Samsung | HW-M4501 | Samsung 260 W 2.1 Ch Curved Soundbar HW-M4501 คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

้
คูม
่ ือการใชงาน
HW-M4500 / HW-M4501
ข้อมูลความปลอดภ ัย
ค�ำเตือนเพือความปลอดภ
่
ัย
ค�ำเตือน
เพือ
่ ลดความเสีย่ งของการเกิดไฟฟ้ าช็อค อย่าถอดฝา
ครอบ (หรือฝาดานหลั
้
ง) ออก
ิ้ ส่วนใดทีผ
้
ภายในเครือ
่ งไม่มช
ี น
่ ใช
ู ้ สามารถซ่
อมแซมได ้
ดวยตนเอง
้
การซ่อมแซมควรกระท�ำโดยช่างผู ้เชีย่ วชาญ
•• เพือ
่ ลดความเสีย่ งจากการเกิดอัคคีภย
ั หรือไฟฟ้ า
้
ช็อต ระวังอย่าใหเครื
้ อ
่ งนีถ
้ ก
ู ฝนหรือความชืน
ข้อควรระว ัง
•• เพือ
่ ป้ องกันการเกิดไฟฟ้ าช็อต เสียบปลั๊กขาแบน
เท่านัน
้
ดานกว
้
างเข
้
ากั
้ บช่องเสียบดานกว
้
างและเสี
้
ยบเขา้
ใหแน่
้ น
่ มต่อกับเตารั
•• ผลิตภัณฑ์นค
ี้ วรเชือ
้ บไฟ AC ทีม
่ ก
ี าร
ข้อควรระว ัง
ติดตัง้ สายดินป้ องกันเสมอ
อาจเกิดไฟฟ้าช็อค
อย่าเปิ ดออก
•• หากตองการตั
้
ดกระแสไฟในเครือ
่ ง ตองดึ
้ งปลั๊กออก
จากเตารั
้ บไฟฟ้ าหลัก ดังนัน
้ ปลั๊กไฟหลักควรอยูใ่ น
สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าภายในอุปกรณ์นม
ี้ ไี ฟฟ้ า
แรงสูง ซึง่ เป็ นอันตราย หากมีการสัมผัสกับ
้ ส่วนภายในใดๆ ของอุปกรณ์นี้
ชิน
ต�ำแหน่งทีพ
่ ร ้อมใหด�้ ำเนินการได ้
•• อย่าใหผลิ
้ ตภัณฑ์นถ
ี้ ก
ู ละอองน�้ำหรือหยดน�ำ้ อย่า
วางวัตถุทบ
ี่ รรจุนำ�้ เช่น แจกัน บนผลิตภัณฑ์
สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าขอมู
้ ลส�ำคัญเกีย่ วกับการ
ใช ้งานและการบ�ำรุงรักษาถูกจัดส่งมาพร ้อม
ผลิตภัณฑ์นี้
•• ในการปิ ดผลิตภัณฑ์นอ
ี้ ย่างสมบูรณ์ คุณตองดึ
้ งปลั๊ก
ผลิตภัณฑ์คลาส II: สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าไม่
่ มต่อวงจรลงดิน (กราวด์) เพือ
ตองมี
้ การเชือ
่
ความปลอดภัย
แรงดันไฟฟ้ า AC: สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่า
้ อ
แรงดันไฟฟ้ าทีใช
่ เครื
่ งหมายนีเ้ ป็ นแรงดัน
ไฟฟ้ ากระแสสลับ
แรงดันไฟฟ้ า DC: สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่า
้ อ
แรงดันไฟฟ้ าทีใช
่ เครื
่ งหมายนีเ้ ป็ นแรงดัน
ไฟฟ้ ากระแสตรง
ขอควรระวั
้
ง อ่านค�ำแนะน�ำส�ำหรับการใช ้งาน:
้ อ
สัญลักษณ์นแ
ี้ จ ้งใหผู้ ใช
้ อ่้ านคูม
่ อ
ื ผูใช
้ เพื
่ ดู
ขอมู
้ ลดานความปลอดภั
้
ยทีเ่ กีย่ วของเพิ
้
ม
่ เติม
THA - ii
ไฟออกจากเตารั
้ บไฟทีผ
่ นัง ดังนัน
้ ปลั๊กไฟจึงตอง
้
้
เขาถึ
้ งไดอย่
้ างง่ายดายและพร ้อมใชงานตลอดเวลา
้
ข้อควรระว ังเบืองต้น
5. แบตเตอรีท
่ ใช
ี่ กั้ บผลิตภัณฑ์นป
ี้ ระกอบดวยสารเคมี
้
ทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสภาพแวดลอม
้ อย่าทิง้ แบตเตอรี่
ในถังขยะบานทั
้ ว่ ไป โปรดอย่าทิง้ แบตเตอรีใ่ น
1. โปรดตรวจสอบว่า แหล่งจ่ายไฟ AC ในบานของ
้
กองไฟ อย่าท�ำใหเกิดการลั
้
ดวงจร รือ
้ หรือท�ำให ้
คุณสอดคลองตามข
้
อก�
้ ำหนดดานพลั
้
งงานทีแ
่ สดง
แบตเตอรีร่ ้อนจัด อาจเกิดอันตรายจากการระเบิด
บนสติ๊กเกอร์ระบุกระแสไฟทีอ
่ ยูด
่ านหลั
้
งผลิตภัณฑ์
ถาเปลี
้
ย่ นแบตเตอรีไ่ ม่ถก
ู ตอง
้ เปลีย่ นแบตเตอรี่
้
โดยใชแบตเตอรี
ป
่ ระเภททีเ่ หมือนหรือเทียบเท่ากัน
ติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ของคุณในแนวนอน บนฐานรับ
(เฟอร์นเิ จอร์) ทีเ่ หมาะสม โดยมีพน
ื้ ทีว่ า่ งรอบตัว
เครือ
่ งอย่างเพียงพอเพือ
่ การระบายอากาศ 7-10
ซม. ตรวจดูใหแน่
้ ใจว่าไม่มส
ี งิ่ ใดปิ ดบังช่องระบาย
อากาศอยู่ อย่าวางเครือ
่ งบนเครือ
่ งขยายเสียง
หรืออุปกรณ์อน
ื่ ทีอ
่ าจร ้อนได ้ เครือ
่ งนีไ้ ด ้รับการ
้
ออกแบบมาเพือ
่ การใชงานอย่
างต่อเนือ
่ ง ในการปิ ด
เครือ
่ งอย่างสมบูรณ์ ถอดปลั๊กไฟออกจากเตารั
้ บไฟ
ทีผ
่ นัง ถอดปลั๊กเครือ
่ ง หากคุณตัง้ ใจทีจ่ ะทิง้ เครือ
่ ง
้
ไวโดยไม่
้
ใชงานเป็
นระยะเวลานาน
เกียวก
่
ับคูม
่ ือเล่มนี้
้
้
คูม
่ อ
ื การใชงานมี
สองส่วนคือคูม
่ อ
ื การใชงานแบบย่
อ
้
ฉบับนีแ
้ ละคูม
่ อ
ื การใชงานแบบละเอี
ยดซึง่ คุณสามารถ
ดาวน์โหลดได ้
2. ในระหว่างเกิดพายุฝนฟ้ าคะนอง ใหถอดปลั
้
๊ กไฟ
AC ออกจาก เตารั
้ บไฟติดผนัง แรงดันไฟสูงสุดใน
ระหว่างฟ้ าแลบอาจท�ำใหเครื
้ อ
่ งเสียหายได ้
3. อย่าใหตั้ วเครือ
่ งถูกแสงแดดหรือแหล่งความร ้อน
อืน
่ โดยตรง
คูม
่ อ
ื การใชง้ าน
เพราะอาจท�ำใหเครื
้ อ
่ งร ้อนจัดและท�ำงานผิดปกติ
ศึกษาค�ำแนะน�ำดานความปลอดภั
้
ยการติดตัง้
่ มต่อและขอมู
ผลิตภัณฑ์สว่ นประกอบการเชือ
้ ล
ได ้
จ�ำเพาะของผลิตภัณฑ์ไดในคู
้ ม
่ อ
ื ฉบับนี้
้ (เช่น แจกันใส่
4. วางเครือ
่ งใหห่้ างจากความชืน
น�ำ้ ) และความร ้อนสูง (เช่น เตาผิง) หรืออุปกรณ์
สร ้างสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้ าทีม
่ ค
ี วามแรง
สูง ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ AC หาก
เครือ
่ งท�ำงานผิดปกติ ผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได ้รับ
้
การออกแบบมาเพือ
่ ใชงานทางอุ
ตสาหกรรม ใช ้
้
ผลิตภัณฑ์นส
ี้ ำ� หรับการใชงานส่
วนตัวเท่านัน
้ การ
ควบแน่นอาจเกิดขึน
้ หากผลิตภัณฑ์ถก
ู จัดเก็บใน
คูม
่ อ
ื การใชง้ านฉบ ับสมบูรณ์
่ น
คุณสามารถเข ้าสูศ
ู ย์บริการลูกค
้
ส QR
ู ้าไดโดยสแกนรหั
บริเวณทีม
่ อ
ี ณ
ุ หภูมต
ิ ำ�่ หากมีการขนย ้ายเครือ
่ งใน
ระหว่างฤดูหนาว ใหรอประมาณ
้
2 ชัว่ โมงจนกว่าตัว
ถ ้าต ้องการอ่านคูม
่ อื การใช ้งานบนคอมพิวเตอร์หรือ
เครือ
่ งจะมีอณ
ุ หภูมป
ิ กติก่อนใช ้
เว็บไซต์ (http://www.samsung.com/support)
อุปกรณ์ไร ้สายให ้ดาวน์โหลดคูม
่ อื ในรูปแบบเอกสารจาก
การออกแบบและรายละเอียดอาจเปลีย
่ นแปลงไดโดยไม่
้
ตองแจ
้
้งล่วงหน ้า
THA - iii
สารบ ัญ
01
ิ้ ว่ นต่างๆ
การตรวจสอบชนส
ใส่แบตเตอรีก
่ อ
่ นใชรี้ โมตคอนโทรล (ถ่าน AA 2 กอน)
้
02
03
04
05
06
ข้อมูลทวไปของผลิตภ
่ั
ัณฑ์
2
------------------------------ 2
3
แผงดานบน/แผงด
้
านหน
้
้าของซาวด์บาร์
------------------------------ 3
แผงดานล่
้ างของ Soundbar
------------------------------ 3
ื่
การเชอมต่
อ Soundbar
4
่ มต่อกับแหล่งพลังงาน
การเชือ
------------------------------ 4
่ มต่อ Soundbar เขากั
การเชือ
้ บซับวูฟเฟอร์
่ มต่อซับวูฟเฟอร์กบ
–– การเชือ
ั Soundbar โดยอัตโนมัติ
่ มต่อซับวูฟเฟอร์ดวยตั
่ มต่อแบบอัตโนมัต ิลมเหลว
–– เชือ
้ วเองถาการเชื
้
อ
้
------------------------------ 5
------------------------------ 5
------------------------------ 6
ื่
การเชอมต่
อก ับทีวีของคุณ
7
่ มต่อดวยสาย
วิธีท ี่ 1 การเชือ
้
่
้
–– การเชือมต่อโดยใชสายออปติคั
ล
่ มต่อกับทีว ีโดยใชสาย
้
–– การเชือ
HDMI
------------------------------ 7
------------------------------ 7
------------------------------ 8
่ มต่อแบบไร ้สาย
วิธีท ี่ 2 การเชือ
่ มต่อกับทีวผ
–– การเชือ
ี า่ น Bluetooth
------------------------------ 9
------------------------------ 9
ื่
การเชอมต่
อก ับอุปกรณ์ภายนอก
11
่ มต่อโดยใชสายออปติคั
้
เชือ
ลหรือสายสัญญาณเสียงแบบอนาล็อก (AUX)
------------------------------ 11
่ มต่อโดยใชสาย
้
การเชือ
HDMI
------------------------------ 12
ื่
การเชอมต่
อ USB
13
การอัพเดตซอฟต์แวร์
------------------------------ 13
THA - iv
2
3
07
่ มต่อผ่านทาง Bluetooth การเชือ
08
09
3
5
5
6
9
14
------------------------------ 14
การใชรี้ โมทคอนโทรล
15
วิธีการใชรี้ โมทคอนโทรล
------------------------------ 15
การปรับระดับเสียง Soundbar ดวยรี
้ โมทคอนโทรลทีวี
------------------------------ 17
การติดตงขาแขวนแบบติดผน
ั้
ัง
18
ขอควรระวั
้
งในการติดตัง้ ------------------------------ 18
้ ส่วนขาแขวนแบบติดผนัง
ชิน
------------------------------ 18
10
การแก้ไขปัญหา
20
11
ใบอนุญาต
21
12
้
ิ การใช
ประกาศสทธิ
์
งานโอเพ่
น ซอร์ส
21
13
หมายเหตุสำ� ค ัญเกียวก
่
ับบริการ
21
14
ข้อมูลจ�ำเพาะและค�ำแนะน�ำ
22
4
4
ื่
การเชอมต่
อก ับอุปกรณ์ภายนอก
ขอมู
้ ลจ�ำเพาะ
------------------------------ 22
1
2
3
THA - v
ิ้ ว่ นต่างๆ
01 การตรวจสอบชนส
Bluetooth
POWER
Surround
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
ซ ับวูฟเฟอร์
รีโมตคอนโทรล / แบตเตอรี่
ต ัวแปลงไฟฟ้า (เครือ
่ งหล ัก)
สายออปติค ัล
เครือ
่ งหล ักของ Soundbar
1
3
สายไฟ (ซ ับวูฟเฟอร์)
2
่ ม ปลั๊ก AC เขากั
เชือ
้ บอะแดปเตอร์จนไดยิ้ น
่ มต่อกัน
เสียง “คลิก” เพือ
่ ใหแน่
้ ใจว่าเชือ
แน่นแลว้
โปรดอย่าถอด ปลั๊ก AC ออกจากอะแดป
ปลก
๊ ั AC
เตอร์ (ไม่สามารถถอดออกไดหลั
้ งจาก
่ มกันแลว)
เชือ
้
(ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ประเทศและรุน
่ )
่ มต่อสายไปจะระบุไวตามล�
่ มต่อสาย
•• ขันตอนของการเชื
้
อ
้
ำดับ (1, 2, 3) ส�ำหรับขอมู
้ ลเพิม
่ เติมเกีย่ วกับการเชือ
ไฟใหดู้ หน ้าที่ 4
•• ส�ำหรับขาแขวนแบบติดผนังของ Soundbar ใหดู้ หน ้าที่ 18
้ โปรดติดต่อ ศูนย์บริการ Samsung หรือศูนย์บริการลูกคา้
•• สาย HDMI จะมีจำ� หน่ายแยกต่างหาก ถาต
้ องการซื
้
อ
ของ Samsung
•• ปลั๊ก AC อาจมีลก
ั ษณะแตกต่างกันออกไป หรืออาจใหมาแบบแบบรวมอยู
้
ก
่ บ
ั กับอะแดปเตอร์อยูแ
่ ลว้ ทัง้ นีข
้ นอยู
ึ้
่
กับภูมภ
ิ าคของคุณ
่ บตเตอรีก่
ใสแ
่ อนใชรี้ โมตคอนโทรล (ถ่าน AA 2 ก้อน)
เลือ
่ นฝาครอบแบตเตอรีไ่ ปตามทิศทางทีล
่ ก
ู ศรชีจ้ นกว่าจะถอดฝาออกมาไดอย่
้ างสมบูรณ์ ใส่ถา่ น AA 2 กอน
้ (1.5V)
ตามทิศทางทีก
่ ำ� หนดเพือ
่ ใหถู้ กขัว้ เลือ
่ นฝาครอบแบตเตอรีก
่ ลับเขาต�
้ ำแหน่งเดิม
THA - 2
02 ข้อมูลทวไปของผลิตภ
่ั
ัณฑ์
แผงด้านบน/แผงด้านหน้าของซาวด์บาร์
ความด ังเสียง
เปิ ด/ปิ ดเครือ
่ ง
วางผลิตภัณฑ์ม ีใหโลโก
้
้
SAMSUNG อยูด
่ านบน
้
จอแสดงผล
AUX IN
HDMI IN
แผงด้านล่างของ Soundbar
AUX IN
HDMI IN
OPTICAL IN
AUX IN
AUX IN AUX IN
HDMIHDMI
IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
OPTICAL IN
OPTICAL IN
(TV-ARC)
HDMI IN
5V 0.5A
AUX IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
OPTICAL IN
DC 19V
HDMI IN
5V 0.5A
AUX IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
OPTICAL IN
5V 0.5A
DC 19V
HDMI IN
AUX IN
OPTICAL IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
5V 0.5A
HDMI IN
5V 0.5A
AUX IN
DC 19V
HDMI OUT
(TV-ARC)
DC 19V
DC 19V
HDMI IN
แหล่งข้อมูล
5V 0.5A
5V 0.5A
5V 0.5A
AUX IN
OPTICAL IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
5V 0.5A
DC 19V
5V 0.5A
5V 0.5A
5V 0.5A
DC 19V
5V 0.5A
5V 0.5A
DC 19V
HDMI OUT
(TV-ARC) HDMI OUT
DC 19V
OPTICAL IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
OPTICAL IN
OUT
HDMI IN (TV-ARC)
HDMI IN
OPTICAL IN
เลือกโหมดแหล่งสัญญาณเขา้ (D.IN / AUX / HDMI / BT /5VUSB)
0.5A
•• ถ ้าตองการเปิ
้
ดโหมด “BT
PAIRING” ใหเปลี
้ ย
่ นแหล่งขอมู
้ ลเป็ นโหมด “BT”
DC 19V
จากนัน
้ กดคางที
้ ป
่ ม
ุ่
(แหล่งข้อมูล) ใหนานกว่
้
า 5 วินาที
AUX
่ มต่อสัญญาณออกอะนาล็อกของอุปกรณ์ภายนอก
เชือ
D.IN
่ มต่อสัญญาณออก (ออปติคล
เชือ
ั ) ดิจิตอลของอุปกรณ์ภายนอก
DC 19V
HDMI IN
HDMI OUT
USB
่ มต่อตัวแปลงไฟฟ้ า (แหล่งจ่ายไฟในตัว)
เชือ
้
ส่งสัญญาณดิจิตอลภาพและเสียงพร ้อมกันโดยใชสาย
HDMI
่ มต่อสัญญาณ HDMI ขาออกของอุปกรณ์ภายนอก
เชือ
่ มต่อกับช่องเสียบ HDMI (ARC) บนทีว ี
เชือ
เสียบ USB ทีน
่ เี่ พือ
่ เล่นไฟล์เพลงทีอ
่ ยูใ่ น USB ผ่าน Soundbar
THA - 3
ื่
03 การเชอมต่
อ Soundbar
ื่
การเชอมต่
อก ับแหล่งพล ังงาน
้ ส่วนเกีย่ วกับพลังงาน (1, 2, 3) เพือ
่ มต่อเครือ
ใชชิ้ น
่ เชือ
่ งเขากั
้ บเตาเสี
้ ยบตามล�ำดับดังต่อไปนี:้
ั ฟเฟอร์  2.) เครือ
1.) ซบวู
่ งหล ักของ Soundbar ดูภาพประกอบดานล่
้ าง
้ งงานทีต
้ใหดู้ ทฉ
•• ถาต
้ องการข
้
อมู
้ ลเพิม
่ เติมเกีย่ วกับเรือ
่ งก�ำลังไฟฟ้ าและการใชพลั
่ องใช
้
ี่ ลากทีต
่ ิดอยูก
่ บ
ั ผลิตภัณฑ์
(ฉลาก:ใตเครื
้ อ
่ งหลักของ Soundbar)
2 ปลก
๊ ั AC
1 สายไฟ
3 ต ัวแปลงไฟฟ้า
DC 19V
DC 19V
(ช่องเสียบสาย
POWER
ID SET
ไฟ)
DC 19V
POWER
AUX IN
ด้านหล ังซ ับวูฟเฟอร์
่ มต่อพล ังงาน
เชือ
ไฟฟ้า
OPTICAL IN
ด้านล่างของเครือ
่ งหล ัก
ของ Soundbar
THA - 4
ั ฟเฟอร์
ื่
การเชอมต่
อ Soundbar เข้าก ับซบวู
่ มต่อซับวูฟเฟอร์เรียบร ้อยแลวคุ
เมือ
่ เชือ
้ ณก็จะสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเบสไดอย่
้ างเต็มพลัง
ั ฟเฟอร์ก ับ Soundbar โดยอ ัตโนม ัติ
ื่ มต่อซบวู
การเชอ
่ มต่อกับ
เมือ
่ คุณเปิ ดเครือ
่ งหลังจากเสียบปลั๊กไฟเขากั
้ บ Soundbar และซับวูฟเฟอร์เรียบร ้อยแลวซั
้ บวูฟเฟอร์กจ
็ ะเชือ
Soundbar โดยอัตโนมัต ิ
้ ไฟแสดงสถานะสีนำ�้ เงินบนซับวูฟเฟอร์จะสว่างขึน
•• เมือ
่ จับคูโดยอั
่
ตโนมัต ิเสร็จสิน
้
ั ฟเฟอร์
ไฟแสดงสถานะ LED บนซบวู
LED
สถานะ
สว่าง
ค�ำอธิบาย
วิธีแก้ไข
่ มต่อสมบูรณ์ (การท�ำงาน
เชือ
ปกติ)
ตรวจสอบว่าสายไฟทีต
่ อ
่ อยูก
่ บ
ั เครือ
่ งหลักของ
สีนำ�้ เงิน
กะพริบ
่ มต่อ
ก�ำลังแกไขเรื
้ อ
่ งการเชือ
Soundbar นัน
้ ยังเสียบอยูด
่ ห
ี รือไม่หรือรอสักครู่
่ มต่อซับวูฟเฟอร์ดวย
(ถายั
้ งกะพริบอยูใ่ หลองเชื
้
อ
้
ตัวเอง ดูหน ้าที่ 6)
สีแดง
สว่าง
สแตนด์บาย (เมือ
่ ปิ ดเครือ
่ งหลัก
ตรวจสอบว่าสายไฟทีต
่ อ
่ อยูก
่ บ
ั เครือ
่ งหลักของ
ของ Soundbar ไวอยู
้ )่
Soundbar นัน
้ ยังเสียบอยูด
่ ห
ี รือไม่
่ มต่ออีกครัง้ ดูคำ� แนะน�ำเกีย่ วกับการเชือ
่ มต่อ
เชือ
่ มต่อลมเหลว
การเชือ
้
สีแดงและ
สีนำ�้ เงิน
กะพริบ
ดวยตั
้ วเองไดที
้ ห
่ น ้า 6
ดูขอมู
้ ลการติดต่อศูนย์บริการ Samsung ไดใน
้
ท�ำงานผิดปกติ
คูม
่ อ
ื
THA - 5
ั ฟเฟอร์ด้วยต ัวเองถ้าการเชอมต่
ื่ มต่อซบวู
ื่
เชอ
อแบบอ ัตโนม ัติล้มเหลว
ิ่ อไปนีก่
ื่ มต่อด้วยต ัวเอง
้ อนเชอ
ตรวจสอบสงต่
•• ตรวจดูวา่ สายไฟของ Soundbar และซับวูฟเฟอร์นน
ั ้ เสียบอยูด
่ ห
ี รือไม่
•• ตรวจดูใหแน่
้ ใจว่าเปิ ด Soundbar แลว้
1. กดปุ่ ม ID Set ดานหลั
้
งซับวูฟเฟอร์คางไว
้
อย่
้ างน ้อย 5 วินาที
ไฟสีแดงทีด
่ านหลั
้
งซับวูฟเฟอร์จะดับลงจากนัน
้ ไฟสีนำ�้ เงินจะกะพริบ
ID SET
5 Sec
ID SET
POWER
ด้านหล ังซ ับวูฟเฟอร์
บนซ ับวูฟเฟอร์
2. ปิ ด Soundbar
3. กด VOL บนรีโมตคอนโทรลคางไว
้
อย่
้ างน ้อย 5 วินาทีเมือ
่ ปิ ด Soundbar แลว้ (OFF)
Bl
u
PO eto
W oth
ER
4. ขอความ
้
ID Set จะปรากฏขึน
้ ทีจ่ อแสดงผลของ Soundbar เป็ นเวลา 1.3 วินาทีจากนัน
้ จะหายไป
D
N
U
SO
VO
L
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
Su
rro
un
d
5 Sec
ID SET
5. เมือ
่ ไฟสัญญาณสีฟ้าบนซับวูฟเฟอร์กระพริบใหเปิ
้ ดเครือ
่ งซาวด์บาร์โดยกดปุ่ ม
(เปิ ด-ปิ ด) ทีด
่ านบนของ
้
เครือ
่ งหลักหรือบนรีโมตควบคุม
่ มต่อถูกสร ้างเสร็จสมบูรณ์แลวไฟสั
6. เมือ
่ การเชือ
้
ญญาณสีฟ้าดานบนซั
้
บวูฟเฟอร์จะหยุดกระพริบและส่องแสงต่อ
เนือ
่ ง
•• ถ ้ากระบวนการเชือ่ มต่อล ้มเหลวไฟสีนำ�้ เงินจะกะพริบอย่างต่อเนือ
่ ง กลับไปขันตอนที
้
่ 1 แล ้วเริม
่ อีกครัง้
ั
ี
ี
ื่ มต่อล�ำโพงด้านหล ังซม
ขยายเสยงด้วยระบบเส
ยงรอบทิศทางแบบไร้สายอย่
างแท้จริงโดยเชอ
ซุงชุดล�ำโพงไร้สายด้านหลง ั (SWA-8500S) เข้าก ับ Soundbar ของคุณ
ั งชุดล�ำโพงไร้สายด้านหลง ั
(มีจ�ำหน่ายแยกต่างหาก) สำ� หร ับข้อมูลเพิม
่ เติมโปรดดูที
ี คู
่ ม
่ ือ ซมซุ
THA - 6
ื่
04 การเชอมต่
อก ับทีวีของคุณ
่ มต่อผ่านสายหรือแบบไร ้สาย
รับฟังเสียงจากทีวข
ี องคุณผ่าน Soundbar โดยเชือ
่ มต่อกับทีว ี Samsung ทีค
•• เมือ
่ Soundbar เชือ
่ ณ
ุ เลือก คุณจะสามารถควบคุม Soundbar ดวยรี
้ โมทของทีว ีได ้
–– คุณสมบัต ินีจ้ ะได ้รับการรองรับโดย Samsung Smart TV รุน
่ 2017 ซึง่ รองรับระบบ Bluetooth เมือ
่ คุณใช ้
สายออปติคัล
ั่ นีย
้ ทวี เี พือ
–– ฟังก์ชน
้ งั ช่วยใหคุ้ ณสามารถใชเมนู
่ ปรับแต่งเสียงและการตัง้ ค่าต่างๆรวมถึงระดับเสียงและปิ ดเสียง
ไดอี้ กดวย
้
ื่
วิธีที่ 1 การเชอมต่
อด้วยสาย
้
ื่ มต่อโดยใชสายออปติค
การเชอ
ัล
ด้านล่างของ Soundbar
AUX IN
สายออปติค ัล
OPTICAL IN
OPTICAL OUT
ด้านบนของซาวด์บาร์
D.IN
้
1. ต่อแจ็ค OPTICAL IN (เสียง) ใน Soundbar เขากั
้ บแจ็ค OPTICAL OUT ของทีว ีโดยใชสายดิจิ
ตอล
ออปติคัล
2. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีอ
่ ยูบ
่ นแผงดานบนหรื
้
อบนรีโมตควบคุมแลวเลื
้ อกโหมด “D.IN”
่ มต่อ Soundbar เขากั
ั่ Bluetooth
•• เมือ
่ เชือ
้ บ Samsung smart TV รุน
่ ทีผ
่ ลิตในปี 2017 แลวฟั
้ งก์ชน
POWER จะเปิ ดโดยอัตโนมัต ิเพือ
่ ใหคุ้ ณสามารถควบคุม Soundbar ผ่านรีโมทคอนโทรลของทีว ีได ้
(ดูรายละเอียด Bluetooth POWER ไดที
้ ห
่ น ้า 16)
THA - 7
Auto Power Link
Auto Power Link จะเปิ ด Soundbar โดยอัตโนมัต ิเมือ
่ ทีวเี ปิ ดอยู่
่ มต่อ Soundbar และทีวด
1. เชือ
ี วยสายดิจิ
้
ตอลออปติคัล
2. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานบนหรื
้
อบนรีโมตควบคุมแลวเลื
้ อก “D.IN”
3. กดปุ่ ม ซา้ ย บนรีโมตคอนโทรลคางไว
้
้ 5 วินาทีเพือ
่ เปิ ดหรือปิ ด Auto Power Link
•• Auto Power Link จะตัง้ เป็ น ON ตามค่าเริม
่ ตน้
ั่ นีใ้ หปิ้ ด Auto Power โดยใช ้ Soundbar)
(ถาต
้ องการปิ
้
ดฟังก์ชน
่ มต่ออยู่
•• Auto Power Link อาจไม่ทำ� งานทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั อุปกรณ์ทเี่ ชือ
ั่ นีส
้
•• ฟังก์ชน
้ ามารถใชงานได
ในโหมด
้
“D.IN” เท่านัน
้
้
ื่ มต่อก ับทีวีโดยใชสาย
การเชอ
HDMI
ด้านล่างของ Soundbar
ตรวจสอบ (ARC) ทีพ
่ อร์ตขา
เข้า HDMI In ทีที
่ วข
ี องคุณ
HDMI IN
(ARC)
สาย HDMI
(มีจ�ำหน่ายแยก
ต่างหาก)
ด้านบนของซาวด์บาร์
HDMI IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
ตรวจสอบพอร์ต HDMI
OUT (TV-ARC) ที่
เครือ
่ งหล ักของ
Soundbar
TV ARC
่ มต่อสาย HDMI (มีจำ� หน่ายแยกต่างหาก) ตามทีแ
1. เมือ
่ เปิ ด Soundbar และทีวแ
ี ลวให
้ เชื
้ อ
่ สดงไวในรู
้ ปภาพ
2. “TV ARC” จะปรากฏขึน
้ ในหน ้าต่างแสดงผลของเครือ
่ งหลักของ Soundbar จากนัน
้ เสียงของทีวก
ี จ
็ ะเล่นผ่าน
Soundbar
•• ถาไม่
้ ไดยิ้ นเสียงโทรทัศน์ใหกดปุ่
้ ม
(แหล่งข้อมูล) บนรีโมตควบคุมหรือปุ่ มทีด
่ านบนของซาวด์
้
บาร์เพือ
่
สลับเป็ น “D.IN” หน ้าจอจะแสดง “D.IN” และ “TV ARC” ตามล�ำดับจากนัน
้ จะเล่นเสียงจากทีว ี
THA - 8
•• ถา้ “TV ARC” ไม่ปรากฏในหน ้าต่างแสดงผลของเครือ
่ งหลักของ Soundbar ใหตรวจดูให
้
แน่
้ ใจว่าเสียบ
สายกับพอร์ตทีถ
่ ก
ู ตองหรื
้
อไม่
•• ใชปุ่้ มความดังเสียงบนรีโมตคอนโทรลของทีวเี พือ
่ ปรับความดังเสียงบน Soundbar
ื่
วิธีที่ 2 การเชอมต่
อแบบไร้สาย
ื่ มต่อก ับทีวีผ่าน Bluetooth
การเชอ
่ มต่อกับทีวผ
่ มต่อสายใหวุ้ น
เมือ
่ เชือ
ี า่ น Bluetooth คุณจะได ้รับฟังเสียงแบบสเตอริโอโดยไม่ตองเชื
้
อ
่ วาย
่ มต่อกับทีว ีไดครั
•• สามารถเชือ
้ ง้ ละหนึง่ เครือ
่ งเท่านัน
้
ื่ มต่อครงแรก
การเชอ
ั้
1. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีอ
่ ยูแ
่ ผงดานบนหรื
้
อบนรีโมตควบคุมแลวเลื
้ อก “BT”
2. เปลีย่ น “BT” เป็ น “BT PAIRING”
•• ถาปรากฏข
้
อความ
้
“BT READY”ขึน
้ ใหกดปุ่
้ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีด
่ านบนของซาวด์
้
บาร์หรือบนรีโมต
ควบคุมคางไว
้
เป็
้ นเวลาไม่ตำ�่ กว่า 5 วินาทีจนแสดงขอความ
้
“BT PAIRING”
3. เลือกโหมด Bluetooth ทีท
่ วี ี (ส�ำหรับขอมู
้ ลเพิม
่ เติมใหดู้ ทค
ี่ ม
ู่ อ
ื ของทีว ี)
4. เลือก “[AV] Samsung Soundbar Mxxxx M-Series” จากรายการบนหน ้าจอทีว ี
้
Soundbar ทีใช
่ งานได
จะมี
้ ระบุสถานะเป็ น “Need Pairing” หรือ “Paired”บนรายการอุปกรณ์ Bluetooth
่ มต่อกับ Soundbar ใหเลื
่ มต่อ
ถาต
้ องการเชื
้
อ
้ อกขอความแล
้
วเริ
้ ม
่ เชือ
่ ทีวี] → “BT” จะปรากฏขึน
่ มต่อกับทีวแ
•• เมือ
่ เชือ
ี ลว้ [ชือ
้ ทีจ่ อแสดงผลดานหน
้
้าของ Soundbar
5. คุณจะไดยิ้ นเสียงทีวผ
ี า่ น Soundbar
ื่ มต่ออุปกรณ์ลม
ถ้าการเชอ
้ เหลว
่ อุปกรณ์ทเี่ คยเชือ
่ มต่อกับ Soundbar (เช่น “[AV] Samsung Soundbar Mxxxx
•• ถาปรากฏรายชื
้
อ
M-Series”) ในรายการใหลบออก
้
•• ในโหมด “BT” ใหกดปุ่
้ ม
(แหล่งข้อมูล) คางไเป็
้
นเวลาไม่ตำ�่ กว่า 5 วินาทีทด
ี่ านบนของซาวด์
้
บาร์หรือบน
รีโมตควบคุมเพือ
่ สลับเป็ นโหมด “BT PAIRING”
จากนัน
้ เลือก “[AV] Samsung Soundbar Mxxxx M-Series” จากรายการคนหาบนหน
้
้าจอทีว ี
THA - 9
สถานะ BT READY และ BT PAIRING คืออะไร
่ มต่อไวหรื
่ มต่อกับ Soundbar โดยใชอุ้ ปกรณ์ไร ้
•• BT READY : ในโหมดนีค
้ ณ
ุ จะสามารถคนหาที
้
วท
ี เี่ คยเชือ
้ อเชือ
่ มต่อได ้
สายทีเ่ คยเชือ
่ มต่อกับอุปกรณ์ใหม่ได ้ (เมือ
•• BT PAIRING : ในโหมดนีค
้ ณ
ุ สามารถเชือ
่ อยูใ่ นโหมด “BT” ใหกดปุ่
้ ม
(แหล่งข้อมูล) คางไว
้
เป็
้ นเวลาไม่ตำ�่ กว่า 5 วินาทีทด
ี่ านบนของซาวด์
้
บาร์หรือบนรีโมตควบคุม)
หมายเหตุ
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth ใหใส่
•• ถาระบบขอให
้
ใส่
้ รหัส PIN เมือ
่ เชือ
้ <0000>
่ มต่อ Bluetooth การเชือ
่ มต่อ Bluetooth จะสินสุ
้ ดลงถา้ Soundbar และอุปกรณ์ Bluetooth
•• ในโหมดการเชือ
อยูห
่ า่ งกันเกิน 10 เมตร
•• Soundbar จะปิ ดโดยอัตโนมัต ิหลังจากอยูใ่ นสถานะพร ้อมเป็ นเวลา 5 นาที
่ มต่อไดอย่
•• Soundbar อาจไม่สามารถด�ำเนินการคนหา
้
Bluetooth หรือเชือ
้ างถูกตองภายใต
้
เหตุ
้ การณ์ดงั ต่อไปนี:้
–– มีสนามไฟฟ้ าแบบเขมอยู
้ ร่ อบ Soundbar
–– จับคูอ
่ ป
ุ กรณ์ Bluetooth หลายเครือ
่ งกับ Soundbar ไวหลายเครื
้
อ
่ งพร ้อมกัน
้
–– อุปกรณ์ Bluetooth ปิ ดอยูไ่ ม่อยูใ่ นต�ำแหน่งหรือมีความผิดปกติในการใชงาน
•• อุปกรณ์อ ิเล็กทรอนิกส์อาจก่อใหเกิดคลื
้
น
่ วิทยุแทรกได ้
ตองเก็
้
บอุปกรณ์ทท
ี่ ำ� ใหเกิดคลื
้
น
่ แม่เหล็กไฟฟ้ าเช่นไมโครเวฟ, อุปกรณ์ LAN ไร ้สายเป็ นตนให
้ อยู
้ ห
่ า่ งจากเครือ
่ ง
หลักของ Soundbar
ื่ มต่อ Soundbar ก ับทีวี
หยุดการเชอ
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานบนหรื
้
อบนรีโมตควบคุมและสลับเป็ นโหมดอืน
่ ๆทุกโหมดยกเวนโหมด
้
“BT”
่ มต่อจะใชเวลานานเนื
้
•• การหยุดการเชือ
อ
่ งจากทีวต
ี องรั
้ บการตอบรับจาก Soundbar
้
(ระยะเวลาทีใช
่ อาจแตกต่
างกันไปโดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั รุน
่ ทีว ี)
กดปุ่ ม
่ั
่ มต่อบลูทธู อัตโนมัตริ ะหว่าง Soundbar และทีว ี ใหกดปุ่
•• หากตองการยกเลิกการเชื
้
อ
้ ม p (เล่น/หยุดชวคราว
)
บนรีโมตคอนโทรลไว ้ 5 วินาทีในสถานะ “BT READY” (สลับไปมาระหว่างเปิ ด → ปิ ด)
THA - 10
ื่
05 การเชอมต่
อก ับอุปกรณ์ภายนอก
่ มต่อกับอุปกรณ์ภายนอกผ่านสายหรือเครือข่ายไร ้สายเพือ
เชือ
่ เล่นเสียงจากอุปกรณ์ภายนอกผ่าน Soundbar
้
ั
่ื
ี
เชอมต่
อโดยใชสายออปติค
ัลหรือสายสญญาณเส
ยงแบบอนาล็
อก
(AUX)
ด้านบนของซาวด์บาร์
เครือ
่ งเล่น BD/DVD/
กล่องแปลงส ัญญาณ/
เครือ
่ งเล่นเกม
R - AUDIO - L
AUX IN
สาย (AUX) ส ัญญาณ
เสียง (มีจ�ำหน่ายแยก
ต่างหาก)
OPTICAL OUT
OPTICAL IN
ด้านล่างของ Soundbar
สายออปติค ัล
ั
ี
1 สาย (AUX) สญญาณเส
ยง
้
XXเชือ่ มต่อ AUX IN (เสียง) ทีเ่ ครือ่ งหลักเขากั
้ บแจ็ค AUDIO OUT ของอุปกรณ์แหล่งขอมู
้ ลโดยใชสายเสี
ยง
YYเลือกโหมด “AUX” โดยการกดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงด ้านบนหรือบนรีโมตควบคุม
2 สายออปติค ัล
XXเชือ่ มต่อ OPTICAL IN (เสียง) ทีเ่ ครือ่ งหลักเขากั
้ บแจ็ค OPTICAL OUT ของอุปกรณ์แหล่งขอมู
้ ลโดยใช ้
สายดิจิตอลออปติคัล
YYเลือกโหมด “D.IN” โดยการกดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงด ้านบนหรือบนรีโมตควบคุม
THA - 11
้
ื่
การเชอมต่
อโดยใชสาย
HDMI
สาย HDMI
ด้านล่างของ Soundbar
(มีจ�ำหน่ายแยกต่างหาก)
อุปกรณ์ภายนอก
HDMI IN
HDMI OUT
สาย HDMI
(มีจ�ำหน่ายแยกต่างหาก)
HDMI IN
(ARC)
HDMI OUT
(TV-ARC)
ด้านบนของซาวด์บาร์
HDMI
่ มต่อสาย HDMI (มีจำ� หน่ายแยกต่างหาก) จากแจ็ค HDMI IN ทีด
1. เชือ
่ านหลั
้
งผลิตภัณฑ์เขากั
้ บแจ็ค
HDMI OUT ทีอ
่ ป
ุ กรณ์ด ิจิตอลของคุณ
่ มต่อสาย HDMI (มีจำ� หน่ายแยกต่างหาก) จากแจ็ค HDMI OUT (TV-ARC) ทีด
2. เชือ
่ านหลั
้
งผลิตภัณฑ์เขา้
กับแจ็ค HDMI IN ทีท
่ วี ข
ี องคุณ
3. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงด ้านบนหรือบนรีโมตควบคุมแล ้วเลือก “HDMI”
4. โหมด “HDMI” จะแสดงบนจอแสดงผลของ Soundbar และเล่นเสียง
THA - 12
ื่
06 การเชอมต่
อ USB
คุณสามารถเล่นไฟล์เพลงในอุปกรณ์เก็บขอมู
้ ล USB ผ่าน Soundbar ได ้
พอร์ต USB
จอแสดงผล
DC 19V
HDMI IN
5V 0.5A
AUX IN
OPTICAL IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
USB
5V 0.5A
่ มต่ออุปกรณ์ USB กับพอร์ต USB ของผลิตภัณฑ์
1. เชือ
2. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานบนหรื
้
อบนรีโมตควบคุมแลวเลื
้ อก “USB”
3. “USB” จะปรากฏบนหน ้าจอแสดงผล
4. เล่นไฟล์เพลงในอุปกรณ์เก็บขอมู
้ ล USB ผ่าน Soundbar
่ มต่อ USB นานกว่า 5 นาที
•• Soundbar จะปิ ดโดยอัตโนมัต ิ (Auto Power Off) ถาไม่
้ มก
ี ารเชือ
การอ ัพเดตซอฟต์แวร์
ในอนาคตอาจมีการอ ัพเดตเฟิ ร์มแวร์ของระบบ Soundbar โดย Samsung
่ มต่ออุปกรณ์ USB ทีม
ถาระบบเสนอให
้
อั้ พเดตคุณสามารถอัพเดตเฟิ รม
์ แวร์ไดโดยเชื
้
อ
่ ไี ฟล์การอัพเดตเฟิ รม
์ แวร์เขากั
้ บ
พอร์ต USB บน Soundbar
ดูขอมู
้ ลเพิม
่ เติมเกีย่ วกับวิธีการดาวน์โหลดไฟล์การอัพเดตไดในเว็
้ บไซต์ Samsung Electronics ที่
(www.samsung.com  Support)
่ จากนัน
จากนัน
้ ใส่หรือเลือกรุน
่ Soundbar ของคุณแลวเลื
้ อก ซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชัน
้ เลือก ดาวน์โหลด
่ ตัวเลือกอาจแตกต่างกันไป
ชือ
THA - 13
ื่
07 การเชอมต่
อก ับอุปกรณ์ภายนอก
ื่
การเชอมต่
อผ่านทาง Bluetooth
่ มต่ออุปกรณ์ไร ้สายผ่าน Bluetooth คุณจะได ้รับฟังเสียงแบบสเตอริโอโดยไม่ตองเชื
่ มต่อสายใหวุ้ น
เมือ
่ เชือ
้
อ
่ วาย
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth ไดมากกว่
•• ไม่สามารถเชือ
้
าครัง้ ละหนึง่ เครือ
่ ง
อุปกรณ์ Bluetooth
ื่ มต่อครงแรก
การเชอ
ั้
1. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีอ
่ ยูแ
่ ผงดานบนหรื
้
อบนรีโมตควบคุมแลวเลื
้ อก “BT”
2. เปลีย่ น “BT” เป็ น “BT PAIRING”
•• ถาปรากฏข
้
อความ
้
“BT READY”ขึน
้ ใหกดปุ่
้ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีด
่ านบนของซาวด์
้
บาร์หรือบนรีโมต
ควบคุมคางไว
้
เป็
้ นเวลาไม่ตำ�่ กว่า 5 วินาทีจนแสดงขอความ
้
“BT PAIRING”
3. เลือก “[AV] Samsung Soundbar Mxxxx M-Series” จากรายการ
่ อุปกรณ์ Bluetooth]  “BT” จะ
่ มต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth เรียบร ้อยแลว้ [ชือ
•• เมือ
่ Soundbar เชือ
ปรากฏขึนบนจอแสดงผลด
้
านหน
้
้า
่ มต่อกับ Bluetooth ผ่าน Soundbar
4. เปิ ดไฟล์เพลงในอุปกรณ์ทเี่ ชือ
ื่
ถ้าการเชอมต่
ออุปกรณ์ล ้มเหลว
่ อุปกรณ์ทเี่ คยเชือ
่ มต่อกับ Soundbar (เช่น “[AV] Samsung Soundbar Mxxxx
•• ถาปรากฏรายชื
้
อ
M-Series”) ในรายการใหลบออก
้
•• ในโหมด “BT” ใหกดปุ่
้ ม
(แหล่งข้อมูล) คางไเป็
้
นเวลาไม่ตำ�่ กว่า 5 วินาทีทด
ี่ านบนของซาวด์
้
บาร์หรือบน
รีโมตควบคุมเพือ
่ สลับเป็ นโหมด “BT PAIRING”
จากนัน
้ เลือก “[AV] Samsung Soundbar Mxxxx M-Series” จากรายการคนหาอุ
้
ปกรณ์ Bluetooth
ื่ ต่อบลูทธ
ื่ มต่อก ับทีวีผ่าน Bluetooth” ใน
สำ� หร ับข้อมูลเพิม
่ เติมเกียวก
่
ับการเชอ
ู ไปที่ “การเชอ
หน้า 9 ~ 10
THA - 14
Surround
08 การใชรี้ โมทคอนโทรล
วิธีการใชรี้ โมทคอนโทรล
เปิ ดหรือปิ ด Soundbar
เปิ ด/ปิ ด
ควบคุมระบบ
เสียง
Bluetooth
POWER
Surround
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
Bluetooth
Surround
POWER
ั่ ระบบเสียงรอบทิศทางช่วยเพิม
ฟั งก์ชน
่ ความลึกและ
Bluetooth
POWER ยง
มิต ิให ้ระบบเสี
Surround
ในแต่ลBluetooth
ะครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กดปุ่ มนีจ้ ะเป็ นการสลับระหว่าง
POWER
Bluetooth
Surround
Surround
ON และPOWER
OFF
SOUND
MODE•• ON : เล่นเสียงจากล�ำโพงทุกตัว
SOUND•• OFF : คุณจะไดยิ
้ นเสียงแหล่งตนก�
้ ำเนิดเสียง
MODE
SOUND
MODE ผ่านล�ำโพงหลายตัว
Surround
คุณสามารถเลือกเอฟเฟ็ กต์เสียงไดโดยเลื
้
อก STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE,
SPORTS, หรือ MOVIEได ้
SOUND
MODE
SOUND
MODE
•• DRC (Dynamic Range Control)
ช่วยใหคุ้ ณสามารถควบคุมช่วงไดนามิกกับระบบ Dolby Digital ได ้
VOL
WOOFER
ถ ้าคุณกดปุ่ ม SOUND MODE คางไว
้
ในขณะที
้
อ
่ ยูใ่ นโหมดสแตนด์บายจะเป็ นการเปิ ดหรือปิ ด
VOL
WOOFER
DRC (Dynamic Range Control)
ั เจน)
VOL
WOOFER
ถ ้าเปิ ด DRC เสียงดังจะลดลง (เสียงอาจไม่
ชด
่ มต่อกับ
่ เลือกแหล่งขอมู
้ ลทีเ่ ชือ
WOOFERกดเพือ
VOL
แหล่งข้อมูล
Soundbar
•• โหมด BT PAIRING
ถ ้าตองการเปิ
้
ดโหมด “BT PAIRING” ในโหมด “BT” ใหกดปุ่
้
ม
นานกว่า 5 วินาที ดูรายละเอียดไดที
้ ห
่ น ้า 14
THA - 15
Surround
Bluetooth
POWER
กดเพือ
่ TREBLE, BASS, AUDIO SYNC ได ้
•• ถ ้าตองการควบคุ
้
มความดังของเสียงแหลมหรือ
เสียงทุ ้มใหเลื
้ อก TREBLE หรือ BASS ในการ
ตัง้ ค่าเสียงจากนัน
้ ปรับความดังเสียงระหว่าง
้
-6 ถึง +6 โดยใชปุ่้ ม ขึน/ลง
•• ถ ้าภาพและเสียงระหว่างทีวแ
ี ละ Soundbar
ของคุณไม่ตรงกันใหเลื
้ อก AUDIO SYNC ใน
การตัง้ ค่าเสียงจากนัน
้ ตัง้ ค่าการดีเลย์ของเสียง
้
ระหว่าง 0 ถึง 300 มิลลิวน
ิ าทีโดยใชปุ่้ ม ขึน/ลง
(ยกเวนโหมด
้
“USB”)
ั่ เท่านัน
•• การซิงค์เสียงรองรับในบางฟั งก์ชน
้
(แหล่งข้อมูล) คางไว
้
้
Bluetooth
POWER
Surround
้ ทีร่ ะบุไว้เพือ
้
กดตรงพืน
่ เลือก ขึน/ลง/ซ้
าย/ขวา
SOUND
MODE
้
ขึน/ลง/ซ้
าย/
ขวา
Bluetooth
POWER
Surround
SOUND
MODE
ั่
กดขึน
้ /ลง/ซ ้าย/ขวาบนปุ่ มเพือ
่ เลือกหรือตัง้ ค่าฟั งก์ชน
•• เล่นซ�ำ้
ั่ เล่นซ�ำ้ ในโหมด “USB” ใหกดปุ่
้
ถ ้าตองการใช
้
ฟั้ งก์ชน
้
ม ขึน
VOL
WOOFER
VOL
WOOFER
•• ข้ามเพลง
กดปุ่ ม ขวา เพือ
่ เลือกเพลงถัดไป
กดปุ่ ม ซ้าย เพือ
่ เลือกเพลงก่อนหน ้า
•• Anynet+ / Auto Power Link
้ ดหรือปิ ด Anynet+ และ Auto Power Link ได ้
คุณสามารถใชเปิ
Anynet+ และ Auto Power Link ควบคุมดวยปุ่
้ ม ขวา และ ซ้าย ตามล�ำดับ
่ มต่อกับ Samsung TV ดวยสาย
–– Anynet+ : ถ ้า Soundbar เชือ
้
HDMI คุณสามารถ
ควบคุม Soundbar ของคุณไดด้ วยรี
้ โมตคอนโทรล Samsung TV
กดคางไว
้
ที
้ ป
่ ม
ุ่ ขวา ประมาณ 5 วินาทีเพือ
่ ON และ OFF Anynet+
่ มต่ออยูก
–– Auto Power Link : ถ ้า Soundbar เชือ
่ บ
ั ทีวข
ี องคุณผ่านสายดิจิตอลออปติคล
ั
คุณจะสามารถเปิ ด Soundbar ไดโดยอั
้
ตโนมัตเิ มือ
่ คุณเปิ ดทีว ี
กดคางปุ่
้ ม ซ้าย ไวประมาณ
้
5 วินาทีเพือ
่ ON และ OFF Auto Power Link
–– Anynet+ / Auto Power Link ถูกตัง้ ค่าเป็ น ON ตามค่าเริม
่ ตน้
Surround
Bluetooth
POWER
Bluetooth
SOUND
MODE
POWER
ั่ Bluetooth POWER
กดเพือ
่ เปิ ดและปิ ดฟั งก์ชน
ั่ Bluetooth POWER อยูจ่ ะปรากฏ “ON-BLUETOOTH POWER” ทีจ่ อแสดง
เมือ
่ เปิ ดฟั งก์ชน
ผลของ Soundbar
่ ั Bluetooth POWER : ถ ้า Soundbar อยูใ่ นโหมดสแตนด์บายและฟังก์ชน
ั่
•• ฟังก์ชน
Bluetooth POWER เปิ ดใช ้งานอยูเ่ มือ
่ คุณเปิ ดอุปกรณ์ Bluetooth ทีเ่ คยเชือ่ มต่อไว ้
Soundbar จะเปิ ดและเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์ผา่ น Bluetooth โดยอัตโนมัต ิ
ั่ BT จะปรากฏ
•• ถ ้าคุณกดปุ่ ม Bluetooth POWER อีกครัง้ เพือ
่ ปิ ดฟั งก์ชน
“OFF-BLUETOOTH POWER” ทีจ่ อแสดงผลของ Soundbar
่ มต่ออยูก
•• ถ ้าเปิ ดโหมด “D.IN”และ Soundbar เชือ
่ บ
ั Samsung smart TV รุน
่ ทีผ
่ ลิตหลังปี
2017 จะสามารถควบคุม Soundbar ไดผ่้ านรีโมตคอนโทรลของทีว ี
ในโหมดนีไ้ ม่สามารถปิ ด Bluetooth POWER ได ้
VOL
WOOFER
THA - 16
Su
rro
un
d
R
FE
U
N
D
SO
VO
L
BA
R
W
OO
เล่น/หยุด
่ั
ชวคราว
SO
M UN
OD D
E
Su
rro
un
d
Bl
u
PO eto
W oth
ER
กดทีป
่ ม
ุ่ p เพือ
่ หยุดเล่นเพลงชัว่ คราว
ถ ้ากดปุ่ มเดิมอีกครัง้ เพลงจะเล่นต่อ
FE
R
SO
M UN
OD D
E
Bl
u
PO eto
W oth
ER
W
OO
BA
R
U
N
D
VO
L
U
N
D
SO
SO
SO
VO
L
U
N
D
VO
L
U
N
D
SO
Su
rro
un
d
BA
R
SOUND
MODE
BA
R
BA
R
W
OO
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
Su
rro
un
d
FE
R
SO
M UN
OD D
E
BA
R
N
D
SO
U
VO
L
BA
R
N
D
SO
U
VO
L
กดปุ่ มขึน
้ หรือลงเพือ
่ ปรับระดับเสียง
•• ปิ ดเสียง
กดปุ่ ม VOL เพือ
่ ปิ ดเสียง กดอีกครัง้ เพือ
่ เปิ ดเสียง
ี Soundbar ด้วยรีโมทคอนโทรลทีวี
การปร ับระด ับเสยง
้
ใชเมนู
ท ีวีตงค่
ั้ าล�ำโพงของ Samsung TV ให้เป็นล�ำโพงภายนอก
(ดูข ้อมูลเพิม
่ เติมได้ทีคู
่ ม
่ ือการใชง้ านทีวี)
•• หลังจากติดตัง้ Soundbar แลวคุ
้ ณสามารถปรับระดับเสียง Soundbar ไดโดยใช
้
รี้ โมทคอนโทรล IR ทีม
่ ากับ
ั่ นีเ้ มือ
Samsung TV (ถาไม่
้ ตองการใช
้
ฟั้ งก์ชน
่ เปิ ด Soundbar ใหกดปุ่
้ ม Surround คางไว
้
้ 5 วินาที
ั่ เรียบร ้อย)
จะปรากฏ “OFF-TV REMOTE” ขึน
้ ทีจ่ อแสดงผล Soundbar และปิ ดฟังก์ชน
้
การปรับระดังเสียงโดยใชรีโมทคอนโทรล Samsung TV เพียงอย่างเดียวใหกดปุ่
้ ม Surround คางไว
้
นานกว่
้
า
5 วินาทีจนกว่า “SAMSUNG-TV REMOTE” จะปรากฏขึนบนจอแสดงผล
้
Soundbar
–– การกดปุ่ ม Surround คางไว
้
้ 5 วินาทีแต่ละครัง้ จะเป็ นการเปลีย่ นไปยังโหมดต่างๆตามล�ำดับดังต่อไปนี:้
“SAMSUNG-TV REMOTE” (โหมดตามค่าเริม
่ ตน)
้  “OFF-TV REMOTE”  “ALL-TV REMOTE”
•• ถาต
้ องการปรั
้
บระดับเสียง Soundbar ดวยรี
้ โมตคอนโทรลของผู ้ผลิตอืน
่ ใหเปิ
้ ด Soundbar และกดปุ่ ม
Surround คางไว
้
้ 5 วินาที (“OFF-TV REMOTE” จะปรากฏขึนบนจอแสดงผล
้
Soundbar) จากนัน
้ ใหปล่
้ อย
ปุ่ ม Surround และกดปุ่ ม Surround คางไว
้
นานกว่
้
า 5 วินาทีอก
ี ครัง้
(“ALL-TV REMOTE” จะปรากฏขึน
้ บนจอแสดงผลของ Soundbar)
่
ั
้
–– ฟังก์ชนนีอ
้ าจไม่สามารถใชงานไดขึ้ น
้ อยูก
่ บ
ั รีโมตคอนโทรล
่ ผูผลิ
้
้
–– ดูรายชือ
้ ตทีร่ องรับการใชงานคุ
ณสมบัต ินีไ้ ดที
้ ค
่ ม
ู่ อ
ื การใชงานแบบรายละเอี
ยด
(www.samsung.com/support)
ั่ ควบคุมระดับเสียงไดกั้ บรีโมททีว ี IR เท่านัน
–– ใชฟั้ งก์ชน
้
้
่
ั
ไม่สามารถใชงานฟังก์ชนนีไ้ ดกั้ บรีโมททีวแ
ี บบ Bluetooth (รีโมททีต
่ องจั
้ บคู)่
THA - 17
Su
rro
un
d
W
OO
F
ER
SO
M UN
OD D
E
Su
rro
un
d
W
OO
F
ER
SO
M UN
OD D
E
Su
rro
un
d
ER
W
OO
F
N
D
VO
L
BA
R
Su
rro
un
d
WOOFER
SO
M UN
OD D
E
VOL
VOL
Bl
u
PO eto
W oth
ER
Bl
u
PO eto
W oth
ER
Bl
u
PO eto
W oth
ER
กดปุ่ มขึน
้ หรือลงเพือ
่ ปรับระดับเสียงของซับวูฟเฟอร์เป็ น -12 หรือ -6 ถึง +6
การกดทีป
่ มจะเป็
ุ่
นการปรับระดับเสียงซับวูฟเฟอร์เป็ น 0
SO
U
Su
rro
un
d
Bluetooth
POWER
Surround
WOOFER
WOOFER
W
OO
FE
R
VOL
Bl
u
PO eto
W oth
ER
Bl
u
PO eto
W oth
ER
SOUND
MODE
09 การติดตงขา
ั้
แขวนแบบติดผน ัง
ิ้ ว่ นขาแขวนแบบติดผน ัง
ชนส
430
ข้อควรระว ังในการติดตงั้
ต ัวน�ำขาแขวนแบบติดผน ัง
•• ติดตัง้ บนผนังแนวตัง้ เท่านัน
้
้ สูง
•• หามติดตั
้
ง้ ในพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ อ
ี ณ
ุ หภูมห
ิ รือความชืน
•• ตรวจสอบผนังหองว่
้ ามีความแข็งแรงทนทานพอที่
จะรองรับน�ำ้ หนักผลิตภัณฑ์ไดหรื
้ อไม่
ถาผนั
้ งไม่แข็งแรงใหเสริ
้ มความแข็งแกร่งของผนัง
ต ัวยึด-ทีติดก�
่
ำแพง
แขนยึด-ก�ำแพง
หรือติดตัง้ บริเวณอืน
่
้ และใชสกู
้ รยึดหรือพุกทีเ่ หมาะสมกับประเภท
•• ซือ
่ , แผ่นเหล็ก, ไม ้ฯลฯ)
ก�ำแพงทีจ่ ะติดตัง้ (แผ่นยิปซัม
(2 ต ัว)
(2 ต ัว)
1. วางต ัวน�ำขาแขวนแบบติดผน ังบนพืน
้ ผนัง
ถาเป็
้ นไปไดให
้ ฝั้ งสกูรตรึงในโครงผนัง
้ สกูรส�ำหรับการติดตัง้ บนผนังตามประเภทและ
•• ซือ
ความหนาของผนังทีต
่ องการติดตั
้
ง้ Soundbar
้ านศูนย์กลาง: M5
–– เสนผ่
•• ต ัวน�ำขาแขวนแบบติดผน ังตองอยู
้
ใ่ นระดับ
ทีพ
่ อดี
•• ถาที
้ วข
ี องคุณติดตัง้ บนผนังใหติดตั
้
ง้
Soundbar ใตที
้ ว ีโดยมีระยะห่างอย่างน ้อย
้
–– ความยาว: แนะน�ำใหใช
้ ขนาด
35 มม. ขึน
้ ไป
่ มต่อสายจากเครือ
•• เชือ
่ ง Soundbar ไปยังอุปกรณ์
5 ซม.
ภายนอกก่อนติดตัง้ Soundbar บนผนัง
•• ตรวจสอบใหแน่
้ ใจว่าเครือ
่ ง Soundbar ปิ ดอยูแ
่ ละ
ไม่ไดเสี
้ ยบปลั๊กก่อนติดตัง้
มิฉะนัน
้ อาจเกิดไฟฟ้ าช็อตได ้
้
5 ซม. ขึนไป
THA - 18
2. ระบุตำ� แหน่งทีต
่ องการฝั
้
งสกรูบนผนังแลวจึ
้ ง
5. เสียบ ต ัวยึด-ทีติดก�
่
ำแพง เขาแต่
้ ละช่องตรงดาน
้
จากนัน
้ ใหเจาะรู
้
สำ� หรับสกรูโดยใชหั้ วสว่านทีม
่ ี
ท�ำการน�ำ ต ัวน�ำขาแขวนแบบติดผน ัง ออก
ล่างของตัวผลิตภัณฑ์ ขยับ ต ัวยึด-ทีติดก�
่
ำแพง
้ ใหแน่
้ ส่วน
แต่ละชิน
้ นเพือ
่ ยึด Soundbar เขากั
้ บชิน
ขนาดเหมาะสม
้
แขนยึด-ก�ำแพง ทัง้ 2 ชิน
Center Line
Center Line
OPTICAL IN
AUX IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
5V 0.5A
HDMI IN
มีขนาดเหมาะสม
DC 19V
้ เขากั
3. ติด แขนยึด-ก�ำแพง ทัง้ 2 ชิน
้ บก�ำแพงให ้
้ ท ี่
แน่นตามต�ำแหน่งทีท
่ ำ� เครือ
่ งหมายไวโดยใช
้
สกรู
•• หามแขวนสิ
้
ง่ ของบน Soundbar และหลีกเลีย่ งการ
ชนหรือปล่อยให ้ Soundbar หล่น
•• ยึด Soundbar บนผนังใหแน่
้ นเพือ
่ ไม่ใหตกหล่
้
น
ถา้ Soundbar ตกอาจท�ำใหเกิดการบาดเจ็
้
บหรือ
ผลิตภัณฑ์อาจเสียหายได ้
•• เมือ
่ ติดตัง้ Soundbar บนผนังแลวโปรดตรวจสอบ
้
ใหแน่
้ ใจว่าบุตรหลานของท่านไม่ไดดึ้ งสายทีต
่ อ
่ ไว ้
เพราะอาจท�ำให ้ Soundbar หล่นได ้
•• เพือ
่ ประสิทธิภาพทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ของขาแขวนแบบติดผนัง
ควรติดตัง้ ระบบล�ำโพงห่างจากดานล่
้ างของทีวอ
ี ย่าง
น ้อย 5 ซม. ส�ำหรับทีวท
ี ต
ี่ ิดตัง้ บนผนัง
้ ส่วน แขนยึด4. ติดตัง้ Soundbar เขากั
้ บชิน
้ ตามภาพ
ก�ำแพง ทัง้ 2 ชิน
•• เพือ
่ ความปลอดภัยของคุณถาไม่
้ ไดติดตั
้
ง้
Soundbar บนผนังควรติดตัง้ Soundbar บนพืน
้ ผิว
ทีแ
่ ข็งแรงเรียบทีจ่ ะไม่ทำ� ใหเครื
้ อ
่ งหล่น
THA - 19
10 การแก้ไขปัญหา
โปรดตรวจสอบประเด็นต่างๆดังต่อไปนีก
้ อ
่ นน�ำผลิตภัณฑ์เขาศู
้ นย์บริการ
เปิ ดเครืองไม่
่
ได้
เสียบสายไฟเข้าแหล่งจ่ายไฟแล้วหรือย ัง
;; เสียบปลั๊กไฟเขาแหล่
้
งจ่ายไฟ
่ั
เมือ
่ กดปุ่มแล้วฟังก์ชนไม่
ทำ� งานตามค�ำสง่ ั
มีกระแสไฟฟ้าสถิตย์ในอากาศหรือไม่
;; ถอดปลั๊กไฟออกและเสียบกลับเขาไปอี
้
กครัง้
เสียงขาดหายในโหมด BT
่ มต่อ Bluetooth ทีห
;; ดูการเชือ
่ น ้า 9 และ 14
ไม่ม ีเสียงออกมา
่ ั ดเสียงอยูห
เปิ ดฟังก์ชนปิ
่ รือไม่
ั่ นี้
;; กดปุ่ ม VOL เพือ
่ ยกเลิกฟังก์ชน
ตงค่
ั้ าระด ับเสียงไว้ทเบาสุ
ี่
ดหรือไม่
;; ปรับระดับเสียง
รีโมทคอนโทรลไม่ทำ� งาน
แบตเตอรีห
่ มดหรือไม่
;; เปลีย่ นแบตเตอรีใ่ หม่
ระยะทางระหว่างรีโมตคอนโทรลก ับเครืองหล
่
ักของ Soundbar ไกลเกินไปหรือไม่
;; ขยับรีโมตคอนโทรลใหใกล
้ กั้ บเครือ
่ งหลักของ Soundbar
ั ฟเฟอร์กะพริบและไม่ม ีเสียงออกมาจากซบวู
ั ฟเฟอร์
ไฟแสดงสถานะ LED สีแดงบนซบวู
ั ฟเฟอร์ก ับเครืองหล
่ มต่อซบวู
้ นถ้าไม่
อาจเกิดปัญหานีข
ึ้
ได้เชือ
่
ักของ Soundbar
่ มต่อซับวูฟเฟอร์อก
;; ลองเชือ
ี ครัง้ (ดูหน ้าที่ 5)
ั ฟเฟอร์หอนและสนจนสามารถส
่ั
ั
ซบวู
งเกตเห็
นได้
่ั
ั ฟเฟอร์ของคุณ
ลองปร ับการสนของซ
บวู
;; กดทีป
่ ม
ุ่ WOOFER บนรีโมทคอนโทรลของคุณไปดานบนหรื
้
อดานล่
้ างเพือ
่ ปรับระดับเสียงซับวูฟเฟอร์
(ระหว่าง -12, -6 ถึง +6)
THA - 20
ิ การ
12 ประกาศสทธิ
์
้
ใชงานโอเพ่
น
ซอร์ส
11 ใบอนุญาต
Manufactured under license from Dolby
หากตองการส่
้
งขอสงสั
้
ยและค�ำขอเกีย่ วกับโอเพ่นซอร์ส
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic,
โปรดติดต่อซัมซุงทางอีเมล
and the double-D symbol are trademarks of
(oss.request@samsung.com)
Dolby Laboratories.
13 หมายเหตุสำ� ค ัญ
เกียวก
่
ับบริการ
For DTS patents, see http://patents.dts.com.
Manufactured under license from DTS Licensing
Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination
้
ค่าตัวเลขและภาพประกอบในคูม
่ อ
ื การใชงานนี
ม
้ ีใหเพื
้ อ
่
with the Symbol, and DTS 2.0 Channel are
การอางอิ
้ งเท่านัน
้ และอาจแตกต่างจากขอมู
้ ลทีป
่ รากฏ
registered trademarks or trademarks of DTS,
Inc. in the United States and/or other countries.
ในผลิตภัณฑ์จริง
© DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
countries.
THA - 21
14 ข้อมูลจ�ำเพาะและค�ำแนะน�ำ
ข้อมูลจ�ำเพาะ
USB
น�ำหน
้
ัก
ทวไป
่ั
เครืองขยาย
่
ั
สญญาณ
ขนาด
(ก x ส x ล)
5V/0.5A
เครืองหล
่
ักของ Soundbar
2.7 ปอนด์
ั ฟเฟอร์
ซบวู
(PS-WM20/PS-WM21)
4.6 ปอนด์
เครืองหล
่
ักของ Soundbar
1078.0 x 47.5 x 129.0 มิลลิเมตร
ั ฟเฟอร์
ซบวู
(PS-WM20/PS-WM21)
179.0 x 353.0 x 299.5 มิลลิเมตร
อุณหภูม ิขณะท�ำงาน
+5 °C ถึง +35 °C
้ ขณะท�ำงาน
ช่วงความชืน
10 % ถึง 75 %
ก�ำล ังเอาต์พุตที่
ก�ำหนด
เครืองหล
่
ักของ Soundbar
ั ฟเฟอร์
ซบวู
(PS-WM20/PS-WM21)
รูปแบบไฟล์ทีรองร
่
ับ
(เล่นเสียง DTS 2.0 ในรูปแบบ DTS)
22W x 4, 4 ohm (woofer)
21W x 2, 8 ohm (tweeter)
130W, 3 ohm
LPCM 2ch, Dolby Audio™
(รองรับ Dolby® Digital), DTS
หมายเหตุ
•• บริษัท Samsung Electronics Co., Ltd ขอสงวนสิทธิในการเปลี
์
ย่ นแปลงขอมู
้ ลจ�ำเพาะนีโ้ ดยไม่ตองแจ
้
้งให ้
ทราบ
•• น�ำ้ หนักและขนาดโดยประมาณ
้ งงาน โปรดดูฉลากก�ำกับทีต
•• ส�ำหรับแหล่งจ่ายไฟและการใชพลั
่ ิดกับตัวเครือ
่ ง
(ฉลาก : ดานล่
้ างของยูนต
ิ หลักของ Soundbar)
THA - 22
© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์
ติดต่อเครือข่ายซ ัมซุงทวโลก
่ั
ั ซุง ติดต่อสอบถามไดที
หากมีคำ� แนะน�ำหรือขอสงสั
้
ยเกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์ซม
้ ่ SAMSUNG Customer Contact centre
Area
Contact Centre 
Web Site
` Asia Pacific
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com/cn/support
HONG KONG
3698 4698
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
MACAU
0800 333
www.samsung.com/support
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/sg/support
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
www.samsung.com/nz/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
THAILAND
0-2689-3232, 1800-29-3232
MYANMAR
+95-1-2399-888
MALAYSIA
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
www.samsung.com/my/support
INDONESIA
021-56997777
08001128888
www.samsung.com/id/support
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02-422-2111 [ Standard Landline ]
www.samsung.com/ph/support
TAIWAN
0800-329999
www.samsung.com/tw/support
JAPAN
0120-363-905
www.samsung.com/jp/support
INDIA
1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free)
BANGLADESH
0961-2300300
0800-0300300 (Toll free)
SRI LANKA
0117540540
0115900000
AH68-02980Q-01
www.samsung.com/th/support
www.samsung.com/in/support
www.samsung.com/support
AH68-02980Q-01
Download PDF

advertising