังกล่าวแล้ว"
บริการของบุคคลทีส่ ามอาจสิน้ สุงลงหรือหยุดชะงักได้ตลอดเวลา
และซัมซุงไม่ขอรับรองหรือรับประกันว่าเนือ้ หาหรือบริการใดๆ
จะยังคงมีอยูใ่ นช่วงเวลาใดๆ เนือ้ หาและบริการต่างๆ ได้รบั
การถ่ายทอดโดยบุคคลทีส่ ามด้วยระบบเครือข่ายและระบบ
ส่งสัญญาณซึง่ ซัมซุงไม่ได้ควบคุม ซัมซุงขอปฏิเสธความรับผิด
โดยชัดแจ้งต่อความรับผิดชอบหรือความรับผิดใดๆ สำหรับ
การหยุดชะงักหรือการระงับชัว่ คราวของเนือ้ หาหรือบริการทีม่ ี
ผ่านอุปกรณ์น้ี โดยไม่จำกัดเพียงหลักการทัว่ ไปของการปฏิเสธ
ความรับผิดนี้
ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิดต่อบริการสำหรับลูกค้าซึง่
เกีย่ วข้องกับเนือ้ หาและบริการต่างๆ การถามคำถามหรือการร้องขอ
ใดๆ สำหรับบริการทีเ่ กีย่ วกับเนือ้ หาหรือบริการควรกระทำ
โดยตรงต่อผูจ้ ดั หาเนือ้ หาและผูใ้ ห้บริการนัน้ ๆ
11
ข้อมูลความปลอดภัยและการใช้งาน
"เนือ้ หาและบริการของบุคคลทีส่ ามจัดให้ตามสภาพทีเ่ ป็น"
ซัมซุงไม่ขอรับประกันเนือ้ หาหรือบริการใดๆ ทีจ่ ดั ให้ดงั กล่าว
ไม่วา่ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย และไม่วา่ ด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ
ซัมซุงขอปฏิเสธความรับผิดการรับประกันโดยนัยใดๆ โดย
ชัด แจ้งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถใน
การซือ้ ขายในตลาดของสินค้าหรือความเหมาะสมในการใช้งานตาม
วัตถุประสงค์อย่างหนึง่ อย่างใด ซัมซุงไม่ขอรับประกันความถูกต้อง
ความสมบูรณ์ทางกฎหมาย ความตรงต่อเวลา ความถูกต้อง
ตามกฎหมาย หรือความสมบูรณ์ของเนือ้ หาหรือบริการใดๆ
ทีม่ ผี า่ นอุปกรณ์นแ้ี ละไม่วา่ กรณีใดๆ รวมถึงความประมาท
ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งสัญญาหรือการละเมิด ซัมซุงจะไม่รบั ผิดต่อ
ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ โดยตรง ความเสียหายทางอ้อม
ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ โดยบังเอิญ ความเสียหายทีม่ ลี กั ษณะพิเศษ
หรือความเสียหายทีเ่ ป็นผลตามมาใดๆ ค่าทนายความ
ค่าใช้จา่ ย หรือความเสียหายอืน่ ๆ ทีเ่ กิดจาก หรือเกีย่ วข้องกับ
ข้อมูลใดๆ ทีม่ ี หรือทีเ่ ป็นผลของการใช้เนือ้ หาหรือการบริการ
รูจ้ กั กับโทรศัพท์มอื ถือ
ของคุณ
ในหัวข้อนี้ คุณจะได้รู้จักกับส่วนประกอบต่างๆ ของโทรศัพท์มือถือ
ปุ่มกด และไอคอนต่างๆ
12
อุปกรณ์ในกล่อง
โปรดตรวจสอบว่าในกล่องมีอปุ กรณ์ตอ่ ไปนีค้ รบทุกรายการ
• เครือ่ งโทรศัพท์
• แบตเตอรี่
• อะแดปเตอร์แบบพกพา (เครือ่ งชาร์จ)
• คูม่ อื การใช้งาน
• อปุ กรณ์ทใ่ี ห้มาพร้อมกับโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไป
ขน้ึ อยูก่ บั ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เสริมทีม่ จี ำหน่าย
ในภูมภิ าคของคุณ หรือทีผ่ ใู้ ห้บริการของคุณจัดจำหน่าย
คุณสามารถซือ้ อุปกรณ์เสริมต่างๆ ได้จากตัวแทน
จำหน่ายซัมซุงใกล้บา้ น
• อุปกรณ์ทม่ี าพร้อมกับโทรศัพท์จะทำงานได้ดที ส่ี ดุ กับ
โทรศัพท์ของคุณ
ส่วนประกอบต่างๆ ของโทรศัพท์
เลนส์กล้องถ่ายรูป
ลำโพง
ฝาครอบด้านหลัง
ปุม่ ระดับเสียง
หน้าจอสัมผัส
ตัวเสียบทีใ่ ช้งานได้
หลายฟังก์ชน่ั
ปุม่ กลับ
ปุม่ เปิด-ปิด/
ออกจากเมนู
ปุม่ โทรออก
ไมโครโฟน
ปุม่ Hold
ปุม่ กล้องถ่ายรูป
ลำโพง
สายอากาศที่
ติดตัง้ อยูภ่ ายใน
โทรศัพท์
คุณสามารถล็อกหน้าจอสัมผัสและปุม่ เพือ่ ป้องกันโทรศัพท์
ทำงานนอกเหนือจากทีต่ อ้ งการได้ หากต้องการล็อก ให้กด
[Hold] เมือ่ ต้องการปลดล็อก ให้กด [Hold] ค้างไว้ หรือแตะ
ทีไ่ อคอนล็อกบนหน้าจอค้างไว้
13
รูจ้ กั กับโทรศัพท์มอื ถือของคุณ
ด้านหน้าของตัวเครือ่ งจะประกอบด้วยปุม่ และลักษณะ
การทำงานต่างๆ ดังต่อไปนี้
ด้านหลังของตัวเครือ่ งจะประกอบด้วยปุม่ และลักษณะการทำงาน
ต่างๆ ดังต่อไปนี้
ปุม่ ต่างๆ
ปุม่
รูจ้ กั กับโทรศัพท์มอื ถือของคุณ
14
ฟังก์ชน่ั
โทรออกหรือรับสายเรียกเข้า
โทรออก ส่วนในโหมดปกติ ใช้เพื่อเรียกดูเบอร์ที่
โทรออกล่าสุด เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
เบอร์ที่รับสาย หรือบันทึกข้อความ
ในโหมดเมนู ใช้ย้อนกลับไปที่ระดับ
กลับ
ก่อนหน้านี้
เปิด-ปิด เปิดและปิดโทรศัพท์ (กดค้างไว้)
เครื่อง/
วางสาย หรือกดเลือกขณะอยู่ใน
ออกจาก โหมดเมนูเพื่อยกเลิกค่าที่ป้อนไว้และ
เมนู
กลับสู่โหมดปกติ
ปรับระดับเสียงของโทรศัพท์;
ระดับเสียง ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มลดระดับ
เสียงค้างไว้เพื่อโทรหลอก
ปุม่
Hold
กล้อง
ถ่ายรูป
ฟังก์ชน่ั
ใช้ล็อกและปลดล็อก (กดค้างไว้)
หน้าจอสัมผัสและปุ่มกด
ในโหมดปกติ เปิดกล้องถ่ายรูป
ในโหมดกล้องถ่ายรูป
ถ่ายรูปหรือบันทึกวีดีโอ
สัญลักษณ์
รูจ้ กั กับไอคอนทีป่ รากฏบนหน้าจอ
รูจ้ กั กับโทรศัพท์มอื ถือของคุณ
สัญลักษณ์ คำนิยาม
ความแรงของสัญญาณ
เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS
เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE
กำลังใช้สาย
การเข้าสู่ระบบเว็บ
เชื่อมต่อกับเว็บเพจที่มีความปลอดภัย
เปิดใช้งาน Wi-Fi
สัญลักษณ์ คำนิยาม
ใช้งานการโอนสาย
ซิงโครไนซ์กับคอมพิวเตอร์
เปิดใช้งาน บลูทธู
เชือ่ มต่อบลูทธู แฮนด์ฟรีหรือเฮดเซ็ทเข้ากับโทรศัพท์
ตั้งเวลาเตือนไว้
ข้อความใหม่ (SMS)
ข้อความมัลติมีเดียใหม่ (MMS)
ข้อความอีเมล์ใหม่
ข้อความเสียงใหม่
ใส่การ์ดหน่วยความจำแล้ว
15
รูจ้ กั กับโทรศัพท์มอื ถือของคุณ
สัญลักษณ์ คำนิยาม
เปิดใช้งานรูปแบบปกติ
เปิดใช้งานรูปแบบปิดเสียง
แสดงระดับแบตเตอรี่
เวลาปัจจุบัน
16
การประกอบชิ้นส่วน
และเตรียมโทรศัพท์
ให้พร้อมใช้งาน
การใส่ SIM การ์ดและแบตเตอรี่
หลังจากสมัครใช้บริการโทรศัพท์มอื ถือแล้ว คุณจะได้รบั SIM การ์ด
(Subscriber Identity Module : SIM) พร้อมด้วยรายละเอียด
การสมัครใช้บริการ ซึง่ ได้แก่ รหัสประจำตัวส่วนบุคคล (Personal
Identification Number : PIN) และบริการเสริมต่างๆ
การใส่ SIM การ์ดและแบตเตอรี่
1. ถอดฝาครอบด้านหลังและแบตเตอรีอ่ อก
เริ่มต้นการใช้งานด้วยการประกอบชิ้นส่วนและตั้งค่าโทรศัพท์เพื่อ
ใฟ้พร้อมสำหรับการใช้งานเป็นครั้งแรก
ถ้าโทรศัพท์เปิดอยู่ ให้กดปุม่ [ ] ค้างไว้เพือ่ ปิดเครือ่ ง
17
2. ใส่ SIM การ์ด ใส่แบตเตอรี่
การประกอบชิน้ ส่วนและเตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งาน
•ใส่ SIM การ์ดเข้ากับโทรศัพท์โดยคว่ำด้านที่มีโลหะสีทองลง
•หากไม่ได้ใส่ SIM การ์ด คุณสามารถใช้บริการที่ไม่อยู่ใน
เครือข่ายและบางเมนูของโทรศัพท์ได้
18
3. ใส่แบตเตอรี่
4. ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าทีเ่ ดิม
การชาร์จแบตเตอรี่
โดยหงายด้านทีม่ รี ปู
สามเหลีย่ มขน้ึ
การเสียบอะแดปเตอร์แบบพกพาไม่ถกู ต้อง อาจทำให้เกิดค
วามเสียหายอย่างรุนแรงกับโทรศัพท์ได้ ความเสียหายใดๆ ที่
เกิดขึน้ จากการใช้งานผิดวิธจี ะไม่อยูใ่ นการรับประกัน
19
การประกอบชิน้ ส่วนและเตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งาน
ในการใช้โทรศัพท์เป็นครัง้ แรก คุณจะต้องชาร์จแบตเตอรีก่ อ่ น
1. เปิดฝาครอบช่องเสียบทีใ่ ช้งานได้หลายฟังก์ชน่ั
2. เสียบปลัก๊ ด้านปลายเล็กของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้าไปทีช่ อ่ ง
ดังกล่าว
3. เสียบปลัก๊ ด้านปลายใหญ่ของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้ากับเต้าเ
สียบปลัก๊ ไฟ
4. เมือ่ แบตเตอรีช่ าร์จกำลังไฟเต็มแล้ว (ไอคอน
จะหยุดเคลือ่ นไหว) ให้ถอดปลัก๊ อะแดปเตอร์แบบพกพาออก
จากเต้าเสียบปลัก๊ ไฟ
5. ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากโทรศัพท์
6. ปิดฝาครอบช่องเสียบทีใ่ ช้งานได้หลายฟังก์ชน่ั
เกี่ยวกับมาตรแสดงแบตเตอรี่อ่อนกำลัง
เมือ่ พลังงานแบตเตอรีต่ ำ่ โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือนพร้อม
กับแสดงข้อความแบตเตอรีต่ ำ่ ให้ทราบ ไอคอนแบตเตอรี่
หมดจะกะพริบ หากกำลังไฟแบตเตอรีอ่ อ่ นเกินกว่าโทรศัพท์
จะทำงานได้ โทรศัพท์จะดับไปเองโดยอัตโนมัติ ให้ชาร์จ
แบตเตอรีใ่ หม่อกี ครัง้ เพือ่ ให้สามารถใช้งานโทรศัพท์ตอ่ ได้
การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้)
การประกอบชิน้ ส่วนและเตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งาน
คุณต้องใส่การ์ดความจำหากต้องการจัดเก็บไฟล์มลั ติมเี ดีย
เพิม่ เติม โทรศัพท์ของคุณจะยอมรับการ์ดความจำชนิด microSD™
หรือการ์ดความจำชนิด microSDHC™ ทีม่ คี วามจุไม่เกิน
8 กิกะไบต์ (ขึน้ อยูก่ บั ผูผ้ ลิตและประเภทของการ์ดความจำ)
การฟอร์แมตการ์ดความจำบนเครือ่ งพีซอี าจทำให้ใช้
ด้วยกันไม่ได้กบั โทรศัพท์ของคุณ ฟอร์แมตการ์ความจำ
บนโทรศัพท์ของคุณเท่านัน้
1. ถอดฝาครอบด้านหลังออก
2. ใส่การ์ดความจำเข้ากับโดยเครือ่ งโดยหงายด้านทีม่ ฉี ลากขึน้
20
3. ดันการ์ดความจำเข้าไปในช่องเสียบจนกระทัง่ การ์ดล็อก
เข้าตำแหน่งทีเ่ หมาะสม
4. ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าทีเ่ ดิม
หากต้องการถอดการ์ดความจำออกจากโทรศัพท์ ให้ดนั เบาๆ
จนกระทัง่ การ์ดความจำหลุดออกจากตำแหน่ง แล้วจึงดึง
การ์ดออกจากช่อง
ติดสายคล้องข้อมือ (เลือกได้)
การประกอบชิน้ ส่วนและเตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งาน
1. ถอดฝาครอบด้านหลังออก
2. เลือ่ นสายคล้องข้อมูลผ่านช่องและเกีย่ วเข้ากับส่วนยืน่
ขนาดเล็ก
3. ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าทีเ่ ดิม
21
การใช้งานฟังก์ชั่น
พื้นฐาน
รู้จักการทำงานขั้นพื้นฐานและใช้คุณสมบัติหลักของ
โทรศัพท์มือถือของคุณ
22
การเปิดและปิดโทรศัพท์
เมือ่ ต้องการเปิดโทรศัพท์
1. กดปุม่ [ ] ค้างไว้
2. ใส่รหัส PIN ของคุณและเลือก ยืนยัน (ถ้าจำเป็น)
เมือ่ ต้องการปิดโทรศัพท์ ให้ทำซ้ำขัน้ ตอนที่ 1 ตามทีร่ ะบุไว้ดา้ นบน
การเปลีย่ นเป็นรูปแบบออฟไลน์
ด้วยการเปลีย่ นเป็นรูปแบบออฟไลน์ คุณสามารถใช้บริการที่
ไม่อยูใ่ นเครือข่ายโทรศัพท์ในบริเวณทีห่ า้ มใช้งานโทรศัพท์มอื ถือ เช่น
บนเครือ่ งบินและในโรงพยาบาลได้
เมือ่ ต้องการสลับการใช้งานไปยังรูปแบบออฟไลน์ ในโหมดเมนู
ให้เลือก การตั้งค่า → รูปแบบโทรศัพท์ → ออฟไลน์
ปฏิบตั ติ ามคำเตือนและคำแนะนำจากเจ้าหน้าทีท่ ป่ี ดิ
ประกาศไว้ทง้ั หมด เมือ่ คุณเข้าไปอยูใ่ นบริเวณทีห่ า้ มใช้
โทรศัพท์มอื ถือ
การใช้หน้าจอสัมผัส
23
การใช้งานฟังก์ชน่ั พืน้ ฐาน
หน้าจอสัมผัสของโทรศัพท์จะทำให้คณุ เลือกรายการต่างๆ
หรือใช้ฟงั ก์ชน่ั ได้อย่างง่ายดาย ศึกษาการทำงานพืน้ ฐานเพือ่
ใช้หน้าจอสัมผัส
•เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนบนหน้าจอสัมผัส
ห้ามใช้เครื่องมือปลายแหลม
•ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้หน้าจอสัมผัสทำงานผิดปกติได้
•ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสสัมผัสถูกน้ำ หน้าจอสัมผัสอาจ
ทำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน้ำ
•หากต้องการใช้หน้าจอสัมผัสอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
ให้ดึงฟิล์มป้องกันหน้าจอออกก่อนใช้โทรศัพท์
•หน้าจอสัมผัสจะมีชั้นที่ช่วยจับกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ
ที่ปล่อยออกจากตัวมนุษย์
เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุด ให้สัมผัสหน้าจอ
สัมผัสด้วยปลายนิ้ว หน้าจอสัมผัสจะไม่ตอบสนอง
ต่อการสัมผัสด้วยเครื่องมือปลายแหลม เช่น
สไตลัสหรือปากกา
• แตะไอคอนเพือ่ เปิดเมนูหรือเปิดแอพพลิเคชัน่ เลือ่ นนิว้ ขึน้
หรือลงเพือ่ เลือ่ นดูรายการในแนวตัง้
• เลือ่ นนิว้ ไปทางซ้ายหรือขวาเพือ่ เลือ่ นดูรายการในแนวนอน
การเข้าถึงเมนู
การใช้งานฟังก์ชน่ั พืน้ ฐาน
เมือ่ ต้องการเข้าถึงเมนูของโทรศัพท์
1. ในโหมดปกติ ให้เลือก เมนู เพือ่ เข้าสูโ่ หมดเมนู
2. เลือ่ นไปทางซ้ายหรือขวาเพือ่ เลือ่ นดูหน้าจอเมนู
3. เลือกเมนูหรือทางเลือก
4. กดปุม่ กลับ เพือ่ เลือ่ นขึน้ หนึง่ ระดับ และกด [ ] เพือ่
ย้อนกลับไปยังโหมดปกติ
• เลือ่ นนิว้ ไปทางซ้ายหรือขวาเพือ่ เลือ่ นดูรายการในแนวนอน
24
การใช้ Widget
รูจ้ กั การใช้ Widget บนแถบเครือ่ งมือ
•Widget บางตัวจะเชื่อมต่ออยู่กับเว็บเซอร์วิส การเลือก
Widget ที่ทำงานบนเว็บอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
•Widget ที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ
โทรศัพท์มือถือหรือภูมิภาคของคุณ
การเปิดแถบเครือ่ งมือ Widget
ในโหมดปกติ ให้เลือกลูกศรทีด่ า้ นล่างซ้ายของหน้าจอเพือ่ เปิด
แถบเครือ่ งมือ Widget คุณสามารถจัดเรียง Widget
ใหม่บนแถบเครือ่ งมือ Widget หรือย้ายไปทีห่ น้าจอปกติได้
1. ในโหมดปกติ ให้เลือ่ นไปด้านซ้ายหรือขวาเพือ่ ไปยัง
หน้าจอปกติหน้าจอใดหน้าจอหนึง่
2. เปิดแถบเครือ่ งมือ Widget
3. ลาก Widget จากแถบเครือ่ งมือ Widget ไปทีห่ น้าจอปกติ
คุณสามารถวาง Widget ไว้ในตำแหน่งใดก็ได้บนหน้าจอ
1. เปิดแถบเครือ่ งมือ Widget
2. เลือก จากแถบเครือ่ งมือ Widget
3. เลือก Widget ทีค่ ณุ ต้องการใส่ไว้ในแถบเครือ่ งมือ
Widget และเลือก บันทึก
การเข้าสูข่ อ้ มูลวิธใี ช้
รูจ้ กั วิธเี ข้าไปดูขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์เกีย่ วกับโทรศัพท์ของคุณ
1. เปิดแถบเครือ่ งมือ Widget
2. เลือก จากแถบเครือ่ งมือ Widget
3. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพือ่ ปรับมุมมองภาพ
ให้เป็นแนวนอน
4. เลือกหัวข้อวิธใี ช้เพือ่ เรียนรูเ้ กีย่ วกับแอพพลิเคชัน่ หรือคุณสมบัติ
25
การใช้งานฟังก์ชน่ั พืน้ ฐาน
การย้าย Widget ไปทีห่ น้าจอปกติ
การเปลีย่ น Widget
5. เลือ่ นไปด้านซ้ายหรือขวาเพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม หากต้องการ
กลับไปทีร่ ะดับก่อนหน้า ให้เลือก
การกำหนดค่าโทรศัพท์ดว้ ยตัวเอง
การใช้งานฟังก์ชน่ั พืน้ ฐาน
คุณสามารถใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์ได้มากขึน้ ด้วยการกำหนด
ค่าต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของคุณ
การปรับระดับเสียงปุม่ กด
ในโหมดปกติ ให้กดปุม่ ระดับเสียงขึน้ หรือลงเพือ่ ปรับระดับ
เสียงปุม่ กด
การปรับระดับการสัน่ บนหน้าจอสัมผัส
คุณสามารถปรับระดับการสัน่ เมือ่ แตะหน้าจอโทรศัพท์
1. ในโหมดปกติ ให้กดปุม่ ระดับเสียง
2. เลือก ระบบสั่น และกดปุม่ ระดับเสียง และปรับระดับการสัน่
26
การเปลีย่ นเป็นหรือเปลีย่ นจากรูปแบบปิดเสียง
ในโหมดปกติ ให้เลือก ปุ่มกด จากนัน้ ให้แตะและกด ค้าง
ไว้เพือ่ ปิดหรือเปิดเสียงโทรศัพท์ของคุณ
การเปลีย่ นเสียงเรียกเข้า
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → รูปแบบโทรศัพท์
2. เลือก ข้างๆ รูปแบบทีค่ ณุ ใช้อยู่
ถ้าคุณใช้รปู แบบ ปิดเสียง หรือออฟไลน์ คุณจะเปลีย่ น
เสียงเรียกเข้าไม่ได้
3. เลือก เสียงเรียกเข้าการโทรปกติ
4. เลือกเสียงเรียกเข้าจากรายการ แล้วเลือก บันทึก
5. เลือก บันทึก
เมือ่ ต้องการเปลีย่ นเป็นอีกรูปแบบหนึง่ ให้เลือกจากรายการ
การเลือกวอลเปเปอร์ (โหมดปกติ)
เลือกแบบสีเมนู (โหมดเมนู)
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → หน้าจอและแสง →
ธีมส่วนตัว
2. เลือกรูปแบบสี
3. เลือก บันทึก
การล็อกโทรศัพท์ของคุณ
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → ระบบป้องกัน
2. เลือก เปิด ใต้ ล็อกโทรศัพท์
3. ใส่รหัสผ่านใหม่ทเ่ี ป็นตัวเลข 4 ถึง 8 หลัก และเลือก ยืนยัน
4. ใส่รหัสผ่านใหม่อกี ครัง้ และเลือก ยืนยัน
•ครั้งแรกที่คุณเข้าสู่เมนูซึ่งต้องใช้รหัสผ่าน คุณจะ
ได้รับแจ้งให้สร้างและยืนยันรหัสผ่าน
•ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อการสูญเสียรหัสผ่านหรือข้อมูล
ส่วนตัวหรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากซอฟต์แวร์
ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
การใช้งานฟังก์ชน่ั พืน้ ฐาน
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → หน้าจอและแสง →
วอลเปเปอร์
2. เลือ่ นไปทางซ้ายหรือขวาไปยังรูปภาพ
3. เลือก กำหนด
การปลดล็อกหน้าจอด้วยสมาร์ทอันล็อก
การเขียนตัวอักษรบางตัวบนหน้าจอทีถ่ กู ล็อกจะทำให้คณุ ปลด
ล็อกเฉพาะหน้าจอ เพือ่ โทรออกหาหมายเลขโทรด่วน หรือเปิด
ใช้แอพพลิเคชัน่ ได้ วิธตี ง้ั ค่าตัวอักษรสำหรับสมาร์ทอันล็อกมีดงั นี้
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → สมาร์ทอันล็อก
2. เลือก เปิด ใน ใช้งานการปลดล็อก
3. เลือกทางเลือกสำหรับปลดล็อก
27
การใช้งานฟังก์ชน่ั พืน้ ฐาน
4. เลือกหมายเลขโทรด่วนทีต่ อ้ งการโทรออกหรือเลือก
แอพพลิเคชัน่ ทีจ่ ะเปิดใช้งาน (ถ้าจำเป็น)
5. เลือกตัวอักษรสำหรับคำสัง่ สมาร์ทอันล็อก
6. เลือกปุม่ กลับ (ถ้าจำเป็น)
7. เลือก บันทึก
การใช้งานฟังก์ชน่ั การโทรพืน้ ฐาน
รูจ้ กั วิธโี ทรออกหรือรับสาย และใช้งานฟังก์ชน่ั การโทรพืน้ ฐาน
ระหว่างการโทร โทรศัพท์ของคุณจะล็อกหน้าจอสัมผัส
โดยอัตโนมัติ เพือ่ ป้องกันการใส่คา่ โดยไม่ได้ตง้ั ใจ
ถ้าต้องการปลดล็อก ให้กด [Hold] ค้างไว้
28
การโทรออก
1. ในโหมดปกติ ให้เลือก ปุ่มกด แล้วให้ใส่รหัสพืน้ ทีแ่ ละ
หมายเลขโทรศัพท์
2. กด [ ] เพือ่ โทรออก
3. เมือ่ ต้องการวางสาย ให้กด [ ]
การรับสาย
1. เมือ่ มีสายเข้า ให้กด [ ]
2. เมือ่ ต้องการวางสาย ให้กด [ ]
การปรับระดับเสียง
เมือ่ ต้องการปรับระดับเสียงระหว่างใช้สาย ให้กดปุม่ ระดับเสียง
ขึน้ หรือลง
การใช้งานคุณสมบัตลิ ำโพงโทรศัพท์
การใช้งานเฮดเซ็ท
ด้วยการเชือ่ มต่อกับเฮดเซ็ททีใ่ ห้มาเข้ากับช่องเสียบทีใ่ ช้งาน
ได้หลายฟังก์ชน่ั คุณสามารถโทรออกและรับสายได้ดงั นี้
• เมือ่ ต้องการโทรออกซ้ำสายล่าสุด ให้กดปุม่ เฮดเซ็ท
แล้วกดค้างไว้อกี ครัง้
• เมือ่ ต้องการรับสาย ให้กดปุม่ เฮดเซ็ท
• เมือ่ ต้องการวางสาย ให้กดปุม่ เฮดเซ็ทค้างไว้
การส่งและการแสดงข้อความ
รูจ้ กั การส่งหรือดูขอ้ ความ (SMS) มัลติมเี ดีย (MMS)
หรือข้อความอีเมล์
การส่งข้อความหรือข้อความ MMS
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → เขียนข้อความใหม่ →
ข้อความ
2. เลือก สัมผัสเพื่อเพิ่มผู้รับ → เลือกเอง
3. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ผรู้ บั และเลือก ปฏิบัติ
4. เลือก สัมผัสเพื่อเพิ่มอักษร
5. ใส่ขอ้ ความของคุณและเลือก ปฏิบัติ u ใส่ข้อความ
เมื่อต้องการส่งข้อความ ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 7
เมื่อต้องการแนบมัลติมีเดีย ให้ทำตามขั้นตอนที่ 6 ต่อ
6. เลือก เพิ่มมีเดีย แล้วเพิม่ รายการ
7. เลือก ส่ง เพือ่ ส่งข้อความ
29
การใช้งานฟังก์ชน่ั พืน้ ฐาน
1. ระหว่างการโทร ให้เลือก ลำโพง → ใช่ เพือ่ เปิดใช้งานลำโพง
2. เมือ่ ต้องการเปลีย่ นกลับไปใช้หฟู งั ให้เลือก ลำโพง อีกครัง้
ในบริเวณทีม่ เี สียงรบกวน คุณอาจได้ยนิ เสียงคูส่ นทนาได้
ไม่ชดั ขณะทีใ่ ช้งานลำโพงโทรศัพท์ เพือ่ ให้รบั ฟังเสียงได้
ชัดเจนยิง่ ขึน้ ให้ใช้งานโทรศัพท์ในโหมดปกติ
การส่งอีเมล์
การใช้งานฟังก์ชน่ั พืน้ ฐาน
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → เขียนข้อความใหม่ →
อีเมล์
2. เลือก สัมผัสเพื่อเพิ่มผู้รับ → เลือกเอง
3. ใส่อเี มล์แอดเดรส และเลือก ปฏิบัติ
4. เลือก สัมผัสเพื่อเพิ่มเรื่อง
5. ใส่ชอ่ื เรือ่ ง และเลือก ปฏิบัติ
6. เลือก สัมผัสเพื่อเพิ่มอักษร
7. ใส่ขอ้ ความอีเมล์ของคุณ และเลือก ปฏิบัติ
8. เลือก เพิ่มไฟล์ แล้วแนบไฟล์ (ถ้าจำเป็น)
9. เลือก ส่ง เพือ่ ส่งข้อความ
30
ใส่ขอ้ ความ
ในขณะใส่ขอ้ ความ คุณสามารถเปลีย่ นโหมดป้อนข้อความได้ดงั นี้
• หากต้องการเปลีย่ นตัวอักษรเป็นตัวเล็กหรือใหญ่ หรือเปลีย่ นเป็น
โหมดตัวเลขหรือโหมดสัญลักษณ์ ให้เลือก ท ทีด่ า้ นท้ายตรง
กึง่ กลางหน้าจอ คุณอาจเข้าสูโ่ หมดใส่ขอ้ ความสำหรับภาษาที่
คุณระบุ ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก่ บั พืน้ ทีใ่ ช้งานของคุณ
• หากต้องการสลับการใช้งานระหว่างโหมด T9 และโหมด
ABC ให้เลือก T9 (T9 จะเป็นสีนำ้ เงินในโหมด T9)
• หากต้องการเปลีย่ นเป็นโหมดสัญลักษณ์ ให้เลือก
การแสดงข้อความหรือข้อความ MMS
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → ข้อความเข้า
2. เลือกข้อความหรือข้อความ MMS
การเรียกดูอเี มล์
1.
2.
3.
4.
5.
ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → อีเมล์เข้า
เลือกแอคเคาท์
เลือก ดาวน์โหลด
เลือกอีเมล์หรือเฮดเดอร์
หากคุณเลือกเฮดเดอร์แล้ว ให้เลือก เรียก เพือ่ ดูขอ้ ความในอีเมล์
การเพิม่ และค้นหารายชือ่
รูจ้ กั พืน้ ฐานของการใช้งานคุณสมบัตสิ มุดโทรศัพท์
การเพิม่ รายชือ่ ใหม่
1. ในโหมดปกติ ให้เลือก ปุ่มกด และใส่หมายเลขโทรศัพท์
31
การใช้งานฟังก์ชน่ั พืน้ ฐาน
ใส่ขอ้ ความในโหมดใดโหมดหนึง่ ต่อไปนี้
โหมด
ฟังก์ชน่ั
เลือกปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมจนกว่าอักขระ
ABC
ที่คุณต้องการจะปรากฏบนหน้าจอ
1. เลือกปุม่ เวอร์ชวลทีเ่ หมาะสมเพือ่ ใส่คำทัง้ คำ
2. เมือ่ คำดังกล่าวปรากฏขึน้ ถูกต้องแล้ว ให้เลือก
เพือ่ เว้นวรรค หากคำทีแ่ สดงไม่ถกู ต้อง
T9
ให้เลือก หรือเลือก และคำอืน่ จาก
รายการทีป่ รากฏ
ตัวเลข
เลือกปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมเพื่อใส่ตัวเลข
สัญลักษณ์ เลือกปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมเพื่อใส่สัญลักษณ์
2.
3.
4.
5.
เลือก → เพิ่มไปยังสมุดโทรศัพท์ → ใหม่
เลือก เครื่อง หรือ SIM
ใส่ขอ้ มูลรายชือ่
เลือก บันทึก เพือ่ เพิม่ รายชือ่ ไว้ในความจำ
การใช้งานฟังก์ชน่ั พืน้ ฐาน
การค้นหารายชือ่
1. ในโหมดปกติ ให้เลือก สมุดโทรศัพท์
2. เลือกฟิลด์คน้ หา ใส่ตวั อักษรของชือ่ ทีค่ ณุ ต้องการค้นหา
แล้วเลือก ปฏิบัติ และคุณยังสามารถลาก เพือ่ เลือก
ตัวอักษรตัวแรกของชือ่
3. เลือกชือ่ ในรายชือ่ จากรายการค้นหา
ทันทีทค่ี ณุ พบรายชือ่ ทีต่ อ้ งการ คุณสามารถ
•โทรไปยังรายชื่อนั้นโดยการเลือก →
•แก้ไขข้อมูลรายชื่อด้วยการเลือก แก้ไข
32
การใช้งานฟังก์ชนั พืน้ ฐานของกล้องถ่ายรูป
รูจ้ กั พืน้ ฐานของการจับภาพและแสดงรูปถ่ายและวีดโี อ
การจับภาพถ่าย
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก [ ] เพือ่ เปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพือ่ ปรับมุมมองภาพ
ให้เป็นแนวนอน
3. ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิง่ ทีต่ อ้ งการถ่ายรูปและทำการปรับ
•เมื่อต้องการเลือกเวลาเลื่อน ให้เลือก
•เมื่อต้องการปรับค่าปริมาณการรับแสง ให้เลือก
•เมื่อต้องการซูมเข้าหรือออก ให้กดปุ่มระดับเสียง
4. กด [ ] เพือ่ ถ่ายรูป
รูปถ่ายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
หลังจากจับภาพแล้ว ให้เลือก เพือ่ ดูรปู ถ่าย
การแสดงรูปถ่าย
การจับภาพวีดโี อ
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก [ ] เพือ่ เปิดกล้องถ่ายรูป
2. เลือก เพือ่ เปลีย่ นเป็นโหมดการบันทึก
3. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพือ่ ปรับมุมมองภาพ
ให้เป็นแนวนอน
4. ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิง่ ทีต่ อ้ งการถ่ายรูปและทำการปรับ
•หากต้องการเปลี่ยนโหมดการบันทึก ให้เลือก
•เมื่อต้องการเลือกเวลาเลื่อน ให้เลือก
•เมื่อต้องการปรับค่าปริมาณการรับแสง ให้เลือก
•เมื่อต้องการซูมเข้าหรือออก ให้กดปุ่มระดับเสียง
5. กด [ ] เพือ่ เริม่ การบันทึก
6. กด หรือ [ ] เพือ่ หยุดการบันทึก
วีดีโอจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
หลังจากจับภาพวีดโี อแล้ว ให้เลือก เพือ่ ดูภาพวีดโี อ
การใช้งานฟังก์ชน่ั พืน้ ฐาน
ในโหมดเมนู ให้เลือก ไฟล์ส่วนตัว → รูปภาพ → รูปถ่ายส่วนตัว
→ ไฟล์รป
ู ถ่าย
เมือ่ ต้องการซูมเข้าหรือออก
• ให้เลือก → หรือ
• แตะและกดหน้าจอค้างไว้ เมือ่ ปรากฏขึน้ ให้เลือ่ นขึน้ หรือลง
หากต้องการออกจากหน้าจอซูม ให้กดปุม่ กลับ
การแสดงวิดโี อ
ในโหมดเมนู ให้เลือก ไฟล์ส่วนตัว → วีดีโอ →
วีดีโอคลิปส่วนตัว → ไฟล์วดี โี อ
33
การฟังเพลง
รูจ้ กั วิธฟี งั เพลงผ่านเครือ่ งเล่นเพลงหรือวิทยุ FM
การใช้งานฟังก์ชน่ั พืน้ ฐาน
การฟังวิทยุ FM
1. เสียบเฮดเซ็ททีใ่ ห้มาเข้ากับช่องเสียบทีใ่ ช้งานได้หลาย
ฟังก์ชน่ั ของโทรศัพท์
2. ในโหมดเมนู ให้เลือก วิทยุ FM
3. เลือก ใช่ เพือ่ เริม่ ค้นหาคลืน่ วิทยุอตั โนมัติ
วิทยุจะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ
ครัง้ แรกทีค่ ณุ เปิดวิทยุ FM คุณจะได้รบั แจ้งให้เริม่ ค้นหา
คลืน่ วิทยุโดยอัตโนมัติ
4. ควบคุมวิทยุ FM โดยใช้ไอคอนต่อไปนี้
34
สัญลักษณ์ ฟังก์ชน่ั
เลือกสถานีวทิ ยุทบ่ี นั ทึกไว้ในรายการทีช่ อบ
u หน้า 50
ตัง้ วิทยุ FM ให้ปรับคลืน่ ความถีข่ องสถานีใหม่
/
โดยอัตโนมัติ เมือ่ สัญญาณวิทยุปจั จุบนั
สัญญาณอ่อน
/
การเปลี่ยนเอาท์พุทเสียง
ปรับคลื่นสถานีวิทยุ เลือกสถานีวิทยุที่
บันทึกไว้ (แตะและกดค้างไว้)
เปิดวิทยุ FM
ปิดวิทยุ FM
5. หากต้องการปิดวิทยุ FM ให้เลือก
การฟังไฟล์เพลง
3. ควบคุมการเล่นโดยใช้ไอคอนต่อไปนี้
สัญลักษณ์ ฟังก์ชน่ั
พักการเล่น
เล่นต่อ
ข้ามย้อนกลับ; ค้นหาย้อนกลับในไฟล์
(แตะและกดค้างไว้)
ข้ามไปข้างหน้า; ค้นหาข้ามไปข้างหน้าใน
ไฟล์ (แตะและกดค้างไว้)
เปลี่ยนเสียงเอฟเฟ็ค
เปลีย่ นโหมดเล่นซ้ำ
เปิดใช้งานโหมดสับเปลีย่ น
การใช้งานฟังก์ชน่ั พืน้ ฐาน
ให้เริม่ ต้นโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังโทรศัพท์หรือการ์ดความจำ
ของคุณดังนี้
• ดาวน์โหลดจากเว็บไร้สาย u การเข้าสูร่ ะบบเว็บ
• ดาวน์โหลด Samsung PC Studio ทีเ่ ลือกได้จาก PC u หน้า 48
• รับข้อมูลผ่านบลูทธู u หน้า 53
• คัดลอกลงการ์ดความจำของคุณ u หน้า 48
• ซิงโครไนซ์กบั Windows Media Player 11 u หน้า 49
หลังจากถ่ายโอนไฟล์เพลงไปยังโทรศัพท์หรือการ์ดความจำ
ของคุณแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก เครื่องเล่นเพลง
2. เลือกหมวดเพลง → ไฟล์เพลง
35
การเข้าสูร่ ะบบเว็บ
การใช้งานฟังก์ชน่ั พืน้ ฐาน
รูจ้ กั การเข้าถึงและบุค๊ มาร์คเว็บเพจทีค่ ณุ ชืน่ ชอบ
•คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการเข้าสู่เว็บและ
การดาวน์โหลดมีเดีย
•เมนูบราวเซอร์อาจมีชื่อแตกต่างกัน ขึ้นกับผู้ให้บริการ
ของคุณ
•ไอคอนที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ
โทรศัพท์มือถือหรือภูมิภาคของคุณ
การเข้าสูเ่ ว็บเพจ
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก อินเตอร์เน็ต → โฮม
เพือ่ ใช้เว็บบราวเซอร์
2. ท่องเว็บเพจโดยใช้ไอคอนต่อไปนี้
36
สัญลักษณ์ ฟังก์ชน่ั
เลื่อนย้อนกลับหรือไปข้างหน้าบนเว็บเพจ
หยุดโหลดหน้าเว็บ
คืนค่าเว็บเพจปัจจุบัน
เปลี่ยนโหมดแสดง
เปิดรายการของบุ๊คมาร์คที่บันทึกไว้
เปลี่ยนเว็บเพจเป็นทิศทางแนวนอน
เข้าสู่รายการของทางเลือกบราวเซอร์
การทำบุค๊ มาร์คเว็บเพจทีค่ ณ
ุ ชืน่ ชอบ
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก อินเตอร์เน็ต → บุ๊คมาร์ค
2. เลือก เพิ่ม
3. ใส่ทอ่ี ยูเ่ ว็บ (URL) และชือ่ หน้า
4. เลือก บันทึก
เข้าถึงบริการดาวน์โหลด
รูจ้ กั วิธกี ารใช้บริการต่างๆ ของ Google
•บริการบางบริการอาจะไม่สามารถใช้ได้ ขึ้นอยู่กับ
ภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
•ขั้นตอนที่คุณต้องเลือกเพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้อาจ
แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ
หรือภูมิภาคของคุณ
การใช้งานฟังก์ชน่ั พืน้ ฐาน
คุณสามารถรับข้อมูลล่าสุดหรือดาวน์โหลดไฟล์มเี ดียได้ เช่น
เสียงเรียกเข้าและรูปภาพ
ในโหมดเมนู ให้เลือก ดาวน์โหลด
คุณสมบัตนิ อ้ี าจไม่มใี ห้ใช้งาน ขึน้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือ
ผูใ้ ห้บริการของคุณ
การใช้บริการ Google
การเชือ่ มต่อ Google Search
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก Google → ค้นหา
2. ใส่คำสำคัญในกล่องค้นหา
การเชือ่ มต่อ Google Mail
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก Google → เมล์
2. กำหนดแอคเคาท์ Google แล้วลงชือ่ เข้าระบบ
3. ส่งหรือรับอีเมล์
37
การเชือ่ มต่อ Google Maps
การใช้งานฟังก์ชน่ั พืน้ ฐาน
หากต้องการค้นหาแผนที่
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก Google → แผนที่
2. เลือ่ นดูแผนที่
3. ซูมเข้าหรือซูมออกตำแหน่งทีค่ ณุ ต้องการากต้องการค้นหาต
ำแหน่งทีต่ ง้ั ทีใ่ ดทีห่ นึง่
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก Google → แผนที่
2. เลือก เมนู → ค้นหาแผนที่ และใส่ทอ่ี ยูห่ รือหมวดหมูข่ อง
ธุรกิจ
หากต้องการดูทศิ ทางไปยังปลายทางแห่งใดแห่งหนึง่
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก Google → แผนที่
2. เลือก เมนู → ขอเส้นทาง
3. ใส่ทต่ี ง้ั ของตำแหน่งต้นทางและตำแหน่งปลายทาง
4. เลือก แสดงการเดินทาง เพือ่ ดูภาพบนแผนที่
38
การใช้งานฟังก์ชั่น
ขั้นสูง
รู้จักการทำงานขั้นสูงและใช้ คุณสมบัติเพิ่มเติมของ
โทรศัพท์มือถือของคุณ
การใช้งานฟังก์ชน่ั การโทรขัน้ สูง
รูจ้ กั ความสามารถในการโทรเพิม่ เติมของโทรศัพท์ของคุณ
การเรียกดูและโทรออกไปยังเบอร์ทไ่ี ม่รบั สาย
โทรศัพท์ของคุณจะแสดงเบอร์ทไ่ี ม่ได้รบั สายบนหน้าจอ
เมือ่ ต้องการโทรออกไปยังเบอร์ทไ่ี ม่ได้รบั สาย
1. เลือกเบอร์ทไ่ี ม่ได้รบั สายทีค่ ณุ ต้องการโทรออกจาก
Widget เตือนเหตุการณ์
2. กด [ ] เพือ่ โทรออก
การโทรไปยังเบอร์ทโ่ี ทรออกล่าสุด
1. ในโหมดปกติ ให้กด [ ] เพือ่ แสดงรายการของเบอร์
โทรออกล่าสุด
2. เลือ่ นไปยังหมายเลขทีค่ ณุ ต้องการ แล้วเลือก หรือกด
[ ] เพือ่ โทรออก
39
การพักสายสนทนาหรือเรียกสายทีถ่ กู พัก
เลือก พัก เพือ่ พักสายสนทนาหรือเลือก เรียก เพือ่ เรียก
สายทีถ่ กู พัก
การใช้งานฟังก์ชน่ั ขัน้ สูง
การโทรออกสายทีส่ อง
หากเครือข่ายของคุณรองรับฟังก์ชน่ั นี้ คุณสามารถโทรออก
ไปยังเบอร์อน่ื ๆ ได้ในขณะสนทนาดังนี้
1. เลือก พัก เพือ่ พักสายสนทนาสายแรก
2. ใส่หมายเลขทีส่ องเพือ่ โทรออกและกด [ ]
3. เลือก สลับ เพือ่ สลับการสนทนาระหว่างสองสาย
4. หากต้องการวางสายทีพ่ กั ไว้ ให้เลือก พักอยู่ และกด [ ]
5. ในการวางสายสนทนาปัจจุบนั ให้กด [ ]
40
การรับสายเรียกซ้อน
หากเครือข่ายของคุณรองรับฟังก์ชน่ั นี้ คุณสามารถรับสาย
เรียกเข้าสายทีส่ องได้ดงั นี้
1. กด [ ] เพือ่ รับสายเรียกซ้อน
สายสนทนาสายแรกจะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ
2. เลือก สลับ เพือ่ สลับการสนทนาระหว่างสองสาย
การทำสายประชุมทางโทรศัพท์ (สายประชุม)
1. โทรไปยังสายประชุมสายแรกทีค่ ณุ ต้องการเพิม่ ใน
การประชุมทางโทรศัพท์
2. ในขณะทีต่ อ่ สายประชุมสายแรก ให้โทรไปยังสายประชุม
สายทีส่ อง
สายประชุมสายแรกจะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ
3. ในขณะทีต่ อ่ สายไปยังสายประชุมสายทีส่ อง ให้เลือก ร่วมกัน
4. ให้ทำซ้ำขัน้ ตอนที่ 2 และ 3 เพือ่ เพิม่ สายประชุมทางโทรศัพท์
(หากจำเป็น)
5. เมือ่ ต้องการวางสายประชุมทางโทรศัพท์ ให้กด [ ]
1. ในโหมดปกติ ให้เลือก ปุ่มกด จากนัน้ ให้แตะและกด 0
ค้างไว้เพือ่ ใส่ตวั อักษร +
2. ใส่หมายเลขทีค่ ณุ ต้องการโทรออกให้ครบ (รหัสประเทศ รหัสพืน้ ที่
และหมายเลขโทรศัพท์) จากนัน้ ให้กด [ ] เพือ่ โทรออก
การโทรไปยังรายชือ่ จากสมุดโทรศัพท์
คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขต่างๆ จากสมุดโทรศัพท์ได้โดย
ตรงโดยใช้รายชือ่ ทีเ่ ก็บไว้ u หน้า 31
1. ในโหมดปกติ ให้เลือก สมุดโทรศัพท์
2. เลือกรายชือ่ ทีค่ ณุ ต้องการ
3. เลือก ทีอ่ ยูถ่ ดั จากหมายเลขทีค่ ณุ ต้องการโทรออก →
เมือ่ ต้องการปฏิเสธการรับสายทีเ่ รียกเข้ามา ให้กด [ ]
คูส่ นทนาจะได้ยนิ สัญญาณสายไม่วา่ ง
เมือ่ ต้องการปฏิเสธการรับสายเรียกเข้าจากหมายเลขใดๆ
โดยอัตโนมัติ ให้ใช้การปฏิเสธอัตโนมัติ เมือ่ ต้องการเปิด
ใช้การปฏิเสธอัตโนมัตแิ ละตัง้ ค่ารายการปฏิเสธ
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตัง้ ค่า → การตัง้ ค่าแอพพลิเคชัน่ →
โทร → การโทรทัง้ หมด → ปฏิเสธอัตโนมัติ
2. เลือก เปิด ใน ใช้งาน
3. เลือก เพิ่มหมายเลข ใต้ รายการปฏิเสธ
4. เลือกฟิลด์ใส่หมายเลข
5. ใส่หมายเลขทีต่ อ้ งการปฏิเสธสายแล้วเลือก ปฏิบัติ → บันทึก
6. ทำซ้ำขัน้ ตอนที่ 3-5 เพือ่ ใส่หมายเลขเพิม่ เติม
7. เลือกกล่องทำเครือ่ งหมายทีต่ ดิ กับหมายเลข
8. เลือก บันทึก
41
การใช้งานฟังก์ชน่ั ขัน้ สูง
การโทรไปยังหมายเลขระหว่างประเทศ
การปฏิเสธการรับสาย
การใช้ฟงั ก์ชน่ั สมุดโทรศัพท์ขน้ั สูง
รูจ้ กั การสร้างนามบัตร การตัง้ ค่าหมายเลขทีช่ อบ และการ
สร้างกลุม่ รายชือ่
การใช้งานฟังก์ชน่ั ขัน้ สูง
สร้างนามบัตรของคุณ
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก สมุดโทรศัพท์
2. เลือก เพิ่มเติม → นามบัตรส่วนตัว
3. ใส่รายละเอียดส่วนบุคคลของคุณ และเลือก บันทึก
คุณสามารถส่งนามบัตรของคุณได้โดยแนบไปพร้อม
กับข้อความหรือส่งอีเมล์ หรือโดยการถ่ายโอนผ่าน
คุณสมบัตไิ ร้สายของบลูทธู
การตัง้ ค่าหมายเลขทีช่ อบ
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก สมุดโทรศัพท์
2. เลือกเมนูแบบดึงลง รายชื่อ แล้วเลือก รายชื่อที่ชอบ
42
3. เลือก เพิ่ม
4. เลือกรายชือ่
รายชื่อนั้นจะถูกบันทึกเป็นหมายเลขที่ชอบ
•คุณสามารถโทรหาหมายเลขนี้ได้ด้วยการแตะและ
กดหมายเลขที่กำหนดไว้ค้างไว้
•หมายเลขที่ชอบ 5 หมายเลขแรกจะถูกกำหนด
ให้เป็นรายชื่อที่ชอบ ( ) บนแถบเครื่องมือ Widget
การสร้างกลุม่ รายชือ่
ด้วยการสร้างกลุม่ รายชือ่ คุณสามารถตัง้ ชือ่ กลุม่ เสียงเรียกเข้า
รูปถ่ายการแสดงการโทร และชนิดของระบบสัน่ ให้กบั แต่ละกลุม่ หรื
อส่งข้อความหรืออีเมล์ไปหาทัง้ กลุม่ ได้ เริม่ ต้นด้วยการสร้าง
กลุม่ รายชือ่ ดังนี้
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก สมุดโทรศัพท์
2. เลือกเมนูแบบดึงลง รายชื่อ แล้วเลือก กลุ่ม
3. เลือก สร้างกลุ่มใหม่
4. ใส่ชอ่ื กลุม่ รูปถ่ายการแสดงการโทร เสียงเรียกเข้าของ
กลุม่ และชนิดของระบบสัน่
5. เลือก บันทึก
6. เลือก ใช่ และเพิม่ รายชือ่ ลงในกลุม่ (ถ้าจำเป็น)
โทรศัพท์ของคุณจะเพิม่ รายชือ่ ทีค่ ณุ ใช้บอ่ ยๆ ลงใน
รายชือ่ รูปถ่ายโดยอัตโนมัติ ซึง่ จากรายชือ่ รูปถ่ายดังกล่าว
คุณสามารถโทรออกหรือส่งข้อความได้
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก รายชื่อรูปถ่าย
2. เลือกรายชือ่ รูปถ่ายทีต่ อ้ งการ
3. เลือก เพือ่ หมุนหมายเลขนัน้ หรือเลือก เพือ่ ส่งข้อความ
รูจ้ กั การสร้างและใช้ขอ้ ความทีต่ ง้ั ไว้เพือ่ สร้างข้อความใหม่
และสร้างแฟ้มข้อความใหม่
การสร้างข้อความทีต่ ง้ั ไว้
การใช้งานฟังก์ชน่ั ขัน้ สูง
การโทรออกหรือส่งข้อความจากรูปถ่าย
การใช้งานฟังก์ชน่ั ข้อความขัน้ สูง
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → ข้อความที่ตั้งไว้ →
ข้อความที่ตั้งไว้
2. เลือก สร้าง เพือ่ เปิดหน้าต่างข้อความทีต่ ง้ั ไว้ใหม่
3. เลือก สัมผัสเพื่อเพิ่มอักษร
4. ใส่ตวั อักษรของคุณ แล้วเลือก ปฏิบัติ
5. เลือก บันทึก
การสร้างข้อความ MMS ทีต่ ง้ั ไว้
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → ข้อความที่ตั้งไว้ →
ข้อความ MMS ที่ตั้งไว้
2. เลือก สร้าง เพือ่ เปิดหน้าต่างข้อความทีต่ ง้ั ไว้ใหม่
43
3. สร้างข้อความ MMS พร้อมกับตัง้ ชือ่ เรือ่ งและใส่ไฟล์แนบ
ทีต่ อ้ งการเพือ่ ใช้เป็นข้อความทีต่ ง้ั ไว้ของคุณ u หน้า 29
4. เลือก บันทึก
การใช้งานฟังก์ชน่ั ขัน้ สูง
การใส่ขอ้ ความทีต่ ง้ั ไว้ในข้อความใหม่
1. เมือ่ ต้องการเริม่ สร้างข้อความใหม่ ในโหมดเมนู ให้เลือก
ข้อความ → เขียนข้อความใหม่ → ชนิดข้อความ
2. เลือก เพิ่มเติม → ใส่ → ข้อความที่ตั้งไว้ →
ข้อความทีต่ ง้ั ไว้
การสร้างข้อความจากข้อความ MMS ทีต่ ง้ั ไว้
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → ข้อความที่ตั้งไว้ →
ข้อความ MMS ที่ตั้งไว้
2. เลือก ทีอ่ ยูถ่ ดั จากข้อความทีต่ ง้ั ไว้ทค่ี ณุ ต้องการ
ข้อความทีต่ ง้ั ไว้ของคุณจะเปิดขึน้ มาเป็นข้อความ MMS ใหม่
44
การสร้างแฟ้มเพือ่ จัดการข้อความ
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → แฟ้มส่วนตัว
2. เลือก สร้างแฟ้มใหม่
3. ใส่ชอ่ื แฟ้มแล้วเลือก ปฏิบัติ
ย้ายข้อความจากแฟ้มข้อความไปยังแฟ้มของคุณเพือ่ จัดการ
ข้อความตามความต้องการของคุณ
การใช้ Palringo messenger
รูจ้ กั วิธกี ารแชทกับสมาชิกในครอบครัวหรือเพือ่ นฝูง
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก Instant messenger
2. เลือก ตกลง จากหน้าต่างเกริน่ นำ
ครัง้ แรกทีค่ ณุ เข้าใช้ Palringo คุณจะได้รบั แจ้งให้ยนื ยัน
3. เลือก Menu → Sign In
4. ทำการปรับแต่งทีจ่ ำเป็น
5. กด [ ]
6. ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิง่ ทีต่ อ้ งการถ่ายรูป
โทรศัพท์ของคุณจะจดจำบุคคลในภาพแล้วตรวจจับรอยยิม้
เมื่อบุคคลดังกล่าวยิ้ม โทรศัพท์จะถ่ายรูปโดยอัตโนมัติ
การใช้งานฟังก์ชน่ั ขัน้ สูงของกล้องถ่ายรูป
การจับภาพแบบต่อเนือ่ ง
รูจ้ กั วิธกี ารจับภาพในโหมดต่างๆ และกำหนดค่ากล้องถ่ายรูป
ด้วยตัวเอง
การจับภาพถ่ายในโหมดสไมล์ชอท
1. ในโหมดปกติ ให้กด [ ] เพือ่ เปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพือ่ ปรับมุมมองภาพให้เป็น
แนวนอน
3. เลือก → สไมล์ชอท
1. ในโหมดปกติ ให้กด [ ] เพือ่ เปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพือ่ ปรับมุมมองภาพ
ให้เป็นแนวนอน
3. เลือก → ชอทต่อเนื่อง
4. ทำการปรับแต่งทีจ่ ำเป็น
5. กด [ ] ค้างไว้จนกว่าจะได้จำนวนรูปถ่ายทีค่ ณุ ต้องการ รูปถ่าย
จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
45
การใช้งานฟังก์ชน่ั ขัน้ สูง
4. ใส่ชอ่ื ผูใ้ ช้และรหัสผ่าน แล้วเลือก Sign In เมือ่ คุณได้ลงชือ่
เข้าระบบโปรแกรมสนทนาแล้ว รายชือ่ ผูต้ ดิ ต่อจะแสดงรายชือ่
ทัง้ หมดในโปรแกรมสนทนาของคุณ
5. เลือกรายชือ่ ทีค่ ณุ ต้องการแชทด้วย หน้าจอแชทจะเปิดขึน้ มา
6. ใส่และส่งข้อความของคุณ
การจับภาพแบบพาโนรามา
การใช้งานฟังก์ชน่ั ขัน้ สูง
1. ในโหมดปกติ ให้กด [ ] เพือ่ เปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพือ่ ปรับมุมมองภาพ
ให้เป็นแนวนอน
3. เลือก → พานอราม่า
4. ทำการปรับแต่งทีจ่ ำเป็น
5. กด [ ] เพือ่ ถ่ายรูปแรก
6. ค่อยๆ เลือ่ นโทรศัพท์ไปยังทิศทางทีค่ ณุ ต้องการ เมือ่ คุณจัด
แนวเฟรมสีขาวขนาดเล็กให้ตรงกับ โทรศัพท์จะจับ
ภาพรูปภาพถัดไปโดยอัตโนมัติ
7. ทำซ้ำขัน้ ตอนที่ 6 เพือ่ ถ่ายรูปแบบพาโนรามาให้สมบูรณ์
46
การใช้ตวั เลือกของกล้องถ่ายรูป
ก่อนทีจ่ ะจับภาพถ่าย ให้เลือก เพือ่ เข้าสูท่ างเลือกต่อไปนี้
ทางเลือก
ฟังก์ชน่ั
ความละเอียด
เปลี่ยนตัวเลือกของความละเอียด
สมดุลสีขาว
ปรับสมดุลสี
เอฟเฟ็คส์
ปรับใช้เอฟเฟ็คพิเศษ
เครื่องวัดแสง
เลือกชนิดของเครื่องวัดแสง
คุณภาพรูปภาพ ปรับคุณภาพของภาพถ่าย
กลางคืน
กำหนดว่าจะใช้โหมดชอทกลางคืน
การกำหนดการตัง้ ค่าภาพถ่าย
ก่อนทีจ่ ะจับภาพถ่าย ให้เลือก → เพือ่ เข้าสูท่ างเลือก
ต่อไปนี้
การตัง้ ค่า
ฟังก์ชน่ั
ไกด์ไลน์
หน้าจอตัวอย่าง
ตั้งค่ากล้องถ่ายรูปให้เปลี่ยนเป็นหน้าจอ
แสดง
แสดงหลังจากจับภาพถ่าย
เสียงชัตเตอร์
เลือกเสียงเพื่อประกอบการกดชัตเตอร์
เลือกตำแหน่งความจำสำหรับจัดเก็บ
ที่เก็บ
ภาพถ่ายใหม่ๆ
การใช้งานฟังก์ชน่ั ขัน้ สูง
ก่อนทีจ่ ะจับภาพวีดโี อ ให้เลือก เพือ่ เข้าสูท่ างเลือกต่อไปนี้
ทางเลือก
ฟังก์ชน่ั
ความละเอียด
เปลี่ยนตัวเลือกของความละเอียด
สมดุลสีขาว
ปรับสมดุลสี
เอฟเฟ็คส์
ปรับใช้เอฟเฟ็คพิเศษ
คุณภาพวีดีโอ
ปรับคุณภาพของวีดโี อคลิปของคุณ
47
การใช้งานฟังก์ชน่ั ขัน้ สูง
ก่อนทีจ่ ะจับภาพวีดโี อ ให้เลือก → เพือ่ เข้าสู่
ทางเลือกต่อไปนี้
การตัง้ ค่า
ฟังก์ชน่ั
ไกด์ไลน์
หน้าจอตัวอย่าง
การบันทึกเสียง
เปิดหรือปิดเสียง
เลือกตำแหน่งความจำสำหรับจัดเก็บ
ที่เก็บ
ภาพถ่ายใหม่ๆ
การใช้งานฟังก์ชน่ั เพลงขัน้ สูง
รูจ้ กั การเตรียมไฟล์เพลง สร้างรายการเพลง และจัดเก็บสถานีวทิ ยุ
48
การคัดลอกไฟล์เพลงผ่านซัมซุง PC สตูดโิ อ
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ →
การเชือ่ มต่อ PC → Samsung PC studio หรือ Mass
storage → บันทึก
2. กดปุม่ [ ] เพือ่ กลับไปยังโหมดปกติ
3. หากต้องการใช้งานสายเชือ่ มต่อข้อมูล PC ให้เชือ่ มต่อช่อง
เสียบทีใ่ ช้งานได้หลายฟังก์ชน่ั บนโทรศัพท์ของคุณ เข้ากับเครือ่ ง PC
4. เรียกการทำงาน ซัมซุง PC สตูดโิ อ แล้วคัดลอกไฟล์จาก
PC ไปยังโทรศัพท์
ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ ซัมซุง PC สตูดิโอ หากต้องการข้อมูล
เพิ่มเติม
การคัดลอกไฟล์เพลงลงในการ์ดความจำ
1. ใส่การ์ดความจำ
2. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ →
การเชื่อมต่อ PC → Mass storage → บันทึก
การซิงโครไนซ์โทรศัพท์ของคุณกับ Windows
Media Player
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ →
การเชื่อมต่อ PC → เครื่องเล่นมีเดีย → บันทึก
2. กดปุม่ [ ] เพือ่ กลับไปยังโหมดปกติ
3. การใช้สายเชือ่ มต่อข้อมูลกับเครือ่ งพีซี ให้ตอ่ ช่องเสียบที่
ใช้งานได้หลายฟังก์ชน่ั บนโทรศัพท์กบั เครือ่ ง PC ทีม่ ี Windows
Media Player ติดตัง้ ไว้
ในขณะเชื่อมต่อ หน้าต่างป็อปอัพจะปรากฏขึ้นบนเครื่อง PC
4.
5.
6.
7.
เปิด Windows Media Player เพือ่ ซิงโครไนซ์ไฟล์เพลง
แก้ไขหรือใส่ชอ่ื ของโทรศัพท์ในหน้าต่างป็อปอัพ (ถ้าจำเป็น)
เลือกและลากไฟล์เพลงทีค่ ณุ ต้องการไปยังรายการซิงค์
เริม่ การซิงโครไนซ์
การใช้งานฟังก์ชน่ั ขัน้ สูง
3. กดปุม่ [ ] เพือ่ กลับไปยังโหมดปกติ
4. หากต้องการใช้งานสายเชือ่ มต่อข้อมูล PC ให้เชือ่ มต่อช่อง
เสียบทีใ่ ช้งานได้หลายฟังก์ชน่ั บนโทรศัพท์ของคุณ เข้ากับเครือ่ ง PC
ในขณะเชื่อมต่อ หน้าต่างป็อปอัพจะปรากฏขึ้นบนเครื่อง PC
5. เปิดโฟลเดอร์เพือ่ ดูไฟล์
6. คัดลอกไฟล์จากเครือ่ ง PC ลงการ์ดความจำ
การสร้างรายการเล่น
ในโหมดเมนู ให้เลือก เครื่องเล่นเพลง → รายการเพลง
เลือก สร้าง
เลือกฟิลด์ใส่ตวั อักษร
ใส่ชอ่ื รายการเพลงใหม่แล้วเลือก ปฏิบัติ
หากต้องการกำหนดภาพให้กบั รายการเพลง ให้เลือก
สัมผัสเพื่อแก้ไข แล้วเลือกภาพหรือจับภาพรูปถ่ายใหม่
6. เลือก บันทึก
7. เลือกรายการเพลงใหม่
8. เลือก เพิ่ม → แทร็กส์
1.
2.
3.
4.
5.
49
9. เลือกไฟล์ทค่ี ณุ ต้องการรวมไว้ แล้วเลือก เพิ่ม
การกำหนดค่าเครือ่ งเล่นเพลงของคุณเอง
การใช้งานฟังก์ชน่ั ขัน้ สูง
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก เครื่องเล่นเพลง
2. เลือก การตั้งค่า
3. ปรับแต่งการตัง้ ค่าเพือ่ กำหนดค่าเครือ่ งเล่นเพลงของคุณเอง
ทางเลือก
ฟังก์ชน่ั
การเล่นพื้นหลัง กำหนดว่าจะเล่นเพลงในแบบพื้นหลัง
หรือไม่ เมื่อคุณปิดเครื่องเล่นเพลง
เลือกหมวดเพลงที่จะแสดงในหน้าจอ
เมนูเพลง
ที่เก็บเพลง
4. เลือก บันทึก
50
การจัดเก็บสถานีวทิ ยุโดยอัตโนมัติ
1. เสียบเฮดเซ็ททีใ่ ห้มาเข้ากับช่องเสียบทีใ่ ช้งานได้หลาย
ฟังก์ชน่ั ของโทรศัพท์
2. ในโหมดเมนู ให้เลือก วิทยุ FM
3. เลือก เพือ่ เริม่ วิทยุ FM
4. เลือก เพิ่มเติม → ค้นหา
5. เลือก ใช่ เพือ่ ยืนยัน (หากจำเป็น)
วิทยุจะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ
ตัง้ ค่ารายการสถานีวทิ ยุทค่ี ณ
ุ ชอบ
1. เสียบเฮดเซ็ททีใ่ ห้มาเข้ากับช่องเสียบทีใ่ ช้งานได้หลาย
ฟังก์ชน่ั ของโทรศัพท์
2. ในโหมดเมนู ให้เลือก วิทยุ FM
3. เลือก เพือ่ เริม่ วิทยุ FM
4. เลือกสถานีวทิ ยุทจ่ี ะเพิม่ ไปยังรายการทีช่ อบ
5. แตะ เพิ่มไปยังรายการที่ชอบ
การค้นหาข้อมูลของเพลง
การใช้งานฟังก์ชน่ั ขัน้ สูง
เรียนรูว้ ธิ กี ารเข้าสูบ่ ริการดาวน์โหลดเพลงออนไลน์ พร้อมทัง้
รับข้อมูลเกีย่ วกับเพลงทีค่ ณุ ฟัง ไม่วา่ คุณจะอยูท่ ใ่ี ด
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ค้นหาเพลง
2. เลือก ค้นหาเพลง เพือ่ เชือ่ มต่อกับเซิรฟ์ เวอร์
3. เมือ่ ลงทะเบียนโทรศัพท์สำเร็จแล้ว ให้เลือก เพือ่ บันทึก
ส่วนของเพลงทีค่ ณุ ต้องการค้นหา
ผูใ้ ห้บริการบางรายอาจไม่รองรับบริการนี้ และอาจ
ไม่มขี อ้ มูลเพลงอยูใ่ นฐานข้อมูลครบทุกเพลง
51
การใช้งานเครื่องมือ
และแอพพลิเคชั่น
รู้จักวิธีทำงานร่วมกับเครื่องมือสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของคุณและแอพพลิเคชั่นเพิ่มเติม
52
การใช้งานคุณสมบัตไิ ร้สายของบลูทธู
รูจ้ กั ความสามารถของโทรศัพท์ของคุณในการเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์
ไร้สายอืน่ ๆ เพือ่ แลกเปลีย่ นข้อมูลและใช้งานคุณสมบัตแิ ฮนด์ฟรี
การเปิดคุณสมบัตไิ ร้สายของบลูทธู
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก บลูทูธ
2. เลือกวงกลมในจุดกึง่ กลางเพือ่ เปิดคุณสมบัตไิ ร้สายของบลูทธู
3. เมือ่ ต้องการให้อปุ กรณ์อน่ื สามารถค้นหาโทรศัพท์ของคุณได้
ให้เลือก การตั้งค่า → เปิด ใน การเข้าถึงเครื่องส่วนตัว →
ทางเลือกการแสดง → บันทึก → บันทึก
หากคุณเลือก กำหนดเอง ให้กำหนดช่วงเวลาแสดงที่จะ
ให้อุปกรณ์อื่นเห็นโทรศัพท์ของคุณ
การค้นหาและจับคูก่ บั อุปกรณ์อน่ื ๆ
ทีเ่ ปิดใช้งานบลูทธู แล้ว
1. เลือกไฟล์หรือรายการจากแอพพลิเคชัน่ ใด
แอพพลิเคชัน่ หนึง่ ในโทรศัพท์ของคุณทีค่ ณุ ต้องการส่ง
2. เลือก ส่งผ่าน หรือ ส่ง URL ผ่าน → บลูทูธ หรือเลือก
เพิ่มเติม → ส่งนามบัตรผ่าน → บลูทูธ
การใช้งานเครือ่ งมือและแอพพลิเคชัน่
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก บลูทูธ → ค้นหา
2. เลือกและลากไอคอนอุปกรณ์ไปทีจ่ ดุ กึง่ กลาง
3. ใส่รหัส PIN สำหรับใช้งานคุณสมบัตไิ ร้สายของบลูทธู หรือรหัส
PIN บลูทธู ของอุปกรณ์อน่ื ๆ หากอุปกรณ์นน้ั มี
รหัส แล้วเลือก ปฏิบัติ
เมื่อเจ้าของอุปกรณ์อื่นๆ ใส่รหัสที่เหมือนกันหรือยอมรับ
การเชื่อมต่อ แสดงว่าการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์
คุณอาจไม่จำเป็นต้องใส่รหัส PIN ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก่ บั
อุปกรณ์ของคุณ
การส่งข้อมูลโดยใช้คณ
ุ สมบัตไิ ร้สายของบลูทธู
การรับข้อมูลโดยใช้คณ
ุ สมบัตไิ ร้สายของบลูทธู
1. ใส่รหัส PIN สำหรับใช้งานคุณสมบัตไิ ร้สายของบลูทธู และ
เลือก ปฏิบัติ (หากจำเป็น)
2. เลือก ใช่ เพือ่ ยืนยันว่าคุณต้องการรับข้อมูลจาก
อุปกรณ์น้ี (หากจำเป็น)
53
การใช้โหมดรีโมท SIM
การใช้งานเครือ่ งมือและแอพพลิเคชัน่
ในโหมดรีโมท SIM คุณสามารถต่อสายหรือรับสายโดย
ใช้บลูทธู แฮนด์ฟรีคาร์คติ ทีเ่ ชือ่ มต่อผ่าน SIM การ์ดบน
โทรศัพท์ของคุณเท่านัน้
เมือ่ ต้องการใช้งานโหมดรีโมท SIM
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก บลูทูธ → การตั้งค่า
2. เลือก เปิด ใน โหมดรีโมท SIM
3. เลือก บันทึก
เมือ่ ต้องการใช้โหมดรีโมท SIM ให้เริม่ การเชือ่ มต่อบลูทธู
จากบลูทธู แฮนด์ฟรีคาร์คติ
ต้องมีการอนุญาตสำหรับบลูทธู แฮนด์ฟรีคาร์คติ
หากต้องการอนุญาต ให้เลือกอุปกรณ์ แล้วเลือก
อนุญาตอุปกรณ์
54
การเปิดใช้งานและเชือ่ มต่อแลนไร้สาย
(WLAN)
รูจ้ กั วิธเี ปิดใช้งานและเชือ่ มต่อกับแลนไร้สาย
โทรศัพท์เครือ่ งนีใ้ ช้คลืน่ ความถีแ่ บบนันฮาร์โมไนซ์ และ
เหมาะสำหรับนำไปใช้ในประเทศแถบยุโรปทัง้ หมด WLAN
สามารถใช้ได้ในสหภาพยุโรปโดยไม่มขี อ้ จำกัดสำหรับ
การใช้งาน ภายในอาคาร แต่ในฝรัง่ เศสจะไม่สามารถใช้งาน
นอกอาคารได้
การเปิดใช้งาน WLAN
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก Wi-Fi.
2. เลือกวงกลมในจุดกึง่ กลางเพือ่ เปิดใช้งาน WLAN
การเปิดใช้งาน WLAN เป็นพืน้ หลังจะกินพลังงานแบตเตอรี่
หากต้องการสงวนพลังงานแบตเตอรีไ่ ว้ ให้เปิดใช้ WLAN
เมือ่ จำเป็นเท่านัน้
การค้นหาและเชือ่ มต่อเข้ากับ WLAN
3. ในโหมดเมนู ให้เลือก บราวเซอร์ หรือ คอมมิวนิตี้
หรือในโหมดปกติ ให้เลือก Widget ทีท่ ำงานบนเว็บ
4. เลือกและลากไอคอนเครือข่ายเข้าไปทีก่ ง่ึ กลาง (ถ้าจำเป็น)
โทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้รายการ WLAN
ที่เชื่อมต่อไว้แล้ว
หากต้องการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตด้วยวิธอี น่ื ให้เปลีย่ น
รายการการเชือ่ มต่อเป็นวิธที ค่ี ณุ ต้องการ
55
การใช้งานเครือ่ งมือและแอพพลิเคชัน่
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก Wi-Fi → ค้นหา
2. เลือกไอคอนเครือข่าย → เพิ่ม แล้วเพิม่ รายการการเชือ่ มต่อ
• หากเครือข่ายทีค่ ณุ ต้องการจำเป็นต้องใช้ IP แอดเดรส
ซับเน็ตมาสก์ หรือข้อมูลเกตเวย์ ให้เลือก การตั้งค่าขั้นสูง
• ควรตัง้ ระบบป้องกัน WLAN เป็นการตัง้ ค่าเครือข่ายทีเ่ ลือก
ไว้
เมือ่ ต้องการเชือ่ มต่อ WLAN โดยใช้การเข้าถึง WPS (Wi-Fi
Protected Setup)
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก Wi-Fi → ค้นหา
2. เลือกไอคอน WPS ( ) แล้วเลือก เพิ่ม
3. เลือก ปุ่มกด WPS หรือ ใส่รหัส PIN ของ WPS
ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก่ บั ชนิดอุปกรณ์ AP
4. เลือก เริ่ม และกดปุม่ WPS บนอุปกรณ์ AP ภายใน 2 นาที
หรือใส่รหัส PIN บนอุปกรณ์ AP แล้วเลือก เริ่ม ภายใน 2 นาที
การเปิดใช้งานโมบายล์แทร็กเกอร์
การใช้งานเครือ่ งมือและแอพพลิเคชัน่
เมือ่ มีบคุ คลอืน่ ใส่ SIM การ์ดใหม่เข้าไปในโทรศัพท์ของคุณ
คุณสมบัตโิ มบายล์แทร็กเกอร์จะส่งหมายเลขโทรศัพท์
ให้กบั ผูร้ บั สองคนโดยอัตโนมัติ เพือ่ ช่วยให้คณุ ค้นหาและ
ได้รบั โทรศัพท์ของคุณคืน เมือ่ ต้องการใช้งานโมบายล์แทร็กเกอร์
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → ระบบป้องกัน →
โมบายล์แทร็กเกอร์
2. ใส่รหัสผ่านแล้วเลือก ยืนยัน
3. เลือก เปิด เพือ่ เปิดโมบายล์แทร็กเกอร์
4. เลือกฟิลด์ผรู้ บั เพือ่ เปิดรายการผูร้ บั
5. เลือกฟิลด์ใส่ชอ่ื ผูส้ ง่
6. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ และเลือก ปฏิบัติ
7. เลือก ตกลง เพือ่ บันทึกผูร้ บั
56
8. เลือกฟิลด์ใส่ชอ่ื ผูส้ ง่
9. ใส่ชอ่ื ผูส้ ง่ และเลือก ปฏิบัติ
10. เลือก บันทึก → ยอมรับ
การโทรหลอก
คุณสามารถใช้การโทรเข้าหลอกได้เมือ่ คุณต้องการเลีย่ งออก
จากการประชุมหรือการสนทนาทีอ่ ยากยุติ และคุณยังสามารถ
ทำเหมือนกับว่าคุณกำลังสนทนาทางโทรศัพท์โดยการเล่น
เสียงทีบ่ นั ทึกไว้
การโทรหลอก
ในโหมดปกติ ให้กดปุม่ ลดระดับเสียงค้างไว้
การบันทึกเสียง
การเปลีย่ นเวลาเลือ่ นก่อนการโทรหลอก
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตัง้ ค่า → การตัง้ ค่าแอพพลิเคชัน่ →
โทร → การโทรหลอก → ตั้งเวลาการโทรหลอก
2. เลือกทางเลือก แล้วเลือก บันทึก
การใช้งานเครือ่ งมือและแอพพลิเคชัน่
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตัง้ ค่า → การตัง้ ค่าแอพพลิเคชัน่ →
โทร → การโทรหลอก → เสียงการโทรหลอก
2. เลือก เปิด ใน เสียงการโทรหลอก
3. เลือก บันทึกเสียง
4. เลือก เพือ่ เริม่ การบันทึก
5. อัดเสียงพูดผ่านไมโครโฟน
6. เมือ่ คุณอัดเสียงพูดเสร็จสิน้ แล้ว ให้เลือก
7. กดปุม่ กลับ
8. เลือก บันทึก เพือ่ ตัง้ เสียงนีเ้ ป็นเสียงตอบรับเวลาโทรหลอก
การบันทึกและเล่นเสียงบันทึก
รูจ้ กั การทำงานกับเครือ่ งบันทึกเสียงโทรศัพท์ของคุณ
การบันทึก สมุดบันทึกเสียง
1.
2.
3.
4.
ในโหมดเมนู ให้เลือก เครื่องบันทึกเสียง
เลือก เพือ่ เริม่ การบันทึก
อัดเสียงพูดลงสมุดบันทึกผ่านไมโครโฟน
เมือ่ คุณอัดเสียงพูดเสร็จสิน้ แล้ว ให้เลือก
สมุดบันทึกของคุณจะได้รับการบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ
57
การเล่นสมุดบันทึกเสียง
การใช้งานเครือ่ งมือและแอพพลิเคชัน่
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ไฟล์ส่วนตัว → เสียง → คลิปเสียง
2. เลือกไฟล์
3. ควบคุมการเล่นโดยใช้ไอคอนต่อไปนี้
สัญลักษณ์ ฟังก์ชน่ั
พักการเล่น
เล่นต่อ
ข้ามย้อนกลับ; ค้นหาย้อนกลับในไฟล์
(แตะและกดค้างไว้)
ข้ามไปข้างหน้า; ค้นหาข้ามไปข้างหน้าใน
ไฟล์ (แตะและกดค้างไว้)
58
การปรับแต่งรูปภาพ
รูจ้ กั การแก้ไขรูปภาพและใช้เอฟเฟ็คทีส่ นุกสนาน
การใช้เอฟเฟ็คกับรูปภาพ
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ไฟล์ส่วนตัว → รูปภาพ →
รูปถ่ายส่วนตัว → ไฟล์รปู ถ่าย
2. เลือก
3. เลือก แก้ไข → เอฟเฟ็ค → ทางเลือกของเอฟเฟ็ค (การกรอง,
สไตล์ ทำให้โค้ง หรือเบลอบางส่วน)
4. เลือกใช้เอฟเฟ็คทีแ่ ตกต่างกันและเลือก ปฏิบัติ
หากต้องการใช้เอฟเฟ็คเบลอกับพื้นที่บางส่วนในรูปภาพ
ให้วาดรูปสี่เหลี่ยม แล้วเลือก เบลอ → ปฏิบัติ
5. เมือ่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก ไฟล์ → บันทึกเป็น
6. เลือกตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น)
7. ใส่ชอ่ื ไฟล์ใหม่สำหรับรูปภาพแล้วเลือก ปฏิบัติ
การปรับแต่งรูปภาพ
การเปลีย่ นรูปแบบรูปภาพ
1. เปิดรูปภาพทีจ่ ะแก้ไข ศึกษาขัน้ ตอนที่ 1-2 ของ
“การใช้เอฟเฟ็คกับรูปภาพ”
2. เลือก แก้ไข → เปลี่ยนรูปแบบ → เปลี่ยนขนาด หมุน
หรือ กลับด้าน
3. หมุนหรือกลับด้านรูปภาพตามทีต่ อ้ งการและเลือก ปฏิบัติ
หากต้องการเปลี่ยนขนาดรูปภาพ ให้เลือกขนาด แล้วเลือก
บันทึก → ปฏิบัติ
4. บันทึกรูปภาพทีแ่ ก้ไขด้วยชือ่ ไฟล์ใหม่ ศึกษาขัน้ ตอนที่ 5-7 ของ
“การใช้เอฟเฟ็คกับรูปภาพ”
การตัดรูปภาพ
1. เปิดรูปภาพทีจ่ ะแก้ไข ศึกษาขัน้ ตอนที่ 1-2 ของ
“การใช้เอฟเฟ็คกับรูปภาพ”
2. เลือก แก้ไข → ตัด
3. ลากรูปสีเ่ หลีย่ มไปไว้บนพืน้ ทีท่ ต่ี อ้ งการตัด แล้วเลือก
ตัด → ปฏิบัติ
4. บันทึกรูปภาพทีแ่ ก้ไขด้วยชือ่ ไฟล์ใหม่ ศึกษาขัน้ ตอนที่ 5-7 ของ
“การใช้เอฟเฟ็คกับรูปภาพ”
59
การใช้งานเครือ่ งมือและแอพพลิเคชัน่
1. เปิดรูปภาพทีจ่ ะแก้ไข ศึกษาขัน้ ตอนที่ 1-2 ของ
“การใช้เอฟเฟ็คกับรูปภาพ”
2. เลือก แก้ไข → ปรับแต่ง → ทางเลือกของการปรับแต่ง
(ความสว่าง ความเข้ม หรือสี)
เมือ่ ต้องการปรับแต่งรูปภาพอัตโนมัติ ให้เลือก ปรับระดับอัตโนมัติ
3. ปรับแต่งรูปภาพตามต้องการ แล้วเลือก ปฏิบัติ
4. บันทึกรูปภาพทีแ่ ก้ไขด้วยชือ่ ไฟล์ใหม่ ศึกษาขัน้ ตอนที่ 5-7 ของ
“การใช้เอฟเฟ็คกับรูปภาพ”
การใส่คณ
ุ สมบัตใิ ห้กบั ภาพ
การใช้งานเครือ่ งมือและแอพพลิเคชัน่
1. เปิดรูปภาพทีจ่ ะแก้ไข ศึกษาขัน้ ตอนที่ 1-2 ของ
“การใช้เอฟเฟ็คกับรูปภาพ”
2. เลือก แก้ไข → ใส่ → คุณสมบัตใิ ห้กบั ภาพ (เฟรม
คลิปอาร์ทส์ อีโมทิคอน หรือตัวอักษร)
3. เลือกคุณสมบัตใิ ห้กบั ภาพหรือใส่ตวั อักษร แล้วเลือก ปฏิบัติ
4. ย้ายหรือปรับขนาด แล้วเลือก ปฏิบัติ หรือ ตกลง
5. บันทึกรูปภาพทีแ่ ก้ไขด้วยชือ่ ไฟล์ใหม่ ศึกษาขัน้ ตอนที่ 5-7 ของ
“การใช้เอฟเฟ็คกับรูปภาพ”
60
การพิมพ์รปู ภาพ
รูจ้ กั การพิมพ์รปู ภาพด้วยการเชือ่ มต่อ USB หรือคุณสมบัตไิ ร้สาย
ของบลูทธู
เมือ่ ต้องการพิมพ์รปู ภาพโดยใช้การเชือ่ มต่อ USB
1. เชือ่ มต่อช่องเสียบทีใ่ ช้งานได้หลายฟังก์ชน่ั บนโทรศัพท์ของ
คุณกับเครือ่ งพิมพ์ทท่ี ำงานร่วมกันได้
2. เปิดรูปภาพ  หน้า 33
3. เลือก เพิ่มเติม → พิมพ์ผ่าน → USB
4. กำหนดทางเลือกการพิมพ์แล้วพิมพ์รปู ภาพ
เมือ่ ต้องการพิมพ์รปู ภาพโดยใช้คณุ สมบัตไิ ร้สายของบลูทธู
1. เปิดรูปภาพ  หน้า 33
2. เลือก เพิ่มเติม → พิมพ์ผ่าน → บลูทูธ
3. เลือกเครือ่ งพิมพ์ทเ่ี ปิดใช้งานบลูทธู แล้ว และเชือ่ มต่อกับ
เครือ่ งพิมพ์  หน้า 53
4. กำหนดทางเลือกการพิมพ์แล้วพิมพ์รปู ภาพ
การอัพโหลดรูปถ่ายและวีดโี อทีจ่ ะอัพโหลด
การกำหนดรายการปลายทางทีค่ ณ
ุ ชอบ
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก คอมมิวนิตี้
2. เลือก ใช่ เพือ่ กำหนดรายการปลายทางทีค่ ณุ ชอบ (หากจำเป็น)
3. เลือก ยอมรับ เพือ่ ยืนยันว่าคุณตกลงตามการปฏิเสธ
การรับผิดชอบ
ครัง้ แรกทีค่ ณุ เข้าใช้ คอมมิวนิตี้ คุณจะได้รบั แจ้ง
ให้ยนื ยัน
4. เลือกปลายทางทีค่ ณุ ต้องการเพิม่ แล้วเลือก บันทึก
การใช้งานเครือ่ งมือและแอพพลิเคชัน่
รูจ้ กั การเผยแพร่รปู และวีดโี อไว้ในเว็บไซต์แบ่งปันรูปถ่ายและบล็อก
คอมมิวนิตี้ อาจจะไม่สามารถใช้ได้ ขึน้ อยูก่ บั ภูมภิ าค
หรือผูใ้ ห้บริการของคุณ
ถ้าคุณเลือก รายการอัพเดท จะมีการเพิ่มเว็บไซต์ปลาย
ทางไว้ในรายการโดยอัตโนมัติ
หากต้องการแก้ไขรายการปลายทางทีค่ ณุ ชอบหรือ
อัพเดทรายการ จากหน้าจอคอมมิวนิต้ี ให้เลือก
การตั้งค่า → รายการที่เตรียมไว้ → แก้ไข
การอัพโหลดไฟล์
หากต้องการอัพโหลดรูปภาพและวีดโี อ คุณต้องมีแอคเคาท์ของ
เว็บไซต์และบล็อกทีแ่ บ่งปันรูปถ่าย
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก คอมมิวนิตี้
2. เลือก อัพโหลดไปยังเว็บ
3. เลือกเป้าหมายทีค่ ณุ ต้องการอัพโหลดไฟล์ไป
4. เลือก สัมผัสเพื่อเพิ่ม → มีเดียไฟล์
5. ใส่รายละเอียด แล้วเลือก อัพโหลด
6. ใส่ ID ผูใ้ ช้ และรหัสผ่านของปลายทาง (หากจำเป็น)
61
นอกจากนี้ คุณยังสามารถอัพโหลดมีเดียไฟล์จาก
กล้องถ่ายรูป หรือ ไฟล์ส่วนตัว โดยเลือก หรือ
เพิ่มเติม → อัพโหลดไปยังเว็บ
การใช้งานเครือ่ งมือและแอพพลิเคชัน่
การเรียกดูไฟล์
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก คอมมิวนิตี้
2. เลือกเว็บไซต์หรือบล็อกทีต่ อ้ งการเรียกดูไฟล์
3. ใส่ ID ผูใ้ ช้ และรหัสผ่านของปลายทาง (หากจำเป็น)
การกำหนดการตัง้ ค่าคอมมิวนิต้ี
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก คอมมิวนิตี้
2. เลือก การตั้งค่า
3. ปรับการตัง้ ค่า
62
การตัง้ ค่า
อัพโหลด
รายละเอียด
รายการที่เตรียมไว้
เปลี่ยนขนาด
รูปภาพ
ฟังก์ชน่ั
ดูรายละเอียดการอัพโหลดครั้งล่าสุด
ของคุณ
แก้ไขปลายทางที่ชอบ
เปลี่ยนขนาดรูปภาพที่จะอัพโหลด
อัพโหลดการจอง ตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณให้อัพโหลด
ไฟล์ไปยังปลายทางในเวลาที่กำหนด
การจัดการ
ล็อกอืนไปยังเว็บไซต์หรือบล็อก
แอคเคาท์
หรือล็อกเอาท์
รายการคอมมิวนิตี้ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเชื่อมต่อ
การปฏิเสธการรับ
ดูข้อมูลข้อปฏิเสธความรับผิด
ผิดชอบ
การเล่นเกมส์จาวาและการใช้จาวาแอพพลิ
เคชัน่
การดาวน์โหลดเกมส์และแอพพลิเคชัน่
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก เกมส์และอื่นๆ → เกมส์เพิ่มเติม
โทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่ผู้ให้บริการ
ของคุณกำหนดไว้ล่วงหน้า
2. ค้นหาเกมส์หรือแอพพลิเคชัน่ แล้วดาวน์โหลดไว้ในโทรศัพท์
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก เกมส์และอื่นๆ
2. เลือกเกมส์จากรายการแล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
เกมส์ทม่ี อี ยูอ่ าจแตกต่างกัน ขึน้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือ
ผูใ้ ห้บริการ การควบคุมและทางเลือกของเกมส์อาจ
แตกต่างกันไป
การใช้งานเครือ่ งมือและแอพพลิเคชัน่
รูจ้ กั การเล่นเกมส์จาวาและการใช้จาวาแอพพลิเคชัน่ ของ
เทคโนโลยีจาวาทีไ่ ด้รบั รางวัล
การดาวน์โหลดไฟล์จาวาอาจไม่ได้รบั การสนับสนุน
ขึน้ อยูก่ บั ซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์
การเล่นเกมส์
การเริม่ แอพพลิเคชัน่
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก เกมส์และอื่นๆ → แอพพลิเคชัน่
2. เลือก เพิ่มเติม เพือ่ เข้าสูร่ ายการของทางเลือกและการตัง้ ค่า
ต่างๆ สำหรับแอพพลิเคชัน่ ของคุณ
63
การใช้งานเครือ่ งมือและแอพพลิเคชัน่
การซิงโครไนซ์ขอ้ มูล
การใช้ RSS รีดเดอร์
รูจ้ กั การซิงโครไนซ์รายชือ่ เหตุการณ์ในปฏิทนิ สิง่ ทีต่ อ้ งทำ
และสมุดบันทึกกับเว็บเซิรฟ์ เวอร์ทค่ี ณุ ระบุ
รูจ้ กั กับการใช้ RSS รีดเดอร์เพือ่ รับข่าวสารและข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์
WAP ทีค่ ณุ ชอบ
การสร้างรูปแบบการซิงโครไนซ์
การเพิม่ ทีอ่ ยูข่ อง RSS feed
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ซิงโครไนซ์
2. เลือก เพิ่ม และกำหนดพารามิเตอร์รปู แบบ
3. เมือ่ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก บันทึก
เริม่ การซิงโครไนซ์
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ซิงโครไนซ์
2. เลือกรูปแบบการซิงโครไนซ์
3. เลือก ดำเนินการ เพือ่ เริม่ การซิงโครไนซ์กบั เว็บเซิรฟ์ เวอร์ทค่ี ณุ
ระบุ
64
1.
2.
3.
4.
5.
ในโหมดเมนู ให้เลือก RSS รีดเดอร์
ให้เลือก เพิ่ม
เลือกฟิลด์ใส่ทอ่ี ยู่
ส่ทอ่ี ยูข่ อง RSS feed แล้วเลือก ปฏิบัติ
ให้เลือก ตกลง
อัพเดทและอ่านบริการข้อมูล RSS
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก RSS รีดเดอร์
2. ให้เลือก อัพเดท → อัพเดท → ทั้งหมด หรือ ที่เลือก
3. เลือก ใช่ เพือ่ รับบริการข้อมูลทีอ่ พั เดท
การตัง้ ค่าและแสดงเวลาโลก
รูจ้ กั การดูเวลาในภูมภิ าคอืน่ และตัง้ เวลาโลกให้ปรากฏบนหน้าจอ
การตัง้ ค่าเวลาโลก
1.
2.
3.
4.
ในโหมดเมนู ให้เลือก เวลาโลก
เลือก เพิ่ม
เลือกไทม์โซน
เมือ่ ต้องการตัง้ เวลาชดเชยเวลากลางวัน ให้เลือก
5. เลือก ตกลง เพือ่ ตัง้ เวลาโลก
เวลาโลกจะถูกตั้งเป็นนาฬิกาที่สอง
6. เลือก เพิ่ม เพือ่ เพิม่ เวลาโลกเพิม่ เติม (ขัน้ ตอนที่ 3)
การเพิม่ เวลาโลกบนหน้าจอของคุณ
การใช้งานเครือ่ งมือและแอพพลิเคชัน่
คุณสมบัตอิ พั เดทอัตโนมัตจิ ะกำหนดให้โทรศัพท์อพั เดท RSS
feed โดยอัตโนมัตใิ นช่วงเวลาทีร่ ะบุไว้ คุณสามารถใช้คณุ
สมบัตกิ ารอัพเดทอัตโนมัตโิ ดยการเลือก RSS รีดเดอร์ →
เพิ่มเติม → การตั้งค่า → รายการที่ตั้งไว้ →
อัพเดทอัตโนมัติ
ด้วย Widget นาฬิกาคู่ คุณสามารถแสดงนาฬิกาทีม่ ี
ไทม์โซนแตกต่างกันสองแบบบนหน้าจอของคุณ
หลังจากทีค่ ณุ ตัง้ ค่าเวลาโลกแล้ว
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก เวลาโลก
2. เลือก ตั้งเป็นนาฬิกาที่สอง
3. เลือกเวลาโลกทีค่ ณุ ต้องการจะเพิม่
4. เลือก กำหนด
65
การตัง้ ค่าและใช้การเตือน
รูจ้ กั การตัง้ ค่าและควบคุมการเตือนสำหรับเหตุการณ์สำคัญ
การใช้งานเครือ่ งมือและแอพพลิเคชัน่
การตัง้ ค่าการเตือนใหม่
1.
2.
3.
4.
66
ในโหมดเมนู ให้เลือก การเตือน
เลือก สร้างการเตือนใหม่
กำหนดรายละเอียดของการเตือน
เลือก บันทึก
คุณสมบัตเิ ปิดอัตโนมัตจิ ะกำหนดให้โทรศัพท์เปิดเครือ่ ง
โดยอัตโนมัติ และส่งเสียงเตือนตามเวลาทีร่ ะบุหาก
โทรศัพท์ปดิ อยู่
การหยุดการเตือน
เมือ่ เสียงเตือนดังขึน้
• ให้ลากแถบเลือ่ นไปที่ หยุด เพือ่ หยุดการเตือนโดยไม่
ให้มกี ารข้าม
• ให้ลากแถบเลือ่ นไปที่ หยุด เพือ่ หยุดการเตือนโดยไม่ให้มี
การข้าม หรือลากแถบเลือ่ นไปที่ ข้าม เพือ่ ปิดเสียงเตือน
สำหรับระยะเวลาการข้าม
การยกเลิกการเตือน
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การเตือน
2. เลือก ปิด ทีอ่ ยูถ่ ดั จากการเตือนทีค่ ณุ ต้องการยกเลิก
การใช้เครือ่ งคิดเลข
รูจ้ กั การค้นหาคำภาษาอังกฤษในพจนานุกรมของคุณ
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก พจนานุกรม
2. ใส่คำ และเลือก ปฏิบัติ
3. เลือกคำ
•เลือก บันทึกในคำศัพท์ส่วนตัว เพือ่ เพิม่ คำไปยังรายการ
คำของคุณ เมือ่ ต้องการดูรายการคำของคุณ ให้เลือก
คำศัพท์ส่วนตัว
•เลือก ประวัติ เพือ่ ดูประวัตคิ ำทีค่ ณุ ค้นหา
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก เครื่องคิดเลข
2. ใช้ปมุ่ ทีส่ มั พันธ์กบั หน้าจอเครือ่ งคิดเลข เพือ่ ดำเนินก
ารคำนวณขัน้ พืน้ ฐาน
การใช้งานเครือ่ งมือและแอพพลิเคชัน่
ค้นหาคำในพจนานุกรม
การเปลีย่ นสกุลเงินหรือหน่วยวัด
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การเปลี่ยนหน่วย →
ชนิดการเปลีย่ นหน่วย
2. ใส่สกุลเงินหรือหน่วยวัดและหน่วยลงในฟิลด์ทเ่ี หมาะสม
67
การกำหนดการตัง้ เวลานับถอยหลัง
การใช้งานเครือ่ งมือและแอพพลิเคชัน่
1.
2.
3.
4.
ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งเวลา
ตัง้ ระยะเวลาเพือ่ นับถอยหลัง
เลือก เริ่ม เพือ่ เริม่ นับถอยหลัง
เมือ่ ถึงเวลาทีต่ ง้ั ไว้ ให้ลากแถบเลือ่ นไปที่ หยุด
เพือ่ หยุดการเตือน
การใช้การจับเวลา
1.
2.
3.
4.
5.
68
ในโหมดเมนู ให้เลือก การจับเวลา
เลือก เริ่ม เพือ่ เริม่ จับเวลา
เลือก รอบ เพือ่ บันทึกเวลาเป็นรอบๆ
เมือ่ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก หยุด
เลือก ตั้งค่าใหม่ เพือ่ ลบเวลาทีไ่ ด้บนั ทึกไว้
การสร้างสิง่ ทีต่ อ้ งทำใหม่
1.
2.
3.
4.
ในโหมดเมนู ให้เลือก สิ่งที่ต้องทำ
เลือก สร้างสิ่งที่ต้องทำใหม่
ใส่รายละเอียดของสิง่ ทีต่ อ้ งทำ
เลือก บันทึก
การสร้างสมุดบันทึกใหม่
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก สมุดบันทึก
2. เลือก สร้างสมุดบันทึกใหม่
3. ใส่ขอ้ ความในสมุดบันทึกของคุณ แล้วเลือก ปฏิบัติ
การจัดการปฏิทนิ ของคุณ
รูจ้ กั การเปลีย่ นการแสดงปฏิทนิ และสร้างเหตุการณ์
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ปฏิทิน
2. เลือก เพิ่มเติม → แสดงโดยวัน หรือ แสดงโดยสัปดาห์
การสร้างเหตุการณ์
1.
2.
3.
4.
ในโหมดเมนู ให้เลือก ปฏิทิน
เลือก สร้างเหตุการณ์ใหม่ → ชนิดของเหตุการณ์
ใส่รายละเอียดของเหตุการณ์ตามทีต่ อ้ งการ
เลือก บันทึก
หากต้องการดูเหตุการณ์ในวันใดโดยเฉพาะ
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ปฏิทิน
2. เลือกวันในปฏิทนิ
3. เลือกเหตุการณ์เพือ่ ดรู ายละเอียด
หากต้องการดูเหตุการณ์ทั้งหมดที่บันทึกไว้
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ปฏิทิน
2. เลือก รายการเหตุการณ์ → ชนิดของเหตุการณ์
3. เลือกเหตุการณ์เพือ่ ดูรายละเอียด
การใช้งานเครือ่ งมือและแอพพลิเคชัน่
การเปลีย่ นการแสดงปฏิทนิ
การดูเหตุการณ์
69
การแก้ไขปัญหาเบือ้ งต้น
หากคุณมีปญั หาในการใช้งานโทรศัพท์มอื ถือ โปรดลองดำเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาเบือ้ งต้นต่อไปนีก้ อ่ นติดต่อ
ไปยังผูใ้ ห้บริการ
เมือ่ เปิดเครือ่ งหรือขณะทีใ่ ช้โทรศัพท์ คุณจะได้รบั แจ้งให้
ใส่รหัสใดรหัสหนึง่ ต่อไปนี:้
รหัส
รหัส
PUK
รหัสผ่าน
PIN
a
ลองแก้ไขปัญหานี้
หลังจากเปิดใช้งานการล็อกโทรศัพท์แล้ว
คุณจะต้องใส่รหัสผ่านทีก่ ำหนดไว้ดว้ ย
ในการใช้โทรศัพท์ครัง้ แรก หรือเมือ่ ตัง้ ค่าไว้วา่
จะต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณจะต้องใส่รหัส PIN
ทีใ่ ห้มากับ SIM การ์ด คุณสามารถปิด
ใช้งานคุณสมบัตกิ ารทำงานนีไ้ ด้โดยใช้เมนู
ล็อก PIN
PIN2
ลองแก้ไขปัญหานี้
SIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งาน
ซึง่ ตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการทีค่ ณุ ใส่รหัส
PIN ผิดติดต่อกันหลายครัง้ คุณจะต้องใส่รหัส
PUK ทีไ่ ด้รบั จากผูใ้ ห้บริการ
เมือ่ คุณเข้าสูเ่ มนูทต่ี อ้ งใช้รหัส PIN2
คุณต้องใส่รหัส PIN2 ทีม่ ใี ห้จาก SIM การ์ด
หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดติดต่อผูใ้ ห้
บริการของคุณ
โทรศัพท์เตือนคุณในการใส่ SIM การ์ด
ทำให้แน่วา่ SIM การ์ดได้ตดิ ตัง้ อย่างถูกต้องแล้ว
โทรศัพท์ของคุณแสดงข้อความ "ใช้บริการไม่ได้" หรือ
"เครือข่ายผิดพลาด"
• ตรวจสอบอีกครัง้ ว่าคุณได้กดปุม่ โทรออกแล้ว [ ]
• ตรวจสอบด้วยว่าคุณเข้าสูเ่ ครือข่ายโทรศัพท์มอื ถือ
ทีถ่ กู ต้องหรือไม่
• อีกสิง่ ทีต่ อ้ งตรวจสอบคือคุณได้ตง้ั ค่าระงับการโทรสำหรับ
หมายเลขโทรศัพท์นน้ั ไว้หรือไม่
การแก้ไขปัญหาเบือ้ งต้น
• เมือ่ คุณเข้าไปในบริเวณทีม่ สี ญั ญาณอ่อนหรือรับสัญญาณ
ได้ไม่คอ่ ยดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย
ให้ยา้ ยไปยังบริเวณอืน่ แล้วลองใหม่อกี ครัง้
• คุณไม่สามารถเข้าใช้ทางเลือกบางตัวได้หากยังไม่ได้
สมัครรับบริการนัน้ ๆ หากต้องการทราบรายละเอียด
เพิม่ เติม โปรดติดต่อผูใ้ ห้บริการ
คุณใส่หมายเลขโทรศัพท์แล้ว แต่โทรศัพท์ไม่ตอ่ สายให้
ผูอ้ น่ื ไม่สามารถต่อสายถึงคุณได้
• ตรวจสอบว่าคุณเปิดเครือ่ งแล้วหรือยัง
• ตรวจสอบด้วยว่าคุณเข้าสูเ่ ครือข่ายโทรศัพท์มอื ถือ
ทีถ่ กู ต้องหรือไม่
• อีกสิง่ ทีต่ อ้ งตรวจสอบคือคุณได้ตง้ั ค่าระงับการโทรสำหรับ
หมายเลขโทรศัพท์นน้ั ไว้หรือไม่
b
ปลายสายไม่ได้ยนิ เสียงพูดของคุณ
การแก้ไขปัญหาเบือ้ งต้น
• ตรวจสอบว่านิว้ ของคุณไปบังบริเวณทีเ่ ป็นไมโครโฟน
ในตัวของโทรศัพท์หรือไม่
• ตรวจสอบว่าไมโครโฟนอยูใ่ กล้ปากของคุณพอหรือไม่
• หากคุณใช้เฮดเซ็ท ตรวจสอบด้วยว่าอุปกรณ์นน้ั ต่อเข้ากับ
โทรศัพท์เรียบร้อยดีหรือไม่
โทรศัพท์สง่ เสียงบีบ๊ และไอคอนแบตเตอรีก่ ะพริบ
กำลังไฟแบตเตอรีอ่ อ่ น ชาร์จหรือเปลีย่ นแบตเตอรีเ่ พือ่ ให้
สามารถใช้โทรศัพท์ตอ่ ไปได้
คุณภาพเสียงในขณะใช้สายไม่ดี
• ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้บงั สายอากาศทีต่ ดิ ตัง้ อยูภ่ ายในโทรศัพท์
• เมือ่ คุณเข้าไปในบริเวณทีม่ สี ญั ญาณอ่อนหรือรับสัญญาณ
ได้ไม่คอ่ ยดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย
ให้ยา้ ยไปยังบริเวณอืน่ แล้วลองใหม่อกี ครัง้
c
คุณเลือกรายชือ่ ทีต่ อ้ งการต่อสายแล้ว
แต่โทรศัพท์ไม่ตอ่ สายให้
• ตรวจสอบว่าหมายเลขโทรศัพท์ทจ่ี ดั เก็บอยูใ่ นรายชือ่
ผูต้ ดิ ต่อเป็นหมายเลขทีถ่ กู ต้อง
• ใส่หมายเลขดังกล่าวอีกครัง้ และบันทึกหมายเลข
ดังกล่าวตามความเหมาะสม
แบตเตอรีช่ าร์จกำลังไฟได้ไม่ดหี รือบางครัง้ โทรศัพท์
ดับไปเอง
• ขัว้ แบตเตอรีอ่ าจสกปรก เช็ดโลหะสีทองด้วยผ้าทีน่ มุ่ และ
สะอาด แล้วลองชาร์จแบตเตอรีใ่ หม่อกี ครัง้
• หากแบตเตอรีย่ งั คงชาร์จกำลังไฟได้ไม่เต็มที่ ให้ทง้ิ
แบตเตอรีเ่ ก่าด้วยวิธที เ่ี หมาะสม และนำแบตเตอรีใ่ หม่
มาเปลีย่ นแทน
ไม่ควรจับโทรศัพท์ของคุณขณะกำลังร้อนอยู่
เมือ่ คุณใช้แอพพลิเคชัน่ ทีต่ อ้ งใช้กำลังไฟมากขึน้
อาจทำให้เครือ่ งร้อนได้
ซึง่ เป็นเรือ่ งปกติและไม่มผี ลต่ออายุการใช้งานหรือ
ประสิทธิภาพของโทรศัพท์แต่อย่างใด
การแก้ไขปัญหาเบือ้ งต้น
d
Download PDF

advertising