Samsung | HT-X715 | Samsung HT-X715T คู่มือการใช้

HT-X715
HT-TX715
ระบบดิจิทัลโฮมซีนีมา
คู่มือผู้ใช้
จินตนาการถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได
ขอขอบคุณทีเ่ ลือกซือ
้ ผลิต
ภัณฑ์ของซัมซุง
หากต้องการรับบริการทีค
่ รบถ้วนและสมบูรณ์ขน
้ึ กว
า่ เดิม โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.
samsung.com/global/register
www.samsung.com/global/register
HT-X715_NO EUR_THI_0428.indd *1
2008-04-29 오후 1:38:39
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
การเปิดเล่นแผ่นดิสก์หลายๆ ชนิด
คุณสามารถใช้ระบบโฮมซีนม
ี านีเ้ ปิดเล่นแผ่นดิสก์ชนิดต่างๆ รวมถึง DVD-AUDIO, DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMACD, DivX, CD-R/RW และ DVD±R/RW
คำเตือนด้านความปลอดภัย
ความเข้ากันได้กบ
ั ดีวด
ี -ี สัญญาณเสียง
่ งเล่นนีส
้ ง่ ผ่านเสียงที่
เปิดรับพลังเสียงชัน
้ ยอดของดีวด
ี -ี สัญญาณเสียง 24-bit/192kHz DAC แบบออนบอร์ดช่วยให้เครือ
อัดแน่นด้วยขุมพลังชัน
้ ยอด ทัง้ ในแง่ของพิกด
ั ไดนามิค ความคมชัดแม้ในระดับต่ำและรายละเอียดของความถีส
่ งู
ไม่มช
ี น
้ิ ส่วนใดภายในเครือ
่ งทีผ
่ ใู้ ช้สามารถซ่อมแซมได้ดว้ ยตัวเอง โปรดให้เจ้าหน้าทีฝ
่ า่ ยบริการทีม
่ ค
ี วามเชีย
่ วชาญเป็นผูล
้ งมือซ่อม
หากต้องการลดความเสีย
่ งจากไฟดูด ห้ามแกะฝาครอบด้านหน้า (หรือด้านหลัง) ออก
รับรองโฮสต์ USB
คุณสามารถเชือ
่ มต่อและเล่นไฟล์จากอุปกรณ์จด
ั เก็บข้อมูลผ่าน USB ภายนอก เช่น เครือ
่ งเล่น MP3, แฟลชเมมโมรี่
USB โดยใช้ฟงั ก์ชน
ั USB HOST ของโฮมซีนม
ี า
ข้อควรระวัง
ระวังไฟดูด
ห้ามเปิด
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II คือรูปแบบเทคโนโลยีการถอดรหัสสัญญาณเสียงแบบหลายช่องสัญญาณ ทีพ
่ ฒ
ั นามาจากระบบ
Dolby Pro Logic เดิม
DTS (ระบบโรงภาพยนตร์ดจ
ิ ท
ิ ล
ั )
DTS คือรูปแบบการบีบอัดข้อมูลเสียงทีไ
่ ด้รบ
ั การพัฒนาขึน
้ โดย Digital Cinema Systems Inc. เพือ
่ พลังเสียง 5.1 ช่อง
สัญญาณความถีเ่ ต็มพิกด
ั
สัญลักษณ์นห
้ี มายถึงมี "แรงดันไฟฟ้าทีเ่ ป็นอันต
ราย" อยูภ
่ ายในผลิตภัณฑ์ทอ
่ี าจทำให้เกิดไฟดูด
หรือเป็นอันตรายต่อบุคคลได้
สัญลักษณ์นห
้ี มายถึงคำแนะนำทีส
่ ำคัญสำหรับผ
ลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
ฟังก์ชน
ั พักหน้าจอโทรทัศน์
หากเครือ
่ งเล่นอยูใ่ นโหมดหยุดเป็นเวลา 3 นาที โลโก้ของซัมซุงจะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์
HT-X715/HT-TX715 จะสลับไปยังโหมดประหยัดไฟฟ้าโดยอัตโนมัตห
ิ ลังจากทีอ
่ ยูใ่ นโหมดพักหน้าจอเป็นเวลาเกิน 20
นาที
ฟังก์ชน
ั ประหยัดไฟฟ้า
HT-X715/HT-TX715 จะปิดตัวเองโดยอัตโนมัตห
ิ ลังจากทีอ
่ ยูใ่ นโหมดหยุดนานเกิน 20 นาที
THI
คุณลักษณะ
เครื่องเล่นคอมแพ็คดิสก์นี้จัดอยู่ในประเภทผลิตภัณฑ์เลเ
ซอร์คลาส 1 การใช้ระบบควบคุม
การปรับเปลี่ยนหรือการทำตามขั้นตอนอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในที่นี้อ
าจทำให้สัมผัสกับรังสีที่เป็นอันตราย
ข้อควรระวัง: รังสีเลเซอร์ที่มองไม่เห็นเมื่อเปิดและปลดล็อค หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับลำแสง
การแสดงผลบนหน้าจอโทรทัศน์ในแบบทีเ่ ลือกเองได้
HT-X715/HT-TX715 ยังยอมให้คณ
ุ เลือกภาพโปรดในระหว่างเล่น JPEG, ดีวด
ี พ
ี ร้อมตัง้ ภาพนัน
้ เป็นวอลล์เปเปอร์ของภ
าพพืน
้ หลังของคุณ
คำเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟไหม้หรือไฟดูด อย่าให้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดนความชื้นหรือฝน
HDMI
ี พ
ี ร้อมกัน พร้อมให้ภาพทีม
่ ค
ี วามคมชัดกว่า
HDMI จะส่งสัญญาณเสียงและภาพวิดโี อด้วยดีวด
• จะต้องเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้ากระแสสลับที่มีการต่อสายดินป้องกัน
• ในการถอดอุปกรณ์ออกจากสายไฟหลัก จะต้องดึงปลั๊กออกจากเต้าเสียบหลักก่อน เพื่อให้ปลั๊กหลักพร้อมสำหรับการใช้งาน
ฟังก์ชน
ั AV SYNC
สัญญาณวิดโี ออาจช้ากว่าสัญญาณเสียงเมือ
่ เชือ
่ มต่อเครือ
่ งกับโทรทัศน์ดจ
ิ ท
ิ ล
ั
ั สัญญาณวิดโี อ
คุณสามารถชดเชยสิง่ นีไ
้ ด้ดว้ ยการปรับเวลาดีเลย์ของสัญญาณเสียงเพือ
่ ให้พอดีกบ
ข้อควรระวัง
ฟังก์ชน
ั Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ คือฟังก์ชน
ั ทีส
่ ามารถนำมาใช้เพือ
่ ใช้งานตัวเครือ
่ งหลักผ่านรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ซม
ั ซุง ด้วยการเชือ
่ ม
้ )
ต่อโฮมซีนม
ี าเข้ากับโทรทัศน์ซม
ั ซุงผ่านสาย HDMI (มีเฉพาะในโทรทัศน์ซม
ั ซุงทีส
่ นับสนุน Anynet+ เท่านัน
ข้อควรระวัง: เพื่อป้องกันไฟดูด ให้เสียบปลั๊กด้านที่เป็นแผ่นกว้างเข้ากับช่องเสียบปากกว้างให้แน่น
• ต้องไม่ให้ผลิตภัณฑ์นี้โดนน้ำหรือน้ำกระเด็นใส่ และห้ามวางของที่บรรจุของเหลว เช่น แจกัน ไว้บนผลิตภัณฑ์
• ปลัก
๊ หลักของเครื่องนำมาใช้เป็นตัวตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ และต้องพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
ฟังก์ชน
ั Bluetooth
คุณสามารถใช้อป
ุ กรณ์ Bluetooth เพือ
่ สนุกกับเพลงทีม
่ พ
ี ลังเสียงระดับสเตอริโอคุณภาพสูงได้โดยไม่ตอ
้ งต่อสายต่างๆ
ให้ยงุ่ ยาก!
สิง
่ ทีม
่ าพร้อมกับผลิตภัณฑ
ตรวจสอบรายการอุปกรณ์เสริมทีม
่ าพร้อมกับผลิตภัณฑ์ดา้ นล่าง
สายวิดโี อ
เสาอากาศคลืน่ เอฟเอ็ม
2
HT-X715_NO EUR_THI_0428.indd 2-3
สาย HDMI
(เลือกได้)
คูม
่ อ
ื ผูใ้ ช้
รีโมทคอนโทรล/
ถ่าน (ขนาด AAA)
ไมโครโฟน ASC
3
2008-04-29 오후 1:38:48
มาตรการป้องกัน
สารบัญ
THI
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
คุณลักษณะ
2
สิ่งที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ
3
4
คำเตือนด้านความปลอดภัย
มาตรการป้องกัน
7
8
8
8
9
ก่อนอ่านคู่มือผู้ใช
แผ่นดิสก์ที่เล่นได้
ห้ามใช้แผ่นดิสก์ชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้!
การป้องกันการทำสำเนา
ชนิดและคุณลักษณะจำเพาะของแผ่นดิสก์
10
11
แผงด้านหน้า
แผงด้านหลัง
รีโมทคอนโทรล
12
14
ส่วนประกอบของรีโมทคอนโทรล
การตั้งค่ารีโมทคอนโทรล
การเชื่อมต่อ
16
20
22
24
25
27
การต่อลำโพง
การต่อเครื่องขยายเสียงภาครับแบบไร้สายที่เป็นอุป
กรณ์เลือกใช้
การต่อวิดีโอออกไปยังโทรทัศน์ของคุณ
ฟังก์ชัน HDMI (เลือกได้)
การต่อสัญญาณเสียงจากคอมโพเนนต์ภายนอก
การต่อเสาอากาศคลื่นเอฟเอ็ม
28
ก่อนใช้โฮมซีนีมาของคุณ
29
30
31
32
34
42
44
เล่นแผ่นดิสก์
เปิดเล่น MP3/WMA-CD
เล่นไฟล์ JPEG
เล่น DIVX
การใช้ฟังก์ชันเปิดเล่น
การใช้ Bluetooth
การเล่นไฟล์สื่อโดยใช้คุณลักษณะโฮสต์ USB
2
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
3
ทำความรู้จัก
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟฟ้ากระแสสลับในบ้านของคุณตรงกับที่ระบุในสติกเกอร์ที่ติดอยู่ที่ด้านหลังของเครื่องเล่น
วางเครื่องเล่นของคุณในแนวนอนบนที่ตั้งที่เหมาะสม (เฟอร์นิเจอร์) โดยให้มีที่ว่างรอบๆ เพื่อระบายอากาศ
(7.5~10 ซม.) ตรวจดูว่าไม่มีสิ่งกีดขวางช่องระบายอากาศ อย่าวางของไว้บนเครื่องเล่น อย่าวางเครื่องเล่นบนเครื่อ
งขยายเสียงหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่มีความร้อน ก่อนเคลื่อนย้ายเครื่องเล่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถาดใส่แผ่นดิสก์ว่างอยู่
เครื่องเล่นนี้ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานอย่างต่อเนื่อง การปรับเครื่องเล่นดีวีดีมาไว้ที่โหมดพักรอไม่ถือว่าเ
ป็นการปิดกระแสไฟฟ้า เพื่อปิดกระแสไฟฟ้าไม่ให้ไหลเข้าเครื่องเล่นอย่างสมบูรณ์ ให้ถอดปลั๊กหลักของเครื่องออกจา
กเต้าเสียบที่ผนัง โดยเฉพาะเมื่อไม่ใช้งานเป็นระยะเวลานาน
7
คำอธิบาย
10
12
ถอดปลัก
๊ หลักไฟฟ้ากระแสสลับของเครือ
่ งออกจากเต้าเสียบทีผ
่
นังในขณะทีฝ
่ นตกฟ้าร้อง
.
ห้ามเครือ
่ งเล่นโดนแสงแดงหรือแหล่งความร้อนอืน
่ ๆ โดยตรง เพ
ราะอาจทำให้เครือ
่ งร้อนเกินไปและเครือ
่ งขัดข้องได้
16
ก่อนใช้โฮมซีนีมาของคุณ
ป้องกันเครือ
่ งเล่นจากความชืน
้ (เช่น จากแจกัน) และความร้อนม
ากเกินไป (เช่น บริเวณทีม
่ เี ปลวไฟ) หรืออุปกรณ์ทส
่ี ร้างสนามแม่
เหล็กหรือสนามไฟฟ้า (เช่น ลำโพง) ถอดสายไฟออกจากเต้าเสี
ยบไฟฟ้ากระแสสลับหากเครือ
่ งเล่นขัดข้อง เครือ
่ งเล่นนีไ้ ม่ได้ผล
ต
ิ ขึน
้ เพือ
่ การใช้งานในระดับอุตสาหกรรม ใช้ผลิตภัณฑ์นเ้ี พือ
่ การใ
ช้เป็นการส่วนตัวเท่านัน
้
อาจเกิดการควบแน่นได้หากจัดเก็บเครือ
่ งเล่นหรือดิสก์ไว้ในทีๆ่ เ
ย็น หากขนย้ายเครือ
่ งเล่นในฤดูหนาว ให้รอประมาณ 2 ชัว่ โมงก
อ
่ นนำเครือ
่ งเล่นมาใช้เพือ
่ ให้อณ
ุ หภูมเิ ครือ
่ งเล่นเท่ากับอุณหภูมห
ิ
อ
้ ง
4
HT-X715_NO EUR_THI_0428.indd 4-5
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดเนือ
่ งจากฟ้าผ่าอาจทำให้เครือ
่ งชำรุดเสียหาย
ถ่านทีใ่ ช้กบ
ั ผลิตภัณฑ์นม
้ี ส
ี ารเคมีทเ่ี ป็นอันตรายต่อสิง่ แวดล้อม
ห้ามทิง้ ถ่านรวมกับขยะทัว่ ไปในครัวเรือน.
28
เปิดเล่น
29
5
2008-04-29 오후 1:38:49
ทำความรู้จัก
การตั้งค่าระบบ
46
46
47
48
50
50
51
52
52
53
54
54
55
56
56
57
วิทยุ
59
60
ฟังก์ชันอำนวยความสะดวก
วิธีแก้ปัญหา
59
59
การฟังวิทยุ
การตั้งค่าสถานีไว้ล่วงหน้า
60
60
60
60
61
61
61
ฟังก์ชันตั้งเวลาปิดเครื่อง
การปรับความสว่างของหน้าจอ
ฟังก์ชันปิดเสียงชั่วคราว
S.VOL (เสียงนุ่ม)
เสียงเบส
การปรับอัตราส่วนสัญญาณเสียง
ฟังก์ชันเฮดโฟนเสมือนจริง
62
วิธีแก้ปัญหา
64
ผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนคุณลักษณะโฮสต์
USB
65
65
65
กล้องดิจิทัล
แฟลชดิสก์ USB
เครื่องเล่น MP3
65
66
66
67
ข้อควรระวังเมื่อใช้และจัดเก็บแผ่นดิสก์
ข้อกำหนดเฉพาะ
ภาคผนวก
6
HT-X715_NO EUR_THI_0428.indd 6-7
ต้องตรวจสอบคำจำกัดความของคำต่างๆ ต่อไปนีก
้ อ
่ นอ่านคูม
่ อ
ื ผูใ้ ช้
ไอคอนที่นำมาใช้ในคู่มือ
ไอคอน คำ
B
A
G
D
M
M
62
64
รายการรหัสภาษา
ก่อนอ่านคู่มือผู้ใช
คำ
DVD
คำนีห
้ มายถึงฟังก์ชน
ั ทีน
่ ำมาใช้ได้กบ
ั แผ่น DVD หรือ DVD-R/DVD-RW ทีถ
่ ก
ู บันทึกและ
ไฟนัลไลซ์ในโหมดวิดโี อ
CD
คำนีห
้ มายถึงฟังก์ชน
ั ทีน
่ ำมาใช้ได้กบ
ั แผ่น CD ข้อมูล (CD-R หรือ CD-RW)
MP3
คำนีห
้ มายถึงฟังก์ชน
ั ทีน
่ ำมาใช้ได้กบ
ั แผ่น CD-R/-RW รวมถึง USB
JPEG
คำนีห
้ มายถึงฟังก์ชน
ั ทีน
่ ำมาใช้ได้กบ
ั แผ่น CD-R/-RW รวมถึง USB
DivX
คำนีห
้ มายถึงฟังก์ชน
ั ทีน
่ ำมาใช้ได้กบ
ั แผ่น MPEG4
(DVD±R/RW, CD-R หรือ CD-RW)
Caution
คำนีห
้ มายถึงกรณีทฟ
่ี งั ก์ชน
ั ไม่ทำงานหรืออาจมีการยกเลิกการตัง้ ค่า
Note
คำนีห
้ มายถึงเคล็ดลับหรือคำแนะนำทีป
่ รากฏบนหน้าทีจ่ ะช่วยให้แต่ละฟังก์ชน
ั ทำงาน
● ทำความรู้จัก
48
49
49
การตั้งภาษา
การตั้งค่าชนิดหน้าจอโทรทัศน์
การตั้งค่าระบบควบคุมการใช้เครื่องโดยผู้ปกครอง
(ระดับเรตติ้ง)
การตั้งค่ารหัสผ่าน
การตั้งค่าวอลล์เปเปอร
วิธีเลือกการตั้งค่าวอลล์เปเปอร์หนึ่งในสามการตั้งค่าที่
คุณทำ
โหมดเปิดเล่นดีวีด
การตั้งค่าโหมดลำโพง
การตั้งค่าเวลาดีเลย์
การตั้งค่าสัญญาณเสียงทดสอบ
การตั้งค่าเสียง
การตั้งค่า DRC
(Dynamic Range Compression)
การตั้งค่า AV SYNC
การตั้งค่าเสียง HDMI
ฟังก์ชันพื้นที่เสียง (DSP)/EQ
โหมด Dolby Pro Logic II
เอฟเฟ็ค Dolby Pro Logic II
การตั้งค่า ASC (การปรับเทียบเสียงอัตโนมัติ)
THI
สารบัญ
 ในคูม
่ อ
ื นี้ คำแนะนำทีร่ วมคำว่า "ดีวด
ี (
)" จะนำมาใช้กบ
ั แผ่น DVD-VIDEO, DVD-AUDIO และ
DVD-R/-RW ทีบ
่ น
ั ทึกในโหมดวิดโี อและไฟนัลไลซ์ ในกรณีทพ
่ี ด
ู ถึงดีวด
ี ช
ี นิดพิเศษ ดีวด
ี น
ี น
้ั จะถูกระ
บุแยกต่างหาก
ั ทึกแผ่นดิสก์ DVD-R/-RW ในรูปแบบ DVD Video อย่างเหมาะสม แผ่นดิสก์จะไม่สามา
 ถ้าไม่ได้บน
รถเปิดเล่น
เกี่ยวกับการใช้คู่มือผู้ใช้นี้
1) ต้องคุน
้ เคยกับคำแนะนำด้านความปลอดภัยก่อนใช้ผลิตภัณฑ์น้ี (โปรดดูทห
่ี น้า 3~4)
2) หากเกิดปัญหา ให้ดรู ายละเอียดในหัวข้อวิธแ
ี ก้ปญ
ั หา (โปรดดูทห
่ี น้า 62~63)
รายการรหัสภาษา
Copyright
©2008 Samsung Electronics Co.,Ltd.
สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามผลิตซ้ำหรือคัดลอกส่วนใดหรือทั้งหมดของคู่มือผู้ใช้นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลา
ยลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics Co.,Ltd.
7
2008-04-29 오후 1:38:51
ทำความรู้จัก
ผลิตภัณฑ์นไ
้ี ม่สนับสนุนไฟล์ Secure (DRM) Media
DVD (Digital Versatile Disc) ให้ทั้งภาพและเสียงอันน่าเร้าใจ ซึ่งต้องขอขอบคุณระบบเสียงเซ
อร์ราวด์ Dolby Digital และเทคโนโลยีการบีบอัดสัญญาณวิดีโอ
MPEG-2 ตอนนี้คุณสามารถเพลิดเพลินกับเอฟเฟ็คสมจริงได้จากภายในบ้าน ประหนึ่งนั่งอยู่ภายในโร
งภาพยนตร์หรือห้องแสดงคอนเสิร์ต
~ 6
เครื่องเล่น DVD และแผ่นดิสก์ถูกเข้ารหัสตามภูมิภาค รหัสภูมิภาคเหล่านี้จะต้องตรงกันเพื่อเล่นแผ่น
ดิสก์ หากรหัสไม่ตรงกัน จะไม่สามารถเล่นแผ่นดิสก์ได้
ดูรายละเอียดหมายเลขภูมิภาคสำหรับเครื่องเล่นนี้ได้จากแผงด้านหลังของเครื่องเล่น
(เครื่องเล่นดีวีดีของคุณจะเล่นแผ่นดีวีดีที่มีป้ายรหัสภูมิภาคที่ตรงกันเท่านั้น)
เครือ
่ งหมาย
(โลโก้)
สัญญาณทีบ
่ น
ั ทึก
ขนาดแผ่นดิสก์
12 ซม.
DVD-AUDIO
AUDIO + VIDEO
DVD-VIDEO
8 ซม.
AUDIO-CD
• แผ่นดิสก์ CD-R บางแผ่นอาจไม่สามารถเปิดเล่นได้โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั อุปกรณ์ทใ่ี ช้บน
ั ทึกแผ่นดิสก์ (เครือ
่ งบันทึกซีดห
ี รื
อคอมพิวเตอร์) และสภาพของแผ่นดิสก์
• ใช้แผ่นดิสก์ CD-R ขนาด 650MB/74 นาที
ห้ามใช้แผ่นดิสก์ CD-R เกิน 700MB/80 นาทีเพราะอาจไม่สามารถเปิดเล่นได้
• แผ่นดิสก์ CD-RW (เขียนทับได้) บางแผ่นอาจไม่สามารถเปิดเล่นได้
้ ทีส
่ ามารถเล่นได้อย่างสมบูรณ์ หากปิดช่วงของการเปิดเล่นแต่ยงั
• เฉพาะ CD-Rs ที่ "ปิด" ได้อย่างเหมาะสมเท่านัน
เปิดแผ่นดิสก์คา้ งไว้ คุณอาจไม่สามารถเล่นแผ่นดิสก์ได้อย่างสมบูรณ์
❖ แผ่นดิสก์ CD-R MP3
แผ่นดิสก์ที่เล่นได้
ชนิดแผ่นดิสก์
❖ แผ่นดิสก์ CD-R
COMPACT
AUDIO
DIGITAL AUDIO
DivX
AUDIO + VIDEO
เวลาเล่นสูงสุด
ประมาณ 240 นาที (ด้านเดียว)
ประมาณ 480 นาที (สองด้าน)
ประมาณ 80 นาที (ด้านเดียว)
ประมาณ 160 นาที (สองด้าน)
12 ซม.
74 นาที
8 ซม.
20 นาที
12 ซม.
—
8 ซม.
—
ห้ามใช้แผ่นดิสก์ชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้!
• ไม่สามารถเล่นแผ่น CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM และ DVD-RAM บนเครือ
่ งเล่นนีไ้ ด้
หากเล่นแผ่นดิสก์เหล่านี้ ข้อความ <WRONG DISC FORMAT> (รูปแบบแผ่นดิสก์ไม่ถก
ู ต้อง) จะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์
• แผ่นดีวด
ี ท
ี ซ
่ี อ
้ื มาจากต่างประเทศอาจไม่สามารถเปิดเล่นบนเครือ
่ งเล่นนี้
หากเล่นแผ่นดิสก์เหล่านี้ ข้อความ <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE, CHECK REGION CODE> (ไม่สามารถเล่นแผ่นดิ
สก์น้ี ตรวจสอบรหัสภูมภ
ิ าค) จะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์
การป้องกันการทำสำเนา
•
•
•
•
•
•
•
•
•
เปิดเล่นได้เฉพาะแผ่นดิสก์ CD-R ทีม
่ ไ
ี ฟล์ MP3 อยูใ่ นรูปแบบ ISO 9660 หรือรูปแบบ Joliet
ชือ
่ ไฟล์ MP3 ควรประกอบด้วยอักขระ 8 ตัวหรือน้อยกว่า ไม่มเี ว้นวรรคหรืออักขระพิเศษ (. / = +)
่ ากกว่า 128Kbps
ใช้แผ่นดิสก์ทบ
่ี น
ั ทึกด้วยอัตราข้อมูลสำหรับการบีบอัด/การคลายข้อมูลทีม
เฉพาะไฟล์ทม
่ี ส
ี ว่ นขยายเป็น ".mp3" และ ".MP3" เท่านัน
้ ทีส
่ ามารถเปิดเล่นได้
เฉพาะดิสก์ทถ
่ี ก
ู เขียนหลายๆ ช่วงต่อเนือ
่ งกันเท่านัน
้ ทีส
่ ามารถเปิดเล่นได้ ถ้ามีสว่ นทีว่ า่ งอยูบ
่ นแผ่นดิสก์
Multisession แผ่นดิสก์นน
้ั จะเปิดเล่นได้เฉพาะจนถึงส่วนทีว่ า่ งอยู่
้ เพือ
่ เริม
่ ต้นเปิดเล่น และอาจไม่สามารถเปิดเล่นไฟล์ทง้ั หมดทีบ
่ น
ั ทึกไว้ได้
ถ้าแผ่นดิสก์ไม่ถก
ู ปิด อาจใช้เวลานานขึน
สำหรับไฟล์ทเ่ี ข้ารหัสด้วยรูปแบบ Variable Bit Rate (VBR) เช่น ไฟล์ทเ่ี ข้ารหัสด้วยอัตราบิตต่ำและอัตราบิตสูง
(เช่น 32Kbps ~ 320Kbps) เสียงอาจกระโดดในระหว่างเปิดเล่น
สามารถเปิดเล่นได้สงู สุดไม่เกิน 500 แทร็คต่อแผ่นซีดห
ี นึง่ แผ่น
สามารถเปิดเล่นได้สงู สุดไม่เกิน 300 โฟลเดอร์ตอ
่ แผ่นซีดห
ี นึง่ แผ่น
● ทำความรู้จัก
1
THI
ชนิดและคุณลักษณะจำเพาะของแผ่นดิสก์
❖ ไฟล์ CD-R JPEG
เฉพาะไฟล์ทม
่ี ส
ี ว่ นขยายเป็น "jpg" เท่านัน
้ ทีส
่ ามารถเปิดเล่นได้
ถ้าแผ่นดิสก์ไม่ถก
ู ปิด อาจใช้เวลานานขึน
้ เพือ
่ เริม
่ ต้นเปิดเล่น และอาจไม่สามารถเปิดเล่นไฟล์ทง้ั หมดทีบ
่ น
ั ทึกไว้ได้
่ ไ
ี ฟล์ JPEG อยูใ่ นรูปแบบ ISO 9660 หรือรูปแบบ Joliet
เปิดเล่นได้เฉพาะแผ่นดิสก์ CD-R ทีม
ชือ
่ ไฟล์ JPEG ควรประกอบด้วยอักขระ ตัวหรือน้อยกว่า ไม่มเี ว้นวรรคหรืออักขระพิเศษ (. / = +)
่ นแผ่นดิสก์
เฉพาะดิสก์ทถ
่ี ก
ู เขียนหลายๆ ช่วงต่อเนือ
่ งกันเท่านัน
้ ทีส
่ ามารถเปิดเล่นได้ ถ้ามีสว่ นทีว่ า่ งอยูบ
Multisession แผ่นดิสก์นน
้ั จะเปิดเล่นได้เฉพาะจนถึงส่วนทีว่ า่ งอยู่
ี นึง่ แผ่น
• สามารถจัดเก็บภาพได้สงู สุดไม่เกิน 9,999 ภาพต่อแผ่นซีดห
่ ามารถเปิดเล่นได้
่ เล่นแผ่นซีดภ
ี าพจาก Kodak/Fuji เฉพาะไฟล์ JPEG ในโฟลเดอร์รป
ู ภาพเท่านัน
้ ทีส
• เมือ
ู ภาพอืน
่ ทีไ
่ ม่ใช่จากซีดภ
ี าพของ Kodak/Fuji อาจใช้เวลาเริม
่ ต้นเปิดเล่นนานขึน
้ หรืออาจไม่สามารถเปิ
• แผ่นดิสก์รป
ดเล่นได้เลย
•
•
•
•
•
❖ แผ่นดิสก์ DVD±R/RW, CD-R/RW DivX
• เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์นม
้ี เี ฉพาะรูปแบบการเข้ารหัสทีอ
่ นุมต
ั โิ ดย DivX Networks, Inc. ผลทีเ่ กิดขึน
้ คือไฟล์ DivX ที่
ผูใ้ ช้สร้างขึน
้ อาจไม่เปิดเล่น
• ทัง้ ยังไม่สนับสนุนการอัพเดตซอฟต์แวร์สำหรับรูปแบบทีไ
่ ม่สามารถใช้รว่ มกัน
(ตัวอย่างเช่น : QPEL, GMC, ความคมชัดสูงกว่า 800 x 600 พิกเซล เป็นต้น)
่ อ
ี ต
ั ราเฟรมสูง ๆ อาจไม่สามารถเปิดเล่นได้ในขณะทีเ่ ล่นไฟล์ DivX
• ส่วนทีม
่ เติมเกีย
่ วกับรูปแบบทีอ
่ นุมต
ั โิ ดย DivX Networks, Inc. โปรดดูท่ี "www.divxnetworks.net"
• สำหรับข้อมูลเพิม
• แผ่นดีวด
ี จ
ี ำนวนมากถูกเข้ารหัสด้วยระบบป้องกันการทำสำเนา ด้วยระบบนี้ คุณจึงควรต่อเครือ
่ งเล่นดีวด
ี เี ข้ากับโทรทัศน์ของคุ
ณโดยตรงเท่านัน
้ ไม่ใช่ตอ
่ เข้ากับ VCR การต่อเข้ากับ VCR จะทำให้ภาพทีไ่ ด้จากแผ่นดีวด
ี ท
ี ป
่ี อ
้ งกันการทำสำเนาบิดเบีย
้ ว
• ผลิตภัณฑ์นไ้ี ด้รวมเทคโนโลยีการป้องกันลิขสิทธิไ์ ว้ภายในเครือ
่ ง โดยป้องกันด้วยวิธก
ี ารต่างๆ ทีเ่ ป็นกรรมสิทธิข
์ องสหรัฐฯ แ
ละสิทธิแ
์ ห่งทรัพย์สน
ิ ทางปัญญาอืน
่ ๆ ของ Macrovision Corporation และผูเ้ ป็นเจ้าของสิทธิอ
์ น
่ื ๆ
การใช้เทคโนโลยีการป้องกันลิขสิทธิน
์ ต
้ี อ
้ งได้รบ
ั การอนุมต
ั จ
ิ าก Macrovision Corporation และมีขน
้ึ สำหรับการใช้รบ
ั ชมภาย
ในบ้านและการรับชมในวงจำกัดเท่านัน
้ เว้นแต่ได้รบ
ั อนุมต
ั จ
ิ าก Macrovision Corporation ห้ามทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือแย
กส่วนประกอบ
8
HT-X715_NO EUR_THI_0428.indd 8-9
9
2008-04-29 오후 1:38:52
คำอธิบาย
THI
แผงด้านหลัง
1
2 3 4 5 6 7
แผงด้านหน้า
● คำอธิบาย
8
9
10
11
8
9
7
ปุม
่ เล่น/พักเล่น ( )
ปุม
่ ฟังก์ชน
ั
ปุม
่ ปรับขึน
้ และข้าม ( )
10
ถาดใส่แผ่นดิสก์
ปุม
่ ปรับลงและข้าม ( )
การควบคุมระดับเสียง
11
ช่อง USB
ปุม
่ หยุด (¦)
ช่องสัญญาณเฮดโฟน
HT-X715_NO EUR_THI_0428.indd 10-11
ต่อลำโพงหน้า ลำโพงกลาง ลำโพงหลัง และซับวูฟเฟอร์
ช่องสัญญาณออกคอมโพเนนต์วด
ิ โี อ
ต่อโทรทัศน์ทม
่ี ส
ี ายส่งสัญญาณคอมโพเนนต์วด
ิ โี อเข้ากับช่อง
ต่างๆ เหล่านี้
ช่องสัญญาณ AUX IN 2
เต่อกับสัญญาณออกอนาล็อก 2CH ของอุปกรณ์ภายนอก
(เช่น วีซอ
ี าร์)
ช่องสัญญาณวิดโี อออก
ต่อช่องสัญญาณวิดโี อเข้าของโทรทัศน์ (VIDEO IN)
เข้ากับช่อง VIDEO OUT
ช่องสัญญาณ AUX IN 1
ปุม
่ เปิด/ปิดเครือ
่ ง( )
10
ขัว
้ ต่อช่องสัญญาณออกลำโพง 5.1
ช่องสัญญาณ
ช่องสัญญาณสายใยแก้วดิจิทัลเข้าภายน ใช้ชอ
่ งนีเ้ พือ
่ ต่อกับอุปกรณ์ภายนอกทีส
่ ามารถส่งออกสัญญาณ
อก
ดิจท
ิ ล
ั ได้
การต่อการ์ด TX (ไร้สาย)
การ์ด TX ช่วยให้เกิดการติดต่อสือ
่ สารระหว่างตัวเครือ
่ งกับเครื่
องขยายเสียงของเครือ
่ งรับแบบไร้สายทีเ่ ป็นอุปกรณ์เลือกใช้
ช่องสัญญาณ FM 75Ω COAXIAL
ต่อเสาอากาศคลืน
่ เอฟเอ็ม
พัดลมระบายความร้อน
พัดลมจะหมุนตลอดเวลาเมือ
่ เปิดเครือ
่ ง
ในขณะทีว่ างเครือ
่ งเล่น ต้องเผือ
่ พืน
้ ทีว่ า่ ง 10 ซม. ในทุกๆ
ด้านให้กบ
ั พัดลม
ช่อง HDMI OUT (เลือกได้)
ใช้สาย HDMI ต่อขัว้ HDMI ออกนีก
้ บ
ั ขัว้ HDMI เข้าบนโทรทั
ศน์ของคุณเพือ
่ ให้ได้ภาพทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพดีทส
่ี ด
ุ
11
2008-04-29 오후 1:38:54
รีโมทคอนโทรล
1
ปุม
่ เครือ
่ งรับดีวด
ี ี
20
2
ปุม
่ โทรทัศน์
21
ปุ่มทีวี/วิดีโอ
ส่วนประกอบของรีโมทคอนโทรล
3
ปุม
่ เปิด/ปิดเครือ
่ ง
22
ปุม
่ ดีดแผ่นดิสก์
4
ปุม
่ หมายเลข (0~9)
23
ปุม
่ ยกเลิก
5
ปุม
่ คงเหลือ
24
ปุม
่ พักเล่น
6
ปุม
่ ขัน
้
7
ปุม
่ ปรับหาทีต
่ ง้ั ไว้ลว่ งหน้า/ข้ามซีดี
8
ปุม
่ ระดับเสียง
26
ปุม
่ จูน/ช่อง
9
ปุม
่ เมนู
27
ปุม
่ ปิดเสียงชัว่ คราว
10
ปุม
่ เสียง
28
ปุม
่ กลับ
20
21
22
4
5
6
7
23
24
25
8
9
26
25
ปุม
่ เล่น
ปุม
่ หยุด
ปุม
่ ค้นหา
11
ปุ่มโหมด PL II
29
ปุม
่ เคอร์เซอร์/ป้อน
12
ปุม
่ TUNER MEMORY,
SD(ความคมชัดมาตรฐาน)/
HD(ความคมชัดสูง)
30
ปุม
่ คำบรรยาย
31
ปุม
่ ออก
13
ปุม
่ ซูม
32
ปุม
่ ข้อมูล
14
ปุม
่ เสียงเบส
33
ปุม
่ แก้ไขเสียง
15
ปุม
่ พักเครือ
่ ง
34
ปุม
่ ซ้ำ
16
ปุม
่ ASC
35
ปุ่มข้อมูล
17
ปุม
่ SLOW, MO/ST
36
ปุ่มซ้ำ
37
ปุม
่ โลโก้
38
ปุม
่ ภาพจาง
39
ปุม
่ S.VOL (เสียงนุม
่ )
ปุ่มเอฟเฟ็ค PL II
18
DVD
ปุ่มดีวีดี
27
28
19
29
วิธีใส่ถ่านในรีโมท
ปุ่มเครื่องจูน
ปุ่ม AUX
● รีโมทคอนโทรล
3
19
THI
1
2
ปุม
่ พอร์ต
30
12
HT-X715_NO EUR_THI_0428.indd 12-13
10
31
11
32
12
13
14
15
16
17
18
33
34
35
36
37
38
39
1. ถอดฝาครอบถ่านออก
ตามทิศทางทีแ
่ สดงด้ว
ยลูกศร
M
2. ใส่ถา
่ น 1.5V AAA สองก้อน ระวังอย่า 3. ใส่ฝาครอบถ่านกลับเ
ให้สลับขัว
้ (+ และ –)
ข้าทีเ่ ดิม
ทำตามมาตรการป้องกันเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการรั่วซึมหรือแตกร้าวของถ่าน:




ใส่ถา่ นทีถ
่ ก
ู ขัว้ ลงในรีโมทคอนโทรล: (+) กับ (+) และ (–) กับ (–)
ใช้ถา่ นในชนิดทีถ
่ ก
ู ต้อง ถ่านทีม
่ องดูคล้ายกันอาจมีแรงดันไฟฟ้าต่างกัน
ควรเปลีย
่ นถ่านพร้อมๆ กันทัง้ สองก้อน
ไม่ให้ถา่ นสัมผัสกับความร้อนหรือเปลวไฟ
13
2008-04-29 오후 1:38:59
เลข.
ยี่ห้อ
การตั้งค่ารีโมทคอนโทรล
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
คุณสามารถใช้รโี มทคอนโทรลนีค
้ วบคุมฟังก์ชน
ั บางอย่างของโทรทัศน์
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
12, 13, 14
47
Onking
03
รหัส
เลข.
ยี่ห้อ
THI
รีโมทคอนโทรล
รายการรหัสสำหรับโทรทัศน์ยห
่ี อ
้ ต่างๆ
รหัส
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
1. กดปุม
่ TV (โทรทัศน์) เพือ
่ ตัง้ รีโมทคอนโทรลเป็นโหมดทีว
2. กดปุม
่ POWER (เปิด/ปิดเครือ
่ ง) เพือ
่ เปิดโทรทัศน
3. ในขณะทีก
่ ดปุม
่ POWER (เปิด/ปิดเครือ
่ ง) ค้างไว้ ให้ปอ
้ นรหัสท
ตรงกับยีห
่ อ
้ โทรทัศน์ของคุณ
• หากมีรหัสมากกว่าหนึง่ ตัวสำหรับโทรทัศน์ของคุณปรากฏในตา
ราง ให้ปอ
้ นรหัสทีละตัวเพือ
่ ดูวา่ รหัสตัวใดเป็นรหัสทีถ
่ ก
ู ต้อง
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Theater
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
ตัวอย่างเช่น : สำหรับโทรทัศน์ซม
ั ซุง
ในขณะทีก
่ ดปุม
่ POWER (เปิด/ปิดเครือ
่ ง) ค้างไว้ ให้ใช้ปม
ุ่ ห
มายเลขเพือ
่ ป้อน 00, 15, 16, 17 หรือ 40
4. ถ้าโทรทัศน์ดบ
ั แสดงว่าการตัง้ ค่าเสร็จสมบูรณ
ุ่ TV POWER (เปิด/ปิดโทรทัศน์), VOLUME
• คุณสามารถใช้ปม
(ระดับเสียง), CHANNEL (ช่องสัญญาณ) และปุม
่ ตัวเลข (0~9)
M
 รีโมทคอนโทรลอาจไม่ทำงานกับโทรทัศน์บางยีห
่ อ
้ และอาจไม่สามารถใช้งานบางอย่างได้โดยขึน
้
อยูก
่ บ
ั ยีห
่ อ
้ โทรทัศน์ของคุณ
่ อ
้ ของคุณ รีโมทคอนโทรลจะ
 หากคุณไม่ได้ตง้ั ค่ารีโมทคอนโทรลด้วยรหัสสำหรับโทรทัศน์ทเ่ี ป็นยีห
ทำงานกับโทรทัศน์ซม
ั ซุงตามค่าเริม
่ ต้นทีต
่ ง้ั ไว
พิกัดการทำงานของรีโมทคอนโทรล
รีโมทคอนโทรลสามารถใช้งานได้ในระยะทีเ่ ป็นเส้นตรงได้สงู สุดประมาณ
23 ฟุต (7 เมตร) และยังสามารถนำมาใช้ได้งานได้ในมุมแนวนอนไม่เกิน
30° จากเซ็นเซอร์ของรีโมทคอนโทรล
14
HT-X715_NO EUR_THI_0428.indd 14-15
● รีโมทคอนโทรล
เมือ
่ ใช้โทรทัศน์รว่ มกับรีโมทคอนโทรล
4
59, 60, 98
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
38
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
15
2008-04-29 오후 1:39:02
THI
การเชื่อมต่อ
แท่นวางแบบ Tallboy สำหรับลำโพงหน้า/หลัง (HT-TX715 เท่านั้น)
ส่วนประกอบของลำโพง
ในส่วนนี้จะกล่าวถึงวิธีการเชื่อมต่อต่างๆ ของเครื่องดิจิทัลโฮมซีนีมากับอุปกรณ์ภายนอก
ต้องปิดเครื่องและถอดสายไฟออกแล้วก่อนเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งเครื่อง
การต่อลำโพง
สลักเกลียว
(ขนาดใหญ่): 4EA
2.5 - 3 เท่าของขนาดหน้าจอโทรทัศน์
ขาตัง้
ฐานของขาตัง้
● การเชื่อมต่อ
ลำโพง
สลักเกลียว
(ขนาดเล็ก) : 16EA
วิธต
ี ด
ิ ตัง
้ ลำโพงบนแท่นวาง
1. ยกขาตัง
้ กลับหัวและต่อขาตัง้ เข้ากับฐานขาตัง
้
1
ฐานของขาตั้ง
ขาตั้ง
ตำแหน่งของดิจิทัลโฮมซีนีมา
ู ม
่ี เี ครือ่ งหมายลู
2. ใช้ไขควงขันสลักเกลียว (ขนาดเล็ก) ตามเข็มนาฬิกาเพือ่ ให้ลงในรูสร่ี ท
กศรเช่นทีแ่ สดงในภาพประกอบ
2
วางเครือ
่ งเล่นดีวด
ี ไี ว้บนขาตัง้ หรือชัน
้ วาง หรือใต้ชน
้ั วางโทรทัศน์
วิธีเลือกตำแหน่งการฟัง
ตำแหน่งการฟังควรมีระยะประมาณ 2.5-3 เท่าของระหว่างห่างจากหน้าจอโทรทัศน์
ตัวอย่างเช่น: สำหรับโทรทัศน์ขนาด 32 นิ้ว ตำแหน่งการฟังควรอยู่ที่ประมาณ 2~2.4 ม.
สำหรับโทรทัศน์ขนาด 55 นิ้ว ตำแหน่งการฟังควรอยู่ที่ประมาณ 3.5~4 ม.
3. ต่อขาตัง้ ทีป
่ ระกอบเสร็จแล้วนีเ้ ข้ากับลำโพง
3
ลำโพง
ลำโพงหน้า ei
วางลำโพงเหล่านีไ้ ว้ดา้ นหน้าตำแหน่งการฟังของคุณ โดยหันลำโพง (ประมาณ 45°) เข้าหาตัวคุณ
วางลำโพงเพือ
่ ให้ลำโพงเสียงแหลมอยูต
่ ำแหน่งทีส
่ งู เท่ากับระดับใบหูของคุณ
วางส่วนหน้าของลำโพงหน้าให้พอดีกบ
ั ส่วนหน้าของลำโพงกลางหรือวางเยือ
้ งมาข้างหน้าลำโพงกลางเล็กน้อย
ซับวูฟเฟอร์ g
ขาตั้ง
4. ใช้ไขควงขันสลักเกลียว (ขนาดใหญ่) ตามเข็มนาฬิกาเพือ
่ ให้ลงในรูหนึง่ รูเช่น
ทีแ
่ สดงในภาพประกอบ
ตำแหน่งของซับวูฟเฟอร์ไม่สำคัญมากนัก คุณสามารถวางในทุกตำแหน่งทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
4
ลำโพงกลาง f
ถือว่าดีทส
่ี ด
ุ หากจะวางลำโพงนีใ้ ห้อยูใ่ นระดับความสูงเดียวกันกับลำโพงหน้า คุณยังสามารถวางลำโพงนีไ้ ว้เหนือหรือใต้โทรทัศน์ได้โด
ยตรง
5. นีค
่ อ
ื ภาพลำโพงทีป
่ ระกอบเสร็จสมบูรณ์
ลำโพงหลัง hj
5
วางลำโพงนีไ้ ว้ดา้ นหลังตำแหน่งการฟังของคุณ หากห้องมีพน
้ื ทีไ่ ม่พอ ให้วางลำโพงนีใ้ นลักษณะทีใ่ ห้ลำโพงแต่ละตัวหันหน้าเข้าหากัน
วางลำโพงนีจ้ ากระดับใบหูของคุณประมาณ 60 ถึง 90 ซม. โดยหันลำโพงลงเล็กน้อย
่ จัดการกับเอฟเฟ็คเสียงเป็นส่วนใหญ่ และเสีย
* ลำโพงหลังไม่เหมือนกับลำโพงหน้าและลำโพงกลาง เพราะลำโพงหลังถูกนำมาใช้เพือ
งจะไม่ออกมาจากลำโพงนีเ้ ลย
M
 ต้องติดตัง้ ลำโพงแบบ TALLBOY บนพืน
้ ราบทีม
่ ค
ี วามแข็งแรง ไม่เช่นนัน
้ ลำโพงอาจล้มได้หากได้รั
บแรงกระแทก
16
HT-X715_NO EUR_THI_0428.indd 16-17
17
2008-04-29 오후 1:39:03
การเชื่อมต่อ
THI
HT-TX715
การต่อลำโพง
1. กดแท็บขัว้ ต่อลงทีด
่ า้ นหลังของลำโพง
2. สอดสายไฟสีดำลงในขัว้ ต่อสีดำ (–) และสายไฟสีแดงลงในขัว้ ต่อสีแดง
(+) แล้วปล่อยแท็บ
ลำโพงหน้า (ขวา)
ลำโพงหน้า (ซ้าย)
สีดำ
● การเชื่อมต่อ
3. เสียบปลัก
๊ เข้าทีด
่ า้ นหลังของโฮมซีนม
ี า
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสีของขัว้ ต่อลำโพงตรงกับสีของปลัก
๊
สีแดง
ลำโพงกลาง
ซับวูฟเฟอร์
HT-X715
ลำโพงหน้า (ขวา)
ลำโพงหน้า (ซ้าย)
ลำโพงหน้า (ขวา)
ลำโพงกลาง
ลำโพงหน้า (ซ้าย)
 อย่าปล่อยให้เด็กเล่นกับหรือเล่นใกล้กบ
ั ลำโพง เพราะเด็กอาจได้รบ
ั การบาดเจ็บหากลำโพงหล่นทับ
่ ต่อสายลำโพงเข้ากับลำโพง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขัว้ (+/ –) ถูกต้อง
 เมือ
ซับวูฟเฟอร์
้ มือเด็กเพือ
่ ไม่ให้เด็กสอดมือหรือ
 เก็บซับวูฟเฟอร์ให้พน
สิง่ ของอย่างอืน
่ ลงในท่อ (รู) ของลำโพงซับวูฟเฟอร์
ลำโพงหลัง (ขวา)
 อย่าแขวนซับวูฟเฟอร์บนผนังผ่านท่อ (รู) นี้
ลำโพงหลัง (ซ้าย)
M
 หากคุณวางลำโพงใกล้กบ
ั โทรทัศน์ สีบนหน้าจออาจเพีย
้ นเนือ
่ งจากสนามแม่เหล็กจากลำโพง
หากปัญหานีเ้ กิดขึน
้ ให้วางลำโพงห่างจากโทรทัศน์ของคุณ
18
HT-X715_NO EUR_THI_0428.indd 18-19
19
2008-04-29 오후 1:39:08
M
หากต้องการต่อลำโพงหลังแบบไร้สาย คุณต้องซือ
้ โมดูลตัวรับแบบไร้สายและการ์ด TX จากตัวแทนจำหน่ายซัมซุง
เมื่อคุณซื้อโมดูลตัวรับแบบไร้สาย (SWA-4000)
HT-X715
ลำโพงหน้า (ซ้าย)
J
ลำโพงหน้า (ซ้าย)
ลำโพงหน้า (ขวา)
ลำโพงกลาง
ซับวูฟเฟอร์
โมดูลตัวรับแบบไร้สาย
● การเชื่อมต่อ
หากโมดูลตัวรับแบบไร้สายอยูใ่ กล้กบ
ั ตัวเครือ
่ งหลักมากเกินไ
ป อาจได้ยน
ิ เสียงรบกวนจากสัญญาณแทรก
ุ กรณ์ เช่น เตาไมโครเวฟ แลนการ์ดแบบไร้สาย
 หากคุณใช้อป
อุปกรณ์ Bluetooth หรืออุปกรณ์อน
่ื ๆ ทีใ่ ช้ความถีเ่ ดียวกัน
(5.8 กิกกะเฮิรซ
์ ) ใกล้กบ
ั ระบบ คุณอาจได้ยน
ิ เสียงรบกวนจาก
สัญญาณแทรก
่ วิทยุอยูท
่ ป
่ี ระมาณ 10 เมตร แต่อาจมีความแต
 ระยะการส่งคลืน
กต่างกันตามลักษณะการทำงานของคุณ หากมีกำแพงคอนกรี
ตเสริมเหล็กหรือกำแพงโลหะกัน
้ กลางระหว่างตัวเครือ
่ งหลักแ
ละโมดูลตัวรับแบบไร้สาย ระบบจะไม่สามารถทำงานได้เลย เ
นือ
่ งจากคลืน
่ วิทยุไม่สามารถทะลุผา่ นโลหะได้
ั โมดูลตัวรับแบบไร้สาย SWA-3000
 ผลิตภัณฑ์น้ี (HT-X715/HT-TX715) สามารถใช้รว่ มกันได้กบ
การต่อเครื่องขยายเสียงภาครับแบบไร้สายที่เป็นอุปกรณ์เลือกใช้
ลำโพงหน้า (ขวา)
 วางโมดูลตัวรับแบบไร้สายไว้ทด
่ี า้ นหลังของตำแหน่งการฟัง
THI
การเชื่อมต่อ
่ ๆ ยกเว้นการ์ด TX ทีก
่ ำหนดเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์น้ี
 อย่าสอดการ์ดอืน
ผลิตภัณฑ์นอ
้ี าจชำรุดเสียหายหรืออาจถอดการ์ดได้ยาก
อย่าสอดการ์ด TX กลับด้านหรือผิดทิศทาง
สอดการ์ด TX เมือ
่ ปิดเครือ
่ งเล่นดีวด
ี แ
ี ล้ว การสอดการ์ดเมือ
่ เครือ
่ งเล่นเปิดอยูอ
่ าจทำให้เกิดปัญหาได้
หากสอดการ์ด TX แล้ว เสียงจะไม่ออกจากขัว้ ต่อลำโพงหลังบนตัวเครือ
่ งหลัก
เสารับสัญญาณแบบไร้สายจะสร้างติดอยูก
่ บ
ั โมดูลตัวรับแบบไร้สาย
เก็บตัวเครือ
่ งหลักให้หา่ งจากน้ำและความชืน
้
่ ริเวณรอบๆ
่ ประสิทธิภาพการรับฟังทีส
่ มบูรณ์แบบ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มส
ี ง่ิ กีดขวางอยูบ
 เพือ
ตำแหน่งโมดูลตัวรับแบบไร้สาย
ิ เสียงออกจากลำโพงหลังแบบไร้สาย ให้สลับโหมดไปที่ DVD 5.1 ช่องสัญญาณหรือ
 หากไม่ได้ยน
Dolby roLogic II
ิ เสียงออกจากลำโพงหลังแบบไร้สายหากอยูใ่ นโหมด 2-CH
 คุณจะไม่ได้ยน




HT-TX715
ลำโพงหน้า (ขวา)
ลำโพงหน้า (ซ้าย)
ลำโพงหน้า (ซ้าย)
ลำโพงหน้า (ขวา)
ลำโพงกลาง
โมดูลตัวรับแบบไร้สาย
ซับวูฟเฟอร์
1. ต่อลำโพงหน้า ลำโพงกลาง และซับวูฟเฟอร์เข้ากับเครือ
่ งเล่นดีวด
ี ี
โปรดดูทห
่ี น้า 18~19
2. ปิดเครือ
่ งเล่นดีวด
ี ี สอดการ์ด TX ลงในจุดเชือ
่ มต่อการ์ด TX
(WIRELESS) ทีด
่ า้ นหลังของตัวเครือ
่ งหลัก
• จับการ์ด TX ค้างไว้เพือ
่ ให้สว่ นทีเ่ อียงลาดชีล
้ งด้านล่างและสอ
ดการ์ดลงในช่องเสียบ
• การ์ด TX ช่วยให้เกิดการติดต่อสือ
่ สารระหว่างตัวเครือ
่ งหลักกับเ
ครือ
่ งรับแบบไร้สาย
การ์ด TX
3. ต่อลำโพงหลังขวาและซ้ายเข้ากับโมดูลตัวรับแบบไร้สาย
4. เสียบปลัก
๊ สายไฟของโมดูลตัวรับแบบไร้สายเข้ากับเต้าเสียบทีผ
่ นั
งและเปิดสวิตช์-ของโมดูลไปที่ ON
20
HT-X715_NO EUR_THI_0428.indd 20-21
ส่วนที่เอียงลาดหันไปทาง
ด้านซ้าย
21
2008-04-29 오후 1:39:14
การเชื่อมต่อ
THI
ฟังชันการตรวจจับ HDMI อัตโนมัติ (เลือกได้)
สัญญาณวิดโี อออกของเครือ
่ งเล่นจะเปลีย
่ นเป็นโหมด HDMI โดยอัตโนมัตเิ มือ
่ ต่อสาย HDMI
ในขณะทีเ่ ปิดเครือ
่ ง
การต่อวิดีโอออกไปยังโทรทัศน์ของคุณ
• HDMI (อินเทอร์เฟสมัลติมเี ดียความคมชัดสูง)
เลือกหนึง่ ในสามวิธก
ี ารเพือ
่ ต่อเข้ากับทีวี
ขัว้ ต่อ HDMI - สนับสนุนข้อมูลเสียงดิจท
ิ ล
ั และวิดโี อ
ิ ล
ั บริสท
ุ ธิเท่านัน
้ ไปยังโทรทัศน์
- HDMI จะส่งสัญญาณออกเฉพาะสัญญาณดิจท
- หากโทรทัศน์ของคุณไม่สนับสนุน HDCP (การคุม
้ ครองข้อมูลดิจท
ิ ล
ั แถบความถีส
่ งู ) สัญญาณรบกวนสุม
่
จะปรากฏบนหน้าจอ
● การเชื่อมต่อ
HDMI คืออินเทอร์เฟสที่ช่วยให้สามารถส่งสัญญาณดิจิทัลของข้อมูลวิดีโอและข้อมูลเสียงได้โดยใช้ขั้ว
ต่อเพียงขั้วเดียว
เมื่อใช้ HDMI ดีวีดีโฮมซีนีมาจะส่งผ่านสัญญาณเสียงและสัญญาณวิดีโอดิจิทัล พร้อมแสดงภาพ
อย่างมีชีวิตชีวา
่ มต่อ HDMI
• รายละเอียดการเชือ
• เหตุใดซัมซุงจึงเลือกใช้ HDMI
่ ำลังเล่นดีวด
ี ี ข้อมู
โทนทัศน์แบบอนาล็อกต้องใช้สญ
ั ญาณเสียง/วิดโี อแบบอนาล็อก อย่างไรก็ดี ในขณะทีก
ลทีส
่ ง่ ไปทีโ่ ทรทัศน์จะเป็นข้อมูลดิจท
ิ ล
ั ดังนัน
้ จึงต้องมีตวั แปลงสัญญาณดิจท
ิ ล
ั ให้เป็นอนาล็อก
(ในดีวด
ี โี ฮมซีนม
ี า) หรือตัวแปลงสัญญาณอนาล็อกให้เป็นดิจท
ิ ล
ั (ในโทรทัศน์) ในระหว่างการแปลงสัญญ
าณนี้ คุณภาพของภาพจะลดลงเนือ
่ งจากสัญญาณเสียงรบกวนและสัญญาณขาดหาย เทคโนโลยี HDMI
คือเทคโนโลยีทเ่ี ป็นเลิศ เนือ
่ งจากเทคโนโลยีนไ
้ี ม่ตอ
้ งการตัวแปลงสัญญาณดิจท
ิ ล
ั /อนาล็อก และได้สญ
ั ญ
าณดิจท
ิ ล
ั บริสท
ุ ธิจ
์ ากเครือ
่ งเล่นส่งไปยังโทรทัศน์ของคุณ
• HDCP คืออะไร
วิธีที่ 2
วิธีที่ 3
(มีรายละเอียด)
วิธีที่ 1
(มีรายละเอียด)
วิธีที่ 1: HDMI
ต่อสาย HDMI (ไม่ได้มาพร้อมกับเครือ
่ งเล่น) จากช่องสัญญาณ HDMI OUT บนด้านหลังของเครือ
่ งเล่นดีวด
ี เี ข้ากั
บช่องสัญญาณ HDMI IN บนโทรทัศน์ของคุณ
HDCP (การคุม
้ ครองข้อมูลดิจท
ิ ล
ั แถบความถีส
่ งู ) คือระบบคุม
้ ครองข้อมูลดีวด
ี ท
ี ส
่ี ง่ สัญญาณออกทาง
HDMI เพือ
่ ไม่ให้ถก
ู คัดลอก โดยใช้การเชือ
่ มต่อแบบดิจท
ิ ล
ั ทีป
่ ลอดภัยระหว่างแหล่งสัญญาณวิดโี อ
(พีซแ
ี ละดีวด
ี ี เป็นต้น) และอุปกรณ์การแสดงภาพ (โทรทัศน์ และโปรเจ็คเตอร์ เป็นต้น) พร้อมๆ กับการเข้า
รหัสข้อมูลทีอ
่ ป
ุ กรณ์แหล่งข้อมูลเพือ
่ ป้องกันการคัดลอกข้อมูลโดยไม่ได้รบ
ั อนุญาต
• Anynet+ คืออะไร
Anynet+ คือฟังก์ชันการทำงานที่อำนวยความสะดวกขณะเชื่อมต่อเครื่องเล่นนี้ผ่านโทรทัศน์ของซัมซุง
ที่มีคุณลักษณะ Anynet+
- หากโทรทัศน์ซัมซุงของคุณมีโลโก้ n แสดงว่าโทรทัศน์สนับสนุนฟังก์ชัน Anynet+
- หากคุณเปิดเครื่องเล่นและใส่แผ่นดิสก์ เครื่องเล่นจะเริ่มต้นเล่นแผ่นดิสก์ และโทรทัศน์จะเปิดขึ้นมาเอ
งโดยอัตโนมัติ และสลับไปยังโหมด HDMI
- หากคุณเปิดเครื่องเล่นและกดปุ่ม Play (เล่น) โดยมีแผ่นดิสก์อยู่ในเครื่องอยู่แล้ว โทรทัศน์จะเปิดขึ้นทั
นทีและสลับไปยังโหมด HDMI
วิธีที่ 2: คอมโพเนนต์วิดีโอ
หากโทรทัศน์ของคุณมีชอ
่ งสัญญาณเข้าคอมโพเนนต์วด
ิ โี อ ให้ตอ
่ สายคอมโพเนนต์วด
ิ โี อ (ไม่ได้มาพร้อมกับเครือ
่
งเล่น) จากช่องสัญญาณคอมโพเนนต์วด
ิ โี อออก (PR, PB และ Y) ทีด
่ า้ นหลังของเครือ
่ งเล่นดีวด
ี เี ข้ากับช่องสัญญ
าณเข้าคอมโพเนนต์วด
ิ โี อบนโทรทัศน์ของคุณ
วิธีที่ 3: คอมโพสิตวิดีโอ
ต่อสายวิดโี อทีใ่ ห้มาพร้อมกับเครือ
่ งเล่นจากช่อง VIDEO OUT ทีด
่ า้ นหลังของเครือ
่ งเล่นดีวด
ี เี ข้ากับช่อง VIDEO
IN บนโทรทัศน์ของคุณ
M
 ความคมชัดจากช่องสัญญาณออกคอมโพเนนต์คอื 576i(480i)
 หากคุณใช้สาย HDMI เพือ่ ต่อโทรทัศน์ซมั ซุงเข้ากับเครือ่ งเล่นดีวดี ี คุณสามารถใช้รโี มทคอนโทรลของโทรทั
ศน์สง่ั การทำงานของโฮมซีนม
ี า มีเฉพาะในโทรทัศน์ซม
ั ซุงทีส
่ นับสนุน Anynet+ (HDMI-CEC) เท่านัน
้
 โปรดตรวจสอบโลโกn (หากโทรทัศน์ของคุณมีโลโก้ n แสดงว่าโทรทัศน์สนับสนุนฟังก์ชัน
Anynet+)
22
HT-X715_NO EUR_THI_0428.indd 22-23
23
2008-04-29 오후 1:39:22
การเชื่อมต่อ
THI
การต่อสัญญาณเสียงจากคอมโพเนนต์ภายนอก
AUX1 : การต่อคอมโพเนนต์ภายนอก/เครื่องเล่น MP3
ฟังก์ชน
ั HDMI (เลือกได้)
คอมโพเนนต์ตา่ งๆ เช่น เครือ
่ งเล่น MP3
การเลือกความคมชัด
M
 หากโทรทัศน์ไม่สนับสนุนความคมชัดทีก่ ำหนด
คุณจะไม่สามารถดูภาพได้
● การเชื่อมต่อ
ฟังก์ชน
ั นีจ้ ะช่วยให้ผใู้ ช้เลือกความคมชัดของหน้าจอสำหรับสัญญาณออก
HDMI
ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ SD/HD (ความละเอียดมาตรฐาน/ความละเอียดสูง)
บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้เกิน 5 วินาที
่ ำมาใช้ได้สำหรับสัญญาณออก HDMI คือ
• ความคมชัดทีน
576p(480p),720p, 1080i/1080p
• ความคมชัด SD (ความละเอียดมาตรฐาน) เท่ากับ 576p(480p)
และความคมชัด HD (ความละเอียดสูง) เท่ากับ 720p, 1080i/1080p
ค่าเริม
่ ต้นของสัญญาณออก HDMI คือ 576p(480p)
เหตุใดต้องใช้ HDMI (อินเทอร์เฟสมัล
ติมเี ดียความคมชัดสูง)
อุปกรณ์นี้จะส่งผ่านสัญญาณวิดีโอดีวีดีแ
บบดิจิทัลโดยไม่มีกระบวนการแปลงสัญ
ญาณให้เป็นอนาล็อก คุณจะได้ภาพดิจิ
ทัลที่คมชัดมากกว่าเมื่อใช้การเชื่อมต่อ
HDMI
 เมือ่ ต่อสาย HDMI สัญญาณคอมโพเนนต์วดิ โี อและคอมโพสิตวิดโี
อจะไม่นำออก
สายสัญญาณเสียง
(ไม่ได้มาพร้อมกับเครือ่ งเล่น)
 ดูขอ้ มูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับวิธเี ลือกแหล่งสัญญาณวิดโี อเข้าของโทรทัศน์ได้จากคูม่ อื ผูใ้ ช้โทรทัศน์
การใช้ Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ คือฟังก์ชน
ั ทีช
่ ว่ ยให้คณ
ุ สามารถควบคุมอุปกรณ์ซม
ั ซุงอืน
่ ๆ ผ่านรีโมทคอนโทรลโทรทัศน์ของซัมซุง คุณสามารถใช้
Anynet + โดยการต่อโฮมซีนม
ี านีก้ บ
ั โทรทัศน์ของซัมซุงผ่านสาย HDMI มีเฉพาะในโทรทัศน์ซม
ั ซุงที่ สนับสนุน Anynet+
เท่านัน
้
1. ต่อตัวเครือ่ งหลักของโฮมซีนม
ี าเข้ากับโทรทัศน์ซม
ั ซุงผ่านสาย HDMI
(โปรดดูทห
่ี น้า 22)
Audio OUT
พร้อม Anynet+
คุณสามารถควบคุมเครือ
่ งเล่นนี้ เปิดโท
รทัศน์ หรือดูภาพยนตร์ด้วยการกดปุ่ม
Play บนรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ซ
ม
ั ซุง
2. ตัง้ ฟังก์ชน
ั Anynet+ บนโทรทัศน์ของคุณ (โปรดดูขอ้ มูลเพิม
่ เติมจากคูม
่ ื
อคำสัง่ ของโทรทัศน์)
• คุณสามารถใช้รโี มทคอนโทรลของโทรทัศน์เพือ่ สัง่ การทำงานของโฮม
ี า (ปุม
่ โทรทัศน์ทน
่ี ำมาใช้ได้คอื : , , ,
, S,T และปุม
่ W,X ปุม
่ ,
ซีนม
~
1. ต่อ AUX IN 1 (เสียง) บนโฮมซีนม
ี าไปยัง Audio Out ของคอมโพเนนต์ภายนอก/เครือ
่ งเล่น MP3
)
หากคุณเลือก TV
ตัง้ ค่า Anynet+(HDMI-CEC) ไปที่ On (เปิด) โดยกดปุม
่ Anynet+ บนโทรทัศน์ของคุณ
• เครือ
่ งรับ : On (เปิด): คุณสามารถฟังเสียงผ่านโฮมซีนม
ี า
• เครือ
่ งรับ : Off (ปิด): คุณสามารถฟังสัญญาณเสียงผ่านโทรทัศน
2. กดปุม
่ AUX บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ เลือกสัญญาณเข้า AUX1
• คุณยังสามารถใช้ปม
ุ่ FUNCTION (ฟังก์ชน
ั ) บนตัวเครือ
่ งหลัก โหมดจะทำการสลับตามลำดับดังต่อไปนี:้
DVD/CD ➞ DIGITAL IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞ USB ➞ (BT AUDIO) ➞ TUNER.
หากคุณเลือก THEATER
เลือก THEATER (ตัวเครือ
่ ง) เพือ่ เชือ่ มต่อและตัง้ ค่าตัวเลือกของแต่ละรายการต่อไปนี้
• View TV (ดูโทรทัศน์): หาก Anynet+(HDMI CEC) ถูกตัง้ ค่าไปที่ on (เปิด)
และคุณเลือก View TV (ดูโทรทัศน์) โฮมซีนม
ี าจะสลับไป
ทีโ่ หมด Digital In (ดิจท
ิ ล
ั เข้า) โดยอัตโนมัติ
• Theater Menu (เมนูตวั เครือ
่ ง): คุณสามารถเข้าถึงและควบคุมเมนูของโฮมซีนม
ี า
• Theater Operation (การทำงานของเครือ
่ ง):ข้อมูลการเล่นแผ่นดิสก์ของโ
ฮมซีนม
ี าจะปรากฏขึน
้ คุณสา มา
รถควบคุมการทำงานของ
แผ่นดิสก์ของโฮมซีนม
ี าเช่นเปลีย่ น
ชือ่ เรือ่ ง บท และคำบรรยายใต้ภาพ
• เครือ
่ งรับ : On (เปิด): คุณสามารถฟังเสียงผ่านโฮมซีนม
ี า
• เครือ
่ งรับ : Off (ปิด):คุณสามารถฟังสัญญาณเสียงผ่านโทรทัศน
M
MOVE
MOVE
ENTER
ENTER
EXIT
EXIT
MOVE
ENTER
EXIT
ิ ล
ั ไว้แล้ว
 คุณใช้ฟงั ก์ชนั Cinema ได้เฉพาะเมือ่ ฟังสัญญาณเสียงผ่านโฮมซีนมี าทีต่ อ่ สายใยแก้วดิจท
24
HT-X715_NO EUR_THI_0428.indd 24-25
25
2008-04-29 오후 1:39:25
การเชื่อมต่อ
THI
AUX2 : แผงด้านหลัง
การต่อเสาอากาศคลื่นเอฟเอ็ม
1. ต่อเสาอากาศคลืน
่ เอฟเอ็มทีจ
่ ด
ั เตรียมให้เข้ากับช่องสัญญาณ FM 75Ω COAXIAL
สายใยแก้ว: แผงด้านหลัง
2. ย้ายสายเคเบิลเสาอากาศไปรอบๆ อย่างช้าๆ จนกระทัง่ คุณพบตำแหน่งรับคลืน
่ วิทยุทช
่ี ด
ั เจน จากนัน
้ ให้ยึ
ดเสาอากาศไว้ให้แน่นกับผนังหรือพืน
้ ผิวอืน
่ ทีแ
่ ข็ง
สายสัญญาณเสียง (ไม่ได้มาพร้อม
กับเครื่องเล่น)
หากคอมโพเนนต์อนาล็อกภายนอก
มีช่องสัญญาณเสียงออกเพียงช่องเ
ดียว ให้เลือกต่อที่ด้านขวาหรือซ้าย
คอมโพเนนต์อนาล็อกภายนอก
สายใยแก้ว
(ไม่ได้มาพร้อมกั
บเครื่องเล่น)
คอมโพเนนต์ดิจิทัลภายนอก
AUX2: วิธีต่อคอมโพเนนต์อนาล็อก.ภายนอก
คอมโพเนนต์สญ
ั ญาณอนาล็อกเช่น วีซอ
ี าร์
1. ต่อ AUX IN 2 (เสียง) บนโฮมซีนม
ี าไปยัง Audio Out ของคอมโพเนนต์อนาล็อกภายนอก
• สีขว้ั ต่อต้องตรงกัน
2. กดปุม
่ AUX บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ เลือกสัญญาณเข้า AUX 2
• คุณยังสามารถใช้ปม
ุ่ FUNCTION (ฟังก์ชน
ั ) บนตัวเครือ
่ งหลัก โหมดจะทำการสลับตามลำดับดังต่อไปนี:้
DVD/CD ➞ DIGITAL IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞ USB ➞ BT AUDIO ➞ TUNER.
M
● การเชื่อมต่อ
เสาอากาศคลื่นเอฟเอ็ม
(มาพร้อมกับเครื่องเล่น)
M
 ตัวเครือ
่ งนีไ
้ ม่รบ
ั การกระจายเสียงเอเอ็ม
พัดลมระบายความร้อน
พัดลมระบายความร้อนจะพัดลมเย็นเข้าสู่เครื่องเล่นเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องร้อนเกินไป
โปรดสังเกตข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยดังต่อไปนี้
• เครือ
่ งเล่นมีระบบระบายอากาศทีด
่ ี หากระบบระบายอากาศของเครือ
่ งเล่นไม่มป
ี ระสิทธิภาพ อุณหภูมภ
ิ ายในเครือ
่ งเล่นอ
าจสูงขึน
้ และอาจทำให้เครือ
่ งเสียได้
้ หรือบังพัดลมระบายความร้อนหรือรูระบายอากาศ (หากใช้หนังสือพิมพ์หรือเศษผ้าคลุมพัดลมระบายความร้อนห
• ห้ามปิดกัน
รือรูระบายอากาศ ความร้อนภายในเครือ
่ งเล่นอาจสูงขึน
้ และอาจเกิดไฟไหม้ได้)
 คุณสามารถต่อช่องสัญญาณวิดโี อออกของเครือ
่ งวีซอ
ี าร์เข้ากับโทรทัศน์ และต่อช่องสัญญาณเสียง
ออกของเครือ
่ งวีซอ
ี าร์เข้ากับเครือ
่ งเล่นน
สายใยแก้ว: วิธีต่อคอมโพเนนต์ระบบดิจิทัลภายนอก
คอมโพเนนต์สญ
ั ญาณดิจท
ิ ล
ั เช่น เครือ
่ งรับสัญญาณดาวเทียม/เคเบิลบ็อกซ์ (เซ็ทท็อปบอกซ์)
1. ต่อสัญญาณเข้าดิจท
ิ ล
ั (OPTICAL) บนโฮมซีนม
ี าไปยังสัญญาณออกดิจท
ิ ล
ั ของคอมโพเนนต์ดจ
ิ ท
ิ ล
ั ภายนอก
2. กดปุม
่ AUX บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ เลือก DIGITAL IN
• คุณยังสามารถใช้ปม
ุ่ FUNCTION (ฟังก์ชน
ั ) บนตัวเครือ
่ งหลัก
โหมดจะทำการสลับตามลำดับดังต่อไปนี:้
DVD/CD ➞ DIGITAL IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞ USB ➞ BT AUDIO ➞ TUNER.
26
HT-X715_NO EUR_THI_0428.indd 26-27
27
2008-04-29 오후 1:39:28
คุณสามารถใช้รโี มทคอนโทรลของดีวด
ี โี ฮมซีนม
ี าควบคุมการทำงานของโทรทัศน์ซม
ั ซุง
เปิดเล่น
THI
ก่อนใช้โฮมซีนม
ี าของคุณ
เล่นแผ่นดิสก์
B
● เปิดเล่น
1. ใส่แผ่นดิสก์ตามแนวตัง้ ลงในช่องใส่แผ่นดิสก์
• วางดิสก์ในถาดเบาๆ ให้ปา้ ยชือ
่ แผ่นดิสก์หงายขึน
้
2. ปิดช่องใส่แผ่นดิสก์ได้ดว้ ยการกดปุม
่ PLAY (เล่น) (
• การเล่นจะเริม
่ ต้นเองโดยอัตโนมัต
).
1. เสียบปลัก
๊ สายไฟของเครือ
่ งเล่นเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้ากระแสส
ลับ
2. กดปุม
่ DVD RECEIVER (เครือ
่ งรับดีวด
ี )ี
เพือ
่ สลับไปยังโหมด DVD RECEIVER (เครือ
่ งรับดีวด
ี )ี เพือ
่ ให้
ดีวด
ี โี ฮมซีนม
ี าทำงาน
3. กดปุม
่
่ FUNCTION (ฟังก์ชน
ั ) บนตัวเครือ
่ งหลักหรือปุม
DVD (ดีวด
ี )ี บนรีโมทเพือ
่ เปิดใช้งานการเล่นกลับดีวด
ี /ี ซีดี
4. กดปุม
่ TV (โทรทัศน์) เพือ
่ ตัง้ รีโมทคอนโทรลเป็นโหมดทีวี
5. กดปุม
่ POWER (เปิด/ปิดเครือ
่ ง) เพือ
่ เปิดโทรทัศน์ซม
ั ซุงด้ว
ยรีโมทนี้
VIDEO
6. กดปุม
่ TV/VIDEO (ทีว/
ี วิดโี อ) เพือ
่ เลือกโหมด VIDEO
บนโทรทัศน์ของคุณ
หากต้องการหยุดเล่น ให้กดปุม
่ STOP (หยุด) () ในระหว่างทีเ่ ปิดเล่น
่ หนึง่ ครัง้ คำว่า PRESS PLAY (กดเล่น) จะปรากฏขึน
้ และตำแหน่งหยุดจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วย
• ถ้ากดปุม
ความจำ ถ้ากดปุม
่ PLAY (เล่น) ( ) หรือปุม
่ ENTER (ป้อน) การเปิดเล่นจะกลับคืนมาจากตำแหน่งหยุ
ด (ฟังก์ชน
ั นีท
้ ำงานเฉพาะกับดีวด
ี )ี
่ สองครัง้ คำว่า STOP (หยุด) จะปรากฏขึน
้ และถ้ากดปุม
่ PLAY (เล่น) ( ) การเปิดเล่นจะเริม
• ถ้ากดปุม
่ ต้
นใหม่ตง้ั แต่ตน
้
หากต้องการหยุดการเปิดเล่นชัว
่ คราว ให้กดปุม
่ PAUSE (พักเล่น) ( )
ในระหว่างการเปิดเล่น
การเลือกรูปแบบวิดโี อ
• หากต้องการกลับมาเปิดเล่นต่อ ให้กดปุม
่ PLAY (เล่น) (
) อีกครัง้
กดปุ่มเลข 7 บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้ประมาณ 5 วินาทีในขณะที่ปิดเครื่อง
• ตามค่าเริม
่ ต้นนัน
้ รูปแบบวิดโี อจะถูกกำหนดเป็น "PAL"
้ ทีห
่ น้าจอ ในตอนนี้
• คำว่า "NTSC" หรือ "PAL" จะปรากฏขึน
ให้กดปุม
่ เลข 7 เป็นระยะๆ เพือ
่ เลือกระหว่าง "NTSC" และ "PAL"
• แต่ละประเทศมีมาตรฐานรูปแบบวิดโี อทีไ่ ม่เหมือนกัน
• สำหรับการเปิดเล่นปกติ รูปแบบวิดโี อของแผ่นดิสก์ตอ
้ งเหมือนกับรู
ปแบบวิดโี อของโทรทัศน์ของคุณ
28
HT-X715_NO EUR_THI_0428.indd 28-29
M
 คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ในตำแหน่งแนวตัง้ หรือแนวนอนก็ได้ ถ้าคุณเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในแนวตัง้ หรือแน
่ $ จะถูกปรับให้เข้ากับตำแหน่งทีน
่ ำมาใช้ไ
วนอน การทำงาน (ก่อนหน้า / ถัดไป) ของปุม
่ # หรือปุม
ด้โดยอัตโนมัติ
 ขึน
้ อยูก
่ บ
ั เนือ
้ หาบนแผ่นดิสก์ หน้าจอเริม
่ แรกทีป
่ รากฏอาจแตกต่างออกไป
 แผ่นดิสก์ละเมิดลิขสิทธิจ์ ะไม่ทำงานบนเครือ
่ งเล่นนีเ้ นือ
่ งจากแผ่นดิสก์ดงั กล่าวละเมิดคำแนะ
นำเรือ
่ ง CSS (Content Scrambling System: ระบบการป้องกันการทำสำเนา)
29
2008-04-29 오후 1:39:33
เปิดเล่น
THI
เล่นไฟล์ JPEG
คุณสามารถจัดเก็บภาพทีถ
่ า่ ยด้วยกล้องดิจท
ิ ล
ั หรือกล้องบันทึกวิดโี อ หรือไฟล์ JPEG บนคอมพิวเตอร์ไว้บนแผ่นซีดี
ก่อนเปิดดูดว้ ยโฮมซีนม
ี าน
เปิดเล่น MP3/WMA-CD
G
ฟังก์ชันหมุน/พลิก
คุณสามารถเปิดเล่นซีดข
ี อ
้ มูล (CD-R, CD-RW) ทีเ่ ข้ารหัสในรูปแบบ MP3/WMA
กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) S,T,W,X ในขณะทีเ่ ปิดเล่น
● เปิดเล่น
A
1. แผ่นดิสก์ MP3/WMA
• หน้าจอเมนู MP3/WMA จะปรากฏขึ้น
และการเปิดเล่นจะเริ่มต้น
• ลักษณะของเมนูที่ปรากฏจะขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์ MP3/WMA
• ไฟล์ WMA-DRM ไม่สามารถเปิดเล่นได
2. ในโหมดหยุด ใช้ปม
ุ่ Cursor (เคอร์เซอร์) S,T,W,X
เพือ
่ เลือกอัลบัม
้ และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
• ใช้ปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) S,T เพื่อเลือกแทร็ค
3. หากต้องการเปลีย
่ นอัลบัม
้ ให้ใช้ปม
ุ่ Cursor (เคอร์เซอร์)
S,T,W,X เพื่อเลือกอัลบั้มอื่นในโหมดหยุด และกดปุ่ม
ปุ่ม
ENTER (ป้อน)
: พลิกแนวตั้ง
4. กดปุม
่ STOP (หยุด) () เพือ
่ หยุดการเปิดเล่น
ปุ่ม
: หมุน
90°ทวนเข็มนาฬิกา
ปุ่ม
:หมุน
90°ตามเข็มนาฬิกา
ภาพต้นฉบับ
ปุ่ม
M
M
: พลิกแนวนอน
 ความคมชัดของภาพทีผ
่ ลิตภัณฑ์นส
้ี นับสนุนคือ 5120 x 3480 (หรือ 19.0 MPixel) สำหรับไฟล์
JPEG มาตรฐานและ 2048 x 1536 (or 3.0 MPixel) สำหรับไฟล์ภาพโปรเกรสซีฟ
 ขึน
้ อยูก
่ บ
ั โหมดบันทึกภาพ MP3/WMA-CD บางแผ่นอาจจะไม่เปิดเล่น
่ วามคมชัดของสัญญาณออก HDMI คือ 720p/1080i/1080p
 ถ้าเปิดเล่นไฟล์ JPEG ขณะทีค
 สารบัญของ MP3-CD จะแตกต่างกันขึน
้ อยูก
่ บ
ั รูปแบบแทร็ค MP3/WMA ทีบ
่ น
ั ทึกบนแผ่นดิสก
โหมดจะถูกแปลงเป็น 576p(480p) โดยอัตโนมัติ
หากต้องการเล่นไอคอนไฟล์ในหน้าจอ
• กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) S,T,W,X เมือ
่ อยูใ่ นโหมดหยุดและเลือกไอคอนทีต
่ อ
้ งการจากส่วนด้าน
บนของเมน
ไอคอนไฟล์ดนตรี : หากต้องการเล่นไฟล์ดนตรีเท่านัน
้ ให้เลือกไอคอน
ไอคอนไฟล์ภาพ : หากต้องการดูไฟล์ภาพเท่านัน
้ ให้เลือกไอคอน
.
.
ไอคอนไฟล์ภาพยนตร์ : หากต้องการดูไฟล์ภาพยนตร์เท่านัน้ ให้เลือกไอคอน
ไอคอนไฟล์ทง
้ั หมด : หากต้องการดูไฟล์ทง้ั หมด ให้เลือกไอคอน
30
HT-X715_NO EUR_THI_0428.indd 30-31
.
.
31
2008-04-29 오후 1:39:35
ถ้าแผ่นดิสก์มไี ฟล์คำบรรยายมากกว่าหนึง่ ไฟล์ คำบรรยาย
ใต้ภาพเริม
่ ต้นอาจจะไม่ตรงกับภาพยนตร์ และคุณจะต้องเ
ลือกภาษาสำหรับคำบรรยายใต้ภาพดังต่อไปนี้ :
เล่น DIVX
ฟังก์ชน
ั ทีอ
่ ธิบายไว้ในหน้านีจ้ ะนำไปใช้กบ
ั การเปิดเล่นแผ่นดิสก์ DivX เท่านัน
้
ในระหว่างเปิดเล่น ให้กดปุม
่ #,$.
• ไปทีไ่ ฟล์ถด
ั ไปเมือ
่ ใดก็ตามทีค
่ ณ
ุ กดปุม
่ $ ถ้ามีมากกว่าสองไ
ฟล์อยูบ
่ นแผ่นดิสก์
• ไปทีไ่ ฟล์กอ
่ นหน้าเมือ
่ ใดก็ตามทีค
่ ณ
ุ กดปุม
่ # ถ้ามีมากกว่าส
องไฟล์อยูบ
่ นแผ่นดิสก์
DivX คือรูปแบบไฟล์วด
ิ โี อทีพ
่ ฒ
ั นาโดย Microsoft และยึดหลักเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูล MPEG4 เพือ
่ ให้ขอ
้ มูล
เสียงและภาพผ่านอินเทอร์เน็ตตามเวลาทีแ
่ ท้จริง
1. รูปแบบทีส
่ นับสนุน
ผลิตภัณฑ์นส
้ี นับสนุนสือ
่ ในรูปแบบต่างๆ ต่อไปนี้ ถ้ารูปแบบของทัง้ วิดโี อและเสียงไม่ได้รบ
ั การสนับสนุน ผูใ้ ช้อ
าจประสบกับปัญหาต่างๆ เช่น ภาพไม่สมบรูณห
์ รือไม่มเี สียง
ในระหว่างเปิดเล่น ให้กดปุม
่ ,.
หากต้องการเปิดเล่นแผ่นดิสก์ในอัตราทีเ่ ร็วขึน
้ ให้กดปุม
่ 
หรือปุม
่ ในระหว่างการเปิดเล่น
• ในแต่ละครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ ความเร็วในการเล่นจะเปลีย
่ นแปลงดังต่อ
ไปนี:้
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normal.
รูปแบบวิดีโอที่สนับสนุน
D
ในระหว่างการเล่น ให้กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) W,X.
่ คุณกดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) X.
• การเล่นจะข้ามไปข้างหน้า 5 นาทีเมือ
• การเล่นจะย้อนกลับมา 5 นาทีเมือ
่ คุณกดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) W.
การเปิดเสียง
D
• ถ้ามีแทร็คเสียงให้เลือกหลายแทร็คบนแผ่นดิสก์ คุณสามารถส
ลับระหว่างแทร็คต่างๆ เหล่านัน
้
• ในแต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กดปุม
่ สิง่ ทีค
่ ณ
ุ เลือกจะสลับระหว่าง
AUDIO (1/N, 2/N ...) (เสียง (1/N, 2/N...))
จะปรากฏขึน
้ เมือ
่ มีภาษาทีไ
่ ด้รบ
ั การสนับสนุนภาษาเดียวบนแผ่นดิสก์
การแสดงคำบรรยายใต้ภาพ
กดปุม
่ SUBTITLE (คำบรรยาย)
• ในแต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กดปุม
่ สิง่ ทีค
่ ณ
ุ เลือกจะสลับระหว่าง
SUBTITLE (1/N, 2/N ...) (คำบรรยาย
(1/N, 2/N ...)) และ SUBTITLE OFF (ปิดคำบรรยาย)
• ถ้าแผ่นดิสก์มไี ฟล์คำบรรยายเพียงไฟล์เดียว ไฟล์นน
้ั จะปรากฏ
ขึน
้ มาโดยอัตโนมัต
• ดูหมายเลข 2 (ฟังก์ชน
ั คำบรรยายภาพ) ด้านล่างหากต้องการ
รายละเอียดเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการใช้คำบรรยายใต้ภาพร่วมกับแผ่นดิสก์ DivX
32
HT-X715_NO EUR_THI_0428.indd 32-33
รูปแบบ
AVI
WMV
รุน
่ ทีส
่ นับสนุน
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Supported Audio Formats
รูปแบบ
MP3
WMA
AC3
อัตราบิต
80~384kbps
56~128kbps
128~384kbps
ความถีใ่ นการแสดงภาพ
44.1khz
44.1/48khz
• สัดส่วนภาพ : แม้ความคมชัดเริม
่ ต้นของ DivX คือ 640x480 พิกเซล (4:3) แต่ผลิตภัณฑ์นส
้ี นับสนุนได้ถงึ
800x600 พิกเซล (16:9) ความคมชัดของหน้าจอโทรทัศน์ทส
่ี งู กว่า 800 จะไม่ได้รบ
ั การสนับสนุน
• เมือ
่ี ค
ี วามถีใ่ นการแสดงภาพสูงกว่า 48khz หรือ 320kbps คุณอาจจะพบปัญหาภาพสัน
่
่ คุณเล่นแผ่นดิสก์ทม
ในระหว่างเปิดเล่น
กดปุม
่ AUDIO (เสียง)
M
่ คุณเลือกไฟล์ DivX ทีต
่ อ
้ งการจากหน้าจอโทรทัศน์แล้ว
2. เมือ
ภาพยนตร์กจ
็ ะเล่นไปตามปกติ
DivX(Digital internet video eXpress)
D
ฟังก์ชันข้าม 5 นาท
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) S,T แล้วเลือ
กคำบรรยายทีต
่ อ
้ งการ ( ) จากหน้าจอโทรทัศน์
และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
● เปิดเล่น
D
ข้ามไปข้างหน้า/ย้อนหลัง
เล่นเร็ว
D
ถ้าแผ่นดิสก์มีไฟล์คำบรรยายมากกว่าหนึ่งไฟล
THI
เปิดเล่น
D
2. ฟังก์ชน
ั คำบรรยายภาพ
• คุณจะต้องมีประสบการณ์ดา้ นการคัดแยกและตัดต่อวิดโี อเพือ
่ ใช้คณ
ุ ลักษณะนีใ้ ห้ได้อย่างเหมาะสม
• หากต้องการใช้ฟงั ก์ชน
ั ทึกไฟล์คำบรรยายภาพ (*.smi) ไว้ในชือ
่ เดียวกับชือ
่ ไฟล์สอ
่ื
ั คำบรรยายภาพ ให้บน
DivX (*.avi) ภายในโฟลเดอร์เดียวกัน
ตัวอย่างเช่น Root
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• ตัง้ ชือ
่ ไฟล์ได้ดว้ ยการใช้อก
ั ขระทีป
่ ระกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขไม่เกิน 60 ตัวหรืออักขระภาษาเอเชียตะวั
นออกไม่เกิน 30 ตัว (อักขระ 2 ไบต์ ตัวอย่างเช่น เกาหลีและจีน)
• ผลิตภัณฑ์ DivX® ทีไ่ ด้รบ
ั การรับรองอย่างเป็นทางการ
• เล่นวิดโี อ DivX® ทุกรุน
่ (รวมถึง DivX® 6) ด้วยการเปิดเล่นมาตรฐานของไฟล์สอ
่ื DivX®
33
2008-04-29 오후 1:39:37
เล่นเร็ว
กดปุม
่ , .
่ ม
ุ่ ถูกกดระหว่างการเปิดเล่น ความเร็วในการเปิดเล่
• ในแต่ละครัง้ ทีป
นจะเปลีย
่ นแปลงดังต่อไปนี:้
การใช้ฟังก์ชันเปิดเล่น
การแสดงข้อมูลบนแผ่นดิสก
BAD
 2X ➞  4X ➞  8X ➞  32X ➞ X PLAY
BAGD
● เปิดเล่น
 2X ➞  4X ➞  8X ➞  32X ➞ X PLAY
คุณสามารถดูขอ
้ มูลการเปิดเล่นของแผ่นดิสก์บนหน้าจอโทรทัศน์
กดปุม
่ INFO (ข้อมูล)
M
M
 ขึน
้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์ การแสดงข้อมูลบนแผ่นดิสก์ทป
่ี ราก
THI
เปิดเล่น
 ในระหว่างการเล่นเร็วแผ่นซีดห
ี รือ MP3-CD เสียงจะได้ยน
ิ เฉพาะทีค
่ วามเร็ว 2x และไม่ใช่ทอ
่ี ต
ั ราค
วามเร็ว 4x, 8x และ 32x
ฏอาจแตกต่างออกไป
้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์ คุณสามารถเลือก DOLBY DIGITAL
 ขึน
หรือ PRO LOGIC
เล่นช้า
D
กดปุม
่ SLOW (ช้า)
ในแต่ละครัง้ ทีป
่ ม
ุ่ ถูกกดระหว่างการเปิดเล่น ความเร็วในก
ารเปิดเล่นจะเปลีย
่ นแปลงดังต่อไปนี:้
ปรากฏขึน
้ บนหน้าจอโทรทัศน์!
ถ้าสัญลักษณ์นป
้ี รากฏขึน
้ บนหน้าจอโทรทัศน์เมือ
่ กดปุม
่
แสดงว่าคุณไม่สามารถสัง่ การทำงานนัน
้ ได้หากกำลังเปิ
ดเล่นแผ่นดิสก์อยู่
1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ 1/2 ➞ 1/4 ➞
1/8 ➞ X PLAY
D 1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ X PLAY
การตรวจสอบเวลาที่เหลืออย
BA
กดปุม
่ REMAIN (คงเหลือ)
่ องชือ
่ เรือ
่ งหรื
• สำหรับการตรวจสอบเวลารวมและเวลาทีเ่ หลืออยูข
อตอนทีก
่ ำลังเล่นอย
M
 ไม่มเี สียงในระหว่างการเล่นช้า
 การเปิดย้อนทีเ่ ล่นแบบช้าๆ ไม่ทำงานกับซีด
ในแต่ละครัง
้ ทีก
่ ดปุม
่ Remain (คงเหลือ)
DVD-VIDEO
TITLE ELAPSED ➞ TITLE REMAIN ➞ CHAPTER ELAPSED ➞ CHAPTER REMAIN
DVD-AUDIO
GROUP ELAPSED ➞ GROUP REMAIN ➞ TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN
การข้ามฉาก/เพลง
A
กดปุม
่ #,$.
่ ดปุม
่ ในระหว่างเปิดเล่น ตอน แทร็ค หรือสารบบ
• ในแต่ละครัง้ ทีก
(ไฟล์) ก่อนหน้าหรือถัดไปจะเปิดเล่น
่ เนือ
่ งกัน
• คุณไม่สามารถข้ามตอนได้ตอ
B TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN ➞ TOTAL ELAPSED ➞ TOTAL REMAIN
A TRACK REMAIN ➞ TRACK ELAPSED
34
HT-X715_NO EUR_THI_0428.indd 34-35
35
2008-04-29 오후 1:39:40
เปิดเล่น
คุณสามารถเปิดเล่นส่วนที่กำหนดไว้ของดีวีดีซ้ำไปซ้ำมา
BAGD
เปิดเล่นซ้ำ
คุณสามารถใช้การเปิดเล่นซ้ำเพือ
่ เล่นซ้ำตอน ชือ
่ เรือ
่ ง แทร็ค (เพลง)
หรือสารบบ (ไฟล์ MP3) ซ้ำไปซ้ำมา
่ INFO (ข้อมูล) สองครัง้
1. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) X เพือ
่ ย้ายไปทีห
่ น้าจอ REPEAT
2. กดปุม
PLAYBACK (เปิดเล่นซ้ำ) ( ).
● เปิดเล่น
่ Cursor (เคอร์เซอร์) S,T เพือ
่ เลือก A- และกดปุม
่
3. กดปุม
ENTER (ป้อน)
่ กดปุม
่ ENTER (ป้อน) ตำแหน่งทีเ่ ลือกจะถูกจัดเก็บไว้ในห
• เมือ
น่วยความจำ
กดปุม
่ REPEAT (ซ้ำ)
• ในแต่ละครัง้ ทีป
่ ม
ุ่ ถูกกดระหว่างการเปิดเล่น โหมดการเปิดเล่นซ้ำจะเ
ปลีย
่ นแปลงดังต่อไปนี:้
่ ENTER (ป้อน) ทีท
่ า้ ยของส่วนทีต
่ อ
้ งการ
4. กดปุม
• ส่วนทีร่ ะบุจะถูกเล่นซ้ำไปซ้ำมา
REPEAT : CHAPTER ➞ REPEAT : TITLE ➞
DVD-VIDEO
THI
เปิดเล่นซ้ำจาก A-B
A-B
REPEAT : OFF
d หากต้องการกลับไปทีก
่ ารเปิดเล่นปกติ ให้กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) S,T เพือ
่ เลือก OFF (ปิด)
REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : GROUP ➞ REPEAT : OFF
DVD-AUDIO
B REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : OFF
BGD REPEAT : RANDOM ➞ REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DIR
M
D
กดปุม
่ STEP (ขัน
้ )
่ นไปข้างหน้าทีละเฟรมทุกครัง้ ทีก
่ ดปุม
่
• รูปภาพจะเลือ
ในระหว่างเปิดเล่น
CHAPTER (ตอน) : จะเล่นซ้ำตอนทีเ่ ลือก
TITLE (ชือ
่ เรือ
่ ง) : จะเล่นซ้ำชือ
่ เรือ
่ งทีเ่ ลือก
GROUP (กลุม
่ ) : จะเล่นซ้ำกลุม
่ ทีเ่ ลือก
ี ครัง้ )
RANDOM (สุม
่ ) : เล่นแทร็คในลำดับการสุม
่ (แทร็คทีเ่ ปิดเล่นแล้วอาจเล่นใหม่อก
TRACK (แทร็ค) : จะเล่นซ้ำแทร็คทีเ่ ลือก
DIR (สารบบ) : จะเล่นซ้ำแทร็คทัง้ หมดในโฟลเดอร์ทเ่ี ลือก
DISC (แผ่นดิสก์) : จะเล่นซ้ำแผ่นดิสก์ทง้ั แผ่น
OFF (ปิด): ยกเลิกการเปิดเล่นซ้ำ
หากต้องการเลือกโหมดการเปิดเล่นซ้ำในหน้าจอข้อมูลบนแผ่นดิสก์
 ฟังก์ชน
ั เล่นซ้ำ A-B จะไม่ทำงานกับแผ่นดิสก์ DivX, MP3 หรือ JPEG
ฟังก์ชันขั้น
➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : OFF
.
B
่ INFO (ข้อมูล) สองครัง้
1. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) X เพือ
่ ย้ายไปทีห
่ น้าจอ REPEAT
2. กดปุม
PLAYBACK (เปิดเล่นซ้ำ) ( )).
่ Cursor (เคอร์เซอร์) T เพือ
่ เลือกโหมดการเปิดเล่นซ้ำที่
3. กดปุม
ต้องการ
้ อืน
่ และแทร็คอืน
่
• หากต้องการเลือกอัลบัม
ให้ทำซ้ำตามขัน
้ ตอนที่ 2 และ 3 ด้านบน
M
 ไม่มเี สียงในระหว่างการเปิดเล่นทีละขัน
้
่ ENTER (ป้อน)
4. กดปุม
OFF ➞ A- ➞ CHAP ➞ TITLE ➞ OFF
B OFF ➞ A- ➞ TRACK ➞ DISC ➞ OFF
M
 สำหรับแผ่นดิสก์ DivX, MP3 และ JPEG คุณจะไม่สามารถเลือกเล่นซ้ำจากหน้าจอการแสดงผลข้อมูล
36
HT-X715_NO EUR_THI_0428.indd 36-37
37
2008-04-29 오후 1:39:43
กลุม
่ โบนัส
DVD-AUDIO
แผ่นดิสก์ดวี ด
ี -ี ออดิโอบางแผ่นมีกลุม
่ ‘โบนัส’ พิเศษทีต
่ อ
้ งใช้รว่ มกับหมายเลข
หลัก 4 ตัวหากต้องการเข้าใช้กลุม
่ เหล่านัน
้ ดูรายละเอียดและหมายเลขหลักที่
กล่องบรรจุแผ่นดิสก์
ฟังก์ชันมุม
คุณสามารถใช้ฟงั ก์ชน
ั นีเ้ พือ
่ ดูฉากเดียวกันแต่ในมุมทีต
่ า่ งกัน
THI
เปิดเล่น
่ ก
ี ลุม
่ โบนัส หน้าจอระบุให้ปอ
้ นหมายเลข
เมือ
่ คุณเล่นแผ่นดิสก์ดวี ด
ี -ี ออดิโอทีม
หลักจะปรากฏขึน
้ โดยอัตโนมัต
่ INFO (ข้อมูล)
1. กดปุม
M
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) S,T หรือปุม
่ ตัวเลขเพือ
่ เลือกมุมทีต
่ อ
้
งการ
● เปิดเล่น
่ Cursor (เคอร์เซอร์) X เพือ
่ เลือ
่ นไปทีก
่ ารแสดงผลมุม
2. กดปุม
(
).
 ถ้าคุณดีดแผ่นดิสก์ออกมา ปิดเครือ่ ง หรือถอดปลัก๊ เครือ่ ง คุณจะต้องป้อนหมายเลขหลักอีกครัง้
• ในแต่ละครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ มุมจะเปลีย
่ นแปลงดังนี:้
1/3 €
M
2/3 €
3/3 €
การสำรวจหน้าต่างๆ
1/3
DVD-AUDIO
ในระหว่างเปิดเล่น ให้กดปุม
่ .,, บนรีโมทคอนโทรล
่ อ
้ งการจากแผ่นดิสก์ดวี ด
ี -ี
• คุณสามารถเลือกภาพทีต
ออดิโอทีภ
่ ายในมีภาพนิง่
ั แผ่นดิสก์บางแผ่น คุณอาจไม่สามารถเลือกภาพได้
• แต่กบ
 ฟังก์ชน
ั มุมจะทำงานเฉพาะกับแผ่นดิสก์ทม
่ี ก
ี ารบันทึกไว้หลายๆ มุม
ฟังก์ชันซูม (ขยายหน้าจอ)
คุณสามารถใช้ฟงั ก์ชน
ั นีเ้ พือ
่ ขยายพืน
้ ทีเ่ ฉพาะของภาพทีแ
่ สดง
่ ZOOM (ซูม)
1. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) ▲, ▼, ◄, ► เพือ
่ เลือ
่ นไปยังพืน
้ ทีท
่ ค
่ี ุ
2. กดปุม
ณต้องการขยาย
ฟังก์ชน
ั การเลือกภาษาสำหรับเสียง
่ ENTER (ป้อน)
3. กดปุม
่ ดปุม
่ ระดับการซูมจะเปลีย
• ในแต่ละครัง้ ทีก
่ นแปลงดังนี้ :
่ INFO (ข้อมูล) สองครัง้
1. กดปุม
ZOOM X 1.5 € ZOOM X 2 € ZOOM X 3 € ZOOM OFF
SELECT ZOOM POSITION
่ Cursor (เคอร์เซอร์) S,T หรือปุม
่ ตัวเลขเพือ
่ เลือกภา
2. กดปุม
ษาทีต
่ อ
้ งการสำหรับเสียง
้ อยูก
่ บ
ั จำนวนภาษาทีอ
่ ยูบ
่ นแผ่นดิสก์ ภาษาต่างๆ
• ขึน
สำหรับเสียง (ENGLISH, SPANISH, FRENCH, เป็นต้น) จ
่ ดปุม
่
ะถูกเลือกในแต่ละครัง้ ทีก
EN 1/3 € SP 2/3 € FR 3/3 € EN 1/3
M
38
HT-X715_NO EUR_THI_0428.indd 38-39
 หากต้องการใช้ฟงั ก์ชน
ั นี้ คุณสามารถกดปุม
่ AUDIO (เสียง) ทีอ
่ ยูบ
่ นรีโมทคอนโทรล
 ฟังก์ชน
ั ภาษาของเสียงอาจไม่ทำงาน แต่ทง้ั นีต
้ อ
้ งขึน
้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์
39
2008-04-29 오후 1:39:46
เปิดเล่น
คุณสามารถใช้เมนูของภาษาสำหรับเสียง ภาษาสำหรับคำบรรยาย
โปรไฟล์ และอืน
่ ๆ
เนือ
้ หาทีอ
่ ยูใ่ นเมนูดวี ด
ี ใี นแต่ละแผ่นอาจไม่เหมือนกัน
1. กดปุม
่ INFO (ข้อมูล) สองครัง้
่ MENU (เมนู)
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) X เพือ
่ เลือ
่ นไปทีก
่ ารแสดงผล
SUBTITLE(คำบรรยายใต้ภาพ) ( ).
่ Cursor (เคอร์เซอร์) S,T หรือปุม
่ ตัวเลขเพือ
่ เลือ
่ นไปยัง
2. กดปุม
Disc Menu (เมนูแผ่นดิสก์) และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) T หรือปุม
่ ตัวเลขเพือ
่ เลือกคำบรรย
ายทีต
่ อ
้ งการ
● เปิดเล่น
ฟังก์ชน
ั การเลือกภาษาสำหรับคำบรรยาย
• เมือ
่ คุณเลือกเมนูแผ่นดิสก์และแผ่นดิสก์ไม่สนับสนุนเมนูดงั กล่า
ว ข้อความ "This menu is not supported" (เมนูนไ้ี ม่ได้
รับการสนับสนุน) จะปรากฏบนหน้าจอ
EN 01/03 € SP 02/03 € FR 03/03 € OFF/03 € EN 01/03
M
THI
การใช้เมนูแผ่นดิสก์
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) S,T,W,X เพือ
่ เลือกรายการทีต
่ อ
้ งการ
4. กดปุม
่ ENTER (ป้อน)
 หากต้องการใช้ฟงั ก์ชน
ั นี้ คุณสามารถกดปุม
่ SUBTITLE (คำบรรยายใต้ภาพ)
ทีอ
่ ยูบ
่ นรีโมทคอนโทรล
ั ภาษาของคำบรรยายใต้ภาพอาจไม่ทำงาน แต่ทง้ั นีต
้ อ
้ งขึน
้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์์
 ฟังก์ชน
การเลือ
่ นไปทีฉ
่ าก/เพลงโดยตรง
BAG
B
1. กดปุม
่ INFO (ข้อมูล)
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) S,T หรือปุม
่ ตัวเลขเพือ
่ เลือกชือ
่ เ
รือ
่ ง/แทร็คทีต
่ อ
้ งการ ( ) และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) W,X เพือ
่ เลือ
่ นไปทีก
่ ารแสดงผล
ตอน ( ).
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง
้ ค่า
MOVE
M
ENTER
EXIT
 การแสดงผลเมนูแผ่นดิสก์อาจแตกต่างกันขึน
้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์
การใช้เมนูชอ
่ื เรือ
่ ง
สำหรับดีวด
ี ท
ี ป
่ี ระกอบด้วยชือ
่ เรือ
่ งหลายๆ ชือ
่ เรือ
่ ง คุณสามารถดูชอ
่ื เรือ
่ งของภาพยนตร์แต่ละเรือ
่ ง
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์ ความพร้อมใช้งานของคุณลักษณะนีอ
้ าจแตกต่าง
ออกไป
4. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) S,T หรือปุม
่ ตัวเลขเพือ
่ เลือกตอ
นทีต
่ อ
้ งการ และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
่ MENU (เมนู)
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
5. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) W,X เพือ
่ เลือ
่ นไปทีก
่ ารแสดงผลเ
วลา ( ).
่ ENTER (ป้อน)
3. กดปุม
่ื เรือ
่ งจะปรากฏขึน
้
• เมนูชอ
6. กดปุม
่ ตัวเลขเพือ
่ เลือกเวลาทีต
่ อ
้ งการ และกดปุม
่ ENTER
(ป้อน)
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง
้ ค่า
่ Cursor (เคอร์เซอร์) S,T เพือ
่ เลือ
่ นไปยังเมนูชอ
่ื เรือ
่ ง
2. กดปุม
AG
กดปุม
่ ตัวเลข.
• ไฟล์ทเ่ี ลือกจะถูกเปิดเล่น
• เมือ
่ เล่นแผ่นดิสก์ MP3 หรือ JPEG คุณจะไม่สามารถใช้ปม
ุ่ Cursor
(เคอร์เซอร์) S,T เพือ
่ เลือ
่ นไปยังโฟลเดอร์
หากต้องการย้ายโฟลเดอร์ ให้กด STOP (หยุด) () และกดปุม
่ Cursor
(เคอร์เซอร์) S,T.
MOVE
M
M
ENTER
EXIT
 การแสดงผลเมนูชอ่ื เรือ่ งอาจแตกต่างกันขึน
้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์
 คุณสามารถกดปุม
่ #,$ บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ เลือ
่ นไปทีช
่ อ
่ื เรือ
่ ง ตอนหรือแทร็คทีต
่ อ
้ งการได้โ
ดยตรง
้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์ คุณอาจจะไม่สามารถเลือ
่ นไปทีช
่ อ
่ื เรือ
่ งหรือเวลาทีเ่ ลือกไว้
 ขึน
40
HT-X715_NO EUR_THI_0428.indd 40-41
41
2008-04-29 오후 1:39:48
การใช้ BLUETOOTH
คุณสามารถใช้อป
ุ กรณ์ Bluetooth เพือ
่ สนุกกับเพลงทีม
่ พ
ี ลังเสียงระดับสเตอริโอคุณภาพสูงได้โดยไม่ตอ
้ งต่อสายต่างๆ ให้ยงุ่ ยาก!
Bluetooth คืออะไร
หากต้องการเชื่อมต่อระบบโฮมซีนีมากับอุปกรณ์ Bluetooth
คุณสามารถยกเลิกการเชือ
่ มต่อระบบโฮมซีนม
ี าออกจากอุปกรณ์
Bluetooth (โปรดอ้างอิงคูม
่ อ
ื ผูใ้ ช้อป
ุ กรณ์ Bluetooth)
• การเชือ
่ มต่อระบบโฮมซีนม
ี าจะถูกยกเลิก
• เมือ
่ มีการยกเลิกการเชือ
่ มต่อระบบโฮมซีนม
ี าจากอุปกรณ์
Bluetooth ระบบโฮมซีนม
ี าจะแสดงคำว่า "DISCONNECT"
(ยกเลิกการเชือ
่ มต่อ) ทีจ
่ อด้านหน้า
● เปิดเล่น
Bluetooth คือเทคโนโลยีใหม่ทช
่ี ว่ ยให้อป
ุ กรณ์ทส
่ี ามารถใช้รว่ มกับ Bluetooth เชือ
่ มต่อระหว่างกันได้
โดยง่ายโดยการเชือ
่ มต่อแบบไร้สายได้อย่างฉับไว
• อุปกรณ์ Bluetooth อาจทำให้เกิดเสียงรบกวนหรือเกิดการทำงานทีผ
่ ด
ิ พลาดได้โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั การใช้งาน
• เมือ
่ ส่วนหนึง่ ส่วนใดของร่างกายสัมผัสกับระบบรับ/ส่งสัญญาณของอุปกรณ์Bluetooth หรือระบบโฮมซีนม
ี า
• การเปลีย
่ นแปลงค่ากระแสไฟฟ้าจากปัญหาไฟฟ้าสะสมตามผนัง มุมตึกหรือฉากกัน
้ ภายในสำนักงาน
• ปัญหาคลืน
่ ไฟฟ้ารบกวนอันเนือ
่ งมาจากอุปกรณ์ทม
่ี ย
ี า่ นความถีเ่ ดียวกัน รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ เตาไม
โครเวฟหรือระบบแลนไร้สาย
• จับคูร่ ะบบโฮมซีนม
ี ากับอุปกรณ์ Bluetooth ในขณะทีร่ ก
ั ษาระหว่างห่างทีไ่ ม่มากนักไว้
• ยิง่ ระบบโฮมซีนม
ี าและอุปกรณ์ Bluetooth มีระยะห่างระหว่างกันมากขึน
้ คุณภาพก็จะยิง่ แย่ลง
ถ้าระยะห่างเกินระยะการทำงานของ Bluetooth การเชือ
่ มต่อจะหายไป
ี าจะสนับสนุนเฉพาะข้อมูล Middle Quality SBC (ไม่เกิน 237kbps@48kHz)
• ระบบโฮมซีนม
และไม่สนับสนุนข้อมูล High Quality SBC (328kbps@44.1kHz)
• ในบริเวณทีอ
่ บ
ั สัญญาณ การเชือ
่ มต่อ Bluetooth อาจทำงานได้ไม่เหมาะสม
• ระบบโฮมซีนม
ี ามีระยะการรับสัญญาณทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพได้ถงึ 10 เมตรในทุกทิศทางถ้าไม่มส
ี ง่ิ กีดขวาง
การเชือ
่ มต่อจะถูกตัดโดยอัตโนมัตถ
ิ า้ ระยะทางอยูน
่ อกช่วงนี้ แม้แต่อยูภ
่ ายในช่วงระยะทีก
่ ำหนดนี้ คุณภาพเสียง
อาจจะลดลงเนือ
่ งจากสิง่ กีดขวาง เช่น ผนังหรือประตู
หากต้องการปลดการเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth ออกจากระบบโฮมซีนม
ี า
THI
เปิดเล่น
หากต้องการยกเลิกการเชือ
่ มต่อระบบโฮมซีนม
ี าออกจากอุปกรณ์ Bluetooth
่ FUNCTION (ฟังก์ชน
ั ) บนแผงด้านหน้าของระบบโฮมซีนม
ี าเพือ
่ สลับจาก “BT AUDIO”
กดปุม
(สัญญาณเสียง Bluetooth) ให้เป็นโหมดอืน
่
่ ก
ู เชือ
่ มต่อจะรอเวลาตอบรับจากระบบโฮมซีนม
ี าก่อนยุตก
ิ ารเชือ
่ มต่อ (เวลาในการยกเลิก
• อุปกรณ์ Bluetooth ทีถ
การเชือ
่ มต่ออาจแตกต่างกันขึน
้ อยูก
่ บ
ั อุปกรณ์ Bluetooth)
• อุปกรณ์ทถ
่ี ก
ู เชือ
่ มต่อในปัจจุบน
ั จะถูกยกเลิก
M
 ในโหมดการเชือ
่ มต่อ Bluetooth การเชือ
่ มต่อ Bluetooth จะยุตล
ิ งถ้าระยะห่างระหว่างระบบโฮมซีนี
มาและอุปกรณ์ Bluetooth เกิน 10 เมตร ถ้าระยะห่างกลับมาอยูท
่ ร่ี ะยะทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพแล้ว
หรือคุณเริม
่ อุปกรณ์ Bluetooth ใหม่ การเชือ
่ มต่อ Bluetooth จะถูกกูค
้ น
ื
ั อาจทำงานอย่างไม่เหมาะสมกับอุปกรณ์ Bluetooth บางชนิด
 ฟังก์ชน
ั บางฟังก์ชน
ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ Bluetooth สนับสนุนฟังก์ชน
ั ชุดหูฟงั ระบบสเตอริโอทีใ่ ช้รว่ มกันได้กบ
ั Bluetooth
1. กดปุม
่ FUNCTION (ฟังก์ชน
ั ) บนแผงด้านหน้าของระบบโฮมซีนม
ี าซ้ำไปซ้ำมาจนกระทัง่ คำว่า “BT
AUDIO” (สัญญาณเสียง Bluetooth) ปรากฏ
• โหมดจะทำการสลับตามลำดับดังต่อไปนี:้
DVD/CD ➞ DIGITAL IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞
USB ➞ BT AUDIO ➞ TUNER
• คุณจะเห็นคำว่า “WAIT” (โปรดรอ) 2 วินาที และคำว่า
“READY” (พร้อม) ทีห
่ น้าจอด้านหน้าของระบบโฮมซีนม
ี า
2. เลือกเมนู Bluetooth บนอุปกรณ์ Bluetooth
ทีค
่ ณ
ุ ต้องการเชือ
่ มต่อ
(โปรดดูทค
่ี ม
ู่ อ
ื ผูใ้ ช้ของอุปกรณ์ Bluetooth)
3. เลือกเมนูชด
ุ หูฟงั สเตอริโอในอุปกรณ์ Bluetooth
• คุณจะเห็นรายการอุปกรณ์ทถ
่ี ก
ู สแกน
เชื่อมต่อ
4. เลือก "Samsung Home Theater"
(ซัมซุงโฮมเธียร์เตอร์) จากรายการทีค
่ น
้ หาได้
• เมือ
่ มีการเชือ
่ มต่อระบบโฮมซีนม
ี าเข้ากับอุปกรณ์ Bluetooth
อุปกรณ์
ระบบโฮมซีนม
ี าจะแสดงคำว่า "Connect" (เชือ
่ มต่อ)
Bluetooth
บนจอด้านหน้า ตามด้วยชือ
่ อุปกรณ์ Bluetooth ทีม
่ ก
ี ารเชือ
่ มต่อ
• การเชือ
่ มต่อระบบโฮมซีนม
ี าเสร็จสมบูรณ์
5. เปิดเพลงบนอุปกรณ์ทม
่ี ก
ี ารเชือ
่ มต่อ
• คุณสามารถฟังเพลงในอุปกรณ์ Bluetooth ทีเ่ ชือ
่ มต่อได้โดยตรงจากระบบโฮมซีนม
ี า
M
 คุณอาจจำเป็นต้องป้อนรหัส PIN (รหัสผ่าน) เมือ
่ เชือ
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth
เข้ากับระบบโฮมซีนม
ี า ในกรณีทห
่ี น้าต่างป้อนรหัส PIN ปรากฏขึน
้ ให้ปอ
้ น <0000>
ระบบโฮมซี
น
ม
ี
าอาจควบคุ
ม
ฟั
ง
ก์
ช
น
ั
ที
เ
่
กี
ย
่
วกั
บ
การเล่
น
เฉพาะเมื
อ
่
อุ
ป
กรณ์
ที่เชื่อมต่อสนับสนุนฟัง

ก์ชันดังกล่าว
ี าจะสนับสนุนเฉพาะข้อมูล Middle Quality SBC (ไม่เกิน 237kbps@48kHz)
 ระบบโฮมซีนม
และไม่สนับสนุนข้อมูล High Quality SBC (328kbps@44.1kHz)
42
HT-X715_NO EUR_THI_0428.indd 42-43
43
2008-04-29 오후 1:39:51
THI
เปิดเล่น
เล่นเร็ว
ในระหว่างเปิดเล่น ให้กดปุม
่ ,.
• ในแต่ละครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ ความเร็วในการเล่นจะเปลีย
่ นแปลงดังต่อไปนี:้
การเล่นไฟล์สื่อโดยใช้คุณลักษณะโฮสต์ USB
2x € 4x € 8x € 32x € Normal.
คุณสามารถเพลิดเพลินกับไฟล์สอ
่ื เช่น รูปภาพ ภาพยนตร์และเพลงทีบ
่ น
ั ทึกไว้ในเครือ
่ งเล่น MP3 เมมโมรีส
่ ติก
๊ USB หรื
อกล้องดิจท
ิ ล
ั ด้วยวิดโี อคุณภาพสูงได้ดว้ ยการเชือ
่ มต่ออุปกรณ์จด
ั เก็บข้อมูลเข้ากับช่อง USB ของโฮมซีนม
ี า
2. กดปุม
่ FUNCTION (ฟังก์ชน
ั ) บนเครือ
่ งเล่นดีวด
ี ห
ี รือปุ่
ม PORT (พอร์ต) บนรีโมตคอนโทรลเพือ
่ เลือกโหมด
USB
• USB จะปรากฏบนหน้าจอแล้วจะหายไป
• หน้าจอ USB MENU (เมนู USB) จะปรากฏบนหน้าจอโ
ทรทัศน์และไฟล์ทบ
่ี น
ั ทึกไว้จะเปิดเล่น
3. หากต้องการหยุดเล่น ให้กดปุม
่ STOP (หยุด) ().
การถอดออกจากพอร์ตอย่างปลอดภัย
ป้องกันความเสียหายทีจ
่ ะเกิดกับข้อมูลทีเ่ ก็บไว้ในอุปกรณ์
USB ได้ดว้ ยการถอดอุปกรณ์ออกอย่างปลอดภัยก่อนทีจ
่ ะดึงสาย
USB ออก
• กดปุม
่ STOP (หยุด) () สองครัง้ ติดต่อกัน
หน้าจอจะแสดงคำว่า REMOVE USB (ถอด USB)
• ถอดสาย USB ออก
อุปกรณ์ทส
่ี ามารถใช้รว
่ มกันได้
1. อุปกรณ์ USB ทีส
่ นับสนุน USB Mass Storage v1.0 (อุปกรณ์ USB ทีท
่ ำหน้าทีเ่ ป็นแผ่นดิสก์แบบถอดอ
อกได้ใน Windows (2000 หรือใหม่กว่า) โดยไม่ตอ
้ งติดตัง้ ไดร์เวอร์เพิม
่ )
2. เครือ
่ งเล่น MP3: เครือ
่ งเล่น MP3 แบบแฟลชและ HDD
3. กล้องดิจท
ิ ล
ั : กล้องถ่ายรูปทีส
่ นับสนุน USB Mass Storage v1.0
• กล้องถ่ายรูปทีท
่ ำหน้าทีเ่ ป็นแผ่นดิสก์แบบถอดออกได้ใน Windows (2000 หรือใหม่กว่า) โดยไม่ตอ
้ ง
ติดตัง้ ไดร์เวอร์เพิม
่
4. USB HDD และ USB Flash Drive: อุปกรณ์ทส
่ี นับสนุน USB2.0 หรือ USB1.1
• คุณอาจว่าคุณภาพทีไ
่ มต่ออุปกรณ์ USB1.1
่ ด้แตกต่างกันขณะเปิดเล่นเมือ
่ เชือ
• สำหรับ USB HDD โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชือ
่ มต่อสายไฟเสริมกับ USB HDD เพือ
่ การทำงานที่
เหมาะสมแล้ว
5. ตัวอ่านการ์ด USB: ตัวอ่านการ์ด USB แบบหนึง่ ช่องและตัวอ่านการ์ด USB แบบหลายช่อง
• ตัวอ่านการ์ด USB อาจไม่ได้รบ
ั การสนับสนุน แต่ทง้ั นีต
้ อ
้ งขึน
้ อยูก
่ บ
ั ผูผ
้ ลิต
• หากคุณติดตัง้ อุปกรณ์หน่วยความจำหลายอุปกรณ์ลงในตัวอ่านการ์ดแบบหลายช่อง
คุณอาจประสบกับปัญหาได้
6. หากคุณใช้สายต่อ USB อุปกรณ์ USB อาจไม่ได้รบ
ั การยอมรับ
รูปแบบทีส
่ นับสนุน
• เมือ
่ มีไฟล์มากกว่าหนึง่ ไฟล์และคุณกดปุม
่ $
ไฟล์ถด
ั ไปจะถูกเลือก
• เมือ
่ มีไฟล์มากกว่าหนึง่ ไฟล์และคุณกดปุม
่ #
ไฟล์กอ
่ นหน้าจะถูกเลือก
44
HT-X715_NO EUR_THI_0428.indd 44-45
ความถี่
แบบสุ่ม
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720x480
44.1KHz~48KHz
DivX
.AVI,.ASF
4Mbps
DivX3.11~
DivX5.1, XviD
720x480
44.1KHz~48KHz
JPG
ภาพยนตร์
ในระหว่างเปิดเล่น ให้กดปุม
่ #,$.
พิกเซล
ภาพนิง
่
คุณจะต้องตัง้ โหมด Dolby Pro Logic II ไปที่ Matrix (โปรดดูทห
่ี น้า 56)
ข้ามไปข้างหน้า/ย้อนหลัง
รุน
่
ชือ
่ ไฟล์
 หากต้องการฟังไฟล์เพลงของคุณพร้อมสัญญาณเสียงโฮมซีนม
ี า 5.1 ช่องสัญญาณ
ส่วนขยาย
อัตราบิต
รูปแบบ
เพลง
M
● เปิดเล่น
่ า้ นข้างของตัวเครือ
่ ง
1. ต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต USB ทีด
ไฟล์
• CBI (ควบคุม/ความจุ/สัญญาณแทรก) ไม่ได้รบ
ั การสนับสนุน
• ไม่สนับสนุนกล้องดิจท
ิ ล
ั ทีใ่ ช้โปรโตคอล PTP หรือต้องติดตัง้ โปรแกรมเพิม
่ เติมเมือ
่ เชือ
่ มต่อกับคอมพิวเตอร์
• อุปกรณ์ทใ่ี ช้ระบบไฟล์ NTFS ไม่ได้รบ
ั การสนับสนุน (เฉพาะระบบไฟล์ FAT 16/32 (ตารางการจัดสรรไฟล์
16/32) เท่านัน
้ ทีไ
่ ด้รบ
ั การสนับสนุน)
• เครือ
่ งเล่น MP3 บางชนิดเมือ
่ เชือ
่ มต่อกับผลิตภัณฑ์น้ี อาจไม่สามารถทำงานได้ แต่ทง้ั นีต
้ อ
้ งขึน
้ อยูก
่ บ
ั ขนา
ดส่วนของระบบไฟล
• ฟังก์ชันโฮสต์ USB ไม่ได้รับการสนับสนุนหากมีการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ที่โอนย้ายไฟล์สื่อโดยโปรแกรมที่
กำหนดเฉพาะจากผู้ผลิต
• ไม่ทำงานกับอุปกรณ์ Janus ทีเ่ ปิดใช้งาน MTP (โปรโตคอลการโอนย้ายสือ
่ )
้ หมด สำหรับข้อมูลเกีย
่ วกับอุป
• ฟังก์ชน
ั โฮสต์ USB ของผลิตภัณฑ์นไ
้ี ม่สนับสนุนอุปกรณ์ USB ทัง
กรณ์ทส
่ี นับสนุน โปรดดูทห
่ี น้า 65
45
2008-04-29 오후 1:39:52
การตั้งค่าระบบ
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ชนิดของโทรทัศน์ของคุณ (แบบจอกว้างหรือแบบทัว่ ไปขนาด 4:3) คุณสามารถเลือกสัดส่วนภาพของโทรทัศน์ได้
เพื่อความสะดวก คุณสามารถตั้งคุณลักษณะต่างๆ ของดีวีดีโฮมซีนีมานี้เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดีที่สุดในสภาพแวดล
อมของบ้านของคุณ
การตั้งภาษา
่ MENU (เมนู)
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) ▼ เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง Setup (ตัง
้ ค่า)
และกดปุม
่ ENTER (ป้อน) หรือปุม
่ ►
4. กดปุม
่ เลือกรายการทีต
่ อ
้ งการและกดปุม
่
่ Cursor (เคอร์เซอร์) ▲,▼ เพือ
ENTER (ป้อน)
• เมือ
่ ตัง้ ค่าเสร็จแล้ว คุณจะถูกนำกลับไปทีห
่ น้าจอก่อนหน้า
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ MENU (เมนู)
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) ▼ เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง Setup (ตัง
้ ค่า) และกดปุม
่
ENTER (ป้อน) หรือปุม
่ ►
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
● การตั้งค่าระบบ
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) ▼ เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง TV DISPLAY
(การแสดงผลทีว)ี และกดปุม
่ ENTER (ป้อน) หรือปุม
่ ►
ภาษา OSD (บนจอภาพ) จะถูกตัง้ เป็นภาษาอังกฤษตามค่าเริม
่ ต้น
d กดปุม
่ RETURN (กลับ) เพือ
่ ย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง้ ค่า
3. เลือก Language (ภาษา) และกดปุม
่ ENTER (ป้อน) หรือปุม
่ ►
่ Cursor (เคอร์เซอร์) ▲,▼ เพือ
่ เลือก OSD Language
4. กดปุม
(ภาษา OSD) และกดปุม
่ ENTER (ป้อน) หรือปุม
่ ►
THI
การตั้งค่าชนิดหน้าจอโทรทัศน์
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
่ Cursor (เคอร์เซอร์) ▲,▼ เพือ
5. กดปุม
่ เลือกภาษาทีต
่ อ
้ งการและกดปุม
่
ENTER (ป้อน)
• เมือ
่ ตัง้ ค่าเสร็จแล้ว OSD จะเป็นภาษาอังกฤษหากเลือกภาษา
อังกฤษเป็นภาษา
การปรับสัดส่วนภาพของโทรทัศน์ (ขนาดหน้าจอ)
d กดปุม
่ RETURN (กลับ) เพือ
่ ย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง้ ค่า
สัดส่วนภาพหน้าจอแนวตัง้ และแนวนอนของโทรทัศน์ทว่ั ไปคือ 4:3 ในขณะทีโ่ ทรทัศน์แบบจอกว้างและความคมชั
ดสูงจะเท่ากับ 16:9 สัดส่วนนีเ้ รียกว่าสัดส่วนภาพ เมือ
่ เล่นดีวด
ี ท
ี บ
่ี น
ั ทึกในจอภาพทีแ
่ ตกต่างกัน คุณควรปรับสัดส่ว
นภาพให้เหมาะสมกับโทรทัศน์หรือหน้าจอของคุณ
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
สำหรับโทรทัศน์แบบมาตรฐาน ให้เลือกตัวเลือก 4:3PS หรือ 4:3LB ตามความชอบส่วนบุคคล
• ภาษา OSD: การเลือกภาษา OSD
• AUDIO (เสียง): การเลือกภาษาสำหรับระบบสัญญาณเสียง
(บันทึกบนแผ่นดิสก์)
• SUBTITLE (คำบรรยาย): การเลือกภาษาสำหรับคำบรรยายใต้ภาพ
(บันทึกบนแผ่นดิสก์)
• DISC MENU (เมนูแผ่นดิสก์): การเลือกภาษาของเมนูแผ่นดิสก์
(บันทึกบนแผ่นดิสก์)
ให้เลือก WIDE/HDTV หากคุณมีโทรทัศน์แบบจอกว้าง
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
เลือกตัวเลือกนีเ้ พือ
่ เล่นภาพ 16:9 ในโหมด Pan & Scan
บนโทรทัศน์แบบทัว่ ไป
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
a หากภาษาทีค
่ ณ
ุ เลือกไม่ถก
ู บันทึกลงบนแผ่นดิสก์
ภาษาของเมนูจะไม่เปลีย
่ นแปลงแม้คณ
ุ ได้ตง้ั ค่าภาษานัน
้ ให้เป็นภาษาทีค
่ ณ
ุ ต้อง
การแล้วก็ตาม
• คุณสามารถดูเฉพาะส่วนกึง่ กลางของจอภาพ (โดยด้านข้างของรูปภาพ
16:9 ถูกตัดออก)
4:3LB (4:3 Letterbox)
เลือกตัวเลือกนีเ้ พือ
่ แสดงภาพขนาด 16:9 ในโหมด Letter Box
บนโทรทัศน์แบบทัว่ ไป
• แถบสีดำจะปรากฏทีด
่ า้ นบนและด้านล่างของหน้าจอ
• OTHERS (อืน
่ ๆ): หากต้องการเลือกภาษาอืน
่ ให้เลือก OTHERS (อืน
่ ๆ)
และป้อนรหัสภาษาของประเทศของคุณ (ดูหน้า 64)
คุณสามารถเลือกภาษาสำหรับ AUDIO (เสียง) SUBTITLE (คำบรรยาย)
และ DISC MENU (เมนูแผ่นดิสก์)
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
WIDE/HDTV
เลือกตัวเลือกนีเ้ พือ
่ ดูภาพขนาด 16:9
ในโหมดเต็มจอบนโทรทัศน์แบบจอกว้างของคุณ
• คุณจะสามารถเพลิดเพลินกับสัดส่วนภาพแบบจอกว้าง
M
 หากดีวด
ี ข
ี องคุณอยูใ่ นสัดส่วน 4:3 คุณจะไม่สามารถดูในแบบจอกว้างได้
 เนือ
่ งจากแผ่นดีวด
ี ถ
ี ก
ู บันทึกภาพไว้ในหลายรูปแบบ ซึง่ จะทำให้ดม
ู ค
ี วามแตกต่างกันตามแต่ละซอฟ
ต์แวร์ ชนิดของโทรทัศน์ และการตัง้ ค่าสัดส่วนภาพของโทรทัศน์
 เมือ
่ ใช้ HDMI จะมีการแปลงหน้าจอให้เป็นโหมดกว้างโดยอัตโนมัติ
46
HT-X715_NO EUR_THI_0428.indd 46-47
47
2008-04-29 오후 1:39:54
G
การตั้งค่าระบบควบคุมการใช้เครื่องโดยผู้ปกครอง (ระดับเรตติ้ง)
ในขณะทีด
่ ู DVD หรือ JPEG CD คุณสามารถตัง้ ค่ารูปภาพทีค
่ ณ
ุ ต้องการให้เป็นวอลล์เปเปอร์ของภาพพืน
้ หลังได
ให้ใช้การตั้งค่านี้เพื่อจำกัดการเล่นดีวีดีที่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่หรือมีเนื้อหารุนแรงซึ่งคุณไม่ต้องการให้เด็กๆ ดู
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ MENU (เมนู)
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) ▼ เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง Setup (ตัง
้ ค่า)
และกดปุม
่ ENTER (ป้อน) หรือปุม
่ ►
1. ในระหว่างเปิดเล่น ให้กดปุม
่ PAUSE (พักเล่น) (
ในขณะทีภ
่ าพทีค
่ ณ
ุ ชืน
่ ชอบปรากฏ
)
● การตั้งค่าระบบ
2. กดปุม
่ LOGO (โลโก้)
• คำว่า COPY LOGO DATA (คัดลอกข้อมูลโลโก้)
จะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) ▼ เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง PARENTAL
(ครอบครัว) และกดปุม
่ ENTER (ป้อน) หรือปุม
่ ►
4. กดปุม
่ เลือกระดับเรตติง้ ทีต
่ อ
้ งการและกด
่ Cursor (เคอร์เซอร์) ▲,▼ เพือ
ปุม
่ ENTER (ป้อน)
• หากคุณเลือกระดับ 6 คุณจะไม่สามารถดูดวี ด
ี ท
ี ม
่ี รี ะดับ 7 หรือสูงกว่าได้
• ระดับทีส
่ งู ขึน
้ ก็จะยิง่ ใกล้กบ
ั เนือ
้ หาของสือ
่ ทีม
่ ค
ี วามรุนแรงหรือเนือ
้ หาสำ
หรับผูใ้ หญ่
3. ระบบจะปิดและเปิดใหม่อก
ี ครัง้
MOVE
ENTER
RETURN
THI
การตั้งค่าระบบ
การตั้งค่าวอลล์เปเปอร
EXIT
• ภาพวอลล์เปเปอร์พื้นหลังที่เลือกจะปรากฏขึ้น
• คุณสามารถเลือกการตั้งค่าวอลล์เปเปอร์ได้ถึง 3 ภาพ
COPY LOGO DATA
 PAUSE
LOGO IS COPIED
 PAUSE
5. ป้อนรหัสผ่าน และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
• รหัสผ่านทีต
่ ง้ั ไว้คอ
ื "7890" ตามค่าเริม
่ ต้น
• เมือ
่ ตัง้ ค่าเสร็จแล้ว คุณจะถูกนำกลับไปทีห
่ น้าจอก่อนหน้า
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
d กดปุม
่ RETURN (กลับ) เพือ
่ ย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง้ ค่า
M
M
 ฟังก์ชน
ั นีจ
้ ะไม่ทำงานเมือ
่ สัญญาณออก HDMI คือ 720p, 1080i หรือ 1080p
 ฟังก์ชน
ั นีจ
้ ะทำงานเฉพาะเมือ
่ แผ่นดีวด
ี ม
ี ข
ี อ
้ มูลระดับเรตติง้
วิธีเลือกการตั้งค่าวอลล์เปเปอร์หนึ่งในสามการตั้งค่าที่คุณทำ
การตั้งค่ารหัสผ่าน
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ MENU (เมนู)
คุณสามารถตัง้ ค่ารหัสผ่านสำหรับการตัง้ ค่าระบบควบคุมการใช้เครือ
่ งโดยผูป
้ ก
ครอง (ระดับเรตติง้ )
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) ▼ เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง Setup (ตัง
้ ค่า)
และกดปุม
่ ENTER (ป้อน) หรือปุม
่ ►
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ MENU (เมนู)
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) ▼ เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง LOGO (โลโก้)
และกดปุม
่ ENTER (ป้อน) หรือปุม
่ ►
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) ▼ เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง Setup (ตัง
้ ค่า)
และกดปุม
่ ENTER (ป้อน) หรือปุม
่ ►
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) ▼ เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง PASSWORD
(รหัสผ่าน) และกดปุม
่ ENTER (ป้อน) หรือปุม
่ ►
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• วิธีนี้คือการเลือกหนึ่งในสามหน้าจอวอลล์เปเปอร์
5. กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง้ ค่า
4. กดปุม
่ ENTER (ป้อน)
5. ป้อนรหัสผ่าน และกดปุม
่ ENTER (ป้อน).
• ป้อนรหัสผ่านเดิม รหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่านใหม่
• การตัง้ ค่าเสร็จสมบูรณ์
M
4. กดปุม
่ เลือก USER (ผูใ้ ช้)
่ Cursor (เคอร์เซอร์) ▲,▼ เพือ
ทีต
่ อ
้ งการและกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
 รหัสผ่านทีต
่ ง้ั ไว้คอ
ื "7890" ตามค่าเริม
่ ต้น
หากคุณลืมรหัสผ่านระดับเรตติ้ง ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
้ เดิม): เลือกตัวเลือกนีเ้ พือ
่ ตัง้ ค่ารูปโลโก้ของซัมซุงเป็นภ
• ORIGINAL (ดัง
าพวอลล์เปเปอร์ของคุณ
่ ตัง้ ค่าภาพทีต
่ อ
้ งการเป็นวอลล์เปเปอร์ข
• USER (ผูใ้ ช้): เลือกตัวเลือกนีเ้ พือ
องคุณ
d กดปุม
่ RETURN (กลับ) เพือ
่ ย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง้ ค่า
• ขณะทีเ่ ครือ
่ งเล่นอยูใ่ นโหมดไม่มด
ี ส
ิ ก์ ให้กดปุม
่ STOP (หยุด) () ของเครือ
่ งเล่นดีวด
ี ค
ี า้ งไว้นานกว่า
5 วินาที คำว่า INITIAL (เริม
่ ต้น) จะปรากฏบนหน้าจอและการตัง้ ค่าจะกลับคืนไปยังค่าเริม
่ ต้น
• กดปุม
่ POWER (เปิด/ปิดเครือ
่ ง)
้ั หมดหากไม่จำเป็น อย่าใช้ฟง
ั ก์ชน
ั นี้
การใช้ฟง
ั ก์ชน
ั คืนค่าจะลบข้อมูลการตัง
้ ค่าทีเ่ ก็บไว้ทง
48
HT-X715_NO EUR_THI_0428.indd 48-49
49
2008-04-29 오후 1:39:56
การตั้งค่าระบบ
หากไม่สามารถวางลำโพงต่างๆ ห่างกันในระยะทีเ่ ท่าๆ กันจากตำแหน่งการฟัง คุ
ณสามารถปรับเวลาดีเลย์ของสัญญาณเสียงจากลำโพงกลางและลำโพงหลัง
โหมดเปิดเล่นดีวีด
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ MENU (เมนู)
แผ่นดีวด
ี -ี ออดิโอบางชนิดจะรวมดีวด
ี -ี วิดโี อและดีวด
ี -ี ออดิโอเอาไว้ดว้ ย
2. กดปุม
่ เลือ
่ นไปยัง Audio (เสียง) และกดปุม
่
่ Cursor (เคอร์เซอร์) ▼ เพือ
ENTER (ป้อน) หรือปุม
่ ►
หากต้องการเปิดเล่นส่วนของดีวด
ี -ี วิดโี อบนแผ่นดีวด
ี -ี ออดิโอ ให้ตง้ั ค่าตัวเครือ
่ งเ
ป็นโหมดดีวด
ี -ี วิดโี อ
4. กดปุม
่ ENTER (ป้อน)
MOVE
ENTER
RETURN
่ ตัง้ เวลาดีเลย์
5. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) ◄, ► เพือ
• คุณสามารถตัง้ ค่าเวลาดีเลย์สำหรับ C ระหว่าง 00 และ 05mSEC
และสำหรับ SL และ SR ระหว่าง 00 และ 15mSEC
EXIT
่ เลือ
่ นไปยัง DVD TYPE (ชนิดดีวด
ี )ี
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) ▼ เพือ
และกดปุม
่ ENTER (ป้อน) หรือปุม
่ ►
่ เลือ
่ นไปยัง DVD VIDEO
่ Cursor (เคอร์เซอร์) ▲,▼ เพือ
4. กดปุม
(ดีวด
ี วี ด
ิ โี อ) และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
d กดปุม
่ RETURN (กลับ) เพือ
่ ย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง้ ค่า
• ตั้งค่าขั้นตอนที่ 1 ~ 4 อีกครั้งหากคุณต้องการสลับโหมดเล่นดีวีดีออดิโอ
• DVD VIDEO (ดีวด
ี วี ด
ิ โี อ): ตัง้ ค่าเพือ
่ เล่นเนือ
้ หาดีวด
ี วี ด
ิ โี อทีอ
่ ยูบ
่ นแผ่นดีวี
ดีออดิโอ
• DVD AUDIO (ดีวีดีออดิโอ): ตั้งค่าเพื่อเล่นดีวีดีออดิโอที่เป็นค่าเริ่มต้น
M
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
การตัง
้ ค่าเวลาดีเลย์ของลำโพง
เมือ
่ เล่นเสียงรอบทิศทาง 5.1 ช่องสัญญาณ คุณจะเพลิดเพลินกับสัญญาณเสียงทีด
่ ท
ี ส
่ี ด
ุ หากระยะห่างระหว่างคุณและลำโพงแ
ต่ละตัวเท่ากัน
เนือ
่ งจากเสียงจะมาถึงตำแหน่งการฟังในระยะเวลาทีแ
่ ตกต่างกันตามตำแหน่งการวางลำโพง คุณสามารถปรับค่าความต่างนีโ้ ด
ยการเพิม
่ ลักษณะการหน่วงให้กบ
ั สัญญาณเสียงของลำโพงกลางและลำโพงเซอร์ราวด์
 โหมดเล่นดีวดี จี ะถูกตัง้ ค่าเป็นดีวดี อี อดิโอตามการตัง้ ค่าเริม่ ต้นจากโรงงาน
 การปิดตัวเครือ่ งหลักจะเป็นการสลับโดยอัตโนมัตไิ ปยังโหมดดีวดี อี อดิโอ
การตัง้ ค่าลำโพงกลาง
การลงทะเบียน DviX (R)
โปรดใช้รหัสทะเบียนเพือ
่ ลงทะเบียนเครือ
่ งเล่นนีก
้ บ
ั วิดโี อ DivX (R) ตามรูปแบบทีต
่ อ
้ งการ สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติม
โปรดดูท่ี www.divx.com/vod
การตัง
้ ค่าโหมดลำโพง
ช่องสัญญาณออกและการตอบสนองความถีจ
่ ากลำโพงจะถูกปรับโดยอัตโนมัตต
ิ ามโครงแบบลำโพงของคุณและขึ้
นอยูก
่ บ
ั ว่าได้ใช้ลำโพงเฉพาะตัวใดด้วยหรือไม่
ระยะห่างระหว่าง Df
และ Dc
0.00 m
0.34 m
0.68 m
1.06 m
1.40 m
1.76 m
เวลาดีเลย์
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
การตัง้ ค่าลำโพงหลัง
่ MENU (เมนู)
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) ▼ เพือ
2. กดปุม
่ เลือ
่ นไปยัง Audio (เสียง) และกดปุม
่
ENTER (ป้อน) หรือปุม
่ ►
ไม่เช่นนัน
้ ให้เปลีย
่ นการตัง้ ค่าตามตารางนี้
3. ใน SPEAKER SETUP (การตัง้ ค่าลำโพง) ให้กดปุม
่ ENTER (ป้อน)
หรือ ► อีกครัง้
MOVE
ENTER
RETURN
CHANGE
จำเป็นต้องวางลำโพงภายในวงกลมนี้
ระยะห่างระหว่าง Df
และ Dc
0.00 m
1.06 m
2.11 m
3.16 m
3.62 m
5.29 m
เวลาดีเลย์
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
M
MOVE
การวางลำโพ
งเซอร์ราวด์ใ
นตำแหน่งที่ดี
ที่สุด
Df: ระยะห่างจากลำโพงหน้า
Dc: ระยะห่างจากลำโพงกลาง
Ds: ระยะห่างจากลำโพงเซอร์ราวด์
EXIT
่ ใช้ลำโพง
• SMALL (เล็ก): เลือกตัวเลือกนีเ้ มือ
่ ไม่มก
ี ารเชือ
่ มต่อลำโพง
• NONE (ไม่ม)ี : เลือกตัวเลือกนีเ้ มือ
d กดปุม
่ RETURN (กลับ) เพือ
่ ย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า
การวางลำโพงกลางในตำ
แหน่งที่ดีที่สุด
หากระยะห่างของ Dc เท่ากับหรือมากกว่าระยะของ Df ในภาพ
ให้ตง้ั โหมดเป็น 0ms ไม่เช่นนัน
้ ให้เปลีย
่ นการตัง้ ค่าตามตารางนี้
หากระยะห่างของ Dc เท่ากับหรือมากกว่าระยะของ Dr ในภาพ
ให้ตง้ั โหมดเป็น 0ms
่ Cursor (เคอร์เซอร์) ▲, ▼, ◄, ► เพือ
่ เลือ
่ นไปยังลำโพงทีต
่ อ
้ งก
4. กดปุม
ารและกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
่ ดปุม
่ โหมดจะสลับกันตามลำดับ
• สำหรับ C, SL, และ SR ในแต่ละครัง้ ทีก
ดังต่อไปนี:้ SMALL Œ NONE.
• สำหรับ L และ R โหมดจะถูกตัง้ ค่าไปที่ SMALL (เล็ก)
● การตั้งค่าระบบ
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) ▼ เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง DELAY TIME และกดปุม
่
ENTER (ป้อน) หรือปุม
่ ►
1. กดปุม
่ าดแผ่นใส่แผ่นดิสก์เปิดออก
่ MENU (เมนู) ในขณะทีถ
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) ▼ เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง Setup (ตัง
้ ค่า) และกดปุม
่
ENTER (ป้อน) หรือปุม
่ ►
THI
การตั้งค่าเวลาดีเลย์
RETURN
EXIT
RETURN
EXIT
 เมือ
่ ใช้ PL II
(Dolby Pro Logic II) เวลาดีเลย์อาจมีความแตกต่างกันในแต่ละโหมด
 เมือ
่ ใช้ AC-3 และ DTS อาจมีการตัง้ ค่าเวลาดีเลย์ระหว่าง 00 ถึง 15mSEC
 ช่องสัญญาณกลางสามารถปรับได้เฉพาะบนแผ่นดิสก์แบบ 5.1 ช่องสัญญาณ
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง้ ค่า
M
 ขึน
้ อยูก
่ บ
ั การตัง้ ค่า PRO LOGIC และ STEREO โหมดลำโพงอาจแตกต่างจากนี้ (โปรดดูทห
่ี น้า 56)
50
HT-X715_NO EUR_THI_0428.indd 50-51
51
2008-04-29 오후 1:39:58
การตั้งค่าระบบ
THI
การปรับสมดุลและระดับเสียงของลำโพงเองด้วยปุม
่ SOUND EDIT (แก้ไขเสียง)
กดปุม
่ SOUND EDIT (แก้ไขเสียง) แล้วกดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์)W,X.
• ในแต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กดปุม
่ SOUND EDIT (แก้ไขเสียง) คุณจะเห็นค
วามสมดุลและระดับเสียงของลำโพงแต่ละตัว
การตั้งค่าสัญญาณเสียงทดสอบ
ให้ใช้คณ
ุ ลักษณะสัญญาณเสียงทดสอบเพือ
่ ตรวจสอบการเชือ
่ มต่อลำโพง
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ MENU (เมนู)
● การตั้งค่าระบบ
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) ▼ เพือ่ เลือ่ นไปยัง Audio (เสียง) และกดปุม
่
ENTER (ป้อน) หรือปุม
่ ►
่ Cursor (เคอร์เซอร์) ▼ เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง TEST TONE
3. กดปุม
(สัญญาณเสียงทดสอบ) และกดปุม
่ ENTER (ป้อน) หรือ ►
• สัญญาณเสียงทดสอบจะถูกส่งไปยัง L Œ C Œ R Œ SR Œ SL Œ SW
ตามลำดับ
• หากกดปุม
่ ENTER (ป้อน) อีกครัง้ ในตอนนี้
สัญญาณเสียงทดสอบจะหยุด
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
d กดปุม
่ RETURN (กลับ) เพือ่ ย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ่ ออกจากหน้าจอการตัง้ ค่า
STOP
EXIT
ปรับความสมดุลของลำโพงหน้า
 คุณสามารถเลือกระหว่าง 0, -6, และ OFF
 ระดับเสียงจะลดลงเมือ่ เข้าใกล้ –6
การปรับระดับลำโพงซับวูฟเฟอร์
 ปรับระดับเสียงได้ทลี ะขัน้ จาก +6dB ถึง –6dB
 เสียงทีไ่ ด้จะดังขึน้ หากเข้าใกล้ +6dB และเบาลงหากเข้าใกล้ -6dB
การตัง้ ค่าเสียง
การตั้งค่า DRC (DYNAMIC RANGE COMPRESSION)
คุณสามารถปรับสมดุลและระดับเสียงสำหรับลำโพงแต่ละตัว
คุณลักษณะนีจ
้ ะปรับสมดุลช่วงระหว่างเสียงเบาสุดและดังสุด คุณสามารถใช้ฟงั ก์ชน
ั นีเ้ พือ
่ เพลิดเพลินกับเสียง Dolby Digital เ
มือ
่ ดูภาพยนตร์ในระดับเสียงทีต
่ ำ่ ในตอนกลางคืน
่ MENU (เมนู)
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) ▼ เพือ่ เลือ่ นไปยัง Audio (เสียง) และกดปุม
่
2. กดปุม
ENTER (ป้อน) หรือปุม
่ ►
่ Cursor (เคอร์เซอร์) ▼ เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง SOUND EDIT
3. กดปุม
(แก้ไขเสียง) และกดปุม
่ ENTER (ป้อน) หรือ ►
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ MENU (เมนู)
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
2. กดปุม
่ เลือ
่ นไปยัง Audio (เสียง) และกดปุม
่
่ Cursor (เคอร์เซอร์) ▼ เพือ
ENTER (ป้อน) หรือปุม
่ ►
่ Cursor (เคอร์เซอร์) ▲, ▼ เพือ
่ เลือกและปรับรายการทีต
่ อ
้ งการ
4. กดปุม
กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) ◄, ► เพือ
่ ปรับการตัง้ ค่า
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) ▼ เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง DRC และกดปุม
่ ENTER
(ป้อน) หรือปุม
่ ►
d กดปุม
่ RETURN (กลับ) เพือ่ ย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า
่ ปรับ DRC
4. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) S,T เพือ
้ และเมือ
่ กดปุม
่
่ กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) S เอฟเฟ็คจะดังขึน
• เมือ
Cursor (เคอร์เซอร์) ▼ เอฟเฟ็คจะเบาลง
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ่ ออกจากหน้าจอการตัง้ ค่า
MOVE
CHANGE
RETURN
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
RETURN
EXIT
EXIT
d กดปุม
่ RETURN (กลับ) เพือ
่ ย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง้ ค่า
CHANGE
52
HT-X715_NO EUR_THI_0428.indd 52-53
53
2008-04-29 오후 1:40:00
DSP (ตัวประมวลผลสัญญาณดิจท
ิ ล
ั ) : โหมด DSP ได้รบ
ั การออกแบบให้เลียนแบบสภาพแวดล้อมทางเสียงทีแ
่ ต
กต่างกัน
EQ: คุณสามารถเลือก ROCK (ร็อค) POP (ป็อป) หรือ CLASSIC (คลาสสิค) เพือ
่ เพิม
่ คุณภาพเสียงสำหรับชนิดของเ
พลงทีค
่ ณ
ุ กำลังเล่นอยู่
การตัง้ ค่า AV SYNC
สัญญาณวิดโี ออาจทำงานช้ากว่าสัญญาณเสียงเมือ่ เชือ่ มต่อกับโทรทัศน์ดจิ ท
ิ ล
ั หากเกิดเหตุการณ์น้ี ให้ปรับเวลาดีเลย์ของสัญญาณเสียงให้ตร
งกับสัญญาณวิดโี อ
่ Cursor (เคอร์เซอร์) ▼ เพือ่ เลือ่ นไปยัง Audio (เสียง) และกดปุม
2. กดปุม
่ ENTER
(ป้อน) หรือปุม
่ ►
ในแต่ละครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ การเลือกจะเปลีย
่ นแปลงดังนี้ :
POPS ➞ JAZZ ➞ ROCK ➞ STUDIO ➞ CLUB ➞ HALL ➞ MOVIE ➞ CHURCH ➞ PASS
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
่
4. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) S,T เพือ่ เลือกเวลาดีเลย์ AV-SYNC และกดปุม
ENTER (ป้อน)
ิ าที แต่
• คุณสามารถตัง้ ค่าเวลาดีเลย์ของสัญญาณเสียงระหว่าง 0 และ 300 มิลลิวน
ควรตัง้ ให้อยูใ่ นสถานะทีส
่ ามารถทำงานได้อย่างดีทส
่ี ด
ุ
d กดปุม
่ RETURN (กลับ) เพือ่ ย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ่ ออกจากหน้าจอการตัง้ ค่า
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
การตัง้ ค่าเสียง HDMI
้ อยูก
่ บ
ั ชนิดของเพลง คุณสามารถเลือก
• POPS, JAZZ, ROCK: ขึน
POPS (ป็อป) JAZZ (แจ๊ส) และ ROCK (ร็อค)
้ ก
ึ ราวกับอยูใ่ นห้องบันทึกเสียง
• STUDIO (สตูดโิ อ): จะให้ความรูส
• CLUB (คลับ): เลียนแบบเสียงของคลับการเต้นรำทีม
่ จ
ี งั หวะเสียงเ
บสเป็นระยะ
• HALL (ห้องแสดงคอนเสิรต
์ ): ให้สญ
ั ญาณเสียงทีช
่ ด
ั เหมือนฟังใน
ห้องแสดงคอนเสิรต
์
• MOVIE (ภาพยนตร์): ให้ความรูส
้ ก
ึ เหมือนอยูใ่ นโรงภาพยนตร์
• CHURCH (โบสถ์): ให้ความรูส
้ ก
ึ เหมือนอยูใ่ นโบสถ์ใหญ่
• PASS (ผ่าน): เลือกโหมดนีส
้ ำหรับการฟังแบบปกติ
M
คุณสามารถสลับเปิด/ปิดสัญญาณเสียงทีส
่ ง่ ผ่านสาย HDMI
 ฟังก์ชน
ั DSP/EQ จะใช้งานได้เฉพาะในโหมด STEREO (สเตอริโอ)
กดปุม
่ โหมด
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ MENU (เมนู)
PL II เพือ
่ ให้แสดง STEREO (สเตอริโอ) บนหน้าจอ
่ งรับสั
 คุณลักษณะนีจ้ ะทำงานกับ CDs, MP3-CDs, DVD-Audio แบบสองช่องสัญญาณ, DivX เครือ
ญญาณและแผ่นดิสก์ Dolby Digital
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) ▼ เพือ่ เลือ่ นไปยัง Audio (เสียง) และกดปุม
่ ENTER
(ป้อน) หรือปุม
่ ►
่ เล่นแผ่นดีวด
ี ท
ี เ่ี ข้ารหัสกับสองช่องสัญญาณหรือมากกว่า โหมดหลายช่องสัญญาณจะถูกเลือกโ
 เมือ
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) ▼ เพือ่ เลือ่ นไปยัง HDMI AUDIO (เสียง
HDMI)และกดปุม
่ ENTER (ป้อน) หรือปุม
่ ►
4. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) S,T เพือ่ เลือก ON (เปิด) หรือ OFF (ปิด)
และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
● การตั้งค่าระบบ
่ MENU (เมนู)
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
กดปุม
่ DSP/EQ
• DSP จะปรากฏบนแผงหน้าจอ
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) ▼ เพือ่ เลือ่ นไปยัง AV-SYNC และกดปุม
่ ENTER
(ป้อน) หรือปุม
่ ►
THI
การตั้งค่าระบบ
ฟังก์ชน
ั พืน
้ ทีเ่ สียง (DSP)/EQ
ดยอัตโนมัตแ
ิ ละฟังก์ชน
ั DSP/EQ จะไม่ทำงาน
MOVE
ENTER
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• ON (เปิด): ทัง้ สัญญาณเสียงและสัญญาณวิดโี อจะถูกส่งผ่านสายการเชือ่ มต่อ HDMI
และสัญญาณเสียงจะส่งออกผ่านลำโพงโทรทัศน์ของคุณเท่านัน
้
• OFF (ปิด): สัญญาณวิดโี อจะถูกส่งผ่านสายการเชือ่ มต่อ HDMI เท่านัน
้ สัญญาณเสี
ยงจะถูกส่งออกผ่านลำโพงของโฮมซีนม
ี าเท่านัน
้
d กดปุม
่ RETURN (กลับ) เพือ่ ย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ่ ออกจากหน้าจอการตัง้ ค่า
M
RETURN
EXIT
 การตัง้ ค่าเริม่ ต้นของฟังก์ชนั นีค้ อื HDMI AUDIO OFF (ปิดเสียง HDMI)
 HDMI AUDIO (เสียง HDMI) จะผสมรวมสัญญาณเสียงและจ่ายออกเป็นสองช่องสัญญาณสำหรับลำโพงโทรทัศน์
54
HT-X715_NO EUR_THI_0428.indd 54-55
55
2008-04-29 오후 1:40:02
เมือ
่ ตัง้ ค่าฟังก์ชน
ั ASC เพียงแค่ครัง้ เดียวเมือ
่ คุณเปลีย
่ นตำแหน่งหรือติดตัง้ ตัวเครือ
่ งหลัก คุณสามารถตัง้ ให้ตวั เครื่
องจดจำระยะห่างระหว่างลำโพง ระดับระหว่างช่องสัญญาณ และลักษณะความถีเ่ พือ
่ สร้างเสียง 5.1 ช่องสัญญาณ
ทีเ่ หมาะสมกับสภาพแวดล้อมของคุณมากทีส
่ ด
ุ
โหมด DOLBY PRO LOGIC II
THI
การตั้งค่าระบบ
การตัง
้ ค่า ASC (การปรับเทียบเสียงอัตโนมัต)ิ
คุณสามารถเลือกโหมดเสียง Dolby Pro Logic II ทีต
่ อ
้ งการ
➞ CINEMA ➞
STEREO ➞ MUSIC
MUSIC
PRO LOGIC
➞
MATRIX
● การตั้งค่าระบบ
กดปุม
่ โหมด PL II MODE (โหมด PL II)
• แต่ละครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ โหมดจะเปลีย
่ นแปลงดังนี้
➞
PRO LOGIC II
่ ฟังเพลง คุณจะเพลิดเพลินกับเอฟเฟ็คเสียงเมื่
• MUSIC (เพลง): เมือ
อกับกำลังนัง่ ฟังการแสดงสดๆ
่ ความสมจริงของซาวด์แทร็คภาพยน
• CINEMA (โรงภาพยนตร์): เพิม
ตร์
่ี ริงแล้วมีเพียงลำโพงห
• PRO LOGIC: คุณจะสัมผัสกับเอฟเฟ็คหลายช่องสัญญาณราวกับใช้ลำโพงห้าตัว แม้ทจ
น้าซ้ายและขวาเท่านัน
้
• MATRIX: คุณจะได้ยน
ิ สัญญาณเสียงรอบทิศทาง 5.1 ช่องสัญญาณ
• STEREO (สเตอริโอ): เลือกโหมดนีเ้ พือ
่ ฟังเสียงจากลำโพงหน้าซ้าย ขวาและซับวูฟเฟอร์เท่านัน
้
ASC
Microphone
L: ลำโพงหน้า (ซ้าย)
R: ลำโพงหน้า (ขวา)
SL: ลำโพงหลัง (ซ้าย)
SR: ลำโพงหลัง (ขวา)
C: ลำโพงกลาง
SW: ซับวูฟเฟอร์
M
 เมือ
่ เลือกโหมด Pro Logic II ให้เชือ
่ มต่ออุปกรณ์ภายนอกกับช่องสัญญาณ AUDIO INPUT
(L และ R) บนเครือ
่ งเล่น หากคุณต่อเพียงหนึง่ ช่อง (L หรือ R) คุณจะไม่สามารถฟังสัญญาณเสียงร
อบทิศทางได้
M
 ปรับ ASC SETUP (การตัง้ ค่า ASC) ได้เมือ
่ ไม่มแ
ี ผ่นดิสก์อยูใ่ นตัวเครือ
่ ง หรือเมือ
่ อยูใ่ นโหมดหยุดข
ณะทีใ่ ส่แผ่นดีวด
ี /ี ซีดใี นเครือ
่ งไว้แล้ว
ุ่ ควบคุมระ
 เนือ
่ งจากระดับความดังของเสียงจะคงทีใ่ นระหว่างการตัง้ ค่า ASC คุณจึงไม่สามารถใช้ปม
ดับเสียงเพือ
่ ปรับระดับเสียง
 ถ้าถอดไมโครโฟนทีเ่ สียงออกเองโดยอัตโนมัตใิ นระหว่างการตัง้ ค่า ASC การตัง้ ค่าจะถูกยกเลิก
่ เปิดใช้งานฟังก์ชน
ั ASC เอฟเฟ็คเสียง DSP/EQ, DOLBY PRO LOGIC ll และ P. BASS
 เมือ
เอฟเฟ็ค DOLBY PRO LOGIC II
จะไม่ทำงาน
ฟังก์ชน
ั นีจ
้ ะทำงานเฉพาะในโหมดเพลง Dolby Pro Logic II
1. กดปุม
่ PL II MODE (โหมด PL II)
เพือ
่ เลือกโหมดเพลง
2. กดปุม
่ PL II EFFECT
่ ◄, ► เพือ
่ เลือกการตัง้ ค่าเอฟเฟ็คทีต
่ อ
้ งการ
3. กดปุม
้ ยายภาพสเตอริโอด้าน
• PANORAMA (พาโนราม่า): โหมดนีข
หน้าเพือ
่ ให้วมลำโพงเซอร์ราวด์เพือ
่ เอฟเฟ็ค"รอบตัว" อันน่าตืน
่
เต้นพร้อมภาพทีผ
่ นังด้านข้าง
คุณสามารถเลือก 0 หรือ 1
่ ำโพงกลางเท่านัน
้
• C- WIDTH (กว้าง): เสียงออกไปทีล
ลำโพงหน้าซ้ายและขวาจะสร้างเสียงน่าพรัน
่ พรึง คุณสามารถเลือกระหว่าง 0 และ 7
้ ทีเ่ สียง (DSP) จากหน้าหรือหลัง
• DIMENS (มิต)ิ : ค่อยๆ ปรับพืน
คุณสามารถเลือกระหว่าง 0 และ 6
56
HT-X715_NO EUR_THI_0428.indd 56-57
วิธีตรวจสอบ ASC
กดปุม
่ ASC สัน
้ ๆ
• ค่าสำหรับระยะห่างและระดับทีร่ ะบุไว้สำหรับแต่ละช่องสัญญาณจะปรากฏบนหน้าจอ
57
2008-04-29 오후 1:40:05
วิทยุ
การตัง
้ ค่า ASC (การปรับเทียบเสียงอัตโนมัต)ิ
การฟังวิทยุ
1. เสียบไมโครโฟน ASC ลงในช่องสัญญาณเข้า ASC
2. วางลำโพง ASC ไว้ในตำแหน่งการรับฟัง
L ➞ C ➞ R ➞ SR ➞ SL ➞ SW
4. เมือ
่ ข้อความ "REMOVE MIC" (ถอดไมโครโฟน)
ปรากฏบนหน้าจอ ให้ถอดไมโครโฟน ASC ออก
รีโมทคอนโทรล
1. กดปุม
่ TUNER (เครือ
่ งจูน) เพือ
่ เลือกย่านความถีเ่ อฟเอ็ม
● วิทยุ
3. กดปุม
่ ASC
• หากต้องการสร้างพืน
้ ทีเ่ สียง 5.1 ช่องสัญญาณซึง่ เป็นทางเลือ
กหนึง่ สิง่ ทีเ่ ลือกจะปรากฏตามลำดับต่อไปนี:้
THI
การตั้งค่าระบบ
2. หมุนไปยังสถานีทต
่ี อ
้ งการ
• การหมุนหาคลืน
่ โดยอัตโนมัติ 1: เมือ
่ กดปุม
่ #,$ แล้ว สถา
นีกระจายเสียงทีต
่ ง้ั ค่าไว้ลว่ งหน้าจะถูกเลือก
่ ,,. ค้างไว้เพือ
่ ค้น
• การหมุนหาคลืน
่ โดยอัตโนมัติ 2: กดปุม
หาสถานีกระจายเสียงทีอ
่ อกอากาศอยูโ่ ดยอัตโนมัติ
• การหมุนหาคลืน
่ ด้วยตนเอง: กดปุม
่ ,,. ชัว่ ขณะเพือ
่ เพิม
่ หรื
อลดความถีท
่ ล
ี ะคลืน
่
ตัวเครือ
่ งหลัก
1. กดปุม
่ FUNCTION (ฟังก์ชน
ั ) เพือ
่ เลือกย่านความถีเ่ อฟเอ็ม
M
 การตัง้ ค่าฟังก์ชน
ั ASC จะใช้เวลาประมาณ 3 นาที
หากต้องการยกเลิกการตั้งค่า ASC (การปรับเทียบเสียงอัตโนมัติ) ให้กดปุ่ม ASC
สัญญาณเสียงออกจะเงียบลง คำว่า "CANCEL ASC" (ยกเลิก ASC) จะปรากฏบนหน้าจอตามด้วย "REMOVE
MIC" (ถอดไมโครโฟน) และการตัง้ ค่าจะถูกยกเลิก
หากต้องการฟังเสียงในโหมด ASC (การปรับเทียบเสียงอัตโนมัติ) ให้กดปุ่ม ASC สั้นๆ
การเลือกจะสลับระหว่างคำว่า ASC ON และ ASC OFF ในหน้าจอ
ถ้าคุณเลือก "ASC ON" (เปิด ASC) คุณจะได้ยน
ิ เสียงในโหมด ASC
ถ้าคุณเลือก "ASC OFF" (ปิด ASC) คุณจะได้ยน
ิ เสียงในโหมดทีต
่ ง้ั ไว้เดิมในการตัง้ ค่าเสียงของหน้าจอการตัง้ ค่า
2. เลือกสถานีกระจายเสียง
• การหมุนหาคลืน
่ โดยอัตโนมัติ 1: กดปุม
่ STOP (หยุด) ()
เพือ
่ เลือก PRESET (ทีต
่ ง้ั ไว้ลว่ งหน้า) แล้วกดปุม
่ #,$ เพือ
่
่ี ง้ั ไว้ลว่ งหน้า
เลือกสถานีทต
• การหมุนหาคลืน
่ โดยอัตโนมัติ 2: กดปุม
่ STOP (หยุด) ()
เพือ
่ เลือก MANUAL (ด้วยตนเอง) แล้วกดปุม
่ #,$ ค้างไว้เ
พือ
่ ค้นหาย่านความถีโ่ ดยอัตโนมัติ
• การหมุนหาคลืน
่ ด้วยตนเอง: กดปุม
่ STOP (หยุด) ()
เพือ
่ เลือก MANUAL (ด้วยตนเอง) แล้วกดปุม
่ #,$ เพือ
่ หมุนไปยังความถีท
่ ต
่ี ำ่ กว่าหรือสูงกว่า
กดปุม
่ MO/ST เพือ
่ ฟังเสียงแบบโมโน/สเตอริโอ
• เมือ
่ กดปุม
่ แต่ละครัง้ เสียงจะสลับระหว่าง STEREO(สเตอริโอ)และ MONO (โมโน)
• ในบริเวณทีอ
่ บ
ั สัญญาณ ให้เลือก MONO (โมโน) เพือ
่ การกระจายเสียงทีช
่ ด
ั เจน ปลอดการแทรกแซง
การตัง้ ค่าสถานีไว้ลว่ งหน้า
ตัวอย่างเช่น: การตัง้ ค่า FM 89.10 ไว้ในหน่วยความจำ
1. กดปุม
่ TUNER (เครือ
่ งจูน) เพือ
่ เลือกย่านความถีเ่ อฟเอ็ม
2. กดปุม
่ ,,. เพือ
่ เลือก 89.10
3. กดปุม
่ TUNER MEMORY (ความจำเครือ
่ งจูน)
• 01 จะกะพริบบนหน้าจอ
4. กดปุม
่ #,$ เพือ
่ เลือกหมายเลขสำหรับการตัง้ ค่าไว้ลว่ งหน้า
• คุณสามารถเลือกหมายเลขการตัง้ ค่าไว้ลว่ งหน้าระหว่าง 1
ถึง 15
5. กดปุม
่ TUNER MEMORY (ความจำเครือ
่ งจูน) อีกครัง้
• กดปุม
่ TUNER MEMORY (หน่วยความจำเครือ
่ งจูน)
ก่อนที่ Number (หมายเลข) จะหายไปจากหน้าจอ
• Number (หมายเลข) จะหายไปจากหน้าจอและสถานีจะ
ถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำ
6. หากต้องการตัง้ ค่าล่วงหน้าสถานีอน
่ื ๆ ให้ทำซ้ำขัน
้ ตอนที่ 2 ถึง 5
• หากต้องการตัง้ การหมุนหาคลืน
่ ไปยังสถานีทต
่ี ง้ั ค่าไว้ลว่ งหน้า ให้กดปุม
่ #,$ บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ เลือกช่
องสัญญาณ
M
58
HT-X715_NO EUR_THI_0428.indd 58-59
 ตัวเครือ่ งนีไ้ ม่รบ
ั การกระจายเสียงเอเอ็ม
59
2008-04-29 오후 1:40:08
ฟังก์ชันตั้งเวลาปิดเครื่อง
ฟังก์ชน
ั เสียงเบสจะช่วยย้ำถึงโทนเสียงต่ำเพือ
่ ให้เอฟเฟ็คเสียง
ดังกุบกับ
กดปุม
่ P.BASS เพือ
่ เลือกโหมด P.BASS
คุณสามารถตัง้ เวลาทีโ่ ฮมซีนม
ี าจะปิดตัวเอง
P BAS ON ➞ P BAS OFF
THI
ฟังก์ชันสะดวกใช้
เสียงเบส
กดปุ่ม SLEEP (พักเครื่อง)
M
● ฟังก์ชันอำนวยความสะดวก
• คำว่า SLEEP (พักเครือ
่ ง) จะปรากฏขึน
้ ในแต่ละครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ เวลาทีต
่ ง้ั ไว้
ล่วงหน้าจะเปลีย
่ นแปลงดังต่อไปนี:้
➞ 10 ➞ 20 ➞ 30 ➞ 60 ➞ 90 ➞ 120 ➞ 150 ➞ OFF
 ฟังก์ชน
ั เสียงเบสจะนำมาใช้ได้เฉพาะในแหล่งสัญญาณ LPCM แบบสองช่องสัญญาณ เช่น
mp3,Divx,cd และ wma กดปุม
่ P.BASS (เสียงเบส) และ "POWER BASS ON" (เปิดเพิม
่ เสียงเบส)
จะแสดงบนหน้าจอ
 ฟังก์ชน
ั P.BASS จะไม่ทำงานกับโหมด DSP/EQ หรือ DOLBY PRO LOGIC ll หากคุณกด P.BASS
ในโหมด DSP/EQ โหมด DSP/EQ จะปิดโดยอัตโนมัติ และฟังก์ชน
ั P. BASS จะทำงาน
หากต้องการยืนยันการตัง้ ค่าตัง้ เวลาปิด ให้กดปุม
่ SLEEP
(พักเครือ
่ ง)
ี าจะปิดตัวเองจะปรากฏขึน
้
• เวลาทีเ่ หลือก่อนโฮมซีนม
่ นีอ
้ ก
ี ครัง้ จะเปลีย
่ นเวลาพักเครือ
่ งจากทีค
่ ณ
ุ ได้กำหนดไว้กอ
่ นหน้าหากต้องการยกเลิกตัง
้ เวลาปิดเครือ
่ ง
• การกดปุม
ให้กดปุม
่ SLEEP (พักเครือ
่ ง) จนกระทัง่ คำว่า OFF (ปิด)
ปรากฏขึน
้ บนหน้าจอ
การปรับความสว่างของหน้าจอ
คุณสามารถปรับความสว่างของหน้าจอบนตัวเครือ
่ งหลักเพือ
่ ไม่ให้ขด
ั จังหวะในกา
รรับชมภาพยนตร์ของคุณ
กดปุ่ม DIMMER (ภาพจาง)
่ แต่ละครัง้ จะปรับความสว่างของหน้าจอด้านหน้า
• การกดปุม
ฟังก์ชันปิดเสียงชั่วคราว
ฟังก์ชน
ั นีจ
้ ะเป็นประโยชน์เมือ
่ ตอบรับเสียงกริง่ หรือเสียงโทรศัพท์
กดปุม
่ MUTE (ปิดเสียงชัว่ คราว)
• คำว่า MUTE (ปิดเสียงชัว่ คราว) จะปรากฏบนหน้าจอ
่ MUTE (ปิดเสียงชัว่ คราว)
• หากต้องการเปิดเสียงคืน ให้กดปุม
อีกครัง้
การปรับอัตราส่วนสัญญาณเสียง
คุณลักษณะนีย
้ งั จะช่วยเพิม
่ อรรถรสในด้านเสียงของคุณ
(เช่น เพลง mp3)
ใช้ตวั เลือกนีห
้ ากคุณต้องการได้ยน
ิ เสียงทีด
่ ข
ี น
้ึ จากแหล่ง mp3
ทีด
่ อ
้ ยคุณภาพ
กดปุม
่ AUDIO UPSCALE
(การปรับอัตราส่วนสัญญาณเสียง)
• ในแต่ละครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ การเลือกจะเปลีย
่ นแปลงดังนี้ :
UPSC ON ➞ UPSC OFF
ฟังก์ชันเฮดโฟนเสมือนจริง
ใช้เฮดโฟน (3.5Ø) (ไม่ได้มาพร้อมกับเครือ
่ งเล่น) เพือ
่ ความบันเทิงในการรับ
ฟังเป็นการส่วนตัว คุณสามารถเพลิดเพลินกับเอฟเฟ็คเสียงเปีย
่ มคุณภาพทีค
่ ล้
ายกับเสียงเซอร์ราวด์จากช่องสัญญาณ 5.1 ช่องสัญญาณได้ดว้ ยการใช้เฮดโ
ฟนสเตอริโอทัว่ ๆ ไป
เสียบปลัก
๊ เฮดโฟนเข้ากับช่องสัญญาณเฮดโฟน
• คุณสามารถซือ้ เฮดโฟนได้จากร้านจำหน่ายเครือ่ งใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่
S.VOL (เสียงนุม
่ )
คุณลักษณะนีจ
้ ะช่วยควบคุมและสร้างระดับเสียงเสมอต้นเสมอปลายหากมีการเปลีย
่
นแปลงระดับเสียงอย่างรวดเร็วในกรณีทเ่ี ปลีย
่ นช่องหรือในระหว่างการเปลีย
่ นฉาก
กดปุ่ม S.VOL
• ในแต่ละครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ การเลือกจะเปลีย
่ นแปลงดังนี้ :
S.VOL ON ➞ S.VOL OFF
M
 ห้ามฟังเสียงทีด
่ งั มากเกินไปเมือ
่ ใช้เฮดโฟน
การฟังเสียงทีด
่ งั ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจทำให้สญ
ู เสียความสามารถในการได้ยน
ิ เสียงเป็นการถาวร
60
HT-X715_NO EUR_THI_0428.indd 60-61
61
2008-04-29 오후 1:40:10
อาการ
โปรดดูตารางด้านล่างเมือ
่ เครือ
่ งทำงานไม่ถก
ู ต้อง หากคุณพบปัญหาทีไ่ ม่อยูใ่ นรายการด้านล่าง
หรือหากคำแนะนำด้านล่างไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ปด
ิ เครือ
่ ง แล้วถอดสายไฟ และติดต่อตัวแท
นจำหน่ายทีไ่ ด้รบ
ั อนุญาตทีใ่ กล้ทส
่ี ด
ุ หรือศูนย์บริการของ Samsung Electronics
ตรวจสอบ/แก้ไข
• แผ่นดิสก์หมุนแต่ภาพไม่ปรากฏ
• เปิดโทรทัศน์แล้วหรือไม่?
• คุณภาพของภาพต่ำและภาพสัน
่
• ต่อสายวิดโี อถูกต้องหรือไม่?
THI
วิธีแก้ปัญหา
• แผ่นดิสก์สกปรกหรือเสียหายหรือไม่?
• แผ่นดิสก์ทผ
่ี ลิตไม่ดอ
ี าจไม่สามารถเปิดเล่นได้
• ภาษาของเสียงและคำบรรยายใต้ภาพจะไม่ทำงานหากแผ่นดิสก์ไม่มภ
ี
าษาของเสียงและคำบรรยายใต้ภาพ
หน้าจอเมนูไม่ปรากฏขึน
้ แม้ได้เลือก
ฟังก์ชน
ั เมนูแล้ว
• คุณกำลังใช้แผ่นดิสก์ทไ
่ี ม่มเี มนูหรือไม่?
ไม่สามารถเปลีย
่ นสัดส่วนภาพได้
ี แ
ี บบ 16:9 ในโหมด 16:9 WIDE หรือโหมด 4:3
• คุณสามารถเล่นดีวด
LETTER BOX หรือโหมด 4:3 PAN SCAN แต่ดวี ด
ี แ
ี บบ 4:3
สามารถดูได้ในสัดส่วน 4:3 เท่านัน
้ โปรดดูทแ
่ี ผ่นดีวด
ี ี แล้วเลือกฟังก์ชั
นการทำงานทีเ่ หมาะสม
• ตัวเครือ
่ งหลักไม่ทำงาน
(ตัวอย่างเช่น : เครือ
่ งดับไปเฉยๆ
หรือได้ยน
ิ เสียงแปลกๆ)
• ปิดเครือ
่ งและกดปุม
่ STOP (หยุด) () บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้เกิ
น 5 วินาที คำว่า
ทันทีเมือ
่
• คุณกำลังใช้แผ่นดิสก์ทผ
่ี ด
ิ ปกติหรือแผ่นดิสก์ทม
่ี รี อยขีดข่วนบนแผ่นหรื
อไม่?
กดปุม
่ Play/Pause (เล่น/พักเล่น)
• เช็ดแผ่นดิสก์ให้สะอาด
• เครื่องเล่นดีวีดีทำงานไม่เป็นปกติ
การใช้ฟง
ั ก์ชน
ั คืนค่าจะลบข้อมูลการตัง
้ ค่าทีเ่ ก็บไว้ทง
้ั หมด
ไม่มเี สียง
• ไม่ได้ยน
ิ เสียงระหว่างการกรอเร็วหรือช้า และการเล่นแบบการเคลือ
่ นไ
หวทีละช่วง
อาการ
ฉันไม่สามารถดีดแผ่นดิสก์ออก
ตรวจสอบ/แก้ไข
• เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับแน่นดีหรือไม่?
• ปิดเครือ
่ งแล้วเปิดใหม่อก
ี ครัง้
เปิดเล่นไม่ทำงาน
• หมายเลขภูมภ
ิ าคของแผ่นดีวด
ี ี
แผ่นดีวด
ี ท
ี ซ
่ี อ
้ื มาจากต่างประเทศอาจไม่สามารถเปิดเล่นได้
• ไม่สามารถเล่นซีดรี อมและดีวด
ี รี อมบนเครือ
่ งเล่นดีวด
ี น
ี ไ
้ี ด้
• ระดับเรตติง้ ต้องถูกต้อง
การเปิดเล่นไม่เริม
่ ต้น
• ต่อลำโพงถูกต้องหรือไม่? กำหนดการตัง้ ค่าลำโพงเองถูกต้องหรือไม่?
หากไม่จำเป็น อย่าใช้ฟง
ั ก์ชน
ั นี้
ลืมรหัสผ่านสำหรับระดับเรตติง
้
• แผ่นดิสก์เสียหายมากหรือไม่?
ได้ยน
ิ เสียงเฉพาะจากลำโพงบางตัวแ
ละไม่ได้ยน
ิ ครบจากลำโพงทัง
้ 6 ตัว
ไม่สร้างระบบเสียงรอบทิศทาง Dolby
Digital 5.1 CH
่ อ
้ ความ “NO DISC” (ไม่มด
ี ส
ิ ก์) ปรากฏขึน
้ บนหน้าจอ
• ขณะทีข
ของตัวเครือ
่ งหลัก ให้กดปุม
่ STOP (หยุด) () ของตัวเครือ
่ ง
หลักค้างไว้เกิน 5 วินาที คำว่า “INITIAL” (เริม
่ ต้น) จะปรากฏ
บนหน้าจอและการตัง้ ค่าทัง้ หมดจะกลับคืนไปยังค่าเริม
่ ต้น
• กดปุม
่ POWER (เปิด/ปิดเครือ
่ ง)
• เมือ
่ ฟังซีดห
ี รือวิทยุ สัญญาณเสียงออกไปทีล
่ ำโพงหน้า (ซ้าย/ขวา)
เท่านัน
้ เลือก "PRO LOGIC II" โดยการกด PL II (Dolby Pro Logic
II)
บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ ใช้ลำโพงทัง้ 6 ตัว
• ต้องแน่ใจว่าแผ่นดีวด
ี ใี ช้งานร่วมกับ 5.1-CH ได้
การใช้ฟง
ั ก์ชน
ั คืนค่าจะลบข้อมูลการตัง
้ ค่าทีเ่ ก็บไว้ทง
้ั หมด
• หากคุณตัง้ ค่า C, SL และ SR เป็น NONE (ไม่ม)ี ในโหมดลำโพงเมือ
่ ตั้
งค่าเสียงบนหน้าจอการตัง้ ค่า จะไม่ได้ยน
ิ เสียงจากลำโพงกลาง
และลำโพงหน้าซ้ายและขวา ตัง้ ค่า C, SL และ SR เป็น SMALL (เล็ก)
หากไม่จำเป็น อย่าใช้ฟง
ั ก์ชน
ั นี้
• มีเครือ
่ งหมาย "Dolby Digital 5.1 CH" บนแผ่นดิสก์หรือไม่? หากแผ่น
ดิสก์ถก
ู บันทึกเป็นระบบเสียง 5.1 ช่องสัญญาณ
จะมีระบบเสียงรอบทิศทาง Dolby Digital 5.1 CH เท่านัน
้
● วิธีแก้ปัญหา
ภาษาของเสียงและคำบรรยายใต้ภา
พไม่ทำงาน
ไม่สามารถรับคลืน
่ กระจายเสียงวิ
ทยุได้
• ติดตัง
้ เสาอากาศอย่างถูกต้องหรือไม่?
• หากสัญญาณเข้าของเสาอากาศสัญญาณอ่อน ให้ตด
ิ ตัง้ เสาอา
กาศเอฟเอ็มภายนอกในบริเวณทีร่ บ
ั สัญญาณได้ดี
• ภาษาของเสียงถูกตัง้ เป็น DOLBY DIGITAL 5.1-CH ในหน้าจอแสดงข้
อมูลหรือไม่?
รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน
• รีโมทคอนโทรลทำงานอยูภ
่ ายในช่วงระยะมุมและระยะห่างในการทำงา
นหรือไม่?
• ถ่านหมดหรือไม่?
• คุณได้เลือกฟังก์ชน
ั ต่างๆ ของโหมด (TV/DVD) บนรีโมทคอนโทรล
(TV หรือ DVD) ถูกต้องหรือไม่?
62
HT-X715_NO EUR_THI_0428.indd 62-63
63
2008-04-29 오후 1:40:13
ผลิตภัณฑ์ทส่ี นับสนุนคุณลักษณะโฮสต์ USB
ป้อนหมายเลขรหัสทีเ่ หมาะสมสำหรับการตัง้ ค่าเริม
่ ต้น “Disc Audio” (ดิสก์ออดิโอ), “Disc Subtitle” (คำบรรยายใต้ภาพดิสก์)
และ/หรือ “Disc Menu” (เมนูดส
ิ ก์) (โปรดดูทห
่ี น้า 46)
กล้องดิจิทัล
รหัส
ภาษา
รหัส
ภาษา
รหัส
ภาษา
รหัส
ภาษา
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
64
HT-X715_NO EUR_THI_0428.indd 64-65
บริษัท
บริษัทประเภท
ผลิตภัณฑ์
บริษัท
บริษัทประเภท
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Konica
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Minolta
Minolta
Minolta
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Olympus
Olympus
Olympus
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
U300
X-350
C-760
C-5060
X1
U-mini
Lumix-FZ20
DMC-FX7GD
Lumix LC33
LUMIX DMC-F1
Optio-S40
Optio-S50
Optio 33LF
Optio MX
Digimax-420
Digimax-400
Sora PDR-T30
Coolpix 5900
Coolpix S1
Coolpix 7600
DMC-FX7
Dimage Xt
AZ-1
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Pentax
Pentax
Pentax
Pentax
Samsung
Samsung
Toshiba
Nikon
Nikon
Nikon
Panasonic
Minolta
Olympus
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
● ผลิตภัณฑ์ทส
่ี นับสนุนคุณลักษณะโฮสต์ USB
1027
ผลิตภัณฑ์
Finepix-A340
Finepix-F810
Finepix-F610
Finepix-f450
Finepix S7000
Finepix A310
KD-310Z
Finecam SL300R
Finecam SL400R
Finecam S5R
Finecam Xt
Dimage-Z1
Dimage Z1
Dimage X21
Coolpix4200
Coolpix4300
Coolpix 2200
Coolpix 3500
Coolpix 3700
Coolpix 4100
Coolpix 5200
Stylus 410 digital
300-digital
300-digital
THI
รายการรหัสภาษา
แฟลชดิสก์ USB
ผลิตภัณฑ์
บริษัท
บริษัทประเภท
ผลิตภัณฑ์
บริษัท
บริษัทประเภท
Cruzer Micro
Cruzer Mini
Cruzer Mini
SONY Micro Vault
FLEX DRIVE
AnyDrive
Sandisk
Sandisk
Sandisk
Sony
Serotech
A.L tech
USB 2.0 USB Flash Drive 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 256M
USB 2.0 64MB
USB 2.0 32MB
USB 2.0 128MB
XTICK
Micro Mini
iFlash
LG
RiDATA
LG
Iomega
Imation
XTICK(M)
EZDrive
USB 2.0 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
เครื่องเล่น MP3
ผลิตภัณฑ์
บริษัท
บริษัทประเภท
ผลิตภัณฑ์
บริษัท
บริษัทประเภท
Creative MuVo NX128M
Iriver H320
YH-920
YP-T7
YP-MT6
YP-T6
YP-53
YP-ST5
YP-T5
YP-60
Creative
Iriver
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
128 MB MP3 Player
20G HDD MP3 Player
20G HDD MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
YP-780
YP-35
YP-55
iAUDIO U2
iAUDIO G3
iAudio M3
SI-M500L
H10
YP-T5 VB
YP-53
Samsung
Samsung
Samsung
Cowon
Cowon
Cowon
Sharp
Iriver
Samsung
Samsung
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
HDD MP3 Player
256MB MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
256MB MP3 Player
65
2008-04-29 오후 1:40:14
ภาคผนวก
THI
ข้อกำหนดเฉพาะ
90 วัตต์
น้ำหนัก
4.2 กก
ขนาด
449.6 (ก) x 251.5 (ส) x 99.1 (ย) mm
อุณหภูมริ ะหว่างทำงาน
+5°C~+35°C
การใช้แผ่นดิสก์
ความชืน
้ สัมพัทธ์ระหว่างทำงาน
10 % ถึง 75 %
อย่าสัมผัสแผ่นดิสก์ดา้ นทีเ่ ล่น
จับแผ่นดิสก์ทข
่ี อบแผ่นเพือ
่ ไม่ให้เกิดรอยนิว้ มือบนผิวแผ่นดิสก์
อย่าติดกระดาษหรือเทปบนดิสก์
ดีวด
ี ี (Digital Versatile Disc)
ข้อควรระวังเมื่อใช้และจัดเก็บแผ่นดิสก์
รอยขีดข่วนขนาดเล็กบนแผ่นดิสก์อาจลดคุณภาพของเสียงและภาพหรืออาจะทำให้เกิดการสะดุด
ทัว่ ไป
โปรดระมัดระวังอย่างยิง่ เพือ
่ ไม่ให้แผ่นดิสก์เกิดรอยขีดข่วนในขณะจับแผ่นดิสก์
ความเร็วในการอ่าน : 3.49 ~ 4.06 เมตร/วินาที
แผ่นดิสก์
การจัดเก็บแผ่นดิสก
อย่าเก็บแผ่นดิสก์ไว้ในทีๆ่
โดดแสงแดดโดยตรง
เก็บแผ่นดิสก์ไว้ในบริเวณทีม
่ อ
ี า
กาศถ่ายเท
● ภาคผนวก
การสิน
้ เปลืองพลังงาน
เวลาการเล่นโดยประมาณ (แผ่นดิสก์ดา้ นเดียว,
แผ่นดิสก์เลเยอร์เดียว) : 135 นาที
ความเร็วในการอ่าน : 4.8 ~ 5.6 เมตร/วินาที
ซีดี : 12 ซม. (คอมแพ็คดิสก์)
เวลาการเล่นสูงสุด : 74 นาที
ความเร็วในการอ่าน : 4.8 ~ 5.6 เมตร/วินาที
เก็บแผ่นดิสก์ไว้ในกล่องเก็บป้อ
งกันทีส
่ ะอาด จัดเก็บในแนวตัง้
ซีดี : 8 ซม. (คอมแพ็คดิสก์)
คอมโพสิตวิดโี อ
เวลาการเล่นสูงสุด : 20 นาที
1.0 Vp-p (75 Ω load)
Y : 1.0 Vp-p (75 load)
สัญญาณวิดโี อออก คอมโพสิตวิดโี อ
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω load)
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω load)
HDMI (เลือกได้)
M
 อย่าให้แผ่นดิสก์เปือ
้ นสิง่ สกปรก
่ี ตกหรือมีรอยขีดข่วน
 อย่าใส่แผ่นดิสก์ทแ
การใช้และการจัดเก็บแผ่นดิสก์
เมื่อคุณทำให้ดิสก์เปื้อนรอยนิ้วมือหรือสิ่งสกปรก ให้ทำความสะอาดแผ่นดิสก์ด้วยน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ เจือจาง
ด้วยน้ำและเช็ดด้วยผ้านุ่ม
• ขณะกำลังทำความสะอาด ให้เช็ดแผ่นดิสก์จากด้านในไปด้านนอกเบาๆ
M
เครือ
่ งขยายเสียง
ความต้านทานต่อไฟฟ้ากระแสสลับ: 85~115 Ω
สัญญาณออกลำโพงหน้า
133W X 2(3Ω)
สัญญาณออกลำโพงกลาง
133W(3Ω)
สัญญาณออกลำโพงหลัง
133W x 2(3Ω)
สัญญาณออกลำโพงซับวูฟเฟอร์
135W(3Ω)
ช่วงระยะความถี่
20Hz~20KHz
สัดส่วน S/N
70dB
การแยกช่องสัญญาณ
60dB
ความไวสัญญาณเข้า
(AUX)400mV
 อาจเกิดการควบแน่นได้หากอากาศอุน
่ มาปะทะกับความเย็นภายในเครือ
่ งเล่น
เมือ
่ การควบแน่นก่อตัวขึน
้ ภายในเครือ
่ งเล่น เครือ
่ งเล่นอาจทำงานไม่ถก
ู ต้อง หากเกิดปัญหานี้ ให้นำ
แผ่นดิสก์ออกแล้วเปิดเครือ
่ งเล่นทิง้ ไว้ 1 หรือ 2 ชัว่ โมง
66
HT-X715_NO EUR_THI_0428.indd 66-67
67
2008-04-29 오후 1:40:16
ภาคผนวก
ติดต่อซัมซุงในทั่วโลก
หากคุณมีคำถามหรือข้อแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของซัมซุง โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของซัมซุง
Region
ข้อกำหนดเฉพาะ
North America
HT-X715
ระบบลำโพง
ลำโพง
ความต้านทานต่อไฟฟ้ากระแสสลับ
ช่วงระยะความถี่
ค่าระดับความดันเสียงสัญญาณออก
กำลังไฟฟ้า
กำลังไฟฟ้าสูงสุด
ขนาด (ก x ส x ย)
น้ำหนัก
ระบบลำโพง 5.1ch
หน้า/กลาง/หลัง
ซับวูฟเฟอร์
3Ω
3Ω
140Hz~20KHz
35Hz~160Hz
86dB
86dB
133W
135W
266W
270W
หน้า : 96.5 x 535.9 x 101.6 mm (stand base : ø190.5)
หลัง : 109.2 x 246.4 x 218.4 mm
กลาง : 376 x 83.5 x 142 mm
ซับวูฟเฟอร์ : 217 x 362 x 412 mm
หน้า : 2.2 kg, หลัง : 0.9 kg
กลาง : 1.2 kg, ซับวูฟเฟอร์ : 6.7 kg
HT-TX715
ความต้านทานต่อไฟฟ้ากระแสสลับ
ช่วงระยะความถี่
ค่าระดับความดันเสียงสัญญาณออก
กำลังไฟฟ้า
กำลังไฟฟ้าสูงสุด
ขนาด (ก x ส x ย)
น้ำหนัก
ระบบลำโพง 5.1ch
หน้า/กลาง/หลัง
ซับวูฟเฟอร์
3Ω
3Ω
140Hz~20KHz
35Hz~160Hz
86dB
86dB
133W
135W
266W
270W
หน้า/หลัง : 188 x 1340 x 96 mm (ฐานของขาตัง้ : ø300)
กลาง : 376x 83.5 x 142 mm
ซับวูฟเฟอร์ : 217 x 362 x 412 mm
หน้า/หลัง : 6.5 kg
กลาง : 1.2 kg, ซับวูฟเฟอร์ : 6.7 kg
*: ข้อกำหนดเฉพาะปลีกย่อย
CIS
- SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงข้อกำหนดเฉพาะโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- น้ำหนักและขนาดเป็นค่าโดยประมาณ
Asia Pacific
Middle East &
Africa
Customer Care Center Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com
www.samsung.com/cl
DENMARK
FINLAND
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421 , 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
0032 (0)2 201 24 18
844 000 844
Distributor pro Českou republiku:
Samsung Zrt., česka organizační složka
Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
70 70 19 70
030-6227 515
FRANCE
3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min),
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
www.samsung.com
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
SOUTH AFRICA
U.A.E
01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
0035 (0)2 261 03 710
0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 801 881 , 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902 10 11 30
0771-400 200
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
800-7267
800-7267
1300 362 603
0800SAMSUNG(726-7864)
800-810-5858 , 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282 , 1800 110011
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232 , 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
0860-SAMSUNG(726-7864 )
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com
www.samsung.com/se
www.samsung.com
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.com
www.samsung.kz
www.samsung.uz
CZECH REPUBLIC
Europe
ระบบลำโพง
ลำโพง
Latin America
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com
www.samsung.com/nz
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/tw
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
68
HT-X715_NO EUR_THI_0428.indd 68-69
2008-04-29 오후 1:40:17
AH68-02090M
HT-X715_NO EUR_THI_0428.indd 70
2008-04-29 오후 1:40:19
Download PDF

advertising