Samsung | HW-J6001R | Samsung 300 W 2.1Ch Curved Soundbar HW-J6001R คู่มือการใช้

HW-J6000R
HW-J6001R
้
คูม
่ อ
ื การใชงาน
ทุกจ ินตนาการล ้วนเป็ นจริงได ้
้ ผลิตภัณฑ์ซม
ั ซุงชิน
้ นี้
ขอขอบพระคุณทีเ่ ลือกซือ
หากต ้องการได ้รับบริการทีส
่ มบูรณ์ยงิ่ ขึน
้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณทีเ่ ว็บไซต์
www.samsung.com/register
เริม
่ ต้นใชง้ าน
คุณสมบัต ิ
ข ้อมูลความปลอดภัย
ค�ำเตือนเพือ
่ ความปลอดภ ัย
เพือ
่ ลดความเสีย่ งของการเกิดไฟฟ้ าช็อค อย่าถอดฝาครอบ (หรือฝาด ้านหลัง) ออก
ิ้ ส่วนใดทีผ
ภายในเครือ
่ งไม่มช
ี น
่ ู ้ใช ้สามารถซ่อมแซมได ้ด ้วยตนเอง การซ่อมแซมควรกระท�ำโดยช่างผู ้เชีย่ วชาญเท่านัน
้
สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าภายในอุปกรณ์นม
ี้ ไี ฟฟ้ าแรงสูง
้ ส่วนภายใน
ซึง่ เป็ นอันตราย หากมีการสัมผัสกับชิน
ใดๆ ของอุปกรณ์นี้
ข้อควรระว ัง
อาจเกิดไฟฟ้าช็ อค
อย่าเปิ ดออก
สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าข ้อมูลส�ำคัญเกีย่ วกับการใช ้งาน
และการบ�ำรุงรักษาถูกจัดส่งมาพร ้อมผลิตภัณฑ์นี้
ผลิตภัณฑ์คลาส II: สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าไม่ต ้องมีการเชือ่ มต่อวงจรลงดิน (กราวด์) เพือ
่ ความปลอดภัย
แรงดันไฟฟ้ า AC: สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าแรงดันไฟฟ้ าทีใ่ ช ้เครือ
่ งหมายนีเ้ ป็ นแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ
แรงดันไฟฟ้ า DC: สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าแรงดันไฟฟ้ าทีใ่ ช ้เครือ
่ งหมายนีเ้ ป็ นแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง
ข ้อควรระวัง อ่านค�ำแนะน�ำส�ำหรับการใช ้งาน: สัญลักษณ์นแ
ี้ จ ้งให ้ผู ้ใช ้อ่านคูม
่ อ
ื ผู ้ใช ้เพือ
่ ดูข ้อมูลด ้านความ
ปลอดภัยทีเ่ กีย่ วข ้องเพิม
่ เติม
้
ค�ำเตือน : เพือ
่ ลดความเสีย่ งจากการเกิดอัคคีภย
ั หรือไฟฟ้ าช็อต ระวังอย่าให ้เครือ
่ งนีถ
้ ก
ู ฝนหรือความชืน
ข้อควรระว ัง : เพือ
่ ป้ องกันการเกิดไฟฟ้ าช็อต เสียบปลั๊กขาแบนด ้านกว ้างเข ้ากับช่องเสียบด ้านกว ้างและเสียบเข ้าให ้แน่น
่ มต่อกับเต ้ารับไฟ AC ทีม
• ผลิตภัณฑ์นค
ี้ วรเชือ
่ ก
ี ารติดตัง้ สายดินป้ องกันเสมอ
• หากต ้องการตัดกระแสไฟในเครือ
่ ง ต ้องดึงปลั๊กออกจากเต ้ารับไฟฟ้ าหลัก ดังนัน
้ ปลั๊กไฟหลักควรอยูใ่ นต�ำแหน่งทีพ
่ ร ้อมให ้
ด�ำเนินการได ้
ข้อควรระว ัง
• อย่าให ้ผลิตภัณฑ์นถ
ี้ ก
ู ละอองน�้ ำหรือหยดน�้ำ อย่าวางวัตถุทบ
ี่ รรจุน�้ำ เช่น แจกัน บนผลิตภัณฑ์
• ในการปิ ดผลิตภัณฑ์นอ
ี้ ย่างสมบูรณ์ คุณต ้องดึงปลั๊กไฟออกจากเต ้ารับไฟทีผ
่ นัง ดังนัน
้ ปลั๊กไฟจึงต ้องเข ้าถึงได ้อย่างง่ายดาย
และพร ้อมใช ้งานตลอดเวลา
2
เริม
่ ต้นใชง้ าน
้ งต้น
ข้อควรระว ังเบือ
THA
ปอนด์
68.6 mm
ปอนด์
99.1mm
99.1mm
ปอนด์
99.1mm
ปอนด์
โปรดตรวจสอบว่า แหล่งจ่ายไฟ AC ในบ ้านของคุณสอดคล ้องตามข ้อก�ำหนดด ้านพลังงานทีแ
่ สดงบนสติ๊ กเกอร์ระบุกระแสไฟที่
อยูด
่ ้านหลังผลิตภัณฑ์ ติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ของคุณในแนวนอน บนฐานรับ (เฟอร์นเิ จอร์) ทีเ่ หมาะสม โดยมีพน
ื้ ทีว่ า่ งรอบตัวเครือ
่ ง
อย่างเพียงพอเพือ
่ การระบายอากาศ 7-10 ซม. ตรวจดูให ้แน่ใจว่าไม่มส
ี งิ่ ใดปิ ดบังช่องระบายอากาศอยู่ อย่าวางเครือ
่ งบน
เครือ
่ งขยายเสียงหรืออุปกรณ์อน
ื่ ทีอ
่ าจร ้อนได ้ เครือ
่ งนีไ้ ด ้รับการออกแบบมาเพือ
่ การใช ้งานอย่างต่อเนือ
่ ง ในการปิ ดเครือ
่ งอย่าง
สมบูรณ์ ถอดปลั๊กไฟออกจากเต ้ารับไฟทีผ
่ นัง ถอดปลั๊กเครือ
่ ง หากคุณตัง้ ใจทีจ่ ะทิง้ เครือ
่ งไว ้โดยไม่ใช ้งานเป็ นระยะเวลานาน
ในระหว่างเกิดพายุฝนฟ้ าคะนอง ให ้ถอดปลั๊กไฟ AC ออกจาก
เต ้ารับไฟติดผนัง แรงดันไฟสูงสุดในระหว่างฟ้ าแลบอาจท�ำให ้
เครือ
่ งเสียหายได ้
อย่าให ้ตัวเครือ
่ งถูกแสงแดดหรือแหล่งความร ้อนอืน
่ โดยตรง
เพราะอาจท�ำให ้เครือ
่ งร ้อนจัดและท�ำงานผิดปกติได ้
้ (เช่น แจกันใส่น�้ำ) และความ
วางเครือ
่ งให ้ห่างจากความชืน
ร ้อนสูง (เช่น เตาผิง) หรืออุปกรณ์สร ้างสนามแม่เหล็กหรือ
สนามไฟฟ้ าทีม
่ ค
ี วามแรงสูง ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่าย
ไฟ AC หากเครือ
่ งท�ำงานผิดปกติ ผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได ้รับ
การออกแบบมาเพือ
่ ใช ้งานทางอุตสาหกรรม ใช ้ผลิตภัณฑ์นี้
ส�ำหรับการใช ้งานส่วนตัวเท่านัน
้ การควบแน่นอาจเกิดขึน
้ หาก
ผลิตภัณฑ์ถก
ู จัดเก็บในบริเวณทีม
่ อ
ี ณ
ุ หภูมต
ิ �ำ่ หากมีการขนย ้าย
เครือ
่ งในระหว่างฤดูหนาว ให ้รอประมาณ 2 ชัว่ โมงจนกว่าตัว
เครือ
่ งจะมีอณ
ุ หภูมป
ิ กติกอ
่ นใช ้
แบตเตอรีท
่ ใี่ ช ้กับผลิตภัณฑ์นป
ี้ ระกอบด ้วยสารเคมีทเี่ ป็ น
อันตรายต่อสภาพแวดล ้อม อย่าทิง้ แบตเตอรีใ่ นถังขยะบ ้าน
ทัว่ ไป โปรดอย่าทิง้ แบตเตอรีใ่ นกองไฟ อย่าท�ำให ้เกิดการ
ลัดวงจร รือ
้ หรือท�ำให ้แบตเตอรีร่ ้อนจัด อาจเกิดอันตรายจาก
การระเบิด ถ ้าเปลีย
่ นแบตเตอรีไ่ ม่ถก
ู ต ้อง เปลีย
่ นแบตเตอรี่
โดยใช ้แบตเตอรีป
่ ระเภททีเ่ หมือนหรือเทียบเท่ากัน
ค�ำเตือน อย่ากลืนกินแบตเตอรี่ เนือ
่ งจากอาจท�ำให ้เกิดแผลไหม ้จากสารเคมี
[รีโมทคอนโทรลทีใ่ ห ้มา] ผลิตภัณฑ์นม
ี้ แ
ี บตเตอรีเ่ ซลล์แบบเหรียญ/ถ่านกระดุม
หากกลืนแบตเตอรีเ่ ซลล์แบบเหรียญ/ถ่านกระดุมลงคอ อาจท�ำให ้เกิดแผลไหม ้ภายในอย่างรุนแรงภายในเวลา
เพียง 2 ชัว่ โมงเท่านัน
้ และอาจท�ำให ้เสียชีวต
ิ ได ้ เก็บแบตเตอรีใ่ หม่และแบตเตอรีใ่ ช ้แล ้วให ้พ ้นมือเด็ก หากช่อง
ใส่แบตเตอรีป
่ ิ ดไม่สนิท ควรหยุดใช ้ผลิตภัณฑ์และเก็บให ้พ ้นมือเด็ก หากคุณคิดว่าอาจกลืนแบตเตอรีล
่ งคอหรือแบตเตอรีอ
่ ยู่
ภายในส่วนหนึง่ ส่วนใดของร่างกาย ควรไปพบแพทย์ทน
ั ที
3
เริม
่ ต้นใชง้ าน
สารบัญ
2 คุณสมบ ัติ
ั
25 ฟังก์ชน
2
ข้อมูลความปลอดภ ัย
ั
25 โหมดสญญาณเข้
า
5
สิง่ ทีบ
่ รรจุในกล่อง
26 Bluetooth
6 ค�ำอธิบาย
29 อ ัพเดตซอฟต์แวร์
6
แผงด้านบน/ด้านหน้า
31 การแก้ไขปัญหา
7
แผงด้านหล ัง/ด้านล่าง
31 การแก้ไขปัญหา
8
รีโมทคอนโทรล
11 การติดตงั้
32 ข้อมูลจ�ำเพาะ
32 ข้อมูลจ�ำเพาะ
11 การติดตงั้ Soundbar
11
การติดตัง้ ขาแขวนแบบติดผนัง
14
วาง Soundbar ไว ้บนขาตัง้ ของทีว ี
14
การติดตัง้ Soundbar แบบตัง้ อย่างอิสระ
ค่าตัวเลขและภาพประกอบในคูม
่ อ
ื การใช ้งานนีม
้ ใี ห ้เพือ
่
การอ ้างอิงเท่านัน
้ และอาจแตกต่างจากข ้อมูลทีป
่ รากฏ
ในผลิตภัณฑ์จริง
ื่ มต่อ
15 การเชอ
ั ฟเฟอร์
่ มต่อซบวู
15 การเชือ
่ มต่อ SWA-8000S
17 การเชือ
(จ�ำหน่ายแยกต่างหาก)
่ มต่อก ับทีว ี
19 การเชือ
19
่ มต่อกับทีวโี ดยใช ้สาย HDMI (ดิจต
การเชือ
ิ อล)
20
่ มต่อกับทีวโี ดยใช ้สายดิจต
การเชือ
ิ อลออปติคล
ั
20
TV SoundConnect
่ มต่อก ับอุปกรณ์ภายนอก
22 การเชือ
22
ต่อสายเคเบิล HDMI
22
สายเสียงออปติคล
ั หรืออนาล็อก
23
USB
4
เริม
่ ต้นใชง้ าน
สงิ่ ทีบ
่ รรจุในกล่อง
THA
ก่อนอ่านคูม
่ อ
ื การใชง้ าน
โปรดอ่านค�ำศัพท์เฉพาะต่อไปนีก
้ อ
่ นอ่านคูม
่ อ
ื การใช ้งาน
++ไอคอนทีใ่ ชใ้ นคูม
่ อ
ื นี้
ไอคอน
ข้อมูล
ข้อควรระว ัง
หมายเหตุ
ค�ำจ�ำก ัดความ
ั ไม่ท�ำงาน หรือการตัง้ ค่าอาจถูกยกเลิก
แสดงสถานการณ์ทฟ
ี่ ั งก์ชน
ั ได ้
แสดงเคล็ดลับหรือค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับหน ้า ซึง่ ช่วยให ้คุณใช ้งานฟั งก์ชน
ตรวจดูอป
ุ กรณ์เสริมทีจ่ ด
ั ให ้มาด ้านล่าง
รีโมทคอนโทรล /
แบตเตอรีล
่ เิ ธียม
(3V : CR2032)
สายไฟ : 2 ต ัว
ต ัวแปลงไฟฟ้า
สายเคเบิล HDMI
430
แขนยึด-ก�ำแพง : 2 ต ัว
อุปกรณ์ชว่ ยการติดตงบนผน
ั้
ัง
●● ภาพอุปกรณ์เสริมอาจต่างจากภาพประกอบด ้านบนเล็กน ้อย
5
ต ัวยึด-ทีต
่ ด
ิ ก�ำแพง : 2 ต ัว
ค�ำอธิบาย
ค�ำอธิบาย
แผงด ้านบน/ด ้านหน ้า
VOL. - / +
ปุ่ม
ควบคุมระดับเสียงค่าทีแ
่ สดงเป็ นตัวเลขของ
ระดับเสียงจะปรากฏในจอแสดงผลด ้านหน ้า
(เปิ ด/ปิ ด)
เปิ ดและปิ ดเครือ
่ ง
ปุ่ม
หน้าจอ
ั
(แหล่งสญญาณ)
เลือกการน� ำเข ้าสัญญาณแบบ D.IN, AUX,
HDMI, BT, TV, USB
แสดงโหมดปั จจุบน
ั
●● ขณะเปิ ดเครือ
่ ง ให ้กดปุ่ ม
นานกว่า
3 วินาทีเพือ
่ ตัง้ ค่าให ้ปุ่ มท�ำงานเหมือนกับ
ปุ่ ม
(ปิ ดเสียง) หากต ้องการยกเลิก
การตัง้ ค่าปุ่ ม
(ปิ ดเสียง) กดปุ่ ม
นานกว่า 3 วินาทีอก
ี ครัง้
●● เมือ
่ เสียบสายไฟ AC ปุ่ มเปิ ดปิ ดจะท�ำงานใน 4-6 วินาที
●● เมือ
่ คุณเปิ ดเครือ
่ งนี้ จะมีการหน่วง 4-5 วินาทีกอ
่ นทีเ่ สียงจะดังออกมา
●● หากคุณต ้องการเพลิดเพลินกับเสียงจากระบบ Soundbar เท่านัน
้ คุณต ้องปิ ดล�ำโพงทีวใี นเมนูการตัง้ ค่าเสียงของทีว ี
ของคุณ โปรดดูคม
ู่ อ
ื ผู ้ใช ้ทีใ่ ห ้มากับทีวข
ี องคุณ
6
ค�ำอธิบาย
แผงด ้านหลัง/ด ้านล่าง
HDMI IN
่ มต่อสัญญาณออกอะนาล็อกของอุปกรณ์
เชือ
ภายนอก
ส่งสัญญาณเสียงและภาพดิจต
ิ อลเข ้า
พร ้อมๆ กันโดยใช ้สายสัญญาณ HDMI
่ มต่ออุปกรณ์ภายนอกที่
ใช ้เมือ
่ เชือ
สนับสนุน
OPTICAL IN
(D.IN)
HDMI OUT
(TV-ARC)
่ มต่อสัญญาณออก
เชือ
ดิจต
ิ อล(ออพติคล
ั ) ของ
อุปกรณ์ภายนอก
ส่งออกสัญญาณเสียงและภาพ
พร ้อมๆ กันโดยใช ้สายสัญญาณ
HDMI
HDMI IN
DC 14V
AUX IN
OPTICAL IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
5V 0.5A
ฉลาก
DC14V
THA
AUX IN
DC 14V
(แหล่งจ่ายไฟในต ัว)
5V 0.5A
เสียบช่องเสียบอะแดปเตอร์ DC เข ้ากับช่อง
เสียบแหล่งจ่ายไฟ จากนัน
้ เสียบปลั๊กอะ
แดปเตอร์ AC กับเต ้ารับไฟทีผ
่ นัง
(พอร์ต USB)
่ มต่ออุปกรณ์ USB ทีน
เชือ
่ เี่ พือ
่ เล่นไฟล์
บนอุปกรณ์
●● จับทีป
่ ลั๊กเมือ
่ ถอดสายไฟของอะแดปเตอร์ AC จากเต ้ารับไฟทีผ
่ นัง อย่าดึงสาย
่ มต่อเครือ
่ มต่อระหว่างส่วนประกอบทัง้ หมดจะเสร็จ
●● อย่าเชือ
่ งนีห
้ รือส่วนประกอบอืน
่ ๆ กับเต ้ารับไฟจนกว่าการเชือ
สมบูรณ์
●● ตรวจดูให ้ตัวแปลงไฟฟ้ าวางราบกับโต๊ะหรือพืน
้ หากตัวแปลงไฟฟ้ าแขวนห ้อยอยูแ
่ ละสายไฟเข ้าอยูด
่ ้านบน น�้ ำหรือ
สิง่ อืน
่ ๆอาจเข ้าไปท�ำความเสียหายและท�ำให ้ตัวแปลงไฟฟ้ าช�ำรุดได ้
7
ค�ำอธิบาย
รีโมทคอนโทรล
SOURCE
่ มต่อกับ Soundbar
กดเพือ
่ เลือกแหล่งสัญญาณทีเ่ ชือ
ปิ ดเสียง
คุณสามารถลดระดับเสียงอยูท
่ ี่ 0 ด ้วยการกดปุ่ ม
กดอีกครัง้ เพือ
่ เปิ ดเสียงใหม่ในระดับเสียงก่อนหน ้า
เล่นซ�ำ้
ั เล่นซ�ำ้ ระหว่างการเล่นเพลงจากอุปกรณ์ USB
คุณสามารถตัง้ ค่าฟั งก์ชน
OFF - REPEAT : ยกเลิกการเล่นซ�ำ้
TRACK - REPEAT : เล่นแทร็คซ�ำ้ ๆ
ALL - REPEAT : เล่นแทร็คทัง้ หมดซ�ำ้ ๆ
่
RANDOM - REPEAT : เล่นแทร็คในล�ำดับแบบสุม
(แทร็คทีเ่ ล่นแล ้วอาจเล่นซ�ำ้ อีกครัง้ )
ข้ามเดินหน้า
หากมีไฟล์มากกว่าหนึง่ รายการบนอุปกรณ์ทค
ี่ ณ
ุ ก�ำลังเล่นอยู่ และคุณกดปุ่ ม ]
ไฟล์ถด
ั ไปจะถูกเลือก
Bluetooth POWER
ั Bluetooth
กดปุ่ ม Bluetooth POWER บนรีโมทเพือ
่ เปิ ดและปิ ดฟั งก์ชน
POWER On ดูหน ้า 21 และ 27 ส�ำหรับรายละเอียด
SOUND
ระบบเสียงรอบทิศทาง ท�ำให ้ระบบเสียงมีความลึกและแผ่เป็ นวงกว ้าง กดทีป
่ ม
ุ่
SOUND ซ�ำ้ ๆเพือ
่ ตัง้ ค่า ระบบเสียงรอบทิศทาง :
ON - SURROUND SOUND, OFF - SURROUND SOUND
ั่ Anynet+
กดค ้างไว ้ทีป
่ ม
ุ่  ประมาณ 5 วินาทีเพือ
่ เปิ ดหรือปิ ดฟั งก์ชน
OFF - ANYNET+, ON - ANYNET+
ั่ Anynet+ ให ้คุณสามารถควบคุม Soundbar ด ้วยรีโมตจาก Samsung TV ทีใ่ ช ้
ฟั งก์ชน
Anynet+ ได ้
Soundbar จะต ้องเชือ่ มต่ออยูก
่ บ
ั ทีวผ
ี า่ นสาย HDMI
ั่ Auto Power Link
กดค ้างไว ้ทีป
่ ม
ุ่  ประมาณ 5 วินาทีเพือ
่ เปิ ดหรือปิ ดฟั งก์ชน
OFF - POWER LINK, ON - POWER LINK
* Auto Power Link
่ มต่อผ่านช่องเสียบออพติ
ซิงโครไนซ์ Soundbar กับแหล่งสัญญาณออพติคล
ั ทีเ่ ชือ
คัล เพือ
่ ให ้ระบบเปิ ดโดยอัตโนมัตเิ มือ
่ คุณเปิ ดทีว ี (ดูหน ้า 20)
ั่ Auto Power Link สามารถใช ้งานได ้ในโหมด D.IN เท่านัน
ฟั งก์ชน
้
SOUND EFFECT
คุณสามารถเลือกได ้จาก 6 โหมดเสียง - STANDARD (เสียงด ัง้ เดิม), MUSIC,
CLEAR VOICE, SPORTS, MOVIE และ NIGHT MODE - ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ประเภท
แหล่งสัญญาณทีค
่ ณ
ุ ต ้องการรับฟั ง
เลือกโหมด STANDARD หากคุณต ้องการเพลิดเพลินกับเสียงดัง้ เดิม
่ ั DRC (Dynamic Range Control)
* ฟงั ก์ชน
ให ้คุณสามารถใช ้การควบคุมช่วงไดนามิกกับระบบ Dolby Digital ได ้
กดปุ่ ม SOUND EFFECT ค ้างไว ้ประมาณ 5 วินาทีในโหมด STANDBY เพือ
่ เปิ ดหรือ
ั่ DRC
ปิ ดฟั งก์ชน
8
ค�ำอธิบาย
เปิ ด/ปิ ด
เปิ ดและปิ ดเครือ
่ ง
เล่น/หยุดชว่ ั คราว
กดปุ่ ม p เพือ
่ หยุดการเล่นไฟล์ชวั่ คราว
กดปุ่ ม p อีกครัง้ เพือ
่ เล่นไฟล์ทเี่ ลือก
ข้ามถอยหล ัง
หากมีไฟล์มากกว่าหนึง่ รายการบนอุปกรณ์ทค
ี่ ณ
ุ ก�ำลังเล่นอยู่ และคุณกดปุ่ ม [
ไฟล์กอ
่ นหน ้าจะถูกเลือก
SOUND CONTROL
กดเพือ
่ เลือก TREBLE, BASS, SUBWOOFER LEVEL, AUDIO SYNC,
REAR SPEAKER หรือ REAR LEVEL
จากนัน
้ ใช ้ปุ่ ม  หรือ  เพือ
่ ปรับ TREBLE หรือ BASS จาก -6 ถึง +6 และ
SUBWOOFER LEVEL จาก -12, -6 ถึง +6
กดปุ่ ม SOUND CONTROL ค ้างไว ้ ประมาณ 5 วินาทีเพือ
่ ปรับเสียงส�ำหรับแต่ละย่าน
ความถี่ โดย 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2KHz, 2.5KHz, 5KHz และ 10KHz เป็ นย่าน
ความถีท
่ เี่ ลือกได ้และปรับค่าได ้ตัง้ แต่ -6 ~ +6
่ มต่อกับทีวด
หาก Soundbar ถูกเชือ
ี จิ ต
ิ อลและภาพไม่ตรงกันกับเสียง ให ้กดปุ่ ม
SOUND CONTROL เพือ
่ ซิงค์เสียงกับภาพ ใช ้ปุ่ ม ,  เพือ
่ ตัง้ เวลาหน่วงเสียง
ั Audio Sync
ระหว่าง 0 ms ~ 300 ms ในโหมด USB โหมดทีว ี และโหมด BT ฟั งก์ชน
อาจไม่ท�ำงาน
หากต ้องการเปิ ดหรือปิ ดเสียงของล�ำโพงหลัง ให ้เลือก REAR SPEAKER ในการตัง้ ค่า
จากนัน
้ ปรับความดังเสียงระหว่าง OFF-RS ถึง ON-RS โดยใช ้ปุ่ ม  หรือ 
หากต ้องการควบคุมความดังของล�ำโพงหลัง ให ้เลือก REAR LEVEL ในการตัง้ ค่าเสียง
จากนัน
้ ปรับความดังเสียงระหว่าง RS -6~ ถึง +6 โดยใช ้ปุ่ ม  หรือ 
่ มต่อกับ SWA-8000S เท่านัน
●● โหมด REAR SPEAKER และ REAR LEVEL จะใช ้งานได ้เมือ
่ เชือ
้ (จ�ำหน่ายแยก
กัน)
่ มต่อจาก SWA-8000S REAR SPEAKER และ REAR LEVEL จะยังแสดงอยู่ แต่จะไม่สามารถ
-- หากตัดการเชือ
ั่ ได ้
ใช ้งานฟั งก์ชน
●● ใช ้งานทีวโี ดยใช ้รีโมทคอนโทรลของทีว ี
9
THA
ปร ับระด ับเสียง
ปรับระดับเสียงของเครือ
่ ง
ค�ำอธิบาย
++การควบคุม Soundbar โดยใชร้ โี มตคอนโทรลทีวข
ี องคุณ
1. กดปุ่ ม
SOUND ค ้างไว ้อย่างน ้อย 5 วินาทีโดยเปิ ด Soundbar ด ้วย
2. "ON - TV REMOTE" จะปรากฏขึน
้ ในจอแสดงผลของ Soundbar
3. ในเมนูของทีว ี ตัง้ ค่าล�ำโพงของทีวใี ห ้เป็ นล�ำโพงภายนอก
ั่ TV ARC หรือโหมด HDMI อยู่
●● ไม่สามารถใช ้ได ้หากใช ้งานฟั งก์ชน
ั่ ปุ่ มทัง้ หมดไม่สามารถใช ้งานได ้ยกเว ้นปุ่ ม VOL +/- และปุ่ ม
●● ในฟั งก์ชน
(ปิ ดเสียง)
●● เมนูของทีวอ
ี าจแตกต่างกันไปในแต่ละยีห
่ ้อและรุน
่ ดูข ้อมูลเพิม
่ เติมทีค
่ ม
ู่ อ
ื การใช ้งานของทีว ี
ั่ นีไ้ ด ้:
●● ยีห
่ ้อทีใ่ ช ้งานฟั งก์ชน
-- VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA
ั่ นีอ
-- ฟั งก์ชน
้ าจใช ้ไม่ได ้กับรีโมตของทีวค
ี ณ
ุ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ยีห
่ ้อของรีโมต
ั่ นี้ กดทีป
SOUND เป็ นเวลา 5 วินาที
●● หากต ้องการปิ ดการใช ้งานฟั งก์ชน
่ ม
ุ่
"OFF - TV REMOTE" ปรากฏจอแสดงผลของ Soundbar
การติดตงแบตเตอรี
ั้
ใ่ นรีโมทคอนโทรล
1. ใช ้เหรียญทีเ่ หมาะสมหมุนฝาครอบ
แบตเตอรีข
่ องรีโมทคอนโทรลทวน
ิ
เข็มนาฬกาเพื
อ
่ ถอดฝาครอบออก
ตามทีแ
่ สดงในภาพด ้านบน
2. ใส่แบตเตอรีล
่ เิ ธียม 3V โดยให ้ขัว้
บวก (+) หันขึน
้ ด ้านบน ขณะทีใ่ ส่
แบตเตอรี่ วางฝาครอบทับและจัดให ้
เครือ
่ งหมาย '●' ขนานกันตามทีแ
่ สดง
ในภาพด ้านบน
10
3. ใช ้เหรียญทีเ่ หมาะสมหมุน
ฝาครอบแบตเตอรีข
่ อง
ิ
รีโมทคอนโทรลตามเข็มนาฬกา
จนกว่าจะเข ้าที่
การติดตงั้
การติดตัง้
การติดตัง้ Soundbar
THA
การติดตงขาแขวนแบบติ
ั้
ดผน ัง
++ข้อควรระว ังในการติดตงั้
●● ติดตัง้ บนผนังแนวตัง้ เท่านัน
้
้ สูง หรือผนังทีไ่ ม่สามารถรับน�้ ำหนักของเครือ
●● ส�ำหรับการติดตัง้ หลีกเลีย
่ งบริเวณทีอ
่ ณ
ุ หภูมห
ิ รือความชืน
่ งได ้
●● ตรวจสอบความแข็งแรงของผนัง หากผนังไม่แข็งแรงเพียงพอทีจ่ ะรองรับอุปกรณ์ ให ้เสริมความแข็งแรงของผนัง หรือติดตัง้
อุปกรณ์บนผนังอืน
่ ทีส
่ ามารถรองรับน�้ ำหนักของอุปกรณ์ได ้
้ และใช ้สกรูยด
●● ซือ
ึ หรือพุกทีเ่ หมาะสมกับผนังทีค
่ ณ
ุ มี (แผ่นฝ้ า แผ่นโลหะ ผนังไม ้ ฯลฯ)
หากเป็ นไปได ้ ติดสกรูพยุงในโครงผนัง
้ สกรูตด
●● ซือ
ิ ผนังตามประเภทและความหนาของผนังทีค
่ ณ
ุ จะติดตัง้ Soundbar
-- เส ้นผ่านศูนย์กลาง : M5
-- ความยาว : แนะน� ำ L 35 มม. หรือยาวกว่า
่ มต่อเครือ
●● เชือ
่ งกับอุปกรณ์ภายนอกด ้วยสายเคเบิลก่อนติดตัง้ เครือ
่ งบนผนัง
●● โปรดแน่ใจว่าเครือ
่ งปิ ดอยู่ และถอดปลั๊กก่อนการติดตัง้ มิฉะนัน
้ อาจถูกไฟฟ้ าดูดได ้
5 ซม. หรือมากกว่า
1. วางอุปกรณ์ชว่ ยการติดตัง้ ทาบกับพืน
้ ผิวของผนัง
• อุปกรณ์ชว่ ยการติดตัง้ ต ้องได ้ระดับ
• หากทีวต
ี ด
ิ ตัง้ อยูบ
่ นผนัง ให ้ติดตัง้ Soundbar ไว ้ใต ้ทีวโี ดยห่างจากทีวอ
ี ย่างน ้อย 5 ซม.
11
การติดตงั้
Center Line
Center Line
2. ใช ้ปากกาท�ำเครือ
่ งหมายบนผนังบริเวณทีต
่ ้องการติดตัง้ สกรู จากนัน
้ น� ำอุปกรณ์ชว่ ยการติดตัง้ ออก
จากนัน
้ เจาะช่องส�ำหรับสกรูโดยใช ้ดอกสว่านเจาะขนาดทีเ่ หมาะสม
้ เข ้ากับก�ำแพงให ้แน่นตามต�ำแหน่งทีท
3. ติด แขนยึด-ก�ำแพง ทัง้ 2 ชิน
่ �ำเครือ
่ งหมายไว ้โดยใช ้สกรูทม
ี่ ข
ี นาดเหมาะสม
้ ส่วน แขนยึด-ก�ำแพง ทัง้ 2 ชิน
้ ตามภาพ
4. ติดตัง้ Soundbar เข ้ากับชิน
12
การติดตงั้
THA
OPTICAL IN
AUX IN
DC 14V
HDMI OUT
(TV-ARC)
5V 0.5A
HDMI IN
้ ให ้แน่นเพือ
5. เสียบ ต ัวยึด-ทีต
่ ด
ิ ก�ำแพง เข ้าแต่ละช่องตรงด ้านล่างของตัวผลิตภัณฑ์ ขยับ ต ัวยึด-ทีต
่ ด
ิ ก�ำแพง แต่ละชิน
่ ยึด
้ ส่วน แขนยึด-ก�ำแพง ทัง้ 2 ชิน
้
Soundbar เข ้ากับชิน
●● อย่าโหนเครือ
่ งทีต
่ ด
ิ ตัง้ ไว ้และหลีกเลีย
่ งการกระทบกระแทกหรือท�ำเครือ
่ งหล่น
●● ยึดเครือ
่ งกับผนังให ้แน่นหนาเพือ
่ ป้ องกันเครือ
่ งตก หากเครือ
่ งตก อาจส่งผลให ้ได ้รับบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหาย
่ มต่ออยู่ เนือ
●● เมือ
่ ติดตัง้ เครือ
่ งบนผนังแล ้ว โปรดตรวจสอบให ้แน่ใจว่าเด็กจะไม่ดงึ สายใดๆ ทีเ่ ชือ
่ งจากอาจ ท�ำให ้
เครือ
่ งตกลงมาได ้
●● เพือ
่ ประสิทธิภาพสูงสุดในการติดตัง้ ขาแขวนติดผนัง ติดตัง้ ระบบล�ำโพงทีด
่ ้านล่างทีวโี ดยให ้อยูห
่ า่ งจากทีวอ
ี ย่างน ้อย
5 ซม. หากทีวต
ี ด
ิ ตัง้ บนผนัง
●● เพือ
่ ความปลอดภัยของคุณ หากคุณไม่ได ้ติดตัง้ เครือ
่ งบนผนัง ให ้ติดตัง้ บนพืน
้ ผิวทีร่ าบเรียบและปลอดภัยโดยมัน
่ ใจ
ว่าเครือ
่ งจะไม่หล่นหรือตก
13
การติดตงั้
วาง Soundbar ไว้บนขาตงของที
ั้
วี
วาง Soundbar ไว ้บนขาตัง้ ของทีว ี
1. จัดต�ำแหน่งให ้กึง่ กลางของ Soundbar ตรงกับกึง่ กลางของฐานทีว ี จากนัน
้ ค่อยๆ กด Soundbar เข ้ากับขาตัง้ จนสุดตามที่
แสดงในภาพ ระวังอย่าท�ำให ้ทีวเี สียสมดุล
การติดตงั้ Soundbar แบบตงอย่
ั้
างอิสระ
1. วาง Soundbar บนพืน
้ เรียบทีด
่ ้านหน ้ากึง่ กลางของทีว ี
●● ติดตัง้ เครือ
่ งบนพืน
้ ผิวทีไ่ ด ้ระดับ
14
่ มต่อ
การเชือ
่ มต่อ
การเชือ
ื่ มต่อซบ
ั วูฟเฟอร์
การเชอ
ั ฟเฟอร์โดยอ ัตโนม ัติ
ื่ มต่อซบวู
การเชอ
่ มต่อของซับวูฟเฟอร์จะได ้รับการตัง้ ค่ามาจากโรงงานและยูนต
่ มกัน (แบบไร ้สาย) โดย
ID การเชือ
ิ หลักกับซับวูฟเฟอร์ควรเชือ
อัตโนมัตเิ มือ
่ เปิ ดใช ้งานยูนต
ิ และซับวูฟเฟอร์
่ มต่อกันอย่างสมบูรณ์แล ้ว ไฟสัญญาณการเชือ
่ มต่อ LED สีนํ้าเงินในซับวูฟเฟอร์จะหยุดกระพริบแล ้วส่อง
• เมือ
่ ซับวูฟเฟอร์เชือ
แสงอย่างต่อเนือ
่ ง
ั ฟเฟอร์ดว้ ยตนเอง
ื่ มต่อซบวู
การเชอ
หากไฟ LED สีนํ้าเงินไม่หยุดกระพริบเมือ
่ เปิ ดยูนต
ิ หลักและซับวูฟเฟอร์ โปรดตัง้ ค่า ID ตามขัน้ ตอนด ้านล่างดังต่อไปนี้
●● สิง่ ส�ำคัญ: ก่อนทีค
่ ณ
ุ จะเริม
่ ให ้ใส่ถา่ นให ้รีโมตก่อน ดูขน
ั ้ ตอนได ้ทีห
่ น ้า 10
POWER
1. เสียบสายไฟของตัวเครือ
่ งหลักและซับวูฟเฟอร์เข ้ากับเต ้ารับไฟ AC ทีผ
่ นัง
2. กดปุ่ ม ID SET ทีด
่ ้านหลังของซับวูฟเฟอร์ด ้วยวัสดุปลายแหลมขนาดเล็กเป็ นเวลา 5 วินาที
่ มโยง (ไฟ LED สีน�้ำเงิน) จะกะพริบถีๆ่
• ไฟแสดงสถานะสแตนด์บายจะดับ และไฟแสดงสถานะการเชือ
3. ระหว่างทีต
่ วั เครือ
่ งปิ ด (โหมด STANDBY) กด
(ปิ ดเสียง) บนรีโมทคอนโทรลค ้างไว ้ 5 วินาที
4. ข ้อความ ID SET จะปรากฏบนจอแสดงผลของ Soundbar
่ มโยง ให ้เปิ ดเครือ
5. ในการยืนยันการเชือ
่ งระหว่างทีไ่ ฟ LED สีน�้ำเงินของซับวูฟเฟอร์กะพริบ
่ มโยงกันแล ้ว (เชือ
่ มต่อแล ้ว)
• ขณะนีต
้ วั เครือ
่ งและซับวูฟเฟอร์ควรเชือ
• ไฟสัญญาณ LINK (ไฟ LED สีนํ้าเงิน) ในซับวูฟเฟอร์ควรส่องแสงอย่างต่อเนือ
่ งโดยทีไ่ ม่กระพริบ
่ งแสงสีนํ้าเงินอย่างต่อเนือ
่ มต่อล ้มเหลว ปิ ดยูนต
• หากไฟสัญญาณ LINK ไม่สอ
่ ง หมายความว่ากระบวนการการเชือ
ิ หลัก
แล ้วเริม
่ ต ้นใหม่ตงั ้ แต่ขน
ั ้ ตอนที่ 2
• คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงจากซับวูฟเฟอร์ไร ้สายได ้โดยการเลือก เอฟเฟ็ กต์เสียง (ดูหน ้า 8)
15
THA
่ มต่อทัง้ หมดระหว่างส่วน
●● อย่าเสียบสายไฟของผลิตภัณฑ์นห
ี้ รือของทีวข
ี องคุณกับเต ้ารับไฟทีผ
่ นังจนกว่าการเชือ
้
ประกอบต่างๆ จะเสร็จสิน
●● ก่อนการเคลือ
่ นย ้ายหรือติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบให ้แน่ใจว่าได ้ปิ ดเครือ
่ งและถอดปลั๊กไฟออกแล ้ว
่ มต่อ
การเชือ
●● ก่อนการเคลือ
่ นย ้ายหรือติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบให ้แน่ใจว่าได ้ปิ ดเครือ
่ งและถอดปลั๊กไฟออกแล ้ว
●● หากยูนต
ิ หลักปิ ดอยู่ ซับวูฟเฟอร์ไร ้สายจะอยูใ่ นโหมดเตรียมพร ้อมและไฟ LED บ่งบอกถึงสถานะ STANDBY ด ้าน
่ งแสงไฟ LED สีนํ้าเงิน)
หน ้าจะกระพริบเป็ นสีแดง (ไม่สอ
●● หากคุณใช ้อุปกรณ์ทใี่ ช ้คลืน
่ ความถี่ (2.4GHz) เดียวกับ Soundbar ใกล ้กับ Soundbar คลืน
่ รบกวนอาจท�ำให ้เกิด
เสียงรบกวนขึน
้ ได ้
●● ระยะห่างในการส่งข ้อมูลของสัญญาณแบบไร ้สายระหว่างเครือ
่ งหลักกับเครือ
่ งอืน
่ อยูท
่ ป
ี่ ระมาณ 10 ม. แต่อาจแตก
ต่างจากนีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั สภาพแวดล ้อมในการใช ้งานของคุณ
้
หากมีผนังคอนกรีตเสริมเหล็กหรือ ผนังโลหะอยูร่ ะหว่างตัวเครือ
่ งกับซับวูฟเฟอร์ไร ้สาย ระบบอาจไม่ท�ำงานอย่างสิน
เชิง เนือ
่ งจากสัญญาณ ไร ้สายไม่สามารถแทรกผ่านโลหะได ้
่ มต่อแบบไร ้สาย ให ้ปฏิบต
่ มต่อ
●● หากตัวเครือ
่ งไม่ท�ำการเชือ
ั ต
ิ ามขัน
้ ตอน 1-5 ในหน ้าก่อนหน ้า เพือ
่ รีเซ็ตการเชือ
ระหว่างตัวเครือ
่ งกับซับวูฟเฟอร์ไร ้สาย
้
●● เสาอากาศรับสัญญาณไร ้สายติดตัง้ อยูใ่ นซับวูฟเฟอร์ไร ้สาย ตัง้ เครือ
่ งให ้ห่างจากน�้ ำและความชืน
●● เพือ
่ ประสิทธิภาพการรับฟั งทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ โปรดตรวจสอบให ้แน่ใจว่าบริเวณโดยรอบทีต
่ งั ้ ซับวูฟเฟอร์ไร ้สาย ปราศจากสิง่
กีดขวาง
ั ฟเฟอร์
ไฟ LED แสดงสถานะบนซบวู
LED
สีแดง
สถานะ
เปิ ด
เปิ ด
สีน�้ำเงิน
กระพริบ
สีแดงและสีน�้ำเงิน
กระพริบ
ค�ำอธิบาย
วิธแ
ี ก้ปญ
ั หา
สแตนด์บาย
(โดย Soundbar เครือ
่ งหลักปิ ด)
ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟทีต
่ อ
่ กับเครือ
่ งหลัก
Soundbar
่ มต่อล ้มเหลว
การเชือ
่ มต่ออีกครัง้ (โปรดดูค�ำแนะน�ำในคูม
เชือ
่ อ
ื
่ มต่อในคูม
การเชือ
่ อ
ื การใช ้)
่ มต่อส�ำเร็จ
การเชือ
(การท�ำงานเป็ นปกติ)
-
สแตนด์บาย
(โดย Soundbar เครือ
่ งหลักปิ ด)
ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟทีต
่ อ
่ กับเครือ
่ งหลัก
Soundbar
่ มต่อล ้มเหลว
การเชือ
่ มต่ออีกครัง้ (โปรดดูค�ำแนะน�ำในคูม
เชือ
่ อ
ื
่ มต่อในคูม
การเชือ
่ อ
ื การใช ้)
เกิดความผิดปกติ
ติดต่อศูนย์บริการ
16
่ มต่อ
การเชือ
่ มต่อชุดล�ำโพงด ้านหลังไร ้สายของ Samsung
●● ขยายเป็ นระบบเสียงรอบทิศทางแบบไร ้สายอย่างแท ้จริงด ้วยการเชือ
(SWA-8000S) เข ้ากับ Soundbar (จ�ำหน่ายแยกกัน)
่ มต่อชุดล�ำโพงไร ้สายด ้านหลัง โปรดเชือ
่ มต่อซับวูฟเฟอร์กอ
●● ก่อนเชือ
่ น
่ มต่อโมดูลตัวรับแบบไร ้สายเข ้ากับตัวล�ำโพง
●● ใช ้สายล�ำโพงเพือ
่ เชือ
●● เสียบสายไฟเข ้ากับแหล่งจ่ายไฟ LED เปิ ดขึน้
1. ในขณะทีย
่ น
ู ต
ิ หลักปิ ดอยู่ (อยูใ่ นโหมด STANDBY) ให ้กด
(ปิ ดเสียง) บนรีโมตคอนโทรลค ้างไว ้ 5 วินาที
2. ข ้อความ ID SET จะปรากฏขึน
้ ในจอแสดงผลของ Soundbar
3. เสียบสายไฟของโมดูลตัวรับสัญญาณแบบไร ้สาย (SWA-8000S) เข ้ากับปลั๊กไฟ
่ มต่อ (ไฟ LED สีนํ้าเงิน) ใน SWA-8000S กระพริบอย่างรวดเร็ว
4. เปิ ด Soundbar ของคุณเมือ
่ ไฟสัญญาณการเชือ
่ มต่อ (ไฟ LED สีนํ้าเงิน) ในซับวูฟเฟอร์และ SWA-8000S ของคุณกระพริบจากนัน
5. เมือ
่ ไฟสัญญาณการเชือ
้ ส่องแสงอย่างต่อ
่ มต่ออย่างสมบูรณ์แล ้ว
เนือ
่ ง หมายความว่า SWA-8000S เชือ
●● นีอ
่ าจใช ้เวลาสองสามนาที
่ มต่อกันแล ้ว Soundbar และโมดูลตัวรับแบบไร ้สายของคุณจะเชือ
่ มต่อกันโดยอัตโนมัตแิ ม ้หลังจากเธอ
●● หลังจากเชือ
เปิ ดและปิ ดเครือ
่ ง
่ มต่อก ับ Soundbar ของคุณ (ไฟ LED เป็นสีแดง) โปรดท�ำการเชือ
่ มต่อตามขน
หากโมดูลต ัวร ับแบบไร้สายไม่ได้เชือ
ั้
ตอนต่อไปนี้
1. ปิ ด Soundbar ของคุณ
(ปิ ดเสียง) บนรีโมตของคุณค ้างไว ้ 5 ถึง 6 วินาทีจนกระทัง่ ข ้อความ ID SET ปรากฏทีส
่ ว่ นแสดงผลของ
2. กดทีป
่ ม
ุ่
Soundbar
3. ตรวจดูให ้โมดูลตัวรับแบบไร ้สายอยูใ่ นสถานะพร ้อม (ไฟ LED เป็ นสีแดง)
4. กดทีป
่ ม
ุ่ ID SET ทีด
่ ้านหลังโดยใช ้เข็มค ้างไว ้ 5 - 6 วินาที จนกระทัง่ ไฟ LINK LED บนโมดูลตัวรับแบบไร ้สายกระพริบ
(เป็ นสีน�้ำเงิน)
5. เปิ ด Soundbar ด ้วยปุ่ ม
บนรีโมตคอนโทรลและรอครูห
่ นึง่ หากไฟ LINK LED ติดอย่างต่อเนือ
่ งโดยไม่กะพริบ (เป็ น
่ มต่อกันเรียบร ้อย
สีน�้ำเงิน) แปลว่าอุปกรณ์ทงั ้ หมดเชือ
17
THA
ื่ มต่อ SWA-8000S
การเชอ
(จ�ำหน่ายแยกต่างหาก)
่ มต่อ
การเชือ
ื่ มต่อล�ำโพงรอบทิศทาง (จ�ำหน่ายแยกต่างหาก)
การเชอ
L
R
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
ID SET
ล�ำโพงรอบทิศทาง (ซ้าย)
ล�ำโพงรอบทิศทาง (ขวา)
โมดูลต ัวร ับแบบไร้สาย
●● วางล�ำโพงเหล่านีไ้ ว ้ด ้านข ้างของต�ำแหน่งทีค
่ ณ
ุ ใช ้ฟั ง หากไม่พน
ื้ ทีไ่ ม่เพียงพอ ให ้วางล�ำโพงเหล่านีโ้ ดยให ้หันหน ้า
เข ้าหากัน วางล�ำโพงเหนือหูของคุณประมาณ 60 ถึง 90 ซม. โดยให ้หันหน ้าลงมาเล็กน ้อย
่ มต่อโมดูลตัวรับแบบไร ้สายเข ้ากับตัวล�ำโพง
●● ใช ้สายล�ำโพงเพือ
่ เชือ
●● ล�ำโพงแต่ละตัวจะมีป้ายติดอยูท
่ ด
ี่ ้านหลังหรือด ้านล่าง สายแต่ละเส ้นจะมีสายรัดสีเดียวอยูใ่ กล ้ๆ กับบริเวณปลายสาย
จับคูส
่ ายรัดในสายแต่ละเส ้นกับป้ ายทีต
่ ด
ิ อยูก
่ บ
ั ล�ำโพงตามสี จากนัน
้ ต่อสายเข ้ากับล�ำโพง
18
่ มต่อ
การเชือ
ื่ มต่อกับทีว ี
การเชอ
้ าย HDMI (ดิจต
ื่ มต่อก ับทีวโี ดยใชส
การเชอ
ิ อล)
ต่อสายเคเบิล HDMI
HDMI IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
HDMI OUT
(TV-ARC)
HDMI IN
DC 14V
AUX IN
OPTICAL IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
5V 0.5A
1. ต่อสายเคเบิล HDMI จากช่องเสียบ HDMI OUT (TV-ARC) ทีด
่ ้านหลังผลิตภัณฑ์เข ้ากับช่องเสียบ HDMI IN ทีท
่ วี ข
ี อง
คุณ
2. กดปุ่ ม
บนแผงด ้านบนของเครือ
่ งหลักหรือปุ่ ม SOURCE บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ เลือกโหมด D.IN
●● HDMI เป็ นอินเตอร์เฟซทีช
่ ว่ ยในการส่งข ้อมูลภาพและเสียงแบบดิจต
ิ อลโดยใช ้เพียงขัว้ ต่อเดียว
่ มต่อสาย HDMI กับพอร์ต HDMI IN (ARC)
●● หากทีวม
ี พ
ี อร์ต ARC ให ้เชือ
●● แนะน�ำให ้ใช ้สายเคเบิล HDMI แบบไม่มแ
ี กนเหล็ก หากเป็ นไปได ้ หากใช ้สายเคเบิล HDMI แบบมีแกน ให ้ใช ้สายที่
มีเส ้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 14 มม.
●● ต ้องเปิ ด Anynet+
ั นีไ้ ม่สามารถใช ้งานได ้ถ ้าสายเคเบิล HDMI ไม่สนับสนุน ARC
●● ฟั งก์ชน
19
THA
●● สิง่ ส�ำคัญ: ก่อนทีค
่ ณ
ุ จะเริม
่ ให ้ใส่ถา่ นให ้รีโมตก่อน ดูขน
ั ้ ตอนได ้ทีห
่ น ้า 10
่ มต่อ
การเชือ
้ ายดิจต
ื่ มต่อก ับทีวโี ดยใชส
การเชอ
ิ อลออปติค ัล
สายออพติค ัล
(ไม่ได้ให้มา)
OPTICAL OUT
OPTICAL IN
HDMI IN
DC 14V
AUX IN
OPTICAL IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
5V 0.5A
1. ต่อแจ็ค OPTICAL IN (เสียง) ใน Soundbar เข ้ากับแจ็ค OPTICAL OUT ของทีวโี ดยใช ้สายดิจต
ิ อลออปติคล
ั
2. กดปุ่ ม
บนแผงด ้านบนของเครือ
่ งหลักหรือปุ่ ม SOURCE บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ เลือกโหมด D.IN
++Auto Power Link
่ มต่อตัวเครือ
ั เปิ ดอัตโนมัตเิ ป็ น เปิ ด เพือ
หากคุณเชือ
่ งกับทีวด
ี ้วยสายดิจต
ิ อลออพติคล
ั ตัง้ ค่าฟั งก์ชน
่ ให ้ Soundbar เปิ ดโดย
อัตโนมัตเิ มือ
่ คุณเปิ ดทีว ี
่ มต่อ Soundbar และทีวด
1. เชือ
ี ้วยสายออพติคล
ั (ไม่ได ้ให ้มา)
2. กดปุ่ ม
บนแผงด ้านบนของเครือ
่ งหลักหรือปุ่ ม SOURCE บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ เลือกโหมด D.IN
3. กดปุ่ ม  บนรีโมตคอนโทรลค ้างไว ้ 5 วินาทีเพือ
่ เปิ ดหรือปิ ด Auto Power Link
●● Auto Power Link จะตัง้ เป็ นเปิ ดไว ้ตามค่าเริม
่ ต ้น
ั Auto Power Link อาจไม่ท�ำงาน ขึน
่ มต่อ
●● ฟั งก์ชน
้ กับอุปกรณ์ทเี่ ชือ
TV SoundConnect
่ มต่อกับทีวซ
ั ซุงทีส
ั TV SoundConnect
คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงทีวผ
ี า่ นทาง Soundbar ของคุณทีเ่ ชือ
ี ม
่ นับสนุนฟั งก์ชน
ต่อ
1. เปิ ดทีวแ
ี ละ Soundbar
2. กดปุ่ ม
บนแผงด ้านบนของเครือ
่ งหลักหรือปุ่ ม SOURCE บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ เลือกโหมด TV
ั TV SoundConnect หรือไม่ ข ้อความ
3. บนทีว ี จะปรากฏข ้อความถามว่า ต ้องการเปิ ดใช ้งานฟั งก์ชน
้ การเชือ
่ มต่อทีวแ
4. เลือก <ใช่> เพือ
่ เสร็จสิน
ี ละ Soundbar ทางรีโมทคอนโทรลของทีว ี
20
่ มต่อ
การเชือ
ั TV SoundConnect (SoundShare) ได ้รับการสนับสนุนโดยทีวซ
ั ซุงบางรุน
●● ฟั งก์ชน
ี ม
่ ทีเ่ ปิ ดตัวนับจากปี 2012 ตรวจ
ั TV SoundConnect (SoundShare) หรือไม่ ก่อนเริม
สอบว่าทีวข
ี องคุณสนับสนุนฟั งก์ชน
่ ต ้นใช ้งาน (ส�ำหรับข ้อมูล
เพิม
่ เติม โปรดดูคม
ู่ อ
ื การใช ้งานของทีว)ี
ั ซุงของคุณเปิ ดตัวก่อนปี 2014 โปรดตรวจสอบเมนูการตัง้ ค่า SoundShare
●● หากทีวซ
ี ม
่ มต่ออาจไม่มเี สถียรภาพหรือเสียงอาจขาดหายได ้
●● หากระยะห่างระหว่างทีวก
ี บ
ั Soundbar มากกว่า 10 ม. การเชือ
หากปั ญหานีเ้ กิดขึน
้ ให ้เปลีย
่ นต�ำแหน่งทีว่ างทีวห
ี รือ Soundbar เพือ
่ ให ้อุปกรณ์อยูภ
่ ายในระยะการท�ำงาน จากนัน
้
่ มต่อ TV SoundConnect อีกครัง้
ให ้สร ้างการเชือ
่ มต่อเสียงทีว:ี
●● ช่วงการใช ้งานของการเชือ
-- ช่วงการจับคู:่ ทีแ
่ นะน� ำ: ไม่เกิน 2 ม.
-- ช่วงการใช ้งานทีแ
่ นะน�ำ: ไม่เกิน 10 ม.
●● ปุ่ มเล่น/หยุดชัว่ คราว, ถัดไป และก่อนหน ้า บน Soundbar หรือรีโมทของ Soundbar จะไม่ควบคุมทีว ี
้ ง
ั Bluetooth POWER On
++การใชฟ
ั ก์ชน
ั Bluetooth POWER On สามารถใช ้ได ้หลังจากคุณเชือ
่ มต่อ Soundbar กับทีวท
ฟั งก์ชน
ี ใี่ ช ้งานร่วมกับ Bluetooth ได ้เป็ นผล
ั Bluetooth POWER On การเปิ ดหรือปิ ดทีวท
่ มต่ออยูจ
ส�ำเร็จแล ้วโดยใช ้ TV SoundConnect เมือ
่ เปิ ดฟั งก์ชน
ี เี่ ชือ
่ ะเป็ นการเปิ ด
หรือปิ ด Soundbar ด ้วยเช่นกัน
่ มต่อทีวก
ั TV SoundConnect
1. เชือ
ี บ
ั Soundbar ของคุณโดยใช ้ฟั งก์ชน
2. กดปุ่ ม Bluetooth POWER บนรีโมทของ Soundbar ข ้อความ ON - BLUETOOTH POWER จะปรากฏบนจอแสดงผล
ของ Soundbar
• ON - BLUETOOTH POWER : Soundbar จะเปิ ดและปิ ดเมือ
่ คุณเปิ ดหรือปิ ดทีว ี
• OFF - BLUETOOTH POWER : Soundbar จะปิ ดเมือ
่ คุณปิ ดทีวเี ท่านัน
้
ั นีไ้ ด ้รับการสนับสนุนจากทีวซ
ั ซุงบางรุน
●● ฟั งก์ชน
ี ม
่ ทีว่ างจ�ำหน่ายตัง้ แต่ปี 2013 เป็ นต ้นมา
21
THA
่ มต่อ TV SoundConnect ล ้มเหลว ให ้เข ้าไปที่ SoundConnect ในเมนูเสียงของ TVแล ้วเลือก
●● หากกระบวนการเชือ
เพิม
่ อุปกรณ์ใหม่ จากนัน
้ ตัง้ เพิม
่ อุปกรณ์ใหม่ ให ้เป็ น เปิ ด จากนัน
้ ลองอีกครัง้
●● การสลับโหมดของ Soundbar จากทีวเี ป็ นโหมดอืน
่ จะตัด TV SoundConnect โดยอัตโนมัต ิ
่ มต่อ Soundbar กับทีวเี ครือ
้ สุดการเชือ
่ มต่อทีม
●● หากต ้องการเชือ
่ งอืน
่ ต ้องสิน
่ อ
ี ยูท
่ น
ั ที
่ มต่อทีท
่ หากต ้องการ
●● หากต ้องการลบการเชือ
่ �ำอยู่ ให ้กดปุ่ ม p ในรีโมตค ้างไว ้ 5 วินาทีหรือสลับไปเป็ นโหมดอืน
่ มต่อกับทีวเี ครือ
เชือ
่ งอืน
่ ให ้ท�ำตามขัน
้ ตอนที่ 1 ถึงขัน
้ ตอนที่ 4 ทีอ
่ ยูด
่ ้านบน
่ มต่อ
การเชือ
ื่ มต่อกับอุปกรณ์ภายนอก
การเชอ
ต่อสายเคเบิล HDMI
่ มต่อกับอุปกรณ์ตา่ งๆ เช่น โทรทัศน์ โปรเจคเตอร์ เครือ
HDMI เป็ นอินเทอร์เฟซดิจต
ิ อลมาตรฐานส�ำหรับการเชือ
่ งเล่น DVD
เครือ
่ งเล่นบลูเรย์ กล่องเซ็ตท็อป และอืน
่ ๆ
เนือ
่ งจาก HDMI ส่งสัญญาณดิจต
ิ อลคุณภาพสูงทีส
่ ด
ุ คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับภาพและเสียงทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ในระดับเดียวกับ
คุณภาพไฟล์ดงั ้ เดิมทีถ
่ ก
ู ผลิตขึน
้ จากแหล่งสัญญาณดิจต
ิ อล
ต่อสายเคเบิล HDMI
อุปกรณ์ดจ
ิ ต
ิ อล
HDMI OUT
HDMI IN
HDMI IN
HDMI IN
DC 14V
AUX IN
OPTICAL IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
5V 0.5A
1. ต่อสายเคเบิล HDMI จากช่องเสียบ HDMI IN ทีด
่ ้านหลังผลิตภัณฑ์เข ้ากับช่องเสียบ HDMI OUT ทีอ
่ ป
ุ กรณ์ดจิ ต
ิ อลของ
คุณ
2. กดปุ่ ม
บนแผงด ้านบนของเครือ
่ งหลักหรือปุ่ ม SOURCE บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ เลือกโหมด HDMI
ี งออปติค ัลหรืออนาล็อก
สายเสย
่ ม
เครือ
่ งนีต
้ ด
ิ ตัง้ ช่องเสียบออพติคล
ั ดิจต
ิ อลเข ้าหนึง่ ช่องและช่องเสียบออดิโออนาล็อกเข ้าหนึง่ ช่อง เพือ
่ ให ้คุณสามารถเชือ
ต่อเครือ
่ งกับอุปกรณ์ภายนอกได ้ 2 ทาง
สายออพติค ัล
(ไม่ได้ให้มา)
OPTICAL IN
OPTICAL OUT
เครือ
่ งเล่น
BD/DVD/
กล่องเซ็ ตทอป/
เครือ
่ งเล่นเกม
สายส ัญญาณเสียง
(ไม่ได้ให้มา)
AUX OUT
AUX IN
22
่ มต่อ
การเชือ
++สาย AUX
่ มต่อต่อ AUX IN (เสียง) ในยูนต
1. เชือ
ิ หลักเข ้ากับแจ็ค AUDIO OUT ของอุปกรณ์แหล่งข ้อมูลโดยใช ้สายเสียง
บนแผงด ้านบนของเครือ
่ งหลักหรือปุ่ ม SOURCE บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ เลือกโหมด AUX
++สายออพติค ัล
1. ต่อ OPTICAL IN (เสียง) ในยูนต
ิ หลักเข ้ากับแจ็ค OPTICAL OUT ของอุปกรณ์แหล่งข ้อมูลโดยใช ้สายดิจต
ิ อลออปติคล
ั
2. กดปุ่ ม
บนแผงด ้านบนของเครือ
่ งหลักหรือปุ่ ม SOURCE บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ เลือกโหมด D.IN
USB
ื่ เก็บข ้อมูล USB ผ่าน Soundbar
คุณสามารถเล่นไฟล์เพลงทีอ
่ ยูบ
่ นอุปกรณ์สอ
หน้าจอ
พอร์ต USB
HDMI IN
DC 14V
AUX IN
OPTICAL IN
5V 0.5A
HDMI OUT
(TV-ARC)
5V 0.5A
่ มต่ออุปกรณ์ USB กับพอร์ต USB ของผลิตภัณฑ์
1. เชือ
2. กดปุ่ ม
บนแผงด ้านบนของเครือ
่ งหลักหรือปุ่ ม SOURCE บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ เลือกโหมด USB
3. USB จะปรากฏทีห
่ น ้าจอแสดงผล
่ มต่อ Soundbar กับอุปกรณ์ USB เสร็จสิน
้
• การเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ USB นาน 5 นาที
• ระบบจะปิ ดอัตโนมัต ิ (ปิ ดเครือ
่ งอัตโนมัต)ิ หากไม่มก
ี ารเชือ
ื่ มต่ออุปกรณ์ USB
++ก่อนเชอ
โปรดค�ำนึงถึงสิง่ ต่อไปนี:้
่ ไฟล์ของไฟล์หรือโฟลเดอร์บนอุปกรณ์ USB มีความยาวเกิน 10 ตัวอักษร ชือ
่ ไฟล์นัน
●● หากชือ
้ จะไม่แสดงบนหน ้าจอ
Soundbar
่ จัดเก็บ USB บางประเภท
●● ผลิตภัณฑ์นอ
ี้ าจไม่สามารถใช ้งานร่วมกับสือ
●● สนับสนุนระบบไฟล์ FAT16 และ FAT32
-- ไม่สนับสนุนระบบไฟล์ NTFS
23
THA
2. กดปุ่ ม
่ มต่อ
การเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ USB กับพอร์ต USB ของผลิตภัณฑ์โดยตรง ไม่เช่นนัน
●● เชือ
้ คุณอาจพบปั ญหาความสามารถในการใช ้งานร่วมกัน
ของ USB
่ มต่ออุปกรณ์จด
●● อย่าเชือ
ั เก็บจ�ำนวนมากกับผลิตภัณฑ์ผา่ นตัวอ่านการ์ดหลายใบ เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์อาจท�ำงานไม่เหมาะสม
●● ไม่สนับสนุนโปรโตคอล PTP ของกล ้องดิจต
ิ อล
●● อย่าถอดอุปกรณ์ USB ขณะทีอ
่ ป
ุ กรณ์กำ� ลังถ่ายโอนไฟล์
●● ระบบจะไม่สามารถเล่นไฟล์เพลงทีม
่ ก
ี ารป้ องกัน DRM (MP3, WMA) จากเว็บไซต์เชิงพาณิชย์
●● ไม่สนับสนุน HDD ภายนอก
●● ไม่รองรับอุปกรณ์โทรศัพท์เคลือ
่ นทีี่่
●● รายการความสามารถในการใช ้งานร่วมกัน
การต่อพ่วง
Codec
่ ต ัวอย่าง
อ ัตราสุม
บิตเรต
MPEG 1 Layer2
16KHz ~ 48KHz
80kbps ~ 320kbps
MPEG 1 Layer3
16KHz ~ 48KHz
80kbps ~ 320kbps
MPEG 2 Layer3
16KHz ~ 48KHz
80kbps ~ 320kbps
MPEG 2.5 Layer3
16KHz ~ 48KHz
80kbps ~ 320kbps
Wave_Format_MSAudio1
16KHz ~ 48KHz
56kbps ~ 128kbps
Wave_Format_MSAudio2
16KHz ~ 48KHz
56kbps ~ 128kbps
AAC
16KHz ~ 96KHz
48kbps ~ 320kbps
AAC-LC
16KHz ~ 96KHz
HE-AAC
24KHz ~ 96KHz
*.wav
-
16KHz ~ 48KHz
สูงถึง 3000kbps
*.ogg
OGG 1.1.0
16KHz ~ 48KHz
50kbps~500kbps
*.flac
FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1
16KHz ~ 96KHz
สูงถึง 3000kbps
*.mp3
*.wma
*.aac
128kbps ~ 192kbps
5.1 ช่องสัญญาณ 320kbps
48kbps~64kbps
5.1 ช่องสัญญาณ 160kbps
●● หากมีโฟลเดอร์และไฟล์จด
ั เก็บอยูใ่ นอุปกรณ์ USB มากเกินไป การอ่านข ้อมูลอาจใช ้เวลาครูห
่ นึง่
24
ั
ฟังก์ชน
ั
ฟั งก์ชน
ั ญาณเข ้า
โหมดสญ
บนแผงด ้านบนของเครือ
่ งหลักหรือปุ่ ม SOURCE บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ เลือกโหมดทีต
่ ้องการ
โหมดสัญญาณเข ้า
สัญญาณเข ้าออพติคล
ั ดิจต
ิ อล
สัญญาณเข ้า ARC (HDMI OUT)
หน ้าจอ
D.IN
สัญญาณเข ้า AUX
AUX
สัญญาณเข ้า HDMI
HDMI
โหมด BLUETOOTH
BT
TV SoundConnect
TV
โหมด USB
USB
่ ั AUTO POWER DOWN
ฟังก์ชน
เครือ
่ งจะปิ ดอัตโนมัตใิ นสถานการณ์ตอ
่ ไปนี:้
●● โหมด D.IN/HDMI/BT/TV/USB
ั ญาณเสียงนาน 5 นาที
-- หากไม่มส
ี ญ
●● โหมด AUX
่ มต่อสาย AUX นาน 5 นาที
-- หากไม่ได ้เชือ
ั่ Auto Power Down สามารถถูกปิ ดได ้
-- หากไม่มก
ี ารป้ อนคียน
์ าน 8 ชัว่ โมงหลังจากต่อสายเคเบิล AUX แล ้ว (ฟั งก์ชน
เฉพาะในกรณีดงั กล่าวเท่านัน
้ )
่ั Auto Power Down เมือ
่ อยูใ่ นโหมด AUX ให ้กดปุ่ ม p ค ้างไว ้เป็ นเวลา 5 วินาที
ในการปิ ดฟั งก์ชน
ON - AUTO POWER DOWN / OFF - AUTO POWER DOWN จะปรากฏบนจอแสดงผล
25
THA
กดปุ่ ม
ั
ฟังก์ชน
Bluetooth
่ มต่ออุปกรณ์บลูทธู เข ้ากับ Soundbar และเพลิดเพลินไปกับเพลงด ้วยเสียงแบบสเตอริโอโดยไม่ต ้องใช ้สาย!
คุณสามารถเชือ
ื่ มต่อระบบ Soundbar ก ับอุปกรณ์ Bluetooth
การเชอ
ั ชุดหูฟังสเตอริโอทีใ่ ช ้งาน Bluetooth ได ้หรือไม่
ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ Bluetooth สนับสนุนฟั งก์ชน
ต่อ
อุปกรณ์บลูทู ธ
1. กดปุ่ ม
บนแผงด ้านบนของเครือ
่ งหลักหรือปุ่ ม SOURCE บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ เลือกโหมด BT
• คุณจะเห็นข ้อความ BT READY บนจอแสดงผลด ้านหน ้าของ Soundbar
่ มต่อ (โปรดดูคม
2. เลือกเมนู Bluetooth บนอุปกรณ์ Bluetooth ทีค
่ ณ
ุ ต ้องการเชือ
ู่ อ
ื การใช ้งานของอุปกรณ์ Bluetooth)
3. เลือก "[Samsung] HW-Jxxxx J-Series" จากรายการ
่ มต่อ Soundbar กับอุปกรณ์ Bluetooth แล ้ว จอแสดงผลด ้านหน ้าจะปรากฏข ้อความ
• เมือ
่ เชือ
่ อุปกรณ์ Bluetooth]  BT
[ชือ
่ อุปกรณ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน
่ ไม่ได ้เป็ นภาษา
• โดยสามารถแสดงชือ
้ เครือ
่ งหมายขีดเส ้นใต ้ " _ " จะปรากฏขึน
้ หากชือ
อังกฤษ
• หากอุปกรณ์ Bluetooth ล ้มเหลวในการจับคูก
่ บ
ั ระบบ Soundbar ให ้ลบข ้อความ "[Samsung] HW-Jxxxx
J-Series" ก่อนหน ้าทีพ
่ บในอุปกรณ์ Bluetooth และค ้นหาใหม่อก
ี ครัง้ ส�ำหรับระบบ Soundbar
่ มต่อ
4. เล่นเพลงบนอุปกรณ์ทเี่ ชือ
่ มต่อบนระบบ Soundbar
• คุณสามารถฟั งเพลงทีเ่ ล่นบนอุปกรณ์ Bluetooth ทีเ่ ชือ
ั เล่น/หยุดชัว่ คราว/ถัดไป/ก่อนหน ้า ไม่สามารถใช ้งานได ้ อย่างไรก็ตาม ฟั งก์ชน
ั เหล่านีส
• ในโหมด BT ฟั งก์ชน
้ ามารถใช ้
งานได ้ในอุปกรณ์ Bluetooth ทีส
่ นับสนุน AVRCP
●●
●●
●●
●●
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth ให ้ป้ อน <0000>
หากระบบสอบถามรหัส PIN ขณะเชือ
สามารถจับคูอ
่ ป
ุ กรณ์ Bluetooth ครัง้ ละเครือ
่ งเดียวเท่านัน
้
่ มต่อ Bluetooth จะถูกยกเลิกเมือ
การเชือ
่ ปิ ด Soundbar
Soundbar อาจไม่ด�ำเนินการค ้นหาหรือเชือ่ มต่อ Bluetooth อย่างถูกต ้องภายใต ้สถานการณ์ตอ
่ ไปนี้
-- หากมีสนามแม่เหล็กทีม
่ ค
ี วามเข ้มสูงรอบๆ ระบบ Soundbar
-- หากอุปกรณ์ Bluetooth หลายเครือ
่ งถูกจับคูก
่ บ
ั ระบบ Soundbar พร ้อมกัน
-- หากอุปกรณ์ Bluetooth ปิ ด ไม่อยูใ่ นทีน
่ ัน
้ หรือท�ำงานผิดปกติ
26
ั
ฟังก์ชน
THA
●● โปรดทราบว่าอุปกรณ์ เช่น เตาไมโครเวฟ, อะแดปเตอร์ LAN ไร ้สาย, หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ และเตาแก๊ซ ใช ้ช่วง
ความถีเ่ ดียวกับอุปกรณ์ Bluetooth ซึง่ อาจท�ำให ้เกิดสัญญาณไฟฟ้ ารบกวน
●● Soundbar สนับสนุนข ้อมูล SBC (44.1kHz, 48kHz)
่ มต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ทีส
ั A2DP (AV)
●● เชือ
่ นับสนุนฟั งก์ชน
่ มต่อ Soundbar กับอุปกรณ์ Bluetooth ทีส
ั HF (Hands Free)
●● คุณไม่สามารถเชือ
่ นับสนุนเฉพาะฟั งก์ชน
●● หลังจากทีค
่ ณ
ุ จับคู่ Soundbar กับอุปกรณ์ Bluetooth แล ้ว การเลือก "[Samsung] HW-Jxxxx J-Series" จาก
รายการอุปกรณ์ทส
ี่ แกนของอุปกรณ์จะเปลีย
่ น Soundbar เป็ นโหมด BT โดยอัตโนมัต ิ
-- สามารถใช ้ได ้หาก Soundbar แสดงอยูใ่ นอุปกรณ์ทจี่ บ
ั คูข
่ องอุปกรณ์ Bluetooth เท่านัน
้
(อุปกรณ์ Bluetooth และ Soundbar ต ้องเคยจับคูก
่ น
ั อย่างน ้อยหนึง่ ครัง้ ก่อนหน ้านี)้
●● Soundbar จะปรากฏในรายการอุปกรณ์ทค
ี่ ้นหาของอุปกรณ์ Bluetooth เมือ
่ Soundbar แสดงข ้อความ BT READY
เท่านัน
้
●● ในโหมด TV SoundConnect ไม่สามารถจับคู่ Soundbar กับอุปกรณ์ Bluetooth เครือ
่ งอืน
่ ได ้
Bluetooth POWER On (Bluetooth POWER)
ั่ Bluetooth POWER On เปิ ดอยูแ
หากอุปกรณ์บลูทธู ทีจ่ บ
ั คูก
่ อ
่ นหน ้านีพ
้ ยายามจับคูก
่ บ
ั Soundbar เมือ
่ ฟั งก์ชน
่ ต่ Soundbar ปิ ด
เครือ
่ งอยู่ Soundbar จะเปิ ดเครือ
่ งโดยอัตโนมัต ิ
1. กดปุ่ ม Bluetooth POWER ในรีโมตขณะที่ Soundbar เปิ ดเครือ
่ งอยู่
2. ON - BLUETOOTH POWER จะปรากฏบนจอแสดงผลของ Soundbar
ื่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth จากระบบ Soundbar
การต ัดการเชอ
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth จากระบบ Soundbar ส�ำหรับค�ำแนะน�ำ โปรดดูคม
คุณสามารถตัดการเชือ
ู่ อ
ื การใช ้งานของอุปกรณ์
Bluetooth
่ มต่อ
●● ระบบ Soundbar จะถูกตัดการเชือ
่ มต่อจากอุปกรณ์ Bluetooth ระบบ Soundbar จะแสดงข ้อความ BT DISCONNECTED
●● เมือ
่ ระบบ Soundbar ถูกตัดการเชือ
บนจอแสดงผลด ้านหน ้า
ื่ มต่อระบบ Soundbar จากอุปกรณ์ Bluetooth
การต ัดการเชอ
กดปุ่ ม SOURCE บนรีโมทคอนโทรลหรือปุ่ ม
Soundbar
บนแผงด ้านบนของผลิตภัณฑ์เพือ
่ สลับจาก BT เป็ นโหมดอืน
่ หรือปิ ด
่ มต่อจะรอการตอบสนองจากระบบ Soundbar สักครูห
่ มต่อ
●● อุปกรณ์ Bluetooth ทีเ่ ชือ
่ นึง่ ก่อนท�ำการตัดการเชือ
่ มต่ออาจแตกต่างกัน ขึน
(เวลาในการตัดการเชือ
้ อยูก
่ บ
ั อุปกรณ์ Bluetooth)
่ มต่อ Bluetooth การเชือ
่ มต่อ Bluetooth จะขาดหายไปหากระยะห่างระหว่างระบบ Soundbar
●● ในโหมดการเชือ
กับอุปกรณ์ Bluetooth เกินขีดจ�ำกัด 10 ม.
●● ระบบ Soundbar จะปิ ดโดยอัตโนมัตห
ิ ลังอยูใ่ นสถานะ พร ้อม นาน 5 นาที
27
ั
ฟังก์ชน
++เพิม
่ เติมเกีย
่ วก ับ Bluetooth
่ มต่อกันได ้อย่างง่ายดายโดยใช ้การเชือ
่ มต่อไร ้สายระยะสัน
้
Bluetooth คือเทคโนโลยีทช
ี่ ว่ ยให ้อุปกรณ์ทรี่ องรับ Bluetooth เชือ
●● อุปกรณ์ Bluetooth อาจท�ำให ้เกิดสัญญาณรบกวนหรือท�ำงานผิดปกติ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั การใช ้งาน เมือ
่ :
-- ส่วนหนึง่ ส่วนใดของร่างกายของคุณสัมผัสกับระบบรับ/ส่งสัญญาณจากอุปกรณ์ Bluetooth หรือระบบ Soundbar
ั ในส�ำนักงาน
-- เกิดการแปรเปลีย
่ นของไฟฟ้ าจากสิง่ กีดขวางทีเ่ กิดจากผนัง มุม หรือพาร์ทช
ิ น
-- อุปกรณ์ถก
ู สัญญาณไฟฟ้ ารบกวนจากอุปกรณ์ทม
ี่ ค
ี ลืน
่ ความถีเ่ ดียวกัน ซึง่ รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ เตาไมโครเวฟ และ
LAN ไร ้สาย
●● จับคูร่ ะบบ Soundbar กับอุปกรณ์ Bluetooth ขณะทีอ
่ ป
ุ กรณ์ทงั ้ สองเครือ
่ งอยูใ่ กล ้กัน
●● ยิง่ ระบบ Soundbar อยูห
่ า่ งจากอุปกรณ์ Bluetooth เพียงใด คุณภาพยิง่ แย่ลง
่ มต่อจะหลุด
หากระยะห่างเกินช่วงการใช ้งาน Bluetooth การเชือ
ั เจน การเชือ
่ มต่อ Bluetooth อาจท�ำงานไม่เหมาะสม
●● ในบริเวณทีร่ บ
ั สัญญาณไม่ชด
่ มต่อ Bluetooth จะท�ำงานเมือ
่ มต่อจะถูกตัดขาดโดยอัตโนมัตห
●● การเชือ
่ อุปกรณ์อยูใ่ กล ้กับเครือ
่ งเท่านัน
้ การเชือ
ิ ากระยะห่าง
อยูน
่ อกช่วงนี้ แม ้อยูภ
่ ายในช่วงการใช ้งานนี้ คุณภาพเสียงอาจต�ำ่ ลงจากสิง่ กีดขวาง เช่น ผนังหรือประตู
●● อุปกรณ์ไร ้สายนีอ
้ าจรบกวนการท�ำงานของระบบไฟฟ้ าในระหว่างด�ำเนินการได ้
้ อพ Samsung Audio Remote
การใชแ
++การติดตงแอพ
ั้
Samsung Audio Remote
หากต ้องการควบคุม Soundbar ด ้วยอุปกรณ์ของคุณและแอพ Samsung Audio Remote โปรดดาวน์โหลดแอพ Samsung
Audio Remote จาก Google Play
ค้นหา : Samsung Audio Remote
++การใชง้ านแอพ Samsung Audio Remote
หากต ้องการใช ้งานแอพ Samsung Audio Remote สัมผัสทีไ่ อคอนรีโมตเสียงบนอุปกรณ์ของคุณ จากนัน
้ ท�ำตามค�ำแนะน�ำที่
ปรากฏบนหน ้าจอ
ั่ 3.0 ขึน
●● แอพ Samsung Audio Remote ใช ้ได ้อุปกรณ์และมือถือ Android เวอร์ชน
้ ไปเท่านัน
้
28
ั
ฟังก์ชน
อัพเดตซอฟต์แวร์
THA
HDMI IN
DC 14V
AUX IN
OPTICAL IN
5V 0.5A
HDMI OUT
(TV-ARC)
5V 0.5A
Samsung อาจเสนอการอัพเดตส�ำหรับเฟิ รม
์ แวร์ระบบของ Soundbar ในอนาคต
่ มต่ออุปกรณ์ USB ทีม
หากมีการน�ำเสนอการอัพเดต คุณสามารถอัพเดตเฟิ รม
์ แวร์โดยการเชือ
่ อ
ี พ
ั เดตเฟิ รม
์ แวร์เก็บไว ้ กับพอร์ต
USB บน Soundbar ของคุณ
โปรดทราบว่าหากมีไฟล์อพ
ั เดตหลายไฟล์ คุณต ้องโหลดไฟล์ทงั ้ หมดไว ้บนอุปกรณ์ USB และใช ้ไฟล์ทงั ้ หมดอัพเดตเฟิ รม
์ แวร์ใน
คราวเดียวกัน
โปรดเยีย
่ มชมเว็บไซต์ Samsung.com หรือติดต่อศูนย์บริการของซัมซุงเพือ
่ ขอทราบข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย่ วกับการดาวน์โหลดไฟล์
อัพเดต
ขนตอนการอ
ั้
ัพเดท
1. ท�ำตามขัน
้ ตอนด ้านล่างเพือ
่ ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์:
่ รุน
่ ตัวเลือกอาจมีการ
ไปยังเว็บไซต์ Samsung ที่ (samsung.com/sec)  ค ้นหาชือ
่ - เลือกตัวเลือกการสนับสนุนลูกค ้า (ชือ
เปลีย
่ นแปลง)
2. บันทึกซอฟต์แวร์ทด
ี่ าวน์โหลดมาในไดร์ฟ USB และเลือก "ขยายไฟล์ไว ้ทีน
่ "ี่ เพือ
่ ขยายโฟลเดอร์
่ มต่อไดร์ฟ USB ทีม
3. ปิ ด Soundbar และเชือ
่ ซ
ี อฟต์แวร์อพ
ั เดทเข ้ากับพอร์ต USB
่ มต่อใหม่ จากนัน
4. ถอดสายไฟออกแล ้วเชือ
้ เปิ ด Soundbar
5. เปิ ด Soundbar ภายใน 3 นาที UPDATE จะปรากฏขึน
้ และเริม
่ ต ้นการอัพเดท
้ Soundbar จะถูกปิ ดลง ในขัน
6. หลังเสร็จสิน
้ ตอนนี้ กดค ้างไว ้ทีป
่ ม
ุ่ p บนรีโมตคอนโทรลนานอย่างน ้อย 5 วินาที
29
ั
ฟังก์ชน
้
หากข้อความ UPDATE ไม่ปรากฏขึน
่ มต่ออุปกรณ์สอ
ื่ จัดเก็บ USB ทีม
1. ปิ ด Soundbar เชือ
่ ไี ฟล์อพ
ั เดตกับพอร์ต USB ของ Soundbar
่ มต่ออีกครัง้ และเปิ ดเครือ
2. ถอดสายไฟออก แล ้วเชือ
่ ง
●● เสียบอุปกรณ์ USB ทีม
่ ก
ี ารอัพเดตเฟิ รม
์ แวร์เข ้ากับพอร์ต USB บนตัวเครือ
่ ง
ื่
●● เฟิ รม
์ แวร์ทอ
ี่ พ
ั เดตอาจท�ำงานอย่างไม่เหมาะสม หากไฟล์เสียงทีส
่ นับสนุนโดย Soundbar ถูกจัดเก็บในอุปกรณ์สอ
เก็บข ้อมูล USB
้ กา
●● อย่าถอดปลั๊กไฟหรือถอดอุปกรณ์ USB ออกขณะก�ำลังน�ำอัพเดตมาใช ้ ตัวเครือ
่ งจะปิ ดอัตโนมัตห
ิ ลังเสร็จสิน
รอัพเดตเฟิ รม
์ แวร์
้ การตัง้ ค่าของผู ้ใช ้ Soundbar จะเริม
●● หลังการอัปเดตเสร็จสิน
่ ต ้นขึน
้ ขอแนะน� ำให ้คุณจดบันทึกการตัง้ ค่าของคุณไว ้
่ มต่อซับวูฟ
เพือ
่ ให ้ตัง้ กลับคืนได ้โดยง่ายอีกครัง้ หลังจากอัพเดต โปรดทราบว่าเฟิ รม
์ แวร์ทก
ี่ ำ� ลังอัพเดตจะรีเซ็ตการเชือ
่ มต่อกับซับวูฟเฟอร์ไม่ด�ำเนินการเองโดยอัตโนมัตห
เฟอร์เช่นกัน หากการเชือ
ิ ลังการอัพเดต โปรดดูทห
ี่ น ้า 15 หาก
การอัพเดทซอฟต์แวร์ล ้มเหลว ให ้ตรวจสอบว่าไดร์ฟ USB ไม่ได ้มีข ้อบกพร่องใดๆ
●● ผู ้ใช ้ Mac OS ควรใช ้ USB ทีฟ
่ อร์แมตเป็ น MS-DOS (FAT)
●● อาจไม่สนับสนุน USB ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั บริษัทผู ้ผลิต
30
การแก้ไขปัญหา
การแก ้ไขปั ญหา
การแก ้ไขปั ญหา
THA
ก่อนทีจ่ ะน�ำเครือ
่ งไปรับบริการซ่อมแซม โปรดตรวจสอบสิง่ ต่อไปนีก
้ อ
่ น
เปิ ดเครือ
่ งไม่ได้
• ปลั๊กไฟเสียบเข ้ากับแหล่งจ่ายไฟหรือไม่
¼¼เสียบปลั๊กไฟเข ้ากับแหล่งจ่ายไฟ
ฟังก์ช ันไม่ทำ
� งานเมือ
่ กดปุ่ม
• มีไฟฟ้ าสถิตในอากาศหรือไม่
¼¼ถอดปลั๊กไฟและเสียบอีกครัง้
ไม่มเี สียงออกมา
ั ปิ ดเสียงอยูห
• เปิ ดฟั งก์ชน
่ รือไม่
¼¼กดปุ่ ม
• ตัง้ เสียงเป็ นระดับต�ำ่ สุดหรือไม่
¼¼ปรับระดับเสียง ปรับระดับเสียง
ั นี้
(ปิ ดเสียง) เพือ
่ ยกเลิกฟั งก์ชน
รีโมทคอนโทรลไม่ทำ
� งาน
• แบตเตอรีห
่ มดหรือไม่
¼¼เปลีย
่ นแบตเตอรีใ่ หม่
• รีโมทคอนโทรลกับตัวเครือ
่ งอยูห
่ า่ งกันเกินไปหรือไม่
¼¼ขยับเข ้าไปใกล ้อุปกรณ์มากขึน
้
TV SoundConnect (การจ ับคูท
่ วี )ี ล้มเหลว
• ทีวข
ี องคุณสนับสนุน TV SoundConnect หรือไม่
ั ซุงที่
¼¼TV SoundConnect ได ้รับการสนับสนุนโดยทีวซ
ี ม
เปิ ดตัวหลังปี 2012 โปรดตรวจสอบทีวข
ี องคุณเพือ
่ ดูวา่
สนับสนุน TV SoundConnect หรือไม่
ั ล่าสุดหรือไม่
• เฟิ รม
์ แวร์ของทีวข
ี องคุณเป็ นเวอร์ชน
ั ล่าสุด
¼¼อัพเดตทีวข
ี องคุณด ้วยเฟิ รม
์ แวร์เวอร์ชน
่ มต่อหรือไม่
• เกิดข ้อผิดพลาดในการเชือ
¼¼ติดต่อศูนย์บริการของซัมซุง
่ มต่อใหม่อก
¼¼รเี ซ็ต TV SoundConnect แล ้วเชือ
ี ครัง้ หาก
่ มต่อ TV SoundConnect ให ้กดปุ่ ม
ต ้องการรีเซ็ตการเชือ
p ค ้างไว ้ 5 วินาที
ไฟ LED สีแดงบนซ ับวูฟเฟอร์กะพริบและไม่มเี สียงออกมาจากซ ับวูฟเฟอร์
่ มต่อกับตัวเครือ
• ซับวูฟเฟอร์ของคุณอาจไม่ได ้เชือ
่ งหลัก
ของผลิตภัณฑ์
่ มต่อซับวูฟเฟอร์ของคุณอีกครัง้
¼¼ลองเชือ
(ดูหน ้า 15)
31
ภาคผนวก
ข ้อมูลจ�ำเพาะ
ข ้อมูลจ�ำเพาะ
USB
น�ำ้ หน ัก
ทวไป
่ั
เครือ
่ งขยาย
ส ัญญาณ
ขนาด
(ก x ส x ล)
5V / 0.5A
ต ัวเครือ
่ ง
2.7 ปอนด์
ซ ับวูฟเฟอร์
(PS-WJ6000R / PS-WJ6001R)
6.8 ปอนด์
ต ัวเครือ
่ ง
1078.0 x 47.5 x 129.0 มิลลิเมตร
ซ ับวูฟเฟอร์
(PS-WJ6000R / PS-WJ6001R)
452.0 x 335.0 x 154.0 มิลลิเมตร
อุณหภูมข
ิ ณะท�ำงาน
+5 °C ถึง +35 °C
้ ขณะท�ำงาน
ช่วงความชืน
10 % ถึง 75 %
ก�ำล ังเอาต์พต
ุ
ที่ ก�ำหนด
ต ัวเครือ
่ ง
22W x 6, 4ohm, THD≦10%
ซ ับวูฟเฟอร์
(PS-WJ6000R / PS-WJ6001R)
168W, 3ohm, THD≦10%
* การออกแบบและรายละเอียดอาจเปลีย
่ นแปลงได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งล่วงหน ้า
* ข ้อมูลจ�ำเพาะตามตัวเลข
-- บริษัท Samsung Electronics Co., Ltd ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงข ้อมูลจ�ำเพาะนีโ้ ดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบ
-- น�้ำหนักและขนาดโดยประมาณ
-- ส�ำหรับแหล่งจ่ายไฟและการใช ้พลังงาน โปรดดูฉลากก�ำกับทีต
่ ด
ิ กับตัวเครือ
่ ง
aa ประกาศสิทธิก
์ ารใช้งานโอเพ่น ซอร์ส
-- หากต ้องการส่งข ้อสงสัยและค�ำขอเกีย่ วกับโอเพ่นซอร์ส โปรดติดต่อซัมซุงทางอีเมล
(oss.request@samsung.com)
ใบอนุญาต
Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks
of Dolby Laboratories.
ส�ำหรับสิทธิบต
ั ร DTS โปรดดู http://patents.dts.com ผลิตภายใต ้การอนุญาตจาก DTS Licensing Limited DTS, สัญลักษณ์
และ DTS และสัญลักษณ์เป็ นเครือ
่ งหมายการค ้าจดทะเบียน และ DTS 2.0 Channel เป็ นเครือ
่ งหมายการค ้าของ DTS, Inc ©
DTS, Inc. สงวนลิขสิทธิ์
ค�ำว่า HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface และ โลโก ้ HDMIเป็ นเครือ
่ งหมายการค ้าหรือเครือ
่ งหมายการ
ค ้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอืน
่ ๆ
32
© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์
ติดต่อเครือข่ายซ ัมซุงทวโลก
่ั
ั ซุง ติดต่อสอบถามได ้ที่ SAMSUNG Customer Contact center
หากมีค�ำแนะน�ำหรือข ้อสงสัยเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ซม
Area
Contact Centre 
` Asia Pacific
CHINA
400-810-5858
HONG KONG
3698 4698
MACAU
SINGAPORE
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
VIETNAM
THAILAND
MYANMAR
0800 333
1800-SAMSUNG(726-7864)
1300 362 603
0800 726 786
1800 588 889
0-2689-3232, 1800-29-3232
+95-1-2399-888
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
021-56997777
08001128888
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02-422-2111 [ Standard Landline ]
0800-329999
0120-363-905
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
0961-2300300
0800-0300300 (Toll free)
0117540540
0115900000
MALAYSIA
INDONESIA
PHILIPPINES
TAIWAN
JAPAN
INDIA
BANGLADESH
SRI LANKA
Web Site
www.samsung.com/cn/support
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/sg/support
www.samsung.com/au/support
www.samsung.com/nz/support
www.samsung.com/vn/support
www.samsung.com/th/support
www.samsung.com/my/support
www.samsung.com/id/support
www.samsung.com/ph/support
www.samsung.com/tw/support
www.samsung.com/jp/support
www.samsung.com/in/support
www.samsung.com/support
33
Download PDF

advertising