Samsung | HT-F6550 | Samsung สมาร์ทบลูเรย์ โฮมเธียเตอร์ HT-F6550 คู่มือการใช้

HT-F6550
ระบบความบันเทิงในบ้าน
5.1CH Blu-ray™
คู่มือการใช้งาน
ทุกจินตนาการล้วนเป็นจริงได้
ขอขอบคุณสําหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ซัมซุงเครื่องนี้
หากต้องการได้รับบริการที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น
โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่เว็บไซต์
www.samsung.com/register
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 1
2013-05-29 오후 5:45:46
ข้อมูลความปลอดภัย
คําเตือน
เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อค อย่าถอดฝาครอบ (หรือฝาด้านหลัง) ออก
ภายในเครื่องไม่มีชิ้นส่วนใดที่ผู้ใช้สามารถซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง การซ่อมแซมควรกระทําโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
ข้อควรระวัง
ห้ามเปิดฝาเครื่อง
เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อค
สัญลักษณ์นี้แสดงถึง “อันตราย ไฟฟ้าแรงสูง” ภายในผลิตภัณฑ์ ซึ่ง ข้อควรระวัง: เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อต
สัญลักษณ์นี้แสดงถึงคําแนะนําที่สําคัญสําหรับการใช้งาน
หมายถึงความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อตหรือทําให้เกิดการบาดเจ็บได้ เสียบปลั๊กขาแบนด้านกว้างเข้ากับช่องเสียบด้านกว้างและเสียบเข้าให้แน่น ผลิตภัณฑ์นั้น
คําเตือน
• เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อค
ระวังอย่าให้เครื่องนี้ถูกฝนหรือความชื้น
ข้อควรระวัง
• อุปกรณ์ต้องไม่สัมผัสกับน้ํา หรือทําน้ํากระเด็นใส่ไม่ว่า
กรณีใดๆ และห้ามนําภาชนะที่บรรจุของเหลว เช่น แจกัน
วางไว้บนอุปกรณ์
• ปลั๊กไฟหลักใช้เป็นอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อ
และควรอยู่ในตําแหน่งที่พร้อมให้ดําเนินการได้
• ผลิตภัณฑ์นี้ควรเชื่อมต่อกับเต้ารับไฟ AC
ที่มีการติดตั้งสายดินเพื่อความปลอดภัยเสมอ
• หากต้องการถอดสายไฟหลักของอุปกรณ์นี้
ต้องดึงปลั๊กออกจากเต้ารับไฟหลัก
ปลั๊กของสายไฟหลักจึงจะพร้อมใช้งาน
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ คลาส 1
เครื่องเล่นคอมแพคดิสก์รุ่นนี้จัดเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเลเซอร์คลาส 1
การใช้การควบคุม การปรับเปลี่ยน
หรือการทํางานของขั้นตอนอื่นใดนอกเหนือ
จากที่ระบุในที่นี้อาจทําให้เกิดการแผ่รังสีที่เป็นอันตราย
ข้อควรระวัง
• มีการแผ่รังสีเลเซอร์ที่มองไม่เห็นเมื่อเปิดออกและกลไกการล็อคถูกปลด
ระวังอย่าให้ถูกลําแสง
| 2 ไทย
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 2
2013-05-29 오후 5:46:03
การเก็บและจัดการแผ่นดิสก์
• อุปกรณ์นี้ต้องไม่สัมผัสกับน้ําหรือทําน้ํากระเด็นใส่
อย่าวางวัตถุที่บรรจุน้ํา เช่น แจกัน บนผลิตภัณฑ์
• ในการปิดอุปกรณ์ให้สนิท
คุณต้องถอดปลัก
๊ ไฟของอุปกรณ์ออกจากเต้ารับไฟฟ้าทีผ
่ นัง ดังนัน
้
ปลั๊กไฟจึงต้องเข้าถึงได้อย่างง่ายดายและพร้อมใช้งานตลอดเวลา
• อย่าสัมผัสปลั๊กไฟขณะที่มือเปียก
เนื่องจากอาจทําให้เกิดไฟฟ้าช็อคได้
• อย่าเสียบปลั๊กไฟของอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายเครื่องที่เต้ารับไฟที่ผนังเดียวกัน
การใช้งานเต้ารับไฟหนักเกินไปอาจทําให้เต้ารับไฟร้อนจัด
และเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ได้
• การดูแลรักษาตัวเครื่อง
- ก่อนที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับเครื่องนี้
ดูให้แน่ใจว่าปิดอุปกรณ์เหล่านั้นแล้ว
- หากคุณย้ายเครื่องจากที่เย็นไปที่อบอุ่นในทันทีทันใด
อาจเกิดไอน้ําในชิ้นส่วนทํางานและเลนส์
และทําให้การเล่นแผ่นผิดปกติได้ หากเกิดกรณีนี้
ให้ถอดปลั๊กไฟของผลิตภัณฑ์ออก รอเป็นเวลา
สองชั่วโมง จากนั้น ให้เสียบปลั๊กกับเต้ารับไฟฟ้า
แล้วใส่แผ่นดิสก์และลองเล่นอีกครั้ง
Dolby Laboratories
ผลิตภายใต้การอนุญาตจาก Dolby
Laboratories
Dolby, Pro Logic และสัญลักษณ์
D คู่เป็นเครื่องหมายการค้าของ
ผลิตภายใต้การอนุญาตตามหมายเลขสิทธิบัตรแห่งสหรัฐอเมริกาเลขที่:
5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616,
7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195,
7,930,184, 7,333,929 และ 7,548,853 DTS, DTSHD, สัญลักษณ์ และ DTS หรือ DTS-HD และสัญลักษณ์
เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และ DTS Neo:Fusion
เป็นเครื่องหมายการค้าของ DTS, Inc. (C)2012 DTS, Inc.
สงวนลิขสิทธิ์
เกี่ยวกับวิดีโอ DIVX: DivX®
คือรูปแบบวิดีโอดิจิตอลที่สร้างโดย
DivX, LLC ซึง่ เป็นบริษท
ั ในเครือของ
Rovi Corporation นี่คืออุปกรณ์ DivX Certified® ที่เล่นวิดีโอ DivX
ไปที่ divx.com สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมและเครื่องมือซอฟต์แวร์ในการ
แปลงไฟล์ของคุณเป็นวิดีโอ DivX
เกี่ยวกับวิดีโอตามสั่งระบบ DIVX อุปกรณ์ DivX Certified®
นี้ต้องได้รับการลงทะเบียนจึงจะสามารถเล่นภาพยนตร์ของวิดีโอตามสั่ง
(VOD) ระบบ DivX หากต้องการรับรหัสลงทะเบียน ค้นหาส่วน DivX
VOD ในเมนูการตั้งค่าอุปกรณ์ ไปที่ vod.divx.com สําหรับข้อมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับวิธีดําเนินการลงทะเบียน
DivX Certified® สามารถเล่นวิดีโอ DivX® สูงสุด HD
1080p รวมถึงข้อมูลพิเศษ.
DivX®, DivX Certified®
และโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ DivX, Inc.
และใช้โดยได้รับอนุญาต
อยู่ภายใต้การคุ้มครองของสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาหนึ่งหมายเลขขึ้นไปต่อไปนี้:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
ไทย
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 3
ข้อมูลความปลอดภัย
ถือด้วยความระวัง
การอนุญาต
01
• การถือแผ่นดิสก์
- ลายนิ้วมือหรือรอยขีดข่วนบนดิสก์
อาจลดคุณภาพของเสียงและภาพ
หรืออาจทําให้เกิดการเล่นข้ามได้
- อย่าจับที่พื้นผิวของแผ่นดิสก์ด้านที่มีข้อมูลบันทึกไว้
- จับแผ่นดิสก์ที่ขอบ
เพื่อไม่ให้มีรอยนิ้วมือปรากฏบนผิวหน้าดิสก์
- อย่าติดกระดาษหรือเทปกาวบนแผ่นดิสก์
• การทําความสะอาดแผ่นดิสก์
- เมื่อมีรอยนิ้วมือหรือสิ่งสกปรกเกาะบนดิสก์
ให้ทําความสะอาดโดยใช้น้ํายาทําความสะอาดอย่างอ่อนละลายน้ํา
และเช็ดด้วยผ้านุ่ม
- ขณะทําความสะอาด เช็ดเบาๆ
จากด้านในดิสก์ออกไปทางด้านนอกดิสก์
- การเก็บแผ่นดิสก์
 อย่าให้แผ่นดิสก์ถูกแสงแดดโดยตรง
 เก็บแผ่นไว้ในบริเวณที่เย็นและอากาศถ่ายเท
 เก็บแผ่นไว้ในซองที่สะอาดโดยวางดิสก์ในแนวตั้ง
• หากผลิตภัณฑ์มีเสียงผิดปกติหรือส่งกลิ่นเหม็นไหม้หรือควันไฟออกมา
ให้ปิดสวิตช์ทันทีและถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟที่ผนัง จากนั้น
ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอความช่วยเหลือด้านเทคนิค
อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ตอ่ เนือ่ งจากอาจทําให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อคได้
3|
2013-05-29 오후 5:46:04
ข้อมูลความปลอดภัย
ข้อความ HDMI และ HDMI
High-Definition Multimedia
Interface และโลโก้ HDMI
เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
HDMI Licensing LLC ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
Oracle และ Java
เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ ชื่ออื่นๆ
อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของตามลําดับ
รายการนี้รวมเอาเทคโนโลยีการป้องกันการคัดลอกซึ่งได้รับความคุ้มครอง
โดยสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาและสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของ
Rovi Corporation ห้ามทํากระบวนการย้อนกลับการวิศวกรรมและการถอด
ชิ้นส่วนประกอบ
Blu-ray Disc™, Blu-ray™ และโลโก้
เป็นเครื่องหมายการค้าของ Blu-ray Disc Association
ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคโนโลยี Cinavia เพื่อจํากัดการใช้ของสําเนา
ที่ไม่ได้รับอนุญาตของฟิล์มและวิดีโอและซาวด์แทร็กที่ผลิตเพื่อ
ที่ผลิตเพื่อการพาณิชย์บางประเภท
เมื่อตรวจพบการใช้ที่ต้องห้ามของสําเนาที่ไม่ได้รับอนุญาต
ข้อความจะแสดงขึ้นและการเล่นหรือการคัดลอกจะถูกขัดจังหวะ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี Cinavia
สามารถดูได้จากศูนย์ข้อมูลผู้บริโภคออนไลน์ของ
Cinavia ที่ http://www.cinavia.com
หากต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cinavia ทางอีเมล
ส่งโปสการ์ดพร้อมที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณไปที่: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.”
ผลิตภัณฑ์นี้รวมเทคโนโลยีที่เป็นทรัพยสิทธิเอาไว้ภายใต้การอนุญาตใช้จาก
Verance Corporation และได้รับการป้องกันจากสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา
เลขที่ 7,369,677 และสิทธิบัตรแห่งสหรัฐอเมริกาและสิทธิบัตร
ทั่วโลกอื่นๆ ที่ออกและรอการจดทะเบียน
รวมถึงลิขสิทธิ์และการปกป้อง
ความลับทางการค้าสําหรับแง่มม
ุ บางด้านของเทคโนโลยีดงั กล่าว
Cinavia เป็นเครื่องหมายการค้าของ Verance Corporation ลิขสิทธิ์
2004-2010 Verance Corporation สงวนลิขสิทธิ์โดย Verance
ห้ามทํากระบวนการย้อนกลับการวิศวกรรมหรือการถอดชิ้นส่วนประกอบ
- ประกาศสิทธิ์การใช้งานโอเพ่น ซอร์ส
ในกรณีของการใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส
สิทธิ์การใช้งานโอเพ่น ซอร์สมีอยู่ในเมนูผลิตภัณฑ์
การใช้ฟังก์ชัน 3 มิติ
ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยที่สําคัญเกี่ยวกับภาพ 3 มิติ
โปรดอ่านและทําความเข้าใจข้อมูลเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้ก่อนใช้ฟังก์ชัน
3 มิติ
• ผู้ชมบางรายอาจรู้สึกไม่สบายเมื่อชมทีวีในแบบ 3D
อาการดังกล่าวเช่น วิงเวียน คลื่นไส้ และปวดศีรษะ
หากคุณมีอาการใดๆ ดังกล่าว ให้หยุดการชมทีวีในแบบ 3 มิติ
ถอดแว่น 3 มิติออก และหยุดพัก
• การดูภาพ 3D เป็นเวลานานต่อเนือ
่ งอาจทําให้สายตาอ่อนล้าได้
หากคุณรู้สึกอ่อนล้าที่ดวงตา ให้หยุดการชมทีวีในแบบ 3D
ถอดแว่น 3D ออก และหยุดพัก
• ผู้ปกครองที่มีความรับผิดชอบควรหมั่นตรวจสอบเด็กๆ
ที่กําลังใช้งานฟังก์ชัน 3D
หากเด็กมีอาการใดๆ ที่แสดงถึงการอ่อนล้าของดวงตา
ปวดศีรษะ วิงเวียน หรือคลื่นไส้ ต้องให้เด็กหยุดดูทีวีในแบบ 3
มิติและหยุดพัก
• อย่าใช้แว่น 3 มิติเพื่อจุดประสงค์อื่น (เช่น ใช้เป็นแว่นตาทั่วไป
แว่นกันแดด แว่นป้องกัน ฯลฯ)
• อย่าใช้ฟังก์ชัน 3D หรือแว่น 3D
ขณะเดินหรือเคลื่อนที่ การใช้ฟังก์ชัน 3 มิติ หรือแว่น 3
มิติขณะเคลื่อนที่อาจทําให้คุณเดินชนวัตถุ สะดุด และ/หรือล้ม
และทําให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรง
• หากคุณต้องการเพลิดเพลินกับภาพและเสียงแบบ 3
มิติ ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ 3 มิติ (เครื่องรับสัญญาณ AV
หรือทีวีที่รองรับสัญญาณภาพ 3 มิติ) กับพอร์ต HDMI OUT
ของผลิตภัณฑ์โดยใช้สาย HDMI ความเร็วสูง สวมแว่น 3
มิติก่อนการเล่นภาพยนตร์ 3 มิติ
• ผลิตภัณฑ์นี้ส่งสัญญาณออก 3 มิติผ่านสาย HDMI
ที่เชื่อมต่อกับพอร์ต HDMI OUT เท่านั้น
• เนื่องจากความละเอียดวิดีโอในโหมดเล่น 3
มิติถูกตั้งค่าตามความละเอียดของวิดีโอ 3 มิติต้นฉบับ
คุณจึงไม่สามารถเปลี่ยนความละเอียดตามที่ต้องการได้
• บางฟังก์ชัน เช่น BD Wise
หรือการตั้งค่าขนาดหน้าจอหรือความละเอียด
อาจทํางานไม่เหมาะสมในโหมดเล่น 3 มิติ
• คุณต้องใช้สาย HDMI ความเร็วสูงเพื่อส่งออกสัญญาณ 3
มิติอย่างเหมาะสม
• อยู่ห่างจากทีวีในระยะห่าง 3 เท่าของความกว้างหน้าจอ
ขณะรับชมภาพยนตร์ 3 มิติ ตัวอย่าง หากคุณมีหน้าจอทีวีกว้าง
46 นิ้ว ควรอยู่ห่างจากทีวี 3.5 เมตร
• จัดวางหน้าจอการเล่นวิดีโอ 3
มิติให้อยู่ในระดับสายตาเพื่อคุณภาพของภาพ 3 มิติที่ดีที่สุด
• หากเครื่องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ 3 มิติบางประเภท เอฟเฟ็กต์ 3
มิติอาจทํางานไม่เหมาะสม
• ผลิตภัณฑ์นี้ไม่แปลงภาพยนตร์ 2 มิติให้เป็น 3 มิติ
• "Blu-ray 3D" และโลโก้ "Blu-ray 3D"
เป็นเครื่องหมายการค้าของ Blu-ray Disc Association
| 4 ไทย
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 4
2013-05-29 오후 5:46:05
ลิขสิทธิ์
เล่นสื่อ
คําเตือน
การเก็บและจัดการแผ่นดิสก์
ถือด้วยความระวัง
การอนุญาต
การใช้ฟังก์ชัน 3 มิติ
ลิขสิทธิ์
เริ่มต้นใช้งาน
ความสามารถในการใช้งานร่วมกันของดิสก์และรูปแบบ
โลโก้ของดิสก์ที่ผลิตภัณฑ์สามารถเล่นได้
แผงด้านหน้า
แผงด้านหลัง
รีโมทคอนโทรล
การเชื่อมต่อ
14 การเชื่อมต่อลําโพง
17 การเชือ
่ มต่อกับทีวี/อุปกรณ์ภายนอก
18 การเชือ
่ มต่อเราเตอร์เครือข่าย
การตั้งค่า
19
19
19
20
24
27
ข้อมูลความปลอดภัย
ข้อมูลความปลอดภัย
6
7
11
11
12
หน้าจอ เนื้อหาทั้งหมด
การเล่นดิสก์เพื่อการค้า
การเล่นไฟล์บนอุปกรณ์ USB
การเล่นแผ่นดิสก์ที่มีเนื้อหาที่ผู้ใช้บันทึก
การใช้ฟังก์ชันเครือข่าย AllShare
การควบคุมการเล่นวิดีโอ
การควบคุมการเล่นเพลง
การแสดงภาพ
การฟังวิทยุ
การใช้ปุ่มเอฟเฟ็กต์พิเศษบนรีโมทคอนโทรล
บริการเครือข่าย
สารบัญ
2
3
3
3
4
5
29
29
29
30
30
31
34
38
39
40
01
© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทําซ้ํา
หรือคัดลอกข้อมูลบางส่วน หรือทั้งหมดของคู่มือการใช้งานนี้
โดยไม่ได้รบ
ั อนุญาตเป็นลายลักษณ์อก
ั ษรจากบริษท
ั Samsung
Electronics Co.,Ltd.
ขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้น
หน้าจอ โฮม
การเข้าถึงหน้าจอ การตั้งค่า
ฟังก์ชันเมนูการตั้งค่า
เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
การอัพเกรดซอฟต์แวร์
42
42
43
43
47
47
50
50
การล็อกอินเข้าสู่บัญชีซัมซุงของคุณ
ก่อนการใช้ภาพยนตร์และรายการทีวี หรือแอปพลิเคชัน
การใช้ภาพยนตร์และรายการทีวี
การใช้แอปพลิเคชัน
Screen Mirroring
การใช้เว็บเบราเซอร์
การเชื่อมโยงบัญชีบริการอินเทอร์เน็ตของคุณกับผลิตภัณฑ์
BD-LIVE™
ภาคผนวก
51 ข้อมูลเพิ่มเติม
54 การแก้ไขปัญหา
57 ข้อมูลจําเพาะ
 ค่าตัวเลขและภาพประกอบในคู่มือการใช้งานนี้มีให้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น
และอาจแตกต่างจากข้อมูลที่ปรากฏในผลิตภัณฑ์จริง
 อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ หาก :
ก. วิศวกรถูกเรียกตัวไปตามคําขอของคุณ
และไม่พบข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์
(หมายความว่าคุณไม่ได้อ่านคู่มือการใช้งานนี้)
ข. คุณนําผลิตภัณฑ์มาที่ศูนย์ซ่อม
และไม่พบข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์
(หมายความว่าคุณไม่ได้อ่านคู่มือการใช้งานนี้)
 จะมีการแจ้งยอดค่าธรรมเนียมการดําเนินการแก่คุณก่อนดําเนินการ
หรือก่อนไปพบคุณที่บ้าน
ไทย
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 5
5|
2013-05-29 오후 5:46:05
การเริ่มต้นใช้งาน
ความสามารถในการใช้งานร่วมกันของดิสก์และรูปแบบ
ชนิดของดิสก์และเนื้อหาที่ผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถเล่นได้
สื่อ
วิดีโอ
ชนิดของดิสก์
รายละเอียด
แผ่นดิสก์ Blu-ray
แผ่นดิสก์ Blu-ray 3 มิติ
แผ่นดิสก์ BD-ROM หรือ BD-RE/-R บันทึกในรูปแบบ BD-RE
DVD-VIDEO, DVD-RW,
DVD-R, DVD+RW,
DVD+R
DVD-VIDEO, แผ่นดิสก์ DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R ที่บันทึก
ซึ่งถูกบันทึกและไฟนัลไลซ์ หรือสื่อจัดเก็บข้อมูล USB ที่มีข้อมูล DivX, MKV
และ MP4
เพลง
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
เพลงที่บันทึกบนแผ่นดิสก์ CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R
หรือสื่อจัดเก็บข้อมูล USB ที่มีข้อมูล MP3 หรือ WMA
ภาพถ่าย
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
ภาพที่บันทึกบนแผ่นดิสก์ CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R
หรือสื่อจัดเก็บข้อมูล USB ที่มีข้อมูล JPEG
| หมายเหตุ |
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถเล่นแผ่น CD-RW/-R และ DVD-R บางแผ่นได้ เนื่องจากชนิดของแผ่นดิสก์ หรือสภาพในการบันทึก
หากมีการบันทึกข้อมูลในแผ่นดิสก์ DVD-RW/-R อย่างไม่เหมาะสมในฟอร์แมต DVD video แผ่นนั้นจะไม่สามารถเล่นได้
ผลิตภัณฑ์ของคุณจะไม่เล่นข้อมูลที่บันทึกไว้บนแผ่นดิสก์ DVD-R ในอัตราบิตที่มากกว่า 10 Mbps
ผลิตภัณฑ์ของคุณจะไม่เล่นข้อมูลที่บันทึกไว้บนแผ่น BD-R หรืออุปกรณ์ USB ในอัตราบิตที่มากกว่า 30 Mbps
การเล่นอาจไม่ทํางานกับดิสก์บางชนิด หรือเมื่อมีการระบุให้เครื่องทํางานตามฟังก์ชันบางอย่าง เช่น เปลี่ยนมุมกล้อง
และปรับอัตราส่วนภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดิสก์จะมีระบุในรายละเอียดบนกล่องดิสก์ โปรดดูข้างกล่องหากต้องการ
เมื่อเล่นด้วยระบบ BD-J อาจต้องใช้เวลาโหลดข้อมูลนานกว่าปกติ หรือบางฟังก์ชันอาจทํางานช้าลง
ชนิดของดิสก์ที่ผลิตภัณฑ์ของคุณไม่สามารถเล่นได้
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/MV-Disc
เป็นต้น
• DVD-RAM
• ซุปเปอร์ออดิโอ CD
(ยกเว้น CD layer)
• DVD-RW(โหมด VR)
• แผ่น DVD-R สําหรับ
• CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/ Authoring ความจุ 3.9 GB
CD-I/LD
(CD-Gs เล่นเสียงเท่านั้น
ไม่เล่นภาพ)
| หมายเหตุ |
ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่ตอบสนองคําสั่งใช้งานทั้งหมด เนื่องจากแผ่นดิสก์ Blu-ray, DVD หรือ CD บางรุ่น
สามารถใช้งานและมีคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงหรือโดยจํากัดเท่านั้นระหว่างการเล่น.
โปรดสังเกตว่านี่ไม่ใช่ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์
ซัมซุงไม่สามารถรับประกันได้ว่าผลิตภัณฑ์นี้จะเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray, DVD
หรือ CD ของทุกโลโก้ เนื่องจากฟอร์แมตของแผ่นดิสก์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
และอาจเกิดปัญหาและข้อผิดพลาดระหว่างการผลิตซอฟต์แวร์สําหรับแผ่นดิสก์ Blu-ray, DVD, CD และ/
หรือระหว่างการผลิตแผ่นดิสก์
โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของซัมซุง
หากคุณมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาในการเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray, DVD หรือ CD จากผลิตภัณฑ์นี้ นอกจากนั้น
โปรดอ่านรายละเอียดส่วนที่เหลือของคู่มือผู้ใช้นี้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจํากัดในการเล่น
ดิสก์เพื่อการค้าและแผ่น DVD บางชนิดที่ซื้อจากภูมิภาคอื่น อาจไม่สามารถเล่นกับเครื่องนี้
| 6 ไทย
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 6
2013-05-29 오후 5:46:06
รหัสภูมิภาค
โลโก้ของดิสก์ที่ผลิตภัณฑ์สามารถเล่นได้
แผ่นดิสก์
Blu-ray
DVD-VIDEO
พื้นที่
A
อเมริกาเหนือ
อเมริกากลาง อเมริกาใต้
เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
B
ยุโรป กรีนแลนด์
ดินแดนของฝรั่งเศส
ตะวันออกกลาง แอฟริกา
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
C
อินเดีย จีน รัสเซีย เอเชียกลาง
และเอเชียใต้
1
สหรัฐอเมริกา
เขตปกครองของสหรัฐอเมริกา
และแคนาดา
2
ยุโรป ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง
อียิปต์ แอฟริก กรีนแลนด์
3
ไต้หวัน เกาหลี ฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย ฮ่องกง
4
เม็กซิโก อเมริกาใต้
อเมริกากลาง ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ หมู่เกาะแปซิฟิก
คาริบเบียน
5
รัสเซีย ยุโรปตะวันออก อินเดีย
เกาหลีเหนือ มองโกเลีย
6
จีน
แผ่นดิสก์ Blu-ray
แผ่นดิสก์ Blu-ray 3 มิติ
BD-LIVE
Dolby
เริ่มต้นใช้งาน
ชนิดของดิสก์ รหัสภูมิภาค
02
ทั้งผลิตภัณฑ์และแผ่นดิสก์ถูกเข้ารหัสไว้ตามภูมิภาค
เพื่อที่จะสามารถเล่นแผ่นดิสก์ได้
รหัสภูมิภาคเหล่านี้ต้องตรงกัน หากรหัสไม่ตรงกัน
เครื่องจะไม่สามารถเล่นดิสก์ได้
มีหมายเลขภูมิภาคสําหรับผลิตภัณฑ์นี้แสดงไว้ที่แผงด้านหลังของผลิตภัณฑ์
DTS
ระบบแพร่สัญญาณ PAL ใน
สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส
เยอรมนี เป็นต้น
DivX
Java
| หมายเหตุ |
หากหมายเลขภูมิภาคของแผ่นดิสก์ Blu-ray/
DVD ไม่ตรงกับหมายเลขภูมิภาคของผลิตภัณฑ์นี้
ผลิตภัณฑ์จะไม่สามารถเล่นดิสก์ดังกล่าวได้
ไทย
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 7
7|
2013-05-29 오후 5:46:07
การเริ่มต้นใช้งาน
รูปแบบที่สนับสนุน
การสนับสนุนไฟล์วิดีโอ
ส่วนขยายไฟล์ เนื้อหาภายใน ตัวแปลงสัญญาณภาพ
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.webm
ความละเอียด
จํานวนเฟรม
(fps)
บิตเรต
(Mbps)
ตัวแปลงสัญญาณเสียง
Divx 3.11 / 4
/5/6
MPEG4 SP/ASP
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
WebM
H.264 BP/
MP/HP
1920x1080
(WMV v7,v8,
MSMPEG4 v3 :
1280x720)
6~30
30
VP6
640x480
-
4
MVC
-
24/25/30
60
1920x1080
6~30
20
Motion JPEG
Microsoft
MPEG-4 v3
Window Media
Video v7, v8, v9
MPEG2
Dolby Digital
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG(MP3)
DTS (Core)
MPEG1
VP8
 ข้อจํากัด
- แม้ว่าไฟล์จะถูกเข้ารหัสตามโคเดคที่รองรับในรายการด้านบนนี้
เครื่องอาจไม่สามารถเล่นไฟล์ได้หากข้อมูลไม่สมบูรณ์หรือเสียหาย
- การเล่นตามปกติไม่ได้รับประกันว่าข้อมูลที่บรรจุของไฟล์จะผิดพลาด
หรือไฟล์มีความเสียหายหรือไม่
- ไฟล์ที่มีอัตราบิตหรืออัตราเฟรมสูงกว่ามาตรฐานอาจสะดุดระหว่างการเล่น
- ฟังก์ชันค้นหา (ข้าม)
จะไม่ทํางานหากตารางดัชนีของไฟล์ชํารุด
- เมื่อคุณเล่นไฟล์จากระยะไกลผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย
การเล่นวิดีโออาจสะดุดโดยขึ้นอยู่กับความเร็วของเครือข่าย
- อุปกรณ์กล้อง USB/
ดิจิตอลบางประเภทอาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์นี้
Vorbis
- ไม่สนับสนุน GMC 2 ขึ้นไป
- สนับสนุน SVAF ด้านบน/ด้านล่าง, ด้านข้าง เท่านั้น
- สนับสนุน BD MVC Spec เท่านั้น
 ตัวถอดรหัสเสียง
-
สนับสนุน WMA 10 Pro (สูงสุดถึง 5.1)
ไม่สนับสนุน WMA lossless audio
สนับสนุน ADPCM IMA, MS
ไม่สนับสนุน ADPCM (A-Law, μ-Low)
ไม่สนับสนุน QCELP, AMR NB/WB
สนับสนุน vorbis (สูงสุดถึง 2ch),
สนับสนุน Dolby Digital Plus (สูงสุดถึง 7.1ch)
 ตัวถอดรหัสวิดีโอ
 ข้อคิดเห็น
- รองรับสูงสุดถึง H.264 ระดับ 4.1 (ยกเว้น FMO/ASO/RS)
- ไม่สนับสนุน VC1 AP L4
- ยกเว้น WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
ต่ํากว่า 1280 X 720: สูงสุด 60 เฟรม
สูงกว่า 1280 X 720: สูงสุด 30 เฟรม
-
MPEG4 : สนับสนุนสูงสุดถึง GMC 1-Warping Point
H.264 : สนับสนุนสูงสุดถึง BP/MP/HP ระดับ 4.1
WMV : สนับสนุน V9, VC1 SP/MP/AP L3
MPEG1 : ไม่สนับสนุน D-picture
MPEG2 : สนับสนุนสูงสุดถึง Hight Profile High Level
| 8 ไทย
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 8
2013-05-29 오후 5:46:09
รูปแบบไฟล์คําบรรยายใต้ภาพ DivX ที่รองรับ
การรองรับไฟล์ภาพ
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
ขึ้นอยู่กับความละเอียดของภาพและอัตราเฟรม
การสนับสนุนไฟล์เพลง
นามสกุลไฟล์ เนื้อหาภายใน ตัวแปลงสัญญาณเสียง
*.mp3
MPEG
ช่วงที่สนับสนุน
MPEG1
เสียง
Layer 3
-
ประเภท
ความละเอียด
*.jpg
*.jpeg
JPEG
15360x8640
*.png
PNG
4096x4096
*.bmp
BMP
4096x4096
*.mpo
MPO
15360x8640
ข้อควรทราบเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ USB
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
-
*.flac
FLAC
FLAC
สนับสนุนสูงสุดถึง
2ch
*.ogg
OGG
Vorbis
สนับสนุนสูงสุดถึง
2ch
*.wma
WMA
WMA
สนับสนุน WMA
10
Pro (สูงสุดถึง
5.1)
ไม่สนับสนุน
WMA lossless
audio
สนับสนุนสูงสุดถึง
M2
profile
ไม่สนับสนุนโหมด
LBR
*.wav
wav
wav
-
*.mid
*.midi
midi
midi
ประเภท 0
และประเภท 1
*.ape
ape
ape
ไม่สนับสนุน
X13, NVT
• ผลิตภัณฑ์ของคุณรองรับสื่อจัดเก็บข้อมูล USB, เครื่องเล่น
MP3, กล้องดิจิตอล และตัวอ่านการ์ด USB
• ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สนับสนุนชื่อโฟลเดอร์หรือชื่อไฟล์ที่ยาวเกิน
128 อักขระ
• อุปกรณ์กล้อง USB/
ดิจิตอลบางประเภทอาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์นี้
• ผลิตภัณฑ์ของคุณรองรับระบบไฟล์ FAT 16, FAT 32 และ
NTFS
• เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB โดยตรงกับพอร์ต USB
ของผลิตภัณฑ์ การเชื่อมต่อผ่านสายเคเบิล USB
อาจสร้างปัญหาการใช้งานร่วมกัน
• การเสียบอุปกรณ์หน่วยความจํามากกว่าหนึ่งตัวกับตัวอ่านการ์ด
หลายแบบอาจทําให้ตัวอ่านการ์ดทํางานไม่เหมาะสม
• ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สนับสนุนโปรโตคอล PTP
• อย่าตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ระหว่างขั้นตอน
"กําลังโหลด"
• ความละเอียดภาพที่มากขึ้น
จะใช้เวลานานขึ้นในการแสดงผล
• ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถเล่นไฟล์ MP3 ที่ DRM (Digital
Rights Management) ถูกดาวน์โหลดจากไซต์เชิงพาณิชย์
• ผลิตภัณฑ์ของคุณสนับสนุนวิดีโอที่น้อยกว่า 30fps
(อัตราเฟรม) เท่านั้น
• ผลิตภัณฑ์ของคุณสนับสนุนอุปกรณ์ USB Mass Storage
Class (MSC) ต่างๆ เช่น Thumb Drive และ USB HDD
(ไม่สนับสนุน HUB)
• อุปกรณ์ USB HDD,
ตัวอ่านการ์ดหลายแบบ และ Thumb Drive
บางประเภทอาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์นี้ได้
• หากอุปกรณ์ USB บางเครื่องต้องการพลังงานมาก
เครื่องอาจถูกจํากัดโดยอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของวงจร
• หากการเล่นจาก USB HDD
ไม่เสถียร ให้เพิ่มกระแสไฟเพิ่มเติมโดยเสียบ HDD
เข้ากับเต้ารับไฟทีผ
่ นัง หากปัญหายังคงมีอยู่ ให้ตด
ิ ต่อผูผ
้ ลิต
USB HDD
• ซังซุงจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของไฟล์ข้อมูลหรือการสูญเสียข้อมูลใดๆ
ไทย
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 9
เริ่มต้นใช้งาน
รูปแบบดิสก์ MKV และ MP4 บางแผ่นอาจเล่นไม่ได้
นามสกุลไฟล์
02
| หมายเหตุ |
9|
2013-05-29 오후 5:46:09
การเริ่มต้นใช้งาน
AVCHD (Video Codec ขั้นสูงความละเอียดสูง)
•
•
•
•
•
•
เครื่องเล่นนี้สามารถเล่นแผ่นดิสก์รูปแบบ AVCHD ปกติแล้วแผ่นดิสก์เหล่านี้จะถูกบันทึกและใช้ในกล้องถ่ายวิดีโอ
รูปแบบ AVCHD เป็นรูปแบบของกล้องวิดีโอดิจิตอลความละเอียดสูง
รูปแบบ MPEG-4 AVC/H.264 บีบอัดภาพด้วยประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมกว่ารูปแบบการบีบอัดภาพแบบดั้งเดิม
แผ่นดิสก์ AVCHD บางแผ่นใช้รูปแบบ “x.v.Colour” ผลิตภัณฑ์นี้สามารถเล่นแผ่นดิสก์ AVCHD ที่ใช้รูปแบบ “x.v.Colour”
“x.v.Colour” เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Corporation
“AVCHD” และโลโก้ AVCHD เป็นเครื่องหมายการค้าของ Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. และ Sony Corporation
| หมายเหตุ |
แผ่นดิสก์ AVCHD บางรูปแบบอาจไม่สามารถเล่นได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการบันทึก
แผ่นดิสก์รูปแบบ AVCHD จําเป็นต้องถูกปิดการเขียน
“x.v.Colour” นําเสนอช่วงสีที่มีความกว้างมากกว่าแผ่นดิสก์สําหรับกล้องถ่ายดีวีดี
รูปแบบดิสก์ DivX, MKV และ MP4 บางแผ่นอาจเล่นไม่ได้ ขึ้นอยู่กับความละเอียดของภาพและอัตราเฟรม
อุปกรณ์เสริม
ตรวจดูอุปกรณ์เสริมที่จัดให้มาด้านล่าง
FUNCTION
TV
SOURCE
RECEIVER
BD
TV
SLEEP
1
2
4
5
7
8
3
6
9
DISC MENU
TITLE MENU
0
POPUP
MUTE
VOL
TV SOUND
FULL SCREEN
TUNING
/ CH
REPEAT
HOME
TOOLS
INFO
EXIT
RETURN
TUNER
MEMORY
A
SMART
B
C
MO/ST
D
SEARCH S/W LEVEL 3D SOUND
HUB
MANUAL
PRESET
AUDIO
SUBTITLE
SOUND
EFFECT
คู่มือการใช้งาน
สายสัญญาณ HDMI
รีโมทคอนโทรล/
แบตเตอรี่ (ขนาด AAA)
สายอากาศ FM
สายไฟ
ผ้าเนื้อนุ่ม
| 10 ไทย
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 10
2013-05-29 오후 5:46:10
แผงด้านหน้า
02
เครื่องขยายเสียงแบบท่อสุญญากาศ
D
H-EN
HIG
เริ่มต้นใช้งาน
การควบคุมระดับเสียง
ปุ่มเปิด/ปิด
VACUUM TUBE SO
UND
เล่น/หยุดชั่วคราว
หยุด
ฟังก์ชัน
ถาดวางแผ่นดิสก์ จอแสดงผล
5V 0.5A
เซนเซอร์ของรีโมทคอนโทรล
USB
เปิด/ปิด
| หมายเหตุ |
หากตั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์มือถือใกล้เครื่องขยายเสียงแบบท่อสุญญากาศหรือตั้งผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ไว้ที่ด้านบนของผลิตภัณฑ์
อาจเป็นสาเหตุของเสียงรบกวนหรือเสียงผิดเพี้ยน
อย่าให้เด็กสัมผัสพื้นผิวผลิตภัณฑ์ขณะที่เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์อยู่ เพราะอาจมีความร้อน
ในการอัพเกรดซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์ผ่านทางช่องเสียบ USB คุณต้องใช้แฟลชไดรฟ์ USB
เมื่อผลิตภัณฑ์แสดงเมนูแผ่นดิสก์ Blu-ray คุณไม่สามารถเริ่มภาพยนตร์โดยการกดปุ่ม 6 บนผลิตภัณฑ์หรือรีโมท
ในการเล่นภาพยนตร์ คุณต้องเลือก เล่นภาพยนตร์ หรือ เริ่ม ในเมนูดิสก์ จากนั้นกดปุ่ม E
หากคุณใช้บริการอินเทอร์เน็ตหรือเล่นเนื้อหาในอุปกรณ์ USB บนทีวี คุณไม่สามารถเลือกโหมด BD/DVD ด้วยปุ่ม
FUNCTION หยุดเล่นเนื้อหานั้นบนทีวี แล้วเลือกโหมด BD/DVD
แผงด้านหลัง
ช่องเสียบสัญญาณออกลําโพง
พัดลมระบายอากาศ
HDMI เข้า
AUX เข้า
SURROUND
FRONT
R
R
SUBWOOFER
SURROUND
FRONT
L
L
IMPEDANCE : 3Ÿ
AUX IN
POWER
สายไฟ
FM ANT
LAN
L
R
CENTER
SPEAKERS OUT
* สายอากาศ FM
HDMI OUT
1
HDMI ออก
HDMI IN
2
ช่องเสียบ LAN
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
DIGITAL AUDIO IN
ภายนอก (ออพติคัล)
* การเชื่อมต่อกับสายอากาศ FM
1.
เชื่อมต่อสายอากาศ FM ที่ให้มาเข้ากับช่องเสียบ FM ANT
2.
ค่อยๆ เลื่อนสายอากาศไปรอบๆ จนกระทั่งคุณพบตําแหน่งที่รับสัญญาณได้ชัดเจนที่สุด
แล้วยึดติดกับผนังหรือพื้นผิวที่แข็งแรงอื่นๆ
| หมายเหตุ |
ตรวจดูให้มีพื้นที่ว่างรอบข้างของระบบโฮมซีเนม่าอย่างน้อย 10 ซม. เพื่อการระบายความร้อนอย่างเพียงพอ
ไม่กีดขวางช่องระบายอากาศหรือพัดลมระบายอากาศ
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถรับสัญญาณ AM ได้
ไทย
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 11
11 |
2013-05-29 오후 5:46:13
การเริ่มต้นใช้งาน
รีโมทคอนโทรล
ส่วนต่างๆ ของรีโมทคอนโทรล
เปิดและปิดเครื่อง
FUNCTION
หากต้องการเปลี่ยนเป็นโหมดโทรทัศน์
และควบคุมการทํางานของโทรทัศน์
ให้กดปุ่ม TV
หากต้องการเปลี่ยนเป็นโหมดโฮมซีเนม่า
และควบคุมการทํางานของโฮมซีเนม่า
ให้กดปุ่ม BD
กดปุ่มตัวเลขเพื่อเรียกใช้งานตัวเลือก
TV
SOURCE
ตั้งเวลาเพื่อปิดตัวเครื่อง
RECEIVER
BD
TV
SLEEP
ใช้เปิดและปิดถาดวางแผ่นดิสก์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DISC MENU
TITLE MENU
กดเพื่อดูเมนูดิสก์
0
POPUP
กดเพื่อข้ามไปข้างหลังหรือข้ามไปข้าง
หน้า
ใช้เพื่อเข้าสู่เมนู ป๊อปอัพ/เรื่อง
กดเพื่อค้นหาแบบย้อนกลับหรือแบบเดินหน้า
กดเพื่อหยุด/เล่นดิสก์
กดเพื่อหยุดแผ่นดิสก์ชั่วคราว
ปิดเสียงชั่วคราว
ปรับระดับเสียง
กดเพื่อเลือกโหมดของโฮมซีเนม่า
(HDMI1, AUX, BD/DVD และอื่นๆ)
หรือ
กดเพื่อเลือกโหมดวิดีโอของโทรทัศน์
MUTE
VOL
TV SOUND
TUNING
/ CH
กดเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอ โฮม
FULL SCREEN
REPEAT
HOME
ค้นหาสถานีวิทยุ FM ที่ใช้ได้
และเปลี่ยนช่อง
กดเพื่อส่งสัญญาณเสียงออกไปยังลําโพง
ของโฮมซีเนม่าหรือของทีวี (ดูหน้า 41)
กดเพื่อดูภาพเต็มหน้าจอบนทีวี
กดปุ่มนี้เพื่อใช้เมนู เครื่องมือ
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
เลือกรายการเมนูบนหน้าจอและเปลี่ยนค่าเมนู
กลับไปยังเมนูก่อนหน้า
ปุ่มเหล่านี้ใช้กับทั้งเมนูบนผลิตภัณฑ์
และกับฟังก์ชันหลายๆ ฟังก์ชันของ
แผ่นดิสก์ Blu-ray
A
SMART
B
กดเพื่อเลือก MANUAL/PRESET
ในฟังก์ชัน เครื่องรับวิทยุ
กดเพื่อค้นหาเนื้อหา
MANUAL
PRESET
MO/ST
C
D
SEARCH S/W LEVEL 3D SOUND
AUDIO
SUBTITLE
กดเพื่อออกจากเมนู
ใช้ตั้งค่าความถี่วิทยุล่วงหน้า
TUNER
MEMORY
HUB
กดเพื่อใช้ Smart Hub
ใช้ในการเล่นซ้ําเรื่อง บท แทร็ค
หรือเล่นซ้ําทั้งแผ่น
ใช้เพื่อแสดงข้อมูลการเล่นในระหว่าง
การเล่นบลูเรย์ดิสก์/DVD
SOUND
EFFECT
เลือก MONO หรือ STEREO
สําหรับการรับสัญญาณวิทยุ
กดเพื่อใช้เอฟเฟ็กต์เสียง 3 มิติ
กดเพื่อใช้เอฟเฟ็กต์เสียง
ใช้เพื่อปรับระดับของซับวูฟเฟอร์
เลือกภาษาเสียงในดิสก์
เลือกภาษาคําบรรยายใต้ภาพของดิสก์
| 12 ไทย
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 12
2013-05-29 오후 5:46:15
การใส่แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล
2
| หมายเหตุ |
ตรวจดูว่าขั้วต่อของแบตเตอรี่ขั้ว “+” และ “–”
ตรงกับภาพภายในช่องใส่
ในการใช้งานทีวีทั่วไป
แบตเตอรี่จะมีอายุใช้งานประมาณหนึ่งปี
รีโมทคอนโทรลสามารถใช้ในระยะห่างที่เป็นเส้นตรงประมาณ
7 เมตรจากผลิตภัณฑ์
การตั้งค่ารีโมทคอนโทรล
คุณสามารถควบคุมการทํางานบางฟังก์ชันของโทรทัศน์ของคุณด้วยรีโมทคอนโทรลนี้
การควบคุมการทํางานของทีวีด้วยรีโมทคอนโทรล
1.
กดปุ่ม TV เพื่อตั้งค่ารีโมทคอนโทรลเป็นโหมดทีวี
2.
เปิดโทรทัศน์ของคุณ
3.
ขณะกดปุ่ม เปิด/ปิดเครื่อง ค้างไว้
ป้อนรหัสที่สอดคล้องกับยี่ห้อทีวีของคุณ
• หากมีรหัสมากกว่าหนึ่งค่าสําหรับทีวีของคุณปรากฏในตาราง
ป้อนรหัสทีละค่าเพื่อดูว่ารหัสใดใช้ได้
• ตัวอย่างเช่น : สําหรับทีวีซัมซุง
ขณะกดปุ่ม เปิด/ปิดเครื่อง ค้างไว้
ใช้ปุ่มตัวเลขเพื่อป้อน 00 หากไม่ได้ผล ลอง 15
ตามด้วย 16 ฯลฯ
4.
หากทีวีปิด หมายถึงการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อย
• คุณสามารถใช้ปุ่ม เปิด/ปิดทีวี, ระดับเสียง, ช่อง
และปุ่มตัวเลข (0~9)
| หมายเหตุ |
รีโมทอาจไม่สามารถควบคุมฟังก์ชันบางอย่างได้
โดยขึ้นอยู่กับยี่ห้อทีวีของคุณ นอกจากนี้
รีโมทคอนโทรลอาจไม่สามารถใช้งานได้กับทีวีบางยี่ห้อ
รีโมทคอนโทรลจะใช้งานได้กับทีวีซัมซุงตามค่าเริ่มต้น
โปรดอย่าทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟ
ห้ามลัดวงจร ถอดประกอบหรือให้ความร้อนกับแบตเตอรี่
อาจเกิดอันตรายจากการระเบิด ถ้าเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง
เปลี่ยนแบตเตอรี่โดยใช้แบตเตอรี่ประเภทที่เหมือนหรือเทียบเท่ากัน
รหัส
Admiral
(M.Wards)
56, 57, 58
A Mark
01, 15
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 09, 10, 11, 12,
13, 14
AOC
01, 18, 40, 48
Bell & Howell
(M.Wards)
57, 58, 81
Brocsonic
59, 60
Candle
18
Cetronic
03
Citizen
03, 18, 25
Cinema
97
ยี่ห้อ
รหัส
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
MTC
18
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Nikei
Onking
Onwa
03
03
03
06, 07, 08, 09, 54, 66,
67, 73, 74
18
03, 15, 17, 18, 48, 54,
59, 62, 69, 90
15, 17, 18, 40, 48, 54,
62, 72
63, 66, 80, 91
15, 18, 59
40
06, 66, 67
17, 48, 56, 60, 61, 75
18, 59, 67, 76, 77, 78,
92, 93, 94
03, 19
40
Panasonic
Penney
Philco
Philips
Coronado
15
Pioneer
Portland
Proton
Quasar
Radio Shack
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
RCA/Proscan
Croslex
62
Crown
03
Curtis Mates
59, 61, 63
CXC
03
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 32, 34,
35, 36, 48, 59, 90
Classic
03
Concerto
18
Contec
46
Realistic
Sampo
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43,
46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
19, 61, 65
03, 40, 60, 61
15, 18, 19
15, 57, 64
Daytron
40
Dynasty
03
Sanyo
Scott
Sears
Sharp
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Signature 2000
(M.Wards)
57, 58
Fisher
19, 65
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
Spectricon
01
Funai
03
Futuretech
03
General Electric 06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
(GE)
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Inkel
45
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
KEC
03, 15, 40
KMC
15
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
SSS
Sylvania
Symphonic
Tatung
Techwood
Teknika
TMK
Toshiba
Vidtech
18
18, 40, 48, 54, 59, 60,
62
61, 95, 96
06
18
03, 15, 18, 25
18, 40
19, 57, 63, 71
18
Videch
59, 60, 69
15, 17, 18, 40, 48, 54,
60, 64
Luxman
18
Wards
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62,
63, 65, 71
Yamaha
18
York
40
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59,
60, 62, 72, 89
Yupiteru
03
Marantz
40, 54
Zenith
58, 79
Matsui
54
Zonda
01
MGA
18, 40
Dongyang
03, 54
ไทย
HT-F6550_XT_THAI_0924.indd 13
เริ่มต้นใช้งาน
1
ยี่ห้อ
02
ขนาดแบตเตอรี่: AAA
รหัสควบคุมโทรทัศน์
13 |
2013-09-24
1:16:14
การเชื่อมต่อ
ส่วนนี้อธิบายวิธีการต่างๆ ในการเชื่อมต่อเครื่องกับอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ
ก่อนการเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออกแล้ว
การเชื่อมต่อลําโพง
ตําแหน่งของเครื่อง
วางบนแท่นรองหรือชั้นวาง
หรือใต้ชั้นวางโทรทัศน์
กลาง
ซับวูฟเฟอร์
ผลิตภัณฑ์
ด้านหน้า (ขวา)
เซอร์ราวด์ (ขวา)
การเลือกตําแหน่งรับฟัง
ตําแหน่งรับฟังควรอยูห
่ า่ งจากหน้าจอโทรทัศน์ประมาณ
2.5 ถึง 3 เท่าของขนาดหน้าจอโทรทัศน์
ตัวอย่างเช่น หากคุณมีจอโทรทัศน์ขนาด 46
นิ้ว ให้วางตําแหน่งรับฟังห่างจากหน้าจอ 2.92
ถึง 3.50 เมตร
ด้านหน้า (ซ้าย)
เซอร์ราวด์ (ซ้าย)
ลําโพงหน้า
วางลําโพงเหล่านี้ด้านหน้าตําแหน่งรับฟังของคุณ โดยหันลําโพงเข้าหาตัวคุณ (ประมาณ 45 องศา)
วางลําโพงด้านหน้าเพื่อให้ทวีตเตอร์ของลําโพงมีระดับความสูงเท่ากับระดับหูของคุณ จัดตําแหน่งให้
ด้านหน้าของลําโพงหน้าตรงกับด้านหน้าของลําโพงกลาง หรือวางให้เยื้องหน้าลําโพงกลาง
ลําโพงกลาง
ตําแหน่งที่ดีที่สุดคือติดตั้งลําโพงกลางให้มีระดับความสูงเท่ากับลําโพงด้านหน้า
คุณยังสามารถติดตั้งลําโพงนี้ที่ด้านบนหรือด้านล่างทีวี โดยวางให้ตรงกับทีวี
ลําโพงเซอร์ราวด์
ซับวูฟเฟอร์
วางลําโพงเหล่านี้ที่ด้านข้างของตําแหน่งรับฟังของคุณ หากไม่มีพื้นที่เพียงพอ
ให้วางลําโพงเหล่านี้โดยให้ลําโพงหันเข้าหากัน วางลําโพงให้สูงกว่าระดับหูของคุณประมาณ 60 ถึง
90 ซม. โดยอยู่ในมุมก้มลงเล็กน้อย
* ลําโพงเซอร์ราวด์ต่างจากลําโพงด้านหน้าและลําโพงกลาง
เนื่องจากใช้สําหรับเอฟเฟ็กต์เสียงเป็นหลัก เสียงจึงไม่ออกจากลําโพงเซอร์ราวด์ตลอดเวลา
ตําแหน่งของซับวูฟเฟอร์ไม่ใช่ส่วนสําคัญมาก คุณสามารถวางไว้จุดใดก็ได้ตามที่ต้องการ
ส่วนประกอบของลําโพง
สกรู (5X20) X 20
สายลําโพง x 6
ด้านหน้า/เซอร์ราวด์ x 4
ฐานรอง x 4
ฐานรอง x 4
กลาง
ซับวูฟเฟอร์
| 14 ไทย
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 14
2013-05-29 오후 5:46:18
การติดตั้งลําโพงบนขาตั้ง Tallboy
หมุนฐานรองขึ้นและต่อกับขาตั้ง
ใช้ไขควงเพื่อขันสกรูบนช่อง 4 ช่องที่มีเครื่องหมายกํากับ
1
ฐานขาตั้ง
2
03
1.
2.
การเชื่อมต่อ
ขาตั้ง
3.
ยืดสายลําโพงที่ให้มาให้ตรงเป็นแนวตั้งและร้อยผ่านช่องตรงกลางของฐานรองขาตั้ง
4.
เชื่อมต่อลําโพงด้านบนเข้ากับขาตั้งที่ประกอบ
3
4
ลําโพง
ขาตั้ง
5.
ใส่สกรูเข้ากับช่องใส่ด้านหลังลําโพงโดยใช้ไขควงหมุนตามเข็มนาฬิกา
แล้วต่อสายลําโพง
6.
ลักษณะที่เห็นนี้เกิดขึ้นหลังจากติดตั้งลําโพงและปรับความสูงแล้ว
ทําตามขั้นตอนนี้เพื่อติดตั้งลําโพงตัวอื่น
5
6
การเชื่อมต่อลําโพง
1.
จับคู่กลุ่มสายลําโพงกับลําโพงที่ถูกต้องด้วยการจับคู่ปลั๊กที่มีรหัสสีบนกลุ่มสายกับสติ๊กเกอร์สีที่ด้านล่างของลําโพงแต่ละตัว
2.
ในการติดสายลําโพงกับลําโพงแต่ละตัว:
ก. กดแถบสีแดงที่ด้านหลังของลําโพง, เสียบสายสีแดง แล้วปล่อยแถบที่กดไว้
ข. กดแถบสีดําที่ด้านหลังของลําโพง, เสียบสายสีดํา แล้วปล่อยแถบที่กดไว้
3.
ต่อปลั๊กสายลําโพงจากลําโพงแต่ละตัวกับด้านหลังของผลิตภัณฑ์ด้วยการจับคู่สีปลั๊กลําโพงกับสีช่องเสียบลําโพง
สีแดง
สีดํา
ไทย
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 15
15 |
2013-05-29 오후 5:46:21
การเชื่อมต่อ
ลําโพงเซอร์ราวด์ (ขวา)
ลําโพงเซอร์ราวด์ (ซ้าย)
ลําโพงหน้า (ซ้าย)
SURROUND
FRONT
SURROUND
R
FRONT
R
SUBWOOFER
L
L
IMPEDANCE : 3Ÿ
ลําโพงหน้า (ขวา)
CENTER
SPEAKERS OUT
ลําโพงกลาง
SURROUND
FRONT
R
R
SUBWOOFER
SURROUND
FRONT
L
L
IMPEDANCE : 3Ÿ
ซับวูฟเฟอร์
CENTER
SPEAKERS OUT
HDMI OUT
| ข้อควระวัง |
หากคุณต้องการติดตั้งผลิตภัณฑ์บนผนัง ขันสกรูหรือตะปูบนผนังให้แน่น และใช้ช่องด้านหลังลําโพงเพื่อติดตั้ง อย่างไรก็ตาม
เมื่อคุณติดตั้งผลิตภัณฑ์ บริษัทไม่ได้จัดหาผลิตภัณฑ์เสริม (ตะปูหรือสกรู) และบริการติดตั้งให้
ระวังอย่าให้เด็กเล่นลําโพงหรืออยู่ใกล้กับลําโพง เพราะอาจได้รับบาดเจ็บได้หากลําโพงหล่นใส่
เมื่อต่อสายลําโพงเข้ากับลําโพง ตรวจดูให้แน่ใจว่าขั้ว (+ / -) ถูกต้อง
วางลําโพงซับวูฟเฟอร์ให้ห่างจากมือเด็ก
เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กใส่มือหรือวัตถุแปลกปลอมอื่นเข้าไปในช่องเปิดของลําโพงซับวูฟเฟอร์
อย่าแขวนลําโพงซับวูฟเฟอร์บนผนังโดยใช้ช่องเปิด
| หมายเหตุ |
หากคุณวางลําโพงไว้ใกล้กับทีวี สีบนหน้าจอทีวีอาจผิดเพี้ยน เนื่องจากสนามแม่เหล็ก
หากคุณใช้อุปกรณ์เช่น เตาไมโครเวฟ การ์ด LAN ไร้สาย อุปกรณ์ Bluetooth หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ใช้ความถี่ 2.4/5.8GHz
ใกล้กับผลิตภัณฑ์นี้ เสียงจากลําโพงอาจขาดช่วงบ้างเพราะการแทรกแซงของคลื่น
| 16 ไทย
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 16
2013-05-29 오후 5:46:24
การเชื่อมต่อกับทีวี/อุปกรณ์ภายนอก
03
การเชื่อมต่อ
AUX IN
AUX IN
FM ANT
FM ANT
SURROUND
FRONT
R
R
SUBWOOFER
SURROUND
FRONT
L
L
IMPEDANCE : 3Ÿ
POWER
LAN
L
R
CENTER
SPEAKERS OUT
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
LAN
L
R
สีแดง
W
สีขาว
R
HDMI OUT
1
HDMI IN
วิธีที่ 1
HDMI IN
อุปกรณ์ภายนอก
วิธีที่ 2
HDMI OUT
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
2
วิธีที่ 3
AUDIO OUT
OPTICAL OUT
การเชื่อมต่อกับทีวี
เชื่อมต่อสายสัญญาณ HDMI จากช่องเสียบ HDMI OUT ที่ด้านหลังของเครื่องเข้ากับช่องเสียบ HDMI IN
บนทีวีของคุณ หากคุณตั้งให้รีโมทคอนโทรลควบคุมทีวีของคุณ กดปุ่ม TV SOURCE บนรีโมทคอนโทรลและเลือก HDMI
เป็นแหล่งสัญญาณภายนอกของทีวี
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก
ในการเลือกโหมดที่ถูกต้องสําหรับอุปกรณ์ภายนอก กดปุ่ม FUNCTION ทุกครั้งที่กดปุ่มนี้ โหมดจะเปลี่ยนตามลําดับต่อไปนี้ :
BD/DVD D. IN AUX HDMI1 HDMI2 FM BT
วิธีที่ 1 HDMI IN : การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกโดยใช้สายสัญญาณ HDMI
เชื่อมต่อสายสัญญาณ HDMI จากช่องเสียบ HDMI IN ที่ด้านหลังของเครื่องเข้ากับช่องเสียบ HDMI OUT
บนอุปกรณ์ดิจิตอลของคุณ  เลือกโหมด HDMI1 หรือ HDMI2
วิธีที่ 2 AUX IN : การเชื่อมต่ออุปกรณ์อะนาล็อกภายนอก
การใช้สายสัญญาณเสียง RCA (ไม่ได้จัดส่งให้) ให้เชื่อมต่อช่องเสียบ AUDIO In บนผลิตภัณฑ์กับช่องเสียบ AUDIO Out
บนอุปกรณ์อะนาล็อกภายนอก  เลือกโหมด AUX
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสีบนปลั๊กของสายเคเบิลตรงกับสีบนช่องเสียบเข้าและออก
วิธีที่ 3 OPTICAL : การเชื่อมต่ออุปกรณ์ดิจิตอลภายนอก
ในการเชื่อมต่อสัญญาณเสียงดิจิตอลออกของอุปกรณ์ส่งสัญญาณดิจิตอล เช่น กล่องเคเบิล และตัวรับสัญญาณดาวเทียม
(กล่องเซ็ตท็อป) ให้ใช้สายเคเบิลดิจิตอลออพติคัล (ไม่ได้จัดส่งให้) เสียบที่ช่องเสียบ Optical Digital Audio In
บนเครื่องกับช่องเสียบ Digital Optical Out ของอุปกรณ์ดิจิตอลภายนอก
 เลือกโหมด D. IN
| หมายเหตุ |
เมื่อต้องการดูสัญญาณภาพจากกล่องเคเบิล/ตัวรับสัญญาณดาวเทียม
คุณต้องต่อสัญญาณภาพออกของอุปกรณ์นั้นเข้ากับทีวีโดยตรง
ระบบนี้สนับสนุนความถี่ของการสุ่มสัญญาณดิจิตอลที่ 32 kHz หรือสูงกว่าจากอุปกรณ์ดิจิตอลภายนอก
้ นับสนุนเสียง DTS และ Dolby Digital เท่านั้น ไม่สนับสนุนเสียง MPEG ในรูปแบบบิตสตรีม
ระบบนีส
ไทย
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 17
17 |
2013-05-29 오후 5:46:25
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อเราเตอร์เครือข่าย
เครือข่ายไร้สาย
คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องของคุณกับเราเตอร์เครือข่ายโดยใช้
1 ในวิธีการที่ระบุไว้ด้านล่าง
เครือข่ายใช้สาย
AUX IN
FM ANT
SURROUND
FRONT
R
R
SUBWOOFER
SURROUND
FRONT
L
L
IMPEDANCE : 3Ÿ
POWER
LAN
L
R
CENTER
SPEAKERS OUT
HDMI OUT
1
HDMI IN
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
2
IP sharer ไร้สาย
โมเดมบรอดแบนด์
(ที่มีเราเตอร์รวม)
บริการบรอดแบนด์
หรือ
บริการบรอดแบนด์
เราเตอร์
| หมายเหตุ |
หาก IP router
บริการบรอดแบนด์
โมเด็ม
บรอดแบนด์
ไร้สายของคุณสนับสนุน DHCP เครื่องนี้จะสามารถใช้ DHCP
หรือไอพีแอดเดรสแบบสแตติกในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายได้
ตั้ง IP router ไร้สายเป็นโหมด Infrastructure
(โครงสร้างพื้นฐาน) ไม่สนับสนุนโหมดการทํางานของอุปกรณ์
LAN ไร้สาย
ผลิตภัณฑ์นี้สนับสนุนโปรโตตอลคีย์การรักษาความปลอดภัยแบบไร้สายต่อไปนี้เท่านั้น:
- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK
(TKIP/AES)
เลือกช่องสัญญาณสําหรับ IP router
| หมายเหตุ |
เราเตอร์ที่คุณใช้หรือนโยบายของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณอาจป้องกันเครื่องจากการเข้าถึง
เซิร์ฟเวอร์อัพเดตซอฟต์แวร์ของซัมซุง หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม
สําหรับผู้ใช้ DSL
โปรดใช้เราเตอร์เพื่อทําการเชื่อมต่อเครือข่าย
ในการใช้ฟ้งก์ชัน AllShare
คุณต้องเชื่อมต่อพีซีของคุณกับเครือข่ายดังแสดงในภาพด้านบน
การเชื่อมต่อสามารถเป็นแบบใช้สายหรือไร้สาย
ไร้สายที่ไม่ได้ใช้งานอยู่ในขณะนี้ หากช่องสัญญาณที่ตั้งค่าสําหรับ
IP router ไร้สายถูกใช้งานอยูใ่ นขณะนีโ้ ดยอุปกรณ์อน
่ื ทีอ่ ยูใ่ กล้เคียง
จะส่งผลให้เกิดการรบกวนและการสื่อสารล้มเหลว
หากคุณเลือกโหมด Pure High-throughput (Greenfield)
802.11n และตั้งประเภทการเข้ารหัสบนเราเตอร์ของคุณหรือ
AP เป็น WEP, TKIP หรือ TKIP-AES (WPS2Mixed)
ผลิตภัณฑ์นี้จะไม่สนับสนุนการเชื่อมต่อที่สอดคล้องกับข้อมูลจําเพาะการรับรอง
Wi-Fi ใหม่
โดยลักษณะของ LAN ไร้สาย อาจทําให้เกิดการรบกวน ขึน้ อยูก่ บั สภาพการใช้งาน
(สมรรถนะของ AP ระยะทาง สิ่งกีดขวาง การรบกวนของอุปกรณ์วิทยุอื่นๆ ฯลฯ)
| 18 ไทย
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 18
2013-05-29 오후 5:46:27
การตั้งค่า
ขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้น
เลือก การตั้งค่า > ระบบ > ตั้งค่า ในหน้าจอ โฮม
หรือเลือกตัวเลือก รีเซ็ต (ดูหน้า 22)
1.
ในการเลือกตัวเลือกบนหน้าจอ
โฮม เลื่อนเคอร์เซอร์โดยใช้ปุ่ม
่ ณ
ุ ต้องการ
▲▼◄►จนกระทัง่ เคอร์เซอร์ไฮไลต์ตวั เลือกทีค
จากนั้น กดปุ่ม E
ถ้าเครื่องถูกทิ้งไว้ในโหมดหยุดเป็นเวลานานกว่า
5 นาทีโดยปราศจากการใช้งาน ระบบป้องกัน
จอภาพไหม้จะปรากฏบนโทรทัศน์ของคุณ
ถ้าเครื่องถูกทิ้งไว้ในระบบป้องกันจอภาพไหม้เป็นเวลานานกว่า
20 นาที เครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติ
4
แอปพลิเคชั่น
7
สีแดง (A): กดปุ่ม สีแดง (A) บนรีโมทเพื่อสร้าง
และ/หรือล็อกอินเข้าสู่บัญชีซัมซุงส่วนตัวของคุณ
สีน้ําเงิน (D): ตั้งค่าฟังก์ชัน Screen Mirroring
ระหว่างโฮมซีเนม่ากับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเลต
| หมายเหตุ |
หน้าจอ โฮม
ภาพยนตร์และ
รายการ TV
การตั้งค่า:
ตั้งค่าฟังก์ชันที่หลากหลายเพื่อให้ตรงกับ
ความต้องการส่วนบุคคลของคุณมากที่สุด
 การเลือกตัวเลือกบนหน้าจอ โฮม
| หมายเหตุ |
หากคุณต้องการแสดงหน้าจอการตั้งค่าเริ่มต้นอีกครั้งและทําการเปลี่ยนแปลง
6
การตั้งค่า
ขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้นจะช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าภาษาของ
OSD และเมนู, กําหนดค่าการเชื่อมต่อกับเครือ
ข่ายภายในบ้านของคุณ, เลือกอัตราส่วนภาพ
(ขนาดและรูปแบบหน้าจอ) ที่เหมาะสมกับทีวีของคุณ
และเรียกใช้การอัพเกรดซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์ของคุณ
หากมีการอัพเกรดให้เลือกใช้
สําหรับการปฏิบัติตามคําแนะนําในการตั้งค่าเริ่มต้น
โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหน้าจอตามลําดับ
ภาพถ่าย วีดีโอ และเพลง:
เล่นวิดีโอ เพลง หรือภาพถ่ายจากดิสก์, USB, พีซี
หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ
04
• เมนู โฮม จะไม่ปรากฏขึน้ หากคุณไม่ได้กาํ หนดการตัง้ ค่าเบือ้ งต้นไว้
• OSD (On Screen Display)
อาจเปลี่ยนแปลงในผลิตภัณฑ์นี้หลังจากการอัพเกรดเวอร์ชันของซอฟต์แวร์
• ขั้นตอนเข้าใช้งานอาจแตกต่างกันขึ้นกับเมนูที่เลือก
5
ภาพถ่าย วีดีโอ
และเพลง
การเข้าถึงหน้าจอ การตั้งค่า
1.
1
5
2
6
เลือก การตัง
้ ค่า บนหน้าจอ โฮม แล้วกดปุม
่ E หน้าจอ
การตั้งค่า จะปรากฏ
การตั้งค่า
3
เพิ่มแอป
เพิ่มแอป
เพิ่มแอป
เว็บเบราว์เซอร์
หน้าจอ
หน้าจอ
การตั้งค่า
a บัญชี Samsung d Screen Mirroring
เสียง
7
1
อัตราส่วนภาพ TV
16:9 ดั้งเดิม
BD Wise
คุณสมบัติ Smart
ความละเอียด
อัตโนมัติ
เฟรมภาพยนตร์ (24Fs)
อัตโนมัติ
ระบบ
ภาพยนตร์และรายการ TV:
ดาวน์โหลดภาพยนตร์และรายการทีวีจากอินเทอร์เน็ต
การตั้งค่า 3D
เครือข่าย
การสนับสนุน
การแปลง DVD 24Fs
ขนาดหน้าจอ Smart Hub
ปิด
ปิด
ขนาด 3
| หมายเหตุ |
อาจไม่สนับสนุนฟังก์ชันเมนูนี้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศ
2
แอปที่แนะนํา: รายการแอปพลิเคชันยอดนิยม
และมีประโยชน์ที่เราแนะนําให้คุณดาวน์โหลด
3
เว็บเบราว์เซอร์:
คุณสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้โดยใช้แอปพลิเคชัน
เว็บเบราเซอร์
4
แอปพลิเคชั่น: ดาวน์โหลด/
เข้าถึงแอปพลิเคชันที่ต้องจ่ายเงินหรือแอปพลิเคชั่นฟรีต่างๆ
2.
ในการเข้าถึงเมนู เมนูย่อย และตัวเลือกบนหน้าจอ
การตั้งค่า โปรดดูภาพรีโมทคอนโทรลในหน้าถัดไป
ไทย
HT-F6550_XT_THAI_0717.indd 19
19 |
2013-07-17 오후 4:59:13
การตั้งค่า
ปุ่มบนรีโมทคอนโทรลที่ใช้สําหรับเมนู
การตั้งค่า
FULL SCREEN
1
HOME
TOOLS
ช่วยให้คุณสามารถปรับการแสดงภาพของเครื่องให้
เหมาะสมกับขนาดหน้าจอโทรทัศน์ของคุณ ดูหน้า
51
BD Wise
BD Wise คือคุณสมบัติการเชื่อมต่อระหว่างกัน
ที่ซัมซุงคิดค้นขึ้นใหม่ล่าสุด
เมื่อคุณเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ซัมซุง
กับโทรทัศน์ซัมซุงที่มี BD Wise
เข้าด้วยกันผ่านทาง HDMI และ
BD Wise เปิดอยู่ในผลิตภัณฑ์ทั้งคู่
ผลิตภัณฑ์จะส่งออกสัญญาณวิดีโอที่ความละเอียด
ของวิดีโอและอัตราเฟรมของแผ่น Blu-ray/DVD
ความละเอียด
ให้คุณตั้งความละเอียดสัญญาณออกของสัญญาณวิดีโอ
HDMI เป็น BD Wise, อัตโนมัติ, 1080p,
1080i, 720p, 576p/480p.
ตัวเลขระบุจํานวนเส้นของวิดีโอต่อเฟรม i และ p
หมายถึงอินเตอร์เลซและโปรเกรสซีฟสแกน ตามลําดับ
เส้นที่มากขึ้นหมายถึงคุณภาพที่สูงขึ้น
เฟรมภาพยนตร์
(24Fs)
การตัง้ ค่าคุณสมบัติ เฟรมภาพยนตร์ (24Fs) เป็น อัตโนมัติ ทําให้
ผลิตภัณฑ์ปรับสัญญาณออก HDMI เป็น 24
เฟรมต่อวินาทีโดยอัตโนมัติ
สําหรับคุณภาพของภาพที่ดีขึ้นหากติดตั้งกับโทรทัศน์ที่สามารถใช้งาน
24Fs ได้
• คุณสามารถเพลิดเพลินกับคุณสมบัติ
เฟรมภาพยนตร์ (24 Fs)
เฉพาะกับโทรทัศน์ที่รองรับอัตราเฟรมระดับนี้เท่านั้น
• เฟรมภาพยนตร์
สามารถใช้ได้เมื่อผลิตภัณฑ์อยู่ใน
โหมดความละเอียดสัญญาณออก HDMI
1080p เท่านั้น
REPEAT
INFO
3
EXIT
RETURN
2
อัตราส่วนภาพ
TV
TUNER
MEMORY
4
MO/ST
1
ปุ่ม HOME : กดเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอ โฮม
2
ปุ่ม RETURN : กลับไปยังเมนูก่อนหน้า
3
E (ป้อน) / ปุ่ม ทิศทาง :
• กด ▲▼◄►
เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์หรือเลือกรายการ
• กดปุ่ม E
เพื่อเปิดการทํางานรายการที่เลือกไว้ในปัจจุบันหรือยืนยันการตั้งค่า
4
ปุ่ม EXIT : กดเพื่อออกจากเมนูปัจจุบัน
ข้อมูลฟังก์ชันโดยละเอียด
มีการอธิบายฟังก์ชัน รายการเมนู
และตัวเลือกการตั้งค่าแต่ละรายการอย่างละเอียดบนหน้าจอ
สําหรับการดูคาํ อธิบาย โปรดใช้ปม
ุ่ ▲▼◄► เพือ
่ เลือกฟังก์ชน
ั
รายการเมนู หรือตัวเลือกที่ต้องการ คําอธิบายมักจะปรากฏอยู่
ที่ด้านขวาของหน้าจอ
คําอธิบายโดยย่อของฟังก์ชันการตั้งค่าแต่ละรายการจะเริ่มต้นที่หน้านี้
โดยคุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันบางรายการที่
ภาคผนวก ในคู่มือเล่มนี้
ฟังก์ชันเมนูการตั้งค่า
หน้าจอ
การตั้งค่า 3D
ตั้งค่าฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการแสดงภาพ 3 มิติ
 โหมดการเล่น 3D Blu-ray:
เลือกว่าจะเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray
ด้วยเนื้อหา 3 มิติในโหมด 3 มิติหรือไม่
หากคุณเลื่อนไปยังเมนู โฮม หรือเมนู
Smart Hub Home ขณะอยู่ในโหมด
3 มิติ เครื่องจะสลับไปยังโหมด 2
มิติโดยอัตโนมัติ
 ขนาดหน้าจอ:
ป้อนขนาดของทีวีที่ต่อเข้ากับผลิตภัณฑ์นี้
เครื่องจะปรับการแสดงภาพ 3
มิติให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอโทรทัศน์โดยอัตโนมัติ
การแปลง
DVD 24Fs
ขนาดหน้าจอ
Smart Hub
รูปแบบสี
HDMI
แปลงการเล่น DVD เป็น 24
เฟรมต่อวินาทีและส่งสัญญาณออกผ่าน
HDMI ตัวเลือกนี้สามารถใช้งานได้
เมื่อฟังก์ชัน เฟรมภาพยนตร์ (24 Fs)
เปิดใช้งานเท่านั้น
เลือกขนาดที่เหมาะสมสําหรับหน้าจอ
Smart Hub
ตั้งค่ารูปแบบพื้นที่สีสําหรับสัญญาณออก HDMI
เพื่อให้เหมาะสมกับประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
(ทีวี จอมอนิเตอร์ ฯลฯ)
| 20 ไทย
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 20
2013-05-29 오후 5:46:34
ระดับเสียงอัจฉริยะ
ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าเครื่องให้ระดับเสียง
คงที่เมื่อมีการเปลี่ยนฉาก
หรือเมื่อคุณเปลี่ยนช่อง
โหมดโปรเกรสซีฟ
ตั้งค่าเพื่อปรับปรุงคุณภาพของภาพเมื่อดู
DVD
เลือกลําโพง
ช่วยให้คุณเลือกลําโพงที่คุณต้องการเปิดการใช้งาน
ไม่ว่าจะเป็นลําโพงของทีวีหรือลําโพงของโฮมซีเนม่า
เสียง
การตั้งค่าลําโพงพื้นฐาน
กําหนดการตั้งค่าลําโพงที่คุณเชื่อมต่อเพื่อรับคุณภาพเสียง
เซอร์ราวด์ที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นได้
 โหมดปกติ:
เลือกใช้โหมดนี้หากตั้งค่าลําโพงของคุณในรูปแบบ
การจัดวางลําโพงที่แนะนําด้วยการวางลําโพงเซอร์ราวด์
ด้านข้างหรือด้านหลังตําแหน่งรับฟัง
 โหมดพื้นฐาน:
เลือกใช้โหมดนี้หากคุณวางลําโพงเซอร์ราวด์
ไว้ด้านหน้าตําแหน่งรับฟัง ดาวน์มิกซ์เสียงลําโพง
ด้านหน้ากับเสียงลําโพงเซอร์ราวด์
ช่วยให้คุณส่งสัญญาณเสียงจากลําโพงทีวีถึง
ลําโพงของโฮมซีเนม่าได้โดยตรง
โดยจําเป็นต้องมีการเชื่อมต่อ
HDMI และทีวีที่สามารถใช้งาน
ช่องสัญญาณส่งกลับเสียง (ARC)
• หากเปิดฟังก์ชัน ช่องสัญญาณส่งกลับเสียง
ช่องสัญญาณเสียงย้อน
และใช้สาย HDMI เชื่อมต่อเครื่องกับทีวี
สัญญาณเข้าออพติคัลดิจิตอลจะไม่ทํางาน
• หากตั้งค่าฟังก์ชัน ช่องสัญญาณส่งกลับเสียง
เป็น อัตโนมัติ และใช้สาย HDMI
เชื่อมต่อเครื่องกับทีวี สัญญาณเข้า ARC
หรือออพติคัลดิจิตอลจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ
เอาต์พุตดิจิทัล
ช่วยให้คุณตั้งสัญญาณดิจิตอลออกให้ตรงกับ
ความสามารถของเครื่องรับสัญญาณ
AV ที่คุณเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์
สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดดูตารางการเลือกสัญญาณดิจิตอลออก
(ดูหน้า 53)
การควบคุมช่วงไดนามิค
ช่วยให้คุณเรียกใช้การควบคุมช่วงไดนามิกเป็นเสียง
Dolby Digital, Dolby Digital Plus และ Dolby
TrueHD
 อัตโนมัติ: ควบคุมช่วงไดนามิกของเสียง
Dolby TrueHD โดยอัตโนมัติ
โดยอาศัยข้อมูลเสียงซาวด์แทร็ค Dolby
TrueHD นอกจากนี้ ยังสามารถปิดการ
ควบคุมช่วงไดนามิกสําหรับ Dolby Digital
และ Dolby Digital Plus อีกด้วย
 ปิด: เลือกฟังก์ชันนี้
หากไม่ต้องการบีบอัดช่วงไดนามิก
และรับฟังเสียงดั้งเดิม
 เปิด: เปิดการควบคุมช่วงไดนามิกสําหรับ
Dolby ทั้ง 3 รูปแบบ
เสียงที่เบากว่าจะถูกเพิ่มระดับเสียงมากกว่าและระดับเสียง
ที่ดังจะถูกลดระดับเสียงลง
โหมดดาวน์มิกซ์
ช่วยให้คุณเลือกวิธีการดาวน์มิกซ์หลายช่องที่ใช้ร่วมกันได้กับ
ระบบสเตอริโอของคุณ คุณสามารถเลือกดาวมิกซ์ผลิตภัณฑ์เป็น
สเตอริโอปกติหรือสเตอริโอที่ใช้ร่วมกันได้กับระบบเซอร์ราวด์
| หมายเหตุ |
DPLII, SFE, Virtual 7.1 จะไม่ทาํ งาน
หากเปิดใช้งานโหมดอย่างง่าย
การตั้งค่าลําโพง
ช่วยให้คุณปรับการตั้งค่าลําโพงต่อไปนี้
รวมทั้งเปิดและปิดการทดสอบเสียง
เพื่อให้คุณสามารถทดสอบลําโพงได้
 ระดับ: ช่วยให้คุณปรับระดับเสียงที่สัมพันธ์กัน
ของลําโพงแต่ละตัวตั้งแต่ 6db ถึง -6db
ตัวอย่างเช่น หากคุณชอบเสียงทุ้มต่ํา
คุณสามารถเพิ่มระดับเสียงของซับวูฟเฟอร์เป็น
6db
 ระยะทาง:
ช่วยให้คุณปรับระยะห่างจากตําแหน่งรับฟังที่สัมพันธ์กันของลําโพง
แต่ละตัวได้สูงสุดถึง 30 ฟุต ระยะที่ไกลขึ้น ลําโพงจะดังขึ้น
 ทดสอบเสียง:
ช่วยให้คุณสามารถเรียกใช้งานฟังก์ชัน
เสียงทดสอบ เพื่อทดสอบการปรับ
เปลี่ยนของคุณ การตั้งค่า เสียงทดสอบ
เป็น เสียงทดสอบ เป็นการเปิดฟังก์ชัน
เสียงทดสอบ การตั้งค่าเป็น ปิด
เป็นการปิดทํางานฟังก์ชันนี้
อีควอไลเซอร์
ช่วยให้คุณกําหนดการตั้งค่าอิควอไลเซอร์ด้วยตนเอง
ไทย
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 21
การตั้งค่า
ตั้งค่าเครื่องให้ส่งสัญญาณภาพจากช่องเสียบ HDMI
OUT ด้วยสีที่คมชัด ความลึกของสีช่วยให้สร้างสีสัน
ได้ถูกต้องมากขึ้นเมื่อมีความลึกของสีมากขึ้น
04
ความเข้มสี
HDMI
21 |
2013-05-29 오후 5:46:35
การตั้งค่า
ซิงค์เสียง
ช่วยให้คุณปรับเวลาหน่วงเสียงให้ตรงกับภาพ
เมื่อติดตั้งเครื่องกับทีวีดิจิตอล คุณสามารถตั้งค่า
การหน่วงระหว่าง 0-300 มิลลิวินาที
เครือข่าย
สถานะเครือข่าย
ช่วยให้คุณตรวจสอบเครือข่ายปัจจุบันและ
สถานะอินเทอร์เน็ต
การตั้งค่าเครือข่าย
กําหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่าย
เพื่อให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับคุณสมบัติต่างๆ
เช่น บริการอินเทอร์เน็ต หรือการทํางาน AllShare
Wi-Fi และทําการอัพเกรดซอฟต์แวร์
Wi-Fi Direct
ช่วยให้คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ Wi-Fi
Direct กับเครื่องโดยใช้เครือข่ายแบบ
peer-to-peer โดยไม่จําเป็นต้องมีเรา
เตอร์แบบไร้สาย
โปรดทราบว่า
หากเครื่องเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย
อาจเลิกการเชื่อมต่อดังกล่าวเมื่อคุณใช้
Wi-Fi Direct
คุณสมบัติ Smart
การตั้งค่าแอปฯ
คุณสามารถล็อคการเข้าถึงเนือ้ หาวิดโี อตามสัง่
(VOD) โดยขึ้นอยู่กับการจัดระดับเรท
การล็อคเรตติ้ง
VOD
นามสกุลไฟล์เป็น .TXT หรือ .DOC
จะไม่ปรากฏเมื่อคุณกําลังใช้งานฟังก์ชัน
Wi-Fi Direct
การตั้งค่า
AllShare
ชื่ออุปกรณ์
การตั้งค่า
BD-Live
ตั้งค่าฟังก์ชันต่างๆ ของ BD-Live
BD-Live
ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงคุณสมบัติพิเศษ
ที่สามารถใช้งานได้บนแผ่นดิสก์ Blu-ray
บางแผ่น โดยจําเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต BD-Live:
ช่วยให้คุณสามารถอนุญาตอย่างเต็มที่
อนุญาตเพียงบางส่วน หรือห้ามการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย BD-Live
 การจัดการข้อมูล BD: จัดการข้อมูล
BD ที่ดาวน์โหลดจากบริการ BD-Live
หรือแผ่นดิสก์ Blu-ray
PIN เพื่อความปลอดภัยเริ่มต้นคือ
0000
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศ
ข้อตกลงและเงื่อนไข
ความเป็นส่วนตัว
ช่วยให้คุณดูเงื่อนไขและข้อกําหนด
และนโยบายความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับ
Smart Hub
รีเซ็ตการตั้งค่า Smart Hub
ทั้งหมดให้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น
รีเซ็ต Smart
Hub
| หมายเหตุ |
PIN เพื่อความปลอดภัยเริ่มต้นคือ
0000
ช่วยให้คุณควบคุมอุปกรณ์บนเครือข่ายของคุณ
เช่น สมาร์ทโฟน และแทบเล็ต ให้สามารถแบ่ง
ปันเนื้อหากับทีวีของคุณได้
ช่วยให้คุณสามารถป้อนชื่อที่ต้องการให้กับ
เครื่องได้ คุณจะใช้ชื่อนี้ในการระบุถึงเครื่องนี้
เมื่อคุณกําลังเชื่อมต่ออุปกรณ์ Wi-Fi ภายนอก
(อาจเป็นสมาร์ทโฟน แท็บเลต ฯลฯ) กับเครื่อง
| หมายเหตุ |
อาจไม่สนับสนุนฟังก์ชันเมนูนี้
| หมายเหตุ |
ไฟล์ข้อความ เช่น ไฟล์ที่มี
ช่วยให้คุณกําหนดการตั้งค่าการแจ้งเตือนแอปพลิเคชันและ
ดูข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแอปพลิเคชันของคุณ
 ตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบพุช:
รับการแจ้งเตือนจากบริการที่เลือก
 คุณสมบัติ:
ดูข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแอปพลิเคชันต่างๆ
ระบบ
ตั้งค่า
ช่วยให้คุณเรียกใช้งานขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
ภาษา
คุณสามารถเลือกภาษาที่คุณต้องการสําหรับเมนูบนหน้าจอ
เมนูดิสก์ คําบรรยายใต้ภาพ ฯลฯ
• ภาษาทีค่ ณ
ุ เลือกสําหรับเมนูดสิ ก์ เสียงในดิสก์
หรือคําบรรยายใต้ภาพจะปรากฏเมื่อภาษานั้น
ได้รับการสนับสนุนในดิสก์เท่านั้น
ตัวจัดการอุปกรณ์
คุณสามารถเชื่อมต่อแป้นพิมพ์หรือเมาส์ USB
แบบไร้สายกับพอร์ต USB ที่ด้านหน้าของเครื่อง
 การตั้งค่าแป้นพิมพ์:
ช่วยให้คุณกําหนดค่าแป้นพิมพ์ USB
แบบไร้สายที่เชื่อมต่อกับเครื่องได้
| หมายเหตุ |
คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์เมื่อหน้าจอหรือหน้าต่าง
แป้นพิมพ์ QWERTY ปรากฏใน เว็บเบราเซอร์
เท่านั้น
| 22 ไทย
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 22
2013-05-29 오후 5:46:36
เชื่อมต่อเมาส์ USB กับผลิตภัณฑ์
2.
คลิกปุ่มหลักที่คุณเลือกใน
การตั้งค่าเมาส์ เมนูอย่างง่าย
จะปรากฏ
3.
คลิกที่ตัวเลือกเมนูที่คุณต้องการ
| หมายเหตุ |
เมื่อการตั้งค่าถูกเรียกคืนเป็นค่าตั้งต้นจากผู้ผลิต
ข้อมูลทั้งหมดของผู้ใช้ที่เก็บไว้ในข้อมูล BD
จะถูกลบออก
ทั่วไป
คุณสามารถระบุความสว่างของจอแสดงผลและเขตเวลา
 การแสดงผลด้านหน้า:
ช่วยให้คุณเปลี่ยนความสว่างของแผงด้านหน้า
 เขตเวลา:
คุณสามารถระบุเขตเวลาที่ใช้งานกับพื้นที่ของคุณ
 ความสว่างเมนู:
ปรับความโปร่งใสของกล่องเมนู
Anynet+
(HDMI-CEC)
Anynet+ คือฟังก์ชันที่ช่วยอํานวยความสะดวก
ซึง่ นําเสนอการทํางานทีเ่ ชือ่ มต่อกับผลิตภัณฑ์อน่ื ๆ
ของซัมซุงที่มีคุณสมบัติ Anynet+ และช่วยให้
คุณสามารถควบคุมผลิตภัณฑ์
เหล่านี้ด้วยรีโมททีวีของซัมซุงเพียง
รีโมทเดียว สําหรับการใช้งานฟังก์ชันนี้
คุณต้องเชื่อมต่อเครื่องนี้กับฟังก์ชัน Anynet+
บนทีวีซัมซุงโดยใช้สาย HDMI
หากคุณต้องการใช้งานฟังก์ชัน
Anynet+ (HDMI-CEC)
โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําด้านล่างนี้
1) เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับ
ทีวีซัมซุงที่สามารถใช้งานร่วมกับ
Anynet+ (HDMI-CEC) โดยใช้สาย
HDMI
2) ตั้งค่าคุณสมบัติ Anynet+ (HDMICEC) เป็น เปิด ทั้งในทีวีและในเครื่อง
3) ค้นหาและเลือกผลิตภัณฑ์ในรายการ
Anynet+ (HDMI-CEC) ของโทรทัศน์
สําหรับคําแนะนําที่ละเอียดมากขึ้น
ให้ดูที่หัวข้อ Anynet+ ในคู่มือผู้ใช้
ของโทรทัศน์
DivX® Video
On Demand
ดู รหัสการลงทะเบียน DivX® VOD
เพื่อซื้อและเล่นเนื้อหา DivX® VOD
| หมายเหตุ |
แป้นพิมพ์และเมาส์ USB HID
ความปลอดภัย
บางตัวอาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องได้
แป้นของแป้นพิมพ์ HID
บางตัวอาจไม่ทํางาน
ไม่สนับสนุนแป้นพิมพ์ USB แบบใช้สาย
แอปพลิเคชันบางรายการอาจไม่สามารถใช้งานได้
หากแป้นพิมพ์ HID
แบบไร้สายไม่ทํางานเนื่องจากการรบกวน
ให้ขยับแป้นพิมพ์เข้าใกล้ เครื่องมากขึ้น
PIN
ความปลอดภัยเริม
่ ต้นคือ 0000 ป้อน PIN
เริ่มต้นเพื่อเข้าถึงฟังก์ชันความปลอดภัย
หากคุณไม่ได้สร้าง PIN ของคุณเอง
 จัดเรตสําหรับ BD:
จํากัดการเล่นแผ่น Blu-ray
ตามการจัดอันดับจนกว่าจะป้อนรหัส
PIN
 จัดเรตสําหรับ DVD: ป้องกันการเล่น
DVD ที่มีเรทสูงกว่าเรทอายุที่ระบุ
เว้นแต่คุณจะป้อน PIN
 เปลี่ยน PIN: เปลี่ยน
PIN ที่เป็นตัวเลข 4
หลักที่ใช้เพื่อเข้าถึงฟังก์ชันความปลอดภัย
 หากคุณลืมรหัส PIN
1.
นําแผ่นดิสก์หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
USB ออก
กดปุ่ม 5
ที่แผงด้านหน้าค้างไว้นานกว่า 5
วินาทีขึ้นไป
การตั้งค่าทั้งหมดจะเปลี่ยนกลับ
เป็นค่าที่ตั้งจากโรงงาน
ไทย
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 23
การตั้งค่า
1.
2.
04
 การตั้งค่าเมาส์:
ช่วยให้คุณกําหนดค่าเมาส์ USB
แบบไร้สายที่เชื่อมต่อกับเครื่องได้
คุณสามารถใช้เมาส์ในเมนูของเครื่อง
ด้วยวิธีเดียวกับที่ใช้กับพีซีของคุณ
 วิธีการใช้เมาส์กับเมนูของเครื่อง:
23 |
2013-05-29 오후 5:46:37
การตั้งค่า
การสนับสนุน
การจัดการระยะไกล
เมื่อเปิดการทํางานฟังก์ชันนี้ จะทําให้ตัวแทนของศูนย์บริการของซัมซุง
สามารถวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์จากระยะไกลได้
โดยการใช้งานฟังก์ชันนี้จําเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เปิดการใช้งาน
บริการการจัดการระยะไกลอาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศ
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชัน
การอัพเดทซอฟต์แวร์ อัพเดตซอฟต์แวร์ โปรดดูที่
"การอัพเกรดซอฟต์แวร์" ที่หน้า 27
โหมดใช้งาน
ติดต่อ
Samsung
รีเซ็ต
ช่วยให้คุณตั้งค่าโหมดใช้งานได้
หากคุณกําลังใช้โฮมซีเนม่าในบ้านอยู่
โปรดเลือก โฮม ไว้เสมอ เก็บ
สําหรับการตั้งค่าจอแสดงผลขนาดเล็กเท่านั้น
1.
ที่หน้าจอ โฮม เลือก การตั้งค่า แล้วกดปุ่ม E
2.
เลือก เครือข่าย แล้วกดปุ่ม E
3.
เลือก การตั้งค่าเครือข่าย แล้วกดปุ่ม E
4.
ดูคําแนะนําสําหรับเครือข่ายใช้สายที่ด้านล่างนี้
หรือคําแนะนําสําหรับเครือข่ายแบบไร้สายที่เริ่มต้นที่หน้า
25
เครือข่ายใช้สาย
ใช้สาย - อัตโนมัติ
หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1-3 ที่ด้านบนแล้ว
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1.
ในหน้าจอ การตั้งค่าเครือข่าย เปลี่ยน ประเภทเครือข่าย
เป็น เคเบิล จากนั้นเลือก เชื่อมต่อ แล้วกดปุ่ม
E ผลิตภัณฑ์จะตรวจจับการเชื่อมต่อแบบใช้สาย
ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย จากนั้นจะทําการเชื่อม
ต่อกับเครือข่าย
2.
เมื่อเสร็จสิ้น ให้ไฮไลต์ ตกลง จากนั้นกดปุ่ม E
ให้ข้อมูลติดต่อเมื่อต้องการความช่วยเหลือ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ
เรียกคืนการตั้งค่าทั้งหมดกลับเป็นค่าเริ่มต้น
ยกเว้นการตั้งค่าการเชื่อมต่อและ Smart
Hub จากนั้น เริ่มใช้งานฟังก์ชัน ตั้งค่า
สําหรับการใช้งาน จําเป็นต้องป้อนรหัส
PIN ความปลอดภัยของคุณ รหัส PIN
ความปลอดภัยเริ่มต้นคือ 0000
เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
เมื่อคุณเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้กับเครือข่าย
คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันบนเครือข่ายและฟังก์ชัน
เช่น Smart Hub และ BD-LIVE แล้วอัพเกรด
ซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้บริการอินเทอร์เน็ต
ให้ดูที่บท บริการเครือข่าย ในคู่มือนี้ที่หน้า 42~50
โดยคําแนะนําเกี่ยวกับการกําหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายจะเริ่มต้นที่ด้านล่างนี้
ใช้สาย - กําหนดเอง
หากคุณมีไอพีแอดเดรสแบบสแตติก
หรือขั้นตอนอัตโนมัติไม่ทํางาน
คุณจะต้องกําหนดค่าการตั้งค่าเครือข่ายด้วยตนเอง
หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1-3 ที่ด้านบนแล้ว
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1.
| หมายเหตุ |
หากสามารถเชื่อมต่อโฮมซีเนม่ากับเครือข่ายของคุณแบบไร้สายได้
ให้เลือก ย้ายเครือข่าย ที่จุดนี้ เปลี่ยน ประเภทเครือข่าย
เป็น ไร้สาย แล้วดูคําแนะนําสําหรับเครือข่ายไร้สายที่หน้า 25
การกําหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ
หากคุณไม่ได้กําหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณระหว่างขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้น
หรือหากคุณต้องการรีเซ็ตการเชื่อมต่อเครือข่าย โปรดปฏิบัติ
ตามคําแนะนําด้านล่างนี้
โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณเพื่อค้นหาว่า
ไอพีแอดเดรสของคุณเป็นแบบสแตติกหรือไดนามิกก่อนคุณเริ่มต้น
หากเป็นแบบไดนามิค และคุณมีเครือข่ายใช้สายหรือไร้สาย
เราขอแนะนําให้ใช้ขั้นตอนการกําหนดค่าอัตโนมัติที่อธิบายด้านล่างนี้
หากคุณกําลังเชื่อมต่อกับเครือข่ายใช้สาย
ให้เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับเราเตอร์ของคุณโดยใช้สาย LAN
ก่อนเริ่มขั้นตอนการกําหนดค่า
ในการเริ่มการกําหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ
โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
ในหน้าจอ การตั้งค่าเครือข่าย เปลี่ยน ประเภทเครือข่าย
เป็น เคเบิล จากนั้นเลือก เชื่อมต่อ และกดปุ่ม E
ผลิตภัณฑ์จะค้นหาเครือข่าย
แล้วแสดงผลข้อความการเชื่อมต่อล้มเหลว
การตั้งค่าเครือข่าย
การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใช้สายล้มเหลว
MAC address
ไอพื่แอดเดรส
Subnet Mask
Gateway
DNS Server
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
ไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้ โปรดลองวิธีต่อไปนี้: ตรวจสอบว่าที่อย IP
ของคุณตั้งค่าถูกต้องในการตั้งค่า IP หรือไม่ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม
โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ
ย้ายเครือข่าย
2.
ตั้งค่า IP
ลองใหม่
ปิด
ใช้ปุ่ม ◄► เพื่อเลือก ตั้งค่า IP แล้วกดปุ่ม E หน้าจอ
การตั้งค่า IP จะปรากฏ
| 24 ไทย
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 24
2013-05-29 오후 5:46:37
2.
เลือกเครือข่ายที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม E
เลือกค่าที่ต้องการป้อน (เช่น ไอพีแอดเดรส) จากนั้นกด E
ใช้ปุ่มกดที่เป็นตัวเลขบนรีโมทคอนโทรลของคุณเพื่อป้อนตัวเลขสําหรับค่าที่ต้องการ
คุณยังสามารถป้อนตัวเลขโดยใช้ปุ่ม ▲▼ ใช้ปุ่ม ◄► บนรีโมทคอนโทรล
เพื่อย้ายจากช่องรายการหนึ่งสู่อีกช่องรายการหนึ่งภายในค่าที่ต้องการ
เมื่อกําหนดค่าหนึ่งค่าเสร็จสิ้น ให้กดปุ่ม E
3.
บนหน้าจอ ความปลอดภัย
ป้อนรหัสความปลอดภัยหรือวลีที่เป็นรหัสผ่านสําหรับเครือข่ายของคุณ
ป้อนตัวเลขโดยตรงโดยใช้ปุ่มตัวเลขบนรีโมทคอนโทรลของคุณ
ป้อนตัวอักษรโดยการเลือกตัวอักษรด้วยปุ่ม ▲▼◄►
จากนั้นกดปุ่ม E
5.
กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อย้ายไปที่ค่าอื่น จากนั้น
ป้อนตัวเลขสําหรับค่าดังกล่าวตามคําแนะนําในขั้นตอนที่ 4
4.
6.
ทําซ้ําขั้นตอนที่ 4 และ 5 จนใส่ค่าครบทั้งหมด
เมื่อเสร็จสิ้น เลือก เสร็จ
แล้วกดปุม
่ E ผลิตภัณฑ์จะตรวจสอบการเชือ
่ มต่อเครือข่าย
จากนั้นจะทําการเชื่อมต่อกับเครือข่าย
| หมายเหตุ |
| หมายเหตุ |
คุณสามารถรับค่าเครือข่ายจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ
7.
เมื่อป้อนค่าทั้งหมดเสร็จ เลือก ตกลง แล้วกดปุ่ม E
โฮมซีเนม่าจะตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย จากนั้นจะทําการเชื่อมต่อกับเครือข่าย
เครือข่ายไร้สาย
คุณสามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายสามรูปแบบ:
- ไร้สายอัตโนมัติ
- ไร้สายแบบกําหนดเอง
- WPS(PBC)
ก่อนที่คุณจะกําหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย
ให้เลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายไร้สายใดๆ ที่เชื่อมต่อกับ
เครื่องอยู่ หรือการเชื่อมต่อใช้สายปัจจุบันของเครื่อง (ถ้ามี)
ไร้สาย - อัตโนมัติ
หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1-3 ใน
"การกําหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ" ที่หน้า 24
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1.
ในหน้าจอ การตั้งค่าเครือข่าย เปลี่ยน ประเภทเครือข่าย
เป็น ไร้สาย แล้วแสดงรายการเครือข่ายที่สามารถใช้ได้
การตั้งค่าเครือข่าย
เลือกประเภทเครือข่าย
ประเภทเครือข่าย
ไร้สาย
เครือข่ายไร้สาย
si-ap
iptime
iptime5G
คุณสามารถเชื่อมต่อ เครืองเล่น
Blu-ray ของคุณกับอินเทอร์เน็ตได้
โปรดเลือกเครือข่ายไร้สายที่คุณต้องกา
รใช้งาน
KIMING_VTOWER
TIAS
รีเฟรช
การตั้งค่า
เลือกช่อง ตั้งค่า IP แล้วตั้งเป็น ป้อนด้วยตนเอง
04
3.
4.
คุณควรค้นพบรหัสความปลอดภัยหรือวลีที่เป็นรหัสผ่านบนหน้าจอตั้งค่าหน้าจอใดหน้าจอหนึ่ง
ที่คุณใช้เพื่อตั้งค่าเราเตอร์หรือโมเด็มของคุณ
ไร้สาย - กําหนดเอง
หากคุณมีไอพีแอดเดรสแบบสแตติก
หรือขั้นตอนอัตโนมัติไม่ทํางาน
คุณจะต้องกําหนดค่าการตั้งค่าเครือข่ายด้วยตนเอง
หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1-3 ใน
"การกําหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ" ที่หน้า 24
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1.
ในหน้าจอ การตั้งค่าเครือข่าย เปลี่ยน ประเภทเครือข่าย
เป็น ไร้สาย แล้วแสดงรายการเครือข่ายที่สามารถใช้ได้
2.
เลื่อนดูรายการ แล้วเลือกเครือข่ายที่ต้องการหรือ
เพิ่มเครือข่าย จากนั้นกดปุ่ม E
3.
หากคุณเลือกเครือข่ายในขั้นตอนที่ 2 ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 6
หากคุณเลือก เพิ่มเครือข่าย แล้ว ไปที่ขั้นตอนที่ 4
4.
ป้อนชื่อเครือข่ายไร้สายหรือเราเตอร์แบบไร้สายของคุณ
• ป้อนตัวเลขโดยตรงโดยใช้ปุ่มตัวเลขบนรีโมทคอนโทรลของคุณ
• ป้อนตัวอักษรโดยการเลือกตัวอักษรด้วยปุ่ม
▲▼◄► แล้วกดปุ่ม E
• ในการแสดงตัวอักษรพิมพ์ใหญ่
(หรือแสดงผลเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กอีกครั้ง
หากแสดงตัวอักษรพิมพ์ใหญ่แล้ว) ให้เลือก
แล้วกดปุ่ม E
• ในการแสดงผลสัญลักษณ์และเครื่องหมายวรรคตอน
เลือก 123#& จากนั้นกดปุ่ม E ในการแสดงผล
ตัวอักษรอีกครั้ง ให้เลือก 123#&, จากนั้นกดปุ่ม
E
เมื่อเสร็จสิ้น เลือก เสร็จ แล้วกดปุ่ม E
WPS(PBC)
ไทย
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 25
25 |
2013-05-29 오후 5:46:38
การตั้งค่า
5.
บนหน้าจอประเภทความปลอดภัยที่ปรากฏ ใช้ปุ่ม ▲▼
เพื่อเลือกประเภทความปลอดภัยของเครือข่าย แล้วกดปุ่ม
E บนหน้าจอถัดไป ป้อนรหัสความปลอดภัยหรือวลีที่เป็น
รหัสผ่านสําหรับเครือข่ายของคุณ
• ป้อนตัวเลขโดยตรงโดยใช้ปุ่มตัวเลขบนรีโมทคอนโทรลของคุณ
• ป้อนตัวอักษรโดยการเลือกตัวอักษรด้วยปุ่ม ▲▼◄►
จากนั้นกดปุ่ม E
WPS(PBC)
วิธีที่ง่ายที่สุดในการตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายคือ
ใช้ฟังก์ชัน WPS(PBC) หากเราเตอร์ไร้สายของคุณมีปุ่ม
WPS(PBC) ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:
หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1-3 ใน
"การกําหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ" ที่หน้า 24
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
เมื่อเสร็จสิ้น เลือก เสร็จ แล้วกดปุ่ม E
ผลิตภัณฑ์จะค้นหาเครือข่าย
1.
ในหน้าจอ การตั้งค่าเครือข่าย เปลี่ยน ประเภทเครือข่าย
เป็น ไร้สาย แล้วแสดงรายการเครือข่ายที่สามารถใช้ได้
6.
หน้าจอการเชื่อมต่อเครือข่ายล้มเหลวจะปรากฏขึ้น ใช้ปุ่ม
◄► เพื่อเลือก ตั้งค่า IP แล้วกดปุ่ม E
2.
เลื่อนรายการลง เลือก WPS(PBC) แล้วกดปุ่ม E
7.
เลือกช่อง ตั้งค่า IP แล้วตั้งเป็น ป้อนด้วยตนเอง
3.
8.
เลือกค่าเครือข่ายที่ต้องการป้อน (เช่น ไอพีแอดเดรส) จากนั้นกดปุ่ม E
ใช้ปุ่มกดที่เป็นตัวเลขบนรีโมทคอนโทรลของคุณเพื่อป้อนตัวเลขสําหรับค่าที่ต้องการ
คุณยังสามารถป้อนตัวเลขโดยใช้ปุ่ม ▲▼ ใช้ปุ่ม ◄► บนรีโมทคอนโทรล
เพื่อย้ายจากช่องรายการหนึ่งสู่อีกช่องรายการหนึ่งภายในค่าที่ต้องการ
เมื่อกําหนดค่าหนึ่งค่าเสร็จสิ้น ให้กดปุ่ม E
กดปุ่ม WPS(PBC) บนเราเตอร์ภายในสองนาที
เครื่องของคุณจะรับค่าการตั้งค่า
เครือข่ายทั้งหมดที่ต้องการและเชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณโดยอัตโนมัติ
ผลิตภัณฑ์จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายหลังจากตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายแล้ว
4.
เมื่อเสร็จสิ้น ให้ไฮไลต์ ตกลง จากนั้นกดปุ่ม E
9.
กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อย้ายไปที่ค่าอื่น จากนั้น
ป้อนตัวเลขสําหรับค่าดังกล่าวตามคําแนะนําในขั้นตอนที่ 8
10. ทําซ้ําขั้นตอนที่ 8 และ 9 จนใส่ค่าครบทั้งหมด
| หมายเหตุ |
คุณสามารถรับค่าเครือข่ายจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ
11. เมื่อเสร็จสิ้น เลือก OK แล้วกดปุ่ม E หน้าจอ
ความปลอดภัย จะปรากฏขึ้น
12. บนหน้าจอ ความปลอดภัย
ป้อนรหัสความปลอดภัยหรือวลีทเ่ี ป็นรหัสผ่านสําหรับเครือข่ายของคุณ
ป้อนตัวเลขโดยตรงโดยใช้ปุ่มตัวเลขบนรีโมทคอนโทรลของคุณ
ป้อนตัวอักษรโดยการเลือกตัวอักษรด้วยปุ่ม ▲▼◄► จากนั้นกดปุ่ม
E
13. เมื่อเสร็จสิ้น เลือก เสร็จ ที่ด้านขวาของหน้าจอ
แล้วกดปุม
่ E ผลิตภัณฑ์จะตรวจสอบการเชือ
่ มต่อเครือข่าย
จากนั้นจะทําการเชื่อมต่อกับเครือข่าย
14. หลังจากโฮมซีเนม่าตรวจสอบเครือข่ายแล้ว เลือก ตกลง
จากนั้นกดปุ่ม E
| หมายเหตุ |
สําหรับการเชื่อมต่อ WPS
ให้ตั้งการเข้ารหัสความปลอดภัยของเราเตอร์ไร้สายของคุณไว้ที่ AES
การตัง้ ค่าการเข้ารหัสความปลอดภัย WEP ไม่สนับสนุนการเชือ่ มต่อ WPS
Wi-Fi Direct
ฟังก์ชัน Wi-Fi Direct
ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ Wi-Fi Direct
กับผลิตภัณฑ์และเชื่อมต่อหากันโดยใช้เครือข่ายแบบ peerto-peer โดยไม่ต้องใช้เราเตอร์แบบไร้สาย
| หมายเหตุ |
อุปกรณ์ Wi-Fi Direct บางประเภทอาจไม่สนับสนุนฟังก์ชัน
AllShare หากเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi Direct หากเป็นกรณีนี้
ให้เปลี่ยนวิธีการเชื่อมต่อเครือข่ายที่คุณใช้เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กับโฮมซีเนม่า
การถ่ายโอน Wi-Fi Direct สามารถรบกวนสัญญาณ
Bluetooth ได้ ก่อนที่คุณจะใช้ฟังก์ชัน Bluetooth
ขอแนะนําอย่างจริงจังให้คุณปิดฟังก์ชัน Wi-Fi Direct
บนอุปกรณ์ใดๆ ที่เปิดทํางานอยู่ในขณะนั้น
1. เปิดอุปกรณ์ Wi-Fi direct และเปิดใช้งานฟังก์ชัน Wi-Fi
Direct ในเครื่องดังกล่าว
| หมายเหตุ |
2.
ที่หน้าจอ โฮม เลือก การตั้งค่า แล้วกดปุ่ม E
คุณยังสามารถเริ่มต้นการตั้งค่าเครือข่ายด้วยตนเองโดยไปที่
3.
เลือก เครือข่าย แล้วกดปุ่ม E
4.
เลือก Wi-Fi Direct แลวกดปุ่ม E
อุปกรณ์ Wi-Fi Direct
ที่คุณสามารถเชื่อมต่อได้จะปรากฏขึ้น
การตั้งค่า > เครือข่าย > สถานะเครือข่าย
| 26 ไทย
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 26
2013-05-29 오후 5:46:39
4.
Wi-Fi Direct
ชื่ออุปกรณ์ : [HTS]F6550
เลือกอุปกรณ์ Wi-Fi Direct เพื่อเชื่อมต่อ
ตัดการเชื่อมต่อแล้ว
การเชื่อมต่อแบบใช้สายหรือแบบไร้สายที่ใช้ในปัจจุบัน
จะหยุดการเชื่อมต่อเมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน Wi-Fi Direct
รีเฟรช
ปิด
การตั้งค่า
| หมายเหตุ |
04
AndroidXXXXXXX
ป็อปอัพกําลังเชื่อมต่อจะปรากฏขึ้น
ตามด้วยป็อปอัพแสดงการเชื่อมต่อแล้ว เมื่อป็อปอัพปิด
คุณควรเห็นรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแล้วบนหน้าจอ WiFi Direct
ไฟล์ข้อความ เช่น ไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์เป็น .TXT หรือ .DOC
จะไม่ปรากฏเมื่อคุณกําลังใช้งานฟังก์ชัน Wi-Fi Direct
5.
คุณสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้สามรูปแบบ:
• ผ่านอุปกรณ์ Wi-Fi
• ผ่านผลิตภัณฑ์ที่ใช้ PBC
• ผ่านผลิตภัณฑ์ที่ใช้ PIN
การอัพเกรดซอฟต์แวร์
เมนู อัพเดตซอฟต์แวร์
จะทําให้คุณสามารถอัพเกรดซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์
สําหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานหรือบริการเพิ่มเติม
โดยทั้งสามวิธีมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
• อย่าปิดหรือเปิดผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองระหว่างขั้นตอนการอัพเดต
ผ่านอุปกรณ์ Wi-Fi
1.
2.
3.
บนอุปกรณ์ Wi-Fi
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของอุปกรณ์บนอุปกรณ์ Wi-Fi
สําหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Wi-Fi Direct เครื่องอื่น
ดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์สําหรับคําแนะนํา
เมื่อคุณทําตามขั้นตอนเสร็จแล้ว
คุณควรเห็นป็อปอัพปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวีของคุณ
กล่าวว่ามีอุปกรณ์ที่สนับสนุน Wi-Fi Direct
ร้องขอการเชื่อมต่อ เลือก ตกลง แล้วกดปุ่ม
Eเพื่อยอมรับ
ป็อปอัพกําลังเชื่อมต่อจะปรากฏขึ้น
ตามด้วยป็อปอัพแสดงการเชื่อมต่อแล้ว เมื่อป็อปอัพปิด
คุณควรเห็นรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแล้วบนหน้าจอ WiFi Direct
• กระบวนการ PBC และ PIN
จะเชื่อมต่ออุปกรณ์โดยอัตโนมัติ
ผ่านผลิตภัณฑ์ที่ใช้ PBC
1.
เลือกอุปกรณ์ Wi-Fi Direct
ที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์นี้ แล้วกดปุ่ม E
2.
ป็อปอัพกําลังเชื่อมต่อจะปรากฏขึ้น
ตามด้วยป็อปอัพแสดงการเชื่อมต่อแล้ว เมื่อป็อปอัพปิด
คุณควรเห็นรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแล้วบนหน้าจอ WiFi Direct
1.
ที่เมนู โฮม เลือก การตั้งค่า แล้วกดปุ่ม E
2.
เลือก การสนับสนุน แล้วกดปุ่ม E
3.
เลือก การอัพเดทซอฟต์แวร์ แล้วกดปุ่ม E
4.
หากต้องการอัพเดตซอฟต์แวร์ทันที เลือก
อัพเดทเดี๋ยวนี้ แล้วกดปุ่ม E ดู "อัพเดทเดี๋ยวนี้"
ในหน้าถัดไปสําหรับรายละเอียด
5.
หากต้องการให้เครื่องดาวน์โหลดการอัพเดตซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อมีรายการดาวน์โหลด ให้เลือก อัปเดตอัตโนมัติ แล้วกดปุ่ม E
ดู "อัปเดตอัตโนมัติ" ในหน้าถัดไปสําหรับรายละเอียด
| หมายเหตุ |
การอัพเกรดจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อผลิตภัณฑ์ปิดแล้วเปิดใหม่อีกครั้งด้วยตนเอง
Samsung Electronics
ไม่รับผิดชอบตามกฎหมายต่อการทํางานผิดปกติ
ของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่เสถียร
หรือการไม่เอาใจใส่ของลูกค้าในระหว่างการอัพเกรดซอฟต์แวร์
หากคุณต้องการยกเลิกการอัพเกรดขณะที่การอัพเกรดซอฟต์แวร์กําลังดาวน์โหลดอยู่
ให้กดปุ่ม E
เมื่อการอัพเกรดระบบกําลังดําเนินการ "อัพเดต" จะปรากฏบนแผงด้านหน้า
ผ่านผลิตภัณฑ์ที่ใช้ PIN
1.
เลือกอุปกรณ์ Wi-Fi Direct
ที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์นี้ แล้วกดปุ่ม E
2.
ป็อปอัพ PIN จะปรากฏขึ้น
3.
โปรดดูรหัส PIN ในป็อปอัพ
แล้วป้อนรหัสทีเ่ ห็นลงในช่องทีเ่ หมาะสมในอุปกรณ์ Wi-Fi
Direct ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
ไทย
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 27
27 |
2013-05-29 오후 5:46:40
การตั้งค่า
อัพเดทเดี๋ยวนี้
อัพเดตด้วย USB
คุณสามารถใช้อัพเดตทันทีเพื่ออัพเดตซอฟต์แวร์ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย
ของคุณหรือโดยการใช้แฟลชไดรฟ์ USB
คําแนะนําการเชื่อมต่อปรากฏอยู่ด้านล่างนี้ คําแนะนําเกี่ยวกับแฟลชไดรฟ์
USB มีอยู่ในหน้านี้
1.
โปรดไปที่ www.samsung.com
2.
คลิก SUPPORT ที่ด้านขวาบนของหน้า
3.
ป้อนหมายเลขรุ่นผลิตภัณฑ์ในฟิลด์ค้นหา
ขณะที่คุณป้อนหมายเลขรุ่น
รายการแบบหล่นลงจะแสดงผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับหมายเลขรุ่น
1.
เลือก อัพเดทเดี๋ยวนี้ แล้วกดปุ่ม E
ป็อปอัพอัพเดตทันทีจะปรากฏ
2.
ผลิตภัณฑ์จะค้นหาออนไลน์สําหรับเวอร์ชันซอฟต์แวร์ล่าสุด
4.
คลิกซ้ายที่หมายเลขรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณในรายการแบบหล่นลง
3.
หากเครื่องไม่พบรายการอัพเดต ป็อปอัพ
"ไม่มีอัพเดทใหม่สําหรับคุณในขณะนี้" จะปรากฏขึ้น กดปุ่ม
E เพื่อออกจากป็อปอัพ
5.
ที่หน้าที่ปรากฏขึ้น เลื่อนลงแล้วคลิกที่ Firmware
Manuals & Downloads
6.
คลิก Firmware ที่ตรงกลางของหน้า
4.
หากเครือ่ งพบเวอร์ชน
ั ใหม่ ป็อปอัพร้องขอการอัพเดตจะปรากฏขึน
้
7.
คลิกปุ่ม ZIP ในคอลัมน์ไฟล์ที่ด้านขวาของหน้า
5.
เลือก ตกลง ผลิตภัณฑ์จะอัพเกรดซอฟต์แวร์
ปิดแล้วเปิดใหม่อีกครั้งโดยอัตโนมัติ
8.
6.
หากคุณไม่เลือก ตกลง หรือ ยกเลิก ภายใน 1
นาที ผลิตภัณฑ์จะเก็บการอัพเกรดซอฟต์แวร์ใหม่ไว้
คุณสามารถอัพเกรดซอฟแวร์ในเวลาต่อมาโดยใช้อัพเดตอัตโนมัติ
คลิก Send ในป็อปอัพแรกที่ปรากฏขึ้น
คลิก OK
ในป็อปอัพที่สองเพื่อดาวน์โหลดและบันทึกไฟล์เฟิร์มแวร์ในพีซีของคุณ
9.
คลายไฟล์ซิปที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
คุณควรมีหนึ่งโฟลเดอร์ที่มีชื่อเดียวกับไฟล์ซิป
หากคุณเลือก ยกเลิก ผลิตภัณฑ์จะยกเลิกการอัพเกรด
10. คัดลอกโฟลเดอร์ลงในแฟลชไดรฟ์ USB
7.
| หมายเหตุ |
เมื่อการอัพเกรดระบบเสร็จสิ้น
ให้ตรวจสอบรายละเอียดซอฟต์แวร์ในหัวข้อข้อมูลผลิตภัณฑ์ของหน้าจอ
ติดต่อซัมซุง
อย่าปิดเครื่องระหว่างการอัพเกรดซอฟต์แวร์
เนื่องจากอาจทําให้เครื่องทํางานผิดปกติ
อัปเดตอัตโนมัติ
คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชันอัพเดตอัตโนมัติเพื่อให้เครื่องดาวน์โหลด
ซอฟต์แวร์อัพเกรดใหม่เมื่ออยู่ในโหมดอัพเดตอัตโนมัติ
ในโหมดอัพเดตอัตโนมัติ
แม้เครื่องจะปิด แต่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะยังเปิดใช้งานอยู่
โหมดนี้จะทําให้เครื่องสามารถดาวน์โหลดการอัพเกรดซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ
ขณะที่คุณไม่ได้ใช้งาน
1.
กดปุ่ม ▲▼ เพื่อเลือก อัปเดตอัตโนมัติ แล้วกดปุ่ม E
2.
เลือก เปิด หรือ ปิด
หากคุณเลือก เปิด
เครื่องจะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อัพเกรดใหม่
โดยอัตโนมัติเมื่ออยู่ในโหมดอัพเดตอัตโนมัติ แม้เครื่อง
จะปิดอยู่ หากเครื่องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อัพเกรดใหม่
เครื่องจะถามว่าคุณต้องการติดตั้งเวอร์ชันใหม่หรือไม่เมื่อ
คุณเปิดเครื่องอีกครั้ง
11. โปรดตรวจสอบว่าไม่มีดิสก์ใดๆ ถูกใส่อยู่ในเครื่อง
จากนั้นเสียบแฟลชไดรฟ์ USB ในพอร์ต USB ของเครื่อง
12. ที่เมนูของผลิตภัณฑ์ ไปที่ การตั้งค่า > การสนับสนุน >
การอัพเดทซอฟต์แวร์
13. เลือก อัพเดทเดี๋ยวนี้
14. ผลิตภัณฑ์จะค้นหาซอฟต์แวร์ในแฟลชไดรฟ์
USB เมื่อพบซอฟต์แวร์ที่ต้องการแล้ว
ป็อปอัพร้องขอการอัพเดตจะปรากฏขึ้น
15. เลือก ตกลง ผลิตภัณฑ์จะอัพเกรดซอฟต์แวร์
ปิดแล้วเปิดใหม่อีกครั้งโดยอัตโนมัติ
| หมายเหตุ |
ไม่ควรมีดิสก์ใดๆ
อยู่ในเครื่องเมื่อคุณอัพเกรดซอฟต์แวร์โดยใช้ช่องเสียบ
USB
เมื่อการอัพเกรดระบบเสร็จสิ้น
ให้ตรวจสอบรายละเอียดซอฟต์แวร์ในหัวข้อข้อมูลผลิตภัณฑ์ของหน้าจอ
ติดต่อซัมซุง
อย่าปิดเครื่องระหว่างการอัพเกรดซอฟต์แวร์
เนื่องจากอาจทําให้เครื่องทํางานผิดปกติ
การอัปเกรดซอฟต์แวร์โดยใช้ช่องเสียบ USB
จะต้องใช้กับแฟลชไดรฟ์ USB เท่านั้น
| หมายเหตุ |
ในการใช้ฟังก์ชันอัพเดตอัตโนมัติ
ผลิตภัณฑ์ของคุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
| 28 ไทย
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 28
2013-05-29 오후 5:46:42
เล่นสื่อ
วิธีที่ 1
เปิดผลิตภัณฑ์
ต่ออุปกรณ์ USB กับพอร์ต USB ที่ด้านหน้าเครื่อง
ป็อปอัพเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่แล้วจะปรากฏขึ้น
ภาพยนตร์และ
รายการ TV
| หมายเหตุ |
วีดีโอ
ดนตรี
เนื้อหาทั้งหมด
หน้าจอ เนื้อหาทั้งหมด
เพิ่มแอป
1.
กดปุ่ม  เพื่อเปิดถาดวางแผ่นดิสก์
2.
วางดิสก์เบาๆ
ลงในถาดวางแผ่นดิสก์โดยหันด้านฉลากขึ้น
เพิ่มแอป
เว็บเบราว์เซอร์
การตั้งค่า
หากป็อปอัพไม่ปรากฏ โปรดไปที่วิธีที่ 2
3.
ใช้ปุ่ม ▲▼ เพื่อเลือก ภาพ, วีดีโอ, ดนตรี หรือ
เนื้อหาทั้งหมด แล้วกดปุ่ม E คุณจะเห็นโฟลเดอร์
ไฟล์ หรือทั้งสองอย่างขึ้นอยู่กับวิธีการจัดเรียงเนื้อหา
| หมายเหตุ |
แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะแสดงโฟลเดอร์สําหรับประเภทเนื้อหาทั้งหมด
แต่เครื่องจะแสดงเพียงไฟล์ของประเภทเนื้อหา
ที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 3 เท่านั้น ตัวอย่างเช่น
หากคุณเลือกเพลง คุณจะสามารถเห็นเพียงไฟล์เพลงเท่านั้น
คุณสามารถเปลี่ยนการเลือกนี้โดยย้อนกลับไปที่หน้าจอ
ภาพถ่าย วีดีโอ และเพลง แล้วไปที่ขั้นตอนที่ 4 ในวิธีที่ 2
ที่อยู่ด้านล่าง
4. หากจําเป็น ใช้ปุ่ม ▲▼◄► เพื่อเลือกโฟลเดอร์
แล้วกดปุ่ม E
5.
เลือกไฟล์เพื่อดูหรือเล่น แล้วกดปุ่ม E
6.
กดปุ่ม RETURN เพื่อออกจากโฟลเดอร์หรือกดปุ่ม ออก
เพื่อย้อนกลับไปที่หน้าจอ โฮม
7.
ไปที่หน้า 31-39
สําหรับคําแนะนําทีอ
่ ธิบายวิธก
ี ารควบคุมการเล่นของวิดโี อ
เพลง และรูปภาพบนอุปกรณ์ USB
3.
กดปุ่ม  เพื่อปิดถาดวางแผ่นดิสก์
การเล่นเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ
วิธีที่ 2
4.
หากการเล่นไม่เริ่มโดยอัตโนมัติ กดปุ่ม 6
บนรีโมทหรือดู “หน้าจอ เนื้อหาทั้งหมด” ที่ด้านบน
1.
การเล่นไฟล์บนอุปกรณ์ USB
เพิ่มแอป
| หมายเหตุ |
การใช้หน้าจอ เนื้อหาทั้งหมด
การเล่นดิสก์เพื่อการค้า
ภาพถ่
ภาพ าย วีดีโอ
และเ
และเพลง
เ
ภาพ
มีซอฟต์แวร์ DLNA (Play To) ติดตั้งมาอยู่แล้ว
ในการเข้าถึงหน้าจอ เนื้อหาทั้งหมด เลือก ภาพถ่าย
วิดีโอและเพลง บนหน้าจอ โฮม แล้วกดปุ่ม E
เชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่
ดิสก์แบบ USB Flash
พีซีที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 และ Windows 8
สําหรับสื่อทุกประเภท หน้าจอ เนื้อหาทั้งหมด
หรือหนึ่งในหน้าจอย่อยจะเป็นวิธีการหลัก
ในการเข้าถึงและเล่นเนื้อหาที่บันทึกไว้บนอุปกรณ์ต่างๆ
ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการ
เชื่อมต่อโดยตรงหรือใช้เครือข่ายของคุณ
แอปพลิเคชั่น
แอปพลเคชน
เล่นสื่อ
1.
2.
05
โฮมซีเนม่าของคุณสามารถเล่นเนื้อหาที่อยู่บนแผ่น Bluray/DVD/CD, อุปกรณ์ USB, พีซี, สมาร์ทโฟน, แท็บเลต
และบนเว็บไซต์ได้
ในการเล่นเนื้อหาที่อยู่บนพีซีหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณต้องเชื่อมต่อพีซีหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่และผลิตภัณฑ์กับ
เครือข่ายของคุณ ในการเล่นเนื้อหาบนพีซีของคุณ
คุณต้องดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์เครือข่าย
AllShare ด้วยหรือต้องมีซอฟต์แวร์เครือข่าย DLNA
อยู่แล้วบนพีซีของคุณ
เปิดผลิตภัณฑ์
2.
ต่ออุปกรณ์ USB กับพอร์ต USB ที่ด้านหน้าเครื่อง
3.
เลือก ภาพถ่าย วีดีโอ และเพลง บนหน้าจอ โฮม
แล้วกดปุ่ม E
มี 2
วิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อเล่นหรือดูไฟล์มัลติมีเดียที่อยู่บนอุปกรณ์
USB ผ่านผลิตภัณฑ์ของคุณ
ไทย
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 29
29 |
2013-05-29 오후 5:46:43
เล่นสื่อ
4.
เลือก ภาพ, วีดีโอ, ดนตรี หรือ เนื้อหาทั้งหมด
จากนั้นกดปุ่ม E
คุณจะเห็นโฟลเดอร์ ไฟล์ หรือทั้งสองอย่าง
โดยขึ้นอยู่กับวิธีการจัดเรียงเนื้อหา
3.
หน้าจอจะปรากฏรายการเนื้อหาของดิสก์
คุณจะเห็นโฟลเดอร์ ไฟล์ หรือทั้งสองอย่างขึ้นอยู่กับวิธี
การจัดเรียงเนื้อหา
4.
หากจําเป็น ใช้ปุ่ม ▲▼◄► เพื่อเลือกโฟลเดอร์
แล้วกดปุ่ม E
5.
ใช้ปุ่ม ▲▼◄► เพื่อเลือกไฟล์เพื่อดูหรือเล่น แล้วกดปุ่ม
E
6.
กดปุ่ม RETURN 1
ครั้งขึ้นไปเพื่อออกจากหน้าจอปัจจุบัน ออกจากโฟลเดอร์
หรือเพื่อย้อนกลับไปที่หน้าจอ โฮม
กดปุ่ม ออก เพื่อย้อนกลับไปที่หน้าจอ โฮม โดยตรง
7.
ไปที่หน้า 31-39
สําหรับคําแนะนําทีอ
่ ธิบายวิธก
ี ารควบคุมการเล่นของวิดโี อ
เพลง และรูปภาพบนดิสก์
| หมายเหตุ |
แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะแสดงโฟลเดอร์สําหรับประเภทเนื้อหาทั้งหมด
แต่เครื่องจะแสดงเพียงไฟล์ของประเภทเนื้อหา
ที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 4 เท่านั้น ตัวอย่างเช่น
หากคุณเลือกเพลง คุณจะสามารถเห็นเพียงไฟล์เพลงเท่านั้น
คุณสามารถเปลี่ยนการเลือกนี้โดยย้อนกลับไปที่หน้าจอ ภาพถ่าย
วีดีโอ และเพลง แล้วทําซ้ําขั้นตอนที่ 4
5. ใช้ปุ่ม ◄► เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม E
6.
หากจําเป็น ใช้ปุ่ม ▲▼◄► เพื่อเลือกโฟลเดอร์
แล้วกดปุ่ม E
7.
กดปุ่ม RETURN เพื่อออกจากโฟลเดอร์หรือกดปุ่ม ออก
เพื่อย้อนกลับไปที่หน้าจอ โฮม
8.
ไปที่หน้า 31-39
สําหรับคําแนะนําทีอ
่ ธิบายวิธก
ี ารควบคุมการเล่นของวิดโี อ
เพลง และรูปภาพบนอุปกรณ์ USB
| หมายเหตุ |
การใช้ฟังก์ชันเครือข่าย AllShare
AllShare ทําให้คุณสามารถเล่นวิดีโอ
ภาพถ่ายหรือเพลงทีอ่ ยูบ่ นพีซขี องคุณหรือบนอุปกรณ์ทส่ี ามารถใช้งานร่วมกับ DLNA
ของคุณผ่านผลิตภัณฑ์ที่ใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย
หากคุณใส่แผ่นดิสก์ขณะเล่นอุปกรณ์ USB หรือโทรศัพท์
การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ AllShare
โหมดอุปกรณ์จะเปลี่ยนเป็น "ดิสก์" โดยอัตโนมัติ
หากโทรศัพท์มือถือของคุณสามารถใช้งานร่วมกับ DLNA
คุณจะสามารถเล่นเนื้อหาโดยไม่ต้องต่อสาย USB ดู
"การใช้ฟังก์ชันเครือข่าย AllShare" ในหน้านี้
AllShare ช่วยให้สามารถเรียกและเล่นไฟล์สื่อได้อย่างง่ายดายจากคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ที่เปิดใช้งาน DLNA แต่ต้องติดตั้งคอมพิวเตอร์พร้อมกับ AllShare PC
และอุปกรณ์เคลื่อนที่ต้องสนับสนนุน AllShare สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม
โปรดดูทพ
่ี อร์ทล
ั Samsung Content Service (http://link.samsung.
com).
การเล่นแผ่นดิสก์ที่มีเนื้อหาที่ผู้ใช้บันทึก
คุณสามารถเล่นไฟล์มล
ั ติมเี ดียทีบ
่ น
ั ทึกไว้บนแผ่นดิสก์ Blu-ray,
DVD หรือ CD
1.
วางแผ่นดิสก์ที่มีเนื้อหาที่ผู้ใช้บันทึกลงในถาดวางแผ่นดิสก์
โดยหงายด้านที่มีข้อความสกรีนขึ้นแล้วปิดถาด ป็อปอัพ
เชื่อมต่ออุปกรณ์แล้ว จะปรากฏขึ้น
2.
ใช้ปุ่ม ▲▼
เพื่อเลือกประเภทเนื้อหาที่คุณต้องการดูหรือเล่น (วิดีโอ
ภาพถ่ายหรือเพลง) แล้วกดปุ่ม E
| หมายเหตุ |
คุณอาจพบปัญหาความเข้ากันได้เมื่อพยายามเล่นไฟล์มีเดียผ่านเซิร์ฟเวอร์
DLNA ของผู้ผลิตรายอื่น
| หมายเหตุ |
แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะแสดงโฟลเดอร์สําหรับประเภทเนื้อหาทั้งหมด
แต่เครื่องจะแสดงเพียงไฟล์ของประเภทเนื้อหา
ที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 2 เท่านั้น ตัวอย่างเช่น
หากคุณเลือกเพลง คุณจะสามารถเห็นเพียงไฟล์เพลงเท่านั้น
คุณสามารถเปลี่ยนการเลือกนี้โดยย้อนกลับไปที่หน้าจอ โฮม
แล้วทําซ้ําขั้นตอนที่ 2
| 30 ไทย
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 30
2013-05-29 오후 5:46:46
การเล่นเนื้อหาที่อยู่บนพีซีหรืออุปกรณ์
DLNA ของคุณผ่านเครื่อง
2.
ปฏิบัิติตามคําแนะนําในคู่มือการติดตั้ง/
คําแนะนําซอฟต์แวร์ AllShare
เพื่อตั้งค่าอุปกรณ์และไฟล์สําหรับการเล่นหรือการดู
3.
ใช้ซอฟต์แวร์ AllShare ที่คอมพิวเตอร์ของคุณ
ยืนยันว่าโทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อแล้ว
4.
ที่โทรศัพท์ ให้เลือกไฟล์ที่คุณต้องการดูหรือเล่น
แล้วเลือกเครื่อง Blu-ray เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เล่น
5.
ที่โทรศัพท์ ให้เริ่มการเล่น
ผลิตภัณฑ์
ไฟล์ของการเล่นพีซี
การเชื่อมต่อ AllShare
1.
เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์, พีซีของคุณ และ/
หรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้งานร่วมกับ DLNA
ของคุณได้กับเครือข่ายไร้สายเดียวกัน
2.
ปฏิบัติตามคําแนะนําในคู่มือการติดตั้ง/
คําแนะนําซอฟต์แวร์ AllShare
เพื่อตั้งค่าอุปกรณ์และไฟล์สําหรับการเล่นหรือการดู
3.
เลือก ภาพถ่าย วีดีโอ และเพลง บนหน้าจอ โฮม
ของผลิตภัณฑ์ แล้วกดปุ่ม E หน้าจอ ภาพถ่าย วีดีโอ
และเพลง จะปรากฏขึ้น
4.
เลือกประเภทเนื้อหาที่คุณต้องการเล่น - ภาพ, วีดีโอ,
ดนตรี หรือ เนื้อหาทั้งหมด แล้วกดปุ่ม E
5.
บนหน้าจอถัดไป เลือก AllShare แล้วกดปุ่ม E
6.
ในรายการของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ AllShare
ซึ่งปรากฏขึ้น ให้เลือกพีซีหรืออุปกรณ์อื่นๆ
ที่สามารถใช้งาน AllShare ได้ แล้วกดปุ่ม E
หน้าจอที่แสดงรายการไฟล์ที่สามารถใช้งานได้จะปรากฏขึ้น
7.
การควบคุมการเล่นวิดีโอ
คุณสามารถควบคุมการเล่นของเนื้อหาวิดีโอที่อยู่บนแผ่นดิสก์
Blu-ray/DVD, อุปกรณ์ USB, อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือพีซี
ฟังก์ชันบางอย่างที่ปรากฏในคู่มือนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้
โดยขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์หรือเนื้อหา
ปุ่มต่าง ๆ
บนรีโมทคอนโทรลที่ใช้สําหรับการเล่นวิดีโอ
DISC MENU
พีซี
ผลิตภัณฑ์
ไฟล์ของการเล่นพีซี
การเชื่อมต่อ
AllShare
POPUP
1
2
MUTE
FULL SCREEN
HOME
REPEAT
3
1 การใช้เมนูดิสก์, เมนูเรื่อง, เมนูป็อปอัพ
และรายชื่อเรื่อง
DISC
MENU
ระหว่างการเล่น
ให้กดที่ปุ่มนี้เพื่อแสดงเมนูดิสก์
TITLE
MENU
ระหว่างการเล่น
ให้กดที่ปุ่มนี้เพื่อแสดงเมนูเรื่อง
• หากดิสก์ของคุณมีรายการเพลง
กดที่ปุ่ม ดู เพื่อไปที่รายการเพลง
POPUP
MENU
ระหว่างการเล่น
ให้กดที่ปุ่มนี้เพื่อแสดงเมนูป็อปอัพ
ควบคุมไฟล์ของพีซีที่มายังผลิตภัณฑ์
สมาร์ทโฟน
TITLE MENU
0
เลือกไฟล์ที่คุณต้องการเล่นหรือดู แล้วกดปุ่ม E
การควบคุมการเล่นของเนื้อหาที่อยู่บนพีซี
ด้วยสมาร์ทโฟนของคุณ
เล่นสื่อ
เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์, พีซีของคุณ
และโทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้งานร่วมกับ DLNA
ของคุณได้กับเครือข่ายไร้สายเดียวกัน
05
พีซี
1.
(สามารถใช้งานได้กับโทรศัพท์ซัมซุงที่รองรับการใช้งาน
AllShare เท่านั้น)
ไทย
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 31
31 |
2013-05-29 오후 5:46:47
เล่นสื่อ
2 ปุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเล่น
ผลิตภัณฑ์จะไม่เล่นเสียงในโหมด ค้นหา ช้า หรือ ลําดับ
• เมื่อต้องการกลับสู่การเล่นตามความเร็วปกติ กดปุ่ม 6
6
เริ่มต้นการเล่น
5
หยุดการเล่น
7
หยุดเล่นชั่วคราว
การเล่นแบบ
เคลื่อนไหวเร็ว
ระหว่างการเล่น กดปุ่ม 3 หรือ แต่ละครั้งที่คุณกด 3 หรือ ความเร็วในการเล่นจะเปลี่ยนไป
การเล่นแบบ
เคลื่อนไหวช้า
ในโหมดหยุดชั่วคราว กดปุ่ม แต่ละครั้งที่คุณกด ความเร็วในการเล่นจะเปลี่ยนไป
หน้าจออาจไม่แสดงบทหรือชื่อเรื่องในทันที กดปุ่ม ▲▼
ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งตัวเลือกที่คุณต้องการอยู่ภายในช่องที่
เกี่ยวข้อง
ในการกลับไปเล่นตามปกติ กดปุ่ม REPEAT อีกครั้ง
กดปุ่ม ▲▼ เพื่อเลือก ปิด แล้วกดปุ่ม E
หน้าจออาจไม่แสดงการเล่นซ้ํา A-B ในทันที
กดปุ่ม ▲▼ ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งการเล่นซ้ํา A-B
อยู่ภายในช่องที่เกี่ยวข้อง
คุณต้องตั้งให้จุด (B) อยู่หลังจุด (A)
ในเวลาการเล่นอย่างน้อย 5 วินาที
การใช้เมนูเครื่องมือ
ระหว่างการเล่น กดปุ่ม TOOLS
เล่นตั้งแต่เริ่มต้น
ในโหมดหยุดชั่วคราว กดปุ่ม 7
การเล่นแบบ
แต่ละครั้งที่คุณกด 7
เคลื่อนไหวเป็นลําดับ
เฟรมใหม่จะปรากฏขึ้น
การเล่นแบบ
เคลื่อนไหวข้าม
ระหว่างการเล่น กดปุ่ม 1 หรือ 2
แต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม 1 หรือ 2
ดิสก์จะเลื่อนไปที่บทหรือไฟล์ก่อนหน้าหรือถัดไป
3 การเล่นซ้ํา
1.
ในระหว่างการเล่น กดปุ่ม REPEAT ที่รีโมทคอนโทรล
2.
กดปุ่ม ▲▼ เพื่อเลือก ปิด, ชื่อ, ฉาก, ทั้งหมด หรือ
เล่นซ้ํา A-B จากนั้นกดปุ่มE
เลือกเพื่อย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของภาพยนตร์
แล้วกดปุ่ม E
ใช้เมนู 3D เพื่อเลือกตัวเลือก
Side by Side หรือ Top
Bottom หากการเล่นเนื้อหา
3D ปัจจุบันปรากฏในโหมด 3D
อย่างไม่ถูกต้อง
3D
| หมายเหตุ |
ใช้เมนู 3D
สําหรับเนือ
้ หา 3D ในรูปแบบด้านข้าง
ด้านบน หรือด้านล่างเท่านั้น
หากนําไปใช้กับเนื้อหา 2D
อาจแสดงผลไม่ถูกต้อง
เล่นซ้ํา A-B
1.
กดปุ่ม E ที่จุดซึ่งคุณต้องการให้เริ่มต้นเล่นซ้ํา (A)
คุณสามารถใช้ฟงั ก์ชนั ค้นหาฉาก ระหว่างการเล่น
เพื่อดูหรือเริ่มชมภาพยนตร์จากฉากที่คุณเลือก
2.
กดปุ่ม Eที่จุดซึ่งคุณต้องการให้หยุดเล่นซ้ํา (B)
| หมายเหตุ |
3.
ในการกลับไปเล่นตามปกติ ให้กดปุ่ม REPEAT อีกครั้ง
4.
กดปุ่ม E
| หมายเหตุ |
หน้าจออาจไม่แสดงตัวเลือกการเล่นซ้ําทั้งหมด ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์
ค้นหาฉาก
หากข้อมูลดัชนีในไฟล์ได้รับความเสียหายหรือไฟล์
ไม่สนับสนุนการจัดดัชนี
คุณจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน ค้นหาฉาก
หากคุณกําลังใช้ฟังก์ชัน DLNA หลังจากเชื่อมต่อ
กับคอมพิวเตอร์ผ่านทางเครือข่ายของคุณ
การค้นหาฉากอาจไม่ได้รับการสนับสนุน
| 32 ไทย
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 32
2013-05-29 오후 5:46:52
ค้นหาเรื่อง
เลือก ค้นหาเรื่อง แล้วกดปุ่ม
E
2.
ใช้ปุ่ม ▲▼ เพื่อเลือกชื่อเรื่อง
แล้วกดปุ่ม E
| หมายเหตุ |
คุณต้องตั้งให้จุด (B) อยู่หลังจุด
(A) ในเวลาการเล่นอย่างน้อย 5
วินาที
เลือกเพื่อเล่นบทที่คุณต้องการ
1.
เลือก ค้นหาฉาก แล้วกดปุ่ม
E
2.
ใช้ปุ่ม ▲▼ เพื่อเลือกบท
แล้วกดปุ่ม E
ค้นหาฉาก
เลือกเพื่อเล่นภาพยนตร์จาก
จุดเวลาที่เลือก
1.
เลือก ค้นหาแถบเวลา
แล้วกดปุ่ม E
2.
สําหรับการใช้ปุ่มตัวเลข
ให้ป้อนจุดเวลาที่คุณต้องการรับชม
แล้วกดปุ่ม E
ค้นหาแถบเวลา
| หมายเหตุ |
โหมดภาพ
โหมดเล่นซ้ํา
เลือกเพื่อเล่นซ้ําเรื่อง บท หรือ
ส่วนเฉพาะ
- ปิด:
เลือกเพื่อย้อนกลับไปที่การเล่นปกติ
- ชื่อ: เลือกเพื่อเล่นซ้ําเรื่องที่เลือก
- ฉาก: เลือกเพือ
่ เล่นซ้าํ บททีต
่ อ
้ งการ
- เล่นซ้ํา A-B:
เลือกเพื่อเล่นซ้ําส่วนที่ต้องการ
1.
กดปุ่ม ▲▼ เพื่อเลือกเล่นซ้ํา A-B
แล้วกดปุ่ม E
2.
กดปุ่ม E
ที่จุดซึ่งคุณต้องการให้เริ่มต้นเล่นซ้ํา
(A) แล้วภาพยนตร์จะเริ่มเล่น
เลือกเพื่อตั้งค่าโหมดภาพถ่าย
- ไดนามิค:
เพิ่มความคมชัดและความสว่าง
- มาตรฐาน:
เลือกการตั้งค่านี้สําหรับใช้ในการรับชมทั่วไป
- ภาพยนตร์:
การตั้งค่าที่ดีที่สุดสําหรับการชมภาพยนตร์
- ผู้ใช้:
ทําให้คุณปรับความคมชัดและฟังก์ชัน
การลดสัญญาณรบกวนตามลําดับ
| หมายเหตุ |
เมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน BD wise
เมนูนี้จะไม่ปรากฏ
โหมดอีควอไลเซอร์
คุณยังสามารถใช้ปุ่ม ◄►
เพื่อเดินหน้า
หรือกรอกลับภาพยนตร์ได้ด้วย
ภาพยนตร์จะเดินหน้าหรือกรอกลับ
หนึ่งนาทีในแต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม
◄►
กดปุ่ม Eที่จุดซึ่งคุณต้องการให้
หยุดเล่นซ้ํา (B)
เลือกเพื่อใช้อิควอไลเซอร์
เลือกเพื่อตั้งค่าอิควอไลเซอร์
การตั้งค่าอีควอไลเซอร์
| หมายเหตุ |
ฟังก์ชันนี้จะปรากฏเมื่อเปิดโหมด
อิควอไลเซอร์เท่านั้น
เสียง
เลือกเพื่อกําหนดภาษาเสียงที่ต้องการ
ซิงค์เสียง
ในบางกรณี เมื่อเครื่องเชื่อมต่อกับทีวีดิจิตอล
สัญญาณเสียงอาจไม่ซิงโครไนซ์กับสัญญาณภาพ
หากเป็นเช่นนี้ ให้ปรับเวลาหน่วงเสียงให้ตรงกับ
สัญญาณภาพ
คําบรรยาย
เลือกเพื่อกําหนดภาษาคําบรรยายใต้ภาพที่ต้องการ
- คุณยังสามารถใช้งานฟังก์ชั่นนี้โดยกดปุ่ม
SUBTITLE ที่รีโมทคอนโทรล
การตั้งค่าคําบรรยาย
เลือกเพื่อตั้งค่าตัวเลือกคําบรรยายใต้ภาพที่ต้องการ
ไทย
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 33
เล่นสื่อ
1.
3.
05
หากมีภาพยนตร์มากกว่า 1
เรื่องบนดิสก์หรืออุปกรณ์
ให้เลือกเพื่อเริ่มเรื่องใหม่
33 |
2013-05-29 오후 5:46:52
เล่นสื่อ
ใช้สําหรับดูฉากจากอีกมุมมองหนึ่ง ตัวเลือก
มุม จะแสดงหมายเลขของมุมที่สามารถรับ
ชมได้ (1/1, 1/2, 1/3 ฯลฯ)
มุม
วิดีโอ
BONUSVIEW
เสียง
BONUSVIEW
เลือกเพื่อตั้งค่าตัวเลือก bonusview
ที่ต้องการ
เลือก ส่ง เพื่ออัพโหลดไฟล์ที่เลือกไป
ยังแอปพลิเคชัน (Picasa, Facebook
ฯลฯ) หรืออุปกรณ์ต่างๆ ในการใช้ ส่ง
คุณต้องสร้างบัญชีกับเว็บไซต์ออนไลน์
แล้วล็อกอินโดยใช้ฟังก์ชัน ล็อกอิน
ส่ง
| หมายเหตุ |
เมนู ตัวเลือก และ ดู
เต็มจอ
เลือก ต้นฉบับ, โหมด1 (ใหญ่กว่า)
หรือ โหมด2 (ใหญ่ที่สุด)
ข้อมูล
เลือกเพื่อดูข้อมูลไฟล์วิดีโอ
| หมายเหตุ |
อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์หรืออุปกรณ์สื่อจัดเก็บ
ตัวเลือกอาจไม่แสดงทั้งหมด
เมนู ดู และ ตัวเลือก
มักจะสามารถใช้งานได้เมื่อคุณกําลังดูไฟล์วิดีโอบนแฟลชไดรฟ์
USB, พีซ,ี ดิสก์ทค
่ี ณ
ุ บันทึกด้วยตนเอง หรืออุปกรณ์เคลือ
่ นที่
โดยมักจะไม่สามารถใช้งานได้ หากคุณกําลังดูแผ่นดิสก์
Blu-ray, DVD หรือ CD ทางการค้า
เมนู เครื่องมือ
อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์หรืออุปกรณ์สื่อจัดเก็บ
ไฟล์วิดีโอที่มีอัตราบิตสูงถึง 20Mbps ขึ้นไป
จะหน่วงประสิทธิภาพของเครื่องและอาจหยุดเล่นระหว่างการเล่นอีกด้วย
การใช้เมนูดูและตัวเลือก
บนหน้าจอทีแ
่ สดงรายการไฟล์วด
ิ โี อ ใช้ปม
ุ่ ▲▼◄► เพือ
่ เลือก
ดู หรือ ตัวเลือก ที่ด้านขวาบน แล้วกดปุ่ม E
วีดีโอ
ดู
ตัวเลือก
วันที่
แสดงโฟลเดอร์ทง้ั หมดของวิดโี อโดยเรียงตามวันที่
หากคุณเลือกโฟลเดอร์ แล้วกดปุ่ม E เครื่องจะ
แสดงวิดีโอทั้งหมดในโฟลเดอร์โดยเรียงตามวันที่
ชื่อ
แสดงไฟล์วิดีโอทั้งหมดบนสื่อหรือ
อุปกรณ์สื่อจัดเก็บโดยเรียงตามชื่อเรื่อง
โฟลเดอร์
แสดงโฟลเดอร์ทั้งหมดบนสื่อ
หรืออุปกรณ์สื่อจัดเก็บ
รายการที่จะเล่น
เล่นที่เลือก ทําให้คุณสามารถสร้าง
รายการเล่นโดยเลือกไฟล์ที่ต้องการเล่น
โดยตัวเลือกนี้ทํางานด้วยวิธีการเดียวกัน
ในสื่อทุกประเภท ดู
การสร้างรายการเล่นจากซีดี ที่หน้า 36
การควบคุมการเล่นเพลง
คุณสามารถควบคุมการเล่นเนื้อหาเพลงที่อยู่บน
DVD, CD, USB, อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือพีซี
ฟังก์ชันบางอย่างที่ปรากฏในคู่มือนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้
โดยขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์หรือเนื้อหา
ปุ่มต่าง ๆ
บนรีโมทคอนโทรลที่ใช้สําหรับการเล่นเพลง
1
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
2
3
9
TITLE MENU
0
MUTE
POPUP
4
5
6
1
ปุ่ม ตัวเลข : หากแทร็คที่มีตัวเลขปรากฏ
ให้กดหมายเลขของแทร็ค แทร็คที่เลือกจะถูกเล่น
2
ปุ่ม 1 2 : เลื่อนไปยังแทร็คก่อนหน้า/ถัดไป
3
ปุ่ม 5 : หยุดแทร็ค
| 34 ไทย
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 34
2013-05-29 오후 5:46:53
5
ปุ่ม 7 : หยุดแทร็คชั่วคราว
6
ปุ่ม 6 : เล่นแทร็คที่เลือกปัจจุบัน
การใช้เมนูดูและตัวเลือก
บนหน้าจอทีแ
่ สดงรายการไฟล์เพลง ใช้ปม
ุ่ ▲▼◄► เพือ
่ เลือก
ดู หรือ ตัวเลือก ที่ด้านขวาบน แล้วกดปุ่ม E
เล่นสื่อ
ดนตรี
05
4
เล่นแบบรวดเร็ว (ซีดีเพลง (CD-DA) เท่านั้น)
ระหว่างการเล่น กดปุ่ม 3 หรือ แต่ละครั้งที่คุณกด 3 หรือ ความเร็วในการเล่นจะเปลี่ยนไป
เพลง
แสดงแทร็คเพลงทั้งหมดบนสื่อ
หรืออุปกรณ์สื่อจัดเก็บ
อัลบั้ม
แสดงไฟล์เพลงทั้งหมดบนสื่อหรือ
อุปกรณ์จัดเก็บโดยเรียงตามชื่ออัลบั้ม
ศิลปิน
แสดงไฟล์เพลงทั้งหมดบนสื่อหรือ
อุปกรณ์สื่อจัดเก็บโดยเรียงตามชื่อศิลปิน
หมวดหมู่
แสดงไฟล์เพลงทั้งหมดบนสื่อหรือ
อุปกรณ์จัดเก็บโดยเรียงตามประเภท
โฟลเดอร์
แสดงโฟลเดอร์ทั้งหมดบนสื่อ
หรืออุปกรณ์สื่อจัดเก็บ
การควบคุมหน้าจอเพลง
ตัวเลือก
TRACK 001
00:09
00:43
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
TRACK 004
04:02
TRACK 005
03:43
TRACK 006
03:40
TRACK 007
04:06
TRACK 008
03:52
TRACK 009
03:04
TRACK 010
04:02
ดู
REC
off
off
เล่นที่เลือก ทําให้คุณสามารถสร้างรายการเล่น
โดยเลือกไฟล์ที่ต้องการเล่น
รายการที่จะเล่น โดยตัวเลือกนี้ทํางานด้วย
วิธีการเดียวกันในสื่อทุกประเภท ดู
การสร้างรายการเล่นบนซีดีเพลง ที่หน้า 36
หยุดแทร็คชั่วคราว
เล่นแทร็ค
เลื่อนไปยังแทร็คก่อนหน้า
เลื่อนไปยังแทร็คถัดไป
ตัวเลือก
ส่ง
ย้อนกลับแทร็ค
การริพ
ฟังก์ชัน การริป
แปลงซีดีเพลงให้เป็นรูปแบบ mp3 และ
บันทึกไฟล์ที่แปลงแล้วบนอุปกรณ์ USB
หรืออุปกรณ์เคลือ่ นทีท
่ เ่ี ชือ่ มต่อกับเครือ่ ง
ดู การริป ที่หน้า 36
ข้อมูล
เลือกเพื่อดูข้อมูลเนื้อหา
เคลื่อนไปข้างหน้าแทร็ค
,
1
เล่นซ้ําแทร็คเดียวหรือทั้งหมด
เลือก ส่ง เพื่ออัพโหลดไฟล์ที่เลือกไป
ยังแอปพลิเคชัน (Picasa, Facebook
ฯลฯ) หรืออุปกรณ์ต่างๆ ในการใช้ ส่ง
คุณต้องสร้างบัญชีกับเว็บไซต์ออนไลน์
จากนั้น ล็อกอินโดยใช้ฟังก์ชัน ล็อกอิน
เล่นแทร็คในลําดับแบบสุ่ม
แสดงอิควอไลเซอร์
ปรับอิควอไลเซอร์ด้วยตนเอง
(เมื่อเปิดโหมดอิควอไลเซอร์เท่านั้น)
ในการเข้าถึงการควบคุม ให้เล่นแทร็ค แล้วใช้ปุ่ม ▲▼◄►
เพื่อไปยังการควบคุมที่คุณต้องการ
| หมายเหตุ |
การควบคุมหน้าจอเพลงสามารถใช้งานได้เมื่อกําลังเล่นแทร็คอยู่เท่านั้น
การควบคุมทั้งหมดไม่ปรากฏในเวลาเดียวกัน
ไทย
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 35
35 |
2013-05-29 오후 5:46:55
เล่นสื่อ
ตัวเลือก
เลือกเพื่อจัดการตัวเลือก
การเข้ารหัสข้อความ
เข้ารหัส
| หมายเหตุ |
5.
หากต้องการลบแทร็คออกจากรายการ
ให้ไปที่แทร็ค แล้วกดปุ่ม E อีกครั้ง
เครื่องหมายจะถูกลบออกจากแทร็ค
6.
เมื่อเสร็จสิ้น กดปุ่ม เพื่อเลือก เล่น
จากนั้นกดปุ่ม E หน้าจอ การเล่นเพลง
จะปรากฏอีกครั้งโดยแสดงเพียงรายการแทร็คที่คุณทําเครื่องหมายไว้เท่านั้น
เครื่องจะเล่นแทร็คที่เลือกไว้โดยอัตโนมัติ
เมนู ตัวเลือก
อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์หรืออุปกรณ์สื่อจัดเก็บ
ตัวเลือกอาจไม่แสดงทั้งหมด
การเล่นซ้ําแทร็คบนซีดีเพลง
| หมายเหตุ |
คุณสามารถสร้างรายการเล่นได้สูงสุด 99
คุณสามารถตั้งค่าให้เครื่องเล่นซ้ําแทร็คบนซีดีเพลง (CD-DA/
MP3)
แทร็กจากซีดีเพลง (CD-DA)
หากคุณสร้างรายการเล่นแล้ว รายการที่จะเล่น
จะถูกแทนที่ด้วย แก้ไขรายการเล่น บนเมนู ตัวเลือก
1.
ระหว่างการเล่น ใช้ปุ่ม ▲▼◄► เพื่อเลือก
ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอ แล้วกดปุ่ม E
2.
ใช้ ▲▼ เพื่อเลือก โหมดเล่นซ้ํา ที่คุณต้องการ - ปิด,
หนึ่งเพลง หรือ ทั้งหมด แล้วกดปุ่ม E
บนหน้าจอ เล่นที่เลือก คุณยังสามารถเลือก เลือกทั้งหมด,
ไม่เลือกเลย l และ ยกเลิก
~ ใช้ เลือกทั้งหมด เพื่อเลือกแทร็คทั้งหมด
การเลือกนีจ
้ ะยกเลิกการเลือกแทร็คแต่ละรายการของคุณ
เมื่อคุณกดปุ่ม RETURN บนรีโมท หรือเลือก เล่น
แล้วกดปุ่ม E แทร็คทั้งหมดจะปรากฏบนหน้าจอ
การเล่นเพลง และเครื่องจะเริ่มเล่นแทร็คทั้งหมดจาก
Track 001
~ ใช้ ไม่เลือกเลย
เพื่อลบการเลือกแทร็คที่เลือกไว้ทั้งหมดในครั้งเดียว
จากนั้น เลือกแทร็คแต่ละรายการหรือใช้ เลือกทั้งหมด
เพื่อเลือกแทร็คทั้งหมด แล้วกดปุ่ม RETURN
บนรีโมทหรือเลือก เล่น แล้วกดปุ่ม E
หากคุณไม่ใช้ เลือกทัง้ หมด หรือเลือกแทร็คทีละรายการ
รายการเล่นจะไม่เปลี่ยนแปลง
~ ยกเลิก
จะยกเลิกการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณได้ทําบนหน้าจอ
เล่นที่เลือก เมื่อคุณย้อนกลับไปที่หน้าจอ การเล่น
รายการเล่นจะไม่เปลี่ยนแปลง
ตัวเลือก
TRACK 001
00:09
00:43
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
TRACK 004
04:02
TRACK 005
03:43
TRACK 006
03:40
TRACK 007
04:06
TRACK 008
03:52
TRACK 009
03:04
TRACK 010
04:02
REC
off
off
การเล่นแทร็คแบบสุ่มบนแผ่นซีดีเพลง
คุณสามารถตั้งค่าให้เครื่องเล่นสุ่มแทร็คบนซีดีเพลง (CD-DA/
MP3)
1.
ระหว่างการเล่น ใช้ปุ่ม ▲▼◄► เพื่อเลือก
ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอ แล้วกดปุ่ม E
2.
ใช้ ▲▼ เพื่อตั้งค่า โหมดสลับ เป็น ปิด หรือ เปิด
แล้วกดปุ่ม E
การริพ
1.
เสียบอุปกรณ์ USB ในช่องเสียบ USB
ที่ด้านหน้าของเครื่อง
2.
ด้วยหน้าจอการเล่นที่ปรากฏ เลือกปุ่ม ตัวเลือก
แล้วกดปุ่ม E
เมนู ตัวเลือก จะปรากฏขึ้น
การสร้างรายการเล่นจากซีดี
1.
ด้วยหน้าจอการเล่นที่ปรากฏ เลือกปุ่ม ตัวเลือก
แล้วกดปุ่ม E เมนู ตัวเลือก จะปรากฏขึ้น
3.
ใช้ปุ่ม ▲▼ เพื่อเลือก การริพ แล้วกดปุ่ม E หน้าจอ
การริป จะปรากฏ
2.
ใช้ปุ่ม เพื่อเลือก รายการที่จะเล่น แล้วกดปุ่ม E
หน้าจอ เล่นที่เลือก จะปรากฏ
4.
ใช้ปุ่ม ▲▼ เพื่อเลือกแทร็ค แล้วกดปุ่ม E
จะมีเครื่องหมายเลือกปรากฏที่ด้านซ้ายของแทร็ค
3.
ใช้ปุ่ม เพื่อเลือกแทร็ค แล้วกดปุ่ม E
จะมีเครื่องหมายเลือกปรากฏที่ด้านซ้ายของแทร็ค
5.
ทําซ้ําขั้นตอนที่ 4
เพื่อเลือกและใส่เครื่องหมายที่แทร็คอื่นๆ ที่ต้องการ
4.
ทําซ้ําขั้นตอนที่ 3
เพื่อเลือกและใส่เครื่องหมายที่แทร็คอื่นๆ ที่ต้องการ
6.
หากต้องการลบแทร็คออกจากรายการ
ให้ไปที่แทร็คที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม E อีกครั้ง
เครื่องหมายบนแทร็คจะถูกลบออก
7.
เมื่อเสร็จสิ้น เลือกปุ่ม ริป โดยใช้ปุ่ม ▲▼ แล้วกดปุ่ม E
ป็อปอัพริปจะปรากฏขึ้น
| 36 ไทย
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 36
2013-05-29 오후 5:46:57
8.
ใช้ปุ่ม ▲▼ เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่เก็บไฟล์ที่ริป แล้วกดปุ่ม
E
ห้ามตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ขณะการริปกําลังดําเนินการ
หากคุณต้องการยกเลิกการริป กดปุ่ม E แล้วเลือก ใช่
เลือก ไม่ใช่ เพื่อทําการริปต่อ
10. เมื่อการริปเสร็จสมบูรณ์ ข้อความ “ริปสําเร็จแล้ว”
จะปรากฏ กดปุ่ม E.
11. กดปุ่ม RETURN เพื่อกลับไปที่หน้าจอ การเล่น
เล่นสื่อ
9.
05
| หมายเหตุ |
• ในบริเวณที่รับสัญญาณไม่ชัดเจน การเชื่อมต่อ Bluetooth
อาจทํางานไม่เหมาะสม
• โฮมซีเนม่ามีช่วงรับสัญญาณที่มีประสิทธิภาพสูงสุดถึง
10 เมตรจากทุกทิศทาง หากไม่มีสิ่งกีดขวาง
การเชือ
่ มต่อจะถูกตัดขาดโดยอัตโนมัตห
ิ ากอุปกรณ์อยูน
่ อกช่วงนี้
แม้อยูภ
่ ายในช่วงการใช้งานนี้ คุณภาพเสียงอาจต่าํ ลงจากสิง่ กีดขวาง
เช่น ผนังหรือประตู
• อุปกรณ์ไร้สายนี้อาจทําให้เกิดสัญญาณไฟฟ้ารบกวนระหว่างการใช้งาน
การเชื่อมต่อระบบโฮมซีเนม่ากับอุปกรณ์
Bluetooth
| หมายเหตุ |
ฟังก์ชันนี้ไม่สามารถใช้งานกับแผ่น CD ระบบเสียง DTS
ฟังก์ชันนี้อาจไม่ได้รับการสนับสนุนในดิสก์บางแผ่น
การริปจะเข้ารหัสเพลงในรูปแบบ .mp3 ที่ 192kbps
บนหน้าจอ การริป คุณยังสามารถเลือก เลือกทั้งหมด หรือ
ล้างทั้งหมด
- ใช้ เลือกทัง
้ หมด เพือ
่ เลือกแทร็คทัง้ หมด แล้วกดปุม
่ E
การเลือกนี้จะยกเลิกการเลือกแทร็คแต่ละรายการของคุณ
เชื่อมต่อ
- ใช้ ล้างทั้งหมด
เพื่อลบการเลือกแทร็คที่เลือกไว้ทั้งหมดในครั้งเดียว
การใช้ Bluetooth
คุณสามารถใช้อุปกรณ์ Bluetooth
เพื่อเพลิดเพลินกับเพลงด้วยเสียงสเตอริโอคุณภาพสูงโดยไม่ต้องใช้สายใดๆ!
อุปกรณ์ Bluetooth
ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ Bluetooth
สนับสนุนฟังก์ชั่นชุดหูฟังสเตอริโอที่ใช้งาน Bluetooth
ได้หรือไม่
Bluetooth คืออะไร
1.
กดปุ่ม FUNCTION บนรีโมทคอนโทรลของผลิตภัณฑ์
เพื่อแสดงข้อความ BT
Bluetooth คือเทคโนโลยีที่ช่วยให้อุปกรณ์ที่ใช้งาน
Bluetooth ได้สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างง่ายดาย
โดยใช้การเชื่อมต่อไร้สายระยะสั้น
• อุปกรณ์ Bluetooth อาจมีเสียงออกมาหรือทํางานผิดปกติ
- เมื่อส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายของคุณสัมผัสกับระบบรับ/
ส่งสัญญาณของอุปกรณ์ Bluetooth หรือระบบโฮมซีเนม่า
- เมื่อเกิดการแปรเปลี่ยนของไฟฟ้าจากสิ่งกีดขวางที่เกิดจากผนัง
มุม หรือพาร์ทิชันในสํานักงาน
- เมื่ออุปกรณ์ถูกสัญญาณไฟฟ้ารบกวนจากอุปกรณ์ที่มีคลื่นความถี่เดียวกัน
ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ เตาไมโครเวฟ และ LAN ไร้สาย
• จับคู่โฮมซีเนม่ากับอุปกรณ์ Bluetooth
ขณะที่อุปกรณ์ทั้งสองเครื่องอยู่ใกล้กัน
• ยิ่งระยะห่างระหว่างโฮมซีเนม่ากับอุปกรณ์ Bluetooth มาก
คุณภาพที่ได้รับก็จะยิ่งไม่ดี
หากระยะห่างเกินช่วงการใช้งาน Bluetooth
การเชื่อมต่อจะหลุด
2.
เลือกเมนู Bluetooth บนอุปกรณ์ Bluetooth
ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ สําหรับคําแนะนํา
โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ Bluetooth
3.
เลือกเมนูชุดหูฟังสเตอริโอบนอุปกรณ์ Bluetooth
• คุณจะเห็นรายการอุปกรณ์
4.
เลือก "[HTS]Fxxxxx" จากรายการที่พบ
• เมื่อระบบโฮมซีเนม่าเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth แล้ว
ชื่ออุปกรณ์ของอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อแล้วตามด้วยชื่อ
ของโฮมซีเนม่าจะปรากฏที่จอแสดงผลด้านหน้าของโฮมซีเนม่า
5.
เล่นเพลงบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
• คุณสามารถฟังเพลงบนอุปกรณ์ Bluetooth
ที่เชื่อมต่อกับระบบโฮมซีเนม่าแล้ว
ไทย
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 37
37 |
2013-05-29 오후 5:46:58
เล่นสื่อ
| หมายเหตุ |
ระบบโฮมซีเนม่าสนับสนุนข้อมูล SBC คุณภาพปานกลาง
(สูงสุด 237kbps@48kHz) เท่านั้น และไม่สนับสนุนข้อมูล
SBC คุณภาพสูง (328kbps@44.1kHz)
สนับสนุนคุณสมบัติ AVRCP การทํางานอาจแตกต่างจากนี้
ขึ้นอยู่กับข้อมูลจําเพาะของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ที่สนับสนุนรูปแบบ A2DP
เท่านั้น
สามารถจับคู่อุปกรณ์ Bluetooth ครั้งละเครื่องเดียวเท่านั้น
ฟังก์ชันการค้นหาหรือการเชื่อมต่ออาจทํางานไม่เหมาะสมในกรณีต่อไปนี้:
- หากมีสนามไฟฟ้าที่มีความแรงสูงใกล้กับหรืออยู่รอบๆ
โฮมซีเนม่า
- หากอุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ
ถูกจับคู่กับผลิตภัณฑ์พร้อมๆ กัน
- หากอุปกรณ์ Bluetooth ปิด ไม่มีอยู่ หรือทํางานผิดปกติ
- โปรดทราบว่าอุปกรณ์ เช่น เตาไมโครเวฟ,
อะแดปเตอร์ LAN ไร้สาย, หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์
และเตาแก๊ส ใช้ช่วงความถี่เดียวกับอุปกรณ์ Bluetooth
ซึ่งอาจทําให้เกิดสัญญาณไฟฟ้ารบกวน
การตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth
จากโฮมซีเนม่า
คุณสามารถตัดการเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth จากโฮมซีเนม่า
สําหรับคําแนะนํา โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์
Bluetooth
• เมื่อตัดการเชื่อมต่อโฮมซีเนม่าจากอุปกรณ์ Bluetooth
โฮมซีเนม่าจะแสดงข้อความ DISCONNECTED
ที่จอแสดงผลด้านหน้า
การตัดการเชื่อมต่อโฮมซีเนม่าจากอุปกรณ์
Bluetooth
กดปุ่ม (
) ที่แผงด้านหน้าของโฮมซีเนม่าเพื่อสลับจาก BT
เป็นโหมดอื่น หรือปิดระบบโฮมซีเนม่า
• ยกเว้นเมื่อคุณตัดการเชื่อมต่อระบบโฮมซีเนม่าโดยการเปลี่ยนฟังก์ชัน
อุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อแล้วจะรอการตอบสนอง
จากโฮมซีเนม่าในระยะเวลาหนึ่ง ก่อนที่ตัดการเชื่อมต่อ
(เวลาตัดการเชื่อมต่ออาจแตกต่างจากนี้ โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์
Bluetooth ที่ใช้)
ในโหมด Bluetooth ภาพพักหน้าจอจะเริ่มขึ้นหากอุปกรณ์
Bluetooth ยังคงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนาน 5 นาที
หากต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth อีกครั้ง ปิดภาพ
พักหน้าจอ แล้วเชื่อมต่ออุปกรณ์ ในการปิดภาพพักหน้าจอ
ให้กดที่ปุ่มใดก็ได้บนรีโมทคอนโทรล (ปุ่มระดับเสียง
ปุ่มตัวเลข ฯลฯ)
การแสดงภาพ
คุณสามารถแสดงภาพที่อยู่บน DVD, USB,
อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือพีซี
การใช้เมนูเครื่องมือ
ระหว่างการเล่น กดปุ่ม TOOLS
ก่อนหน้า
ถัดไป
เลือกเพื่อไปที่รูปภาพถัดไป
เริ่มต้นสไลด์โชว์
/ หยุดสไลด์โชว์
เลือกเพื่อเล่น/หยุดสไลด์โชว์ชั่วคราว
การตั้งค่าสไลด์โชว์
 ความเร็ว:
เลือกเพื่อตั้งค่าความเร็วของสไลด์โชว์
 เอฟเฟกต์:
เลือกเพื่อตั้งค่าเอฟเฟ็กต์พิเศษของสไลด์โชว์
ซูม
เลือกเพื่อขยายภาพปัจจุบัน
(ขยายเพิ่มสูงสุดถึง 4 เท่า)
หมุน
เลือกเพื่อหมุนภาพ
(จะหมุนภาพแบบตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา)
เพลงพื้นหลัง
การตั้งค่า
| หมายเหตุ |
ในโหมดการเชื่อมต่อ Bluetooth การเชื่อมต่อ Bluetooth
จะขาดหายไปหากระยะห่างระหว่างระบบโฮมซีเนม่ากับอุปกรณ์
Bluetooth เกินระยะ 10 เมตร เมื่ออุปกรณ์ Bluetooth
กลับมาอยู่ในช่วงที่มีประสิทธิภาพ หรือคุณรีสตาร์ทอุปกรณ์
Bluetooth คุณจะต้องจับคู่อุปกรณ์และระบบโฮมซีเนม่าอีกครั้ง
เพื่อเชื่อมต่อ
เลือกเพื่อไปที่รูปภาพก่อนหน้า
โหมดอีควอไลเซอร์
เลือกเพื่อฟังเพลงขณะชมสไลด์โชว์
 โหมดภาพ
- ไดนามิค:
เลือกเพื่อเพิ่มความคมชัด
- มาตรฐาน:
เลือกสําหรับใช้ในการรับชมทั่วไป
- ภาพยนตร์:
นี่เป็นการตั้งค่าที่ดีที่สุดสําหรับการชมภาพยนตร์
- ผู้ใช้:
ทําให้คุณปรับความคมชัดและฟังก์ชัน
การลดสัญญาณรบกวนตามลําดับ
 ข้อมูล : แสดงข้อมูลภาพ
ปรับแต่งคุณสมบัติเสียงตามที่คุณต้องการ
โดยใช้การตั้งค่าอิควอไลเซอร์
| 38 ไทย
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 38
2013-05-29 오후 5:46:59
การตั้งค่าอีควอไลเซอร์
ส่ง
เมนู ตัวเลือก
อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์หรืออุปกรณ์สื่อจัดเก็บ
ตัวเลือกอาจไม่แสดงทั้งหมด
สําหรับการเปิดใช้งานฟังก์ชันเพลงพื้นหลัง
ไฟล์ภาพถ่ายควรอยู่ในสื่อจัดเก็บข้อมูลเดียวกันกับไฟล์เพลง
อย่างไรก็ตาม คุณภาพเสียงอาจได้รบ
ั ผลกระทบจากอัตราบิต
ของไฟล์ MP3 ขนาดของภาพถ่าย และวิธีการเข้ารหัส
คุณไม่สามารถขยายคําบรรยายใต้ภาพและภาพกราฟิก PG
ในโหมดเต็มหน้าจอ
เมนูดู และตัวเลือก
เมื่อคุณดูรายการไฟล์ภาพถ่าย
| หมายเหตุ |
เมนู ตัวเลือก
อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์หรืออุปกรณ์สื่อจัดเก็บ
ตัวเลือกอาจไม่แสดงทั้งหมด
การฟังวิทยุ
การใช้ปุ่มบนรีโมทคอนโทรล
1.
กดปุ่ม FUNCTION เพื่อเลือก FM
2.
ค้นหาคลื่นสถานีที่ต้องการ
• ช่องตั้งล่วงหน้า 1: กดปุ่ม MANUAL/PRESET
เพื่อเลือก สลับกําหนดเอง แล้วกดปุ่ม TUNING/
CH (,.) เพื่อเลือกตั้งค่าสถานีล่วงหน้า
- ก่อนที่คุณจะสามารถหาคลื่นเพื่อตั้งค่าสถานีล่วงหน้า
คุณต้องเพิ่มสถานีที่ตั้งค่าล่วงหน้าในหน่วยความจําของเครื่อง
• หาคลื่นด้วยตนเอง: กดปุ่ม MANUAL/PRESET
เพื่อเลือก กําหนดเอง แล้วกดปุ่ม TUNING/CH
(,.) เพื่อค้นหาความถี่ที่ต่ําลงหรือสูงขึ้น
• หาคลื่นอัตโนมัติ: กดปุ่ม MANUAL/PRESET
เพื่อเลือก กําหนดเอง แล้วกดปุ่ม TUNING/CH
(,.) ค้างไว้เพื่อค้นหาคลื่นความถี่โดยอัตโนมัติ
ภาพ
ดู
ตัวเลือก
วันที่
จัดกลุ่มไฟล์ภาพถ่ายทั้งหมดบนสื่อหรืออุปกรณ์สื่อจัดเก็บ
โดยเรียงตามวันที่ คลิกที่กลุ่มเพื่อดูภาพถ่ายในกลุ่มนั้น
ชื่อ
แสดงไฟล์ภาพถ่ายทั้งหมดบนสื่อหรืออุปกรณ์สื่อจัดเก็บ
โดยเรียงตามชื่อ
โฟลเดอร์
แสดงโฟลเดอร์ทั้งหมดบนสื่อ
หรืออุปกรณ์สื่อจัดเก็บ
สไลด์โชว์
เริ่มสไลด์โชว์ แสดงไฟล์ทั้งหมด
ในโฟลเดอร์ปัจจุบันทีละรายการ
หากคุณต้องการสร้างสไลด์โชว์
ด้วยกลุ่มภาพถ่ายที่เลือก ดูที่
เล่นที่เลือก ด้านล่างนี้
เล่นที่เลือก
ทําให้คุณสามารถสร้างรายการเล่น
โดยเลือกไฟล์ที่ต้องการเล่น
รายการที่จะเล่น โดยตัวเลือกนี้ทํางานด้วยวิธีการเดียวกัน
ในสื่อทุกประเภท ดู
การสร้างรายการเล่นบนซีดีเพลง ที่หน้า
36
การตั้งค่าโมโน/สเตอริโอ
กดปุ่ม MO/ST
• การกดปุ่มนี้แต่ละครั้ง จะสลับระหว่างระบบเสียงแบบ
STEREO และ MONO
• ในพื้นที่ที่รับสัญญาณได้ไม่ดี ให้เลือก MONO
เพื่อการรับฟังเสียงอย่างชัดเจนและปราศจากคลื่นรบกวน
การตั้งสถานีไว้ล่วงหน้า
ตัวอย่างเช่น : การตั้งสถานี FM 89.10
ไว้ล่วงหน้าในหน่วยความจํา
1.
กดปุ่ม FUNCTION เพื่อเลือก FM
2.
กดปุ่ม TUNING/CH (,.) เพื่อเลือก <89.10>
ไทย
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 39
เล่นสื่อ
| หมายเหตุ |
เลือก ส่ง
เพื่ออัพโหลดไฟล์ที่เลือกไปยังเว็บไซต์ออนไลน์
(Picasa, Facebook ฯลฯ) หรืออุปกรณ์ต่างๆ
ในการใช้ ส่ง คุณต้องมีบัญชีกับเว็บไซต์ออนไลน์นั้น
แล้วเข้าสู่ระบบโดยใช้ฟังก์ชันเข้าสู่ระบบ
05
ฟังก์ชันนี้สามารถใช้งานได้เมื่อตั้งค่า
โหมดอีควอไลเซอร์ ให้เป็น เปิด
เท่านั้น
39 |
2013-05-29 오후 5:47:00
เล่นสื่อ
กด TUNER MEMORY
• หมายเลขจะกะพริบบนหน้าจอ
3.
Dolby Pro Logic II
4.
กดปุ่ม TUNER MEMORY อีกครั้ง
• กดปุ่ม TUNER MEMORY
ก่อนที่หมายเลขจะหายไปจากจอแสดงผล
• หลังจากกดปุ่ม TUNER MEMORY
แล้ว หมายเลขจะหายไปจากจอแสดงผล
และสถานีจะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจํา
5.
เมื่อต้องการตั้งค่าสถานีอื่นล่วงหน้า ทําซ้ําตามขั้นตอนที่
2 ถึง 4
• สําหรับการหาคลื่นสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
ให้กดปุ่ม MANUAL/PRESET เพื่อเลือก
ค่าตั้งล่วงหน้า แล้วกดปุ่ม TUNING/CH (,.)
เพื่อเลือกตั้งค่าสถานีล่วงหน้า
การใช้ปุ่มเอฟเฟ็กต์พิเศษบนรีโมทคอนโทรล
SOUND
ฟังก์ชันเอฟเฟ็กต์เสียง
EFFECT
ช่วยให้คุณสามารถเลือกโหมดเพื่อปรับเสียงให้เหมาะสมที่สุด
1.
กดปุ่ม SOUND EFFECT
2.
กดปุ่ม ▲▼ เพื่อเลือกโหมดที่ต้องการ: โหมด DSP,
Dolby Pro Logic II หรือ โหมด SFE
3.
กดปุ่ม ◄► เพื่อเลือกเอฟเฟ็กต์เสียงที่ต้องการ
DSP
MP3 Enhancer  Power Bass  Football 
Virtual 7.1  ปิด
• MP3 Enhancer:
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเสียงที่คุณฟัง (เช่น เพลง mp3)
คุณสามารถปรับความคมชัดของเสียงระดับ MP3 (24
kHz, 8 บิต) เป็นเสียงระดับ CD (44.1 kHz, 16 บิต)
• Power Bass:
เพิ่มระดับเสียงของเสียงเบสและให้เอฟเฟ็กต์เสียงดัง
• Football : สร้างเสียงที่ทรงพลังและสมจริงยิ่งขึ้น
ราวกับนั่งอยู่บนอัฒจันทร์เชียร์ สําหรับการฟังเสียงขณะ
รับชมการแข่งขันฟุตบอล และการแข่งขันกีฬาอื่นๆ
• Virtual 7.1 : สร้างเสียง 7.1 CH
เสมือนโดยใช้ระบบลําโพง 5.1 CH
• ปิด: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อฟังเสียงปกติ
ภาพยนตร์  ดนตรี  เกม  Matrix  Pro Logic
 ปิด
• ภาพยนตร์:
เพิ่มความสมจริงให้กับเสียงซาวด์แทร็คภาพยนตร์
• ดนตรี: เมื่อฟังเพลง
คุณจะได้ฟังเสียงเอฟเฟ็กต์เช่นเดียวกับที่ได้ยินในการเล่นจริง
• เกม: เพิ่มเสียงของเกมให้ตื่นเต้นยิ่งขึ้น
• Matrix:
คุณจะได้ยินเสียงเซอร์ราวด์หลายช่องสัญญาณ
• Pro Logic: คุณสามารถฟังแหล่งเสียง
2 ช่องสัญญาณในเสียงเซอร์ราวด์ 5.1
ช่องสัญญาณด้วยลําโพงทุกตัวที่ใช้งาน
- ลําโพงบางตัวอาจไม่สามารถส่งสัญญาณเสียงออกได้ขึ้นกับสัญญาณเข้า
• ปิด: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อฟังเสียงปกติ
โหมด SFE
ซิมโฟนีฮอลล์ในบอสตัน (ฮอลล์ 1) 
ฟิลฮาโมนิคฮอลล์ในบราติสลาวา (ฮอลล์ 2) 
แจ๊สคลับในโซล B  โบสถ์โนโซล  อัฒจันทร์
(ร็อค)  ปิด
• ซิมโฟนีฮอลล์ในบอสตัน (ฮอลล์ 1):
ให้เสียงร้องที่ชัดเจนราวกับนั่งฟังในห้องโถงแสดงคอนเสิร์ต
• ฟิลฮาโมนิคฮอลล์ในบราติสลาวา (ฮอลล์ 2):
ให้เสียงร้องที่ชัดเจนราวกับนั่งฟังในห้องโถงแสดงคอนเสิร์ตเช่นเดียวกัน
แต่มีพลังน้อยกว่า HALL1
• แจ๊สคลับในโซล B:
การตั้งค่าที่แนะนําสําหรับแนวเพลงแจ๊ส
• โบสถ์โนโซล:
ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในโบสถ์ขนาดใหญ่
• อัฒจันทร์ (ร็อค):
การตั้งค่าที่แนะนําสําหรับแนวเพลงร็อค
• ปิด: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อฟังเสียงปกติ
เสียง 3 มิติ
คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเซอร์ราวด์ที่ชัดเจนและสมจริงยิ่งขึ้นด้วย
โทนเสียงที่สมบูรณ์เพียงแค่ปรับความลึกของเสียงโดยใช้ตัวเลือกระดับ
ปิด  สูง  ต่ํา
| หมายเหตุ |
เสียง 3 มิติ ไม่สามารถใช้งานได้ในโหมด FM
| 40 ไทย
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 40
2013-05-29 오후 5:47:00
TV SOUND
เสียงทีวี
05
เล่นสื่อ
คุณสามารถรับฟังผ่าน ลําโพงโฮมเธียเตอร์ หรือ ลําโพง
TV ด้วยปุ่ม TV SOUND
1.
เชื่อมต่อสาย HDMI กับทีวีและระบบโฮมซีเนม่า
(ดูหน้า 17)
2.
ตั้งค่าระบบโฮมซีเนม่าที่เชื่อมต่อและทีวีให้เป็น
Anynet+ (HDMI-CEC) เปิด
3.
กดปุ่ม TV SOUND บนรีโมทคอนโทรล
4.
แต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม TV SOUND
ข้อความ TV SOUND ON/OFF
จะกระพริบสั้นๆ บนจอแสดงผลของแผงด้านหน้า
จากนั้นจะเปลี่ยนเป็น D. IN
- TV SOUND ON: ส่งสัญญาณออกไปยัง
ลําโพงโฮมเธียเตอร์
- TV SOUND OFF: ส่งสัญญาณออกไปยัง
Anynet+ ที่เชื่อมต่อกับ ลําโพง TV
ใช้ในกรณีนี้:
1) หากคุณต้องการฟังเสียงผ่านลําโพงของระบบโฮมซีเนม่าเมื่อชมทีวี
2) หากคุณต้องการฟังเสียงจากสื่อ USB
ที่เสียบกับทีวีผ่านลําโพงของระบบโฮมซีเนม่า
ข้อมูลจําเพาะการรองรับการปิด/เปิดเสียงทีวี
ทีวีที่เชื่อมต่อ
ทีวีที่รองรับ
Anynet+
(HDMI-CEC)
การตั้งค่า
Anynet+ เปิดเสียงทีวี ปิดเสียงทีวี
(HDMI-CEC)
เปิด
O
O
ปิด
O
X
O
X
ทีวีที่ไม่รองรับ
Anynet+
ไม่มีการทํางาน
(HDMI-CEC)
ไทย
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 41
41 |
2013-05-29 오후 5:47:01
บริการเครือข่าย
คุณสามารถเพลิดเพลินกับบริการเครือข่ายต่างๆ
เช่น สตรีมมิงวิดีโอ หรือแอปพลิเคชันออนไลน์
โดยการเชื่อมต่อเครื่องกับเครือข่ายของคุณ
สําหรับการใช้บริการเครือข่าย คุณต้องปฏิบัติดังนี้ก่อน:
1.
เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับเครือข่าย
(ดูหน้า 18)
2.
กําหนดค่าการตั้งค่าเครือข่าย
(ดูหน้า 24~26)
หากคุณกดปุ่ม สีแดง (A) หลังจากล็อกอินแล้ว
ป็อปอัพบัญชีของฉันจะปรากฏขึ้น บนป็อปอัพ
คุณสามารถเลือก ออกจากระบบ, เปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชี,
เชื่อมโยงบัญชีบริการ, ลบบัญชีออกจากอุปกรณ์ และ
ปิดการทํางานของบัญชี
สําหรับการเช่าภาพยนตร์และซื้อแอปพลิเคชันที่ต้องจ่ายค่าบริการ
คุณจะต้องมีบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนในบัญชีของคุณ
หากคุณไม่ได้ลงทะเบียนบัตรไว้ ให้เลือก
เปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชี บนหน้า เปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชี
เลือก ลงทะเบียนบัตร กดปุ่ม E จากนั้น
ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหน้าจอ
ก่อนการใช้ภาพยนตร์และรายการทีวี
หรือแอปพลิเคชัน
การล็อกอินเข้าสู่บัญชีซัมซุงของคุณ
ก่อนเข้าถึงภาพยนตร์และรายการทีวีหรือแอปพลิเคชัน
เราแนะนําให้คุณล็อกอินเข้าสู่บัญชีซัมซุงของคุณก่อน
ในการล็อกอินเข้าสู่บัญชีซัมซุงของคุณ
โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1.
เมื่อหน้าจอ โฮม ปรากฏขึ้น ให้กดปุ่ม สีแดง (A) หน้าจอ
ล็อกอิน จะปรากฏ
2.
เลือกช่อง อีเมล แล้วกดปุ่ม E
ป็อปอัพแป้นพิมพ์จะปรากฏ
3.
ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณโดยใช้แป้นพิมพ์ดังกล่าว
เมื่อเสร็จสิ้น เลือกปุ่ม เสร็จ แล้วกดปุ่ม E หน้าจอ
ล็อกอิน จะปรากฏอีกครั้ง
4.
เลือกช่อง รหัสผ่าน แล้วกดปุ่ม E
ป็อปอัพแป้นพิมพ์จะปรากฏ
5.
ป้อนรหัสผ่านของคุณโดยใช้แป้นพิมพ์
เมื่อเสร็จสิ้น เลือกปุ่ม เสร็จ แล้วกดปุ่ม E หน้าจอ
ล็อกอิน จะปรากฏอีกครั้ง
6.
ในการดําเนินการล็อกอินให้ง่ายขึ้นในครั้งต่อไป ให้เลือก
ให้ฉันเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ แล้วกดปุ่ม E
7.
เลือก ล็อกอิน
แล้วกดปุ่ม E เครื่องจะล็อกอินเข้าสู่บัญชีของคุณ
อีเมลบัญชีของคุณจะแสดงอยู่ที่ด้านซ้ายล่างของหน้าจอ
| หมายเหตุ |
หากคุณยังไม่ได้ตั้งค่า Smart Hub
เมื่อคุณใช้ ภาพยนตร์และรายการทีวี หรือ แอป ในครั้งแรก
เครื่องจะขอให้คุณดําเนินการขั้นตอนการตั้งค่า Smart Hub
1.
บนหน้าจอ โฮม เลือก ภาพยนตร์และรายการ TV
หรือ แอปพลิเคชั่น แล้วกดปุ่ม E หากคุณเลือก
แอปพลิเคชั่น ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 4
2.
หากคุณเลือก ภาพยนตร์และรายการ TV ป็อปอัพ
Smart Hub จะปรากฏและถามว่าคุณต้องการตั้งค่า
Smart Hub หรือไม่ เลือก ใช่ จากนั้นกด E หน้าจอ
ยินดีต้อนรับ จะปรากฏ
3.
เลือก เริ่มต้น
จากนั้นกดปุ่ม E หน้าจอ เงื่อนไขและข้อกําหนด,
นโยบายความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับ Smart Hub จะปรากฏ
4.
บนหน้าจอ เงื่อนไขและข้อกําหนด,
นโยบายความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับ Smart Hub
คุณต้องอ่านและยอมรับทั้งเงื่อนไขและข้อกําหนด
และนโยบายความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับ Smart Hub
เพื่อให้สามารถใช้ Smart Hub ได้
5.
เลื่อนลง แล้วคลิกปุ่ม ดูรายละเอียด
เพื่ออ่านเอกสารฉบับเต็ม
6.
เมื่ออ่านเสร็จแล้ว ให้เลื่อนขึ้นไปยังช่องรายการแรก
แล้วกดปุ่ม E เพื่อยอมรับเงื่อนไขและข้อกําหนด
และนโยบายความเป็นส่วนตัว
7.
กดปุ่ม ► สองครั้งเพื่อไปที่หน้าจอ
ประกาศความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม
หากคุณเลือก
ให้ฉันเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ ครั้งต่อไปที่คุณล็อกอิน
เครื่องจะป้อนอีเมลและรหัสผ่านของคุณโดยอัตโนมัติ
สิ่งที่คุณต้องทํา คือเลือกล็อกอินเท่านั้น
หากที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณไม่ปรากฏเมื่อหน้าจอ
ล็อกอิน ปรากฏขึ้น ให้เลือกปุ่มที่มีหัวลูกศรชี้ลงถัดจาก
ช่องอีเมล แล้วกดปุ่ม E รายการแบบหล่นลงของบัญชี
ที่คุณลงทะเบียนไว้ทั้งหมดจะปรากฏ เลือกบัญชีของคุณ
แล้วกดปุ่ม E เครื่องจะเติมในช่องอีเมลและรหัสผ่านเอง
8.
คลิกที่ปุ่ม ดูรายละเอียด เพื่อดูประกาศทั้งหมด
9.
เมื่ออ่านเสร็จแล้ว
ให้เลื่อนขึ้นไปยังช่องรายการด้านบนสุด แล้วกดปุ่ม E
| หมายเหตุ |
คุณไม่จําเป็นต้องยอมรับประกาศความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม
แต่หากคุณไม่ยอมรับประกาศนี้ คุณสมบัตห
ิ รือการทํางานของ
Smart TV หนึ่งรายการขึ้นไป อาจไม่สามารถทํางานได้
10. กดปุ่ม ► สองครั้ง หน้าจอ ตั้งค่าสําเร็จ จะปรากฏขึ้น
กดปุ่ม E
| 42 ไทย
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 42
2013-05-29 오후 5:47:02
การใช้ภาพยนตร์และรายการทีวี
หากคุณไม่มีบัตรเครดิตที่เชื่อมโยงกับบัญชีซัมซุงของคุณ
แนะนํา
คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากอินเทอร์เน็ต
และเข้าถึงแอปพลิเคชันจํานวนมากทั้งแบบฟรีและแบบเสียค่าบริการ
และดูแอปพลิเคชันดังกล่าวบนทีวีของคุณได้ สําหรับการเข้าถึงแอป
พลิเคชันบางรายการ คุณจําเป็นต้องมีบัญชีซัมซุง
บริการเครือข่าย
การใช้แอปพลิเคชัน
ภาพยนตร์และรายการ TV
รายการเด่น
06
หลังจากล็อกอินแล้ว หน้าจอ ลงทะเบียนบัตร จะ
ปรากฏขึ้น ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหน้าจอ
คุณต้องมีบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนกับบัญชีของคุณ
เพื่อเช่าภาพยนตร์และซื้อแอปพลิเคชันที่ต้องเสียค่าบริการ
คุณสามารถดาวน์โหลดหรือสตรีมสําหรับทั้งภาพยนตร์
และรายการทีวีที่ต้องจ่ายค่าบริการและฟรี
และดูรายการดังกล่าวบนทีวีของคุณ
หน้าจอแอปพลิเคชันโดยสรุป
รายการโปรด
รายการเด่น
ภาพยนตร์
รายการ TV
แอปพลิเคชั่น
ซื้อแล้ว
แนะนํา
1.
2.
บนหน้าจอ โฮม เลือก ภาพยนตร์และรายการ TV
แล้วกดปุ่ม E
1
1
เลือกภาพยนตร์ รายการเด่น หรือภาพยนตร์ แนะนํา
จากนั้นกดปุ่ม E หน้าสําหรับภาพยนตร์จะปรากฏขึ้น
หรือ
เว็บเบราว์เซอร์
ใช้ปุ่ม ▼ เพื่อไปที่ด้านล่างของหน้าจอ เลือก
รายการโปรด, รายการเด่น, ภาพยนตร์, รายการ TV
หรือ ซื้อแล้ว แล้วกดปุ่ม E
่ E
ในการชมรายการทีเ่ ลือก ให้เลือก ชมทันที แล้วกดปุม
หน้าจอการเลือกจะปรากฏโดยแสดงรายการที่ตั้งต่างๆ
ที่คุณสามารถเช่าภาพยนตร์พร้อมด้วยราคา
4.
เลือกที่ตั้ง แล้วกดปุ่ม E
ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อเริ่มเล่นภาพยนตร์
| หมายเหตุ |
4
2
5
Samsung
TV
แอปพลิเคชั่น์
3
แอปพลิเคชั่น
4
1
แนะนํา: แสดงเนื้อหาที่แนะนําที่จัดการโดยซัมซุง
ทําให้คุณสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันที่เรียกเก็บเงินต่างๆ
หรือแอปพลิเคชันฟรีที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้
2
แอปพลิเคชันเด่น: ใช้ปุ่ม ▲▼◄► เพื่อไฮไลต์
แอปพลิเคชันเด่น ที่ปรากฏ แล้วกดปุ่ม E
ข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเด่นจะปรากฏ
3
App ของฉัน: แสดงแกลเลอรี่ส่วนตัวของ
แอปพลิเคชันที่สามารถปรับเปลี่ยนได้บนหน้าจอ
ดาวน์โหลดแล้วทั้งหมด
4
แอปฯ อื่นๆ: เลือก แอปฯ อื่นๆ
เพื่อเข้าถึงหน้าจอ ดาวน์โหลดแล้วทั้งหมด
ซึง่ คุณสามารถเพิม
่ ปรับเปลีย
่ น และลบแอปพลิเคชัน
รวมทั้งดูแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดแล้วทั้งหมดได้
หากต้องการเลือกหน้าที่แสดงรายการทีวีหรือภาพยนตร์
ให้ใช้ปุ่ม ▲▼◄► เพื่อทําการเลือก แล้วกดปุ่ม E
3.
3
แอปฯ อื่นๆ
บนหน้าที่ปรากฏ ให้ใช้ปุ่ม ▲▼◄►
เพื่อเลือกรายการหรือภาพยนตร์ แล้วกดปุ่ม E
บนหน้าจอ รายการทีวี หรือ ภาพยนตร์
คุณยังสามารถเลือก มีอะไรใหม่, ยอดนิยม
หรือ หมวดหมู่ เพื่อดูรายการหรือภาพยนตร์อื่นๆ
ที่พร้อมให้บริการ บนหน้าจอ ประเภท ใช้ปุ่ม ▲▼◄►
เพื่อเลือก หมวดหมู่ แล้วกดปุ่ม E
2
App ของฉัน
หากคุณไม่ได้ล็อกอินเข้าสู่บัญชีซัมซุงของคุณ
หน้าจอ ล็อกอิน จะปรากฏหลังจากผ่านขั้นตอนที่ 3
และคุณจําเป็นต้องล็อกอิน
ไทย
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 43
43 |
2013-05-29 오후 5:47:02
บริการเครือข่าย
การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่เรียกเก็บเงินต่างๆ
หรือแอปพลิเคชันฟรีผ่าน Samsung Apps
1.
บนหน้าจอ แอป เลือก Samsung Apps แล้วกดปุ่ม
E หน้าจอ Samsung Apps จะปรากฏ
2.
ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ ใต้ มีอะไรใหม่
คุณจะเห็นรายการแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุด ใช้ปุ่ม
◄► เพื่อเลื่อนรายการจากขวาไปซ้าย แล้วเลือกแอป
กดปุ่ม E เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน
หากแอปพลิเคชันฟรี เลือก ดาวน์โหลด แล้วกดปุ่ม
E เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าว หากแอป
พลิเคชันต้องเสียค่าบริการ ให้เลือก ซื้อ กดปุ่ม E
แล้วปฏิบัติตามคําแนะนําบนหน้าจอ
การเริ่มใช้แอปพลิเคชัน
1.
เลือก แอปพลิเคชั่น บนหน้าจอ โฮม แล้วกดปุ่ม E
2.
บนหน้าจอ แอป ใช้ปุ่ม ▲▼◄► เพื่อเลือกแอปพลิเคชัน
แล้วกดปุ่ม E แอปพลิเคชันจะเริ่มต้นใช้งาน
การใช้หน้าจอ ดาวน์โหลดแล้วทั้งหมด
แอปฯ อื่นๆ
ดู : วันที่ดาวน์โหลด
ตัวเลือก
1 /23
WebBrowser
Samsung Apps
| หมายเหตุ |
ในการซื้อแอปพลิเคชัน
คุณต้องล็อกอินเข้าสู่บัญชีซัมซุงของคุณและมีบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนกับบัญชี
กดปุ่ม สีแดง (A) บนรีโมทของคุณเพื่อล็อกอิน
หากคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนบัตร
หลังจากล็อกอินแล้ว ให้กดปุ่ม สีแดง (A) อีกครั้ง
แล้วเลือก เปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชี ในป็อปอัพที่ปรากฏ
บนหน้า เปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชี เลือก ลงทะเบียนบัตร
กดปุม
่ E จากนัน
้ ปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนําทีป
่ รากฏบนหน้าจอ
คุณยังสามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
จากหมวดหมู่ที่ปรากฏที่ด้านซ้ายของหน้าจอ
สําหรับคําแนะนํา ดูขั้นตอนที่ 4
3. หลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเสร็จแล้ว เลือก เล่น
แล้วกดปุ่ม E เพื่อเรียกใช้แอปพลิเคชันทันที
หากต้องการเรียกใช้แอปพลิเคชันในเวลาต่อมา ให้กดปุ่ม
RETURN ในบางกรณี ไอคอนสําหรับแอปพลิเคชันจะ
ปรากฏบนหน้าจอ แอป
4.
หากต้องการดูแอปพลิเคชันเพิ่มเติม ให้ใช้ปุ่ม ▲▼◄►
เพื่อไปที่รายการหมวดหมู่ที่ด้านซ้ายของหน้าจอ
5.
ใช้ปุ่ม ▲▼
เพื่อเลือกหมวดหมู่ แต่ละครั้งที่คุณไฮไลต์หมวดหมู่อื่น
รายการแอปพลิเคชันที่แตกต่างจะปรากฏทางด้านขวา
6.
ใช้ปุ่ม ►
เพื่อเลื่อนไปที่แอปพลิเคชัน และใช้ปุ่ม ▲▼◄►
เพื่อย้ายจากแอปพลิเคชันหนึ่งไปสู่อีกแอปพลิเคชันหนึ่ง
7.
หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน
ให้เลือกแอปพลิเคชันที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม E
8.
ในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําในขั้นตอนที่ 2 และ 3
WebBrowser
หมวดหมู่ : XXXXX | เวอร์ชั่น : X.XXX | ขนาด : XX.XKB
พื้นที่จัดเก็บ
109.48 MB / 629.43 MB
หน้าจอ ดาวน์โหลดแล้วทั้งหมด
จะแสดงรายการแอปพลิเคชันทั้งหมดที่คุณดาวน์โหลดแล้วและทําให้คุณสามารถ:
• จัดเรียงแอปพลิเคชันบนหน้าจอ ดาวน์โหลดแล้วทั้งหมด
โดยจัดเรียงตาม วันที่ดาวน์โหลด, เปิดล่าสุด และ ชื่อ
• ใช้หมายเลขของฟังก์ชันเมนู ตัวเลือก
กับแอปพลิเคชันที่แสดงในหัวข้อ แอปของฉัน บนหน้าจอ
แอป รวมทั้งการอัพเดตแอปพลิเคชัน การย้ายแอปพลิเคชัน
ไปที่โฟลเดอร์ การลบแอปพลิเคชันออกจาก แอปของฉัน
และการล็อคแอปพลิเคชัน
• เริ่มใช้แอปพลิเคชัน
การจัดเรียงแอปพลิเคชัน
ในการจัดเรียงแอปพลิเคชันบนหน้าจอ ดาวน์โหลดแล้วทัง้ หมด
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1.
บนหน้าจอ โฮม เลือก แอปพลิเคชั่น จากนั้นกด E
2.
บนหน้าจอ แอป ใช้ปุ่ม ▼
เพื่อไปที่จุดเชื่อมโยงที่ดาวน์โหลดแล้วที่ด้านล่างของหน้า
แล้วกดปุ่ม E
3.
บนหน้าจอ ดาวน์โหลดแล้วทั้งหมด ให้ใช้ปุ่ม ▲►
เพื่อไปที่ ดู ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วกดปุ่ม E
4.
ในรายการที่หล่นลงที่ปรากฏ เลือก
วันที่ดาวน์โหลด, เปิดล่าสุด หรือ ชื่อ แล้วกดปุ่ม
E แอปพลิเคชันบนหน้าจอ ดาวน์โหลดแล้วทั้งหมด
จะถูกจัดเรียงตามเกณฑ์ที่คุณได้เลือกไว้
| 44 ไทย
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 44
2013-05-29 오후 5:47:07
การใช้ฟังก์ชันเมนูตัวเลือก
บนหน้าจอ ดาวน์โหลดแล้วทั้งหมด ให้ใช้ปุ่ม ▲► เพื่อไปที่
ตัวเลือก ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วกดปุ่ม E
2.
เลือก แก้ไขแอปฯ ของฉัน แล้วกดปุ่ม E หน้าจอ
แก้ไขแอปของฉัน จะปรากฏ
3.
เลือกแอปพลิเคชันที่คุณต้องการลบจาก แอปของฉัน
กดปุ่ม E แล้วกดปุ่ม ▲▼◄► ตามทิศทางของ
ป็อปอัพลบออกจากแอปของฉัน จะปรากฏขึ้น
1.
บนหน้าจอ ดาวน์โหลดแล้วทั้งหมด ให้ใช้ปุ่ม ▲► เพื่อไปที่
ตัวเลือก ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วกดปุ่ม E
4.
เลือก ใช่ แล้วกดปุ่ม E
2.
เลือก ล็อค/ปลดล็อค แล้วกดปุ่ม E
5.
3.
เมื่อบริการล็อคปรากฏ ป้อนรหัส PIN
โดยใช้ปุ่มตัวเลขบนรีโมทคอนโทรล
เมื่อคุณย้อนกลับมาที่หน้าจอ แอป
แอปพลิเคชันจะถูกลบออกจากบริเวณ แอปของฉัน แล้ว
4.
หากต้องการล็อคแอปพลิเคชัน ให้เลือกแอปพลิเคชัน
แล้วกดปุ่ม E ล็อคจะปรากฏบนแอปพลิเคชัน
ทําซ้ําเพื่อล็อคแอปพลิเคชันอื่นทีละรายการ
ย้ายแอปในแอปของฉัน
1.
บนหน้าจอ ดาวน์โหลดแล้วทั้งหมด ให้ใช้ปุ่ม ▲► เพื่อไปที่
ตัวเลือก ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วกดปุ่ม E
5.
หากต้องการปลดล็อคแอปพลิเคชัน
ให้เลือกแอปพลิเคชัน แล้วกดปุ่ม E
2.
เลือก แก้ไขแอปฯ ของฉัน แล้วกดปุ่ม E หน้าจอ
แก้ไขแอปของฉัน จะปรากฏ
6.
หากต้องการล็อคแอปพลิเคชันทั้งหมดในครั้งเดียว
ให้ใช้ปุ่ม ▲► เพื่อเลือกปุ่ม ล็อคหมด แล้วกดปุ่ม E
3.
7.
หากต้องการปลดล็อคแอปพลิเคชันทั้งหมดในครั้งเดียว
ให้ใช้ปุ่ม ▲► เพื่อเลือกปุ่ม ปลดล็อคหมด แล้วกดปุ่ม
E
เลือกแอปพลิเคชันที่คุณต้องการย้ายใน
แอปของฉัน กดปุ่ม E แล้วกดปุ่ม ▲▼◄►
เพื่อย้ายไอคอนแอปตามทิศทางของลูกศร
(<, >, ^ ฯลฯ) ที่ปรากฏรอบๆ ไอคอนแอปพลิเคชัน
ไอคอนแอปพลิเคชันจะย้ายไปตามทิศทางที่คุณเลือก
8.
กดปุ่ม RETURN สองครั้งเพื่อกลับไปที่หน้าจอ แอป
แอปพลิเคชันที่ถูกล็อคจะปรากฏรูปกุญแจที่ด้านขวาบน
4.
หลังจากที่คุณจัดวางไอคอนแอปพลิเคชันในตําแหน่งที่คุณต้องการแล้ว
ให้กดปุ่ม E
5.
เมื่อคุณย้อนกลับไปที่หน้าจอ แอป
แอปพลิเคชันจะอยู่ในตําแหน่งที่คุณได้เลือกไว้
แก้ไขแอปฯ ของฉัน
แก้ไขแอปของฉัน ทําให้คุณสามารถเพิ่มและลบ
แอปพลิเคชันจาก แอปของฉัน ได้ นอกจากนี้
ยังทําให้คุณสามารถเปลี่ยนตําแหน่งของแอปพลิเคชันใน
แอปของฉัน ได้อีกด้วย
สร้างโฟลเดอร์
เพิ่มแอปในแอปของฉัน
1.
บนหน้าจอ ดาวน์โหลดแล้วทั้งหมด ให้ใช้ปุ่ม ▲► เพื่อไปที่
ตัวเลือก ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วกดปุ่ม E
2.
เลือก สร้างโฟลเดอร์ แล้วกดปุ่ม E
ป็อปอัพตั้งชื่อโฟลเดอร์ จะปรากฏ
1.
บนหน้าจอ ดาวน์โหลดแล้วทั้งหมด ให้ใช้ปุ่ม ▲► เพื่อไปที่
ตัวเลือก ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วกดปุ่ม E
2.
เลือก แก้ไขแอปฯ ของฉัน แล้วกดปุ่ม E หน้าจอ
แก้ไขแอปของฉัน จะปรากฏ
3.
เลือกแอปพลิเคชันที่มีสีจากแถวบนสุดของแอปพลิเคชันต่างๆ
แล้วกดปุ่ม E ไอคอนแอปพลิเคชันที่มีสีจะปรากฏในบริเวณ
แอปของฉัน ด้านล่างนี้ และไอคอนแอปในแถวบนสุดจะกลาย
เป็นสีเทา
| หมายเหตุ |
แอปพลิเคชันที่เป็นสีเทาแสดงว่ามีอยู่แล้วใน แอปของฉัน
4.
บริการเครือข่าย
การใช้ฟังก์ชัน ล็อค/ปลดล็อค และรหัส PIN ความปลอดภัย
คุณสามารถล็อคแอปพลิเคชันเพื่อไม่ให้แอปเหล่านั้นเริ่มต้นใช้งานได้
โดยสามารถจัดการบนหน้าจอ แอป หรือหน้าจอ ดาวน์โหลดแล้ว
ทั้งหมด รหัส PIN เริ่มต้นคือ 0000
1.
06
ล็อค/ปลดล็อค
ลบแอปจากแอปของฉัน
สร้างโฟลเดอร์ ทําให้คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ที่คุณสามารถ
ใส่แอปพลิเคชันที่ต้องการลงไปได้บนหน้าจอ ดาวน์โหลดแล้ว
3.
กดปุ่ม E แป้นพิมพ์จะปรากฏ
4.
เลือกปุ่ม ล้าง ทางด้านขวา แล้วกดปุ่ม E
เพื่อลบ โฟลเดอร์ 1 ออกจากช่องรายการ จากนั้น
ป้อนชื่อโฟลเดอร์ที่คุณต้องการใช้ โดยใช้แป้นพิมพ์
5.
เมื่อเสร็จสิ้น เลือกปุ่ม เสร็จ ทางด้านขวา แล้วกดปุ่มE
ป็อปอัพจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง
6.
เลือก ตกลง แล้วกดปุ่ม E
โฟลเดอร์ใหม่จะปรากฏในรายการแอปพลิเคชันทางด้านซ้ายของหน้าจอ
เมื่อคุณย้อนกลับมาที่หน้าจอ แอป
แอปพลิเคชันจะปรากฏในบริเวณ แอปของฉัน
ไทย
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 45
45 |
2013-05-29 오후 5:47:09
บริการเครือข่าย
ย้ายไปโฟลเดอร์
6.
ย้ายไปโฟลเดอร์
ทําให้คุณสามารถย้ายแอปพลิเคชันไปยังโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ
เลือก ตกลง แล้วกดปุ่ม E
ชื่อโฟลเดอร์จะถูกเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่
7.
เลือก ปิด ทางด้านขวาของหน้าจอ แล้วกดปุ่ม E
1.
บนหน้าจอ ดาวน์โหลดแล้วทั้งหมด ให้ใช้ปุ่ม ▲► เพื่อไปที่
ตัวเลือก ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วกดปุ่ม E
2.
เลือก ย้ายไปโฟลเดอร์ แล้วกดปุ่ม E หน้าจอ
ย้ายไปโฟลเดอร์ จะปรากฏขึ้น
3.
ใช้ปุ่ม ▲▼◄►
เพื่อไปที่แอปพลิเคชัน แล้วกดปุ่ม E เพื่อเลือกแอป
เครื่องหมายจะปรากฏที่มุมซ้ายบนของแอปพลิเคชันที่เลือก
4.
หากต้องการยกเลิกการเลือกแอปพลิเคชัน ให้กดปุ่ม E
เครื่องหมายจะหายไป
5.
ทําซ้ําขั้นตอนที่ 3 เพื่อเลือกแอปพลิเคชันเพิ่มเติม
| หมายเหตุ |
ลบ
ลบ ช่วยให้คุณลบแอปพลิเคชันและโฟลเดอร์จากหน้าจอ
แอปของฉัน หากมีแอปพลิเคชันอยู่ในโฟลเดอร์ที่ต้องการ
ลบด้วย ทั้งโฟลเดอร์และแอปพลิเคชันจะถูกลบไป
พร้อมกัน การลบจะเป็นการลบแอปพลิเคชันอย่างถาวร
หากคุณตัดสินใจว่าต้องการใช้แอปพลิเคชันที่ได้ลบแล้ว
คุณจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวอีกครั้ง
1.
2.
เลือก ลบ แล้วกดปุ่ม E หน้าจอ ลบ จะปรากฏ
3.
ใช้ปุ่ม ▲▼◄► เพื่อไปที่แอปพลิเคชัน หรือโฟลเดอร์
แล้วกดปุ่ม E เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ
เครื่องหมายจะปรากฏที่มุมซ้ายบนของแอปพลิเคชันหรือโฟลเดอร์ที่เลือก
4.
หากต้องการยกเลิกการเลือกแอปพลิเคชัน ให้กดปุ่ม E
เครื่องหมายจะหายไป
5.
ทําซ้ําขั้นตอนที่ 3
เพื่อเลือกแอปพลิเคชันหรือโฟลเดอร์เพิ่มเติม
หากต้องการเลือกแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดแล้วทั้งหมด
ให้เลือก เลือกทัง
้ หมด ทีด
่ า้ นขวาบนของหน้าจอ แล้วกดปุม
่
E หากต้องการยกเลิกการเลือกแอปพลิเคชันทั้งหมด
เลือก ไม่เลือกทั้งหมด ที่ด้านขวาบนของหน้าจอ
แล้วกดปุ่ม E
6. เมื่อเสร็จสิ้น เลือก
เลือกโฟลเดอร์ ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วกดปุ่ม E
ป็อปอัพเลือกโฟลเดอร์จะปรากฏ
7.
ในป็อปอัพเลือกโฟลเดอร์ ใช้ปุ่ม ▲▼
เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้ายแอปพลิเคชันไปไว้
แล้วกดปุ่ม E
8.
ป็อปอัพย้ายแอปแล้ว จะปรากฏ กดปุ่ม E
9.
ในการเปิดโฟลเดอร์ ใช้ปุ่ม ▲▼◄►
เพื่อไฮไลต์โฟลเดอร์ที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม E
แก้ชื่อโฟลเดอร์
เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์
ทําให้คุณสามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ที่มีอยู่แล้ว
1.
บนหน้าจอ ดาวน์โหลดแล้วทั้งหมด ให้ใช้ปุ่ม ▲► เพื่อไปที่
ตัวเลือก ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วกดปุ่ม E
2.
เลือก แก้ชื่อโฟลเดอร์ แล้วกดปุ่ม E หน้าจอ
เปลีย
่ นชือ
่ โฟลเดอร์ จะปรากฏ และโฟลเดอร์จะถูกไฮไลต์
3.
ใช้ปุ่ม ▲▼◄► เพื่อไฮไลต์โฟลเดอร์ที่คุณต้องการ
แล้วกดปุ่ม E ป็อปอัพเปลี่ยนชื่อ จะปรากฏ
4.
กดปุ่ม E แป้นพิมพ์จะปรากฏ
5.
ป้อนชื่อใหม่สําหรับโฟลเดอร์
เมื่อเสร็จสิ้น เลือก เสร็จ ทางด้านขวา แล้วกดปุ่ม E
ป็อปอัพเปลี่ยนชื่อจะปรากฏอีกครั้งเพื่อแสดงชื่อใหม่
บนหน้าจอ ดาวน์โหลดแล้วทั้งหมด ให้ใช้ปุ่ม ▲► เพื่อไปที่
ตัวเลือก ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วกดปุ่ม E
| หมายเหตุ |
หากต้องการเลือกแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดแล้วทั้งหมด
ให้เลือก เลือกทัง
้ หมด ทีด
่ า้ นขวาบนของหน้าจอ แล้วกดปุม
่
E หากต้องการยกเลิกการเลือกแอปพลิเคชันทั้งหมด
เลือก ไม่เลือกทั้งหมด ที่ด้านขวาบนของหน้าจอ
แล้วกดปุ่ม E
6. หลังจากเสร็จสิ้นการเลือกแล้ว
ให้เลือก ลบ ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วกดปุ่ม E
ป็อปอัพกําลังลบปรากฏขึ้น
7.
เลือก ใช่ แล้วกดปุ่ม E
แอปพลิเคชันทั้งหมดที่คุณเลือกจะถูกลบ
| หมายเหตุ |
คุณไม่สามารถลบแอปพลิเคชันหรือโฟลเดอร์ที่ถูกล็อคในทันที
หากคุณเลือกที่จะลบแอปพลิเคชันหรือโฟลเดอร์ที่ถูกล็อค
เมื่อคุณทําตามขั้นตอนที่ 7 ป็อปอัพบริการล็อค จะปรากฏขึ้น
ป้อนรหัส PIN ความปลอดภัยในป็อปอัพดังกล่าว แล้วกดปุ่ม
้ั จะถูกลบ
E ล็อคจะถูกปลด และแอปพลิเคชันหรือโฟลเดอร์นน
| 46 ไทย
HT-F6550_XT_THAI_0708.indd 46
2013-07-08 오후 3:28:47
อัพเดทแอปฯ
การใช้เว็บเบราเซอร์
คุณสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้โดยใช้แอปพลิเคชัน
เว็บเบราเซอร์
เลือก เว็บเบราว์เซอร์ บนหน้าจอ โฮม แล้วกดปุ่ม E
เมื่อคุณเรียกใช้งาน
1.
เมื่อหน้าจอ โฮม ของ Blu-ray ปรากฏ กดปุ่ม
สีน้ําเงิน (D) บนรีโมท หน้าจอ Screen Mirroring
(การมิเรอร์หน้าจอ) จะปรากฏ
2.
เรียกใช้ AllShare Cast บนอุปกรณ์ของคุณ
3.
ที่อุปกรณ์ของคุณ ค้นหาชื่อผลิตภัณฑ์ Blu-ray
ในรายการของอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้ จากนั้น
เลือกชื่อที่ต้องการ
4.
ทีวีจะแสดงข้อความการเชื่อมต่อ
(ตัวอย่างเช่น Connecting to Android_92gb...) จากนั้น
แสดงข้อความแสดงการเชื่อมต่อแล้ว
5.
จากนั้น ชั่วครู่หนึ่ง
หน้าจอของอุปกรณ์ของคุณจะปรากฏบนหน้าจอทีวี
| หมายเหตุ |
เมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน Screen Mirroring (การมิเรอร์หน้าจอ)
อาจเกิดการกระตุกของภาพหรือเสียงขาดหาย
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมระบบที่ใช้
คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่สนับสนุน AllShare Cast
โปรดทราบว่าการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ดังกล่าวอาจไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างสมบูรณ์
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิค สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนการ
เชื่อมต่อระบบเคลื่อนที่ โปรดดูจากเว็บไซต์ของผู้ผลิต
การส่งผ่านข้อมูลทาง Bluetooth
อาจแทรกแซงสัญญาณของการมิเรอร์หน้าจอ
ก่อนใช้ฟังก์ชัน Screen Mirroring (การมิเรอร์หน้าจอ)
ขอแนะนําอย่างจริงจังให้คุณปิดฟังก์ชัน Bluetooth
บนสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อัจฉริยะของคุณ
เว็บเบราเซอร์ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อด้วย HDMI
กับทีวีที่สามารถใช้งานร่วมกับ BD Wise และ BD Wise เปิดอยู่
เบราเซอร์จะขยายสูงสุดเพื่อให้เต็มขนาดหน้าจอและความละเอียด
ของทีวีจะถูกกําหนดให้มีความละเอียดที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
เว็บเบราเซอร์ ไม่สามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน Java
ได้
หากคุณพยายามที่จะดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์จะไม่สามารถบันทึกได้
และข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏ
ไม่สนับสนุน E-commerce (การซื้อผลิตภัณฑ์ออนไลน์)
ไม่สนับสนุน ActiveX
การเข้าถึงอาจถูกบล็อกในบางเว็บไซต์หรือ
ในเว็บเบราเซอร์ที่ดําเนินการโดยธุรกิจบางประเภท
การสืบค้นลิงก์และการสืบค้นตัวบ่งชี้
เว็บเบราเซอร์ มีประเภทการสืบค้น 2 ประเภท
ได้แก่ การสืบค้นตัวบ่งชี้และการสืบค้นลิงก์
เมื่อคุณเรียกใช้งานเบราเซอร์เป็นครั้งแรก การสืบค้นตัวบ่งชี้จะ
เปิดใช้งาน หากคุณกําลังใช้เมาส์เพื่อสืบค้นใน เว็บเบราเซอร์
เราขอแนะนําให้ออกจากการเปิดใช้งานการสืบค้นตัวบ่งชี้
หากคุณกําลังใช้รีโมทของคุณเพื่อสืบค้นใน เว็บเบราเซอร์
เราขอแนะนําให้คุณเปลี่ยนการสืบค้นตัวบ่งชี้เป็นการสืบค้นลิงก์
การสืบค้นลิงก์จะย้ายไฮไลต์จากลิงก์หนึ่งไปที่ลิงก์ถัดไปใน
เว็บเบราเซอร์ และรวดเร็วกว่าการสืบค้นตัวบ่งชี้หากคุณกําลัง
ใช้รีโมทของคุณ
ในการเปิดใช้งานการสืบค้นลิงก์ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1.
ใช้ปุ่ม ▲▼◄►
บนรีโมทของคุณเพื่อย้ายตัวบ่งชี้ไปยังไอคอน
ลิงก์เบราเซอร์ ที่ด้านขวาบนสุดของหน้าจอ ไอคอน
ลิงก์เบราเซอร์ เป็นไอคอนที่สามจากทางขวา
ตัวบ่งชี้จะอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้อง
เมื่อไอคอนเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินและมีข้อความ
"ลิงค์การเรียกดู" ปรากฏบนหน้าจอ
2.
กดปุ่ม E
การสืบค้นลิงก์จะเปิดใช้งานและยังคงสามารถใช้งานได้เมื่อใดก็ตามที่คุณเปิด
เว็บเบราเซอร์
ไทย
HT-F6550_XT_THAI_0708.indd 47
บริการเครือข่าย
| หมายเหตุ |
Screen Mirroring
ฟังก์ชัน Screen Mirroring (การมิเรอร์หน้าจอ)
ช่วยให้คุณสามารถดูหน้าจอของสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อัจฉริยะ
ของคุณบนจอทีวีที่คุณเชื่อมต่อกับระบบโฮมซีเนม่า
หน้าจอ Screen Mirroring (การมิเรอร์หน้าจอ) จะปรากฏ
06
เมื่อแอปพลิเคชั่นต้องมีการอัพเดทเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
ให้ไปที่หน้าจอ แอปฯ แล้วเลือก แอปฯ อื่นๆ
ในหน้าจอ แอปฯ อื่นๆ ให้เลือก อัพเดทแอปฯ
และจากนั้นเลือกแอปพลิเคชั่นจากรายการ
แอปพลิเคชั่นจะเริ่มอัพเดทเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด อย่างไรก็ตาม
อัพเดทแอปฯ จะปรากฏบนหน้าจอเฉพาะเมือ
่ ต้องมีการอัพเดท
47 |
2013-07-08 오후 3:29:37
บริการเครือข่าย
แผงควบคุมโดยสรุป
การใช้ป็อปอัพแป้นพิมพ์
แผงควบคุมที่ทํางานที่ด้านบนสุดของหน้าจอ
มีชุดไอคอนที่เริ่มทํางานฟังก์ชันที่มีประโยชน์จํานวนมาก
รายละเอียดของไอคอนต่างๆ ที่ปรากฏที่ด้านล่างนี้
เริ่มต้นจากไอคอนที่ด้านซ้ายสุดของหน้าจอ
เมื่อคุณคลิก http://www.samsung.com
หรือเข้าใช้งานช่องป้อนข้อมูลหรือข้อความ แล้วกดปุ่ม E
ป็อปอัพแป้นพิมพ์จะปรากฏ
http://www.samsung.com
100%
1
http://www.samsung.com
100%
ขณะที่คุณป้อนอักขระ ข้อความแนะนําจะปรากฏซ้น
Caps
123#&
ล้าง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
^
*
a
s
d
f
g
h
j
k
l
~
@
!
เสร็จ
z
x
c
v
b
n
m
,
.
?
-

ยกเลิก
/

4

ENG
www. .com

ในการใช้งานป็อปอัพแป้นพิมพ์ด้วยรีโมทของคุณ
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
•
•
•
•
•
•
1
•
•
•
•
•
•
•
: เลื่อนไปยังหน้าก่อนหน้า
: เลื่อนไปยังหน้าเว็บถัดไป
: แสดงหน้าจอ
บุ๊คมาร์ค และ ประวัติ คุณสามารถบุ๊คมาร์คหน้าปัจจุบัน
เลือกบุ๊คมาร์คที่มีอยู่ และแก้ไขและลบบุ๊คมาร์ค นอกจากนี้
คุณยังสามารถดูประวัติการสืบค้นและเลือกหน้าเพื่อเข้าชมอีกครั้ง
: เลื่อนไปยังหน้าจอ โฮม ของ เว็บเบราเซอร์
http://www.samsung.com
:
ทําให้สามารถป้อนที่อยู่หน้าเพจด้วยตนเองโดยใช้ป็อปอัพแป้นพิมพ์
:
โหลดหน้าปัจจุบันอีกครั้งเพื่อรีเฟรชใหม่บนหน้าจอ
: เพิ่มหน้าปัจจุบันไปยังบุ๊คมาร์คของคุณ
:
ทําให้สามารถค้นหาข้อมูลโดยการป้อนคําหรือ
ตัวอักษรโดยใช้ป็อปอัพแป้นพิมพ์ได้ ดู
การใช้ป็อปอัพแป้นพิมพ์ ที่หน้านี้
100% :
ทําให้สามารถขยายหรือย่อขนาดหน้าจอในระดับเปอร์เซ็นต์ต่างๆ
: เปิดฟังก์ชัน PIP
:
ทําให้สามารถสลับระหว่างการสืบค้นตัวบ่งชี้กับการสืบค้นลิงก์ได้
:
ทําให้สามารถกําหนดค่าการตัง้ ค่าของเบราเซอร์ได้
ดู การใช้เมนูการตั้งค่า ที่หน้า 49
: ปิด เว็บเบราเซอร์
1.
ใช้ปุ่ม ▲▼◄►
บนรีโมทของคุณเพื่อย้ายไฮไลต์ไปที่ตัวอักษรหรือหมายเลขที่คุณต้องการ
2.
กดปุ่ม E
เพื่อป้อนตัวอักษรหรือหมายเลขลงในช่องรายการ
3.
ในการเข้าถึงตัวอักษรพิมพ์ใหญ่
ให้ย้ายไฮไลต์ไปที่ปุ่ม Caps ที่ด้านซ้ายบน
แล้วกดปุ่ม E กดปุ่ม E อีกครั้งพร้อมกับปุ่ม Caps
ที่ไฮไลต์ไว้เพื่อเข้าถึงตัวอักษรพิมพ์เล็กอีกครั้ง
4.
ในการเข้าถึงสัญลักษณ์และเครื่องหมายวรรคตอนเพิ่มเติม
ให้ไฮไลต์ที่ปุ่ม 123#& ทางด้านซ้าย แล้วกดปุ่ม E
5.
ในการลบตัวอักษรที่คุณป้อน ให้ย้ายไฮไลต์ไปที่ปุ่ม แล้วกดปุ่ม E
6.
ในการลบตัวอักษรที่คุณป้อนทั้งหมด
ให้ย้ายไฮไลต์ไปที่ปุ่ม ล้าง แล้วกดปุ่ม E
7.
เมื่อป้อนเสร็จแล้ว ให้ย้ายไฮไลต์ไปที่ปุ่ม เสร็จ
แล้วกดปุ่ม E
| หมายเหตุ |
หากคุณมีแป้นพิมพ์ไร้สายที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ของคุณ
คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ไร้สายในการป้อนตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์
และเครื่องหมายวรรคตอน โปรดทราบว่าแป้นพิมพ์ไร้สายจะทํางานก็ต่อ
เมื่อป็อปอัพแป้นพิมพ์ปรากฏ และสามารถใช้เพื่อป้อนตัวอักษร ตัวเลข
สัญลักษณ์และเครื่องหมายวรรคตอนเท่านั้น
| 48 ไทย
HT-F6550_XT_THAI_0708.indd 48
2013-07-08 오후 3:29:38
ตัวเลือกบนป็อปอัพแป้นพิมพ์
ข้อความแนะนํา
แป้นพิมพ์จะแนะนําคําเมื่อคุณป้อนข้อความ
คุณสามารถตั้งให้ฟังก์ชันนี้ เปิด หรือ ปิด
แป้นพิมพ์จะคาดคะเนตัวอักษรถัดไปเมื่อคุณป้อน
ตัวอักษรต่างๆ
การคาดคะเนจะปรากฏในวงที่ล้อมรอบ
ตัวอักษรที่คุณเพิ่งจะป้อน
คาดคะเนตัวอักษรถัดไป
คุณสามารถเลือกตัวอักษร
ที่คาดคะเนหรือไปที่ตัวอักษรอื่น
คุณสามารถตั้งให้
ฟังก์ชันนี้ เปิด หรือ ปิด
การใช้เมนูการตั้งค่า
เมนู การตั้งค่า มีฟังก์ชันที่ควบคุมวิธีการทํางานของ
เบราเซอร์ และความปลอดภัยของ เบราเซอร์ ในการเปิดเมนู
การตั้งค่า ไฮไลต์ที่ไอคอน
ในแผงควบคุม แล้วกดปุ่ม
E ในการเลือกตัวเลือกในเมนู การตั้งค่า ให้ไฮไลต์ตัวเลือก
แล้วกดปุ่ม E
100%
http://www.samsung.com
เปิดใช้งานการจับลาก
เว็บไซต์ที่อนุมัติ
เปิดการเรียกดูส่วนตัว
ตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์
วิธีใช้
ปิด
เปิดใช้งานการจับลาก/
ปิดใช้งานการจับลาก
บริการเครือข่าย
เปิดการเรียกดูส่วนตัว/
ปิดการเรียกดูส่วนตัว
เปิดหรือปิดการทํางานโหมด ส่วนตัว
เมื่อเปิดการทํางานโหมด
ส่วนตัว เบราเซอร์จะไม่จดจํา
URL ของไซต์ที่คุณเยี่ยมชม
หากคุณต้องการเปิดการทํางานโหมด
ส่วนตัว เลือก ตกลง
หากโหมด ส่วนตัว กําลังทํางาน ไอคอน
“หยุด” จะปรากฏที่ด้านหน้าของ
URL ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ
ในการปิดการทํางานโหมด ส่วนตัว
ให้เลือกทีโ่ หมดนีอ้ กี ครัง้ เมือ่ เปิดการทํางานโหมด
ส่วนตัว แล้ว
เลือกภาษาสําหรับแป้นพิมพ์
คุณสามารถเลือกภาษาอังกฤษ
ฝรั่งเศส รัสเซีย ฯลฯ
ภาษา
06
เว็บไซต์ที่อนุมัติ
ทําให้คุณสามารถจํากัดการเข้าถึงหน้าเว็บที่ไม่เหมาะสมของเด็ก
โดยการอนุญาตการเข้าถึงเว็บไซต์ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น
ทุกครั้งที่คุณเข้าถึง เว็บไซต์ที่อนุมัติ
หน้าจอ PIN จะปรากฏ ในครั้งแรก
ที่คุณเข้าถึง เว็บไซต์ที่อนุมัติ
ให้ป้อนรหัส PIN เริ่มต้น คือ 0000
โดยใช้ปุ่มตัวเลขบนรีโมทของคุณ
คุณสามารถเปลี่ยนรหัส PIN
โดยใช้ รีเซ็ตรหัสผ่าน สําหรับฟังก์ชัน
ไซต์ที่อนุมัติ ดูที่ด้านล่าง
 คุณสมบัติเว็บไซต์ที่อนุมัติ:
ตั้งฟังก์ชัน ไซต์ที่อนุมัติ
ให้เปิดหรือปิด
 รีเซ็ตรหัสผ่านสําหรับ
เว็บไซต์ที่อนุมัติ:
เปลี่ยนรหัสผ่านของไซต์ที่อนุมัติ
 เพิ่มไซต์ปัจจุบัน: ทําให้คุณสามารถ
เพิ่มเว็บไซต์ที่แสดงปัจจุบันในรายการ
ไซต์ที่อนุมัติ
 จัดการเว็บไซต์ที่อนุมัติ:
ทําให้คุณสามารถป้อนใน URL เพื่อเพิ่ม
รายการไซต์ที่อนุมัติ และลบไซต์ออกจากรายการ
ไซต์ที่อนุมัติ หากคุณเปิด เว็บไซต์ที่อนุมัติ
และไม่ได้เพิ่มไซต์ใดๆ ในรายการ ไซต์ที่อนุมัติ
คุณจะไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตได้
ในการเข้าถึงตัวเลือกป็อปอัพแป้นพิมพ์ ไฮไลต์ที่ปุ่ม
ที่ด้านซ้ายล่างของแป้นพิมพ์ แล้วกดปุ่ม E
ตัง้ ฟังก์ชนั ตัวยึด ให้ เปิด และ ปิด เมือ่ ฟังก์ชนั ตัวยึด เปิดอยู่
คุณสามารถเลื่อนหน้าเว็บขึ้นและลงโดยไม่ต้องลากแถบเลื่อน
ฟังก์ชัน ตัวยึด สามารถใช้งานได้ในการสืบค้นตัวบ่งชี้เท่านั้น
ไทย
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 49
49 |
2013-05-29 오후 5:47:14
บริการเครือข่าย
ตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์
วิธีใช้
 ตั้งเป็นหน้าแรก:
คุณสามารถตั้งหน้าหลักของเบราเซอร์ได้
 ตัวจํากัด/ห้ามป็อปอัป:
เปิดและปิด บล็อกป็อปอัพ
 จํากัด/ห้ามหน้าเว็บ:
คุณสามารถเลือกได้ว่าจะบล็อกโฆษณาและเลือก
URL ที่จะบล็อกโฆษณาหรือไม่
 ทั่วไป: คุณสามารถลบข้อมูลส่วนบุคคล เช่น
ประวัติการเยี่ยมชมเว็บไซต์และการสืบค้นข้อมูล
(คุกกี้ ฯลฯ) และรีเซ็ตการตั้งค่าเว็บเบราเซอร์
ทั้งหมดให้กลับเป็นค่าที่ตั้งจากโรงงาน
 เข้ารหัส: คุณสามารถกําหนดการตั้งค่า
การเข้ารหัส สําหรับหน้าเว็บให้เป็น อัตโนมัติ
หรือเลือกรูปแบบการเข้ารหัสด้วยตนเองจากรายการ
 ลูกศร:
คุณสามารถตัง้ ค่าความเร็วของเคอร์เซอร์
เมื่อเคอร์เซอร์ถูกกําหนดให้เป็น ตัวบ่งชี้
และตั้ง เคอร์เซอร์อัจฉริยะ ให้ เปิด และ
ปิด
 ข้อมูลเบราว์เซอร์:
แสดงหมายเลขรุ่นและข้อมูลลิขสิทธิ์สําหรับ
เว็บเบราเซอร์
แสดงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งาน
เว็บเบราเซอร์
4.
บนหน้าจอ เชื่อมโยงบัญชีบริการ
เลือกบริการที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์
แล้วกดปุ่ม E
5.
เลือก ลงทะเบียน แล้วกดปุ่ม E
6.
ในหน้าจอ ID และรหัสผ่าน ให้ป้อน ID
ที่คุณใช้เพื่อล็อกอินเข้าสู่บริการที่คุณเลือก
โดยใช้แป้นพิมพ์ป็อปอัพ เมื่อเสร็จสิ้น เลือก เสร็จ
แล้วกดปุ่ม E
7.
ทําซ้ําขั้นตอนเดียวกันสําหรับรหัสผ่าน เมื่อเสร็จสิ้น เลือก
เสร็จ แล้วกดปุ่ม E
8.
เลือก ตกลง แล้วกดปุ่ม E
BD-LIVE™
เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณแล้ว
คุณสามารถเพลิดเพลินกับเนื้อหาบริการที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ต่างๆ
ที่พร้อมให้บริการ โดยใช้ดิสก์ที่รองรับ BD-LIVE
1.
เสียบแฟลชไดรฟ์ USB เข้ากับช่องเสียบ USB ที่ด้านหน้า
ของผลิตภัณฑ์ แล้วตรวจสอบหน่วยความจําที่เหลืออยู่
อุปกรณ์หน่วยความจําต้องมีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 1GB
เพื่ออํานวยความสะดวกต่อบริการ BD-LIVE
2.
เลือก การตั้งค่า ที่หน้าจอ โฮม แล้วกดปุ่ม E
3.
เลือก เครือข่าย แล้วกดปุ่ม E
4.
เลือก การตั้งค่า BD-Live แล้วกดปุ่ม E
| หมายเหตุ |
5.
เลือก การจัดการข้อมูล BD แล้วกดปุ่ม E
ฟังก์ชัน การตั้งค่าเว็บเบราเซอร์
6.
เลือก เลือกอุปกรณ์ แล้วกดปุ่ม E
บางรายการอาจไม่สามารถเปิดใช้งานได้ โดยขึ้นอยู่กับเว็บไซต์
ฟังก์ชันที่ไม่สามารถเปิดใช้ได้จะปรากฏเป็นสีเทาและไม่สามารถใช้งานได้
การเชื่อมโยงบัญชีบริการอินเทอร์เน็ตของคุณ
กับผลิตภัณฑ์
ฟังก์ชัน เชื่อมโยงบัญชีบริการ
ทําให้คณ
ุ สามารถเชือ่ มโยงผลิตภัณฑ์ของคุณกับบัญชีของคุณด้วยบริการอินเทอร์เน็ต
โดยผลิตภัณฑ์จะสามารถล็อกอินให้คุณเข้าถึงบริการโดยอัตโนมัติ
เมื่อคุณเริ่มใช้แอปพลิเคชันสําหรับบริการดังกล่าว
ในการสร้างการเชื่อมโยงบัญชีบริการ
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1.
ที่หน้าจอ โฮม กดปุ่ม สีแดง (A)
บนรีโมทของคุณเพื่อล็อกอินเข้าสู่บัญชีซัมซุงของคุณ
2.
หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว ให้กดปุ่ม สีแดง (A)
บนรีโมทของคุณอีกครั้ง
3.
เลือก เชื่อมโยงบัญชีบริการ ในป็อปอัพ บัญชีของฉัน
แล้วกดปุ่ม E
7.
เลือกอุปกรณ์ USB แล้วกดปุ่ม E
8.
ใส่แผ่นดิสก์ Blu-ray ที่สนับสนุน BD-LIVE
9.
เลือกรายการจากรายการเนื้อหาบริการ BD-LIVE ต่างๆ
ที่ผู้ผลิตดิสก์มีให้
| หมายเหตุ |
วิธีการใช้ BD-LIVE และเนื้อหาที่มีให้อาจแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตดิสก์
| 50 ไทย
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 50
2013-05-29 오후 5:47:15
ภาคผนวก
ข้อมูลเพิ่มเติม
เอาต์พุตดิจิทัล
HDMI OUT
• ความละเอียดของสัญญาณออก HDMI
บางค่าอาจใช้ไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับทีวีของคุณ
• คุณต้องมีการเชื่อมต่อ HDMI
เพื่อเพลิดเพลินกับวิดีโอที่มีเทคโนโลยี 3 มิติ
• สาย HDMI
ขนาดยาวอาจทําให้เกิดสัญญาณรบกวนบนหน้าจอ
หากเกิดขึ้น ให้ตั้ง ความเข้มสี HDMI เป็น ปิด ในเมนู
การตั้งค่า
การตั้งค่า 3D
• สําหรับดิสก์ 3 มิติบางแผ่น
ในการหยุดภาพยนตร์ระหว่างการเล่น 3 มิติ ให้กดปุ่ม
5 หนึ่งครั้ง ภาพยนตร์จะหยุดและตัวเลือกโหมด 3
มิติจะปิดการทํางาน
หากต้องการเปลี่ยนการเลือกตัวเลือก 3
มิติเมื่อคุณกําลังเล่นภาพยนตร์ 3 มิติ ให้กดปุ่ม 5
หนึ่งครั้ง เมนู Blu-ray จะปรากฏ กดปุ่ม 5 อีกครั้ง
จากนั้น เลือก การตั้งค่า 3 มิติ ในเมนู Blu-ray
• คุณอาจเห็นแถบสีดําแนวตั้งทางด้านซ้าน
ด้านขวา หรือทั้งสองด้าน
ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและตําแหน่งของภาพบนหน้าจอทีวีของคุณ
อัตราส่วนภาพ TV
• บางอัตราส่วนภาพอาจไม่สามารถใช้ได้
ขึ้นอยู่กับชนิดของแผ่นดิสก์
• หากคุณเลือกอัตราส่วนภาพและตัวเลือกที่ต่างจากอัตราส่วนภาพ
ของหน้าจอโทรทัศน์ของคุณ ภาพที่ปรากฏอาจบิดเบี้ยว
• หากคุณเลือก 16:9 ดั้งเดิม ทีวีของคุณอาจแสดง 4:3
Pillarbox (แถบสีดําข้างภาพ)
BD Wise (ผลิตภัณฑ์ซัมซุงเท่านั้น)
• เมื่อเปิด BD Wise
การตั้งค่าความละเอียดจะเป็นค่าเริ่มต้นของ BD Wise
โดยอัตโนมัติ และ BD Wise จะปรากฏในเมนูความละเอียด
• หากเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับอุปกรณ์ที่ไม่สนับสนุน BD
Wise คุณจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่น BD wise
• เพื่อการทํางานที่เหมาะสมของ BD Wise ให้ตั้งตัวเลือก
BD Wise ทั้งในผลิตภัณฑ์และทีวี ไว้ที่ เปิด
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต BD-Live
• การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอาจถูกจํากัดขณะคุณกําลังใช้ข้อมูล
BD-LIVE
Anynet+ (HDMI-CEC)
• ความละเอียดของสัญญาณออก HDMI บางระดับ
อาจไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับโทรทัศน์ของคุณ
โปรดอ่านคู่มือการใช้งานโทรทัศน์ของคุณ
• ฟังก์ชันนี้ไม่สามารถใช้งานได้ถ้าสาย HDMI ไม่รองรับ
CEC
• หากทีวีซัมซุงของคุณมีโลโก้ Anynet+
แสดงว่าสนับสนุนฟังก์ชัน Anynet+
การจัดการข้อมูล BD
• ในโหมดหน่วยความจําภายนอก
การเล่นดิสก์อาจหยุดหากคุณตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์
USB ในระหว่างการเล่น
• สนับสนุนอุปกรณ์ USB ที่ถูกฟอร์แมตเป็นระบบไฟล์ FAT
(DOS 8.3 volume label) เท่านั้น
เราแนะนําให้คุณใช้อุปกรณ์ USB ที่สนับสนุนโปรโตคอล
USB 2.0 พร้อมความเร็วในการอ่าน/เขียน 4 MB/
วินาทีขึ้นไป
• ฟังก์ชัน เล่นต่อ
อาจไม่ทํางานหลังคุณฟอร์แมตอุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูล
• หน่วยความจําทัง้ หมดทีพ
่ ร้อมใช้งานสําหรับการจัดการข้อมูล
BD อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆ
ไทย
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 51
ภาคผนวก
การเชื่อมต่อ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกสัญญาณดิจิตอลออกถูกต้อง
ไม่เช่นนั้นคุณจะไม่ได้ยินเสียงเลยหรือได้ยินเสียงดังมาก
• ถ้าอุปกรณ์ HDMI (เครื่องรับ AV, ทีวี)
ไม่สามารถใช้งานร่วมกับฟอร์แมตที่บีบขนาดได้ (Dolby
Digital, DTS) สัญญาณเสียงจะออกมาเป็น PCM
• แผ่น DVD ทั่วไปไม่มีเสียง BONUSVIEW
และเอฟเฟ็กต์เสียงการนําทาง
• แผ่น Blu-ray บางแผ่นไม่มีเสียง BONUSVIEW
และเอฟเฟ็กต์เสียงการนําทาง
• การตั้งค่าสัญญาณดิจิตอลออกจะไม่มีผลกับสัญญาณเสียงออกอนาล็อก
(L/R) หรือ HDMI ของโทรทัศน์ของคุณ
แต่จะส่งผลกระทบต่อสัญญาณเสียงออกออพติคัลและ HDMI
เมื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ของคุณกับเครื่องรับ AV
• หากคุณเล่นแทร็คเสียง MPEG
เครื่องเล่นจะส่งสัญญาณเสียง PCM
ออกแม้จะเลือกสัญญาณดิจิตอลออก (PCM หรือบิตสตรีม)
ไว้ก็ตาม
• สามารถเปิดใช้งานสัญญาณดิจิตอลออกเมื่อ เลือกลําโพง
ตั้งไว้ที่ ลําโพง TV
07
หมายเหตุ
51 |
2013-05-29 오후 5:47:16
ภาคผนวก
DivX® Video On Demand
การเลือกภาษาคําบรรยายใต้ภาพ
• สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DivX(R) VOD โปรดไปที่
“http://vod.divx.com"
• เมื่อ เลือกลําโพง ถูกตั้งให้เป็น ลําโพง TV,
เสียงจะออกมาผ่านลําโพงของโทรทัศน์
• คุณอาจสามารถเปลี่ยนภาษาคําบรรยายใต้ภาพใน
เมนูดิสก์ ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์ Blu-ray/DVD
กดปุ่ม DISC MENU
• ฟังก์ชันนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกคําบรรยายใต้ภาพที่มีการเข้ารหัสในดิสก
และอาจไม่สามารถใช้ได้บนแผ่นดิสก์ Blu-ray /DVD ทั้งหมด
• ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติหลัก (โหมด BONUSVIEW)
จะปรากฏขึ้นหากแผ่นดิสก์ Blu-ray มีส่วน BONUSVIEW
(BONUSVIEW)
• ฟังก์ชั่นนี้เปลี่ยนภาษาคําบรรยายใต้ภาพภาษาหลักและภาษารองพร้อมกัน
• จํานวนทั้งหมดของคําบรรยายใต้ภาพหลักและคําบรรยายใต้ภาพรอง
จะปรากฏขึ้นตามลําดับ
เสียง HDMI
การเล่นไฟล์ JPEG
• เมื่อเสียง HDMI ส่งออกที่ลําโพงของโทรทัศน์
จะถูกดาวน์มิกซ์เป็น 2 ช่องทันทีโดยอัตโนมัติ
• คุณไม่สามารถขยายคําบรรยายใต้ภาพและภาพกราฟิก
PG ในโหมดเต็มหน้าจอ
จอแสดงผลด้านหน้า
• คุณไม่สามารถเปลี่ยนความสว่างของปุ่ม
VOL +, -
และปุ่ม
การตั้งค่าลําโพง
ช่องสัญญาณเสียงย้อน
• เมื่อปิด Anynet+ (HDMI-CEC)
ฟังก์ชันช่องสัญญาณส่งกลับเสียงจะไม่สามารถใช้ได้
• การใช้สาย HDMI ที่ไม่ได้รับการรับรองสําหรับ
ARC (ช่องสัญญาณส่งกลับเสียง)
อาจก่อให้เกิดปัญหาความสามารถในการใช้งานร่วมกัน
• ฟังก์ชัน ARC สามารถใช้ได้เมื่อเชื่อมต่อกับทีวีที่รองรับ
ARC เท่านั้น
การเล่น
การเล่นไฟล์วิดีโอ
• ไฟล์วิดีโอที่มีอัตราบิตสูงถึง 20Mbps ขึ้นไป
จะหน่วงประสิทธิภาพของเครื่องและอาจหยุดเล่นระหว่างการเล่นอีกด้วย
การเลือกภาษาเสียง
• ไฟแสดงสถานะ ◄► จะไม่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอหากส่วน
BONUSVIEW ไม่มีการตั้งค่าเสียง BONUSVIEW
• ภาษาที่สามารถใช้ได้ทางฟังก์ชันภาษาเสียงขึ้นอยู่กับภาษาที่มีการเข้ารหัสในแผ่น
ฟังก์ชันนี้หรือภาษาบางภาษาอาจไม่สามารถใช้ได้
• แผ่นดิสก์ Blu-ray
บางแผ่นอาจยินยอมให้คุณเลือกแทร็คเสียงทั้ง LPCM หรือ
Dolby Digital ในแทร็คเสียงภาษาอังกฤษ
เล่นสื่อ
โหมด Dolby Pro Logic II
• ก่อนที่จะเลือกโหมด Dolby Pro Logic II
ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกของคุณกับช่องเสียบ
AUDIO INPUT (ซ้ายและขวา) บนตัวเครื่อง
หากคุณเชื่อมต่อเพียงช่องเดียว (ซ้ายหรือขวา)
คุณจะไม่ได้รับฟังเสียงแบบเซอร์ราวด์
การใช้ปุ่ม TOOLS ระหว่างการแสดงภาพ
• หากระบบเชื่อมต่อกับทีวีที่สามารถใช้งานกับ
BD Wise ที่ตั้งค่า BD Wise ไว้ที่ เปิด
เมนูการตั้งค่าภาพจะไม่ปรากฏขึ้น
• ฟังก์ชัน เพลงพื้นหลัง จะไม่ทํางาน ถ้าไฟล์เพลงและ
ไฟล์ภาพไม่ได้อยู่บนสื่อจัดเก็บข้อมูลเดียวกัน นอกจากนี้
คุณภาพเสียงอาจได้รับผลกระทบจากอัตราบิตของไฟล์ MP3
ขนาดของภาพถ่าย และวิธีการเข้ารหัส
| 52 ไทย
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 52
2013-05-29 오후 5:47:17
การเลือกสัญญาณดิจิตอลออก
PCM
สตรีมเสียงบนแผ่นดิสก์
Blu-ray
สตรีมเสียงบนดีวีดี
คําจํากัดความ
สําหรับแผ่นดิสก์ Blu-ray
บิตสตรีม
บิตสตรีม
(DTS เข้ารหัสใหม่) (Dolby D เข้ารหัสซ้าํ )
เครื่องรับ AV ที่สนับสนุน HDMI
PCM
สูงสุด PCM 7.1
ช่องสัญญาณ
PCM
เข้ารหัสซ้ํา DTS
Dolby Digital
ที่เข้ารหัสซ้ํา)
Dolby Digital
สูงสุด PCM 5.1 ช่อง
Dolby Digital
เข้ารหัสซ้ํา DTS
Dolby Digital
ที่เข้ารหัสซ้ํา)
Dolby Digital
Plus
สูงสุด PCM 7.1
ช่องสัญญาณ
Dolby Digital Plus
เข้ารหัสซ้ํา DTS
Dolby Digital
ที่เข้ารหัสซ้ํา)
Dolby
TrueHD
สูงสุด PCM 7.1
ช่องสัญญาณ
Dolby TrueHD
เข้ารหัสซ้ํา DTS
Dolby Digital
ที่เข้ารหัสซ้ํา)
DTS
สูงสุด PCM 7.1
ช่องสัญญาณ
DTS
เข้ารหัสซ้ํา DTS
Dolby Digital
ที่เข้ารหัสซ้ํา)*
DTSHD High
Resolution
Audio
สูงสุด PCM 7.1
ช่องสัญญาณ
DTS-HD High
Resolution Audio
เข้ารหัสซ้ํา DTS
Dolby Digital
ที่เข้ารหัสซ้ํา)*
DTS-HD
Master
Audio
สูงสุด PCM 7.1
ช่องสัญญาณ
DTS-HD Master
Audio
เข้ารหัสซ้ํา DTS
Dolby Digital
ที่เข้ารหัสซ้ํา)*
PCM
PCM 2 ช่อง
PCM 2 ช่อง
PCM 2 ช่อง
PCM 2 ช่อง
Dolby Digital
สูงสุด PCM 5.1 ช่อง
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
สูงสุด PCM 7.1
ช่องสัญญาณ
DTS
DTS
DTS
ไม่ระบุ
ภาคผนวก
การเชื่อมต่อ
บิตสตรีม
(ไม่ประมวลผล)
07
การตั้งค่า
ถอดรหัสเสียงคุณสมบัติหลักและสตรีมเสียง
ถอดรหัสเสียงคุณสมบัติหลักและ
ส่งสัญญาณออกเพียงสตรีมเสียง
ถอดรหัสเสียงคุณสมบัตหิ ลักและสตรีมเสียง
BONUSVIEW พร้อมกันให้กลายเป็นเสียง
สตรีมเสียง BONUSVIEW
คุณสมบัติหลักเพื่อให้เครื่องรับ AV
BONUSVIEW พร้อมกันให้กลายเป็นเสียง
PCM และเพิม่ Navigation Sound
พร้อมกันให้กลายเป็นเสียง
ของคุณสามารถถอดรหัสบิตสตรีมเสียงได้
PCM และเพิ่ม Navigation Sound
Effects (เอฟเฟ็กต์เสียงการสํารวจ)
PCM และเพิ่ม Navigation
คุณจะไม่ได้ยินเสียง BONUSVIEW
Effects (เอฟเฟ็กต์เสียงการสํารวจ)
จากนั้น เข้ารหัสเสียง PCM
Sound Effects
หรือ Navigation Sound Effects
จากนั้น เข้ารหัสเสียง PCM
ใหม่ให้กลายเป็นบิตสตรีม Dolby Digital
(เอฟเฟ็กต์เสียงการสํารวจ)
(เอฟเฟ็กต์เสียงการสํารวจ)
ใหม่ให้กลายเป็นบิตสตรีม DTS
หรือ PCM
 หากการสตรีมแหล่งสัญญาณ คือ 2 ช่องหรือโมโน การตั้งค่า “Re-encoded Dolby D” จะไม่ถูกนํามาใช้ สัญญาณออกจะเป็น
PCM 2ch
แผ่นดิสก์ Blu-ray อาจมีสตรีมเสียงสามแบบ :
- เสียงคุณสมบัติหลัก: แทร็กเสียงของคุณสมบัติหลัก
- เสียง BONUSVIEW: แทร็กเสียงเพิ่มเติม เช่น เสียงความเห็นของผู้กํากับหรือนักแสดง
- เอฟเฟ็กต์เสียงการนําทาง: เมื่อคุณเลือกการนําทางเมนูบางอย่าง เอฟเฟ็กต์เสียงการนําทางอาจส่งเสียง
เอฟเฟ็กต์เสียงการนําทางแตกต่างกันในแผ่นดิสก์ Blu-ray แต่ละแผ่น
ไทย
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 53
53 |
2013-05-29 오후 5:47:18
ภาคผนวก
ความละเอียดที่สอดคล้องกับโหมดสัญญาณออก
การเล่นแผ่น Blu-ray/เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์/เนื้อหาดิจิตอล
แผ่นดิสก์ Blu-ray
เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์/
เนื้อหาดิจิตอล
โหมด HDMI
ความละเอียดของแผ่น
Blu-ray
1080p@60F
480i
การตั้งค่า
BD Wise
การเล่น DVD
โหมด HDMI
สัญญาณออก
อัตโนมัติ
ความละเอียดสูงสุดของสัญญาณเข้าโทรทัศน์
ความละเอียดสูงสุดของสัญญาณเข้าโทรทัศน์
1080p@60F
1080p@60F
1080p@60F
เฟรมภาพยนตร์: อัตโนมัติ (24Fs)
1080p@24F
-
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
การแก้ไขปัญหา
โปรดดูตารางด้านล่างหากผลิตภัณฑ์นี้ทํางานผิดปกติ
หากปัญหาที่คุณพบไม่ปรากฏอยู่ในตารางด้านล่าง หรือหากคําแนะนําดังกล่าวไม่สามารถช่วยคุณได้ ให้ปิดผลิตภัณฑ์
ถอดปลั๊กไฟออก และติดต่อตัวแทนจําหน่ายที่ได้รับอนุญาตหรือติดต่อศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ของซัมซุงใกล้บ้านคุณ
อาการ
คําอธิบาย/แนวทางแก้ไข
ไม่สามารถนําแผ่นดิสก์ออกได้
• เสียบปลั๊กไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟแน่นหนาดีหรือไม่
• ปิดแล้วเปิดเครื่องอีกครั้ง
ไม่สามารถเริ่มเล่นได้
• ตรวจสอบหมายเลขภูมิภาคของแผ่นดิสก์ Blu-ray/DVD
แผ่นดิสก์ Blu-ray/DVD ที่ซื้อมาจากต่างประเทศอาจไม่สามารถเปิดเล่นได้
• แผ่นซีดีรอมและดีวีดีรอมไม่สามารถเล่นได้ในผลิตภัณฑ์นี้
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าการจัดอันดับเรทของภาพยนตร์ถูกต้อง
ไม่สามารถเริ่มเล่นได้ทันที
เมื่อกดปุ่ม เล่น/หยุดชั่วคราว
• คุณกําลังใช้แผ่นดิสก์ที่บิดเบี้ยวหรือมีรอยขีดข่วนที่พื้นผิวหรือไม่
• เช็ดแผ่นดิสก์ให้สะอาด
ไม่มีเสียงออกมา
• โฮมซีเนม่าไม่เล่นเสียงในระหว่างการเล่นอย่างรวดเร็ว การเล่นแบบช้า
และการเล่นแบบเคลื่อนไหวเป็นลําดับ
• ลําโพงเชื่อมต่ออย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ การตั้งค่าลําโพงถูกต้องหรือไม่
• แผ่นดิสก์ชํารุดอย่างมากหรือไม่
ได้ยินเสียงจากลําโพงบางตัวเท่านั้น
ไม่ครบทั้ง 6 ตัว
•
•
•
•
ไม่มีเสียงตามระบบเซอร์ราวด์
Dolby Digital 5.1 ช่อง
สัญญาณ
• มีข้อความ "Dolby Digital 5.1 CH" ปรากฏบนดิสก์หรือไม่ เสียงดอลบี้ดิจิตอล 5.1
ช่องสัญญาณจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อดิสก์นั้นบันทึกข้อมูลด้วยเสียง 5.1 ช่องสัญญาณ
• ภาษาเสียงตั้งค่าเป็น Dolby Digital 5.1-CH อย่างถูกต้องหรือไม่
สําหรับแผ่น Blu-ray/DVD บางแผ่น สัญญาณเสียงจะออกจากลําโพงด้านหน้าเท่านั้น
ตรวจสอบว่าลําโพงเชื่อมต่ออย่างถูกต้องเหมาะสม
ปรับระดับเสียง
เมื่อฟังซีดี วิทยุ หรือทีวี เสียงจะดังออกมาจากลําโพงหน้าเท่านั้น
| 54 ไทย
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 54
2013-05-29 오후 5:47:19
อาการ
คําอธิบาย/แนวทางแก้ไข
• คุณใช้งานรีโมทภายในระยะการทํางานและภายในมุมที่เหมาะสมกับเซนเซอร์หรือไม่
• แบตเตอรี่หมดหรือไม่
• คุณได้เลือกฟังก์ชันโหมด (TV/BD) ของรีโมทคอนโทรล (TV หรือ BD)
อย่างถูกต้องหรือไม่
• ดิสก์กําลังหมุนแต่ไม่มีภาพปรากฏ
• ภาพมีคุณภาพต่ําและภาพสั่น
•
•
•
•
ภาษาเสียงและคําบรรยายใต้ภาพ
ไม่ทํางาน
• ภาษาเสียงและคําบรรยายใต้ภาพจะไม่ทํางานหากดิสก์นั้นไม่มีข้อมูลนี้
หน้าจอเมนูจะไม่ปรากฏขึ้นแม้ใน
ขณะที่เลือกฟังก์ชันเมนู
• คุณกําลังใช้ดิสก์ที่ไม่มีเมนูหรือไม่
อัตราส่วนหน้าจอไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้
• คุณสามารถเล่นภาพ Blu-ray/DVD 16:9 ในโหมด 16:9 แบบเต็ม, โหมด 4:3
กล่องจดหมาย หรือ
โหมด 4:3 แพน-สแกน แต่ 4:3 BD/DVD จะปรากฏในอัตราส่วนภาพ 4:3 เท่านั้น
โปรดดูที่กล่องบรรจุบลูเรย์ดิสก์ และเลือกฟังก์ชันที่เหมาะสม
• ตัวเครื่องทํางานผิดปกติ
(ตัวอย่าง : ไฟตัวเครือ
่ งดับ
หรือได้ยินเสียงผิดปกติ)
• ตัวเครื่องทํางานไม่ปกติ
• กดปุ่ม 5 ของรีโมทคอนโทรลค้างไว้นาน 5 วินาทีในโหมด STANDBY (สแตนด์บาย)
- การใช้ฟังก์ชั่น RESET (รีเซ็ต)
จะลบการตั้งค่าที่บันทึกไว้ทั้งหมด
คุณลืมรหัสผ่านที่ใช้ควบคุม
ระดับเรทของภาพยนตร์
• เมื่อไม่มีแผ่นดิสก์ในเครื่อง ให้กดปุ่ม 5 ของเครื่องค้างไว้นานกว่า 5 วินาที INIT
จะปรากฏบนจอแสดงผล และการตั้งค่าทั้งหมดจะเปลี่ยนกลับเป็นค่าเริ่มต้น
จากนั้นกดปุ่ม เปิด/ปิด
- การใช้ฟังก์ชั่น RESET (รีเซ็ต)
จะลบการตั้งค่าที่บันทึกไว้ทั้งหมด
ไม่สามารถรับสัญญาณวิทยุได้
• เชื่อมต่อสายอากาศอย่างถูกต้องหรือไม่
• หากระดับสัญญาณในบริเวณนั้นไม่ชัดเจน ให้ติดตั้งสายอากาศ FM
ภายนอกในบริเวณที่รับสัญญาณได้ดี
ไม่มีเสียง
ขณะฟังเสียงทีวีผ่านเครื่อง
• หากกดปุ่ม ปุ่มเปิด/ปิด ^ ขณะฟังเสียงโทรทัศน์โดยใช้ฟังก์ชัน D. IN หรือ AUX
ฟังก์ชันแผ่นดิสก์ Blu-ray/DVD จะเปิดและเสียงทีวีจะถูกปิด
ข้อความ "ไม่มี"
ปรากฏบนหน้าจอ
• คุณสมบัติหรือการดําเนินการไม่สามารถกระทําได้ในเวลานี้ เนื่องจาก:
1. ซอฟต์แวร์ของแผ่นดิสก์ Blu-ray/DVD จํากัดคุณสมบัติหรือการดําเนินการดังกล่าว
2. ซอฟต์แวร์ของ Blu-ray/DVD ไม่รองรับคุณสมบัตินั้น (เช่น มุมภาพ)
3. ไม่สามารถใช้งานคุณสมบัตินั้นได้ในขณะนั้น
4. คุณต้องการหมายเลขบทหรือเรื่องหรือเวลาค้นหา ที่ไม่มีอยู่ในนั้น
ถ้าสัญญาณออก HDMI
ถูกตั้งค่าความละเอียด
ในระดับที่โทรทัศน์ของคุณไม่รองรับ
(เช่น 1080p) คุณอาจไม่สามารถดู
ภาพบนโทรทัศน์ของคุณ
• กดปุ่ม 5 ที่แผงด้านหน้าค้างไว้นานกว่า 5 วินาทีขณะที่ไม่มีแผ่นดิสก์อยู่ในผลิตภัณฑ์
การตั้งค่าทั้งหมดจะเปลี่ยนกลับเป็นค่าที่ตั้งจากโรงงาน
ภาคผนวก
ทีวีเปิดอยู่หรือไม่
เชื่อมต่อสายสัญญาณวิดีโออย่างถูกต้องหรือไม่
แผ่นดิสก์สกปรกหรือชํารุดอย่างมากหรือไม่
ดิสก์ที่ผ่านการผลิตที่ไม่ดีอาจไม่สามารถเล่นได้
ไทย
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 55
07
รีโมทคอนโทรลไม่ทํางาน
55 |
2013-05-29 오후 5:47:19
ภาคผนวก
อาการ
คําอธิบาย/แนวทางแก้ไข
ไม่มีสัญญาณออก HDMI
• ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างโทรทัศน์และช่องเสียบ HDMI บนเครื่อง
• ตรวจสอบว่าโทรทัศน์ของคุณรองรับสัญญาณเข้า HDMI ความละเอียด
576p/480p/720p/1080i/1080p หรือไม่
หน้าจอสัญญาณออก HDMI
ผิดปกติ
• ถ้าเกิดสัญญาณรบกวนบนหน้าจอ หมายความว่าโทรทัศน์ไม่สนับสนุน HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection)
ฟังก์ชัน AllShare
ฉันสามารถมองเห็นโฟลเดอร์ที่ใช้งานร่วมกันผ่านทาง
AllShare แต่ฉันมองไม่เห็นไฟล์
• AllShare แสดงเพียงแค่ไฟล์วิดีโอ ภาพถ่ายและเพลง จะไม่แสดงไฟล์ประเภทอื่นๆ
วิดีโอเล่นแบบไม่ต่อเนื่อง
• ตรวจสอบว่าเครือข่ายเสถียรหรือไม่
• ตรวจสอบว่าสายเคเบิลเครือข่ายเชื่อมต่ออย่างเหมาะสมหรือไม่
และเครือข่ายไม่ได้ถูกใช้งานหนักเกินไป
• การเชื่อมต่อไร้สายระหว่างอุปกรณ์ที่สามารถใช้งาน DLNA และเครื่องไม่มีความเสถียร
ตรวจสอบการเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อ AllShare
ระหว่างผลิตภัณฑ์กับพีซีไม่มีความเสถียร
• ไอพีแอดเดรสภายใต้ซับเน็ตเวิร์กเดียวกันควรไม่ซ้ํากัน มิฉะนั้น
จะทําให้เกิดการชนกันระหว่างไอพี
• ตรวจสอบว่าคุณเปิดใช้งานไฟร์วอลล์หรือไม่
หากใช่ ให้ปิดการทํางานของไฟร์วอลล์
BD-LIVE
ฉันไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์
BD-LIVE
• ทดสอบว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายเปิดใช้งานได้โดยการใช้ฟังก์ชัน Network Status
(สถานะเครือข่าย)
• ตรวจสอบว่าอุปกรณ์หน่วยความจํา USB เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์หรือไม่
• อุปกรณ์หน่วยความจําต้องมีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 1GB เพื่ออํานวยความสะดวกต่อบริการ
BD-LIVE
คุณสามารถตรวจดูขนาดที่มีอยู่ใน การจัดการข้อมูล BD (ดูหน้า 51)
• โปรดตรวจสอบว่าตัวเลือก การเชือ
่ มต่ออินเทอร์เน็ต BD-Live ตัง้ ค่าเป็น อนุญาต (ทัง้ หมด)
หรือไม่
• หากไม่เป็นไปตามทั้งหมดข้างต้น ติดต่อผู้ให้บริการเนื้อหา หรืออัพเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุด
เมื่อใช้บริการ BD-LIVE
เกิดข้อผิดพลาดขึ้น
• อุปกรณ์หน่วยความจําต้องมีพื้นที่ว่างอย่างน้อย
1GB เพื่ออํานวยความสะดวกต่อบริการ BD-LIVE
คุณสามารถตรวจดูขนาดที่มีอยู่ใน การจัดการข้อมูล BD (ดูหน้า 51)
| หมายเหตุ |
เมื่อการตั้งค่าถูกเรียกคืนเป็นค่าตั้งต้นจากผู้ผลิต ข้อมูลทั้งหมดของผู้ใช้ที่เก็บไว้ในข้อมูล BD จะถูกลบออก
| 56 ไทย
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 56
2013-05-29 오후 5:47:20
ข้อมูลจําเพาะ
430.00(กว้าง) x 55.00(สูง) x 312.00(ลึก) มม.
ช่วงอุณหภูมิขณะทํางาน
+5°C ถึง +35°C
ช่วงความชื้นขณะทํางาน
10 % ถึง 75 %
0.5 %
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
เสียง
เสียง PCM หลายช่องสัญญาณ, เสียงบิตสตรีม, เสียง PCM
ลําโพงด้านหน้า
165W x 2(3Ω)
ลําโพงกลาง
170W(3Ω)
ลําโพงเซอร์ราวด์
165W x 2(3Ω)
ลําโพงซับวูฟเฟอร์
170W(3Ω)
อินพุตอะนาล็อก : 20Hz~20kHz (±3 dB)
สัญญาณเข้าดิจิตอล : 20Hz~40kHz (±4 dB)
อัตราส่วน S/N
70 dB
การแยกช่องสัญญาณ
60 dB
ความไวในการรับสัญญาณ
(AUX)500mV
ระบบลําโพง
•
•
•
•
•
55 dB
12 dB
วิดีโอ
เครื่องขยาย
สัญญาณ การตอบสนองความถี่
ลําโพง
ภาคผนวก
2.70 กก.
ขนาด
อัตราส่วนสัญญาณ/คลื่นรบกวน
เครื่องรับวิทยุ
ความไวที่ใช้งานได้
FM
ความเพี้ยนฮาร์โมนิกรวม
HDMI
07
ทั่วไป
น้ําหนัก
ระบบลําโพง 5.1ch
หน้า
เซอร์ราวด์
กลาง
ซับวูฟเฟอร์
อิมพีเดนซ์
3Ω
3Ω
3Ω
3Ω
ช่วงความถี่
140Hz~20kHz
140Hz~20kHz
140Hz~20kHz
40Hz~160Hz
ระดับความดัน
สัญญาณเสียงออก
87dB/W/M
87dB/W/M
87dB/W/M
88dB/W/M
อินพุตที่พิกัด
165W
165W
170W
170W
อินพุตสูงสุด
330W
330W
340W
340W
ขนาด
(ก x ส x ล)
(หน่วย: มม.)
104.0 x 1212.5 x
99.7 (ฐานรองขาตั้ง:
Ф 264)
104.0 x 1212.5 x
99.7 (ฐานรองขาตั้ง:
Ф 264)
267.0 x 103.0 x
73.5
170.0 x 350.4 x
287.0
น้ําหนัก
(หน่วย: กก.)
3.90
3.90
0.87
3.41
ไม่สนับสนุนความเร็วของเครือข่ายที่เท่ากับหรือต่ํากว่า 10Mbps
บริษัท Samsung Electronics Co., Ltd ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจําเพาะนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
น้ําหนักและขนาด เป็นค่าโดยประมาณ
การออกแบบและข้อมูลจําเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สําหรับแหล่งจ่ายไฟและการใช้พลังงาน โปรดดูฉลากกํากับที่ติดกับตัวเครื่อง
ไทย
HT-F6550_XT_THA_0529.indd 57
57 |
2013-05-29 오후 5:47:21
ติดต่อเครือข่ายซัมซุงทั่วโลก
หากมีคําแนะนําหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center
Area
Contact Centre 
` Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
NEW ZEALAND 0800 SAMSUNG (0800 726 786)
CHINA
400-810-5858
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
(852) 3698 4698
1800 3000 8282
1800 266 8282
0800-112-8888 (Toll Free)
(021) 56997777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-7267864 [PLDT]
1-800-8-7267864
[Globe landline and Mobile]
02-4222111 [Other landline]
1800-SAMSUNG(726-7864)
0-2689-3232,
1800-29-3232
0800-32-9999
1800 588 889
TAIWAN
VIETNAM
` Middle East
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
KUWAIT
183-2255 (183-CALL)
BAHRAIN
8000-4726
QATAR
800-2255 (800-CALL)
EGYPT
08000-726786
ALGERIA
0800 100 100
Web Site
Area
PAKISTAN
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
(Chinese)
www.samsung.com/hk_en
(English)
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com
www.samsung.com/my
TUNISIA
80-1000-12
JORDAN
0800-22273
06 5777444
SYRIA
18252273
IRAN
MOROCCO
SAUDI ARABIA
TURKEY
` Africa
NIGERIA
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ae
(English)
www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
www.samsung.com
www.samsung.com/n_
africa
021-8255
080 100 2255
920021230
444 77 11
0800-726-7864
0800-10077
0302-200077
COTE D’ IVOIRE 8000 0077
SENEGAL
800-00-0077
CAMEROON
7095-0077
KENYA
0800 545 545
UGANDA
0800 300 300
TANZANIA
0685 88 99 00
RWANDA
9999
BURUNDI
200
DRC
499999
SUDAN
1969
SOUTH AFRICA 0860 SAMSUNG (726 7864)
BOTSWANA
8007260000
NAMIBIA
08 197 267 864
ZAMBIA
0211 350370
MOZAMBIQUE 847267864 / 827267864
GHANA
www.samsung.com/ph
Contact Centre 
0800-Samsung (72678)
Web Site
www.samsung.com/pk/
www.samsung.com/n_
africa
www.samsung.com/
Levant(English)
www.samsung.com/
Levant(English)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/sa
www.samsung.com
www.samsung.com/africa_
en/
www.samsung.com/africa_
fr/
www.samsung.com
www.samsung.com
AH68-02621E-04
HT-F6550_XT_THAI_0924.indd 58
2013-09-24
1:15:49
Download PDF

advertising