Samsung | HW-K360 | Samsung 130 W 2.1Ch Flat Soundbar HW-K360 คู่มือการใช้

HW-K360
ซับวูฟเฟอร์ไร้สาย
(PS-WK360)
คู่มือการใช้งาน
ระบบเสียงไร้สาย – Soundbar
ทุกจ ินตนาการล้วนเป็นจริงได้
ขอขอบพระคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซัมซุงชิ้นนี้
หากต้องการได้รับบริการที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่เว็บไซต์
www.samsung.com/register
เริม
่ ต้นใชง้ าน
คุณสมบัติ
ั ง
แอปรีโมทซมซุ
่ ั Bluetooth
ฟังก์ชน
การควบคุม Soundbar อยูใ่ นก�ำมือของคุณด้วยการใช้อป
ุ กรณ์
อัจฉริยะระบบ Android และแอปพลิเคชัน
่ Samsung Audio
Remote แอปพลิเคชัน
่ อันแสนสะดวกนีช
้ ว่ ยให้คณ
ุ สามารถ
ควบคุมการท�ำงานพืน
้ ฐานทัง้ หมดของ Soundbar เช่น การ
เปิดปิด ระดับเสียง และสือ
่ ทีเ่ ล่น และยังควบคุมฟังก์ชน
ั่ ที่
สามารถปรับแต่งได้เอง เช่น อีควอไลเซอร์
คุณสามารถใช้อป
ุ กรณ์ Bluetooth เชือ
่ มต่อกับ Soundbar
และเพลิดเพลินกับเพลงทีม
่ เี สียงสเตอริโอคุณภาพสูงโดยไม่
ต้องใช้สายใดๆ!
ิ ธิการใช ้
สท
การขยายเสียงเซอร์ราวด์
คุณสมบัตก
ิ ารขยายเสียงเซอร์ราวด์เพิม
่ ความลึกและความ
กว้างให้กบ
ั ประสบการณ์การรับฟังของคุณ
ผลิตภายใต้การอนุญาตจาก Dolby Laboratories
Dolby และสัญลักษณ์ D คู่ เป็นเครือ
่ งหมายการค้าของ Dolby
Laboratories
TV SoundConnect
ช่วยให้คณ
ุ สามารถฟังเสียงทีวผ
ี า่ นทาง Soundbar โดยเชือ
่ ม
ต่อทีวข
ี องคุณกับ Soundbar ผ่านทางBluetooth ทีม
่ ี TV
SoundConnect ด้วยการเชือ
่ มต่อทีง่ า่ ยดายและปราศจาก
สายระโยงระยางระหว่าง Soundbar และทีวี ช่วยให้สามารถ
มองเห็นการออกแบบทีเ่ พรียวบางของระบบทัง้ คู่ ทัง้ ยังช่วย
ให้พน
ื้ ทีพ
่ ก
ั อาศัยของคุณดูโปร่งโล่งสบายตา สามารถควบคุม
Soundbar และทีวไี ด้งา่ ยๆ จากรีโมททีวเี พียงอันเดียว
ส�ำหรับสิทธิบต
ั ร DTS โปรดดู http://patents.dts.com
ผลิตภายใต้การอนุญาตจาก DTS Licensing Limited
DTS, สัญลักษณ์ และ DTS และสัญลักษณ์เป็น
เครือ
่ งหมายการค้าจดทะเบียน และ DTS 2.0 Channel เป็น
เครือ
่ งหมายการค้าของ DTS, Inc สงวนลิขสิทธิ์
การสน ับสนุนโฮสต์ USB
คุณสามารถเชือ
่ มต่อและเล่นไฟล์เพลงจากอุปกรณ์สอ
ื่ จัดเก็บ
USB ภายนอก เช่น เครือ
่ งเล่น MP3, หน่วยความจ�ำแฟลช
USB ฯลฯ โดยใช้ฟงั ก์ชน
ั่ USB HOST ของ Soundbar
2
เริม
่ ต้นใชง้ าน
ข้อมูลความปลอดภัย
เพือ
่ ลดความเสีย
่ งของการเกิดไฟฟ้าช็อค อย่าถอดฝาครอบ (หรือฝาด้านหลัง) ออก
ภายในเครือ
่ งไม่มช
ี น
ิ้ ส่วนใดทีผ
่ ใู้ ช้สามารถซ่อมแซมได้ดว้ ยตนเอง การซ่อมแซมควรกระท�ำโดยช่างผูเ้ ชีย
่ วชาญเท่านัน
้
สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าภายในอุปกรณ์นม
้ี ไี ฟฟ้าแรงสูง
ซึง่ เป็นอันตราย หากมีการสัมผัสกับชิน
้ ส่วนภายใน
ใดๆ ของอุปกรณ์นี้
ข้อควรระว ัง
อาจเกิดไฟฟ้าช็ อค
อย่าเปิ ดออก
สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าข้อมูลส�ำคัญเกีย
่ วกับการใช้งาน
และการบ�ำรุงรักษาถูกจัดส่งมาพร้อมผลิตภัณฑ์นี้
ผลิตภัณฑ์คลาส II: สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าไม่ตอ
้ งมีการเชือ
่ มต่อวงจรลงดิน (กราวด์) เพือ
่ ความปลอดภัย
แรงดันไฟฟ้า AC: สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าแรงดันไฟฟ้าทีใ่ ช้เครือ
่ งหมายนีเ้ ป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
แรงดันไฟฟ้า DC: สัญลักษณ์นแ
้ี สดงว่าแรงดันไฟฟ้าทีใ่ ช้เครือ
่ งหมายนีเ้ ป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
ข้อควรระวัง อ่านค�ำแนะน�ำส�ำหรับการใช้งาน: สัญลักษณ์นแ
ี้ จ้งให้ผใู้ ช้อา่ นคูม
่ อ
ื ผูใ้ ช้เพือ
่ ดูขอ
้ มูลด้านความ
ปลอดภัยทีเ่ กีย
่ วข้องเพิม
่ เติม
ค�ำเตือน : เพือ
่ ลดความเสีย
่ งจากการเกิดอัคคีภย
ั หรือไฟฟ้าช็อต ระวังอย่าให้เครือ
่ งนีถ
้ ก
ู ฝนหรือความชืน
้
ข้อควรระว ัง : เพือ
่ ป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อต เสียบปลัก
๊ ขาแบนด้านกว้างเข้ากับช่องเสียบด้านกว้างและเสียบเข้าให้แน่น
• ผลิตภัณฑ์นค
้ี วรเชือ
่ มต่อกับเต้ารับไฟ AC ทีม
่ ก
ี ารติดตัง้ สายดินป้องกันเสมอ
• หากต้องการตัดกระแสไฟในเครือ
่ ง ต้องดึงปลัก
๊ ออกจากเต้ารับไฟฟ้าหลัก ดังนัน
้ ปลัก
๊ ไฟหลักควรอยูใ่ นต�ำแหน่งทีพ
่ ร้อมให้
ด�ำเนินการได้
ข้อควรระว ัง
• อย่าให้ผลิตภัณฑ์นถ
ี้ ก
ู ละอองน�ำ้ หรือหยดน�ำ้ อย่าวางวัตถุทบ
ี่ รรจุนำ�้ เช่น แจกัน บนผลิตภัณฑ์
• ในการปิดผลิตภัณฑ์นอ
ี้ ย่างสมบูรณ์ คุณต้องดึงปลัก
๊ ไฟออกจากเต้ารับไฟทีผ
่ นัง ดังนัน
้ ปลัก
๊ ไฟจึงต้องเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย
และพร้อมใช้งานตลอดเวลา
3
THA
ค�ำเตือนเพือ
่ ความปลอดภ ัย
เริม
่ ต้นใชง้ าน
้ งต้น
ข้อควรระว ังเบือ
ปอนด์
68.6 mm
ปอนด์
99.1mm
99.1mm
ปอนด์
99.1mm
ปอนด์
โปรดตรวจสอบว่า แหล่งจ่ายไฟ AC ในบ้านของคุณสอดคล้องตามข้อก�ำหนดด้านพลังงานที่แสดงบนสติ๊กเกอร์ระบุกระแสไฟที่
อยู่ด้านหลังผลิตภัณฑ์ ติดตั้งผลิตภัณฑ์ของคุณในแนวนอน บนฐานรับ (เฟอร์นิเจอร์) ที่เหมาะสม โดยมีพื้นที่ว่างรอบตัวเครื่อง
อย่างเพียงพอเพื่อการระบายอากาศ 7-10 ซม. ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดปิดบังช่องระบายอากาศอยู่ อย่าวางเครื่องบน
เครื่องขยายเสียงหรืออุปกรณ์อื่นที่อาจร้อนได้ เครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ในการปิดเครื่องอย่าง
สมบูรณ์ ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟที่ผนัง ถอดปลั๊กเครื่อง หากคุณตั้งใจที่จะทิ้งเครื่องไว้โดยไม่ใช้งานเป็นระยะเวลานาน
ในระหว่างเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ให้ถอดปลัก
๊ ไฟ AC ออกจาก
เต้ารับไฟติดผนัง แรงดันไฟสูงสุดในระหว่างฟ้าแลบอาจท�ำให้
เครือ
่ งเสียหายได้
อย่าให้ตวั เครือ
่ งถูกแสงแดดหรือแหล่งความร้อนอืน
่ โดยตรง
เพราะอาจท�ำให้เครือ
่ งร้อนจัดและท�ำงานผิดปกติได้
วางเครือ
่ งให้หา่ งจากความชืน
้ (เช่น แจกันใส่นำ�้ ) และความ
ร้อนสูง (เช่น เตาผิง) หรืออุปกรณ์สร้างสนามแม่เหล็กหรือ
สนามไฟฟ้าทีม
่ ค
ี วามแรงสูง ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่าย
ไฟ AC หากเครือ
่ งท�ำงานผิดปกติ ผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได้รบ
ั
การออกแบบมาเพือ
่ ใช้งานทางอุตสาหกรรม ใช้ผลิตภัณฑ์นี้
ส�ำหรับการใช้งานส่วนตัวเท่านัน
้ การควบแน่นอาจเกิดขึน
้ หาก
ผลิตภัณฑ์ถก
ู จัดเก็บในบริเวณทีม
่ อ
ี ณ
ุ หภูมต
ิ ำ�่ หากมีการขนย้าย
เครือ
่ งในระหว่างฤดูหนาว ให้รอประมาณ 2 ชัว่ โมงจนกว่าตัว
เครือ
่ งจะมีอณ
ุ หภูมป
ิ กติกอ
่ นใช้
แบตเตอรี่ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยสารเคมีที่เป็น
อันตรายต่อสภาพแวดล้อม อย่าทิ้งแบตเตอรี่ในถังขยะบ้าน
ทั่วไป โปรดอย่าทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟ อย่าท�ำให้เกิดการ
ลัดวงจร รื้อ หรือท�ำให้แบตเตอรี่ร้อนจัด อาจเกิดอันตรายจาก
การระเบิด ถ้าเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง เปลี่ยนแบตเตอรี่
โดยใช้แบตเตอรี่ประเภทที่เหมือนหรือเทียบเท่ากัน
ค�ำเตือน อย่ากลืนกินแบตเตอรี่ เนือ
่ งจากอาจท�ำให้เกิดแผลไหม้จากสารเคมี
[รีโมทคอนโทรลทีใ่ ห้มา] ผลิตภัณฑ์นม
ี้ แ
ี บตเตอรีเ่ ซลล์แบบเหรียญ/ถ่านกระดุม
หากกลืนแบตเตอรีเ่ ซลล์แบบเหรียญ/ถ่านกระดุมลงคอ อาจท�ำให้เกิดแผลไหม้ภายในอย่างรุนแรงภายในเวลา
เพียง 2 ชัว่ โมงเท่านัน
้ และอาจท�ำให้เสียชีวต
ิ ได้ เก็บแบตเตอรีใ่ หม่และแบตเตอรีใ่ ช้แล้วให้พน
้ มือเด็ก หากช่อง
ใส่แบตเตอรีป
่ ด
ิ ไม่สนิท ควรหยุดใช้ผลิตภัณฑ์และเก็บให้พน
้ มือเด็ก หากคุณคิดว่าอาจกลืนแบตเตอรีล
่ งคอหรือแบตเตอรีอ
่ ยู่
ภายในส่วนหนึง่ ส่วนใดของร่างกาย ควรไปพบแพทย์ทน
ั ที
4
เริม
่ ต้นใชง้ าน
สารบัญ
ั
26 ฟังก์ชน
2
คุณสมบ ัติ
ั
26 โหมดสญญาณเข้
า
3
ข้อมูลความปลอดภ ัย
27 Bluetooth
6
สิง่ ทีบ
่ รรจุในกล่อง
30 อ ัพเดตซอฟต์แวร์
7 ค�ำอธิบาย
31 การแก้ไขปัญหา
7
แผงด้านหน้า / ด้านขวา
31 การแก้ไขปัญหา
8
แผงด้านล่าง
9
รีโมทคอนโทรล
32 ภาคผนวก
32 ข้อมูลจ�ำเพาะ
12 การติดตงั้
12 การติดตงั้ Soundbar
12
การติดตั้งขาแขวนแบบติดผนัง
ื่ มต่อ
17 การเชอ
ค่าตัวเลขและภาพประกอบในคูม
่ อ
ื การใช้งานนีม
้ ใี ห้เพือ
่
การอ้างอิงเท่านัน
้ และอาจแตกต่างจากข้อมูลทีป
่ รากฏ
ในผลิตภัณฑ์จริง
ั ฟเฟอร์
่ มต่อซบวู
17 การเชือ
ั ฟเฟอร์และ SWA-8000S
่ มต่อซบวู
18 การเชือ
(ขายแยกต่างหาก)
่ มต่อก ับทีว ี
20 การเชือ
20
การเชื่อมต่อกับทีวีโดยใช้สายดิจิตอลออปติคัล
21
TV SoundConnect
่ มต่อก ับอุปกรณ์ภายนอก
23 การเชือ
23
สายเสียงออปติคัลหรืออนาล็อก
24
USB
5
THA
2 คุณสมบ ัติ
เริม
่ ต้นใชง้ าน
สิ่งที่บรรจุในกล่อง
ก่อนอ่านคูม
่ อ
ื การใชง้ าน
โปรดอ่านค�ำศัพท์เฉพาะต่อไปนีก
้ อ
่ นอ่านคูม
่ อ
ื การใช้งาน
++ไอคอนทีใ่ ชใ้ นคูม
่ อ
ื นี้
ไอคอน
ข้อมูล
ข้อควรระว ัง
หมายเหตุ
ค�ำจ�ำก ัดความ
แสดงสถานการณ์ทฟ
ี่ งั ก์ชน
ั ไม่ทำ� งาน หรือการตัง้ ค่าอาจถูกยกเลิก
แสดงเคล็ดลับหรือค�ำแนะน�ำเกีย
่ วกับหน้า ซึง่ ช่วยให้คณ
ุ ใช้งานฟังก์ชน
ั ได้
ตรวจดูอป
ุ กรณ์เสริมทีจ
่ ด
ั ให้มาด้านล่าง
รีโมทคอนโทรล / แบตเตอรีล
่ ิ
เธีย
่ ม (3V: CR2032)
สายไฟ: 2 เส้น
อะแดปเตอร์ AC/DC: 2 เส้น
สายออพติค ัล
้
ต ัวยึดสกรู: 2 ชิน
สกรู: 2 ต ัว
คูม
่ อ
ื การติดตงที
ั้ ผ
่ น ัง
ขาแขวนส�ำหร ับติดผน ัง ด้าน
ซ้าย
ขาแขวนส�ำหร ับติดผน ัง
ด้านขวา
●● ภาพอุปกรณ์เสริมอาจต่างจากภาพประกอบด้านบนเล็กน้อย
●● สาย Micro USB จะจ�ำหน่ายแยกต่างหาก หากคุณต้องการซือ
้ ให้ตด
ิ ต่อ Samsung Service Centre หรือ Samsung
Customer Care
6
ค�ำอธิบาย
ค�ำอธิบาย
แผงด้านหน้า / ด้านขวา
/
THA
1 ปุ่ม
(ความด ังเสียง)
ควบคุมระดับเสียงค่าทีแ
่ สดงเป็นตัวเลขของระดับเสียงจะปรากฏ
ในจอแสดงผลด้านหน้า
2 ปุ่ม
ั
(แหล่งสญญาณ)
เลือกการน�ำเข้าสัญญาณแบบ D.IN, AUX, BT, TV, USB
ด้านขวา
●● ขณะเปิดเครือ
่ ง ให้กดปุม
่
นานกว่า 3 วินาทีเพือ
่ ตัง้ ค่าให้
ปุม
่ ท�ำงานเหมือนกับปุม
่
(ปิดเสียง) หากต้องการยกเลิก
การตัง้ ค่าปุม
่
(ปิดเสียง) กดปุม
่
นานกว่า 3 วินาที
อีกครัง้
3 ปุ่ม
2
1
(เปิ ด/ปิ ด)
3
Turns the power on and off.
หน้าจอ
แสดงโหมดปัจจุบน
ั
●● เมือ
่ เสียบสายไฟ AC ปุม
่ เปิดปิดจะท�ำงานใน 4-6 วินาที
●● เมือ
่ คุณเปิดเครือ
่ งนี้ จะมีการหน่วง 4-5 วินาทีกอ
่ นทีเ่ สียงจะดังออกมา
●● หากคุณต้องการเพลิดเพลินกับเสียงจากระบบ Soundbar เท่านัน
้ คุณต้องปิดล�ำโพงทีวใี นเมนูการตัง้ ค่าเสียงของทีวี
ของคุณ โปรดดูคม
ู่ อ
ื ผูใ้ ช้ทใี่ ห้มากับทีวข
ี องคุณ
7
ค�ำอธิบาย
แผงด้านหลัง/ด้านล่าง
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
(พอร์ต Micro USB)
เชือ
่ มต่อสัญญาณออกดิจต
ิ อล(ออพติคล
ั ) ของ
อุปกรณ์ภายนอก
คุณสามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์หน่วยความ
จ�ำ USB ได้หากเชือ
่ มต่อกับอุปกรณ์หน่วยความ
จ�ำ Micro USB หรือสาย USB (จ�ำหน่ายแยก
ต่างหาก) โปรดดูรายละเอียดของสาย USB ที่
หน้า 24
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
DC 19V
(แหล่งจ่ายไฟในต ัว)
USB (5V 0.5A)
AUX IN
AUX IN
เชือ
่ มต่อสัญญาณออกอะนาล็อก
ของอุปกรณ์ภายนอก
DC 19V
เสียบช่องเสียบอะแดปเตอร์ DC
เข้ากับช่องเสียบแหล่งจ่ายไฟ
จากนัน
้ เสียบปลัก
๊ อะแดปเตอร์
AC กับเต้ารับไฟทีผ
่ นัง
DC 19V
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
USB (5V 0.5A)
AUX IN
ฉลาก
●● จับทีป
่ ลัก
๊ เมือ
่ ถอดสายไฟของอะแดปเตอร์ AC/DC จากเต้ารับไฟทีผ
่ นัง
อย่าดึงสาย
●● อย่าเชือ
่ มต่อเครือ
่ งนีห
้ รือส่วนประกอบอืน
่ ๆ กับเต้ารับไฟจนกว่าการเชือ
่ มต่อระหว่างส่วนประกอบทัง้ หมดจะเสร็จ
สมบูรณ์
●● วางอะแดปเตอร์ AC/DC แนวราบบนโต๊ะหรือพืน
้ หากคุณวางอะแดปเตอร์ AC/DC โดยห้อยสายไฟ AC หงายขึน
้ น�ำ้
หรือวัสดุแปลกปลอมอาจเข้าไปในอะแดปเตอร์และท�ำให้ทำ� งานผิดปกติได้
8
ค�ำอธิบาย
รีโมทคอนโทรล
ปิ ดเสียง
คุณสามารถลดระดับเสียงอยูท
่ ี่ 0 ด้วยการกดปุม
่
กดอีกครัง้ เพือ
่ เปิดเสียงใหม่ในระดับเสียงก่อนหน้า
เล่นซ�ำ้
คุณสามารถตัง้ ค่าฟังก์ชน
ั เล่นซ�ำ้ ระหว่างการเล่นเพลงจากอุปกรณ์ USB
OFF - REPEAT : ยกเลิกการเล่นซ�ำ้
TRACK - REPEAT : เล่นแทร็คซ�ำ้ ๆ
ALL - REPEAT : เล่นแทร็คทัง้ หมดซ�ำ้ ๆ
RANDOM - REPEAT : เล่นแทร็คในล�ำดับแบบสุม
่
(แทร็คทีเ่ ล่นแล้วอาจเล่นซ�ำ้ อีกครัง้ )
ข้ามเดินหน้า
หากมีไฟล์มากกว่าหนึง่ รายการบนอุปกรณ์ทค
ี่ ณ
ุ ก�ำลังเล่นอยู่ และคุณกดปุม
่ ]
ไฟล์ถด
ั ไปจะถูกเลือก
Bluetooth POWER
กดปุม
่ Bluetooth POWER บนรีโมทเพือ
่ เปิดและปิดฟังก์ชน
ั Bluetooth
POWER On ดูหน้า 22 และ 28 ส�ำหรับรายละเอียด
SOUND
ระบบเสียงรอบทิศทาง ท�ำให้ระบบเสียงมีความลึกและแผ่เป็นวงกว้าง กดทีป
่ ม
ุ่
SOUND ซ�ำ้ ๆเพือ
่ ตัง้ ค่า ระบบเสียงรอบทิศทาง :
ON - SURROUND SOUND, OFF - SURROUND SOUND
กดค้างไว้ทป
ี่ ม
ุ่  ประมาณ 5 วินาทีเพือ
่ เปิดหรือปิดฟังก์ชน
ั่ Auto Power Link
OFF - POWER LINK, ON - POWER LINK
* Auto Power Link
ซิงโครไนซ์ Soundbar กับแหล่งสัญญาณออพติคล
ั ทีเ่ ชือ
่ มต่อผ่านช่องเสียบออพติ
คัล เพือ
่ ให้ระบบเปิดโดยอัตโนมัตเิ มือ
่ คุณเปิดทีวี (ดูหน้า 20)
ฟังก์ชน
่ั Auto Power Link สามารถใช้งานได้ในโหมด D.IN เท่านัน
้
SOUND EFFECT
คุณสามารถเลือกได้จาก 6 โหมดเสียง - STANDARD (เสียงด ัง้ เดิม), MUSIC,
CLEAR VOICE, SPORTS, MOVIE และ NIGHT MODE - ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ประเภท
แหล่งสัญญาณทีค
่ ณ
ุ ต้องการรับฟัง
เลือกโหมด STANDARD หากคุณต้องการเพลิดเพลินกับเสียงดัง้ เดิม
●● Soundbar เป็นชือ
่ กรรมสิทธิข
์ องซัมซุง
●● ใช้งานทีวโี ดยใช้รโี มทคอนโทรลของทีวี
9
THA
SOURCE
กดเพือ
่ เลือกแหล่งสัญญาณทีเ่ ชือ
่ มต่อกับ Soundbar
ค�ำอธิบาย
ก�ำล ังไฟฟ้า
เปิดและปิดเครือ
่ ง
ปร ับระด ับเสียง
ปรับระดับเสียงของเครือ
่ ง
เล่น/หยุดชว่ ั คราว
กดปุม
่ p เพือ
่ หยุดการเล่นไฟล์ชว่ั คราว
กดปุม
่ p อีกครัง้ เพือ
่ เล่นไฟล์ทเี่ ลือก
ข้ามถอยหล ัง
หากมีไฟล์มากกว่าหนึง่ รายการบนอุปกรณ์ทค
ี่ ณ
ุ ก�ำลังเล่นอยู่ และคุณกดปุม
่ [
ไฟล์กอ
่ นหน้าจะถูกเลือก
SOUND CONTROL
กดเพือ
่ เลือก TREBLE, BASS, SUBWOOFER LEVEL, AUDIO SYNC,
REAR SPEAKER หรือ REAR LEVEL
จากนัน
้ ใช้ปม
ุ่  หรือ  เพือ
่ ปรับ TREBLE หรือ BASS จาก -6 ถึง +6 และ
SUBWOOFER LEVEL จาก -12, -6 ถึง +6
กดปุม
่ SOUND CONTROL ค้างไว้ ประมาณ 5 วินาทีเพือ
่ ปรับเสียงส�ำหรับแต่ละย่าน
ความถี่ โดย 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2KHz, 2.5KHz, 5KHz และ 10KHz เป็นย่าน
ความถีท
่ เี่ ลือกได้และปรับค่าได้ตงั้ แต่ -6 ~ +6
• หากต้องการปรับระดับซับวูฟเฟอร์โดยใช้แอปมือถือ Samsung Audio Remote กดปุม
่
[, ] เพือ
่ เพิม
่ หรือลดระดับวูฟเฟอร์ภายใน 3 วินาทีทก
ี่ ดปุม
่ WOOFER
หาก Soundbar ถูกเชือ
่ มต่อกับทีวด
ี จ
ิ ต
ิ อลและภาพไม่ตรงกันกับเสียง ให้กดปุม
่
SOUND CONTROL เพือ
่ ซิงค์เสียงกับภาพ ใช้ปม
ุ่ ,  เพือ
่ ตัง้ เวลาหน่วงเสียง
ระหว่าง 0 ms ~ 300 ms ในโหมด USB โหมดทีวี และโหมด BT ฟังก์ชน
ั Audio Sync
อาจไม่ทำ� งาน
หากต้องการเปิดหรือปิดเสียงของล�ำโพงหลัง ให้เลือก REAR SPEAKER ในการตัง้ ค่า
จากนัน
้ ปรับความดังเสียงระหว่าง OFF-RS ถึง ON-RS โดยใช้ปม
ุ่  หรือ 
หากต้องการควบคุมความดังของล�ำโพงหลัง ให้เลือก REAR LEVEL ในการตัง้ ค่าเสียง
จากนัน
้ ปรับความดังเสียงระหว่าง RS -6~ ถึง +6 โดยใช้ปม
ุ่  หรือ 
• โหมด REAR SPEAKER และ REAR LEVEL สามารถใช้ได้เมือ
่ คุณเชือ
่ มต่อกับ SWA8000S เท่านัน
้ (จ�ำหน่ายแยกต่างหาก)
10
ค�ำอธิบาย
++การควบคุม Soundbar โดยใชร้ โี มตคอนโทรลทีวข
ี องคุณ
1. กดปุม
่
SOUND ค้างไว้อย่างน้อย 5 วินาทีโดยเปิด Soundbar ด้วย
THA
2. "ON - TV REMOTE" จะปรากฏขึน
้ ในจอแสดงผลของ Soundbar
3. ในเมนูของทีวี ตัง้ ค่าล�ำโพงของทีวใี ห้เป็นล�ำโพงภายนอก
เมนูทวี จ
ี ะแตกต่างกันตามผูผ
้ ลิตและรุน
่ โปรดดูคม
ู่ อ
ื ผูใ้ ช้ทวี ส
ี ำ� หรับข้อมูลเพิม
่ เติม
สามารถใช้ปม
ุ่ VOLUME +/- และ MUTE ส�ำหรับควบคุม Soundbar ได้เท่านัน
้
ฟังก์ชน
ั นีจ
้ ะไม่สามารถใช้งานได้เมือ
่ Soundbar อยูใ่ นโหมด TV SoundConnect
ผูผ
้ ลิตทีส
่ นับสนุนฟังก์ชน
ั่ นี:้
-- VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA
-- ฟังก์ชน
ั่ นีอ
้ าจไม่สามารถใช้งานร่วมกับรีโมททีวข
ี องคุณ ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั ผูผ
้ ลิตรีโมทคอนโทรล
●● แต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กดปุม
่
SOUND ค้างไว้ 5 วินาที ข้อความ ON-TV REMOTE และ OFF-TV REMOTE จะแสดง
สลับกัน
●●
●●
●●
●●
การติดตงแบตเตอรี
ั้
ใ่ นรีโมทคอนโทรล
1. ใช้เหรียญทีเ่ หมาะสมหมุนฝาครอบ
แบตเตอรีข
่ องรีโมทคอนโทรลทวน
เข็มนาฬิกาเพือ
่ ถอดฝาครอบออก
ตามทีแ
่ สดงในภาพด้านบน
2. ใส่แบตเตอรีล
่ เิ ธียม 3V โดยให้ขวั้
บวก (+) หันขึน
้ ด้านบน ขณะทีใ่ ส่
แบตเตอรี่ วางฝาครอบทับและจัดให้
เครือ
่ งหมาย '●' ขนานกันตามทีแ
่ สดง
ในภาพด้านบน
11
3. ใช้เหรียญทีเ่ หมาะสมหมุน
ฝาครอบแบตเตอรีข
่ อง
รีโมทคอนโทรลตามเข็มนาฬิกา
จนกว่าจะเข้าที่
การติดตงั้
การติดตั้ง
การติดตั้ง SOUNDBAR
การติดตงขาแขวนแบบติ
ั้
ดผน ัง
++ข้อควรระว ังในการติดตงั้
●● ติดตัง้ บนผนังแนวตัง้ เท่านัน
้
●● ส�ำหรับการติดตัง้ หลีกเลีย
่ งบริเวณทีอ
่ ณ
ุ หภูมห
ิ รือความชืน
้ สูง หรือผนังทีไ่ ม่สามารถรับน�ำ้ หนักของเครือ
่ งได้
●● ตรวจสอบความแข็งแรงของผนัง หากผนังไม่แข็งแรงเพียงพอทีจ
่ ะรองรับอุปกรณ์ ให้เสริมความแข็งแรงของผนัง หรือติดตัง้
อุปกรณ์บนผนังอืน
่ ทีส
่ ามารถรองรับน�ำ้ หนักของอุปกรณ์ได้
●● ซือ
้ และใช้สกรูยด
ึ หรือพุกทีเ่ หมาะสมกับผนังทีค
่ ณ
ุ มี (แผ่นฝ้า แผ่นโลหะ ผนังไม้ ฯลฯ)
หากเป็นไปได้ ติดสกรูพยุงในโครงผนัง
●● ซือ
้ สกรูตด
ิ ผนังตามประเภทและความหนาของผนังทีค
่ ณ
ุ จะติดตัง้ Soundbar
-- เส้นผ่านศูนย์กลาง : M5
-- ความยาว : แนะน�ำ L 35 มม. หรือยาวกว่า
●● เชือ
่ มต่อเครือ
่ งกับอุปกรณ์ภายนอกด้วยสายเคเบิลก่อนติดตัง้ เครือ
่ งบนผนัง
●● โปรดแน่ใจว่าเครือ
่ งปิดอยู่ และถอดปลัก
๊ ก่อนการติดตัง้ มิฉะนัน
้ อาจถูกไฟฟ้าดูดได้
5 ซม. หรือมากกว่า
1. วาง ต ัวน�ำร่องส�ำหร ับการยึดติดก�ำแพง ทาบกับพืน
้ ผิวของก�ำแพง
• ต ัวน�ำร่องส�ำหร ับการยึดติดก�ำแพง จะต้องอยูใ่ นระดับทีพ
่ อดี
• หากทีวต
ี ด
ิ ตัง้ อยูบ
่ นผนัง ให้ตด
ิ ตัง้ Soundbar ไว้ใต้ทวี โี ดยห่างจากทีวอ
ี ย่างน้อย 5 ซม.
12
การติดตงั้
THA
เส้นผ่าศูนย์กลาง
2. จัดวาง เส้นผ่าศูนย์กลาง ของแผ่นกระดาษกับศูนย์กลางของทีวข
ี องคุณ (หากคุณต้องการยึดติด Soundbar ไว้ดา้ นล่างทีวี
ของคุณ) จากนัน
้ ยึด ต ัวน�ำร่องส�ำหร ับการยึดติดก�ำแพง ไว้บนก�ำแพงโดยใช้เทปกาว
●● หากคุณไม่ยด
ึ ติดไว้ทด
ี่ า้ นล่างของทีวี ให้วาง เส้นผ่าศูนย์กลาง ไว้ตรงกลางของบริเวณทีจ
่ ะติดตัง้
3. กดปลายปากกาหรือปลายของดินสอแหลมลงไปทีศ
่ น
ู ย์กลางของรูปภาพ B-TYPE ทีป
่ ลายทัง้ สองด้านของตัวน�ำร่องเพือ
่ ท�ำ
เครือ
่ งหมายส�ำหรับการเจาะเพือ
่ ใส่สกรู จากนัน
้ เอา ต ัวน�ำร่องส�ำหร ับการยึดติดก�ำแพง ออก
4. ใช้สว่านขนาดพอเหมาะเจาะรูบนก�ำแพงตรงต�ำแหน่งทีท
่ ำ� เครือ
่ งหมายเอาไว้
●● หากเครือ
่ งหมายไม่ตรงกับต�ำแหน่งของสลักเกลียว ให้คณ
ุ เสียบสลักเกลียวสมอหรือสลักเกลียวมอลลีท
่ ข
ี่ นาดพอ
เหมาะลงไปในรูกอ
่ นทีจ
่ ะเสียบสกรูลงไป หากคุณใช้สลักเกลียวสมอหรือสลักเกลียวมอลลี่ โปรดดูให้แน่ใจว่ารูทค
ี่ ณ
ุ
เจาะมีขนาดใหญ่พอส�ำหรับสลักเกลียวสมอหรือสลักเกลียวมอลลีท
่ ค
ี่ ณ
ุ ใช้
13
การติดตงั้
5. ดันสกรู (จ�ำหน่ายแยกต่างหาก) ลงไปใน สกรูยด
ึ แต่ละตัว จากนัน
้ ขันสกรูลงในรูเสียบสกรูให้แน่น
6. ใช้ สกรู (M4 x L14) จ�ำนวนสองตัวเพือ
่ ยึด แขนยึดก�ำแพงด้านซ้ายและขวา ติดกับส่วนล่างของ Soundbar เพือ
่ ให้
สามารถขันสกรูได้แน่นพอดี ให้จด
ั แนวส่วนนูนบน Soundbar ให้ตรงกับรูบนแขนยึด
ด้านหลังของ Soundbar
ด้านขวาสุดของ Soundbar
●● ขณะประกอบ โปรดดูให้แน่ใจว่าส่วนทีใ่ ช้แขวนผนังของ แขนยึดก�ำแพง หันไปทางด้านหลัง
แขนยึดก�ำแพงด้านขวา
แขนยึดก�ำแพงด้านซ้าย
●● แขนยึดก�ำแพงด้านซ้ายและขวาจะมีรป
ู ร่างแตกต่างกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแขนยึดก�ำแพงอยูใ่ นต�ำแหน่งทีถ
่ ก
ู ต้อง
14
การติดตงั้
THA
7. ติดตัง้ Soundbar พร้อมด้วย แขนยึดก�ำแพง โดยการแขวน แขนยึดก�ำแพง ไว้บน สกรูยด
ึ บนก�ำแพง
●● เอียง Soundbar เล็กน้อยเพือ
่ ให้หวั ของ สกรูยด
ึ เสียบลงในรูปของ แขนยึดก�ำแพง กด Soundbar ไปตามทิศทาง
ของลูกศรเพือ
่ ท�ำให้ทงั้ สองฝัง่ แน่นอย่างพอดี
15
การติดตงั้
การปลด SOUNDBAR ออกจากก�ำแพง
1. ในการถอด Soundbar ออกจากก�ำแพง ให้กดไปตามทิศทางของลูกศร จากนัน
้ ดึงออกมาจากก�ำแพงตามทีแ
่ สดงในรูป
●● อย่าโหนเครือ
่ งทีต
่ ด
ิ ตัง้ ไว้และหลีกเลีย
่ งการกระทบกระแทกหรือท�ำเครือ
่ งหล่น
●● ยึดเครือ
่ งกับผนังให้แน่นหนาเพือ
่ ป้องกันเครือ
่ งตก หากเครือ
่ งตก อาจส่งผลให้ได้รบ
ั บาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหาย
●● เมือ
่ ติดตัง้ เครือ
่ งบนผนังแล้ว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กจะไม่ดงึ สายใดๆ ทีเ่ ชือ
่ มต่ออยู่ เนือ
่ งจากอาจ ท�ำให้
เครือ
่ งตกลงมาได้
●● เพือ
่ ประสิทธิภาพสูงสุดในการติดตัง้ ขาแขวนติดผนัง ติดตัง้ ระบบล�ำโพงทีด
่ า้ นล่างทีวโี ดยให้อยูห
่ า่ งจากทีวอ
ี ย่างน้อย
5 ซม. หากทีวต
ี ด
ิ ตัง้ บนผนัง
●● เพือ
่ ความปลอดภัยของคุณ หากคุณไม่ได้ตด
ิ ตัง้ เครือ
่ งบนผนัง ให้ตด
ิ ตัง้ บนพืน
้ ผิวทีร่ าบเรียบและปลอดภัยโดยมัน
่ ใจ
ว่าเครือ
่ งจะไม่หล่นหรือตก
16
่ มต่อ
การเชือ
THA
●● อย่าเสียบสายไฟของผลิตภัณฑ์นห
ี้ รือของทีวข
ี องคุณกับเต้ารับไฟทีผ
่ นังจนกว่าการเชือ
่ มต่อทัง้ หมดระหว่างส่วน
ประกอบต่างๆ จะเสร็จสิน
้
●● ก่อนการเคลือ
่ นย้ายหรือติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปด
ิ เครือ
่ งและถอดปลัก
๊ ไฟออกแล้ว
การเชื่อมต่อซับวูฟเฟอร์
ั ฟเฟอร์โดยอ ัตโนม ัติ
ื่ มต่อก ับซบวู
การเชอ
ID การเชือ
่ มโยงของซับวูฟเฟอร์ถก
ู ตัง้ ล่วงหน้าจากโรงงาน และตัวเครือ
่ งและซับวูฟเฟอร์ควรเชือ
่ มต่อ (เชือ
่ มต่อแบบไร้สาย) โดย
อัตโนมัตเิ มือ
่ เปิดเครือ
่ งและซับวูฟเฟอร์ เมือ
่ เชือ
่ มต่อซับวูฟเฟอร์เรียบร้อยแล้ว ไฟสัญญาณเชือ
่ มต่อแบบ LED บนซับวูฟเฟอร์จะหยุด
กะพริบและสว่างนิง่ ดูโหมดไฟแสดงสถานะทีด
่ า้ นล่าง:
1
สีนำ�้ เงิน
การเชือ
่ มต่ออัตโนมัตเิ สร็จสมบูรณ์
2
สีนำ�้ เงิน
กะพริบ
การเชือ
่ มต่ออัตโนมัตไิ ม่เสร็จสมบูรณ์
3
สีนำ�้ เงิน
ไม่ตด
ิ สว่าง
a. ปลัก
๊ ไฟเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟหรือไม่ หากไม่ ให้เสียบปลัก
๊ ไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
b. หากปลัก
๊ ไฟถูกเสียบอย่างถูกต้อง โปรดตรวจสอบตัวเครือ
่ ง หากตัวเครือ
่ งของคุณปิดอยู่ (ในโหมด
สแตนด์บาย) ซับวูฟเฟอร์จะเข้าสูโ่ หมดสแตนด์บายเช่นกัน และไฟ LED สีนำ�้ เงินจะไม่ตด
ิ สว่าง
ั ฟเฟอร์ดว้ ยตนเอง
ื่ มต่อก ับซบวู
การเชอ
หากไฟสัญญาณทีด
่ า้ นหลังของซับวูฟเฟอร์ไม่ตด
ิ สว่างเป็นสีนำ้� เงิน แสดงว่าไม่ได้เชือ
่ มต่อซับวูฟเฟอร์โดยอัตโนมัติ หากเหตุการณ์
นีเ้ กิดขึน
้ โปรดปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน�ำด้านล่างนีเ้ พือ
่ เชือ
่ มต่อซับวูฟเฟอร์ดว้ ยตนเอง
●● ส�ำคัญ: ก่อนเริม
่ ใช้งาน โปรดน�ำแบตเตอรีใ่ ส่ในรีโมท โปรดดูคำ� แนะน�ำในหน้า 11
1. เสียบสายไฟของตัวเครือ
่ งหลักและซับวูฟเฟอร์เข้ากับเต้ารับไฟ AC ทีผ
่ นัง
2. กดปุม
่ ID SET ทีด
่ า้ นหลังของซับวูฟเฟอร์ดว้ ยวัสดุปลายแหลมขนาดเล็กเป็นเวลา 5 วินาที
• ไฟแสดงสถานะการเชือ
่ มโยง (LED สีนำ�้ เงิน) บนซับวูฟเฟอร์จะกะพริบถีๆ่
3. กดปุม
่
บนรีโมทคอนโทรลของคุณค้างไว้ 5 วินาทีในขณะทีต
่ วั เครือ
่ งปิดอยู่
4. ข้อความ ID SET จะปรากฏขึน
้ บนหน้าจอของตัวเครือ
่ งเป็นระยะเวลาสัน
้ ๆ จากนัน
้ จะหายไป
5. ขณะทีไ่ ฟแสดงสถานะของซับวูฟเฟอร์กะพริบเป็นสีนำ�้ เงิน ให้กดปุม
่
บนรีโมทคอนโทรลของคุณ หรือทางด้านขวาของตัวเครือ
่ ง
เพือ
่ เปิดตัวเครือ
่ ง
6. เมือ
่ การเชือ
่ มต่อเสร็จสมบูรณ์ ไฟสัญญาณทีด
่ า้ นหลังซับวูฟเฟอร์จะหยุดกะพริบและติดสว่างอย่างต่อเนือ
่ ง
• ขณะนีต
้ วั เครือ
่ งและซับวูฟเฟอร์ควรเชือ
่ มโยงกันแล้ว (เชือ
่ มต่อแล้ว)
• ไฟแสดงสถานะ LINK (LED สีนำ�้ เงิน) บนซับวูฟเฟอร์ควรสว่างนิง่ และไม่กะพริบ
• หากไฟแสดงสถานะ LINK ไม่เป็นสีนำ�้ เงินนิง่ แสดงว่าขัน
้ ตอนการเชือ
่ มต่อล้มเหลว ปิดเครือ
่ งและเริม
่ จากขัน
้ ที่ 2 อีกครัง้
• คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงจากซับวูฟเฟอร์ไร้สายได้โดยการเลือกเอฟเฟ็กต์เสียง (ดูหน้า 9)
17
่ มต่อ
การเชือ
●● ก่อนการเคลือ
่ นย้ายหรือติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปด
ิ เครือ
่ งและถอดปลัก
๊ ไฟออกแล้ว
●● หากคุณใช้อป
ุ กรณ์ทใี่ ช้คลืน
่ ความถี่ (2.4GHz) คล้ายกับของ Soundbar ใกล้กบ
ั Soundbar คลืน
่ รบกวนอาจท�ำให้
เกิดการรบกวนขึน
้ ได้
●● ระยะห่างสูงสุดในการส่งข้อมูลของสัญญาณแบบไร้สายระหว่างเครือ
่ งหลักกับซับวูฟเฟอร์อยูท
่ ป
ี่ ระมาณ 5 เมตร แต่
อาจแตกต่างจากนีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั สภาพแวดล้อมในการใช้งานของคุณ หากมีผนังคอนกรีตเสริมเหล็กหรือผนังโลหะอยู่
ระหว่างตัวเครือ
่ งกับซับวูฟเฟอร์ไร้สาย ระบบอาจไม่ทำ� งานอย่างสิน
้ เชิง เนือ
่ งจากสัญญาณไร้สายไม่สามารถแทรก
ผ่านโลหะได้
●● หากตัวเครือ
่ งไม่ทำ� การเชือ
่ มต่อแบบไร้สาย ให้ปฏิบต
ั ต
ิ ามขัน
้ ตอน 1-6 ทีห
่ น้าก่อนหน้าเพือ
่ รีเซ็ตการเชือ
่ มต่อระหว่าง
ตัวเครือ
่ งกับซับวูฟเฟอร์ไร้สาย
●● เสาอากาศรับสัญญาณไร้สายติดตัง้ อยูใ่ นซับวูฟเฟอร์ไร้สาย ตัง้ เครือ
่ งให้หา่ งจากน�ำ้ และความชืน
้
●● เพือ
่ ประสิทธิภาพการรับฟังทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริเวณโดยรอบทีต
่ ง้ั ซับวูฟเฟอร์ไร้สายปราศจากสิง่
กีดขวาง
ยกระดับเสียงรอบทิศทางในแบบไร้สายอย่างแท้จริงด้วยการเชือ
่ มต่อชุดลำ�โพงหลังไร้สายของ
ซัมซุง (SWA-8000S) กับ Soundbar ของคุณ (ขายแยกต่างหาก)
การเชื่อมต่อซับวูฟเฟอร์และ SWA-8000S
(ขายแยกต่างหาก)
ั ฟเฟอร์และ SWA-8000S ด้วยตนเอง
ื่ มต่อซบวู
การเชอ
หากไฟ LED สีฟา้ ไม่หยุดกะพริบเมือ
่ เปิดเครือ
่ ง ซับวูฟเฟอร์ และ SWA-8000S โปรดรีเซ็ต ID การเชือ
่ มต่อโดยปฏิบต
ั ต
ิ ามขัน
้
ตอนด้านล่าง
L
R
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPED
ID SET
1. เสียบสายไฟของตัวเครือ
่ งหลักซับวูฟเฟอร์ และ SWA-8000S เข้ากับเต้ารับไฟ AC ทีผ
่ นัง
2. กดปุม
่ ID SET ทีด
่ า้ นหลังของซับวูฟเฟอร์และ SWA-8000S ด้วยวัสดุปลายแหลมขนาดเล็กเป็นเวลา 5 วินาที
• ไฟแสดงสถานะ LINK (ไฟ LED สีฟา้ ) ของซับวูฟเฟอร์และ SWA-8000S จะกะพริบถีๆ่
3. กดปุม
่
บนรีโมทคอนโทรลของคุณไว้ 5 วินาที ขณะทีเ่ ครือ
่ งปิด
4. ข้อความ ID SET จะปรากฏบนหน้าจอเครือ
่ งเป็นระยะเวลาสัน
้ ๆ จากนัน
้ จะหายไป
5. ขณะทีไ่ ฟแสดงสถานะของซับวูฟเฟอร์และ SWA-8000 กะพริบเป็นสีฟา้ ให้กดปุม
่
บนรีโมทคอนโทรลของคุณหรือทีด
่ า้ นขวา
ของตัวเครือ
่ งเพือ
่ เปิดเครือ
่ ง
6. การเชือ
่ มต่อเสร็จสิน
้ หากไฟ LED สีฟา้ บนซับวูฟเฟอร์และ SWA-8000S หยุดกะพริบและสว่างนิง่
• ขณะนีต
้ วั เครือ
่ งซับวูฟเฟอร์ และ SWA-8000S ควรเชือ
่ มโยงกันแล้ว (เชือ
่ มต่อแล้ว)
• ไฟแสดงสถานะ LINK (LED น�ำ้ เงิน) บนซับวูฟเฟอร์และ SWA-8000S ควรสว่างนิง่ และไม่กะพริบ
• หากไฟแสดงสถานะ LINK ไม่สว่างนิง่ เป็นสีฟา้ แสดงว่าขัน
้ ตอนการเชือ
่ มต่อล้มเหลว ให้ปด
ิ เครือ
่ ง ย้อนกลับไปยังขัน
้ ที่ 2
และเริม
่ อีกครัง้
• คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงจากซับวูฟเฟอร์ไร้สายได้โดยการเลือกเอฟเฟ็กต์เสียง (ดูหน้า 9)
18
่ มต่อ
การเชือ
ื่ มต่อล�ำโพงเซอร์ราวด์ (ขายแยกต่างหาก)
การเชอ
THA
L
R
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPED
ID SET
ล�ำโพงเซอร์ราวด์ (ซ้าย)
ล�ำโพงเซอร์ราวด์ (ขวา)
โมดูลเครือ
่ งรับสัญญาณไร้สาย
●● วางล�ำโพงเหล่านี้ที่ด้านข้างของต�ำแหน่งรับฟังของคุณ หากไม่มีพื้นที่เพียงพอ ให้วางล�ำโพงเหล่านี้โดยให้ล�ำโพง
หันเข้าหากัน วางล�ำโพงให้สูงกว่าระดับหูของคุณประมาณ 60-90 ซม. โดยอยู่ในมุมก้มลงเล็กน้อย
●● ล�ำโพงเซอร์ราวด์ตอ
้ งเชือ
่ มต่อกับโมดูลเครือ
่ งรับสัญญาณไร้สาย
●● ล�ำโพงแต่ละตัวมีฉลากสีกำ� กับไว้ทด
ี่ า้ นหลังหรือด้านใต้ สายเคเบิลแต่ละเส้นมีแถบสีเดีย
่ วใกล้ปลายสาย จับคูแ
่ ถบสีบนสายเคเบิลแต่ละเส้นกับสีบนฉลากล�ำโพง และเชือ
่ มต่อสายเคเบิลกับล�ำโพง
19
่ มต่อ
การเชือ
การเชื่อมต่อกับทีวี
●● ส�ำคัญ: ก่อนจะเริม
่ ต้น ให้ใส่แบตเตอรีใ่ นรีโมท ดูหน้า 11 ส�ำหรับค�ำแนะน�ำ
้ ายดิจต
ื่ มต่อก ับทีวโี ดยใชส
การเชอ
ิ อล ออพติค ัล
สายออพติคัล
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
OPTICAL OUT
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
DC 19V
USB (5V 0.5A)
AUX IN
1. เชือ
่ มต่อช่องเสียบ DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) บน Soundbar กับช่องเสียบ OPTICAL OUT ของทีวผ
ี า่ นทาง
สายเคเบิลดิจต
ิ อล ออพติคล
ั
2. กดปุม
่
(แหล่งสัญญาณ) ทีด
่ า้ นขวาของ Soundbar หรือปุม
่ SOURCE บนรีโมทคอนโทรล เพือ
่ เลือกโหมด D.IN
++Auto Power Link
หากคุณเชือ
่ มต่อตัวเครือ
่ งกับทีวด
ี ว้ ยสายดิจต
ิ อล ออพติคล
ั คุณสามารถตัง้ เปิดฟังก์ชน
ั่ Auto Power Link เพือ
่ ให้เปิด
Soundbar โดยอัตโนมัตเิ มือ
่ คุณเปิดทีวี
1. เชือ
่ มต่อ Soundbar กับทีวด
ี ว้ ยสายเคเบิลดิจต
ิ อล ออพติคล
ั
2. กดปุม
่
(แหล่งสัญญาณ) ทีด
่ า้ นขวาของเครือ
่ ง หรือปุม
่ SOURCE บนรีโมทคอนโทรล เพือ
่ เลือกโหมด D.INPress the
3. กดปุม
่  บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้ 5 วินาทีเพือ
่ สลับเปิดและปิดฟังก์ชน
ั่ Auto Power Link
●● Auto Power Link อาจไม่ทำ� งาน ขึน
้ อยูก
่ บ
ั อุปกรณ์ทเี่ ชือ
่ มต่อ
●● ฟังก์ชน
ั่ นีส
้ ามารถใช้ได้ในโหมด D.IN เท่านัน
้
20
่ มต่อ
การเชือ
TV SOUNDCONNECT
คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงทีวผ
ี า่ นทาง Soundbar ของคุณทีเ่ ชือ
่ มต่อกับทีวซ
ี ม
ั ซุงทีส
่ นับสนุนฟังก์ชน
ั TV SoundConnect
THA
ต่อ
1. เปิดทีวแ
ี ละ Soundbar
2. กดปุม
่
ทีด
่ า้ นขวาของ Soundbar หรือปุม
่ SOURCE ในรีโมตคอนโทรลเพือ
่ เลือกโหมด TV
3. บนทีวี จะปรากฏข้อความถามว่า ต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชน
ั TV SoundConnect หรือไม่ ข้อความ
4. เลือก <ใช่> เพือ
่ เสร็จสิน
้ การเชือ
่ มต่อทีวแ
ี ละ Soundbar ทางรีโมทคอนโทรลของทีวี
●● การสลับโหมดของ Soundbar จากทีวเี ป็นโหมดอืน
่ จะสิน
้ สุดการใช้ TV SoundConnect โดยอัตโนมัติ
●● หากต้องการเชือ
่ มต่อ Soundbar กับทีวอ
ี น
ื่ ต้องยุตก
ิ ารเชือ
่ มต่อทีม
่ อ
ี ยู่
●● หากต้องการยุตก
ิ ารเชือ
่ มต่อทีม
่ อ
ี ยู่ กดปุม
่ p บนรีโมทค้างไว้ 5 วินาที หรือสลับไปยังโหมดอืน
่ หากต้องการเชือ
่ ม
ต่อกับทีวอ
ี น
ื่ ท�ำตามขัน
้ ตอน 1 ถึง 4 ทีห
่ น้าก่อนหน้า
●● ฟังก์ชน
ั TV SoundConnect (SoundShare) ได้รบ
ั การสนับสนุนโดยทีวซ
ี ม
ั ซุงบางรุน
่ ทีเ่ ปิดตัวนับจากปี 2012 ตรวจ
สอบว่าทีวข
ี องคุณสนับสนุนฟังก์ชน
ั TV SoundConnect (SoundShare) หรือไม่ ก่อนเริม
่ ต้นใช้งาน (ส�ำหรับข้อมูล
เพิม
่ เติม โปรดดูคม
ู่ อ
ื การใช้งานของทีว)ี
●● หากทีวซ
ี ม
ั ซุงของคุณเปิดตัวก่อนปี 2014 โปรดตรวจสอบเมนูการตัง้ ค่า SoundShare
●● หากระยะห่างระหว่างทีวก
ี บ
ั Soundbar มากกว่า 5 ม. การเชือ
่ มต่ออาจไม่มเี สถียรภาพหรือเสียงอาจขาดหายได้ หาก
ปัญหานีเ้ กิดขึน
้ ให้เปลีย
่ นต�ำแหน่งทีว่ างทีวห
ี รือ Soundbar เพือ
่ ให้อป
ุ กรณ์อยูภ
่ ายในระยะการท�ำงาน จากนัน
้ ให้
สร้างการเชือ
่ มต่อ TV SoundConnect อีกครัง้
●● ช่วงการใช้งานของการเชือ
่ มต่อเสียงทีว:ี
-- ช่วงการจับคู:่ ทีแ
่ นะน�ำ: ไม่เกิน 2 ม.
-- ช่วงการใช้งานทีแ
่ นะน�ำ: ไม่เกิน 5 ม.
●● ปุม
่ เล่น/หยุดชัว่ คราว, ถัดไป และก่อนหน้า บน Soundbar หรือรีโมทของ Soundbar จะไม่ควบคุมทีวี
21
่ มต่อ
การเชือ
้ ง
ั Bluetooth POWER On
++การใชฟ
ั ก์ชน
ฟังก์ชน
ั Bluetooth POWER On สามารถใช้ได้หลังจากคุณเชือ
่ มต่อ Soundbar กับทีวท
ี ใ่ี ช้งานร่วมกับ Bluetooth ได้เป็นผล
ส�ำเร็จแล้วโดยใช้ TV SoundConnect เมือ
่ เปิดฟังก์ชน
ั Bluetooth POWER On การเปิดหรือปิดทีวท
ี เี่ ชือ
่ มต่ออยูจ
่ ะเป็นการเปิด
หรือปิด Soundbar ด้วยเช่นกัน
1. เชือ
่ มต่อทีวก
ี บ
ั Soundbar ของคุณโดยใช้ฟงั ก์ชน
ั TV SoundConnect
2. กดปุม
่ Bluetooth POWER บนรีโมทของ Soundbar ข้อความ ON - BLUETOOTH POWER จะปรากฏบนจอแสดงผล
ของ Soundbar
• ON - BLUETOOTH POWER : Soundbar จะเปิดและปิดเมือ
่ คุณเปิดหรือปิดทีวี
• OFF - BLUETOOTH POWER : Soundbar จะปิดเมือ
่ คุณปิดทีวเี ท่านัน
้
●● ฟังก์ชน
ั นีไ้ ด้รบ
ั การสนับสนุนจากทีวซ
ี ม
ั ซุงบางรุน
่ ทีว่ างจ�ำหน่ายตัง้ แต่ปี 2013 เป็นต้นมา
22
่ มต่อ
การเชือ
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก
THA
ี งออปติค ัลหรืออนาล็อก
สายเสย
เครือ
่ งนีต
้ ด
ิ ตัง้ ช่องเสียบออพติคล
ั ดิจต
ิ อลเข้าหนึง่ ช่องและช่องเสียบออดิโออนาล็อกเข้าหนึง่ ช่อง เพือ
่ ให้คณ
ุ สามารถเชือ
่ ม
ต่อเครือ
่ งกับอุปกรณ์ภายนอกได้ 2 ทาง
สายส ัญญาณเสียง
(ไม่ได้ให้มา)
AUX OUT
เครือ
่ งเล่น
BD/DVD/
กล่องเซ็ ตทอป/
เครือ
่ งเล่นเกม
AUX IN
สายออพติค ัล
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
OPTICAL OUT
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
USB (5V 0.5A)
DC 19V
USB (5V 0.5A)
AUX IN
USB (5V 0.5A)
AUX IN
AUX IN
++สาย AUX
1. เชือ
่ มต่อต่อ AUX IN (เสียง) ในยูนต
ิ หลักเข้ากับแจ็ค AUDIO OUT ของอุปกรณ์แหล่งข้อมูลโดยใช้สายเสียง
2. กดปุม
่
ทีด
่ า้ นขวาของ Soundbar หรือปุม
่ SOURCE ในรีโมตคอนโทรลเพือ
่ เลือกโหมด AUX
++สายออพติค ัล
1. ต่อ DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) ในยูนต
ิ หลักเข้ากับแจ็ค OPTICAL OUT ของอุปกรณ์แหล่งข้อมูลโดยใช้สาย
ดิจต
ิ อลออปติคล
ั
2. กดปุม
่
ทีด
่ า้ นขวาของ Soundbar หรือปุม
่ SOURCE ในรีโมตคอนโทรลเพือ
่ เลือกโหมด D.IN
23
่ มต่อ
การเชือ
USB
คุณสามารถเล่นไฟล์เพลงทีอ
่ ยูบ
่ นอุปกรณ์สอ
ื่ เก็บข้อมูล USB ผ่าน Soundbar
หน้าจอ
พอร์ต USB
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
DC 19V
USB (5V 0.5A)
AUX IN
สาย USB
(ไม่ได้ให้มา)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
USB (5V 0.5A)
AUX IN
1. ต่อสายอะแดปเตอร์ USB ทีม
่ ป
ี ลัก
๊ USB 2.0 Micro USB ตัวผู้ (ประเภท B) อยูท
่ ป
ี่ ลายด้านหนึง่ และมีแจ็ค 2.0 USB ตัวเมีย
แบบมาตรฐาน (ประเภท A) อยูท
่ ป
ี่ ลายอีกด้านหนึง่ เข้ากับแจ็ค micro USB ใน Soundbar ของคุณ
●● สายอะแดปเตอร์ USB จะจ�ำหน่ายแยกต่างหาก หากคุณต้องการซือ
้ ให้ตด
ิ ต่อ Samsung Service Centre หรือ
Samsung Customer Care
2. เชือ
่ มต่ออุปกรณ์ USB ของคุณเข้ากับปลายด้านตัวเมียของสายอะแดปเตอร์
3. กดปุม
่
ทีด
่ า้ นขวาของ Soundbar หรือปุม
่ SOURCE ในรีโมตคอนโทรลเพือ
่ เลือกโหมด USB
4. USB จะปรากฏทีห
่ น้าจอแสดงผล
• การเชือ
่ มต่อ Soundbar กับอุปกรณ์ USB เสร็จสิน
้
• ระบบจะปิดอัตโนมัติ (ปิดเครือ
่ งอัตโนมัต)ิ หากไม่มก
ี ารเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ USB นาน 5 นาที
ื่ มต่ออุปกรณ์ USB
++ก่อนเชอ
โปรดค�ำนึงถึงสิง่ ต่อไปนี:้
●● หากชือ
่ ไฟล์ของไฟล์หรือโฟลเดอร์บนอุปกรณ์ USB มีความยาวเกิน 10 ตัวอักษร ชือ
่ ไฟล์นน
ั้ จะไม่แสดงบนหน้าจอ
Soundbar
●● ผลิตภัณฑ์นอ
้ี าจไม่สามารถใช้งานร่วมกับสือ
่ จัดเก็บ USB บางประเภท
●● สนับสนุนระบบไฟล์ FAT16 และ FAT32
-- ไม่สนับสนุนระบบไฟล์ NTFS
●● ต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต USB ของผลิตภัณฑ์โดยใช้ปลัก
๊ USB 2.0 Micro USB ไปเป็นสายอะแด็ปเตอร์แจ็ค 2.0 USB
ตัวเมียแบบมาตรฐาน มิเช่นนัน
้ คุณอาจประสบปัญหา USB ไม่สามารถท�ำงานร่วมกันได้
●● อย่าเชือ
่ มต่ออุปกรณ์จด
ั เก็บจ�ำนวนมากกับผลิตภัณฑ์ผา่ นตัวอ่านการ์ดหลายใบ เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์อาจท�ำงานไม่เหมาะสม
●● ไม่สนับสนุนโปรโตคอล PTP ของกล้องดิจต
ิ อล
●● อย่าถอดอุปกรณ์ USB ขณะทีอ
่ ป
ุ กรณ์กำ� ลังถ่ายโอนไฟล์
●● ระบบจะไม่สามารถเล่นไฟล์เพลงทีม
่ ก
ี ารป้องกัน DRM (MP3, WMA) จากเว็บไซต์เชิงพาณิชย์
●● ไม่สนับสนุน HDD ภายนอก
●● ไม่รองรับอุปกรณ์โทรศัพท์เคลือ
่ นที่ี
24
่ มต่อ
การเชือ
●● รายการความสามารถในการใช้งานร่วมกัน
่ ต ัวอย่าง
อ ัตราสุม
บิตเรต
MPEG 1 Layer2
16KHz ~ 48KHz
80kbps ~ 320kbps
MPEG 1 Layer3
16KHz ~ 48KHz
80kbps ~ 320kbps
MPEG 2 Layer3
16KHz ~ 48KHz
80kbps ~ 320kbps
MPEG 2.5 Layer3
16KHz ~ 48KHz
80kbps ~ 320kbps
Wave_Format_MSAudio1
16KHz ~ 48KHz
56kbps ~ 128kbps
Wave_Format_MSAudio2
16KHz ~ 48KHz
56kbps ~ 128kbps
AAC
16KHz ~ 96KHz
48kbps ~ 320kbps
AAC-LC
16KHz ~ 96KHz
HE-AAC
24KHz ~ 96KHz
*.wav
-
16KHz ~ 48KHz
สูงถึง 3000kbps
*.ogg
OGG 1.1.0
16KHz ~ 48KHz
50kbps~500kbps
*.flac
FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1
16KHz ~ 96KHz
สูงถึง 3000kbps
*.mp3
*.wma
*.aac
128kbps ~ 192kbps
5.1 ช่องสัญญาณ 320kbps
48kbps~64kbps
5.1 ช่องสัญญาณ 160kbps
●● หากมีโฟลเดอร์และไฟล์จด
ั เก็บอยูใ่ นอุปกรณ์ USB มากเกินไป Soundbar อาจใช้เวลาสักครูใ่ นการเข้าถึงแล้วเล่น
ไฟล์
25
THA
Codec
การต่อพ่วง
ั
ฟังก์ชน
ฟังก์ชัน
โหมดสัญญาณเข้า
กดปุม
่
ทีด
่ า้ นขวาของยูนต
ิ หลักหรือปุม
่ SOURCE ในรีโมตคอนโทรลเพือ
่ เลือกโหมดทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
ด้านขวาสุดของ Soundbar
โหมดสัญญาณเข้า
หน้าจอ
สัญญาณเข้าออพติคล
ั ดิจต
ิ อล
D.IN
สัญญาณเข้า AUX
AUX
โหมด BLUETOOTH
BT
TV SoundConnect
TV
โหมด USB
USB
่ ั AUTO POWER DOWN
ฟังก์ชน
เครือ
่ งจะปิดอัตโนมัตใิ นสถานการณ์ตอ
่ ไปนี:้
●● โหมด D.IN / BT / TV / USB
-- หากไม่มส
ี ญ
ั ญาณเสียงนาน 5 นาที
●● โหมด AUX
-- หากไม่ได้เชือ
่ มต่อสาย AUX นาน 5 นาที
-- หากไม่มก
ี ารป้อนคียน
์ าน 8 ชัว่ โมงหลังจากต่อสายเคเบิล AUX แล้ว
ส�ำหรับฟังก์ชน
ั Auto Power Down เปิด หรือ ปิด กดปุม
่ p ค้างไว้นาน 5 วินาที ข้อความ
ON - AUTO POWER DOWN / OFF - AUTO POWER DOWN จะปรากฏบนจอแสดงผล
26
ั
ฟังก์ชน
BLUETOOTH
ื่ มต่อระบบ SOUNDBAR ก ับอุปกรณ์ BLUETOOTH
การเชอ
ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ Bluetooth สนับสนุนฟังก์ชน
ั ชุดหูฟงั สเตอริโอทีใ่ ช้งาน Bluetooth ได้หรือไม่
ต่อ
อุปกรณ์บลูทู ธ
1. กดปุม
่
ทีด
่ า้ นขวาของ Soundbar หรือปุม
่ SOURCE ในรีโมตคอนโทรลเพือ
่ เลือกโหมด BT
• คุณจะเห็นข้อความ BT READY บนจอแสดงผลด้านหน้าของ Soundbar
2. เลือกเมนู Bluetooth บนอุปกรณ์ Bluetooth ทีค
่ ณ
ุ ต้องการเชือ
่ มต่อ (โปรดดูคม
ู่ อ
ื การใช้งานของอุปกรณ์ Bluetooth)
3. เลือกเมนูชด
ุ หูฟงั สเตอริโอบนอุปกรณ์ Bluetooth
• คุณจะเห็นรายการอุปกรณ์ทถ
ี่ ก
ู สแกน
4. เลือก "[AV] Samsung Soundbar Kxxx K-Series" จากรายการ
• เมือ
่ เชือ
่ มต่อ Soundbar กับอุปกรณ์ Bluetooth แล้ว จอแสดงผลด้านหน้าจะปรากฏข้อความ
่ อุปกรณ์ Bluetooth]  BT
[ชือ
• โดยสามารถแสดงชือ
่ อุปกรณ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านัน
้ เครือ
่ งหมายขีดเส้นใต้ " _ " จะปรากฏขึน
้ หากชือ
่ ไม่ได้เป็นภาษา
อังกฤษ
• หากอุปกรณ์ Bluetooth ล้มเหลวในการจับคูก
่ บ
ั ระบบ Soundbar ให้ลบข้อความ "[AV] Samsung Soundbar Kxxx
K-Series" ก่อนหน้าทีพ
่ บในอุปกรณ์ Bluetooth และค้นหาใหม่อก
ี ครัง้ ส�ำหรับระบบ Soundbar
5. เล่นเพลงบนอุปกรณ์ทเ่ี ชือ
่ มต่อ
• คุณสามารถฟังเพลงทีเ่ ล่นบนอุปกรณ์ Bluetooth ทีเ่ ชือ
่ มต่อบนระบบ Soundbar
• ในโหมด BT ฟังก์ชน
ั เล่น/หยุดชัว่ คราว/ถัดไป/ก่อนหน้า ไม่สามารถใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชน
ั เหล่านีส
้ ามารถใช้
งานได้ในอุปกรณ์ Bluetooth ทีส
่ นับสนุน AVRCP
27
THA
คุณสามารถเชือ
่ มต่ออุปกรณ์บลูทธ
ู เข้ากับ Soundbar และเพลิดเพลินไปกับเพลงด้วยเสียงแบบสเตอริโอโดยไม่ตอ
้ งใช้สาย!
ั
ฟังก์ชน
●●
●●
●●
●●
หากระบบสอบถามรหัส PIN ขณะเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth ให้ปอ
้ น <0000>
สามารถจับคูอ
่ ป
ุ กรณ์ Bluetooth ครัง้ ละเครือ
่ งเดียวเท่านัน
้
การเชือ
่ มต่อ Bluetooth จะถูกยกเลิกเมือ
่ ปิด Soundbar
Soundbar อาจไม่ดำ� เนินการค้นหาหรือเชือ
่ มต่อ Bluetooth อย่างถูกต้องภายใต้สถานการณ์ตอ
่ ไปนี้
-- หากมีสนามแม่เหล็กทีม
่ ค
ี วามเข้มสูงรอบๆ ระบบ Soundbar
-- หากอุปกรณ์ Bluetooth หลายเครือ
่ งถูกจับคูก
่ บ
ั ระบบ Soundbar พร้อมกัน
-- หากอุปกรณ์ Bluetooth ปิด ไม่อยูใ่ นทีน
่ น
ั้ หรือท�ำงานผิดปกติ
●● โปรดทราบว่าอุปกรณ์ เช่น เตาไมโครเวฟ, อะแดปเตอร์ LAN ไร้สาย, หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ และเตาแก๊ซ ใช้ชว่ ง
ความถีเ่ ดียวกับอุปกรณ์ Bluetooth ซึง่ อาจท�ำให้เกิดสัญญาณไฟฟ้ารบกวน
●● Soundbar สนับสนุนข้อมูล SBC (44.1kHz, 48kHz)
●● เชือ
่ มต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ทีส
่ นับสนุนฟังก์ชน
ั A2DP (AV)
●● คุณไม่สามารถเชือ
่ มต่อ Soundbar กับอุปกรณ์ Bluetooth ทีส
่ นับสนุนเฉพาะฟังก์ชน
ั HF (Hands Free)
●● เมือ
่ เครือ
่ งจับคูก
่ บ
ั อุปกรณ์แล้ว หาก soundbar อยูใ่ นโหมด DIN, AUX หรือ USB และคุณเลือก “[AV]samsung
soundbar Kxxx K-ser" จากรายการอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ เครือ
่ งจะเปลีย
่ นเป็นโหมด BT โดยอัตโนมัติ
-- สามารถใช้ได้หาก Soundbar แสดงอยูใ่ นอุปกรณ์ทจ
ี่ บ
ั คูข
่ องอุปกรณ์ Bluetooth เท่านัน
้
(อุปกรณ์ Bluetooth และ Soundbar ต้องเคยจับคูก
่ น
ั อย่างน้อยหนึง่ ครัง้ ก่อนหน้านี)้
●● Soundbar จะปรากฏในรายการอุปกรณ์ทค
ี่ น
้ หาของอุปกรณ์ Bluetooth เมือ
่ Soundbar แสดงข้อความ BT READY
เท่านัน
้
●● ในโหมด TV SoundConnect ไม่สามารถจับคู่ Soundbar กับอุปกรณ์ Bluetooth เครือ
่ งอืน
่ ได้
BLUETOOTH POWER ON (BLUETOOTH POWER)
หากอุปกรณ์บลูทธ
ู ทีจ
่ บ
ั คูก
่ อ
่ นหน้านีพ
้ ยายามจับคูก
่ บ
ั Soundbar เมือ
่ ฟังก์ชน
ั่ Bluetooth POWER On เปิดอยูแ
่ ต่ Soundbar ปิด
เครือ
่ งอยู่ Soundbar จะเปิดเครือ
่ งโดยอัตโนมัติ
1. กดปุม
่ Bluetooth POWER ในรีโมตขณะที่ Soundbar เปิดเครือ
่ งอยู่
2. ON - BLUETOOTH POWER จะปรากฏบนจอแสดงผลของ Soundbar
ื่ มต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH จากระบบ SOUNDBAR
การต ัดการเชอ
คุณสามารถตัดการเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth จากระบบ Soundbar ส�ำหรับค�ำแนะน�ำ โปรดดูคม
ู่ อ
ื การใช้งานของอุปกรณ์
Bluetooth
●● ระบบ Soundbar จะถูกตัดการเชือ
่ มต่อ
●● เมือ
่ ระบบ Soundbar ถูกตัดการเชือ
่ มต่อจากอุปกรณ์ Bluetooth ระบบ Soundbar จะแสดงข้อความ BT DISCONNECTED
บนจอแสดงผลด้านหน้า
ื่ มต่อระบบ SOUNDBAR จากอุปกรณ์ BLUETOOTH
การต ัดการเชอ
กดปุม
่ SOURCE ในรีโมตคอนโทรลหรือปุม
่
ทีด
่ า้ นขวาของผลิตภัณฑ์เพือ
่ สลับจาก BT ไปเป็นโหมดอืน
่ หรือปิด Soundbar
●● อุปกรณ์ Bluetooth ทีเ่ ชือ
่ มต่อจะรอการตอบสนองจากระบบ Soundbar สักครูห
่ นึง่ ก่อนท�ำการตัดการเชือ
่ มต่อ
(เวลาในการตัดการเชือ
่ มต่ออาจแตกต่างกัน ขึน
้ อยูก
่ บ
ั อุปกรณ์ Bluetooth)
28
ั
ฟังก์ชน
++เพิม
่ เติมเกีย
่ วก ับ Bluetooth
Bluetooth คือเทคโนโลยีทช
ี่ ว่ ยให้อป
ุ กรณ์ทร่ี องรับ Bluetooth เชือ
่ มต่อกันได้อย่างง่ายดายโดยใช้การเชือ
่ มต่อไร้สายระยะสัน
้
●● อุปกรณ์ Bluetooth อาจท�ำให้เกิดสัญญาณรบกวนหรือท�ำงานผิดปกติ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั การใช้งาน เมือ
่ :
-- ส่วนหนึง่ ส่วนใดของร่างกายของคุณสัมผัสกับระบบรับ/ส่งสัญญาณจากอุปกรณ์ Bluetooth หรือระบบ Soundbar
-- เกิดการแปรเปลีย
่ นของไฟฟ้าจากสิง่ กีดขวางทีเ่ กิดจากผนัง มุม หรือพาร์ทช
ิ น
ั ในส�ำนักงาน
-- อุปกรณ์ถก
ู สัญญาณไฟฟ้ารบกวนจากอุปกรณ์ทม
ี่ ค
ี ลืน
่ ความถีเ่ ดียวกัน ซึง่ รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ เตาไมโครเวฟ และ
LAN ไร้สาย
●● จับคูร่ ะบบ Soundbar กับอุปกรณ์ Bluetooth ขณะทีอ
่ ป
ุ กรณ์ทงั้ สองเครือ
่ งอยูใ่ กล้กน
ั
●● ยิง่ ระบบ Soundbar อยูห
่ า่ งจากอุปกรณ์ Bluetooth เพียงใด คุณภาพยิง่ แย่ลง
หากระยะห่างเกินช่วงการใช้งาน Bluetooth การเชือ
่ มต่อจะหลุด
●● ในบริเวณทีร่ บ
ั สัญญาณไม่ชด
ั เจน การเชือ
่ มต่อ Bluetooth อาจท�ำงานไม่เหมาะสม
●● การเชือ
่ มต่อ Bluetooth จะท�ำงานเมือ
่ อุปกรณ์อยูใ่ กล้กบ
ั เครือ
่ งเท่านัน
้ การเชือ
่ มต่อจะถูกตัดขาดโดยอัตโนมัตห
ิ ากระยะห่าง
อยูน
่ อกช่วงนี้ แม้อยูภ
่ ายในช่วงการใช้งานนี้ คุณภาพเสียงอาจต�ำ่ ลงจากสิง่ กีดขวาง เช่น ผนังหรือประตู
●● อุปกรณ์ไร้สายนีอ
้ าจรบกวนการท�ำงานของระบบไฟฟ้าในระหว่างด�ำเนินการได้
้ อพ SAMSUNG AUDIO REMOTE
การใชแ
++การติดตงแอพ
ั้
Samsung Audio Remote
หากต้องการควบคุม Soundbar ด้วยอุปกรณ์ของคุณและแอพ Samsung Audio Remote โปรดดาวน์โหลดแอพ Samsung
Audio Remote จาก Google Play
ค้นหา : Samsung Audio Remote
++การใชง้ านแอพ Samsung Audio Remote
หากต้องการใช้งานแอพ Samsung Audio Remote สัมผัสทีไ่ อคอนรีโมตเสียงบนอุปกรณ์ของคุณ จากนัน
้ ท�ำตามค�ำแนะน�ำที่
ปรากฏบนหน้าจอ
●● แอพ Samsung Audio Remote ใช้ได้อป
ุ กรณ์และมือถือ Android เวอร์ชน
่ั 3.0 ขึน
้ ไปเท่านัน
้
29
THA
●● ในโหมดการเชือ
่ มต่อ Bluetooth การเชือ
่ มต่อ Bluetooth จะขาดหายไปหากระยะห่างระหว่างระบบ Soundbar
กับอุปกรณ์ Bluetooth เกินขีดจ�ำกัด 5 ม.
●● ระบบ Soundbar จะปิดโดยอัตโนมัตห
ิ ลังอยูใ่ นสถานะ พร้อม นาน 5 นาที
ั
ฟังก์ชน
อัพเดตซอฟต์แวร์
DC 19V
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
USB (5V 0.5A)
AUX IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
สาย USB
(ไม่ได้ให้มา)
USB (5V 0.5A)
AUX IN
Samsung อาจเสนอการอัพเดตส�ำหรับเฟิรม
์ แวร์ระบบของ Soundbar ในอนาคต
หากมีการน�ำเสนอการอัพเดต คุณสามารถอัพเดตเฟิรม
์ แวร์โดยการเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ USB ทีม
่ อ
ี พ
ั เดตเฟิรม
์ แวร์เก็บไว้ กับพอร์ต
USB บน Soundbar ของคุณ
โปรดทราบว่าหากมีไฟล์อพ
ั เดตหลายไฟล์ คุณต้องโหลดไฟล์ทงั้ หมดไว้บนอุปกรณ์ USB และใช้ไฟล์ทงั้ หมดอัพเดตเฟิรม
์ แวร์ใน
คราวเดียวกัน
โปรดเยีย
่ มชมเว็บไซต์ Samsung.com หรือติดต่อศูนย์บริการของซัมซุงเพือ
่ ขอทราบข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการดาวน์โหลดไฟล์
อัพเดต
●● เสียบอุปกรณ์ USB ทีม
่ ก
ี ารอัพเดตเฟิรม
์ แวร์เข้ากับพอร์ต USB บนตัวเครือ
่ ง
●● เฟิรม
์ แวร์ทอ
ี่ พ
ั เดตอาจท�ำงานอย่างไม่เหมาะสม หากไฟล์เสียงทีส
่ นับสนุนโดย Soundbar ถูกจัดเก็บในอุปกรณ์สอ
ื่
เก็บข้อมูล USB
●● อย่าถอดปลัก
๊ ไฟหรือถอดอุปกรณ์ USB ออกขณะก�ำลังน�ำอัพเดตมาใช้ ตัวเครือ
่ งจะปิดอัตโนมัตห
ิ ลังเสร็จสิน
้ กา
รอัพเดตเฟิรม
์ แวร์
●● หลังจากการอัพเดต การตัง้ ค่าทัง้ หมดจะรีเซ็ตกลับคืนเป็นค่าเริม
่ ต้นจากโรงงาน ขอแนะน�ำให้คณ
ุ จดบันทึกการตัง้
ค่าของคุณไว้เพือ
่ ให้ตงั้ กลับคืนได้โดยง่ายอีกครัง้ หลังจากอัพเดต โปรดทราบว่าเฟิรม
์ แวร์ทก
ี่ ำ� ลังอัพเดตจะรีเซ็ตการ
เชือ
่ มต่อซับวูฟเฟอร์เช่นกัน หากการเชือ
่ มต่อกับซับวูฟเฟอร์ไม่ดำ� เนินการเองโดยอัตโนมัตห
ิ ลังการอัพเดต โปรดดูที่
หน้า 17 หากไม่สามารถอัพเดตเฟิรม
์ แวร์ได้ ขอแนะน�ำให้ฟอร์แมตอุปกรณ์ USB ในรูปแบบ FAT16 และลองอีกครัง้
●● เมือ
่ การอัพเดตซอฟต์แวร์เสร็จสมบูรณ์ ให้ปด
ิ เครือ
่ งแล้วกดปุม
่ ( p ) บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้นานกว่า 5 วินาที
ข้อความ "INIT" จะปรากฏบนจอแสดงผล จากนัน
้ เครือ
่ งจะปิด แสดงว่าการอัพเดตเสร็จสมบูรณ์
●● อย่าฟอร์แมตไดรฟ์ USB ในรูปแบบ NTFS Soundbar ไม่สนับสนุนระบบไฟล์ NTFS
●● อาจไม่สนับสนุน USB ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั บริษท
ั ผูผ
้ ลิต
30
การแก้ไขปัญหา
การแก้ไขปัญหา
การแก้ไขปัญหา
THA
ก่อนทีจ
่ ะน�ำเครือ
่ งไปรับบริการซ่อมแซม โปรดตรวจสอบสิง่ ต่อไปนีก
้ อ
่ น
เปิ ดเครือ
่ งไม่ได้
• ปลัก
๊ ไฟเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟหรือไม่
¼¼เสียบปลัก
๊ ไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
ฟังก์ช ันไม่ทำ
� งานเมือ
่ กดปุ่ม
• มีไฟฟ้าสถิตในอากาศหรือไม่
¼¼ถอดปลัก
๊ ไฟและเสียบอีกครัง้
ไม่มเี สียงออกมา
• เปิดฟังก์ชน
ั ปิดเสียงอยูห
่ รือไม่
¼¼กดปุม
่
• ตัง้ เสียงเป็นระดับต�ำ่ สุดหรือไม่
¼¼ปรับระดับเสียง ปรับระดับเสียง
(ปิดเสียง) เพือ
่ ยกเลิกฟังก์ชน
ั นี้
รีโมทคอนโทรลไม่ทำ
� งาน
• แบตเตอรีห
่ มดหรือไม่
¼¼เปลีย
่ นแบตเตอรีใ่ หม่
• รีโมทคอนโทรลกับตัวเครือ
่ งอยูห
่ า่ งกันเกินไปหรือไม่
¼¼ขยับเข้าไปใกล้อป
ุ กรณ์มากขึน
้
TV SoundConnect (การจ ับคูท
่ วี )ี ล้มเหลว
• ทีวข
ี องคุณสนับสนุน TV SoundConnect หรือไม่
¼¼TV SoundConnect ได้รบ
ั การสนับสนุนโดยทีวซ
ี ม
ั ซุงที่
เปิดตัวหลังปี 2012 โปรดตรวจสอบทีวข
ี องคุณเพือ
่ ดูวา่
สนับสนุน TV SoundConnect หรือไม่
• เฟิรม
์ แวร์ของทีวข
ี องคุณเป็นเวอร์ชน
ั ล่าสุดหรือไม่
¼¼อัพเดตทีวข
ี องคุณด้วยเฟิรม
์ แวร์เวอร์ชน
ั ล่าสุด
• เกิดข้อผิดพลาดในการเชือ
่ มต่อหรือไม่
¼¼ติดต่อศูนย์บริการของซัมซุง
¼¼รเี ซ็ต TV SoundConnect แล้วเชือ
่ มต่อใหม่อก
ี ครัง้ หาก
ต้องการรีเซ็ตการเชือ
่ มต่อ TV SoundConnect ให้กดปุม
่
p ค้างไว้ 5 วินาที
ไฟแสดงสถานะสีนำ�้ เงินทีด
่ า้ นหลังของซับวูฟเฟอร์ไม่ตด
ิ สว่าง และซับวูฟเฟอร์ไม่มเี สียงออกมา
• ตัวเครือ
่ งเปิดอยูห
่ รือไม่
¼¼ตรวจสอบสายไฟ หากปลัก
๊ ไฟถูกเสียบอย่างถูกต้อง โปรด
ตรวจสอบตัวเครือ
่ ง หากตัวเครือ
่ งของคุณปิดอยู่ (ในโหมด
สแตนด์บาย) ซับวูฟเฟอร์จะเข้าสูโ่ หมดสแตนด์บายเช่น
กัน และไฟ LED สีนำ�้ เงินจะไม่ตด
ิ สว่าง
• ซับวูฟเฟอร์ของคุณอาจไม่ได้เชือ
่ มต่อกับตัวเครือ
่ ง
หลักของผลิตภัณฑ์
¼¼ลองเชือ
่ มต่อซับวูฟเฟอร์ของคุณอีกครัง้ (ดูหน้า 17)
31
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ข้อมูลจ�ำเพาะ
USB
น้ำ�หนัก
ทัว่ ไป
เครือ
่ งขยาย
สัญญาณ
ขนาด
(ก x ส x ล)
5V / 0.5A
ตัวเครือ
่ ง
1.5 กก.
ซับวูฟเฟอร์
(PS-WK360)
2.9 กก.
ตัวเครือ
่ ง
907.5 x 53.5 x 70.5 มม.
ซับวูฟเฟอร์
(PS-WK360)
155.0 x 300.0 x 293.0 มม.
อุณหภูมข
ิ ณะทำ�งาน
+5 °C ถึง +35 °C
ช่วงความชืน
้ ขณะทำ�งาน
10 % ถึง 75 %
กำ�ลังเอาต์พต
ุ ที่
กำ�หนด
ตัวเครือ
่ ง
35 W/CH x 2, 6 ohm, THD=10%, 1
kHz
ซับวูฟเฟอร์
(PS-WK360)
60 W, 3 ohm, THD=10%, 100 Hz
อัตรา S/N (อินพุตอนาล็อก)
65 dB
การแยกสัญญาณ (1kHz)
65 dB
* การออกแบบ ข้อมูลจ�ำเพาะและหน้าจอ Apps (แอป) อาจเปลีย
่ นแปลงได้โดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* ข้อมูลจ�ำเพาะตามตัวเลข
-- บริษท
ั Samsung Electronics Co., Ltd ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงข้อมูลจ�ำเพาะนีโ้ ดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบ
-- น�ำ้ หนักและขนาดโดยประมาณ
-- ส�ำหรับแหล่งจ่ายไฟและการใช้พลังงาน โปรดดูฉลากก�ำกับทีต
่ ด
ิ กับตัวเครือ
่ ง
aa ประกาศสิทธิก
์ ารใช้งานโอเพ่น ซอร์ส
-- หากต้องการส่งข้อสงสัยและค�ำขอเกีย
่ วกับโอเพ่นซอร์ส โปรดติดต่อซัมซุงทางอีเมล
(oss.request@samsung.com)
32
© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์
ติดต่อเครือข่ายซ ัมซุงทวโลก
่ั
หากมีคำ� แนะน�ำหรือข้อสงสัยเกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์ซม
ั ซุง ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG Customer Contact center
Area
Contact Centre 
` Asia Pacific
CHINA
400-810-5858
HONG KONG
3698 4698
MACAU
SINGAPORE
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
VIETNAM
THAILAND
MYANMAR
0800 333
1800-SAMSUNG(726-7864)
1300 362 603
0800 726 786
1800 588 889
0-2689-3232, 1800-29-3232
+95-1-2399-888
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
021-56997777
08001128888
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02-422-2111 [ Standard Landline ]
0800-329999
0120-363-905
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
0961-2300300
0800-0300300 (Toll free)
0117540540
0115900000
MALAYSIA
INDONESIA
PHILIPPINES
TAIWAN
JAPAN
INDIA
BANGLADESH
SRI LANKA
Web Site
www.samsung.com/cn/support
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/sg/support
www.samsung.com/au/support
www.samsung.com/nz/support
www.samsung.com/vn/support
www.samsung.com/th/support
www.samsung.com/my/support
www.samsung.com/id/support
www.samsung.com/ph/support
www.samsung.com/tw/support
www.samsung.com/jp/support
www.samsung.com/in/support
www.samsung.com/support
33
Download PDF