Samsung | HW-N400 | Samsung 2.0 Ch Flat Soundbar HW-N400 คู่มือการใช้

คูม่ อื การใชง้ านฉบ ับสมบูรณ์
HW-N400
ทุกจ น
ิ ตนาการล ้วนเป น
็ จร ิงได ้
ขอขอบพระคุณท เี ่ ล อ
ื กซ ื ้อผล ต
ิ ภัณฑ์ซ ม
ั ซุงช ิ ้นน ี ้
หากต ้องการได ้ร บ
ั บร กิ ารท ส
ี ่ มบ รู ณ์ย งิ ่ ข ึ ้น โปรดลง
ทะเบ ยี นผล ต
ิ ภัณฑ์ของคุณท เี ่ ว บ
็ ไซต์
www.samsung.com/register
ข้อมูลความปลอดภ ัย
ค�ำเตือนเพือความปลอดภ
่
ัย
ค�ำเตือน
เพือ
่ ลดความเสีย่ งของการเกิดไฟฟ้ าช็อค อย่าถอดฝา
ครอบ (หรือฝาดานหลั
้
ง) ออก
ิ้ ส่วนใดทีผ
้
ภายในเครือ
่ งไม่มช
ี น
่ ใช
ู ้ สามารถซ่
อมแซมได ้
ดวยตนเอง
้
การซ่อมแซมควรกระท�ำโดยช่างผู ้เชีย่ วชาญ
•• เพือ
่ ลดความเสีย่ งจากการเกิดอัคคีภย
ั หรือไฟฟ้ า
้
ช็อต ระวังอย่าใหเครื
้ อ
่ งนีถ
้ ก
ู ฝนหรือความชืน
ข้อควรระว ัง
•• เพือ
่ ป้ องกันการเกิดไฟฟ้ าช็อต เสียบปลั๊กขาแบน
เท่านัน
้
ดานกว
้
างเข
้
ากั
้ บช่องเสียบดานกว
้
างและเสี
้
ยบเขา้
ใหแน่
้ น
่ มต่อกับเตารั
•• ผลิตภัณฑ์นค
ี้ วรเชือ
้ บไฟ AC ทีม
่ ก
ี าร
ข้อควรระว ัง
ติดตัง้ สายดินป้ องกันเสมอ
อาจเกิดไฟฟ้าช็อค
อย่าเปิ ดออก
•• หากตองการตั
้
ดกระแสไฟในเครือ
่ ง ตองดึ
้ งปลั๊กออก
จากเตารั
้ บไฟฟ้ าหลัก ดังนัน
้ ปลั๊กไฟหลักควรอยูใ่ น
สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่ามีแรงดันไฟฟ้ าสูงภายใน
มีอน
ั ตรายในการสัมผัสดวยวิ
้ ธใี ดๆ ก็ตามกับ
้ ส่วนภายในของผลิตภัณฑ์นี้
ชิน
ต�ำแหน่งทีพ
่ ร ้อมใหด�้ ำเนินการได ้
•• อย่าใหผลิ
้ ตภัณฑ์นถ
ี้ ก
ู ละอองน�้ำหรือหยดน�ำ้ อย่า
วางวัตถุทบ
ี่ รรจุนำ�้ เช่น แจกัน บนผลิตภัณฑ์
•• ในการปิ ดผลิตภัณฑ์นอ
ี้ ย่างสมบูรณ์ คุณตองดึ
้ งปลั๊ก
สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าผลิตภัณฑ์นม
ี้ เี อกสาร
ส�ำคัญเกีย่ วกับการใช ้งานและการบ�ำรุงรักษา
ไฟออกจากเตารั
้ บไฟทีผ
่ นัง ดังนัน
้ ปลั๊กไฟจึงตอง
้
้
เขาถึ
้ งไดอย่
้ างง่ายดายและพร ้อมใชงานตลอดเวลา
ผลิตภัณฑ์คลาส II: สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าไม่
่ มต่อวงจรลงดิน (กราวด์) เพือ
ตองมี
้ การเชือ
่
ความปลอดภัย
แรงดันไฟฟ้ า AC: สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่า
้ อ
แรงดันไฟฟ้ าทีใช
่ เครื
่ งหมายนีเ้ ป็ นแรงดัน
ไฟฟ้ ากระแสสลับ
แรงดันไฟฟ้ า DC: สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่า
้ อ
แรงดันไฟฟ้ าทีใช
่ เครื
่ งหมายนีเ้ ป็ นแรงดัน
ไฟฟ้ ากระแสตรง
ขอควรระวั
้
ง อ่านค�ำแนะน�ำส�ำหรับการใช ้งาน:
้ อ
สัญลักษณ์นแ
ี้ จ ้งใหผู้ ใช
้ อ่้ านคูม
่ อ
ื ผูใช
้ เพื
่ ดู
ขอมู
้ ลดานความปลอดภั
้
ยทีเ่ กีย่ วของเพิ
้
ม
่ เติม
THA - ii
้
ข้อควรระว ังเบืองต้น
5. แบตเตอรีท
่ ใช
ี่ กั้ บผลิตภัณฑ์นป
ี้ ระกอบดวยสารเคมี
้
ทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสภาพแวดลอม
้ อย่าทิง้ แบตเตอรี่
ในถังขยะบานทั
้ ว่ ไป โปรดอย่าทิง้ แบตเตอรีใ่ น
1. ตรวจดูวา่ แหล่งจ่ายกระแสไฟสลับในบานคุ
้ ณนัน
้
กองไฟ อย่าท�ำใหเกิดการลั
้
ดวงจร รือ
้ หรือท�ำให ้
ตรงตามความตองการที
้
ร่ ะบุไวในสติกเกอร์
้
ดานล่
้ าง
แบตเตอรีร่ ้อนจัด อาจเกิดอันตรายจากการระเบิด
ของผลิตภัณฑ์ ติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ของคุณในแนว
ถาเปลี
้
ย่ นแบตเตอรีไ่ ม่ถก
ู ตอง
้ เปลีย่ นแบตเตอรี่
้
โดยใชแบตเตอรี
ป
่ ระเภททีเ่ หมือนหรือเทียบเท่ากัน
นอน บนฐานรับ (เฟอร์นเิ จอร์) ทีเ่ หมาะสม โดย
มีพน
ื้ ทีว่ า่ งรอบตัวเครือ
่ งอย่างเพียงพอเพือ
่ การ
ระบายอากาศ 7-10 ซม. ตรวจดูใหแน่
้ ใจว่าไม่ม ี
สิง่ ใดปิ ดบังช่องระบายอากาศอยู่ อย่าวางเครือ
่ ง
บนเครือ
่ งขยายเสียงหรืออุปกรณ์อน
ื่ ทีอ
่ าจร ้อนได ้
้
เครือ
่ งนีไ้ ดรั้ บการออกแบบมาเพือ
่ การใชงานอย่
าง
ต่อเนือ
่ ง ในการปิ ดเครือ
่ งอย่างสมบูรณ์ ถอดปลั๊ก
ไฟออกจากเตารั
้ บไฟทีผ
่ นัง ถอดปลั๊กเครือ
่ ง หาก
้
คุณตัง้ ใจทีจ่ ะทิง้ เครือ
่ งไวโดยไม่
้
ใชงานเป็
นระยะ
เกียวก
่
ับคูม
่ ือเล่มนี้
้
้
คูม
่ อ
ื การใชงานมี
สองส่วนคือคูม
่ อ
ื การใชงานแบบย่
อ
้
ฉบับนีแ
้ ละคูม
่ อ
ื การใชงานแบบละเอี
ยดซึง่ คุณสามารถ
ดาวน์โหลดได ้
เวลานาน
2. ในระหว่างเกิดพายุฝนฟ้ าคะนอง ใหถอดปลั
้
๊ กไฟ
AC ออกจาก เตารั
้ บไฟติดผนัง แรงดันไฟสูงสุดใน
ระหว่างฟ้ าแลบอาจท�ำใหเครื
้ อ
่ งเสียหายได ้
3. อย่าใหตั้ วเครือ
่ งถูกแสงแดดหรือแหล่งความร ้อน
อืน
่ โดยตรง
คูม
่ อ
ื การใชง้ าน
เพราะอาจท�ำใหเครื
้ อ
่ งร ้อนจัดและท�ำงานผิดปกติ
ศึกษาค�ำแนะน�ำดานความปลอดภั
้
ยการติดตัง้
่ มต่อและขอมู
ผลิตภัณฑ์สว่ นประกอบการเชือ
้ ล
ได ้
จ�ำเพาะของผลิตภัณฑ์ไดในคู
้ ม
่ อ
ื ฉบับนี้
้ (เช่น แจกันใส่
4. วางเครือ
่ งใหห่้ างจากความชืน
น�ำ้ ) และความร ้อนสูง (เช่น เตาผิง) หรืออุปกรณ์
สร ้างสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้ าทีม
่ ค
ี วามแรง
สูง ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ AC หาก
เครือ
่ งท�ำงานผิดปกติ ผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได ้รับ
้
การออกแบบมาเพือ
่ ใชงานทางอุ
ตสาหกรรม ใช ้
้
ผลิตภัณฑ์นส
ี้ ำ� หรับการใชงานส่
วนตัวเท่านัน
้ การ
ควบแน่นอาจเกิดขึน
้ หากผลิตภัณฑ์ถก
ู จัดเก็บใน
คูม
่ อ
ื การใชง้ านฉบ ับสมบูรณ์
คุณสามารถเข ้าถึง คูม
่ อื การใช ้งานฉบับสมบูรณ์ ทีศ
่ น
ู ย์
บริเวณทีม
่ อ
ี ณ
ุ หภูมต
ิ ำ�่ หากมีการขนย ้ายเครือ
่ งใน
ระหว่างฤดูหนาว ใหรอประมาณ
้
2 ชัว่ โมงจนกว่าตัว
บริการลูกค ้าออนไลน์ของ Samsung โดยการสแกน
เครือ
่ งจะมีอณ
ุ หภูมป
ิ กติก่อนใช ้
โทรศัพท์มอื ถือของคุณ ให ้ดาวน์โหลดคูม
่ อื ในรูปแบบ
QR code หากต ้องการดูคม
ู่ อื ในเครือ
่ งคอมพิวเตอร์หรือ
เอกสารจากเว็บไซต์ของ Samsung
(http://www.samsung.com/support)
การออกแบบและรายละเอียดอาจเปลีย
่ นแปลงไดโดยไม่
้
ตองแจ
้
้งล่วงหน ้า
THA - iii
สารบ ัญ
01
ิ้ ว่ นต่างๆ
การตรวจสอบชนส
ใส่แบตเตอรีก
่ อ
่ นใชรี้ โมตคอนโทรล (ถ่าน AA 2 กอน)
้
02
03
05
06
----------------------------- 2
ข้อมูลทวไปของผลิตภ
่ั
ัณฑ์
3
แผงดานหน
้
้า / แผงดานขวาของ
้
Soundbar
----------------------------- 3
แผงดานล่
้ างของ Soundbar
----------------------------- 4
ื่
การเชอมต่
อ Soundbar
่ มต่อกับแหล่งพลังงาน
การเชือ
04
2
5
----------------------------- 5
ื่
การเชอมต่
อก ับทีวีของคุณ
6
่ มต่อดวยสาย
วิธีท ี่ 1 การเชือ
้
่
้
–– การเชือมต่อกับทีว ีโดยใชสาย
HDMI
่ มต่อโดยใชสายออปติคั
้
–– การเชือ
ล
----------------------------- 6
----------------------------- 6
----------------------------- 7
่ มต่อแบบไร ้สาย
วิธีท ี่ 2 การเชือ
่ มต่อกับทีวผ
–– การเชือ
ี า่ น Bluetooth
----------------------------- 8
----------------------------- 8
ื่
การเชอมต่
อก ับอุปกรณ์ภายนอก
10
่ มต่อโดยใชสาย
้
การเชือ
HDMI
----------------------------- 10
่ มต่อโดยใชสายออปติคั
้
เชือ
ลหรือสายสัญญาณเสียงแบบอนาล็อก (AUX)
----------------------------- 11
ื่
การเชอมต่
อ USB
12
THA - iv
07
08
09
10
ื่
การเชอมต่
อก ับอุปกรณ์เคลือนที
่
่
14
่ มต่อผ่านทาง Bluetooth การเชือ
----------------------------- 14
้
การใชแอพ
Samsung Audio Remote
–– การติดตัง้ แอพ Samsung Audio Remote
้
–– การใชงานแอพ
Samsung Audio Remote
----------------------------- 17
----------------------------- 17
----------------------------- 17
การใชรี้ โมทคอนโทรล
18
วิธีการใชรี้ โมทคอนโทรล
----------------------------- 18
การปรับระดับเสียง Soundbar ดวยรี
้ โมทคอนโทรลทีวี
----------------------------- 21
่ นอยู่
ใชปุ่้ มทีซ
่ อ
----------------------------- 22
ระบุคา่ สัญญาณออกส�ำหรับโหมดเอฟเฟ็ กต์เสียงอืน
่ ๆ
----------------------------- 22
การติดตงขาแขวนแบบติดผน
ั้
ัง
23
ขอควรระวั
้
งในการติดตัง้ ----------------------------- 23
้ ส่วนขาแขวนแบบติดผนัง
ชิน
----------------------------- 23
การอ ัพเดตซอฟต์แวร์
25
ขันตอนการอั
้
พเดต
----------------------------- 26
ถา้ UPDATE ไม่แสดง
----------------------------- 26
11
การแก้ไขปัญหา
27
12
ใบอนุญาต
28
13
้
ิ การใช
ประกาศสทธิ
์
งานโอเพ่
น ซอร์ส
28
14
หมายเหตุสำ� ค ัญเกียวก
่
ับบริการ
28
15
ข้อมูลจ�ำเพาะและค�ำแนะน�ำ
29
ขอมู
้ ลจ�ำเพาะ
----------------------------- 29
THA - v
ิ้ ว่ นต่างๆ
01 การตรวจสอบชนส
PAIR
SOUND
MODE
VOL
BASS
SOUNDBAR
เครือ
่ งหล ักของ Soundbar
1
รีโมตคอนโทรล / แบตเตอรี่
2
ต ัวแปลงไฟฟ้า
(เครือ
่ งหล ัก)
สายไฟ
(ต ัวแปลงไฟฟ้า)
สาย HDMI
สาย Micro USB ส�ำหร ับ
อะแดปเตอร์ USB
้ งงาน โปรดดูฉลากก�ำกับทีต
•• ส�ำหรับแหล่งจ่ายไฟและการใชพลั
่ ิดกับตัวเครือ
่ ง (ฉลาก : ดานล่
้ างของยูนต
ิ หลัก
ของ Soundbar)
่ มต่อสายไปจะระบุไวตามล�
่ มต่อสายไฟ
•• ขันตอนของการเชื
้
อ
้
ำดับ (1, 2) ส�ำหรับขอมู
้ ลเพิม
่ เติมเกีย่ วกับการเชือ
ใหดู้ หน ้าที่ 5
•• ส�ำหรับขาแขวนแบบติดผนังของ Soundbar ใหดู้ หน ้าที่ 23
•• ภาพอุปกรณ์เสริมอาจต่างจากภาพประกอบดานบนเล็
้
กน ้อย
่ บตเตอรีก่
ใสแ
่ อนใชรี้ โมตคอนโทรล (ถ่าน AA 2 ก้อน)
เลือ
่ นฝาครอบแบตเตอรีไ่ ปตามทิศทางทีล
่ ก
ู ศรชีจ้ นกว่าจะถอดฝาออกมาไดอย่
้ างสมบูรณ์ ใส่ถา่ น AA 2 กอน
้ (1.5V)
ตามทิศทางทีก
่ ำ� หนดเพือ
่ ใหถู้ กขัว้ เลือ
่ นฝาครอบแบตเตอรีก
่ ลับเขาต�
้ ำแหน่งเดิม
THA - 2
02 ข้อมูลทวไปของผลิตภ
่ั
ัณฑ์
แผงด้านหน้า / แผงด้านขวาของ Soundbar
วางผลิตภัณฑ์ม ีใหโลโก
้
้
SAMSUNG อยูด
่ านบน
้
ด้านขวาของ Soundbar
จอแสดงผล
แสดงสถานะผลิตภัณฑ์และโหมดปัจจุบน
ั
ปุ่ม +/- (ความด ังเสียง)
ปรับความดังเสียง
•• เมือ
่ ปรับแลวระดั
้
บความดังเสียงจะปรากฏบนจอแสดงผลดานหน
้
้าของ Soundbar
ปุ่ม
(เปิ ด/ปิ ดเครือ
่ ง)
เปิ ดหรือปิ ด
ปุ่ม
(แหล่งข้อมูล)
เลือกโหมดแหล่งสัญญาณเขา้
โหมดส ัญญาณเข้า
จอแสดงผล
สัญญาณเขาแบบออปติ
้
คล
ั ดิจิตอล
D.IN
สัญญาณเขา้ ARC (HDMI OUT)
D.IN  TV ARC (การแปลงอัตโนมัต ิ)
สัญญาณเขา้ AUX
AUX
สัญญาณเขา้ HDMI
HDMI
โหมด BLUETOOTH
BT
โหมด USB
USB
•• ถ ้าตองการเปิ
้
ดโหมด “BT PAIRING” ใหเปลี
้ ย
่ นแหล่งขอมู
้ ลเป็ นโหมด “BT” จากนัน
้ กดคางที
้ ป
่ ม
ุ่
(แหล่งข้อมูล) ใหนานกว่
้
า 5 วินาที
•• เมือ
่ เสียบสายไฟ AC ปุ่ มเปิ ดปิ ดจะท�ำงานใน 4-6 วินาที
•• เมือ
่ คุณเปิ ดเครือ
่ งนี้ จะมีการหน่วง 4-5 วินาทีกอ
่ นทีเ่ สียงจะดังออกมา
•• หากคุณตองการเพลิดเพลินกั
้
บเสียงจากระบบ Soundbar เท่านัน
้ คุณตองปิ
้ ดล�ำโพงทีว ีในเมนูการตัง้ ค่าเสียง
้ ให
ของทีวข
ี องคุณ โปรดดูคม
ู่ อ
ื ผูใช
้ ที
่ มากั
้ บทีวข
ี องคุณ
THA - 3
แผงด้านล่างของ Soundbar
DC 24V
HDMI OUT
(TV-ARC)
HDMI IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
AUX IN
USB (5V 0.5A)
HDMI OUT
(TV-ARC)
DC 24V
AUX IN
USB (5V 0.5A)
HDMI IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
DC 24V (แหล่งจ่ายไฟในต ัว)
่ มต่อตัวแปลงไฟฟ้ า
เชือ
AUX IN
่ มต่อสัญญาณออกอะนาล็อกของอุปกรณ์ภายนอก
เชือ
USB (5V 0.5A)
เสียบ USB ทีน
่ เี่ พือ
่ เล่นไฟล์เพลงทีอ
่ ยูใ่ น USB ผ่าน Soundbar
HDMI OUT (TV-ARC)
่ มต่อกับช่องเสียบ HDMI (ARC) บนทีว ี
เชือ
HDMI IN
้
ส่งสัญญาณดิจิตอลภาพและเสียงพร ้อมกันโดยใชสาย
HDMI
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
่ มต่อสัญญาณออก (ออปติคล
เชือ
ั ) ดิจิตอลของอุปกรณ์ภายนอก
่ มต่อสัญญาณ HDMI ขาออกของอุปกรณ์ภายนอก
เชือ
•• ถาต
้ องการถอดสายไฟของอะแดปเตอร์
้
AC/DC จากเตาเสี
้ ยบติดผนังใหดึ้ งปลั๊กออก
อย่าดึงสาย
้ ส่วนอืน
่ มต่อระหว่างชิน
้ ส่วนต่างๆ จะสมบูรณ์
•• อย่าต่อยูนต
ิ นีห
้ รือชิน
่ ๆ เขากั
้ บเตาเสี
้ ยบ AC จนกว่าการเชือ
THA - 4
ื่
03 การเชอมต่
อ SOUNDBAR
ื่
การเชอมต่
อก ับแหล่งพล ังงาน
่ มต่อ Soundbar ไปยังเตาเสี
ใชส่้ วนประกอบสายไฟ (1, 2) เพือ
่ เชือ
้ ยบไฟฟ้ าตามล�ำดับต่อไปนี้
่ มต่อสายไฟออกไปยังอะแดปเตอร์แปลงไฟ แลวไปที
1 เชือ
้
่ Soundbar
2 เสียบสายไฟเขากั
้ บเตาเสี
้ ยบบนผนัง
ดูภาพประกอบดานล่
้ าง
้ งงานทีต
้ใหดู้ ทฉ
•• ถาต
้ องการข
้
อมู
้ ลเพิม
่ เติมเกีย่ วกับเรือ
่ งก�ำลังไฟฟ้ าและการใชพลั
่ องใช
้
ี่ ลากทีต
่ ิดอยูก
่ บ
ั ผลิตภัณฑ์
(ฉลาก:ใตเครื
้ อ
่ งหลักของ Soundbar)
•• ตรวจดูใหแน่
้ ใจว่าไดวางตั
้
วแปลงไฟฟ้ าราบไป
กับโต๊ะหรือพืน
้ แลว้
2 สายไฟ
DC 24V
HDMI OUT
(TV-ARC)
ถาคุ
้ ณจัดวางใหตั้ วแปลงไฟฟ้ าแขวนหอยอยู
้
่
และมีสายไฟเขาอยู
้ ด
่ านบนน�
้
ำ้ หรือสิง่ แปลก
ปลอมอืน
่ ๆอาจเขาไปในตั
้
วแปลงไฟฟ้ าแลว้
่ มต่อ
เชือ
พล ังงานไฟฟ้า
ท�ำใหตั้ วแปลงไฟฟ้ าท�ำงานผิดปกติได ้
DC 24V
AUX IN
USB (5V 0.5A)
HDMI IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
ด้านล่างของเครือ
่ ง
หล ักของ Soundbar
1 ต ัวแปลงไฟฟ้า
ั
ี
ี
ื่ มต่อล�ำโพงด้านหล ังซม
ขยายเสยงด้วยระบบเส
ยงรอบทิศทางแบบไร้สายอย่
างแท้จริงโดยเชอ
ซุงชุดล�ำโพงไร้สายด้านหลง ั (SWA-8500S) เข้าก ับ Soundbar ของคุณ
ั งชุดล�ำโพงไร้สายด้านหลง ั
(มีจ�ำหน่ายแยกต่างหาก) สำ� หร ับข้อมูลเพิม
่ เติมโปรดดูที
ี คู
่ ม
่ ือ ซมซุ
THA - 5
ื่
04 การเชอมต่
อก ับทีวีของคุณ
่ มต่อผ่านสายหรือแบบไร ้สาย
รับฟังเสียงจากทีวข
ี องคุณผ่าน Soundbar โดยเชือ
่ มต่อกับทีว ี Samsung ทีค
•• เมือ
่ Soundbar เชือ
่ ณ
ุ เลือก คุณจะสามารถควบคุม Soundbar ดวยรี
้ โมทของทีว ีได ้
–– คุณลักษณะนีไ้ ด ้รับการรองรับในปี 2017 และใน Samsung Smart TV รุน
่ หลังจากนัน
้ ทีร่ องรับบลูทธู เมือ
่
่ มต่อ Soundbar กับทีว ีโดยใชสายเคเบิ
้
คุณเชือ
ลแบบออปติคัล
ั่ นีย
้ ทวี เี พือ
–– ฟังก์ชน
้ งั ช่วยใหคุ้ ณสามารถใชเมนู
่ ปรับแต่งเสียงและการตัง้ ค่าต่างๆรวมถึงระดับเสียงและปิ ดเสียง
ไดอี้ กดวย
้
ื่
วิธีที่ 1 การเชอมต่
อด้วยสาย
เมือ
่ เสียงในการออกอากาศถูกเขารหั
้ สในแบบ Dolby Digital และ “Digital Output Audio Format” ในทีวข
ี องคุณ
ไดรั้ บการตัง้ ค่าเป็ น PCM เราขอแนะน�ำใหคุ้ ณเปลีย่ นการตัง้ ค่าเป็ น Dolby Digital เมือ
่ การตัง้ ค่าบนทีวเี ปลีย่ นไป คุณ
จะได ้รับคุณภาพเสียงทีด
่ ข
ี น
ึ้ (เมนูทวี อ
ี าจแตกต่างกันไปโดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั ผู ้ผลิตทีว ี)
้
ื่ มต่อก ับทีวีโดยใชสาย
การเชอ
HDMI
ตรวจสอบ (ARC) ทีพ
่ อร์ตขาเข้า
HDMI IN ทีที
่ วข
ี องคุณ
ด้านล่างของ Soundbar
HDMI IN
(ARC)
สาย HDMI
ตรวจสอบพอร์ต HDMI OUT (TV-ARC)
ทีเครื
่ อ
่ งหล ักของ Soundbar
HDMI OUT
(TV-ARC)
HDMI IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
TV ARC
ด้านขวาของ Soundbar
่ มต่อสาย HDMI ตามทีแ
1. เมือ
่ เปิ ด Soundbar และทีวแ
ี ลวให
้ เชื
้ อ
่ สดงไวในรู
้ ปภาพ
2. “TV ARC” จะปรากฏขึน
้ ในหน ้าต่างแสดงผลของเครือ
่ งหลักของ Soundbar จากนัน
้ เสียงของทีวก
ี จ
็ ะเล่นผ่าน
Soundbar
•• ถาไม่
้ ไดยิ้ นเสียงทีว ีใหกดปุ่
้ ม
(แหล่งข้อมูล) บนรีโมตคอนโทรลหรือทีด
่ านขวาของ
้
Soundbar เพือ
่
สลับเป็ นโหมด “D.IN” หน ้าจอจะแสดง “D.IN” และ “TV ARC” ตามล�ำดับจากนัน
้ จะเล่นเสียงจากทีว ี
THA - 6
•• ถา้ “TV ARC” ไม่ปรากฏในหน ้าต่างแสดงผลของเครือ
่ งหลักของ Soundbar ใหตรวจดูให
้
แน่
้ ใจว่าเสียบ
สายกับพอร์ตทีถ
่ ก
ู ตองหรื
้
อไม่
•• ใชปุ่้ มความดังเสียงบนรีโมตคอนโทรลของทีวเี พือ
่ ปรับความดังเสียงบน Soundbar
หมายเหตุ
•• HDMI เป็ นส่วนต่อประสานทีท
่ ำ� ใหคุ้ ณสามารถส่งสัญญาณดิจิตล
ั ทัง้ ขอมู
้ ลทีเ่ ป็ นไฟล์วด
ี ีโอและไฟล์เสียงไดด้ วย
้
สายเสียบเพียงสายเดียว
่ มต่อสาย HDMI เขากั
•• ถาที
้ วม
ี พ
ี อร์ต ARC ใหคุ้ ณเชือ
้ บพอร์ต HDMI IN (ARC)
้
้
้
้ า
•• ถาเป็
้ นไปได ้ แนะน�ำใหคุ้ ณใชสาย
HDMI แบบไร ้แกน ถาคุ
้ ณใชสาย
HDMI แบบมีแกน ใหใช
้ สายที
ม
่ เี สนผ่
ศูนย์กลางเล็กกว่า 14 มม.
•• Anynet+ ตองเปิ
้
ดอยู่
ั่ นีจ้ ะไม่สามารถใชได
้ ถ้ าสาย
•• ฟังก์ชน
้
HDMI ไม่รองรับ ARC
้
ื่ มต่อโดยใชสายออปติค
การเชอ
ัล
ด้านล่างของ Soundbar
HDMI IN
OPTICAL OUT
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
สายออปติค ัล
(มีจ�ำหน่ายแยก
ต่างหาก)
D.IN
ด้านขวาของ Soundbar
้
1. ต่อแจ็ค DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) ใน Soundbar เขากั
้ บแจ็ค OPTICAL OUT ของทีว ีโดยใชสาย
ดิจิตอลออปติคัล (มีจำ� หน่ายแยกต่างหาก)
2. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาหรื
้
อทีร่ โี มตคอนโทรลจากนัน
้ เลือกโหมด “D.IN”
THA - 7
Auto Power Link
Auto Power Link จะเปิ ด Soundbar โดยอัตโนมัต ิเมือ
่ ทีวเี ปิ ดอยู่
่ มต่อ Soundbar และทีวด
1. เชือ
ี วยสายดิจิ
้
ตอลออปติคัล (มีจำ� หน่ายแยกต่างหาก)
2. กดปุ่ ม ซา้ ย บนรีโมตคอนโทรลคางไว
้
้ 5 วินาทีเพือ
่ เปิ ดหรือปิ ด Auto Power Link
•• Auto Power Link จะตัง้ เป็ น ON ตามค่าเริม
่ ตน้
ั่ นีใ้ หปิ้ ด Auto Power โดยใช ้ Soundbar)
(ถาต
้ องการปิ
้
ดฟังก์ชน
่ มต่ออยู่
•• Auto Power Link อาจไม่ทำ� งานทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั อุปกรณ์ทเี่ ชือ
ั่ นีส
้
•• ฟังก์ชน
้ ามารถใชงานได
ในโหมด
้
“D.IN” เท่านัน
้
ื่
วิธีที่ 2 การเชอมต่
อแบบไร้สาย
ื่ มต่อก ับทีวีผ่าน Bluetooth
การเชอ
่ มต่อกับทีวผ
่ มต่อสายใหวุ้ น
เมือ
่ เชือ
ี า่ น Bluetooth คุณจะได ้รับฟังเสียงแบบสเตอริโอโดยไม่ตองเชื
้
อ
่ วาย
่ มต่อกับทีว ีไดครั
•• สามารถเชือ
้ ง้ ละหนึง่ เครือ
่ งเท่านัน
้
ื่ มต่อครงแรก
การเชอ
ั้
1. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาหรื
้
อทีร่ โี มตคอนโทรลจากนัน
้ เลือก “BT”
2. เปลีย่ น “BT” เป็ น “BT PAIRING”
•• เมือ
่ “BT READY” ปรากฏขึน
้ ใหกดปุ่
้ ม
PAIR บนรีโมต หรือกดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) บนแผงดาน
้
ขวาของ Soundbar คางไว
้ ให
้ นานกว่
้
า 5 วินาทีเพือ
่ แสดง “BT PAIRING”
3. เลือกโหมด Bluetooth ทีท
่ วี ี (ส�ำหรับขอมู
้ ลเพิม
่ เติมใหดู้ ทค
ี่ ม
ู่ อ
ื ของทีว ี)
4. เลือก “[AV] Samsung Soundbar Nxxx N-Series” จากรายการบนหน ้าจอทีว ี
้
Soundbar ทีใช
่ งานได
จะมี
้ ระบุสถานะเป็ น “Need Pairing” หรือ “Paired”บนรายการอุปกรณ์ Bluetooth
่ มต่อกับ Soundbar ใหเลื
่ มต่อ
ถาต
้ องการเชื
้
อ
้ อกขอความแล
้
วเริ
้ ม
่ เชือ
่
่ มต่อกับทีวแ
•• เมือ
่ เชือ
ี ลว้ [ชือทีวี] → “BT” จะปรากฏขึน
้ ทีจ่ อแสดงผลดานหน
้
้าของ Soundbar
5. คุณจะไดยิ้ นเสียงทีวผ
ี า่ น Soundbar
หมายเหตุ
่ มต่อ Soundbar กับทีวข
่ มต่ออีกครัง้ ดู
•• หลังจากทีค
่ ณ
ุ เชือ
ี องคุณในครัง้ แรก ใหใช
้ ้โหมด “BT READY” เพือ
่ เชือ
รายละเอียดไดที
้ ห
่ น ้า 9
THA - 8
ื่ มต่ออุปกรณ์ลม
ถ้าการเชอ
้ เหลว
่ อุปกรณ์ทเี่ คยเชือ
่ มต่อกับ Soundbar (เช่น “[AV] Samsung Soundbar Nxxx
•• ถาปรากฏรายชื
้
อ
N-Series”) ในรายการใหลบออก
้
•• กดปุ่ ม
PAIR บนรีโมตหรือในโหมด “BT” กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) บนดานขวาของ
้
Soundbar คางไว
้
้
นานกว่า 5 วินาทีเพือ
่ เปลีย่ นเป็ นโหมด “BT PAIRING” จากนัน
้ เลือก “[AV] Samsung Soundbar Nxxx
N-Series”จากรายการคนหาของที
้
วี
อะไรคือความแตกต่างระหว่าง BT READY และ BT PAIRING
่ มต่อไวก่้ อนหน ้านีห
่ มต่ออุปกรณ์เคลือ
่ มต่อ
•• BT READY : ในโหมดนี้ คุณสามารถคนหาที
้
วท
ี เี่ ชือ
้ รือเชือ
่ นทีท
่ เี่ ชือ
ก่อนหน ้านีเ้ ขากั
้ บ Soundbar ได ้
่ มต่ออุปกรณ์ใหม่เขากั
•• BT PAIRING : ในโหมดนี้ คุณสามารถเชือ
้ บ Soundbar ได ้ (กดปุ่ ม
คอนโทรล หรือกดปุ่ ม
PAIR บนรีโมต
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาของ
้
Soundbar คางไว
้
เป็
้ นเวลากว่า 5 วินาทีในขณะที่
Soundbar อยูใ่ นโหมด “BT”)
หมายเหตุ
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth ใหใส่
•• ถาระบบขอให
้
ใส่
้ รหัส PIN เมือ
่ เชือ
้ <0000>
่ มต่อ Bluetooth การเชือ
่ มต่อ Bluetooth จะสินสุ
้ ดลงถา้ Soundbar และอุปกรณ์ Bluetooth
•• ในโหมดการเชือ
อยูห
่ า่ งกันเกิน 10 เมตร
•• Soundbar จะปิ ดโดยอัตโนมัต ิหลังจากอยูใ่ นสถานะพร ้อมเป็ นเวลา 5 นาที
่ มต่อไดอย่
•• Soundbar อาจไม่สามารถด�ำเนินการคนหา
้
Bluetooth หรือเชือ
้ างถูกตองภายใต
้
เหตุ
้ การณ์ดงั ต่อไปนี:้
–– มีสนามไฟฟ้ าแบบเขมอยู
้ ร่ อบ Soundbar
–– จับคูอ
่ ป
ุ กรณ์ Bluetooth หลายเครือ
่ งกับ Soundbar ไวหลายเครื
้
อ
่ งพร ้อมกัน
้
–– อุปกรณ์ Bluetooth ปิ ดอยูไ่ ม่อยูใ่ นต�ำแหน่งหรือมีความผิดปกติในการใชงาน
•• อุปกรณ์อ ิเล็กทรอนิกส์อาจก่อใหเกิดคลื
้
น
่ วิทยุแทรกได ้
ตองเก็
้
บอุปกรณ์ทท
ี่ ำ� ใหเกิดคลื
้
น
่ แม่เหล็กไฟฟ้ าเช่นไมโครเวฟ, อุปกรณ์ LAN ไร ้สายเป็ นตนให
้ อยู
้ ห
่ า่ งจากเครือ
่ ง
หลักของ Soundbar
ื่ มต่อ Soundbar ก ับทีวี
หยุดการเชอ
กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาหรื
้
อทีร่ โี มตคอนโทรลแลวสลั
้ บไปเป็ นโหมดใดก็ไดยกเว
้
น้ “BT”
่ มต่อจะใชเวลานานเนื
้
•• การหยุดการเชือ
อ
่ งจากทีวต
ี องรั
้ บการตอบรับจาก Soundbar
้
(ระยะเวลาทีใช
่ อาจแตกต่
างกันไปโดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั รุน
่ ทีว ี)
่ั
่ มต่อบลูทธู อัตโนมัตริ ะหว่าง Soundbar และทีว ี ใหกดปุ่
•• หากตองการยกเลิกการเชื
้
อ
้ ม p (เล่น/หยุดชวคราว
)
บนรีโมตคอนโทรลไว ้ 5 วินาทีในสถานะ “BT READY” (สลับไปมาระหว่างเปิ ด → ปิ ด)
THA - 9
ื่
05 การเชอมต่
อก ับอุปกรณ์ภายนอก
่ มต่อกับอุปกรณ์ภายนอกผ่านสายหรือเครือข่ายไร ้สายเพือ
เชือ
่ เล่นเสียงจากอุปกรณ์ภายนอกผ่าน Soundbar
้
ื่
การเชอมต่
อโดยใชสาย
HDMI
ด้านล่างของ Soundbar
HDMI IN
(ARC)
สาย HDMI
HDMI OUT
(TV-ARC)
HDMI IN
HDMI OUT
อุปกรณ์ภายนอก
สาย HDMI
HDMI
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
ด้านขวาของ Soundbar
่ มต่อสาย HDMI จากแจ็ค HDMI OUT (TV-ARC) ทีด
1. เชือ
่ านหลั
้
งผลิตภัณฑ์เขากั
้ บแจ็ค HDMI IN ทีท
่ วี ข
ี อง
คุณ
่ มต่อสาย HDMI จากแจ็ค HDMI IN ทีด
2. เชือ
่ านหลั
้
งผลิตภัณฑ์เขากั
้ บแจ็ค HDMI OUT ทีอ
่ ป
ุ กรณ์ด ิจิตอลของ
คุณ
3. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงด ้านขวาหรือทีร่ โี มตคอนโทรลจากนัน
้ เลือก “HDMI”
4. โหมด “HDMI” จะแสดงบนจอแสดงผลของ Soundbar และเล่นเสียง
THA - 10
้
ั
ื่
ี
เชอมต่
อโดยใชสายออปติค
ัลหรือสายสญญาณเส
ยงแบบอนาล็
อก
(AUX)
เครือ
่ งเล่น BD/DVD/
ด้านขวาของ Soundbar
กล่องแปลงส ัญญาณ/
เครือ
่ งเล่นเกม
HDMI OUT
(TV-ARC)
R - AUDIO - L
DC 24V
AUX IN
สาย (AUX)
USB (5V 0.5A)
ส ัญญาณเสียง
(มีจ�ำหน่ายแยก
HDMI IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
ต่างหาก)
OPTICAL OUT
ด้านล่างของ Soundbar
สายออปติค ัล
(มีจ�ำหน่ายแยก
ต่างหาก)
ั
ี
1 สาย (AUX) สญญาณเส
ยง
้
XXเชือ่ มต่อ AUX IN (เสียง) ทีเ่ ครือ่ งหลักเขากั
้ บแจ็ค AUDIO OUT ของอุปกรณ์แหล่งขอมู
้ ลโดยใชสายเสี
ยง
YYเลือกโหมด “AUX ”โดยกดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงด ้านขวาหรือทีร่ โี มตคอนโทรล
2 สายออปติค ัล
XXเชือ่ มต่อ DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) ทีเ่ ครือ่ งหลักเขากั
้ บแจ็ค OPTICAL OUT ของอุปกรณ์แหล่ง
้
ขอมู
้ ลโดยใชสายดิจิ
ตอลออปติคัล (มีจำ� หน่ายแยกต่างหาก)
YYเลือกโหมด “D.IN” โดยกดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาหรื
้
อทีร่ โี มตคอนโทรล
THA - 11
ื่
06 การเชอมต่
อ USB
คุณสามารถเล่นไฟล์เพลงในอุปกรณ์เก็บขอมู
้ ล USB ผ่าน Soundbar ได ้
พอร์ต USB
จอแสดงผล
HDMI OUT
(TV-ARC)
DC 24V
AUX IN
USB (5V 0.5A)
HDMI IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
USB
USB (5V 0.5A)
สายอะแดปเตอร์
Micro USB ไปเป็น USB
่ มต่อสายอะแดปเตอร์ Micro USB ไปเป็ น USB ทีม
1. เชือ
่ ป
ี ลั๊ก USB 2.0 Micro USB ตัวผู ้ (ประเภท B) อยูท
่ ี่
ปลายดานหนึ
้
ง่ และมีแจ็ค 2.0 USB ตัวเมียแบบมาตรฐาน (ประเภท A) อยูท
่ ป
ี่ ลายอีกดานหนึ
้
ง่ เขากั
้ บแจ็ค Micro
USB ที่ Soundbar ของคุณ
่ มต่ออุปกรณ์ USB ของคุณเขากั
2. เชือ
้ บปลายดานตั
้ วเมียของสายอะแดปเตอร์
3. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาหรื
้
อทีร่ โี มตคอนโทรลจากนัน
้ เลือก “USB”
4. “USB” จะปรากฏบนหน ้าจอแสดงผล
5. เล่นไฟล์เพลงในอุปกรณ์เก็บขอมู
้ ล USB ผ่าน Soundbar
่ มต่อ USB นานกว่า 5 นาที
•• Soundbar จะปิ ดโดยอัตโนมัต ิ (Auto Power Off) ถาไม่
้ มก
ี ารเชือ
THA - 12
รายการความสามารถในการใชง้ านร่วมก ัน
การต่อพ่วง
โคเด็ก
่ ต ัวอย่าง
อ ัตราสุม
บิตเรต
*.mp3
MPEG 1 Layer2
16KHz ~ 48KHz
80kbps~320kbps
MPEG 1 Layer3
16KHz ~ 48KHz
80kbps~320kbps
MPEG 2 Layer3
16KHz ~ 48KHz
80kbps~320kbps
MPEG 2.5 Layer3
16KHz ~ 48KHz
80kbps~320kbps
Wave_Format_MSAudio1
16KHz ~ 48KHz
56kbps~128kbps
Wave_Format_MSAudio2
16KHz ~ 48KHz
56kbps~128kbps
AAC
16KHz ~ 96KHz
48kbps~320kbps
AAC-LC
16KHz ~ 96KHz
128kbps~192kbps
5.1 ช่องสัญญาณ 320kbps
HE-AAC
24KHz ~ 96KHz
48kbps~64kbps
5.1 ช่องสัญญาณ 160kbps
*.wav
-
16KHz ~ 48KHz
สูงถึง 3000kbps
*.ogg
OGG 1.1.0
16KHz ~ 48KHz
50kbps~500kbps
*.flac
FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1
16KHz ~ 96KHz
สูงถึง 3000kbps
*.wma
*.aac
้
•• หากมีโฟลเดอร์และไฟล์จด
ั เก็บอยูใ่ นอุปกรณ์ USB มากเกินไป Soundbar อาจใชเวลาสั
กครูใ่ นการเขาถึ
้ งแลว้
เล่นไฟล์
THA - 13
ื่
07 การเชอมต่
อก ับอุปกรณ์เคลือนที
่
่
ื่
การเชอมต่
อผ่านทาง Bluetooth
่ มต่ออุปกรณ์ไร ้สายผ่าน Bluetooth คุณจะได ้รับฟังเสียงแบบสเตอริโอโดยไม่ตองเชื
่ มต่อสายใหวุ้ น
เมือ
่ เชือ
้
อ
่ วาย
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth ไดมากกว่
•• ไม่สามารถเชือ
้
าครัง้ ละหนึง่ เครือ
่ ง
อุปกรณ์ Bluetooth
ื่ มต่อครงแรก
การเชอ
ั้
1. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาหรื
้
อทีร่ โี มตคอนโทรลจากนัน
้ เลือก “BT”
2. เปลีย่ น “BT” เป็ น “BT PAIRING”
•• เมือ
่ “BT READY” ปรากฏขึน
้ ใหกดปุ่
้ ม
PAIR บนรีโมต หรือกดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) บนแผงดาน
้
ขวาของ Soundbar คางไว
้ ให
้ นานกว่
้
า 5 วินาทีเพือ
่ แสดง “BT PAIRING”
3. เลือก “[AV] Samsung Soundbar Nxxx N-Series” จากรายการ
่ อุปกรณ์ Bluetooth]  “BT” จะ
่ มต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth เรียบร ้อยแลว้ [ชือ
•• เมือ
่ Soundbar เชือ
ปรากฏขึนบนจอแสดงผลด
้
านหน
้
้า
่ มต่อกับ Bluetooth ผ่าน Soundbar
4. เปิ ดไฟล์เพลงในอุปกรณ์ทเี่ ชือ
หมายเหตุ
่ มต่อ Soundbar กับโทรศัพท์มอ
่ ม
•• หลังจากทีค
่ ณ
ุ เชือ
ื ถือของคุณในครัง้ แรก ใหใช
้ ้โหมด “BT READY” เพือ
่ เชือ
ต่ออีกครัง้ ดูรายละเอียดไดที
้ ห
่ น ้า 15
ื่ มต่ออุปกรณ์ล ้มเหลว
ถ้าการเชอ
่ อุปกรณ์ทเี่ คยเชือ
่ มต่อกับ Soundbar (เช่น “[AV] Samsung Soundbar Nxxx
•• ถาปรากฏรายชื
้
อ
N-Series”) ในรายการใหลบออก
้
•• กดปุ่ ม
PAIR บนรีโมตหรือในโหมด “BT” กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) บนดานขวาของ
้
Soundbar คางไว
้
้
นานกว่า 5 วินาทีเพือ
่ เปลีย่ นเป็ นโหมด “BT PAIRING” จากนัน
้ เลือก “[AV] Samsung Soundbar Nxxx
N-Series” จากรายการคนหาของอุ
้
ปกรณ์บลูทธู
THA - 14
อะไรคือความแตกต่างระหว่าง BT READY และ BT PAIRING
่ มต่อไวก่้ อนหน ้านีห
่ มต่ออุปกรณ์เคลือ
่ มต่อ
•• BT READY : ในโหมดนี้ คุณสามารถคนหาที
้
วท
ี เี่ ชือ
้ รือเชือ
่ นทีท
่ เี่ ชือ
ก่อนหน ้านีเ้ ขากั
้ บ Soundbar ได ้
่ มต่ออุปกรณ์ใหม่เขากั
•• BT PAIRING : ในโหมดนี้ คุณสามารถเชือ
้ บ Soundbar ได ้ (กดปุ่ ม
คอนโทรล หรือกดปุ่ ม
PAIR บนรีโมต
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาของ
้
Soundbar คางไว
้
เป็
้ นเวลากว่า 5 วินาทีในขณะที่
Soundbar อยูใ่ นโหมด “BT”)
หมายเหตุ
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth ใหใส่
•• ถาระบบขอให
้
ใส่
้ รหัส PIN เมือ
่ เชือ
้ <0000>
่ มต่อ Bluetooth การเชือ
่ มต่อ Bluetooth จะสินสุ
้ ดลงถา้ Soundbar และอุปกรณ์ Bluetooth
•• ในโหมดการเชือ
อยูห
่ า่ งกันเกิน 10 เมตร
•• Soundbar จะปิ ดโดยอัตโนมัต ิหลังจากอยูใ่ นสถานะพร ้อมเป็ นเวลา 5 นาที
่ มต่อไดอย่
•• Soundbar อาจไม่สามารถด�ำเนินการคนหา
้
Bluetooth หรือเชือ
้ างถูกตองภายใต
้
เหตุ
้ การณ์ดงั ต่อไปนี:้
–– มีสนามไฟฟ้ าแบบเขมอยู
้ ร่ อบ Soundbar
–– จับคูอ
่ ป
ุ กรณ์ Bluetooth หลายเครือ
่ งกับ Soundbar ไวหลายเครื
้
อ
่ งพร ้อมกัน
้
–– อุปกรณ์ Bluetooth ปิ ดอยูไ่ ม่อยูใ่ นต�ำแหน่งหรือมีความผิดปกติในการใชงาน
•• อุปกรณ์อ ิเล็กทรอนิกส์อาจก่อใหเกิดคลื
้
น
่ วิทยุแทรกได ้
ตองเก็
้
บอุปกรณ์ทท
ี่ ำ� ใหเกิดคลื
้
น
่ แม่เหล็กไฟฟ้ าเช่นไมโครเวฟ, อุปกรณ์ LAN ไร ้สายเป็ นตนให
้ อยู
้ ห
่ า่ งจากเครือ
่ ง
หลักของ Soundbar
•• Soundbar สนับสนุนขอมู
้ ล SBC (44.1kHz, 48kHz)
่ มต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ทีส
ั A2DP (AV)
•• เชือ
่ นับสนุนฟังก์ชน
่ มต่อ Soundbar กับอุปกรณ์ Bluetooth ทีส
ั HF (Hands Free)
•• คุณไม่สามารถเชือ
่ นับสนุนเฉพาะฟังก์ชน
•• หลังจากทีค
่ ณ
ุ จับคู่ Soundbar กับอุปกรณ์ Bluetooth แลว้ การเลือก “[AV] Samsung Soundbar Nxxx
N-Series” จากรายการอุปกรณ์ทส
ี่ แกนของอุปกรณ์จะเปลีย่ น Soundbar เป็ นโหมด BT โดยอัตโนมัต ิ
้ หาก
–– สามารถใชได
้
Soundbar แสดงอยูใ่ นอุปกรณ์ทจี่ บ
ั คูข
่ องอุปกรณ์ Bluetooth เท่านัน
้
(อุปกรณ์ Bluetooth และ Soundbar ตองเคยจั
้
บคูก
่ น
ั อย่างน ้อยหนึง่ ครัง้ ก่อนหน ้านี)้
•• Soundbar จะปรากฏในรายการอุปกรณ์ทค
ี่ นหาของอุ
้
ปกรณ์ Bluetooth เมือ
่ Soundbar แสดงขอความ
้
“BT
READY” เท่านัน
้
ั่ บลูทธู อยู่
•• ไม่สามารถจับคู่ Soundbar กับอุปกรณ์บลูทธู อีกอันหนึง่ ไดในขณะที
้
ใช
่ ฟั้ งก์ชน
Bluetooth Power เปิ ด/ปิ ดบลูทธ
ู (SOUND MODE)
ั่ Bluetooth Power On เปิ ดอยูแ
หากอุปกรณ์บลูทธู ทีจ่ บ
ั คูก
่ อ
่ นหน ้านีพ
้ ยายามจับคูก
่ บ
ั Soundbar เมือ
่ ฟังก์ชน
่ ต่
Soundbar ปิ ดเครือ
่ งอยู่ Soundbar จะเปิ ดเครือ
่ งโดยอัตโนมัต ิ
1. กดปุ่ ม SOUND MODE คางไว
้
อย่
้ างน ้อย 5 วินาทีบนรีโมตในขณะที่ Soundbar ถูกเปิ ดอยู่
2. “ON-BLUETOOTH POWER” จะปรากฏบนจอแสดงผลของ Soundbar
THA - 15
ื่
การยกเลิกการเชอมต่
อระหว่างอุปกรณ์บลูทธ
ู ก ับ Soundbar
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth จากระบบ Soundbar ส�ำหรับค�ำแนะน�ำ โปรดดูคม
้
คุณสามารถตัดการเชือ
ู่ อ
ื การใชงานของ
อุปกรณ์ Bluetooth
่ มต่อ
•• ระบบ Soundbar จะถูกตัดการเชือ
่ มต่อระหว่าง Soundbar และอุปกรณ์ Bluetooth แลว้ “BT DISCONNECTED” จะปรากฏที่
•• เมือ
่ หยุดการเชือ
จอแสดงผลดานหน
้
้าของ Soundbar
ื่ มต่อ Soundbar จากอุปกรณ์ Bluetooth
การต ัดการเชอ
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาหรื
้
อทีร่ โี มตคอนโทรลแลวสลั
้ บไปเป็ นโหมดใดก็ไดยกเว
้
น้ “BT”
กดปุ่ ม
่ มต่อจะใชเวลานานเนื
้
•• การหยุดการเชือ
อ
่ งจากอุปกรณ์ Bluetooth ตองรั
้ บการตอบรับจาก Soundbar
่ มต่ออาจแตกต่างกันขึน
(ระยะเวลาหยุดการเชือ
้ อยูก
่ บ
ั ประเภทอุปกรณ์ Bluetooth )
่ มต่อระหว่าง Soundbar และอุปกรณ์ Bluetooth แลว้ “BT DISCONNECTED” จะปรากฏที่
•• เมือ
่ หยุดการเชือ
จอแสดงผลดานหน
้
้าของ Soundbar
หมายเหตุ
่ มต่อ Bluetooth การเชือ
่ มต่อ Bluetooth จะขาดหายไปหากระยะห่างระหว่างระบบ Soundbar
•• ในโหมดการเชือ
กับอุปกรณ์ Bluetooth เกินขีดจ�ำกัด 10 ม.
•• ระบบ Soundbar จะปิ ดโดยอัตโนมัต ิหลังอยูใ่ นสถานะ พร ้อม นาน 5 นาที
เพิม
่ เติมเกียวก
่
ับ Bluetooth
่ มต่อกันไดอย่
้
่ มต่อไร ้
Bluetooth คือเทคโนโลยีทช
ี่ ว่ ยใหอุ้ ปกรณ์ทรี่ องรับ Bluetooth เชือ
้ างง่ายดายโดยใชการเชื
อ
สายระยะสัน้
้
•• อุปกรณ์ Bluetooth อาจท�ำใหเกิดสั
้
ญญาณรบกวนหรือท�ำงานผิดปกติ ขึนอยู
้
ก
่ บ
ั การใชงาน
เมือ
่ :
–– ส่วนหนึง่ ส่วนใดของร่างกายของคุณสัมผัสกับระบบรับ/ส่งสัญญาณจากอุปกรณ์ Bluetooth หรือระบบ
Soundbar
ั ในส�ำนักงาน
–– เกิดการแปรเปลีย่ นของไฟฟ้ าจากสิง่ กีดขวางทีเ่ กิดจากผนัง มุม หรือพาร์ทช
ิ น
่
–– อุปกรณ์ถก
ู สัญญาณไฟฟ้ ารบกวนจากอุปกรณ์ทม
ี่ ค
ี ลืน
่ ความถีเ่ ดียวกัน ซึงรวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ เตา
ไมโครเวฟ และ LAN ไร ้สาย
•• จับคูร่ ะบบ Soundbar กับอุปกรณ์ Bluetooth ขณะทีอ
่ ป
ุ กรณ์ทงั ้ สองเครือ
่ งอยูใ่ กลกั้ น
•• ยิง่ ระบบ Soundbar อยูห
่ า่ งจากอุปกรณ์ Bluetooth เพียงใด คุณภาพยิง่ แย่ลง
้
่ มต่อจะหลุด
หากระยะห่างเกินช่วงการใชงาน
Bluetooth การเชือ
ั เจน การเชือ
่ มต่อ Bluetooth อาจท�ำงานไม่เหมาะสม
•• ในบริเวณทีร่ บ
ั สัญญาณไม่ชด
่ มต่อ Bluetooth จะท�ำงานเมือ
่ มต่อจะถูกตัดขาดโดยอัตโนมัต ิ
•• การเชือ
่ อุปกรณ์อยูใ่ กลกั้ บเครือ
่ งเท่านัน
้ การเชือ
้
หากระยะห่างอยูน
่ อกช่วงนี้ แมอยู
้ ภ
่ ายในช่วงการใชงานนี
้ คุณภาพเสียงอาจต�ำ่ ลงจากสิง่ กีดขวาง เช่น ผนังหรือ
ประตู
•• อุปกรณ์ไร ้สายนีอ
้ าจรบกวนการท�ำงานของระบบไฟฟ้ าในระหว่างด�ำเนินการได ้
THA - 16
้
การใชแอพ
Samsung Audio Remote
การติดตงแอพ
ั้
Samsung Audio Remote
หากตองการควบคุ
้
ม Soundbar ดวยอุ
้ ปกรณ์ของคุณและแอพ Samsung Audio Remote โปรดดาวน์โหลดแอพ
Samsung Audio Remote จาก Google Play
ค้นหา : Samsung Audio Remote
การใชง้ านแอพ Samsung Audio Remote
้
หากตองการใช
้
งานแอพ
Samsung Audio Remote สัมผัสทีไอคอนรี
่
โมตเสียงบนอุปกรณ์ของคุณ จากนัน
้ ท�ำตามค�ำ
แนะน�ำทีป
่ รากฏบนหน ้าจอ
Audio Remote
้ อุ้ ปกรณ์และมือถือ Android เวอร์ชน
ั่ 3.0 ขึนไปเท่
•• แอพ Samsung Audio Remote ใชได
้
านัน
้
THA - 17
08 การใชรี้ โมทคอนโทรล
วิธีการใชรี้ โมทคอนโทรล
เปิ ดหรือปิ ด Soundbar
เปิ ด/ปิ ด
PAIR
แหล่งข้อมูล
SOUND
MODE
SOUND
MODE
SOUND
BASS
PAIR
SOUND
MODE
คุณสามารถเลือกเอฟเฟ็ กต์เสียงไดโดยเลื
้
อก
STANDARD หรือ SURROUND
เลือกโหมด “STANDARD” ถาคุ
่ ้ ณตองดื
้ ม
่ ด�ำ่ กับเสียง
ตนฉบั
้
บ
MODE
VOL
กดปุ่ ม
(ปิ ดเสียง) เพือ
่ ปิ ดเสียง กดอีกครัง้ เพือ
่
เปิ ดเสียง PAIR
ปิ ดเสียง
่ มต่อกับ Soundbar
กดเพือ
่ เลือกแหล่งขอมู
้ ลทีเ่ ชือ
•• โหมด BT PAIRING
ถ ้าตองการเปิ
้
ดโหมด “BT PAIRING” ใหกดปุ่
้
ม
(แหล่งข้อมูล) คางไว
้
นานกว่
้
า 5 วินาที
SOUNDBAR
SOUND
MODEVOL
•• DRC (Dynamic Range Control)
ช่วยใหคุ้ ณสามารถควบคุมช่วงไดนามิกกับระบบ
PAIR
DolbyPAIR
Digital ได ้
ถ ้าคุ
ณกดปุ่ ม SOUND MODE คางไว
้
ในขณะที
้
่
VOL
BASS
BASS อยูใ่ นโหมดสแตนด์บายจะเป็ นการเปิ ดหรือปิ ด DRC
SOUND
MODE (Dynamic Range Control)
ั เจน)
ถ ้าเปิ ด DRC เสียงดังจะลดลง (เสียงอาจไม่ชด
•• Bluetooth Power
คุณลักษณะนีจ้ ะเปิ ด Soundbar โดยอัตโนมัตเิ มือ
่
่ มต่อจากทีวห
ได ้รับค�ำขอเชือ
ี รืออุปกรณ์บลูทธู ที่
่ มต่ออยูก
เชือ
่ อ
่ นหน ้านี้ การตัง้ ค่านีจ้ ะเปิ ดเป็ นค่า
VOL
BASS
VOL
THA - 18
เริม
่ ตน้
–– กดปุ่ ม SOUND MODE คางไว
้
เป็
้ นเวลากว่า
BASS
ั่ บลูทธู
5 วินาทีเพือ
่ ปิ ดฟั งก์ชน
กดปุ่ ม PAIR “BT PAIRING” จะปรากฏบนจอแสดงผลของ Soundbar คุณสามารถเชือ่ มต่อ
Soundbar กับอุปกรณ์บลูทธู ใหม่ในโหมดนีไ้ ดโดยเลื
้
อก Soundbar จากรายการค ้นหาของอุปกรณ์บลูทธู
PAIR
Bluetooth
PAIR
SOUND
MODE
เล่น/หยุด
่ั
ชวคราว
VOL
BASS
PAIR
SOUND
MODE
กดทีป
่ ม
ุ่ p เพือ
่ หยุดเล่นเพลงชัว่ คราว
ถ ้ากดปุ่ มเดิมอีกครัง้ เพลงจะเล่นต่อ
่ ั Auto Power Down
•• ฟังก์ชน
ยูนต
ิ จะปิ ดเองโดยอัตโนมัต ิในกรณีตอ
่ ไปนี้
ั ญาณเสียงเป็ นเวลา 5 นาที
–– โหมด D.IN / HDMI / BT / USB : หากไม่มส
ี ญ
–– โหมด AUX :
–– ถ ้าสายสัญญาณเสียง (AUX) ถูกถอดออกเป็ นเวลา 5 นาที
ั ญาณการกดปุ่ มหรือแป้ นพิมพ์เขามาในยู
–– ถ ้าไม่มส
ี ญ
้
นต
ิ เป็ นเวลา 8 ชัว่ โมงในขณะทีส
่ าย
สัญญาณเสียง (AUX) ยังเสียบอยู่
ั่ Auto Power Down จะปิ ดเฉพาะกรณีดงั กล่าวเท่านัน
(ฟั งก์ชน
้ )
ั่ Auto Power Down เมือ
–– ถ ้าตองการปิ
้
ดฟั งก์ชน
่ อยูใ่ นโหมด สัญญาณเสียง “AUX” ให ้
กดปุ่ ม p คางไว
้
เป็
้ นเวลา 5 วินาที “ON-AUTO POWER DOWN” /
“OFF-AUTO POWER DOWN” ปรากฏบนหน ้าจอ
VOL
BASS
้
ขึน/ลง/ซ้
าย/
ขวา
้ ทีร่ ะบุไว้เพือ
้
กดตรงพืน
่ เลือก ขึน/ลง/ซ้
าย/ขวา
PAIR
SOUND
MODE
ั่
กดขึน
้ /ลง/ซ ้าย/ขวาบนปุ่ มเพือ
่ เลือกหรือตัง้ ค่าฟั งก์ชน
•• เล่นซ�ำ้
ั่ เล่นซ�ำ้ ในโหมด “USB” ใหกดปุ่
้
ถ ้าตองการใช
้
ฟั้ งก์ชน
้
ม ขึน
VOL
BASS
•• ข้ามเพลง
กดปุ่ ม ขวา เพือ
่ เลือกเพลงถัดไป
กดปุ่ ม ซ้าย เพือ
่ เลือกเพลงก่อนหน ้า
•• Anynet+ / Auto Power Link
้ ดหรือปิ ด Anynet+ และ Auto Power Link ได ้
คุณสามารถใชเปิ
Anynet+ และ Auto Power Link ควบคุมดวยปุ่
้ ม ขวา และ ซ้าย ตามล�ำดับ
่ มต่อกับ Samsung TV ดวยสาย
–– Anynet+ : ถ ้า Soundbar เชือ
้
HDMI คุณสามารถ
ควบคุม Soundbar ของคุณไดด้ วยรี
้ โมตคอนโทรล Samsung TV
กดคางไว
้
ที
้ ป
่ ม
ุ่ ขวา ประมาณ 5 วินาทีเพือ
่ ON และ OFF Anynet+
่ มต่ออยูก
–– Auto Power Link : ถ ้า Soundbar เชือ
่ บ
ั ทีวข
ี องคุณผ่านสายดิจิตอลออปติคล
ั
คุณจะสามารถเปิ ด Soundbar ไดโดยอั
้
ตโนมัตเิ มือ
่ คุณเปิ ดทีว ี
กดคางปุ่
้ ม ซ้าย ไวประมาณ
้
5 วินาทีเพือ
่ ON และ OFF Auto Power Link
–– Anynet+ / Auto Power Link ถูกตัง้ ค่าเป็ น ON ตามค่าเริม
่ ตน้
THA - 19
ั
•• ฟังก์ชนการควบคุ
มระด ับเสียง
ั จะปรับ
เนือ
่ งจากการเปิ ดเสียงในระดับเสียงทีส
่ งู อาจก่อให ้เกิดอันตรายต่อการได ้ยิน ฟังก์ชน
ระดับเสียงไปที่ 20 เมือ
่ ระดับเสียงทีต
่ งั ้ ไว ้สูงกว่า 20
–– ค่าปกติสำ� หรับการควบคุมระดับเสียงไดถู้ กปิ ด ระดับเสียงทีต
่ งั ้ ไวจะคงอยู
้
แ
่ ม ้ขณะทีป
่ ิด
เครือ
่ ง
–– หากตองการเปลี
้
ย
่ นการตัง้ ค่า ใหกดปุ่
้
ม ลง บนรีโมตคอนโทรลคางไว
้
้ 5 วินาที เมือ
่ ปิ ด
ั การควบคุมระดับเสียง ขอความ
ฟั งก์ชน
้
“V FREE” จะปรากฏบนจอแสดงผลดานหน
้
้า
ั ขอความ
และเมือ
่ เปิ ดฟั งก์ชน
้
“V LOCK” จะปรากฏ
คุณสามารถเลือกจาก TREBLE, AUDIO SYNC, REAR LEVEL หรือ REAR SPEAKER ON/OFF
ได ้
้
•• หากตองการปรั
้
บระดับเสียง TREBLE ใหเลื
้ อก การควบคุมเสียง TREBLE จากนัน
้ ใชปุ่้ ม ขึน/ลง
เพือ
่ ปรับระดับเสียงระหว่างระดับ -6 ถึง +6
•• กดปุ่ ม
(ควบคุมระบบเสียง) คางไว
้
ประมาณ
้
5 วินาทีเพือ
่ ปรับเสียงของแต่ละคลืน
่ ความถี่
สามารถเลือกความถี่ 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2KHz, 2.5KHz, 5KHz และ 10KHz (ซ้าย/
้
ขวา) และแต่ละความถีส
่ ามารถปรับค่าไดตั้ ง้ แต่ -6~+6 (ขึน/ลง)
•• หากวิด ีโอและเสียงระหว่างทีวแ
ี ละ Soundbar ของคุณไม่ตรงกัน ใหเลื
้ อก AUDIO SYNC ใน
้
การตัง้ ค่าเสียง จากนัน
้ ตัง้ ค่าการดีเลย์ของเสียงระหว่าง 0 ถึง 300 มิลลิวน
ิ าทีโดยใชปุ่้ ม ขึน/ลง
(ยกเวนแต่โหมด
้
“USB”)
่ มต่อแลว้ ใหเลื
•• หากล�ำโพงระบบเสียงรอบทิศทาง (ไม่มม
ี าให)้ เชือ
้ อก REAR LEVEL แลวใช
้ ปุ่้ ม
ั่ REAR SPEAKER สามารถ ON/OFF
้
ขึน/ลง
เพือ
่ ปรับระดับเสียงในระดับ -6 ถึง +6 ฟั งก์ชน
้
ไดโดยการใช
้
ปุ่้ ม ขึน/ลง
ั่ เท่านัน
•• AUDIO SYNC มีรองรับในบางฟั งก์ชน
้
SOUND
MODE
BASS
PAIR
BA
R
BA
R
VO
L
D
N
SO
SO
U
MODE
VO
L
D
N
U
SO
SO
U
N
VO
L
D
BA
R
BA
R
BA
SS
SOUND
MODESOUND
BA
SS
BA
SS
SO
M UN
OD D
E
SO
M UN
OD D
E
SO
M UN
OD D
E
PAIR
BASS
BA
SS
VOL
D
PAIR
N
เสียง
U
ควบคุมระบบ
กดปุ่ มขึน้ หรือลงเพือ
่ ปรับระดับเสียงทุ ้มในระดับ -6 ถึง +6
หากต ้องการตัง้ ระดับเสียงทุ ้มเป็ น 0 ให ้กดปุ่ มนัน
้
กดปุ่ มขึน
้ หรือลงเพือ
่ ปรับระดับเสียง
•• ปิ ดเสียง
กดปุ่ ม VOL เพือ
่ ปิ ดเสียง กดอีกครัง้ เพือ
่ เปิ ดเสียง
THA - 20
BA
R
D
N
U
SO
VO
L
D
N
SO
U
U
VO
L
N
D
BA
R
BA
R
BA
SS
BA
SS
SO
M UN
OD D
E
SO
M UN
OD D
E
SO
M UN
OD D
E
BA
SS
BASS
SO
VOL
BASS
VO
L
VOL
VOL
SO
M UN
OD D
E
ี Soundbar ด้วยรีโมทคอนโทรลทีวี
การปร ับระด ับเสยง
้
ใชเมนู
ท ีวีตงค่
ั้ าล�ำโพงของ Samsung TV ให้เป็นล�ำโพงภายนอก
(ดูข ้อมูลเพิม
่ เติมได้ทีคู
่ ม
่ ือการใชง้ านทีวี)
•• หลังจากติดตัง้ Soundbar แลว้ คุณสามารถปรับระดับเสียงของ Soundbar ไดโดยใช
้
รี้ โมต IR ทีให
่ มาพร
้
้อมกับ
้
่
ั
ทีว ี Samsung ของคุณ (หากคุณไม่ตองการใช
้
ฟังก์ชนนี้ เมือ
่ Soundbar ปิ ดอยู่ ใหกดปุ่
้ ม BASS ขึนค
้ างไว
้
นาน
้
ั่ นัน
5 วินาที “OFF-TV REMOTE” จะปรากฏขึน
้ ในจอแสดงผลของ Soundbar แลวฟั
้ งก์ชน
้ จะปิ ดลง)
้ ยงแค่รโี มตของทีว ี Samsung ใหกดปุ่
หากตองการปรั
้
บระดับเสียงโดยใชเพี
้ ม BASS คางไว
้ ให
้ นานกว่
้
า 5 วินาที
จนกว่า “SAMSUNG-TV REMOTE” จะปรากฏขึน
้ ในจอแสดงผลของ Soundbar
–– แต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กดปุ่ ม BASS ขึน
้ คางไว
้
นาน
้
5 วินาที โหมดจะเปลีย่ นไปเป็ นล�ำดับต่อไปนี้
“SAMSUNG-TV REMOTE” (โหมดตามค่าเริม
่ ตน)
้  “OFF-TV REMOTE”  “ALL-TV REMOTE”
•• หากตองการปรั
้
บระดับเสียง Soundbar ดวยรี
้ โมตทีให
่ มาพร
้
้อมกับทีวท
ี ท
ี่ ำ� โดยผูจั้ ดจ�ำหน่ายทีเ่ ป็ นบริษัทอืน
่
ใหปิ้ ด Soundbar กดปุ่ ม BASS คางไว
้
้ 5 วินาที (“OFF-TV REMOTE” จะปรากฏขึนบนจอแสดงผลของ
้
Soundbar) ปล่อยปุ่ ม BASS แลวกดปุ่
้
ม BASS คางไว
้ ให
้ มากกว่
้
า 5 วินาทีอก
ี ครัง้ (“ALL-TV REMOTE” จะ
ปรากฏขึน
้ บนจอแสดงผลของ Soundbar)
ั่ นีอ
้
–– ฟังก์ชน
้ าจไม่ม ีใหใช
้ งานขึ
น
้ อยูก
่ บ
ั รีโมตนัน
้ ๆ
้
ั่ นีไ้ ด ้
–– ยีห
่ อที
้ ใช
่ งานฟั
งก์ชน
VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA
THA - 21
้ ่ มทีซ
่ นอยู่
ใชปุ
่ อ
่ นอยู่
ปุ่มทีซ
่ อ
หน้าอ้างอิง
ปุ่มบนรีโมตคอนโทรล
่ั
ฟังก์ชน
BASS
การควบคุมระยะไกลทีว ี เปิ ด/ปิ ด (สแตนด์บาย)
หน ้า 21
จับคู่ BT
หน ้า 18
Auto Power Down เปิ ด/ปิ ด
(โหมด AUX)
หน ้า 19
เริม
่ การท�ำงาน (สแตนด์บาย)
หน ้า 26
BT พร ้อม
หน ้า 9
ซ ้าย
Auto Power Link ON/OFF
หน ้า 19
ขวา
Anynet+ ON/OFF
หน ้า 19
ลง
การควบคุมระดับเสียง เปิ ด/ปิ ด
หน ้า 20
EQ 7 ช่วง
หน ้า 20
DRC ON/OFF (สแตนด์บาย)
หน ้า 18
Bluetooth Power
หน ้า 18
(แหล่งขอมู
้ ล)
p (เล่น/หยุดชัว่ คราว)
(ควบคุมระบบเสียง)
SOUND MODE
ั
ี
ระบุคา่ สญญาณออกส
ำ� หร ับโหมดเอฟเฟ็กต์เสยงอื
นๆ
่
เอาท์พุท
เอฟเฟค
Bluetooth
POWER
Surround
STANDARD
SOUND
MODE
SOUND MODE
SURROUND
อินพุท
ยกเว้นชุดล�ำโพงไร้สาย
ด้านหล ัง
รวมชุดล�ำโพงไร้สายด้าน
หล ังด้วย
ช่อง 2.0
ช่อง 2.0
ช่อง 4.0
ช่อง 5.1
ช่อง 2.0
ช่อง 4.0
ช่อง 2.0
ช่อง 2.0
ช่อง 4.0
ช่อง 5.1
ช่อง 2.0
ช่อง 4.0
้ แยกต่างหากได ้
•• ชุดล�ำโพงไร ้สายดานหลั
้
งของซัมซุงนัน
้ สามารถซือ
้ ชุดเครือ
ในการซือ
่ งมือ ใหติดต่
้
อผู ้ขายทีข
่ าย Soundbar แก่ทา่ น
VOL
WOOFER
THA - 22
09 การติดตงขา
ั้
แขวนแบบติดผน ัง
ิ้ ว่ นขาแขวนแบบติดผน ัง
ชนส
450mm
ข้อควรระว ังในการติดตงั้
ต ัวน�ำขาแขวนแบบติดผน ัง
•• ติดตัง้ บนผนังแนวตัง้ เท่านัน
้
้ สูง
•• หามติดตั
้
ง้ ในพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ อ
ี ณ
ุ หภูมห
ิ รือความชืน
•• ตรวจสอบผนังหองว่
้ ามีความแข็งแรงทนทานพอที่
จะรองรับน�ำ้ หนักผลิตภัณฑ์ไดหรื
้ อไม่
สกูรยึด (2 ต ัว)
ถาผนั
้ งไม่แข็งแรงใหเสริ
้ มความแข็งแกร่งของผนัง
สกูร (2 ต ัว)
หรือติดตัง้ บริเวณอืน
่
้ และใชสกู
้ รยึดหรือพุกทีเ่ หมาะสมกับประเภท
•• ซือ
่ , แผ่นเหล็ก, ไมฯลฯ)
ก�ำแพงทีจ่ ะติดตัง้ (แผ่นยิปซัม
้
ถาเป็
้ นไปไดให
้ ฝั้ งสกูรตรึงในโครงผนัง
แขนยึดก�ำแพง (2 ต ัว)
้ สกูรส�ำหรับการติดตัง้ บนผนังตามประเภทและ
•• ซือ
ความหนาของผนังทีต
่ องการติดตั
้
ง้ Soundbar
้
–– เสนผ่านศูนย์กลาง: M5
้
–– ความยาว: แนะน�ำใหใช
้ ขนาด
35 มม. ขึน
้ ไป
่ มต่อสายจากเครือ
•• เชือ
่ ง Soundbar ไปยังอุปกรณ์
1. วางต ัวน�ำขาแขวนแบบติดผน ังบนพืน
้ ผนัง
ภายนอกก่อนติดตัง้ Soundbar บนผนัง
•• ตรวจสอบใหแน่
้ ใจว่าเครือ
่ ง Soundbar ปิ ดอยูแ
่ ละ
ไม่ไดเสี
้ ยบปลั๊กก่อนติดตัง้
•• ต ัวน�ำขาแขวนแบบติดผน ังตองอยู
้
ใ่ นระดับ
ทีพ
่ อดี
•• ถาที
้ วข
ี องคุณติดตัง้ บนผนังใหติดตั
้
ง้
Soundbar ใตที
้ ว ีโดยมีระยะห่างอย่างน ้อย
5 ซม.
มิฉะนัน
้ อาจเกิดไฟฟ้ าช็อตได ้
้
5 ซม. ขึนไป
THA - 23
้ านศูนย์กลางของแผ่นกระดาษ
2. จัดวางเสนผ่
5. ดันสกรู (มีจำ� หน่ายแยกต่างหาก) ลงไปในสกูรยึด
โดยใหอยู
้ ต
่ รงจุดศูนย์กลางของทีว ี (ถาคุ
้ ณติด
แต่ละตัวจากนัน
้ ขันสกรูแต่ละตัวลงในรูเสียบสกรู
ตัง้ Soundbar ดานล่
้ างทีว ี) จากนัน
้ ยึดต ัวน�ำขา
้
แขวนแบบติดผน ังบนผนังโดยใชเทปกาวโ
ใหแน่
้ น
•• ถาคุ
้ ณไม่ตองการติดตั
้
ง้ Soundbar ทีด
่ าน
้
้ านศูนย์กลางไวที
ล่างของทีว ีใหวางเส
้
นผ่
้ ่
จุดศูนย์กลางของบริเวณทีต
่ องการติดตั
้
ง้
้ ใหถู้ กทิศทางทีด
6. ติดตัง้ แขนยึดก�ำแพง 2 ชิน
่ าน
้
ล่างของ Soundbar โดยใช ้ สกูร 2 ตัว
450mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง
3. ใช ้วัตถุปลายแหลม เช่น ปากกาหรือดินสอเพือ
่
ท�ำเครือ
่ งหมายต�ำแหน่งของรู แลวเอาต
้
ัวน�ำขา
แขวนแบบติดผน ังออก
450mm
CENTER LINE
•• ขณะประกอบตรวจดูใหแน่
้ นใจว่าส่วนทีเ่ ป็ น
ทีแ
่ ขวนของ แขนยึดก�ำแพง อยูด
่ านหลั
้
ง
้
4. ใชดอกสว่
านขนาดทีเ่ หมาะสมเจาะรูบนก�ำแพงตรง
ต�ำแหน่งทีท
่ ำ� เครือ
่ งหมายเอาไว ้
Soundbar
ด้านหล ังของ Soundbar
•• ถ ้าเครือ
่ งหมายไม่ตรงกับต�ำแหน่งของ
สลักเกลียวให ้เสียบพุกหรือสลักเกลียวมอลลี่
ทีข
่ นาดพอเหมาะลงไปในรูกอ
่ นทีจ่ ะเสียบสก
รูตรึงลงไป
้ กหรือสลักเกลียวมอลลีโ่ ปรดดูให ้
ถ ้าคุณใชพุ
แน่ใจว่ารูทค
ี่ ณ
ุ เจาะมีขนาดใหญ่พอส�ำหรับพุก
หรือสลักเกลียวมอลลีท
่ ค
ี่ ณ
ุ ใช ้
ด้านขวาสุดของ Soundbar
THA - 24
7. ติดตัง้ Soundbar พร ้อมดวย
้ แขนยึดก�ำแพง
โดยแขวน แขนยึดก�ำแพง ไวบนสกรู
้
ย ึดบนผนัง
10 การอ ัพเดต
ซอฟต์แวร์
ในอนาคตอาจมีการอ ัพเดตเฟิ ร์มแวร์ของระบบ
Soundbar โดย Samsung
พอร์ต USB
HDMI OUT
(TV-ARC)
DC 24V
AUX IN
USB (5V 0.5A)
8. เลือ
่ น Soundbar ลงตามรูป เพือ
่ ใหแขนยึด
้
HDMI IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
ก�ำแพงวางบนสกูรยึดใหพอดี
้
USB (5V 0.5A)
•• ใส่สกูรยึดลงในดานกว
้
าง
้ (ดานล่
้ าง) ของแขน
ยึดก�ำแพงแลวจึ
้ งเลือ
่ นแขนยึดก�ำแพงลง
มาเพือ
่ ใหแขนยึดก�
้
ำแพงวางบน สกูรยึดพอดี
สายอะแดปเตอร์
Micro USB ไปเป็น USB
ถาระบบเสนอให
้
อั้ พเดตคุณสามารถอัพเดตเฟิ รม
์ แวร์ได ้
่ มต่ออุปกรณ์ USB ทีม
โดยเชือ
่ ไี ฟล์การอัพเดตเฟิ รม
์ แวร์
เขากั
้ บพอร์ต USB บน Soundbar
ดูขอมู
้ ลเพิม
่ เติมเกีย่ วกับวิธีการดาวน์โหลดไฟล์การ
อัพเดตไดในเว็
้ บไซต์ Samsung Electronics ที่
(www.samsung.com  Support)
จากนัน
้ ใส่หรือเลือกรุน
่ Soundbar ของคุณแลวเลื
้ อก
่ จากนัน
ซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชัน
้ เลือกดาวน์โหลด
่ ตัวเลือกอาจแตกต่างออกไป
สังเกตว่าชือ
THA - 25
ขนตอนการอ
ั้
ัพเดต
ถ้า UPDATE ไม่แสดง
1. ต่อสาย Micro USB ส�ำหรับอะแดปเตอร์ USB ทีม
่ ี
่ มต่ออุปกรณ์เก็บ
1. ปิ ด Soundbar ถอดและเชือ
ปลั๊ก USB 2.0 Micro USB ตัวผู ้ (ประเภท B) อยู่
ขอมู
้ ล USB ทีเ่ ก็บไฟล์อพ
ั เดตไปทีพ
่ อร์ต USB
ทีป
่ ลายดานหนึ
้
ง่ และมีแจ็ค 2.0 USB ตัวเมียแบบ
มาตรฐาน (ประเภท A) อยูท
่ ป
ี่ ลายอีกดานหนึ
้
ง่ เขา้
ของ Soundbar อีกครัง้
่ มต่อใหม่
2. ถอดสายไฟของ Soundbar ออกแลวเชื
้ อ
กับแจ็ค Micro USB ใน Soundbar ของคุณ
จากนัน
้ เปิ ด Soundbar
2. ด�ำเนินการตามขันตอนด
้
านล่
้ างเพือ
่ ท�ำการ
•• การอัพเดตเฟิ รม
์ แวร์อาจท�ำงานไดไม่
้ เต็มทีถ
่ า้
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์:
ไฟล์เสียงที่ Soundbar รองรับถูกจัดเก็บอยูใ่ น
ไปทีเ่ ว็บไซต์ของ Samsung (samsung.com) 
่ รุน
คนหาชื
้
อ
่ - เลือกตัวเลือกการสนับสนุนลูกคา้
อุปกรณ์เก็บขอมู
้ ล USB
่ ของตัวเลือกนีอ
(ชือ
้ าจมีการเปลีย่ นแปลงได)้
3. บันทึกซอฟต์แวร์ทด
ี่ าวน์โหลดมาไวที
้ อ
่ ป
ุ กรณ์ USB
•• อย่าถอดสายไฟหรือถอดอุปกรณ์ USB ออกใน
ขณะทีท
่ ำ� การอัพเดตอยู่ ยูนต
ิ หลักจะปิ ดโดย
้
อัตโนมัต ิเมือ
่ การอัพเดตเฟิ รม
์ แวร์เสร็จสิน
้ สามารถเริม
•• หลังการอัพเดตเสร็จสิน
่ การตัง้ ค่า
้
Soundbar โดยผูใช
้ งานได
้ เราแนะน�ำใหคุ้ ณจด
แลวเลื
้ อก “แตกไฟล์” เพือ
่ แตกไฟล์
่ มต่ออุปกรณ์ USB ทีม
4. ปิ ด Soundbar แลวเชื
้ อ
่ ี
ซอฟต์แวร์อพ
ั เดตไปทีพ
่ อร์ตตัวเมียของสายอะแดป
การตัง้ ค่าของคุณไวเพื
้ อ
่ ใหสามารถตั
้
ง้ ค่ายูนต
ิ นี้
เตอร์ Micro USB
่ มต่อสายไปทีพ
เชือ
่ อร์ต USB ของ Soundbar.
อีกครัง้ หลังการอัพเดตไดอย่
้ างสะดวก
ถาการอั
้
พเดตซอฟต์แวร์ลมเหลว
้
โปรดตรวจ
5. เปิ ด Soundbar ภายใน 3 นาที ขอความ
้
สอบว่าอุปกรณ์ USB ช�ำรุดหรือไม่
“UPDATE” จะปรากฏและการอัพเดตจะเริม
่ ตนขึ
้ น
้
6. เมือ
่ การอัพเดตเสร็จสมบูรณ์ Soundbar จะปิ ด กด
คางไว
้
ที
้ ป
่ ม
ุ่ p บนรีโมตคอนโทรลนานอย่างน ้อย
5 วินาที ขอความ
้
“INIT” จะปรากฏขึน
้ บนหน ้า
•• ผูใช
้ ้ Mac OS ควรใช ้ MS-DOS (FAT) แทนรูป
แบบไฟล์ USB
•• การอัพเดตผ่าน USB อาจไม่สามารถท�ำไดทั้ ง้ นี้
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ผูผลิตอุ
้
ปกรณ์เก็บขอมู
้ ล USB
จอแสดงผลและจากนัน
้ Soundbar จะปิ ดตัวลง
้
การอัพเดตเสร็จสิน
ั่ DUAL BOOT ถาไม่
•• ผลิตภัณฑ์นม
ี่ ฟ
ี ังก์ชน
้ สา
มารถอัพเดตเฟิ รม
์ แวร์ได ้ คุณสามารถอัพเดต
เฟิ รม
์ แวร์อก
ี ครัง้ ได.้
THA - 26
11 การแก้ไขปัญหา
โปรดตรวจสอบประเด็นต่างๆดังต่อไปนีก
้ อ
่ นน�ำผลิตภัณฑ์เขาศู
้ นย์บริการ
เปิ ดเครืองไม่
่
ได้
เสียบสายไฟเข้าแหล่งจ่ายไฟแล้วหรือย ัง
;; เสียบปลั๊กไฟเขาแหล่
้
งจ่ายไฟ
่ั
เมือ
่ กดปุ่มแล้วฟังก์ชนไม่
ทำ� งานตามค�ำสง่ ั
มีกระแสไฟฟ้าสถิตย์ในอากาศหรือไม่
;; ถอดปลั๊กไฟออกและเสียบกลับเขาไปอี
้
กครัง้
เสียงขาดหายในโหมด BT
่ มต่อ Bluetooth ทีห
;; ดูการเชือ
่ น ้า 8 และ 14
ไม่ม ีเสียงออกมา
่ ั ดเสียงอยูห
เปิ ดฟังก์ชนปิ
่ รือไม่
ั่ นี้
;; กดปุ่ ม VOL เพือ
่ ยกเลิกฟังก์ชน
ตงค่
ั้ าระด ับเสียงไว้ทเบาสุ
ี่
ดหรือไม่
;; ปรับระดับเสียง
รีโมทคอนโทรลไม่ทำ� งาน
แบตเตอรีห
่ มดหรือไม่
;; เปลีย่ นแบตเตอรีใ่ หม่
ระยะทางระหว่างรีโมตคอนโทรลก ับเครืองหล
่
ักของ Soundbar ไกลเกินไปหรือไม่
;; ขยับรีโมตคอนโทรลใหใกล
้ กั้ บเครือ
่ งหลักของ Soundbar
THA - 27
ิ การ
13 ประกาศสทธิ
์
้
ใชงานโอเพ่
น
ซอร์ส
12 ใบอนุญาต
Manufactured under license from Dolby
หากตองการส่
้
งขอสงสั
้
ยและค�ำขอเกีย่ วกับโอเพ่นซอร์ส
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic,
โปรดติดต่อซัมซุงทางอีเมล
and the double-D symbol are trademarks of
(oss.request@samsung.com)
Dolby Laboratories.
14 หมายเหตุสำ� ค ัญ
เกียวก
่
ับบริการ
For DTS patents, see http://patents.dts.com.
Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS
้
ค่าตัวเลขและภาพประกอบในคูม
่ อ
ื การใชงานนี
ม
้ ีใหเพื
้ อ
่
in combination with the Symbol, and DTS
การอางอิ
้ งเท่านัน
้ และอาจแตกต่างจากขอมู
้ ลทีป
่ รากฏ
2.0 Channel are registered trademarks or
ในผลิตภัณฑ์จริง
trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights
Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
countries.
THA - 28
15 ข้อมูลจ�ำเพาะและค�ำแนะน�ำ
ข้อมูลจ�ำเพาะ
่ รุน
ชือ
่
HW-N400
USB
5V/0.5A
น�ำ้ หนัก
3.0 กก.
ขนาด (ก x ส x ล)
640.0 x 71.0 x 100.3 มิลลิเมตร
อุณหภูมข
ิ ณะท�ำงาน
+5 °C ถึง +35 °C
้ ขณะท�ำงาน
ช่วงความชืน
10 % ถึง 75 %
รูปแบบไฟล์ทรี่ องรับ
LPCM 2ch, Dolby Audio™
(เล่นเสียง DTS 2.0 ในรูปแบบ DTS)
(รองรับ Dolby® Digital), DTS
หมายเหตุ
•• บริษัท Samsung Electronics Co., Ltd ขอสงวนสิทธิในการเปลี
์
ย่ นแปลงขอมู
้ ลจ�ำเพาะนีโ้ ดยไม่ตองแจ
้
้งให ้
ทราบ
•• น�ำ้ หนักและขนาดโดยประมาณ
THA - 29
© 2018 Samsung Electronics Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์
ติดต่อเครือข่ายซ ัมซุงทวโลก
่ั
ั ซุง ติดต่อสอบถามไดที
หากมีคา� แนะน�าหรือขอสงสั
้
ยเกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์ซม
้ ่ SAMSUNG Customer Contact centre
Area
Contact Centre 
Web Site
` Asia Pacific
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com/cn/support
HONG KONG
3698 4698
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
MACAU
0800 333
www.samsung.com/support
SINGAPORE
1800 7267864 | 1800-SAMSUNG
www.samsung.com/sg/support
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND
0800 726 786 (All Product)
0800 6 726 786
www.samsung.com/nz/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
THAILAND
0-2689-3232
1800-29-3232 (Toll free)
www.samsung.com/th/support
MYANMAR
+95-1-2399-888
www.samsung.com/mm/support
CAMBODIA
+855-23-993232
1800-20-3232 (Toll free)
www.samsung.com/th/support
LAOS
+856-214-17333
MALAYSIA
1800-88-9999
+603-7713 7420 (Overseas contact)
www.samsung.com/my/support
INDONESIA
021-5699-7777
0800-112-8888 (All Product, Toll Free)
www.samsung.com/id/support
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02-422-2111 [ Standard Landline ]
www.samsung.com/ph/support
TAIWAN
0800-329-999
www.samsung.com/tw/support
INDIA
1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free)
NEPAL
16600172667 (Toll Free for NTC Only)
9801572667
BANGLADESH
09612300300
08000300300 (Toll free)
SRI LANKA
+9411SAMSUNG (+94117267864)
+94117540540
+94115900000
www.samsung.com/in/support
Download PDF

advertising