Samsung | HT-J7750W | Samsung 1330 W 7.1Ch Blu-ray Home Entertainment System HT-J7750W คู่มือการใช้

HT-J7750W
้
คูม
่ อ
ื การใชงาน
ระบบความบันเทิงในบ ้าน
7.1CH Blu-ray™
ทุกจินตนาการล ้วนเป็ นจริงได ้
้ ผลิตภัณฑ์ซม
ั ซุงเครือ
ขอขอบคุณสําหรับการซือ
่ งนี้
หากต ้องการได ้รับบริการทีค
่ รบถ ้วนยิง่ ขึน
้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณทีเ่ ว็บไซต์
www.samsung.com/register
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 1
2015-03-26
10:43:37
ข ้อมูลความปลอดภัย
✎
สิง่ ต่อไปนีใ้ ช ้กับชุดเครือ
่ งรับสัญญาณไร ้สาย (SWA-7000)
สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าภายในอุปกรณ์นม
ี้ ี
ไฟฟ้ าแรงสูง ซึง่ เป็ นอันตราย หากมีการ
้ ส่วนภายในใดๆ ของอุปกรณ์นี้
สัมผัสกับชิน
ข้อควรระวัง
เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามเปิด
สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าข ้อมูลสําคัญเกีย
่ วกับ
การใช ้งานและการบํารุงรักษาถูกจัดส่งมา
พร ้อมผลิตภัณฑ์นี้
่ งจากไฟฟ้ าช็อต อย่าถอด
ข ้อควรระวัง: เพือ
่ ลดความเสีย
ิ้ ส่วน
ฝาครอบ (หรือด ้านหลังเครือ
่ ง) ภายในเครือ
่ งไม่มช
ี น
ใดทีผ
่ ู ้ใช ้สามารถซ่อมแซมได ้ด ้วยตนเอง การซ่อมแซมควร
่ วชาญเท่านัน
้
กระทําโดยช่างผู ้เชีย
• ช่องเสียบและช่องเปิ ดทีต
่ วั เครือ
่ งและทีด
่ ้านหลังหรือด ้าน
ล่างมีไว ้เพือ
่ การระบายอากาศทีจ่ ําเป็ น เพือ
่ ให ้แน่ใจใน
การทํางานทีว่ างใจได ้ของอุปกรณ์นแ
ี้ ละเพือ
่ ป้ องกันไม่ให ้
อุปกรณ์ร ้อนเกินไป ต ้องไม่ปิดกัน
้ หรือครอบช่องเสียบและ
ช่องเปิ ดเหล่านี้
้ หนังสือ หรือ
- อย่าวางอุปกรณ์นใี้ นพืน
้ ทีค
่ บ
ั แคบ เช่น ชัน
ตู ้ติดตัง้ แบบเจาะฝั ง หากไม่มก
ี ารระบายอากาศอย่าง
เหมาะสม
- อย่าวางอุปกรณ์นใี้ กล ้กับหรือเหนือหม ้อนํ้ าหรือเครือ
่ ง
ั ผัสกับแสงแดดโดยตรง
ทําความร ้อน หรือบริเวณทีส
่ ม
- อย่าวางภาชนะ (แจกัน ฯลฯ) ทีบ
่ รรจุนํ้าบนอุปกรณ์นี้
เนือ
่ งจากหากนํ้ าหก อาจทําให ้เกิดเพลิงไหม ้หรือไฟฟ้ า
ช็อตได ้
• อย่าปล่อยให ้อุปกรณ์นเี้ ปี ยกฝนหรือวางไว ้ใกล ้กับนํ้ า (ใกล ้
กับอ่างอาบนํ้ า อ่างล ้างหน ้า อ่างล ้างจาน หรือถังซักผ ้า บน
พืน
้ เปี ยก หรือใกล ้กับสระว่ายนํ้ า ฯลฯ) หากอุปกรณ์นเี้ ปี ยก
โดยไม่ได ้ตัง้ ใจ ถอดปลั๊กออกและติดต่อตัวแทนจําหน่ายที่
ได ้รับอนุญาตทันที
• อุปกรณ์นใี้ ช ้แบตเตอรี่ ในชุมชนของคุณ อาจมีข ้อกําหนด
ด ้านสิง่ แวดล ้อมทีก
่ ําหนดให ้คุณต ้องกําจัดแบตเตอรีเ่ หล่านี้
ด ้วยวิธก
ี ารทีเ่ หมาะสม โปรดติดต่อหน่วยงานในท ้องถิน
่ ของ
คุณสําหรับข ้อมูลการกําจัดขยะหรือการรีไซเคิล
่ นัง สาย
• อย่าใช ้กระแสไฟเกินความสามารถของเต ้ารับไฟทีผ
ไฟพ่วง หรืออะแดปเตอร์ เนือ
่ งจากอาจส่งผลให ้เกิดเพลิง
ไหม ้หรือไฟฟ้ าช็อต
• เดินสายไฟเพือ
่ ป้ องกันไม่ให ้สายไฟถูกเหยียบหรือบิดงอ
จากการถูกสิง่ ของวางทับหรือวางเบียด ทัง้ นี้ ให ้สังเกตสาย
่ นัง และในจุดทีส
่ าย
ไฟทีส
่ ว่ นปลายของปลั๊ก เต ้ารับไฟทีผ
ไฟต่อออกจากอุปกรณ์
• เพือ
่ ป้ องกันอุปกรณ์นจ
ี้ ากฝนฟ้ าคะนอง หรือเมือ
่ ถูกวางทิง้
ไว ้และไม่ได ้ใช ้งานเป็ นเวลานาน ควรถอดปลั๊กอุปกรณ์ออก
จากเต ้ารับไฟทีผ
่ นัง และถอดสายอากาศหรือระบบเคเบิล
ทัง้ นี้ เพือ
่ ป้ องกันไม่ให ้เกิดความเสียหายกับชุดอุปกรณ์
เนือ
่ งจากฟ้ าแลบและไฟฟ้ ากระชาก
• ก่อนเสียบสายไฟ AC เข ้ากับเต ้ารับไฟอะแดปเตอร์ DC
โปรดตรวจสอบให ้แน่ใจว่าการระบุแรงดันไฟฟ้ าของอะแดป
เตอร์ DC สอดคล ้องกับแหล่งจ่ายไฟภายในอาคาร
้ ส่วนเปิ ดของ
• อย่าเสียบอุปกรณ์โลหะทุกประเภทเข ้ากับชิน
อุปกรณ์นี้ เนือ
่ งจากการดําเนินการดังกล่าวอาจส่งผลให ้เกิด
อันตรายจากไฟฟ้ าช็อต
• เพือ
่ หลีกเลีย
่ งการเกิดไฟฟ้ าช็อต อย่าสัมผัสภายในอุปกรณ์
่ วชาญเท่านัน
้
นี้ ผู ้เปิ ดอุปกรณ์นค
ี้ วรเป็ นช่างเทคนิคทีเ่ ชีย
่ ย่างแน่น
• ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าเสียบสายไฟจนกระทัง่ เข ้าทีอ
หนาแล ้ว เมือ
่ ถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต ้ารับไฟทีผ
่ นัง ให ้
ดึงทีป
่ ลั๊กของสายไฟทุกครัง้ อย่าถอดปลั๊กโดยดึงทีส
่ ายไฟ
่ อ
ื เปี ยก
และอย่าสัมผัสสายไฟขณะทีม
• หากอุปกรณ์นไี้ ม่ทํางานตามปกติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ หาก
่ ทีผ
่ ด
ิ ปกติจากเครือ
่ ง ให ้ถอดปลั๊กทันทีและ
มีเสียงหรือกลิน
ติดต่อตัวแทนจําหน่ายหรือศูนย์บริการทีไ่ ด ้รับอนุญาต
• การบํารุงรักษาตัวเครือ
่ ง
่ มต่ออุปกรณ์อน
- ก่อนทีจ่ ะเชือ
ื่ ๆ เข ้ากับเครือ
่ งนี้ ดูให ้แน่ใจ
ว่าปิ ดอุปกรณ์เหล่านัน
้ แล ้ว
- หากคุณย ้ายเครือ
่ งจากทีเ่ ย็นไปทีอ
่ บอุน
่ ในทันทีทน
ั ใด
้ ส่วนทํางานและเลนส์ และทําให ้การ
อาจเกิดไอนํ้ าในชิน
เล่นแผ่นผิดปกติได ้ หากเกิดกรณีนี้ ให ้ถอดปลั๊กไฟของ
ผลิตภัณฑ์ออก รอเป็ นเวลาสองชัว่ โมง จากนัน
้ ให ้เสียบ
ปลั๊กกับเต ้ารับไฟฟ้ า แล ้วใส่แผ่นดิสก์และลองเล่นอีกครัง้
• ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าดึงปลั๊กไฟออกจากเต ้ารับไฟทีผ
่ นัง
หากยังคงไม่มก
ี ารใช ้งานอุปกรณ์หรือหากคุณต ้องออกจาก
บ ้านเป็ นเวลานาน (โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ
่ เด็ก ผู ้สูงอายุ
หรือผู ้ทุพพลภาพอยูภ
่ ายในบ ้านเพียงลําพัง)
- ฝุ่ นทีส
่ ะสมอาจก่อให ้เกิดไฟฟ้ าช็อต กระแสไฟฟ้ ารั่ว หรือ
เกิดเพลิงไหม ้ จากประกายไฟและความร ้อนทีส
่ ายไฟหรือ
ฉนวนกันความร ้อนชํารุด
• ติดต่อศูนย์บริการทีไ่ ด ้รับอนุญาตสําหรับข ้อมูล หากคุณ
ต ้องการติดตัง้ อุปกรณ์ในบริเวณทีม
่ ฝ
ี นหนา
ุ่
อุณหภูมส
ิ งู หรือ
้ สูง มีสารเคมี หรือในบริเวณทีม
ตํา่ ความชืน
่ ก
ี ารดําเนินงาน
้
ตลอด 24 ชัว่ โมง เช่น สนามบิน สถานีรถไฟ ฯลฯ มิฉะนัน
อาจทําให ้เกิดความเสียหายร ้ายแรงต่ออุปกรณ์ของคุณ
่ มต่อสายดินอย่างเหมาะ
่ นังทีเ่ ชือ
• ใช ้ปลั๊กและเต ้ารับไฟทีผ
สมเท่านัน
้
- สายดินทีไ่ ม่เหมาะสมอาจเป็ นสาเหตุให ้เกิดไฟฟ้ าช็อต
หรือเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ (อุปกรณ์คลาส 1
เท่านัน
้ )
2 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 2
2015-03-26
10:44:45
คําเตือน :
• เพือ
่ ป้ องกันไม่ให ้เกิดเพลิงไหม ้ลุกลาม
โปรดนํ าเทียนไขและอุปกรณ์อน
ื่ ๆ ทีม
่ เี ปลว
ไฟออกห่างจากผลิตภัณฑ์นเี้ สมอ
่ งจากการเกิดไฟไหม ้หรือ
• เพือ
่ ลดความเสีย
ไฟฟ้ าช็อค ระวังอย่าให ้เครือ
่ งนีถ
้ ก
ู ฝนหรือ
้
ความชืน
ผลิตภ ัณฑ์เลเซอร์ คลาส 1
ผลิตภัณฑ์นจ
ี้ ัดเป็ นผลิตภัณฑ์ประเภทเลเซอร์คลาส 1 การใช ้
การควบคุม การปรับเปลีย
่ น หรือการทํางานของขัน
้ ตอนอืน
่
ใดนอกเหนือจากทีร่ ะบุในทีน
่ อ
ี้ าจ ทําให ้เกิดการแผ่รังสีทเี่ ป็ น
อันตราย
ข้อควรระว ัง:
ี่ องไม่เห็นเมือ
่ เปิ ดออกและกลไกการ
• มีการแผ่รังสีเลเซอร์ทม
ล็อคถูกปลด ระวังอย่าให ้ถูกลําแสง
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
้ งต้นเกีย
ข้อควรระว ังเบือ
่ วก ับภาพ
3 มิต ิ
่ วกับภาพ
ข ้อมูลเพือ
่ สุขภาพและความปลอดภัยทีส
่ ําคัญเกีย
3 มิต ิ (3D) โปรดอ่านและทําความเข ้าใจข ้อมูลเพือ
่ ความ
ั 3 มิต ิ
ปลอดภัยต่อไปนีก
้ อ
่ นใช ้ฟั งก์ชน
่ ชมทีวใี นแบบ 3 มิต ิ
• ผู ้ชมบางรายอาจรู ้สึกไม่สบายเมือ
อาการดังกล่าวเช่น วิงเวียน คลืน
่ ไส ้ และปวดศีรษะ
หากคุณมีอาการใดๆ ดังกล่าว ให ้หยุดการชมทีวใี นแบบ 3
มิต ิ ถอดแว่น 3 มิตอ
ิ อก และหยุดพัก
• การดูภาพ 3 มิตเิ ป็ นเวลานานต่อเนือ
่ งอาจทําให ้สายตาอ่อน
ล ้าได ้ หากคุณรู ้สึกอ่อนล ้าทีด
่ วงตา ให ้หยุดการชมทีวใี น
แบบ 3 มิต ิ ถอดแว่น 3 มิตอ
ิ อก และหยุดพัก
• ผู ้ปกครองทีม
่ ห
ี น ้าทีด
่ แ
ู ลเด็กควรหมัน
่ ตรวจสอบเด็กๆ ที่
ั 3 มิต ิ
กําลังใช ้งานฟั งก์ชน
หากเด็กมีอาการใดๆ ทีแ
่ สดงถึงการอ่อนล ้าของดวงตา ปวด
ศีรษะ วิงเวียน หรือคลืน
่ ไส ้ ต ้องให ้เด็กหยุดดูทวี ใี นแบบ 3
มิตแ
ิ ละหยุดพัก
่ จุดประสงค์อน
ื่ (เช่น ใช ้เป็ นแว่นตา
• อย่าใช ้แว่น 3 มิตเิ พือ
ทัว่ ไป แว่นกันแดด แว่นป้ องกัน ฯลฯ)
ั 3 มิตห
ิ รือแว่น 3 มิตข
• อย่าใช ้ฟั งก์ชน
ิ ณะเดินหรือเคลือ
่ นที่
ั 3 มิตห
ิ รือแว่น 3 มิตข
ิ ณะเคลือ
่ นทีอ
่ าจทําให ้
การใช ้ฟั งก์ชน
คุณเดินชนวัตถุ สะดุด และ/หรือล ้ม และทําให ้เกิดการบาด
เจ็บรุนแรง
• หากคุณต ้องการเพลิดเพลินกับภาพและเสียงแบบ 3 มิต ิ
่ มต่ออุปกรณ์ 3 มิต ิ (เครือ
ให ้เชือ
่ งรับสัญญาณ AV หรือทีว ี
ทีร่ องรับสัญญาณภาพ 3 มิต)ิ กับพอร์ต HDMI OUT ของ
ผลิตภัณฑ์โดยใช ้สาย HDMI ความเร็วสูง สวมแว่น 3 มิต ิ
ก่อนการเล่นภาพยนตร์ 3 มิต ิ
่ ม
ิ า่ นสาย HDMI ทีเ่ ชือ
• ผลิตภัณฑ์นส
ี้ ง่ สัญญาณออก 3 มิตผ
ต่อกับพอร์ต HDMI OUT เท่านัน
้
• ความละเอียดของวิดโี อในโหมดเล่น 3 มิตถ
ิ ก
ู ตัง้ ค่าตาม
ความละเอียดของวิดโี อ 3 มิตต
ิ ้นฉบับ คุณจึงไม่สามารถ
เปลีย
่ นความละเอียดตามทีต
่ ้องการได ้
ั เช่น BD Wise หรือการตัง้ ค่าขนาดหน ้าจอหรือ
• บางฟั งก์ชน
ความละเอียด อาจทํางานไม่เหมาะสมในโหมดเล่น 3 มิต ิ
่ ส่งออกสัญญาณ 3
• คุณต ้องใช ้สาย HDMI ความเร็วสูงเพือ
มิตอ
ิ ย่างเหมาะสม
• อยูห
่ า่ งจากทีวใี นระยะห่าง 3 เท่าของความกว ้างหน ้าจอ
ขณะรับชมภาพยนตร์ 3 มิต ิ ตัวอย่าง หากคุณมีหน ้าจอทีว ี
กว ้าง 46 นิว้ ควรอยูห
่ า่ งจากทีว ี 3.5 เมตร
• จัดวางหน ้าจอการเล่นวิดโี อ 3 มิตใิ ห ้อยูใ่ นระดับสายตาเพือ
่
คุณภาพของภาพ 3 มิตท
ิ ด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ
่ มต่อกับอุปกรณ์ 3 มิตบ
• หากเครือ
่ งเชือ
ิ างประเภท เอฟเฟ็ กต์
3 มิตอ
ิ าจทํางานไม่เหมาะสม
• ผลิตภัณฑ์นไี้ ม่แปลงภาพยนตร์ 2 มิตใิ ห ้เป็ น 3 มิต ิ
• "Blu-ray 3D" และโลโก ้ "Blu-ray 3D" เป็ น
เครือ
่ งหมายการค ้าของ Blu-ray Disc Association
ข้อมูลความปลอดภ ัย
• หากต ้องการปิ ดอุปกรณ์นอ
ี้ ย่างสมบูรณ์ คุณต ้องถอดปลั๊ก
อุปกรณ์ออกจากเต ้ารับไฟทีผ
่ นัง ดังนัน
้ เต ้ารับไฟทีผ
่ นังและ
ปลั๊กไฟจึงต ้องเข ้าถึงได ้และพร ้อมใช ้งานตลอดเวลา
• อย่าให ้เด็กเป็ นผู ้แขวนผลิตภัณฑ์นี้
่ ลอดภัย
• จัดเก็บอุปกรณ์เสริม (แบตเตอรี่ ฯลฯ) ในบริเวณทีป
และพ ้นมือเด็ก
้ วางของที่
• อย่าติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ในพืน
้ ทีท
่ ไี่ ม่มน
ั่ คง เช่น ชัน
่ สะเทือน พืน
่ สะเทือน
สัน
้ เอียง หรือบริเวณทีม
่ ก
ี ารสัน
• อย่าทําผลิตภัณฑ์หล่นหรือกระแทก หากผลิตภัณฑ์เสียหาย
ถอดสายไฟออกและติดต่อศูนย์บริการ
• หากต ้องการทําความสะอาดอุปกรณ์นี้ ถอดปลั๊กสายไฟ
ออกจากเต ้ารับไฟทีผ
่ นังและเช็ดอุปกรณ์ด ้วยผ ้านุ่มและแห ้ง
้ งึ้ เบนซิน แอลกอฮอล์ ทินเนอ
อย่าใช ้สารเคมีใดๆ เช่น ขีผ
ร์ ยาฆ่าแมลง นํ้ าหอมปรับอากาศ นํ้ ามันหล่อลืน
่ หรือนํ้ ายา
ทําความสะอาด เนือ
่ งจากสารเคมีเหล่านีอ
้ าจส่งผลให ้เกิด
ความเสียหายต่อรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หรือทําให ้ฉลาก
หรือสิง่ พิมพ์บนผลิตภัณฑ์ลบเลือน
ั ผัสกับนํ้ าหรือทํานํ้ ากระเด็นใส่ อย่าวาง
• อุปกรณ์นต
ี้ ้องไม่สม
วัตถุทบ
ี่ รรจุนํ้า เช่น แจกัน บนผลิตภัณฑ์
• อย่ากําจัดแบตเตอรีด
่ ้วยการเผา
่ งทีเ่ ต ้ารับไฟ
• อย่าเสียบปลั๊กไฟของอุปกรณ์ไฟฟ้ าหลายเครือ
ทีผ
่ นังเดียวกัน การใช ้งานเต ้ารับไฟหนักเกินไปอาจทําให ้
เต ้ารับไฟร ้อนจัด และเป็ นสาเหตุให ้เกิดเพลิงไหม ้ได ้
• อาจเกิดอันตรายจากการระเบิด หากคุณเปลีย
่ นแบตเตอรี่
่ นิดทีไ่ ม่ถก
ู ต ้อง โปรดเปลีย
่ น
ทีใ่ ช ้ในรีโมทเป็ นแบตเตอรีช
่ นิดเดิมหรือชนิดทีม
่ ี
แบตเตอรีก
่ ้อนใหม่โดยใช ้แบตเตอรีช
คุณสมบัตเิ ทียบเท่ากัน
3 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 3
2015-03-26
10:44:46
สารบัญ
คูม
่ อ
ื เริม
่ ต้นใชง้ าน
5
อุปกรณ์เสริม
้ หา
การเล่นเนือ
27 การเล่นดิสก์เพือ
่ การค ้า
5
ส่วนประกอบของลําโพง
27 การเล่นไฟล์มล
ั ติมเี ดีย
6
แผงด ้านหน ้า
29 การควบคุมการเล่นวิดโี อ
7
แผงด ้านหลัง
32 การควบคุมการเล่นเพลง
8
รีโมทคอนโทรล
37 การใช ้ Bluetooth
่ มต่อ
การเชือ
9
่ มต่อลําโพง
การเชือ
39 การเล่นเนือ
้ หาภาพ
41 การใช ้ปุ่ มเอฟเฟ็ กต์พเิ ศษบนรีโมทคอนโทรล
บริการเครือข่าย
่ มต่อกับทีวแ
12 การเชือ
ี ละอุปกรณ์ภายนอก
่ มต่อเราเตอร์เครือข่าย
13 การเชือ
การตงค่
ั้ า
14 ขัน
้ ตอนการตัง้ ค่าเริม
่ ต ้น
14 หน ้าจอโฮมโดยสรุป
15 การเข ้าถึงหน ้าจอการตัง้ ค่า
่ ญ
ั ซุงของคุณ
42 การล็อกอินเข ้าสูบ
ั ชีซม
42 ก่อนใช ้แอ SAMSUNG APPS
43 การใช ้แอ SAMSUNG APPS
45 Screen Mirroring
45 การใช ้เว็บเบราเซอร์
ั เมนูการตัง้ ค่า
15 ฟั งก์ชน
49 การเชือ่ มโยงบัญชีบริการอินเทอร์เน็ ต
ของคุณกับผลิตภัณฑ์
21 การตัง้ ค่าวิทยุ
49 BD-LIVE™
22 การตัง้ ค่าเครือข่าย
24 Wi-Fi Direct
25 การอัพเกรดซอฟต์แวร์
ภาคผนวก
50 ข ้อมูลเพิม
่ เติม
51 ความสามารถในการใช ้งานร่วมกัน
ของดิสก์และรูปแบบ
58 การแก ้ไขปั ญหา
60 ข ้อมูลจําเพาะ
์ ารใช ้งาน
62 สิทธิก
 ค่าต ัวเลขและภาพประกอบในคูม
่ อ
ื การใช้งาน
้ ใี ห้เพือ
นีม
่ การอ้างอิงเท่านน
ั้ และอาจแตกต่าง
จากข้อมูลทีป
่ รากฏในผลิตภ ัณฑ์จริง
4 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 4
2015-03-26
10:44:47
้
คูม
่ อ
ื เริม
่ ต ้นใชงาน
ตรวจกล่องบรรจุอป
ุ กรณ์เสริมและส่วนประกอบของลําโพงทีป
่ รากฏหรือแสดงด ้านล่างนี้
อุปกรณ์เสริม
• รีโมทคอนโทรล
• แบตเตอรีล
่ เิ ธียม
สายอากาศ FM
สายเคเบิล HDMI
คําเตือน อย่ากลืนกินแบตเตอรี่ เนือ
่ งจากอาจทําให ้เกิดแผลไหม ้จากสารเคมี
[รีโมทคอนโทรลทีใ่ ห ้มา] ผลิตภัณฑ์นม
ี้ แ
ี บตเตอรีเ่ ซลล์แบบเหรียญ/ถ่านกระดุม
หากกลืนแบตเตอรีเ่ ซลล์แบบเหรียญ/ถ่านกระดุมลงคอ อาจทําให ้เกิดแผลไหม ้ภายในอย่างรุนแรงภายใน
ิ ได ้ เก็บแบตเตอรีใ่ หม่และแบตเตอรีใ่ ช ้แล ้วให ้พ ้นมือเด็ก หากช่องใส่
เวลาเพียง 2 ชัว่ โมงเท่านัน
้ และอาจทําให ้เสียชีวต
่ ยู่
่ งคอหรือแบตเตอรีอ
แบตเตอรีป
่ ิ ดไม่สนิท ควรหยุดใช ้ผลิตภัณฑ์และเก็บให ้พ ้นมือเด็ก หากคุณคิดว่าอาจกลืนแบตเตอรีล
ั ที
ภายในส่วนหนึง่ ส่วนใดของร่างกาย ควรไปพบแพทย์ทน
คูม
่ อ
ื เริม
่ ต้นใชง้ าน
สายไฟ (ต ัวเครือ
่ งหล ัก, SWA-7000) x 2
• คูม
่ อ
ื ผูใ้ ช้
สว่ นประกอบของลําโพง
สายลําโพง x 2
สกรู (5x20) x 16
ฐานรอง x 4
กลาง
ลําโพงด้านหน้า/
ลําโพงบนด้านหน้า
x2
ฐานรอง x 4
เซอร์ราวด์ x 2
ซ ับวูฟเฟอร์
โมดูลเครือ
่ งร ับส ัญญาณ
ไร้สาย (SWA-7000)
5 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 5
2015-03-26
10:44:47
้
คูม
่ อ
ื เริม
่ ต ้นใชงาน
แผงด้านหน้า
ไอคอนทีแ
่ สดง
เครือ
่ งขยายเสียงแบบท่อ
สุญญากาศ
ฟังก์ช ัน
หยุด
เล่น/หยุด
ชว่ ั คราว
เปิ ด/ปิ ด
การควบคุมระด ับเสียง
เปิ ด/ปิ ดเครือ
่ ง
D
H-EN
HIG
VACUUM TUBE SO
UND
จอแสดงผล
5V 0.5A
ถาดวางแผ่นดิสก์
เซนเซอร์ของรีโมทคอนโทรล
USB
✎
หากตัง้ โทรศัพท์เคลือ
่ นทีห
่ รืออุปกรณ์มอ
ื ถือใกล ้เครือ
่ งขยายเสียงแบบท่อสุญญากาศหรือตัง้ ผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์
ไว ้ทีด
่ ้านบนของผลิตภัณฑ์ อาจเป็ นสาเหตุของเสียงรบกวนหรือเสียงผิดเพีย
้ น
✎
✎
✎
อย่าให ้เด็กสัมผัสพืน
้ ผิวผลิตภัณฑ์ขณะทีเ่ ปิ ดใช ้งานผลิตภัณฑ์อยู่ เพราะอาจมีความร ้อน
✎
ในการอัพเกรดซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์ผา่ นทางช่องเสียบ USB คุณต ้องใช ้แฟลชไดรฟ์ USB
เมือ
่ ผลิตภัณฑ์แสดงเมนูดส
ิ ก์ Blu-ray คุณไม่สามารถเริม
่ ภาพยนตร์โดยการกดปุ่ ม
บนผลิตภัณฑ์หรือรีโมท ในการ
เล่นภาพยนตร์ คุณต ้องเลือก เล่นภาพยนตร์ หรือ เริม
่ ในเมนูดส
ิ ก์ จากนัน
้ กดปุ่ ม OK
่ มต่ออินเทอร์เน็ ตหรือเล่นเนือ
หากคุณกําลังเชือ
้ หาจากอุปกรณ์ USB บนทีวผ
ี า่ นทางระบบโฮมซีเนม่า คุณจะไม่สามารถ
เลือกโหมด BD/DVD ด ้วยปุ่ ม SOURCE ได ้ หากต ้องการเลือกโหมด BD/DVD ออกจากอินเทอร์เน็ ตหรือหยุด
เนือ
้ หาทีค
่ ณ
ุ กําลังเล่นบนทีว ี แล ้วเลือกโหมด BD/DVD
6 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 6
2015-03-26
10:44:51
แผงด้านหล ัง
HDMI OUT
AUX IN
HDMI IN
พ ัดลมระบายอากาศ
* สายอากาศ FM
FRONT
R
R
SUBWOOFER
FRONT TOP
FRONT
L
L
IMPEDANCE : 3Ÿ
FRONT TOP
CENTER
SPEAKERS OUT
สายไฟ
LAN
R
HDMI OUT
1
ช่องเสียบส ัญญาณออกลําโพง
2
HDMI IN
ช่องเสียบ LAN
FM ANT
L
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
DIGITAL AUDIO IN
ภายนอก (ออพติค ัล)
คูม
่ อ
ื เริม
่ ต้นใชง้ าน
AUX IN
POWER
่ มต่อสายอากาศ FM
* การเชือ
1.
่ มต่อสายอากาศ FM ทีใ่ ห ้มาเข ้ากับช่องเสียบ FM ANT
เชือ
2.
ค่อยๆ เลือ
่ นสายอากาศไปรอบๆ จนกระทัง่ คุณพบตําแหน่งทีร่ ับสัญญาณได ้ชัดเจนทีส
่ ด
ุ แล ้วยึดติดกับผนังหรือพืน
้ ผิว
ทีแ
่ ข็งแรงอืน
่ ๆ
✎
ตรวจดูให ้มีพน
ื้ ทีว่ า่ งรอบข ้างของระบบโฮมซีเนม่าอย่างน ้อย 10 ซม. เพือ
่ การระบายความร ้อนอย่างเพียงพอ ไม่
กีดขวางช่องระบายอากาศหรือพัดลมระบายอากาศ
✎
ผลิตภัณฑ์นไี้ ม่สามารถรับสัญญาณ AM ได ้
7 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 7
2015-03-26
10:44:53
้
คูม
่ อ
ื เริม
่ ต ้นใชงาน
รีโมทคอนโทรล
สว่ นต่างๆ ของรีโมทคอนโทรล
ใช ้เปิ ดและปิ ดถาดวางแผ่นดิสก์
เปิ ดและปิ ดเครือ
่ ง
กดเพือ
่ เลือกโหมดของระบบโฮมซีเนม่า
(HDMI, AUX, BD/DVD ฯลฯ)
ปรับระดับเสียง
ปิ ดเสียงชัว่ คราว
กดเพือ
่ ข ้ามย ้อนกลับ ([) หรือไปข ้าง
หน ้า (])
หรือ
กดเพือ
่ ค ้นหา
ย ้อนกลับ (() หรือเดินหน ้า ())
กดเพือ
่ เล่นแผ่นดิสก์หรือไฟล์
หรือ
กดเพือ
่ หยุดการเล่นชัว่ คราว
กดปุ่ มนีเ้ พือ
่ ใช ้เมนูเครือ
่ งมือ
หรือ
หากต ้องการแสดงปุ่ มกดทีเ่ ป็ นตัวเลข (อาจ
ั หากใช ้งานได ้) บนหน ้าจอ
รวมถึงปุ่ มฟั งก์ชน
กดปุ่ มนีค
้ ้างไว ้
กดเพือ
่ ไปยังหน ้าจอโฮม
เลือกรายการเมนูบนหน ้าจอและเปลีย่ นค่าเมนู
ิ ยุ FM ทีใ่ ช ้ได ้ และ
,. : ค ้นหาสถานีวท
เปลีย
่ นช่อง
กดเพือ
่ หยุดการเล่นดิสก์หรือออกจากเมนู
กลับไปยังเมนูกอ
่ นหน ้า
ใช ้เพือ
่ เข ้าสูเ่ มนูป็อปอัพ/เรือ
่ ง
กดเพือ
่ ดูเมนูดส
ิ ก์
กดเพือ
่ ใช ้เอฟเฟ็ กต์เสียง
ใช ้เพือ
่ แสดงข ้อมูลการเล่นในระหว่างการ
เล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray/DVD หรือไฟล์ตา่ งๆ
กดเพือ
่ บันทึกสัญญาณวิทยุ FM
กดเพือ
่ เรียกใช ้เอฟเฟ็ กต์ DTS
Neo:Fusion II
ตัง้ เวลาเพือ
่ ปิ ดตัวเครือ
่ ง
เลือก สเตอริโอ หรือ โมโน สําหรับการรับ
สัญญาณวิทยุ
ปุ่ มเหล่านีใ้ ช ้กับทัง้ เมนูบน
ั หลายๆ ฟั งก์ชน
ั
ผลิตภัณฑ์และกับฟั งก์ชน
ของแผ่นดิสก์ Blu-ray
กดเพือ
่ เลือก กําหนดเอง/ค่าตัง้ ล่วงหน ้า
ั เครือ
ในฟั งก์ชน
่ งรับวิทยุ
✎
ใช ้ตัง้ ค่าความถีว่ ท
ิ ยุลว่ งหน ้า
ขณะเล่นเนือ
้ หามัลติมเี ดียใน SAMSUNG APPS กดปุ่ ม 5 บนรีโมทค ้างไว ้เพือ
่ หยุดการเล่นชัว่ คราว หากต ้องการ
หยุดการเล่น กดปุ่ ม e (ออก) บนรีโมทคอนโทรลค ้างไว ้
่ บตเตอรีใ่ นรีโมทคอนโทรล
การใสแ
1
ใช ้เหรียญหมุนฝาครอบ
ิ
รีโมทคอนโทรลทวนเข็มนาฬกาเพื
อ
่
ถอดฝาครอบออกตามทีแ
่ สดงในภาพ
ด ้านบน
2
3
ใส่แบตเตอรีล
่ เิ ธียม 3V โดยให ้ขัว้
บวก (+) หันขึน
้ ด ้านบน ขณะทีใ่ ส่
แบตเตอรี่ วางฝาครอบทับและจัดให ้
เครือ
่ งหมาย '●' ขนานกันตามทีแ
่ สดง
ในภาพด ้านบน
ใช ้เหรียญหมุนฝาครอบตามเข็ม
ิ
นาฬกาจนกว่
าจะเข ้าที่
8 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 8
2015-03-26
10:44:54
ื่ มต่อ
การเชอ
่ มต่อเครือ
ส่วนนีอ
้ ธิบายวิธก
ี ารต่างๆ ในการเชือ
่ งกับอุปกรณ์ภายนอกอืน
่ ๆ
ก่อนการเคลือ
่ นย ้ายหรือติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบให ้แน่ใจว่าได ้ปิ ดเครือ
่ งและถอดปลั๊กไฟออกแล ้ว
ื่ มต่อลําโพง
การเชอ
กลาง
ผลิตภ ัณฑ์
เซอร์ราวด์ (ขวา)
่ มต่อ
การเชือ
ซ ับวูฟเฟอร์
ลําโพงด้านหน้า/
ลําโพงบนด้านหน้า
(ขวา)
ตําแหน่งของเครือ
่ ง
้ วาง หรือใต ้ชัน
้
วางบนแท่นรองหรือชัน
วางทีว ี
การเลือกตําแหน่งร ับฟัง
ตําแหน่งรับฟั งควรอยูห
่ า่ งจาก
หน ้าจอโทรทัศน์ประมาณ 2.5 ถึง 3 เท่า
ของขนาดหน ้าจอโทรทัศน์ ตัวอย่างเช่น
หากคุณมีจอโทรทัศน์ขนาด 46 นิว้ ให ้
วางตําแหน่งรับฟั งห่างจากหน ้าจอ 2.92
ถึง 3.50 เมตร
ลําโพงด้านหน้า/
ลําโพงบนด้านหน้า
(ซ้าย)
เซอร์ราวด์ (ซ้าย)
โมดูลเครือ
่ งร ับ
ส ัญญาณไร้สาย
ลําโพงด้านหน้า/ลําโพง
บนด้านหน้า
วางลําโพงเหล่านีด
้ ้านหน ้าตําแหน่งรับฟั งของคุณ โดยหันลําโพงเข ้าหาตัวคุณ
(ประมาณ 45 องศา) วางลําโพงด ้านหน ้าเพือ
่ ให ้ทวีตเตอร์ของลําโพงมีระดับความสูง
เท่ากับระดับหูของคุณ จัดตําแหน่งให ้ด ้านหน ้าของลําโพงหน ้า/ลําโพงบนด ้านหน ้าตรง
กับด ้านหน ้าของลําโพงกลาง หรือวางให ้เยือ
้ งหน ้าลําโพงกลาง
ลําโพงกลาง
ตําแหน่งทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ คือติดตัง้ ลําโพงกลางให ้มีระดับความสูงเท่ากับลําโพงด ้านหน ้า/ด ้าน
ี่ ้านบนหรือด ้านล่างทีว ี โดยวางให ้ตรงกับทีว ี
หน ้าบน คุณยังสามารถติดตัง้ ลําโพงนีท
้ ด
ลําโพงเซอร์ราวด์
วางลําโพงเหล่านีท
้ ด
ี่ ้านข ้างของตําแหน่งรับฟั งของคุณ หากไม่มพ
ี น
ื้ ทีเ่ พียงพอ ให ้วาง
ลําโพงเหล่านีโ้ ดยให ้ลําโพงหันเข ้าหากัน วางลําโพงให ้สูงกว่าระดับหูของคุณประมาณ
60 ถึง 90 ซม. โดยอยูใ่ นมุมก ้มลงเล็กน ้อย
* ลําโพงเซอร์ราวด์ตา่ งจากลําโพงด ้านหน ้าและลําโพงกลาง เนือ
่ งจากใช ้สําหรับ
เอฟเฟ็ กต์เสียงเป็ นหลัก เสียงจึงไม่ออกจากลําโพงเซอร์ราวด์ตลอดเวลา
ซ ับวูฟเฟอร์
ตําแหน่งของซับวูฟเฟอร์ไม่ใช่สว่ นสําคัญมาก คุณสามารถวางไว ้จุดใดก็ได ้ตามที่
ต ้องการ
่ มต่อลําโพงเซอร์ราวด์ก ับโมดูลเครือ
* ต้องเชือ
่ งร ับส ัญญาณไร้สาย
* รูปล ักษณ์ของลําโพงของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบในคูม
่ อ
ื นี้
* ลําโพงแต่ละเครือ
่ งมีฉลากสีทด
ี่ า้ นหล ังหรือด้านล่างเครือ
่ ง และสายเคเบิลแต่ละสายจะมีแถบสีเดียวใกล้ก ับ
ปลายสาย จ ับคูแ
่ ถบสีบนสายเคเบิลแต่ละเส้นก ับฉลากสีของลําโพง จากนน
ั้ เสียบสายเคเบิลก ับลําโพง ดูหน้า
10 สําหร ับคําแนะนําในเรือ
่ งนีโ้ ดยตรง
9 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 9
2015-03-26
10:44:55
ื่ มต่อ
การเชอ
การติดตงลํ
ั้ าโพงบนขาตงั้ Tallboy
1.
✎
2.
ค ้นหาสายลําโพงทีต
่ ด
ิ กับขาตัง้ พลิกขาตัง้ และฐานขาตัง้ ควํา่
ลง แกะสายลําโพงออก แล ้วลากสายผ่านรูทฐี่ านขาตัง้
2
1
ฐานขาตัง้
ถือขาตัง้ อย่างระมัดระวัง เนือ
่ งจากมีนํ้าหนักมาก
่ มต่อฐานขาตัง้ กับด ้านล่างของขาตัง้
เชือ
ขาตัง้
3.
ใส่สกรูขนาด 5x20 ในช่องทีท
่ ําเครือ
่ งหมายไว ้ในฐานขาตัง้
จากนัน
้ ขันให ้แน่นโดยใช ้ไขควงตามทีแ
่ สดงในภาพ
4.
เสียบสายลําโพงในช่องด ้านล่างของฐานขาตัง้
5.
่ มต่อชุดขาตัง้ ทีป
เชือ
่ ระกอบและลําโพงเข ้าด ้วยกันโดยการจับคู่
ฉลากสีบนขาตัง้ และลําโพงตามทีแ
่ สดงในภาพ
6.
ใส่สกรู (5x20) ในช่องด ้านหลังของลําโพง แล ้วใช ้ไขควงขัน
ิ
สกรูในทิศทางตามเข็มนาฬกา
7.
่
ทําซํา้ ขัน
้ ตอนที่ 1 ถึง 6 สําหรับลําโพงและขาตัง้ อืน
3
4
5
6
ลําโพง
ขาตัง้
ื่ มต่อสายลําโพง
การเชอ
1.
ี ด
จับคูก
่ ลุม
่ สายลําโพงกับลําโพงทีถ
่ ก
ู ต ้องด ้วยการจับคูป
่ ลั๊กทีม
่ รี หัสสีบนกลุม
่ สายกับสติ๊ กเกอร์สท
ี่ ้านล่างหรือด ้านหลัง
ของลําโพงแต่ละตัว
2.
ี ลั๊กลําโพงกับสีชอ
่ งเสียบลําโพง
ต่อปลั๊กสายลําโพงจากลําโพงแต่ละตัวกับด ้านหลังของผลิตภัณฑ์ด ้วยการจับคูส
่ ป
่ มต่อ ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าจับคูส
ี ลากทีด
ขณะทําการเชือ
่ ฉ
่ ้านหลังของลําโพง
ลําโพงบนด ้านหน ้า/
ลําโพงด ้านหน ้า (ซ ้าย)
FRONT TOP
FRONT
โมดูลเครือ
่ งรับสัญญาณไร ้สาย
FRONT TOP
R
FRONT
R
SUBWOOFER
L
L
IMPEDANCE : 3Ÿ
ลําโพงบนด ้านหน ้า/
ลําโพงด ้านหน ้า (ขวา)
CENTER
SPEAKERS OUT
L
R
ลําโพงกลาง
SURROUND SPEAKERS OUT
52'#-'4+/2'&#0%'š
ซับวูฟเฟอร์
FRONT TOP
FRONT
R
R
SUBWOOFER
FRONT TOP
FRONT
L
CENTER
SPEAKERS OUT
ลําโพงเซอร์ราวด์ (ซ ้าย)
L
IMPEDANCE : 3Ÿ
ID SET
HDMI OUT
1
ลําโพงเซอร์ราวด์ (ขวา)
10 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 10
2015-03-26
10:44:56
✎
✎
หากคุณวางลําโพงไว ้ใกล ้กับทีว ี สีบนหน ้าจอทีวอ
ี าจผิดเพีย
้ น เนือ
่ งจากสนามแม่เหล็ก
✎
หากคุณใช ้อุปกรณ์เช่น เตาไมโครเวฟ, การ์ด LAN ไร ้สาย, อุปกรณ์ Bluetooth หรืออุปกรณ์อน
ื่ ใดใกล ้กับผลิตภัณฑ์นี้
เสียงจากลําโพงอาจขาดช่วงบ ้างเพราะการแทรกแซงของคลืน
่
✎
ระยะการส่งสัญญาณจากเครือ
่ งไปยังโมดูลเครือ
่ งรับสัญญาณไร ้สายสูงสุดอยูท
่ ป
ี่ ระมาณ 10 ม. แต่อาจแตกต่างกันขึน
้
อยูก
่ บ
ั สภาพแวดล ้อมการทํางานของคุณ หากมีผนังคอนกรีตเสริมเหล็กหรือผนังโลหะอยูร่ ะหว่างตัวเครือ
่ งกับโมดูล
เครือ
่ งรับสัญญาณไร ้สาย ระบบจะไม่ทํางาน เนือ
่ งจากคลืน
่ วิทยุไม่สามารถแทรกผ่านโลหะได ้
✎
่ มต่อไร ้สาย คุณต ้องรันการตัง้ ค่า ID ระหว่างผลิตภัณฑ์และโมดูลเครือ
หากเครือ
่ งไม่ทําการเชือ
่ งรับสัญญาณไร ้สาย
ขณะทีผ
่ ลิตภัณฑ์ปิด กดปุ่ ม
(ปิ ดเสียง) บนรีโมทคอนโทรลค ้างไว ้ 5 วินาที เปิ ดโมดูลเครือ
่ งรับสัญญาณไร ้สาย
จากนัน
้ กดปุ่ ม "ID SET" ทีด
่ ้านหลังของโมดูลเครือ
่ งรับสัญญาณไร ้สายค ้างไว ้นาน 5 วินาที แล ้วเปิ ดเครือ
่ ง
วางโมดูลเครือ
่ งรับสัญญาณไร ้สายทีด
่ ้านหลังของตําแหน่งรับฟั ง หากโมดูลเครือ
่ งรับสัญญาณไร ้สายอยูใ่ กล ้กับ
ผลิตภัณฑ์มากเกินไป เสียงจากหูฟังอาจขาดช่วงเพราะการแทรกแซงของคลืน
่
หากคุณต ้องการติดตัง้ ลําโพงกับผนัง ให ้ขันสกรูหรือตะปู (ไม่ได ้ให ้มา) เข ้ากับผนังให ้แน่นในตําแหน่งทีค
่ ณ
ุ ต ้องการ
แขวงลําโพง จากนัน
้ ให ้หารูทด
ี่ ้านหลังของลําโพงแต่ละตัว แล ้วค่อยๆ แขวนลําโพงแต่ละตัวกับสกรูหรือตะปูนัน
้
ระวังอย่าให ้เด็กเล่นลําโพงหรืออยูใ่ กล ้กับลําโพง เพราะอาจได ้รับบาดเจ็บได ้หากลําโพงหล่นใส่
อย่าแขวนลําโพงซับวูฟเฟอร์บนผนังโดยใช ้ช่องเปิ ด
ในโหมด 2-CH คุณจะไม่ได ้ยินเสียงออกจากลําโพงเซอร์ราวด์ไร ้สาย
่ มต่อ
การเชือ
| ข้อควระว ัง |
เมือ
่ ต่อสายลําโพงเข ้ากับลําโพง ตรวจดูให ้แน่ใจว่าขัว้ (+ / -) ถูกต ้อง
วางลําโพงซับวูฟเฟอร์ให ้ห่างจากมือเด็ก เพือ
่ ป้ องกันไม่ให ้เด็กใส่มอ
ื หรือวัตถุแปลกปลอมอืน
่ เข ้าไปในช่องเปิ ดของลํา
โพงซับวูฟเฟอร์
้
เสาอากาศรับสัญญาณไร ้สายติดตัง้ อยูใ่ นโมดูลเครือ
่ งรับสัญญาณไร ้สาย ตัง้ เครือ
่ งให ้ห่างจากนํ้ าและความชืน
เพือ
่ ประสิทธิภาพการรับฟั งทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ โปรดตรวจสอบให ้แน่ใจว่าบริเวณโดยรอบทีต
่ งั ้ โมดูลเครือ
่ งรับสัญญาณไร ้สาย
ปราศจากสิง่ กีดขวาง
11 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 11
2015-03-26
10:44:59
ื่ มต่อ
การเชอ
ื่ มต่อก ับทีวแ
การเชอ
ี ละอุปกรณ์ภายนอก
AUX IN
FRONT TOP
FRONT
R
R
SUBWOOFER
FRONT TOP
FRONT
L
L
IMPEDANCE : 3Ÿ
AUX IN
POWER
LAN
CENTER
SPEAKERS OUT
1
HDMI IN
2
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
LAN
L
R
HDMI OUT
R
สีแดง
W
สีขาว
FM ANT
FM ANT
L
R
HDMI OUT
1
HDMI IN
วิธท
ี ี่ 1
HDMI IN (ARC)
อุปกรณ์ภายนอก
2
DIGITAL
AUDIO IN
วิธท
ี ี่ 3
วิธท
ี ี่ 2
HDMI OUT
OPTICAL
AUDIO OUT
OPTICAL OUT
ื่ มต่อก ับทีว ี
การเชอ
่ มต่อสายเคเบิล HDMI จากช่องเสียบ HDMI OUT ทีด
เชือ
่ ้านหลังของเครือ
่ งเข ้ากับช่องเสียบ HDMI IN บนทีวข
ี องคุณ
่ มต่อสายนีเ้ ท่านัน
หากทีวรี องรับ ARC คุณจะได ้ยินเสียงจากทีวข
ี องคุณผ่านทางระบบโฮมซีเนม่าด ้วยการเชือ
้ ดูหน ้า 18 ใน
คูม
่ อ
ื นีแ
้ ละส่วนเกีย
่ วกับ ARC ในคูม
่ อ
ื ผู ้ใช ้ทีวส
ี ําหรับรายละเอียด
ื่ มต่อก ับอุปกรณ์ภายนอก
การเชอ
้ ายสญญาณ
ั
่ มต่อก ับอุปกรณ์ภายนอกโดยใชส
วิธท
ี ี่ 1 HDMI IN : การเชือ
HDMI
่ มต่อสายสัญญาณ HDMI จากช่องเสียบ HDMI เข ้าทีด
่ ้านหลังของเครือ
่ งเข ้ากับช่องเสียบ HDMI ออกบนอุปกรณ์
เชือ
ดิจต
ิ อลของคุณ  เลือกโหมด HDMI1 หรือ HDMI2
่ มต่ออุปกรณ์อนาล็อกภายนอก
วิธท
ี ี่ 2 AUX IN : การเชือ
่ มต่อช่องเสียบ AUDIO In บนผลิตภัณฑ์กบ
การใช ้สายสัญญาณเสียง RCA (ไม่ได ้จัดส่งให ้) ให ้เชือ
ั ช่องเสียบ AUDIO Out
บนอุปกรณ์อนาล็อกภายนอก  เลือกโหมด AUX
• ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าสีบนปลั๊กของสายเคเบิลตรงกับสีบนช่องเสียบเข ้าและออก
่ มต่ออุปกรณ์เสียงดิจต
วิธท
ี ี่ 3 OPTICAL : การเชือ
ิ อลภายนอก
่ มต่อสัญญาณเสียงดิจต
ใช ้เพือ
่ เชือ
ิ อลออกของอุปกรณ์สง่ สัญญาณดิจต
ิ อล เช่น กล่องเคเบิล และตัวรับสัญญาณดาวเทียม
่ งเสียบ Optical Digital
(กล่องเซ็ตท็อป) กับระบบโฮมซีเนม่า ใช ้สายเคเบิลดิจต
ิ อลออพติคล
ั (ไม่ได ้จัดส่งให ้) เสียบทีช
่ อ
Audio In บนเครือ
่ งกับช่องเสียบ Digital Optical Out ของอุปกรณ์ดจิ ต
ิ อลภายนอกโดยใช ้สายเคเบิลดิจต
ิ อลออพติคล
ั
 เลือกโหมด D. IN
✎
ั ญาณภาพจากกล่องเคเบิล/ตัวรับสัญญาณดาวเทียม คุณต ้องต่อสัญญาณภาพออกของอุปกรณ์นัน
เมือ
่ ต ้องการดูสญ
้
เข ้ากับทีวโี ดยตรง
่ สัญญาณดิจต
ระบบนีส
้ นับสนุนความถีข
่ องการสุม
ิ อลที่ 32 kHz หรือสูงกว่าจากอุปกรณ์ดจิ ต
ิ อลภายนอก
ระบบนีส
้ นับสนุนเสียง DTS และ Dolby Digital เท่านัน
้ ไม่สนับสนุนเสียง MPEG ในรูปแบบบิตสตรีม
✎
✎
การเลือกอุปกรณ์ภายนอกทีใ่ ช ้
่ มต่อแล ้ว กดปุ่ ม SOURCE ทุกครัง้ ทีก
หากต ้องการเลือกอุปกรณ์ภายนอกหลังจากทีเ่ ชือ
่ ดปุ่ มนี้ โหมดจะเปลีย
่ นตามลําดับ
ต่อไปนี้ : BD/DVD D. IN AUX HDMI1 HDMI2 FM BT
12 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 12
2015-03-26
10:45:00
เครือข่ายไร้สาย
ื่ มต่อเราเตอร์เครือข่าย
การเชอ
่ มต่อเครือ
คุณสามารถเชือ
่ งของคุณกับเราเตอร์เครือข่าย
ี ารทีแ
่ สดงด ้านล่าง
โดยใช ้หนึง่ ในวิธก
้ าย
เครือข่ายใชส
FRONT TOP
FRONT
R
R
SUBWOOFER
FRONT TOP
FRONT
L
L
IMPEDANCE : 3Ÿ
AUX IN
POWER
LAN
R
HDMI OUT
1
HDMI IN
FM ANT
L
CENTER
SPEAKERS OUT
2
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
โมเด็มบรอดแบนด์
(ทีม
่ เี ราเตอร์รวม)
บริการบรอดแบนด์
่ มต่อ
การเชือ
IP sharer ไร้สาย
บริการบรอดแบนด์
หรือ
เราเตอร์
บริการบรอดแบนด์
โมเด็ม
บรอดแบนด์
✎
หาก IP router ไร ้สายของคุณสนับสนุน DHCP เครือ
่ ง
นีจ
้ ะสามารถใช ้ DHCP หรือ IP address แบบสแตติก
่ มต่อกับเครือข่ายไร ้สายได ้
ในการเชือ
✎
ตัง้ IP router ไร ้สายเป็ นโหมด Infrastructure
(โครงสร ้างพืน
้ ฐาน) ไม่สนับสนุนโหมดการทํางานของ
อุปกรณ์ LAN ไร ้สาย
✎
ผลิตภัณฑ์นส
ี้ นับสนุนโปรโตคอลคียก
์ ารรักษาความ
ปลอดภัยแบบไร ้สายต่อไปนีเ้ ท่านัน
้ :
- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
✎
เราเตอร์ทค
ี่ ณ
ุ ใช ้หรือนโยบายของผู ้ให ้บริการ
อินเทอร์เน็ ตของคุณอาจป้ องกันเครือ
่ งจากการเข ้าถึง
์ เวอร์อพ
ั เดตซอฟต์แวร์ของซัมซุง หากเหตุการณ์
เซิรฟ
นีเ้ กิดขึน
้ โปรดติดต่อผู ้ให ้บริการอินเทอร์เน็ ต (ISP)
่ เติม
ของคุณสําหรับข ้อมูลเพิม
✎
เลือกช่องสัญญาณสําหรับ IP router ไร ้สายทีไ่ ม่ได ้
ใช ้งานอยูใ่ นขณะนี้ หากช่องสัญญาณทีต
่ งั ้ ค่าสําหรับ
IP router ไร ้สายถูกใช ้งานอยูใ่ นขณะนีโ้ ดยอุปกรณ์
อืน
่ ทีอ
่ ยูใ่ กล ้เคียง จะส่งผลให ้เกิดการรบกวนและการ
่ สารล ้มเหลว
สือ
✎
่ มต่อ
่ ทําการเชือ
สําหรับผู ้ใช ้ DSL โปรดใช ้เราเตอร์เพือ
เครือข่าย
✎
✎
✎
่ มต่อ
่ เชือ
พยายามใช ้สายเคเบิล CAT 7 เพือ
ระบบโฮมซีเนม่าของซัมซุงไม่สนับสนุนการเข ้ารหัส
ความปลอดภัย WEP, TKIP, หรือ TKIP-AES (WPS2
Mixed) ในการเรียกใช ้เครือข่ายในโหมด 802.11n
โดยสอดคล ้องกับข ้อมูลจําเพาะการรับรอง Wi-Fi ใหม่
ล่าสุด
✎
ั DLNA คุณต ้องเชือ
่ มต่อพีซข
ี องคุณ
ในการใช ้ฟั งก์ชน
กับเครือข่ายดังแสดงในภาพด ้านบน
่ มต่อสามารถเป็ นแบบใช ้สายหรือไร ้สาย
การเชือ
✎
โดยลักษณะของ LAN ไร ้สาย อาจทําให ้เกิดการ
รบกวน ขึน
้ อยูก
่ บ
ั สภาพการใช ้งาน (สมรรถนะของ AP
ระยะทาง สิง่ กีดขวาง การรบกวนของอุปกรณ์วท
ิ ยุ
อืน
่ ๆ ฯลฯ)
คุณไม่สามารถใช ้ผลิตภัณฑ์ได ้หากความเร็วเครือข่าย
ของคุณช ้ากว่า 10 Mbps
13 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 13
2015-03-26
10:45:01
การตัง้ ค่า
ขนตอนการต
ั้
งค่
ั้ าเริม
่ ต้น
1 เล่นดิสก์
• เมนูโฮมจะไม่ปรากฏขึน
้ หากคุณไม่ได ้กําหนดการตัง้
ค่าเบือ
้ งต ้นไว ้
• OSD (การแสดงผลทีห
่ น ้าจอ) อาจเปลีย
่ นแปลงใน
ผลิตภัณฑ์นห
ี้ ลังจาก
ั ของซอฟต์แวร์
การอัพเกรดเวอร์ชน
• ขัน
้ ตอนเข ้าใช ้งานอาจแตกต่างกันขึน
้ กับเมนูทเี่ ลือก
้ การเชือ
่ มต่อระบบโฮมซีเนม่ากับทีวข
หลังจากเสร็จสิน
ี อง
คุณแล ้ว เปิ ดทีว ี แล ้วเปิ ดระบบโฮมซีเนม่า หน ้าจอการตัง้
ค่าเริม
่ ต ้นครัง้ แรกจะปรากฏขึน
้ โดยหน ้าจอการตัง้ ค่าจะ
ปรากฏขึน
้ ตามลําดับดังนี:้ ภาษา, การกําหนดค่าเครือข่าย,
ข ้อกําหนดและเงือ
่ นไข, ความละเอียดหน ้าจอ (อัตราส่วน
ั ิ
ภาพ) และรูปแบบการจัดวางลําโพง นอกจากนี้ ปฏิบต
ตามคําแนะนํ าทีป
่ รากฏบนแต่ละหน ้าจอ ซึง่ จะนํ าทางคุณ
้ การตัง้ ค่าเริม
ผ่านขัน
้ ตอนการตัง้ ค่าอย่างง่าย เมือ
่ เสร็จสิน
่
ต ้น หน ้าจอแนะนํ าการใช ้งานทีแ
่ นะนํ าเมนูโฮมจะปรากฏ
ขึน
้ หากต ้องการออกจากหน ้าจอนี้ กดปุ่ ม e (ออก) บน
รีโมท
✎
หากต ้องการแก ้ไขการตัง้ ค่าของคุณหลังจากการตัง้ ค่าเริม่ ต ้น
เลือก การตงค่
ั้ า > ระบบ > ตงค่
ั้ า ทีห
่ น ้าจอโฮม หรือ
เลือกตัวเลือก รีเซ็ ต (ดูหน ้า 20)
เล่นดิสก์
3
มัลติมเี ดีย
SAMSUNG APPS
4
3 SAMSUNG APPS
ดาวน์โหลด/เข ้าถึงแอปพลิเคชันทีต
่ ้องจ่ายเงินหรือแอป
พลิเคชันฟรีตา่ งๆ
4 แนะนํา
รายการแอปพลิเคชันยอดนิยมและมีประโยชน์ทเี่ รา
แนะนํ าให ้คุณดาวน์โหลด
5 App ของฉ ัน
แสดงแอปพลิเคชันทีด
่ าวน์โหลดและติดตัง้ แล ้ว คุณ
สามารถเปลีย
่ นลําดับการแสดงผลได ้ (ดูหน ้า 43)
6 Screen Mirroring
ั การมิเรอร์แบบไร ้สายระหว่างระบบ
ตัง้ ค่าฟั งก์ชน
โฮมซีเนม่ากับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเลต
ั เมนูนี้ ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั
อาจไม่สนับสนุนฟั งก์ชน
ประเทศ
เลือกแหล่งสัญญาณทีค
่ ณ
ุ ต ้องการ เช่น ดิจท
ิ ัลเข้า,
AUX, HDMI IN 1, HDMI IN 2, จูนเนอร์ (วิทยุ
FM) หรือ Bluetooth เพือ
่ ใช ้งาน โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั
่ มต่ออยูแ
อุปกรณ์ภายนอกทีเ่ ชือ
่ ละสถานะของอุปกรณ์
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช ้ปุ่ ม SOURCE บนรีโมท
หรือปุ่ ม
บนตัวเครือ
่ ง
8 การตงค่
ั้ า
ั ทีห
่ ลากหลายเพือ
่ ให ้ตรงกับความ
ตัง้ ค่าฟั งก์ชน
่ ด
ุ
ต ้องการส่วนบุคคลของคุณมากทีส
App ของฉัน
แอป 2
เล่นวิดโี อ เพลง หรือภาพถ่ายจากดิสก์, อุปกรณ์ USB,
พีซ ี หรืออุปกรณ์เคลือ
่ นทีต
่ า่ งๆ
7 ทีม
่ า
2
ไม่มด
ี ส
ิ ก์
แนะนํา
แอป 1
2 ม ัลติมเี ดีย
✎
หน้าจอโฮมโดยสรุป
1
แสดงข ้อมูลเกีย
่ วกับแผ่นดิสก์ทอ
ี่ ยูบ
่ นถาดวางแผ่นดิสก์
ในขณะนัน
้ กด OK เพือ
่ เริม
่ การเล่นแผ่นดิสก์
แอป 3
แอป 4
แอป 5
5
แอป 6
Screen Mirroring
6
ทีม
่ า
การตงค่
ั้ า
7
8
14 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 14
2015-03-26
10:45:03
 การเลือกตัวเลือกบนหน ้าจอโฮม
ในการเลือกตัวเลือกบนหน ้าจอโฮม เลือ
่ นเคอร์เซอร์
โดยใช ้ปุ่ ม 78:; จนกระทัง่ เคอร์เซอร์ไฮไลต์ตวั
เลือกทีค
่ ณ
ุ ต ้องการ จากนัน
้ กดปุ่ ม OK
1.
✎
ถ ้าเครือ
่ งถูกทิง้ ไว ้ในโหมดหยุดเป็ นเวลานานกว่า 5
นาทีโดยปราศจากการใช ้งาน ระบบป้ องกันจอภาพ
ไหม ้จะปรากฏบนโทรทัศน์ของคุณ ถ ้าเครือ
่ งถูกทิง้ ไว ้
ในระบบป้ องกันจอภาพไหม ้เป็ นเวลานานกว่า 20 นาที
เครือ
่ งจะปิ ดเองโดยอัตโนมัต ิ
3
ปุ่ ม OK / ทิศทาง :
• กด 78:; เพือ
่ เลือ
่ นเคอร์เซอร์ หรือเลือก
รายการ
• กดปุ่ ม OK เพือ
่ เปิ ดการทํางานรายการทีเ่ ลือก
ไว ้ในปั จจุบน
ั
หรือยืนยันการตัง้ ค่า
4
ปุ่ ม e (ออก) : กดเพือ
่ ออกจากเมนูปัจจุบน
ั
ั
ข้อมูลฟังก์ชนโดยละเอี
ยด
การเข้าถึงหน้าจอการตงค่
ั้ า
การตงค่
ั้ า
ภาพ
ภาพ
เสียง
เครือข่าย
Smart Hub
ระบบ
การสน ับสนุน
เอาต์พต
ุ UHD
อ ัตโนม ัติ
การตงค่
ั้ า 3D
อ ัตราส่วนภาพ TV
16:9 ดงเดิ
ั้ ม
BD Wise
ปิ ด
ความละเอียด
อ ัตโนม ัติ
เฟรมภาพยนตร์ (24 เฟรม/วินาที) อ ัตโนม ัติ
การแปลง DVD 24 เฟรม/วินาที
ปิ ด
ั
ฟังก์ชนเมนู
การตงค่
ั้ า
ภาพ
เอาต์พต
ุ UHD
ตัวเลือกนีจ
้ ะส่งสัญญาณออกของสัญญาณภาพ HDMI
ทีค
่ วามละเอียดระดับ UHD (Ultra High Definition) วิธ ี
่ ตัง้ ค่าเฟรมภาพยนตร์เป็ น อ ัตโนม ัติ เท่านัน
นีใ้ ช ้ได ้เมือ
้
ในการเข ้าถึงเมนู เมนูยอ
่ ย และตัวเลือกบนหน ้าจอ
การตงค่
ั้ า โปรดดูภาพรีโมทคอนโทรลด ้านล่าง
2.
การตงค่
ั้ า
เลือก การตงค่
ั้ า บนหน ้าจอโฮม แล ้วกดปุ่ ม OK หน ้า
จอ การตงค่
ั้ า จะปรากฏขึ
ฏ น
้
1.
ั รายการเมนู และตัวเลือก การตงั้
มีการอธิบายฟั งก์ชน
ค่า แต่ละรายการอย่างละเอียดบนหน ้าจอ สําหรับการดูคํา
ั รายการ
อธิบาย โปรดใช ้ปุ่ ม 78:; เพือ
่ เลือกฟั งก์ชน
เมนู หรือตัวเลือกทีต
่ ้องการ คําอธิบายมักจะปรากฏอยูท
่ ี่
ด ้านขวาของหน ้าจอ
ั การตงค่
คําอธิบายโดยย่อของฟั งก์ชน
ั้ า แต่ละรายการจะ
เริม่ ต ้นทีด
่ ้านล่างนี้ โดยคุณสามารถดูข ้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับ
ั บางรายการที่ ภาคผนวก ในคูม
ฟั งก์ชน
่ อ
ื เล่มนี้
✎
ปุ่มบนรีโมทคอนโทรลทีใ่ ชส้ าํ หร ับเมนูการตงค่
ั้ า
่ มต่อผลิตภัณฑ์
ในการใช ้คุณสมบัตน
ิ ี้ คุณต ้องเชือ
กับอุปกรณ์ทรี่ องรับความละเอียด UHD และ
คุณต ้องมีเนือ
้ หาทีเ่ ล่นที่ 24Fs (ความเร็วของ
ภาพยนตร์)
การตงค่
ั้ า 3D
1
ั ทีเ่ กีย
ตัง้ ค่าฟั งก์ชน
่ วข ้องกับการแสดงภาพ 3 มิต ิ
 โหมดการเล่น 3D Blu-ray: เลือกว่าจะเล่นแผ่น
ดิสก์ Blu-ray ด ้วยเนือ
้ หา 3 มิตใิ นโหมด 3 มิตห
ิ รือ
ไม่ หากคุณไปทีเ่ มนูโฮมหรือเมนู Smart Hub Home
ขณะอยูใ่ นโหมด 3 มิต ิ เครือ
่ งจะสลับไปยังโหมด 2
มิตโิ ดยอัตโนมัต ิ
 ขนาดหน้าจอ: ป้ อนขนาดของทีวท
ี ต
ี่ อ
่ เข ้ากับ
ผลิตภัณฑ์นี้ เครือ
่ งจะปรับการแสดงภาพ 3 มิตใิ ห ้
เหมาะสมกับขนาดหน ้าจอโทรทัศน์โดยอัตโนมัต ิ
3
4
2
1
ปุ่ ม HOME : กดเพือ
่ ไปยังหน ้าจอโฮม
2
ปุ่ ม ' (ย้อนกล ับ) : กดเพือ
่ ย ้อนกลับไปยังเมนู
ก่อนหน ้า
✎
อ่านข ้อมูลสุขภาพและความปลอดภัยก่อนดู เนือ
้ หา
3 มิตอ
ิ ย่างละเอียด (ดูหน ้า 3)
15 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 15
2015-03-26
10:45:05
การตัง้ ค่า
อ ัตราส่วนภาพ TV
รูปแบบสี HDMI
ช่วยให ้คุณสามารถปรับการแสดงภาพของเครือ
่ งให ้
เหมาะสมกับขนาดหน ้าจอโทรทัศน์ของคุณ (ดูหน ้า 50)
ี ําหรับสัญญาณออก HDMI เพือ
ตัง้ ค่ารูปแบบพืน
้ ทีส
่ ส
่ ให ้
่ มต่อ (ทีว ี
เหมาะสมกับประสิทธิภาพของอุปกรณ์ทเี่ ชือ
จอมอนิเตอร์ ฯลฯ)
BD Wise
่ มต่อระหว่างกันทีซ
ั
BD Wise คือคุณสมบัตก
ิ ารเชือ
่ ม
่ มต่อผลิตภัณฑ์ซม
ั
ซุงคิดค ้นขึน
้ ใหม่ลา่ สุด เมือ
่ คุณเชือ
ั ซุงทีม
่ ี BD Wise เข ้าด ้วยกันผ่าน
ซุงกับโทรทัศน์ซม
ทาง HDMI และ BD Wise เปิ ดอยูใ่ นผลิตภัณฑ์ทงั ้ คู่
่ วามละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์จะส่งออกสัญญาณวิดโี อทีค
วิดโี อและอัตราเฟรมของแผ่น Blu-ray/DVD
ตัง้ ค่าเครือ
่ งให ้ส่งสัญญาณภาพจากช่องเสียบ HDMI
ั ได ้
OUT ด ้วยสีทค
ี่ มชัด ความลึกของสีชว่ ยให ้สร ้างสีสน
ถูกต ้องมากขึน
้ เมือ
่ มีความลึกของสีมากขึน
้
โหมดโปรเกรสซีฟ
ตัง้ ค่าเพือ
่ ปรับปรุงคุณภาพของภาพเมือ
่ ดู DVD
ความละเอียด
ให ้คุณตัง้ ความละเอียดสัญญาณออกของสัญญาณ
วิดโี อ HDMI เป็ น BD Wise, อ ัตโนม ัติ, 1080p,
1080i, 720p, 576p/480p. ตัวเลขระบุจํานวนเส ้น
ของวิดโี อต่อเฟรม i และ p หมายถึงอินเตอร์เลซและ
โปรเกรสซีฟสแกน ตามลําดับ
่ ากขึน
้ หมายถึงคุณภาพทีส
่ งู ขึน
้
เส ้นทีม
เฟรมภาพยนตร์ (24 เฟรม/วินาที)
การตัง้ ค่าคุณสมบัต ิ เฟรมภาพยนตร์ (24 เฟรม/
วินาที) เป็ น อ ัตโนม ัติ ทําให ้ผลิตภัณฑ์ปรับสัญญาณ
ออก HDMI เป็ น 24 เฟรมต่อวินาที
่ ข
ี น
ึ้
โดยอัตโนมัตส
ิ ําหรับคุณภาพของภาพทีด
หากติดตัง้ กับโทรทัศน์ทส
ี่ ามารถใช ้งาน 24Fs
• คุณสามารถเพลิดเพลินกับคุณสมบัต ิ เฟรม
ภาพยนตร์ (24 เฟรม/วินาที) เฉพาะกับโทรทัศน์
ทีร่ องรับอัตราเฟรมระดับนีเ้ ท่านัน
้
• เฟรมภาพยนตร์ สามารถใช ้งานได ้เมือ
่ เครือ
่ ง
อยูใ่ นโหมดความละเอียดสัญญาณออก HDMI
1080p เท่านัน
้
การแปลง DVD 24 เฟรม/วินาท
แปลงการเล่น DVD เป็ น 24 เฟรมต่อวินาทีและส่ง
สัญญาณออกผ่าน HDMI ตัวเลือกนีส
้ ามารถใช ้งานได ้
ั เฟรมภาพยนตร์ (24 เฟรม/วินาที) ตัง้
เมือ
่ ฟั งก์ชน
ไว ้ที่ อ ัตโนม ัติ เท่านัน
้
✎
ความเข้มสี HDMI
เสียง
การตงค่
ั้ าลําโพง
 เอาต์พต
ุ เสียง: ช่วยให ้คุณเลือกลําโพงทีใ่ ช ้งาน
ได ้ ไม่วา่ จะเป็ นลําโพงของทีวห
ี รือลําโพงของโฮม
ซีเนม่า
 การตงค่
ั้ า (ลําโพงโฮมเธียเตอร์): ช่วยให ้คุณ
ปรับการตัง้ ค่าลําโพงต่อไปนี้ รวมทัง้ เปิ ดและปิ ดการ
ทดสอบเสียง เพือ
่ ให ้คุณสามารถทดสอบลําโพงได ้
ั พันธ์
- ระด ับเสียง: ช่วยให ้คุณปรับระดับเสียงทีส
่ ม
กันของลําโพงแต่ละตัวตัง้ แต่ 6dB ถึง -6dB
ตัวอย่างเช่น หากคุณชอบเสียงทุ ้มตํา่ คุณสามารถ
เพิม
่ ระดับเสียงของซับวูฟเฟอร์เป็ น 6dB
- ระยะทาง: ช่วยให ้คุณปรับระยะห่างจากตําแหน่ง
ั พันธ์กน
รับฟั งทีส
่ ม
ั ของลําโพงแต่ละตัวได ้สูงสุดถึง
9 เมตร ระยะทีไ่ กลขึน
้ ลําโพงจะดังขึน
้
- การทดสอบลําโพง: เริม
่ การทดสอบเพือ
่ ตัง้ ค่า
การกําหนดค่าเสียงเซอร์ราวด์ทด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ กด หยุด
ทดสอบ เพือ
่ หยุดการทดสอบขณะทีเ่ ครือ
่ งกําลัง
ดําเนินการทดสอบ
 ลําด ับการทดสอบลําโพง
ด้านหน้าซ้าย ด้านหน้าขวา ศูนย์กลาง เซอราวด์ซา้ ย เซอราวด์ขวา หน้าบนซ้าย
หน้าบนขวา ซ ับวูฟเฟอร์
คุณสมบัตน
ิ ใี้ ช ้กับแผ่นดิสก์ NTSC เท่านัน
้
พอดีก ับขนาดหน้าจอ
เลือกขนาดทีเ่ หมาะสมสําหรับหน ้าจอ Smart Hub หรือ
Screen Mirroring
16 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 16
2015-03-26
10:45:06
 การตงค่
ั้ าลําโพง (Multiroom Link): คุณ
สามารถเพลิดเพลินกับเสียงผ่านลําโพงของรีโมท
่ มต่อกับระบบโฮมซีเนม่าผ่านเครือข่ายภายใน
ทีเ่ ชือ
บ ้านของคุณ ในการใช ้ลําโพงของเครือข่าย เลือก
Multiroom หากมีลําโพงของเครือข่ายทีใ่ ช ้งานได ้
รายการจะปรากฏบนหน ้าจอ
- ไม่ใช้: ไม่ใช ้งานลําโพงของเครือข่าย
- Multiroom: ลําโพงของเครือข่ายส่งสัญญาณ
เสียงออก ลําโพงของเครือข่ายทัง้ หมดจะส่ง
สัญญาณเสียงออกเหมือนกัน โดยไม่จําเป็ นว่าต ้อง
เป็ นช่องสัญญาณทีใ่ ช ้รูปแบบ PCM เท่านัน
้
SOUND EFFECT และ 3D SOUND จะไม่
สามารถเรียกใช ้ได ้ หากเปิ ดใช ้งาน Multiroom
✎
ลําโพงของเครือข่ายจะไม่สามารถใช ้งานได ้เมือ
่
เปิ ดใช ้งาน Screen Mirroring
✎
สําหรับรายละเอียดเพิม
่ เติม โปรดดูคม
ู่ อ
ื Multiroom
Link จากเว็บไซต์ www.samsung.com >
่ ผลิตภัณฑ์ > Multiroom
Support > ค ้นหาชือ
Link > ดาวน์โหลด PDF
เลือก ถ ัดไป แล ้วกดปุ่ ม OK เพือ
่ ดําเนินการต่อ
่
แป้ นพิมพ์บนหน ้าจอจะปรากฏขึน
้ พร ้อมกับชือ
โปรไฟล์ทเี่ ป็ นค่าเริม
่ ต ้น
6.
่ สําหรับโปรไฟล์เสียงทีป
ป้ อนชือ
่ รับเทียบหรือ
่ ตามค่าเริม
ยอมรับชือ
่ ต ้น แล ้วเลือก เสร็จ แล ้วกด
ปุ่ ม OK
7.
เลือก เสร็จ บนหน ้าจอถัดไป แล ้วกดปุ่ ม OK หน ้า
จอ ต ัวปร ับแต่งเสียง จะปรากฏขึน
้ อีกครัง้
 โปรไฟล์เสียงแบบกําหนดเอง: เลือกโปรไฟล์เสียง
ทีค
่ ณ
ุ สร ้างเพือ
่ เปิ ดใช ้งาน หรือเลือก ผูม
้ ป
ี ญ
ั หาการ
ได้ยน
ิ โปรไฟล์เสียงแบบกําหนดเองจะสร ้างเสียง
่ ค
ี วามสามารถในการฟั ง
ทีใ่ หญ่มากขึน
้ สําหรับผู ้ทีม
บกพร่องโดยเฉพาะ
✎
ต ัวปร ับแต่งเสียง
โปรแกรมปรับเสียงช่วยให ้คุณปรับเทียบระบบ
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ตามระดับ
โฮมซีเนม่าสําหรับคุณภาพเสียงทีด
การได ้ยินของคุณและสภาพแวดล ้อมรอบข ้าง
ในการสร ้าง โปรไฟล์เสียงแบบกําหนดเอง ให ้ปฏิบต
ั ิ
ตามขัน
้ ตอนเหล่านี:้
1.
ในเมนู ต ัวปร ับแต่งเสียง เลือก เพิม
่ เสียงแบบ
กําหนดเอง
2.
บนหน ้าจอถัดไป เลือก เริม
่ ต้น หน ้าจอ ต ัวอย่าง
จะปรากฏขึน
้
3.
่ ดสอบ
เลือก ต ัวอย่าง เพือ
่ ดูภาพตัวอย่างเสียงทีท
เลือก ถ ัดไป แล ้วเลือก OK เพือ
่ ดําเนินการต่อ
4.
การทดสอบ 6 ขัน
้ ตอนจะเริม
่ ขึน
้ ระหว่างแต่ละ
ขัน
้ ตอน ทีวจี ะมีเสียงทดสอบออกมาในความถีท
่ ี่
แตกต่างกัน โดยเสียงจะเริม
่ ต ้นอย่างนุ่มนวลและ
ระดับเสียงจะเพิม
่ ขึน
้ เลือก ใช่ เมือ
่ คุณได ้ยินเสียง
ทดสอบ หากคุณต ้องการฟั งเสียงทดสอบอีกครัง้
เลือก ลองใหม่ แต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ เลือก ใช่ ทีวจี ะไป
้ หน ้าจอจะ
ยังเสียงถัดไป เมือ
่ การทดสอบเสร็จสิน
ปรากฏให ้คุณสามารถเปรียบเทียบเสียงดัง้ เดิมกับ
เสียงทีป
่ รับเทียบแล ้ว
หากลงทะเบียนเสียงแบบกําหนดเองไว ้มากกว่า
3 รูปแบบ โหมด ครอบคร ัว จะเปิ ดใช ้งาน ซึง่
ประกอบด ้วยค่าเฉลีย
่ ของโปรไฟล์ทงั ้ หมดทีล
่ ง
ทะเบียนไว ้
การตงค่
ั้ า
✎
5.
 เพิม
่ เสียงแบบกําหนดเอง: สร ้างและเพิม
่ โปรไฟล์
เสียงแบบกําหนดเอง ใหม่ ดูคําแนะนํ าด ้านบน
 แก้ไขเสียงแบบกําหนดเอง: เลือก โปรไฟล์เสียง
แบบกําหนดเอง เพือ
่ ปรับเปลีย
่ น ปฏิบติ
ัิ ตามขัน
้ ตอน
ั นีจ
เดียวกับทีค
่ ณ
ุ ใช ้เมือ
่ สร ้างโปรไฟล์เสียง ฟั งก์ชน
้ ะ
สามารถใช ้งานได ้ หากคุณเพิม
่ โปรไฟล์เสียงแบบ
กําหนดเอง โดยใช ้ เพิม
่ เสียงแบบกําหนดเอง (ดู
ด ้านบน)
่ หรือลบ
 จ ัดการเสียงแบบกําหนดเอง: เปลีย
่ นชือ
ั นีจ
โปรไฟล์เสียงแบบกําหนดเอง ฟั งก์ชน
้ ะสามารถ
ใช ้งานได ้ หากคุณเพิม
่ โปรไฟล์เสียงแบบกําหนด
เอง โดยใช ้ เพิม
่ เสียงแบบกําหนดเองในการเลือก
โปรไฟล์ ไฮไลต์ ช่องกาเครือ
่ งหมายทาง ด ้านขวา
่ หรือ ลบ
ของโปรไฟล์ดงั กล่าว แล ้วเลือก เปลีย
่ นชือ
อีควอไลเซอร์
ช่วยให ้คุณกําหนดการตัง้ ค่า อีควอไลเซอร์ ด ้วยตนเอง
ระด ับเสียงอ ัจฉริยะ
ช่วยให ้คุณสามารถตัง้ ค่าเครือ
่ งให ้ระดับเสียงคงทีเ่ มือ
่ มี
การเปลีย
่ นฉาก หรือเมือ
่ คุณเปลีย
่ นช่อง
17 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 17
2015-03-26
10:45:07
การตัง้ ค่า
ช่องส ัญญาณเสียงย้อน
การซิงค์เสียง
ช่วยให ้คุณส่งสัญญาณเสียงจากลําโพงทีวถ
ี งึ
ลําโพงของระบบโฮมซีเนม่าได ้โดยตรง โดยจําเป็ น
่ มต่อ HDMI และทีวท
ต ้องเชือ
ี ส
ี่ ามารถใช ้งาน ช่อง
ส ัญญาณเสียงย้อน (ARC)
ั ช่องส ัญญาณเสียงย้อน เป็ น
• หากตัง้ ค่าฟั งก์ชน
่ มต่อเครือ
่ งกับทีว ี
เปิ ด และใช ้สาย HDMI เชือ
สัญญาณเข ้าออพติคล
ั ดิจต
ิ อลจะไม่ทํางาน
ั ช่องส ัญญาณเสียงย้อน เป็ น
• หากตัง้ ค่าฟั งก์ชน
่ มต่อเครือ
อ ัตโนม ัติ และใช ้สาย HDMI เชือ
่ งกับทีว ี
สัญญาณเข ้า ARC หรือออพติคล
ั ดิจต
ิ อลจะถูกเลือก
โดยอัตโนมัต ิ
ช่วยให ้คุณปรับเวลาหน่วงเสียงให ้ตรงกับภาพ เมือ
่ ติด
ตัง้ เครือ
่ งกับทีวด
ี จิ ต
ิ อล คุณสามารถตัง้ ค่าการหน่วง
ระหว่าง 0-300 มิลลิวน
ิ าที
เอาต์พต
ุ ดิจท
ิ ัล
ช่วยให ้คุณตัง้ ค่า เอาต์พต
ุ ดิจท
ิ ัล ให ้ตรงกับความ
่ มต่อกับ
สามารถของเครือ
่ งรับสัญญาณ AV ทีค
่ ณ
ุ เชือ
ผลิตภัณฑ์ สําหรับรายละเอียดเพิม
่ เติม โปรดดูตาราง
การเลือกสัญญาณออกดิจต
ิ อล (ดูหน ้า 56)
การควบคุมช่วงไดนามิค
ช่วยให ้คุณเรียกใช ้การควบคุมช่วงไดนามิกเป็ นเสียง
Dolby Digital, Dolby Digital Plus และ Dolby
TrueHD
 อ ัตโนม ัติ: ควบคุมช่วงไดนามิกของเสียง Dolby
TrueHD โดยอัตโนมัต ิ โดยอาศัยข ้อมูลเสียงซาวด์
แทร็ค Dolby TrueHD นอกจากนี้ ยังสามารถปิ ด
การควบคุมช่วงไดนามิกสําหรับ Dolby Digital และ
Dolby Digital Plus อีกด ้วย
ั นี้ หากไม่ต ้องการบีบอัดช่วง
 ปิ ด: เลือกฟั งก์ชน
ไดนามิก และรับฟั งเสียงดัง้ เดิม
 เปิ ด: เปิ ดการควบคุมช่วงไดนามิกสําหรับ Dolby
ทัง้ 3 รูปแบบ เสียงทีเ่ บากว่าจะถูกเพิม
่ ระดับเสียง
มากกว่าและระดับเสียงทีด
่ งั จะถูกลดระดับเสียงลง
โหมดดาวน์มก
ิ ซ์
ช่วยให ้คุณเลือกวิธก
ี ารดาวน์มก
ิ ซ์หลายช่อง
ทีใ่ ช ้ร่วมกันได ้กับระบบสเตอริโอของคุณ คุณสามารถ
เลือกดาวมิกซ์ผลิตภัณฑ์เป็ น สเตอริโอปกติ หรือ ที่
ใช้แบบเซอราวด์ได้
✎
ั อ ัตโนม ัติ ใน ซิงค์เสียง ได ้รับการประกัน
ฟั งก์ชน
ั ซุงทีร่ องรับฟั งก์ชน
ั ARC
ว่าสามารถทํางานกับทีวซ
ี ม
ั Anynet+) เท่านัน
(ฟั งก์ชน
้
เครือข่าย
สถานะเครือข่าย
ช่วยให ้คุณตรวจสอบเครือข่ายปั จจุบน
ั และสถานะ
อินเทอร์เน็ ต
การตงค่
ั้ าเครือข่าย
่ มต่อเครือข่าย เพือ
ช่วยให ้คุณกําหนดค่าการเชือ
่ ให ้
คุณสามารถเพลิดเพลินกับคุณสมบัตต
ิ า่ งๆ เช่น บริการ
อินเทอร์เน็ ต หรือการทํางาน DLNA Wi-Fi และทําการ
อัพเกรดซอฟต์แวร์
Wi-Fi Direct
่ มต่ออุปกรณ์ Wi-Fi Direct กับเครือ
ช่วยให ้คุณเชือ
่ ง
โดยใช ้เครือข่ายแบบ peer-to-peer โดยไม่จําเป็ นต ้อง
่ ม
มีเราเตอร์แบบไร ้สาย โปรดทราบว่า หากเครือ
่ งเชือ
่ มต่อดังกล่าวเมือ
ต่อกับเครือข่ายไร ้สาย อาจเลิกการเชือ
่
คุณใช ้ Wi-Fi Direct (ดูหน ้า 24)
✎
ี่ น
ี ามสกุลไฟล์เป็ น
ไฟล์ข ้อความ เช่น ไฟล์ทม
.TXT หรือ .DOC จะไม่ปรากฏเมือ
่ คุณกําลังใช ้งาน
ั Wi-Fi Direct
ฟั งก์ชน
การตงค่
ั้ าอุปกรณ์ม ัลติมเี ดีย
ทําให ้อุปกรณ์อน
ื่ ๆ บนเครือข่ายของคุณ เช่น สมาร์ท
้ หากับผลิตภัณฑ์
โฟนและแท็บเล็ต สามารถแบ่งปั นเนือ
ของคุณได ้
่ อุปกรณ์
ชือ
่ ทีต
ช่วยให ้คุณป้ อนชือ
่ ้องการให ้กับผลิตภัณฑ์ คุณจะ
่ นีใ้ นการระบุถงึ เครือ
่ มต่อ
ใช ้ชือ
่ งนี้ เมือ
่ คุณกําลังเชือ
อุปกรณ์ Wi-Fi ภายนอก (อาจเป็ นสมาร์ทโฟน แท็บเลต
ฯลฯ) กับเครือ
่ ง
18 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 18
2015-03-26
10:45:07
การตงค่
ั้ า BD-Live
ระบบ
ั ต่างๆ ของ BD-Live BD-Live ช่วยให ้คุณ
ตัง้ ค่าฟั งก์ชน
สามารถเข ้าถึงคุณสมบัตพ
ิ เิ ศษ
ทีส
่ ามารถใช ้งานได ้บนแผ่นดิสก์ Blu-ray บางแผ่น โดย
่ มต่ออินเทอร์เน็ ต
จําเป็ นต ้องเชือ
่ มต่ออินเทอร์เน็ ต BD-Live: ช่วยให ้คุณ
 การเชือ
สามารถอนุญาตอย่างเต็มที่ อนุญาตเพียงบางส่วน
่ มต่ออินเทอร์เน็ ตด ้วย BD-Live
หรือห ้ามการเชือ
 การจ ัดการข้อมูล BD: จัดการข ้อมูล BD ที่
ดาวน์โหลดจากบริการ BD-Live หรือแผ่นดิสก์
Blu-ray
✎
Smart Hub
คําบรรยาย
ใช ้เพือ
่ แก ้ไขคําบรรยายบนการเล่น VOD ทีร่ องรับคํา
บรรยายแบบปิ ด ช่วยให ้คุณเปลีย
่ นสีและขนาดของแบบ
ตัวอักษรของคําบรรยายทีแ
่ สดงได ้
✎
ั คําบรรยาย ไม่ทํางานกับบริการ VOD ที่
ฟั งก์ชน
ไม่รองรับคําบรรยายแบบปิ ด สําหรับบริการ VOD
บางอย่างทีร่ องรับคําบรรยายแบบปิ ด การตัง้ ค่า
ั อาจไม่สามารถใช ้งานได ้
ฟั งก์ชน
✎
ั เมนูนี้ ทัง้ นีข
อาจไม่สนับสนุนฟั งก์ชน
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั
ประเทศ
ข้อตกลงและนโยบาย
ข้อตกลงและเงือ
่ นไข นโยบายความเป็นส่วนต ัว
ของบ ัญชี Samsung
คุณสามารดูเงือ
่ นไขการใช ้งานและนโยบายความเป็ น
ั ซุง และบริการ
ส่วนตัวสําหรับ Smart Hub, บัญชีซม
อืน
่ ๆ
รีเซ็ ต Smart Hub
รีเซ็ตการตัง้ ค่า Smart Hub ทัง้ หมดให ้เป็ นการตัง้ ค่า
เริม
่ ต ้น ในการใช ้งาน คุณต ้องป้ อนรหัส PIN ความ
ปลอดภัย กดปุ่ ม 123 ค ้างไว ้จนกระทัง่ แป้ นหมายเลข
ปรากฏบนหน ้าจอ เมือ
่ แป้ นหมายเลขปรากฏขึน
้ เลือก
หมายเลขโดยใช ้ปุ่ ม 78:; แล ้วกดปุ่ ม OK
✎
รหัส PIN ความปลอดภัยเริม
่ ต ้นคือ 0000
ช่วยให ้คุณรันกระบวนการการตัง้ ค่าเริม
่ ต ้นอีกครัง้
โปรดดูคําอธิบายทีป
่ รากฏบนหน ้าจอ
เริม
่ อย่างเร็ว
ช่วยให ้คุณตัง้ ค่าผลิตภัณฑ์ให ้เปิ ดอย่าง
รวดเร็วโดยการลดเวลาเปิ ดเครือ
่ ง
✎
ั นีเ้ ป็ น เปิ ด การใช ้พลังงานใน
หากตัง้ ค่าฟั งก์ชน
โหมดสแตนด์บายจะเพิม
่ ขึน
้ (ประมาณ 12W ~
20W)
ภาษา
ช่วยให ้คุณเลือกภาษาทีค
่ ณ
ุ ต ้องการสําหรับเมนูบนหน ้าจอ
เมนูดสิ ก์ เสียง คําบรรยายใต ้ภาพ ฯลฯ
• ภาษาทีค
่ ณ
ุ เลือกสําหรับเมนูดสิ ก์ เสียงในดิสก์ หรือคํา
บรรยายใต ้ภาพจะปรากฏเมือ
่ ภาษานัน
้
ได ้รับการสนับสนุนในดิสก์เท่านัน
้
การตงค่
ั้ า
ื่ จัดเก็บ
ในการใช ้ BD-Live คุณต ้องเสียบอุปกรณ์สอ
USB กับพอร์ต USB ของระบบโฮมซีเนม่า
ตงค่
ั้ า
ต ัวจ ัดการอุปกรณ์
่ มต่อแป้ นพิมพ์หรือเมาส์ USB แบบไร ้
ช่วยให ้คุณเชือ
สายกับพอร์ต USB ทีด
่ ้านหน ้าของเครือ
่ ง
 การตงค่
ั้ าแป้นพิมพ์: ช่วยให ้คุณกําหนดค่าแป้ น
่ มต่อกับเครือ
พิมพ์ USB แบบไร ้สายทีเ่ ชือ
่ งได ้
✎
คุณสามารถใช ้แป้ นพิมพ์เมือ
่ หน ้าจอหรือหน ้าต่าง
แป้ นพิมพ์ QWERTY ปรากฏในเว็บเบราเซอร์
เท่านัน
้
 การตงค่
ั้ าเมาส์: ช่วยให ้คุณกําหนดค่าเมาส์ USB
่ มต่อกับเครือ
แบบไร ้สายทีเ่ ชือ
่ งได ้ คุณสามารถใช ้
่ งด ้วยวิธเี ดียวกับทีใ่ ช ้กับพีซ ี
เมาส์ในเมนูของเครือ
ของคุณ
ั เมนูของเครือ
่ ง:
 วิธก
ี ารใช ้เมาส์กบ
1.
่ มต่อเมาส์ USB กับผลิตภัณฑ์
เชือ
2.
คลิกปุ่ มหลักทีค
่ ณ
ุ เลือกใน การตงค่
ั้ าเมาส์ เมนู
อย่างง่ายจะปรากฏขึน
้
3.
คลิกตัวเลือกเมนูทค
ี่ ณ
ุ ต ้องการ
✎
แป้ นพิมพ์และเมาส์ USB HID บางตัวอาจไม่
่ งได ้
สามารถใช ้งานร่วมกับเครือ
✎
✎
✎
แป้ นของแป้ นพิมพ์ HID บางตัวอาจไม่ทํางาน
ไม่สนับสนุนแป้ นพิมพ์ USB แบบใช ้สาย
แอปพลิเคชันบางรายการอาจไม่สามารถใช ้งานได ้
19 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 19
2015-03-26
10:45:08
การตัง้ ค่า
✎
หากแป้ นพิมพ์ HID แบบไร ้สายไม่ทํางานเนือ
่ งจาก
การรบกวน ให ้ขยับแป้ นพิมพ์เข ้าใกล ้ เครือ
่ งมากขึน
้
ความปลอดภ ัย
กดปุ่ ม 123 ค ้างไว ้จนกระทัง่ แป้ นหมายเลขปรากฏบน
หน ้าจอ เมือ
่ แป้ นหมายเลขปรากฏขึน
้ เลือกหมายเลข
โดยใช ้ปุ่ ม 78:; แล ้วกดปุ่ ม OK รหัส PIN ความ
ปลอดภัยเริม
่ ต ้นคือ 0000 ป้ อนรหัส PIN เริม
่ ต ้นเพือ
่ เข ้า
ั ความปลอดภัย หากคุณไม่ได ้สร ้างรหัส PIN
ถึงฟั งก์ชน
ของคุณเอง
 จ ัดเรตสําหร ับ BD: ป้ องกันการเล่นแผ่นดิสก์ Bluray ทีม
่ เี รทเท่ากันหรือสูงกว่าเรทอายุทค
ี่ ณ
ุ ตัง้ ไว ุ้ เว ้น
แต่คณ
ุ จะป้ อนรหัส PIN
 จ ัดเรตสําหร ับ DVD: ป้ องกันการเล่น DVD ทีม
่ ี
เรทสูงกว่าเรทอายุทค
ี่ ณ
ุ ตัง้ ไว ้ เว ้นแต่คณ
ุ จะป้ อน
รหัส PIN
 เปลีย
่ น PIN: ช่วยให ้คุณเปลีย
่ นรหัส PIN ทีเ่ ป็ น
ั ความปลอดภัย
ตัวเลข 4 หลักทีใ่ ช ้เพือ
่ เข ้าถึงฟั งก์ชน
 หากคุณลืมรหัส PIN
1.
นํ าแผ่นดิสก์หรืออุปกรณ์จัดเก็บข ้อมูล USB ออก
2.
กดปุ่ ม @ ทีแ
่ ผงด ้านหน ้าค ้างไว ้นานกว่า 5 วินาที
ขึน
้ ไป
การตัง้ ค่าทัง้ หมดจะเปลีย
่ นกลับเป็ นค่าทีต
่ งั ้ จาก
โรงงาน
✎
ั Anynet+ (HDMI-CEC) ให ้ปฏิบต
ในการใช ้ฟั งก์ชน
ั ิ
ตามคําแนะนํ าทีด
่ ้านล่างนี้
่ มต่อผลิตภัณฑ์กบ
ั ซุงทีส
1) เชือ
ั ทีวซ
ี ม
่ ามารถใช ้งานร่วม
กับ Anynet+ (HDMI-CEC) โดยใช ้สาย HDMI
2) ตัง้ ค่าคุณสมบัต ิ Anynet+ (HDMI-CEC) เป็ น
เปิ ด ทัง้ ในทีวแ
ี ละในเครือ
่ ง
3) ค ้นหาและเลือกผลิตภัณฑ์ในรายการ Anynet+
(HDMI-CEC) ของโทรทัศน์ สําหรับคําแนะนํ าที่
ละเอียดมากขึน
้ ให ้ดูทห
ี่ วั ข ้อ Anynet+ ในคูม
่ อ
ื ผู ้ใช ้
ของโทรทัศน์
DivX® Video On Demand
้ และเล่น
ดูรหัสการลงทะเบียน DivX® VOD เพือ
่ ซือ
เนือ
้ หา DivX® VOD
การสน ับสนุน
การจ ัดการระยะไกล
ั นี้ จะทําให ้ตัวแทนของ
เมือ
่ เปิ ดการทํางานฟั งก์ชน
ิ ฉั ยและแก ้ไขปั ญหา
ศูนย์บริการของซัมซุงสามารถวินจ
ทีเ่ กิดขึน
้ กับผลิตภัณฑ์จากระยะไกลได ้ โดยการใช ้
ั นีจ
่ มต่ออินเทอร์เน็ ตที่
้ ําเป็ นต ้องมีการเชือ
งานฟั งก์ชน
เปิ ดการใช ้งาน บริการ การจ ัดการระยะไกล อาจไม่
สามารถใช ้งานได ้ในบางประเทศ
เมือ
่ มีการเรียกคืนการตัง้ ค่าเริม
่ ต ้นจากโรงงาน
ข ้อมูล BD ของผู ้ใช ้ทีจ่ ัดเก็บทัง้ หมดจะถูกลบ
การอ ัพเดทซอฟต์แวร์
ั การอ ัพเดท
สําหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับฟั งก์ชน
ซอฟต์แวร์ โปรดดู "การอัพเกรดซอฟต์แวร์" หน ้า 25
ทว่ ั ไป
ช่วยให ้คุณระบุความสว่างของจอแสดงผลและเขตเวลา
 การแสดงผลด้านหน้า: ช่วยให ้คุณเปลีย
่ นความ
สว่างของแผงด ้านหน ้า
้ ที่
 เขตเวลา: คุณสามารถระบุเขตเวลาทีใ่ ช ้งานกับพืน
ของคุณ
 ความสว่างเมนู: ช่วยให ้คุณปรับความโปร่งใสของ
กล่องเมนู
โหมดใช้งาน
Anynet+ (HDMI-CEC)
ให ้ข ้อมูลติดต่อเมือ
่ ต ้องการความช่วยเหลือเกีย
่ วกับ
ผลิตภัณฑ์ของคุณ
ั ทีช
่ ว่ ยอํานวยความสะดวก ซึง่ นํ า
Anynet+ คือฟั งก์ชน
่ มต่อกับผลิตภัณฑ์อน
เสนอการทํางานทีเ่ ชือ
ื่ ๆ ของซัม
ซุงทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัต ิ Anynet+ และช่วยให ้คุณสามารถ
ควบคุม
ผลิตภัณฑ์เหล่านีด
้ ้วยรีโมททีวข
ี องซัมซุงเพียงรีโมทเดียว
่ มต่อเครือ
ั นี้ คุณต ้องเชือ
สําหรับการใช ้งานฟั งก์ชน
่ งนีก
้ บ
ั
ั Anynet+ บนทีวซ
ั ซุงโดยใช ้สาย HDMI
ี ม
ฟั งก์ชน
ช่วยให ้คุณตัง้ ค่า โหมดใช้งาน หากคุณกําลังใช ้ระบบ
โฮมซีเนม่าในบ ้าน โปรดเลือก การใช้งานในบ้าน ทุก
ครัง้ การสาธิตของร้าน สําหรับการตัง้ ค่าจอแสดงผล
ขนาดเล็กเท่านัน
้
ติดต่อซ ัมซุง
รีเซ็ ต
่ ต ้น ยกเว ้นการ
เปลีย
่ นการตัง้ ค่าทัง้ หมดกลับเป็ นค่าเริม
ตัง้ ค่าเครือข่ายและ Smart Hub ต ้องป้ อนรหัส PIN
ความปลอดภัยของคุณ กดปุ่ ม 123 ค ้างไว ้จนกระทัง่
แป้ นหมายเลขปรากฏบนหน ้าจอ เมือ
่ แป้ นหมายเลข
ปรากฏขึน
้ เลือกหมายเลขโดยใช ้ปุ่ ม 78:; แล ้ว
่ ต ้นคือ 0000
กดปุ่ ม OKรหัส PIN ความปลอดภัยเริม
20 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 20
2015-03-26
10:45:09
• ในการหาคลืน
่ สถานีทต
ี่ งั ้ ไว ้ล่วงหน ้า กดปุ่ ม
PRESET เพือ
่ เลือก PRESET แล ้วกดปุ่ ม 78
เพือ
่ เลือกสถานีทต
ี่ งั ้ ไว ้ล่วงหน ้า
การตงค่
ั้ าวิทยุ
่ มต่อสายอากาศ
• หากต ้องการฟั งวิทยุ คุณต ้องเชือ
FM ทีใ่ ห ้มา
การบ ันทึกวิทยุ FM
คุณสามารถบันทึกรายการโปรดทีอ
่ อกอากาศทางวิทยุลง
ื่ จัดเก็บข ้อมูล USB ทีเ่ สียบไว ้ได ้
บนอุปกรณ์สอ
การใชง้ านวิทยุดว้ ยรีโมทคอนโทรล
กดปุ่ ม SOURCE เพือ
่ เลือก FM
ค ้นหาคลืน
่ สถานีทต
ี่ ้องการ
่ เลือก
• ช่องตัง้ ล่วงหน ้า 1: กดปุ่ ม PRESET เพือ
PRESET แล ้วกดปุ่ ม 78 เพือ
่ เลือกสถานีทต
ี่ งั ้
ค่าล่วงหน ้า
- ก่อนทีค่ ณ
ุ จะสามารถหาคลืน่ เพือ่ ตัง้ ค่าสถานีลว่ งหน ้า
คุณต ้องเพิม่ สถานีทตี่ งั ้ ค่าล่วงหน ้าในหน่วย
ความจําของเครือ่ ง
• การหาคลืน
่ ด ้วยตนเอง : กดปุ่ ม PRESET เพือ
่
เลือก MANUAL แล ้วกดปุ่ ม 78 เพือ
่ ค ้นหา
ความถีท
่ ต
ี่ ํา่ ลงหรือสูงขึน
้
่ เลือก
• การหาคลืน
่ อัตโนมัต ิ : กดปุ่ ม PRESET เพือ
MANUAL แล ้วกดปุ่ ม 78 ค ้างไว ้เพือ
่ ค ้นหาย่าน
ความถีโ่ ดยอัตโนมัต ิ
การเลือกโมโนหรือสเตอริโอ
กดปุ่ ม ST/MO
• การกดปุ่ มนีแ
้ ต่ละครัง้ จะสลับระหว่างระบบเสียงแบบ
STEREO (สเตอริโอ) และ MONO (โมโน)
• ในพืน
้ ทีท
่ รี่ ับสัญญาณได ้ไม่ด ี ให ้เลือก MONO (โมโน)
่ รบกวน
เพือ
่ การรับฟั งเสียงอย่างชัดเจนและปราศจากคลืน
การตงสถานี
ั้
ไว้ลว่ งหน้า
ตัวอย่างเช่น : การตัง้ สถานี FM 89.10 ไว ้ล่วงหน ้าใน
หน่วยความจํา
1.
เสียบอุปกรณ์ USB ในช่องเสียบ USB ทีด
่ ้านหน ้า
ของเครือ
่ ง
2.
่ เลือก FM จากนัน
้ กดปุ่ ม 78
กดปุ่ ม SOURCE เพือ
เพือ
่ เลือกสถานีทค
ี่ ณ
ุ ต ้องการบันทึก
3.
่ เริม
่ การบันทึกรายการวิทยุ การ
กดปุ่ ม A (สีแดง) เพือ
บันทึกเริม
่ ต ้น
• เวลาทีบ
่ น
ั ทึกไปจะแสดงทีด
่ ้านซ ้ายและเวลาที่
กําลังบันทึกทีย
่ งั คงใช ้ได ้ โดยอิงตามพืน
้ ทีว่ า่ งของ
ื่ จัดเก็บ USB จะแสดงทีด
อุปกรณ์สอ
่ ้านขวา
4.
กดปุ่ ม e (ออก) เพือ
่ จบการบันทึก การบันทึกถูก
หยุดและได ้รับการจัดเก็บเป็ นไฟล์ .mp3 ไปพร ้อมๆ
กัน เมือ
่ ต ้องการเล่นไฟล์ทบ
ี่ น
ั ทึก โปรดดู “การเล่น
ไฟล์บนอุปกรณ์ USB”
✎
ไฟล์ทบ
ี่ น
ั ทึกจะถูกจัดเก็บในโฟลเดอร์ Tuner ซึง่ ถูก
สร ้างขึน
้ โดยอัตโนมัต ิ
✎
เฉพาะปุ่ ม (เปิ ด/ปิ ด),
(เปิ ด/ปิ ดเครือ
่ ง), e
(ออก),
(ปิ ดเสียง) และ VOL +/- เท่านัน
้ ทีจ่ ะใช ้
งานได ้ระหว่างทีก
่ ําลังบันทึกวิทยุ FM
✎
ไฟล์ทบ
ี่ น
ั ทึกจะถูกจัดเก็บในโฟลเดอร์ Tuner ซึง่ ถูก
สร ้างขึน
้ โดยอัตโนมัต ิ
✎
เอฟเฟ็ กซ์เสียง เช่น DSP, EQ, ฯลฯ จะไม่ได ้รับการ
บันทึกระหว่างการบันทึกวิทยุ FM
✎
วิทยุจะได ้รับการบันทึกในระดับเสียงเริม
่ ต ้นทีต
่ งั ้ ไว ้
แม ้ว่าคุณจะเปลีย
่ นระดับเสียงหรือกดปุ่ ม
(ปิ ดเสียง)
ระหว่างขัน
้ ตอนการบันทึก
✎
หากคุณถอดอุปกรณ์ USB หรือสายไฟระหว่างขัน
้ ตอน
การบันทึก บางส่วนของไฟล์ทถ
ี่ ก
ู บันทึกแล ้ว อาจไม่
สามารถเล่นได ้
✎
การบันทึกจะไม่สามารถเริม
่ ต ้นได ้หากพืน
้ ทีว่ า่ งทีเ่ หลือ
่ จัดเก็บข ้อมูล USB มีน ้อยกว่า 2MB
อยูข
่ องสือ
✎
หากอุปกรณ์ USB ถูกถอดออกหรือมีพน
ื้ ทีไ่ ม่เพียงพอ
(น ้อยกว่า 2MB) ข ้อความทีเ่ หมาะสมจะแสดงขึน
้ และ
การบันทึกจะหยุด
่ เลือก FM
กดปุ่ ม SOURCE เพือ
2.
กดปุ่ ม 78 เพือ
่ เลือก <89.10>
3.
กดปุ่ ม MEMORY
• หมายเลขจะกะพริบบนหน ้าจอ
4.
กดปุ่ ม MEMORY อีกครัง้
• กดปุ่ ม MEMORY ก่อนทีห
่ มายเลขจะหายไปจาก
จอแสดงผล
• หลังจากกดปุ่ ม MEMORY แล ้ว หมายเลขจะ
หายไปจากจอแสดงผล และสถานีจะถูกเก็บไว ้ใน
หน่วยความจํา
5.
1.
การตงค่
ั้ า
1.
2.
เมือ
่ ต ้องการตัง้ ค่าสถานีอน
ื่ ล่วงหน ้า ทําซํา้ ตามขัน
้
ตอนที่ 2 ถึง 4
21 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 21
2015-03-26
10:45:09
การตัง้ ค่า
การตงค่
ั้ าเครือข่าย
่ มต่อผลิตภัณฑ์นก
เมือ
่ คุณเชือ
ี้ บ
ั เครือข่าย คุณสามารถใช ้
ั เช่น Smart Hub
แอปพลิเคชันบนเครือข่ายและฟั งก์ชน
และ BD-LIVE แล ้วอัพเกรดซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์ผา่ น
่ มต่อเครือข่าย สําหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการ
การเชือ
ี่ ท บริการ
เข ้าถึงและการใช ้บริการอินเทอร์เน็ ต ให ้ดูทบ
เครือข่าย ในคูม
่ อ
ื นีท
้ ห
ี่ น ้า 42~49 โดยคําแนะนํ าเกีย
่ วกับ
่ มต่อเครือข่าย จะเริม
การกําหนดค่าการเชือ
่ ต ้นทีด
่ ้านล่างนี้
เคเบิล - กําหนดเอง
หากคุณมี IP address แบบสแตติก หรือขัน
้ ตอนอัตโนมัต ิ
ไม่ทํางาน คุณจะต ้องกําหนดค่า การตงค่
ั้ าเครือข่าย ด ้วย
ตนเอง
หลังจากปฏิบต
ั ต
ิ ามขัน
้ ตอนที่ 1-3 ทีด
่ ้านบนแล ้ว ให ้ปฏิบต
ั ิ
ตามขัน
้ ตอนต่อไปนี:้
1.
ื่ มต่อเครือข่ายของคุณ
การกําหนดค่าการเชอ
่ มต่อเครือข่าย
หากคุณไม่ได ้กําหนดค่าการเชือ
ของคุณระหว่างขัน
้ ตอนการตัง้ ค่าเริม
่ ต ้น หรือหากคุณ
่ มต่อเครือข่าย โปรดปฏิบต
ต ้องการรีเซ็ตการเชือ
ั ต
ิ ามคํา
แนะนํ าด ้านล่างนี้
โปรดติดต่อผู ้ให ้บริการอินเทอร์เน็ ตของคุณเพือ
่ ค ้นหาว่า
IP address ของคุณเป็ นแบบสแตติกหรือไดนามิกก่อน
คุณเริม
่ ต ้น หากเป็ นแบบไดนามิก และคุณมีเครือข่ายใช ้
สายหรือไร ้สาย เราขอแนะนํ าให ้ใช ้ขัน
้ ตอนการกําหนดค่า
อัตโนมัตท
ิ อ
ี่ ธิบายด ้านล่างนี้
่ มต่อ
่ มต่อกับเครือข่ายใช ้สาย ให ้เชือ
หากคุณกําลังเชือ
่ ขัน
้
ผลิตภัณฑ์กบ
ั เราเตอร์ของคุณโดยใช ้สาย LAN ก่อนเริม
ตอนการกําหนดค่า
่ มต่อเครือข่ายของคุณ
ในการเริม
่ การกําหนดค่าการเชือ
โปรดปฏิบต
ั ต
ิ ามขัน
้ ตอนต่อไปนี:้
1.
ทีห
่ น ้าจอโฮม เลือก การตงค่
ั้ า แล ้วกดปุ่ ม OK
2.
เลือก เครือข่าย แล ้วกดปุ่ ม OK
3.
เลือก การตงค่
ั้ าเครือข่าย แล ้วกดปุ่ ม OK
4.
ดูคําแนะนํ าสําหรับเครือข่ายใช ้สายหรือคําแนะนํ า
สําหรับเครือข่ายแบบไร ้สายทีเ่ ริม
่ ต ้นทีห
่ น ้าถัดไป
่ มต่อระบบโฮมซีเนม่ากับเครือข่าย
หากสามารถเชือ
ของคุณแบบไร ้สายได ้ เลือก ย้ายเครือข่าย ทีจ่ ด
ุ
นี้ เปลีย
่ น ประเภทเครือข่าย เป็ น ไร้สาย แล ้วดูคํา
แนะนํ าสําหรับเครือข่ายไร ้สายทีห
่ น ้าถัดไป
การตงค่
ั้ าเครือข่าย
่ มต่อเครือข่ายแบบใช้สายล้มเหลว
การเชือ
MAC address
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS Server
2.
2.
้ ให ้ไฮไลต์ ตกลง จากนัน
เมือ
่ เสร็จสิน
้ กดปุ่ ม OK
ลองใหม่
ปิ ด
่ เลือก ตงค่
ั้ า IP แล ้วกดปุ่ ม OK
ใช ้ปุ่ ม :; เพือ
หน ้าจอ ตงค่
ั้ า IP จะปรากฏขึน
้
3.
เลือกฟิ ลด์ ตงค่
ั้ า IP แล ้วตัง้ เป็ น ป้อนด้วยตนเอง
เลือกพารามิเตอร์ทจี่ ะป้ อน (ตัวอย่างเช่น IP
Address) แล ้วกด OK ใช ้ปุ่ ม 78 บน
รีโมทคอนโทรลเพือ
่ ป้ อนตัวเลขสําหรับพารามิเตอร์
่ ป้ อนหมายเลขพารามิเตอร์
หรือใช ้ปุ่ มกดตัวเลขเพือ
กดปุ่ ม 123 ค ้างไว ้จนกระทัง่ แป้ นหมายเลขปรากฏ
บนหน ้าจอ เมือ
่ แป้ นหมายเลขปรากฏขึน
้ เลือก
หมายเลขโดยใช ้ปุ่ ม 78:; แล ้วกดปุ่ ม OK ใช ้
ปุ่ ม :; บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ ย ้ายจากฟิ ลด์
รายการหนึง่ ไปยังอีกฟิ ลด์รายการภายในพารามิเตอร์
้ กดปุ่ ม
เมือ
่ กําหนดพารามิเตอร์หนึง่ รายการเสร็จสิน
OK
5.
กดปุ่ ม 7 หรือ 8 เพือ
่ ไปยังพารามิเตอร์อน
ื่ แล ้ว
ป้ อนตัวเลขสําหรับพารามิเตอร์นัน
้ ตามคําแนะนํ าใน
ขัน
้ ตอนที่ 4
เคเบิล - อ ัตโนม ัติ
ในหน ้าจอ การตงค่
ั้ าเครือข่าย เปลีย
่ น ประเภท
่ มต่อ แล ้ว
เครือข่าย เป็ น เคเบิล จากนัน
้ เลือก เชือ
่ มต่อแบบ
กดปุ่ ม OK ผลิตภัณฑ์จะตรวจจับการเชือ
่ มต่อเครือข่าย จากนัน
ใช ้สาย ตรวจสอบการเชือ
้ จะ
่ มต่อกับเครือข่าย
ทําการเชือ
ตงค่
ั้ า IP
4.
หลังจากปฏิบต
ั ต
ิ ามขัน
้ ตอนที่ 1-3 ทีด
่ ้านบนแล ้ว ให ้ปฏิบต
ั ิ
ตามขัน
้ ตอนต่อไปนี:้
1.
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
่ มต่อเครือข่ายได้ โปรดลองวิธต
ไม่สามารถเชือ
ี อ
่ ไปนี:้ ตรวจสอบว่าทีอ
่ ยู่ IP
่ เติม โปรด
ของคุณตงค่
ั้ าถูกต้องในการตงค่
ั้ า IP หรือไม่ สําหร ับข้อมูลเพิม
ติดต่อผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ ตของคุณ
ย้ายเครือข่าย
้ าย
เครือข่ายใชส
✎
ั้ าเครือข่าย เปลีย
่ น ประเภท
ในหน ้าจอ การตงค่
่ มต่อ แล ้ว
เครือข่าย เป็ น เคเบิล จากนัน
้ เลือก เชือ
กดปุ่ ม OK
ผลิตภัณฑ์จะค ้นหาเครือข่าย แล ้วแสดงข ้อความการ
่ มต่อล ้มเหลว
เชือ
22 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 22
2015-03-26
10:45:10
6.
✎
7.
ทําซํา้ ขัน
้ ตอนที่ 4 และ 5 จนกว่าคุณจะใส่ตวั เลขใน
พารามิเตอร์ทงั ้ หมด
คุณสามารถรับค่าพารามิเตอร์เครือข่ายจาก
ผู ้ให ้บริการอินเทอร์เน็ ตของคุณ
เมือ
่ ป้ อนค่าพารามิเตอร์ทงั ้ หมดเสร็จ เลือก ตกลง
แล ้วกดปุ่ ม OK ระบบโฮมซีเนม่าจะตรวจสอบการ
่ มต่อเครือข่าย จากนัน
่ มต่อกับเครือ
เชือ
้ จะทําการเชือ
ข่าย
เครือข่ายไร้สาย
ไร้สาย - อ ัตโนม ัติ
หลังจากปฏิบต
ั ต
ิ ามขัน
้ ตอนที่ 1-3 ใน "การกําหนดค่าการ
่ มต่อเครือข่ายของคุณ" ทีห
เชือ
่ น ้า 22 ให ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามขัน
้
ตอนต่อไปนี:้
1.
้ เลือก เสร็จ แล ้วกดปุ่ ม OK ผลิตภัณฑ์
เมือ
่ เสร็จสิน
่ มต่อเครือข่าย จากนัน
จะตรวจสอบการเชือ
้ จะทําการ
่ มต่อกับเครือข่าย
เชือ
✎
คุณควรค ้นพบรหัสความปลอดภัยหรือวลีทเี่ ป็ น
รหัสผ่านบนหน ้าจอตัง้ ค่าหน ้าจอใดหน ้าจอหนึง่ ทีค
่ ณ
ุ
ใช ้เพือ
่ ตัง้ ค่าเราเตอร์หรือโมเด็มของคุณ
ไร้สาย - กําหนดเอง
หากคุณมี IP address แบบสแตติกหรือกระบวนการ
อัตโนมัตไิ ม่ทํางาน คุณจะต ้องตัง้ ค่าการตัง้ ค่าเครือข่าย
ด ้วยตนเอง
หลังจากปฏิบต
ั ต
ิ ามขัน
้ ตอนที่ 1-3 ใน "การกําหนดค่าการ
่ มต่อเครือข่ายของคุณ" ทีห
เชือ
่ น ้า 22 ให ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามขัน
้
ตอนต่อไปนี:้
1.
ในหน ้าจอ การตงค่
ั้ าเครือข่าย เปลีย
่ น ประเภท
เครือข่าย เป็ น ไร้สาย ผลิตภัณฑ์จะค ้นหาและแสดง
รายการเครือข่ายทีม
่ อ
ี ยู่
2.
เลือ
่ นดูรายการ แล ้วเลือกเครือข่ายทีต
่ ้องการหรือ
เพิม
่ เครือข่าย จากนัน
้ กดปุ่ ม OK
3.
หากคุณเลือกเครือข่ายในขัน
้ ตอนที่ 2 ให ้ไปทีข
่ น
ั้
ตอนที่ 6
หากคุณเลือก เพิม
่ เครือข่าย แล ้ว ไปทีข
่ น
ั ้ ตอนที่ 4
4.
่ เครือข่ายไร ้สายหรือเราเตอร์ไร ้สายของคุณ
ป้ อนชือ
• ป้ อนตัวอักษรโดยการเลือกตัวอักษรด ้วยปุ่ ม
78:; จากนัน
้ กดปุ่ ม OK
• ในการแสดงตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ (หรือแสดงผลเป็ น
ตัวอักษรพิมพ์เล็กอีกครัง้ หากแสดงตัวอักษรพิมพ์
ใหญ่แล ้ว) เลือก
แล ้วกดปุ่ ม OK
่ งหมายวรรค
• ในการแสดงผลสัญลักษณ์และเครือ
ตอน เลือก 123#& แล ้วกดปุ่ ม OK ในการแสดง
ผลตัวอักษรอีกครัง้ ให ้เลือก 123#& แล ้วกด
ปุ่ ม OK
้ เลือก เสร็จ แล ้วกดปุ่ ม OK
เมือ
่ เสร็จสิน
5.
บนหน ้าจอ ประเภทความปลอดภ ัย ทีป
่ รากฏขึน
้ ใช ้
ปุ่ ม 78 เพือ
่ เลือก ประเภทความปลอดภ ัย ของ
เครือข่าย แล ้วกดปุ่ ม OK บนหน ้าจอถัดไป ป้ อนรหัส
ความ ปลอดภัยหรือวลีทเี่ ป็ นรหัสผ่านสําหรับเครือ
ข่ายของคุณ
• ป้ อนตัวอักษรโดยการเลือกตัวอักษรด ้วยปุ่ ม
78:; จากนัน
้ กดปุ่ ม OK
้ เลือก เสร็จ แล ้วกดปุ่ ม OK ผลิตภัณฑ์
เมือ
่ เสร็จสิน
จะค ้นหาเครือข่าย
ในหน ้าจอ การตงค่
ั้ าเครือข่าย เปลีย
่ น ประเภท
เครือข่าย เป็ น ไร้สาย ผลิตภัณฑ์จะค ้นหาและแสดง
รายการเครือข่ายทีม
่ อ
ี ยู่
การตงค่
ั้ าเครือข่าย
เลือกประเภทเครือข่าย
ประเภทเครือข่าย
ไร้สาย
เครือข่ายไร้สาย
si-ap
่ มต่อ เครือ
คุณสามารถเชือ
่ ง
เล่น Blu-ray ของคุณก ับอินเ
ทอร์เน็ ตได้ โปรดเลือกเครือ
ข่ายไร้สายทีค
่ ณ
ุ ต้องการใ
ช้งาน
iptime
KIMING_VTOWER
รีเฟรช
WPS(PBC)
2.
เลือกเครือข่ายทีต
่ ้องการ แล ้วกดปุ่ ม OK
3.
บนหน ้าจอความปลอดภัย ป้ อนรหัสความปลอดภัย
หรือวลีทเี่ ป็ น
รหัสผ่านสําหรับเครือข่ายของคุณ
ป้ อนตัวอักษรโดยการเลือกตัวอักษรด ้วยปุ่ ม
78:; จากนัน
้ กดปุ่ ม OK
การตงค่
ั้ า
่ มต่อเครือข่ายไร ้สายสามรูปแบบ:
คุณสามารถตัง้ ค่าการเชือ
- ไร ้สายอัตโนมัต ิ
- ไร ้สายแบบกําหนดเอง
- WPS(PBC)
่ มต่อเครือข่ายแบบไร ้สาย
ก่อนทีค
่ ณ
ุ จะกําหนดค่าการเชือ
่ มต่ออุปกรณ์เครือข่ายไร ้สายใดๆ ทีเ่ ชือ
่ มต่อ
ให ้เลิกการเชือ
่ มต่อใช ้สายปั จจุบน
กับเครือ
่ งอยู่ หรือการเชือ
ั ของเครือ
่ ง
(ถ ้ามี)
4.
23 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 23
2015-03-26
10:45:11
การตัง้ ค่า
6.
่ มต่อเครือข่ายล ้มเหลวจะปรากฏขึน
หน ้าจอการเชือ
้
ใช ้ปุ่ ม :; เพือ
่ เลือก ตงค่
ั้ า IP แล ้วกดปุ่ ม OK
7.
เลือกฟิ ลด์ ตงค่
ั้ า IP แล ้วตัง้ เป็ น ป้อนด้วยตนเอง
เลือกพารามิเตอร์ทจี่ ะป้ อน (ตัวอย่างเช่น IP
Address) แล ้วกด OK ใช ้ปุ่ ม 78 บน
รีโมทคอนโทรลเพือ
่ ป้ อนตัวเลขสําหรับพารามิเตอร์
หรือใช ้ปุ่ มกดตัวเลขเพือ
่ ป้ อนหมายเลขพารามิเตอร์
กดปุ่ ม 123 ค ้างไว ้จนกระทัง่ แป้ นหมายเลขปรากฏ
บนหน ้าจอ เมือ
่ แป้ นหมายเลขปรากฏขึน
้ เลือก
หมายเลขโดยใช ้ปุ่ ม 78:; แล ้วกดปุ่ ม OK ใช ้
ปุ่ ม :; บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ ย ้ายจากฟิ ลด์
รายการหนึง่ ไปยังอีกฟิ ลด์รายการภายในพารามิเตอร์
้ กดปุ่ ม
เมือ
่ กําหนดพารามิเตอร์หนึง่ รายการเสร็จสิน
OK
9. กดปุ่ ม 7 หรือ 8 เพือ
่ ไปยังพารามิเตอร์อน
ื่ แล ้ว
้ ตามคําแนะนํ าใน
ป้ อนตัวเลขสําหรับพารามิเตอร์นัน
ขัน
้ ตอนที่ 8
10. ทําซํา้ ขัน
้ ตอนที่ 8 และ 9 จนกว่าคุณจะใส่ตวั เลขใน
พารามิเตอร์ทงั ้ หมด
8.
✎
คุณสามารถรับค่าพารามิเตอร์เครือข่าย
จากผู ้ให ้บริการอินเทอร์เน็ ตของคุณ
้ เลือก ตกลง แล ้วกดปุ่ ม OK หน ้าจอ
11. เมือ
่ เสร็จสิน
ความปลอดภัยจะปรากฏขึน
้
12. บนหน ้าจอความปลอดภัย ป้ อนรหัสความปลอดภัย
หรือวลีทเี่ ป็ น
รหัสผ่านของเครือข่ายของคุณ ป้ อนตัวอักษรโดยการ
เลือกตัวอักษรด ้วยปุ่ ม 78:; จากนัน
้ กดปุ่ ม OK
้ เลือก เสร็จ ทีด
13. เมือ
่ เสร็จสิน
่ ้านขวาของหน ้าจอ แล ้ว
่ มต่อเครือ
กดปุ่ ม OK ผลิตภัณฑ์จะตรวจสอบการเชือ
่ มต่อกับเครือข่าย
ข่าย จากนัน
้ จะทําการเชือ
1.
ในหน ้าจอ การตงค่
ั้ าเครือข่าย เปลีย
่ น ประเภท
เครือข่าย เป็ น ไร้สาย ผลิตภัณฑ์จะค ้นหาและแสดง
รายการเครือข่ายทีม
่ อ
ี ยู่
2.
เลือ
่ นรายการลง เลือก WPS(PBC) แล ้วกดปุ่ ม OK
3.
กดปุ่ ม WPS(PBC) บนเราเตอร์ภายในสองนาที
ผลิตภัณฑ์ของคุณจะรับค่าการตัง้ ค่าเครือข่ายทัง้ หมด
่ มต่อกับเครือข่ายของคุณหลัง
ทีต
่ ้องการและเชือ
่ มต่อเครือข่ายได ้รับการตรวจสอบโดย
จากการเชือ
อัตโนมัต ิ
4.
้ ให ้ไฮไลต์ ตกลง แล ้วกดปุ่ ม OK
เมือ
่ เสร็จสิน
✎
่ มต่อ WPS ตัง้ ค่าการเข ้ารหัสความ
สําหรับการเชือ
ปลอดภัยของเราเตอร์ไร ้สายของคุณเป็ น AES การ
่ ม
เข ้ารหัสความปลอดภัย WEP ไม่สนับสนุนการเชือ
ต่อ WPS
Wi-Fi Direct
ั Wi-Fi Direct ช่วยให ้คุณเชือ
่ มต่ออุปกรณ์
ฟั งก์ชน
่ มต่อระหว่างกันโดย
Wi-Fi Direct กับผลิตภัณฑ์และเชือ
ใช ้เครือข่ายแบบ peer-to-peer โดยไม่ต ้องใช ้เราเตอร์
ไร ้สาย
✎
อุปกรณ์ Wi-Fi Direct บางประเภทอาจไม่สนับสนุน
ั DLNA หากเชือ
่ มต่อผ่าน Wi-Fi Direct ใน
ฟั งก์ชน
่ มต่อเครือข่ายทีค
กรณีนี้ ให ้เปลีย
่ นวิธก
ี ารเชือ
่ ณ
ุ
่ มต่ออุปกรณ์กบ
ใช ้เพือ
่ เชือ
ั ระบบโฮมซีเนม่า
✎
การส่งสัญญาณของ Wi-Fi Direct อาจรบกวน
ั Bluetooth
สัญญาณ Bluetooth ดังนัน
้ ก่อนใช ้ฟั งก์ชน
ั Wi-Fi Direct บนอุ
เราขอแนะนํ าให ้คุณปิ ดฟั งก์ชน
ั นีอ
ปกรณ์ใดๆ ก็ตามทีเ่ ปิ ดฟั งก์ชน
้ ยู่
1.
ั
เปิ ดอุปกรณ์ Wi-Fi Direct และเปิ ดใช ้งานฟั งก์ชน
Wi-Fi Direct ของอุปกรณ์นัน
้
14. หลังจากระบบโฮมซีเนม่าตรวจสอบเครือข่ายแล ้ว
เลือก ตกลง จากนัน
้ กดปุ่ ม OK
2.
ในหน ้าจอโฮม เลือก การตงค่
ั้ า แล ้วกดปุ่ ม OK
✎
3.
เลือก เครือข่าย แล ้วกดปุ่ ม OK
4.
เลือก Wi-Fi Direct แล ้วกดปุ่ ม OK
่ มต่อได ้จะ
อุปกรณ์ Wi-Fi Direct ทีค
่ ณ
ุ สามารถเชือ
ปรากฏขึน
้
นอกจากนีค
้ ณ
ุ ยังสามารถเริม
่ ต ้นการ
ตัง้ ค่าเครือข่ายด ้วยตนเองโดยไปที่ การตงค่
ั้ า >
เครือข่าย > สถานะเครือข่าย
WPS(PBC)
่ มต่อเครือข่ายไร ้สายคือ
วิธท
ี งี่ า่ ยทีส
่ ด
ุ ในการตัง้ ค่าการเชือ
ั WPS(PBC) หากเราเตอร์ไร ้สายของคุณมีปม
ใช ้ฟั งก์ชน
ุ่
WPS(PBC) ปฏิบต
ั ต
ิ ามขัน
้ ตอนเหล่านี:้
หลังจากปฏิบต
ั ต
ิ ามขัน
้ ตอนที่ 1-3 ใน "การกําหนดค่าการ
่ มต่อเครือข่ายของคุณ" ทีห
เชือ
่ น ้า 22 ให ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามขัน
้
ตอนต่อไปนี:้
24 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 24
2015-03-26
10:45:13
การตงค่
ั้ า
Wi-Fi Direct
ป็ อปอัพ PIN จะปรากฏขึน
้
3.
ดูรหัส PIN ในป็ อปอัพ แล ้วป้ อนรหัสนัน
้ ในฟิ ลด์ท ี่
เหมาะสมในอุปกรณ์ Wi-Fi Direct ทีค
่ ณ
ุ ต ้องการ
่ มต่อ
เชือ
4.
่ มต่อจะปรากฏขึน
ป็ อปอัพกําลังเชือ
้ ตามด ้วยป็ อป
่ มต่อแล ้ว เมือ
อัพแสดงการเชือ
่ ป็ อปอัพปิ ด คุณควร
่ มต่อแล ้วบนหน ้าจอ Wi-Fi
เห็นรายการอุปกรณ์ทเี่ ชือ
Direct
✎
่ มต่อแบบใช ้สายหรือแบบไร ้สายทีใ่ ช ้ในปั จจุบน
การเชือ
ั
่ มต่อเมือ
ั Wi-Fi Direct
จะหยุดการเชือ
่ คุณใช ้ฟั งก์ชน
✎
ไฟล์ข ้อความ เช่น ไฟล์ทม
ี่ น
ี ามสกุลไฟล์เป็ น .TXT
ั
หรือ .DOC จะไม่ปรากฏเมือ
่ คุณกําลังใช ้งานฟั งก์ชน
Wi-Fi Direct
่ อุปกรณ์ : [HTS]J7750W
ชือ
่ มต่อ
เลือกอุปกรณ์ Wi-Fi Direct เพือ
่ เชือ
AndroidXXXXXXX
่ มต่อแล้ว
ต ัดการเชือ
รีเฟรช
ปิ ด
5.
่ มต่อ Wi-Fi ได ้สามรูปแบบ:
คุณสามารถเชือ
• ผ่านอุปกรณ์ Wi-Fi
• ผ่านผลิตภัณฑ์ทใี่ ช ้ PBC
• ผ่านผลิตภัณฑ์ทใี่ ช ้รหัส PIN
การอ ัพเกรดซอฟต์แวร์
เมนู การอ ัพเดทซอฟต์แวร์ จะทําให ้คุณสามารถอัพเกรด
ซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์สําหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการทํางานหรือบริการเพิม
่ เติม
โดยทัง้ สามวิธม
ี รี ายละเอียดดังต่อไปนี้
ผ่านอุปกรณ์ Wi-Fi
1.
ให ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามขัน
้ ตอนของอุปกรณ์บนอุปกรณ์ Wi-Fi
่ มต่อกับอุปกรณ์ Wi-Fi Direct เครือ
สําหรับการเชือ
่ ง
อืน
่ ดูคม
ู่ อ
ื ผู ้ใช ้ของอุปกรณ์สําหรับคําแนะนํ า
2.
เมือ
่ คุณทําตามขัน
้ ตอนเสร็จแล ้ว คุณควรเห็นป็ อปอัพ
ี องคุณ กล่าวว่ามีอป
ุ กรณ์ท ี่
ปรากฏขึน
้ บนหน ้าจอทีวข
่ มต่อ เลือก
สนับสนุน Wi-Fi Direct ร ้องขอการเชือ
ตกลง แล ้วกดปุ่ ม OK เพือ
่ ยอมรับ
3.
่ มต่อจะปรากฏขึน
ป็ อปอัพกําลังเชือ
้ ตามด ้วยป็ อป
่ มต่อแล ้ว เมือ
อัพแสดงการเชือ
่ ป็ อปอัพปิ ด คุณควร
่ มต่อแล ้วบนหน ้าจอ Wi-Fi
เห็นรายการอุปกรณ์ทเี่ ชือ
Direct
่ มต่ออุปกรณ์โดย
• กระบวนการ PBC และ PIN จะเชือ
อัตโนมัต ิ
ผ่านผลิตภ ัณฑ์ทใี่ ช ้ PBC
1.
่ มต่อ
เลือกอุปกรณ์ Wi-Fi Direct ทีค
่ ณ
ุ ต ้องการเชือ
กับผลิตภัณฑ์นี้ แล ้วกดปุ่ ม OK
2.
่ มต่อจะปรากฏขึน
ป็ อปอัพกําลังเชือ
้ ตามด ้วยป็ อป
่ มต่อแล ้ว เมือ
อัพแสดงการเชือ
่ ป็ อปอัพปิ ด คุณควร
่ มต่อแล ้วบนหน ้าจอ Wi-Fi
เห็นรายการอุปกรณ์ทเี่ ชือ
Direct
• อย่าปิ ดหรือเปิ ดผลิตภัณฑ์ด ้วยตนเองระหว่างขัน
้
ตอนการอัพเดต
1.
ทีเ่ มนูโฮม เลือก การตงค่
ั้ า แล ้วกดปุ่ ม OK
2.
เลือก การสน ับสนุน แล ้วกดปุ่ ม OK
3.
เลือก การอ ัพเดทซอฟต์แวร์ แล ้วกดปุ่ ม OK
4.
หากต ้องการอัพเดตซอฟต์แวร์ทน
ั ที เลือก อ ัพเดท
๋ วนี้ แล ้วกดปุ่ ม OK ดู "อัพเดทเดีย
เดีย
๋ วนี"้ ในหน ้า
ถัดไปสําหรับรายละเอียด
5.
หากต ้องการให ้เครือ
่ งดาวน์โหลดการอัพเดต
ซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัตเิ มือ
่ มีรายการดาวน์โหลด ให ้
เลือก อ ัปเดตอ ัตโนม ัติ แล ้วกดปุ่ ม OK (ดูหน ้า 26)
✎
การอัพเกรดจะเสร็จสมบูรณ์เมือ
่ ผลิตภัณฑ์ปิด
แล ้วเปิ ดใหม่อก
ี ครัง้ ด ้วยตนเอง
✎
Samsung Electronics ไม่รับผิดชอบตามกฎหมายต่อ
่ ม
การทํางานผิดปกติของผลิตภัณฑ์ทเี่ กิดจากการเชือ
ต่ออินเทอร์เน็ ตทีไ่ ม่เสถียร หรือการไม่เอาใจใส่ของ
ลูกค ้าในระหว่างการอัพเกรดซอฟต์แวร์
✎
หากคุณต ้องการยกเลิกการอัพเกรดขณะทีก
่ าร
อัพเกรดซอฟต์แวร์กําลังดาวน์โหลดอยู่ ให ้กดปุ่ ม OK
✎
เมือ
่ การอัพเกรดระบบกําลังดําเนินการ ข ้อความ
"UPDATE" จะปรากฏบนแผงด ้านหน ้า
ผ่านผลิตภ ัณฑ์ทใี่ ช ้ PIN
1.
การตงค่
ั้ า
2.
่ มต่อ
เลือกอุปกรณ์ Wi-Fi Direct ทีค
่ ณ
ุ ต ้องการเชือ
กับผลิตภัณฑ์นี้ แล ้วกดปุ่ ม OK
25 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 25
2015-03-26
10:45:13
การตัง้ ค่า
๋ วนี้
อ ัพเดทเดีย
อ ัพเดตด้วย USB
เลือก การสน ับสนุน > การอ ัพเดทซอฟต์แวร์ >
๋ วนี้ การอัพเกรดออนไลน์จะดาวน์โหลดและ
อ ัพเดทเดีย
ติดตัง้ ซอฟต์แวร์การอัพเกรดจากอินเทอร์เน็ ตโดยตรง
1.
ไปทีเ่ ว็บไซต์ของ Samsung ในคอมพิวเตอร์ และ
ดาวน์โหลดแพคเกจการอัพเดทไปยังอุปกรณ์ USB
✎
บันทึกแพคเกจการอัพเดทในโฟลเดอร์ระดับบนสุด
ของอุปกรณ์ USB ไม่เช่นนัน
้ ผลิตภัณฑ์จะไม่สามารถ
ค ้นหาแพคเกจการอัพเดทได ้
✎
✎
✎
่ มต่ออินเทอร์เน็ ต
ตัวเลือกนีต
้ ้องใช ้การเชือ
้ ให ้ตรวจสอบราย
เมือ
่ การอัพเกรดระบบเสร็จสิน
ละเอียดซอฟต์แวร์ในส่วนข ้อมูลผลิตภัณฑ์ของหน ้าจอ
ติดต่อซัมซุง
อย่าปิ ดเครือ
่ งระหว่างการอัพเกรดซอฟต์แวร์ เนือ
่ งจาก
อาจส่งผลให ้ผลิตภัณฑ์ทํางานผิดปกติ
อ ัปเดตอ ัตโนม ัติ
ั อ ัปเดตอ ัตโนม ัติ เพือ่ ให ้เครือ่ ง
คุณสามารถตัง้ ค่าฟั งก์ชน
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อพ
ั เกรดใหม่เมือ่ อยูใ่ นโหมด อ ัปเดตอ ัต
โนม ัติ
่ ม
ในโหมด อ ัปเดตอ ัตโนม ัติ แม ้เครือ
่ งจะเปิ ด แต่การเชือ
ต่ออินเทอร์เน็ ตจะยังเปิ ดใช ้งานอยู่ โหมดนีจ
้ ะทําให ้เครือ
่ ง
สามารถดาวน์โหลดการ
อัพเกรดซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัต ิ ขณะทีค
่ ณ
ุ ไม่ได ้ใช ้งาน
1.
กดปุ่ ม 78 เพือ
่ เลือกโหมด อ ัปเดตอ ัตโนม ัติ แล ้ว
กดปุ่ ม OK
2.
เลือก เปิ ด หรือ ปิ ด
หากคุณเลือก เปิ ด เครือ
่ งจะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์
อัพเกรดใหม่โดยอัตโนมัตเิ มือ
่ อยูใ่ นโหมดอัพเดต
อัตโนมัตโิ ดยทีเ่ ครือ
่ งเปิ ดอยู่ หากเครือ
่ งดาวน์โหลด
ซอฟต์แวร์อพ
ั เกรดใหม่ เครือ
่ งจะถามว่าคุณต ้องการ
ติดตัง้ ซอฟต์แวร์ใหม่หรือไม่เมือ
่ คุณเปิ ดเครือ
่ งอีกครัง้
✎
ั อ ัปเดตอ ัตโนม ัติ ผลิตภัณฑ์ของคุณ
ในการใช ้ฟั งก์ชน
่ มต่ออินเทอร์เน็ ต
ต ้องเชือ
2.
่ มต่ออุปกรณ์ USB ทีม
เชือ
่ แ
ี พคเกจการอัพเดทกับ
ผลิตภัณฑ์
3.
เลือก การสน ับสนุน > การอ ัพเดทซอฟต์แวร์ >
๋ วนี้ ระบบจะอัพเดทซอฟต์แวร์โดยใช ้
อ ัพเดทเดีย
แพคเกจการอัพเดทในอุปกรณ์ USB
✎
ไม่ควรมีดส
ิ ก์ใดๆ อยูใ่ นเครือ
่ งเมือ
่ คุณอัพเกรด
ซอฟต์แวร์โดยใช ้ช่องเสียบ USB
✎
้ ให ้ตรวจสอบราย
เมือ
่ การอัพเกรดระบบเสร็จสิน
ละเอียดซอฟต์แวร์ในหัวข ้อ
ข ้อมูลผลิตภัณฑ์ของหน ้าจอติดต่อซัมซุง
✎
อย่าปิ ดเครือ
่ งระหว่างการอัพเกรดซอฟต์แวร์ เนือ
่ งจาก
อาจทําให ้เครือ
่ งทํางานผิดปกติ
✎
การอัพเกรดซอฟต์แวร์โดยใช ้ช่องเสียบ USB จะต ้อง
ใช ้กับแฟลชไดรฟ์ USB เท่านัน
้
26 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 26
2015-03-26
10:45:15
การเล่นเนือ
้ หา
ระบบโฮมซีเนม่าของคุณสามารถเล่นเนือ
้ หาทีอ
่ ยูบ
่ นแผ่น
Blu-ray/DVD/CD, อุปกรณ์ USB, พีซ,ี สมาร์ทโฟน, แท็บ
เลต และบนเว็บไซต์ได ้
ี รืออุปกรณ์เคลือ
หากต ้องการเล่นเนือ
้ หาทีอ
่ ยูบ
่ นพีซห
่ นที่
่ มต่อพีซห
ี รืออุปกรณ์เคลือ
คุณต ้องเชือ
่ นทีแ
่ ละผลิตภัณฑ์
ี องคุณ คุณ
กับเครือข่ายของคุณ ในการเล่นเนือ
้ หาบนพีซข
ต ้องดาวน์โหลดและติดตัง้ ซอฟต์แวร์เครือข่าย DLNA ด ้วย
ี อง
หรือต ้องมีซอฟต์แวร์เครือข่าย DLNA อยูแ
่ ล ้วบนพีซข
คุณ
✎
ี ใี่ ช ้ระบบปฏิบต
พีซท
ั ก
ิ าร Windows 7 และ Windows
8 มีซอฟต์แวร์ DLNA (Play To) ติดตัง้ มาอยูแ
่ ล ้ว
การเล่นดิสก์เพือ
่ การค้า
กดปุ่ ม 6 เพือ
่ เปิ ดถาดวางแผ่นดิสก์
วางดิสก์เบาๆ ลงในถาดวางแผ่นดิสก์โดยหันด ้าน
ฉลากขึน
้
การเล่นไฟล์ม ัลติมเี ดีย
1.
ทีห
่ น ้าจอโฮม เลือก ม ัลติมเี ดีย แล ้วกดปุ่ ม OK หน ้า
จอรายการทีเ่ ล่นล่าสุดจะปรากฏขึน
้
2.
้ ทีจ
เลือก พืน
่ ัดเก็บ, อุปกรณ์เครือข่าย ทีด
่ ้านล่าง
ของหน ้าจอ
ื่ จัดเก็บทีเ่ ชือ
่ มต่อ
้ ทีจ
• พืน
่ ัดเก็บ - แสดงอุปกรณ์สอ
กับผลิตภัณฑ์
่ นที่ พีซ ี
• อุปกรณ์เครือข่าย - แสดงอุปกรณ์เคลือ
แท็บเล็ต และอุปกรณ์ทค
ี่ ล ้ายคลึงกันทีเ่ ชือ่ มต่อผ่าน
เครือข่าย
✎
เมือ
่ คุณเลือกรายการหนึง่ ข ้อมูลเกีย
่ วกับรายการจะ
เลือ
่ นไปทีด
่ ้านล่างของหน ้าต่างรายการดังกล่าว
3.
เลือกรายการหรืออุปกรณ์ แล ้วกดปุ่ ม OK หน ้าจอจะ
ปรากฏขึน
้ และแสดงเนือ
้ หาของรายการหรืออุปกรณ์
ดังกล่าว คุณจะเห็นโฟลเดอร์ ไฟล์ หรือทัง้ สองอย่าง
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั วิธก
ี ารจัดเรียงเนือ
้ หา
3.
กดปุ่ ม 6 เพือ
่ ปิ ดถาดวางแผ่นดิสก์
การเล่นเริม
่ ต ้นโดยอัตโนมัต ิ
4.
หากจําเป็ น ใช ้ปุ่ ม 78:; เพือ
่ เลือกโฟลเดอร์
แล ้วกดปุ่ ม OK
4.
หากไม่เริม
่ เล่นอัตโนมัต ิ กดปุ่ ม p บนรีโมท
5.
ใช ้ปุ่ ม 78:; เพือ
่ เลือกไฟล์ทต
ี่ ้องการดูหรือเล่น
แล ้วกดปุ่ ม OK
การเก็บและจ ัดการแผ่นดิสก์
• การถือแผ่นดิสก์
- ลายนิว้ มือหรือรอยขีดข่วนบนดิสก์อาจ
ลดคุณภาพของเสียงและภาพ หรือ
อาจทําให ้เกิดการเล่นข ้ามได ้
- อย่าจับทีพ
่ น
ื้ ผิวของแผ่นดิสก์ด ้านทีม
่ ข
ี ้อมูลบันทึกไว ้
- จับแผ่นดิสก์ทข
ี่ อบ เพือ
่ ไม่ให ้มีรอยนิว้ มือปรากฏบน
ผิวหน ้าดิสก์
- อย่าติดกระดาษหรือเทปกาวบนแผ่นดิสก์
• การทําความสะอาดแผ่นดิสก์
- เมือ
่ มีรอยนิว้ มือหรือสิง่ สกปรกเกาะบน
ดิสก์ ให ้ทําความสะอาดโดยใช ้นํ้ ายา
ทําความสะอาดอย่างอ่อนละลายนํ้ า
และเช็ดด ้วยผ ้านุ่ม
6.
ไฟล์ทเี่ ลือกจะเล่น
7.
่ ออกจากโฟลเดอร์หรือกด
กดปุ่ ม ' (ย้อนกล ับ) เพือ
ปุ่ ม e (ออก) เพือ
่ กลับไปยังหน ้าจอโฮม
8.
ไปทีห
่ น ้า 29~41 สําหรับคําแนะนํ าทีอ
่ ธิบายวิธก
ี าร
ื่
ควบคุมการเล่นวิดโี อ เพลง และรูปภาพบนอุปกรณ์สอ
จัดเก็บข ้อมูล
✎
้ หา
การเล่นเนือ
1.
2.
- ขณะทําความสะอาด เช็ดเบาๆ จากด ้านในดิสก์ออก
ไปทางด ้านนอกดิสก์
- การเก็บแผ่นดิสก์
 อย่าให ้แผ่นดิสก์ถก
ู แสงแดดโดยตรง
 เก็บแผ่นไว ้ในบริเวณทีเ่ ย็นและอากาศถ่ายเท
 เก็บแผ่นไว ้ในซองทีส
่ ะอาดโดยวางดิสก์ในแนวตัง้
ื่ ประเภทเดียว ใช ้ฟั งก์ชน
ั
ในการแสดงเฉพาะไฟล์สอ
ต ัวกรอง( ) ทีม
่ ม
ุ ขวาบนของหน ้าจอรายการหรือ
อุปกรณ์
27 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 27
2015-03-26
10:45:15
การเล่นเนือ
้ หา
✎
ในรายการแบบหล่นลงของ ต ัวกรอง (
ภาพ วิดโี อ หรือ ดนตรี
✎
แม ้ว่าผลิตภัณฑ์จะแสดงโฟลเดอร์สําหรับประเภท
เนือ
้ หาทัง้ หมด แต่เครือ
่ งจะแสดงเพียงไฟล์ของ
ประเภทเนือ
้ หาทีค
่ ณ
ุ เลือกเท่านัน
้ ตัวอย่างเช่น หาก
คุณเลือก ดนตรี คุณจะสามารถเห็นเพียงไฟล์เพลง
เท่านัน
้
) เลือก
✎
ื่ ประเภทเดียว ใช ้
ในการแสดงเฉพาะรายการไฟล์สอ
ั ต ัวกรอง ( ) ทีม
ฟั งก์ชน
่ ม
ุ ขวาบนของหน ้าจอ
รายการหรืออุปกรณ์
✎
ในรายการแบบหล่นลงของ ต ัวกรอง (
ภาพ วิดโี อ หรือ ดนตรี
✎
แม ้ว่าผลิตภัณฑ์จะแสดงโฟลเดอร์สําหรับประเภท
เนือ
้ หาทัง้ หมด แต่เครือ
่ งจะแสดงเพียงไฟล์ของ
ประเภทเนือ
้ หาทีค
่ ณ
ุ เลือกเท่านัน
้ ตัวอย่างเช่น หาก
คุณเลือก ดนตรี คุณจะสามารถเห็นเพียงไฟล์เพลง
เท่านัน
้
3.
หากจําเป็ น ใช ้ปุ่ ม 78:; เพือ
่ เลือกโฟลเดอร์
แล ้วกดปุ่ ม OK
ื่ จ ัดเก็บข้อมูล
การเล่นไฟล์บนอุปกรณ์สอ
วิธก
ี ารที่ 1 : หากผลิตภ ัณฑ์เปิ ดหล ังจากทีค
่ ณ
ุ
่ มต่ออุปกรณ์สอ
ื่ จ ัดเก็บข้อมูล
เชือ
) เลือก
1.
เปิ ดผลิตภัณฑ์
4.
เลือกไฟล์เพือ
่ ดูหรือเล่น แล ้วกดปุ่ ม OK
2.
ปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนํ าใน “การเล่นไฟล์มล
ั ติมเี ดีย”
้ ทีจ
หน ้า 27 ในขัน
้ ตอนที่ 2 เลือก พืน
่ ัดเก็บ
5.
กดปุ่ ม ' (ย้อนกล ับ) เพือ
่ ออกจากโฟลเดอร์หรือกด
ปุ่ ม e (ออก) เพือ
่ กลับไปยังหน ้าจอโฮม
6.
ไปทีห
่ น ้า 29~41 สําหรับคําแนะนํ าทีอ
่ ธิบายวิธก
ี าร
ื่
ควบคุมการเล่นวิดโี อ เพลง และรูปภาพบนอุปกรณ์สอ
จัดเก็บข ้อมูล
่ มต่ออุปกรณ์ USB
วิธก
ี ารที่ 2 : หากคุณเชือ
ขณะที่ ผลิตภ ัณฑ์เปิ ดอยู่
่ มต่ออุปกรณ์สอ
ื่ จัดเก็บข ้อมูลกับเครือ
เชือ
่ งของคุณ
(CD ทีบ
่ น
ั ทึก อุปกรณ์ USB ฯลฯ) ป็ อปอัพข ้อความ
่ มต่ออุปกรณ์ใหม่" จะปรากฏขึน
"เชือ
้ หากมีอป
ุ กรณ์
่ จัดเก็บข ้อมูลทีเ่ ชือ
่ มต่อสองรายการขึน
สือ
้ ไป ใช ้ปุ่ ม
:; เพือ
่ สลับระหว่างอุปกรณ์
1.
เล่นดิสก์
มัลติมเี ดีย
SAMSUNG APPS
STORAGE DEVICE
แอป 1
ภาพ
วิดโี อ
✎
2.
App ของฉัน
ดนตรี
แอป 2
แอป 3
แอป 4
แอป 5
แอป 6
Screen Mirroring
✎
หากโทรศัพท์มอ
ื ถือของคุณสามารถใช ้งานร่วมกับ
DLNA คุณจะสามารถเล่นเนือ
้ หาบนโทรศัพท์โดยไม่
ต ้องต่อสาย USB
่ บนระบบโฮมซีเนาม่าทีจ่ ัดเก็บ
คุณสามารถเล่นเนือ
้ หาสือ
่ มต่อ
บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลือ
่ นทีท
่ เี่ ชือ
กับเครือข่ายเดียวกันกับระบบโฮมซีเนม่า
ทงหมด
ั้
แนะนํา
หากคุณใส่แผ่นดิสก์ขณะเล่นอุปกรณ์ USB หรือ
โทรศัพท์ โหมดอุปกรณ์จะเปลีย
่ นเป็ น "ดิสก์" โดย
อัตโนมัต ิ
ื่ ทีบ
้ หาสอ
การเล่นเนือ
่ ันทึกบน
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เคลือ
่ นที่
่ มต่ออุปกรณ์ใหม่
เชือ
ไม่มด
ี ส
ิ ก์
✎
ทีม
่ า
การตงค่
ั้ า
✎
คุณอาจประสบปั ญหาความสามารถในการเข ้ากันได ้
ื่ ผ่านเซิรฟ
์ เวอร์ DLNA จาก
ขณะพยายามเล่นไฟล์สอ
ภายนอก
✎
เนือ
้ หาทีแ
่ บ่งปั นจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลือ
่ นที่
อาจไม่เล่น ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ประเภทการเข ้ารหัสและรูป
ั บาง
แบบไฟล์ของเนือ
้ หาดังกล่าว นอกจากนี้ ฟั งก์ชน
อย่างอาจไม่สามารถใช ้งานได ้
✎
่ อาจไม่เล่นอย่างราบรืน
เนือ
้ หาสือ
่ โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั สถานะ
ื่ จัด
เครือข่าย หากกรณีดงั กล่าวเกิดขึน
้ ใช ้อุปกรณ์สอ
เก็บข ้อมูล USB
หากป็ อปอัพไม่ปรากฏ โปรดไปทีว่ ธิ ท
ี ี่ 1
ใช ้ปุ่ ม 78 เพือ
่ เลือก ทงหมด
ั้
ภาพ วิดโี อ หรือ
ดนตรี แล ้วกดปุ่ ม OK คุณจะเห็นโฟลเดอร์ ไฟล์
หรือทัง้ สองอย่างขึน
้ อยูก
่ บ
ั วิธก
ี ารจัดเรียงเนือ
้ หา
28 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 28
2015-03-26
10:45:16
1.
ในหน ้าจอโฮม เลือก ม ัลติมเี ดีย แล ้วกดปุ่ ม OK
2.
เลือก อุปกรณ์เครือข่าย ทีด
่ ้านล่างของหน ้าจอ แล ้ว
ื่ จัดเก็บข ้อมูลทีเ่ ชือ
่ มต่อกับ
กดปุ่ ม OK อุปกรณ์สอ
้
เครือข่ายเดียวกันกับระบบโฮมซีเนม่าจะปรากฏขึน
3.
ื่ จัดเก็บข ้อมูล แล ้วกดปุ่ ม OK
เลือกอุปกรณ์สอ
ื่ จัดเก็บ
โฟลเดอร์และไฟล์ทแ
ี่ บ่งปั นโดยอุปกรณ์สอ
ข ้อมูลทีเ่ ลือกจะปรากฏขึน
้
4.
หากจําเป็ น ใช ้ปุ่ ม 78:; เพือ
่ เลือกโฟลเดอร์
แล ้วกดปุ่ ม OK
5.
เลือกไฟล์เพือ
่ ดูหรือเล่น แล ้วกดปุ่ ม OK
6.
กดปุ่ ม ' (ย้อนกล ับ) เพือ
่ ออกจากโฟลเดอร์หรือกด
ปุ่ ม e (ออก) เพือ
่ กลับไปยังหน ้าจอโฮม
1
7.
ไปทีห
่ น ้า 29~41 สําหรับคําแนะนํ าทีอ
่ ธิบายวิธก
ี าร
ื่
ควบคุมการเล่นวิดโี อ เพลง และรูปภาพบนอุปกรณ์สอ
จัดเก็บข ้อมูล
2
คุณสามารถควบคุมการเล่นเนือ
้ หาวิดโี อทีอ
่ ยูบ
่ นแผ่นดิสก์
Blu-ray/DVD, อุปกรณ์ USB, อุปกรณ์เคลือ
่ นที่ หรือพีซ ี
ั ทีอ
่ ธิบายในคูม
่ อ
ื นีอ
้ าจไม่สามารถใช ้ได ้ ขึน
้ อยู่
บางฟั งก์ชน
กับแผ่นดิสก์หรือเนือ
้ หา
้ าํ หร ับการ
ปุ่มต่าง ๆ บนรีโมทคอนโทรลทีใ่ ชส
เล่นวิดโี อ
ื่ ประเภทเดียว ใช ้
ในการแสดงเฉพาะรายการไฟล์สอ
ั ต ัวกรอง ( ) ทีม
ฟั งก์ชน
่ ม
ุ ขวาบนของหน ้าจอ
รายการหรืออุปกรณ์
✎
ในรายการแบบหล่นลงของ ต ัวกรอง (
ภาพ วิดโี อ หรือ ดนตรี
✎
แม ้ว่าผลิตภัณฑ์จะแสดงโฟลเดอร์สําหรับประเภท
เนือ
้ หาทัง้ หมด แต่เครือ
่ งจะแสดงเพียงไฟล์ของ
ประเภทเนือ
้ หาทีค
่ ณ
ุ เลือกเท่านัน
้ ตัวอย่างเช่น หาก
คุณเลือก ดนตรี คุณจะสามารถเห็นเพียงไฟล์เพลง
เท่านัน
้
้ หา
การเล่นเนือ
✎
✎
การควบคุมการเล่นวิดโี อ
) เลือก
่ ทีต
หรือไปทีเ่ นือ
้ หาสือ
่ ้องการเล่นแ้ล ้วกดปุ่ ม OK เพือ
่
เล่นเนือ
้ หานัน
้
1 การใช้เมนูดส
ิ ก์ เมนูเรือ
่ ง เมนูป็อปอ ัพ และราย
่ เรือ
ชือ
่ ง
DISC MENU (เมนูดส
ิ ก์)
ระหว่างการเล่น ให ้กดทีป
่ มนี
ุ่ เ้ พือ
่ แสดงเมนูดส
ิ ก์
TITLE MENU (เมนูเรือ
่ ง)
ระหว่างการเล่น ให ้กดทีป
่ มนี
ุ่ เ้ พือ
่ แสดงเมนูเรือ
่ งหรือ
เมนูป็อปอัพ
• หากดิสก์ของคุณมีรายการเพลง กดทีป
่ ม
ุ่ เรียงตาม
เพือ
่ ไปทีร่ ายการเล่น
2 ปุ่มทีเ่ กีย
่ วข้องก ับการเล่น
ผลิตภัณฑ์ไม่เล่นเสียงในโหมดค ้นหาหรือเล่นช ้า
่ ารเล่นตามความเร็วปกติ กด
• เมือ
่ ต ้องการกลับสูก
ปุ่ ม p
29 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 29
2015-03-26
10:45:17
การเล่นเนือ
้ หา
p
e (ออก)
เริม
่ ต ้น/หยุดการเล่นชัว่ คราว
เลือกฉาก
หยุดการเล่น
ั เลือกฉาก ระหว่างการเล่น เพือ
คุณสามารถใช ้ฟั งก์ชน
่
ดูหรือเริม
่ ภาพยนตร์จากฉากทีค
่ ณ
ุ เลือก
ระหว่างการเล่น กดปุ่ ม [ หรือ
] ค ้างไว ้
การเล่นแบบ
แต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กดปุ่ ม [ หรือ
เคลือ
่ นไหวเร็ว
] ค ้างไว ้ ความเร็วในการเล่นจะ
เปลีย
่ นไป
การเล่นแบบ
เคลือ
่ นไหวช้า
ในโหมดหยุดชัว่ คราว กดปุ่ ม ]
ค ้างไว ้
แต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กดปุ่ ม ] ค ้างไว ้
ความเร็วในการเล่นจะเปลีย
่ นไป
✎
หากข ้อมูลดัชนีในไฟล์ได ้รับความเสียหาย
หรือไฟล์ไม่สนับสนุนการจัดดัชนี คุณจะไม่สามารถ
ั เลือกฉาก
ใช ้ฟั งก์ชน
✎
ั DLNA หลังจากเชือ
่ มต่อ
หากคุณกําลังใช ้ฟั งก์ชน
กับคอมพิวเตอร์ผา่ นทางเครือข่ายของคุณ ระบบ
ั เลือกฉาก
อาจไม่สนับสนุนฟั งก์ชน
 ค้นหาเรือ
่ ง: หากมีภาพยนตร์มากกว่า 1 เรือ
่ งบน
ดิสก์หรืออุปกรณ์ ให ้เลือกเพือ
่ เริม
่ เรือ
่ งใหม่
ระหว่างการเล่น กดปุ่ ม [ หรือ ]
การเล่นแบบ แต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กดปุ่ ม [ หรือ ]
เคลือ
่ นไหวข้าม ดิสก์จะเลือ
่ นไปทีบ
่ ทหรือ
ไฟล์กอ
่ นหน ้าหรือถัดไป
การใชเ้ มนูเครือ
่ งมือ
✎
1.
เลือก ค้นหาเรือ
่ ง แล ้วกดปุ่ ม OK
2.
ใช ้ปุ่ ม 78 เพือ
่ เลือกเรือ
่ ง แล ้วกดปุ่ ม OK
่ เรือ
หากต ้องการค ้นหาชือ
่ งใน DVD กดปุ่ ม TOOLS
ค ้างไว ้ขณะทีห
่ ยุดการเล่น ป้ อนหมายเลข 00 แล ้ว
ป้ อนหมายเลขบท/แทร็คทีต
่ ้องการ (01, 02, ...
ฯลฯ)
 ค้นหาฉาก: เลือกเพือ
่ เล่นบททีค
่ ณ
ุ ต ้องการ
ดิสก์เพือ
่ การค้า
1.
เลือก ค้นหาฉาก แล ้วกดปุ่ ม OK
2. ใช ้ปุ่ ม 78 เพือ
่ เลือกบท แล ้วกดปุ่ ม OK
 ค้นหาแถบเวลา: เลือกเพือ
่ เล่นภาพยนตร์จากจุด
เวลาทีเ่ ลือก
ระหว่างการเล่น กดปุ่ ม TOOLS
วิดโี อบนไฟล์
ระหว่างการเล่น กดปุ่ ม TOOLS
ใช ้ปุ่ ม :; เพือ
่ เลือก การตงค่
ั้ า (T) ทีม
่ ม
ุ ขวาบน แล ้ว
กดปุ่ ม OK
เล่นตงแต่
ั้
เริม
่ ต้น
✎
เลือกเพือ
่ กลับไปยังจุดเริม
่ ต ้นของภาพยนตร์ แล ้วกด
ปุ่ ม OK
3D
1.
เลือก ค้นหาแถบเวลา แล ้วกดปุ่ ม OK
2.
กดปุ่ ม 123 ค ้างไว ้จนกระทัง่ แป้ นหมายเลข
ปรากฏบนหน ้าจอ เมือ
่ แป้ นหมายเลขปรากฏ
ขึน
้ เลือกหมายเลขโดยใช ้ปุ่ ม 78:; แล ้ว
กดปุ่ ม OK
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช ้ปุ่ ม :; เพือ
่ เดินหน ้า
หรือกรอกลับ ภาพยนตร์ได ้ด ้วย ภาพยนตร์จะเดิน
หน ้าหรือกรอกลับหนึง่ นาที ในแต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กด
ปุ่ ม :;
ใช ้เมนู 3D เพือ
่ เลือกตัวเลือก ด้านข้าง หรือ ด้านบน
และด้านล่าง หากการเล่นเนือ
้ หา 3 มิตป
ิ ั จจุบน
ั ปรากฏ
ในโหมด 3 มิตอ
ิ ย่างไม่เหมาะสม
✎
ใช ้เมนู 3D สําหรับเนือ
้ หา 3 มิตเิ ท่านัน
้ หากคุณ
เรียกใช ้รูปแบบ ด้านข้าง หรือ ด้านบนและด้าน
ล่าง เป็ นเนือ
้ หา 2 มิต ิ เนือ
้ หาจะแสดงอย่างไม่
เหมาะสม
30 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 30
2015-03-26
10:45:18
โหมดเล่นซํา้
การตงค่
ั้ าอีควอไลเซอร์
ช่วยให ้คุณเล่นซํา้ เรือ
่ ง บทหรือส่วนทีเ่ ฉพาะเจาะจง
- ปิ ด: เลือกเพือ
่ กลับไปยังการเล่นปกติ
่ : เลือกเพือ
- ชือ
่ เล่นซํา้ เรือ
่ งทีเ่ ลือก
- ฉาก: เลือกเพือ
่ เล่นซํา้ บททีต
่ ้องการ
่ ้องการ
- เล่นซํา้ A-B: เลือกเพือ
่ เล่นซํา้ ส่วนทีต
ช่วยให ้คุณตัง้ ค่าอิควอไลเซอร์ได ้
✎
การตงค่
ั้ าอีควอไลเซอร์ จะปรากฏเมือ
่ โหมดอีค
วอไลเซอร์ อยูท
่ ี่ เปิ ด
เสียง
1.
ุ ทีค
่ ณ
ุ ต ้องการให ้เริม
่ ต ้นเล่นซํา้ (A)
กดปุ่ ม OK ทีจ่ ด
เลือกเพือ
่ กําหนดภาษาเสียงทีต
่ ้องการ
2.
กดปุ่ ม OK ทีจ่ ด
ุ ทีค
่ ณ
ุ ต ้องการให ้หยุดเล่นซํา้ (B)
ซิงค์เสียง
✎
หน ้าจออาจไม่แสดงตัวเลือกการเล่นซํา้ ทัง้ หมด
ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์
✎
ปิ ด เล่นซํา้ รายการเดียว และ เล่นซํา้ ทงหมด
ั้
จะปรากฏขึน
้ เมือ
่ คุณเล่นวิดโี อทีบ
่ น
ั ทึกเป็ นไฟล์
ดิจต
ิ อล
✎
่ ในทันที ดําเนิน
หน ้าจออาจไม่แสดง ฉาก หรือ ชือ
การต่อเพือ
่ กดปุ่ ม 78 จนกว่าตัวเลือกของคุณจะ
อยูใ่ นฟิ ลด์ทเี่ กีย
่ วข ้อง
✎
หน ้าจออาจไม่แสดง เล่นซํา้ A-B ในทันที ดําเนิน
การต่อเพือ
่ กดปุ่ ม 78 จนกว่า เล่นซํา้ A-B จะอยู่
ในฟิ ลด์ทเี่ กีย
่ วข ้อง
✎
คุณต ้องตัง้ ให ้จุด (B) อยูห
่ ลังจุด (A) ในเวลาการ
เล่นอย่างน ้อย 5 วินาที
ช่วยให ้คุณตัง้ ค่า โหมดภาพ
- ไดนามิค: เพิม
่ ความคมชัดและความสว่าง
- มาตรฐาน: เลือกการตัง้ ค่านีส
้ ําหรับใช ้ในการรับชม
ทัว่ ไป
- ภาพยนตร์: การตัง้ ค่าทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ สําหรับการชม
ภาพยนตร์
ั การ
- ผูใ้ ช้: ทําให ้คุณปรับความคมชัดและฟั งก์ชน
ลดสัญญาณรบกวนตามลําดับ
✎
ั BD Wise เมนูนจ
เมือ
่ คุณใช ้ฟั งก์ชน
ี้ ะไม่ปรากฏ
คําบรรยาย
ช่วยให ้คุณตัง้ ค่าภาษาคําบรรยายใต ้ภาพทีต
่ ้องการ
การตงค่
ั้ าคําบรรยาย
ช่วยให ้คุณตัง้ ค่าตัวเลือกคําบรรยายใต ้ภาพทีต
่ ้องการ
มุม
้ หา
การเล่นเนือ
โหมดภาพ
่ มต่อกับทีวด
ในบางกรณี เมือ
่ เครือ
่ งเชือ
ี จิ ต
ิ อล สัญญาณ
เสียงอาจไม่ซงิ โครไนซ์กบ
ั สัญญาณภาพ หากเป็ นเช่น
นี้ ให ้ใช ้การซิงค์เสียงปรับเวลาหน่วงเสียงให ้ตรงกับ
สัญญาณภาพ
เพือ
่ ดูฉากจากมุมอืน
่ ตัวเลือก มุม จะแสดงหมายเลข
มุมทีส
่ ามารถดูได ้ (1/1, 1/2, 1/3 ฯลฯ)
วิดโี อ BONUSVIEW
เสียง BONUSVIEW
ช่วยให ้คุณตัง้ ค่าตัวเลือก Bonusview ทีต
่ ้องการ
หมุน
คุณสามารถหมุนหน ้าจอในทิศทางตามเข็ม
ิ
ิ 90 องศา
นาฬกาหรื
อทวนเข็มนาฬกา
เต็มจอ
ช่วยให ้คุณตัง้ ขนาดของภาพวิดโี อ เลือก ต้นฉบ ับ
ี่ ด
ุ )
โหมด1 (ใหญ่กว่า) หรือ โหมด2 (ใหญ่ทส
โหมดอีควอไลเซอร์
ข้อมูลข่าวสาร
เปิ ด โหมดอีควอไลเซอร์ เพือ
่ ใช ้อิควอไลเซอร์
เลือกเพือ
่ ดูข ้อมูลไฟล์วด
ิ โี อ
✎
เมนูเครือ
่ งมืออาจแตกต่างกัน ขึน
้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์หรือ
ื่ จัดเก็บ
อุปกรณ์สอ
✎
ไฟล์วด
ิ โี อทีม
่ อ
ี ต
ั ราบิตสูงถึง 20Mbps ขึน
้ ไป จะหน่วง
ประสิทธิภาพของเครือ
่ งและอาจหยุดเล่นระหว่างการ
เล่นอีกด ้วย
31 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 31
2015-03-26
10:45:18
การเล่นเนือ
้ หา
✎
การใชเ้ มนูเรียงตามและต ัวเลือก
ั ต ัวกรอง (
เลือกฟั งก์ชน
เท่านัน
้
เมนู เรียงตาม และ ต ัวเลือก มักจะสามารถใช ้งานได ้
เมือ
่ คุณกําลังดูไฟล์วด
ิ โี อบนแฟลชไดรฟ์ USB, พีซ,ี
ดิสก์ทค
ี่ ณ
ุ บันทึกด ้วยตนเอง หรืออุปกรณ์เคลือ
่ นที่ โดย
มักจะไม่สามารถใช ้งานได ้ หากคุณกําลังดูแผ่นดิสก์
Blu-ray, DVD หรือ CD เพือ
่ การค ้า
) และ วิดโี อ เพือ
่ แสดงภาพ
✎
แม ้ว่าผลิตภัณฑ์จะแสดงโฟลเดอร์สําหรับประเภท
เนือ
้ หาทัง้ หมด แต่เครือ
่ งจะแสดงเพียงไฟล์ของ
ประเภทเนือ
้ หาทีค
่ ณ
ุ เลือกเท่านัน
้ ตัวอย่างเช่น หาก
คุณเลือก วิดโี อ คุณจะสามารถเห็นเพียงไฟล์วด
ิ โี อ
เท่านัน
้
บนหน ้าจอทีแ
่ สดงไฟล์วด
ิ โี อ ใช ้ปุ่ ม 78:; เพือ
่ เลือก
เรียงตาม หรือ ต ัวเลือก ทีด
่ ้านขวาบน แล ้วกดปุ่ ม OK
การควบคุมการเล่นเพลง
คุณสามารถควบคุมการเล่นเนือ
้ หาเพลงทีอ
่ ยูบ
่ น DVD, CD,
ั ทีอ
USB, อุปกรณ์เคลือ
่ นที่ หรือพีซ ี บางฟั งก์ชน
่ ธิบายใน
คูม
่ อ
ื นีอ
้ าจไม่สามารถใช ้ได ้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์หรือเนือ
้ หา
้ าํ หร ับการ
ปุ่มต่าง ๆ บนรีโมทคอนโทรลทีใ่ ชส
เล่นเพลง
วิดโี อ
เรียงตาม
 ว ันที่
แสดงโฟลเดอร์ทงั ้ หมดของวิดโี อโดยเรียงตามวัน
ที่ หากคุณเลือกโฟลเดอร์ แล ้วกดปุ่ ม OK เครือ
่ งจะ
แสดงไฟล์วด
ิ โี อทัง้ หมดในโฟลเดอร์โดยเรียงตาม
วันที่
่
 ชือ
่ หรืออุปกรณ์สอ
ื่
แสดงไฟล์วด
ิ โี อทัง้ หมดบนสือ
่ เรือ
จัดเก็บโดยเรียงตามชือ
่ ง
 โฟลเดอร์
่ หรืออุปกรณ์สอ
ื่ จัดเก็บ
แสดงโฟลเดอร์ทงั ้ หมดบนสือ
4
13
2
ต ัวเลือก
 เล่นรายการทีเ่ ลือก
เล่นรายการทีเ่ ลือก ทําให ้คุณสามารถสร ้างรายการ
เล่นโดยเลือกไฟล์ทต
ี่ ้องการเล่น โดยตัวเลือกนี้
่ ทุกประเภท ดู "การ
ทํางานด ้วยวิธก
ี ารเดียวกันในสือ
ใช ้ รายการทีจ่ ะเล่น กับ CD เพือ
่ การค ้า" หน ้า 35
 ส่ง
เลือก ส่ง เพือ
่ อัพโหลดไฟล์ทเี่ ลือกไปยังเว็บไซต์
ออนไลน์ (Picasa, Facebook ฯลฯ) หรืออุปกรณ์
ต่างๆ ในการใช ้ ส่ง กับเว็บไซต์ออนไลน์ คุณต ้อง
สร ้างบัญชีกบ
ั เว็บไซต์ออนไลน์ จากนัน
้ ล็อกอินโดย
ั ล็อกอิน ส่ง ทํางานด ้วยวิธก
ใช ้ฟั งก์ชน
ี ารเดียวกันกับ
เพลง ภาพถ่าย และวิดโี อ สําหรับคําแนะนํ าทัว่ ไป ดู
ั ส่ง" หน ้า 40
"การใช ้ฟั งก์ชน
✎
1
ปุ่ ม [ ] : เลือ
่ นไปยังแทร็คก่อนหน ้า/
ถัดไป
2
ปุ่ ม e (ออก) : หยุดแทร็ค
3
เล่นแบบรวดเร็ว (ซีดเี พลง (CD-DA)
เท่านน)
ั้
ระหว่างการเล่น กดปุ่ ม [ หรือ ]
แต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กดปุ่ ม [ หรือ ] ค ้างไว ้
ความเร็วในการเล่นจะเปลีย
่ นไป
4
ปุ่ ม p : เล่น/หยุดแทร็คชัว่ คราว
เมนู ต ัวเลือก และ เรียงตาม อาจแตกต่างกันขึน
้ อยูก
่ บ
ั
ื่ จัดเก็บ อาจไม่แสดงตัวเลือก
แผ่นดิสก์หรืออุปกรณ์สอ
ทัง้ หมด
32 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 32
2015-03-26
10:45:19
การควบคุมหน้าจอเพลง
TRACK 001
TRACK 001
00:00/00:00
ย ้อนกลับแทร็ค
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
TRACK 004
04:02
TRACK 005
03:43
TRACK 006
03:40
TRACK 007
04:06
TRACK 008
03:52
TRACK 009
03:04
TRACK 010
04:02
,
1
เล่นซํา้ แทร็คเดียวหรือทัง้ หมด
่
เล่นแทร็คในลําดับแบบสุม
แสดงอิควอไลเซอร์
บนหน ้าจอ
รายการเพลง
เท่านัน
้
TRACK 001
 การตงค่
ั้ าอีควอไลเซอร์ : ปรับอิค
วอไลเซอร์ด ้วยตนเอง (สามารถใช ้
งานได ้เมือ
่ โหมดอีควอไลเซอร์
เปิ ดอยูเ่ ท่านัน
้ )
 รายการทีจ
่ ะเล่น : รายการทีจ
่ ะ
เล่น ทําให ้คุณสามารถเลือกไฟล์ท ี่
ต ้องการเล่น โดยตัวเลือกนีท
้ ํางาน
่ ทุกประเภท
ด ้วยวิธก
ี ารเดียวกันในสือ
่
ดู "การใช ้ เล่นรายการทีเ่ ลือก กับสือ
แบบบันทึกเอง (CD, อุปกรณ์ USB
ฯลฯ)" ทีห
่ น ้า 35
ั การริปแปลงซีด ี
 การริพ : ฟั งก์ชน
เพลงให ้เป็ นรูปแบบ mp3 และ
บันทึกไฟล์ทแ
ี่ ปลงแล ้วบนอุปกรณ์
่ ม
USB หรืออุปกรณ์เคลือ
่ นทีท
่ เี่ ชือ
ต่อกับเครือ
่ ง ดู การริพ หน ้า 37
 ข้อมูล : แสดงข ้อมูลแทร็ค
้ หา
การเล่นเนือ
หน ้าจอรายการแทร็คจะปรากฏขึน
้ ก่อน และแทร็คแรกจะ
เริม
่ เล่น หากคุณกําลังเล่นแผ่นดิสก์ทบ
ี่ น
ั ทึกเพือ
่ การค ้า
และไม่ได ้กดปุ่ มบนรีโมทชัว่ ครู่ หน ้าจอการเล่นจะปรากฏ
ขึน
้ ในการกลับไปยังหน ้าจอรายการแทร็ค กดปุ่ ม ' (ย้อน
กล ับ)

เคลือ
่ นไปข ้างหน ้าแทร็ค
ในการเข ้าถึงการควบคุม ให ้เล่นแทร็ค แล ้วใช ้ปุ่ ม
78:; เพือ
่ ไปยังการควบคุมทีค
่ ณ
ุ ต ้องการ
00:00:40
00:03:35
่ เลือ
่ นไฮไลต์ไป
บนหน ้าจอรายการแทร็ค ใช ้ปุ่ ม ,. เพือ
ยังแทร็คทีค
่ ณ
ุ ต ้องการ กดปุ่ ม OK เพือ
่ เล่นแทร็คนัน
้
การควบคุมเพลงบนหน้าจอ
✎
การควบคุมหน ้าจอเพลงสามารถใช ้งาน
ได ้เมือ
่ กําลังเล่นแทร็คอยูเ่ ท่านัน
้
✎
✎
การควบคุมทัง้ หมดไม่ปรากฏในเวลาเดียวกัน
สําหรับเนือ
้ หาทีอ
่ ยูบ
่ นไฟล์ ความพร ้อมใช ้งานของตัว
เลือก การตงค่
ั้ า ( ) จะแตกต่างกัน
การใชเ้ มนูเรียงตามและต ัวเลือก
หยุดแทร็คชัว่ คราว
ั ต ัวกรอง (
เลือกฟั งก์ชน
เพลงเท่านัน
้
เล่นแทร็ค
✎
เลือ
่ นไปยังแทร็คก่อนหน ้า
เลือ
่ นไปยังแทร็คถัดไป
) และ ดนตรี เพือ
่ แสดงไฟล์
แม ้ว่าผลิตภัณฑ์จะแสดงโฟลเดอร์สําหรับประเภท
เนือ
้ หาทัง้ หมด แต่เครือ
่ งจะแสดงเพียงไฟล์ของ
ประเภทเนือ
้ หาทีค
่ ณ
ุ เลือกเท่านัน
้ ตัวอย่างเช่น หาก
คุณเลือก ดนตรี คุณจะสามารถเห็นเพียงไฟล์เพลง
เท่านัน
้
33 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 33
2015-03-26
10:45:20
การเล่นเนือ
้ หา
บนหน ้าจอทีแ
่ สดงไฟล์เพลง ใช ้ปุ่ ม 78:; เพือ
่ เลือก
เรียงตาม หรือ ต ัวเลือก ทีด
่ ้านขวาบน แล ้วกดปุ่ ม OK
ดนตรี
เรียงตาม
 แทร็ค
่ หรืออุปกรณ์สอ
ื่ จัด
แสดงแทร็คเพลงทัง้ หมดบนสือ
เก็บ
 อ ัลบม
ั้
่ หรืออุปกรณ์สอ
ื่ จัดเก็บโดย
แสดงเพลงทัง้ หมดบนสือ
เรียงตามอัลบัม
้
 ศิลปิ น
่ หรืออุปกรณ์สอ
ื่ จัดเก็บ
แสดงไฟล์เพลงทัง้ หมดบนสือ
่ ศิลปิ น
โดยเรียงตามชือ
 หมวดหมู่
่ หรืออุปกรณ์จัดเก็บโดย
แสดงเพลงทัง้ หมดบนสือ
เรียงตามประเภท
 โฟลเดอร์
่ หรืออุปกรณ์สอ
ื่ จัดเก็บ
แสดงโฟลเดอร์ทงั ้ หมดบนสือ
✎
เมนู ต ัวเลือก อาจแตกต่างกันขึน
้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์หรือ
ื่ จัดเก็บ อาจไม่แสดงตัวเลือกทัง้ หมด
อุปกรณ์สอ
✎
่ รายการเล่น และ ลบรายการเล่น จะ
เปลีย
่ นชือ
ปรากฏขึน
้ หากมีรายการเล่นอยูเ่ ท่านัน
้
ี เี พลง
การเล่นซํา้ แทร็คบนซด
คุณสามารถตัง้ ค่าให ้เครือ
่ งเล่นซํา้ แทร็คบนซีดเี พลง (CDDA/MP3)
1.
บนหน ้าจอรายการแทร็คระหว่างการเล่น ใช ้ปุ่ ม
78:; เพือ
่ เลือก
ทีม
่ ม
ุ ซ ้ายล่างของหน ้าจอ
แล ้วกดปุ่ ม OK
2.
ใช ้ปุ่ ม 78 เพือ
่ เลือกโหมดเล่นซํา้ ทีค
่ ณ
ุ ต ้องการ ปิ ด หนึง่ เพลง หรือ ทงหมด
ั้
แล ้วกดปุ่ ม OK
TRACK 001
ต ัวเลือก
TRACK 001
 เล่นรายการทีเ่ ลือก
เล่นรายการทีเ่ ลือก ทําให ้คุณสามารถเลือกไฟล์
ทีต
่ ้องการเล่น โดยตัวเลือกนีท
้ ํางานด ้วยวิธก
ี าร
่ ทุกประเภท ดู "การใช ้ รายการทีจ่ ะ
เดียวกันในสือ
เล่น กับ CD เพือ
่ การค ้า" หน ้า 35 และ "การใช ้ เล่น
่ แบบบันทึกเอง (CD, อุปกรณ์
รายการทีเ่ ลือก กับสือ
USB ฯลฯ)" หน ้า 35
 ส่ง
เลือก ส่ง เพือ
่ อัพโหลดไฟล์ทเี่ ลือกไปยังเว็บไซต์
ออนไลน์ (Picasa, Facebook ฯลฯ) หรืออุปกรณ์
ต่างๆ ในการใช ้ ส่ง คุณต ้องสร ้างบัญชีกบ
ั เว็บไซต์
ั Log In
ออนไลน์ จากนัน
้ ล็อกอินโดยใช ้ฟั งก์ชน
(ล็อกอิน) ส่ง ทํางานด ้วยวิธก
ี ารเดียวกันกับเพลง
ภาพถ่าย และวิดโี อ สําหรับคําแนะนํ าทัว่ ไป ดู "การ
ั ส่ง" หน ้า 40
ใช ้ฟั งก์ชน
 เข้ารห ัส
เลือกเพือ
่ จัดการตัวเลือกการเข ้ารหัสข ้อความ
่ รายการเล่น
 เปลีย
่ นชือ
่ รายการเล่น
ทําให ้คุณสามารถแก ้ไขชือ
 ลบรายการเล่น
ทําให ้คุณสามารถลบรายการเล่น
 เพิม
่ ในรายการฯ
ทําให ้คุณสามารถเพิม
่ ไฟล์ไปทีร่ ายการเล่น
00:00/00:00
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
TRACK 004
04:02
TRACK 005
03:43
TRACK 006
03:40
TRACK 007
04:06
TRACK 008
03:52
TRACK 009
03:04
TRACK 010
04:02
หน้าจอรายการแทร็ค

TRACK 001
00:00:40
00:03:35
หน้าจอการเล่น
่ กลับไปยังหน ้าจอรา
กดปุ่ ม ' (ย้อนกล ับ) บนรีโมทเพือ
ยการแทร็ค
34 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 34
2015-03-26
10:45:23
่ บนแผ่นซด
ี เี พลง
การเล่นแทร็คแบบสุม
- ใช ้ ล้างทงหมด
ั้
เพือ
่ ลบแทร็คทีเ่ ลือกไว ้ทัง้ หมด
ในครัง้ เดียว จากนัน
้ เลือกแทร็คทีละรายการหรือ
ใช ้ เลือกทงหมด
ั้
เพือ
่ เลือกแทร็คทัง้ หมด แล ้วกด
ปุ่ ม ' (ย้อนกล ับ) บนรีโมทหรือเลือก เล่น แล ้ว
กดปุ่ ม OK หากคุณไม่ใช ้ เลือกทงหมด
ั้
หรือเลือก
แทร็คทีละรายการ รายการ รายการทีจ
่ ะเล่น จะไม่
เปลีย
่ นแปลง
่ แทร็คบนซีดเี พลง
คุณสามารถตัง้ ค่าให ้เครือ
่ งเล่นสุม
(CD-DA/MP3)
1.
ระหว่างการเล่น ใช ้ปุ่ ม 78:; เพือ
่ เลือก
ซ ้ายล่างของหน ้าจอ แล ้วกดปุ่ ม OK
2.
่ เป็ น ปิ ด หรือ เปิ ด
ใช ้ 78 เพือ
่ ตัง้ ค่าโหมด สุม
แล ้วกดปุ่ ม OK
ทีม
่ ม
ุ
- ยกเลิก จะยกเลิกการเปลีย
่ นแปลงใดๆ ทีค
่ ณ
ุ ได ้ทํา
บนหน ้าจอ รายการทีจ
่ ะเล่น เมือ
่ คุณย ้อนกลับไปที่
หน ้าจอรายการแทร็ค รายการ รายการทีจ
่ ะเล่น จะ
ไม่เปลีย
่ นแปลง
การใช ้ รายการทีจ
่ ะเล่น ก ับ CD เพือ
่ การ
ค้า
บนหน ้าจอรายการแทร็ค เลือก การตงค่
ั้ า ( ) ที่
ด ้านซ ้ายล่าง แล ้วกดปุ่ ม OK เมนู การตงค่
ั้ า จะ
ปรากฏขึน
้
ื่ แบบ
การใช ้ เล่นรายการทีเ่ ลือก ก ับสอ
บ ันทึกเอง (CD, อุปกรณ์ USB ฯลฯ)
2.
เลือก รายการทีจ
่ ะเล่น แล ้วกดปุ่ ม OK หน ้าจอ
รายการทีจ
่ ะเล่น จะปรากฏขึน
้
1.
3.
ใช ้ปุ่ ม 78 เพือ
่ เลือกแทร็ค แล ้วกดปุ่ ม OK
เครือ
่ งหมายจะปรากฏทีด
่ ้านซ ้ายของแทร็ค
ใส่ CD หรืออุปกรณ์ USB แบบบันทึกเองทีม
่ ไี ฟล์
่ มต่อ
ทีบ
่ น
ั ทึกเองในระบบโฮมซีเนม่า ป็ อปอัพ เชือ
อุปกรณ์ใหม่ จะปรากฏขึน
้
2.
4.
ทําซํา้ ขัน
้ ตอนที่ 3 เพือ
่ เลือกและทําเครือ
่ งหมาย
แทร็คเพิม
่
เลือก ดนตรี แล ้วกดปุ่ ม OK บนรีโมท หน ้าจอ
รายการไฟล์จะปรากฏขึน
้ โดยแสดงไอคอนสําหรับ
แทร็ค โฟลเดอร์ หรือทัง้ สองอย่าง
5.
หากต ้องการลบแทร็คออกจากรายการ ให ้ไปทีแ
่ ทร็ค
ทีต
่ ้องการ แล ้วกดปุ่ ม OK อีกครัง้ เครือ
่ งหมายบน
แทร็คจะถูกลบออก
3.
หากจําเป็ น ใช ้ปุ่ ม 78:; เพือ
่ เลือกโฟลเดอร์
แล ้วกดปุ่ ม OK
4.
6.
้ เลือก เล่น ทีด
เมือ
่ เสร็จสิน
่ ้านซ ้ายล่าง แล ้วกดปุ่ ม
OK หน ้าจอรายการแทร็คจะปรากฏขึน
้ อีกครัง้ โดยแส
ดงเพียงแทร็คทีค
่ ณ
ุ ทําเครือ
่ งหมายไว ้เท่านัน
้ เครือ
่ ง
จะเล่นแทร็คทีเ่ ลือกไว ้โดยอัตโนมัต ิ
เมือ
่ แทร็คทีค
่ ณ
ุ ต ้องการเล่นปรากฏขึน
้ เลือก ต ัวเลือก
ทีด
่ ้านขวาบน แล ้วกดปุ่ ม OK
5.
เลือก เล่นรายการทีเ่ ลือก แล ้วกดปุ่ ม OK ช่องกา
เครือ
่ งหมายจะปรากฏขึน
้ ทีด
่ ้านซ ้ายบนของไอคอน
แทร็ค
6.
ใช ้ปุ่ ม 78:; เพือ
่ เลือกแทร็ค แล ้วกดปุ่ ม OK
เครือ
่ งหมายจะปรากฏขึน
้ ในช่องกาเครือ
่ งหมาย
7.
ทําซํา้ ขัน
้ ตอนที่ 6 เพือ
่ ทําเครือ
่ งหมายและเลือก
แทร็คเพิม
่
8.
หากต ้องการลบแทร็คออกจากรายการ ให ้ไปทีแ
่ ทร็ค
ทีต
่ ้องการ แล ้วกดปุ่ ม OK อีกครัง้ เครือ
่ งหมายบน
แทร็คจะถูกลบออก
9.
้ เลือก เล่น แล ้วกดปุ่ ม OK หน ้าจอรา
เมือ
่ เสร็จสิน
ยการแทร็คจะปรากฏขึน
้ โดย
แสดงเพียงแทร็คทีค
่ ณ
ุ ทําเครือ
่ งหมาย
ไว ้เท่านัน
้ เครือ
่ งจะเล่นแทร็คทีเ่ ลือกไว ้โดยอัตโนมัต ิ
7.
ในการยกเลิกรายการ รายการทีจ
่ ะเล่น เลือก การ
่ ้านซ ้ายล่างของหน ้าจอรายการแทร็ค
ตงค่
ั้ า ( ) ทีด
บนเมนูการตัง้ ค่า เลือก เล่นทงหมด
ั้
หน ้าจอรา
ยการแทร็คจะปรากฏขึน
้ อีกครัง้ พร ้อมแสดงแทร็ค
ทัง้ หมดบน CD
✎
คุณสามารถเลือกแทร็คสูงสุด 99 แทร็คจากซีดเี พลง
(CD-DA) โดยใช ้ เล่นทีเ่ ลือก
✎
บนหน ้าจอ รายการทีจ
่ ะเล่น คุณยังสามารถเลือก
เลือกทงหมด
ั้
ล้างทงหมด
ั้
และ ยกเลิก
- ใช ้ เลือกทงหมด
ั้
เพือ
่ เลือกแทร็คทัง้ หมด วิธน
ี จ
ี้ ะ
ยกเลิกการเลือกแทร็คทีละรายการ เมือ
่ คุณกดปุ่ ม '
(ย้อนกล ับ) บนรีโมท หรือเลือก เล่น แล ้วกดปุ่ ม OK
แทร็คทัง้ หมดจะปรากฏบนหน ้าจอรายการแทร็ค และ
เครือ
่ งจะเริม
่ เล่นแทร็คทัง้ หมดจาก Track 001
้ หา
การเล่นเนือ
1.
10. ในการยกเลิกรายการ เล่นรายการทีเ่ ลือก กดปุ่ ม
' (ย้อนกล ับ) หรือปุ่ ม e (ออก) หากคุณกด '
(ย้อนกล ับ) คุณจะกลับไปยังหน ้าจอรายการไฟล์
หากคุณกด e (ออก) คุณจะไปยังหน ้าจอโฮม
35 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 35
2015-03-26
10:45:24
การเล่นเนือ
้ หา
✎
หากคุณต ้องการใช ้ เล่นรายการทีเ่ ลือก เพือ
่ ดูวด
ิ โี อ
ั ต ัวกรอง ( ) เพือ
ใช ้ฟั งก์ชน
่ เลือก วิดโี อ แทน
ดนตรี
่ ทีค
เลือก เล่นดิสก์ หรือ ม ัลติมเี ดีย ขึน
้ อยูก
่ บ
ั สือ
่ ณ
ุ
ใช ้อยู่
- หากคุณเลือก เล่นดิสก์ หน ้าจอรายการแทร็คจะ
ั ต ัวกรอง ( ) เพือ
ปรากฏขึน
้ ใช ้ฟั งก์ชน
่ เลือก
ดนตรี แล ้วปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนํ าโดยเริม
่ ต ้นทีข
่ น
ั ้ ตอน
ที่ 3 ด ้านบน
้ ทีจ
- หากคุณเลือก ม ัลติมเี ดีย เลือก พืน
่ ัดเก็บ หรือ
อุปกรณ์เครือข่าย บนหน ้าจอ ม ัลติมเี ดีย จากนัน
้
่ เก็บข ้อมูลของคุณบนหน ้าจอ พืน
้ ทีจ
เลือกสือ
่ ัดเก็บ
หรือป
ุ กรณ์บนหน ้าจอ อุปกรณ์เครือข่าย หน ้าจอ
ั ต ัวกรอง
รายการไฟล์จะปรากฏขึน
้ ใช ้ฟั งก์ชน
( ) เพือ
่ เลือก ดนตรี แล ้วปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนํ า
โดยเริม
่ ต ้นทีข
่ น
ั ้ ตอนที่ 3 ด ้านบน
การสร้างและการแก้ไขรายการเล่นทีจ่ ัดเก็บ
ในอุปกรณ์เก็บข้อมูล
การสร้างรายการเล่น
1.
่ มต่ออุปกรณ์ USB ทีม
เชือ
่ เี พลงทีจ่ ัดเก็บไว ้กับช่อง
เสียบ USB ของระบบโฮมซีเนม่า แล ้วเปิ ดระบบโฮม
ซีเนม่า
2.
บนหน ้าจอโฮม เลือก ม ัลติมเี ดีย แล ้วกดปุ่ ม OK
3.
้ ทีจ
บนหน ้าจอ ม ัลติมเี ดีย เลือก พืน
่ ัดเก็บ แล ้วกด
ปุ่ ม OK
4.
เลือกอุปกรณ์ USB แล ้วกดปุ่ ม OK
5.
ทีด
่ ้านบนของหน ้าจอ เลือก ต ัวกรอง (
ดนตรี
6.
หลังจากหน ้าจอปรากฏขึน
้ อีกครัง้ เลือก
ต ัวเลือก ( ) เพิม
่ ในรายการฯ
7.
บนหน ้าจอถัดไป เลือกรายการเล่นทีม
่ อ
ี ยู่ แล ้วกด
ปุ่ ม OK
หรือ
เลือก รายการเล่นใหม่ แล ้วกดปุ่ ม OK หากคุณ
เลือกรายการเล่นทีม
่ อ
ี ยู่ ไปทีข
่ น
ั ้ ตอนที่ 9 หากคุณ
เลือก รายการเล่นใหม่ ไปทีข
่ น
ั ้ ตอนที่ 8
)
่ ตามค่าเริม
บนแป้ นพิมพ์บนหน ้าจอ ยอมรับชือ
่ ต ้น
่ ใหม่ เมือ
้
สําหรับรายการเล่นใหม่หรือป้ อนชือ
่ เสร็จสิน
เลือก เสร็จ กด OK แล ้วไปทีข
่ น
ั ้ ตอนที่ 9
นํ าทางไปยังหน ้าจอทีแ
่ สดงเพลงทีค
่ ณ
ุ ต ้องการใส่ใน
รายการเล่น
10. ใช ้ปุ่ ม 78:; เพือ
่ เลือกแทร็ค แล ้วกดปุ่ ม OK
เครือ
่ งหมายจะปรากฏในช่องกาเครือ
่ งหมาย
ทีด
่ ้านซ ้ายของไอคอนแทร็ค
11. ทําซํา้ ขัน
้ ตอนที่ 10 เพือ
่ ทําเครือ
่ งหมายและเลือก
แทร็คเพิม
่
9.
การใช ้ เล่นทีเ่ ลือก โดยเริม
่ จากหน้าจอ
โฮม
✎
8.
12. หากต ้องการลบแทร็คออกจากรายการ ให ้ไปทีแ
่ ทร็ค
ทีต
่ ้องการ แล ้วกดปุ่ ม OK อีกครัง้ เครือ
่ งหมายบน
แทร็คจะถูกลบออก
้ เลือก เพิม
13. เมือ
่ เสร็จสิน
่ ทีด
่ ้านบนของหน ้าจอ แล ้วกด
ปุ่ ม OK รายการเล่นจะถูกบันทึกในอุปกรณ์ USB และ
ป็ อปอัพเพิม
่ แล ้วจะปรากฏขึน
้ กดปุ่ ม OK
การเล่นรายการเล่น
1.
่ มต่ออุปกรณ์ USB ทีม
เชือ
่ รี ายการเล่นกับพอร์ต USB
ของระบบโฮมซีเนม่า
2.
นํ าทางไปยังรายการเล่น (หน ้าจอโฮม ม ัลติมเี ดีย
้ ทีจ
พืน
่ ัดเก็บ อุปกรณ์ USB รายการเล่น)
3.
เลือกรายการเล่น แล ้วกดปุ่ ม OK หน ้าจอรา
ยการแทร็คจะปรากฏขึน
้ และแทร็คแรก
ของรายการเล่นจะเริม
่ เล่น
การแก้ไขรายการเล่น
1.
ขณะเล่นรายการเล่น เลือก การตงค่
ั้ า(
)
แก้ไขรายการเล่น ทีม
่ ม
ุ ซ ้ายล่างของหน ้าจอรา
ยการแทร็ค
2.
ใช ้ปุ่ ม 78:; เพือ
่ เลือกแทร็ค แล ้วกดปุ่ ม OK
เครือ
่ งหมายจะปรากฏขึน
้ ถัดจากแทร็ค
3.
ในการยกเลิกการเลือก เลือกแทร็คนัน
้ อีกครัง้ แล ้ว
กดปุ่ ม OK
✎
ในการเลือกแทร็คทัง้ หมดในครัง้ เดียว ใช ้ เลือก
ทงหมด
ั้
ในการยกเลิกการเลือกทัง้ หมดในครัง้ เดียว
ใช ้ ไม่เลือกเลย
36 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 36
2015-03-26
10:45:25
4.
5.
้ เลือก ลบ ทีด
เมือ
่ เสร็จสิน
่ ้านซ ้ายล่างของหน ้าจอ
แล ้วกดปุ่ ม OK
ป็ อปอัพยืนยันจะปรากฏขึน
้
10. หากคุณต ้องการยกเลิกการริปหลังจากทีก
่ ารริปเริม
่ ต ้น
ขึน
้ แล ้ว กดปุ่ ม OK แล ้วเลือก ใช่ เลือก ไม่ใช่ เพือ
่
ทําการริปต่อ
เลือก ใช่ แล ้วกดปุ่ ม OK
11. เมือ
่ การริปเสร็จสมบูรณ์ ข ้อความ "ริพเรียบร้อย
แล้ว" จะปรากฏขึน
้ กดปุ่ ม OK หน ้าจอรายการแทร็ค
จะปรากฏขึน
้ อีกครัง้
✎
การลบไฟล์ทงั ้ หมดทีอ
่ ยูใ่ นรายการเล่นจะลบรายการ
เล่นเองด ้วย
✎
คุณสามารถบันทึกรายการเล่นได ้มากถึง 5 รายการ
การใช ้ Bluetooth
การริพ
เสียบอุปกรณ์ USB ในช่องเสียบ USB ทีด
่ ้านหน ้าของ
เครือ
่ ง นีค
่ อ
ื อุปกรณ์ทค
ี่ ณ
ุ จะริปไฟล์เก็บไว ้
2.
ี เี พลงในระบบโฮมซีเนม่า เพียงชัว่ ครู่ หน ้าจอรา
ใส่ซด
ยการแทร็คจะปรากฏขึน
้
3.
บนหน ้าจอรายการแทร็ค เลือก การตงค่
ั้ า ( )
ทีด
่ ้านซ ้ายล่างของหน ้าจอ แล ้วกดปุ่ ม OK เมนูการตัง้
ค่าจะปรากฏขึน
้
4.
ใช ้ปุ่ ม 78 เพือ
่ เลือก การริพ แล ้วกดปุ่ ม OK หน ้า
จอการริปจะปรากฏขึน
้
5.
ใช ้ปุ่ ม 78 เพือ
่ เลือกแทร็ค แล ้วกดปุ่ ม OK
เครือ
่ งหมายจะปรากฏทีด
่ ้านซ ้ายของแทร็ค
6.
ทําซํา้ ขัน
้ ตอนที่ 5 เพือ
่ เลือกและทําเครือ
่ งหมาย
แทร็คเพิม
่
✎
ในการเลือกแทร็คทัง้ หมดในครัง้ เดียว เลือก เลือก
ทงหมด
ั้
ทีด
่ ้านซ ้ายล่างของหน ้าจอ แล ้วกดปุ่ ม OK
7.
หากต ้องการลบแทร็คออกจากรายการ ให ้ไปทีแ
่ ทร็ค
ทีต
่ ้องการ แล ้วกดปุ่ ม OK อีกครัง้ เครือ
่ งหมายบน
แทร็คจะถูกลบออก
8.
้ เลือกปุ่ ม ริป โดยใช ้ปุ่ ม 78 แล ้วกดปุ่ ม
เมือ
่ เสร็จสิน
OK ป็ อปอัพริปจะปรากฏขึน
้
9.
ใช ้ปุ่ ม 78 เพือ
่ เลือกอุปกรณ์ทจี่ ะจัดเก็บไฟล์ทรี่ ป
ิ
แล ้วกดปุ่ ม OK การริปจะเริม
่ ต ้นขึน
้
✎
่ มต่ออุปกรณ์ขณะกําลังทําการริป
ห ้ามตัดการเชือ
คุณสามารถใช ้อุปกรณ์ Bluetooth เพือ
่ เพลิดเพลินกับ
เพลงด ้วยเสียงสเตอริโอ
คุณภาพสูงโดยไม่ต ้องใช ้สายใดๆ!
• ระยะการจับคู:่ สูงสุด 2 ม.,
ระยะการทํางาน: สูงสุด 10 ม.
• การทํางานทีแ
่ ท ้จริงอาจแตกต่างไปขึน
้ อยูก
่ บ
ั สภาพ
แวดล ้อมของคุณแม ้ว่าคุณจะใช ้อุปกรณ์ภายในระยะ
การทํางานก็ตาม
Bluetooth คืออะไร
Bluetooth คือเทคโนโลยีทช
ี่ ว่ ยให ้อุปกรณ์ทรี่ องรับ Bluetooth
เชือ่ มต่อกันได ้อย่างง่ายดายโดยใช ้การเชือ่ มต่อไร ้สายระยะสัน้
• อุปกรณ์ Bluetooth อาจมีเสียงออกมาหรือทํางานผิด
ปกติ
- เมือ่ ส่วนหนึง่ ส่วนใดของร่างกายของคุณสัมผัสกับระบบรับ/
ส่งสัญญาณของอุปกรณ์ Bluetooth หรือระบบโฮมซีเนม่า
- เมือ่ เกิดการแปรเปลีย่ นของไฟฟ้ าจากสิง่ กีดขวางทีเ่ กิดจากผนัง
มุม หรือพาร์ทชิ นั ในสํานักงาน
- เมือ
่ อุปกรณ์ถก
ู สัญญาณไฟฟ้ ารบกวนจาก
อุปกรณ์ทม
ี่ ค
ี ลืน
่ ความถีเ่ ดียวกัน ซึง่ รวมถึงอุปกรณ์การ
แพทย์ เตาไมโครเวฟ และ LAN ไร ้สาย
• จับคูโ่ ฮมซีเนม่ากับอุปกรณ์ Bluetooth ขณะทีอ
่ ป
ุ กรณ์
ทัง้ สองเครือ
่ งอยูใ่ กล ้กัน
• ยิง่ ระยะห่างระหว่างระบบโฮมซีเนม่ากับอุปกรณ์
Bluetooth มาก คุณภาพทีไ่ ด ้รับก็จะยิง่ ไม่ด ี
่ ม
หากระยะห่างเกินช่วงการใช ้งาน Bluetooth การเชือ
ต่อจะหลุด
่ มต่อ Bluetooth
• ในบริเวณทีร่ ับสัญญาณได ้ไม่ด ี การเชือ
อาจทํางานไม่เหมาะสม
้ หา
การเล่นเนือ
1.
37 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 37
2015-03-26
10:45:26
การเล่นเนือ
้ หา
• ระบบโฮมซีเนม่ามีชว่ งรับสัญญาณทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ
สูงสุดถึง 10 เมตรจากทุกทิศทาง หากไม่มส
ี งิ่ กีดขวาง
่ มต่อจะถูกตัดขาดโดยอัตโนมัตห
การเชือ
ิ ากอุปกรณ์อยู่
นอกช่วงนี้ แม ้อยูภ
่ ายในช่วงการใช ้งานนี้ คุณภาพเสียง
อาจตํา่ ลงจากสิง่ กีดขวาง เช่น ผนังหรือประตู
• อุปกรณ์ไร ้สายนีอ
้ าจทําให ้เกิดสัญญาณไฟฟ้ ารบกวน
ระหว่างการใช ้งาน
Bluetooth
่ มต่อ
เชือ
อุปกรณ์ Bluetooth
ก่อนทีค
่ ณ
ุ จะเริม
่ ต ้น ให ้ยืนยันว่าอุปกรณ์ Bluetooth
ั ชุดหูฟังสเตอริโอทีใ่ ช ้งาน Bluetooth ได ้
สนับสนุนฟั งก์ชน
1.
กดปุ่ ม SOURCE บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ แสดง
ข ้อความ BT
2.
เลือกเมนู Bluetooth บนอุปกรณ์ Bluetooth ทีค
่ ณ
ุ
่ มต่อ สําหรับคําแนะนํ า โปรดดูคม
ต ้องการเชือ
ู่ อ
ื การใช ้
งานของอุปกรณ์ Bluetooth
4.
✎
เลือก "[HTS]Jxxxxx" จากรายการทีค
่ ้นหา
่ มต่อกับอุปกรณ์
• เมือ
่ ระบบโฮมซีเนม่าเชือ
่ อุปกรณ์ของอุปกรณ์
Bluetooth แล ้ว ชือ
่ มต่อแล ้วตามด ้วยชือ
่ ของระบบ
Bluetooth ทีเ่ ชือ
โฮมซีเนม่าจะปรากฏทีจ่ อแสดงผลด ้านหน ้าของ
ระบบโฮมซีเนม่า
่ มต่อ
เล่นเพลงบนอุปกรณ์ทเี่ ชือ
• คุณสามารถฟั งเพลงบนอุปกรณ์ Bluetooth ที่
่ มต่อกับระบบโฮมซีเนม่าแล ้ว
เชือ
ระบบโฮมซีเนม่าสนับสนุนข ้อมูล SBC คุณภาพ
ปานกลาง (สูงสุด 237kbps@48kHz) เท่านัน
้
และไม่สนับสนุนข ้อมูล SBC คุณภาพสูง
(328kbps@44.1kHz)
สนับสนุนคุณสมบัต ิ AVRCP การทํางานอาจแตกต่าง
่ มต่อ
จากนี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ข ้อมูลจําเพาะของอุปกรณ์ทเี่ ชือ
✎
่ มต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ทีส
เชือ
่ นับสนุนรูปแบบ
A2DP เท่านัน
้
✎
สามารถจับคูอ
่ ป
ุ กรณ์ Bluetooth ครัง้ ละเครือ
่ งเดียว
เท่านัน
้
✎
่ มต่อระบบโฮมซีเนม่าก ับอุปกรณ์
การเชือ
3.
✎
ั การค ้นหาหรือการเชือ
่ มต่ออาจทํางาน
ฟั งก์ชน
ไม่เหมาะสมในกรณีตอ
่ ไปนี:้
- หากมีสนามไฟฟ้ าทีม
่ ค
ี วามแรงสูงใกล ้กับหรืออยูร่ อบๆ
ระบบโฮมซีเนม่า
- หากอุปกรณ์ Bluetooth อืน
่ ๆ ถูกจับคูก
่ บ
ั ผลิตภัณฑ์
พร ้อมๆ กัน
- หากอุปกรณ์ Bluetooth ปิ ด ไม่มอ
ี ยู่ หรือทํางานผิด
ปกติ
โปรดทราบว่าอุปกรณ์ เช่น เตาไมโครเวฟ, อะแดปเตอร์
LAN ไร ้สาย, หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ และเตาแก๊ส ใช ้
ช่วงความถีเ่ ดียวกับอุปกรณ์ Bluetooth ซึง่ อาจทําให ้เกิด
สัญญาณไฟฟ้ ารบกวน
✎
เพือ
่ ความสามารถใช ้งานเข ้ากันได ้ดีทส
ี่ ด
ุ ระหว่าง
อุปกรณ์ Bluetooth และระบบโฮมซีเนม่า หรืออุปกรณ์
อืน
่ ใด เช่น โทรศัพท์มอ
ื ถือ และโฮมซีเนม่า เราขอ
แนะนํ าให ้คุณอัพเดตระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารของอุปกรณ์ให ้
ั ล่าสุด
เป็ นเวอร์ชน
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth จาก
การต ัดการเชือ
ระบบโฮมซีเนม่า
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth จากระบบ
คุณสามารถตัดการเชือ
โฮมซีเนม่า สําหรับคําแนะนํ า โปรดดูคม
ู่ อ
ื การใช ้งานของ
อุปกรณ์ Bluetooth
่ มต่อระบบโฮมซีเนม่าจากอุปกรณ์
• เมือ
่ ตัดการเชือ
Bluetooth ระบบโฮมซีเนม่าจะแสดงข ้อความ
DISCONNECTED ทีจ่ อแสดงผลด ้านหน ้า
่ มต่อระบบโฮมซีเนม่าจาก
การต ัดการเชือ
อุปกรณ์ Bluetooth
กดปุ่ ม (
) ทีแ
่ ผงด ้านหน ้าของระบบโฮมซีเนม่าเพือ
่
สลับจาก BT เป็ นโหมดอืน
่ หรือปิ ดระบบโฮมซีเนม่า
• ยกเว ้นเมือ่ คุณตัดการเชือ่ มต่อระบบโฮมซีเนม่าโดยการเปลีย่ นฟั งก์ชนั
อุปกรณ์ Bluetooth ทีเ่ ชือ่ มต่อแล ้วจะรอการตอบสนองจาก ระบบโฮม
ซีเนม่าในระยะเวลาหนึง่ ก่อนตัดการเชือ่ มต่อ (เวลาตัดการเชือ่ มต่อ
อาจแตกต่างจากนี้ โดยขึน้ อยูก่ บั อุปกรณ์ Bluetooth ทีใ่ ช ้)
38 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 38
2015-03-26
10:45:27
✎
✎
่ มต่อ Bluetooth การเชือ
่ มต่อ
ในโหมดการเชือ
Bluetooth จะขาดหายไปหากระยะห่างระหว่าง
ระบบโฮมซีเนม่ากับอุปกรณ์ Bluetooth เกินระยะ 10
เมตร เมือ
่ อุปกรณ์ Bluetooth กลับมาอยูใ่ นช่วงทีม
่ ี
ประสิทธิภาพ หรือคุณรีสตาร์ทอุปกรณ์ Bluetooth คุณ
จะต ้องจับคูอ
่ ป
ุ กรณ์และระบบโฮมซีเนม่าอีกครัง้ เพือ
่
่ มต่อ
เชือ
ในโหมด Bluetooth ภาพพักหน ้าจอจะเริม
่ ขึน
้ หาก
อุปกรณ์ Bluetooth ยังคงอยูใ่ นสภาพพร ้อมใช ้งาน
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth
นาน 5 นาที หากต ้องการเชือ
่ มต่ออุปกรณ์
อีกครัง้ ปิ ดภาพพักหน ้าจอ แล ้วเชือ
ในการปิ ดภาพพักหน ้าจอ ให ้กดทีป
่ มใดก็
ุ่
ได ้บน
รีโมทคอนโทรล (ปุ่ มระดับเสียง ปุ่ ม 78:; ฯลฯ)
้ ารเริม
่ ต้น Bluetooth ด่วน
การใชก
คุณสามารถแสดงภาพทีอ
่ ยูบ
่ น DVD, USB, อุปกรณ์
เคลือ
่ นทีห
่ รือพีซ ี
การใชเ้ มนูเครือ
่ งมือ
ขณะแสดงภาพ กดปุ่ ม TOOLS บนรีโมท
เลือก การตงค่
ั้ า (T) ทีม
่ ม
ุ ขวาบนของหน ้าจอ แล ้วกด
ปุ่ ม OK รายการแบบหล่นลงของเมนูเครือ
่ งมือจะปรากฏขึน
้
การตงค่
ั้ าสไลด์โชว์
 ความเร็ว: เลือกเพือ
่ ตัง้ ค่าความเร็วของสไลด์โชว์
 เอฟเฟกต์: เลือกเพือ
่ ตัง้ ค่าเอฟเฟ็ กต์พเิ ศษของ
สไลด์โชว์
หมุน
ิ
เลือกเพือ
่ หมุนภาพ (จะหมุนภาพแบบตามเข็มนาฬกา
ิ
หรือทวนเข็มนาฬกา)
✎
ต ้องเสียบปลั๊กระบบโฮมซีเนม่าเพือ
่ ให ้ เริม
่ อย่างเร็ว
ทํางาน
✎
ั นี้ ตัง้ ค่า การตงค่
ในการใช ้ฟั งก์ชน
ั้ า > ระบบ > เริม
่
อย่างเร็ว เป็ น เปิ ด
เลือกเพือ
่ ขยายภาพปั จจุบน
ั (ขยายเพิม
่ สูงสุดถึง 4 เท่า)
✎
ั นี้ การเชือ
่ มต่อ Bluetooth
หากต ้องการใช ้ฟั งก์ชน
ระหว่างโฮม ซีเนม่า และอุปกรณ์อจ
ั ฉริยะของคุณ ควร
ดําเนินการไว ้ก่อนแล ้ว อีกนัยหนึง่ ก็คอ
ื ในรายการ
อุปกรณ์ Bluetooth บนอุปกรณ์อจ
ั ฉริยะของคุณควร
ื่ โฮม ซีเนม่า เชือ
่ มต่อไว ้แล ้ว
มีชอ
 ไดนามิค: เลือกเพือ
่ เพิม
่ ความคมชัด
 มาตรฐาน: เลือกสําหรับใช ้ในการรับชมทัว่ ไป
 ภาพยนตร์: โหมดนีเ้ ป็ นการตัง้ ค่าทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ สําหรับการ
ชมภาพยนตร์
ั
 ผูใ้ ช้: ทําให ้คุณปรับความคมชัดและฟั งก์ชน
การลดสัญญาณรบกวนตามลําดับ
1.
2.
่ มต่ออุปกรณ์อจ
่ มต่อแล ้ว
เชือ
ั ฉริยะทีเ่ ชือ
ก่อนหน ้านีข
้ องคุณกับผลิตภัณฑ์ผา่ น Bluetooth
่ มต่อ
่ เติมเกีย
่ วกับการเชือ
(สําหรับข ้อมูลเพิม
Bluetooth โปรดดูคม
ู่ อ
ื อุปกรณ์อจ
ั ฉริยะของคุณ)
ซูม
โหมดภาพ
้ หา
การเล่นเนือ
่ มต่ออุปกรณ์อจ
ขณะทีร่ ะบบโฮมซีเนม่าปิ ด การเชือ
ั ฉริยะ
่ มต่อ Bluetooth ก่อนหน ้านี้
กับผลิตภัณฑ์ผา่ นการเชือ
สามารถเปิ ดระบบโฮมซีเนม่าได ้
้ หาภาพ
การเล่นเนือ
้ หล ัง
เพลงพืน
่ มต่อ ระบบโฮมซีเนม่าจะเปิ ดโดย
หลังจากเชือ
อัตโนมัตใิ นโหมด BT
• เลือกเพลงทีต
่ ้องการเพือ
่ เล่นบนอุปกรณ์อจ
ั ฉริยะ
ของคุณ
เลือกเพือ
่ ฟั งเพลงขณะชมสไลด์โชว์
โหมดอีควอไลเซอร์
ตัง้ ค่าเป็ น เปิ ด เพือ
่ ใช ้อิควอไลเซอร์ ปรับแต่งคุณสมบัต ิ
เสียงตามทีค
่ ณ
ุ ต ้องการโดยใช ้การตัง้ ค่าอิควอไลเซอร์
การตงค่
ั้ าอีควอไลเซอร์
ั นีส
ฟั งก์ชน
้ ามารถใช ้งานได ้เมือ
่ ตัง้ ค่า โหมดอีควอไล
เซอร์ ให ้เป็ น เปิ ด เท่านัน
้
39 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 39
2015-03-26
10:45:28
การเล่นเนือ
้ หา
ส่ง
ภาพ
เลือก ส่ง เพือ
่ อัพโหลดไฟล์ทเี่ ลือกไปยังเว็บไซต์
ออนไลน์ (Picasa, Facebook ฯลฯ) หรืออุปกรณ์
ต่างๆ ในการใช ้ ส่ง กับเว็บไซต์ออนไลน์ คุณต ้องสร ้าง
บัญชีกบ
ั เว็บไซต์ออนไลน์ จากนัน
้ ล็อกอินโดยใช ้
ั ล็อกอิน ส่ง ทํางานด ้วยวิธก
ี ารเดียวกันกับเพลง
ฟั งก์ชน
ภาพถ่าย และวิดโี อ สําหรับคําแนะนํ าทัว่ ไป ดู "การใช ้
ั ส่ง" หน ้า 40
ฟั งก์ชน
ข้อมูล
แสดงข ้อมูลภาพ
✎
เมนู ต ัวเลือก อาจแตกต่างกันขึน
้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์หรือ
ื่ จัดเก็บ อาจไม่แสดงตัวเลือกทัง้ หมด
อุปกรณ์สอ
✎
ั เพลงพืน
้ หล ัง ไฟล์
สําหรับการเปิ ดใช ้งานฟั งก์ชน
่ จัดเก็บข ้อมูลเดียวกันกับไฟล์
ภาพถ่ายควรอยูใ่ นสือ
เพลง อย่างไรก็ตาม คุณภาพเสียงอาจได ้รับผลกระทบ
จากอัตราบิตของไฟล์ MP3 ขนาดของภาพถ่าย และ
วิธก
ี ารเข ้ารหัส
✎
คุณไม่สามารถขยายคําบรรยายใต ้ภาพและภาพกราฟิ ก
PG ในโหมดเต็มหน ้าจอ
การใชเ้ มนูเรียงตามและต ัวเลือก
้
เมือ
่ รายการไฟล์ภาพถ่ายปรากฏขึน
ั ต ัวกรอง (
เลือกฟั งก์ชน
ภาพถ่ายเท่านัน
้
✎
) และ ภาพ เพือ
่ แสดง
แม ้ว่าผลิตภัณฑ์จะแสดงโฟลเดอร์สําหรับประเภท
เนือ
้ หาทัง้ หมด แต่เครือ
่ งจะแสดงเพียงไฟล์ของ
ประเภทเนือ
้ หาทีค
่ ณ
ุ เลือกเท่านัน
้ ตัวอย่างเช่น หาก
คุณเลือก ภาพ คุณจะสามารถเห็นเพียงไฟล์ภาพถ่าย
เท่านัน
้
บนหน ้าจอทีแ
่ สดงไฟล์ภาพถ่าย ใช ้ปุ่ ม 78:; เพือ
่
เรียก เรียงตาม หรือ ต ัวเลือก ทีด
่ ้านขวาบน แล ้วกดปุ่ ม
OK
เรียงตาม
 ว ันที่
่ หรืออุปกรณ์สอ
ื่
จัดกลุม
่ ไฟล์ภาพถ่ายทัง้ หมดบนสือ
จัดเก็บโดยเรียงตามวันที่ คลิกทีก
่ ลุม
่ เพือ
่ ดูภาพถ่าย
ในกลุม
่ นัน
้
่
 ชือ
่ หรืออุปกรณ์สอ
ื่ จัด
แสดงไฟล์ภาพถ่ายทัง้ หมดบนสือ
่ เรือ
่ ง
เก็บโดยเรียงตามชือ
 โฟลเดอร์
่ หรืออุปกรณ์สอ
ื่ จัดเก็บ
แสดงโฟลเดอร์ทงั ้ หมดบนสือ
ต ัวเลือก
 สไลด์โชว์
เริม
่ สไลด์โชว์ แสดงไฟล์ทงั ้ หมดในโฟลเดอร์ปัจจุบน
ั
ทีละรายการ หากคุณต ้องการสร ้างสไลด์โชว์ด ้วย
กลุม
่ ภาพถ่ายทีเ่ ลือก ดู เล่นทีเ่ ลือก ด ้านล่างนี้
 เล่นรายการทีเ่ ลือก
เล่นรายการทีเ่ ลือก ทําให ้คุณสามารถเลือกไฟล์
ทีต
่ ้องการเล่น โดยตัวเลือกนีท
้ ํางานด ้วยวิธก
ี าร
่ ทุกประเภท ดู "การใช ้ เล่นรายการ
เดียวกันในสือ
่ แบบบันทึกเอง (CD, อุปกรณ์ USB
ทีเ่ ลือก กับสือ
ฯลฯ)" หน ้า 35
 ส่ง
เลือก ส่ง เพือ
่ อัพโหลดไฟล์ทเี่ ลือกไปยังเว็บไซต์
ออนไลน์ (Picasa, Facebook ฯลฯ) หรืออุปกรณ์
ต่างๆ ในการใช ้ ส่ง กับเว็บไซต์ออนไลน์, คุณต ้อง
สร ้างบัญชีกบ
ั เว็บไซต์ออนไลน์ จากนัน
้ ล็อกอินโดย
ั ล็อกอิน
ใช ้ฟั งก์ชน
✎
เมนู ต ัวเลือก อาจแตกต่างกันขึน
้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์หรือ
ื่ จัดเก็บ อาจไม่แสดงตัวเลือกทัง้ หมด
อุปกรณ์สอ
้ งั ก์ชนส
ั ง่
การใชฟ
1.
ใช ้ปุ่ ม 78 เพือ
่ เลือก ส่ง แล ้วกดปุ่ ม OK หน ้าจอ
การเลือกจะปรากฏขึน
้
2.
ใช ้ปุ่ ม 78 เพือ
่ เลือกภาพ แล ้วกดปุ่ ม OK
เครือ
่ งหมายจะปรากฏทีด
่ ้านซ ้ายของภาพ
3.
ทําซํา้ ขัน
้ ตอนที่ 2 เพือ
่ เลือกและทําเครือ
่ งหมายภาพ
เพิม
่
4.
หากต ้องการลบภาพออกจากรายการ ให ้ไปทีภ
่ าพที่
่ งหมายบนภาพ
ต ้องการ แล ้วกดปุ่ ม OK อีกครัง้ เครือ
จะถูกลบออก
40 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 40
2015-03-26
10:45:28
้ กดปุ่ ม 78 เพือ
เมือ
่ เสร็จสิน
่ เลือก ส่ง แล ้วกด
ปุ่ ม OK ป็ อปอัพส่งจะปรากฏขึน
้ และแสดงเว็บไซต์
ออนไลน์ (Picasa, Facebook ฯลฯ) หรืออุปกรณ์ท ี่
คุณสามารถส่งภาพถ่ายไปไว ้
5.
6.
เลือกจุดหมายปลายทาง แล ้วกดปุ่ ม OK
7.
หากคุณกําลังส่งภาพถ่ายไปยังเว็บไซต์ออนไลน์
เว็บไซต์จะเริม
่ ทํางาน ล็อกอินและปฏิบต
ั ต
ิ ามคํา
แนะนํ าบนหน ้าจอ
✎
ในการส่งภาพถ่ายไปยังเว็บไซต์ออนไลน์ คุณต ้องมี
บัญชีกบ
ั เว็บไซต์นัน
้
้ ่ มเอฟเฟ
การใชป
ุ
็ กต์พเิ ศษบน
รีโมทคอนโทรล
กดปุ่ ม SOUND EFFECT
กดปุ่ ม 78 เพือ
่ เลือกโหมดทีต
่ ้องการ: DSP,
Virtual Surround, โหมด SFE หรือ กีฬา
3.
กดปุ่ ม :; เพือ
่ เลือกเอฟเฟ็ กต์เสียงทีต
่ ้องการ
DTS Neo:Fusion II
DSP
 MP3 Enhancer : ช่วยเพิม
่ ประสิทธิภาพเสียงที่
คุณฟั ง (เช่น เพลง mp3) คุณสามารถปรับความคม
ชัดของเสียงระดับ MP3 (24 kHz, 8 บิต) เป็ นเสียง
ระดับ CD (44.1 kHz, 16 บิต)
 Power Bass : เพิม
่ ระดับเสียงของเสียงเบสและ
ให ้เอฟเฟ็ กต์เสียงดัง
 ปิ ด : เลือกตัวเลือกนีเ้ พือ
่ ฟั งเสียงปกติ
้ หา
การเล่นเนือ
่ ฟั งก์ชน
ั อาจแตกต่างกันขึน
ชือ
้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์หรือ
ื่ จัดเก็บ
อุปกรณ์สอ
 ผูป
้ ระกาศ : เน ้นเสียงผู ้ประกาศระหว่างการแข่งขัน
กีฬาเพือ
่ ให ้คุณ
ดืม
่ ดํา่ กับการแข่งขันมากขึน
้
 สนามกีฬา : เน ้นเสียงเชียร์ของผู ้ชมระหว่างการ
แข่งขันกีฬาเพือ
่ เพิม
่ อารมณ์รว่ ม
 ปิ ด : เลือกตัวเลือกนีเ้ พือ
่ ฟั งเสียงปกติ
ช่วยให ้คุณสามารถเลือกโหมดเพือ
่ ปรับเสียงให ้เหมาะ
สมทีส
่ ด
ุ
1.
กีฬา
✎
ฟังก์ช ันเอฟเฟ็กต์เสียง
2.
โหมด SFE
 Symphony Hall in Boston (Hall 1) : ให ้เสียง
ั เจนราวกับนั่งฟั งในห ้องโถงแสดงคอนเสิรต
ร ้องทีช
่ ด
์
 Philharmonic Hall in Bratislava (Hall 2) :
ั เจนราวกับนั่งฟั งในห ้องโถงแสดง
ให ้เสียงร ้องทีช
่ ด
คอนเสิรต
์ เช่นเดียวกัน แต่มพ
ี ลังน ้อยกว่า HALL1
 Jazz Club in Seoul B : การตัง้ ค่าทีแ
่ นะนํ าสําหรับ
แนวเพลงแจ๊ส
 Church in Seoul : ให ้ความรู ้สึกเหมือนอยูใ่ นโบสถ์
ขนาดใหญ่
 Amphitheater (Rock) : การตัง้ ค่าทีแ
่ นะนํ า
สําหรับแนวเพลงร็อค
 ปิ ด : เลือกตัวเลือกนีเ้ พือ
่ ฟั งเสียงปกติ
ั เจน
คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเซอร์ราวด์ทช
ี่ ด
และสมจริงยิง่ ขึน
้ ด ้วยโทนเสียงทีส
่ มบูรณ์เพียง
แค่ปรับความลึกของเสียงโดยใช ้ตัวเลือกระดับ
ปิ ด  เปิ ด
Virtual Surround
คุณสามารถตัง้ ค่าแหล่งสัญญาณเข ้าสองช่องสัญญาณ
เพือ
่ ให ้ระบบเล่นเสียงในโหมดเสียงเซอร์ราวด์ 5.1
ช่องสัญญาณ
41 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 41
2015-03-26
10:45:29
บริการเครือข่าย
คุณสามารถเพลิดเพลินกับบริการเครือข่ายต่างๆ เช่น สตรี
่ มต่อ
มมิงวิดโี อ หรือแอปพลิเคชันออนไลน์ โดยการเชือ
เครือ
่ งกับเครือข่ายของคุณ
✎
สําหรับการใช ้บริการเครือข่าย คุณต ้องปฏิบต
ั ด
ิ งั นีก
้ อ
่ น:
หากคุณเลือก ให้ฉ ันเข้าสูร่ ะบบโดยอ ัตโนม ัติ ครัง้
ต่อไปทีค
่ ณ
ุ ล็อกอิน เครือ
่ งจะป้ อนอีเมลและรหัสผ่าน
่
ของคุณโดยอัตโนมัต ิ สิง่ ทีค
่ ณ
ุ ต ้องทําคือเลือก ลงชือ
เข้าใช้ เท่านัน
้
✎
่
หากคุณกดปุ่ ม
หลังจากทีล
่ ็อกอิน หน ้าจอ ลงชือ
่ มโยง
เข้าใช้ จะปรากฏขึน
้ คุณสามารถเลือก เชือ
่ ออก
บ ัญชี, แก้ไขโปรไฟล์, ลบบ ัญชี และ ลงชือ
1.
่ มต่อผลิตภัณฑ์กบ
เชือ
ั เครือข่าย
(ดูหน ้า 13)
2.
กําหนดค่าการตัง้ ค่าเครือข่าย
(ดูหน ้า 22~24)
้ อ SAMSUNG APPS
ก่อนใชแ
ั งของคุณ
่ ัญชซ
ี มซุ
การล็อกอินเข้าสูบ
ก่อนเข ้าถึง SAMSUNG APPS ขอแนะนํ าให ้คุณเข ้าสู่
ระบบด ้วยบัญชีผู ้ใช ้ Samsung ของคุณ
✎
ั ซุง สร ้างบัญชีด ้วยการเลือก
หากคุณไม่มบ
ี ญ
ั ชีซม
สร้างบ ัญชี
หากคุณยังไม่ได ้ตัง้ ค่า Smart Hub เมือ
่ คุณใช ้
SAMSUNG APPS ในครัง้ แรก เครือ
่ งจะขอให ้คุณดําเนิน
การขัน
้ ตอนการตัง้ ค่า Smart Hub
1.
ทีห
่ น ้าจอโฮม เลือก SAMSUNG APPS แล ้วกดปุ่ ม
OK
2.
หน ้าต่าง Smart Hub จะแสดงขึน
้ เพือ
่ ถามว่าคุณ
ต ้องการตัง้ ค่า Smart Hub หรือไม่ หรือไม่ เลือก ใช่
แล ้วกดปุ่ ม OK หน ้าจอยินดีต ้อนรับจะปรากฏขึน
้
3.
เลือก เริม
่ ต้น แล ้วกดปุ่ ม OK หน ้าจอ ข้อตกลงและ
เงือ
่ นไขของ Smart Hub และนโยบายความเป็น
ส่วนต ัว จะปรากฏขึน
้
4.
บนหน ้าจอ ต ัวเลือกและบริการเสริม คุณต ้องอ่าน
และยอมรับทัง้ เงือ
่ นไขและข ้อกําหนด และนโยบาย
่ ให ้สามารถ
ความเป็ นส่วนตัวสําหรับ Smart Hub เพือ
ใช ้ Smart Hub ได ้
5.
่ อ่าน
เลือ
่ นลง แล ้วคลิกปุ่ ม ดูรายละเอียด เพือ
เอกสารฉบับเต็ม
ั ซุง ให ้ปฏิบต
ในการสร ้างบัญชีซม
ั ต
ิ ามขัน
้ ตอนเหล่านี:้
หน ้าจอ
1.
เมือ
่ หน ้าจอโฮมปรากฏขึน
้ ให ้กดปุ่ ม
่ เข้าใช้ จะปรากฏขึน
ลงชือ
้
2.
เลือกฟิ ลด์ ID แล ้วกดปุ่ ม OK ป็ อปอัพแป้ นพิมพ์จะ
ปรากฏขึน
้
3.
ป้ อนทีอ
่ ยูอ
่ เี มลของคุณโดยใช ้แป้ นพิมพ์ดงั กล่าว
้ เลือกปุ่ ม เสร็จ แล ้วกดปุ่ ม OK หน ้าจอ
เมือ
่ เสร็จสิน
่ เข้าใช้ จะปรากฏขึน
ลงชือ
้ อีกครัง้
4.
เลือกฟิ ลด์รหัสผ่าน แล ้วกดปุ่ ม OK ป็ อปอัพแป้ นพิมพ์
จะปรากฏขึน
้
5.
้
ป้ อนรหัสผ่านของคุณโดยใช ้แป้ นพิมพ์ เมือ
่ เสร็จสิน
่ เข้าใช้
เลือกปุ่ ม เสร็จ แล ้วกดปุ่ ม OK หน ้าจอ ลงชือ
จะปรากฏขึน
้ อีกครัง้
6.
ในการดําเนินการล็อกอินให ้ง่ายขึน
้ ในครัง้ ต่อไป ให ้
เลือก ให้ฉ ันเข้าสูร่ ะบบโดยอ ัตโนม ัติ แล ้วกดปุ่ ม
OK
7.
่ เข้าใช้ แล ้วกดปุ่ ม OK
เลือก ลงชือ
8.
หน ้าจอ ข้อกําหนดและเงือ
่ นไขของบ ัญชี
Samsung จะปรากฏขึน
้
9.
เลือก ฉ ันยินยอม และกดปุ่ ม OK
✎
คุณไม่จําเป็ นต ้องยอมรับประกาศความเป็ นส่วน
ตัวเพิม
่ เติม แต่หากคุณไม่ยอมรับประกาศนี้ คุณสมบัต ิ
หรือการทํางานของ Smart TV หนึง่ รายการขึน
้ ไป
อาจไม่สามารถทํางานได ้
6.
เลือก ฉ ันยอมร ับทงหมด
ั้
แล ้วกดปุ่ ม OK หน ้าจอตัง้
ค่าสําเร็จจะปรากฏขึน
้ กดปุ่ ม OK
10. เลือกภาพทีค
่ ณ
ุ ต ้องการใช ้เพือ
่ ระบุบญ
ั ชีของคุณ แล ้ว
กดปุ่ ม OK
11. เลือก เสร็จ
42 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 42
2015-03-26
10:45:30
้ อ SAMSUNG APPS
การใชแ
บนหน ้าจอ SAMSUNG APPS คุณสามารถดาวน์โหลด
แอปพลิเคชันจากอินเทอร์เน็ ต และเรียกใช ้งานและรันแอป
่ าวน์โหลดบนทีวข
ี องคุณ สําหรับการเข ้าถึง
พลิเคชันทีด
ั ซุง
ั ชีซม
แอปพลิเคชันบางรายการ คุณจําเป็ นต ้องมีบญ
✎
ขณะเล่นเนือ
้ หามัลติมเี ดียใน SAMSUNG APPS กด
ปุ่ ม 5 บนรีโมทค ้างไว ้เพือ
่ หยุดการเล่นชัว่ คราว หาก
ต ้องการหยุดการเล่น กดปุ่ ม e (ออก) บนรีโมท
ค ้างไว ้
หน้าจอ SAMSUNG APPS โดยสรุป
1
ครัง้ แรกทีค
่ ณ
ุ เปิ ดหน ้าจอ SAMSUNG APPS ระบบโฮม
ซีเนม่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟรีโดยอัตโนมัต ิ เมือ
่
ดาวน์โหลดแล ้ว แอปพลิเคชันเหล่านีจ
้ ะปรากฏบนหน ้าจอ
SAMSUNG APPS ในการดูแอปพลิเคชันเพิม
่ เติม เลือก
ยอดนิยม, มีอะไรใหม่ หรือ หมวดหมู่ ทีด
่ ้านล่างของ
หน ้าจอ แล ้วกดปุ่ ม OK
ยอดนิยม แสดงแอปพลิเคชันยอดนิยม มีอะไรใหม่ แส
ดงแอปพลิเคชันใหม่ลา่ สุด หมวดหมู่ แสดงไอคอนที่
หมายถึงหมวดหมูต
่ า่ งๆ เช่น วีดโี อ, เกมส์ และ กีฬา
เลือกไอคอนหมวดหมู่ แล ้วกดปุ่ ม OK ระบบโฮมซีเนม่าจะ
แสดงแอปพลิเคชันในหมวดหมูด
่ งั กล่าว
ั
การดาวน์โหลดแอปพลิเคชน
2
1.
เลือก ยอดนิยม, มีอะไรใหม่ หรือ หมวดหมู่ แล ้ว
กดปุ่ ม OK
2.
หากคุณเลือก หมวดหมู่ เลือกไอคอนหมวดหมู่ แล ้ว
กดปุ่ ม OK หรือไปยังขัน
้ ตอนที่ 3
SAMSUNG APPS
แนะนํา
1
3
4
5
2
3
4
5
✎
WebBrowser
6
7
8
9
10
บนหน ้าจอ ยอดนิยม, มีอะไรใหม่ และ หมวด
หมู่ ลูกศรสีเขียวจะปรากฏขึน
้ บนแอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ
ดาวน์โหลดแล ้ว
3.
เลือกแอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ ต ้องการดาวน์โหลด แล ้วกด
ปุ่ ม OK หน ้าจอข ้อมูลรายละเอียดสําหรับแอปพลิเค
ชันนัน
้ จะปรากฏขึน
้
4.
เลือกปุ่ ม ดาวน์โหลด บนหน ้าจอ แล ้วกดปุ่ ม OK
ดาวน์โหลด จะเปลีย
่ นเป็ น ยกเลิก และแอปพลิเค
ชันนัน
้ จะเริม
่ การดาวน์โหลด
5.
1
แนะนํา : แสดงเนือ
้ หาทีแ
่ นะนํ าทีจ่ ัดการโดยซัม
ซุง คุณไม่สามารถลบแอปพลิเคชันทีแ
่ นะนํ าได ้
หากคุณต ้องการยกเลิกการดาวน์โหลด เลือก ยกเลิก
แล ้วกดปุ่ ม OK
App ของฉ ัน : แสดงแกลเลอรีแ
่ อปพลิเคชันส่วน
ตัวของคุณทีส
่ ามารถปรับเปลีย
่ นได ้บนหน ้าจอ
App ของฉ ัน
6.
2
3
ยอดนิยม, มีอะไรใหม่ และ หมวดหมู่ : เลือก
เพือ
่ ดูและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิม
่ เติม
เมือ
่ การดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ ยกเลิก จะเปลีย
่ น
เป็ น เปิ ดออก เลือก เปิ ดออก แล ้วกดปุ่ ม OK เพือ
่
เริม
่ แอปพลิเคชันหรือกดปุ่ ม ' (ย้อนกล ับ) จนกว่า
หน ้าจอ SAMSUNG APPS จะปรากฏขึน
้ อีกครัง้
แอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ ดาวน์โหลดจะปรากฏบนหน ้าจอ
แอปพลิเคชันใต ้ App ของฉ ัน
ยอดนิยม
มีอะไรใหม่
หมวดหมู่
3
บริการเครือข่าย
2
App ของฉัน
43 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 43
2015-03-26
10:45:30
บริการเครือข่าย
ั
การเริม
่ แอปพลิเคชน
ดูรายละเอียดต่างๆ
1.
เลือก SAMSUNG APPS บนหน ้าจอโฮม แล ้วกด
ปุ่ ม OK
2.
บนหน ้าจอ SAMSUNG APPS ใช ้ปุ่ ม 78:;
เพือ
่ เลือกแอปพลิเคชัน แล ้วกดปุ่ ม OK แอปพลิเคชัน
จะเริม
่ ต ้นทํางาน
เมนูต ัวเลือก
เมนูตวั เลือกทําให ้คุณสามารถเพิม
่ และลบแอปพลิเคชัน
จาก App ของฉ ัน นอกจากนี้ ยังทําให ้คุณสามารถเปลีย
่ น
ตําแหน่งของแอปพลิเคชันใน App ของฉ ัน และอัพเดต
แอปพลิเคชันได ้อีกด ้วย
1.
บนหน ้าจอ App ของฉ ัน เลือกแอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ
ต ้องการดูข ้อมูลโดยละเอียด แล ้วกดปุ่ ม OK นาน 3
วินาที เมนูตวั เลือกจะปรากฏขึน
้
2.
เลือก ดูรายละเอียดต่างๆ แล ้วกดปุ่ ม OK
เปลีย
่ นมุมมอง
1.
บนหน ้าจอ App ของฉ ัน เลือกแอปพลิเคชัน แล ้วกด
ปุ่ ม OK นาน 3 วินาที เมนูตวั เลือกจะปรากฏขึน
้
2.
เลือก เปลีย
่ นมุมมอง แล ้วกดปุ่ ม OK หากมุมมองปั จ
จุบน
ัุ คือ เล่นบ่อยสุด คุณจะถูกถามว่าต ้องการเปลีย
่ น
เป็ นมุมมองแบบกําหนดเองหรือไม่ หากมุมมองปั จจุบัุ
นคือ มุมมองแบบกําหนดเอง คุณจะถูกถามว่าต ้องการ
เปลีย
่ นมุมมองเป็ นเล่นบ่อยสุดหรือไม่ เล่นบ่อยสุด จะ
่ ณ
ุ รันแอปพลิเค
เรียงแอปพลิเคชันตามจํานวนครัง้ ทีค
ชันนัน
้ มุมมองแบบกําหนดเองจะทําให ้คุณสามารถจัด
่ ณ
ุ ต ้องการ
แอปพลิเคชันตามทีค
3.
่ เปลีย
่ นมุมมอง
เลือก ตกลง แล ้วกดปุ่ ม OK เพือ
ย้าย
1.
บนหน ้าจอ App ของฉ ัน เลือกแอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ
ต ้องการย ้าย แล ้วกดปุ่ ม OK นาน 3 วินาที เมนูตวั
เลือกจะปรากฏขึน
้
2.
เลือก ย้าย แล ้วกดปุ่ ม OK
3.
ใช ้ปุ่ ม 78:; เพือ
่ ย ้ายแอปพลิเคชัน
4.
เมือ
่ แอปพลิเคชันอยูใ่ นทีท
่ ค
ี่ ณ
ุ ต ้องการ กดปุ่ ม OK
หรือ e (ออก)
ล็อค/ปลดล็อค
การล็อคแอปพลิเคชันทําให ้แอปพลิเคชันถูกลบโดยไม่
ตัง้ ใจได ้ยากขึน
้
ลบ
1.
บนหน ้าจอ App ของฉ ัน เลือกแอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ
ต ้องการล็อค แล ้วกดปุ่ ม OK นาน 3 วินาที เมนูตวั
เลือกจะปรากฏขึน
้
1.
บนหน ้าจอ App ของฉ ัน เลือกแอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ
ต ้องการลบ แล ้วกดปุ่ ม OK นาน 3 วินาที เมนูตวั
เลือกจะปรากฏขึน
้
2.
เลือก ล็อค/ปลดล็อค แล ้วกดปุ่ ม OK
2.
เลือก ลบ แล ้วกดปุ่ ม OK
3.
3.
ใช ้ปุ่ ม :; เพือ
่ เลือก ใช่ แล ้วกดปุ่ ม OK
ป็ อปอัพข ้อมูลรหัส PIN จะปรากฏขึน
้ ป้ อนรหัส PIN
ของคุณ กดปุ่ ม 123 ค ้างไว ้จนกว่าแป้ นหมายเลขจะ
ปรากฏบนหน ้าจอ เมือ
่ แป้ นหมายเลขปรากฏ เลือก
หมายเลขโดยใช ้ปุ่ ม 78:; แล ้วกดปุ่ ม OK หาก
คุณยังไม่ได ้ตัง้ ค่ารหัส PIN ให ้ป้ อนรหัส PIN ตามค่า
เริม
่ ต ้น: 0000.
4.
ช่องกาเครือ
่ งหมายจะปรากฏบนไอคอนแอปพลิเคชัน
แต่ละไอคอน ใช ้ปุ่ ม 78:; เพือ
่ ไปยังแอปพลิเค
่ เลือกแอป
ชันทีค
่ ณ
ุ ต ้องการล็อค แล ้วกดปุ่ ม OK เพือ
พลิเคชันนัน
้ ช่องกาเครือ
่ งหมายจะปรากฏบนไอคอน
ลบหลายรายการ
1.
บนหน ้าจอ App ของฉ ัน เลือกแอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ
ต ้องการลบ แล ้วกดปุ่ ม OK นาน 3 วินาที เมนูตวั
เลือกจะปรากฏขึน
้
2.
เลือก ลบหลายรายการ แล ้วกดปุ่ ม OK
3.
ใช ้ปุ่ ม 78:; เพือ
่ เลือกแอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ
ต ้องการลบ แล ้วกดปุ่ ม OK
4.
ใช ้ปุ่ ม 8 เพือ
่ เลือก ลบ แล ้วกดปุ่ ม OK
44 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 44
2015-03-26
10:45:32
5.
ทําซํา้ ขัน
้ ตอนที่ 4 เพือ
่ เลือกแอปพลิเคชันอืน
่ ใช ้
เลือกทงหมด
ั้
หรือ ไม่เลือกเลย ทีด
่ ้านล่างของหน ้า
จอเพือ
่ เลือกหรือยกเลิกการเลือก
แอปพลิเคชันทัง้ หมดในครัง้ เดียว หากต ้องการยกเลิก
การเลือกแอปพลิเคชันทีละรายการ เลือกแอปพลิเค
ชันอีกครัง้ แล ้วกดปุ่ ม OK เครือ
่ งหมายจะหายไป
6.
้ การทําเครือ
เมือ
่ คุณเสร็จสิน
่ งหมายการเลือกของคุณ
ไปยัง บ ันทึก ทีด
่ ้านล่างของหน ้าจอ แล ้วกดปุ่ ม OK
7.
เครือ
่ งหมายล็อคจะปรากฏบนไอคอนของแอปพลิ
เคชันทีเ่ ลือก คุณจะได ้รับการแจ ้งเตือนให ้ป้ อน
หมายเลขรหัส PIN เพือ
่ ลบหรือปลดล็อคแอปพลิเค
ชันทีล
่ ็อคอยู่
✎
่ มต่อกับอุปกรณ์ทส
คุณสามารถเชือ
ี่ นับสนุน AllShare
Cast หรือ Screen Mirroring โปรดทราบว่าอุปกรณ์
ทัง้ หมดทีม
่ ี AllShare Cast หรือ Screen Mirroring
อาจไม่ได ้รับการสนับสนุนอย่างสมบูรณ์ ทัง้ นี้ ขึน
้ อยู่
กับผู ้ผลิต สําหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการรองรับ
่ มต่อของอุปกรณ์เคลือ
การเชือ
่ นที่ โปรดดูเว็บไซต์
ของผู ้ผลิต
✎
ั Screen Mirroring อาจเกิดการก
เมือ
่ คุณใช ้ฟั งก์ชน
ระตุกของภาพหรือเสียงขาดหาย ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั สภาพ
แวดล ้อมระบบทีใ่ ช ้
✎
การส่งผ่านข ้อมูลทาง Bluetooth อาจแทรกแซง
ั
สัญญาณของ Screen Mirroring ก่อนใช ้ฟั งก์ชน
Screen Mirroring ขอแนะนํ าอย่างจริงจังให ้คุณปิ ด
ั Bluetooth บนสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์พกพา
ฟั งก์ชน
อืน
่ ๆ (เช่น แท็บเล็ต ฯลฯ) ของคุณ
อ ัพเดทแอปฯ
1.
บนหน ้าจอ App ของฉ ัน เลือกแอปพลิเคชัน แล ้วกด
ปุ่ ม OK นาน 3 วินาที เมนูตวั เลือกจะปรากฏขึน
้
เลือก อ ัพเดทแอปฯ แล ้วกดปุ่ ม OK
หน ้าจอ อ ัพเดทแอปฯ จะแสดงแอปพลิเคชันทัง้ หมดทีม
่ ี
อัพเดตทีส
่ ามารถใช ้ได ้ เลือกแอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ ต ้องการ
อัพเดต แล ้วกดปุ่ ม OK นอกจากนีค
้ ณ
ุ ยังสามารถเลือก
เลือกทงหมด
ั้
เพือ
่ อัพเดตแอปพลิเคชันทีแ
่ สดงทัง้ หมด
4.
เลือก อ ัพเดท แล ้วกดปุ่ ม OK
Screen Mirroring
ั Screen Mirroring ทําให ้คุณสามารถดูหน ้าจอ
ฟั งก์ชน
ของสมาร์ทโฟนหรือแท็บเลตแอนดรอยด์ของคุณบนทีวท
ี ี่
่ มต่อกับผลิตภัณฑ์
เชือ
การใชเ้ ว็บเบราเซอร์
คุณสามารถเข ้าถึงอินเทอร์เน็ ตได ้โดยใช ้แอปพลิเคชันเว็บ
เบราเซอร์
1.
เลือก SAMSUNG APPS บนหน ้าจอโฮม แล ้วกด
ปุ่ ม OK
2.
บนหน ้าจอ SAMSUNG APPS เลือก
WebBrowser แล ้วกดปุ่ ม OK
✎
เมือ
่ คุณเรียกใช ้งานเว็บเบราเซอร์ด ้วยผลิตภัณฑ์ท ี่
่ มต่อด ้วย HDMI กับทีวท
เชือ
ี ส
ี่ ามารถใช ้งานร่วมกับ
BD Wise และ BD Wise เปิ ดอยู่ เบราเซอร์จะขยาย
สูงสุดเพือ
่ ให ้เต็มขนาดหน ้าจอและความละเอียดของ
ทีวจี ะถูกกําหนดให ้มีความละเอียดทีเ่ หมาะสมโดย
อัตโนมัต ิ
1.
บนหน ้าจอโฮม เลือก Screen Mirroring แล ้วกด
ปุ่ ม OK
2.
เรียกใช ้ AllShare Cast หรือ Screen Mirroring
บนอุปกรณ์ของคุณ
✎
เว็บเบราเซอร์ไม่สามารถใช ้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน
Java ได ้
3.
่ ผลิตภัณฑ์ในรายการ
บนอุปกรณ์ของคุณ ค ้นหาชือ
่ ที่
ของอุปกรณ์ทส
ี่ ามารถใช ้งานได ้ จากนัน
้ เลือกชือ
ต ้องการ
✎
ไม่สามารถเล่นเนือ
้ หาเครือ
่ งเล่นแฟลช (Flash Player)
ด ้วยเว็บเบราเซอร์
4.
่ มต่อ (เช่น กําลังเชือ
่ ม
ทีวจี ะแสดงข ้อความกําลังเชือ
่ ม
ต่อกับ Android_92gb...) และแสดงข ้อความเชือ
ต่อแล ้ว
✎
หากคุณพยายามทีจ่ ะดาวน์โหลดไฟล์ ไฟล์จะไม่
สามารถบันทึกได ้ และข ้อความแสดงข ้อผิดพลาดจะ
ปรากฏ
5.
เพียงชัว่ ครู่ หน ้าจอของอุปกรณ์ของคุณจะปรากฏบน
หน ้าจอทีว ี
✎
้ ผลิตภัณฑ์
ไม่สนับสนุน E-commerce (การซือ
ออนไลน์)
6.
ในการหยุด Screen Mirroring กดปุ่ ม e (ออก)
หรือ ' (ย้อนกล ับ) บนรีโมทคอนโทรล หรือออก
ั Screen Mirroring บนสมาร์ทโฟน
จากฟั งก์ชน
ของคุณ
✎
✎
ไม่สนับสนุน ActiveX
บริการเครือข่าย
2.
3.
การเข ้าถึงอาจถูกบล็อกในบางเว็บไซต์หรือในเว็บ
เบราเซอร์ทด
ี่ ําเนินการโดยธุรกิจบางประเภท
45 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 45
2015-03-26
10:45:33
บริการเครือข่าย
ื ค้นลิงก์และการสบ
ื ค้นต ัวบ่งช ้ี
การสบ
แผงควบคุมโดยสรุป
เว็บเบราเซอร์มป
ี ระเภทการสืบค ้น 2 ประเภท ได ้แก่ การ
้ ละการสืบค ้นลิงก์ เมือ
สืบค ้นตัวบ่งชีแ
่ คุณเรียกใช ้งานเบรา
เซอร์เป็ นครัง้ แรก การสืบค ้นตัวบ่งชีจ้ ะเปิ ดใช ้งาน หากคุณ
่ สืบค ้นในเว็บเบราเซอร์ เราขอแนะนํ าให ้
กําลังใช ้เมาส์เพือ
ออกจากการเปิ ดใช ้งานการสืบค ้นตัวบ่งชี้ ด ้วยการสืบค ้น
ตัวบ่งชี้ คุณสามารถเลือ
่ นตัวบ่งชีโ้ ดยใช ้ปุ่ มลูกศรทิศทาง
บนรีโมทของคุณ ตัวบ่งชีจ้ ะเคลือ
่ นทีอ
่ ย่างอิสระไปทัว่ หน ้า
้ นคอมพิวเตอร์เมือ
จอเหมือนกับตัวบ่งชีบ
่ คุณใช ้เมาส์ ด ้วย
่ เลือ
่ น
การสืบค ้นลิงก์ คุณจะสามารถใช ้ปุ่ มลูกศรทิศทางเพือ
ไฮไลต์จากลิงค์ ปุ่ ม หรือฟิ ลด์รายการหนึง่ ไปยังลิงค์ ปุ่ ม
หรือฟิ ลด์รายการถัดไป ไฮไลต์จะถูกจํากัดไว ้ทีล
่ งิ ก์ ปุ่ ม
และฟิ ลด์รายการ
ในการเปิ ดใช ้งานการสืบค ้นลิงก์ ให ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามขัน
้ ตอนต่อ
ไปนี:้
แผงควบคุมทีท
่ ํางานทีด
่ ้านบนสุดของหน ้าจอ มีชด
ุ ไอคอน
ั ทีม
ทีเ่ ริม
่ ทํางานฟั งก์ชน
่ ป
ี ระโยชน์จํานวนมาก รายละเอียด
ของไอคอนต่างๆ ทีป
่ รากฏทีด
่ ้านล่างนี้ เริม
่ ต ้นจากไอคอน
ทีด
่ ้านซ ้ายสุดของหน ้าจอ
1.
2.
ใช ้ปุ่ ม 78:; บนรีโมทของคุณเพือ
่ ย ้ายตัวบ่งชีไ้ ป
ยังไอคอนลิงก์เบราเซอร์ทด
ี่ ้านขวาบนสุดของหน ้าจอ
ไอคอนลิงก์เบราเซอร์เป็ นไอคอนทีส
่ ามจากทางขวา
ตัวบ่งชีจ้ ะอยูใ่ นตําแหน่งทีถ
่ ก
ู ต ้อง เมือ
่ ไอคอนเปลีย
่ น
เป็ นสีนํ้าเงินและมีข ้อความ "ลิงก์เบราเซอร์" ปรากฏ
บนหน ้าจอ
กดปุ่ ม OK การสืบค ้นลิงก์จะเปิ ดใช ้งานและยังคง
สามารถใช ้งานได ้เมือ
่ ใดก็ตามทีค
่ ณ
ุ เปิ ดเว็บเบราเซอร์
หรือจนกว่าคุณจะเปลีย
่ นเป็ นการสืบค ้นตัวบ่งชี้
http://www.samsung.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
100%
: เลือ
่ นไปยังหน ้าก่อนหน ้า
: เลือ
่ นไปยังหน ้าเว็บถัดไป
: แสดงหน ้าจอบุค๊ มาร์คและประวัต ิ คุณสามารถบุค๊ มาร์ค
หน ้าปั จจุบนั เลือกบุค๊ มาร์คทีม่ อี ยู่ และแก ้ไขและลบบุค๊ มาร์ค
นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูประวัตกิ ารสืบค ้นและเลือกหน ้าเพือ่
เข ้าชมอีกครัง้
: เลือ
่ นไปยังหน ้าจอโฮมของเว็บเบราเซอร์
http://www.samsung.com : ทําให ้สามารถป้ อนทีอ
่ ยู่
หน ้าเพจด ้วยตนเองโดย
ใช ้ป็ อปอัพแป้ นพิมพ์
: โหลดหน ้าปั จจุบน
ั อีกครัง้ เพือ
่ รีเฟรชใหม่บน
หน ้าจอ
: เพิม
่ หน ้าปั จจุบน
ั ไปยังบุค
๊ มาร์คของคุณ
: ทําให ้สามารถค ้นหาข ้อมูลโดย
การป้ อนคําหรือตัวอักษรโดยใช ้ป็ อปอัพแป้ นพิมพ์ได ้
่ น ้าถัดไป
ดู การใช ้ป็ อปอัพแป้ นพิมพ์ ทีห
100% : ทําให ้สามารถขยายหรือย่อขนาดหน ้าจอในระดับ
เปอร์เซ็นต์ตา่ งๆ
/
: ทําให ้สามารถสลับระหว่างการสืบค ้นตัวบ่งชีก้ บั การ
สืบค ้นลิงก์ได ้
: ทําให ้สามารถกําหนดค่าการตัง้ ค่าของเบรา
เซอร์ได ้ ดู "การใช ้เมนูการตัง้ ค่า" หน ้า 48
: ปิ ดเว็บเบราเซอร์
46 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 46
2015-03-26
10:45:33
้ ็ อปอ ัพแป้นพิมพ์
การใชป
ต ัวเลือกบนป็อปอ ัพแป้นพิมพ์
เมือ
่ คุณคลิก
หรือเข ้าใช ้งานฟิ ลด์ป้อนข ้อมูลหรือข ้อความ แล ้วกดปุ่ ม
OK ป็ อปอัพแป้ นพิมพ์จะปรากฏขึ
ฏ น
้
ในการเข ้าถึงตัวเลือกป็ อปอัพแป้ นพิมพ์ ไฮไลต์ทป
ี่ ม
ุ่
ด ้านซ ้ายล่างของแป้ นพิมพ์ แล ้วกดปุ่ ม OK
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
ที่
ภาษา
100%
เลือกภาษาสําหรับแป้ นพิมพ์ คุณสามารถเลือกภาษา
อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย ฯลฯ
ข้อความแนะนํา
แป้ นพิมพ์จะแนะนํ าคําเมือ
่ คุณป้ อนข ้อความ คุณสามารถ
ั นี้ เปิ ด หรือ ปิ ด
ตัง้ ให ้ฟั งก์ชน
้
ขณะทีค
่ ณ
ุ ป้อนอ ักขระ ข้อความแนะนําจะปรากฏขึน
Caps
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
^
*

123#& a
s
d
f
g
h
j
k
l
~
@
!
เสร็จ
z
x
c
v
b
n
m
,

ยกเลิก
ENG
www. .com
ล้าง
.
?
-
/

 
รีเซ็ ตการแนะนําข้อมูลต ัวอ ักษร
ั ซุง เลือก
รีเซ็ตการลบหน่วยความจําของแป้ นพิมพ์ซม
ั ซุงเรียนรู ้
ตกลง เพือ
่ ลบทุกอย่างทีแ
่ ป้ นพิมพ์ซม
เกีย
่ วกับรูปแบบการเขียน ซึง่ รวมถึงคําใหม่ๆ ทีค
่ ณ
ุ ใช ้
แนะนําต ัวอ ักษรถ ัดไป
ในการใช ้งานป็ อปอัพแป้ นพิมพ์ด ้วยรีโมทของคุณ ให ้
ปฏิบต
ั ต
ิ ามขัน
้ ตอนต่อไปนี:้
ใช ้ปุ่ ม 78:; บนรีโมทของคุณเพือ
่ ย ้ายไฮไลต์ไป
ทีต
่ วั อักษรหรือหมายเลขทีค
่ ณ
ุ ต ้องการ
2.
่ ป้ อนตัวอักษรหรือหมายเลขลงใน
กดปุ่ ม OK เพือ
ฟิ ลด์รายการ
3.
ในการเข ้าถึงตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ให ้ย ้ายไฮไลต์ไปที่
ปุ่ ม Caps ทีด
่ ้านซ ้ายบน แล ้วกดปุ่ ม OK กดปุ่ ม OK
อีกครัง้ พร ้อมกับปุ่ ม Caps ทีไ่ ฮไลต์ไว ้เพือ
่ เข ้าถึงตัว
อักษรพิมพ์เล็กอีกครัง้
4.
ในการเข ้าถึงสัญลักษณ์และเครือ
่ งหมายวรรคตอน
เพิม
่ เติม ให ้ไฮไลต์ทป
ี่ ม
ุ่ 123#& ทางด ้านซ ้าย แล ้ว
กดปุ่ ม OK
5.
ในการลบตัวอักษรทีค
่ ณ
ุ ป้ อน ให ้ย ้ายไฮไลต์ไปทีป
่ ม
ุ่
แล ้วกดปุ่ ม OK
6.
ในการลบตัวอักษรทีค
่ ณ
ุ ป้ อนทัง้ หมด ให ้ย ้ายไฮไลต์
ไปทีป
่ ม
ุ่ ล้าง แล ้วกดปุ่ ม OK
7.
เมือ
่ ป้ อนเสร็จแล ้ว ให ้ย ้ายไฮไลต์ไปทีป
่ ม
ุ่ เสร็จ แล ้ว
กดปุ่ ม OK
✎
่ มต่อกับผลิตภัณฑ์
หากคุณมีแป้ นพิมพ์ไร ้สายทีเ่ ชือ
ของคุณ คุณสามารถใช ้แป้ นพิมพ์ไร ้สายในการป้ อนตัว
อักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ และเครือ
่ งหมายวรรคตอน
โปรดทราบว่าแป้ นพิมพ์ไร ้สายจะทํางานก็ตอ
่ เมือ
่ ป็ อป
อัพแป้ นพิมพ์ปรากฏ และสามารถใช ้เพือ
่ ป้ อนตัวอักษร
ตัวเลข สัญลักษณ์และเครือ
่ งหมายวรรคตอนเท่านัน
้
ต ัวอย่างอ ักขระเน้นเสียง
เลือกหากคุณต ้องการพิมพ์ตวั อักษรทีม
่ เี ครือ
่ งหมายการ
เน ้นเสียง
บริการเครือข่าย
1.
แป้ นพิมพ์จะคาดคะเนตัวอักษรถัดไปเมือ
่ คุณป้ อนตัว
อักษรต่างๆ การคาดคะเนจะปรากฏในวงทีล
่ ้อมรอบ
ตัวอักษรทีค
่ ณ
ุ เพิง่ จะป้ อน คุณสามารถเลือกตัวอักษร
ทีค
่ าดคะเนหรือไปทีต
่ วั อักษรอืน
่ คุณสามารถตัง้ ให ้
ั นี้ เปิ ด หรือ ปิ ด
ฟั งก์ชน
47 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 47
2015-03-26
10:45:36
บริการเครือข่าย
การใชเ้ มนูการตงค่
ั้ า
ั ทีค
เมนูการตัง้ ค่ามีฟังก์ชน
่ วบคุมวิธก
ี ารทํางานของเบรา
ั ความปลอดภัยของเบราเซอร์ ในการเปิ ด
เซอร์และฟั งก์ชน
ในแผงควบคุม แล ้วกด
เมนูการตัง้ ค่า ไฮไลต์ทไี่ อคอน
ปุ่ ม OK ในการเลือกตัวเลือกในเมนูการตัง้ ค่า ไฮไลต์ตวั
เลือก แล ้วกดปุ่ ม
ุ OK
http://www.samsung.com
100%
 จ ัดการเว็บไซต์ทอ
ี่ นุม ัติ : ทําให ้คุณสามารถป้ อนใน
URL เพือ
่ เพิม
่ รายการไซต์ทอ
ี่ นุมต
ั ิ และลบไซต์ออก
ั นี้ และ
จากรายการไซต์ทอ
ี่ นุมต
ั ิ หากคุณเปิ ดฟั งก์ชน
ไม่ได ้เพิม
่ ไซต์ใดๆ ในรายการไซต์ทอ
ี่ นุมต
ั ิ คุณจะไม่
สามารถเข ้าถึงเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ ตได ้
เปิ ด/ปิ ดการเรียกดูสว่ นต ัว
เปิ ดใช้งานการจ ับลาก
เว็บไซต์ทอ
ี่ นุม ัติ
เปิ ดการเรียกดูสว่ นต ัว
ตงค่
ั้ าโปรแกรมค้นหา
การตงค่
ั้ าเว็บเบราว์เซอร์
วิธใี ช้
เปิ ดหรือปิ ดการทํางานโหมดส่วนตัว เมือ
่ เปิ ดการทํางาน
โหมดส่วนตัว เบราเซอร์จะไม่จดจํา URL ของไซต์ท ี่
คุณเยีย
่ มชม หากคุณต ้องการเปิ ดการทํางานโหมดส่วน
ตัว เลือก ใช่
หากโหมดส่วนตัวกําลังทํางาน ไอคอน “หยุด” จะ
ปรากฏด ้านหน ้าของ URL ทีด
่ ้านบนสุดของหน ้าจอ ใน
การปิ ดการทํางานโหมดส่วนตัว ให ้เลือกทีโ่ หมดนีอ
้ ก
ี
ครัง้ เมือ
่ เปิ ดการทํางานโหมดส่วนตัวแล ้ว
ปิ ด
ตงค่
ั้ าเครือ
่ งมือค้นหา
คุณสามารถตัง้ ค่าเครือ
่ งมือค ้นหาทีต
่ ้องการ
เ/ปิ ดใช้งานการจ ับลาก
การตงค่
ั้ าเว็บเบราว์เซอร์
ั ตัวยึด เมือ
ั ตัวยึดเปิ ดอยู่ คุณ
เปิ ดและปิ ดฟั งก์ชน
่ ฟั งก์ชน
สามารถเลือ
่ นหน ้าเว็บขึน
้ และลงโดยไม่ต ้องลากแถบ
เลือ
่ น
ั ตัวยึดสามารถใช ้งานได ้ในการสืบค ้นตัวบ่งชี้
ฟั งก์ชน
เท่านัน
้
เว็บไซต์ทอ
ี่ นุม ัติ
ทําให ้คุณสามารถจํากัดการเข ้าถึงหน ้าเว็บทีไ่ ม่เหมาะ
สมของเด็ก โดยการอนุญาตการเข ้าถึงเว็บไซต์ทค
ี่ ณ
ุ ได ้
ลงทะเบียนไว ้เท่านัน
้
ั นี้ หน ้าจอ PIN จะปรากฏขึน
ทุกครัง้ ทีค
่ ณ
ุ เข ้าถึงฟั งก์ชน
้
กดปุ่ ม 123 ค ้างไว ้จนกว่าแป้ นหมายเลขจะปรากฏบน
หน ้าจอ เมือ
่ แป้ นหมายเลขปรากฏ เลือกหมายเลขโดย
ใช ้ปุ่ ม 78:; แล ้วกดปุ่ ม OK ครัง้ แรกทีค
่ ณ
ุ เข ้าถึง
ั นี้ ให ้ป้ อนรหัส PIN ตามค่าเริม
ฟั งก์ชน
่ ต ้นคือ 0000
คุณสามารถเปลีย
่ นรหัส PIN โดยใช ้ รีเซ็ตรหัสผ่าน
ั เว็บไซต์ทอ
สําหรับฟั งก์ชน
ี่ นุม ัติ ดูด ้านล่าง
ั
 คุณสมบ ัติเว็บไซต์ทอ
ี่ นุม ัติ : เปิ ดหรือปิ ดฟั งก์ชน
เว็บไซต์ทอ
ี่ นุม ัติ
 รีเซ็ ตรห ัสผ่านสําหร ับ เว็บไซต์ทอ
ี่ นุม ัติ : เปลีย
่ น
รหัสผ่านของไซต์ทอ
ี่ นุมต
ั ิ
 เพิม
่ ไซต์ปจ
ั จุบ ัน : ทําให ้คุณสามารถเพิม
่ เว็บไซต์
ทีแ
่ สดงปั จจุบน
ั
ในรายการไซต์ทอ
ี่ นุมต
ั ิ
 ตงเป
ั้ ็ นหน้าแรก : คุณสามารถตัง้ หน ้าหลักของเบ
ราเซอร์ได ้
 ห้ามป็อปอ ัป : เปิ ดและปิ ดบล็อกป็ อปอัพ
 จําก ัด/ห้ามหน้าเว็บ : คุณสามารถเลือกได ้ว่าจะ
บล็อกโฆษณาและเลือก URL ทีจ่ ะบล็อกโฆษณา
หรือไม่
 ทว่ ั ไป : คุณสามารถลบข ้อมูลส่วนบุคคล เช่น ประวัตกิ าร
เยีย่ มชมเว็บไซต์และการสืบค ้นข ้อมูล (คุกกี้ ฯลฯ) และ
รีเซ็ตการตัง้ ค่าเว็บเบราเซอร์ทงั ้ หมดให ้
กลับเป็ นค่าทีต่ งั ้ จากโรงงานนอกจากนีค
้ ณ
ุ ยังสามารถตัง้ ค่า
โหมดความปลอดภ ัย
✎
ตัง้ ค่า โหมดความปลอดภ ัย เป็ น เปิ ด เพือ
่ หลีก
เลีย
่ งเว็บไซต์ประสงค์ร ้าย/ฟิ ชชิง่ และป้ องกันไม่ให ้
ระบบรันโปรแกรมประสงค์ร ้าย
 เข้ารห ัส : คุณสามารถกําหนดการตัง้ ค่าการเข ้ารหัส
สําหรับหน ้าเว็บ
ให ้เป็ นอัตโนมัต ิ หรือเลือกรูปแบบการเข ้ารหัสด ้วย
ตนเองจากรายการ
 ลูกศร : คุณสามารถตัง้ ความเร็วของเคอร์เซอร์เมือ
่
ตัง้ ค่า
เคอร์เซอร์เป็ นการสืบค ้นตัวบ่งชี้
 ข้อมูลเบราว์เซอร์ : แสดงหมายเลขรุน
่ และข ้อมูล
ลิขสิทธิส์ ําหรับเว็บเบราเซอร์
วิธใี ช้
แสดงข ้อมูลพืน
้ ฐานเกีย
่ วกับการใช ้งานเว็บเบราเซอร์
48 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 48
2015-03-26
10:45:38
✎
ั การตงค่
ั อาจไม่
ฟั งก์ชน
ั้ าเว็บเบราว์เซอร์ บางฟั งก์ชน
ั ทีไ่ ม่
สามารถเปิ ดใช ้งานได ้ ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก
่ บ
ั เว็บไซต์ ฟั งก์ชน
สามารถเปิ ดใช ้ได ้จะปรากฏ
เป็ นสีเทาและไม่สามารถใช ้งานได ้
ื่ มโยงบ ัญชบ
ี ริการอินเทอร์เน็ ต
การเชอ
ของคุณก ับผลิตภ ัณฑ์
ฟั งก์ชนั เชือ่ มโยงบัญชีทําให ้คุณสามารถเชือ่ มโยงผลิตภัณฑ์
กับบัญชีของคุณด ้วยบริการอินเทอร์เน็ต เช่น Pandora เพือ่ ให ้
ผลิตภัณฑ์สามารถล็อกอินให ้คุณเข ้าถึงบริการโดยอัตโนมัต ิ เมือ่
คุณเริม่ ใช ้แอปพลิเคชันสําหรับบริการดังกล่าว
่ มโยงบัญชีบริการ ให ้ปฏิบต
ในการสร ้างการเชือ
ั ต
ิ ามขัน
้
ตอนต่อไปนี:้
1.
ทีม
่ ม
ุ ขวาบน แล ้วกดปุ่ ม
บนหน ้าจอโฮม เลือกปุ่ ม
่ ญ
ั ซุงของคุณ
OK เพือ
่ ล็อกอินเข ้าสูบ
ั ชีซม
2.
หลังจากล็อกอิน เลือกปุ่ ม
3.
่ มโยงบ ัญชี ในหน ้าจอบัญชีของฉั น แล ้ว
เลือก เชือ
กดปุ่ ม OK
4.
่ มโยงบ ัญชี เลือกบริการทีค
บนหน ้าจอ เชือ
่ ณ
ุ
่ มโยงกับผลิตภัณฑ์ แล ้วกดปุ่ ม OK
ต ้องการเชือ
5.
ในหน ้าจอ ID และรหัสผ่าน ป้ อน ID ทีค
่ ณ
ุ ใช ้ล็อกอิน
่ ริการทีค
่ ณ
ุ เลือก โดยใช ้แป้ นพิมพ์ป็อปอัพ เมือ
่
เข ้าสูบ
้ เลือก เสร็จ แล ้วกดปุ่ ม OK
เสร็จสิน
6.
้
ทําซํา้ ขัน
้ ตอนเดียวกันสําหรับรหัสผ่าน เมือ
่ เสร็จสิน
เลือก เสร็จ แล ้วกดปุ่ ม OK
7.
เลือก ตกลง แล ้วกดปุ่ ม OK
3.
เลือก เครือข่าย แล ้วกดปุ่ ม OK
4.
เลือก การตงค่
ั้ า BD-Live แล ้วกดปุ่ ม OK
5.
เลือก การจ ัดการข้อมูล BD แล ้วกดปุ่ ม OK
6.
เลือก เลือกอุปกรณ์ แล ้วกดปุ่ ม OK
7.
เลือกอุปกรณ์ USB แล ้วกดปุ่ ม OK
8.
ใส่แผ่นดิสก์ Blu-ray ทีส
่ นับสนุน BD-LIVE
9.
เลือกรายการจากรายการเนือ
้ หาบริการ BD-LIVE
ต่างๆ ทีผ
่ ู ้ผลิตดิสก์มใี ห ้
✎
วิธก
ี ารใช ้ BD-LIVE และเนือ
้ หาทีม
่ ใี ห ้อาจแตกต่างกัน
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ผู ้ผลิตดิสก์
อีกครัง้ แล ้วกดปุ่ ม OK
บริการเครือข่าย
BD-LIVE™
่ มต่อกับเครือข่ายของคุณแล ้ว คุณ
เมือ
่ ผลิตภัณฑ์เชือ
สามารถเพลิดเพลินกับเนือ
้ หาบริการทีเ่ กีย
่ วข ้อง
กับภาพยนตร์ทม
ี่ อ
ี ยูบ
่ นดิสก์ทรี่ องรับ BD-LIVE
1.
เสียบแฟลชไดรฟ์ USB เข ้ากับช่องเสียบ USB ที่
ด ้านหน ้าของผลิตภัณฑ์ แล ้วตรวจสอบหน่วยความ
จําทีเ่ หลืออยู่ อุปกรณ์หน่วยความจําต ้องมีพน
ื้ ทีว่ า่ ง
อย่างน ้อย 1GB เพือ
่ อํานวยความสะดวกต่อบริการ
BD-LIVE
2.
เลือก การตงค่
ั้ า ทีห
่ น ้าจอ โฮม แล ้วกดปุ่ ม OK
49 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 49
2015-03-26
10:45:39
ภาคผนวก
ข้อมูลเพิม
่ เติม
เอาต์พต
ุ ดิจท
ิ ัล
หมายเหตุ
่ มต่อ
การเชือ
ส ัญญาณออก HDMI
• ความละเอียดของสัญญาณออก HDMI บางค่าอาจใช ้ไม่
ได ้ ทัง้ นีข
้ น
ึ้ กับทีวข
ี องคุณ
่ มต่อ HDMI เพือ
• คุณต ้องมีการเชือ
่ เพลิดเพลินกับวิดโี อ
ด ้วยเทคโนโลยี 3 มิต ิ
• สาย HDMI ขนาดยาวอาจทําให ้เกิดสัญญาณรบกวนบน
หน ้าจอ หากเกิดขึน
้ ให ้ตัง้ ความเข้มสี HDMI เป็ น ปิ ด
ในเมนู
การตงค่
ั้ า
การตงค่
ั้ า 3D
• สําหรับดิสก์ 3 มิตบ
ิ างแผ่น ในการหยุดภาพยนตร์ระหว่าง
การเล่น 3 มิต ิ ให ้กดปุ่ ม e (ออก) หนึง่ ครัง้ ภาพยนตร์
จะหยุดและตัวเลือกโหมด 3 มิตจิ ะปิ ดการทํางาน
หากต ้องการเปลีย
่ นการเลือกตัวเลือก 3 มิตข
ิ ณะทีค
่ ณ
ุ
กําลังเล่นภาพยนตร์ 3 มิต ิ ให ้กดปุ่ ม e (ออก) หนึง่
ครัง้ เมนู Blu-ray จะปรากฏขึน
้ กดปุ่ ม e (ออก) อีก
ครัง้ แล ้วเลือก การตงค่
ั้ า 3D ในเมนู Blu-ray
• คุณอาจเห็นแถบสีดําแนวตัง้ ทางด ้านซ ้าย ด ้านขวา หรือ
ทัง้ สองด ้าน ขึน
้ อยูก
่ บ
ั เนือ
้ หาและตําแหน่งของภาพบน
หน ้าจอทีวข
ี องคุณ
อ ัตราส่วนภาพ TV
้ อยูก
่ บ
• บางอัตราส่วนภาพอาจไม่สามารถใช ้ได ้ ขึน
ั ชนิด
ของแผ่นดิสก์
่ า่ งจาก
• หากคุณเลือกอัตราส่วนภาพและตัวเลือกทีต
ี องคุณ ภาพทีป
่ รากฏอาจ
อัตราส่วนภาพของหน ้าจอทีวข
บิดเบีย
้ ว
• หากคุณเลือก 16:9 ดงเดิ
ั้ ม ทีวข
ี องคุณอาจแสดง 4:3
Pillarbox (แถบสีดําข ้างภาพ)
BD Wise (ผลิตภ ัณฑ์ซ ัมซุงเท่านน)
ั้
• เมือ
่ BD Wise เปิ ด การตัง้ ค่า ความละเอียด จะกลับ
เป็ นค่าเริม
่ ต ้นอัตโนมัตค
ิ อ
ื BD Wise และ BD Wise
ปรากฏขึน
้ ในเมนู ความละเอียด
่ มต่อผลิตภัณฑ์กบ
• หากเชือ
ั อุปกรณ์ทไี่ ม่สนับสนุน BD
ั BD Wise
Wise คุณจะไม่สามารถใช ้ฟั งก์ชน
• เพือ
่ การทํางานทีเ่ หมาะสมของ BD Wise ให ้ตัง้ ตัวเลือก
BD Wise ทัง้ ในผลิตภัณฑ์และทีว ี ไว ้ที่ เปิ ด
• ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าคุณเลือก เอาต์พต
ุ ดิจท
ิ ัล ถูกต ้อง
ไม่เช่นนัน
้ คุณจะไม่ได ้ยินเสียงเลยหรือได ้ยินเสียงดังมาก
• ถ ้าอุปกรณ์ HDMI (เครือ
่ งรับ AV, ทีว)ี ไม่สามารถใช ้งาน
ร่วมกับฟอร์แมตทีบ
่ บ
ี ขนาดได ้ (Dolby Digital, DTS)
สัญญาณเสียงจะออกมาเป็ น PCM
• แผ่น DVD ทัว่ ไปไม่มเี สียง BONUSVIEW และเอฟเฟ็ กต์
เสียงการนํ าทาง
• แผ่น Blu-ray บางแผ่นไม่มเี สียง BONUSVIEW และ
เอฟเฟ็ กต์เสียงการนํ าทาง
• การตัง้ ค่า เอาต์พต
ุ ดิจท
ิ ัล นีไ้ ม่มผ
ี ลกับสัญญาณเสียง
ออกอนาล็อก (ซ ้าย/ขวา) หรือ HDMI ของโทรทัศน์
ของคุณ
ั และ
แต่จะส่งผลกระทบต่อสัญญาณเสียงออกออพติคล
่ มต่อผลิตภัณฑ์ของคุณกับเครือ
HDMI เมือ
่ เชือ
่ งรับ AV
่ งเล่นจะส่งสัญญาณ
• หากคุณเล่นแทร็คเสียง MPEG เครือ
ุ ดิจท
ิ ัล (PCM หรือ
เสียง PCM ออกแม ้จะเลือก เอาต์พต
บิตสตรีม) ไว ้ก็ตาม
• สามารถเปิ ดใช ้งาน เอาต์พต
ุ ดิจท
ิ ัล เมือ
่ เอาต์พต
ุ
เสียง ถูกตัง้ เป็ น ลําโพง TV
่ มต่ออินเทอร์เน็ ต BD-Live
การเชือ
• การเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ ตอาจถูกจํากัดขณะคุณกําลังใช ้ข ้อมูล
BD-LIVE
Anynet+ (HDMI-CEC)
• ความละเอียดของสัญญาณออก HDMI บางระดับอาจไม่
้ อยูก
่ บ
ั โทรทัศน์ของคุณ โปรดอ่าน
สามารถใช ้งานได ้ ขึน
คูม
่ อ
ื การใช ้งานโทรทัศน์ของคุณ
ั นีไ้ ม่สามารถใช ้งานได ้ถ ้าสาย HDMI ไม่รองรับ
• ฟั งก์ชน
CEC
ั ซุงของคุณมีโลโก ้ Anynet+ แสดงว่า
• หากทีวซ
ี ม
ั Anynet+
สนับสนุนฟั งก์ชน
การจ ัดการข้อมูล BD
• ในโหมดหน่วยความจําภายนอก การเล่นดิสก์อาจหยุด
่ มต่ออุปกรณ์ USB ในระหว่างการเล่น
หากคุณตัดการเชือ
• สนับสนุนอุปกรณ์ USB ทีถ
่ ก
ู ฟอร์แมตเป็ นระบบไฟล์ FAT
(DOS 8.3 volume label) เท่านัน
้
่ นับสนุนโปรโตคอล
เราแนะนํ าให ้คุณใช ้อุปกรณ์ USB ทีส
USB 2.0 พร ้อมความเร็วในการอ่าน/เขียน 4 MB/วินาที
ขึน
้ ไป
ั เล่นต่อ อาจไม่ทํางานหลังจากทีค
• ฟั งก์ชน
่ ณ
ุ ฟอร์แมต
ื่ เก็บข ้อมูล
อุปกรณ์สอ
• หน่วยความจําทีส
่ ามารถใช ้ได ้ทัง้ หมดสําหรับ การ
จ ัดการข้อมูล BD อาจแตกต่างกัน ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั
สภาวะ
DivX® Video On Demand
• สําหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับ DivX(R) VOD โปรดไปที่
“http://vod.divx.com”
50 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 50
2015-03-26
10:45:40
การแสดงผลด้านหน้า
การเล่นไฟล์ JPEG
• คุณไม่สามารถเปลีย
่ นความสว่างของปุ่ ม
VOL +, -
• คุณไม่สามารถขยายคําบรรยายใต ้ภาพและภาพกราฟิ ก
PG ในโหมดเต็มหน ้าจอ
และปุ่ ม
้ หา
การเล่นเนือ
การตงค่
ั้ าลําโพง
• เมือ
่ เอาต์พต
ุ เสียง ถูกตัง้ เป็ น ลําโพง TV เสียงจะออก
ทางลําโพงทีว ี
เสียง HDMI
่ ําโพงของโทรทัศน์ จะถูก
• เมือ
่ เสียง HDMI ส่งออกทีล
ดาวน์มก
ิ ซ์เป็ น 2 ช่องทันทีโดยอัตโนมัต ิ
ช่องส ัญญาณเสียงย้อน
ั ช่อง
• เมือ
่ Anynet+ (HDMI-CEC) ปิ ด ฟั งก์ชน
ส ัญญาณเสียงย้อน จะไม่สามารถใช ้ได ้
• การใช ้สาย HDMI ทีไ่ ม่ได ้รับการรับรองสําหรับ ARC
(ช่องสัญญาณเสียงย ้อน) อาจก่อให ้เกิดปั ญหาความ
สามารถในการใช ้งานร่วมกัน
ั ARC สามารถใช ้ได ้เมือ
่ มต่อกับทีวท
• ฟั งก์ชน
่ เชือ
ี รี่ องรับ
ARC เท่านัน
้
การใช้ป่ ม
ุ TOOLS ระหว่างการแสดงภาพ
่ มต่อกับทีวท
• หากระบบโฮมซีเนม่าเชือ
ี ส
ี่ ามารถใช ้งานกับ
BD Wise ที่ BD Wise เปิ ด เมนูการตัง้ ค่า ภาพ จะไม่
ปรากฏขึน
้
ั เพลงพืน
้ หล ัง จะไม่ทํางาน ถ ้าไฟล์เพลงและ
• ฟั งก์ชน
่ จัดเก็บข ้อมูลเดียวกัน นอกจากนี้
ไฟล์ภาพไม่ได ้อยูบ
่ นสือ
คุณภาพเสียงอาจได ้รับผลกระทบจากอัตราบิตของไฟล์
MP3 ขนาดของภาพถ่าย และวิธก
ี ารเข ้ารหัส
ความสามารถในการใชง้ านร่วมก ัน
ของดิสก์และรูปแบบ
้ หาทีผ
ชนิดของดิสก์และเนือ
่ ลิตภ ัณฑ์ของ
คุณสามารถเล่นได้
การเล่น
่
สือ
ชนิดของดิสก์
รายละเอียด
แผ่นดิสก์
Blu-ray
แผ่นดิสก์
Blu-ray 3 มิต ิ
แผ่นดิสก์ BD-ROM หรือ
BD-RE/-R บันทึกในรูปแบบ
BD-RE
DVD-VIDEO,
DVD-RW,
DVD-R,
DVD+RW,
DVD+R,
VCD
DVD-VIDEO, แผ่นดิสก์
DVD+RW/DVD-RW(V)/
DVD-R/+R ทีบ
่ น
ั ทึก ซึง่ ถูก
บันทึกและไฟนัลไลซ์ หรือ
่ จัดเก็บข ้อมูล USB ทีม
สือ
่ ี
ข ้อมูล DivX, MKV, MP4
และ VCD
เพลง
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
เพลงทีบ
่ น
ั ทึกบนแผ่นดิสก์
CD-RW/-R, DVD-RW/-R,
่ จัดเก็บ
BD-RE/-R หรือสือ
ข ้อมูล USB ทีม
่ ข
ี ้อมูล MP3
หรือ WMA
ภาพถ่าย
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
ภาพทีบ
่ น
ั ทึกบนแผ่นดิสก์
CD-RW/-R, DVD-RW/-R,
่ จัดเก็บ
BD-RE/-R หรือสือ
ข ้อมูล USB ทีม
่ ข
ี ้อมูล JPEG
• ไฟล์วด
ิ โี อทีม
่ อ
ี ต
ั ราบิตสูงถึง 20Mbps ขึน
้ ไป จะหน่วง
่ งและอาจหยุดเล่น
ประสิทธิภาพของเครือ
ระหว่างการเล่นอีกด ้วย
การเลือกภาษาเสียง
• ไฟแสดงสถานะ ., จะไม่ปรากฏขึน
้ บนหน ้าจอหาก
ส่วน BONUSVIEW ไม่มก
ี ารตัง้ ค่าเสียง BONUSVIEW
ั ภาษาเสียงขึน้ อยูก
• ภาษาทีส
่ ามารถใช ้ได ้ผ่านฟั งก์ชน
่ บ
ั ภาษา
ั นีห
ทีม
่ ก
ี ารเข ้ารหัสในแผ่นดิสก์ ฟั งก์ชน
้ รือภาษาบางภาษา
อาจไม่สามารถใช ้ได ้
• แผ่นดิสก์ Blu-ray บางแผ่นอาจยินยอมให ้คุณเลือก
้ จิ ต
ิ อลในแทร็คเสียง
แทร็คเสียงทัง้ PCM หรือดอลบีด
ภาษาอังกฤษ
วิดโี อ
การเลือกภาษาคําบรรยายใต้ภาพ
• คุณอาจสามารถเปลีย่ นภาษาคําบรรยายใต ้ภาพในเมนูดสิ ก์
ได ้ ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์ Blu-ray /DVD กดปุ่ ม DISC
MENU
ั นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั การเลือกคําบรรยายใต ้ภาพทีม
่ ก
ี าร
• ฟั งก์ชน
เข ้ารหัสในดิสก์และอาจไม่สามารถ
ใช ้ได ้บนแผ่นดิสก์ Blu-ray /DVD ทัง้ หมด
• ข ้อมูลเกีย
่ วกับคุณสมบัตห
ิ ลักของโหมด BONUSVIEW
จะปรากฏขึน
้ หากแผ่นดิสก์ Blu-ray มีสว่ น BONUSVIEW
ั นีจ
้ ะเปลีย
่ นทัง้ คําบรรยายใต ้ภาพหลัก
• ฟั งก์ชน
และคําบรรยายใต ้ภาพรองในเวลาเดียวกัน
• ระบบจะแสดงจํานวนคําบรรยายใต ้ภาพหลัก
และคําบรรยายใต ้ภาพรองทัง้ หมดตามลําดับ
ภาคผนวก
การเล่นไฟล์วด
ิ โี อ
51 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 51
2015-03-26
10:45:40
ภาคผนวก
✎
ผลิตภัณฑ์นไี้ ม่สามารถเล่นแผ่น CD-RW/-R และ DVD-R
บางแผ่นได ้ เนือ
่ งจากชนิดของแผ่นดิสก์ หรือสภาพใน
การบันทึก
✎
หากมีการบันทึกข ้อมูลในแผ่นดิสก์ DVD-RW/-R อย่างไม่
เหมาะสมในฟอร์แมต DVD video แผ่นนัน
้ จะไม่สามารถ
เล่นได ้
✎
ผลิตภัณฑ์ของคุณจะไม่เล่นข ้อมูลทีบ
่ น
ั ทึกไว ้บนแผ่นดิสก์
DVD-R ในอัตราบิตทีม
่ ากกว่า 10 Mbps
✎
ผลิตภัณฑ์ของคุณจะไม่เล่นข ้อมูลทีบ
่ น
ั ทึกไว ้บนแผ่น
BD-R หรืออุปกรณ์ USB ในอัตราบิตทีม
่ ากกว่า 30 Mbps
✎
การเล่นอาจไม่ทํางานกับดิสก์บางชนิด หรือเมือ
่ มีการระบุ
ั บางอย่าง เช่น เปลีย
่ นมุม
ให ้เครือ
่ งทํางานตามฟั งก์ชน
่ วกับแผ่นดิสก์จะ
กล ้อง และปรับอัตราส่วนภาพ ข ้อมูลเกีย
มีระบุในรายละเอียดบนกล่องดิสก์ โปรดดูข ้างกล่องหาก
ต ้องการ
✎
เมือ
่ เล่นด ้วยระบบ BD-J อาจต ้องใช ้เวลาโหลดข ้อมูลนาน
ั อาจทํางานช ้าลง
กว่าปกติ หรือบางฟั งก์ชน
โลโก้ของดิสก์ทผ
ี่ ลิตภ ัณฑ์สามารถเล่นได้
แผ่นดิสก์ Blu-ray
แผ่นดิสก์ Blu-ray 3 มิต ิ
BD-LIVE
Dolby
DTS
ชนิดของดิสก์ทผ
ี่ ลิตภ ัณฑ์ของคุณไม่
สามารถเล่นได้
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/MV-Disc
เป็ นต ้น
• DVD-RW(โหมด VR)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(CD-Gs เล่นเสียงเท่านัน
้
ไม่เล่นภาพ)
✎
✎
✎
✎
• DVD-RAM
• ซุปเปอร์ออดิโอ CD
(ยกเว ้น CD เลเยอร์)
• แผ่น DVD-R สําหรับ
Authoring ความจุ 3.9
GB
Java
ั ญาณ PAL ใน
ระบบแพร่สญ
สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส
เยอรมนี เป็ นต ้น
ผลิตภัณฑ์นอ
ี้ าจไม่ตอบสนองคําสัง่ ใช ้งานทัง้ หมด
เนือ
่ งจากแผ่นดิสก์ Blu-ray, DVD หรือ CD บางรุน
่
สามารถใช ้งานและมีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะเจาะจงหรือ
โดยจํากัดเท่านัน
้ ระหว่างการเล่น
โปรดสังเกตว่านีไ่ ม่ใช่ข ้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์
รห ัสภูมภ
ิ าค
ซัมซุงไม่สามารถรับประกันได ้ว่าผลิตภัณฑ์นจ
ี้ ะเล่นแผ่น
ดิสก์ Blu-ray, DVD หรือ CD ของทุกโลโก ้ เนือ
่ งจาก
ฟอร์แมตของแผ่นดิสก์อาจมีการเปลีย
่ นแปลง และอาจเกิด
ปั ญหาและข ้อผิดพลาดระหว่างการผลิต
ซอฟต์แวร์สําหรับแผ่นดิสก์ Blu-ray, DVD, CD และ/หรือ
ระหว่างการผลิตแผ่นดิสก์
โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค ้าของซัมซุง หากคุณมีข ้อ
สงสัย
หรือพบปั ญหาในการเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray, DVD หรือ CD
จากผลิตภัณฑ์นี้ นอกจากนัน
้ โปรดอ่านรายละเอียด
ส่วนทีเ่ หลือของคูม
่ อ
ื การใช ้งานนีห
้ ากต ้องการข ้อมูล
เพิม
่ เติมเกีย
่ วกับข ้อจํากัดในการเล่น
ื้ จาก
ดิสก์เพือ
่ การค ้าและแผ่น DVD บางชนิดทีซ
่ อ
ภูมภ
ิ าคอืน
่ อาจไม่สามารถเล่นกับเครือ
่ งนี้
DivX
ผลิตภัณฑ์และดิสก์ถก
ู เข ้ารหัสตามพืน
้ ที่ เพือ
่ ทีจ่ ะสามารถเล่น
แผ่นดิสก์ได ้ รหัสภูมภ
ิ าคเหล่านีต
้ ้องตรงกัน หากรหัสไม่ตรงกัน
เครือ
่ งจะไม่สามารถเล่นดิสก์ได ้
ี้ สดงไว ้ทีแ
่ ผงด ้านหลัง
มีหมายเลขภูมภ
ิ าคสําหรับผลิตภัณฑ์นแ
ของผลิตภัณฑ์
ชนิดของดิสก์ รห ัสภูมภ
ิ าค
แผ่นดิสก์
Blu-ray
้ ที่
พืน
A
อเมริกาเหนือ อเมริกากลาง
อเมริกาใต ้ เกาหลี ญีป
่ น
ุ่
ไต ้หวัน ฮ่องกง และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้
B
ยุโรป กรีนแลนด์ ดิน
แดนของฝรั่งเศส
ตะวันออกกลาง แอฟริกา
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
C
อินเดีย จีน รัสเซีย เอเชีย
กลาง และเอเชียใต ้
52 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 52
2015-03-26
10:45:41
1
2
ยุโรป ญีป
่ น
ุ่ ตะวันออกกลาง
อียป
ิ ต์ แอฟริกา กรีนแลนด์
3
ไต ้หวัน เกาหลี ฟิ ลป
ิ ปิ นส์
อินโดนีเซีย ฮ่องกง
4
เม็กซิโก อเมริกาใต ้
อเมริกากลาง ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ หมูเ่ กาะแปซิฟิก
คาริบเบียน
5
รัสเซีย ยุโรปตะวันออก
อินเดีย เกาหลีเหนือ
มองโกเลีย
6
จีน
ดีวด
ี -ี วิดโี อ
รูปแบบดิสก์ DivX, MKV และ MP4 บางแผ่นอาจเล่นไม่ได ้
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ความละเอียดของภาพและอัตราเฟรม
รูปแบบทีส
่ น ับสนุน
หากหมายเลขภูมภ
ิ าคของแผ่นดิสก์ Blu-ray/DVD ไม่
ตรงกับหมายเลขภูมภ
ิ าคของผลิตภัณฑ์นี้ ผลิตภัณฑ์จะไม่
สามารถเล่นดิสก์ดงั กล่าวได ้
AVCHD (Video Codec ขนสู
ั้ งความ
ละเอียดสูง)
• เครือ
่ งเล่นนีส
้ ามารถเล่นแผ่นดิสก์รป
ู แบบ AVCHD ปกติแล ้ว
แผ่นดิสก์เหล่านีจ้ ะถูกบันทึกและใช ้ในกล ้องถ่ายวิดโี อ
• รูปแบบ AVCHD เป็ นรูปแบบของกล ้องวิดโี อดิจต
ิ อลความ
ละเอียดสูง
• รูปแบบ MPEG-4 AVC/H.264 บีบอัดภาพด ้วยประสิทธิภาพ
ทีย
่ อดเยีย
่ มกว่า
รูปแบบการบีบอัดภาพแบบดัง้ เดิม
• แผ่นดิสก์ AVCHD บางแผ่นใช ้รูปแบบ “x.v.Colour”
ผลิตภัณฑ์นส
ี้ ามารถเล่นแผ่นดิสก์ AVCHD ทีใ่ ช ้รูปแบบ
“x.v.Colour”
• “x.v.Colour” เป็ นเครือ
่ งหมายการค ้าของ Sony
Corporation
• “AVCHD” และโลโก ้ AVCHD เป็ นเครือ
่ งหมายการค ้าของ
Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. และ Sony
Corporation
✎
แผ่นดิสก์ AVCHD บางรูปแบบอาจไม่สามารถเล่นได ้ ทัง้ นี้
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั สภาพในการบันทึก
✎
✎
แผ่นดิสก์รป
ู แบบ AVCHD จําเป็ นต ้องถูกปิ ดการเขียน
่ มต่อ USB
ข้อควรทราบเกีย
่ วก ับการเชือ
่ จัดเก็บข ้อมูล USB, เครือ
• ผลิตภัณฑ์ของคุณรองรับสือ
่ งเล่น
MP3, กล ้องดิจต
ิ อล และตัวอ่านการ์ด USB
• ผลิตภัณฑ์นไี้ ม่สนับสนุนชือ่ โฟลเดอร์หรือชือ่ ไฟล์ทยี่ าวเกิน
128 อักขระ
• อุปกรณ์กล ้อง USB/ดิจต
ิ อลบางประเภทอาจไม่สามารถใช ้
งานร่วมกับผลิตภัณฑ์นี้
• ผลิตภัณฑ์ของคุณรองรับระบบไฟล์ FAT 16, FAT 32 และ
NTFS
่ มต่ออุปกรณ์ USB โดยตรงกับพอร์ต USB ของ
• เชือ
่ มต่อผ่านสายเคเบิล USB อาจสร ้าง
ผลิตภัณฑ์ การเชือ
ปั ญหาการใช ้งานร่วมกัน
• การเสียบอุปกรณ์หน่วยความจํามากกว่าหนึง่ ตัว
กับตัวอ่านการ์ดหลายแบบอาจทําให ้ตัวอ่านการ์ด
ทํางานไม่เหมาะสม
• ผลิตภัณฑ์นไี้ ม่สนับสนุนโปรโตคอล PTP (แบบเท่าเทียม)
่ มต่ออุปกรณ์ USB ขณะถ่ายโอนหรือบันทึกข ้อมูล
• อย่าเชือ
้ ในการแสดง
• ความละเอียดภาพทีม
่ ากขึน
้ จะใช ้เวลานานขึน
ผล
• ผลิตภัณฑ์นไี้ ม่สามารถเล่นไฟล์ MP3 ที่ DRM (Digital
Rights Management) ถูกดาวน์โหลดจากไซต์เชิงพาณิชย์
• ผลิตภัณฑ์ของคุณสนับสนุนวิดโี อทีน
่ ้อยกว่า 30fps (อัตรา
เฟรม) เท่านัน
้
• ผลิตภัณฑ์ของคุณสนับสนุนอุปกรณ์ USB MSC (Mass
Storage Class) ต่างๆ เช่น Thumb Drive และ USB HDD
(ไม่สนับสนุน HUB)
• อุปกรณ์ USB HDD, ตัวอ่านการ์ดหลายแบบ และ Thumb
Drive บางประเภทอาจไม่สามารถใช ้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์
นีไ้ ด ้
• หากอุปกรณ์ USB บางเครือ
่ งต ้องการพลังงานมาก เครือ
่ ง
อาจถูกจํากัดโดยอุปกรณ์เพือ
่ ความปลอดภัยของวงจร
• หากการเล่นจาก USB HDD ไม่เสถียร ให ้เพิม
่ กระแสไฟเพิม
่
่ นัง หากปั ญหายัง
เติมโดยเสียบ HDD เข ้ากับเต ้ารับไฟทีผ
คงมีอยู่ ให ้ติดต่อผู ้ผลิต USB HDD
• ซังซุงจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของ
ไฟล์ข ้อมูลหรือการสูญเสียข ้อมูลใดๆ
ภาคผนวก
✎
✎
สหรัฐอเมริกา เขตปกครอง
ของสหรัฐอเมริกา และ
แคนาดา
ี วามกว ้างมากกว่าแผ่นดิสก์
“x.v.Colour” นํ าเสนอช่วงสีทมี่ ค
สําหรับกล ้องถ่าย DVD
53 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 53
2015-03-26
10:45:42
ภาคผนวก
การสน ับสนุนไฟล์วด
ิ โี อ
นามสกุลไฟล์ เนือ้ หาภายใน
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.ps
ต ัวแปลงส ัญญาณภาพ
ความละเอียด
MVC
อ ัตราเฟรม อ ัตราบิต
ต ัวแปลงส ัญญาณเสียง
(fps)
(Mbps)
24/25/30
60
Motion JPEG
H.264 BP/MP/HP
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
Divx 3.11 / 4 / 5 / 6
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
Window Media Video
v9(VC1)
FHD :
MAX 30
HD :
MAX 60
AVS
30
MPEG2
MPEG1
Microsoft MPEG-4 v3
Window Media Video
v7(WMV1), v8(WMV2)
1280x720
AC3
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS
(Core, LBR)
MAX 30
H 263 Sorrenson
Microsoft MPEG-4
v1, v2
720x576
VP6
640x480
6~30
4
20
Vorbis
20
RealAudio 6
*.webm
WebM
VP8
1920x1080
6~30
*.rmvb
RMVB
RV8/9/10 (RV30/40)
1920x1080
6~30
 ข้อจําก ัด
 ต ัวถอดรห ัสวิดโี อ
- ไฟล์จะไม่ได ้รับการสนับสนุน หากมีปัญหาบางอย่างกับ
เนือ
้ หาในบรรดา codec ทีส
่ นับสนุนทีแ
่ สดงอยูด
่ ้านบน
- การเล่นตามปกติไม่ได ้รับประกันว่าข ้อมูลทีบ
่ รรจุของไฟล์จะ
ผิดพลาดหรือไฟล์มค
ี วามเสียหายหรือไม่
้ หาทีม
่ อี ต
ั ราบิต/
- การเล่นเสียงหรือภาพอาจถูกตัดออกสําหรับเนือ
อัตราเฟรมสูงกว่ามาตรฐาน
ั ค ้นหา (ข ้าม) จะไม่ทํางานหากตารางดัชนีของไฟล์
- ฟั งก์ชน
ชํารุด
- การเล่นอาจสะดุดขณะเล่นเนือ
้ หาจากเครือข่าย ทัง้ นี้ ขึน
้ อยู่
กับสถานะเครือข่ายของคุณ
- อุปกรณ์กล ้อง USB/ดิจต
ิ อลบางประเภทอาจไม่สามารถใช ้
งานร่วมกับผลิตภัณฑ์นี้
- รูปแบบ RMVB ได ้รับการสนับสนุนในจีน ฮ่องกง และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้
- สนับสนุน AVS codec สําหรับเนือ
้ หาสําหรับจีนเท่านัน
้
้ หาสําหรับจีน
- สนับสนุนนามสกุลไฟล์ *.ps สําหรับเนือ
เท่านัน
้
- ไม่สนับสนุน DivX codec สําหรับเนือ
้ หาในสหรัฐอเมริกา
- รองรับสูงสุดถึง H.264 ระดับ 4.1 (ยกเว ้น FMO/ASO/RS)
- ไม่สนับสนุน VC1 AP L4
- ยกเว ้น WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
ตํา่ กว่า 1280 X 720: สูงสุด 60 เฟรม
สูงกว่า 1280 X 720: สูงสุด 30 เฟรม
- ไม่สนับสนุน GMC 2 ขึน
้ ไป
- สนับสนุน SVAF ด ้านบน/ด ้านล่าง, ด ้านข ้าง, ประเภทลําดับ
้
การดูซ ้าย/ขวา (2 ES) เท่านัน
- สนับสนุน BD MVC Spec เท่านัน
้
 ต ัวถอดรห ัสเสียง
- สนับสนุน WMA 10 Pro (สูงสุดถึง 5.1)
- ไม่สนับสนุน WMA lossless audio
- สนับสนุน M2 profile
้ หา
- ไม่สนับสนุน ReadlAudio 10 lossless สําหรับเนือ
สําหรับจีนและฮ่องกง
- ไม่สนับสนุน QCELP, AMR NB/WB
- vorbis : สนับสนุนสูงสุดถึง 5.1 ช่องสัญญาณ
- DD+ : สนับสนุนสูงสุดถึง 7.1 ช่องสัญญาณ
- สนับสนุน DTS LBR codec ในเนือ
้ หาภายใน MKV/MP4/
TS เท่านัน
้
54 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 54
2015-03-26
10:45:43
การสน ับสนุนไฟล์เพลง
นามสกุลไฟล์
ประเภท
โคเด็ก
ข้อคิดเห็น
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
-
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
-
*.flac
FLAC
FLAC
สนับสนุนสูงสุดถึง 2 ช่องสัญญาณ
*.ogg
OGG
Vorbis
สนับสนุนสูงสุดถึง 2 ช่องสัญญาณ
WMA
WMA
*.wav
wav
wav
-
*.mid
*.midi
midi
midi
ประเภท 0 และประเภท 1
ไม่สนับสนุนการค ้นหา
สนับสนุนบน USB เท่านัน
้
*.ape
ape
ape
ไม่สนับสนุน NonSmart
*.aif
*.aiff
AIFF
AIFF
-
*.m4a
ALAC
ALAC
-
ภาคผนวก
*.wma
สนับสนุน WMA 10 Pro (สูงสุดถึง 5.1) ไม่
สนับสนุน WMA lossless audio
สนับสนุนสูงสุดถึง M2 profile
การสน ับสนุนไฟล์ภาพ
นามสกุลไฟล์
ประเภท
ความละเอียด
ข้อคิดเห็น
*.jpg
*.jpeg
JPEG
15360x8640
-
*.png
PNG
4096x4096
-
*.bmp
BMP
4096x4096
-
*.mpo
MPO
15360x8640
-
55 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 55
2015-03-26
10:45:44
ภาคผนวก
ั
การเลือกสญญาณดิ
จต
ิ อลออก
การตงค่
ั้ า
PCM
่ มต่อ
การเชือ
สตรีมเสียงบนแผ่น
ดิสก์ Blu-ray
บิตสตรีม
(ไม่ประมวลผล)
PCM
PCM
Dolby
Digital
สูงสุด PCM 5.1 ช่อง
สัญญาณ
Dolby Digital
Dolby
Digital
Plus
Dolby Digital Plus
Dolby
TrueHD
Dolby TrueHD
DTS
สูงสุด PCM 7.1 ช่อง
สัญญาณ
DTS เข ้ารหัสใหม่
Dolby Digital ทีเ่ ข ้า
รหัสซํา้ *
DTS
DTS-HD High
Resolution Audio
DTS-HD
Master
Audio
DTS-HD Master Audio
PCM 2 ช่องสัญญาณ
PCM
คําจํากัดความ
สําหรับแผ่นดิสก์
Blu-ray
บิตสตรีม
(Dolby D เข้า
รห ัสใหม่)
เครือ
่ งร ับ AV ทีส
่ น ับสนุน HDMI
สูงสุด PCM 7.1 ช่อง
สัญญาณ
DTS-HD
High
Resolution
Audio
สตรีมเสียงบน
DVD
บิตสตรีม
(DTS เข้ารห ัส
ใหม่)
Dolby
Digital
สูงสุด PCM 5.1 ช่อง
สัญญาณ
Dolby Digital
DTS
สูงสุด PCM 7.1 ช่อง
สัญญาณ
DTS
ไม่ระบุ
ถอดรหัสเสียง
คุณสมบัตห
ิ ลัก
และสตรีมเสียง
BONUSVIEW พร ้อม
กันให ้กลายเป็ น
เสียง PCM และเพิม
่
เอฟเฟ็ กต์เสียงการนํ า
ทาง
ถอดรหัสเสียง
ถอดรหัสเสียง
คุณสมบัตห
ิ ลักและสตรี
ส่งสัญญาณออกเพียงสตรี คุณสมบัตห
ิ ลักและสตรี
มเสียง BONUSVIEW
มเสียงคุณสมบัตห
ิ ลักเพือ
่ มเสียง BONUSVIEW
พร ้อมกันให ้กลายเป็ น
ให ้เครือ
่ งรับ AV ของคุณ พร ้อมกันให ้กลายเป็ น
เสียง PCM และเพิม
่
สามารถถอดรหัส
เสียง PCM และเพิม
่
เอฟเฟ็ กต์เสียงการนํ า
บิตสตรีมเสียงได ้
เอฟเฟ็ กต์เสียงการนํ า
ทาง จากนัน
้ เข ้ารหัส
คุณจะไม่ได ้ยินเสียง
ทาง จากนัน
้ เข ้า
เสียง PCM ใหม่ให ้
BONUSVIEW หรือ
รหัสเสียง PCM ใหม่
กลายเป็ นบิตสตรีม
เอฟเฟ็ กต์เสียงการนํ าทาง ให ้กลายเป็ นบิตสตรี
Dolby Digital หรือ
ม DTS
PCM
ู นํ ามาใช ้ สัญญาณออก
 หากการสตรีมแหล่งสัญญาณ คือ 2 ช่องสัญญาณหรือโมโน การตัง้ ค่า “Re-encoded Dolby D” จะไม่ถก
จะเป็ น PCM 2 ช่องสัญญาณ
แผ่นดิสก์ Blu-ray อาจมีสตรีมเสียงสามแบบ :
ิ ลัก: แทร็คเสียงของคุณสมบัตห
ิ ลัก
- เสียงคุณสมบัตห
- เสียง BONUSVIEW : แทร็คเสียงเพิม
่ เติม เช่น เสียงความเห็นของผู ้กํากับหรือนักแสดง
่ คุณเลือกตัวเลือกการนํ าทางเมนูบางตัวเลือก เอฟเฟ็ กต์เสียงการนํ าทางจะดังขึน
้ เอฟเฟ็ กต์เสียง
- เอฟเฟ็ กต์เสียงการนํ าทาง : เมือ
การนํ าทางแตกต่างกันในแผ่นดิสก์ Blu-ray แต่ละแผ่น
56 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 56
2015-03-26
10:45:44
้ หา
ความละเอียดตามประเภทเนือ
้ หา
ประเภทเนือ
แผ่นดิสก์ Blu-ray
้ หาอิเล็กทรอนิกส์/
เนือ
้ หาดิจต
เนือ
ิ อล
ความละเอียดของแผ่น Blu-ray
1080p@60F
2160p@24F
2160p@24F
1080p@24F
1080p@24F
การตงค่
ั้ า
BD Wise
เอาต์พต
ุ UHD :
อัตโนมัต ิ
เฟรมภาพยนตร์:
อัตโนมัต ิ
เอาต์พต
ุ UHD
อัตโนมัต ิ
: ปิ ด
เฟรมภาพยนตร์: ปิ ด
ความละเอียดสูงสุดของสัญญาณเข ้าโทรทัศน์ ความละเอียดสูงสุดของสัญญาณเข ้าโทรทัศน์
เฟรมภาพยนตร์: อัตโนมัต ิ (24 เฟรม/วินาที)
1080 p เท่านัน
้
1080p@24F
1080p@24F
1080p
1080p@60F
1080p@60F
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
้ หา
ประเภทเนือ
DVD
การตงค่
ั้ า
เฟรมภาพยนตร์:
อัตโนมัต ิ
อัตโนมัต ิ
ภาคผนวก
BD Wise
การแปลง DVD
24 เฟรม/วินาที :
อัตโนมัต ิ
576i/480i
เอาต์พต
ุ UHD : อัตโนมัต ิ
2160p@24F
เอาต์พต
ุ UHD : ปิ ด
1080p@24F
การแปลง DVD 24 เฟรม/วินาที : ปิ ด
ความละเอียดสูงสุดของสัญญาณเข ้าโทรทัศน์
เฟรมภาพยนตร์: ปิ ด
ความละเอียดสูงสุดของสัญญาณเข ้าโทรทัศน์
เฟรมภาพยนตร์: อัตโนมัต ิ (การแปลง DVD 24 เฟรม/วินาที : อัตโนมัต)ิ
1080 p เท่านัน
้
1080p@24F
1080p
1080p@60F
1080i
1080i
720p
720p
576p/480p
576p/480p
✎
่ มต่อกับผลิตภัณฑ์ไม่รองรับเฟรมภาพยนตร์หรือความละเอียดทีค
หากทีวท
ี ค
ี่ ณ
ุ เชือ
่ ณ
ุ เลือก ข ้อความ "ถ ้ารูปภาพไม่แสดงหลัง
่ วามละเอียดก่อนหน ้า" จะปรากฏขึน
จากเลือก 'ใช่' โปรดรอ 15 วินาทีเพือ
่ กลับไปสูค
้ หากคุณเลือก ใช่ หน ้าจอทีวจี ะว่างเปล่า
นาน 15 วินาที จากนัน
้ ความละเอียดจะเปลีย
่ นกลับไปเป็ นค่าก่อนหน ้าโดยอัตโนมัต ิ
✎
หากหน ้าจอยังคงว่างเปล่าหลังจากทีค
่ ณ
ุ เปลีย
่ นความละเอียดแล ้ว ให ้นํ าแผ่นดิสก์ทงั ้ หมดออก แล ้วกดปุ่ ม @ ทีด
่ ้านบนของ
ผลิตภัณฑ์ค ้างไว ้ 5 วินาทีขน
ึ้ ไป การตัง้ ค่าทัง้ หมดถูกเรียกคืนเป็ นค่าทีต
่ งั ้ จากโรงงาน รันกระบวนการการตัง้ ค่าเริม
่ ต ้นอีกครัง้
จากนัน
้ ไปที่ การตงค่
ั้ า > ภาพ > ความละเอียด ในเมนู และเลือกความละเอียดทีถ
่ ก
ู ต ้องสําหรับทีวข
ี องคุณ
✎
เมือ
่ คุณรันกระบวนการการตัง้ ค่าเริม
่ ต ้น เลือกภาษาและอัตราส่วนภาพ (ขนาดหน ้าจอและรูปแบบ) เท่านัน
้ อีกครัง้ การรีเซ็ตไม่
ส่งผลต่อการตัง้ ค่าเครือข่ายของคุณ ดังนัน
้ คุณควรสามารถข ้ามตัง้ ค่าเครือข่ายและอัพเดตซอฟต์แวร์ได ้
✎
✎
เมือ
่ มีการเรียกคืนการตัง้ ค่าเริม
่ ต ้นจากโรงงาน ข ้อมูล BD ของผู ้ใช ้ทีจ่ ัดเก็บทัง้ หมดจะถูกลบ
แผ่นดิสก์ Blu-ray ต ้องมีคณ
ุ สมบัต ิ 24 เฟรมสําหรับผลิตภัณฑ์เพือ
่ ใช ้โหมดเฟรมภาพยนตร์ (24 เฟรม/วินาที)
57 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 57
2015-03-26
10:45:45
ภาคผนวก
การแก้ไขปัญหา
โปรดดูตารางด ้านล่างหากผลิตภัณฑ์นท
ี้ ํางานผิดปกติ หากปั ญหาทีค
่ ณ
ุ พบไม่ปรากฏอยูใ่ นตารางด ้านล่าง หรือหากคําแนะนํ าดัง
กล่าวไม่สามารถช่วยคุณได ้ ให ้ปิ ดผลิตภัณฑ์ ถอดปลั๊กไฟออก และติดต่อตัวแทนจําหน่ายทีไ่ ด ้รับอนุญาตหรือติดต่อศูนย์บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ของซัมซุงใกล ้บ ้านคุณ
อาการ
คําอธิบาย/แนวทางแก้ไข
คุณไม่สามารถนําแผ่นดิสก์
ออกได้
• เสียบปลั๊กไฟเข ้ากับแหล่งจ่ายไฟแน่นหนาดีหรือไม่
• ปิ ดแล ้วเปิ ดเครือ
่ งอีกครัง้
ไม่สามารถเริม
่ เล่นได้
• ตรวจสอบหมายเลขภูมภ
ิ าคของแผ่นดิสก์ Blu-ray/DVD
ื้ มาจากต่างประเทศอาจไม่สามารถเปิ ดเล่นได ้
แผ่นดิสก์ Blu-ray/DVD ทีซ
่ อ
• ไม่สามารถเล่นแผ่น CD-ROM และ DVD-ROM ได ้ในผลิตภัณฑ์นี้
• ตรวจดูให ้แน่ใจว่าการจัดอันดับเรทของภาพยนตร์ถก
ู ต ้อง
การเล่นไม่เริม
่ ท ันทีเมือ
่ คุณ
กดปุ่ม p
ี่ ด
ิ เบีย
้ วหรือมีรอยขีดข่วนทีพ
่ น
ื้ ผิวหรือไม่
• คุณกําลังใช ้แผ่นดิสก์ทบ
• เช็ดแผ่นดิสก์ให ้สะอาด
ไม่มเี สียง
• ระบบโฮมซีเนม่าไม่เล่นเสียงในระหว่างการเล่นอย่างรวดเร็ว การเล่นแบบช ้า และการเล่น
แบบเคลือ
่ นไหวเป็ นลําดับ
่ มต่อลําโพงอย่างถูกต ้องหรือไม่ การตัง้ ค่าลําโพงถูกต ้องหรือไม่
• เชือ
• แผ่นดิสก์ชาํ รุดอย่างมากหรือไม่
คุณได้ยน
ิ เสียงจากลําโพง
บางต ัวเท่านน
ั้ ไม่ครบทงั้
8 ต ัว
•
•
•
•
ไม่มเี สียงตามระบบเซอร์ราว
ด์ Dolby Digital 7.1 ช่อง
ส ัญญาณ
• มีข ้อความ "Dolby Digital 7.1 CH" ปรากฏบนดิสก์หรือไม่ เสียง Dolby Digital 7.1 ช่อง
สัญญาณจะเกิดขึน
้ ได ้ต่อเมือ
่ ดิสก์นัน
้ บันทึกข ้อมูลด ้วยเสียง 7.1 ช่องสัญญาณ
• ภาษาเสียงตัง้ ค่าเป็ น Dolby Digital 7.1-CH อย่างถูกต ้องหรือไม่
รีโมทคอนโทรลไม่ทา
ํ งาน
• คุณใช ้งานรีโมทภายในระยะการทํางานและภายในมุมทีเ่ หมาะสมกับเซนเซอร์หรือไม่
• แบตเตอรีห
่ มดหรือไม่
• ดิสก์กา
ํ ล ังหมุนแต่ไม่ม ี
ภาพปรากฏ
• ภาพมีคณ
ุ ภาพตํา่ และ
่ั
ภาพสน
•
•
•
•
ภาษาเสียงและคําบรรยาย
ใต้ภาพไม่ทา
ํ งาน
ั ภาษาเสียงและคําบรรยายใต ้ภาพจะไม่ทํางานหากดิสก์นัน
• ฟั งก์ชน
้ ไม่มข
ี ้อมูลนี้
้
หน้าจอเมนูไม่ปรากฏขึน
แม้เมือ
่
คุณเลือกฟังก์ช ันเมนู
• คุณกําลังใช ้ดิสก์ทไี่ ม่มเี มนูหรือไม่
อ ัตราส่วนหน้าจอไม่สามารถ
เปลีย
่ นแปลงได้
• คุณสามารถเล่นภาพจากแผ่นดิสก์ Blu-ray/DVD 16:9 ในโหมด 16:9 เต็มหน ้าจอ, โหมด
4:3 กล่องจดหมาย หรือโหมด 4:3 แพน-สแกน แต่สามารถเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray/DVD
ั ที่
4:3 ในโหมด 4:3 เท่านัน
้ โปรดดูทก
ี่ ล่องบรรจุแผ่นดิสก์ Blu-ray และเลือกฟั งก์ชน
เหมาะสม
สําหรับแผ่น Blu-ray/DVD บางแผ่น สัญญาณเสียงจะออกจากลําโพงด ้านหน ้าเท่านัน
้
่ มต่ออย่างถูกต ้องเหมาะสม
ตรวจสอบว่าลําโพงเชือ
ปรับระดับเสียง
่ งจะส่งเสียงออกทางลําโพงหน ้าเท่านัน
้
เมือ
่ เล่นเสียงจาก CD วิทยุ หรือทีว ี เครือ
ทีวเี ปิ ดอยูห
่ รือไม่
่ มต่อสายสัญญาณวิดโี ออย่างถูกต ้องหรือไม่
เชือ
แผ่นดิสก์สกปรกหรือชํารุดอย่างมากหรือไม่
ดิสก์ทผ
ี่ า่ นการผลิตทีไ่ ม่ดอ
ี าจไม่สามารถเล่นได ้
58 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 58
2015-03-26
10:45:45
อาการ
คําอธิบาย/แนวทางแก้ไข
• กดปุ่ ม e (ออก) ของรีโมทคอนโทรลค ้างไว ้นาน 5 วินาทีในโหมดสแตนด์บาย วิธน
ี จ
ี้ ะ
่ ง
เป็ นการรีเซ็ตเครือ
ั รีเซ็ตจะลบการตัง้ ค่าทีบ
่ น
ั ทึกไว ้ทัง้ หมด
- การใช ้ฟั งก์ชน
ั นีโ้ ดยไม่จําเป็ น
อย่าใช ้ฟั งก์ชน
คุณลืมรห ัสผ่านทีใ่ ช้ควบคุม
ระด ับเรทของภาพยนตร์
• เมือ
่ ไม่มแ
ี ผ่นดิสก์ในเครือ
่ ง ให ้กดปุ่ ม @ ของเครือ
่ งค ้างไว ้นานกว่า 5 วินาที INIT จะ
ปรากฏบนจอแสดงผล และการตัง้ ค่าทัง้ หมดจะเปลีย
่ นกลับเป็ นค่าเริม
่ ต ้น
ั รีเซ็ตจะลบการตัง้ ค่าทีบ
่ น
ั ทึกไว ้ทัง้ หมด
- การใช ้ฟั งก์ชน
ั นีโ้ ดยไม่จําเป็ น
อย่าใช ้ฟั งก์ชน
ไม่สามารถร ับส ัญญาณ
วิทยุได้
่ มต่อสายอากาศเหมาะสมหรือไม่
• เชือ
ั เจน ให ้ติดตัง้ สายอากาศ FM ภายนอกในบริเวณที่
้ ไม่ชด
• หากระดับสัญญาณในบริเวณนัน
รับสัญญาณได ้ดี
ไม่มเี สียง ขณะฟังเสียงทีว ี
ผ่านเครือ
่ ง
ั D. IN หรือ AUX
• หากคุณกดปุ่ ม เปิ ด/ปิ ด ^ ขณะฟั งเสียงโทรทัศน์โดยใช ้ฟั งก์ชน
ั แผ่นดิสก์ Blu-ray/DVD จะเปิ ดและเสียงทีวจี ะถูกปิ ด
ฟั งก์ชน
ข้อความ "ไม่ม"ี ปรากฏบน
หน้าจอ
• คุณสมบัตห
ิ รือการดําเนินการไม่สามารถกระทําได ้ในเวลานี้ เนือ
่ งจาก:
1. ซอฟต์แวร์ของแผ่นดิสก์ Blu-ray/DVD จํากัดคุณสมบัตห
ิ รือการดําเนินการดังกล่าว
2. ซอฟต์แวร์ของ Blu-ray/DVD ไม่รองรับคุณสมบัตน
ิ ัน
้ (เช่น มุมภาพ)
ิ ัน
้ ได ้ในขณะนัน
้
3. ไม่สามารถใช ้งานคุณสมบัตน
4. คุณต ้องการหมายเลขบทหรือเรือ
่ งหรือเวลาค ้นหาทีไ่ ม่มอ
ี ยูใ่ นนัน
้
ถ้าส ัญญาณออก HDMI ถูก
ตงค่
ั้ าความละเอียดในระด ับ
ทีโ่ ทรท ัศน์ของคุณไม่รองร ับ
(เช่น 1080p) คุณอาจไม่
สามารถดูภาพบนโทรท ัศน์
ของคุณ
• กดปุ่ ม @ ทีแ
่ ผงด ้านหน ้าค ้างไว ้นานกว่า 5 วินาที โดยไม่มแ
ี ผ่นดิสก์อยูใ่ นเครือ
่ ง การตัง้ ค่า
ทัง้ หมดจะเปลีย
่ นกลับเป็ นค่าทีต
่ งั ้ จากโรงงาน
ไม่มส
ี ัญญาณออก HDMI
่ มต่อระหว่างโทรทัศน์และช่องเสียบ HDMI บนเครือ
่ ง
• ตรวจสอบการเชือ
• ตรวจสอบว่าโทรทัศน์ของคุณรองรับสัญญาณเข ้า HDMI ความละเอียด
576p/480p/720p/1080i/1080p หรือไม่
ส ัญญาณออก HDMI ผิด
ปกติปรากฏบนหน้าจอ
• ถ ้าเกิดสัญญาณรบกวนบนหน ้าจอ หมายความว่าโทรทัศน์ไม่สนับสนุน HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection)
ภาคผนวก
• ต ัวเครือ
่ งทํางานผิดปกติ
(ต ัวอย่าง : ไฟต ัวเครือ
่ ง
ด ับหรือคุณได้ยน
ิ เสียง
แปลกๆ)
• ต ัวเครือ
่ งทํางานไม่ปกติ
BD-LIVE
ระบบโฮมซีเนม่าไม่สามารถ
่ มต่อก ับเซิรฟ
เชือ
์ เวอร์
BD-LIVE
่ มต่อเครือข่ายเปิ ดใช ้งานได ้โดยการใช ้ฟั งก์ชน
ั สถานะเครือข่าย
• ทดสอบว่าการเชือ
่ มต่อกับผลิตภัณฑ์หรือไม่
• ตรวจสอบว่าอุปกรณ์หน่วยความจํา USB เชือ
• อุปกรณ์หน่วยความจําต ้องมีพน
ื้ ทีว่ า่ งอย่างน ้อย 1GB เพือ
่ อํานวยความสะดวกต่อบริการ
BD-LIVE
คุณสามารถตรวจดูขนาดทีม
่ อ
ี ยูใ่ น การจ ัดการข้อมูล BD (ดูหน ้า 50)
่ มต่ออินเทอร์เน็ ต BD-Live ตัง้ ค่าเป็ น อนุญาต
• ตรวจสอบว่าตัวเลือก การเชือ
หรือไม่
(ทงหมด)
ั้
• หากไม่เป็ นไปตามทัง้ หมดข ้างต ้น ติดต่อผู ้ให ้บริการเนือ
้ หา หรืออัพเดตเฟิ รม
์ แวร์ลา่ สุด
เมือ
่ ใช้บริการ BD-LIVE เกิด
้
ข้อผิดพลาดขึน
• อุปกรณ์หน่วยความจําต ้องมีพน
ื้ ทีว่ า่ งอย่างน ้อย 1GB เพือ
่ อํานวยความสะดวกต่อบริการ
BD-LIVE
คุณสามารถตรวจดูขนาดทีม
่ อ
ี ยูใ่ น การจ ัดการข้อมูล BD (ดูหน ้า 50)
✎
เมือ
่ มีการเรียกคืนการตัง้ ค่าเริม
่ ต ้นจากโรงงาน ข ้อมูล BD ของผู ้ใช ้ทีจ่ ัดเก็บทัง้ หมดจะถูกลบ
59 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 59
2015-03-26
10:45:46
ภาคผนวก
ข้อมูลจําเพาะ
นํ้ าหนัก
ทัว่ ไป
เครือ
่ งรับวิทยุ FM
HDMI
เครือ
่ งขยายสัญญาณ
2.7 กก.
ขนาด
430.0 (ก) x 55.0 (ส) x 312.0 (ล) มม.
ช่วงอุณหภูมข
ิ ณะทํางาน
+5°C ถึง +35°C
้ ขณะทํางาน
ช่วงความชืน
10 % ถึง 75 %
อัตราส่วนสัญญาณ/คลืน
่ รบกวน
55 dB
ความไวทีใ่ ช ้งานได ้
12 dB
ความเพีย
้ นฮาร์โมนิกรวม
0.5 %
วิดโี อ
2 มิต ิ : 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3 มิต ิ : 1080p, 720p
เสียง
เสียง PCM หลายช่องสัญญาณ, เสียงบิตสตรีม, เสียง PCM
ลําโพงด ้านหน ้า
165W x 2(3Ω)
ลําโพงบนด ้านหน ้า
165W x 2(3Ω)
ลําโพงกลาง
170W(3Ω)
ลําโพงเซอร์ราวด์
165W x 2(3Ω)
ลําโพงซับวูฟเฟอร์
170W(3Ω)
การตอบสนองความถี่
อินพุตอนาล็อก : 20Hz~20kHz (±3dB)
สัญญาณเข ้าดิจต
ิ อล : 20Hz~40kHz (±4dB)
อัตราส่วน S/N
70dB
การแยกช่องสัญญาณ
60dB
ความไวในการรับสัญญาณ
(AUX)500mV
60 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 60
2015-03-26
10:45:46
ลําโพง (ระบบลําโพง 7.1 ช่องสัญญาณ)
ระบบ
ลําโพง
อิมพี
เดนซ์
ช่วง
ความถี่
ระดับความดันการส่ง
สัญญาณเสียง
อินพุตที่
พิกด
ั
ด ้านหน ้า/
ด ้านหน ้า
บน
เซอร์ราวด์
3Ω
140Hz~
20kHz
165W
87dB/W/M
อินพุต
สูงสุด
330W
กลาง
ซับวูฟเฟอร์
•
•
•
•
•
20Hz~
200Hz
170W
88dB/W/M
340W
ขนาด (ก x ส x ล)
(หน่วย : มม.)
นํ้ าหนัก
(หน่วย : กก.)
95.0 x 1215.0 x 101.0
(ฐานตัง้ : 276.0 x 23.0 x
264.0)
5.01
95.0 x 1160.0 x 101.0
(ฐานตัง้ : 276.0 x 23.0 x
264.0)
4.73
320.0 x 80.5 x 101.0
1.02
200.0 x 390.0 x 350.0
5.75
ไม่สนับสนุนความเร็วของเครือข่ายทีเ่ ท่ากับหรือตํา่ กว่า 10Mbps
บริษัท Samsung Electronics Co., Ltd ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงข ้อมูลจําเพาะนีโ้ ดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบ
นํ้ าหนักและขนาดเป็ นค่าโดยประมาณ
การออกแบบและข ้อมูลจําเพาะอาจเปลีย
่ นแปลงได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
สําหรับแหล่งจ่ายไฟและการใช ้พลังงาน โปรดดูฉลากกํากับทีต
่ ด
ิ กับตัวเครือ
่ ง
SWA-7000
0.73 กก.
ขนาด (ก x ส x ล)
50.0 x 201.3 x 132.0 มม.
ช่วงอุณหภูมข
ิ ณะทํางาน
+5°C ถึง +35°C
้ ขณะทํางาน
ช่วงความชืน
10 % ถึง 75 %
สัญญาณออก
165W x 2 CH
ช่วงความถี่
20Hz~20KHz
อัตราส่วน S/N
65dB
ภาคผนวก
นํ้ าหนัก
61 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 61
2015-03-26
10:45:47
ภาคผนวก
ิ ธิก
สท
์ ารใชง้ าน
่ งหมายการค ้า
ผลิตภายใต ้การอนุญาตจาก Dolby Laboratories Dolby และสัญลักษณ์ D คู่ เป็ นเครือ
ของ Dolby Laboratories
สําหรับสิทธิบต
ั ร DTS โปรดดู http://patents.dts.com ผลิต
ภายใต ้การอนุญาตจาก DTS Licensing Limited DTS, DTS-HD,
สัญลักษณ์, DTS และ Symbol และ DTS-HD และสัญลักษณ์ เป็ น
เครือ
่ งหมายการค ้าจดทะเบียน DTS, Inc. DTS-HD Master Audio | Essential และ DTS Neo:Fusion II เป็ นเครือ
่ งหมายการค ้า
ของ DTS, Inc. © DTS, Inc. สงวนลิขสิทธิ์
อุปกรณ์ DivX Certified® นีผ
้ า่ นการทดสอบอย่างเข ้มงวดเพือ
่ ให ้มัน
่ ใจว่าสามารถเล่นวิดโี อ DivX® ได ้
ื้ มา ก่อนอืน
หากต ้องการเล่นภาพยนตร์ DivX ทีซ
่ อ
่ ต ้องลงทะเบียนอุปกรณ์ของคุณที่ vod.divx.com
ค ้นหารหัสการลงทะเบียนของคุณในส่วน DivX VOD ของเมนูการตัง้ ค่าอุปกรณ์ของคุณ
DivX Certified® เพือ
่ เล่นวิดโี อ DivX® สูงสุดถึง HD 1080p รวมถึงเนือ
้ หาพิเศษ
DivX®, DivX Certified® และโลโก ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องเป็ นเครือ
่ งหมายการค ้าของ DivX, Inc. และใช ้โดยได ้รับอนุญาต
ั รของสหรัฐอเมริกาหนึง่ หมายเลขขึน
้ ไปต่อไปนี:้ 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
อยูภ
่ ายใต ้การคุ ้มครองของสิทธิบต
7,519,274.
อุปกรณ์นส
ี้ นับสนุน DivX Plus Streaming® เพือ
่ การรับชมภาพยนตร์ HD และรายการทีวท
ี ม
ี่ าพร ้อมคุณสมบัตข
ิ น
ั ้ สูง (คําบรรยาย
่ ฯลฯ) ทีส
่ ตรีมไปยังอุปกรณ์ของคุณ
ใต ้ภาพหลายภาษา แทร็คเสียงจํานวนมาก บท FF/RW อย่างราบรืน
ข ้อความ HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface และโลโก ้ HDMI เป็ น
เครือ
่ งหมายการค ้าหรือเครือ
่ งหมายการค ้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC ในสหรัฐอเมริกา
และประเทศอืน
่ ๆ
่ อืน
Oracle และ Java เป็ นเครือ
่ งหมายการค ้าจดทะเบียนของ Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ ชือ
่ ๆ อาจเป็ น
เครือ
่ งหมายการค ้าของเจ ้าของตามลําดับ
ิ ทางปั ญญาอืน
ั รของสหรัฐฯ และสิทธิใ์ นทรัพย์สน
่ ๆ ที่
ผลิตภัณฑ์นม
ี้ เี ทคโนโลยีปกป้ องลิขสิทธิ์ ทีไ่ ด ้รับการคุ ้มครองตามสิทธิบต
้ ส่วนประกอบ
เป็ นของ Rovi Corporation ห ้ามทํากระบวนการย ้อนกลับการวิศวกรรมและการถอดชิน
Blu-ray Disc™, Blu-ray™ และโลโก ้ เป็ นเครือ
่ งหมายการค ้าของ Blu-ray Disc Association
ผลิตภัณฑ์นใี้ ช ้เทคโนโลยี Cinavia เพือ
่ จํากัดการใช ้ของสําเนาทีไ่ ม่ได ้รับอนุญาตของฟิ ลม
์ และวิดโี อและซาวด์แทร็คทีผ
่ ลิตเพือ
่
การพาณิชย์บางประเภท เมือ
่ ตรวจพบการใช ้ทีต
่ ้องห ้ามของสําเนาทีไ่ ม่ได ้รับอนุญาต ข ้อความจะแสดงขึน
้ และการเล่นหรือการคัด
ลอกจะถูกขัดจังหวะ
ข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับเทคโนโลยี Cinavia สามารถดูได ้จากศูนย์ข ้อมูลผู ้บริโภคออนไลน์ของ Cinavia ที่ http://www.cinavia.
com หากต ้องการขอข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับ Cinavia ทางอีเมล ส่งโปสการ์ดพร ้อมทีอ
่ ยูท
่ างไปรษณียข
์ องคุณไปที:่ Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA "
ผลิตภัณฑ์นรี้ วมเทคโนโลยีทเี่ ป็ นกรรมสิทธิเ์ อาไว ้ภายใต ้การอนุญาตใช ้จาก Verance Corporation และได ้รับการคุ ้มครอง
จากสิทธิบต
ั รของสหรัฐอเมริกา เลขที่ 7,369,677 และสิทธิบต
ั รของสหรัฐอเมริกาและสิทธิบต
ั รทัว่ โลกอืน
่ ๆ ทีอ
่ อกและรอการ
จดทะเบียน รวมถึงลิขสิทธิแ
์ ละการปกป้ องความลับทางการค ้าสําหรับแง่มม
ุ บางด ้านของเทคโนโลยีดงั กล่าว Cinavia เป็ น
เครือ
่ งหมายการค ้าของ Verance Corporation ลิขสิทธิ์ 2004-2010 Verance Corporation สงวนลิขสิทธิโ์ ดย Verance ห ้ามทํา
้ ส่วนประกอบ
กระบวนการย ้อนกลับการวิศวกรรมหรือการถอดชิน
- ประกาศสิทธิก
์ ารใช ้งานโอเพ่น ซอร์ส
์ ารใช ้งานโอเพ่น ซอร์สมีอยูใ่ นเมนูผลิตภัณฑ์
ในกรณีของการใช ้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส สิทธิก
62 - ไทย
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 62
2015-03-26
10:45:47
© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์
ติดต่อเครือข่ายซัมซุงทั่วโลก
หากมีคําแนะนําหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG Customer Contact center
Contact Centre 
Area
` Asia Pacific
CHINA
400-810-5858
HONG KONG
(852) 3698 4698
MACAU
SINGAPORE
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
VIETNAM
THAILAND
MYANMAR
0800 333
1800-SAMSUNG(726-7864)
1300 362 603
0800 726 786
1800 588 889
0-2689-3232, 1800-29-3232
+95-01-2399-888
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
021-56997777
08001128888
1-800-10-7267864 [PLDT]
1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]
02-4222111 [Other landline]
0800-329999
0120-363-905
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
9612300300
94117540540
MALAYSIA
INDONESIA
PHILIPPINES
TAIWAN
JAPAN
INDIA
BANGLADESH
SRI LANKA
AH68-02806P-00
HT-J7750W-XT-Thai-0325.indd 63
Web Site
www.samsung.com/cn/support
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/sg/support
www.samsung.com/au/support
www.samsung.com/nz/support
www.samsung.com/vn/support
www.samsung.com/th/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/my/support
www.samsung.com/id/support
www.samsung.com/ph/support
www.samsung.com/tw/support
www.samsung.com/jp/support
www.samsung.com/in/support
www.samsung.com/support
AH68-02806P-00
2015-03-26
10:45:48
Download PDF