Samsung | HW-MS6501 | Samsung 3 Ch Curved Soundbar HW-MS6501 คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

้
คูม
่ ือการใชงาน
HW-MS6500 / HW-MS6501
ข้อมูลความปลอดภ ัย
ค�ำเตือนเพือความปลอดภ
่
ัย
ค�ำเตือน
เพือ
่ ลดความเสีย่ งของการเกิดไฟฟ้ าช็อค อย่าถอดฝา
ครอบ (หรือฝาดานหลั
้
ง) ออก
ิ้ ส่วนใดทีผ
้
ภายในเครือ
่ งไม่มช
ี น
่ ใช
ู ้ สามารถซ่
อมแซมได ้
ดวยตนเอง
้
การซ่อมแซมควรกระท�ำโดยช่างผู ้เชีย่ วชาญ
•• เพือ
่ ลดความเสีย่ งจากการเกิดอัคคีภย
ั หรือไฟฟ้ า
้
ช็อต ระวังอย่าใหเครื
้ อ
่ งนีถ
้ ก
ู ฝนหรือความชืน
ข้อควรระว ัง
•• เพือ
่ ป้ องกันการเกิดไฟฟ้ าช็อต เสียบปลั๊กขาแบน
เท่านัน
้
ดานกว
้
างเข
้
ากั
้ บช่องเสียบดานกว
้
างและเสี
้
ยบเขา้
ใหแน่
้ น
่ มต่อกับเตารั
•• ผลิตภัณฑ์นค
ี้ วรเชือ
้ บไฟ AC ทีม
่ ก
ี าร
ข้อควรระว ัง
ติดตัง้ สายดินป้ องกันเสมอ
อาจเกิดไฟฟ้าช็อค
อย่าเปิ ดออก
•• หากตองการตั
้
ดกระแสไฟในเครือ
่ ง ตองดึ
้ งปลั๊กออก
จากเตารั
้ บไฟฟ้ าหลัก ดังนัน
้ ปลั๊กไฟหลักควรอยูใ่ น
สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าภายในอุปกรณ์นม
ี้ ไี ฟฟ้ า
แรงสูง ซึง่ เป็ นอันตราย หากมีการสัมผัสกับ
้ ส่วนภายในใดๆ ของอุปกรณ์นี้
ชิน
ต�ำแหน่งทีพ
่ ร ้อมใหด�้ ำเนินการได ้
•• อย่าใหผลิ
้ ตภัณฑ์นถ
ี้ ก
ู ละอองน�้ำหรือหยดน�ำ้ อย่า
วางวัตถุทบ
ี่ รรจุนำ�้ เช่น แจกัน บนผลิตภัณฑ์
สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าขอมู
้ ลส�ำคัญเกีย่ วกับการ
ใช ้งานและการบ�ำรุงรักษาถูกจัดส่งมาพร ้อม
ผลิตภัณฑ์นี้
•• ในการปิ ดผลิตภัณฑ์นอ
ี้ ย่างสมบูรณ์ คุณตองดึ
้ งปลั๊ก
ผลิตภัณฑ์คลาส II: สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าไม่
่ มต่อวงจรลงดิน (กราวด์) เพือ
ตองมี
้ การเชือ
่
ความปลอดภัย
แรงดันไฟฟ้ า AC: สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่า
้ อ
แรงดันไฟฟ้ าทีใช
่ เครื
่ งหมายนีเ้ ป็ นแรงดัน
ไฟฟ้ ากระแสสลับ
แรงดันไฟฟ้ า DC: สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่า
้ อ
แรงดันไฟฟ้ าทีใช
่ เครื
่ งหมายนีเ้ ป็ นแรงดัน
ไฟฟ้ ากระแสตรง
ขอควรระวั
้
ง อ่านค�ำแนะน�ำส�ำหรับการใช ้งาน:
้ อ
สัญลักษณ์นแ
ี้ จ ้งใหผู้ ใช
้ อ่้ านคูม
่ อ
ื ผูใช
้ เพื
่ ดู
ขอมู
้ ลดานความปลอดภั
้
ยทีเ่ กีย่ วของเพิ
้
ม
่ เติม
THA - ii
ไฟออกจากเตารั
้ บไฟทีผ
่ นัง ดังนัน
้ ปลั๊กไฟจึงตอง
้
้
เขาถึ
้ งไดอย่
้ างง่ายดายและพร ้อมใชงานตลอดเวลา
้
ข้อควรระว ังเบืองต้น
5. แบตเตอรีท
่ ใช
ี่ กั้ บผลิตภัณฑ์นป
ี้ ระกอบดวยสารเคมี
้
ทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสภาพแวดลอม
้ อย่าทิง้ แบตเตอรี่
ในถังขยะบานทั
้ ว่ ไป โปรดอย่าทิง้ แบตเตอรีใ่ น
1. โปรดตรวจสอบว่า แหล่งจ่ายไฟ AC ในบานของ
้
กองไฟ อย่าท�ำใหเกิดการลั
้
ดวงจร รือ
้ หรือท�ำให ้
คุณสอดคลองตามข
้
อก�
้ ำหนดดานพลั
้
งงานทีแ
่ สดง
แบตเตอรีร่ ้อนจัด อาจเกิดอันตรายจากการระเบิด
บนสติ๊กเกอร์ระบุกระแสไฟทีอ
่ ยูด
่ านหลั
้
งผลิตภัณฑ์
ถาเปลี
้
ย่ นแบตเตอรีไ่ ม่ถก
ู ตอง
้ เปลีย่ นแบตเตอรี่
้
โดยใชแบตเตอรี
ป
่ ระเภททีเ่ หมือนหรือเทียบเท่ากัน
ติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ของคุณในแนวนอน บนฐานรับ
(เฟอร์นเิ จอร์) ทีเ่ หมาะสม โดยมีพน
ื้ ทีว่ า่ งรอบตัว
เครือ
่ งอย่างเพียงพอเพือ
่ การระบายอากาศ 7-10
ซม. ตรวจดูใหแน่
้ ใจว่าไม่มส
ี งิ่ ใดปิ ดบังช่องระบาย
อากาศอยู่ อย่าวางเครือ
่ งบนเครือ
่ งขยายเสียง
หรืออุปกรณ์อน
ื่ ทีอ
่ าจร ้อนได ้ เครือ
่ งนีไ้ ด ้รับการ
้
ออกแบบมาเพือ
่ การใชงานอย่
างต่อเนือ
่ ง ในการปิ ด
เครือ
่ งอย่างสมบูรณ์ ถอดปลั๊กไฟออกจากเตารั
้ บไฟ
ทีผ
่ นัง ถอดปลั๊กเครือ
่ ง หากคุณตัง้ ใจทีจ่ ะทิง้ เครือ
่ ง
้
ไวโดยไม่
้
ใชงานเป็
นระยะเวลานาน
เกียวก
่
ับคูม
่ ือเล่มนี้
้
้
คูม
่ อ
ื การใชงานมี
สองส่วนคือคูม
่ อ
ื การใชงานแบบย่
อ
้
ฉบับนีแ
้ ละคูม
่ อ
ื การใชงานแบบละเอี
ยดซึง่ คุณสามารถ
ดาวน์โหลดได ้
2. ในระหว่างเกิดพายุฝนฟ้ าคะนอง ใหถอดปลั
้
๊ กไฟ
AC ออกจาก เตารั
้ บไฟติดผนัง แรงดันไฟสูงสุดใน
ระหว่างฟ้ าแลบอาจท�ำใหเครื
้ อ
่ งเสียหายได ้
3. อย่าใหตั้ วเครือ
่ งถูกแสงแดดหรือแหล่งความร ้อน
อืน
่ โดยตรง
คูม
่ อ
ื การใชง้ าน
เพราะอาจท�ำใหเครื
้ อ
่ งร ้อนจัดและท�ำงานผิดปกติ
ศึกษาค�ำแนะน�ำดานความปลอดภั
้
ยการติดตัง้
่ มต่อและขอมู
ผลิตภัณฑ์สว่ นประกอบการเชือ
้ ล
ได ้
จ�ำเพาะของผลิตภัณฑ์ไดในคู
้ ม
่ อ
ื ฉบับนี้
้ (เช่น แจกันใส่
4. วางเครือ
่ งใหห่้ างจากความชืน
น�ำ้ ) และความร ้อนสูง (เช่น เตาผิง) หรืออุปกรณ์
สร ้างสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้ าทีม
่ ค
ี วามแรง
สูง ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ AC หาก
เครือ
่ งท�ำงานผิดปกติ ผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได ้รับ
้
การออกแบบมาเพือ
่ ใชงานทางอุ
ตสาหกรรม ใช ้
้
ผลิตภัณฑ์นส
ี้ ำ� หรับการใชงานส่
วนตัวเท่านัน
้ การ
ควบแน่นอาจเกิดขึน
้ หากผลิตภัณฑ์ถก
ู จัดเก็บใน
คูม
่ อ
ื การใชง้ านฉบ ับสมบูรณ์
คุณสามารถเข ้าถึงคูม
่ อื การใช ้งานเต็มรูปแบบไดที
้ ศ
่ น
ู ย์
บริเวณทีม
่ อ
ี ณ
ุ หภูมต
ิ ำ�่ หากมีการขนย ้ายเครือ
่ งใน
ระหว่างฤดูหนาว ใหรอประมาณ
้
2 ชัว่ โมงจนกว่าตัว
บริการลูกค ้าแบบออนไลน์ของ Samsung โดยการ
เครือ
่ งจะมีอณ
ุ หภูมป
ิ กติก่อนใช ้
ถ ้าต ้องการอ่านคูม
่ อื การใช ้งานบนคอมพิวเตอร์หรือ
สแกน QR
อุปกรณ์ไร ้สายให ้ดาวน์โหลดคูม
่ อื ในรูปแบบเอกสารจาก
เว็บไซต์ (http://www.samsung.com/support)
การออกแบบ ขอมู
้ ลจ�ำเพาะและหน ้าจอ แอป อาจ
เปลีย
่ นแปลงไดโดยไม่
้
ตองแจ
้
้งใหทราบล่
้
วงหน ้า
THA - iii
สารบ ัญ
01
ิ้ ว่ นต่างๆ
การตรวจสอบชนส
ใส่แบตเตอรีก
่ อ
่ นใชรี้ โมตคอนโทรล (ถ่าน AA 2 กอน)
้
02
03
05
06
------------------------------ 2
ข้อมูลทวไปของผลิตภ
่ั
ัณฑ์
3
แผงดานหน
้
้า / แผงดานขวาของ
้
Soundbar
------------------------------ 3
แผงดานล่
้ างของ Soundbar
------------------------------ 3
ื่
การเชอมต่
อ Soundbar
่ มต่อกับแหล่งพลังงาน
การเชือ
04
2
4
------------------------------ 4
ื่
การเชอมต่
อก ับทีวีของคุณ
5
่ มต่อดวยสาย
วิธีท ี่ 1 การเชือ
้
่ มต่อกับทีว ีโดยใชสาย
้
–– การเชือ
HDMI
่ มต่อโดยใชสายออปติคั
้
–– การเชือ
ล
------------------------------ 5
------------------------------ 5
------------------------------ 6
่ มต่อแบบไร ้สาย
วิธีท ี่ 2 การเชือ
่
–– การเชือมต่อกับทีวผ
ี า่ น Bluetooth
่ มต่อผ่านทาง Wi-Fi
–– การเชือ
------------------------------ 7
------------------------------ 7
------------------------------ 8
ื่
การเชอมต่
อก ับอุปกรณ์ภายนอก
11
่ มต่อโดยใชสาย
้
การเชือ
HDMI
------------------------------ 11
่ มต่อโดยใชสายออปติคั
้
เชือ
ลหรือสายสัญญาณเสียงแบบอนาล็อก (AUX)
------------------------------ 12
ื่
การเชอมต่
อก ับอุปกรณ์ภายนอก
13
่ มต่อผ่านทาง Bluetooth วิธีท ี่ 1 การเชือ
------------------------------ 13
่ มต่อผ่านทาง Wi-Fi (เครือข่ายแบบไร ้สาย)
วิธีท ี่ 2 การเชือ
------------------------------ 14
THA - iv
07
2
08
3
3
4
4
7
8
1
การใชรี้ โมทคอนโทรล
16
วิธีการใชรี้ โมทคอนโทรล
------------------------------ 16
การปรับระดับเสียง Soundbar ดวยรี
้ โมทคอนโทรลทีวี
------------------------------ 18
การติดตงขาแขวนแบบติดผน
ั้
ัง
19
ขอควรระวั
้
งในการติดตัง้ ------------------------------ 19
้ ส่วนขาแขวนแบบติดผนัง
ชิน
------------------------------ 19
การประกอบทีว่ างสาย
------------------------------ 21
การติดตัง้ ทีว่ างฐาน ------------------------------ 22
09
การอ ัพเดตซอฟต์แวร์
22
10
การแก้ไขปัญหา
23
11
ใบอนุญาต
24
12
้
ิ การใช
ประกาศสทธิ
์
งานโอเพ่
น ซอร์ส
24
13
หมายเหตุสำ� ค ัญเกียวก
่
ับบริการ
24
14
ข้อมูลจ�ำเพาะและค�ำแนะน�ำ
25
ขอมู
้ ลจ�ำเพาะ
------------------------------ 25
2
3
THA - v
ิ้ ว่ นต่างๆ
01 การตรวจสอบชนส
SMART
MODE
Surround
SOUND
MODE
VOL
BASS
SOUNDBAR
เครือ
่ งหล ักของ Soundbar
สาย HDMI
ทีว่ างสาย
รีโมตคอนโทรล /
แบตเตอรี่
สายไฟ
ทีว่ างฐาน (2 ต ัว)
สกูร
(ส�ำหร ับทีว่ างฐาน : 2 ต ัว)
(ส�ำหร ับทีว่ างสาย : 1 ต ัว)
•• ส�ำหรับขาแขวนแบบติดผนังของ Soundbar ใหดู้ หน ้าที่ 19
•• โปรดดูหน ้าที่ 21 ส�ำหรับวิธีการในการใช ้ ทีวางสาย
่
้ ส่วนประกอบเพิม
•• หากคุณตองการซื
้
อ
่ เติมหรือสายเสริม ใหติดต่
้
อศูนย์บริการของ Samsung หรือศูนย์บริการ
ลูกคาของ
้
Samsung
่ บตเตอรีก่
ใสแ
่ อนใชรี้ โมตคอนโทรล (ถ่าน AA 2 ก้อน)
เลือ
่ นฝาครอบแบตเตอรีไ่ ปตามทิศทางทีล
่ ก
ู ศรชีจ้ นกว่าจะถอดฝาออกมาไดอย่
้ างสมบูรณ์ ใส่ถา่ น AA 2 กอน
้ (1.5V)
ตามทิศทางทีก
่ ำ� หนดเพือ
่ ใหถู้ กขัว้ เลือ
่ นฝาครอบแบตเตอรีก
่ ลับเขาต�
้ ำแหน่งเดิม
THA - 2
02 ข้อมูลทวไปของผลิตภ
่ั
ัณฑ์
แผงด้านหน้า / แผงด้านขวาของ Soundbar
ด้านขวาของ Soundbar
เปิ ด/ปิ ดเครือ
่ ง
ความด ังเสียง
วางผลิตภัณฑ์ม ีใหโลโก
้
้
SAMSUNG อยูด
่ านบน
้
จอแสดงผล
แผงด้านล่างของ Soundbar
POWER
OUT
(For TV)
POWER
IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
WIRELESS
AUX IN
HDMI IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
Wi-Fi SETUP SPK ADD
POWER
OUT
(For TV)
POWER
IN
แหล่งข้อมูล
เลือกโหมดแหล่งสัญญาณเขา้ (D.IN / AUX / HDMI / WIFI / BT)
•• ถ ้าตองการเปิ
้
ดโหมด “BT PAIRING” ใหเปลี
้ ย
่ นแหล่งขอมู
้ ลเป็ นโหมด “BT” จากนัน
้ กดคางที
้ ่
(แหล่งขอมู
้ ล) ใหนานกว่
้
า 5 วินาที
ปุ่ ม
POWER
OUT
(For TV)
่ มต่อสายไฟของ Samsung TV ทีเ่ ชือ
่ มต่อกับ Soundbar และติดบนผนังโดยใชชุ้ ดเครือ
เชือ
่ งมือติด
ผนัง (WMN300SB - จ�ำหน่ายแยกต่างหาก)
POWER IN
D.IN
WIRELESS
AUX
่ มต่อสายไฟ AC ของ Soundbar
เชือ
่ มต่อสัญญาณออก (ออปติคล
เชือ
ั ) ดิจิตอลของอุปกรณ์ภายนอก
่ มต่อ Soundbar เขากั
ติดดองเกิลแบบไร
้
้สายทีเ่ ชือ
้ บล�ำโพงระบบเสียงรอบทิศทางและซับวูฟเฟอร์
แบบไร ้สาย (จ�ำหน่ายล�ำโพงระบบเสียงรอบทิศทาง, ซับวูฟเฟอร์ และดองเกิลแบบไร
้
้สายแยกต่าง
หาก)
่ มต่อสัญญาณออกอะนาล็อกของอุปกรณ์ภายนอก
เชือ
THA - 3
้
ส่งสัญญาณดิจิตอลภาพและเสียงพร ้อมกันโดยใชสาย
HDMI
HDMI IN
HDMI OUT
่ มต่อกับช่องเสียบ HDMI (ARC) บนทีว ี
เชือ
Wi-Fi SETUP
/ SPK ADD
่ มต่อกับเครือข่ายแบบไร ้สาย (Wi-Fi) ผ่านทางแอพ Samsung Multiroom
เชือ
่ มต่อสัญญาณ HDMI ขาออกของอุปกรณ์ภายนอก
เชือ
ื่
03 การเชอมต่
อ Soundbar
ื่
การเชอมต่
อก ับแหล่งพล ังงาน
้ งงานทีต
้ใหดู้ ทฉ
•• ถาต
้ องการข
้
อมู
้ ลเพิม
่ เติมเกีย่ วกับเรือ
่ งก�ำลังไฟฟ้ าและการใชพลั
่ องใช
้
ี่ ลากทีต
่ ิดอยูก
่ บ
ั ผลิตภัณฑ์
(ฉลาก:ใตเครื
้ อ
่ งหลักของ Soundbar)
่ มต่อสายไฟทีให
•• เชือ
่ มาเข
้
ากั
้ บเเจ็ค
สายไฟ
POWER IN
POWER
IN
่ มต่อพล ังงานไฟฟ้า
เชือ
POWER
OUT
(For TV)
POWER
IN
ด้านล่างของเครือ
่ งหล ักของ Soundbar
•• แจ็ค POWER OUT ใช ้ในการจ่ายพลังงานไฟฟ้ าแก่
Samsung TV ทีต
่ ิดอยูบ
่ นผนัง โดยใชชุ้ ดเครือ
่ งมือติดผนัง
POWER
OUT
(For TV)
(WMN300SB - จ�ำหน่ายแยกต่างหาก)
่ มต่อเขากั
•• แจ็ค POWER OUT สามารถเชือ
้ บ Samsung TV
้
้
ทีใช
่ สายไฟแบบสองขาและใช
ไฟไม่
เกิน 400 W เท่านัน
้ (การ
่ มต่อแจ็คไปยังอุปกรณ์ทใช
้
เชือ
ี่ ไฟมากกว่
า 400 W อาจสร ้าง
ความเสียหายต่อ Soundbar หรือท�ำใหท�้ ำงานผิดปกติ)
POWER
OUT
(For TV)
POWER
IN
POWER
IN
ด้านล่างของเครือ
่ งหล ักของ Soundbar
้
โปรดดูรายการ Samsung TV ทีใช
่ งานร่
วมกันไดกั้ บชุดเครือ
่ ง
มือติดผนัง WMN300SB และแจ็ค POWER OUT ทีค
่ ม
ู่ อ
ื
้
้
การใชงานของ
WMN300SB คุณสามารถดูคม
ู่ อ
ื การใชงาน
ออนไลน์ไดที
้ ่ http://www.samsung.com/support
THA - 4
ื่
04 การเชอมต่
อก ับทีวีของคุณ
่ มต่อผ่านสายหรือแบบไร ้สาย
รับฟังเสียงจากทีวข
ี องคุณผ่าน Soundbar โดยเชือ
่ มต่อกับทีว ี Samsung ทีค
•• เมือ
่ Soundbar เชือ
่ ณ
ุ เลือก คุณจะสามารถควบคุม Soundbar ดวยรี
้ โมทของทีว ีได ้
–– คุณสมบัต ินีจ้ ะได ้รับการรองรับโดย Samsung Smart TV รุน
่ 2017 ซึง่ รองรับระบบบลูทธู (Bluetooth)
้
เมือ
่ คุณใชสายใยแกว้
ั่ นีย
้ ทวี เี พือ
–– ฟังก์ชน
้ งั ช่วยใหคุ้ ณสามารถใชเมนู
่ ปรับแต่งเสียงและการตัง้ ค่าต่างๆรวมถึงระดับเสียงและปิ ดเสียง
ไดอี้ กดวย
้
ื่
วิธีที่ 1 การเชอมต่
อด้วยสาย
้
ื่ มต่อก ับทีวีโดยใชสาย
การเชอ
HDMI
ด้านล่างของ Soundbar
่ มต่อพอร์ต HDMI IN
เชือ
(ARC) ของทีวค
ี ณ
ุ
HDMI IN
HDMI IN
(ARC)
สาย HDMI
HDMI OUT
(TV-ARC)
่ มต่อพอร์ต HDMI OUT (TV-ARC) ของ
เชือ
ยูนต
ิ หล ัก Soundbar ของคุณ
TV
ARC
ด้านขวาของ
Soundbar
่ มต่อสาย HDMI ตามทีแ
1. เมือ
่ เปิ ด Soundbar และทีวแ
ี ลวให
้ เชื
้ อ
่ สดงไวในรู
้ ปภาพ
2. “TV ARC” จะปรากฏขึน
้ ในหน ้าต่างแสดงผลของเครือ
่ งหลักของ Soundbar จากนัน
้ เสียงของทีวก
ี จ
็ ะเล่นผ่าน
Soundbar
•• ถาไม่
้ ไดยิ้ นเสียงทีว ีใหกดปุ่
้ ม
(แหล่งข้อมูล) บนรีโมตคอนโทรลหรือทีด
่ านขวาของ
้
Soundbar เพือ
่
สลับเป็ นโหมด “D.IN” หน ้าจอจะแสดง “D.IN” และ “TV ARC” ตามล�ำดับจากนัน
้ จะเล่นเสียงจากทีว ี
THA - 5
•• ถา้ “TV ARC” ไม่ปรากฏในหน ้าต่างแสดงผลของเครือ
่ งหลักของ Soundbar ใหตรวจดูให
้
แน่
้ ใจว่าเสียบ
สายกับพอร์ตทีถ
่ ก
ู ตองหรื
้
อไม่
•• ใชปุ่้ มความดังเสียงบนรีโมตคอนโทรลของทีวเี พือ
่ ปรับความดังเสียงบน Soundbar
้
ื่ มต่อโดยใชสายออปติค
การเชอ
ัล
ด้านล่างของ Soundbar
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
OPTICAL OUT
สายออปติค ัล
WIRELESS
(มีจ�ำหน่ายแยกต่างหาก)
AUX IN
D.IN
ด้านขวาของ Soundbar
้
1. ต่อแจ็ค DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) ใน Soundbar เขากั
้ บแจ็ค OPTICAL OUT ของทีว ีโดยใชสาย
ดิจิตอลออปติคัล (มีจำ� หน่ายแยกต่างหาก)
2. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาหรื
้
อทีร่ โี มตคอนโทรลจากนัน
้ เลือกโหมด “D.IN”
Auto Power Link
Auto Power Link จะเปิ ด Soundbar โดยอัตโนมัต ิเมือ
่ ทีวเี ปิ ดอยู่
่ มต่อ Soundbar และทีวด
1. เชือ
ี วยสายดิจิ
้
ตอลออปติคัล (มีจำ� หน่ายแยกต่างหาก)
2. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาหรื
้
อทีร่ โี มตคอนโทรลจากนัน
้ เลือก “D.IN”
3. กดปุ่ ม ซา้ ย บนรีโมตคอนโทรลคางไว
้
้ 5 วินาทีเพือ
่ เปิ ดหรือปิ ด Auto Power Link
•• Auto Power Link จะตัง้ เป็ น ON ตามค่าเริม
่ ตน้
ั่ นีใ้ หปิ้ ด Auto Power โดยใช ้ Soundbar)
(ถาต
้ องการปิ
้
ดฟังก์ชน
่ มต่ออยู่
•• Auto Power Link อาจไม่ทำ� งานทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั อุปกรณ์ทเี่ ชือ
ั่ นีส
้
•• ฟังก์ชน
้ ามารถใชงานได
ในโหมด
้
“D.IN” เท่านัน
้
THA - 6
ื่
วิธีที่ 2 การเชอมต่
อแบบไร้สาย
ื่ มต่อก ับทีวีผ่าน Bluetooth
การเชอ
่ มต่อกับทีวผ
่ มต่อสายใหวุ้ น
เมือ
่ เชือ
ี า่ น Bluetooth คุณจะได ้รับฟังเสียงแบบสเตอริโอโดยไม่ตองเชื
้
อ
่ วาย
่ มต่อกับทีว ีไดครั
•• สามารถเชือ
้ ง้ ละหนึง่ เครือ
่ งเท่านัน
้
ื่ มต่อครงแรก
การเชอ
ั้
1. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาหรื
้
อทีร่ โี มตคอนโทรลจากนัน
้ เลือก “BT”
2. เปลีย่ น “BT” เป็ น “BT PAIRING”
•• ถา้ “BT READY” ปรากฏขึน
้ ใหกดปุ่
้ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาของ
้
Soundbar หรือบนรีโมต
คอนโทรลคางไว
้
นานกว่
้
า 5 วินาทีเพือ
่ ให ้ “BT PAIRING” ปรากฏขึน
้
3. เลือกโหมด Bluetooth ทีท
่ วี ี (ส�ำหรับขอมู
้ ลเพิม
่ เติมใหดู้ ทค
ี่ ม
ู่ อ
ื ของทีว ี)
4. เลือก “[AV] Samsung Soundbar MSxxxx” จากรายการบนหน ้าจอทีว ี
้
Soundbar ทีใช
่ งานได
จะมี
้ ระบุสถานะเป็ น “Need Pairing” หรือ “Paired”บนรายการอุปกรณ์ Bluetooth
่ มต่อกับ Soundbar ใหเลื
่ มต่อ
ถาต
้ องการเชื
้
อ
้ อกขอความแล
้
วเริ
้ ม
่ เชือ
่ ทีวี] → “BT” จะปรากฏขึน
่ มต่อกับทีวแ
•• เมือ
่ เชือ
ี ลว้ [ชือ
้ ทีจ่ อแสดงผลดานหน
้
้าของ Soundbar
5. คุณจะไดยิ้ นเสียงทีวผ
ี า่ น Soundbar
ื่ มต่ออุปกรณ์ลม
ถ้าการเชอ
้ เหลว
่ อุปกรณ์ทเี่ คยเชือ
่ มต่อกับ Soundbar (เช่น “[AV] Samsung Soundbar MSxxxx”) ใน
•• ถาปรากฏรายชื
้
อ
รายการใหลบออก
้
•• ในโหมด “BT” ใหกดปุ่
้ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาของ
้
Soundbar หรือบนรีโมตคอนโทรลคางไว
้
นาน
้
กว่า 5 วินาทีเพือ
่ สลับไปยังโหมด “BT PAIRING”
จากนัน
้ เลือก “[AV] Samsung Soundbar MSxxxx” จากรายการคนหาบนหน
้
้าจอทีว ี
สถานะ BT READY และ BT PAIRING คืออะไร
่ มต่อไวหรื
่ มต่อกับ Soundbar โดยใชอุ้ ปกรณ์ไร ้
•• BT READY : ในโหมดนีค
้ ณ
ุ จะสามารถคนหาที
้
วท
ี เี่ คยเชือ
้ อเชือ
่ มต่อได ้
สายทีเ่ คยเชือ
่ มต่อกับอุปกรณ์ใหม่ได ้ (ในขณะทีอ
•• BT PAIRING : ในโหมดนีค
้ ณ
ุ จะสามารถเชือ
่ ยูใ่ นโหมด “BT” ใหกดปุ่
้ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีด
่ านขวาของ
้
Soundbar หรือบนรีโมตคอนโทรลคางไว
้
นานกว่
้
า 5 วินาที)
THA - 7
หมายเหตุ
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth ใหใส่
•• ถาระบบขอให
้
ใส่
้ รหัส PIN เมือ
่ เชือ
้ <0000>
่ มต่อ Bluetooth การเชือ
่ มต่อ Bluetooth จะสินสุ
้ ดลงถา้ Soundbar และอุปกรณ์ Bluetooth
•• ในโหมดการเชือ
อยูห
่ า่ งกันเกิน 10 เมตร
•• Soundbar จะปิ ดโดยอัตโนมัต ิหลังจากอยูใ่ นสถานะพร ้อมเป็ นเวลา 5 นาที
่ มต่อไดอย่
•• Soundbar อาจไม่สามารถด�ำเนินการคนหา
้
Bluetooth หรือเชือ
้ างถูกตองภายใต
้
เหตุ
้ การณ์ดงั ต่อไปนี:้
–– มีสนามไฟฟ้ าแบบเขมอยู
้ ร่ อบ Soundbar
–– จับคูอ
่ ป
ุ กรณ์ Bluetooth หลายเครือ
่ งกับ Soundbar ไวหลายเครื
้
อ
่ งพร ้อมกัน
้
–– อุปกรณ์ Bluetooth ปิ ดอยูไ่ ม่อยูใ่ นต�ำแหน่งหรือมีความผิดปกติในการใชงาน
•• อุปกรณ์อ ิเล็กทรอนิกส์อาจก่อใหเกิดคลื
้
น
่ วิทยุแทรกได ้
ตองเก็
้
บอุปกรณ์ทท
ี่ ำ� ใหเกิดคลื
้
น
่ แม่เหล็กไฟฟ้ าเช่นไมโครเวฟ, อุปกรณ์ LAN ไร ้สายเป็ นตนให
้ อยู
้ ห
่ า่ งจากเครือ
่ ง
หลักของ Soundbar
ื่ มต่อ Soundbar ก ับทีวี
หยุดการเชอ
กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาหรื
้
อทีร่ โี มตคอนโทรลแลวสลั
้ บไปเป็ นโหมดใดก็ไดยกเว
้
น้ “BT”
่ มต่อจะใชเวลานานเนื
้
•• การหยุดการเชือ
อ
่ งจากทีวต
ี องรั
้ บการตอบรับจาก Soundbar
้
(ระยะเวลาทีใช
่ อาจแตกต่
างกันไปโดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั รุน
่ ทีว ี)
่ั
่ มต่อบลูทธู อัตโนมัตริ ะหว่าง Soundbar และทีว ี ใหกดปุ่
•• หากตองการยกเลิกการเชื
้
อ
้ ม p (เล่น/หยุดชวคราว
)
บนรีโมตคอนโทรลไว ้ 5 วินาทีในสถานะ “BT READY” (สลับไปมาระหว่างเปิ ด → ปิ ด)
ื่ มต่อผ่านทาง Wi-Fi
การเชอ
ื่ มต่อ
ข้อตรวจสอบก่อนการเชอ
ั่ การท�ำงานนีใ้ ชงาน
้
1. ตรวจสอบใหแน่
้ ใจว่า Samsung smart TV ของคุณถูกจ�ำหน่ายหล ังปี 2014 ฟังก์ชน
ร่วมกันไดกั้ บ Samsung smart TV ทีจ่ ำ� หน่ายหลังปี 2014 เท่านัน
้
้
2. ตรวจดูวา่ เราต์เตอร์แบบไร้สาย (Wi-Fi) ของคุณอยูใ่ นสภาพพร ้อมใชงาน
่ มต่อเข้าก ับเราต์เตอร์แบบไร้สาย (เครือข่าย Wi-Fi ของคุณ)
3. ตรวจดูวา่ ทีวีของคุณเชือ
THA - 8
ื่ มต่อ Soundbar เข้าก ับ Wi-Fi
ขนตอนที
ั้
่ 1: ท�ำการเชอ
1. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีด
่ านขวาของ
้
Soundbar หรือบนรีโมตคอนโทรลเพือ
่ เลือกโหมด “WIFI”
้ วข
•• เมือ
่ ใชที
ี อง Samsung ทีค
่ ณ
ุ เลือก (ทีเ่ ป็ น Samsung Smart TV รุน
่ 2016 หรือ 2017 ทีร่ องรับระบบบลู
ทูธ (Bluetooth))
่ มต่อ Soundbar เขา้
–– ถาคุ
้ ณเลือกโหมด “WIFI” เมือ
่ ทีวเี ปิ ดอยู่ หน ้าจอทีวจี ะแสดงหน ้าต่างวิธีการเชือ
้
กับเราต์เตอร์แบบไร ้สาย (Wi-Fi) แบบอัตโนมัต ิ ดูทวี่ ิธีใชงานในหน
้าต่างของทีว ี
WIFI
่ มต่ออุปกรณ์เคลือ
่ มต่ออยู่
2. เชือ
่ นทีข
่ องคุณ (สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ตหรืออืน
่ ๆ) ไปยังเครือข่าย Wi-Fi ทีท
่ วี เี ชือ
3. ติดตัง้ และเปิ ดแอพ Samsung Multiroom บนอุปกรณ์เคลือ
่ นที่ (สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต หรืออืน
่ ๆ ) ของคุณ
แอพ Samsung Multiroom
Android
iOS
้
่ มต่อ Soundbar เขากั
4. ท�ำตามวิธีการใชงานในหน
้าจอแอพบนอุปกรณ์เคลือ
่ นทีเ่ พือ
่ เชือ
้ บเครือข่าย Wi-Fi ของ
คุณ
ขนตอนที
ั้
่ 2: การก�ำหนดค่าบนทีวี
่ มต่อจากเครือข่ายไร ้สายของคุณหลังจากทีค
•• ถาที
้ วถ
ี ก
ู ตัดการเชือ
่ ณ
ุ เปลีย่ นแหล่งสัญญาณเขา้ Soundbar ใหใช
้ ้
่ มต่อทีวเี ขากั
เมนูทวี ีในการเชือ
้ บเครือข่ายอีกครัง้
สำ� หร ับทีวีรน
ุ่ ทีวางจ�
่
ำหน่ายใน 2017
1. เมนูหน ้าหลัก  การตัง้ ค่า (
)  เสียง  เอาต์พต
ุ เสียง  เลือก [AV] Soundbar MSxxxx (Wi-Fi)
2. Soundbar จะเล่นเสียงของทีว ี
สำ� หร ับทีวีรน
ุ่ ทีวางจ�
่
ำหน่ายใน 2016
1. เมนูหน ้าหลัก  การตัง้ ค่า (
)  เสียง  เอาต์พต
ุ เสียง  เลือก [AV] Samsung Soundbar MSxxxx
(Wi-Fi)
2. Soundbar จะเล่นเสียงของทีว ี
THA - 9
สำ� หร ับทีวีรน
ุ่ ทีวางจ�
่
ำหน่ายใน 2015
่ ล�ำโพง  เลือก [AV] Samsung Soundbar MSxxxx (Wi-Fi)
1. เมนูหน ้าหลัก  เสียง  รายชือ
2. Soundbar จะเล่นเสียงของทีว ี
สำ� หร ับทีวีรน
ุ่ ทีวางจ�
่
ำหน่ายใน 2014
1. เมนูหน ้าหลัก  เสียง  การตัง้ ค่าล�ำโพง  เลือก Multiroom Link - การตงค่
ั้ าล�ำโพง 
Soundbar+Surround
2. จากต�ำแหน่งของ Soundbar เลือก “[AV] Samsung Soundbar MSxxxx” แลวเลื
้ อก “ตกลง”
3. เมนูหน ้าหลัก  เสียง  การตัง้ ค่าล�ำโพง  เลือก เอาต์พุตเสียง TV  Multiroom Link
การตงค่
ั้ าล�ำโพง
Multiroom Link
เอาต์พต
ุ เสียง TV
Multiroom Link
ล�ำโพง TV
• ประเภทการติดตัง้ TV
TV SoundConnect
• รายการอุปกรณ์เสียง Samsung
• เพิม่ อุปกรณ์ใหม่
Multiroom Link
• การตัง้ ค่า
Soundbar+Surround
3
ขาตัง้
Soundbar
เปิ ด
Soundbar+Surround
หูฟัง Bluetooth
• รายการหูฟัง Bluetooth
ตกลง
[AV] Samsung Soundbar MSxxxx[AV] Samsung Soundbar MSxxxx
c
1
2
ไม่ใช้
ตกลง
ระด ับเสียง
การทดสอบล�ำโพง
่
แก้ไขชือ
4. Soundbar จะเล่นเสียงของทีว ี
หมายเหตุ
่ มต่อกับเครือข่ายไร ้สาย (Wi-Fi) เดียวกัน
•• ทีวแ
ี ละ Soundbar ตองเชื
้
อ
่ มต่อ Wi-Fi ระหว่างทีวแ
•• ถาเราต์
้
เตอร์แบบไร ้สาย (Wi-Fi) ของคุณใชช่้ อง DFS คุณจะไม่สามารถสร ้างการเชือ
ี ละ
Soundbar ได ้ ติดต่อผูให
้ บริ
้ การอินเตอร์เน็ตส�ำหรับขอมู
้ ลเพิม
่ เติม
่ มต่อ Wi-Fi ในช่วงความถี่ 5GHz ไม่มค
•• ถาการเชื
้
อ
ี วามเสถียรใหคุ้ ณเปลีย่ นไปใชช่้ วงความถี่ 2.4GHz แทน
THA - 10
ื่
05 การเชอมต่
อก ับอุปกรณ์ภายนอก
่ มต่อกับอุปกรณ์ภายนอกผ่านสายหรือเครือข่ายไร ้สายเพือ
เชือ
่ เล่นเสียงจากอุปกรณ์ภายนอกผ่าน Soundbar
้
ื่
การเชอมต่
อโดยใชสาย
HDMI
ด้านล่างของ Soundbar
อุปกรณ์ภายนอก
HDMI IN
HDMI OUT
สาย HDMI
HDMI OUT
(TV-ARC)
2
HDMI IN
(ARC)
สาย HDMI
HDMI
ด้านขวาของ
Soundbar
่ มต่อสาย HDMI จากแจ็ค HDMI IN ทีด
1. เชือ
่ านหลั
้
งผลิตภัณฑ์เขากั
้ บแจ็ค
HDMI OUT ทีอ
่ ป
ุ กรณ์ด ิจิตอลของคุณ
่ มต่อสาย HDMI จากแจ็ค HDMI OUT (TV-ARC) ทีด
2. เชือ
่ านหลั
้
งผลิตภัณฑ์เขากั
้ บแจ็ค HDMI IN ทีท
่ วี ข
ี อง
คุณ
3. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงด ้านขวาหรือทีร่ โี มตคอนโทรลจากนัน
้ เลือก “HDMI”
4. โหมด “HDMI” จะแสดงบนจอแสดงผลของ Soundbar และเล่นเสียง
THA - 11
้
ั
่ื
ี
เชอมต่
อโดยใชสายออปติค
ัลหรือสายสญญาณเส
ยงแบบอนาล็
อก
(AUX)
ด้านขวาของ Soundbar
เครือ
่ งเล่น BD/DVD/
กล่องแปลงส ัญญาณ/เครือ
่ งเล่นเกม
OPTICAL OUT
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
สายออปติค ัล
(มีจ�ำหน่ายแยกต่างหาก)
WIRELESS
หรือ
AUX IN
R - AUDIO - L
สาย (AUX)
ส ัญญาณเสียง
ด้านล่างของ Soundbar
(มีจ�ำหน่ายแยกต่าง
หาก)
สายออปติค ัล
XXเชือ่ มต่อ DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) ทีเ่ ครือ่ งหลักเขากั
้ บแจ็ค OPTICAL OUT ของอุปกรณ์แหล่ง
้
ขอมู
้ ลโดยใชสายดิจิ
ตอลออปติคัล (มีจำ� หน่ายแยกต่างหาก)
YYเลือกโหมด “D.IN” โดยกดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาหรื
้
อทีร่ โี มตคอนโทรล
หรือ
ั
ี
สาย (AUX) สญญาณเส
ยง
้
XXเชือ่ มต่อ AUX IN (เสียง) ทีเ่ ครือ่ งหลักเขากั
้ บแจ็ค AUDIO OUT ของอุปกรณ์แหล่งขอมู
้ ลโดยใชสายเสี
ยง
YYเลือกโหมด “AUX ”โดยกดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงด ้านขวาหรือทีร่ โี มตคอนโทรล
THA - 12
ื่
06 การเชอมต่
อก ับอุปกรณ์ภายนอก
ื่
วิธีที่ 1 การเชอมต่
อผ่านทาง Bluetooth
่ มต่ออุปกรณ์ไร ้สายผ่าน Bluetooth คุณจะได ้รับฟังเสียงแบบสเตอริโอโดยไม่ตองเชื
่ มต่อสายใหวุ้ น
เมือ
่ เชือ
้
อ
่ วาย
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth ไดมากกว่
•• ไม่สามารถเชือ
้
าครัง้ ละหนึง่ เครือ
่ ง
อุปกรณ์ Bluetooth
ื่ มต่อครงแรก
การเชอ
ั้
1. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาหรื
้
อทีร่ โี มตคอนโทรลจากนัน
้ เลือก “BT”
2. เปลีย่ น “BT” เป็ น “BT PAIRING”
•• ถา้ “BT READY” ปรากฏขึน
้ ใหกดปุ่
้ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาของ
้
Soundbar หรือบนรีโมต
คอนโทรลคางไว
้
นานกว่
้
า 5 วินาทีเพือ
่ ให ้ “BT PAIRING” ปรากฏขึน
้
3. เลือก “[AV] Samsung Soundbar MSxxxx” จากรายการ
่ อุปกรณ์ Bluetooth]  “BT” จะ
่ มต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth เรียบร ้อยแลว้ [ชือ
•• เมือ
่ Soundbar เชือ
ปรากฏขึนบนจอแสดงผลด
้
านหน
้
้า
่ มต่อกับ Bluetooth ผ่าน Soundbar
4. เปิ ดไฟล์เพลงในอุปกรณ์ทเี่ ชือ
ื่ มต่ออุปกรณ์ล ้มเหลว
ถ้าการเชอ
่ อุปกรณ์ทเี่ คยเชือ
่ มต่อกับ Soundbar (เช่น “[AV] Samsung Soundbar MSxxxx”) ใน
•• ถาปรากฏรายชื
้
อ
รายการใหลบออก
้
•• ในโหมด “BT” ใหกดปุ่
้ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาของ
้
Soundbar หรือบนรีโมตคอนโทรลคางไว
้
นาน
้
กว่า 5 วินาทีเพือ
่ สลับไปยังโหมด “BT PAIRING”
จากนัน
้ เลือก “[AV] Samsung Soundbar MSxxxx” จากรายการคนหาอุ
้
ปกรณ์ Bluetooth
ื่ ต่อบลูทธ
ื่ มต่อก ับทีวีผ่าน Bluetooth” ใน
สำ� หร ับข้อมูลเพิม
่ เติมเกียวก
่
ับการเชอ
ู ไปที่ “การเชอ
หน้า 7 ~ 8
THA - 13
ื่
วิธีที่ 2 การเชอมต่
อผ่านทาง Wi-Fi (เครือข่ายแบบไร้สาย)
่ มต่อ Soundbar ตัวเดียวเขากั
่ มต่อ
•• เชือ
้ บ Wi-Fi เพือ
่ เขาถึ
้ งบริการเล่นเพลงทีห
่ ลากหลายและวิทยุออนไลน์ เชือ
้
Soundbar หลายตัวเขากั
้ บ Wi-Fi เพือ
่ ใชการเล่
นยอนหลั
้
งแบบหมูห
่ รือโหมดระบบเสียงสเตอริโอ
่ มต่อ Soundbar เขากั
้
•• ในการเชือ
้ บอุปกรณ์เคลือ
่ นทีผ
่ า่ นทางเครือข่ายไร ้สาย (Wi-Fi) จะตองใช
้
แอพ
Samsung
Multiroom
อุปกรณ์เคลือ
่ นที่
ื่ มต่อครงแรก
การเชอ
ั้
1. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีด
่ านขวาของ
้
Soundbar หรือบนรีโมตคอนโทรลเพือ
่ เลือกโหมด “WIFI”
WIFI
2. ติดตัง้ และเปิ ดแอพ Samsung Multiroom บนอุปกรณ์เคลือ
่ นทีข
่ องท่าน (เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต)
แอพ Samsung Multiroom
Android
iOS
้
่ มต่อ Soundbar เขากั
3. ท�ำตามวิธีการใชงานในหน
้าจอแอพบนอุปกรณ์เคลือ
่ นทีเ่ พือ
่ เชือ
้ บ Wi-Fi
THA - 14
ท�ำการติดตงั้ Soundbar เพิม
่ เมือใช
่
ง้ านล�ำโพงแบบไร้สายของ Samsung อยู่
1. บนหน ้าหลักของแอพ Samsung Multiroom ใหเลื
้ อก ตงค่
ั้ า (
) ทีด
่ านบน
้
แลวจึ
้ งเลือก
“Add Speaker”
่ มต่อ Soundbar เขากั
2. ถาต
้ องการเชื
้
อ
้ บล�ำโพงแบบไร้สายของ Samsung 2 ต ัว และก�ำหนดค่าระบบเสียง
รอบทิศทางใหท�้ ำตามขันตอนที
้
แ
่ สดงดานล่
้ าง (คุณไม่สามารถตัง้ ค่าระบบเสียงรอบทิศทางโดยไดใช
้ อุ้ ปกรณ์
เสียงหนึง่ เครือ
่ งและ Soundbar หนึง่ ตัวได)้
XXกด เพือ่ ไปยังรายการของล�ำโพงทุกตัว
่ รุน
YYกด ทีด่ านขวาของชื
้
อ
่ ของ Soundbar
ZZกด Surround Setup เลือก Done หลังเคลือ่ นย ้ายล�ำโพงไปยังทีท
่ ต
ี่ องการ
้
[[การเชือ่ มต่อระบบรอบทิศทางเสร็จสมบูรณ์แลว้
Soundbar
หมายเหตุ
่ มต่อ SWA-9000S (จ�ำหน่ายแยกต่างหาก) เพิม
่ มต่อล�ำโพงไร ้สายของ Samsung
•• ในการเชือ
่ เติม ใหตั้ ดการเชือ
้
่ มต่อล�ำโพงระบบเสียงรอบทิศทางโดยไม่ได ้
จาก Soundbar เพือ
่ ปิ ดการใชงานระบบเสี
ยงรอบทิศทาง (ถาเชื
้ อ
่ มต่อกับ SWA-9000S เสียงจะถูกเล่นผ่านทางทัง้ ล�ำโพงแบบไร ้สายของ Samsung และล�ำโพงระบบ
ตัดการเชือ
เสียงรอบทิศทาง)
THA - 15
07 การใชรี้ โมทคอนโทรล
วิธีการใชรี้ โมทคอนโทรล
เปิ ดหรือปิ ด Soundbar
เปิ ด/ปิ ด
ท่านสามารถเลือกไดทั
้ ง้ TREBLE, SYNC, REAR
LEVEL, หรือ REAR SPEAKER ON/OFF
ควบคุมระบบ
Surround
•• เพือ
่ ปรับระดับเสียง TREBLE ใหเลื
้ อกการ
้
ควบคุมระบบเสียง TREBLE แลวจึ
้ งใชปุ่้ ม ขึน/
เสียง
ลง เพือ
่ ปรับระดับเสียงภายในระยะ -6 ถึง +6
•• ถ ้าภาพและเสียงระหว่างทีวแ
ี ละ Soundbar ของ
คุณไม่ตรงกัน ใหเลื
้ อก SYNC ในการควบคุม
ระบบเสียง จากนัน
้ ตัง้ ค่าการดีเลย์ของเสียง
้
ระหว่าง 0 ถึง 300 มิลลิวน
ิ าทีโดยใชปุ่้ ม ขึน/ลง
SMART
MODE
Surround
•• ถ ้าล�ำโพงระบบเสียงรอบทิศทาง (จ�ำหน่าย
่ มต่ออยู่ ใหเลื
แยกต่างหาก) ถูกเชือ
้ อก REAR
SOUND
MODE
้
LEVEL และใชปุ่้ ม ขึน/ลง
เพือ
่ ปรับระดับเสียง
VOL
BASS
VO
ภายในระยะ
-6 ถึง +6
Bluetooth
Surround
Surround
POWER
Bluetooth
ั่ REAR SPEAKER สามารถ ON/OFF
ฟั งก์POWER
ชน
้
ไดโดยใช
้
ปุ่้ ม ขึน/ลง
ั่ เท่านัน
้
SOUND•• การซิงค์เสียงรองรับในบางฟั งก์ชน
SOUNDBAR
MODE
SOUND
MODE
ั่ ระบบเสียงรอบทิศทางช่วยเพิม
ฟั งก์ชน
่ ความลึกและมิต ิให ้ระบบเสียง
Bluetooth
ในแต่ลPOWER
ะครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กดปุ่ มนีจ้ ะเป็ นการสลับระหว่าง ON และ OFF
Bluetooth
Surround
•• ON : เล่นเสียงจากล�ำโพงทุกตัว
POWER
Surround
•• OFF : คุณจะไดยิ้ นเสียงแหล่งตนก�
้ ำเนิดเสียงผ่านล�ำโพงหลายตัว
Surround
SOUND
MODE
คุณสามารถเลือกเอฟเฟ็ กต์เสียงไดโดยเลื
้
อก STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE,
VOL
WOOFER
SPORTS, หรือ MOVIEได ้
SOUND
MODE
VOL
SOUND
MODE
VOL
VOL
Surround
WOOFER
•• DRC (Dynamic Range Control)
ช่วยใหคุ้ ณสามารถควบคุมช่วงไดนามิกกับระบบ Dolby Digital ได ้
ถ ้าคุณกดปุ่ ม SOUND MODE คางไว
้
ในขณะที
้
อ
่ ยูใ่ นโหมดสแตนด์บายจะเป็ นการเปิ ดหรือปิ ด
ั เจน)
DRC (Dynamic Range Control) ถ ้าเปิ ด DRC เสียงดังจะลดลง (เสียงอาจไม่ชด
WOOFER
WOOFER
VOL
THA - 16
่ มต่อกับ Soundbar
กดเพือ
่ เลือกแหล่งขอมู
้ ลทีเ่ ชือ
แหล่งข้อมูล
•• โหมด BT PAIRING
ถ ้าตองการเปิ
้
ดโหมด “BT PAIRING” ในโหมด “BT” ใหกดปุ่
้
ม
นานกว่า 5 วินาที ดูรายละเอียดไดที
้ ห
่ น ้า 13
(แหล่งข้อมูล) คางไว
้
้
กดทีป
่ ม
ุ่ p เพือ
่ หยุดเล่นเพลงชัว่ คราว
ถ ้ากดปุ่ มเดิมอีกครัง้ เพลงจะเล่นต่อ
เล่น/หยุด
่ั
ชวคราว
(BT/Wi-Fi)
Bluetooth
POWER
Surround
Bluetooth
SOUND
MODE
POWER
Surround
้
ขึน/ลง/ซ้
าย/
ขวา
SOUND
MODE
Bluetooth
POWER
Surround
SOUND
MODE
WOOFER
VOL
ั่
กดขึน
้ /ลง/ซ ้าย/ขวาบนปุ่ มเพือ
่ เลือกหรือตัง้ ค่าฟั งก์ชน
•• เล่นซ�ำ้
VOL
VOL
้ ทีร่ ะบุไว้เพือ
้
กดตรงพืน
่ เลือก ขึน/ลง/ซ้
าย/ขวา
WOOFER
WOOFER
ั่ ซ�ำ้ ใหกดปุ่
้
ถ ้าตองการใช
้
ฟั้ งก์ชน
้
ม ขึน
•• ข้ามเพลง
กดปุ่ ม ขวา เพือ
่ เลือกเพลงถัดไป
กดปุ่ ม ซ้าย เพือ
่ เลือกเพลงก่อนหน ้า
•• Anynet+ / Auto Power Link
้ ดหรือปิ ด Anynet+ และ Auto Power Link ได ้
คุณสามารถใชเปิ
Anynet+ และ Auto Power Link ควบคุมดวยปุ่
้ ม ขวา และ ซ้าย ตามล�ำดับ
่ มต่อกับ Samsung TV ดวยสาย
–– Anynet+ : ถ ้า Soundbar เชือ
้
HDMI คุณสามารถ
ควบคุม Soundbar ของคุณไดด้ วยรี
้ โมตคอนโทรล Samsung TV
กดคางไว
้
ที
้ ป
่ ม
ุ่ ขวา ประมาณ 5 วินาทีเพือ
่ ON และ OFF Anynet+
่ มต่ออยูก
–– Auto Power Link : ถ ้า Soundbar เชือ
่ บ
ั ทีวข
ี องคุณผ่านสายดิจิตอลออปติคล
ั
คุณจะสามารถเปิ ด Soundbar ไดโดยอั
้
ตโนมัตเิ มือ
่ คุณเปิ ดทีว ี
กดคางปุ่
้ ม ซ้าย ไวประมาณ
้
5 วินาทีเพือ
่ ON และ OFF Auto Power Link
–– Anynet+ / Auto Power Link ถูกตัง้ ค่าเป็ น ON ตามค่าเริม
่ ตน้
Surround
SMART
MODE
ปรับเอฟเฟ็ กต์เสียงใหเหมาะสมตามฉากที
้
เ่ ล่นอยูโ่ ดยอัตโนมัต ิ
โหมดนีจ้ ะเปิ ดหรือปิ ดในแต่ละครัง้ ทีป
่ มถู
ุ่ กกด
SMART MODE
SOUND
MODE
VOL
BASS
THA - 17
VO
L
SO
SO
M UN
OD D
E
BA
SS
BA
SS
SO
U
N
VO
L
D
BA
R
BA
R
D
N
U
SO
VO
L
BA
R
D
SO
U
N
VO
L
Su
rro
un
d
SM
M AR
OD T
E
SM
M AR
OD T
E
SO
M UN
OD D
E
Su
rro
un
d
SO
M UN
OD D
E
BA
SS
BA
SS
D
N
U
SO
VO
L
BA
R
Su
rro
un
d
SM
M AR
OD T
E
SM
M AR
OD T
E
SO
M UN
OD D
E
WOOFER
Su
rro
un
d
VOL
D
BA
R
BA
SS
SO
M UN
OD D
E
กดปุ่ มขึน
้ หรือลงเพือ
่ ปรับระดับเสียง BASS ภายในระยะ -6 ถึง +6 ถ ้าตองการตั
้
ง้ ค่าระดับเสียง
BASS ใหเป็
้ น 0 ใหกดปุ่
้
ม
่ มต่อ ปุ่ ม BASS จะกลับไปเป็ นปุ่ มซับวูฟเฟอร์
•• เมือ
่ ซับวูฟเฟอร์ (จ�ำหน่ายแยกต่างหาก) ถูกเชือ
กดปุ่ มขึน
้ หรือลงเพือ
่ ปรับระดับเสียงของซับวูฟเฟอร์เป็ น -12 หรือภายในระยะ -6 ถึง +6 ถ ้า
ตองการตั
้
ง้ ค่าระดับเสียงซับวูฟเฟอร์ใหเป็
้ น 0 ใหกดปุ่
้
ม
VOL
U
N
BA
SS
D
BA
R
SO
U
N
VO
L
SO
SOUND
MODE
Su
rro
un
d
SM
M AR
OD T
E
SM
M AR
OD T
E
Su
rro
un
d
BA
SS
D
BA
R
Bluetooth
POWER
U
N
VO
L
D
BA
R
U
N
SO
M UN
OD D
E
SM
M AR
OD T
E
BASS
BASS
Surround
SO
VO
L
BA
SS
Su
rro
un
d
VOL
SO
M UN
OD D
E
SM
M AR
OD T
E
SO
M UN
OD D
E
Su
rro
un
d
SOUND
MODE
กดปุ่ มขึน
้ หรือลงเพือ
่ ปรับระดับเสียง
•• ปิ ดเสียง
กดปุ่ ม VOL เพือ
่ ปิ ดเสียง กดอีกครัง้ เพือ
่ เปิ ดเสียง
ี Soundbar ด้วยรีโมทคอนโทรลทีวี
การปร ับระด ับเสยง
้
ใชเมนู
ท ีวีตงค่
ั้ าล�ำโพงของ Samsung TV ให้เป็นล�ำโพงภายนอก
(ดูข ้อมูลเพิม
่ เติมได้ทีคู
่ ม
่ ือการใชง้ านทีวี)
•• หลังจากติดตัง้ Soundbar แลวคุ
้ ณสามารถปรับระดับเสียง Soundbar ไดโดยใช
้
รี้ โมทคอนโทรล IR ทีม
่ ากับ
ั่ นีเ้ มือ
Samsung TV (ถาไม่
้ ตองการใช
้
ฟั้ งก์ชน
่ เปิ ด Soundbar ใหกดปุ่
้ ม Surround คางไว
้
้ 5 วินาที
ั่ เรียบร ้อย)
จะปรากฏ “OFF-TV REMOTE” ขึน
้ ทีจ่ อแสดงผล Soundbar และปิ ดฟังก์ชน
การปรับระดังเสียงโดยใชรี้ โมทคอนโทรล Samsung TV เพียงอย่างเดียวใหกดปุ่
้ ม Surround คางไว
้
นานกว่
้
า
5 วินาทีจนกว่า “SAMSUNG-TV REMOTE” จะปรากฏขึนบนจอแสดงผล
้
Soundbar
–– การกดปุ่ ม Surround คางไว
้
้ 5 วินาทีแต่ละครัง้ จะเป็ นการเปลีย่ นไปยังโหมดต่างๆตามล�ำดับดังต่อไปนี:้
“SAMSUNG-TV REMOTE” (โหมดตามค่าเริม
่ ตน)
้  “OFF-TV REMOTE”  “ALL-TV REMOTE”
•• ถาต
้ องการปรั
้
บระดับเสียง Soundbar ดวยรี
้ โมตคอนโทรลของผู ้ผลิตอืน
่ ใหเปิ
้ ด Soundbar และกดปุ่ ม
Surround คางไว
้
้ 5 วินาที (“OFF-TV REMOTE” จะปรากฏขึนบนจอแสดงผล
้
Soundbar) จากนัน
้ ใหปล่
้ อย
ปุ่ ม Surround และกดปุ่ ม Surround คางไว
้
นานกว่
้
า 5 วินาทีอก
ี ครัง้
(“ALL-TV REMOTE” จะปรากฏขึน
้ บนจอแสดงผลของ Soundbar)
ั่ นีอ
้
–– ฟังก์ชน
้ าจไม่สามารถใชงานได
ขึ้ น
้ อยูก
่ บ
ั รีโมตคอนโทรล
้
้
–– ส�ำหรับผูผลิ
้ ตทีร่ องรับการใชงานนี
้ ใหอ้ างอิ
้ งไปยังคูม
่ อ
ื การใชงานแบบละเอี
ยดส�ำหรับ Soundbar ของคุณ
บนเว็บไซต์ Samsung (www.samsung.com/support)
ั่ ควบคุมระดับเสียงไดกั้ บรีโมททีว ี IR เท่านัน
–– ใชฟั้ งก์ชน
้
้
ั่ นีไ้ ดกั้ บรีโมททีวแ
ไม่สามารถใชงานฟั
งก์ชน
ี บบ Bluetooth (รีโมททีต
่ องจั
้ บคู)่
THA - 18
BA
R
D
08 การติดตงขา
ั้
แขวนแบบติดผน ัง
ิ้ ว่ นขาแขวนแบบติดผน ัง
ชนส
450mm
ข้อควรระว ังในการติดตงั้
ต ัวน�ำขาแขวนแบบติดผน ัง
•• ติดตัง้ บนผนังแนวตัง้ เท่านัน
้
้ สูง
•• หามติดตั
้
ง้ ในพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ อ
ี ณ
ุ หภูมห
ิ รือความชืน
•• ตรวจสอบผนังหองว่
้ ามีความแข็งแรงทนทานพอที่
จะรองรับน�ำ้ หนักผลิตภัณฑ์ไดหรื
้ อไม่
สกูรยึด (2 ต ัว)
ถาผนั
้ งไม่แข็งแรงใหเสริ
้ มความแข็งแกร่งของผนัง
สกูร (2 ต ัว)
หรือติดตัง้ บริเวณอืน
่
้ และใชสกู
้ รยึดหรือพุกทีเ่ หมาะสมกับประเภท
•• ซือ
่ , แผ่นเหล็ก, ไม ้ฯลฯ)
ก�ำแพงทีจ่ ะติดตัง้ (แผ่นยิปซัม
ถาเป็
้ นไปไดให
้ ฝั้ งสกูรตรึงในโครงผนัง
แขนยึดก�ำแพง (2 ต ัว)
้ สกูรส�ำหรับการติดตัง้ บนผนังตามประเภทและ
•• ซือ
ความหนาของผนังทีต
่ องการติดตั
้
ง้ Soundbar
้ านศูนย์กลาง: M5
–– เสนผ่
้
–– ความยาว: แนะน�ำใหใช
้ ขนาด
35 มม. ขึน
้ ไป
่ มต่อสายจากเครือ
•• เชือ
่ ง Soundbar ไปยังอุปกรณ์
1. วางต ัวน�ำขาแขวนแบบติดผน ังบนพืน
้ ผนัง
ภายนอกก่อนติดตัง้ Soundbar บนผนัง
•• ตรวจสอบใหแน่
้ ใจว่าเครือ
่ ง Soundbar ปิ ดอยูแ
่ ละ
ไม่ไดเสี
้ ยบปลั๊กก่อนติดตัง้
•• ต ัวน�ำขาแขวนแบบติดผน ังตองอยู
้
ใ่ นระดับ
ทีพ
่ อดี
•• ถาที
้ วข
ี องคุณติดตัง้ บนผนังใหติดตั
้
ง้
Soundbar ใตที
้ ว ีโดยมีระยะห่างอย่างน ้อย
5 ซม.
มิฉะนัน
้ อาจเกิดไฟฟ้ าช็อตได ้
้
5 ซม. ขึนไป
THA - 19
้ านศูนย์กลางของแผ่นกระดาษ
2. จัดวางเสนผ่
5. ดันสกรู (มีจำ� หน่ายแยกต่างหาก) ลงไปในสกูรยึด
โดยใหอยู
้ ต
่ รงจุดศูนย์กลางของทีว ี (ถาคุ
้ ณติด
แต่ละตัวจากนัน
้ ขันสกรูแต่ละตัวลงในรูเสียบสกรู
ตัง้ Soundbar ดานล่
้ างทีว ี) จากนัน
้ ยึดต ัวน�ำขา
้
แขวนแบบติดผน ังบนผนังโดยใชเทปกาวโ
ใหแน่
้ น
•• ถาคุ
้ ณไม่ตองการติดตั
้
ง้ Soundbar ทีด
่ าน
้
้
ล่างของทีว ีใหวางเส
้
นผ่านศูนย์กลางไวที
้ ่
จุดศูนย์กลางของบริเวณทีต
่ องการติดตั
้
ง้
A
B
A-TYPE : 616mm
B-TYPE : 360mm
CENTER LINE
B
้ ใหถู้ กทิศทางทีด
6. ติดตัง้ แขนยึดก�ำแพง 2 ชิน
่ าน
้
ล่างของ Soundbar โดยใช ้ สกูร 2 ตัว
A
เส้นผ่านศูนย์กลาง
3. ใช ้วัตถุแหลมคม เช่น ปากกาหรือดินสอ เพือ
่ ท�ำ
เครือ
่ งหมายต�ำแหน่งของรู แลวจึ
้ งน�ำ ตัวน�ำขา
แขวนแบบติดผนังออก
450mm
CENTER LINE
•• ขณะประกอบตรวจดูใหแน่
้ นใจว่าส่วนทีเ่ ป็ น
ทีแ
่ ขวนของ แขนยึดก�ำแพง อยูด
่ านหลั
้
ง
Soundbar
้
4. ใชดอกสว่
านขนาดทีเ่ หมาะสมเจาะรูบนก�ำแพงตรง
ด้านหล ังของ Soundbar
ต�ำแหน่งทีท
่ ำ� เครือ
่ งหมายเอาไว ้
•• ถ ้าเครือ
่ งหมายไม่ตรงกับต�ำแหน่งของ
สลักเกลียวให ้เสียบพุกหรือสลักเกลียวมอลลี่
ทีข
่ นาดพอเหมาะลงไปในรูกอ
่ นทีจ่ ะเสียบสก
รูตรึงลงไป
้ กหรือสลักเกลียวมอลลีโ่ ปรดดูให ้
ถ ้าคุณใชพุ
แน่ใจว่ารูทค
ี่ ณ
ุ เจาะมีขนาดใหญ่พอส�ำหรับพุก
หรือสลักเกลียวมอลลีท
่ ค
ี่ ณ
ุ ใช ้
THA - 20
ด้านขวาสุดของ Soundbar
7. ติดตัง้ Soundbar พร ้อมดวย
้ แขนยึดก�ำแพง
โดยแขวน แขนยึดก�ำแพง ไวบนสกรู
้
ย ึดบนผนัง
การประกอบทีวางสาย
่
ตามทีแ
่ สดงในภาพ ใหใช
้ ้ สกูร ทีให
่ มาเพื
้
อ
่ ติด ทีวาง
่
สาย เขากั
้ บ Soundbar แลวจึ
้ งใช ้ ทีวางสาย
่
เพือ
่ จัด
ระเบียบสายไฟต่างๆ
HDMI
IN
OUT
HDMI C)
(TV-AR
8. เลือ
่ น Soundbar ลงตามรูป เพือ
่ ใหแขนยึด
้
L AUDIO
DIGITA AL)
(OPTIC
ก�ำแพงวางบนสกูรยึดใหพอดี
้
•• ใส่สกูรยึดลงในดานกว
้
าง
้ (ดานล่
้ าง) ของแขน
IN
LESS
WIRE
R
POWET
OU
(For TV)
ยึดก�ำแพงแลวจึ
้ งเลือ
่ นแขนยึดก�ำแพงลง
AUX IN
R
POWE
IN
มาเพือ
่ ใหแขนยึดก�
้
ำแพงวางบน สกูรยึดพอดี
ทีว่ างสาย
OUT
HDMI C)
(TV-AR
DIO IN
L AU
DIGITA AL)
(OPTIC
LESS
WIRE
R
POWET
OU )
(For TV
AUX IN
R
POWE
IN
Wi-Fi SETUP
HDMI
IN
OUT
HDMI
(TV-ARC)
AUDIO
DIGITAL )
(OPTICAL
S
WIRELES
POWER
OUT
(For TV)
AUX IN
POWER
IN
THA - 21
IN
SPK ADD
การติดตงที
ั้ วางฐาน
่
้
ถาคุ
้ ณไม่ตองการติดตั
้
ง้ Soundbar บนผนังใหใช
้ สกรู
ทีให
่ มา
้ 2 ตัว ในการติดทีวางฐานเข
่
ากั
้ บดานล่
้ างของ
09 การอ ัพเดต
ซอฟต์แวร์
Soundbar ตามทีแ
่ สดงดานล่
้ าง
•• โปรดทราบว่าตัวตัง้ ของ Samsung TV บางรุน
่ นัน
้
ถูกออกแบบมาเพือ
่ จัดให ้ Soundbar อยูก
่ บ
ั ที่
้
เพือ
่ เสร็จสินการติดตั
ง้ Soundbar ใหท่
้ านวางทีวาง
่
ฐานของ Soundbar บนขาของตัวตัง้
่ มต่อกับอินเตอร์เน็ต การอัพเดท
เมือ
่ Soundbar ถูกเชือ
ซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัต ิจะเกิดขึนแม
้
เมื
้ อ
่ Soundbar นัน
้
ถูกปิ ด
ั่ อัพเดทอัตโนมัต ิ Soundbar
•• ถาต
้ องการใช
้
ฟั้ งก์ชน
่ มต่อกับอินเตอร์เน็ต การเชือ
่ มต่อ Wi-Fi
จะตองเชื
้
อ
เขากั
้ บ Soundbar จะถูกตัดถาสายไฟถู
้
กถอดหรือ
ไฟถูกตัด หากมีการตัดไฟฟ้ า ใหเปิ
้ ด Soundbar
่
แลวเชื
้ อมต่อใหม่อก
ี ครัง้
ADD
P SPK
Wi-Fi SETU
Wi-Fi SETUP
HDMI
SPK ADD
IN
OUT
HDMI
(TV-ARC)
AUDIO
DIGITAL
(OPTICAL)
IN
WIRELESS
POWER
OUT
(For TV)
AUX IN
POWER
IN
วาง Soundbar
THA - 22
10 การแก้ไขปัญหา
โปรดตรวจสอบประเด็นต่างๆดังต่อไปนีก
้ อ
่ นน�ำผลิตภัณฑ์เขาศู
้ นย์บริการ
เปิ ดเครืองไม่
่
ได้
่ มต่อเข้าก ับทีวีได้
ไม่สามารถเชือ
เสียบสายไฟเข้าแหล่งจ่ายไฟแล้วหรือย ัง
่ มต่อผ่านทางเครือข่ายแบบสาย
หากเชือ
่ มต่ออย่างถูกตองหรื
;; ตรวจดูวา่ สายถูกเชือ
้
อไม่
;; เสียบปลั๊กไฟเขาแหล่
้
งจ่ายไฟ
ื่ พอร์ตเพือ
่ มต่อ
(ตรวจดูชอ
่ ใหแน่
้ ใจว่าสายถูกเชือ
่ั
เมือ
่ กดปุ่มแล้วฟังก์ชนไม่
ทำ� งานตามค�ำสง่ ั
เขากั
้ บพอร์ตทีถ
่ ก
ู ตอง)
้ (ดูหน ้าทีเ่ กีย่ วของกั
้ บวิธี
่ มต่อแต่ละแบบ)
การเชือ
มีกระแสไฟฟ้าสถิตย์ในอากาศหรือไม่
;; กดปุ่ ม
;; ถอดปลั๊กไฟออกและเสียบกลับเขาไปอี
้
กครัง้
(แหล่งข้อมูล) ทีด
่ านขวาของ
้
Soundbar หรือบนรีโมตคอนโทรลเพือ
่ ตรวจดูวา่
เสียงขาดหายในโหมด BT
โหมดทีเ่ ลือกถูกตอง
้
่ มต่อผ่านทางเครือข่ายไร้สาย
หากเชือ
่ มต่อผ่านทางบลูทธ
;; เชือ
ู
่ มต่อ Bluetooth ทีห
;; ดูการเชือ
่ น ้า 7 และ 13
ไม่ม ีเสียงออกมา
1. สลับ Soundbar ไปยังโหมด “BT PAIRING”
แลวให
้ ที
้ วค
ี นหาอี
้
กครัง้
่ ั ดเสียงอยูห
เปิ ดฟังก์ชนปิ
่ รือไม่
(ดูรายละเอียดไดที
้ ห
่ น ้า 7)
่ มต่อผ่านทาง Wi-Fi
;; เชือ
้
1. ตรวจดูวา่ ทีวเี ป็ นรุน
่ ทีใช
่ งานร่
วมกันได ้
ั่ นี้
;; กดปุ่ ม VOL เพือ
่ ยกเลิกฟังก์ชน
ตงค่
ั้ าระด ับเสียงไว้ทเบาสุ
ี่
ดหรือไม่
;; ปรับระดับเสียง
•• รองรับ Samsung smart TV ทีว่ าง
รีโมทคอนโทรลไม่ทำ� งาน
จ�ำหน่ายหลังจากปี 2014 เท่านัน
้
่ มต่อกับ Wi-Fi หรือไม่
2. ตรวจดูวา่ ทีวเี ชือ
่ มต่อกับ Wi-Fi ใหใช
้
•• ถาที
้ ว ีไม่ไดเชื
้ อ
้ เมนู
แบตเตอรีห
่ มดหรือไม่
;; เปลีย่ นแบตเตอรีใ่ หม่
ระยะทางระหว่างรีโมตคอนโทรลก ับเครือ
่ งหล ัก
ของ Soundbar ไกลเกินไปหรือไม่
;; ขยับรีโมตคอนโทรลใหใกล
้ กั้ บเครือ
่ งหลักของ
Soundbar
THA - 23
่ มต่อ
เครือข่ายบนทีวเี พือ
่ สร ้างการเชือ
้
(ดูคม
ู่ อ
ื การใชงานที
ว ี)
1
่ มต่อกับ Wi-Fi หรือ
3. ตรวจดูวา่ Soundbar เชือ
ไม่
The terms HDMI and HDMI High-Definition
่ มต่อ จะพบ Soundbar ใน
•• เมือ
่ ถูกเชือ
้
รายการของล�ำโพงเมือ
่ เปิ ดใชแอพ
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
Samsung Multiroom บนอุปกณ์
trademarks or registered trademarks of HDMI
เคลือ
่ นที่ (เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต)
Licensing LLC in the United States and other
(ดูรายละเอียดไดที
้ ห
่ น ้า 14)
countries.
4. ตรวจหาช่อง DFS
•• ถาเราต์
้
เตอร์แบบไร ้สาย (Wi-Fi) ของคุณใช ้
่ ม
ช่อง DFS คุณจะไม่สามารถสร ้างการเชือ
ต่อระหว่างทีวแ
ี ละ Soundbar ได ้ ติดต่อผู ้
ใหบริ
้ การอินเตอร์เน็ตส�ำหรับขอมู
้ ลเพิม
่ เติม
11 ใบอนุญาต
ข
ิ การ
12 ประกาศสทธิ
์
้
ใชงานโอเพ่
น
ซอร์ส
ส�ำหรับขอมู
้ ลเพิม
่ เติมของโอเพ่น ซอร์ส ทีใช
่ ้ใน
ผลิตภัณฑ์นี้ โปรดเยีย
่ มชมเว็บไซต์:
http://opensource.samsung.com
13 หมายเหตุสำ� ค ัญ
เกียวก
่
ับบริการ
Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic,
and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
้
ค่าตัวเลขและภาพประกอบในคูม
่ อ
ื การใชงานนี
ม
้ ีใหเพื
้ อ
่
การอางอิ
้ งเท่านัน
้ และอาจแตกต่างจากขอมู
้ ลทีป
่ รากฏ
ในผลิตภัณฑ์จริง
For DTS patents, see http://patents.dts.com.
Manufactured under license from DTS Licensing
Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination
with the Symbol, and DTS Digital Surround are
registered trademarks or trademarks of DTS,
Inc. in the United States and/or other countries.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.
THA - 24
ห
14 ข้อมูลจ�ำเพาะและค�ำแนะน�ำ
ข้อมูลจ�ำเพาะ
ทวไป
่ั
น�ำหน
้
ัก
6.5 ปอนด์
ขนาด
(ก x ส x ล)
1160.0 x 80.0 x 168.0 มิลลิเมตร
อุณหภูม ิขณะท�ำงาน
+5 °C ถึง +35 °C
้ ขณะท�ำงาน
ช่วงความชืน
10 % ถึง 75 %
1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p
HDMI
วีดีโอ
2160p@24/25/30Hz 4:4:4
2160p@60/50Hz 4:2:0
ล�ำโพง
Woofer x 6, Tweeter x 3, 4ohm
LPCM 2ch, Dolby Audio™
รูปแบบไฟล์ทีรองร
่
ับ
(รองรับ Dolby® Digital), DTS
หมายเหตุ
•• บริษัท Samsung Electronics Co., Ltd ขอสงวนสิทธิในการเปลี
์
ย่ นแปลงขอมู
้ ลจ�ำเพาะนีโ้ ดยไม่ตองแจ
้
้งให ้
ทราบ
•• น�ำ้ หนักและขนาดโดยประมาณ
้ งงาน โปรดดูฉลากก�ำกับทีต
•• ส�ำหรับแหล่งจ่ายไฟและการใชพลั
่ ิดกับตัวเครือ
่ ง
(ฉลาก : ดานล่
้ างของยูนต
ิ หลักของ Soundbar)
THA - 25
© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์
ติดต่อเครือข่ายซ ัมซุงทวโลก
่ั
ั ซุง ติดต่อสอบถามไดที
หากมีคำ� แนะน�ำหรือขอสงสั
้
ยเกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์ซม
้ ่ SAMSUNG Customer Contact centre
Area
Contact Centre 
Web Site
` Asia Pacific
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com/cn/support
HONG KONG
3698 4698
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
MACAU
0800 333
www.samsung.com/support
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/sg/support
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND
0800 726 786 (All Product)
0800 6 726 786 (Support for Smart Mobile Devices)
www.samsung.com/nz/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
THAILAND
0-2689-3232
1800-29-3232 (Toll free)
MYANMAR
+95-1-2399-888
CAMBODIA
+855-23-993232
1800-20-3232 (Toll free)
LAOS
+856-214-17333
MALAYSIA
1800-88-9999
+603-7713 7420 (Overseas contact)
www.samsung.com/my/support
INDONESIA
021-5699-7777
0800-112-8888 (All Product, Toll Free)
www.samsung.com/id/support
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02-422-2111 [ Standard Landline ]
www.samsung.com/ph/support
TAIWAN
0800-329-999
www.samsung.com/tw/support
JAPAN
0120-363-905
www.galaxymobile.jp/jp/support
INDIA
1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free)
NEPAL
16600172667 (Toll Free for NTC Only)
9801572667
BANGLADESH
0961-2300300
0800-0300300 (Toll free)
SRI LANKA
+9411SAMSUNG (+94117267864)
+94117540540
+94115900000
AH68-02995M-04
www.samsung.com/th/support
www.samsung.com/in/support
AH68-02995M-04
Download PDF

advertising