Lietošanas
rokasgrāmata
ME40B ME46B ME55B
UE46A UE55A
Krāsa un izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
Lai uzlabotu izstrādājuma veiktspēju, tā specifikācijas var
tikt mainītas bez iepriekšējā brīdinājuma.
BN46-00098F-0
Satura rādītājs
PIRMS IZSTRĀDĀJUMA
LIETOŠANAS
SAGATAVOŠANA
11
Autortiesības
12
Tīrīšana
12
Uzglabāšana
13
Drošības pasākumi
13
14
15
17
Simboli
Elektrība un drošība
Instalēšana
Darbība
22
Satura pārbaude
22
23
Iesaiņojuma noņemšana
Sastāvdaļu pārbaude
25
Detaļas
25
26
28
29
32
Vadības panelis
Aizmugurējā puse
Pretnozagšanas slēdzene
Tālvadības pults
Savienojuma izveide, izmantojot IR stereo kabeli
33
Pirms izstrādājuma uzstādīšanas
(Uzstādīšanas rokasgrāmata)
33
33
35
Slīpuma leņķis un sagriešana
Ventilācija
Izmēri
36
Sienas montāžas komplekta uzstādīšana
36
Sagatavošanās sienas montāžas komplekta
uzstādīšanai
Sienas montāžas komplekta uzstādīšana
Sienas montāžas komplekta specifikācijas
(VESA)
36
36
38
Tālvadības pults (RS232C)
38
40
Kabeļa savienojums
Vadības kodi
Satura rādītājs
2
Satura rādītājs
AVOTA IERĪCES
PIEVIENOŠANA UN
IZMANTOŠANA
52
Pirms pievienošanas
52
Svarīgākie kontrolpunkti pirms pievienošanas
53
Datora pievienošana un izmantošana
53
56
Pievienošana datoram
Izšķirtspējas maiņa
58
Ārēja monitora pievienošana
59
Pievienošana video ierīcei
59
59
Pievienošana, izmantojot AV kabeli
Savienojuma izveide, izmantojot
komponentu kabeli
Pievienošana, izmantojot HDMI-DVI kabeli
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli
Pievienošana audio sistēmai
60
60
61
MDC IZMANTOŠANA
62
Tīkla bloka pievienošana
(nopērkams atsevišķi)
62
MagicInfo
66
Ievades avota maiņa
66
Source
67
Multi Control iestatījumu konfigurācija
67
Multi Control iestatījumu konfigurācija
68
MDC programmas instalēšana/
atinstalēšana
68
68
Instalēšana
Atinstalēšana
Satura rādītājs
3
Satura rādītājs
EKRĀNA REGULĒŠANA
69
Kas ir MDC?
69
71
72
73
74
75
77
78
80
84
85
92
94
98
Savienojuma izveide ar MDC
Savienojuma pārvaldība
Auto Set ID
Klonēšana
Komandas atkārtošana
Darba sākšana ar MDC
Galvenā ekrāna izkārtojums
Izvēlnes
Ekrāna pielāgošana
Skaņas pielāgošana
Sistēmas iestatīšana
Rīku iestatījumi
Citas funkcijas
Problēmu novēršanas rokasgrāmata
100
Picture Mode
100
100
Ja ievades avots ir PC, DVI vai DP
Ja ievades avots ir AV, Component vai HDMI
101
Backlight/Contrast/Brightness/
Sharpness/Color/Tint(G/R)
102
Screen Adjustment
102
103
104
104
Picture Size
Position
PC Screen Adjustment
Resolution Select
104
Automātiskā pielāgošana
105
3D funkcijas lietošana
(tikai modeļiem UE46A un UE55A)
105
105
3D Mode
Skatīšanās, izmantojot 3D funkciju
Satura rādītājs
4
Satura rādītājs
SKAŅAS REGULĒŠANA
MULTIVIDE (MEDIA)
109
Advanced Settings
109
109
109
110
110
110
110
110
110
111
111
111
111
Black Tone
Dynamic Contrast
Shadow Detail
Gamma
Expert Pattern
RGB Only Mode
Color Space
White Balance
10p White Balance (Off / On)
Flesh Tone
Edge Enhancement (Off/On)
Motion Lighting (Off/On)
LED Motion Plus (Off/On)
112
Picture Options
112
112
112
113
113
113
113
Color Tone
Color Temp.
Digital Noise Filter
MPEG Noise Filter
HDMI Black Level
Film Mode
Motion Plus
114
Reset Picture
115
Sound Mode
116
Sound Effect
116
3D Audio
(tikai modeļiem UE46A un UE55A)
116
3D Audio (Off / Low / Medium / High)
117
Speaker Settings
117
Reset Sound
118
MagicInfo Lite
118
Atskaņotāja MagicInfo Lite Player rokasgrāmata
Satura rādītājs
5
Satura rādītājs
TĪKLS
SISTĒMA
119
Videos
119
Video demonstrēšana
123
Photos
123
Fotoattēlu apskate (vai Slide Show)
124
Music
124
Mūzikas atskaņošana
126
Videos / Photos / Music - papildiespējas
126
127
Failu saraksta sakārtošana
Videos/Photos/Music demonstrēšanas opciju
izvēlne
129
Source
129
130
130
130
Source
Edit Name
Information
Refresh
131
Network Settings
131
132
134
135
137
137
138
Savienojuma izveide ar tīklu
Kabeļu tīkla iestatījumi
Savienojuma izveide ar bezvadu tīklu
Bezvadu tīkla iestatīšana
WPS(PBC)
One Foot Connection
Ekspromta tīkla iestatīšana
139
Network Status
139
MagicInfo Lite Iestatījumi
141
Multi Control
141
Multi Control iestatījumu konfigurācija
Satura rādītājs
6
Satura rādītājs
142
Time
142
142
142
143
143
Clock set
Sleep Timer
On Timer
Off Timer
Holiday Management
144
Menu Language
145
Eco Solution
145
145
145
146
Energy Saving
Eco Sensor (Off / On)
No Signal Power Off
Auto Power Off (Off / On)
146
Security
146
146
146
Safety Lock (Off / On)
Button Lock (Off/On)
Change PIN
147
PIP
147
Auto Protection Time
148
Screen Burn Protection
148
148
149
149
Pixel Shift
Timer
Pixel
Side Gray
150
Video Wall
150
150
151
151
151
Video Wall
Format
Horizontal
Vertical
Screen Position
152
Source AutoSwitch Settings
Satura rādītājs
7
Satura rādītājs
ATBALSTS
MAGICINFO LITE
153
General
153
153
154
154
154
154
154
155
155
155
155
Max. Power Saving
Game Mode
BD Wise
Auto Power
Standby Control
Lamp Schedule
OSD Display
Power On Adjustment
Temperature Control
Device Name
3D Video Sync
(tikai modeļiem UE46A un UE55A)
157
Anynet+(HDMI-CEC)
157
158
160
Anynet+(HDMI-CEC)
Auto Turn Off
Receiver
161
DivX® Video On Demand
161
Network Remote Control
161
Reset System
161
Reset All
162
Software Upgrade
162
162
By USB
Alternative Software
163
Contact Samsung
164
Failu formāti, kas ir saderīgi ar
MagicInfo Lite Player
164
Video/audio
Satura rādītājs
8
Satura rādītājs
TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA
S ROKASGRĀMATA
SPECIFIKĀCIJAS
168
Tīkla grafiks
168
169
169
173
Savienojuma izveide ar serveri
MagicInfo Lite iestatījumi
Pievienotās ierīces apstiprināšana serverī
Pareiza laika iestatīšana
174
Local Schedule
174
Local Schedule Manager
174
177
178
180
181
182
Local Schedule reģistrēšana
Izmaiņu veikšana lokālajā grafikā
Local Schedule
Lokālā grafika Local Schedule dzēšana
Lokālā grafika Local Schedule palaišana
Lokālā grafika Local Schedule apturēšana
Lokālā grafika Local Schedule datu apskate
183
Contents Manager
183
184
Satura kopēšana
Satura dzēšana
185
Internal AutoPlay
185
Internal AutoPlay palaišana
185
USB AutoPlay
185
Internal AutoPlay palaišana
186
Kad tiek palaists saturs
186
187
Palaistā satura datu apskate
Satura iestatījumu maiņa demonstrēšanas laikā
188
Prasības, kas jāizpilda pirms sazināties
ar Samsung klientu apkalpošanas centru
188
188
189
Izstrādājuma pārbaude
Izšķirtspējas un frekvences pārbaude
Pārbaudiet sekojošo.
192
Jautājumi un atbildes
194
Vispārējās
Satura rādītājs
9
Satura rādītājs
PIELIKUMS
196
Enerģijas taupīšana
197
Iepriekš iestatīti laika režīmi
199
licenci
200
Sazinieties ar SAMSUNG WORLDWIDE
205
Atbildība par maksas pakalpojumu
(izmaksas, ko sedz klients)
205
Bojājumi, kas nav radušies izstrādājuma
defekta dēļ
Izstrādājums ir bojāts klienta vainas dēļ
Citi gadījumi
205
206
207
Optimāla attēla kvalitāte un pēcattēlu
izdegšanas novēršana
207
208
Optimāla attēla kvalitāte
Pēcattēlu izdegšanas novēršana
211
Izstrādājuma pareiza likvidēšana
(Attiecas uz nolietotām elektriskām un
elektroniskām ierīcēm)
211
Šī izstrādājuma bateriju pareiza
utilizācija
212
Terminoloģija
ALFABĒTISKAIS SATURA
RĀDĪTĀJS
Satura rādītājs
10
Pirms izstrādājuma lietošanas
Autortiesības
Kvalitātes uzlabošanas nolūkā rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
2012 Samsung Electronics
Uzņēmumam Samsung Electronics pieder autortiesības uz šo rokasgrāmatu.
Šīs rokasgrāmatas daļēja vai pilnīga izmantošana vai reprodukcija bez uzņēmuma Samsung Electronics
atļaujas ir aizliegta.
SAMSUNG un SyncMaster logotipi ir uzņēmuma Samsung Electronics reģistrētas preču zīmes.
Microsoft, un Windows ir korporācijas Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes.
VESA, DPM un DDC ir Videoelektronikas standartu asociācijas reģistrētas preču zīmes.
Visu pārējo preču zīmju īpašumtiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Jums var tikt piemērota maksa par pakalpojumu sniegšanu, ja.

(a) pēc jūsu pieprasījuma izsauktais inženieris nav konstatējis nekādu ierīces defektu.
(t.i. gadījumos, kad jūs neesat izlasījis šo lietošanas rokasgrāmatu).

(b) esat nogādājis ierīci remontdarbnīcā un tajā netiek konstatēts nekāds ierīces defekts.
(t.i. gadījumos, kad jūs neesat izlasījis šo lietošanas rokasgrāmatu).

Par šo pakalpojumu sniegšanas maksas lielumu jums tiks paziņots vēl pirms jebkādu remontdarbu
veikšanas vai mājas izsaukuma.
Pirms izstrādājuma lietošanas
11
Pirms izstrādājuma lietošanas
Tīrīšana
Tīriet uzmanīgi, jo paneli un moderno šķidro kristālu displeja paneļa ārpusi var viegli saskrāpēt.
Tīrot ievērojiet šādas darbības.
Tālāk redzamie attēli ir paredzēti tikai uzziņai. Situācijas reālajā dzīvē var atšķirties no attēlos
redzamajām.
1.
Izslēdziet izstrādājumu un datoru.
2.
Atvienojiet strāvas vadu no izstrādājuma.
Turiet strāvas kabeli aiz kontaktspraudņa un nepieskarieties kabelim ar
mitrām rokām. Pretējā gadījumā var tikt izraisīts elektriskās strāvas
trieciens.
3.
Izstrādājuma slaucīšanai izmantojiet tīru, mīkstu un sausu drānu.

Tīrīšanai neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus, kuru
sastāvā ir spirts, šķīdinātājs vai virsmaktīvās vielas.
!

Nesmidziniet ūdeni vai mazgāšanas līdzekli tieši uz
izstrādājuma.
4.
Izstrādājuma ārpuses tīrīšanai izmantojiet ūdenī samitrinātu mīkstu, sausu
drānu, no kuras kārtīgi izgriezts liekais ūdens.
5.
Kad tīrīšana ir pabeigta, pievienojiet izstrādājumam strāvas vadu.
6.
Ieslēdziet izstrādājumu un datoru.
Uzglabāšana
Uz modeļiem ar gludi apstrādātu virsmu var rasties balti traipi, ja to tuvumā tiek lietots ultraskaņas viļņu
mitrinātājs.
Ja nepieciešams iztīrīt izstrādājuma iekšpusi, sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas
centru (maksas pakalpojums).
Pirms izstrādājuma lietošanas
12
Pirms izstrādājuma lietošanas
Drošības pasākumi
Uzmanību
NEATVĒRT! PASTĀV ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKS
Uzmanību : LAI MAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NEATVERIET
PĀRSEGU (VAI AIZMUGURES PĀRSEGU).
IZSTRĀDĀJUMA IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KURAS VARĒTU NOMAINĪT LIETOTĀJS.
APKOPES NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ VĒRSIETIES PIE KVALIFICĒTIEM DARBINIEKIEM.
Šis simbols norāda, ka izstrādājuma iekšpusē ir augsts spriegums.
Saskare ar jebkuru izstrādājuma iekšpusē esošu detaļu ir bīstama.
Šis simbols brīdina, ka izstrādājuma komplektācijā ir iekļauta rakstiska
informācija par attiecīgo darbību un apkopi.
Simboli
Brīdinājums
Ja netiek ievērotas instrukcijas, var gūt nopietnus vai nāvējošus
ievainojumus.
Uzmanību
Ja netiek ievērotas instrukcijas, var tikt radīti savainojumi vai īpašumu
bojājumi.
Darbības, kuras apzīmētas ar šo simbolu, ir aizliegtas.
Ir jāievēro instrukcijas, kuras apzīmētas ar šo simbolu.
Pirms izstrādājuma lietošanas
13
Pirms izstrādājuma lietošanas
Elektrība un drošība
Tālāk redzamie attēli ir paredzēti tikai uzziņai. Situācijas reālajā dzīvē var atšķirties no attēlos
redzamajām.
Brīdinājums
Nelietojiet bojātu strāvas vadu vai kontaktspraudni, vai nenostiprinātu
kontaktligzdu.

Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
Nepievienojiet vienai kontaktligzdai vairākus izstrādājumus.

Pārkarsušas kontaktligzdas dēļ var izcelties ugunsgrēks.
Nepieskarieties strāvas kontaktspraudnim ar mitrām rokām. Pretējā gadījumā var
tikt izraisīts elektriskās strāvas trieciens.
Ievietojiet strāvas kontaktspraudni līdz galam kontaktligzdā.

Nedrošs savienojums var izraisīt ugunsgrēku.
!
Ievietojiet strāvas kabeli iezemētā kontaktligzdā (tikai 1. tipa izolētām ierīcēm).

Var tikt izraisīts elektriskās strāvas trieciens vai savainojumi.
!
Nelokiet un neraujiet strāvas vadu ar spēku. Nenovietojiet smagus priekšmetus uz
strāvas vada.

Vada bojājums var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
Nenovietojiet strāvas vadu vai izstrādājumu karstuma avotu tuvumā.

Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
Lai notīrītu putekļus no kontaktdakšas spraudņiem vai kontaktligzdas, izmantojiet
sausu drānu.
!

Pretējā gadījumā var tikt izraisīts ugunsgrēks.
Pirms izstrādājuma lietošanas
14
Pirms izstrādājuma lietošanas
Uzmanību
Neatvienojiet strāvas vadu izstrādājuma lietošanas laikā.

Elektriskās strāvas trieciens var sabojāt izstrādājumu.
Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung izstrādājuma komplektācijā iekļauto strāvas
vadu. Nelietojiet stāvas vadu ar citiem izstrādājumiem.

!
Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
Lietojiet tādu kontaktligzdu, kur pievienotajam strāvas vadam nav traucējošu
priekšmetu.

!
Problēmu gadījumā atvienojiet strāvas vadu, lai pārtrauktu strāvas padevi
izstrādājumam.

Ņemiet vērā, ka, lietojot tikai tālvadības pults ieslēgšanas/izslēgšanas pogu,
strāvas padeve izstrādājumam netiek pilnībā pārtraukta.
Atvienojot strāvas vadu no kontaktligzdas, turiet kontaktspraudni.

Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
!
Instalēšana
Brīdinājums
Nenovietojiet uz izstrādājuma sveces, insektu atbaidītājus vai cigaretes.
Neuzstādiet izstrādājumu karstuma avota tuvumā.

Pretējā gadījumā var tikt izraisīts ugunsgrēks.
Pie sienas piestiprināmas piekares uzstādīšanu uzticiet tehniķim.

Ja uzstādīšanas darbus veic nekvalificēts personāls, var tikt izraisīti
savainojumi.
!

Izmantojiet tikai reģistrēta uzņēmuma pakalpojumus.
Neuzstādiet izstrādājumu vietās ar vāju ventilāciju, piemēram, grāmatplauktā vai
skapī.

Augstas iekšējās temperatūras dēļ var izcelties ugunsgrēks.
Pirms izstrādājuma lietošanas
15
Pirms izstrādājuma lietošanas
Uzstādot izstrādājumu pie sienas, nodrošiniet, lai starp izstrādājumu un sienu
būtu brīva vieta (vismaz 10 cm) ventilācijai.
!

Augstas iekšējās temperatūras dēļ var izcelties ugunsgrēks.
Plastmasas iesaiņojumu glabājiet bērniem nepieejamā vietā.

Pretējā gadījumā pastāv bērna nosmakšanas risks.
!
Neuzstādiet izstrādājumu uz nestabilas vai kustīgas virsmas (nestabils skapis,
slīpa virsma utt.).

Izstrādājums var nokrist un tikt sabojāts, un/vai izraisīt ievainojumus.

Lietojot izstrādājumu vietās, kur ir pārāk liela vibrācija, izstrādājums var tikt
sabojāts vai var izraisīt ugunsgrēku.
Neuzstādiet izstrādājumu transportlīdzeklī vai vietā, kur tas ir pakļauts putekļiem,
mitrumam (piemēram, ūdens pilēm) eļļai vai dūmiem.
!

Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
Nepakļaujiet izstrādājumu tiešas saules gaismas, karstuma vai karstu objektu,
piemēram, krāsns, iedarbībai.

Pretējā gadījumā var tikt samazināts izstrādājuma kalpošanas ilgums vai
izraisīts ugunsgrēks.
Neuzstādiet izstrādājumu bērniem viegli pieejamā vietā.

Izstrādājums var nokrist un savainot bērnus.

Tā kā izstrādājuma priekšpuse ir smaga, uzstādiet izstrādājumu uz līdzenas
un stabilas virsmas.
Pārtikas eļļa, piemēram, sojas pupiņu eļļa, var sabojāt vai deformēt izstrādājumu.
Neuzstādiet izstrādājumu virtuvē vai virtuves letes tuvumā.
Pirms izstrādājuma lietošanas
16
Pirms izstrādājuma lietošanas
Uzmanību
Pārvietojiet izstrādājumu uzmanīgi, lai to nenomestu.

Pretējā gadījumā var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme vai radīti savainojumi.
!
Nenovietojiet izstrādājumu ar ekrānu uz leju.

Tā var sabojāt ekrānu.
Uzstādot izstrādājumu uz skapja vai plaukta, pārliecinieties, vai izstrādājuma
apakšējā mala neatrodas pārāk tuvu skapja vai plaukta malai.

Izstrādājums var nokrist un tikt sabojāts, un/vai izraisīt ievainojumus.

Izstrādājuma uzstādīšanai izvēlieties pietiekami lielu skapi vai plauktu.
Novietojiet izstrādājumu saudzīgi.

Pretējā gadījumā var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme vai radīti savainojumi.
!
SAMSUNG
!
Ja izstrādājums tiek uzstādīts neparastā vietā (vietā, kas pakļauta sīkām daļiņām,
ķīmiskām vielām vai pārmērīgai temperatūrai, vai lidostā vai dzelzceļa stacijā, kur
izstrādājums tiks darbināts nepārtraukti ilgu laika periodu), tas var būtiski ietekmēt
tā veiktspēju.

Ja vēlaties uzstādīt izstrādājumu šādā vietā, sazinieties ar uzņēmuma
Samsung klientu apkalpošanas centru .
Darbība
Brīdinājums
Izstrādājuma iekšpusē ir augsts spriegums. Nemēģiniet izjaukt, remontēt vai
modificēt izstrādājumu.

Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.

Ja nepieciešams remonts, sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu
apkalpošanas centru.
Pirms pārvietojat izstrādājumu, izslēdziet to, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas
pogu, un atvienojiet strāvas vadu, antenas kabeli un visus izstrādājumam
pievienotos kabeļus.
!

Vada bojājums var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
Pirms izstrādājuma lietošanas
17
Pirms izstrādājuma lietošanas
Ja izstrādājums rada dīvainu troksni, degšanas smaku vai dūmus, nekavējoties
atvienojiet strāvas vadu un sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu
apkalpošanas centru.
!

Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
Neļaujiet bērniem karāties izstrādājumā vai rāpties uz tā.

Bērni var tikt savainoti vai gūt nopietnus ievainojumus.
Ja izstrādājums nokrīt vai ir bojāts tā ārējais ietvars, izslēdziet izstrādājumu,
izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, un atvienojiet strāvas vadu. Pēc tam
sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.

Turpinot lietot izstrādājumu, var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās
strāvas trieciens.
Neatstājiet uz izstrādājuma smagus priekšmetus vai priekšmetus, kas piesaista
bērnu uzmanību (piemēram, rotaļlietas, saldumus).

Bērnam mēģinot paņemt rotaļlietu vai saldumus, izstrādājums vai smagie
priekšmeti var krist, izraisot nopietnus savainojumus.
Zibens vai pērkona laikā izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet strāvas vadu.

Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
!
Nemetiet uz izstrādājuma priekšmetus un negrūstiet to.

Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
!
Nepārvietojiet izstrādājumu, velkot to aiz strāvas vada vai cita kabeļa.

Bojāts kabelis var izraisīt izstrādājuma kļūmi, elektriskās strāvas triecienu vai
ugunsgrēku.
Gāzes noplūdes gadījumā nepieskarieties izstrādājumam vai strāvas vadam.
Nekavējoties izvēdiniet telpas.
!
GAS

Dzirksteles var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku.
Nepārvietojiet un neceliet izstrādājumu, velkot to aiz strāvas vada vai cita kabeļa.

Bojāts kabelis var izraisīt izstrādājuma kļūmi, elektriskās strāvas triecienu vai
ugunsgrēku.
Izstrādājuma tuvumā neglabājiet degošus aerosolus vai viegli uzliesmojošas
vielas.
!

Var tikt izraisīta eksplozija vai ugunsgrēks.
Pirms izstrādājuma lietošanas
18
Pirms izstrādājuma lietošanas
Pārliecinieties, vai galdauts un aizkari neaizsedz atveres.

100
Augstas iekšējās temperatūras dēļ var izcelties ugunsgrēks.
Neievietojiet metāla priekšmetus (piemēram, irbuļus, monētas, matu spraudītes)
vai viegli uzliesmojošus priekšmetus (piemēram, papīru, sērkociņus) izstrādājumā
(piemēram, atverēs vai ievades/izvades portos).

Ja izstrādājumā nonāk ūdens vai kāds svešķermenis, izslēdziet izstrādājumu
un atvienojiet strāvas vadu. Pēc tam sazinieties ar uzņēmuma Samsung
klientu apkalpošanas centru.

Var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme, elektriskās strāvas trieciens vai
ugunsgrēks.
Nenovietojiet uz izstrādājuma šķidrumu saturošus priekšmetus (piemēram, vāzes,
podus, pudeles) vai citus metāla priekšmetus.

Ja izstrādājumā nonāk ūdens vai kāds svešķermenis, izslēdziet izstrādājumu
un atvienojiet strāvas vadu. Pēc tam sazinieties ar uzņēmuma Samsung
klientu apkalpošanas centru.

Var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme, elektriskās strāvas trieciens vai
ugunsgrēks.
Uzmanību
Attēlojot ekrānā nemainīgu attēlu ilgāku laika periodu, tajā var izdegt pēcattēli vai
parādīties bojāti pikseļi.

!
Ja nelietosit izstrādājumu ilgāku laika periodu, aktivizējiet enerģijas
taupīšanas režīmu vai kustīgu attēlu ekrānsaudzētāju.
-_!
Ja nelietosit izstrādājumu ilgāku laika periodu (piemēram, atvaļinājuma laikā),
atvienojot strāvas vadu no kontaktligzdas.

Sakrājušies putekļi un karstums var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas
triecienu vai elektriskās strāvas noplūdi.
Izmantojiet izstrādājumu ar ieteicamo izšķirtspēju un frekvenci.

Pretējā gadījumā var pasliktināties redze.
!
Neturiet izstrādājumu apgrieztu otrādi un nepārvietojiet to, turot aiz statīva.

Izstrādājums var nokrist un tikt sabojāts vai izraisīt ievainojumus.
Pirms izstrādājuma lietošanas
19
Pirms izstrādājuma lietošanas
Skatoties uz ekrānu no pārāk tuva atstatuma ilgāku laika periodu, var
pasliktināties redze.
!
Izstrādājuma tuvumā neizmantojiet mitrinātājus vai krāsnis.

Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
Lietojot izstrādājumu, ik stundu vismaz 5 minūtes atpūtiniet acis.

Tādējādi atvieglosit acu nogurumu.
!
Ja izstrādājums tiek lietots ilgāku laika periodu, nepieskarieties ekrānam, jo tas ir
karsts.
Sīkos piederumus glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
!
Pielāgojot izstrādājuma leņķi vai statīva augstumu, rīkojieties uzmanīgi.
!

Jūsu roka vai pirksts var iesprūst un tikt savainots.

Novietojot izstrādājumu pārāk slīpā pozīcijā, tas var nokrist un radīt
savainojumus.
Nenovietojiet uz izstrādājuma smagus priekšmetus.

Pretējā gadījumā var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme vai radīti savainojumi.
Izmantojot austiņas, neieslēdziet pārāk lielu skaļumu.

Ja skaņa ir pārāk skaļa, varat sabojāt dzirdi.
Izņemot bateriju no tālvadības pults, uzmaniet, lai bērns neliktu to mutē.
Novietojiet bateriju vietā, kur tai nevar piekļūt bērni vai zīdaiņi.

Ja bērns ir ielicis mutē bateriju, nekavējoties ziņojiet par to ārstam.
Nomainot bateriju, ievietojiet to ar pareizo polaritāti (+, -).

!
Pretējā gadījumā baterija var sabojāties vai iekšējā šķidruma noplūdes dēļ var
izcelties ugunsgrēks, rasties traumas vai bojājumi.
Pirms izstrādājuma lietošanas
20
Pirms izstrādājuma lietošanas
Izmantojiet tikai speciālas standarta baterijas, un neizmantojiet jaunu un lietotu
bateriju vienlaicīgi.

Pretējā gadījumā baterijas var sabojāties vai iekšējā šķidruma noplūdes dēļ
var izcelties ugunsgrēks, rasties traumas vai bojājumi.
Baterijas (un akumulatori) nav parasti sadzīves atkritumi, tie jānodod ražotājam
otrreizējai pārstrādei. Klients ir atbildīgs par izlietoto bateriju vai akumulatoru
nodošanu otrreizējai pārstrādei.
!

Klients var nodot izlietotās baterijas vai akumulatorus tuvākajā otrreizējas
pārstrādes punktā vai veikalā, kurā pārdod tāda paša veida baterijas vai
akumulatorus.
Pirms izstrādājuma lietošanas
21
1
1.1
Sagatavošana
Satura pārbaude
1.1.1 Iesaiņojuma noņemšana
1
Noņemiet kastes apakšējā daļā esošo melno bloķēšanas ierīci.
1
2
3
2
Izmantojot kastes gropes, paceliet un noņemiet tās augšējo daļu.
3
Pārbaudiet sastāvdaļas un noņemiet Styrofoam izolāciju un plastmasas maisiņu.
Faktiskais sastāvdaļu izskats var atšķirties no attēlā redzamā.
Šis attēls ir paredzēts tikai atsaucei.
4
Glabājiet kasti sausā vietā, lai to varētu izmantot izstrādājuma transportēšanai tālākā nākotnē.
1 Sagatavošana
22
1.1.2 Sastāvdaļu pārbaude

Ja kāda no izstrādājuma sastāvdaļām trūkst, sazinieties ar tā pārdevēju.

Komplektācijā iekļauto un atsevišķi iegādājamo sastāvdaļu izskats var atšķirties no attēlā redzamā.
Sastāvdaļas
Dažādās atrašanās vietās sastāvdaļas var atšķirties.
Uzstādīšanas pamācība
Garantijas karte(Nav pieejama
visos reģionos)
Lietošanas rokasgrāmata
+
-
1
Sagatavošana
+
MagicInfo Lite Edition
programmatūras kompaktdisks
Baterijas (nav pieejams visās
atrašanās vietās.)
Tālvadības pults
Strāvas vads
D-SUB kabelis
AV/komponenta adapteris
RS232C (IN) adapteris
RS232C (OUT) adapteris
Turētāja gredzens (4EA)
(BN61-07295A)
Turētāja vadu statīvs
(BN61-05491A)
RS232C adapteri var izmantot, lai pievienotu citu monitoru, lietojot D-SUB (9 kontaktu) tipa RS232C
kabeli.Pārliecinieties, ka katrs no adapteriem ir pievienots pareizajai izstrādājuma RS232C IN vai OUT
pieslēgvietai..
1 Sagatavošana
23
1
Sagatavošana
Atsevišķi iegādājamās sastāvdaļas

Statīvs neietilpst komplektācijā.

Sekojošās sastāvdaļas var iegādāties pie tuvākā mazumtirgotāja.
Sienas montāžas KOMPLEKTS
RS232C stereo kabelis
DVI kabelis
HDMI-DVI kabelis
HDMI kabelis
DP kabelis
RCA stereo kabelis
Video kabelis
LAN kabelis
Stereo kabelis
Komponenšu kabelis
RCA kabelis
Tīkla bloks
Ārējā sensora komplekts
1 Sagatavošana
24
1
1.2
Sagatavošana
Detaļas
1.2.1 Vadības panelis

Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā
specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.

Pievērsiet uzmanību, lai starp tālvadības pults sensoru un tālvadības pulti neatrastos nekādi šķēršļi.
SOURCE
MENU
+
-
POWER
POWER
Sensors
SOURCE
MENU
+
-
Apraksts
Atlasa ievades avotu, ar kuru ir savienota ārēja ierīce.
Atver ekrāna izvēlni un iziet no izvēlnes. Var izmantot arī, lai izietu no
ekrāna displeja izvēlnes vai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.
Pāriet no viena izvēlnes elementa uz citu pa horizontāli vai pielāgo
atlasītās izvēlnes vērtības. Noregulējiet audio skaļumu. Šī
daudzfunkcionālā poga nodrošina tālāk minētās divas funkcijas.
Pāriet no viena izvēlnes elementa uz citu pa vertikāli vai pielāgo atlasītās
izvēlnes vērtības. Šī daudzfunkcionālā poga nodrošina tālāk minētās
divas funkcijas.
1 Sagatavošana
25
1
Sagatavošana
Sensors
Apraksts
Izmantojiet šo pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu displeju.
Uztver signālus no tālvadības pults
Tālvadības pults sensors
Lai veiktu darbības ar tālvadības pulti izstrādājuma priekšpusē, nolaidiet
zemāk tālvadības pults sensoru bultiņas virzienā (redzams palielinātajā
attēlā iepriekšējā lappusē).
Pievērsiet uzmanību, lai starp tālvadības pults sensoru un tālvadības
pulti neatrastos nekādi šķēršļi.
1.2.2 Aizmugurējā puse
Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā
specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.
IR /
AMBIENT
SENSOR IN
IR OUT
AUDIO
OUT
RGB / DVI /
HDMI
AUDIO IN
USB
POWER
POWER
DP IN
HDMI IN
DVI OUT
(LOOPOUT)
Pieslēgvieta
[IR / AMBIENT SENSOR IN]
[IR OUT]
[AUDIO OUT]
DVI IN
RS232C
IN
OUT
RGB IN
RJ45
Apraksts
Nodrošina strāvu ārējam sensoru panelim vai saņem gaismas
sensora signālu.
Saņem tālvadības pults signālu pa ārējo sensoru paneli un izvada
signālu pa izeju LOOPOUT.
Avota ierīces audio pievienošanai.
1 Sagatavošana
26
1
Sagatavošana
Pieslēgvieta
[RGB / DVI / HDMI AUDIO IN]
[USB]
[AV IN / COMPONENT IN]
[DP IN]
Apraksts
Saņem skaņu no datora pa audio kabeli.
Savieno ar USB atmiņas ierīci.
Savieno ar avota ierīci, izmantojot AV/komponenta adapteri.
Savieno ar datoru, izmantojot DP kabeli.
[HDMI IN]
Avota ierīces pievienošana, izmantojot HDMI kabeli.
[DVI OUT (LOOPOUT)]
Savieno ar citu izstrādājumu, izmantojot DVI kabeli.
[DVI IN]
Avota ierīces pievienošanai, izmantojot DVI kabeli vai HDMI-DVI
kabeli.
[RGB IN]
Savieno ar avota ierīci, izmantojot D-SUB kabeli.
[RS232C IN/OUT]
[RJ45]
Savieno ar MDC, izmantojot RS232C stereo kabeli.
Savieno ar MDC, izmantojot LAN kabeli.
1 Sagatavošana
27
1
Sagatavošana
Turētāja vada statīva nostiprināšana
* Statīvs : pārdodas atsevišķi
1.2.3 Pretnozagšanas slēdzene

Pretnozagšanas slēdzene ļauj droši izmantot šo izstrādājumu arī publiskās vietās.

Bloķēšanas ierīces forma un bloķēšanas metode var atšķirties atkarībā no ražotāja. Detalizētai
informācijai skatiet pretnozagšanas ierīces komplektācijā iekļauto lietotāja rokasgrāmatu.
Lai bloķētu pretnozagšanas ierīci:
1
Piestipriniet pretnozagšanas ierīces kabeli pie kāda smaga objekta,
piemēram, galda.
2
3
Izvelciet otra kabeļa galu cauri tā otrā galā esošajai cilpai.
Ievietojiet bloķēšanas ierīci pretnozagšanas slēdzenes slotā, kas
atrodas izstrādājuma aizmugurē.
4
Nobloķējiet bloķēšanas ierīci.

Pretnozagšanas ierīci var iegādāties atsevišķi.

Detalizētai informācijai skatiet pretnozagšanas ierīces
komplektācijā iekļauto lietotāja rokasgrāmatu.

Pretnozagšanas ierīces var iegādāties pie elektronikas preču
mazumtirgotājiem vai tiešsaistē.
1 Sagatavošana
28
1
Sagatavošana
1.2.4 Tālvadības pults

Citu displeja ierīču izmantošana vienā telpā ar šī izstrādājuma tālvadības pulti var izraisīt netīšu
pārējo displeja ierīču vadību.

Tālvadības pults pogu funkcijas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
+
Nav pieejama.
Nav pieejama.
,
*
,-
$016
*
78
9:&
;<
'
*
Nav pieejama.
Nav pieejama.
$#"
&
Nav pieejama.
!
"#
"#
=
#
$#"
%
$#"
$#"
$
-
=+
9
@$
=
F
"#
"
>
?8
!
1 Sagatavošana
29
1
Sagatavošana
OSD pielāgošana, izmantojot tālvadības pulti
1.
Atveriet OSD izvēlni.
2.
Parādītajā OSD izvēlnes ekrānā atlasiet opciju Picture, Sound,
Media, Network, System vai Support.
3.
Pēc nepieciešamības pielāgojiet iestatījumus.
4.
Pabeidziet iestatīšanu.
5.
Aizveriet ekrāna displeja (OSD) izvēlni.
Lai ievietotu tālvadības pultī baterijas
1
2
3
1 Sagatavošana
30
Tālvadības pults uztveršanas diapazons
7m ~ 10m
1
Sagatavošana
XY
XY
Izmantojiet tālvadības pulti 7 m līdz 10 m attālumā un 30 leņķi pa kreisi un pa labi no izstrādājuma
sensora.

Glabājiet izlietotās baterijas bērniem nepieejamā vietā un veiciet to atkārtotu pārstrādi.

Neizmantojiet vienlaikus jaunas un jau lietotas baterijas. Nomainiet abas baterijas vienlaicīgi.

Ja ilgāku laika periodu neizmantosies tālvadības pulti, izņemiet no tās baterijas.
1 Sagatavošana
31
1
Sagatavošana
1.2.5 Savienojuma izveide, izmantojot IR stereo kabeli
Vairāku displeju vadība, izmantojot vienu tālvadības pulti
1


2
IR/
AMBIENT
SENSOR IN
IR/
AMBIENT
SENSOR IN
IR OUT
IR OUT
Izmantojot pareizo stereo kabeli, savienojiet izstrādājuma portu [IR OUT] ar otra displeja portu [IR IN].
Komandu, ko sūta tālvadības pults, kas vērsta pret 1 . izstrādājumu, saņems gan 1 ., gan
2 . displeja izstrādājums.

Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo izstrādājuma komplektācijā iekļauto stereo kabeli.

Atkarībā no izstrādājuma kabeļa izskats var atšķirties.
Vairāku displeju vadība, izmantojot ārējā sensora komplektu (nopērkams atsevišķi)
1
POWER
2
IR/
AMBIENT
SENSOR IN
IR/
AMBIENT
SENSOR IN
IR OUT
IR OUT
SOURCE

Komandu, ko sūta tālvadības pults, kas vērsta pret 1 . izstrādājumu (kuram pievienots ārējā
sensora komplekts, saņems gan 1 ., gan 2 . displeja izstrādājums.

Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo izstrādājuma komplektācijā iekļauto stereo kabeli.

Atkarībā no izstrādājuma kabeļa izskats var atšķirties.
1 Sagatavošana
32
1
1.3
Sagatavošana
Pirms izstrādājuma uzstādīšanas (Uzstādīšanas
rokasgrāmata)
1.3.1 Slīpuma leņķis un sagriešana
Sīkākai informācijai sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru.
15 Y
A Izstrādājumu var saliekt maksimums 15 leņķī attiecībā pret perpendikulāri esošu sienas virsmu.
B Lai izmantotu izstrādājumu vertikāli (portretorientācijā), sagrieziet to pulksteņrādītāja virzienā tā, lai
LED indikators ir pavērsts virzienā uz leju.
1.3.2 Ventilācija
1. Uzstādīšana pie perpendikulāras sienas
A Minimums 40 mm
B Apkārtējās vides temperatūra: līdz 35 C

Uzstādot izstrādājumu pie perpendikulāras sienas,
ventilācijas nolūkā atstājiet starp izstrādājumu un sienas
virsmu vismaz 40mm platu spraugu, un nodrošiniet, lai
A
apkārtējās vides temperatūra nepārsniedz 35 C.
B
Figure 1.1 Skats no sāniem
1 Sagatavošana
33
1
Sagatavošana
2. Uzstādīšana pie nelīdzenas sienas
Sīkākai informācijai sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru.
B
D
D
Skats no augšas
A
A Minimums 40 mm
B Minimums 70 mm
C Minimums 50 mm
C
D Minimums 50 mm
E
E Apkārtējās vides temperatūra: līdz 35 C
Figure 1.2 Skats no sāniem
Uzstādot izstrādājumu pie nelīdzenas sienas, ventilācijas nolūkā atstājiet starp izstrādājumu un sienas
virsmu vismaz nelielu spraugu, un nodrošiniet, lai apkārtējās vides temperatūra nepārsniedz 35 C.
3. Uzstādīšana uz nelīdzenas grīdas
Sīkākai informācijai sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru.
A Minimums 50 mm
B Apkārtējās vides temperatūra: līdz
20 C
A
B
Figure 1.3 Skats no sāniem
Uzstādot izstrādājumu uz nelīdzenas grīdas, ventilācijas nolūkā atstājiet starp izstrādājumu un grīdas
virsmu vismaz 50mm platu spraugu, un nodrošiniet, lai apkārtējās vides temperatūra nepārsniedz 20 C.
1 Sagatavošana
34
1
Sagatavošana
1.3.3 Izmēri
1
5
4
2
3
(Mērvienība: mm)
Komplekts — izmēri (platums x augstums x dziļums) [mm]
Modeļa
nosaukums
Bez statīva
1
2
3
4
5
ME40B
921,2
885,6
498,2
536,1
29,9
ME46B
1056,3
1018,0
572,6
612,3
29,9
ME55B
1246,4
1209,6
680,4
718,2
29,9
UE46A
1030,4
1020,1
574,6
585,0
29,9
UE55A
1221,8
1210,6
681,4
692,6
29,9
Visi zīmējumi var neatbilst mērogam. Daži izmēri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. Pirms
izstrādājuma uzstādīšanas noskaidrojiet tā izmērus. Mēs neuzņemamies atbildību par tipogrāfijas vai
drukas kļūdām.
1 Sagatavošana
35
1
1.4
Sagatavošana
Sienas montāžas komplekta uzstādīšana
1.4.1 Sagatavošanās sienas montāžas komplekta uzstādīšanai
Lai uzstādītu cita ražotāja sienas montāžas komplektu,
izmantojiet turētāja gredzenu.
1
1.4.2 Sienas montāžas komplekta uzstādīšana
Sienas montāžas komplekts (nopērkams atsevišķi) ļauj izstrādājumu piestiprināt pie sienas.
Plašāku informāciju par sienas montāžas komplekta uzstādīšanu skatiet tā komplektācijā iekļautajās
instrukcijās. Uzstādot sienas montāžas komplekta balsteni, ieteicams izmantot pieredzējuša speciālista
palīdzību. Samsung Electronics neuzņemas atbildību par jebkāda veida izstrādājuma bojājumiem vai
savainojumiem, kas rodas jums vai citiem, ja sienas montāžas komplekta uzstādīšanu veicat pašrocīgi.
1.4.3 Sienas montāžas komplekta specifikācijas (VESA)
Sienas montāžas komplektu uzstādiet uz stabilas sienas perpendikulāri grīdai. Pirms uzstādāt sienas
montāžas komplektu uz tādām virsmām kā, piemēram, ģipškartons, lūdzu, sazinieties ar tuvāko
izplatītāju, lai saņemtu papildinformāciju. Ja uzstādīsit izstrādājumu pie griestiem vai slīpas sienas, tas
var nokrist un radīt nopietnus savainojumus.
1 Sagatavošana
36
1
Sagatavošana

Sienas montāžas komplektu standarta izmēri ir norādīti tālāk
tabulā.

Samsung sienas montāžas komplektos ir iekļauta detalizēta
uzstādīšanas rokasgrāmata un visas uzstādīšanai
nepieciešamās detaļas.

Neizmantojiet skrūves, kas neatbilst VESA standarta skrūvju
specifikācijām.

Neizmantojiet skrūves, kas ir garākas nekā standarta
garums vai neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām.
Skrūves, kas ir par garu, var sabojāt izstrādājuma iekšpusi.

Sienas montāžas komplektiem, kas neatbilst VESA
standarta skrūvju specifikācijām, skrūvju garums var
atšķirties atkarībā no sienas montāžas komplekta
specifikācijām.

Nepievelciet skrūves pārāk stingri. Tādējādi var sabojāt
izstrādājumu vai arī tas var nokrist un izraisīt savainojumus.
Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību par šādiem
negadījumiem.

Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību par izstrādājuma
bojājumiem vai savainojumiem, kas radušies, ja ticis
izmantots sienas montāžas komplekts, kas nav VESA
ražojums, vai ja lietotājs nav ievērojis izstrādājuma
uzstādīšanas instrukcijas.

Neuzstādiet izstrādājumu slīpumā, kas pārsniedz 15 grādus.

Izstrādājuma piestiprināšanu pie sienas vienmēr veiciet
divatā.
(Mērvienība: mm)
Modeļa nosaukums
VESA skrūvju caurumu
izmēri (A*B) milimetros
ME40B
200 X 200
ME46B ME55B
UE46A UE55A
Standarta
skrūve
Daudzums
M8
4
400 X 400
Neuzstādiet sienas montāžas komplektu, ja izstrādājums ir ieslēgts. Tas var izraisīt elektrošoku kā
rezultātā var rasties savainojumi.
1 Sagatavošana
37
1
1.5
Sagatavošana
Tālvadības pults (RS232C)
1.5.1 Kabeļa savienojums
Saskarne
RS232C (9 kontaktu)
Kontakts
TxD (Nr. 2), RxD (Nr. 3), GND (Nr. 5)
Bitu pārraides ātrums
Datu biti
Pārība
Stopbits
Plūsmas kontrole
Maksimālais garums

9600 b/s
8 bits
Nav
1 bits
Nav
15 m (tikai ekranētā tipa)
Kontaktu izvietojums un funkcijas
1 2 3 4 5
6 7 8 9
Kontakts
Signāls
1
Datu nesēja noteikšana
2
Saņemtie dati
3
Pārraidītie dati
4
Datu termināļa sagatavošana
5
Pamata signāls
6
Datu komplekta sagatavošana
7
Pieprasījuma nosūtīšana
8
Gatavs nosūtīt
9
Apļa indikators
1 Sagatavošana
38
1
Sagatavošana

RS232C kabelis
Savienotājs: 9 kontaktu D-Sub ar stereo kabeli
9
6
3
2
1
5
-P1-
-P2STEREO PLUG
(3.5ø)
1
-P1-
-P1-
-P2-
Rx
2
-------->
1
Tx
Tx
3
<--------
2
Rx
STEREO
PLUG
Gnd
5
---------
3
Gnd
(3.5ø)
Sievišķais

-P2-
Savienojums
RS232C
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
OUT
1 Sagatavošana
39
1
Sagatavošana
1.5.2 Vadības kodi
Vadības statusa aplūkošana (Iegūt vadības komandu)
Heders
Datu
garums
Komanda
ID
0xAA
Komandas
tips
Kontrolsum
ma
0
Vadība (Iestatīt vadības komandu)
Heders
Komanda
Datu
garums
Dati
1
Vērtība
Kontrolsum
ma
ID
0xAA
Komandas
tips
Komanda
Nr.
Komandas tips
Komanda
Vērtību
diapazons
1
Jaudas kontrole
0x11
0~1
2
Skaļuma kontrole
0x12
0~100
3
Ievades avota kontrole
0x14
-
4
Ekrāna režīma kontrole
0x18
-
5
Ekrāna izmēra kontrole
0x19
0~255
6
PIP ieslēgšanas/izslēgšanas
kontrole
0x3C
0~1
7
Automātiskās pielāgošanas
kontrole
0x3D
0
8
Videosienas režīma kontrole
0x5C
0~1
9
Drošības slēdzene
0x5D
0~1

Piešķirtie ID numuri var tikt attēloti heksadecimālskaitļos. Tomēr ID 0 jābūt attēlotam kā 0xFF.

Visi sakari notiek heksadecimālskaitļos. Kontrolsumma tiek aprēķināta, saskaitot visas vērtības,
izņemot hedera vērtību. Ja kontrolsumma ir lielāka par divciparu skaitli, kā redzams zemāk attēlā
(11+FF+01+01=112), pirmais cipars tiek dzēsts.
1 Sagatavošana
40
1
Sagatavošana
Piem., Ieslēgšana un ID=0
Heders
Komanda
ID
Dati 1
0xAA
0x11
1
"Power"
Heders
Komanda
Datu
garums
Dati 1
1
1
ID
0xAA

Datu
garums
0x11
Kontrolsum
ma
12
Lai vienlaicīgi, neatkarīgi no to ID numuriem, vadītu visas ierīces, kas pievienotas ar seriālo kabeli,
iestatiet ID vērtību „0xFE” un sūtiet komandas. Katra ierīce izpildīs visas komandas, bet ACK uz tām
neatbildēs.
Jaudas kontrole

Funkcija
Izstrādājumu var ieslēgt un izslēgt, izmantojot datoru.

Strāvas statusa aplūkošana (Iegūt IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS statusu)
Heders
Datu
garums
Komanda
ID
0xAA

0x11
Kontrolsum
ma
0
IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS iestatīšana (Iestatīt IESLĒGŠANU/IZSLĒGŠANU)
Heders
Komanda
ID
0xAA
0x11
Datu
garums
Dati
1
"Power"
Kontrolsum
ma
"Power": izstrādājumam iestatāmais strāvas kods
1 : IESLĒGTS
0 : IZSLĒGTS

Ack
Heders
0xAA
Komand
a
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
„A”
0x11
"Power"
Kontrols
umma
"Power": izstrādājumam iestatāmais strāvas kods

Nak
1 Sagatavošana
41
1
Sagatavošana
Heders
0xAA
Komand
a
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
„N”
0x11
"ERR"
Kontrols
umma
"ERR": kods, kas parāda, kāda kļūda radusies
1 Sagatavošana
42
1
Sagatavošana
Skaļuma kontrole

Funkcija
Izstrādājuma skaļuma līmeni var regulēt, izmantojot datoru.

Skaļuma statusa aplūkošana (Iegūt skaļuma statusu)
Heders
Komanda
ID
0xAA

0x12
Datu
garums
Kontrolsum
ma
0
Skaļuma iestatīšana (Iestatīt skaļumu)
Heders
Komanda
ID
0xAA
0x12
Datu
garums
Dati
1
"Volume"
Kontrolsum
ma
"Volume": izstrādājumam iestatāmais skaļuma vērtības kods (0-100)

Ack
Heders
0xAA
Komand
a
ID
0xFF
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
„A”
0x12
"Volume"
Kontrols
umma
"Volume": izstrādājumam iestatāmais skaļuma vērtības kods (0-100)

Nak
Heders
0xAA
Komand
a
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
„N”
0x12
"ERR"
Kontrols
umma
"ERR": kods, kas parāda, kāda kļūda radusies
1 Sagatavošana
43
1
Sagatavošana
Ievades avota kontrole

Funkcija
izstrādājuma ievades avotu var mainīt, izmantojot datoru.

Ievades avota statusa aplūkošana (Iegūt ievades avota statusu)
Heders
Komanda
ID
0xAA

0x14
Datu
garums
Kontrolsum
ma
0
Ievades avota iestatīšana (Iestatīt ievades avotu)
Heders
Komanda
Datu
garums
Dati
1
"Input
Source"
ID
0xAA
0x14
Kontrolsum
ma
"Input Source": izstrādājumam iestatāmais ievades avota kods

0x14
PC
0x1E
BNC
0x18
DVI
0x0C
Ievades avots
0x04
S-video
0x08
Komponenšu
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF (TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
0x25
Displeja ports

DVI_video, HDMI1_PC un HDMI2_PC nav iespējams lietot ar Iestatīšanas komandu. Tās
atbild tikai „Iegūt” komandām.

Šis modelis neatbalsta BNC, S-Video, HDMI2 un HDMI2_PC pieslēgvietas.

Opcija MagicInfo ir pieejama tikai modeļiem, kas aprīkoti ar MagicInfo funkciju.
Ack
1 Sagatavošana
44
1
Sagatavošana
Heders
Komand
a
Datu
garums
Ack/Nak
3
„A”
r-CMD
Vērtība1
ID
0xAA
0xFF
0x14
"Input
Source"
Kontrols
umma
"Input Source": izstrādājumam iestatāmais ievades avota kods

Nak
Heders
0xAA
Komand
a
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
„N”
0x14
"ERR"
Kontrols
umma
"ERR": kods, kas parāda, kāda kļūda radusies
1 Sagatavošana
45
1
Sagatavošana
Ekrāns

Funkcija
izstrādājuma ekrāna režīmu var mainīt, izmantojot datoru.
Kad iespējota Video Wall funkcija, ekrāna režīmu nevar kontrolēt.
Šo vadību var izmantot tikai modeļiem, kas aprīkoti ar produktu funkciju.

Ekrāna statusa aplūkošana (Iegūt ekrāna režīma statusu)
Heders
Komanda
ID
0xAA

0x18
Datu
garums
Kontrolsum
ma
0
Attēla izmēra iestatīšana (Iestatīt attēla izmēru)
Heders
Komanda
Datu
garums
Dati
1
"Screen
Mode"
ID
0xAA
0x18
Kontrolsum
ma
"Screen Mode": kods, kas iestata izstrādājuma statusu

0x01
16 : 9
0x04
Tālummaiņa
0x31
Plašā tālummaiņa
0x0B
4:3
Ack
Heders
Komand
a
Datu
garums
Ack/Nak
3
„A”
r-CMD
Vērtība1
ID
0xAA
0xFF
0x18
"Ekrāna
režīms"
Kontrols
umma
"Screen Mode": kods, kas iestata izstrādājuma statusu

Nak
Heders
0xAA
Komand
a
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
„N”
0x18
"ERR"
Kontrols
umma
"ERR": kods, kas parāda, kāda kļūda radusies
1 Sagatavošana
46
1
Sagatavošana
Ekrāna izmēra kontrole

Funkcija
izstrādājuma ekrāna izmērs var mainīt, izmantojot datoru.

Ekrāna izmēra aplūkošana (Iegūt ekrāna izmēra statusu)
Heders
Komanda
ID
0xAA

0x19
Datu
garums
Kontrolsum
ma
0
Ack
Heders
Komand
a
Datu
garums
Ack/Nak
3
„A”
r-CMD
Vērtība1
ID
0xAA
0xFF
0x19
"Screen
Size"
Kontrols
umma
"Screen Size": izstrādājuma ekrāna izmērs (diapazons: 0 – 255, mērvienība: collas)

Nak
Heders
0xAA
Komand
a
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
„N”
0x19
"ERR"
Kontrols
umma
"ERR": kods, kas parāda, kāda kļūda radusies
1 Sagatavošana
47
1
Sagatavošana
PIP ieslēgšanas/izslēgšanas kontrole

Funkcija
Izstrādājuma režīmu PIP var ieslēgt vai izslēgt, izmantojot datoru.


Pieejams tikai tiem modeļiem, kuriem ir PIP funkcija.

Šo režīmu nevar kontrolēt, ja opcija Video Wall ir iestatīta uz On.

Šī funkcija nav pieejama MagicInfo režīmā.
PIP ieslēgšanas/izslēgšanas statusa aplūkošana (Iegūt PIP IESLĒGŠANAS / IZSLĒGŠANAS statusu)
Heders
Komanda
ID
0xAA

0x3C
Datu
garums
Kontrolsum
ma
0
PIP ieslēgšanas/izslēgšanas iestatīšana (Iestatīt PIP IESLĒGŠANU / IZSLĒGŠANU)
Heders
Komanda
ID
0xAA
0x3C
Datu
garums
Dati
1
"PIP"
Kontrolsum
ma
"PIP": Monitora PIP režīma ieslēgšanai vai izslēgšanai izmantotais kods
1 : PIP IESLĒGTS
0 : PIP IZSLĒGTS

Ack
Heders
0xAA
Komand
a
ID
0xFF
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
„A”
0x3C
"PIP"
Kontrols
umma
"PIP": Monitora PIP režīma ieslēgšanai vai izslēgšanai izmantotais kods

Nak
Heders
0xAA
Komand
a
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
„N”
0x3C
"ERR"
Kontrols
umma
"ERR": kods, kas parāda, kāda kļūda radusies
1 Sagatavošana
48
1
Sagatavošana
Automātiskās pielāgošanas kontrole (tikai PC un BNC)

Funkcija
Varat automātiski pielāgot datora sistēmas ekrānu, izmantojot datoru.

Automātiskās pielāgošanas statusa aplūkošana (Iegūt automātiskās pielāgošanas statusu)
Nav

Automātiskās pielāgošanas iestatīšana (Iestatīt automātisko pielāgošanu)
Heders
Komanda
Datu
garums
Dati
1
"Auto
Adjustment"
ID
0xAA
0x3D
Kontrolsum
ma
"Auto Adjustment": 0x00 (vienmēr)

Ack
Heders
Komand
a
Datu
garums
Ack/Nak
3
„A”
r-CMD
Vērtība1
ID
0xAA

0xFF
0x3D
"Auto
Adjustment"
Kontrols
umma
Nak
Heders
0xAA
Komand
a
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
„N”
0x3D
"ERR"
Kontrols
umma
"ERR": kods, kas parāda, kāda kļūda radusies
1 Sagatavošana
49
1
Sagatavošana
Videosienas režīma kontrole

Funkcija
Izstrādājuma režīmu Video Wall var aktivizēt, izmantojot datoru.
Šis vadības veids ir pieejams tikai izstrādājumam, kuram iespējots režīms Video Wall.
Šī funkcija nav pieejama MagicInfo režīmā.

Videosienas režīma aplūkošana (Iegūt videosienas režīmu)
Heders
Komanda
ID
0xAA

Datu
garums
0x5C
Kontrolsum
ma
0
Videosienas iestatīšana (Iestatīt videosienas režīmu)
Heders
Komanda
Datu
garums
Dati
1
"Video Wall
Mode"
ID
0xAA
0x5C
Kontrolsum
ma
"Video Wall Mode": Izstrādājuma režīma Video Wall aktivizēšanai izmantojamais kods
1 : Full
0 : Natural

Ack
Heders
Komand
a
Datu
garums
Ack/Nak
3
„A”
r-CMD
Vērtība1
ID
0xAA
0xFF
0x5C
"Video Wall
Mode"
Kontrols
umma
"Video Wall Mode": Izstrādājuma režīma Video Wall aktivizēšanai izmantojamais kods

Nak
Heders
0xAA
Komand
a
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
„N”
0x5C
"ERR"
Kontrols
umma
"ERR": kods, kas parāda, kāda kļūda radusies
1 Sagatavošana
50
1
Sagatavošana
Drošības slēdzene

Funkcija
Datoru var izmantot, lai ieslēgtu vai izslēgtu Drošības slēdzenes funkciju monitorā.
Šī vadība ir pieejama neatkarīgi no tā, vai ir ieslēgta strāva.

Drošības slēdzenes statusa aplūkošana (Iegūt drošības slēdzenes statusu)
Heders
Datu
garums
Komanda
ID
0xAA

0x5D
Kontrolsum
ma
0
Drošības slēdzenes iespējošana vai atspējošana (Iestatīt drošības slēdzenes iespējošanu /
atspējošanu)
Heders
Komanda
Datu
garums
Dati
1
"Safety
Lock"
ID
0xAA
0x5D
Kontrols
umma
"Safety Lock": Izstrādājumam iestatāmais Safety Lock kods
1 : IESLĒGTS
0 : IZSLĒGTS

Ack
Heders
Komand
a
Datu
garums
Ack/Nak
3
„A”
r-CMD
Vērtība1
ID
0xAA
0xFF
0x5D
"Safety
Lock"
Kontrols
umma
"Safety Lock": Izstrādājumam iestatāmais Safety Lock kods

Nak
Heders
0xAA
Komand
a
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
„N”
0x5D
"ERR"
Kontrols
umma
"ERR": kods, kas parāda, kāda kļūda radusies
1 Sagatavošana
51
2
2.1
Avota ierīces pievienošana un izmantošana
Pirms pievienošanas
Pirms izstrādājuma pievienošanas citām ierīcēm, pārbaudiet sekojošo informāciju. Šai ierīcei ir iespējams
pievienot dažādas ierīces, tai skaitā datorus, videokameras, skaļruņus, pierīces un DVD/Blu-ray disku
atskaņotājus.
Audio
2.1.1 Svarīgākie kontrolpunkti pirms pievienošanas

Pirms avota ierīces pievienošanas, izlasiet tās komplektācijā iekļauto lietošanas rokasgrāmatu. Avota
ierīču pieslēgvietu skaits un to atrašanās vietas var atšķirties atkarībā no ierīces.

Nepievienojiet strāvas vadu, līdz nav izveidoti citi savienojumi. Strāvas vada pievienošana citu
savienojumu izveidošanas laikā var radīt izstrādājuma bojājumus.

Izveidojiet pareizu savienojumu ar skaņas pieslēgvietām: kreisā = baltā un labā = sarkanā.

Pārbaudiet pieslēgvietu veidus, kas atrodas pievienojamā izstrādājuma aizmugurējā daļā.
2 Avota ierīces pievienošana un izmantošana
52
2
2.2
Avota ierīces pievienošana un izmantošana
Datora pievienošana un izmantošana
2.2.1 Pievienošana datoram

Nepievienojiet strāvas kabeli pirms nav pievienoti visi citi kabeļi.
Vispirms pievienojiet avota ierīci un tikai pēc tam strāvas kabeli.

Datoru var pievienot izstrādājumam vairākos veidos.
Atlasiet savam datoram piemērotāko savienojuma metodi.
Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
Savienojuma izveide, izmantojot D-SUB kabeli (analogā tipa)
RGB IN
RGB / DVI /
HDMI AUDIO IN
Pievienošana, izmantojot DVI kabeli (digitālā tipa)
DVI IN
RGB / DVI /
HDMI AUDIO IN
2 Avota ierīces pievienošana un izmantošana
53
2
Avota ierīces pievienošana un izmantošana
Tālāk redzamie attēli ir paredzēti tikai uzziņai. Situācijas reālajā dzīvē var atšķirties no attēlos
redzamajām.
Pievienošana, izmantojot HDMI-DVI kabeli
HDMI IN
RGB / DVI /
HDMI AUDIO IN
Pievienojot datoru pie izstrādājuma, izmantojot HDMI-DVI kabeli, lai piekļūtu datorā saglabātajam video
un audio saturam, iestatiet opciju Edit Name uz DVI PC.
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli
HDMI IN
2 Avota ierīces pievienošana un izmantošana
54
2
Avota ierīces pievienošana un izmantošana
Savienojuma izveide, izmantojot DP kabeli
DP IN
2 Avota ierīces pievienošana un izmantošana
55
2
Avota ierīces pievienošana un izmantošana
2.2.2 Izšķirtspējas maiņa
Lai iegūtu optimālu attēla kvalitāti, pielāgojiet datora Vadības panelī izšķirtspēju un atsvaidzes intensitāti.
Ja neizvēlēsieties optimālo izšķirtspēju, TFT-LCD ekrānu attēla kvalitāte var pasliktināties.
Izšķirtspējas maiņa Windows XP operētājsistēmā
Dodieties uz izvēlni Vadības panelis
1
Displejs
Iestatījumi un mainiet izšķirtspēju.
3
2
**********
**** ****
Izšķirtspējas maiņa Windows Vista operētājsistēmā
Dodieties uz izvēlni Vadības panelis
Personiskie iestatījumi
Displeja iestatījumi un mainiet
izšķirtspēju.
1
2
3
4
***********
***********
2 Avota ierīces pievienošana un izmantošana
56
2
Avota ierīces pievienošana un izmantošana
Izšķirtspējas maiņa Windows 7 operētājsistēmā
Dodieties uz izvēlni Vadības panelis
Displejs
Ekrāna izšķirtspēja un mainiet izšķirtspēju.
1
2
3
4
**** ****
2 Avota ierīces pievienošana un izmantošana
57
2
2.3
Avota ierīces pievienošana un izmantošana
Ārēja monitora pievienošana
DVI OUT
(LOOPOUT)
AUDIO OUT

Tālāk redzamie attēli ir paredzēti tikai uzziņai. Situācijas reālajā dzīvē var atšķirties no attēlos
redzamajām.

Funkciju Loopout varat izmantot, lai dublētu primārā displeja ekrānu. Savienojiet primārā displeja
ligzdu [DVI OUT] ar otra displeja ligzdu [DVI IN] vai [HDMI].

Tiek atbalstīta pat Full HD izšķirtspēja. Saderīgie ievades avoti ietver DVI IN, DP IN un HDMI IN.
Vairākiem monitoriem, kas ir savienoti virknē, pastāv ierobežojums attiecībā un pievienojamiem
monitoriem.

Izstrādājuma pieslēgvieta [DVI OUT] neatbalsta HDCP ievadi.
2 Avota ierīces pievienošana un izmantošana
58
2
2.4
Avota ierīces pievienošana un izmantošana
Pievienošana video ierīcei

Nepievienojiet strāvas kabeli pirms nav pievienoti visi citi kabeļi.
Vispirms pievienojiet avota ierīci un tikai pēc tam strāvas kabeli.

Varat pievienot izstrādājumam video ierīci, izmantojot īpašu kabeli.

Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.

Lai mainītu avotu, nospiediet tālvadības pults pogu SOURCE.
2.4.1 Pievienošana, izmantojot AV kabeli
AV IN
AV OUT
2.4.2 Savienojuma izveide, izmantojot komponentu kabeli
COMPONENT IN
COMPONENT OUT
2 Avota ierīces pievienošana un izmantošana
59
2
Avota ierīces pievienošana un izmantošana
2.4.3 Pievienošana, izmantojot HDMI-DVI kabeli
HDMI IN
RGB / DVI /
HDMI AUDIO IN

Ja izstrādājums būs pievienots video ierīcei, izmantojot HDMI-DVI kabeli, audio skaņa nebūs
pieejama. Lai novērstu šo problēmu, papildus pievienojiet audio kabeli izstrādājuma un video
ierīces audio pieslēgvietām.

Atbalstītās izšķirtspējas ir 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p un 576p.
2.4.4 Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli
HDMI IN
HDMI kabeļa vai HDMI ar DVI kabeli (līdz 1080p) izmantošana

Lai nodrošinātu labāku attēla un skaņas kvalitāti, pievienojiet digitālo ierīci, izmantojot HDMI kabeli.

HDMI kabelis atbalsta digitālo video un audio signālus un tam nav nepieciešams audio kabelis.

Lai izstrādājumam pievienotu digitālu ierīci, kas neatbalsta HDMI izvadi, izmantojiet HDMI/DVI un
audio kabeļus.

Attēls var netikt parādīts pareizi (vai netikt parādīts nemaz) vai audio var nedarboties, ja
izstrādājumam ir pievienota ārēja ierīce, kas izmanto vecāku HDMI režīma versiju. Ja rodas šāda
problēma, sazinieties ar ārējās ierīces ražotāju, lai noskaidrotu HDMI versiju un, ja tā ir novecojusi,
pieprasītu jauninājumu.
2 Avota ierīces pievienošana un izmantošana
60
2
Avota ierīces pievienošana un izmantošana

Izmantojiet HDMI kabeli, kura biezums nepārsniedz 14 mm.

Iegādājieties tikai sertificētu HDMI kabeli. Pretējā gadījumā attēls var netikt parādīts vai var rasties
savienojuma kļūda.

Ieteicams pamata ātrgaitas HDMI kabelis vai Ethernet kabelis. Šis izstrādājums neatbalsta Ethernet
funkciju, izmantojot HDMI.
2.4.5 Pievienošana audio sistēmai
AUDIO OUT
2 Avota ierīces pievienošana un izmantošana
61
2
2.5
Avota ierīces pievienošana un izmantošana
Tīkla bloka pievienošana (nopērkams atsevišķi)
Detalizētu informāciju par tīkla bloka pievienošanu skatiet tīkla bloka komplektācijā iekļautajā lietotāja
rokasgrāmatā.
2.5.1
MagicInfo
Lai lietotu MagicInfo, izstrādājumam ir jāpievieno tīkla bloks (nopērkams atsevišķi).

Lai mainītu MagicInfo iestatījumus, datorā palaidiet vedni "MagicinfoSetupWizard".

Informāciju par MagicInfo lietošanu skatiet DVD diskā, kas iekļauts tīkla bloka komplektācijā.

Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, informācija šajā sadaļā var tikt mainīta bez iepriekšēja
paziņojuma.

Ja pēc tīkla bloka komplektācijā neiekļautas operētājsistēmas instalēšanas, iepriekšējās
operētājsistēmas versijas atjaunošanas vai tādas programmatūras instalēšanas, kas nav saderīga
ar komplektācijā iekļauto operētājsistēmu, rodas problēma, jūs nevarēsit saņemt tehnisko atbalstu
un tiks pieprasīta samaksa par tehniskā darbinieka veiktu apmeklējumu. Izstrādājumu nevarēs
apmainīt, un par to nevarēs saņemt kompensāciju.
Režīma MagicInfo ieslēgšana
1
Pēc tīkla bloka (nopērkams atsevišķi) uzstādīšanas un pievienošanas izstrādājumam ieslēdziet
izstrādājumu.
2
Nospiediet tālvadības pults pogu SOURCE un izvēlieties režīmu MagicInfo.
Pievienojot tīkla bloku izstrādājuma HDMI pieslēgvietai, Source tiks mainīts no HDMI uz
MagicInfo.
2 Avota ierīces pievienošana un izmantošana
62
2
Avota ierīces pievienošana un izmantošana
3
Sākot režīmu MagicInfo, izvēlieties noklusējuma programmu, kuru vēlaties palaist.
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Application - step 1
MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)
MagicInfo-i Premium (Web-based version)
Select Later
< Back(B)
4
Next(N) >
Finish
Cancel
Ievadiet IP informāciju.
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address:
192 . 168 . 0 . 102
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 0 . 1
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 44 . 33 . 22
Alternate DNS server:
10 . 33 . 22 . 11
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Cancel
2 Avota ierīces pievienošana un izmantošana
63
2
Avota ierīces pievienošana un izmantošana
5
Izvēlieties valodu (noklusējuma valoda ir angļu).
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Language -step 3
Select the language you want to install on the system for menus and
dialogs.
Current Language
:
Engilsh
Chinese [Traditional]
German
English
French
Italian
Japanese
Korean
Russian
Swedish
Turkish
Chinese [Simplified]
Portuguese
< Back(B)
6
Next(N) >
Finish
Cancel
Izvēlieties displeja režīmu.
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Screen Type - step 4
Landscape
Portrait
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Cancel
2 Avota ierīces pievienošana un izmantošana
64
2
Avota ierīces pievienošana un izmantošana
7
Vēlreiz pārbaudiet tikko konfigurētos iestatījumus.
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Setup Information
1. Application :
MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\
2. Internet Protocol [TCP/IP]
IP :
192.168.0.102
3. Language :
4. Screen Type :
English
Landscape
Do not show again
< Back(B)
Apply
Finish
Cancel

Ja izpildes ikona nav redzama, darbvirsmā veiciet dubultklikšķi uz ikonas MagicInfo. Ikona tiek
parādīta ekrāna apakšējā labajā stūrī.

Plašāku informāciju par režīma MagicInfo lietošanu skatiet programmatūras MagicInfo Lite Edition
kompaktdiskā, kas iekļauts tīkla bloka komplektācijā.
2 Avota ierīces pievienošana un izmantošana
65
2
2.6
Avota ierīces pievienošana un izmantošana
Ievades avota maiņa
2.6.1
Source
O MENU m
Media
Source
ENTER
Source ļauj atlasīt dažādus avotus un mainīt avotu ierīču nosaukumus.
Avots
Varat attēlot izstrādājumam pievienotas avota ierīces ekrānu. Lai attēlotu atlasītā avota ekrānu, atlasiet
avotu no Avotu saraksta.
Sīkāku informāciju par Source izvēlni skatiet 129lapu.
Media
Magicinfo Lite
Videos
Photos
Music
Source
Ievades avotu var mainīt arī, izmantojot tālvadības pults pogu SOURCE.
Ja avota ierīcei, uz kuru vēlaties pārslēgties, ir atlasīts nepareizs avots, ekrāns var netikt attēlots pareizi.
2 Avota ierīces pievienošana un izmantošana
66
3
MDC izmantošana
MDC (Vairāku displeju kontrole) ir opcija, kas ļauj vienkārši kontrolēt vairākas displeja ierīces
vienlaicīgi, izmantojot datoru.
3.1
Multi Control iestatījumu konfigurācija
O MENU m
System
Multi Control
ENTER
Piešķiriet savam izstrādājumam individuālu ID numuru.
3.1.1

Multi Control iestatījumu konfigurācija
MDC Connection
Izvēlas portu, no kura saņemt MDC ievades.

RS232C MDC
veido savienojumu ar MDC, izmantojot RS232C MDC kabeli.

RJ45 MDC
veido savienojumu ar MDC, izmantojot RJ45 MDC kabeli.

ID Setup
Piešķiriet komplektam ID numuru. (Diapazons: 0~99)
Nospiediet

/
, lai atlasītu skaitu, un tad nospiediet [
].
ID Input
Ievadiet ID numuru izstrādājumam, kas pievienots ievades kabelim, lai nodrošinātu ievades signāla
uztveri.
Ievadiet skaitli, kuru vēlaties izmantot, izmantojot tālvadības pults ciparu pogas.
3 MDC izmantošana
67
3
3.2
MDC izmantošana
MDC programmas instalēšana/atinstalēšana
3.2.1 Instalēšana
1
2
Ievietojiet instalācijas kompaktdisku datora CD-ROM diskdzinī.
Noklikšķiniet uz MDC Unified instalācijas programmas.
Ja galvenajā ekrānā nav redzams programmatūras instalācijas logs, izmantojiet instalācijai "MDC
Unified" izpildes failu, kas atrodas kompaktdiska MDC mapē.
3
4
Atvērtajā instalēšanas vedņa ekrānā noklikšķiniet uz "Next".
Ja "ierakstīšanas ierīce" netiek parādīta, lai meklētu ierīces, atlasiet "Ierīču saraksts" izvēlnes opciju
"Atjaunināt".
5
6
Atvērtajā "Customer Information" logā aizpildiet informācijas laukus un noklikšķiniet uz "Next".
Atvērtajā "Destination Folder" logā atlasiet direktorijas ceļu, kurā vēlaties instalēt programmu, un tad
noklikšķiniet uz "Next".
Ja direktorijas ceļš nav norādīts, programma tiks uzinstalēta noklusējuma direktorijas ceļa
atrašanās vietā.
7
Atvērtajā "Ready to Install the Program" logā pārbaudiet direktorijas ceļu, kurā uzinstalēt
programmu, un tad noklikšķiniet uz "Install".
8
9
Tiks parādīts instalācijas progress.
Atvērtajā "InstallShield Wizard Complete" logā noklikšķiniet uz "Finish".
Atlasiet "Launch MDC Unified" un noklikšķiniet uz "Finish", lai nekavējoties palaist MDC
programmu.
10
Pēc instalācijas uz darbvirsmas tiks izveidota MDC Unified īsinājumikona.

Atkarībā no datora sistēmas un izstrādājuma specifikācijām, MDC izpildes ikona var nebūt
redzama.

Ja izpildes ikona nav redzama, nospiediet taustiņu F5.
3.2.2 Atinstalēšana
1
Izvēlnē Sākt atlasiet Iestatījumi > Vadības panelis un tad veiciet dubultklikšķi uz Pievienot/Dzēst
programmu.
2
Atlasiet sarakstā MDC Unified un noklikšķiniet uz Mainīt/Noņemt.
MDC instalāciju var ietekmēt grafiskās kartes, pamatplates un tīkla stāvoklis.
3 MDC izmantošana
68
3
3.3
MDC izmantošana
Kas ir MDC?
Multiple display control — "MDC" (Vairāku displeju kontrole) ir lietojumprogramma, kas ļauj vienkārši
pārvaldīt vairākas displeja ierīces vienlaicīgi, izmantojot datoru.
3.3.1 Savienojuma izveide ar MDC
MDC lietošana, izmantojot RS-232C (seriālās datu pārraides standarts)
RS-232C seriālo kabeli ir jāpievieno datora un monitora seriālajām pieslēgvietām.
RS232C IN/OUT
3 MDC izmantošana
69
3
MDC izmantošana
MDC lietošana, izmantojot Ethernet
Ievadiet primārās displeja ierīces IP adresi un pievienojiet ierīci datoram. Vienu displeja ierīci citai var
pievienot, izmantojot RS-232C seriālo kabeli.
Savienojuma izveide, izmantojot LAN kabeli
RJ45
Izmantojot izstrādājuma [RJ45] portu un centrmezgla LAN portus, var pievienot vairākus izstrādājumus.
Savienojuma izveide ar stereo kabeli, izmantojot LAN kabeli
RS232C OUT
RJ45
Izmantojot izstrādājuma portu [RS232C IN/OUT], var pievienot vairākus izstrādājumus.
3 MDC izmantošana
70
3
MDC izmantošana
3.3.2 Savienojuma pārvaldība
Savienojuma pārvaldība ietver Savienojumu sarakstu un Savienojumu saraksta modificēšanas
opcijas.
Savienojumu saraksts — rāda savienojumu datus, piemēram, savienojuma iestatījumu (IP/COM, Port
No, MAC un Connection Type), savienojuma statusu, Set ID Range un noteiktās ierīces. Katrā
savienojumā var būt līdz 100 ierīcēm, kas savienotas seriālajā virknes režīmā. Visi savienojumā noteiktie
LFD tiek parādīti ierīču sarakstā, kur lietotājs var veidot grupas un sūtīt komandas uz noteiktajām ierīcēm.
Savienojuma saraksta modificēšanas opcijas — ietver Add, Edit, Delete un Refresh.
3 MDC izmantošana
71
3
MDC izmantošana
3.3.3
Auto Set ID
Funkcija Auto Set ID visiem atlasīta savienojuma virknē pievienotajiem LFD piešķir iestatītu ID numuru.
Savienojumā var būt ne vairāk kā 100 LFD. Iestatītais ID tiek piešķirts virknē pēc kārtas, sākot no 1 līdz 99
un beidzot ar 0.
3 MDC izmantošana
72
3
MDC izmantošana
3.3.4
Klonēšana
Izmantojot klonēšanas funkciju, varat kopēt viena LFD iestatījumu un to lietot vairākiem atlasītiem LFD.
Izmantojot iestatījumu opciju kopēšanas logu, klonēšanai varat atlasīt noteiktas ciļņu kategorijas vai visas
ciļņu kategorijas.
3 MDC izmantošana
73
3
MDC izmantošana
3.3.5
Komandas atkārtošana
Šī funkcija tiek izmantota, lai norādītu maksimālo reižu skaitu MDC komandas atkārtošanai gadījumā, ja
no LFD netiek saņemta atbilde vai atbilde nav pareiza. Atkārtojumu skaitu var iestatīt, izmantojot MDC
opciju logu. Atkārtojumu skaita vērtībai ir jābūt no 1 līdz 10. Noklusējuma vērtība ir 1.
3 MDC izmantošana
74
3
MDC izmantošana
3.3.6 Darba sākšana ar MDC
1
Lai palaistu programmu, noklikšķiniet uz Sākt
2
Noklikšķiniet uz Add, lai pievienotu displeja ierīci.

Programmas
Samsung
MDC Unified.
Ja savienojums ir izveidots, izmantojot RS232C, atveriet Serial un norādiet COM Port.
3 MDC izmantošana
75
3
MDC izmantošana

Ja savienojums ir izveidots, izmantojot Ethernet, ievadiet IP adresi, kas tika ievadīta displeja
ierīcei.
3 MDC izmantošana
76
3
MDC izmantošana
3.3.7 Galvenā ekrāna izkārtojums
1
6
5
4
2
3
1
Izvēlnes josla
Maina displeja ierīces statusu vai programmas rekvizītus.
2
Ierīces kategorija
Skatiet pievienoto displeja ierīču vai ierīču grupu sarakstu.
3
Grafika kategorija
Skatiet displeja ierīču grafiku sarakstu.
4
Kopas saraksts
Atlasiet displeja ierīci, kuru vēlaties pielāgot.
Izmaiņu veikšana kopas
sarakstā
5
6
Palīdzības tēmas
Pievienojiet, rediģējiet, pārgrupējiet vai dzēsiet kopas.
Parāda programmas palīdzības tēmas.
3 MDC izmantošana
77
3
MDC izmantošana
3.3.8 Izvēlnes
Varat ieslēgt vai izslēgt atlasītu ierīci vai mainīt ievades avotu vai ierīces skaļuma līmeni.
Kopu sarakstā atlasiet displeja ierīces un izvēlieties cilni Home.
1
Home
Atlasiet vienumu un mainiet atbilstošo iestatījumu.
Ieslēgšana

On: ieslēdziet atlasīto displeju.

Off: izslēdziet atlasīto displeju.
Input
Ievades avots: mainiet ievades avotu.


Pieejamie ievades avoti var atšķirties atkarībā no displeja ierīces modeļa.

Ievades avotu var mainīt tikai ieslēgtajiem displejiem.
Channel: mainiet kanālu.

2

TV kanālu var mainīt, izmantojot augšup un lejup vērstos bulttaustiņus.

Kanālu var mainīt tikai tad, ja ievades avots ir TV.

Var atlasīt tikai reģistrētos kanālus.
Volume
Skaļumu var mainīt un skaņu var izslēgt tikai ieslēgtajiem displejiem.
Volume

Skaļuma līmeni, izmantojot slīdņa joslu, var pielāgot diapazonā no 0 līdz 100.
Pielāgojiet atlasītā displeja skaļumu.
Ievade

Iespējojiet vai atspējojiet atlasītā displeja opciju Mute.
Opcija Mute automātiski tiek atspējota, ja opcija Volume tiek pielāgota laikā, kad ir aktīva opcija
Mute.
3

Alert
Fault Device
3 MDC izmantošana
78
3
MDC izmantošana

Šajā izvēlnē tiek rādīts displeja ierīču saraksts, kurām ir šādas kļūdas — ventilatora kļūda,
temperatūras kļūda, spilgtuma sensora kļūda vai lampas kļūda.
Sarakstā atlasiet displeja ierīci. Tiek iespējota poga Repair. Noklikšķiniet uz atsvaidzināšanas
pogas, lai atsvaidzinātu displeja ierīces kļūdas statusu. Atkoptā displeja ierīce tiks izņemta no
Fault Device List.
Fault Device Alert

Informācija par displeja ierīci, kurā ir konstatēta kļūda, tiks nosūtīta e-pasta ziņojumā.
Aizpildiet visus obligātos laukus. Tiks iespējotas pogas Test un OK. Pārliecinieties, vai ir ievadīta
informācija par Sender un norādīts vismaz viens Recipient.
3 MDC izmantošana
79
3
MDC izmantošana
3.3.9 Ekrāna pielāgošana
Varat pielāgot ekrāna iestatījumus (kontrastu, spilgtumu u.c.).
Kopu sarakstā atlasiet displeja ierīces un izvēlieties cilni Picture.
Pielāgoti iestatījumi
Atlasiet vienumu un mainiet atbilstošo ekrāna iestatījumu.

Opcijas Color un Tint nav pieejamas, ja ievades avots ir PC.

Opcijas Red, Green, Blue un PC Screen Adjustment nav pieejamas, ja ievades avots ir Video.

Opcijas Color, Tint, Color Tone, Color Temp, Red, Green, Blue un PC Screen Adjustment nav
pieejamas, ja ir atlasīts gan PC Source, gan Video Source.
Contrast

Pielāgojiet atlasītās displeja ierīces kontrastu.
Brightness

Pielāgojiet atlasītās displeja ierīces spilgtumu.
Color

Pielāgojiet atlasītās displeja ierīces krāsas.
Tint (G/R)

Pielāgojiet atlasītās displeja ierīces krāsu nianses.
Color Tone

Pielāgojiet atlasītās displeja ierīces fona krāsas toni.
Color Temp

Pielāgojiet atlasītās displeja ierīces krāsu temperatūru.
Šī opcija ir iespējota, ja Color Tone iestatījums ir Off.
Red

Pielāgojiet atlasītās displeja ierīces sarkanās krāsas intensitāti.
Green

Pielāgojiet atlasītās displeja ierīces zaļās krāsas intensitāti.
3 MDC izmantošana
80
3
MDC izmantošana
Blue

Pielāgojiet atlasītās displeja ierīces zilās krāsas intensitāti.
3 MDC izmantošana
81
3
MDC izmantošana
Opcijas
Dynamic Contrast
Pielāgojiet atlasītās displeja ierīces opciju Dynamic Contrast.
Gamma Control
Mainiet atlasītā displeja gammas vērtību.
Auto Motion Plus
Šī opcija tiek izmantota, lai skatītu dinamiskus attēlus.

Off: atspējojiet funkciju Auto Motion Plus.

Clear : iestatiet Auto Motion Plus līmeni uz dzidru. Šis režīms ir piemērots spilgtu attēlu rādīšanai.

Standard: iestatiet Auto Motion Plus līmeni uz standarta.

Smooth : iestatiet Auto Motion Plus līmeni uz vienmērīgu. Šis režīms ir piemērots vienmērīgu attēlu
rādīšanai.

Custom : pielāgojiet ekrāna iededzināšanas vai mirgoņas līmeni.

Demo : šī funkcija demonstrē Auto Motion Plus tehnoloģiju. Režīma maiņas rezultātu var
priekšskatīt loga kreisajā pusē.
Brightness Sensor
Iespējojiet vai atspējojiet atlasītās displeja ierīces opciju Brightness Sensor.
Brightness Sensor nosaka apkārtējās vides gaismas intensitāti un automātiski pielāgo ekrāna spilgtumu.
Atkarībā no izstrādājuma opcija Brightness Sensor var nebūt pieejama.
3 MDC izmantošana
82
3
MDC izmantošana
Izmērs
Picture Size
Pielāgojiet atlasītās displeja ierīces ekrāna lielumu.
Vienums Detail tiks atspējots, ja opcija Picture Size būs iestatīta režīmā, kas neatbalsta detalizētu
konfigurāciju.
-/+ pogas var izmantot, lai pielāgotu opciju Zoom.
Ekrānu var pārvietot, izmantojot pogas uz augšu/uz leju/pa kreisi/pa labi.
Detail
Varat apskatīt datus par atlasītā ekrāna lielumu.
PC Screen Adjustment
Frekvences pielāgošana jeb noregulēšana ir pieejama, izvēlnē Coarse vai Fine izmantojot pogas -/+.
Lai pārvietotu ekrānu, noklikšķiniet uz viena no četriem attēliem zem opcijas Position.
Lai automātiski pielāgotu frekvenci, regulētu vai pārvietotu ekrānu, noklikšķiniet uz Auto Adjustment.
3 MDC izmantošana
83
3
MDC izmantošana
3.3.10 Skaņas pielāgošana
Varat mainīt skaņas iestatījumus.
Kopu sarakstā atlasiet displeja ierīces un izvēlieties cilni Sound.
Vienums Bass vai Treble tiks atspējots, ja atlasītā kopa to neatbalstīs.
Bass
Pielāgojiet atlasītā displeja basus.
Treble
Pielāgojiet atlasītā displeja augstās frekvences.
Balance (L/R)
Pielāgojiet atlasītās displeja ierīces kreisā un labā skaļruņa skaļuma līmeni.
SRS TS XT
Iespējojiet vai atspējojiet atlasītās displeja ierīces efektu SRS TS XT.
3 MDC izmantošana
84
3
MDC izmantošana
3.3.11 Sistēmas iestatīšana
Kopu sarakstā atlasiet displeja ierīces un izvēlieties cilni System.
Video Wall
Funkciju Video Wall var izmantot, lai attēlotu daļu no visa attēla vai arī lai atkārtotu to pašu attēlu katrā no
pievienotajām vairākām displeja ierīcēm.
Funkcija Video Wall ir iespējota tikai tad, ja ierīces ir savienotas grupā.
Video Wall
Iespējojiet vai atspējojiet Video Wall.
Format
Atlasiet formātu, kādā attēlot sadalīto ekrānu.
Full
Natural
H
Atlasiet horizontālo displeja ierīču skaitu.
Vienā rindā var izvietot ne vairāk kā 15 displejus.
Ja horizontāli ir izkārtoti 15 displeji, vertikāli var izkārtot ne vairāk kā 6 displejus.
3 MDC izmantošana
85
3
MDC izmantošana
V
Atlasiet vertikālo displeja ierīču skaitu.
Vienā rindā var izvietot ne vairāk kā 15 displejus.
Ja horizontāli ir izkārtoti 15 displeji, vertikāli var izkārtot ne vairāk kā 6 displejus.
Screen Position
Apskatiet displeju izkārtojumu (konfigurēti, izmantojot ekrāna sadalītāju) vai pēc nepieciešamības mainiet
to izkārtojumu.
Kad opcija Video Wall ir ieslēgta, ir iespējotas arī opcijas Screen Position un Preview.
Ņemiet vērā — ja ir atlasītas vairākas kopas, opcija Preview ir iespējota tikai tad, ja horizontālais un
vertikālais iestatījums atbilst atlasīto kopu izkārtojumam.
Lai mainītu opciju Position, atlasiet kopu un velciet to uz jaunu atrašanās vietu.
Atkarībā no modeļa ekrāna sadalītāja iestatījumu diapazons var atšķirties.
PIP
Pamatinformācija, kas nepieciešama, lai pielāgotu PIP, tiks parādīta izvēlnes ekrānā.

Opcija PIP tiks atspējota, ja opcijas Video Wall iestatījums būs ON.

Ņemiet vērā, ka opcija Picture Size tiek atspējota, ja opcijas PIP iestatījums ir ON.
PIP Size
Skatiet atlasītā displeja iestatījumu PIP Size.
PIP Source
Atlasiet PIP ievades avotu.
Sound Select
Atlasiet un iespējojiet skaņu no primārā vai sekundārā ekrāna.
Channel
Kanālu var mainīt, ja opcijas PIP Source iestatījums ir TV.
3 MDC izmantošana
86
3
MDC izmantošana
Vispārīgi
User Auto Color
Automātiski pielāgojiet ekrāna krāsas.
Šī opcija ir pieejama tikai režīmā PC.
Auto Power
Iestatiet automātisku izstrādājuma ieslēgšanos.
Standby Control
Iestatiet, lai tiek aktivizēts gaidīšanas režīms, ja netiek noteikts ievades avots.
Ventilators un temperatūra
Konfigurējiet iestatījumus, kas nepieciešami, lai noteiktu ventilatora darbības ātrumu un iekšējo
temperatūru izstrādājuma aizsardzībai.
Fan Control
Atlasiet metodi, lai konfigurētu ventilatora darbības ātrumu.
Fan Speed
Konfigurējiet ventilatora darbības ātrumu.
Temperature
Nosakiet iekšējo temperatūru, norādot temperatūras diapazonu.
3 MDC izmantošana
87
3
MDC izmantošana
Drošība
Safety Lock
Nobloķējiet ekrāna izvēlnes.
Lai atbloķētu izvēlnes, iestatiet opciju Safety Lock uz Off.
Button Lock
Bloķējiet displeja ierīces pogas.
Lai atbloķētu pogas , iestatiet opciju Button Lock uz Off.
Ekrāna displeja rādīšana
Source OSD
Atlasiet, vai parādīt paziņojumu, ja tiek mainīta opcija Source.
Not Optimum Mode OSD
Atlasiet, vai parādīt paziņojumu, ja ir izvēlēts nesaderīgs režīms.
No Signal OSD
Atlasiet, vai parādīt paziņojumu, ja nav ievades signāla.
MDC OSD
Atlasiet, vai parādīt paziņojumu, ja MDC maina iestatījumus.
3 MDC izmantošana
88
3
MDC izmantošana
Laiks
Clock Set
Mainiet atlasītās displeja ierīces pašreizējo laiku atbilstoši datorā iestatītajam laikam.
Ja displeja ierīcē laiks nav iestatīts, tiek parādītas nulles vērtības.
Timer

On Time: iestatiet laiku, kad ieslēgt atlasīto displeja ierīci.

Off Time: iestatiet laiku, kad izslēgt atlasīto displeja ierīci.

Volume: norādiet skaļuma līmeni displeja ierīcei, kas tiks ieslēgta, izmantojot funkciju On Time.

Source: norādiet ievades avotu displeja ierīcei, kas tiks ieslēgta, izmantojot funkciju On Time.

Holiday: opcijas Holiday Management iestatījumus var lietot opcijai Timer.

Repeat: norādiet periodu, kuram atkārtot atlasīto opciju Timer.
3 MDC izmantošana
89
3
MDC izmantošana

Once: aktivizē taimeri tikai vienu reizi.

EveryDay: aktivizē taimeri katru dienu.

Mon~Fri: aktivizē taimeri no pirmdienas līdz piektdienai.

Mon~Sat: aktivizējiet taimeri no pirmdienas līdz sestdienai.

Sat~Sun: aktivizē taimeri sestdienās un svētdienās.

Manual: pielāgo nedēļas dienas.
Izvēles rūtiņas nedēļas dienu atlasīšanai zem opcijas Repeat ir iespējotas tikai tad, ja ir izvēlēta
opcija Manual.
Holiday Management
Opcija Holiday Management ļauj novērst ierīču ieslēgšanos noteiktā datumā, ja tās ir iestatītas
ieslēgties, izmantojot funkciju Timer.
Funkciju Holiday Management var iespējot vai atspējot funkcijas Timer iestatījumu izvēlnē.

ADD: varat norādīt brīvdienas.
Logā Holiday Management noklikšķiniet uz pogas Add.

Delete : dzēsiet brīvdienas. pārbaudiet atbilstošās izvēles rūtiņas un noklikšķiniet uz šīs pogas.

Brīvdienu saraksts: skatiet pievienoto brīvdienu sarakstu.
3 MDC izmantošana
90
3
MDC izmantošana
Aizsardzība pret ekrāna iededzināšanu
Pixel Shift
Lai novērstu ekrāna iededzināšanu, noteiktos laika intervālos nedaudz pārvietojiet ekrānu.
Screen Saver
Šī funkcija novērš ekrāna iededzināšanu, kad atlasītās displeja ierīces ekrāns ilgāku laika periodu ir atstāts
gaidīšanas režīmā.

Interval: iestatiet intervālu, kādā aktivizēt Screen Saver.

Mode: iestatījums Time katrai opcijas Mode izvēlei var būt atšķirīgs.
Safety Screen
3 MDC izmantošana
91
3
MDC izmantošana
Funkciju Safety Screen var izmantot, lai novērstu ekrāna iededzināšanu, kad atlasītās displeja ierīces
ekrānā ilgāku laika periodu tiek attēlots nemainīgs attēls.
Lamp Control
Funkcija Lamp Control tiek izmantota, lai pielāgotu aizmugurgaismojumu un samazinātu enerģijas
patēriņu.
Noteiktā laikā automātiski pielāgo atlasītās displeja ierīces aizmugurgaismojumu.
Ja opcija Manual Lamp Control ir pielāgota, opcija Auto Lamp Control tiek automātiski pārslēgta uz
Off.
Manuāli pielāgojiet atlasītā displeja aizmugurgaismojumu.
Ja opcija Auto Lamp Control ir pielāgota, opcija Manual Lamp Control tiek automātiski pārslēgta uz
Off.
Ambient Light: Ambient Light nosaka apkārtējās vides gaismas intensitāti un automātiski pielāgo

visu vienā seriālajā ķēdē esošo LFD ekrānu spilgtumu.
3.3.12 Rīku iestatījumi
1
1
2
3
4
Drošība
Panel Control
Ieslēdziet vai izslēdziet displeja ierīces ekrānu.
Remote Control
Iespējojiet vai atspējojiet tālvadības pulti.
3 MDC izmantošana
92
3
MDC izmantošana
2
Atiestatīšana
Reset Picture
Atiestatiet ekrāna iestatījumus.
Reset Sound
Atiestatiet skaņas iestatījumus.
Reset System
Atiestatiet sistēmas iestatījumus.
Reset All
Vienlaikus atiestatiet ekrāna, skaņas un sistēmas iestatījumus.
3
Edit Column
Atlasiet vienumus, ko vēlaties rādīt kopu sarakstā.
4
Information
Skatiet programmas informāciju.
3 MDC izmantošana
93
3
MDC izmantošana
3.3.13 Citas funkcijas
Loga izmēra maiņa
Novietojiet peles rādītāju programmas loga stūrī. Tiks parādīta bultiņa. Pārvietojiet bultiņu, lai pielāgotu
programmas loga izmēru.
Grupu pārvaldība
Grupu izveide
Izveidojiet grupas un pārvaldiet grupu kopu sarakstu.
Nevar izmantot vienādus grupu nosaukumus.
3 MDC izmantošana
94
3
MDC izmantošana
1
Programmas loga kreisajā pusē esošajā displeja ierīču saraksta sadaļā noklikšķiniet ar peles labo
taustiņu un atlasiet Group>Edit.
2
Atvērtajā logā Edit Group noklikšķiniet uz Add on the sub level vai Add on the same level.

Add on the sub level: zem atlasītās grupas izveidojiet apakšgrupu.

Add on the same level: izveidojiet grupu tajā pašā līmenī, kurā atrodas atlasītā grupa.
Poga Add on the same level ir iespējota tikai tad, ja ir izveidota vismaz viena grupa.
3
Ievadiet grupas nosaukumu.
Grupu dzēšana
1
2
Atlasiet grupas nosaukumu un noklikšķiniet uz Edit.
3
Noklikšķiniet uz Yes. Grupa tiks izdzēsta.
Atvērtajā logā Edit Group noklikšķiniet uz Delete.
3 MDC izmantošana
95
3
MDC izmantošana
Grupu pārdēvēšana
1
2
Atlasiet grupas nosaukumu un noklikšķiniet uz Edit.
3
Ja kursors tiek parādīts grupas vecā nosaukuma laukā, ievadiet jaunu grupas nosaukumu.
Atvērtajā logā Edit Group noklikšķiniet uz Rename.
Grafiku pārvaldība
Grafiku izveide
Izveidojiet un reģistrējiet grafiku grupai.
1
Programmas loga kreisajā pusē esošajā grafiku sadaļā noklikšķiniet uz All Schedule List. Vidū tiek
iespējota poga Add.
3 MDC izmantošana
96
3
MDC izmantošana
2
Noklikšķiniet uz pogas Add. Tiks atvērts logs Add Schedule.
3
Noklikšķiniet uz Add zem Device Group un atlasiet grupu, kurai vēlaties pievienot grafiku.
4
Atlasiet Date&Time/Action un noklikšķiniet uz OK. Grafiks tiks pievienots un iestatīto sarakstu logā
tiks parādīts grafiku saraksts.

Device Group: atlasiet grupu.

Date&Time


Instant Execution: nekavējoties atveriet grafiku.

Timer: lai atvērtu grafiku, iestatiet datumu, laiku un intervālu.
Action: atlasiet funkciju, kas tiks aktivizēta noteiktajā laikā un intervālā.
Grafika maiņa
Lai mainītu grafiku, atlasiet grafiku un noklikšķiniet uz Edit.
3 MDC izmantošana
97
3
MDC izmantošana
Grafika dzēšana
Lai dzēstu grafiku, atlasiet grafiku un noklikšķiniet uz Delete.
3.3.14 Problēmu novēršanas rokasgrāmata
Problēma
Displejs, kuru vēlaties vadīt,
neparādās sistēmas informācijas
tabulā.
Risinājums
1.
Pārbaudiet RS232C kabeļa savienojumu (pārbaudiet, vai
kabelis ir pareizi pievienots atbilstošajam seriālajam
portam).
2.
Pārbaudiet, vai nav pievienots vēl viens displejs ar tādu
pašu ID numuru. Pievienojot displejus ar vienādiem ID
numuriem, displeji var netikt attēloti datu pārklāšanās dēļ.
3.
Pārbaudiet, vai displeja ID numurs atrodas diapazonā no 0
līdz 99. (Mainiet ID numuru, izmantojot displeja izvēlni.)
Displejam, kura atbalstītais ID numura diapazons ir no 0
līdz 99, ID numuram ir jābūt iestatītam robežās no 0 līdz
99.
Displejs, kuru vēlaties vadīt,
neparādās vadības informācijas
režģos.
Pārbaudiet, vai displejs ir ieslēgts. (Skatiet energopadeves
statusu sistēmas informācijas tabulā.)
Atkārtoti parādās šis paziņojums.
Pārbaudiet, vai ir atlasīts displejs, kuru vēlaties pārvaldīt.
Displeji ieslēdzas un izslēdzas
atšķirīgos laikos, lai arī ir iestatīta
opcija On Time vai Off Time.
Pielāgojiet datorā laiku, lai tādējādi sinhronizētu laiku starp
pievienotajiem displejiem.
Tālvadības pults nedarbojas.
Tālvadības pults var nedarboties, ja ir atvienots RS-232C kabelis
vai arī programma ir tikusi nepareizi aizvērta, kamēr funkcijas
Remote Control iestatījums ir bijis Disable. Lai atrisinātu šo
problēmu, palaidiet programmu vēlreiz un iestatiet Remote
Control uz Enable.
Pārliecinieties, vai atlasītais ievades avots ir tas, kuram
pievienots displejs.
Šī programma dažreiz var nedarboties, ja radušās sakaru problēmas starp datoru un displeju vai no
tuvumā esošām elektroniskajām ierīcēm tiek raidīti elektromagnētiskie viļņi.
3 MDC izmantošana
98
3
MDC izmantošana
Kā tiek attēloti displeja rekvizīti, kad tiek izmantoti vairāki displeji
1
2
3
Kad nav atlasīts neviens displejs: tiek attēlotas noklusējuma vērtības.
Kad ir atlasīts viens displejs: tiek attēloti atlasītā displeja iestatījumi.
Kad ir atlasīti divi displeji (pēc kārtas, piemēram, ID 1 un ID 3): vispirms tiek attēloti ID 1 iestatījumi un
pēc tam ID 3 iestatījumi.
4
Kad atzīmēta izvēles rūtiņa All+Select un atlasīti visi displeji: tiek attēloti noklusējuma iestatījumi.
3 MDC izmantošana
99
4
Ekrāna regulēšana
Konfigurējiet Picture iestatījumus (Brightness, Color Tone, u.c.).
Picture izvēlnes opciju izkārtojums var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
4.1
Picture Mode
O MENU m
Picture
Picture Mode
ENTER
Izvēlieties attēla režīmu (Picture Mode), kas būs piemērots videi, kurā izstrādājums tiks izmantots.
Atkarībā no pašreizējā ievades avota, tiek parādītas dažādas Picture Mode opcijas.
Picture
Picture Mode
Information
· Backlight
100
· Contrast
95
· Brightness
45
· Sharpness
50
· Color
50
· Tint (G/R)
G 50
R 50
4.1.1 Ja ievades avots ir PC, DVI vai DP

Information: šīs režīms palīdz samazināt acu nogurumu un ir piemērots informācijas attēlošanai
publiskās vietās.

Advertisement: šis režīms ir piemērots video satura un iekštelpu/āra reklāmu attēlošanai.
4.1.2 Ja ievades avots ir AV, Component vai HDMI

Dynamic: šis režīms ir piemērots situācijās, kad apkārtējās vides gaismas intensitāte ir ļoti augsta.

Standard : šis režīms ir pamatā piemērots jebkurai videi.

Natural: šīs režīms ir piemērots acu piepūles samazināšanai.

Movie: šīs režīms palīdz samazināt acu nogurumu.
4 Ekrāna regulēšana
100
4
4.2
Ekrāna regulēšana
Backlight/Contrast/Brightness/Sharpness/Color/
Tint(G/R)
O MENU m
Picture
ENTER
Šis izstrādājums piedāvā vairākas opcijas attēla kvalitātes pielāgošanai. Izvēlieties opciju, izmantojot
pogas
un
, un pēc tam nospiediet [
]. Izmantojiet bulttaustiņus, lai pielāgotu opcijas vērtību vai
izvēlētos opcijas iestatījumu. Kad iestatīšana ir pabeigta, nospiediet [
].

Ja maināt iestatījumus Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Color vai Tint (G/R),
attiecīgi tiek pielāgots arī ekrāna displejs.

Ja ir izveidots savienojums ar PC, izmaiņas var veikt tikai opcijām Backlight, Contrast,
Brightness un Sharpness.

Varat pielāgot un saglabāt iestatījumus katrai ārējai ierīcei, kas ir pievienota izstrādājuma ievades
ligzdai.

Samazinot attēla spilgtumu, tiek samazināts enerģijas patēriņš.
4 Ekrāna regulēšana
101
4
4.3
Ekrāna regulēšana
Screen Adjustment
O MENU m
Picture
Screen Adjustment
ENTER
Iestatījums Screen Adjustment piedāvā dažādas attēla lieluma un formāta opcijas. Izvēlieties opciju,
izmantojot pogas
un
, un pēc tam nospiediet [
apakšizvēlnes opciju, un pēc tam nospiediet [
]. Izmantojiet bulttaustiņus, lai izvēlētos
].
Atkarībā no pašreizējā ievades avota, tiek parādītas dažādas Screen Adjustment opcijas:
Screen Adjustment
Picture Size
16:9
· Position
PC Screen Adjustment
Resolution Select
4.3.1
Off
Picture Size
Ja izmantojat kabeli vai satelīta uztvērēju, tam, iespējams, ir savi ekrāna izmēra iestatījumi. Tomēr mēs
iesakām lielākoties izmantot šo izstrādājumu režīmā 16:9.

16:9: iestata attēlu režīmā 16:9.

Zoom1: izmantojiet vidējai palielināšanai. Nogriež augšmalu un sānu malas.

Zoom2: izmantojiet izteiktākai palielināšanai.

Wide Fit (atkarībā no valsts): palielina attēla formātu, lai tas ietilptu visā ekrānā.

Smart View 1: samazina 16:9 formāta attēlu par 50%.

Smart View 2: samazina 16:9 formāta attēlu par 25%.

4:3: iestata attēlu pamatrežīmā (4:3).
Neizmantojiet izstrādājumam formāta 4:3 iestatījumu uz ilgu laiku. Kreisajā un labajā pusē vai
ekrāna augšā un apakšā redzamās malas var izraisīt attēla saglabāšanu (ekrāna iededzināšanu), uz
ko garantija neattiecas.

Screen Fit: parāda pilnu attēlu, neko nenogriežot, ja ievades signāls ir HDMI (720p/1080i/1080p) vai
Component (1080i/1080p).

Custom: maina izšķirtspēju atbilstoši lietotāja vēlmēm.

Varat pielāgot un saglabāt iestatījumus katrai ārējai ierīcei, kas ir pievienota izstrādājuma
ievades ligzdai.
4 Ekrāna regulēšana
102
4
Ekrāna regulēšana

Original Ratio: Ja ievades avots ir PC, DVI, HDMI (datora savienojums) vai DP, video tiks atskaņots
tā oriģinālajās izmēru attiecībās.
Pieejamās pieslēgvietas var atšķirties atkarībā no modeļa. (25lapu)
Attēlu izmēri, kas ir pieejami atbilstoši ievades avotam.
Ievades avots
Picture Size
AV, Component (480i, 480p)
16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3, Custom
komponenšu (1080i, 1080p)
16:9, 4:3, Wide Fit, Screen Fit, Custom
HDMI (720p, 1080i, 1080p)
16:9, 4:3, Wide Fit, Screen Fit, Smart View 1,
Smart View 2, Custom
HDMI (480i, 480P)
16:9, 4:3, Zoom1, Zoom2, Smart View 1,
Smart View 2, Custom
PC, DVI, DP, HDMI (ja ir pievienots dators)
16:9, 4:3, Original Ratio
4.3.2
Position
Pielāgo attēla pozīciju. Opcija Position ir pieejama tikai tad, ja opcijas Picture Size iestatījums ir Zoom1,
Zoom2, Wide Fit , Screen Fit vai Custom.
Lai funkciju Position izmantotu pēc tam, kad ir izvēlēta opcija Zoom1, Zoom2 vai Wide Fit,
rīkojieties šādi:
1
2
3
4
5
Nospiediet pogu
, lai izvēlētos Position.
Nospiediet pogu [
].
Nospiediet pogu
vai
Nospiediet pogu [
].
, lai attēlu pārvietotu uz augšu vai uz leju.
Izvēlieties Close, secīgi spiežot pogas
un
. Lai atjaunotu attēla sākotnējo pozīciju, nospiediet
Reset.
Lai funkciju Position izmantotu pēc tam, kad iestatījumā HDMI (1080i/1080p) ir izvēlēta opcija
Screen Fit vai iestatījumā Component (1080i/1080p) ir izvēlēta opcija Custom, rīkojieties šādi:
1
2
3
4
5
Nospiediet pogu
, lai izvēlētos Position.
Nospiediet pogu [
Nospiediet pogu
Nospiediet pogu [
].
/
/
/
, lai pārvietotu attēlu.
].
Izvēlieties Close, secīgi spiežot pogas
un
.
Ja vēlaties atjaunot attēla sākotnējo pozīciju, ekrānā Position izvēlieties Reset. Attēls tiks atjaunots
tā sākotnējā pozīcijā.
4 Ekrāna regulēšana
103
4
Ekrāna regulēšana
4.3.3
PC Screen Adjustment
Šī opcija ir pieejama tikai režīmā PC.
Coarse / Fine: noņem vai samazina attēla trokšņus. Ja pēc noregulēšanas funkcijas Fine-tune
izmantošanas trokšņi nav pilnībā izzuduši, izmantojiet funkciju Coarse, lai pēc iespējas labāk pielāgotu
frekvenci (Coarse), un pēc tam vēlreiz izmantojiet noregulēšanas funkciju. Kad trokšņu daudzums ir
samazināts, vēlreiz pielāgojiet attēlu, lai tas būtu centrēts attiecībā pret ekrāna centru.
Position: lai pielāgotu datora ekrāna novietojumu, ja tas nav centrēts vai neietilpst izstrādājuma ekrānā.
Nospiediet pogu
vai
, lai pielāgotu vertikālo pozīciju. Nospiediet pogu
vai
, lai pielāgotu
horizontālo pozīciju.
Image Reset: atjauno attēla noklusējuma iestatījumus.
4.3.4
Resolution Select
Ja attēls nav normāls arī tādā gadījumā, kad grafiskās kartes izšķirtspēja atbilst kādam no tālāk
norādītajiem parametriem, varat optimizēt attēla kvalitāti, izvēloties ierīcei tādu pašu izšķirtspēju, kāda ir
datoram, izmantojot šo izvēlni.
Pieejamās izšķirtspējas: Off / 1024 x 768 / 1280 x 768 / 1360 x 768 / 1366 x 768
Opcija Resolution Select ir iespējota tikai tādā gadījumā, ja ievades avots ir dators (PC).
4.4
Automātiskā pielāgošana
O MENU m
Picture
Auto Adjustment
ENTER
Automātiski pielāgo frekvences vērtības/pozīcijas un noregulē iestatījumus.
Šī opcija ir pieejama, kad ievades avots ir PC.
4 Ekrāna regulēšana
104
4
4.5
Ekrāna regulēšana
3D funkcijas lietošana (tikai modeļiem UE46A un UE55A)
O MENU m
4.5.1
Picture
3D
ENTER
3D Mode
Šī aizraujošā jaunā funkcija ļauj skatīties 3D saturu. Lai pilnībā izbaudītu šīs funkcijas piedāvātās iespējas
un skatītos 3D video, jums ir jāiegādājas brilles Samsung 3D Active Glasses.
4.5.2 Skatīšanās, izmantojot 3D funkciju
SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR VESELĪBU UN DROŠĪBU, SKATOTIES 3D VIDEO Pirms 3D
funkcijas izmantošanas uzmanīgi izlasiet tālāk izklāstīto drošības informāciju.
Brīdinājums

Dažkārt skatītāji 3D satura vērošanas laikā var izjust diskomfortu, piemēram, reiboni, nelabumu
un galvassāpes. Ja jums parādās kāds no šiem simptomiem, pārtrauciet 3D satura skatīšanos,
noņemiet brilles 3D Active Glasses un atpūtiniet acis.

Ilgstoša 3D attēlu apskate var izraisīt acu nogurumu. Ja jūtat, ka acis ir pārpūlētas, pārtrauciet
3D satura skatīšanos, noņemiet brilles 3D Active Glasses un atpūtieties.

Pieaugušajiem ir regulāri jāseko līdzi bērnu pašsajūtai, kad tie izmanto 3D funkciju. Ja bērnam
novērojat jebkādas nogurušu acu, galvassāpju, reiboņa vai nelabuma pazīmes, lieciet tam
pārtraukt 3D video skatīšanos un atpūsties.

Nelietojiet brilles 3D Active Glasses citiem mērķiem, kam ikdienā izmantojat, piemēram,
parastās brilles, saulesbrilles, aizsargbrilles u.c.

Neizmantojiet 3D funkciju vai brilles 3D Active Glasses, kad pastaigājaties vai pārvietojaties.
Izmantojot 3D funkciju vai brilles 3D Active Glasses, kad pārvietojaties, varat gūt savainojumus,
ietriecoties priekšmetos, paklūpot un/vai pakrītot.

3D Mode: izvēlieties 3D ievades formātu.

Ja vēlaties pilnībā izbaudīt 3D efektu, vispirms uzlieciet brilles 3D Active Glasses un pēc tam
tālāk redzamajā sarakstā izvēlieties režīmu 3D, kas nodrošina vislabākās 3D satura skatīšanās
iespējas.

Kad aplūkojat 3D attēlus, ieslēdziet brilles 3D Active Glasses.
3D režīms
3D
Darbība
Izslēgts
Izslēdz 3D funkciju.
3D
Pārveido 3D attēlu uz 2D formātu.
2D
Augšā un apakšā
Rāda divus attēlus vienu otram blakus.
4 Ekrāna regulēšana
105
4
Ekrāna regulēšana
3D režīms

Darbība
Augšā un apakšā
Rāda attēlus vienu virs otra.
Līniju pēc līnijas
Rāda attēlus kreisajai un labajai acij pārmaiņus rindās.
Vertikālas svītras
Rāda attēlus kreisajai un labajai acij pārmaiņus kolonnās.
Dambretes
galdiņš
Rāda attēlus kreisajai un labajai acij pārmaiņus pikseļos.
Kadru secība
Rāda attēlus kreisajai un labajai acij pārmaiņus kadros.

Daži failu formāti, iespējams, neatbalsta funkciju “2D
3D”.

Opcijas “Side by Side” un “Top & Bottom” ir pieejamas, ja režīmā HDMI un USB izšķirtspēja ir
720p, 1080i un 1080p vai ja iestatījums ir PC, un dators ir pievienots, izmantojot HDMI/DVI
kabeli.

Opcijas “Vertical Stripe”, “Line by Line” un “Checker Board” ir pieejamas, ja izšķirtspējas
iestatījums ir PC, un dators ir pievienots, izmantojot HDMI/DVI kabeli.

Opcija “Frame Sequential” parāda frekvenci (tikai 60 Hz), ja izšķirtspējas iestatījums ir PC.
3D Effect: pielāgojiet 3D efektus, piemēram, perspektīvu un dziļumu, lai skatītu 3D saturu atbilstoši
savām vēlmēm.

Auto: automātiski pielāgo perspektīvas un dziļuma iestatījumus atbilstoši 3D ievades avotam.

Manual: manuāli pielāgojiet perspektīvas un dziļuma iestatījumus.

L/R Change (L/R Image/R/L Image): apmainiet kreisās un labās puses attēlu.

3D
2D (Off/On): rāda attēlu tikai kreisajai acij.
Šī funkcija ir deaktivizēta, kad 3D Mode iestatījums ir “2D

3D” vai Off.
3D Auto View (Off / Brīdināj. ziņ. / On): ja 3D Auto View iestatījums ir On, “Side by Side” formāta
HDMI signāls ar kādu no tālāk norādītajām izšķirtspējas vērtībām automātiski tiek pārslēgts uz 3D. Ja
opciju 3D Auto View iestatāt uz Brīdināj. ziņ., kad izstrādājums saņem 3D signālu, tiek parādīts
uznirstošs paziņojuma logs.


Ja 3D datu kļūdas dēļ rodas 3D satura kļūme, iestatiet opciju 3D Auto View uz Off un,
izmantojot atbilstošo izvēlni, manuāli izvēlieties 3D Mode.

Režīmā USB šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja izšķirtspēja ir 1280x720p, 1920x1080i vai
1920x1080p.
3D Optimize: vispārēja 3D efekta pielāgošana.
Atbalstītā izšķirtspēja (tikai 16:9)
4 Ekrāna regulēšana
106
4
Ekrāna regulēšana
Izšķirtspēja
Frekvence (Hz)
1280 x 720p
25 / 50 Hz
1920 x 1080i
25 / 50 Hz
1920 x 1080p
25 / 50 Hz
Režīma HDMI PC atbalstītā izšķirtspēja
Režīma HDMI PC izšķirtspēja ir optimizēta līdz 1920x1080 ievadei.
Ievades izšķirtspēja, kas nav 1920x1080, iespējams, netiks pareizi parādīta 3D displejā vai pilnekrāna
režīmā.
Kā skatīt 3D attēlu

1. metode
1

Daži 3D režīmi var nebūt pieejami atkarībā no attēla avota formāta.

Lai skatītu 3D saturu, izmantojiet brilles 3D Active Glasses un nospiediet briļļu ieslēgšanas
pogu.
Nospiediet tālvadības pults pogu MENU, izmantojiet pogu
pēc tam nospiediet pogu [
2
3
4
vai
, lai izvēlētos Picture, un
].
Izmantojiet pogu
vai
, lai izvēlētos 3D, un pēc tam nospiediet pogu [
Izmantojiet pogu
vai
, lai izvēlētos 3D Mode, un pēc tam nospiediet pogu [
Izmantojot tālvadības pults pogu
vai
].
].
, izvēlieties 3D Mode attēlam, kuru vēlaties apskatīt.
Atbalstītie formāti un darbības specifikācijas formātam Standard HDMI 3D
Tālāk norādītos 3D formātus ir rekomendējusi HDMI asociācija, un tiem jābūt atbalstītiem.
Avota signāla formāts
Standard HDMI 1.4 3D
1920 x 1080p @ 24 Hz x 2
1920 x 2205p @ 24 Hz
1280 x 720p @ 50 / 60 Hz x 2
1280 x 1470p @ 50 / 60 Hz
Formātam Standard HDMI 3D ar 24 Hz izstrādājums ir optimizēts šādi:

Judder Reduction displeja režīms: ja opcijas Motion Plus iestatījums ir Smooth vai Custom, varat
skatīt skaidru attēlu bez vibrācijām.
Pirms lietojat 3D funkciju

Kad maināt ievades avotu, režīms 3D Mode automātiski tiek iestatīts uz tā atmiņā saglabāto
konfigurācijas vērtību.

Režīmā 3D dažas Picture funkcijas ir atspējotas.

Režīmā 3D opcija PIP netiek atbalstīta.
4 Ekrāna regulēšana
107
4
Ekrāna regulēšana

Samsung agrāko izstrādājumu (tips IR) 3D Active Glasses vai citu ražotāju brilles netiek atbalstītas.

Kad izstrādājums tiek ieslēgts pirmoreiz, var paiet kāds laiks, kamēr tiek optimizēts 3D displejs.

Brilles 3D Active Glasses, iespējams, nedarbosies pareizi, ja briļļu vai izstrādājuma tuvumā ir
ieslēgts kāds cits 3D izstrādājums vai elektroniskas ierīces. Ja rodas problēmas, pārvietojiet citas
elektroniskās ierīces pēc iespējas tālāk no brillēm 3D Active Glasses.

Daži faili funkcijas 2D un 3D izmantošanas laikā netiek atbalstīti.

Skatot 3D attēlu, ievērojiet pareizu skata leņķi un optimālu skatīšanās attālumu. Pretējā gadījumā
nevarēsit izbaudīt visus 3D efektus.

Ideālais skatīšanās attālums ir trīs vai vairāk reižu lielāks par ekrāna augstumu. Mēs iesakām
skatītājam sēdēt tā, lai ekrāns atrastos acu augstumā.
4 Ekrāna regulēšana
108
4
4.6
Ekrāna regulēšana
Advanced Settings
O MENU m
Picture
Advanced Settings
ENTER
Visi iestatījumi Advanced Settings ir pieejami režīmos Standard un Movie. Lai lietotu opciju, izvēlieties
to, izmantojot augšup un lejup vērstos bulttaustiņus un nospiediet [
mainītu vērtību vai iestatījumu, un pēc tam nospiediet [
vai iestatījumu, un pēc tam nospiediet
]. Izmantojiet bulttaustiņus, lai
]. Izmantojiet bulttaustiņus, lai mainītu vērtību
.
Režīmā PC var veikt izmaiņas tikai opcijām Gamma un White Balance.
Advanced Settings
Black Tone
Off
Dynamic Contrast
Off
Shadow Detail
0
Gamma
0
Expert Pattern
Off
RGB Only Mode
Off
Color Space
4.6.1
Native
Black Tone
Izvēlieties melnās krāsas līmeni, lai pielāgotu ekrāna dziļumu.

4.6.2
Off/Dark/Darker/Darkest
Dynamic Contrast
Pielāgojiet ekrāna kontrastu.

4.6.3
Off / Low / Medium / High
Shadow Detail
Palieliniet tumšu attēlu spilgtumu.
4 Ekrāna regulēšana
109
4
Ekrāna regulēšana
4.6.4
Gamma
Pielāgojiet pamatkrāsu intensitāti.
4.6.5
Expert Pattern
Izmantojiet funkciju Expert Pattern, lai kalibrētu attēlu. Ja ekrāna displeja izvēlne pazūd vai tiek atvērta
cita, nevis attēlu izvēlne, izstrādājums saglabā kalibrējumu, un ekrāns Expert Pattern tiek aizvērts.
Off

Izslēdz funkciju Expert Pattern.
Pattern1

Šajā testa ekrānā ir redzams pelēko un melno toņu displeja iestatījumu efekts.
Pattern2

Šajā testa ekrānā ir redzams krāsu displeja iestatījumu efekts.
4.6.6

Kad ir izvēlēts iestatījums Pattern1 vai Pattern2, varat pielāgot jebkuru šī efekta papildiestatījumu.

Kamēr darbojas funkcija Expert Pattern, skaņa netiek izvadīta.
RGB Only Mode
Parāda krāsas Red, Green un Blue, lai varētu veikt sīkus pielāgojumus tonim un piesātinājumam.

4.6.7
Off/Red/Green/Blue
Color Space
Pielāgo pieejamo krāsu gammu un daudzumu (krāsu spektru), lai veidotu attēlus.

Auto / Native / Custom
Lai pielāgotu opcijas Color, Red, Green, Blue un Reset, iestatiet Color Space režīmā Custom.
4.6.8
White Balance
Pielāgojiet krāsu temperatūru, lai iegūtu dabiskāku attēlu.

R-Offset / G-Offset / B-Offset: pielāgo katras krāsas (sarkana, zaļa, zila) tumšumu.

R-Gain / G-Gain / B-Gain: pielāgo katras krāsas (sarkana, zaļa, zila) spilgtumu.

Reset: atjauno opcijas White Balance noklusējuma iestatījumu.
4.6.9
10p White Balance (Off / On)
Regulē baltās krāsas balansu 10 punktu intervālā, pielāgojot sarkanās, zaļās un zilās krāsas spilgtumu.
4 Ekrāna regulēšana
110
4
Ekrāna regulēšana

Interval: izvēlieties intervālu, ko pielāgot.

Red: pielāgojiet sarkanās krāsas līmeni.

Green: pielāgojiet zaļās krāsas līmeni.

Blue: pielāgojiet zilās krāsas līmeni.

Reset: atjauno opcijas 10p White Balance noklusējuma iestatījumu.

Pieejams, ja opcijas Picture Mode iestatījums ir Movie un ārējās ievades iestatījums ir visas
ievades.

Dažas ārējās ierīces, iespējams, neatbalsta šo funkciju.
4.6.10
Flesh Tone
Akcentē rozā “Flesh Tone” (ādas krāsu).
4.6.11
Edge Enhancement (Off/On)
Akcentē objekta robežas.
4.6.12
Motion Lighting (Off/On)
Samazina enerģijas patēriņu, samazinot ekrāna spilgtumu, ja ekrānā tiek attēlota kustība.
4.6.13
LED Motion Plus (Off/On)
Lai nodrošinātu skaidrāku attēlu, samazina izplūšanu un vibrāciju ainās, kurās redzams daudz ātru
kustību.
4 Ekrāna regulēšana
111
4
4.7
Ekrāna regulēšana
Picture Options
O MENU m
Picture
Picture Options
ENTER
Izvēlieties opciju, izmantojot augšup un lejup vērstos bulttaustiņus, un nospiediet [
bulttaustiņus, lai mainītu iestatījumu, un pēc tam nospiediet [
]. Izmantojiet
].
Ja ir izveidots savienojums ar datoru, izmaiņas var veikt tikai opcijai Color Tone.
Picture Options
Color Tone
Color Temp.
Off
10000K
Digital Noise Filter
Off
MPEG Noise Filter
Off
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Motion Plus
4.7.1
Standard
Color Tone
Off/Cool/Standard/Warm1/Warm2

4.7.2
Off

Ja opcijas Picture Mode iestatījums ir Dynamic, opcija Warm1 vai Warm2 tiek deaktivizēta.

Varat pielāgot un saglabāt iestatījumus katrai ārējai ierīcei, kas ir pievienota izstrādājuma ievades
ligzdai.
Color Temp.
Pielāgojiet krāsu temperatūru (Red/Green/Blue). (Diapazons: 3000K–15000K)
Šī funkcija nav pieejama, kad opcija Color Tone ir iestatīta uz Off.
4.7.3
Digital Noise Filter
Ja izstrādājuma uztvertais apraides signāls ir vājš, varat aktivizēt funkciju Digital Noise Filter, lai
samazinātu statiskos vai māņattēlus, kas var parādīties ekrānā.

Off / Low / Medium / High / Auto
Ja signāls ir vājš, izmēģiniet visas opcijas, līdz izstrādājums parāda vislabāko attēlu.
4 Ekrāna regulēšana
112
4
Ekrāna regulēšana
4.7.4
MPEG Noise Filter
Samazina MPEG trokšņus, lai nodrošinātu uzlabotu attēla kvalitāti.
Off / Low / Medium / High / Auto

4.7.5
HDMI Black Level
Ļauj pielāgot ekrāna dziļumu, izvēloties melnās krāsas līmeni.
Normal / Low

Šī opcija ir pieejama tikai režīmā HDMI.
4.7.6
Film Mode
Iestata izstrādājumu tā, lai tas automātiski uztver un apstrādā filmu signālus no visiem avotiem un pielāgo
attēlu optimālai kvalitātei.
Off / Auto1 / Auto2

Pieejama režīmiem AV, COMPONENT (480i/1080i) un HDMI (480i/1080i).
4.7.7
Motion Plus
Lai nodrošinātu skaidrāku attēlu, samazina izplūšanu un vibrāciju ainās, kurās redzams daudz ātru
kustību.

Izvēļņu nosaukumi dažādās valstīs var atšķirties.

Šo funkciju atbalsta tikai modeļi ME55A, UE46A un UE55A.
Šo funkciju var izmantot, lai skatītos ainas, kurās ir attēlota ātra kustība.

Off: izslēdz opciju Motion Plus.

Clear : iestata opciju Motion Plus režīmā Clear (piemērots skaidrākai kustīgu attēlu apskatei).

Standard: iestata opciju Motion Plus režīmā Standard.

Smooth : iestata opciju Motion Plus režīmā Smooth (piemērots dabiskai kustīgu attēlu apskatei).

Custom : izmantojiet, lai pēc nepieciešamības samazinātu pēcattēlu un izplūšanu.

Demo : Demonstrē Motion Plus (ja Motion Plus iestatījums ir On, attēls tiek parādīts ekrāna
kreisajā pusē).

Blur Reduction : izmantojiet, lai pēc nepieciešamības samazinātu pēcattēlu.
Šī funkcija tiek atbalstīta tikai tad, ja funkcijas Motion Plus iestatījums ir Custom.

Judder Reduction : izmantojiet, lai pēc nepieciešamības samazinātu vibrāciju.
Šī funkcija tiek atbalstīta tikai tad, ja funkcijas Motion Plus iestatījums ir Custom.
4 Ekrāna regulēšana
113
4
Ekrāna regulēšana

4.8
Reset: atjauno Motion Plus noklusējuma vērtības.

Izmantojot šo opciju, krāsa ekrānā var netīši atšķirties.

Šī opcija ir atspējota, ja režīms PIP ir iestatīts uz On.
Reset Picture
O MENU m
Picture
Reset Picture
ENTER
Atjauno pašreizējā attēlu režīma noklusējuma iestatījumus.
4 Ekrāna regulēšana
114
5
5.1
Skaņas regulēšana
Veiciet izstrādājuma skaņas (Sound) iestatījumu konfigurāciju.
Sound Mode
O MENU m
Sound
Sound Mode
ENTER
Izmantojiet augšup un lejup vērstos bulttaustiņus, lai izvēlētos opciju, un pēc tam nospiediet [
].
Sound
Sound Mode
Standard
Sound Effect
3D Audio
Low
Speaker Settings
Reset Sound

Standard: izvēlas parasto skaņas režīmu.

Music: izceļ mūziku pār balsīm.

Movie: nodrošina labāko skaņu filmām.

Clear Voice: izceļ balsis pār citām skaņām.

Amplify: palielina augstas frekvences skaņas intensitāti, lai uzlabotu skaņas uztveri personām, kam
ir dzirdes traucējumi.
Ja Speaker Select iestatījums ir External, opcija Sound Mode ir atspējota.
5 Skaņas regulēšana
115
5
5.2
Skaņas regulēšana
Sound Effect
O MENU m

Sound
Sound Effect
ENTER

Ja Speaker Select iestatījums ir External, opcija Sound Effect ir atspējota.

Pieejama tikai tad, ja Sound Mode iestatījums ir Standard.
SRS TruSurround HD (Off/On)
Šī funkcija skaļruņos nodrošina virtuālu 5.1 kanālu telpisku skaņu, izmantojot tehnoloģiju HRTF
(Head Related Transfer Function).

SRS TruDialog (Off/On)
Šī funkcija ļauj palielināt balss intensitāti pār fona mūziku vai skaņas efektiem tā, lai saruna būtu
dzirdama daudz skaidrāk.

SRS CS Headphone (Off/On)
Varat klausīties virtuālo 5.1 kanālu telpisko skaņu arī austiņās.

Equalizer
Ekvalaizers parāda virkni slīdņu. Izmantojiet augšup un lejup vērstos bulttaustiņus, lai izvēlētos slīdni.
Izmantojiet pa kreisi un pa labi vērstos bulttaustiņus, lai mainītu slīdņa vērtību. Lai atjaunotu (Reset)
funkcijas Equalizer sākotnējās vērtības, izvēlieties Reset un nospiediet [
un nospiediet [
]. Lai izietu, izvēlieties Close un pēc tam nospiediet [
], pēc tam izvēlieties Yes
].
Funkcija Equalizer ir pieejama tikai standarta skaņas režīmā.
5.3

Balance L/R: regulē līdzsvaru starp labo un kreiso skaļruni.

100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz (joslas platuma pielāgošana): pielāgo noteiktu joslas
platuma frekvenču līmeni.

Reset: atjauno ekvalaizera noklusējuma iestatījumus.
3D Audio (tikai modeļiem UE46A un UE55A)
O MENU m
5.3.1
Sound
3D Audio
ENTER
3D Audio (Off / Low / Medium / High)
3D audio tehnoloģija nodrošina aptverošu skaņu atbilstoši 3D video uznirstošajam efektam, izmantojot
audio dziļuma regulēšanu perspektīvā.

Šī opcija ir pieejama tikai, skatot 3D attēlus.
5 Skaņas regulēšana
116
5
5.4
Skaņas regulēšana
Speaker Settings
O MENU m

Sound
Speaker Settings
ENTER
Speaker Select (External/Internal)
Ja klausāties apraides vai filmas mūzikas ierakstu pa ārējo uztvērēju, var būt dzirdama atbalss, ko
izraisa atkodēšanas ātruma atšķirība starp izstrādājuma skaļruņiem un jūsu audio uztvērējam
pievienotajiem skaļruņiem. Ja tā notiek, iestatiet izstrādājumu uz External.


Ja opcija Speaker Select ir iestatīta uz External, izstrādājuma skaļruņi ir izslēgti. Skaņa tiks
atskaņota tikai pa ārējiem skaļruņiem. Ja ir pievienoti ārējie skaļruņi un opcijas Speaker
Select iestatījums ir Internal, skaņa ir dzirdama tikai ārējos skaļruņos.

Ja nav video signāla, gan izstrādājuma skaļruņu, gan ārējo skaļruņu skaņa ir izslēgta.
Auto Volume (Off / Normal / Night)
Iestatījums Normal izlīdzina skaņas līmeni katrā kanālā tā, lai tad, ja maināt kanālus, skaņas līmenis
paliek nemainīgs.
Iestatījums Night izlīdzina un samazina skaņas līmeni katrā kanālā tā, lai katrs kanāls būtu klusāks.
Iestatījums Night noder vēlos vakaros, kad vēlaties izmantot klusāku skaņu.
Lai izmantotu pievienotas avota ierīces skaņas vadības sistēmu, opciju Auto Volume iestatiet uz
Off. Pārslēgšanās uz pievienotās avota ierīces skaņas vadības sistēmu var netikt veikta, ja opcijas
Auto Volume iestatījums ir Normal vai Night.
5.5
Reset Sound
O MENU m
Sound
Reset Sound
ENTER
Atjaunojiet visus skaņas iestatījumus uz to rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem. Izvēlieties Reset Sound,
nospiedietENTER[
], uznirstošajā logā izvēlieties Yes un pēc tam vēlreiz nospiediet ENTER[
].
5 Skaņas regulēšana
117
6
6.1
Multivide (Media)
MagicInfo Lite
O MENU m
Media
MagicInfo Lite
ENTER[
]
Nospiediet tālvadības pults pogu MagicInfo Lite.
6.1.1 Atskaņotāja MagicInfo Lite Player rokasgrāmata
Atskaņotājs MagicInfo Lite Player ļauj demonstrēt saturu (attēlus, video, dokumentu failus) vēlamajā laikā.
Varat demonstrēt saturu, kas ir saglabāts iekšējā atmiņā vai USB atmiņā. Pēc savienojuma izveides ar
tīklu, saturu varat demonstrēt arī, izmantojot serveri MagicInfo Lite Server.
Plašāku informāciju par servera MagicInfo Lite Server lietošanu skatiet MagicInfo Lite Server lietotāja
rokasgrāmatā.
6 Multivide (Media)
118
6
Videos
O MENU m
Media
Videos
ENTER[
]
USB ierīces pievienošana
1
2
Ieslēdziet izstrādājumu.
Pievienojiet USB ierīci ar fotoattēlu, mūzikas un/vai video failiem USB portam izstrādājuma
aizmugurējā vai sānu panelī.
3
Kad USB ierīce ir pievienota izstrādājumam, tiek atvērts ekrāns Connected Device. Izvēlieties
pievienoto ierīci un pēc tam nospiediet [
].
6.2.1 Video demonstrēšana
1
2
Nospiediet pogu
/
Nospiediet pogu [
/
/
] vai [
, lai failu sarakstā izvēlētos vajadzīgo video.
▶
] (Play) (Demonstrēt).

Ekrāna augšpusē tiek parādīts faila nosaukums un tā demonstrēšanas laiks.

Ja dati par video ilgumu nav zināmi, demonstrēšanas laiks un progresa josla netiek parādīti.

Video demonstrēšanas laikā varat veikt meklēšanu, izmantojot pogas

Demonstrēšanas laikā varat izmantot tālvadības pults lejasdaļā esošās pogas [ ◀◀ ] (REW)
(Attīt), [
] (FF) (Tīt uz priekšu), Pause (Pauzēt), Stop (Apturēt) un Play (Demonstrēt).

Nospiediet pogu RETURN, lai aizvērtu filmu.

USB ierīcē esošā satura demonstrēšanas laikā nospiežot pogu MENU, demonstrēšana tiek
pārtraukta un tiek atjaunots iepriekšējais ievades režīms.
un
.
◀◀
6.2
Multivide (Media)
Atbalstītie video subtitru formāti (valodu subtitriem u.c.)
Nosaukums
Faila paplašinājums
Formāts
MPEG-4 laika tipa teksts
.ttxt
XML
SAMI
smi
HTML
SubRip
.srt
virknes tipa
SubViewer
.sub
virknes tipa
Micro DVD
.sub vai .txt
virknes tipa
6 Multivide (Media)
119
6
Multivide (Media)
Atbalstītie video formāti
Faila
paplašinā
jums
Video kodeks
Izšķirtspēj
a
DivX 3.11 / 4.x /
5.1 / 6.0
1920x1080
6 ~ 30
8
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
Motion JPEG
1920x1080
6 ~ 30
8
DivX 3.11 / 4.x /
5.1 / 6.0
1920x1080
6 ~ 30
8
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
Motion JPEG
1920x1080
6 ~ 30
8
Window Media
Video v9
1920x1080
6 ~ 30
25
WMA
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
MP3/
ADPCM/
AAC
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
6 ~ 30
25
HEMPEG4SP/
ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
VRO
MPEG1
352x288
24 / 25 / 30
30
VOB
MPEG2
1920x1080
24 / 25 / 30
30
MPEG1
352x288
24 / 25 / 30
30
MPEG2
1920x1080
24 / 25 / 30
30
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG2
1920x1080
24 / 25 / 30
30
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
VC1
1920x1080
6 ~ 30
25
Konteiner
s
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
ASF
*.mp4
MP4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
3GPP
PS
*.ts
*.tp
*.trp
Bitu
pārraid
es
ātrums
(Mbps)
Kadru
nomaiņas
ātrums
(fps)
TS
Audio
kodeks
MP3/AC3/
LPCM/
ADPCM/
DTS Core
MP3/AC3/
LPCM/
ADPCM/
WMA
ADPCM/
AAC/HEAAC
AC3/MPEG/
LPCM
AC3/MPEG/
LPCM/AAC
AC3/AAC/
MP3/DD+/
HE-AAC

Video saturs netiks demonstrēts vai netiks demonstrēts pareizi, ja saturā vai konteinerā būs kāda
kļūda.

Skaņa vai video var nedarboties, ja satura standarta bitu pārraides ātrums/kadru nomaiņas ātrums
pārsniedz saderīgo kadru/sekundē ātrumu, kas norādīts iepriekš redzamajā tabulā.
6 Multivide (Media)
120
6
Multivide (Media)

Ja ir radusies kļūda rādītāja tabulā (Index Table), meklēšanas (pārlēkšanas) (Seek (Jump)) funkcija
netiek atbalstīta.

Ja demonstrējat video, izmantojot tīkla savienojumu, var būt novērojama faila raustīšanās.

Video saturu nevar demonstrēt, ja vienā failā ir pārāk daudz satura.

Ja demonstrēsit video, izmantojot tīkla savienojumu, video, iespējams, netiks demonstrēts
vienmērīgi.

Ja video bitu pārraides ātrums pārsniedz 10 Mbps, izvēlnes parādīšanai var būt nepieciešams
vairāk laika.

Dažas USB ierīces/digitālās fotokameras var nebūt saderīgas ar atskaņotāju.
Video dekodētājs
Audio dekodētājs
Atbalsta līdz pat H.264, līmenis 4.1
Atbalsta līdz pat WMA 7, 8, 9, STD
H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 un
AVCHD netiek atbalstīti.
WMA 9 PRO neatbalsta vairāk par vienu kanālu
vai bezzudumu audio.
Formātiem MPEG4 SP, ASP:
WMA iztveršanas ātrums 22050 Hz mono
netiek atbalstīts.

Zem 1280x720: maks. 60 kadri

Virs 1280x720: maks. 30 kadri
RealAudio 10 bezzudumu formāts netiek
atbalstīts.
GMC 2 netiek atbalstīts.
Nepārtrauktās demonstrēšanas (Play Continuously) funkcijas lietošana (demonstrēšanas
atsākšana — Resume Play)
Ja aizverat filmu tās demonstrēšanas laikā, varat to turpināt demonstrēt no vietas, kurā apturējāt.
Funkcija Resume neatbalsta vairāku lietotāju veikto darbību saglabāšanu atmiņā. (Tā atcerēsies tikai to
punktu, kurā pēdējais lietotājs apturēja demonstrēšanu.)
1
2
3
Izvēlieties filmas failu, kuru apturējāt un vēlaties atsākt, nospiežot pogu
Nospiediet pogu [
▶
] (Play) (Demonstrēt) vai [
vai
.
].
Lai atsāktu, nospiediet vadības paneļa ikonu Resume. Filmas demonstrēšana tiks atsākta no vietas,
kurā to apturējāt.
Funkcija Resume ir pieejama tikai tās filmas demonstrēšanas atsākšanai, kuru esat apturējis.
6 Multivide (Media)
121
6
Multivide (Media)
Funkcijas Scene Search izmantošana
Funkcija Scene Search demonstrēšanas laikā sadala video piecās daļās. Pēc tam varat atsākt
demonstrēšanu no izvēlētās daļas.
Ja rādītāja dati ir bojāti vai netiek atbalstīti, funkciju Scene Search nevar izmantot.
1
2
3
Failu sarakstā izvēlieties filmas failu, kuru vēlaties demonstrēt.
Nospiediet pogu [
▶
] (Demonstrēt) vai [
].
Nospiediet pogu TOOLS un pēc tam nospiediet pogu
vai
, lai izvēlētos Scene Search. Tiks
atvērts uznirstošais ekrāns.
4
Nospiediet pogu
vai
, lai izvēlētos daļu, kuru vēlaties skatīties. Demonstrēšana tiks sākta ar
izvēlēto daļu.
6 Multivide (Media)
122
6
6.3
Multivide (Media)
Photos
O MENU m
Media
Photos
ENTER[
]
USB ierīces pievienošana
1
2
Ieslēdziet izstrādājumu.
Pievienojiet USB ierīci ar fotoattēlu, mūzikas un/vai video failiem USB portam izstrādājuma
aizmugurējā vai sānu panelī.
3
Kad USB ierīce ir pievienota izstrādājumam, tiek atvērts ekrāns Connected Device. Izvēlieties
pievienoto ierīci un pēc tam nospiediet [
].
6.3.1 Fotoattēlu apskate (vai Slide Show)
1
2
Nospiediet pogu
Nospiediet pogu [
/
/
/
, lai failu sarakstā izvēlētos vajadzīgo failu.
].

Lai failus apskatītu manuāli, pa vienam, nospiediet bulttaustiņu pa kreisi vai pa labi.

Lai sāktu slaidrādi, izvēlētā faila parādīšanas laikā nospiediet pogu [

Slaidrādes laikā visi failu sarakstā esošie faili tiek rādīti pēc kārtas, sākot ar jūsu izvēlēto failu.
▶
] (Play) (Demonstrēt).

Ja failu sarakstā nospiežat pogu [

Kamēr tiek rādīta slaidrāde (Slide Show), nospiediet pogu TOOLS, lai piekļūtu
papildiespējām, piemēram, Slide Show Speed, Background Music, Zoom un Rotate.

Ja jūsu USB ierīcē vai datorā ir mūzikas faili, varat pievienot slaidrādei fona mūziku, izvēlnes
Tools funkciju Background Music iestatot uz On un pēc tam izvēloties mūzikas failus, ko
atskaņot.

Iestatījumu Background Music nevar mainīt, kamēr BGM ielāde nav pabeigta.

Slaidrādes laikā varat izmantot tālvadības pults lejasdaļā esošās pogas Pause (Pauzēt), Stop
(Apturēt) un Play (Demonstrēt).

Ja nospiežat pogu Stop (Apturēt) vai Return (Atgriezties), slaidrāde tiek apturēta un tiek atvērts
galvenais fotoattēlu ekrāns.

USB ierīcē esošā satura demonstrēšanas laikā nospiežot pogu MENU, demonstrēšana tiek
pārtraukta un tiek atjaunots iepriekšējais ievades režīms.
▶
] (Play) (Demonstrēt), uzreiz tiek sākta slaidrāde.
6 Multivide (Media)
123
6
Music
O MENU m
Media
Music
ENTER[
]
USB ierīces pievienošana
1
2
Ieslēdziet izstrādājumu.
Pievienojiet USB ierīci ar fotoattēlu, mūzikas un/vai video failiem USB portam izstrādājuma
aizmugurējā vai sānu panelī.
3
Kad USB ierīce ir pievienota izstrādājumam, tiek atvērts ekrāns Connected Device. Izvēlieties
pievienoto ierīci un pēc tam nospiediet [
].
6.4.1 Mūzikas atskaņošana
1
2
Nospiediet pogu
/
Nospiediet pogu [
/
/
] vai [
, lai failu sarakstā izvēlētos vajadzīgo mūzikas failu.
▶
] (Play) (Demonstrēt).
Mūzikas atskaņošanas laikā varat meklēt, izmantojot pogu [ ◀◀ ] (REW) (Attīt) vai [

◀◀
6.4
Multivide (Media)
] (FF) (Tīt uz
priekšu).

Ja MP3 failu atskaņošanas laikā skaņa nav pieņemama, izvēlnē Sound pielāgojiet opciju Equalizer.
(Pārmodulēti MP3 faili var radīt skaņas problēmas.)

USB ierīcē esošā satura demonstrēšanas laikā nospiežot pogu MENU, demonstrēšana tiek
pārtraukta un tiek atjaunots iepriekšējais ievades režīms.
My Playlist izveide
1
Ekrānā Music nospiediet pogu
pogu [

2
, lai izvēlētos opciju Edit Mode, un pēc tam nospiediet
/
/
/
, lai izvēlētos ierakstus, kurus vēlaties pievienot, un pēc tam nospiediet
].
Izvēles rūtiņa tiek atzīmēta.
Atkārtojiet 2. darbību, lai izvēlētos citus ierakstus.

Lai atlasītu visus lapā esošos failus, lapas augšpusē izvēlieties Select All un pēc tam nospiediet
[
4
/
Failu kreisajā pusē parādīsies izvēles rūtiņa.
pogu [
3
/
].
Nospiediet pogu

/
].
Nospiediet pogu

/
/
/
, lai izvēlētos Add to My Playlist.
Ņemiet vērā, ka, izvēloties Clear My Playlist, opcija My Playlist tiks atjaunota uz noklusējuma
atskaņošanas sarakstu un visi jūsu pievienotie ieraksti tiks izdzēsti.
5
6
Nospiediet pogu [
]. Tiks parādīts paziņojums Selected items were added to My Playlist..
Tikko izveidotais vai atjauninātais atskaņošanas saraksts būs redzams galvenajā Music lapā.
6 Multivide (Media)
124
6
Multivide (Media)
My Playlist atskaņošana
Izvēlieties mapi My Playlist, un tas tiks atskaņots automātiski. Nospiediet pogu
vai
, lai atskaņotu
citu mūzikas failu no atskaņošanas saraksta.
Lai izdzēstu failu no My Playlist, izmantojot virzienu pogas, izvēlieties atkritumu kastes ikonu blakus
failam, kuru vēlaties izdzēst, un pēc tam nospiediet [
]. Fails tiks izdzēsts no My Playlist.
Atlasīto mūzikas failu atskaņošana
1
Ekrānā Music nospiediet pogu
/
stūrī, un pēc tam nospiediet pogu [
2
Nospiediet pogu
/
nospiediet pogu [

3
4
/
/
/
/
, lai izvēlētos opciju Edit Mode ekrāna tālākajā labajā
].
, lai failu sarakstā izvēlētos vajadzīgo mūzikas failu, un pēc tam
].
Atlasīto failu kreisajā pusē parādīsies atzīme c .
Atkārtojiet 2. darbību, lai izvēlētos citus ierakstus.

Lai atlasītu visus lapā esošos failus, augšpusē izvēlieties Select All.

Lai atceltu izvēli, vēlreiz nospiediet pogu [
Nospiediet pogu
/
/
/
].
, lai ekrāna apakšdaļā izvēlētos Play, un pēc tam nospiediet [
]. Tiks
atskaņoti atlasītie mūzikas faili.
6 Multivide (Media)
125
6
6.5
Multivide (Media)
Videos / Photos / Music - papildiespējas
6.5.1 Failu saraksta sakārtošana
Lai failus kārtotu failu sarakstos, izmantojot pogu
(Sorting). Pēc tam nospiediet pogu [
/
/
/
, ekrāna labajā augšējā stūrī izvēlieties ikonu
]. Tabulā redzamie ķeksīši norāda, uz kuru multivides veidu
attiecas katrs kritērijs.
Kārtošanas
kritērijs
Darbība
Videos
Photos
Music
Folder view
Parāda visu mapi. Izvēloties mapi, varat
apskatīt faila nosaukumu un sīktēlu.
c
c
c
Title
Kārto un parāda failu nosaukumus pēc
simbola/numura/alfabēta/speciālā kārtībā.
c
c
c
Latest Date
Kārto un parāda failus pēc vecākā datuma.
c
c
Earliest Date
Kārto un parāda failus pēc jaunākā datuma.
c
c
Monthly
Kārto un parāda fotoattēlu failus pēc mēneša.
Artist
Kārto mūzikas failus pēc izpildītāja alfabētiskā
secībā.
c
Album
Kārto mūzikas failus pēc albuma alfabētiskā
secībā.
c
Genre
Kārto mūzikas failus pēc žanra.
c
c
6 Multivide (Media)
126
6
Multivide (Media)
6.5.2
Videos/Photos/Music demonstrēšanas opciju izvēlne
Demonstrējot video vai fotoattēlu failus, varat nospiest pogu TOOLS, lai tiktu parādīta opciju izvēlne.
Tālāk ir redzamas vairākas tabulas ar pieejamajām opcijām un multivides veidiem, uz kuriem tās attiecas.
Opcijas
nosaukums
Darbības
List
Atgriezieties pie failu saraksta.
Play / Pause
Varat sākt vai apturēt. Varat arī izmantot
tālvadības pults pogu
II
▶
(Play) (Atskaņot) vai
Videos
Photos
Music
c
c
c
c
(Pause) (Pauzēt).
Previous/Next
Pāriet uz iepriekšējo/nākamo fotoattēlu failu.
Shuffle
Varat atskaņot mūzikas failus pēc kārtas vai
nejaušā secībā.
Resume
Varat atsākt filmu no vietas, kurā to apturējāt.
c
Scene Search
Demonstrēšanas laikā varat izmantot funkciju
Scene Search, lai skatītos filmu vai sāktu tās
demonstrēšanu no ainas pēc jūsu izvēles.
c
Title Search
Varat pāriet uz citu nosaukumu.
c
Time Search
Varat meklēt filmas failā, izmantojot pogas
c
un
c
, ievērojot 1 minūtes intervālu.
c
c
Subtitle
Varat skatīt subtitrus. Varat izvēlēties noteiktu
valodu, ja subtitru fails ietver vairākas valodas.
c
Repeat Mode
Varat atkārtoti demonstrēt filmas un atskaņot
mūzikas failus.
c
Picture Size
Varat pēc vēlēšanās pielāgot attēla lielumu.
c
Picture Mode
Varat mainīt Picture Mode iestatījumus.
c
c
Sound Mode
Varat mainīt Sound Mode iestatījumus.
c
c
Audio Language
Varat skatīt video kādā no atbalstītajām
valodām. Šī funkcija ir iespējota tikai tad, ja
demonstrējat straumēšanas tipa failus, kas
atbalsts vairākus audio formātus.
c
Parāda opciju Subtitle Setting. Varat iestatīt
subtitrus opciju.
c
Subtitle Setting
c
c
6 Multivide (Media)
127
Opcijas
nosaukums
Darbības
Videos
Start Slide
Show/Stop Slide
Show
Varat sākt vai apturēt slaidrādi. Varat arī
Slide Show
Speed
Slaidrādes laikā varat izvēlēties tās ātrumu.
izmantot tālvadības pults pogu
▶
vai
Varat arī izmantot tālvadības pults pogu
vai
◀◀
6
Multivide (Media)
II
.
◀◀
Photos
Music
c
c
.
Slide Show
Effect
Varat iestatīt dažādus slaidrādes efektus.
c
Background
Music On/Off
Varat sākt atskaņot vai apturēt fona mūziku.
c
Background
Music Setting
Fotoattēla vai slaidrādes apskates laikā varat
iestatīt un izvēlēties fona mūziku.
c
Zoom
Varat tuvināt attēlus pilnekrāna režīmā.
c
Rotate
Varat pagriezt attēlus.
c

Nospiežot pogu INFO, kad ir atlasīts ierīces nosaukums, tiek parādīta informācija par šo ierīci.

Nospiežot pogu INFO, kad ir atlasīts fails, tiek parādīta informācija par šo failu.
6 Multivide (Media)
128
6
6.6
Multivide (Media)
Source
O MENU m
Media
Source
ENTER[
]
Source ļauj atlasīt dažādus avotus un mainīt avotu ierīču nosaukumus.
6.6.1
Source
Varat attēlot izstrādājumam pievienotas avota ierīces ekrānu. Lai attēlotu atlasītā avota ekrānu, atlasiet
avotu no Avotu saraksta.
Media
Magicinfo Lite
Videos
Photos
Music
Source
Ievades avotu var mainīt arī, izmantojot tālvadības pults pogu SOURCE.
Ja avota ierīcei, uz kuru vēlaties pārslēgties, ir atlasīts nepareizs avots, ekrāns var netikt attēlots pareizi.
6 Multivide (Media)
129
6
Multivide (Media)
6.6.2
Edit Name
O MENU m
Media
Source
TOOLS
Edit Name
ENTER[
]
Varat pārsaukt pievienoto avota ierīci.

Dažreiz ekrāns var netikt attēlots pareizi, kamēr zem Edit Name nav norādīts avota ierīces
nosaukums. Turklāt, lai iegūtu optimālu attēla kvalitāti, ieteicams pārsaukt zem Edit Name pieejamo
avota ierīci.
Sarakstā var parādīsies sekojošās avota ierīces. Sarakstā redzamās avota ierīces atšķirsies
atkarībā no atlasītā avota.

VCR / DVD / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / AV Receiver / Game / Camcorder /
PC / DVI PC / DVI Devices / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA
Picture izvēlnē pieejamie iestatījumi var būt atšķirīgi atkarībā no šobrīd atlasītā avota un Edit Name
veiktajiem iestatījumiem.

Pievienojot datoru HDMI IN portam, izmantojot HDMI kabeli, izvēlnē Edit Name iestatiet režīmu PC.

Pievienojot datoru HDMI IN portam, izmantojot HDMI ar DVI kabeli, izvēlnē Edit Name iestatiet
režīmu DVI PC.

Pievienojot AV ierīces HDMI IN portam, izmantojot HDMI ar DVI kabeli, izvēlnē Edit Name iestatiet
režīmu DVI Devices.
6.6.3
Information
O MENU m
Media
Source
TOOLS
Information
ENTER[
]
Varat apskatīt detalizētu informāciju par izvēlēto ārējo ierīci.
6.6.4
Refresh
O MENU m
Media
Source
TOOLS
Refresh
ENTER[
]
Ja izvēlnē Source netiek parādītas ārējās ierīces, nospiediet pogu TOOLS, lai izvēlētos Refresh. Tiek
meklētas pievienotās ierīces.
6 Multivide (Media)
130
7
7.1
Tīkls
Network Settings
7.1.1 Savienojuma izveide ar tīklu
Izmantojot kabeli, izstrādājumu LAN tīklam varat pievienot trīs veidos:

Izstrādājuma un LAN tīkla savienojumu varat izveidot, izstrādājuma aizmugurē esošo LAN portu
savienojot ar ārēju modemu, lietojot LAN kabeli. Skatiet diagrammu tālāk.
LAN
Ārējais modems
(ADSL / VDSL)
Modema pieslēgvieta uz sienas
Modema kabelis

RJ45
LAN kabelis
Izstrādājuma un LAN tīkla savienojumu varat izveidot, izstrādājuma aizmugurē esošo LAN portu
savienojot ar IP koplietotāju, kas ir savienots ar ārēju modemu. Šim savienojumam izmantojiet LAN
kabeli. Skatiet diagrammu tālāk.
LAN
Modema pieslēgvieta uz sienas
Ārējais modems
(ADSL / VDSL)
Modema kabelis

IP sadalītājs
(ar DHCP serveri)
LAN kabelis
RJ45
LAN Cable
Atkarībā no tīkla konfigurācijas izstrādājuma un LAN tīkla savienojumu varat izveidot, izstrādājuma
aizmugurē esošo LAN portu tieši savienojot ar tīkla sienas ligzdu, izmantojot LAN kabeli. Skatiet
diagrammu tālāk. Ņemiet vērā, ka sienas ligzdai ir pievienots modems vai maršrutētājs, kas atrodas
jūsu mājvietā kādā citā vietā.
LAN
LAN pieslēgvieta uz sienas
RJ45
LAN kabelis

Ja izmantojat dinamisko tīklu, ieteicams izmantot ADSL modemu vai maršrutētāju, kas atbalsta
dinamiskā resursdatora konfigurācijas protokolu (Dynamic Host Configuration Protocol — DHCP).
Modemi un maršrutētāji, kas atbalsta DHCP, automātiski nodrošina IP adreses, apakštīkla maskas,
7 Tīkls
131
7
Tīkls
vārtejas un DNS vērtības, kas izstrādājumam nepieciešamas, lai piekļūtu internetam, tādējādi jums
tās nav jāievada manuāli. Lielākā daļa mājas tīklu ir dinamiskie tīkli.
Daži tīkli pieprasa statisko IP adresi. Ja jūsu tīkls pieprasa statisko IP adresi, iestatot tīkla
savienojumu, izstrādājuma kabeļa iestatīšanas ekrānā manuāli ievadiet IP adreses, apakštīkla
maskas, vārtejas un DNS vērtības. Lai saņemtu IP adreses, apakštīkla maskas, vārtejas un DNS
vērtības, sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju. Ja jūsu datorā darbojas
operētājsistēma Windows, šīs vērtības varat iegūt, izmantojot datoru.
Ja jūsu tīkls pieprasa statisko IP adresi, varat izmantot ADSL modemus, kas atbalsta DHCP. ADSL
modemi, kas atbalsta DHCP, ļauj izmantot arī statiskās IP adreses.
7.1.2 Kabeļu tīkla iestatījumi
O MENU
Network
Network Settings
ENTER
Iestatiet tīkla savienojumu, lai izmantotu interneta pakalpojumus, kā piemēram, programmatūras
jaunināšana.
/FUXPSL4FUUJOHT
4FMFDUBOFUXPSLDPOOFDUJPOUZQF
8JSFE
8JSFMFTT(FOFSBM
8141#$
0OF'PPU$POOFDUJPO
1SFWJPVT
$POOFDUUPUIFOFUXPSLVTJOH
-"/DBCMF1MFBTFNBLFTVSF
UIBUUIF-"/DBCMFJT
DPOOFDUFE
/FYU
$BODFM
Automātisko Tīkla iestatīšana
Izmantojiet automātiskos tīkla iestatījumus (Network Settings), kad pievienojat izstrādājumu tīklam, kas
atbalsta DHCP. Lai automātiski iestatītu izstrādājuma kabeļa tīkla savienojumu, veiciet šādas darbības:
Automātiskā iestatīšana
1
2
3
Atveriet ekrānu Network Settings.
Izvēlieties Wired, nospiediet [
] un pēc tam vēlreiz nospiediet [
].
Tiks atvērts tīkla testa ekrāns un pārbaudīts tīkla savienojums. Kad savienojums ir pārbaudīts, tiek
parādīts paziņojums "Internet is connected successfully.".

Ja savienojuma izveide neizdodas, pārbaudiet LAN porta savienojumu.

Ja automātiskais process nevar atrast tīkla savienojuma vērtības vai ja vēlaties iestatīt
savienojumu manuāli, pārejiet uz nākamo sadaļu Manual Network Setup.
7 Tīkls
132
7
Tīkls
Manuālo tīkla iestatīšanu
Izmantojiet manuālo tīkla iestatīšanu Network Setup, kad pievienojat izstrādājumu tīklam, kam
nepieciešama statiskā IP adrese.
Tīkla savienojuma vērtību iegūšana
Lai apskatītu tīkla savienojuma vērtības, vairākumā Windows datoru rīkojieties šādi.
1
2
3
4
Ar peles labo taustiņu noklikšķiniet uz tīkla ikonas ekrāna apakšējā labajā stūrī.
Uznirstošajā izvēlnē noklikšķiniet uz Statuss.
Atvērtajā dialoglodziņā noklikšķiniet uz cilnes Atbalsts.
Cilnē Atbalsts noklikšķiniet uz pogas Detaļas. Tiks parādītas tīkla savienojuma vērtības.
Manuālā iestatīšana
Lai iestatītu izstrādājuma kabeļa tīkla savienojumu manuāli, veiciet šādas darbības:
1
2
Atveriet ekrānu Network Settings.
Izvēlieties Wired, nospiediet [
] un pēc tam vēlreiz nospiediet [
]. Tiks atvērts tīkla testa ekrāns
un sākta tīkla savienojuma pārbaude.
3
Nospiediet [
]. Pārbaudes process tiks apturēts. Tīkla savienojuma ekrānā izvēlieties IP Settings.
Tiks atvērts ekrāns IP Settings.
4
5
Izvēlieties augšējo lauku, nospiediet [
Nospiediet tālvadības pults pogu
[
6
] un pēc tam opciju IP Mode iestatiet uz Manual.
, lai pārietu uz IP adreses ievades lauku, un pēc tam nospiediet
].
Ievadiet pirmo IP Address daļu (piemēram, 105) pirmajā ievades laukā, izmantojot tālvadības pults
ciparu taustiņus. Nospiediet bulttaustiņu pa labi, lai pārietu uz nākamo lauku.
7
8
Ievadiet nākamo IP Address daļu. Nospiediet bulttaustiņu pa labi, lai pārietu uz nākamo lauku.
Atkārtojiet ievades procesu katram IP Address laukam.
Ja kļūdāties, ievadot numuru, ievadiet to vēlreiz, lai kļūdu izlabotu. Varat arī spiest bulttaustiņu uz
augšu vai uz leju, lai ciparu mainītu pa vienai vienībai.
9
10
11
12
Kad IP Address ir ievadīta, nospiediet [
].
Nospiediet bulttaustiņu uz leju, lai pārietu uz Subnet Mask laukiem, un pēc tam nospiediet [
].
Atkārtojiet to pašu ievades procesu laukiem Subnet Mask, Gateway un DNS Server.
Kad tas ir izdarīts, izvēlieties OK lapas apakšā un pēc tam nospiediet [
]. Tiks atvērts tīkla testa
ekrāns un sākta tīkla savienojuma pārbaude. Kad savienojums ir pārbaudīts, tiek parādīts
paziņojums "Savienojums ar internetu ir veiksmīgi izveidots" (Internet is connected successfully).
7 Tīkls
133
7
Tīkls
7.1.3 Savienojuma izveide ar bezvadu tīklu
Lai izstrādājumu pievienotu bezvadu tīklam, ir nepieciešams bezvadu maršrutētājs vai modems un
Samsung bezvadu LAN adapteris (WIS09ABGN, WIS09ABGN2 vai WIS10ABGN — nopērkams
atsevišķi), kas jāpievieno izstrādājuma aizmugures vai sānu paneļa USB portam. Skatiet attēlu tālāk.
Izstrādājuma
aizmugurējais
panelis
Bezvadu IP sadalītājs
(maršrutētājs ar DHCP serveri)
LAN pieslēgvieta uz sienas
Samsung bezvadu LAN adapteris
LAN kabelis
Samsung bezvadu LAN adapteris tiek pārdots atsevišķi, un to ir iespējams iegādāties pie noteiktiem
mazumtirgotājiem, e-komercijas vietnēs un vietnē Samsungparts.com. Samsung bezvadu LAN adapteris
atbalsta IEEE 802.11A/B/G un N sakaru protokolus. Uzņēmums Samsung iesaka izmantot protokolu
IEEE 802.11n. Ja demonstrēsit video, izmantojot tīkla savienojumu, video, iespējams, netiks demonstrēts
vienmērīgi.

Lai lietotu bezvadu tīklu, ir jāizmanto Samsung bezvadu LAN adapteris (WIS09ABGN,
WIS09ABGN2 vai WIS10ABGN).

Samsung bezvadu LAN adapteri un USB paplašinājuma kabeli ir jāiegādājas atsevišķi, un to
piedāvā noteikti izplatītāji, interneta veikali un tas ir pieejams arī vietnē Samsungparts.com.

Lai izmantotu bezvadu tīklu, izstrādājumam ir jābūt savienotam ar bezvadu IP koplietotāju
(maršrutētāju vai modemu). Ja bezvadu IP koplietotājs atbalsta DHCP, izstrādājums var izmantot
DHCP vai statisko IP adresi, lai izveidotu savienojumu ar bezvadu tīklu.

Bezvadu IP koplietotājam izvēlieties kanālu, kurš šobrīd netiek lietots. Ja bezvadu IP koplietotājam
iestatīto kanālu šobrīd lieto cita tuvumā esoša ierīce, tas var radīt traucējumus un sakaru kļūmi.

Šis izstrādājums atbalsta tikai šādus bezvadu tīkla drošības protokolus:

Autentifikācijas režīms: WEP, WPAPSK, WPA2PSK

Šifrēšanas veids: WEP, TKIP, AES.

Ja izvēlēsities režīmu Pure High-throughput (Greenfield) 802.11 un jūsu AP vai bezvadu
maršrutētājā kā šifrēšanas tips būs iestatīts WEP, TKIP vai TKIP AES (WPS2Mixed), Samsung
izstrādājums neatbalstīs savienojumu saskaņā ar jaunajām Wi-Fi sertifikācijas specifikācijām.

Ja jūsu bezvadu maršrutētājs atbalsta WPS (Wi-Fi aizsargātā iestatīšana), varat veidot savienojumu
ar tīklu, izmantojot PBC (konfigurēšana ar pogu) vai PIN (personīgās identifikācijas numurs) kodu.
WPS jebkurā režīmā automātiski konfigurēs SSID un WPA atslēgu.

Ja jūsu maršrutētājs, modems vai ierīce nav sertificēta, to, iespējams, nevarēs pievienot
izstrādājumam, izmantojot Samsung bezvadu LAN adapteri.

Pirms Samsung bezvadu LAN adaptera pievienošanas pārliecinieties, vai izstrādājums ir ieslēgts.

Savienojuma izveidošanas metodes: Savienojuma metodes: bezvadu tīkla savienojumu var iestatīt
piecos veidos:

Automātiskā iestatīšana (izmantojot funkciju Automātiska tīkla meklēšana)
7 Tīkls
134
7
Tīkls


Manuālā iestatīšana

Ad Hoc

WPS(PBC)

One Foot Connection
Šis izstrādājums var neatpazīt Samsung bezvadu LAN adapteri, ja pievienosit to izstrādājumam,
izmantojot USB centrmezglu vai USB paplašinājuma kabeli, kas nav izstrādājuma komplektācijā
ietilpstošs aprīkojums.
7.1.4 Bezvadu tīkla iestatīšana
Automātiska tīkla iestatīšana (Network Setup)
Vairumam bezvadu tīklu ir papildu drošības sistēma, kas pieprasa, lai ierīces, kas piekļūst tīklam, pārraida
šifrētu drošības kodu, ko sauc par piekļuves kodu vai Security Key. Security Key pamatā ir piekļuves
frāze, parasti vārds vai noteikta garuma burtu un ciparu kombinācija, kas ir jāievada, kad iestatāt sava
bezvadu tīkla drošību. Ja izmantosit šo metodi tīkla savienojuma iestatīšanā un jūsu bezvadu tīklam būs
Security Key, automātiskās vai manuālās iestatīšanas laikā būs jāievada piekļuves frāze.
Automātiskā iestatīšana
1
2
3
Atveriet ekrānu Network Settings.
Izvēlieties Wireless (General), nospiediet [
] un pēc tam vēlreiz nospiediet [
].
Funkcija Network meklēs pieejamos bezvadu tīklus. Kad meklēšana ir pabeigta, tiek parādīts
pieejamo tīklu saraksts.
4
Tīklu sarakstā nospiediet pogu
vai
, lai izvēlētos tīklu, un pēc tam divreiz nospiediet pogu [
].
Ja bezvadu maršrutētāja iestatījums ir Hidden (Invisible) (Paslēpts (Neredzams), izvēlieties Add
Network un ievadiet pareizu Network Name (SSID) un Security key, lai izveidotu savienojumu.
5
Ja tiek parādīts ekrāns Enter security key, pārejiet pie 6. darbības. Ja esat izvēlējies bezvadu
maršrutētāju bez drošības iestatījumiem, pārejiet pie 8. darbības.
6
7
Ja maršrutētājam ir aktivizēta drošība, ievadiet Security key (Security key vai PIN).

Ievadot Security key (Security key vai PIN), izmantojiet tālvadības pults pogas
lai izvēlētos ciparus/rakstzīmes. Nospiediet pogu [
], lai ievadītu rakstzīmes.

Ciparus varat ievadīt arī, izmantojot tālvadības pults ciparu pogas.
/
/
,
Kad tas ir izdarīts, izmantojiet bulttaustiņu pa labi, lai pārvietotu kursoru uz Next, un pēc tam
nospiediet [
8
/
].
Tiek atvērts tīkla savienojuma ekrāns un sākta tīkla savienojuma pārbaude. Kad savienojums ir
pārbaudīts, tiek parādīts paziņojums "Savienojums ar internetu ir veiksmīgi izveidots" (Internet is
connected successfully).

Ja tīkls neakceptē Security key (Security key vai PIN), izvēlieties Retry vai IP Settings, lai
iestatījumus ievadītu manuāli.
7 Tīkls
135
7
Tīkls

Ja vēlaties savienojumu iestatīt manuāli, izvēlieties IP Settings. Pēc tam pārejiet uz nākamo
sadaļu Manuālā iestatīšana.
Manuāla tīkla iestatīšana (Network Setup)
Izmantojiet manuālo tīkla iestatīšanu (Network Setup), kad pievienojat izstrādājumu tīklam, kam
nepieciešama statiskā IP adrese, vai ja automātiskā savienojuma izveide nav izdevusies.
Tīkla savienojuma vērtību iegūšana
Lai apskatītu tīkla savienojuma vērtības, vairākumā Windows datoru rīkojieties šādi:
1
2
3
4
Ar peles labo taustiņu noklikšķiniet uz tīkla ikonas ekrāna apakšējā labajā stūrī.
Uznirstošajā izvēlnē noklikšķiniet uz Statuss.
Atvērtajā dialoglodziņā noklikšķiniet uz cilnes Atbalsts.
Cilnē Atbalsts noklikšķiniet uz pogas Detaļas. Tiks parādītas tīkla savienojuma vērtības.
Manuālā iestatīšana
Lai iestatītu izstrādājuma kabeļa tīkla savienojumu manuāli, veiciet šādas darbības:
1
2
3
Atveriet ekrānu Network Settings.
Izvēlieties Wireless (General), nospiediet [
] un pēc tam vēlreiz nospiediet [
].
Funkcija Network meklēs pieejamos bezvadu tīklus. Kad meklēšana ir pabeigta, tiek parādīts
pieejamo tīklu saraksts.
4
Tīklu sarakstā nospiediet pogu
vai
, lai izvēlētos tīklu, un pēc tam divreiz nospiediet pogu [
].
Ja bezvadu maršrutētāja iestatījums ir Hidden (Invisible) (Paslēpts (Neredzams), izvēlieties Add
Network un ievadiet pareizu Network Name (SSID) un Security key, lai izveidotu savienojumu.
5
Ja tiek parādīts ekrāns Enter security key, pārejiet pie 6. darbības. Ja esat izvēlējies bezvadu
maršrutētāju bez drošības iestatījumiem, pārejiet pie 8. darbības.
6
7
Ievadiet Security key (Security key vai PIN).
Ievadot Security key (Security key vai PIN), izmantojiet tālvadības pults pogas
lai izvēlētos ciparus/rakstzīmes. Nospiediet [
], lai ievadītu rakstzīmes.

Ciparus varat ievadīt arī, izmantojot tālvadības pults ciparu pogas.

Piekļuves frāzi varat atrast kādā no iestatīšanas ekrāniem, kurus izmantojāt maršrutētāja vai
modema iestatīšanas laikā.
Kad tas ir izdarīts, izmantojiet pogu
[
8

/
/
/
,
, lai pārvietotu kursoru uz Next, un pēc tam nospiediet pogu
].
Tiek atvērts tīkla savienojuma ekrāns un sākta tīkla savienojuma pārbaude. Nospiediet [
], lai
atceltu. Tīkla savienojuma ekrānā izvēlieties IP Settings. Tiks atvērts ekrāns IP Settings.
9
10
Izvēlieties augšējo lauku, nospiediet [
Nospiediet tālvadības pults pogu
[
] un pēc tam opciju IP Mode iestatiet uz Manual.
, lai pārietu uz ievades lauku IP Address, un pēc tam nospiediet
].
7 Tīkls
136
7
Tīkls
11
Ievadiet pirmo IP Address daļu (piemēram, 105) pirmajā ievades laukā, izmantojot tālvadības pults
ciparu taustiņus. Nospiediet pogu
12
13
, lai pārietu uz nākamo lauku.
Ievadiet nākamo IP Address daļu. Nospiediet pogu
, lai pārietu uz nākamo lauku.
Atkārtojiet ievades procesu katram IP Address laukam.
Ja kļūdāties, ievadot numuru, ievadiet to vēlreiz, lai kļūdu izlabotu. Varat arī nospiest pogu
vai
, lai ciparu mainītu pa vienai vienībai.
14
15
16
17
Kad IP Address ir ievadīta, nospiediet [
Nospiediet pogu
].
, lai pārietu uz Subnet Mask laukiem, un pēc tam nospiediet [
].
Atkārtojiet to pašu ievades procesu laukiem Subnet Mask, Gateway un DNS Server.
Kad tas ir izdarīts, izvēlieties OK lapas apakšā un pēc tam nospiediet [
]. Tiek atvērts tīkla
savienojuma ekrāns un sākta tīkla savienojuma pārbaude. Kad savienojums ir pārbaudīts, tiek
parādīts paziņojums "Savienojums ar internetu ir veiksmīgi izveidots" (Internet is connected
successfully).
7.1.5
WPS(PBC)
Iestatīšana, izmantojot WPS (PBC)
Ja maršrutētājam ir poga WPS(PBC), veiciet šādas darbības:
1
2
3
Atveriet ekrānu Network Setting.
Izvēlieties WPS(PBC), nospiediet [
] un pēc tam vēlreiz nospiediet [
].
Divu minūšu laikā nospiediet maršrutētāja pogu WPS(PBC). Izstrādājums automātiski iegūs visas
nepieciešamās tīkla iestatījumu vērtības un veidos savienojumu ar tīklu.
4
Tiks atvērts tīkla savienojuma ekrāns, un tīkla iestatīšana būs pabeigta.
7.1.6
One Foot Connection
Funkcija One Foot Connection Samsung izstrādājumam ļauj automātiski izveidot savienojumu ar
Samsung bezvadu maršrutētājiem. Ja jūsu bezvadu maršrutētājs neatbalsta funkciju One Foot
Connection, savienojuma izveidei izmantojiet kādu no citām metodēm.
Vietnē www.samsung.com varat uzzināt, kuras ierīces atbalsta funkciju One Foot Connection.
Iestatīšana, izmantojot One Foot Connection
1
2
3
4
Ieslēdziet Samsung bezvadu maršrutētāju un izstrādājumu.
Atveriet ekrānu Network Settings.
Izvēlieties One Foot Connection un nospiediet [
], pēc tam vēlreiz nospiediet [
].
Novietojiet bezvadu maršrutētāju paralēli Samsung bezvadu adapterim un ne vairāk kā 25 cm
attālumā.
7 Tīkls
137
7
Tīkls
Ja funkcija One Foot Connection neizveido savienojumu starp izstrādājumu un maršrutētāju, tiek
parādīts kļūdas paziņojums. Ja vēlaties mēģināt vēlreiz, izmantojot funkciju One Foot Connection,
atiestatiet bezvadu maršrutētāju un atkārtojiet visas darbības, sākot ar pašu pirmo. Varat arī
izvēlēties kādu citu savienojuma iestatīšanas metodi.
5
6
Tiks atvērts tīkla savienojuma ekrāns, un tīkla iestatīšana būs pabeigta.
Novietojiet bezvadu maršrutētāju vajadzīgajā vietā.
Ja bezvadu maršrutētāja iestatījumi tiek mainīti vai uzstādāt jaunu bezvadu maršrutētāju, One Foot
Connection procedūra ir jāatkārto, sākot ar 1. darbību.
Priority QOS
Priority QOS ir unikāla Samsung bezvadu maršrutētāju funkcija.
Samsung bezvadu maršrutētāju varat pievienot dažādām ierīcēm, piemēram, klēpjdatoriem, mobilajiem
tālruņiem, BD atskaņotājiem u.c. Taču, ja pievienojat Samsung bezvadu maršrutētājam Samsung
izstrādājumu, Samsung bezvadu maršrutētājs nodrošina Samsung izstrādājumam prioritātes
savienojumu.
Tas nodrošina visaugstākās kvalitātes satura straumēšanu un lielāko caurlaidspējas ātrumu.

Priority QOS padara izstrādājumu ātrāku, nodrošinot tam prioritātes joslas platumu. (Priority QOS
ir papildiespēja. To var ieslēgt vai izslēgt.)

Tā kā Samsung izstrādājumam ir prioritātes savienojums, varat izbaudīt HD saturu bez
buferizācijas.
Savienojuma ātrums var atšķirties atkarībā no tīkla vides.
7.1.7 Ekspromta tīkla iestatīšana
Izstrādājumam varat pievienot mobilo ierīci, kas atbalsta ekspromta savienojumus, neizmantojot bezvadu
maršrutētāju vai AP.
Iestatīšana, izmantojot ekspromta opciju
1
2
3
Atveriet ekrānu Network Settings.
Izvēlieties Wireless (General) un nospiediet [
], pēc tam vēlreiz nospiediet [
].
Izvēlieties Ad hoc. Tiek parādīts paziņojums Ad hoc service supports a direct connection with
Wi-Fi compatible devices like a cell phone or PC. Citu tīkla pakalpojumu izmantošana var būt
ierobežota. Do you want to change the network connection?.
4
5
Izvēlieties OK un nospiediet [
]. Izstrādājums sāk mobilās ierīces meklēšanu.
Kad izstrādājums ir pabeidzis mobilās ierīces meklēšanu, ievadiet izveidoto Network Name (SSID)
un Security Key ierīcē, kuru vēlaties pievienot, un veidojiet savienojumu ar tīklu.

Ja tīkls nedarbojas pareizi, vēlreiz pārbaudiet opcijas Network Name (SSID) un Security Key.
Nepareiza Security key var izraisīt nepareizu ierīces darbību.
7 Tīkls
138
7
Tīkls
Ja ierīce jau ir bijusi pievienota, tā tiek parādīta sarakstā Network Settings. Kad pievienojat to
atkārtoti, varat to atrasta šajā sarakstā.

7.2
Network Status
O MENU m
Network
Network Status
ENTER
Varat pārbaudīt pašreizējo tīkla un interneta statusu.
Network
Network Settings
Network Status
MagicInfo Lite Settings
7.3
MagicInfo Lite Iestatījumi
O MENU m
1
Network
MagicInfo Lite Settings
ENTER[
]
Server

MagicInfo Lite servera IP iestatīšana

Ievadiet servera IP adresi un porta numuru.

Kā porta numuru izmantojiet 7001.
Ja, izmantojot porta numuru 7001, nevar izveidot savienojumu ar serveri, sazinieties ar
sava servera administratoru, lai uzzinātu pareizu porta numuru, un pēc tam to nomainiet.

FTP Mode


Izvēlieties FTP darbības režīmu: Active vai Passive.
Default Storage

Norādiet noklusējuma atmiņu, kurā saglabāt grafikus vai saturu, kas tiks saņemts no
servera.

Ja kā noklusējuma krātuve tiks iestatīta USB ierīce, grafiks netiks palaists, ja USB ierīce
nebūs pievienota.

Nosūtiet paziņojumu uz serveri, kad iekšējā atmiņa ir pilna.
7 Tīkls
139
7
Tīkls
2
3
Storage

Internal Memory: parāda šobrīd aizņemtās atmiņas vietas lielumu vai izdzēš visu saturu.

USB: parāda šobrīd aizņemtās atmiņas vietas lielumu.
Slideshow

Image Viewer Time: iestata laiku, cik ilgi jārāda attēli, kas tiek demonstrēti no Local Schedule
vai izmantojot kādu no automātiskās demonstrēšanas funkcijām.

PPT Viewer Time: iestata laiku, cik ilgi jārāda katra dokumentu faila lappuse, kas tiek
demonstrēta no Local Schedule vai izmantojot kādu no automātiskās demonstrēšanas
funkcijām.

Image Effect: konfigurē attēlu pārejas efektus

4
Schedule Name

Veidojot vietējo grafiku, izvēlieties grafika nosaukuma formātu:

5
YYYYMMDD, YYYYDDMM vai DDMMYYYY
Safely Remove USB

6
Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear, Stairs, Wipe, Random, None.
Droši atvieno USB atmiņu.
Information

Device Name: parāda servera atpazītās ierīces nosaukumu.

Serial Number: parāda ierīces oriģinālo identifikācijas numuru.

Software Version: parāda ierīces programmatūras versiju.
Sīkāku informāciju par izvēlni MagicInfo Lite Player Guide skatiet 118lapu.
7 Tīkls
140
8
8.1
Sistēma
Multi Control
O MENU m
System
Multi Control
ENTER
Piešķiriet savam izstrādājumam individuālu ID numuru.
8.1.1

Multi Control iestatījumu konfigurācija
MDC Connection
Izvēlieties metodi MDC pievienošanai, lai uztvertu MDC signālu.

RS232C MDC
Savieno ar MDC, izmantojot RS232C stereo kabeli.

RJ45 MDC
Savieno ar MDC, izmantojot RJ45 kabeli.

ID Setup
Piešķiriet komplektam ID numuru. (Diapazons: 0~99)
Nospiediet

vai
, lai atlasītu skaitli, un tad nospiediet [
].
ID Input
Ievadiet ID numuru izstrādājumam, kas pievienots ievades kabelim, lai nodrošinātu ievades signāla
uztveri.
Ievadiet skaitli, kuru vēlaties izmantot, izmantojot tālvadības pults ciparu pogas.
Sīkāku informāciju par MDC izvēlni skatiet 67lapu.
8 Sistēma
141
8
8.2
Sistēma
Time
O MENU m
System
Time
ENTER
Varat konfigurēt opciju Clock Set vai Sleep Timer. Varat arī iestatīt, lai izstrādājums automātiski tiktu
ieslēgts vai izslēgts noteiktā laikā, izmantojot Timer funkciju.
8.2.1
Clock set
Iestatiet pulksteni, lai izmantotu izstrādājuma dažādās taimera funkcijas.
Ja atvienojat strāvas kabeli, pulkstenis ir jāiestata no jauna.
Pulksteņa iestatījumu maiņa

Clock Set
Iestatiet Date un Time.
Izvēlieties Clock Set. Izvēlieties Date vai Time un pēc tam nospiediet [
]. Izmantojiet ciparu
taustiņus, lai ievadītu ciparus, vai nospiediet augšup un lejup vērstos bulttaustiņus. Izmantojiet pa
kreisi un pa labi vērstos bulttaustiņus, lai pārietu no viena ievades lauka uz nākamo. Nospiediet [
],
lai pabeigtu iestatīšanu. Lai izietu no Clock Set izvēlnes, izvēlieties Close un pēc tam nospiediet
[
].

8.2.2
Opcijas Date un Time var iestatīt arī, spiežot tālvadības pults ciparu pogas.
Sleep Timer
Automātiski izslēdz izstrādājumu, kad ir pagājis iepriekš iestatīts laika periods. (30 min / 60 min / 90 min /
120 min / 150 min /180 min).
Izmantojiet augšup un lejup vērstos bulttaustiņus, lai izvēlētos laika periodu, un pēc tam nospiediet
[
8.2.3
]. Lai atceltu funkciju Sleep Timer, izvēlieties Off.
On Timer
Iestatiet funkciju On Timer, lai izstrādājums automātiski ieslēgtos jūsu izvēlētajā laikā un dienā.

On Timer: varat iestatīt trīs dažādas funkcijas On Timer konfigurācijas. (On Timer 1, On Timer 2,
On Timer 3)
Lai izmantotu funkciju On Timer, vispirms ir jāiestata pulkstenis.

Setup: izvēlieties Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun vai Manual. Ja
izvēlaties Manual, varat izvēlēties dienas, kad funkcijai On Timer ir jāieslēdz izstrādājums.
8 Sistēma
142
8
Sistēma
Atzīme norāda, kuras dienas ir atlasītas.
Time: iestatiet stundas, minūtes. Izmantojiet ciparu taustiņus vai augšup un lejup vērstos

bulttaustiņus, lai ievadītu ciparus. Izmantojiet pa kreisi un pa labi vērstos bulttaustiņus, lai
mainītu ievades laukus.
Volume: iestatiet vajadzīgo skaļuma līmeni. Izmantojiet pa kreisi un pa labi vērstos bulttaustiņus,

lai mainītu skaļuma līmeni.

Source: izvēlieties ievades avotu.

Music / Photo (kad opcija Avots ir iestatīta uz USB): Kad izstrādājums ir ieslēgts, izvēlieties
USB ierīces mapi ar mūzikas vai fotoattēlu failiem, kurus vēlaties demonstrēt automātiski.
8.2.4

Ja USB ierīcē nebūs mūzikas failu vai ja neizvēlējāties mapi, kurā ir mūzikas fails, taimera
funkcija nedarbosies pareizi.

Ja USB ierīcē būs tikai viens fotoattēla fails, slaidrāde netiks parādīta.

Ja mapes nosaukums ir pārāk garš, to nevar atlasīt.Katrai USB ierīcei, ko izmantojat, tiek
piešķirta sava mape.Ja izmantojat vairākas viena tipa USB ierīces, pārliecinieties, vai tām
piešķirtajām mapēm ir atšķirīgi nosaukumi.

Kad izmantojat funkciju On Timer, ieteicams lietot USB zibatmiņu un multikaršu lasītāju.
Funkcija On Timer var nedarboties ar USB ierīcēm, kurām ir iebūvēts akumulators, dažu
ražotāju MP3 atskaņotājiem vai PMP, jo izstrādājumam ir nepieciešams pārāk ilgs laiks, lai
atpazītu šīs ierīces.
Off Timer
Varat iestatīt trīs dažādas funkcijas Off Timer konfigurācijas. ((Off Timer 1, Off Timer 2, Off Timer 3)
Lai izmantotu funkciju Off Timer, vispirms ir jāiestata pulkstenis.
Setup: izvēlieties Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun vai Manual. Ja izvēlaties
Manual, varat izvēlēties dienas, kad funkcijai Off Timer ir jāizslēdz izstrādājums.

Atzīme norāda, kuras dienas ir atlasītas.
Time: iestatiet stundas, minūtes. Izmantojiet ciparu taustiņus vai augšup un lejup vērstos
bulttaustiņus, lai ievadītu ciparus. Izmantojiet pa kreisi un pa labi vērstos bulttaustiņus, lai mainītu
ievades laukus.

8.2.5
Holiday Management
Laika periodā, kas tiks atzīmēts kā brīvdienas, Timer būs atspējots.
Funkcijas Holiday Management iestatīšana

Add: norādiet periodu, kuru vēlaties pievienot kā brīvdienas.

Izmantojot pogas
/
, izvēlieties brīvdienu, kuras vēlaties pievienot, sākuma un beigu
datumus un noklikšķiniet uz pogas Save.
-
Start: iestatiet brīvdienu sākuma datumu.
8 Sistēma
143
8
Sistēma
-
End: iestatiet brīvdienu beigu datumu.
-
Delete: dzēsiet visus vienumus no brīvdienu saraksta.
Atlasiet Delete. Parādīsies paziņojums „Delete all holidays?”.
Atlasiet Yes. Tiks dzēstas visas brīvdienas.

Apply: iestatiet, lai funkcijas On Timer un Off Timer netiktu aktivizētas svētku dienās.
Lai izvēlētos funkciju On Timer un Off Timer iestatījumus, kurus nevēlaties aktivizēt, nospiediet

ENTER[
].
Izvēlētā funkcija On Timer un Off Timer netiks aktivizēta.

Lai izveidotu brīvdienas, kas sākas gada beigās un noslēdzas nākamā gada sākumā, datums jāiestata
kā parādīts zemāk.

8.3
Piem.) 12/30 – 12/31, 01/01 – 01/10
Menu Language
O MENU m
System
Menu Language
ENTER
Iestatiet izvēlnes valodu.
Valodas iestatījuma maiņa attiecas tikai uz ekrāna izvēlnes displeju. Tā neattiecas uz citām datora
funkcijām.
8 Sistēma
144
8
8.4
Sistēma
Eco Solution
O MENU m
System
Eco Solution
ENTER
&DP4PMVUJPO
&OFSHZ4BWJOH
0GG
&DP4FOTPS
0GG
/P4JHOBM1PXFS0GG
"VUP1PXFS0GG
8.4.1
NJO
0GG
Energy Saving
Ietaupiet enerģiju, izmantojot Energy Saving funkciju.
Kad aktivizēts Enerģijas taupīšanas režīms, izstrādājuma strāvas patēriņš tiks kontrolēts, lai tādējādi
ietaupītu enerģiju.
Off / Low / Medium / High / Picture Off

8.4.2
Eco Sensor (Off / On)
Lai taupītu enerģiju, attēla iestatījumi automātiski tiks pielāgoti telpas apgaismojumam.
Ja izvēlnē Picture pielāgosit iestatījumu Backlight, opcija Eco Sensor tiks iestatīta uz Off.

Min. Backlight: ja opcijas Eco Sensor iestatījums ir On, varat manuāli pielāgot minimālo ekrāna
spilgtumu.
Ja opcijas Eco Sensor iestatījums ir On, displeja spilgtums var mainīties (kļūt nedaudz tumšāks vai
gaišāks) atkarībā no apkārtējās gaismas intensitātes. Ekrāna minimālo spilgtumu var kontrolēt,
izmantojot funkciju Min. Backlight.
8.4.3
No Signal Power Off
Lai izvairītos no nevajadzīga enerģijas patēriņa, varat iestatīt, cik ilgi izstrādājumam ir jāpaliek ieslēgtam, ja
tas nesaņem signālu.

Off/15 min./30 min./60 min.

Šī funkcija ir atspējota, ja pievienotais dators ir enerģijas taupīšanas režīmā.
8 Sistēma
145
8
Sistēma
8.4.4
Auto Power Off (Off / On)
Lai novērstu pārkaršanu, izstrādājums automātiski izslēdzas, ja 4 stundu laikā netiek nospiesta neviena
tālvadības pults poga vai poga uz izstrādājuma priekšējā paneļa.
8.5
Security
O MENU m
System
Security
ENTER
Ikreiz, kad piekļūstat drošības funkcijām, tiek atvērts PIN ekrāns; noklusējuma PIN kods ir "0000". PIN
ekrāns tiek aizvērts, un tiek atvērta izvēlne Security.
4FDVSJUZ
4BGFUZ-PDL
0GG
#VUUPO-PDL
0GG
$IBOHF1*/
8.5.1
Safety Lock (Off / On)
Bloķējiet kanālus, lai neļautu neautorizētiem lietotājiem. piemēram, bērniem, skatīties nepiemērotas
programmas.
Funkcija Safety Lock bloķē visas izstrādājuma un tālvadības pults izvēlnes un pogas, izņemot tālvadības
pults pogu LOCK. Lai atbloķētu izvēlnes un pogas, nospiediet pogu LOCK un pēc tam ievadiet paroli
(noklusējuma parole: 0 - 0 - 0 - 0).
8.5.2
Button Lock (Off/On)
Šo izvēlni var izmantot, lai bloķētu izstrādājuma pogas. Ja Button Lock ir On, izstrādājumu var vadīt tikai
ar tālvadības pulti.
8.5.3
Change PIN
Tiek atvērts ekrāns Change PIN. Izvēlieties jebkurus 4 ciparus savam PIN kodam un ievadiet to logā
Enter New PIN. Vēlreiz ievadiet tos pašus četrus ciparus logā Confirm New PIN. Kad apstiprināšanas
ekrāns tiek aizvērts, nospiediet pogu Close. Izstrādājums ir saglabājis jūsu jauno PIN kodu.
8 Sistēma
146
8
8.6
Sistēma
PIP
O MENU m

System
PIP
,
ENTER

Ja režīmam
ir iestatīts PIP (Picture-in-Picture), opciju Picture Size nevar pielāgot.

Lai uzzinātu vairāk par PIP skaņu, skatiet Sound Select instrukcijas.

Ja izstrādājums tiek izslēgts, esot režīmā PIP, funkcija PIP tiek izslēgta. Lai skatītos saturu režīmā
PIP, ieslēdzot izstrādājumu, režīms PIP ir jāieslēdz no jauna.

Iespējams, ka attēls PIP ekrānā kļūst mazliet nedabisks, ja izmantojat galveno ekrānu, lai skatītos
spēli vai karaoke.
PIP iestatījumi
Attēls no ārējā video avota būs redzams galvenajā ekrānā, bet attēls no izstrādājuma būs redzams
PIP apakšattēla ekrānā.
Galvenais attēls
Apakšattēls
PC
AV
AV
PC, HDMI, DVI, DP, MagicInfo (HDMI)
HDMI, DVI, DP, MagicInfo (HDMI)
AV

PIP (Off/On): aktivizējiet vai deaktivizējiet funkciju PIP.

Size (

Position (
,
,
,
Režīmā

,
,
,
,
,
,
): izvēlieties apakšattēla izmēru.
): izvēlieties apakšattēla novietojumu.
opciju Position nevar izvēlēties.
Sound Select (Main / Sub): varat izvēlēties klausīties skaņu no galvenā attēla (Main) vai
apakšattēla (Sub).
8.7
Auto Protection Time
O MENU m
System
Auto Protection Time
ENTER
Ja ekrānā noteiktu laiku (ko jūs definējat) tiek rādīts nekustīgs attēls, izstrādājums aktivizē
ekrānsaudzētāju, lai novērstu māņattēlu iededzināšanu ekrānā.

Off/2 hours/4 hours/8 hours/10 hours
8 Sistēma
147
8
8.8
Sistēma
Screen Burn Protection
O MENU m
System
Screen Burn Protection
ENTER
Lai samazinātu iededzināšanas iespēju ekrānā, šai ierīcei ir uzstādīta ekrāna iededzināšanas novēršanas
tehnoloģija Pixel Shift. Pixel Shift nedaudz pārvieto attēlu pa ekrānu. Funkcijas Pixel Shift laika
iestatījums ļauj ieprogrammēt laiku minūtēs starp attēla kustībām.
Screen Burn Protection
Pixel Shift
On
Timer
Off
Pixel
Side Gray
8.8.1
Off
Pixel Shift
Lai novērstu pēcattēlu rašanos ekrānā, varat izmantot šo funkciju, lai pārvietotu pikseļus šķidro kristālu
displejā horizontālā vai vertikālā virzienā.
Pieejamie pikseļu pārvietošanas un optimālie iestatījumi
Pieejamie iestatījumi
AV/Component/HDMI/PC
iestatījumi
Horizontal
0-4 (pikseļi)
4
Vertical
0-4 (pikseļi)
4
Time (minūtes)
1-4 min
4 min

Pixel Shift vērtība var atšķirties atkarībā no izstrādājuma izmēra (collās) un režīma.

Šī funkcija nav pieejama režīmā Screen Fit.

Horizontal: iestata, cik pikseļus ekrāns pārvieto horizontāli.

Vertical: iestata, cik pikseļus ekrāns pārvieto vertikāli.

Time: Iestatiet laika intervālu, kādā attiecīgi veikt horizontālo vai vertikālo kustību.
8.8.2
Timer
Varat iestatīt taimeri funkcijai Screen Burn Protection.
Ja sākat darbību, lai dzēstu kādu paliekošu attēlu, operācija tiks veikta norādīto laiku un pēc tam
automātiski pabeigta.
8 Sistēma
148
8
Sistēma

Mode: varat mainīt funkcijas Safety Screen tipu.

Period: izmantojiet šo funkciju, lai iestatītu katru taimerī iestatītā režīma veikšanas periodu.

Time: nosakiet veikšanas laiku iestatītajā laika periodā.
8.8.3
Pixel
Šī funkcija ļauj izvairīties no pēcattēliem, pārvietojot pikseļus ekrānā.
8.8.4
Side Gray
Atlasiet pelēkās krāsas spilgtumu ekrāna fonam.

Off/Light/Dark
8 Sistēma
149
8
8.9
Sistēma
Video Wall
O MENU m
System
Video Wall
ENTER
Pielāgojiet vairāku displeju izkārtojumu, kas savienoti, lai izveidotu vienu videosienu. Turklāt jūs varat
izmantot šo funkciju, lai katrā displejā attēlotu daļu no viena kopēja attēla vai arī atkārtotu to pašu attēlu
katrā pievienoto displeju ekrānā. Lai attēlotu vairākus attēlus, skatiet MDC palīdzības sadaļu vai MagicInfo
lietotāja rokasgrāmatu. Daži modeļi var neatbalstīt MagicInfo funkciju.
8.9.1

Ja horizontālā un vertikālā virzienā ir savienoti vairāk nekā četri displeji, lai novērstu tumša attēla
rašanos, kas izveidojas kontrasta vai krāsu intensitātes pasliktināšanās rezultātā, ieteicams
izmantot XGA (1024x768) līmeņa vai augstāku ievades izšķirtspēju.

Lai demonstrētu 3D saturu, kad režīma Video Wal iestatījums ir On, ir nepieciešams Multi HD
atskaņotājs (MHP).
Video Wall
Varat aktivizēt vai deaktivizēt Video Wall opciju. Lai sakārtotu videosienu, atlasiet On.
Video Wall
Video Wall
Off
· Format
Full
· Horizontal
1
· Vertical
1
· Screen Position
8.9.2
Format
Atlasiet formātu, kādā attēlot attēlu vairākos displejos.

Full: attēlo ekrānus pilnekrāna formātā.

Natural: attēlo attēlus ar to oriģinālo izšķirtspēju, nepalielinot vai nesamazinot tos.
Opcija Screen Position ir pieejama tikai tad, kad opcija Video Wall ir iestatīta uz On.
8 Sistēma
150
8
Sistēma
8.9.3
Horizontal
Šī funkcija automātiski sadala ekrānu saskaņā ar norādīto horizontāli sakārtoto displeju skaitu. Ievadiet
horizontāli sakārtoto displeju skaitu. Horizontālais ekrāns tiks automātiski sadalīts saskaņā ar ievadīto
skaitu. Horizontāli var izkārtot maksimums 15 displejus.

Ekrānu var sadalīt maksimums 100 apakšekrānos (sareizinot horizontāli un vertikāli sakārtoto
ekrānu skaitu). Piemēram, ja horizontālais izkārtojums ir iestatīts uz 15, vertikālajā izkārtojumā var
iestatīt maksimums 6 displejus. Piemēram, ja vertikālais izkārtojums ir iestatīts uz 15, horizontālajā
izkārtojumā var iestatīt maksimums 6 displejus.

Opcija Screen Position ir pieejama tikai tad, kad opcija Video Wall ir iestatīta uz On.
8.9.4
Vertical
Šī funkcija automātiski sadala ekrānu saskaņā ar norādīto vertikāli sakārtoto displeju skaitu. Ievadiet
vertikāli sakārtoto displeju skaitu. Vertikālais ekrāns tiks automātiski sadalīts saskaņā ar ievadīto skaitu.
Vertikāli var izkārtot maksimums 15 displejus.

Ekrānu var sadalīt maksimums 100 apakšekrānos (sareizinot horizontāli un vertikāli sakārtoto
ekrānu skaitu). Piemēram, ja horizontālais izkārtojums ir iestatīts uz 15, vertikālajā izkārtojumā var
iestatīt maksimums 6 displejus. Piemēram, ja vertikālais izkārtojums ir iestatīts uz 15, horizontālajā
izkārtojumā var iestatīt maksimums 6 displejus.

Opcija Screen Position ir pieejama tikai tad, kad opcija Video Wall ir iestatīta uz On.
8.9.5
Screen Position
Varat pielāgot sadalīto ekrānu izkārtojumu, pārvietojot ar numuru apzīmētos displejus, izmantojot Screen
Position funkciju.
Atlasiet opciju Ekrāna stāvoklis, lai attēlotu displeju izkārtojumu (apzīmēti ar numuriem), kas norādīts
saskaņā ar Horizontālā un Vertikālā izkārtojuma iestatījumiem. Lai pielāgotu izkārtojumu, pārvietojiet
numuru (displeju), izmantojot tālvadības pults virzienu pogas, un nospiediet [
].

Ar Screen Position var izkārtot maksimums 100 displejus.

Opcija Screen Position ir pieejama tikai tad, kad opcija Video Wall ir iestatīta uz On.

Logs Screen Position ir redzams tikai tad, ja ir veikta opciju Horizontal un Vertical konfigurācija.
8 Sistēma
151
8
Sistēma
8.10 Source AutoSwitch Settings
O MENU m

System
Source AutoSwitch Settings
ENTER
Ieslēdzot displeju, kad opcija Source AutoSwitch ir uzstatīta uz On un iepriekš izvēlētais video avots
nav aktīvs, displejs automātiski veiks aktīva video meklēšanu citos video ievades avotos.

Source AutoSwitch
Kad opcija Source AutoSwitch ir iestatīta uz On, displeja video avots automātiski veiks aktīva video
meklēšanu.
Ja pašreizējais video avots netiks noteikts, tiks aktivizēta Primary Source atlase.
Ja primārais video avots nebūs pieejams, tiks aktivizēta Secondary source atlase.
Ja gan primārais, gan sekundārais ievada avoti netiek atpazīti, tad displejs veiks divas aktīvā avota
meklēšanas, katrā meklēšanas reizē pārbaudot primāro un tad sekundāro avotu. Ja abas
meklēšanas ir nesekmīgas, displejs atgriezīsies pie pirmā video avota un attēlos paziņojumu,
norādot, ka nav signāla.
Ja Primary Source opcija ir iestatīta uz All, displejs, lai noteiktu aktīvo video avotu, divas reizes
secīgi meklēs video avota ievadi, un, ja video netiks atrasts, atgriezīsies uz pirmo video avotu secībā.
Source AutoSwitch Settings
Nospiediet

/
Source AutoSwitch
Off
· Primary Source
All
· Secondary Source
PC
, lai atlasītu vēlamo opciju, un tad nospiediet [
].
Primary Source
Norādiet Primary Source automātiskajam ievades avotam.

Secondary Source
Norādiet Secondary Source automātiskajam ievades avotam.
8 Sistēma
152
8
Sistēma
8.11 General
O MENU m
System
General
ENTER
General
Max. Power Saving
On
Game Mode
Off
BD Wise
On
Auto Power
Off
Standby Control
Auto
Lamp Schedule
Off
OSD Display
8.11.1
Max. Power Saving
Izslēdz izstrādājumu, lai samazinātu enerģijas patēriņu pēc tam, kad dators ir atradies gaidīšanas režīmā
noteiktu laika periodu.
8.11.2
Game Mode
Ja ir izveidots savienojums ar spēļu konsoli, piemēram, PlayStation™ vai Xbox™, varat izbaudīt daudz
reālistiskāku spēli, izvēloties spēļu režīmu.

Game Mode

drošības norādījumi un ierobežojumi
-
Lai atvienotu spēļu konsoli un pievienotu citu ārējo ierīci, izvēlnē System iestatiet Game
Mode uz Off.
-
Ja režīmā Game Mode atverat izstrādājuma izvēlni, ekrāns viegli ietrīcas.

Režīms Game Mode nav pieejams, ja ievades avots ir iestatīts uz PC.

Pēc spēļu konsoles pievienošanas iestatiet režīmu Game Mode uz On. Diemžēl var būt
novērojama samazināta attēla kvalitāte.

Ja Game Mode iestatījums ir On

Picture Mode iestatījums ir Standard un Sound Mode iestatījums ir Movie.
8 Sistēma
153
8
Sistēma
8.11.3
BD Wise
Nodrošina optimālu attēla kvalitāti Samsung DVD, Blu-ray un Home Theater izstrādājumiem, kas atbalsta
BD Wise. Ja opcija BD Wise ir ieslēgta (On), attēla režīms tiek automātiski mainīts uz optimālo
izšķirtspēju.
Opcija ir pieejama, ja, izmantojot HDMI kabeli, izstrādājumam pievienojat Samsung izstrādājumus, kas
atbalsta BD Wise.
8.11.4
Auto Power
Iespējojot šo opciju, izstrādājums tiks automātiski ieslēgts, kad pievienosiet strāvas kabeli.
8.11.5
Standby Control
Varat iestatīt ekrāna gaidstāves režīmu, kas tiks pielietots, kad tiek saņemts ievades signāls.

Auto
Ja neskatoties uz to, ka displejam ir pievienota avota ierīce, netiek uztverti nekādi ievades signāli, tiks
aktivizēts enerģijas taupīšanas režīms.
Ja netiek uztverta neviena avota ierīce, parādīsies paziņojums „No Signal”.

On
Ja netiek uztverti nekādi ievades signāli, tiks aktivizēts enerģijas taupīšanas režīms.

Off
Ja netiek uztverti nekādi ievades signāli, parādīsies paziņojums „No Signal”.
8.11.6

Gaidstāves kontroles opcija ir pieejama tikai tad, kad Source ir iestatīts uz PC vai DVI.

Ja neskatoties uz to, ka ir pievienota avota ierīce, parādās paziņojums „No Signal”,
pārbaudiet kabeļa savienojumu. Sīkāku informāciju par avota ierīču pievienošanu skatiet
60. lpp.
Lamp Schedule
Ļauj MDC režīmā pielāgot lampas vērtību uz lietotāja norādītu vērtību noteiktā laikā.
8.11.7
OSD Display
Parāda vai paslēpj izvēlnes elementu ekrānā.

Source OSD/No Signal OSD/MDC OSD
8 Sistēma
154
8
Sistēma
8.11.8
Power On Adjustment
Varat iestatīt ekrāna iesilšanas laiku, kādā attēls ieslēgsies pēc strāvas padeves pogas nospiešanas.
(Diapazons: 0 – 50 sekundes)
Pārāk īss iesilšanas laiks var bojāt izstrādājumu, jo tas var izraisīt pārspriegumu.
8.11.9

Temperature Control
Temperature Control
Šī funkcija nosaka izstrādājuma iekšējo temperatūru. Varat norādīt pieļaujamo temperatūras
diapazonu.
Pēc noklusējuma temperatūra ir iestatīta uz 77 C.
Ieteicamā izstrādājuma darbības temperatūra ir robežās no 75 līdz 80 C (balstoties uz pieņēmumu,
ka apkārtējās vides temperatūra ir 40 C).
Ja pašreizējā temperatūra pārsniegs norādīto temperatūras limitu, ekrāns kļūs tumšāks. Ja
temperatūra turpinās paaugstināties, izstrādājums izslēgsies, lai aizsargātu sevi no pārkaršanas.
8.11.10 Device Name
Izvēlieties vai ievadiet ierīces nosaukumu. Šis nosaukums var tikt parādīts tīklā esošajās tīkla tālvadības
pultīs.
8.11.11 3D Video Sync (tikai modeļiem UE46A un UE55A)
Kad skatāties 3D videoklipus, izmantojot vairākus displejus, sinhronizējiet displejus ar 3D brillēm.
3D Video Sync
Current Mode
Main
Main Device Number
1
Select Main Device
Refresh
------
Close
Current Mode: Izvēlieties vajadzīgo opciju — Stand-Alone, Main vai Secondary.
8 Sistēma
155
8
Sistēma
Main Device Number: Iestatot režīmu Current Mode uz Main, pašreizējais displejs tiks iestatīts kā
primārais displejs. Izvēlieties opcijai Main Device Number skaitli no 1 līdz 10. Izvēlētais skaitlis tiks
piešķirts primārajam displejam.
Select Main Device: Ja režīms Current Mode ir iestatīts uz Secondary, tiek rādīts primārajam displejam
(iestatīts kā Main) piešķirtais skaitlis.

Ja vairāk nekā viens displejs ir iestatīts kā primārais displejs (Main), varat izvēlēties pievienoties
vienam no šiem primārajiem displejiem.

Ja maināt primārā displeja opciju Main Device Number, pēc tam kad ir konfigurēta sekundāro
displeju (Secondary) opcija Main Device Number, katrā sekundārajā (Secondary) displejā ir
manuāli jāatjaunina opcija Main Device Number.
8 Sistēma
156
8
Sistēma
8.12 Anynet+(HDMI-CEC)
O MENU m
8.12.1
System
Anynet+(HDMI-CEC)
ENTER
Anynet+(HDMI-CEC)
Kas ir Anynet+?
Anynet+ ir funkcija, kas ļauj jums vadīt visas pievienotās Samsung ierīces, kas atbalsta Anynet+, ar jūsu
Samsung izstrādājuma tālvadības pulti. Anynet+ sistēmu var izmantot tikai ar Samsung ierīcēm, kurām ir
Anynet+ funkcija. Lai pārliecinātos, vai jūsu Samsung ierīcei ir šāda funkcija, pārbaudiet, vai uz tās ir
Anynet+ logotips.

Anynet+ ierīces var vadīt tikai ar izstrādājuma tālvadības pulti, bet ne izmantojot izstrādājuma
pogas.

Izstrādājuma tālvadības pults noteiktos apstākļos var nedarboties. Ja tā notiek, atceliet Anynet+
ierīces izvēli.

Anynet+ funkcijas nedarbojas ar citu ražotāju izstrādājumiem.

Lai uzzinātu, kā pievienot Anynet+ ārējās ierīces, skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu.Anynet+
ierīce ir jāpievieno, izmantojot HDMI kabeli. Daži HDMI kabeļi, iespējams, neatbalsta Anynet+
funkcijas.

Anynet+ darbojas, ja AV ierīce, kas atbalsta Anynet+, atrodas gaidīšanas stāvoklī vai ir ieslēgta.

Anynet+ kopumā atbalsta līdz pat 12 AV ierīcēm. Ņemiet vērā, ka varat pievienot ne vairāk kā
3 viena tipa ierīces.

PIP režīmā funkcija Anynet+ darbojas tikai tad, ja AV ierīce ir pievienota kā primārais displejs. Tā
nedarbojas, ja AV ierīce ir pievienota kā sekundārais displejs.

Tomēr varat pievienot tikai vienu Anynet+ mājas kinozāli. Lai pievienotu Anynet+ mājas kinozāli,
pievienojiet mājas kinozāli izstrādājumam, kas izmanto HDMI kabeli.
Anynet+ izvēlne
Anynet+ izvēlne mainās atkarībā no izstrādājumam pievienoto Anynet+ ierīču tipa un statusa.
Anynet+ izvēlne
Apraksts
View PC
Maina Anynet+ režīmu uz datora režīmu.
Device List
Parāda Anynet+ ierīču sarakstu.
(ierīces_nosaukums)
MENU
Parāda izvēlni ar pievienotās ierīces izvēlnēm.E.g. Piemēram, ja ir
pievienots DVD atskaņotājs, tiks parādīta DVD atskaņotāja diska izvēlne.
8 Sistēma
157
8
Sistēma
Anynet+ izvēlne
(ierīces_nosaukums) Tools
Apraksts
Parāda pievienotās ierīces rīku izvēlni. E.g. Piemēram, ja ir pievienots
DVD atskaņotājs, tiks parādīta DVD atskaņotāja diska izvēlne.
Atkarībā no ierīces šī izvēlne var nebūt pieejama.
(ierīces_nosaukums) Title
Menu
Parāda pievienotās ierīces diska nosaukuma izvēlni. E.g. Piemēram, ja ir
pievienots DVD atskaņotājs, tiks parādīta DVD atskaņotājā ievietotās
filmas nosaukuma izvēlne.
Atkarībā no ierīces šī izvēlne var nebūt pieejama.
8.12.2
Auto Turn Off
Iestata, lai Anynet+ ierīce automātiski izslēgtos, ja tiek izslēgts izstrādājums.
Lai izmantotu Anynet+ funkciju, izstrādājuma tālvadības pultī kā aktīvajam avotam ir jābūt iestatītam
izstrādājumam. Ja funkciju Auto Turn Off iestatāt uz Yes, izslēdzot izstrādājumu, tiek izslēgtas arī
pievienotās ārējās ierīces. Ja ārējā ierīce turpina ierakstīšanu, tā, iespējams, var netikt izslēgta.
Pārslēgšanās starp Anynet+ ierīcēm
1
2
Nospiediet pogu TOOLS, izvēlieties Anynet+ (HDMI-CEC) un pēc tam nospiediet [
Izvēlieties Device List un pēc tam nospiediet pogu [
].
].
Ja nevarat atrast vajadzīgo ierīci, izvēlieties Refresh, lai atsvaidzinātu sarakstu.
3
Izvēlieties ierīci un pēc tam nospiediet pogu [
]. Varat pārslēgties uz izvēlēto ierīci.
Izvēlne Device List tiek parādīta tikai tad, ja izvēlnē System opcija Anynet+ (HDMI-CEC) ir
iestatīta uz On.

Pārslēgšanās uz izvēlēto ierīci var aizņemt līdz 2 minūtēm. Pārslēgšanās procesa laikā šo
darbību nevar atcelt.

Ja Anynet+ ierīci izvēlējāties, nospiežot pogu SOURCE un pēc tam izvēloties tās ievades
avotu, funkciju Anynet+ nevarēsit izmantot. Vienmēr pārslēdzieties uz Anynet+ ierīci,
izmantojot opciju Device List.
8 Sistēma
158
8
Sistēma
Klausīšanās, izmantojot uztvērēju (Receiver)
Varat klausīties skaņu, izmantojot uztvērēju (piemēram, mājas kinozālē), nevis iekšējo skaļruni (Internal
Speaker).
1
2
Izvēlieties Receiver un iestatiet to uz On.
Nospiediet pogu EXIT, lai izietu.

Ja uztvērējs atbalsta tikai audio, tas, iespējams, netiks parādīts ierīču sarakstā.

Ja uztvērējs (piemēram, mājas kinozālē) ir ieslēgts, varat dzirdēt skaņu no izstrādājuma
optiskās ligzdas. Ja avots ir digitālais komponents, piemēram, DVD atskaņotājs, un tas ir
pievienots izstrādājumam, izmantojot HDMI, pa uztvērēju būs dzirdama tikai 2 kanālu skaņa.
Anynet+ problēmu novēršana
Problēma
Anynet+ nedarbojas.
Iespējamais risinājums

Pārbaudiet, vai šī ierīce ir Anynet+ ierīce. Anynet+ sistēma atbalsta
tikai Anynet+ ierīces.

Varat pievienot tikai vienu uztvērēju (mājas kinozāli).

Pārbaudiet, vai šīs Anynet+ ierīces strāvas kabelis ir pareizi
pievienots.

Pārbaudiet Anynet+ ierīces video/audio/HDMI kabeļa
savienojumus.

Pārbaudiet, vai Anynet+ iestatījumu izvēlnē opcijas Anynet+
(HDMI-CEC) iestatījums ir On.

Pārbaudiet, vai šī tālvadības pults ir saderīga ar Anynet+.

Ja HDMI kabelis ir bijis noņemts un atkal pievienots, atkārtojiet
ierīču meklēšanu vai arī izslēdziet un ieslēdziet izstrādājumu.
Gribu startēt Anynet+.

Pārbaudiet, vai Anynet+ ierīcē ir ieslēgta Anynet+ funkcija.

Pārbaudiet, vai Anynet+ ierīce ir pareizi pievienota izstrādājumam
un vai Anynet+ iestatījumu izvēlnē opcijas Anynet+ (HDMI-CEC)
iestatījums ir On.

Nospiediet pogu TOOLS, lai tiktu parādīta Anynet+ izvēlne, un
izvēlieties vajadzīgo izvēlni.
Gribu iziet no Anynet+.

Anynet+ izvēlnē izvēlieties View PC.

Nospiediet izstrādājuma tālvadības pults pogu SOURCE un
izvēlieties ierīci, kura neizmanto Anynet+.
8 Sistēma
159
8
Sistēma
Problēma
Ekrānā tiks parādīts
paziņojums "Veido
savienojumu ar Anynet+
ierīci..." (Connecting to
Anynet+ device...).
Pievienotā ierīce netiek
parādīta.
Iespējamais risinājums

Anynet+ konfigurēšanas laikā vai pārslēdzoties uz apskates
režīmu nevar lietot tālvadības pulti.

Tālvadības pulti var lietot, kad izstrādājums ir pabeidzis Anynet+
konfigurēšanu vai ir pabeidzis pārslēgšanos uz Anynet+.

Pārbaudiet, vai ierīce atbalsta Anynet+ funkcijas.

Pārbaudiet, vai HDMI kabelis ir pareizi pievienots.

Pārbaudiet, vai Anynet+ iestatījumu izvēlnē opcijas Anynet+
(HDMI-CEC) iestatījums ir On.

Vēlreiz veiciet Anynet+ ierīču meklēšanu.

Anynet+ ir nepieciešams HDMI savienojums. Pārliecinieties, vai
ierīce izstrādājumam ir pievienota, izmantojot HDMI kabeli.

Daži HDMI kabeļi, iespējams, neatbalsta Anynet+ funkcijas.

Ja savienojums ticis pārtraukts, jo bijis strāvas padeves
traucējums vai HDMI kabelis ir bijis atvienots, vēlreiz veiciet ierīču
meklēšanu.
Izstrādājuma skaņa netiek
izvadīta pa uztvērēju.
8.12.3

Pievienojiet optisko kabeli starp izstrādājumu un uztvērēju.
Receiver
Skaņa tiek atskaņota pa uztvērēju.
8 Sistēma
160
8
Sistēma
8.13 DivX® Video On Demand
O MENU m
System
DivX® Video On Demand
ENTER
Parāda izstrādājumam autorizēto reģistrācijas kodu. Ja apmeklējat DivX tīmekļa vietni un reģistrējaties,
izmantojot šo kodu, varat lejupielādēt VOD reģistrācijas failu.
Plašāku informāciju par DivX® VOD skatiet vietnē http://vod.divx.com.
8.14 Network Remote Control
O MENU m
System
Network Remote Control
ENTER
Ieslēdziet/izslēdziet, lai atļautu Samsung mobilajām ierīcēm izveidot savienojumu ar izstrādājumu un to
pārvaldīt.
Jums ir jābūt Samsung Mobile tālrunim/ierīcei, kas atbalsta bezvadu tālvadības funkciju. Plašāku
informāciju meklējiet katras ierīces lietotāja rokasgrāmatā.
8.15 Reset System
O MENU m
System
Reset System
ENTER
Šī opcija sadaļā System atjauno pašreizējos pielāgotos iestatījumus uz to rūpnīcas noklusējuma
iestatījumiem.
8.16 Reset All
O MENU m
System
Reset All
ENTER
Šī opcija atjauno visus pašreizējos iestatījumus uz to rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.
8 Sistēma
161
9
9.1
Atbalsts
Software Upgrade
O MENU m
Support
Software Upgrade
ENTER
Software Upgrade izvēlne ļauj jaunināt izstrādājuma programmatūru uz tās jaunāko versiju.

Current Version: šī ir izstrādājumā instalētās programmatūras pašreizējā versija.
Neizslēdziet izstrādājumu, kamēr nav pabeigta jaunināšana. Izstrādājums automātiski izslēgsies un
ieslēgsies pēc programmatūras jaunināšanas pabeigšanas. Kad jaunināt programmatūru, visiem video
un audio iestatījumiem tiek atjaunotas noklusējuma vērtības. Ieteicams pierakstīt šos iestatījumus, lai
pēc jaunināšanas tos varētu viegli atjaunot.
9.1.1
By USB
Lai jauninātu, izmantojot USB ierīci, rīkojieties šādi:
1
2
3
4
5
6
7
Apmeklējiet vietni www.samsung.com.
Lejupielādējiet datorā jaunāko USB programmatūras jauninājuma .exe arhīvu.
Izvelciet .exe arhīvu datorā. Tiks izveidota mape ar tādu pašu nosaukumu kā .exe failam.
Pārkopējiet mapi uz USB zibatmiņu.
Ieslēdziet izstrādājumu un pievienojiet tā USB portam USB zibatmiņu.
Izstrādājuma izvēlnē izvēlieties Support
Software Upgrade.
Izvēlieties By USB.
Neatvienojiet USB zibatmiņu, kamēr nav pabeigta jaunināšana.
9.1.2
Alternative Software
Opcija Alternative Software ļauj veikt jaunināšanu, izmantojot failu, ko izstrādājums ir lejupielādējis
agrāk, bet ko neesat uzreiz instalējis, vai izmantojot failu, ko izstrādājums ir lejupielādējis gaidīšanas
režīmā. Lai jauninātu, izmantojot Alternative Software, rīkojieties šādi:
1
Ja jaunināšanas programmatūra būs lejupielādēta, programmatūras versijas numurs būs redzams
pa labi no Alternative Software.
2
3
Izvēlieties Alternative Software un pēc tam nospiediet pogu [
].
Izstrādājumā tiks parādīts vaicājums, vai vēlaties veikt jaunināšanu. Atlasiet Yes. Izstrādājums sāks
jaunināšanu.
4
Kad jaunināšana būs pabeigta, izstrādājums automātiski izslēgsies un ieslēgsies.
9 Atbalsts
162
9
9.2
Atbalsts
Contact Samsung
O MENU m
Support
Contact Samsung
ENTER
Skatiet šo informāciju, ja izstrādājums nedarbojas pareizi vai ja vēlaties jaunināt programmatūru. Varat arī
atrast informāciju par mūsu zvanu centriem un norādījumus par izstrādājumu un programmatūras
lejupielādi.
9 Atbalsts
163
10
MagicInfo Lite
10.1 Failu formāti, kas ir saderīgi ar MagicInfo Lite Player
[Izlasiet pirms MagicInfo Lite Player lietošanas]

Atbalstītās USB ierīču failu sistēmas ietver FAT16 un FAT32 (NTFS netiek atbalstīta).

Failu, kura vertikālā un horizontālā izšķirtspēja pārsniedz maksimālo izšķirtspēju, nevar
demonstrēt.
Pārbaudiet faila vertikālo un horizontālo izšķirtspēju.

Video fails, kurā nav audio datu, netiek atbalstīts. Pārbaudiet, vai video fails ietver audio datus.

Skatiet atbalstīto video failu un audio kodeku tipus un versijas.

Skatiet atbalstītās failu versijas.


Tiek atbalstītas Flash versijas līdz 10.1

Tiek atbalstītas PowerPoint versijas līdz 97 - 2007
Saturu, kura apjoms ir 2 GB vai vairāk, nevar piesaistīt Network Schedule.
10.1.1 Video/audio
Faila
paplašin
ājums
Konteine
rs
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
Video kodeks
Izšķirtspē
ja
Kadru
nomaiņas
ātrums
(fps)
Bitu
pārraides
ātrums
(Mbps)
DivX 3,11 / 4,0 x
/ 5,1 / 6,0
1920x108
0
6 ~ 30
8
H.264 BP/MP/
HP
1920x108
0
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/ASP
1920x108
0
6 ~ 30
8
Motion JPEG
1920x108
0
6 ~ 30
8
DivX 3,11 / 4,0 x
/ 5,1 / 6,0
1920x108
0
6 ~ 30
8
H.264 BP/MP/
HP
1920x108
0
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/ASP
1920x108
0
6 ~ 30
8
Motion JPEG
1920x108
0
6 ~ 30
8
ASF
Audio
kodeks
MP3/AC3/
LPCM/
ADPCM/
DTS Core
MP3/AC3/
LPCM/
ADPCM/
WMA
10 MagicInfo Lite
164
10
MagicInfo Lite
Faila
paplašin
ājums
Konteine
rs
*.wmv
ASF
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
Video kodeks
Izšķirtspē
ja
Kadru
nomaiņas
ātrums
(fps)
Bitu
pārraides
ātrums
(Mbps)
Audio
kodeks
Window Media
Video v9
1920x108
0
6 ~ 30
25
WMA
H.264 BP/MP/
HP
1920x108
0
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/ASP
1920x108
0
6 ~ 30
8
MP3/
ADPCM/
AAC
H.264 BP/MP/
HP
1920x108
0
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/ASP
1920x108
0
6 ~ 30
8
MPEG1
352x288
24 / 25 / 30
30
MPEG2
1920x108
0
24 / 25 / 30
30
MPEG1
352x288
24 / 25 / 30
30
MPEG2
1920x108
0
24 / 25 / 30
30
H.264
1920x108
0
6 ~ 30
25
MPEG2
1920x108
0
24 / 25 / 30
30
H.264
1920x108
0
6 ~ 30
25
VC1
1920x108
0
6 ~ 30
25
MP4
3GPP
VRO
VOB
PS
*.ts
*.tp
TS
*.trp
ADPCM/
AAC/HEAAC
AC3/MPEG/
LPCM
AC3/MPEG/
LPCM/AAC
AC3/AAC/
MP3/DD+/
HE-AAC
10 MagicInfo Lite
165
10
MagicInfo Lite
Video

Video saturs bez audio netiek atbalstīts.

3D video netiek atbalstīts.

Saturs ar izšķirtspēju, kas pārsniedz iepriekšminētajā tabulā norādīto izšķirtspēju, netiek atbalstīts.

Video saturs ar bitu ātrumu vai kadru nomaiņas ātrumu, kas pārsniedz iepriekšminētajā tabulā
norādīto ātrumu, demonstrēšanas laikā var radīt saraustītu attēlu.

Tiek atbalstīts H.264 līmenis 4.1 vai zemāks.

H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4, AVCHD netiek atbalstīti.

MPEG4 SP/ASP


1280x720 vai mazāka: Maks. 60 kadri/lielāks par 1280x720: Maks. 30 kadri
GMC 2 vai jaunāks netiek atbalstīts.
Audio

Audio saturs bez video netiek atbalstīts.
(Tiek atbalstīti tikai mp3 faili kā attēlu/PPT slaidrāžu fona mūzika. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja
tiek izmantota tīkla grafika izvēlne.)

Audio saturs ar bitu ātrumu vai kadru nomaiņas ātrumu, kas pārsniedz iepriekšminētajā tabulā
norādīto ātrumu, atskaņošanas laikā var radīt saraustītu skaņu.

Tiek atbalstīts WMA 7, 8, 9 STD vai vecāks.

WMA 9 PRO neatbalsta bezzudumu audio un daudzkanālu audio ar vairāk nekā 2 kanāliem.

WMA iztveršanas ātrums 22050 Hz mono netiek atbalstīts.
Attēls

Saderīgais attēlu failu formāts: Jpeg

Atbalstītā maksimālā izšķirtspēja: 15.360 x 8640

Atbalstītie attēlu efekti: 8 efekti (Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear, Stairs, Wipe)
10 MagicInfo Lite
166
10
MagicInfo Lite
Flash

Saderīgs ar Flash 10.1

Flash animācija


Saderīgais failu formāts: SWF
Izšķirtspēja: 1280 x 720

Uzmanību
-
Nevar tikt garantēts tāds Flash Player sniegums, kāds tas būtu Windows
operētājsistēmā

Satura izveides laikā ir jāveic optimizācija
Flash video

Saderīgais failu formāts: FLV

Video

-
Kodeks: H.264 BP
-
Izšķirtspēja: 1920 x 1080
Audio
-

Kodeks: H.264 BP
Uzmanību
-
F4V failu formāts netiek atbalstīts
-
Screen Video netiek atbalstīts
Power Point


Saderīgie dokumentu failu formāti

Paplašinājums: ppt, pptx

Versija: Office 97 ~ Office 2007
Funkcijas, kas netiek atbalstītas

Animācijas efekts

3D formas (tiks parādītas kā 2D)

Galvene un kājene (daži apakšobjekti netiek atbalstīti)

Word Art

Līdzināšana (var rasties grupas līdzinājuma kļūda)

Office 2007 (SmartArt netiek pilnībā atbalstīts. Tiek atbalstīti 97 no 115 apakšobjektiem.)

Objektu ievietošana

Šifrētu dokumentu atvēršana

Vertikāls teksts (daži apakšobjekti netiek atbalstīti)

Slaidu piezīmes un izdales materiāli
10 MagicInfo Lite
167
10
MagicInfo Lite
10.2 Tīkla grafiks
10.2.1 Savienojuma izveide ar serveri
Lai izmantotu MagicInfo Lite Server, monitora pulkstenis jāiestata, izmantojot serveri (tīmekli).Lai
izmantotu tikai lokālos grafikus un AutoPlay funkciju, neizmantojot MagicInfo Lite Server, pulkstenis
jāiestata, izmantojot tālvadības pulti.
Tīkla iestatīšana
Lai palaistu MagicInfo Lite, izveidojiet savienojumu ar tīklu.
Sīkāku informāciju par izvēlni Network Settings skatiet 131 lapu.
Servera iestatīšana
Dodieties uz MENU
Network
MagicInfo Lite Settings
Server. Pēc tam ievadiet servera
informāciju. (Piemēram, http://192.168.0.10:7001/MagicInfo/)
MagicInfo Lite
Server
Access Periodically
Server Address
192.168.0.10
Port
7001
Apply
Cancel
FTP režīma un noklusējuma krātuves konfigurēšana

Default Storage: Norādiet vietu, kur vēlaties saglabāt saturu, kas lejupielādēts no servera.

Internal Memory: Saglabājiet saturu izstrādājuma iekšējā atmiņā.

USB atmiņa: Saglabājiet saturu USB atmiņā.
Ja tīkla grafiks darbojas, kad USB atmiņa nav pievienota, tiks palaists noklusējuma saturs.
10 MagicInfo Lite
168
10
MagicInfo Lite
10.2.2
MagicInfo Lite iestatījumi
O MENU m
Media
MagicInfo Lite
ENTER [
]
Nospiediet tālvadības pults pogu MagicInfo Lite.
Izvēlnes MagicInfo Lite ekrānā varat redzēt, vai ir izveidots savienojums ar serveri (apstiprinājums). Lai
redzētu, vai ir izveidots savienojums ar serveri, kad darbojas tīkla grafiks, nospiediet tālvadības pults pogu
INFO.
Network Schedule
Local Schedule
・ Local Schedule Manager
Contents Manager
Close
Internal AutoPlay
USB AutoPlay
Mode
Server
USB
Network Schedule
Connected
Disconnected
10.2.3 Pievienotās ierīces apstiprināšana serverī
1
Piekļūstiet serverim, kas ir piešķirts ierīcei.
2
Lai pieteiktos, ievadiet ID un paroli.
10 MagicInfo Lite
169
10
MagicInfo Lite
3
Augšējā izvēlnes joslā izvēlieties Device.
4
Kreisajā pusē esošajās izvēlnēs, izvēlieties Lite Device.
10 MagicInfo Lite
170
10
MagicInfo Lite
5
Lite Device apakšizvēlnēs izvēlieties View Unapproved Lite Device.
6
Neapstiprināto Lite ierīču sarakstā noklikšķiniet uz pogas Approve.
Tīkla grafika darbības laikā nospiežot tālvadības pults pogu INFO, tiek parādīti šī grafika dati.
Pārbaudiet, vai ir izvēlēta pareizā ierīce, datos apskatot ierīces ID.
7
Lai apstiprinātu ierīci, ievadiet nepieciešamo informāciju.

Device Name: Ievadiet ierīces nosaukumu.

Device Model Name: Izvēlieties ierīces modeli.

Device Group: Lai norādītu grupu, izvēlieties

Location: Ievadiet ierīces pašreizējo atrašanās vietu.
.
10 MagicInfo Lite
171
10
MagicInfo Lite
8
Lai pārbaudītu, vai ierīce ir reģistrēta, izvēlieties izvēlni View All Lite Device.
9
Kad serveris ir apstiprinājis ierīci, izvēlētajā grupā reģistrētais grafiks tiek lejupielādēts ierīcē. Grafiks
pēc lejupielādes tiek palaists.

Papildu informāciju par grafika konfigurēšanu skatiet MagicInfo servera lietotāja rokasgrāmatā.

Ja ierīce tiek dzēsta no servera apstiprināto ierīču saraksta, šī ierīce tiks atsāknēta, lai atiestatītu
iestatījumus.
10 MagicInfo Lite
172
10
MagicInfo Lite
10.2.4 Pareiza laika iestatīšana
Ja ierīcē iestatītais laiks atšķiras no servera pašreizējā laika, grafiks, iespējams, netiks palaists.
1
Atveriet cilni Device
2
3
Izvēlieties ierīci.
Time.
Izvēlieties Clock Set un sinhronizējiet ierīces un servera laiku.
Papildu informāciju par laika pārvaldību (piemēram, laika plānošanu, brīvdienām) skatiet MagicInfo
servera lietotāja rokasgrāmatā.
10 MagicInfo Lite
173
10
MagicInfo Lite
10.3 Local Schedule
Palaiž grafiku, kas ir izveidots, izmantojot funkciju Local Schedule Manager.
Dodieties uz Local Schedule Manager
Izvēlieties saturu, kas jāpalaiž
Šī izvēlne ir atspējota, ja nav neviena grafika, kas izveidots, izmantojot funkciju Local Schedule Manager.
1
2
Izvēlnes MagicInfo Lite ekrānā izvēlieties Local Schedule Manager.
Palaidiet grafiku, kas ir izveidots, izmantojot lokālo grafiku.
10.4 Local Schedule Manager
Konfigurējiet iestatījumus demonstrēšanai darbības režīmā Local Schedule. Varat arī izvēlēties un
demonstrēt saturu no iekšējās vai USB atmiņas atbilstoši pielāgotajai demonstrēšanas secībai.
10.4.1
1
Local Schedule reģistrēšana
Izvēlnes MagicInfo Lite ekrānā izvēlieties Local Schedule Manager.
Network Schedule
Local Schedule
・ Local Schedule Manager
Contents Manager
Close
Internal AutoPlay
USB AutoPlay
Mode
Server
USB
Network Schedule
Connected
Disconnected
10 MagicInfo Lite
174
10
2
MagicInfo Lite
Ekrānā Local Schedule Manager izvēlieties Create.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
Create
Edit
No Playing Schedule
Delete
Run
Info
Close
3
Lai iestatītu satura demonstrēšanas laiku, izvēlieties Time.
Lai izveidotu grafiku, kas sākas vienā dienā un noslēdzas nākamajā dienā, laiks jāiestata kā
parādīts zemāk.

Piem.) PM 09:00 - AM 12:00 / AM 12:00 - AM 06:00
Create
Time
Contents
Time
--:-- am ~ --:-- pm
Save
Contents
No Item
Cancel
10 MagicInfo Lite
175
10
4
MagicInfo Lite
Lai norādītu demonstrējamo saturu, izvēlieties Contents.
Contents
Internal Memory
No Item
USB
Folder1
Menu1.jpg
Done
Menu2.jpg
Deselect
Cancel
5
6
Izvēlieties Save.
Izvēlieties atmiņas vietu, kur vēlaties saglabāt saturu.
Create
Time
12:00 am ~ 02:00 pm
Delete
Conten
Where do you want to save?
Time
Save
Conten
ancel
Internal
7
USB
Cancel
Pārbaudiet, vai grafiks ir pievienots ekrānā Local Schedule Manager.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
20110101_1200.Isch
Run
Info
Close
10 MagicInfo Lite
176
10
MagicInfo Lite
10.4.2 Izmaiņu veikšana lokālajā grafikā Local Schedule
Pārliecinieties, vai ir reģistrēts vismaz viens lokālais grafiks Local Schedule.
1
Izvēlnes MagicInfo Lite ekrānā izvēlieties Local Schedule Manager.
Network Schedule
Local Schedule
・ Local Schedule Manager
Contents Manager
Close
Internal AutoPlay
USB AutoPlay
2
Mode
Server
USB
Network Schedule
Connected
Disconnected
Izvēlieties lokālo grafiku, kurš jāmaina.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
20110101_1200.Isch
Run
Info
Close
10 MagicInfo Lite
177
10
3
MagicInfo Lite
Izvēlieties Edit.
Edit
Time
12:00 am ~ 02:00 pm
Contents
Time
Delete
Menu1.jpg
--:-- am ~ --:-- pm
Save
Contents
No Item
Cancel
4
Mainiet lokālā grafika datus. Pēc tam izvēlieties Save.
10.4.3 Lokālā grafika Local Schedule dzēšana
Pārliecinieties, vai ir reģistrēts vismaz viens lokālais grafiks Local Schedule.
1
Izvēlnes MagicInfo Lite ekrānā izvēlieties Local Schedule Manager.
Network Schedule
Local Schedule
・ Local Schedule Manager
Contents Manager
Close
Internal AutoPlay
USB AutoPlay
Mode
Server
USB
Network Schedule
Connected
Disconnected
10 MagicInfo Lite
178
10
2
MagicInfo Lite
Izvēlieties lokālo grafiku, kas jādzēš.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
Create
Edit
No Playing Schedule
Delete
20110101_1200.Isch
Run
Info
Close
3
Atlasiet Delete.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
Create
Edit
Do you want to delete schedule?
elete
201
Run
Yes
No
Info
Close
10 MagicInfo Lite
179
10
MagicInfo Lite
10.4.4 Lokālā grafika Local Schedule palaišana
Pārliecinieties, vai ir reģistrēts vismaz viens lokālais grafiks Local Schedule.
1
Izvēlnes MagicInfo Lite ekrānā izvēlieties Local Schedule Manager.
Network Schedule
Local Schedule
・ Local Schedule Manager
Contents Manager
Close
Internal AutoPlay
USB AutoPlay
2
Mode
Server
USB
Network Schedule
Connected
Disconnected
Izvēlieties lokālo grafiku, kas jāpalaiž. Pēc tam izvēlieties Run.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
20110101_1200.Isch
Run
Info
Close
10 MagicInfo Lite
180
10
MagicInfo Lite
10.4.5 Lokālā grafika Local Schedule apturēšana
Šī funkcija ir aktivizēta tikai tad, kad ir palaists grafiks. Izvēloties komandu Stop, darbības režīms no
Local Schedule tiek mainīts uz network schedule.
1
Izvēlnes MagicInfo Lite ekrānā izvēlieties Local Schedule Manager.
Network Schedule
Local Schedule
・ Local Schedule Manager
Contents Manager
Close
Internal AutoPlay
USB AutoPlay
2
Mode
Server
USB
Network Schedule
Connected
Disconnected
Izvēlieties Stop.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
[Internal] 20110101_1200.Isch
Create
Edit
Delete
20110101_1200.Isch
Stop
Info
Close
10 MagicInfo Lite
181
10
MagicInfo Lite
10.4.6 Lokālā grafika Local Schedule datu apskate
1
Izvēlnes MagicInfo Lite ekrānā izvēlieties Local Schedule Manager.
Network Schedule
Local Schedule
・ Local Schedule Manager
Contents Manager
Close
Internal AutoPlay
USB AutoPlay
2
Mode
Server
USB
Network Schedule
Connected
Disconnected
Izvēlieties lokālo grafiku, kura datus skatīsit.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
20110101_1200.Isch
Run
Info
Close
3
Tiek parādīti grafika dati.
Information
20110101_1200.Isch
12:00 am~02:00 pm, 1 File(s)
- Menu1.jpg
Close
10 MagicInfo Lite
182
10
MagicInfo Lite
10.5 Contents Manager
10.5.1 Satura kopēšana
1
Izvēnes MagicInfo Lite ekrānā izvēlieties Contents Manager.
Network Schedule
Local Schedule
· Local Schedule Manager
Contents Manager
Close
Internal AutoPlay
USB AutoPlay
2
Mode
Server
USB
Network Schedule
Connected
Disconnected
Izvēlieties kopējamo saturu.

Izvēloties atmiņā Internal Memory esošo saturu: Atmiņā Internal Memory esošo saturu varat
kopēt USB atmiņā.

Izvēloties USB atmiņā esošo saturu: USB atmiņā esošo saturu varat kopē atmiņā Internal
Memory.
Vienlaikus izvēloties atmiņā Internal Memory un USB atmiņā esošo saturu, kopēšana tiek
deaktivizēta.
Contents
Internal Memory
No Item
USB
Folder1
Menu1.jpg
Delete
Menu2.jpg
Copy
Deselect
Close
3
Izvēlieties Copy.
10 MagicInfo Lite
183
10
MagicInfo Lite
10.5.2 Satura dzēšana
1
Izvēnes MagicInfo Lite ekrānā izvēlieties Contents Manager.
Network Schedule
Local Schedule
· Local Schedule Manager
Contents Manager
Close
Internal AutoPlay
USB AutoPlay
2
Mode
Server
USB
Network Schedule
Connected
Disconnected
Izvēlieties dzēšamo saturu.

Vienlaikus var izdzēst saturu, kas atrodas atmiņā Internal Memory un USB atmiņā.
Contents
Internal Memory
No Item
USB
Folder1
Menu1.jpg
Delete
Menu2.jpg
Copy
Deselect
Close
3
Atlasiet Delete.
Contents
Internal Memory
No Item
USB
Folder1
Menu1.jpg
Delete
Menu2.jpg
Copy
Deselect
Close
10 MagicInfo Lite
184
10
MagicInfo Lite
10.6 Internal AutoPlay
10.6.1
Internal AutoPlay palaišana
Pārliecinieties, vai atmiņā Internal Memory atrodas vismaz viens satura elements.
1
Izvēnes MagicInfo Lite ekrānā izvēlieties Internal AutoPlay.

Alfabētiskā secībā demonstrējiet saturu, kas tika kopēts uz atmiņu Internal Memory.
Network Schedule
Local Schedule
・ Local Schedule Manager
Contents Manager
Close
Internal AutoPlay
USB AutoPlay
Mode
Server
USB
Network Schedule
Connected
Disconnected
10.7 USB AutoPlay
10.7.1 Internal AutoPlay palaišana
Pārliecinieties, vai ir ievietota USB ierīce. USB ierīcē izveidojiet mapi ar nosaukumu "MagicInfoSlide" un
ievietojiet saturu šajā mapē.
1
Izvēnes MagicInfo Lite ekrānā izvēlieties USB AutoPlay.

Saturs, kas atrodas USB ierīces mapē MagicInfoSlide, tiek demonstrēts alfabētiskā secībā.
10 MagicInfo Lite
185
10
MagicInfo Lite

Opcija USB AutoPlay tiek startēta automātiski, ja tiek pievienota USB atmiņa un ir aktīvs
darbības režīms Network Schedule vai Local Schedule.
Network Schedule
Local Schedule
・ Local Schedule Manager
Contents Manager
Close
Internal AutoPlay
USB AutoPlay
Mode
Server
USB
Network Schedule
Connected
Disconnected
10.8 Kad tiek palaists saturs
10.8.1 Palaistā satura datu apskate
Nospiediet tālvadības pults pogu INFO.
1
2
3
4
Software Version: parāda ierīces programmatūras versiju.
Device Name: parāda servera atpazītās ierīces nosaukumu.
Device ID: parāda ierīces oriģinālo identifikācijas numuru.
Mode parāda pašreizējo atskaņotāja MagicInfo Lite Player darbības režīmu (Network Schedule,
Local Schedule, Internal AutoPlay vai USB AutoPlay).
5
6
Server: parāda servera savienojuma statusu (Connected, Disconnected vai Non-approval).
USB: parāda USB ierīces savienojuma statusu.
10 MagicInfo Lite
186
10
7
MagicInfo Lite
Schedule Download: parāda tīkla grafika lejupielādes progresu no servera.
Information
Software Version
: A-VNUSCDSP-100
Device Name
: Monitor
Device ID
: FE-FF-FF-FF-FF
Mode
: Network Schedule
Server
: Connected
USB
: Connected
Schedule Download
: No Schedule to download
Close
10.8.2 Satura iestatījumu maiņa demonstrēšanas laikā
Nospiediet tālvadības pults pogu TOOLS.
Lai satura demonstrēšanas laikā mainītu iestatījumu Picture Mode vai Sound Mode vai droši noņemtu
USB ierīci (Safely Remove USB), nospiediet tālvadības pults pogu TOOLS.

Picture Mode: pielāgo ekrāna iestatījumus atbilstoši šobrīd demonstrētajam saturam. (Dynamic,
Standard, Natural, Movie)

Sound Mode: pielāgo audio iestatījumus atbilstoši šobrīd demonstrētajam saturam. (Standard,
Music, Movie, Clear Voice, Amplify)

Safely Remove USB
Tools
10 MagicInfo Lite
187
11
Traucējummeklēšanas rokasgrāmata
11.1 Prasības, kas jāizpilda pirms sazināties ar Samsung
klientu apkalpošanas centru
11.1.1 Izstrādājuma pārbaude
Pirms sazināties ar Samsung klientu apkalpošanas centru, veiciet sekojošo izstrādājuma pārbaudi. Ja
problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru.
Lai pārbaudītu izstrādājuma normālu darbību, izmantojot izstrādājuma pārbaudes funkciju.
Ja ekrāns ir tukšs un strāvas LED indikators mirgo arī tad, kad izstrādājums ir pareizi pievienots datoram,
veiciet izstrādājuma pārbaudi.
1
2
3
4
Izslēdziet gan datoru, gan izstrādājumu.
Atvienojiet no izstrādājuma visus kabeļus.
Ieslēdziet izstrādājumu.
Ja parādās „No Signal”, izstrādājums darbojas normāli.
Ja ekrāns vēl joprojām ir tukšs, pārbaudiet datora sistēmu, video kontrolleri un kabeli.
11.1.2 Izšķirtspējas un frekvences pārbaude
"Atlasot režīmu, kas pārsniedz atbalstīto izšķirtspēju, uz brīdi parādās „Not Optimum Mode” (skatiet
Atbalstītās izšķirtspējas).
11 Traucējummeklēšanas rokasgrāmata
188
11
Traucējummeklēšanas rokasgrāmata
11.1.3 Pārbaudiet sekojošo.
Uzstādīšanas problēma (PC režīmā)
Ekrāns nepārtraukti ieslēdzas un izslēdzas.
Pārbaudiet kabeļa savienojumu starp
izstrādājumu un datoru un pārliecinieties, ka tas
ir rūpīgi pievienots.
("2.2Datora pievienošana un izmantošana")
Kad izstrādājums un dators ir savienoti,
izmantojot HDMI vai HDMI-DVI kabeli, ekrāna
visās malās ir redzami tukši laukumi.
Ekrānā redzamajiem tukšajiem laukumiem nav
nekāda sakara ar izstrādājuma darbību.
Ekrānā redzamie tukšie laukumi rodas datora
vai grafiskās kartes dēļ. Lai novērstu šo
problēmu, pielāgojiet ekrāna izmēru grafiskās
kartes HDMI vai DVI iestatījumos.
Ja grafiskās kartes iestatījumu izvēlnē nav
pieejama opcija, kas ļauj pielāgot ekrāna
izmēru, atjauniniet grafiskās kartes draiveri ar tā
jaunāko versiju.
(Lai iegūtu sīkāku informāciju par to, kā veikt
ekrāna iestatījumu pielāgošanu, lūdzu,
sazinieties ar grafiskās kartes vai datora
ražotāju.)
Ekrāna problēma
Strāvas LED indikators ir izslēgts. Ekrāns
neieslēdzas.
Pārliecinieties, vai ir pievienots strāvas vads.
"Ekrānā parādās „No Signal” (skatiet
„Pievienošana datoram”).
Pārbaudiet, vai izstrādājumam pareizi
pievienots kabelis
("2.2Datora pievienošana un izmantošana")
("2.2Datora pievienošana un izmantošana")
Pārbaudiet, vai izstrādājumam pievienotā ierīce
ir ieslēgta.
"Parādās „Not Optimum Mode”.
Šis ziņojums tiek attēlots, kad no grafiskās
kartes saņemtais signāls pārsniedz
izstrādājuma maksimālo izšķirtspēju un
frekvenci.
Skatiet Standarta signāla režīma tabulu un
iestatiet izstrādājuma specifikācijām atbilstošo
maksimālo izšķirtspēju un frekvenci.
Ekrānā redzamie attēli izskatās izkropļoti.
Pārbaudiet izstrādājuma kabeļu savienojumu
("2.2Datora pievienošana un izmantošana")
11 Traucējummeklēšanas rokasgrāmata
189
11
Traucējummeklēšanas rokasgrāmata
Ekrāna problēma
Ekrāns ir neskaidrs. Ekrāns ir izplūdis.
Pielāgojiet opcijas Coarse un Fine.
Atvienojiet piederumus (video paplašinājuma
kabeli, u.c.) un mēģiniet vēlreiz.
Iestatiet izšķirtspēju un frekvenci uz ieteicamo
līmeni.
Ekrāns izskatās nestabils un trīc.
Pārbaudiet, vai datora un grafiskās kartes
izšķirtspēja un frekvence ir iestatīta ar
izstrādājumu saderīgu iestatījumu diapazonā.
Pēc tam, ja nepieciešams, mainiet ekrāna
iestatījumus, kas atrodami izstrādājuma
izvēlnes sadaļās Papildus informācija un
Standarta signāla režīma tabula.
Ekrānā redzamas ēnas vai māņattēli.
Ekrāns ir pārāk gaišs. Ekrāns ir pārāk tumšs.
Pielāgojiet opcijas Brightness un Contrast.
Ekrāna krāsa ir nevienmērīga.
Atveriet Picture un pielāgojiet Color Temp.
iestatījumus.
Ekrānā redzamajām krāsām ir ēna un tās ir
izkropļotas.
Atveriet Picture un pielāgojiet Color Temp.
iestatījumus.
Baltā krāsa neizskatās balta.
Atveriet Picture un pielāgojiet Color Temp.
iestatījumus.
Ekrānā nav redzams attēls un strāvas LED
indikators mirgo ik pēc 0,5 līdz 1 sekundei.
Izstrādājums ir enerģijas taupīšanas režīmā.
Nospiediet jebkuru tastatūras taustiņu vai
pakustiniet peli, lai atgrieztos iepriekšējā
ekrānā.
Skaņas problēma
Nav skaņas.
Pārbaudiet audio kabeļa savienojumu vai
noregulējiet skaļumu
("2.2Datora pievienošana un izmantošana")
Pārbaudiet skaļumu.
Skaļuma līmenis ir pārāk zems.
Noregulējiet skaļumu.
Ja pēc maksimālā skaļuma līmeņa ieslēgšanas
skaļuma līmenis vēl joprojām ir zems,
noregulējiet skaļuma līmeni datora skaņas kartē
vai programmatūrā.
11 Traucējummeklēšanas rokasgrāmata
190
11
Traucējummeklēšanas rokasgrāmata
Tālvadības pults problēma
Tālvadības pults nedarbojas.
Pārliecinieties, ka baterijas atrodas pareizajā
vietā (+/-).
Pārbaudiet, vai baterijas nav tukšas.
Pārbaudiet, vai nav radusies strāvas padeves
kļūda.
Pārliecinieties, vai ir pievienots strāvas vads.
Pārliecinieties, vai tuvumā nav ieslēgts
speciālais apgaismojums vai neona izkārtnes.
Skaņas ierīces problēma
Datora sāknēšanas laikā atskan skaņas signāls.
Ja, sāknējot datoru, atskan īsi skaņas signāli,
lūdziet pārbaudiet datoru.
11 Traucējummeklēšanas rokasgrāmata
191
11
Traucējummeklēšanas rokasgrāmata
11.2 Jautājumi un atbildes
Jautājums
Kā es varu mainīt frekvenci?
Atbilde
Iestatiet grafiskās kartes frekvenci.

"Windows XP" : dodieties uz Vadības panelis
un dizaini
Displejs
Iestatījumi
Izskats
Papildu
Monitora un noregulējiet frekvenci zem Monitora
iestatījumiem.

"Windows ME/2000": dodieties uz Vadības panelis
Displejs
Iestatījumi
Papildu
Monitors un
noregulējiet frekvenci zem Monitora iestatījumiem.

"Windows Vista" : dodieties uz Vadības panelis
un personalizācija
Personalizēt
Papildu iestatījumi
Izskats
Displeja iestatījum
Monitora un noregulējiet
frekvenci zem Mainiet iestatījumu.

"Windows 7" : dodieties uz Vadības panelis
personalizācija
Displejs
Papildu iestatījumi
Izskats un
Pielāgot izšķirtspēju
Monitora un noregulējiet frekvenci
zem Monitora iestatījumiem.
11 Traucējummeklēšanas rokasgrāmata
192
11
Traucējummeklēšanas rokasgrāmata
Jautājums
Kā es varu mainīt izšķirtspēju?
Atbilde

"Windows XP" : dodieties uz Vadības panelis
dizaini
Displejs
Izskats un
Iestatījumi un noregulējiet
izšķirtspēju.

"Windows ME/2000": dodieties uz Vadības panelis
Displejs

Iestatījumi un noregulējiet izšķirtspēju.
"Windows Vista" : dodieties uz Vadības panelis
un personalizācija
Personalizēt
Izskats
Displeja iestatījumi
un noregulējiet izšķirtspēju.

"Windows 7" : dodieties uz Vadības panelis
personalizācija
Displejs
Izskats un
Pielāgot izšķirtspēju un
noregulējiet izšķirtspēju.
Kā iestatīt enerģijas
taupīšanas režīmu?

Windows XP: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu zem
Vadības panelis
Izskats un dizaini
Displejs
Ekrānsaudzētāja iestatījumi vai izmantojiet datora BIOS
iestatījumus.

Windows ME/2000: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu zem
Vadības panelis
Displejs
Ekrānsaudzētāja
iestatījumi vai izmantojiet datora BIOS iestatījumus.

Windows Vista: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu zem
Vadības panelis
Personalizēt
Izskats un personalizācija
Ekrānsaudzētāja iestatījumi vai izmantojiet
datora BIOS iestatījumus.

Windows 7: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu zem
Vadības panelis
Personalizēt
Izskats un personalizācija
Ekrānsaudzētāja iestatījumi vai izmantojiet
datora BIOS iestatījumus.
Plašāku informāciju par pielāgošanu skatiet datora vai grafikas kartes rokasgrāmatā.
11 Traucējummeklēšanas rokasgrāmata
193
12
Specifikācijas
12.1 Vispārējās
Modeļa nosaukums
Panelis
ME40B
ME46B
ME55B
Izmērs
40 collas (101cm)
46 collas (116cm)
55 collas (138cm)
Displeja
laukums
885,6 mm (H) x
498,15 mm (V)
1018,08 mm (H) x
572,67 mm (V)
1209,6 mm (H) x
680,4 mm (V)
Displeja krāsa
Izmēri (platums x
augstums x dziļums)/
svars
1,07B
921,2 x 536,1 x
29,9 mm / 10,5 kg
1056,3 x 612,3 x
29,9 mm / 12,5 kg
1246,4 x 718,2 x
29,9 mm / 17,1 kg
(bez statīva)
VESA montāžas saskarne
Modeļa nosaukums
Panelis
200 x 200 mm
400 x 400 mm
UE46A
UE55A
Izmērs
46 collas (117 cm)
55 collas (138 cm)
Displeja
laukums
1025,98 mm (H) x 580,57 mm (V)
1209,6 mm (H) x 680,4 mmm (V)
Displeja krāsa
Izmēri (platums x
augstums x dziļums)/
svars
1,07B
1030,4 X 585,0 X 29,9 mm /
12 kg
1221,8 X 692,6 X 29,9 mm /
16 kg
(bez statīva)
VESA montāžas saskarne
400 x 400 mm
Horizontālā
frekvence
30 ~ 81 KHz
Vertikālā
frekvence
48 ~ 75 Hz
Optimālā
izšķirtspēja
1920 x 1080 @ 60Hz
Maksimālā
izšķirtspēja
1920 x 1080 @ 60Hz
Sinhronizā
cija
Izšķirtspēj
a
Maksimālais pikseļu
taktētājs
148,5 MHz (analogais, ciparu)
Audio izeja
10 W + 10 W
12 Specifikācijas
194
12
Specifikācijas
Signāla savienotāji
Input : AV IN/COMPONENT IN(common), RGB IN(PC D-Sub), DVI IN,
HDMI IN, RGB/DVI/HDMI AUDIO IN, RJ45, RS232C IN,
IR/AMBINET SENSOR IN
Output : DVI OUT(LOOPOUT), AUDIO OUT, RS232C OUT, IR OUT
USB
1DOWN
Darbība
Vides
apsvērumi
Uzglabāšana
Temperatūra : 0 ˚C ~ 40 ˚C (32 ˚F – 104 ˚F)
Mitrums: 10% ~ 80%, nekondensējošs
Temperatūra : -20 ˚C ~ 60 ˚C (-4 ˚F ~ 140 ˚F)
Mitrums: 5 % ~ 95 %, nekondensējošs
Strāvas padeve: Šis izstrādājums izmanto 100 līdz 240 V strāvu. Tā kā dažādās valstīs standarta
spriegums var būt atšķirīgs, skatiet izstrādājuma aizmugurējā daļā esošo uzlīmi.
Plug & Play: Šo monitoru var uzstādīt un izmantot ar jebkuru Plug & Play savietojamu sistēmu.
Divvirzienu datu apmaiņa starp monitoru un datora sistēmu optimizē monitora iestatījumus. Monitora
uzstādīšana notiek automātiski. Tomēr uzstādīšanas iestatījumus iespējams pielāgot pēc saviem
ieskatiem.
Ņemot vērā šī izstrādājuma ražošanas veidu, panelī apmēram 1 pikselis no miljona var izskatīties
gaišāks vai tumšāks. Tas neietekmē izstrādājuma veiktspēju.
Šī ierīce ir A klases ciparierīce.
[ Ieteikumi ]- tikai ES [UE46A/UE55A]

Ar šo, Samsung Electronics apstiprina, ka [Monitora] atbilst pamata prasībām un citiem
attiecīgajiem 1999/5/EC direktīvas nosacījumiem.

Oficiālu atbilstības deklarāciju var atrast vietnē http://www.samsung.com, izvēlieties „Atbalsts” >
„Atrast” izstrādājuma atbalstu un ievadiet modeļa nosaukumu.

Šo aprīkojumu var darbināt visās ES valstīs.
12 Specifikācijas
195
12
Specifikācijas
12.2 Enerģijas taupīšana
Izstrādājuma enerģijas taupīšanas funkcija samazina strāvas patēriņu, izslēdzot ekrānu un mainot strāvas
LED indikatora krāsu, kad izstrādājums netiek izmantots noteiktu laika periodu. Enerģijas taupīšanas
režīmā strāva netiek atslēgta. Lai ieslēgtu ekrānu, nospiediet jebkuru tastatūras taustiņu vai pakustiniet
peli. Enerģijas taupīšanas režīms darbojas tikai tad, ja izstrādājums ir pievienots datoram, kas aprīkots ar
enerģijas taupīšanas funkciju.
Izslēgts
(Strāvas
padeves poga
izslēgta)
Enerģijas taupīšana
Normāla darbība
Enerģijas
taupīšanas
režīms
Strāvas padeves indikators
Ieslēgts
Mirgo
Izslēgts
mazāk par 1 W
mazāk par 1 W
ME40B - Kategorija : 92 W,
Tipiskais : 88 W
ME46B - Kategorija : 100 W,
Tipiskais : 95 W
Enerģijas patēriņš
(Bez tīkla bloka)
ME55B - Kategorija : 130 W,
Tipiskais : 119 W
UE46A - Kategorija : 136 W,
Tipiskais : 125 W
UE55A - Kategorija : 160 W,
Tipiskais : 146 W

Redzamais strāvas patēriņa līmenis var atšķirties atkarībā no darbības apstākļiem un iestatījumu
maiņas.

SOG (Sync On Green) netiek atbalstīts.

Lai samazinātu strāvas patēriņu līdz 0, izslēdziet izstrādājuma aizmugurējā daļā esošo slēdzi un
atvienojiet strāvas vadu. Atvienojiet strāvas kabeli, ja neplānojat lietot izstrādājumu ilgāku laika
periodu (brīvdienās utt.).
12 Specifikācijas
196
12
Specifikācijas
12.3 Iepriekš iestatīti laika režīmi

Paneļa ražošanas tehnoloģiju dēļ optimālai attēla kvalitātei katram šī izstrādājuma ekrāna izmēram
var iestatīt tikai vienu izšķirtspēju. Izmantojot izšķirtspēju, kas neatbilst norādītajai izšķirtspējai, var
pasliktināties attēla kvalitāte. Lai izvairītos no šīs problēmas, ieteicams atlasīt norādīto izstrādājuma
optimālo izšķirtspēju.

Nomainot CDT izstrādājumu (kas pievienots datoram) pret LCD izstrādājumu, pārbaudiet tā
frekvenci. Ja LCD izstrādājums neatbalsta 85 Hz, pirms LCD izstrādājuma pievienošanas
nomainiet vertikālo frekvenci uz 60 Hz, izmantojot CDT izstrādājumu.
Ja no datora tiek pārsūtīt signāls, kas atbilst sekojošajiem standarta signālu režīmiem, ekrāns tiks
pielāgots automātiski. Ja no datora pārsūtītais signāls neatbilst sekojošajiem standarta signālu režīmiem,
ekrāns var būt tukšs un strāvas LED indikators var būt ieslēgts. Šādā gadījumā nomainiet iestatījumus
atbilstoši sekojošajai tabulai, ievērojot grafiskās kartes lietošanas rokasgrāmatas norādījumus.
Vertikālā
frekvence (Hz)
Pikseļu
taktētājs
(MHz)
Sinhronizāci
jas
polaritāte
(H/V)
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
Izšķirtspēja
Horizontālā
frekvence
(kHz)
IBM, 720 x 400
12 Specifikācijas
197
12
Specifikācijas
Izšķirtspēja
Horizontālā
frekvence
(kHz)
Vertikālā
frekvence (Hz)
Pikseļu
taktētājs
(MHz)
Sinhronizāci
jas
polaritāte
(H/V)
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA,1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA,1600 x 900(RB)
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA,1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA,1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Horizontālā frekvence
Laiku, kāds nepieciešams, lai noskenētu vienu līniju no ekrāna kreisās malas līdz labajai malai, sauc par
horizontālo ciklu. Horizontālajam ciklam pretējo skaitli sauc par horizontālo frekvenci. Horizontālā
frekvence tiek mērīta kHz vienībās.
Vertikālā frekvence
Lai skatītājs varētu redzēt attēlu, izstrādājums sekundes laikā attēlo vienu un to pašu attēlu vairākas
reizes (līdzīgi kā luminiscējoša lampa). Biežumu, kādā viens attēls tiek atkārtoti attēlots sekundes laikā,
sauc par vertikālo frekvenci jeb atsvaidzes intensitāti. Vertikālā frekvence tiek mērīta Hz vienībās.
12 Specifikācijas
198
12
Specifikācijas
12.4 licenci
TheaterSound HD, SRS and
symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TheaterSound HD technology is incorporated under license form SRS Lab, Inc.
Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Dolby un dubultais "D" simbols ir
Dolby Laboratories preču zīmes.
Manufactured under license under U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued &
pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out
and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS,
Inc. All Rights Reserved.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are
used under license.
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX
Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to
convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play
purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX
VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete
your registration.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing
LLC in the United States and other countries.
Atvērtā koda avota licences paziņojums
Gadījumā, ja izmantojat atvērta koda programmatūru, izstrādājuma iestatīšanas izvēlnē ir pieejamas
atvērtā koda licences. Atvērtā koda licences paziņojums (Open Source Licence Notice) ir pieejams tikai
angļu valodā.
12 Specifikācijas
199
Pielikums
Sazinieties ar SAMSUNG WORLDWIDE
Ja vēlaties uzdot jautājumus vai komentēt Samsung izstrādājumus, lūdzu, sazinieties ar SAMSUNG
klientu atbalsta centru.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
http://www.samsung.com/ch_fr
(French)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
4004-0000
http://www.samsung.com
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
From mobile 02-482 82 00
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
Pielikums
200
Pielikums
EUROPE
ALBANIA
42 27 5755
http://www.samsung.com
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be
(Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
BOSNIA
05 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
http://www.samsung.com
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis
Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG
(726-7864,€ 0,14/Min)
http://www.samsung.com
CYPRUS
From landline : 8009 4000
http://www.samsung.com
GREECE
From landline : 80111-SAMSUNG
(7267864)
http://www.samsung.com
From landline & mobile : (+30)
210 6897691
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678)
+48 22 607-93-33
http://www.samsung.com
Pielikums
201
Pielikums
EUROPE
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (808 20
http://www.samsung.com
7267)
RUMANIA
From landline : 08010-SAMSUNG
http://www.samsung.com
(7267864)
From landline & mobile : (+40)
21 206 01 10
SERBIA
0700 Samsung (0700 726 7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG
http://www.samsung.com
(0800-726 786)
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/ch_fr
(French)
CIS
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
http://www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
http://www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MONGOLIA
-
http://www.samsung.com
Pielikums
202
Pielikums
CIS
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/
ua_ru
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/
hk_en/
INDIA
1800 1100 11
http://www.samsung.com
3030 8282
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
021-5699-7777
http://www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864)
for PLDT
http://www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
for Digitel
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
for Globe
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
0266-026-066
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
Pielikums
203
Pielikums
MIDDlE EAST
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KUWAIT
183-2255
http://www.samsung.com
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
AFRICA
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
COTE D'LVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
0302-200077
KENYA
0800 724 000
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
Pielikums
204
Pielikums
Atbildība par maksas pakalpojumu (izmaksas, ko sedz klients)
Ja tiek pieprasīts tehnisks pakalpojums (arī garantijas termiņa laikā), iespējams, tiks iekasēta samaksa
par tehniskā speciālista izsaukumu tālāk aprakstītajos gadījumos.
Bojājumi, kas nav radušies izstrādājuma defekta dēļ
Tiek veikta izstrādājuma tīrīšana, pielāgošana, pārinstalēšana, tiek sniegts paskaidrojums vai veikta cita
veida darbība.

Ja tehniskais speciālists sniedz norādījumus par televizora lietošanu vai vienkārši pielāgo iespējas,
neizjaucot izstrādājumu.

Ja bojājums radies ārējās vides faktoru ietekmē (internets, antena, vadu signāls utt.).

Ja izstrādājums tiek uzstādīts no jauna vai pēc iegādātā izstrādājuma pirmās uzstādīšanas tiek
pievienotas papildu ierīces.

Ja izstrādājums tiek uzstādīts no jauna, pārvietojot to uz citu vietu vai citu ēku.

Ja klients pieprasa norādījumus par tāda izstrādājuma lietošanu, kuru ražojis cits uzņēmums.

Ja klients pieprasa norādījumus par tīkla vai cita uzņēmuma programmas lietošanu.

Ja klients pieprasa programmatūras instalāciju vai izstrādājuma iestatīšanu.

Ja tehniskais speciālists noņem/notīra putekļus vai citus svešķermeņus izstrādājuma iekšpusē.

Ja klients pieprasa izstrādājuma papildu uzstādīšanu, pēc izstrādājuma iegādes ar interneta vai
televīzijas starpniecību.
Izstrādājums ir bojāts klienta vainas dēļ
Izstrādājums ir bojāts, nepareizas lietošanas vai nepareiza remonta dēļ.
Izstrādājuma bojājuma iemesli:

Kādas ārējas ietekmes dēļ vai gadījumā, ja izstrādājums ir nokritis zemē.

Ja tika izmantoti materiāli vai atsevišķi nopērkami izstrādājumi, kurus uzņēmums Samsung nav
norādījis.

Ja labojumus veica persona, kas nav uzņēmuma Samsung Electronics Co., Ltd. ārpakalpojumu
uzņēmuma vai partneruzņēmuma tehniskais speciālists.

Ja klients ir pārveidojis vai labojis izstrādājumu.

Ja tika izmantots nepiemērots spriegums vai neautorizēts elektriskais savienojums.

Ja netiek ievēroti lietošanas rokasgrāmatā minētie piesardzības pasākumi.
Pielikums
205
Pielikums
Citi gadījumi

Ja izstrādājuma bojājumus izraisīja dabas katastrofa (zibens, ugunsgrēks, zemestrīce, plūdi u.c.).

Ja tiek nolietoti nolietojamie komponenti (akumulators, toneris, dienasgaismas lampas, galviņa,
vibropārveidotājs, lampa, filtrs, lenta u.c.).
Ja klients pieprasa tehniskās apkopes pakalpojumu, taču izstrādājumam netiek konstatēts nekāds
bojājums, var tikt piemērota samaksa. Tādēļ pirms tehniskā pakalpojuma pieprasīšanas, lūdzu, izlasiet
lietošanas rokasgrāmatu.
Pielikums
206
Pielikums
Optimāla attēla kvalitāte un pēcattēlu izdegšanas novēršana
Optimāla attēla kvalitāte

Lai baudītu optimālu attēla kvalitāti, dodieties uz datora Vadības paneli un pielāgojiet attēla
izšķirtspēju un atsvaidzes intensitāti. Ja neizvēlēsieties optimālo izšķirtspēju, TFT-LCD ekrānu attēla
kvalitāte var pasliktināties.


Izšķirtspēja: 1920 X 1080

Vertikālā frekvence (atsvaidzes intensitāte): 60 Hz
Ņemot vērā šī izstrādājuma ražošanas veidu, panelī apmēram 1 pikselis no miljona var izskatīties
gaišāks vai tumšāks. Tas neietekmē izstrādājuma veiktspēju.


Apakšpikseļu skaits pēc paneļa veida: 40, 46, 55 : 6.220.800
Lai uzlabotu attēla kvalitāti, palaidiet funkciju „Auto Adjustment”. Ja pat pēc automātiskās
pielāgošanas novērojat attēla troksni, iestatiet opcijas Coarse vai Fine.

Attēlojot ekrānā nemainīgu attēlu ilgāku laika periodu, tajā var izdegt pēcattēli vai parādīties bojāti
pikseļi.

Ja neplānojat izmantot izstrādājumu ilgāku laika periodu, aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu
vai dinamisko ekrānsaudzētāju.

Pretēji CDT monitoriem, TFT-LCD monitoriem (paneļa ražošanas tehnoloģiju dēļ) optimālai attēla
kvalitātei var iestatīt tikai vienu izšķirtspēju. Tādēļ, iestatot izšķirtspēju, kas neatbilst norādītajai
izšķirtspējai, var pasliktināties attēla kvalitāte. Lai izvairītos no šīs problēmas, ieteicams atlasīt
norādīto monitora optimālo izšķirtspēju.
Pielikums
207
Pielikums
Pēcattēlu izdegšanas novēršana
Kas ir pēcattēlu izdegšana?
Ja LCD panelis tiek izmantots pareizi, pēcattēlu izdegšanai nevajadzētu rasties. Pareiza izmantošana
nozīmē, ka tiek nodrošināta nepārtraukti mainīga video vide. Ja LCD panelī ilgāku laika periodu tiek attēlots
nemainīgs attēls (ilgāk kā 12 stundas), var rasties neliela sprieguma starpība starp pikseļu elektrodiem, kas
kontrolē šķidros kristālus.
Šī elektrodu sprieguma starpība ar laiku pieaug, liekot šķidrajiem kristāliem sarauties. Ja tā notiek, videi
mainoties, ekrānā var aizkavēties iepriekšējais attēls. Lai to novērstu, jāsamazina uzkrātā sprieguma
starpība.
Melna matrice
Avots
Krāsu filtrs
Kopīgs
elektrods (ITO)
Iztukšošana
Vārti
TFT
Pikseļu
elektrods (ITO)
Atmiņas
kondensators (Cs)
Datu kopnes līnija

Izslēgšana, ekrānsaudzētājs un enerģijas taupīšanas režīms

Pēc 20 stundu ilgas lietošanas, izslēdziet izstrādājuma strāvas apdevi uz 4 stundām.
Pielikums
208
Pielikums

Pēc 12 stundu ilgas lietošanas, izslēdziet izstrādājuma strāvas apdevi uz 2 stundām.(ME40B /
ME46B / ME55B / UE46A / UE55A)

Datorā atveriet Displeja rekvizīti > Strāvas padeve un pēc nepieciešamības iestatiet izstrādājuma
izslēgšanās opciju.

Ieteicams izmantot ekrānsaudzētāju.
Ieteicams izmantot vienkrāsainu ekrānsaudzētāju vai tādu, kurā attēlots kustīgs objekts.

Parastā krāsu maiņa
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
Izmantojiet 2 krāsas
Pārslēdzieties starp 2 krāsām ik pēc 30 minūtēm, kā redzams augstāk attēlā.

Izvairieties no kontrastējoša spilgtuma teksta krāsas un fona krāsas kombinācijām.
Izvairieties no pelēkās krāsas izmantošanas, jo tā var veicināt pēcattēlu izdegšanu.
Izvairieties no kontrastējoša spilgtuma krāsu izmantošanas (melna ar baltu, pelēka).

FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
Parastā teksta krāsas maiņa

Izmantojiet līdzīga spilgtuma košas krāsas.
Intervāls: Ik pēc 30 minūtēm nomainiet teksta un fona krāsu.
FLIGHT : TIME
OZ348

: 20:30
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
Ik pēc 30 minūtēm pārvietojiet un nomainiet tekstu, kā redzams zemāk attēlā.
FLIGHT
: TIME
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]

FLIGHT : TIME
[ Step 2 ]
[ Step 3 ]
Regulāri attēlojiet ekrānā kustīgu attēlu ar logotipu.
Intervāls: pēc 4 stundu ilgas lietošanas 60 sekundes attēlojiet kustīgu attēlu ar logotipu.

Vislabākais veids, kā aizsargāt izstrādājumu pret pēcattēlu iededzināšanas, ir izslēdzot strāvas
padevi vai iestatot datorā vai sistēmā opciju, kas brīdī, kad izstrādājums netiek izmantots,
Pielikums
209
Pielikums
ieslēdz ekrānsaudzētāju. Balstoties uz instrukciju rokasgrāmatu, garantijas pakalpojums var būt
ierobežots.
Pielikums
210
Pielikums
Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz nolietotām
elektriskām un elektroniskām ierīcēm)
(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu
savākšanu)
Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais
marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes
ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar
citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu
varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem
atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu
atkārtotu izmantošanu.
Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei,
mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.
Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar
pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst
nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.
Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija
(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām bateriju
nodošanas sistēmām.)
Šis marķējums uz baterijas, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma
bateriju pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem.
Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija
satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66
minētajiem lielumiem.
Ja baterijas tiek nepareizi likvidētas, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai
videi.
Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet
baterijas atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet tās otrreizējai pārstrādei,
izmantojot bateriju vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.
Pielikums
211
Pielikums
Terminoloģija
Ekrāna displejs
Ekrāna displejs ļauj konfigurēt ekrāna iestatījumus, lai optimizētu nepieciešamo attēla kvalitāti.
Izmantojot ekrānā parādītās izvēlnes, var mainīt ekrāna spilgtumu, krāsu nianses, izmērus un daudzus
citus iestatījumus.
Gamma
Izvēlnē Gamma var pielāgot pelēko toņu skalu, kas nosaka ekrāna vidējo krāsu toņus. Pielāgojot
spilgtumu, tiek padarīts spilgtāks viss ekrāns, bet pielāgojot elementu Gamma, tiek padarīts spilgtāks
vidējais spilgtums.
Pelēko toņu skala
Šī skala attiecas uz krāsu intensitātes līmeņiem, kas rāda krāsu izmaiņu variācijas no tumšākajiem
ekrāna laukumiem līdz gaišākajiem. Ekrāna spilgtuma izmaiņas tiek izteiktas ar melnās un baltās
krāsas variāciju, un pelēko toņu skala attiecas uz vidējo laukumu starp melno un balto krāsu. Mainot
pelēko toņu skalu, pielāgojot elementu Gamma, tiek mainīts ekrāna vidējais spilgtums.
Skenēšanas frekvence
Skenēšanas frekvence jeb atsvaidzes intensitāte attiecas uz ekrāna atsvaidzināšanas frekvenci.
Atsvaidzināšanas brīdī tiek pārsūtīti ekrāna dati, lai rādītu attēlu, taču atsvaidzināšana nav redzama ar
neapbruņotu aci. Ekrāna atsvaidzināšanas reižu skaits tiek saukts par skenēšanas frekvenci un to
mēra hercos (Hz). Skenēšanas frekvences vērtība 60 nozīmē to, ka ekrāns tiek atsvaidzināts 60 reizes
sekundē. Ekrāna skenēšanas frekvence ir atkarīga no datora grafikas kartes un izstrādājuma
veiktspējas.
Horizontālā frekvence
Rakstzīmes un attēli izstrādājuma ekrānā sastāv no daudziem punktiņiem (pikseļiem). Pikseļi tiek
pārraidīti horizontālās līnijās, kuras, savukārt, tiek sakārtotas vertikāli, tādējādi izveidojot attēlu.
Horizontālās frekvences mērvienība ir kHz un tā norāda to, cik reižu sekundē horizontālās līnijas tiek
pārraidītas un parādītas izstrādājuma ekrānā. Horizontālās frekvences vērtība 85 nozīmē to, ka
horizontālās līnijas, kas veido attēlu, tiek pārsūtītas 85 000 reižu sekundē un horizontālā frekvence ir
85 kHz.
Vertikālā frekvence
Vienu attēlu veido neskaitāmas horizontālās līnijas. Vertikālās frekvences mērvienība ir Hz un tā norāda
to, cik daudz attēlu horizontālās līnijas var izveidot vienā sekundē. Vertikālās frekvences vērtība 60
nozīmē to, ka attēls tiek pārsūtīts 60 reizes sekundē. Vertikālā frekvence tiek dēvēta arī par
"atsvaidzes intensitāti" un tā ietekmē ekrāna mirgoņu.
Pielikums
212
Pielikums
Izšķirtspēja
Izšķirtspēja ir horizontālo un vertikālo pikseļu skaits, kas veido ekrānu. Tā izsaka displeja detalizācijas
līmeni.
Augstāka izšķirtspēja uz ekrāna rāda lielāku daudzumu informācijas un ir piemērota vairāku darbību
vienlaicīgai veikšanai.
Piemērs. Izšķirtspēju 1920x1080 veido 1920 horizontālie pikseļi (horizontālā frekvence) un
1080 vertikālās līnijas (vertikālā izšķirtspēja).
Plug & Play
Izmantojot funkciju Plug & Play, var veikt automātisku informācijas apmaiņu starp izstrādājumu un
datoru, lai radītu optimālu rādīšanas vidi.
Lai izpildītu funkcijas Plug & Play darbības, šajā izstrādājumā tiek izmantota VESA DDC (starptautisks
standarts) tehnoloģija.
Pielikums
213
Alfabētiskais satura rādītājs
Numerics
O
3D Mode 105
OSD Rotation 161
3D Video Sync 155
P
A
PIP 147
Atsevišķi iegādājamās sastāvdaļas 24
Picture Size 102
Pielāgotie ekrāna iestatījumi 101
B
Baterijas 30
D
Datora savienojums 53
E
Eco Solution 115
Ekrāna regulēšana 102
Ekrāna stāvoklis 151
Energy Saving 145
I
Izšķirtspējas konfigurācija 56
Pielikums 200
Problēmu atskaite 188
R
Reset All 161
S
Sazinieties ar SAMSUNG WORLDWIDE 200
Software Upgrade 162
Source AutoSwitch Settings 152
Specifikācijas 194
Standarta 100
T
Tālvadības pults 29
Time 142
M
MagicInfo Lite 118
MDC instalēšanas atinstalēšana 68
Menu Language 144
V
Video savienojums 59
Miega taimeris 142
Mode 100
Multi Control 141
N
Network Settings 131
Alfabētiskais satura rādītājs
214
Download PDF

advertising