Samsung | HT-BD2 | Samsung HT-BD2 คู่มือการใช้

HT-BD2
HT7.1CH Blu-ray
ระบบโฮมซีนีมา
คู่มือผู้ใช้
THAI
จินตนาการถึงความเป็นไปได้
ขอบคุณที่ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Samsung นี้
หากต้องการขอรับบริการที่สมบูรณ์ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
ของท่านที่
www.samsung.com/global/register
AH68-02019M
คุณลักษณะของเครื่องเล่น
ระบบเล่นได้หลายแผ่นและภาครับสัญญาณเอฟเอ็ม
HT-BD2 รวมความสะดวกสบายด้วยสมรรถนะระบบการเล่นได้หลายแผ่น ไม่ว่าจะเป็น BD-ROM, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R(โหมด V), CD, MP3-CD
และ CD-R/RW พร้อมภาครับคลื่นเอฟเอ็มแบบซับซ้อน ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในเครื่องเล่นเพียงเครื่องเดียว
Dolby Pro Logic IIx
Dolby Pro Logic IIx คือรูปแบบเทคโนโลยีการถอดรหัสสัญญาณเสียงแบบหลายช่องสัญญาณ ที่พัฒนามาจากระบบ Dolby Pro Logic เดิม
Dolby Digital Plus
Dolby Digital Plus คือเทคโนโลยีด้านเสียงแห่งโลกอนาคตสำหรับสื่อและโปรแกรมภาพความคมชัดสูง
Dolby TrueHD
Dolby TrueHD คือเทคโนโลยีรับประกันการสูญหายของภาพสำหรับโลกอนาคตของ Dolby ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นสำหรับสื่อแผ่นดิสก์ภาพความคมชัดสูง
DTS (ระบบโรงภาพยนตร์ดิจิทัล)
DTS คือรูปแบบการบีบอัดข้อมูลเสียงที่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย Digital Theater Systems Inc.
DTS-HD (ระบบโรงภาพยนตร์ดิจิทัล – ความคมชัดสูง)
ระบบเสียง DTS-HD จะให้คุณภาพเสียงสูงสุดแบบหลายช่องสัญญาณ
โดยจะให้คุณภาพเสียงที่สอดคล้องกับภาพวิดีโอความคมชัดสูงที่มีชีวิตชีวาและชัดเจน
เมนูกราฟิก
รองรับกราฟิกและภาพเคลือ่ นไหวความละเอียดสูงสุด 256 กราฟิก
สูงกว่าความจุของ DVD- Video
สามารถเข้าไปยังเมนูระหว่างเล่นวิดโี อ ขณะที่ DVD ไม่มคี ณ
ุ สมบัตนิ ้ี
PLAY MOVIE
เสียงเมนู
เมือ่ คุณไฮไลต์หรือเลือกตัวเลือกเมนูบนแผ่นดิสก์ Blu-ray จะมีเสียง เช่น เสียงกดปุม่ หรือ
เสียงอธิบายตัวเลือกเมนูทถ่ี กู ไฮไลต์
5
6
7
8
PLAY MOVIE
เมนูแบบมัลติเพจ/ป๊อปอัพ
หากใช้กบั DVD-Video การเล่นจะถูกขัดจังหวะทุกครัง้ ทีเ่ ข้าไปยังหน้าจอเมนูใหม่ ด้วยคว
3
ามสามารถในการพรีโหลดข้อมูลจากแผ่นดิสก์โดยไม่ขดั จังหวะการเล่นของแผ่นดิสก์ Bluray ดังนัน้ เมนูจงึ อาจมีหลายหน้า
คุณสามารถเรียกดูผา่ นหน้าเมนูหรือเลือกเส้นทางเมนูอน่ื โดยทีย่ งั เล่นภาพและเสียงอยูบ่ นพืน้ หลัง
สไลด์โชว์ทผ่ี ใู้ ช้สามารถเรียกดูได้
ด้วยแผ่นดิสก์ Blu-ray คุณสามารถเรียกดูภาพนิง่ ได้ระหว่างทีย่ งั เล่นฟังก์ชน่ั เสียงอยู่
HDMI จะส่งสัญญาณเสียงและภาพวิดีโอพร้อมกัน พร้อมให้ภาพที่มีความคมชัดกว่า
ความคมชัดในระดับ 1080p(Full HD) จะให้ภาพที่มีความคมชัดมากกว่าอย่างสม่ำเสมอ
4
9
10
11
12
13
14
15
วิดโี อ HD
ฟังก์ชันประหยัดไฟฟ้า
HDMI
PREVIEWS
▼
3
ความสามารถในการตอบโต้
แผ่นดิสก์ Blu-ray บางแผ่นอาจบรรจุเมนูเคลือ่ นไหวและเกม Trivia
HT-BD2 จะปิดตัวเองโดยอัตโนมัติหลังจากที่อยู่ในโหมดหยุดนานเกิน 30 นาที
SCENE SELECTIONS
ระนาบแสดงผลกราฟิก
ฟังก์ชันพักหน้าจอโทรทัศน์
หากเครื่องเล่นอยู่ในโหมดหยุดเป็นเวลา 10 นาที โลโก้ของซัมซุงจะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์
HT-BD2 จะสลับไปยังโหมดประหยัดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติหลังจากที่อยู่ในโหมดพักหน้าจอเป็นเวลาเกิน 20 นาที
LANGUAGES
THAI
คุณลักษณะหลักของระบบโฮมซีนีมา Blu-ray
ใหม่ของคุณ
ระนาบแสดงผลกราฟิก
นอกจากเลเยอร์ของวิดโี อ HD แล้ว ยังมีเลเยอร์ของวิดโี อความละเอียดสูง
สุด (1920x1080) อีก 2 เลเยอร์
เลเยอร์หนึง่ กำหนดไว้สำหรับกราฟิกทีเ่ กีย่ วข้องกับวิดโี อ (เช่น
คำบรรยาย) ส่วนอีกเลเยอร์กำหนดไว้สำหรับองค์ประกอบทีเ่ ป็นระบบอินเ
ทอร์แอกทีฟ เช่น ปุม่ หรือเมนู
การปรับเปลีย่ นรูปแบบเอ็ฟเฟ็กต์แบบกวาด แบบค่อยๆ ชัดขึน้
และแบบเลือ่ นไหลออกมา อาจมีอยูใ่ นทัง้ สองเลเยอร์
LANGUAGES
SCENE SELECTIONS
PREVIEWS
▼
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
คำบรรยาย
คุณอาจเลือกรูปแบบ ขนาด และสีของคำบรรยายได้ และคำบรรยายยังอาจเป็นแบบเคลือ่ นไหว เลือ่ นไหล หรือค่อยๆ ชัดขึน้ ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั สิง่ ทีบ่ นั ทึกอยูใ่ นแผ่นดิสก์
Blu-ray
ฟังก์ชัน Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ คือฟังก์ชันที่สามารถนำมาใช้งานตัวเครื่องหลักของระบบนี้ผ่านรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ซัมซุง ด้วยการเชื่อมต่อโฮมเธียร์เตอร์ Blu-ray เข้ากั
บโทรทัศน์ซัมซุงผ่านสาย HDMI (มีเฉพาะในโทรทัศน์ซัมซุงที่สนับสนุน Anynet+ เท่านั้น)
คุณสมบัติของแผ่นดิสก์ Blu-ray
แผ่นดิสก์ Blu-ray สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ 25 GB (หนึง่ ชัน้ ) หรือ 50 GB (สองชัน้ ) บนแผ่นดิสก์ดา้ นเดียว – ประมาณ 5-10 เท่าของความจุของแผ่น DVD แผ่นดิสก์
Blu-ray ยังรองรับวิดโี อ HD คุณภาพสูงสุดทีม่ อี ยูใ่ นอุตสาหกรรมขณะนี้ (สูงถึง 1920 x 1080 ที่ 40 Mbi/วินาที) – ความจุขนาดใหญ่หมายความถึงคุณภาพของวิดโี อทีส่
มบูรณ์แบบทีส่ ดุ ยิง่ ไปกว่านัน้ แผ่นดิสก์ Blu-ray ยังมีขนาดและรูปลักษณ์เหมือนกันกับแผ่น DVD
* คุณสมบัตติ อ่ ไปนีข้ องแผ่นดิสก์ Blu-ray ขึน้ อยูก่ บั แผ่นดิสก์ และอาจแตกต่างกันไป รูปลักษณ์และการเรียกใช้คณ
ุ สมบัตขิ องแผ่นดิสก์แต่ละแผ่นยังแตกต่างกันอีกด้วย
และไม่ใช่วา่ แผ่นดิสก์ทกุ แผ่นจะมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีร่ ะบุไว้ดา้ นล่าง
ไฮไลต์วดิ โี อ
ฟอร์แมต BD-ROM สำหรับการเล่นภาพยนตร์รองรับ video codecs ขัน้ สูง 3 ฟอร์แมต ได้แก่ AVC, VC-1 และ MPEG-2
นอกจากนัน้ ยังมีความละเอียดของภาพสูงในระดับ HD
• 1920 x 1080 HD
• 1280 x 720 HD
สิ่งที่จัดส่งให้
ตรวจดูอปุ กรณ์เสริมทีจ่ ดั ให้มาด้านล่าง
สายสัญญาณภาพ
สายอากาศ FM
คู่มือการใช้งาน
HDMI าณภาพ
รีโมทคอนโทรล
สำหรับการเล่นระบบความคมชัดสูง
หากต้องการดูเนือ้ หาทีม่ คี วามคมชัดสูงในแผ่นดิสก์ BD จะต้องใช้ HDTV (โทรทัศน์ความคมชัดสูง) แผ่นดิสก์บางแผ่นอาจต้องใช้ HDMI OUT เพือ่ ดูเนือ้ หาความคมชัด
สูง ความสามารถในการดูเนือ้ หาความคมชัดสูงบนแผ่นดิสก์ BD อาจถูกจำกัด ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั คุณภาพความละเอียดของโทรทัศน์ของคุณ
2
3
ข้อมูลด้านความปลอดภัย
THAI
ข้อควรระวัง
คำเตือน
เพือ่ ลดความเสีย่ งจากไฟฟ้าช็อค อย่าถอดฝาครอบ (หรือด้านหลังเครือ่ ง)
ภายในเครือ่ งไม่มสี ว่ นใดทีผ่ ใู้ ช้สามารถแก้ไขได้เอง โปรดใช้บริการซ่อมบำรุงจากช่างผูช้ ำนาญการ
ข้อควรระวัง
เสี่ยงต่อไฟฟ้าช็อค
อย่าเปิดออก
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
สัญลักษณ์นบ้ี ง่ ชีถ้ งึ “ความดันทีเ่ ป็นอันตราย” ภายในผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ว
ามเสีย่ งต่อการถูกไฟฟ้าช็อคหรือได้รบั บาดเจ็บ
สัญลักษณ์นบ้ี ง่ ชีว้ า่ มีคำแนะนำทีส่ ำคัญ ทีแ่ จ้งไว้สำหรับผลิตภัณฑ์น้ี
CLASS 1 LASER PRODUCT
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟฟ้ากระแสสลับในบ้านของคุณตรงกับที่ระบุในสติกเกอร์ที่ติดอยู่ที่ด้านหลังของเครื่องเล่น วางเครื่องเล่นของคุณในแนวนอนบนที่ตั้งที่เหมาะสม
(เฟอร์นิเจอร์) โดยให้มีที่ว่างรอบๆ เพื่อระบายอากาศ (7.5~10 ซม.) ตรวจดูว่าไม่มีสิ่งกีดขวางช่องระบายอากาศ อย่าวางของไว้บนเครื่องเล่น อย่าวางเครื่องเล่นบนเค
รื่องขยายเสียงหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่มีความร้อน ก่อนเคลื่อนย้ายเครื่องเล่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องใส่แผ่นดิสก์ว่างอยู่ เครื่องเล่นนี้ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับการใ
ช้งานอย่างต่อเนื่อง การปรับโฮมซีนีมา Blu-ray มาไว้ที่โหมดพักรอไม่ถือว่าเป็นการปิดกระแสไฟฟ้า เพื่อปิดกระแสไฟฟ้าไม่ให้ไหลเข้าเครื่องเล่นอย่างสมบูรณ์ ให้ถอ
ดปลั๊กหลักของเครื่องออกจากเต้าเสียบที่ผนัง โดยเฉพาะเมื่อไม่ใช้งานเป็นระยะเวลานาน
เครื่องเล่นแผ่นคอมแพคดิสก์ จัดอยู่ใน CLASS 1 LASER PRODUCT
การใช้เพื่อควบคุม, ปรับเปลี่ยน, หรือการดำเนินการใช้งานนอกเหนือจาก
ที่ระบุไว้ในคู่มือนี้อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการแผ่รังสีที่เป็นอันตรายได้
ข้อควรระวัง –รังสีเลเซอร์ที่ไม่สามารถมองเห็นได้จะแพร่กระจายเมื่อเปิด
ฝาครอบเครื่อง ควรหลีกเลี่ยงที่จะโดนแสงเลเซอร์โดยตรง
คำเตือน : เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟไหม้หรือไฟดูด อย่าให้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดนความชื้นหรือฝน
ข้อควรระวัง: เพื่อป้องกันไฟดูด ให้เสียบปลั๊กด้านที่เป็นแผ่นกว้างเข้ากับช่องเสียบปากกว้างให้แน่น
ในระหว่างฝนฟ้าคะนอง ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบ
กระแสไฟฟ้าที่เกิดจากฟ้าผ่าอาจทำให้เครื่องเสียหายได้
ไม่ควรวางเครื่องให้โดนแสงแดดส่องโดยตรง หรือวางใกล้แหล่งความร้อนอื่นๆ
ซึ่งจะทำให้ตัวเครื่องเกิดความร้อนสูงและทำงานผิดปกติ
• จะต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์นี้เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้ากระแสสลับที่มีการต่อสายดินป้องกัน
• ในการถอดอุปกรณ์ออกจากสายไฟหลัก จะต้องดึงปลั๊กออกจากเต้าเสียบหลักก่อน เพื่อให้ปลั๊กหลักพร้อมสำหรับการใช้งาน
ข้อควรระวัง
• อุปกรณ์ต้องไม่สัมผัสกับน้ำ หรือทำน้ำกระเด็นใส่ไม่ว่ากรณีใดๆ และห้ามนำภาชนะที่บรรจุของเหลว เช่น แจกัน วางไว้บนอุปกรณ์
• ปลั๊กสายไฟหลักใช้สำหรับตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์และควรอยู่ในสถานะพร้อมทำงานทุกครั้ง
Phones
ป้องกันเครื่องจากความชื้น (เช่น แจกัน) และความร้อน (เช่น เตาไฟ)
หรืออุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กแรงสูงหรือสนามไฟฟ้า (เช่น ลำโพง)
หากเครื่องทำงานผิดปกติ ให้ถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบ
เครื่องเล่นนี้ไม่ได้ถูกผลิตมาเพื่อใช้งานในทางอุตสาหกรรม
ควรใช้เครื่องเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น
หากคุณเก็บเครื่องหรือแผ่นดิสก์ไว้ในที่ที่มีอากาศเย็น อาจทำให้เกิดไอน้ำขึ้นได้
หากขนย้ายเครื่องในฤดูหนาว ควรรอประมาณ 2 ชั่วโมง
จนกว่าเครื่องจะปรับอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิภายในห้องก่อนใช้งานเครื่องเล่น.
4
แบตเตอรี่ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์นี้มีสารเคมีที่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมบรรจุอยู่
ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงในถังใส่ขยะทั่วไป
5
คุณลักษณะหลักของระบบโฮมซีนีมา BLU-RAY
ใหม่ของคุณ
2
2
3
คุณลักษณะของเครื่องเล่น
คุณสมบัติของแผ่นดิสก์ Blu-ray
สิ่งที่จัดส่งให้
ข้อมูลด้านความปลอดภัย
4
5
คำเตือน
ข้อควรระวัง
การเริ่มต้นใช้งาน
8
9
ก่อนอ่านคู่มือผู้ใช้
ชนิดและคุณลักษณะเฉพาะของแผ่นดิสก์
คำอธิบาย
12
13
แผงหน้าปัดด้านหน้า
แผงด้านหลัง
รีโมทคอนโทรล
14
16
ส่วนต่างๆ ของรีโมทคอนโทรล
การตั้งค่ารีโมทคอนโทรล
การเชื่อมต่อ
18
20
22
24
26
2
4
8
้
12
14
18
ฟังก์ชันพื้นฐานของโฮมซีนีมา
BLU-RAY ของคุณ
28
การตั้งค่าระบบ
32
การติดตั้งลำโพง
การเชื่อมต่อลำโพง
วิธีต่อวิดีโอออกไปยังทีวีของคุณ
การต่อสัญญาณเสียงจากคอมโพเนนต์ภายนอก
การเชื่อมต่อกับ FTP และเว็บไซต์ของซัมซุงเพื่อ
อัปเกรดซอฟต์แวร์
27 การเชื่อมต่อสายอากาศวิทยุ FM
ก่อนการเล่น
การใช้รีโมทคอนโทรลควบคุมโฮมซีนีมา BLU-RAY
หรือโทรทัศน์ซัมซุงของคุณ
30 การเรียกใช้เมนูบนหน้าจอ
31 การใช้ฟังก์ชั่นค้นหาและข้าม
31 เล่นภาพช้า/เล่นภาพเคลื่อนไหวทีละภาพ
28
29
32
33
34
35
39
42
44
6
การเรียกใช้เมนูบนหน้าจอ
การตั้งค่าตัวเลือกภาษา
การตั้งค่าตัวเลือกเสียงพากย์
การตั้งค่าตัวเลือกลำโพง
การตั้งค่าตัวเลือกการแสดงผลของวิดีโอและสัญญาณเสียงออก
การตั้งค่าตัวเลือกตั้งค่า HDMI
การตั้งค่าการล็อคโดยผู้ปกครอง
46
48
48
อัปเกรดเฟิร์มแวร์
ข้อมูลระบบ
การตั้งค่าเครือข่าย
การรับชมภาพยนตร
50
51
52
53
53
54
54
การใช้ฟังก์ชั่นการแสดงผล
การใช้เมนูดิสก์และเมนูป๊อปอัพ/เรื่อง
เล่นซ้ำ
การเลือกภาษาเสียงพากย์
การเลือกภาษาคำบรรยาย
การเปลี่ยนมุมกล้อง
การใช้ฟังก์ชั่น BOOKMARK
การฟังเพลง
56
56
56
57
การดูภาพ
59
59
59
60
60
โหมดเสียง
61
61
62
วิทยุ
63
การรับฟังเสียงจากสัญญาณวิทย
63
64
63
การตั้งสถานีวิทยุล่วงหน้า (Presetting Stations)
การแก้ปัญหา
65
การแก้ปัญหา
ภาคผนวก
67
คำเตือนในการใช้งานและจัดเก็บแผ่นดิสก
68
ข้อมูลจำเพาะ
46
50
56
59
61
การใช้งานเครื่องรับสัญญาณวิทย
65
67
THAI
สารบัญ
อัปเกรดระบบ
การเล่น CD เพลง (CD-DA)
การเล่น MP3
ส่วนประกอบของหน้าจอ CD เพลง (CD-DA)/MP3
ปุ่มต่าง ๆ บนรีโมทคอนโทรลที่ใช้สำหรับการเล่น CD เพลง
(CD-DA)/การเล่นแผ่น MP3
57 เล่นซ้ำ AUDIO CD(CD-DA) & MP3
การดูภาพ
สไลด์โชว์
หมุน
ซูม
ไปที่รายการภาพ
โหมด SFE (SOUND FIELD EFFECT)
NEO:6 mode
โหมดดอลบี้โปรโลจิค II (Dolby Pro Logic IIx Mode)
62 เอฟเฟ็คดอลบี้ โปร โลจิค II (Dolby Pro Logic IIx Effect)
ฟังก์ชั่นการตั้งเวลาปิดเครื่อง
การปรับความสว่างจอแสดงการทำงาน
64 ฟังก์ชั่นการปิดเสียง
64
64
7
ก่อนอ่านคู่มือผู้ใช้
ให้แน่ใจว่าได้ตรวจดูรายการต่อไปนีแ้ ล้วก่อนทีจ่ ะอ่านคูม่ อื ผูใ้ ช้
เงือ่ นไข
คำจำกัดความ
h
BD-ROM
เกีย่ วข้องกับฟังก์ชน่ั ทีม่ บี น BD-ROM
DVD-VIDEO
เกีย่ วข้องกับฟังก์ชน่ั ทีม่ บี นแผ่น DVD-Video หรือ DVD-R/DVD-RW ทีถ่ กู บันทึกและถูกปิดการเขียน
(ไฟนอลไลซ์) ในโหมดวิดโี อ
DVD-RW
เกีย่ วข้องกับฟังก์ชน่ั ทีม่ บี น DVD-RW (เฉพาะโหมด V และแผ่นทีถ่ กู ปิดการเขียนเท่านัน้ )
DVD-R
เกีย่ วข้องกับฟังก์ชน่ั ทีม่ บี น DVD-R (โหมด V และแผ่นทีถ่ กู ปิดการเขียนเท่านัน้ )
Audio CD
เกีย่ วข้องกับฟังก์ชน่ั ทีม่ บี นซีดขี อ้ มูล (CD-R หรือ CD-RW)
JPEG
เกีย่ วข้องกับฟังก์ชน่ั ทีม่ บี นแผ่น CD-R, RW, DVD-R/RW
MP3
เกีย่ วข้องกับฟังก์ชน่ั ทีม่ บี นแผ่น CD-R, RW, DVD-R/RW
ข้อควรระวัง
สิ่งนี้จะมีความเกี่ยวข้องในกรณีที่ฟังก์ชันไม่ทำงานหรืออาจมีการยกเลิกการตั้งค่า
หมายเหตุ
เกีย่ วข้องกับข้อแนะนำหรือคำสัง่ บนหน้านีท้ ช่ี ว่ ยในการทำงานของแต่ละฟังก์ชน่ั
M
ชนิดแผ่นดิสก์
โลโก้ของแผ่นดิสก์
DVD-VIDEO
เนือ้ หาทีบ่ นั ทึก
ลักษณะของแผ่นดิสก์
เวลาในการเล่นสูงสุด
เสียง + วิดโี อ
ด้านเดียว (25GB/50GB)
เวลาในการเล่นขึน้ อยูก่ บั เรือ่ ง
ด้านเดียว(12 เซนติเมตร)
สองด้าน (12 เซนติเมตร)
ด้านเดียว (8 เซนติเมตร)
สองด้าน (8 เซนติเมตร)
ด้านเดียว(12 เซนติเมตร)
ด้านเดียว (8 เซนติเมตร)
240
480
80
160
74
20
เสียง + วิดโี อ
12 เซนติเมตร (4.7GB)
480
(EX : ยืดเวลา)
เสียง + วิดโี อ
12 เซนติเมตร (4.7GB)
480
(EX : ยืดเวลา)
JPEG
MP3
–
–
เสียง + วิดโี อ
CD เพลง
เพลง
DVD-RW
(เฉพาะโหมด V และแผ่น
ทีป่ ดิ การเขียนเท่านัน้ )
DVD-R
(เฉพาะโหมด V และแผ่น
ทีป่ ดิ การเขียนเท่านัน้ )
CD-R/-RW
DVD-RW/-R
● การเริ่มต้นใช้งาน
ไอคอน
Z
C
V
B
G
A
ชนิดและคุณลักษณะเฉพาะของแผ่นดิสก์
BD-ROM
ไอคอนที่จะใช้ในคู่มือ
THAI
การเริ่มต้นใช้งาน
ชนิดและคุณลักษณะเฉพาะของแผ่นดิสก์
โลโก้ของดิสก์ที่สามารถเล่นได้
แผ่นดิสก์ Blu-ray
ดอลบีด้ จิ ติ อลพลัส
เสียงความละเอียดสูงระบบ DTS-HD
ระบบภาพแบบ PAL ในสหราชอาณาจักร,
ฝรัง่ เศส, เยอรมันนี, ฯลฯ
ดอลบี้ ทรูเอชดี
DTS-HD Master Audio
เกี่ยวกับการใช้คู่มือผู้ใช้โทรศัพท์นี้
1) ให้แน่ใจว่าได้อา่ นคำแนะนำเพือ่ ความปลอดภัยแล้ว (ดูหน้า 4-5)
ั หาเกิดขึน้ ให้ดทู ก่ี ารแก้ไขปัญหา (ดูหน้า 65-66)
2) หากมีปญ
ลิขสิทธิ์
©2007 Samsung Electronics Co.,Ltd.
สงวนลิขสิทธิ;์ ห้ามทำการผลิตซ้ำหรือคัดลอกส่วนหนึง่ ส่วนใดหรือเนือ้ หาทัง้ หมดของคูม่ อื ผูใ้ ช้นโ้ี ดยไม่ได้รบั อนุญาตเป็นลายลักษณ์อกั ษรจาก
Samsung Electronics Co., Ltd.
เสียงดิจติ อล
M
MP3
สเตอริโอ
Java
ผลิตภายใต้การอนุญาตจาก Dolby Laboratories “Dolby” และสัญลักษณ์ D คู่ เป็นเครือ่ งหมายการค้าของ Dolby Laboratories
 ผลิตตามสิทธิภายใต้สิทธิบัตรของสหรัฐฯ เลขที่: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 และสิทธิบัตรอื่นๆ
ทั่วโลกและของสหรัฐฯ และที่รอออกสิทธิบัตร DTS เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และโลโก้ DTS สัญลักษณ์, DTS-HD, DTS-HD High
Resolution Audio และ DTS-HD High Res Audio เป็นเครื่องหมายการค้าของ DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. สงวนลิขสิทธิ์
 ผลิตตามสิทธิภายใต้สิทธิบัตรของสหรัฐฯ เลขที่:5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 แบะสิทธิบัตรอื่นๆ
ทั่วโลกและของสหรัฐ และที่รอออกสิทธิบัตร DTS เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และโลโก้ DTS logos สัญลักษณ์, DTS-HD และ DTS-HD
Master Audio เป็นเครื่องหมายการค้าของ DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. สงวนลิขสิทธิ
8
9
การเริ่มต้นใช้งาน
❖ BD-ROM
แผ่นดิสก์ชนิดที่ไม่สามารถเล่นได้
M
• แผ่น DVD-R สำหรับ Authoring ความจุ 3.9 GB
• DVD-RW(โหมด VR)
• แผ่น DVD-ROM/PD/MV ฯลฯ
• CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD
• MD 8 ซม. (มินิดิสก์)
แผ่นดิสก์และแผ่น DVD ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์บางประเภทซึ่งซื้อมาจากภูมิภาคอื่นที่ไม่ใช่ภูมิภาคที่คุณอยู่ อาจไม่สามารถเล่นกับผลิตภัณฑ์นี้ได้ เมื่อเล่
นแผ่นดิสก์เหล่านี้ จะปรากฏข้อความว่า “ไม่มีแผ่นดิสก์” หรือ “โปรดตรวจสอบรหัสภูมิภาคของแผ่นดิสก์”
 หากมีการบันทึกข้อมูลในแผ่น DVD-R/-RW อย่างไม่เหมาะสมในฟอร์แมต DVD video แผ่นนั้นจะไม่สามารถเล่นได้
ทัง้ โฮมซีนมี า Blu-ray และแผ่นดิสก์ถกู เข้ารหัสตามภูมภิ าค รหัสภูมภิ าคเหล่านีจ้ ะต้องตรงกันเพือ่ เล่นแผ่นดิสก์ หากรหัสไม่ตรงกัน จะไม่สามารถเล่นแ
ผ่นดิสก์ได้ ดูรายละเอียดหมายเลขภูมภิ าคสำหรับโฮมซีนมี า Blu-ray นีไ้ ด้จากแผงด้านหลังของเครือ่ งโฮมซีนมี า Blu-ray
DVD-Video
รหัสภูมภิ าค
รหัสภูมภิ าคของ BD
พืน้ ที่
A
อเมริกาเหนือ อเมริกากลาง อเมริกาใต้ เกาหลี ญีป่ นุ่ ไต้หวัน ฮ่องกง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
B
ยุโรป กรีนแลนด์ ดินแดนในปกครองของฝรัง่ เศส ตะวันออกกลาง แอฟริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
C
อินเดีย จีน รัสเซีย เอเชียกลางและเอเชียใต้
รหัสภูมภิ าคสำ
พืน้ ที่
หรับวีดโี อ-ดีวดี ี
1
สหรัฐฯ, แคนาดา
2
ญีป่ นุ่ , ยุโรป, แอฟริกาไต้, ตะวันออกกลาง, กรีนแลนด์
เกาหลี, ไต้หวัน, ฮ่องกง, ส่วนต่างๆ ของภูมภิ าคเอเชียตะวั
3
นออกเฉียงไต้
4
ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, ลาตินอเมริกา (รวมเม็กซิโก)
5
ยุโรปตะวันออก, รัสเซีย, อินเดีย, แอฟริกา
• ใช้แผ่น CD-R/-RW ขนาด 700MB (80 นาที) หากเป็นไปได้ ไม่ควรใช้แผ่นขนาด 800MB (90 นาที) หรือแผ่นขนาดใหญ่กว่านี้ เนือ่ งจากเครือ่ งอาจ
ไม่สามารถเล่นแผ่นนัน้ ได้
• หากแผ่น CD-R/-RW ไม่ได้บนั ทึกมาแบบเซสชัน่ ปิด คุณอาจพบการหน่วงของสัญญาณเมือ่ เล่นแผ่นตัง้ แต่แรก หรือไม่สามารถเล่นไฟล์ทบ่ี นั ทึกไว้ทง้ั หมดได้
• แผ่น CD-R/RW บางชนิดอาจไม่สามารถเล่นกับเครือ่ งนีไ้ ด้ ขึน้ อยูก่ บั อุปกรณ์ทใ่ี ช้เขียนข้อมูลลงบนแผ่นเหล่านัน้ สำหรับเนือ้ หาจากแผ่น CD
ทีบ่ นั ทึกอยูบ่ นสือ่ CD-R/-RW เพือ่ การใช้สว่ นตัวนัน้ ความสามารถในการเล่นอาจขึน้ อยูก่ บั เนือ้ หาและแผ่นดิสก์
❖ การเล่นแผ่น DVD-R
• เมือ่ แผ่น DVD-R ทีถ่ กู บันทึกในโหมดวิดโี อถูกปิดการเขียน แผ่นนัน้ จะกลายเป็นแผ่น DVD-Video
• เครือ่ งนีส้ ามารถเล่นแผ่น DVD-R ทีถ่ กู บันทึกและปิดการเขียนด้วยเครือ่ งบันทึกวิดโี อของซัมซุง แต่อาจเล่นแผ่น DVD-R บางแผ่นไม่ได้ ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่
กับแผ่นและเงือ่ นไขของการบันทึก
• สามารถเล่นแผ่น DVD-RW ในโหมดวิดโี อและแผ่นทีถ่ กู ปิดการเขียนเท่านัน้
• เมือ่ แผ่น DVD-RW ทีถ่ กู บันทึกในโหมดวิดโี อถูกปิดการเขียน แผ่นนัน้ จะกลายเป็นแผ่น DVD-Video ความสามารถในการเล่นอาจขึน้ อยูก่ บั สถานะข
องการบันทึก
8
สายการบิน/เรือสำราญ (รวมเม็กซิโก)
ฟอร์แมตของแผ่นดิสก์
9
ไม่กำหนดภูมภิ าค
❖ การใช้แผ่น MP3
แผ่นดิสก์ Blu-ray เป็นฟอร์แมตใหม่ทย่ี งั มีววิ ฒ
ั นาการต่อเนือ่ ง ดังนัน้ จึงอาจมีปญ
ั หาในเรือ่ งความสามารถในการใช้งานร่วม ไม่สามารถใช้งานร่วมหรือ
เล่นกับแผ่นดิสก์ได้ทกุ แผ่น หากต้องการข้อมูลเพิม่ เติม โปรดดูสว่ นข้อสังเกตเกีย่ วกับการความสอดคล้องและความสามารถในการใช้งานร่วมในคูม่ อื นี้
หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการใช้งานร่วม โฮมซีนีมา Blu-ray ของซัมซุง (HT-BD2) นี้สนับสนุนเฉพาะข้อกำหนดเฉพาะ
BD-ROM Profile 1 รุ่น 1.0 เท่านั้น
หากคุณต้องการเล่นแผ่นดิสก์ในรุ่นที่ใหม่กว่า คุณจะต้องอัพเดตเฟิร์มแวร์ของเครื่องเล่น www.samsung.com/global/register
เครือ่ งจะไม่สามารถเล่น หรือใช้ฟงั ก์ชน่ั พิเศษอืน่ ๆ เช่น การเปลีย่ นแปลงมุมกล้องและการปรับตัง้ อัตราส่วนภาพกับแผ่นดิสก์บางชนิด
ข้อมูลเกีย่ วกับแผ่นดิสก์จะมีระบุในรายละเอียดบนกล่อง โปรดอ่านรายละเอียดดังกล่าว ถ้าจำเป็น
 อย่าปล่อยให้แผ่นดิสก์สกปรกหรือมีรอยขีดข่วน ลายนิว้ มือ สิง่ สกปรก ฝุน่ ละออง รอยขีดข่วน หรือคราบควันบุหรีบ่ นผิวหน้าบันทึกจะทำให้ไม่สามารถใช้แ
ผ่นดิสก์นเ้ี ล่นได้
 เมือ่ เล่นด้วยระบบ BD-Java อาจต้องใช้เวลาโหลดข้อมูลนานกว่าปกติ หรือบางฟังก์ชน่ั อาจทำงานช้าลง
10
❖ CD-R/-RW
❖ การเล่นแผ่น DVD-RW
รหัสภูมภิ าคสำ
พืน้ ที่
หรับวีดโี อ-ดีวดี ี
6
จีน
7
ใช้เป็นกรณีพเิ ศษทีไ่ ม่ได้ระบุไว้
ความสามารถในการใช้งานร่วมของแผ่นดิสก์ Blu-ray
M
• แผ่นดิจติ อล เวอร์ซาไทล์ ดิสก์ (DVD) สามารถบรรจุภาพได้ 135 นาที ภาษาของเสียงพากษ์ 8 ภาษา และภาษาของคำบรรยาย 32 ภาษา โดยมีคณ
ุ
สมบัตกิ ารบีบอัดภาพ MPEG-2 และระบบเสียงดอลบีด้ จิ ติ อล ติดตัง้ ไว้พร้อม ช่วยให้คณ
ุ สามารถเพลิดเพลินกับภาพทีม่ คี ณ
ุ ภาพคมชัดและกระจ่างใส
• เมือ่ สลับจากการอ่านแผ่นเลเยอร์ขน้ั ทีห่ นึง่ ไปยังเลเยอร์ขน้ั ทีส่ องของแผ่น DVD Video แบบเลเยอร์คู่ อาจมีภาพและเสียงทีบ่ ดิ เบีย้ วเกิดขึน้ ชัว่ ครู่ ซึง่
กรณีเช่นนีไ้ ม่ใช่การทำงานผิดปกติของตัวเครือ่ ง
• เมือ่ แผ่น DVD-RW/-R ทีถ่ กู บันทึกในโหมดวิดโี อถูกปิดการเขียน แผ่นนัน้ จะกลายเป็นแผ่น DVD-Video แผ่น DVD เชิงพาณิชย์ทบ่ี นั ทึกข้อมูลไว้ลว่
งหน้า (แผ่น prestamped) ของภาพยนตร์วา่ เป็นแผ่น DVD-Video เครือ่ งนีส้ ามารถเล่นแผ่น DVD (แผ่น DVD-Video) เชิงพาณิชย์ทบ่ี นั ทึกข้อมูลดัง้
เดิมของภาพยนตร์
• ดิสก์เพลง ทีบ่ นั ทึกในแบบ 44.1kHz PCM Audio
• เครือ่ งนีเ้ ล่นแผ่น CD-R เพลงและแผ่น CD-RW ในรูปแบบ CD-DA
• เครือ่ งนีอ้ าจไม่สามารถเล่นแผ่น CD-R หรือ CD-RW บางแผ่น เนือ่ งจากเงือ่ นไขของการบันทึก
รหัสภูมิภาค
Blu-ray
❖ DVD-Video
❖ CD เพลง
 เครื่องนี้ไม่สามารถเล่นเนื้อหาที่บันทึกอยู่บนแผ่น CD-R/-RW-R เช่น divx, avi, mpg, mov, wma
ชนิดแผ่นดิสก์
แผ่นดิสก์ Blu-ray แบบอ่านอย่างเดียว แผ่นดิสก์ BD-ROM บรรจุขอ้ มูลทีบ่ นั ทึกไว้ดง้ั เดิม แม้ BD-ROM สามารถบันทึกข้อมูลในหลายรูปแบบ
แต่แผ่นดิสก์ BD-ROM ส่วนใหญ่จะบันทึกภาพยนตร์ในฟอร์แมตความคมชัดสูง เพือ่ เล่นกับเครือ่ งเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray เครือ่ งเล่นนีส้ ามารถเล่นแผ่นดิ
สก์ BD-ROM ทีบ่ นั ทึกข้อมูลดัง้ เดิมและใช้ในเชิงพาณิชย์
• สามารถเล่นแผ่น CD-R/-RW, DVD-RW/-R ทีบ่ นั ทึกด้วยรูปแบบ UDF, ISO9660 หรือ JOLIET ได้
• ต้องเล่นกับไฟล์ MP3 ทีม่ ชี อ่ื ส่วนขยายเป็น ".mp3" หรือ ".MP3" เท่านัน้
• อัตราส่วนบิตทีเ่ ล่นได้อยูร่ ะหว่าง 56-320 Kbps
• อัตราความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลทีเ่ ล่นได้คอื 16-48 KHZ
• เครือ่ งนีส้ ามารถจัดการกับไฟล์ได้สงู สุดถึง 1500 ไฟล์และโฟลเดอร์ภายใต้โฟลเดอร์แม่ สำหรับไฟล์ MP3 ทีถ่ กู บันทึกด้วยระบบ VBR
(อัตราส่วนบิตแปรผัน) เสียงอาจขาดเป็นช่วงๆ
❖ การใช้แผ่น JPEG
• สามารถเล่นแผ่น CD-R/-RW, DVD-RW/-R ทีบ่ นั ทึกด้วยรูปแบบ UDF, ISO9660 หรือ JOLIET ได้
• ต้องใช้กบั ไฟล์ JPEG ทีม่ สี ว่ นขยายเป็น “.jpg”, “JPG” หรือ “JPEG” เท่านัน้
• รองรับโปรเกรสซีฟ JPEG
❖ DVD-RW/-R (V)
• ฟอร์แมตนีเ้ ป็นฟอร์แมตทีใ่ ช้สำหรับการบันทึกข้อมูลบนแผ่น DVD-RW หรือ DVD-R เล่นแผ่นดิสก์กบั เครือ่ งโฮมซีนมี า Blu-ray นีไ้ ด้กต็ อ่ เมือ่ ได้ไฟน
อลไลซ์แผ่นดิสก์แล้ว
• หากบันทึกแผ่นดิสก์ในโหมดวิดโี อจากเครือ่ งบันทึกของผูผ้ ลิตรายอืน่ มาก่อน แต่ยงั ไม่ได้ไฟนอลไลซ์แผ่นดิสก์ จะไม่สามารถเล่นแผ่นดิสก์ดงั กล่าวใน
เครือ่ งโฮมซีนมี า Blu-ray นีไ้ ด้
11
● การเริ่มต้นใช้งาน
• แผ่นดิสก์ Blu-ray ทีม่ รี หัสภูมภิ าคอืน่ ทีไ่ ม่ใช่ “Region B
• BD-R, BD-RE
• แผ่น HD DVD
• DVD-Video ทีม่ หี มายเลขภูมภิ าคอืน่ ทีไ่ ม่ใช่ “3” หรือ “ALL”
• DVD-RAM
THAI
ชนิดแผ่นดิสก์
คำอธิบาย
THAI
แผงด้านหลัง
1
2
3
4
5
6
7
แผงหน้าปัดด้านหน้า
FM
10
2
3
4
8
9
5
6
7
● คำอธิบาย
1
FM
10
9
8
AUX IN JACKS
เชือ่ มต่อกับสัญญาณออกอนาล็อก 2CH ของอุปกรณ์ภายนอก (เช่น วีซอี าร์)
กลับไปยังชือ่ เรือ่ ง/บท/แทร็คก่อนหน้านี้
ปรับลดแถบความถีเ่ อฟเอ็ม
VIDEO OUTPUT JACK
เชือ่ มต่อช่องสัญญาณวิดโี อเข้าของโทรทัศน์ของคุณ (สัญญาณวิดโี อเข้า) กับช่องสัญญาณวิดโี อออกบนเ
ครือ่ งเล่นนี้
ปุม่ STOP
หยุดการเล่นแผ่นดิสก์
COMPONENT VIDEO
OUTPUT JACKS
เชือ่ มต่อโทรทัศน์ทม่ี สี ายส่งสัญญาณคอมโพเนนต์วดิ โี อเข้ากับช่องต่างๆ เหล่านี้
ปุม่ PLAY/PAUSE
เล่นแผ่นหรือหยุดเล่นชัว่ คราว
ปุม่ TUNING UP &
SKIP( )
ไปยังชือ่ เรือ่ ง/บท/แทร็คถัดไป
ปรับเพิม่ แถบความถีเ่ อฟเอ็ม
ปุม่ Volume Control
การปรับระดับเสียง
ปุม่ EJECT
ดีดแผ่นดิสก์ออก
DISC INSERT HOLE
ใส่แผ่นดิสก์
ไฟแสดงสถานะ STANDBY
เมือ่ เสียบปลัก๊ เครือ่ งเล่น ไฟแสดงสถานะจะติด
FM 75Ω COAXIAL JACK ต่อเสาอากาศคลืน่ เอฟเอ็ม
เปิดและปิดเครือ่ งโฮมซีนมี า Blu-ray
SUBWOOFER OUT JACK ต่อลำโพงซับวูฟเฟอร์
ปุม่ FUNCTION
โหมดจะทำการสลับตามลำดับดังต่อไปนี:้ BD/DVD ➞ D.IN 1 ➞ D.IN 2 ➞ AUX ➞ FM.
ปุม่ TUNING DOWN &
SKIP ( )
10 ปุม่ POWER
EXTERNAL DIGITAL OPTICAL
ใช้ขว้ั นีเ้ พือ่ ต่อกับอุปกรณ์ภายนอกทีส่ ามารถส่งออกสัญญาณดิจทิ ลั ได้
INPUT JACKS(OPTICAL1,
OPTICAL2)
HDMI OUT JACK
ใช้สาย HDMI ต่อขัว้ HDMI ออกนีก้ บั ขัว้ HDMI เข้าบนโทรทัศน์ของคุณเพือ่ ให้ได้ภาพทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีทส่ี ดุ
LAN TERMINAL
ต่อขัว้ ต่อ LAN นีเ้ ข้ากับขัว้ ต่อ LAN บนโมเด็มของคุณเพือ่ อัพเกรดซอฟต์แวร์
COOLING FAN
พัดลมจะหมุนตลอดเวลาเมือ่ เปิดเครือ่ ง ในขณะทีว่ างเครือ่ งเล่น ต้องเผือ่ พืน้ ทีว่ า่ ง 10 ซม. ในทุกๆ
ด้านให้กบั พัดลม
CHANNEL SPEAKER
สำหรับเชือ่ มต่อลำโพงหน้า ลำโพงกลาง ลำโพงเซอร์ราวด์ สำโพงเซอร์ราวด์หลัง
10 7OUTPUT
CONNECTORS
12
13
ปุ่ม BD RECEIVER
19 ปุ่ม EJECT
2
ปุ่ม TV
20 ปุ่ม TV/VIDEO
ส่วนต่างๆ ของรีโมทคอนโทรล
3
ปุ่ม POWER
21 ปุม่ CANCEL
4
ปุ่มหมายเลข (0~9)
22 ปุม่ STEP
5
ปุ่ม SLEEP
6
ปุ่ม SLOW, MO/ST
7
ปุ่ม Tuning Preset/CD Skip
8
ปุ่ม VOLUME
24 ปุ่ม TUNING/CH
9
ปุ่ม MENU
25 ปุ่ม MUTE
3
18
19
20
4
5
6
7
21
22
23
8
10 ปุ่ม POPUP MENU, TITLE MENU
26 ปุ่ม RETURN
11 ปุ่ม Color
27 ปุ่ม Cursor/ENTER
12 ปุ่ม INFO
28 ปุ่ม DISC MENU
13 ปุ่ม TUNER MEMORY, MARKER
29 ปุ่ม EXIT
14 ปุ่ม ZOOM
30
ปุ่ม PL IIx MODE
15 ปุ่ม AUDIO
31
ปุ่ม PL IIx EFFECT
16 ปุ่ม DIMMER
32 ปุ่ม SFE MODE
17 ปุ่ม SUB TITLE
33 ปุ่ม REPEAT A-B
24
18
9
23
ปุ่ม PLAY/PAUSE
ปุ่ม STOP
ปุ่ม SEARCH
25
26
ปุ่ม BD
ปุ่ม TUNER
ปุ่ม AUX
ปุ่ม D.IN
● รีโมทคอนโทรล
1
2
THAI
รีโมทคอนโทรล
1
34 ปุ่ม NEO:6 MODE
35 ปุ่ม REPEAT
การใส่แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล
27
28
10
29
11
30
31
32
33
34
35
12
13
14
15
16
17
14
1.
M
ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกต
ามทิศทางของลูกศร
2.
ใส่แบตเตอรี่ขนาด 1.5V AAA จำนวน 2
ก้อนโดยหันขั้วให้ถูกต้อง (ขั้ว + และขั้ว -)
3.
ปิดฝาครอบแบตเตอรี่
ปฏิบัติตามข้อควรระวังเหล่านี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วหรือการแตกของแบตเตอรี่
 ใส่แบตเตอรี่ลงในรีโมทคอนโทรลโดยหันขั้วของแบตฯ ให้ตรงกับเครื่องหมายในช่องใส่แบตเตอรี่ :
ขั้ว (+) กับเครื่องหมาย (+) และขั้ว (-) กับเครื่องหมาย (-)
 ใช้แบตเตอรี่ให้ถูกประเภท แบตเตอรี่ที่คล้ายกัน อาจมีแรงดันไฟฟ้าที่ต่างกัน
 เมื่อแบตเตอรี่หมด ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ทั้ง 2 ก้อน
 ห้ามกำจัดแบตเตอรี่ด้วยความร้อนหรือเปลวไฟ
15
No.
No.
Brand
การตั้งค่ารีโมทคอนโทรล
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
คุณสามารถควบคุมการทำงานบางฟังก์ชน่ั ของโทรทัศน์ของคุณด้วยรีโมทคอนโทรลนี้
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
12, 13, 14
47
Onking
03
ในกรณีที่เปิดใช้โทรทัศน์ผ่านรีโมตคอนโทรล
กดปุ่ม TV เพื่อให้รีโมตเข้าสู่โหมด TV
Brand
Code
4
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
15, 18, 59
2.
กดปุ่มเปิดเครื่องเพื่อเปิดโทรทัศน์
3.
ขณะกดปุ่ม POWER ค้างไว้ ให้ระบุรหัสที่ตรงกับยี่ห้อของเครื่องรับโทรทัศน์ของคุณ
9
• หากมีรหัสมากกว่าหนึ่งชุดระบุไว้สำหรับโทรทัศน์ของคุณในตาราง ให้ระบุรหัสเพียงชุดเดีย
วเพื่อทดสอบว่ารหัสชุดใดที่ใช้การได้
10
Cinema
97
54
Portland
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
ระยะทางในการใช้งานรีโมทคอนโทรล
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
คุณสามารถใช้รีโมทคอนโทรลสั่งงานห่างจากเครื่องได้ถึง 23 ฟุต/7 เมตรในแนวเส้นตรง
และยังสามารถสั่งงานโดยทำมุมได้ถึง 30 กับช่องรับสัญญาณรีโมทฯ บนตัวเครื่อง
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
ตัวอย่าง : สำหรับโทรทัศน์ซัมซุง
ขณะกดปุ่ม POWER ค้างไว้ ใช้ปุ่มหมายเลขเพื่อกดรหัส 00, 15, 16, 17 และ 40
4.
หันรีโมทคอนโทรลไปทางโทรทัศน์แล้วกด
• คุณสามารถใช้ปุ่ม TV POWER, VOLUME, CHANNEL และปุ่มตัวเลข (0-9) ได้
M
 รีโมตคอนโทรลอาจไม่สามารถใช้กับโทรทัศน์บางยี่ห้อได้
การทำงานบางอย่างอาจไม่สามารถทำได้ ขึ้นอยู่กับยี่ห้อของโทรทัศน์ที่คุณใช้
 หากคุณไม่ได้ตั้งค่ารีโมตคอนโทรลโดยใช้รหัสตามยี่ห้อของเครื่องรับโทรทัศน์ รีโมตคอนโทรลจะทำงานเฉพาะกับ
โทรทัศน์ซัมซุงเป็นค่าเริ่มต้น
16
● รีโมทคอนโทรล
1.
Code
THAI
รีโมทคอนโทรล
รายการรหัสยี่ห้อเครื่องรับโทรทัศน์
59, 60, 98
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
38
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
17
วางลำโพงบนขาตัง้
THAI
การเชื่อมต่อ
4.
ลำโพง
ในส่วนนี้จะกล่าวถึงวิธีการเชื่อมต่อต่างๆ ของเครื่องโฮมซีนีมา Blu-ray กับอุปกรณ์ภายนอก
ขาตั้ง
ต้องปิดเครื่องเล่นและถอดสายไฟออกแล้วก่อนเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งเครื่องเล่น
การติดตั้งลำโพง
5.
ขันสลักเกลียว 2 ตัว (สีเงิน) ทีด่ า้ นหลังลำโพงให้แน่น
6.
นีค่ อื ภาพลำโพงทีป่ ระกอบเสร็จสมบูรณ์
● การเชื่อมต่อ
โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เมื่อติดตั้งลำโพงบนขาตั้ง
วิธีติดตั้งลำโพงบนขาตั้ง
1.
ยกขาตั้งกลับหัวและยึดขาตั้งให้ติดกับฐานขาตั้ง
ฐานขาตั้ง
ขาตั้ง
2.
3.
ใส่และหมุนสลักเกลียว (สีดำ) ที่ฐานขาตั้งก่อนขันให้แน่น
M
วางขาตั้งบนพื้น ใส่และหมุนสลักเกลียว 2 ตัว (สีเงิน) ที่ด้านหลังของขาตั้ง
ชุดลำโพง
ต้องติดตั้งลำโพงบนพื้นราบที่มีความแข็งแรง ไม่เช่นนั้น ลำโพงอาจล้มคว่ำได้ง่าย
วิธีติดลำโพงบนผนัง
รายการอุปกรณ์ต่างๆ ต่อไปนี้ต้องรวมอยู่ในชุดลำโพง
ลำโพงหน้า/เซอร์ราวด์
ลำโพงกลาง
ขันสลักเกลียวสำหรับลำโพงแต่ละตัวเข้าไปในกำแพงเพื่อเกี่ยวด้านหน้าของ
ลำโพงไว้
เกี่ยวลำโพงโดยให้สลัก
เกลียวอยู่ในตำแหน่งต
ามภาพ
ลำโพง (4EA)
ฐานขาตั้ง (4EA)
ขาตั้ง (4EA)
ลำโพงซับวูฟเฟอร์
ลำโพงเซอร์ราวด์หลัง (2EA)
สายสัญญาณเสียงสำหรับต่อซับวูฟเ
ฟอร์ (1EA)
สลักเกลียว (16EA): สีดำ
สลักเกลียว (16EA): สีเงิน
สายลำโพง (7EA)
ลำโพงหน้าและลำโพงเซอร์ราวด์จะจัดเป็นชุดแยกกันตามที่แสดง
ในแผนภาพ
18
19
การเชื่อมต่อลำโพง
THAI
การเชื่อมต่อ
ด้านหลังของลำโพง
1. กดแถบของช่องเสียบสายสัญญาณลำโพงค้างไว้
ใส่สายสัญญาณลำโพงสีดำเข้าที่ช่องเสียบสีดำ (ขั้ว -) และใส่สายสัญญาณลำโพง
สีเทาเข้าที่ช่องเสียบสีเทา (ขั้ว +) จากนั้นปล่อยนิ้วออกจากแถบ
3.
เสียบปลั๊กเข้าที่ด้านหลังโฮมซีนีมา Blu-ray โดยให้สีของปลั๊กลำโพงตรงกับสีขอ
งช่องเสีย บของลำโพง
4.
ใช้สายสัญญาณเสียงเพือ่ ต่อช่องสัญญาณออกซับวูฟเฟอร์ของตัวเค
รือ่ งเข้ากับช่องสัญญาณเสียงเข้าของซับวูฟเฟอร์
Black
Red
● การเชื่อมต่อ
2.
สายสัญญาณเสียง
ลำโพงซับวูฟเฟอร์
FM
ลำโพงกลาง
ลำโพงหน้า (ซ้าย)
ตำแหน่งของโฮมซีนีมา Blu-ray
ลำโพงหน้า (ขวา)
วางเครื่องเล่นบนขาตั้งหรือชั้นตู้วางของ หรือใต้ชั้นวางโทรทัศน์
ลำโพงเซอร์ราวด์หลัง (ซ้าย)
วิธีเลือกตำแหน่งการฟัง
ควรกำหนดตำแหน่งการฟังให้ห่างจากโทรทัศน์ประมาณ 2.5 ถึง 3 เท่าของระยะของขนาดหน้าจอโทรทัศน์ ตัวอย่าง
ตัวอย่าง : สำหรับโทรทัศน์ขนาด 32" ใช้ระยะประมาณ 2~2.4 ม. (6~8 ฟุต)
สำหรับโทรทัศน์ขนาด 55" ใช้ระยะประมาณ 3.5~4 ม. (11~13 ฟุต)
ลำโพงเซอร์ราวด์ (ขวา)
ลำโพงเซอร์ราวด์หลัง (ขวา)
ลำโพงหน้าei
วางลำโพงชุดนี้ไว้ข้างหน้าตำแหน่งการฟังของท่าน หันหน้าเข้าหาตัวท่าน(ประมาณ 45 องศา) วางลำโพงให้เครื่องขยายเสียงเครื่องเล็กอยู่ในระดับเดีย
วกับหูของท่าน จัดแนวด้านหน้าของลำโพงหน้าให้ตรงกับแนวด้านหน้าของลำโพงกลางหรือวางให้ ล้ำหน้าลำโพงกลางเล็กน้อย
ลำโพงเซอร์ราวด์ (ซ้าย)
ลำโพงกลาง f
ตำแหน่งที่ดีที่สุดในการติดตั้งลำโพงกลางคือให้อยู่ในระดับความสูงเดียวกับ ลำโพงหน้า ท่านยังสามารถติดตั้งไว้ข้างบนหรือข้างใต้โทรทัศน์ก็ได้
ลำโพงหลัง hj
วางชุดลำโพงหลังนี้ไว้ข้างหลังตำแหน่งการฟังของท่าน หากมีพื้นที่ห้องไม่เพียงพอ ให้วางลำโพงเหล่านี้หันหน้าเข้าหากัน วางชุดลำโพงนี้ให้อยู่ในระดั
บสูงกว่าหูของท่านประมาณ 60 ถึง 90 ซม. (2 ถึง 3 ฟุต) และเอียงลงเล็กน้อย
 อย่าให้เด็กเล่นหรืออยู่ใกล้ลำโพง เนื่องจากอาจได้รับบาดเจ็บหากลำโพงหล่นลงมา
 เมื่อต่อสายเข้ากับลำโพง ตรวจดูให้แน่ใจว่าขั้ว (+/-) ถูกต้อง
 วางลำโพงซับวูฟเฟอร์ให้พ้นมือเด็ก เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆ สอดมือหรือวัตถุแปลกปลอมเข้าไปในช่อง(รู) ของลำโพงซับวูฟเฟอร์
 อย่าใช้ช่อง (รู) นี้เพื่อแขวนไว้บนผนัง
* ลำโพงหลังใช้จัดการซาวด์เอฟเฟ็คเป็นหลักและจะไม่มีเสียงออกมาจาก ลำโพงชุดนี้ตลอดเวลาเหมือนลำโพงหน้าและลำโพงกลาง
ลำโพงเซอร์ราวด์หลัง
• วางลำโพงนีใ้ ห้หนั หน้าไปทางด้านหลังของผูฟ้ งั
• วางลำโพงเซอร์ราวด์หลังให้อยูเ่ หนือลำโพงเซอร์ราวด์ประมาณ 70 ซม. ถึง 1 เมตร (2.3~3.3 ฟุต) โดยหันลำโพงลงเล็กน้อย
M
หากวางลำโพงไว้ใกล้เครื่องรับโทรทัศน์ สีของหน้าจออาจผิดเพี้ยนเนื่องจากสนามแม่เหล็กที่เกิดจากลำโพง หากเกิดกรณีดังกล่าว
ย้ายลำโพงให้
อยู่ห่างจากเครื่องรับโทรทัศน์ของคุณ
ซับวูฟเฟอร์
ตำแหน่งของซับวูปเฟอร์ไม่สำคัญมาก ท่านสามารถวางไว้ตรงตำแหน่งใดก็ได้ที่ท่านต้องการ
20
21
การเชื่อมต่อ
สัญญาณวิดีโอออกของเครื่องเล่นจะเปลี่ยนเป็นโหมด HDMI โดยอัตโนมัติเมื่อต่อสาย HDMI ในขณะที่เปิดเครื่อง สำหรับความคมชัด HDMI
ที่เป็นไปได้ โปรดดูที่หน้า 41
วิธีต่อวิดีโอออกไปยังทีวีของคุณ
• HDMI (อินเทอร์เฟสมัลติมเี ดียความคมชัดสูง)
THAI
ฟังชันการตรวจจับ HDMI อัตโนมัติ
HDMI คืออินเทอร์เฟสทีช่ ว่ ยให้สามารถส่งสัญญาณดิจทิ ลั ของข้อมูลวิดโี อและข้อมูลเสียงได้โดยใช้ขว้ั ต่อเพียงขัว้ เดียว
เมือ่ ใช้ HDMI โฮมซีนมี า Blu-ray จะส่งสัญญาณเสียงและสัญญาณวิดโี อดิจทิ ลั พร้อมแสดงภาพอย่างมีชวี ติ ชีวาบนโทร
ทัศน์ทม่ี ชี อ่ งเสียบสัญญาณเข้า HDMI
เลือกหนึ่งในสามวิธีการเพื่อต่อเข้ากับทีวี
● การเชื่อมต่อ
• รายละเอียดการเชือ่ มต่อ HDMI
ขัว้ ต่อ HDMI - สนับสนุนข้อมูลเสียงดิจทิ ลั และวิดโี อ
- HDMI จะส่งสัญญาณออกเฉพาะสัญญาณดิจทิ ลั บริสทุ ธิเท่านัน้ ไปยังโทรทัศน์
- หากโทรทัศน์ของคุณไม่สนับสนุน HDCP (การคุม้ ครองข้อมูลดิจทิ ลั แถบความถีส่ งู ) สัญญาณรบกวนสุม่ จะปรากฏบนหน้าจอ
• เหตุใดซัมซุงจึงเลือกใช้ HDMI
โทนทัศน์แบบอนาล็อกต้องใช้สญ
ั ญาณเสียง/วิดโี อแบบอนาล็อก อย่างไรก็ดี ในขณะทีก่ ำลังเล่น BD/DVD ข้อมูลทีส่ ง่ ไปทีโ่ ทรทัศน์จะเป็นข้อมูลดิจิ
ทัล ดังนัน้ จึงต้องมีตวั แปลงสัญญาณดิจทิ ลั ให้เป็นอนาล็อก (ในโฮมซีนมี า Blu-ray) หรือตัวแปลงสัญญาณอนาล็อกให้เป็นดิจทิ ลั (ในโทรทัศน์) ในร
ะหว่างการแปลงสัญญาณนี้ คุณภาพของภาพจะลดลงเนือ่ งจากสัญญาณเสียงรบกวนและสัญญาณขาดหาย เทคโนโลยี HDMI
คือเทคโนโลยีทเ่ี ป็นเลิศ เนือ่ งจากเทคโนโลยีนไ้ี ม่ตอ้ งการตัวแปลงสัญญาณดิจทิ ลั /อนาล็อก และได้สญ
ั ญาณดิจทิ ลั บริสทุ ธิจ์ ากเครือ่ งเล่นส่งไปยังโ
ทรทัศน์ของคุณ
วิธีที่ 3 (มีรายละเอียด)
วิธีที่ 2
วิธีที่ 1 (มีรายละเอียด)
• HDCP คืออะไร
HDCP (การคุ้มครองข้อมูลดิจิทัลแถบความถี่สูง) คือระบบคุ้มครองข้อมูล BD/DVD ที่ส่งสัญญาณออกทาง HDMI เพื่อไม่ให้ถูกคัดลอก โดยใ
ช้การเชื่อมต่อแบบดิจิทัลที่ปลอดภัยระหว่างแหล่งสัญญาณวิดีโอ (พีซีและดีวีดี เป็นต้น) และอุปกรณ์การแสดงภาพ (โทรทัศน์
และโปรเจ็คเตอร์ เป็นต้น) พร้อมๆ กับการเข้ารหัสข้อมูลที่อุปกรณ์แหล่งข้อมูลเพื่อป้องกันการคัดลอกข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
• Anynet+ คืออะไร
Anynet+ คือฟังก์ชันการทำงานที่อำนวยความสะดวกขณะเชื่อมต่อเครื่องเล่นนี้ผ่านโทรทัศน์ของซัมซุงที่มีคุณลักษณะ Anynet+
- หากโทรทัศน์ซัมซุงของคุณมีโลโก้นี้ แสดงว่าโทรทัศน์สนับสนุนฟังก์ชัน
- หากคุณเปิดเครื่องเล่นและใส่แผ่นดิสก์ เครื่องเล่นจะเริ่มต้นเล่นแผ่นดิสก์ และโทรทัศน์จะเปิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ และสลับไปยังโหมด
HDMI
- หากคุณเปิดเครื่องเล่นและกดปุ่ม Play โดยมีแผ่นดิสก์อยู่ในเครื่องอยู่แล้ว โทรทัศน์จะเปิดขึ้นทันทีและสลับไปยังโหมด HDMI
วิธีที่ 1 : HDMI ....... (คุณภาพดีที่สุด)
ต่อสาย HDMI จากช่องสัญญาณ HDMI ออกบนด้านหลังของโฮมซีนีมา Blu-ray เข้ากับช่องสัญญาณ HDMI เข้าบนทีวีของคุณ
M
ความคมชัดของสัญญาณ HDMI ออกอาจไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับโทรทัศน์ของคุณ
 หากสาย HDMI ต่อจากเครื่องเล่นไปยังโทรทัศน์ สัญญาณออกของโฮมซีนีมา Blu-ray จะถูกตั้งค่าเป็น HDMI โดยอัตโนมัติภายใน 10 วินาที
 หากคุณกำลังใช้คุณลักษณะ Anynet + (โปรดดูที่หน้า 42) และได้เชื่อมต่อทั้งคอมโพเนนต์และ HDMI แล้ว โหมด HDMI
จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ
วิธีที่ 2 : คอมโพเนนต์วิดีโอ .... (คุณภาพที่ดีกว่า)
หากโทรทัศน์ของคุณมีช่องสัญญาณเข้าคอมโพเนนต์วิดีโอ ให้ต่อสายคอมโพเนนต์วิดีโอ (ไม่ได้มาพร้อมกับเครื่องเล่น) จากช่องสัญญาณคอมโ
พเนนต์วิดีโอออก (Pr, Pb และ Y) ที่ด้านหลังของโฮมซีนีมา Blu-ray เข้ากับช่องสัญญาณเข้าคอมโพเนนต์วิดีโอบนโทรทัศน์ของคุณ
M
 ความคมชัดที่แท้จริงอาจแตกต่างจากการตั้งค่าในเมนู SETUP หากเชื่อมต่อสาย HDMI และสายคอมโพเนนต์แล้ว นอกจากนั้นความคมชั
ดอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์ (โปรดดูที่หน้า 41)
 หลังจากเชื่อมต่อวิดีโอแล้ว ให้ตั้งค่าแหล่งสัญญาณวิดีโอเข้าบนโทรทัศน์ของคุณให้สอดคล้องกับสัญญาณวิดีโอออก (HDMI,
คอมโพเนนต์หรือคอมโพสิต) บนโฮมซีนีมาของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเลือกแหล่งสัญญาณวิดีโอเข้าของโทรทัศน์ได้จากคู่มือผู้ใช้โทรทัศน์
 เมื่อคุณต่อเครื่องเล่นเข้ากับโทรทัศน์ผ่านสาย HDMI ในครั้งแรกหรือต่อเข้ากับโทรทัศน์เครื่องใหม่ ความคมชัดของสัญญาณออก HDMI
 จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติเพื่อให้มีความคมชัดสูงสุดเท่าที่โทรทัศน์จะให้ได้
 หากคุณต่อโทรทัศน์ของซัมซุงเข้ากับโฮมซีนีมา Blu-ray โดยใช้สาย HDMI คุณจะใช้เครื่องเล่นได้โดยง่ายผ่านรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ (
ซึ่งมีเฉพาะกับโทรทัศน์ของซัมซุงที่สนับสนุนคุณลักษณะ Anynet+ เท่านั้น) (โปรดดูที่หน้า 42)
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าความคมชัดที่หลากหลาย เช่น 1080i, 720p, 576p/480p และ 576i/480i โดยขึ้นอยู่กับชนิดของแผ่นดิสก์
(โปรดดูที่หน้า 41)
วิธีที่ 3 : คอมโพสิตวิดีโอ ....... (คุณภาพดี)
ต่อสายวิดีโอที่ให้มาพร้อมกับเครื่องเล่นจากช่อง VIDEO OUT ที่ด้านหลังของโฮมซีนีมา Blu-ray เข้ากับช่อง VIDEO IN บนโทรทัศน์ของคุณ
 หากไม่ได้ต่อสาย HDMI หรือถอดสายนี้ออกในระหว่างเล่นไฟล์ CDDA, MP3 หรือ JPEG เครื่องเล่นจะหยุดเล่น
 หลังจากที่ต่อวิดีโอแล้ว ให้ตั้งค่าแหล่งสัญญาณวิดีโอเข้าบนโทรทัศน์ของคุณให้สอดคล้องกับ
สัญญาณวิดีโอออก (HDMI คอมโพเนนต์ หรือคอมโพซิต) บนโฮมซีนีมาของคุณ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเลือกแหล่งสัญญาณวิดีโอเข้าของโทรทัศน์ได้จากคู่มือผู้ใช้โทรทัศน์
M
แหล่งสัญญาณวิดีโอจะส่งสัญญาณออกด้วยความละเอียด 576i/480i เสมอโดยไม่คำนึงถึงความละเอียดที่ตั้งไว้ในเมนู SETUP
(โปรดดูที่หน้า 41)
 หลังจากเชื่อมต่อวิดีโอแล้ว ให้ตั้งค่าแหล่งสัญญาณวิดีโอเข้าบนโทรทัศน์ของคุณให้สอดคล้องกับสัญญาณวิดีโอออก (HDMI,
คอมโพเนนต์หรือคอมโพสิต) บนโฮมซีนีมาของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเลือกแหล่งสัญญาณวิดีโอเข้าของโทรทัศน์ได้จากคู่มือผู้ใช้โ
ทรทัศน์
22
23
การเชื่อมต่อ
คอมโพเนนต์สัญญาณดิจิทัลเช่น เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม/เคเบิลบ็อกซ์ (เซ็ทท็อปบอกซ์)
ต่อช่องสัญญาณดิจิทัลเข้า (OPTICAL 1 หรือ OPTICAL 2) บนเครื่องเล่นเข้ากับช่องสัญญาณดิจิทัลออกของคอมโพเนนต์ดิจิทั
ลภายนอก
2. กดปุม่ D.IN บนรีโมทคอนโทรลเพือ่ เลือกช่องสัญญาณเข้า D.IN 1 หรือ D.IN 2
1.
การต่อสัญญาณเสียงจากคอมโพเนนต์ภายนอก
AUX : วิธีต่อคอมโพเนนต์อนาล็อกภายนอก
● การเชื่อมต่อ
• คุณยังสามารถใช้ปมุ่ FUNCTION บนเครือ่ งเล่น
โหมดจะทำการสลับตามลำดับดังต่อไปนี:้ BD/DVD ➞ D.IN 1 ➞ D.IN 2 ➞ AUX ➞ FM.
คอมโพเนนต์สญ
ั ญาณอนาล็อกเช่น วีซอี าร์
1.
THAI
OTICAL : วิธีต่อคอมโพเนนต์ระบบดิจิทัลภายนอก
ต่อ AUX IN (เสียง) บนเครื่องเล่นเข้ากับช่องสัญญาณเสียงออกของคอมโพเนนต์อนาล็อกภายนอก
• สีขว้ั ต่อต้องตรงกัน
2.
กดปุ่ม AUX บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกสัญญาณเข้า AUX
• คุณยังสามารถใช้ปุ่ม FUNCTION บนเครื่องเล่น โหมดจะทำการสลับตามลำดับดังต่อไปนี้: BD/DVD ➞ D.IN 1 ➞ D.IN 2 ➞ AUX
➞ FM.
FM
สายใยแก้ว (ไม่ได้มาพร้อมกั
บเครื่องเล่น)
สายสัญญาณเสียง (ไม่ได้มาพร้อมกับเครื่องเล่น)
หากคอมโพเนนต์อนาล็อกภายนอกมีช่องสัญญาณเสียงอ
อกเพียงช่องเดียว ให้เลือกต่อที่ด้านขวาหรือซ้าย
M
เมื่อต้องการดูวิดีโอจากเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม/เคเบิลบ็อกซ์ คุณจะต้องต่อช่องสัญญาณวิดีโอออกของเครื่องรับสัญญาณดังกล่าวเข้ากับโ
ทรทัศน์
 ระบบนี้สนับสนุนความถี่ในการแสดงภาพดิจิทัล (Digital sampling frequencies) ที่ 32 kHz หรือสูงกว่าจากคอมโพเนนต์ดิจิทัลภายนอก
M
24
คุณสามารถต่อช่องสัญญาณวิดีโอออกของเครื่องวีซีอาร์เข้ากับโทรทัศน์ และต่อช่องสัญญาณเสียงออกของเครื่องวีซีอาร์เข้ากับเครื่องเล่นนี้
25
การเชื่อมต่อกับ FTP และเว็บไซต์ของซัมซุงเพื่อ อัปเกรดซอฟต์แวร์
ให้ใช้สาย LAN โดยตรง (สาย UTP) เพื่อต่อขั้วต่อ LAN ที่ด้านหลังของโฮมซีนีมา Blu-ray เข้ากับขั้วต่อ LAN บนโมเด็มของคุณ
THAI
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อสายอากาศวิทยุ FM
ต่อเสาอากาศ FM ที่จัดมาให้เข้ากับหัวต่อโคแอกเชียล FM 75Ω
2. ค่อยๆ กันสายอากาศไปรอบๆ จนกว่าจะพบมุมที่สามารถรับสัยยาณได้ดี จากนั้นจึงติดสายอากาศเข้ากับผนังหรือพื้นผิว
ที่มีความแข็งแรง
1.
• ต่ออินเทอร์เน็ตเพื่ออัพเกรดซอฟต์แวร์ในอนาคต
M
อุปกรณ์นี้ไม่สามารถรับสัญญาณ AM ได้
พัดลมระบายความร้อน
M
ดูหน้า 46-49 สำหรับกระบวนการอัปเกรดซอฟต์แวร์
พัดลมระบายความร้อนจะพัดลมเย็นเข้าสู่เครื่องเล่นเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องร้อนเกินไป
โปรดสังเกตข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยดังต่อไปนี้
• เครือ่ งเล่นมีระบบระบายอากาศทีด่ ี หากระบบระบายอากาศของเครือ่ งเล่นไม่มปี ระสิทธิภาพ อุณหภูมภิ ายในเครือ่ งเล่นอาจสูงขึน้ และอาจทำให้เครือ่
งเสียได้
• ห้ามปิดกัน้ หรือบังพัดลมระบายความร้อนหรือรูระบายอากาศ (หากใช้หนังสือพิมพ์หรือเศษผ้าคลุมพัดลมระบายความร้อนหรือรูระบายอากาศ ควา
มร้อนภายในเครือ่ งเล่นอาจสูงขึน้ และอาจเกิดไฟไหม้ได้)
26
27
● การเชื่อมต่อ
สายอากาศวิทยุ FM (จัดมาให้)
บทนี้จะแนะนำฟังก์ชั่นพื้นฐานของการเล่นภาพและการเล่นแผ่นดิสก์แต่ละชนิด
คุณสามารถใช้รีโมทคอนโทรลโฮมซีนีมา Blu-ray ควบคุมการทำงานของโทรทัศน์ซัมซุง
เสียบปลั๊กสายไฟของเครื่องเล่นเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้ากระแสสลับ
2.
กดปุม่ BD RECEIVER เพือ่ สลับไปยังโหมด BD RECEIVER
เพือ่ ให้โฮมซีนมี า Blu-ray ทำงาน
3.
กดปุ่ม FUNCTION บนเครื่องเล่นหรือปุ่ม BD บนรีโมทเพื่อเล่น BD/
DVD
4.
กดปุ่ม TV เพื่อตั้งค่ารีโมทเป็นโหมดทีวี
5.
กดปุ่ม POWER เพื่อเปิดโทรทัศน์ซัมซุงด้วยรีโมทนี้
6.
กดปุ่ม TV/VIDEO เพื่อเลือกโหมด VIDEO บนโทรทัศน์ของคุณ
MENU LANGUAGE SELECTION
!
Press 1 for English
Pulsar 2 para Español
Touche 3 pour Français
Drücken Sie 4 für Deutsch
Premere 5 per Italiano
Druk op 6 voor Nederlands
หลังจากทีเ่ สียบปลัก๊ เครือ่ งเล่นแล้ว ในครัง้ แรกทีค่ ณ
ุ กดปุม่ POWER
หน้าจอนีจ้ ะปรากฏขึน้ :
ถ้าคุณต้องการเลือกภาษา ให้กดปุม่ NUMBER
(หน้าจอนีจ้ ะปรากฏเฉพาะเมือ่ คุณเสียบปลัก๊ เครือ่ งเล่นในครัง้ แรกเท่านัน้ )
ถ้าคุณไม่ได้ตง้ั ภาษาสำหรับหน้าจอเริม่ ต้น ภาษาทีใ่ ช้งานอาจเปลีย่ นแปลงไปทุกครัง้ ทีค่ ณ
ุ
เปิดหรือปิดเครือ่ ง ดังนัน้ ให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกภาษาทีค่ ณ
ุ ต้องการใช้
หลังจากทีเ่ ลือกภาษาของเมนูแล้ว คุณสามารถเปลีย่ นแปลงภาษาได้โดยกดปุม่ STOP
( ) ทีแ่ ผงด้านหน้าของเครือ่ งค้างไว้เป็นเวลามากกว่า 5 วินาที ในขณะทีไ่ ม่ได้ใส่แผ่นดิสก์ไว้ในเครือ่ ง จากนัน้ หน้าต่าง MENU LANGUAGE
SELECTION จะปรากฏขึน้ อีกครัง้ ซึง่ คุณสามารถรีเซ็ตภาษาทีค่ ณ
ุ เลือกใช้ได้
M
แผ่นดิสก์เหล่านีไ้ ม่สามารถเล่นกับเครือ่ งเล่นนีไ้ ด้
• BD-R
• BD-RE
• DVD+R
• DVD-ROM
• CD-ROM
• CVD
• ซูเปอร์ออดิโอ CD (ยกเว้น CD layer)
● ฟังก์ชันพื้นฐานของโฮมซีนีมา BLU-RAY ของคุณ
1.
ก่อนการเล่น
• เปิดโทรทัศน์และตัง้ ช่องสัญญาณวิดโี อเข้าให้ถกู ต้อง (ช่องสัญญาณเข้าของโฮมซีนมี า Blu-ray
จะเชือ่ มต่อกับ: HDMI, คอมโพเนนต์ หรือวิดโี อ)
THAI
ฟังก์ชันพื้นฐานของโฮมซีนีมา Blu-ray
ของคุณ
การใช้รีโมทคอนโทรลควบคุมโฮมซีนีมา BLU-RAY หรือโทรทัศน์ซัมซุงของคุณ
• HD DVD
• DVD+RW
• DVD-RAM
• CDV
• CD-I
• MD 8 ซม. (มินดิ สิ ก์)
• CDGs เล่นแต่เสียงเท่านัน้ ไม่เล่นภาพ
 ความสามารถในการเล่นอาจขึน้ อยูก่ บั สถานะของการบันทึก
• DVD-R
• CD-RW/R
• DVD-RW (โหมด V)
• เครือ่ งเล่นนี้ ไม่สามารถเล่นแผ่น CD-R, CD-RW และ DVD-R บางแผ่นได้ เนือ่ งจากชนิดของแผ่นดิสก์ หรือสภาพในการบันทึก
 แผ่นดิสก์ Blu-ray เป็นฟอร์แมตใหม่ทย่ี งั มีววิ ฒั นาการต่อเนือ่ ง ดังนัน้ จึงอาจมีปญั หาในการใช้งานร่วมกับแผ่นดิสก์ฟอร์แมตใหม่และฟอร์แมตที่
มีอยู่ ไม่สามารถใช้งานร่วมกับหรือเล่นกับแผ่นดิสก์ได้ทกุ ชนิด
หากต้องการข้อมูลเพิม่ เติม โปรดดูสว่ นข้อสังเกตเกีย่ วกับชนิดและคุณลักษณะเฉพาะของแผ่นดิสก์และความสอดคล้องและความสามารถในกา
รใช้งานร่วมในคูม่ อื นี้ หากคุณพบปัญหาเกีย่ วกับความสามารถในการใช้งานร่วม โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของซัมซุง
 เครือ่ งจะไม่เล่นเนือ้ หาทีบ่ นั ทึกอยูบ่ นแผ่น CD-R/-RW-R เช่น divx, avi, mpg, mov, wma
28
29
การเรียกใช้เมนูบนหน้าจอ
ใส่แผ่นดิสก์ในช่องใส่แผ่นดิสก์
• ใส่แผ่นดิสก์โดยหงายด้านที่มีป้ายขึ้น
• การเล่นจะเริ่มต้นเองโดยอัตโนมัติ
2.
เมือ่ ต้องการดีดแผ่นดิสก์ออก ให้กดปุม่ EJECT
• เมือ่ คุณหยุดการเล่นแผ่นดิสก์ เครือ่ งเล่นจะจำตำแหน่งทีค่ ณ
ุ หยุดเอาไว้ เพือ่ ที่
ว่าเมือ่ คุณกดปุม่ PLAY/PAUSE ( ) อีกครัง้ เครือ่ งก็จะกลับไปเล่นต่อในตำ
แหน่งทีค่ ณ
ุ หยุดเอาไว้
• กดปุม่ STOP ( ) สองครัง้ ระหว่างการเล่นเพือ่ ยกเลิกฟังก์ชน่ั Resume
• หากต้องการหยุดการเล่นชัว่ คราว กดปุม่ PLAY/PAUSE ( )
ระหว่างการเล่น
ถ้าต้องการกลับไปเล่นต่อ ให้กดปุม่ PLAY/PAUSE ( ) อีกครัง้
ระหว่างการเล่น คุณสามารถค้นหาผ่านแต่ละบท หรือแทร็กได้อย่างรวดเร็ว หรือใช้ฟงั ก์ชน่ั ข้าม เพือ่ ข้ามไปยังบทถัดไปได้
hZCV
การค้นหาบท หรือแทร็ก
ระหว่างการเล่น กดปุม่ SEARCH (
)
• กดปุม่ นี้ ถ้าคุณต้องการค้นหาบน BD/DVD ด้วยความเร็วสูงขึน้
• หากคุณกดปุม่ SEARCH (
)
• หากคุณกดปุม่ SEARCH (
)
 X2  X4  X8  X16  X32  X128
 X2  X4  X8  X16  X32  X128
M
คุณจะไม่ได้ยนิ เสียงใดๆ ระหว่างโหมดค้นหา
 ไม่สามารถค้นหาแผ่นดิสก์ MP3 ได้
hZCV
การข้ามแทร็ก
ระหว่างการเล่น กดปุม่ SKIP (
)
ในขณะทีก่ ำลังเล่น BD/DVD ถ้าคุณกดปุม่ SKIP ( ) เครือ่ งจะเล่นข้ามไปยังบทถัดไป
ถ้าคุณกดปุม่ SKIP ( ) เครือ่ งจะไปยังจุดเริม่ ต้นของบท การกดเพิม่ อีกครัง้ จะเลือ่ นไปยัง
จุดเริม่ ต้นของบทก่อนหน้า
เล่นภาพช้า/เล่นภาพเคลื่อนไหวทีละภาพ
hZCV
เล่นภาพช้า
M
ถ้าเครือ่ งเล่นถูกทิง้ ไว้ในโหมดหยุดเป็นเวลานานกว่า 10 นาทีโดยปราศจากการโต้ตอบกับผูใ้ ช้ ระบบป้องกันจอภาพไหม้จะปรากฏบนโทรทัศน์ขอ
งคุณ ถ้าเครือ่ งเล่นถูกทิง้ ไว้ในโหมดป้องกันจอภาพไหม้เป็นเวลานานกว่า 30 นาที เครือ่ งจะ
ปิดเองโดยอัตโนมัตยิ กเว้นระหว่างการเล่นแผ่น MP3/CDDA และ/หรือ JPEG (ฟังก์ชน่ั Automatic Power-Off )
ในโหมดหยุดชัว่ คราวหรือเล่นทีละเฟรม ให้กดปุม่ SLOW บนรีโมทคอนโทรลเพือ่ เล่นภาพช้า
• ถ้าคุณกดปุม่ SLOW  1/8  1/4  1/2
• ในการกลับไปเล่นทีค่ วามเร็วปกติ ให้กดปุม่ PLAY/PAUSE ( )
 MP3/CDDA : ถ้าไม่มปี มุ่ ใดถูกกดเป็นเวลานานกว่า 10 นาที ระบบป้องกันจอภาพไหม้จะปรากฏขึน้
 JPEG : โปรแกรมป้องกันจอภาพไหม้หรือฟังก์ชน่ั ปิดเครือ่ งอัตโนมัติ จะถูกเลิกใช้งานเมือ่ เล่นไฟล์ภาพ
M
ไอคอนนี้ (
) หมายถึงการกดปุม่ ทีไ่ ม่ถกู ต้อง
 คุณจะไม่ได้ยนิ เสียงใดๆ ระหว่างโหมดเล่นแบบช้า
 การเล่นช้าทำงานเฉพาะในทิศทางเดินหน้าเท่านัน้
เล่นทีละเฟรม
hZCV
กดปุม่ STEP บนรีโมทคอนโทรลระหว่างการเล่น Step Motion
• ทุกครัง้ ทีก่ ดปุม่ ภาพเฟรมใหม่จะปรากฏขึน้
• เมือ่ กดปุม่ STEP ภาพจะปรากฏเป็นเฟรมถัดไป
• กดปุม่ PLAY/PAUSE ( ) เพือ่ กลับไปเล่นต่อตามปกติ
M
คุณจะไม่ได้ยนิ เสียงใดๆ ระหว่างโหมดเล่นทีละเฟรม
 การเล่นทีละเฟรมทำงานเฉพาะในทิศทางเดินหน้าเท่านัน้
30
31
● ฟังก์ชันพื้นฐานของโฮมซีนีมา BLU-RAY ของคุณ
1.
THAI
ฟังก์ชันพื้นฐานของโฮมซีนีมา Blu-ray
ของคุณ
การใช้ฟังก์ชั่นค้นหาและข้าม
เพื่อความสะดวก คุณสามารถตั้งคุณลักษณะต่างๆ ของโฮมซีนีมา Blu-ray เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดีที่สุดในส
ภาพแวดล้อมของบ้านของคุณ
การเรียกใช้เมนูบนหน้าจอ
THAI
การตั้งค่าระบบ
การตั้งค่าตัวเลือกภาษา
ถ้าคุณตัง้ ค่าเสียง คำบรรยาย เมนูดสิ ก์ เมนูเครือ่ งเล่นล่วงหน้า การตัง้ ค่าเหล่านีจ้ ะถูกเรียกใช้โดยอัตโนมัตทิ กุ ครัง้ ทีค่ ณ
ุ ชมภาพยนตร์
ในขณะทีเ่ ครือ่ งอยูใ่ นโหมดหยุด ให้กดปุม่ MENU
2. กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือก Setup จากนัน
้ กด ENTER หรือปุม่ ►
้ กด ENTER
3. กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือก Language Setup จากนัน
หรือปุม่ ►
1.
Photo
No Disc
Setup
Audio
Audio Setup
Subtitle
: Original
: Automatic
Display Setup
Disc Menu
: English
HDMI Setup
Menu
: English
Language Setup
Audio
: Original
Original
Audio Setup
Subtitle
Display Setup
Disc Menu
English
: Automatic
Français
: Deutsch
English
HDMI Setup
Menu
: Español
English
● การตั้งค่าระบบ
• เมนูตง้ั ค่า Language จะปรากฏขึน้
Language Setup
Parental Setup
System Upgrade
4.
กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือกตัวเลือกภาษาทีต่ อ้ งการ กด ENTER
หรือปุม่ ►
• เสียงพากย์ : สำหรับภาษาของเสียงพากย์บนแผ่นดิสก์
• คำบรรยาย : สำหรับคำบรรยายบนแผ่นดิสก์
• เมนูดสิ ก์ : สำหรับเมนูดสิ ก์ทอ่ี ยูบ่ นแผ่นดิสก์
• เมนู : สำหรับเมนูบนหน้าจอของเครือ่ งเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray
5.
Photo
No Disc
Setup
Parental Setup
Italiano
System Upgrade
กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือกภาษาทีต่ อ้ งการ จากนัน้ กดปุม่ ENTER
M
กดปุม่ RETURN หรือปุม่ ◄ เพือ่ กลับไปยังเมนูกอ่ นหน้า กดปุม่ MENU เพือ่ ออกจากเมนู
 ภาษาทีเ่ ลือกจะปรากฏขึน้ ถ้าแผ่นดิสก์นน้ั สนับสนุนคุณสมบัตนิ ้ี
32
33
การตั้งค่าระบบ
การตั้งค่าโหมดลำโพง
การตั้งค่าตัวเลือกเสียงพากย์
ช่องสัญญาณออกและการตอบสนองความถี่จากลำโพงจะถูกปรับโดยอัตโนมัติตามโครงแบบลำโพงของระบบและขึ้นอยู่กับว่าได้ใช้ลำโพงเ
ฉพาะตัวใดด้วยหรือไม่
อนุญาตให้คุณสามารถติดตั้งคุณลักษณะสัญญาณเสียงของระบบ
No Disc
ในขณะทีเ่ ครือ่ งอยูใ่ นโหมดหยุด ให้กดปุม่ MENU
2. กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือก Setup จากนัน
้ กด ENTER หรือปุม่ ►
้ กด ENTER
3. กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือก Audio Setup จากนัน
หรือปุม่ ►
1.
Photo
Language Setup
Setup
Audio Setup
Dynamic Compression : On
Display Setup
AV Sync
HDMI Setup
Speaker Setup
Parental Setup
Speaker Distance
System Upgrade
Sound Edit
: 50msec
No Disc
Photo
Language Setup
Setup
Audio Setup
Dynamic Compression : On
Display Setup
AV Sync
HDMI Setup
Speaker Setup
Parental Setup
Speaker Distance
System Upgrade
Sound Edit
• เมนูการตั้งค่าสัญญาณเสียงจะปรากฏขึ้น
● การตั้งค่าระบบ
ในขณะทีเ่ ครือ่ งอยูใ่ นโหมดหยุด ให้กดปุม่ MENU
้ กด ENTER หรือปุม่ ►
2. กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือก Setup จากนัน
้ กด ENTER
3. กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือก Audio Setup จากนัน
หรือปุม่ ►
1.
THAI
การตั้งค่าตัวเลือกลำโพง
: 50msec
• เมนูการตั้งค่าสัญญาณเสียงจะปรากฏขึ้น
กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือก Speaker Setup จากนัน้ กด ENTER
หรือปุม่ ►
5. กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือก Surround Back และกดปุม่ ENTER
4.
กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือกตัวเลือกเสียงพากย์ทต่ี อ้ งการจากตัวเลือกทีอ่ ธิบา
ยไ ว้ดา้ นล่าง จากนัน้ กด ENTER หรือปุม่ ►
5. กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือกรายการทีต่ อ้ งการ จากนัน
้ กดปุม่ ENTER
หรือปุม่ ►
4.
No Disc
Photo
Language Setup
Setup
Audio Setup
Dynamic Compression : On
On
Display Setup
AV Sync
HDMI Setup
Speaker Setup
Parental Setup
Speaker Distance
System Upgrade
Sound Edit
Off
No Disc
Language Setup
AV Sync
Setup
Audio Setup
Speaker Setup
Display Setup
Speaker Distance
HDMI Setup
Sound Edit
• สำหรับ Surround Back ในแต่ละครัง้ ทีก่ ดปุม่ ENTER โหมดจะสลับกันตามลำดั
บดังต่อไปนี้ Small ➞ None.
• สำหรับลำโพงหน้า ซับวูฟเฟอร์ ลำโพงกลาง และลำโพงเซอร์ราวด์
โหมดจะถูกตัง้ ไปที่ Present
6.
M
Dynamic Compression : On
Photo
กดปุม่ RETURN หรือปุม่ ◄ เพือ่ กลับไปยังเมนูกอ่ นหน้า
กดปุม่ MENU เพือ่ ออกจากเมนู
เสร็จแล้ว ใช้ปมุ่ ▲▼◄► เพือ่ เลือก Save จากนัน้ กดปุม่ ENTER
ถ้าคุณไม่ตอ้ งการบันทึกงานของคุณ ใช้ปมุ่ ▲▼◄► เพือ่ เลือก Cancel
จากนัน้ กดปุม่ ENTER
: 50msec
Parental Setup
System Upgrade
Dynamic Compression : On
No Disc
Photo
Language Setup
AV Sync
Setup
Audio Setup
Speaker Setup
Display Setup
Speaker Distance
HDMI Setup
Sound Edit
: 50msec
Parental Setup
System Upgrade
Dynamic Compression
จะใช้ได้เฉพาะเมือ่ ตรวจพบสัญญาณดอลบีด้ จิ ติ อลเท่านัน้
• On : เมือ่ เล่นแทร็กเสียงของภาพยนตร์ทร่ี ะดับเสียงเบาหรือจากลำโพงขนาดเล็ก
ระบบสามารถบีบอัดสัญญาณเสียงอย่างเหมาะสมเพือ่ สร้างมวลเสียงเบา
ให้สามารถเข้าใจได้ และป้องกันท่อนเสียงเกินจริงไม่ให้ดงั เกินไป
• Off : คุณจะเพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์ในช่วงไดนามิกมาตรฐาน
No Disc
Photo
Language Setup
Setup
Audio Setup
Dynamic Compression : On
On
Display Setup
AV Sync
HDMI Setup
Speaker Setup
Parental Setup
Speaker Distance
System Upgrade
Sound Edit
Off
M
กดปุ่ม RETURN เพื่อย้อนกลับไปยังเมนูก่อนหน้า
AV Sync
สัญญาณวิดีโออาจทำงานช้ากว่าสัญญาณเสียงเมื่อเชื่อมต่อเครื่องเล่นกับโทรทัศน์ดิจิ
ทัล หากเกิดเหตุการณ์นี้ ให้ปรับเวลาดีเลย์ของสัญญาณเสียงให้ตรงกับสัญญาณวิดีโอ
No Disc
Photo
Language Setup
Dynamic Compression : On
Setup
Audio Setup
AV Sync
Display Setup
Speaker Setup
HDMI Setup
Speaker Distance
Parental Setup
Sound Edit
0msec
25msec
• คุณสามารถตั้งค่าเวลาดีเลย์ของสัญญาณเสียงระหว่าง 0 และ 300 มิลลิวินาที
แต่ควรตั้งให้อยู่ในสถานะที่สามารถทำงานได้อย่างดีที่สุด
34
System Upgrade
50msec
75msec
100msec
125msec
35
การตั้งค่าระบบ
หากไม่สามารถวางลำโพงต่างๆ ห่างกันในระยะที่เท่าๆ กันจากตำแหน่งการฟัง คุณสามารถปรับเวลาดีเลย์ของสัญญาณเสียงจากลำโพงห
น้า ซับวูฟเฟอร์ ลำโพงกลาง ลำโพงเซอร์ราวด์ และลำโพงเซอร์ราวด์หลัง
การตั้งค่าตัวเลือกลำโพง
1.
2.
Present
ซับวูฟเฟอร์ (LFE)
Present
กลาง (C)
Present
รอบทิศทาง (LS, RS)
Present
Surround Back (SBR, SBL)
Small, None
กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือก Speaker Distance แล้วกด ENTER หรือปุม่ ►
5. กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือกลำโพงทีต่ อ้ งการ และกดปุม่ ◄►
เพือ่ ตัง้ ระยะห่างลำโพง
6.
การตั้งค่าสัญญาณเสียงทดสอบ
ให้ใช้คุณลักษณะสัญญาณเสียงทดสอบเพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อลำโพง
M • เมื่อเล่น BD/DVD หรือซีดี คุณลักษณะนี้จะทำงานเฉพาะในโหมดหยุด
Dynamic Compression : On
Display Setup
AV Sync
HDMI Setup
Speaker Setup
Parental Setup
Speaker Distance
System Upgrade
Sound Edit
: 50msec
AV Sync
No Disc
Photo
Language Setup
Speaker Setup
Setup
Audio Setup
Speaker Distance
Display Setup
Sound Edit
• คุณสามารถตั้งระยะห่างลำโพงระหว่าง 0.3 เมตร (1 ฟุต) และ 9 เมตร (30 ฟุต)
HDMI Setup
เสร็จแล้ว ใช้ปมุ่ ▲▼◄► เพือ่ เลือก Save จากนัน้ กดปุม่ ENTER
ถ้าคุณไม่ตอ้ งการบันทึกงานของคุณ ใช้ปมุ่ ▲▼◄► เพือ่ เลือก Cancel
จากนัน้ กดปุม่ ENTER
System Upgrade
: 50msec
Parental Setup
Dynamic Compression : On
No Disc
Photo
Language Setup
AV Sync
Setup
Audio Setup
Speaker Setup
Display Setup
Speaker Distance
HDMI Setup
Sound Edit
AV Sync
: 50msec
No Disc
Photo
Language Setup
Speaker Setup
Setup
Audio Setup
Speaker Distance
Display Setup
Sound Edit
Parental Setup
HDMI Setup
System Upgrade
Parental Setup
• ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อตรวจสอบว่าลำโพงแต่ละตัวมีการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องและไม่มีปัญหาใดๆ
• ฟังก์ชันสัญญาณเสียงทดสอบจะไม่ทำงานเมื่อ HDMI AUDIO เปิดอยู่ (สัญญาณเสียงจะออกผ่านลำโพงโทรทัศน์)
36
Audio Setup
4.
• Small/Present : เสียงเบสต่ำกว่า 100 Hz จะถูกส่งสัญญาณออกผ่านซับวูฟเฟอร์แทนลำโพง
• None : เลือกเพือ่ ยกเลิกลำโพง
• การทดสอบเสียงจะถูกส่งไปที่ L C R RS LS LFE
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน คุณจึงมั่นใจได้ว่าลำโพงได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้อง
• ในการยกเลิกการทดสอบเสียง กดปุ่ม RED (A) อีกครั้ง
Language Setup
Setup
• เมนูการตั้งค่าสัญญาณเสียงจะปรากฏขึ้น
ลำโพง
กดปุ่ม RED(A)
No Disc
Photo
● การตั้งค่าระบบ
กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือก Setup จากนัน้ กด ENTER หรือปุม่ ►
้ กด ENTER
3. กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือก Audio Setup จากนัน
หรือปุม่ ►
การตัง้ ค่าลำโพง
หน้า (L, R)
ในขณะทีเ่ ครือ่ งอยูใ่ นโหมดหยุด ให้กดปุม่ MENU
: 50msec
System Upgrade
M
THAI
การตั้งระยะห่างลำโพง
กดปุ่ม RETURN เพื่อย้อนกลับไปยังเมนูก่อนหน้า
37
การตั้งค่าระบบ
ฟังก์ชน่ั นีท้ ำให้คณ
ุ สามารถตัง้ ค่าหน้าจอโทรทัศน์ ฟังก์ชน่ั นีข้ น้ึ อยูก่ บั ชนิดของแผ่นดิสก์หรือโทรทัศน์
จึงอาจใช้ไม่ได้กบั แผ่นดิสก์บางชนิดหรือโทรทัศน์บางรุน่
การตั้งค่าตัวเลือกลำโพง
Language Setup
No Disc
Photo
Audio Setup
Setup
Display Setup
TV Aspect
: 16:9 Wide
HDMI Setup
Movie Frame (24 Fs)
: Off
Parental Setup
Resolution
: 480p
System Upgrade
Screen Message
: On
● การตั้งค่าระบบ
ในขณะทีเ่ ครือ่ งอยูใ่ นโหมดหยุด ให้กดปุม่ MENU
้ กด ENTER หรือปุม่ ►
2. กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือก Setup จากนัน
้ กด ENTER
3. กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือก Display Setup จากนัน
หรือปุม่ ►
1.
วิธีตั้งระบบแก้ไขเสียง
• เมนูการตั้งค่าการแสดงผลจะปรากฏขึ้น
คุณสามารถปรับสมดุลและระดับเสียงสำหรับลำโพงแต่ละตัว
4.
ในขณะทีเ่ ครือ่ งอยูใ่ นโหมดหยุด ให้กดปุม่ MENU
้ กด ENTER หรือปุม่ ►
2. กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือก Setup จากนัน
้ กด ENTER
3. กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือก Audio Setup จากนัน
หรือปุม่ ►
THAI
การตั้งค่าตัวเลือกการแสดงผลของวิดีโอและสัญญาณเสียงออก
1.
Photo
Language Setup
Setup
Audio Setup
Dynamic Compression : On
Display Setup
AV Sync
กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือกตัวเลือกการแสดงผลทีต่ อ้ งการ แล้วกด ENTER
หรือปุม่ ►
Language Setup
No Disc
HDMI Setup
Speaker Setup
Parental Setup
Speaker Distance
System Upgrade
Sound Edit
: 50msec
5.
กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือกรายการเมนูยอ่ ยทีต่ อ้ งการจากตัวเลือกการแสดงผลข
องวิดโี อ จากนัน้ กดปุม่ ENTER
No Disc
Photo
Audio Setup
Setup
Display Setup
TV Aspect
: 4:3
16:9Letter
WideBox
HDMI Setup
Movie Frame (24 Fs)
Parental Setup
Resolution
4:3 Pan-Scan
: Off
16:9 Wide
: 576p/480p
System Upgrade
Screen Message
: On
• เมนูการตั้งค่าสัญญาณเสียงจะปรากฏขึ้น
Speaker Setup
กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือก Sound Edit และกด ENTER หรือปุม่ ►
5. กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือกลำโพงทีต่ อ้ งการ แล้วกดปุม่ ◄► เพือ่ ปรับการตัง้ ค่า
้ กดปุม่ ENTER
6. เสร็จแล้ว ใช้ปมุ่ ▲▼◄► เพือ่ เลือก Save จากนัน
ถ้าคุณไม่ตอ้ งการบันทึกงานของคุณ ใช้ปมุ่ ▲▼◄► เพือ่ เลือก Cancel
จากนัน้ กดปุม่ ENTER
4.
No Disc
Photo
Language Setup
Speaker Distance
Setup
Audio Setup
Sound Edit
M
Display Setup
HDMI Setup
Parental Setup
กดปุม่ RETURN หรือปุม่ ◄ เพือ่ กลับไปยังเมนูกอ่ นหน้า กดปุม่ MENU เพือ่ ออกจากเมนู
System Upgrade
TV Aspect
ขึน้ อยูก่ บั ชนิดของโทรทัศน์ทค่ี ณ
ุ มี คุณอาจต้องการปรับการตัง้ ค่าของหน้าจอตามต้องการ (อัตราส่วนภาพ)
Speaker Setup
No Disc
Photo
Language Setup
Speaker Distance
Setup
Audio Setup
Sound Edit
Language Setup
• 4:3 Letter Box :
เลือกเมือ่ คุณต้องการดูหน้าจอทีม่ อี ตั ราส่วน 16:9
ซึง่ แสดงเนือ้ หาทัง้ หมดที่ BD/DVD มีให้
แม้วา่ คุณจะมีโทรทัศน์ทม่ี หี น้าจอในอัตราส่วน 4:3
ก็ตาม แถบสีดำจะปรากฏทีส่ ว่ นบนและล่างของห
น้าจอ
Display Setup
HDMI Setup
Parental Setup
System Upgrade
No Disc
Photo
Audio Setup
Setup
Display Setup
TV Aspect
: 4:3
16:9Letter
WideBox
HDMI Setup
Movie Frame (24 Fs)
Parental Setup
Resolution
4:3 Pan-Scan
: Off
16:9 Wide
: 576p/480p
System Upgrade
Screen Message
: On
• 4:3 Pan-Scan :
M
เลือกตัวเลือกนี้ สำหรับขนาดโทรทัศน์แบบดัง้ เดิม เ
มือ่ คุณต้องการดูเฉพาะส่วนกลางของหน้าจอ 16:9
(ด้านซ้ายสุดและขวาสุดของภาพยนตร์จะถูกตัดออ
กไป)
กดปุ่ม RETURN เพื่อย้อนกลับไปยังเมนูก่อนหน้า
• 16:9 Wide :
วิธีปรับความสมดุลของลำโพงหน้า/ลำโพงเซอร์ราวด์/ลำโพงเซอร์ราวด์หลัง
คุณสามารถดูภาพ 16:9 ทีส่ มบูรณ์บนโทรทัศน์แบบไวด์สกรีนของคุณ
• คุณสามารถเลือกระหว่าง 0, -6 และ OFF
• ระดับเสียงจะลดลงเมื่อเข้าใกล้ –6
วิธีปรับระดับเสียงของลำโพงกลาง/ลำโพงเซอร์ราวด์/ลำโพงเซอร์ราวด์หลัง/ซับวูฟเฟอร์
• ปรับระดับเสียงได้ทีละขั้นจาก 6dB ถึง –6dB
• เสียงที่ได้จะดังขึ้นหากเข้าใกล้ +6dB และเบาลงหากเข้าใกล้ -6dB
38
M
ขึน้ อยูก่ บั ชนิดของแผ่นดิสก์ บางอัตราส่วนภาพอาจไม่สามารถใช้ได้
 ภาพยนตร์บางชนิดจะแสดงในรูปแบบ 4:3 พิลลาร์บ็อกซ์ (แถบสีดำที่ด้านข้างของภาพ) แม้ว่าได้เลือกความกว้างเป็น 16:9
39
การตั้งค่าระบบ
• การเล่น BD
สัญญาณออก
เฟรมภาพยนตร์ (24Fs)
HDMI
คอมโพเนนต์
VIDEO
1080p, ปิดเฟรมภาพยนตร์ (24Fs)
1080p@60F
1080i
576i/480i
1080p/1080i, เปิดเฟรมภาพยนตร์ (24Fs)
1080p@24F
1080i
576i/480i
1080i, ปิดเฟรมภาพยนตร์ (24Fs)
1080i
1080i
576i/480i
720p
720p
720p
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
HDMI
คอมโพเนนต์
VIDEO
1080p
1080p@60F
576p/480p
576i/480i
1080i
1080i
576p/480p
576i/480i
720p
720p
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
การตัง้ ค่า
Language Setup
No Disc
Photo
Audio Setup
TV Aspect
: 16:9 Wide
Setup
Display Setup
Movie Frame (24 Fs)
: On
Off
HDMI Setup
Resolution
Off
: 576p/480p
Parental Setup
Screen Message
: On
System Upgrade
• การเล่น DVD
สัญญาณออก
การตัง้ ค่า
ความละเอียด
ตัง้ ค่าความละเอียดของสัญญาณออกของคอมโพเนนต์และสัญญาณ HDMI video
• ตัวเลข 576i/480i, 576p/480p, 720p, 1080p และ 1080i หมายถึงจำนวนเส้นวิดโี อ i
และ p หมายถึงอินเตอร์เลซและโปรเกรสซีฟสแกนตามลำดับ
- 1080p : สัญญาณวิดโี อออกแบบโปรเกรสซีฟ 1080 เส้น
- 1080i : สัญญาณวิดโี อออกแบบอินเตอร์เลซ 1080 เส้น
- 720p : สัญญาณวิดโี อออกแบบโปรเกรสซีฟ 720 เส้น
- 576p/480p : สัญญาณวิดโี อออกแบบโปรเกรสซีฟ 576/480 เส้น
- 576i/480i : สัญญาณวิดโี อออกแบบอินเตอร์เลซ 576/480 เส้น
M
No Disc
Language Setup
TV Aspect
: 16:9 Wide
Photo
Audio Setup
Movie Frame (24 Fs)
: Off
Setup
Display Setup
Resolution
: 1080p
576p/480p
HDMI Setup
Screen Message
1080i
: On
720p
Parental Setup
576p/480p
System Upgrade
576i/480i
M
เครือ่ งเล่นนีม้ คี ณ
ุ สมบัตคิ น้ หาสัญญาณ HDMI อัตโนมัติ เมือ่ เครือ่ งเล่นถูกเชือ่ มต่อไปยังโทรทัศน์เป็นครัง้ แรกผ่าน HDMI
สัญญาณออกของเครือ่ งเล่นจะถูกตัง้ เป็น HDMI โดยอัตโนมัติ
 ถ้าคุณสมบัตกิ ารค้นหาสัญญาณ HDMI อัตโนมัตไิ ม่ทำงาน คุณจะไม่สามารถเลือกความละเอียด 1080p หรือเฟรมภาพยนตร์ (24Fs) ได้
ุ สมบัตแิ บบ 24 เฟรมหากต้องการใช้โหมดเฟรมภาพยนตร์ (24Fs)
 แผ่น BD ต้องมีคณ
 ถ้าคุณเชือ่ มต่อทัง้ HDMI และคอมโพเนนต์ไปยังโทรทัศน์ ความละเอียดของคอมโพเนนต์อาจแตกต่างจากตารางด้านบน
 ในการเล่นดีวีดี หากต่อช่องสัญญาณคอมโพเนนต์และช่อง HDMI แล้ว และคุณเลือกโหมดคอมโพเนนต์ เมนูการตั้งค่าการแสดงผลจะแสดงค
คอมโพเนนต์ไม่ส่งสัญญาณออกที่ 1080p
ถ้าโทรทัศน์ทใ่ี ช้เชือ่ มต่อไม่รองรับเฟรมภาพยนตร์หรือความละเอียดทีเ่ ลือก
คุณจะเห็นข้อความต่อไปนี้
ถ้าคุณเลืก Yes (ใช่) และโทรทัศน์ไม่รองรับความละเอียดในระดับนี้ หน้าจอโทรทัศน์จะว่า
งเปล่า
● การตั้งค่าระบบ
โดยปกติแล้ว ภาพยนตร์ถกู บันทึกภาพในอัตราความเร็ว 24 เฟรมต่อวินาที แผ่นดิสก์
Blu-ray บางรุน่ มีความจุในการเล่นภาพทีอ่ ตั ราเฟรมระดับนี้
การตัง้ ค่าคุณสมบัตเิ ฟรมภาพยนตร์ (24 Fs) เป็น ON จะเปิดโอกาสให้คณ
ุ ปรับสัญญาณเ
สียงออก HDMI ของเครือ่ งเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray เป็น 24 เฟรมต่อวินาทีเพือ่ ให้ได้ภาพทีม่ ี
คุณภาพยิง่ ขึน้
คุณสามารถเพลิดเพลินกับคุณสมบัตเิ ฟรมภาพยนตร์ (24 Fs)
เฉพาะกับโทรทัศน์ทร่ี องรับอัตราเฟรมระดับนีเ้ ท่านัน้
เมนูนส้ี ามารถเลือกได้ในโหมดความละเอียดสัญญาณเสียงออก HDMI ที1่ 080i
หรือ 1080p
ขึน้ อยูก่ บั แผ่นดิสก์ ซึง่ อาจครอบคลุมแหล่งกำเนิด 2 ประเภท: เนือ้ หาภาพยนตร์ (24
เฟรม) และเนือ้ หาวิดโี อ (30 เฟรม)
เมือ่ สลับแหล่งกำเนิดจากภาพยนตร์เป็นวิดโี อ หน้าจออาจกระพริบนาน 2-3 วินาที
THAI
ความละเอียดทีส่ อดคล้องกับโหมดสัญญาณออก
วามละเอียดของสัญญาณออกที่ 1080p ความละเอียดที่แท้จริงคือ 576p/480p
Photo
No Disc
Setup
Language Setup
TV Aspect
: 16:9 Wide
Audio Setup
Movie Frame (24 Fs)
: Off
Display Setup
Resolution
: 576p/480p
1080p
If no pictures are shown after the selection,
1080i
please
for 15 seconds.
AndMessage
then,
HDMI wait
Setup
Screen
: On
720p
the resolution will be reverted
Setupvalue automatically.
Front Display
: Automatic
toParental
the previous
576p/480p
System
Would
youUpgrade
like to make a selection?
576i/480i
Yes
No
 หากตั้งความละเอียดเป็น ‘I’ (เช่น: 576i/480i หรือ 1080i) สัญญาณออกจะแสดงเป็น 30 เฟรมต่อวินาที และหากตั้งเป็น ‘p’ (เช่น: 576p/480p, 720p,
1080p) สัญญาณออกจะแสดงผลในอัตราส่วน 60 เฟรมต่อวินาที
i : โหมดสลับไปมา (30 เฟรม)
p : โหมดก้าวหน้า (60 เฟรม)
ข้อความหน้าจอ
• On : แสดงผลข้อความที่เกี่ยวข้องกับโหมดการทำงาน
• Off : ไม่แสดงผลข้อความที่เกี่ยวข้องกับโหมดการทำงาน
No Disc
Language Setup
Movie Frame (24 Fs)
Photo
Audio Setup
Resolution
: Off
: 1080i
Setup
Display Setup
Screen Message
: On
On
Off
HDMI Setup
Parental Setup
System Upgrade
M
40
ถ้าหน้าจอว่างเปล่า กดปุม่ STOP ( ) บนด้านหน้าของเครือ่ งเล่นค้างไว้นานกว่า 5 นาที (ไม่มแี ผ่นอยูใ่ นเครือ่ ง)
การตัง้ ค่าทัง้ หมดถูกเรียกคืนเป็นค่าตัง้ ต้นจากผูผ้ ลิต ทำตามขัน้ ตอนในหน้าก่อนหน้าเพือ่ เข้าไปยังโหมดต่างๆ และเลือก Display Setup
ทีโ่ ทรทัศน์ของคุณรองรับ
41
การตั้งค่าระบบ
คุณสามารถใช้สญ
ั ญาณออก HDMI อย่างเหมาะสมในการเชือ่ มต่อไปยังโทรทัศน์หรือจอภ
าพอย่างละเอียด
• โทรทัศน์ : เลือกถ้าเชือ่ มต่อไปยังโทรทัศน์ผา่ นทาง HDMI
• จอภาพอย่างละเอียด : เลือกถ้าเชือ่ มต่อไปยังจอภาพอย่างละเอียดผ่าน HDMI
ถ้าเชือ่ มต่อเครือ่ งเล่นไปยังโทรทัศน์ ตัวเลือกจอภาพอย่างละเอียดจะ
ไม่สามารถใช้งานได้
การตั้งค่าตัวเลือกตั้งค่า HDMI
Audio Setup
No Disc
Photo
Display Setup
Setup
HDMI Setup
Audio Setup
No Disc
Photo
Display Setup
Setup
HDMI Setup
Format
Parental Setup
HDMI Audio
: TV
TV
Monitor
: On
System Upgrade
● การตั้งค่าระบบ
ในขณะทีเ่ ครือ่ งอยูใ่ นโหมดหยุด ให้กดปุม่ MENU
้ กด ENTER หรือปุม่ ►
2. กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือก Setup จากนัน
้ กด ENTER
3. กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือก HDMI Setup จากนัน
หรือปุม่ ►
1.
THAI
ฟอร์แมต
Parental Setup
System Upgrade
• เมนูตง้ั ค่า HDMI จะปรากฏขึน้
กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือกตัวเลือก HDMI ทีต่ อ้ งการ (Format หรือ HDMI
Audio) และกด ENTER หรือปุม่ ►
5. กดปุ่ม ▲▼ เพื่อเลือกรายการเมนูย่อยที่ต้องการจากตัวเลือก HDMI
แล้วกดปุ่ม ENTER
4.
M
HDMI Audio
กดปุม่ RETURN หรือปุม่ ◄ เพือ่ กลับไปยังเมนูกอ่ นหน้า กดปุม่ MENU เพือ่ ออกจากเมนู
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ คือฟังก์ชันที่ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ซัมซุงอื่นๆ ผ่านรีโมทคอนโทรลโทรทัศน์ของซัมซุง คุณสามารถใช้ Anynet + โด
ยการต่อโฮมซีนีมานี้กับโทรทัศน์ของซัมซุงผ่านสาย HDMI (มีเฉพาะในโทรทัศน์ซัมซุงที่สนับสนุน Anynet+ เท่านั้น)
Anynet+ คืออะไร
M
คุณสามารถควบคุมเครื่องเล่นนี้ เปิดโทรทัศน์ หรือดูภาพยนตร์ด้วยการกดปุ่ม Play บนรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ซัมซุง
หากคุณเลือก TV
Audio Setup
No Disc
Photo
Display Setup
Format
: TV
Setup
HDMI Setup
HDMI Audio
: On
On
Off
Parental Setup
System Upgrade
การตัง้ ค่าเริม่ ต้นของฟังก์ชนั นีค้ อื HDMI Audio Off
 HDMI AUDIO จะผสมรวมสัญญาณเสียงและจ่ายออกเป็นสองช่องสัญญาณสำหรับลำโพงโทรทัศน์
ต่อเครือ่ งเล่นโฮมซีนมี าเข้ากับโทรทัศน์ซมั ซุงผ่านสาย HDMI (โปรดดูทห่ี น้า 22)
ั Anynet+ บนโทรทัศน์ของคุณ (โปรดดูขอ้ มูลเพิม่ เติมจากคูม่ อื คำสัง่ ของโทรทัศน์)
2. ตัง้ ฟังก์ชน
1.
• คุณสามารถใช้รโี มทคอนโทรลของโทรทัศน์เพือ่ สัง่ การทำงานของโฮมซีนมี า
(ปุม่ บนโทรทัศน์ทใ่ี ช้ได้ : ปุม่
,
,
,
▲,▼ และปุม่ ,◄,► ปุม่
คุณสามารถสลับเปิด/ปิดสัญญาณเสียงทีส่ ง่ ผ่านสาย HDMI
• On : ทัง้ สัญญาณเสียงและสัญญาณวิดโี อจะถูกส่งผ่านสายการเชือ่ มต่อ HDMI และสัญ
ญาณเสียงจะส่งออกผ่านลำโพงโทรทัศน์ของคุณเท่านัน้
• Off : สัญญาณวิดโี อจะถูกส่งผ่านสายการเชือ่ มต่อ HDMI เท่านัน้ สัญญาณเสียงจะถูกส่
งออกผ่านลำโพงของโฮมซีนมี าเท่านัน้
)
MOVE
ENTER
EXIT
MOVE
ENTER
EXIT
ตั้งค่าฟังก์ชัน Anynet+(HDMI-CEC) ไปที่ On บนโทรทัศน์ของคุณ
• เครื่องรับ : On : คุณสามารถฟังเสียงผ่านโฮมซีนีมา
่ งรับ : Off : คุณสามารถฟังสัญญาณเสียงผ่านโทรทัศน์
• เครือ
หากคุณเลือก THEATER
เลือก THEATER to connector และตัง้ ค่าตัวเลือกของแต่ละรายการดังนี้
• View TV : หาก Anynet+ (HDMI-CEC) เปิด และคุณเลือก View TV โฮมซีนมี าจะสลับไปยัง DIGITAL
IN โดยอัตโนมัติ
• เมนู THEATER : คุณสามารถเข้าใช้เมนูโฮมซีนมี า
• การใช้งาน THEATER : ข้อมูลการเล่นแผ่นดิสก์ของโฮมซีนมี าจะปรากฏขึน้
• เครือ่ งรับ : On : คุณสามารถฟังเสียงผ่านโฮมซีนมี า
• เครือ่ งรับ : Off : คุณสามารถฟังสัญญาณเสียงผ่านโทรทัศน์
M
หากคุณต้องการฟังสัญญาณเสียงโทรทัศน์ผา่ นระบบโฮมซีนมี า ให้ตอ่ สายใยแก้วจากโทรทัศน์ไปยังช่อง OPTICAL 1 ของระบบ
 หากAnynet+ (HDMI-CEC) เปิด และคุณปิดเครือ่ งเล่น โทรทัศน์ของคุณจะปิดด้วย
 Anynet+ (HDMI-CEC) จะทำงานในโหมดดีวดี เี ท่านัน้
42
43
การตั้งค่าระบบ
1.
การตั้งค่าการล็อคโดยผู้ปกครอง
กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือก Rating Level จากนัน้ กด ENTER
หรือปุม่ ►
THAI
การตั้งค่าระดับของภาพยนตร์
Display Setup
No Disc
Photo
HDMI Setup
Parental Lock
: Off
Setup
Parental Setup
Rating Level
:8 8(Adults)
(Adults)
System Upgrade
New Password
7
6
5
ฟังก์ชน่ั การล็อคโดยผูป้ กครองทำงานร่วมกับแผ่น BD/DVD ทีม่ กี ารกำหนดระดับของภาพยนตร์เอาไว้ ซึง่ ช่วยให้คณ
ุ สามารถควบคุมชนิดของ BD/DVD ทีค่ รอบครัวขอ
งคุณจะรับชมได้ มีระดับของภาพยนตร์ทง้ั หมด 8 ระดับบนแผ่นดิสก์
4
3
2
1 (Kids)
ในขณะทีเ่ ครือ่ งอยูใ่ นโหมดหยุด ให้กดปุม่ MENU
้ กด ENTER หรือปุม่ ►
2. กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือก Setup จากนัน
้ กด ENTER หรือปุม่ ►
3. กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือก Parental Setup จากนัน
1.
Photo
No Disc
HDMI Setup
« NUMBER
4.
กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือกระดับของภาพยนตร์ทค่ี ณ
ุ ต้องการ จากนัน้ กดปุม่
ENTER
• ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกใช้ระดับ 6 แผ่นดิสก์ทม่ี รี ะดับเป็น 7, 8
จะไม่สามารถเล่นได้
ตัวเลขทีม่ ากขึน้ หมายความว่าเป็นรายการทีเ่ หมาะสำหรับผูใ้ หญ่เท่านัน้
ระดับ 1 เป็นระดับทีม่ กี ารจำกัดมากทีส่ ดุ และระดับ 8 น้อยทีส่ ดุ
Parental Setup
Setup
Parental Setup
System Upgrade
Enter New password.
• เมือ่ คุณใช้โฮมซีนมี า Blu-ray เป็นครัง้ แรก ข้อความ “Enter New password”
จะปรากฏขึน้
ป้อนรหัสผ่าน 4 หลักโดยใช้ปมุ่ หมายเลขบนรีโมทคอนโทรล
ข้อความ ‘Confirm the password.’ จะปรากฏขึน้
ป้อนรหัสผ่านของคุณอีกครัง้
5. กด ENTER หรือปุม่ ► เพือ่ เลือก Parental Lock
2.
Display Setup
² RETURN
● การตั้งค่าระบบ
hZ
Display Setup
No Disc
Photo
HDMI Setup
Parental Lock
: Off
Setup
Parental Setup
Rating Level
: 1 (Kids)
System Upgrade
New Password
Display Setup
Photo
No Disc
HDMI Setup
การเปลี่ยนรหัสผ่าน
Parental Setup
Setup
Parental Setup
System Upgrade
Confirm the password.
1.
« NUMBER
² RETURN
กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือก New Password จากนัน้ กด ENTER
หรือปุม่ ►
No Disc
Display Setup
Parental Lock
: Off
Photo
HDMI Setup
Rating Level
: 1 (Kids)
Setup
Parental Setup
New Password
System Upgrade
6.
กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือก On หรือ Off จากนัน้ กดปุม่ ENTER
Display Setup
No Disc
Photo
HDMI Setup
Setup
Parental Setup
Parental Lock
: Off
System Upgrade
Rating Level
: 1 (Kids)
New Password
2.
ป้อนรหัสผ่าน 4 หลักโดยใช้ปมุ่ หมายเลขบนรีโมทคอนโทรล ข้อความ
“Enter New password.” จะปรากฏขึน้ มา
Photo
No Disc
Display Setup
Parental Lock
: Off
HDMI Setup
Rating Level
: 1 (Kids)
Parental Setup
New Password
Setup
Parental Setup
System Upgrade
Enter New password.
« NUMBER
M
² RETURN
กดปุม่ RETURN หรือปุม่ ◄ เพือ่ กลับไปยังเมนูกอ่ นหน้า กดปุม่ MENU เพือ่ ออกจากเมนู
3.
ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน
นำแผ่นดิสก์ออก
้
2. กดปุม่ STOP ( ) ทีแ่ ผงหน้าปัดด้านหน้าค้างไว้ 5 วินาทีหรือนานกว่านัน
1.
ป้อนรหัสผ่านโดยใช้ปมุ่ หมายเลขบนรีโมทคอนโทรล
Photo
No Disc
Display Setup
Parental Lock
: Off
HDMI Setup
Rating Level
: 1 (Kids)
Parental Setup
New Password
Setup
Parental Setup
System Upgrade
Confirm the password.
« NUMBER
² RETURN
• การตั้งค่าทั้งหมดจะถูกเรียกคืนกลับเป็นค่าจากผู้ผลิต
44
45
ในการอัปเกรดระบบ กดปุม่ ◄► เพือ่ เลือก Start จากนัน้ กดปุม่ ENTER
Photo
No Disc
Setup
HDMI Setup
System Information
Parental Setup
Network Setup
System Upgrade
System Upgrade
THAI
อัปเกรดระบบ
6.
Upgrade Start
The new update data was found.
Current Version : XXXXX
ซัมซุงอาจเสนออัปเกรดเฟิรม์ แวร์ของเครือ่ งเล่น Blu-ray ในอนาคต ในการอัปเกรดเฟิรม์ แวร์น้ี คุณต้อง :
New Version : XXXXX
Start
ไปที่ samsung.com และดูทห่ี น้า 'SUPPORT' เพือ่ ดาวน์โหลดเฟิรม์ แวร์และเขียนข้อมูลลงบนแผ่นซีดอี ปั เดต
หรือ
2. เชือ่ มต่อช่องเสียบ LAN ของเครือ่ งเล่นนีไ้ ปยังช่องเสียบ LAN บนโมเดมของคุณ (ดูหน้า 26) และทำตามขัน
้ ตอนด้านล่าง
Cancel
1.
7.
เริม่ ต้นการอัปเกรดระบบ
No Disc
อัปเกรดเฟิร์มแวร์
Setup
HDMI Setup
System Information
Parental Setup
Network Setup
System Upgrade
System Upgrade
● อัปเกรดระบบ
Photo
Upgrade Start
Downloading update data...
Please, do not turn off the power.
ในขณะทีเ่ ครือ่ งอยูใ่ นโหมดหยุด ให้กดปุม่ MENU
2. กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือก Setup จากนัน
้ กด ENTER หรือปุม่ ►
3. กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือก System Upgrade จากนัน
้ กด ENTER หรือปุม่ ►
้ กด ENTER หรือปุม่ ►
4. กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือก Upgrade Start จากนัน
Cancel
1.
No Disc
HDMI Setup
System Information
Photo
Parental Setup
Network Setup
Setup
System Upgrade
Upgrade Start
Photo
No Disc
Setup
HDMI Setup
System Information
Parental Setup
Network Setup
System Upgrade
System Upgrade
Upgrade Start
1 2 3 4
Verifying update data
Please wait...
5.
คุณจะเห็นหน้าต่างทีเ่ ปิดโอกาสให้คณ
ุ ตรวจสอบสถานะสายหรือการ
เชือ่ มต่อเครือข่าย
Photo
No Disc
Setup
HDMI Setup
System Information
Parental Setup
Network Setup
System Upgrade
System Upgrade
Upgrade Start
1 2 3 4
8.
Now, Checking.
Please wait...
เมือ่ เสร็จสิน้ การตรวจสอบ คุณจะเห็นหน้าต่างทีอ่ นุญาตให้คณ
ุ อัปเดตเฟิรม์ แวร์
ในการอัปเดตเฟิรม์ แวร์ กดปุม่ ◄► เพือ่ เลือก Yes จากนัน้ กดปุม่ ENTER
คุณจะเห็นข้อความเกีย่ วกับกระบวนการอัปเกรดปรากฏขึน้ มา 3 วินาท
- เครือ่ งจะปิด เมือ่ เสร็จสิน้ การอัปเดต
• ถ้าคุณไม่ตอ้ งการอัปเดตเฟิรม์ แวร์ เลือก No จากนัน้ กดปุม่ ENTER
Photo

ถ้าการอัปเกรดสามารถทำได้: คุณจะเห็นข้อมูลบนเฟิรม์ แวร์เวอร์ชนั ปัจจุบนั และเวอร์ชนั ใ
หม่ในกล่องข้อความ
No Disc
Setup
HDMI Setup
System Information
Parental Setup
Network Setup
System Upgrade
System Upgrade
Upgrade Start
The new update data was found.
Current Version : XXXXX
New Version : XXXXX
Start

ถ้าการอัปเกรดไม่สามารถทำได้: คุณจะเห็นคำอธิบายต่อไปนีใ้ นกล่องข้อความ
• ถ้าไม่ได้เชือ่ มต่อสาย :
“This system can not connect to internet for update.
Please, check the network setup.”
• ถ้าการเชือ่ มต่อเครือข่ายล้มเหลว :
“This system can not connect to internet for update.
Please, check the network setup.”
• ถ้าไม่มเี วอร์ชนั หลังจากนีอ้ อกมา (เวอร์ชนั ล่าสุดติดตัง้ อยูใ่ นเครือ่ งแล้ว) :
“The latest version of the fi rmware is already installed. There is no need to update.”
• ถ้ามีแผ่นอยูใ่ นเครือ่ งเล่น :
“Please maintain "No Disc" state for network update.”
หมายความว่าคุณอาจต้องนำแผ่นดิสก์ทง้ั หมดออกจากเครือ่ งเพือ่ ทำการอัปเดต
No Disc
46
Photo
Setup
Cancel
HDMI Setup
System Information
Parental Setup
Network Setup
System Upgrade
System Upgrade
9.
Photo
No Disc
Setup
HDMI Setup
System Information
Parental Setup
Network Setup
System Upgrade
System Upgrade
Upgrade Start
Do you want to update Firmware?
Yes
No
เมือ่ เสร็จสิน้ การติดตัง้ คุณจะเห็นข้อความ “Update Completed”
• เครือ่ งเล่นจะปิดอัตโนมัตใิ น 3 วินาที
• โปรดเปิดเครือ่ งเล่น และกดปุม่ STOP เป็นเวลา 5 วินาทีเพือ่ เตรียมข้อมูลระบบเริม่ ต้น
ของเครือ่ งเล่น
• หากคุณเตรียมข้อมูลระบบเริม่ ต้นของเครือ่ งเล่น การตัง้ ค่าทัง้ หมดจะกลับไปเป็นการตัง้
ค่าเริม่ ต้นของระบบ คุณจะเห็นหน้าต่างเลือกภาษาทีจ่ ะใช้กบั เมนู
Photo
No Disc
Setup
HDMI Setup
System Information
Parental Setup
Network Setup
System Upgrade
System Upgrade
Upgrade Start
Update completed.
Upgrade Start
This system can not connect
to internet for update.
Please, check the network setup.
OK
M
หากคุณต้องการยกเลิกการอัพเกรดในขณะทีก่ ำลังทำการอัพเกรดอยู่ ให้กดปุม่ ENTER
คุณจะเห็นข้อความยืนยัน
การเลือก Yes จะทำให้กระบวนการอัปเกรดสิน้ สุดลง และการเลือก No จะทำให้กระบวนการอัปเกรดดำเนินการต่อไปทีข่ น้ั ตอนการตรวจสอบ
 เมือ่ เสร็จสิน้ การอัปเกรด ตรวจสอบรายละเอียดของเฟิรม์ แวร์ในเมนู System Upgrade
 อย่าปิดเครือ่ งระหว่างการอัปเกรดระบบ ไม่เช่นนัน้ เครือ่ งเล่นอาจไม่ทำงานอย่างเหมาะสม
 เมื่ออัพเกรดซอฟต์แวร์เสร็จแล้ว การตั้งค่าที่คุณกำหนดขึ้นมาก่อนหน้านี้จะกลับไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น (จากโรงงาน) เราขอแนะนำให้คุณจดบันทึก
การตั้งค่าไว้เพื่อให้ง่ายต่อการตั้งค่าใหม่หลังจากอัพเกรดเสร็จแล้ว
47
กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือกรายการทีต่ อ้ งการ จากนัน้ กดปุม่ ENTER
THAI
อัปเกรดระบบ
6.
• ถ้า DHCP ถูกตัง้ เป็น Off และ DNS ตัง้ เป็น Manual
ข้อมูลระบบ
HDMI Setup
เมือ่ เสร็จสิน้ การอัปเกรดเฟิรม์ แวร์ ตรวจสอบรายละเอียดของเฟิรม์ แวร์โดยทำตามขัน้ ตอนด้านล่างน
Network Setup
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS
Primary DNS
Secondary DNS
HDMI Setup
1.
System Information
Setup DHCP System Upgrade
: Off
Photo
Parental Setup
Setup
System Upgrade
:
:
:
:
:
:
000 . 000 . 000 . 000
Start
255 . Upgrade
255 . 255
. 000
000 . 000 . 000 . 000
Manual
000 . 000 . 000 . 000
000 . 000 . 000 . 000
Save
No Disc
System Information
สามารถใช้งานการตัง้ ค่าได้
● อัปเกรดระบบ
ในขณะทีเ่ ครือ่ งอยูใ่ นโหมดหยุด ให้กดปุม่ MENU
2. กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือก Setup จากนัน
้ กด ENTER หรือปุม่ ►
3. กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือก System Upgrade จากนัน
้ กด ENTER หรือปุม่ ►
No Disc
Parental Setup
Photo
Network Setup
Cancel
s SELECT
² RETURN
Network Setup
Upgrade Start
• ถ้า DHCP ถูกตัง้ เป็น On และ DNS ตัง้ เป็น Manual
HDMI Setup
No Disc
4.
กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือก System Information จากนัน้ กด ENTER
หรือปุม่ ►
• คุณจะเห็นข้อมูลรายละเอียดเกีย่ วกับเฟิรม์ แวร์เวอร์ชนั ปัจจุบนั
5.
No Disc
Parental Setup
System Upgrade
Setup
System Information
System Information
Setup DHCP System Upgrade
: On
Network Setup
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS
Primary DNS
Secondary DNS
HDMI Setup
Photo
Parental Setup
Photo
Network Setup
System Information
000 . 000 . 000 . 000
Start
255 . Upgrade
255 . 255
. 000
000 . 000 . 000 . 000
Manual
000 . 000 . 000 . 000
000 . 000 . 000 . 000
Save
Network Setup
กดปุม่ ENTER เพือ่ เลือก OK
:
:
:
:
:
:
จะไม่สามารถใช้งานการตัง้ ค่าได้
สามารถใช้งานการตัง้ ค่าได้
Cancel
s SELECT
² RETURN
S/W: XXXXXX_XX_XXX
Upgrade Start
Region:B/02(BD/DVD)
• เมนู System Upgrade จะปรากฏขึน้
OK
• ถ้า DHCP ถูกตัง้ เป็น On และ DNS ตัง้ เป็น Automatic
HDMI Setup
การตั้งค่าเครือข่าย
No Disc
Parental Setup
Photo
Network Setup
System Information
Setup DHCP System Upgrade
: On
Network Setup
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS
Primary DNS
Secondary DNS
ในกรณีที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก การอัปเกรดเฟิร์มแวร์อาจไม่ประสบผลสำเร็จ
ถ้าเกิดเหตุการณ์นั้น คุณอาจต้องตั้งค่า IP address, Subnet, Mask, Gateway และ DNS โดยทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้
:
:
:
:
:
:
Save
000 . 000 . 000 . 000
Start
255 . Upgrade
255 . 255
. 000
000 . 000 . 000 . 000
Automatic
000 . 000 . 000 . 000
000 . 000 . 000 . 000
Cancel
s SELECT
ในการตัง้ ค่า ทำตามขัน้ ตอนด้านบนข้อ 1-3
4.
² RETURN
HDMI Setup
กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือก Network setup จากนัน้ กด ENTER หรือปุม่ ►
• คุณจะเห็นเมนูทอ่ี นุญาตให้คณ
ุ ทำการตัง้ ค่าเครือข่าย
จะไม่สามารถใช้งานการตัง้ ค่าได้
No Disc
Photo
Parental Setup
System Information
Setup
System Upgrade
Network Setup
Upgrade Start
M
เมื่อคุณเลือกรายการ ใช้ปุ่มหมายเลขและปุ่ม ▲▼◄►
เสร็จแล้ว ใช้ปมุ่ ▲▼ เพือ่ เลือก Save จากนัน้ กดปุม่ ENTER
้ กดปุม่ ENTER
8. ถ้าคุณไม่ตอ้ งการบันทึกงานของคุณ ใช้ปมุ่ ▲▼◄► เพือ่ เลือก Cancel จากนัน
7.
5.
กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือก DHCP จากนัน้ กดปุม่ ENTER
HDMI Setup
No Disc
Parental Setup
Photo
Network Setup
System Information
Setup DHCP System Upgrade
: On
Network Setup
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS
Primary DNS
Secondary DNS
:
:
:
:
:
:
Save
000 . 000 . 000 . 000
Start
255 . Upgrade
255 . 255
. 000
000 . 000 . 000 . 000
Automatic
000 . 000 . 000 . 000
000 . 000 . 000 . 000
IP address ที่ใช้ในคู่มือนี้ใช้เพื่อเป็นตัวอย่างอธิบายเท่านั้น คุณต้องอ่านการตั้งค่าเครือข่ายหากต้องการ IP address ที่แท้จริง
Cancel
s SELECT
M
M
² RETURN
ถ้าตัง้ ค่า DHCP เป็น On คุณจะไม่สามารถเลือก IP address, Subnet, Mask หรือ Gateway
 ถ้าตัง้ ค่า DNS เป็น Automatic คุณจะไม่สามารถเลือก Primary/ Secondary DNS ได้
48
49
การรับชมภาพยนตร์
การใช้ฟังก์ชั่นการแสดงผล
3.
กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือกรายการทีต่ อ้ งการ
PLAY MOVIE
• รายการการตัง้ ค่าเมนูดสิ ก์อาจแตกต่างกันสำหรับดิสก์แต่ละแผ่น
SCENE SELECTIONS
PREVIEWS
▼
3
BD
LANGUAGES
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Info
Title
: 001/006
Chapter
: 001/016
Playing Time : 00:04:17
Audio
: ENG Multi CH
กดปุม่ ◄► เพือ่ ทำการตัง้ ค่าทีต่ อ้ งการ จากนัน้ กดปุม่ ENTER
Subtitle
: Off
Angle
: 01/01
• คุณอาจใช้ปมุ่ หมายเลขของรีโมทคอนโทรล เพือ่ เข้าไปยังเรือ่ ง บท
หรือเพือ่ เริม่ การเล่นจากเวลาทีต่ อ้ งการโดยตรงก็ได้
§ CHANGE
M
ขึน้ อยูก่ บั แผ่นดิสก์ Disc Menu อาจไม่สามารถใช้งานได้
s SELECT
4. ในการทำให้หน้าจอหายไป กดปุม่ INFO อีกครัง้
Z
การใช้เมนู Title
ระหว่างการเล่น กดปุม่ TITLE MENU บนรีโมทคอนโทรล
้ กดปุม่ ENTER
2. กดปุม่ ▲▼◄► เพือ่ ทำการตัง้ ค่าทีต่ อ้ งการ จากนัน
1.
• ตัวเลือกการตัง้ ค่าเมนู Title อาจแตกต่างกันสำหรับดิสก์แต่ละแผ่น
M
ถ้าคุณกำลังเล่นเนือ้ หาจากเมนูขอ้ มูล ในบางกรณี การเล่นอาจผิดพลาด ขึน้ อยูก่ บั เรือ่ ง
 เรือ่ ง : ในการเข้าใช้งานคำบรรยายทีต่ อ้ งการเมือ่ มีภาพยนตร์บนแผ่นมากกว่าหนึง่ เรือ่ ง ตัวอย่างเช่น ถ้ามีภาพยนตร์บนแผ่น
BD/DVD มากกว่าหนึง่ เรือ่ ง ชือ่ ของภาพยนตร์แต่ละเรือ่ งจะแสดงขึน้
 บท : แผ่น BD/DVD ส่วนใหญ่ถกู บันทึกไว้เป็นบท ดังนัน้ คุณจึงสามารถค้นหาส่วนทีต่ อ้ งการชมได้อย่างรวดเร็ว
M
ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์ Title Menu อาจไม่ทำงาน
 Title Menu จะแสดงเฉพาะเมื่อมีภาพยนตร์ตั้งแต่ 2 เรื่องขึ้นไปอยู่ในแผ่นดิสก์เท่านั้น
 เสียงพากย์ : ดูภาษาของซาวนด์แทร็ก แผ่น BD สามารถบรรจุภาษาของเสียงพากษ์ได้ถงึ 32 ภาษา และแผ่น DVD
บรรจุได้ 8 ภาษา
 เวลาในการเล่น : อนุญาตให้เล่นภาพยนตร์โดยเริม่ จากเวลาทีต่ อ้ งการ คุณต้องป้อนเวลาเริม่ ต้นเป็นจุดอ้างอิง
การใช้เมนู Popup
 คำบรรยาย : ตามภาษาทีม่ อี ยูใ่ นคำบรรยายในดิสก์ คุณสามารถเลือกภาษาของคำบรรยาย หรือหากคุณไม่ตอ้ งการดูคำบรรยาย
1.
ฟังก์ชน่ั การค้นหาด้วยเวลาไม่ทำงานบนแผ่นดิสก์บางแผ่น
คุณสามารถปิดไม่ให้แสดงบนหน้าจอได้ แผ่น BD สามารถบรรจุภาษาของคำบรรยายได้ถงึ 255 ภาษา และแผ่น DVD
บรรจุได้ 32 ภาษา
 มุมกล้อง : เมือ่ แผ่น BD/DVD ประกอบด้วยมุมกล้องหลายมุมในฉากบางฉาก คุณสามารถใช้ฟงั ก์ชน่ั ANGLE ได้
ระหว่างการเล่น กดปุม่ POPUP MENU บนรีโมทคอนโทรล
2. กดปุม่ ▲▼◄► หรือปุม่ ENTER เพือ่ เลือกเมนูทต่ี อ้ งการ
h
MAIN MENU
AUDIO SET UP
SUBTITLES
SCENE SELECTIONS
• ตัวเลือกการตัง้ ค่าเมนู Popup อาจแตกต่างกันสำหรับดิสก์แต่ละแผ่น
▼
3
M
50
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์ Popup Menu อาจไม่ทำงาน
51
● การรับชมภาพยนตร์
2.
ระหว่างการเล่น กดปุม่ INFO บนรีโมทคอนโทรล
ระหว่างการเล่น กดปุม่ DISC MENU บนรีโมทคอนโทรล
2. กดปุม่ ▲▼◄► เพือ่ ทำการตัง้ ค่าทีต่ อ้ งการ จากนัน
้ กด ► หรือปุม่
ENTER
1.
hZCV
1.
hZ
การใช้เมนู Disc
THAI
การใช้เมนูดิสก์และเมนูป๊อปอัพ/เรื่อง
คุณสามารถเลือกภาษาของเสียงพากย์ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยปุ่ม AUDIO
เล่นซ้ำ
การใช้ปุ่ม AUDIO
เล่นซ้ำบทหรือเรื่องปัจจุบัน
1.
1.
ระหว่างการเล่น กดปุม่ REPEAT บนรีโมทคอนโทรล
Repeat
Audio
ENG Dolby Digital Multi CH
• ภาษาของเสียงพากย์จะเขียนแทนด้วยตัวย่อ
2.
● การรับชมภาพยนตร์
hZCV
เล่นซ้ำ
กดปุม่ AUDIO ระหว่างการเล่น เสียงพากย์จะเปลีย่ นไปเมือ่ มีการกดปุม่ ซ้ำไ
ปเรือ่ ยๆ
ในการลบไอคอน AUDIO ให้กดปุม่ CANCEL หรือ RETURN
Off
การใช้ปมุ่ INFO
• หน้าจอ Repeat จะปรากฏขึน้
ระหว่างการเล่น กดปุม่ INFO บนรีโมทคอนโทรล
2. กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือก Audio
3. กดปุม่ ◄► บนรีโมทคอนโทรลเพือ่ เลือกเสียงพากย์ทต่ี อ้ งการ
1.
2.
กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือก Chapter (บท) หรือ Title (เรือ่ ง)
• เล่นซ้ำแผ่น BD/DVD ตามบทหรือเรือ่ ง
3.
M
ในการกลับไปเล่นตามปกติ กดปุม่ REPEAT อีกครัง้ จากนัน้ กดปุม่ ▲▼
เพือ่ เลือก Off
ฟังก์ชันนี้ขึ้นอยู่กับภาษาของเสียงพากย์ที่มีการเข้ารหัสไว้บนแผ่นดิสก์ และอาจไม่ทำงาน
 แผ่น BD สามารถบรรจุภาษาของเสียงพากษ์ได้ถึง 32 ภาษา และแผ่น DVD บรรจุได้ 8 ภาษา
 ขึ้นอยู่กับชนิดของแผ่นดิสก์ คุณสามารถใช้ปุ่ม Audio เพื่อเปลี่ยนแทร็กเสียง รวมถึงภาษาของเสียงพากย์
คุณสามารถใช้ปุ่ม Audio เพื่อเปลี่ยนซาวด์แทร็คและภาษา แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับชนิดของแผ่นดิสก์
แผ่นดิสก์ Blu-ray บางแผ่นอาจยอมให้คุณเลือก LPCM แบบหลายช่องสัญญาณ รวมถึงการเลือกซาวด์แทร็คภาษาอังกฤษดิจิทัลระบบ Dolby
และฟอร์แมตสัญญาณเสียง HD เช่น Dolby digital+, Dolby TrueHD หรือ DTS-HD
M
ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์ ฟังก์ชั่น Repeat อาจไม่ทำงาน
การใช้ฟังก์ชั่น A-B Repeat
กดปุม่ REPEAT A-B บนรีโมทคอนโทรล
ุ ต้องการให้เริม่ เล่นต้นซ้ำ (A)
2. กดปุม่ REPEAT A-B ทีจ่ ดุ ทีค่ ณ
ุ ต้องการให้การเล่นซ้ำหยุด (B)
3. กดปุม่ REPEAT A-B ทีจ่ ดุ ทีค่ ณ
4. ในการกลับไปเล่นตามปกติ ให้กดปุม่ CANCEL
1.
hZ
การเลือกภาษาคำบรรยาย
hZCV
คุณสามารถเลือกคำบรรยายทีต่ อ้ งการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยปุม่ SUBTITLE
การใช้ปุ่ม SUBTITLE
1.
กดปุม่ SUBTITLE
Subtitle
ENG
• คำบรรยายจะเปลีย่ นไป เมือ่ มีการกดปุม่ ซ้ำไปเรือ่ ยๆ
ภาษาของคำบรรยายจะเขียนแทนด้วยตัวย่อ
2.
ในการลบไอคอน SUBTITLE ให้กดปุม่ CANCEL หรือ RETURN
การใช้ปมุ่ INFO
M
ไม่สามารถตั้งค่าจุด B ภายใน 5 วินาทีหลังจากที่คุณตั้งค่าจุด (A) แล้ว
ระหว่างการเล่น กดปุม่ INFO บนรีโมทคอนโทรล
2. กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือก Subtitle
3. กดปุม่ ◄► บนรีโมทคอนโทรลเพือ่ เลือกภาษาคำบรรยายทีต่ อ้ งการ
1.
M
ขึ้นอยู่กับแผ่น BD/DVD คุณอาจต้องเปลี่ยนคำบรรยายที่ต้องการใน Disc Menu กดปุ่ม DISC MENU
 ฟังก์ชั่นนี้ขึ้นอยู่กับว่ามีคำบรรยายใดที่มีการเข้ารหัสไว้บนแผ่นดิสก์ และอาจไม่ทำงานในแผ่น BD/DVD ทุกแผ่น
 แผ่น BD สามารถบรรจุภาษาของคำบรรยายได้ถึง 255 ภาษา และแผ่น DVD บรรจุได้ 32 ภาษา
52
THAI
การรับชมภาพยนตร์
hZ
การเลือกภาษาเสียงพากย์
53
การรับชมภาพยนตร์
1. ระหว่างการเล่น กดปุม่ MARKER บนรีโมทคอนโทรล
Marker
BD
►
00:12:21 / 01:53:26
THAI
การเล่นฉากที่คั่น
การเปลี่ยนมุมกล้อง
เมื่อแผ่น BD/DVD ประกอบด้วยมุมกล้องหลายมุมในฉากบางฉาก คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่น ANGLE ได้
ระหว่างการเล่น กดปุ่ม INFO บนรีโมทคอนโทรล
2. กดปุ่ม ▲▼ เพื่อเลือก Angle
3. กดปุม่ ◄► หรือคุณสามารถใช้ปมุ่ หมายเลขบนรีโมทคอนโทรลเพือ่ เลือกมุมก
ล้องทีต่ อ้ งการ
1.
BD
Info
Title
: 001/006
Chapter
: 003/016
T:1
00:12:17
2.
กดปุม่ ◄► เพือ่ เลือกฉากทีค่ น่ั ไว้
3.
กดปุม่ OK หรือ PLAY/PAUSE(
T:1
00:12:27
Add
a DELETE
Add
§ MOVE
Add
Add
s Play
Add
Add
e EXIT
● การรับชมภาพยนตร์
hZ
การใช้ฟังก์ชัน ANGLE
) เพือ่ เริม่ เล่นจากฉากทีเ่ ลือกไว้
Playing Time : 00:11:14
Audio
: ENG Multi CH
Subtitle
: ENG
Angle
: 01/01
§ CHANGE
การลบฉากที่คั่น
¨ MOVE
Marker
BD
1.
M
ระหว่างการเล่น กดปุม่ MARKER บนรีโมทคอนโทรล
ถ้าแผ่นดิสก์มเี พียงมุมกล้องเดียว คุณสมบัตนิ จ้ี ะไม่ทำงาน ในปัจจุบนั มีแผ่นดิสก์เพียง
ไม่กช่ี นิดทีม่ คี ณ
ุ สมบัตนิ ้ี
T:1
00:12:17
 ขึน้ อยูก่ บั แผ่นดิสก์ ฟังก์ชนั เหล่านีอ้ าจไม่ทำงาน
T:1
00:12:27
T:1
00:12:53
T:1
00:12:55
§ MOVE
T:1
00:12:57
T:1
00:12:59
s Play
Add
Add
e EXIT
Marker
BD
2.
คุณสมบัตินี้ยินยอมให้คุณทำที่คั่นส่วนของ DVD เพื่อที่คุณจะสามารถค้นหาส่วนนี้ในภายหลังได้อย่างรวดเร็ว
►
00:13:27 / 01:53:26
กดปุม่ ◄► เพือ่ เลือกฉากทีค่ น่ั ไว้
hZCV
การใช้ปุ่ม MARKER
ระหว่างการเล่น กดปุม่ MARKER บนรีโมทคอนโทรล
00:13:11 / 01:53:26
a DELETE
การใช้ฟังก์ชั่น BOOKMARK
1.
►
T:1
00:12:17
Marker
BD
►
T:1
00:12:27
T:1
00:12:53
a DELETE
00:12:21 / 01:53:26
T:1
00:12:55
§ MOVE
T:1
00:12:57
T:1
00:12:59
s Play
Add
Add
e EXIT
• หน้าจอ Bookmark จะปรากฏขึน้
2.
กดปุม่ ENTER เมือ่ ฉากทีต่ อ้ งการปรากฏขึน้
• ฉากทีเ่ ลือกจะถูกเก็บไว้
Marker
T:1
00:12:17
Add
Add
a DELETE
3.
กดปุม่ ◄► เพือ่ ไปทีต่ ำแหน่งถัดไป
Add
s Play
Add
Add
BD
e EXIT
3.
►
►
00:13:38 / 01:53:26
กดปุม่ RED(A) หรือ CANCEL เพือ่ ลบฉากคัน่ ทีเ่ ลือก
00:12:33 / 01:53:26
กดปุม่ ENTER เมือ่ ฉากทีต่ อ้ งการปรากฏขึน้
• ฉากนัน้ จะถูกเก็บไว้ในตำแหน่งทีต่ อ้ งการ และข้อมูลเวลาในการคัน่ จะปรากฏขึน้
• ทำซ้ำข้างต้นเพือ่ คัน่ ตำแหน่งอืน่ ๆ
• คุณสามารถคัน่ ได้ถงึ 8 ฉาก
M
54
§ MOVE
Add
Marker
BD
4.
Add
T:1
00:12:17
a DELETE
T:1
00:12:17
a DELETE
T:1
00:12:27
Add
Add
§ MOVE
Add
s Play
Add
Add
T:1
00:12:27
T:1
00:12:53
T:1
00:12:55
§ MOVE
T:1
00:12:57
s Play
Add
Add
Add
e EXIT
Add
e EXIT
เมื่อกดปุ่ม EJECT บุ้คมาร์คจะหายไป
55
การฟังเพลง
1.
1 ปุม่ SKIP( ) : ระหว่างการเล่น เล่นแทร็กถัดไป ไปทีห่ น้าถัดไปใน Music List
B
การเล่น CD เพลง (CD-DA)
ใส่แผ่นซีดีเสียง (CD-DA) ลงในช่องใส่แผ่นดิสก์
TRACK 001
CD
2
01/12
►
00:01:29 / 00:04:06
• สำหรับ CD เพลง แทร็กแรกจะเล่นโดยอัตโนมัติ
5
6
ในการไปทีร่ ายการเพลง กดปุม่ STOP หรือ RETURN
3
4
5
1
2
3
• หน้าจอรายการเพลงจะปรากฏขึน้
a Play Mode
3.
กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือกแทร็กทีค่ ณ
ุ ต้องการเล่น จากนัน้ กดปุม่ ENTER
Video
Music
CD
Photo
Setup
TRACK 005
00:03:20
TRACK 006
6
7
8
00:03:20
TRACK 007
00:03:32
TRACK 008
00:04:36
TRACK 009
00:04:17
TRACK 010
00:04:11
TRACK 011
00:04:07
TRACK 012
00:04:46
TRACK 013
00:04:21
7
4
8
b Playlist
A
การเล่น MP3
ใส่แผ่นดิสก์ MP3 ลงในช่องใส่แผ่นดิสก์
• หน้าจอเมนูจะปรากฏขึน้
2. กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือก Music จากนัน
้ กดปุม่ ENTER
• Music List จะปรากฏขึน้
3. กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือกไฟล์ MP3 ทีค่ ณ
ุ ต้องการเล่น จากนัน้ กดปุม่ ENTER
1.
Video
Music
CD
Photo
Setup
9
9
หรือ Playlist
ปุม่ PLAY/PAUSE ( ) : เล่นแทร็กทีเ่ ลือกปัจจุบนั ถ้ากดระหว่างเล่น
การเล่นแทร็กปัจจุบนั จะหยุดชัว่ คราว
กดปุม่ SEARCH (
) : เล่นเร็ว (เฉพาะ CD เพลง (CD-DA))
ปุม่ ▲▼ : เลือกแทร็ก (เพลง) หรือโฟลเดอร์ใน Music List หรือ Playlist
ปุม่ SKIP ( ) : กลับไปทีจ่ ดุ เริม่ ต้นของแทร็คปัจจุบนั เมือ่ กดในขณะทีเ่ ล่น
หากกดอีกครัง้ โฮมซีนมี า Blu-ray ของคุณจะเลือ่ นไปทีแ่ ทร็คก่อนหน้าและเปิดเล่น
หากคุณกดปุม่ นีภ้ ายในสามวินาทีหลังจากเริม่ เล่น แทร็คก่อนหน้าจะเปิดเล่น
หากคุณกดปุม่ นีห้ ลังจากสามวินาที แทร็คปัจจุบนั จะเล่นซ้ำตัง้ แต่ตน้
ปุม่ STOP ( ) : หยุดแทร็ก (เพลง)
ปุม่ ENTER : เล่นแทร็กทีเ่ ลือก (เพลง)
ปุม่ ◄► buttons
► : ไปทีโ่ ฟลเดอร์ทส่ี ามารถใช้ได้ หรือเล่นแทร็กทีเ่ ล่นได้ ทัง้ นี้ ขึน
้ กับตำแหน่งปัจจุบนั
◄ : ไปทีโ่ ฟลเดอร์แม่
ปุม่ สี : สีแดง (A), สีเขียว (B), สีเหลือง (C)
ปุม่ สีแดง (A) : เลือก Playlist (Repeat) ระหว่างเล่น
ปุม่ สีเขียว (B) : ไปที่ Playlist จาก Music List/ไปที่ Music list จาก Playlist.
ปุม่ สีเหลือง (C) : เล่น Playlist
Root
21 Jun 2007 00:03:06
Song01.mp3
Song02.mp3
21 Jun 2007 00:03:32
Song03.mp3
21 Jun 2007 00:03:38
Song04.mp3
21 Jun 2007 00:03:41
Song05.mp3
21 Jun 2007 00:03:43
Song06.mp3
21 Jun 2007 00:04:05
Song07.mp3
21 Jun 2007 00:03:27
Song08.mp3
21 Jun 2007 00:03:51
b Playlist
Audio CD(CD-DA)
TRACK 001
CD
►
MP3
Song01.mp3
01/12
00:01:29 / 00:04:06
เล่นซ้ำ AUDIO CD(CD-DA) & MP3
CD
►
01/04
00:00:05 / 00:05:02
ระหว่างการเล่น กดปุม่ REPEAT หรือ RED(A) ซ้ำๆ เพือ่ เลือกโหมดเล่นซ้ำทีค่ ณ
ุ ต้องการ
เมือ่ เล่น CD เพลง(CD-DA) : ปกต เมือ่ เล่นแผ่น MP3 : ปกต a Play Mode
a Play Mode
ส่วนประกอบของหน้าจอ CD เพลง (CD-DA)/MP3
แสดงประเภทของสือ่
• แทร็กปัจจุบนั (เพลง)
• CD เพลง (CD-DA) :
แสดงหมายเลขของแทร็กทีก่ ำลังเล่นอยู่
• MP3 : แสดงชือ่ ของแทร็กทีก่ ำลังเล่นอยู่
56
แถบสถานะการเล่น
แสดงดัชนีการเล่นปัจจุบนั จำนวนแทร็กทัง้ หมด
เวลาทีเ่ ล่นปัจจุบนั /เวลาทีเ่ ล่นรวม
แสดงปุม่ สีทใ่ี ช้งานได้ (ดูหน้าการใช้ปมุ่ สี)
• ปกติ (CD เพลง(CD-DA)/MP3) : แทร็กบนแผ่นดิสก์จะถูกเล่นในลำดับทีบ่ นั ทึกมาในแผ่นดิสก์
•
เล่นแทร็กซ้ำ (CD เพลง(CD-DA)/MP3)
เล่นโฟลเดอร์ซำ้ (MP3)
•
เล่นแบบสุม่ (CD เพลง(CD-DA)/MP3):
•
- เมือ่ เล่น CD เพลง(CD-DA) : ตัวเลือกเล่นแบบสุม่ นีจ้ ะเล่นแทร็กของแผ่นดิสก์ในลำดับแบบสุม่
- เมือ่ เล่นแผ่น MP3 : ตัวเลือกเล่นแบบสุม่ นีจ้ ะเล่นไฟล์ในโฟลเดอร์แทร็กในลำดับแบบสุม่
•
CD เพลง(CD-DA) : เล่นซ้ำทุกแทร็ก
- ในการกลับไปเล่นตามปกติ กดปุม่ REPEAT หรือ RED(A) ซ้ำๆ เพือ่ กลับสูก่ ารเล่นปกติ
57
● การฟังเพลง
2.
THAI
ปุ่มต่าง ๆ บนรีโมทคอนโทรลที่ใช้สำหรับการเล่น CD เพลง (CD-DA)/การเล่นแผ่น MP3
การฟังเพลง
รายการเล่น
การดูภาพ
คุณสามารถสร้างรายการเล่นได้ถงึ 99 แทร็ก
1.
Video
Music
CD
Photo
Setup
TRACK 006
00:03:20
TRACK 007
2.
00:03:32
TRACK 008
00:04:36
TRACK 009
00:04:17
TRACK 010
00:04:11
TRACK 011
00:04:07
TRACK 012
00:04:46
TRACK 013
00:04:21
TRACK 014
00:03:43
Original
กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือกแทร็ก จากนัน้ กดปุม่ ENTER เพือ่ เพิม่ แทร็กนัน้ ใน
Playlist.
3.
Music
TRACK 001
Photo
TRACK 002
• ทำซ้ำกระบวนการนีเ้ พือ่ เพิม่ แทร็กอืน่ ๆ
3.
TRACK 008
Playlist Play
s Add
Original
Video
TRACK 005
Music
TRACK 006
CD
Photo
• แทร็กทีไ่ ม่ตอ้ งการจะถูกลบออกไป
Setup
4.
Playlist
TRACK 007
03.TRACK 004
TRACK 008
04.TRACK 006
➞
TRACK 009
Playlist Play
s Add
d Slide Show
CD
►
_____1_.JPG
07/07
➞
d Speed
¦ Stop
© Play
M
Playlist
TRACK 005
Music
TRACK 006
01.TRACK 002
Photo
TRACK 007
02.TRACK 003
TRACK 008
03.TRACK 004
TRACK 009
04.TRACK 006
Setup
17 KB
- ในการหยุดสไลด์โชว์ กดปุม่ STOP หรือ RETURN
Original
CD
76 KB
18 Feb 2004
• ทุกครัง้ ทีก่ ดปุม่ นัน้ ความเร็วในการเล่นจะเพิม่ ขึน้
TRACK 013
เมือ่ จบแทร็ก เครือ่ งจะเล่นแทร็กต่อไปโดยอัตโนมัติ
30 KB
08 Jul 2004
_____1_.JPG
เมือ่ SlideShow เริม่ ต้น กดปุม่ BLUE(D) เพือ่ ปรับความเร็วในการเล่น
02.TRACK 003
TRACK 012
Video
20 Apr 2002
NEW_BEE.JPT
กดปุม่ BLUE(D)
01.TRACK 002
TRACK 011
4. กดปุม่ YELLOW(C) เพือ่ เล่นแทร็กทีต่ อ้ งการ
MBHONG.JPG
27 KB
• สไลด์โชว์จะเริม่ ต้นขึน้
© Play
TRACK 010
b Music List
10 Apr 2003 191 KB
ภาพทีม่ ขี นาดใหญ่กว่า 6Mb หรือความละเอียดเกิน 7 ล้านพิกเซลอาจไม่สามารถเล่นได้
ในการตัง้ ค่า ทำตามขัน้ ตอนด้านบนข้อ 1-2
TRACK 007
ถ้ามีแทร็กทีไ่ ม่ตอ้ งการในรายการเล่น กดปุม่ ►▲▼ เพือ่ เลือกแทร็กนัน้ และ
กดปุม่ ENTER
10 Apr 2003 194 KB
KE2.JPG
สไลด์โชว์
TRACK 006
3.
17 Feb 2004
KE.JPG
08 Feb 2003 127 KB
TRACK 004
TRACK 005
b Music List
BEACH.JPG
กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือกภาพ
M
Playlist
TRACK 003
Setup
176.JPG
Setup
• ในการดูหน้าถัดไป กดปุม่ SKIP ( ).
• ในการดูหน้าก่อนหน้า กดปุม่ SKIP ( ).
Video
CD
กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือก Photo จากนัน้ กดปุม่ ENTER
Root
Photo
CD
• Photo List จะปรากฏขึน้
b Playlist
2.
Music
ไฟล์ภาพ JPEG ทีมขี นาดเล็กกว่า 1920 x 1080 จะแสดงในระดับความละเอียดปก
ติ และปรากฏไม่เต็มหน้าจอ
หมุน
ในการตัง้ ค่า ทำตามขัน้ ตอนด้านบนข้อ 1-3
TRACK 010
TRACK 011
CD
 KE.JPG
04/07
TRACK 012
TRACK 013
b Music List
5.
ในการกลับไปที่ Music List กดปุม่ STOP หรือ RETURN
Playlist Play
s Delete
© Play
กดปุม่ ENTER
5. ใช้ปมุ่ RED(A) และ GREEN(B) เพือ่ หมุนภาพในทิศทางทีต่ อ้ งการ
4.
ar90
M
58
b u90
Zoom
d Speed
© Slide Show
ภาพทีม่ ขี นาดใหญ่กว่า 6Mb หรือความละเอียดเกิน 7 ล้านพิกเซลอาจหมุนไม่ได้
59
● การดูภาพ
กดปุม่ GREEN(B)
ใส่แผ่นดิสก์ JPEG ลงในช่องใส่แผ่นดิสก์
• หน้าจอเมนูจะปรากฏขึน้
ในการตัง้ ค่า ทำตามขัน้ ตอน 1 และ 2 ในหน้า 56
1.
THAI
การดูภาพ
ในการตัง้ ค่า ทำตามขัน้ ตอนที่ 1-3 ใน “การดูภาพ” ในหน้า 59
CD
 KE.JPG
04/07
กดปุม่ ENTER
5. กดปุม่ YELLOW(C)
4.
โหมดเสียง
THAI
ซูม
โหมด SFE (SOUND FIELD EFFECT)
คุณสามารถตั้งค่า SFE ให้เหมาะสมกับประเภทเพลงที่คุณกำลังฟังอยู่ให้มากที่สุด
กดปุม่ SFE MODE
6.
b u90
Zoom
d Speed
• SFE MODE จะปรากฏบนแผงหน้าจอ
• ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม การเลือกจะเปลี่ยนแปลงดังนี้
© Slide Show
ใช้ปมุ่ RED(A) และ GREEN(B) เพือ่ ซูมขยาย/ย่อภาพ
x2
- เพื่อขยับพื้นที่ กดปุม่ ▲▼◄► ไปทีพ่ น้ื ทีท่ ค่ี ณ
ุ ต้องการขยาย
a Zoom In
b Zoom Out
Zoom Off
● โหมดเสียง
ar90
HALL1 ➞ HALL2 ➞ JAZZ ➞ CHURCH ➞ ROCK ➞ SFE OFF.
• HALL : ให้สัญญาณเสียงที่ชัดเหมือนฟังในห้องแสดงคอนเสิร์ต
• JAZZ : การตั้งค่าที่แนะนำสำหรับเพลงแจ๊ส
• ROCK : การตั้งค่าที่แนะนำสำหรับเพลงร็อค
• CHURCH : ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในโบสถ์ใหญ่
• SFE OFF : เลือกโหมดนี้สำหรับการฟังแบบปกติ
m MOVE
- หากต้องการหยุด Zoom -
M
กดปุม่ YELLOW(C)
ไม่สามารถใช้โหมด SFE กับสัญญาณเข้ารหัส 7.1CH หรือสัญญาณเสียง HD
NEO:6 MODE
ช่วยให้คณ
ุ สามารถเล่น 2 ช่องสัญญาณหรือสัญญาณเสียงช่องสัญญาณ 5.1 กับลำโพง 7.1
ไปที่รายการภาพ
กดปุม่ NEO:6 MODE
ในการตัง้ ค่า ทำตามขัน้ ตอนที่ 1-3 ใน “การดูภาพ” ในหน้า 59
4.
กดปุม่ ENTER
CD
 BEACH.JPG
03/07
5. ในการไปที่ Photo List กดปุม่ RETURN หรือ STOP
• NEO:6 MODE จะปรากฏบนแผงหน้าจอ
• ในแต่ละครัง้ ทีก่ ดปุม่ การเลือกจะเปลีย่ นแปลงดังนี้
CINEMA ➞ MUSIC ➞ NEO:6 OFF.
ar90
b u90
Zoom
d Speed
© Slide Show
..
Music
Photo
CD
Setup
176.JPG
08 Feb 2003 127 KB
BEACH.JPG
17 Feb 2004
27 KB
KE.JPG
10 Apr 2003 194 KB
KE2.JPG
10 Apr 2003 191 KB
MBHONG.JPG
20 Apr 2002
30 KB
NEW_BEE.JPT
08 Jul 2004
76 KB
_____1_.JPG
18 Feb 2004
17 KB
d Slide Show
โหมดนี้จะถอดรหัสสัญญาณเสียง 2 ช่องสัญญาณเป็นการถอดรหัสเมทริกซ์ดิจิทัลที่มีความ
แม่นยำสูง
• CINEMA : โหมด CINEMA จะทำให้การเล่นภาพยนตร์มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
• MUSIC : โหมด MUSIC จะทำให้การเล่นเพลงมีประสิทธิภาพสูงสุด
• NEO:6 OFF : เลือกโหมดนีส้ ำหรับการฟังแบบปกติ
M
ไม่สามารถใช้โหมด NEO:6 กับแผ่นดิสก์ที่ถอดรหัส 7.1 ช่องสัญญาณหรือสัญญาณเสียง HD (ความคมชัดสูง)
 ใช้สัญญาณ PCM ได้เมื่ออยู่ที่ 32KHZ, 44.1KHZ, 48KHZ, 88.2KHZ หรือ 96KHZ
 ใช้โหมดนี้ได้เฉพาะกับแหล่งสัญญาณเสียง 2 ช่องสัญญาณหรือ DTS 5.1 ช่องสัญญาณ
60
61
วิทยุ
โหมดดอลบี้โปรโลจิค II (Dolby Pro Logic IIx Mode)
การรับฟังเสียงจากสัญญาณวิทย
คุณสามารถเลือกโหมดดอลบี้ โปร โลจิค II ที่ต้องการได้
PL IIx MODE
กดปุ่ม
• MUSIC : เมื่อรับฟังเพลง คุณจะสามารถสัมผัสประสบการณ์ในการรับฟังเสียงเอฟเฟ็คเหมือนกับกำลังรับฟังการแสดง
ดนตรีสด
• MOVIE : เพิ่มความสมจริงให้กับเสียงจากภาพยนตร์
• PRO LOGIC : คุณจะสัมผัสประสบการณ์ในการรับฟังเสียงเอฟเฟ็คสมจริงแบบหลายแชนแนลราวกับใช้ลำโพง 5 ตัว
ในขณะที่ใช้ลำโพงเพียง 2 ตัวคือ ลำโพงหน้าซ้ายและขวา
• MATRIX : คุณจะได้ยินเสียงเซอร์ราวด์์ 5.1 แชนแนล
• VIRTUAL : เลือกเพือ่ เพลิดเพลินกับสัญญาณเสียงเซอร์ราวด์ 5.1 ช่องสัญญาณเพือ่ ให้ความรูส้ กึ ประหนึง่ อยูใ่ นสนามเบสบอลหรือห้องแสดงคอนเสิรต์
• GAME : สร้างความตืน่ เต้นด้วยเสียงเกม
• DPL IIx OFF : เลือกโหมดนีเ้ พือ่ ฟังเสียงจากลำโพงหน้าซ้าย ขวาและซับวูฟเฟอร์เท่านัน้
M
กดปุ่ม TUNER เพื่อเลือกเครือข่ายวิทยุ (FM)
2. ค้นหาสถานีวิทยุที่ต้องการ
1.
• ค้นหาอัตโนมัติ 1 : เมื่อกดปุ่ม (
) จะเป็นการเลือกสถานีวิทยุที่ตั้งไว้
ล่วงหน้า
) ค้างไว้เพื่อค้นหาสัญญาณเลือกสถานีวิ
• ค้นหาอัตโนมัติ 2 : กดปุ่ม (
ทยุกระจายเสียงโดยอัตโนมัติ
) สั้น ๆ เพื่อเพิ่มหรือลดความถี่ตามลำดับ
• ปรับจูนเอง : กดปุ่ม (
เครื่องเล่น
กดปุ่ม TUNER เพื่อเลือกเครือข่ายวิทยุ (FM)
2. เลือกสถานีวิทยุกระจายเสียง
1.
• ค้นหาอัตโนมัติ 1 : กดปุ่ม STOP ( ) เพื่อเลือก <PRESET> จากนั้นกดปุ่ม (
) เพื่อเลือกสถานีวิทยุ
ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
) ค้างไว้เพื่อค้นหา
• ค้นหาอัตโนมัติ 2 : กดปุ่ม STOP ( ) เพื่อเลือก <MANUAL> จากนั้นกดปุ่ม (
สัญญาณสถานีที่ออกอากาศโดยอัตโนมัติ
) สั้น ๆ เพื่อปรับจูนไปที่
• ปรับจูนเอง : กดปุ่ม STOP ( ) เพื่อเลือก <MANUAL> จากนั้นกดปุ่ม (
ความถี่สูงหรือต่ำกว่า
ในกรณีที่เลือกโหมด PRO LOGIC II ให้ต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงของคุณเข้าที่หัวต่อ AUDIO INPUT (L และ R) ที่เครื่องเล่น หากคุณต่อชุดสัญญ
าณเข้าเพียงชุดเดียว (L หรือ R) คุณจะไม่สามารถฟังเสียงแบบเซอร์ราวด์ได้
 ใช้โหมดนี้ได้เฉพาะกับแหล่งสัญญาณเสียง 2 ช่องสัญญาณหรือ DTS 5.1 ช่องสัญญาณ
เอฟเฟ็คดอลบี้ โปร โลจิค II (Dolby Pro Logic IIx Effect)
ฟังก์ชั่นนี้จะทำงานกับเฉพาะโหมดเสียงเพลงดอลบี้ โปร โลจิค (Dolby Pro Logic MUSIC)
กดปุ่ม
2. กดปุ่ม
1.
รีโมทคอนโทรล
PL IIx MODE เพื่อเลือกโหมด <MUSIC>
PL IIx EFFECT
● วิทยุ
• ทุกครั้งที่กดปุ่ม โหมดจะเปลี่ยนไปตามนี้
MUSIC ➞ MOVIE ➞ PRO LOGIC ➞ MATRIX ➞ VIRTUAL ➞ GAME ➞
DPL IIx OFF .
THAI
โหมดเสียง
Mono/Stereo
กดปุ่ม MO/ST เพื่อรับฟังเสียงในระบบโมโน (Mono) หรือสเตอริโอ (STEREO)
(รายการนี้ใช้กับการฟังสถานีวิทยุเอฟเอ็มเท่านั้น)
• การกดปุ่มนี้แต่ละครั้ง จะสลับระหว่าง <STEREO> และ <MONO>
• ในพื้นที่ที่รับฟังได้ไม่ชัดเจน ให้เลือก MONO เพื่อให้รับฟังได้ชัดเจน โดยที่ไ
ม่มีคลื่นรบกวนการออกอากาศ
• แต่ละครั้งที่กดปุ่ม โหมดจะเปลี่ยนแปลงดังนี้
3. กดปุ่ม ◄► เพื่อเลือกการตั้งค่าเอฟเฟ็คที่ต้องการ
• PANORAMA : คุณสามารถเลือก 0 หรือ 1
• C- WIDTH : คุณสามารถเลือกระหว่าง 0 และ 7
• DIMENS : คุณสามารถเลือกระหว่าง 0 และ 6
การตั้งสถานีวิทยุล่วงหน้า (Presetting Stations)
ตัวอย่าง : การตั้งสถานีวิทยุ FM 89.10 ลงในหน่วยความจำไว้ล่วงหน้า
กดปุ่ม TUNER เพื่อเลือกเครือข่ายวิทยุ (FM)
) เพื่อเลือก <89.10>
2. กดปุ่ม TUNING/CH (
3. กดปุ่ม TUNER MEMORY
1.
• ข้อความ PRGM จะกระพริบบนหน้าจอแสดงการทำงาน
4.
กดปุ่ม SKIP (
5.
กดปุ่ม TUNER MEMORY (หน่วยความจำตัวจูนคลื่นวิทยุ) อีกครั้ง
) เพื่อเลือกหมายเลขสถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
• คุณสามารถเลือกหมายเลขสถานีวิทยุได้ตั้งแต่ 1 ถึง 15
• กดปุ่ม TUNER MEMORY (หน่วยความจำตัวจูนคลื่นวิทยุ) ก่อนที่ PRGM จะหายไปจากหน้าจอ
• PRGM จะหายไปจากหน้าจอและสถานีจะถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจำ
6.
ในการตั้งค่าสถานีวิทยุอื่นไว้ล่วงหน้า ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 5 ซ้ำ
• ในการค้นหาสถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ให้กดปุ่ม SKIP (
62
) บนรีโมทคอนโทรลเพือ่ เลือกช่องสถานีวทิ ยุ
63
ฟังก์ชั่นการตั้งเวลาปิดเครื่อง
การแก้ปัญหา
ดูในแผนผังด้านล่าง หากอุปกรณ์ไม่สามารถทำงานได้ถูกต้อง หากปัญหาที่คุณพบไม่มีระบุไว้ด้านล่าง หรือในกรณีที่คำแนะนำด้านล่างไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
ให้ปิดเครื่อง ปลดสายไฟจากนั้นติดตั้งตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรองที่ใกล้ที่สุดหรือไปที่ศูนย์ให้บริการของซัมซุง
อาการ
คุณสามารถตัง้ เวลาทีโ่ ฮมซีนมี า Blu-ray จะปิดตัวเอง
• ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม เวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้:
10 ➞ 20 ➞ 30 ➞ 60 ➞ 90 ➞ 120 ➞ 150 ➞ OFF.
ฉันไม่สามารถดีดแผ่นดิสก์ออก
ในการยกเลิกการตั้งเวลาปิดเครื่อง ให้กดปุ่ม SLEEP จนกว่า OFF ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
• ตรวจสอบหมายเลขพื้นที่ของแผ่น BD/DVD
แผ่น BD/DVD ซื้อจากต่างประเทศอาจไม่สามารถเปิดเล่นได้
• ไม่สามารถเล่นซีดีรอมและดีวีดีรอมบนโฮมซีนีมา Blu-ray นี้ได้
• ตรวจสอบว่าระดับพิกัดถูกต้อง
ไม่สามารถเปิดเล่นได้ทันทีเมื่อกดปุ่ม PLAY/
PAUSE
• คุณใช้ดิสก์ที่ผิดรูปหรือดิสก์ที่มีรอยขีดข่วนที่พื้นผิวหรือไม่
• เช็ ด แผ่ น ให้ ส ะอาด
ไม่มีเสียง
• ไม่มีเสียงระหว่างเปิดเล่นแบบเร็ว เปิดเล่นแบบช้า และเปิดเล่นแบบทีละฉาก
• ชุดลำโพงต่อถูกต้องหรือไม่ ตั้งค่าชุดลำโพงถูกต้องหรือไม่
• แผ่นเสียหายมากหรือไม่
การปรับความสว่างจอแสดงการทำงาน
คุณสามารถปรับความสว่างของจอแสดงการทำงานบนตัวเครื่องเล่นได้เพื่อไม่ให้รบกวนการชมภาพยนตร์ของคุณ
ได้ยินเสียงเฉพาะจากลำโพงบางตัวและไม่ไ
ด้ยินครบจากลำโพงทั้ง 8 ตัว
กดปุ่ม DIMMER
• ทุกครั้งที่กดปุ่ม ความสว่างของจอด้านหน้าจะถูกปรับแก้
• มีเครื่องหมาย <DOLBY DIGITAL 5.1 CH> ที่แผ่นหรือไม่ ระบบเสียง DOLBY DIGITAL 5.1 CH
SURROUND SOUND สามารถใช้ได้เฉพาะในกรณีที่บันทึกแผ่นด้วยระบบเสียง 5.1 CHANNEL
เท่านั้น
• ภาษาที่ได้ยินระบุเป็น DOLBY DIGITAL 5.1-CH ในหน้าจอแสดงข้อมูลหรือไม่
ไม่สามารถใช้รีโมตคอนโทรล
• รีโมตคอนโทรลอยู่ในระยะหรือมุมการทำงานหรือไม่
• ถ่านอ่อนหรือไม่
• คุณเลือกฟังก์ชั่นโหมด (TV/BD) ที่รีโมตคอนโทรล (TV หรือ BD) ถูกต้องหรือไม่
กดปุ่ม MUTE
• ข้อความ MUTE กระพริบบนหน้าจอ
• ในการเปิดเสียงอีกครั้ง (ที่ระดับเสียงเดิม) ให้กดปุ่ม
• เมื่อฟังซีดีหรือวิทยุ สัญญาณเสียงออกจากลำโพงหน้า (ซ้าย/ขวา) เท่านั้น เพื่อให้เพลิดเพลินกั
บการฟังเสียงจากลำโพง 7 หรือ 8 ตัว ให้เลือกโหมด D.PL IIX, Neo:6 หรือ SFE MODE
• หากคุณตั้งค่า SBL และ SBR เป็น NONE ในโหมดลำโพงในการตั้งค่าสัญญาณเสียงบนหน้าจ
อการตั้งค่า และไม่ได้ยินเสียงจากลำโพง SBL และ SBR ตั้งค่า SBL และ SBR เป็น Small
ไม่สามารถรับฟังเสียงเซอร์ราวด์ DOLBY
DIGITAL 5.1 CH ได้
ฟังก์ชั่นการปิดเสียง
ฟังก์ชั่นจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณตอบรับเสียงกริ่งหน้าประตูบ้าน หรือรับโทรศัพท์
• สายไฟเสียบกับเต้ารับแน่นหนาดีหรือไม่
• ปิดเครื่องจากนั้นเปิดใหม่อีกครั้ง
ไม่สามารถเปิดเล่นได้
ในการยืนยันการตั้งค่าเวลาปิดเครื่องกดปุ่ม SLEEP
• เครื่องจะแสดงเวลาคงเหลือก่อนเครื่องเล่นดีวีดีจะปิดลงเอง
• การกดปุ่มนี้อีกครั้งจะเปลี่ยนเวลาจากการตั้งเวลาล่าสุดที่ตั้งไว้.
ตรวจสอบ/แก้ไข
• แผ่นหมุนแต่ไม่มีภาพ
• คุณภาพของภาพแย่มากและภาพมีการสั่นไหว
● การแก้ปัญหา
กดปุ่ม SLEEP
THAI
การใช้งานเครื่องรับสัญญาณวิทย
• เปิดโทรทัศน์อยู่หรือไม่
• สายวิดีโอต่อถูกต้องหรือไม่
• แผ่นสกปรกหรือเสียหายมากหรือไม่
• แผ่นที่ผลิตมาไม่ดีอาจไม่สามารถเปิดเล่นได้
64
เสียงและคำบรรยายใต้ภาพไม่มี
• เสียงและคำบรรยายใต้ภาพจะไม่สามารถเรียกใช้ได้หากแผ่น DVD ไม่มีข้อมูลดังกล่าวอยู่ และอาจ
ทำงานแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแผ่น
หน้าจอเมนูไม่ปรากฏขึ้นแม้ว่าจะเลือกฟังก์ชั่น
เมนูก็ตาม
• คุณใช้แผ่นที่ไม่มีเมนูอยู่หรือไม่
สัดส่วนภาพไม่สามารถปรับแก้ได้
• คุณสามารถเปิดเล่นแผ่น DVD 16:9 ในโหมดจอกว้าง 16:9 โหมด LETTER BOX 4:3 หรือโหมด
PAN SCAN 4:3 ได้แต่แผ่น DVD 4:3 จะสามารถเปิดชมได้ที่สัดส่วน 4:3 เท่านั้น ดูที่กล่องใส่แผ่น จ
ากนั้นเลือกฟังก์ชั่นที่เหมาะสม
65
อาการ
• อุปกรณ์ตัวหลักไม่ทำงาน
ลืมรหัสผ่านสำหรับระบบจำกัดกลุ่มผู้ชม
ไม่สามารถรับสัญญาณวิทยุได้
• ปิดเครื่องและกดปุ่ม STOP ( ) (หยุด) บนตัวเครื่องค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาที
การใช้ฟังก์ชั่น RESET จะเป็นการลบค่าที่จัดเก็บไว้ทั้งหมด ห้ามใช้ฟังก์ชั่นนี้ยกเว้นใ
นกรณีที่ จำเป็น
• เมื่อมีข้อความ <NO DISC> ปรากฏขึ้นบนหน้าจอของตัวเครื่อง ให้กดปุ่ม STOP ( ) (หยุด) ของตั
วเครื่องค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาที ข้อความ <INITIAL> จะปรากฏบนหน้าจอ และการตั้งค่าทั้งหมด
จะกลับสู่ค่าเริ่มต้น
• กดปุ่ม POWER
การใช้ฟังก์ชั่น RESET จะเป็นการลบค่าที่จัดเก็บไว้ทั้งหมดห้ามใช้ฟังก์ชั่นนี้ยกเว้นในกรณีที่จำเป็น
• หากกดปุ่ม EJECT ในขณะที่ฟังเสียงโทรทัศน์โดยใช้ฟังก์ชัน D.IN หรือ AUX ฟังก์ชัน BD/
DVD จะเปิดทำงาน ซึ่งเท่ากับเป็นการปิดเสียงโทรทัศน์ชั่วคราว
ไอคอน
• คุณสมบัตหิ รือการดำเนินการไม่สามารถใช้งานได้ในขณะนี้ เนือ่ งจาก:
1. ซอฟต์แวร์ของแผ่น BD/DVD จำกัดการทำงานไว้
2. ซอฟต์แวร์ของแผ่น BB/DVD ไม่สนับสนุนคุณสมบัติ (เช่น มุมกล้อง)
3. ขณะนีย้ งั ไม่มคี ณ
ุ สมบัตนิ ใ้ี ห้ใช้
4. คุณขอดูเรือ่ ง หรือหมายเลขบท หรือเวลาค้นหาอยูน่ อกช่วงเวลาของภาพยนตร์
ถ้าสัญญาณออก HDMI ถูกตัง้ ค่าความละเอียดใ
นระดับทีโ่ ทรทัศน์ของคุณไม่รองรับ (เช่น
1080p) คุณอาจต้องดูภาพจากโทรทัศน์ของคุณ
• กดปุม่ STOP ( ) (ทีแ่ ผงด้านหน้า) นานกว่า 5 วินาที เมือ่ ไม่มแี ผ่นดิสก์อยูใ่ นเครือ่ ง
การตัง้ ค่าทัง้ หมดจะถูกเรียกคืนเป็นค่าจากผูผ้ ลิต
ไม่มสี ญ
ั ญาณออก HDMI
• ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างโทรทัศน์และช่อง HDMI ของโฮมซีนีมา Blu-ray
• ตรวจสอบว่าโทรทัศน์ของคุณรองรับสัญญาณเข้า HDMI ความละเอียด 576p/480p/720p/1080i/
1080p หรือไม่
หน้าจอสัญญาณออก HDMI ผิดปกติ
66
รอยขีดข่วนเล็ก ๆ ที่แผ่นอาจทำให้คุณภาพเสียงและภาพลดลง หรือเกิดการกระตุกได้ ระวังอย่าให้แผ่นเกิดรอยขีดข่วนขณะใช้งาน
การใช้งานแผ่นดิสก์
ห้ามสัมผัสด้านข้อมูลของแผ่นดิสก์
ถือแผ่นที่ขอบเพื่อไม่ให้รอยนิ้วมือติดที่พื้นผิวของแผ่น
อย่าติดกระดาษหรือเทปไว้ที่แผ่น
การจัดเก็บแผ่นดิสก์
ห้ามเก็บไว้ในที่โดนแสงอาทิตย์
โดยตรง
• เสาอากาศต่อถูกต้องหรือไม่
• หากสัญญาณขาเข้าวของเสาอากาศอ่อนมาก ให้ติดตั้งเสาอากาศ FM ในพื้นที่ที่สามารถรับสัญญาณไ
ด้ดี
คุณไม่ได้ยินเสียงใดเลยขณะที่ฟังเสียงโทรทั
ศน์ผ่านระบบโฮมซีนีมา Blu-ray
ปรากฏบนหน้าจอ
คำเตือนในการใช้งานและจัดเก็บแผ่นดิสก
• ถ้าเกิดสัญญาณรบกวนบนหน้าจอ หมายความว่าโทรทัศน์ไม่สนับสนุน HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection)
● ภาคผนวก
(ตัวอย่าง : ไฟดับหรือมีเสียงแปลก ๆ)
• โฮมซีนีมา Blu-ray ทำงานไม่ปกติ
ตรวจสอบ/แก้ไข
THAI
ภาคผนวก
การแก้ปัญหา
M
เก็บไว้ในที่มีอากาศ
ถ่ายเท
เก็บไว้ในเคสใส่แผ่นที่สะอาด
และวางในแนวตั้ง
ห้ามให้แผ่นมีคราบสกปรก
 อย่าโหลดแผ่นที่แตกหรือมีรอยขีดข่วน
การใช้งานและจัดเก็บแผ่นดิสก์
ในกรณีที่แผ่นมีรอยนิ้วมือหรือคราบสกปรก ให้ทำความสะอาดโดยใช้สารซักฟอกอ่อน ๆ เจือจางในน้ำ
และเช็ดออกด้วยผ้านุ่ม
• ขณะทำความสะอาด ค่อย ๆ เช็ดจากด้านในของแผ่นออกไปด้านนอก
M
อาจเกิดไอน้ำหากมีอากาศอุ่นเข้ามาสัมผัสกับส่วนที่เย็นด้านในเครื่องเล่น ในกรณีที่เกิดไอน้ำด้านในเครื่องเล่น เครื่องอาจทำงานผิดปกติ ในกรณีนี้
ให้นำแผ่นออก ทิ้งเครื่องไว้ประมาณ 1 ถึง 2 ชั่วโมงโดยเปิดเครื่องทิ้งไว้
67
การป้องกันการคัดลอก
ข้อมูลจำเพาะ
ทัว่ ไป
DVD (Digital Versatile Disc)
แผ่นดิสก์
CD : 12 ซม. (COMPACT DISC)
CD : 8 ซม. (COMPACT DISC)
คอมโพสิตวิดโี อ
สัญญาณภาพออก
คอมโพเนนต์วดิ โี อ
ภาพ/เสียง
ตัวขยายสัญญาณ
HDMI
สัญญาณเสียงด้านหน้า
สัญญาณเสียงลำโพงตัวกลาง
ช่องสัญญาณออกลำโพงเซอร์ราวด์
สัญญาณเสียงซับวูเฟอร์
ช่องสัญญาณออกลำโพงเซอร์ราวด์หลัง
ช่วงความถี่
สัญญาณรบกวนในระบบ
การแยกช่องสัญญาณ
ความไวสัญญาณขาเข้า
ระบบเสียง
ลำโพง
ความต้านทาน
ช่วงความถี่
ระดับแรงดันสัญญาณเสียงขาออก
สัญญาณพิกัดขาเข้า
สัญญาณขาเข้าสูงสุด
ขนาด (W x H x D)
น้ำหนัก
AC 230V ~ 50Hz
110 W
6.1กโลกรม
440 (W) x 87 (H) x 396 (D) mm
5- 35 องศาเซลเซียส
10 % ถึง 75 %
ความเร็วในการอ่าน: 4.917m/วินาที
ความเร็วในการอ่าน: 3.49 ~ 4.06 m/วินาที
เวลาเล่นโดยประมาณ (หนึง่ หน้า บนดิสก์หนึง่ ชัน้ ): 135 นาที
ความเร็วในการอ่าน: 4.8 ~ 5.6 m/วินาที
เวลาในการเล่นสูงสุด: 74 นาที
ความเร็วในการอ่าน: 4.8 ~ 5.6 m/วินาที
เวลาในการเล่นสูงสุด: 20 นาที
1 แชนเนล: 1.0 Vp-p (75 Ω load)
แผ่นดิสก์ Blu-ray : 576i/480i
DVD : 576i/480i
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω load)
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω load)
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω load)
แผ่นดิสก์ Blu-ray : 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i
DVD : 576p/480p, 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM multichannel audio, Bitstream audio, PCM audio
135W x 2(3Ω)
135W(3Ω)
135W x 2(3Ω)
155W (8ȍ)
135W x 2(3Ω)
20Hz~20KHz
70dB
60dB
(AUX)400mV
ระบบเสียง 7.1 CH
ลำโพงหน้า/ลำโพงเซอร์ราวด์, ลำโพงกลาง, ลำโพงเซอร์ราวด์หลัง
ซับวูฟเฟอร์
8Ω
3Ω
35Hz~160Hz
140Hz~50KHz
90dB/W/M
88dB/W/M
155W
135W
310W
270W
ลำโพงหน้า/ลำโพงเซอร์ราวด์ : 125 x 1310 x 81มม. (ฐานขาตั้ง : Ø340มม.)
ลำโพงกลาง : 550 x 137 x 85มม.
ลำโพงเซอร์ราวด์หลัง: 100x 270 x 97มม.
ซับวูฟเฟอร์ : 311 x 378 x 443 มม.
ลำโพงหน้า/ลำโพงเซอร์ราวด์ : 6.3 กิโลกรัม, ลำโพงกลาง : 2.2 กิโลกรัม
ลำโพงเซอร์ราวด์หลัง: 1.3 กิโลกรัม, ซับวูฟเฟอร์ : 14.4 กิโลกรัม
ดิสก์ทกุ แผ่นไม่สามารถใช้งานร่วมได้ทง้ั หมด
• สืบเนือ่ งจากข้อจำกัดทีอ่ ธิบายไว้ดา้ นล่างและทีต่ ง้ั ข้อสังเกตไว้ในคูม่ อื นี้ ซึง่ รวมถึงส่วนชนิดแ
ละคุณลักษณะเฉพาะของแผ่นดิสก์ในคูม่ อื นี้ แผ่นดิสก์ชนิดทีส่ ามารถเล่นได้คอื : แผ่น
BDROM, DVD-Video และ CD เพลงเชิงพาณิชย์ทบ่ี นั ทึกข้อมูลดัง้ เดิม; แผ่น DVD-RW /
DVDR และแผ่น CD-RW/CD-R
• แผ่นดิสก์นอกเหนือจากทีก่ ล่าวถึงด้านบนนีไ้ ม่สามารถและ/หรือไม่ได้ออกแบบมาสำหรับเล่
นกับเครือ่ งเล่นนี้ และแผ่นดิสก์บางประเภททีก่ ล่าวถึงด้านบนนีอ้ าจไม่สามารถเล่นได้เนือ่ งจ
ากเหตุผลต่างๆ ดังทีแ่ สดงไว้ดา้ นล่าง
• แผ่น HD DVD ไม่สามารถเล่นกับเครือ่ งนีไ้ ด้
• ซัมซุงไม่สามารถรับรองได้วา่ เครือ่ งเล่นนีจ้ ะเล่นกับแผ่นดิสก์ทกุ แผ่นทีม่ โี ลโก้ BD-Rom,
DVD-Video, DVD-RW/DVDR และ CD-RW/CD-R และเครือ่ งเล่นนีอ้ าจไม่ตอบสนองคำสัง่
ใช้งานทัง้ หมดหรือทำงานตามคุณสมบัตทิ ง้ั หมดของแผ่นดิสก์ ปัญหาเหล่านี้ รวมถึงปัญหาเ
กีย่ วกับความสามารถในการใช้งานร่วมของแผ่นดิสก์ และการใช้งานเครือ่ งเล่นกับแผ่นดิสก์
ฟอร์แมตใหม่และฟอร์แมตทีม่ อี ยู่ อาจเกิดขึน้ ได้เนือ่ งจาก:
- ฟอร์แมต BD เป็นฟอร์แมตใหม่และฟอร์แมตทีย่ งั มีววิ ฒ
ั นาการต่อเนือ่ ง
และเครือ่ งเล่นนีอ้ าจไม่สามารถทำงานตามคุณสมบัตทิ ง้ั หมดของแผ่น BD
เพราะบางคุณสมบัตอิ าจเป็นคุณสมบัตเิ สริม และอาจมีการเพิม่ เติมคุณสมบัตใิ หม่ในฟอร์แ
มต BD ภายหลังการผลิตเครือ่ งเล่นนี้ และคุณสมบัตบิ างอย่างอาจสามารถใช้งานได้ลา่ ช้า
กว่าทีก่ ำหนดไว้
- เครือ่ งเล่นนีไ้ ม่รองรับฟอร์แมตของแผ่นดิสก์ทง้ั หมดทัง้ เวอร์ชนั ทีม่ อี ยูแ่ ละเวอร์ชนั ใหม่
- ฟอร์แมตของแผ่นดิสก์ทม่ี อี ยูแ่ ละฟอร์แมตใหม่อาจถูกแก้ไข เปลีย่ นแปลง อัปเดต ปรับปรุง
และ/หรือเพิม่ เติม
- แผ่นดิสก์บางแผ่นผลิตขึน้ มาในรูปแบบทีอ่ นุญาตการใช้งานและคุณสมบัตทิ เ่ี ฉพาะเจาะจง
หรือจำกัดระหว่างการเล่น
- บางคุณสมบัตอิ าจเป็นคุณสมบัตเิ สริม คุณสมบัตใิ หม่อาจถูกเพิม่ เข้ามาภายหลังการผลิตเค
รือ่ งเล่นนี้ หรือคุณสมบัตบิ างอย่างอาจสามารถใช้งานได้ลา่ ช้ากว่าทีก่ ำหนดไว้
- แผ่นดิสก์บางแผ่นทีม่ โี ลโก้ BD-ROM, DVD-Video, DVD-RW/DVD-R
และ CD-RW/ CD-R อาจเป็นแผ่นทีย่ งั ไม่ได้มาตรฐาน
- แผ่นดิสก์บางแผ่นอาจไม่สามารถเล่นได้ ขึน้ อยูก่ บั สถานะทางกายภาพหรือเงือ่ นไขในการ
บันทึก
- ปัญหาและข้อผิดพลาดอาจเกิดขึน้ ระหว่างการสร้างซอฟต์แวร์ BD, DVD และ CD และ/
หรือการผลิตแผ่นดิสก์
- เครือ่ งเล่นนีท้ ำงานต่างจากเครือ่ งเล่น DVD มาตรฐานหรืออุปกรณ์ AV อืน่ ๆ
- สำหรับเหตุผลทีร่ ะบุไว้ในคูม่ อื นี้ และสำหรับเหตุผลอืน่ ๆ ทีศ่ นู ย์บริการลูกค้าของซัมซุงค้น
พบและแจ้งมา
• หากคุณพบปัญหาเกีย่ วกับความสามารถในการใช้งานร่วมหรือปัญหาการทำงานของเครือ่ งเ
ล่น โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของซัมซุง คุณอาจติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของซัมซุงเพือ่ อั
ปเดตเครือ่ งเล่นนีใ้ นอนาคต
• สำหรับข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับข้อจำกัดในการเล่นและความสามารถในการใช้งานร่วมของแ
ผ่นดิสก์ โปรดดูสว่ นข้อควรระวังเบือ้ งต้น, ก่อนการอ่านคูม่ อื ผูใ้ ช้, ชนิดและคุณลักษณะเฉพา
ะของแผ่นดิสก์ และก่อนการเล่นในคูม่ อื นี้
*: ข้อมูลจำเพาะตามตัวเลข
- Samsung Electronics Co., Ltd สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงข้อมูลจำเพาะโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ
- น้ำหนักและขนาด เป็นค่าโดยประมาณ
68
69
● ภาคผนวก
ความต้องการพลังงาน
ความสิน้ เปลืองพลังงาน
น้ำหนัก
ขนาด
ช่วงอุณหภูมขิ ณะทำงาน
ช่วงความชืน้ ขณะทำงาน
BD (แผ่นดิสก์ Blu-ray)
• เนือ่ งจาก AACS (Advanced Access Content System)
ได้รบั อนุมตั ใิ ห้เป็นระบบป้องกันเนือ้ หาสำหรับฟอร์แมต BD เหมือนกับการใช้
CSS (Content Scramble System) สำหรับฟอร์แมต DVD มีการกำหนดข้อจ
ำกัดบางประการในการเล่น สัญญาณออกแบบอนาล็อก ฯลฯ สำหรับเนือ้ หาทีไ่
ด้รบั การปกป้องจาก AACS การทำงานของผลิตภัณฑ์นแ้ี ละข้อจำกัดต่อผลิตภั
ณฑ์น้ี อาจแตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั จังหวะเวลาทีค่ ณ
ุ ซือ้ ผลิตภัณฑ์ เนือ่ งจากข้อจำ
กัดเหล่านัน้ อาจได้รบั การแก้ไขหรือเปลีย่ นแปลงโดย AACS ภายหลังการผลิต
ผลิตภัณฑ์น้ี ยิง่ ไปกว่านัน้ BDROM Mark และ BD+ ยังถูกใช้เป็นระบบป้องกัน
เนือ้ หาสำหรับฟอร์แมต BD
ซึง่ กำหนดข้อจำกัดบางประการ อาทิ ข้อจำกัดในการเล่นเนือ้ หาทีไ่ ด้รบั การปก
ป้องจาก BD-ROM Mark และ/หรือ BD+
ในการขอรับข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับ AACS, BD-ROM Mark, BD+ หรือเกีย่ วกั
บผลิตภัณฑ์น้ี โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของซัมซุง
• แผ่น BD/DVD ส่วนใหญ่มกี ารเข้ารหัสเพือ่ ป้องกันการคัดลอกไว้ ดังนัน้ คุณจึง
ควรเชือ่ มต่อเครือ่ งเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray โดยตรงกับโทรทัศน์ ห้ามต่อกับ VCR
การเชือ่ มต่อไปยัง VCR
เป็นผลให้ภาพผิดเพีย้ นเนือ่ งจากแผ่น BD/DVD ทีม่ กี ารป้องกันการคัดลอก
• ผลิตภัณฑ์นร้ี วมเอาเทคโนโลยีการป้องกันล่าสุดซึง่ ได้รบั ความคุม้ ครองโดยสิทธิ
บัตรสหรัฐ และสิทธิบตั รทรัพย์สนิ ทางปัญญาทีเ่ ป็นของบริษทั Macrovision
Corporation และเจ้าของสิทธิอ์ น่ื ๆ การใช้เทคโนโลยีการป้องกันลิขสิทธิน์ ้ี
ต้องได้รบั การอนุญาตจาก Macrovision Corporation และมีวตั ถุประสงค์สำหรั
บการชมในบ้าน และในสถานทีจ่ ำกัดเท่านัน้ ถ้าไม่ได้รบั อนุญาตเป็นอย่างอืน่ จา
ก Macrovision Corporation ห้ามดำเนินการทางวิศวกรรมย้อนกลับ
หรือถอดชิน้ ส่วนผลิตภัณฑ์
• ภายใต้กฎหมายป้องกันการละเมิดลิขสิทธิข์ องสหรัฐฯ และประเทศอืน่ ๆ
การบันทึก การใช้ การแสดงผล การจัดจำหน่าย หรือการดัดแปลงแก้ไขรายกา
รโทรทัศน์ วิดโี อเทป, BD, DVD, CD และวัสดุอน่ื ๆ อาจทำให้คณ
ุ มีความผิดทา
งแพ่งและ/หรือทางอาญา
• สัญญาณออกระบบโปรเกรสซีฟสแกน (525p/625p)
“ผูบ้ ริโภคควรทราบว่า โทรทัศน์ความคมชัดสูงบางเครือ่ งอาจไม่สามารถใช้งาน
ร่วมกับผลิตภัณฑ์น้ี และอาจเกิดปัญหาในการแสดงภาพ ในกรณีทเ่ี กิดปัญหาเ
กีย่ วกับภาพในระบบโปรเกรสซีฟสแกนกับเครือ่ งรุน่ 525 หรือ 625 เราแนะนำใ
ห้ผใู้ ช้สลับการเชือ่ มต่อไปเป็นสัญญาณออกในระบบ ‘ความคมชัดมาตรฐาน’ ห
ากมีคำถามเกีย่ วกับเครือ่ งรับโทรทัศน์ทส่ี นับสนุนเครือ่ งเล่น DVD รุน่ 525p
และ 625p โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของซัมซุง”
ข้อสังเกตเกีย่ วกับความสอดคล้องและความสามารถในการใช้
งานร่วม
THAI
ภาคผนวก
ติดต่อ SAMSUNG WORLD WIDE
หากคุณมีข้อสงสัยหรือความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของซัมซุง
Region
North America
Latin America
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
Europe
CIS
Asia Pacific
Middle East &
Africa
Customer Care Center 1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421 , 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
0032 (0)2 201 24 18
844 000 844
Distributor pro Českou republiku:
Samsung Zrt., česka organizační složka
Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
70 70 19 70
030-6227 515
3260 SAMSUNG ( 0,15/Min),
08 25 08 65 65 ( 0,15/Min)
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com
www.samsung.com/se
www.samsung.com
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.com
www.samsung.kz
www.samsung.uz
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
0900-SAMSUNG(726-7864) ( 0,10/Min)
815-56 480
0 801 801 881 , 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902 10 11 30
0771-400 200
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
800-7267
800-7267
1300 362 603
0800SAMSUNG(726-7864)
800-810-5858 , 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282 , 1800 110011
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232 , 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com
01805 - SAMSUNG(726-7864) (
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
0035 (0)2 261 03 710
0,14/Min)
www.samsung.com
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com
www.samsung.com/nz
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/tw
www.samsung.com
www.samsung.com
Download PDF

advertising