Samsung | HT-C655W | Samsung HT-C655W คู่มือการใช้

HT-C550
HT-C553
HT-C555
HT-C650W
HT-C653W
HT-C655W
ระบบดิจิตอลโฮมซีเนม่า
คู่มือผู้ใช้
ทุกจินตนาการ ล้วนเป็นจริงได้
ขอขอบพระคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซัมซุงชิ้นนี้
หากต้องการได้รับบริการที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น โปรดลงทะเ
บียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่เว็บไซต์
www.samsung.com/register
ข้อมูลความปลอดภัย
คำเตือนเพื่อความปลอดภัย
เพือ
่ ลดความเสีย
่ งของการเกิดไฟฟ้าช็อค อย่าถอดฝาครอบ (หรือฝาด้านหลัง) ออก
ภายในเครือ
่ งไม่มช
ี น
้ิ ส่วนใดทีผ
่ ใู้ ช้สามารถซ่อมแซมได้ดว้ ยตนเอง การซ่อมแซมควรกระทำโดยช่างผูเ้ ชีย
่ วชาญเท่านัน
้
ข้อควรระวัง
อาจเกิดไฟฟ้าช็อค
อย่าเปิด
สัญลักษณ์นแ้ี สดงว่า “อันตราย ไฟฟ้าแรงสูง”
ภายในผลิตภัณฑ์ ซึง่ หมายถึงความเสีย่ งทีจ่ ะ
เกิดไฟฟ้าช็อคหรือทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
ข้อควรระวัง: เพือ่ ป้องกันการเกิดไฟฟ้
าช็อค เสียบปลัก๊ ขาแบนด้านกว้างเข้ากั
บช่องเสียบด้านกว้างและเสียบเข้าให้แ
น่น
คำเตือน
~ เพือ
่ ลดความเสีย
่ งจากการเกิดอัคคีภย
ั หรือไฟฟ้าช็อค
ระวังอย่าให้เครือ
่ งนีถ
้ ก
ู ฝนหรือความชืน
้
ข้อควรระวัง
~ อย่าให้ละอองน้ำหรือหยดน้ำถูกผลิตภัณฑ์ และอย่าวางวัตถุทบ
่ี
รรจุนำ้ เช่น แจกัน บนผลิตภัณฑ์
~ ปลัก๊ ไฟหลักใช้เป็นอุปกรณ์ตด
ั การเชือ่ มต่อ และควรอยูใ่ นตำแห
น่งทีพ
่ ร้อมให้ดำเนินการได้
~ ผลิตภัณฑ์นค
้ี วรเชือ่ มต่อกับเต้ารับไฟ AC ทีม
่ กี ารติดตัง้ สายดินเ
พือ่ ความปลอดภัยเสมอ
~ หากต้องการตัดกระแสไฟในเครือ่ ง ต้องดึงปลัก๊ ออกจากเต้ารับไ
ฟฟ้าหลัก ดังนัน
้ ปลัก๊ ไฟหลักควรอยูใ่ นตำแหน่งทีพ
่ ร้อมให้ดำเ
นินการได้
Thai
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
สัญลักษณ์นแ
้ี สดงถึงคำแนะนำทีส
่ ำคั
ญสำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์นน
้ั
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1
เครือ
่ งเล่นคอมแพคดิสก์รน
ุ่ นีจ
้ ด
ั เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเ
ลเซอร์คลาส 1
การใช้การควบคุม การปรับเปลีย
่ น หรือการทำงานของ
ขัน
้ ตอนอืน
่ ใดนอกเหนือจากทีร่ ะบุในทีน
่ อ
้ี าจทำให้เกิดก
ารแผ่รงั สีทเ่ี ป็นอันตราย
ข้อควรระวัง
~ มีการแผ่รงั สีเลเซอร์ทม่ี องไม่เห็นเมือ่ เปิดออกและกลไกการล็อค
ถูกปลด ระวังอย่าให้ถกู ลำแสง
ข้อควรระวังเบื้องต้น
~ โปรดตรวจสอบว่า แหล่งจ่ายไฟ AC ในบ้านของคุณสอดคล้องตามสติก
๊ เกอร์ระบุกระแสไฟทีอ
่ ยูด
่ า้ นหลังผลิตภัณฑ์
~ ติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ของคุณในแนวนอน บนฐานรองรับ (เฟอร์นเิ จอร์) ทีเ่ หมาะสม โดยมีพน
้ื ทีว่ า่ งรอบตัวเครือ
่ งอย่างเพียงพอเพือ
่ การระบายอากา
ศ (7.5~10 ซม.)
~ อย่าวางเครือ
่ งบนเครือ
่ งขยายเสียงหรืออุปกรณ์อน
่ื ทีอ
่ าจเกิดความร้อน ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มส
ี ง่ิ ใดปิดบังช่องระบายอากาศอยู่
~ อย่าวางสิง่ ใดบนผลิตภัณฑ์
~ ก่อนการเคลือ
่ นย้ายเครือ
่ ง ตรวจดูให้แน่ใจว่าช่องใส่ดส
ิ ก์วา่ งเปล่า
~ เพือ
่ ตัดการเชือ
่ มต่อเครือ
่ งกับแหล่งจ่ายไฟอย่างสมบูรณ์ ให้ถอดปลัก
๊ ไฟออกจากเต้ารับไฟทีผ
่ นัง โดยเฉพาะเมือ
่ ไม่มก
ี ารใช้เครือ
่ งเป็นระยะเวล
านาน
~ ในระหว่างเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ให้ถอดปลัก
๊ ไฟ AC ออกจากเต้ารับไฟทีผ
่ นัง แรงดันไฟสูงสุดในระหว่างฟ้าแลบอาจทำให้เครือ
่ งเสียหายได้
~ อย่าให้ตวั เครือ
่ งถูกแสงแดดหรือแหล่งความร้อนอืน
่ โดยตรง เพราะอาจทำให้เครือ
่ งร้อนจัดและทำงานผิดปกติได้
~ วางเครือ
่ งให้หา่ งจากความชืน
้ และความร้อนสูง หรืออุปกรณ์สร้างสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้าทีม
่ ค
ี วามแรงสูง (เช่น ลำโพง)
~ ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ AC หากเครือ
่ งทำงานผิดปกติ
~ ผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได้รบ
ั การออกแบบมาเพือ
่ ใช้งานทางอุตสาหกรรม ใช้ผลิตภัณฑ์นส
้ี ำหรับการใช้งานส่วนตัวเท่านัน
้
~ การควบแน่นอาจเกิดขึน
้ หากผลิตภัณฑ์หรือดิสก์ถก
ู จัดเก็บในบริเวณทีม
่ อ
ี ณ
ุ หภูมต
ิ ำ่ หากมีการขนย้ายผลิตภัณฑ์ในระหว่างฤดูหนาว
ก่อนทีจ่ ะใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้รอประมาณ 2 ชัว่ โมงจนกว่าตัวผลิตภัณฑ์จะมีอณ
ุ หภูมป
ิ กติ
~ แบตเตอรีท
่ ใ่ี ช้กบ
ั ผลิตภัณฑ์นป
้ี ระกอบด้วยสารเคมีทเ่ี ป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม อย่าทิง้ แบตเตอรีใ่ นถังขยะบ้านทัว่ ไป
อุปกรณ์เสริม
ตรวจสอบรายการอุปกรณ์เสริมทีม
่ ใี ห้ตามด้านล่างนี้
สายสัญญาณภาพ
สายอากาศรับสัญญาณ FM
ไมโครโฟน ASC
สายสัญญาณ HDMI
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
DVD RECEIVER/TV
SLEEP
ECHO
1
2
4
5
7
8
3
6
9
DSP /EQ
0
VOL
DISC MENU
MUTE
MIC VOL+
REPEAT
TUNING
/CH
MIC VOLTITLE MENU
MENU
TOOLS
INFO
RETURN
A
DIMMER
EXIT
TUNER MEMORY
MO/ST
B
C
S . VOL
CD RIPPING
D
AUDIO UPSCALE
P .BASS
ฐานต่อพ่วง iPod (ตัวเลือก)
แกนเฟอร์ไรท์ Toroidal
(อุปกรณ์เสริม)
คูม
่ อ
ื การใช้งาน
รีโมทคอนโทรล / แบตเตอรี่
(ขนาด AAA)
Thai
ข้อมูลความปลอดภัย
ข้อควรระวังเกีย
่ วกับการถือและจัดเก็บดิสก์
ใบอนุญาต
รอยขีดข่วนเพียงเล็กน้อยบนดิสก์อาจลดคุณภาพของเสีย
งและภาพ หรืออาจทำให้เกิดการเล่นข้ามได้
~ เกีย
่ วกับวิดโี อ DIVX: DivX® เป็นรูปแบบวิดโี อดิ
จิตอลทีส่ ร้างโดย DivX,Inc. อุปกรณ์นเ้ี ป็นอุปกรณ์
ทีผ่ า่ นการรับรองอย่างเป็นทางการแบบ DivX
Certified ซึง่ เล่นวิดโี อ DivX ได้ เยีย่ มชม www.divx.com สำหรั
บข้อมูลเพิม่ เติมและเครือ่ งมือซอฟต์แวร์เพือ่ แปลงไฟล์ของคุณออ
กเป็นวิดโี อ DivX
เกีย่ วกับวิดโี อตามสัง่ ระบบ DIVX: อุปกรณ์ DivX Certified® นีต้ ้
องได้รบั การลงทะเบียนจึงจะสามารถเล่นข้อมูลของวิดโี อตามสัง่
(VOD) ระบบ DivX ในการสร้างรหัสลงทะเบียน ค้นหาส่วน DivX
VOD ในเมนูตง้ั ค่าอุปกรณ์ ไปยัง vod.divx.com พร้อมด้วยรหัสนี้
เพือ่ ดำเนินกระบวนการลงทะเบียนให้เสร็จสิน้ และเรียนรูเ้ พิม่ เติมเ
กีย่ วกับ DivX VOD
~ DivX Certified® to play DivX ® video
~ iPod เป็นเครือ่ งหมายการค้าของ
Apple Inc. ซึง่ จดทะเบียนในสหรัฐ
อเมริกาและประเทศอืน
่ ๆ
iPhone เป็นเครือ่ งหมายการค้าของ Apple Inc.
ระมัดระวังอย่าให้เกิดรอยขีดข่วนบนดิสก์เมือ
่ ใช้งาน
การจับแผ่นดิสก์
~ อย่าสัมผัสดิสก์ดา้ นทีเ่ ล่น
~ จับแผ่นดิสก์ทข
่ี อบ เพือ
่ ไม่ให้มรี อยนิว้ มือปรากฏบนผิวหน้า
ดิสก์
~ อย่าติดกระดาษหรือเทปกาวบนดิสก์
การจัดเก็บดิสก์
~ อย่าให้ดส
ิ ก์ถก
ู แสงแดดโดยตรง
~ เก็บในบริเวณทีอ
่ ากาศเย็นและถ่ายเทได้ดี
~ เก็บดิสก์ในกล่องบรรจุที่สะอาด
โดยวางดิสก์ในแนวตั้ง
✎ หมายเหตุ
`
`
ระวังอย่าให้ดส
ิ ก์มฝ
ี น
ุ่ เกาะ
อย่าใช้ดส
ิ ก์ทม
่ี รี อยร้าวหรือรอยขีดข่วน
การถือและจัดเก็บดิสก์
เมื่อมีรอยนิ้วมือหรือสิ่งสกปรกเกาะบนดิสก์ ให้ทำความ
สะอาดโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดอย่างอ่อนละลายน้ำ
และเช็ดด้วยผ้านุ่ม
~ ขณะทำความสะอาด เช็ดเบาๆ จากด้านในดิสก์ออกไปทา
งด้านนอกดิสก์
✎ หมายเหตุ
`
ความชืน
้ อาจเกิดขึน
้ หากมีอากาศอุน
่ มาปะทะกับชิน
้ ส่ว
นทีเ่ ย็นภายในผลิตภัณฑ์ เมือ
่ มีการควบแน่นเกิดขึน
้ ภา
ยในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อาจทำงานผิดปกติ
ให้นำดิสก์ออก และเปิดเครือ
่ งทิง้ ไว้ประมาณ 1 หรือ 2
ชัว่ โมง
Thai
~ Dolby และสัญลักษณ์ D คูเ่ ป็นเครือ
่ งหมายการค้าของ
Dolby Laboratories
~ “Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274”
ลิขสิทธิ์
© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์
การป้องกันการคัดลอก
~ ด สิ ก์ DVD หลายๆ แผ่นถูกเข้ารหัสด้วยการป้องกันการคัดลอก
ด้วยเหตุน้ี คุณควรเชือ่ มต่อเครือ่ งของคุณเข้ากับโทรทัศน์โดยตรง
โดยไม่เชือ่ มต่อกับเครือ่ ง VCR การเชือ่ มต่อกับ VCR จะทำให้ได้
ภาพทีผ่ ดิ เพีย้ นไปจากในแผ่นดิสก์ DVD
ทีม่ กี ารป้องกันการคัดลอก
~ “รายการนีร้ วมเอาเทคโนโลยีการป้องกันการคัดลอก ซึง่ ได้รบั ควา
มคุม้ ครองโดยสิทธิบตั รสหรัฐ และสิทธิบตั รทรัพย์สนิ ทางปัญญาอื่
นๆ ของ Rovi Corporation ห้ามดำเนินการทางวิศวกรรมย้อนกลั
บและถอดชิน้ ส่วนผลิตภัณฑ์”
สารบัญ
ข้อมูลความปลอดภัย
2
เริ่มต้นใช้งาน
7
2
3
3
4
4
4
4
คำเตือนเพื่อความปลอดภัย
ข้อควรระวังเบื้องต้น
อุปกรณ์เสริม
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการถือและจัดเก็บดิสก์
ใบอนุญาต
ลิขสิทธิ์
การป้องกันการคัดลอก
7
ไอคอนที่จะใช้ในคู่มือ
7
ชนิดและลักษณะของดิสก์
11 คำอธิบาย
11
ด้านหน้า
12
ด้านหลัง
13 รีโมทคอนโทรล
15
22
25
25
การเชื่อมต่อลำโพง
การเชื่อมต่อสัญญาณภาพออกไปยังทีวี
การเชื่อมต่อสายอากาศ FM
การเชื่อมต่อสัญญาณเสียงจากส่วนประกอบภายนอก
การตั้งค่า
27
27
28
28
28
28
28
29
29
30
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
32
32
32
ก่อนการเริ่มต้น (การตั้งค่าเริ่มต้น)
การตั้งค่าเมนูตั้งค่า
จอแสดงผล
อัตราส่วนภาพของทีวี
BD Wise
ความละเอียด
รูปแบบ HDMI
เสียง
การตั้งค่าลำโพง
การตั้งค่า ASC (การปรับเทียบเสียงอัตโนมัติ)
DRC (Dynamic Range Compression)
AV-SYNC
เสียง HDMI
ออพติไมเซอร์ EQ
ระบบ
การตั้งค่าเริ่มต้น
การลงทะเบียน DivX(R)
ภาษา
ความปลอดภัย
การกำหนดระดับเรทโดยผู้ปกครอง
เปลี่ยนรหัสผ่าน
การสนับสนุน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
15
27
THAI
การเชื่อมต่อ
Thai
สารบัญ
ฟังก์ชันพื้นฐาน
33
33
34
34
38
40
40
การเล่นแผ่นดิสก์
การเล่นซีดีเพลง (CD-MA)/MP3/WMA
การเล่นไฟล์ JPEG
การใช้ฟังก์ชันการเล่น
โหมดเสียง
การฟังวิทยุ
การเชื่อมต่อไมโครโฟน
ฟังก์ชันขั้นสูง
41
41
43
ฟังก์ชัน USB
การใช้ iPod
การริปซีดี
ข้อมูลอื่นๆ
44
45
46
การแก้ไขปัญหา
รายการรหัสประเทศ
ข้อมูลจำเพาะ
33
41
44
~ ค่าตัวเลขและภาพประกอบในคูม
่ อ
ื การใช้งานนีม
้ ใี ห้เพือ
่ การอ้างอิงเท่านัน
้ และอาจแตกต่างจากข้อมูลทีป
่ รากฏในผลิตภัณฑ์จริง
Thai
01
เริ่มต้นใช้งาน
โปรดอ่านคำศัพท์เฉพาะต่อไปนีก
้ อ
่ นอ่านคูม
่ อ
ื การใช้งาน
ไอคอน
คำศัพท์
คำจำกัดความ
DVD
ไอคอนนีเ้ กีย
่ วข้องกับฟังก์ชน
ั ที่
มีให้ใช้งานบนแผ่นดิสก์ DVDVideo หรือ DVD±R/±RW ซึง่
ถูกบันทึกและไฟนัลไลซ์ในโห
มดวิดโี อ
เริ่มต้นใช้งาน
ไอคอนที่จะใช้ในคู่มือ
ชนิดและลักษณะของดิสก์
รหัสพื้นที่
ผลิตภัณฑ์และดิสก์ถูกเข้ารหัสตามพื้นที่ รหัสพื้นที่เหล่านี้
ต้องตรงกัน หากต้องการเล่นดิสก์นั้น หากรหัสไม่ตรงกัน
ดิสก์จะไม่สามารถเล่นได้
ชนิดของดิสก์ รหัสพื้นที่
พื้นที่
B
CD
ไอคอนนีเ้ กีย
่ วกับฟังก์ชน
ั ทีม
่ ใี ห้
ใช้งานกับซีดข
ี อ
้ มูล (CD DA,
CD-R/-RW)
1
สหรัฐอเมริกา
ดินแดนของสหรัฐอเมริกา
และแคนาดา
A
MP3
ไอคอนนีเ้ กีย
่ วข้องกับฟังก์ชน
ั ที่
มีให้ใช้งานบนแผ่นดิสก์ CDR/-RW
2
ยุโรป ญีป่ นุ่ ตะวันออกกลาง อียปิ ต์
แอฟริกาใต้ กรีนแลนด์
JPEG
ไอคอนนีเ้ กีย
่ วข้องกับฟังก์ชน
ั ที่
มีให้ใช้งานบนแผ่นดิสก์ CDR/-RW
3
ไต้หวัน เกาหลี ฟิลปิ ปินส์
อินโดนีเซีย ฮ่องกง
DivX
ไอคอนนีเ้ กีย
่ วข้องกับฟังก์ชน
ั ที่
ใช้ได้กบ
ั แผ่น MPEG4
(DVD±R/±RW, CD-R/-RW)
4
เม็กซิโก อเมริกาใต้ อเมริกากลาง
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
หมูเ่ กาะแปซิฟกิ แคริบเบียน
!
ข้อควรระวัง
ไอคอนนีเ้ กีย
่ วข้องกับกรณีทฟ
่ี งั
ก์ชน
ั ไม่ทำงาน หรือการตัง้ ค่าอา
จถูกยกเลิก
5
รัสเซีย ยุโรปตะวันออก อินเดีย
พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ของแอฟริกา
เกาหลีเหนือ มองโกเลีย
✎
หมายเหตุ
ไอคอนนีเ้ กีย
่ วข้องกับเคล็ดลับห
รือคำแนะนำ ซึง่ ช่วยในการทำง
านของแต่ละฟังก์ชน
ั
6
จีน
ปุม
่ ทางลัด
ฟังก์ชน
ั นีใ้ ห้การเข้าถึงโดยตรงแ
ละง่ายดาย เพียงกดปุม
่ บนรีโมท
คอนโทรล
G
D
DVD-VIDEO
Thai
เริ่มต้นใช้งาน
ชนิดของดิสก์ที่สามารถเล่นได้
ชนิดและเครือ่ งหมา
สัญญาณทีบ่ นั ขนาดดิ
ยของแผ่นดิสก์
เวลาในการเล่นสูงสุด
ทึก
สก์
(โลโก้)
12 ซม.
ภาพ
DVD-VIDEO
8 ซม.
เสียง
ซีดเี พลง
เสียง
+
DivX
ภาพ
ประมาณ 240
นาที (ด้านเดียว)
ประมาณ 480
นาที (สองด้าน)
ประมาณ 80 นาที
(ด้านเดียว)
ประมาณ 160
นาที (สองด้าน)
12 ซม.
74 นาที
8 ซม.
20 นาที
12 ซม.
-
8 ซม.
-
อย่าใช้แผ่นดิสก์ชนิดต่อไปนี้!
~ แผ่นดิสก์ LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM และ
DVD-RAM ไม่สามารถเล่นกับผลิตภัณฑ์นไ้ี ด้ หากมีการเล่
นแผ่นดิสก์เหล่านี้ ข้อความ <WRONG DISC
FORMAT> (รูปแบบแผ่นดิสก์ไม่ถก
ู ต้อง)
จะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์
~ แผ่นดิสก์ DVD ทีซ
่ อ
้ื จากต่างประเทศจะไม่สามารถเล่นกับ
เครือ
่ งนีไ้ ด้ หากเล่นแผ่นดิสก์เหล่านี้ ข้อความ “Wrong
Region. Please check Disc.” (พืน
้ ทีผ
่ ด
ิ
โปรดตรวจสอบแผ่นดิสก์) จะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์
ชนิดของดิสก์และรูปแบบของดิสก์
ผลิตภัณฑ์นไ้ี ม่สนับสนุนไฟล์สอ
่ื ทีม
่ ค
ี วามปลอดภัย (DRM)
แผ่นดิสก์ CD-R
~ แผ่นดิสก์ CD-R บางแผ่นอาจไม่สามารถเล่นได้ ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั อุ
ปกรณ์ทใ่ี ช้บนั ทึก (เครือ่ งบันทึกซีดห
ี รือพีซ)ี
และสภาวะของแผ่นดิสก์
~ ใช้แผ่นดิสก์ CD-R ขนาด 650MB/74 นาที
อย่าใช้แผ่นดิสก์ CD-R ขนาดเกิน 700MB/80 นาที เนือ่ งจากอา
จไม่สามารถเล่นได้
~ อาจไม่สามารถเล่นสือ่ CD-RW (ทีเ่ ขียนซ้ำได้)
~ สามารถเล่นแผ่น CD-R ทีถ่ กู "ปิด" อย่างเหมาะสมเท่านัน้ ถ้าเซ
สชันถูกปิดแต่แผ่นดิสก์ยงั เปิดอยู่ คุณอาจไม่สามารถเล่นแผ่นดัง
กล่าวได้อย่างสมบูรณ์
Thai
แผ่นดิสก์CD-R MP3
~ สามารถเล่นแผ่นดิสก์ CD-R ทีม
่ ไี ฟล์ MP3 ในรูปแบบ
ISO 9660 หรือ Joliet เท่านัน
้
~ ชือ
่ ไฟล์ MP3 ไม่ควรมีการเว้นวรรคหรือตัวอักษรพิเศษ
(. / = +)
~ ใช้แผ่นดิสก์ทบ
่ี น
ั ทึกแล้วด้วยอัตราการบีบขนาด/
ขยายขนาดสูงกว่า 128 Kbps
~ สามารถเล่นได้เฉพาะไฟล์ทม
่ี น
ี ามสกุล ".mp3" และ ".
MP3" เท่านัน
้
~ สามารถเล่นแผ่นดิสก์ทม
่ี ก
ี ารเขียนแบบมัลติเซสชันทีต
่ อ
่ เ
นือ
่ งกันได้เท่านัน
้ หากมีสว่ นว่างในแผ่นดิสก์
มัลติเซสชัน แผ่นดิสก์จะเล่นได้จนถึงส่วนทีว่ า่ งเท่านัน
้
~ ถ้าไม่ได้ปดิ แผ่นดิสก์ จะใช้เวลานานขึน้ ในการเริม่ เล่น และไฟล์ท่ี
บันทึกไว้ทกุ ไฟล์อาจไม่สามารถเล่นได้
~ สำหรับไฟล์ทถ
่ี ก
ู เข้ารหัสในรูปแบบ Variable Bit Rate
(VBR) เช่น ไฟล์ทถ
่ี ก
ู เข้ารหัสทัง้ ในแบบอัตราบิตต่ำและอั
ตราบิตสูง (เช่น 32Kbps ~ 320Kbps) เสียงอาจกระโดด
ระหว่างการเล่น
~ สามารถเล่นได้สงู สุด 500 แทร็กต่อซีดห
ี นึง่ แผ่น
~ สามารถเล่นได้สงู สุด 300 โฟลเดอร์ตอ
่ ซีดห
ี นึง่ แผ่น
แผ่นดิสก์ CD-R JPEG
~ สามารถเล่นได้เฉพาะไฟล์ทม่ี ี "jpg" และส่วนขยายเท่านัน้
~ ถ้าไม่ได้ปดิ แผ่นดิสก์ จะใช้เวลานานขึน้ ในการเริม่ เล่น และไฟล์
ทีบ
่ นั ทึกไว้อาจไม่สามารถเล่นได้ทกุ ไฟล์
~ สามารถเล่นแผ่นดิสก์ CD-R ทีม่ ไี ฟล์ JPEG ในรูปแบบ ISO
9660 หรือ Joliet เท่านัน้
~ ชือ่ ไฟล์ JPEG ควรมีความยาวไม่เกิน 8 อักขระ และไม่มช
ี อ่ งว่า
งหรือตัวอักษรพิเศษใดๆ บรรจุอยู่ (. / = +)
~ สามารถเล่นแผ่นดิสก์ทม่ี กี ารเขียนแบบมัลติเซสชันทีต่ อ่ เนือ่ งกั
นได้เท่านัน้ ถ้ามีสว่ นว่างในแผ่นดิสก์มลั ติเซสชัน แผ่นดิสก์จะเ
ล่นได้จนถึงส่วนทีว่ า่ งเท่านัน้
~ สามารถจัดเก็บรูปภาพได้สงู สุด 999 รูปในหนึง่ โฟลเดอร์
~ ขณะเล่นซีดภ
ี าพของ Kodak/Fuji จะสามารถเล่นได้เพียงไฟล์
JPEG ในโฟลเดอร์ภาพเท่านัน้
~ แผ่นดิสก์บรรจุภาพอืน่ ๆ นอกเหนือจากซีดภ
ี าพของ Kodak/
Fuji อาจใช้เวลานานขึน้ ในการเริม่ เล่น
หรืออาจเล่นไม่ได้ทง้ั หมด
01
~ ไม่สนับสนุนการอัปเดตซอฟต์แวร์สำหรับรูปแบบทีไ่ ม่สามา
รถใช้งานร่วมกันได้ (ตัวอย่างเช่น: QPEL, GMC,
ความละเอียดทีส
่ งู กว่า 800 x 600 พิกเซล ฯลฯ)
~ หากแผ่น DVD-R/-RW ไม่ได้รบ
ั การบันทึกในรูปแบบสัญ
ญาณภาพดีวด
ี อ
ี ย่างเหมาะสม แผ่นนัน
้ อาจไม่สามารถเล่น
ได้
DivX (Digital internet video express)
~ อาจไม่สามารถเลือกเล่นอัตราเฟรมสูงได้ ขณะเล่นไฟล์
DivX
~ เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์นน
้ี ำเสนอการเข้ารหัสทีไ่ ด้รบ
ั อนุญา
ตจาก DivX Networks, Inc. เท่านัน
้ ดังนัน
้
จึงอาจไม่สามารถเล่นไฟล์ DivX ทีผ
่ ใู้ ช้สร้างขึน
้ เองได้
ข้อมูลจำเพาะของโฮสต์ USB
ข้อมูลจำเพาะของโฮสต์ USB
DivX คือรูปแบบไฟล์วด
ิ โี อทีพ
่ ฒ
ั นาโดย Microsoft และอิงกั
บเทคโนโลยีการบีบขนาด MPEG4 เพือ
่ แสดงข้อมูลเสียงแล
ะภาพทางอินเทอร์เน็ตในแบบเรียลไทม์
MPEG4 ใช้สำหรับการเข้ารหัสวิดโี อ และ MP3 สำหรับการเข้
ารหัสไฟล์เสียง เพือ
่ ให้ผใู้ ช้สามารถรับชมภาพยนตร์โดยมีคุ
ณภาพเสียงและภาพใกล้เคียงกับแผ่น DVD
• สนับสนุนอุปกรณ์ทใ่ี ช้งาน USB 1.1 หรือ USB 2.0 ได้
• สนับสนุนอุปกรณ์ทเ่ี ชือ
่ มต่อโดยใช้สายสัญญาณประเภท
USB A
• สนับสนุนอุปกรณ์ทใ่ี ช้งาน UMS (อุปกรณ์สอ
่ื จัดเก็บ USB)
V1.0 ได้
• สนับสนุนอุปกรณ์ทม
่ี ไี ดรฟ์ทเ่ี ชือ
่ มต่อถูกฟอร์แมตในระบบไ
ฟล์ FAT(FAT, FAT16, FAT32)
รูปแบบที่สนับสนุน (DivX)
การใช้งานร่วมกันไม่ได้
ผลิตภัณฑ์นส
้ี นับสนุนรูปแบบสือ
่ ต่อไปนีเ้ ท่านัน
้
หากทัง้ รูปแบบวิดโี อและเสียงไม่ได้รบ
ั การสนับสนุน
ผูใ้ ช้อาจพบปัญหา เช่น ภาพแตก หรือไม่มเี สียง
รูปแบบวิดโี อทีส
่ นับสนุน
รูปแบบ
AVI
WMV
เวอร์ชน
ั ทีส
่ นับสนุน
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
รูปแบบเสียงทีส
่ นับสนุน
รูปแบบ
บิตเรต
ความถีใ่ นการสุม่ สัญญาณ
MP3
80~320kbps
WMA
56~128kbps
AC3
128~384kbps
44.1/48khz
DTS
1.5Mbps
44.1khz
44.1khz
• ไม่สนับสนุนอุปกรณ์ทต
่ี อ
้ งมีการติดตัง้ ไดรเวอร์แยกต่างหาก
บนพีซี (Windows)
• ไม่สนับสนุนการเชือ
่ มต่อกับฮับ USB
• อาจไม่รจู้ ก
ั อุปกรณ์ USB ทีเ่ ชือ
่ มต่อโดยใช้สายสัญญาณต่อ
ขยาย USB
• อป
ุ กรณ์ USB ทีต
่ อ
้ งใช้แหล่งพลังงานแยกต่างหาก ต้องเชื่
อมต่อกับเครือ
่ งทีม
่ ก
ี ารเชือ
่ มต่อกระแสไฟแยกต่างหาก
ข้อจำกัดในการใช้งาน
• หากอุปกรณ์ทเ่ี ชือ
่ มต่อมีหลายไดร์ฟ (หรือหลายพาร์ตช
ิ น
ั )
ติดตัง้ อยู่ จะเชือ
่ มต่อได้เฉพาะหนึง่ ไดร์ฟ
(หรือหนึง่ พาร์ตช
ิ น
ั ) เท่านัน
้
• อป
ุ กรณ์ทส
่ี นับสนุน USB 1.1 เท่านัน
้ อาจทำให้เกิดความแต
กต่างในคุณภาพของภาพ ทัง้ นี้ ขึน
้ กับอุปกรณ์
~ ไฟล์ DivX รวมถึงไฟล์เสียงและไฟล์วด
ิ โี อ
ทีส
่ ร้างขึน
้ ในรูปแบบ DTS สามารถสนับสนุนได้สงู สุด 6
Mbps
~ อัตราส่วนภาพ : แม้วา่ ความละเอียดเริม
่ ต้นของ DivX คือ
640x480 พิกเซล แต่ผลิตภัณฑ์นส
้ี นับสนุนความละเอียด
สูงถึง 720x480 พิกเซล ไม่สนับสนุนความละเอียดของห
น้าจอทีวท
ี ส
่ี งู กว่า 800
~ เมือ
่ คุณเล่นแผ่นดิสก์ทม
่ี ค
ี วามถีใ่ นการสุม
่ สัญญาณสูงกว่า
48khz หรือ 320kbps คุณอาจพบปัญหาหน้าจอสัน
่ ระหว่า
งการเล่น
Thai
เริ่มต้นใช้งาน
แผ่นดิสก์ DVD±R/±RW, CD-R/RW
เริ่มต้นใช้งาน
อุปกรณ์ USB ที่สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์
~ อุปกรณ์สอ
่ื จัดเก็บ USB, เครือ
่ งเล่น MP3, ได้ของกล้อง
ถ่ายรูปดิจต
ิ อล
~ ตัวอ่านการ์ด USB: ตัวอ่านการ์ด USB แบบ 1 ช่อง
และตัวอ่านการ์ด USB แบบหลายช่อง
- ตวั อ่านการ์ด USB อาจไม่ได้รบ
ั การสนับสนุน ทัง้ นี้
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั บริษท
ั ผูผ
้ ลิต
- หากคุณติดตัง้ อุปกรณ์หน่วยความจำหลายชิน
้ ในตัวอ่
านการ์ดแบบหลายช่อง คุณอาจประสบปัญหาได้
รูปแบบไฟล์ทส
่ี นับสนุน
รูปแบบ
ภาพนิง่
เพลง
ภาพยนตร์
ชือ
่ ไฟล์
JPG
MP3
WMA
WMV
DivX
นามสกุลไฟล์
JPG
.JPEG
.MP3
.WMA
.WMV
.AVI
บิตเรต
–
เวอร์ชน
ั
–
–
V8
V1,V2, DivX3.11~
V3,V7 DivX5.1,
XviD
พิกเซล
640x480
–
–
720x480
ความถี่ใ
นการสุ่มสัญญาณ
–
80~320 56~128 4Mbps
kbps
kbps
44.1kHz 44.1kHz
44.1KHz~ 48KHz
~ ไม่สนับสนุน CBI (Control/Bulk/Interrupt)
10
Thai
4Mbps
~ ไม่สนับสนุนกล้องดิจต
ิ อลทีใ่ ช้โปรโตคอล PTP หรือต้องมี
การติดตัง้ โปรแกรมเพิม
่ เติมเมือ
่ เชือ
่ มต่อกับพีซี
~ ไม่สนับสนุนอุปกรณ์ทใ่ี ช้ระบบไฟล์แบบ NTFS (ระบบสนับ
สนุนเฉพาะระบบไฟล์ FAT และจะไม่เล่นภาพยนตร์ทม
่ี ข
ี นา
ดใหญ่กว่า 1 GB ในโหมด USB)
~ เครือ
่ งเล่น MP3 บางรุน
่ อาจไม่ทำงานเมือ
่ เชือ
่ มต่อกับผลิต
ภัณฑ์น้ี ทัง้ นีข
้ น
้ึ อยูก
่ บ
ั ขนาดเซ็กเตอร์ของระบบไฟล์
~ ไม่สนับสนุนฟังก์ชน
ั USB HOST หากเชือ
่ มต่อกับผลิตภัณ
ฑ์ทถ
่ี า่ ยโอนไฟล์สอ
่ื ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทีผ
่ ผ
ู้ ลิตระบุสำ
หรับเครือ
่ ง
~ ไม่ทำงานกับอุปกรณ์ MTP (Media Transfer Protocol)
ทีใ่ ช้ Janus
~ ไม่สนับสนุนอุปกรณ์ HDD ภายนอก
MIC 1
MIC 2
01
AUX IN 1/
ASC IN
คำอธิบาย
เริ่มต้นใช้งาน
ด้านหน้า
1
2
3 4 5 6 7 8 9
MIC 1
MIC 2
12
* : ส่วนนีเ้ ป็นส่วนเสริม
1
ถาดวางแผ่นดิสก์
ใส่แผ่นดิสก์ทน
่ี ่ี
2
จอแสดงผล
แสดงสถานะในการเล่น เวลา ฯลฯ
3
เซนเซอร์ของรีโมทคอนโทรล
ตรวจจับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรล
4
ปุม
่ เปิด/ปิด (
เปิดและปิดถาดวางแผ่นดิสก์
5
ปุม
่ ฟังก์ชน
ั (
6
ปุม
่ ปรับลงและข้าม (
7
ปุม
่ หยุด (
8
ปุม
่ เล่น/หยุดชัว่ คราว (
9
ปุม
่ ปรับขึน
้ และข้าม (
)
10
ปุม
่ ควบคุมระดับเสียง (
,
11
ปุม
่ เปิด/ปิด (
)
10
11
AUX IN 1/
ASC IN
13
14
โหมดจะเปลีย
่ นแปลงตามนี้ :
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞ USB ➞ IPOD ➞ FM.
 รุน
่ ทีไ่ ม่มฟ
ี งั ก์ชน
ั iPod ไม่สนับสนุนโหมด IPOD
)
กลับไปทีเ่ รือ
่ ง/บท/แทร็คก่อนหน้า
หมุนหาคลืน
่ ความถี่ FM ทีต
่ ำ่ ลง
)
)
หยุดการเล่นดิสก์
)
)
เล่นดิสก์หรือหยุดเล่นชัว่ คราว
ไปยังเรือ
่ ง/บท/แทร็คถัดไป
หมุนหาคลืน
่ ความถี่ FM ทีส
่ งู ขึน
้
)
ปรับระดับเสียง
เปิดและปิดเครือ
่ ง
12 *ช่องเสียบ MIC 1,2 (ตัวเลือก)
เชือ
่ มต่อกับไมโครโฟนสูงสุด 2 ตัว
13
ช่องเสียบ AUX IN 1/ASC IN
เชือ
่ มต่ออุปกรณ์ภายนอก เช่น เครือ
่ งเล่น MP3
เชือ
่ มต่อเพือ
่ ใช้ฟงั ก์ชน
ั ASC (การปรับเทียบเสียงอัตโนมัต)ิ
14
พอร์ต USB
เชือ
่ มต่อทีน
่ แ
่ี ละเล่นไฟล์จากอุปกรณ์สอ
่ื จัดเก็บ USB ภายนอก
เช่น เครือ
่ งเล่น MP3, หน่วยความจำแฟลช USB ฯลฯ
Thai
11
เริ่มต้นใช้งาน
ด้านหลัง
1
2
3
4
5 6 7
8
VIDEO
OUT
DIGITAL
AUDIO IN
9
FM ANT.
HDMI OUT
OPTICAL
iPod
WIRELESS
AUX IN 2
COMPONENT
OUT
* : ส่วนนีเ้ ป็นส่วนเสริม
1
ช่องเสียบ 5.1 CHANNEL
SPEAKER OUT
เชื่อมต่อลำโพงด้านหน้า ลำโพงกลาง ลำโพงด้านหลัง
และลำโพงซับวูฟเฟอร์
2
* ช่องเสียบ iPod (ตัวเลือก)
เชื่อมต่อขั้วต่อฐานต่อพ่วง iPod ที่นี่
3
ช่องเสียบสัญญาณเข้าออพติคล
ั ดิจิ
ตอลภายนอก (DIGITAL AUDIO
IN)
ใช้ตอ
่ อุปกรณ์ภายนอกทีม
่ ก
ี ารส่งสัญญาณออกแบบดิจต
ิ อล
4
ช่องเชือ
่ มต่อการ์ด TX (ไร้สาย)
5
ช่องเสียบ HDMI OUT
6
ช่องเสียบ AUX IN 2
7
ช่องเสียบ VIDEO OUT
8
ช่องเสียบสัญญาณภาพออก
COMPONENT OUT
ใช้ตอ
่ ทีวท
ี ม
่ี ช
ี อ
่ งสัญญาณภาพเข้า Component
กับช่องเสียบเหล่านี้
9
ช่องเสียบสายอากาศ FM
เชือ
่ มต่อสายอากาศ FM
12
Thai
การ์ด TX ช่วยในการสือ
่ สารระหว่างตัวเครือ
่ งกับเครือ
่ งรับสัญญา
ณไร้สายทีเ่ ป็นอุปกรณ์เสริม
ใช้สายเคเบิล HDMI เชือ
่ มต่อช่องเสียบ HDMI OUT นีก
้ บ
ั ขัว้ อินพุต
HDMI บนโทรทัศน์ของคุณเพือ
่ ภาพทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพดีทส
่ี ด
ุ
ใช้ตอ่ กับสัญญาณออกแบบอะนาล็อก 2CH ของอุปกรณ์ภายนอก (เช่น
VCR)
ใช้ตอ
่ ช่องเสียบสัญญาณภาพเข้าของทีวี (VIDEO IN) กับช่องเสียบ
VIDEO OUT นี้
01
เริ่มต้นใช้งาน
รีโมทคอนโทรล
ปุ่มต่างๆ บนรีโมทคอนโทรล
POWER
FUNCTION
TV SOURCE
DVD RECEIVER/TV
SLEEP
เปิดและปิดเครื่อง
สีของปุ่มฟังก์ชันเป็นตัวบอกว่ารีโมทควบคุมอุ
ปกรณ์ใดอยู่ เมื่อใช้รีโมทคอนโทรล ตรวจสอบ
ว่าสีของรีโมทตรงกับสิ่งที่คุณต้องการใช้ เช่น
ทีวีหรือโฮมเธียเตอร์
โฮมเธียเตอร์: สีส้ม
ทีวี : สีเขียว
กดปุ่มตัวเลขเพื่อใช้งานฟังก์ชัน
ECHO
1
2
3
4
5
6
7
8
เลือกโหมดเสียง Dolby Pro Logic II
ที่ต้องการ
9
DSP /EQ
MUTE
MIC VOL+
REPEAT
TUNING
/CH
ปรับระดับเสียง
VOL
กดปุ่มนี้เพื่อไปยังเมนูหลัก
DISC MENU
MIC VOLTITLE MENU
MENU
กดเพื่อตรวจสอบเมนูดิสก์
ควบคุมและปรับระดับเสียงให้คงที่จากการเปลี่ย
นแปลงระดับเสียงอย่างฉับพลัน
เลือกโหมดเสียง DSP/EQ ที่ต้องการ
กดเพื่อหยุดเล่นดิสก์ชั่วคราว
ปิดเสียงชั่วคราว
ปรับความสว่างของจอแสดงผล
SLEEP: ตั้งเวลาเพื่อปิดตัวเครื่อง
ECHO: ปรับระดับเสียงก้องของไมโครโฟน
(ตัวเลือก)
กดเพื่อค้นหาย้อนกลับหรือไปข้างหน้า
กดเพื่อหยุด/เล่นดิสก์
ช่วยให้เข้าถึงฟังก์ชันทั่วไปของผลิตภัณฑ์ เช่น
รายการภาพถ่าย
หรือ
ปุ่มสีเขียว(B): กดเพื่อตั้งค่าสถานี FM ล่วงหน้า
เปิดและปิดถาดวางแผ่นดิสก์
0
กดเพื่อข้ามย้อนกลับหรือไปข้างหน้า
ใช้เพื่อเปลี่ยนเสียง/
ภาษาของคำบรรยาย มุมกล้อง ฯลฯ
เลือกรายการเมนูบนหน้าจอและเปลี่
ยนค่าเมนู
กลับสู่เมนูก่อนหน้า
ใช้เป็นปุ่มเลือกโหมด
หรือ
กดเพื่อเลือกโหมดวิดีโอของโทรทัศน์
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
TUNING/CH: ค้นหาสถานีวิทยุ FM
ที่ใช้ได้ และเปลี่ยนช่อง
MIC VOL: ปรับระดับเสียง MIC (ตัวเลือก)
ช่วยให้คุณสามารถเล่นซ้ำเรื่อง บท แทร็ค
หรือดิสก์
ใช้ปุ่มนี้เพื่อเข้าสู่เมนู Title (เรื่อง)
แสดงสถานะดิสก์ (ไฟล์) ปัจจุบัน
ออกจากเมนู
A
DIMMER
TUNER MEMORY
MO/ST
CD RIPPING
B
C
D
S . VOL
AUDIO UPSCALE
P .BASS
ช่วยให้เข้าถึงฟังก์ชันทั่วไปของผลิตภัณฑ์ เช่น
รายการภาพถ่าย
หรือ
ปุ่มสีเหลือง (C) : เลือก โมโน หรือ สเตอริโอ
สำหรับการรับสัญญาณวิทยุ
สีน้ำเงิน (D) : แปลงเสียงของ CD
เป็นรูปแบบไฟล์ MP3
เลือกโหมด P.BASS หรือ MP3
ENHANCEMENT ที่ต้องการ
Thai
13
เริ่มต้นใช้งาน
การใส่แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล
* ขนาดแบตเตอรี่: AAA
รายการรหัสของทีวียี่ห้อต่างๆ
ยี่ห้อ
รหัส
ยี่ห้อ
56, 57, 58
MTC
18
01, 15
01, 02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 09, 10, 11,
12, 13, 14
01, 18, 40, 48
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Nikei
03
Onking
03
57, 58, 81
Onwa
Brocsonic
59, 60
Panasonic
Penney
Admiral
(M.Wards)
A Mark
Anam
AOC
Bell & Howell
(M.Wards)
✎ หมายเหตุ
`
`
`
`
ใส่แบตเตอรีใ่ นรีโมทคอนโทรลโดยให้ขว้ั ตรงกัน : (+) กับ
(+) และ (–) กับ (–)
เปลีย่ นแบตเตอรีท
่ ง้ั สองก้อนพร้อมกันทุกครัง้
อย่าโยนแบตเตอรีเ่ ข้ากองไฟหรือทีท
่ ม่ี ค
ี วามร้อนสูง
รีโมทคอนโทรลสามารถใช้ในระยะห่างทีเ่ ป็นเส้นตรงประม
าณ 7 เมตร
การตั้งค่ารีโมทคอนโทรล
Candle
18
Cetronic
03
Philco
Citizen
03, 18, 25
Philips
Cinema
97
Pioneer
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
03, 05, 61, 82, 83, 84
Radio Shack
RCA/
17, 48, 56, 60, 61, 75
Craig
Croslex
62
Proscan
Realistic
Crown
03
Sampo
Curtis Mates
59, 61, 63
Samsung
CXC
Sanyo
40
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46,
47, 48, 49,
19, 61, 65
Scott
03, 40, 60, 61
Sears
15, 18, 19
15, 57, 64
50, 51, 52, 53, 55
Daewoo
เมือ
่ ควบคุมการทำงานของทีวด
ี ว้ ยรีโมทคอนโทรล
Daytron
03
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 32, 34,
35, 36, 48, 59, 90
40
Dynasty
03
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Sharp
Signature
2000
(M.Wards)
Sony
2. กดปุม
่ POWER เพือ
่ เปิดทีวี
3. ขณะกดปุม
่ POWER ค้างไว้ ป้อนรหัสทีส
่ อดคล้องกับ
ยีห
่ อ
้ ทีวข
ี องคุณ
~ หากมีรหัสมากกว่าหนึง่ ค่าสำหรับทีวข
ี องคุณปราก
ฏในตาราง ป้อนรหัสทีละค่าเพือ
่ ดูวา่ รหัสใดใช้ได้
~ ตัวอย่างเช่น: สำหรับทีวซ
ี ม
ั ซุง
ขณะกดปุม
่ POWER ค้างไว้ ใช้ปม
ุ่ ตัวเลขเพือ
่ ป้อน
00, 15, 16, 17 และ 40
4. ห
ากทีวป
ี ด
ิ หมายถึงการตัง้ ค่าเสร็จเรียบร้อย
~ คุณสามารถใช้ปม
ุ่ TV POWER, VOLUME,
CHANNEL และปุม
่ ตัวเลข (0~9)
✎ หมายเหตุ
`
`
รีโมทคอนโทรลอาจไม่ทำงานกับทีวบ
ี างยีห
่ อ้ และการทำง
านบางอย่างอาจไม่สามารถทำได้ขน
้ึ กับยีห
่ อ้ ทีวข
ี องคุณ
หากคุณไม่ได้ตง้ั รหัสของยีห
่ อ
้ ทีวใี ห้กบ
ั รีโมทคอนโทรล โ
ดยค่าเริม
่ ต้นแล้วรีโมทคอนโทรลนัน
้ จะใช้งานได้กบ
ั ทีวซ
ี ั
มซุง
14
Thai
03
06, 07, 08, 09, 54, 66,
67, 73, 74
18
03, 15, 17, 18, 48, 54,
59, 62, 69, 90
15, 17, 18, 40, 48,
54, 62, 72
63, 66, 80, 91
คุณสามารถควบคุมฟังก์ชน
ั บางอย่างของทีวค
ี ณ
ุ ได้
โดยใช้รโี มทคอนโทรลนี้
1. กดปุม
่ DVD RECEIVER/TV เพือ
่ ตัง้ ค่ารีโมทคอน
โทรลเป็นโหมดทีวี
รหัส
18, 59, 67, 76, 77, 78,
92, 93, 94
03, 19
57, 58
Funai
03
Soundesign
03, 40
Futuretech
General
Electric (GE)
03
06, 40, 56, 59, 66,
67, 68
Spectricon
01
Hall Mark
40
Sylvania
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Symphonic
18, 40, 48, 54, 59,
60, 62
61, 95, 96
Inkel
45
Tatung
06
JC Penny
56, 59, 67, 86
Techwood
18
JVC
70
Teknika
03, 15, 18, 25
SSS
18
KTV
59, 61, 87, 88
TMK
18, 40
KEC
03, 15, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
KMC
15
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
LG (Goldstar)
Luxman
18
Wards
15, 17, 18, 40, 48,
54, 60, 64
Yamaha
18
York
40
Marantz
19, 54, 56, 59, 60, 62,
63, 65, 71
15, 17, 18, 48, 54, 59,
60, 62, 72, 89
40, 54
Yupiteru
03
Matsui
54
Zenith
58, 79
LXI (Sears)
Magnavox
MGA
Mitsubishi/
MGA
18, 40
Zonda
01
18, 40, 59, 60, 75
Dongyang
03, 54
02
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อ
ส่วนนี้เกี่ยวข้องกับวิธีการต่างๆ ในการเชื่อมต่อเครื่องกับอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ
ก่อนการเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออกแล้ว
การเชื่อมต่อลำโพง
ตำแหน่งของเครื่อง
วางบนแท่นรองหรือชัน
้ วาง หรือใต้ชน
้ั วางทีวี
SW
ขนาด 2.5 ถึง 3 เท่าของหน้าจอทีวี
ลำโพงด้านหน้า ei
ลำโพงกลาง
f
hj
ลำโพงด้านหลัง
ซับวูฟเฟอร์
g
การเลือกตำแหน่งรับฟัง
ตำแหน่งรับฟังควรอยู่ห่างจากหน้าจอโทรทัศน์ประมาณ
2.5 ถึง 3 เท่าของขนาดหน้าจอโทรทัศน์
ตัวอย่างเช่น: สำหรับทีวีที่มีขนาดหน้าจอ 32" ควรอยู่ห่าง
2~2.4 ม.
สำหรับทีวีที่มีขนาดหน้าจอ 55” ควรอยู่ห่าง
3.5~4 ม.
วางลำโพงเหล่านีด
้ า้ นหน้าตำแหน่งรับฟังของคุณ โดยหันลำโพงเข้าหาตัวคุณ (ประมาณ
45 องศา) วางลำโพงเพือ
่ ให้ทวีตเตอร์ของลำโพงมีระดับความสูงเท่ากับระดับหูของคุณ จั
ดตำแหน่งให้ดา้ นหน้าของลำโพงหน้าตรงกับด้านหน้าของลำโพงกลาง หรือวางให้เยือ
้ งห
น้าลำโพงกลาง
ตำแหน่งทีด
่ ท
ี ส
่ี ด
ุ คือติดตัง้ ลำโพงกลางให้มรี ะดับความสูงเท่ากับลำโพงด้านหน้า คุณยังส
ามารถติดตัง้ ลำโพงนีท
้ ด
่ี า้ นบนหรือด้านล่างทีวี โดยวางให้ตรงกับทีวี
วางลำโพงเหล่านี้ที่ด้านข้างของตำแหน่งรับฟังของคุณ หากไม่มีพื้นที่เพียงพอ ให้วาง
ลำโพงเหล่านี้โดยให้ลำโพงหันเข้าหากัน วางลำโพงให้สูงกว่าระดับหูของคุณประมาณ
60 ถึง 90 ซม. โดยอยู่ในมุมก้มลงเล็กน้อย
ลำโพงด้านหลังใช้เพื่อส่งเสียงเอฟเฟ็กต์หลัก และเสียงจะไม่ออกจากลำโพงนี้ตลอ
* ดเวลา
ซึ่งแตกต่างจากลำโพงด้านหน้าและลำโพงกลาง
ตำแหน่งของซับวูฟเฟอร์ไม่ใช่สว่ นสำคัญมาก คุณสามารถวางไว้จด
ุ ใดก็ได้ตามทีต
่ อ
้ งการ
! ข้อควรระวัง
`
`
`
ระวังอย่าให้เด็กเล่นลำโพงหรืออยูใ่ กล้กบ
ั ลำโพง เพราะอาจได้รบ
ั บาดเจ็บได้หากลำโพงหล่นใส่
`
อย่าแขวนลำโพงซับวูฟเฟอร์บนผนังผ่านทางช่องเปิด
เมือ
่ ต่อสายลำโพงเข้ากับลำโพง ตรวจดูให้แน่ใจว่าขัว้ (+ / -) ถูกต้อง
วางลำโพงซับวูฟเฟอร์ให้หา่ งจากมือเด็ก เพือ
่ ป้องกันไม่ให้เด็กใส่มอ
ื หรือวัตถุแปลกปลอมอืน
่ เข้าไปในช่องเปิดของลำโ
พงซับวูฟเฟอร์
✎ หมายเหตุ
`
หากคุณวางลำโพงไว้ใกล้กบ
ั ทีวี สีบนหน้าจอทีวอ
ี าจผิดเพีย
้ น เนือ
่ งจากลำโพงทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก หากเป็นเช่นนี้ ใ
ห้วางลำโพงออกห่างจากเครือ
่ งรับโทรทัศน์ของคุณ
Thai
15
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อลำโพง
ส่วนประกอบของลำโพง
HT-C550
(ซ้าย) (ขวา)
(ซ้าย) (ขวา)
หน้า
หลัง
กลาง
ส่วนประกอบของลำโพง
ซับวูฟเฟอร์
สายลำโพง
ลำโพงที่ประกอบเสร็จ
HT-C553
HT-C553
(ซ้าย) (ขวา)
สกรู (ใหญ่): 2 ตัว
สกรู (เล็ก): 8 ตัว
ลำโพงกลาง
หน้า
(ซ้าย) (ขวา)
หลัง
ขาตัง้
ฐานขาตัง้

กลาง
สายลำโพง
ลำโพงหน้า
ซับวูฟเฟอร์
HT-C555
ลำโพงหลัง
ซับวูฟเฟอร์
HT-C555
(ซ้าย) (ขวา)
สกรู (ใหญ่): 4 ตัว
สกรู (เล็ก): 16 ตัว
หน้า
ลำโพงกลาง
ขาตัง้
(ซ้าย) (ขวา)
หลัง
กลาง
ฐานขาตัง้

ซับวูฟเฟอร์
สายลำโพง
✎ หมายเหตุ
` ดูทห่ี น้า 18 เมือ่ ต้องการติดตัง้ ลำโพงบนขาตัง้ Tallboy
1
Thai
ลำโพงหน้า/หลัง
ซับวูฟเฟอร์
02
การเชื่อมต่อ
ส่วนประกอบของลำโพง
HT-C650W
(ซ้าย) (ขวา)
(ซ้าย) (ขวา)
หน้า
กลาง
หลัง
ส่วนประกอบของลำโพง
ซับวูฟเฟอร์
สายลำโพง
ลำโพงที่ประกอบเสร็จ
HT-C653W
(ซ้าย) (ขวา)
สกรู (ใหญ่): 2 ตัว
สกรู (เล็ก): 8 ตัว
ลำโพงกลาง
หน้า
(ซ้าย) (ขวา)
หลัง
ขาตัง้
ฐานขาตัง้

กลาง
สายลำโพง
ลำโพงหน้า
ซับวูฟเฟอร์
HT-C655W
ลำโพงหลัง
ซับวูฟเฟอร์
HT-C655W
(ซ้าย) (ขวา)
สกรู (ใหญ่): 4 ตัว
สกรู (เล็ก): 16 ตัว
หน้า
ขาตัง้
(ซ้าย) (ขวา)
หลัง
ลำโพงกลาง
กลาง

ซับวูฟเฟอร์
ฐานขาตัง้
ลำโพงหน้า/หลัง
ซับวูฟเฟอร์
สายลำโพง
✎ หมายเหตุ
` ดูทห่ี น้า 18 เมือ่ ต้องการติดตัง้ ลำโพงบนขาตัง้ Tallboy
Thai
1
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อลำโพง
การติดตั้งลำโพงบนขาตั้ง Tallboy
* HT-C553/C653W เท่านัน
้ - ลำโพงหน้า
* HT-C555/C655W เท่านัน
้ - ลำโพงหน้า/ลำโพงหลัง
1. ยกฐานขาตัง้ กลับหัว และเชือ
่ มต่อเข้ากับขาตัง้
1
ฐานขาตั้ง
ขาตั้ง
2. ใส่สกรูตวั เล็ก 4 ตัวลงในช่อง 4 ช่องทีม
่ เี ครือ
่ งหมายกำกับ ใช้ไขควงหมุนตา
มเข็มนาฬิกา ตามทีแ
่ สดงในภาพประกอบ
3. เชื่อมต่อลำโพงด้านบนเข้ากับขาตั้งที่ประกอบ
2
3
ลำโพง
ขาตั้ง
4.
สกรูขanother
นาดใหญ่large
เข้ากับscrew
ช่องใส่
ดา้ นหลังลำโพงที
่ hole
เี ครือ
่ งหมายลู
กศรกำกั
บโ
4. ใส่
Insert
clockwise
into theม
on the rear
of the
ดยใช้
ไ
ขควงหมุ
น
ตามเข็
ม
นาฬิ
ก
า
speaker using a screwdriver.
1
Thai
4
02
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อลำโพง
* HT-C550/C553/C555 เท่านัน
้
1. กดแท็บขัว้ ต่อทีด
่ า้ นหลังลำโพง
2. เสียบสายสีดำเข้ากับขัว้ สีดำ (-) และสายสีแดงเข้ากับขัว้ สีแดง (+)
แล้วปล่อยแท็บ
3. ต่อปลั๊กเชื่อมต่อเข้ากับด้านหลังของเครื่อง โดยให้สีของปลั๊กลำโพงตรงกับสีของช่อ
งเสียบลำโพง
HT-C550
สีแดง
สีดำ
ลำโพงกลาง
ลำโพงหน้า (ขวา)
ลำโพงหน้า (ซ้าย)
DIGITAL
AUDIO IN
OPTICAL
iPod
ลำโพงหลัง (ขวา)
ลำโพงหลัง (ซ้าย)
ซับวูฟเฟอร์
* ดูที่หน้า 16 สำหรับลำโพงของ HT-C553/C555
✎ หมายเหตุ
` HT-C650W/C653W/C655W ไม่มชี อ่ งเสียบลำโพงหลังบนตัวเครือ่ งหลัก
ลำโพงหลังจะเชือ่ มต่อกับโมดูลเครือ่ งรับสัญญาณไร้สาย ดูหน้า 20~21
` ลำโพงหลังของ HT-C550/C553/C555 ยังสามารถเชือ่ มต่อกับโมดูลเครือ่ งรับสัญญาณไร้สาย (SWA-5000)
หากคุณซือ้ แยกต่างหาก ดูหน้า 20~21
Thai
1
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อลำโพง
การเชื่อมต่อลำโพง (ต่อ)
* HT-C650W/C653W/C655W เท่านัน
้
VIDEO
OUT
FM ANT
โมดูลเครื่องรับสัญญาณไร้สาย: SWA-5000
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
OPTICAL
WIRELESS
(HT-C650W/C653W/C655W เท่านั้น)
AUX IN 2
COMPONENT
OUT
WIRELESS
การ์ด TX
โมดูลเครื่องรับสัญญาณไร้สาย
สายลำโพง (2 เส้น)
✎ หมายเหตุ
` ผลิตภัณฑ์นค้ี วรเชือ่ มต่อกับ SWA-5000 เท่านัน้
HT-C650W
ลำโพงกลาง
ลำโพงหน้า (ขวา)
ลำโพงหลัง
(ซ้าย)
ลำโพงหลัง
(ขวา)
ลำโพงหน้า (ซ้าย)
DIGITAL
AUDIO IN
OPTICAL
iPod
ซับวูฟเฟอร์
โมดูลเครื่องรับสัญญาณไร้สาย
* ดูที่หน้า 17 สำหรับลำโพงของ HT-C653W/C655W
0
Thai
02
2. เสียบสายสีดำเข้ากับขัว้ สีดำ (-) และสายสีแดงเข้ากับขัว้ สีแดง (+) แล้วปล่อยแท็บ
3. ต่อปลั๊กเชื่อมต่อเข้ากับด้านหลังของเครื่อง โดยให้สีของปลั๊กลำโพงตรงกับสีของช่องเ
สียบลำโพง
สีดำ
สีแดง
การเชื่อมต่อ
1. กดแท็บขัว้ ต่อทีด
่ า้ นหลังลำโพง
4. เมือ
่ เครือ
่ งปิดอยู่ ใส่การ์ด TX ลงในช่องเสียบการ์ด TX (ไร้สาย) ทีด
่ า้ นหลังตัวเครือ
่ ง
~ ถือการ์ด TX โดยให้ดา้ นทีม
่ ส
ี ญ
ั ลักษณ์ “WIRELESS” (ไร้สาย) หงายขึน
้
และใส่การ์ดเข้าไปในพอร์ต
~ การ์ด TX ช่วยในการสือ
่ สารระหว่างตัวเครือ
่ งกับโมดูลเครือ
่ งรับสัญญาณไร้สาย
5. เชื่อมต่อลำโพงหลังซ้ายและขวาเข้ากับโมดูลเครื่องรับสัญญาณไร้สาย
6. เสียบปลั๊กไฟของโมดูลเครื่องรับสัญญาณไร้สายเข้ากับเต้ารับไฟที่ผนัง
VIDEO
OUT
DIGITAL
AUDIO IN
FM ANT
HDMI OUT
OPTICAL
iPod
WIRELESS
AUX IN 2
COMPONENT
OUT
WIRELESS
การ์ด TX
✎ หมายเหตุ
`
`
`
`
`
`
ลำโพงหลังของ HT-C550/C553/C555 ยังสามารถเชือ
่ มต่อกับโมดูลเครือ
่ งรับสัญญาณไร้สาย (SWA-5000)
หากคุณซือ
้ แยกต่างหาก
วางโมดูลเครือ
่ งรับสัญญาณไร้สายทีด
่ า้ นหลังของตำแหน่งรับฟัง หากโมดูลเครือ
่ งรับสัญญาณไร้สายวางใกล้กบ
ั ตัวเครือ
่ งมากเ
กินไป อาจได้ยน
ิ เสียงขาดช่วงบ้างเพราะการแทรกแซงของคลืน
่
หากคุณใช้อป
ุ กรณ์เช่น เตาไมโครเวฟ การ์ด LAN ไร้สาย อุปกรณ์ Bluetooth หรืออุปกรณ์อน
่ื ใดทีใ่ ช้ความถีเ่ ดียวกัน
(2.4/5.8GHz) ใกล้กบ
ั เครือ
่ งนี้ อาจได้ยน
ิ เสียงขาดช่วงบ้างเพราะการแทรกแซงของคลืน
่
ระยะการส่งสัญญาณจากเครือ
่ งไปยังโมดูลเครือ
่ งรับสัญญาณไร้สายอยูท
่ ป
่ี ระมาณ 10 ม. แต่อาจแตกต่างกันขึน
้ อยูก
่ บ
ั สภาพแ
วดล้อมการทำงานของคุณ หากมีผนังคอนกรีตเสริมเหล็กหรือผนังโลหะอยูร่ ะหว่างตัวเครือ
่ งกับโมดูลเครือ
่ งรับสัญญาณไร้สาย
ระบบจะไม่ทำงาน เนือ
่ งจากคลืน
่ วิทยุไม่สามารถแทรกผ่านโลหะได้
หากเครือ
่ งไม่ทำการเชือ
่ มต่อไร้สาย เครือ
่ งจำเป็นต้องมีการตัง้ ค่า ID ระหว่างตัวเครือ
่ งและโมดูลเครือ
่ งรับสัญญาณไร้สาย
เมือ
่ ผลิตภัณฑ์ปด
ิ อยู่ ให้กดปุม
่ หมายเลขของรีโมทคอนโทรล "0""1""3""5" และข้อความ "W INIT"
จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล
เมือ
่ โมดูลเครือ
่ งรับสัญญาณไร้สายเปิดอยู่ กดปุม
่ "ID SET" ทีด
่ า้ นหลังของโมดูลเครือ
่ งรับสัญญาณไร้สายไว้ประมาณ 5
วินาที
! ข้อควรระวัง
`
`
`
`
`
`
`
`
ไม่ใส่การ์ดอืน
่ ใดนอกเหนือจากการ์ด TX ทีใ่ ห้มาด้วย
หากใช้การ์ด TX อืน
่ ผลิตภัณฑ์อาจชำรุดเสียหายหรือการ์ดอาจไม่สามารถถอดออกได้งา่ ยนัก
ไม่ใส่การ์ด TX ผิดด้านหรือในทิศทางตรงกันข้าม
ใส่การ์ด TX เมือ
่ ผลิตภัณฑ์ปด
ิ อยู่ การใส่การ์ดขณะตัวเครือ
่ งเปิดอยูอ
่ าจทำให้เกิดปัญหาได้
หากมีการใส่การ์ด TX แล้ว และการตัง้ ค่าโมดูลเครือ
่ งรับสัญญาณไร้สายเสร็จสิน
้ เสียงจะไม่ออกจากช่องเสียบลำโพงหลังบน
ตัวเครือ
่ ง
สายอากาศรับสัญญาณไร้สายติดตัง้ อยูใ่ นโมดูลเครือ
่ งรับสัญญาณไร้สาย ตัง้ เครือ
่ งให้หา่ งจากน้ำและความชืน
้
เพือ
่ ประสิทธิภาพการรับฟังทีด
่ ท
ี ส
่ี ด
ุ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริเวณโดยรอบทีต
่ ง้ั โมดูลเครือ
่ งรับสัญญาณไร้สายปราศจากสิ่
งกีดขวาง
หากไม่ได้ยน
ิ เสียงจากโมดูลเครือ
่ งรับสัญญาณไร้สาย เปลีย
่ นโหมดเป็นDVD 5.1 ช่องสัญญาณหรือ Dolby
ProLogic II
ในโหมด 2-CH ไม่มเี สียงออกจากโมดูลเครือ
่ งรับสัญญาณไร้สาย
Thai
1
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อสัญญาณภาพออกไปยังทีวี
เลือกวิธก
ี ารใดวิธก
ี ารหนึง่ จากสีว่ ธ
ิ ต
ี อ
่ ไปนี้ เพือ
่ การเชือ
่ มต่อกับทีวี
วิธีที่ 1 (มีให้)
วิธีที่ 3 (มีให้)
VIDEO
OUT
DIGITAL
AUDIO IN
FM ANT.
HDMI OUT
OPTICAL
iPod
WIRELESS
AUX IN 2
COMPONENT
OUT
วิธีที่ 2
วิธีที่ 1 : HDMI
เชือ
่ มต่อสายเคเบิล HDMI จากช่องเสียบ HDMI OUT ทีด
่ า้ นหลังของเครือ
่ งเข้ากับช่องเสียบ HDMI IN
บนทีวข
ี องคุณ
วิธีที่ 2 : คอมโพเนนต์วิดีโอ
หากโทรทัศน์ของคุณมี Component Video Input ให้ตอ
่ สายสัญญาณ Component Video (ไม่ได้ให้มา)
จากช่องเสียบ Component Out (Pr, Pb และ Y) ทีด
่ า้ นหลังของเครือ
่ งเข้ากับช่องเสียบ Component Video
Input บนทีวข
ี องคุณ
Thai
02
ต่อสายสัญญาณภาพทีใ่ ห้มา ระหว่างช่องเสียบ VIDEO OUT ทีด
่ า้ นหลังของเครือ
่ งเข้ากับช่องเสียบ VIDEO IN
บนทีวข
ี องคุณ
✎ หมายเหตุ
`
`
`
`
ความละเอียดทีใ่ ช้ได้สำหรับสัญญาณออก HDMI คือ 480p(576p), 720p,1080i/1080p ดูหน้า 28 สำหรับการตัง้ ค่าควา
มละเอียด
ผลิตภัณฑ์นท
้ี ำงานในโหมดอินเตอร์เลซสแกน 480i(576i) สำหรับสัญญาณคอมโพเนนต์/คอมโพสิตออก
หลังจากการเชือ
่ มต่อสัญญาณภาพแล้ว ตัง้ แหล่งสัญญาณภาพเข้าบนทีวข
ี องคุณให้ตรงกับสัญญาณภาพบนเครือ
่ งของคุ
ณ
โปรดดูคม
ู่ อ
ื การใช้งานทีวข
ี องคุณ สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับวิธเี ลือกแหล่งสัญญาณภาพเข้าของทีวี
เปิดเครือ
่ งนีก
้ อ
่ นตัง้ แหล่งสัญญาณภาพเข้าบนทีวข
ี องคุณ โปรดดูคม
ู่ อ
ื การใช้งานทีวข
ี องคุณ สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกั
บวิธเี ลือกแหล่งสัญญาณภาพเข้าของทีวี
! ข้อควรระวัง
`
อย่าเชือ
่ มต่อเครือ
่ งผ่าน VCR สัญญาณภาพทีส
่ ง่ ผ่าน VCRs อาจได้รบ
ั ผลกระทบจากระบบปกป้องลิขสิทธิแ
์ ละภาพบนที
วีจะผิดเพีย
้ น
Thai
23
การเชื่อมต่อ
วิธีที่ 3 : คอมโพสิตวิดีโอ
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อสัญญาณภาพออกไปยังทีวี
ฟังก์ชัน HDMI
ฟังก์ชันตรวจพบ HDMI โดยอัตโนมัติ
สัญญาณภาพออกของเครือ
่ งจะเปลีย
่ นเป็นโหมด HDMI โดยอัตโนมัตเิ มือ
่ เชือ
่ มต่อสายสัญญาณ HDMI ขณะเครือ
่ งเปิดอยู่
~ HDMI (High Definition Multimedia Interface)
~ HDMI เป็นอินเตอร์เฟซทีช
่ ว่ ยในการส่งข้อมูลภาพและเสียงแบบดิจต
ิ อลโดยใช้เพียงขัว้ ต่อเดียว ด้วยการใช้ HDMI ตั
วเครือ
่ งจะส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบดิจต
ิ อล และแสดงภาพทีค
่ มชัดบนหน้าจอทีวท
ี ม
่ี ช
ี อ
่ งเสียบสัญญาณเข้า
HDMI
~ คำอธิบายการเชือ
่ มต่อ HDMI
- สัญญาณออก HDMI เป็นสัญญาณดิจต
ิ อลไปยังทีวเี ท่านัน
้
- หากทีวข
ี องคุณไม่สนับสนุน HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) สัญญาณรบกวนทีไ่ ม่มรี ป
ู แบบแน่น
อนจะปรากฏบนหน้าจอ.
~ HDCP คืออะไร
~ HDCP (High-band width Digital Content Protection) เป็นระบบสำหรับการป้องกันการคัดลอกข้อมูล DVD
ทีส
่ ง่ ออกผ่านทาง HDMI โดยมีการเชือ
่ มโยงดิจต
ิ อลทีม
่ ค
ี วามปลอดภัยระหว่างแหล่งสัญญาณภาพ (พีซี ดีวด
ี ี
เป็นต้น) และอุปกรณ์แสดงผล (ทีวี โปรเจ็กเตอร์ เป็นต้น) ข้อมูลจะถูกเข้ารหัสทีอ
่ ป
ุ กรณ์ตน
้ ทาง เพือ
่ ป้องกันการคัดล
อกข้อมูลโดยไม่ได้รบ
ั อนุญาต
✎ หมายเหตุ
`
เมือ
่ สายสัญญาณ HDMI ถูกเชือ
่ มต่อ จะไม่มก
ี ารส่งออกสัญญาณภาพคอมโพสิตและคอมโพเนนต์
การใช้ Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ เป็นฟังก์ชน
ั ทีช
่ ว่ ยให้คณ
ุ ควบคุมอุปกรณ์ซม
ั ซุงอืน
่ ๆ โดยใช้รโี มทคอนโทรลของทีวซ
ี ม
ั ซุงของคุณ Anynet +
สามารถใช้ได้โดยการเชือ
่ มต่อผลิตภัณฑ์นก
้ี บ
ั ทีวซ
ี ม
ั ซุงโดยใช้สายสัญญาณ HDMI กรณีนใ้ี ช้ได้กบ
ั ทีวซ
ี ม
ั ซุงทีส
่ นับสนุน
Anynet+เท่านัน
้
1. เชือ
่ มต่อเครือ
่ งกับทีวซ
ี ม
ั ซุงโดยใช้สายสัญญาณ HDMI (ดูหน้า 22)
2. ตัง้ ฟังก์ชน
ั Anynet+ บนทีวข
ี องคุณ (ดูคม
ู่ อ
ื การใช้งานของทีวส
ี ำหรับข้อมูลเพิม
่ เติม)
✎ หมายเหตุ
`
`
`
ฟังก์ชน
ั Anynet+ สนับสนุนปุม
่ บางปุม
่ ของรีโมทคอนโทรล
`
โปรดตรวจสอบโลโก้
ฟังก์ชน
ั นีไ้ ม่สามารถใช้งานได้หากสายสัญญาณ HDMI ไม่สนับสนุน CEC
ความละเอียดของเอาต์พต
ุ HDMI บางค่าอาจใช้ไม่ได้ ทัง้ นีข
้ น
้ึ กับทีวข
ี องคุณ
โปรดดูคม
ู่ อ
ื การใช้งานของทีวข
ี องคุณ
Thai
(หากทีวข
ี องคุณมีโลโก้
แสดงว่าสนับสนุนฟังก์ชน
ั Anynet+)
02
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อสายอากาศ FM
สายอากาศ FM (ให้มา)
VIDEO
OUT
DIGITAL
AUDIO IN
FM ANT.
HDMI OUT
OPTICAL
iPod
WIRELESS
AUX IN 2
COMPONENT
OUT
1. เชือ
่ มต่อสายอากาศ FM ทีใ่ ห้มาเข้ากับช่องเสียบสายอากาศ FM
2. ค่อยๆ ลากสายอากาศไปรอบๆ จนกระทัง่ คุณค้นพบตำแหน่งทีร่ บ
ั สัญญาณได้ชด
ั เจนทีส
่ ด
ุ แล้วยึดติดกับผนังหรือพื้
นผิวทีแ
่ ข็งแรงอืน
่ ๆ
✎ หมายเหตุ
`
ผลิตภัณฑ์นไ้ี ม่สามารถรับสัญญาณ AM ได้
การเชื่อมต่อสัญญาณเสียงจากส่วนประกอบภายนอก
สัญญาณเสียงออก
MIC 1
MIC 2
AUX IN 1/
ASC IN
สายสัญญาณเสียง
(ไม่ได้ให้มา)
AUX1: การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก/เครื่องเล่น MP3
อุปกรณ์ เช่น เครือ
่ งเล่น MP3
1. เชือ
่ มต่อ AUX IN1 / ASC IN (Audio) ทีด
่ า้ นหน้าของเครือ
่ งเข้ากับช่อง Audio Out ของอุปกรณ์ภายนอก/
เครือ
่ งเล่น MP3
2. กดปุม
่ FUNCTION เพือ
่ เลือกสัญญาณเข้า AUX1
~ โหมดจะเปลีย
่ นแปลงตามนี้ :
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞ USB ➞ IPOD ➞ FM.
Thai
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์ภายนอก
VIDEO
OUT
DIGITAL
AUDIO IN
FM ANT
ขาว
HDMI OUT
แดง
OPTICAL
iPod
WIRELESS
AUX IN 2
สายออพติคัล
(ไม่ได้ให้มา)
COMPONENT
OUT
EXT (AV)
สายสัญญาณเสียง (ไม่ได้ให้มา)
หากอุปกรณ์อะนาล็อกภายนอ
กมีช่องสัญญาณ Audio Out
เพียงช่องเดียว ให้เชื่อมต่อเข้าที่ด้า
นซ้ายหรือขวา
กล่องเซ็ตท็อป
VCR
OPTICAL
AUX 2
AUX2: การเชื่อมต่ออุปกรณ์อะนาล็อกภายนอก
อุปกรณ์สง่ สัญญาณอะนาล็อก เช่น VCR
1. เชือ
่ มต่อ AUX IN 2 (Audio) ทีด
่ า้ นหลังของเครือ
่ งเข้ากับช่อง Audio Out ของอุปกรณ์อะนาล็อกภายนอก
~ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสีของช่องเสียบทีเ่ ชือ
่ มต่อตรงกัน
2. กดปุม
่ FUNCTION เพือ
่ เลือกสัญญาณเข้า AUX 2
~ โหมดจะเปลีย
่ นแปลงตามนี้ :
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞ USB ➞ IPOD ➞ FM.
✎ หมายเหตุ
`
คุณสามารถเชือ
่ มต่อช่องเสียบ Video Output ของ VCR เข้ากับทีวี และเชือ
่ มต่อช่องเสียบ Audio Output ของ VCR
เข้ากับผลิตภัณฑ์น้ี
OPTICAL : การเชื่อมต่ออุปกรณ์ดิจิตอลภายนอก
อุปกรณ์สง่ สัญญาณดิจต
ิ อล เช่น กล่องเคเบิล/ตัวรับสัญญาณดาวเทียม (กล่องเซ็ตท็อป)
1. เชือ
่ มต่อ DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) ทีด
่ า้ นหลังของเครือ
่ งเข้ากับช่อง Digital Output
ของอุปกรณ์ดจ
ิ ต
ิ อลภายนอก
2. กดปุม
่ FUNCTION เพือ
่ เลือก D.IN
~ โหมดจะเปลีย
่ นแปลงตามนี้ :
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞ USB ➞ IPOD ➞ FM.
Thai
2
3
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
1
PTY-
9
DSP /EQ
การตั้งค่า
0
03
1. กดปุม
่ POWER เมือ
่ ต่อเข้ากับโทรทัศน์เป็นครัง้ แรก
หน้าจอ Initial Setting (การตัง้ ค่าเริม
่ ต้น)
จะปรากฏขึน
้
การตั้งค่าเมนูตั้งค่า
MUTE
ขั้นตอนเข้าใช้งานอาจแตกต่างกันขึ้นกับเมนูที่เลือก
GUI (Graphical User Interface) ในคู่มือนี้อาจต่างไป
TUNING
ขึ้นกับเวอร์ชันของเฟิVOLร์มแวร์REPEAT
/CH
1
Initial setting > On-Screen Language
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
Select a language for the on-screen displays.
English
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Korean
Dutch
3
French
German
2
Italian
Move
Select
Return
TUNER MEMORY
MO/ST
B
C
A
DIMMER
2. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือกภาษาทีต
่ อ
้ งการ จากนัน
้ กดปุม
่
ENTER
3. กดปุม
่ ENTER เพือ
่ เลือกปุม
่ Start
4. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือกอัตราส่วนภาพโทรทัศน์ทต
่ี อ
้ งการ
แล้วกดปุม
่ ENTER
5. เสียบไมโครโฟน ASC ในช่องเสียบ ASC IN
บนผลิตภัณฑ์
- หน้าจอ Auto Sound Calibration (การปรับเทียบเสียงอั
ตโนมัต)ิ จะปรากฏขึน
้
S . VOL
4
CD RIPPING
D
AUDIO UPSCALE
1
ปุ่ม MENU: แสดงเมนูหลัก
2
ปุ่ม RETURN: กลับสู่เมนูตั้งค่าก่อนหน้า
3
ปุ่ม ENTER / DIRECTION:
เลื่อนเคอร์เซอร์และเลือกรายการ
เลือกรายการที่เลือกในขณะนี้
ยืนยันการตั้งค่าของคุณ
4
ปุ่ม EXIT: ออกจากเมนูตั้งค่า
P .BASS
6. กดปุม
่ ENTER เพือ
่ เลือกปุม
่ Start
Settings
✎ หมายเหตุ
`
`
`
`
หากมีการเชือ
่ มต่อสายสัญญาณ HDMI กับเครือ
่ ง อัตรา
ส่วนภาพโทรทัศน์จะไม่ปรากฏ
หากคุณไปยังหน้าจอก่อนหน้า กดปุม
่ RETURN
เมือ
่ คุณเลือกภาษาของเมนูแล้ว คุณสามารถเปลีย่ นแปล
งได้โดยการกดปุม
่ STOP (@) บนรีโมทคอนโทรลค้างไ
ว้นานกว่า 5 วินาทีโดยไม่มด
ี ส
ิ ก์อยูภ
่ ายใน
เมือ
่ หน้าจอ Initial Setting (การตัง้ ค่าเริม
่ ต้น) ไม่ปรากฏ
โปรดดูทก
่ี ารตัง้ ค่าเริม
่ ต้น (ดูหน้า 30)
การเลือกรูปแบบวิดีโอ
แต่ละประเทศมีมาตรฐานรูปแบบวิดโี อแตกต่างกัน
คุณสามารถเลือกรูปแบบวิดโี อเป็น NTSC หรือ PAL
กดปุม
่ หมายเลข 7 บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้ประมาณ 5
วินาทีขณะเครือ
่ งปิดอยู่
~ "NTSC" หรือ "PAL" จะปรากฏบนหน้าจอ ในเวลานี้
กดปุม
่ หมายเลข 7 เพือ
่ เลือก "NTSC" หรือ "PAL"
~ รูปแบบวิดโี อของดิสก์ตอ
้ งเหมือนกับรูปแบบวิดโี อของโ
ทรทัศน์ของคุณ
Function
DVD/CD
1. กดปุม
่ POWER
2. กดปุม
่ _+ เพือ
่ เลือก Settings แล้วกดปุม
่
ENTER
3. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือกเมนูทต
่ี อ
้ งการ แล้วกดปุม
่
ENTER
4. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือกเมนูยอ
่ ยทีต
่ อ
้ งการ แล้วกดปุม
่
ENTER
5. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือกรายการทีต
่ อ
้ งการ แล้วกดปุม
่
ENTER
6. กดปุม
่ EXIT เพือ
่ ออกจากเมนูการตัง้ ค่า
Thai
การตั้งค่า
ก่อนการเริ่มต้น (การตั้งค่าเริ่มต้น)
การตั้งค่า
จอแสดงผล
คุณสามารถกำหนดค่าตัวเลือกจอแสดงผลต่างๆ เช่น
อัตราส่วนภาพของทีวี ความละเอียด ฯลฯ
อัตราส่วนภาพของทีวี
ขึน
้ กับชนิดของทีวท
ี ค
่ี ณ
ุ มี คุณอาจต้องปรับการตัง้ ค่าหน้า
จอ
~ 4:3 Pan-Scan
เลือกเมื่อคุณต้องการดูภาพในอัต
ราส่วนหน้าจอ 16:9 ตามที่ DVD
ให้มา แม้ว่าคุณจะมีทีวีที่มีอัตราส่วน
หน้าจอ 4:3 ก็ตาม แถบสีดำจะปรา
กฏที่ส่วนบนและล่างของหน้าจอ
~ 16:9 Wide
คุณสามารถดูภาพ 16:9 อย่างครบ
ถ้วนบนทีวีแบบไวด์สกรีนของคุณ
✎ หมายเหตุ
`
เมือ่ ใช้ HDMI หน้าจอจะแปลงเป็นโหมด 16:9 Wide
โดยอัตโนมัติ และอัตราส่วนภาพของทีวจี ะถูกเลิกใช้งาน
หากเป็นแผ่น DVD ในอัตราส่วน 4:3 คุณจะไม่สามารถดูในแ
บบไวด์สกรีนได้
เนือ่ งจากแผ่น DVD ถูกบันทึกในรูปแบบภาพทีห
่ ลากหลาย
จึงอาจมีความแตกต่างกัน ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั ซอฟต์แวร์
ประเภทของทีวี และการตัง้ ค่าอัตราส่วนภาพของทีวี
BD Wise
(ผลิตภัณฑ์ซัมซุงเท่านั้น)
BD Wise คือคุณสมบัตก
ิ ารเชือ
่ มต่อระหว่างกันล่าสุดของซั
มซุง เมือ
่ คุณเชือ
่ มต่อผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ของซัมซุงทีม
่ ี BDWise เข้าด้วยกันทาง HDMI จะกำหนดการตัง้ ค่าความละเ
อียดทีเ่ หมาะสมทีส
่ ด
ุ โดยอัตโนมัติ
28
Thai
`
`
การตัง้ ค่านีจ
้ ะทำให้คณ
ุ ภาพของภาพเหมาะสมทีส
่ ด
ุ
กับข้อมูล (ในดิสก์ ดีวด
ี ี เป็นต้น) ทีค
่ ณ
ุ ต้องการเล่น
และผลิตภัณฑ์หรือทีวซ
ี ม
ั ซุงใช้งาน BD Wise ได้
หากคุณต้องการเปลีย
่ นความละเอียดในโหมด BD
Wise คุณต้องตัง้ ค่าโหมด BD เป็น Off (ปิด)
ไว้ลว่ งหน้า
BD Wise จะปิดใช้งานหากเครือ
่ งเชือ
่ มต่อกับอุปกร
ณ์ทไ่ี ม่สนับสนุน BD Wise
ความละเอียด
~ 4:3 Letter Box
`
✎ หมายเหตุ
`
เลือกเมื่อคุณต้องการดูวิดีโอ 16:9 ที่
DVD ให้มาโดยไม่มีแถบสีดำที่ด้านบน
และด้านล่างหน้าจอ แม้ว่าคุณจะมีทีวีที่
มีอัตราส่วนหน้าจอ 4:3 (ขอบซ้ายสุดแ
ละขวาสุดของภาพยนตร์จะถูกตัดออก)
`
~ On (เปิด): ความละเอียดดัง้ เดิมของแผ่นดิสก์
DVD จะถูกส่งไปยังทีวโี ดยตรง
~ Off (ปิด): ความละเอียดสัญญาณออกจะถูกกำหน
ดตามการตัง้ ค่าความละเอียดก่อนหน้านี้ โดยไม่ขน
้ึ
กับความละเอียดของแผ่นดิสก์
ตัง้ ค่าความละเอียดสัญญาณออกของสัญญาณภาพ HDMI
หมายเลข 480p (576p), 720p, 1080i และ 1080p แสดงจำนว
นเส้นของสัญญาณภาพ
i และ p หมายถึงอินเตอร์เลซสแกนและโปรเกรสซีฟสแกน
ตามลำดับ
~ BD Wise : ตัง้ ค่าความละเอียดทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ โดยอัตโนมัตเิ มื่
อเชือ่ มต่อ HDMI กับทีวดี ว้ ยคุณสมบัติ BD Wise (รายการเมนู
BD Wise จะปรากฏขึน้ เมือ่ ตัง้ BD Wise (BD Wise) ไว้ท่ี On
(เปิด) เท่านัน้ )
~ 480p(576p): สัญญาณภาพออกแบบโปรเกรสซีฟ 480 เส้น
~ 720p : สัญญาณภาพออกแบบโปรเกรสซีฟ 720 เส้น
~ 1080i : สัญญาณภาพออกแบบอินเตอร์เลซ 1080 เส้น
~ 1080p : สัญญาณภาพออกแบบโปรเกรสซีฟ 1080 เส้น
✎ หมายเหต
`
`
หากมีการเชือ
่ มต่อ Component หรือ Composite ค
วามละเอียดจะสนับสนุนเพียง 480i(576i)
1080P อาจไม่ปรากฏ ขึน
้ กับทีวี
รูปแบบ HDMI
คุณสามารถปรับตัง้ สีให้เหมาะสมจากสัญญาณออก
HDMI เลือกประเภทอุปกรณ์ทเ่ี ชือ
่ มต่อ
~ TV (ทีว)ี : เลือกตัวเลือกนีห
้ ากเชือ่ มต่อกับทีวท
ี าง HDMI
~ Monitor (จอภาพ): เลือกตัวเลือกนีห
้ ากเชือ่ มต่อกับจอภาพทา
ง HDMI
03
การตั้งค่า
การปรับความสมดุลลำโพงหน้า/หลัง
` คุณสามารถเลือกค่าระหว่าง 0 ถึง -6
` ระดับเสียงจะลดลงเมือ่ คุณเลือ่ นเข้าใกล้ –6
เสียง
การตั้งค่าลำโพง
ขนาดลำโพง
คุณสามารถตัง้ ค่าขนาดลำโพงของลำโพงกลาง ลำโพงหลัง
รวมถึงเสียงทดสอบในโหมดนี้
การปรับระดับเสียงของลำโพงกลาง/หลัง/ซับวูฟเฟอร์
` สามารถปรับระดับเสียงเป็นลำดับจาก +6dB ถึง –6dB
` เสียงจะดังขึน้ เมือ่ คุณเลือ่ นเข้าใกล้ +6dB และเบาลงเ
มือ
่ เลือ
่ นเข้าใกล้ -6dB
หน่วงเวลา
Settings
Speaker Setting
Speaker Size
▶
Sound Edit
Delay Time
Test Tone
หากไม่สามารถวางลำโพงในระยะห่างทีเ่ ท่ากันจากตำแหน่งรั
บฟัง คุณสามารถปรับระยะหน่วงเวลาของสัญญาณเสียงจากล
ำโพงกลางและลำโพงหลังได้
คุณยังสามารถตัง้ ค่าเสียงทดสอบในโหมดนี้
: OFF
การตั้งค่าการหน่วงเวลาลำโพง
Select Return
Move Select
Return
~ สำหรับลำโพงหน้า โหมดนีจ
้ ะถูกตัง้ ไว้ท่ี Small (เล็ก)
~ สำหรับซับวูฟเฟอร์ โหมดนีจ
้ ะถูกตัง้ ไว้ท่ี Present
(ปัจจุบน
ั )
~ สำหรับลำโพงกลางและลำโพงหลัง
คุณสามารถเปลีย
่ นโหมดเป็น Small (เล็ก) หรือ None
(ไม่ม)ี
- Small (เล็ก): เลือกตัวเลือกนีเ้ มือ
่ ใช้ลำโพง
- None (ไม่ม)ี : เลือกตัวเลือกนีเ้ มือ่ ไม่ได้เชือ่ มต่อลำโพง
เมื่อเล่นแบบ 5.1CH Surround Sound คุณสามารถเ
พลิดเพลินกับเสียงที่ดีที่สุดหากระยะห่างระหว่างคุณ
และลำโพงแต่ละข้างเท่ากัน
เนื่องจากเสียงมาถึงตำแหน่งรับฟังในเวลาที่ต่างกัน ขึ้
นอยู่กับตำแหน่งวางลำโพง คุณสามารถปรับความแต
กต่างนี้ได้โดยเพิ่มเอฟเฟ็กต์หน่วงให้กับเสียงของลำโ
พงกลางและลำโพงหลัง
Settings
Delay Time
Front
✎ หมายเหต
`
Center : 00mSEC
Rear
: 10mSEC
Subwoofer
Test Tone
โหมดลำโพงอาจแตกต่างกัน ขึน
้ กับการตัง้ ค่า Dolby Pro
Logic และ Stereo
การแก้ไขเสียง
คุณสามารถปรับความสมดุลและระดับสำหรับลำโพงแต่ละตัว
Change Select
Return
Move Select
Return
✎ หมายเหต
`
เมนูหน่วงเวลาจะถูกเรียกใช้งานเฉพาะเมือ่ มีการเล่นแหล่งเสี
ยงแบบ 5.1 ช่องสัญญาณเท่านัน้
`
คุณไม่สามารถตัง้ ค่าลำโพงกลางและหลังในโหมดนีเ้ มือ่ ขนา
ดลำโพงของลำโพงกลางหรือหลังตัง้ ค่าเป็น ไม่มี
Settings
Sound Edit
Front Bal.
dB L
R
dB
Rear Bal.
dB L
R
dB
Center Level
dB
Rear Level
dB
SW Level
dB
: OFF
Change Select
Return
Move Select
Return
กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือกและปรับลำโพงทีต
่ อ
้ งการ
กดปุม
่ _+ เพือ
่ ปรับเปลีย
่ นค่า
Thai
29
การตั้งค่า
ตำแหน่งที่เหมาะสมสำห
รับวางลำโพงกลาง
เสียงทดสอบ
Settings
Speaker Setting
Speaker Size
Sound Edit
Delay Time
Test Tone
ตำแหน่งที่เหมาะสมสำ
หรับวางลำโพงหลัง
การวางลำโพงทั้งหมดภายในวงกลมนี้จะเหมาะสมที่สุด
Df: ระยะห่างจากลำโพงหน้า
Dc: ระยะห่างจากลำโพงกลาง
Dr: ระยะห่างจากลำโพงหลัง
การตั้งค่าลำโพงกลาง
หากระยะห่างของ Dc เท่ากับหรือมากกว่าระยะห่างของ Df
ในภาพ ให้ตง้ั โหมดนีเ้ ป็น 0 มิลลิวน
ิ าที มิเช่นนัน
้ ให้เปลีย
่ น
การตัง้ ค่าตามตาราง
ระยะห่างระหว่าง
0.00m 0.34m 0.68m 1.06m 1.40m 1.76m
Df และ Dc
เวลาหน่วง
00 ms 01 ms 02 ms 03 ms 04 ms 05 ms
การตั้งค่าลำโพงหลัง
หากระยะห่างของ Dc เท่ากับหรือมากกว่าระยะห่างของ Dr
ในภาพ ให้ตง้ั โหมดนีเ้ ป็น 0 มิลลิวน
ิ าที
Move
: On
▶
Select
Return
Select
Return
ใช้คณ
ุ สมบัตเิ สียงทดสอบเพือ
่ ตรวจสอบการเชือ
่ มต่อลำโ
พง
~ กดปุม
่ _+ เพือ
่ เลือก ON (เปิด)
~ เสียงทดสอบจะถูกส่งไปยัง หน้าซ้าย ➞ กลาง ➞
หน้าขวา➞ หลังขวา ➞ หลังซ้าย ➞ ซับวูฟเฟอร์
ตามลำดับ
เมือ
่ ต้องการหยุดเสียงทดสอบ กดปุม
่ ENTER
การตั้งค่า ASC (การปรับเทียบเสียงอัตโ
นมัติ)
โดยการตัง้ ค่าการปรับเทียบเสียงอัตโนมัติ (ASC) เพียงคร
ง้ั เดียวเมือ
่ คุณย้ายทีห
่ รือติดตัง้ เครือ
่ ง คุณจะสามารถทำให้
เครือ
่ งจดจำระยะห่างระหว่างลำโพง ระดับระหว่างช่อง
และลักษณะความถี่ เพือ
่ สร้างฟิลด์เสียง 5.1 ช่องสัญญา
ณทีเ่ หมาะอย่างยิง่ สำหรับสภาพแวดล้อมของคุณ
มิเช่นนัน
้ ให้เปลีย่ นการตัง้ ค่าตามตาราง
ระยะห่างระหว่าง
0.00m 1.06m 2.11m 3.16m 3.62m 5.29m
Dr และ Dc
เวลาหน่วง
AUX IN 1/
ASC IN
00 ms 03 ms 06 ms 09 ms 12 ms 15 ms
1/
AUX IN
ASC IN
ไมโครโฟน ASC
✎ หมายเหตุ
`
`
`
ด้วย
PL II (Dolby Pro Logic II), เวลาหน่วงอา
จแตกต่างกันสำหรับแต่ละโหมด
เมือ
่ ใช้ AC-3 และ DTS การหน่วงเวลาสามารถตัง้ ไว้ทร่ี
ะหว่าง 00 และ 15 มิลลิวน
ิ าที
ช่องสัญญาณกลางสามารถปรับเปลีย
่ นได้เฉพาะในดิส
ก์ 5.1 ช่องสัญญาณเท่านัน
้
0
Thai
L: ลำโพงหน้า (ซ้าย)
SW: ซับวูฟเฟอร์
R: ลำโพงหน้า (ขวา)
SL: ลำโพงหลัง (ซ้าย)
C: ลำโพงกลาง
SR: ลำโพงหลัง (ขวา)
03
`
`
`
`
`
✎ หมายเหต
การตัง้ ค่า ASC สามารถทำได้เมือ
่ ไม่มด
ี ส
ิ ก์อยูใ่ นเครือ
่ ง
คุณไม่สามารถปรับระดับเสียงโดยใช้ปม
ุ่ ปรับระดับเสียง
ได้ เนือ
่ งจากระดับเสียงถูกกำหนดไว้ระหว่างการตัง้ ค่า
ASC
หากไมโครโฟนเสียงอัตโนมัตถ
ิ ก
ู ถอดออกระหว่างการ
ตัง้ ค่า ASC การตัง้ ค่าจะถูกยกเลิก
เมือ
่ เปิดใช้งานฟังก์ชน
ั ASC เสียงเอฟเฟ็กต์ DSP/EQ,
Dolby Pro Logic ll และ P. BASS จะไม่ทำงาน
หากเครือ
่ งเชือ
่ มต่อกับอุปกรณ์ภายนอกหรือส่วนประก
อบอืน
่ ๆ (เช่น iPod, AUX, D.IN) การตัง้ ค่า ASC
อาจทำงานไม่ถก
ู ต้อง
การปรับเทียบเสียงอัตโนมัติ
คุณจะได้ยน
ิ เสียงในโหมด ASC หรือการตัง้ ค่าลำโพงผูใ้ ช้
อย่างใดอย่างหนึง่
~ ON (เปิด): คณ
ุ จะได้ยน
ิ เสียงในโหมดการปรับเทียบเ
สียงอัตโนมัติ (ASC)
~ OFF (ปิด): คุณจะได้ยน
ิ เสียงในการตัง้ ค่าลำโพง
`
การตัง้ ฟังก์ชน
ั การปรับเทียบเสียงอัตโนมัตใิ ช้เวลาป
ระมาณ 3 นาที
DRC (Dynamic Range Compression)
คุณสมบัตน
ิ ท
้ี ำให้เกิดความสมดุลระหว่างช่วงของเสียงทีด
่ ั
งทีส
่ ด
ุ กับเบาทีส
่ ด
ุ คุณสามารถใช้ฟงั ก์ชน
ั นีเ้ พือ
่ เพลิดเพลิ
นกับเสียง Dolby Digital ขณะรับชมภาพยนตร์ทร่ี ะดับเสีย
งเบาในเวลากลางคืน
~ โดยคุณสามารถเลือกค่าปิด, 2/8, 4/8, 6/8, เต็ม
AV-SYNC
การซิงค์ภาพและเสียงอาจไม่ตรงกันกับทีวด
ี จ
ิ ต
ิ อล
หากเป็นเช่นนี้ ให้ปรับเวลาหน่วงเสียงให้ตรงกับภาพ
~ คุณสามารถตัง้ เวลาหน่วงเสียงให้อยูร่ ะหว่าง 0
มิลลิวน
ิ าที และ 300 มิลลิวน
ิ าที ตัง้ ค่านีใ้ ห้อยูใ่ นสถานะ
ทีด
่ ท
ี ส
่ี ด
ุ
เสียง HDMI
Settings
Auto Sound Calibration
Auto Sound Calibration
:
ON ▶
Auto Sound Calibration Setting
Change Select
Return
Move Select
Return
การตั้งค่าการปรับเทียบเสียงอัตโนมัติ
1. เสียบไมโครโฟน ASC ในช่องเสียบสัญญาณเข้า
ASC
2. วางไมโครโฟน ASC ในตำแหน่งรับฟัง
~ การปรับเทียบเสียงอัตโนมัตจ
ิ ะตัง้ ค่าอัตโนมัตต
ิ ามลำดั
บต่อไปนี:้
หน้าซ้าย ➞ กลาง ➞ หน้าขวา ➞ หลังขวา ➞
หลังซ้าย ➞ ซับวูฟเฟอร์
~ กดปุม
่ RETURN เพือ
่ ยกเลิกการตัง้ ค่าการปรับเทียบเ
สียงอัตโนมัติ
~ เมือ
่ ข้อความ "REMOVE MIC” (ถอด MIC ออก)
ปรากฏบนหน้าจอ ให้ถอดไมโครโฟน ASC ออก
สัญญาณเสียงทีส
่ ง่ ผ่านทางสาย HDMI สามารถสลับเปิด/
ปิดได้
~ On (เปิด): ทง้ั สัญญาณภาพและเสียงจะถูกส่งผ่านสา
ยทีเ่ ชือ
่ มต่อด้วย HDMI และเสียงจะถูกส่ง
ออกผ่านทางลำโพงของทีวเี ท่านัน
้
~ Off (ปิด): สญ
ั ญาณภาพจะถูกส่งผ่านสายทีเ่ ชือ
่ มต่อด้
วย HDMI เท่านัน
้ และเสียงจะถูกส่งออกผ่
านทางลำโพงของเครือ
่ งเท่านัน
้
✎ หมายเหตุ
`
`
ค่าเริม
่ ต้นของฟังก์ชน
ั นีค
้ อ
ื ปิดเสียง HDMI
`
เมือ
่ เปิดใช้เสียง HDMI ฟังก์ชน
ั PL II /DSP EQ /P.
BASS จะไม่ทำงาน
`
ในโหมด iPod เมนูนจ้ี ะไม่สามารถใช้ได้
เสียง HDMI จะลดการมิกซ์เสียงเป็น 2ch โดยอัตโนมั
ติสำหรับลำโพงทีวี
ออพติไมเซอร์ EQ
ตัง้ ค่า EQ ให้เหมาะสมทีส
่ ด
ุ โดยอัตโนมัตต
ิ ามพืน
้ ที่
~ Off (ปิด): ปิดออพติไมเซอร์ EQ
~ On (เปิด): เปิดออพติไมเซอร์ EQ
Thai
31
การตั้งค่า
✎ หมายเหตุ
การตั้งค่า
ระบบ
การตั้งค่าเริ่มต้น
ด้วยการตัง้ ค่าเริม
่ ต้น คุณสามารถตัง้ ค่าภาษา
อัตราส่วนภาพของทีวี และ ASC (การปรับเทียบเสียงอั
ตโนมัต)ิ ได้
ตรวจดูวา่ มีการเชือ
่ มต่อไมโครโฟน ASC กับตัวเครือ
่ ง
ความปลอดภัย
ฟังก์ชน
ั การควบคุมโดยผูป
้ กครองจะทำงานร่วมกับแผ่น
DVD ทีม
่ ก
ี ารกำหนดระดับเรท ซึง่ ช่วยให้คณ
ุ สามารถคว
บคุมชนิดของแผ่น DVD ทีด
่ ใู นครอบครัวได้
ระดับเรทมีได้ถงึ 8 ระดับบนแผ่นดิสก์
การกำหนดระดับเรทโดยผู้ปกครอง
เลือกระดับเรททีค
่ ณ
ุ ต้องการกำหนด
✎ หมายเหตุ
`
หากสายสัญญาณ HDMI เชือ
่ มต่อกับเครือ
่ ง อัตราส่
วนภาพของทีวจ
ี ะไม่ปรากฏขึน
้
และเครือ
่ งจะตัง้ ค่าเป็น 16:9 Wide โดยอัตโนมัติ
การลงทะเบียน DivX(R)
ดูรหัสการลงทะเบียน DivX(R) VOD
เพือ
่ ซือ
้ และเล่นเนือ
้ หา DivX(R) VOD
ภาษา
คุณสามารถเลือกภาษาทีต
่ อ
้ งการสำหรับเมนูบนหน้าจอ
เมนูบนดิสก์ ฯลฯ
ตัวเลขทีส
่ งู ขึน
้ ระบุวา่ รายการนัน
้ เหมาะสำหรับการรับชมของผู้
ใหญ่เท่านัน
้ ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกสูงถึงระดับ 6
ดิสก์ทอ
่ี ยูใ่ นระดับ 7, 8 จะไม่เล่น
ป้อนรหัสผ่านแล้วกดปุม
่ ENTER
- รหัสผ่านถูกตัง้ เป็น "7890" ตามค่าเริม
่ ต้น
- เมือ
่ เสร็จสิน
้ การตัง้ ค่า คุณจะถูกนำไปยังหน้าจอก่อนหน้า
เปลี่ยนรหัสผ่าน
เลือกเปลีย
่ นและป้อนรหัสผ่าน 4-8 หลักเพือ
่ กำหนดการล็อค
โดยผูป
้ กครองโดยใช้ปม
ุ่ ตัวเลขบนรีโมทคอนโทรล
Settings
Display
Perental : Off
Audio
Password : Change ▶
System
Laguage
ภาษาทีป่ รากฏบนหน้าจอ
เมนูดส
ิ ก์
เสียง
คำบรรยายใต้ภาพ
เลือกภาษาสำหรับการแสดงบน
หน้าจอ
เลือกภาษาสำหรับการแสดงเมนู
ดิสก์
เลือกภาษาสำหรับเสียงของดิสก์
เลือกภาษาสำหรับคำบรรยายใต้
ภาพของดิสก์
a ในการเลือกภาษาอืน
่ เลือก OTHERS (อืน
่ ๆ)
ของเมนูดส
ิ ก์ เสียง และคำบรรยายใต้ภาพ
และป้อนรหัสประเทศ (ดูหน้า 45)
a คณ
ุ ไม่สามารถเลือก OTHERS (อืน
่ ๆ) ในเมนูภาษาทีป
่ รา
กฏบนหน้าจอ
✎ หมายเหตุ
`
ภาษาทีเ่ ลือกจะปรากฏขึน
้ ต่อเมือ
่ ภาษานัน
้ ได้รบ
ั การ
สนับสนุนในดิสก์เท่านัน
้
Security
Support
Move Select
Return
หากคุณลืมรหัสผ่าน
1. นำแผ่นดิสก์ออก
2. กดปุม
่ STOP (@) บนรีโมทคอนโทลค้างไว้ 5
วินาทีขน
้ึ ไป การตัง้ ค่าทัง้ หมดจะเปลีย
่ นกลับเป็นค่าที่
ตัง้ จากโรงงาน
การสนับสนุน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ให้ขอ
้ มูลผลิตภัณฑ์ เช่น รหัสรุน
่ เวอร์ชน
ั ของซอฟต์แวร์
ฯลฯ
32
Thai
การเล่นซีดีเพลง (CD-MA)/MP3/WMA
1. กดปุม
่ OPEN/CLOSE (^)
BA
2. วางแผ่นดิสก์เบา ๆ ลงในถาดวางแผ่นดิสก์โดยวางด้
านทีม
่ ข
ี อ
้ ความสกรีนหงายขึน
้
3. กดปุม
่ OPEN/CLOSE (^)
เพือ
่ ปิดถาดวางแผ่นดิสก์
Track01
1/17
✎ หมายเหตุ
`
ฟังก์ชน
ั เล่นต่อ: เมือ
่ คุณหยุดการเล่นแผ่นดิสก์ เครือ
่ งจ
ะจำตำแหน่งทีค
่ ณ
ุ หยุดเอาไว้ ดังนัน
้ เมือ
่ คุณกดปุม
่
PLAY อีกครัง้ เครือ
่ งจะเล่นต่อจากตำแหน่งเดิม (ฟังก์ชั
นนีจ้ ะทำงานเฉพาะกับแผ่น DVD เท่านัน
้ )
กดปุม
่ STOP สองครัง้ ระหว่างการเล่นเพือ
่ ยกเลิกฟังก์
ชันเล่นต่อ
`
หากไม่มก
ี ารกดปุม
่ อืน
่ ใดบนเครือ
่ งหรือรีโมทคอนโทรล
นานกว่า 3 นาทีเมือ
่ เครือ
่ งอยูใ่ นโหมดหยุดชัว่ คราว เค
รือ
่ งจะเปลีย
่ นเป็นโหมดหยุดทำงาน
`
หน้าจอเริม
่ ต้นอาจปรากฏต่างกัน ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ข้อมูลในแผ่
นดิสก์
`
แผ่นดิสก์ทล
่ี ะเมิดลิขสิทธิจ์ ะไม่สามารถเล่นกับเครือ
่ งนี้
ได้ เนือ
่ งจากละเมิดคำแนะนำ CSS (Content
Scrambling System : a copy protection system)
※ จะปรากฏขึน
้ เมือ
่ มีการกดปุม
่ ไม่ถก
ู ต้อง
ฟังก์ชันภาพพักหน้าจอทีวี/
ประหยัดพลังงาน
~ ถ้าเครือ
่ งถูกทิง้ ไว้ในโหมดหยุดเป็นเวลานานกว่า 5 นา
ทีโดยปราศจากการโต้ตอบกับผูใ้ ช้ ภาพพักหน้าจอจะป
รากฏบนทีวข
ี องคุณ
~ ถ้าเครือ
่ งถูกทิง้ ไว้ในโหมดภาพพักหน้าจอเป็นเวลานาน
กว่า 25 นาที เครือ
่ งจะปิดเองโดยอัตโนมัติ (ฟังก์ชน
ั ปิด
เครือ
่ งอัตโนมัต)ิ
0:15 / 3:59
Function DVD/CD
Repeat Play Mode
1. ใส่ซด
ี เี พลง (CD-DA) หรือแผ่น MP3 ในถาดวางแผ่นดิสก์
~ สำหรับซีดเี พลง แทร็คแรกจะถูกเล่นโดยอัตโนมัติ
่ เลือ
่ นไปยังแทร็คก่อนหน้า/
- กดปุม
่ [] เพือ
แทร็คถัดไป
~ สำหรับแผ่น MP3/WMA กดปุม
่ _+ เพือ
่ เลือก
Music (เพลง) แล้วกดปุม
่ ENTER
-ก
ดปุ่ม $%_+ เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการ
แล้วกดปุ่ม ENTER
- กดปุ่ม () เพื่อเลื่อนไปยังหน้าก่อนหน้า/
หน้าถัดไป
2. - กดปุม
่ STOP (@) เพือ
่ หยุดการเล่น
✎ หมายเหตุ
`
`
`
แผ่นดิสก์ MP3/WMA-CD บางแผ่นอาจเล่นไม่ได้ ขึน
้ อยู่
กับโหมดในการบันทึก
สารบัญของ MP3-CD จะแตกต่างกัน
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั รูปแบบแทร็ค MP3/WMA ทีบ
่ น
ั ทึกบนแผ่นดิสก์
ไม่สามารถเล่นไฟล์ WMA-DRM
Thai
33
ฟังก์ชันพื้นฐาน
การเล่นแผ่นดิสก์
04
ฟังก์ชันพื้นฐาน
ฟังก์ชันพื้นฐาน
การเล่นไฟล์ JPEG
การใช้ฟังก์ชันการเล่น
ภาพทีถ
่ า่ ยด้วยกล้องดิจต
ิ อลหรือกล้องถ่ายวิดโี อ หรือไฟล์
JPEG ในพีซี สามารถจัดเก็บไว้ในแผ่นซีดแ
ี ละเล่นกับเครือ
่ งรุ่
นนีไ้ ด้
การค้นหาเดินหน้า/ถอยหลัง
BDA
1. ใส่ดส
ิ ก์ทม
่ี ไี ฟล์ JPEG ลงในถาดวางแผ่นดิสก์
2. กดปุม
่ _+ เพือ
่ เลือก Photo (ภาพถ่าย)
แล้วกดปุม
่ ENTER
กดปุม
่ () สำหรับฟังก์ชน
ั ค้นหา
3. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือกโฟลเดอร์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการเล่น
แล้วกดปุม
่ ENTER
4. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือกภาพถ่ายทีค
่ ณ
ุ ต้องการเล่น
แล้วกดปุม
่ ENTER
~ ไฟล์ทเ่ี ลือกจะเล่นและภาพนิง่ จะเริม
่ ต้น
~ ในการหยุดภาพนิง่ กดปุม
่ PAUSE (#)
~ คุณสามารถดูไฟล์กอ
่ นหน้า/
ไฟล์ถด
ั ไปได้โดยการกดปุม
่ ◄,►
ระหว่างโหมดภาพนิง่
(
1➞(2➞(3➞(4
) 1 ➞ ) 2 ➞ ) 3 ➞ ) 4
✎ หมายเหตุ
`
ในระหว่างการเล่นแผ่นซีดอ
ี ย่างรวดเร็ว
เสียงจะได้ยน
ิ ทีค
่ วามเร็ว 1 และ 2 สเต็ปเท่านัน
้
`
จะไม่ได้ยน
ิ เสียงในระหว่างการเล่นแผ่น DVD/DivX
อย่างรวดเร็ว
การข้ามฉาก/เพลง
../ PICTURES
JPEG 1
BAD
JPEG 2
JPEG 3
642 X 352
กดปุม
่ []
~ แต่ละครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ ระหว่างการเล่น เครือ
่ งจะเล่นบท
แทร็ค หรือไดเรกทอรี (ไฟล์) ก่อนหน้าหรือถัดไป
~ คุณไม่สามารถข้ามบทต่างๆ อย่างต่อเนือ
่ ง
2010/01/01
Function DVD/CD
Pages
Return
การเล่นแบบเคลื่อนไหวช้า
ฟังก์ชันการหมุน
G
D
กดปุม
่ สีเขียว (B) หรือ สีเหลือง (C) ในระหว่างโหมดหยุด
ชัว่ คราว
กดปุม
่ PAUSE (#) แล้วตามด้วยปุม
่ ) สำหรับการเล่นแ
บบเคลือ
่ นไหวช้า
~ ปุม
่ สีเขียว (B): หมุนภาพทวนเข็มนาฬิกา 90°
~ ปุม
่ สีเหลือง (C): หมุนภาพตามเข็มนาฬิกา 90°
✎ หมายเหตุ
`
ความละเอียดสูงสุดทีผ
่ ลิตภัณฑ์นส
้ี นับสนุนคือ 5120 x
3480 (หรือ 19.0 MPixel) สำหรับไฟล์ JPEG
มาตรฐาน และ 2048 x 1536 (หรือ 3.0 MPixel)
สำหรับไฟล์ภาพโปรเกรสซีฟ
34
Thai
*1 ➞*2 ➞*3
D
*1 ➞*2 ➞*3
✎ หมายเหตุ
`
`
เสียงจะเงียบลงในระหว่างการเล่นแบบช้า
ไม่สามารถเล่นภาพแบบช้าในทิศทางย้อนกลับ
7
8
9
DSP /EQ
0
04
การใช้เมนูเรื่อง
D
VOL
`
MIC VOL+
REPEAT
TUNING
/CH
สำหรับ DVD ทีม
่ ห
ี ลายเรือ
่ ง คุณสามารถดูเรือ
่ งของภาพย
นตร์แต่ละเรือ
่ งได้
MIC VOL-
กดปุม
่ PAUSE ซ้ำๆ
~ ภาพจะเลือ
่ นไปข้างหน้าทีละเฟรมทุกครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ นีร้ ะห
ว่างการเล่น
✎ หมายเหตุ
MUTE
DISC MENU
1. ในระหว่างการเล่น กดปุม
่ TITLE
MENU
่ โี มทคอนโทรล
FUNCTIONทีร
POWER
MENU
TITLE MENU
TV SOURCE
2. กดปุม
่ $%_+ เพือ
่ เลือ
กค่าทีต
่ อ
้ งการ
TOOLS
แล้วกดปุม
่ ENTER
เสียงจะเงียบลงระหว่างการเล่นแบบเคลือ
่ นไหวเป็นลำ
ดับ
DVD RECEIVER/TV
INFO
SLEEP
✎ หมายเหตุ
ECHO
D
RDS DISPLAY
ฟังก์ชันข้าม 5 นาที
ในระหว่างการเล่น กดปุม
่ _,+
4
~ การเล่นจะข้ามไปข้างหน้า 5 นาทีเมือ
่ คุณกดปุม
่ +
~ การเล่นจะข้ามย้อนกลับไป 5 นาทีเมือ
่ คุณกดปุม
่ _
✎ หมายเหตุ
`
`
2
1
รายการตัง้ ค่าเมนูอาจแตกต่
างกัน และเมนูนอ้ี าจไม่สามารถใ
RETURN
EXIT
3
ช้ได้ ขึน้ กับแผ่นดิสก์
5
7
6
8
9
A
DIMMER
TUNER MEMORY
MO/ST
CD RIPPING
B
C
D
S . VOL
AUDIO UPSCALE
P .BASS
DSP /EQ
0
คุณสามารถเรียกใช้ฟงั ก์ชน
ั นีไ้ ด้เฉพาะกับ DivX เท่านัน
้
การใช้เมนูดิสก์
คุณสามารถดูเมนูสำหรับภาษาเสียง
ภาษาคำบรรยายใต้ภาพ โปรไฟล์ ฯลฯ
1. ในระหว่างการเล่น กดปุม
่ DISC MENU
ทีร่ โี มทคอนโทรล
2. กดปุม
่ $%_+ เพือ
่ เลือกค่าทีต
่ อ
้ งการ
แล้วกดปุม
่ ENTER
VOL
MUTE
MIC VOL+
REPEAT
TUNING
/CH
MIC VOLTITLE MENU
MENU
DISC MENU
TOOLS
INFO
✎ หมายเหตุ
`
รายการตัง้ ค่าเมนูอาจแตกต่างกัน และเมนูนอ
้ี าจไม่สา
มารถใช้ได้ ขึน
้ กับแผ่นดิสก์
RETURN
A
DIMMER
EXIT
TUNER MEMORY
MO/ST
CD RIPPING
B
C
D
S . VOL
AUDIO UPSCALE
P .BASS
Thai
35
ฟังก์ชันพื้นฐาน
การเล่นแบบเคลื่อนไหวเป็นลำดับ
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
ฟังก์ชันพื้นฐาน
DVD RECEIVER/TV
SLEEP
ECHO
RDS DISPLAY
การเล่นซ้ำ
3การเล่นซ้ำช่วง A-B
2
1
4
5
BAD
7
การเล่นซ้ำ DVD/DivX
9คุณสามารถเล่นซ้ำช่วงทีก่ ำหนดในแผ่น DVD หรือ CD
8
DSP /EQ
คุณสามารถเล่นซ้ำเรือ
่ ง บท หรือส่วน (เล่นซ้ำช่วง0A-B)
ของแผ่น DVD/DivX
Repeat
OFF
1. ในระหว่างการเล่นแผ่น DVD หรือ CD กดปุม
่
REPEAT ทีร่ โี มทคอนโทรล
2. สำหรับ DVD กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือก Aสำหรับ CD กดปุม
่ REPEAT ซ้ำๆ จนกระทัง่
ปรากฏขึน
้
3. กดปุม
่ ENTER ตรงจุดทีค
่ ณ
ุ ต้องการให้การเล่นซ้ำเริ่
มต้น (A)
MUTE
VOL
MIC VOL+
4. กดปุม
่ ENTER ตรงจุดทีค
่ ณ
ุ ต้องการให้การเล่นซ้ำสิ้
นสุด (B)
TUNING
/CH 5. หากต้องการกลับไปยังการเล่นปกติ:
REPEAT
1. ในระหว่างการเล่น DVD/DivX กดปุม
่
REPEAT ทีร่ โี มทคอนโทรล
2. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือกโหมดเล่นDISC
ซ้ำMENU
ทีต
่ อ
้
งการ แล้วกดปุม
่ ENTER
สำหรับ DVD กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือก OFF (ปิด)
สำหรับ CD กดปุม
่ REPEAT เพือ
่ เลือก
.
MIC VOLTITLE MENU
MENU
✎ หมายเหตุ
3. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือก OFF (ปิด)
เพือ
่ กลับสูก
่ ารเล่นปกติ แล้วกดปุTOOLS
ม
่ ENTER
Z
D
B
6
INFO
`
Title ➞ Chapter ➞ A - ➞ Off
Track ➞ Dir (Directory) ➞RETURN
Disc ➞ Off
การเล่นซ้ำ CD/MP3
EXIT
TUNER MEMORY
MO/ST
CD RIPPING
B
C
D
A
1. ในระหว่างการเล่น CD/ MP3 กดปุ
ม
่ REPEAT
S . VOL ซ้ำๆAUDIO UPSCALE
DIMMER
เพือ
่ เลือกโหมดเล่นซ้ำทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
P .BASS
B
A
;
;
;
;
(Normal ; Repeat Track ; Repeat All ;
Random ; Repeat Section A-B)
;
;
;
;
(Normal ; Repeat Track;
Repeat Dir ; Repeat All; Random)
Thai
ฟังก์ชน
ั การเล่นซ้ำช่วง A-B
จะไม่ทำงานกับแผ่นดิสก์ DivX, MP3 หรือ JPEG
DVD RECEIVER/TV
SLEEP
ECHO
RDS DISPLAY
2
3
4
5
6
D
03/04
001/001
MUTE
0:00:21
KO 1/2
EN 02/02
VOL
1/1
Change
Select
DISC MENU
REPEAT
MENU
9
` Audio (เสียง) (
): หมายถึงภาษาซาว
ด์แทร็คของภาพยนตร์ แผ่น DVD สามารถมี
คำบรรยายใต้ภาพได้ถึง 8 ภาษา
` Subtitle (คำบรรยายใต้ภาพ) (
):
หมายถึงภาษาคำบรรยายใต้ภาพที่มีให้เลือก
ในดิสก์ คุณจะสามารถเลือกภาษาคำบรรยา
ยใต้ภาพหรือปิดคำบรรยายที่หน้าจอได้หาก
ต้องการ แผ่น DVD สามารถมีคำบรรยายใต้
MIC VOL+
ภาพได้ถึง 32 ภาษา
` Angle (มุมกล้อง) (
): ในกรณีที่แผ่น
TUNINGDVD มีมุมกล้องหลายมุมสำหรับฉากบางฉา
/CH
ก คุณสามารถใช้ฟังก์ชันมุมกล้องได้
DSP /EQ
MIC VOLTITLE MENU
การเลือกภาษาเสียง
1. ในระหว่างการเล่น กดปุม
่ TOOLS
ทีร่ โี มทคอนโทรล
TOOLS
INFO
D
2. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือกรายการทีต
่ อ
้ งก
าร
3. กดปุม
่ _+ เพือ
่ เลือกการเปลีย
่ นแปลงการตั
้ ค่าทีต
่ ้
RETURNง
1. EXIT
กดปุม
่ TOOLS
องการ แล้วกดปุม
่ ENTER
2.
กดปุ
ม
่ เลือก AUDIO (เสียง) (
)
- คุณสามารถใช้ปม
ุ่ หมายเลขบนรีโมทคอนโทรลเพื
่ MO/ST CD RIPPING่ ▲▼ เพือ
TUNER MEMORYอ
ควบคุมรายการบางรายการ
A
B
C 3. กดปุ
D ม
่ _+ หรือปุม
่ หมายเลขเพือ
่ เลือกภาษาเสียงที่
DIMMER
ต้องการ
4. หากต้องการให้หน้าจอข้อมูลดิสก์หายไป
กดปุม
่ S . VOL AUDIO UPSCALE
P .BASS
~ ภาษาเสียงต่างๆ จะถูกเลือกทุกครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ ทัง้ นี้
TOOLS อีกครัง้
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั จำนวนภาษาในแผ่นดิสก์
หมายเหตุ
` หากคุณเล่นเนือ้ หาจากเมนูเครือ่ งมือ อาจไม่สามารถเ
ปิดใช้งานบางฟังก์ชน
ั ได้ ทัง้ นีข
้ น
้ึ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์
` คุณยังสามารถเลือก DTS, Dolby Digital หรือ Pro
Logic ขึน
้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์
` เมนูเครือ่ งมือบางเมนูอาจแตกต่างกัน
ขึน
้ กับดิสก์และไฟล์
✎
เมนูเครือ
่ งมือ
` Title (เรื่อง) (
) : หากต้องการเข้าถึง
เรื่องที่ต้องการ เมื่อมีมากกว่าหนึ่งเรื่องในแ
ผ่นดิสก์
ตัวอย่างเช่น หากมีภาพยนตร์มากกว่าหนึ่งเ
รื่องในแผ่น DVD จะต้องมีการระบุภาพยนต
ร์แต่ละเรื่อง
` Chapter (บท) (
) : แผ่น DVD ส่วนใ
หญ่ได้รับการบันทึกเป็นบท เพื่อให้คุณสามา
รถค้นหาแต่ละบทเฉพาะได้อย่างรวดเร็ว
` Playing time (เวลาเล่น) (
):
ช่วยให้สามารถเล่นภาพยนตร์จากช่วงเวลา
ที่ต้องการได้ คุณต้องป้อนเวลาเริ่มต้นสำหรั
บเป็นค่าอ้างอิง ฟังก์ชันค้นหาเวลาจะไม่ทำง
านในดิสก์บางแผ่น
Thai
ฟังก์ชันพื้นฐาน
7
8
การแสดงหน้าจอข้อมูลในแผ่นดิสก์
0
04
1
ฟังก์ชันพื้นฐาน
การเลือกภาษาคำบรรยายใต้ภาพ
D
✎ หมายเหตุ
`
3. กดปุม
่ _+ หรือปุม
่ หมายเลขเพือ
่ เลือกภาษาคำบรร
ยายใต้ภาพทีต
่ อ
้ งการ
~ ภาษาคำบรรยายใต้ภาพต่างๆ จะถูกเลือกทุกครัง้
ทีก
่ ดปุม
่ ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั จำนวนภาษาในแผ่นดิสก์
✎ หมายเหตุ
ฟังก์ชันคำบรรยาย
D
~ คุณอาจเคยพบปัญหาภาพถูกสกัดและแก้ไขเพือ
่ สามาร
ถใช้คณ
ุ สมบัตน
ิ อ
้ี ย่างเหมาะสม
~ ในการใช้ฟงั ก์ชน
ั คำบรรยาย บันทึกไฟล์คำบรรยาย
(*.smi) ในชือ
่ ไฟล์เดียวกับไฟล์สอ
่ื DivX (*.avi)
ภายในโฟลเดอร์เดียวกัน
ตัวอย่างเช่น: RootSamsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
~ ชือ
่ ไฟล์สามารถใช้สญ
ั ลักษณ์ตา่ งๆ
บนแป้นคียบ
์ อร์ดได้สงู สุด 60 ตัว หรือตัวอักษรเอเชียต
ะวันออก 30 ตัว (เช่น ตัวอักษรเกาหลีและจีน 2 ไบต์)
~ ไม่สนับสนุนคำบรรยายใต้ภาพของไฟล์ DivX เป็น
*.smi, *.sub, *.srt ทีม
่ ข
ี นาดมากกว่า 148 kbyte
ฟังก์ชน
ั นีจ
้ ะช่วยให้คณ
ุ สามารถดูภาพในฉากเดียวกันในมุ
มทีต
่ า่ งกันได้
1. กดปุม
่ TOOLS
2. กดปุม
่ $% เพือ
่ เลือก ANGLE (มุมกล้อง) (
)
3. กดปุม
่ _+ หรือปุม
่ หมายเลขเพือ
่ เลือกมุมกล้องทีต
่ ้
องการ
38
Thai
TUNING
/CH
INFO
P.BASS
EXITงเสียงค
ฟังก์ชน
ั P.BASS ช่วยเพิม
่ พลัRETURN
งเสียงเบส เพือ
่ เสริมพลั
วามถีต
่ ำ่
TUNER MEMORY
MO/ST
CD RIPPING
ฟังก์ชน
ั เสริมประสิทธิภาพ MP3 ให้คณ
ุ ภาพเสียงทีด
่ ข
ี น
้ึ โดยก
A
B
C
D
ารขยายความถีใ่ นการสุม
่ สัญญาณ
DIMMER
ฟังก์ชน
ั เสียงและคำบรรยายใต้ภาพอาจไม่สามารถใช้ไ
ด้ ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์
ฟังก์ชน
ั เสียงและคำบรรยายใต้ภาพอาจไม่สามารถใช้ไ
ด้ ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์
ฟังก์ชันมุมกล้อง
REPEAT
TOOLS
โหมดเสี
ยง
2. กดปุม
่ $% เพือ
่ เลือก SUBTITLE
(คำบรรยายใต้ภาพ) (
).
`
MIC VOL+
ฟังก์ชน
ั มุมกล้องสามารถใช้ได้กบ
ั ดิสก์ทม
่ี ก
ีMICารบั
VOL- นทึกใน
MENU
DISC MENU
TITLE MENU
มุมกล้องต่างๆ หลายมุ
มเท่านัน
้
1. กดปุม
่ TOOLS
`
VOL
MUTE
กดปุม
่ P.BASS
S . VOL
AUDIO UPSCALE
P .BASS
แหล่ง LPCM 2
ช่องสัญญาณ
POWER BASS ON ➞
POWER BASS OFF
ไฟล์ MP3
POWER BASS ON ➞
POWER BASS OFF ➞
MP3 ENHANCE ON
✎ หมายเหตุ
`
`
`
ฟังก์ชน
ั P.BASS ใช้ได้เฉพาะกับแหล่ง LPCM 2
ช่องสัญญาณ เช่น MP3, Divx, CD และ WMA
ฟังก์ชน
ั P.BASS จะไม่ทำงานกับโหมด DSP/EQ หรือ
Dolby Pro Logic ll
หากคุณกด P.BASS ในโหมด DSP/EQ โหมด DSP/
EQ จะปิดเองโดยอัตโนมัติ และฟังก์ชน
ั P. BASS
จะเปิดขึน
้
ฟังก์ชน
ั MP3 Enhancement ใช้ได้เฉพาะกับไฟล์
MP3 เท่านัน
้
DVD RECEIVER/TV
SLEEP
ECHO
RDS DISPLAY
DVD RECEIVER/TV
SLEEP ยง FUNCTION
DSP (ตัวประมวลผลสั
ญ
ญาณเสี
โหมด Dolby Pro Logic II 4
POWER
TV SOURCE
ECHO
ดิจิตอล)/EQ
คุณสามารถเลือกโหมดเสียง Dolby Pro Logic II
RDS DISPLAY
~ DSP (ตัวประมวลผลสัญญาณเสี
ต
ิ อล): โหมด
1 ยงดิDVDจ2RECEIVER/TV
3 DSP
ได้รบ
ั การออกแบบมาเพือ
่ จำลองสภาพเสียงอะคูสติกแตก
ต่างกัน
RDS DISPLAY
4
5
6
~ EQ: คณ
ุ สามารถเลือก ROCK (ร็อค),1POP (ป็อป)
2 หรือ
CLASSIC (คลาสสิก) เพือ
่ ปรับเสียงให้เหมาะสมกั
บประเภทของดนตรี7ทค
่ี ณ
ุ กำลัง8เล่นอยู่ 9
4
0
7
กดปุม
่ DSP/EQ
7
ทีต
่ อ
้ งการ
กดปุม
่
3
PL II .
เมือ
่ ฟังเพลง คุณจะได้ฟงั เสียงเอฟเฟ็กต์เ
ช่นเดียวกับทีไ่ ด้ยน
ิ ในการเล่นจริง
8
9
CINEMA
เพิม
่ ความสมจริงให้กบ
ั เสียงซาวด์แทร็คภาพ
ยนตร์
PROLOG
VOLองสัญญ
คุณจะสัมผัสกับเอฟเฟ็กต์หลายช่
าณสมจริง ราวกับว่าใช้ลำโพงหกตัว แม้วREPEAT
่
าจะใช้เพียงลำโพงหน้าซ้ายและขวา
MATRIX
คุณจะได้ยน
ิ เสียงเซอร์ราวด์หลายช่องสัญ
ญาณ
STEREO
เลือกค่านีเ้ พือ
่ รับฟังเสียงจากลำโพงด้านห
น้าซ้ายและขวาและซับวูฟเฟอร์เท่านัน
้
ให้ความรูส
้ กึ เมือ่ อยูใ่ นห้องสตูดโิ อ
MUTE
MIC VOL+
DISC MENU
CLUB
TUNING
จำลองเสียVOL
งเพลงในคลับเต้นรำด้
วยจังหว
/CH MUTE
ะเสียงเบสกระหึม
่ REPEAT
HALL
ให้เสียงร้องทีช
่ ด
ั เจนราวกับนัง่ ฟังในห้องโ
MIC VOLถงแสดงคอนเสิ
์ MENU
DISC MENU รต
TITLE MENU
TUNING
VOL
MIC VOL+
DISC MENU
เลือกตัวเลือกนีเ้ พือ
่ ฟังTOOLS
เสียงปกติ
RETURN
✎ หมายเหตุ
`
INFO
MENU
PASS
MIC VOLTITLE MENU
INFO
`
EXIT
TUNER MEMORY MO/ST CD RIPPING
S.vol (smartA volume)
B
C
D
RETURN
ฟังก์ชน
ั นีจ้ ะควบคุมและปรับDIMMER
ระดับเสียงให้
งทีส
่ ำหรั
กา
S .ค
VOL
AUDIOบUPSCALE
รเปลีย่ นแปลงระดับเสียงอย่างฉับพลันขณะเปลีTUNER
ย่ นช่PMEMORY
อ.BASS
ง MO/ST
หรือระหว่างการเปลีย่ นฉาก
A
B
C
กดปุ่ม S.VOL
DIMMER
S . VOL
MENU
MIC VOL+
TUNING
/CH
MIC VOLTITLE MENU
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
/CH
REPEAT
ให้ความรูส
้ ก
ึ เหมือนรับชมภาพยนตร์
ในโรง
ภาพยนตร์
ให้ความรูส
้ ก
ึ เหมือนอยูใ่ นวิหาร
9
DSP /EQ
0
ECHO
MUSIC
STUDIO
CHURCH
6
8
SLEEP
DSP /EQ
TOOLS
5
6
0
คุณสามารถเลือก POPS (ป็อป), JAZZ
(แจ๊ส) และ ROCK (ร็อค) ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ประเภ
ทของดนตรี
MOVIE
3
5
DSP /EQ
POPS,
JAZZ,
ROCK
MUTE
2
ฟังก์ชันพื้นฐาน
1
04
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
เมือ
่ เลือกโหมด Pro Logic II เชือ
่ มต่ออุปกรณ์ภาย
นอกของคุณกับช่องเสียบ AUDIO INPUT TUNER MEMORY MO/ST CD RIPPING
(ซ้ายและขวา) บนตัวเครือ
่ ง
A
B
C
D
หากคุณเชือ
่ มต่อเพียงช่องเดียว (ซ้ายหรื
อขวา) คุSณ. VOL AUDIO UPSCALE
DIMMER
P .BASS
จะไม่ได้รบ
ั ฟังเสียงแบบเซอร์ราวด์
ฟังก์ชน
ั Pro Logic II มีให้ใช้งานเฉพาะในโหมดสเ
ตอริโอ
EXIT
CD RIPPING
D
AUDIO UPSCALE
P .BASS
~ แต่ละครัง้ ทีม
่ ก
ี ารกดปุม
่ การเลือกจะเปลีย
่
นแปลงดังนี:้
SMART VOLUME ON ➞ SMART VOLUME OFF
Thai
39
REPEAT
DVD RECEIVER/TV
ฟังก์ชันพื้นฐาน
1
MENU
DISC MENU
SLEEP
/CH
MIC VOLTITLE MENU
ECHO
RDS DISPLAY
2
3
4
การใช้ปุ่มบนรีโมทคอนโทรล
5
6
1. กดปุม
่ FUNCTION เพือ
่ เลือก FM
8
การฟังวิทยุ
7
TOOLS
INFO
การตั้งสถานีไว้ล่วงหน้า
ตัวอย่างเช่น: การตัง้ สถานี FM 89.10 ไว้ลว่ งหน้าในหน่ว
ยความจำ
9
EXIT
1. กดปุม
่ FUNCTION เพือ
่ เลือก FMRETURN
2. กดปุ่ม TUNING/CH (
) เพือ
่ เลือก <89.10>
~ หาคลื่นอัตโนมัติ 1: เมื่อมีการกดปุ่ม [ ] สถานี
TUNER MEMORY MO/ST CD RIPPING
3. กดปุ่ม TUNER MEMORY
ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าจะถูกเลือก
B
C
D
~ หมายเลขจะกะพริบบนหน้าจอ A
่ TUNING/CH
~ หาคลื่นอัตโนมัติ 2: กดปุม
S . VOL
AUDIO UPSCALE
4. กดปุ่ม [ ] เพือ
่ เลือกหมายเลขทีDIMMER
จ
่ ะ
(
) ค้างไว้เพือ
่ ค้นหาสถานีวท
ิ ยุทส
่ี ง่ สัญญาณอยูใ่
P .BASS
กำหนดให้กบ
ั สถานีตง้ั ล่วงหน้า
นขณะนี้
~ หาคลืน
่ ด้วยตนเอง: กดปุม
่ TUNING/CH (
~ คุณสามารถเลือกค่าระหว่าง 1 ถึง 15
)
สัน
้ ๆ เพือ
่ เพิม
่ หรือลดความถีท
่ ล
ี ะขัน
้
5. กดปุ่ม TUNER MEMORY อีกครั้ง
~ กดปุม
่ TUNER MEMORY ก่อนหมายเลขจะหายไ
MUTE
MIC VOL+
การใช้ปุ่มบนเครื่อง
ปจากจอแสดงผล
~ หมายเลขจะหายไปจากจอแสดงผล และสถานีน้ั
1. กดปุม
่ FUNCTION (
) เพือ
่ เลือก FM
นถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำ
TUNING
VOL
2. เลือกสถานีทต
่ี อ
้ งการ
6.
เมื
อ
่
ต้องการตั้งค่าสถานีอื่นล่วงหน้า
/CH
REPEAT
~ หาคลื่นอัตโนมัติ 1: กดปุม
่ STOP ( @ )
ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 2 ถึง 5
FUNCTION
POWER
TV SOURCE
เพือ
่ เลือก PRESET (ตัง้ ค่าล่วงหน้า) แล้วกดปุม
่
~
เมื
อ
่
ต้
อ
งการหาคลื
น
่
ไปยั
ง
สถานี
ท
ต
่
ี
ง
้
ั
ไว้
ล
ว
่
งหน้
า กดปุ่ม
MIC VOL[ ] เพือ
่ เลือกตัง้ ค่าDISC
สถานี
ลว่ งหน้า MENU
MENU
TITLE MENU
[ ] บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกช่องสัญญาณ
~ หาคลื่นอัตโนมัติ 1: กดปุม
่ STOP ( @ )
DVD RECEIVER/TV
SLEEP
เพือ
่ เลือก MANUAL (ด้วยตนเอง) แล้วกดปุม
่
ECHO
การเชื
อ
่
มต่
อ
ไมโครโฟน
[ ] ค้างไว้เพือ
่ ค้นหาย่านความถีโ่ ดยอัตโนมัติ
RDS DISPLAY
TOOLS
INFO
~ หาคลืน
่ ด้วยตนเอง: กดปุม
่ STOP ( @ )
 รายละเอียดนีเ้ ป็นส่วนเสริม1
2
3
เพือ
่ เลือก MANUAL (ด้วยตนเอง) แล้วกดปุม
่
คุ
ณ
สามารถเพลิ
ด
เพลิ
น
กั
บ
ความรู
ส
้
ก
ึ
สะดวกสบายเหมื
อน
[ ] เพือ
่ ค้นหาความถีท
่ ต
่ี ำ่ ลงหรือสูงขึน
้
4 ณ 5
6
อยูใ่ นห้องคาราโอเกะในบ้านของคุ
2. ค้นหาคลืน
่ สถานีทต
่ี อ
้ งการ
DSP /EQ
0
RETURN
การตั้งค่าโมโน/สเตอริ
โอ
กดปุม
่ MO/ST
TUNER MEMORY
EXIT
DSP /EQ
MO/ST
~ การกดปุม
่ นีแ
้ ต่ละครัง้ จะสลับAระหว่างระบ
B
C
บเสียงแบบสเตอริโอและโมโน
S . VOL
DIMMER
~ ในพืน
้ ทีท
่ ร่ี บ
ั สัญญาณได้ไม่ดี ให้เลือกโม
โนเพือ
่ การรับฟังเสียงอย่างชัดเจนและปร
าศจากคลืน
่ รบกวน
ดูวด
ิ โี อและร้องเพลงไปตามเนือ
้ เพลงทีป
่ รากฏไปพร้อมกั
FUNCTION
7
8
9
POWER
นบนหน้าจอทีวี
TV SOURCE
0
CD RIPPING
D
1. เชือ
่ มต่อไมโครโฟนกับช่องเสียบ MIC
DVD RECEIVER/TV
ทีด
่ า้ นหน้าเครือ
่ ง
AUDIO UPSCALE
P .BASS
ECHO
RDS DISPLAY
2. กดปุม
่ ECHO เพือ
่ ปรับ1ระดับเสีย2งก้อง
ของไมโครโฟน
MUTE
4
6
0
DISC MENU
3
MIC VOL+
5
3. กดปุม
่ MIC VOL เพือ
่ ปรับระดับเสี
7
8
ยงของไมโครโฟน VOL
REPEAT
TUNING
/CH
9
DSP /EQ
MIC VOLTITLE MENU
MENU
TOOLS
40
SLEEP
INFO
MUTE
MIC VOL+
REPEAT
EXIT
TUNING
/CH
Thai
RETURN
VOL
TUNER MEMORY
MO/ST
CD RIPPING
05
ฟังก์ชันขั้นสูง
การเล่นไฟล์สื่อโดยใช้คุณสมบัติ
USB Host
การใช้ iPod
 รายละเอียดนีเ้ ป็นส่วนเสริม
คุณสามารถเพลิดเพลินกับไฟล์เพลงและวิดโี อจาก iPod
ผ่านเครือ
่ ง
คุณสามารถเพลิดเพลินกับไฟล์สอ
่ื เช่น ภาพ ภาพยนตร์
และเสียงดนตรี ทีบ
่ น
ั ทึกในเครือ
่ งเล่น MP3 กล้องดิจต
ิ อล
หรือหน่วยความจำ USB ในระบบภาพคุณภาพสูงทีม
่ เี สียง
5.1 ช่องสัญญาณ โดยการเชือ
่ มต่ออุปกรณ์สอ
่ื จัดเก็บกับ
พอร์ต USB ของเครือ
่ ง
MIC 1
MIC 2
VIDEO
OUT
DIGITAL
AUDIO IN
FM ANT
HDMI OUT
OPTICAL
iPod
WIRELESS
AUX IN 2
COMPONENT
OUT
iPod
AUX IN 1/
ASC IN
การฟังเพลง
1. ต่ออุปกรณ์ USB กับพอร์ต USB ทีด
่ า้ นหน้าเครือ
่ ง
2. กดปุม
่ FUNCTION เพือ
่ เลือก USB
~ USB ปรากฏบนหน้าจอแสดงผลและหายไป
คุณสามารถเล่นไฟล์เพลงทีจ่ ด
ั เก็บอยูใ่ นเครือ
่ งเล่น iPod
โดยการเชือ
่ มต่อ iPod กับเครือ
่ ง
3. กดปุม
่ _+ เพือ
่ เลือก Videos (วิดโี อ), Music
(เพลง) หรือ Photo (ภาพถ่าย)
- เลือกไฟล์ทจ
่ี ะเล่น
Music
การถอด USB ออกอย่างปลอดภัย
เพือ
่ ป้องกันความเสียหายกับหน่วยความจำทีจ
่ ด
ั เก็บในอุป
กรณ์ USB ให้ดำเนินการนำอุปกรณ์ออกอย่างปลอดภัยก่อ
นถอดสายสัญญาณ USB
~ กดปุม
่ สีเหลือง (C)
- REMOVE (ถอด) จะปรากฏบนหน้าจอ
~ ถอดสายสัญญาณ USB
✎ หมายเหตุ
`
เมือ
่ ต้องการฟังไฟล์เพลงด้วยระบบเสียง 5.1
ช่องสัญญาณ คุณต้องตัง้ ค่าโหมด Dolby Pro Logic
II เป็นเมตริกซ์ (ดูหน้า 39)
`
ถอดสายสัญญาณ USB ออกจากพอร์ต USB ช้าๆ
เพราะอาจทำให้พอร์ต USB เสียหายได้
ฟังก์ชันขั้นสูง
ฟังก์ชัน USB
Function iPod
1. กดปุม
่ FUNCTION (ฟังก์ชน
ั ) เพือ
่ เลือก iPod
2. เชือ
่ มต่อขัว้ ต่อฐานต่อพ่วง iPod กับช่องเสียบ
iPod ทีด
่ า้ นหลังของเครือ
่ ง
3. วาง iPod ในฐานต่อพ่วง
~ iPod ของคุณจะเปิดโดยอัตโนมัติ
~ “iPod” จะปรากฏบนหน้าจอทีวี
4. กดปุม
่ _+ เพือ
่ เลือก Music (เพลง)
5. เลือกไฟล์เพลงทีจ่ ะเล่น
- คุณสามารถใช้รโี มทคอนโทรลหรือเครือ
่ งเพือ
่ ควบ
คุมฟังก์ชน
ั การเล่นง่ายๆ เช่น ปุม
่ PLAY (เล่น),
PAUSE (หยุดชัว่ คราว), STOP (หยุด), [/
], (/ ) และ REPEAT (เล่นซ้ำ) ดูหน้า 13
Thai
1
ฟังก์ชันขั้นสูง
✎ หมายเหตุ
`
`
`
`
`
`
ปรับระดับเสียงให้อยูใ่ นระดับปานกลางก่อนทีค
่ ณ
ุ จะเชื่
อมต่อ iPod กับเครือ
่ ง
เมือ
่ เปิดเครือ
่ งและคุณเชือ
่ มต่อเครือ
่ งเล่น iPod เครือ
่ งจ
ะชาร์จไฟเข้าสูแ
่ บตเตอรีข
่ อง iPod
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชือ
่ มต่อขัว้ ต่อฐานต่อพ่วงโดยให้
ด้านทีม
่ ส
ี ญ
ั ลักษณ์ “SAMSUNG” หันขึน
้ ข้างบน
“Made for iPod (ผลิตสำหรับ iPod)” หมายความว่าอุ
ปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์นน
้ั ๆ ได้รบ
ั การออกแบบมาเ
พือ
่ เชือ
่ มต่อกับ iPod โดยเฉพาะ และได้รบ
ั การรับรองจ
ากผูพ
้ ฒ
ั นาว่ามีมาตรฐานการทำงานสอดคล้องกับมาต
รฐานของ Apple
“Works with iPhone” (ทำงานร่วมกับ iPhone) หมาย
ความว่าอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์นน
้ั ๆ ได้รบ
ั การออก
แบบมาเพือ
่ เชือ
่ มต่อกับ iPhone โดยเฉพาะ และได้รบ
ั
การรับรองจากผูพ
้ ฒ
ั นาว่ามีมาตรฐานการทำงานสอดค
ล้องกับมาตรฐานของ Apple
Apple ไม่รบ
ั ผิดชอบต่อการทำงานของอุปกรณ์น้ี หรือ
ความสอดคล้องของอุปกรณ์นก
้ี บ
ั มาตรฐานด้านความป
ลอดภัยและกฎข้อบังคับ
หมวดหมู่เพลง iPod
ข้อมูลไฟล์ ซึง่ รวมถึงชือ
่ ศิลปิน, ชือ
่ อัลบัม
้ , ชือ
่ เพลง
และประเภท จะแสดงตามข้อมูลแท็ก ID3
บนไฟล์เพลงทีเ่ หมาะสม
Artist (ศิลปิน)
เพือ
่ เล่นตามศิลปิน
Songs (เพลง)
เพื่อเล่นตามลำดับหมายเลขห
รือตัวอักษร
Playlist
(รายการเล่น)
เพือ
่ เล่นตามรายการเล่น
Album (อัลบัม
้ )
Generic
(ประเภท)
Composers
(ผูเ้ รียบเรียง)
คุณสามารถเล่นไฟล์วด
ิ โี อทีจ
่ ด
ั เก็บอยูใ่ นเครือ
่ งเล่น iPod
โดยการเชือ
่ มต่อ iPod กับเครือ
่ ง
1. กดปุม
่ FUNCTION (ฟังก์ชน
ั ) เพือ
่ เลือก IPOD
2. เชือ
่ มต่อขัว้ ต่อฐานต่อพ่วง iPod กับช่องเสียบ
iPod ทีด
่ า้ นหลังของเครือ
่ ง
3. ในหน้าจอ iPod ไปที่ Settings (การตัง้ ค่า) >
Videos (วิดโี อ) จากนัน
้ ตัง้ ค่าตัวเลือกสัญญาณอ
อกทีวแ
ี ละสัญญาณทีวี
4. วาง iPod ในฐานต่อพ่วง
~ “iPod” จะปรากฏบนหน้าจอทีวี
5. กดปุม
่ _+ เพือ
่ เลือก Videos (วิดโี อ)
6. เลือกไฟล์วด
ิ โี อทีจ่ ะเล่น
-ค
ณ
ุ สามารถใช้รโี มทคอนโทรลหรือเครือ
่ งเพือ
่ ควบคุ
มฟังก์ชน
ั การเล่นง่ายๆ เช่น ปุม
่ PLAY (เล่น),
PAUSE (หยุดชัว่ คราว), STOP (หยุด), [ /]
และ( /) (ดูหน้า 13)
รุ่น iPod ที่สามารถใช้กับเครื่องนี้
iPod nano
รุน
่ ที่ 3 (วิดโี อ)
iPod
รุน
่ ที่ 5 (วิดโี อ)
iPod nano
รุน
่ ที่ 4 (วิดโี อ)
iPod touch
รุน
่ ที่ 1
iPod touch
รุน
่ ที่ 2
iPhone 3G
iPod classic
iPhone
✎ หมายเหตุ
`
เพือ
่ เล่นตามอัลบัม
้
เพือ
่ เล่นตามประเภท
เพือ
่ เล่นตามผูเ้ รียบเรียง
✎ หมายเหตุ
`
`
การชมภาพยนตร์
รายการหมวดหมูอ
่ าจแตกต่างกัน ขึน
้ อยูก
่ บ
ั รุน
่ iPod
แท็ก ID3 คืออะไร?
แท็ก ID3 คือสิง่ ทีแ
่ นบมากับ MP3 เพือ
่ บรรจุขอ
้ มูลทีเ่ กี่
ยวข้องกับไฟล์ เช่น ชือ
่ ศิลปิน อัลบัม
้ ปี ประเภท
และฟิลด์ขอ
้ คิดเห็น
`
`
`
`
`
42
Thai
เชือ่ มต่อช่องเสียบ VIDEO OUT (คอมโพสิต) ทีเ่ ครือ่ งเข้ากั
บทีวขี องคุณ หากคุณเลือก iPod Video
ขณะทีเ่ ชือ่ มต่อสายเคเบิล HDMI ข้อความแจ้งจะปรากฏขึน้
บนหน้าจอทีวี ซึง่ หมายความว่าคุณต้องเปลีย่ นแหล่งสัญญา
ณเข้า TV VIDEO (ทีวี วิดโี อ) เป็น Composite
(คอมโพสิต) เลือก "Yes (ใช่)" และเปลีย่ นแหล่งสัญญาณภ
าพเข้าบนทีวขี องคุณเป็นโหมด Composite (คอมโพสิต)
เพือ่ ชมไฟล์ iPod Video
ดูคมู่ อื ผูใ้ ช้ของทีวสี ำหรับข้อมูลเพิม่ เติม
iPod Video สามารถใช้ได้ในสัญญาณออก
Composite Video (คอมโพสิต วิดโี อ) เท่านัน
้
หากคุณต้องการชมวิดโี อ iPod ผ่านสัญญาณภาพออก
VIDEO ให้ปด
ิ HDMI CEC
จะไม่มห
ี น้าจออืน
่ ใดปรากฏบนหน้าจอทีวน
ี อกจากหน้า
จอการเล่น ดูหน้าจออืน
่ ๆ บนเครือ
่ งเล่น iPod
หาก iPod ทีเ่ ชือ่ มต่อไม่สนับสนุนการเล่นวิดโี อ ข้อความ “Cannot
play video files saved on this iPod” (ไม่สามารถเล่นไฟล์วดิ โี อ
ทีบ่ นั ทึกอยูใ่ น iPod เครือ่ งนี)้ จะปรากฏขึน้ เมือ่ คุณเลือกเมนู Video
ความสามารถใช้งานร่วมกันขึน้ อยูก่ บั เวอร์ชนั ซอฟต์แวร์ของ
iPod ของคุณ ปรับเวอร์ชนั ของ iPod S/W ให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
VOL
VIDEO
OUT
DIGITAL
AUDIO IN
INFO
B
แปลงเสียงสัญญาณ CDDA(Compact Disc Digital
Audio) เป็นรูปแบบไฟล์ MP3 ก่อนส่งเข้าสูอ
่ ป
ุ กรณ์สอ
่ื จัดเ
ก็บข้อมูล USB
FM ANT
RETURN
HDMI OUT
EXIT
1. เชือ
่ มต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับเครือ
่ งของคุณ
OPTICAL
iPod
การริปซีดี
TOOLS
WIRELESS
AUX IN 2
COMPONENT
OUT
2. ใส่แผ่นดิสก์ CDDA ลงในถาดซีดี
TUNER MEMORY
1. ดึงแถบยึดของแกนเฟอร์ไรท์ Toroidal ให้เปิดออก
2. ม้วนสายฐานต่อพ่วง iPod หนึง่ รอบ
3. ติดแกนเฟอร์ไรท์ Toroidal กับสายฐานต่อพ่วง iPod
ตามภาพทีแ
่ สดง และกดลงจนได้ยน
ิ เสียงคลิก
MO/ST
CD RIPPING
3. กดปุม
่ CD RIPPING
A
B
C
D
~ เมือ
่ ต้องการเริม
่ ต้นริปแทร็คปัจจุบน
ั
S . VOL
AUDIO UPSCALE
DIMMER
กดปุม
่ CD RIPPING บนรีโมทคอนโ
.BASS
ทรลขณะระบบกำลังเล่นแทร็คหรือหยุดP เล่
นชัว่ คราว
~ เมือ
่ ต้องการริปทัง้ ซีดี ให้กดปุม
่ CD RIPPING
ค้างไว้บนรีโมทคอนโทรล
-"FULL CD RIPPING" (การริปซีดเี ต็ม) จะปราก
ฏบนหน้าจอและการริปจะเริม
่ ต้นขึน
้
4. กดปุม
่ STOP (@) เพือ
่ หยุดการริป
~ เมือ
่ การริปซีดเี สร็จสิน
้ ไดเรกทอรีชอ
่ื "RIPPING"
จะถูกสร้างขึน
้ ในอุปกรณ์ USB และไฟล์ทร่ี ป
ิ จะถูก
บันทึกในรูปแบบ "SAM-XXXX”.MP3"
✎ หมายเหตุ
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
ไม่ตด
ั การเชือ
่ มต่อการเชือ
่ มต่อ USB หรือสายไฟในร
ะหว่างการริปซีดี เพราะอาจทำให้ขอ
้ มูลเสียหาย เมือ
่
ต้องการหยุดการริปซีดี กดปุม
่ STOP และตัดการเชือ
่
มต่ออุปกรณ์ USB หลังจากระบบหยุดการเล่นซีดแ
ี ล้
ว
หากคุณตัดการเชือ
่ มต่อการเชือ
่ มต่อ USB
ในระหว่างการริปซีดี ระบบจะปิด และคุณไม่สามารถ
ลบไฟล์ทร่ี ป
ิ ได้
หากคุณเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ USB กับระบบขณะเล่นซีดี
ระบบจะหยุดเล่นชัว่ คราว และจะเล่นอีกครัง้
DTS-CD ไม่สามารถริปได้
หากระยะเวลาในการริปต่ำกว่า 5 วินาที ไฟล์ในการริ
ปอาจไม่เกิดขึน
้
การริป CD ทำงานหากฟอร์แมตอุปกรณ์ USB
ในรูปแบบระบบไฟล์ FAT เท่านัน
้
(ไม่สนับสนุนระบบไฟล์ NTFS) สำหรับรายการอุปกร
ณ์ทส
่ี อดคล้อง โปรดดูขอ
้ กำหนดเฉพาะของโฮสต์
USB
การริปจะทำงานในความเร็วปกติ 3 เท่า เวลาในการริ
ปอาจยาวนานขึน
้ สำหรับอุปกรณ์ USB บางประเภท
ขณะระบบกำลังริปซีดี สัญญาณเสียงจะไม่ดงั ออกมา
อย่าใช้แรงกดหรือดัน หรือเคลือ
่ นย้ายระบบขณะระบ
บกำลังริปซีดี
การริปซีดจ
ี ะไม่ถก
ู เปิดใช้งาน เมือ
่ ใดทีต
่ ง้ั HDMI
AUDIO ไว้ท่ี On (เปิด)
Thai
ฟังก์ชันขั้นสูง
หากคุณติดแกนเฟอร์ไรท์ Toroidal กับสายฐานต่อพ่วง
iPod จะช่วยป้องกันการรบกวนของคลืน
่ RF
ทีม
่ ต
ี อ
่ สัญญาณวิทยุ
MIC VOLTITLE MENU
MENU
05
DISC MENU
การติดแกนเฟอร์ไรท์ Toroidal กับ
สายฐานต่อพ่วง iPod
TUNING
/CH
REPEAT
ข้อมูลอื่นๆ
การแก้ไขปัญหา
โปรดดูตารางด้านล่างหากผลิตภัณฑ์นท
้ี ำงานผิดปกติ หากปัญหาทีค
่ ณ
ุ พบไม่ปรากฏอยูใ่ นตารางด้านล่าง หรือหากคำแ
นะนำดังกล่าวไม่สามารถช่วยคุณได้ ให้ปด
ิ เครือ
่ ง ถอดปลัก
๊ ไฟออก และติดต่อตัวแทนจำหน่ายทีไ่ ด้รบ
ั อนุญาตหรือติดต่
อศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ของซัมซุงใกล้บา้ นคุณ
อาการ
คำอธิบาย/แนวทางแก้ไข
ไม่สามารถนำแผ่นดิสก์ออกได้
• ปลัก
๊ ไฟเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟแน่นหนาดีหรือไม่
• ปิดแล้วเปิดเครือ
่ งอีกครัง้
iPod ไม่สามารถเชือ
่ มต่อได้
• ตรวจสอบสภาพขัว้ ต่อและฐานต่อพ่วงของ iPod
• ปรับเวอร์ชน
ั ของ iPod S/W ให้ทน
ั สมัยอยูเ่ สมอ
ไม่สามารถเริม
่ เล่นได้
• ตรวจสอบรหัสพืน
้ ทีข
่ อง DVD
แผ่นดิสก์ DVD ทีซ
่ อ
้ื มาจากต่างประเทศอาจไม่สามารถเปิดเล่นได้
• แผ่นซีดรี อมและดีวด
ี รี อมไม่สามารถเล่นได้ในเครือ
่ งนี้
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าระดับของภาพยนตร์ถก
ู ต้อง
ไม่สามารถเริม
่ เล่นได้ทน
ั ทีเมือ
่ กด
ปุม
่ เล่น/หยุดชัว่ คราว
• คณ
ุ กำลังใช้แผ่นดิสก์ทบ
่ี ด
ิ เบีย
้ วหรือมีรอยขีดข่วนทีพ
่ น
้ื ผิวหรือไม่
• เช็ดแผ่นดิสก์ให้สะอาด
ไม่มเี สียง
• จะไม่มเี สียงในระหว่างการเล่นอย่างรวดเร็ว การเล่นแบบช้า และการเล่นแบบเคลือ
่
นไหวเป็นลำดับ
• ลำโพงเชือ่ มต่ออย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ การตัง้ ค่าลำโพงถูกต้องหรือไม่
• แผ่นดิสก์ชำรุดอย่างมากหรือไม่
ได้ยน
ิ เสียงจากลำโพงบางตัวเท่
านัน
้ ไม่ครบทัง
้ 6 ตัว
• สำหรับแผ่น DVD บางแผ่น สัญญาณเสียงจะออกจากลำโพงหน้าเท่านัน
้
• ตรวจสอบว่าลำโพงเชือ
่ มต่ออย่างถูกต้องเหมาะสม
• ปรับระดับเสียง
• เมือ
่ ฟังซีดี วิทยุ หรือทีวี เสียงจะดังออกมาจากลำโพงหน้าเท่านัน
้ เลือก
"PROLOG" (โปรล็อก) โดยการกด
PL II (Dolby Pro Logic II) บนรีโ
มทคอนโทรลเพือ
่ ใช้ลำโพงทัง้ หกตัว
ไม่มเี สียงตามระบบเซอร์ราวด์ด
อลบีด
้ จ
ิ ต
ิ อล 5.1 ช่องสัญญาณ
• มข
ี อ้ ความ "Dolby Digital 5.1 CH" ปรากฏบนดิสก์หรือไม่ เสียงดอลบีด
้ จิ ต
ิ อล 5.1
ช่องสัญญาณจะเกิดขึน
้ ได้ตอ่ เมือ่ ดิสก์นน
้ั บันทึกข้อมูลด้วยเสียง 5.1 ช่องสัญญาณ
• ภาษาเสียงตัง้ ค่าเป็น Dolby Digital 5.1-CH อย่างถูกต้องหรือไม่
รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน
• ใช้งานรีโมทคอนโทรลภายในระยะควบคุมหรือภายในมุมทีก
่ ำหนดหรือไม่
• แบตเตอรีห
่ มดหรือไม่
• คณ
ุ ได้เลือกฟังก์ชน
ั โหมด (DVD RECEIVER/TV) ของรีโมทคอนโทรล (DVD
RECEIVER/TV) อย่างถูกต้องหรือไม่
• ดส
ิ ก์กำลังหมุนแต่ไม่มภ
ี าพป
รากฏ
• ทีวเี ปิดอยูห
่ รือไม่
• มีการต่อสายสัญญาณภาพอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
• แผ่นดิสก์สกปรกหรือชำรุดหรือไม่
• ดิสก์ทผ
่ี า่ นการผลิตทีไ่ ม่ดอ
ี าจไม่สามารถเล่นได้
• ภาพมีคณ
ุ ภาพต่ำและภาพสัน
่
ภาษาเสียงและคำบรรยายใต้ภาพ
ไม่ทำงาน
• ภาษาเสียงและคำบรรยายใต้ภาพจะไม่ทำงานหากดิสก์นน
้ั ไม่มข
ี อ
้ มูลนี้
หน้าจอเมนูดส
ิ ก์/เรือ
่ งไม่ปรากฏขึ้
นแม้วา่ จะมีการเลือกฟังก์ชน
ั ดิสก์
/เรือ
่ ง
• คณ
ุ กำลังใช้ดส
ิ ก์ทไ่ี ม่มเี มนูหรือไม่
ไม่สามารถเปลีย
่ นแปลงอัตราส่
วนภาพ
• คณ
ุ สามารถเล่นภาพ DVD 16:9 ในโหมด 16:9 WIDE, โหมด 4:3
LETTER BOX หรือโหมด 4:3 PAN SCAN แต่สามารถดู DVD 4:3
ในอัตราส่วน 4:3 เท่านัน
้ โปรดดูทก
่ี ล่องบรรจุดส
ิ ก์ DVD และเลือกฟังก์ชน
ั
ทีเ่ หมาะสม
44
Thai
06
คำอธิบาย/แนวทางแก้ไข
• ตวั เครือ
่ งทำงานผิดปกติ
(ตัวอย่างเช่น:
ไฟตัวเครือ
่ งดับ หรือปุม
่ ด้านห
น้าเครือ
่ งไม่ทำงาน
หรือได้ยน
ิ เสียงผิดปกติ)
• กดปุม
่ STOP (@) บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้นานกว่า 5 วินาทีโดยไม่มด
ี ส
ิ
ก์อยูภ
่ ายใน (ฟังก์ชน
ั รีเซ็ต)
• ตวั เครือ
่ งไม่ทำงานอย่างปกติ
ลืมรหัสผ่านสำหรับระดับเรทขอ
งภาพยนตร์
ไม่สามารถรับสัญญาณวิทยุได้
การใช้ฟง
ั ก์ชน
ั รีเซ็ตจะลบค่าทีจ
่ ด
ั เก็บไว้ทง
้ั หมด
อย่าใช้ฟง
ั ก์ชน
ั นีห
้ ากไม่จำเป็น
• เมือ
่ ข้อความ “NO DISC” (ไม่มด
ี ส
ิ ก์) ปรากฏบนหน้าจอของเครือ
่ ง กดปุม
่
STOP (@) บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้นานกว่า 5 วินาที “INIT”
จะปรากฏบนจอแสดงผล และการตัง้ ค่าทัง้ หมดจะเปลีย
่ นกลับเป็นค่าเริม
่ ต้น
จากนัน
้ กดปุม
่ POWER
การใช้ฟงั ก์ชน
ั รีเซ็ตจะลบค่าทีจ
่ ด
ั เก็บไว้ทง้ั หมด
อย่าใช้ฟงั ก์ชน
ั นีห
้ ากไม่จำเป็น
• สายอากาศเชือ
่ มต่ออย่างถูกต้องหรือไม่
• หากระดับสัญญาณในบริเวณนัน
้ ไม่ชด
ั เจน ให้ตด
ิ ตัง้ สายอากาศ FM ภายนอกในบริเว
ณทีร่ บ
ั สัญญาณได้ดี
รายการรหัสประเทศ
ป้อนหมายเลขรหัสทีเ่ หมาะสมสำหรับ OTHERS (อืน
่ ๆ) ของเมนูดส
ิ ก์ เสียง และคำบรรยายใต้ภาพ (ดูหน้า 32)
รหัส
ภาษา
รหัส
รหัส
ภาษา
รหัส
Malagasy
1482
Kirundi
1527
1347
Maori
1483
Romanian
1528
Thai
1349
Macedonian
1489
Russian
1529
Tigrinya
Icelandic
1350
Malayalam
1491
Kinyarwanda
1531
Turkmen
Italian
1352
Mongolian
1495
Sanskrit
1532
Tagalog
1257
Hebrew
1353
Moldavian
1498
Sindhi
1534
Setswana
Persian
1261
Japanese
1356
Marathi
1501
Sangro
1535
Tonga
Finnish
1269
Yiddish
1357
Malay
1502
Serbo-Croatian
1538
Turkish
1166
Fiji
1283
Javanese
1358
Maltese
1503
Singhalese
1539
Tsonga
1171
Faeroese
1287
Georgian
1363
Burmese
1505
Slovak
1540
Tatar
Bulgarian
1174
French
1297
Kazakh
1365
Nauru
1506
Slovenian
1543
Twi
Bihari
1181
Frisian
1298
Greenlandic
1369
Nepali
1507
Samoan
1557
Ukrainian
1069
Bislama
1183
Irish
1299
Cambodian
1376
Dutch
1508
Shona
1564
Urdu
1066
Bengali;
Bangla
1186
Scots Gaelic
1300
Canada
1379
Norwegian
1509
Somali
1572
Uzbek
1067
Tibetan
1194
Galician
1301
Korean
1393
Occitan
1511
Albanian
1581
Vietnamese
1070
Breton
1196
Guarani
1305
Kashmiri
1403
(Afan) Oromo
1512
Serbian
1587
Volapuk
1079
Catalan
1203
Gujarati
1307
Kurdish
1408
Oriya
1513
Siswati
1613
Wolof
1093
Corsican
1209
Hausa
1311
Kirghiz
1417
Punjabi
1514
Sesotho
1632
Xhosa
1097
Czech
1217
Hindi
1313
Latin
1428
Polish
1515
Sundanese
1665
Yoruba
1103
Welsh
1226
Croatian
1326
Lingala
1435
Pashto, Pushto
1516
Swedish
1684
Chinese
1105
Danish
1229
Hungarian
1327
Laothian
1436
Portuguese
1517
Swahili
1697
Zulu
1109
German
1233
Armenian
1332
Lithuanian
1463
Quechua
1521
Tamil
1130
Bhutani
1235
Interlingua
1334
Latvian,
Lettish
1481
RhaetoRomance
1525
Tegulu
1027
Afar
1142
1028
Abkhazian
1032
Afrikaans
1039
Amharic
1044
Arabic
1045
ภาษา
รหัส
Greek
1239
1144
English
1145
Esperanto
1149
1150
Assamese
1151
1051
Aymara
1052
Azerbaijani
1053
Bashkir
1057
Byelorussian
1059
1060
ภาษา
รหัส
Interlingue
1345
1245
Inupiak
1248
Indonesian
Spanish
1253
Estonian
1254
Basque
1157
1165
ภาษา
ภาษา
Tajik
Thai
45
ข้อมูลอื่นๆ
อาการ
ข้อมูลอื่นๆ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทัว่ ไป
เครือ
่ งรับวิทยุ
FM
น้ำหนัก
ขนาด
อุณหภูมข
ิ ณะทำงาน
ช่วงความชืน
้ ขณะทำงาน
อัตราส่วนสัญญาณ/คลืน
่ รบกวน
ความไวทีใ่ ช้งานได้
ยอดรวมความผิดเพีย
้ นจากฮาร์โมนิ
ค
HDMI
ความเร็วในการอ่าน : 3.49 ~ 4.06 ม./วินาที
เวลาเล่นโดยประมาณ (ดิสก์หน้าเดียว ชัน
้ เดียว) : 135 นาที
ความเร็วในการอ่าน : 4.8 ~ 5.6 ม./วินาที
ระยะเวลาเล่นสูงสุด : 74 นาที
ความเร็วในการอ่าน : 4.8 ~ 5.6 ม./วินาที
ระยะเวลาเล่นสูงสุด : 20 นาที
480i(576i)
1 ช่องสัญญาณ : 1.0 Vp-p (โหลด 75 Ω)
480i(576i)
Y : 1.0 Vp-p (โหลด 75 Ω)
Pr : 0.70 Vp-p (โหลด 75 Ω)
Pb : 0.70 Vp-p (โหลด 75 Ω)
1080p, 1080i, 720p, 480p(576p)
ลำโพงหน้า
166W x 2(3Ω)
ลำโพงกลาง
166W(3Ω)
ลำโพงหลัง
166W x 2(3Ω)
ซับวูฟเฟอร์
170W(3Ω)
ช่วงความถี่
20Hz~20KHz
อัตรา S/N
70dB
การแยกช่องสัญญาณ
60dB
ความไวในการรับสัญญาณ
(AUX)400mV
DVD (Digital Versatile Disc)
ดิสก์
CD : 12 ซม. (คอมแพคดิสก์)
CD : 8 ซม. (คอมแพคดิสก์)
คอมโพสิตวิดโี อ
สัญญาณภาพออก
คอมโพเนนต์วด
ิ โี อ
ภาพ/เสียง
เครื่องขยายสัญญาณ
2.77 กก.
429.26 (กว้าง) x 58.42 (สูง) x 274.32 (ลึก) มม.
+5°C~+35°C
10 % ถึง 75 %
70 dB
10 dB
0.5 %
*: ข้อมูลจำเพาะมาตรฐาน
- บริษท
ั Samsung Electronics Co., Ltd ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงข้อมูลจำเพาะนีโ้ ดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบ
- น้ำหนักและขนาดโดยประมาณ
- การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจเปลีย
่ นแปลงได้โดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- สำหรับแหล่งจ่ายไฟและการใช้พลังงาน โปรดดูฉลากกำกับทีต
่ ด
ิ กับตัวเครือ
่ ง
SWA-5000(HT-C650W/C653W/C655W)
การใช้พลังงาน
น้ำหนัก
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
อุณหภูมิขณะทำงาน
ช่วงความชื้นขณะทำงาน
สัญญาณออก
ช่วงความถี่
อัตรา S/N
46
Thai
50 W
1,1 กก.
76.2มม. x 228.6มม. x 152.4มม.
+5°C ถึง +35°C
10% ~ 75%
166W x 2 CH
20Hz~20KHz
65dB
06
ข้อมูลอื่นๆ
HT-C550
ระบบลำโพง
ลำโพง
อิมพีเดนซ์
ช่วงความถี่
ระดับความดันการส่งสัญญาณเสียง
อินพุตเฉลี่ย
อินพุตสูงสุด
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
น้ำหนัก
ระบบลำโพง 5.1ch
หน้า/หลัง
กลาง
3Ω
3Ω
140Hz~20KHz
140Hz~20KHz
86dB/W/M
86dB/W/M
166W
166W
332W
332W
หน้า/หลัง : 90 x 141.5 x 68.5 มม.
กลาง : 360 x 74.5 x 68.5 มม.
ซับวูฟเฟอร์ : 155 x 350 x 285 มม.
หน้า/หลัง : 0.58 กก., กลาง : 0.57 กก.
ซับวูฟเฟอร์ : 3.8 กก.
ซับวูฟเฟอร์
3Ω
40Hz~160Hz
88dB/W/M
170W
340W
HT-C553
ระบบลำโพง 5.1ch
ระบบลำโพง
ลำโพง
หน้า
หลัง
กลาง
ซับวูฟเฟอร์
อิมพีเดนซ์
3Ω
3Ω
3Ω
3Ω
ช่วงความถี่
140Hz~20KHz 140Hz~20KHz 140Hz~20KHz 40Hz~160Hz
ระดับความดันการส่งสัญญาณเสียง 86dB/W/M
86dB/W/M
86dB/W/M
88dB/W/M
อินพุตเฉลี่ย
166W
166W
166W
170W
อินพุตสูงสุด
332W
332W
332W
340W
หน้า : 90 x 1300 x 119 มม. (ฐานรองขาตัง้ : 250 x 250)
หลัง : 90 x 141.5 x 68.5 มม.
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
กลาง : 360 x 74.5 x 68.5 มม.
ซับวูฟเฟอร์ : 168 x 350 x 295 มม.
น้ำหนัก
หน้า : 2.88 กก., กลาง : 0.57 กก. หลัง : 0.58 กก., ซับวูฟเฟอร์ : 3.8 กก.
HT-C555
ระบบลำโพง
ลำโพง
ระบบลำโพง 5.1ch
หน้า/หลัง
อิมพีเดนซ์
3Ω
ช่วงความถี่
140Hz~20KHz
ระดับความดันการส่งสัญญาณเสียง 86dB/W/M
อินพุตเฉลี่ย
166W
อินพุตสูงสุด
332W
กลาง
3Ω
140Hz~20KHz
86dB/W/M
166W
332W
ซับวูฟเฟอร์
3Ω
40Hz~160Hz
88dB/W/M
170W
340W
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
หน้า/หลัง : 90 x 1300 x 119 มม.(ฐานรองขาตัง้ : 250 x 250)
กลาง : 360 x 74.5 x 68.5 มม.
ซับวูฟเฟอร์ : 168 x 350 x 295 มม.
น้ำหนัก
หน้า/หลัง : 2.88 กก., กลาง : 0.57 กก. ซับวูฟเฟอร์ : 3.8 กก.
Thai
47
ข้อมูลอื่นๆ
HT-C650W
ระบบลำโพง
ลำโพง
อิมพีเดนซ์
ช่วงความถี่
ระดับความดันการส่งสัญญาณเสียง
อินพุตเฉลี่ย
อินพุตสูงสุด
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
น้ำหนัก
ระบบลำโพง 5.1ch
หน้า/หลัง
กลาง
3Ω
3Ω
140Hz~20KHz
140Hz~20KHz
86dB/W/M
86dB/W/M
166W
166W
332W
332W
หน้า/หลัง : 90 x 141.5 x 68.5 มม.
กลาง : 360 x 74.5 x 68.5 มม.
ซับวูฟเฟอร์ : 155 x 350 x 285 มม.
หน้า/หลัง : 0.58 กก., กลาง : 0.57 กก.
ซับวูฟเฟอร์ : 3.8 กก.
ซับวูฟเฟอร์
3Ω
40Hz~160Hz
88dB/W/M
170W
340W
HT-C653W
ระบบลำโพง
ระบบลำโพง 5.1ch
หน้า
หลัง
กลาง
ซับวูฟเฟอร์
อิมพีเดนซ์
3Ω
3Ω
3Ω
3Ω
ช่วงความถี่
140Hz~20KHz 140Hz~20KHz 140Hz~20KHz
ระดับความดันการส่งสัญญาณเสียง 86dB/W/M
อินพุตเฉลี่ย
166W
ลำโพง
40Hz~160Hz
86dB/W/M
86dB/W/M
88dB/W/M
166W
166W
170W
อินพุตสูงสุด
332W
332W
332W
340W
หน้า : 90 x 1300 x 119 มม. (ฐานรองขาตัง้ : 250 x 250)
หลัง : 90 x 141.5 x 68.5 มม.
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
กลาง : 360 x 74.5 x 68.5 มม.
ซับวูฟเฟอร์ : 168 x 350 x 295 มม.
น้ำหนัก
หน้า : 2.88 กก., กลาง : 0.57 กก. หลัง : 0.58 กก., ซับวูฟเฟอร์ : 3.8 กก.
HT-C655W
ระบบลำโพง
ลำโพง
กลาง
ซับวูฟเฟอร์
อิมพีเดนซ์
3Ω
3Ω
3Ω
ช่วงความถี่
140Hz~20KHz
140Hz~20KHz
40Hz~160Hz
86dB/W/M
88dB/W/M
166W
170W
ระดับความดันการส่งสัญญาณเสียง 86dB/W/M
อินพุตเฉลี่ย
166W
อินพุตสูงสุด
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
น้ำหนัก
48
Thai
ระบบลำโพง 5.1ch
หน้า/หลัง
332W
332W
340W
หน้า/หลัง : 90 x 1300 x 119 มม.(ฐานรองขาตัง้ : 250 x 250)
กลาง : 360 x 74.5 x 68.5 มม.
ซับวูฟเฟอร์ : 168 x 350 x 295 มม.
หน้า/หลัง : 2.88 กก., กลาง : 0.57 กก. ซับวูฟเฟอร์ : 3.8 กก.
ติดต่อซัมซุงทั่วโลก
หากคุณมีคำถามหรือข้อคิดเห็นใดๆ เกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์ของซัมซุง โปรดติดต่อศูนย์ดแ
ู ลลูกค้าของซัมซุง
Area
Contact Center 
` North America
Canada
1-800-SAMSUNG (726-7864)
Mexico
01-800-SAMSUNG (726-7864)
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
` Latin America
Argentine
0800-333-3733
0800-124-421
Brazil
4004-0000
Chile
800-SAMSUNG (726-7864)
Nicaragua
00-1800-5077267
Honduras
800-7919267
Costa Rica
0-800-507-7267
Ecuador
1-800-10-7267
El Salvador
800-6225
Guatemala
1-800-299-0013
Jamaica
1-800-234-7267
Panama
800-7267
Puerto Rico
1-800-682-3180
Rep. Dominica 1-800-751-2676
Trinidad &
1-800-SAMSUNG (726-7864)
Tobago
Venezuela
0-800-100-5303
Colombia
01-8000112112
` Europe
0810 - SAMSUNG
Austria
(7267864, € 0.07/min)
Belgium
02-201-24-18
Czech
800 - SAMSUNG
(800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
261 03 710
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
U.k
Eire
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Switzerland
Lithuania
Latvia
Estonia
` CIS
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
Contact Center 
Web Site
0848 - SAMSUNG (7267864, www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
CHF 0.08/min)
ch_fr/ (French)
8-800-77777
www.samsung.com
8000-7267
www.samsung.com
800-7267
www.samsung.com
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
` Asia Pacific
Australia
New Zealand
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
1300 362 603
www.samsung.com
0800 SAMSUNG (0800 726 786) www.samsung.com
400-810-5858
China
www.samsung.com
010-6475 1880
www.samsung.com/
hk
Hong Kong
(852) 3698-4698
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282
1800 110011
India
www.samsung.com
1800 3000 8282
1800 266 8282
0800-112-8888
Indonesia
www.samsung.com
021-5699-7777
Japan
0120-327-527
www.samsung.com
Malaysia
1800-88-9999
www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG
Philippines
(726-7864)
www.samsung.com
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
02-5805777
Singapore
1800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
1800-29-3232
Thailand
www.samsung.com
02-689-3232
Taiwan
0800-329-999
www.samsung.com
Vietnam
1 800 588 889
www.samsung.com
` Middle East & Africa
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
South Africa
0860-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
U.a.e
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Bahrain
8000-4726
Jordan
800-22273
AH68-02269M
Download PDF

advertising