Samsung | HT-C5530W | Samsung HT-C5530W คู่มือการใช้

HT-C5500
HT-C5530W
HT-C5550W
ระบบโฮมซีเนม่า
แบบบลูเรย์ 5.1CH
คู่มือการใช้งาน
ทุกจินตนาการ ล้วนเป็นจริงได้
ขอขอบพระคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซัมซุงชิ้นนี้
หากต้องการได้รับบริการที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น โปรดลงทะเ
บียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่เว็บไซต์
www.samsung.com/register
ข้อมูลความปลอดภัย
คำเตือนเพื่อความปลอดภัย
เพือ่ ลดความเสีย่ งของการเกิดไฟฟ้าช็อค อย่าถอดฝาครอบ (หรือฝาด้านหลัง) ออก
ภายในเครือ่ งไม่มชี น้ิ ส่วนใดทีผ่ ใู้ ช้สามารถซ่อมแซมได้ดว้ ยตนเอง การซ่อมแซมควรกระทำโดยช่างผูเ้ ชีย่ วชาญเท่านัน้
ข้อควรระวัง
อาจเกิดไฟฟ้าช็อค
อย่าเปิด
สัญลักษณ์นแ้ี สดงว่า “อันตราย
ไฟฟ้าแรงสูง” ภายในผลิตภัณฑ์ ซึง่ หมายถึง
ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดไฟฟ้าช็อคหรือทำให้เกิด
การบาดเจ็บได้
ข้อควรระวัง: เพือ่ ป้องกันการเกิดไ
ฟฟ้าช็อคเสียบปลัก๊ ขาแบนด้านกว้าง
สัญลักษณ์นแ้ี สดงถึงคำแนะนำทีส
่ ำคั
ญสำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์นน
้ั
เข้ากับช่องเสียบด้านกว้างและเสียบเ
ข้าให้แน่น
คำเตือน
• เพือ
่ ลดความเสีย
่ งจากการเกิดอัคคีภย
ั หรือไฟฟ้าช็
อค ระวังอย่าให้เครือ
่ งนีถ
้ ก
ู ฝนหรือความชืน
้
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
ข้อควรระวัง
• อย่าให้ละอองน้ำหรือหยดน้ำถูกผลิตภัณฑ์ และอย่าวางวัตถุทบ
่ี
รรจุนำ้ เช่น แจกัน บนผลิตภัณฑ์
• ปลัก๊ ไฟหลักใช้เป็นอุปกรณ์ตด
ั การเชือ่ มต่อ และควรอยูใ่ นตำแห
น่งทีพ
่ ร้อมให้ดำเนินการได้
• ผลิตภัณฑ์นค
้ี วรเชือ่ มต่อกับเต้ารับไฟ AC ทีม
่ กี ารติดตัง้ สายดิน
ป้องกันเสมอ
• หากต้องการตัดกระแสไฟในเครือ่ ง ต้องดึงปลัก๊ ออกจากเต้ารับไ
ฟฟ้าหลัก ดังนัน
้ ปลัก๊ ไฟหลักควรอยูใ่ นตำแหน่งทีพ
่ ร้อมให้ดำเ
นินการได้
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1
เครือ
่ งเล่นคอมแพคดิสก์รน
ุ่ นีจ
้ ด
ั เป็นผลิตภัณฑ์ประเภ
ทเลเซอร์คลาส 1
การใช้การควบคุม การปรับเปลีย
่ น หรือการทำงานข
องขัน
้ ตอนอืน
่ ใดนอกเหนือจากทีร่ ะบุในทีน
่ อ
้ี าจทำให้
เกิดการแผ่รงั สีทเ่ี ป็นอันตราย
ข้อควรระวัง
• มีการแผ่รงั สีเลเซอร์ทม
่ี องไม่เห็นเมือ
่ เปิดออกและกลไก
การล็อคถูกปลด ระวังอย่าให้ถก
ู ลำแสง
Thai
ข้อควรระวังเบื้องต้น
• โปรดตรวจสอบว่า แหล่งจ่ายไฟ AC ในบ้านของคุณสอดคล้องตามสติก
๊ เกอร์ระบุกระแสไฟทีอ
่ ยูด
่ า้ นหลังผลิตภัณฑ์
• ติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ของคุณในแนวนอน บนฐานรองรับ (เฟอร์นเิ จอร์) ทีเ่ หมาะสม โดยมีพน
้ื ทีว่ า่ งรอบตัวเครือ
่ งอย่างเพียงพอเพื่
อการระบายอากาศ (7.5~10 ซม.)
• อย่าวางเครือ
่ งบนเครือ
่ งขยายเสียงหรืออุปกรณ์อน
่ื ทีอ
่ าจเกิดความร้อน
ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มส
ี ง่ิ ใดปิดบังช่องระบายอากาศอยู่
• อย่าวางสิง่ ใดบนผลิตภัณฑ์
• ก่อนการเคลือ
่ นย้ายเครือ
่ ง ตรวจดูให้แน่ใจว่าช่องใส่ดส
ิ ก์วา่ งเปล่า
• เพือ
่ ตัดการเชือ
่ มต่อเครือ
่ งกับแหล่งจ่ายไฟอย่างสมบูรณ์ ให้ถอดปลัก
๊ หลักออกจากเต้ารับไฟทีผ
่ นัง โดยเฉพาะเมือ
่ ไม่มก
ี ารใ
ช้เครือ
่ งเป็นระยะเวลานาน
• ในระหว่างเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ให้ถอดปลัก
๊ ไฟหลัก AC ออกจากเต้ารับไฟทีผ
่ นัง แรงดันไฟสูงสุดในระหว่างฟ้าแลบอาจท
ำให้เครือ
่ งเสียหายได้
• อย่าให้ตวั เครือ
่ งถูกแสงแดดหรือแหล่งความร้อนอืน
่ โดยตรง เพราะอาจทำให้เครือ
่ งร้อนจัดและทำงานผิดปกติได้
• วางเครือ
่ งให้หา่ งจากความชืน
้ และความร้อนสูง หรืออุปกรณ์สร้างสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้าทีม
่ ค
ี วามแรงสูง (เช่น
ลำโพง)
• ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ AC หากเครือ
่ งทำงานผิดปกติ
• ผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได้รบ
ั การออกแบบมาเพือ
่ ใช้งานทางอุตสาหกรรม ใช้ผลิตภัณฑ์นส
้ี ำหรับการใช้งานส่วนตัวเท่านัน
้
• การควบแน่นอาจเกิดขึน
้ หากผลิตภัณฑ์หรือดิสก์ถก
ู จัดเก็บในบริเวณทีม
่ อ
ี ณ
ุ หภูมต
ิ ำ่ หากมีการขนย้ายผลิตภัณฑ์ในระหว่างฤ
ดูหนาว ก่อนทีจ่ ะใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้รอประมาณ 2 ชัว่ โมงจนกว่าตัวผลิตภัณฑ์จะมีอณ
ุ หภูมป
ิ กติ
• แบตเตอรีท
่ ใ่ี ช้กบ
ั ผลิตภัณฑ์นป
้ี ระกอบด้วยสารเคมีทเ่ี ป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม
อย่าทิง้ แบตเตอรีใ่ นถังขยะบ้านทัว่ ไป
Thai
ข้อมูลความปลอดภัย
ข้อควรระวังเกีย
่ วกับการถือและจัดเก็บดิสก์
รอยขีดข่วนเพียงเล็กน้อยบนดิสก์อาจลดคุณภาพของเ
สียงและภาพ หรืออาจทำให้เกิดการเล่นข้ามได้
ใบอนุญาต
การถือและจัดเก็บดิสก์
• ผลิตภัณฑ์นี้มีเทคโนโลยีปกป้องลิขสิทธิ์ ที่ได้รับการป้องกัน
โดยสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญ
ญาอื่นๆ การใช้เทคโนโลยีปกป้องลิขสิทธิ์นี้ต้องได้รับอนุญา
ตจาก Macrovision และต้องมีจุดประสงค์เพื่อการรับชมภาย
ในบ้านและการรับชมอย่างจำกัดอื่นๆ เท่านั้น เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตเป็นอย่างอื่นจาก Macrovision ห้ามทำกระบวนการย้
อนกลับการวิศวกรรมหรือการถอดชิ้นส่วนประกอบ
• เกีย่ วกับวิดโี อ DIVX: DivX® เป็นรูปแบบวิดโี อ
ดิจติ อลทีส่ ร้างโดย DivX,Inc. อุปกรณ์นเ้ี ป็นอุป
กรณ์ทผ่ี า่ นการรับรองอย่างเป็นทางการแบบ
DivX Certified ซึง่ เล่นวิดโี อ DivX ได้ เยีย่ มชม
www.divx.com สำหรับข้อมูลเพิม่ เติมและเครือ่ งมือซอฟต์แว
ร์เพือ่ แปลงไฟล์ของคุณออกเป็นวิดโี อ DivX เกีย่ วกับวิดโี อตา
มสัง่ ระบบ DIVX: อุปกรณ์ DivX Certified® นีต้ อ้ งลงทะเบีย
นเพือ่ ทีจ่ ะเล่นข้อมูลของวิดโี อตามสัง่ (VOD) ระบบ DivX
ในการสร้างรหัสลงทะเบียน ค้นหาส่วน DivX VOD
ในเมนูตง้ั ค่าอุปกรณ์ ไปยัง vod.divx.com พร้อมด้วยรหัสนี้ เ
พือ่ ดำเนินกระบวนการลงทะเบียนให้เสร็จสิน้ และเรียนรูเ้ พิม่ เติ
มเกีย่ วกับ DivX VOD
DivX Certified สามารถเล่นวิดโี อ DivX สูงสุด HD 1080p
รวมถึงข้อมูลพิเศษ
• iPod
เป็นเครือ่ งหมายการค้าของ
Apple Inc. ซึง่ จดทะเบียนใน
สหรัฐอเมริกาและประเทศอืน่ ๆ
iPhone เป็นเครือ่ งหมายการค้าของ Apple Inc.
เมื่อมีรอยนิ้วมือหรือสิ่งสกปรกเกาะบนดิสก์ ให้ทำความ
สะอาดโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดอย่างอ่อนละลายน้ำ
และเช็ดด้วยผ้านุ่ม
• ผลิตภายใต้การอนุญาตจาก Dolby Laboratories Dolby, Pro
Logic และสัญลักษณ์ D คูเ่ ป็นเครือ่ งหมายการค้าของ Dolby
Laboratories
ระมัดระวังอย่าให้เกิดรอยขีดข่วนบนดิสก์เมือ
่ ใช้งาน
การจับแผ่นดิสก์
• อย่าสัมผัสดิสก์ดา้ นทีเ่ ล่น
• จับแผ่นดิสก์ทข
่ี อบ เพือ
่ ไม่ให้มรี อยนิว้ มือปรากฏบนผิว
หน้าดิสก์
• อย่าติดกระดาษหรือเทปกาวบนดิสก์
การจัดเก็บดิสก์
• อย่าให้ดส
ิ ก์ถก
ู แสงแดดโดยตรง
• เก็บดิสก์ในทีเ่ ย็นและมีอากาศถ่า
ยเท
• เก็บดิสก์ในกล่องบรรจุที่สะอาด
โดยวางดิสก์ในแนวตั้ง
✎ หมายเหตุ
 ระวังอย่าให้ดสิ ก์มฝี นุ่ เกาะ
 อย่าใช้ดสิ ก์ทม่ี รี อยร้าวหรือรอยขีดข่วน
• ขณะทำความสะอาด เช็ดเบาๆ จากด้านในดิสก์ออก
ไปทางด้านนอกดิสก์
✎ หมายเหต
 ความชืน้ อาจเกิดขึน้ หากมีอากาศอุน่ มาปะทะกับชิน้ ส่วนที่
เย็นภายในผลิตภัณฑ์ เมือ่ มีการควบแน่นเกิดขึน้ ภายในผ
ลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อาจทำงานผิดปกติ ให้นำดิสก์ออก แ
ละเปิดเครือ่ งทิง้ ไว้ประมาณ 1 หรือ 2 ชัว่ โมง
Thai
ลิขสิทธิ์
© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์
สารบัญ
ข้อมูลความปลอดภัย
2
การเริ่มต้นใช้งาน
7
2
3
4
4
4
คำเตือนเพื่อความปลอดภัย
ข้อควรระวังเบื้องต้น
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการถือและจัดเก็บดิสก์
ใบอนุญาต
ลิขสิทธิ์
7
ไอคอนที่จะใช้ในคู่มือ
8
ชนิดและลักษณะของดิสก์
12 อุปกรณ์เสริม
13 คำอธิบาย
13
ด้านหน้า
14
ด้านหลัง
15 รีโมทคอนโทรล
17
23
25
26
27
28
การเชื่อมต่อลำโพง
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก/ทีวีของคุณทาง HDMI
การเชื่อมต่อสัญญาณภาพออกไปยังทีวี
การเชื่อมต่อสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์ภายนอก
การเชื่อมต่อกับเครือข่าย
การเชื่อมต่อสายอากาศ FM
การตั้งค่า
29
30
31
31
31
31
33
33
33
33
33
34
34
35
35
35
36
37
37
37
37
37
ก่อนการเริ่มต้น (การตั้งค่าเริ่มต้น)
การตั้งค่าเมนู
Display (การแสดงผล)
TV Aspect (อัตราส่วนภาพของทีวี)
BD Wise (ผลิตภัณฑ์ซัมซุงเท่านั้น)
Resolution (ความละเอียด)
HDMI Format (รูปแบบ HDMI)
Movie Frame (เฟรมภาพยนตร์) (24 Fs)
Progressive Mode (โหมดโปรเกรสซีฟ)
Still Mode (โหมดภาพนิ่ง)
HDMI Deep Color (ความลึกของสี HDMI)
Audio (เสียง)
Speaker Setting (การตั้งค่าลำโพง)
Musical Auto Calibration (การปรับเ ทียบเพลงอัตโนมัติ)
EQ Optimizer (ออพติไมเซอร์ EQ)
HDMI Audio (เสียง HDMI)
Digital Output (สัญญาณดิจิตอลออก)
Dynamic Range Control (การควบคุมช่วงไดนามิก)
AV Sync (การซิงค์ AV)
System (ระบบ)
Initial Settings (การตั้งค่าเริ่มต้น)
Internet@TV Screen Size (ขนาดหน้าจอของอินเทอร์เน็
ตทางทีวี)
Anynet+(HDMI-CEC)
BD Data Management (การจัดการข้อมูล BD)
Clock (นาฬิกา)
การลงทะเบียน DivX(R)
การปิดการทำงาน DivX(R)
Network Setup (การตั้งค่าเครือข่าย)
Network Settings (การตั้งค่าเครือข่าย)
Network Status (สถานะเครือข่าย)
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย BD-LIVE
Language (ภาษา)
Security (ความปลอดภัย)
Parental Rating (การกำหนดระดับเรทโดยผู้ปกครอง)
Change Password (เปลี่ยนรหัสผ่าน)
17
29
37
37
38
38
38
39
39
42
42
42
43
43
43
Thai
THAI
การเชื่อมต่อ
สารบัญ
การตั้งค่า
43
43
43
43
43
43
44
44
44
General (ทั่วไป)
Background (พื้นหลัง)
Energy Saving (การประหยัดพลังงาน)
Front Display (จอแสดงผลด้านหน้า)
Power On/Off Sound (เสียงเปิด/ปิดเครื่อง)
Support (การสนับสนุน)
Software Upgrade (การอัพเกรดซอฟต์แวร์)
Contact Samsung (ติดต่อซัมซุง)
ฟังก์ชันพื้นฐาน
45
45
46
47
47
48
50
52
53
54
54
55
Playing a Disc (การเล่นดิสก์)
การใช้ Disc Menu (เมนูดิสก์)/Title Menu (เมนูเรื่อง)/Popup
Menu (เมนูป๊อปอัพ)
(การใช้ฟังก์ชัน Search (ค้นหา) และ Skip (ข้าม))
การเล่นแบบเคลื่อนไหวช้า/การเล่นแบบเคลื่อนไหวเป็นลำดับ
การเล่นซ้ำ
การใช้ปุ่ม TOOLS (เครื่องมือ)
การฟังเพลง
Sound Mode (โหมดเสียง)
การเล่นภาพ
การเล่นสื่อเก็บข้อมูล USB
การฟังวิทยุ
การใช้ iPod
บริการเครือข่าย
57
61
61
61
การใช้ Internet@TV (อินเทอร์เน็ตทางทีวี)
BD-LIVE™
การแจ้งอัพเกรดซอฟต์แวร์
การใช้ฟังก์ชัน AllShare
ข้อมูลอื่นๆ
63
66
การแก้ไขปัญหา
ข้อมูลจำเพาะ
45
57
63
• ค่าตัวเลขและภาพประกอบในคูม
่ อ
ื การใช้งานนีม
้ ใี ห้เพือ
่ การอ้างอิงเท่านัน
้ และอาจแตกต่างจากข้อมูลทีป
่ รากฏในผลิตภัณฑ์จริง
Thai
01
การเริ่มต้นใช้งาน
การเริ่มต้นใช้งาน
ไอคอนที่จะใช้ในคู่มือ
โปรดอ่านคำศัพท์เฉพาะต่อไปนีก
้ อ
่ นอ่านคูม
่ อ
ื การใช้งาน
คำศัพท์
โลโก้
ไอคอน
h
�
Z
BD-ROM
BD-RE/-R
DVD-VIDEO
คำจำกัดความ
ไอคอนนีเ้ กีย่ วข้องกับฟังก์ชน
ั ทีม่ อี ยูใ่ น BD-ROM
ไอคอนนีเ้ กีย่ วข้องกับฟังก์ชน
ั ทีม่ อี ยูใ่ นดิสก์ BD-RE/-R ทีบ
่ น
ั ทึกในรูปแบบ BD-RE
ไอคอนนีเ้ กีย่ วข้องกับฟังก์ชน
ั ทีม่ อี ยูใ่ น DVD-VIDEO
DVD-RW(V)
DVD-R
DVD+RW
�
ไอคอนนีเ้ กีย่ วข้องกับฟังก์ชน
ั ทีม
่ อ
ี ยูใ่ นแผ่นดิสก์ DVD+RW หรือ DVD-RW(V)/
DVD-R/+R ทีบ
่ น
ั ทึก ซึง่ ถูกบันทึกและไฟนัลไลซ์
ไอคอนนีเ้ กีย่ วข้องกับฟังก์ชน
ั ทีม่ อี ยูใ่ น audio CD-RW/-R (รูปแบบ CD-DA)
DVD+R
MP3
WMA
-
JPEG
-
o
�
G
DivX
MKV
MP4
DivX
�
ไอคอนนี้เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันที่มีอยู่ในแผ่นดิสก์ CD-RW/-R, DVD-RW/-R
หรือสือ่ จัดเก็บข้อมูล USB ทีม่ ข
ี อ้ มูล DivX
F
!
✎
ไอคอนนีเ้ กีย่ วข้องกับฟังก์ชน
ั ทีม่ อี ยูใ่ นอุปกรณ์สอ่ื จัดเก็บ USB
ซีดเี พลง
อุปกรณ์สอ่ื จัดเก็บ
USB
-
ข้อควรระวัง
-
หมายเหตุ
-
ปุม่ ทางลัด
-
ไอคอนนี้เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันที่มีอยู่ในแผ่นดิสก์ CD-RW/-R, DVD-RW/-R
หรือสือ่ จัดเก็บข้อมูล USB ทีม่ ข
ี อ้ มูล MP3 หรือ WMA
ไอคอนนี้เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันที่มีอยู่ในแผ่นดิสก์ CD-RW/-R, DVD-RW/-R
หรือสือ่ จัดเก็บข้อมูล USB ทีม่ ข
ี อ้ มูล JPEG
ไอคอนนีเ้ กีย่ วข้องกับกรณีทฟ
่ี งั ก์ชน
ั ไม่ทำงาน หรือการตัง้ ค่าอาจถูกยกเลิก
ไอคอนนี้เกี่ยวข้องกับเคล็ดลับหรือคำแนะนำ ซึ่งช่วยในการทำงานของแต่ละฟั
งก์ชัน
ฟังก์ชน
ั นีใ้ ห้การเข้าถึงโดยตรงและง่ายดาย เพียงกดปุม
่ บนรีโมทคอนโทรล
• ผลิตภัณฑ์นส
้ี ามารถทำงานร่วมกับระบบสี PAL เท่านัน
้
• แผ่นดิสก์ NTSC จะไม่สามารถเล่นได้
Thai
การเริ่มต้นใช้งาน
ชนิดและลักษณะของดิสก์
โลโก้ของดิสก์ที่สามารถเล่นได้
การใช้งานร่วมกันได้ของบลูเรย์ดิสก์
บลูเรย์เป็นรูปแบบทีพ
่ ฒ
ั นาขึน้ ใหม่ ดังนัน้ จึงยังอาจมีปญ
ั หาเกี่
ยวกับการใช้งานร่วมกับดิสก์ ดิสก์บางชนิดอาจไม่สามารถใช้ง
านร่วมกันได้ และดิสก์บางชนิดอาจไม่สามารถเล่นได้
สำหรับข้อมูลเพิม่ เติม โปรดดูทส่ี ว่ น
ชนิดและลักษณะของดิสก์ ของคูม่ อื นี้ หากคุณพบปัญหาเกีย่ ว
กับการใช้งานร่วมกันได้ โปรดติดต่อศูนย์ดแู ลลูกค้าของซัมซุง
บลูเรย์ดส
ิ ก์
Dolby Digital Plus
ระบบแพร่สญ
ั ญาณ PAL
ในสหราชอาณาจักร
ฝรัง่ เศส เยอรมนี เป็นต้น
Dolby TrueHD
DTS-HD High
Resolution Audio
Java
DTS-HD Master Audio
| Essential
BD-LIVE
✎ หมายเหตุ
 การเล่นอาจไม่ทำงานกับดิสก์บางชนิด หรือเมือ่ มีการระ
บุให้เครือ่ งทำงานตามฟังก์ชนั บางอย่าง เช่น
เปลีย่ นมุมกล้อง และปรับอัตราส่วนภาพ
ข้อมูลเกีย่ วกับดิสก์มอี ธิบายรายละเอียดบนกล่อง โปรดดู
ข้างกล่องหากต้องการ
 ระวังอย่าให้ดสิ ก์สกปรกหรือมีรอยขีดข่วน
รอยนิว้ มือ ฝุน่ รอยเปือ้ น รอยขีดข่วน หรือสารจากควันบุห
รีบ่ นผิวดิสก์ทบ่ี นั ทึก อาจทำให้ไม่สามารถเล่นดิสก์นน้ั ได้
 แผ่นดิสก์ทม่ี โี ปรแกรม PAL บันทึกอยูจ่ ะไม่สามารถเล่นไ
ด้เมือ่ ใช้ผลิตภัณฑ์น้ี
 เมือ่ มีการเล่นเรือ่ งทีเ่ ป็น BD-Java การโหลดอาจใช้เวลา
นานกว่าเรือ่ งปกติ หรือฟังก์ชนั บางฟังก์ชนั อาจทำงานช้า
กว่าปกติ
ดิสก์ที่ไม่สามารถเล่นได้
• ดิสก์ HD DVD
• DVD-RAM
• ดิสก์ DVD-R สำหรับการจัดทำข้อมูล ความจุ 3.9
GB
• DVD-RW (โหมด VR)
• Super Audio CD (ยกเว้น CD layer)
• DVD-ROM/PD/MV-Disc เป็นต้น CVD/CD-ROM/
CDV/CD-G/CD-I/LD
• CDGs เล่นเสียงเท่านัน
้ ไม่เล่นภาพ
✎ หมายเหตุ
 ดิสก์เพือ่ การค้าและแผ่น DVD บางชนิดทีซ
่ อ
้ื จากภู
มิภาคอืน
่ อาจไม่สามารถเล่นกับเครือ
่ งนี้ เมือ
่ มีการเ
ล่นดิสก์เหล่านี้ อาจมีขอ
้ ความ “No disc.”
(ไม่มแ
ี ผ่น) หรือ “Please check the regional
code of the disc” (โปรดตรวจสอบรหัสพืน
้ ทีข
่ อง
ดิสก์) ปรากฏขึน
้
 หากแผ่น DVD-R/-RW ไม่ได้รบั การบันทึกในรูปแบ
บสัญญาณภาพ DVD อย่างเหมาะสม แผ่นนัน
้ อาจไ
ม่สามารถเล่นได้
Thai
01
ชนิดของดิสก์
ผลิตภัณฑ์และดิสก์ถก
ู เข้ารหัสตามพืน
้ ที่ รหัสพืน
้ ทีเ่ หล่
านีต
้ อ
้ งตรงกันหากต้องการเล่นดิสก์นน
้ั
หากรหัสไม่ตรงกัน ดิสก์จะไม่สามารถเล่นได้
BD-ROM
ชนิดของดิสก์ รหัสพื้นที่
บลูเรย์
DVD-VIDEO
พื้นที่
a
อเมริกาเหนือ, อเมริกากลาง,
อเมริกาใต้, เกาหลี, ญีป่ นุ่ , ไต้หวัน,
ฮ่องกง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
b
ยุโรป, กรีนแลนด์,
ดินแดนของฝรัง่ เศส,
ตะวันออกกลาง, แอฟริกา,
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
c
อินเดีย, จีน, รัสเซีย, เอเชียกลาง
และเอเชียใต้
1
สหรัฐอเมริกา
ดินแดนของสหรัฐอเมริกา
และแคนาดา
2
ยุโรป ญีป่ นุ่ ตะวันออกกลาง อียปิ ต์
แอฟริกาใต้ กรีนแลนด์
3
ไต้หวัน เกาหลี ฟิลปิ ปินส์
อินโดนีเซีย ฮ่องกง
4
เม็กซิโก อเมริกาใต้ อเมริกากลาง
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
หมูเ่ กาะแปซิฟกิ แคริบเบียน
5
รัสเซีย ยุโรปตะวันออก อินเดีย
พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ของแอฟริกา
เกาหลีเหนือ มองโกเลีย
6
จีน
หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียวของบลูเรย์ดส
ิ ก์ ดิสก์
BD-ROM ประกอบด้วยข้อมูลทีบ
่ น
ั ทึกไว้ลว่ งหน้า แม้วา่
BD-ROM มีขอ
้ มูลหลายๆ รูปแบบ แต่ดส
ิ ก์ BD-ROM ส่ว
นใหญ่จะบรรจุขอ
้ มูลภาพยนตร์ในรูปแบบความละเอียดสู
ง สำหรับการเล่นบนเครือ
่ ง เครือ
่ งรุน
่ นีส
้ ามารถเล่นดิสก์
BD-ROM ทางการค้าทีบ
่ น
ั ทึกข้อมูลไว้แล้วล่วงหน้าได้
BD-RE/BD-R
บลูเรย์ดส
ิ ก์ทเ่ี ขียนซ้ำได้/บลูเรย์ดส
ิ ก์ทบ
่ี น
ั ทึกได้
BD-RE/BD-R เป็นรูปแบบทีเ่ หมาะสำหรับการสำรองข้อมู
ลหรือบันทึกวิดโี อส่วนตัว
DVD-VIDEO
• DVD สามารถบรรจุภาพได้นานถึง 135 นาที ภาษาเสียง 8
ภาษา และภาษาคำบรรยายใต้ภาพ 32 ภาษา โดยใช้เทคโ
นโลยีการบีบอัดข้อมูลภาพ MPEG-2
และระบบเสียงเซอร์ราวด์ Dolby Digital ซึง่ ช่วยให้คณ
ุ เพลิ
ดเพลินกับภาพทีค่ มชัด สดใส
• เมือ
่ สลับจากชัน
้ แรกเป็นชัน
้ ทีส
่ องของแผ่นดิสก์ DVD
Video แบบสองชัน
้ อาจมีภาพและเสียงผิดเพีย
้ นบ้างชั่
วคราว กรณีนถ
้ี อ
ื เป็นเรือ
่ งปกติ
• เมือ
่ DVD-RW/-R ทีบ
่ น
ั ทึกในโหมดวิดโี อถูกไฟนัลไล
ซ์แล้ว จะกลายเป็น DVD-Video แผ่น DVD ทางการค้
าทีบ
่ น
ั ทึกข้อมูลภาพยนตร์ไว้ลว่ งหน้า
(ประทับล่วงหน้า) จะถูกเรียกเป็นแผ่น DVD-Video
เช่นกัน เครือ
่ งนีส
้ ามารถเล่นแผ่น DVD ทางการค้าทีบ
่ น
ั
ทึกข้อมูลภาพยนตร์ไว้แล้วล่วงหน้า (แผ่น DVDVideo) ได้
DVD-R/-RW
• เมือ
่ DVD-R/-RW ทีบ
่ น
ั ทึกในโหมดวิดโี อถูกไฟนัลไล
ซ์แล้ว จะกลายเป็น DVD-Video ความสามารถในการเ
ล่นอาจขึน
้ กับสภาวะในการบันทึกข้อมูล
• เครือ
่ งรุน
่ นีส
้ ามารถเล่นดิสก์ DVD-R ทีบ
่ น
ั ทึกและไฟนัล
ไลซ์ดว้ ยเครือ
่ งบันทึก DVD ของซัมซุง
• สามารถเล่นดิสก์ DVD-RW ในโหมดวิดโี อและไฟนัลไ
ลซ์แล้วเท่านัน
้
DVD+RW
• เครือ
่ งนีส
้ ามารถเล่นแผ่นดิสก์ DVD+RW ทีบ
่ น
ั ทึกด้วยเ
ครือ
่ งบันทึก DVD ได้ ความสามารถในการเล่นอาจขึน
้
กับสภาวะในการบันทึกข้อมูล
DVD+R
• เครือ่ งนีส
้ ามารถเล่นแผ่นดิสก์ DVD+R ทีบ
่ น
ั ทึกด้วยเครือ่ ง
บันทึก DVD ได้ ความสามารถในการเล่นอาจขึน
้ กับสภาวะ
ในการบันทึกข้อมูล
Thai
การเริ่มต้นใช้งาน
รหัสพื้นที่
การเริ่มต้นใช้งาน
ซีดีเพลง
DivX (Digital internet video express)
• แผ่นเพลงจะถูกบันทึกเสียงเพลงแบบ PCM Audio
ความถี่ 44.1 kHz
่ งรุน
่ นีส
้ ามารถเล่นแผ่นเพลง CD-R และ CD-RW
• เครือ
ทีม
่ รี ป
ู แบบเป็น CD-DA ได้
• เครือ่ งอาจไม่สามารถเล่นแผ่น CD-R หรือ CD-RW
บางแผ่นได้ ทัง้ นีข
้ น
้ึ กับสภาวะในการบันทึก
DivX คือรูปแบบไฟล์วด
ิ โี อทีพ
่ ฒ
ั นาโดย Microsoft และอิงกับ
เทคโนโลยีการบีบขนาด MPEG4 เพือ่ แสดงข้อมูลเสียงและภ
าพทางอินเทอร์เน็ตในแบบเรียลไทม์
CD-R/-RW
รูปแบบที่สนับสนุน (DivX)
• ใช้แผ่นดิสก์ CD-R/-RW ขนาดความจุ 700MB (80 นาที)
หากเป็นไปได้ ไม่ควรใช้แผ่นดิสก์ทม่ี ค
ี วามจุ 800MB (90
นาที) หรือสูงกว่า เนือ่ งจากดิสก์นน
้ั อาจไม่สามารถเล่นได้
่ ด
ิ แล้ว
• หากดิสก์ CD-R/-RW ไม่ได้ถกู บันทึกเป็นเซสชันทีป
คุณอาจพบการล่าช้าในระหว่างการเล่น ณ
จุดเริม่ ต้นของดิสก์ หรือไม่สามารถเล่นไฟล์ทบ
่ี น
ั ทึกไว้ทง้ั ห
มดได้
• แผ่นดิสก์ CD-R/-RW บางแผ่นอาจไม่สามารถเล่นกับเครือ่
งนีไ้ ด้ ขึน
้ กับอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการเบิรน
์ ข้อมูล สำหรับข้อมูลที่
บันทึกบนสือ่ เก็บข้อมูล CD-R/-RW จากซีดเี พือ่ การใช้งาน
ส่วนตัวของคุณ ความสามารถในการเล่นอาจแตกต่างกันต
ามข้อมูลและแผ่นดิสก์นน
้ั
ผลิตภัณฑ์นส
้ี นับสนุนรูปแบบสือ
่ ต่อไปนีเ้ ท่านัน
้
หากทัง้ รูปแบบวิดโี อและเสียงไม่ได้รบ
ั การสนับสนุน
ผูใ้ ช้อาจพบปัญหา เช่น ภาพแตก หรือไม่มเี สียง
รูปแบบของดิสก์
MPEG4 ใช้สำหรับการเข้ารหัสวิดโี อ และ MP3 สำหรับ
การเข้ารหัสไฟล์เสียง เพือ
่ ให้ผใู้ ช้สามารถรับชมภาพยน
ตร์โดยมีคณ
ุ ภาพเสียงและภาพใกล้เคียงกับแผ่น DVD
รูปแบบวิดโี อทีส
่ นับสนุน
รูปแบบ
AVI
เวอร์ชน
ั ทีส
่ นับสนุน
DivX3.11~DivX5.1, XviD
รูปแบบเสียงทีส
่ นับสนุน
รูปแบบ
บิตเรต
ความถีใ่ นการ
สุม
่ สัญญาณ
MP3
80~384kbps
44.1khz
การใช้ดิสก์ MP3
AC3
128~384kbps
44.1/48khz
• สามารถเล่น CD-R/-RW, DVD-RW/-R
ทีบ
่ น
ั ทึกด้วยรูปแบบ UDF, ISO9660 หรือ JOLIET
ี ามสกุลไฟล์เป็น “.mp3” หรือ
• เฉพาะไฟล์ MP3 ทีม่ น
“.MP3” เท่านัน
้ ทีส
่ ามารถเล่นได้
• ช่วงอัตราบิตทีเ่ ล่นได้อยูร่ ะหว่าง 56 Kbps ถึง 320 Kbps
• อัตราตัวอย่างทีเ่ ล่นได้คอื 32 KHz ถึง 48 KHz
• เครือ่ งรุน่ นีส้ ามารถจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ได้สงู สุด 1500
รายการภายใต้โฟลเดอร์หลัก สำหรับไฟล์ MP3 ทีบ่ นั ทึกด้วย
VBR (Variable Bit Rate) เสียงอาจไม่สม่ำเสมอ
DTS
1.5Mbps
44.1khz
การใช้ดิสก์ JPEG
• สามารถเล่น CD-R/-RW, DVD-RW/-R
ทีบ
่ น
ั ทึกด้วยรูปแบบ UDF, ISO9660 หรือ JOLIET
่ น
ี ามสกุลไฟล์เป็น ".jpg", ".
• เฉพาะไฟล์ JPEG ทีม
JPG", ".jpeg" หรือ "JPEG" เท่านัน
้ ทีจ่ ะปรากฏภาพ
• สนับสนุน Progressive JPEG
DVD-RW/-R (V)
• รูปแบบนีเ้ ป็นรูปแบบทีใ่ ช้สำหรับการบันทึกข้อมูลบนดิสก์
DVD-RW หรือ DVD-R ดิสก์สามารถเล่นด้วยเครือ่ งได้เมือ่
มีการไฟนัลไลซ์ดส
ิ ก์แล้ว
• หากบันทึกดิสก์ในโหมดวิดโี อโดยเครือ่ งบันทึกของผูผ
้ ลิต
อืน
่ แต่ยงั ไม่ได้ไฟนัลไลซ์ แผ่นดิสก์นน
้ั ไม่สามารถเล่นได้
ในเครือ่ งนี้
10
Thai
• ไฟล์ DivX รวมถึงไฟล์เสียงและไฟล์วด
ิ โี อ
ทีส
่ ร้างขึน
้ ในรูปแบบ DTS สามารถสนับสนุนได้สงู สุด 6
Mbps
• อัตราส่วนภาพ : แม้คา่ ความละเอียดเริม
่ ต้นของ DivX
คือ 640x480 พิกเซล (4:3) แต่ผลิตภัณฑ์นส
้ี นับสนุนค
วามละเอียดสูงถึง 800x600 พิกเซล (16:9). ไม่สนับส
นุนความละเอียดของหน้าจอทีวท
ี ส
่ี งู กว่า 800
• เมือ่ คุณเล่นแผ่นดิสก์ทม
่ี ค
ี วามถีใ่ นการสุม
่ สัญญาณสูงกว่า
48khz หรือ 320kbps คุณอาจพบปัญหาหน้าจอสัน
่ ระหว่า
งการเล่น
• ไม่สนับสนุน Qpel และ gmc
MKV, MP4
• CD-R/-RW, DVD-R/-RW, USB, การสตรีม PC
• สามารถเล่นได้เฉพาะไฟล์วด
ิ โี อทีม
่ น
ี ามสกุลต่อไปนีเ้
ท่านัน
้ : .avi, .divx, .mkv, .mp4, .AVI, .DIVX, .
MKV, .MP4
✎ หมายเหตุ
 รูปแบบดิสก์ DivX, MKV และ MP4
บางแผ่นอาจเล่นไม่ได้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ความละเอียดของภ
าพและเงือ
่ นไขอัตราเฟรม
01
รูปแบบไฟล์วิดีโอ
ส่วนขยายไฟล์
*.avi
เนื้อหาภายใน
Video Codec
Audio Codec
ความละเอียด
Divx 3.11/4.x/5.1/6.0
MP3
AC3
DTS
WMA
PCM
1920x1080
XviD
AVI
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
VC-1 AP(wmv1)
*.mkv
DivX 5.1/6.0
MKV
XviD
MP3
AC3
DTS
1920x1080
1920x1080
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
*.wmv
WMV
*.mp4
MP4
*.mpg
*.mpeg
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
PS
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
WMA
1920x1080
1920x1080
AAC
1920x1080
1920x1080
MP1, 2
AC3
DTS
1920x1080
1920x1080
การสนับสนุนไฟล์เพลง
ส่วนขยายไฟล์
เนื้อหาภายใน
Audio Codec
*.mp3
MP3
MP3
*.wma
WMA
WMA
ช่วงที่สนับสนุน
สอดคล้องกับ WMA เวอร์ชน
ั 10
* อต
ั ราการสุม
่ (หน่วย kHz) –8, 11,
16, 22, 32, 44.1, 48
* อต
ั ราบิต – อัตราบิตทัง้ หมดในช่วง 5
kbps ถึง 384 kbps
Thai
11
การเริ่มต้นใช้งาน
รูปแบบไฟล์ที่สนับสนุน
การเริ่มต้นใช้งาน
ข้อมูลจำเพาะของ USB Host
ข้อมูลจำเพาะของ USB Host
• สนับสนุนอุปกรณ์ทใ่ี ช้งาน USB 1.1 หรือ USB 2.0 ได้
• สนับสนุนอุปกรณ์ทเ่ี ชือ
่ มต่อโดยใช้สายสัญญาณ
ประเภท USB A
• สนับสนุนอุปกรณ์ทใ่ี ช้งาน UMS
(อุปกรณ์สอ
่ื จัดเก็บ USB) V1.0 ได้
• สนับสนุนการฟอร์แมตระบบไฟล์ FAT(FAT,
FAT16, FAT32)
• ไม่สนับสนุน CBI (Control/Bulk/Interrupt)
• ไม่สนับสนุนกล้องดิจต
ิ อลทีใ่ ช้โปรโตคอล PTP หรือ
ต้องมีการติดตัง้ โปรแกรมเพิม
่ เติมเมือ
่ เชือ
่ มต่อกับพี
ซี
• ไม่สนับสนุนอุปกรณ์ทใ่ี ช้ระบบไฟล์ NTFS (สนับสนุ
นเฉพาะระบบไฟล์แบบ FAT 16/32
(ตารางการจัดสรรไฟล์แบบ 16/32) เท่านัน
้ )
• ไม่ทำงานกับอุปกรณ์ MTP (Media Transfer
Protocol) ทีใ่ ช้ Janus
การใช้งานร่วมกันไม่ได้
อุปกรณ์ USB ที่สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์
• ไม่สนับสนุนอุปกรณ์ทต
่ี อ
้ งมีการติดตัง้ ไดรเวอร์แยกต่าง
หากบนพีซี (Windows)
• ไม่สนับสนุนการเชือ
่ มต่อกับฮับ USB
• อาจไม่รจ
ู้ ก
ั อุปกรณ์ USB ทีเ่ ชือ
่ มต่อโดยใช้สายสั
ญญาณต่อขยาย USB
1. อุปกรณ์สอ่ื เก็บข้อมูล USB
ข้อจำกัดในการใช้งาน
• หากอุปกรณ์ทเ่ี ชือ
่ มต่อมีหลายไดรฟ์
(หรือหลายพาร์ตช
ิ น
ั ) ติดตัง้ อยู่ จะเชือ
่ มต่อได้เฉ
พาะหนึง่ ไดรฟ์ (หรือหนึง่ พาร์ตช
ิ น
ั ) เท่านัน
้
• อป
ุ กรณ์ทส
่ี นับสนุน USB 1.1 เท่านัน
้ อาจทำให้เกิ
ดความแตกต่างในคุณภาพของภาพ ทัง้ นี้
ขึน
้ กับอุปกรณ์
รูปแบบไฟล์ที่สนับสนุน
รูปแบบ
ภาพนิง
่
เพลง
ชือ
่ ไฟล์
นามสกุลไฟล์
อัตราบิต
เวอร์ชน
ั
พิกเซล
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
ความถีใ่ นกา
รสุม
่ สัญญาณ
–
44.1kHz
2. เครือ่ งเล่น MP3
3. กล้องดิจต
ิ อล
4. HDD ทีถ่ อดออกได้
• สนับสนุน HDD ทีถ่ อดออกได้และมีขนาดน้อยกว่า
160 กิกะไบต์ แต่อาจไม่รจู้ กั HDD ทีถ่ อดออกได้
ซึง่ มีขนาด 160 กิกะไบต์ขน
้ึ ไป ทัง้ นี้
ขึน
้ อยูก่ บ
ั อุปกรณ์
• หากอุปกรณ์ทเ่ี ชือ่ มต่อไม่ทำงานเนือ่ งจากแหล่งพลั
งงานไม่เพียงพอ คุณสามารถใช้สายไฟแยกต่างหา
กเพือ่ ป้อนกระแสไฟให้อป
ุ กรณ์สามารถทำงานได้อย่
างเหมาะสม ขัว้ ต่อของสายสัญญาณ USB
อาจแตกต่างกัน ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูก่ บ
ั บริษท
ั ผูผ
้ ลิตอุปกรณ์
USB
5. ตัวอ่านการ์ด USB: ตัวอ่านการ์ด USB แบบ 1 ช่อง
และตัวอ่านการ์ด USB แบบหลายช่อง
• ตัวอ่านการ์ด USB อาจไม่ได้รบ
ั การสนับสนุน ทัง้ นี้
ขึน
้ อยูก่ บ
ั บริษท
ั ผูผ
้ ลิต
• หากคุณติดตัง้ อุปกรณ์หน่วยความจำหลายชิน
้ ในตัวอ่
านการ์ดแบบหลายช่อง คุณอาจประสบปัญหาได้
อุปกรณ์เสริม
ตรวจดูอป
ุ กรณ์เสริมทีจ
่ ด
ั ให้มาด้านล่าง
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
BD RECEIVER/TV
SLEEP
1
2
4
5
7
8
FULL SCREEN
3
6
9
REPEAT
0
MUTE
VOL
TUNING
/CH
SFE MODE
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
TUNER
MEMORY
A
INTERNET@
สายสัญญ
าณภาพ
12
Thai
สายอากาศรับ
สัญญาณ FM
ฐานต่อพ่วง
iPod
คูม่ อื การใช้งาน
B
C
MO/ST
D
DSP
รีโมทคอนโทรล
/ แบตเตอรี่
(ขนาด AAA)
ไมโครโฟน
ASC
สายสัญญาณ
HDMI
01
ด้านหน้า
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ASC IN
1
2
3
4
5
ปุม
่ เปิด/ปิดเครือ่ ง (
6
ปุม
่ ฟังก์ชน
ั
7
ปุ่มปรับลงและข้าม
8
9
ปุม
่ หยุด
หยุดการเล่นแผ่นดิสก์
ปุม
่ เล่น/พัก
เล่นแผ่นหรือหยุดเล่นชัว่ คราว
10
ปุ่มปรับขึ้นและข้าม
ไปยังเรือ
่ ง/บท/แทร็คถัดไป
หมุนหาคลืน
่ ความถี่ FM ทีส
่ งู ขึน
้
11
การควบคุมระดับเสียง
ปรับระดับเสียง
12
พอร์ต USB
สามารถเชือ่ มต่ออุปกรณ์สอ่ื จัดเก็บ USB ทีน
่ ่ี และใช้เป็นอุปกรณ์จด
ั เก็บเมือ่ เชือ่
มต่อกับ BDLIVE นอกจากนีย้ งั สามารถใช้เพือ่ อัพเกรดซอฟต์แวร์และเล่น MP3/
JPEG/DivX/MKV/MP4
13
ช่องเสียบ ASC IN
ใช้เพือ่ เชือ่ มต่อไมโครโฟน ASC สำหรับการตัง้ ค่า MAC (การปรับเทียบเพลงอัต
โนมัต)ิ
)
เปิดและปิดเครือ
่ ง
ถาดวางแผ่นดิสก์
ใส่แผ่นดิสก์ทน
่ี ่ี
เซนเซอร์ของรีโมทคอนโทรล
ตรวจจับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรล
จอแสดงผล
แสดงสถานะการเล่น, เวลา ฯลฯ
ปุม
่ เปิด/ปิด
เปิดและปิดถาดวางแผ่นดิสก์
โหมดจะเปลีย
่ นแปลงตามนี้ :
BD/DVD ; D. IN ; AUX ; HDMI 1 ; HDMI 2 ; FM
กลับไปทีเ่ รือ
่ ง/บท/แทร็คก่อนหน้า
หมุนหาคลืน
่ ความถี่ FM ทีต
่ ำ่ ลง
✎ หมายเหตุ
 การอัพเกรดซอฟต์แวร์โดยใช้พอร์ต USB จะต้องใช้กบั แฟลชสติก๊ หน่วยความจำ USB เท่านัน้
 อุปกรณ์ USB ทีใ่ ช้กระแสไฟเกินกว่า 500mA ต้องใช้อปุ กรณ์จา่ ยกระแสไฟฟ้าแยกต่างหากสำหรับการทำงานปกติ
 อุปกรณ์ USB HDD ไม่สามารถใช้เพือ่ จัดเก็บข้อมูล BD (BD-LIVE)
Thai
13
การเริ่มต้นใช้งาน
คำอธิบาย
การเริ่มต้นใช้งาน
ด้านหลัง
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
FM ANT.
LAN
WIRELESS
iPod
DIDITAL
AUDIO IN
HDMI IN
12
13
COMPONENT OUT
HDMI OUT
OPTICAL
SPEAKER IMPEDANCE : 3
WIRELESS LAN
AUX
VIDEO OUT
1
ช่องเสียบสัญญาณออกลำโพง
5.1 ช่องสัญญาณ
ใช้ตอ
่ ลำโพงด้านหน้า ลำโพงกลาง ลำโพงเซอร์ราวด์
และซับวูฟเฟอร์
(HT-C5530W/C5550W ไม่มช
ี อ
่ งเสียบลำโพงเซอร์ราวด์บน
ตัวเครือ
่ ง ลำโพงเซอร์ราวด์เสียบต่อกับโมดูลเครือ
่ งรับสัญญา
ณไร้สาย)
2
พัดลมระบายอากาศ
พัดลมระบายอากาศช่วยหมุนเวียนอากาศเย็นเข้าไปในเครือ
่ ง เพื่
อไม่ให้เครือ
่ งร้อนจัดและทำงานทุกครัง้ เมือ
่ เปิดเครือ
่ ง
3
ช่องเสียบ iPod
เชือ
่ มต่อขัว้ ต่อฐานต่อพ่วง iPod ทีน
่ ่ี
4
ช่องเสียบโคแอกเซียล FM 75 Ω
เชือ
่ มต่อสายอากาศ FM
5
ช่องเชือ
่ มต่อการ์ด TX (ไร้สาย)
การ์ด TX ช่วยในการสือ
่ สารระหว่างตัวเครือ
่ งกับโมดูลเครือ
่ งรั
บสัญญาณไร้สาย
(ไม่มโี มดูลเครือ
่ งรับสัญญาณไร้สายสำหรับรุน
่ HT-C5500 )
6
ช่องเสียบสัญญาณเข้าออพติคล
ั ดิจต
ิ อ
ใช้ตอ
่ อุปกรณ์ภายนอกทีม
่ ก
ี ารส่งสัญญาณออกแบบดิจต
ิ อล
ลภายนอก (ออพติคล
ั )
7
ช่องเสียบ HDMI เข้า
รับสัญญาณเสียงและภาพพร้อมๆ กันโดยใช้สายสัญญาณ
HDMI
8
ช่องเสียบ HDMI ออก
ใช้สายสัญญาณ HDMI เชือ
่ มต่อช่องเสียบ HDMI
ออกนีก
้ บ
ั ขัว้ อินพุต HDMI บนโทรทัศน์ของคุณเพือ
่ ภาพทีม
่ ค
ี ุ
ณภาพดีทส
่ี ด
ุ
9
ช่องเสียบ LAN ไร้สาย
สามารถใช้กบ
ั บริการบนเครือข่าย (ดูหน้าที่ 57 – 62), BDLIVE และการอัพเกรดซอฟต์แวร์โดยใช้อะแดปเตอร์ LAN
ไร้สาย
10
ช่องเสียบ LAN
สามารถใช้กบ
ั บริการบนเครือข่าย (ดูหน้าที่ 57 ~ 62), BDLIVE และการอัพเกรดซอฟต์แวร์โดยใช้การเชือ
่ มต่อเครือข่าย
11
ช่องเสียบสัญญาณเข้า AUX
ใช้ตอ
่ กับสัญญาณออกแบบอะนาล็อก 2CH
ของอุปกรณ์ภายนอก (เช่น VCR)
12
ช่องเสียบคอมโพเนนต์วด
ิ โี อออก
ใช้ตอ
่ ทีวท
ี ม
่ี ช
ี อ
่ งสัญญาณคอมโพเนนต์วด
ิ โี อเข้ากับช่องเสียบ
เหล่านี้
13
ช่องเสียบวิดโี อออก
ใช้ตอ
่ ช่องเสียบสัญญาณวิดโี อเข้าของทีวี (VIDEO IN) กับช่
องเสียบวิดโี อออกบนเครือ
่ งรุน
่ นี้
! ข้อควรระวัง
 ตรวจดูให้แน่ใจว่ามีพน้ื ทีว่ า่ งรอบพัดลมระบายอากาศอย่างน้อย 10 ซม. เมือ่ ติดตัง้ ผลิตภัณฑ์
 ไม่กดี ขวางช่องระบายอากาศหรือพัดลมระบายอากาศ
14
Thai
01
การเริ่มต้นใช้งาน
รีโมทคอนโทรล
ส่วนต่างๆ ของรีโมทคอนโทรล
POWER
FUNCTION
TV SOURCE
BD RECEIVER/TV
SLEEP
เปิดและปิดเครื่อง
กดเพื่อเลือกโหมด BD RECEIVER/TV
(ตัวรับสัญญาณ BD/ทีวี)
กดปุ่มตัวเลขเพื่อเรียกใช้งานตัวเลือก
2
3
4
5
6
7
8
9
REPEAT
0
กดปุ่มนี้เพื่อดูหน้าจอเต็มบนโทรทัศน์
กดเพื่อหยุดแผ่นดิสก์ชั่วคราว
กดเพื่อหยุด/เล่นดิสก์
ปิดเสียงชั่วคราว
MUTE
ปรับระดับเสียง
VOL
TUNING
/CH
SFE MODE
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
กดเพื่อดูเมนูดิสก์
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
เลือกรายการเมนูบนหน้าจอและเปลี่
ยนค่าเมนู
กลับไปยังเมนูก่อนหน้า
ปุ่มเหล่านี้ใช้กับทั้งเมนูบนผลิตภัณฑ์และกับฟังก์ชัน
หลายๆ ฟังก์ชันของบลูเรย์ดิสก์
กดปุ่มนี้เพื่อเชื่อมโยงกับบริการ
Internet@TV (อินเทอร์เน็ตทางทีวี)
เลือกโหมดเสียง Dolby Pro Logic
II ที่ต้องการ
ใช้ในการเล่นซ้ำเรื่อง บท แทร็ก
หรือเล่นซ้ำทั้งแผ่น
กดเพื่อค้นหาแบบย้อนกลับหรือแบ
บเดินหน้า
กดเพื่อข้ามไปข้างหลังหรือข้ามไปข้างหน้า
กดปุ่มนี้เพื่อใช้เมนู Tools (เครื่องมือ)
ตั้งเวลาเพื่อปิดตัวเครื่อง
ใช้เปิดและปิดถาดวางแผ่นดิสก์
1
FULL SCREEN
กดปุ่มนี้เพื่อไปยังเมนูหลัก
ใช้เป็นปุ่มเลือกโหมด
หรือ
กดเพื่อเลือกโหมดวิดีโอของโทรทัศน์
ค้นหาสถานีวิทยุ FM ที่ใช้ได้
และเปลี่ยนช่อง
คุณสามารถตั้ง SFE
(เอฟเฟ็กต์สนามเสียง) ที่เหมาะสมที่สุด
สำหรับประเภทของเพลงที่คุณกำลังฟัง
ใช้ปุ่มนี้เพื่อเข้าสู่เมนูแบบป๊อปอัพ/
เมนูเรื่อง
ใช้ปุ่มนี้เพื่อแสดงข้อมูลการเล่นในระห
ว่างการเล่นบลูเรย์ดิสก์/DVD
กดปุ่มนี้เพื่อออกจากเมนู
TUNER
MEMORY
A
INTERNET@
B
C
MO/ST
D
DSP
ใช้ตั้งค่าความถี่วิทยุล่วงหน้า
เลือก MONO (โมโน) หรือ STEREO
(สเตอริโอ) สำหรับการรับสัญญาณวิทยุ
ควบคุมและปรับระดับเสียงให้คงที่
(ตัวประมวลผลสัญญาณเสียงดิจิตอล)
Thai
15
การเริ่มต้นใช้งาน
การใส่แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล
* ขนาดแบตเตอรี่: AAA
✎ หมายเหตุ
 ตรวจดูวา่ ขัว้ ต่อของแบตเตอรีข่ ว้ั “+” และ “–”
ตรงกับภาพภายในช่องใส่
 ในการใช้งานทีวท
ี ว่ั ไป แบตเตอรีจ่ ะมีอายุใช้งานปร
ะมาณหนึง่ ปี
 รีโมทคอนโทรลสามารถใช้ในระยะห่างทีเ่ ป็นเส้นตรงป
ระมาณ 7 เมตร
การตั้งค่ารีโมทคอนโทรล
คุณสามารถควบคุมการทำงานบางฟังก์ชน
ั ของโทรทัศ
น์ของคุณด้วยรีโมทคอนโทรลนี้
เมือ
่ ควบคุมการทำงานของทีวด
ี ว้ ยรีโมทคอนโทรล
1. กดปุม
่ BD RECEIVER/TV (ตัวรับสัญญาณ BD/
ทีว)ี เพือ
่ ตัง้ ค่ารีโมทคอนโทรลเป็นโหมดทีวี
2. กดปุม
่ POWER (เปิด/ปิดเครือ
่ ง) เพือ
่ เปิดทีวี
3. ขณะกดปุม
่ POWER (เปิด/ปิดเครือ
่ ง) ค้างไว้ ป้อ
นรหัสทีส
่ อดคล้องกับยีห
่ อ
้ ทีวข
ี องคุณ
• หากมีรหัสมากกว่าหนึง่ ค่าสำหรับทีวข
ี องคุณปร
ากฏในตาราง ป้อนรหัสทีละค่าเพือ
่ ดูวา่ รหัสใดใ
ช้ได้
• ตัวอย่างเช่น : สำหรับทีวซ
ี ม
ั ซุง
ขณะกดปุม
่ POWER (เปิด/ปิดเครือ่ ง) ค้างไว้
ใช้ปม
ุ่ ตัวเลขเพือ่ ป้อน 00, 15, 16, 17 และ 40
4. ห
ากทีวป
ี ด
ิ หมายถึงการตัง้ ค่าเสร็จเรียบร้อย
• คุณสามารถใช้ปม
ุ่ POWER (เปิด/ปิดเครือ
่ ง),
VOLUME (ปรับระดับเสียง), CHANNEL (ช่อง)
และปุม
่ ตัวเลข (0~9)
✎ หมายเหตุ
 รีโมทคอนโทรลอาจไม่ทำงานกับทีวบี างยีห่ อ้ และกา
รทำงานบางอย่างอาจไม่สามารถทำได้ขน
้ึ กับยีห
่ อ
้ ทีวี
ของคุณ
 รีโมทคอนโทรลจะใช้งานได้กบั ทีวซี มั ซุงตามค่าเริม่ ต้
น
16
Thai
รายการรหัสของทีวียี่ห้อต่างๆ
ยี่ห้อ
รหัส
ยี่ห้อ
รหัส
Admiral
(M.Wards)
56, 57, 58
Mitsubishi/
MGA
18, 40, 59, 60, 75
A Mark
01, 15
MTC
18
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14
Nikei
03
Onking
03
AOC
01, 18, 40, 48
Bell &
Howell
(M.Wards)
57, 58, 81
Brocsonic
59, 60
Candle
18
Onwa
03
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54,
66, 67, 73, 74
Penney
18
Philco
03, 15, 17, 18, 48,
54, 59, 62, 69, 90
Philips
15, 17, 18, 40,
48, 54, 62, 72
Cetronic
03
Citizen
03, 18, 25
Cinema
97
Pioneer
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
Radio
Shack
17, 48, 56, 60,
61, 75
Croslex
62
Crown
03
RCA/
Proscan
18, 59, 67, 76, 77,
78, 92, 93, 94
Curtis
Mates
Realistic
03, 19
59, 61, 63
CXC
03
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32,
34, 35, 36, 48, 59, 90
Daytron
40
Dynasty
03
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Funai
03
Futuretech
03
General
Electric (GE)
06, 40, 56, 59,
66, 67, 68
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Inkel
45
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
KEC
03, 15, 40
KMC
15
LG
(Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Sampo
40
Samsung
00, 15, 16, 17, 40,
43, 46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
Sanyo
19, 61, 65
Scott
03, 40, 60, 61
Sears
15, 18, 19
Sharp
15, 57, 64
Signature
2000
(M.Wards)
57, 58
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
Spectricon
01
SSS
18
Sylvania
18, 40, 48, 54,
59, 60, 62
Symphonic
61, 95, 96
Tatung
06
Techwood
18
Teknika
03, 15, 18, 25
TMK
18, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
Luxman
18
Wards
LXI
(Sears)
19, 54, 56, 59,
60, 62, 63, 65, 71
15, 17, 18, 40,
48, 54, 60, 64
Yamaha
18
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54,
59, 60, 62, 72, 89
York
40
Yupiteru
03
Marantz
40, 54
Zenith
58, 79
Matsui
54
Zonda
01
MGA
18, 40
Dongyang
03, 54
02
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อ
ส่วนนี้เกี่ยวข้องกับวิธีการต่างๆ ในการเชื่อมต่อเครื่องกับอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ
ก่อนการเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออกแล้ว
การเชื่อมต่อลำโพง
ตำแหน่งของเครื่อง
วางบนแท่นรองหรือชัน
้ วาง หรือใต้ชน
้ั วางทีวี
SW
การเลือกตำแหน่งรับฟัง
ขนาด 2.5 ถึง 3 เท่าของหน้าจอทีวี
ตำแหน่งรับฟังควรอยู่ห่างจากหน้าจอโทรทัศน์ประมาณ
2.5 ถึง 3 เท่าของขนาดหน้าจอโทรทัศน์
ตัวอย่างเช่น:
สำหรับทีวีที่มีขนาดหน้าจอ 32" ควรอยู่ห่าง 2~2.4 ม.
สำหรับทีวีที่มีขนาดหน้าจอ 55” ควรอยู่ห่าง 3.5~4 ม.
ลำโพงด้านหน้า ei
วางลำโพงเหล่านีด
้ า้ นหน้าตำแหน่งรับฟังของคุณ โดยหันลำโพงเข้าหาตัวคุณ
(ประมาณ 45 องศา) วางลำโพงเพือ
่ ให้ทวีตเตอร์ของลำโพงมีระดับความสูงเท่
ากับระดับหูของคุณ จัดตำแหน่งให้ดา้ นหน้าของลำโพงหน้าตรงกับด้านหน้าข
องลำโพงกลาง หรือวางให้เยือ
้ งหน้าลำโพงกลาง
ลำโพงกลาง f
ตำแหน่งทีด
่ ท
ี ส
่ี ด
ุ คือติดตัง้ ลำโพงกลางให้มรี ะดับความสูงเท่ากับลำโพงด้านห
น้า คุณยังสามารถติดตัง้ ลำโพงนีท
้ ด
่ี า้ นบนหรือด้านล่างทีวี
โดยวางให้ตรงกับทีวี
ลำโพงเซอร์ราวด์hj
วางลำโพงเหล่านี้ที่ด้านข้างของตำแหน่งรับฟังของคุณ
หากไม่มีพื้นที่เพียงพอ ให้วางลำโพงเหล่านี้โดยให้ลำโพงหันเข้าหากัน
วางลำโพงให้สูงกว่าระดับหูของคุณประมาณ 60 ถึง 90 ซม. โดยอยู่ในมุมก้
มลงเล็กน้อย
* ลำโพงเซอร์ราวด์ใช้เพื่อส่งเสียงเอฟเฟ็กต์หลัก และเสียงจะไม่ออกจากลำ
โพงนี้ตลอดเวลา ซึ่งแตกต่างจากลำโพงด้านหน้าและลำโพงกลาง
ซับวูฟเฟอร์ g
ตำแหน่งของซับวูฟเฟอร์ไม่ใช่สว่ นสำคัญมาก คุณสามารถวางไว้จด
ุ ใดก็ได้ตา
มทีต
่ อ
้ งการ
! ข้อควรระวัง
 ระวังอย่าให้เด็กเล่นลำโพงหรืออยูใ่ กล้กบั ลำโพง เพราะอาจได้รบั บาดเจ็บได้หากลำโพงหล่นใส่
 เมือ่ ต่อสายลำโพงเข้ากับลำโพง ตรวจดูให้แน่ใจว่าขัว้ (+ / -) ถูกต้อง
 วางลำโพงซับวูฟเฟอร์ให้หา่ งจากมือเด็ก เพือ่ ป้องกันไม่ให้เด็กใส่มอื หรือวัตถุแปลกปลอมอืน่ เข้าไปในช่องเปิดข
องลำโพงซับวูฟเฟอร์
 อย่าแขวนลำโพงซับวูฟเฟอร์บนผนังผ่านทางช่องเปิด
✎ หมายเหตุ
 หากคุณวางลำโพงไว้ใกล้กบั ทีวี สีบนหน้าจอทีวอี าจผิดเพีย้ น เนือ่ งจากลำโพงทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก
หากเป็นเช่นนี้ ให้วางลำโพงออกห่างจากเครือ
่ งรับโทรทัศน์ของคุณ
Thai
17
การเชื่อมต่อ
ส่วนประกอบของลำโพง
HT-C5500
(ซ้าย) (ขวา)
(ซ้าย) (ขวา)
หน้า
เซอร์ราวด์
กลาง
ส่วนประกอบของลำโพง
ซับวูฟเฟอร์
สายลำโพง
ลำโพงที่ประกอบเสร็จ
HT-C5530W
HT-C5530W
(ซ้าย) (ขวา)
สกรู (ใหญ่): 2 ตัว
ลำโพงกลาง
สกรู (เล็ก): 8 ตัว
หน้า
ขาตัง้
กลาง
(ซ้าย) (ขวา)

ลำโพงเซอร์ราวด์
เซอร์ราวด์
ฐานขาตัง้
ลำโพงหน้า
ซับวูฟเฟอร์
ซับวูฟเฟอร์
สายลำโพง
HT-C5550W
HT-C5550W
(ซ้าย) (ขวา)
สกรู (ใหญ่): 4 ตัว
สกรู (เล็ก): 16 ตัว
หน้า
(ซ้าย) (ขวา)
ขาตัง้
กลาง
เซอร์ราวด์
ลำโพงกลาง
ฐานขาตัง้

ซับวูฟเฟอร์
สายลำโพง
✎ หมายเหตุ
 ดูทห่ี น้า 19 เมือ่ ต้องการติดตัง้ ลำโพงบนขาตัง้ Tallboy
1
Thai
ลำโพงหน้า/ลำโพงเซอร์ราวด์
ซับวูฟเฟอร์
02
การเชื่อมต่อ
การติดตั้งลำโพงบนขาตั้ง Tallboy
* HT-C5530W เท่านัน
้
* HT-C5550W เท่านัน
้
1. ยกฐานขาตัง้ กลับหัว และเชือ
่ มต่อเข้ากับขาตัง้
1
ฐานขาตั้ง
ขาตั้ง
2. ใส่สกรูตวั เล็ก 4 ตัวลงในช่อง 4 ช่องทีม
่ เี ครือ่ งหมายกำกับ ใช้ไขควงหมุนตามเข็ม
นาฬิกา ตามทีแ่ สดงในภาพประกอบ
3. เชือ่ มต่อลำโพงด้านบนเข้ากับขาตัง้ ทีป
่ ระกอบ
2
3
ลำโพง
ขาตั้ง
4. ใส่สกรูขนาดใหญ่เข้ากับช่องใส่ดา้ นหลังลำโพงทีม
่ เี ครือ
่ งหมายลูกศรกำ
กับโดยใช้ไขควงหมุนตามเข็มนาฬิกา
4
Thai
1
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อลำโพง
การเชื่อมต่อลำโพง
* HT-C5500 เท่านัน
้
1. กดแท็บขัว้ ต่อทีด
่ า้ นหลังลำโพง
2. เสียบสายสีดำเข้ากับขัว้ สีดำ (-) และสายสีแดงเข้ากับขัว้ สีแดง (+)
แล้วปล่อยแท็บ
3. ต่อปลั๊กเชื่อมต่อเข้ากับด้านหลังของเครื่อง โดยให้สีของปลั๊กลำโพงตรงกับสีขอ
งช่องเสียบลำโพง
สีดำ
สีแดง
HT-C5500
ลำโพงหน้า (ซ้าย)
ลำโพงกลาง
ซับวูฟเฟอร์
ลำโพงหน้า (ขวา)
SPEAKER IMPEDANCE : 3
ลำโพงเซอร์ราวด์ (ซ้าย)
ลำโพงเซอร์ราวด์ (ขวา)
FM ANT
WIRELESS
iPod
SPEAKER IMPEDANCE : 3
✎ หมายเหตุ
 HT-C5530W/C5550W ไม่มชี อ่ งเสียบลำโพงเซอร์ราวด์บนตัวเครือ่ งหลัก
ลำโพงเซอร์ราวด์จะเชือ
่ มต่อกับโมดูลเครือ
่ งรับสัญญาณไร้สาย ดูหน้า 21~22
 ลำโพงเซอร์ราวด์ของ HT-C5500 ยังสามารถเชือ่ มต่อกับโมดูลเครือ่ งรับสัญญาณไร้สาย (SWA-5000)
หากคุณซือ
้ แยกต่างหาก ดูหน้า 21~22
0
Thai
02
การเชื่อมต่อ
* HT-C5530W เท่านัน
้
* HT-C5550W เท่านัน
้
โมดูลเครื่องรับสัญญาณไร้สาย : SWA-5000
โมดูลเครือ
่ งรับสัญญาณไร้สาย
การ์ด TX
สายลำโพง (2 เส้น)
✎ หมายเหตุ
 ผลิตภัณฑ์นค้ี วรเชือ่ มต่อกับ SWA-5000 เท่านัน้
ในกรณีของ HT-C5530W
ลำโพงกลาง
ลำโพงเซอร์ราวด์
(ซ้าย)
ลำโพงเซอร์ราวด์
(ขวา)
ซับวูฟเฟอร์
SPEAKER IMPEDANCE : 3
โมดูลเครื่องรับสัญญาณไร้สาย
FM ANT.
WIRELESS
IPOD
ลำโพงหน้า (ขวา)
SPEAKER IMPEDANCE : 3
ลำโพงหน้า (ซ้าย)
ดูหน้า 18 สำหรับลำโพง HT-C5550W
Thai
1
การเชื่อมต่อ
1. กดแท็บขัว้ ต่อทีด
่ า้ นหลังลำโพง
2. เสียบสายสีดำเข้ากับขัว้ สีดำ (-) และสายสีแดงเข้ากับขัว้ สีแดง (+) แล้วปล่อยแท็บ
3. ต่อปลัก
๊ เชือ
่ มต่อเข้ากับด้านหลังของเครือ
่ ง โดยให้สข
ี องปลัก
๊ ลำโพงตรงกับสีของช่อ
งเสียบลำโพง
สีดำ
สีแดง
4. เมือ
่ เครือ
่ งปิดอยู่ ใส่การ์ด TX ลงในช่องเสียบการ์ด TX (ไร้สาย) ทีด
่ า้ นหลังตัวเครือ
่ ง
• ถือการ์ด TX โดยให้ดา้ นทีม
่ ส
ี ญ
ั ลักษณ์ “WIRELESS” (ไร้สาย) หงายขึน
้
และใส่การ์ดเข้าไปในพอร์ต
• การ์ด TX ช่วยในการสือ
่ สารระหว่างตัวเครือ
่ งกับโมดูลเครือ
่ งรับสัญญา
ณไร้สาย
5. เชื่อมต่อลำโพงเซอร์ราวด์ซ้ายและขวาเข้ากับโมดูลเครื่องรับสัญญาณไร้สาย
6. เสียบปลั๊กไฟของโมดูลเครื่องรับสัญญาณไร้สายเข้ากับเต้ารับไฟที่ผนัง
FM ANT.
WIRELESS
iPod
DIDITAL
AUDIO IN
OPTICAL
✎ หมายเหตุ
 ลำโพงเซอร์ราวด์ของ HT-C5500 ยังสามารถเชือ่ มต่อกับโมดูลเครือ่ งรับสัญ
ญาณไร้สาย (SWA-5000) หากคุณซือ
้ แยกต่างหาก
 วางโมดูลเครือ่ งรับสัญญาณไร้สายทีด่ า้ นหลังของตำแหน่งรับฟัง หากโม
การ์ด TX
ดูลเครือ
่ งรับสัญญาณไร้สายวางใกล้กบ
ั ตัวเครือ
่ งมากเกินไป อาจได้ยน
ิ เสี
ยงขาดช่วงบ้างเพราะการแทรกแซงของคลืน
่
 หากคุณใช้อป
ุ กรณ์เช่น เตาไมโครเวฟ การ์ด LAN ไร้สาย หรืออุปกร
ณ์อน
่ื ใดทีใ่ ช้ความถีเ่ ดียวกัน (2.4/5.8GHz) ใกล้กบ
ั เครือ
่ งนี้ อาจได้ยน
ิ เสียงขาดช่วงบ้างเพราะการแทรกแซ
งของคลืน
่
 ระยะการส่งสัญญาณจากเครือ่ งไปยังโมดูลเครือ่ งรับสัญญาณไร้สายอยูท
่ ป
่ี ระมาณ 10 ม. แต่อาจแตกต่างกัน
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั สภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ หากมีผนังคอนกรีตเสริมเหล็กหรือผนังโลหะอยูร่ ะหว่างตัวเครือ
่ ง
กับโมดูลเครือ
่ งรับสัญญาณไร้สาย ระบบจะไม่ทำงาน เนือ
่ งจากคลืน
่ วิทยุไม่สามารถแทรกผ่านโลหะได้
 หากเครือ่ งไม่ทำการเชือ่ มต่อไร้สาย ระบบจำเป็นต้องมีการตัง้ ค่า ID ระหว่างตัวเครือ่ งและโมดูลเครือ่ งรับสั
ญญาณไร้สาย เมือ
่ ตัวเครือ
่ งปิดอยู่ ให้กดปุม
่ หมายเลขของรีโมทคอนโทรล "0""1""3""5"
และตัวเครือ
่ งจะเปิดขึน
้ เมือ
่ โมดูลเครือ
่ งรับสัญญาณไร้สายเปิดอยู่ กดปุม
่ "ID SET" (ตัง้ ค่า ID) ทีด
่ า้ นหลัง
ของโมดูลเครือ
่ งรับสัญญาณไร้สายไว้ประมาณ 5 วินาที
! ข้อควรระวัง
 ไม่ใส่การ์ดอืน่ ใดนอกเหนือจากการ์ด TX ทีใ่ ห้มาพร้อมครือ่ ง
หากใช้การ์ด TX อืน
่ ผลิตภัณฑ์อาจชำรุดเสียหายหรือการ์ดอาจไม่สามารถถอดออกได้งา่ ยนัก
 ไม่ใส่การ์ด TX ผิดด้านหรือในทิศทางตรงกันข้าม
 ใส่การ์ด TX เมือ่ ผลิตภัณฑ์ปดิ อยู่ การใส่การ์ดขณะตัวเครือ่ งเปิดอยูอ่ าจทำให้เกิดปัญหาได้
 หากมีการใส่การ์ด TX แล้ว และการตัง้ ค่าโมดูลเครือ่ งรับสัญญาณไร้สายเสร็จสิน้ เสียงจะไม่ออกจากช่องเสี
ยบลำโพงเซอร์ราวด์บนตัวเครือ
่ ง
 เสาอากาศรับสัญญาณไร้สายติดตัง้ อยูใ่ นโมดูลเครือ่ งรับสัญญาณไร้สาย ตัง้ เครือ่ งให้หา่ งจากน้ำและความชืน้
 เพือ่ ประสิทธิภาพการรับฟังทีด่ ท
ี ส
่ี ด
ุ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริเวณโดยรอบทีต
่ ง้ั โมดูลเครือ
่ งรับสัญญาณ
ไร้สายปราศจากสิง่ กีดขวาง
 หากไม่ได้ยน
ิ เสียงจากลำโพงเซอร์ราวด์ไร้สาย เปลีย
่ นโหมดเป็น DVD 5.1 ช่องสัญญาณหรือ
Dolby Pro Logic II
 ในโหมด 2-CH ไม่มเี สียงออกจากลำโพงเซอร์ราวด์ไร้สาย
Thai
02
HDMI เป็นอินเทอร์เฟซดิจต
ิ อลมาตรฐานสำหรับการเชือ
่ มต่อกับอุปกรณ์ตา่ งๆ เช่น โทรทัศน์ โปรเจคเตอร์ เครือ
่ งเล่น
DVD เครือ
่ งเล่นบลูเรย์ กล่องเซ็ตท็อป และอืน
่ ๆ
HDMI ขจัดการสูญเสียสัญญาณออกจากการแปลงสัญญาณอะนาล็อก ช่วยให้คณ
ุ เพลิดเพลินกับคุณภาพเสียงและภา
พเช่นเดียวกับภาพทีเ่ กิดจากแหล่งสัญญาณดิจต
ิ อลต้นฉบับ
เครือ
่ งเล่น DVD
หรือเครือ
่ งเล่นบลูเรย์
SAT (ดาวเทียม/
กล่องเซ็ตท็อป)
HDMI ออก
HDMI เข้า
HDMI ออก : การเชื่อมต่อกับโทรทัศน์โดยใช้สายสัญญาณ HDMI
(คุณภาพสูงสุด)
เชือ
่ มต่อสายสัญญาณ HDMI จากช่องเสียบ HDMI ออกทีด
่ า้ นหลังของเครือ
่ งเข้ากับช่องเสียบ HDMI
เข้าบนทีวข
ี องคุณ
✎ หมายเหตุ
 ความละเอียดของสัญญาณออก HDMI บางค่าอาจใช้ไม่ได้ ทัง้ นีข้ น้ึ กับทีวขี องคุณ
 หากสายสัญญาณ HDMI ถูกเชือ่ มต่อหรือถูกถอดออกระหว่างการเล่นไฟล์ CD-DA, MP3 หรือ JPEG เครือ่ งจะหยุดเล่น
 หลังจากการเชือ่ มต่อสัญญาณภาพแล้ว ตัง้ แหล่งสัญญาณภาพเข้าบนทีวขี องคุณให้ตรงกับสัญญาณภาพออก (HDMI,
Component หรือ Composite) บนเครือ่ งของคุณ โปรดดูคม
ู่ อื การใช้งานทีวข
ี องคุณ สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย่ วกับวิธเี ลื
อกแหล่งสัญญาณภาพเข้าของทีวี
 หากคุณตัง้ ให้รโี มทคอนโทรลควบคุมทีวขี องคุณ กดปุม่ SOURCE (แหล่งสัญญาณ) บนรีโมทคอนโทรลและเลือก
HDMI เป็นแหล่งสัญญาณภายนอกของทีวี
Thai
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก/ทีวีของคุณทาง HDMI
การเชื่อมต่อ
HDMI เข้า : การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกโดยใช้สายสัญญาณ
HDMI
1. เชือ่ มต่อสายสัญญาณ HDMI จากช่องเสียบ HDMI เข้าทีด
่ า้ นหลังของเครือ่ งเข้ากับช่องเสียบ HDMI ออกบนอุปกรณ์ดจิ ต
ิ
อลของคุณ
2. กดปุม่ FUNCTION (ฟังก์ชน
ั ) เพือ่ เลือกสัญญาณเข้า HDMI 1 หรือ HDMI 2
โหมดจะเปลีย่ นแปลงตามนี้ : BD/DVD ; D. IN ; AUX ; HDMI 1 ; HDMI 2 ; FM
ฟังก์ชันตรวจพบ HDMI โดยอัตโนมัติ
1. ใช้สายเคเบิล HDMI เชือ่ มต่อช่องเสียบ HDMI OUT (HDMI ออก) ทีด
่ า้ นหลังของผลิตภัณฑ์ไปยังช่องเสียบ HDMI
IN (HDMI เข้า) ของโทรทัศน์
2. เปิดและปิดเครือ่ งและทีวี
• ฟังก์ชน
่ั นีไ้ ม่สามารถใช้งานได้ถา้ สายเคเบิล HDMI ไม่รองรับ CEC
• คำอธิบายการเชือ
่ มต่อ HDMI
- สัญญาณออก HDMI เป็นสัญญาณดิจต
ิ อลไปยังทีวเี ท่านัน
้
- หากทีวข
ี องคุณไม่สนับสนุน HDCP สัญญาณรบกวนทีไ่ ม่มรี ป
ู แบบแน่นอนจะปรากฏบนหน้าจอ
• HDCP คืออะไร
HDCP (High-band width Digital Content Protection) เป็นระบบสำหรับการป้องกันการคัดลอกข้อมูล BD/DVD
ทีส
่ ง่ ออกผ่านทาง HDMI โดยมีการเชือ
่ มโยงดิจต
ิ อลทีม
่ ค
ี วามปลอดภัยระหว่างแหล่งสัญญาณภาพ (พีซี DVD เป็นต้น)
และอุปกรณ์แสดงผล (ทีวี โปรเจ็กเตอร์ เป็นต้น) ข้อมูลจะถูกเข้ารหัสทีอ
่ ป
ุ กรณ์ตน
้ ทาง เพือ
่ ป้องกันการคัดลอกข้อมูลโดยไม่
ได้รบ
ั อนุญาต
! ข้อควรระวัง
 สนับสนุนฟังก์ชนั Anynet+ ต่อเมือ่ มีการเชือ่ มต่อสายสัญญาณ HDMI เข้ากับช่องเสียบ HDMI ออกของเครือ่ ง
Thai
02
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อสัญญาณภาพออกไปยังทีวี
สีแดง สีฟ้า
LAN
สีเขียว
วิธีที่ 1
COMPONENT OUT
HDMI OUT
วิธีที่ 2
Yellow
WIRELESS LAN
AUX IN
VIDEO OUT
วิธีที่ 1 : คอมโพเนนต์วิดีโอ (คุณภาพดีกว่า)
หากโทรทัศน์ของคุณมีชอ
่ งสัญญาณเข้าคอมโพเนนต์วด
ิ โี อ ให้ตอ
่ สายสัญญาณคอมโพเนนต์วด
ิ โี อ (ไม่ได้ให้มา)
จากช่องเสียบสัญญาณออกคอมโพเนนต์วด
ิ โี อ (Pr, Pb และ Y) ทีด
่ า้ นหลังของเครือ
่ งกับช่องเสียบสัญญาณเข้าค
อมโพเนนต์วด
ิ โี อบนทีวข
ี องคุณ
✎ หมายเหตุ
 คุณสามารถเลือกจากค่าความละเอียดหลายๆ ค่า เช่น 1080i, 720p, 576p(480p) และ 576i(480i)
ขึน
้ กับชนิดของดิสก์ (ดูหน้า 32)
 ความละเอียดทีแ่ ท้จริงอาจแตกต่างไปจากการตัง้ ค่าในเมนู setup (ตัง้ ค่า) ถ้ามีการเชือ่ มต่อทัง้ สายคอมโพเนนต์และสา
ย HDMI ความละเอียดยังอาจแตกต่างเนือ่ งจากชนิดของดิสก์ (ดูหน้า 32)
 หลังจากการเชือ่ มต่อสัญญาณภาพแล้ว ตัง้ แหล่งสัญญาณภาพเข้าบนทีวขี องคุณให้ตรงกับสัญญาณภาพออก (HDMI,
Component หรือ Composite) บนเครือ่ งของคุณ
โปรดดูคม
ู่ อื การใช้งานทีวข
ี องคุณ สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย่ วกับวิธเี ลือกแหล่งสัญญาณภาพเข้าของทีวี
 หากคุณตัง้ ให้รโี มทคอนโทรลควบคุมทีวขี องคุณ กดปุม่ TV SOURCE (แหล่งสัญญาณทีว)ี
บนรีโมทคอนโทรลและเลือก COMPONENT (คอมโพเนนต์) เป็นแหล่งสัญญาณภายนอกของทีวี
 ในการเล่น DVD หากมีการเชือ่ มต่อทัง้ กับช่องเสียบ HDMI และ Component และคุณเลือกโหมด Component
1080p, 1080i, 720p หรือ 576p(480p) เมนู Display Setup (ตัง้ ค่าหน้าจอ) จะแสดงความละเอียดของสัญญาณออกเ
ป็น 1080p, 1080i, 720p หรือ 576p(480p) ในเมนู
ความละเอียดจริงจะเป็น 576i(480i)
วิธีที่ 2 : คอมโพสิตวิดีโอ (คุณภาพดี)
ต่อสายสัญญาณภาพทีใ่ ห้มา ระหว่างช่องเสียบวิดโี อออกทีด
่ า้ นหลังของเครือ
่ งเข้ากับช่องเสียบวิดโี อเข้าบนทีวข
ี องคุณ
✎ หมายเหตุ
 แหล่งสัญญาณภาพมักส่งสัญญาณออกทีค่ วามละเอียด 576i(480i) โดยไม่ขน้ึ กับความละเอียดทีต่ ง้ั ในเมนู
Setup (ตัง้ ค่า) (ดูหน้า 32)
 หลังจากการเชือ่ มต่อสัญญาณภาพแล้ว ตัง้ แหล่งสัญญาณภาพเข้าบนทีวขี องคุณให้ตรงกับสัญญาณภาพออก
(HDMI, Component หรือ Composite) บนเครือ
่ งของคุณ
โปรดดูคม
ู่ อ
ื การใช้งานทีวข
ี องคุณ สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับวิธเี ลือกแหล่งสัญญาณภาพเข้าของทีวี
 หากคุณตัง้ ให้รโี มทคอนโทรลควบคุมทีวขี องคุณ กดปุม่ TV SOURCE (แหล่งสัญญาณทีว)ี
บนรีโมทคอนโทรลและเลือก VIDEO (วิดโี อ) เป็นแหล่งสัญญาณภายนอกของทีวี
! ข้อควรระวัง
 อย่าเชือ่ มต่อเครือ่ งผ่าน VCR สัญญาณภาพทีส่ ง่ ผ่าน VCR อาจได้รบ
ั ผลกระทบจากระบบปกป้องลิขสิทธิแ
์ ล
ะภาพบนทีวจ
ี ะผิดเพีย
้ น
Thai
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์ภายนอก
LAN
DIDITAL
AUDIO IN
WIRELESS
HDMI IN
COMPONENT OUT
HDMI OUT
OPTICAL
AUX
WIRELESS LAN
สายออพติคัล
(ไม่ได้ให้มา)
กล่องเซ็ตท็อป
ออพติคัล
สีแดง
VIDEO OUT
สีขาว
สายสัญญาณเสียง
(ไม่ได้ให้มา)
หากอุปกรณ์อะนาล็อกภาย
นอกมีช่องสัญญาณสัญญา
ณเสียงออกเพียงช่องเดียว
ให้เชื่อมต่อเข้าที่ด้านซ้าย
หรือขวา
VCR
AUX
ออพติคัล : การเชื่อมต่ออุปกรณ์ดิจิตอลภายนอก
อุปกรณ์สง่ สัญญาณดิจต
ิ อล เช่น กล่องเคเบิล/ตัวรับสัญญาณดาวเทียม (กล่องเซ็ตท็อป)
1. เชือ
่ มต่อสัญญาณดิจต
ิ อลเข้า (ออพติคล
ั ) บนตัวเครือ
่ งเข้ากับช่องเสียบสัญญาณดิจต
ิ อลออกของอุปกรณ์ดจ
ิ ิ
ตอลภายนอก
2. กดปุม
่ FUNCTION (ฟังก์ชน
ั ) เพือ
่ เลือกสัญญาณเข้า D.IN
• โหมดจะเปลีย
่ นแปลงตามนี้ : BD/DVD ; D. IN ; AUX ; HDMI 1 ; HDMI 2 ; FM
✎ หมายเหตุ
 เมือ่ ต้องการดูสญ
ั ญาณภาพจากกล่องเคเบิล/ตัวรับสัญญาณดาวเทียม คุณต้องต่อสัญญาณภาพออกของอุปกรณ์นน
้ั
เข้ากับทีวี
 ระบบนีส้ นับสนุนความถีข่ องการสุม่ สัญญาณดิจติ อลที่ 32 kHz หรือสูงกว่าจากอุปกรณ์ดจิ ติ อลภายนอก
 ระบบนีส้ นับสนุนเสียง DTS และ Dolby Digital แต่ไม่สนับสนุนเสียง MPEG ทีเ่ ป็นบิตสตรีม
AUX : การเชื่อมต่ออุปกรณ์อะนาล็อกภายนอก
อุปกรณ์สง่ สัญญาณอะนาล็อก เช่น VCR
1. เชือ
่ มต่อ AUX IN (เสียง) ทีต
่ วั เครือ
่ งเข้ากับช่องสัญญาณเสียงออกของอุปกรณ์อะนาล็อกภายนอก
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชือ
่ มต่อสีทข
่ี ว้ั ต่อตรงกัน
2. กดปุม
่ FUNCTION (ฟังก์ชน
ั ) เพือ
่ เลือกสัญญาณเข้า AUX
• โหมดจะเปลีย
่ นแปลงตามนี้ : BD/DVD ; D. IN ; AUX ; HDMI 1 ; HDMI 2 ; FM
✎ หมายเหตุ
 คุณสามารถเชือ่ มต่อช่องเสียบวิดโี อออกของ VCR เข้ากับทีวี และเชือ่ มต่อช่องเสียบเสียงออกของ VCR
เข้ากับผลิตภัณฑ์น้ี
Thai
02
ผลิตภัณฑ์นช
้ี ว่ ยให้คณ
ุ สามารถดูบริการบนเครือข่าย (ดูหน้า 57~62) เช่น Internet@TV (อินเทอร์เน็ตทางทีว)ี
และ BD-LIVE พร้อมทัง้ รับการอัพเกรดซอฟต์แวร์เมือ
่ เกิดการเชือ
่ มต่อเครือข่าย เราแนะนำให้ใช้เราเตอร์ AP
(Access Point) หรือ IP สำหรับการเชือ
่ มต่อ
สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการเชือ
่ มต่อเราเตอร์ โปรดดูคม
ู่ อ
ื ผูใ้ ช้ของเราเตอร์หรือติดต่อผูผ
้ ลิตเราเตอร์เพือ
่ ขอ
ความช่วยเหลือด้านเทคนิค
เครือข่ายที่ใช้สายสัญญาณ
1. ใช้สายสัญญาณ Direct LAN (สาย UTP) เชือ
่ มต่อช่องเสียบ LAN ของเครือ
่ ง ไปยังช่องเสียบ LAN
ของโมเด็ม
2. ตัง้ ค่าตัวเลือกเครือข่าย (ดูหน้า 39)
LAN
DIDITAL
AUDIO IN
HDMI IN
COMPONENT OUT
HDMI OUT
OPTICAL
WIRELESS LAN
AUX
VIDEO OUT
เราเตอร์
โมเด็มบรอดแบนด์
(พร้อมเราเตอร์ในตัว)
หรือ
โมเด็มบรอดแบนด์
บริการบรอดแบนด์
บริการบรอดแบนด์
เครือข่ายกับพีซีสำหรับฟั
งก์ชัน AllShare
(ดูหน้า 61~62)
✎ หมายเหตุ
 อาจไม่อนุญาตการเข้าถึงเซิรฟ์ เวอร์อพั เดตซอฟต์แวร์ของซัมซุงทางอินเทอร์เน็ต ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั เราเตอร์ทค่ี ณ
ุ ใช้หรือนโยบายข
อง ISP สำหรับข้อมูลเพิม่ เติม ติดต่อ ISP (ผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ต) ของคุณ
 สำหรับผูใ้ ช้ DSL โปรดใช้เราเตอร์ในการเชือ่ มต่อเครือข่าย
 สำหรับฟังก์ชนั AllShare พีซจี ะต้องเชือ่ มต่อในเครือข่ายตามทีแ่ สดงในภาพ
Thai
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อกับเครือข่าย
การเชื่อมต่อ
เครือข่ายไร้สาย
คุณสามารถเชือ
่ มต่อเครือข่ายด้วย IP sharer ไร้สาย
1. ต้องใช้เราเตอร์ AP/IP ไร้สายในการเชือ
่ มต่อเครือข่ายไร้สาย เชือ
่ มต่ออะแดปเตอร์ LAN
ไร้สายกับอะแดปเตอร์ LAN ไร้สายบนด้านหลังของผลิตภัณฑ์
. ตัง้ ค่าตัวเลือกเครือข่าย (ดูหน้า 39)
บริการบรอดแบนด์
LAN
COMPONENT OUT
HDMI OUT
HDMI
OUT
WIRELESS LAN
IP sharer ไร้สาย
PC
AUX IN
VIDEO OUT
อะแดปเตอร์ LAN ไร้สาย
(ไม่ได้ให้มา)
เครือข่ายกับพีซีสำหรับ
ฟังก์ชัน AllShare
(ดูหน้า 61~62)
✎ หมายเหตุ
 เครือ่ งนีส้ ามารถใช้งานร่วมกับอะแดปเตอร์ LAN ไร้สายของซัมซุงเท่านัน้ (ไม่ได้ให้มา) (ชือ่ รุน่ : WIS09ABGN)
- อะแดปเตอร์ LAN ไร้สายของซัมซุงมีจำหน่ายแยกต่างหาก ติดต่อร้านค้าซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการสัง่ ซือ
้
 คุณต้องใช้ IP sharer ไร้สายทีส่ นับสนุน IEEE 802.11 a/b/g/n (แนะนำแบบ n เพือ่ การทำงานทีม่ เี สถียรภาพข
องเครือข่ายไร้สาย)
 ลักษณะของ LAN ไร้สาย อาจทำให้เกิดการรบกวน ขึน้ อยูก่ บั สภาพการใช้งาน (สมรรถนะของ AP ระยะทาง
สิง่ กีดขวาง การรบกวนของอุปกรณ์วท
ิ ยุอน
่ื ๆ ฯลฯ)
 ตัง้ IP sharer ไร้สายเป็นโหมด Infrastructure (โครงสร้างพืน้ ฐาน) ไม่สนับสนุนโหมดการทำงานของอุปกรณ์
LAN ไร้สาย
 เมือ่ ใช้คยี ก์ ารรักษาความปลอดภัยสำหรับ AP (IP sharer ไร้สาย) จะสนับสนุนรูปแบบต่อไปนีเ้ ท่านัน้
1) โหมดตรวจสอบ : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) ประเภทการเข้ารหัส : WEP, TKIP, AES
 สำหรับฟังก์ชนั AllShare พีซจี ะต้องเชือ่ มต่อในเครือข่ายตามทีแ่ สดงในภาพ
การเชื่อมต่อสายอากาศ FM
สายอากาศ FM (ให้มา)
2. ค่อยๆ ลากสายอากาศไปรอบๆ จนกระทัง่ คุณค้นพ
บตำแหน่งทีร่ บ
ั สัญญาณได้ชด
ั เจนทีส
่ ด
ุ แล้วยึดติด
กับผนังหรือพืน
้ ผิวทีแ
่ ข็งแรงอืน
่ ๆ
FM ANT.
WIRELESS
IPOD
Thai
1. เชือ
่ มต่อสายอากาศ FM ทีใ่ ห้มาเข้ากับช่องเสียบโ
คแอกเชียล FM 75Ω
✎ หมายเหตุ
 ผลิตภัณฑ์นไ้ี ม่สามารถรับสัญญาณ AM ได้
03
การตั้งค่า
1. 1. เปิดโทรทัศน์ของคุณหลังการเชือ
่ มต่อเครือ
่ ง (เมือ
่ เ
ครือ
่ งเชือ
่ มต่อกับโทรทัศน์เป็นครัง้ แรก เครือ
่ งจะเปิดขึน
้
อัตโนมัตแ
ิ ละหน้าจอ Initial Settings
(การตัง้ ค่าเริม
่ ต้น) จะปรากฏขึน
้ )
. กดปุม
่ ◄► เพือ
่ เลือก Network Settings
(การตัง้ ค่าเครือข่าย) ทีต
่ อ
้ งการ: Wired
(ใช้สาย), Wireless (ไร้สาย) หรือ PBC (WPS)
แล้วกดปุม
่ ENTER (ป้อน) (ดูหน้า 39~42)
การทดสอบเครือข่ายจะเริม
่ ต้นและการตัง้ ค่าเริม
่ ต้
นจะเสร็จสิน
้
Initial Settings I On-Screen Language
Initial Settings I Network
Select a language for the on-screen displays.
Network Setting is needed to use various Internet services.
Choose the primary method for connecting to network.
English
Français
Wired : Set the network by using Ethernet cable.
Deutsch
Please make sure that Ethernet cable is connected.
Español
Italiano
Wired
Nederlands
> Move
s Select
. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือกภาษาทีต
่ อ
้ งการ จากนัน
้ กดปุม
่
ENTER (ป้อน)
. กดปุม
่ ENTER (ป้อน) เพือ
่ เลือกปุม
่ Start (เริม
่ ต้น)
Wireless
PBC (WPS)
a Previous d Skip
< Move " Select
. กดปุม
่ OK (ตกลง)
เมนูหลักจะปรากฏขึน
้ (สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ ว
กับเมนูหลัก โปรดดูหน้า 30)
• เมนูหลัก
Initial Settings
TV Aspect, Musical Auto Calibration and Network will be set.
Each setting may be changed later under "Settings"
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
Start
a Previous
" Select
. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือกอัตราส่วนภาพโทรทัศน์ทต
่ี อ
้ ง
การ แล้วกดปุม
่ ENTER (ป้อน) (ดูหน้า 31)
หน้าจอ Musical Auto Calibration (การปรับเที
ยบเพลงอัตโนมัต)ิ จะปรากฏขึน
้
. เสียบไมโครโฟน ASC ในช่องเสียบ ASC IN
บนผลิตภัณฑ์ (ดูหน้า 35)
. กดปุม
่ ENTER (ป้อน) เพือ
่ เลือกปุม
่ Start (เริม
่ ต้น)
Initial Settings I Musical Auto Calibration
Preparing...
No Disc
a Change Device
d View Devices
" Enter
✎ หมายเหตุ
 เมือ่ เครือ่ งเชือ่ มต่อกับโทรทัศน์เป็นครัง้ แรก เครือ่ ง
จะเปิดขึน
้ อัตโนมัติ ไม่ตอ
้ งกังวลเพราะนีไ่ ม่ใช่อากา
รผิดปกติ
 เมนูหลักจะไม่ปรากฏขึน้ หากคุณไม่ได้กำหนดการ
ตัง้ ค่าเริม
่ ต้นไว้
 หากคุณกดปุม่ สีฟา้ (D) ในระหว่างการสอบเทียบเ
พลงอัตโนมัต/ิ การตัง้ ค่าเครือข่าย คุณสามารถเข้า
ถึงเมนูหลักได้แม้การตัง้ ค่าเครือข่ายจะยังไม่เสร็จสิ้
น
 เมือ่ คุณกลับสูเ่ มนูหลัก โหมดเต็มจอจะถูกยกเลิกโ
ดยอัตโนมัติ
d Skip
การตัง้ ฟังก์ชน
ั การปรับเทียบเพลงอัตโนมัตใิ ช้เวลาประ
มาณ 3 นาที
Thai
การตั้งค่า
ก่อนการเริ่มต้น (การตั้งค่าเริ่มต้น)
การตั้งค่า
 หากคุณต้องการแสดงหน้าจอFUNCTION
Initial Setting
SOURCE
(การตัง้ ค่าPOWER
เริม
่ ต้น) อีกครัง้ เพืTVอ
่ ที
จ่ ะทำการเปลีย
่ นแ
ปลง กดปุม
่ STOP (หยุด) (@) บนแผงด้านหน้าข
องผลิตภัBDณRECEIVER/TV
ฑ์คา้ งไว้นานกว่า 5SLEEPวินาทีโดยทีไ่ ม่มด
ี ส
ิ
ก์อยูใ่ นเครือ
่ ง
 ใช้สายสัญญาณ HDMI เพือ่ เชือ่ มต่อผลิตภัณฑ์กบั
โทรทัศน์ซม
ั 1ซุงทีส
่ ามารถใช้
2 งานร่
3 วมกับ
Anynet+(HDMI-CEC)
หากโทรทัศ4น์ใช้ภาษาที
5 ผ่ ลิตภั6ณฑ์สนับสนุน ภาษา
นัน
้ จะถูกตัง้ เป็นภาษาทีต
่ อ
้ งการโดยอัตโนมัติ
อย่างไรก็ตาม
คุ
ณ
สมบั
ต
ิ
7
8 Anynet+(HDMI-CEC)
9
ควรตัง้ ค่าFULL
เป็SCREEN
น On (เปิด) ทัง้ ในที
วแ
ี ละในเครือ
่ ง
REPEAT
 ถ้าเครือ่ งถูกทิง้ ไว้ในโหมดหยุ
ด
เป็
น
เวลานานกว่
า5
0
นาทีโดยปราศจากการใช้งาน ระบบป้องกันจอภาพ
ไหม้จะปรากฏบนโทรทัศน์ของคุณ ถ้าเครือ
่ งถูกทิง้
ไว้ในโหมดภาพพักหน้าจอเป็นเวลานานกว่า 25
นาที เครือ
่ งจะปิดเองโดยอัตโนมัติ
ยกเว้นระหว่างเล่นแผ่น CD-DA (ฟังก์ชน
ั ปิดเครือ
่ ง
MUTE
อัตโนมัต)ิ
VOL
TUNING
/CH
การตั้งค่าเมนู
SFE MODE
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
1
TOOLS
INFO
3
2
RETURN
A
EXIT
B
TUNER
MEMORY
MO/ST
C
D
4
1
INIERNET
ปุ่ม MENU
(เมนู@) : กดปุ่มนี้เพื่อไปยังDSP
เมนูหลัก
2
ปุ่ม RETURN (ย้อนกลับ) : กลับไปยังเมนูก่อนหน้า
3
ปุ่ม ENTER / DIRECTION (ป้อน/ทิศทาง):
กดปุ่มลูกศรเพื่อเคลื่อนย้ายเคอร์เซอร์และเลือกรายการ
กดปุ่ม ENTER (ป้อน) เพื่อเรียกใช้รายการที่เลือกหรือยืนยั
นการตั้งค่า
4
ปุ่ม EXIT (ออก) : กดปุ่มนี้เพื่อออกจากเมนู
0
Thai
่ POWER (เปิด/ปิดเครือ
่ ง)
1. กดปุม
เมนูหลักจะปรากฏขึน
้
• เมนูหลัก
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
2
3
4
1
5
No Disc
a Change Device
d View Devices
" Enter
1
เลือก Internet@TV (อินเทอร์เน็ตทางทีว)ี
2
เลือก Videos (วิดโี อ)
3
เลือก Music (เพลง)
4
เลือก Photos (ภาพถ่าย)
5
เลือก Settings (การตัง้ ค่า)
6
แสดงปุม
่ ทีใ่ ช้ได้
6
่ ◄► เพือ
่ เลือก Settings (การตัง้ ค่า)
2. กดปุม
จากนัน
้ กดปุม
่ ENTER (ป้อน)
่ ▲▼ เพือ
่ เลือกเมนูยอ
่ ยทีต
่ อ
้ งการ
3. กดปุม
จากนัน
้ กดปุม
่ ENTER (ป้อน)
่ ▲▼ เพือ
่ เลือกรายการทีต
่ อ
้ งการ
4. กดปุม
จากนัน
้ กดปุม
่ ENTER (ป้อน)
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากเมนู
5. กดปุม
✎ หมายเหตุ
 เมือ่ เครือ่ งเชือ่ มต่อกับเครือข่ายแล้ว เลือก
Internet@TV (อินเทอร์เน็ตทางทีว)ี จากเมนูหลัก
ดาวน์โหลดเนือ
้ หาทีต
่ อ
้ งการจาก Samsung Apps
(แอปพลิเคชัน
่ ซัมซุง)
 ขัน้ ตอนเข้าใช้งานอาจแตกต่างกันขึน้ กับเมนูทเ่ี ลือก
 OSD (On Screen Display) อาจเปลีย่ นแปลงในผลิ
ตภัณฑ์นห
้ี ลังจากการอัพเกรดเวอร์ชน
ั ของซอฟต์แวร์
03
BD Wise (ผลิตภัณฑ์ซัมซุงเท่านั้น)
คุณสามารถกำหนดค่าตัวเลือกการแสดงผลต่างๆ กัน เช่
น อัตราส่วนภาพทีวี ความละเอียด ฯลฯ
BD Wise คือคุณสมบัตก
ิ ารเชือ
่ มต่อระหว่างกันทีซ
่ ม
ั ซุงคิ
ดค้นขึน
้ ใหม่ลา่ สุด
TV Aspect (อัตราส่วนภาพของทีวี)
เมือ่ คุณเชือ่ มต่อผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ของซัมซุงทีม
่ ี BD-Wise
เข้าด้วยกันทาง HDMI จะกำหนดการตัง้ ค่าความละเอียดทีเ่
หมาะสมทีส
่ ด
ุ โดยอัตโนมัติ
• Off (ปิด) : ความละเอียดของสัญญาณออกจะได้รั
บการแก้ไขให้ตรงตามความละเอียดทีต
่ ง้ั ไว้กอ
่ นหน้
านี้ โดยไม่คำนึงถึงความละเอียดของแผ่น
• On (เปิด) : ความละเอียดดัง้ เดิมของแผ่น BD/
DVD จะส่งออกไปยังทีวี
ขึ้นอยู่กับชนิดของโทรทัศน์ที่คุณมี คุณอาจต้องการปรับ
การตั้งค่าของหน้าจอตามต้องการ
• 16:9 Normal (16:9 ปกติ)
ภาพยนตร์บางประเภท (4:3
source) จะปรากฏขึน้ ในแบบ
4:3 Pillarbox
(มีแถบสีดำข้างภาพ) หากเลือก
16:9 normal (16:9 ปกติ)
• 16:9 Wide (16:9 ภาพกว้าง)
คุณสามารถดูภาพ 16:9
ทีส่ มบูรณ์บนโทรทัศน์แบบไว
ด์สกรีนของคุณ
• 4:3 Letter Box
เลือกเมือ่ คุณต้องการดูหน้าจอ
ทีม่ อี ตั ราส่วน 16:9 ซึง่ แสดงเ
นือ้ หาทัง้ หมดทีบ่ ลูเรย์ดสิ ก์/
DVD มีให้ แม้วา่ คุณจะมีโทร
ทัศน์ทม่ี ห
ี น้าจอในอัตราส่วน
4:3 ก็ตาม แถบสีดำจะปรากฏ
ทีส่ ว่ นบนและล่างของหน้าจอ
• 4:3 Pan-Scan
เลือกเมือ่ คุณต้องการชมภา
พ 16:9 ทีบ่ ลูเรย์ดสิ ก์/DVD
รองรับโดยไม่มแี ถบสีดำปรากฏที่
ด้านบนและล่าง แม้วา่ คุณจะมีโท
รทัศน์ทม่ี หี น้าจอในอัตราส่วน 4:3
ก็ตาม (ส่วนขวาสุดและซ้ายสุดขอ
งภาพจะถูกตัดออก)
✎ หมายเหตุ




ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ชนิดของแผ่นดิสก์ บางอัตราส่วนภาพอาจไม่สา
มารถใช้ได้
หากคุณเลือกอัตราส่วนภาพและตัวเลือกทีต
่ า่ งจากอัตรา
ส่วนภาพของหน้าจอโทรทัศน์ของคุณ
ภาพทีป
่ รากฏอาจบิดเบีย้ ว
หากคุณเลือก 4:3 Pan-Scan (4:3 Pan-Scan) หรือ 4:3
Letter Box (4:3 Letter Box) คุณไม่สามารถดูแบบเต็ม
จอได้โดยการกดปุม
่ FULL SCREEN (หน้าจอเต็ม)
บนรีโมทคอนโทรล
หากคุณเลือก 16:9 Normal (16:9 ปกติ) 4:3 Pillarbox
(4:3 Pillarbox) อาจปรากฏขึน้ ในกรณีน้ี คุณไม่สามารถมองเ
ห็นภาพเต็มหน้าจอได้โดยการกดปุม่ FULL SCREEN
(หน้าจอเต็ม) บนรีโมทคอนโทรล
✎ หมายเหตุ
 หากคุณต้องการเปลีย่ นความละเอียดใน BD Wise
คุณต้องตัง้ ค่า BD Wise เป็น Off (ปิด) ไว้ลว่ งหน้า
 หากคุณตัง้ ปิด BD Wise ความละเอียดของทีวท
ี เ่ี ชื่
อมต่อจะถูกปรับเป็นความละเอียดสูงสุดของทีวโี ดย
อัตโนมัติ
 หากเชือ่ มต่อเครือ่ งกับอุปกรณ์ทไ่ี ม่สนับสนุน BD
Wise คุณจะไม่สามารถใช้ฟงั ก์ชน
ั BD wise
 เพือ่ การทำงานทีเ่ หมาะสมของ BD Wise ให้ตง้ั เมนู
แต่ละรายการของ BD Wise ในเครือ
่ งและทีวี ไว้ท่ี
On (เปิด) ตามลำดับ
Resolution (ความละเอียด)
ตัง้ ค่าความละเอียดของสัญญาณออกของคอมโพเนน
ต์และสัญญาณวิดโี อ HDMI
ตัวเลข 1080p, 1080i, 720p, , 576p(480p),
576i(480i) หมายถึงจำนวนเส้นวิดโี อ i และ p หมายถึ
งอินเตอร์เลซและโปรเกรสซีฟสแกนตามลำดับ
• Auto (อัตโนมัต)ิ : ตรวจสอบและตัง้ ค่าความละเอียด
ทีด
่ ท
ี ส
่ี ด
ุ โดยอัตโนมัติ (HDMI เท่านัน
้ )
• BD Wise : ตัง้ ค่าความละเอียดทีเ่ หมาะสมทีส
่ ด
ุ โดยอั
ตโนมัตเิ มือ
่ เชือ
่ มต่อผ่าน HDMI ไปยังทีวท
ี ม
่ี ค
ี ณ
ุ สมบัติ
BD Wise (รายการเมนู BD Wise จะปรากฏขึน
้ เมือ
่ ตัง้
BD Wise ไว้ท่ี On (เปิด) เท่านัน
้ ) (HDMI เท่านัน
้ )
• 1080p : สัญญาณวิดโี อออกแบบโปรเกรสซีฟ 1080
เส้น (HDMI เท่านัน
้ )
• 1080i : สัญญาณวิดโี อออกแบบอินเตอร์เลซ 1080
เส้น
• 720p : สัญญาณวิดโี อออกแบบโปรเกรสซีฟ 720
เส้น
• p/0p : สัญญาณวิดโี อออกแบบโปรเกรสซีฟ
576 (480) เส้น
• i/0i : สัญญาณวิดโี อออกแบบอินเตอร์เลซ
576 (480) เส้น (คอมโพเนนต์และวิดโี อเท่านัน
้ )
Thai
1
การตั้งค่า
Display (การแสดงผล)
การตั้งค่า
ความละเอียดที่สอดคล้องกับโหมดสัญญาณออก
• การเล่นบลูเรย์ดส
ิ ก์
สัญญาณออก
การตัง้ ค่า
HDMI / เชือ่ มต่อ
HDMI / ไม่เชือ่ มต่อ
โหมด HDMI
โหมดคอมโพเนนต์/
วิดโี อ
โหมดคอมโพเนนต์
โหมดวิดโี อ
อัตโนมัติ
ความละเอียดทีด
่ ท
ี ส่ี ด
ุ
576i(480i)
-
-
1080p, ปิดเฟรมภาพยนตร์ (24Fs)
1080p/1080i, เปิดเฟรมภาพยนตร์
(24Fs)
1080i, ปิดเฟรมภาพยนตร์ (24Fs)
720p
576p(480p)
576i(480i)
1080p@60F
576i(480i)
-
-
1080p@24F
576i(480i)
-
-
1080i
720p
576p(480p)
-
576i(480i)
576i(480i)
576i(480i)
-
1080i
720p
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
576i(480i)
576i(480i)
576i(480i)
• การเล่น DVD
สัญญาณออก
การตัง้ ค่า
HDMI / เชือ่ มต่อ
HDMI / ไม่เชือ่ มต่อ
อัตโนมัติ
1080p
ความละเอียดทีด
่ ท
ี ส่ี ด
ุ
โหมดคอมโพเนนต์/
วิดโี อ
576i(480i)
-
-
1080p@60F
576i(480i)
-
-
1080i
720p
576p(480p)
576i(480i)
1080i
720p
576p(480p)
-
576i(480i)
576i(480i)
576i(480i)
-
576p(480p)
576p(480p)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
576i(480i)
576i(480i)
576i(480i)
โหมด HDMI
โหมดคอมโพเนนต์
โหมดวิดโี อ
✎ หมายเหตุ
 หากทีวท
ี เ่ี ชือ
่ มต่อไม่สนับสนุนเฟรมภาพยนตร์หรือค
วามละเอียดทีเ่ ลือก ข้อความ “If no pictures are
shown after the selection, please wait for 15
seconds. And then, the resolution will be
reverted to the previous value automatically.
Would you like to make a selection?” (หากไม่
มีภาพปรากฏขึน
้ หลังจากการเลือก โปรดรอ 15
วินาที จากนัน
้ ความละเอียดจะกลับเป็นค่าก่อนหน้า
โดยอัตโนมัติ คุณต้องการเลือกหรือไม่?)
จะปรากฏขึน
้ ถ้าคุณเลือก Yes (ใช่) และโทรทัศ
น์ไม่รองรับความละเอียดในระดับนี้ หน้าจอโทรทั
ศน์จะว่างเปล่า โปรดรอประมาณ 15 วินาที ความ
ละเอียดจะกลับสูค
่ า่ ก่อนหน้าโดยอัตโนมัติ
 หากหน้าจอว่างเปล่า กดปุม่ STOP (หยุด) (@)
ทีด
่ า้ นหน้าของเครือ
่ งค้างไว้นานกว่า 5 วินาที
(ไม่มแ
ี ผ่นอยูใ่ นเครือ
่ ง) การตัง้ ค่าทัง้ หมดถูกเรียก
คืนเป็นค่าตัง้ ต้นจากผูผ
้ ลิต ปฏิบต
ั ต
ิ ามขัน
้ ตอนใน
หน้าก่อน เพือ
่ เข้าใช้งานแต่ละโหมดและเลือก
Display Setup (ตัง้ ค่าการแสดงผล)
ทีท
่ วี ข
ี องคุณรองรับ
32
Thai
 เมือ่ มีการเรียกคืนการตัง้ ค่าเริม่ ต้นจากโรงงาน ข้อมู
ลผูใ้ ช้ทง้ั หมดทีจ่ ด
ั เก็บในข้อมูล BD จะถูกลบ
 บลูเรย์ดสิ ก์ตอ้ งมีคณ
ุ สมบัติ 24
เฟรมเพือ
่ ทีจ่ ะใช้โหมด Movie Frame (24Fs)
(เฟรมภาพยนตร์ (24Fs))
 หากทัง้ ช่องเสียบ HDMI และคอมโพเนนต์ถกู เชือ่ ม
ต่ออยู่ และคุณกำลังดูคอมโพเนนต์ออก มีความแต
กต่างระหว่างตารางแสดงความละเอียดและความล
ะเอียดจริง ขึน
้ กับทีวข
ี องคุณ
 หากคุณสมบัตติ รวจพบ HDMI อัตโนมัตไิ ม่ทำงาน
คุณจะไม่สามารถเลือกความละเอียด 1080p
(1080p) หรือ Movie Frame (24Fs)
(เฟรมภาพยนตร์ (24Fs))
03
คุณสามารถปรับตัง้ สีให้เหมาะสมจากสัญญาณออก
HDMI เลือกประเภทอุปกรณ์ทเ่ี ชือ
่ มต่อ
• TV (ทีว)ี : เลือกถ้าเชือ
่ มต่อไปยังโทรทัศน์ผา่ นทา
ง HDMI
• Monitor (จอภาพ) : เลือกถ้าเชือ
่ มต่อไปยังจอภ
าพผ่าน HDMI
✎ หมายเหตุ
 ต้องเชือ่ มต่อทีวห
ี รือจอภาพกับเครือ
่ งก่อนทีค
่ ณ
ุ จะเ
ลือกตัวเลือกนี้
Movie Frame (เฟรมภาพยนตร์) (24 Fs)
การตัง้ ค่าคุณสมบัติ Movie Frame (24Fs)
(เฟรมภาพยนตร์ (24 Fs)) เป็น On (เปิด) จะเปิดโอกา
สให้คณ
ุ ปรับสัญญาณออก HDMI ของเครือ
่ งเป็น 24 เ
ฟรมต่อวินาทีเพือ
่ ให้ได้ภาพทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพยิง่ ขึน
้ คุณสามา
รถเพลิดเพลินกับคุณสมบัติ Movie Frame (24Fs)
(เฟรมภาพยนตร์ (24 Fs)) เฉพาะกับโทรทัศน์ทร่ี องรับ
อัตราเฟรมระดับนีเ้ ท่านัน
้ เมนูนส
้ี ามารถเลือกได้ในโหม
ดความละเอียดสัญญาณออก HDMI ที่ 1080i หรือ
1080p
• Off (ปิด) : ฟังก์ชน
ั Movie Frame (24Fs)
(เฟรมภาพยนตร์ (24 Fs)) จะไม่ทำงาน
• On (เปิด) : ฟังก์ชน
ั Movie Frame (24Fs)
(เฟรมภาพยนตร์ (24 Fs)) จะทำงาน
✎ หมายเหตุ
 อัตราเฟรมสองชนิดอาจรวมให้ดว้ ย ขึน้ อยูก่ บั ดิสก์:
แบบ Movie (24 frame) (ภาพยนตร์ (24 เฟรม))
และแบบ Video (30 frame) (วิดโี อ (30 เฟรม))
เมือ
่ ตัง้ ค่าสลับระหว่าง Movie (24 frame)
(ภาพยนตร์ (24 เฟรม)) และ Video (30 frame)
(วิดโี อ (30 เฟรม)) หน้าจออาจกะพริบครูห
่ นึง่
 หากทีวขี องคุณไม่สนับสนุนฟังก์ชนั Movie Frame
(24Fs) (เฟรมภาพยนตร์ (24Fs)) ข้อความป็อปอัป
จะปรากฏขึน
้
การตั้งค่า
HDMI Format (รูปแบบ HDMI)
Progressive Mode
(โหมดโปรเกรสซีฟ)
ตัง้ ค่าเพือ
่ ปรับปรุงคุณภาพของภาพเมือ
่ ดู DVD
• Auto (อัตโนมัต)ิ : เลือกการตัง้ ค่านีเ้ พือ
่ ให้เครือ
่ ง
ตัง้ ค่าภาพทีด
่ ท
ี ส
่ี ด
ุ สำหรับ DVD ทีค
่ ณ
ุ กำลังรับชมอ
ยูโ่ ดยอัตโนมัติ
• Video (วิดโี อ) : เลือกตัวเลือกนีเ้ พือ
่ ภาพทีด
่ ท
ี ส
่ี ด
ุ
จาก DVD การแสดงคอนเสิรต
์ หรือรายการทีวี
Still Mode (โหมดภาพนิ่ง)
ตัง้ ค่าชนิดของภาพทีแ
่ สดงเมือ
่ คุณหยุดพักการเล่น
DVD ไว้ชว่ั คราว
• Auto (อัตโนมัต)ิ : ตัง้ ค่าภาพนิง่ ทีด
่ ท
ี ส
่ี ด
ุ โดยอัตโ
นมัตต
ิ ามเนือ
้ หา
• Frame (เฟรม) : เลือกเมือ
่ หยุดฉากทีม
่ ก
ี ารเคลือ
่
นไหวเล็กน้อยชัว่ คราว
• Field (ฟิลด์) : เลือกการตัง้ ค่านีเ้ มือ
่ หยุดฉากทีม
่ ก
ี
ารเคลือ
่ นไหวมากไว้ชว่ั คราว
HDMI Deep Color
(ความลึกของสี HDMI)
ตัง้ ค่าเพือ
่ ส่งภาพออกจากช่องเสียบ HDMI ออก โดย
มีหรือไม่มค
ี วามลึกของสี ความลึกของสีชว่ ยให้สร้างสี
สันได้ถก
ู ต้องมากขึน
้ โดยมีความลึกของสีมากขึน
้
• Auto (อัตโนมัต)ิ : ภาพจะส่งออกโดยมีความลึกข
องสีไปยังทีวท
ี เ่ี ชือ
่ มต่อซึง่ สนับสนุน HDMI Deep
Color (ความลึกของสี HDMI)
• Off (ปิด) : ภาพจะส่งออกโดยไม่มค
ี วามลึกของสี
Thai
33
การตั้งค่า
Distance (ระยะห่าง)
Audio (เสียง)
Speaker Setting (การตั้งค่าลำโพง)
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Speaker Setting
Level
|
Distance
Test tone
:
Settings
s Select
r Return
Level (ระดับ)
คุณสามารถปรับความสมดุลและระดับสำหรับลำโพงแ
ต่ละตัว
การปรับระดับลำโพงหน้า/กลาง/เซอร์ราวด์/
ซับวูฟเฟอร์
• สามารถปรับระดับเสียงเป็นลำดับจาก +6dB ถึง
–6dB
• เสียงจะดังขึน
้ เมือ
่ คุณเลือ
่ นเข้าใกล้ +6dB และเบาล
งเมือ
่ เลือ
่ นเข้าใกล้ -6dB
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
• คุณสามารถตัง้ ค่าระยะห่างลำโพงระหว่าง 1 ฟุต
(0.3 ม.) ถึง 30 ฟุต (9.0 ม.)
Off
Set the speaker level and distance to obtain the best possible surround sound.
Settings
หากไม่สามารถวางลำโพงในระยะห่างทีเ่ ท่ากันจากตำ
แหน่งรับฟัง คุณสามารถปรับระยะหน่วงเวลาของสัญ
ญาณเสียงจากลำโพงหน้า ลำโพงกลาง
ลำโพงเซอร์ราวด์ และซับวูฟเฟอร์ได้
Level
Front L
Front R
Center
Surround L
Surround R
Subwoofer
Test Tone
:◄
:
:
:
:
:
:
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
Off
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Front L
Front R
Center
Surround L
Surround R
Subwoofer
Test Tone
: ◄ 10ft (3.0m) |
:
10ft (3.0m)
:
10ft (3.0m)
:
10ft (3.0m)
:
10ft (3.0m)
:
10ft (3.0m)
:
Off
<Change s Select r Return
Set the parameters of the distance from the listening position to the speakers.
Test Tone (เสียงทดสอบ)
ใช้คณ
ุ สมบัติ Test Tone (เสียงทดสอบ) เพือ
่ ตรวจสอ
บการเชือ
่ มต่อลำโพง
กดปุม
่ _, + เพือ
่ เลือก All (ทัง้ หมด)
• เสียงทดสอบจะถูกส่งไปยัง หน้าซ้าย ; กลาง ;
หน้าขวา ; เซอร์ราวด์ขวา ; เซอร์ราวด์ซา้ ย
; ซับวูฟเฟอร์ ตามลำดับเพือ
่ ให้คณ
ุ สามารถมัน
่ ใ
จได้วา่ การตัง้ ค่าลำโพงถูกต้อง
|
เมือ
่ ต้องการหยุดเสียงทดสอบ กดปุม
่ _, + เพือ
่ เลือก
Off (ปิด)
Settings
<Change s Select r Return
Set the speaker level to obtain the best possible surround sound.
Distance
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Speaker Setting
Level
Distance
Test Tone
:◄
All
|
<Change s Select r Return
Listen to the emitted sound from all speakers in sequence.
✎ หมายเหตุ
 เมือ่ เปิดใช้เสียง HDMI (เสียงออกทางลำโพ
งของทีว)ี ฟังก์ชน
ั Test Tone (เสียงทดสอบ)
จะไม่สามารถใช้งานได้
Thai
03
โดยการตัง้ ค่าการปรับเทียบเพลงอัตโนมัติ (MSC) เพี
ยงครัง้ เดียวเมือ
่ คุณย้ายทีห
่ รือติดตัง้ เครือ
่ ง คุณจะสาม
ารถทำให้เครือ
่ งจดจำระยะห่างระหว่างลำโพง
ระดับระหว่างช่อง และลักษณะความถี่
เพือ
่ สร้างฟิลด์เสียง 5.1 ช่องสัญญาณทีเ่ หมาะอย่างยิ่
งสำหรับสภาพแวดล้อมของคุณ
✎ หมายเหตุ
 การตัง้ ฟังก์ชนั การปรับเทียบเพลงอัตโนมัตใิ ช้เวลา
ประมาณ 3 นาที
 การตัง้ ค่าการปรับเทียบเพลงอัตโนมัตจิ ะเกิดขึน้ เมือ่
ไม่มด
ี ส
ิ ก์อยูใ่ นเครือ
่ ง
 หากไมโครโฟน ASC ถูกถอดออกระหว่างการตัง้ ค่า
การปรับเทียบเพลงอัตโนมัติ การตัง้ ค่าจะถูกยกเลิก
 เมือ่ เปิดใช้งานฟังก์ชนั การปรับเทียบเพลงอัตโนมัติ
โหมด DSP, Dolby Pro Logic ll และ SFE
จะไม่ทำงาน
 หากเครือ่ งเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์ภายนอกหรือส่วนปร
ะกอบอืน
่ ๆ (เช่น iPod, AUX, D.IN) การตัง้ ค่าการป
รับเทียบเพลงอัตโนมัตอ
ิ าจทำงานไม่ถก
ู ต้อง
ASC IN
EQ Optimizer (ออพติไมเซอร์ EQ)
ไมโครโฟน ASC
ตัง้ ค่า EQ ให้เหมาะสมทีส
่ ด
ุ โดยอัตโนมัตต
ิ ามพืน
้ ที่
• Off (ปิด) : ปิดออพติไมเซอร์ EQ
• On (เปิด) : เปิดออพติไมเซอร์ EQ
HDMI Audio (เสียง HDMI)
การปรับเทียบเพลงอัตโนมัติ
คุณจะได้ยน
ิ เสียงในโหมดการปรับเทียบเพลงอัตโนมั
ติหรือการตัง้ ค่าลำโพงผูใ้ ช้ อย่างใดอย่างหนึง่
• Off (ปิด) : คุณจะได้ยน
ิ เสียงในการตัง้ ค่าลำโพง
• On (เปิด) : คุณจะได้ยน
ิ เสียงในโหมดการปรับเทีย
บเพลงอัตโนมัติ (MSC)
การตั้งการปรับเทียบเพลงอัตโนมัติ
1. เสียบไมโครโฟน ASC ในช่องเสียบ ASC IN
. วางไมโครโฟน ASC ในตำแหน่งรับฟัง
• การปรับเทียบเพลงอัตโนมัตจิ ะตัง้ ค่าอัตโนมัตต
ิ าม
ลำดับต่อไปนี:้
หน้าซ้าย ; กลาง ; หน้าขวา ;
เซอร์ราวด์ขวา ; เซอร์ราวด์ซา้ ย ;
ซับวูฟเฟอร์
• กดปุม
่ RETURN (กลับ) เพือ
่ ยกเลิกการตัง้ ค่าก
ารปรับเทียบเพลงอัตโนมัติ
• เมือ
่ ข้อความ "REMOVE MIC” (ถอด MIC ออก)
ปรากฏบนหน้าจอ ให้ถอดไมโครโฟน ASC ออก
สัญญาณเสียงทีส
่ ง่ ผ่านทางสาย HDMI
สามารถสลับเปิด/ปิดได้
• Off (ปิด) : สัญญาณภาพจะถูกส่งผ่านสายทีเ่ ชือ
่ ม
ต่อด้วย HDMI เท่านัน
้
• On (เปิด) : ทัง้ สัญญาณภาพและเสียงจะถูกส่งผ่า
นสายทีเ่ ชือ
่ มต่อด้วย HDMI และเสียงจะถูกส่งออก
ผ่านทางลำโพงของทีวเี ท่านัน
้
✎ หมายเหตุ
 HDMI Audio (เสียง HDMI)
จะลดการมิกซ์เสียงเป็น 2ch โดยอัตโนมัตส
ิ ำห
รับลำโพงทีวี
Thai
35
การตั้งค่า
Musical Auto Calibration (การปรับเ
ทียบเพลงอัตโนมัติ)
การตั้งค่า
Digital Output (สัญญาณดิจิตอลออก)
ตัง้ ค่า Digital Output (สัญญาณดิจต
ิ อลออก) ตามรีซี
ฟเวอร์ทเ่ี ชือ
่ มต่อ (สำหรับรายละเอียดเพิม
่ เติม
โปรดดูท่ี การเลือกสัญญาณดิจต
ิ อลออก)
• PCM
• บิตสตรีม (เข้ารหัสใหม่)
• บิตสตรีม (ออดิโอไฟล์)
- เสียงอินเตอร์แอคทีฟ : เสียงอินเตอร์แอคทีฟจะได้ยิ
น เมือ
่ เลือก เสียงอินเตอร์แอคทีฟแตกต่างกัน
ในบลูเรย์ดส
ิ ก์แต่ละแผ่น
Thai
สัญญาณเสียงออกอะนาล็อก (L/R) หรือ HDMI ของ
โทรทัศน์ของคุณ แต่จะมีผลกับสัญญาณเสียงออกออ
พติคล
ั และ HDMI เมือ่ เชือ่ มต่อกับรีซฟ
ี เวอร์
 หากคุณเล่นแทร็กเสียง MPEG
Bitstream:
(การเข้ารหัสใหม่)
PCM
Bitstream:
(Audiophile)
เครื่องรับสัญญาณ
เครื่องรับสัญญาณ HDMI เครื่องรับสัญญาณ
ออพติคัล
HDMI
หรืออพติคัล
HDMI
การเชื่อมต่อ
36
 บลูเรย์ดสิ ก์บางแผ่นไม่มเี สียงรองและ เสียงเอ็ฟเฟ็กต์
 การตัง้ ค่าสัญญาณดิจติ อลออกจะไม่มผี ลกับ
เครือ่ งจะส่งสัญญาณเสียง PCM ออกแม้จะเลือกสัญญา
ณดิจต
ิ อลออก (PCM หรือบิตสตรีม) ไว้กต
็ าม
การเลือกสัญญาณดิจิตอลออก
คำจำกัดความสำหรับบลูเ
รย์ดสิ ก์
 หากอุปกรณ์ HDMI (รีซฟี เวอร์, โทรทัศน์)
DVD ปกติ
- เสียงรอง : แทร็กเสียงเพิม
่ เติม เช่น เสียงความเห็
นของผูก
้ ำกับหรือนักแสดง
สตรีมเสียงบนดีวด
ี ี
อกถูกต้อง ไม่เช่นนัน
้ คุณจะไม่ได้ยน
ิ เสียงเลยห
รือได้ยน
ิ เสียงดังมาก
 คุณจะไม่ได้ยนิ เสียงรองและเสียงเอ็ฟเฟ็กต์ จากแผ่น
- เสียงหลัก : แทร็กเสียงของ คุณสมบัตห
ิ ลัก
สตรีมเสียงบนบลูเรย์ดสิ ก์
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกสัญญาณดิจติ อลอ
ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ ฟอร์แมตทีบ
่ บ
ี ขนาดได้
(ดอลบี้ ดิจต
ิ อล, DTS) สัญญาณเสียงจะออกมาเป็น
PCM
บลูเรย์ดส
ิ ก์อาจมีสตรีมเสียงสามแบบ
ตั้งค่า
✎ หมายเหตุ
ออพติคัล
PCM
สูงสุด 7.1 CH
PCM 2CH
เข้ารหัส DTS ใหม่
PCM
PCM 2CH
ดอลบี้
ดิจต
ิ อล
สูงสุด 5.1 CH
PCM 2CH
เข้ารหัส DTS ใหม่
ดอลบี้ ดิจต
ิ อล
ดอลบี้ ดิจต
ิ อล
ดอลบี้
ดิจต
ิ อล
พลัส
สูงสุด 7.1 CH
PCM 2CH
เข้ารหัส DTS ใหม่
ดอลบี้ ดิจต
ิ อล
พลัส
ดอลบี้ ดิจต
ิ อล
ดอลบี้
ทรูเอชดี
สูงสุด 7.1 CH
PCM 2CH
เข้ารหัส DTS ใหม่
ดอลบี้ ทรูเอชดี
ดอลบี้ ดิจต
ิ อล
DTS
สูงสุด 6.1 CH
PCM 2CH
เข้ารหัส DTS ใหม่
DTS
DTS
DTS-HD
HRA
สูงสุด 7.1 CH
PCM 2CH
เข้ารหัส DTS ใหม่
DTS-HD HRA
DTS
DTS-HD
MA
สูงสุด 7.1 CH
PCM 2CH
เข้ารหัส DTS ใหม่
DTS-HD MA
DTS
PCM
PCM 2CH
PCM 2CH
PCM 2CH
PCM 2CH
PCM 2CH
ดอลบี้
ดิจต
ิ อล
สูงสุด 5.1 CH
PCM 2CH
ดอลบี้ ดิจต
ิ อล
ดอลบี้ ดิจต
ิ อล
ดอลบี้ ดิจต
ิ อล
DTS
สูงสุด 6.1 CH
PCM 2CH
DTS
DTS
DTS
Any
ถอดรหัสสตรีมเสียงหลัก
ถอดรหัสสตรีมเสียงหลัก
เสียงรอง เสียงเอ็ฟเฟ็ก
เสียงรอง เสียงเอ็กเฟ็กต์รวมกัน ต์รวมกันเป็นเสียง PCM
เป็นเสียง PCM
จากนัน
้ เข้ารหัสเสียง PCM
ใหม่เป็น DTS บิตสตรีม
ส่งสัญญาณแทร็กเสียงหลักออกเท่า
นัน้ (แทร็กเสียงหลักของภาพยนตร์)
ดังนัน้ รีซฟ
ี เวอร์ของคุณจึงสามารถถ
อดรหัสบิตสตรีมเสียงได้ คุณจะไม่ไ
ด้ยนิ เสียงรองและเสียงเอ็ฟเฟ็กต์
03
คุณสามารถรับฟังเสียงระดับเบาแต่ยงั คงได้ยน
ิ เสียงพู
ดอย่างชัดเจน จะใช้ได้เฉพาะเมือ
่ ตรวจพบสัญญาณด
อลบีด
้ จ
ิ ต
ิ อลเท่านัน
้
• Off (ปิด) : คุณจะเพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์ในช่
วงไดนามิกมาตรฐาน
่ เล่นแทร็กเสียงของภาพยนตร์ทร่ี ะ
• On (เปิด) : เมือ
ดับเสียงเบาหรือจากลำโพงขนาดเล็ก ระบบสามารถ
บีบอัดสัญญาณเสียงอย่างเหมาะสมเพือ
่ สร้างมวลเสี
ยงเบาให้สามารถเข้าใจได้ และป้องกันท่อนเสียงเกิ
นจริงไม่ให้ดงั เกินไป
AV Sync (การซิงค์ AV)
การแสดงผลวิดโี ออาจช้ากว่าเสียงหากเครือ
่ งเชือ
่ มต่อ
กับทีวด
ี จ
ิ ต
ิ อล หากเป็นเช่นนี้ ให้ปรับเวลาหน่วงเสียงใ
ห้ตรงกับวิดโี อ
• คุณสามารถตัง้ เวลาหน่วงเสียงให้อยูร่ ะหว่าง 0
มิลลิวน
ิ าที และ 300 มิลลิวน
ิ าที ตัง้ ค่านีใ้ ห้อยูใ่ นสถ
านะทีด
่ ท
ี ส
่ี ด
ุ
System (ระบบ)
Initial Settings (การตั้งค่าเริ่มต้น)
ด้วยการใช้ Initial Settings (การตัง้ ค่าเริม
่ ต้น)
คุณสามารถตัง้ ค่าภาษา อัตราส่วนภาพของทีวี การปรั
บเทียบเพลงอัตโนมัติ และการตัง้ ค่าเครือข่าย ฯลฯ
สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการตัง้ ค่า โปรดดูสว่ นทีเ่
กีย
่ วข้องในคูม
่ อ
ื การใช้งานนี้
Internet@TV Screen Size (ขนา
ดหน้าจอของอินเทอร์เน็ตทางทีวี)
ตัง้ ค่า Internet@TV Screen (หน้าจอของอินเทอร์เน็
ตทางทีว)ี เป็นขนาดทีเ่ หมาะสม
่ ขนาดเล็ก คุ
• ขนาด 1 : แสดงไอคอนแอปพลิเคชัน
ณอาจมองเห็นแถบสีดำด้านข้างของหน้าจอ
่ ขนาดปกติ ภ
• ขนาด 2 : แสดงไอคอนแอปพลิเคชัน
าพอาจใหญ่เกินไปสำหรับหน้าจอทีวข
ี องคุณ
่ ขนาดใหญ่ ภ
• ขนาด 3 : แสดงไอคอนแอปพลิเคชัน
าพอาจใหญ่เกินไปสำหรับหน้าจอทีวข
ี องคุณ
Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ คือฟังก์ชน
ั อำนวยความสะดวกทีช
่ ว่ ยให้สาม
ารถใช้งานเชือ
่ มต่อกับผลิตภัณฑ์อน
่ื ๆ ของซัมซุงได้ดว้
ยคุณสมบัติ Anynet+ ในการใช้งานฟังก์ชน
ั นี้ เชือ
่ มต่
อเครือ
่ งนีก
้ บ
ั โทรทัศน์ซม
ั ซุงโดยใช้สายเคเบิล HDMI
คุณสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์นโ้ี ดยใช้รโี มทคอนโทรลของโท
รทัศน์ซม
ั ซุงและเริม
่ ต้นการเล่นดิสก์ได้งา่ ย เพียงกดปุม
่ PLAY
(เล่น) (+) บนรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์
สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติม โปรดดูคม
ู่ อ
ื การใช้งานของโทร
ทัศน์
ั Anynet+ จะไม่ทำงาน
• Off (ปิด) : ฟังก์ชน
ั Anynet+ จะทำงาน
• On (เปิด) : ฟังก์ชน
✎ หมายเหตุ
 ฟังก์ชนั นีไ้ ม่สามารถใช้งานได้หากสายสัญญาณ
HDMI ไม่สนับสนุน CEC
 ถ้าโทรทัศน์ซมั ซุงของคุณมีโลโก้ n หมาย
ความว่าโทรทัศน์เครือ
่ งนัน
้ รองรับฟังก์ชน
ั Anynet+
 ขึน้ อยูก่ บั โทรทัศน์ของคุณ
ความละเอียดของสัญญาณออก HDMI บางระดับอ
าจไม่สามารถใช้งานได้
โปรดอ่านคูม
่ อ
ื การใช้งานโทรทัศน์ของคุณ
BD Data Management
(การจัดการข้อมูล BD)
ช่วยให้คณ
ุ สามารถจัดการเนือ
้ หาทีด
่ าวน์โหลดจากบลู
เรย์ดส
ิ ก์ทส
่ี นับสนุนบริการ BD-LIVE
คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์รวมถึงขนาดสือ
่ เก็
บข้อมูล ลบข้อมูล BD หรือเปลีย
่ นอุปกรณ์
* คุณต้องมีอป
ุ กรณ์หน่วยความจำ USB ความจุอย่างน้อย
1 GB เสียบอยูใ่ นช่องเสียบ USB ช่องใดช่องหนึง่
(ช่องเสียบ LAN ไร้สายยังทำงานเป็นช่องเสียบ USB)
เพือ
่ ดาวน์โหลดเนือ
้ หาจาก BD-LIVE
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Menu :
BDOn-Screen
Data Management
Disc Menu: External Flash: Memory
Current Device
Total Size Audio
: 955MB
Delete BD Data
Change Device
|
: External Flash Memory
Subtitle : 949MB
Available Size
s Select
:
:
r Return
Delete all BD data in the storage.
Thai
การตั้งค่า
Dynamic Range Control
(การควบคุมช่วงไดนามิก)
การตั้งค่า
คำอธิบายข้อมูลของอุปกรณ์ (สือ
่ เก็บข้อมูล)
ในเครือ
่ ง
• ขนาดรวม: ขนาดรวมของอุปกรณ์ (สือ
่ เก็บข้อมูล)
• ขนาดทีใ่ ช้งานได้ : ขนาดทีส
่ ามารถใช้ได้ของอุปกร
ณ์ (สือ
่ เก็บข้อมูล)
✎ หมายเหตุ
 ในโหมดหน่วยความจำภายนอก การเล่นแผ่นดิสก์จ




ะถูกหยุดหากคุณยกเลิกการเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ USB
ระหว่างการเล่น
สนับสนุนอุปกรณ์ USB ทีถ
่ ก
ู ฟอร์แมตเป็นระบบไฟล์
FAT (DOS 8.3 volume label) เท่านัน
้
และแนะนำให้ใช้อป
ุ กรณ์ USB
ทีส
่ นับสนุนโปรโตคอล USB 2.0,
ความเร็วในการอ่าน/เขียน 4 MB/วินาทีขน
้ึ ไป
อุปกรณ์ USB HDD ไม่สามารถใช้เพือ
่ จัดเก็บข้อมูล
BD (BD-LIVE)
ฟังก์ชน
ั Resume Play (เล่นต่อ) อาจไม่ทำงานภา
ยหลังการฟอร์แมตอุปกรณ์สอ
่ื จัดเก็บ
ขนาดรวมของการจัดการข้อมูล BD อาจต่างกัน ขึน
้
อยูก
่ บ
ั เวอร์ชน
ั ของซอฟต์แวร์
การลงทะเบียน DivX(R)
ดู DivX(R) VOD Registration Code
(รหัสการลงทะเบียน DivX(R) VOD) เพือ
่ สัง่ ซือ
้ และเล
น
่ เนือ
้ หา DivX(R) VOD
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Initial Setting
Disc Menu
:
DivX(R)
AudioVideo On Demand:
Your registration
Subtitlecode is : XXXXXXXXXX
:
To learn more visit www.divx.com/vod
OK
✎ หมายเหตุ
 ตัวเลือกนีจ้ ะใช้งานไม่ได้หากคุณเลือก OK (ตกลง)
ในการเปิดการทำงานตัวเลือกนี้
โปรดยกเลิกการปิดการทำงาน DivX(R)
Clock (นาฬิกา)
การปิดการทำงาน DivX(R)
ตัง้ ค่าฟังก์ชน
ั เกีย
่ วกับเวลา
เลือกตัวเลือกนีเ้ พือ
่ รับรหัสการลงทะเบียนใหม่
Settings
Display
On-Screen
ClockMenu :
Audio Clock Mode Disc Menu
:
: Auto
\
System Clock Set
Audio
:
Network Time Zone Subtitle : GMT + 0:00:
LanguageDST
: Off
Security
General
> Move s Select r Return
Support
Choose your preferred method of setting clock.
• โหมดนาฬิกา : คุณสามารถเลือก Auto
(อัตโนมัต)ิ หรือ Manual (ด้วยตนเอง) เมนู
Clock Set (ตัง้ นาฬิกา) จะถูกเรียกใช้งาน ขณะที่
DST จะถูกเลิกใช้งาน
• ตัง
้ นาฬิกา : คุณสามารถระบุเวลาและวันทีป
่ จ
ั จุบน
ั
ได้ดว้ ยตนเอง
• เขตเวลา : คุณสามารถระบุเขตเวลาทีใ่ ช้งานกับพืน
้
ทีข
่ องคุณ
• DST : คุณสามารถตัง้ ค่า DST
(การปรับเวลาตามฤดูกาล) เป็น 1 ชัว่ โมง, 2 ชัว่ โมง
และปิด
Thai
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Initial Setting
Disc Menu
:
Audio
:
Subtitle
:
Do you want
to deactivate your device?
Yes
No
✎ หมายเหตุ
 ฟังก์ชนั นีจ้ ะทำงานเมือ่ สามารถปิดการทำงานฟังก์
ชัน DivX(R) Registration (การลงทะเบียน
DivX(R))
03
ในการเริ่มต้นตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับเครื่องข
องคุณ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
1. ในเมนูหลัก กดปุม
่ ◄► เพือ
่ เลือก Settings
(การตัง้ ค่า) แล้วกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือก Network (เครือข่าย)
จากนัน
้ กดปุม
่ ENTER (ป้อน)
. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือก Network Settings
(การตัง้ ค่าเครือข่าย) จากนัน
้ กดปุม
่ ENTER
(ป้อน)
. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือก Network Type
(ชนิดเครือข่าย) จากนัน
้ กดปุม
่ ENTER (ป้อน)
. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือก Wired (ใช้สาย) หรือ
Wireless (ไร้สาย) จากนัน
้ กดปุม
่ ENTER
(ป้อน)
. ไปยังส่วนถัดไป
Network Settings (การตั้งค่าเครือข่าย)
โปรดติดต่อ ISP ของคุณเพื่อค้นหาว่าไอพีแอดเดรสของ
คุณเป็นแบบสแตติกหรือไดนามิก หากเป็นแบบไดนามิก
ขอแนะนำให้ตั้งค่าเป็น Auto (อัตโนมัติ) วิธีนี้ง่ายที่สุด
และจะทำงานได้ในกรณีส่วนใหญ่ หากเป็นแบบสแตติก
คุณต้องใช้กระบวนการตั้งค่าด้วยตนเอง
คำแนะนำสำหรับเครือข่ายใช้สายมีอยู่ด้านล่าง
คำแนะนำสำหรับเครือข่ายไร้สายมีอยู่หลังจากคำแนะนำ
สำหรับเครือข่ายใช้สาย
Wired Network (เครือข่ายใช้สาย)
1. ในเมนู Network Settings (การตัง้ ค่าเครือข่าย)
กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือก Network Settings
(การตัง้ ค่าเครือข่าย) แล้วกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
หน้าจอ Internet Protocol Setup (การตัง้ ค่าอินเ
ทอร์เน็ตโปรโตคอล) จะปรากฏขึน
้
. กดปุม
่ ► แล้วเลือก Auto (อัตโนมัต)ิ หรือ
Manual (ด้วยตนเอง) แล้วกดปุม
่ ENTER
(ป้อน)
การตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบใช้สาย – อัตโนมัติ
1. หากคุณเลือก Auto (อัตโนมัต)ิ ฟังก์ชน
ั เครือข่า
ยจะได้รบ
ั และกรอกข้อมูลไอพีแอดเดรส
ซับเน็ตมาสก์ ฯลฯ โดยอัตโนมัติ
การตั้งค่า
Network Setup (การตั้งค่าเครือข่าย)
Settings
Network Settings
Display
On-Screen Menu
Internet Protocol Setup : Auto
Audio
Disc Menu
0
IP Address
: 0
System
Audio
0
Subnet Mask
: 0
Network
Subtitle
0
Gateway
: 0
Language
DNS
: Auto
Security
0
DNS Server
: 0
General
Support
> Move
" Select
:
:
0
:
0
:
0
0
0
0
0
\
0
' Return
2. หลังจากฟังก์ชน
ั เครือข่ายได้รบ
ั ค่าเครือข่ายแล้ว
กดปุม
่ RETURN (ย้อนกลับ) จากนัน
้ ทำการทดส
อบเครือข่ายเพือ
่ ให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้เชือ
่ มต่อ
กับเครือข่ายแล้ว (ดูหน้า 42)
3. หากฟังก์ชน
ั เครือข่ายไม่ได้รบ
ั ค่าเครือข่าย
หรือคุณเลือก Manual (ด้วยตนเอง) ไปทีค
่ ำแนะ
นำสำหรับการตัง้ ค่าด้วยตนเอง
การตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบใช้สาย – ด้วยตนเอง
หากการตั้งค่าอัตโนมัติไม่ทำงาน คุณจะต้องตั้งค่าเครือ
ข่ายด้วยตนเอง
ในการรับค่าเครือข่ายจากคอมพิวเตอร์ Windows
โดยส่วนใหญ่ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
1. คลิกขวาทีไ่ อคอน Network (เครือข่าย)
ทางด้านขวาล่างของหน้าจอ
2. ในเมนูปอ
็ ปอัป คลิก Status (สถานะ)
3. บนกล่องโต้ตอบทีป
่ รากฏ คลิกแท็บ Support
(สนับสนุน)
4. บนแท็บ Support (สนับสนุน) คลิกทีป
่ ม
ุ่ Details
(รายละเอียด) Network Settings
(การตัง้ ค่าเครือข่าย) จะปรากฏขึน
้
ในการป้อน Network settings (การตั้งค่าเครือข่าย)
ลงในเครื่องของคุณ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
1. บนหน้าจอ Internet Protocol Setup (การตัง้ ค่า
อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล) กดปุม
่ ENTER (ป้อน)
2. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือก Manual (ด้วยตนเอง)
จากนัน
้ กดปุม
่ ENTER (ป้อน)
3. กดปุม
่ ▼ เพือ
่ ไปยังฟิลด์รายการแรก
(ไอพีแอดเดรส)
✎ หมายเหตุ
 กระบวนการนีอ้ าจใช้เวลานานถึงห้านาที
Thai
การตั้งค่า
Settings
Network Settings
Display
On-Screen Menu
Internet Protocol Setup : Manual
Audio
Disc Menu
0
IP Address
: 0
System
Audio
Subnet Mask
: 255 255
Network
Subtitle
0
Gateway
: 0
Language
DNS
: Manual
Security
0
DNS Server
: 0
General
Support
:
:
0
:
255
:
0
0
0
0
0
2.
กดปุม
่ สีแดง(A) บนรีโมทคอนโทรล
3.
กดปุม
่ PBC (WPS) (PBC (WPS))
บนเราเตอร์ภายในสองนาที เครือ
่ งของคุณจะปร
ากฏหน้าจอ Network Selection
(การเลือกเครือข่าย) และรับการตัง้ ค่าเครือข่ายที่
จำเป็นทัง้ หมดโดยอัตโนมัตแ
ิ ละเชือ
่ มต่อกับเครือ
ข่ายของคุณ เมือ
่ เสร็จสิน
้ ปุม
่ OK (ตกลง)
จะปรากฏขึน
้ กดปุม
่ ENTER (ป้อน)
บนรีโมทของคุณ
4.
หลังจากตัง้ ค่าการเชือ
่ มต่อเครือข่ายแล้ว กดปุม
่
Return (ย้อนกลับ) เพือ
่ ออกจากหน้าจอ
Network Setting (การตัง้ ค่าเครือข่าย)
\
0
> Move " Select ' Return
Select to configure your network type and IP address, or to perform a Network Test.
4.
ใช้ปม
ุ่ ตัวเลขบนรีโมทของคุณเพือ
่ ป้อนตัวเลข
5.
เมือ
่ ป้อนแต่ละฟิลด์เสร็จสิน
้ ใช้ปม
ุ่ ► เพือ
่ เลือ
่ นไ
ปยังฟิลด์ถด
ั ไป
คุณยังสามารถใช้ปม
ุ่ ลูกศรอืน
่ ๆ เพือ
่ เลือ
่ นขึน
้ ลง
และกลับ
6.
ป้อนค่า IP Address (ไอพีแอดเดรส),
Subnet Mask (ซับเน็ตมาสก์) และ
Gateway (เกตเวย์)
7.
กดปุม
่ ▼ เพือ
่ ไปยัง DNS
8.
กดปุม
่ ▼ เพือ
่ ไปยังฟิลด์รายการ DNS แรก ป้อน
หมายเลขตามวิธข
ี า้ งต้น
9.
กดปุม
่ Return (ย้อนกลับ) บนรีโมทของคุณ
10. ทำการทดสอบเครือข่ายเพือ
่ ให้แน่ใจว่าเครือ
่ งได้
เชือ
่ มต่อกับเครือข่ายแล้ว (ดูหน้า 42)
Wireless Network (เครือข่ายไร้สาย)
คุณสามารถตัง้ ค่าเครือข่ายไร้สายสามรูปแบบ:
• โดยการใช้ PBC (WPS)
การตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย
- การค้นหาเครือข่ายอัตโนมัติ
เครือข่ายไร้สายส่วนใหญ่มีระบบรักษาความปลอดภัยเ
สริม ซึ่งต้องการอุปกรณ์ที่เข้าถึงเครือข่ายเพื่อส่งรหัสค
วามปลอดภัยที่เข้ารหัสไว้แล้ว ซึ่งเรียกว่าคีย์เข้าถึงหรือ
คีย์รักษาความปลอดภัย คีย์รักษาความปลอดภัยขึ้นกับ
วลีที่เป็นรหัสผ่าน (Pass Phrase) โดยทั่วไปมักเป็นคำ
หรือชุดของตัวอักษรและตัวเลขที่มีความยาวตามที่ระบุ
คุณจะต้องป้อนคีย์นี้เมื่อคุณตั้งค่าการรักษาความปลอดภั
ยให้กับเครือข่ายไร้สายของคุณ หากคุณใช้วิธีนี้ในการตั้
งค่าการเชื่อมต่อเครือข่าย และมีคีย์รักษาความปลอดภัย
สำหรับเครือข่ายไร้สายของคุณ คุณจะต้องป้อนวลีที่เป็น
รหัสผ่านในระหว่างกระบวนการตั้งค่า
 การตัง
้ ค่าการเชือ
่ มต่อเครือข่าย
ในการตั้งค่าการเชื่อมต่อไร้สายโดยใช้การค้นหาเครือข่า
ยอัตโนมัติ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
1.
ในเมนู Network Settings (การตัง้ ค่าเครือข่าย)
กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือก Network Settings
(การตัง้ ค่าเครือข่าย) แล้วกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
หน้าจอ Internet Protocol Setup (การตัง้ ค่าอิน
เทอร์เน็ตโปรโตคอล) จะปรากฏขึน
้
2.
กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือก Internet Protocol
Setup (การตัง้ ค่าอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล)
แล้วกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
3.
กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือก Auto (อัตโนมัต)ิ หรือ
Manual (ด้วยตนเอง) จากนัน
้ กดปุม
่ ENTER
(ป้อน)
4.
หากคุณเลือก Auto (อัตโนมัต)ิ กดปุม
่ ▲
เพือ
่ ไปยัง Access Point Selection
(การเลือกจุดเชือ
่ มต่อ) แล้วกดปุม
่ ENTER
(ป้อน) ฟังก์ชน
ั เครือข่ายจะค้นหาเครือข่ายไร้สา
ยทีม
่ อ
ี ยู่ เมือ
่ เสร็จสิน
้ เครือ
่ งจะแสดงรายการเครือ
ข่ายทีม
่ อ
ี ยู่
• โดยการใช้ฟง
ั ก์ชน
ั ค้นหาเครือข่ายอัตโนมัติ
• โดยตัง
้ ค่าด้วยตนเอง
แต่ละวิธม
ี อ
ี ธิบายด้านล่างนี้
การตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย – PBC
(WPS)
วิธีที่ง่ายที่สุดในการตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายคื
อ ใช้ฟังก์ชัน PBC (WPS)
หากเราเตอร์ไร้สายของคุณมีปุ่ม PBC (WPS)
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
1.
ในเมนู Network Settings (การตัง้ ค่าเครือข่าย)
กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือก Network Settings
(การตัง้ ค่าเครือข่าย) แล้วกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
หน้าจอ Internet Protocol Setup (การตัง้ ค่าอิน
เทอร์เน็ตโปรโตคอล) จะปรากฏขึน
้
0
Thai
03
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Network Settings
Network Selection
Connecting to network.
Network Name(SSID) : shj
Stop
" Select
' Return
5.
ในรายการเครือข่าย กดปุม
่ ▲▼
เพือ
่ เลือกเครือข่าย แล้วกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
6.
หากป็อปอัป PIN/Security (PIN/ความปลอดภัย)
ปรากฏขึน
้ ไปยังขัน
้ ตอนที่ 7 หากหน้าจอ
Network Connecting (การเชือ
่ มต่อเครือข่าย)
ปรากฏขึน
้ ไปยังขัน
้ ตอนที่ 11
7.
8.
กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือก PIN หรือ Security
(ความปลอดภัย) สำหรับเครือข่ายหลักส่วนใหญ่
คุณควรเลือก Security (ความปลอดภัย) (สำหรั
บคียร์ ก
ั ษาความปลอดภัย)
บนหน้าจอ Security (ความปลอดภัย) ป้อนวลีท่ี
เป็นรหัสผ่านสำหรับเครือข่ายของคุณ
✎ หมายเหตุ
 คุณควรสามารถค้นหาวลีทเ่ี ป็นรหัสผ่านบนหน้าจอ
ตัง้ ค่าหน้าจอใดหน้าจอหนึง่ ทีค
่ ณ
ุ ใช้เพือ
่ ตัง้ ค่าเราเ
ตอร์หรือโมเด็มของคุณ
9.
ในการป้อนวลีทเ่ี ป็นรหัสผ่าน ทำตามคำแนะนำทั่
วไปเหล่านี:้
• กดปุม
่ ตัวเลขบนรีโมทของคุณเพือ
่ ป้อนตัวเลข
• ใช้ปม
ุ่ ลูกศรบนรีโมทของคุณเพือ
่ เลือ
่ นไปยังแ
ต่ละปุม
่ บนหน้าจอ Security Key
(คียร์ ก
ั ษาความปลอดภัย)
• ในการป้อนตัวอักษร เลือ
่ นไปยังปุม
่ a/A/1/
แล้วกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
แต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กดปุม
่ ENTER (ป้อน) คุณเป
ลีย
่ นชนิดของตัวอักษรทีค
่ ณ
ุ สามารถป้อนได้
(a/A/1/)
• ในการป้อนตัวอักษรแต่ละตัว กดปุม
่ ตัวเลขทีต
่
รงกับตัวอักษรทีต
่ อ
้ งการป้อน การกดปุม
่ ซ้ำๆ
จะเปลีย
่ นตัวอักษร
• ในการลบตัวอักษรหรือตัวเลขทีป
่ อ
้ นล่าสุด
เลือ
่ นไปยังปุม
่ Delete (ลบ) แล้วกดปุม
่
ENTER (ป้อน)
• ในการลบตัวอักษรและตัวเลขทีป
่ อ
้ นทัง้ หมด
เลือ
่ นไปยังปุม
่ Clear (ล้าง) แล้วกดปุม
่
ENTER (ป้อน) คุณยังสามารถกดปุม
่
สีแดง(A) บนรีโมทของคุณ
11. รอจนกระทัง่ ข้อความยืนยันการเชือ
่ มต่อปรากฏ
แล้วกดปุม
่ ENTER (ป้อน) หน้าจอ Network
Settings (การตัง้ ค่าเครือข่าย) จะปรากฏขึน
้
12. ในการทดสอบการเชือ
่ มต่อ กดปุม
่ ▼ เพือ
่ เลือก
Network Test (การทดสอบเครือข่าย)
แล้วกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
การตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย – ด้วยตนเอง
หากการตั้งค่า Auto (อัตโนมัติ) ไม่ทำงาน คุณจะต้องตั้
งค่าเครือข่ายด้วยตนเอง
ในการรับค่าเครือข่ายจากคอมพิวเตอร์ Windows
โดยส่วนใหญ่ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
1.
คลิกขวาทีไ่ อคอน Network (เครือข่าย)
ทางด้านขวาล่างของหน้าจอ
2.
ในเมนูปอ
็ ปอัป คลิก Status (สถานะ)
3.
บนกล่องโต้ตอบทีป
่ รากฏ คลิกแท็บ Support
(สนับสนุน)
4.
บนแท็บ Support (สนับสนุน) คลิกทีป
่ ม
ุ่ Details
(รายละเอียด) Network Settings
(การตัง้ ค่าเครือข่าย) จะปรากฏขึน
้
ในการป้อน Network settings (การตัง้ ค่าเครือข่าย)
ลงในเครือ
่ งของคุณ ทำตามขัน
้ ตอนเหล่านี:้
1.
บนหน้าจอ Internet Protocol Setup (การตัง้ ค่า
อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล) กดปุม
่ ENTER (ป้อน)
2.
กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือก Manual (ด้วยตนเอง)
จากนัน
้ กดปุม
่ ENTER (ป้อน)
3.
กดปุม
่ ▼ เพือ
่ ไปยังฟิลด์รายการแรก
(ไอพีแอดเดรส)
4.
ใช้ปม
ุ่ ตัวเลขเพือ
่ ป้อนตัวเลข
Settings
Network Settings
Display
On-Screen Menu :
Access Point Selection : Not Selected
Audio
Disc Menu
:
Internet Protocol Setup : Manual
System
Audio
:
0
0
IP Address
: 0
Network
Subtitle
:
Subnet Mask
: 255 255 255
Language
0
0
Gateway
: 0
Security
DNS
: Manual
General
0
0
DNS Server
: 0
Support
a PBC (WPS) > Move
\
0
0
0
0
" Select ' Return
Thai
1
การตั้งค่า
่ เสร็จสิน
้ กดปุม
่ สีเหลือง(C)
10. เมือ
บนรีโมทของคุณ หรือเลือ
่ นไปยังปุม
่ Done
(เสร็จสิน
้ ) แล้วกดปุม
่ ENTER (ป้อน) หน้าจอ
Network Connecting (การเชือ
่ มต่อเครือข่าย)
จะปรากฏขึน
้
Settings
การตั้งค่า
5.
เมือ
่ ป้อนแต่ละฟิลด์เสร็จสิน
้ ใช้ปม
ุ่ ► เพือ
่ เลือ
่ นไ
ปยังฟิลด์ถด
ั ไป
คุณยังสามารถใช้ปม
ุ่ ลูกศรอืน
่ ๆ เพือ
่ เลือ
่ นขึน
้ ลง
และกลับ
6.
ป้อนค่า IP Address (ไอพีแอดเดรส),
Subnet Mask (ซับเน็ตมาสก์) และ
Gateway (เกตเวย์)
7.
กดปุม
่ ▼ เพือ
่ ไปยัง DNS
8.
กดปุม
่ ▼ เพือ
่ ไปยังฟิลด์รายการ DNS แรก ป้อน
หมายเลขตามวิธข
ี า้ งต้น
9.
เมือ
่ เสร็จสิน
้ กดปุม
่ ▲ เพือ
่ กลับสู่ Access Point
Selection (การเลือกจุดเชือ
่ มต่อ)
เลือกเครือข่าย แล้วกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
10. ไปยังขัน
้ ตอนที่ 6 ในกระบวนการตัง้ ค่าเครือข่าย
ไร้สายโดยอัตโนมัตข
ิ า้ งต้น และทำตามคำแนะน
ำตัง้ แต่ขอ
้ ดังกล่าว
Network Test (การทดสอบเครือข่าย)
ใช้เมนูนเ้ี พือ
่ เชือ
่ มต่อเครือข่ายใช้สาย หรือตรวจสอบว่
าการเชือ
่ มต่อเครือข่ายได้ผลหรือไม่
Settings
Display
On-Screen
NetworkMenu
Test :
Audio
Disc Menu
:
 MAC Address (00:00:00:00:00:00)
System
Audio
:
 IP Address,Subnet Mask,Gateway,DNS Server
Network
Subtitle
:
Gateway Ping
Language Internet Service Test
Security
Network testing...
General
Support
Test your Internet Protocol setup to see if it works correctly.
Network Status (สถานะเครือข่าย)
ตรวจสอบว่ามีการเชือ
่ มต่อกับเครือข่ายและอินเทอร์เน็
ตแล้วหรือไม่
Thai
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย BD-LIVE
ตัง้ ค่าว่าจะอนุญาตให้มก
ี ารเชือ
่ มต่ออินเทอร์เน็ตหรือไ
ม่เมือ
่ ใช้บริการ BD-LIVE
• อนุญาต (ทัง
้ หมด) : อนุญาตให้มก
ี ารเชือ
่ มต่ออินเ
ทอร์เน็ตสำหรับข้อมูล BD-LIVE ทัง้ หมด
• อนุญาต (รับรองเท่านัน
้ ) : อนุญาตให้มก
ี ารเชือ
่ ม
ต่ออินเทอร์เน็ตเฉพาะข้อมูล BD-LIVE ทีม
่ ใี บรับรอง
ถูกต้องเท่านัน
้
• ไม่อนุญาต : ไม่อนุญาตให้มก
ี ารเชือ
่ มต่ออินเทอร์เ
น็ตสำหรับข้อมูล BD-LIVE
✎ หมายเหตุ
 การรับรองทีถ
่ ก
ู ต้องคืออะไร
เมือ
่ เครือ
่ งใช้ BD-LIVE เพือ
่ ส่งข้อมูลแผ่นดิสก์
และร้องขอให้เซิรฟ
์ เวอร์รบ
ั รองแผ่นดิสก์ เซิรฟ
์ เวอร์จะ
ใช้ขอ
้ มูลทีถ
่ า่ ยโอนมาเพือ
่ ตรวจสอบว่าแผ่นดิสก์นน
้ั
ถูกต้องหรือไม่และส่งการรับรองกลับไปยังเครือ
่ ง
 การเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตอาจถูกจำกัดขณะทีค่ ณ
ุ กำ
ลังใช้เนือ
้ หา BD-LIVE
Language (ภาษา)
คุณสามารถเลือกภาษาทีต
่ อ
้ งการสำหรับเมนูหลัก
เมนูดส
ิ ก์ ฯลฯ
• เมนูบนหน้าจอ : เลือกภาษาสำหรับการแสดงผลบ
นหน้าจอ
• เมนูดส
ิ ก์ : เลือกภาษาสำหรับการแสดงผลเมนูดส
ิ ก์
• เสียง : เลือกภาษาสำหรับเสียงบนดิสก์
• คำบรรยายใต้ภาพ : เลือกภาษาสำหรับคำบรรยา
ยใต้ภาพของดิสก์
✎ หมายเหตุ
 ภาษาที่เลือกจะปรากฏขึ้นถ้าแผ่นดิสก์นั้นสนั
บสนุนคุณสมบัตินี้
03
เมือ
่ คุณใช้งานเมนูนเ้ี ป็นครัง้ แรก หน้าจอตัง้ ค่ารหัสผ่าน
จะปรากฏขึน
้ ป้อนรหัสผ่าน 4 หลักทีต
่ อ
้ งการโดยใช้ปุ่
มตัวเลข (ตามค่าดีฟอลต์ รหัสผ่านทีต
่ ง้ั ไว้คอ
ื 0000)
Parental Rating (การกำหนดระดั
บเรทโดยผู้ปกครอง)
ฟังก์ชน
ั นีท
้ ำงานร่วมกับบลูเรย์ดส
ิ ก์/DVD ทีม
่ ก
ี ารกำหน
ดระดับของภาพยนตร์เอาไว้ ซึง่ ช่วยให้คณ
ุ สามารถคว
บคุมชนิดของบลูเรย์ดส
ิ ก์/DVD ทีค
่ รอบครัวของคุณจะ
รับชมได้
เลือกระดับทีค
่ ณ
ุ ต้องการกำหนด ตัวเลขทีม
่ ากขึน
้ หมา
ยความว่าเป็นรายการทีเ่ หมาะสำหรับผูใ้ หญ่เท่านัน
้
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกใช้ระดับ 6
แผ่นดิสก์ทม
่ี รี ะดับเป็น 7, 8 จะไม่สามารถเล่นได้
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Parental Rating
Change Password
General (ทั่วไป)
Background (พื้นหลัง)
เปลี่ยนธีมพื้นหลังของหน้าจอเมนู
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Background
Parental Rating
: Off
Change Password
Skin 1
Skin 2
Skin 3
Skin 4
Skin 5
> Move
s Select
r Return
Energy Saving (การประหยัดพลังงาน)
 Off
8(Adults)
7
6
5
4
▼
Change Password (เปลี่ยนรหัสผ่าน)
เปลีย่ นรหัสผ่าน 4 หลักทีใ่ ช้เพือ่ เข้าถึงฟังก์ชน
ั ความปลอดภัย
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
การตั้งค่า
Security (ความปลอดภัย)
Change Password
Enter the password
Enter Pin r Return
ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน
1. นำแผ่นดิสก์ออก
. กดปุม
่ STOP (หยุด) (@) ทีด
่ า้ นหน้าเครือ
่ งค้าง
ไว้ 5 วินาทีหรือนานกว่านัน
้
การตัง้ ค่าทัง้ หมดจะถูกเรียกคืนเป็นค่าตัง้ ต้นจากผู้
ผลิต
คุณสามารถลดการใช้พลังงานได้โดยการตัง้ ค่าแผงด้าน
หน้าให้ปด
ิ อัตโนมัตห
ิ ากไม่มก
ี ารใช้งานเป็นเวลา 5 วินาที
• Off (ปิด) : ฟังก์ชน
ั Energy Saving
(การประหยัดพลังงาน) จะไม่ใช้งาน
• On (เปิด) : แผงด้านหน้าจะปิดโดยอัตโนมัตเิ มือ
่ ไ
ม่มก
ี ารใช้งานเป็นเวลา 5 วินาที
Front Display
(จอแสดงผลด้านหน้า)
เปลีย
่ นความสว่างของแผงด้านหน้า
• Auto (อัตโนมัต)ิ : ลดความสว่างในระหว่างการเล่นเท่านัน้
• Dim (ลดความสว่าง) : ลดความสว่างของหน้าต่า
งแสดงผล
• Bright (สว่าง) : เพิม
่ ความสว่างของหน้าต่างแสดงผล
Power On/Off Sound
(เสียงเปิด/ปิดเครื่อง)
มีเสียงดนตรีเมือ
่ เปิดและปิดเครือ
่ ง
• Off (ปิด) : ไม่มเี สียงเมือ
่ เปิด/ปิดเครือ
่ ง
• On (เปิด) : มีเสียงเมือ
่ เปิด/ปิดเครือ
่ ง
✎ หมายเหตุ
 เมือ่ การตัง้ ค่าถูกเรียกคืนเป็นค่าตัง้ ต้นจากผูผ้ ลิต ข้อมู
ลทัง้ หมดของผูใ้ ช้ทเ่ี ก็บไว้ในข้อมูล BD จะถูกลบออก
Thai
การตั้งค่า
Support (การสนับสนุน)
Software Upgrade
(การอัพเกรดซอฟต์แวร์)
เมนูนี้ช่วยให้คุณสามารถอัพเกรดซอฟต์แวร์สำหรับการป
รับปรุงประสิทธิภาพหรือบริการเสริม
คุณสามารถตรวจสอบเวอร์ชันซอฟต์แวร์ปัจจุบัน
อัพเกรดทางอินเทอร์เน็ต และตั้งค่า Auto upgrade
notification (การแจ้งเตือนอัพเกรดอัตโนมัติ)
หากเครื่องมีการเชื่อมต่ออย่างเหมาะสมกับเครือข่
ายโดยสายเคเบิลหรือแบบไร้สาย เครื่องจะเชื่อม
ต่อไปยังเว็บไซต์ของเราโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิ
ดเครื่องและดาวน์โหลดไฟล์อัพเกรดหากมีการอั
พเกรดที่ใช้ได้อยู่
Settings
Display
Software Upgrade
Software
Audio
Disc MenuUpgrade :
System Current Version Audio : XXX-XXXXXXXXX
:
NetworkBy Internet
Subtitle
:
\
Language
Auto Upgrade Notification : On
Security
General
s Select r Return
Support
คุณสามารถอัพเดตซอฟต์แวร์ดว้ ยวิธใี ดวิธห
ี นึง่ ในสอง
วิธต
ี ามนี:้ การอัพเดตซอฟต์แวร์จะเหมือนกับการใช้เม
นู By Internet (ทางอินเทอร์เน็ต)
• USB : โปรดเยีย
่ มชม www.samsung.com/
bluraysupport จากนัน
้ ดาวน์โหลดและจัดเก็บซอฟ
ต์แวร์ลา่ สุด (ไฟล์ RUF) ลงในไดรฟ์ USB flash
เชือ
่ มต่อไดรฟ์ USB flash กับพอร์ต USB
ของเครือ
่ ง (ถาดวางแผ่นดิสก์ตอ
้ งไม่มแ
ี ผ่นอยู)่
เพือ
่ อัพเดตซอฟต์แวร์ และปฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำบน
หน้าจอ
• CD : โปรดเยีย
่ มชม www.samsung.com/
bluraysupport ดาวน์โหลดและเขียนซอฟต์แวร์ลา่
สุด (ไฟล์ RUF) ลงบนแผ่นดิสก์ ใส่และเล่นแผ่นดิส
ก์ในเครือ
่ ง เพือ
่ เริม
่ ต้นการอัพเดต และปฏิบต
ั ต
ิ ามคำ
แนะนำบนหน้าจอ
✎ หมายเหตุ
 ถ้าคุณต้องการยกเลิกการอัพเกรดระหว่างกระบวนก
ารดาวน์โหลดข้อมูลการอัพเกรด กดปุม
่ ENTER
(ป้อน)
 เมือ่ เสร็จสิน้ การอัพเกรดระบบ ตรวจสอบรายละเอีย
ดของซอฟต์แวร์ในเมนู Software Upgrade
(การอัพเกรดซอฟต์แวร์)
 อย่าปิดเครือ่ งระหว่างการอัพเกรดระบบ ไม่เช่นนัน้ เ
ครือ
่ งอาจไม่ทำงานอย่างเหมาะสม
1. ในการเลือก By Internet (ทางอินเทอร์เน็ต)
กดปุม
่ ENTER (ป้อน)
ข้อความป๊อปอัพจะปรากฏขึน
้ หากมีการอัพเกรดใ
ห้เลือกใช้
2. หากคุณเลือก Yes (ใช่) เครือ
่ งจะปิดโดยอัตโนมั
ติกอ
่ นการเริม
่ ต้นใหม่ (ไม่ตอ
้ งปิดด้วยตนเอง)
3. ป๊อปอัพแสดงความคืบหน้าในการอัพเดตจะปรากฏขึน
้
เมือ
่ การอัพเดตเสร็จสิน
้ เครือ
่ งจะปิดลงโดยอัตโนมัติ
4. กดปุม
่ POWER (เปิด/ปิดเครือ
่ ง)
เพือ
่ เปิดเครือ
่ ง
✎ หมายเหตุ
 การอัพเดตจะเสร็จสิน้ เมือ่ เครือ่ งปิดเองหลังจากการเ
ริม
่ ต้นใหม่ กดปุม
่ POWER (เปิด/ปิดเครือ
่ ง) เพื่
อเปิดเครือ
่ งทีอ
่ พ
ั เดตแล้วสำหรับการใช้งานของคุณ
อย่าปิดหรือเปิดเครือ
่ งด้วยตนเองในระหว่างกระบวน
การอัพเดต
 Samsung Electronics ไม่รบั ผิดชอบตามกฎหมายต่
อการทำงานผิดปกติของเครือ
่ งทีเ่ กิดจากการเชือ
่ มต่
ออินเทอร์เน็ตไม่เสถียรหรือการไม่เอาใจใส่ของลูกค้
าในระหว่างการอัพเกรดซอฟต์แวร์
Thai
 อย่าใช้อปุ กรณ์ USB อืน่ นอกจากไดรฟ์ USB Flash
ในการอัพเกรดซอฟต์แวร์โดยใช้แจ็ค USB Host
Contact Samsung (ติดต่อซัมซุง)
ให้ขอ
้ มูลติดต่อเมือ
่ ต้องการความช่วยเหลือเกีย
่ วกับผลิ
ตภัณฑ์ของคุณ
POWER
Disc Structure
(โครงสร้างแผ่นดิสก์)
DVD RECEIVER/TV
Playback (การเล่น)
ปกติแล้ว ข้อมูลของดิสก์ถก
ู แบ่งดังนี้
1. กดปุม
่ OPEN/CLOSE (เปิด/ปิด) ( )
เพือ
่ เปิดถาดวางแผ่นดิสก์
2. วางแผ่นดิสก์เบา ๆ ลงในถาดวางแผ่นดิสก์โดยวา
งด้านทีม
่ ข
ี อ
้ ความสกรีนหงายขึน
้
• บลูเรย์ดส
ิ ก์, DVD-VIDEO
3. กดปุม
่ PLAY (เล่น) (►) หรือปุม
่ OPEN/
CLOSE (เปิด/ปิด) ( ) เพือ
่ ปิดถาดวางแผ่นดิสก์
• ซีดเี พลง (CD-DA)
ปุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเล่น
PLAY (เล่น)
( +)
เริ่มต้นการเล่น
หยุดการเล่น
• หากกดปุ่มนี้หนึ่งครั้ง: ตำแหน่ง
ที่หยุดเล่นจะถูกจดจำไว้
STOP (หยุด) • หากกดปุ่มนี้สองครั้ง: ตำแหน่ง
(@)
ที่หยุดเล่นจะไม่ถูกจดจำไว้
(กับบลูเรย์ดสิ ก์ (BD-J) บางแผ่น
ฟังก์ชนั นีอ้ าจไม่ทำงาน)
PAUSE (หยุด
ชั่วคราว)
หยุดเล่นชั่วคราว
(#)
เรือ่ ง 1
บทที่ 1
บทที่ 2
แทร็ก 1
แทร็ก 2
FUNCTIO
TV SOURC
ฟังก์ชันพื้นฐาน
Playing a Disc (การเล่นดิสก์)
04
ฟังก์ชันพื้นฐาน
1
SLEEP
2
3
6
บทที่ 1
เรือ่ ง 2
บทที่ 2
บทที4
่3
5
7
8
แทร็ก 3
แทร็ก 4
แทร็ก 5
9
REPEAT
0
• MP3, WMA, DivX, MKV และ MP4
โฟลเดอร์ (กลุม่ ) 1
ไฟล์ 1
ไฟล์ 2
โฟลเดอร์ (กลุม่ ) 2
ไฟล์ 1
ไฟล์ 2
ไฟล์ 3
การใช้ Disc Menu (เมนูดิสก์)/Title Menu
(เมนูเรื่อง)/Popup Menu (เมนูป๊อปอัพ)
การใช้ Disc Menu (เมนูดิสก์)
hZ
1. ในระหว่างการเล่น กดปุม
่ DISC
MENU (เมนูดส
ิ ก์) ทีร่ โี มทคอนโทรล
2. กดปุม
่ ▲▼_ + เพือ
่ ทำการเลือกค่าทีต
่ ้
องการ จากนัน
้ กดปุม
่ ENTER (ป้อน)
MUTE
VOL
DISC MENU
SFE MODE
TUNING
/CH
MENU
TITLE MEN
POPUP
TOOLS
INFO
✎ หมายเหตุ
✎ หมายเหตุ
 "Not Available” (ไม่สามารถใช้งานได้) จะปราก
 ขึน้ กับแผ่นดิสก์ รายการเมนูอาจแตกต่างกัRETURN
นและ
EXIT
เมนูนอ
้ี าจไม่สามารถใช้งานได้
TUNER
MEMORY
ฏขึน
้ เมือ
่ กดปุม
่ ไม่ถก
ู ต้อง
A
INTERNET@
Thai
45
B
C
MO/ST
D
DSP
0
ฟังก์ชันพื้นฐาน
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
MUTE
POWER
FUNCTION
TV SOURCE
DVD RECEIVER/TV
การใช้ Title Menu (เมนูเรื่อง)
TUNING
VOL
DVD RECEIVER/TV
/CH
SLEEP
SFE MODE
DISC MENU
1. ในระหว่างการเล่น กดปุ
ม
่ TITLE MENU
1
2
MENU (เมนูเรือ
่ ง) ทีร่ โี มทคอนโทรล
2. กดปุม
่ ▲▼_ + เพือ
่ ทำการเลือกค่าที่
TOOLS
4
ต้องการ จากนัน
้ กดปุม
่ ENTER
(ป้5
อน)
POWER
✎ หมายเหตุ
7
(การใช้ฟSLEEP
ังก์ชัน Search (ค้นหา) และ Skip (ข้าม))
ระหว่างการเล่น คุณสามารถค้นหาผ่านแต่ละบท หรือ
แทร็
ย่างรวดเร็ว หรือใช้ฟังก์ชันข้าม เพื่อข้ามไ
2 กได้อ3
ปยังบทถัดไปได้
Z
1
TITLE MENU
3
4
5
6
การค้นหาฉากที่ต้องการ
POPUP
76
INFO
FUNCTION
TV SOURCE
8
9
0
EXIT
8
(())
แต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กดปุม
่ SEARCH (ค้นหา) (())
ความเร็วในการเล่นจะเปลีย
่ นแปลงดังนี้
 Title Menu (เมนูเรือ่ ง) จะปรากฏขึน้ ต่อเมือ่ มีเรือ่ งอ
ย่างน้อย 2 เรือ
่ งในดิสก์
TUNER
1
A
B
2 MEMORY 3MO/ST
C
D
INTERNET
DSP
การเล่นตาม Title List
4 (รายชื
5 ่อเรื่อ6ง)
@
8
/CHMENU
DISC
2. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือกรายการทีค
่ ณ
ุ ต้อ
งการเล่นจาก Title List (รายชือ
่ เรือ
่ ง)
จากนัน
้ กดปุม
่ ENTERDISC(ป้MENU
อน) MENU
การใช้ Popup Menu
TOOLS
(เมนูป๊อปอัพ)
✎ หมายเหตุ
INFO
 คุณจะไม่ได้ยนิ เสียงใดๆ ระหว่างโหมดค้นหา
h
SFE MODE
MENU TUNER TITLE MENU
MEMORY
MO/ST
POPUP
C
D
DSP
INFO
TOOLS
 ขึน้ กับแผ่นดิสก์ รายการเมนูอาจแตกต่างกันและเม
นูนอ
้ี าจไม่สามารถใช้งานได้
RETURN
EXIT
TUNER
MEMORY
A
INTERNET@
46
Thai
B
EXIT
การข้ามบท
TUNING
/CH
INTERNET@
✎ หมายเหตุ
TITLE MENU
• ในการกลับไปเล่นทีค
่ วามเร็วปกติ ให้กดปุม
่ PLAY
(เล่น) (+)
INFO
TITLE MENU
TOOLS
POPUP
1. ในระหว่างการเล่น กดปุRETURN
ม
่ POPUP (ป๊อปอัพ
AEXIT)
ทีร่ โี มทคอนโทรล
INTERNET@
2. กดปุม
่ ▲▼_ + หรือปุม
่ ENTER
(ป้อน) เพือ
่ เลือกเมนูทต
่Aี อ
้ งการB
)1)2)3
(1(2(3
MENU
RETURN
DISC MENU
DivX, MKV, MP4
POPUP
MUTE
VOL
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
SFE MODE
1. ระหว่างการเล่น กดปุม
่ DISC MENU
REPEAT
(เมนูดส
ิ ก์) หรือ TITLEVOLMENU (เมนูเรืTUNING
อ
่ ง)
0
SFE MODE
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
TUNING
DVD-VIDEO
/CH
MUTE
z
9VOL
MUTE
7
hzZyx
0
• ระหว่างการเล่น กดปุม
่ SEARCH (ค้นหา)
 ขึน้ กับแผ่นดิสก์ รายการเมนู
อาจแตกต่างกัREPEAT
นและ
DVD RECEIVER/TV
SLEEP
เมนูนอ
้ี าจไม่สามารถใช้
งานได้
RETURN
9
REPEAT
C
MO/ST
D
DSP
TUNER
MEMORY
B
C
MO/ST
D
DSP
hzZyx
• ระหว่างการเล่น กดปุม
่ SKIP (ข้าม) ([])
ถ้าคุณกดปุม
่ SKIP (ข้าม) (])
เครือ
่ งจะไปทีบ
่ ทถัดไป
เมือ
่ คุณกดปุม
่ SKIP (ข้าม) ([) จะเป็นการเลือ
่ น
ไปยังจุดเริม
่ ต้นของบทนัน
้ การกดเพิม
่ อีกครัง้ จะเลือ
่
นไปยังจุดเริม
่ ต้นของบทก่อนหน้า
04
Repeat
ฟังก์ชันพื้นฐาน
การเล่นแบบเคลื่อนไหวช้า/การเล่นแบบเคลื่อนไหวเป็นลำดับ
Off
การเล่นแบบเคลื่อนไหวช้า
h�Z��
• ในโหมดหยุดชัว่ คราว กดปุม
่ SEARCH (ค้นหา)
())
หากคุณกดปุม
่ SEARCH (ค้นหา) ()) ความเร็ว
ในการเล่นจะลดลงเป็น * 1/8 * 1/4 * 1/2
• ในการกลับไปเล่นทีค
่ วามเร็วปกติ ให้กดปุม
่ PLAY
(เล่น) (+ )
✎ หมายเหตุ
 คุณจะไม่ได้ยนิ เสียงใดๆ ระหว่างโหมดเล่นภาพช้า
 การเล่นแบบเคลือ่ นไหวช้าทำงานเฉพาะในทิศทาง
3. ในการกลับไปเล่นตามปกติ ให้กดปุม
่ REPEAT
(เล่นซ้ำ) อีกครัง้
✎ หมายเหตุ
h�Z��
• นโหมดหยุดชัว่ คราว กดปุม
่ PAUSE
(หยุดชัว่ คราว) ( # )
ทุกครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ PAUSE (หยุดชัว่ คราว) ( # )
ภาพเฟรมใหม่จะปรากฏขึน
้
• ในการกลับไปเล่นทีค
่ วามเร็วปกติ ให้กดปุม
่ PLAY
(เล่น) ( + )
✎ หมายเหตุ
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
 คุณจะไม่ได้ยนิ เสียงใดๆ ระหว่างโหมดเล่นแบบเคลื่
อนไหวเป็นลำดับ
 การเล่นแบบเคลือ่ นไหวเป็
นลำดับทำงานเฉพาะใน
DVD RECEIVER/TV
SLEEP
ทิศทางเดินหน้าเท่านัน
้
การเล่นซ้ำ
DVD RECEIVER/TV
SLEEP
อาจไม่สามารถใช้ได้
เล่นซ้ำส่วน
1
2
3
4
5
6
h�Z�
7
8
9
1. ระหว่างการเล่น กดปุม
่ REPEAT
(เล่นซ้ำ) บนรีโมทคอนโทรล 0
REPEAT
2. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือก REPEAT A-B
(เล่นซ้ำ A-B)
Repeat
REPEAT A-B : Off
s Mark A
MUTE
3. กดปุม
่ ENTER (ป้อน) ทีจ
่ ด
ุ ซึง่ คุณต้องการให้
TUNINGเริ่
VOL
/CH
มต้นเล่นซ้ำ (A)
SFE MODE
4. กดปุม
่ ENTER (ป้อน) ทีจ
่ ด
ุ ซึง่ คุณต้องการให้กา
รเล่นซ้ำหยุด (B)
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
5. ในการกลับไปเล่นตามปกติ ให้กดปุม
่ REPEAT
POPUP
(เล่นซ้ำ) อีกครัง้
6. กดปุม
่ ENTER (ป้อน)TOOLS
1
2
3
4
5
6
เล่นซ้ำ Title (เรื่อง) หรือ Chapter (บท)
h�Z�
เล่นซ้ำเรื่องหรือบทในดิส7ก์
FUNCTION
TV SOURCE
 ขึน้ อยูก่ บ
ั แผ่นดิสก์ ฟังก์ชน
ั Repeat (เล่นซ้ำ)
เดินหน้าเท่านัน
้
การเล่นแบบเคลื่อนไหวเป็นลำดับ
POWER
4. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือก Off (ปิด) จากนัน
้ กดปุม
่
ENTER (ป้อน)
8
1. ระหว่างการเล่น กดปุม
่ REPEAT 0
(เล่นซ้ำ) บนรีโมทคอนโทรล
INFO
✎ หมายเหตุ
 ถ้าคุณตัง้ จุด (B) ก่อนจบห้าวินาที
ข้อความห้ามจะปรากฏขึน
้
RETURN
EXIT
9
REPEAT
TUNER
MEMORY
A
B
C
INTERNET@
Thai
TUNING
D
DSP
2. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือก Chapter (บท)
หรือ Title (เรือ
่ ง) จากนัน
้ กดปุม
่
ENTER (ป้อน)
MUTE
MO/ST
MUTE
VOL
ฟังก์ชันพื้นฐาน
DISC MENU
MENU
การใช้ปุ่ม TOOLS (เครื่องมือ)
ระหว่างการเล่น คุณสามารถใช้งานเมนูดส
ิ ก์
โดยการกดปุม
่ TOOLS (เครือ
่ งมือ)
TOOLS
• หน้าจอเมนู TOOLS (เครือ
่ งมือ)
Tools
RETURN
Title
:
1/1
Chapter
4/21
Playing Time
:
00:12:06
A
Repeat
Audio
: 1/7 ENG Multi
CH
@
INTERNET
Subtitle
:
1/6 ENG
Angle
:
1/1
BONUSVIEW Video :
Off
BONUSVIEW Audio :
0/1 Off
TUNING
/CH
SFE MODE
B
Picture Setting
< Change " Select
✎ หมายเหตุ
▪ เมนู TOOLS (เครื่องมือ) อาจแตกต่างกัน ขึ้นกับ
แผ่นดิสก์
การไปยังฉากที่ต้องการโดยตรง
TITLE MENU
 ข้POPUP
อมูลเกีย
่ วกับโหมดหลัก / โหมดรองจะปรากฏขึน
้
หากบลูเรย์ดส
ิ ก์มส
ี ว่ น BONUSVIEW
ใช้INFO
ปม
ุ่ ◄► เพือ
่ สลับระหว่างโหมดเสียงหลักและโ
หมดเสียงรอง
 ฟังก์ชนั นีข้ น้ึ อยูก่ บั ภาษาของเสียงทีม่ กี ารเข้ารหัสไว้
บนแผ่นดิสก์ และอาจไม่สามารถใช้ได้
 บลูเรย์ดสิ ก์สามารถบรรจุภาษาของเสียงได้ถงึ 32
EXIT
ภาษา และแผ่น DVD บรรจุได้ 8 ภาษา
TUNER
 บลูMO/ST
เรย์ดส
ิ ก์บางแผ่นอาจยินยอมให้คณ
ุ เลือกแทร็กเ
MEMORY
้ LPCM แบบมัลติแชนเนล หรือดอลบีด
้ จิ ต
ิ อ
C สียงทั
D ง
ลในแทร็
กเสียงภาษาอังกฤษ
DSP
การเลือก Subtitle Language
(ภาษาของคำบรรยายใต้ภาพ)
hZ�
1. ระหว่างการเล่น กดปุม
่ TOOLS (เครือ
่ งมือ)
2. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือก Subtitle
(คำบรรยายใต้ภาพ)
3. กดปุม
่ ◄► เพือ
่ เลือกภาษาของคำบรรยายใต้ภา
พทีต
่ อ
้ งการ
h�Z� ✎ หมายเหตุ
1. ระหว่างการเล่น กดปุม
่ TOOLS (เครือ
่ งมือ)
2. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือก Title (เรือ
่ ง), Chapter
(บท) หรือ Playing Time (เวลาในการเล่น)
3. ป้อน Title (เรือ
่ ง), Chapter (บท) หรือ
Playing Time (เวลาในการเล่น) ทีต
่ อ
้ งการโด
ยใช้ปม
ุ่ ตัวเลข จากนัน
้ กดปุม
่ ENTER (ป้อน)
 คุณอาจเปลีย่ นคำบรรยายใต้ภาพทีต่ อ้ งการใน Disc


การเลือก Audio Language (ภาษาของเสียง)
h�Z�
1. ระหว่างการเล่น กดปุม
่ TOOLS (เครือ
่ งมือ)
2. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือก Audio (เสียง)
3. กดปุม
่ ◄► เพือ
่ เลือกภาษาของเสียงทีต
่ อ
้ งการ
✎ หมายเหตุ
 ไฟแสดงสถานะ ◄► จะไม่ปรากฏขึน้ บนหน้าจอห
ากส่วน BONUSVIEW (BONUSVIEW)
ไม่มก
ี ารตัง้ ค่าเสียง BONUSVIEW (BONUSVIEW)
Thai



Menu (เมนูดส
ิ ก์) ได้ ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั บลูเรย์ดส
ิ ก์ /
DVD กดปุม
่ DISC MENU (เมนูดส
ิ ก์)
ฟังก์ชน
ั นีข
้ น
้ึ อยูก
่ บ
ั ว่ามีคำบรรยายใต้ภาพใดทีม
่ ก
ี ารเ
ข้ารหัสไว้บนแผ่นดิสก์ และอาจไม่ทำงานในบลูเรย์
ดิสก์/DVD ทุกแผ่น
บลูเรย์ดส
ิ ก์สามารถบรรจุภาษาของคำบรรยายใต้ภา
พได้ถงึ 255 ภาษา และแผ่น DVD บรรจุได้ 32
ภาษา
ข้อมูลเกีย
่ วกับโหมดหลัก / โหมดรองจะปรากฏขึน
้
หากบลูเรย์ดส
ิ ก์มส
ี ว่ น BONUSVIEW
ฟังก์ชน
ั นีจ้ ะเปลีย
่ นทัง้ คำบรรยายใต้ภาพหลักและค
ำบรรยายใต้ภาพรองในเวลาเดียวกัน
จำนวนคำบรรยายใต้ภาพคือผลรวมของจำนวนค
ำบรรยายหลักและคำบรรยายรอง
04
�
• คุณอาจเคยพบปัญหาภาพถูกสกัดและแก้ไขเพือ
่ สา
มารถใช้คณ
ุ สมบัตน
ิ อ
้ี ย่างเหมาะสม
• ในการใช้ฟงั ก์ชน
ั คำบรรยาย บันทึกไฟล์คำบรรยาย
(*.smi) ในชือ
่ ไฟล์เดียวกับไฟล์สอ
่ื DivX (*.avi)
ภายในโฟลเดอร์เดียวกัน
ตัวอย่างเช่น Root Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• ชือ่ ไฟล์สามารถใช้สญ
ั ลักษณ์ตา่ งๆ
บนแป้นคียบ
์ อร์ดได้สงู สุด 60 ตัว หรือตัวอักษรเอเชียตะวัน
ออก 30 ตัว (เช่น ตัวอักษรเกาหลีและจีน 2 ไบต์)
การเปลี่ยนมุมกล้อง
hZ
เมือ
่ บลูเรย์ดส
ิ ก์/DVD ประกอบด้วยมุมกล้องหลายมุมใ
นฉากบางฉาก คุณสามารถใช้ฟงั ก์ชน
ั ANGLE
(มุมกล้อง) ได้
• User (ผูใ้ ช้) : ผูใ้ ช้สามารถปรับความคมชัดแ
ละฟังก์ชน
ั การลดสัญญาณรบกวนตามลำดับ
กดปุม
่ ◄► เพือ
่ ตัง้ ค่า Sharpness
(ความคมชัด)/Noise Reduction (ฟังก์ชน
ั การล
ดสัญญาณรบกวน)
- Sharpness (ความคมชัด): Off (ปิด), Low
(ต่ำ), Middle (กลาง), High (สูง)
- Noise Reduction (การลดสัญญาณรบกวน):
Off (ปิด), Low (ต่ำ), Middle (กลาง), High
(สูง)
การตั้งค่า BONUSVIEW
h
คุณสมบัติ BONUSVIEW อนุญาตให้คณ
ุ ดูเนือ
้ หาใหม่
(เช่น บทวิจารณ์) ในหน้าต่างขนาดเล็กบนหน้าจอขณ
ะทีเ่ ล่นภาพยนตร์ ฟังก์ชน
ั นีม
้ ใี ห้ใช้งานได้ตอ
่ เมือ
่ ดิสก์น้ั
นมีคณ
ุ สมบัติ bonusview
1. ระหว่างการเล่น กดปุม
่ TOOLS (เครือ
่ งมือ)
2. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือก Angle (มุมกล้อง)
3. กดปุม
่ ◄► เพือ
่ เลือก Angle (มุมกล้อง)
ทีต
่ อ
้ งการ
การเลือก Picture Setting
(การตั้งค่าภาพ)
h�Z�
เสียง/วิดโี อหลัก
เสียง/วิดโี อรอง
1. ระหว่างการเล่น กดปุม
่ TOOLS (เครือ
่ งมือ)
ฟังก์ชน
ั นีช
้ ว่ ยให้คณ
ุ ปรับคุณภาพของภาพเมือ
่ เชือ
่ มต่อ
กับทีวผ
ี า่ น HDMI
2. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือก วิดโี อ BONUSVIEW หรือ
เสียง BONUSVIEW
1. ระหว่างการเล่น กดปุม
่ TOOLS (เครือ
่ งมือ)
3. กดปุม
่ ◄► เพือ
่ เลือก bonusview ทีต
่ อ
้ งการ
2. กดปุม
่ ▲▼ ▲▼ เพือ
่ เลือก Picture Settings
(การตัง้ ค่าภาพ) จากนัน
้ กดปุม
่ ENTER (ป้อน)
✎ หมายเหตุ
3. กดปุม
่ ◄► เพือ
่ เลือก Picture Settings
(การตัง
้ ค่าภาพ) ทีต
่ อ
้ งการ จากนัน
้ กดปุม
่
ENTER (ป้อน)
• Dynamic (ไดนามิก) : เลือกการตัง้ ค่านีเ้ พือ
่ เ
พิม
่ ความคมชัด
• Normal (ปกติ) : เลือกการตัง้ ค่านีส
้ ำหรับการ
ดูแอปพลิเคชันส่วนใหญ่
• Movie (ภาพยนตร์) : นีเ่ ป็นการตัง้ ค่าทีด
่ ท
ี ส
่ี ุ
ดสำหรับการชมภาพยนตร์
 หากคุณสลับจาก วิดโี อ BONUSVIEW, เสียง
BONUSVIEW จะเปลีย
่ นโดยอัตโนมัตต
ิ าม วิดโี อ
BONUSVIEW
Tools
BONUSVIEW Video
Off
BONUSVIEW Audio :
0/1 Off
Picture Setting
< Change " Select
Thai
ฟังก์ชันพื้นฐาน
ฟังก์ชันคำบรรยาย
ฟังก์ชันพื้นฐาน
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
การฟังเพลงSLEEP
BD RECEIVER/TV
1
2
3
o�
FUNCTION
TV SOURCE
ปุ่มต่าง ๆ บนรีโมทคอนโทรลที่ใช้ส
4
5
6
ำหรับการเล่นเพลง
POWER
BD RECEIVER/TV
7
8
FULL SCREEN
!
0
SLEEP
9
0
2
4
5
6
7
8
9
FULL SCREEN
MUTE
REPEAT
TUNING
/CH
SFE MODE
MENU
TITLE MENU
MUTE
POPUP
TOOLS
3
4
INFO
VOL
TUNING
/CH
SFE MODE
5
7
DISC MENU
RETURN
TOOLS
A
MENU
TITLE MENU
EXIT
POPUP
TUNER
MEMORY
B
C
MO/ST
INFO
D
INTERNET@
DSP
RETURN
EXIT
6
1
ปุม่ REPEAT (เล่นซ้ำ): เลื
อกโหมดเล่นใน Playlist
TUNER
MO/ST
MEMORY
(รายการเล่น)
2
DSP
INTERNET@
ปุม่ SEARCH
(ค้นหา): การเล่นอย่
างรวดเร็ว
(CD เพลง (CD-DA) เท่านัน
้ )
3
ปุม่ PAUSE (หยุดชัว่ คราว): หยุดเล่นชัว่ คราว
4
ปุม่ PLAY (เล่น): เล่นแทร็กทีเ่ ลือกปัจจุบน
ั
5
ปุม่ ▲▼ : เลือกแทร็กใน Music List (รายการเพลง)
หรือ Playlist (รายการเล่น)
6
ปุม่ สีเหลือง(C) : เลือกหรือยกเลิกการเลือกแทร็กใ
น Music List (รายการเพลง)
A
0
Thai
B
ปุม่ STOP (หยุด): หยุดแทร็ก
9
ปุม่ SKIP (ข้าม) (]) : ระหว่างการเล่น
เลือ่ นไปทีห
่ น้าถัดไปใน Music List (รายการเพลง)
หรือเลือ่ นไปทีแ่ ทร็กต่อไปใน Playlist (รายการเล่น)
0
ปุม่ SKIP (ข้าม) ([) : ระหว่างการเล่น เลือ่ นไปท
ห
่ี น้าก่อนหน้าใน Music List (รายการเพลง) หรือเลือ่ น
ไปทีแ่ ทร็กก่อนหน้าใน Playlist (รายการเล่น)
ถ้าคุณกดปุม่ นีห
้ ลังจากเล่นใน Playlist (รายการเล่น)
ไปสามวินาที เครือ่ งจะเล่นแทร็กปัจจุบนั ใหม่อกี ครัง้ ตัง้
แต่เริม่ ต้น แต่ถา้ คุณกดปุม่ นีภ
้ ายในสามวินาทีหลังจาก
เริม่ เล่นใน Playlist (รายการเล่น) เครือ่ งจะเล่นแทร็กก
อ่ นหน้านี้
!
ปุม่ NUMBER (ตัวเลข): ระหว่างการเล่นใน
Playlist (รายการเล่น) กดหมายเลขแทร็กทีต
่ อ้ งการ
แทร็กทีเ่ ลือกจะถูกเล่น
1
2
9
DISC MENU
8
3
0
8
ปุม่ ENTER (ป้อน): เล่นและหยุดเล่นแทร็กทีเ่ ลือก
ชัว่ คราว
REPEAT
1
VOL
7
C
D
DVD RECEIVER/TV
1. ใส่แผ่น CD เพลง (CD-DA) หรือ MP3
ลงในถาดวางแผ่นดิสก์
• สำหรับแผ่น CD เพลง (CD-DA) แทร็กแรกจะเ
ล่นโดยอัตโนมัติ
• สำหรับแผ่น MP3 กดปุม
่ ◄► เพือ
่ เลือก
Music (เพลง) จากนัน
้ กดปุม
่ ENTER (ป้อน)
ส่วนประกอบของหน้าจอ CD เพลง (CD-DA)/MP3
1
2
3
Playlist
TRACK 001
TRACK 001
05:57
TRACK 002
04:27
TRACK 003
7
6
04:07
TRACK 004
+
00:08 / 05:57
03:17
TRACK 006
5
3
4
5
6
การเล่นซ้ำ CD เพลง
7 (CD-DA)/MP3
8
9
REPEAT
1. ในระหว่างการเล่น Playlist (รายการเล่น)
0
กดปุม
่ REPEAT (เล่นซ้ำ)
2. เลือกโหมดการเล่นทีต
่ อ้ งการโดยการกดปุม
่
REPEAT (เล่นซ้ำ) ซ้ำๆ
CD เพลง
แทร็กบนแผ่นดิสก์จะถูกเล่นใน
(CD-DA)/MP3 ลำดับทีบ
่ นั ทึกมาในแผ่นดิสก์
Off (ปิด)
( ) Track
(แทร็ก)
CD เพลง
(CD-DA)
( ) One
(หนึง่ )
MP3
( ) All
(ทัง้ หมด)
CD เพลง
เล่นซ้ำทุกแทร็ก
(CD-DA)/MP3
DISC MENU
MENU
CD เพลง
( )
(CD-DA)/
Shuffle (สุม่ )
MP3
MUTE
แทร็กปัจจุบน
ั จะถูกเล่นซ้ำ
TUNING
VOL
แทร็กปัจจุบน
ั จะถูกเล่น/CH
ซ้ำ
SFE MODE
TITLE MENU
POPUP
ตัวเลือกเล่นแบบสุม่ นีจ้ ะเล่นแทร
ก็ ของแผ่นดิสก์ในลำดับแบบสุม่
TOOLS
INFO
03:41
TRACK 005
s Pause
1/12
2
Playlist (รายการเล่น)
03:35
Tools
r Return
4
1
แสดงข้อมูลเพลง
2
แสดงรายการเล่น
3
แสดงแทร็กปัจจุบน
ั /แทร็กทัง้ หมด
4
แสดงปุม
่ ทีใ่ ช้ได้
5
แสดงเวลาปัจจุบน
ั /เวลาในการเล่นทัง้ หมด
6
แสดงสถานะการเล่นปัจจุบน
ั
7
แสดงสถานะการเล่นซ้ำ
o�
RETURN
EXIT
1. ใส่แผ่น CD เพลง (CD-DA) หรือ MP3
TUNER
MEMORY
ลงในถาดวางแผ่นดิสก์
A
B
MO/ST
C
D
• สำหรับแผ่น CD เพลง (CD-DA)
แทร็กแรกจะเ
INTERNET@
DSP
ล่นโดยอัตโนมัติ
• สำหรับแผ่น MP3 กดปุม
่ ◄► เพือ
่ เลือก
Music (เพลง) จากนัน
้ กดปุม
่ ENTER (ป้อน)
2. ในการไปที่ Music List (รายการเพลง) กดปุม
่
STOP (หยุด) (@) หรือ RETURN (ย้อนกลับ)
หน้าจอ Music List (รายการเพลง) จะปรากฏขึน
้
3. กดปุม
่ ▲▼◄► เพือ่ เลือ่ นไปยังแทร็กทีต
่ อ้ งการ
แล้วกดปุม
่ สีเหลือง(C) เพือ่ เลือกแทร็กทีต
่ อ้ งการ
ทำซ้ำกระบวนการนีเ้ พือ่ เลือกแทร็กอืน
่ ๆ
Music
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
TRACK 008
00:05:57
2. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือกแทร็กทีค
่ ณ
ุ ต้องการเล่น
จากนัน
้ กดปุม
่ ENTER (ป้อน)
00:04:07
00:03:17
00:03:47
TRACK 009
00:03:53
CDDA
3 files selected 1/2 Page
TRACK 003
00:04:27
00:03:41
00:03:35
00:03:49
TRACK 010
00:03:45
c Select
() Jump page
r Return
Thai
1
ฟังก์ชันพื้นฐาน
o�
1
04
การเล่น CD เพลง (CD-DA)/MP3
SLEEP
VOL
SFE MODE
DISC MENU
ฟังก์ชันพื้นฐาน
MENU
TUNING
/CH
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
4. หากมีแทร็กทีไ่ ม่ตอ
้ งการในรายการเล่น กดปุม
่
สีเหลือง(C) อีกครัง้
แทร็กทีไ่ ม่ตอ
้ งการจะถูกลบออก
5. กดปุม
่ ENTER (ป้อน) เพือ
่ เล่นแทร็กทีเ่ ลือก
แทร็กทีเ่ ลือกจะเล่นโดยอัตโนมัติ
INFO
Sound Mode (โหมดเสียง)
ฟังก์ชน
ั DSP (ตัวประมวลผลสัญญา
RETURN
EXIT
ณเสียงดิจต
ิ อล)
FUNCTION
TV SOURCE
MEMORY
ฟังก์ชน
ั นีจ
้ ะควบคุมและปรับระดับเสีPOWER
ยงให้
คงทีส
่ MO/ST
B างฉับCพลันข D
ำหรับการเปลีย
่ นแปลงระดัAบเสียงอย่
@
ณะเปลีย
่ นช่องหรือระหว่INTERNET
างการเปลี
ย
่ นฉาก
DSP
TUNER
1/1
Playlist
TRACK 001
+
TRACK 001
05:57
TRACK 002
04:27
TRACK 003
04:07
00:08 / 05:57
s Pause
Tools
r Return
6. ในการไปที่ Music List (รายการเพลง) กดปุม
่
STOP (หยุด) (@) หรือ RETURN (ย้อนกลับ)
7. ในการไปยัง Playlist (รายการเล่น) กดปุม
่
ENTER (ป้อน)
✎ หมายเหตุ
 คุณสามารถสร้างรายการเล่นได้สงู สุด 99 แทร็กบน
CD เพลง (CD-DA)
กดปุม
่ DSP
DVD RECEIVER/TV
SLEEP
SMART SOUND (เสียงอัจฉริยะ)  MP3
2
ENHANCER (ขยายประสิทธิภาพ MP3) 1

POWER BASS  DSP MODE OFF (ปิดโหมด DSP)
3
4
ั5
• SMART SOUND (เสียงอัจฉริยะ) : ฟังก์ชน
นีจ
้ ะควบคุมและปรับระดับเสียงให้คงทีส
่ ำหรับกา
รเปลีย
่ นแปลงระดับเสียงอย่างฉับพลั
7นขณะเปลี8่
ยนช่องหรือระหว่างการเปลีย
่ นฉาก
6
9
REPEAT
0 :
• MP3 ENHANCER (ขยายประสิทธิภาพ MP3)
ฟังก์ชน
ั นีจ
้ ะช่วยเพิม
่ ประสิทธิภาพเสียงทีค
่ ณ
ุ ฟัง
(เช่น เพลง mp3) คุณสามารถปรับความคมชัดของ
เสียงระดับ MP3 (24 kHz, 8 บิต) เป็นเสียงระดับ
CD (44.1 kHz, 16 บิต)
• POWER BASS : ฟังก์ชน
ั นีจ
้ ะบีบโทนเสียงต่ำและ
MUTE
ให้เอฟเฟ็กต์เสียงดังโครมคราม
โหมด SFE (เอฟเฟ็กต์สนามเสี
VOL ยง)
TUNING
/CH
SFE MODE
คุณสามารถตัง้ โหมด SFE ทีเ่ หมาะสมทีส
่ ด
ุ
สำหรับประเภทของเพลงทีค
่ ณ
ุ กำลังDISC
ฟังMENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
กดปุม
่ SFE MODE (โหมด SFE)
ให้เสียงร้องทีช
่ ด
ั เจนราวกับนัง่ ฟังใน
ห้องโถงแสดงคอนเสิรต
์
HALL2
(ฮอลล์2)
ให้เสียงร้องทีช
่ ด
ั เจนราวกับนัง่ ฟังใน
ห้องโถงแสดงคอนเสิรต
์ เช่นเดียวกัน
แต่มพ
ี ลังน้อยกว่า HALL1
RETURN
JAZZ
(แจ็ส)
Thai
TOOLS
HALL1
(ฮอลล์1)
INFO
EXIT
การตัง้ ค่าทีแ
่ นะนำสำหรับแนวเพลงแTUNER
MEMORY
จ๊ส
A
B
CHURCH
(โบสถ์)
ให้ความรูส
้ ก
ึ เหมือนอยู
ใ่ นโบสถ์ขนา
INTERNET@
ดใหญ่
ROCK (ร็อก)
การตัง้ ค่าทีแ่ นะนำสำหรับแนวเพลงร็อค
SFE OFF
(ปิด SFE)
เลือกตัวเลือกนีเ้ พือ
่ ฟังเสียงปกติ
C
MO/ST
D
DSP
TOOLS
INFO
MUTE
VOL
EXIT
TUNER
MEMORY
B
C
INTERNET@
คุณสามารถเลือกโหมดเสียง Dolby Pro
Logic II ทีต
่ อ
้ งการ
กดปุม
่
DISC MENU
MO/ST
การใช้
ปุ่ม TOOLS (เครื่องมือ)
D
DSP
ระหว่างการเล่นสไลด์โชว์ คุณสามารถใช้
ฟังก์ชน
ั ต่างๆ โดยการกดปุม
่ TOOLS
(เครือ
่ งมือ)
PL II
MUSIC
(เพลง)
เมือ
่ ฟังเพลง คุณจะได้ฟงั เสียงเอฟเฟ็
กต์เช่นเดียวกับทีไ่ ด้ยน
ิ ในการเล่นจริง
MOVIE
(ภาพยนตร์)
เพิม
่ ความสมจริงให้กบ
ั เสียงซาวด์แทร็กภ
าพยนตร์
PROLOG
(โปรล็อก)
คุณจะสัมผัสกับเอฟเฟ็กต์หลายช่องสั
ญญาณสมจริง
ราวกับว่าใช้ลำโพงหกตัว แม้วา่ จะใช้เ
พียงลำโพงหน้าซ้ายและขวา
MATRIX
(เมตริกซ์)
คุณจะได้ยน
ิ เสียงเซอร์ราวด์หลายช่องสั
ญญาณ
STEREO
(สเตอริโอ)
เลือกค่านีเ้ พือ
่ รับฟังเสียงจากลำโพงด้าน
หน้าซ้ายและขวาและซับวูฟเฟอร์เท่านัน
้
✎ หมายเหตุ
 เมือ่ เลือกโหมด Pro Logic II เชือ่ มต่ออุปกรณ
ภ
์ ายนอกของคุณกับช่องเสียบ AUDIO INPUT
(ซ้ายและขวา) บนตัวเครือ
่ ง หากคุณเชือ
่ มต่อเพียงช่
องเดียว (ซ้ายหรือขวา) คุณจะไม่ได้รบ
ั ฟังเสียงแบบ
เซอร์ราวด์
 โหมดนีใ้ ช้ได้กบั เสียง 2 ช่องสัญญาณเท่านัน้
การเล่นภาพ
MENU
TOOLS
Tools
EXIT
Normal
A
Zoom
Rotate
B
INTERNET@
Information
" Enter
' Return
• Start Slide Show (เริม
่ สไลด์โชว์): เลือกตัวเลื
อกนีห
้ ากคุณต้องการเริม
่ สไลด์โชว์
• Slide Show Speed (ความเร็วสไลด์โชว์): เลือก
ตัวเลือกนีห
้ ากคุณต้องการปรับความเร็วของสไลด์โชว์
• Background Music (เพลงพืน
้ หลัง): เลือกตัวเ
ลือกนีห
้ ากคุณต้องการฟังเพลงขณะดูภาพ
• Zoom (ซูม): เลือกตัวเลือกนีห
้ ากคุณต้องการขยา
ยภาพปัจจุบน
ั (ขยายเพิม
่ 4 เท่า)
• Rotate (หมุน): เลือกตัวเลือกนีห
้ ากคุณต้องการห
มุนภาพ (จะหมุนภาพแบบตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเ
ข็มนาฬิกา)
• Information (ข้อมูล): แสดงข้อมูลภาพรวมถึงชื่
อและขนาด ฯลฯ
G ✎ หมายเหตุ
การเล่นแผ่นดิสก์ JPEG
1. ใส่แผ่น JPEG ลงบนถาดวางแผ่นดิสก์
2. กดปุม
่ ◄► เพือ
่ เลือก Photos (ภาพถ่าย)
จากนัน
้ กดปุม
่ ENTER (ป้อน)
INFO
TUNER
MEMORY
Background Music
> Move
POPUP
RETURN
Stop Slide Show
Slide Show Speed :
TITLE MENU
ฟังก์ชันพื้นฐาน
โหมด Dolby Pro Logic AII
04
RETURN
TUNING
/CH
SFE MODE
 ในการเปิดใช้งานฟังก์ชนั Background Music
(เพลงพืน
้ หลัง) ทัง้ ไฟล์เพลงและไฟล์ MP3 ต้องอ
ยูใ่ นโฟลเดอร์เดียวกัน อย่างไรก็ตาม คุณภาพเสียง
อาจได้รบ
ั ผลกระทบจากอัตราบิตของไฟล์ MP3
ขนาดของภาพถ่าย และวิธก
ี ารเข้ารหัส
3. กดปุม
่ ▲▼◄► เพือ
่ เลือกโฟลเดอร์ทค
่ี ณ
ุ ต้องก
ารเล่น จากนัน
้ กดปุม
่ ENTER (ป้อน)
4. กดปุม
่ ▲▼◄► เพือ
่ เลือกภาพถ่ายทีค
่ ณ
ุ ต้องกา
รเล่น จากนัน
้ กดปุม
่ ENTER (ป้อน)
✎ หมายเหตุ
 คุณไม่สามารถขยายคำบรรยายใต้ภาพและภาพกรา
ฟิก PG ในโหมดเต็มหน้าจอ
Thai
C
MO/ST
D
DSP
ฟังก์ชันพื้นฐาน
✎ หมายเหตุ
การเล่นสื่อเก็บข้อมูล USB
F
คุณสามารถใช้การเชือ
่ มต่อ USB เพือ
่ เล่นไฟล์มล
ั ติมเี ดีย
(MP3, JPEG, DivX ฯลฯ) ทีด
่ าวน์โหลดมาจากอุปกรณ์สอ
่ื เ
ก็บข้อมูล USB
1. เลือ
่ นไปยังเมนูหลัก
2. ในโหมด Stop (หยุด) เชือ่ มต่ออุปกรณ์สอ่ื เก็บข้อมูล
USB กับพอร์ต USB บนแผงด้านหน้าของเครือ่ ง
ข้อความ “Do you want to access the device?”
(คุณต้องการเข้าใช้งานอุปกรณ์หรือไม่) จะปรากฏขึน
้
3. กดปุม
่ ◄► เพือ
่ เลือก Yes (ใช่) จากนัน
้ กดปุม
่
ENTER (ป้อน)
4. กดปุม
่ สีแดง(A)
 คุณต้องถอดอุปกรณ์สอ่ื เก็บข้อมูล USB
อย่างปลอดภัย (โดยการทำฟังก์ชน
ั “Safe to
Remove Hardware” (ถอดฮาร์ดแวร์ออกอย่างปล
อดภัย) เพือ
่ ป้องกันอันตรายทีอ
่ าจเกิดกับหน่วยควา
มจำ USB กดปุม
่ MENU (เมนู) เพือ
่ เลือ
่ นไปยังห
น้าจอหลัก และเลือกปุม
่ สีเหลือง(C) แล้วกดปุม
่
ENTER (ป้อน)
 เมือ่ ไฟล์ Audio-CD (CD-DA), MP3 และ JPEG
อยูใ่ นโหมดหยุด คุณจะไม่สามารถดูภาพเต็มจอโด
ยการกดปุม
่ FULL SCREEN (หน้าจอเต็ม)
บนรีโมทคอนโทรล
 หากคุณใส่แผ่นดิสก์เมือ่ เล่นอุปกรณ์สอ่ื เก็บข้อมูล
USB โหมดอุปกรณ์เปลีย
่ นเป็น “DVD หรือ CD”
โดยอัตโนมัติ
 เมือ่ ต้องการฟังไฟล์เพลงด้วยระบบเสียง 5.1
ช่องสัญญาณ คุณต้องตัง้ ค่าโหมด Dolby Pro Logic II
เป็นเมตริกซ์ (ดูหน้า 53)
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
การฟังวิทยุ
การใช้ปุ่มบนรีโมทคอนโทรล
CD
USB
USB a Change Device c Safely Remove USB d View Devices " Enter
กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือก USB (USB)
จากนัน
้ กดปุม
่ ENTER (ป้อน)
6. กดปุม่ ◄► เพือ่ เลือก Videos (วิดโี อ), Music
(เพลง) หรือ Photos (ภาพถ่าย) จากนัน้ กดปุม่
ENTER (ป้อน)
4-1. กดปุ่ม สีฟ้า(D)
5.
Please activate Internet@TV service
to enjoy a variety of Internet Services.
1. กดปุม
่ FUNCTION (ฟังก์ชน
ั ) เพือ
่ เลือก FM
2. ค้นหาคลืน
่ สถานีทต
่ี อ
้ งการ
• Automatic Tuning 1 (หาคลื่นอัตโนมัติ 1) :
เมื่อมีการกดปุ่ม [ ] สถานีที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าจะถู
กเลือก
• Automatic Tuning 2 (หาคลื่นอัตโนมัติ 2) :
กดปุม
่ TUNING/CH (
) ค้างไว้เพือ
่ ค้นหาสถา
นีวท
ิ ยุทส
่ี ง่ สัญญาณอยูใ่ นขณะนีโ้ ดยอัตโนมัติ
• Manual Tuning (หาคลืน
่ ด้วยตนเอง): กดปุม่
TUNING/CH (
) เพือ่ เพิม่ หรือลดความถีท
่ ลี ะขัน้
การใช้ปุ่มบนเครื่อง
1. กดปุม
่ FUNCTION (ฟังก์ชน
ั )(
USB
) เพือ่ เลือก FM
2. เลือกสถานีทต
่ี อ
้ งการ
USB
d Home
" Enter
5-1. กดปุ่ม ◄► เพื่อเลือก USB (USB) จากนั้นกดปุ่
ม ENTER (ป้อน)
6-1. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือก Videos (วิดโี อ), Music (เ
พลง) หรือ Photos (ภาพถ่าย) ที่ต้องการ จาก
นั้นกดปุ่ม ENTER (ป้อน)
7. สำหรับการเล่นไฟล์ Video (วิดโี อ), Music (เพลง)
หรือ Photo (ภาพถ่าย) โปรดดูหน้า 45~53
Thai
• Automatic Tuning 1 (หาคลื่นอัตโนมัติ 1) :
กดปุ่ม STOP (หยุด) (  ) เพือ
่ เลือก PRESET
(ตัง้ ค่าล่วงหน้า) แล้วกดปุม
่ [ ] เพื่อเลือกตั้
งค่าสถานีล่วงหน้า
• Automatic Tuning 2 (หาคลื่นอัตโนมัติ 2) :
กดปุม
่ STOP (หยุด) (  ) เพือ
่ เลือก MANUAL
(ด้วยตนเอง) แล้วกดปุม
่ [ ] ค้างไว้เพือ
่ ค้น
หาย่านความถีโ่ ดยอัตโนมัติ
• Manual Tuning (หาคลืน
่ ด้วยตนเอง): กดปุม่ STOP
(หยุด) (  ) เพือ่ เลือก MANUAL (ด้วยตนเอง)
แล้วกดปุม่ [ ] เพือ่ ค้นหาความถีท
่ ต่ี ำ่ ลงหรือสูงขึน้
DISC MENU
7
MENU
TITLE MENU
8POPUP
9
REPEAT
0 INFO
TOOLS
04
RETURN
EXIT
การใช้ iPod
TUNER MUTE
MEMORY
MO/ST
กดปุม
่ MO/ST
A
B
C
D
• การกดปุม
่ นีแ
้ ต่ละครัง้ จะสลั
บ@
ระหว่างระบ
INTERNET
DSP
VOL
บเสียงแบบ STEREO (สเตอริโอ)
และ SFE MODE
MONO (โมโน)
ฟังก์ชันพื้นฐาน
การตั้งค่าโมโน/สเตอริโอ
TUNING
/CH
คุณสามารถเพลิดเพลินกับไฟล์เพลงและวิดโี อจาก
iPod ผ่านเครือ
่ ง
FM ANT
LAN
WIRELESS
• ในพืน
้ ทีท
่ ร่ี บ
ั สัญญาณได้ไม่ดี ให้DISC
เลืMENU
อก MONO
MENU
TITLE MENU
(โมโน) เพือ
่ การรับฟังเสียงอย่างชัดเจนและปราศจ POPUP
ากคลืน
่ รบกวน
DIDITAL
AUDIO IN
SPEAKER IMPEDANCE : 3
การตัง
้ สถานีไว้ลว่ งหน้า
TOOLS
WIRELESS LAN
iPod
INFO
ตัวอย่างเช่น: การตัง้ สถานี FM 89.10
ไว้ลว่ งหน้าในหน่วยความจำ
RETURN
COMPONENT OUT
HDMI OUT
HDMI
OUT
OPTICAL
iPod
EXIT
1. กดปุม
่ FUNCTION (ฟังก์ชน
ั ) เพือ
่ เลือก FM
TUNER
2. กดปุ่ม TUNING/CH (
) เพื่อเลือก MEMORY
MO/ST
A
B
C
D
<89.10>.
การฟังเพลง
DSP
3. กดปุ่ม TUNER MEMORY INTERNET@
คุณสามารถเล่นไฟล์เพลงทีจ่ ด
ั เก็บอยูใ่ นเครือ
่ งเล่น iPod
• NUMBER (หมายเลข)
โดยการเชือ
่ มต่อ iPod กับเครือ
่ ง
จะกะพริบบนหน้าจอ
4. กดปุ่ม [ ] เพื่อเลือกหมายเลขที่จะกำหนดใ
ห้กับสถานีตั้งล่วงหน้า
Please activate Internet@TV service
You
YouTube
Tube
• คุณสามารถเลือกค่าระหว่าง 1 ถึง 15
to enjoy a variety of Internet Services.
5. กดปุ่ม TUNER MEMORY อีกครั้ง
• กดปุ่ม TUNER MEMORY ก่อน NUMBER
(หมายเลข) จะหายไปจากจอแสดงผล
• NUMBER (หมายเลข) จะหายไปจากจอแสดงผล
No disc
และสถานีนน
้ั ถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำ
iPod
iPod
No Disc a Change Device
d View Devices s Enter
6. เมื่อต้องการตั้งค่าสถานีอื่นล่วงหน้า
ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 2 ถึง 5
• เมื่อต้องการหาคลื่นไปยังสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า กดปุ่ม
1. เชือ
่ มต่อขัว้ ต่อฐานต่อพ่วง iPod กับช่องเสียบ
[ ] บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกช่องสัญญาณ
iPod ทีด
่ า้ นหลังของเครือ
่ ง
internet radio
MEMU
2. วาง iPod ในฐานต่อพ่วง iPod ทีใ่ ห้มา
• iPod ของคุณจะเปิดโดยอัตโนมัติ
• ข้อความ “iPod” จะปรากฏบนหน้าจอทีวี
3. กดปุม
่ สีแดง(A)
4. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือก iPod แล้วกดปุม
่ ENTER
(ป้อน)
5. กดปุม
่ ◄► เพือ
่ เลือก Music (เพลง)
แล้วกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
6. เลือกไฟล์เพลงทีจ
่ ะเล่น
- คุณสามารถใช้รโี มทคอนโทรลของเครือ
่ งเพือ
่ ควบ
คุมฟังก์ชน
ั การเล่นง่ายๆ เช่น ปุม
่ PLAY (เล่น),
PAUSE (หยุดชัว่ คราว), STOP (หยุด), [/
], (/ ) และ REPEAT (เล่นซ้ำ) ดูหน้า 15
Thai
AUX IN
VIDEO OUT
ฟังก์ชันพื้นฐาน
✎ หมายเหตุ
 ปรับระดับเสียงให้อยูใ่ นระดับปานกลางก่อนทีค่ ณ
ุ จะ
การชมภาพยนตร์
เชือ
่ มต่อ iPod กับเครือ
่ ง
คุณสามารถเล่นไฟล์วด
ิ โี อทีจ่ ด
ั เก็บอยูใ่ นเครือ
่ งเล่น iPod
โดยการเชือ
่ มต่อ iPod กับเครือ
่ ง
องจะชาร์จไฟเข้าสูแ
่ บตเตอรีข
่ อง iPod
1. เชือ
่ มต่อขัว้ ต่อฐานต่อพ่วง iPod กับช่องเสียบ
iPod ทีด
่ า้ นหลังของเครือ
่ ง
2. ในหน้าจอ iPod ไปที่ Settings (การตัง
้ ค่า) >
Videos (วิดโี อ) จากนัน
้ ตัง้ ค่าตัวเลือกสัญญาณ
ออกทีวแ
ี ละสัญญาณทีวี
3. วาง iPod ในฐานต่อพ่วง iPod ทีใ่ ห้มา
• ข้อความ “iPod” จะปรากฏบนหน้าจอทีวี
 เมือ่ เปิดเครือ่ งและคุณเชือ่ มต่อเครือ่ งเล่น iPod เครื่
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชือ่ มต่อขัว้ ต่อฐานต่อพ่วงโดย
ให้ดา้ นทีม
่ ส
ี ญ
ั ลักษณ์ “SAMSUNG” หันขึน
้ ข้างบน
 “Made for iPod” (ผลิตสำหรับ iPod) หมายความว่
าอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์นน
้ั ๆ ได้รบ
ั การออกแบ
บมาเพือ
่ เชือ
่ มต่อกับ iPod โดยเฉพาะ และได้รบ
ั กา
รรับรองจากผูพ
้ ฒ
ั นาว่ามีมาตรฐานการทำงานสอดค
ล้องกับมาตรฐานของ Apple
 “Works with iPhone” (ทำงานร่วมกับ iPhone) ห
มายความว่าอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์นน
้ั ๆ ได้รบ
ั
การออกแบบมาเพือ
่ เชือ
่ มต่อกับ iPhone
โดยเฉพาะ และได้รบ
ั การรับรองจากผูพ
้ ฒ
ั นาว่ามีมา
ตรฐานการทำงานสอดคล้องกับมาตรฐานของ
Apple
หมวดหมู่เพลง iPod
ข้อมูลไฟล์ ซึง่ รวมถึงชือ
่ ศิลปิน, ชือ
่ อัลบัม
้ , ชือ
่ เพลง
และประเภท จะแสดงตามข้อมูลแท็ก ID3
บนไฟล์เพลงทีเ่ หมาะสม
Now
Playing
(กำลังเล่น)
Artist
(ศิลปิน)
Songs
(เพลง)
Playlist
(รายการเล่น)
Album
(อัลบัม
้ )
Generic
(ประเภท)
Composers
(ผูเ้ รียบเรียง)
เล่นไฟล์ทเ่ี ล่นล่าสุดหรือไปยังหน้าจ
อการเล่นของไฟล์ปจั จุบน
ั
6. กดปุม
่ ◄► เพือ
่ เลือก Videos (วิดโี อ)
จากนัน
้ กดปุม
่ ENTER (ป้อน)
7. เลือกไฟล์วด
ิ โี อทีจ
่ ะเล่น
ุ สามารถใช้รโี มทคอนโทรลของเครือ
่ งเพือ
่ คว
-ค
ณ
บคุมฟังก์ชน
ั การเล่นง่ายๆ เช่น ปุม
่ PLAY (เล่น),
PAUSE (หยุดชัว่ คราว), STOP (หยุด), [
/] และ( /)(ดูหน้า 15)
รุ่น iPod ที่สามารถใช้กับเครื่องนี้
เพือ
่ เล่นตามลำดับหมายเลขหรือตัวอั
กษร
iPod
รุน
่ ที่ 5
(วิดโี อ)
iPod nano
รุน
่ ที่ 4
(วิดโี อ)
iPod touch
รุน
่ ที่ 1
iPod touch
รุน
่ ที่ 2
iPhone 3G
เพือ
่ เล่นตามรายการเล่น
iPod classic
iPhone
เพือ
่ เล่นตามอัลบัม
้
เพือ
่ เล่นตามประเภท
เพือ
่ เล่นตามผูเ้ รียบเรียง
 รายการหมวดหมูอ่ าจแตกต่างกัน ขึน้ อยูก่ บั รุน่ iPod
 แท็ก ID3 คืออะไร?
แท็ก ID3 คือสิง่ ทีแ
่ นบมากับ MP3 เพือ
่ บรรจุขอ
้ มูล
ทีเ่ กีย
่ วข้องกับไฟล์ เช่น ชือ
่ , ศิลปิน, อัลบัม
้ , ปี,
ประเภท และฟิลด์ขอ
้ คิดเห็น
Thai
5. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือก iPod แล้วกดปุม
่ ENTER
(ป้อน)
iPod nano
รุน
่ ที่ 3
(วิดโี อ)
เพือ
่ เล่นตามศิลปิน
✎ หมายเหตุ
56
4. กดปุม
่ สีแดง(A)
✎ หมายเหตุ
 คุณต้องมีสญ
ั ญาณภาพออก (คอมโพสิต) ทีเ่ ชือ
่ มต่อ
กับทีวข
ี องคุณเพือ
่ ดูวด
ิ โี อ iPod (ดูหน้า 25)
 หากคุณต้องการเล่นวิดโี อ iPod
ผ่านสัญญาณภาพออก ให้ปด
ิ Anynet+(HDMI-CEC)
 จะไม่มหี น้าจออืน่ ใดปรากฏบนหน้าจอทีวนี อกจากห
น้าจอการเล่น ดูหน้าจออืน
่ ๆ บนเครือ
่ งเล่น iPod
 หาก iPod ไม่สนับสนุนการเล่นวิดโี อ ข้อความ
“Cannot play video files saved on this iPod”
(ไม่สามารถเล่นไฟล์วด
ิ โี อทีบ
่ น
ั ทึกอยูใ่ น iPod
เครือ่ งนี)้ จะปรากฏขึน
้ เมือ่ คุณเลือกเมนู Video (วิดโี อ)
 Apple ไม่รบั ผิดชอบต่อการทำงานของอุปกรณ์น้ี หรื
อความสอดคล้องของอุปกรณ์นก
้ี บ
ั มาตรฐานด้านควา
มปลอดภัยและกฎข้อบังคับ
2
3
4
5
6
7
8
9
REPEAT
0 .
ตรวจสอบคำแนะนำต่อไปนีก
้ อ
่ นใช้บริการเครือข่าย
1. เชือ
่ มต่อเครือ
่ งกับเครือข่าย
(ดูหน้า 27~28)
Internet@TV (อินเทอร์เน็ตทางทีวี) โดยสรุป
MUTE
. กำหนดการตัง้ ค่าเครือข่าย
(ดูหน้า 39~42)
1
VOL
SFE MODE
MENU
เชือ
่ มต่อเครือ
่ งนีก
้ บ
ั เครือข่ายเพือ
่ ดาวน์โหลดแอปพลิเ
คชันทีค
่ ด
ิ ค่าใช้จา่ ยหรือไม่คด
ิ ค่าใช้จา่ ยต่างๆ
TOOLS
Internet@TV (อินเทอร์เน็ตทางทีว)ี นำเสนอเนื
อ
้ หา
และบริการทีม
่ ป
ี ระโยชน์และให้ความบันเทิงโดยตรงจ
ากเว็บไปยังเครือ
่ งของคุณ
และเพลิดเพลินไปกับแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น ข่าวสาร
พยากรณ์อากาศ ตลาดหุน
้ เกม ภาพยนตร์ และเพลง
RETURN
A
B
INTERNET@
การเริ่มต้นใช้งานกับ
Internet@TV (อินเทอร์เน็ตทางทีวี)
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
" Enter
2. กดปุม
่ ◄► เพือ
่ เลือก Internet@ TV
(อินเทอร์เน็ตทางทีว)ี แล้วกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
3. ในหน้าจอเริม
่ ต้นของบริการ Internet@TV
(อินเทอร์เน็ตทางทีว)ี คุณจะมองเห็นหน้าจอแสดงข้
อตกลงในการบริการ คุณควรตกลงรับระยะเวลาและเ
งือ
่ นไขในการบริการก่อน คุณจึงจะสามารถใช้บริการ
Internet@TV (อินเทอร์เน็ตทางทีว)ี ได้
Contents 1
POPUP
3
Contents 2
Contents 3
My Applications
Contents 1
Contents 2
Contents 4
by Date 1/3
Contents 3
INFO
Samsung AppS Settings
a Login
6
C
EXIT
5
b Mark as Favorite
d Sort by ' Return
4
MO/ST
D
1
Commercial
(เชิงพาณิชย์): แสดงคูม่ อื
DSP
Internet@TV (อินเทอร์เน็ตทางทีว)ี
แนะนำผลิตภัณฑ์ และแนะนำแอปพลิเคชันใหม่
2
Recommended (แนะนำ) : แสดงเนือ้ หาทีแ่ นะนำ
ทีจ่ ด
ั การโดยซัมซุง
3
My Application (แอปพลิเคชันของฉัน): แสดงแ
กลเลอรีส่ ว่ นตัวของคุณ ซึง่ คุณสามารถเพิม่ และลบได้
4
Navigation Help (วิธใี ช้การนำทาง): แสดงปุม่ ร
โี มทคอนโทรลทีม่ ใี ห้เลือก
• สีแดง(A) : เพื่อล็อกอินเข้าสู่ Internet@
TV (อินเทอร์เน็ตทางทีวี)
• สีฟ้า(B) : เพื่อเลือกแอปพลิเคชันเป็นรายก
ารโปรด
• สีเขียว(D) : เพื่อจัดเรียงแอปพลิเคชัน
• ย้อนกลับ : ถ้าต้องการกลับไปยังเมนูกอ
่ นหน้า
5
Settings (การตัง้ ค่า): คุณสามารถตัง้ ค่าระบบและ
สร้างค่า เช่น บัญชี ฯลฯ
6
Samsung AppS (แอปพลิเคชันซัมซุง):
คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทีเ่ รียกเก็บเงินต่า
งๆ หรือแอปพลิเคชันฟรีได้
1. เลือ
่ นไปยังเมนูหลัก
d View Devices
2
TITLE MENU
TUNER
MEMORY
คุณยังสามารถใช้งานฟังก์ชน
ั นีโ้ ดยกดปุม
่
INTERNET@ (อินเทอร์เน็ต@)
ทีร่ โี มทคอนโทรล
TUNING
/CH
Recommended
การใช้ Internet@TV (อินเทอร์เน็ตทางที
วี)
DISC MENU
a Change Device
เมือ
่ คุณยอมรับข้อตกลงในการบริการแล้ว บริการ
Internet@TV (อินเทอร์เน็ตทางทีว)ี
จะเริม
่ ต้นถูกอัพเดต ซึง่ ใช้เวลาหลายนาที
เมือ
่ การอัพเดตเสร็จสิน
้ คุณจะมองเห็นหน้าจอเมนู
Internet@TV (อินเทอร์เน็ตทางทีว)ี
Thai
บริการเครือข่าย
คุณสามารถเพลิดเพลินกับบริการเครือข่ายเช่น
Internet@TV (อินเทอร์เน็ตทางทีว)ี หรือ BD-LIVE โ
ดยการเชือ
่ มต่อเครือ
่ งกับระบบเครือข่าย
No Disc
05
บริการเครือข่าย
1
บริการเครือข่าย
✎ หมายเหตุ
การใช้ปุ่มกด
การกดปุม
่ FULL SCREEN (หน้าจอเต็ม) บนรีโมท
ขณะคุณใช้ปม
ุ่ กดบนหน้าจอ ช่วยให้คณ
ุ สามารถเปลีย
่
นฟิลด์ขอ
้ ความเป็นตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข
และไอคอน
 Samsung Electronics จะไม่รบั ผิดชอบทางกฎหม
คุณสามารถใช้ปม
ุ่ กดบนหน้าจอนีใ้ นแอปพลิเคชัน
Internet@TV (อินเทอร์เน็ตทางทีว)ี หลายๆ รายการ
 บริการ Internet@TV (อินเทอร์เน็ตทางทีว)ี มีเพือ่
1
2
abc
3
def
4
ghi
5
jkl
6
mno
7
pqrs
8
tuv
9
wxyz
a
Delete
]
0
Input Mode
A
1

ายต่อการหยุดทำงานของบริการ Internet@TV
(อินเทอร์เน็ตทางทีว)ี ทีเ่ กิดจากผูใ้ ห้บริการไม่วา่ ด้ว
ยเหตุใดก็ตาม
ดาวน์โหลดและประมวลข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เพื่
อให้คณ
ุ สามารถเพลิดเพลินกับเนือ
้ หาบนหน้าจอทีวี
หากการเชือ
่ มต่ออินเทอร์เน็ตไม่เสถียร บริการอาจช้
าหรือหยุดเป็นช่วงๆ
นอกจากนี้ เครือ
่ งอาจปิดลงโดยอัตโนมัติ
ในกรณีดงั กล่าว ให้ตรวจสอบการเชือ
่ มต่ออินเทอร์เ
น็ตและลองอีกครัง้
 บริการแอปพลิเคชันอาจมีให้เป็นภาษาอังกฤษเ
ท่านัน
้ และเนือ
้ หาทีม
่ อ
ี าจแตกต่างกัน
ขึน
้ กับแต่ละพืน
้ ที่
ตัวอย่างเช่น ในทีน
่ เ้ี ป็นวิธค
ี น
้ หาทีอ
่ ยูใ่ น Google Maps:
1.
กดปุม
่ ENTER (ป้อน) บนรีโมททีไ่ อคอน Google
Maps ที่ Internet@TV (อินเทอร์เน็ตทางทีว)ี
2.
กดปุม
่ สีเขียว(B) เพือ
่ ใช้ฟงั ก์ชน
ั SEARCH (ค้นหา)
3.
กดปุม
่ ◄► เพือ
่ เลือ
่ นไปยังหน้าต่าง "Search
for address" (ค้นหาทีอ
่ ยู)่
4.
กดปุม
่ ENTER (ป้อน) เพือ
่ ใช้ฟงั ก์ชน
ั Search
for address (ค้นหาทีอ
่ ยู)่
5.
ตัวอย่างเช่น สมมติวา่ คุณต้องการป้อน “105
Challenger Rd., Ridgefield Park NJ’
6.
กดปุม
่ FULL SCREEN (หน้าจอเต็ม)
บนรีโมทสองครัง้ เพือ
่ เปลีย
่ นโหมดป้อนจากตัวพิม
พ์เล็กเป็นตัวเลข
7.
กด ‘1’, ‘0’, ‘5’.
8.
กดปุม
่ สีเหลือง(C) บนรีโมทเพือ
่ ป้อนเว้นวรรค
9.
กดปุม
่ FULL SCREEN (หน้าจอเต็ม) บนรีโมท
3 ครัง้ เพือ
่ เปลีย
่ นโหมดป้อนจากตัวเลขเป็นตัวพิม
พ์ใหญ่
10. กดปุม
่ ‘2’ บนรีโมท 3 ครัง้ เพือ
่ ป้อนตัว C
11. กดปุม
่ FULL SCREEN (หน้าจอเต็ม) บนรีโมท
3 ครัง้ เพือ
่ เปลีย
่ นโหมดป้อนจากตัวพิมพ์ใหญ่เป็น
ตัวพิมพ์เล็ก
12. กดปุม
่ บนรีโมทเพือ
่ ป้อนข้อความทีเ่ หลือของ
‘Challenger Rd., Ridgefield Park NJ’
13. กดปุม
่ ENTER (ป้อน)
14. แผนทีแ
่ ละทีอ
่ ยูจ
่ ะปรากฏบนหน้าจอ
58
Thai
 เมือ่ ใช้บริการแอปพลิเคชัน
คุณไม่สามารถใช้งานปุม
่ FULL SCREEN
(หน้าจอเต็ม) บนรีโมทคอนโทรล
 สำหรับข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับบริการ Internet@TV
(อินเทอร์เน็ตทางทีว)ี เยีย
่ มชมเว็บไซต์ของผูใ้ ห้บริ
การแอปพลิเคชัน
 บริการทีม่ ใี ห้อาจเปลีย่ นแปลงได้ ขึน้ กับผูใ้ ห้บริการ
Internet@TV (อินเทอร์เน็ตทางทีว)ี
 เนือ้ หาของบริการ Internet@TV
(อินเทอร์เน็ตทางทีว)ี อาจแตกต่างกันตามเวอร์ชน
ั
ของเฟิรม
์ แวร์
 เนือ้ หา DivX ทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยพร้อมด้วยการป้องกันกา
รคัดลอก สามารถเล่นได้โดยใช้สายเคเบิล HDMI
เท่านัน
้
หากเชือ
่ มต่อกับสายคอมโพเนนต์หรือสายวิดโี อ สั
ญญาณวิดโี อไม่สามารถส่งออกได้หรือข้อความป็อ
ปอัพ “cannot play current file” (ไม่สามารถเล่น
ไฟล์ปจั จุบน
ั ) จะปรากฏขึน
้
05
System Setup (การตัง
้ ค่าระบบ)
เพือ
่ ประสบการณ์การใช้งานทีเ่ พลิดเพลินขึน
้ ลงทะเบี
ยนและล็อกอินเข้าสูบ
่ ญ
ั ชีของคุณ
Reset (รีเซ็ต)
ในการทำเช่นนี้ คุณต้องสร้างบัญชีกอ
่ น (สำหรับคำแน
ะนำในการสร้างบัญชี ดูท่ี Internet@TV ID (ID
ของอินเทอร์เน็ตทางทีว)ี ในหน้านี)้
1.
กดปุม
่ ▲▼◄► เพือ
่ เลือกแอปพลิเคชันทีต
่ อ
้ ง
การ และกดปุม
่ สีแดง(A)
Login
รีเซ็ตค่า Internet@TV (อินเทอร์เน็ตทางทีว)ี กลับเป็
นค่าทีต
่ ง้ั จากโรงงาน
✎ หมายเหตุ
 หากคุณลืมรหัสผ่าน กดปุม่ STOP (หยุด) (@)
บนแผงด้านหน้าของผลิตภัณฑ์นานกว่า 5 วินาทีโด
ยทีไ่ ม่มด
ี ส
ิ ก์อยูใ่ นเครือ
่ ง
Internet@TV ID (ID ของอินเทอร์เน็ตทางทีวี)
User Account :
adgim
ใช้เมนูนเ้ี พือ
่ สร้างหรือลบบัญชี
และป้อนหรือลบข้อมูลบัญชี
Password :
คุณสามารถควบคุมบัญชีของคุณ รวมถึงเนือ
้ หาทีม
่ อ
ี ยู่
และข้อมูลบัญชี
a Create
2.
[0~9] Enter PIN ' Cancel
ป้อนบัญชีผใู้ ช้และรหัสผ่าน
บัญชีนใ้ี ช้สำหรับ Internet@TV (อินเทอร์เน็ตทางทีว)ี
เท่านัน
้
Create (สร้าง)
Settings (การตั้งค่า)
สร้างบัญชีและเชือ
่ มโยงกับแอปพลิเคชันบริการทีต
่ อ
้ ง
การ
สร้าง ID และกำหนดค่า Internet@TV
(อินเทอร์เน็ตทางทีว)ี จากหน้าจอนี้
✎ หมายเหตุ
 ชือ่ บัญชีตอ้ งมีความยาวอย่างน้อย 1
ตัวอักษรแต่ไม่เกิน 8 ตัวอักษร
Settings
 System setup
 Internet@TV ID
 Service Manager
 Properties
Change the Service Lock password
Reset
 คุณสามารถลงทะเบียนชือ่ บัญชีผใู้ ช้ได้สงู สุด 10 ชือ่
ตัวจัดการ
' Cancel
• Service Site (ไซต์บริการ) : ลงทะเบียนข้อมูล
ล็อกอินสำหรับไซต์บริการ
• Change Password (เปลี่ยนรหัสผ่าน) :
เปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชี
• Delete (ลบ): ลบบัญชี
Thai
บริการเครือข่าย
การล็อกอินบัญชี
บริการเครือข่าย
ตัวจัดการบริการ
ลบและล็อคแอปพลิเคชันทีต
่ ด
ิ ตัง้ ลงใน Internet@
TV (อินเทอร์เน็ตทางทีว)ี
Lock (ล็อค)
ล็อคแอปพลิเคชัน การเข้าถึงแอปพลิเคชันทีล
่ อ
็ คไว้ต้
องมีรหัสผ่าน
Delete (ลบ)
ลบแอปพลิเคชัน
การใช้ปม
ุ่ สีกบ
ั Samsung Apps
(แอปพลิเคชันซัมซุง)
• สีแดง(A) (ล็อกอิน) : เพื่อล็อกอินเข้าสู่บริการอิ
นเทอร์เน็ต
• สีเขียว(B) (ภาพขนาดย่อ) :
เพื่อเปลี่ยนโหมดมุมมอง
• สีฟ้า(D) (เรียงตาม) : เพื่อจัดเรียงแอปพลิเคชัน
ตาม Featured (คุณสมบัติ), Most Downloaded
(ดาวน์โหลดสูงสุด), Most Recent (ล่าสุด) หรือ
Name (ชื่อ)
บริการ Internet@TV
(อินเทอร์เน็ตทางทีวี) ที่มีอยู่
Properties (คุณสมบัติ)
แสดงข้อมูลเกีย
่ วกับ Internet@TV
(อินเทอร์เน็ตทางทีว)ี ใช้ตวั เลือก Check the speed
of your internet connection (ตรวจสอบความเร็วขอ
งการเชือ
่ มต่ออินเทอร์เน็ต) เพือ
่ ทดสอบการเชือ
่ มต่ออิ
นเทอร์เน็ตของคุณ
- YouTube : คุณสามารถดูวด
ิ โี อทีส
่ ตรีมโดย
YouTube
✎ หมายเหตุ
 บริการเนือ้ หาอินเทอร์เน็ตทีม่ อี ยูอ่ าจเพิม่ หรือลบออ
กได้
Settings (การตั้งค่า)
แอปพลิเคชันต่างๆ มีให้เลือกใช้งานจากทีน
่ ่ี โดยจัดเรี
ยงอยูใ่ นหมวดหมูต
่ า่ งๆ กัน บางแอปพลิเคชันอาจมีคา่
ใช้จา่ ยในการดาวน์โหลด
Samsung AppS
What's New!
 Video
 Sports
 Lifestyle
 Games
 Infomation
 Other

Video
Featured
1/1
Most downloaded
Most recent
YouTube
TV store Test User002
Name
Free
My Applications
Help
a Login
b Thumbnail View
d Sort By
' Return
My Application (แอปพลิเคชันของฉัน)
แสดงรายการแอปพลิเคชัน
Help (วิธใี ช้)
หากคุณมีคำถามเกีย
่ วกับ Internet@TV
(อินเทอร์เน็ตทางทีว)ี ตรวจสอบส่วนนีก
้ อ
่ น หากไม่มเี
คล็ดลับข้อใดตอบคำถามของคุณ โปรดเยีย
่ มชมเว็บไ
ซต์วธ
ิ ใี ช้
0
Thai
05
เมือ
่ ผลิตภัณฑ์เชือ
่ มต่อกับเครือข่ายแล้ว คุณสามารถเ
พลิดเพลินกับเนือ
้ หาบริการทีเ่ กีย
่ วข้องกับภาพยนตร์ต่
างๆ โดยใช้ดส
ิ ก์ทร่ี องรับ BD-LIVE
1. ตรวจสอบขนาดของหน่วยความจำคงเหลือ
อุปกรณ์หน่วยความจำต้องมีพน
้ื ทีว่ า่ งอย่างน้อย
1GB เพือ
่ อำนวยความสะดวกต่อบริการ BD-LIVE
2. ใส่บลูเรย์ดส
ิ ก์ทส
่ี นับสนุน BD-LIVE
AllShare ช่วยให้คณ
ุ สามารถเล่นไฟล์เพลง วิดโี อ แล
ะภาพถ่ายในพีซข
ี องคุณโดยใช้เครือ
่ งนี้
ในการใช้ AllShare คุณต้องเชือ
่ มต่อเครือ
่ งกับพีซข
ี อง
คุณผ่านทางเครือข่าย (ดูหน้า 27~28) และติดตัง้
SAMSUNG PC Share Manager บนพีซี
1. เยีย
่ มชมเว็บไซต์ซม
ั ซุงที่ www.samsung. com
3. เลือกรายการจากเนือ
้ หาบริการ BD-LIVE ต่างๆ
ทีผ
่ ผ
ู้ ลิตดิสก์มใี ห้
2. ดาวน์โหลด SAMSUNG PC Share Manager
และติดตัง้ ในพีซี
✎ หมายเหตุ
3. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น คุณจะมองเห็นไอคอน
SAMSUNG PC Share Manager
บนเดสก์ทอปของคุณ
ดับเบิลคลิกไอคอนเพื่อเรียกใช้แอปพลิเคชัน
 วิธกี ารใช้ BD-LIVE และเนือ้ หาทีม่ ใี ห้อาจแตกต่าง
กัน ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ผูผ
้ ลิตดิสก์
การแจ้งอัพเกรดซอฟต์แวร์
ในการเชือ
่ มต่ออินเทอร์เน็ต ผลิตภัณฑ์จะแจ้งเตือนคุณเมื่
อมีเวอร์ชน
ั ซอฟต์แวร์ใหม่ดว้ ยข้อความป๊อปอัพ
1. เปิดเครือ
่ ง
2. จากเมนู Software Upgrade
(การอัพเกรดซอฟต์แวร์) ตัง้ ค่า Auto Upgrade
Notification (การแจ้งเตือนอัพเกรดอัตโนมัต)ิ
เป็น On (เปิด) (ดูหน้า 44) หากมีเวอร์ชน
ั ซอฟต์แ
วร์ใหม่ให้เลือกใช้ เครือ
่ งจะแจ้งคุณด้วยข้อความป๊
อปอัพ
3. ในการอัพเกรดเฟิรม
์ แวร์ เลือก Yes (ใช่)
เครือ
่ งจะปิดลงอัตโนมัตก
ิ อ
่ นการเริม
่ ต้นใหม่
(ไม่ตอ
้ งปิดด้วยตนเอง)
4. ป๊อปอัพแสดงความคืบหน้าในการอัพเดตจะปราก
ฏขึน
้ เมือ
่ การอัพเดตเสร็จสิน
้ เครือ
่ งจะปิดลงโดย
อัตโนมัติ
5. กดปุม
่ POWER (เปิด/ปิดเครือ
่ ง)
เพือ
่ เปิดเครือ
่ ง
✎ หมายเหตุ
 การอัพเดตจะเสร็จสิน้ เมือ่ เครือ่ งปิดเองหลังจากการ
เริม
่ ต้นใหม่ กดปุม
่ POWER (เปิด/ปิดเครือ
่ ง) เพื่
อเปิดเครือ
่ งทีอ
่ พ
ั เดตแล้วสำหรับการใช้งานของคุณ
อย่าปิดหรือเปิดเครือ
่ งด้วยตนเองในระหว่างกระบวน
การอัพเดต
 Samsung Electronics ไม่รบั ผิดชอบตามกฎหมายต่
อการทำงานผิดปกติของเครือ
่ งทีเ่ กิดจากการเชือ
่ มต่
ออินเทอร์เน็ตไม่เสถียรหรือการไม่เอาใจใส่ของลูกค้
าในระหว่างการอัพเกรดซอฟต์แวร์
4. เลือกโฟลเดอร์เพือ
่ ใช้งานร่วมกันจากบานหน้าต่า
ง My computer (คอมพิวเตอร์ของฉัน)
และคลิกไอคอน Share Folder Enabled
(ใช้งานโฟลเดอร์รว่ มกัน) (
).
(เมือ
่ ต้องการลบโฟลเดอร์ทใ่ี ช้งานร่วมกัน : เลือก
โฟลเดอร์เพือ
่ ลบจากโฟลเดอร์ทใ่ี ช้งานร่วมกัน
และคลิกไอคอน Share Folder Disabled
(เลิกใช้งานโฟลเดอร์รว่ มกัน) (
).
5. ในการใช้สถานะการใช้รว่ มกันทีอ
่ พ
ั เดตกับเซิรฟ
์ เว
อร์ คลิกไอคอน Set Change State (ตัง
้ ค่าส
ถานะเปลีย
่ นแปลง) (
).
6. ในการเปิดใช้งานเครือ
่ งเพือ
่ ค้นหาเซิรฟ
์ เวอร์ของ
พีซี คลิก Share (ใช้งานร่วมกัน) จากแถบเมนู
คลิก Set Device Policy
(กำหนดนโยบายอุปกรณ์) และคลิก Accept
(ยอมรับ)
SAMSUNG PC Share Manager
File
Share
Server
Help
Server : PC Share Manager
Set Device Policy
My Computer
Shared Folder
C: Document and settings Admin
IP
Device
Name
Size
Kind
SAMSUNG Blu-ray
FolderXXX.XXX.X.XX
1
FileDisc Player
Folder 2
Folder 3
Folder
State
Folder 1
Deny
Delete Selected Item
Full Path
Set State
C: Document and settin..
Accept
File
File
OK
Cancel
7. คลิก ไอคอน Set Change State (ตัง
้ ค่าสถา
นะเปลีย
่ นแปลง) (
) และไปยังเมนูหลักของ
ผลิตภัณฑ์
Thai
1
บริการเครือข่าย
การใช้ฟังก์ชัน AllShare
BD-LIVE™
บริการเครือข่าย
ุ่ สีแดง(A) หรือ
8. ในการเลือกอุปกรณ์ ใช้ปม
สีฟา้ (D) เพือ
่ เลือกไฟล์ทจ
่ี ะเล่น
(สำหรับการเล่นไฟล์ Video (วิดโี อ), Music
(เพลง) หรือ Photo (ภาพถ่าย) โปรดดูหน้า
45~53)
โปรแกรมแอปพลิเคชันโดยสรุป
6
1
SAMSUNG PC Share Manager
File
Share
Server
Help
Server : PC Share Manager
2345
My Computer
Shared Folder
C: Document and settings Admin
Name
Folder 1
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
No Disc
a Change Device
d View Devices
Kind
File
Folder 2
File
Folder 3
File
Folder
Folder 1
8
" Enter
✎ หมายเหตุ
Size
Full Path
C: Document and settin..
7
1
Menu Bar (แถบเมนู)
2
ไอคอน Share Folder Enabled
(ใช้งานโฟลเดอร์รว่ มกัน) : ใช้ไอคอนนีห
้ ากคุณต้อ
งการเลือกโฟลเดอร์ในพีซข
ี องคุณเพือ่ ใช้งานร่วมกัน
3
ไอคอน Share Folder Disabled (เลิกใช้งาน
โฟลเดอร์รว่ มกัน) : ใช้ไอคอนนีห
้ ากคุณต้องการเ
ลิกใช้งานโฟลเดอร์รว่ มกัน
4
ไอคอน Refresh (รีเฟรช) : ใช้ไอคอนนีห
้ ากค
ณ
ุ ต้องการรีเฟรชรายการโฟลเดอร์และไฟล์ใน My
Computer (คอมพิวเตอร์ของฉัน)
5
ไอคอน Update (อัพเดต) : เลือกโฟลเดอร์เพือ
่
ใช้งานร่วมกันและอย่าลืมกดปุม
่ นี้ สถานะทีอ
่ พ
ั เดตจ
ะนำไปใช้กบ
ั เซิรฟ
์ เวอร์
6
Server (เซิรฟ
์ เวอร์): แสดงชือ
่ ของเซิรฟ
์ เวอร์ทใ่ี ช
ง้ านร่วมกัน
 วิธกี ารจัดเรียงอาจแตกต่างกันตามฟังก์ชนั ของเซิร์
7
Shared Folder (โฟลเดอร์ทใ่ี ช้งานร่วมกัน) :
แสดงรายการโฟลเดอร์ทใ่ี ช้งานร่วมกัน
 การค้นหาและข้ามอาจแตกต่างกันตามฟังก์ชนั ของ
8
My Computer (คอมพิวเตอร์ของฉัน) :
แสดงรายการโฟลเดอร์และไฟล์ในพีซี
 ขึน้ กับประสิทธิภาพของโมเด็มหรือเราเตอร์ภายนอ
ก วิดโี อ HD อาจไม่สามารถเล่นได้อย่างเหมาะสม
 หากระบบของคุณใช้ไฟร์วอลล์ เครือ่ งอาจไม่สามาร
ถค้นพบพีซบ
ี นหน้าจอทีวี
 AllShare ไม่สนับสนุนฟังก์ชนั ต่อไปนี้
- ฟังก์ชน
ั Background Music (เพลงพืน
้ หลัง) และ
Background Music Setting
(การตัง้ ค่าเพลงพืน
้ หลัง)
- การจัดเรียงไฟล์ตามค่าทีต
่ อ
้ งการในโฟลเดอร์
Photo (ภาพถ่าย), Music (เพลง) และ Movie
(ภาพยนตร์)
- ฟังก์ชน
ั Change Group (เปลีย
่ นกลุม
่ )
- ฟังก์ชน
ั Safe Remove (ลบออกอย่างปลอดภัย)
ฟเวอร์
เซิรฟ
์ เวอร์
 หากคุณกดปุม่ STOP (หยุด) (@)
ระหว่างการเล่นวิดโี อ จุดทีห
่ ยุดจะถูกจดจำไว้โดยก
ารใช้งานของผูใ้ ช้สด
ุ ท้ายเท่านัน
้
แต่จด
ุ ทีห
่ ยุดอาจไม่สามารถจดจำได้ขน
้ึ กับฟังก์ชน
ั
ของเซิรฟ
์ เวอร์
 ระหว่างการเล่นวิดโี อ เวลาในการเล่นจะไม่ปรากฏ
 ในการใช้ฟงั ก์ชนั AllShare โปรดค้นหาทัง้ ในผลิตภั
ณฑ์นแ
้ี ละในพีซใี นซับเน็ตเดียวกัน
Thai
06
ข้อมูลอื่นๆ
โปรดดูตารางด้านล่างหากผลิตภัณฑ์นท
้ี ำงานผิดปกติ หากปัญหาทีค
่ ณ
ุ พบไม่ปรากฏอยูใ่ นตารางด้านล่าง หรือหากคำ
แนะนำดังกล่าวไม่สามารถช่วยคุณได้ ให้ปด
ิ เครือ
่ ง ถอดปลัก
๊ ไฟออก และติดต่อตัวแทนจำหน่ายทีไ่ ด้รบ
ั อนุญาตหรือติด
ต่อศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ของซัมซุงใกล้บา้ นคุณ
อาการ
คำอธิบาย/แนวทางแก้ไข
ไม่สามารถนำแผ่นดิสก์ออกไ
ด้
• ปลัก
๊ ไฟเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟแน่นหนาดีหรือไม่
• ปิดแล้วเปิดเครือ
่ งอีกครัง้
iPod ไม่สามารถเชือ
่ มต่อได้
• ตรวจสอบสภาพขัว้ ต่อและฐานต่อพ่วงของ iPod
• ปรับเวอร์ชน
ั ของ iPod S/W ให้ทน
ั สมัยอยูเ่ สมอ
ไม่สามารถเริม
่ เล่นได้
• ตรวจสอบรหัสพืน
้ ทีข
่ อง BD/DVD
แผ่นดิสก์ BD/DVD ทีซ
่ อ
้ื มาจากต่างประเทศอาจไม่สามารถเปิดเล่นได้
• แผ่นซีดรี อมและดีวด
ี รี อมไม่สามารถเล่นได้ในเครือ
่ งนี้
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าระดับของภาพยนตร์ถก
ู ต้อง
ไม่สามารถเริม
่ เล่นได้ทน
ั ทีเมือ
่
กดปุม
่ Play/Pause (เล่น/
หยุดชัว่ คราว)
• คณ
ุ กำลังใช้แผ่นดิสก์ทบ
่ี ด
ิ เบีย
้ วหรือมีรอยขีดข่วนทีพ
่ น
้ื ผิวหรือไม่
• เช็ดแผ่นดิสก์ให้สะอาด
ไม่มเี สียง
• จ ะไม่มเี สียงในระหว่างการเล่นอย่างรวดเร็ว การเล่นแบบช้า และการเล่นแบบเ
คลือ
่ นไหวเป็นลำดับ
• ลำโพงเชือ่ มต่ออย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ การตัง้ ค่าลำโพงถูกต้องหรือไม่
• แผ่นดิสก์ชำรุดอย่างมากหรือไม่
ได้ยน
ิ เสียงจากลำโพงบางตัวเ
ท่านัน
้ ไม่ครบทัง
้ 6 ตัว
• สำหรับแผ่น BD/DVD บางแผ่น สัญญาณเสียงจะออกจากลำโพงด้านห
น้าเท่านัน
้
• ตรวจสอบว่าลำโพงเชือ
่ มต่ออย่างถูกต้องเหมาะสม
• ปรับระดับเสียง
• เมือ
่ ฟังซีดี วิทยุ หรือทีวี เสียงจะดังออกมาจากลำโพงหน้าเท่านัน
้
เลือก "PRO LOGIC II" โดยการกด
PL II (Dolby Pro Logic II) บ
นรีโมทคอนโทรลเพือ
่ ใช้ลำโพงทัง้ หกตัว
ไม่มเี สียงตามระบบเซอร์ราวด์
ดอลบีด
้ จ
ิ ต
ิ อล 5.1
ช่องสัญญาณ
• มข
ี อ้ ความ "Dolby Digital 5.1 CH" ปรากฏบนดิสก์หรือไม่ เสียงดอลบีด
้ จิ ต
ิ อล
5.1 ช่องสัญญาณจะเกิดขึน
้ ได้ตอ่ เมือ่ ดิสก์นน
้ั บันทึกข้อมูลด้วยเสียง 5.1
ช่องสัญญาณ
• ภาษาเสียงตัง้ ค่าเป็น Dolby Digital 5.1-CH อย่างถูกต้องหรือไม่
รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน
• ใช้งานรีโมทคอนโทรลภายในระยะควบคุมหรือภายในมุมทีก่ ำหนดหรือไม่
• แบตเตอรีห
่ มดหรือไม่
• คณ
ุ ได้เลือกฟังก์ชนั โหมด (TV/BD) ของรีโมทคอนโทรล (TV หรือ BD)
อย่างถูกต้องหรือไม่
• ดส
ิ ก์กำลังหมุนแต่ไม่มภ
ี าพป
รากฏ
• ทีวเี ปิดอยูห
่ รือไม่
• มีการต่อสายสัญญาณภาพอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
• แผ่นดิสก์สกปรกหรือชำรุดหรือไม่
• ดิสก์ทผ
่ี า่ นการผลิตทีไ่ ม่ดอ
ี าจไม่สามารถเล่นได้
• ภาพมีคณ
ุ ภาพต่ำและภาพสัน
่
ภาษาเสียงและคำบรรยายใต้ภ
าพไม่ทำงาน
• ภาษาเสียงและคำบรรยายใต้ภาพจะไม่ทำงานหากดิสก์นน
้ั ไม่มข
ี อ
้ มูลนี้
หน้าจอเมนูไม่ปรากฏขึน
้ แม้วา่
เลือกฟังก์ชน
ั เมนูแล้ว
• คณ
ุ กำลังใช้ดส
ิ ก์ทไ่ี ม่มเี มนูหรือไม่
Thai
63
ข้อมูลอื่นๆ
การแก้ไขปัญหา
ข้อมูลอื่นๆ
อาการ
คำอธิบาย/แนวทางแก้ไข
ไม่สามารถเปลีย
่ นแปลงอัตรา
ส่วนภาพ
• คณ
ุ สามารถเล่นภาพ BD/DVD 16:9 ในโหมด 16:9 WIDE, โหมด 4:3
Letter Box หรือโหมด 4:3 Pan - Scan แต่สามารถดู BD/DVD 4:3
ในอัตราส่วน 4:3 เท่านัน
้ โปรดดูทก
่ี ล่องบรรจุบลูเรย์ดส
ิ ก์ และเลือกฟัง
ก์ชน
ั ทีเ่ หมาะสม
• ตวั เครือ
่ งทำงานผิดปกติ
(ตัวอย่างเช่น:
ไฟตัวเครือ
่ งดับ
หรือได้ยน
ิ เสียงผิดปกติ)
• ปด
ิ เครือ
่ ง และกดปุม
่ STOP (หยุด) (  ) บนเครือ
่ งค้างไว้นานกว่า 5
วินาทีโดยไม่มด
ี ส
ิ ก์ใส่อยู่
• ตวั เครือ
่ งไม่ทำงานอย่างปกติ
ลืมรหัสผ่านสำหรับระดับเรทข
องภาพยนตร์
- การใช้ฟงั ก์ชน
ั RESET (รีเซ็ต) จะลบค่าทีจ
่ ด
ั เก็บไว้ทง้ั หมด
อย่าใช้ฟงั ก์ชน
ั นีห
้ ากไม่จำเป็น
• กดปุม
่ STOP (หยุด) (  ) INIT จะปรากฏบนจอแสดงผล และการตั้
งค่าทัง้ หมดจะเปลีย
่ นกลับเป็นค่าเริม
่ ต้น INIT จะปรากฏบนจอแสดงผล
และการตัง้ ค่าทัง้ หมดจะเปลีย
่ นกลับเป็นค่าเริม
่ ต้น
จากนัน
้ กดปุม
่ POWER (เปิด/ปิดเครือ
่ ง)
- การใช้ฟงั ก์ชน
ั RESET (รีเซ็ต) จะลบค่าทีจ
่ ด
ั เก็บไว้ทง้ั หมด
อย่าใช้ฟงั ก์ชน
ั นีห
้ ากไม่จำเป็น
ไม่สามารถรับสัญญาณวิทยุไ
ด้
• สายอากาศเชือ
่ มต่ออย่างถูกต้องหรือไม่
• หากระดับสัญญาณในบริเวณนัน
้ ไม่ชด
ั เจน ให้ตด
ิ ตัง้ สายอากาศ FM ภา
ยนอกในบริเวณทีร่ บ
ั สัญญาณได้ดี
ไม่มเี สียง ขณะฟังเสียงทีวผ
ี า่
นเครือ
่ ง
•ห
ากกดปุม
่ OPEN/CLOSE (เปิด/ปิด) ( ) อยูข
่ ณะฟังเสียงทีวโี ดยใช้ฟงั
ก์ชน
ั D.IN หรือ AUX ฟังก์ชน
ั BD/DVD จะเปิดและเสียงทีวถ
ี ก
ู ปิด
ข้อความ "Not Available"
(ไม่สามารถใช้งานได้)
ปรากฏบนหน้าจอ
• คุณสมบัตห
ิ รือการดำเนินการไม่สามารถกระทำได้ในเวลานี้ เนือ
่ งจาก:
1. ซอฟต์แวร์ของ BD/DVD จำกัดไว้
2. ซอฟต์แวร์ของ BD/DVD ไม่รองรับคุณสมบัตน
ิ น
้ั (เช่น มุมภาพ)
3. ไม่สามารถใช้งานคุณสมบัตน
ิ น
้ั ได้ในขณะนัน
้
4. คณ
ุ ต้องการหมายเลขบทหรือเรือ
่ งหรือเวลาค้นหา ทีไ่ ม่มอ
ี ยูใ่ นนัน
้
ถ้าสัญญาณออก HDMI ถูกตัง้ ค่
าความละเอียดในระดับทีโ่ ทรทัศ
น์ของคุณไม่รองรับ (เช่น
1080p) คุณอาจต้องรับชมภาพ
จากโทรทัศน์ของคุณ
• กดปุม
่ STOP (หยุด) (  ) บนแผงด้านหน้านานกว่า 5 วินาทีเมือ
่ ไม่มี
แผ่นดิสก์อยูใ่ นเครือ
่ ง การตัง้ ค่าทัง้ หมดจะถูกเรียกคืนเป็นค่าตัง้ ต้นจาก
ผูผ
้ ลิต
ไม่มส
ี ญ
ั ญาณออก HDMI
• ตรวจสอบการเชือ
่ มต่อระหว่างโทรทัศน์และแจ็ค HDMI บนเครือ
่ ง
• ตรวจสอบว่าทีวข
ี องคุณสนับสนุนความละเอียดสัญญาณเข้า HDMI
576p(480p)/720p/1080i/1080p หรือไม่
หน้าจอสัญญาณออก HDMI
ผิดปกติ
• ถา้ เกิดสัญญาณรบกวนบนหน้าจอ หมายความว่าโทรทัศน์ไม่สนับสนุน
HDCP (การป้องกันเนือ
้ หาดิจต
ิ อลแบนด์วธ
ิ สูง)
ถ้าสัญญาณออก HDMI ถูกตั้
งค่าความละเอียดในระดับทีโ่ ท
รทัศน์ของคุณไม่รองรับ (เช่น
1080p) คุณอาจไม่สามารถดู
ภาพบนโทรทัศน์ของคุณ
• กดปุม
่ STOP (หยุด) () บนแผงด้านหน้าค้างไว้นานกว่า 5 วินาทีเมื่
อไม่มแ
ี ผ่นดิสก์อยูใ่ นเครือ
่ ง การตัง้ ค่าทัง้ หมดจะถูกเรียกคืนเป็นค่าตัง้ ต้
นจากผูผ
้ ลิต
64
Thai
• เมือ
่ การตัง้ ค่าถูกเรียกคืนเป็นค่าตัง้ ต้นจากผูผ
้ ลิต ข้อมูลทัง้ หมดของผูใ้ ช้
ทีเ่ ก็บไว้ในข้อมูล BD จะถูกลบออก
06
ข้อมูลอื่นๆ
อาการ
คำอธิบาย/แนวทางแก้ไข
ฟังก์ชน
ั PC Share Manager
ฉันสามารถมองเห็นโฟลเดอร์ทใ่ี
ช้งานร่วมกันผ่านทาง PC Share
Manager แต่ฉน
ั มองไม่เห็นไฟล์
• เนือ
่ งจากเครือ
่ งแสดงเฉพาะไฟล์ทเ่ี กีย
่ วข้องกับ Image (ภาพ), Music
(เพลง) และ Movie (ภาพยนตร์) เท่านัน
้ ไฟล์ทไ่ี ม่ตรงตามหมวดหมูเ่ ห
ล่านีอ
้ าจไม่แสดงให้เห็น
ฟังก์ชน
ั AllShare
วิดโี อเล่นแบบไม่ตอ
่ เนือ
่ ง
• ตรวจสอบว่าเครือข่ายเสถียรหรือไม่
• ตรวจสอบว่าสายเคเบิลเครือข่ายเชือ
่ มต่ออย่างเหมาะสมหรือไม่ และเค
รือข่ายไม่ได้ถก
ู ใช้งานหนักเกินไป
• การเชือ
่ มต่อไร้สายระหว่างเซิรฟ
์ เวอร์และเครือ
่ งไม่มค
ี วามเสถียร
ตรวจสอบการเชือ
่ มต่อ
การเชือ
่ มต่อ AllShare ระหว่า
งทีวก
ี บ
ั พีซไี ม่มค
ี วามเสถียร
• ไอพีแอดเดรสภายใต้ซบ
ั เน็ตเวิรก
์ เดียวกันควรไม่ซำ้ กัน มิฉะนัน
้ จะทำให้เ
กิดการชนกันระหว่างไอพี
• ตรวจสอบว่าคุณเปิดใช้งานไฟร์วอลล์หรือไม่
หากใช่ ให้ปด
ิ การทำงานของไฟร์วอลล์
BD-LIVE
ฉันไม่สามารถเชือ
่ มต่อกับเซิร์
ฟเวอร์ BD-LIVE
• ตรวจสอบว่าการเชือ
่ มต่อเครือข่ายสำเร็จหรือไม่ โดยใช้เมนู Network
Test (การทดสอบเครือข่าย) (ดูหน้า 42)
• ตรวจสอบว่ามีการเชือ
่ มต่ออุปกรณ์หน่วยความจำ USB กับเครือ
่ งหรือไม่
• อป
ุ กรณ์หน่วยความจำต้องมีพน
้ื ทีว่ า่ งอย่างน้อย 1GB เพือ
่ อำนวยความ
สะดวกต่อบริการ BD-LIVE
คุณสามารถตรวจดูขนาดทีม
่ อ
ี ยูใ่ น BD Data Management
(การจัดการข้อมูล BD) (ดูหน้า 37)
• โปรดตรวจสอบว่าเมนู BD-LIVE Internet Connection (การเชือ
่ มต่ออิ
นเทอร์เน็ต BD-LIVE) ตัง้ ค่าเป็น Allow (All) (อนุญาต (ทัง้ หมด))
หรือไม่
• หากไม่เป็นไปตามทัง้ หมดข้างต้น ติดต่อผูใ้ ห้บริการเนือ
้ หา หรืออัพเดต
เฟิรม
์ แวร์ลา่ สุด
เมือ
่ ใช้บริการ BD-LIVE
เกิดข้อผิดพลาดขึน
้
•อ
ป
ุ กรณ์หน่วยความจำต้องมีพน
้ื ทีว่ า่ งอย่างน้อย 1GB เพือ
่ อำนวยความสะ
ดวกต่อบริการ BD-LIVE
คุณสามารถตรวจดูขนาดทีม
่ อ
ี ยูใ่ น BD Data Management
(การจัดการข้อมูล BD) (ดูหน้า 37)
✎ หมายเหตุ
 เมือ่ การตัง้ ค่าถูกเรียกคืนเป็นค่าตัง้ ต้นจากผูผ้ ลิต ข้อมูลทัง้ หมดของผูใ้ ช้ทเ่ี ก็บไว้ในข้อมูล BD จะถูกลบออก
Thai
65
ข้อมูลอื่นๆ
ข้อมูลจำเพาะ
ทัว่ ไป
เครือ
่ งรับวิทยุ FM
น้ำหนัก
ขนาด
ช่วงอุณหภูมข
ิ ณะทำงาน
ช่วงความชืน
้ ขณะทำงาน
อัตราส่วนสัญญาณ/คลืน
่ รบกวน
ความไวทีใ่ ช้งานได้
ยอดรวมความผิดเพีย้ นจากฮาร์โมนิค
BD (บลูเรย์ดส
ิ ก์)
DVD (Digital Versatile Disc)
แผ่นดิสก์
CD : 12 ซม. (คอมแพคดิสก์)
CD : 8 ซม. (คอมแพคดิสก์)
คอมโพสิตวิดโี อ
สัญญาณภาพออก
ภาพ/เสียง
เครื่องขยายสัญญาณ
คอมโพเนนต์วด
ิ โี อ
HDMI
ลำโพงหน้า
ลำโพงกลาง
ลำโพงเซอร์ราวด์
ลำโพงซับวูฟเฟอร์
ความถีก
่ ารตอบสนอง
อัตรา S/N
การแยกช่องสัญญาณ
ความไวในการรับสัญญาณ
3.5 กก.
430(กว้าง) x 63(สูง) x 325(ลึก) มม.
+5°C ถึง +35°C
10 % ถึง 75 %
70 dB
10 dB
0.5 %
ความเร็วในการอ่าน: 4.917m/วินาที
ความเร็วในการอ่าน: 3.49 ~ 4.06 m/วินาที
เวลาเล่นโดยประมาณ (หนึง่ หน้า บนดิสก์หนึง่ ชัน
้ ): 135 นาที
ความเร็วในการอ่าน: 4.8 ~ 5.6 m/วินาที
เวลาในการเล่นสูงสุด: 74 นาที
ความเร็วในการอ่าน: 4.8 ~ 5.6 m/วินาที
เวลาในการเล่นสูงสุด: 20 นาที
1 ช่องสัญญาณ : 1.0 Vp-p (โหลด 75 Ω)
บลูเรย์ดส
ิ ก์ : 576i(480i)
DVD : 576i(480i)
Y : 1.0 Vp-p (โหลด 75 Ω)
Pr : 0.70 Vp-p (โหลด 75 Ω)
Pb : 0.70 Vp-p (โหลด 75 Ω)
บลูเรย์ดส
ิ ก์ : 1080i, 720p, 576p(480p), 576i(480i)
DVD : 576p(480p), 576i(480i)
1080p, 1080i, 720p, 576p(480p)
PCM multichannel audio, Bitstream audio, PCM audio
165W x 2(3Ω)
170W(3Ω)
165W x 2(3Ω)
170W(3Ω)
อินพุตอนาล็อก
20Hz~20kHz (±3dB)
สัญญาณเข้าดิจต
ิ อล
20Hz~44kHz (±3dB)
70 dB
60 dB
(AUX)500mV
HT-C5500
ระบบลำโพง 5.1ch
หน้า
เซอร์ราวด์
กลาง
อิมพีเดนซ์
3Ω
3Ω
3Ω
ช่วงความถี่
140Hz~20kHz 140Hz~20kHz 140Hz~20kHz
ระดับความดันการส่งสัญญาณเสียง 87dB/W/M
87dB/W/M
87dB/W/M
อินพุตเฉลี่ย
165W
165W
170W
อินพุตสูงสุด
330W
330W
340W
หน้า : 90 x 207.5 x 68.5 มม.
เซอร์ราวด์ : 90 x 141.5 x 68.5 มม.
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
กลาง : 360 x 74.5 x 68.5 มม.
ซับวูฟเฟอร์ : 168 x 350 x 295 มม.
ระบบลำโพง
ลำโพง
น้ำหนัก
66
Thai
หน้า : 0.67 กก. เซอร์ราวด์ : 0.58 กก.
กลาง : 0.57 กก. ซับวูฟเฟอร์ : 3.80 กก.
ซับวูฟเฟอร์
3Ω
40Hz ~ 160Hz
88dB/W/M
170W
340W
06
ระบบลำโพง 5.1ch
หน้า
เซอร์ราวด์
กลาง
ซับวูฟเฟอร์
อิมพีเดนซ์
3Ω
3Ω
3Ω
3Ω
ช่วงความถี่
140Hz~20kHz 140Hz~20kHz 140Hz~20kHz 40Hz ~ 160Hz
ระดับความดันการส่งสัญญาณเสียง 87dB/W/M
87dB/W/M
87dB/W/M
88dB/W/M
อินพุตเฉลี่ย
165W
165W
170W
170W
อินพุตสูงสุด
330W
330W
340W
340W
หน้า : 90 x 1300 x 119 มม. (ฐานรองขาตั้ง : 250 x 250 มม.)
เซอร์ราวด์ : 90 x 141.5 x 68.5 มม.
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
กลาง : 360 x 74.5 x 68.5 มม.
ซับวูฟเฟอร์ : 168 x 350 x 295 มม.
ระบบลำโพง
ลำโพง
หน้า : 3.27 กก. เซอร์ราวด์ : 0.58 กก.
กลาง : 0.57 กก. ซับวูฟเฟอร์ : 3.80 กก.
น้ำหนัก
HT-C5550W
ระบบลำโพง 5.1ch
หน้า
เซอร์ราวด์
กลาง
ซับวูฟเฟอร์
อิมพีเดนซ์
3Ω
3Ω
3Ω
3Ω
ช่วงความถี่
140Hz~20kHz 140Hz~20kHz 140Hz~20kHz 40Hz ~ 160Hz
ระดับความดันการส่งสัญญาณเสียง 87dB/W/M
87dB/W/M
87dB/W/M
88dB/W/M
อินพุตเฉลี่ย
165W
165W
170W
170W
อินพุตสูงสุด
330W
330W
340W
340W
หน้า : 90 x 1300 x 119 มม. (ฐานรองขาตั้ง : 250 x 250 มม.)
เซอร์ราวด์ : 90 x 1300 x 119 มม. (ฐานรองขาตั้ง : 250 x 250 มม.)
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
กลาง : 360 x 74.5 x 68.5 มม.
ซับวูฟเฟอร์ : 168 x 350 x 295 มม.
ระบบลำโพง
ลำโพง
หน้า : 3.27 กก. เซอร์ราวด์ : 2.88 กก.
กลาง : 0.57 กก. ซับวูฟเฟอร์ : 3.80 กก.
*: ข้อมูลจำเพาะขัน
้ ต่ำ
- บริษท
ั Samsung Electronics Co., Ltd ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงข้อมูลจำเพาะนีโ้ ดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบ
- น้ำหนักและขนาดโดยประมาณ
- การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจเปลีย
่ นแปลงได้โดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- สำหรับแหล่งจ่ายไฟและการใช้พลังงาน โปรดดูฉลากกำกับทีต
่ ด
ิ กับตัวเครือ
่ ง
น้ำหนัก
SWA-5000
น้ำหนัก
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน
ช่วงความชื้นขณะทำงาน
สัญญาณออก
1.1 กก
ช่วงความถี่
76.2 x 228 x 152 มม,
+5°C ถึง +35°C
10% ~ 75%
165W x 2 CH
20Hz~20KHz
อัตรา S/N
65dB
Thai
67
ข้อมูลอื่นๆ
HT-C5530W
ติดต่อซัมซุงทั่วโลก
หากคุณมีคำถามหรือข้อคิดเห็นใดๆ เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ของซัมซุง โปรดติดต่อศูนย์ดแู ลลูกค้าของซัมซุง
North America
Area
Contact Center 
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
Latin America
Area
Contact Center 
ARGENTINE
0800-333-3733
0800-124-421
BRAZIL
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
Nicaragua
00-1800-5077267
Honduras
800-7919267
COSTA RICA
0-800-507-7267
ECUADOR
1-800-10-7267
EL SALVADOR 800-6225
GUATEMALA
1-800-299-0013
JAMAICA
1-800-234-7267
PANAMA
800-7267
PUERTO RICO 1-800-682-3180
REP. DOMINICA 1-800-751-2676
TRINIDAD &
1-800-SAMSUNG (726-7864)
TOBAGO
VENEZUELA
0-800-100-5303
COLOMBIA
01-8000112112
CIS
Area
Contact Center 
RUSSIA
8-800-555-55-55
Georgia
8-800-555-555
Armenia
0-800-05-555
Azerbaijan
088-55-55-555
KAZAKHSTAN 8-10-800-500-55-500
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN 00-800-500-55-500
TADJIKISTAN 8-10-800-500-55-500
UKRAINE
0-800-502-000
Belarus
810-800-500-55-500
Moldova
00-800-500-55-500
Middle East & Africa
Area
Contact Center 
Turkey
444 77 11
SOUTH AFRICA 0860-SAMSUNG (726-7864)
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
Bahrain
8000-4726
Jordan
800-22273
Egypt
0800-726786
KSA
9200-21230
Qatar
800-2255
Syria
1825-22-73
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
Europe
Area
AUSTRIA
BELGIUM
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
GERMANY
www.samsung.com
SPAIN
www.samsung.com
www.samsung.com
SWEDEN
U.K
EIRE
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/hk_en/
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
Switzerland
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Contact Center 
0810 - SAMSUNG
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
800 - SAMSUNG (800-726786) www.samsung.com
70 70 19 70
www.samsung.com
030 - 6227 515
www.samsung.com
01 48 63 00 00
www.samsung.com
01805 - SAMSUNG
www.samsung.com
02-201-24-18
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
261 03 710
0900-SAMSUNG
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
0848 - SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/min)
8-800-77777
8000-7267
800-7267
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr/ (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Asia Pacific
Area
Contact Center 
Web Site
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com
New zealand 0800 SAMSUNG (0800 726 786) www.samsung.com
CHINA
400-810-5858 / 010-6475 1880 www.samsung.com
www.samsung.com/hk
Hong Kong
(852) 3698-4698
www.samsung.com/hk_en/
3030 8282
1800 110011
INDIA
www.samsung.com
1800 3000 8282
1800 266 8282
0800-112-8888
INDONESIA
www.samsung.com
021-5699-7777
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG (726-7864)
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
PHILIPPINES
www.samsung.com
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
1800-29-3232
THAILAND
www.samsung.com
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com
AH68-02258M
Download PDF

advertising