Samsung 340 W 3.1 Ch Flat Soundbar HW-M550 คู่มือการใช้

Add to my manuals
38 Pages

advertisement

Samsung 340 W 3.1 Ch Flat Soundbar HW-M550 คู่มือการใช้ | Manualzz
คูม่ อื การใชง้ านฉบ ับสมบูรณ์
HW-M550
ทุกจ น
ิ ตนาการล ้วนเป น
็ จร ิงได ้
ขอขอบพระคุณท เี ่ ล อ
ื กซ ื ้อผล ต
ิ ภัณฑ์ซ ม
ั ซุงช ิ ้นน ี ้
หากต ้องการได ้ร บ
ั บร กิ ารท ส
ี ่ มบ รู ณ์ย งิ ่ ข ึ ้น โปรดลง
ทะเบ ยี นผล ต
ิ ภัณฑ์ของคุณท เี ่ ว บ
็ ไซต์
www.samsung.com/register
ข้อมูลความปลอดภ ัย
ค�ำเตือนเพือความปลอดภ
่
ัย
ค�ำเตือน
เพือ
่ ลดความเสีย่ งของการเกิดไฟฟ้ าช็อค อย่าถอดฝา
ครอบ (หรือฝาดานหลั
้
ง) ออก
ิ้ ส่วนใดทีผ
้
ภายในเครือ
่ งไม่มช
ี น
่ ใช
ู ้ สามารถซ่
อมแซมได ้
ดวยตนเอง
้
การซ่อมแซมควรกระท�ำโดยช่างผู ้เชีย่ วชาญ
•• เพือ
่ ลดความเสีย่ งจากการเกิดอัคคีภย
ั หรือไฟฟ้ า
้
ช็อต ระวังอย่าใหเครื
้ อ
่ งนีถ
้ ก
ู ฝนหรือความชืน
ข้อควรระว ัง
•• เพือ
่ ป้ องกันการเกิดไฟฟ้ าช็อต เสียบปลั๊กขาแบน
เท่านัน
้
ดานกว
้
างเข
้
ากั
้ บช่องเสียบดานกว
้
างและเสี
้
ยบเขา้
ใหแน่
้ น
่ มต่อกับเตารั
•• ผลิตภัณฑ์นค
ี้ วรเชือ
้ บไฟ AC ทีม
่ ก
ี าร
ข้อควรระว ัง
ติดตัง้ สายดินป้ องกันเสมอ
อาจเกิดไฟฟ้าช็อค
อย่าเปิ ดออก
•• หากตองการตั
้
ดกระแสไฟในเครือ
่ ง ตองดึ
้ งปลั๊กออก
จากเตารั
้ บไฟฟ้ าหลัก ดังนัน
้ ปลั๊กไฟหลักควรอยูใ่ น
สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าภายในอุปกรณ์นม
ี้ ไี ฟฟ้ า
แรงสูง ซึง่ เป็ นอันตราย หากมีการสัมผัสกับ
้ ส่วนภายในใดๆ ของอุปกรณ์นี้
ชิน
ต�ำแหน่งทีพ
่ ร ้อมใหด�้ ำเนินการได ้
•• อย่าใหผลิ
้ ตภัณฑ์นถ
ี้ ก
ู ละอองน�้ำหรือหยดน�ำ้ อย่า
วางวัตถุทบ
ี่ รรจุนำ�้ เช่น แจกัน บนผลิตภัณฑ์
สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าขอมู
้ ลส�ำคัญเกีย่ วกับการ
ใช ้งานและการบ�ำรุงรักษาถูกจัดส่งมาพร ้อม
ผลิตภัณฑ์นี้
•• ในการปิ ดผลิตภัณฑ์นอ
ี้ ย่างสมบูรณ์ คุณตองดึ
้ งปลั๊ก
ผลิตภัณฑ์คลาส II: สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าไม่
่ มต่อวงจรลงดิน (กราวด์) เพือ
ตองมี
้ การเชือ
่
ความปลอดภัย
แรงดันไฟฟ้ า AC: สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่า
้ อ
แรงดันไฟฟ้ าทีใช
่ เครื
่ งหมายนีเ้ ป็ นแรงดัน
ไฟฟ้ ากระแสสลับ
แรงดันไฟฟ้ า DC: สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่า
้ อ
แรงดันไฟฟ้ าทีใช
่ เครื
่ งหมายนีเ้ ป็ นแรงดัน
ไฟฟ้ ากระแสตรง
ขอควรระวั
้
ง อ่านค�ำแนะน�ำส�ำหรับการใช ้งาน:
้ อ
สัญลักษณ์นแ
ี้ จ ้งใหผู้ ใช
้ อ่้ านคูม
่ อ
ื ผูใช
้ เพื
่ ดู
ขอมู
้ ลดานความปลอดภั
้
ยทีเ่ กีย่ วของเพิ
้
ม
่ เติม
THA - ii
ไฟออกจากเตารั
้ บไฟทีผ
่ นัง ดังนัน
้ ปลั๊กไฟจึงตอง
้
้
เขาถึ
้ งไดอย่
้ างง่ายดายและพร ้อมใชงานตลอดเวลา
้
ข้อควรระว ังเบืองต้น
5. แบตเตอรีท
่ ใช
ี่ กั้ บผลิตภัณฑ์นป
ี้ ระกอบดวยสารเคมี
้
ทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสภาพแวดลอม
้ อย่าทิง้ แบตเตอรี่
ในถังขยะบานทั
้ ว่ ไป โปรดอย่าทิง้ แบตเตอรีใ่ น
1. โปรดตรวจสอบว่า แหล่งจ่ายไฟ AC ในบานของ
้
กองไฟ อย่าท�ำใหเกิดการลั
้
ดวงจร รือ
้ หรือท�ำให ้
คุณสอดคลองตามข
้
อก�
้ ำหนดดานพลั
้
งงานทีแ
่ สดง
แบตเตอรีร่ ้อนจัด อาจเกิดอันตรายจากการระเบิด
บนสติ๊กเกอร์ระบุกระแสไฟทีอ
่ ยูด
่ านหลั
้
งผลิตภัณฑ์
ถาเปลี
้
ย่ นแบตเตอรีไ่ ม่ถก
ู ตอง
้ เปลีย่ นแบตเตอรี่
้
โดยใชแบตเตอรี
ป
่ ระเภททีเ่ หมือนหรือเทียบเท่ากัน
ติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ของคุณในแนวนอน บนฐานรับ
(เฟอร์นเิ จอร์) ทีเ่ หมาะสม โดยมีพน
ื้ ทีว่ า่ งรอบตัว
เครือ
่ งอย่างเพียงพอเพือ
่ การระบายอากาศ
7-10 ซม. ตรวจดูใหแน่
้ ใจว่าไม่มส
ี งิ่ ใดปิ ดบังช่อง
เกียวก
่
ับคูม
่ ือเล่มนี้
ระบายอากาศอยู่ อย่าวางเครือ
่ งบนเครือ
่ งขยาย
เสียงหรืออุปกรณ์อน
ื่ ทีอ
่ าจร ้อนได ้ เครือ
่ งนีไ้ ด ้รับ
้
การออกแบบมาเพือ
่ การใชงานอย่
างต่อเนือ
่ ง ใน
้
้
คูม
่ อ
ื การใชงานมี
สองส่วนคือคูม
่ อ
ื การใชงานแบบย่
อ
้
ฉบับนีแ
้ ละคูม
่ อ
ื การใชงานแบบละเอี
ยดซึง่ คุณสามารถ
การปิ ดเครือ
่ งอย่างสมบูรณ์ ถอดปลั๊กไฟออกจาก
เตารั
้ บไฟทีผ
่ นัง ถอดปลั๊กเครือ
่ ง หากคุณตัง้ ใจทีจ่ ะ
้
ทิง้ เครือ
่ งไวโดยไม่
้
ใชงานเป็ นระยะเวลานาน
ดาวน์โหลดได ้
2. ในระหว่างเกิดพายุฝนฟ้ าคะนอง ใหถอดปลั
้
๊ กไฟ
AC ออกจาก เตารั
้ บไฟติดผนัง แรงดันไฟสูงสุดใน
ระหว่างฟ้ าแลบอาจท�ำใหเครื
้ อ
่ งเสียหายได ้
3. อย่าใหตั้ วเครือ
่ งถูกแสงแดดหรือแหล่งความร ้อน
อืน
่ โดยตรง
คูม
่ อ
ื การใชง้ าน
เพราะอาจท�ำใหเครื
้ อ
่ งร ้อนจัดและท�ำงานผิดปกติ
ศึกษาค�ำแนะน�ำดานความปลอดภั
้
ยการติดตัง้
่ มต่อและขอมู
ผลิตภัณฑ์สว่ นประกอบการเชือ
้ ล
ได ้
จ�ำเพาะของผลิตภัณฑ์ไดในคู
้ ม
่ อ
ื ฉบับนี้
้ (เช่น แจกันใส่
4. วางเครือ
่ งใหห่้ างจากความชืน
น�ำ้ ) และความร ้อนสูง (เช่น เตาผิง) หรืออุปกรณ์
สร ้างสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้ าทีม
่ ค
ี วามแรง
สูง ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ AC หาก
เครือ
่ งท�ำงานผิดปกติ ผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได ้รับ
้
การออกแบบมาเพือ
่ ใชงานทางอุ
ตสาหกรรม ใช ้
้
ผลิตภัณฑ์นส
ี้ ำ� หรับการใชงานส่
วนตัวเท่านัน
้ การ
ควบแน่นอาจเกิดขึน
้ หากผลิตภัณฑ์ถก
ู จัดเก็บใน
คูม
่ อ
ื การใชง้ านฉบ ับสมบูรณ์
่ น
คุณสามารถเข ้าสูศ
ู ย์บริการลูกค
้
ส QR
ู ้าไดโดยสแกนรหั
บริเวณทีม
่ อ
ี ณ
ุ หภูมต
ิ ำ�่ หากมีการขนย ้ายเครือ
่ งใน
ระหว่างฤดูหนาว ใหรอประมาณ
้
2 ชัว่ โมงจนกว่าตัว
ถ ้าต ้องการอ่านคูม
่ อื การใช ้งานบนคอมพิวเตอร์หรือ
เครือ
่ งจะมีอณ
ุ หภูมป
ิ กติก่อนใช ้
เว็บไซต์ (http://www.samsung.com/support)
อุปกรณ์ไร ้สายให ้ดาวน์โหลดคูม
่ อื ในรูปแบบเอกสารจาก
การออกแบบและรายละเอียดอาจเปลีย
่ นแปลงไดโดยไม่
้
ตองแจ
้
้งล่วงหน ้า
THA - iii
สารบ ัญ
01
ิ้ ว่ นต่างๆ
การตรวจสอบชนส
ใส่แบตเตอรีก
่ อ
่ นใชรี้ โมตคอนโทรล (ถ่าน AA 2 กอน)
้
02
03
04
05
06
2
----------------------------- 2
ข้อมูลทวไปของผลิตภ
่ั
ัณฑ์
3
แผงดานหน
้
้า / แผงดานขวาของ
้
Soundbar
----------------------------- 3
แผงดานล่
้ างของ Soundbar
----------------------------- 4
ื่
การเชอมต่
อ Soundbar
5
่ มต่อกับแหล่งพลังงาน
การเชือ
----------------------------- 5
่ มต่อ Soundbar เขากั
การเชือ
้ บซับวูฟเฟอร์
่
–– การเชือมต่อซับวูฟเฟอร์กบ
ั Soundbar โดยอัตโนมัติ
่ มต่อซับวูฟเฟอร์ดวยตั
่ มต่อแบบอัตโนมัต ิลมเหลว
–– เชือ
้ วเองถาการเชื
้
อ
้
----------------------------- 6
----------------------------- 6
----------------------------- 7
ื่
การเชอมต่
อก ับทีวีของคุณ
9
่ มต่อดวยสาย
วิธีท ี่ 1 การเชือ
้
่ มต่อโดยใชสายออปติคั
้
–– การเชือ
ล
่
้
–– การเชือมต่อกับทีว ีโดยใชสาย HDMI
----------------------------- 9
----------------------------- 9
----------------------------- 10
่ มต่อแบบไร ้สาย
วิธีท ี่ 2 การเชือ
่ มต่อกับทีวผ
–– การเชือ
ี า่ น Bluetooth
----------------------------- 11
----------------------------- 11
ื่
การเชอมต่
อก ับอุปกรณ์ภายนอก
13
่ มต่อโดยใชสายออปติคั
้
เชือ
ลหรือสายสัญญาณเสียงแบบอนาล็อก (AUX)
----------------------------- 13
่ มต่อโดยใชสาย
้
การเชือ
HDMI
----------------------------- 14
ื่
การเชอมต่
อ USB
15
THA - iv
07
08
09
10
ื่
การเชอมต่
อก ับอุปกรณ์ภายนอก
17
่ มต่อผ่านทาง Bluetooth การเชือ
----------------------------- 17
้
การใชแอพ
Samsung Audio Remote
–– การติดตัง้ แอพ Samsung Audio Remote
้
–– การใชงานแอพ
Samsung Audio Remote
----------------------------- 20
----------------------------- 20
----------------------------- 20
การใชรี้ โมทคอนโทรล
21
วิธีการใชรี้ โมทคอนโทรล
----------------------------- 21
การปรับระดับเสียง Soundbar ดวยรี
้ โมทคอนโทรลทีวี
----------------------------- 24
่ นอยู่
การใชปุ่้ มทีซ
่ อ
----------------------------- 25
ระบุคา่ สัญญาณออกส�ำหรับโหมดเอฟเฟ็ กต์เสียงอืน
่ ๆ
----------------------------- 25
การติดตงขาแขวนแบบติดผน
ั้
ัง
26
ขอควรระวั
้
งในการติดตัง้ ----------------------------- 26
้ ส่วนขาแขวนแบบติดผนัง
ชิน
----------------------------- 26
การปลด Soundbar ออกจากก�ำแพง
----------------------------- 29
การอ ัพเดตซอฟต์แวร์
29
ขันตอนการอั
้
พเดต
----------------------------- 30
ถา้ UPDATE ไม่แสดง
----------------------------- 30
11
การแก้ไขปัญหา
31
12
ใบอนุญาต
32
13
้
ิ การใช
ประกาศสทธิ
์
งานโอเพ่
น ซอร์ส
32
14
หมายเหตุสำ� ค ัญเกียวก
่
ับบริการ
32
15
ข้อมูลจ�ำเพาะและค�ำแนะน�ำ
33
ขอมู
้ ลจ�ำเพาะ
----------------------------- 33
THA - v
ิ้ ว่ นต่างๆ
01 การตรวจสอบชนส
Bluetooth
POWER
Surround
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
เครือ
่ งหล ักของ Soundbar
1
สายไฟ
(ซ ับวูฟเฟอร์)
2
ต ัวแปลงไฟฟ้า
(เครือ
่ งหล ัก)
ซ ับวูฟเฟอร์
รีโมตคอนโทรล / แบตเตอรี่
3
สายไฟ
(ต ัวแปลงไฟฟ้า)
สายออปติค ัล
สาย Micro USB
ส�ำหร ับอะแดปเตอร์
USB
่ มต่อสายไปจะระบุไวตามล�
่ มต่อสาย
•• ขันตอนของการเชื
้
อ
้
ำดับ (1, 2, 3) ส�ำหรับขอมู
้ ลเพิม
่ เติมเกีย่ วกับการเชือ
ไฟใหดู้ หน ้าที่ 5
•• ส�ำหรับขาแขวนแบบติดผนังของ Soundbar ใหดู้ หน ้าที่ 26
้ โปรดติดต่อ ศูนย์บริการ Samsung หรือศูนย์บริการลูกคา้
•• สาย HDMI จะมีจำ� หน่ายแยกต่างหาก ถาต
้ องการซื
้
อ
ของ Samsung
•• ภาพอุปกรณ์เสริมอาจต่างจากภาพประกอบดานบนเล็
้
กน ้อย
่ บตเตอรีก่
ใสแ
่ อนใชรี้ โมตคอนโทรล (ถ่าน AA 2 ก้อน)
เลือ
่ นฝาครอบแบตเตอรีไ่ ปตามทิศทางทีล
่ ก
ู ศรชีจ้ นกว่าจะถอดฝาออกมาไดอย่
้ างสมบูรณ์ ใส่ถา่ น AA 2 กอน
้ (1.5V)
ตามทิศทางทีก
่ ำ� หนดเพือ
่ ใหถู้ กขัว้ เลือ
่ นฝาครอบแบตเตอรีก
่ ลับเขาต�
้ ำแหน่งเดิม
THA - 2
02 ข้อมูลทวไปของผลิตภ
่ั
ัณฑ์
แผงด้านหน้า / แผงด้านขวาของ Soundbar
วางผลิตภัณฑ์ม ีใหโลโก
้
้ SAMSUNG อยู่
ดานบน
้
ด้านขวาของ Soundbar
จอแสดงผล
แสดงสถานะผลิตภัณฑ์และโหมดปัจจุบน
ั
ปุ่ม +/- (ความด ังเสียง)
ปรับความดังเสียง
•• เมือ
่ ปรับแลวระดั
้
บความดังเสียงจะปรากฏบนจอแสดงผลดานหน
้
้าของ Soundbar
ปุ่ม
(เปิ ด/ปิ ดเครือ
่ ง)
เปิ ดหรือปิ ด
ปุ่ม
(แหล่งข้อมูล)
เลือกโหมดแหล่งสัญญาณเขา้
โหมดส ัญญาณเข้า
จอแสดงผล
สัญญาณเขาแบบออปติ
้
คล
ั ดิจิตอล
D.IN
สัญญาณเขา้ ARC (HDMI OUT)
D.IN  TV ARC (การแปลงอัตโนมัต ิ)
สัญญาณเขา้ AUX
AUX
สัญญาณเขา้ HDMI
HDMI
โหมด BLUETOOTH
BT
โหมด USB
USB
•• ถ ้าตองการเปิ
้
ดโหมด “BT PAIRING” ใหเปลี
้ ย
่ นแหล่งขอมู
้ ลเป็ นโหมด “BT” จากนัน
้ กดคางที
้ ป
่ ม
ุ่
(แหล่งข้อมูล) ใหนานกว่
้
า 5 วินาที
•• เมือ
่ เสียบสายไฟ AC ปุ่ มเปิ ดปิ ดจะท�ำงานใน 4-6 วินาที
•• เมือ
่ คุณเปิ ดเครือ
่ งนี้ จะมีการหน่วง 4-5 วินาทีกอ
่ นทีเ่ สียงจะดังออกมา
•• หากคุณตองการเพลิ
้
ดเพลินกับเสียงจากระบบ Soundbar เท่านัน
้ คุณตองปิ
้ ดล�ำโพงทีว ีในเมนูการตัง้ ค่าเสียงของทีวข
ี องคุณ
้ ให
โปรดดูคม
ู่ อ
ื ผูใช
้ ที
่ ้มากับทีวข
ี องคุณ
THA - 3
แผงด้านล่างของ Soundbar
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
USB (5V 0.5A)
HDMI IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
AUX IN
HDMI IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
USB (5V 0.5A)
Wi-Fi SETUP
SPK ADD
DC 24V
DC 24V
HDMI OUT
(TV-ARC)
AUX IN
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
่ มต่อสัญญาณออก (ออปติคล
เชือ
ั ) ดิจิตอลของอุปกรณ์ภายนอก
USB (5V 0.5A)
เสียบ USB ทีน
่ เี่ พือ
่ เล่นไฟล์เพลงทีอ
่ ยูใ่ น USB ผ่าน Soundbar
AUX IN
่ มต่อสัญญาณออกอะนาล็อกของอุปกรณ์ภายนอก
เชือ
HDMI IN
้
ส่งสัญญาณดิจิตอลภาพและเสียงพร ้อมกันโดยใชสาย
HDMI
่ มต่อสัญญาณ HDMI ขาออกของอุปกรณ์ภายนอก
เชือ
HDMI OUT (TV-ARC)
่ มต่อกับช่องเสียบ HDMI (ARC) บนทีว ี
เชือ
DC 24V (แหล่งจ่ายไฟในต ัว)
่ มต่อตัวแปลงไฟฟ้ า
เชือ
•• ถ ้าตองการถอดสายไฟของอะแดปเตอร์
้
AC/DC จากเตาเสี
้ ยบติดผนังใหดึ้ งปลั๊กออก
อย่าดึงสาย
้ ส่วนอืน
่ มต่อระหว่างชิน
้ ส่วนต่างๆ จะสมบูรณ์
•• อย่าต่อยูนต
ิ นีห
้ รือชิน
่ ๆ เขากั
้ บเตาเสี
้ ยบ AC จนกว่าการเชือ
THA - 4
ื่
03 การเชอมต่
อ SOUNDBAR
ื่
การเชอมต่
อก ับแหล่งพล ังงาน
้ ส่วนเกีย่ วกับพลังงาน (1, 2, 3) เพือ
่ มต่อเครือ
ใชชิ้ น
่ เชือ
่ งเขากั
้ บเตาเสี
้ ยบตามล�ำดับดังต่อไปนี:้
ั ฟเฟอร์  2.) เครือ
1.) ซบวู
่ งหล ักของ Soundbar ดูภาพประกอบดานล่
้ าง
้ งงานทีต
้ใหดู้ ทฉ
•• ถาต
้ องการข
้
อมู
้ ลเพิม
่ เติมเกีย่ วกับเรือ
่ งก�ำลังไฟฟ้ าและการใชพลั
่ องใช
้
ี่ ลากทีต
่ ิดอยูก
่ บ
ั ผลิตภัณฑ์
(ฉลาก:ใตเครื
้ อ
่ งหลักของ Soundbar)
3 สายไฟ
POWER
1 สายไฟ
DC 24V
HDMI IN
่ มต่อพล ังงาน
เชือ
ไฟฟ้า
DC 24V
HDMI OUT
(TV-ARC)
SPK ADD
ด้านหล ังซ ับวูฟเฟอร์
่ มต่อพล ังงาน
เชือ
ไฟฟ้า
ด้านล่างของเครือ
่ ง
หล ักของ Soundbar
2 ต ัวแปลงไฟฟ้า
•• ตรวจดูใหแน่
้ ใจว่าไดวางตั
้
วแปลงไฟฟ้ าราบไปกับโต๊ะหรือพืน
้ แลว้
ถาคุ
้ ณจัดวางใหตั้ วแปลงไฟฟ้ าแขวนหอยอยู
้
แ
่ ละมีสายไฟเขาอยู
้ ด
่ านบนน�
้
ำ้ หรือสิง่ แปลกปลอมอืน
่ ๆอาจเขาไปใน
้
ตัวแปลงไฟฟ้ าแลวท�
้ ำใหตั้ วแปลงไฟฟ้ าท�ำงานผิดปกติได ้
THA - 5
ั ฟเฟอร์
ื่
การเชอมต่
อ Soundbar เข้าก ับซบวู
่ มต่อซับวูฟเฟอร์เรียบร ้อยแลวคุ
เมือ
่ เชือ
้ ณก็จะสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเบสไดอย่
้ างเต็มพลัง
ั ฟเฟอร์ก ับ Soundbar โดยอ ัตโนม ัติ
ื่ มต่อซบวู
การเชอ
่ มต่อกับ
เมือ
่ คุณเปิ ดเครือ
่ งหลังจากเสียบปลั๊กไฟเขากั
้ บ Soundbar และซับวูฟเฟอร์เรียบร ้อยแลวซั
้ บวูฟเฟอร์กจ
็ ะเชือ
Soundbar โดยอัตโนมัต ิ
•• เมือ
่ จับคูอ
่ ต
ั โนมัต ิเสร็จสมบูรณ์ไฟแสดงสถานะสีนำ�้ เงินดานหลั
้
งซับวูฟเฟอร์จะสว่างขึน
้
ั ฟเฟอร์
ไฟแสดงสถานะ LED ด้านหล ังซบวู
LED
สถานะ
สว่าง
ค�ำอธิบาย
วิธีแก้ไข
่ มต่อสมบูรณ์ (การท�ำงาน
เชือ
ปกติ)
ตรวจสอบว่าสายไฟทีต
่ อ
่ อยูก
่ บ
ั เครือ
่ งหลักของ
สีนำ�้ เงิน
กะพริบ
่ มต่อ
ก�ำลังแกไขเรื
้ อ
่ งการเชือ
Soundbar นัน
้ ยังเสียบอยูด
่ ห
ี รือไม่หรือรอสักครู่
่ มต่อซับวูฟเฟอร์ดวย
(ถายั
้ งกะพริบอยูใ่ หลองเชื
้
อ
้
ตัวเอง ดูหน ้าที่ 7)
สีแดง
สว่าง
สแตนด์บาย (เมือ
่ ปิ ดเครือ
่ งหลัก
ตรวจสอบว่าสายไฟทีต
่ อ
่ อยูก
่ บ
ั เครือ
่ งหลักของ
ของ Soundbar ไวอยู
้ )่
Soundbar นัน
้ ยังเสียบอยูด
่ ห
ี รือไม่
่ มต่ออีกครัง้ ดูคำ� แนะน�ำเกีย่ วกับการเชือ
่ มต่อ
เชือ
่ มต่อลมเหลว
การเชือ
้
สีแดงและ
สีนำ�้ เงิน
กะพริบ
ดวยตั
้ วเองไดที
้ ห
่ น ้า 7
ดูขอมู
้ ลการติดต่อศูนย์บริการ Samsung ไดใน
้
ท�ำงานผิดปกติ
คูม
่ อ
ื
THA - 6
ั ฟเฟอร์ด้วยต ัวเองถ้าการเชอมต่
ื่ มต่อซบวู
ื่
เชอ
อแบบอ ัตโนม ัติล้มเหลว
ิ่ อไปนีก่
ื่ มต่อด้วยต ัวเอง
้ อนเชอ
ตรวจสอบสงต่
•• ตรวจดูวา่ สายไฟของ Soundbar และซับวูฟเฟอร์นน
ั ้ เสียบอยูด
่ ห
ี รือไม่
•• ตรวจดูใหแน่
้ ใจว่าเปิ ด Soundbar แลว้
1. กดปุ่ ม ID SET ดานหลั
้
งซับวูฟเฟอร์คางไว
้
อย่
้ างน ้อย 5 วินาที
ไฟสีแดงทีด
่ านหลั
้
งซับวูฟเฟอร์จะดับลงจากนัน
้ ไฟสีนำ�้ เงินจะกะพริบ
5 Sec
ด้านหล ังซ ับวูฟเฟอร์
2. ปิ ด Soundbar
3. กด VOL บนรีโมตคอนโทรลคางไว
้
อย่
้ างน ้อย 5 วินาทีเมือ
่ ปิ ด Soundbar แลว้ (OFF)
Bl
u
PO eto
W oth
ER
4. ขอความ
้
ID SET จะปรากฏขึน
้ ทีจ่ อแสดงผลของ Soundbar เป็ นเวลา 1.3 วินาทีจากนัน
้ จะหายไป
ID SET
D
N
U
SO
VO
L
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
Su
rro
un
d
5 Sec
5. เมือ
่ ไฟสีฟ้าบนซับวูฟเฟอร์กะพริบใหเปิ
้ ด Soundbar โดยกดปุ่ ม
(เปิ ด-ปิ ด) ดานขวาของเครื
้
อ
่ งหลักหรือบน
รีโมตคอนโทรล
่ มต่อส�ำเร็จแลวไฟแสดงสถานะสี
6. เมือ
่ เชือ
้
นำ�้ เงินดานหลั
้
งซับวูฟเฟอร์จะหยุดกะพริบแลวสว่
้ างนิง่
•• ถ ้ากระบวนการเชือ่ มต่อล ้มเหลวไฟสีนำ�้ เงินจะกะพริบอย่างต่อเนือ
่ ง กลับไปขันตอนที
้
่ 1 แล ้วเริม
่ อีกครัง้
หมายเหตุ
่ มต่อระหว่างชิน
้ ส่วนต่างๆ
•• อย่าต่อสายไฟของผลิตภัณฑ์นห
ี้ รือทีวข
ี องคุณเขากั
้ บเตาเสี
้ ยบติดผนังจนกว่าการเชือ
้
จะเสร็จสิน
•• ก่อนทีจ่ ะท�ำการเคลือ
่ นย ้ายหรือติดตัง้ ผลิตภัณฑ์นี้ โปรดตรวจสอบใหแน่
้ ใจว่าคุณไดปิ้ ดเครือ
่ งและถอดสายไฟ
ออกแลว้
THA - 7
•• หากยูนต
ิ หลักปิ ดอยู่ ซับวูฟเฟอร์ไร ้สายจะเขาสู
้ โ่ หมดสแตนด์บายและไฟ LED STANDBY ตรงดานหลั
้
งจะเป็ นสี
แดงหลังกระพริบเป็ นสีนำ�้ เงินหลาย ๆ ครัง้
้ น
•• ถาคุ
้ ณใชอุ้ ปกรณ์ทใช
ี่ คลื
่ ความถีเดี
่้ ยวกัน (5.8GHz) กับ Soundbar ใกล ้ Soundbar จะท�ำใหเกิดการรบกวนซึ
้
ง่
อาจท�ำใหเสี
้ ยงติดขัดได ้
•• ระยะการส่งสัญญาณสูงสุดของสัญญาณไร ้สายจากยูนต
ิ หลักคือ 10 เมตร โดยประมาณแต่อาจจะแตกต่างกันไป
้ ระบบอาจจะไม่สามารใชงานได
้
้ งหากมีผนังคอนกรีตเสริมเหล็กหรือก�ำแพง
ตามสภาพแวดลอมการใช
้
โดยสิ
้
นเชิ
โลหะกันอยู
้
ร่ ะหว่างยูนต
ิ หลักและซับวูฟเฟอร์ไร ้สาย เนือ
่ งจากสัญญาณไร ้สายไม่สามารถเดินทางผ่านโลหะได ้
ค�ำเตือน
้
•• มีเสารับสัญญาณไร ้สายอยูใ่ นตัวซับวูฟเฟอร์ไร ้สาย เก็บตัวยูนต
ิ ใหห่้ างจากของเหลวและความชืน
•• เพือ
่ อรรถรสในการฟังสูงสุด ตรวจดูวา่ พืน
้ ทีโดยรอบซั
่
บวูฟเฟอร์ไร ้สายและต�ำแหน่งของโมดูลตัวรับแบบไร ้สาย
(จ�ำหน่ายแยกกัน) นัน
้ ไร ้สิง่ กีดขวาง
ั
ี
ี
ื่ มต่อล�ำโพงด้านหล ังซม
ขยายเสยงด้วยระบบเส
ยงรอบทิศทางแบบไร้สายอย่
างแท้จริงโดยเชอ
ซุงชุดล�ำโพงไร้สายด้านหลง ั (SWA-8500S) เข้าก ับ Soundbar ของคุณ
ั งชุดล�ำโพงไร้สายด้านหลง ั
(มีจ�ำหน่ายแยกต่างหาก) สำ� หร ับข้อมูลเพิม
่ เติมโปรดดูที
ี คู
่ ม
่ ือ ซมซุ
THA - 8
ื่
04 การเชอมต่
อก ับทีวีของคุณ
่ มต่อผ่านสายหรือแบบไร ้สาย
รับฟังเสียงจากทีวข
ี องคุณผ่าน Soundbar โดยเชือ
่ มต่อกับทีว ี Samsung ทีค
•• เมือ
่ Soundbar เชือ
่ ณ
ุ เลือก คุณจะสามารถควบคุม Soundbar ดวยรี
้ โมทของทีว ีได ้
–– คุณสมบัต ินีจ้ ะได ้รับการรองรับโดย Samsung Smart TV รุน
่ 2017 ซึง่ รองรับระบบ Bluetooth เมือ
่ คุณใช ้
สายออปติคัล
ั่ นีย
้ ทวี เี พือ
–– ฟังก์ชน
้ งั ช่วยใหคุ้ ณสามารถใชเมนู
่ ปรับแต่งเสียงและการตัง้ ค่าต่างๆรวมถึงระดับเสียงและปิ ดเสียง
ไดอี้ กดวย
้
ื่
วิธีที่ 1 การเชอมต่
อด้วยสาย
้
ื่ มต่อโดยใชสายออปติค
การเชอ
ัล
ด้านล่างของ Soundbar
OPTICAL OUT
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
สายออปติค ัล
USB (5V 0.5A)
AUX IN
D.IN
ด้านขวาของ Soundbar
้
1. ต่อแจ็ค DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) ใน Soundbar เขากั
้ บแจ็ค OPTICAL OUT ของทีว ีโดยใชสาย
ดิจิตอลออปติคัล
2. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาหรื
้
อทีร่ โี มตคอนโทรลจากนัน
้ เลือกโหมด “D.IN”
่ มต่อ Soundbar เขากั
ั่ Bluetooth
•• เมือ
่ เชือ
้ บ Samsung smart TV รุน
่ ทีผ
่ ลิตในปี 2017 แลวฟั
้ งก์ชน
POWER จะเปิ ดโดยอัตโนมัต ิเพือ
่ ใหคุ้ ณสามารถควบคุม Soundbar ผ่านรีโมทคอนโทรลของทีว ีได ้
(ดูรายละเอียด Bluetooth POWER ไดที
้ ห
่ น ้า 23)
THA - 9
Auto Power Link
Auto Power Link จะเปิ ด Soundbar โดยอัตโนมัต ิเมือ
่ ทีวเี ปิ ดอยู่
่ มต่อ Soundbar และทีวด
1. เชือ
ี วยสายดิจิ
้
ตอลออปติคัล
2. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาหรื
้
อทีร่ โี มตคอนโทรลจากนัน
้ เลือก “D.IN”
้
3. กดปุ่ ม ซาย บนรีโมตคอนโทรลคางไว
้
้ 5 วินาทีเพือ
่ เปิ ดหรือปิ ด Auto Power Link
•• Auto Power Link จะตัง้ เป็ น ON ตามค่าเริม
่ ตน้
ั่ นีใ้ หปิ้ ด Auto Power โดยใช ้ Soundbar)
(ถาต
้ องการปิ
้
ดฟังก์ชน
่ มต่ออยู่
•• Auto Power Link อาจไม่ทำ� งานทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั อุปกรณ์ทเี่ ชือ
่
ั
้
•• ฟังก์ชนนีส
้ ามารถใชงานไดในโหมด
้
“D.IN” เท่านัน
้
้
ื่ มต่อก ับทีวีโดยใชสาย
การเชอ
HDMI
ตรวจสอบ (ARC) ทีพ
่ อร์ตขา
ด้านล่างของ Soundbar
เข้า HDMI IN ทีที
่ วข
ี องคุณ
HDMI IN
(ARC)
สาย HDMI
(มีจ�ำหน่ายแยก
ต่างหาก)
HDMI IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
ตรวจสอบพอร์ต HDMI OUT
(TV-ARC) ทีเครื
่ อ
่ งหล ักของ
Soundbar
TV ARC
ด้านขวาของ Soundbar
่ มต่อสาย HDMI (มีจำ� หน่ายแยกต่างหาก) ตามทีแ
1. เมือ
่ เปิ ด Soundbar และทีวแ
ี ลวให
้ เชื
้ อ
่ สดงไวในรู
้ ปภาพ
2. “TV ARC” จะปรากฏขึน
้ ในหน ้าต่างแสดงผลของเครือ
่ งหลักของ Soundbar จากนัน
้ เสียงของทีวก
ี จ
็ ะเล่นผ่าน
Soundbar
•• ถาไม่
้ ไดยิ้ นเสียงทีว ีใหกดปุ่
้ ม
(แหล่งข้อมูล) บนรีโมตคอนโทรลหรือทีด
่ านขวาของ
้
Soundbar เพือ
่
สลับเป็ นโหมด “D.IN” หน ้าจอจะแสดง “D.IN” และ “TV ARC” ตามล�ำดับจากนัน
้ จะเล่นเสียงจากทีว ี
THA - 10
•• ถา้ “TV ARC” ไม่ปรากฏในหน ้าต่างแสดงผลของเครือ
่ งหลักของ Soundbar ใหตรวจดูให
้
แน่
้ ใจว่าเสียบ
สายกับพอร์ตทีถ
่ ก
ู ตองหรื
้
อไม่
•• ใชปุ่้ มความดังเสียงบนรีโมตคอนโทรลของทีวเี พือ
่ ปรับความดังเสียงบน Soundbar
หมายเหตุ
•• HDMI เป็ นส่วนต่อประสานทีท
่ ำ� ใหคุ้ ณสามารถส่งสัญญาณดิจิตล
ั ทัง้ ขอมู
้ ลทีเ่ ป็ นไฟล์วด
ี ีโอและไฟล์เสียงไดด้ วย
้
สายเสียบเพียงสายเดียว
่ มต่อสาย HDMI เขากั
•• ถาที
้ วม
ี พ
ี อร์ต ARC ใหคุ้ ณเชือ
้ บพอร์ต HDMI IN (ARC)
้
้
้
้ า
•• ถาเป็
้ นไปได ้ แนะน�ำใหคุ้ ณใชสาย
HDMI แบบไร ้แกน ถาคุ
้ ณใชสาย
HDMI แบบมีแกน ใหใช
้ สายที
ม
่ เี สนผ่
ศูนย์กลางเล็กกว่า 14 มม.
•• Anynet+ ตองเปิ
้
ดอยู่
ั่ นีจ้ ะไม่สามารถใชได
้ ถ้ าสาย
•• ฟังก์ชน
้
HDMI ไม่รองรับ ARC
ื่
วิธีที่ 2 การเชอมต่
อแบบไร้สาย
ื่ มต่อก ับทีวีผ่าน Bluetooth
การเชอ
่ มต่อกับทีวผ
่ มต่อสายใหวุ้ น
เมือ
่ เชือ
ี า่ น Bluetooth คุณจะได ้รับฟังเสียงแบบสเตอริโอโดยไม่ตองเชื
้
อ
่ วาย
่ มต่อกับทีว ีไดครั
•• สามารถเชือ
้ ง้ ละหนึง่ เครือ
่ งเท่านัน
้
ื่ มต่อครงแรก
การเชอ
ั้
1. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาหรื
้
อทีร่ โี มตคอนโทรลจากนัน
้ เลือก “BT”
2. เปลีย่ น “BT” เป็ น “BT PAIRING”
•• ถา้ “BT READY” ปรากฏขึน
้ ใหกดปุ่
้ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาของ
้
Soundbar หรือบนรีโมต
คอนโทรลคางไว
้
นานกว่
้
า 5 วินาทีเพือ
่ ให ้ “BT PAIRING” ปรากฏขึน
้
3. เลือกโหมด Bluetooth ทีท
่ วี ี (ส�ำหรับขอมู
้ ลเพิม
่ เติมใหดู้ ทค
ี่ ม
ู่ อ
ื ของทีว ี)
4. เลือก “[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series” จากรายการบนหน ้าจอทีว ี
้
Soundbar ทีใช
่ งานได
จะมี
้ ระบุสถานะเป็ น “Need Pairing” หรือ “Paired”บนรายการอุปกรณ์ Bluetooth
่ มต่อกับ Soundbar ใหเลื
่ มต่อ
ถาต
้ องการเชื
้
อ
้ อกขอความแล
้
วเริ
้ ม
่ เชือ
่ ทีวี] → “BT” จะปรากฏขึน
่ มต่อกับทีวแ
•• เมือ
่ เชือ
ี ลว้ [ชือ
้ ทีจ่ อแสดงผลดานหน
้
้าของ Soundbar
5. คุณจะไดยิ้ นเสียงทีวผ
ี า่ น Soundbar
THA - 11
ื่ มต่ออุปกรณ์ลม
ถ้าการเชอ
้ เหลว
่ อุปกรณ์ทเี่ คยเชือ
่ มต่อกับ Soundbar (เช่น “[AV] Samsung Soundbar Mxxx
•• ถาปรากฏรายชื
้
อ
M-Series”) ในรายการใหลบออก
้
•• ในโหมด “BT” ใหกดปุ่
้ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาของ
้
Soundbar หรือบนรีโมตคอนโทรลคางไว
้
นาน
้
กว่า 5 วินาทีเพือ
่ สลับไปยังโหมด “BT PAIRING”
จากนัน
้ เลือก “[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series” จากรายการคนหาบนหน
้
้าจอทีว ี
สถานะ BT READY และ BT PAIRING คืออะไร
่ มต่อไวหรื
่ มต่อกับ Soundbar โดยใชอุ้ ปกรณ์ไร ้
•• BT READY : ในโหมดนีค
้ ณ
ุ จะสามารถคนหาที
้
วท
ี เี่ คยเชือ
้ อเชือ
่
สายทีเ่ คยเชือมต่อได ้
่ มต่อกับอุปกรณ์ใหม่ได ้ (ในขณะทีอ
•• BT PAIRING : ในโหมดนีค
้ ณ
ุ จะสามารถเชือ
่ ยูใ่ นโหมด “BT” ใหกดปุ่
้ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีด
่ านขวาของ
้
Soundbar หรือบนรีโมตคอนโทรลคางไว
้
นานกว่
้
า 5 วินาที)
หมายเหตุ
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth ใหใส่
•• ถาระบบขอให
้
ใส่
้ รหัส PIN เมือ
่ เชือ
้ <0000>
่ มต่อ Bluetooth การเชือ
่ มต่อ Bluetooth จะสินสุ
้ ดลงถา้ Soundbar และอุปกรณ์ Bluetooth
•• ในโหมดการเชือ
อยูห
่ า่ งกันเกิน 10 เมตร
•• Soundbar จะปิ ดโดยอัตโนมัต ิหลังจากอยูใ่ นสถานะพร ้อมเป็ นเวลา 5 นาที
่ มต่อไดอย่
•• Soundbar อาจไม่สามารถด�ำเนินการคนหา
้
Bluetooth หรือเชือ
้ างถูกตองภายใต
้
เหตุ
้ การณ์ดงั ต่อไปนี:้
–– มีสนามไฟฟ้ าแบบเขมอยู
้ ร่ อบ Soundbar
–– จับคูอ
่ ป
ุ กรณ์ Bluetooth หลายเครือ
่ งกับ Soundbar ไวหลายเครื
้
อ
่ งพร ้อมกัน
้
–– อุปกรณ์ Bluetooth ปิ ดอยูไ่ ม่อยูใ่ นต�ำแหน่งหรือมีความผิดปกติในการใชงาน
•• อุปกรณ์อ ิเล็กทรอนิกส์อาจก่อใหเกิดคลื
้
น
่ วิทยุแทรกได ้
ตองเก็
้
บอุปกรณ์ทท
ี่ ำ� ใหเกิดคลื
้
น
่ แม่เหล็กไฟฟ้ าเช่นไมโครเวฟ, อุปกรณ์ LAN ไร ้สายเป็ นตนให
้ อยู
้ ห
่ า่ งจากเครือ
่ ง
หลักของ Soundbar
ื่ มต่อ Soundbar ก ับทีวี
หยุดการเชอ
กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาหรื
้
อทีร่ โี มตคอนโทรลแลวสลั
้ บไปเป็ นโหมดใดก็ไดยกเว
้
น้ “BT”
่ มต่อจะใชเวลานานเนื
้
•• การหยุดการเชือ
อ
่ งจากทีวต
ี องรั
้ บการตอบรับจาก Soundbar
้
(ระยะเวลาทีใช
่ อาจแตกต่
างกันไปโดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั รุน
่ ทีว ี)
่ั
่ มต่อบลูทธู อัตโนมัตริ ะหว่าง Soundbar และทีว ี ใหกดปุ่
•• หากตองการยกเลิกการเชื
้
อ
้ ม p (เล่น/หยุดชวคราว
)
บนรีโมตคอนโทรลไว ้ 5 วินาทีในสถานะ “BT READY” (สลับไปมาระหว่างเปิ ด → ปิ ด)
THA - 12
ื่
05 การเชอมต่
อก ับอุปกรณ์ภายนอก
่ มต่อกับอุปกรณ์ภายนอกผ่านสายหรือเครือข่ายไร ้สายเพือ
เชือ
่ เล่นเสียงจากอุปกรณ์ภายนอกผ่าน Soundbar
้
ั
ื่
ี
เชอมต่
อโดยใชสายออปติค
ัลหรือสายสญญาณเส
ยงแบบอนาล็
อก
(AUX)
ด้านขวาของ Soundbar
เครือ
่ งเล่น BD/DVD/
กล่องแปลงส ัญญาณ/เครือ
่ งเล่นเกม
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
OPTICAL OUT
สายออปติค ัล
USB (5V 0.5A)
R - AUDIO - L
AUX IN
สาย (AUX) ส ัญญาณ
เสียง (มีจ�ำหน่ายแยก
ด้านล่างของ Soundbar
ต่างหาก)
1 สายออปติค ัล
XXเชือ่ มต่อ DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) ทีเ่ ครือ่ งหลักเขากั
้ บแจ็ค OPTICAL OUT
้
ของอุปกรณ์แหล่งขอมู
้ ลโดยใชสายดิจิ
ตอลออปติคัล
YYเลือกโหมด “D.IN” โดยกดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาหรื
้
อทีร่ โี มตคอนโทรล
ั
ี
2 สาย (AUX) สญญาณเส
ยง
้
XXเชือ่ มต่อ AUX IN (เสียง) ทีเ่ ครือ่ งหลักเขากั
้ บแจ็ค AUDIO OUT ของอุปกรณ์แหล่งขอมู
้ ลโดยใชสายเสี
ยง
YYเลือกโหมด “AUX ”โดยกดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงด ้านขวาหรือทีร่ โี มตคอนโทรล
THA - 13
้
ื่
การเชอมต่
อโดยใชสาย
HDMI
ด้านล่างของ Soundbar
อุปกรณ์ภายนอก
HDMI OUT
สาย HDMI
HDMI IN
(มีจ�ำหน่ายแยก
ต่างหาก)
HDMI IN
(ARC)
HDMI OUT
(TV-ARC)
สาย HDMI
(มีจ�ำหน่ายแยกต่างหาก)
HDMI
ด้านขวาของ Soundbar
่ มต่อสาย HDMI (มีจำ� หน่ายแยกต่างหาก) จากแจ็ค HDMI IN ทีด
1. เชือ
่ านหลั
้
งผลิตภัณฑ์เขากั
้ บแจ็ค
HDMI OUT ทีอ
่ ป
ุ กรณ์ด ิจิตอลของคุณ
่ มต่อสาย HDMI (มีจำ� หน่ายแยกต่างหาก) จากแจ็ค HDMI OUT (TV-ARC) ทีด
2. เชือ
่ านหลั
้
งผลิตภัณฑ์เขา้
กับแจ็ค HDMI IN ทีท
่ วี ข
ี องคุณ
3. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงด ้านขวาหรือทีร่ โี มตคอนโทรลจากนัน
้ เลือก “HDMI”
4. โหมด “HDMI” จะแสดงบนจอแสดงผลของ Soundbar และเล่นเสียง
THA - 14
ื่
06 การเชอมต่
อ USB
คุณสามารถเล่นไฟล์เพลงในอุปกรณ์เก็บขอมู
้ ล USB ผ่าน Soundbar ได ้
พอร์ต USB
USB (5V 0.5A)
จอแสดงผล
HDMI IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
Wi-Fi SETUP
SPK ADD
DC 24V
HDMI OUT
(TV-ARC)
AUX IN
USB (5V 0.5A)
USB
สายอะแดปเตอร์
Micro USB
ไปเป็น USB
่ มต่อสายอะแดปเตอร์ Micro USB ไปเป็ น USB ทีม
1. เชือ
่ ป
ี ลั๊ก USB 2.0 Micro USB ตัวผู ้ (ประเภท B) อยูท
่ ี่
ปลายดานหนึ
้
ง่ และมีแจ็ค 2.0 USB ตัวเมียแบบมาตรฐาน (ประเภท A) อยูท
่ ป
ี่ ลายอีกดานหนึ
้
ง่ เขากั
้ บแจ็ค Micro
USB ที่ Soundbar ของคุณ
่ มต่ออุปกรณ์ USB ของคุณเขากั
2. เชือ
้ บปลายดานตั
้ วเมียของสายอะแดปเตอร์
3. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาหรื
้
อทีร่ โี มตคอนโทรลจากนัน
้ เลือก “USB”
4. “USB” จะปรากฏบนหน ้าจอแสดงผล
5. เล่นไฟล์เพลงในอุปกรณ์เก็บขอมู
้ ล USB ผ่าน Soundbar
่ มต่อ USB นานกว่า 5 นาที
•• Soundbar จะปิ ดโดยอัตโนมัต ิ (Auto Power Off) ถาไม่
้ มก
ี ารเชือ
THA - 15
รายการความสามารถในการใชง้ านร่วมก ัน
การต่อพ่วง
โคเด็ก
่ ต ัวอย่าง
อ ัตราสุม
บิตเรต
*.mp3
MPEG 1 Layer2
16KHz ~ 48KHz
80kbps~320kbps
MPEG 1 Layer3
16KHz ~ 48KHz
80kbps~320kbps
MPEG 2 Layer3
16KHz ~ 48KHz
80kbps~320kbps
MPEG 2.5 Layer3
16KHz ~ 48KHz
80kbps~320kbps
Wave_Format_MSAudio1
16KHz ~ 48KHz
56kbps~128kbps
Wave_Format_MSAudio2
16KHz ~ 48KHz
56kbps~128kbps
AAC
16KHz ~ 96KHz
48kbps~320kbps
AAC-LC
16KHz ~ 96KHz
128kbps~192kbps
5.1 ช่องสัญญาณ 320kbps
HE-AAC
24KHz ~ 96KHz
48kbps~64kbps
5.1 ช่องสัญญาณ 160kbps
*.wav
-
16KHz ~ 48KHz
สูงถึง 3000kbps
*.ogg
OGG 1.1.0
16KHz ~ 48KHz
50kbps~500kbps
*.flac
FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1
16KHz ~ 96KHz
สูงถึง 3000kbps
*.wma
*.aac
้
•• หากมีโฟลเดอร์และไฟล์จด
ั เก็บอยูใ่ นอุปกรณ์ USB มากเกินไป Soundbar อาจใชเวลาสั
กครูใ่ นการเขาถึ
้ งแลว้
เล่นไฟล์
THA - 16
ื่
07 การเชอมต่
อก ับอุปกรณ์ภายนอก
ื่
การเชอมต่
อผ่านทาง Bluetooth
่ มต่ออุปกรณ์ไร ้สายผ่าน Bluetooth คุณจะได ้รับฟังเสียงแบบสเตอริโอโดยไม่ตองเชื
่ มต่อสายใหวุ้ น
เมือ
่ เชือ
้
อ
่ วาย
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth ไดมากกว่
•• ไม่สามารถเชือ
้
าครัง้ ละหนึง่ เครือ
่ ง
อุปกรณ์ Bluetooth
ื่ มต่อครงแรก
การเชอ
ั้
1. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาหรื
้
อทีร่ โี มตคอนโทรลจากนัน
้ เลือก “BT”
2. เปลีย่ น “BT” เป็ น “BT PAIRING”
•• ถา้ “BT READY” ปรากฏขึน
้ ใหกดปุ่
้ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาของ
้
Soundbar หรือบนรีโมต
คอนโทรลคางไว
้
นานกว่
้
า 5 วินาทีเพือ
่ ให ้ “BT PAIRING” ปรากฏขึน
้
3. เลือก “[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series” จากรายการ
่ อุปกรณ์ Bluetooth]  “BT” จะ
่ มต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth เรียบร ้อยแลว้ [ชือ
•• เมือ
่ Soundbar เชือ
ปรากฏขึนบนจอแสดงผลด
้
านหน
้
้า
่ มต่อกับ Bluetooth ผ่าน Soundbar
4. เปิ ดไฟล์เพลงในอุปกรณ์ทเี่ ชือ
ื่ มต่ออุปกรณ์ล ้มเหลว
ถ้าการเชอ
่ อุปกรณ์ทเี่ คยเชือ
่ มต่อกับ Soundbar (เช่น “[AV] Samsung Soundbar Mxxx
•• ถาปรากฏรายชื
้
อ
M-Series”) ในรายการใหลบออก
้
•• ในโหมด “BT” ใหกดปุ่
้ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาของ
้
Soundbar หรือบนรีโมตคอนโทรลคางไว
้
นาน
้
กว่า 5 วินาทีเพือ
่ สลับไปยังโหมด “BT PAIRING”
จากนัน
้ เลือก “[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series” จากรายการคนหาอุ
้
ปกรณ์ Bluetooth
THA - 17
สถานะ BT READY และ BT PAIRING คืออะไร
่ มต่อไวหรื
่ มต่อกับ Soundbar โดยใชอุ้ ปกรณ์ไร ้
•• BT READY : ในโหมดนีค
้ ณ
ุ จะสามารถคนหาที
้
วท
ี เี่ คยเชือ
้ อเชือ
่ มต่อได ้
สายทีเ่ คยเชือ
่ มต่อกับอุปกรณ์ใหม่ได ้ (ในขณะทีอ
•• BT PAIRING : ในโหมดนีค
้ ณ
ุ จะสามารถเชือ
่ ยูใ่ นโหมด “BT” ใหกดปุ่
้ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีด
่ านขวาของ
้
Soundbar หรือบนรีโมตคอนโทรลคางไว
้
นานกว่
้
า 5 วินาที)
หมายเหตุ
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth ใหใส่
•• ถาระบบขอให
้
ใส่
้ รหัส PIN เมือ
่ เชือ
้ <0000>
่ มต่อ Bluetooth การเชือ
่ มต่อ Bluetooth จะสินสุ
้ ดลงถา้ Soundbar และอุปกรณ์ Bluetooth
•• ในโหมดการเชือ
อยูห
่ า่ งกันเกิน 10 เมตร
•• Soundbar จะปิ ดโดยอัตโนมัต ิหลังจากอยูใ่ นสถานะพร ้อมเป็ นเวลา 5 นาที
่ มต่อไดอย่
•• Soundbar อาจไม่สามารถด�ำเนินการคนหา
้
Bluetooth หรือเชือ
้ างถูกตองภายใต
้
เหตุ
้ การณ์ดงั ต่อไปนี:้
–– มีสนามไฟฟ้ าแบบเขมอยู
้ ร่ อบ Soundbar
–– จับคูอ
่ ป
ุ กรณ์ Bluetooth หลายเครือ
่ งกับ Soundbar ไวหลายเครื
้
อ
่ งพร ้อมกัน
้
–– อุปกรณ์ Bluetooth ปิ ดอยูไ่ ม่อยูใ่ นต�ำแหน่งหรือมีความผิดปกติในการใชงาน
•• อุปกรณ์อ ิเล็กทรอนิกส์อาจก่อใหเกิดคลื
้
น
่ วิทยุแทรกได ้
ตองเก็
้
บอุปกรณ์ทท
ี่ ำ� ใหเกิดคลื
้
น
่ แม่เหล็กไฟฟ้ าเช่นไมโครเวฟ, อุปกรณ์ LAN ไร ้สายเป็ นตนให
้ อยู
้ ห
่ า่ งจากเครือ
่ ง
หลักของ Soundbar
•• Soundbar สนับสนุนขอมู
้ ล SBC (44.1kHz, 48kHz)
่ มต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ทีส
ั A2DP (AV)
•• เชือ
่ นับสนุนฟังก์ชน
่ มต่อ Soundbar กับอุปกรณ์ Bluetooth ทีส
ั HF (Hands Free)
•• คุณไม่สามารถเชือ
่ นับสนุนเฉพาะฟังก์ชน
•• หลังจากทีค
่ ณ
ุ จับคู่ Soundbar กับอุปกรณ์ Bluetooth แลว้ การเลือก “[AV] Samsung Soundbar Mxxx
M-Series” จากรายการอุปกรณ์ทส
ี่ แกนของอุปกรณ์จะเปลีย่ น Soundbar เป็ นโหมด “BT” โดยอัตโนมัต ิ
้ หาก
–– สามารถใชได
้
Soundbar แสดงอยูใ่ นอุปกรณ์ทจี่ บ
ั คูข
่ องอุปกรณ์ Bluetooth เท่านัน
้
(อุปกรณ์ Bluetooth และ Soundbar ตองเคยจั
้
บคูก
่ น
ั อย่างน ้อยหนึง่ ครัง้ ก่อนหน ้านี)้
•• Soundbar จะปรากฏในรายการอุปกรณ์ทค
ี่ นหาของอุ
้
ปกรณ์ Bluetooth เมือ
่ Soundbar แสดงขอความ
้
“BT
READY” เท่านัน
้
ั่ บลูทธู อยู่
•• ไม่สามารถจับคู่ Soundbar กับอุปกรณ์บลูทธู อีกอันหนึง่ ไดในขณะที
้
ใช
่ ฟั้ งก์ชน
Bluetooth POWER เปิ ด/ปิ ดบลูทธ
ู (Bluetooth POWER)
ั่ Bluetooth POWER On เปิ ดอยูแ
หากอุปกรณ์บลูทธู ทีจ่ บ
ั คูก
่ อ
่ นหน ้านีพ
้ ยายามจับคูก
่ บ
ั Soundbar เมือ
่ ฟังก์ชน
่ ต่
Soundbar ปิ ดเครือ
่ งอยู่ Soundbar จะเปิ ดเครือ
่ งโดยอัตโนมัต ิ
1. กดปุ่ ม Bluetooth POWER ในรีโมตขณะที่ Soundbar เปิ ดเครือ
่ งอยู่
2. “ON-BLUETOOTH POWER” จะปรากฏบนจอแสดงผลของ Soundbar
THA - 18
ื่
การยกเลิกการเชอมต่
อระหว่างอุปกรณ์บลูทธ
ู ก ับ Soundbar
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth จากระบบ Soundbar ส�ำหรับค�ำแนะน�ำ โปรดดูคม
้
คุณสามารถตัดการเชือ
ู่ อ
ื การใชงานของ
อุปกรณ์ Bluetooth
่ มต่อ
•• ระบบ Soundbar จะถูกตัดการเชือ
่ มต่อระหว่าง Soundbar และอุปกรณ์ Bluetooth แลว้ “BT DISCONNECTED” จะปรากฏที่
•• เมือ
่ หยุดการเชือ
จอแสดงผลดานหน
้
้าของ Soundbar
ื่ มต่อ Soundbar จากอุปกรณ์ Bluetooth
การต ัดการเชอ
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาหรื
้
อทีร่ โี มตคอนโทรลแลวสลั
้ บไปเป็ นโหมดใดก็ไดยกเว
้
น้ “BT”
กดปุ่ ม
่ มต่อจะใชเวลานานเนื
้
•• การหยุดการเชือ
อ
่ งจากอุปกรณ์ Bluetooth ตองรั
้ บการตอบรับจาก Soundbar
่ มต่ออาจแตกต่างกันขึน
(ระยะเวลาหยุดการเชือ
้ อยูก
่ บ
ั ประเภทอุปกรณ์ Bluetooth )
่ มต่อระหว่าง Soundbar และอุปกรณ์ Bluetooth แลว้ “BT DISCONNECTED” จะปรากฏที่
•• เมือ
่ หยุดการเชือ
จอแสดงผลดานหน
้
้าของ Soundbar
หมายเหตุ
่ มต่อ Bluetooth การเชือ
่ มต่อ Bluetooth จะขาดหายไปหากระยะห่างระหว่างระบบ Soundbar
•• ในโหมดการเชือ
กับอุปกรณ์ Bluetooth เกินขีดจ�ำกัด 10 ม.
•• ระบบ Soundbar จะปิ ดโดยอัตโนมัต ิหลังอยูใ่ นสถานะ พร ้อม นาน 5 นาที
เพิม
่ เติมเกียวก
่
ับ Bluetooth
่ มต่อกันไดอย่
้
่ มต่อไร ้
Bluetooth คือเทคโนโลยีทช
ี่ ว่ ยใหอุ้ ปกรณ์ทรี่ องรับ Bluetooth เชือ
้ างง่ายดายโดยใชการเชื
อ
สายระยะสัน้
้
•• อุปกรณ์ Bluetooth อาจท�ำใหเกิดสั
้
ญญาณรบกวนหรือท�ำงานผิดปกติ ขึนอยู
้
ก
่ บ
ั การใชงาน
เมือ
่ :
–– ส่วนหนึง่ ส่วนใดของร่างกายของคุณสัมผัสกับระบบรับ/ส่งสัญญาณจากอุปกรณ์ Bluetooth หรือระบบ
Soundbar
ั ในส�ำนักงาน
–– เกิดการแปรเปลีย่ นของไฟฟ้ าจากสิง่ กีดขวางทีเ่ กิดจากผนัง มุม หรือพาร์ทช
ิ น
่
–– อุปกรณ์ถก
ู สัญญาณไฟฟ้ ารบกวนจากอุปกรณ์ทม
ี่ ค
ี ลืน
่ ความถีเ่ ดียวกัน ซึงรวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ เตา
ไมโครเวฟ และ LAN ไร ้สาย
•• จับคูร่ ะบบ Soundbar กับอุปกรณ์ Bluetooth ขณะทีอ
่ ป
ุ กรณ์ทงั ้ สองเครือ
่ งอยูใ่ กลกั้ น
•• ยิง่ ระบบ Soundbar อยูห
่ า่ งจากอุปกรณ์ Bluetooth เพียงใด คุณภาพยิง่ แย่ลง
้
่ มต่อจะหลุด
หากระยะห่างเกินช่วงการใชงาน
Bluetooth การเชือ
ั เจน การเชือ
่ มต่อ Bluetooth อาจท�ำงานไม่เหมาะสม
•• ในบริเวณทีร่ บ
ั สัญญาณไม่ชด
่ มต่อ Bluetooth จะท�ำงานเมือ
่ มต่อจะถูกตัดขาดโดยอัตโนมัต ิ
•• การเชือ
่ อุปกรณ์อยูใ่ กลกั้ บเครือ
่ งเท่านัน
้ การเชือ
้
หากระยะห่างอยูน
่ อกช่วงนี้ แมอยู
้ ภ
่ ายในช่วงการใชงานนี
้ คุณภาพเสียงอาจต�ำ่ ลงจากสิง่ กีดขวาง เช่น ผนังหรือ
ประตู
•• อุปกรณ์ไร ้สายนีอ
้ าจรบกวนการท�ำงานของระบบไฟฟ้ าในระหว่างด�ำเนินการได ้
THA - 19
้
การใชแอพ
Samsung Audio Remote
การติดตงแอพ
ั้
Samsung Audio Remote
หากตองการควบคุ
้
ม Soundbar ดวยอุ
้ ปกรณ์ของคุณและแอพ Samsung Audio Remote โปรดดาวน์โหลดแอพ
Samsung Audio Remote จาก Google Play
ค้นหา : Samsung Audio Remote
การใชง้ านแอพ Samsung Audio Remote
้
หากตองการใช
้
งานแอพ
Samsung Audio Remote สัมผัสทีไอคอนรี
่
โมตเสียงบนอุปกรณ์ของคุณ จากนัน
้ ท�ำตามค�ำ
แนะน�ำทีป
่ รากฏบนหน ้าจอ
Audio Remote
้ อุ้ ปกรณ์และมือถือ Android เวอร์ชน
ั่ 3.0 ขึนไปเท่
•• แอพ Samsung Audio Remote ใชได
้
านัน
้
THA - 20
08 การใชรี้ โมทคอนโทรล
วิธีการใชรี้ โมทคอนโทรล
เปิ ดหรือปิ ด Soundbar
เปิ ด/ปิ ด
Bluetooth
POWER
Surround
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
กดเพือ
่ TREBLE, BASS, AUDIO SYNC ได ้
•• ถ ้าตองการควบคุ
้
มความดังของเสียงแหลมหรือ
เสียงทุ ้มใหเลื
้ อก TREBLE หรือ BASS ในการ
ควบคุมระบบ
ตัง้ ค่าเสียงจากนัน
้ ปรับความดังเสียงระหว่าง
้
เสียง
-6 ถึง +6 โดยใชปุ่้ ม ขึน/ลง
•• กดปุ่ ม
(ควบคุมระบบเสียง) คางไว
้
้
ประมาณ 5 วินาทีเพือ
่ ปรับเสียงของแต่ละคลืน
่
ความถี่
สามารถเลือกความถี่ 150Hz, 300Hz, 600Hz,
1.2KHz, 2.5KHz, 5KHz และ 10KHz (ซ้าย/
ขวา) และแต่ละความถีส
่ ามารถปรับค่าไดตั้ ง้ แต่
้
-6~+6 (ขึน/ลง)
•• ถ ้าภาพและเสียงระหว่างทีวแ
ี ละ Soundbar
ของคุ
ณ
ไม่
ต
รงกั
น
ให
เลื
้
อ
ก
AUDIO
SYNC ใน
Bluetooth
Surround
POWER
Bluetooth
การตั
ง้ ค่าเสียงจากนัน
้ ตัง้ ค่าการดีเลย์ของเสียง
Surround
POWER
้
ระหว่าง 0 ถึง 300 มิลลิวน
ิ าทีโดยใชปุ่้ ม ขึน/ลง
(ยกเวนโหมด
้
“USB”)
SOUND
ั่ เท่านัน
้
MODE•• การซิงค์เสียงรองรับในบางฟั งก์ชน
SOUND
MODE
ั่ ระบบเสียงรอบทิศทางช่วยเพิม
ฟั งก์ชน
่ ความลึกและมิต ิให ้ระบบเสียง
Bluetooth
ในแต่ลPOWER
ะครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กดปุ่ มนีจ้ ะเป็ นการสลับระหว่าง
ON และ OFF
Surround
•• ON : เล่นเสียงจากล�ำโพงทุกตัว
SOUND
้ นเสียงแหล่งตนก�
้ ำเนิดเสียงผ่านล�ำโพงหลายตัว
MODE•• OFF : คุณจะไดยิ
Surround
VOL
VOL
VOL
WOOFER
THA - 21
WOOFER
WOOFER
Bluetooth
POWER
Surround
คุณสามารถเลือกเอฟเฟ็ กต์เสียงไดโดยเลื
้
อก STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE,
SPORTS, หรือ MOVIE ได ้
เลือกโหมด “STANDARD” ถาคุ
่ ้ ณตองดื
้ ม
่ ด�ำ่ กับเสียงตนฉบั
้
บ
SOUND
MODE
SOUND
•• DRC (Dynamic Range Control)
ช่วยใหคุ้ ณสามารถควบคุมช่วงไดนามิกกับระบบ Dolby Digital ได ้
ถ ้าคุณกดปุ่ ม SOUND MODE คางไว
้
ในขณะที
้
อ
่ ยูใ่ นโหมดสแตนด์บายจะเป็ นการเปิ ดหรือปิ ด
ั เจน)
DRC (Dynamic Range Control) ถ ้าเปิ ด DRC เสียงดังจะลดลง (เสียงอาจไม่ชด
MODE
่ มต่อกับ
่ เลือกแหล่งขอมู
้ ลทีเ่ ชือ
WOOFERกดเพือ
VOL
แหล่งข้อมูล
Bluetooth
POWER
Surround
Soundbar
•• โหมด BT PAIRING
ถ ้าตองการเปิ
้
ดโหมด “BT PAIRING” ในโหมด “BT” ใหกดปุ่
้
ม
(แหล่งข้อมูล) คางไว
้
้
นานกว่า 5 วินาที ดูรายละเอียดไดที
้ ห
่ น ้า 17
่ ั Auto Power Down
•• ฟังก์ชน
ยูนต
ิ จะปิ ดเองโดยอัตโนมัต ิในกรณีตอ
่ ไปนี้
ั ญาณเสียงเป็ นเวลา 5 นาที
–– โหมด D.IN / HDMI / BT / USB : หากไม่มส
ี ญ
–– โหมด AUX :
–– ถ ้าสายสัญญาณเสียง (AUX) ถูกถอดออกเป็ นเวลา 5 นาที
ั ญาณการกดปุ่ มหรือแป้ นพิมพ์เขามาในยู
–– ถ ้าไม่มส
ี ญ
้
นต
ิ เป็ นเวลา 8 ชัว่ โมงในขณะทีส
่ าย
สัญญาณเสียง (AUX) ยังเสียบอยู่
ั่ Auto Power Down จะปิ ดเฉพาะกรณีดงั กล่าวเท่านัน
(ฟั งก์ชน
้ )
ั่ Auto Power Down เมือ
–– ถ ้าตองการปิ
้
ดฟั งก์ชน
่ อยูใ่ นโหมด สัญญาณเสียง “AUX” ให ้
กดปุ่ ม p คางไว
้
เป็
้ นเวลา 5 วินาที “ON-AUTO POWER DOWN” /
“OFF-AUTO POWER DOWN” ปรากฏบนหน ้าจอ
กดทีป
่ ม
ุ่ p เพือ
่ หยุดเล่นเพลงชัว่ คราว
ถ ้ากดปุ่ มเดิมอีกครัง้ เพลงจะเล่นต่อ
SOUND
MODE
เล่น/หยุด
่ั
ชวคราว
Bluetooth
POWER
Surround
VOL
WOOFER
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
THA - 22
้ ทีร่ ะบุไว้เพือ
้
กดตรงพืน
่ เลือก ขึน/ลง/ซ้
าย/ขวา
้
ขึน/ลง/ซ้
าย/
ขวา
Bluetooth
POWER
Surround
SOUND
MODE
ั่
กดขึน
้ /ลง/ซ ้าย/ขวาบนปุ่ มเพือ
่ เลือกหรือตัง้ ค่าฟั งก์ชน
•• เล่นซ�ำ้
ั่ เล่นซ�ำ้ ในโหมด “USB” ใหกดปุ่
้
ถ ้าตองการใช
้
ฟั้ งก์ชน
้
ม ขึน
VOL
WOOFER
•• ข้ามเพลง
กดปุ่ ม ขวา เพือ
่ เลือกเพลงถัดไป
กดปุ่ ม ซ้าย เพือ
่ เลือกเพลงก่อนหน ้า
•• Anynet+ / Auto Power Link
้ ดหรือปิ ด Anynet+ และ Auto Power Link ได ้
คุณสามารถใชเปิ
Anynet+ และ Auto Power Link ควบคุมดวยปุ่
้ ม ขวา และ ซ้าย ตามล�ำดับ
่ มต่อกับ Samsung TV ดวยสาย
–– Anynet+ : ถ ้า Soundbar เชือ
้
HDMI คุณสามารถ
ควบคุม Soundbar ของคุณไดด้ วยรี
้ โมตคอนโทรล Samsung TV
กดคางไว
้
ที
้ ป
่ ม
ุ่ ขวา ประมาณ 5 วินาทีเพือ
่ ON และ OFF Anynet+
่ มต่ออยูก
–– Auto Power Link : ถ ้า Soundbar เชือ
่ บ
ั ทีวข
ี องคุณผ่านสายดิจิตอลออปติคล
ั
คุณจะสามารถเปิ ด Soundbar ไดโดยอั
้
ตโนมัตเิ มือ
่ คุณเปิ ดทีว ี
กดคางปุ่
้ ม ซ้าย ไวประมาณ
้
5 วินาทีเพือ
่ ON และ OFF Auto Power Link
–– Anynet+ / Auto Power Link ถูกตัง้ ค่าเป็ น ON ตามค่าเริม
่ ตน้
Surround
Bluetooth
POWER
Bluetooth
SOUND
MODE
VOL
POWER
WOOFER
ั่ Bluetooth POWER หรือการควบคุมระดับเสียง
กดเพือ
่ เปิ ดและปิ ดฟั งก์ชน
่ ั Bluetooth POWER : ถ ้า Soundbar อยูใ่ นโหมดสแตนด์บายและฟังก์ชน
ั่
•• ฟังก์ชน
Bluetooth POWER เปิ ดใช ้งานอยูเ่ มือ
่ คุณเปิ ดอุปกรณ์ Bluetooth ทีเ่ คยเชือ่ มต่อไว ้
Soundbar จะเปิ ดและเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์ผา่ น Bluetooth โดยอัตโนมัต ิ
ั่ Bluetooth POWER เปิ ดใช ้งานอยู่ “ON-BLUETOOTH POWER” จะ
–– เมือ
่ ฟั งก์ชน
ั Bluetooth POWER ใหกดที
ปรากฏทีจ่ อแสดงผลของ Soundbar ในการปิ ดฟั งก์ชน
้
ป
่ ม
ุ่
Bluetooth POWER หนึง่ ครัง้ จากนัน
้ “OFF-BLUETOOTH POWER” จะปรากฏ
บนจอแสดงผลดานหน
้
้า
่ มต่ออยูก
–– ถ ้าเปิ ดโหมด “D.IN”และ Soundbar เชือ
่ บ
ั Samsung smart TV รุน
่ ทีผ
่ ลิตหลัง
ปี 2017 จะสามารถควบคุม Soundbar ไดผ่้ านรีโมตคอนโทรลของทีว ี
ในโหมดนีไ้ ม่สามารถปิ ด Bluetooth POWER ได ้
ั
•• ฟังก์ชนการควบคุ
มระด ับเสียง : เนือ
่ งจากการเปิ ดเสียงในระดับเสียงทีส
่ งู อาจก่อให ้เกิด
ั จะปรับระดับเสียงไปที่ 20 เมือ
อันตรายต่อการได ้ยิน ฟังก์ชน
่ ระดับเสียงทีต
่ งั ้ ไว ้สูงกว่า 20
–– ค่าปกติสำ� หรับการควบคุมระดับเสียงไดถู้ กปิ ด ระดับเสียงทีต
่ งั ้ ไวจะคงอยู
้
แ
่ ม ้ขณะทีป
่ ิด
เครือ
่ ง
–– ในการเปลีย
่ นแปลงการตัง้ ค่า ใหกดปุ่
้
ม Bluetooth POWER บนรีโมตคอนโทรลเป็ น
ั การควบคุมระดับเสียง ขอความ
เวลา 5 วินาที เมือ
่ ปิ ดฟั งก์ชน
้
“V FREE” จะปรากฏบน
ั ขอความ
จอแสดงผลดานหน
้
้า และเมือ
่ เปิ ดฟั งก์ชน
้
“V LOCK” จะปรากฏ
THA - 23
FE
R
Su
rro
un
d
D
U
N
VO
L
D
N
SO
SO
SO
U
VO
L
BA
R
BA
R
W
OO
W
OO
W
OO
D
N
U
U
N
VO
L
D
BA
R
BA
R
SOUND
MODE
O
SO
M UN
OD D
E
Bl
u
PO eto
W oth
ER
Bl
u
PO eto
W oth
ER
FE
R
Su
rro
un
d
WOOFER
SO
M UN
OD D
E
Bl
u
PO eto
W oth
ER
WOOFER
FE
R
Su
rro
un
d
Bluetooth
POWER
Surround
OO
W
OO
BA
R
D
N
U
SO
VO
L
BA
R
D
N
SO
U
VO
L
กดปุ่ มขึน
้ หรือลงเพือ
่ ปรับระดับเสียง
•• ปิ ดเสียง
กดปุ่ ม VOL เพือ
่ ปิ ดเสียง กดอีกครัง้ เพือ
่ เปิ ดเสียง
ี Soundbar ด้วยรีโมทคอนโทรลทีวี
การปร ับระด ับเสยง
้
ใชเมนู
ท ีวีตงค่
ั้ าล�ำโพงของ Samsung TV ให้เป็นล�ำโพงภายนอก
(ดูข ้อมูลเพิม
่ เติมได้ทีคู
่ ม
่ ือการใชง้ านทีวี)
•• หลังจากติดตัง้ Soundbar แลวคุ
้ ณสามารถปรับระดับเสียง Soundbar ไดโดยใช
้
รี้ โมทคอนโทรล IR ทีม
่ ากับ
ั่ นีเ้ มือ
Samsung TV (ถาไม่
้ ตองการใช
้
ฟั้ งก์ชน
่ เปิ ด Soundbar ใหกดปุ่
้ ม Surround คางไว
้
้ 5 วินาที
ั่ เรียบร ้อย)
จะปรากฏ “OFF-TV REMOTE” ขึน
้ ทีจ่ อแสดงผล Soundbar และปิ ดฟังก์ชน
การปรับระดังเสียงโดยใชรี้ โมทคอนโทรล Samsung TV เพียงอย่างเดียวใหกดปุ่
้ ม Surround คางไว
้
นานกว่
้
า
5 วินาทีจนกว่า “SAMSUNG-TV REMOTE” จะปรากฏขึน
้ บนจอแสดงผล Soundbar
–– การกดปุ่ ม Surround คางไว
้
้ 5 วินาทีแต่ละครัง้ จะเป็ นการเปลีย่ นไปยังโหมดต่างๆตามล�ำดับดังต่อไปนี:้
“SAMSUNG-TV REMOTE” (โหมดตามค่าเริม
่ ตน)
้  “OFF-TV REMOTE”  “ALL-TV REMOTE”
•• ถาต
้ องการปรั
้
บระดับเสียง Soundbar ดวยรี
้ โมตคอนโทรลของผู ้ผลิตอืน
่ ใหเปิ
้ ด Soundbar และกดปุ่ ม
Surround คางไว
้
้ 5 วินาที (“OFF-TV REMOTE” จะปรากฏขึน
้ บนจอแสดงผล Soundbar) จากนัน
้ ใหปล่
้ อย
ปุ่ ม Surround และกดปุ่ ม Surround คางไว
้
นานกว่
้
า 5 วินาทีอก
ี ครัง้
(“ALL-TV REMOTE” จะปรากฏขึน
้ บนจอแสดงผลของ Soundbar)
ั่ นีอ
้
–– ฟังก์ชน
้ าจไม่สามารถใชงานได
ขึ้ น
้ อยูก
่ บ
ั รีโมตคอนโทรล
้
ั่ นีไ้ ด ้
–– ยีห
่ อที
้ ใช
่ งานฟั
งก์ชน
VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA
THA - 24
Su
rro
un
d
FE
R
SO
M UN
OD D
E
W
OO
BA
R
D
N
SO
VO
L
Su
rro
un
d
FE
R
SO
M UN
OD D
E
W
OO
FE
R
Su
rro
un
d
SO
M UN
OD D
E
WOOFER
Su
rro
un
d
VOL
VOL
Bl
u
PO eto
W oth
ER
Bl
u
PO eto
W oth
ER
Bl
u
PO eto
W oth
ER
กดปุ่ มขึน
้ หรือลงเพือ
่ ปรับระดับเสียงของซับวูฟเฟอร์เป็ น -12 หรือ -6 ถึง +6
การกดทีป
่ มจะเป็
ุ่
นการปรับระดับเสียงซับวูฟเฟอร์เป็ น 0
U
FE
R
VOL
SO
M UN
OD D
E
้ ่ มทีซ
่ นอยู่
การใชปุ
่ อ
่ นอยู่
ปุ่มทีซ
่ อ
หน้าอ้างอิง
ปุ่มบนรีโมตคอนโทรล
่ั
ฟังก์ชน
Surround
การควบคุมระยะไกลทีว ี เปิ ด/ปิ ด
หน ้า 24
จับคู่ BT
หน ้า 17
Auto Power Down เปิ ด/ปิ ด (โหมด AUX)
หน ้า 22
เริม
่ การท�ำงาน (สแตนด์บาย)
หน ้า 30
VOL
ID SET (สแตนด์บาย)
หน ้า 7
ซ ้าย
Auto Power Link ON/OFF
หน ้า 10
ขวา
Anynet+ ON/OFF
หน ้า 23
EQ 7 ช่วง
หน ้า 21
SOUND MODE
DRC ON/OFF (สแตนด์บาย)
หน ้า 22
Bluetooth POWER
การควบคุมระดับเสียง เปิ ด/ปิ ด
หน ้า 23
(แหล่งขอมู
้ ล)
p (เล่น/หยุดชัว่ คราว)
(ควบคุมระบบเสียง)
ั
ี
ระบุคา่ สญญาณออกส
ำ� หร ับโหมดเอฟเฟ็กต์เสยงอื
นๆ
่
เอาท์พุท
เอฟเฟค
อินพุท
Bluetooth
POWER
Surround
รวมชุดล�ำโพงไร้สายด้าน
หล ังด้วย
ช่อง 2
ช่อง 3.1
ช่อง 5.1
ช่อง 5.1
ช่อง 3.1
ช่อง 5.1
ช่อง 2
ช่อง 2.1
ช่อง 4.1
ช่อง 5.1
ช่อง 3.1
ช่อง 5.1
ช่อง 2
ช่อง 2.1
ช่อง 4.1
ช่อง 5.1
ช่อง 3.1
ช่อง 5.1
ช่อง 2
ช่อง 3.1
ช่อง 5.1
ช่อง 5.1
ช่อง 3.1
ช่อง 5.1
ช่อง 2
ช่อง 3.1
ช่อง 5.1
ช่อง 5.1
ช่อง 3.1
ช่อง 5.1
ช่อง 2
ช่อง 3.1
ช่อง 5.1
ช่อง 5.1
ช่อง 3.1
ช่อง 5.1
ON
Surround
SOUND
MODE
STANDARD
Bluetooth
POWER
Surround
MUSIC
SOUND
MODE
VOL
SOUND
CLEAR
WOOFERVOICE
MODE
SPORTS
VOL
ยกเว้นชุดล�ำโพงไร้สาย
ด้านหล ัง
WOOFER
MOVIE
้ แยกต่างหากได ้
•• ชุดล�ำโพงไร ้สายดานหลั
้
งของซัมซุงนัน
้ สามารถซือ
้ ชุดเครือ
ในการซือ
่ งมือ ใหติดต่
้
อผู ้ขายทีข
่ าย Soundbar แก่ทา่ น
THA - 25
09 การติดตงขาแขวนแบบติดผน
ั้
ัง
ข้อควรระว ังในการติดตงั้
•• ติดตัง้ บนผนังแนวตัง้ เท่านัน
้
้ สูง
•• หามติดตั
้
ง้ ในพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ อ
ี ณ
ุ หภูมห
ิ รือความชืน
•• ตรวจสอบผนังหองว่
้ ามีความแข็งแรงทนทานพอทีจ่ ะรองรับน�ำ้ หนักผลิตภัณฑ์ไดหรื
้ อไม่
ถาผนั
้ งไม่แข็งแรงใหเสริ
้ มความแข็งแกร่งของผนังหรือติดตัง้ บริเวณอืน
่
้ และใชสกู
้ รยึดหรือพุกทีเ่ หมาะสมกับประเภทก�ำแพงทีจ่ ะติดตัง้ (แผ่นยิปซัม
่ , แผ่นเหล็ก, ไม ้ฯลฯ)
•• ซือ
ถาเป็
้ นไปไดให
้ ฝั้ งสกูรตรึงในโครงผนัง
้ สกูรส�ำหรับการติดตัง้ บนผนังตามประเภทและความหนาของผนังทีต
•• ซือ
่ องการติดตั
้
ง้ Soundbar
้ านศูนย์กลาง: M5
–– เสนผ่
้
–– ความยาว: แนะน�ำใหใช
้ ขนาด
35 มม. ขึน
้ ไป
่ มต่อสายจากเครือ
•• เชือ
่ ง Soundbar ไปยังอุปกรณ์ภายนอกก่อนติดตัง้ Soundbar บนผนัง
•• ตรวจสอบใหแน่
้ ใจว่าเครือ
่ ง Soundbar ปิ ดอยูแ
่ ละไม่ไดเสี
้ ยบปลั๊กก่อนติดตัง้
มิฉะนัน
้ อาจเกิดไฟฟ้ าช็อตได ้
ิ้ ว่ นขาแขวนแบบติดผน ัง
ชนส
A
B
CENTER LINE
A-TYPE : 616mm
B-TYPE : 360mm
B
A
ต ัวน�ำขาแขวนแบบติดผน ัง
สกูรยึด (2 ต ัว)
สกูร (2 ต ัว)
ฉากสำ� หร ับยึดก�ำแพง
ด้านซา้ ย
THA - 26
ฉากสำ� หร ับยึดก�ำแพง
ด้านขวา
1. วางต ัวน�ำขาแขวนแบบติดผน ังบนพืน
้ ผนัง
3. กดปลายปากกาหรือปลายดินสอทีแ
่ หลมลงไปที่
•• ต ัวน�ำขาแขวนแบบติดผน ังตองอยู
้
ใ่ นระดับ
จุดศูนย์กลางของรูป A-TYPE ทีป
่ ลายทัง้ สองดาน
้
ทีพ
่ อดี
ของตัวน�ำเพือ
่ ท�ำเครือ
่ งหมายส�ำหรับสกรูตรึงจาก
นัน
้ เอาต ัวน�ำขาแขวนแบบติดผน ังออก
•• ถาที
้ วข
ี องคุณติดตัง้ บนผนังใหติดตั
้
ง้
Soundbar ใตที
้ ว ีโดยมีระยะห่างอย่างน ้อย
A
B
CENTER LINE
5 ซม.
A-TYPE : 616mm
B-TYPE : 360mm
A
B
A
B
้
5 ซม. ขึนไป
้
4. ใชดอกสว่
านขนาดทีเ่ หมาะสมเจาะรูบนก�ำแพงตรง
ต�ำแหน่งทีท
่ ำ� เครือ
่ งหมายเอาไว ้
•• ถ ้าเครือ
่ งหมายไม่ตรงกับต�ำแหน่งของ
สลักเกลียวให ้เสียบพุกหรือสลักเกลียวมอลลี่
ทีข
่ นาดพอเหมาะลงไปในรูกอ
่ นทีจ่ ะเสียบสก
รูตรึงลงไป
้ กหรือสลักเกลียวมอลลีโ่ ปรดดูให ้
ถ ้าคุณใชพุ
้ านศูนย์กลางของแผ่นกระดาษ
2. จัดวางเสนผ่
โดยใหอยู
้ ต
่ รงจุดศูนย์กลางของทีว ี (ถาคุ
้ ณติด
ตัง้ Soundbar ดานล่
้ างทีว ี) จากนัน
้ ยึดต ัวน�ำขา
้
แขวนแบบติดผน ังบนผนังโดยใชเทปกาวโ
•• ถาคุ
้ ณไม่ตองการติดตั
้
ง้ Soundbar ทีด
่ าน
้
้ านศูนย์กลางไวที
ล่างของทีว ีใหวางเส
้
นผ่
้ ่
แน่ใจว่ารูทค
ี่ ณ
ุ เจาะมีขนาดใหญ่พอส�ำหรับพุก
หรือสลักเกลียวมอลลีท
่ ค
ี่ ณ
ุ ใช ้
5. ดันสกรู (มีจำ� หน่ายแยกต่างหาก) ลงไปในสกูรยึด
แต่ละตัวจากนัน
้ ขันสกรูแต่ละตัวลงในรูเสียบสกรู
ใหแน่
้ น
จุดศูนย์กลางของบริเวณทีต
่ องการติดตั
้
ง้
A
B
CENTER LINE
A-TYPE : 616mm
B-TYPE : 360mm
B
A
เส้นผ่านศูนย์กลาง
THA - 27
้
6. ใชสกรู
(M4 x L12) จ�ำนวนสองตัวเพือ
่ ยึดฉาก
�
้ายและขวาเข
สำหร ับยึดก�ำแพงดานซ
้
ากั
้ บส่วน
้ายและขวามีรป
•• แขนยึดก�ำแพงดานซ
้
ู ร่างต่างกัน
ตรวจสอบใหแน่
้ ใจว่าแขนยึดก�ำแพงอยูใ่ น
ล่างของ Soundbar
ต�ำแหน่งทีถ
่ ก
ู ตอง
้
เพือ
่ ใหสามารถขั
้
นสกรูไดแน่
้ นพอดีใหจั้ ดแนวส่วน
นูนบน Soundbar ใหตรงกั
้
บรูบนฉากส�ำหรับยึด
แขนยึดก�ำแพงด้านขวา
แขนยึดก�ำแพงด้านซ้าย
7. ติดตัง้ Soundbar พร ้อมดวยฉากส
้
ำ� หร ับยึด
ก�ำแพงโดยแขวนฉากสำ� หร ับยึดก�ำแพงไวบน
้
สกรูย ึดบนผนัง
•• ขณะประกอบตรวจดูใหแน่
้ นใจว่าส่วนทีเ่ ป็ นที่
แขวนของฉากสำ� หร ับยึดก�ำแพงอยูด
่ านหลั
้
ง
Soundbar
ด้านหล ังของ Soundbar
•• เอียง Soundbar เล็กน ้อยเพือ
่ ใส่หวั สกรูย ึดทัง้ สอง
หัวลงในรูฉากสำ� หร ับยึดก�ำแพง
ดัน Soundbar ไปตามทิศทางลูกศรเพือ
่ ยึดทัง้ สอง
ดานให
้
แน่
้ น
ด้านขวาสุดของ Soundbar
THA - 28
การปลด Soundbar ออกจาก
ก�ำแพง
1. ถาต
้ องการถอด
้
Soundbar ออกจากก�ำแพงใหกด
้
10 การอ ัพเดต
ซอฟต์แวร์
Soundbar ตามทิศทางลูกศรค่อยๆเอียงขึน
้ จากนัน
้
ในอนาคตอาจมีการอ ัพเดตเฟิ ร์มแวร์ของระบบ
ดึงออกมาจากผนังตามทีแ
่ สดงในรูป
Soundbar โดย Samsung
พอร์ต USB
HDMI IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
USB (5V 0.5A)
Wi-Fi SETUP
SPK ADD
DC 24V
HDMI OUT
(TV-ARC)
AUX IN
USB (5V 0.5A)
สายอะแดปเตอร์
Micro USB ไปเป็น
USB
•• หามแขวนสิ
้
ง่ ของบน Soundbar และหลีกเลีย่ งการ
ชนหรือปล่อยให ้ Soundbar หล่น
•• ยึด Soundbar บนผนังใหแน่
้ นเพือ
่ ไม่ใหตกหล่
้
น
ถา้ Soundbar ตกอาจท�ำใหเกิดการบาดเจ็
้
บหรือ
ผลิตภัณฑ์อาจเสียหายได ้
ใหแน่
้ ใจว่าบุตรหลานของท่านไม่ไดดึ้ งสายทีต
่ อ
่ ไว ้
ถาระบบเสนอให
้
อั้ พเดตคุณสามารถอัพเดตเฟิ รม
์ แวร์ได ้
่ มต่ออุปกรณ์ USB ทีม
โดยเชือ
่ ไี ฟล์การอัพเดตเฟิ รม
์ แวร์
เพราะอาจท�ำให ้ Soundbar หล่นได ้
เขากั
้ บพอร์ต USB บน Soundbar
•• เมือ
่ ติดตัง้ Soundbar บนผนังแลวโปรดตรวจสอบ
้
•• เพือ
่ ประสิทธิภาพทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ของขาแขวนแบบติดผนัง
ดูขอมู
้ ลเพิม
่ เติมเกีย่ วกับวิธีการดาวน์โหลดไฟล์การ
ควรติดตัง้ ระบบล�ำโพงห่างจากดานล่
้ างของทีวอ
ี ย่าง
อัพเดตไดในเว็
้ บไซต์ Samsung Electronics ที่
น ้อย 5 ซม. ส�ำหรับทีวท
ี ต
ี่ ิดตัง้ บนผนัง
(www.samsung.com  Support).
Soundbar บนผนังควรติดตัง้ Soundbar บนพืน
้ ผิว
จากนัน
้ ใส่หรือเลือกรุน
่ Soundbar ของคุณแลวเลื
้ อก
่ จากนัน
ซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชัน
้ เลือก ดาวน์โหลด
ทีแ
่ ข็งแรงเรียบทีจ่ ะไม่ทำ� ใหเครื
้ อ
่ งหล่น
่ ตัวเลือกอาจแตกต่างกันไป
ชือ
•• เพือ
่ ความปลอดภัยของคุณถาไม่
้ ไดติดตั
้
ง้
THA - 29
ขนตอนการอ
ั้
ัพเดต
ถ้า UPDATE ไม่แสดง
1. ต่อสาย Micro USB ส�ำหรับอะแดปเตอร์ USB ทีม
่ ี
่ มต่ออุปกรณ์เก็บ
1. ปิ ด Soundbar ถอดและเชือ
ปลั๊ก USB 2.0 Micro USB ตัวผู ้ (ประเภท B) อยู่
ขอมู
้ ล USB ทีเ่ ก็บไฟล์อพ
ั เดตไปทีพ
่ อร์ต USB
ทีป
่ ลายดานหนึ
้
ง่ และมีแจ็ค 2.0 USB ตัวเมียแบบ
มาตรฐาน (ประเภท A) อยูท
่ ป
ี่ ลายอีกดานหนึ
้
ง่ เขา้
ของ Soundbar อีกครัง้
่ มต่อใหม่
2. ถอดสายไฟของ Soundbar ออกแลวเชื
้ อ
กับแจ็ค Micro USB ใน Soundbar ของคุณ
จากนัน
้ เปิ ด Soundbar
2. ด�ำเนินการตามขันตอนด
้
านล่
้ างเพือ
่ ท�ำการ
•• การอัพเดตเฟิ รม
์ แวร์อาจท�ำงานไดไม่
้ เต็มทีถ
่ า้
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์:
ไฟล์เสียงที่ Soundbar รองรับถูกจัดเก็บอยูใ่ น
ไปทีเ่ ว็บไซต์ของ Samsung (samsung.com) 
่ รุน
คนหาชื
้
อ
่ - เลือกตัวเลือกการสนับสนุนลูกคา้
อุปกรณ์เก็บขอมู
้ ล USB
่ ของตัวเลือกนีอ
(ชือ
้ าจมีการเปลีย่ นแปลงได)้
3. บันทึกซอฟต์แวร์ทด
ี่ าวน์โหลดมาไวที
้ อ
่ ป
ุ กรณ์ USB
•• อย่าถอดสายไฟหรือถอดอุปกรณ์ USB ออกใน
ขณะทีท
่ ำ� การอัพเดตอยู่ ยูนต
ิ หลักจะปิ ดโดย
้
อัตโนมัต ิเมือ
่ การอัพเดตเฟิ รม
์ แวร์เสร็จสิน
้ สามารถเริม
•• หลังการอัพเดตเสร็จสิน
่ การตัง้ ค่า
้
Soundbar โดยผูใช
้ งานได
้ เราแนะน�ำใหคุ้ ณจด
แลวเลื
้ อก “แตกไฟล์” เพือ
่ แตกไฟล์
่ มต่ออุปกรณ์ USB ทีม
4. ปิ ด Soundbar แลวเชื
้ อ
่ ี
ซอฟต์แวร์อพ
ั เดตไปทีพ
่ อร์ตตัวเมียของสายอะแดป
การตัง้ ค่าของคุณไวเพื
้ อ
่ ใหสามารถตั
้
ง้ ค่ายูนต
ิ นี้
เตอร์ Micro USB
่ มต่อสายไปทีพ
เชือ
่ อร์ต USB ของ Soundbar.
อีกครัง้ หลังการอัพเดตไดอย่
้ างสะดวก
โปรดจ�ำไวว่้ าการอัพเดตเฟิ รม
์ แวร์จะรีเซ็ตการ
่ มต่อซับวูฟเฟอร์ดวย
เชือ
้
5. เปิ ด Soundbar ภายใน 3 นาที ขอความ
้
“UPDATE” จะปรากฏและการอัพเดตจะเริม
่ ตนขึ
้ น
้
6. เมือ
่ การอัพเดตเสร็จสมบูรณ์ Soundbar จะปิ ด กด
คางไว
้
ที
้ ป
่ ม
ุ่ p บนรีโมตคอนโทรลนานอย่างน ้อย
5 วินาที ขอความ
้
“INIT” จะปรากฏขึน
้ บนหน ้า
่ มต่อกับซับวูฟเฟอร์อก
ถาการเชื
้
อ
ี ครัง้ ไม่เกิดขึน
้
โดยอัตโนมัต ิหลังการอัพเดต กรุณาดูทห
ี่ น ้า 6
ถาการอั
้
พเดตซอฟต์แวร์ลมเหลว
้
โปรดตรวจ
สอบว่าอุปกรณ์ USB ช�ำรุดหรือไม่
•• ผูใช
้ ้ Mac OS ควรใช ้ MS-DOS (FAT) แทนรูป
จอแสดงผลและจากนัน
้ Soundbar จะปิ ดตัวลง
้
การอัพเดตเสร็จสิน
แบบไฟล์ USB
ั่ DUAL BOOT ถาไม่
•• ผลิตภัณฑ์นม
ี่ ฟ
ี ังก์ชน
้ สา
มารถอัพเดตเฟิ รม
์ แวร์ได ้ คุณสามารถอัพเดต
เฟิ รม
์ แวร์อก
ี ครัง้ ได.้
THA - 30
•• การอัพเดตผ่าน USB อาจไม่สามารถท�ำไดทั้ ง้ นี้
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ผูผลิตอุ
้
ปกรณ์เก็บขอมู
้ ล USB
11 การแก้ไขปัญหา
โปรดตรวจสอบประเด็นต่างๆดังต่อไปนีก
้ อ
่ นน�ำผลิตภัณฑ์เขาศู
้ นย์บริการ
เปิ ด Soundbar ไม่ได้
เสียบสายไฟเข้าแหล่งจ่ายไฟแล้วหรือย ัง
;; เสียบปลั๊กไฟเขาแหล่
้
งจ่ายไฟ
่ั
เมือ
่ กดปุ่มแล้วฟังก์ชนไม่
ทำ� งานตามค�ำสง่ ั
มีกระแสไฟฟ้าสถิตย์ในอากาศหรือไม่
;; ถอดปลั๊กไฟออกและเสียบกลับเขาไปอี
้
กครัง้
เสียงขาดหายในโหมด BT
่ มต่อ Bluetooth ทีห
;; ดูการเชือ
่ น ้า 11 และ 17
ไม่ม ีเสียงออกมา
่ ั ดเสียงอยูห
เปิ ดฟังก์ชนปิ
่ รือไม่
ั่ นี้
;; กดปุ่ ม VOL เพือ
่ ยกเลิกฟังก์ชน
ตงค่
ั้ าระด ับเสียงไว้ทเบาสุ
ี่
ดหรือไม่
;; ปรับระดับเสียง
รีโมทคอนโทรลไม่ทำ� งาน
แบตเตอรีห
่ มดหรือไม่
;; เปลีย่ นแบตเตอรีใ่ หม่
ระยะทางระหว่างรีโมตคอนโทรลก ับเครืองหล
่
ักของ Soundbar ไกลเกินไปหรือไม่
;; ขยับรีโมตคอนโทรลใหใกล
้ กั้ บเครือ
่ งหลักของ Soundbar
ั ฟเฟอร์กะพริบและไม่ม ีเสียงออกมาจากซบวู
ั ฟเฟอร์
ไฟแสดงสถานะ LED สีแดงบนซบวู
ั ฟเฟอร์ก ับเครืองหล
่ มต่อซบวู
้ นถ้าไม่
อาจเกิดปัญหานีข
ึ้
ได้เชือ
่
ักของ Soundbar
่ มต่อซับวูฟเฟอร์อก
;; ลองเชือ
ี ครัง้ (ดูหน ้าที่ 6)
ั ฟเฟอร์หอนและสนจนสามารถส
่ั
ั
ซบวู
งเกตเห็
นได้
่ั
ั ฟเฟอร์ของคุณ
ลองปร ับการสนของซ
บวู
;; กดทีป
่ ม
ุ่ WOOFER บนรีโมทคอนโทรลของคุณไปดานบนหรื
้
อดานล่
้ างเพือ
่ ปรับระดับเสียงซับวูฟเฟอร์
(ระหว่าง -12, -6 ถึง +6)
THA - 31
ิ การ
13 ประกาศสทธิ
์
้
ใชงานโอเพ่
น
ซอร์ส
12 ใบอนุญาต
Manufactured under license from Dolby
หากตองการส่
้
งขอสงสั
้
ยและค�ำขอเกีย่ วกับโอเพ่นซอร์ส
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic,
โปรดติดต่อซัมซุงทางอีเมล
and the double-D symbol are trademarks of
([email protected])
Dolby Laboratories.
14 หมายเหตุสำ� ค ัญ
เกียวก
่
ับบริการ
For DTS patents, see http://patents.dts.
com. Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS
้
ค่าตัวเลขและภาพประกอบในคูม
่ อ
ื การใชงานนี
ม
้ ีใหเพื
้ อ
่
in combination with the Symbol, and DTS
การอางอิ
้ งเท่านัน
้ และอาจแตกต่างจากขอมู
้ ลทีป
่ รากฏ
Digital Surround are registered trademarks or
ในผลิตภัณฑ์จริง
trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights
Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
countries.
THA - 32
15 ข้อมูลจ�ำเพาะและค�ำแนะน�ำ
ข้อมูลจ�ำเพาะ
USB
น�ำหน
้
ัก
ทวไป
่ั
เครืองขยาย
่
ั
สญญาณ
ขนาด
(ก x ส x ล)
5V/0.5A
เครืองหล
่
ักของ Soundbar
2.6 ปอนด์
ั ฟเฟอร์ (PS-WM30)
ซบวู
7.2 ปอนด์
เครืองหล
่
ักของ Soundbar
1010.5 x 54.0 x 87.5 มิลลิเมตร
ั ฟเฟอร์ (PS-WM30)
ซบวู
200.0 x 392.0 x 378.0 มิลลิเมตร
อุณหภูม ิขณะท�ำงาน
+5 °C ถึง +35 °C
้ ขณะท�ำงาน
ช่วงความชืน
10 % ถึง 75 %
ก�ำล ังเอาต์พุตที่
ก�ำหนด
เครืองหล
่
ักของ Soundbar
30W x 6, 6 ohm
ั ฟเฟอร์ (PS-WM30)
ซบวู
160W, 3 ohm
LPCM 2ch, Dolby Audio™
รูปแบบไฟล์ทีรองร
่
ับ
(รองรับ Dolby® Digital), DTS
หมายเหตุ
•• บริษัท Samsung Electronics Co., Ltd ขอสงวนสิทธิในการเปลี
์
ย่ นแปลงขอมู
้ ลจ�ำเพาะนีโ้ ดยไม่ตองแจ
้
้งให ้
ทราบ
•• น�ำ้ หนักและขนาดโดยประมาณ
้ งงาน โปรดดูฉลากก�ำกับทีต
•• ส�ำหรับแหล่งจ่ายไฟและการใชพลั
่ ิดกับตัวเครือ
่ ง
(ฉลาก : ดานล่
้ างของยูนต
ิ หลักของ Soundbar)
THA - 33
© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์
ติดต่อเครือข่ายซ ัมซุงทวโลก
่ั
ั ซุง ติดต่อสอบถามไดที
หากมีคำ� แนะน�ำหรือขอสงสั
้
ยเกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์ซม
้ ่ SAMSUNG Customer Contact centre
Area
Contact Centre 
Web Site
` Asia Pacific
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com/cn/support
HONG KONG
3698 4698
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
MACAU
0800 333
www.samsung.com/support
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/sg/support
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND
0800 726 786 (All Product)
0800 6 726 786 (Support for Smart Mobile Devices)
www.samsung.com/nz/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
THAILAND
0-2689-3232
1800-29-3232 (Toll free)
MYANMAR
+95-1-2399-888
CAMBODIA
+855-23-993232
1800-20-3232 (Toll free)
LAOS
+856-214-17333
MALAYSIA
1800-88-9999
+603-7713 7420 (Overseas contact)
www.samsung.com/my/support
INDONESIA
021-5699-7777
0800-112-8888 (All Product, Toll Free)
www.samsung.com/id/support
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02-422-2111 [ Standard Landline ]
www.samsung.com/ph/support
TAIWAN
0800-329-999
www.samsung.com/tw/support
JAPAN
0120-363-905
www.galaxymobile.jp/jp/support
INDIA
1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free)
NEPAL
16600172667 (Toll Free for NTC Only)
9801572667
BANGLADESH
0961-2300300
0800-0300300 (Toll free)
SRI LANKA
+9411SAMSUNG (+94117267864)
+94117540540
+94115900000
www.samsung.com/th/support
www.samsung.com/in/support

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • 3.1 channels
  • Bluetooth
  • Black

Related manuals

Download PDF

advertisement