Samsung 300 W 2.1Ch Curved Soundbar HW-J6001R คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

Samsung 300 W 2.1Ch Curved Soundbar HW-J6001R คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว | Manualzz
HW-J6000R
HW-J6001R
คู่มือผู้ใช้
ํ หร ับข้อมูลเพิม
สา
่ เติม โปรดดูคม
ู่ อ
ื บนเว็บไซต์
คูม
่ อ
ื บนเว็บไซต์ : www.Samsung.com → การสน ับสนุน →
่ ผลิตภ ัณฑ์ → HW-J6000R หรือ HW-J6001R
ค้นหาชือ
* การออกแบบและรายละเอียดอาจเปลีย
่ นแปลงได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งล่วงหน ้า
ข้อมูลความปลอดภ ัย
คําเตือนเพือ
่ ความปลอดภ ัย
่ งของการเกิดไฟฟ้ าช็อค อย่าถอดฝาครอบ (หรือฝาด ้านหลัง) ออก
เพือ
่ ลดความเสีย
ิ้ ส่วนใดทีผ
่ วชาญ
ภายในเครือ
่ งไม่มช
ี น
่ ู ้ใช ้สามารถซ่อมแซมได ้ด ้วยตนเอง การซ่อมแซมควรกระทําโดยช่างผู ้เชีย
เท่านัน
้
สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าภายในอุปกรณ์นม
ี้ ไี ฟฟ้ า
้
แรงสูง ซึง่ เป็ นอันตราย หากมีการสัมผัสกับชิน
ส่วนภายในใดๆ ของอุปกรณ์นี้
ข้อควรระว ัง
อาจเกิดไฟฟ้าช็ อค
อย่าเปิ ดออก
สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าข ้อมูลสําคัญเกีย
่ วกับการ
ใช ้งานและการบํารุงรักษาถูกจัดส่งมาพร ้อม
ผลิตภัณฑ์นี้
่ มต่อวงจรลงดิน (กราวด์) เพือ
ี้ สดงว่าไม่ต ้องมีการเชือ
่ ความ
ผลิตภัณฑ์คลาส II: สัญลักษณ์นแ
ปลอดภัย
แรงดันไฟฟ้ า AC: สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าแรงดันไฟฟ้ าทีใ่ ช ้เครือ
่ งหมายนีเ้ ป็ นแรงดันไฟฟ้ ากระแส
สลับ
ี้ สดงว่าแรงดันไฟฟ้ าทีใ่ ช ้เครือ
่ งหมายนีเ้ ป็ นแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง
แรงดันไฟฟ้ า DC: สัญลักษณ์นแ
ข ้อควรระวัง อ่านคําแนะนํ าสําหรับการใช ้งาน: สัญลักษณ์นแ
ี้ จ ้งให ้ผู ้ใช ้อ่านคูม
่ อ
ื ผู ้ใช ้เพือ
่ ดูข ้อมูล
ด ้านความปลอดภัยทีเ่ กีย
่ วข ้องเพิม
่ เติม
่ งจากการเกิดอัคคีภย
้
่ งนีถ
้ ก
ู ฝนหรือความชืน
คําเตือน : เพือ
่ ลดความเสีย
ั หรือไฟฟ้ าช็อต ระวังอย่าให ้เครือ
ข้อควรระว ัง : เพือ
่ ป้ องกันการเกิดไฟฟ้ าช็อต เสียบปลั๊กขาแบนด ้านกว ้างเข ้ากับช่องเสียบด ้านกว ้างและเสียบเข ้า
ให ้แน่น
่ มต่อกับเต ้ารับไฟ AC ทีม
• ผลิตภัณฑ์นค
ี้ วรเชือ
่ ก
ี ารติดตัง้ สายดินป้ องกันเสมอ
• หากต ้องการตัดกระแสไฟในเครือ
่ ง ต ้องดึงปลั๊กออกจากเต ้ารับไฟฟ้ าหลัก ดังนัน
้ ปลั๊กไฟหลักควรอยูใ่ นตําแหน่ง
ทีพ
่ ร ้อมให ้ดําเนินการได ้
ข้อควรระว ัง
่ี รรจุนํ้า เช่น แจกัน บนผลิตภัณฑ์
• อย่าให ้ผลิตภัณฑ์นถ
ี้ ก
ู ละอองนํ้ าหรือหยดนํ้ า อย่าวางวัตถุทบ
• ในการปิ ดผลิตภัณฑ์นอ
ี้ ย่างสมบูรณ์ คุณต ้องดึงปลั๊กไฟออกจากเต ้ารับไฟทีผ
่ นัง ดังนัน
้ ปลั๊กไฟจึงต ้องเข ้าถึงได ้
อย่างง่ายดายและพร ้อมใช ้งานตลอดเวลา
· 1 · ไทย
้ งต้น
ข้อควรระว ังเบือ
1. โปรดตรวจสอบว่า แหล่งจ่ายไฟ AC ในบ ้านของคุณสอดคล ้องตามข ้อกําหนดด ้านพลังงานทีแ
่ สดงบนสติ๊ กเกอร์
ระบุกระแสไฟทีอ
่ ยูด
่ ้านหลังผลิตภัณฑ์ ติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ของคุณในแนวนอน บนฐานรับ (เฟอร์นเิ จอร์) ทีเ่ หมาะ
ี งิ่ ใด
สม โดยมีพน
ื้ ทีว่ า่ งรอบตัวเครือ
่ งอย่างเพียงพอเพือ
่ การระบายอากาศ 7-10 ซม. ตรวจดูให ้แน่ใจว่าไม่มส
ปิ ดบังช่องระบายอากาศอยู่ อย่าวางเครือ
่ งบนเครือ
่ งขยายเสียงหรืออุปกรณ์อน
ื่ ทีอ
่ าจร ้อนได ้ เครือ
่ งนีไ
้ ด ้รับการ
่ ง ในการปิ ดเครือ
่ งอย่างสมบูรณ์ ถอดปลั๊กไฟออกจากเต ้ารับไฟทีผ
่ นัง
ออกแบบมาเพือ
่ การใช ้งานอย่างต่อเนือ
ถอดปลั๊กเครือ
่ ง หากคุณตัง้ ใจทีจ
่ ะทิง้ เครือ
่ งไว ้โดยไม่ใช ้งานเป็ นระยะเวลานาน
2. ในระหว่างเกิดพายุฝนฟ้ าคะนอง ให ้ถอดปลั๊กไฟ AC ออกจาก เต ้ารับไฟติดผนัง แรงดันไฟสูงสุดในระหว่าง
ฟ้ าแลบอาจทําให ้เครือ
่ งเสียหายได ้
3. อย่าให ้ตัวเครือ
่ งถูกแสงแดดหรือแหล่งความร ้อนอืน
่ โดยตรง
เพราะอาจทําให ้เครือ
่ งร ้อนจัดและทํางานผิดปกติได ้
้ (เช่น แจกันใส่นํ้า) และความร ้อนสูง (เช่น เตาผิง) หรืออุปกรณ์สร ้างสนาม
4. วางเครือ
่ งให ้ห่างจากความชืน
แม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้ าทีม
่ ค
ี วามแรงสูง ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ AC หากเครือ
่ งทํางานผิดปกติ
ี้ ําหรับการใช ้งานส่วน
ผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได ้รับการออกแบบมาเพือ
่ ใช ้งานทางอุตสาหกรรม ใช ้ผลิตภัณฑ์นส
ตัวเท่านัน
้ การควบแน่นอาจเกิดขึน
้ หากผลิตภัณฑ์ถก
ู จัดเก็บในบริเวณทีม
่ อ
ี ณ
ุ หภูมต
ิ ํา่ หากมีการขนย ้ายเครือ
่ งใน
ระหว่างฤดูหนาว ให ้รอประมาณ 2 ชัว่ โมงจนกว่าตัวเครือ
่ งจะมีอณ
ุ หภูมป
ิ กติกอ
่ นใช ้
5. แบตเตอรีท
่ ใี่ ช ้กับผลิตภัณฑ์นป
ี้ ระกอบด ้วยสารเคมีทเี่ ป็ นอันตรายต่อสภาพแวดล ้อม อย่าทิง้ แบตเตอรีใ่ นถังขยะ
บ ้านทัว่ ไป โปรดอย่าทิง้ แบตเตอรีใ่ นกองไฟ อย่าทําให ้เกิดการลัดวงจร รือ
้ หรือทําให ้แบตเตอรีร่ ้อนจัด อาจเกิด
อันตรายจากการระเบิด ถ ้าเปลีย
่ นแบตเตอรีไ่ ม่ถก
ู ต ้อง เปลีย
่ นแบตเตอรีโ่ ดยใช ้แบตเตอรีป
่ ระเภททีเ่ หมือนหรือ
เทียบเท่ากัน
คําเตือน อย่ากลืนกินแบตเตอรี่ เนือ
่ งจากอาจทําให ้เกิดแผลไหม ้จากสารเคมี
[รีโมทคอนโทรลทีใ่ ห ้มา] ผลิตภัณฑ์นม
ี้ แ
ี บตเตอรีเ่ ซลล์แบบเหรียญ/ถ่านกระดุม
หากกลืนแบตเตอรีเ่ ซลล์แบบเหรียญ/ถ่านกระดุมลงคอ อาจทําให ้เกิดแผลไหม ้ภายในอย่างรุนแรงภายในเวลาเพียง 2 ชัว่ โมง
ิ ได ้ เก็บแบตเตอรีใ่ หม่และแบตเตอรีใ่ ช ้แล ้วให ้พ ้นมือเด็ก หากช่องใส่แบตเตอรีป
่ ิ ดไม่สนิท ควร
เท่านัน
้ และอาจทําให ้เสียชีวต
่ งคอหรือแบตเตอรีอ
่ ยูภ
่ ายในส่วนหนึง่ ส่วนใดของ
หยุดใช ้ผลิตภัณฑ์และเก็บให ้พ ้นมือเด็ก หากคุณคิดว่าอาจกลืนแบตเตอรีล
ร่างกาย ควรไปพบแพทย์ทน
ั ที
· 2 · ไทย
ิ้ สว
่ นต่าง ๆ
การตรวจสอบชน
ยูนต
ิ หล ักของ Soundbar
2 ต ัวแปลงไฟฟ้า
รีโมทคอนโทรล /
แบตเตอรี่
ั ฟเฟอร์
ซบวู
3 สายไฟ
สายเคเบิล HDMI
1 สายไฟ
ื่ มต่อแหล่งจ่ายไฟ
การเชอ
่ มแหล่งจ่ายไฟตามละดับต่อไปนี:้
้ ส่วนสายไฟ (1, 2, 3) เพือ
่ เชือ
ใช ้ชิน
ั ฟเฟอร์  ยูนต
ซบวู
ิ หล ักของ Soundbar
่ ด
ิ กับตัวเครือ
่ ง
c สําหรับแหล่งจ่ายไฟและการใช ้พลังงาน โปรดดูฉลากกํากับทีต
(ฉลาก : ด ้านล่างของยูนต
ิ หลักของ Soundbar)
ด้านหล ังของยูนต
ิ หล ัก Soundbar
ั ฟเฟอร์
ด้านหล ังซบวู
HDMI IN
DC 14V
AUX IN
OPTICAL IN
1 สายไฟ
HDMI OUT
(TV-ARC)
5V 0.5A
3 สายไฟ
POWER
DC 14V
POWER
่ มต่อแหล่งจ่ายไฟ
การเชือ
2 ต ัวแปลงไฟฟ้า
DC 14V
(ช่องเสียบสายไฟ)
c ตรวจดูให ้ตัวแปลงไฟฟ้ าวางราบกับโต๊ะหรือพืน
้ หากตัวแปลงไฟฟ้ าแขวนห ้อยอยูแ
่ ละสายไฟเข ้าอยูด
่ ้านบน นํ้ า
หรือสิง่ อืน
่ ๆอาจเข ้าไปทําความเสียหายและทําให ้ตัวแปลงไฟฟ้ าชํารุดได ้
· 3 · ไทย
ั ฟเฟอร์เข้าก ับยูนต
ื่ มต่อซบวู
การเชอ
ิ หล ักของ SOUNDBAR
่ มซับวูฟเฟอร์กบ
คุณสามารถรับฟั งเสียงเบสนุ่มลึก และเสียงในคุณภาพทีส
่ งู กว่าได ้โดยการเชือ
ั ยูนต
ิ หลัของ Soundbar.
ยนิ
ยู
น
ู ตห
ต
ิ หล
ห ักของ Soundbar
ndbar
ั ฟเฟอร์
ซบวู
ร์
่ มกัน (แบบไร ้สาย) อย่างอัตโนมัตเิ มือ
่ เปิ ดใช ้งานยูนต
ิ หลักของ
ยูนต
ิ หลักของ Soundbar กับซับวูฟเฟอร์ควรเชือ
่ มต่ออัตโิ นมัตเิ สร็จสมบูรณ์ ไฟสัญญาณสีนํ้าเงินด ้านหน ้าซับวูฟเฟอร์จะหยุด
่ การเชือ
Soundbar และซับวูฟเฟอร์ เมือ
กระพริบและส่องแสงสีนํ้าเงินต่อเนือ
่ ง
่ ม
c หากไฟสัญญาณด ้านหน ้าซับวูฟเฟอร์เป็ นสีแดงหรือสีนํ้าเงินกระพริบ แปลว่าซับวูฟเฟอร์ยงั ไม่ได ้ทําการเชือ
่ มต่อซับวูฟเฟอร์ด ้วยตนเอง
ต่อโดยอัตโนมัต ิ หากเป็ นเช่นนัน
้ ให ้ทําตามคําแนะนํ าต่อไปนีเ้ พือ
่ เชือ
c สิง่ สําคัญ: ก่อนทีค
่ ณ
ุ จะเริม
่ ให ้ใส่ถา่ นให ้รีโมตก่อน ดูขน
ั ้ ตอนได ้ทีห
่ น ้า 11
POWER
1. เสียบสายไฟของยูนต
ิ หลักของ Soundbar และซับวูฟเฟอร์เข ้ากับปลั๊กไฟ
่ ้านหน ้าของซับวูฟเฟอร์จะดับลง
2. กดปุ่ ม ID SET ทีด
่ ้านหลังของซับวูฟเฟอร์นาน 5 วินาที ไฟสัญญาณสีแดงทีด
่ ง
และไฟสัญญาณสีนํ้าเงินจะกระพริบอย่างต่อเนือ
3. กดทีป
่ ม
ุ่
บนรีโมตคอนโทรลค ้างไว ้ 5 วินาทีขณะยูนต
ิ หลักของ Soundbar ปิ ดอยู่
้ ๆ จากนัน
4. ข ้อความ ID SET ปรากฏขึน
้ ทีจ
่ อแสดงผลของยูนต
ิ หลักของ Soundbar เป็ นเวลาสัน
้ จะหายไป
ID SET
· 4 · ไทย
5. เมือ
่ ไฟสัญญาณของซับวูฟเฟอร์เป็ นสีนํ้าเงิน กดทีป
่ มบนรี
ุ่
Soundbar เพือ
่ เปิ ดใช ้ยูนต
ิ หลัก Soundbar
โมตคอนโทรล หรือด ้านบนของยูนต
ิ หลัก
่ มต่อจะเสร็จสมบูรณ์เมือ
6. การเชือ
่ ไฟสัญญาณด ้านหน ้าซับวูฟเฟอร์หยุดกระพริบและส่องแสงต่อเนือ
่ ง
่ มต่อล ้มเหลว ไฟแสดงสถานะ สีนํ้าเงิน จะกะพริบต่อเนือ
c หากกระบวนการเชือ
่ ง ไปยังขัน
้ ตอนที่ 2 และเริม
่ อีก
ครัง้
ี งรอบทิศทางแบบไร้สายอย่างแท้จริงด้วยการเชอ
ื่ มต่อชุดลําโพง
ขยายเป็นระบบเสย
ด้านหล ังไร้สายของ Samsung (SWA-8000S) เข้าก ับ Soundbar (จําหน่ายแยกก ัน)
c สําหรับข ้อมูลเพิม
่ เติม โปรดดูคม
ู่ อ
ื บนเว็บไซต์
ื่ มต่อก ับทีวข
การเชอ
ี องคุณ
่ มต่อ Soundbar เข ้ากับทีวข
ี ลังจากทําการเชือ
ี องคุณโดยใช ้สายเคเบิล
้
ให ้คุณได ้เพลิดเพลินกับระบบเสียงของทีวห
หรือไม่กไ
็ ด้
c สิง่ สําคัญ: ก่อนทีค
่ ณ
ุ จะเริม
่ ให ้ใส่ถา่ นให ้รีโมตก่อน ดูขน
ั ้ ตอนได ้ทีห
่ น ้า 11
้ าย
ื่ มต่อแบบใชส
วิธท
ี ี่ 1 การเชอ
ตรวจสอบพอร์ต HDMI OUT
(TV-ARC) ของยูนต
ิ หล ักของ
Soundbar คุณ
HDMI OUT
(TV-ARC)
Soundbar
สายเคเบิล HDMI
ด้านหล ังของ Soundbar
HDMI IN
(TV-ARC)
ตรวจสอบ (TV-ARC) ที่
พอร์ต HDMI IN ของทีว ี
่ มต่อสายเคเบิล HDMI ตามภาพด ้านบน
1. เชือ
ี งั ออกมา
2. ข ้อความ TV ARC ปรากฏบนหน ้าจอผลิตภัณฑ์และเสียงทีวด
TV ARC
c หากระบบเสียงของทีวไี ม่สง่ ออก กดปุ่ ม
ทีด
่ ้านบน Soundbar หรือปุ่ ม SOURCE บนรีโมตเพือ
่ เลือกโหมด
ี ็
D.IN บนจอแสดงผลของยูนต
ิ หลัก Soundbar โหมด D.IN จะเปลีย
่ นเป็ น TV ARC และระบบเสียงของทีวก
จะส่งออก
่ มต่อ
c หากจอแสดงผลของยูนต
ิ หลัก Soundbar ไม่เปลีย
่ นเป็ น TV ARC ตรวจสอบสายเคเบิล
้ ทีเ่ ชือ
c คุณสามารถควบคุมระดับเสียงของ Soundbar และกลไกการล็อคแหล่งจ่ายไฟอย่างง่ายดาย
· 5 · ไทย
ื่ มต่อก ับทีว ี Samsung ด้วยบลูทธ
วิธท
ี ี่ 2 TV SoundConnect (เชอ
ู )
1. เปิ ดใช ้งานทีว ี Samsung และ Soundbar
2. เลือกโหมด TV ในจอแสดงผลของ Soundbar โดยการกดปุ่ ม
ตรงด ้านบนของ Soundbar หรือปุ่ ม
SOURCE บทรีโมตคอนโทรลของคุณ (โหมดต่างๆจะถูกแสดงในลําดับต่อไปนี:้ D.IN → AUX → HDMI →
BT → TV → USB.)
่ มต่อด ้านล่างปรากฏบนหน ้าจอทีว ี เลือก <ใช่> ด ้วยรีโมตคอนโทรลของคุณ
3. เมือ
่ ข ้อความการเชือ
ตรวจพบอุปกรณ์เสียงของซัมซุง
คุณต ้องการรับฟั งเสียงทีวผ
ี า่ น
อุปกรณ์นใี้ ช ้หรือไม่
ใช่
ไม่
เลือก <ใช่> โดยใชร้ โี มทคอนโทรลของทีว ี
4. Soundbar จะเล่นเสียงของทีว ี
่ มต่อ TV SoundConnect ล ้มเหลว ให ้เข ้าไปที่ SoundConnect ในเมนูเสียงของ
c หากกระบวนการเชือ
TVแล ้วเลือก เพิม
่ อุปกรณ์ใหม่ จากนัน
้ ตัง้ เพิม
่ อุปกรณ์ใหม่ ให ้เป็ น เปิ ด จากนัน
้ ลองอีกครัง้
่ มต่อกับทีวผ
c หาก Soundbar ของคุณเชือ
ี า่ นทาง TV SoundConnect คุณสามารถควบคุมระดับเสียงได ้อย่าง
ง่ายดายด ้วยรีโมตของ Soundbar หรือของทีว ี คุณยังสามารถตัง้ ค่าให ้ Soundbar เปิ ดและปิ ดอัตโนมัตเิ มือ
่ คุณ
ั่ เปิ ดใช ้งานบลูทธ
เปิ ดหรือปิ ดทีวไี ด ้ด ้วยการตัง้ ค่าฟั งก์ชน
ู เป็ นเปิ ดใช ้งาน ดูหน ้าที่ 12
ั TV SoundConnect (Soundshare) พร ้อมใช ้งานในผลิตภัณฑ์ทวี ซ
ั ซุงบางรุน
c ฟั งก์ชน
ี ม
่ ทีว่ างจําหน่ายนับจาก
ปี 2012 เท่านัน
้
่ มต่อทีม
่ มต่อใหม่กบ
c หากคุณต ้องการตัดการเชือ
่ อ
ี ยูก
่ บ
ั ทีวข
ี องคุณและทําการเชือ
ั ทีวเี ครือ
่ งอืน
่ กดปุ่ ม p บน
รีโมทคอนโทรลค ้างไว ้นานกว่า 5 วินาที
่ มต่อ Soundbar กับอุปกรณ์บลูทธ
c ในโหมด TV SoundConnect จะไม่สามารถเชือ
ู อืน
่ ๆได ้
c โปรดอย่าวางอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์หรือวัตถุโลหะบนตัวสินค ้า
เช่น เราต์เตอร์แบบมีสาย/ไร ้สาย กล่องแปลงสัญญาณ โมเด็ม
่ มประสิทธิภาพ ขึน
้ อาจทําให ้เครือข่ายไร ้สายเสือ
้ อยูก
่ บ
ั วัสดุปพ
ู น
ื้
c การวางตัวสินค ้าไว ้บนพืน
· 6 · ไทย
ื่ มต่อผ่านทางบลูทธ
การเชอ
ู
่ มต่ออุปกรณ์บลูทธ
คุณสามารถเชือ
ู เข ้ากับ Soundbar และเพลิดเพลินไปกับเพลงด ้วยเสียงแบบสเตอริโอโดยไม่
ต ้องใช ้สาย!
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth หลายเครือ
c ไม่สามารถเชือ
่ งในเวลาเดียวกันได ้
ต่อ
อุปกรณ์บลูทู ธ
1. กดปุ่ ม
ทีด
่ ้านบนของ Soundbar หรือปุ่ ม SOURCE บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ เลือก BT
่ มต่อ (โปรดดูคม
2. เลือกเมนู Bluetooth บนอุปกรณ์ Bluetooth ทีค
่ ณ
ุ ต ้องการเชือ
ู่ อ
ื การใช ้งานของอุปกรณ์
Bluetooth)
3. เลือก "[Samsung] HW-Jxxxx J-Series" จากรายการ
่ มต่อ Soundbar กับอุปกรณ์บลูทธ
• เมือ
่ ทําการเชือ
ู แล ้ว หน ้าต่างแสดงผลด ้านหน ้าจะแสดง
่ อุปกรณ์บลทูธ] → BT
[ชือ
่ มต่อ
4. เล่นเพลงบนอุปกรณ์ทเี่ ชือ
่ มต่ออุปกรณ์บลทูธ / หากต้องทําการค้นหาอุปกรณ์อก
[หากไม่สามารถเชือ
ี ครง]
ั้
• ลบ "[Samsung] HW-Jxxxx J-Series" ทีถ
่ ก
ู พบโดยอุปกรณ์บลูทธ
ู แล ้วให ้ทําการค ้นหา Soundbar อีก
ครัง้ .
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth ให ้ป้ อน <0000>
c หากระบบสอบถามรหัส PIN ขณะเชือ
่ มต่อ Bluetooth การเชือ
่ มต่อ Bluetooth จะขาดหายไปหากระยะห่างระหว่างระบบ Soundbar
c ในโหมดการเชือ
กับอุปกรณ์ Bluetooth เกินขีดจํากัด 10 ม
c ระบบ Soundbar จะปิ ดโดยอัตโนมัตห
ิ ลังอยูใ่ นสถานะ พร ้อม นาน 5 นาที
่ มต่อ Bluetooth อย่างถูกต ้องภายใต ้สถานการณ์ตอ
่ ไปนี้
c Soundbar อาจไม่ดําเนินการค ้นหาหรือเชือ
– หากมีสนามแม่เหล็กทีม
่ ค
ี วามเข ้มสูงรอบๆ ระบบ Soundbar
– หากอุปกรณ์ Bluetooth หลายเครือ
่ งถูกจับคูก
่ บ
ั ระบบ Soundbar พร ้อมกัน
– หากอุปกรณ์ Bluetooth ปิ ด ไม่อยูใ่ นทีน
่ ัน
้ หรือทํางานผิดปกติ
่ วิทยุแทรก
c อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์อาจทําให ้เกิดคลืน
อุปกรณ์ทท
ี่ ําให ้เกิดคลืน
่ แม่เหล็กไฟฟ้ าต ้องเก็บให ้ห่างจากยูนต
ิ หลักของ Soundbar เช่น ไมโครเวฟ อุปกรณ์
LAN ไร ้สาย อืน
่ ๆ
ื่ มต่อ Soundbar จากอุปกรณ์ Bluetooth
การต ัดการเชอ
กดปุ่ ม SOURCE บนรีโมทคอนโทรลหรือปุ่ ม
หรือปิ ด Soundbar
ทีด
่ ้านบนของผลิตภัณฑ์เพือ
่ สลับจากโหมด BT เป็ นโหมดอืน
่
่ มต่อจะรอการตอบสนองจากระบบ Soundbar สักครูห
่ มต่อ
• อุปกรณ์ Bluetooth ทีเ่ ชือ
่ นึง่ ก่อนทําการตัดการเชือ
่ มต่ออาจแตกต่างกัน ขึน
(เวลาในการตัดการเชือ
้ อยูก
่ บ
ั อุปกรณ์ Bluetooth)
· 7 · ไทย
ื่ มต่อก ับอุปกรณ์ภายนอก
การเชอ
สายเคเบิล HDMI
คุณสามารถเพลิดเพลินกับระบบเสียงของอุปกรณ์ภายนอก เช่น เครือ
่ งเล่นแผ่นบลูเรย์ เกมคอนโซล กล่องแปลง
่ มต่ออุปกรณ์เหล่านีก
สัญญาณ โดยการเชือ
้ บ
ั Soundbar ของคุณ
อุปกรณ์
ภายนอก
สายเคเบิล
HDMI
HDMI OUT
Soundbar
HDMI IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
สายเคเบิล
HDMI
ด้านหล ังของ Soundbar
HDMI IN
่ มต่อสายเคเบิล HDMI ตามภาพด ้านบน
1. เชือ
2. กดปุ่ ม
ทีด
่ ้านบนของ Soundbar หรือปุ่ ม SOURCE บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ เลือกโหมด HDMI
3. Soundbar จะแสดง HDMI บนหน ้าจอและส่งสัญญาณเสียงออกมา
USB
ื่ เก็บข ้อมูล USB ผ่าน Soundbar
คุณสามารถเล่นไฟล์เพลงทีอ
่ ยูบ
่ นอุปกรณ์สอ
พอร์ต USB
หน้าจอ
HDMI IN
DC 14V
AUX IN
OPTICAL IN
5V 0.5A
HDMI OUT
(TV-ARC)
5V 0.5A
่ มต่ออุปกรณ์ USB กับพอร์ต USB ของผลิตภัณฑ์
1. เชือ
2. กดปุ่ ม
ทีด
่ ้านบนของ Soundbar หรือปุ่ ม SOURCE บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ เลือกโหมด USB
3. USB จะปรากฏทีห
่ น ้าจอแสดงผล
●
่ มต่อ Soundbar กับอุปกรณ์ USB เสร็จสิน
้
การเชือ
●
่ มต่ออุปกรณ์ USB นาน 5 นาที
ระบบจะปิ ดอัตโนมัต ิ (ปิ ดเครือ
่ งอัตโนมัต)ิ หากไม่มก
ี ารเชือ
· 8 · ไทย
อ ัพเดตซอฟต์แวร์
ํ หร ับเฟิ ร์มแวร์ระบบของ Soundbar ในอนาคต
Samsung อาจเสนอการอ ัพเดตสา
HDMI IN
DC 14V
AUX IN
OPTICAL IN
5V 0.5A
HDMI OUT
(TV-ARC)
5V 0.5A
่ มต่ออุปกรณ์ USB ทีม
หากมีการนํ าเสนอการอัพเดต คุณสามารถอัพเดตเฟิ รม
์ แวร์โดยการเชือ
่ อ
ี พ
ั เดตเฟิ รม
์ แวร์เก็บไว ้
กับพอร์ต USB บน Soundbar ของคุณ
หากต ้องการข ้อมูลเพิม
่ เติมเรือ
่ งวิธก
ี ารดาวน์โหลดไฟล์อพ
ั เดท ไปทีเ่ ว็บไซต์ของ Samsung Electronics ที่
่ รุน
(samsung.com/sec)  ค ้นหาชือ
่  ดาวน์โหลดเฟิ รม
์ แวร์จากตัวเลือกเมนูการบริการลูกค ้า
่ ตัวเลือกอาจแตกต่างกันไป
ชือ
การติดตงขาแขวนแบบติ
ั้
ดผน ัง
ข้อควรระว ังในการติดตงั้
• ติดตัง้ บนผนังแนวตัง้ เท่านัน
้
้ สูง ติดตัง้ ระบบบนผนังทีแ
• อย่าติดตัง้ ระบบ Soundbar ในทีท
่ ม
ี่ อ
ี ณ
ุ หภูมแ
ิ ละ/หรือความชืน
่ ข็งแรง สามารถรับนํ้ า
หนักยูนต
ิ หลักของ Soundbar ได ้
ิ หลัก
• ตรวจสอบความแข็งแรงของผนัง หากจะติดตัง้ ระบบ Soundbar บนผนังทีอ
่ าจไม่สามารถรับนํ้ าหนักของยูนต
ของ Soundbar ได ้ ให ้ทําการเสริมความแข็งแรงของผนังก่อนการติดตัง้
หากไม่สามารถทําได ้ โปรดติดตัง้ ระบบบนผนังด ้านอืน
่ ทีแ
่ ข็งแรงพอรับนํ้ าหนักยูนต
ิ หลักของ Soundbar
้ และใช ้สกรูยด
ึ หรือพุกทีเ่ หมาะสมกับผนังทีค
่ ณ
ุ มี (แผ่นฝ้ า แผ่นโลหะ ผนังไม ้ ฯลฯ)
• ซือ
หากเป็ นไปได ้ ติดสกรูพยุงในโครงผนัง
้ สกรูตด
• ซือ
ิ ผนังตามประเภทและความหนาของผนังทีค
่ ณ
ุ จะติดตัง้ Soundbar
– เส ้นผ่านศูนย์กลาง : M5
– ความยาว : แนะนํ า L 35 มม. หรือยาวกว่า
่ มต่อเครือ
• เชือ
่ งกับอุปกรณ์ภายนอกด ้วยสายเคเบิลก่อนติดตัง้ เครือ
่ งบนผนัง
• โปรดแน่ใจว่าเครือ
่ งปิ ดอยู่ และถอดปลั๊กก่อนการติดตัง้ มิฉะนัน
้ อาจถูกไฟฟ้ าดูดได ้
· 9 · ไทย
1. วางอุปกรณ์ชว่ ยการติดตัง้ ทาบกับพืน
้ ผิวของผนัง
้ ส่วน แขนยึด-กําแพง
4. ติดตัง้ Soundbar เข ้ากับชิน
้ ตามภาพ
ทัง้ 2 ชิน
หากทีวต
ี ด
ิ ตัง้ อยูบ
่ นผนัง ให ้ติดตัง้ Soundbar
ไว ้ใต ้ทีวโี ดยห่างจากทีวอ
ี ย่างน ้อย 5 ซม.
่ งหมายบนผนังบริเวณทีต
่ ้องการ
2. ใช ้ปากกาทําเครือ
ติดตัง้ สกรู จากนัน
้ นํ าอุปกรณ์ชว่ ยการติดตัง้ ออก
จากนัน
้ เจาะช่องสําหรับสกรูโดยใช ้ดอกสว่านเจาะ
ขนาดทีเ่ หมาะสม
HDMI OUT
(TV-ARC)
5 ซม. หรือ
มากกว่า
่ ด
ิ กําแพง เข ้าแต่ละช่องตรงด ้าน
5. เสียบ ต ัวยึด-ทีต
ล่างของตัวผลิตภัณฑ์ ขยับ ต ัวยึด-ทีต
่ ด
ิ กําแพง
้ ให ้แน่นเพือ
้ ส่วน
แต่ละชิน
่ ยึด Soundbar เข ้ากับชิน
้
แขนยึด-กําแพง ทัง้ 2 ชิน
OPTICAL IN
●
อุปกรณ์ชว่ ยการติดตัง้ ต ้องได ้ระดับ
5V 0.5A
AUX IN
DC 14V
●
HDMI IN
Center Line
cอย่าโหนเครือ
่ งทีต
่ ด
ิ ตัง้ ไว ้และหลีกเลีย
่ งการกระทบ
กระแทกหรือทําเครือ
่ งหล่น
Center Line
c ยึดเครือ
่ งกับผนังให ้แน่นหนาเพือ
่ ป้ องกันเครือ
่ ง
ตก หากเครือ
่ งตก อาจส่งผลให ้ได ้รับบาดเจ็บหรือ
ผลิตภัณฑ์เสียหาย
้ เข ้ากับกําแพงให ้
3. ติด แขนยึด-กําแพง ทัง้ 2 ชิน
แน่นตามตําแหน่งทีท
่ ําเครือ
่ งหมายไว ้โดยใช ้สกรูท ี่
มีขนาดเหมาะสม
c เมือ
่ ติดตัง้ เครือ
่ งบนผนังแล ้ว โปรดตรวจสอบ
่ มต่ออยู่
ให ้แน่ใจว่าเด็กจะไม่ดงึ สายใดๆ ทีเ่ ชือ
เนือ
่ งจากอาจ ทําให ้เครือ
่ งตกลงมาได ้
c เพือ
่ ประสิทธิภาพสูงสุดในการติดตัง้ ขาแขวนติด
ผนัง ติดตัง้ ระบบลําโพงทีด
่ ้านล่างทีวโี ดยให ้อยูห
่ า่ ง
จากทีวอ
ี ย่างน ้อย 5 ซม. หากทีวต
ี ด
ิ ตัง้ บนผนัง
c เพือ
่ ความปลอดภัยของคุณ หากคุณไม่ได ้ติดตัง้
เครือ
่ งบนผนัง ให ้ติดตัง้ บนพืน
้ ผิวทีร่ าบเรียบและ
ปลอดภัยโดยมัน
่ ใจว่าเครือ
่ งจะไม่หล่นหรือตก
· 10 · ไทย
ปุ่มและฟี เจอร์บนรีโมตคอนโทรล
่ บตเตอรีก
การใสแ
่ อ
่ นใชง้ านรีโมตคอนโทรล
1. ใช ้เหรียญขนาดทีเ่ หมาะสมเพือ
่ หมุนฝาปิ ดแบตเตอรีข
่ องรีโมตคอนโทรลใน
ิ
ทิศทวนเข็มนาฬกาเพื
อ
่ ถอดฝาออกดังภาพ
่ เิ ธียม 3V โดยให ้ขัว้ บวก (+) หันขึน
้ ด ้านบน ขณะทีใ่ ส่
2. ใส่แบตเตอรีล
้ เลือ
่ นให ้เครือ
่ งหมาย '●' อยูข
่ ้างกันดังภาพ
แบตเตอรี่ ใส่ฝาปิ ด จากนัน
3. ใช ้เหรียญทีเ่ หมาะสมหมุนฝาครอบแบตเตอรีข
่ องรีโมทคอนโทรลตามเข็ม
ิ
นาฬกาจนกว่
าจะเข ้าที่



การควบคุม Soundbar โดยใชร้ โี มตคอนโทรลทีว ี
ของคุณ
1. กดปุ่ ม
SOUND ค ้างไว ้อย่างน ้อย 5 วินาทีโดยเปิ ด Soundbar ด ้วย
2. "ON - TV REMOTE" จะปรากฏขึน
้ ในจอแสดงผลของ Soundbar
3. ในเมนูของทีว ี ตัง้ ค่าลําโพงของทีวใี ห ้เป็ นลําโพงภายนอก
ั่ TV ARC หรือโหมด HDMI อยู่
c ไม่สามารถใช ้ได ้หากใช ้งานฟั งก์ชน
ั่ ปุ่ มทัง้ หมดไม่สามารถใช ้งานได ้ยกเว ้นปุ่ ม VOL +/- และปุ่ ม
c ในฟั งก์ชน
c เมนูของทีวอ
ี าจแตกต่างกันไปในแต่ละยีห
่ ้อและรุน
่ ดูข ้อมูลเพิม
่ เติมที่
คูม
่ อ
ื การใช ้งานของทีว ี
ั่ นีไ
้ ด ้:
c ยีห
่ ้อทีใ่ ช ้งานฟั งก์ชน
●
●
VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA,
GRUNDIG, Hisense, RCA
ั่ นีอ
ฟั งก์ชน
้ าจใช ้ไม่ได ้กับรีโมตของทีวค
ี ณ
ุ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ยีห
่ ้อของรีโมต
ั่ นี้ กดทีป
่ ม
ุ่
c หากต ้องการปิ ดการใช ้งานฟั งก์ชน
SOUND เป็ นเวลา
5 วินาที "OFF - TV REMOTE" ปรากฏจอแสดงผลของ Soundbar
เปิ ดและปิ ด Soundbar
กําล ังไฟฟ้า
่ มต่อกับ Soundbar
กดเพือ
่ เลือกแหล่งสัญญาณทีเ่ ชือ
SOURCE
· 11 · ไทย
ปรับระดับเสียงเป็ น 0 ชัว่ คราว
กดอีกครัง้ เพือ
่ ยกเลิก
ปิ ดเสียง
ปรับระดับเสียงของเครือ
่ ง
ระด ับเสียง
เล่น / หยุด
ชว่ ั คราว
กดทีป
่ ม
ุ่ & เพือ
่ หยุดเล่นเพลงชัว่ คราว
กดทีป
่ ม
ุ่ & อีกครัง้ เพือ
่ เล่นเพลงทีเ่ ลือกไว ้
เลือกไฟล์ถด
ั ไป
ข้ามเดินหน้า
เลือกไฟล์กอ
่ นหน ้า
ข้ามถอยหล ัง
เล่นซํา้
ั่ เล่นซํา้ ระหว่างการเล่นเพลงจากอุปกรณ์ USB
กดเพือ
่ ตัง้ ค่าฟั งก์ชน
• OFF-REPEAT : ยกเลิกการเล่นซํา้
• TRACK-REPEAT : เล่นแทร็คซํา้ ๆ
• ALL-REPEAT : เล่นแทร็คทัง้ หมดซํา้ ๆ
่
• RANDOM-REPEAT : เล่นแทร็คในลําดับแบบสุม
ั เสียงเซอร์ราวด์เพิม
ฟั งก์ชน
่ ความลึกและความรู ้สึกของพืน
้ ทีว่ า่ งให ้กับเสียง
ั นีจ
เมือ
่ กดปุ่ มนี้ ฟั งก์ชน
้ ะ ON หรือ OFF สลับกันซํา้ ๆ
ระบบเสียงรอบ
ทิศทาง
Bluetooth
POWER
ั่ Bluetooth POWER On และเมือ
ั่ Bluetooth
กดเพือ
่ เปิ ดและปิ ดฟั งก์ชน
่ ฟั งก์ชน
POWER On เปิ ดใช ้งานอยู่ ON - BLUETOOTH POWER จะปรากฏทีจ
่ อแสดงผล
ของ Soundbar
คุณสามารถเลือกได ้จาก 6 โหมดเสียง STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE,
SPORTS, MOVIE, และ NIGHT
SOUND EFFECT
c โหมด NIGHT
เมือ
่ เปลีย
่ นช่องสัญญาณหรือแหล่งสัญญาณเพลง ความแตกต่างของระดับเสียง
ระหว่างแหล่งสัญญาณเพลงเข ้าต่างๆ จะได ้รับการปรับสูร่ ะดับทีเ่ หมาะสมสําหรับ
การฟั งโดยอัตโนมัต ิ
คุณสามารถเลือกได ้จาก TREBLE, BASS, SUBWOOFER LEVEL หรือ
AUDIO SYNC
SOUND CONTROL
• กดเพือ
่ เลือก TREBLE, BASS, SUBWOOFER LEVEL หรือ AUDIO SYNC จาก
นัน
้ ใช ้ปุ่ ม  และ  เพือ
่ ปรับระดับ TREBLE หรือ BASS จาก -6 ถึง +6 และ
ระดับ SUBWOOFER LEVEL จาก -12, -6 ถึง +6
ี ละ Soundbar ของคุณไม่ตรงกัน ให ้เลือก
• หากภาพและเสียงระหว่างทีวแ
้ ตัง้ ค่าการดีเลย์ของเสียงระหว่าง 0 ถึง
AUDIO SYNC ในการตัง้ ค่าเสียง จากนัน
300 มิลลิวน
ิ าทีโดยใช ้ปุ่ ม  และ 
· 12 · ไทย
การแก้ไขปัญหา
ั ฟเฟอร์กะพริบและไม่ม ี
ไฟ LED สีแดงบนซบวู
ั ฟเฟอร์
เสียงออกมาจากซบวู
ก่อนจะขอความช่วยเหลือ ตรวจสอบด ้านล่างนี้
่ มต่อกับยูนต
ซับวูฟเฟอร์ของคุณอาจไม่ได ้เชือ
ิ หลัก
ของ Soundbar
่ มต่อซับวูฟเฟอร์ของคุณอีกครัง้
È ลองเชือ
ดูหน ้าที่ 4
เปิ ดเครือ
่ งไม่ได้
ปลั๊กไฟเสียบเข ้ากับแหล่งจ่ายไฟหรือไม่
È เสียบปลั๊กไฟเข ้ากับแหล่งจ่ายไฟ
ั
ฟังก์ชนไม่
ทา
ํ งานเมือ
่ กดปุ่ม
มีไฟฟ้ าสถิตในอากาศหรือไม่
È ถอดปลั๊กไฟและเสียบอีกครัง้
ใบอนุญาต
ไม่มเี สียงออกมา
ั ปิ ดเสียงอยูห
่ รือไม่
เปิ ดฟั งก์ชน
ั นี้
่ ยกเลิกฟั งก์ชน
È กดปุ่ ม
(ปิ ดเสียง) เพือ
ตัง้ เสียงเป็ นระดับตํา่ สุดหรือไม่
È ปรับระดับเสียง ปรับระดับเสียง
รีโมทคอนโทรลไม่ทา
ํ งาน
แบตเตอรีห
่ มดหรือไม่
È เปลีย
่ นแบตเตอรีใ่ หม่
ระยะทางระหว่างรีโมตคอนโทรลกับยูนต
ิ หลักของ
Soundbar ไกลเกินไปหรือไม่
È เคลือ
่ นย ้ายรีโมตคอนโทรลให ้ใกล ้กับยูนต
ิ หลัก
ของ Soundbar
TV SoundConnect (การจ ับคูท
่ วี )ี ล้มเหลว
ทีวข
ี องคุณสนับสนุน TV SoundConnect หรือไม่
È TV SoundConnect ได ้รับการสนับสนุนโดยทีว ี
ซัมซุงทีเ่ ปิ ดตัวหลังปี 2012 โปรดตรวจสอบทีว ี
ของคุณเพือ
่ ดูวา่ สนับสนุน TV SoundConnect
หรือไม่
ั ล่าสุดหรือไม่
เฟิ รม
์ แวร์ของทีวข
ี องคุณเป็ นเวอร์ชน
ั ล่าสุด
È อัพเดตทีวข
ี องคุณด ้วยเฟิ รม
์ แวร์เวอร์ชน
่ มต่อหรือไม่
เกิดข ้อผิดพลาดในการเชือ
È ติดต่อศูนย์บริการของซัมซุง
่ มต่อใหม่อก
È รีเซ็ต TV SoundConnect แล ้วเชือ
ี
่ มต่อ
ครัง้ หากต ้องการรีเซ็ตการเชือ
TV SoundConnect ให ้กดปุ่ ม p ค ้างไว ้
5 วินาที
Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the
double-D symbol are trademarks of Dolby
Laboratories.
ั ร DTS โปรดดู
สําหรับสิทธิบต
http://patents.dts.com ผลิตภายใต ้การอนุญาต
จาก DTS Licensing Limited DTS, สัญลักษณ์
่ งหมายการค ้า
และ DTS และสัญลักษณ์เป็ นเครือ
จดทะเบียน และ DTS 2.0 Channel เป็ น
เครือ
่ งหมายการค ้าของ DTS, Inc
© DTS, Inc. สงวนลิขสิทธิ์
คําว่า HDMI และ HDMI High-Definition
Multimedia Interface และ โลโก ้ HDMIเป็ นเครือ
่
งหมายการค ้าหรือเครือ
่ งหมายการค ้าจดทะเบียนข
อง HDMI Licensing LLC ในสหรัฐอเมริกาและประ
เทศอืน
่ ๆ
· 13 · ไทย
ิ ธิก
ประกาศสท
์ ารใชง้ านโอเพ่น ซอร์ส
หากต ้องการส่งข ้อสงสัยและคําขอเกีย
่ วกับโอเพ่นซอร์ส โปรดติดต่อซัมซุงทางอีเมล
([email protected])
ํ ค ัญเกีย
หมายเหตุสา
่ วก ับบริการ
ค่าตัวเลขและภาพประกอบในคูม
่ อ
ื การใช ้งานนีม
้ ใี ห ้เพือ
่ การอ ้างอิงเท่านัน
้ และอาจแตกต่างจากข ้อมูลทีป
่ รากฏใน
ผลิตภัณฑ์จริง
ข้อมูลจําเพาะ
USB
นํา้ หน ัก
ทว่ ั ไป
เครือ
่ งขยาย
ั
สญญาณ
ขนาด
(ก x ส x ล)
5V / 0.5A
ยูนต
ิ หล ักของ Soundbar
2.7 ปอนด์
ั ฟเฟอร์
ซบวู
(PS-WJ6000R / PS-WJ6001R)
6.8 ปอนด์
ยูนต
ิ หล ักของ Soundbar
1078.0 x 47.5 x 129.0 มิลลิเมตร
ั ฟเฟอร์
ซบวู
(PS-WJ6000R / PS-WJ6001R)
452.0 x 335.0 x 154.0 มิลลิเมตร
อุณหภูมข
ิ ณะทํางาน
+5 °C ถึง +35 °C
้ ขณะทํางาน
ช่วงความชืน
10 % ถึง 75 %
ยูนต
ิ หล ักของ Soundbar
กําล ังเอาต์พต
ุ ที่
ั ฟเฟอร์
ซบวู
กําหนด
(PS-WJ6000R / PS-WJ6001R)
22W x 6, 4ohm, THD≦10%
168W, 3ohm, THD≦10%
• ข ้อมูลจําเพาะตามตัวเลข
่ นแปลงข ้อมูลจําเพาะนีโ้ ดยไม่ต ้องแจ ้งให ้
– บริษัท Samsung Electronics Co., Ltd ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
ทราบ
– นํ้ าหนักและขนาดโดยประมาณ
่ ด
ิ กับตัวเครือ
่ ง (ฉลาก : ด ้านล่างของยูนต
ิ หลัก
– สําหรับแหล่งจ่ายไฟและการใช ้พลังงาน โปรดดูฉลากกํากับทีต
ของ Soundbar)
A
· 14 · ไทย
© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์
ั งทว่ ั โลก
ติดต่อเครือข่ายซมซุ
ั ซุง ติดต่อสอบถามได ้ที่ SAMSUNG Customer Contact centre
่ วกับผลิตภัณฑ์ซม
หากมีคําแนะนํ าหรือข ้อสงสัยเกีย
Contact Centre 
Area
` Asia Pacific
CHINA
400-810-5858
HONG KONG
3698 4698
MACAU
SINGAPORE
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
VIETNAM
THAILAND
MYANMAR
0800 333
1800-SAMSUNG(726-7864)
1300 362 603
0800 726 786
1800 588 889
0-2689-3232, 1800-29-3232
+95-1-2399-888
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
021-56997777
08001128888
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02-422-2111 [ Standard Landline ]
0800-329999
0120-363-905
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
0961-2300300
0800-0300300 (Toll free)
0117540540
0115900000
MALAYSIA
INDONESIA
PHILIPPINES
TAIWAN
JAPAN
INDIA
BANGLADESH
SRI LANKA
AH68-02897R-02
Web Site
www.samsung.com/cn/support
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/sg/support
www.samsung.com/au/support
www.samsung.com/nz/support
www.samsung.com/vn/support
www.samsung.com/th/support
www.samsung.com/my/support
www.samsung.com/id/support
www.samsung.com/ph/support
www.samsung.com/tw/support
www.samsung.com/jp/support
www.samsung.com/in/support
www.samsung.com/support
AH68-02897R-02
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement