Samsung | SM-R325 | Samsung Gear VR with Controller (2017) คู่มือการใช้

คู่มือการใช้งาน
SM-R325
Printed in Korea
GH68-48466F Rev.1.1
Thai. 11/2017
เกี่ยวกับ Gear VR
Samsung Gear VR ช่วยให้คุณเพลิดเพลินไปกับ 2D 3D และเนื้อหาแบบ 360 องศาโดย
การเชื่อมต่อกับเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ
คุณยังสามารถดูหน้าเว็บและภาพและวีดีโอ 360 องศาของคุณเองได้ และสามารถเชื่อมต่อ
กับเครื่องอื่น เช่นตัวควบคุม (รวมอยู่ในเซ็ต) ตัวควบคุมเกมส์ หรือเฮดเซ็ท (แยกจ�ำหน่าย)
กับเครื่องโทรศัพท์มือถือส�ำหรับประสบการณ์ที่สมจริงมากยิ่งขึ้น
2
สารบัญ
โปรดอ่านก่อนใช้งาน
การเริ่มต้นใช้งาน
7 ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์
8 ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง
17 การเชือ่ มต่อเครื่องโทรศัพท์มือ
ถือและการสวมใส่ Gear VR
33 การเตรียมความพร้อมส�ำหรับ
การใช้งานตัวควบคุม
38 การติดตั้งแอพ Gear VR
(Oculus) และการเชื่อมต่อตัว
ควบคุม
วิธีการใช้งานเบื้องต้น
48
50
53
54
54
57
58
การใช้แผ่นสัมผัสของ Gear VR
การใช้ตัวควบคุม
การย้ายตัวชี้หรือหน้าจอ
การเลือกรายการ
การใช้งานเมนูทั่วไป
การดาวน์โหลดแอพและเนื้อหา
การดูการแจ้งเตือนที่ได้รับบน
เครื่องโทรศัพท์มือถือ
3
สารบัญ
การดูเนือ้ หา
60 การดูเนื้อหาที่หน้าจอหลัก
Oculus
64 การดูเนื้อหาในเครื่องโทรศัพท์มือ
ถือ
67 การดูเนื้อหาออนไลน์
ค�ำเตือนด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัย
ข้อมูลความปลอดภัย
ภาคผนวก
92 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
4
โปรดอ่านก่อนใช้งาน
•
•
•
•
•
•
•
โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้ก่อนใช้งาน Samsung Gear VR (และที่เรียกว่า Gear VR) เพื่อให้
แน่ใจว่ามีการใช้งานที่ปลอดภัยและถูกต้อง
เพื่อป้องกันอันตรายหรือความเสียหายต่อเครื่องของคุณ ให้อ่านค�ำเตือนและข้อมูลด้าน
สุขภาพและความปลอดภัยก่อนการใช้งาน Gear VR
ใช้ Gear VR ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้เท่านั้น การใช้ Gear VR เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้
Gear VR ไม่สามารถท�ำงานได้ด้วยตัวของมันเอง เมื่อต้องการใช้งาน Gear VR เชื่อม
ต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือ เข้าไปที่ www.samsung.com เพื่อดูรายชื่ออุปกรณ์
มือถือที่รองรับ
ในการใช้เครื่องโทรศัพท์มือถือกับ Gear VR ให้อัพเกรดซอฟต์แวร์โทรศัพท์มือถือให้
เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
ภาษาหรือเนื้อหาบางประเภทอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือเครือข่าย
ในการดูสัญญาอนุญาตโอเพ่นซอร์สส�ำหรับ Gear VR ดูที่ opensource.samsung.com
5
โปรดอ่านก่อนใช้งาน
ไอคอนเพื่อการแนะน�ำ
ค�ำเตือน: สถานการณ์ที่อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวคุณหรือผู้อื่น
ข้อควรระวัง: สถานการณ์ที่อาจท�ำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องหรืออุปกรณ์อื่นๆ
ของคุณ
แจ้งให้ทราบ: ข้อควรรู้ ค�ำแนะน�ำในการใช้งาน หรือข้อมูลเพิ่มเติม
6
การเริ่มต้นใช้งาน
ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์
โปรดตรวจสอบว่าในกล่องผลิตภัณฑ์มีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ:
• Gear VR สายรัดข้อมือส่วนบน สายคล้องหลัก ตัวจับเครื่องไมโคร USB (ส�ำหรับการ
เปลี่ยน) ตัวควบคุม สายรัดข้อมือ ตัวจับตัวควบคุม แบตเตอรี่ AAA สองก้อน และ
คู่มือการใช้งาน
• รายการสิ่งที่ให้มากับเครื่องนี้และอุปกรณ์เสริมที่มีอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้น
กับภูมิภาคและผู้ให้บริการ
• รายการสิ่งที่ให้มานี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะส�ำหรับเครื่องนี้เท่านั้น และ
อาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องอื่น
• ลักษณะภายนอกและข้อมูลจ�ำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
• ให้ใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น การใช้งานอุปกรณ์เสริมที่
ไม่ได้รับการรับรองอาจท�ำให้เกิดปัญหาในการใช้งานและท�ำงานผิดปกติ ซึ่งไม่
อยู่ในการคุ้มครองของประกัน
• อุปกรณ์เสริมที่มีทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นกับบริษัทผู้ผลิตทั้งสิ้น
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมที่มี โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ของซัมซุง
7
การเริ่มต้นใช้งาน
ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง
Gear VR
ปุมปรับโฟกัส
ปุมกลับ
ปุมหนาหลัก
ฝาปดดานหนา
แผนสัมผัส
แผ่นสัมผัสและปุ่ม
ฟังก์ชั่น
•
แผ่นสัมผัส
8
สัมผัสเพื่อเลือกรายการ คุณสามารถย้ายไป
ยังรายการถัดไปหรือก่อนหน้านี้โดยการปัด
ไปข้างหน้าหรือถอยหลัง ส�ำหรับข้อมูลเพิ่ม
เติม โปรดดูที่การใช้แผ่นสัมผัสของ Gear
VR (หน้า 48)
การเริ่มต้นใช้งาน
แผ่นสัมผัสและปุ่ม
หน้าหลัก
กลับ
ปุ่มปรับโฟกัส
ฟังก์ชั่น
•
กดเพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก Oculus
•
กดเพื่อกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า
กดค้างไว้เพื่อเปิดเมนูทั่วไป คุณสามารถดู
สถานะของ Gear VR และการตั้งค่าได้
•
•
หมุนเพื่อโฟกัสโดยปรับระยะระหว่างโทรศัพท์
มือถือและเลนส์ของ Gear VR
9
การเริ่มต้นใช้งาน
หวงสายคลองหลัก
ที่จับอุปกรณ (ซาย)
แจ็คอเนกประสงค
(USB ประเภท-C)
โฟมกันกระแทก
หวงสายรัดดานบน
หวงสายคลองหลัก
ที่จับอุปกรณ (ขวา)
เซ็นเซอรตรวจจับวั
ตถุ
เลนส
10
การเริ่มต้นใช้งาน
•
•
Gear VR ไม่จ�ำเป็นต้องชาร์จไฟ เนื่องจากจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ของ
โทรศัพท์มือถือ
คุณสามารถชาร์จเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณโดยการเชื่อมต่อเครื่องชาร์จเข้า
กับแจ็คอเนกประสงค์ของ Gear VR ให้ใช้เฉพาะเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรอง
จากซัมซุงเท่านั้น เครื่องชาร์จที่ไม่ได้ผ่านการรับรองสามารถท�ำให้แบตเตอรี่
เครื่องโทรศัพท์มือถือระเบิดหรือท�ำความเสียหายต่อเครื่องของคุณได้
–– หากคุณใช้เครื่องชาร์จไมโคร USB เชื่อมต่อขั้วต่อไมโคร USB ก่อนที่จะ
เสียบเครื่องชาร์จเข้าไปยัง Gear VR ขั้วต่อไมโคร USB จ�ำหน่ายแยกต่าง
หากและใช้งานส�ำหรับการชาร์จแบตเตอรี่เท่านั้น
11
การเริ่มต้นใช้งาน
–– หากคุณใช้ Gear VR
•
12
ในขณะที่ต่อเครื่องชาร์จอยู่กับแจ็คอเนกประสงค์ของ
Gear VR เครื่องจะใช้ไฟจากเครื่องชาร์จและไม่ได้ใช้จากแบตเตอรี่ของ
โทรศัพท์มือถือ เมื่อคุณใช้เนื้อหาที่มีความต้องการก�ำลังไฟที่สูง (มากกว่า
1 A) ในขณะต่อเครื่องชาร์จ Gear VR จะใช้ไฟจากแหล่งจ่ายไฟทั้งสอง
แหล่ง ในสถานการณ์ที่ต้องใช้กำ� ลังไฟสูงๆ Gear VR จะใช้ไฟจากเครื่อง
ชาร์จและแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือในเวลาเดียวกัน
–– หากไม่ได้ใช้งาน Gear VR ในขณะที่ต่อเครื่องชาร์จอยู่ แบตเตอรี่ของ
โทรศัพท์มือถือจะถูกชาร์จ
–– หาก Gear VR ได้รับการเชื่อมต่อหรือหยุดการเชื่อมต่อจากเครื่องชาร์จใน
ขณะก�ำลังใช้งาน Gear VR ภาพที่หน้าจออาจไม่ท�ำงานเป็นช่วงเวลาสั้นๆ
ในระหว่างนี้ หน้าจอจะปรับเทียบมาตรฐานใหม่และ Gear VR อาจจดจ�ำ
การเคลื่อนไหวศีรษะของคุณไม่ได้
–– หากคุณเชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์มือถือเข้ากับ Gear VR ใหม่อีกครั้งใน
ขณะก�ำลังเชื่อมต่อกับเครื่องชาร์จอยู่ Gear VR อาจไม่รู้จักเครื่องโทรศัพท์
มือถือ ถอดเครื่องชาร์จออกก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์มือถือ
เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ถอดเครื่องชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน เครื่องชาร์จไม่มี
สวิตช์เปิด/ปิด ดังนั้นคุณจะต้องถอดปลั๊กเครื่องชาร์จออกจากช่องเสียบไฟเมื่อ
ไม่ใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองพลังงาน ควรน�ำเครื่องชาร์จไว้ใกล้กับช่อง
เสียบไฟและให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายขณะที่ก�ำลังชาร์จ
การเริ่มต้นใช้งาน
คอนโทรลเลอร์
คุณสามารถเชื่อมต่อตัวควบคุมไปยังเครื่องโทรศัพท์มือถือที่ได้เชื่อมต่อไว้แล้วกับ Gear VR
ผ่านทางบลูทูธ ควบคุมคุณสมบัติต่างๆ ของ Gear VR ด้วยปุ่มควบคุมและแผ่นสัมผัส
ปุมหนาหลัก
แผนสัมผัส
ทริกเกอร
ปุมระดับเสียง
ไฟแสดงสถานะ
ปุมกลับ
ฝาครอบแบตเตอรี่
รูเชื่อมตอสายรัดขอมือ
13
การเริ่มต้นใช้งาน
แผ่นสัมผัสและปุ่ม
ฟังก์ชั่น
•
แผ่นสัมผัส
หน้าหลัก
เมื่อตัวควบคุมไม่ได้เชื่อมต่อกับ Gear VR:
• กดค้างไว้เพื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่บลูทูธ
เมื่อตัวควบคุมได้เชื่อมต่อกับ Gear VR
• กดเพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก Oculus
• กดค้างไว้เพื่อปรับทิศทางตัวชี้ของตัวควบคุม
เมื่ออยู่นอกศูนย์กลาง
•
กลับ
14
กดเพื่อเลือกรายการ คุณสามารถย้ายไปยัง
รายการถัดไปหรือก่อนหน้านี้โดยการปัดไปทาง
ซ้ายหรือทางขวา ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรด
ดูที่การใช้ตัวควบคุม (หน้า 50)
•
กดเพื่อกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า
กดค้างไว้เพื่อเปิดเมนูทั่วไป คุณสามารถ
ดูสถานะของ Gear VR และการตั้งค่าการ
ก�ำหนดค่าได้
การเริ่มต้นใช้งาน
แผ่นสัมผัสและปุ่ม
ระดับเสียง
ทริกเกอร์
ฟังก์ชั่น
•
กดเพื่อปรับระดับเสียงของ Gear VR
•
กดเพื่อเลือกรายการหรือใช้เป็นทริกเกอร์เมื่อ
เล่นเกมบางประเภท ฟังก์ชั่นของมันอาจแตก
ต่างกันไปขึ้นอยู่กับแอพที่เปิดใช้งาน
15
การเริ่มต้นใช้งาน
ไฟแสดงสถานะ
สี
สถานะ
ไฟกะพริบเป็นสีแดง สีเขียวและ
สีน�้ำเงิน
•
ตัวควบคุมอยู่ในโหมดการจับคู่บลูทูธ
ไฟสีฟ้ากระพริบสามครั้ง
•
ได้มีการเชื่อมต่อบลูทูธแล้ว
ไฟกะพริบเป็นสีน�้ำเงินหนึ่งครั้ง
•
ได้มีการปิดใช้งานโหมดหลับแล้ว
16
การเริ่มต้นใช้งาน
การเชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์มือถือและการสวมใส่ Gear VR
ห้ามมองแสงจ้าโดยตรงในขณะที่คุณก�ำลังสวม Gear VR โดยไม่ได้ใส่เครื่องมือถือ
การกระท�ำดังกล่าวอาจท�ำให้สายตาของคุณเสียหรือท�ำให้ตาบอดได้
• ห้ามสวม Gear VR ในขณะที่คุณก�ำลังสวมแว่นอยู่ การท�ำเช่นนั้นอาจท�ำให้เกิด
การบาดเจ็บต่อใบหน้าได้ หากคุณจ�ำเป็นต้องใช้เลนส์เพื่อปรับสายตา ขอแนะน�ำ
ให้คุณใส่คอนแทคเลนส์เมื่อใช้งาน Gear VR
• หากคุณมีสายตายาวหรือมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างการมองเห็นของตา
ซ้ายและตาขวาของคุณ ให้สวมใส่คอนแทคเลนส์ก่อนที่จะใช้งาน Gear VR
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อ Gear VR หรือเครื่องมือถือ
• อย่าปล่อยให้ Gear VR สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง การสัมผัสกับแสงอาทิตย์
โดยตรงอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ Gear VR หรือเครื่องมือถือได้
• อย่าให้เลนส์สัมผัสกับแสงจากแหล่งภายนอก รวมถึง แสงแดดและแสงเลเซอร์
ฯลฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องได้
• เก็บส่วนประกอบไว้ในกล่องเก็บเมื่อไม่ได้ใช้งานเพื่อลดโอกาสในการเกิดความ
เสียหายที่ไม่คาดคิดหรือลดการสัมผัสกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ
17
การเริ่มต้นใช้งาน
•
•
•
•
•
18
หากมีการติดตั้งเลนส์ป้องกันจากโรงงานไว้ที่ Gear VR แล้ว ถอดเลนส์ป้องกัน
ออกก่อนที่คุณจะใช้งาน Gear VR เพื่อให้คุณมองเห็นได้ชัดเจน
รักษาเลนส์ให้สะอาดอยู่เสมอและป้องกันไม่ให้เป็นรอย หากเลนส์สกปรกหรือมี
ไอน�ำ้ เกาะ ให้ทำ� ความสะอาดด้วยผ้าเช็ดเลนส์
โฟมกันกระแทกอาจสกปรกได้หากใบหน้าของคุณมีเหงื่อในขณะที่คุณก�ำลังสวม
ใส่ Gear VR อย่าพยายามล้างโฟมกันกระแทก ถอดโฟมกันกระแทกที่ปนเปื้อน
ออกจาก Gear VR และใส่อันใหม่เข้าไป
แผ่นสัมผัสจะใช้งานได้เฉพาะเมื่อตอนที่คุณสวมใส่ Gear VR เท่านั้น
เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุด้านใน Gear VR จะตรวจจับต�ำแหน่งใบหน้าของคุณ
เมื่อสวมใส่ Gear VR หน้าจอโทรศัพท์มือถือจะเปิดและแผ่นสัมผัสของ Gear
VR จะถูกเปิดใช้งาน เมื่อคุณไม่ได้สวมใส่ Gear VR อย่าวางวัตถุใกล้เซ็นเซอร์
ตรวจจับวัตถุที่อยู่ใน Gear VR การท�ำเช่นนั้นอาจท�ำให้หน้าจอของเครื่อง
โทรศัพท์มือถือจะเปิดอยู่ตลอดเวลาและท�ำให้แบตเตอรี่ของเครื่องโทรศัพท์มือ
ถืออาจหมดได้
การเริ่มต้นใช้งาน
การเชื่อมต่อสายรัด
สอดปลายสายผ่านห่วงสายรัดบน Gear VR และใช้ตีนตุ๊กแกรัดปลายแต่ละข้างให้แน่น
19
การเริ่มต้นใช้งาน
การถอดสายรัด
ถอดสายรัดด้านบนด้วยการดึงห่วงที่หันไปทางโฟมกันกระแทก จากนั้น ถอดสายคล้องหลัก
จาก Gear VR
20
การเริ่มต้นใช้งาน
การถอดฝาปิดด้านหน้า
ดึงที่จับอุปกรณ์ (ขวา) ไปทางขวา ( 1 ) จากนั้นถอดฝาปิดด้านหน้า ( 2 )
1
2
21
การเริ่มต้นใช้งาน
การเปลี่ยนที่จับอุปกรณ์
ที่จับอุปกรณ์ไมโคร USB ประเภท C ได้แนบมากับ Gear VR แล้วโดยค่าเริ่มต้น ถ้าแจ็
คอเนกประสงค์ของเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณเป็น USB ประเภท C คุณสามารถเชื่อม
ต่อเครื่องโทรศัพท์มือถือไปยัง Gear VR ได้ ถ้าแจ็คอเนกประสงค์ของเครื่องโทรศัพท์มือ
ถือของคุณเป็น ไมโคร USB ให้แทนที่ที่จับอุปกรณ์กับที่จับอุปกรณ์ ไมโคร USB ก่อนการ
เชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณไปยัง Gear VR
สวิตชล็อกที่จับอุปกรณ
ล็อก
ที่จับอุปกรณ ไมโคร
USB
22
ปลดล็อก
ที่จับอุปกรณ USB
ประเภท-C
การเริ่มต้นใช้งาน
1 เลื่อนสวิตช์ล็อกไปยังต�ำแหน่ง
1
และดึงที่จับอุปกรณ์จาก Gear VR เพื่อลบออก
2
สวิตชล็อก
23
การเริ่มต้นใช้งาน
2 ให้เลือกที่จับอุปกรณ์อื่นๆ ในขณะที่สวิตช์ล็อคอยู่ในต�ำแหน่ง
ให้เลื่อนที่จับ
อุปกรณ์ลงในช่องที่จับ จากนั้นล็อกที่จับอุปกรณ์โดยการเลื่อนสวิตช์ล็อกไปยังต�ำแหน่ง
1
24
2
การเริ่มต้นใช้งาน
อย่าเลื่อนที่จับอุปกรณ์เข้าไปยังช่องจับอุปกรณ์ในขณะที่สวิตช์ล็อกอยู่ในต�ำแหน่ง
ดังกล่าวนี้อาจจะท�ำให้สลักสวิตช์ล็อกเกิดความเสียหายได้
25
การเริ่มต้นใช้งาน
การเชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์มือถือ
1 ดึงที่จับอุปกรณ์ (ขวา) ไปยังทางด้านขวาทั้งหมด ( 1 ) จากนั้น กดที่จับอุปกรณ์ (ซ้าย)
เบาๆ ( 2 ) และเลื่อนไปยังต�ำแหน่ง A หรือ B ( 3 ) ตามขนาดของหน้าจอเครื่อง
โทรศัพท์มือถือที่คุณต้องการใช้
ตําแหนง ก: สําหรับเครื่องที่ใหญกวา
ตําแหนง ข: สําหรับเครื่องที่เล็กกวา
3
2
ที่จับอุปกรณ (ซาย)
ที่จับอุปกรณ (ขวา)
2 ถอดสลักที่จับอุปกรณ์ (ซ้าย)
26
1
การเริ่มต้นใช้งาน
3 ในขณะที่เครื่องโทรศัพท์มือถือเปิดอยู่นั้น เชื่อมต่อเข้ากับขั้วต่อที่ที่จับอุปกรณ์ ( 1 )
เครื่องโทรศัพท์มือถือจะเปล่งเสียงเมื่อมีการเชื่อมต่อกับ Gear VR อย่างถูกต้อง
สอดเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าไปยังตรงกลางของ Gear VR และค่อยๆกดเครื่อง
โทรศัพท์มือถือจนกระทั่งได้ล็อกเข้าที่ ( 2 ) ที่จับอุปกรณ์ (ขวา) จะกลับไปยังต�ำแหน่ง
เดิมและจับเครื่องโทรศัพท์มือถือ ( 3 )
1
2
3
27
การเริ่มต้นใช้งาน
•
•
•
•
•
28
อย่าสอดขั้วต่อเข้ากับอุปกรณ์มือถือแรงๆ การกระท�ำดังกล่าวอาจท�ำให้ขั้วต่อ
เสียหายได้
อย่าบิดหรืองอขั้วต่อของ Gear VR เมื่อคุณเชื่อมต่อหรือยกเลิกการเชื่อมต่อ
โทรศัพท์มือถือ การกระท�ำดังกล่าวอาจท�ำให้ขั้วต่อเสียหายได้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ล็อกที่จับอุปกรณ์โดยการเลื่อนสวิตช์ล็อกไปยัง
ต�ำแหน่ง หากล็อกไม่แน่นอุปกรณ์เคลื่อนที่อาจหลุดออกจาก Gear VR และ
เสียหายได้
ดันโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่เข้าไปใน Gear VR จนกระทั่งล็อกเข้าที่ หากล็อก
ไม่แน่น เครื่องโทรศัพท์มือถืออาจหลุดออกจาก Gear VR และได้รับความเสีย
หายได้
หากคุณสวมใส่โทรศัพท์มือถือเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง อาจท�ำให้รู้สึกไม่สบายได้
การเริ่มต้นใช้งาน
หากไม่ส่งเสียงเมื่อคุณใส่ขั้วต่อ Gear VR เข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือ Gear VR
อาจไม่รู้จักเครื่อง ปลดล็อกหน้าจอเครื่องโทรศัพท์มือถือก่อนการใช้งาน Gear VR
29
การเริ่มต้นใช้งาน
การสวมใส่ Gear VR
สวมใส่ Gear VR บนหัวของคุณและปรับความยาวของสายรัดด้านบนและสายคล้องหลัก
30
การเริ่มต้นใช้งาน
ห้ามเดินหรือขับขี่ในขณะสวมใส่ Gear VR โปรดระวังสิ่งรอบด้านของคุณในขณะใช้
งาน Gear VR ตลอดเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บต่อตนเองหรือผู้อื่น
• สวมใส่ Gear VR ให้ถูกต้อง หากคุณสวมใส่ Gear VR เอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง
อาจท�ำให้รู้สึกไม่สบายได้
• หากหน้าจอเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา ตรวจสอบว่าที่จับอุปกรณ์ (ซ้าย) อยู่ใน
ต�ำแหน่งที่ถูกต้อง เชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณอีกครั้งหลังจากที่เลื่อน
ที่จับอุปกรณ์ (ซ้าย) ไปยังต�ำแหน่ง A หรือ B ตามขนาดของหน้าจอเครื่อง
โทรศัพท์มือถือของคุณ
• เมื่อหน้าจอเอียง ให้ปรับ Gear VR จนกว่าหน้าจอจะชัด
• ส�ำหรับการใช้เฮดเซ็ทหรือเฮดเซ็ทบลูทูธกับ Gear VR ให้เชื่อมต่อเฮดเซ็ทหรือ
เฮดเซ็ทบลูทูธเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือ ก่อนที่จะน�ำโทรศัพท์มือถือไปเชื่อม
ต่อกับ Gear VR เฮดเซ็ทและเฮดเซ็ทบลูทูธมีแยกจ�ำหน่ายต่างหาก
• เพื่อควบคุม Gear VR กับตัวควบคุมของคุณ เชื่อมต่อตัวควบคุมไปยังเครื่อง
โทรศัพท์มือถือที่คุณผูกติดไว้กับ Gear VR (หน้า 42)
31
การเริ่มต้นใช้งาน
การแยกเครื่องโทรศัพท์มือถือ
แยกอุปกรณ์เคลื่อนที่ออกจาก Gear VR เมื่อใช้เสร็จ
ดึงที่จับอุปกรณ์ (ขวา) ไปทางขวา ( 1 ) และถอดอุปกรณ์เคลื่อนที่ ( 2 )
2
ใส่ฝาปิดด้านหน้าเมื่อคุณใช้งาน Gear VR เสร็จแล้ว
32
1
การเริ่มต้นใช้งาน
การเตรียมความพร้อมส�ำหรับการใช้งานตัวควบคุม
การเชื่อมต่อสายรัดข้อมือ
เมื่อคุณเชื่อมต่อสายรัดข้อมือเข้ากับตัวควบคุม คุณสามารถใช้ตัวควบคุมได้อย่างปลอดภัย
โดยไม่ท�ำหล่น
1 ขณะที่กด
ที่ด้านหลังของตัวควบคุม เลื่อนฝาครอบแบตเตอรี่ในทิศทางที่ได้แสดง
ไว้ด้านล่างนี้เพื่อเปิด
อย่าบิดหรืองอฝาครอบแบตเตอรี่มากเกินไป การกระท�ำดังกล่าวอาจท�ำให้ฝาครอบ
แบตเตอรี่เสียหายได้
33
การเริ่มต้นใช้งาน
2 ใส่ห่วงสายรัดข้อมือในรูเชื่อมต่อสายรัดข้อมือและผูกติดไว้กับตะขอเพื่อความปลอดภัย
2
1
การติดตั้งแบตเตอรี่
1 ใส่แบตเตอรี่โดยจัดให้ขั้วบวกและลบถูกต้องตามสัญลักษณ์ + และ - ที่ตัวควบคุม
34
การเริ่มต้นใช้งาน
2 วางฝาครอบแบตเตอรี่ที่ตัวควบคุมและเลื่อนฝาครอบแบตเตอรี่กลับเข้าที่จนกระทั่ง
คลิกกลับเข้าที่
•
•
หากไฟแสดงสถานะกระพริบเป็นสีแดงในขณะที่ใช้ตัวควบคุมให้เปลี่ยนแบตเตอรี่
อย่าชาร์จแบตเตอรี่ที่ให้ไว้ (แบตเตอรี่ AAA)
35
การเริ่มต้นใช้งาน
การใช้ตัวจับตัวควบคุม
คุณสามารถผูกตัวจับตัวควบคุมกับสายคล้องหลักของ Gear VR เพื่อจัดเก็บตัวควบคุมของ
คุณเมื่อไม่ได้ใช้งาน
1 ร้อยสายคล้องหลักของ Gear VR ผ่านตัวจับตัวควบคุม
36
การเริ่มต้นใช้งาน
2 วางตัวควบคุมของคุณในตัวจับตัวควบคุมเพื่อจัดเก็บ
วางตัวควบคุมลงในตัวจับตัวควบคุมอย่างถูกต้อง หากใส่ไม่แน่น ตัวควบคุมอาจ
หลุดออกจากตัวจับตัวควบคุมโดยไม่คาดคิดและเสียหายได้
หากคุณไม่ได้ใช้ตัวควบคุมส�ำหรับระยะเวลาหนึ่ง จัดเก็บตัวควบคุมหลังจากถอด
แบตเตอรี่ออก
37
การเริ่มต้นใช้งาน
การติดตั้งแอพ Gear VR (Oculus) และการเชื่อมต่อตัว
ควบคุม
เพื่อใช้ Gear VR คุณต้องติดตั้งแอพ Gear VR (Oculus) ด้วยตนเอง นอกจากนี้ เชื่อมต่อ
ตัวควบคุมไปยังเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณก่อนการควบคุม Gear VR เมื่อคุณเชื่อมต่อ
เครื่องโทรศัพท์มือถือกับ Gear VR เป็นครั้งแรก การติดตั้งแอพ Gear VR (Oculus) และ
การเชื่อมต่อตัวควบคุมจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ
• ก่อนจะติดตั้งแอพ ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าเครื่องโทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อกับ
Wi-Fi หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
• วิธีการติดตั้งหรือหน้าจออาจแตกต่างกันไปขึ้นกับเวอร์ชั่นของแอพ
1 เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับ Gear VR
2 เมื่อมีเสียงให้แยกโทรศัพท์มือถือออกจาก Gear VR ให้ถอดโทรศัพท์มือถือออก
หน้าจอการติดตั้งแอพ Gear VR (Oculus) จะปรากฏบนเครื่องโทรศัพท์มือถือ
38
การเริ่มต้นใช้งาน
3 ที่หน้าจอการติดตั้งแอพ Gear VR (Oculus) เลือก เริ่ม
4 อ่านและยินยอมตามค�ำเตือนเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย และข้อก�ำหนดและ
เงื่อนไขตามสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ (EULA) แล้วเลือก ถัดไป
5 เลือก ติดตั้ง เพื่อติดตั้งแอพ VR เป็นค่าเริ่มต้น
6 เพื่อสร้างบัญชี Oculus โดยการใช้บัญชี Facebook ของคุณ สัมผัส Continue with
Facebook หากคุณใช้งานบัญชี Facebook ของคุณต่อไป คุณสามารถซิงค์เพื่อนๆ ใน
Facebook ของคุณ สตรีมวีดีโอสดใน Facebook และอื่นๆ อีกมากมาย
เพื่อสร้างบัญชี Oculus สัมผัส Create Account หากคุณมีบัญชี Oculus แล้ว เลือก
Sign In และลงชื่อเข้าใช้ บัญชี Oculus ของท่านจะถูกน�ำมาใช้เมื่อมีการใช้แอพและ
เนื้อหาที่มาจาก Oculus
39
การเริ่มต้นใช้งาน
7 ตั้งค่าวิธีการช�ำระเงินส�ำหรับการช�ำระเงินเมื่อคุณดาวน์โหลดแอพ VR หรือเกมส์ที่ต้อง
ซื้อจาก Oculus Store
8 ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อตัวควบคุมและเลือกมือที่คุณจะใช้กับตัว
ควบคุม
• ถ้าตรวจจับตัวควบคุมไม่พบ กดค้างไว้ที่ปุ่มหน้าหลักของตัวควบคุมเพื่อกลับเข้า
ยังโหมดการจับคู่บลูทูธ
• ครั้งต่อไปที่คุณเชื่อมต่อตัวควบคุม คุณสามารถเชื่อมต่อไปยังเครื่องโทรศัพท์
มือถือของคุณที่หน้าจอการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือของคุณหรือแอพ Gear VR
(Oculus) (หน้า 42, หน้า 43)
40
การเริ่มต้นใช้งาน
9 เชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์มือถือไปยัง Gear VR อีกครั้ง และสวมใส่ Gear VR บนหัว
ของคุณ
เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Oculus ของคุณ, โปรแกรมสอนจะเริ่มต้นขึ้น หลังจากที่ได้ดู
โปรแกรมสอนแล้ว หน้าจอหลัก Oculus จะปรากฏ
ควบคุม Gear VR ด้วยปุ่มและแผ่นสัมผัสของตัวควบคุม
• เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุด้านใน Gear VR จะตรวจจับต�ำแหน่งใบหน้าของคุณ
เมื่อคุณสวมใส่ Gear VR หน้าจอจะปลดล็อกและคุณจะสามารถใช้แผ่นสัมผัสได้
• ประสบการณ์การดูแบบ 3D อาจแตกต่างกันตามระดับการมองเห็น
• ปลดล็อกเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณก่อนใช้งาน Gear VR
• หากหน้าจอเอียงหรือบิดเบี้ยวในขณะใช้งาน Gear VR ให้ถอดออก แล้ววาง
Gear VR บนพื้นราบโดยให้เลนส์หันไปข้างหน้าและปุ่มปรับโฟกัสอยู่ด้านบน
รอ 5–7 วินาที ก่อนจะใช้งานใหม่อีกครั้ง
41
การเริ่มต้นใช้งาน
การเชื่อมต่อตัวควบคุมด้วยแอพ Gear VR (Oculus)
1 กดค้างไว้ที่ปุ่มหน้าหลักของตัวควบคุมเพื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่บลูทูธ
ไฟแสดงสถานะจะกระพริบเป็นสีแดง สีเขียว และสีนำ�้ เงิน
2 ที่แอพ Gear VR (Oculus) สัมผัส
และเลือกเมนูตัวควบคุมเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับ
ตัวควบคุม
ไฟแสดงสถานะจะกระพริบเป็นสีนำ�้ เงิน 3 ครั้ง
วิธีการส�ำหรับการเชื่อมต่อตัวควบคุมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับบริการของ
Oculus
3 เชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณอีกครั้งไปยัง Gear VR และสวมใส่ Gear VR
ควบคุม Gear VR ด้วยปุ่มและแผ่นสัมผัสของตัวควบคุม
42
การเริ่มต้นใช้งาน
การเชื่อมต่อตัวควบคุมผ่านทางบลูทูธ
คุณสามารถเชื่อมต่อตัวควบคุมผ่านบลูทูธได้เฉพาะกับเครื่องโทรศัพท์มือถือที่ก�ำลัง
ใช้งานแอนด์รอยด์ 6.0 หรือสูงกว่า หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อตัวควบคุมผ่านทา
งบลูทูธ ให้เชื่อมต่อกับแอพ Gear VR (Oculus)
1 กดค้างไว้ที่ปุ่มหน้าหลักของตัวควบคุมเพื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่บลูทูธ
ไฟแสดงสถานะจะกระพริบเป็นสีแดง สีเขียว และสีนำ�้ เงิน
2 หลังจากเปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธของเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ สัมผัส Gear VR
Controller(0000) ในรายชื่อของอุปกรณ์ที่มีอยู่เพื่อเสร็จสิ้นการจับคู่บลูทูธ
43
การเริ่มต้นใช้งาน
ไฟแสดงสถานะจะกระพริบเป็นสีนำ�้ เงิน 3 ครั้ง
รหัส PIN ส�ำหรับตัวควบคุมเป็นตัวเลขสี่หลักในวงเล็บที่แสดงที่หน้าจอการตั้งค่า
บลูทูธของเครื่องโทรศัพท์มือถือ หมายเลขที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับตัวควบคุม
3 เชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์มือถือไปยัง Gear VR อีกครั้ง และสวมใส่ Gear VR บนหัว
ของคุณ
ควบคุม Gear VR ด้วยปุ่มและแผ่นสัมผัสของตัวควบคุม
44
การเริ่มต้นใช้งาน
การยกเลิกการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อตัวควบคุมใหม่อีกครั้ง
ถ้าคุณย้าย Gear VR ออกจากศรีษะของคุณหรือการเชื่อมต่อปัจจุบันสิ้นสุดลง ตัวควบคุม
จะเข้าสู่โหมดหลับ กดทริกเกอร์ของตัวควบคุม แผ่นสัมผัส หรือปุ่มใดๆเพื่อปิดใช้งานโหมด
หลับและเข้าสู่โหมดการจับคู่บลูทูธอีกครั้ง
ตัวควบคุมจะได้รับการเชื่อมต่อไปยังเครื่องโทรศัพท์มือถือก่อนหน้านี้อีกครั้งโดยอัตโนมัติ
• ถ้าตัวควบคุมและเครื่องโทรศัพท์มือถือไม่ได้อยู่ในระยะการเชื่อมต่อบลูทูธ ตัว
ควบคุมจะถูกตัดการเชื่อมต่อ
• หากถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวควบคุมหรือได้มีการปิดการใช้งานคุณสมบัติบลู
ทูธในเครื่องโทรศัพท์มือถือ ตัวควบคุมจะถูกตัดการเชื่อมต่อ
• ถ้าการเชื่อมต่อบลูทูธหายไปเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับเครื่องโทรศัพท์มือถือที่
ได้รับการเชื่อมต่อ ให้เข้าเมนูบลูทูธในเครื่องโทรศัพท์มือถือเพื่อจับคู่อุปกรณ์
อีกครั้ง
• หากตัวควบคุมของคุณไม่ท�ำงานตามปกติ ให้นำ� ตัวควบคุมดังกล่าวพร้อมกับ
Gear VR ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง
45
การเริ่มต้นใช้งาน
ข้อสังเกตส�ำหรับการใช้งานบลูทูธ
บลูทูธคือมาตรฐานเทคโนโลยีไร้สายที่ใช้คลื่นความถี่ 2.4 GHz เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ
ในระยะสั้นๆ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับอุปกรณ์อื่นที่เปิดใช้งานบลูทูธ
อย่างเช่น อุปกรณ์มือถือ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์และเครื่องใช้ดิจิตอลภายในบ้านอื่นๆ
โดยไม่ต้องเชื่อมต่อผ่านสาย
• เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเมื่อเชื่อมต่อตัวควบคุมของคุณกับเครื่องอื่นๆ ให้น�ำเครื่องไว้ใกล้
กัน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวควบคุมของคุณและเครื่องบลูทูธอื่นๆ อยู่ภายในระยะสูงสุดขอ
งบลูทูธ ระยะห่างอาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่ใช้งานเครื่อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ ระหว่างตัวควบคุมของคุณกับเครื่องที่เชื่อมต่อ
อยู่ รวมทั้งตัวคน ผนัง มุมอาคาร หรือรั้ว
• อย่าแตะเสาอากาศบลูทูธของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
46
การเริ่มต้นใช้งาน
•
•
•
บลูทูธใช้คลื่นความถี่เดียวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ การแพทย์ และ
ผลิตภัณฑ์พลังงานต�ำ่ และอาจเกิดการรบกวนเมื่อท�ำการเชื่อมต่อใกล้กับผลิตภัณฑ์
เหล่านี้
เครื่องบางชนิด โดยเฉพาะเครื่องที่ไม่ได้รับการทดสอบหรือไม่ได้รับการอนุมัติจาก
Bluetooth SIG อาจไม่สามารถใช้ได้กับตัวควบคุมของคุณ
ห้ามใช้คุณสมบัติบลูทูธเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย (เช่น การคัดลอกไฟล์ละเมิด
ลิขสิทธิ์ หรือดักฟังการสื่อสารโดยผิดกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า)
47
วิธีการใช้งานเบื้องต้น
การใช้แผ่นสัมผัสของ Gear VR
แผ่นสัมผัสอยู่ระหว่างปุ่มกลับและปุ่มหน้าหลัก ใช้แผ่นสัมผัสเพื่อเลือกรายการหรือใช้
ควบคุม Gear VR
เพื่อหลีกเลี่ยงการท�ำให้เกิดความเสียหายต่อแผ่นสัมผัสของ Gear VR อย่าสัมผัส
แผ่นสัมผัสด้วยของมีคม
•
•
48
เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุใน Gear VR ตรวจจับต�ำแหน่งใบหน้าของคุณและเปิดใช้
งานแผ่นสัมผัส เมื่อคุณไม่ได้สวมใส่ Gear VR แผ่นสัมผัสจะไม่ท�ำงาน
ฟังก์ชั่นของแผ่นสัมผัสอาจแตกต่างกันตามแอพ
การสัมผัส
• เลือกรายการ
• ให้แสดงคุณสมบัติที่มีอยู่ในขณะที่เล่นวิดีโอ
วิธีการใช้งานเบื้องต้น
การปัดไปข้างหน้าหรือถอยหลัง
• การย้ายไปยังรายการถัดไปหรือก่อนหน้า
• เลื่อนไปทางขวาหรือทางซ้ายที่รายการ
• ปฏิเสธสายเรียกเข้า
การปัดขึ้นหรือลง
• เลื่อนขึ้นหรือลงภายในหน้าเว็บหรือรายการ
• ขยายหรือลดขนาดในขณะที่ดูภาพ
บางแอพอาจไม่รองรับการปัดขึ้นหรือลง
49
วิธีการใช้งานเบื้องต้น
การใช้ตัวควบคุม
ควบคุม Gear VR โดยการขยับข้อมือของคุณในทิศทางใดๆ เพื่อเลื่อนตัวชี้และใช้แผ่น
สัมผัสเพื่อเลือกรายการ
เพื่อหลีกเลี่ยงการท�ำให้เกิดความเสียหายต่อแผ่นสัมผัสของตัวควบคุม อย่าสัมผัส
แผ่นสัมผัสด้วยของมีคม
•
•
เพื่อใช้ตัวควบคุม เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ
ฟังก์ชั่นของตัวควบคุมอาจแตกต่างกันตามแอพ
การกด
• เลือกรายการ
• ให้แสดงคุณสมบัติที่มีอยู่ในขณะที่เล่นวิดีโอ
50
วิธีการใช้งานเบื้องต้น
การเลื่อน
• ขยับข้อมือของคุณเพื่อเลื่อนตัวชี้ไปทางซ้าย ขวา ขึ้น
บนและลงล่างที่หน้าจอ
การปัดไปทางซ้ายหรือทางขวา
• การย้ายไปยังรายการถัดไปหรือก่อนหน้า
• เลื่อนไปทางขวาหรือทางซ้ายที่รายการ
• ปฏิเสธสายเรียกเข้า
51
วิธีการใช้งานเบื้องต้น
การปัดขึ้นหรือลง
• เลื่อนขึ้นหรือลงภายในหน้าเว็บหรือรายการ
• ขยายหรือลดขนาดในขณะที่ดูภาพ
บางแอพอาจจะไม่อนุญาตให้คุณใช้ฟังก์ชั่
นการปัด
การใช้ทริกเกอร์
• กดเพื่อเลือกรายการหรือใช้เป็นทริกเกอร์เมื่อเล่นเกม
บางประเภท ฟังก์ชั่นของมันอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่
กับแอพที่เปิดใช้งาน
52
วิธีการใช้งานเบื้องต้น
การย้ายตัวชี้หรือหน้าจอ
Gear VR จะจดจ�ำการเคลื่อนไหวศีรษะของคุณ ขยับศีรษะของคุณไปทิศใดก็ได้เพื่อย้ายตัว
ชี้หรือหน้าจอ
เพื่อควบคุม Gear VR กับตัวควบคุมของคุณ ขยับข้อมือของคุณในทิศทางใดๆเพื่อเลื่อน
ตัวชี้
• ตัวชี้จะอยู่ตรงกลางหน้าจอ บางแอพและเนื้อหาอาจไม่แสดงตัวชี้เลยตลอดเวลา
• ขึ้นอยู่กับที่หน้าจอแอพ อาจจะมีข้อจ�ำกัดการเคลื่อนไหวหน้าจอด้วย
53
วิธีการใช้งานเบื้องต้น
การเลือกรายการ
คุณสามารถเลือกรายการได้ด้วยการขยับศีรษะของคุณจากนั้นสัมผัสแผ่นสัมผัสของ Gear
VR คุณยังสามารถเลือกรายการได้ด้วยการขยับตัวควบคุมของคุณกับข้อมือของคุณและจาก
นั้นกดที่แผ่นสัมผัส
ย้ายตัวชี้ไปยังรายการที่คุณต้องการ เมื่อขอบรายการได้รับการไฮไลท์แล้ว สัมผัสแผ่นสัมผัส
ของ Gear VR หรือกดแผ่นสัมผัสของตัวควบคุมเพื่อเลือก
การใช้งานเมนูทั่วไป
คุณสามารถใช้เมนูทั่วไปเพื่อก�ำหนดการตั้งค่าส�ำหรับ Gear VR และเพื่อจับภาพหน้าจอ
Gear VR ได้ และคุณยังสามารถดูเวลาปัจจุบัน พลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ และอื่นๆ อีก
มากมาย
กดค้างไว้ที่ปุ่มกลับของ Gear VR หรือปุ่มกลับของตัวควบคุมเพื่อเปิดเมนูทั่วไปหรือกดปุ่ม
กลับของ Gear VR หนึ่งครั้งเพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า
54
วิธีการใช้งานเบื้องต้น
•
•
•
•
•
: กลับสู่หน้าจอหลักของ Oculus
: ดูข้อมูล Oculus Profile ขอบคุณ
: ดูรายชื่อเพื่อนของคุณและตรวจสอบค�ำขอเป็นเพื่อน
คุณสามารถเชิญเพื่อนของคุณไปที่ห้องปาร์ตี้และเล่นเกมและดูวิดีโอด้วยกัน
: ดูการแจ้งเตือนสายเรียกเข้าและข้อความ
: แสดงตัวเลือกการตั้งค่า
––
: ปรับระดับเสียง
––
: ปรับความสว่าง
55
วิธีการใช้งานเบื้องต้น
––
: วางแนวหน้าจอกับทิศทางปัจจุบันที่คุณก�ำลังหันไป
: เลือกมือที่คุณจะใช้งานกับตัวควบคุม
–– : ตั้งค่า Gear VR ให้เปิดหรือปิดข้อความที่ปรากฏส�ำหรับสายเรียกเข้าและ
การแจ้งเตือน
–– : เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธ
––
: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi
: แสดงตัวเลือกยูทิลิตี้
––
: จับภาพหน้าจอของ Gear VR
––
: บันทึกภาพหน้าจอและเสียงของ Gear VR
––
: เปิดใช้งานกล้องหลังของอุปกรณ์มือถือเพื่อมองออกไปด้านนอก Gear VR
ในการปิดใช้งานกล้อง ให้เลือกไอคอน Turn Camera Off
• คุณสมบัติเหล่านี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางแอพเพื่อปกป้องลิขสิทธิ์ของ
พวกเขา
• หน้าจอเมนูทั่วไปอาจแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริการของ Oculus
––
•
56
วิธีการใช้งานเบื้องต้น
การดาวน์โหลดแอพและเนือ้ หา
เปิดตัวแอพ Oculus Store เพื่อดาวน์โหลดแอพและเนื้อหาต่างๆเช่นวิดีโอหรือภาพถ่าย
แบบ 360 องศา
ที่หน้าจอหลัก Oculus เลือก Store ให้เลือกแอพหรือเนื้อหาที่คุณต้องการดาวน์โหลด จาก
นั้น เลือก Free หรือเลือกปุ่มที่แสดงให้เห็นถึงราคาของแอพ จากนั้นท�ำตามค�ำแนะน�ำบน
หน้าจอเพื่อยืนยันการดาวน์โหลด
การลบแอพ
เพื่อลบแอพที่ได้มีการดาวน์โหลดไว้แล้ว ให้เลือก Library → ถัดไปจากแอพที่คุณ
ต้องการลบ เลือก Uninstall
57
วิธีการใช้งานเบื้องต้น
การดูการแจ้งเตือนที่ได้รับบนเครื่องโทรศัพท์มือถือ
การดูข้อมูลของผู้โทรเข้าหรือการปฏิเสธการรับสาย
หากคุณได้รับสายโทรเข้าในขณะสวมใส่ Gear VR จะมีข้อความปรากฏแสดงขึ้นบนหน้าจอ
คุณสามารถดูข้อมูลของผู้โทรเข้าหรือปฏิเสธสายก็ได้
หากต้องการรับสาย ให้แยกเครื่องโทรศัพท์มือถือออกจาก Gear VR แล้วรับสาย
เพื่อปฏิเสธสายเรียกเข้า ปัดไปข้างหลังหรือข้างหน้าที่แผ่นสัมผัสของ Gear VR หรือปัดไป
ทางซ้ายหรือทางขวาที่แผ่นสัมผัสของตัวควบคุม
โทรศัพท์มือถืออาจร้อนกว่าปกติเมื่อใช้งานกับ Gear VR สถานการณ์นี้เกิดขึ้นโดย
เฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณใช้เครื่องเพื่อการดูวิดีโอหรือเล่นเกมเป็นเวลานาน การรับสาย
ในขณะที่โทรศัพท์มือถือร้อนอาจไหม้ใบหน้าหรือใบหูของคุณเล็กน้อยได้ เพื่อหลีก
เลี่ยงอาการไหม้ ให้ถอดอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือออกแล้วรอให้เย็นลง หากคุณต้อง
รับสายในขณะที่เครื่องยังร้อนอยู่ ให้ต่อเฮดเซ็ทหรือใช้ล�ำโพง
58
วิธีการใช้งานเบื้องต้น
Gear VR ท�ำการบล็อกข้อความที่ปรากฎส�ำหรับเสียงเรียกเข้าเมื่อคุณท�ำการบล็อก
ข้อความที่ปรากฎส�ำหรับเสียงเรียกเข้าหรือการแจ้งเตือนอื่นๆ คุณสามารถเปิด
ข้อความที่ปรากฏในเมนูทั่วไปได้ (หน้า 56)
การดูการแจ้งเตือน
ในขณะใช้งาน Gear VR คุณสามารถตรวจสอบการแจ้งเตือนทั่วไปได้ เช่น กิจกรรม
ข้อความ และการเตือนต่างๆ เมื่อมีการแจ้งเตือนเข้ามา จะมีข้อความปรากฏแสดงขึ้นบน
หน้าจอ หากต้องการดูรายละเอียดการแจ้งเตือนเพิ่มเติม ให้ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือหลัง
จากแยกออกจาก Gear VR แล้ว
Gear VR ท�ำการบล็อกข้อความที่ปรากฎส�ำหรับการแจ้งเตือนเมื่อคุณท�ำการบล็อก
ข้อความที่ปรากฎส�ำหรับเสียงเรียกเข้าหรือการแจ้งเตือนอื่นๆ คุณสามารถเปิด
ข้อความที่ปรากฏในเมนูทั่วไปได้ (หน้า 56)
59
การดูเนือ้ หา
การดูเนือ้ หาที่หน้าจอหลัก Oculus
หน้าจอหลัก Oculus
เมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณไปยัง Gear VR และสวมใส่ Gear VR คุณจะ
เห็นหน้าจอหลัก Oculus ที่หน้าจอหลัก Oculus ให้เลือกแอพหรือเนื้อหาเพื่อดูเนื้อหา 2D
3D หรือ 360 องศา ในขณะที่ใช้ Gear VR กดปุ่มหน้าหลักของ Gear VR หรือปุ่มหน้า
หลักของตัวควบคุมเพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก Oculus
60
การดูเนื้อหา
แอพสลาสุด
รายชื่อเพื่อน
โปรแกรมสอน
Oculus Store
ขอเสนอแนะ
หน้าจอหลัก Oculus อาจแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นกับบริการของ Oculus
Library
ดูเนื้อหาและแอพที่คุณดาวน์โหลดจาก Oculus Store
ที่หน้าจอหลัก Oculus ให้เลือก Library ย้ายไปที่เนื้อหาหรือแอพที่คุณต้องการใช้และเลือก
61
การดูเนื้อหา
Oculus Video
สนุกกับวิดีโอและภาพยนต์ 3D ได้ในรูปแบบที่หลากหลาย ผ่านโรงภาพยนตร์ส่วนตัวของ
คุณ
นอกจากนี้คุณยังสามารถดูวิดีโอแบบ 360 องศาทั้งวีดีโอ 2D หรือ 3D ที่ได้บันทึกไว้ใน
โทรศัพท์มือถือของคุณ
หากแอพวิดีโอ Oculus ไม่ได้รับการติดตั้งเป็นแอพเริ่มต้น ดาวน์โหลดได้จาก Oculus Store
1 ที่หน้าจอหลัก Oculus ให้เลือก Library → Oculus Video
2 เลือกประเภทและวีดีโอ
3 เคลื่อนย้ายศีรษะของคุณไปในทิศทางใดๆหรือใช้ตัวควบคุมเพื่อดูวิดีโอจากมุมต่างๆ
ปัดไปข้างหลังหรือข้างหน้าที่แผ่นสัมผัสของ Gear VR หรือปัดไปทางซ้ายหรือทาง
ขวาที่แผ่นสัมผัสของตัวควบคุมเพื่อย้อนกลับหรือไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว
ในขณะที่ก�ำลังดูวีดีโอ สัมผัสแผ่นสัมผัสของ Gear VR หรือกดแผ่นสัมผัสของตัวควบคุม
เพื่อใช้คุณสมบัติต่อไปนี้:
• / : พักและเล่นต่อ
•
: กลับไปยังรายการที่จะเล่น
62
การดูเนื้อหา
Oculus 360 Photos
ดูภาพ 360 องศาที่แนะน�ำ ภาพศิลปะ 3D และภาพอื่นๆที่หลากหลาย
คุณยังสามารถดูภาพ 360 องศาที่บันทึกไว้ในเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณได้อีกด้วย
หากแอพ รูปภาพ Oculus 360 ไม่ได้รับการติดตั้งเป็นแอพเริ่มต้น ดาวน์โหลดได้จาก
Oculus Store
1 ที่หน้าจอหลัก Oculus เลือก Library → Oculus 360 Photos
2 ให้เลือกตัวเลือกและภาพ
3 ขยับศีรษะของคุณไปทิศใดก็ได้เพื่อดูภาพจากมุมต่างๆ
ปัดไปข้างหลังหรือข้างหน้าที่แผ่นสัมผัสของ Gear VR หรือปัดไปทางซ้ายหรือทาง
ขวาที่แผ่นสัมผัสของตัวควบคุมเพื่อดูภาพก่อนหน้าหรือถัดไป
63
การดูเนื้อหา
การดูเนือ้ หาในเครื่องโทรศัพท์มือถือ
ดูรูปภาพหรือวิดีโอที่บันทึกไว้ในเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ คุณยังสามารถเพลิดเพลินกับ
วีดีโอ 2D และ 3D ที่มีค�ำบรรยายและเสียงสเตอริโอ รวมถึงเนื้อหาแบบ 360-องศาที่ถ่าย
โดย กล้อง 360 เช่น Gear 360
หากแอพแกลเลอรี่ของซัมซุงไม่ได้รับการติดตั้งเป็นแอพเริ่มต้น สามารถดาวน์โหลดได้จาก
Oculus สโตร์
ที่หน้าจอหลัก Oculus ให้เลือก Library → Samsung Gallery
การเล่นวิดีโอ
เลือกวีดีโอและเล่น
ปัดไปข้างหลังหรือข้างหน้าที่แผ่นสัมผัสของ Gear VR หรือปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาที่
แผ่นสัมผัสของตัวควบคุมเพื่อย้อนกลับหรือไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว
ในขณะที่ก�ำลังดูวีดีโอ สัมผัสแผ่นสัมผัสของ Gear VR หรือกดแผ่นสัมผัสของตัวควบคุม
เพื่อใช้คุณสมบัติต่อไปนี้:
• / : พักและเล่นต่อ
•
/ : เคลื่อนไปยังวิดีโอก่อนหน้าหรือถัดไป
•
: ให้เลือกวีดีโอจากรายการวีดีโอ
64
การดูเนื้อหา
•
: ให้เลือกโหมดดูภาพ
ดูภาพ 2D
–– 360°: ดูวีดีโอแบบ 360-องศา
–– 180°: ดูวีดีโอแบบ 180-องศา
–– 3D SBS/3D TB/360° 3D SBS/360° 3D TB/180° 3D SBS/
180° 3D TB: ดูวีดีโอ 3Dใน 3D
: ให้เลือกว่าจะแสดงค�ำบรรยายหรือไม่
: เข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติม
––
: เปลี่ยนต�ำแหน่งหน้าจอ
––
: ปรับความสว่างของพื้นหลัง
–– 2D:
•
•
การดูรูปภาพ
เลือกรูปภาพ
ปัดไปข้างหลังหรือข้างหน้าที่แผ่นสัมผัสของ Gear VR หรือปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาที่
แผ่นสัมผัสของตัวควบคุมเพื่อดูภาพก่อนหน้าหรือถัดไป
เพื่อต้องการขยายขนาดหรือลดขนาดของรูปภาพ ปัดบนแผ่นสัมผัสของ Gear VR หรือ
แผ่นสัมผัสของตัวควบคุมขึ้นบนหรือลงล่าง
65
การดูเนื้อหา
เพื่อปรับหน้าจอในทิศทางปัจจุบันที่คุณก�ำลังหันไป สัมผัสแผ่นสัมผัสของ Gear VR หรือ
กดแผ่นสัมผัสของตัวควบคุม คุณยังสามารถย้ายหน้าจอโดยการเลื่อนศีรษะของคุณในขณะ
ก�ำลังสัมผัสหรือก�ำลังกดแผ่นสัมผัสค้างไว้ หรืออีกวิธีหนึ่ง กดปุ่มกลับของ Gear VR สอง
ครั้ง
ในขณะที่ก�ำลังดูภาพ สัมผัสแผ่นสัมผัสของ Gear VR หรือกดแผ่นสัมผัสของตัวควบคุมเพื่อ
ใช้คุณสมบัติต่อไปนี้:
• / : ดูภาพถัดไปหรือก่อนหน้า
•
: ดูภาพเป็นสไลด์โชว์
•
: ให้เลือกโหมดการดู
–– 2D: ดูภาพ 2D
–– 360: ดูภาพแบบ 360-องศา
–– พานอราม่า: ดูภาพพาโนราม่าา
• : เข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติม
––
: เปลี่ยนต�ำแหน่งหน้าจอ
––
: ปรับความสว่างของพื้นหลัง
––
: หมุนภาพ
66
การดูเนื้อหา
การดูเนือ้ หาออนไลน์
การใช้แอพซัมซุงอินเทอร์เน็ต คุณสามารถดูเนื้อหาอินเทอร์เน็ตและวิดีโอบนหน้าเว็บได้
ดาวน์โหลดแอพอินเตอร์เน็ตซัมซุงจาก Oculus Store และเปิดใช้งานแอพเพื่อดูเนื้อหา
ออนไลน์
67
ค�ำเตือนด้านสุขภาพและความปลอดภัย
•
ค�ำเตือนด้านสุขภาพ และความปลอดภัยนี้จะมีการแก้ไขปรับปรุงเป็นครั้งคราวเพื่อ
ความถูกต้องและครบถ้วน กรุณาอ่านฉบับล่าสุดได้ที่ oculus.com/warnings
ค�ำเตือนด้านสุขภาพ และความปลอดภัย: เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บ
อาการไม่สบาย หรือความเสียหายของทรัพย์สิน ขอให้ผู้ใช้ชุดแว่น Gear VR
กรุณาอ่านค�ำเตือนด้านล่างนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนใช้ Gear VR
ก่อนการใช้ Gear VR
•
•
68
โปรดอ่านและท�ำตามค�ำแนะน�ำในการ Setup และค�ำแนะน�ำในการใช้งานที่ให้มาพร้อม
กับ Gear VR
โปรดอ่านค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อใช้ Gear VR ทั้งนี้
ท่านอาจเกิดอาการไม่สบายมากขึ้นหากไม่ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่แนะน�ำไว้
�������������������������������
•
•
•
Gear VR ของท่านไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์เสริม และ/หรือ
ซอฟต์แวร์ที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้การใช้อุปกรณ์ อุปกรณ์ประกอบ และ/หรือซอฟต์แวร์
ที่ไม่เหมาะสมอาจท�ำให้ท่านหรือบุคคลอื่นได้รับอันตราย และอาจท�ำให้ระบบรวมถึง
บริการที่เกี่ยวข้องด้วยเกิดปัญหาในการท�ำงานหรือได้รับความเสียหาย
การใช้อุปกรณ์นี้เพื่อดูภาพแบบเสมือนจริงได้อย่างสบายนั้นจะต้องมีระบบรับรู้ความ
เคลื่อนไหวและความสามารถในการทรงตัวที่ดี ท่านต้องไม่ใช้ Gear VR ขณะที่รู้สึก
เหนื่อย ต้องการการนอนหลับพักผ่อน อยู่ในสภาพมึนเมา อยู่ภายใต้ฤทธิ์ยา มีอาการ
เมาค้าง มีปัญหาด้านการย่อยอาหาร มีความเครียดทางอารมณ์ มีอาการวิตกกังวล
หรือเมื่อเป็นหวัด เป็นไข้ เวียนศีรษะ ไมเกรน หรือปวดหูเนื่องจากอาจท�ำให้เกิดอาการ
ที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นได้
หากท่านตั้งครรภ์ เป็นผู้สูงอายุ มีความผิดปกติในการมองเห็น มีอาการแปรปรวนทาง
จิตมาก่อนหน้านี้ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับสภาวะของหัวใจหรืออาการที่ร้ายแรงอย่างอื่น
ขอแนะน�ำให้พบแพทย์ก่อนใช้ Gear VR
69
�������������������������������
อาการชัก
ผู้ใช้บางราย (ประมาณ 1 ใน 4000 คน) อาจมีการเวียนศีรษะอย่างรุนแรง มีอาการชัก
อาการชักจากโรคลมบ้าหมู หรือหน้ามืดซึ่งเกิดขึ้นจากแสงวูบวาบหรือรูปแบบของแสงที่
ปล่อยออกมา ซึ่งอาจเกิดขึ้นขณะที่ดูโทรทัศน์ เล่นวิดีโอเกมส์ หรือใช้อุปกรณ์ที่ให้ภาพแบบ
โลกเสมือนจริง แม้ว่าจะไม่เคยมีอาการชักหรือหน้ามืดมาก่อน หรือไม่มีประวัติการเป็นโรค
ลมชักหรือโรคลมบ้าหมูก็ตาม อาการดังกล่าวส่วนใหญ่มักพบในเด็กและผู้มีอายุตำ�่ กว่า 20
ปี ทั้งนี้ผู้ที่เคยมีอาการชัก หมดสติ หรือมีอาการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสภาวะลมบ้าหมูควรต้อง
พบแพทย์ก่อนจะใช้ Gear VR
70
�������������������������������
เด็ก
ควรห้ามเด็กอายุต�่ำกว่า 13 ปีใช้ Gear VR เนื่องจากเป็นช่วงที่เด็กก�ำลังมีพัฒนาการด้าน
การมองเห็น ผู้ใหญ่ควรต้องคอยสังเกตเด็ก (ในวัย 13 ปีขึ้นไป) ซึ่งใช้ Gear VR ว่ามีอาการ
ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้หรือไม่ ควรจ�ำกัดเวลาให้เด็กเล่น Gear VR และต้องบอกให้เด็กหยุดพัก
ระหว่างการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวด้วย ต้องไม่ใช้ Gear VR ติดต่อกันเป็นเวลานานเนื่องจากจะ
เกิดผลเสียต่อทักษะการใช้มือและตาให้ประสานกัน ความสามารถในการทรงตัว และความ
สามารถในการท�ำหลายสิ่งได้พร้อมกัน
71
�������������������������������
ค�ำเตือนทั่วไป
เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องการบาดเจ็บหรืออาการไม่สบาย ขอให้ท่านปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ
เหล่านี้และปฏิบัติตามค�ำเตือนในขณะใช้ Gear VR
• ใช้ Gear VR เฉพาะในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเท่านั้น: เนื่องจาก Gear VR จะท�ำให้
ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์แบบโลกเสมือนจริงซึ่งจะดึงความสนใจของท่านไปจากสภาพ
แวดล้อมจริงและท�ำให้ท่านไม่สามารถมองเห็นสิ่งรอบตัวท่านได้จึงขอให้ระมัดระวังใน
เรื่องต่อไปนี้
–– ก่อนเริ่มใช้และในขณะที่ใช้ Gear VR ต้องแน่ใจว่าสภาพรอบตัวของท่านมีความ
ปลอดภัย และใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ
–– วัตถุที่ท่านเห็นในสภาพเสมือนจริงไม่ได้มีจริง ดังนั้นห้ามนั่งหรือยืนบนวัตถุดังกล่าว
หรือใช้วัตถุนั้นเพื่อการรองรับใดๆ
–– เพื่อให้เล่นชุดแว่น Gear VR ได้อย่างปลอดภัยที่สุด ท่านควรนั่งหรืออยู่กับที่ตลอด
เวลาที่ใช้ Gear VR
72
�������������������������������
–– การสะดุดหกล้ม
วิ่งชนก�ำแพง เฟอร์นิเจอร์ หรือวัตถุอื่นอาจท�ำให้เกิดอาการบาดเจ็บ
รุนแรงได้ ดังนั้นขอให้จัดพื้นที่ดังกล่าวให้ปราศจากสิ่งกีดขวางใดๆ ก่อนเพื่อจะได้ใช้
Gear VR อย่างปลอดภัย
–– ขอให้ท่านระวังอย่าไปอยู่ใกล้กับผู้อื่น หรือใกล้สิ่งของ บันได ระเบียง ประตูเข้า
ออกที่เปิดไว้ หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ เปลวไฟ พัดลมเพดาน โคมไฟและอุปกรณ์ส่อง
สว่าง หรือสิ่งของอื่นที่ท่านอาจชนล้มเมื่อท่านใช้ Gear VR หรือหลังจากเพิ่งเลิกใช้
Gear VR
–– น�ำของที่จะท�ำให้สะดุดล้มออกไปจากบริเวณที่จะใช้ Gear VR ก่อนจะใช้ Gear VR
–– ในระหว่างการใช้ Gear VR ท่านอาจไม่ทราบว่ามีคนหรือสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณ
ที่ท่านอยู่
–– อย่าถือวัตถุมีคม หรือวัตถุอันตรายอื่นขณะที่ใช้ Gear VR
–– อย่าสวม Gear VR ในขณะที่ต้องใช้สมาธิ เช่น ในระหว่างการเดิน การขี่จักรยาน
หรือขณะขับรถ
73
�������������������������������
•
•
•
•
74
ตรวจดูว่า Gear VR ปรับได้ระดับและสวมเข้าศีรษะของท่านแน่นดีแล้วในลักษณะที่
ท่านรู้สึกสบาย และท่านมองเห็นภาพที่ชัดเจนและเป็นภาพเชิงเดี่ยว
เพื่อให้ร่างกายของท่านปรับตัวขอให้ค่อยๆ เริ่มเล่น Gear VR และในครั้งแรกที่ใช้ควร
ใช้ไม่กี่นาที แล้วจึงเพิ่มเวลาที่ใช้ Gear VR เมื่อท่านเริ่มคุ้นเคยกับภาพเสมือนจริง การ
มองไปรอบๆ และการใช้อุปกรณ์ Input เมื่อเข้าสู่โลกเสมือนจริงครั้งแรกจะช่วยท่าน
ในการปรับตัวกับความแตกต่างระหว่างการเคลื่อนไหวจริงของท่านกับประสบการณ์ใน
โลกเสมือนจริง
ห้ามใช้ Gear VR ในระหว่างอยู่ในยานพาหนะที่ก�ำลังเคลื่อนที่ เช่น รถ รถโดยสาร
หรือรถไฟเนื่องจากอาจท�ำให้ท่านเกิดอาการไม่พึงประสงค์ ได้มากขึ้น
หยุดพักอย่างน้อย 10 - 15 นาทีเมื่อเล่น Gear VR ทุก 30 นาทีแม้ว่าท่านจะคิดว่า
ท่านไม่ได้ต้องการการพักก็ตาม หากท่านมีอาการไม่ค่อยสบายขอให้ท่านหยุดพักบ่อย
ขึ้นเพราะแต่ละคนจะแตกต่างกันไป ท่านควรพิจารณาว่าระยะเวลาแค่ไหนที่เหมาะสม
ที่สุดส�ำหรับท่าน
�������������������������������
•
•
Gear VR อาจมีฟีเจอร์ Pass-Through ประกอบอยู่ซึ่งจะท�ำให้ท่านสามารถมองเห็นสิ่ง
รอบตัวท่านได้ชั่วคราวในระยะเวลาสั้นๆ และท่านควรต้องถอด Gear VR ออกในขณะที่
ต้องใช้สมาธิหรือใช้อวัยวะให้ประสานกัน
การเปิดเสียงดังอาจท�ำให้การได้ยินของท่านได้รับความเสียหายที่ไม่สามารถรักษาให้
เหมือนเดิมได้ Background Noise และการฟังเสียงดังอย่างต่อเนื่องอาจท�ำให้เสียง
ต่างๆ ฟังดูเบากว่าเสียงจริง เนื่องจากลักษณะประสบการณ์ที่ได้จากโลกเสมือนจริงเป็น
ลักษณะที่ท�ำให้เกิดความรู้สึกจมดิ่งลงไปในโลกเสมือนจนคล้ายกับอยู่ในโลกความเป็น
จริง (immersive nature) ท่านต้องไม่ใช้ Gear VR โดยเปิดเสียงดังมากเพื่อที่ท่านจะ
ได้รับรู้ถึงความเป็นไปของสิ่งรอบตัวตลอดเวลา และลดความเสี่ยงที่การได้ยินอาจได้
รับความเสียหาย
75
�������������������������������
อาการไม่สบาย
•
•
76
หากผู้ใช้ Gear VR เกิดอาการต่อไปนี้ต้องหยุดใช้อุปกรณ์ Gear VR ทันที: มีอาการชัก
หมดสติ ตาล้า ตาหรือกล้ามเนื้อกระตุก การเคลื่อนไหวโดยไม่ได้ตั้งใจ ตามัว มองเห็น
ภาพซ้อนหรือบิดเบี้ยว หรือมีความผิดปกติในการมองเห็น เวียนศีรษะ มึนงง เสียการ
ทรงตัว การประสานระหว่างมือและตาไม่สัมพันธ์กัน เหงื่อออกมาก มีนำ�้ ลายออกมา
มาก คลื่นไส้ วิงเวียนศีรษะ ปวดหัวหรือรู้สึกไม่สบายตา ง่วงซึม เหนื่อยล้า หรืออาการ
อื่นใดที่คล้ายกับภาวะป่วยจากการเคลื่อนไหว
อาการที่เกิดจากการเข้าไปสู่โลกเสมือนจริงอาจยังมีอยู่และปรากฏชัดขึ้นหลังจากใช้
หลายชั่วโมงเช่นเดียวกับอาการที่หลายคนอาจเป็นหลังจากลงจากเรือ อาการที่เกิด
ขึ้นหลังการใช้อุปกรณ์ Gear VR อาจรวมถึงอาการที่ระบุไว้ข้างต้นรวมทั้งอาการง่วง
มากกว่าปกติ และความสามารถในการท�ำหลายๆ อย่างพร้อมกันลดลง ซึ่งอาการดัง
กล่าวอาจท�ำให้ท่านมีความเสี่ยงจากการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นเมื่อท�ำกิจกรรมปกติ
�������������������������������
•
ห้ามขับรถ ควบคุมเครื่องจักร หรือท�ำกิจกรรมที่ต้องใช้สายตาหรือร่างกายอย่างมาก
และอาจเกิดผลร้ายแรงตามมา(กล่าวคือ กิจกรรมซึ่งหากท�ำในขณะที่มีอาการดังกล่าว
อาจท�ำให้เกิดการเสียชีวิต บาดเจ็บ หรือก่อความเสียหายให้กับทรัพย์สิน) หรือกิจกรรม
อื่นซึ่งต้องมีการทรงตัวที่ดี และมีการประสานระหว่างมือและตาที่ดี (เช่น การเล่นกีฬา
หรือการขี่จักรยาน เป็นต้น) จนกว่าท่านจะหายจากอาการนั้นแล้ว
•
ห้ามใช้ Gear VR จนกว่าอาการดังกล่าวจะหายไป และปรับค่าของ Gear VR ให้ถูก
ต้องก่อนจะน�ำมาใช้อีก
ดูว่าคอนเทนต์ที่ท่านใช้ก่อนจะเริ่มมีอาการดังกล่าวขึ้นเป็นคอนเทนต์ประเภทใดเพราะ
ท่านอาจจะเกิดอาการต่างๆ ได้มากขึ้นเนื่องมาจากคอนเทนต์ที่ท่านใช้
กรุณาไปพบแพทย์หากอาการที่ท่านเป็นร้ายแรง และ/หรือเป็นอาการที่เกิดขึ้นบ่อย
•
•
77
�������������������������������
การบาดเจ็บซ�้ำซาก
การใช้ Gear VR อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ ข้อต่อหรือผิวของท่าน หาก
ร่างกายส่วนใดของท่านเกิดอาการอ่อนล้าหรือเจ็บในระหว่างใช้อุปกรณ์ Gear VR หรือหาก
ท่านรู้สึกมีอาการต่างๆ เช่น เป็นเหน็บ อาการชา ปวดแสบปวดร้อน หรือเหนื่อยล้า ท่าน
ต้องหยุดพักเป็นเวลาหลายๆ ชั่วโมงก่อนกลับมาใช้ Gear VR อีกครั้ง และหากท่านยังคงมี
อาการดังกล่าวอยู่หรือมีอาการไม่สบายในระหว่างการเล่นหรือหลังการเล่น ขอให้ท่านหยุด
ใช้ Gear VR และไปพบแพทย์
78
�������������������������������
Gear VR อาจรบกวนการท�ำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์
Gear VR มีแม่เหล็กและสามารถส่งคลื่นวิทยุออกมา ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการท�ำงาน
ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งเครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องช่วย
ฟัง และเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า หากท่านใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ หรืออุปกรณ์ทางการ
แพทย์อื่นๆ ที่ฝังไว้ในร่างกาย ห้ามใช้ Gear VR โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ของท่านหรือผู้ผลิต
อุปกรณ์ทางการแพทย์ของท่านก่อน ให้รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยระหว่าง Gear VR กับ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ของท่าน และหยุดใช้ Gear VR ถ้าหากท่านพบว่ายังมีการรบกวน
อย่างต่อเนื่องต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ของท่าน
ตัวควบคุม
•
•
•
Gear VR ของท่านอาจมาพร้อมกับตัวควบคุมซึ่งบุคคลภายนอกเป็นผู้ผลิต
กรุณาขอค�ำแนะน�ำจากผู้ผลิตในเรื่องค�ำเตือนเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยเกี่ยวกับ
ตัวควบคุมนั้น
ขอให้ท่านใช้สายรัดข้อมือที่มาพร้อมกับตัวควบคุมตลอดเวลาเพื่อให้ตัวควบคุมติดอยู่
กับข้อมือของท่านในขณะใช้
แบตเตอรี่
79
�������������������������������
•
•
•
•
80
อันตรายจากการหายใจไม่ออก ตัวควบคุมไม่ใช่ของเล่น ประกอบด้วยแบตเตอรี่ซึ่งเป็น
ชิ้นส่วนเล็กๆ เก็บให้ห่างจากเด็กๆ อายุตำ�่ กว่า 3 ขวบ
กรุณาอย่ากลืนกินแบตเตอรี่ อันตรายจากการเผาไหม้ของสารเคมี
หากมีการกลืนกินแบตเตอรี่เข้าไป ส่งผลให้เกิดการเผาไหม้ภายในอย่างรุนแรงและ
มีศักยภาพท�ำให้หลอดอาหารทะลุได้ในเวลาเพียง 2 ชั่วโมง และถึงแก่ชีวิตได้ เก็บ
แบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็ก
หากช่องใส่แบตเตอรี่ไม่ได้ปิดอย่างแน่นหนา ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและเก็บให้
พ้นมือเด็ก
�������������������������������
•
•
มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ แบตเตอรี่อาจก่อให้เกิดความร้อนหรือการรั่วไหลได้
หากติดตั้งกลับด้าน ถอดแยกชิ้นส่วน ชาร์จนานเกินไป ถูกเจาะ บด ใช้งานร่วมกับ
แบตเตอรี่ที่ใช้แล้วหรือต่างชนิดกัน หรือสัมผัสโดยตรงกับไฟหรืออุณหภูมิที่สูง อย่า
ชาร์จแบตเตอรี่ประเภทที่ใช้แล้วทิ้ง เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมดในเครื่องเดียวในเวลา
เดียวกัน
ให้เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมจนกว่าพร้อมที่จะน�ำมาใช้งาน ต้องทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วใน
ทันทีอย่างถูกต้อง
81
�������������������������������
•
•
อย่าให้มีวัสดุนำ� ไฟฟ้าไปแตะกับขั้วแบตเตอรี่ในเครื่อง เก็บแบตเตอรี่ให้แห้งและอย่า
ให้โดนน�้ำ
อย่าถอดแยกชิ้นส่วน เจาะหรือพยายามที่จะดัดแปลงแบตเตอรี่
ไฟดูด
เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกไฟดูด
• ห้ามท�ำการแก้ไขดัดแปลงหรือเปิดอุปกรณ์ ใดที่ให้ไป
• ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้หากสายไฟได้รับความเสียหายหรือมีเส้นลวดโผล่ออกมา
หากมีอแดปเตอร์ให้
• ห้ามอแดปเตอร์ถูกความชื้นหรือของเหลว
• ถอดปลั๊กอแดปเตอร์ทุกครั้งก่อนท�ำความสะอาด และใช้ผ้าแห้งเท่านั้นในการท�ำความ
สะอาด
82
�������������������������������
•
•
เก็บอแดปเตอร์ให้ห่างจากเปลวไฟและแหล่งความร้อนอื่น
ใช้เฉพาะอแดปเตอร์ที่ให้มาพร้อมกับ Gear VR เท่านั้น
อุปกรณ์ที่เสียหายหรือแตก
•
•
ห้ามใช้อุปกรณ์หากมีส่วนใดเสียหายหรือแตก
อย่าซ่อมอุปกรณ์ด้วยตัวเอง ต้องให้ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นท�ำการซ่อม
อาการที่ติดต่อกันได้
เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้อาการที่ติดต่อกันได้ไปติดผู้อื่น (เช่น ตาแดง) ห้ามใช้ Gear VR กับ
บุคคลที่มีอาการของโรคติดต่อ มีการติดเชื้อ หรือมีโรค โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับตา ผิวหนัง
หรือหนังศีรษะ ท่านควรท�ำความสะอาด Gear VR ระหว่างการใช้ทุกครั้งด้วยกระดาษเปียก
ส�ำหรับฆ่าเชื้อซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผิว (โดยเฉพาะเลนส์) และเช็ดให้แห้งด้วยผ้าไมโคร
ไฟเบอร์
83
�������������������������������
ผิวหนังระคายเคือง
Gear VR จะใส่ติดกับผิวและหนังศีรษะของท่าน ขอให้หยุดใช้ Gear VR หากท่านมีอาการ
บวม คัน หรือระคายเคืองประเภทอื่น หากยังเกิดอาการดังกล่าวอยู่กรุณาติดต่อแพทย์
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดกับ Gear VR
•
•
•
84
กรุณาอย่าวาง Gear VR ทิ้งไว้ให้ถูกแสงแดดโดยตรง เนื่องจากอาจท�ำให้ Gear VR
เสียหายได้
กรุณาอย่าส่องเลเซอร์ หรือแหล่งก�ำเนิดแสงภายนอกผ่านเลนส์เนื่องจากอาจท�ำให้
จอภาพเสียหายได้
กรุณาเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ในกล่องเก็บอุปกรณ์ที่จัดให้ไว้เมื่อไม่ได้ใช้งานเพื่อลดความ
เสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือจากอันตรายโดยรอบ
ข้อมูลความปลอดภัย
เพื่อป้องกันไม่ให้คุณและผู้อื่นบาดเจ็บ หรือท�ำให้อุปกรณ์เสียหาย โปรดอ่าน
ข้อมูลความปลอดภัยส�ำหรับอุปกรณ์ของคุณก่อนใช้งาน
โปรดใช้งานอุปกรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้เท่านั้น
อย่าให้เครื่องชาร์จหรืออุปกรณ์ร่วงหล่นหรือถูกกระแทก
ห้ามใช้งานหรือเก็บอุปกรณ์ของคุณในที่ที่มีฝุ่นหรือวัสดุฟุ้งกระจายปริมาณ
มาก
ฝุ่นละอองหรือสิ่งแปลกปลอมอาจท�ำให้อุปกรณ์ของคุณท�ำงานผิดปกติได้
ห้ามให้ขั้วต่อของอุปกรณ์สัมผัสกับตัวน�ำต่างๆ เช่น ของเหลว ฝุ่นละออง
ตะไบเหล็ก และไส้ดินสอ
การสัมผัสกับตัวน�ำอาจท�ำให้มีไฟฟ้าลัดวงจรหรือมีการกัดกร่อนที่ขั้วต่อและมีผลให้เกิดการ
ระเบิด ไฟลุกไหม้ หรืออุปกรณ์เสียหายได้
85
ข้อมูลความปลอดภัย
อย่ากัดหรือน�ำอุปกรณ์เข้าปาก
เด็กและสัตว์อาจกลืนกินชิ้นส่วนขนาดเล็ก
ห้ามใส่เครื่องหรืออุปกรณ์เสริมที่ให้มาเข้าไปในดวงตา หู หรือปาก
เพราะอาจท�ำให้เกิดการส�ำลักหรือการบาดเจ็บขั้นรุนแรงได้
ห้ามน�ำอุปกรณ์ไปสัมผัสกับควันหรือละอองสารที่หนาแน่น
การกระท�ำเช่นนั้นอาจท�ำให้ภายนอกของอุปกรณ์เสียหาย หรือท�ำให้อุปกรณ์ท�ำงานผิดปกติ
ได้
ควรให้เครื่องของคุณแห้ง
ความชื้นและของเหลวอาจสร้างความเสียหายแก่ชิ้นส่วนหรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในอุปกรณ์
ของคุณได้
86
ข้อมูลความปลอดภัย
สามารถใช้เครื่องในบริเวณที่มีอุณหภูมิรอบๆ 0 °C ถึง 35 °C คุณสามารถ
จัดเก็บเครื่องไว้ได้ในอุณหภูมิรอบๆ -20 °C ถึง 50 °C การใช้หรือการจัด
เก็บเครื่องนอกเหนือจากช่วงอุณหภูมิที่แนะน�ำอาจท�ำให้เครื่องเสียหายหรือ
ลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลงได้
ห้ามจัดเก็บอุปกรณ์ของคุณในบริเวณที่ร้อนมากเช่นภายในรถในฤดูร้อน การกระท�ำเช่นนั้น
อาจท�ำให้หน้าจอท�ำงานผิดปกติ ส่งผลให้อุปกรณ์เสียหาย หรือท�ำให้แบตเตอรี่ระเบิดได้
ห้ามมองแสงจ้าโดยตรงในขณะที่คุณก�ำลังสวมอุปกรณ์โดยไม่ได้ใส่อุปกรณ์
มือถือ การกระท�ำดังกล่าวอาจท�ำให้สายตาเสียได้
ห้ามใช้อุปกรณ์หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น การใช้อุปกรณ์ต่อไปหลังเกิดข้อผิด
พลาดอาจส่งผลให้คุณรู้สึกไม่สบายหรือบาดเจ็บได้
หากคุณแพ้สีหรือชิ้นส่วนโลหะของอุปกรณ์นี้ คุณอาจรู้สึกคัน เป็นผื่นแดง
หรือมีอาการบวมที่ผิวหนัง เมื่อเป็นเช่นนี้ ให้หยุดการใช้อุปกรณ์และปรึกษา
แพทย์ของคุณ
87
ข้อมูลความปลอดภัย
ห้ามใช้เครื่องของคุณในโรงพยาบาล บนเครื่องบิน หรือในอุปกรณ์ยานยนต์
ที่อาจได้รับการรบกวนจากคลื่นความถี่วิทยุ การท�ำเช่นนี้อาจท�ำให้อุปกรณ์
ท�ำงานผิดปกติและอาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ได้
เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กับอุปกรณ์อื่นๆ ผ่านบลูทูธ ให้หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์
ของคุณใกล้กับเครื่องกระตุ้นหัวใจภายในระยะ 15 ซม. หากเป็นไปได้
เนือ่ งจากอุปกรณ์ของคุณอาจรบกวนการท�ำงานของเครื่องกระตุ้นหัวใจ
ป้องกันการรับเสียงและหูของคุณเมื่อใช้งานเฮดเซ็ท
•
•
•
88
ก ารรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ
ควรลดระดับเสียงลงอยู่เสมอก่อนที่จะเสียบหูฟังในแหล่งจ่ายเสียง และ
ใช้การตั้งค่าระดับเสียงต�ำ่ สุดเท่าที่จำ� เป็นเพื่อให้ได้ยินเสียงเพลงเท่านั้น
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเฮดเซ็ทไม่ได้บิดเป็นเกลียวรอบๆ วัตถุที่อยู่
ใกล้เคียง
ข้อมูลความปลอดภัย
ห้ามใช้งานเครื่องถ้าหากมีรอยร้าวหรือรอยแตก
กระจกหรืออะครีลิคที่แตกร้าวอาจท�ำให้มือหรือใบหน้าของคุณได้รับบาดเจ็บได้ น�ำเครื่อง
ของคุณไปที่ศูนย์บริการของซัมซุงเพื่อรับการซ่อมแซม
ใช้งานแบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ อุปกรณ์เสริม และวัสดุที่รับรองโดยผู้ผลิต
ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ขณะใช้งานอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ใดๆ
ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากซัมซุง
อย่าถอดประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ของคุณ
การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ กับเครื่องของคุณอาจท�ำให้การรับประกันสินค้าจาก
ผู้ผลิตเป็นโมฆะ ถ้าอุปกรณ์ของคุณต้องเข้ารับการบริการ ให้น�ำอุปกรณ์ของคุณไปที่ศูนย์
บริการของซัมซุง
89
ข้อมูลความปลอดภัย
เมื่อท�ำความสะอาดอุปกรณ์ของคุณ โปรดค�ำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้
•
•
•
เช็ดอุปกรณ์และเลนส์ด้วยผ้านุ่มที่สะอาดหรือไม้พันส�ำลี
อย่าใช้สารเคมีหรือผงซักฟอก การท�ำเช่นนั้นอาจท�ำให้ด้านนอกของอุปกรณ์เปลี่ยนสีห
รือผุกร่อนได้
ห้ามล้างโฟมกันกระแทก การกระท�ำเช่นนั้นอาจท�ำให้โฟมกันกระแทกเสื่อมสภาพได้
หยิบจับและก�ำจัดอุปกรณ์หรือเครื่องชาร์จด้วยความระมัดระวัง
•
•
อย่าวางแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ที่มีความร้อนด้านบนหรือด้านในอุปกรณ์ที่มีความร้อน
เช่น เตาไมโครเวฟ เตาอบ หรือหม้อน�ำ้ รถยนต์
ห้ามบีบอัดหรือเจาะอุปกรณ์
การเลือกใช้บริการซ่อมบ�ำรุงและดูแลรักษาเครื่องจากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ
เท่านั้น
การเลือกใช้บริการซ่อมบ�ำรุงและดูแลรักษาเครื่องจากผู้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพอาจท�ำให้
เครื่องของคุณเสียหายและอาจท�ำให้สิทธิในการรับประกันของผู้ผลิตเป็นโมฆะได้
90
ข้อมูลความปลอดภัย
การก�ำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี
(ขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
(ใช้ได้ส�ำหรับประเทศที่มีระบบเก็บแยกขยะ)
เครื่องหมายนี้บนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม เอกสารระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์นั้น (เช่น เครื่องชาร์จ ชุดหูฟัง สาย
USB) ร่วมกับขยะภายในบ้านอื่นๆ
เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทิ้งขยะที่ไม่มี
การควบคุม โปรดแยกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกจากขยะประเภทอื่นๆ และน�ำกลับมาใช้ใหม่
ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
ผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวควรติดต่อร้านค้าที่ซื้อหรือหน่วยงานราชการในท้องถิ่น
เพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการน�ำผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เพื่อ
รักษาสิ่งแวดล้อม
ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดต่อผู้จำ� หน่ายและตรวจสอบเงื่อนไข และข้อตกลงที่กำ� หนดไว้ใน
สัญญาซื้อผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์รวมกับ
ขยะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์ที่จะน�ำไปก�ำจัดภายหลัง
91
ภาคผนวก
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ก่อนติดต่อศูนย์บริการซัมซุง กรุณาลองใช้วิธีแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ สถานการณ์บางอย่างอาจ
ไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ของคุณได้
หากเคล็ดลับด้านล่างนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
หน้าจอหลัก Oculus ไม่ปรากฏเมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับ
Gear VR
•
•
•
•
92
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อกับ Gear VR ถูกต้อง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์มือถือเปิดอยู่
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งแอพ Gear VR (Oculus) ส�ำหรับ Gear VR บนเครื่อง
โทรศัพท์มือถือ (หน้า 38)
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือชาร์จเต็มแล้ว
ภาคผนวก
อุปกรณ์เคลื่อนที่ร้อนเมื่อสัมผัส
เมื่อใช้แอพที่ต้องการก�ำลังไฟในจ�ำนวนที่มากกว่าปกติหรือเมื่อใช้แอพต่างๆ บนอุปกรณ์ของ
คุณเป็นเวลานาน โทรศัพท์มือถืออาจร้อนจนสัมผัสได้ เมื่อ Gear VR ตรวจจับอุณหภูมิที่
สูง จะมีข้อความปรากฏบนหน้าจอเตือนให้คุณหยุดสวม Gear VR และให้รอจนกว่าเครื่อง
จะเย็นลง ให้หยุดใช้ Gear VR จนกว่าอุปกรณ์มือถือจะเย็นลง แล้วค่อยใช้งานใหม่ ซึ่งเป็น
เรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของโทรศัพท์มือถือแต่อย่างใด
รูปภาพบนหน้าจอดูเอียงหรือบิดเบี้ยว
ให้ถอด Gear VR แล้ววางบนพื้นราบโดยให้เลนส์หันไปข้างหน้าและปุ่มปรับโฟกัสหันขึ้น
ด้านบน รอ 5–7 วินาที ก่อนจะใช้งานใหม่อีกครั้ง
รูปภาพบนหน้าจอเคลื่อนย้ายไม่คงที่
Gear VR อาจได้รับผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กรบกวนเกิดจากสิ่งต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์
ทีวี หรือสายไฟ หลีกเลี่ยงการใช้งาน Gear VR ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นแม่
เหล็กรบกวน
93
ภาคผนวก
หน้าจอไม่โฟกัส
•
•
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ Gear VR บนใบหน้าได้อย่างถูกต้องแล้ว
หมุนปุ่มปรับโฟกัสจนกว่าหน้าจอจะชัด
หน้าจอเลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวา
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่จับอุปกรณ์ (ซ้าย) อยู่ในต�ำแหน่งที่ถูกต้อง เชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์
มือถือของคุณอีกครั้งหลังจากที่เลื่อนที่จับอุปกรณ์ (ซ้าย) ไปยังต�ำแหน่ง A หรือ B ตาม
ขนาดของหน้าจอเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ (หน้า 26)
รูปภาพบนหน้าจอสั่น
•
•
94
ถอดอุปกรณ์เคลื่อนที่ออกจาก Gear VR แล้วเชื่อมต่อใหม่
เริ่มการท�ำงานของอุปกรณ์ใหม่
ภาคผนวก
ตัวควบคุม ตัวควบคุมเกม หรือเฮดเซ็ทบลูทูธไม่ท�ำงาน
•
•
•
•
ตรวจสอบว่าอุปกรณ์บลูทูธ เชื่อมต่ออยู่กับโทรศัพท์มือถือ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ อยู่ภายในขอบเขตระยะ
สูงสุดของบลูทูธ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ของอุปกรณ์บลูทูธที่คุณเชื่อมต่ออยู่นั้นชาร์จเต็มแล้ว
หากตัวควบคุมของคุณไม่ท�ำงานตามปกติ ให้น�ำตัวควบคุมดังกล่าวพร้อมกับ Gear VR
ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง
95
Copyright
Copyright © 2017 Samsung Electronics
คู่มือนี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์สากล
ส่วนใดๆ ของค�ำแนะน�ำนี้ไม่สามารถถูกท�ำซ�้ำ เผยแพร่ แปล หรือส่งต่อในรูปแบบหรือ
วิธีการใดๆ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเชิงกล รวมทั้งการถ่ายเอกสาร บันทึก หรือจัดเก็บ
ข้อมูลในระบบจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
Samsung Electronics
เครื่องหมายการค้า
•
•
•
SAMSUNG และตราสัญลักษณ์ของ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
ของ Samsung Electronics
Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ
www.samsung.com
Download PDF

advertising