Samsung | HW-M360 | Samsung 200 W 2.1 Ch Flat Soundbar HW-M360 คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

้
คูม
่ ือการใชงาน
HW-M360
ข้อมูลความปลอดภ ัย
ค�ำเตือนเพือความปลอดภ
่
ัย
ค�ำเตือน
เพือ
่ ลดความเสีย่ งของการเกิดไฟฟ้ าช็อค อย่าถอดฝา
ครอบ (หรือฝาดานหลั
้
ง) ออก
ิ้ ส่วนใดทีผ
้
ภายในเครือ
่ งไม่มช
ี น
่ ใช
ู ้ สามารถซ่
อมแซมได ้
ดวยตนเอง
้
การซ่อมแซมควรกระท�ำโดยช่างผู ้เชีย่ วชาญ
•• เพือ
่ ลดความเสีย่ งจากการเกิดอัคคีภย
ั หรือไฟฟ้ า
้
ช็อต ระวังอย่าใหเครื
้ อ
่ งนีถ
้ ก
ู ฝนหรือความชืน
ข้อควรระว ัง
•• เพือ
่ ป้ องกันการเกิดไฟฟ้ าช็อต เสียบปลั๊กขาแบน
เท่านัน
้
ดานกว
้
างเข
้
ากั
้ บช่องเสียบดานกว
้
างและเสี
้
ยบเขา้
ใหแน่
้ น
่ มต่อกับเตารั
•• ผลิตภัณฑ์นค
ี้ วรเชือ
้ บไฟ AC ทีม
่ ก
ี าร
ข้อควรระว ัง
ติดตัง้ สายดินป้ องกันเสมอ
อาจเกิดไฟฟ้าช็อค
อย่าเปิ ดออก
•• หากตองการตั
้
ดกระแสไฟในเครือ
่ ง ตองดึ
้ งปลั๊กออก
จากเตารั
้ บไฟฟ้ าหลัก ดังนัน
้ ปลั๊กไฟหลักควรอยูใ่ น
สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่ามีแรงดันไฟฟ้ าสูงภายใน
มีอน
ั ตรายในการสัมผัสดวยวิ
้ ธใี ดๆ ก็ตามกับ
้ ส่วนภายในของผลิตภัณฑ์นี้
ชิน
ต�ำแหน่งทีพ
่ ร ้อมใหด�้ ำเนินการได ้
•• อย่าใหผลิ
้ ตภัณฑ์นถ
ี้ ก
ู ละอองน�้ำหรือหยดน�ำ้ อย่า
วางวัตถุทบ
ี่ รรจุนำ�้ เช่น แจกัน บนผลิตภัณฑ์
สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าผลิตภัณฑ์นม
ี้ เี อกสาร
ส�ำคัญเกีย่ วกับการใช ้งานและการบ�ำรุงรักษา
•• ในการปิ ดผลิตภัณฑ์นอ
ี้ ย่างสมบูรณ์ คุณตองดึ
้ งปลั๊ก
ไฟออกจากเตารั
้ บไฟทีผ
่ นัง ดังนัน
้ ปลั๊กไฟจึงตอง
้
้
เขาถึ
้ งไดอย่
้ างง่ายดายและพร ้อมใชงานตลอดเวลา
ผลิตภัณฑ์คลาส II: สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าไม่
่ มต่อวงจรลงดิน (กราวด์) เพือ
ตองมี
้ การเชือ
่
ความปลอดภัย
แรงดันไฟฟ้ า AC: สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่า
้ อ
แรงดันไฟฟ้ าทีใช
่ เครื
่ งหมายนีเ้ ป็ นแรงดัน
ไฟฟ้ ากระแสสลับ
แรงดันไฟฟ้ า DC: สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่า
้ อ
แรงดันไฟฟ้ าทีใช
่ เครื
่ งหมายนีเ้ ป็ นแรงดัน
ไฟฟ้ ากระแสตรง
ขอควรระวั
้
ง อ่านค�ำแนะน�ำส�ำหรับการใช ้งาน:
้ อ
สัญลักษณ์นแ
ี้ จ ้งใหผู้ ใช
้ อ่้ านคูม
่ อ
ื ผูใช
้ เพื
่ ดู
ขอมู
้ ลดานความปลอดภั
้
ยทีเ่ กีย่ วของเพิ
้
ม
่ เติม
THA - ii
้
ข้อควรระว ังเบืองต้น
5. แบตเตอรีท
่ ใช
ี่ กั้ บผลิตภัณฑ์นป
ี้ ระกอบดวยสารเคมี
้
ทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสภาพแวดลอม
้ อย่าทิง้ แบตเตอรี่
ในถังขยะบานทั
้ ว่ ไป โปรดอย่าทิง้ แบตเตอรีใ่ น
1. โปรดตรวจสอบว่า แหล่งจ่ายไฟ AC ในบานของ
้
กองไฟ อย่าท�ำใหเกิดการลั
้
ดวงจร รือ
้ หรือท�ำให ้
คุณสอดคลองตามข
้
อก�
้ ำหนดดานพลั
้
งงานทีแ
่ สดง
แบตเตอรีร่ ้อนจัด อาจเกิดอันตรายจากการระเบิด
บนสติ๊กเกอร์ระบุกระแสไฟทีอ
่ ยูด
่ านหลั
้
งผลิตภัณฑ์
ถาเปลี
้
ย่ นแบตเตอรีไ่ ม่ถก
ู ตอง
้ เปลีย่ นแบตเตอรี่
้
โดยใชแบตเตอรี
ป
่ ระเภททีเ่ หมือนหรือเทียบเท่ากัน
ติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ของคุณในแนวนอน บนฐานรับ
(เฟอร์นเิ จอร์) ทีเ่ หมาะสม โดยมีพน
ื้ ทีว่ า่ งรอบตัว
เครือ
่ งอย่างเพียงพอเพือ
่ การระบายอากาศ 7-10
ซม. ตรวจดูใหแน่
้ ใจว่าไม่มส
ี งิ่ ใดปิ ดบังช่องระบาย
อากาศอยู่ อย่าวางเครือ
่ งบนเครือ
่ งขยายเสียง
หรืออุปกรณ์อน
ื่ ทีอ
่ าจร ้อนได ้ เครือ
่ งนีไ้ ด ้รับการ
้
ออกแบบมาเพือ
่ การใชงานอย่
างต่อเนือ
่ ง ในการปิ ด
เครือ
่ งอย่างสมบูรณ์ ถอดปลั๊กไฟออกจากเตารั
้ บไฟ
ทีผ
่ นัง ถอดปลั๊กเครือ
่ ง หากคุณตัง้ ใจทีจ่ ะทิง้ เครือ
่ ง
้
ไวโดยไม่
้
ใชงานเป็
นระยะเวลานาน
เกียวก
่
ับคูม
่ ือเล่มนี้
้
้
คูม
่ อ
ื การใชงานมี
สองส่วนคือคูม
่ อ
ื การใชงานแบบย่
อ
้
ฉบับนีแ
้ ละคูม
่ อ
ื การใชงานแบบละเอี
ยดซึง่ คุณสามารถ
ดาวน์โหลดได ้
2. ในระหว่างเกิดพายุฝนฟ้ าคะนอง ใหถอดปลั
้
๊ กไฟ
AC ออกจาก เตารั
้ บไฟติดผนัง แรงดันไฟสูงสุดใน
ระหว่างฟ้ าแลบอาจท�ำใหเครื
้ อ
่ งเสียหายได ้
3. อย่าใหตั้ วเครือ
่ งถูกแสงแดดหรือแหล่งความร ้อน
อืน
่ โดยตรง
คูม
่ อ
ื การใชง้ าน
เพราะอาจท�ำใหเครื
้ อ
่ งร ้อนจัดและท�ำงานผิดปกติ
ศึกษาค�ำแนะน�ำดานความปลอดภั
้
ยการติดตัง้
่ มต่อและขอมู
ผลิตภัณฑ์สว่ นประกอบการเชือ
้ ล
ได ้
จ�ำเพาะของผลิตภัณฑ์ไดในคู
้ ม
่ อ
ื ฉบับนี้
้ (เช่น แจกันใส่
4. วางเครือ
่ งใหห่้ างจากความชืน
น�ำ้ ) และความร ้อนสูง (เช่น เตาผิง) หรืออุปกรณ์
สร ้างสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้ าทีม
่ ค
ี วามแรง
สูง ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ AC หาก
เครือ
่ งท�ำงานผิดปกติ ผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได ้รับ
้
การออกแบบมาเพือ
่ ใชงานทางอุ
ตสาหกรรม ใช ้
้
ผลิตภัณฑ์นส
ี้ ำ� หรับการใชงานส่
วนตัวเท่านัน
้ การ
ควบแน่นอาจเกิดขึน
้ หากผลิตภัณฑ์ถก
ู จัดเก็บใน
คูม
่ อ
ื การใชง้ านฉบ ับสมบูรณ์
่ น
คุณสามารถเข ้าสูศ
ู ย์บริการลูกค
้
ส QR
ู ้าไดโดยสแกนรหั
บริเวณทีม
่ อ
ี ณ
ุ หภูมต
ิ ำ�่ หากมีการขนย ้ายเครือ
่ งใน
ระหว่างฤดูหนาว ใหรอประมาณ
้
2 ชัว่ โมงจนกว่าตัว
ถ ้าต ้องการอ่านคูม
่ อื การใช ้งานบนคอมพิวเตอร์หรือ
เครือ
่ งจะมีอณ
ุ หภูมป
ิ กติก่อนใช ้
เว็บไซต์ (http://www.samsung.com/support)
อุปกรณ์ไร ้สายให ้ดาวน์โหลดคูม
่ อื ในรูปแบบเอกสารจาก
การออกแบบและรายละเอียดอาจเปลีย
่ นแปลงไดโดยไม่
้
ตองแจ
้
้งล่วงหน ้า
THA - iii
สารบ ัญ
01
ิ้ ว่ นต่างๆ
การตรวจสอบชนส
ใส่แบตเตอรีก
่ อ
่ นใชรี้ โมตคอนโทรล (ถ่าน AA 2 กอน)
้
02
03
04
05
------------------------------ 2
ข้อมูลทวไปของผลิตภ
่ั
ัณฑ์
3
แผงดานหน
้
้า / แผงดานขวาของ
้
Soundbar
------------------------------ 3
แผงดานล่
้ างของ Soundbar
------------------------------ 3
ื่
การเชอมต่
อ Soundbar
4
่ มต่อกับแหล่งพลังงาน
การเชือ
------------------------------ 4
่ มต่อ Soundbar เขากั
การเชือ
้ บซับวูฟเฟอร์
่ มต่อซับวูฟเฟอร์กบ
–– การเชือ
ั Soundbar โดยอัตโนมัติ
่ มต่อซับวูฟเฟอร์ดวยตั
่ มต่อแบบอัตโนมัต ิลมเหลว
–– เชือ
้ วเองถาการเชื
้
อ
้
------------------------------ 5
------------------------------ 5
------------------------------ 6
ื่
การเชอมต่
อก ับทีวีของคุณ
7
่ มต่อดวยสาย
วิธีท ี่ 1 การเชือ
้
่
้
–– การเชือมต่อโดยใชสายออปติคั
ล
------------------------------ 7
------------------------------ 7
่ มต่อแบบไร ้สาย
วิธีท ี่ 2 การเชือ
่ มต่อกับทีวผ
–– การเชือ
ี า่ น Bluetooth
------------------------------ 8
------------------------------ 8
ื่
การเชอมต่
อก ับอุปกรณ์ภายนอก
่ มต่อโดยใชสายออปติคั
้
เชือ
ลหรือสายสัญญาณเสียงแบบอนาล็อก (AUX)
06
2
ื่
การเชอมต่
อ USB
10
------------------------------ 10
11
การอัพเดตซอฟต์แวร์
------------------------------ 11
THA - iv
07
ื่
การเชอมต่
อก ับอุปกรณ์เคลือนที
่
่
่ มต่อผ่านทาง Bluetooth การเชือ
08
09
12
------------------------------ 12
การใชรี้ โมทคอนโทรล
13
วิธีการใชรี้ โมทคอนโทรล
------------------------------ 13
การปรับระดับเสียง Soundbar ดวยรี
้ โมทคอนโทรลทีวี
------------------------------ 15
การติดตงขาแขวนแบบติดผน
ั้
ัง
16
ขอควรระวั
้
งในการติดตัง้ ------------------------------ 16
้ ส่วนขาแขวนแบบติดผนัง
ชิน
------------------------------ 16
การปลด Soundbar ออกจากก�ำแพง
------------------------------ 19
10
การแก้ไขปัญหา
20
11
ใบอนุญาต
21
12
้
ิ การใช
ประกาศสทธิ
์
งานโอเพ่
น ซอร์ส
21
13
หมายเหตุสำ� ค ัญเกียวก
่
ับบริการ
21
14
ข้อมูลจ�ำเพาะและค�ำแนะน�ำ
22
ขอมู
้ ลจ�ำเพาะ
------------------------------ 22
THA - v
ิ้ ว่ นต่างๆ
01 การตรวจสอบชนส
Bluetooth
POWER
Surround
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
เครือ
่ งหล ักของ Soundbar
1
ซ ับวูฟเฟอร์
รีโมตคอนโทรล / แบตเตอรี่
สายออปติค ัล
สาย Micro USB ส�ำหร ับอะ
แดปเตอร์ USB
3
สายไฟ
(ซ ับวูฟเฟอร์)
ต ัวแปลงไฟฟ้า
(เครือ
่ งหล ัก)
2
่ ม ปลั๊ก AC เขากั
เชือ
้ บอะแดปเตอร์จนไดยิ้ น
่ มต่อกัน
เสียง “คลิก” เพือ
่ ใหแน่
้ ใจว่าเชือ
แน่นแลว้
โปรดอย่าถอด ปลั๊ก AC ออกจากอะแดป
ปลก
๊ ั AC
เตอร์ (ไม่สามารถถอดออกไดหลั
้ งจาก
่ มกันแลว)
เชือ
้
(ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ประเทศและรุน
่ )
่ มต่อสายไปจะระบุไวตามล�
่ มต่อสาย
•• ขันตอนของการเชื
้
อ
้
ำดับ (1, 2, 3) ส�ำหรับขอมู
้ ลเพิม
่ เติมเกีย่ วกับการเชือ
ไฟใหดู้ หน ้าที่ 4
•• ส�ำหรับขาแขวนแบบติดผนังของ Soundbar ใหดู้ หน ้าที่ 16
•• ปลั๊ก AC อาจมีลก
ั ษณะแตกต่างกันออกไป หรืออาจใหมาแบบแบบรวมอยู
้
ก
่ บ
ั กับอะแดปเตอร์อยูแ
่ ลว้ ทัง้ นีข
้ นอยู
ึ้
่
กับภูมภ
ิ าคของคุณ
่ บตเตอรีก่
ใสแ
่ อนใชรี้ โมตคอนโทรล (ถ่าน AA 2 ก้อน)
เลือ
่ นฝาครอบแบตเตอรีไ่ ปตามทิศทางทีล
่ ก
ู ศรชีจ้ นกว่าจะถอดฝาออกมาไดอย่
้ างสมบูรณ์ ใส่ถา่ น AA 2 กอน
้ (1.5V)
ตามทิศทางทีก
่ ำ� หนดเพือ
่ ใหถู้ กขัว้ เลือ
่ นฝาครอบแบตเตอรีก
่ ลับเขาต�
้ ำแหน่งเดิม
THA - 2
02 ข้อมูลทวไปของผลิตภ
่ั
ัณฑ์
แผงด้านหน้า / แผงด้านขวาของ Soundbar
ด้านขวาของ Soundbar
วางผลิตภัณฑ์ม ีใหโลโก
้
้
ความด ังเสียง
SAMSUNG อยูด
่ านบน
้
เปิ ด/ปิ ดเครือ
่ ง
จอแสดงผล
แผงด้านล่างของ Soundbar
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
USB (5V 0.5A)
AUX IN
DC 19V
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
DC 19V
USB (5V 0.5A)
AUX IN
แหล่งข้อมูล
เลือกโหมดแหล่งสัญญาณเขา้ (D.IN / AUX / BT / USB)
•• ถ ้าตองการเปิ
้
ดโหมด “BT PAIRING” ใหเปลี
้ ย
่ นแหล่งขอมู
้ ลเป็ นโหมด “BT” จากนัน
้ กดคางที
้ ่
ปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ใหนานกว่
้
า 5 วินาที
D.IN
่ มต่อสัญญาณออก (ออปติคล
เชือ
ั ) ดิจิตอลของอุปกรณ์ภายนอก
USB
เสียบ USB ทีน
่ เี่ พือ
่ เล่นไฟล์เพลงทีอ
่ ยูใ่ น USB ผ่าน Soundbar
AUX
่ มต่อสัญญาณออกอะนาล็อกของอุปกรณ์ภายนอก
เชือ
DC 19V
่ มต่อตัวแปลงไฟฟ้ า (แหล่งจ่ายไฟในตัว)
เชือ
THA - 3
ื่
03 การเชอมต่
อ SOUNDBAR
ื่
การเชอมต่
อก ับแหล่งพล ังงาน
้ ส่วนเกีย่ วกับพลังงาน (1, 2, 3) เพือ
่ มต่อเครือ
ใชชิ้ น
่ เชือ
่ งเขากั
้ บเตาเสี
้ ยบตามล�ำดับดังต่อไปนี:้
ั ฟเฟอร์  2.) เครือ
1.) ซบวู
่ งหล ักของ Soundbar ดูภาพประกอบดานล่
้ าง
้ งงานทีต
้ใหดู้ ทฉ
•• ถาต
้ องการข
้
อมู
้ ลเพิม
่ เติมเกีย่ วกับเรือ
่ งก�ำลังไฟฟ้ าและการใชพลั
่ องใช
้
ี่ ลากทีต
่ ิดอยูก
่ บ
ั ผลิตภัณฑ์
(ฉลาก:ใตเครื
้ อ
่ งหลักของ Soundbar)
2 ปลก
๊ ั AC
3 ต ัวแปลงไฟฟ้า
1 สายไฟ
DC 19V
(ช่องเสียบสายไฟ)
POWER
ID SET
POWER
DC 19V
ด้านหล ังซ ับวูฟเฟอร์
DC 19V
่ มต่อพล ังงาน
เชือ
ไฟฟ้า
ด้านล่างของเครือ
่ งหล ัก
ของ Soundbar
THA - 4
ั ฟเฟอร์
ื่
การเชอมต่
อ Soundbar เข้าก ับซบวู
่ มต่อซับวูฟเฟอร์เรียบร ้อยแลวคุ
เมือ
่ เชือ
้ ณก็จะสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเบสไดอย่
้ างเต็มพลัง
ั ฟเฟอร์ก ับ Soundbar โดยอ ัตโนม ัติ
ื่ มต่อซบวู
การเชอ
่ มต่อกับ
เมือ
่ คุณเปิ ดเครือ
่ งหลังจากเสียบปลั๊กไฟเขากั
้ บ Soundbar และซับวูฟเฟอร์เรียบร ้อยแลวซั
้ บวูฟเฟอร์กจ
็ ะเชือ
Soundbar โดยอัตโนมัต ิ
้ ไฟแสดงสถานะสีนำ�้ เงินบนซับวูฟเฟอร์จะสว่างขึน
•• เมือ
่ จับคูโดยอั
่
ตโนมัต ิเสร็จสิน
้
ั ฟเฟอร์
ไฟแสดงสถานะ LED บนซบวู
LED
สถานะ
สว่าง
ค�ำอธิบาย
วิธีแก้ไข
่ มต่อสมบูรณ์ (การท�ำงาน
เชือ
ปกติ)
ตรวจสอบว่าสายไฟทีต
่ อ
่ อยูก
่ บ
ั เครือ
่ งหลักของ
สีนำ�้ เงิน
กะพริบ
่ มต่อ
ก�ำลังแกไขเรื
้ อ
่ งการเชือ
Soundbar นัน
้ ยังเสียบอยูด
่ ห
ี รือไม่หรือรอสักครู่
่ มต่อซับวูฟเฟอร์ดวย
(ถายั
้ งกะพริบอยูใ่ หลองเชื
้
อ
้
ตัวเอง ดูหน ้าที่ 6)
สีแดง
สว่าง
สแตนด์บาย (เมือ
่ ปิ ดเครือ
่ งหลัก
ตรวจสอบว่าสายไฟทีต
่ อ
่ อยูก
่ บ
ั เครือ
่ งหลักของ
ของ Soundbar ไวอยู
้ )่
Soundbar นัน
้ ยังเสียบอยูด
่ ห
ี รือไม่
่ มต่ออีกครัง้ ดูคำ� แนะน�ำเกีย่ วกับการเชือ
่ มต่อ
เชือ
่ มต่อลมเหลว
การเชือ
้
สีแดงและ
สีนำ�้ เงิน
กะพริบ
ดวยตั
้ วเองไดที
้ ห
่ น ้า 6
ดูขอมู
้ ลการติดต่อศูนย์บริการ Samsung ไดใน
้
ท�ำงานผิดปกติ
คูม
่ อ
ื
THA - 5
ั ฟเฟอร์ด้วยต ัวเองถ้าการเชอมต่
ื่ มต่อซบวู
ื่
เชอ
อแบบอ ัตโนม ัติล้มเหลว
ิ่ อไปนีก่
ื่ มต่อด้วยต ัวเอง
้ อนเชอ
ตรวจสอบสงต่
•• ตรวจดูวา่ สายไฟของ Soundbar และซับวูฟเฟอร์นน
ั ้ เสียบอยูด
่ ห
ี รือไม่
•• ตรวจดูใหแน่
้ ใจว่าเปิ ด Soundbar แลว้
1. กดปุ่ ม ID SET ดานหลั
้
งซับวูฟเฟอร์คางไว
้
อย่
้ างน ้อย 5 วินาที
ไฟแสดงสถานะสีแดงบนซับวูฟเฟอร์จะดับลง แลวไฟแสดงสถานะจะกะพริ
้
บเป็ นสีนำ�้ เงิน
ID SET
5 Sec
ID SET
POWER
ด้านหล ังซ ับวูฟเฟอร์
บนซ ับวูฟเฟอร์
2. ปิ ด Soundbar
3. กด VOL บนรีโมตคอนโทรลคางไว
้
อย่
้ างน ้อย 5 วินาทีเมือ
่ ปิ ด Soundbar แลว้ (OFF)
Bl
u
PO eto
W oth
ER
4. ขอความ
้
ID SET จะปรากฏขึน
้ ทีจ่ อแสดงผลของ Soundbar เป็ นเวลา 1.3 วินาทีจากนัน
้ จะหายไป
ID SET
D
N
U
SO
VO
L
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
Su
rro
un
d
5 Sec
5. เมือ
่ ไฟสีฟ้าบนซับวูฟเฟอร์กะพริบใหเปิ
้ ด Soundbar โดยกดปุ่ ม
(เปิ ด-ปิ ด) ดานขวาของเครื
้
อ
่ งหลักหรือบน
รีโมตคอนโทรล
่ มต่อส�ำเร็จแลว้ ไฟแสดงสถานะสีนำ�้ เงินบนซับวูฟเฟอร์จะหยุดกะพริบแลวสว่
6. เมือ
่ เชือ
้ างนิง่
•• ถ ้ากระบวนการเชือ่ มต่อล ้มเหลวไฟสีนำ�้ เงินจะกะพริบอย่างต่อเนือ
่ ง กลับไปขันตอนที
้
่ 1 แล ้วเริม
่ อีกครัง้
ั
ี
ี
ื่ มต่อล�ำโพงด้านหล ังซม
ขยายเสยงด้วยระบบเส
ยงรอบทิศทางแบบไร้สายอย่
างแท้จริงโดยเชอ
ซุงชุดล�ำโพงไร้สายด้านหลง ั (SWA-8500S) เข้าก ับ Soundbar ของคุณ
ั งชุดล�ำโพงไร้สายด้านหลง ั
(มีจ�ำหน่ายแยกต่างหาก) สำ� หร ับข้อมูลเพิม
่ เติมโปรดดูที
ี คู
่ ม
่ ือ ซมซุ
THA - 6
ื่
04 การเชอมต่
อก ับทีวีของคุณ
่ มต่อผ่านสายหรือแบบไร ้สาย
รับฟังเสียงจากทีวข
ี องคุณผ่าน Soundbar โดยเชือ
่ มต่อกับทีว ี Samsung ทีค
•• เมือ
่ Soundbar เชือ
่ ณ
ุ เลือก คุณจะสามารถควบคุม Soundbar ดวยรี
้ โมทของทีว ีได ้
–– คุณสมบัต ินีจ้ ะได ้รับการรองรับโดย Samsung Smart TV รุน
่ 2017 ซึง่ รองรับระบบ Bluetooth เมือ
่ คุณใช ้
สายออปติคัล
ั่ นีย
้ ทวี เี พือ
–– ฟังก์ชน
้ งั ช่วยใหคุ้ ณสามารถใชเมนู
่ ปรับแต่งเสียงและการตัง้ ค่าต่างๆรวมถึงระดับเสียงและปิ ดเสียง
ไดอี้ กดวย
้
ื่
วิธีที่ 1 การเชอมต่
อด้วยสาย
้
ื่ มต่อโดยใชสายออปติค
การเชอ
ัล
ด้านล่างของ Soundbar
OPTICAL OUT
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
สายออปติค ัล
USB (5V 0.5A)
AUX IN
D.IN
ด้านขวาของ Soundbar
้
1. ต่อแจ็ค DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) ใน Soundbar เขากั
้ บแจ็ค OPTICAL OUT ของทีว ีโดยใชสาย
ดิจิตอลออปติคัล
2. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาหรื
้
อทีร่ โี มตคอนโทรลจากนัน
้ เลือกโหมด “D.IN”
่ มต่อ Soundbar เขากั
ั่ Bluetooth
•• เมือ
่ เชือ
้ บ Samsung smart TV รุน
่ ทีผ
่ ลิตในปี 2017 แลวฟั
้ งก์ชน
POWER จะเปิ ดโดยอัตโนมัต ิเพือ
่ ใหคุ้ ณสามารถควบคุม Soundbar ผ่านรีโมทคอนโทรลของทีว ีได ้
(ดูรายละเอียด Bluetooth POWER ไดที
้ ห
่ น ้า 14)
THA - 7
Auto Power Link
Auto Power Link จะเปิ ด Soundbar โดยอัตโนมัต ิเมือ
่ ทีวเี ปิ ดอยู่
่ มต่อ Soundbar และทีวด
1. เชือ
ี วยสายดิจิ
้
ตอลออปติคัล
2. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาหรื
้
อทีร่ โี มตคอนโทรลจากนัน
้ เลือก “D.IN”
3. กดปุ่ ม ซา้ ย บนรีโมตคอนโทรลคางไว
้
้ 5 วินาทีเพือ
่ เปิ ดหรือปิ ด Auto Power Link
•• Auto Power Link จะตัง้ เป็ น ON ตามค่าเริม
่ ตน้
ั่ นีใ้ หปิ้ ด Auto Power โดยใช ้ Soundbar)
(ถาต
้ องการปิ
้
ดฟังก์ชน
่ มต่ออยู่
•• Auto Power Link อาจไม่ทำ� งานทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั อุปกรณ์ทเี่ ชือ
ั่ นีส
้
•• ฟังก์ชน
้ ามารถใชงานได
ในโหมด
้
“D.IN” เท่านัน
้
ื่
วิธีที่ 2 การเชอมต่
อแบบไร้สาย
ื่ มต่อก ับทีวีผ่าน Bluetooth
การเชอ
่ มต่อกับทีวผ
่ มต่อสายใหวุ้ น
เมือ
่ เชือ
ี า่ น Bluetooth คุณจะได ้รับฟังเสียงแบบสเตอริโอโดยไม่ตองเชื
้
อ
่ วาย
่
•• สามารถเชือมต่อกับทีว ีไดครั
้ ง้ ละหนึง่ เครือ
่ งเท่านัน
้
ื่ มต่อครงแรก
การเชอ
ั้
1. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาหรื
้
อทีร่ โี มตคอนโทรลจากนัน
้ เลือก “BT”
2. เปลีย่ น “BT” เป็ น “BT PAIRING”
•• ถา้ “BT READY” ปรากฏขึน
้ ใหกดปุ่
้ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาของ
้
Soundbar หรือบนรีโมต
คอนโทรลคางไว
้
นานกว่
้
า 5 วินาทีเพือ
่ ให ้ “BT PAIRING” ปรากฏขึน
้
3. เลือกโหมด Bluetooth ทีท
่ วี ี (ส�ำหรับขอมู
้ ลเพิม
่ เติมใหดู้ ทค
ี่ ม
ู่ อ
ื ของทีว ี)
4. เลือก “[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series” จากรายการบนหน ้าจอทีว ี
้
Soundbar ทีใช
่ งานได
จะมี
้ ระบุสถานะเป็ น “Need Pairing” หรือ “Paired”บนรายการอุปกรณ์ Bluetooth
่ มต่อกับ Soundbar ใหเลื
่ มต่อ
ถาต
้ องการเชื
้
อ
้ อกขอความแล
้
วเริ
้ ม
่ เชือ
่ ทีวี] → “BT” จะปรากฏขึน
่ มต่อกับทีวแ
•• เมือ
่ เชือ
ี ลว้ [ชือ
้ ทีจ่ อแสดงผลดานหน
้
้าของ Soundbar
5. คุณจะไดยิ้ นเสียงทีวผ
ี า่ น Soundbar
THA - 8
ื่ มต่ออุปกรณ์ลม
ถ้าการเชอ
้ เหลว
่ อุปกรณ์ทเี่ คยเชือ
่ มต่อกับ Soundbar (เช่น “[AV] Samsung Soundbar Mxxx
•• ถาปรากฏรายชื
้
อ
M-Series”) ในรายการใหลบออก
้
•• ในโหมด “BT” ใหกดปุ่
้ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาของ
้
Soundbar หรือบนรีโมตคอนโทรลคางไว
้
นาน
้
กว่า 5 วินาทีเพือ
่ สลับไปยังโหมด “BT PAIRING”
จากนัน
้ เลือก “[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series” จากรายการคนหาบนหน
้
้าจอทีว ี
สถานะ BT READY และ BT PAIRING คืออะไร
่ มต่อไวหรื
่ มต่อกับ Soundbar โดยใชอุ้ ปกรณ์ไร ้
•• BT READY : ในโหมดนีค
้ ณ
ุ จะสามารถคนหาที
้
วท
ี เี่ คยเชือ
้ อเชือ
่ มต่อได ้
สายทีเ่ คยเชือ
่ มต่อกับอุปกรณ์ใหม่ได ้ (ในขณะทีอ
•• BT PAIRING : ในโหมดนีค
้ ณ
ุ จะสามารถเชือ
่ ยูใ่ นโหมด “BT” ใหกดปุ่
้ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีด
่ านขวาของ
้
Soundbar หรือบนรีโมตคอนโทรลคางไว
้
นานกว่
้
า 5 วินาที)
หมายเหตุ
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth ใหใส่
•• ถาระบบขอให
้
ใส่
้ รหัส PIN เมือ
่ เชือ
้ <0000>
่ มต่อ Bluetooth การเชือ
่ มต่อ Bluetooth จะสินสุ
้ ดลงถา้ Soundbar และอุปกรณ์ Bluetooth
•• ในโหมดการเชือ
อยูห
่ า่ งกันเกิน 10 เมตร
•• Soundbar จะปิ ดโดยอัตโนมัต ิหลังจากอยูใ่ นสถานะพร ้อมเป็ นเวลา 5 นาที
่ มต่อไดอย่
•• Soundbar อาจไม่สามารถด�ำเนินการคนหา
้
Bluetooth หรือเชือ
้ างถูกตองภายใต
้
เหตุ
้ การณ์ดงั ต่อไปนี:้
–– มีสนามไฟฟ้ าแบบเขมอยู
้ ร่ อบ Soundbar
–– จับคูอ
่ ป
ุ กรณ์ Bluetooth หลายเครือ
่ งกับ Soundbar ไวหลายเครื
้
อ
่ งพร ้อมกัน
้
–– อุปกรณ์ Bluetooth ปิ ดอยูไ่ ม่อยูใ่ นต�ำแหน่งหรือมีความผิดปกติในการใชงาน
•• อุปกรณ์อ ิเล็กทรอนิกส์อาจก่อใหเกิดคลื
้
น
่ วิทยุแทรกได ้
ตองเก็
้
บอุปกรณ์ทท
ี่ ำ� ใหเกิดคลื
้
น
่ แม่เหล็กไฟฟ้ าเช่นไมโครเวฟ, อุปกรณ์ LAN ไร ้สายเป็ นตนให
้ อยู
้ ห
่ า่ งจากเครือ
่ ง
หลักของ Soundbar
ื่ มต่อ Soundbar ก ับทีวี
หยุดการเชอ
กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาหรื
้
อทีร่ โี มตคอนโทรลแลวสลั
้ บไปเป็ นโหมดใดก็ไดยกเว
้
น้ “BT”
่ มต่อจะใชเวลานานเนื
้
•• การหยุดการเชือ
อ
่ งจากทีวต
ี องรั
้ บการตอบรับจาก Soundbar
้
(ระยะเวลาทีใช
่ อาจแตกต่
างกันไปโดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั รุน
่ ทีว ี)
่ั
่ มต่อบลูทธู อัตโนมัตริ ะหว่าง Soundbar และทีว ี ใหกดปุ่
•• หากตองการยกเลิกการเชื
้
อ
้ ม p (เล่น/หยุดชวคราว
)
บนรีโมตคอนโทรลไว ้ 5 วินาทีในสถานะ “BT READY” (สลับไปมาระหว่างเปิ ด → ปิ ด)
THA - 9
ื่
05 การเชอมต่
อก ับอุปกรณ์ภายนอก
่ มต่อกับอุปกรณ์ภายนอกผ่านสายหรือเครือข่ายไร ้สายเพือ
เชือ
่ เล่นเสียงจากอุปกรณ์ภายนอกผ่าน Soundbar
้
ั
่ื
ี
เชอมต่
อโดยใชสายออปติค
ัลหรือสายสญญาณเส
ยงแบบอนาล็
อก
(AUX)
เครือ
่ งเล่น BD/DVD/
ด้านขวาของ Soundbar
กล่องแปลงส ัญญาณ/เครือ
่ งเล่นเกม
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
OPTICAL OUT
สายออปติค ัล
USB (5V 0.5A)
R - AUDIO - L
AUX IN
สาย (AUX) ส ัญญาณ
ด้านล่างของ Soundbar
เสียง (มีจ�ำหน่ายแยก
ต่างหาก)
1 สายออปติค ัล
XXเชือ่ มต่อ DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) ทีเ่ ครือ่ งหลักเขากั
้ บแจ็ค OPTICAL OUT
้
ของอุปกรณ์แหล่งขอมู
้ ลโดยใชสายดิจิ
ตอลออปติคัล
YYเลือกโหมด “D.IN” โดยกดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาหรื
้
อทีร่ โี มตคอนโทรล
ั
ี
2 สาย (AUX) สญญาณเส
ยง
้
XXเชือ่ มต่อ AUX IN (เสียง) ทีเ่ ครือ่ งหลักเขากั
้ บแจ็ค AUDIO OUT ของอุปกรณ์แหล่งขอมู
้ ลโดยใชสายเสี
ยง
YYเลือกโหมด “AUX ”โดยกดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงด ้านขวาหรือทีร่ โี มตคอนโทรล
THA - 10
ื่
06 การเชอมต่
อ USB
คุณสามารถเล่นไฟล์เพลงในอุปกรณ์เก็บขอมู
้ ล USB ผ่าน Soundbar ได ้
พอร์ต USB
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
จอแสดงผล
DC 19V
USB (5V 0.5A)
AUX IN
USB
USB (5V 0.5A)
สายอะแดปเตอร์
Micro USB
ไปเป็น USB
่ มต่อสายอะแดปเตอร์ Micro USB ไปเป็ น USB ทีม
1. เชือ
่ ป
ี ลั๊ก USB 2.0 Micro USB ตัวผู ้ (ประเภท B) อยูท
่ ี่
ปลายดานหนึ
้
ง่ และมีแจ็ค 2.0 USB ตัวเมียแบบมาตรฐาน (ประเภท A) อยูท
่ ป
ี่ ลายอีกดานหนึ
้
ง่ เขากั
้ บแจ็ค Micro
USB ที่ Soundbar ของคุณ
่ มต่ออุปกรณ์ USB ของคุณเขากั
2. เชือ
้ บปลายดานตั
้ วเมียของสายอะแดปเตอร์
3. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาหรื
้
อทีร่ โี มตคอนโทรลจากนัน
้ เลือก “USB”
4. “USB” จะปรากฏบนหน ้าจอแสดงผล
5. เล่นไฟล์เพลงในอุปกรณ์เก็บขอมู
้ ล USB ผ่าน Soundbar
่ มต่อ USB นานกว่า 5 นาที
•• Soundbar จะปิ ดโดยอัตโนมัต ิ (Auto Power Off) ถาไม่
้ มก
ี ารเชือ
การอ ัพเดตซอฟต์แวร์
ในอนาคตอาจมีการอ ัพเดตเฟิ ร์มแวร์ของระบบ Soundbar โดย Samsung
่ มต่ออุปกรณ์ USB ทีม
ถาระบบเสนอให
้
อั้ พเดตคุณสามารถอัพเดตเฟิ รม
์ แวร์ไดโดยเชื
้
อ
่ ไี ฟล์การอัพเดตเฟิ รม
์ แวร์เขากั
้ บ
พอร์ต USB บน Soundbar
ดูขอมู
้ ลเพิม
่ เติมเกีย่ วกับวิธีการดาวน์โหลดไฟล์การอัพเดตไดในเว็
้ บไซต์ Samsung Electronics ที่
(www.samsung.com  Support)
่ จากนัน
จากนัน
้ ใส่หรือเลือกรุน
่ Soundbar ของคุณแลวเลื
้ อก ซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชัน
้ เลือก ดาวน์โหลด
่ ตัวเลือกอาจแตกต่างกันไป
ชือ
THA - 11
ื่
07 การเชอมต่
อก ับอุปกรณ์เคลือนที
่
่
ื่
การเชอมต่
อผ่านทาง Bluetooth
่ มต่ออุปกรณ์ไร ้สายผ่าน Bluetooth คุณจะได ้รับฟังเสียงแบบสเตอริโอโดยไม่ตองเชื
่ มต่อสายใหวุ้ น
เมือ
่ เชือ
้
อ
่ วาย
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth ไดมากกว่
•• ไม่สามารถเชือ
้
าครัง้ ละหนึง่ เครือ
่ ง
อุปกรณ์ Bluetooth
ื่ มต่อครงแรก
การเชอ
ั้
1. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาหรื
้
อทีร่ โี มตคอนโทรลจากนัน
้ เลือก “BT”
2. เปลีย่ น “BT” เป็ น “BT PAIRING”
•• ถา้ “BT READY” ปรากฏขึน
้ ใหกดปุ่
้ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาของ
้
Soundbar หรือบนรีโมต
คอนโทรลคางไว
้
นานกว่
้
า 5 วินาทีเพือ
่ ให ้ “BT PAIRING” ปรากฏขึน
้
3. เลือก “[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series” จากรายการ
่ อุปกรณ์ Bluetooth]  “BT” จะ
่ มต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth เรียบร ้อยแลว้ [ชือ
•• เมือ
่ Soundbar เชือ
ปรากฏขึนบนจอแสดงผลด
้
านหน
้
้า
่ มต่อกับ Bluetooth ผ่าน Soundbar
4. เปิ ดไฟล์เพลงในอุปกรณ์ทเี่ ชือ
ื่ มต่ออุปกรณ์ล ้มเหลว
ถ้าการเชอ
่ อุปกรณ์ทเี่ คยเชือ
่ มต่อกับ Soundbar (เช่น “[AV] Samsung Soundbar Mxxx
•• ถาปรากฏรายชื
้
อ
M-Series”) ในรายการใหลบออก
้
•• ในโหมด “BT” ใหกดปุ่
้ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาของ
้
Soundbar หรือบนรีโมตคอนโทรลคางไว
้
นาน
้
กว่า 5 วินาทีเพือ
่ สลับไปยังโหมด “BT PAIRING”
จากนัน
้ เลือก “[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series” จากรายการคนหาอุ
้
ปกรณ์ Bluetooth
ื่ ต่อบลูทธ
ื่ มต่อก ับทีวีผ่าน Bluetooth” ใน
สำ� หร ับข้อมูลเพิม
่ เติมเกียวก
่
ับการเชอ
ู ไปที่ “การเชอ
หน้า 8 ~ 9
THA - 12
08 การใชรี้ โมทคอนโทรล
วิธีการใชรี้ โมทคอนโทรล
เปิ ดหรือปิ ด Soundbar
เปิ ด/ปิ ด
ควบคุมระบบ
เสียง
Bluetooth
POWER
Surround
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
Bluetooth
Surround
POWER
ั่ ระบบเสียงรอบทิศทางช่วยเพิม
ฟั งก์ชน
่ ความลึกและ
Bluetooth
POWER ยง
มิต ิให ้ระบบเสี
Surround
ในแต่ลBluetooth
ะครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กดปุ่ มนีจ้ ะเป็ นการสลับระหว่าง
POWER
Bluetooth
Surround
Surround
ON และPOWER
OFF
SOUND
MODE•• ON : เล่นเสียงจากล�ำโพงทุกตัว
SOUND•• OFF : คุณจะไดยิ
้ นเสียงแหล่งตนก�
้ ำเนิดเสียง
MODE
SOUND
MODE ผ่านล�ำโพงหลายตัว
Surround
คุณสามารถเลือกเอฟเฟ็ กต์เสียงไดโดยเลื
้
อก STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE,
SPORTS, หรือ MOVIEได ้
SOUND
MODE
SOUND
MODE
•• DRC (Dynamic Range Control)
ช่วยใหคุ้ ณสามารถควบคุมช่วงไดนามิกกับระบบ Dolby Digital ได ้
VOL
WOOFER
ถ ้าคุณกดปุ่ ม SOUND MODE คางไว
้
ในขณะที
้
อ
่ ยูใ่ นโหมดสแตนด์บายจะเป็ นการเปิ ดหรือปิ ด
VOL
WOOFER
DRC (Dynamic Range Control)
ั เจน)
WOOFER
ถ ้าเปิ ด DRC เสียงดังจะลดลง (เสียVOL
งอาจไม่ชด
่ มต่อกับ
่ เลือกแหล่งขอมู
้ ลทีเ่ ชือ
WOOFERกดเพือ
VOL
แหล่งข้อมูล
Soundbar
•• โหมด BT PAIRING
ถ ้าตองการเปิ
้
ดโหมด “BT PAIRING” ในโหมด “BT” ใหกดปุ่
้
ม
นานกว่า 5 วินาที ดูรายละเอียดไดที
้ ห
่ น ้า 12
THA - 13
Surround
Bluetooth
POWER
กดเพือ
่ TREBLE, BASS, AUDIO SYNC ได ้
•• ถ ้าตองการควบคุ
้
มความดังของเสียงแหลมหรือ
เสียงทุ ้มใหเลื
้ อก TREBLE หรือ BASS ในการ
ตัง้ ค่าเสียงจากนัน
้ ปรับความดังเสียงระหว่าง
้
-6 ถึง +6 โดยใชปุ่้ ม ขึน/ลง
•• ถ ้าภาพและเสียงระหว่างทีวแ
ี ละ Soundbar
ของคุณไม่ตรงกันใหเลื
้ อก AUDIO SYNC ใน
การตัง้ ค่าเสียงจากนัน
้ ตัง้ ค่าการดีเลย์ของเสียง
้
ระหว่าง 0 ถึง 300 มิลลิวน
ิ าทีโดยใชปุ่้ ม ขึน/ลง
(ยกเวนโหมด
้
“USB”)
ั่ เท่านัน
•• การซิงค์เสียงรองรับในบางฟั งก์ชน
้
(แหล่งข้อมูล) คางไว
้
้
กดทีป
่ ม
ุ่ p เพือ
่ หยุดเล่นเพลงชัว่ คราว
ถ ้ากดปุ่ มเดิมอีกครัง้ เพลงจะเล่นต่อ
เล่น/หยุด
่ั
ชวคราว
Bluetooth
POWER
Surround
้ ทีร่ ะบุไว้เพือ
้
กดตรงพืน
่ เลือก ขึน/ลง/ซ้
าย/ขวา
SOUND
MODE
้
ขึน/ลง/ซ้
าย/
ขวา
Bluetooth
POWER
Surround
SOUND
MODE
ั่
กดขึน
้ /ลง/ซ ้าย/ขวาบนปุ่ มเพือ
่ เลือกหรือตัง้ ค่าฟั งก์ชน
•• เล่นซ�ำ้
ั่ เล่นซ�ำ้ ในโหมด “USB” ใหกดปุ่
้
ถ ้าตองการใช
้
ฟั้ งก์ชน
้
ม ขึน
VOL
WOOFER
VOL
WOOFER
•• ข้ามเพลง
กดปุ่ ม ขวา เพือ
่ เลือกเพลงถัดไป
กดปุ่ ม ซ้าย เพือ
่ เลือกเพลงก่อนหน ้า
•• Auto Power Link
คุณสามารถเปิ ดหรือปิ ด Auto Power Link ได ้
Auto Power Link ควบคุมดวยปุ่
้ ม ขวา และ ซ้าย ตามล�ำดับ
่ มต่ออยูก
–– Auto Power Link : ถ ้า Soundbar เชือ
่ บ
ั ทีวข
ี องคุณผ่านสายดิจิตอลออปติคล
ั
คุณจะสามารถเปิ ด Soundbar ไดโดยอั
้
ตโนมัตเิ มือ
่ คุณเปิ ดทีว ี
ั่ Auto Power Link
กดปุ่ ม ซ้าย คางไว
้
้ 5 วินาทีเพือ
่ ON และ OFF ฟั งก์ชน
–– Auto Power Link จะตัง้ เป็ น ON ไวตามค่
้
าเริม
่ ตน้
Surround
Bluetooth
POWER
Bluetooth
SOUND
MODE
POWER
ั่ Bluetooth POWER
กดเพือ
่ เปิ ดและปิ ดฟั งก์ชน
ั่ Bluetooth POWER อยูจ่ ะปรากฏ “ON-BLUETOOTH POWER” ทีจ่ อแสดง
เมือ
่ เปิ ดฟั งก์ชน
ผลของ Soundbar
่ ั Bluetooth POWER : ถ ้า Soundbar อยูใ่ นโหมดสแตนด์บายและฟังก์ชน
ั่
•• ฟังก์ชน
Bluetooth POWER เปิ ดใช ้งานอยูเ่ มือ
่ คุณเปิ ดอุปกรณ์ Bluetooth ทีเ่ คยเชือ่ มต่อไว ้
Soundbar จะเปิ ดและเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์ผา่ น Bluetooth โดยอัตโนมัต ิ
ั่ BT จะปรากฏ
•• ถ ้าคุณกดปุ่ ม Bluetooth POWER อีกครัง้ เพือ
่ ปิ ดฟั งก์ชน
“OFF-BLUETOOTH POWER” ทีจ่ อแสดงผลของ Soundbar
่ มต่ออยูก
•• ถ ้าเปิ ดโหมด “D.IN”และ Soundbar เชือ
่ บ
ั Samsung smart TV รุน
่ ทีผ
่ ลิตหลังปี
2017 จะสามารถควบคุม Soundbar ไดผ่้ านรีโมตคอนโทรลของทีว ี
ในโหมดนีไ้ ม่สามารถปิ ด Bluetooth POWER ได ้
VOL
WOOFER
THA - 14
FE
R
SO
M UN
OD D
E
Bl
u
PO eto
W oth
ER
W
OO
BA
R
U
N
D
VO
L
U
N
D
SO
SO
SO
VO
L
U
N
D
VO
L
U
N
D
SO
Su
rro
un
d
BA
R
SOUND
MODE
BA
R
BA
R
W
OO
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
Su
rro
un
d
FE
R
SO
M UN
OD D
E
BA
R
N
D
SO
U
VO
L
BA
R
N
D
SO
U
VO
L
กดปุ่ มขึน
้ หรือลงเพือ
่ ปรับระดับเสียง
•• ปิ ดเสียง
กดปุ่ ม VOL เพือ
่ ปิ ดเสียง กดอีกครัง้ เพือ
่ เปิ ดเสียง
ี Soundbar ด้วยรีโมทคอนโทรลทีวี
การปร ับระด ับเสยง
้
ใชเมนู
ท ีวีตงค่
ั้ าล�ำโพงของ Samsung TV ให้เป็นล�ำโพงภายนอก
(ดูข ้อมูลเพิม
่ เติมได้ทีคู
่ ม
่ ือการใชง้ านทีวี)
•• หลังจากติดตัง้ Soundbar แลวคุ
้ ณสามารถปรับระดับเสียง Soundbar ไดโดยใช
้
รี้ โมทคอนโทรล IR ทีม
่ ากับ
ั่ นีเ้ มือ
Samsung TV (ถาไม่
้ ตองการใช
้
ฟั้ งก์ชน
่ เปิ ด Soundbar ใหกดปุ่
้ ม Surround คางไว
้
้ 5 วินาที
ั่ เรียบร ้อย)
จะปรากฏ “OFF-TV REMOTE” ขึน
้ ทีจ่ อแสดงผล Soundbar และปิ ดฟังก์ชน
้
การปรับระดังเสียงโดยใชรีโมทคอนโทรล Samsung TV เพียงอย่างเดียวใหกดปุ่
้ ม Surround คางไว
้
นานกว่
้
า
5 วินาทีจนกว่า “SAMSUNG-TV REMOTE” จะปรากฏขึนบนจอแสดงผล
้
Soundbar
–– การกดปุ่ ม Surround คางไว
้
้ 5 วินาทีแต่ละครัง้ จะเป็ นการเปลีย่ นไปยังโหมดต่างๆตามล�ำดับดังต่อไปนี:้
“SAMSUNG-TV REMOTE” (โหมดตามค่าเริม
่ ตน)
้  “OFF-TV REMOTE”  “ALL-TV REMOTE”
•• ถาต
้ องการปรั
้
บระดับเสียง Soundbar ดวยรี
้ โมตคอนโทรลของผู ้ผลิตอืน
่ ใหเปิ
้ ด Soundbar และกดปุ่ ม
Surround คางไว
้
้ 5 วินาที (“OFF-TV REMOTE” จะปรากฏขึนบนจอแสดงผล
้
Soundbar) จากนัน
้ ใหปล่
้ อย
ปุ่ ม Surround และกดปุ่ ม Surround คางไว
้
นานกว่
้
า 5 วินาทีอก
ี ครัง้
(“ALL-TV REMOTE” จะปรากฏขึน
้ บนจอแสดงผลของ Soundbar)
่
ั
้
–– ฟังก์ชนนีอ
้ าจไม่สามารถใชงานไดขึ้ น
้ อยูก
่ บ
ั รีโมตคอนโทรล
่ ผูผลิ
้
้
–– ดูรายชือ
้ ตทีร่ องรับการใชงานคุ
ณสมบัต ินีไ้ ดที
้ ค
่ ม
ู่ อ
ื การใชงานแบบรายละเอี
ยด
(www.samsung.com/support)
ั่ ควบคุมระดับเสียงไดกั้ บรีโมททีว ี IR เท่านัน
–– ใชฟั้ งก์ชน
้
้
่
ั
ไม่สามารถใชงานฟังก์ชนนีไ้ ดกั้ บรีโมททีวแ
ี บบ Bluetooth (รีโมททีต
่ องจั
้ บคู)่
THA - 15
Su
rro
un
d
W
OO
F
ER
SO
M UN
OD D
E
Su
rro
un
d
W
OO
F
ER
SO
M UN
OD D
E
Su
rro
un
d
ER
W
OO
F
N
D
VO
L
BA
R
Su
rro
un
d
WOOFER
SO
M UN
OD D
E
VOL
VOL
Bl
u
PO eto
W oth
ER
Bl
u
PO eto
W oth
ER
Bl
u
PO eto
W oth
ER
กดปุ่ มขึน
้ หรือลงเพือ
่ ปรับระดับเสียงของซับวูฟเฟอร์เป็ น -12 หรือ -6 ถึง +6
การกดทีป
่ มจะเป็
ุ่
นการปรับระดับเสียงซับวูฟเฟอร์เป็ น 0
SO
U
Su
rro
un
d
Bluetooth
POWER
Surround
WOOFER
WOOFER
W
OO
FE
R
VOL
Bl
u
PO eto
W oth
ER
Bl
u
PO eto
W oth
ER
SOUND
MODE
09 การติดตงขาแขวนแบบติดผน
ั้
ัง
ข้อควรระว ังในการติดตงั้
•• ติดตัง้ บนผนังแนวตัง้ เท่านัน
้
้ สูง
•• หามติดตั
้
ง้ ในพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ อ
ี ณ
ุ หภูมห
ิ รือความชืน
•• ตรวจสอบผนังหองว่
้ ามีความแข็งแรงทนทานพอทีจ่ ะรองรับน�ำ้ หนักผลิตภัณฑ์ไดหรื
้ อไม่
ถาผนั
้ งไม่แข็งแรงใหเสริ
้ มความแข็งแกร่งของผนังหรือติดตัง้ บริเวณอืน
่
้ และใชสกู
้ รยึดหรือพุกทีเ่ หมาะสมกับประเภทก�ำแพงทีจ่ ะติดตัง้ (แผ่นยิปซัม
่ , แผ่นเหล็ก, ไม ้ฯลฯ)
•• ซือ
ถาเป็
้ นไปไดให
้ ฝั้ งสกูรตรึงในโครงผนัง
้ สกูรส�ำหรับการติดตัง้ บนผนังตามประเภทและความหนาของผนังทีต
•• ซือ
่ องการติดตั
้
ง้ Soundbar
้ านศูนย์กลาง: M5
–– เสนผ่
้
–– ความยาว: แนะน�ำใหใช
้ ขนาด
35 มม. ขึน
้ ไป
่ มต่อสายจากเครือ
•• เชือ
่ ง Soundbar ไปยังอุปกรณ์ภายนอกก่อนติดตัง้ Soundbar บนผนัง
•• ตรวจสอบใหแน่
้ ใจว่าเครือ
่ ง Soundbar ปิ ดอยูแ
่ ละไม่ไดเสี
้ ยบปลั๊กก่อนติดตัง้
มิฉะนัน
้ อาจเกิดไฟฟ้ าช็อตได ้
ิ้ ว่ นขาแขวนแบบติดผน ัง
ชนส
ต ัวน�ำขาแขวนแบบติดผน ัง
สกูรยึด (2 ต ัว)
สกูร (2 ต ัว)
ฉากสำ� หร ับยึดก�ำแพง
ด้านซา้ ย
THA - 16
ฉากสำ� หร ับยึดก�ำแพง
ด้านขวา
1. วางต ัวน�ำขาแขวนแบบติดผน ังบนพืน
้ ผนัง
3. กดปลายปากกาหรือปลายดินสอทีแ
่ หลมลงไปที่
•• ต ัวน�ำขาแขวนแบบติดผน ังตองอยู
้
ใ่ นระดับ
จุดศูนย์กลางของรูป B-TYPE ทีป
่ ลายทัง้ สองดาน
้
ทีพ
่ อดี
ของตัวน�ำเพือ
่ ท�ำเครือ
่ งหมายส�ำหรับสกรูตรึงจาก
นัน
้ เอาต ัวน�ำขาแขวนแบบติดผน ังออก
•• ถาที
้ วข
ี องคุณติดตัง้ บนผนังใหติดตั
้
ง้
Soundbar ใตที
้ ว ีโดยมีระยะห่างอย่างน ้อย
5 ซม.
้
4. ใชดอกสว่
านขนาดทีเ่ หมาะสมเจาะรูบนก�ำแพงตรง
้
5 ซม. ขึนไป
ต�ำแหน่งทีท
่ ำ� เครือ
่ งหมายเอาไว ้
•• ถ ้าเครือ
่ งหมายไม่ตรงกับต�ำแหน่งของ
สลักเกลียวให ้เสียบพุกหรือสลักเกลียวมอลลี่
ทีข
่ นาดพอเหมาะลงไปในรูกอ
่ นทีจ่ ะเสียบสก
รูตรึงลงไป
้ กหรือสลักเกลียวมอลลีโ่ ปรดดูให ้
ถ ้าคุณใชพุ
้ านศูนย์กลางของแผ่นกระดาษ
2. จัดวางเสนผ่
แน่ใจว่ารูทค
ี่ ณ
ุ เจาะมีขนาดใหญ่พอส�ำหรับพุก
หรือสลักเกลียวมอลลีท
่ ค
ี่ ณ
ุ ใช ้
โดยใหอยู
้ ต
่ รงจุดศูนย์กลางของทีว ี (ถาคุ
้ ณติด
ตัง้ Soundbar ดานล่
้ างทีว ี) จากนัน
้ ยึดต ัวน�ำขา
้
แขวนแบบติดผน ังบนผนังโดยใชเทปกาวโ
5. ดันสกรู (มีจำ� หน่ายแยกต่างหาก) ลงไปในสกูรยึด
•• ถาคุ
้ ณไม่ตองการติดตั
้
ง้ Soundbar ทีด
่ าน
้
้ านศูนย์กลางไวที
ล่างของทีว ีใหวางเส
้
นผ่
้ ่
แต่ละตัวจากนัน
้ ขันสกรูแต่ละตัวลงในรูเสียบสกรู
ใหแน่
้ น
จุดศูนย์กลางของบริเวณทีต
่ องการติดตั
้
ง้
เส้นผ่านศูนย์กลาง
THA - 17
้
6. ใชสกรู
(M4 x L12) จ�ำนวนสองตัวเพือ
่ ยึดฉาก
้ายและขวาเขากั
สำ� หร ับยึดก�ำแพงดานซ
้
้ บส่วน
้ายและขวามีรป
•• แขนยึดก�ำแพงดานซ
้
ู ร่างต่างกัน
ตรวจสอบใหแน่
้ ใจว่าแขนยึดก�ำแพงอยูใ่ น
ล่างของ Soundbar
ต�ำแหน่งทีถ
่ ก
ู ตอง
้
เพือ
่ ใหสามารถขั
้
นสกรูไดแน่
้ นพอดีใหจั้ ดแนวส่วน
นูนบน Soundbar ใหตรงกั
้
บรูบนฉากส�ำหรับยึด
แขนยึดก�ำแพงด้านขวา
แขนยึดก�ำแพงด้านซ้าย
7. ติดตัง้ Soundbar พร ้อมดวยฉากส
้
ำ� หร ับยึด
�
ก�ำแพงโดยแขวนฉากสำหร ับยึดก�ำแพงไวบน
้
สกรูย ึดบนผนัง
•• ขณะประกอบตรวจดูใหแน่
้ นใจว่าส่วนทีเ่ ป็ นที่
แขวนของฉากสำ� หร ับยึดก�ำแพงอยูด
่ านหลั
้
ง
Soundbar
ด้านหล ังของ Soundbar
•• เอียง Soundbar เล็กน ้อยเพือ
่ ใส่หวั สกรูย ึดทัง้ สอง
หัวลงในรูฉากสำ� หร ับยึดก�ำแพง
ดัน Soundbar ไปตามทิศทางลูกศรเพือ
่ ยึดทัง้ สอง
ดานให
้
แน่
้ น
ด้านขวาสุดของ Soundbar
THA - 18
การปลด Soundbar ออกจาก
ก�ำแพง
1. ถาต
้ องการถอด
้
Soundbar ออกจากก�ำแพงใหกด
้
Soundbar ตามทิศทางลูกศรค่อยๆเอียงขึน
้ จากนัน
้
ดึงออกมาจากผนังตามทีแ
่ สดงในรูป
•• หามแขวนสิ
้
ง่ ของบน Soundbar และหลีกเลีย่ งการ
ชนหรือปล่อยให ้ Soundbar หล่น
•• ยึด Soundbar บนผนังใหแน่
้ นเพือ
่ ไม่ใหตกหล่
้
น
ถา้ Soundbar ตกอาจท�ำใหเกิดการบาดเจ็
้
บหรือ
ผลิตภัณฑ์อาจเสียหายได ้
•• เมือ
่ ติดตัง้ Soundbar บนผนังแลวโปรดตรวจสอบ
้
ใหแน่
้ ใจว่าบุตรหลานของท่านไม่ไดดึ้ งสายทีต
่ อ
่ ไว ้
เพราะอาจท�ำให ้ Soundbar หล่นได ้
•• เพือ
่ ประสิทธิภาพทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ของขาแขวนแบบติดผนัง
ควรติดตัง้ ระบบล�ำโพงห่างจากดานล่
้ างของทีวอ
ี ย่าง
น ้อย 5 ซม. ส�ำหรับทีวท
ี ต
ี่ ิดตัง้ บนผนัง
•• เพือ
่ ความปลอดภัยของคุณถาไม่
้ ไดติดตั
้
ง้
Soundbar บนผนังควรติดตัง้ Soundbar บนพืน
้ ผิว
ทีแ
่ ข็งแรงเรียบทีจ่ ะไม่ทำ� ใหเครื
้ อ
่ งหล่น
THA - 19
10 การแก้ไขปัญหา
โปรดตรวจสอบประเด็นต่างๆดังต่อไปนีก
้ อ
่ นน�ำผลิตภัณฑ์เขาศู
้ นย์บริการ
เปิ ดเครืองไม่
่
ได้
เสียบสายไฟเข้าแหล่งจ่ายไฟแล้วหรือย ัง
;; เสียบปลั๊กไฟเขาแหล่
้
งจ่ายไฟ
่ั
เมือ
่ กดปุ่มแล้วฟังก์ชนไม่
ทำ� งานตามค�ำสง่ ั
มีกระแสไฟฟ้าสถิตย์ในอากาศหรือไม่
;; ถอดปลั๊กไฟออกและเสียบกลับเขาไปอี
้
กครัง้
เสียงขาดหายในโหมด BT
่ มต่อ Bluetooth ทีห
;; ดูการเชือ
่ น ้า 8 และ 12
ไม่ม ีเสียงออกมา
่ ั ดเสียงอยูห
เปิ ดฟังก์ชนปิ
่ รือไม่
ั่ นี้
;; กดปุ่ ม VOL เพือ
่ ยกเลิกฟังก์ชน
ตงค่
ั้ าระด ับเสียงไว้ทเบาสุ
ี่
ดหรือไม่
;; ปรับระดับเสียง
รีโมทคอนโทรลไม่ทำ� งาน
แบตเตอรีห
่ มดหรือไม่
;; เปลีย่ นแบตเตอรีใ่ หม่
ระยะทางระหว่างรีโมตคอนโทรลก ับเครืองหล
่
ักของ Soundbar ไกลเกินไปหรือไม่
;; ขยับรีโมตคอนโทรลใหใกล
้ กั้ บเครือ
่ งหลักของ Soundbar
ั ฟเฟอร์กะพริบและไม่ม ีเสียงออกมาจากซบวู
ั ฟเฟอร์
ไฟแสดงสถานะ LED สีแดงบนซบวู
ั ฟเฟอร์ก ับเครืองหล
่ มต่อซบวู
้ นถ้าไม่
อาจเกิดปัญหานีข
ึ้
ได้เชือ
่
ักของ Soundbar
่ มต่อซับวูฟเฟอร์อก
;; ลองเชือ
ี ครัง้ (ดูหน ้าที่ 5)
ั ฟเฟอร์หอนและสนจนสามารถส
่ั
ั
ซบวู
งเกตเห็
นได้
่ั
ั ฟเฟอร์ของคุณ
ลองปร ับการสนของซ
บวู
;; กดทีป
่ ม
ุ่ WOOFER บนรีโมทคอนโทรลของคุณไปดานบนหรื
้
อดานล่
้ างเพือ
่ ปรับระดับเสียงซับวูฟเฟอร์
(ระหว่าง -12, -6 ถึง +6)
THA - 20
13 หมายเหตุสำ� ค ัญ
เกียวก
่
ับบริการ
11 ใบอนุญาต
้
ค่าตัวเลขและภาพประกอบในคูม
่ อ
ื การใชงานนี
ม
้ ีใหเพื
้ อ
่
การอางอิ
้ งเท่านัน
้ และอาจแตกต่างจากขอมู
้ ลทีป
่ รากฏ
Manufactured under license from Dolby
ในผลิตภัณฑ์จริง
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic,
and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com.
Manufactured under license from DTS Licensing
Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination
with the Symbol, and DTS 2.0 Channel are
registered trademarks or trademarks of DTS,
Inc. in the United States and/or other countries.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.
ิ การ
12 ประกาศสทธิ
์
้
ใชงานโอเพ่
น
ซอร์ส
หากตองการส่
้
งขอสงสั
้
ยและค�ำขอเกีย่ วกับโอเพ่นซอร์ส
โปรดติดต่อซัมซุงทางอีเมล
(oss.request@samsung.com)
THA - 21
14 ข้อมูลจ�ำเพาะและค�ำแนะน�ำ
ข้อมูลจ�ำเพาะ
USB
น�ำหน
้
ัก
ทวไป
่ั
เครืองขยาย
่
ั
สญญาณ
ขนาด
(ก x ส x ล)
5V/0,5A
เครืองหล
่
ักของ Soundbar
1,5 กก.
ั ฟเฟอร์ (PS-WM20)
ซบวู
4,6 กก.
เครืองหล
่
ักของ Soundbar
907,5 x 53,5 x 70,5 มิลลิเมตร
ั ฟเฟอร์ (PS-WM20)
ซบวู
179,0 x 353,0 x 299,5 มิลลิเมตร
อุณหภูม ิขณะท�ำงาน
+5 °C ถึง +35 °C
้ ขณะท�ำงาน
ช่วงความชืน
10 % ถึง 75 %
ก�ำล ังเอาต์พุตที่
ก�ำหนด
เครืองหล
่
ักของ Soundbar
35W x 2, 6 ohm
ั ฟเฟอร์ (PS-WM20)
ซบวู
130W, 3 ohm
รูปแบบไฟล์ทีรองร
่
ับ
(เล่นเสียง DTS 2.0 ในรูปแบบ DTS)
LPCM 2ch, Dolby Audio™
(รองรับ Dolby® Digital), DTS
หมายเหตุ
•• บริษัท Samsung Electronics Co., Ltd ขอสงวนสิทธิในการเปลี
์
ย่ นแปลงขอมู
้ ลจ�ำเพาะนีโ้ ดยไม่ตองแจ
้
้งให ้
ทราบ
•• น�ำ้ หนักและขนาดโดยประมาณ
้ งงาน โปรดดูฉลากก�ำกับทีต
•• ส�ำหรับแหล่งจ่ายไฟและการใชพลั
่ ิดกับตัวเครือ
่ ง
(ฉลาก : ดานล่
้ างของยูนต
ิ หลักของ Soundbar)
THA - 22
© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์
ติดต่อเครือข่ายซ ัมซุงทวโลก
่ั
ั ซุง ติดต่อสอบถามไดที
หากมีคำ� แนะน�ำหรือขอสงสั
้
ยเกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์ซม
้ ่ SAMSUNG Customer Contact centre
Area
Contact Centre 
Web Site
` Asia Pacific
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com/cn/support
HONG KONG
3698 4698
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
MACAU
0800 333
www.samsung.com/support
SINGAPORE
1800 7267864 | 1800-SAMSUNG
www.samsung.com/sg/support
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND
0800 726 786 (All Product)
0800 6 726 786
www.samsung.com/nz/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
THAILAND
0-2689-3232
1800-29-3232 (Toll free)
www.samsung.com/th/support
MYANMAR
+95-1-2399-888
www.samsung.com/mm/support
CAMBODIA
+855-23-993232
1800-20-3232 (Toll free)
www.samsung.com/th/support
LAOS
+856-214-17333
MALAYSIA
1800-88-9999
+603-7713 7420 (Overseas contact)
www.samsung.com/my/support
INDONESIA
021-5699-7777
0800-112-8888 (All Product, Toll Free)
www.samsung.com/id/support
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02-422-2111 [ Standard Landline ]
www.samsung.com/ph/support
TAIWAN
0800-329-999
www.samsung.com/tw/support
INDIA
1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free)
NEPAL
16600172667 (Toll Free for NTC Only)
9801572667
BANGLADESH
09612300300
08000300300 (Toll free)
SRI LANKA
+9411SAMSUNG (+94117267864)
+94117540540
+94115900000
AH68-02981U-03
www.samsung.com/in/support
AH68-02981U-03
Download PDF