Samsung | HT-E330K | Samsung ดีวีดี โฮมเธียเตอร์ HT-E330K คู่มือการใช้

HT-E330K
ระบบดิจิตอลโฮมซีเนม่า
คู่มือผู้ใช้
ทุกจินตนาการ ล้วนเป็นจริงได้
ขอขอบพระคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซัมซุงชิ้นนี้
หากต้องการได้รับบริการที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น โปรดลงทะเ
บียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่เว็บไซต์
www.samsung.com/register
ข้อมูลความปลอดภัย
คำ�เตือนเพื่อความปลอดภัย
เพือ
่ ลดความเสีย
่ งของการเกิดไฟฟ้าช็อค อย่าถอดฝาครอบ (หรือฝาด้านหลัง) ออก
ภายในเครือ
่ งไม่มช
ี น
้ิ ส่วนใดทีผ
่ ใู้ ช้สามารถซ่อมแซมได้ดว้ ยตนเอง การซ่อมแซมควรกระทำ�โดยช่างผูเ้ ชีย
่ วชาญเท่านัน
้
ข้อควรระวัง
อาจเกิดไฟฟ้าช็อค
อย่าเปิด
สัญลักษณ์นแ้ี สดงว่า “อันตราย
ไฟฟ้าแรงสูง” ภายในผลิตภัณฑ์ ซึง่ หมายถึ
งความเสีย่ งทีจ่ ะ เกิดไฟฟ้าช็อคหรือทำ�ให้เกิ
ดการบาดเจ็บได้
ข้อควรระวัง : เพือ่ ป้องกันการเกิดไฟ
ฟ้าช็อค เสียบปลัก๊ ขาแบนด้านกว้างเข้
ากบช่องเสียบด้านกว้างและเสียบเข้าใ
ห้แน่น
คำ�เตือน
• เพือ่ ลดความเสีย่ งจากการเกิดอัคคีภยั หรือไฟฟ้าช็อค ระวังอ
ย่าให้เครือ่ งนีถ้ กู ฝนหรือความชืน
้
ข้อควรระวัง
• อย่าให้ละอองน้�ำ หรือหยดน้�ำ ถูกผลิตภัณฑ์ และอย่าวางวัตถุทบ
่ี
รรจุน�ำ้ เช่น แจกัน บนผลิตภัณฑ์
• ปลัก๊ ไฟหลักใช้เป็นอุปกรณ์ตด
ั การเชือ่ มต่อ และควรอยูใ่ นตำ�แห
น่งทีพ
่ ร้อมให้ด�ำ เนินการได้
• ผลิตภัณฑ์นค
้ี วรเชือ่ มต่อกับเต้ารับไฟ AC ทีม
่ กี ารติดตัง้ สายดินเ
พือ่ ความปลอดภัยเสมอ
• หากต้องการตัดกระแสไฟในเครือ่ ง ต้องดึงปลัก๊ ออกจากเต้ารับไ
ฟฟ้าหลัก ดังนัน
้ ปลัก๊ ไฟหลักควรอยูใ่ นตำ�แหน่งทีพ
่ ร้อมให้ด�ำ เ
นินการได้
2
Thai
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
สัญลักษณ์นแ้ี สดงถึงคำ�แนะนำ�ทีส
่ �ำ คั ญ
สำ�หรับการใช้งานผลิตภัณฑ์นน
้ั
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1
เครือ
่ งเล่นคอมแพคดิสก์รน
ุ่ นีจ
้ ด
ั เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเ
ลเซอร์คลาส 1
การใช้การควบคุม การปรับเปลีย
่ น หรือการทำ�งานของ
ขัน
้ ตอนอืน
่ ใดนอกเหนือจากทีร่ ะบุในทีน
่ อ
้ี าจทำ�ให้เกิดก
ารแผ่รงั สีทเ่ี ป็นอันตราย
ข้อควรระวัง
• มกี ารแผ่รงั สีเลเซอร์ทม
่ี องไม่เห็นเมือ่ เปิดออกและกลไกการ
ล็อค ถูกปลด ระวังอย่าให้ถกู ลำ�แสง
ข้อควรระวังเบื้องต้น
• โปรดตรวจสอบว่า แหล่งจ่ายไฟ AC ในบ้านของคุณสอดคล้องตามสติก
๊ เกอร์ระบุกระแสไฟทีอ
่ ยูด
่ า้ นหลังผลิตภัณฑ์
• ติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ของคุณในแนวนอน บนฐานรองรับ (เฟอร์นเิ จอร์) ทีเ่ หมาะสม โดยมีพน
้ื ทีว่ า่ งรอบตัวเครือ
่ งอย่างเพียง
พอเพือ
่ การระบายอากา ศ (7.5~10 ซม.)
• อย่าวางเครือ
่ งบนเครือ
่ งขยายเสียงหรืออุปกรณ์อน
่ื ทีอ
่ าจเกิดความร้อน ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มส
ี ง่ิ ใดปิดบังช่องระบายอ
ากาศอยู่
• อย่าวางสิง่ ใดบนผลิตภัณฑ์
• ก่อนการเคลือ
่ นย้ายเครือ
่ ง ตรวจดูให้แน่ใจว่าช่องใส่ดส
ิ ก์วา่ งเปล่า
• เพือ
่ ตัดการเชือ
่ มต่อเครือ
่ งกับแหล่งจ่ายไฟอย่างสมบูรณ์ ให้ถอดปลัก
๊ ไฟออกจากเต้ารับไฟทีผ
่ นัง โดยเฉพาะเมือ
่ ไม่มี
การใช้เครือ
่ งเป็นระยะเวล านาน
• ในระหว่างเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ให้ถอดปลัก
๊ ไฟ AC ออกจากเต้ารับไฟทีผ
่ นัง แรงดันไฟสูงสุดในระหว่างฟ้าแลบอาจ
ทำ�ให้เครือ
่ งเสียหายได้
• อย่าให้ตวั เครือ
่ งถูกแสงแดดหรือแหล่งความร้อนอืน
่ โดยตรง เพราะอาจทำ�ให้เครือ
่ งร้อนจัดและทำ�งานผิดปกติได้
• วางเครือ
่ งให้หา่ งจากความชืน
้ และความร้อนสูง หรืออุปกรณ์สร้างสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้าทีม
่ ค
ี วามแรงสูง
(เช่น ลำ�โพง)
• ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ AC หากเครือ
่ งทำ�งานผิดปกติ
• ผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได้รบ
ั การออกแบบมาเพือ
่ ใช้งานทางอุตสาหกรรม ใช้ผลิตภัณฑ์นส
้ี �ำ หรับการใช้งานส่วนตัวเท่านั้
น
• การควบแน่นอาจเกิดขึน
้ หากผลิตภัณฑ์หรือดิสก์ถก
ู จัดเก็บในบริเวณทีม
่ อ
ี ณ
ุ หภูมต
ิ �ำ่ หากมีการขนย้ายผลิตภัณฑ์ในระ
หว่างฤดูหนาว ก่อนทีจ
่ ะใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้รอประมาณ 2 ชัว่ โมงจนกว่าตัวผลิตภัณฑ์จะมีอณ
ุ หภูมป
ิ กติ
• แบตเตอรีท
่ ใ่ี ช้กบ
ั ผลิตภัณฑ์นป
้ี ระกอบด้วยสารเคมีทเ่ี ป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม อย่าทิง้ แบตเตอรีใ่ นถังขยะบ้านทั่
วไป
อุปกรณ์เสริม
ตรวจสอบรายการอุปกรณ์เสริมทีม
่ ใี ห้ตามด้านล่างนี้
FUNCTION
MUTE
DSP/EQ
2
1
4
3
5
6
- MIC VOL +
8
7
VOL
9
ECHO
VOL
HOME
TITLE MENU
0
DISC MENU
TUNING
TOOLS
INFO
b
#
EXIT
RETURN
AUDIO UPSCALE
P.BASS
A
S/W LEVEL TUNING
B
GIGA
C
USB REC MY KARAOKE REPEAT
KEYCON
MO/ST
D
TUNER
MEMORY
DIMMER
สายสัญญาณภาพ
สายอากาศรับสัญญาณ FM
คูม
่ อ
ื การใช้งาน
รีโมทคอนโทรล / แบตเตอรี่
(ขนาด AAA)
Thai
3
ข้อมูลความปลอดภัย
ข้อควรระวังเกีย
่ วกับการถือและจัดเก็บดิสก์
รอยขีดข่วนเพียงเล็กน้อยบนดิสก์อาจลดคุณภาพของเสีย
งและภาพ หรืออาจทำ�ให้เกิดการเล่นข้ามได้ ระมัดระวัง
อย่าให้เกิดรอยขีดข่วนบนดิสก์เมือ
่ ใช้งาน
การจับแผ่นดิสก์
• อย่าสัมผัสดิสก์ด้านที่เล่น
• จับแผ่นดิสก์ที่ขอบ เพื่อไม่ให้มีรอย
นิ้วมือปรากฏบนผิวหน้า ดิสก์
• อย่าติดกระดาษหรือเทปกาวบน
ดิสก์
การจัดเก็บดิสก์
• อย่าให้ดิสก์ถูกแสงแดดโดยตรง
• เก็บในบริเวณที่อากาศเย็นและถ่ายเทได้ดี
• เก็บดิสก์ในกล่องบรรจุที่สะอาด โดยวางดิสก์ในแนวตั้ง
✎✎หมายเหตุ
`` ระวังอย่าให้ดสิ ก์มฝี นุ่ เกาะ
`` อย่าใช้ดสิ ก์ทม่ี รี อยร้าวหรือรอยขีดข่วน
การถือและจัดเก็บดิสก์
เมื่อมีรอยนิ้วมือหรือสิ่งสกปรกเกาะบนดิสก์ ให้ท�ำ ความ
สะอาดโดยใช้น้ำ�ยาทำ�ความสะอาดอย่างอ่อนละลายน้ำ�
และเช็ดด้วยผ้านุ่ม
• ขณะทำ�ความสะอาด เช็ดเบาๆ จากด้านในดิสก์ออกไป
ทา งด้านนอกดิสก์
✎✎หมายเหตุ
`` ความชืน้ อาจเกิดขึน้ หากมีอากาศอุน่ มาปะทะกับชิน้
ส่ว นทีเ่ ย็นภายในผลิตภัณฑ์ เมือ
่ มีการควบแน่นเกิด
ขึน
้ ภา ยในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อาจทำ�งานผิดปกติ
ให้น�ำ ดิสก์ออก และเปิดเครือ
่ งทิง้ ไว้ประมาณ 1 หรือ
2 ชัว่ โมง
ใบอนุญาต
Dolby และสัญลักษณ์ D คูเ่ ป็นเครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ
Dolby Laboratories
4
Thai
• เกีย
่ วกับวิดโี อ DIVX: DivX® คือรูปแบบวิดโี อดิจต
ิ อลที่
สร้างโดย DivX, LLC บริษท
ั ในเครือของ Rovi
Corporation DivX Certified® ทีเ่ ล่นวิดโี อ DivX ได้
ไปที่ www.divx.com สำ�หรับข้อมูลเพิม
่ เติมและเครือ
่ ง
มือซอฟต์แวร์ในการแปลงไฟล์ของคุณเป็นวิดโี อ DivX
่ วกับวิดโี อตามสัง่ ระบบ DIVX: อุปกรณ์ DivX
• เกีย
Certified® นีต
้ อ
้ งได้รบ
ั การลงทะเบียนจึงจะสามารถ
เล่นภาพยนตร์ของวิดโี อตามสัง่ (VOD) ระบบ DivX
หากต้องการรับรหัสลงทะเบียน ค้นหาส่วน DivX VOD
ในเมนูการตัง้ ค่าอุปกรณ์ ไปที่ vod.divx.com สำ�หรับ
ข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับวิธด
ี �ำ เนินการลงทะเบียน
• DivX Certified® สำ�หรับเล่นวิดโี อ DivX®
• DivX®, DivX Certified® และโลโก้ทเ่ี กีย
่ วข้องเป็น
เครือ
่ งหมายการค้าของ Rovi Corporation หรือบริษท
ั
ในเครือและนำ�ไปใช้ภายใต้การอนุญาต
่ ายใต้การคุม
้ ครองของสิทธิบต
ั รของสหรัฐอเมริกา
• อยูภ
หนึง่ หมายเลขขึน
้ ไปต่อไปนี:้ 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274
• ผลิตภัณฑ์นใ้ี ช้โปรแกรมซอฟต์แวร์บางอย่างซึง่ แจก
จ่ายภายใต้ Independent JPEG Group
• ผลิตภัณฑ์นใ้ี ช้โปรแกรมซอฟต์แวร์บางอย่างซึง่ แจก
จ่ายภายใต้ OpenSSL Project
ลิขสิทธ์ิ
© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd. สงวนลิขสิทธ์ิ
การป้องกันการคัดลอก
• ดิสก์ DVD หลายๆ แผ่นถูกเข้ารหัสด้วยการป้องกันการ
คัดลอก ด้วยเหตุน้ี คุณควรเชือ
่ มต่อเครือ
่ งของคุณเข้า
กับโทรทัศน์โดยตรง โดยไม่เชือ
่ มต่อกับเครือ
่ ง VCR
การเชือ
่ มต่อกับ VCR จะทำ�ให้ได ภาพทีผ
่ ด
ิ เพีย
้ นไป
จากในแผ่นดิสก์ DVD ทีม
่ ก
ี ารป้องกันการคัดลอก
สารบัญ
ข้อมูลความปลอดภัย
2
เริ่มต้นใช้งาน
7
การเชื่อมต่อ
13
18
คำ�เตือนเพื่อความปลอดภัย
ข้อควรระวังเบื้องต้น
อุปกรณ์เสริม
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการถือและจัดเก็บดิสก์
ใบอนุญาต
ลิขสิทธ์ิ
การป้องกันการคัดลอก
7
7
10
10
11
12
ไอคอนที่จะใช้ในคู่มือ
ชนิดและลักษณะของดิสก์
คำ�อธิบาย
ด้านหน้า
ด้านหลัง
รีโมทคอนโทรล
13 การเชื่อมต่อลำ�โพง
15
การเชื่อมต่อสัญญาณภาพออกไปยังทีวี
16 การเชื่อมต่อสายอากาศ FM
17 การเชื่อมต่อสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์ภายนอก
17 การเชื่อมต่อไมโครโฟน
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
ก่อนการเริ่มต้น (การตั้งค่าเริ่มต้น)
การตั้งค่าเมนูตั้งค่า
จอแสดงผล
อัตราส่วนภาพของทีวี
สัญญาณออกวิดีโอ
เสียง
การตั้งค่าลำ�โพง
DRC (Dynamic Range Compression)
AUDIO SYNC (การซิงค์เสียง)
User EQ (EQ ผู้ใช้)
คะแนนการร้องคาราโอเกะ
ระบบ
การตั้งค่าเริ่มต้น
การลงทะเบียน DivX(R)
ภาษา
ความปลอดภัย
การกำ�หนดระดับเรทโดยผู้ปกครอง
การเปลี่ยนรหัสผ่าน
การสนับสนุน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
THAI
การตั้งค่า
2
3
3
4
4
4
4
Thai
5
สารบัญ
ฟังก์ชันพื้นฐาน
21
22
22
23
26
28
การเล่นแผ่นดิสก์
การเล่นซีดีเพลง (CD-'A)/MP3/WMA
การเล่นไฟล์ JPEG
การใช้ฟังก์ชันการเล่น
โหมดเสียง
การฟังวิทยุ
ฟังก์ชันขั้นสูง
29
29
ฟังก์ชัน USB
การบันทึกของ USB
ข้อมูลอื่นๆ
30
31
32
33
การแก้ไขปัญหา
รายการรหัสภาษา
ข้อมูลจำ�เพาะ
ใบอนุญาต OpenSSL
21
29
30
• ค่าตัวเลขและภาพประกอบในคูม
่ อ
ื การใช้งานนีม
้ ใี ห้เพือ
่ การอ้างอิงเท่านัน
้
และอาจแตกต่างจากข้อมูลทีป
่ รากฏในผลิตภัณฑ์จริง
• อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดำ�เนินการ หาก
ก. วิศวกรถูกเรียกตัวไปตามคำ�ขอของคุณ และไม่พบข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์
(หมายความว่าคุณไม่ได้อา่ นคูม
่ อ
ื การใช้งานนี)้
ข. คณ
ุ นำ�เครือ
่ งไปยังศูนย์ซอ
่ มและไม่พบข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์
(หมายความว่าคุณไม่ได้อา่ นคูม
่ อ
ื การใช้งานนี)้
• จะมีการแจ้งจำ�นวนค่าธรรมเนียมการดำ�เนินการแก่คณ
ุ ก่อนดำ�เนินการหรือไปพบคุณทีบ
่ า้ น
6
Thai
โปรดอ่านคำ�ศัพท์เฉพาะต่อไปนีก
้ อ
่ นอ่านคูม
่ อ
ื การใช้งาน
ไอคอน
B
A
คำ�ศัพท์
คำ�จำ�กัดความ
DVD
ไอคอนนีเ้ กีย
่ วข้องกับฟังก์ชน
ั ที่
มีให้ใช้งานบนแผ่นดิสก์
DVDVideo หรือ DVD±R/
±RW ซึง่ ถูกบันทึกและไฟนัลไ
ลซ์ในโห มดวิดโี อ
เริ่มต้นใช้งาน
ไอคอนที่จะใช้ในคู่มือ
01
เริ่มต้นใช้งาน
ชนิดและลักษณะของดิสก์
รหัสพื้นที่
ผลิตภัณฑ์และดิสก์ถูกเข้ารหัสตามพื้นที่
รหัสพื้นที่เหล่านี้ ต้องตรงกัน หากต้องการเล่นดิสก์นั้น
หากรหัสไม่ตรงกัน ดิสก์จะไม่สามารถเล่นได้
ชนิดของดิสก์ รหัสพื้นที่
พื้นที่
CD
ไอคอนนีเ้ กีย
่ วกับฟังก์ชน
ั ทีม
่ ใี ห้
ใช้งานกับซีดข
ี อ
้ มูล (CD DA,
CD-R/-RW)
1
สหรัฐอเมริกา
ดินแดนของสหรัฐอเมริกา
และแคนาดา
MP3
ไอคอนนีเ้ กีย
่ วข้องกับฟังก์ชน
ั ที่
มีให้ใช้งานบนแผ่นดิสก์ CDR/RW
2
ยุโรป ญีป
่ นุ่ ตะวันออกกลาง อียป
ิ ต
แอฟริกาใต้ กรีนแลนด์
3
ไต้หวัน เกาหลี ฟิลป
ิ ปินส์
อินโดนีเซีย ฮ่องกง
4
เม็กซิโก อเมริกาใต้
อเมริกากลาง ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ หมูเ่ กาะแปซิฟก
ิ
แคริบเบียน
G
JPEG
ไอคอนนีเ้ กีย
่ วข้องกับฟังก์ชน
ั ที่
มีให้ใช้งานบนแผ่นดิสก์ CDR/RW
D
DivX
ไอคอนนีเ้ กีย
่ วข้องกับฟังก์ชน
ั ที่
ใช้ได้กบ
ั แผ่น MPEG4
(DVD±R/±RW, CD-R/-RW)
!
ข้อควรระวัง
ไอคอนนีเ้ กีย
่ วข้องกับกรณีทฟ
่ี งั
ก์ชน
ั ไม่ท�ำ งาน หรือการตัง้ ค่าอา
จถูกยกเลิก
5
รัสเซีย ยุโรปตะวันออก
อินเดีย พืน
้ ทีส
่ ว่ นใหญ
ข
่ องแอฟริกา เกาหลีเหนือ
มองโกเลีย
✎
หมายเหตุ
ไอคอนนีเ้ กีย
่ วข้องกับเคล็ดล บห
รือคำ�แนะนำ� ซึง่ ช่วยในการทำ�ง
านของแต่ละฟังก์ชน
ั
6
จีน
ปุม
่ ทางลัด
ฟังก์ชน
ั นีใ้ ห้การเข้าถึงโดยตรงแ
ละง่ายดาย เพียงกดปุม
่ บนรีโมท
Aคอนโทรล
DVD-VIDEO
Thai
7
เริ่มต้นใช้งาน
ชนิดและลักษณะของดิสก์
ชนิดของดิสก์ที่สามารถเล่นได้
ชนิดและ
สัญญาณทีบ่ นั
เครือ่ งหมายของ
ทึก
แผ่นดิสก์ (โลโก้)
ลักษณะ
DVD video
ภาพ
DVD-VIDEO
รูปแบบวิดโี อ DVD-R/
DVD-RW IN DVD
รูปแบบวิดโี อ DVD+R/
DVD+RW IN DVD
เสียง
AUDIO CD
เสียง
AUDIO CD
ซีดเี พลง
DivX
+
ภาพ
CD-R/CD-RW ในรูปแบบ
ซีดเี พลง
ซีดข
ี อ
้ มูล
CD-R/CD-RW ในรูปแบบ
ซีดข
ี อ
้ มูลทีม
่ ไี ฟล์ประเภท
ต่อไปนี้ และสอดคล้อง
ตาม ISO 9660 ระดับ 1/
ระดับ 2 หรือ JOLIET (รูป
แบบขยาย)
-ไฟล์ MP3
-ไฟล์ภาพ JPEG
-ไฟล์วด
ิ โี อ MPEG 4
DVD-ROM/DVD-R/
DVD-RW
DVD+R/DVD+RW ใน
รูปแบบดีวด
ี ข
ี อ
้ มูลทีม
่ ไี ฟล์
ประเภทต่อไปนี้ และ
ดีวด
ี ข
ี อ
้ มูล
สอดคล้องตาม UDF
(*รูปแบบดิสก์สากล)
-ไฟล์ MP3
-ไฟล์ภาพ JPEG
-ไฟล์วด
ิ โี อ MPEG 4
อุปกรณ์
USB
8
Thai
อุปกรณ์ USB ทีม
่ ไี ฟล์
ประเภทต่อไปนี้
-ไฟล์ MP3 หรือไฟล์
WMA/WMV
-ไฟล์ภาพ JPEG
-ไฟล์วด
ิ โี อ MPEG 4
อย่าใช้แผ่นดิสก์ชนิดต่อไปนี้!
• แผ่นดิสก์ LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM และ
DVD-RAM ไม่สามารถเล่นกับผลิตภัณฑ์นไ้ี ด้ หากมีการ
เล่นแผ่นดิสก์เหล่านี้ ข้อความ <WRONG DISC
FORMAT> (รูปแบบแผ่นดิสก์ไม่ถก
ู ต้อง) จะปรากฏบน
หน้าจอโทรทัศน์
• แผ่นดิสก์ DVD ทีซ
่ อ
้ื จากต่างประเทศจะไม่สามารถเล่นกับ
เครือ
่ งนีไ้ ด้ หากเล่นแผ่นดิสก์เหล่านี้ ข้อความ “Wrong
Region. Please check Disc.” (พืน
้ ทีผ
่ ด
ิ โปรดตรวจสอบ
แผ่นดิสก์) จะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์
ชนิดของดิสก์และรูปแบบของดิสก์
ผลิตภัณฑ์นไ้ี ม่สนับสนุนไฟล์สอ
่ื ทีม
่ ค
ี วามปลอดภัย (DRM)
แผ่นดิสก์ CD-R
• แผ่นดิสก์ CD-R บางแผ่นอาจไม่สามารถเล่นได้ ทัง้ นี้ ขึน
้
อยูก
่ บ
ั อุปกรณ์ทใ่ี ช้บน
ั ทึก (เครือ
่ งบันทึกซีดห
ี รือพีซ)ี และ
สภาวะของแผ่นดิสก์
• ใช้แผ่นดิสก์ CD-R ขนาด 650MB/74 นาที
อย่าใช้แผ่นดิสก์ CD-R ขนาดเกิน 700MB/80 นาที
เนือ
่ งจากอาจไม่สามารถเล่นได้
• อาจไม่สามารถเล่นสือ
่ CD-RW (ทีเ่ ขียนซ้�ำ ได้)
• สามารถเล่นแผ่น CD-R ทีถ
่ ก
ู "ปิด" อย่างเหมาะสมเท่านัน
้
ถ้าเซสชันถูกปิดแต่แผ่นดิสก์ยงั เปิดอยู่ คุณอาจไม่
สามารถเล่นแผ่นดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์
แผ่นดิสก์CD-R MP3
• ชือ
่ ไฟล์ MP3 ไม่ควรมีการเว้นวรรคหรือตัวอักษรพิเศษ
(. / = +)
• ใช้แผ่นดิสก์ทบ
่ี น
ั ทึกแล้วด้วยอัตราการบีบขนาด/
ขยายขนาดสูงกว่า 128 Kbps
• ถ้าไม่ได้ปด
ิ แผ่นดิสก์ จะใช้เวลานานขึน
้ ในการเริม
่ เล่น
และไฟล์ทบ
่ี น
ั ทึกไว้ทก
ุ ไฟล์อาจไม่สามารถเล่นได้
่ี ก
ู เข้ารหัสในรูปแบบ Variable Bit Rate
• สำ�หรับไฟล์ทถ
(VBR) เช่น ไฟล์ทถ
่ี ก
ู เข้ารหัสทัง้ ในแบบอัตราบิตต่�ำ และอั
ตราบิตสูง (เช่น 32Kbps ~ 320Kbps) เสียงอาจกระโดด
ระหว่างการเล่น
• สามารถเล่นได้สงู สุด 500 แทร็กต่อซีดห
ี นึง่ แผ่น
• สามารถเล่นได้สงู สุด 300 โฟลเดอร์ตอ
่ ซีดห
ี นึง่ แผ่น
แผ่นดิสก์ CD-R JPEG
• สามารถจัดเก็บรูปภาพได้สงู สุด 999 รูปในหนึง่ โฟลเดอร์
• ขณะเล่นซีดภ
ี าพของ Kodak/Fuji
จะสามารถเล่นได้เพียงไฟล์ JPEG
ในโฟลเดอร์ภาพเท่านัน
้
• แผ่นดิสก์บรรจุภาพอืน
่ ๆ นอกเหนือจากซีดภ
ี าพของ
Kodak/Fuji อาจใช้เวลานานขึน
้ ในการเริม
่ เล่น
หรืออาจเล่นไม่ได้ทง้ั หมด
01
• ไม่สนับสนุนการอัปเดตซอฟต์แวร์ส�ำ หรับรูปแบบทีไ่ ม่
สามารถใช้งานร่วมกันได้
(ตัวอย่างเช่น: QPEL, GMC, ความละเอียดทีส
่ งู กว่า 800
x 600 พิกเซล ฯลฯ)
• หากแผ่น DVD-R/-RW ไม่ได้รบ
ั การบันทึกในรูปแบบสัญญ
าณภาพดีวด
ี อ
ี ย่างเหมาะสม แผ่นนัน
้ อาจไม่สามารถเล่นได้
รูปแบบที่สนับสนุน (DivX)
ผลิตภัณฑ์นส
้ี นับสนุนรูปแบบสือ
่ ต่อไปนีเ้ ท่านัน
้
หากทัง้ รูปแบบวิดโี อและเสียงไม่ได้รบ
ั การสนับสนุน ผูใ้ ช้อาจ
พบปัญหา เช่น ภาพแตก หรือไม่มเี สียง
รูปแบบวิดโี อทีส
่ นับสนุน
รูปแบบ
เวอร์ชน
ั ทีส
่ นับสนุน
AVI
WMV
DivX3.11~DivX5.1
V1/V2/V3/V7
รูปแบบเสียงทีส
่ นับสนุน
รูปแบบ
บิตเรต
MP3
80~320kbps
WMA
56~128kbps
AC3
128~384kbps
ความถีใ่ นการสุม่ สัญญาณ
44.1khz
44.1/48khz
• อัตราส่วนภาพ : ผลิตภัณฑ์นส
้ี นับสนุนความละเอียด
สูงสุด 720x576 พิกเซล ไม่สนับสนุนความละเอียดของ
หน้าจอทีวท
ี ส
่ี งู กว่า 800
• เมือ
่ คุณเล่นแผ่นดิสก์ทม
่ี ค
ี วามถีใ่ นการสุม
่ สัญญาณสูงกว่า
48khz หรือ 320kbps คุณอาจพบปัญหาหน้าจอสัน
่
ระหว่างการเล่น
• อาจไม่สามารถเลือกเล่นอัตราเฟรมสูงได้ ขณะเล่นไฟล์
DivX
• เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์นน
้ี �ำ เสนอการเข้ารหัสทีไ่ ด้รบ
ั อนุญาตจ
าก DivX Networks, Inc. เท่านัน
้ ดังนัน
้
จึงอาจไม่สามารถเล่นไฟล์ DivX ทีผ
่ ใู้ ช้สร้างขึน
้ เองได้
หมายเหตุเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ
USB
1) หากชือ
่ ไฟล์หรือโฟลเดอร์ยาวเกิน 10 อักขระ อาจแส
ดงผลไม่ถก
ู ต้องหรือไม่ท�ำ งาน
2) ไฟล์ค�ำ บรรยายทีม
่ ข
ี นาดใหญ่กว่า 300KB อาจแสดง
ผลไม่ถก
ู ต้อง
3) ไม่สนับสนุนอุปกรณ์กล้องดิจต
ิ อล/USB, เครือ
่ งอ่าน
การ์ด USB
4) สนับสนุนระบบไฟล์ FAT16 และ FAT32
5) ไฟล์ภาพ (JPEG), เพลง (MP3, WMA) และไฟล์
วิดโี อ ควรมีชอ
่ื เป็นภาษาเกาหลีหรือภาษาอ ง กฤษ
มิเช่นนัน
้ ไฟล์อาจไม่สามารถเล่นได้
6) เชือ
่ มต่อโดยตรงกับพอร์ต USB ของผลิตภัณฑ์ การ
เชื่ อมต่อผ่านสายเคเบิลอืน
่ อาจทำ�ให้เกิดปัญหา
ความสา มารถใช้งานร่วมกันของ USB
7) การใส่อป
ุ กรณ์หน่วยความจำ�มากกว่าหนึง่ ตัวในตัว
อ่าน การ์ดหลายช่องอาจทำ�ให้การทำ�งานไม่ถก
ู ต้อง
8) ไม่สนับสนุนโปรโตคอล PTP สำ�หรับกล้องดิจต
ิ อล
9) อย่าถอดการเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ USB ระหว่างขัน
้ ตอน
"การอ่าน"
10)ความละเอียดทีม
่ ากขึน
้ ของภาพ จะทำ�ให้การแสดงผ
ลล่าช้ายิง่ ขึน
้
11)ไฟล์ MP3/WM หรือไฟล์วด
ิ โี อ ทีใ่ ช้ DRM ซึง่ ดาวน์โ
หลดจากเว็บไซต์เชิงพาณิชย์จะไม่สามารถเล่นได้
12)ไม่สนับสนุนอุปกรณ์ HDD ภายนอก
13)กระแสไฟสูงสุดทีใ่ ช้กบ
ั อุปกรณ์ USB ภายนอกผ่าน
ทางพอร์ต USB คือ 500 mA (ตาม DC 5 V)
14)รูปแบบไฟล์ทส
่ี นับสนุน
รูปแบบ
ภาพนิง่
เพลง
ภาพยนตร์
ชือ
่ ไฟล์
JPG
MP3
WMA
WMV
DivX
นามสกุลไฟล์
JPG
.JPEG
.MP3
.WMA
.WMV
.AVI
บิตเรต
–
เวอร์ชน
ั
–
–
V8
V1,V2, DivX3.11~
V3,V7 DivX5.1
พิกเซล
640x480
–
–
720x576
ความถี่ใ
นการสุ่มสัญญาณ
–
80~320 56~128 4Mbps
kbps
kbps
44.1kHz 44.1kHz
4Mbps
44.1KHz~ 48KHz
อุปกรณ์ทส
่ี นับสนุน: สือ
่ จัดเก็บข้อมูล USB, เครือ
่ งเล่น
MP3, กล้องดิจต
ิ อล
Thai
9
เริ่มต้นใช้งาน
แผ่นดิสก์ DVD±R/±RW, CD-R/RW
เริ่มต้นใช้งาน
คำ�อธิบ�ย
ด้�นหน้�
1
2
3
MIC 1
MIC 2
4 5 6
7
8
9 10
5V 500mA
11
1
ถ�ดว�งแผ่นดิสก
ใส่แผ่นดิสก์ทน
่ี ่ี
2
จอแสดงผล
แสดงสถานะในการเล่น เวลา ฯลฯ
3
พอร์ต USB
เชือ
่ มต่อทีน
่ แ
่ี ละเล่นไฟล์จากอุปกรณ์สอ
่ื จัดเก็บ USB
ภายนอก เช่น เครือ
่ งเล่น MP3, หน่วยความจำาแฟลช USB
ฯลฯ
หน่วยความจำา USB ทีต
่ อ
้ งการกำาลังไฟสูง (สูงกว่า 500 mA ที่
5V) อาจไม่ได้รบ
ั การรองรับ
4
ปุม
่ เปิด/ปิด (
)
เปิดและปิดถาดวางแผ่นดิสก์
5
ปุม
่ ฟังก์ชน
ั (
)
โหมดจะเปลีย
่ นแปลงตามนี้ :
DVD/CD ➞ AUX ➞ USB ➞ FM
6
ปุม
่ หยุด (
7
ปุม
่ เล่น/หยุดชัว่ คร�ว (
8
ปุ่มควบคุมระดับเสียง (
9
ปุม
่ เปิด/ปิด (
หยุดการเล่นดิสก์
)
ล่นดิสก์หรือหยุดเล่นชัว่ คราว
)
,
)
)
ปรับระดับเสียง
เปิดและปิดเครือ
่ ง
10
เซนเซอร์ของรีโมทคอนโทรล
ตรวจจับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรล
11
ช่องเสียบไมโครโฟน
เชือ
่ มต่อกับไมโครโฟน
10
Thai
01
เริ่มต้นใช้งาน
ด้านหลัง
1
2
3 4
5
6
SPEAKERS OUT
FRONT
FA NET
(Only For Service)
SURROUND
CENTER
FRONT
SUBWOOFER
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
VIDEO OUT
AUX IN
COMPONENT
OUT
FM ANT
1
FA NET
(สำ�หรับการรับบริการเท่านัน
้ )
ใช้ส�ำ หรับบริการซ่อมแซม
2
ช่องเสียบสัญญาณออกลำ�โพง
เชือ
่ มต่อลำ�โพงด้านหน้า ลำ�โพงกลาง ลำ�โพงด้านเซอร์ราวด์
และลำ�โพงซับวูฟเฟอร
3
ช่องเสียบสัญญาณเข้า AUX
ใช้ตอ
่ กับสัญญาณออกแบบอะนาล็อก 2CH ของอุปกรณ์ภายนอก
(เช่น VCR)
4
ช่องเสียบ VIDEO OUT
ใช้ตอ
่ ช่องเสียบสัญญาณภาพเข้าของทีวี (VIDEO IN) กับช่อง
เสียบ VIDEO OUT นี้
5
ช่องเสียบสัญญาณภาพออก
COMPONENT OUT
ใช้ตอ
่ ทีวก
ี บ
ั ช่องสัญญาณภาพเข้า Component ทีช
่ อ
่ งเสียบ
เหล่านี้
6
ช่องเสียบสายอากาศ FM
เชือ
่ มต่อสายอากาศ FM
Thai
11
เริ่มต้นใช้งาน
รีโมทคอนโทรล
ปุ่มต่างๆ บนรีโมทคอนโทรล
เปิดและปิดเครือ
่ ง
FUNCTION
ปิดเสียงชัว่ คราว
MUTE
DSP/EQ
1
2
3
4
5
6
8
9
เลือกโหมดเสียง Dolby Pro Logic II ทีต
่ อ
้ งการ
กดปุม
่ ตัวเลขเพือ
่ ใช้งานฟังก์ชน
ั
7. ปุม
่ P.SCAN: กดเพือ
่ ใช้โหมด P.SCAN (โปรเก
รสซีฟสแกน)
8,9 ปุม
่ ระดับเสียงไมโครโฟน: ปรับระดับเสียง MIC
ปุม
่ ECHO (เสียงก้อง): ปรับระดับเสียงก้องของ
ไมโครโฟน
1. ปุม
่ S.VOL: ควบคุมและปรับระดับเสียงให้คงที่
จากการเปลีย
่ นแปลงระดับเสียงอย่างฉับพลัน
กดเพือ
่ ข้ามย้อนกลับหรือไปข้างหน้า
S.VOL
7
ECHO
VOL
VOL
0
กดเพือ
่ ค้นหาย้อนกลับหรือไปข้างหน้า
กดเพือ
่ ค้นหาย้อนกลับหรือไปข้างหน้า
กดเพือ
่ หยุด/เล่นดิสก์
กดเพือ
่ หยุดเล่นดิสก์ชว่ั คราว
DISC MENU
HOME
TITLE MENU
กดเพือ
่ ตรวจสอบเมนูดส
ิ ก์
ใช้เพือ
่ เปลีย
่ นเสียง/ ภาษาของคำ�
บรรยาย มุมกล้อง ฯลฯ
เลือกรายการเมนูบนหน้าจอและเปลีย
่ นค่าเมนู/
ค้นหาสถานีวท
ิ ยุ FM ทีใ่ ช้ได้ และเปลีย
่ นช่อง/
กดปุม
่ Key Control (#, b) (การควบคุมปุม
่ )
เพือ
่ ลดหรือเพิม
่ ค่าคียเ์ สียง
กลับสูเ่ มนูกอ
่ นหน้า
ช่วยให้เข้าถึงฟังก์ชน
ั ทัว่ ไปของโฮมเธียเตอร์
แบบดีวด
ี ี เช่น การสำ�รวจรายการภาพถ่าย.
A. ปุม
่ AUDIO UPSCALE (ตัวปรับความคม
ชัดของเสียง)/P.BASS : เลือก P.BASS หรือ
การตัง้ ค่า MP3 ENHANCEMENT ทีต
่ อ
้ งการ
B. ปุม
่ S/W LEVEL (ระดับ s/w): ใช้เพือ
่
ปรับระดับของซับวูฟเฟอร์
เลือกโหมดเสียง DSP/EQ ทีต
่ อ
้ งการ
- MIC VOL +
P.SCAN
กดเพือ
่ ข้ามย้อนกลับหรือไปข้างหน้า
แสดงเมนูการตัง้ ค่าของผลิตภัณฑ์
ใช้เป็นปุม
่ เลือกโหมด
เปิดและปิดถาดวางแผ่นดิสก์
ใช้ปม
ุ่ นีเ้ พือ
่ เข้าสูเ่ มนู Title (เรือ
่ ง)
TUNING
TOOLS
INFO
b
#
EXIT
RETURN
AUDIO UPSCALE
S/W LEVEL TUNING
A
B
P.BASS
แสดงสถานะดิสก์ (ไฟล์) ปัจจุบน
ั
GIGA
C
USB REC MY KARAOKE REPEAT
KEYCON
MO/ST
D
TUNER
MEMORY
DIMMER
ใช้เพือ
่ เริม
่ การบันทึก USB.
ปรับความสว่างของจอแสดงผล
หรือ
เอาเสียงออก
กดปุม
่ นีเ้ พือ
่ ออกจากเมนู
C. ปุม
่ GIGA: ใช้เพือ
่ เปิด/ปิดฟังก์ชน
ั
GIGA Sound
D. ปุม
่ KEYCON/MO/ST: กดปุม
่ KEYCON
(ควบคุมปุม
่ ) เพือ
่ เลือกแถบการควบคุมปุม
่
เลือก โมโน หรือ สเตอริโอ สำ�หรับการรับ
สัญญาณวิทยุ
กดเพือ
่ ตัง้ ค่าสถานี FM ล่วงหน้า
ช่วยให้คณ
ุ สามารถเล่นซ้�ำ เรือ
่ ง บท
แทร็ค หรือดิสก์
การใส่แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล
✎✎หมายเหตุ
`` ใส่แบตเตอรีใ่ นรีโมทคอนโทรลโดยให้ขว้ั ตรงกัน : (+) กับ (+) และ (–) กับ
(–)
`` เปลีย่ นแบตเตอรีท่ ง้ั สองก้อนพร้อมกันทุกครัง้
`` อย่าโยนแบตเตอรีเ่ ข้ากองไฟหรือทีท่ ม่ี คี วามร้อนสูง
`` รีโมทคอนโทรลสามารถใช้ในระยะห่างทีเ่ ป็นเส้นตรงประมาณ 7 เมตร
12
Thai
* ขนาดแบตเตอรี่: AAA
02
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อลำ�โพง
ตำ�แหน่งของเครื่อง
วางบนแท่นรองหรือชัน
้ วาง หรือใต้ชน
้ั วางทีวี
SW
ขนาด 2.5 ถึง 3 เท่าของหน้าจอทีวี
ลำ�โพงด้านหน้า ei
ลำ�โพงกลาง
f
hj
ลำ�โพงด้านหลัง
ซับวูฟเฟอร์
g
การเลือกตำ�แหน่งรับฟัง
ตำ�แหน่งรับฟังควรอยู่ห่างจากหน้าจอโทรทัศน์ประมาณ
2.5 ถึง 3 เท่าของขนาดหน้าจอโทรทัศน์
ตัวอย่างเช่น: ส�ำ หรับทีวีที่มีขนาดหน้าจอ 32" ควรอยู่ห่าง
2~2.4 ม.
สำ�หรับทีวีที่มีขนาดหน้าจอ 55” ควรอยู่ห่าง
3.5~4 ม.
วางลำ�โพงเหล่านีด
้ า้ นหน้าตำ�แหน่งรับฟังของคุณ โดยหันลำ�โพงเข้าหาตัวคุณ (ประมาณ
45 องศา) วางลำ�โพงเพือ
่ ให้ทวีตเตอร์ของลำ�โพงมีระดับความสูงเท่ากับระดับหูของคุณ
จัดตำ�แหน่งให้ดา้ นหน้าของลำ�โพงหน้าตรงกับด้านหน้าของลำ�โพงกลาง หรือวางให้เยือ
้ ง
หน้าลำ�โพงกลาง
ตำ�แหน่งทีด
่ ท
ี ส
่ี ด
ุ คือติดตัง้ ลำ�โพงกลางให้มรี ะดับความสูงเท่ากับลำ�โพงด้านหน้า คุณยัง
สามารถติดตัง้ ลำ�โพงนีท
้ ด
่ี า้ นบนหรือด้านล่างทีวี โดยวางให้ตรงกับทีวี
วางลำ�โพงเหล่านี้ที่ด้านข้างของตำ�แหน่งรับฟังของคุณ หากไม่มีพื้นที่เพียงพอ ให้วาง
ลำ�โพงเหล่านี้โดยให้ลำ�โพงหันเข้าหากัน วางลำ�โพงให้สูงกว่าระดับหูของคุณประมาณ
60 ถึง 90 ซม. โดยอยู่ในมุมก้มลงเล็กน้อย
ล�ำ โพงด้านหลังใช้เพื่อส่งเสียงเอฟเฟ็กต์หลัก
ยงจะไม่ออกจากลำ�โพงนี้ตลอดเวลา
*และเสี
ซึ่งแตกต่างจากลำ�โพงด้านหน้าและลำ�โพงกลาง
ตำ�แหน่งของซับวูฟเฟอร์ไม่ใช่สว่ นสำ�คัญมาก คุณสามารถวางไว้จด
ุ ใดก็ได้ตามทีต
่ อ
้ งการ
!!ข้อควรระวัง
``
``
ระวังอย่าให้เด็กเล่นลำ�โพงหรืออยูใ่ กล้กบ
ั ลำ�โพง เพราะอาจได้รบ
ั บาดเจ็บได้หากลำ�โพงหล่นใส่
``
อย่าแขวนลำ�โพงซับวูฟเฟอร์บนผนังผ่านทางช่องเปิด
วางลำ�โพงซับวูฟเฟอร์ให้หา่ งจากมือเด็ก เพือ
่ ป้องกันไม่ให้เด็กใส่มอ
ื หรือวัตถุแปลกปลอมอืน
่ เข้าไปในช่องเปิดของลำ�
โพงซับวูฟเฟอร์
✎✎หมายเหตุ
``
หากคุณวางลำ�โพงไว้ใกล้กบ
ั ทีวี สีบนหน้าจอทีวอ
ี าจผิดเพีย
้ น เนือ
่ งจากลำ�โพงทำ�ให้เกิดสนามแม่เหล็ก หากเป็นเช่นนี้
ให้วางลำ�โพงออกห่างจากเครือ
่ งรับโทรทัศน์ของคุณ
Thai
13
การเชื่อมต่อ
ส่วนนี้เกี่ยวข้องกับวิธีการต่างๆ ในการเชื่อมต่อเครื่องกับอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ
ก่อนการเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออกแล้ว
การเชื่อมต่อ
ส่วนประกอบของลำ�โพง
(ซ้าย) (ขวา)
หน้า
(ซ้าย) (ขวา)
กลาง
เซอร์ราวด์
ซับวูฟเฟอร์
ก�รต่อข�แขวนแบบติดผนัง
1. เตรียมสกรู (ไม่ได้ให้มา) ทีเ่ หมาะสำาหรับช่องด้าน
หลังลำาโพงแต่ละตัว
ดูภาพประกอบด้านล่าง
5 mm
4 mm
10 mm
30 mm
2. ขันสกรูกับผนังแล้วแขวนลำาโพงบนผนัง
ช่องด้านหลังลำาโพง
8 - 10 mm
ความลึกของสกรูทข
่ี น
ั
ก�รเชื่อมต่อลำ�โพง
1. ต่อปลัก
๊ เชือ
่ มต่อเข้ากับด้านหลังของเครือ
่ ง โดยให้สข
ี องปลัก
๊ ลำาโพงตรงกับสีของช่อ งเสียบลำาโพง
ลำาโพงกลาง
ลำาโพงหน้า (ขวา)
ลำาโพงหน้า (ซ้าย)
SPEAKERS OUT
FRONT
CENTER
AUX
IN
FRONT
FM ANT
FA NET
(Only For Service)
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
VIDEO OUT
ลำาโพงเซอร์ราวด์ (ซ้าย)
ลำาโพงเซอร์ราวด์ (ขวา)
ซับวูฟเฟอร์
14
Thai
HDMI OUT
SUBWOOFER SURROUND
02
ก�รเชื่อมต่อ
ก�รเชือ
่ มต่อสัญญ�ณภ�พออกไปยังทีวี
เลือกวิธก
ี ารใดวิธก
ี ารหนึง่ จากสีว่ ธิ ต
ี อ
่ ไปนี้ เพือ
่ การเชือ
่ มต่อกับทีว
วิธีที่ 1
เขียว
SPEAKERS OUT
FRONT
CENTER
FRONT
น้ำ�เงิน
VIDEO OUT
แดง
SURROUND
SUBWOOFER
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
AUX IN
FM ANT
วิธีที่ 2 (ให้ม�)
COMPONENT
OUT
วิธท
ี 1 : ก�รเชือ
่ มต่(โปรเกรสซีฟสแกน)วิดโี อ
หากโทรทัศน์ของคุณมี Component Video Input ให้ตอ
่ สายสัญญาณ Component Video (ไม่ได้ให้มา) จากช่องเสียบ
COMPONENT OUT (PR, PB และ Y) ทีด
่ า้ นหลังของผลิตภัณฑ์กบ
ั ช่องเสียบ Component Video Input บนทีวข
ี องคุณ
วิธท
ี ่ี 2 : คอมโพสิตวิดโี อ
ต่อสายสัญญาณภาพทีใ่ ห้มา ระหว่างช่องเสียบ VIDEO OUT ทีด
่ า้ นหลังของเครือ
่ งเข้ากับช่องเสียบ VIDEO IN บนทีวข
ี อง
คุณ
✎ หม�ยเหตุ
`
`
`
!
`
เมือ
่ เลือกโหมดโปรเกรสซีฟสแกน สัญญาณออก VIDEO จะไม่สง่ สัญญาณใดๆ
ผลิตภัณฑ์นท
้ี าำ งานในโหมดอินเตอร์เลซสแกน 480i (576i) สำาหรับสัญญาณคอมโพเนนต์/คอมโพสิตออก
หลังจากการเชือ
่ มต่อสัญญาณภาพแล้ว ตัง้ แหล่งสัญญาณภาพเข้าบนทีวข
ี องคุณให้ตรงกับสัญญาณภาพออก บนเครือ
่ ง
ของคุณ
เปิดเครือ
่ งนีก
้ อ
่ นตัง้ แหล่งสัญญาณภาพเข้าบนทีวข
ี องคุณ โปรดดูคม
ู่ อ
ื การใช้งานทีวข
ี องคุณ สำาหรับข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกั
บวิธเี ลือกแหล่งสัญญาณภาพเข้าของทีวี
ข้อควรระวัง
อย่าเชือ
่ มต่อเครือ
่ งผ่าน VCR สัญญาณภาพทีส
่ ง่ ผ่าน VCRs อาจได้รบ
ั ผลกระทบจากระบบปกป้องลิขสิทธ์แ
ิ ละภาพบนที
วีจะผิดเพีย
้ น
Thai
15
7
8
9
DSP /EQ
0
การเชื่อมต่อ
ฟังก์ชน
ั P.SCAN (โปรเกรสซีฟสแกน)
โปรเกรสซีฟสแกน (Progressive Scan) ใช้ฟล
ิ ด์ขอ
้ มูลเดียว (ซึง่ หมายถึงสแกนทุกเส้นในครัง้ เดียว) เพือ
่ สร้างภาพที่
MUTE
ชัดเจนและละเอียดโดยไม่มเี ส้นสแกนทีม
่ องเห็นได้ ซึง่ ต่างจากอินเตอร์เลซสแกน (Interlace Scan) ทัว่ ไป ทีจ
่ ะใช้
ฟิลด์ขอ
้ มูลภาพสองฟิลด์สลับกันเพือ
่ สร้างภาพทัง้ หมด (เส้นสแกนเส้นคี่ แล้วตามด้วยเส้นสแกนเส้นคู)่
TUNING
VOL
1. กดปุม
่ STOP (หยุด)
/CH
REPEAT
• หากกำ�ลังเล่นแผ่น กดปุม
่ STOP (หยุด) สองครัง้ เพือ
่ ให้ค�ำ ว่า “STOP (หยุด)” ปรากฏบนจอแสดงผล
2. กดปุม
่ P.SCAN บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้นานกว่า 5 วินาที
DISC MENU
MENU
• เมือ
่ กดปุม
่ นีค
้ า้ งไว้เกินกว่า 5 วินาทีจะเป็นการเลือก "P.SCAN" และ "I.SCAN" สลับกัน
• เมือ
่ คุณเลือก P.SCAN คำ�ว่า "P.SCAN" จะปรากฏบนจอแสดงผล
TOOLSนกว่า 5 วินาที
• ในการตัง้ โหมด P.Scan สำ�หรับแผ่น DivX ให้กดปุม
่ P.SCAN บนรีโมทคอนโทรลเกิ
ในขณะทีไ่ ม่มแ
ี ผ่นอยูใ่ นเครือ
่ ง (คำ�ว่า “NO DISC (ไม่มด
ี ส
ิ ก์)" ปรากฏบนจอแสดงผล) จากนัน
้ ใส่
แผ่น DivX แล้วเล่นแผ่น
RETURN
การเชื่อมต่อสายอากาศ FM
A
DIMMER
TITLE MENU
7
INFO
EXIT
TUNER MEMORY
MO/ST
CD RIPPING
B
C
D
S . VOL
AUDIO UPSCALE
P .BASS
SPEAKERS OUT
FRONT
SURROUND
FA NET
CENTER
FRONT
SUBWOOFER
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
(Only For Service)
VIDEO OUT
AUX IN
COMPONENT
OUT
FM ANT
สายอากาศ FM (ให้มา)
1. เชือ
่ มต่อสายอากาศ FM ทีใ่ ห้มาเข้ากับช่องเสียบสายอ กาศ FM
2. ค่อยๆ ลากสายอากาศไปรอบๆ จนกระทัง่ คุณค้นพบตำ� หน่งทีร่ บ
ั สัญญาณได้ชด
ั เจนทีส
่ ด
ุ แล้วยึดติดกับผนังหรือพื้
นผิวทีแ
่ ข็งแรงอืน
่ ๆ
✎✎หมายเหต
``
ผ
ลิตภัณฑ์นไ้ี ม่สามารถรับสัญญาณ AM ได้
16
Thai
FRONT
FA NET
(Only For Service)
แดง
SURROUND
ก�รเชื่อมต่อ
ข�ว
02
ก�รเชื่อมต่อสัญญ�ณเสียงจ�กอุปกรณ์ภ�ยนอก
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SUBWOOFER
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
VIDEO OUT
AUX IN
COMPONENT
OUT
FM ANT
ส�ยสัญญ�ณเสียง (ไม่ได้ให้มา)
หากอุปกรณ์อะนาล็อกภายนอกมีชอ
่ ง
สัญญาณ Audio Out เพียงช่องเดี ยว
ให้เชือ
่ มต่อเข้าทีด
่ า้ นซ้ายหรือขว า
VCR
AUX : ก�รเชื่อมต่ออุปกรณ์อะน�ล็อกภ�ยนอก
อุปกรณ์สง่ สัญญาณอะนาล็อก เช่น VCR
1. เชือ
่ มต่อ AUX IN (Audio) ทีด
่ า้ นหลังของเครือ
่ งเข้ากับช่อง Audio Out ของอุปกรณ์อะนาล็อกภายนอก
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสีของช่องเสียบทีเ่ ชือ
่ มต่อตรงกัน
2. กดปุม
่ FUNCTION เพือ
่ เลือกสัญญาณเข้า AUX 2.
• โหมดจะเปลีย
่ นแปลงตามนี้ :
DVD/CD ➞ AUX ➞ USB ➞ FM
✎ หม�ยเหตุ
`
คุณสามารถเชือ
่ มต่อช่องเสียบ Video Output ของ VCR เข้ากับทีวี และเชือ
่ มต่อช่องเสียบ Audio Output ของ VCR
เข้ากับผลิตภัณฑ์น
ก�รเชื่อมต่อไมโครโฟน
คุณสามารถเพลิดเพลินกับความรูส
้ ก
ึ สะดวกสบายเหมือน อยูใ่ นห้องคาราโอเกะในบ้านของคุณ
ดูวด
ิ โี อและร้องเพลงไปตามเนือ
้ เพลงทีป
่ รากฏไปพร้อมกั นบนหน้าจอทีว
1. เชือ
่ มต่อไมโครโฟนกับช่องเสียบไมโครโฟนทีด
่ า้ นหน้าเครือ
่ ง คุณสามารถเชือ
่ มต่อได้
สูงสุด 2 ไมโครโฟน
2. กดปุม
่ MIC VOL เพือ
่ ปรับระดับเสียงของไมโครโฟน
3. กดปุม
่ ECHO เพือ
่ ปรับระดับเสียงก้อ งของไมโครโฟน
4. ระหว่างการเล่น กดปุม
่ KEYCON (ควบคุมปุม
่ ) แล้วกดปุม
่ (#/b)
แต่ละครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ (#) คียจ์ ะเพิม
่ ขึน
้ และแต่ละครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ (b) คียจ์ ะลดลง
5. กดปุม
่ MY KARAOKE (ค�ร�โอเกะของฉัน) เพือ
่ ยกเลิกเสียง แต่ละครัง้ ทีก
่ ดปุม
่
การเลือกจะเปลีย
่ นแปลงดังน :ี้ Maximum Reduction (การลดสูงสุด) ➞ Minimum
reduction (การลดต่าำ สุด) ➞ Original vocals (เสียงดัง้ เดิม)
หม�ยเหต
` หากคุณได้ยนิ เสียงผิดปกติ (เสียงแหลมหรือเสียงหอน) ขณะใช้คณ
ุ สมบัตค
ิ าราโอเกะ
ให้นาำ ไมโครโฟนออกห่างจากลำาโพง การลดระดับเสียงไมโครโฟนหรือระดับเสียง
ลำาโพงลงช่วยได้เช่นกัน
` ไมโครโฟนไม่ทาำ งานในโหมด AUX และ TUNER
` เมือ่ การเลือกลำาโพงตัง้ ค่าเป็นลำาโพงทีวี ไมโครโฟนจะไม่สามารถใช้งานได้
` หลังจากตัง้ ค่าคาราโอเกะของฉันหรือการควบคุมปุม่ แล้ว PLII/S.VOL/P.BASS/
DSP(EQ)/GIGA จะไม่ทาำ งาน
` ฟังก์ชนั MY KARAOKE ไม่ทาำ งานเมือ่ อยูใ่ นสถานะ DIVX, ฟังก์ชนั KEYCON ไม่
ทำางานเมือ
่ อยูใ่ นสถานะ DIVX/USB/MP3/WMA
` เมือ่ หยุดการทำางาน การตัง้ ค่าคาราโอเกะของฉันและการควบคุมปุม่ จะหายไป
✎
MIC 1
5V 500mA
MIC 2
8
0b
8
D
+
9
MIC VOL
#
+
9
MIC VOL
KEYCON
MO/ST
MY KARAOKE
b
DIMMER
#
KEYCON
MO/ST
MY KARAOKE
D
DIMMER
Thai
17
การตั้งค่า
1
2
3
4
5
6
8
9
- MIC VOL +
7
VOL
ก่อนการเริ่มต้น (การตั้งค่าเริ่มต้น)
1. กดปุม
่ POWER เมือ
่ ต่อเข้ากับโทรทัศน์เป็นครัง้ แรก
หน้าจอ Initial Setting (การตัง้ ค่าเริม
่ ต้น) จะปรากฏ
ขึน
้
ECHO
ขั้นตอนเข้าใช้งานอาจแตกต่างกันขึ้นกับเมนูที่เลือก GUI
(Graphical User Interface) ในคู่มือนี้อาจต่างไป ขึ้นกับ
เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์
DISC MENU
Initial settings > On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays
VOL
การตั้ง0ค่าเมนูตั้งค่า
HOME
TITLE MENU
1
TUNING
TOOLS
English
INFO
한국어
Nederlands
b
Français
Deutsch
#
Italiano
>Move
" Select
2
EXIT
RETURN
AUDIO UPSCALE
S/W LEVEL TUNING
A
B
P.BASS
3
GIGA
C
4
KEYCON
MO/ST
D
1
ปุ่ม HOME
(หน้าแรก) : แสดงเมนู
TUNER หลัก
USB REC MY KARAOKE REPEAT
2
ปุ่ม RETURN : กลับสู่เมนูตั้งค่าก่อนหน้า
่ ▲▼ เพือ
3. กดปุม
่ เลือกอัตราส่วนภาพโทรทัศน์ทต
่ี อ
้ งการ
แล้วกดปุม
่ ENTER.
3
✎✎หมายเหตุ
ปุ่ม ENTER / DIRECTION
เลื่อนเคอร์เซอร์และเลือกรายการ เลือกรายการที่
เลือกในขณะนี้ ยืนยันการตั้งค่าของคุณ
4
ปุ่ม EXIT : ออกจากเมนูตั้งค่า
2. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือกภาษาทีต
่ อ
้ งการ จากนัน
้ กดปุม
่
ENTER.
``
``
``
``
``
หากคุณไม่ได้เลือกภาษาทีต
่ อ
้ งการในการตัง้ ค่าแรก
เริม
่ คุณจะเห็นหน้าต่างการเลือกภาษาในครัง้ ถัดไปที่
คุณเปิดผลิตภัณฑ์
การเลือกภาษาของคุณจะใช้กบ
ั เมนูทง้ั หมด: เมนูหน้า
จอ เมนูดส
ิ ก์ เสียง คำ�บรรยาย
หากคุณต้องการไปยังหน้าจอก่อนหน้า กดปุม
่
A(PREVIOUS) (ก่อนหน้า) หรือ RETURN (ย้อน
กลับ)
เมือ
่ คุณเลือกภาษาของเมนูแล้ว คุณสามารถ
เปลีย
่ นแปล งได้โดยการกดปุม
่ STOP (@) บนรีโมท
คอนโทรลค้างไ ว้นานกว่า 5 วินาทีโดยไม่มด
ี ส
ิ ก์อยู่
ภายใน
เมือ
่ หน้าจอ Initial Setting (การตัง้ ค่าเริม
่ ต้น) ไม่
ปรากฏ โปรดดูทก
่ี ารตัง้ ค่าเริม
่ ต้น (ดูหน้า 20)
MEMORY
DIMMER
Settings
Function
DVD/CD
1. กดปุม
่ POWER.
2. กดปุม
่ _+ เพือ
่ เลือก Settings, แล้วกดปุม
่
ENTER.
3. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือกเมนูทต
่ี อ
้ งการ แล้วกดปุม
่
ENTER.
4. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือกเมนูยอ
่ ยทีต
่ อ
้ งการ แล้วกดปุม
่
ENTER.
5. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือกรายการทีต
่ อ
้ งการ แล้วกดปุม
่
ENTER.
6. กดปุม
่ EXIT เพือ
่ ออกจากเมนูการตัง้ ค่า
18
Thai
03
Settings
Speaker Setting
คุณสามารถกำ�หนดค่าตัวเลือกจอแสดงผลต่างๆ เช่น
อัตราส่วนภาพของทีวี ความละเอียด ฯลฯ
Speaker Size
Delay Time
mMove
• 4:3 Pan-Scan
เลือกเมือ่ คุณต้องการดูภาพในอัต
ราส่วนหน้าจอ 16:9 ตามที่ DVD
ให้มา แม้วา่ คุณจะมีทวี ท
ี ม่ี อี ตั ราส่วน
หน้าจอ 4:3 ก็ตาม แถบสีด�ำ จะปรา
กฏทีส่ ว่ นบนและล่างของหน้าจอ
: Off
Test Tone
ขึน
้ กับชนิดของทีวท
ี ค
่ี ณ
ุ มี คุณอาจต้องปรับการตัง้ ค่าหน้า
จอ
• 4:3 Letter Box
▶
Sound Edit
อัตราส่วนภาพของทีวี
เลือกเมือ่ คุณต้องการดูวดิ โี อ 16:9 ที่
DVD ให้มาโดยไม่มแี ถบสีด�ำ ทีด่ า้ นบน
และด้านล่างหน้าจอ แม้วา่ คุณจะมีทวี ท
ี ่ี
มีอตั ราส่วนหน้าจอ 4:3 (ขอบซ้ายสุดแ
ละขวาสุดของภาพยนตร์จะถูกตัดออก)
การตั้งค่า
จอแสดงผล
" Select ' Return
" Select ' Return
• สำ�หรับลำ�โพงหน้า โหมดนีจ
้ ะถูกตัง้ ไว้ท่ี Small (เล็ก)
้ ะถูกตัง้ ไว้ท่ี Present
• สำ�หรับซับวูฟเฟอร์ โหมดนีจ
(ปัจจุบน
ั )
• สำ�หรับลำ�โพงกลางและเซอร์ราวด์ คุณสามารถเปลีย
่ น
โหมดเป็น Small (เล็ก) หรือ None (ไม่ม)ี
- Small (เล็ก) : เลือกตัวเลือกนีเ้ มือ
่ ใช้ล�ำ โพง
่ ไม่ได้เชือ
่ มต่อ
- None (ไม่ม)ี : เลือกตัวเลือกนีเ้ มือ
ลำ�โพง
✎✎หมายเหตุ
`` โหมดลำ�โพงอาจแตกต่างกัน ขึน้ กับการตัง้ ค่า
Dolby Pro Logic และ Stereo
• 16:9 Wide
คุณสามารถดูภาพ 16:9 อย่างครบ
ถ้วนบนทีวแี บบไวด์สกรีนของคุณ
การแก้ไขเสียง
คุณสามารถปรับความสมดุลและระดับสำ�หรับลำ�โพง
แต่ละตัว
✎✎หมายเหตุ
`` หากเป็นแผ่น DVD ในอัตราส่วน 4:3 คุณจะไม่
``
สามารถดูในแ บบไวด์สกรีนได้
เนือ
่ งจากแผ่น DVD ถูกบันทึกในรูปแบบภาพที่
หลากหลาย จึงอาจมีความแตกต่างกัน ทัง้ นี้ ขึน
้ อยู่
กับซอฟต์แวร์ ประเภทของทีวี และการตัง้ ค่า
อัตราส่วนภาพของทีวี
สัญญาณออกวิดโี อ
ประเทศต่างๆ ใช้มาตรฐานโทรทัศน์ทแ
่ี ตกต่างกัน
คุณสามารถเลือกจาก NTSC และ PAL
• NTSC : คุณสามารถเลือกรูปแบบวิดโี อ NTSC
• PAL : คุณสามารถเลือกรูปแบบวิดโี อ PAL
เสียง
การตัง
้ ค่าลำ�โพง
ขนาดลำ�โพง
คุณสามารถเลือกขนาดลำ�โพงของลำ�โพงกลางและ
ลำ�โพงเซอร์ราวด์ ตลอดจนถึงการทดสอบเสียงในโหมดนี้
Settings
Sound Edit
Front Bal.
dB L
R
dB
Surround Bal.
dB L
R
dB
Center Level
dB
Surround Level
dB
SW Level
dB
<Change " Select ' Return
mMove " Select ' Return
กดปุม
่ $% เพือ
่ เลือกและปรับลำ�โพงทีต
่ อ
้ งการ
กดปุม
่ _+ เพือ
่ ปรับเปลีย
่ นค่า
การปรับสมดุลลำ�โพงหน้า/เซอร์ราวด์
`` คุณสามารถเลือกค่าระหว่าง 0 ถึง -6
`` ระดับเสียงจะลดลงเมือ่ คุณเลือ่ นเข้าใกล้ –6
การปรับระดับลำ�โพงกลาง/เซอร์ราวด์/ซับวูฟเฟอร์
`` สามารถปรับระดับเสียงเป็นลำ�ดับจาก +6dB ถึง
–6dB
`` เสียงจะดังขึน้ เมือ่ คุณเลือ่ นเข้าใกล้ +6dB และเบาลงเ
มือ
่ เลือ
่ นเข้าใกล้ -6dB
Thai
19
การตั้งค่า
หน่วงเวล�
DRC (Dynamic Range Compression)
หากไม่สามารถวางลำาโพงในระยะห่างทีเ่ ท่ากันจาก
ตำาแหน่งรับฟัง คุณสามารถปรับระยะหน่วงเวลาของ
สัญญาณเสียงจากลำาโพงกลางและลำาโพงเซอร์ราวด์ได้
คุณยังสามารถตัง้ ค่าเสียงทดสอบในโหมดนี้
คุณสมบัตน
ิ ท
้ี าำ ให้เกิดความสมดุลระหว่างช่วงของเสียงทีด
่ ั
งทีส
่ ด
ุ กับเบาทีส
่ ด
ุ คุณสามารถใช้ฟงั ก์ชน
ั นีเ้ พือ
่ เพลิดเพลิ
นกับเสียง Dolby Digital ขณะรับชมภาพยนตร์ทร่ี ะดับเสีย
งเบาในเวลากลางคืน
• โดยคุณสามารถเลือกค่าเต็ม, 6/8, 4/8, 2/8, ปิด
ก�รตัง
้ ค่�ก�รหน่วงเวล�ลำ�โพง
เมือ
่ เล่นแบบ 5.1CH Surround Sound คุณสามารถเ พลิ
ดเพลินกับเสียงทีด
่ ท
ี ส
่ี ด
ุ หากระยะห่างระหว่างคุณ และ
ลำาโพงแต่ละข้างเท่ากัน
เนือ
่ งจากเสียงมาถึงตำาแหน่งรับฟังในเวลาทีต
่ า่ งกัน ขึ้ นอ
ยูก
่ บ
ั ตำาแหน่งวางลำาโพง คุณสามารถปรับความแต กต่าง
นีไ้ ด้โดยเพิม
่ เอฟเฟ็กต์หน่วงให้กบ
ั เสียงของลำาโ พงกลาง
และลำาโพงหลัง
AUDIO SYNC (ก�รซิงค์เสียง)
การซิงค์ภาพและเสียงอาจไม่ตรงกันกับทีวด
ี จ
ิ ต
ิ อล หาก
เป็นเช่นนี้ ให้ปรับเวลาหน่วงเสียงให้ตรงกับภาพ
• คุณสามารถตัง้ เวลาหน่วงเสียงให้อยูร่ ะหว่าง 0 มิลลิวน
ิ าที
และ 300 มิลลิวน
ิ าที ตัง้ ค่านีใ้ ห้อยูใ่ นสถานะ ทีด
่ ท
ี ส
่ี ด
ุ
User EQ (EQ ผูใ้ ช้)
คุณสามารถกำาหนดการตัง้ ค่าอีควอไลเซอร์ดว้ ยตนเองให้
เป็นแบบทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
Settings
Delay Time
Front
Center
: 00ms
Surround
: 00ms
Settings
User EQ
dB
6
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
-6
Subwoofer
Test Tone
: Off
<Change " Select
' Return
" Select
mmove
' Return
250Hz
600Hz
1kHz
3kHz
6kHz
10kHz 15kHz
a Reset > Adjust < Move ' Return
mMove " Select ' Return
เสียงทดสอบ
คะแนนก�รร้องค�ร�โอเกะ
Settings
Speaker Setting
Speaker Size
Sound Edit
Delay Time
Test Tone
mMove
: On
▶
" Select ' Return
" Select ' Return
หน้าจอคะแนนการร้องคาราโอเกะสามารถสลับเปิดหรือ
ปิดได้
• Off (ปิด) : ปิดหน้าจอคะแนนการร้องคาราโอเกะ
• On (เปิด) : หลังจากร้องเพลง คะแนนจะแสดงขึน
้ บน
หน้าจอ
✎ หม�ยเหต
`
ในสถานะ USB/DIVX การให้คะแนนคาราโอเกะจะ
ไม่ทาำ งาน
ใช้คณ
ุ สมบัตเิ สียงทดสอบเพือ
่ ตรวจสอบการเชือ
่ มต่อลำาโ
พง
• กดปุม
่ _+ เพือ
่ เลือก On (เปิด).
• เสียงทดสอบจะถูกส่งไปยัง Front Left ➞ Center ➞
Front Right ➞ Surround Right ➞ Surround Left
➞ Subwoofer์ ตามลำาดับ
เมือ
่ ต้องการหยุดเสียงทดสอบ กดปุม
่ ENTER.
ระบบ
ก�รตัง
้ ค่�เริม
่ ต้น
โดยการใช้การตัง้ ค่าเริม
่ ต้น คุณสามารถตัง้ ค่าภาษาและ
อัตราส่วนภาพทีวไี ด้
ก�รลงทะเบียน DivX(R)
ดูรหัสการลงทะเบียน DivX(R) VOD
เพือ
่ ซือ
้ และเล่นเนือ
้ หา DivX(R) VOD
20
Thai
03
คุณสามารถเลือกภาษาทีต
่ อ
้ งการสำ�หรับเมนูบนหน้าจอ
เมนูบนดิสก์ ฯลฯ
ภาษาทีป่ รากฏบนหน้าจอ
เลือกภาษาสำ�หรับการแสดงบน หน้า
จอ
หากคุณลืมรหัสผ่าน
1. นำ�แผ่นดิสก์ออก
2. กดปุม
่ STOP (@) บนรีโมทคอนโทลค้างไว้ 5
วินาทีขน
้ึ ไป การตัง้ ค่าทัง้ หมดจะเปลีย
่ นกลับเป็นค่าที่
ตัง้ จากโรงงาน
การสนับสนุน
เมนูดส
ิ ก์
เลือกภาษาสำ�หรับการแสดงเมนู
ดิสก์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
เสียง
เลือกภาษาสำ�หรับเสียงของดิสก์
ให้ขอ
้ มูลผลิตภัณฑ์ เช่น รหัสรุน
่ เวอร์ชน
ั ของซอฟต์แวร์
ฯลฯ
คำ�บรรยายใต้ภาพ
เลือกภาษาสำ�หรับคำ�บรรยายใต้
ภาพของดิสก์
ฟังก์ชันพื้นฐาน
a ห
ากต้องการเลือกภาษาทีไ่ ม่ปรากฏในเมนู เลือก อืน
่ ๆ
ใน เมนูดส
ิ ก์, เสียง และ คำ�บรรยายใต้ภาพ และป้อน
รหัสประเทศ (ดูหน้า 31).
ุ ไม่สามารถเลือก OTHERS (อืน
a ค
ณ
่ ๆ) ในเมนูภาษาที่
ปรา กฏบนหน้าจอ
✎✎หมายเหตุ
`` ภาษาทีเ่ ลือกจะปรากฏขึน้ ต่อเมือ่ ภาษานัน้ ได้รบั การ
สนับสนุนในดิสก์เท่านัน
้
การเล่นแผ่นดิสก์
1. ก
ดปุม
่ OPEN/CLOSE (^).
2. วางแผ่นดิสก์เบา ๆ ลงในถาดวางแผ่นดิสก์โดยวางด้
านทีม
่ ข
ี อ
้ ความสกรีนหงายขึน
้
3. กดปุม
่ ปิดถาดวางแผ่น
่ OPEN/CLOSE (^) เพือ
ดิสก์
✎✎หมายเหตุ
`` ฟังก์ชนั เล่นต่อ: เมือ่ คุณหยุดการเล่นแผ่นดิสก์
ความปลอดภัย
ฟังก์ชน
ั การควบคุมโดยผูป
้ กครองจะทำ�งานร่วมกับแผ่น
DVD ทีม
่ ก
ี ารกำ�หนดระดับเรท ซึง่ ช่วยให้คณ
ุ สามารถคว
บคุมชนิดของแผ่น DVD ทีด
่ ใู นครอบครัวได้ ระดับเรทมี
ได้ถงึ 8 ระดับบนแผ่นดิสก์
การกำ�หนดระดับเรทโดยผูป
้ กครอง
เลือกระดับเรททีค
่ ณ
ุ ต้องการกำ�หนด ตัวเลขทีส
่ งู ขึน
้ ระบุวา่
รายการนัน
้ เหมาะสำ�หรับการรับชมของผ ้
ใหญ่เท่านัน
้ ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกสูงถึงระดับ 6
ดิสก์ทอ
่ี ยูใ่ นระดับ 7, 8 จะไม่เล่น ป้อนรหัสผ่านแล้วกดปุม
่
ENTER.
- รหัสผ่านถูกตัง้ เป็น "0000" ตามค่าเริม
่ ต้น
- เมือ
่ เสร็จสิน
้ การตัง้ ค่า คุณจะถูกนำ�ไปยังหน้าจอก่อน
หน้า
การเปลีย
่ นรหัสผ่าน
เลือก Change และป้อนรหัสผ่าน 4-8 หลักเพือ
่
กำ�หนดการล็อค โดยผูป
้ กครองโดยใช้ปม
ุ่ ตัวเลขบน
รีโมทคอนโทรล
``
``
``
เครือ
่ งจ ะจำ�ตำ�แหน่งทีค
่ ณ
ุ หยุดเอาไว้ ดังนัน
้ เมือ
่ คุณ
กดปุม
่ PLAY อีกครัง้ เครือ
่ งจะเล่นต่อจากตำ�แหน่ง
เดิม (ฟังก์ชั นนีจ
้ ะทำ�งานเฉพาะกับแผ่น DVD
เท่านัน
้ ) กดปุม
่ STOP สองครัง้ ระหว่างการเล่นเพือ
่
ยกเลิกฟังก ชันเล่นต่อ
หากไม่มก
ี ารกดปุม
่ อืน
่ ใดบนเครือ
่ งหรือ
รีโมทคอนโทรล นานกว่า 3 นาทีเมือ
่ เครือ
่ งอยูใ่ น
โหมดหยุดชัว่ คราว เค รือ
่ งจะเปลีย
่ นเป็นโหมดหยุด
ทำ�งาน
หน้าจอเริม
่ ต้นอาจปรากฏต่างกัน ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ข้อมูลใน
แผ่ นดิสก์
แผ่นดิสก์ทล
่ี ะเมิดลิขสิทธ์จ
ิ ะไม่สามารถเล่นกับ
เครือ
่ งนี้ ได้ เนือ
่ งจากละเมิดคำ�แนะนำ� CSS
(Content Scrambling System : a copy
protection system)
a จะปรากฏขึน
้ เมือ
่ มีการกดปุม
่ ไม่ถก
ู ต้อง
ฟังก์ชน
ั ภาพพักหน้าจอทีว/
ี ประหยัด
พลังงาน
• หากไม่มก
ี ารกดปุม
่ เป็นเวลานานเกิน 5 นาทีในโหมด
หยุดหรือเล่น (เพลง) ภาพพักหน้าจอจะเริม
่ ทำ�งาน
• ถ้าเครือ
่ งถูกทิง้ ไว้ในโหมดภาพพักหน้าจอเป็นเวลานาน
กว่า 20 นาที เครือ
่ งจะปิดเองโดยอัตโนมัติ (ฟังก์ชน
ั ปิด
เครือ
่ งอัตโนมัต)ิ (ยกเว้นขณะเล่นเพลง)
Thai
21
การตั้งค่า
ภาษา
ฟังก์ชันพื้นฐาน
การเล่นซีดเี พลง (CD-'A)/MP3/WMA
BA
การเล่นไฟล์ JPEG
ภาพทีถ
่ า่ ยด้วยกล้องดิจต
ิ อลหรือกล้องถ่ายวิดโี อ หรือ
ไฟล์ JPEG ในพีซี สามารถจัดเก็บไว้ในแผ่นซีดแ
ี ละเล่น
กับเครือ
่ งรุน
่ นีไ้ ด้
1. ใส่ดส
ิ ก์ทม
่ี ไี ฟล์ JPEG ลงในถาดวางแผ่นดิสก์
Track01
2. กดปุม
่ _+ เพือ
่ เลือก Photo (ภาพถ่าย) แล้วกด
ปุม
่ ENTER
1/17
3. กดปุม
่ เลือกโฟลเดอร์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการเล่น
่ ▲▼ เพือ
แล้วกดปุม
่ ENTER
0:15 / 3:59
Function DVD/CD
Repeat Play Mode
1. ใส่ซด
ี เี พลง (CD-DA) หรือแผ่น MP3 ในถาดวาง
แผ่นดิสก์
• สำ�หรับซีดเี พลง แทร็คแรกจะถูกเล่นโดยอัตโนมัติ
่ [] เพือ
- กดปุม
่ เลือ
่ นไปยังแทร็คก่อนหน้า/
แทร็คถัดไป
• สำ�หรับแผ่น MP3/WMA กดปุม
่ _+ เพือ
่ เลือก
Music (เพลง) แล้วกดปุม
่ ENTER
่ $%_+ เพือ
่ เลือกไฟล์ทต
่ี อ
้ งการ แล้ว
- กดปุม
กดปุม
่ ENTER
่ () เพือ
- กดปุม
่ เลือ
่ นไปยังหน้าก่อนหน้า/
หน้าถัดไป
่ STOP (@) เพือ
2. กดปุม
่ หยุดการเล่น
✎✎หมายเหตุ
`` แผ่นดิสก์ MP3/WMA-CD บางแผ่นอาจเล่นไม่ได้
``
``
``
ขึน
้ อยู่ กับโหมดในการบันทึก
สารบัญของ MP3-CD จะแตกต่างกัน ขึน
้ อยูก
่ บ
ั รูป
แบบแทร็ค MP3/WMA ทีบ
่ น
ั ทึกบนแผ่นดิสก์
ไม่สามารถเล่นไฟล์ WMA-DRM
ขณะเล่น MP3/WMA/CD ปุม
่ ตัวเลขจะไม่ท�ำ งาน
4. กดปุม
่ เลือกภาพถ่ายทีค
่ ณ
ุ ต้องการเล่น
่ ▲▼ เพือ
แล้วกดปุม
่ ENTER
• ไฟล์ทเ่ี ลือกจะเล่นและภาพนิง่ จะเริม
่ ต้น
• ในการหยุดภาพนิง่ กดปุม
่ PAUSE (#)
• คุณสามารถดูไฟล์กอ
่ นหน้า/ไฟล์ถด
ั ไปได้โดยการ
กดปุม
่ ◄,► ระหว่างโหมดภาพนิง่
ROOT
JPEG 1
JPEG 2
JPEG 3
642 X 352
2010/01/01
Function DVD/CD
Pages
Return
ฟังก์ชน
ั การหมุน
G
กดปุม
่ สีเขียว (B) หรือ สีเหลือง (C) ในระหว่างโหมด
หยุดชัว่ คราว
• ปุม
่ สีเขียว (B): หมุนภาพทวนเข็มนาฬิกา 90°
• ปุม
่ สีเหลือง (C): หมุนภาพตามเข็มนาฬิกา 90°
✎✎หมายเหตุ
`` ความละเอียดสูงสุดทีผ่ ลิตภัณฑ์นส้ี นับสนุนคือ
5120 x 3480 (หรือ 19.0 MPixel) สำ�หรับไฟล์
JPEG มาตรฐาน และ 2048 x 1536 (หรือ 3.0
MPixel) สำ�หรับไฟล์ภาพโปรเกรสซีฟ
22
Thai
04
การค้นหาเดินหน้า/ถอยหลัง
BDA
กดปุม
่ () สำ�หรับฟังก์ชน
ั ค้นหา
D
กดปุม
่ PAUSE ซ้�ำ ๆ
• ภาพจะเลือ
่ นไปข้างหน้าทีละเฟรมทุกครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ นี้
ระหว่างการเล่น
✎✎หมายเหตุ
``
( 1 ➞ ( 2 ➞ ( 3 ➞ ( 4
)
1➞)2➞)3➞)4
เสียงจะเงียบลงระหว่างการเล่นแบบเคลือ
่ นไหวเป็น
POWER
ลำ�ดับ
คุณจะไม่ได้ยน
ิ เสียงใดๆ ระหว่างโหมดค้นหา
การค้นหาการเล่นจะมีเสียงเมือ
่ ค้นหาทีค
่ วามเร็ว )1
และ )2 เท่านัน
้
ฟังก์ชน
ั นีใ้ ช้งานได้ส�ำ หรับ CD-DA เท่านัน
้
การข้ามฉาก/เพลง
BAD
กดปุม
่ []
• แต่ละครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ ระหว่างการเล่น เครือ
่ งจะเล่นบท
แทร็ค หรือไดเรกทอรี (ไฟล์) ก่อนหน้าหรือถัดไป
• คุณไม่สามารถข้ามบทต่างๆ อย่างต่อเนือ
่ ง
การเล่นแบบเคลื่อนไหวช้า
D
กดปุม
่ PAUSE (#) แล้วตามด้วยปุม
่ ) สำ�หรับการเล่น
แบบเคลือ
่ นไหวช้า
*1 ➞*2 ➞*3
D
*1 ➞*2 ➞*3
SLEEP
D
1
S.VOL
ในระหว่างการเล่น กดปุม
่ _,+
• การเล่นจะข้ามไปข้างหน้า 5 นาทีเมือ
่ คุณกดปุม
่ +4
• การเล่นจะข้ามย้อนกลับไป 5 นาทีเมือ
่ คุณกดปุม
่ _
7
✎✎หมายเหตุ
``
2
3
5
6
8
9
DSP /EQ
0
คุณสามารถเรียกใช้ฟงั ก์ชน
ั นีไ้ ด้เฉพาะกับ DivX เท่านัน
้
การใช้เมนูดิสก์
MUTE
คุณสามารถดูเมนูส�ำ หรับภาษาเสียง ภาษาคำ�บรรยายใต้
VOL
ภาพ โปรไฟล์ ฯลฯ
1. ในระหว่างการเล่น กดปุม
่ DISC MENU
ทีร่ โี มทคอนโทรล
2. กดปุม
่ $%_+ เพือ
่ เลือกค่าทีต
่ อ
้ งการ
แล้วกดปุม
่ ENTER
DISC MENU
REPEAT
TUNING
/CH
MENU
TITLE ME
TOOLS
INFO
✎✎หมายเหตุ
``
รายการตัง้ ค่าเมนูอาจแตกต่างกัน และเมนูนอ
้ี าจไม่
สามารถใช้ได้ ขึน
้ กับแผ่นดิสก์
RETURN
✎✎หมายเหตุ
``
``
FUNCTI
TV SOUR
ฟังก์ชันข้าม 5 นาที
DVD RECEIVER/TV
✎✎หมายเหตุ
``
``
ฟังก์ชันพื้นฐาน
การเล่นแบบเคลื่อนไหวเป็นลำ�ดับ
การใช้ฟังก์ชันการเล่น
TUNER MEMORY
MO/ST
B
C
A
เสียงจะเงียบลงในระหว่างการเล่นแบบช้า
ไม่สามารถเล่นภาพแบบช้าในทิศทางย้อนกลับ
EXIT
DIMMER
S . VOL
CD RIP
D
AUDIO UPS
P .BASS
Thai
23
7
8
9
DSP /EQ
0
ฟังก์ชันพื้นฐาน
ก�รใช้เมนูเรื่อง
ก�รเล่นซ้ำ� CD/MP3
MUTE
VOL
1. ในระหว่างการเล่น CD/ MP3 กดปุม
่ REPEAT ซ้าำ ๆ
เพือ
่ เลือกโหมดเล่นซ้าำ ทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
TUNING
/CH
REPEAT
สำาหรับ DVD ทีม
่ ห
ี ลายเรือ
่ ง คุณสามารถดูเรือ
่ งของ
ภาพยนตร์แต่ละเรือ
่ งได้ DISC MENU
MENU
TITLE MENU
B
2. กดปุม
่ ▲▼_+ เพือ
่ เลือTOOLS
กค่าทีต
่ อ
้ งการ
แล้วกดปุม
่ ENTER
POWER
A
1. ในระหว่างการเล่น กดปุม
่ TITLE
MENU ทีร่ โี มทคอนโทรล
INFO
FUNCTION
TV SOURCE
✎ หม�ยเหตุ
`
รายการตัง้ ค่าเมนูอาจแตกต่างกัน และเมนูนอ้ี าจไม่สามารถ
DVD RECEIVER/TV
EXIT
ใช้ได้ ขึน้ กับแผ่นดิสก์ RETURN
S.VOL MO/ST
TUNER MEMORY
ก�รเล่นซ้ำ�
A
DIMMER
B
1
S . VOL
;
(Repeat Off ; เล่นซ้าำ แทร็ค ; Repeat All ;
Random ; Repeat Section A-B)
;
;
;
;
(Repeat Off ; เล่นซ้าำ แทร็ค ;
Repeat Dir (Directory) ; Repeat All ; Random)
2
3
B
AUDIO UPSCALE
4
5
BAD
7
6
คุณสามารถเล่นซ้าำ ช่วงทีก
่ าำ หนดในแผ่น DVD หรือ CD
8
91.
DSP /EQ
คุณสามารถเล่นซ้าำ เรือ
่ ง บท หรือส่วน (เล่นซ้าำ ช่วง A-B)
0
ของแผ่น DVD/DivX
Repeat
;
ก�รเล่นซ้ำ�ช่วง A-B
D
P .BASS
ก�รเล่นซ้ำ� DVD/DivX
;
SLEEP
CD RIPPING
C
;
ในระหว่างการเล่นแผ่น DVD หรือ CD กดปุม
่
REPEAT ทีร่ โี มทคอนโทรล
2. สำาหรับ DVD กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือก Aสำาหรับ CD กดปุม
่ REPEAT ซ้าำ ๆ จนกระทัง่ ปรากฏ
ขึน
้
3. กดปุม
่ ENTER ตรงจุดทีค
่ ณ
ุ ต้องการให้การเล่นซ้าำ
เริม
่ ต้น (A)
OFF
4. กดปุม
่ ENTER ตรงจุดทีค
่ ณ
ุ ต้องการให้การเล่นซ้าำ
สิน
้ สุด (B)
MUTE
5. หากต้องการกลับไปยังการเล่นปกติ:
VOL
TUNING สำาหรับ DVD กดปุม
่ REPEAT (ซ้�ำ ) แล้วกดปุม
่ ▲▼
/CH เพือ
่ เลือก OFF (ปิด) สำาหรับ CD กดปุม
่ REPEAT
REPEAT
1. ในระหว่างการเล่น DVD/DivX กดปุม
่
REPEAT ทีร่ โี มทคอนโทรล
2. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือกโหมดเล่นซ้DISC
าำ ทีMENU
่
ต้องการ แล้วกดปุม
่ ENTER
(ซ้�ำ ) เพือ
่ เลือกเป็น
MENU
✎ หม�ยเหตุ
3. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือก OFF (ปิด) เพือ
่ กลับสูก
่ ารเล่น
ปกติ แล้วกดปุม
่ ENTER
TOOLS
Z
D
24
INFO
Title ➞ Chapter ➞ A - ➞ Off
Track ➞ Folder ➞ All ➞ Off
RETURN
A
DIMMER
Thai
`
ฟังก์ชน
ั การเล่นซ้าำ ช่วง A-B จะไม่ทาำ งานกับแผ่น
ดิสก์ DivX, MP3 หรือ JPEG
`
ฟังก์ชน
ั ทำาซ้าำ ไม่สามารถใช้ได้ระหว่างการเล่นแผ่น
CD/DVD หากตัง้ ค่าการให้คะแนนคาราโอเกะไว้ท่ี
เปิด
EXIT
TUNER MEMORY
MO/ST
CD RIPPING
B
C
D
S . VOL
.
TITLE MENU
AUDIO UPSCALE
P .BASS
04
เมนูเครือ
่ งมือ
`FUNCTION
Title (เรื่อง)(
POWER
DVD RECEIVER/TV
1/1
S.VOL
2/20
0:05:21
1/1 EN 5.1CH
1
2
4
5
7
8
1/1 EN
1/1
Change
Select
0
D
1/6
1/1
MUTE
1/1 EN
Change
Select
VOL
DISC MENU
1. ในระหว่างการเล่น กดปุม
่ TOOLS ที่
รีโมทคอนโทรล
TOOLS
) : หากต้องการเข้าถึง
เรื่องที่ต้องการ เมื่อมีมากกว่าหนึ่งเรื่องในแ
ผ่นดิสก์
ตัวอย่างเช่น หากมีภาพยนตร์มากกว่าหนึ่งเ
SLEEP
รื่องในแผ่น DVD จะต้องมีการระบุภาพยนต
ร์แต่ละเรื่อง
` Chapter (บท) (
) : แผ่น DVD ส่วนใ
3 ได้รับการบันทึกเป็นบท เพื่อให้คุณสามา
หญ่
รถค้นหาแต่ละบทเฉพาะได้อย่างรวดเร็ว
6
` Playing
time (เวลาเล่น) ( ) : ช่วย
ให้สามารถเล่นภาพยนตร์จากช่วงเวลา ที่
ต้9องการได้ คุณต้องป้อนเวลาเริ่มต้นสำาหรั บ
เป็นค่าอ้างอิง ฟังก์ชันค้นหาเวลาจะไม่ทำาง
DSP /EQ
านในดิสก์บางแผ่น
` Audio (เสียง) (
): หมายถึงภาษาซาว
ด์แทร็คของภาพยนตร์ แผ่น DVD สามารถมี
คำาบรรยายใต้ภาพได้ถึง 8 ภาษา
` Subtitle (คำาบรรยายใต้ภาพ) (
):
หมายถึงภาษาคำาบรรยายใต้ภาพที่มีให้เลือก
ในดิสก์ คุณจะสามารถเลือกภาษาคำาบรรยา
ยใต้ภาพหรือปิดคำาบรรยายที่หน้าจอได้หาก
ต้องการ แผ่น DVD สามารถมีคำาบรรยายใต้
TUNING
ภาพได้ถึง 32 ภาษา
` /CH
Angle (มุมกล้อง) (
): ในกรณีที่แผ่น
DVD มีมุมกล้องหลายมุมสำาหรับฉากบางฉา
กMENU
คุณสามารถใช้ฟังก์ชันมุมกล้องได้
TITLE
TV SOURCE
REPEAT
MENU
ก�รเลือกภ�ษ�เสียง
INFO
D
2. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือกรายการทีต
่ อ
้ งก าร
3. กดปุม
่ _+ เพือ
่ เลือกการเปลีย
่ นแปลง
1. กดปุ
ม
่ TOOLS
การตัง้ ค่าทีต
่ ้ องการ แล้วกดปุม
่ ENTER RETURN
EXIT
- คุณสามารถใช้ปม
ุ่ หมายเลขบนรีโมทคอนโทรล
2. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือก AUDIO (เสียง) (
).
TUNER MEMORY MO/ST CD RIPPING
เพือ
่ ควบคุมรายการบางรายการ
3. กดปุม
่ _+ หรือปุม
่ หมายเลขเพือ
่ เลือกภาษาเสียงที่
A
B
C
D
4. หากต้องการให้หน้าจอข้อมูลดิสก์หายไป กดปุม
่
ต้องการ
DIMMER
S . VOL
AUDIO UPSCALE
TOOLS อีกครัง้
•P .BASS
ภาษาเสียงต่างๆ จะถูกเลือกทุกครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ ทัง้ นี้
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั จำานวนภาษาในแผ่นดิสก์
หม�ยเหตุ
` หากคุณเล่นเนือ้ หาจากเมนูเครือ่ งมือ อาจไม่สามารถเ ปิดใช้
ก�รเลือกภ�ษ�คำ�บรรย�ยใต้ภ�พ
งานบางฟังก์ชนั ได้ ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก่ บ
ั แผ่นดิสก์
` คุณยังสามารถเลือก Dolby Digital หรือ Pro Logic ขึน้ อยู่
กับแผ่นดิสก์
` เมนูเครือ่ งมือบางเมนูอาจแตกต่างกัน ขึน้ กับดิสก์และไฟล์
1. กดปุม
่ TOOLS
✎
D
2. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือก SUBTITLE (คำ�บรรย�ยใต้
)
ภ�พ) (
Thai
25
ฟังก์ชันพื้นฐ�น
ก�รแสดงหน้�จอข้อมูลในแผ่นดิสก์
ฟังก์ชันพื้นฐาน
3. กดปุม
่ _+ เพือ
่ เลือกภาษาของคำ�บรรยายใต้ภาพที่
ต้องการ
• ภาษาคำ�บรรยายใต้ภาพต่างๆ จะถูกเลือกทุกครัง้
ทีก
่ ดปุม
่ ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ภาษาในแผ่นดิสก์
✎✎หมายเหตุ
``
ฟังก์ชน
ั เสียงและคำ�บรรยายใต้ภาพอาจไม่สามารถใช้ไ
ด้ ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์
ฟังก์ชันคำ�บรรยาย
DIMMER (หรี่แสง)
คุณสามารถปรับความสว่างของหน้าจอบนเครือ
่ งหลัก
MY KARAOKE
กดปุม
่ DIMMER
โหมดเสียง
D
• คุณอาจเคยพบปัญหาภาพถูกสกัดและแก้ไขเพือ
่ สามาร
ถใช้คณ
ุ สมบัตน
ิ อ
้ี ย่างเหมาะสม
• ในการใช้ฟงั ก์ชน
ั คำ�บรรยาย บันทึกไฟล์ค�ำ บรรยาย
(*.smi) ในชือ
่ ไฟล์เดียวกับไฟล์สอ
่ื DivX (*.avi)
ภายในโฟลเดอร์เดียวกัน
ตัวอย่างเช่น: Root Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• ชือ
่ ไฟล์สามารถใช้สญ
ั ลักษณ์ตา่ งๆ บนแป้นคียบ
์ อร์ดได้
สูงสุด 100 ตัว หรือตัวอักษรเอเชียต ะวันออก 50 ตัว
(เช่น ตัวอักษรเกาหลีและจีน 2 ไบต์)
• ไม่สนับสนุนคำ�บรรยายใต้ภาพของไฟล์ DivX เป็น
*.smi, *.sub, *.srt ทีม
่ ข
ี นาดมากกว่า 148 kbyte
ฟังก์ชันมุมกล้อง
P.BASS
ฟังก์ชน
ั P.BASS ช่วยเพิม
่ พลังเสียงเบส เพือ
่ เสริมพลังเสียงค
วามถีต
่ �ำ่
ฟังก์ชน
ั เสริมประสิทธิภาพ MP3 ให้คณ
ุ ภาพเสียงทีด
่ ข
ี น
้ึ โดยก
ารขยายความถีใ่ นการสุม
่ สัญญาณ
กดปุม
่ P.BASS
แหล่ง LPCM 2
ช่องสัญญาณ
POWER BASS ON ➞
POWER BASS OFF
ไฟล์ MP3
MP3 ENHANCE ON ➞
POWER BASS ON ➞
POWER BASS OFF
✎✎หมายเหตุ
ฟังก์ชน
ั นีจ
้ ะช่วยให้คณ
ุ สามารถดูภาพในฉากเดียวกันในมุ
มทีต
่ า่ งกันได้
1. กดปุม
่ TOOLS
2. กดปุม
่ $% เพือ
่ เลือก ANGLE (มุมกล้อง) (
display.
``
ฟังก์ชน
ั P.BASS ใช้ได้เฉพาะกับแหล่ง LPCM 2 ช่อง
สัญญาณ เช่น MP3, Divx, CD และ WMA
ฟังก์ชน
ั MP3 Enhancement ใช้ได้เฉพาะกับไฟล์
MP3 เท่านัน
้
)
3. กดปุม
่ _+ เพือ
่ เลือกมุมกล้องทีต
่ อ
้ งการ
✎✎หมายเหตุ
``
``
ฟังก์ชน
ั มุมกล้องสามารถใช้ได้กบ
ั ดิสก์ทม
่ี ก
ี ารบันทึกใน
มุมกล้องต่างๆ หลายมุมเท่านัน
้
S.vol (smart volume)
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
ฟังก์ชน
ั นีจ
้ ะควบคุมและปรับระดับเสียงให้คงทีส
่ �ำ หรับกา
รเปลีย
่ นแปลงระดับเสียงอย่างฉับพลันขณะเปลีDVD
ย
่ นช่
อง
RECEIVER/TV
หรือระหว่างการเปลีย
่ นฉาก
SLEEP
S.VOL
กดปุ่ม S.VOL
1
2
3
• แต่ละครัง้ ทีม
่ ก
ี ารกดปุม
่ การเลือกจะเปลีย
่ น
แปลงดังน :้ี
4
5
6
SMART VOLUME ON ➞ SMART VOLUME OFF
7
8
9
DSP /EQ
26
0
Thai
04
ฟังก์ชน
ั GIGA Sound จะขยายเสียงเบสและปรับเสียงเบส
สองเท่าเพือ
่ ให้คณ
ุ ดืม
่ ด่�ำ กับพลังเสียงทีส
่ มจริง
คุณสมบัติ GIGA Sound จะใช้กบ
ั ซับวูฟเฟอร์เท่านัน
้
GIGA ไม่ท�ำ งานเมือ
่ เชือ
่ มต่อไมโครโฟนกับช่องเสียบ
MIC
S/W LEVEL (ระดับ S/W)
คุณยังสามารถกดปุม
่ S/W LEVEL บนรีโมทคอนโทรล
และใช้ปม
ุ่ _ หรือ + เพือ
่ ปรับระดับของซับวูฟเฟอร์
กดปุม
่ S/W LEVEL
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
DVD RECEIVER/TV
``
DSP /EQ
0
กดปุม
่ DSP/EQ
SLEE
2
3
4
5
6
คุณสามารถเลือกโหมดเสียง Dolby Pro Logic II ที่
7
ต้องการ
8
โหมด Dolby Pro Logic II
9
DSP /E
0
PL II
MUSIC
เมือ
่ ฟังเพลง คุณจะได้ฟงั เสียงเอฟเฟ็กต์เ
ช่นเดียวกับทีไ่ ด้ยน
ิ ในการเล่นจริง
MOVIE
เพิม
่ ความสมจริงให้กบ
ั เสียงซาวด์แทร็ค
ภาพ ยนตร์
VOL
PROLOG
คุณสามารถฟังแหล่งเสียง 2 ช่องสัญญา
ณในเสียงเซอร์ราวด์ 5.1 ช่องสัญญาณด้ว
ยลำ�โพงทุกตัวทีใ่ ช้งาน
DISC MENU
- ล�ำ โพงบางตัวอาจไม่สามารถส่งสัญญา
ณเสียงออกได้ขน
้ึ กับสัญญาณเข้า
POPS,
JAZZ,
ROCK
เลือก POPS, JAZZ หรือ ROCK ขึน
้ อยูก
่ บ
ั
ชนิดของเพลงทีค
่ ณ
ุ กำ�ลังฟังอยู่
USER
คุณสามารถเพลิดเพลินกับเพลงตามที่
คุณตัง้ ไว้ใน “EQ:USER ” หากคุณกด
ENTER ในเมนู “EQ:USER” คุณTUNING
จะเห็น
VOL
หน้าต่างทีค
่ ณ
ุ สามารถเปลี
ย
่ นการตั/CH
ง้ ค่า
REPEAT
EQ เป็นแบบทีค
่ ณ
ุ ต้องการได้
MUTE
MATRIX
TOOLS
คุณจะได้ยน
ิ เสียงเซอร์ราวด์หลายช่องสั
ญ
ญาณ
STEREO
เลือกค่านีเ้ พือ
่ รับฟังเสียงจากลำ�โพงด้านห
น้าซ้ายและขวาและซับวูฟเฟอร์เท่านัน
้
✎✎หมายเหตุ
จำ�ลองเสียงเพลงในคลับเต้นรำ�ด้วยจังหว
ะเสียงเบสกระหึม
่
TOOLS
INFO
ให้เสียงร้องทีช
่ ด
ั เจนราวกับนัง่ ฟังในห้
อง
โ ถงแสดงคอนเสิรต
์
REPEAT
TUNIN
/CH
MENU
TITLE M
INFO
RETURN
``
B
นอกของคุณกับช่องเสียบ AUDIO INPUT (ซ้Aาย
DIMMER
และขวา) บนตัวเครือ
่ ง หากคุณเชือ
่ มต่อเพียงช่
อง
เดียว (ซ้ายหรือขวา) คุณ จะไม่ได้รบ
ั ฟังเสียงแบบ
เซอร์ราวด์
ฟังก์ชน
ั Pro Logic II มีให้ใช้งานเฉพาะในโหมดสเ
ตอริโอ
Thai
EXIT
MUTE
EXI
`` เมือ่ เลือกโหมด Pro Logic II เชือ่ มต่ออุปกรณ์ภายTUNER MEMORY
ให้ความรูส
้ DISC
ก
ึ เมืMENU
อ
่ อยูใ่ นห้MENU
องสตูดโิ อTITLE MENU
RETURN
FUNCT
TV SOU
SLEEP
1 ยงดิจติ อล):
2 โหมด3DSP
• DSP (ตัวประมวลผลสัญญาณเสี
ได้รบ
ั การออกแบบมาเพือ
่ จำ�ลองสภาพเสียงอะคูสติกแตก
ต่างกัน
4
5
6
• EQ: คุณสามารถเลือก ROCK (ร็อค), POP (ป็อป) หรือ
CLASSIC (คลาสสิก) เพือ
่ ปรั7บเสียงให้เหมาะสมกั
บ9
8
ประเภทของดนตรีทค
่ี ณ
ุ กำ�ลังเล่นอยู่
HALL
เลือกตัวเลือกนีเ้ พือ
่ ฟังเสียงปกติ
เท่านัน
้
ฟังก์ชน
ั DSP/EQ ไม่สามารถใช้ได้เมือ
่ เล่นสัญญาณ
DVD RECEIVER/TV
AC3 ในโหมด 2.1 แชนเนล
ฟังก์ชน
ั EQ ในบางภูมภ
ิ าคเป็นฟังก์ชน
ั พิเศษ เช่น
อินเดีย แอฟริกา และอืน
่ ๆ โปรดดูหน้าจอผลิตS.VOL
ภัณฑ์
1
จริงในการใช้งาน
กดปุม
่
DSP (ตัวประมวลผลสัญญาณ
เสียง ดิจต
ิ อล)/EQS.VOL
CLUB
OFF
``
GIGA Sound ทำ�งานเมือ
่ อยูใ่ นโหมด LPCM 2
แชนเนลเท่านัน
้
STUDIO
ให้ความรูส
้ ก
ึ เหมือนอยูใ่ นวิหาร
`` ฟังก์ชนั DSP/EQ สามารถใช้ได้ในโหมดสเตอริ
โอ
POWER
✎✎หมายเหตุ
``
CHURCH
✎✎หมายเหตุ
กดปุม
่ GIGA
``
ให้ความรูส
้ ก
ึ เหมือนรับชมภาพยนตร์ใน
โรง ภาพยนตร์
MOVIE
ฟังก์ชันพื้นฐาน
GIGA
27
MO/ST
C
S . VOL
CD RI
D
AUDIO UP
P .BAS
ฟังก์ชันพื้นฐาน
การฟังวิทยุ
การใช้ปุ่มบนรีโมทคอนโทรล
1. กดปุม
่ FUNCTION เพือ
่ เลือก FM.
2. ค้นหาคลืน
่ สถานีทต
่ี อ
้ งการ
• ช่องตั้งล่วงหน้า 1 : คุณต้องเพิ่มความถี่ที่ต้องการ
เป็นช่องตั้งล่วงหน้าก่อน กดปุ่ม STOP (@) เพื่อเลือก
PRESET (ตั้งค่าล่วงหน้า) แล้วกดปุ่ม TUNING/CH
(
) เพื่อเลือกตั้งค่าสถานีล่วงหน้า
• Manual Tuning : กดปุม
่ STOP (@) เพือ่ เลือก
MANUAL (ด้วยตนเอง) แล้วกดปุม
่ TUNING/CH
(
) เพือ่ ค้นหาความถีท
่ ต
่ี �ำ่ ลงหรือสูงขึน
้
• Automatic Tuning : กดปุม
่ STOP (@) เพือ่ เลือก
MANUAL (ด้วยตนเอง) แล้วกดปุม
่ TUNING/CH
(
) ค้างไว้เพือ่ ค้นหาย่านความถีโ่ ดยอัตโนมัติ
การตั้งค่าโมโน/สเตอริโอ
กดปุม
่ MO/ST
KEYCON
• การกดปุม
่ นีแ
้ ต่ละครัง้ จะสลับระหว่างระบ บ
เสียงแบบสเตอริโอและโมโน
• ในพืน
้ ทีท
่ ร่ี บ
ั สัญญาณได้ไม่ดี ให้เลือกโม โน
เพือ
่ การรับฟังเสียงอย่างชัดเจนและปร าศ
จากคลืน
่ รบกวน
การตั้งสถานีไว้ล่วงหน้า
ตัวอย่างเช่น: การตัง้ สถานี FM 89.10 ไว้ลว่ งหน้าในหน่ว
ยความจำ�
1. กดปุม
่ FUNCTION เพือ
่ เลือก FM
2. กดปุ่ม TUNING/CH (
) เพือ
่ เลือก <89.10>.
3. กดปุ่ม TUNER MEMORY
• หมายเลขจะกะพริบบนหน้าจอ
4. กดปุ่ม TUNING/CH (
) เพือ
่ เลือก
หมายเลขทีจ
่ ะ กำ�หนดให้กบ
ั สถานีตง้ั ล่วง
หน้า
• คุณสามารถเลือกค่าระหว่าง 1 ถึง 15
28
Thai
5. กดปุ่ม TUNER MEMORY อีกครั้ง
• กดปุม
่ TUNER MEMORY ก่อนหมายเลขจะหายไ
ปจากจอแสดงผล
• หมายเลขจะหายไปจากจอแสดงผล และสถานีน้ั
นถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำ�
6. เมื่อต้องการตั้งค่าสถานีอื่นล่วงหน้า ทำ�ซ้ำ�ตามขั้น
ตอนที่ 2 ถึง 5
05
ฟังก์ชันขั้นสูง
ก�รเล่นไฟล์สื่อโดยใช้คุณสมบัติ
USB Host
คุณสามารถเพลิดเพลินกับไฟล์สอ
่ื เช่น ภาพ ภาพยนตร์
และเสียงดนตรี ทีบ
่ น
ั ทึกในเครือ
่ งเล่น MP3 กล้องดิจต
ิ อล
หรือหน่วยความจำา USB ในระบบภาพคุณภาพสูงทีม
่ เี สียง
5.1 ช่องสัญญาณ โดยการเชือ
่ มต่ออุปกรณ์สอ
่ื จัดเก็บกับ
พอร์ต USB ของเครือ
่ ง
MIC 1
MIC 2
5V 500mA
1. ต่ออุปกรณ์ USB กับพอร์ต USB ทีด
่ า้ นหน้าเครือ
่ ง
2. กดปุม
่ FUNCTION เพือ
่ เลือก USB
• USB ปรากฏบนหน้าจอแสดงผลและหายไป
ยกเว้น) ก�รบันทึกเนือ
้ ห�เสียง CD-DA ของ USB
1. เชือ
่ มต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับเครือ
่ งของคุณ
2. ใส่แผ่นดิสก์ CD-DA ลงในถาดซีดี
3. กดปุม
่ USB REC บนรีโมทคอนโทรล
• เมือ่ ต้องการเริม
่ ต้นบันทึกแทร็คปัจจุบน
ั กด
ปุม
่ USB REC (บันทึก USB) บน
รีโมทคอนโทรลขณะระบบกำาลังเล่นแทร็คห
รือหยุดเล่นชัว่ คราว
• เมือ
่ ต้องการบันทึกทัง้ ซีดี ให้กดปุม
่ USB REC ค้าง
ไว้บนรีโมทคอนโทรล
- "FULL RECORDING" (การริปซีดเี ต็ม) จะ
ปรากฏบนหน้าจอและการบันทึกจะเริม
่ ต้นขึน
้
4. กดปุม
่ STOP (@) เพือ
่ หยุดการบันทึก
• เมือ
่ การบันทึกซีดข
ี อง USB เสร็จสิน
้ คุณจะพบ
โฟลเดอร์ใหม่ทช
่ี อ
่ื ว่า “RECORDING” ในไดรฟ์
USB เนือ
้ หาจะถูกบันทึกในโฟลเดอร์ในฟอร์แมต
MP3
• เมือ
่ การบันทึกวิทยุ FM หรือแหล่งสัญญาณ AUX
ของ USB เสร็จสิน
้ คุณจะพบโฟลเดอร์ใหม่ทช
่ี อ
่ื
ว่า “TUNER RECORDING or AUX
RECORDING” ในไดรฟ์ USB เนือ
้ หาจะถูกบันทึก
ในโฟลเดอร์ในฟอร์แมต MP3
✎ หม�ยเหตุ
`
3. กดปุม
่ _+ เพือ
่ เลือก Videos (วิดโี อ), Photos
(ภ�พถ่�ย) หรือ Music (เพลง).
- เลือกไฟล์ทจ
่ี ะเล่น
ก�รถอด USB ออกอย่�งปลอดภัย
เพือ
่ ป้องกันความเสียหายกับหน่วยความจำาทีจ
่ ด
ั เก็บในอุป
กรณ์ USB ให้ดาำ เนินการนำาอุปกรณ์ออกอย่างปลอดภัยก่อ
นถอดสายสัญญาณ USB
• กดปุม
่ สีเหลือง (C)
- REMOVE (ถอด) จะปรากฏบนหน้าจอ
• ถอดสายสัญญาณ USB
✎ หม�ยเหตุ
`
เมือ
่ ต้องการฟังไฟล์เพลงด้วยระบบเสียง 5.1 ช่อง
สัญญาณ คุณต้องตัง้ ค่าโหมด Dolby Pro Logic II
เป็นเมตริกซ์ (ดูหน้า 27)
`
ถอดสายสัญญาณ USB ออกจากพอร์ต USB ช้าๆ
เพราะอาจทำาให้พอร์ต USB เสียหายได้
`
`
`
`
`
`
`
ก�รบันทึกของ USB
ขณะเล่น CD-DA (Compact Disc Digital Audio) โดยใช้
ฟังก์ชน
ั การบันทึกของ USB หรือฟังวิทยุ FM หรือรับ
แหล่งสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์ภายนอก คุณสามารถ
บันทึกแหล่งสัญญาณเสียงในหน่วยความจำา USB ได้้
`
`
ไม่ตด
ั การเชือ
่ มต่อการเชือ
่ มต่อ USB หรือสายไฟใน
ระหว่างการบันทึกของ USB
เพราะอาจทำาให้ขอ
้ มูลเสียหาย
เมือ
่ ต้องการหยุดการบันทึกของ USB กดปุม
่ STOP
และตัดการเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ USB หลังจากระบบ
หยุดการเล่นซีดแ
ี ล้ว
หากคุณตัดการเชือ
่ มต่อการเชือ
่ มต่อ USB ใน
ระหว่างการบันทึกของ USB ระบบจะปิด และคุณไม่
สามารถลบไฟล์ทบ
่ี น
ั ทึกได้
หากคุณเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ USB กับระบบขณะเล่นซีดี
ระบบจะหยุดเล่นชัว่ คราว และจะเล่นอีกครัง้
หากระยะเวลาการบันทึกต่าำ กว่า 5 วินาที ระบบอาจ
ไม่สร้างไฟล์ทบ
่ี น
ั ทึก
การบันทึกของ USB จะทำางานหากอุปกรณ์ USB
ฟอร์แมตในระบบไฟล์ FAT เท่านัน
้ (ไม่สนับสนุน
ระบบไฟล์ NTFS)
สัญญาณเสียงจะไม่ดงั ออกมาระหว่างที่ USB
ทำาการบันทึกจาก CD ในสถานะการเชือ
่ มต่อแบบ
ไม่มไี มโครโฟน หรือสัญญาณเสียงจะดังออกมาระ
หว่างที่ USB ทำาการบันทึกจาก CD ในสถานะการ
เชือ
่ มต่อแบบมีไมโครโฟน
เมือ่ การเลือกลำาโพงตัง้ ค่าเป็นลำาโพงทีวี ฟังก์ชนั การบันทึก USB
จะไม่รองรับ
การตัดการเชือ
่ มต่อไมโครโฟนกับอุปกรณ์ระหว่างการ
บันทึกจะทำาให้การบันทึกหยุดลง
อุปกรณ์จะเริม
่ การบันทึก X3 เมือ
่ ไม่ได้เชือ
่ มต่อ
ไมโครโฟนกับอุปกรณ์
ปุม
่ ใดๆ ก็ตาม ยกเว้นปุม
่ Stop (หยุด)/Volume (ระดับ
เสียง)/Mute (ปิดเสียง)/Mic Volume (ระดับเสียง
ไมโครโฟน)/Echo (เสียงก้อง) จะไม่ทาำ งานระหว่าง
การบันทึก USB
Thai
29
ฟังก์ชันขั้นสูง
ฟังก์ชัน USB
ข้อมูลอื่นๆ
การแก้ไขปัญหา
โปรดดูตารางด้านล่างหากผลิตภัณฑ์นท
้ี �ำ งานผิดปกติ หากปัญหาทีค
่ ณ
ุ พบไม่ปรากฏอยูใ่ นตารางด้านล่าง หรือหากคำ�
แนะนำ�ดังกล่าวไม่สามารถช่วยคุณได้ ให้ปด
ิ เครือ
่ ง ถอดปลัก
๊ ไฟออก และติดต่อตัวแทนจำ�หน่ายทีไ่ ด้รบ
ั อนุญาตหรือ
ติดต่อศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ของซัมซุงใกล้บา้ นคุณ
อาการ
คำ�อธิบาย/แนวทางแก้ไข
ไม่สามารถนำ�แผ่นดิสก์ออกได้
• ปลัก
๊ ไฟเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟแน่นหนาดีหรือไม่
• ปิดแล้วเปิดเครือ
่ งอีกครัง้
ไม่สามารถเริม
่ เล่นได้
• ตรวจสอบรหัสพืน
้ ทีข
่ อง DVD
แผ่นดิสก์ DVD ทีซ
่ อ
้ื มาจากต่างประเทศอาจไม่สามารถเปิดเล่นได้
• แผ่นซีดรี อมและดีวด
ี รี อมไม่สามารถเล่นได้ในเครือ
่ งนี้
ู ต้อง
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าระดับของภาพยนตร์ถก
ไม่สามารถเริม
่ เล่นได้ทน
ั ทีเมือ
่ กด
ปุม
่ เล่น/หยุดชัว่ คราว
• คณ
ุ กำ�ลังใช้แผ่นดิสก์ทบ
่ี ด
ิ เบีย
้ วหรือมีรอยขีดข่วนทีพ
่ น
้ื ผิวหรือไม่
• เช็ดแผ่นดิสก์ให้สะอาด
ไม่มเี สียง
• จะไม่มเี สียงในระหว่างการเล่นอย่างรวดเร็ว การเล่นแบบช้า และการเล่นแบบ
เคลือ
่ นไหวเป็นลำ�ดับ
• ล�ำ โพงเชือ่ มต่ออย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ การตัง้ ค่าลำ�โพงถูกต้องหรือไม่
• แผ่นดิสก์ช�ำ รุดอย่างมากหรือไม่
ได้ยน
ิ เสียงจากลำ�โพงบางตัว
เท่านัน
้ ไม่ครบทัง
้ 6 ตัว
• สำ�หรับแผ่น DVD บางแผ่น สัญญาณเสียงจะออกจากลำ�โพงหน้าเท่านัน
้
• ตรวจสอบว่าลำ�โพงเชือ
่ มต่ออย่างถูกต้องเหมาะสม
• ปรับระดับเสียง
• เมือ
่ ฟังซีดี วิทยุ หรือทีวี เสียงจะดังออกมาจากลำ�โพงหน้าเท่านัน
้ เลือก
"PROLOG" (โปรล็อก) โดยการกด
PL II (Dolby Pro Logic II) บน
รีโมทคอนโทรลเพือ
่ ใช้ล�ำ โพงทัง้ หกตัว
ไม่มเี สียงตามระบบเซอร์ราว
ด์ดอลบีด
้ จ
ิ ต
ิ อล 5.1 ช่อง
สัญญาณ
• มข
ี อ้ ความ "Dolby Digital 5.1 CH" ปรากฏบนดิสก์หรือไม่ เสียงดอลบีด
้ จิ ต
ิ อล 5.1
ช่องสัญญาณจะเกิดขึน
้ ได้ตอ่ เมือ่ ดิสก์นน
้ั บันทึกข้อมูลด้วยเสียง 5.1 ช่องสัญญาณ
• ภาษาเสียงตัง้ ค่าเป็น Dolby Digital 5.1-CH อย่างถูกต้องหรือไม่
รีโมทคอนโทรลไม่ท�ำ งาน
• ใช้งานรีโมทคอนโทรลภายในระยะควบคุมหรือภายในมุมทีก
่ �ำ หนดหรือไม่
• แบตเตอรีห
่ มดหรือไม่
• คณ
่ งรับสัญญาณดีวด
ี /ี ทีว)ี ?
ุ เลือกโหมดทีถ
่ ก
ู ต้องหรือไม่ (เครือ
•ด
ส
ิ ก์ก�ำ ลังหมุนแต่ไม่มภ
ี าพ
ปรากฏ
• ทีวเี ปิดอยูห
่ รือไม่
• มีการต่อสายสัญญาณภาพอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
• แผ่นดิสก์สกปรกหรือชำ�รุดหรือไม่
• ดิสก์ทผ
่ี า่ นการผลิตทีไ่ ม่ดอ
ี าจไม่สามารถเล่นได้
• ภาพมีคณ
ุ ภาพต่�ำ และภาพสัน
่
ภาษาเสียงและคำ�บรรยายใต้ภาพ
ไม่ท�ำ งาน
• ภาษาเสียงและคำ�บรรยายใต้ภาพจะไม่ท�ำ งานหากดิสก์นน
้ั ไม่มข
ี อ
้ มูลนี้
หน้าจอเมนูดส
ิ ก์/เรือ
่ งไม่ปรากฏ
ขึน
้ แม้วา่ จะมีการเลือกฟังก์ชน
ั
ดิสก์/เรือ
่ ง
• คณ
ุ กำ�ลังใช้ดส
ิ ก์ทไ่ี ม่มเี มนูหรือไม่
ไม่สามารถเปลีย
่ นแปลง
อัตราส่วนภาพ
• คณ
ุ สามารถเล่นภาพ DVD 16:9 ในโหมด 16:9 WIDE, โหมด 4:3
LETTER BOX หรือโหมด 4:3 PAN SCAN แต่สามารถดู DVD 4:3 ใน
อัตราส่วน 4:3 เท่านัน
้ โปรดดูทก
่ี ล่องบรรจุดส
ิ ก์ DVD และเลือกฟังก์ชน
ั ที่
เหมาะสม
30
Thai
06
คำ�อธิบาย/แนวทางแก้ไข
•ต
วั เครือ
่ งทำ�งานผิดปกติ
(ตัวอย่างเช่น: ไฟตัวเครือ
่ ง
ดับ หรือปุม
่ ด้านหน้าเครือ
่ งไม่
ทำ�งาน หรือได้ยน
ิ เสียงผิด
ปกติ)
• ตวั เครือ
่ งไม่ท�ำ งานอย่างปกติ
ลืมรหัสผ่านสำ�หรับระดับเรท
ของภาพยนตร์
ไม่สามารถรับสัญญาณวิทยุได้
• กดปุม
่ STOP (@) บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้นานกว่า 5 วินาทีโดยไม่มี
ดิสก์อยูภ
่ ายใน (ฟังก์ชน
ั รีเซ็ต)
การใช้ฟง
ั ก์ชน
ั รีเซ็ตจะลบค่าทีจ
่ ด
ั เก็บไว้ทง
้ั หมด
อย่าใช้ฟง
ั ก์ชน
ั นีห
้ ากไม่จ�ำ เป็น
• เมือ
่ ข้อความ “NO DISC” (ไม่มด
ี ส
ิ ก์) ปรากฏบนหน้าจอของเครือ
่ ง กดปุม
่
STOP (@) บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้นานกว่า 5 วินาที “INIT” จะปรากฏ
บนจอแสดงผล และการตัง้ ค่าทัง้ หมดจะเปลีย
่ นกลับเป็นค่าเริม
่ ต้น
จากนัน
้ กดปุม
่ POWER
การใช้ฟง
ั ก์ชน
ั รีเซ็ตจะลบค่าทีจ
่ ด
ั เก็บไว้ทง
้ั หมด
อย่าใช้ฟง
ั ก์ชน
ั นีห
้ ากไม่จ�ำ เป็น
• สายอากาศเชือ
่ มต่ออย่างถูกต้องหรือไม่
• หากระดับสัญญาณในบริเวณนัน
้ ไม่ชด
ั เจน ให้ตด
ิ ตัง้ สายอากาศ FM ภายนอกใน
บริเวณทีร่ บ
ั สัญญาณได้ดี
รายการรหัสภาษา
ป้อนหมายเลขรหัสทีเ่ หมาะสมสำ�หรับ OTHERS (อืน
่ ๆ) ของเมนูดส
ิ ก์ เสียง และคำ�บรรยายใต้ภาพ (ดูหน้า 21)
Code
Language
Code
Language
Code
Language
Code
Language
Code
Language
Code
Language
1027
Afar
1142
Greek
1239
Interlingue
1345
Malagasy
1482
Kirundi
1527
1028
Abkhazian
1144
English
1245
Inupiak
1347
Maori
1483
Romanian
1528
Tajik
Thai
1032
Afrikaans
1145
Esperanto
1248
Indonesian
1349
Macedonian
1489
Russian
1529
Tigrinya
Turkmen
1039
Amharic
1149
Spanish
1253
Icelandic
1350
Malayalam
1491
Kinyarwanda
1531
1044
Arabic
1150
Estonian
1254
Italian
1352
Mongolian
1495
Sanskrit
1532
Tagalog
1045
Assamese
1151
Basque
1257
Hebrew
1353
Moldavian
1498
Sindhi
1534
Setswana
1051
Aymara
1157
Persian
1261
Japanese
1356
Marathi
1501
Sangro
1535
Tonga
1052
Azerbaijani
1165
Finnish
1269
Yiddish
1357
Malay
1502
Serbo-Croatian
1538
Turkish
1053
Bashkir
1166
Fiji
1283
Javanese
1358
Maltese
1503
Singhalese
1539
Tsonga
1057
Byelorussian
1171
Faeroese
1287
Georgian
1363
Burmese
1505
Slovak
1540
Tatar
1059
Bulgarian
1174
French
1297
Kazakh
1365
Nauru
1506
Slovenian
1543
Twi
1060
Bihari
1181
Frisian
1298
Greenlandic
1369
Nepali
1507
Samoan
1557
Ukrainian
1069
Bislama
1183
Irish
1299
Cambodian
1376
Dutch
1508
Shona
1564
Urdu
1066
Bengali;
Bangla
1186
Scots Gaelic
1300
Canada
1379
Norwegian
1509
Somali
1572
Uzbek
1067
Tibetan
1194
Galician
1301
Korean
1393
Occitan
1511
Albanian
1581
Vietnamese
1070
Breton
1196
Guarani
1305
Kashmiri
1403
(Afan) Oromo
1512
Serbian
1587
Volapuk
1079
Catalan
1203
Gujarati
1307
Kurdish
1408
Oriya
1513
Siswati
1613
Wolof
1093
Corsican
1209
Hausa
1311
Kirghiz
1417
Punjabi
1514
Sesotho
1632
Xhosa
1097
Czech
1217
Hindi
1313
Latin
1428
Polish
1515
Sundanese
1665
Yoruba
1103
Welsh
1226
Croatian
1326
Lingala
1435
Pashto, Pushto
1516
Swedish
1684
Chinese
1697
Zulu
1105
Danish
1229
Hungarian
1327
Laothian
1436
Portuguese
1517
Swahili
1109
German
1233
Armenian
1332
Lithuanian
1463
Quechua
1521
Tamil
1130
Bhutani
1235
Interlingua
1334
Latvian,
Lettish
1481
RhaetoRomance
1525
Tegulu
Thai
31
ข้อมูลอื่นๆ
อาการ
ข้อมูลอื่นๆ
ข้อมูลจำ�เพาะ
ข้อมูลทัว่ ไป
เครือ
่ งรับวิทยุ
FM
น้�ำ หนัก
ขนาด
อุณหภูมข
ิ ณะทำ�งาน
ช่วงความชืน
้ ขณะทำ�งาน
อัตราส่วนสัญญาณ/คลืน
่ รบกวน
ความไวทีใ่ ช้งานได้
ยอดรวมความผิดเพีย
้ นจากฮาร์โม
นิค
2.04 Kg
430 (W) x 61 (H) x 230 (D) mm
+5°C~+35°C
10 % ถึง 75 %
60 dB
10 dB
1%
ความเร็วในการอ่าน : 3.49 ~ 4.06 ม./วินาที
เวลาเล่นโดยประมาณ (ดิสก์หน้าเดียว ชัน
้ เดียว) : 135 นาที
ความเร็วในการอ่าน : 4.8 ~ 5.6 ม./วินาที
CD : 12 ซม. (คอมแพคดิสก์)
ดิสก์
ระยะเวลาเล่นสูงสุด : 74 นาที
ความเร็วในการอ่าน : 4.8 ~ 5.6 ม./วินาที
CD : 8 ซม. (คอมแพคดิสก์)
ระยะเวลาเล่นสูงสุด : 20 นาที
480i(576i)
คอมโพสิตวิดโี อ
1 ช่องสัญญาณ : 1.0 Vp-p (โหลด 75 Ω)
480i(576i)
สัญญาณภาพ
ออก
Y : 1.0 Vp-p (โหลด 75 Ω)
คอมโพเนนต์วด
ิ โี อ
Pr : 0.70 Vp-p (โหลด 75 Ω)
Pb : 0.70 Vp-p (โหลด 75 Ω)
ลำ�โพงหน้า
35W x 2(3Ω)
ลำ�โพงกลาง
95W(3Ω)
35W x 2(3Ω)
ลำ�โพงเซอร์ราวด์
ซั
บ
วู
ฟ
เฟอร์
95W(3Ω)
เครือ
่ งขยาย
สัญญาณ
ช่วงความถี่
20Hz~20KHz
อัตรา S/N
65dB
การแยกช่องสัญญาณ
60dB
ความไวในการรับสัญญาณ
(AUX)800mV
ระบบลำ�โพง 5.1ch
ระบบลำ�โพง
หน้า
เซอร์ราวด์
กลาง
ซับวูฟเฟอร์
อิมพีเดนซ์
3Ω
3Ω
3Ω
3Ω
ช่วงความถี่
140Hz~20KHz 140Hz~20KHz 140Hz~20KHz 20Hz~160Hz
ระดับความดันการส่งสัญญาณเสียง 86dB/W/M
86dB/W/M
86dB/W/M
88dB/W/M
อินพุตเฉลีย
่
35W
35W
95W
95W
ลำ�โพง
อินพุตสูงสุด
70W
70W
190W
190W
DVD (Digital Versatile Disc)
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
หน้า / เซอร์ราวด์ / กลาง : 77 x 107 x 68 มม.
ซับวูฟเฟอร์ : 154 x 299 x 285 มม.
น้�ำ หนัก
หน้า : 0.3 กก., กลาง : 0.34 กก.
เซอร์ราวด์ : 0.32 กก., ซับวูฟเฟอร์ : 2.89 กก.
*: ข้อมูลจำ�เพาะมาตรฐาน
- บริษท
ั Samsung Electronics Co., Ltd ขอสงวนสิทธ์ใิ นการเปลีย
่ นแปลงข้อมูลจำ�เพาะนีโ้ ดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบ
- น้�ำ หนักและขนาดโดยประมาณ
- การออกแบบและข้อมูลจำ�เพาะอาจเปลีย
่ นแปลงได้โดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- สำ�หรับแหล่งจ่ายไฟและการใช้พลังงาน โปรดดูฉลากกำ�กับทีต
่ ด
ิ กับตัวเครือ
่ ง
32
Thai
ใบอนุญาต OpenSSL
OpenSSL Toolkit อยู่ภายใต้ใบอนุญาตสองใบ นั่นคือ ภายใต้เงื่อนไขของใบอนุญาต OpenSSL และภายใต้เงื่อนไขของใบ
อนุญาต SSLeay ดั้งเดิม ดูด้านล่างสำ�หรับข้อความตามจริงในใบอนุญาต ใบอนุญาตทั้งสองใบเป็นใบอนุญาตโอเพ่นซอร์ส
ในรูปแบบ BSD ในกรณีของใบอนุญาตเกี่ยวกับ OpenSSL โปรดติดต่อ openssl-core@openssl.org
ใบอนุญาต OpenSSL
ลิขสิทธิ์ (c) 1998-2007 The OpenSSL Project สงวนลิขสิทธิ์
การแจกจ่ายซ้�ำ และการใช้ในรูปแบบซอร์สและไบนารี โดยมีหรือไม่มีการดัดแปลงแก้ไข อนุญาตให้กระทำ�ได้ภายใต้
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ :
1. การแจกจ่ายซอร์สโค้ดซ้�ำ ต้องระบุคำ�ประกาศด้านลิขสิทธิ์ข้างต้น รายการเงื่อนไขนี้ และคำ�ประกาศต่อไปนี้ไว้ด้วย
2. การแจกจ่ายซ้�ำ ในรูปแบบไบนารีต้องจัดทำ�คำ�ประกาศด้านลิขสิทธิ์ข้างต้น รายการเงื่อนไข และคำ�ประกาศต่อไปนี้อีกครั้ง
เป็นเอกสารประกอบ และ/หรือสื่ออื่นใดที่จัดไว้ให้พร้อมกับการแจกจ่ายนั้น
3. สื่อโฆษณาทั้งหมดที่กล่าวถึงคุณสมบัติหรือการใช้ซอฟต์แวร์นี้ต้องแสดงข้อความยอมรับต่อไปนี้ด้วย "ผลิตภัณฑ์นี้มี
ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดย OpenSSL Project เพื่อการใช้งานใน OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
4. ชื่อ “OpenSSL Toolkit” และ “OpenSSL Project” ต้องไม่ใช้เพื่อรับรองหรือโฆษณาว่าผลิตภัณฑ์มาจากซอฟต์แวร์นี้
หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า สำ�หรับคำ�อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร โปรดติดต่อ openssl-core@
openssl.org
5. ผลิตภัณฑ์ที่มาจากซอฟต์แวร์นี้ต้องไม่เรียกว่า “OpenSSL” หรือมี “OpenSSL” ปรากฏในชื่อของผลิตภัณฑ์ หากไม่ได้
รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ก่อนแล้วจาก OpenSSL Project
6. การแจกจ่ายซ้�ำ ไม่ว่ารูปแบบใดก็ตาม ต้องมีข้อความยอมรับต่อไปนี้ปรากฏอยู่ด้วย: "ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์ที่พัฒนา
โดย OpenSSL Project เพื่อการใช้งานใน OpenSSL Tookit (http://www.openssl.org/)"
ซอฟต์แวร์นี้ให้มา “ตามสภาพที่เป็น” โดย OpenSSL PROJECT และไม่ว่าจะเป็นการรับประกันที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งหรือ
กล่าวโดยนัย รวมถึงการรับประกันโอกาสทางการค้าหรือความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ที่ดำ�เนินการ จะไม่อยู่ภายใต้ความ
รับผิด ไม่ว่าในกรณีใดๆ OpenSSL PROJECT หรือตัวแทนต่างๆ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งทางตรง ทาง
อ้อม โดยอุบัติเหตุ ความเสียหายพิเศษ การแสดงตัวอย่าง ความเสียหายที่ตามมา (รวมถึงการจัดซื้อหรือจัดหาสินค้าหรือ
บริการทดแทน การสูญเสียการใช้งาน ข้อมูล หรือผลกำ�ไร หรือการสะดุดหยุดลงในการดำ�เนินธุรกิจ) ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยมี
สาเหตุใด จากการรับผิด เกิดภายใต้สัญญา ความรับผิดที่จำ�กัด หรือการละเมิดทางแพ่ง (รวมทั้งความประมาทเลินเล่อหรือ
อื่นๆ) อันเกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์นี้ แม้ว่าจะได้รับแจ้งว่าอาจมีความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นก็ตาม
ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์การเข้ารหัสลับที่เขียนโดย Eric Young (eay@cryptsoft.com) รวมอยู่ด้วย ผลิตภัณฑ์นี้มี
ซอฟต์แวร์ที่เขียนโดย Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) รวมอยู่ด้วย
ใบอนุญาต SSLeay ดั้งเดิม
ลิขสิทธิ์ (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) สงวนลิขสิทธิ์
แพ็คเกจนี้เป็นการใช้งาน SSL ที่เขียนโดย Eric Young (eay@cryptsoft.com)
การใช้งานนี้เขียนขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ Netscapes SSL
ไลบรารีนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายสำ�หรับการใช้งานทางการค้าและไม่ใช่ทางการค้าตราบใดก็ตามที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้
เงื่อนไขต่อไปนี้ใช้กับโค้ดทั้งหมดที่พบในการแจกจ่ายนี้ ไม่ว่าจะเป็นโค้ด RC4, RSA, lhash, DES เป็นต้น ไม่เฉพาะแต่
โค้ด SSL เอกสารประกอบ SSL ที่ให้มาพร้อมกับการแจกจ่ายนี้ได้รับความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขลิขสิทธิ์เดียวกัน เพียงแต่
ผู้ครอบครองลิขสิทธิ์คือ Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)
Thai
33
ใบอนุญาต OpenSSL
ลิขสิทธิ์ยังคงเป็นของ Eric Young และด้วยเหตุนี้ คำ�ประกาศลิขสิทธิ์ในโค้ดไม่สามารถลบออกได้ หากมีการใช้แพ็กเกจนี้
ในผลิตภัณฑ์ Eric Young ควรได้รับสิทธิ์ในฐานะผู้เขียนบางส่วนของไลบรารีที่ใช้งาน กรณีนี้อาจอยู่ในรูปแบบของข้อความ
ตัวอักษรเมื่อเริ่มต้นโปรแกรมหรือในเอกสารประกอบ (ทางออนไลน์หรือทางข้อความ) ที่ให้พร้อมกับแพ็คเกจ
การแจกจ่ายซ้�ำ และการใช้ในรูปแบบซอร์สและไบนารี โดยมีหรือไม่มีการดัดแปลงแก้ไข อนุญาตให้กระทำ�ได้ภายใต้
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. การแจกจ่ายซอร์สโค้ดซ้�ำ ต้องระบุคำ�ประกาศด้านลิขสิทธิ์ รายการเงื่อนไขนี้ และคำ�ประกาศต่อไปนี้ไว้ด้วย
2. การแจกจ่ายซ้�ำ ในรูปแบบไบนารีต้องจัดทำ�คำ�ประกาศด้านลิขสิทธิ์ข้างต้น รายการเงื่อนไข และคำ�ประกาศต่อไปนี้อีกครั้ง
เป็นเอกสารประกอบ และ/หรือสื่ออื่นใดที่จัดไว้ให้พร้อมกับการแจกจ่ายนั้น
3. สื่อโฆษณาทั้งหมดที่กล่าวถึงคุณสมบัติหรือการใช้ซอฟต์แวร์นี้ต้องแสดงข้อความยอมรับต่อไปนี้ด้วย:
“ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์การเข้ารหัสลับที่เขียนโดย Eric Young (eay@cryptsoft.com) รวมอยู่ด้วย”
คำ�ว่า ‘การเข้ารหัสลับ’ สามารถละได้หากมีการใช้รูทีนจากไลบรารีที่ไม่มีการเข้ารหัสลับ
4. หากคุณมีโค้ดที่ระบุ Windows อื่นใด (หรือดัดแปลงมาจากโค้ดดังกล่าว) จากไดเร็กทอรีของแอปพลิเคชัน (แอปพลิ
เคชันโค้ด) คุณต้องมีข้อความยอมรับต่อไปนี้: “ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์ที่เขียนโดย Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)
รวมอยู่ด้วย”
ซอฟต์แวร์นี้ให้มา “ตามสภาพที่เป็น” โดย ERIC YOUNG และไม่ว่าจะเป็นการรับประกันที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งหรือกล่าวโดย
นัย รวมถึงการรับประกันโอกาสทางการค้าหรือความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ที่ดำ�เนินการ จะไม่อยู่ภายใต้ความรับผิด ไม่
ว่าในกรณีใดๆ ผู้จัดทำ�หรือตัวแทนต่างๆ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งทางตรง ทางอ้อม โดยอุบัติเหตุ ความ
เสียหายพิเศษ การแสดงตัวอย่าง ความเสียหายที่ตามมา (รวมถึงการจัดซื้อหรือจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทน การสูญเสีย
การใช้งาน ข้อมูล หรือผลกำ�ไร หรือการสะดุดหยุดลงในการดำ�เนินธุรกิจ) ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยมีสาเหตุใด จากการรับผิด
เกิดภายใต้สัญญา ความรับผิดที่จ�ำ กัด หรือการละเมิดทางแพ่ง (รวมทั้งความประมาทเลินเล่อหรืออื่นๆ) อันเกิดจากการใช้
ซอฟต์แวร์นี้ แม้ว่าจะได้รับแจ้งว่าอาจมีความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นก็ตาม
ใบอนุญาตและเงื่อนไขการแจกจ่ายสำ�หรับโค้ดที่มีให้ทั่วไปหรืองานที่ดัดแปลงจากโค้ดนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ นั่นคือ
โค้ดนี้ไม่สามารถคัดลอกและนำ�ไปไว้ภายใต้ใบอนุญาตการแจกจ่ายอื่น [รวมถึงใบอนุญาต GNU Public]
34
Thai
ตดิ ต่อซมั ซุงเว็บไซด์
ติดต่อซัมซุงเว็บไซด์ หากมีค�ำ แนะนำ�หรือขอ้ สงสัยเกยี่ วกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง ติดต่อสอบถามไดท้ ี่ SAMSUNG
customer care center
Area
` North America
Contact Centre 
Web Site
Canada
Mexico
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
Albania
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
` Europe
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 0 8010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 0 21.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Centre 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.k
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
` CIS
Kazakhstan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
` Asia Pacific
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
www.samsung.com
Philippines
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 / 021-56997777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Nigeria
South Africa
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
India
Indonesia
Japan
Malaysia
` Middle East
` Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Thai
35
Code No. AH68-0240
Download PDF