Samsung | HW-H600 | Samsung 4.2Ch Soundbar H600 คู่มือการใช้

HW-H600
คู่มือการใช้งาน
Wireless Audio - SoundStand
ทุกจินตนาการล้วนเป็นจริงได้
ขอขอบพระคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซัมซุงชิ้นนี้
หากต้องการได้รับบริการที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่เว็บไซต์
www.samsung.com/register
HW-H600_XT_THA_141028.indd 1
2014-10-28
5:10:55
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
TV SoundConnect
TV SoundConnect ทําให้คณ
ุ สามารถฟังเสียงจากทีวข
ี องคุณบน SoundStand ผ่านการเชือ
่ มต่อ Bluetooth และช่วยให้คณ
ุ
สามารถควบคุมเสียงได้
HDMI
HDMI จะส่งสัญญาณเสียงและภาพไปพร้อมๆ กัน และให้ภาพทีค
่ มชัดกว่า
ผลิตภัณฑ์นม
้ี าพร้อมกับฟังก์ชน
ั ARC ทีจ
่ ะทําให้คณ
ุ สามารถฟังเสียงจากทีวข
ี องคุณผ่านทาง HDMI ด้วยระบบ SoundStand ผ่าน
ั ทีวท
ี ใ่ี ช้งาน ARC ได้เท่านัน
้
ทางสาย HDMI ฟังก์ชน
ั นีจ
้ ะใช้งานได้เมือ
่ คุณเชือ
่ มต่อผลิตภัณฑ์กบ
การขยายเสียงเซอร์ราวด์
คุณสมบัตก
ิ ารขยายเสียงเซอร์ราวด์เพิม
่ ความลึกและความกว้างให้กบ
ั ประสบการณ์การรับฟังของคุณ การขยายเสียงเซอร์ราวด์ได้
รับการสนับสนุนโดย Sonic Emotion
โหมดเสียงพิเศษ
คุณสามารถเลือกโหมดเสียงต่างๆ ได้แก่ CINEMA (ภาพยนตร์) / SPORTS (กีฬา) / VOICE (เสียง) / MUSIC (เพลง) /
STANDARD (OFF) (มาตรฐาน (ปิด)) ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ประเภทเนือ
้ หาทีค
่ ณ
ุ ต้องการเพลิดเพลิน
รีโมทคอนโทรลอเนกประสงค์
คุณสามารถใช้รโี มทคอนโทรลทีใ่ ห้มาในการควบคุมการทํางานต่างๆ ด้วยการกดเพียงปุม
่ เดียว
การสนับสนุนโฮสต์ USB
คุณสามารถเชือ
่ มต่อและเล่นไฟล์เพลงจากอุปกรณ์สอ
่ื จัดเก็บ USB ภายนอก เช่น เครือ
่ งเล่น MP3, หน่วยความจําแฟลช USB
ฯลฯ โดยใช้ฟงั ก์ชน
ั USB HOST ของ SoundStand
ฟังก์ชัน Bluetooth
คุณสามารถใช้อป
ุ กรณ์ Bluetooth เชือ
่ มต่อกับระบบ SoundStand และเพลิดเพลินกับเพลงทีม
่ เี สียงสเตอริโอคุณภาพสูงโดยไม่
ต้องใช้สายใดๆ!
NFC
เชือ
่ มต่ออุปกรณ์ของคุณทีใ่ ช้รว่ มกับ NFC ได้กบ
ั SoundStand ผ่าน Bluetooth โดยใช้กระบวนการตัง้ ค่าทีง่ า่ ยดายนี้ และเล่น
เพลงบนอุปกรณ์ผา่ น SoundStand
2
HW-H600_XT_THA_141028.indd 2
2014-10-28
5:11:08
ข้อมูลความปลอดภัย
ข้อมูลความปลอดภัย
ไทย
คําเตือนเพื่อความปลอดภัย
เพือ
่ ลดความเสีย
่ งของการเกิดไฟฟ้าช็อค อย่าถอดฝาครอบ (หรือฝาด้านหลัง) ออก
ภายในเครือ
่ งไม่มช
ี น
้ิ ส่วนใดทีผ
่ ใู้ ช้สามารถซ่อมแซมได้ดว้ ยตนเอง การซ่อมแซมควรกระทําโดยช่างผูเ้ ชีย
่ วชาญเท่านัน
้
สัญลักษณ์นแ
้ี สดงถึง “อันตราย ไฟฟ้าแรงสูง” ภายใน
ผลิตภัณฑ์ ซึง่ หมายถึงความเสีย
่ งทีจ
่ ะเกิดไฟฟ้าช็อต
หรือทําให้เกิดการบาดเจ็บได้
ข้อควรระวัง
อาจเกิดไฟฟ้าช็อค อย่าเปิดออก
สัญลักษณ์นแ
้ี สดงถึงคําแนะนําทีส
่ าํ คัญสําหรับการใช้
งานผลิตภัณฑ์นน
้ั
คําเตือน : เพือ
่ ลดความเสีย
่ งจากการเกิดอัคคีภย
ั หรือไฟฟ้าช็อต ระวังอย่าให้เครือ
่ งนีถ
้ ก
ู ฝนหรือความชืน
้
ข้อควรระวัง : เพือ
่ ป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อต เสียบปลัก
๊ ขาแบนด้านกว้างเข้ากับช่องเสียบด้านกว้างและเสียบเข้าให้แน่น
• ผลิตภัณฑ์นค
้ี วรเชือ
่ มต่อกับเต้ารับไฟ AC ทีม
่ ก
ี ารติดตัง้ สายดินป้องกันเสมอ
๊ ออกจากเต้ารับไฟฟ้าหลัก ดังนัน
้ ปลัก
๊ ไฟหลักควรอยูใ่ นตําแหน่งทีพ
่ ร้อมให้ดาํ เนินการได้
• หากต้องการตัดกระแสไฟในเครือ
่ ง ต้องดึงปลัก
ข้อควรระวัง
• อย่าให้ผลิตภัณฑ์นถ
้ี ก
ู ละอองน้าํ หรือหยดน้าํ อย่าวางวัตถุทบ
่ี รรจุนาํ้ เช่น แจกัน บนผลิตภัณฑ์
• ในการปิดผลิตภัณฑ์นอ
้ี ย่างสมบูรณ์ คุณต้องดึงปลัก
๊ ไฟออกจากเต้ารับไฟทีผ
่ นัง ดังนัน
้ ปลัก
๊ ไฟจึงต้องเข้าถึงได้อย่างง่ายดายและพร้อม
ใช้งานตลอดเวลา
3
HW-H600_XT_THA_141028.indd 3
2014-10-28
5:11:08
ข้อมูลความปลอดภัย
ข้อควรระวังเบื้องต้น
68.6 mm
99.1mm
99.1mm
99.1mm
โปรดตรวจสอบว่า แหล่งจ่ายไฟ AC ในบ้านของคุณสอดคล้องตามข้อกําหนดด้านพลังงานทีแ
่ สดงบนสติก
๊ เกอร์ระบุกระแสไฟทีอ
่ ยู่
ด้านหลังผลิตภัณฑ์ ติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ของคุณในแนวนอน บนฐานรับ (เฟอร์นเิ จอร์) ทีเ่ หมาะสม โดยมีพน
้ื ทีว่ า่ งรอบตัวเครือ
่ งอย่าง
เพียงพอเพือ
่ การระบายอากาศ 7-10 ซม ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มส
ี ง่ิ ใดปิดบังช่องระบายอากาศอยู่ อย่าวางเครือ
่ งบนเครือ
่ งขยาย
เสียงหรืออุปกรณ์อน
่ื ทีอ
่ าจร้อนได้ เครือ
่ งนีไ้ ด้รบ
ั การออกแบบมาเพือ
่ การใช้งานอย่างต่อเนือ
่ ง ในการปิดเครือ
่ งอย่างสมบูรณ์ ถอด
ปลัก
๊ ไฟออกจากเต้ารับไฟทีผ
่ นัง ถอดปลัก
๊ เครือ
่ ง หากคุณตัง้ ใจทีจ
่ ะทิง้ เครือ
่ งไว้โดยไม่ใช้งานเป็นระยะเวลานาน
ใในระหว่า่ งเกิด
ิ พายุฝนฟ้
ฟ้าคะนอง ใให้ถ
้ อดปลั
ป ก
๊ั ไฟ AC ออกจาก
เต้ารับไฟติดผนัง แรงดันไฟสูงสุดในระหว่างฟ้าแลบอาจทําให้
เครือ
่ งเสียหายได้
้ วั เครือ
ื แหล่ง่ ความร้อ
้ นอืน
โ
อย่า่ ใให้ต
่ื งถูกแสงแดดหรือ
่ื โดยตรง
เพราะอาจทําให้เครือ
่ งร้อนจัดและทํางานผิดปกติได้
่ื งให้
ใ ห
้ า่ งจากความชืน
้ื ((เช่น
่ แจกัน
ั ใใส่น
่ าํ้ ) และความ
วางเครือ
ร้อนสูง (เช่น เตาผิง) หรืออุปกรณ์สร้างสนามแม่เหล็กหรือ
สนามไฟฟ้าทีม
่ ค
ี วามแรงสูง ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ
AC หากเครือ
่ งทํางานผิดปกติ ผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได้รบ
ั การ
ออกแบบมาเพือ
่ ใช้งานทางอุตสาหกรรม ใช้ผลิตภัณฑ์น้ี
สําหรับการใช้งานส่วนตัวเท่านัน
้
ู จัดเก็บในบริเวณทีม
่ ี
การควบแน่นอาจเกิดขึน
้ หากผลิตภัณฑ์ถก
อุณหภูมต
ิ าํ่ หากมีการขนย้ายเครือ
่ งในระหว่างฤดูหนาว ให้รอ
ประมาณ 2 ชัว่ โมงจนกว่าตัวเครือ
่ งจะมีอณ
ุ หภูมป
ิ กติกอ
่ นใช้
แบตเตอรีท
่ี ใ่ี ช้ก
้ บ
ั ผลิต
ิ ภัณ
ั ฑ์น
์ ป
้ี ระกอบด้ว้ ยสารเคมีท
ี เ่ี ป็น
อันตรายต่อสภาพแวดล้อม
อย่าทิง้ แบตเตอรีใ่ นถังขยะบ้านทัว่ ไป
โปรดอย่าทิง้ แบตเตอรีใ่ นกองไฟ
้ นจัด
อย่าทําให้เกิดการลัดวงจร รือ
้ หรือทําให้แบตเตอรีร่ อ
อาจเกิดอันตรายจากการระเบิด ถ้าเปลีย
่ นแบตเตอรีไ่ ม่ถก
ู ต้อง
เปลีย
่ นแบตเตอรีโ่ ดยใช้แบตเตอรีป
่ ระเภททีเ่ หมือนหรือเทียบ
เท่ากัน
4
HW-H600_XT_THA_141028.indd 4
2014-10-28
5:11:08
สารบัญ
สารบัญ
ไทย
2
คุณสมบัติ
3
ข้อมูลความปลอดภัย
14 ฟังก์ชัน
14
โหมดสัญญาณเข้า
14
ARC (HDMI OUT)
3
คําเตือนเพื่อความปลอดภัย
15
Bluetooth
4
ข้อควรระวังเบื้องต้น
17
NFC
18
TV SoundConnect
6
เริ่มต้นใช้งาน
19
USB
6
ก่อนอ่านคู่มือการใช้งาน
20
การอัพเกรดซอฟต์แวร์
6
สิ่งที่บรรจุในกล่อง
7
คําอธิบาย
7
แผงด้านบน/ด้านหน้า
22 ภาคผนวก
8
แผงด้านหลัง
22
ข้อมูลจําเพาะ
22
ใบอนุญาต
9
รีโมทคอนโทรล
9
ปุ่มและฟังก์ชันต่างๆ บนรีโมทคอนโทรล
21 การแก้ไขปัญหา
11 การติดตั้ง
11
การติดตั้ง SoundStand
12 การเชื่อมต่อ
12
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกโดยใช้สาย
HDMI
13
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกโดยใช้สายออพ
ติคัล (ดิจิตอล) หรือสายสัญญาณเสียง (อะนา
ล็อก)
● ค่าตัวเลขและภาพประกอบในคูม
่ อ
ื การใช้งานนีม
้ ใี ห้เพือ
่
การอ้างอิงเท่านัน
้ และอาจแตกต่างจากข้อมูลทีป
่ รากฏ
ในผลิตภัณฑ์จริง
● อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดําเนินการ หาก
(ก) วิศวกรถูกเรียกตัวไปตามคําขอของคุณ และไม่พบ
ข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์
(หมายความว่าคุณไม่ได้อา่ นคูม
่ อ
ื การใช้งานนี)้
(ข) คุณนําผลิตภัณฑ์มาทีศ
่ น
ู ย์ซอ
่ ม และไม่พบข้อ
บกพร่องในผลิตภัณฑ์
(หมายความว่าคุณไม่ได้อา่ นคูม
่ อ
ื การใช้งานนี)้
● จะมีการแจ้งยอดค่าธรรมเนียมการดําเนินการแก่คณ
ุ ก่อน
ดําเนินการหรือก่อนไปพบคุณทีบ
่ า้ น
5
HW-H600_XT_THA_141028.indd 5
2014-10-28
5:11:09
เริ่มต้นใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
ก่อนอ่านคู่มือการใช้งาน
โปรดอ่านคําศัพท์เฉพาะต่อไปนีก
้ อ
่ นอ่านคูม
่ อ
ื การใช้งาน
+ ไอคอนที่ใช้ในคู่มือนี้
ไอคอน
ข้อมูล
ข้อควรระวัง
หมายเหตุ
คําจํากัดความ
แสดงสถานการณ์ทฟ
่ี งั ก์ชน
ั ไม่ทาํ งาน หรือการตัง้ ค่าอาจถูกยกเลิก
แสดงเคล็ดลับหรือคําแนะนําเกีย
่ วกับหน้า ซึง่ ช่วยให้คณ
ุ ใช้งานฟังก์ชน
ั ได้
+ คําแนะนําเพื่อความปลอดภัยและการแก้ไขปัญหา
1) คุณควรอ่านคําแนะนําเพือ
่ ความปลอดภัยก่อนเริม
่ ใช้งานผลิตภัณฑ์น้ี (ดูหน้า 3)
2) หากมีปญ
ั หาเกิดขึน
้ อ่าน การแก้ไขปัญหา (ดูหน้า 21)
+ ลิขสิทธิ์
©2014 Samsung Electronics Co.,Ltd.
สงวนลิขสิทธิ;์ ห้ามทําการผลิตซ้าํ หรือคัดลอกส่วนหนึง่ ส่วนใดหรือเนือ
้ หาทัง้ หมดของคูม
่ อ
ื การใช้งานนีโ้ ดยไม่ได้รบ
ั อนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อก
ั ษรจาก Samsung Electronics Co., Ltd.
สิ่งที่บรรจุในกล่อง
ตรวจดูอป
ุ กรณ์เสริมทีจ
่ ด
ั ให้มาด้านล่าง
(แผ่นรองอุปกรณ์ :
4ea)
รีโมทคอนโทรล /
แบตเตอรีล
่ เิ ธียม
(3V : CR2032)
คูม
่ อ
ื การใช้งาน
สาย AUX
แผ่นรอง
อะแดปเตอร์
สายไฟ
สาย USB
สติก
๊ เกอร์ NFC
● ภาพอุปกรณ์เสริมอาจต่างจากภาพประกอบด้านบนเล็กน้อย
● ใช้สาย USB เฉพาะเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ USB ภายนอกกับเครือ
่ ง
6
HW-H600_XT_THA_141028.indd 6
2014-10-28
5:11:09
คําอธิบาย
คําอธิบาย
ไทย
แผงด้านบน/ด้านหน้า
ปุม
่ ฟังก์ชน
ั
เลือกการนําเข้าสัญญาณแบบ D.IN, AUX, HDMI,
BT, TV, USB
● ขณะเปิดเครือ
่ ง ให้กดปุม
่ ( ) นานกว่า 3
วินาทีเพือ
่ ตัง้ ค่าให้ปม
ุ่ ทํางานเหมือนกับปุม
่
MUTE (ปิดเสียง) หากต้องการยกเลิกการตัง้
ค่าปุม
่ MUTE (ปิดเสียง) กดปุม
่ ( ) นาน
กว่า 3 วินาทีอก
ี ครัง้
ระดับเสียง +/ควบคุมระดับเสียง
ค่าทีแ
่ สดงเป็นตัวเลขของระดับเสียงจะ
ปรากฏในจอแสดงผลด้านหน้า
ปุม
่ เปิด/ปิดเครือ
่ ง
เปิดและปิดเครือ
่ ง
เซนเซอร์ของรีโมทคอนโทรล
จอแสดงผล
รีโมทคอนโทรลสามารถควบคุมระบบ
SoundStands ทีผ
่ ลิตโดยซัมซุงเท่านัน
้
แสดงโหมดปัจจุบน
ั
● เมือ
่ คุณเปิดเครือ
่ งนี้ จะมีการหน่วง 4-5 วินาทีกอ
่ นทีเ่ สียงจะดังออกมา
● หากคุณต้องการเพลิดเพลินกับเสียงจากระบบ SoundStand เท่านัน
้ คุณต้องปิดลําโพงทีวใี นเมนูการตัง้ ค่าเสียงของ
ี องคุณ
ทีวข
ี องคุณ โปรดดูคม
ู่ อ
ื ผูใ้ ช้ทใ่ี ห้มากับทีวข
7
HW-H600_XT_THA_141028.indd 7
2014-10-28
5:11:10
คําอธิบาย
แผงด้านหลัง
OPTICAL IN
AUX IN
เชือ
่ มต่อสัญญาณออกดิจต
ิ อล
(ออพติคล
ั ) ของอุปกรณ์ภายนอก
เชือ
่ มต่อสัญญาณออกอะนาล็อกของ
อุปกรณ์ภายนอก
แหล่งจ่ายไฟ ในตัว
ช่องเสียบ HDMI OUT
เสียบช่องเสียบอะแดปเตอร์ AC เข้ากับ
ช่องเสียบแหล่งจ่ายไฟ จากนัน
้ เสียบ
ปลัก
๊ อะแดปเตอร์ AC กับเต้ารับไฟทีผ
่ นัง
ส่งออกสัญญาณเสียงและภาพพร้อมๆ
กันโดยใช้สายสัญญาณ HDMI
พอร์ต USB
ช่องเสียบ HDMI IN
เชือ
่ มต่ออุปกรณ์ USB เช่น เครือ
่ งเล่น
MP3 ทีน
่ เ่ี พือ
่ เล่นไฟล์ตา่ งๆ บนอุปกรณ์
ส่งสัญญาณเสียงและภาพดิจต
ิ อลเข้า
พร้อมๆ กันโดยใช้สายสัญญาณ HDMI
ใช้เมือ
่ เชือ
่ มต่ออุปกรณ์ภายนอกที่
สนับสนุน
● จับทีป
่ ลัก
๊ เมือ
่ ถอดสายไฟของอะแดปเตอร์ AC จากเต้ารับไฟทีผ
่ นัง อย่าดึงสาย
● อย่าเชือ
่ มต่อเครือ
่ งนีห
้ รือส่วนประกอบอืน
่ ๆ กับเต้ารับไฟจนกว่าการเชือ
่ มต่อระหว่างส่วนประกอบทัง้ หมดจะเสร็จ
สมบูรณ์
8
HW-H600_XT_THA_141028.indd 8
2014-10-28
5:11:11
รีโมทคอนโทรล
รีโมทคอนโทรล
ไทย
ปุ่มและฟังก์ชันต่างๆ บนรีโมทคอนโทรล
SOURCE
กดเพือ
่ เลือกแหล่งสัญญาณทีเ่ ชือ
่ มต่อกับ SoundStand
POWER
SOURCE
MUTE
WOOFER
LEVEL
VOL
Surr.
Sound
SOUND
EFFECT
Bluetooth
POWER
DIMMER
SYNC
SYNC
REPEAT
Surr.Sound (การขยายเสียงเซอร์ราวด์)
่ ความลึกและความกว้างให้กบ
ั เสียง
Surr.Sound เพิม
การกดปุม
่ Surr.Sound ซ้าํ ๆ จะเป็นการสลับระหว่างโหมดการตัง้ ค่าต่างๆ
ของ Surr.Sound : AUTO, ON, OFF.
SURROUND SOUND AUTO : : หากสัญญาณเสียงมากกว่า 2 ช่องทาง
ฟังก์ชน
ั SURROUND SOUND ON จะเปิดโดยอัตโนมัติ ในทางกลับกัน หาก
สัญญาณเสียงน้อยกว่า 2 ช่องทาง (STEREO (สเตอริโอ)) โหมดจะถูกตัง้ ค่าเป็น
SURROUND SOUND OFF โดยอัตโนมัติ
WOOFER
คุณสามารถควบคุมระดับเสียงวูฟเฟอร์ได้
กดปุม
่
หรือ บนปุม
่ WOOFER LEVEL หากคุณต้องการเพิม
่ หรือลด
ระดับเสียงของซับวูฟเฟอร์ คุณสามารถตัง้ ค่าจาก SW -6 ถึง SW +6
DIMMER/ANYNET+
DIMMER : กดปุม
่ DIMMER/ANYNET+ บนรีโมทเพือ
่ ควบคุมความ
สว่างของหน้าจอ
ANYNET+ : เปิดฟังก์ชน
ั ANYNET+ ทีช
่ ว่ ยให้ ANYNET+ จากรีโมททีวซ
ี ม
ั
ซุงของคุณสามารถควบคุม SoundStand ฟังก์ชน
ั ANYNET+ จะเปิดและปิด
สลับกันแต่ละครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ DIMMER/ANYNET+ ค้างไว้นานกว่า 5 วินาที
ข้ามเดินหน้า
หากมีไฟล์มากกว่าหนึง่ รายการบนอุปกรณ์ทค
่ี ณ
ุ กําลังเล่นอยู่ และคุณกดปุม
่
$ ไฟล์ถด
ั ไปจะถูกเลือก
REPEAT
คุณสามารถตัง้ ค่าฟังก์ชน
ั เล่นซ้าํ ระหว่างการเล่นเพลงจากอุปกรณ์ USB
REPEAT OFF : ยกเลิกการเล่นซ้าํ
REPEAT FILE : เล่นแทร็คซ้าํ ๆ
REPEAT ALL : เล่นแทร็คทัง้ หมดซ้าํ ๆ
REPEAT RANDOM : เล่นแทร็คในลําดับแบบสุม
่ (แทร็คทีเ่ ล่นแล้วอาจเล่น
ซ้าํ อีกครัง้ )
เล่น/หยุดชัว่ คราว
กดปุม
่ ► เพือ
่ หยุดการเล่นไฟล์ชว่ั คราว
่ เล่นไฟล์ทเ่ี ลือก
กดปุม
่ ► เพือ
● SoundStand เป็นชือ
่ กรรมสิทธิข
์ องซัมซุง
● ใช้งานทีวโี ดยใช้รโี มทคอนโทรลของทีวี
9
HW-H600_XT_THA_141028.indd 9
2014-10-28
5:11:11
รีโมทคอนโทรล
POWER
เปิดและปิดระบบ SoundStand
POWER
SOURCE
MUTE
คุณสามารถลดระดับเสียงอยูท
่ ่ี 0 ด้วยการกดปุม
่ กดอีกครัง้ เพือ
่ เปิดเสียงใหม่
ในระดับเสียงก่อนหน้า
VOLUME
ปรับระดับเสียงของเครือ
่ ง
SOUND EFFECT
กดเพือ
่ เลือกโหมดเอฟเฟ็กต์เสียง
เลือกโหมด STANDARD หากคุณต้องการเพลิดเพลินกับเสียงดัง้ เดิม
เมือ
่ คุณเลือกโหมดเอฟเฟ็กต์เสียง (ยกเว้น STANDARD) คุณสมบัตก
ิ ารขยาย
เสียงเซอร์ราวด์จะปิดโดยอัตโนมัติ
ข้ามถอยหลัง
หากมีไฟล์มากกว่าหนึง่ รายการบนอุปกรณ์ทค
่ี ณ
ุ กําลังเล่นอยู่ และคุณกดปุม
่
# ไฟล์กอ
่ นหน้าจะถูกเลือก
MUTE
WOOFER
LEVEL
VOL
Surr.
Sound
SOUND
EFFECT
Bluetooth
POWER
DIMMER
SYNC
SYNC
REPEAT
Bluetooth POWER
กดปุม
่ Bluetooth POWER บนรีโมทเพือ
่ เปิดและปิดฟังก์ชน
ั Bluetooth
Power
ดูหน้า 16 และ 18 สําหรับรายละเอียด
AUDIO SYNC
หาก SoundStand ถูกเชือ
่ มต่อกับทีวด
ี จ
ิ ต
ิ อลและภาพไม่ตรงกันกับเสียง ให้
กดปุม
่ Audio Sync (ซิงค์เสียง) เพือ
่ ซิงค์เสียงกับภาพ
กดปุม
่ AUDIO SYNC +/- เพือ
่ ตัง้ เวลาหน่วงเสียงให้อยูร่ ะหว่าง 0 และ
ั ซิงค์เสียงอาจไม่
300 ms ในโหมด USB โหมดทีวี หรือโหมด BT ฟังก์ชน
ทํางาน
+ การติดตั้งแบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล
1. ใช้เหรียญทีเ่ หมาะสมหมุนฝาครอบ
แบตเตอรีข
่ องรีโมทคอนโทรลทวน
เข็มนาฬิกาเพือ
่ ถอดฝาครอบออก
ตามทีแ
่ สดงในภาพด้านบน
2. ใส่แบตเตอรีล
่ เิ ธียม 3V โดยให้ขว้ั บวก (+)
หันขึน
้ ด้านบน ขณะทีใ่ ส่แบตเตอรี่ วางฝา
ครอบทับและจัดให้เครือ
่ งหมาย ' ' ขนาน
กันตามทีแ
่ สดงในภาพด้านบน
3. ใช้เหรียญทีเ่ หมาะสมหมุน
ฝาครอบแบตเตอรีข
่ อง
รีโมทคอนโทรลตามเข็ม
นาฬิกาจนกว่าจะเข้าที่
10
HW-H600_XT_THA_141028.indd 10
2014-10-28
5:11:11
การติดตั้ง
การติดตั้ง
หากคุณต้องการวางทีวข
ี องคุณบน SoundStand โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวข
ี องคุณสอดคล้องกับเงือ
่ นไขสองข้อด้านล่างนี:้
- น้าํ หนักสูงสุดของทีวี : 35 กก.
- ขนาดสูงสุดของขาตัง้ ทีวี : เล็กกว่า 720 X 320 มม.
ไทย
การติดตั้ง SOUNDSTAND
ี ละประเภทขาตัง้ อาจแตก
 รองรับทีวท
ี ม
่ี ค
ี วามกว้างสูงสุด 1524 มม. และน้าํ หนักสูงสุด 35 กก. (*ขนาดหน้าจอของทีวแ
ต่างกัน)
+ วิธีติดตั้ง SoundStand
การติดตัง
้ ทีถ
่ ก
ู ต้อง
อย่าวางทีวบ
ี นด้านใดด้านหนึง
่ ของ SoundStand
อย่าวาง SoundStand ชิดขอบชัน
้ วางทีวี โต๊ะ หรือ
บริเวณทีจ
่ ด
ั วางอุปกรณ์เพือ
่ ความบันเทิง
อย่าวางทีวท
ี ม
่ี ข
ี นาดฐานใหญ่กว่าพืน
้ ผิวด้านบนของ
SoundStand บนเครือ
่ ง SoundStand
● อย่าวางทีวบ
ี นด้านใดด้านหนึง่ ของ SoundStand เนือ
่ งจากทีวอ
ี าจหงายและหล่นลง ทําให้มผ
ี ไู้ ด้รบ
ั บาดเจ็บ
● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวาง SoundStand บริเวณกึง่ กลางของชัน
้ โต๊ะ ฯลฯ ขณะติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ และอย่าวางชิดขอบ
โดยเด็ดขาด
● หากทีวม
ี ข
ี นาดใหญ่กว่า SoundStand ลองพิจารณาการติดตัง้ ทีวต
ี ด
ิ ผนังหรือวาง SoundStand บนพืน
้ ผิวทีม
่ น
่ั คง
● วาง SoundStand ห่างจากผนังอย่างน้อยสองนิว้ 5 ซม. ขณะติดตัง้
+ การใช้แผ่นรองอุปกรณ์
วางแผ่นรองอุปกรณ์ทใ่ี ห้มาทีด
่ า้ นบนของ
ผลิตภัณฑ์ จากนัน
้ วางขาตัง้ ทีวบ
ี นแผ่นรอง
อุปกรณ์เพือ
่ ป้องกันไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนบน
พืน
้ ผิวผลิตภัณฑ์
11
HW-H600_XT_THA_141028.indd 11
2014-10-28
5:11:11
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกโดยใช้สาย HDMI
HDMI เป็นอินเทอร์เฟซดิจต
ิ อลมาตรฐานสําหรับการเชือ
่ มต่อกับอุปกรณ์ตา่ งๆ เช่น โทรทัศน์ โปรเจคเตอร์ เครือ
่ งเล่น DVD เครือ
่ ง
เล่นบลูเรย์ กล่องเซ็ตท็อป และอืน
่ ๆ
HDMI ป้องกันการทําลายสัญญาณอันเกิดจากการแปลงเป็นสัญญาณอนาล็อก และรักษาคุณภาพภาพและเสียงของแหล่ง
สัญญาณดิจต
ิ อลดัง้ เดิม
HDMI IN
HDMI OUT
ต่อสายเคเบิล HDMI
(ไม่ได้ให้มา)
ต่อสายเคเบิล HDMI
(ไม่ได้ให้มา)
อุปกรณ์ดิจิตอล
HDMI IN
HDMI OUT (ARC)
ต่อสายเคเบิล HDMI (ไม่ได้ให้มา) จากช่องเสียบ HDMI IN
ทีด
่ า้ นหลังผลิตภัณฑ์เข้ากับช่องเสียบ HDMI OUT ทีอ
่ ป
ุ กรณ์
ดิจต
ิ อลของคุณ
ฟังก์ชน
ั ARC ทําให้เสียงดิจต
ิ อลสามารถส่งออกผ่านพอร์ต
HDMI OUT(ARC)
และ
โดยสามารถเปิดใช้งานเมือ
่ เชือ
่ มต่อ SoundStand กับทีวท
ี ่ี
สนับสนุนฟังก์ชน
ั ARC เท่านัน
้
HDMI OUT (HDMI)
● ต้องเปิด ANYNET+
● ฟังก์ชน
ั นีไ้ ม่สามารถใช้งานได้ถา้ สายเคเบิล
HDMI ไม่สนับสนุน ARC
ต่อสายเคเบิล HDMI (ไม่ได้ให้มา) จากช่องเสียบ HDMI
OUT ทีด
่ า้ นหลังผลิตภัณฑ์เข้ากับช่องเสียบ HDMI IN ทีท
่ วี ี
ของคุณ
● HDMI เป็นอินเตอร์เฟซทีช
่ ว่ ยในการส่งข้อมูลภาพ
และเสียงแบบดิจต
ิ อลโดยใช้เพียงขัว้ ต่อเดียว
12
HW-H600_XT_THA_141028.indd 12
2014-10-28
5:11:12
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกโดยใช้สายออพติคัล (ดิจิตอล) หรือ
สายสัญญาณเสียง (อะนาล็อก)
ไทย
เครือ
่ งนีต
้ ด
ิ ตัง้ ช่องเสียบออพติคล
ั ดิจต
ิ อลเข้าหนึง่ ช่องและช่องเสียบออดิโออนาล็อกเข้าหนึง่ ช่อง เพือ
่ ให้คณ
ุ สามารถเชือ
่ มต่อ
เครือ
่ งกับทีวไี ด้ 2 ทาง
AUX IN
OPTICAL IN
หรือ
OPTICAL
OUT
เครื่องเล่น BD/
DVD/กล่องเซ็ต
ทอป/เครื่องเล่น
เกม
AUDIO
OUT
สายออพติคัล
(ไม่ได้ให้มา)
สายสัญญาณเสียง
OPTICAL IN
AUX IN
เชือ
่ มต่อ OPTICAL IN (เสียง) ทีต
่ วั เครือ
่ งเข้ากับ OPTICAL
OUT ของทีวห
ี รืออุปกรณ์แหล่งสัญญาณ
เปลีย
่ นฟังก์ชน
่ั เป็น D.IN
เชือ
่ มต่อ AUX IN (เสียง) ทีต
่ วั เครือ
่ งกับ AUDIO OUT
ของทีวห
ี รืออุปกรณ์แหล่งสัญญาณ
เปลีย
่ นฟังก์ชน
่ั เป็น AUX
● อย่าเสียบสายไฟของผลิตภัณฑ์นห
้ี รือของทีวข
ี อง
คุณกับเต้ารับไฟทีผ
่ นังจนกว่าการเชือ
่ มต่อทัง้ หมด
ระหว่างส่วนประกอบต่างๆ จะเสร็จสิน
้
● ก่อนการเคลือ
่ นย้ายหรือติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ โปรด
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปด
ิ เครือ
่ งและถอดปลัก
๊ ไฟ
ออกแล้ว
หรือ
13
HW-H600_XT_THA_141028.indd 13
2014-10-28
5:11:12
ฟังก์ชัน
ฟังก์ชัน
โหมดสัญญาณเข้า
กดปุม
่ SOURCE บนรีโมทคอนโทรลหรือปุม
่ (
) บนแผงด้านบนของผลิตภัณฑ์เพือ
่ เลือกโหมดทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
SOURCE
POWER
SOURCE
MUTE
VOL
WOOFER
+ ฟังก์ชั่น Auto Power Down
โหมดสัญญาณเข้า
หน้าจอ
สัญญาณเข้าออพติคล
ั
ดิจต
ิ อล
D.IN
สัญญาณเข้า AUX
AUX
สัญญาณเข้า HDMI
HDMI
โหมด BLUETOOTH
BT
-
หากไม่ได้เชือ
่ มต่อสาย AUX นาน 25 นาทีี
TV SoundConnect
TV
-
โหมด USB
USB
หากไม่มก
ี ารป้อนคียน
์ าน 8 ชัว่ โมงหลังจากต่อสาย
เคเบิล AUX แล้ว (ฟังก์ชน
่ั Auto Power Down
สามารถถูกปิดได้เฉพาะในกรณีดงั กล่าวเท่านัน
้ )
เครือ
่ งจะปิดอัตโนมัตใิ นสถานการณ์ตอ
่ ไปนี:้
● โหมด D.IN/HDMI/BT/TV/USB/ARC
-
หากไม่มส
ี ญ
ั ญาณเสียงนาน 25 นาที
● โหมด AUX
่ อยูใ่ นโหมด
ในการปิดฟังก์ชน
่ั Auto Power Down เมือ
AUX ให้กดปุม
่ & ค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาที
AUTO POWER DOWN ON / OFF จะปรากฏบน
จอแสดงผล
ARC (HDMI OUT)
ต่อสายเคเบิล HDMI
● ฟังก์ชน
ั ARC ทําให้เสียงดิจต
ิ อลสามารถส่งออกผ่านพอร์ต HDMI OUT (ARC)
ได้ โดยสามารถเปิดใช้งานเมือ
่ เชือ
่ มต่อ SoundStand กับทีวท
ี ส
่ี นับสนุนฟังก์ชน
ั ARC เท่านัน
้
● ต้องเปิด ANYNET+
● ฟังก์ชน
ั นีไ้ ม่สามารถใช้งานได้ถา้ สายเคเบิล HDMI ไม่สนับสนุน ARC
● ฟังก์ชน
ั ARC เปิดใช้งานได้ในโหมด D.IN หากเชือ
่ มต่อเครือ
่ งกับทีวท
ี ส
่ี นับสนุน ARC
● หากต้องการปิดฟังก์ชน
ั ARC ให้ปด
ิ ANYNET+
14
ฟังก์ชัน
BLUETOOTH
คุณสามารถใช้อป
ุ กรณ์ Bluetooth เพือ
่ เพลิดเพลินกับเพลงด้วยเสียงสเตอริโอคุณภาพสูงโดยไม่ตอ
้ งใช้สายใดๆ!
ไทย
+ การเชื่อมต่อระบบ SoundStand กับอุปกรณ์ Bluetooth
ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ Bluetooth สนับสนุนฟังก์ชน
ั ชุดหูฟงั สเตอริโอทีใ่ ช้งาน Bluetooth ได้หรือไม่
ต่อ
อุปกรณ์บลูทู ธ
1. กดปุม
่ SOURCE บนรีโมทคอนโทรลหรือปุม
่ ( ) บน
แผงด้านบนของผลิตภัณฑ์เพือ
่ แสดงข้อความ BT
2. เลือกเมนู Bluetooth บนอุปกรณ์ Bluetooth ทีค
่ ณ
ุ
ต้องการเชือ
่ มต่อ (โปรดดูคม
ู่ อ
ื การใช้งานของอุปกรณ์
Bluetooth)
3. เลือกเมนู Stereo headset (ชุดหูฟงั สเตอริโอ) บน
อุปกรณ์ Bluetooth
•
คุณจะเห็นรายการอุปกรณ์ทถ
่ี ก
ู สแกน
4. เลือก "[Samsung] SoundStand" จากรายการ
•
เมือ
่ เชือ
่ มต่อ SoundStand กับอุปกรณ์ Bluetooth
แล้ว จอแสดงผลด้านหน้าจะปรากฏข้อความ
[Bluetooth device name (ชือ
่ อุปกรณ์ Bluetooth)]
➞ BT
•
โดยสามารถแสดงชือ
่ อุปกรณ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านัน
้
เครือ
่ งหมายขีดเส้นใต้ " _ " จะปรากฏขึน
้ หากชือ
่ ไม่
ได้เป็นภาษาอังกฤษ
•
หากอุปกรณ์ Bluetooth ล้มเหลวในการจับคูก
่ บ
ั ระบบ
SoundStand ให้ลบข้อความ "[Samsung]
SoundStand" ก่อนหน้าทีพ
่ บในอุปกรณ์ Bluetooth
และค้นหาใหม่อก
ี ครัง้ สําหรับระบบ SoundStand
5. เล่นเพลงบนอุปกรณ์ทเ่ี ชือ
่ มต่อ
•
คุณสามารถฟังเพลงทีเ่ ล่นบนอุปกรณ์ Bluetooth ที่
เชือ
่ มต่อบนระบบ SoundStand
•
ในโหมด BT ฟังก์ชน
ั Play (เล่น)/Pause
(หยุดชัว่ คราว)/Next (ถัดไป)/Prev (ก่อนหน้า) ไม่
สามารถใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชน
ั เหล่านี้
่ นับสนุน
สามารถใช้งานได้ในอุปกรณ์ Bluetooth ทีส
AVRCP
● หากระบบสอบถามรหัส PIN ขณะเชือ
่ มต่อ
อุปกรณ์ Bluetooth ให้ปอ
้ น <0000>
● สามารถจับคูอ
่ ป
ุ กรณ์ Bluetooth ครัง้ ละเครือ
่ ง
เดียวเท่านัน
้
● การเชือ
่ มต่อ Bluetooth จะถูกยกเลิกเมือ
่ ปิด
SoundStand
● SoundStand อาจไม่ดาํ เนินการค้นหาหรือเชือ
่ ม
ต่อ Bluetooth อย่างถูกต้องภายใต้สถานการณ์
ต่อไปนี้
- หากมีสนามแม่เหล็กทีม
่ ค
ี วามเข้มสูงรอบๆ
ระบบ SoundStand
- หากอุปกรณ์ Bluetooth หลายเครือ
่ งถูกจับคู่
กับระบบ SoundStand พร้อมกัน
- หากอุปกรณ์ Bluetooth ปิด ไม่อยูใ่ นทีน
่ น
้ั
หรือทํางานผิดปกติ
- โปรดทราบว่าอุปกรณ์ เช่น เตาไมโครเวฟ, อะ
แดปเตอร์ LAN ไร้สาย, หลอดไฟฟลูออเรส
เซนต์ และเตาแก๊ซ ใช้ชว่ งความถีเ่ ดียวกับ
อุปกรณ์ Bluetooth ซึง่ อาจทําให้เกิดสัญญาณ
ไฟฟ้ารบกวน
● SoundStand สนับสนุนข้อมูล SBC (44.1kHz,
48kHz)
● เชือ
่ มต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ทีส
่ นับสนุน
ฟังก์ชน
ั A2DP (AV)
● คุณไม่สามารถเชื่อมต่อ SoundStand กับ
อุปกรณ์ Bluetooth ที่สนับสนุนเฉพาะฟังก์ชัน
HF (แฮนด์ฟรี)
15
HW-H600_XT_THA_141028.indd 15
2014-10-28
5:11:13
ฟังก์ชัน
+ Bluetooth POWER on
(Bluetooth POWER)
เมือ
่ ฟังก์ชน
ั Bluetooth Power On (การเปิดเครือ
่ งด้วย
Bluetooth) เปิดและ SoundStand ปิดอยู่ หากอุปกรณ์
Bluetooth ทีจ
่ บ
ั คูไ่ ว้กอ
่ นหน้าพยายามจับคูก
่ บ
ั SoundStand
SoundStand จะเปิดโดยอัตโนมัติ
1. กดปุม
่ Bluetooth POWER บนรีโมทคอนโทรล
2. ข้อความ Bluetooth POWER on (การเปิดเครือ
่ งด้วย
Bluetooth) จะปรากฏบนจอแสดงผลของ SoundStand
● สามารถใช้ได้หาก SoundStand แสดงอยูใ่ น
อุปกรณ์ทจ
่ี บ
ั คูข
่ องอุปกรณ์ Bluetooth เท่านัน
้
(อุปกรณ์ Bluetooth และ SoundStand ต้องเคย
จับคูก
่ น
ั อย่างน้อยหนึง่ ครัง้ ก่อนหน้านี)้
● SoundStand จะปรากฏในรายการอุปกรณ์ทค
่ี น
้ หา
ของอุปกรณ์ Bluetooth เมือ
่ SoundStand แสดง
้
ข้อความ [BT READY] เท่านัน
● ในโหมด TV SoundConnect (เชือ
่ มต่อเสียงทีว)ี
ไม่สามารถจับคู่ SoundStand กับอุปกรณ์
Bluetooth เครือ
่ งอืน
่ ได้
+ การตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์
Bluetooth จากระบบ SoundStand
● ในโหมดการเชือ
่ มต่อ Bluetooth การเชือ
่ มต่อ
Bluetooth จะขาดหายไปหากระยะห่างระหว่าง
ระบบ SoundStand กับอุปกรณ์ Bluetooth เกิน
ขีดจํากัด 5 เมตร
● ระบบ SoundStand จะปิดโดยอัตโนมัตห
ิ ลังอยูใ่ น
สถานะ Ready (พร้อม) นาน 25 นาที
เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Bluetooth
Bluetooth คือเทคโนโลยีทช
่ี ว่ ยให้อป
ุ กรณ์ทร่ี องรับ
Bluetooth เชือ
่ มต่อกันได้อย่างง่ายดายโดยใช้การเชือ
่ มต่อไร้
สายระยะสัน
้
● อุปกรณ์ Bluetooth อาจทําให้เกิดสัญญาณรบกวนหรือ
ทํางานผิดปกติ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั การใช้งาน เมือ
่ :
-
ส่วนหนึง่ ส่วนใดของร่างกายของคุณสัมผัสกับระบบ
รับ/ส่งสัญญาณจากอุปกรณ์ Bluetooth หรือระบบ
SoundStand
-
เกิดการแปรเปลีย
่ นของไฟฟ้าจากสิง่ กีดขวางทีเ่ กิด
จากผนัง มุม หรือพาร์ทช
ิ น
ั ในสํานักงาน
-
อุปกรณ์ถก
ู สัญญาณไฟฟ้ารบกวนจากอุปกรณ์ทม
่ี ค
ี ลืน
่
ความถีเ่ ดียวกัน ซึง่ รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ เตา
ไมโครเวฟ และ LAN ไร้สาย
● จับคูร่ ะบบ SoundStand กับอุปกรณ์ Bluetooth ขณะที่
อุปกรณ์ทง้ั สองเครือ
่ งอยูใ่ กล้กน
ั
คุณสามารถตัดการเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth จากระบบ
SoundStand สําหรับคําแนะนํา โปรดดูคม
ู่ อ
ื การใช้งานของ
อุปกรณ์ Bluetooth
● ระบบ SoundStand จะถูกตัดการเชือ
่ มต่อ
● เมือ
่ ระบบ SoundStand ถูกตัดการเชือ
่ มต่อจากอุปกรณ์
Bluetooth ระบบ SoundStand จะแสดงข้อความ BT
DISCONNECTED บนจอแสดงผลด้านหน้า
● ยิง่ ระบบ SoundStand อยูห
่ า่ งจากอุปกรณ์ Bluetooth
เพียงใด คุณภาพยิง่ แย่ลง
่ มต่อ
หากระยะห่างเกินช่วงการใช้งาน Bluetooth การเชือ
จะหลุด
+ การตัดการเชื่อมต่อระบบ
SoundStand จากอุปกรณ์
Bluetooth
● การเชือ
่ มต่อ Bluetooth จะทํางานเมือ
่ อุปกรณ์อยูใ่ กล้กบ
ั
เครือ
่ งเท่านัน
้ การเชือ
่ มต่อจะถูกตัดขาดโดยอัตโนมัตห
ิ าก
่ ายในช่วงการใช้งานนี้
ระยะห่างอยูน
่ อกช่วงนี้ แม้อยูภ
คุณภาพเสียงอาจต่าํ ลงจากสิง่ กีดขวาง เช่น ผนังหรือประตู
กดปุม
่ SOURCE บนรีโมทคอนโทรลหรือปุม
่ ( ) บนแผง
่ หรือ
ด้านบนของผลิตภัณฑ์เพือ
่ สลับจาก BT เป็นโหมดอืน
ปิด SoundStand
● อุปกรณ์ Bluetooth ทีเ่ ชือ
่ มต่อจะรอการตอบสนองจาก
ระบบ SoundStand สักครูห
่ นึง่ ก่อนทําการตัดการเชือ
่ มต่อ
(เวลาในการตัดการเชือ
่ มต่ออาจแตกต่างกัน ขึน
้ อยูก
่ บ
ั
อุปกรณ์ Bluetooth)
● ในบริเวณทีร่ บ
ั สัญญาณไม่ชด
ั เจน การเชือ
่ มต่อ Bluetooth
อาจทํางานไม่เหมาะสม
● อุปกรณ์ไร้สายนีอ
้ าจทําให้เกิดสัญญาณไฟฟ้ารบกวน
ระหว่างการใช้งาน
16
HW-H600_XT_THA_141028.indd 16
2014-10-28
5:11:13
ฟังก์ชัน
NFC
+ การเชื่อมต่อกับ NFC และอุปกรณ์อัจฉริยะ
ไทย
คุณสามารถเชือ
่ มต่อ SoundStand ของคุณกับอุปกรณ์อจ
ั ฉริยะทีส
่ ามารถเปิดใช้งาน NFC ผ่านการเชือ
่ มต่อ Bluetooth ด้วยการ
ตัง้ ค่าอย่างง่าย หลังจากทีเ่ ชือ
่ มต่อแล้ว คุณจะสามารถเพลิดเพลินกับเพลงทีจ
่ ด
ั เก็บอยูใ่ นอุปกรณ์อจ
ั ฉริยะของคุณผ่านทาง
SoundStand
1. แกะฉลากสติก
๊ เกอร์ NFC ออกจากแพ็คเกจและนําไปติดบนจุดทีต
่ อ
้ งการ
• แนะนําให้ตด
ิ สติก
๊ เกอร์ NFC ภายในรัศมี 3 ม. จากตัวเครือ
่ ง
• อย่าติดสติก
๊ เกอร์ NFC บนพืน
้ ผิวโลหะ รวมทัง้ บนพืน
้ ผิว SoundStand ด้วย
เนือ
่ งจากวัตถุโลหะอาจรบกวนการติดต่อสือ
่ สารและสติก
๊ เกอร์ NFC อาจทํางานไม่เหมาะสม
2. กดปุม
่ (
) บนแผงด้านบนของเครือ
่ งหลักหรือปุม
่ SOURCE บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ เลือกโหมด BT
3. เปิดใช้งานฟังก์ชน
ั NFC ของอุปกรณ์อจ
ั ฉริยะของคุณ
4. เลือ
่ นสายอากาศ NFC ของอุปกรณ์อจ
ั ฉริยะของคุณเข้าหาฉลาก NFC
5. เมือ
่ การแจ้งเตือนการเชือ
่ มต่อปรากฏบนจอแสดงผลอุปกรณ์อจ
ั ฉริยะของคุณ เลือก <Yes> (ใช่)
• หลังจากทําการเชือ
่ มต่อแล้ว ข้อความแสดงการเสร็จสมบูรณ์จะปรากฏขึน
้
 สําหรับการเชือ
่ มต่ออีกครัง้ หลังจากการเชือ
่ มต่อเริม
่ ต้นสําเร็จแล้ว ให้เริม
่ ดําเนินการจากขัน
้ ตอนที่ 3
+ การตัดการเชื่อมต่อ NFC
เลือ
่ นสายอากาศ NFC ของอุปกรณ์อจ
ั ฉริยะของคุณเข้าหาฉลาก NFC บน SoundStand อีกครัง้ . ข้อความการตัดการเชือ
่ มต่อจะ
ปรากฏบนจอแสดงผลของอุปกรณ์อจ
ั ฉริยะ
+ สําหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์อัจฉริยะเครื่องอื่นกับ SoundStand ซึ่งเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับ NFC อีกเครื่องหนึ่งอยู่แล้ว
นําอุปกรณ์อจั ฉริยะเครือ
่ งใหม่มาวางใกล้กบ
ั แถบ NFC ของ SoundStand
● ฟังก์ชน
ั NFC ทํางานในระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร v4.1.2 Jelly Bean ของ Android หรือรุน
่ ทีส
่ งู กว่า
- สําหรับการเชือ
่ มต่อ NFC อุปกรณ์อจ
ั ฉริยะของคุณต้องใช้ทง้ั Android OS รุน
่ 4.1.2 Jelly Bean หรือสูงกว่า และ
แท็ก NFC เพือ
่ ดําเนินการฟังก์ชน
ั NFC. นอกจากนี้ คุณยังต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “Samsung NFC
Connection” จาก Google Playstore และติดตัง้ บนอุปกรณ์อจ
ั ฉริยะของคุณด้วย. สําหรับรายละเอียดเพิม
่ เติม
โปรดดูคม
ู่ อ
ื การใช้งานอุปกรณ์อจ
ั ฉริยะดังกล่าว
● ตําแหน่งสายอากาศ NFC จะแตกต่างกันในอุปกรณ์แต่ละประเภท. โปรดยืนยันตําแหน่งสายอากาศของอุปกรณ์
อัจฉริยะของคุณโดยตรวจสอบจากคูม
่ อ
ื การใช้งาน ก่อนพยายามจับคูอ
่ ป
ุ กรณ์กบ
ั SoundStand
● หากอุปกรณ์อจ
ั ฉริยะของคุณมีตวั เรือนหรือเคสทีห
่ นามาก การเชือ
่ มต่อ NFC อาจไม่มเี สถียรภาพ
● สัญลักษณ์ N เป็นเครือ
่ งหมายการค้าหรือเครือ
่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ NFC Forum, Inc ในสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศอืน
่ ๆ
● หากคุณมีปญ
ั หากับการเชือ
่ มต่อ NFC
- จริงๆ แล้ว การนําอุปกรณ์อจ
ั ฉริยะของคุณสัมผัสกับฉลาก NFC อาจส่งผลให้การเชือ
่ มต่อ NFC ล้มเหลว
- หากข้อผิดพลาด “แท็กว่างเปล่า” ปรากฏบนอุปกรณ์อจ
ั ฉริยะ โปรดลองอีกครัง้
- ตรวจสอบว่าสายอากาศของอุปกรณ์อจ
ั ฉริยะของคุณอยูใ่ กล้กบ
ั โลโก้ NFC เพียงพอ
● หากคุณปิด SoundStand ขณะทีค
่ ณ
ุ สมบัติ Bluetooth Power On (การเปิดเครือ
่ งด้วย Bluetooth) เปิดอยู่ แล้ว
พยายามเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth ทีเ่ ชือ
่ มต่อไว้กอ
่ นหน้านีโ้ ดยใช้ NFC เครือ
่ ง SoundStand จะเปิดโดยอัตโนมัติ
เมือ
่ อุปกรณ์เชือ
่ มต่อ
หากต้องการตัง้ ค่าตัวเลือก Bluetooth Power On (การเปิดเครือ
่ งด้วย Bluetooth) โปรดดูหน้า 16
17
HW-H600_XT_THA_141028.indd 17
2014-10-28
5:11:13
ฟังก์ชัน
TV SOUNDCONNECT
คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงทีวผ
ี า่ นทาง SoundStand ของคุณทีเ่ ชือ
่ มต่อกับทีวซ
ี ม
ั ซุงทีส
่ นับสนุนฟังก์ชน
ั TV SoundConnect
(เชือ
่ มต่อเสียงทีว)ี
+ การเชื่อมต่อทีวีกับ SoundStand
ต่อ
1. เปิดทีวแ
ี ละ SoundStand
•
เปิดเมนูของทีวี
•
ย้ายไปทีก
่ ารตัง้ ค่าลําโพงบนแท็บ "เสียง"
● ช่วงการใช้งานของการเชือ
่ มต่อเสียงทีว:ี
- ช่วงการจับคู:่ ทีแ
่ นะนํา: ภายใน 50 ซม.
- ช่วงการใช้งานที่แนะนํา: ภายใน 5 ม.
● ปุม
่ Play (เล่น)/Pause (หยุดชัว่ คราว), Next (ถัด
ไป), Prev (ก่อนหน้า) ไม่ทาํ งานในโหมด TV
SoundConnect (เชือ
่ มต่อเสียงทีว)ี
• ตัง้ เมนู "เพิม
่ อุปกรณ์ใหม่" เป็น "เปิด"
่ งหลักหรือปุม
่
2. กดปุม
่ ( ) บนแผงด้านบนของเครือ
SOURCE บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ เลือกโหมด TV
3. บนทีวี จะปรากฏข้อความถามว่า ต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชน
ั
TV SoundConnect (เชือ
่ มต่อเสียงทีว)ี หรือไม่
"[Samsung] SoundStand" จะปรากฏบนจอทีวี
4. เลือก <Yes> (ใช่) เพือ
่ เสร็จสิน
้ การเชือ
่ มต่อทีวแ
ี ละ
SoundStand ทางรีโมทคอนโทรลของทีวี
+ การใช้ฟังก์ชัน Bluetooth POWER
On
● การสลับโหมดของ SoundStand จากทีวเี ป็นโหมด
อืน
่ จะตัด TV SoundConnect (เชือ
่ มต่อเสียงทีว)ี
โดยอัตโนมัติ
● หากต้องการเชือ
่ มต่อ SoundStand กับทีวเี ครือ
่ งอืน
่
ต้องสิน
้ สุดการเชือ
่ มต่อทีม
่ อ
ี ยูท
่ น
ั ที
่ งเดิม แล้วกดปุม
่
บน
● ตัดการเชือ
่ มต่อกับทีวเี ครือ
รีโมทคอนโทรลค้างไว้ 5 วินาทีเพือ
่ เชือ
่ มต่อกับทีวี
เครือ
่ งอืน
่
ฟังก์ชน
ั Bluetooth POWER On สามารถใช้ได้หลังจากคุณ
เชือ
่ มต่อ SoundStand กับทีวท
ี ใ่ี ช้งานร่วมกับ Bluetooth ได้
เป็นผลสําเร็จแล้วโดยใช้ TV SoundConnect
เมือ
่ เปิดฟังก์ชน
ั Bluetooth POWER On การเปิดหรือปิดทีวท
ี ่ี
เชือ
่ มต่ออยูจ
่ ะเป็นการเปิดหรือปิด SoundStand ด้วยเช่นกัน
1. เชือ
่ มต่อทีวก
ี บ
ั SoundStand ของคุณด้วยฟังก์ชน
ั TV
SoundConnect (เชือ
่ มต่อเสียงทีว)ี
2. กดปุม
่ Bluetooth POWER(เปิด/ปิด Bluetooth) บน
รีโมทของ SoundStand ข้อความ "BLUETOOTH
POWER ON" จะปรากฏบนจอแสดงผลของ
SoundStand
● ฟังก์ชน
ั TV SoundConnect (เชือ
่ มต่อเสียงทีว)ี
(SoundShare) ได้รบ
ั การสนับสนุนโดยทีวซ
ี ม
ั ซุงบาง
รุน
่ ทีเ่ ปิดตัวนับจากปี 2012 ตรวจสอบว่าทีวข
ี องคุณ
สนับสนุนฟังก์ชน
ั TV SoundConnect
(SoundShare) หรือไม่ ก่อนเริม
่ ต้นใช้งาน (สําหรับ
่ เติม โปรดดูคม
ู่ อ
ื การใช้งานของทีว)ี
ข้อมูลเพิม
● หากทีวซ
ี ม
ั ซุงของคุณเปิดตัวก่อนปี 2014 โปรด
ตรวจสอบเมนูการตัง้ ค่า SoundShare
● หากระยะห่างระหว่างทีวก
ี บ
ั SoundStand มากกว่า
5 ม. การเชือ
่ มต่ออาจไม่มเี สถียรภาพหรือเสียงอาจ
้ ให้เปลีย
่ นตําแหน่ง
ขาดหายได้ หากปัญหานีเ้ กิดขึน
ทีว่ างทีวห
ี รือ SoundStand เพือ
่ ให้อป
ุ กรณ์อยู่
ภายในระยะการทํางาน จากนัน
้ ให้สร้างการเชือ
่ มต่อ
TV SoundConnect อีกครัง้
•
BLUETOOTH POWER ON : SoundStand จะเปิด
และปิดเมือ
่ คุณเปิดหรือปิดทีวี
•
BLUETOOTH POWER OFF : SoundStand จะปิด
เมือ
่ คุณปิดทีวเี ท่านัน
้
● ฟังก์ชน
ั นีไ้ ด้รบ
ั การสนับสนุนจากทีวซ
ี ม
ั ซุงบางรุน
่
ทีว่ างจําหน่ายตัง้ แต่ปี 2013 เป็นต้นมา
18
HW-H600_XT_THA_141028.indd 18
2014-10-28
5:11:21
ฟังก์ชัน
USB
คุณสามารถเล่นไฟล์เพลงทีอ
่ ยูบ
่ นอุปกรณ์สอ
่ื เก็บข้อมูล USB ผ่าน SoundStand
ไทย
หน้าจอ
พอร์ต USB
1. เชือ
่ มต่ออุปกรณ์ USB กับพอร์ต USB ทีด
่ า้ นหลังของ
ผลิตภัณฑ์
รูปแบบ
่ ( ) บน
2. กดปุม
่ SOURCE บนรีโมทคอนโทรลหรือปุม
แผงด้านบนของผลิตภัณฑ์ซาํ้ ๆ จนกว่าข้อความ USB
จะปรากฏขึน
้
*.mp3
การเชือ
่ มต่อ SoundStand กับอุปกรณ์ USB เสร็จสิน
้
•
ระบบจะปิดอัตโนมัติ (ปิดเครือ
่ งอัตโนมัต)ิ หากไม่มี
การเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ USB นาน 25 นาที
*.wma
MPEG 2 Layer3
Wave_Format_
MSAudio1
AAC-LC
HE-AAC
โปรดคํานึงถึงสิง่ ต่อไปนี:้
● หากชือ
่ ไฟล์ของไฟล์หรือโฟลเดอร์บนอุปกรณ์ USB มี
ความยาวเกิน 10 ตัวอักษร ชือ
่ ไฟล์นน
้ั จะไม่แสดงบนหน้า
จอ SoundStand
● ผลิตภัณฑ์นอ
้ี าจไม่สามารถใช้งานร่วมกับสือ
่ จัดเก็บ USB
บางประเภท
16KHz ~ 48KHz
Wave_Format_
MSAudio2
AAC
*.aac
+ ก่อนเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB
อัตราการสุม
่
MPEG 1 Layer3
MPEG 2.5 Layer3
3. USB จะปรากฏทีห
่ น้าจอแสดงผล
•
Codec
MPEG 1 Layer2
*.wav
-
*.ogg
OGG 1.1.0
*.flac
FLAC 1.1.0,
FLAC 1.2.1
16KHz ~ 96KHz
24KHz ~ 96KHz
16KHz ~ 48KHz
16KHz ~ 96KHz
● สนับสนุนระบบไฟล์ FAT16 และ FAT32
-
ไม่สนับสนุนระบบไฟล์ NTFS
● เชือ
่ มต่ออุปกรณ์ USB กับพอร์ต USB ของผลิตภัณฑ์
โดยตรง ไม่เช่นนัน
้ คุณอาจพบปัญหาความสามารถในการ
ใช้งานร่วมกันของ USB
● อย่าเชือ
่ มต่ออุปกรณ์จด
ั เก็บจํานวนมากกับผลิตภัณฑ์ผา่ น
ตัวอ่านการ์ดหลายใบ เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์อาจทํางานไม่
เหมาะสม
● ไม่สนับสนุนโปรโตคอล PTP ของกล้องดิจต
ิ อล
● อย่าถอดอุปกรณ์ USB ขณะทีอ
่ ป
ุ กรณ์กาํ ลังอ่านข้อมูล
● ระบบจะไม่สามารถเล่นไฟล์เพลงทีม
่ ก
ี ารป้องกัน DRM
(MP3, WMA) จากเว็บไซต์เชิงพาณิชย์
● ไม่สนับสนุน HDD ภายนอก
่ นที่ี
● ไม่รองรับอุปกรณ์โทรศัพท์เคลือ
● รายการความสามารถในการใช้งานร่วมกัน
19
HW-H600_XT_THA_141028.indd 19
2014-10-28
5:11:21
ฟังก์ชัน
การอัพเกรดซอฟต์แวร์
ซัมซุงอาจเสนอการอัพเกรดเฟิรม
์ แวร์ของระบบ
SoundStand ในอนาคต
● เสียบอุปกรณ์ USB ทีม
่ อ
ี พ
ั เกรดเฟิรม
์ แวร์เข้ากับ
พอร์ต USB บนตัวเครือ
่ ง
● อย่าถอดปลัก
๊ ไฟหรือถอดอุปกรณ์ USB ออก ขณะ
ใช้อพ
ั เกรด ตัวเครือ
่ งหลักจะปิดอัตโนมัตห
ิ ลังเสร็จ
สิน
้ การอัพเกรดเฟิรม
์ แวร์
ั การอัพเกรด การตัง้ ค่าทัง้ หมด
เมือ
่ ซอฟต์แวร์ได้รบ
จะถูกรีเซ็ตเป็นค่าเริม
่ ต้นจากโรงงาน
ขอแนะนําให้คณ
ุ จดการตัง้ ค่าของคุณไว้ เพือ
่ ให้
สามารถตัง้ ใหม่ได้โดยง่ายหลังจากอัพเกรดแล้ว
● เมือ
่ การอัพเกรดซอฟต์แวร์เสร็จสมบูรณ์ ให้ปด
ิ
ั ครูเ่ พือ
่ รีเซ็ต
เครือ
่ งแล้วกดปุม
่ (►) ค้างไว้สก
เครือ
่ ง
● หากไม่สามารถอัพเกรดเฟิรม
์ แวร์ได้ เราขอแนะนํา
ให้ฟอร์แมตอุปกรณ์ USB ในรูปแบบ FAT16 และ
ลองอีกครัง้
● อย่าฟอร์แมตไดรฟ์ USB ในรูปแบบ NTFS
SoundStand ไม่สนับสนุนระบบไฟล์ NTFS
้ อยูก
่ บ
ั บริษท
ั ผูผ
้ ลิต
● อาจไม่สนับสนุน USB ทัง้ นี้ ขึน
หากมีการนําเสนอการอัพเกรด คุณสามารถอัพเกรดเฟิรม
์ แวร์
โดยการเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ USB ทีจ
่ ด
ั เก็บอัพเกรดเฟิรม
์ แวร์ กับ
พอร์ต USB บน SoundStand ของคุณ
โปรดทราบว่าหากมีไฟล์อพ
ั เกรดหลายไฟล์ คุณต้องโหลด
ไฟล์เหล่านัน
้ ไว้บนอุปกรณ์ USB เครือ
่ งเดียว และใช้ไฟล์เหล่า
นัน
้ ในการอัพเกรดเฟิรม
์ แวร์ครัง้ ละหนึง่ ไฟล์
โปรดเยีย
่ มชมเว็บไซต์ Samsung.com หรือติดต่อศูนย์บริการ
ของซัมซุงเพือ
่ ขอทราบข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการดาวน์โหลด
ไฟล์อพ
ั เกรด
20
HW-H600_XT_THA_141028.indd 20
2014-10-28
5:11:21
การแก้ไขปัญหา
การแก้ไขปัญหา
ไทย
ก่อนทีจ
่ ะนําเครือ
่ งไปรับบริการซ่อมแซม โปรดตรวจสอบสิง่ ต่อไปนีก
้ อ
่ น
เปิดเครือ
่ งไม่ได้
• ปลัก
๊ ไฟเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟหรือไม่
 เสียบปลัก
๊ ไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
ฟังก์ชน
ั ไม่ทา
ํ งานเมือ
่ กดปุม
่
• มีไฟฟ้าสถิตในอากาศหรือไม่
 ถอดปลัก
๊ ไฟและเสียบอีกครัง้
ไม่มเี สียงออกมา
• เปิดฟังก์ชน
ั ปิดเสียงอยูห
่ รือไม่?
 กดปุม
่ Mute (ปิดเสียง) เพือ
่ ยกเลิกฟังก์ชน
ั นี้
• ตัง้ เสียงเป็นระดับต่าํ สุดหรือไม่
 ปรับระดับเสียง
รีโมทคอนโทรลไม่ทา
ํ งาน
• แบตเตอรีห
่ มดหรือไม่
 เปลีย
่ นแบตเตอรีใ่ หม่
• รีโมทคอนโทรลกับตัวเครือ
่ งอยูห
่ า่ งกันเกินไปหรือไม่
 ขยับเข้าไปใกล้อป
ุ กรณ์มากขึน
้
TV SoundConnect (เชือ
่ มต่อเสียงทีว)ี (การจับคูท
่ ว
ี )ี ล้มเหลว
• ทีวข
ี องคุณสนับสนุน TV SoundConnect (เชือ
่ มต่อเสียง
ทีว)ี หรือไม่
 TV SoundConnect (เชือ
่ มต่อเสียงทีว)ี ได้รบ
ั การ
สนับสนุนโดยทีวซ
ี ม
ั ซุงทีเ่ ปิดตัวหลังปี 2012 โปรดตรวจ
สอบทีวข
ี องคุณเพือ
่ ดูวา่ สนับสนุน TV SoundConnect
(เชือ
่ มต่อเสียงทีว)ี หรือไม่
• เฟิรม
์ แวร์ของทีวข
ี องคุณเป็นเวอร์ชน
ั ล่าสุดหรือไม่
 อัพเดตทีวข
ี องคุณด้วยเฟิรม
์ แวร์เวอร์ชน
ั ล่าสุด
• เกิดข้อผิดพลาดในการเชือ
่ มต่อหรือไม่
 ติดต่อศูนย์บริการของซัมซุง
• ตัง้ ค่าโหมด TV ใหม่และเชือ
่ มต่ออีกครัง้
 กดปุม
่ ► ค้างไว้ 5 วินาทีเพือ
่ รีเซ็ต TV SoundConnect
(เชือ
่ มต่อเสียงทีว)ี
21
HW-H600_XT_THA_141028.indd 21
2014-10-28
5:11:21
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ข้อมูลจําเพาะ
ชือ
่ รุน
่
ทัว่ ไป
เครือ
่ งขยาย
สัญญาณ
HW-H600
USB
5V/0.5A
น้าํ หนัก
5 ปอนด์
ขนาด (ก x ส x ล)
735 x 36.5 x 360 มิลลิเมตร
อุณหภูมข
ิ ณะทํางาน
+5°C ถึง +35°C
ช่วงความชืน
้ ขณะทํางาน
10 % ถึง 75 %
กําลังเอาต์พต
ุ ทีก
่ าํ หนด
80 W(MID/TWT = 8 OHM, SW = 4 OHM)
THD = 10 %, 1 kHz
อัตรา S/N ratio (อินพุตอะนาล็อก)
65 dB
การแยกสัญญาณ (1kHz)
65 dB
* อัตรา S/N การผิดเพีย
้ น การแยกสัญญาณ และความไวทีส
่ ามารถใช้ได้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั การวัดโดยใช้แนวทางของ
AES (Audio Engineering Society)
* ข้อมูลจําเพาะตามตัวเลข
-
บริษท
ั Samsung Electronics Co., Ltd ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงข้อมูลจําเพาะนีโ้ ดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบ
-
น้าํ หนักและขนาดโดยประมาณ
-
สําหรับแหล่งจ่ายไฟและการใช้พลังงาน โปรดดูฉลากกํากับทีต
่ ด
ิ กับตัวเครือ
่ ง
ใบอนุญาต
ผลิตภายใต้การอนุญาตจาก Dolby Laboratories Dolby และสัญลักษณ์ D คู่ เป็นเครือ
่ งหมายการค้าของ Dolby Laboratories
สําหรับสิทธิบต
ั ร DTS โปรดดู http://patents.dts.com ผลิตภายใต้การอนุญาตจาก DTS Licensing Limited DTS, &สัญลักษณ์
และ DTS และสัญลักษณ์เป็นเครือ
่ งหมายการค้าจดทะเบียน และ DTS 2.0 Channel เป็นเครือ
่ งหมายการค้าของ DTS, Inc ©
DTS, Inc. สงวนลิขสิทธิ์
คําว่า HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface และ โลโก้ HDMIเป็นเครือ
่ งหมายการค้าหรือเครือ
่ งหมายการค้
าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอืน
่ ๆ
- หากต้องการส่งข้อสงสัยและคําขอเกีย
่ วกับโอเพ่นซอร์ส โปรดติดต่อซัมซุงทางอีเมล (oss.request@samsung.com)
22
HW-H600_XT_THA_141028.indd 22
2014-10-28
5:11:21
ติดต่อเครือข่ายซัมซุงทัว่ โลก
หากมีคาํ แนะนําหรือข้อสงสัยเกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์ซม
ั ซุง ติดต่อสอบถามได้ท่ี SAMSUNG customer care center
Area
` Asia Pacific
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
` MENA
U.A.E
OMAN
KUWAIT
BAHRAIN
QATAR
EGYPT
ALGERIA
PAKISTAN
TUNISIA
JORDAN
SYRIA
IRAN
MOROCCO
Contact Centre 
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858
(852) 3698 4698
800-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
183-2255 (183-CALL)
8000-4726
800-2255 (800-CALL)
08000-726786
16580
021 36 11 00
0800-Samsung (72678)
80-1000-12
0800-22273
06 5777444
18252273
021-8255
080 100 2255
SAUDI ARABIA
920021230
444 77 11
Ghana
Cote D’ Ivoire
SENEGAL
CAMEROON
KENYA
UGANDA
TANZANIA
RWANDA
BURUNDI
DRC
SUDAN
SOUTH AFRICA
BOTSWANA
NAMIBIA
ZAMBIA
MOZAMBIQUE
www.samsung.com/au/support
www.samsung.com/nz/support
www.samsung.com/cn/support
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
30308282 - Non Toll Free
0800112888
021-56997777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-7267864 [PLDT]
1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]
02-4222111 [Other landline]
1800-SAMSUNG (726-7864)
0-2689-3232,
1800-29-3232
0800-32-9999
1800 588 889
TURKEY
` Africa
NIGERIA
HW-H600_XT_THA_141028.indd 23
www.samsung.com/in/support
www.samsung.com/id/support
www.samsung.com/jp/support
www.samsung.com/my/support
www.samsung.com/ph/support
www.samsung.com/sg/support
www.samsung.com/th/support
www.samsung.com/tw/support
www.samsung.com/vn/support
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
www.samsung.com/eg/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/pk/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/Levant/support (English)
www.samsung.com/Levant/support (English)
www.samsung.com/iran/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/sa/support
www.samsung.com/sa_en/support (English)
www.samsung.com/tr/support
0800-726-7864
0800-10077
0302-200077
8000 0077
800-00-0077
7095- 0077
0800 545 545
0800 300 300
0685 88 99 00
9999
200
499999
1969
0860 SAMSUNG (726 7864)
8007260000
08 197 267 864
0211 350370
847267864 / 827267864
AH68-02697Y-03
Web Site
www.samsung.com/africa_en/support
www.samsung.com/africa_fr/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
23
AH68-02697Y-03
2014-10-28
5:11:22
Download PDF