Samsung | SM-R365 | Samsung Gear Fit2 Pro คู่มือการใช้

SM-R365
คู่มือการใช้งาน
Thai. 09/2017. Rev.1.1
www.samsung.com
สารบัญ
การเริ่มต้นใช้งาน
แอพพลิเคชั่น
4
6
7
9
11
12
13
32
35
38
39
42
43
44
46
47
48
49
50
51
51
52
52
52
โปรดอ่านก่อนใช้งาน
ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์
ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง
แบตเตอรี่
การสวมใส่ Gear
การเปิดและปิด Gear
การเชื่อมต่อ Gear เข้ากับเครื่องโทรศัพท์
มือถือ
15 การใช้ Gear โดยไม่มีเครื่องโทรศัพท์มือถือ
16 การเปิดและปิดหน้าจอ
พื้นฐาน
17
20
21
25
27
28
28
29
30
31
หน้าจอสัมผัส
การใช้งานหน้าจอ
หน้าจอหลัก
แผงสถานะ
หน้าจอแอพ
การตั้งค่าล็อกหน้าจอ
การรับสายโทรศัพท์
ข้อความ SOS
การค้นหา Gear ของฉัน
การอัพเดท Gear
2
เครื่องเล่นเพลง
แอพการจัดการสุขภาพ
บันทึก 24 ชั่วโมง
การออกก�ำลังกาย
ก้าว
ชั้น
อัตราการเต้นหัวใจ
ร่วมกัน
น�ำ้
คาเฟอีน
Speedo On
หาโทรศัพท์ของฉัน
ตัวตั้งเวลา
การจับเวลา
ก�ำหนดการ
สภาพอากาศ
ตั้งค่า
สารบัญ
แอพ Samsung Gear
61 บทน�ำ
62 ข้อมูล
63 ตั้งค่า
ภาคผนวก
68 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
3
การเริ่มต้นใช้งาน
โปรดอ่านก่อนใช้งาน
โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้ก่อนใช้งานอุปกรณ์นี้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานที่ปลอดภัยและถูกต้อง
• ค�ำอธิบายต่างๆ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าปกติของเครื่อง
• เนื้อหาบางส่วนอาจแตกต่างจากเครื่องของคุณ ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาค รายละเอียดของรุ่น หรือซอฟท์แวร์ของเครื่อง
• เนื้อหา (เนื้อหาคุณภาพสูง) ที่จ�ำเป็นต้องใช้งาน CPU และ RAM สูง จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�ำงานโดย
รวมของอุปกรณ์ แอพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นอาจไม่สามารถท�ำงานเป็นปกติ ทั้งนี้ขึ้นกับข้อก�ำหนดของอุปกรณ์และ
สิ่งแวดล้อมที่ใช้งานอุปกรณ์นั้น
• ซัมซุงไม่รับผิดต่อปัญหาด้านประสิทธิภาพที่เกิดจากแอพที่ให้มาโดยผู้ให้บริการรายอื่นนอกเหนือจากซัมซุง
• ซัมซุงไม่รับผิดต่อปัญหาประสิทธิภาพการท�ำงานหรือความเข้ากันไม่ได้ซึ่งเกิดจากการตั้งค่าลงทะเบียน หรือการเปลี่ยน
แปลงซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการการแก้ไข การพยายามก�ำหนดค่าระบบปฏิบัติการเองอาจท�ำให้ Gear หรือแอพท�ำงาน
ผิดปกติ
• ซอฟต์แวร์ ข้อมูลเสียง วอลเปเปอร์ รูปภาพ และสื่ออื่นๆ ที่ให้มาพร้อม Gear นี้ได้รับสิทธิ์ให้ใช้งานได้โดยจ�ำกัด การ
ดึงเอาข้อมูลและใช้สื่อเหล่านี้เพื่อการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ใช้มีความรับผิดชอบ
ทุกประการส�ำหรับกรณีการใช้งานสื่อผิดกฎหมาย
• แอพพื้นฐานที่มากับ Gear อาจมีการอัพเดทและอาจไม่รองรับการใช้งานอีกต่อไป โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หากคุณมีคำ� ถามเกี่ยวกับแอพที่ให้มาพร้อม Gear ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง ส�ำหรับแอพที่ติดตั้งโดยผู้ใช้ ให้ติดต่อผู้
ให้บริการ
• การเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการของ Gear หรือติดตั้งซอฟท์แวร์จากแหล่งที่ไม่เป็นทางการอาจส่งผลให้ Gear ท�ำงาน
ผิดปกติ และข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย การกระท�ำเหล่านี้เป็นการละเมิดข้อตกลงอนุญาตการใช้งานของซัมซุง และจะ
ท�ำให้การรับประกันสิ้นสุดลง
• ฟังก์ชั่นบางอยางอาจไม่ท�ำงานตามที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและรุ่นของอุปกรณ์มือถือที่คุณเชื่อมต่อกับ
Gear
• บางฟังก์ชั่นอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
4
การเริ่มต้นใช้งาน
การดูแลรักษาคุณสมบัติกันน�้ำและกันฝุ่น
อุปกรณ์ของคุณมีคุณสมบัติกันน�้ำและกันฝุ่น ปฏิบัติตามเคล็ดลับเหล่านี้อย่างละเอียดเพื่อดูแลรักษาคุณสมบัติกันน�้ำและกัน
ฝุ่นของอุปกรณ์ของคุณ การไม่กระท�ำเช่นนั้นอาจท�ำให้อุปกรณ์ของคุณเสียหายได้
• ห้ามน�ำเครื่องไปสัมผัสถูก นํ้าที่ไหลแรง
• อย่าใช้เครื่องของคุณเมื่อคุณด�ำน�้ำ ด�ำน�้ำตื้นหรือลองเล่นกีฬาทางน�ำ้ ในน�ำ้ ที่ไหลเชี่ยว
• ถ้าเครื่องหรือมือของคุณเปียก ให้ทำ� ให้แห้งทั้งหมดก่อนใช้งานเครื่อง
• ถ้าหากเครื่องถูกน�้ำจืด ให้ทำ� ให้แห้งสนิทด้วยผ้าสะอาดและนุ่ม หากเครื่องสัมผัสกับของเหลวใดๆ ที่นอกเหนือจากน�้ำ
สะอาด เช่น น�ำ้ หอม น�้ำสบู่ น�้ำมัน น�้ำสระน�้ำ น�้ำทะเล ครีมกันแดด หรือโลชั่น ล้างออกด้วยน�้ำสะอาดและเช็ดให้แห้ง
ด้วยผ้าที่สะอาด นุ่มก่อนที่จะใช้ เครื่องของคุณ หากไม่ทำ� เช่นนี้อาจท�ำให้เครื่องประสบปัญหาด้านการท�ำงานหรือด้าน
ความสวยงามได้
• ถ้าเครื่องร่วงหล่นหรือถูกกระแทก คุณสมบัติการกันน�้ำและฝุ่นของเครื่องอาจได้รับความเสียหาย
• อย่าถอดแยกชิ้นส่วนเครื่องของคุณ คุณสมบัติกันน�้ำและฝุ่นละอองของเครื่องอาจเสียหายได้
• อย่าวางเครื่องของคุณให้เจอกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศหรืออุณหภูมิของน�ำ้ อย่างมาก
• อย่าเป่าเครื่องของคุณให้แห้งด้วยเครื่องท�ำความร้อน เช่น เครื่องเป่าผม
• คุณสมบัติกันน�ำ้ ของเครื่องอาจเสียหายได้ในห้องซาวน่า
• คุณสมบัติบางประการ เช่น หน้าจอสัมผัสอาจไม่ท�ำงานเป็นปกติ ถ้าใช้งานเครื่องในน�้ำ
• เครื่องของคุณได้รับการทดสอบในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการควบคุมและได้รับการรับรองว่ากันน�้ำและฝุ่นละอองใน
สถานการณ์และสภาวะที่เฉพาะเจาะจง (ตรงตามข้อก�ำหนดของการกันน�ำ้ ที่ความลึก 50 เมตรตามที่ได้ก�ำหนดไว้โดย
มาตรฐานสากล ISO 22810:2010 และเครื่องของคุณสามารถใช้งานในน�ำ้ ตื้นได้ ตรงตามข้อก�ำหนดของการกันฝุ่น
ละอองตามที่ได้ก�ำหนดไว้ในการจัดประเภท IEC 60529 IP6X)
ไอคอนเพื่อการแนะน�ำ
ค�ำเตือน: สถานการณ์ที่อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวคุณหรือผู้อื่น
ข้อควรระวัง: สถานการณ์ที่อาจท�ำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องหรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ
แจ้งให้ทราบ: ข้อควรรู้ ค�ำแนะน�ำในการใช้งาน หรือข้อมูลเพิ่มเติม
5
การเริ่มต้นใช้งาน
ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์
โปรดตรวจสอบว่าในกล่องผลิตภัณฑ์มีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ:
• Gear Fit2 Pro
• แท่นชาร์จ
• คู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วน
• จะเรียก Gear Fit2 Pro ในคู่มือนี้ว่า Gear
• รายการสิ่งที่ให้มากับ Gear เครื่องนี้และอุปกรณ์เสริมที่มีอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคและผู้ให้บริการ
• รายการสิ่งที่ให้มานี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะส�ำหรับ Gear เครื่องนี้เท่านั้น และอาจเข้ากันไม่ได้กับ
เครื่องอื่น
• ลักษณะภายนอกและข้อมูลจ�ำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจ�ำหน่ายของซัมซุงใกล้บ้านคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า
อุปกรณ์เหล่านั้นเข้ากันได้กับ Gear ก่อนซื้อ
• ให้ใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น การใช้งานอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการรับรองอาจท�ำให้
เกิดปัญหาในการใช้งานและท�ำงานผิดปกติ ซึ่งจะไม่อยู่ในการคุ้มครองของประกัน
• อุปกรณ์เสริมที่มีทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นกับบริษัทผู้ผลิตทั้งสิ้น ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
อุปกรณ์เสริมที่มี โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ของซัมซุง
6
การเริ่มต้นใช้งาน
ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง
Gear
หนาจอสัมผัส
ปุมกลับ
ปุมหนาหลัก (ปุมเปด/ปด)
ขั้วชารจ
เซนเซอรวัดอัตราการเตนของหัวใจ
วาลวระบายแรงดัน
(เซ็นเซอรความดันบรรยากาศ)
อย่าใส่วัตถุที่มีความคมเข้าไปในวาล์วระบายแรงดัน (เซ็นเซอร์ความดันบรรยากาศ) ส่วนประกอบภายในของ Gear
อาจเสียหายได้
• หมั่นท�ำความสะอาดสายรัดข้อมือ เมื่อสัมผัสถูกสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่นและสี อาจท�ำให้เกิดคราบบนสายรัดข้อมือ
ซึ่งท�ำให้ไม่สามารถล้างออกได้
• สีบนหน้าจอโค้งอาจดูแตกต่างกันขึ้นกับต�ำแหน่งการมองของคุณ
7
การเริ่มต้นใช้งาน
ปุ่ม
ปุ่ม
ฟังก์ชั่น
• กดค้างไว้ที่ปุ่มนี้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง Gear
• กดเพื่อเปิดการท�ำงานของหน้าจอ
• กดค้างไว้อย่างน้อย 7 วินาที เพื่อรีสตาร์ท Gear
• กดเพื่อเปิดหน้าจอแอพเมื่อคุณอยู่ในหน้าจอนาฬิกา
• กดเพื่อเปิดหน้าจอนาฬิกาเมื่อคุณอยู่ในหน้าจออื่น
หน้าหลัก/เปิดปิด
เครื่อง
• กดเพื่อกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า
กลับ
แท่นชาร์จ
ขั้วชารจ
อย่าให้แท่นชาร์จสัมผัสกับน�้ำ
8
การเริ่มต้นใช้งาน
แบตเตอรี่
การชาร์จแบตเตอรี่
ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนการใช้งาน Gear เป็นครั้งแรกหรือเมื่อไม่นำ� มาใช้งานเป็นระยะเวลานาน
1 เชื่อมต่อสายชาร์จเข้ากับตัวแปลงไฟผ่าน USB
• โปรดใช้แท่นชาร์จที่ออกแบบมาส�ำหรับ Gear เท่านั้น แท่นชาร์จของผู้ผลิตอื่นไม่สามารถชาร์จ Gear ได้อย่าง
สมบูรณ์
• การเชื่อมต่อเครื่องชาร์จอย่างไม่ถูกต้องอาจท�ำให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อเครื่อง ความเสียหายใดๆ ที่เกิด
จากการใช้งานไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกัน
2 เสียบตัวแปลงไฟผ่าน USB เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า
3 วาง Gear ลงบนแท่นชาร์จ โดยให้ขั้วชาร์จหันเข้าหากัน
4 หลังจากชาร์จ Gear ของคุณเต็มแล้ว ให้ถอดออกจากแท่นชาร์จ ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้า
เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ถอดเครื่องชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน เครื่องชาร์จไม่มีสวิตช์เปิด/ปิด ดังนั้นคุณจะต้องถอด
ปลั๊กเครื่องชาร์จออกจากช่องเสียบไฟเมื่อไม่ใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองพลังงาน ควรน�ำเครื่องชาร์จไว้ใกล้
กับช่องเสียบไฟและให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายขณะที่กำ� ลังชาร์จ
9
การเริ่มต้นใช้งาน
วิธีลดการใช้งานแบตเตอรี่
Gear ของคุณมีทางเลือกมากมายที่ช่วยให้คุณประหยัดการใช้งานพลังงานแบตเตอรี่ได้
• เมื่อไม่ใช้ Gear ให้สลับไปสู่โหมดพักเครื่องโดยใช้ฝ่ามือของคุณครอบหน้าจอไว้
• เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน
• ปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธเมื่อไม่ได้ใช้งาน
• ปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เมื่อไม่ได้ใช้งาน
• ลดความสว่างของหน้าจอ
• ปิดการใช้งานนาฬิกาทุกครั้งที่ใช้คุณสมบัติ
• ปรับการตั้งค่าการเตือนใน Samsung Gear บนเครื่องโทรศัพท์มือถือ
• ปิดคุณสมบัติ GPS
เคล็ดลับและข้อควรระวังในการชาร์จแบตเตอรี่
• หากมีของเหลวสัมผัสกับบริเวณขั้วชาร์จ อาจท�ำให้เกิดสนิมได้ ท�ำความสะอาดขั้วต่อของที่ชาร์จก่อนชาร์จแบตเตอรี่
• หากแบตเตอรี่ถูกใช้งานจนประจุหมดเกลี้ยง จะไม่สามารถเปิดเครื่อง Gear ได้ทันทีที่เชื่อมต่อเครื่องชาร์จ ควรชาร์จ
แบตเตอรี่ที่หมดประจุประมาณสองถึงสามนาทีก่อนที่จะเปิดเครื่อง Gear
• หากคุณใช้แอพหลายชนิดพร้อมกัน แบตเตอรี่จะหมดเร็ว การหลีกเลี่ยงเครื่องดับระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล ให้ใช้งาน
แอพเหล่านี้หลังจากชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มทุกครั้ง
• หากชาร์จ Gear กับอุปกรณ์อื่นผ่านทางเครื่องชาร์จอเนกประสงค์ การชาร์จจะใช้เวลานานขึ้น
• ในขณะชาร์จ Gear อาจร้อนขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของ Gear แต่อย่างใด
หากแบตเตอรี่เกิดความร้อนสูงกว่าปกติ เครื่องชาร์จอาจหยุดท�ำงาน
• หาก Gear ไม่ชาร์จตามปกติ ให้นำ � Gear ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง
• หลีกเลี่ยงการใช้สายชาร์จที่งอหรือเสียหาย
10
การเริ่มต้นใช้งาน
การสวมใส่ Gear
การสวม Gear
เปิดและวางสายรัดข้อมือไว้รอบข้อมือของคุณ ปรับสายรัดข้อมือให้พอดีข้อมือของคุณ ใส่หัวเข็มเข้ากับรูสายนาฬิกาให้แน่น
อย่าบิดงอสายรัดข้อมือมากเกินไป การกระท�ำดังกล่าวอาจท�ำให้ Gear เสียหายได้
• เพื่อวัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณอย่างแม่นย�ำด้วย Gear ให้สวมใส่ Gear ให้แน่นรอบแขนท่อนล่างเหนือ
ข้อมือพอดี โปรดดู การสวมใส่ Gear อย่างถูกต้อง เพื่อทราบรายละเอียด
• เพื่อเปลี่ยนสายรัดข้อมือ ให้ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง
เคล็ดลับและข้อควรระวังเกี่ยวกับสายรัดข้อมือ
•
•
•
•
ระมัดระวังขณะสวมใส่ Gear หากคุณมีผิวที่แพ้ง่ายหรือรัด Gear แน่นเกินไป คุณอาจรู้สึกอึดอัดเล็กน้อย
บางคนอาจรู้สึกอึดอัดเมื่อสวม Gear เป็นเวลานาน
อาจเกิดการระคายเคืองผิวหนังหากสายรัดสัมผัสถูกสบู่ เหงื่อ สารก่อภูมิแพ้ หรือมลภาวะเป็นเวลานาน
อย่าใส่ Gear ให้แน่นจนเกินไป ให้แน่ใจว่าอุปกรณ์สะอาดและแห้ง แม้ว่าอุปกรณ์นี้จะเป็นไปตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยสากล บางคนอาจระคายเคืองผิวหากแพ้สารบางอย่าง
11
การเริ่มต้นใช้งาน
การเปิดและปิด Gear
กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิดสักสองสามวินาที เพื่อเปิด Gear เมื่อคุณเปิดเครื่อง Gear เป็นครั้งแรก หรือรีเซ็ตเครื่อง หน้าต่างป็
อบอัพจะปรากฏขึ้น ท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอพ Samsung Gear บนอุปกรณ์มือถือของคุณ
โปรดดู การเชื่อมต่อ Gear เข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือ เพื่อทราบรายละเอียด
เมื่อต้องการจะปิด Gear ให้กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิด แล้วสัมผัส ปิดเครื่อง
ปฏิบัติตามค�ำเตือนและแนวทางการใช้งานทั้งหมดจากผู้มีอ�ำนาจสั่งการในพื้นที่ห้ามใช้อุปกรณ์ไร้สาย เช่น บน
เครื่องบินหรือในโรงพยาบาล
การเริ่มการท�ำงาน Gear ใหม่
ถ้า Gear ของคุณค้างและไม่ตอบสนอง กดค้างไว้ที่ปุ่มหน้าหลักเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วินาที เพื่อเริ่มต้นการท�ำงานใหม่
12
การเริ่มต้นใช้งาน
การเชื่อมต่อ Gear เข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือ
การติดตั้งแอพ Samsung Gear
การเชื่อมต่อ Gear ของคุณเข้ากับอุปกรณ์มือถือ ให้ติดตั้งแอพ Samsung Gear ที่อุปกรณ์มือถือ คุณสามารถดาวน์โหลด
แอพ Samsung Gear จากสถานที่ดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์มือถือของคุณ:
• เครื่อง Samsung Android: Galaxy Apps Play Store
• อุปกรณ์ Android: Play Store
คุณไม่สามารถติดตั้งแอพ Samsung Gear ในอุปกรณ์มือถือที่ไม่รองรับการซิงค์ข้อมูลของ Gear ตรวจสอบยืนยัน
ว่าอุปกรณ์มือถือของคุณเข้ากันได้กับ Gear
การเชื่อมต่อ Gear เข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทุธ
Gear 1 เปิด Gear
2 เลือกภาษาเพื่อใช้งานและสัมผัส ถัดไป
หน้าจอจะปรากฏขึ้นเกี่ยวกับการดาวน์โหลดและการติดตั้งแอพ Samsung Gear
หากคุณต้องการใช้ Gear ของคุณโดยไม่ต้องเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือ ดูที่ การใช้ Gear โดยไม่มี
เครื่องโทรศัพท์มือถือ
13
การเริ่มต้นใช้งาน
อุปกรณ์มือถือ 3 เริ่มต้น Samsung Gear
หากจ�ำเป็น ให้อัพเดทแอพ Samsung Gear ให้เป็นรุ่นล่าสุด
4 สัมผัส เริ่มการเดินทาง
5 เลือกประเภท Gear ของคุณที่หน้าจอ
หากคุณไม่พบประเภท Gear ของคุณ สัมผัส ไม่มี GEAR ของฉัน
6 สัมผัส เปิด เมื่อหน้าต่างร้องขอให้เปิดใช้งานบลูทูธปรากฏขึ้น
7 ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อท�ำการเชื่อมต่อให้เสร็จสมบูรณ์
เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์แล้ว วิธีการใช้งานบนหน้าจอจะปรากฏบนหน้าจอ Gear ท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อเรียนรู้
การควบคุมพื้นฐานของ Gear
• วิธีการเชื่อมต่อและการจับภาพหน้าจออาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเครื่องโทรศัพท์มือถือและรุ่นซอฟท์แวร์ของ
คุณ
• อุปกรณ์มือถือและคุณสมบัติที่รองรับอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิภาค ผู้ให้บริการ และผู้ผลิตอุปกรณ์ของ
คุณ เยี่ยมชม www.samsung.com เพื่อดูเครื่องที่รองรับ
• เพื่อใช้งานคุณสมบัติทั้งหมดของ Gear อัพเดตแอพ Samsung Health ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
การเชื่อมต่อ Gear เข้ากับอุปกรณ์มือถือใหม่
เมื่อคุณเชื่อมต่อ Gear เข้ากับอุปกรณ์มือถืออื่น หน้าต่างป็อบอัพจะขอให้คุณรีเซ็ต Gear ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ส�ำรอง
ข้อมูลส�ำคัญที่เก็บไว้ใน Gear ของคุณไว้แล้ว ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ็คอัพข้อมูล Gear ของคุณโปรดดูที่ การ
ส�ำรองและการเรียกคืนข้อมูล
1 ที่ Gear ของคุณ เปิดหน้าจอแอพ สัมผัส ตั้งค่า → เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ใหม่
การเชื่อมต่อระหว่าง Gear ของคุณและเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณจะสิ้นสุดลง หลังจากการรีเซ็ต จะเข้าสู่โหมดการ
จับคู่บลูทูธโดยอัตโนมัติ
2 ที่เครื่องโทรศัพท์มือถืออื่น เปิดใช้ Samsung Gear เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับ Gear ของคุณ
หากอุปกรณ์มือถือที่คุณต้องการเชื่อมต่อถูกเชื่อมต่อกับ Gear อื่นแล้ว Gear ของคุณจะไม่สามารถสร้างการเชื่อม
ต่อได้ ถอดการเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือของคุณจาก Gear เครื่องก่อนหน้า เพื่อเชื่อมต่อกับ Gear ปัจจุบัน
14
การเริ่มต้นใช้งาน
การเชื่อมต่อระยะไกล
คุณสามารถเชื่อมต่อแบบระยะไกลระหว่าง Gear กับอุปกรณ์มือถือของคุณ เมื่อไม่สามารถเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ผ่านทา
งบลูทูธได้ การเชื่อมต่อวิธีนี้ คุณยังสามารถได้รับการแจ้งเตือนจากอุปกรณ์มือถือของคุณได้อยู่ ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของ
คุณ เปิดใช้งาน Samsung Gear และสัมผัส ตั้งค่า → การเชื่อมต่อ Gear และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ การเชื่อมต่อระยะไกล
การใช้ Gear โดยไม่มีเครื่องโทรศัพท์มือถือ
คุณสามารถใช้ Gear โดยไม่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือได้ คุณสามารถตั้งค่าให้ใช้ Gear โดยไม่มีเครื่องโทรศัพท์มือถือได้ เมื่อ
คุณเปิด Gear เป็นครั้งแรกหรือเมื่อคุณรีเซ็ต บางคุณสมบัติจะไม่สามารถใช้ได้
1 เปิด Gear
2 เลือกภาษาเพื่อใช้งานและสัมผัส ถัดไป
3 สัมผัส และปัดหน้าจอขึ้นและจากนั้นสัมผัส ที่นี่
4 ตรวจสอบประกาศและอ่านข้อก�ำหนดและเงื่อนไข และจากนั้นตกลงที่จะยอมรับข้อก�ำหนดและเงื่อนไขเหล่านั้น
5 ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำการตั้งค่ารหัส PIN เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
6 สร้างรหัส PIN เพื่อใช้ส�ำหรับการส�ำรองข้อมูลและการกู้ข้อมูล
7 ตั้งวันที่และเวลา
• โปรดดู เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ เพื่อเชื่อมต่อ Gear กับอุปกรณ์มือถือ ขณะที่ใช้ Gear โดยไม่มีอุปกรณ์มือถือ
• เข้าไปที่ www.samsung.com เพื่อดูประกาศทางกฏหมายเมื่อตั้งค่าโหมดปฏิบัติการแบบเดี่ยวเป็นครั้งแรก
15
การเริ่มต้นใช้งาน
การเปิดและปิดหน้าจอ
หากต้องการเปิดหน้าจอ ให้กดปุ่มหน้าหลักหรือปุ่มกลับ
การปิดหน้าจอ ให้นำ� ฝ่ามือมาปิดที่หน้าจอ หน้าจอจะปิด หากไม่ได้ใช้งาน Gear ตามเวลาที่ก�ำหนด
คุณยังสามารถเปิดหรือปิดหน้าจอด้วยคุณสมบัติท่าทางการปลุกได้เช่นกัน โปรดดูที่ อุปกรณ์ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
16
พื้นฐาน
หน้าจอสัมผัส
• ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสโดนกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ไฟฟ้าสถิตอาจท�ำให้หน้าจอสัมผัสท�ำงานผิดปกติได้
• เพื่อหลีกเลี่ยงการท�ำความเสียหายแก่หน้าจอสัมผัส อย่าสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมใดๆ หรือกดหน้าจอ
ด้วยปลายนิ้วมือแรงเกินไป
• Gear อาจไม่สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสัมผัสบริเวณขอบหน้าจอ เนื่องจากอยู่ภายนอกจุดสัมผัส
• แนะน�ำให้ใช้นิ้วมือเมื่อคุณใช้งานหน้าจอสัมผัส
• หน้าจอสัมผัสอาจไม่สามารถใช้งานได้เมื่อเปิดใช้งานโหมดล็อกน�้ำ
การสัมผัส
ให้สัมผัสด้วยนิ้วมือของคุณเพื่อเปิดแอพ เลือกรายการเมนู หรือกดปุ่มบนหน้าจอ
17
พื้นฐาน
การสัมผัสค้างไว้
สัมผัสหน้าจอค้างไว้เป็นเวลาสองวินาทีขึ้นไปเพื่อเข้าสู่โหมด แก้ไข หรือเพื่อดูตัวเลือกที่ใช้ได้
การลาก
การเคลื่อนย้ายรายการ ให้สัมผัสค้างไว้แล้วลากไปยังต�ำแหน่งเป้าหมาย
18
พื้นฐาน
การปัด
ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูแผงหน้าจออื่นๆ คุณสามารถปัดนิ้วขึ้นหรือลงบนหน้าจอได้เช่นกัน เพื่อดูรายละเอียดการแจ้ง
เตือน
19
พื้นฐาน
การใช้งานหน้าจอ
การสลับระหว่างหน้าจอนาฬิกาและหน้าจอแอพ
บนหน้าจอนาฬิกา ให้กดปุ่มหน้าหลักเพื่อเปิดหน้าจอแอพ
เมื่อคุณไม่ได้อยู่ในหน้าจอนาฬิกา ให้กดปุ่มหน้าหลักเพื่อกลับไปยังหน้าจอนาฬิกา
การกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า
กดปุ่มกลับเพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า
20
พื้นฐาน
หน้าจอหลัก
บทน�ำ
หน้าจอหลักสามารถมีแผงหน้าจอหลายแผง หน้าจอนาฬิกาเป็นจุดเริ่มต้นของหน้าจอหลัก ปัดนิ้วไปทางซ้ายหรือทางขวาบน
หน้าจอเพื่อดูรายการต่างๆ เช่น การแจ้งเตือนหรือวิดเจ็ต
นาฬกา
การแจงเตือน
วิดเจ็ต
เพิ่มวิดเจ็ต
วิดเจ็ต การแจ้งเตือนที่ใช้ได้ และการจัดเรียงอาจแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับเวอร์ชันของซอฟต์แวร์
หน้าจอการแจ้งเตือน
รับทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การแจ้งเตือน และข้อความต่างๆ จากอุปกรณ์โทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนการ
ตั้งค่าคุณสมบัติการแจ้งเตือนของ Gear บนอุปกรณ์มือถือของคุณได้ โปรดดูที่ การแจ้งเตือน ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
21
พื้นฐาน
การดูการแจ้งเตือนที่เข้ามา
เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือน ข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเตือน เช่น ประเภทของการแจ้งเตือน จะปรากฏบนหน้าจอในขณะที่ Gear
จะมีอาการสั่น สัมผัสการแจ้งเตือนเพื่อดูรายละเอียด เมื่อมีการแจ้งเตือนที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ ไฟสีส้มจะกะพริบที่หน้าจอ
Gear ของคุณไม่มีล�ำโพง ดังนั้น Gear จะสั่นเท่านั้นเมื่อได้รับการแจ้งเตือน และคุณจะไม่ได้ยินเสียงใดๆ การ
ก�ำหนดค่าการสั่น ให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน ระบบสั่น
ขึ้นอยู่กับประเภทของการแจ้งเตือน คุณสามารถดูรายละเอียดการแจ้งเตือนได้ โดยการสัมผัส อ่านต่อ ที่หน้าจอการแจ้ง
เตือน
หากข้อความประกอบด้วยข้อความที่ยาวหรือมีไฟล์แนบหลายไฟล์ ให้ดูรายละเอียดข้อความบนอุปกรณ์มือถือ
การดูการแจ้งเตือนอื่นๆ
ปัดนิ้วไปทางขวาบนหน้าจอนาฬิกาเพื่อดูรายการการแจ้งเตือน
ปัดขึ้นที่หน้าจอการแจ้งเตือนเพื่อดูการแจ้งเตือนจากแอพอื่นๆ
22
พื้นฐาน
การห้ามการแจ้งเตือน
1 ปัดไปทางขวาเพื่อเปิดหน้าจอการแจ้งเตือน
2 สัมผัสการแจ้งเตือนจากแอพที่คุณต้องการบล็อก
3 ปัดนิ้วขึ้นบนหน้าจอ แล้วสัมผัส บล็อกแอพ (บล็อคแอพ)
Gear จะไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากแอพอีก
เมื่อคุณไม่ได้รับการแจ้งเตือนใดๆ บน Gear ให้บล็อกการแจ้งเตือนผ่านทางอุปกรณ์มือถือของคุณ ที่เครื่อง
โทรศัพท์มือถือของคุณ เปิดใช้งาน Samsung Gear สัมผัส ตั้งค่า → การแจ้งเตือน → จัดการการแจ้งเตือน
และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ถัดไปจากแอพเพื่อบล็อกการแจ้งเตือน
หน้าจอนาฬิกา
ดูเวลาปัจจุบัน คุณสามารถตรวจดูจ�ำนวนก้าวของคุณ อัตราการเต้นของหัวใจ และอื่นๆ ได้เช่นกัน
กดปุ่มหน้าหลักเพื่อเปิดหน้าจอนาฬิกาเมื่อคุณไม่อยู่ในหน้าจอนาฬิกา
23
พื้นฐาน
การเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกา
สัมผัสหน้าจอนาฬิกาค้างไว้ จากนั้นปัดนิ้วไปทางซ้ายหรือทางขวาบนหน้าจอเพื่อเลือกหน้าปัดนาฬิกา คุณยังสามารถปรับ
การตั้งค่านาฬิกาได้เองด้วยการสัมผัส ปรับรูปแบบ
คุณยังสามารถเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาของ Gear จากเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณได้ ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ เปิดใช้
งาน Samsung Gear สัมผัส ตั้งค่า → หน้าปัดนาฬิกา และจากนั้นเลือกหน้าปัดนาฬิกา
วิดเจ็ต
คุณสามารถเพิ่มวิดเจ็ตไปยังหน้าจอหลัก วิดเจ็ตคือแอพขนาดเล็กที่มีฟังก์ชั่นจ�ำกัดที่ให้ข้อมูลและการเข้าถึงที่ง่ายขึ้น คุณ
สามารถใช้วิดเจ็ตต่อไปนี้จากค่าเริ่มต้น
บันทึก 24 ชั่วโมง
กาว
อัตราการเตนหัวใจ
การเพิ่มวิดเจ็ด
คุณสามารถเพิ่มวิดเจ็ตไปที่หน้าจอหลัก
ปัดไปทางด้านซ้าย สัมผัส และเลือกวิดเจ็ต วิดเจ็ตที่เลือกไว้จะถูกเพิ่ม
การย้ายวิดเจ็ต
สัมผัสค้างไว้ที่วิดเจ็ดและจากนั้นลากไปยังต�ำแหน่งที่ต้องการ
การลบวิดเจ็ต
สัมผัสค้างไว้ที่วิดเจ็ต จากนั้นสัมผัส
24
ชั้น
การออกกําลังกาย
พื้นฐาน
แผงสถานะ
แผงนี้จะช่วยคุณดูสถานะปัจจุบันและก�ำหนดการตั้งค่าพื้นฐาน คุณสามารถตรวจดูสถานะกิจกรรมปัจจุบันของคุณได้เช่นกัน
บนหน้าจอนาฬิกา ปัดหน้าจอจากขอบบนลงล่าง
ไอคอนตัวบงชี้
ความสวาง
หามรบกวน
โหมดล็อกนํ้า
เครื่องเลนเพลง
สถานะกิจกรรมปจจุบัน
ไอคอนตัวบ่งชี้
ไอคอนตัวบ่งชี้จะปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอ ไอคอนที่แสดงในตารางด้านล่างเป็นไอคอนที่พบบ่อยที่สุด
ไอคอนตัวบ่งชี้จะแสดงขึ้นแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคของคุณ
ไอคอน
ความหมาย
เชื่อมต่อบลูทูธแล้ว
ยกเลิกการเชื่อมต่อบลูทูธแล้ว
เชื่อมต่อเฮดเซ็ทบลูทูธแล้ว
Wi-Fi ได้รับการเชื่อมต่อแล้ว
ระดับแบตเตอรี่
25
พื้นฐาน
การเล่นเพลง
คุณสามารถเล่นเพลงที่บันทึกไว้ใน Gear หรืออุปกรณ์มือถือได้
บนแผงสถานะ สัมผัส
โหมดห้ามรบกวน
คุณสามารถตั้งค่า Gear ไม่ให้สั่นและไม่ให้เปิดหน้าจอเมื่อได้รับการแจ้งเตือน ยกเว้นส�ำหรับการปลุก
บนแผงสถานะ สัมผัส
ไอคอน
จะปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอนาฬิกา
การปรับความสว่าง
คุณสามารถปรับความสว่างของหน้าจอของ Gear ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได้
บนแผงสถานะ สัมผัส และปรับความสว่างโดยสัมผัส
หรือ
บนหน้าจอปรับค่าความสว่าง สัมผัส หรือตั้งค่าระดับความสว่างสูงสุดเพื่อเข้าสู่โหมดกลางแจ้ง ความสว่างสูงสุดจะอยู่ได้
นาน 5 นาที ในโหมดกลางแจ้ง
โหมดล็อกน�ำ้
คุณสามารถเข้าสู่โหมดล็อกน�้ำเมื่อคุณออกก�ำลังกายในน�้ำ
ที่แผงสถานะ สัมผัส →
คุณสมบัติหน้าจอสัมผัส ท่าทางการปลุก และคุณสมบัติการเปิดตลอดเวลาของนาฬิกาจะปิดและไอคอน
จอของนาฬิกา
กดค้างไว้ที่ปุ่มหน้าหลักเพื่อปิดโหมดล็อกน�้ำจนกว่าวงกลมรอบ หายไป
26
จะแสดงที่หน้า
พื้นฐาน
หน้าจอแอพ
หน้าจอแอพจะแสดงไอคอนส�ำหรับแอพทั้งหมด
บนหน้าจอนาฬิกา ให้กดปุ่มหน้าหลักเพื่อไปยังหน้าจอแอพ
ปัดนิ้วขึ้นหรือลงบนหน้าจอ เพื่อดูแอพทั้งหมด
การเปิดแอพ
ที่หน้าจอแอพ ให้สัมผัสไอคอนแอพเพื่อเปิดใช้งานแอพ
การย้ายรายการ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัสค้างไว้ที่แอพและจากนั้นลากไปยังต�ำแหน่งที่ต้องการ
คุณยังสามารถจัดเรียงแอพของ Gear บนอุปกรณ์มือถือของคุณได้ โปรดดูที่ แอพ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
การติดตั้งแอพ
คุณสามารถซื้อและดาวน์โหลดแอพที่ออกแบบโดยเฉพาะส�ำหรับ Gear ได้ การใช้คุณสมบัตินี้ ต้องเชื่อมต่อ Gear ของคุณ
กับอุปกรณ์มือถือ
ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ เปิดใช้งาน Samsung Gear และสัมผัส ตั้งค่า → Samsung Galaxy Apps ค้นหาแอพ
ตามประเภทหรือค้นหาแอพตามค�ำส�ำคัญ
27
พื้นฐาน
การถอนการติดตั้งแอพ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัสค้างไว้ที่แอพ ไอคอน
จะปรากฏบนแอพที่คุณสามารถถอนการติดตั้งได่ เลือกแอพแล้วสัมผัส
คุณยังสามารถลบการติดตั้งแอพได้จาก Gear ผ่านอุปกรณ์มือถือของคุณ โปรดดูที่ แอพ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
การตั้งค่าล็อกหน้าจอ
ป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึง Gear ของคุณเมื่อคุณไม่ได้สวมไว้ หากคุณได้เปิดใช้งานคุณสมบัติล็อกหน้าจอ ระบบจะเปิดท�ำงาน
เมื่อคุณถอด Gear ออก หลังจากที่เปิดใช้งานคุณสมบัตินี้แล้ว Gear จะขอรหัสปลดล็อกทุกครั้งที่คุณเปิดหน้าจอ
การตั้งค่า PIN
บนหน้าจอแอพ สัมผัส ตั้งค่า → ล็อกหน้าจอ → ชนิดการล็อกหน้าจอ → PIN
PIN ประกอบด้วยตัวเลขเท่านั้น ใส่ตัวเลขสี่ตัว แล้วใส่ PIN อีกครั้งเพื่อยืนยัน
การปลดล็อก Gear
เปิดหน้าจอแล้วใส่รหัสปลดล็อก
เพื่อปิดการใช้งานคุณสมบัตินี้ ที่หน้าจอแอพ ให้สัมผัส ตั้งค่า → ล็อกหน้าจอ → ชนิดการล็อกหน้าจอ ใส่ PIN ของคุณ
จากนั้นสัมผัส ไม่มี
การรับสายโทรศัพท์
คุณสามารถรับการแจ้งเตือนส�ำหรับสายเรียกเข้าและตรวจสอบว่าใครโทรเข้ากับ Gear ของคุณ บทสนทนาทางโทรศัพท์จะ
ใช้ได้เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือเท่านั้น
การรับสาย
เมื่อมีสายเรียกเข้า ให้สัมผัส แล้วลากไปทางด้านล่าง คุณสมบัติการโทรจะเปิดขึ้นบนอุปกรณ์มือถือของคุณโดยอัตโนมัติ
ใช้อุปกรณ์มือถือของคุณเพื่อสนทนา
28
พื้นฐาน
การปฏิเสธสาย
ปฏิเสธสายโทรเข้า หรือส่งข้อความปฏิเสธสายไปยังผู้โทรเข้า
เมื่อมีสายเรียกเข้า ให้สัมผัส แล้วลากไปทางด้านบน เพื่อส่งข้อความปฏิเสธไปยังผู้เรียก สัมผัส ข้อความปฏิเสธ และ
เลือกข้อความ
เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
หากมีสายที่ไม่ได้รับ จะมีการแจ้งเตือนปรากฏบนหน้าจอ ที่หน้าจอนาฬิกา ปัดไปทางขวาและตรวจสอบการแจ้งเตือนสายที่
ไม่ได้รับที่หน้าจอการแจ้งเตือน
คุณไม่สามารถใช้ Gear เพื่อสนทนาทางโทรศัพท์หรือโทรออก
ข้อความ SOS
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน คุณสามารถส่งข้อความ SOS ได้โดยการกดปุ่มหน้าหลักของ Gear สามครั้งอย่างรวดเร็ว
การตั้งค่าข้อความ SOS
1 เปิดใช้ Samsung Gear ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและสัมผัส ตั้งค่า → ส่งข้อความขอความช่วยเหลือ และ
สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
2 ท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อเพิ่มผู้ติดต่อฉุกเฉิน หากคุณยังไม่ได้เพิ่ม
การเพิ่มผู้ติดต่อฉุกเฉิน
เปิดใช้ Samsung Gear ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและสัมผัส ตั้งค่า → ส่งข้อความขอความช่วยเหลือ → ส่ง
ข้อความขอความช่วยเหลือไปยัง → เพิ่ม
สัมผัส สร้างรายชื่อ และป้อนข้อมูลรายชื่อหรือสัมผัส เลือกจากรายชื่อ เพื่อเพิ่มรายชื่อที่มีอยู่แล้วไปยังรายชื่อผู้ติดต่อ
ฉุกเฉิน
29
พื้นฐาน
การตั้งค่าข้อความ SOS ล่าช้า
ตั้งค่า Gear เพื่อส่งข้อความ SOS เป็นเวลาห้าวินาทีหลังจากที่คุณกดปุ่มหน้าหลักของ Gear สามครั้งอย่างรวดเร็ว
เปิดใช้ Samsung Gear ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและสัมผัส ตั้งค่า → ส่งข้อความขอความช่วยเหลือ สัมผัสสวิตช์
การนับถอยหลังก่อนส่ง เพื่อเปิดใช้งาน
การส่งข้อความฉุกเฉิน
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้กดปุ่มหน้าหลักของ Gear สามครั้งอย่างรวดเร็ว
Gear จะส่งข้อความ SOS ไปยังรายชื่อผู้ติดต่อฉุกเฉินของคุณ ข้อความจะรวมถึงข้อมูลที่ตั้งปัจจุบันของคุณและลิงค์สำ� หรับ
การติดตามข้อมูลสถานที่จริงของคุณเป็นเวลา 60 นาที
หลังจากการส่งข้อความ SOS ไอคอน จะแสดงขึ้นบนหน้าจอนาฬิกา ปัดไปทางขวาเพื่อดูผลของการร้องขอ SOS ของ
คุณ
ก�ำลังดูสถานที่ของฉัน
หลังจากการส่งข้อความ SOS ซึ่งรวมถึงข้อมูลสถานที่ของคุณ คุณสามารถดูต�ำแหน่งของคุณบนหน้าจอการแจ้งเตือนได้
จากหน้าจอนาฬิกา ปัดไปทางขวาเพื่อเปิดหน้าจอการแจ้งเตือน และสัมผัสการแจ้งเตือน SOS เพื่อดูข้อมูลสถานที่ต�ำแหน่ง
ปัจจุบันของคุณ
เพื่อเสร็จสิ้นการแบ่งปันต�ำแหน่งของคุณกับรายชื่อผู้ติดต่อฉุกเฉินของคุณ เลื่อนหน้าจอลง และสัมผัส หยุดการแชร์ →
การค้นหา Gear ของฉัน
ถ้าคุณวาง Gear ของคุณผิดที่ ใช้แอพ Samsung Gear ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณในการค้นหา
1 เปิดใช้ Samsung Gear ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและสัมผัส ตั้งค่า → ค้นหา Gear ของฉัน
2 สัมผัส
Gear จะสั่นและจะเปิดหน้าจอ ลาก
สั่น
ไปด้านบนของ Gear หรือสัมผัส
ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือ เพื่อหยุดการ
เมื่อ Gear ของคุณสูญหายหรือถูกขโมย คุณสามารถควบคุมได้จากระยะไกล เปิดใช้ Samsung Gear ที่เครื่องโทรศัพท์มือ
ถือของคุณและสัมผัส ตั้งค่า → ค้นหา Gear ของฉัน → ควบคุมจากระยะไกล และสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
30
พื้นฐาน
การอัพเดท Gear
สามารถอัพเดท Gear ให้เป็นซอฟท์แวร์รุ่นล่าสุดได้
การอัพเดตผ่าน FOTA
สามารถอัพเดท Gear เป็นซอฟท์แวร์ล่าสุดได้โดยตรงผ่านบริการ firmware over-the-air (FOTA)
1 ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือ เปิดใช้ Samsung Gear
2 สัมผัส ตั้งค่า
3 สัมผัส เกี่ยวกับ Gear → อัพเดทซอฟต์แวร์ Gear → ดาวน์โหลดการอัพเดทด้วยตัวเอง
4 สัมผัส ดาวน์โหลด และดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ล่าสุดบนอุปกรณ์มือถือของคุณ
5 อ่านข้อมูลบนหน้าจอ และสัมผัส ติดตั้งตอนนี้
Gear จะท�ำการคัดลอกซอฟท์แวร์ที่อัพเดทแล้วจากอุปกรณ์มือถือของคุณแล้วรีสตาร์ท
การตรวจสอบรายการอัพเดทที่มีโดยอัตโนมัติ ให้สัมผัสสวิตช์ ดาวน์โหลดการอัพเดทโดยอัตโนมัติ เพื่อเปิดใช้งาน
รายการอัพเดทจะถูกดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติเมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
31
แอพพลิเคชั่น
เครื่องเล่นเพลง
บทน�ำ
ฟังเพลงที่บันทึกไว้ใน Gear และในอุปกรณ์มือถือ
การเล่นเพลง
สัมผัส เครื่องเล่นเพลง ที่หน้าจอแอพ
ปรับระดับเสียง
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
พักและเลนตอ
เริ่มตนไฟลที่กําลังเลนใหม
หรือขามไปยังไฟลกอนหนา
ขามไปยังไฟลถัดไป
32
แอพพลิเคชั่น
การเล่นเพลงบนอุปกรณ์มือถือของคุณ
เมื่อคุณเลือกอุปกรณ์มือถือที่จะเล่นเพลงแล้ว คุณสามารถควบคุมการเล่นเพลงได้ด้วย Gear
เพลงจะเล่นจากอุปกรณ์มือถือ ของคุณ
1 สัมผัส เครื่องเล่นเพลง ที่หน้าจอแอพ
2 เมื่อเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณไม่เล่นเพลง สัมผัส
โทรศัพท์มือถือของคุณจะเล่นเพลง)
เพื่อให้เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณเล่นเพลง ( : เครื่อง
3 สัมผัส
เพื่อเล่นเพลง
เพลงจะเล่นบนอุปกรณ์มือถือของคุณ
สัมผัส เพื่อปรับระดับเสียงหรือปิดเสียง
การน�ำเข้าเพลง
น�ำเข้าเพลงจากอุปกรณ์ของคุณไปยัง Gear ของคุณ
1 ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือ เปิดใช้ Samsung Gear
2 สัมผัส ตั้งค่า → ส่งเพลงไปยัง Gear
3 สัมผัส เลือกแทร็ก
4 เลือกไฟล์และสัมผัส เรียบร้อย
เพื่อซิงก์เพลงล่าสุดที่เพิ่มในอุปกรณ์มือถือของคุณด้วย Gear สัมผัสสวิตช์ ซิงค์อัตโนมัติ และสัมผัส ตกลง บนหน้าต่างป็อบ
อัพซิงก์อัตโนมัติ เพลงจะถูกซิงก์ในขณะที่ก�ำลังชาร์จ Gear
33
แอพพลิเคชั่น
การเล่นเพลงบน Gear
คุณสามารถเล่นเพลงบน Gear ได้ เพื่อฟังเพลงที่บันทึกไว้ใน Gear คุณต้องเชื่อมต่อกับเฮดเซ็ทบลูทูธ
1 สัมผัส เครื่องเล่นเพลง ที่หน้าจอแอพ
2 เมื่อ Gear ของคุณไม่เล่นเพลง สัมผัส
สัมผัส
เพื่อให้ Gear ของคุณเล่นเพลง ( : Gear ของคุณจะเล่นเพลง)
→ สลับ เล่นซ�้ำ หรือ รายการโปรด เพื่อเลือกตัวเลือก
3 สัมผัส
เพื่อเล่นเพลง
เพลงจะเล่นบน Gear
สัมผัส
และลากจากขอบล่างของหน้าจอขึ้นไปด้านบนของหน้าจอเพื่อเปิดหน้าจอไลบรารี่ บนหน้าจอไลบรารี่ คุณ
สามารถดูเพลงและรายการเพลงที่ก�ำลังเล่น และจัดเรียงเพลงตามแทร็ก อัลบัม และศิลปินได้ิ
34
แอพพลิเคชั่น
แอพการจัดการสุขภาพ
บทน�ำ
ใช้แอพการนับจ�ำนวนก้าว การออกก�ำลังกาย และอัตราการเต้นของหัวใจเพื่อตรวจสอบและจัดการสุขภาพและสภาพร่างกาย
ของคุณ ก�ำหนดเป้าหมายฟิตเนสและบันทึกเป็นประจ�ำแล้วตรวจสอบความก้าวหน้าของคุณ
เมื่อท�ำการซิงค์ Gear กับแอพ Samsung Health ที่เข้ากันได้แล้ว คุณสามารถใช้คุณสมบัติเพิ่มเติมได้ คุณสมบัติเพิ่มเติมจะ
ประกอบด้วยการตรวจสอบบันทึกอัตราการเต้นของหัวใจของคุณ และอื่นๆ อีกมากมาย
• การนับจ�ำนวนก้าว ขั้นบันได การออกก�ำลังกาย อัตราการเต้นของหัวใจ การดื่มน�้ำ คาเฟอีนแบบ 24 ชั่วโมง
ถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ด้านสันทนาการ สุขภาพ และความแข็งแรงของร่างกายเท่านั้น โดยไม่ได้
ออกแบบมาเพื่อใช้ในทางการแพทย์ ก่อนการใช้งานคุณสมบัติเหล่านี้ ให้อ่านค�ำแนะน�ำอย่างรอบคอบ
• ข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจากการใช้งาน Gear หรือซอฟต์แวร์ของ Gear หรือแอพพลิเคชันที่ดาวน์โหลดไว้ล่วงหน้า
แล้วอาจไม่เหมาะสม แม่นย�ำ สมบูรณ์หรือไม่สามารถเชื่อถือได้
การสวมใส่ Gear อย่างถูกต้อง
เมื่อมีการวัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณ ให้สวมใส่ Gear ให้แนบสนิทกับแขนของคุณเหนือข้อมือของคุณ ดังที่ได้แสดง
ไว้ในรูปต่อไปนี้ ห้ามใส่ Gear ให้รัดแน่นจนเกินไป
<ดานหลัง>
เซนเซอรวัดอัตราการเตนของหัวใจ
35
แอพพลิเคชั่น
• ความแม่นย�ำของเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจอาจลดลง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการวัดและสภาพแวดล้อม
• ใช้คุณสมบัติ HR ส�ำหรับการวัดอัตราการเต้นของหัวใจเท่านั้น
• ห้ามจ้องมองแสงไฟของเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจโดยตรง การกระท�ำดังกล่าวอาจท�ำให้การมองเห็น
ของคุณเสื่อมลง ตรวจสอบให้แน่ใจอย่าให้เด็กมองไปที่แสงไฟโดยตรง
• อุณหภูมิแวดล้อมที่เย็นอาจส่งผลกระทบต่อการวัดผลของคุณ ระหว่างฤดูหนาวหรือสภาพอากาศเย็น ให้รักษา
ร่างกายของคุณให้อบอุ่นเมื่อตรวจอัตราการเต้นของหัวใจของคุณ
• ให้วัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะที่คุณนั่งอยู่และผ่อนคลาย ห้ามเคลื่อนที่ร่างกายขณะที่วัด การท�ำเช่นนั้นอาจ
ท�ำให้วัดอัตราการเต้นได้ไม่แม่นย�ำ
• ถ้าคุณได้รับค่าที่อ่านได้แตกต่างจากอัตราการเต้นของหัวใจที่คาดไว้มาก ให้พักเป็นเวลา 30 นาที แล้วลองวัด
อีกครั้ง
• การสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนวัดอาจท�ำให้ค่าอัตราการเต้นของหัวใจแตกต่างจากอัตราการ
เต้นปกติของคุณ
• อย่าพูดคุย หาว หรือหายใจลึกๆ ในขณะวัดอัตราการเต้นของหัวใจ การท�ำเช่นนั้นอาจท�ำให้วัดอัตราการเต้นได้
ไม่แม่นย�ำ
• เนื่องจากเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจใช้แสงไฟในการประมาณค่าอัตราการเต้นของหัวใจ ความแม่นย�ำ
จึงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลต่อการดูดซับและสะท้อนของแสงสว่าง รวมไปถึง
การหมุนเวียนของโลหิต/ความดันโลหิต สภาพผิว และต�ำแหน่ง และความเข้มข้นของหลอดเลือด นอกจากนี้
ถ้าอัตราการเต้นของหัวใจของคุณสูงหรือต�่ำมาก การวัดค่าอาจไม่แม่นย�ำ
• ผู้ใช้ที่มีข้อมือเล็กอาจได้รับค่าอัตราการเต้นของหัวใจที่ไม่แม่นย�ำ เมื่ออุปกรณ์หลวมจะท�ำให้แสงสว่างสะท้อน
ไม่เท่ากัน หากการวัดอัตราการเต้นของหัวใจท�ำงานไม่ถูกต้อง ให้ปรับต�ำแหน่งเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของ
หัวใจของเครื่องไปทางขวา ซ้าย บน หรือล่างบนข้อมือของคุณ หรือหมุนเครื่องเพื่อให้เซนเซอร์วัดอัตราการ
เต้นของหัวใจวางอยู่แน่นหนาทางด้านในของข้อมือ
• ถ้าเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจสกปรก ให้เช็ดเซนเซอร์และลองอีกครั้ง สิ่งกีดขวางระหว่างสายรัดข้อ
มือของเครื่องกับข้อมือของคุณ เช่น ขนตามร่างกาย ฝุ่นผง หรือสิ่งอื่น อาจท�ำให้การสะท้อนแสงไม่สม�่ำเสมอ
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้น�ำสิ่งกีดขวางออกก่อนใช้งาน
• หากอุปกรณ์ร้อนเมื่อสัมผัส ให้ถอดออกจนกว่าจะเย็นลง การให้ผิวหนังสัมผัสกับพื้นผิวที่ร้อนของเครื่องเป็น
เวลานานอาจท�ำให้เกิดผิวไหม้ได้
36
แอพพลิเคชั่น
ข้อมูลเพิ่มเติม
• วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลดังกล่าวมีข้อจ�ำกัดในการให้บริการที่คุณร้องขอ รวมถึงการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม
ความมีสุขภาพดีของคุณ ข้อมูลส�ำรอง/เชื่อมโยง การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ หรือเพื่อพัฒนาและให้บริการที่ดีขึ้น (แต่
ถ้าหากคุณลงชื่อเข้าใช้ Samsung account จาก Samsung Health ข้อมูลอาจถูกบันทึกในเซิร์ฟเวอร์เพื่อวัตถุประสงค์
ในการส�ำรองข้อมูล) ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกจัดเก็บไว้จนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว การลบข้อมูลใดๆ ที่คุณ
แชร์กับเครือข่ายสังคมหรือถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์บันทึก คุณจะต้องลบข้อมูลเหล่านั้นแยกต่างหาก
• คุณมีความรับผิดชอบทุกประการส�ำหรับการใช้งานข้อมูลที่แชร์ในเครือข่ายสังคมหรือส่งต่อให้ผู้อื่นโดยไม่เหมาะสม
ปฏิบัติตามข้อควรระวังเมื่อแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้อื่น
• ถ้าเชื่อมต่อ Gear เข้ากับอุปกรณ์มือถือ ให้ตรวจสอบความถูกต้องของโพรโทคอลการสื่อสาร เพื่อยืนยันว่าจะมีการ
ด�ำเนินการอย่างถูกต้อง ถ้าคุณใช้การเชื่อมต่อไร้สาย เช่น บลูทูธ Gear อาจถูกรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจาก
อุปกรณ์อื่น หลีกเลี่ยงการใช้งาน Gear ใกล้กับอุปกรณ์อื่นที่สามารถส่งคลื่นวิทยุ
• เนื้อหาที่ใช้ในของแอพ Samsung Health อาจแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นกับรุ่นของซอฟต์แวร์ของแอพ บริการที่ให้จากแอ
พอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสนับสนุนโดยไม่แจ้งให้ทราบ
• ฟังก์ชันและบริการของ Samsung Health ที่ใช้ได้อาจแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายในท้องถิ่นและระเบียบข้อ
บังคับในภูมิภาคของคุณ
• อาจไม่มีฟังก์ชัน Samsung Health บางอย่างโดยขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ
• ฟังก์ชัน Samsung Health ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้บอกสมรรถนะของร่างกายและเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีไว้
ใช้ในการวินิจฉัยโรคหรือการเจ็บป่วยอื่นๆ หรือใช้ในการรักษา บรรเทาหรือการป้องกันโรค
• ระยะทางที่วัดได้อาจแตกต่างจากระยะทางจริง เนื่องจาก ความกว้างของก้าวที่ไม่เท่ากัน การเดินอยู่กับที่ และ
การเดินรอบๆ
• จะมีการบันทึกย้อนหลังเพียง 28 วันเท่านั้น คุณสามารถดูข้อมูลก่อนหน้าได้ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือที่ติดตั้ง
แอพ Samsung Health แล้ว
37
แอพพลิเคชั่น
บันทึก 24 ชั่วโมง
Gear ของคุณสามารถติดตามและบันทึกกิจกรรมระหว่างวันของคุณและแนะน�ำให้คุณรักษาสุขภาพอยู่เสมอ
สัมผัส บันทึก 24 ชั่วโมง ที่หน้าจอแอพ
ข้อมูลการเผาผลาญแคลอรี่ของคุณจะพิจารณาจากอัตราการเผาผลาญของร่างกายของคุณ (BMR) ซึ่งจะถูก
ค�ำนวณโดยใช้ข้อมูลในแฟ้มประวัติของคุณ เมื่อคุณซื้อ Gear และเปิดใช้งานครั้งแรก อุปกรณ์จะแสดงข้อมูลการ
เผาผลาญแคลอรี่บนพื้นฐานเวลาปัจจุบัน
• เพื่อสุขภาพ: แสดงว่าคุณออกก�ำลังกายโดยใช้คุณสมบัติการออกก�ำลังกายหรือไม่
• ปานกลาง: แสดงระยะเวลาที่คุณท�ำกิจกรรมเบา เช่น การเดิน
• ไม่ทำ� งาน: จะแสดงเวลาที่ใช้ไปโดยไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงขึ้นไป เพื่อช่วยให้คุณเคลื่อนไหวเสมอ Gear จะแจ้ง
เตือนให้คุณเคลื่อนไหวหลังจากที่เคลื่อนไหวน้อยมา 50 นาที
• การนอนหลับ: แสดงระยะเวลาการนอนหลับของคุณ
สัมผัสกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียดบันทึกกิจกรรมของคุณ
38
แอพพลิเคชั่น
การออกก�ำลังกาย
คุณสามารถบันทึกข้อมูลการออกก�ำลังกายของคุณได้ เช่น ระยะเวลา ระยะทาง และการเผาผลาญแคลอรี่ โดยขึ้นอยู่กับ
ประเภทของการออกก�ำลังกาย
• เมื่อเชื่อมต่อ Gear ของคุณและอุปกรณ์มือถือเข้าด้วยกัน คุณสมบัตินี้จะใช้ข้อมูลต�ำแหน่งของอุปกรณ์มือถือ
ของคุณ เปิดใช้งานคุณสมบัติบอกต�ำแหน่งของอุปกรณ์มือถือเมื่อจ�ำเป็น
• ก่อนใช้คุณสมบัตินี้ สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ป่วยโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงเรื้อรัง ควรรับค�ำ
แนะน�ำจากบุคลากรทางการแพทย์ที่มีใบอนุญาต
• ถ้าคุณรู้สึกวิงเวียน เจ็บ หรือมีอาการหายใจล�ำบากในระหว่างออกก�ำลัง ให้หยุดใช้คุณสมบัตินี้ และปรึกษา
บุคลากรทางการแพทย์ที่มีใบอนุญาต
• หากคุณเพิ่งซื้อหรือรีเซ็ต Gear ให้สร้างแฟ้มประวัติของคุณ
การออกก�ำลังกายด้วย Gear
1 สัมผัส การออกก�ำลังกาย ที่หน้าจอแอพ
2 สัมผัส ชนิดกิจกรรม แล้วเลือกประเภทการออกก�ำลังกายที่คุณต้องการติดตาม
ส�ำหรับการออกก�ำลังกายบางประเภท ให้ดูคำ� แนะน�ำบนหน้าจอ จากนั้นสัมผัส ตกลง
3 สัมผัส เป้าหมาย แล้วเลือกประเภทเป้าหมาย
สัมผัส การออกก�ำลังง่ายๆ เพื่อออกก�ำลังกายโดยไม่มีเป้าหมาย
4 สัมผัส
หรือ
เพื่อตั้งเป้าหมาย แล้วสัมผัส
39
แอพพลิเคชั่น
5 ขึ้นอยู่กับชนิดของการออกก�ำลังกาย สัมผัส ต�ำแหน่ง หรือ ค�ำแนะน�ำเป็นช่วงๆ และเลือกตัวเลือก
หากคุณใช้คุณสมบัติบอกต�ำแหน่ง GPS ของอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่หรือ GPS ของ Gear จะถูกใช้เพื่อบันทึก
ข้อมูลต�ำแหน่ง
6 สัมผัส เริ่ม เพื่อเริ่มต้นการออกก�ำลังกาย
• อัตราการเต้นของหัวใจจะถูกวัดโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเริ่มต้นการออกก�ำลังกาย เพื่อวัดอัตราการเต้นของหัวใจ
ของคุณอย่างแม่นย�ำด้วย Gear ให้สวมใส่ Gear ให้แน่นรอบแขนท่อนล่างเหนือข้อมือของคุณเล็กน้อย
• ห้ามเคลื่อนไหวจนกว่าอัตราการเต้นของหัวใจของคุณจะปรากฎบนหน้าจอ เพื่อให้สามารถวัดได้แม่นย�ำยิ่งขึ้น
• เมื่อคุณเลือก ว่ายน�้ำ โหมดล็อกเมื่ออยู่ในน�้ำจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ
เวลาออกกําลังกาย
ตรวจสอบขอมูลการออกกําลัง
กายของคุณ
7 คุณสามารถดูข้อมูลการออกก�ำลังกาย เช่น ปริมาณการเผาผลาญแคลอรี่และความเร็วปัจจุบัน เมื่อคุณปัดหน้าจอไป
ทางซ้ายหรือขวาหรือสัมผัสส่วนล่างของหน้าจอ
เมื่อคุณก�ำลังว่ายน�้ำ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลการออกก�ำลังกายเพิ่มเติม เช่น จังหวะของคุณที่ผ่านมาได้
• เมื่อคุณออกก�ำลังกายอย่างหนัก ให้หยุดออกก�ำลังกายสักครู่หนึ่งเพื่อให้สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้
แม่นย�ำยิ่งขึ้น
• เมื่อคุณเลือก ว่ายน�้ำ เป็นประเภทกิจกรรมแล้ว โหมดล็อกเมื่ออยู่ในน�้ำจะถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติและหน้า
จอสัมผัสจะถูกปิดใช้งาน หน้าจอจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติและคุณสามารถตรวจสอบข้อมูลการออกก�ำลังกายของ
คุณได้
40
แอพพลิเคชั่น
8 หากต้องการสิ้นสุดการออกก�ำลังกาย ให้กดปุ่มกลับและสัมผัส เสร็จ
หากต้องการออกก�ำลังกายต่อ ให้กดปุ่มกลับอีกครั้ง
เพื่อเสร็จสิ้นการว่ายน�้ำ สัมผัสค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิดเพื่อปิดใช้งานโหมดล็อกเมื่ออยู่ในน�้ำก่อนเป็นอันดับแรกและสัมผัส
เสร็จ
9 หากต้องการดูข้อมูลการออกก�ำลังกายของคุณ ให้ปัดนิ้วขึ้นหรือลงบนหน้าจอหลังจากสิ้นสุดการออกก�ำลังกาย
การรับรู้การออกก�ำลังกายโดยอัตโนมัติ
เมื่อคุณได้ออกก�ำลังกายเป็นเวลา 10 นาที ในขณะที่สวมใส่ Gear เครื่องจะจ�ำได้โดยอัตโนมัติว่าคุณก�ำลังออกก�ำลังกายและ
บันทึกประเภทและระยะเวลาการออกก�ำลังกาย
เมื่อคุณหยุดการออกก�ำลังกายมากกว่าหนึ่งนาที Gear จะจ�ำได้โดยอัตโนมัติว่าคุณได้หยุดการออกก�ำลังกายและคุณสมบัตินี้
จะถูกปิดการใช้งาน
• ในประเภทการออกก�ำลังกายต่างๆนั้น จะสามารถวัดได้เฉพาะการเดิน การวิ่ง เครื่องเดินออกก�ำลังกาย
Elliptical การพายเรือและการปั่นจักรยานเท่านั้น
• คุณสมบัติของการรับรู้การออกก�ำลังกายโดยอัตโนมัติจะวัดระยะทางที่เดินทางและแคลอรี่ที่ถูกเผาผลาญโดย
การใช้เซ็นเซอร์เร่ง การวัดอาจไม่ถูกต้องขึ้นอยู่กับการเดินของคุณและกิจวัตรการออกก�ำลังกาย
41
แอพพลิเคชั่น
ก้าว
Gear จะนับจ�ำนวนก้าวของคุณและวัดระยะทางที่เดิน
สัมผัส ก้าว ที่หน้าจอแอพ
รวมจํานวนกาวปจจุบัน
จํานวนกาวเปาหมาย
หากต้องการดูบันทึกรายสัปดาห์ ให้ปัดนิ้วขึ้นหรือลงบนหน้าจอ
• คุณอาจพบความล่าช้าเล็กน้อยขณะที่แอพติดตามจ�ำนวนก้าวติดตามจ�ำนวนก้าวของคุณ จากนั้นจะแสดง
จ�ำนวนก้าวของคุณ คุณอาจพบความล่าช้าเล็กน้อยก่อนที่หน้าต่างป๊อบอัพแจ้งว่าคุณบรรลุเป้าหมายแล้ว
• ถ้าคุณใช้งานระบบติดตามจ�ำนวนก้าวขณะเดินทางในรถยนต์หรือรถไฟ การสั่นสะเทือนอาจส่งผลต่อการนับ
จ�ำนวนก้าวของคุณ
การตั้งค่าเป้าหมายจ�ำนวนก้าวของคุณ
1 สัมผัส ตั้งเป้าหมาย และเปิดหน้าจอตั้งค่า
2 สัมผัส หรือ เพื่อตั้งเป้าหมาย แล้วสัมผัส
42
แอพพลิเคชั่น
ชั้น
บันทึกและติดตามว่าคุณขึ้นบันไดกี่ชั้น
สัมผัส ชั้น ที่หน้าจอแอพ
จํานวนชั้นปจจุบันทั้งหมด
จํานวนชั้นเปาหมาย
หากต้องการดูบันทึกรายสัปดาห์ ให้ปัดนิ้วขึ้นหรือลงบนหน้าจอ
• หนึ่งชั้นจะถูกค�ำนวณเป็นประมาณ 3 เมตร จ�ำนวนชั้นที่วัดอาจไม่ตรงกับจ�ำนวนชั้นที่คุณขึ้นจริง
• จ�ำนวนชั้นที่วัดอาจไม่แม่นย�ำ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม การเคลื่อนไหวของผู้ใช้ และสภาพของอาคาร
• ชั้นต่างๆที่วัดนั้นอาจไม่ถูกต้องถ้าน�้ำหรือวัสดุแปลกปลอมเข้าไปยังวาล์วระบายแรงดัน (เซ็นเซอร์ความดัน
บรรยากาศ) หากมีผงซักฟอก เหงื่อ หรือเม็ดฝนใดๆ ที่ Gear ให้ล้างออกด้วยน�้ำสะอาดและตากวาล์วระบาย
แรงดัน (เซ็นเซอร์ความดันบรรยากาศ) ให้แห้งอย่างทั่วถึงก่อนการใช้งาน
การตั้งค่าเป้าหมายจ�ำนวนชั้นของคุณ
1 สัมผัส ตั้งเป้าหมาย และเปิดหน้าจอตั้งค่า
2 สัมผัส หรือ เพื่อตั้งเป้าหมาย แล้วสัมผัส
43
แอพพลิเคชั่น
อัตราการเต้นหัวใจ
วัดและบันทึกอัตราการเต้นของหัวใจของคุณ
• แอพติดตามอัตราการเต้นของหัวใจของ Gear ออกแบบมาเพื่อใช้บอกสมรรถนะของร่างกายและเพื่อให้ข้อมูล
เท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการวินิจฉัยโรคหรือการเจ็บป่วยอื่นๆ หรือใช้ในการรักษา บรรเทาหรือการ
ป้องกันโรค
• เพื่อวัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณอย่างแม่นย�ำด้วย Gear ให้สวมใส่ Gear ให้แน่นรอบแขนท่อนล่างเหนือ
ข้อมือพอดี โปรดดู การสวมใส่ Gear อย่างถูกต้อง เพื่อทราบรายละเอียด
โปรดทราบเงื่อนไขต่อไปนี้ก่อนวัดอัตราการเต้นของหัวใจ:
•
•
•
•
•
หากคุณเพิ่งซื้อหรือรีเซ็ต Gear ให้สร้างแฟ้มประวัติของคุณ
พักเป็นเวลา 5 นาที ก่อนท�ำการวัด
ถ้าผลการวัดต่างจากอัตราการเต้นของหัวใจที่คาดไว้มาก ให้พักเป็นเวลา 30 นาที แล้วลองวัดอีกครั้ง
ในช่วงฤดูหนาวหรือสภาพอากาศหนาวเย็น โปรดท�ำให้ร่างกายอบอุ่นในขณะวัดอัตราการเต้นของหัวใจ
การสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนวัดอาจท�ำให้ค่าอัตราการเต้นของหัวใจแตกต่างจากอัตราการเต้นปกติ
ของคุณ
• อย่าพูดคุย หาว หรือหายใจลึกๆ ในขณะวัดอัตราการเต้นของหัวใจ การท�ำเช่นนั้นอาจท�ำให้วัดอัตราการเต้นได้ไม่
แม่นย�ำ
• ความแม่นย�ำของเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจจะขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหว ลักษณะทางกายภาพของผู้ใช้ และ
สภาพแวดล้อมรอบข้างผู้ใช้
• หากเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจไม่ท�ำงาน ตรวจสอบต�ำแหน่งของ Gear บนข้อมือเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใด
กีดขวางเซ็นเซอร์ หากเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจยังคงเกิดปัญหาเช่นเดิม ติดต่อศูนย์บริการของซัมซุง
44
แอพพลิเคชั่น
การวัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณ
1 สัมผัส อัตราการเต้นหัวใจ ที่หน้าจอแอพ
2 สัมผัส วัด เพื่อเริ่มวัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณ
หลังจากผ่านไปสักครู่ อัตราการเต้นของหัวใจปัจจุบันจะแสดงขึ้นบนหน้าจอ
Gear แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการเต้นของหัวใจของคุณที่สัมพันธ์กับป้ายที่คุณเลือก
เลือกปายสถานะ
การติดตามอัตราการเต้นของหัวใจ
Gear สามารถวัดและติดตามอัตราการเต้นของหัวใจของคุณในช่วงเวลาปกติได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ Gear สามารถวัด
อัตราการเต้นของหัวใจได้โดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่คุณผ่อนคลายหรือออกก�ำลังกาย โปรดดูที่ HR อัตโนมัติ ส�ำหรับข้อมูล
เพิ่มเติม
1 สัมผัส อัตราการเต้นหัวใจ บนหน้าจอแอพ
2 สัมผัส HR อัตโนมัติ เพื่อเปิดหน้าจอการตั้งค่าและเลือกช่วงการวัด
• หากคุณเลือก ที่ใช้บ่อย หรือ ไม่ต้อง Gear จะไม่สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจโดยอัตโนมัติได้เมื่อใช้
คุณสมบัติการตรวจหาการออกก�ำลังกายหรือการเคลื่อนไหวแขนของคุณบ่อยๆ
• หากคุณเลือก ตลอดเวลา อัตราการเต้นของหัวใจจะได้รับการวัดโดยอัตโนมัติขณะที่ใช้คุณสมบัติการตรวจหา
การออกก�ำลังกาย อย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่ Gear ของคุณจะหมดเร็วขึ้น
45
แอพพลิเคชั่น
ตรวจสอบผลลัพธ์ของอัตราการเต้นหัวใจประจ�ำวันของคุณในกราฟและดูโซนอัตราการเต้นของหัวใจของคุณ
ร่วมกัน
แบ่งปันการนับจ�ำนวนก้าวของคุณและเริ่มต้นการแข่งขันกับเพื่อนของคุณที่ลงทะเบียนเป็นผู้ติดต่อผ่านทาง Samsung
Health ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ
สัมผัส ร่วมกัน ที่หน้าจอแอพ
เปิดใช้งานคุณสมบัติร่วมกับผู้อื่นในแอพ Samsung Health ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ Gear ของ
คุณ
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
46
แอพพลิเคชั่น
น�้ำ
บันทึกและติดตามว่าคุณดื่มน�้ำกี่แก้ว
บันทึกการดื่มน�้ำ
1 สัมผัส น�้ำ ที่หน้าจอแอพ
2 สัมผัส เมื่อคุณดื่มน�้ำหนึ่งแก้ว
หากคุณบังเอิญเพิ่มค่าที่ไม่ถูกต้อง คุณสามารถแก้ไขได้โดยสัมผัส
หากต้องการดูบันทึกรายสัปดาห์ ให้ปัดนิ้วขึ้นหรือลงบนหน้าจอ
การตั้งค่าเป้าหมายการดื่มน�้ำของคุณ
1 สัมผัส ตั้งเป้าหมาย และเปิดหน้าจอตั้งค่า
2 สัมผัส เพื่อเปิดคุณสมบัติการตั้งค่าเป้าหมาย (
3 สัมผัส เป้าหมายประจ�ำวัน
4 สัมผัส หรือ เพื่อตั้งเป้าหมาย แล้วสัมผัส
: เปิด)
47
แอพพลิเคชั่น
คาเฟอีน
บันทึกและติดตามว่าคุณดื่มกาแฟกี่แก้ว
บันทึกการดื่มกาแฟของคุณ
1 สัมผัส คาเฟอีน ที่หน้าจอแอพ
2 สัมผัส เมื่อคุณดื่มกาแฟหนึ่งแก้ว
หากคุณบังเอิญเพิ่มค่าที่ไม่ถูกต้อง คุณสามารถแก้ไขได้โดยสัมผัส
หากต้องการดูบันทึกรายสัปดาห์ ให้ปัดนิ้วขึ้นหรือลงบนหน้าจอ
ตั้งขีดจ�ำกัดการบริโภคคาเฟอีนของคุณ
1 สัมผัส ตั้งขีดจ�ำกัด และเปิดหน้าจอตั้งค่า
2 สัมผัส เพื่อเปิดคุณสมบัติการตั้งค่าเป้าหมาย (
3 สัมผัส ขีดจ�ำกัดต่อวัน
4 สัมผัส หรือ เพื่อตั้งเป้าหมาย แล้วสัมผัส
: เปิด)
48
แอพพลิเคชั่น
Speedo On
คุณสามารถบันทึกประวัติการว่ายน�้ำของคุณและจัดการประวัติดังกล่าวได้
สัมผัส Speedo On ที่หน้าจอแอพ
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
1 สัมผัส POOL และ
NEXT
หรือ
เพื่อก�ำหนดความยาวของสระว่ายน�ำ้ ที่คุณก�ำลังว่ายน�ำ้ อยู่ และจากนั้นสัมผัส
คุณสามารถเปลี่ยนหน่วยความยาวได้โดยการสัมผัส SETTINGS → UNIT FORMAT
2 สัมผัส QUICK START → START SWIM เพื่อเริ่มบันทึกการออกก�ำลังกายว่ายน�้ำโดยไม่มีการตั้งค่าเป้าหมาย
โหมดล็อกเมื่ออยู่ในน�้ำจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติและจะวัดระยะทาง จังหวะของคุณ และระยะเวลาด้วย
สัมผัส TRIALS และเลือกเป้าหมายที่คุณต้องการจะท�ำที่ได้ตั้งค่าไว้แล้ว
หรืออีกวิธีหนึ่ง สัมผัส DISTANCE หรือ TIME เพื่อสร้างเป้าหมายของคุณเอง
3 กดปุ่มกลับและกดค้างไว้ที่ปุ่มหน้าหลักเพื่อออกจากโหมดล็อกเมื่ออยู่ในน�้ำและจากนั้นสัมผัส FINISH เพื่อหยุดการ
บันทึกความคืบหน้าของคุณ
ตรวจสอบบันทึกของคุณ
บันทึกการว่ายน�้ำทั้งหมดจะได้รับการบันทึกไว้ใน Gear หากคุณต้องการตรวจสอบบันทึกก่อนหน้านี้ สัมผัส SWIM
LOG และเลือกบันทึกที่คุณต้องการดู
49
แอพพลิเคชั่น
หาโทรศัพท์ของฉัน
ถ้าคุณไม่รู้ว่าวางอุปกรณ์มือถือไว้ที่ไหน Gear จะช่วยคุณค้นหาเครื่องได้
1 สัมผัส หาโทรศัพท์ของฉัน ที่หน้าจอแอพ
2 สัมผัส
อุปกรณ์มือถือจะส่งเสียงและเปิดหน้าจอ ลาก
Gear
ไปทางซ้ายหรือทางขวาบนอุปกรณ์มือถือ หรือสัมผัส
การดูต�ำแหน่งของอุปกรณ์มือถือของคุณ
สัมผัส ค้นหาโทรศัพท์
Gear จะแสดงต�ำแหน่งอุปกรณ์มือถือของคุณ
50
บน
แอพพลิเคชั่น
ตัวตั้งเวลา
1 สัมผัส ตัวตั้งเวลา ที่หน้าจอแอพ
2 สัมผัส ตั้งค่า และเปิดหน้าจอตั้งค่า
3 สัมผัส หรือ เพื่อปรับชั่วโมง นาที และวินาที
4 สัมผัส ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
5 สัมผัส เริ่ม
6 ลาก ไปด้านบนเมื่อตัวตั้งเวลาหยุด
การจับเวลา
1 สัมผัส การจับเวลา ที่หน้าจอแอพ
2 สัมผัส เริ่ม เพื่อเริ่มจับเวลาเหตุการณ์
การบันทึกเวลาของรอบขณะที่จับเวลาเหตุการณ์ ให้สัมผัส รอบ
3 สัมผัส หยุด เพื่อหยุดการจับเวลา
การเริ่มต้นจับเวลาใหม่ ให้สัมผัส กลับ
การล้างรอบการจับเวลา สัมผัส รีเซ็ท
หากต้องการดูบันทึกการจับเวลา ให้ปัดนิ้วขึ้นหรือลงบนหน้าจอ
51
แอพพลิเคชั่น
ก�ำหนดการ
ดูเหตุการณ์และตารางเวลาที่ได้บันทึกไว้ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือ
1 สัมผัส ก�ำหนดการ ที่หน้าจอแอพ
2 ปัดขึ้นหรือลงเพื่อดูตารางเวลาของคุณ
สภาพอากาศ
ดูข้อมูลสภาพอากาศที่ Gear ส�ำหรับต�ำแหน่งที่ได้ตั้งค่าไว้ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือเมื่อเชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์มือถือแล้ว
1 สัมผัส สภาพอากาศ ที่หน้าจอแอพ
2 ตรวจสอบข้อมูลสภาพอากาศของวันนี้
ปัดขึ้นหรือลงเพื่อตรวจสอบข้อมูลสภาพอากาศของวันพรุ่งนี้หรือรายสัปดาห์
ตั้งค่า
บทน�ำ
ปรับการตั้งค่าฟังก์ชันและแอพ คุณสามารถใช้งาน Gear ของคุณให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นได้โดยการก�ำหนดตัวเลือกการ
ตั้งค่าต่างๆ
สัมผัส ตั้งค่า ที่หน้าจอแอพ
จอภาพ
เปลี่ยนการตั้งค่าจอภาพ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ
• หน้าปัดนาฬิกา: เลือกประเภทนาฬิกา
• เปิดนาฬิกาตลอดเวลา: ตั้งค่า Gear ให้แสดงนาฬิกาเมื่อปิดหน้าจอ ( : เปิด)
• ตัวชี้การแจ้งเตือน: ตั้งค่าให้ Gear แสดงไฟกระพริบสีส้มบนหน้าปัดนาฬิกาเพื่อแจ้งคุณเกี่ยวกับการแจ้งเตือนต่างๆ ที่
คุณยังไม่ได้ตรวจสอบ
• ความสว่าง: ปรับค่าความสว่างของหน้าจอ
52
แอพพลิเคชั่น
• หมดเวลาหน้าจอ: ตั้งค่าระยะเวลาที่ หน้าจอ Gear จะดับ
• แบบอักษร: เปลีย่ นชนิดและขนาดแบบอักษร
คุณสมบัติการเปิดตลอดเวลาของนาฬิกาจะท�ำงานเมื่อคุณใส่ Gear เท่านั้น ถ้าคุณไม่ได้สวมใส่ Gear หรือคุณ
หลับในขณะที่สวมใส่มัน นาฬิกาจะไม่แสดงขึ้นแม้เมื่อคุณสมบัติแสดงนาฬิกาอยู่เสมอถูกเปิดใช้งานก็ตาม
ระบบสั่น
เปลี่ยนการตั้งค่าการสั่น
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ระบบสั่น
• ระบบสั่น: เปิดหรือปิดคุณสมบัติการสั่น ( : เปิด)
• สั่นยาว: เพิ่มระยะเวลาของการสั่นเพื่อแจ้งเตือนได้ง่ายขึ้นเมื่อคุณได้รับสายหรือการแจ้งเตือน (
อุปกรณ์
เปลี่ยนการตั้งค่าการโต้ตอบของ Gear
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส อุปกรณ์
• กดปุ่มหน้าหลักสองครั้ง: เลือกวิธีการที่จะด�ำเนินการเมื่อกดปุ่มหน้าหลักของ Gear สองครั้ง
• ท่าทางในการปลุก: ตั้งค่าให้ Gear เปิดหน้าจอเมื่อคุณยกแขนขึ้น และปิดหน้าจอเมื่อคุณลดแขนลง
53
: เปิด)
แอพพลิเคชั่น
• ห้ามรบกวน: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปิดเสียงแจ้งเตือน ยกเว้นส�ำหรับสายเรียกเข้าและการปลุก
• วันที่และเวลา: ตั้งวันที่และเวลาปัจจุบันด้วยตนเอง
• ภาษา: เลือกภาษาที่แสดงผลส�ำหรับ Gear
วันที่และเวลา และตัวเลือก ภาษา จะใช้ได้เมื่อ Gear ไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือเท่านั้น
การเชื่อมต่อ
บลูทูธ
ใช้งานบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือไฟล์มีเดียกับเครื่องอื่นๆ ที่เปิดใช้บลูทูธ
• ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การดักจับ หรือการใช้ในทางที่ผิดของข้อมูลที่ส่งหรือได้รับผ่านบลูทูธ
• หมัน่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแบ่งปันและรับข้อมูลด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และมีการรักษาความปลอดภัยอย่าง
เหมาะสม หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ จะท�ำให้ระยะการส่งข้อมูลสั้นลง
• อุปกรณ์บางชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการทดสอบหรือผ่านการอนุมัติจาก Bluetooth SIG อาจใช้กับ
เครื่องของคุณไม่ได้
• ห้ามใช้คุณสมบัติบลูทูธเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย (เช่น การคัดลอกไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือดักฟังการ
สื่อสารโดยผิดกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า)
ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อผลจากการใช้งานที่ผิดกฎหมายของคุณสมบัติบลูทูธ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การเชื่อมต่อ → บลูทูธ
• บลูทูธ: เปิดหรือปิดคุณสมบัติบลูทูธ
• หูฟัง BT: ค้นหาเฮดเซ็ทบลูทูธ และเชื่อมต่อเข้ากับ Gear
สามารถใช้เฮดเซ็ทได้เมื่อเล่นเพลงบน Gear หรือฟังข้อความแนะน�ำหรือการแจ้งเตือนระหว่างการออกก�ำลังกาย
54
แอพพลิเคชั่น
Wi-Fi
สามารถใช้คุณสมบัตินี้เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ Gear กับอุปกรณ์มือถือผ่านบลูทูธ
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การเชื่อมต่อ → Wi-Fi จากนั้นสัมผัสสวิตช์ Wi-Fi เพื่อเปิดใช้งาน (
2 สัมผัส เครือข่าย Wi-Fi → ค้นหา
3 เลือกเครือข่ายจากรายการเครือข่าย Wi-Fi
: เปิดใช้งาน)
เครือข่ายที่ต้องการรหัสผ่านจะปรากฏโดยมีไอคอนแม่กุญแจ
4 สัมผัส เชื่อมต่อ
• เมื่อ Gear เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi Gear จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายนั้นทุกครั้งที่พร้อมใช้งานโดยไม่จ�ำเป็น
ต้องป้อนรหัสผ่าน หากต้องการป้องกันไม่ให้ Gear เชื่อมต่อเครือข่ายโดยอัตโนมัติ ให้เลือกเครือข่ายนั้นจาก
รายการเครือข่ายแล้วสัมผัส ลืม
• หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ได้ ให้เปิดคุณสมบัติ Wi-Fi หรือเราท์เตอร์ไร้สายของเครื่อง
ใหม่อีกครั้ง
• ปิดใช้งาน Wi-Fi เพื่อประหยัดแบตเตอรี่เมื่อไม่ได้ใช้งาน
• ในโหมดดีบัก คุณสามารถเชื่อมต่อ Gear ของคุณเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi ขณะที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือผ่า
นบลูทูธ
การเตือน
ตั้งค่าให้ Gear สั่นเมื่อปลดการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ของคุณ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การเชื่อมต่อ จากนั้นสัมผัสสวิตช์ การเตือน เพื่อเปิดใช้งาน (
: เปิดใช้งาน)
ต�ำแหน่ง
ตั้งค่าแอพพลิเคชั่นบน Gear ให้ใช้ข้อมูลบอกต�ำแหน่ง
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การเชื่อมต่อ → ต�ำแหน่ง จากนั้นสัมผัสสวิตช์ GPS เพื่อเปิดใช้งาน (
55
: เปิดใช้งาน)
แอพพลิเคชั่น
ล็อกหน้าจอ
ตั้งค่า Gear เพื่อใช้คุณสมบัติล็อกหน้าจอเมื่อคุณไม่ได้สวมเครื่องไว้
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ล็อกหน้าจอ
• ชนิดการล็อกหน้าจอ: เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติล็อกหน้าจอ โปรดดูที่ การตั้งค่าล็อกหน้าจอ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• วิธีใช้: ดูข้อมูลวิธีใช้เกี่ยวกับการใช้งานคุณสมบัติล็อกหน้าจอ
ประหยัดพลังงาน
เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่โดยการจ�ำกัดการท�ำงานของ Gear
• แสดงสีบนหน้าจอเป็นโทนสีเทา
• ปิดใช้งานการแจ้งเตือน
• ปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi
• จ�ำกัดคุณสมบัติเพิ่มเติม
• จ�ำกัดประสิทธิภาพ CPU ของ Gear
หรือ เมื่อหน้าจอเปิดอยู่ กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิด แล้วสัมผัส ประหยัด
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ประหยัดพลังงาน →
พลังงาน →
56
แอพพลิเคชั่น
หากต้องการปิดการท�ำงานโหมดนี้ ให้สัมผัส ปิด →
โปรไฟล์
ป้อนข้อมูลแฟ้มประวัติของคุณ เช่น เพศ ส่วนสูง และน�ำ้ หนักของคุณ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส โปรไฟล์ และปรับการตั้งค่าแฟ้มประวัติของคุณ
การสั่นเตือนด้านสุขภาพ
อนุญาตให้ Gear ส่งการแจ้งเตือนถึงคุณ เมื่อคุณท�ำตามเป้าหมายการออกก�ำลังกายส�ำเร็จหรือคุณยังคงออกก�ำลังกายอยู่
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การสั่นเตือนด้านสุขภาพ และเลือกรายการเพื่อรับการแจ้งเตือน ( : รายการที่เลือก)
57
แอพพลิเคชั่น
ตรวจจับการออกก�ำลัง
หากคุณออกก�ำลังกายนานกว่า 10 นาที คุณจะได้รับการกระตุ้นให้ก�ำลังใจหลังจากการออกก�ำลังกาย และคุณยังสามารถวัด
อัตราการเต้นของหัวใจได้โดยอัตโนมัติเมื่อ Gear ตรวจพบการออกก�ำลังกายของคุณ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ตรวจจับการออกก�ำลัง และเลือกการออกก�ำลังกายเพื่อรับการกระตุ้นให้ก�ำลังใจและใช้การวัด
อัตราการเต้นของหัวใจอัตโนมัติ ( : รายการที่เลือก)
นอกจากนี้ Gear ยังแสดงต�ำแหน่งโดยประมาณของคุณเมื่อตรวจพบประเภทการออกก�ำลังกายของคุณว่าก�ำลังวิ่งหรือก�ำลัง
เดินอยู่ สัมผัส การเดิน/วิ่ง → ระบุต�ำแหน่งอัตโนมัติ และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ ระบุต�ำแหน่งอัตโนมัติ เพื่อเปิดใช้งาน
• เพื่อต้องการวัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณออกก�ำลังกาย เลือก ตลอดเวลา ส�ำหรับ
ทางเลือกอัตราการเต้นของหัวใจอัตโนมัติ โปรดดูที่ HR อัตโนมัติ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• หากคุณเปิดใช้คุณสมบัติกำ� หนดต�ำแหน่งอัตโนมัติ แบตเตอรี่ Gear ของคุณจะหมดเร็วขึ้น
HR อัตโนมัติ
Gear สามารถวัดและติดตามอัตราการเต้นของหัวใจของคุณได้โดยอัตโนมัติ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส HR อัตโนมัติ และเลือกช่วงการวัด
• ตลอดเวลา: Gear วัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ค�ำนึงถึงการเคลื่อนไหวของคุณ
• ที่ใช้บ่อย: Gear วัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณเป็นประจ�ำเมื่อคุณผ่อนคลาย
• ไม่ต้อง: Gear ไม่ได้วัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณโดยอัตโนมัติ
• วิธีใช้: ดูข้อมูลความช่วยเหลือส�ำหรับการใช้คุณสมบัติอัตราการเต้นของหัวใจอัตโนมัติ
• หากคุณเลือก ที่ใช้บ่อย หรือ ไม่ต้อง Gear อาจไม่สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจเมื่อคุณก�ำลังออกก�ำลัง
กายได้
• หากคุณเลือก ตลอดเวลา แบตเตอรี่ Gear ของคุณจะหมดเร็วขึ้น
58
แอพพลิเคชั่น
ข้อมูล Gear
ดูข้อมูลของ Gear
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ข้อมูล Gear
• อัพเดทซอฟต์แวร์ Gear: อัพเดทซอฟท์แวร์ Gear ด้วยตนเอง
• อัพเดทแอพอัตโนมัติ: เปลี่ยนการตั้งค่าการอัพเดทอัตโนมัติส�ำหรับแอพบน Gear
–– ปิด: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ไม่อัพเดทแอพบน Gear ของคุณ
–– ผ่าน Wi-Fi เท่านั้น: ตั้งค่าให้อุปกรณ์อัพเดทแอพบน Gear ของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
เท่านั้น
• อัพเดทซอฟต์แวร์ Gear และ อัพเดทแอพอัตโนมัติ จะปรากฎขึ้นเมื่อคุณใช้ Gear โดยไม่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์
มือถือเท่านั้น
• จะต้องชาร์จแบตเตอรี่ของ Gear ไว้มากกว่า 15% เพื่ออัพเดทซอฟท์แวร์ของ Gear
•
•
•
•
เกี่ยวกับอุปกรณ์: เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ Gear
รายงานการวิเคราะห์: ตั้งค่า Gear ให้ส่งข้อมูลการวินิจฉัยเครื่องให้กับซัมซุงโดยอัตโนมัติ ( : เปิด)
รีเซ็ท Gear: ตั้งค่าการตั้งค่าของ Gear ใหม่ไปที่ค่าที่กำ� หนดจากโรงงานและลบข้อมูลทั้งหมด
แก้ไขจุดบกพร่อง: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดการดีบั๊ก USB เมื่อพัฒนาแอพส�ำหรับ Gear ( : เปิด)
เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ใหม่
เชื่อมต่อ Gear ของคุณเข้ากับโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ Gear สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถืออื่นๆ หลังจาก
ด�ำเนินการตั้งค่าการรีเซ็ตเพื่อลบข้อมูลยกเว้นไฟล์มีเดียและข้อมูลส่วนบุคคล
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ใหม่
คุณสมบัตินี้จะใช้ได้เมื่อ Gear ได้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือ
59
แอพพลิเคชั่น
เชื่อมต่อกับโทรศัพท์
เชื่อมต่อ Gear กับอุปกรณ์มือถือ ขณะที่กำ� ลังใช้ Gear โดยไม่มีอุปกรณ์มือถือ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส เชื่อมต่อกับโทรศัพท์
เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ จะปรากฎขึ้นเมื่อคุณใช้ Gear โดยไม่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือเท่านั้น
• ใช่: เชื่อมต่อ Gear กับอุปกรณ์มือถือเครื่องใหม่และกู้ข้อมูลด้านสุขภาพและข้อมูลการตั้งค่า
• ไม่: เชื่อมต่อ Gear กับอุปกรณ์มือถือเครื่องใหม่และรีเซ็ตข้อมูลด้านสุขภาพและข้อมูลการตั้งค่า
60
แอพ Samsung Gear
บทน�ำ
การเชื่อมต่อ Gear ของคุณเข้ากับอุปกรณ์มือถือ คุณต้องติดตั้งแอพ Samsung Gear ที่อุปกรณ์มือถือ คุณสามารถตรวจ
สอบสถานะของ Gear และดาวน์โหลดหน้าปัดนาฬิกาที่ได้รับการแนะน�ำได้ คุณยังสามารถปรับแต่งการตั้งค่าต่างๆของ Gear
ของคุณ เช่นการตั้งค่าการแจ้งเตือนของคุณ
เปิดใช้ Samsung Gear ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ
• คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่มีให้ใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นกับประเภทของอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่
• ภาพหน้าจออาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นของแอพ
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
สถานะของ Gear
ปรับแตงการตั้งคา
Gear ของคุณ
คุณสมบัติที่ไดรับกา
รแนะนํา
ขอมูล
ตั้งคา
61
แอพ Samsung Gear
สัมผัส เพื่อใช้ทางเลือกต่อไปนี้:
• หยุดการเชื่อมต่อ: ยกเลิกการเชื่อมต่อ Gear ของคุณจากเครื่องโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่
• เชื่อมต่อ Gear ใหม่: ยกเลิกการเชื่อมต่อ Gear ของคุณจากเครื่องโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่ในตอนนี้และท�ำการ
เชื่อมต่อเข้ากับ Gear ใหม่ สัมผัส ค้นหา เพื่อค้นหา Gear ใหม่ เพื่อเชื่อมต่อกับ Gear ที่ได้เชื่อมต่อก่อนหน้านี้ใหม่อีก
ครั้ง ให้เลือกหนึ่งรายการจากรายการ อุปกรณ์ที่จับคู่
• คู่มือการใช้: ดูคู่มือการใช้งานเพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งาน Gear
• ติดต่อเรา: Samsung Members บริการสนับสนุนให้กับลูกค้า เช่น การวินิจฉัยปัญหาของเครื่อง และช่วยให้ผู้ใช้ส่ง
ค�ำถามและรายงานข้อผิดพลาดได้ คุณยังสามารถแชร์ข้อมูลร่วมกับคนอื่นๆในชุมชนผู้ใช้ Galaxy หรือดูข่าวและเคล็ด
ลับล่าสุดของ Galaxy Samsung Members สามารถช่วยคุณแก้ปัญหาใดๆที่คุณอาจพบในขณะที่เครื่องของคุณ
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
ข้อมูล
ดูสถานะ Gear ของคุณ ข้อมูล Samsung Health และดาวน์โหลดหน้าปัดนาฬิกาที่ได้รับการแนะน�ำ
เปิดใช้ Samsung Gear ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและสัมผัส ข้อมูล
เกี่ยวกับ GEAR
ให้ภาพรวมสถานะแบตเตอรี่ Gear การจัดเก็บและ RAM ของคุณ
ให้เลือกรายการเพื่อดูรายละเอียด
หน้าปัดนาฬิกาที่แนะน�ำ
คุณสามารถดาวน์โหลดหน้าปัดนาฬิกาจาก Galaxy Apps
ให้เลือกหน้าปัดนาฬิกาที่ได้รับการแนะน�ำเพื่อดาวน์โหลด เพื่อดูหน้าปัดนาฬิกาต่างๆเพิ่มเติม สัมผัส แสดงหน้าปัดนาฬิกา
62
แอพ Samsung Gear
แอพที่แนะน�ำ
คุณสามารถดาวน์โหลดแอพที่ได้รับการแนะน�ำจาก Galaxy Apps
ให้เลือกแอพที่ได้รับการแนะน�ำเพื่อดาวน์โหลด เพื่อดูแอพต่างๆเพิ่มเติม สัมผัส แสดงแอพเพิ่มเติม
สุขภาพ
ดูข้อมูล Samsung Health ที่ได้บันทึกไว้
สัมผัส เปิด SAMSUNG HEALTH
ตั้งค่า
หน้าปัดนาฬิกา
คุณสามารถเปลี่ยนชนิดนาฬิกาที่จะแสดงบนหน้าจอนาฬิกาได้
เปิดใช้ Samsung Gear ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ สัมผัส ตั้งค่า → หน้าปัดนาฬิกา และให้เลือกประเภทนาฬิกาที่
ต้องการ หน้าปัดนาฬิกาที่คุณเลือกจะมีผลบังคับใช้บนหน้าจอนาฬิกา
สัมผัส สไตล์ เพื่อเลือกพื้นหลังและรายการที่จะแสดงบนหน้าปัดนาฬิกา
การแจ้งเตือน
เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับคุณสมบัติการแจ้งเตือน ติดตามเหตุการณ์ที่หลากหลายอย่างทันเหตุการณ์ เช่น ข้อความใหม่ที่ได้รับ
ที่อุปกรณ์มือถือ
เปิดใช้ Samsung Gear ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ สัมผัส ตั้งค่า → การแจ้งเตือน สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน และ
จากนั้นเปิดใช้งานรายการ
• จัดการการแจ้งเตือน: เลือกแอพบนอุปกรณ์มือถือเพื่อส่งการแจ้งเตือนไปยัง Gear
• แสดงเมื่อสวมใส่ Gear เท่านั้น: ตั้งค่า Gear เพื่อแสดงการแจ้งเตือนเฉพาะตอนที่คุณสวมใส่มันเท่านั้น
• แสดงขณะใช้โทรศัพท์: ตั้งค่า Gear เพื่อแสดงการแจ้งเตือนตอนที่ใช้เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ
• เปิดหน้าจอ: ตั้งค่า Gear เพื่อเปิดหน้าจอเมื่อได้รับการแจ้งเตือน
• แสดงรายละเอียดอัตโนมัติ: ตั้งค่า Gear เพื่อแสดงรายละเอียดของการแจ้งเตือนเมื่อคุณได้รับ
• ตัวชี้การแจ้งเตือน: ตั้งค่าให้ Gear แสดงไฟกระพริบสีส้มบนหน้าปัดนาฬิกาเพื่อแจ้งคุณเกี่ยวกับการแจ้งเตือนต่างๆ ที่
คุณยังไม่ได้ตรวจสอบ
63
แอพ Samsung Gear
แอพ
ก�ำหนดหน้าจอแอพของ Gear ด้วยตนเอง คุณสามารถเลือกและจัดเรียงแอพได้ใหม่
เปิดใช้ Samsung Gear ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและสัมผัส ตั้งค่า → แอพ
การถอนการติดตั้งแอพ
สัมผัส → ถอนการติดตั้ง และสัมผัส
ถัดจากแอพที่คุณต้องการลบออกจาก Gear
การจัดล�ำดับแอพใหม่
สัมผัส → เรียงล�ำดับใหม่ และสัมผัส
ถัดจากแอพและลากขึ้นหรือลงไปยังต�ำแหน่งอื่น
ส่งเพลงไปยัง Gear
ส่งไฟล์เสียงที่บันทึกไว้จากอุปกรณ์มือถือของคุณไปยัง Gear ของคุณ
เปิดใช้ Samsung Gear ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและสัมผัส ตั้งค่า → ส่งเพลงไปยัง Gear
เมื่อ Gear มีความจ�ำไม่เพียงพอ จะลบไฟล์ที่คุณไม่ได้ตั้งเป็นรายการโปรดตามล�ำดับจากเก่าไปจนถึงล่าสุดหาก
คุณเปิดใช้งานคุณสมบัติการซิงค์อัตโนมัติ
• เลือกแทร็ก: เลือกไฟล์เสียงและส่งด้วยตนเองจากอุปกรณ์มือถือไปยัง Gear
• ซิงค์อัตโนมัติ: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ซิงก์ไฟล์เสียงกับ Gear โดยอัตโนมัติเมื่อก�ำลังชาร์จ Gear
• รายการเพลงที่จะซิงค์: เลือกรายชื่อเพลงเพื่อซิงก์กับ Gear
รายการเพลงที่จะซิงค์ จะใช้ได้เฉพาะเมื่อมีการติดตั้งแอพ Samsung Music ในเครื่องโทรศัพท์มือถือแล้วเท่านั้น
ส่งข้อความขอความช่วยเหลือ
ตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อส่งข้อความขอความช่วยเหลือโดยการกดปุ่มหน้าหลักของ Gear สามครั้ง
เปิดใช้ Samsung Gear ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ สัมผัส ตั้งค่า → ส่งข้อความขอความช่วยเหลือ และสัมผัสสวิตช์
เพื่อเปิดใช้งาน โปรดดูที่ ข้อความ SOS ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
64
แอพ Samsung Gear
ค้นหา Gear ของฉัน
ควบคุม Gear ของคุณจากระยะไกล เมื่อคุณท�ำหายหรือหาไม่พบ
เปิดใช้ Samsung Gear ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและสัมผัส ตั้งค่า → ค้นหา Gear ของฉัน
• ล็อกการเปิดใช้งานใหม่: ตั้งค่า Gear ให้ขอข้อมูล Samsung account ของคุณหลังจากที่รีเซ็ตอุปกรณ์แล้ว วิธีนี้ช่วย
ป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเปิดใช้งานเครื่องของคุณได้หากสูญหายหรือถูกขโมย
• ควบคุมจากระยะไกล:
–– ระบุตำ� แหน่ง Gear: ดูต�ำแหน่งของ Gear ของคุณ
–– ล็อก Gear: ล็อก Gear ผ่านทางไกลเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
–– รีเซ็ท Gear: ลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่จัดเก็บบน Gear ผ่านทางไกล หลังตั้งค่า Gear ใหม่ จะไม่สามารถกู้
ข้อมูลหรือใช้คุณสมบัติค้นหา Gear ของฉันได้
การเชื่อมต่อ Gear
ก�ำหนดค่าการตั้งค่าการเชื่อมต่อไร้สายของ Gear ของคุณด้วยตนเอง
เปิดใช้ Samsung Gear ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ สัมผัส ตั้งค่า → การเชื่อมต่อ Gear และสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้
งาน
• การเชื่อมต่อระยะไกล: ตั้งค่า Gear ให้เชื่อมต่อระยะไกลกับอุปกรณ์มือถือ เมื่อไม่สามารถเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์โดย
ผ่านทางบลูทูธได้
• ซิงค์โปรไฟล์ Wi-Fi: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ซิงก์รายการเครือข่าย Wi-Fi ที่บันทึกไว้กับ Gear ของคุณ
ข้อความด่วน
แก้ไขหรือเพิ่มเทมเพลทที่ใช้ส�ำหรับตอบข้อความ
1 เปิดใช้ Samsung Gear ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและสัมผัส ตั้งค่า → ข้อความด่วน
2 สัมผัส การตอบกลับด่วน หรือ ข้อความปฏิเสธการโทร
3 เลือกเทมพเลทเพื่อแก้ไข
เพื่อสร้างเทมเพลทเพิ่มเติม สัมผัส
4 แก้ไขเทมเพลทและสัมผัส บันทึก
65
แอพ Samsung Gear
Samsung Health
ดูข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ในแอพ Samsung Health
เปิดใช้ Samsung Gear ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและสัมผัส ตั้งค่า → Samsung Health
Samsung Galaxy Apps
ซื้อและดาวน์โหลดแอพที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษส�ำหรับ Gear จาก Galaxy Apps
เปิดใช้ Samsung Gear ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและสัมผัส ตั้งค่า → Samsung Galaxy Apps
เรียกดูตามหมวดหมู่และเลือกแอพเพื่อดาวน์โหลด
เกี่ยวกับ Gear
ดูสถานะ Gear ของคุณ แบ็คอัพหรือเรียกคืนข้อมูล หรือปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Gear
เปิดใช้ Samsung Gear ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและสัมผัส ตั้งค่า → เกี่ยวกับ Gear
• แบตเตอรี่: ตรวจสอบพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่และเวลาที่ใช้เครื่อง Gear
เวลาการใช้งานที่เหลือจะแสดงเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่แบตเตอรี่จะหมด เวลาการใช้งานที่เหลืออาจแตกต่างกันออก
ไป โดยขึ้นกับการตั้งค่าเครื่องและสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
• ที่เก็บ: ตรวจสอบสถานะของหน่วยความจ�ำที่ใช้ไปและที่เหลืออยู่ เพื่อลบไฟล์ที่ไม่จำ� เป็น สัมผัส ล้างตอนนี้
ความจุที่มีอยู่จริงของหน่วยความจ�ำภายในจะน้อยกว่าในข้อมูลจ�ำเพาะเนื่องจากระบบปฏิบัติการและแอพพื้นฐาน
จะใช้งานหน่วยความจ�ำส่วนหนึ่ง ความจุที่พร้อมใช้งานอาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อคุณอัพเดทอุปกรณ์
• RAM: ตรวจสอบสถานะของหน่วยความจ�ำที่ใช้ไปและที่เหลืออยู่ เพื่อเพิ่มความเร็วให้แก่ Gear ของคุณโดยการลด
จ�ำนวน RAM ที่คุณก�ำลังใช้งาน ท�ำเครื่องหมายที่แอพจากรายการแอพ และสัมผัส ล้างตอนนี้
• อัพเดทซอฟต์แวร์ Gear: อัพเดต Gear ให้เป็นซอฟต์แวร์ล่าสุด
• แบ็คอัพและคืนค่า: แบ็คอัพข้อมูลของ Gear ที่ Samsung คลาวด์หรือกู้คืนข้อมูลแบ็คอัพ โปรดดูที่ การส�ำรองและการ
เรียกคืนข้อมูล ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• ข้อมูลทางกฎหมาย: ดูข้อมูลทางกฎหมายส�ำหรับ Gear
• แหล่งที่ไม่รู้จัก: ตั้งค่าให้ Gear อนุญาตการติดตั้งแอพจากแหล่งที่มาที่ไม่รู้จัก
• Samsung account: ดูข้อมูลของ Samsung account
• ชื่ออุปกรณ์: เปลี่ยนชื่อของ Gear
66
แอพ Samsung Gear
การส�ำรองและการเรียกคืนข้อมูล
เก็บข้อมูลการตั้งค่าของ Gear และการตั้งค่าแอพอื่นๆและเรียกคืนในภายหลัง
เพื่อแบ็คอัพข้อมูล เปิดใช้ Samsung Gear ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและสัมผัส ตั้งค่า → เกี่ยวกับ Gear → แบ็
คอัพและคืนค่า → แบ็คอัพข้อมูล ข้อมูลจะถูกบันทึกลงในซัมซุงคลาวด์
• เพลงที่ถูกบันทึกลงใน Gear จะไม่ได้รับการแบ็คอัพ
• ข้อมูลแอพการจัดการสุขภาพจะถูกบันทึกลงในแอพ Samsung Health ของเครื่องโทรศัพท์มือถือที่ได้เชื่อมต่อ
ไว้แล้วโดยอัตโนมัติ
เพื่อเรียกคืนข้อมูล เปิดใช้ Samsung Gear ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและสัมผัส ตั้งค่า → เกี่ยวกับ Gear → แบ็
คอัพและคืนค่า → คืนค่าข้อมูล ข้อมูลแบ็คอัพล่าสุดจะถูกเรียกคืน
เกี่ยวกับแอพ Samsung Gear
ดูข้อมูลเวอร์ชั่นของแอพ Samsung Gear
เปิดใช้ Samsung Gear ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและสัมผัส ตั้งค่า → เกี่ยวกับแอพ Samsung Gear
67
ภาคผนวก
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ก่อนติดต่อศูนย์บริการซัมซุง กรุณาลองใช้วิธีแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ สถานการณ์บางอย่างอาจไม่สามารถใช้กับ Gear ของคุณ
ได้
Gear ของคุณไม่ได้เปิดอยู่
เมื่อแบตเตอรี่คายประจุจนหมดเกลี้ยง Gear ของคุณจะเปิดไม่ติด ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนเปิด Gear
หน้าจอสัมผัสตอบสนองช้าหรือไม่ถูกต้อง
• ถ้าคุณติดแผ่นกันรอยหน้าจอหรืออุปกรณ์เสริมพิเศษเข้ากับหน้าจอสัมผัส หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำ� งานเป็นปกติ
• ถ้าคุณสวมถุงมือ ถ้ามือของคุณไม่สะอาดขณะที่แตะหน้าจอสัมผัส หรือถ้าคุณสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมหรือ
ปลายนิ้ว หน้าจอสัมผัสอาจท�ำงานไม่เป็นปกติ
• หน้าจอสัมผัสอาจท�ำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน�ำ้
• เริ่มต้น Gear ของคุณใหม่เพื่อล้างความบกพร่องของซอฟท์แวร์แบบชั่วคราว
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ Gear ของคุณได้รับการอัพเดทเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
• หากหน้าจอสัมผัสเป็นรอยหรือเสียหาย ให้ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง
68
ภาคผนวก
Gear ของคุณค้างหรือมีความผิดพลาดร้ายแรง
ลองวิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้ ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
การเริ่มการท�ำงาน Gear ใหม่
หาก Gear หยุดหรือค้าง คุณอาจต้องปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง
การบังคับให้เริ่มการท�ำงานใหม่
ถ้า Gear ค้างและไม่ตอบสนอง กดค้างไว้ที่ปุ่มหน้าหลักเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วินาที เพื่อเริ่มต้นการท�ำงานใหม่
การรีเซ็ต Gear
หากวิธีการข้างต้นไม่ช่วยแก้ไขปัญหาของคุณ ให้ดำ� เนินการตั้งค่าใหม่จากโรงงาน ที่หน้าจอแอพ สัมผัส ตั้งค่า → ข้อมูล
Gear → รีเซ็ท Gear ก่อนที่จะด�ำเนินการรีเซ็ทข้อมูลจากโรงงาน อย่าลืมท�ำส�ำเนาแบ็คอัพเพื่อส�ำรองข้อมูลที่ส�ำคัญทั้งหมด
ที่จัดเก็บไว้ใน Gear
อุปกรณ์บลูทูธอื่นไม่สามารถพบต�ำแหน่ง Gear ของคุณได้
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติไร้สายบลูทูธถูกเปิดใช้งานใน Gear ของคุณ
• รีเซ็ท Gear ของคุณและลองอีกครั้ง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Gear ของคุณและอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่ภายในขอบเขตการเชื่อมต่อบลูทูธ (10 ม.) ระยะห่างอาจ
แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่ใช้งานเครื่อง
หากค�ำแนะน�ำเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
69
ภาคผนวก
การเชื่อมต่อบลูทูธไม่สามารถท�ำได้ หรือ Gear ของคุณและอุปกรณ์มือถือหลุดจากการเชื่อมต่อ
•
•
•
•
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติบลูทูธที่ทั้งสองเครื่องถูกเปิดใช้งาน
ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งกีดขวางเช่นผนังก�ำแพงหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ระหว่างเครื่อง
ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งแอพ Samsung Gear เวอร์ชั่นล่าสุดในอุปกรณ์มือถือแล้ว
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Gear ของคุณและอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่ภายในขอบเขตการเชื่อมต่อบลูทูธ (10 ม.) ระยะห่างอาจ
แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่ใช้งานเครื่อง
• รีสตาร์ทเครื่องใหม่ทั้งสองเครื่อง และเริ่มต้นแอพ Samsung Gear ที่อุปกรณ์มือถืออีกครั้ง
ไอคอนแบตเตอรี่ว่างเปล่า
แบตเตอรี่ต�่ำ ชาร์จแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ไม่ได้รับการชาร์จอย่างถูกต้อง (ส�ำหรับเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองโดยซัมซุง)
• ตรวจสอบว่าคุณได้ต่อ Gear เข้ากับแท่นเครื่องชาร์จ และต่อแท่นชาร์จเข้ากับเครื่องชาร์จอย่างถูกต้อง
• ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง และเปลี่ยนแบตเตอรี่
แบตเตอรี่หมดเร็วกว่าตอนที่ซื้อมาครั้งแรก
• เมื่อคุณน�ำ Gear ไปสัมผัสถูกอุณหภูมิที่เย็นมากหรือร้อนมาก ประจุที่ใช้ได้อาจลดลง
• อัตราการใช้แบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณใช้งานบางแอพ
• แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์สิ้นเปลือง และประจุที่ใช้ได้จะน้อยลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป
70
ภาคผนวก
Gear ของคุณร้อนเมื่อสัมผัส
เมื่อคุณใช้งานแอพที่ต้องการการประมวลผลมากขึ้น หรือใช้งานแอพใน Gear เป็นระยะเวลานาน Gear ของคุณอาจร้อนเมื่อ
สัมผัส ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของ Gear แต่อย่างใด
ถ้าอุปกรณ์ร้อนเกินไปหรือคุณรู้สึกว่าอุปกรณ์ร้อนเป็นเวลานาน โปรดพักการใช้งานอุปกรณ์สักครู่ ถ้าอุปกรณ์ยังร้อนอยู่ ให้
ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
Gear ของคุณไม่พบต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณ
Gear จะใช้ข้อมูลต�ำแหน่งอุปกรณ์มือถือของคุณ สัญญาณ GPS อาจถูกบดบังในบางสถานที่ เช่น ภายในอาคาร
ข้อมูลที่จัดเก็บใน Gear สูญหาย
ท�ำการแบ็คอัพข้อมูลที่ส�ำคัญที่ได้เก็บไว้ใน Gear กับแอพ Samsung Gear อยู่เสมอ มิฉะนั้นคุณอาจไม่สามารถกู้คืนข้อมูล
ได้ ในกรณีที่ข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลที่จัดเก็บใน Gear
มีช่องว่างขนาดเล็กปรากฏอยู่รอบด้านนอกของตัวเครื่องของ Gear
• ช่องว่างดังกล่าวเป็นคุณสมบัติของการผลิตที่จ�ำเป็น และส่วนประกอบอาจมีการโยกหรือสั่นคลอนได้
• เมือ่ เวลาผ่านไป แรงเสียดทานระหว่างส่วนประกอบอาจท�ำให้ช่องว่างนี้ขยายขึ้นเล็กน้อย
71
Copyright
Copyright © 2017 Samsung Electronics
คู่มือนี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์สากล
ส่วนใดๆ ของค�ำแนะน�ำนี้ไม่สามารถถูกท�ำซ�้ำ เผยแพร่ แปล หรือส่งต่อในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ
เชิงกล รวมทั้งการถ่ายเอกสาร บันทึก หรือจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics
เครื่องหมายการค้า
• SAMSUNG และตราสัญลักษณ์ของ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics
• Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ และตราสัญลักษณ์ของ Wi-Fi เป็น
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
• เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ
Download PDF

advertising