Samsung | UA88KS9800K | Samsung 88'' SUHD 4K Curved Smart TV KS9800 Series 9 คู่มือการใช้

คู่มือผู้ใช้
ซีรี่ส์ 9
ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Samsung
ถ้าต้องการรับบริการที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ www.samsung.com/
register
รุ่น_________________หมายเลขซีเรียล_______________________
UKS9800XY_XT_BN68-07979F-00_THA.indb
1
2016-08-16
�� 5:47:00
คำ�เตือน! คำ�แนะนำ�ด้านความปลอดภัยที่สำ�คัญ
(โปรดอ่านค�ำแนะน�ำเพือ
่ ความปลอดภ ัยก่อนทีจ
่ ะใชโ้ ทรท ัศน์ของคุณ)
ข้อควรระวัง
ผลิตภัณฑ์คลาส II: สัญลักษณ์นี้แสดงว่าไม่ต้องมีการ
เชื่อมต่อวงจรลงดิน (กราวด์) เพื่อความปลอดภัย
่ งไฟฟ้าช็ อต ห้ามเปิ ด
มีความเสีย
ข้อควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อต โปรดอย่าถอด
ฝาปิด (หรือด้านหลัง) ไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถซ่อมบ�ำรุงได้ด้วย
ตนเอง โปรดติดต่อบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการซ่อมบ�ำรุง
แรงดันไฟฟ้า AC: สัญลักษณ์นี้แสดงว่าแรงดันไฟฟ้าที่ใช้
สัญลักษณ์นี้เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
สัญลักษณ์นี้แสดงว่ามีแรงดันไฟฟ้าสูงภายใน มีอันตราย
ในการสัมผัสด้วยวิธีใดๆ ก็ตามกับชิ้นส่วนภายในของ
ผลิตภัณฑ์นี้
แรงดันไฟฟ้า DC: สัญลักษณ์นี้แสดงว่าแรงดันไฟฟ้าที่ใช้
เครื่องหมายนี้เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
สัญลักษณ์นี้แสดงว่าผลิตภัณฑ์นี้มีเอกสารส�ำคัญเกี่ยวกับ
การใช้งานและการบ�ำรุงรักษา
ข้อควรระวัง อ่านค�ำแนะน�ำส�ำหรับการใช้งาน: สัญลักษณ์
นี้แจ้งให้ผู้ใช้อ่านคู่มือผู้ใช้เพื่อดูข้อมูลด้านความปลอดภัย
ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
สล็อตและช่องเปิดในตู้และที่ด้านหลังหรือด้านล่างมีให้ส�ำหรับการระบายอากาศที่จ�ำเป็น เพื่อให้อุปกรณ์ท�ำงานอย่างเหมาะสม และเพื่อป้องกันการเกิดความ
ร้อนสูงเกินไป สล็อตและช่องเปิดเหล่านี้ต้องไม่ถูกปิดกั้นหรือคลุมโดยเด็ดขาด
–– ห้ามวางอุปกรณ์นี้ในพื้นที่แคบ เช่น ตู้หนังสือหรือตู้บิลท์อิน ยกเว้นกรณีที่มีการระบายอากาศอย่างเหมาะสม
–– ห้ามวางอุปกรณ์นี้ใกล้หรือวางบนเครื่องท�ำความร้อน หรือในต�ำแหน่งที่ได้รับแสงแดดโดยตรง
–– ห้ามวางภาชนะที่ใส่น�้ำ (เช่น แจกัน) บนอุปกรณ์นี้ เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
ห้ามมิให้อุปกรณ์นี้ถูกฝนหรือวางไว้ใกล้น�้ำ (ใกล้อ่างอาบน�้ำ อ่างล้างมือ อ่างล้างจาน หรือถังซักผ้า ในพื้นที่เปียก หรือ ถ้าอุปกรณ์เปียกน�้ำโดยไม่ตั้งใจ ให้ถอด
ปลั๊กและติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายที่ได้รับอนุญาตทันที
อุปกรณ์นี้ใช้แบตเตอรี่ ในชุมชนของคุณอาจมีข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อมในการทิ้งแบตเตอรี่เหล่านี้อย่างเหมาะสม โปรดติดต่อหน่วยงานในพื้นที่เพื่อขอข้อมูล
เกี่ยวกับการทิ้งหรือการน�ำไปใช้ซ�้ำ
อย่าใช้ไฟเกินก�ำลังของเต้ารับหรือสายไฟส�ำหรับต่อ การใช้ไฟเกินก�ำลังอาจท�ำให้ไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
โปรดเดินสายไฟไม่ให้มีการสะดุดหรือกดทับโดยวัตถุต่างๆ ที่อาจมีการวางทับได้ ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษกับสายไฟที่ปลั๊ก เต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง และจุดที่
สายไฟออกจากอุปกรณ์
เพื่อป้องกันอุปกรณ์จากพายุฟ้าคะนอง หรือเมื่อทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแลหรือไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน โปรดถอดปลั๊กออกจากเต้ารับไฟฟ้าและถอดเสาอากาศหรือ
ระบบเคเบิล วิธีนี้จะป้องกันความเสียหายกับอุปกรณ์เนื่องจากฟ้าผ่าและกระแสไฟฟ้ากระชาก
ก่อนที่จะต่อสายไฟฟ้ากระแสสลับเข้ากับเต้ารับของตัวแปลงกระแสตรง โปรดตรวจสอบว่าการก�ำหนดแรงดันไฟฟ้าของตัวแปลงไฟฟ้ากระแสตรงนั้นตรงกับการ
จ่ายไฟฟ้าของท้องถิ่น
ห้ามใส่วัตถุที่เป็นโลหะในช่องเปิดของอุปกรณ์ การท�ำเช่นนี้อาจมีอันตรายจากไฟฟ้าช็อต
เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต โปรดอย่าสัมผัสด้านในของอุปกรณ์ ควรให้ช่างที่มีความช�ำนาญเท่านั้นเป็นผู้เปิดอุปกรณ์นี้
โปรดเสียบปลั๊กสายไฟให้แน่นหนา เมื่อถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง โปรดดึงที่ตัวปลั๊กเสมอ ห้ามถอดปลั๊กตู้เย็นด้วยการดึงที่สายไฟ ห้าม
สัมผัสสายไฟด้วยมือที่เปียก
หากอุปกรณ์ไม่ท�ำงานตามปกติ โดยเฉพาะ หากมีเสียงหรือกลิ่นผิดปกติเกิดขึ้น ให้ถอดปลั๊กทันที และติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต
โปรดดึงปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า ถ้าไม่ได้ใช้โทรทัศน์เป็นเวลานาน หรือถ้าคุณจะออกจากบ้านเป็นเวลานาน (โดยเฉพาะเมื่อมีเด็ก ผู้สูงอายุ หรือบุคคล
ทุพพลภาพอยู่ตามล�ำพังในบ้าน)
–– ฝุ่นละอองที่สะสมอาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือท�ำให้ไฟรั่วหรือเพลิงไหม้ โดยท�ำให้สายไฟเกิดประกายและความร้อน หรือท�ำให้ฉนวนเสื่อมสภาพ
โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต เมื่อสอบถามข้อมูลเมื่อต้องการติดตั้งอุปกรณ์ในต�ำแหน่งที่มีฝุ่นละอองมาก มีอุณหภูมิสูงหรือต�่ำ มีความชื้นสูง มีสารเคมี
หรือต�ำแหน่งที่มีการท�ำงานตลอด 24 ชั่วโมง เช่นในท่าอากาศยานหรือสถานีรถไฟ เป็นต้น มิฉะนั้นอาจท�ำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่ออุปกรณ์
ใช้เฉพาะปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้าที่ลงกราวด์เท่านั้น
–– การลงกราวด์ไม่เหมาะสมอาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรืออุปกรณ์เสียหาย (อุปกรณ์คลาส l เท่านั้น)
ในการปิดอุปกรณ์นี้อย่างสมบูรณ์ โปรดถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง โปรดจัดให้เต้ารับที่ผนังและปลั๊กไฟอยู่ในจุดที่เข้าถึงได้ง่าย
เก็บอุปกรณ์เสริม (เช่น แบตเตอรี่) ในต�ำแหน่งที่ปลอดภัยและพ้นมือเด็ก
อย่าท�ำผลิตภัณฑ์ร่วงหล่นหรือกระแทก ถ้าผลิตภัณฑ์เสียหาย ให้ถอดสายไฟและติดต่อศูนย์บริการ
ในการท�ำความสะอาดอุปกรณ์ โปรดถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง และเช็ดผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าแห้งและนุ่ม ห้ามใช้สารเคมี เช่น แว็กซ์ เบนซีน
แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ ยาฆ่าแมลง สเปรย์ปรับอากาศ น�้ำมันหล่อลื่นหรือสารซักฟอก สารเคมีเหล่านี้อาจท�ำให้เกิดความเสียหายต่อรูปลักษณ์ภายนอก หรือ
ท�ำให้สัญลักษณ์และข้อความที่พิมพ์บนผลิตภัณฑ์เสียหาย
อย่าให้ผลิตภัณฑ์ถูกน�้ำหยดใส่หรือมีน�้ำกระเด็นใส่
โปรดอย่าทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟ
ห้ามลัดวงจร ถอดประกอบหรือให้ความร้อนกับแบตเตอรี่
มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระเบิด ถ้าคุณเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ผิดประเภท เปลี่ยนแบตเตอรี่โดยใช้แบตเตอรี่ประเภทที่เหมือนหรือเทียบเท่ากัน
ไทย - 2
UKS9800XY_XT_BN68-07979F-00_THA.indb
2
2016-08-16
�� 5:47:02
มีอะไรในกล่อง
โปรดตรวจสอบว่าสิ่งต่อไปนี้รวมอยู่กับโทรทัศน์ของคุณ ถ้ามีสิ่งใดขาดหายไป โปรดติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายในพื้นที่
รีโมทอัจฉริยะ Samsung & แบตเตอรี่ (AA x 2)
ค�ำแนะน�ำตามข้อบังคับ
รีโมทคอนโทรล & แบตเตอรี่ (AAA x 2)
สายไฟ
คู่มือผู้ใช้
ผ้าท�ำความสะอาด
บัตรรับประกัน (อาจไม่มีให้ในบางสถานที่)
One Connect
สาย One Connect
ขั้วปิด
ตัวแปลง COMPONENT IN / AV IN
ตัวแปลงที่ยึดผนัง
(อาจไม่มีให้ในบางพื้นที่)
–– สีและรูปร่างของรีโมทคอนโทรลอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น
–– สายเคเบิลที่ไม่รวมอยู่ในบรรจุภัณฑ์นั้นสามารถซื้อแยกต่างหาก
–– เปิดกล่องและตรวจสอบรายการอุปกรณ์เสริมที่เก็บอยู่ภายในวัสดุบรรจุภัณฑ์
ค�ำเตือน: หน้าจออาจเสียหายเนือ
่ งจากแรงกดโดยตรงเมือ
่ ด�ำเนิน
การไม่ถก
ู ต้อง เราขอแนะน�ำให้ยก TV ทีข
่ อบ ตามทีแ
่ สดง
ห้ามสัมผัส
หน้าจอ!
ไทย - 3
UKS9800XY_XT_BN68-07979F-00_THA.indb
3
2016-08-16
�� 5:47:04
เกีย
่ วก ับรีโมทคอนโทรล
เรียนรู้ว่าปุ่มฟังก์ชั่นต่างๆ อยู่ที่ใดในรีโมท เช่น: SOURCE, MUTE, < CH >, SPORTS, EXTRA,
RETURN และ EXIT
, INFO, CH LIST,
–– รีโมทคอนโทรลนี้มีปุ่มภาษาเบรลล์ที่ปุ่ม เปิ ดปิ ด, ช่อง, ระด ับเสียง และ Enter และสามารถใช้งานได้โดยผู้มีความบกพร่องในการ
มองเห็น
(เปิ ดปิ ด): เปิดและปิด TV
SOURCE: แสดงและเลือกที่มาวิดีโอที่ใช้ได้
ตัวเลข: เข้าใช้ช่องได้โดยตรง
TTX/MIX: เลือกเปิดเทเลเท็กซ์, ดับเบิล, มิกซ์ หรือ ปิด
PRE-CH: กลับสู่ช่องก่อนหน้า
y: ปรับระดับเสียง
MUTE: เปิดและปิดเสียง
z: เปลี่ยนช่องปัจจุบัน
CH LIST: เริ่มต้น รายการช่อง
SPORTS: เปิดหรือปิด โหมดกีฬา
(Smart Hub): เริ่มต้น หน้าจอแรก
GUIDE: แสดงข้อมูลรายการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EPG)
EXTRA: แสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรายการปัจจุบัน
INFO: แสดงข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมหรือเนื้อหาปัจจุบัน
E (Enter): เลือกหรือเรียกใช้รายการที่โฟกัส
u d l r: เลื่อนเคอร์เซอร์ เลือกเมนูบนหน้าจอ และเปลี่ยนค่าที่เห็นบนเมนูของ
โทรทัศน์
RETURN: กลับสู่เมนูหรือช่องก่อนหน้า
EXIT: ออกจากเมนู
ใช้ปุ่มเหล่านี้ตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอโทรทัศน์
SETTINGS: ตั้งค่าเมนู การตงค่
ั้ าอย่างรวดเร็ว บน การตงค่
ั้ า ของหน้าจอหลัก
AD/SUBT.: แสดง ทางล ัดการเข้าใชง้ าน
REC: บันทึกสิ่งที่คุณก�ำลังชมอยู่
': หยุดการเล่นเนื้อหา
ใช้ปุ่มเหล่านี้ในคุณลักษณะเฉพาะ ใช้ปุ่มเหล่านี้ตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอโทรทัศน์
่ บตเตอรีใ่ นรีโมทคอนโทรล
การใสแ
ใส่แบตเตอรี่ให้ขั้วตรงกับสัญลักษณ์ในช่องใส่แบตเตอรี่
–– ใช้รีโมทคอนโทรลภายในระยะ 7 เมตรจากโทรทัศน์
–– แสงสว่างจ้าอาจมีผลกับการท�ำงานของรีโมทคอนโทรล หลีกเลี่ยงการใช้งานเมื่ออยู่ใกล้ไฟฟลูออ
เรสเซนต์หรือป้ายนีออน
–– สีและรูปร่างของรีโมทคอนโทรลอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น
ไทย - 4
UKS9800XY_XT_BN68-07979F-00_THA.indb
4
2016-08-16
�� 5:47:06
ั การ
เกีย
่ วก ับ รีโมทอ ัจฉริยะ Samsung (เวอร์ชน
ี ง)
โต้ตอบด้วยเสย
เปิดและปิด TV
(การจดจ�ำเสียง): เรียกใช้ การโต้ตอบด้วยเสียง กดปุ่ม พูดค�ำสั่งเสียง จาก
นั้นปล่อยปุ่มเพื่อเรียกใช้ การโต้ตอบด้วยเสียง เมื่อกดหนึ่งครั้ง ค�ำแนะน�ำ การ
โต้ตอบด้วยเสียง จะปรากฏ
123 (แป้นตัวเลข): เมื่อกด แถบตัวเลขจะปรากฏบนหน้าจอ เลือกหมายเลข
และจากนั้นเลือก เสร็จ เพื่อป้อนค่าตัวเลข ใช้ส�ำหรับเปลี่ยนช่อง ป้อน PIN
ป้อนรหัสไปรษณีย์ เป็นต้น
–– เมื่อกดเป็นเวลา 1 วินาทีขึ้นไป เมนู TTX จะปรากฏ
ปุ่ม 4 สี: ใช้ปุ่มสีเหล่านี้เพื่อเข้าถึงตัวเลือกเพิ่มเติมที่ระบุในคุณสมบัติที่ใช้งาน
EXTRA: ขณะที่ชมเนื้อหา กดเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการเนื้อหา
้ /ลง/ซา้ ย/ขวา): เลื่อนโฟกัส และเปลี่ยนค่าที่ปรากฏบน
แป้นทิศทาง (ขึน
เมนูของ TV
เลือก: เลือกหรือเรียกใช้รายการที่โฟกัส เมื่อกดขณะชมเนื้อหา ข้อมูลรายการ
โดยละเอียดจะปรากฏ
(กลับ): กดเพื่อกลับสู่เมนูก่อนหน้า เมื่อกดเป็นเวลา 1 วินาทีขึ้นไป ฟังก์ชัน
ที่ท�ำงานอยู่จะสิ้นสุดลง เมื่อกดขณะชมรายการ ช่องก่อนหน้าจะปรากฏ
(Smart Hub): กดเพื่อกลับไปที่ หน้าจอแรก
(เล่น/พัก): เมื่อกด การควบคุมการเล่นจะปรากฏ คุณสามารถใช้การ
ควบคุมนี้เพื่อควบคุมเนื้อหาสื่อที่เล่นอยู่
VOL (ระดับเสียง): เลื่อนปุ่มขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียง ในการปิดเสียง ให้
กดปุ่ม เมื่อกดเป็นเวลา 1 วินาทีขึ้นไป เมนู ทางล ัดการเข้าใชง้ าน จะปรากฏ
CH (ช่อง): เลื่อนปุ่มขึ้นหรือลงเพื่อเปลี่ยนช่อง ในการเปิดหน้าจอ ข้อมูล
รายการ ให้กดปุ่ม
ไทย - 5
UKS9800XY_XT_BN68-07979F-00_THA.indb
5
2016-08-16
�� 5:47:07
การจ ับคู่ TV ก ับ รีโมทอ ัจฉริยะ Samsung
เมื่อคุณเปิด TV เป็นครั้งแรก รีโมทอัจฉริยะ Samsung จะจับคู่กับโทรทัศน์โดย
อัตโนมัติ ถ้า รีโมทอัจฉริยะ Samsung ไม่จับคู่กับ TV โดยอัตโนมัติ ให้ชี้ไปที่เซนเซอร์
รีโมทคอนโทรลของ TV จากนั้นกดปุ่ม
และ
ค้างไว้ในภาพต่อไปพร้อมกันเป็นเวลา
3 วินาทีขึ้นไป
การติดตงแบตเตอรี
ั้
ใ่ น รีโมทอ ัจฉริยะ Samsung
ในการติดตั้งแบตเตอรี่ ให้ดันฝาครอบด้านหลังเปิดในทิศทาง
ของลูกศร และใส่แบตเตอรี่ตามที่แสดงในภาพ โปรดใส่ให้ขั้ว
บวกและขั้วลบอยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง
–– แนะน�ำให้ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์เพื่อให้มีอายุการใช้งาน
ยาวนาน
การใชง้ าน อุปกรณ์ควบคุมโทรท ัศน์ (78 นิว้ )
คุณสามารถเปิด TV ด้วยปุ่ม อุปกรณ์ควบคุมโทรท ัศน์ ที่ด้านล่างของ TV จากนั้นใช้ เมนูควบคุม จะปรากฏเมื่อมีการกดปุ่มขณะที่
โทรทัศน์เปิดอยู่ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดดูภาพด้านล่าง
เมนูควบคุม
: ปิดเครื่อง
: เพิ่มเสียง
: เปลี่ยนช่องขึ้น
: ลดเสียง
: เปลี่ยนช่องลง
: ที่มา
อุปกรณ์ควบคุมโทรท ัศน์ / เซนเซอร์ของรีโมทคอนโทรล
กด: ย้าย
กดค้าง (2 วินาที): เลือก
–– หากไม่มีการควบคุมใดๆ เป็นเวลา 5 วินาทีขึ้นไป เมนูควบคุม
จะหายไป
อุปกรณ์ควบคุมโทรท ัศน์ นั้นอยู่ที่ด้านล่างของ TV
ไทย - 6
UKS9800XY_XT_BN68-07979F-00_THA.indb
6
2016-08-16
�� 5:47:10
การใชง้ าน อุปกรณ์ควบคุมโทรท ัศน์ (88 นิว้ )
เปิด TV ด้วยปุ่ม อุปกรณ์ควบคุมโทรท ัศน์ ที่ด้านหลังของ TV จากนั้นใช้เมนูควบคุม เมนูควบคุม จะปรากฏเมื่อมีการกดปุ่มขณะที่ TV
เปิดอยู่ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดดูภาพด้านล่าง
เมนูควบคุม
: หน้าหลัก
: ที่มา
: การตั้งค่า
: ปิดเครื่อง
: กลับ
ก้านควบคุม
ก้านควบคุม อยู่ที่มุมด้านซ้ายล่างที่
ด้านหลังของโทรทัศน์
w / v: เปลี่ยนระดับเสียง
</>: เปลี่ยนช่อง
การต่อเข้าก ับเครือข่าย
การเชื่อมต่อโทรทัศน์เข้ากับเครือข่ายจะท�ำให้คุณสามารถเข้าถึงบริการออนไลน์ได้ เช่น Smart Hub รวมทั้งการอัพเดทซอฟต์แวร์
ื่ มต่อเครือข่าย - ไร้สาย
การเชอ
เชื่อมต่อโทรทัศน์กับอินเทอร์เน็ตโดยใช้เราเตอร์หรือโมเด็มมาตรฐาน
เราเตอร์ IP ไร้สายหรือโมเด็มที่มี
เซิร์ฟเวอร์ DHCP
พอร์ต LAN บนผนัง
สาย LAN (ไม่มีให้)
้ าย
ื่ มต่อเครือข่าย - ใชส
การเชอ
เชื่อมต่อโทรทัศน์กับเครือข่ายโดยใช้สาย LAN
แผงด้านหลังของโทรทัศน์
–– โทรทัศน์ไม่สนับสนุนความเร็วเครือข่ายที่ต�่ำกว่าหรือเท่ากับ 10Mbps
–– ใช้สาย Cat 7 (ประเภท *STP) ส�ำหรับการเชื่อมต่อ
* Shielded Twist Pair
ไทย - 7
UKS9800XY_XT_BN68-07979F-00_THA.indb
7
2016-08-16
�� 5:47:12
จากนน
ั้ e-Manual
e-Manual ที่รวมอยู่มีข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติหลักๆ ของโทรทัศน์
–– คุณสามารถดาวน์โหลดและดูฉบับพิมพ์ของ e-Manual ได้ทางเว็บไซต์ Samsung
การแสดง e-Manual:
• ที่เมนูของ TV ให้เลือก
>
การตงค่
ั้ า > การสน ับสนุน > เปิ ด e-Manual
้ ่ มใน
การใชป
ุ
e-Manual
ค้นหา
เลือกรายการจากผลการค้นหาเพื่อโหลดหน้าที่เกี่ยวข้อง
ดัชนี
เลือกค�ำหลักเพื่อไปยังหน้าที่เกี่ยวข้อง
ช่องที่ดูล่าสุด
เลือกหัวข้อจากรายการหัวข้อที่ดูล่าสุด
ลองทันที
คุณสามารถเข้าถึงรายการเมนูที่เกี่ยวข้องและทดลองใช้คุณสมบัติโดยตรง
ลิงค์
ใช้ส�ำหรับเข้าถึงหน้าอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง
–– หน้าจอเมนูบางอย่างจะไม่สามารถใช้ได้จาก e-Manual
การตงค่
ั้ าเริม
่ ต้น
ช่องข้อความการตั้งค่าเริ่มต้นจะปรากฏเมื่อ TV เริ่มต้นท�ำงานครั้งแรก ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อให้การตั้งค่าเริ่มต้นเสร็จสมบูรณ์
คุณสามารถด�ำเนินการในขั้นตอนนี้ได้ภายหลังในเมนู
>
การตงค่
ั้ า > ระบบ > การตงค่
ั้ าเริม
่ ต้น
ไทย - 8
UKS9800XY_XT_BN68-07979F-00_THA.indb
8
2016-08-16
�� 5:47:14
การแก้ไขปัญหาและการบ�ำรุงร ักษา
การแก้ไขปัญหา
ถ้าโทรทัศน์เกิดปัญหา ขั้นแรก ให้ตรวจสอบรายการปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาที่อาจเป็นไปได้ หรืออีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถดูหัวข้อการ
แก้ไขปัญหาใน e-Manual ถ้าเคล็ดลับการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่สามารถใช้ได้ โปรดเข้าสู่ “www.samsung.com” และคลิกการสนับสนุน
หรือติดต่อศูนย์บริการที่ปรากฏในปกหลังของคู่มือนี้
–– จอภาพ TFT LED นี้ประกอบด้วยพิกเซลขนาดเล็กที่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิต แต่อาจมีจุดสว่างหรือจุดมืดอยู่บ้างในหน้าจอ
พิกเซลเหล่านี้จะไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
๋ วนี้ หรือ อ ัปเดตอ ัตโนม ัติ ใน
–– เพื่อให้โทรทัศน์ของคุณอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดโปรดอัพเกรดเป็นซอฟต์แวร์ล่าสุด ใช้ฟังก์ชัน อ ัพเดทเดีย
๋ วนี้ หรือ อ ัปเดตอ ัตโนม ัติ)
เมนูของ TV ( >
การตงค่
ั้ า > การสน ับสนุน > การอ ัปเดตซอฟต์แวร์ > อ ัพเดทเดีย
โทรท ัศน์ไม่สามารถเปิ ดได้
• ตรวจสอบว่าสายไฟฟ้ากระแสสลับต่อกับโทรทัศน์และกับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังอย่างแน่นหนา
• ตรวจสอบว่าเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังท�ำงานและสัญญาณการท�ำงานของ TV สว่างเป็นสีแดงคงที่
• ลองกดปุ่มเปิด/ปิด ของ TV เพื่อตรวจสอบว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากรีโมทคอนโทรล ถ้าเปิดโทรทัศน์ได้ โปรดดูที่ “รีโมทคอนโทรลใช้
งานไม่ได้” ที่ด้านล่าง
ี ง หรือภาพ/วิดโี อ/เสย
ี งจากอุปกรณ์ภายนอกผิดเพีย
้ น หรือมี
ไม่มภ
ี าพ/วิดโี อ/เสย
ั
ั
่ ง
ข้อความ "สญญาณอ่
อนหรือไม่มส
ี ญญาณ"
บน TV หรือไม่พบชอ
• ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ถูกต้อง และสายทั้งหมดต่อไว้อย่างเหมาะสม
• ถอดสายทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับ TV และอุปกรณ์ภายนอกและเชื่อมต่อใหม่ ลองใช้สายเคเบิลอื่น ถ้าเป็นไปได้
• ยืนยันว่าได้เลือกที่มาอินพุตไว้อย่างถูกต้อง (
> ทีม
่ า)
• ด�ำเนินการตรวจสอบด้วยตนเองของ TV เพื่อพิจารณาว่าปัญหาเกิดจาก TV หรืออุปกรณ์ (
ตรวจสอบด้วยตนเอง > เริม
่ การทดสอบเสียง หรือ เริม
่ การทดสอบภาพ)
>
การตงค่
ั้ า > การสน ับสนุน >
• ถ้าการทดสอบมีผลเป็นปกติ ให้เริ่มต้นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อใหม่ด้วยการถอดปลั๊กไฟของอุปกรณ์แต่ละชนิด และต่อปลั๊กกลับเข้าดังเดิม
ถ้าปัญหายังคงอยู่ ให้ดูค�ำแนะน�ำการเชื่อมต่อในคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
• ถ้าโทรทัศน์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเคเบิลหรือกล่องรับสัญญาณดาวเทียม เรียกใช้ การปร ับแต่งอ ัตโนม ัติ เพื่อค้นหาช่อง (
>
การตงค่
ั้ า > การแพร่ภาพ > การปร ับแต่งอ ัตโนม ัติ)
รีโมทคอนโทรลใชง้ านไม่ได้
• ตรวจสอบว่าสัญญาณเปิดเครื่องของ TV กะพริบเมื่อคุณกดปุ่มเปิดของรีโมท ถ้าไม่กะพริบ ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล
• โปรดใส่แบตเตอรี่โดยให้ขั้ว (+/–) อยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง
• ลองหันรีโมทไปทางโทรทัศน์โดยตรง ให้ห่าง 1.5 - 1.8 เมตร
• ถ้า TV มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรล (รีโมท Bluetooth) ให้จับคู่รีโมทกับ TV (โปรดอ่านค�ำแนะน�ำใน e-Manual)
ั
รีโมทคอนโทรลของกล่องร ับสญญาณเคเบิ
ลหรือดาวเทียมไม่สามารถใชเ้ ปิ ดหรือปิ ด TV
ี ง
หรือปร ับระด ับเสย
• ตั้งโปรแกรมรีโมทคอนโทรลของเคเบิลหรือดาวเทียมเพื่อใช้งาน TV ได้ โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของกล่องรับสัญญาณเคเบิลหรือดาวเทียม
เพื่อดูรหัสของ SAMSUNG TV
ไทย - 9
UKS9800XY_XT_BN68-07979F-00_THA.indb
9
2016-08-16
�� 5:47:15
การตงค่
ั้ า TV สูญหายไปหล ังจากผ่านไป 5 นาที
้ าน เป็น โหมดใชง้ านในบ้าน (
• TV อยู่ใน โหมดร้านค้า เปลี่ยน โหมดการใชง
โหมดการใชง้ าน > โหมดใชง้ านในบ้าน)
>
การตงค่
ั้ า > ระบบ > การตงค่
ั้ าขนสู
ั้ ง >
Wi-Fi ไม่สม�ำ่ เสมอ
• ตรวจสอบว่า TV มีการเชื่อมต่อเครือข่าย (
>
การตงค่
ั้ า > เครือข่าย > สถานะเครือข่าย)
• ตรวจสอบว่าได้ป้อนรหัสผ่าน Wi-Fi ไว้ถูกต้อง
• ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง TV และโมเด็ม/เราเตอร์ ระยะห่างไม่ควรเกิน 15.2 เมตร
• ลดสัญญาณรบกวนด้วยการไม่ใช้หรือปิดอุปกรณ์ไร้สาย นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่าง TV และโมเด็ม/เราเตอร์
(ความแรงของ Wi-Fi อาจลดลงเนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้า, โทรศัพท์ไร้สาย, ผนังหิน/เตาผิง, ฯลฯ)
เรื่องราวเดียว
หลายเรื่องราว
เราเตอร์ไร้สาย
เครื่องทวนสัญญาณไร้สาย
• ติดต่อ ISP และขอให้รีเซ็ตวงจรเครือข่ายเพื่อลงทะเบียนที่อยู่ Mac ของโมเด็ม/เราเตอร์และ TV ใหม่
ปัญหาของแอปวิดโี อ (Youtube เป็นต้น)
>
การตงค่
ั้ า > เครือข่าย > สถานะเครือข่าย > ตงค่
ั้ า IP > ตงค่
ั้ า DNS > ป้อนด้วย
ตนเอง > DNS Server > ป้อน 8.8.8.8 > ตกลง
• เปลี่ยน DNS เป็น 8.8.8.8 เลือก
• รีเซ็ตโดยเลือก
>
การตงค่
ั้ า > การสน ับสนุน > ตรวจสอบด้วยตนเอง > รีเซ็ ต Smart Hub
การสน ับสนุนระยะไกลคืออะไร
บริการการสนับสนุนระยะไกลของ Samsung จะช่วยให้คุณสามารถรับการสนับสนุนจากช่างของ Samsung ที่สามารถด�ำเนินการได้จาก
ระยะไกลในแบบตัวต่อตัว
• วินิจฉัย TV ของคุณ
• ปรับการตั้งค่า TV ให้กับคุณ
• รีเซ็ตค่าจากโรงงานส�ำหรับ TV ของคุณ
• ติดตั้งการอัพเดทเฟิร์มแวร์ตามที่แนะน�ำ
การสน ับสนุนระยะไกลท�ำงานอย่างไร
คุณสามารถให้ฝ่ายเทคนิคของ Samsung ซ่อมบ�ำรุง TV ของคุณจากระยะไกล:
1. โทรติดต่อศูนย์การติดต่อของ Samsung และขอใช้บริการสนับสนุนระยะไกล
2. เปิดเมนูใน TV ของคุณและไปที่ส่วน การสน ับสนุน
3. เลือก การจ ัดการระยะไกล จากนั้นอ่านและยอมรับข้อตกลงบริการ เมื่อหน้าจอ PIN ปรากฏขึ้น ให้แจ้งหมายเลข PIN กับตัวแทน
4. จากนั้นตัวแทนจะเข้าถึง TV ของคุณ
ไทย - 10
UKS9800XY_XT_BN68-07979F-00_THA.indb
10
2016-08-16
�� 5:47:16
เซนเซอร์ประหย ัดและความสว่างของหน้าจอ
เซนเซอร์ประหยัดจะปรับค่าความสว่างของหน้าจอ คุณสมบัตินี้จะวัดความสว่างของห้องและปรับความสว่างของโทรทัศน์โดยอัตโนมัติ เพื่อ
ลดการใช้พลังงาน ถ้าต้องการปิดคุณสมบัตินี้ โปรดไปที่
>
การตงค่
ั้ า > ระบบ > วิธป
ี ระหย ัด > เซนเซอร์ประหย ัด
–– ถ้าหน้าจอมืดเกินไปขณะที่คุณชมโทรทัศน์ในที่มืด อาจเกิดจาก เซนเซอร์ประหย ัด
–– อย่าน�ำสิ่งของวางปิดบริเวณเซนเซอร์ เนื่องจากจะท�ำให้ภาพมีความสว่างลดลง
ค�ำเตือนเกีย
่ วก ับภาพนิง่
หลีกเลี่ยงการแสดงภาพนิ่ง (เช่นไฟล์ภาพ jpeg) หรือส่วนประกอบของภาพนิ่ง (เช่น โลโก้ของรายการโทรทัศน์แถบข้อมูลหุ้นหรือข่าวสาร
ที่ด้านล่างของหน้าจอ) หรือภาพพาโนรามาหรือภาพรูปแบบ 4:3 บนหน้าจอ ถ้าคุณแสดงภาพนิ่งเป็นเวลานานบนหน้าจอจะท�ำให้เกิดภาพ
ค้างบนจอ LED และมีผลต่อคุณภาพของภาพ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลเสียนี้ โปรดปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำที่ด้านล่าง:
• หลีกเลี่ยงการเปิดช่องโทรทัศน์เดียวกันเป็นเวลานาน
• พยายามแสดงภาพทุกประเภทแบบเต็มหน้าจอ ใช้เมนูรูปแบบภาพของโทรทัศน์ซึ่งตั้งค่าให้มีความเหมาะสมมากที่สุด
• การลดความสว่างและความเข้มของหน้าจอจะช่วยป้องกันการเกิดภาพค้างได้
• ใช้คุณสมบัติทั้งหมดของโทรทัศน์ที่ออกแบบมาเพื่อลดภาวะภาพค้างบนหน้าจอ โปรดดูรายละเอียดที่ e-Manual
การดูแลโทรท ัศน์
–– ถ้ามีสติ๊กเกอร์ติดกับหน้าจอโทรทัศน์อาจมีฝุ่นละอองหลงเหลืออยู่หลังจากที่คุณน�ำสติ๊กเกอร์ออก โปรดท�ำความสะอาดฝุ่นละอองออก
ก่อนที่จะชมโทรทัศน์
–– พื้นผิวภายนอกและหน้าจอโทรทัศน์อาจเป็นรอยขูดขีดระหว่างการท�ำความสะอาด โปรดเช็ดพื้นผิวภายนอกและหน้าจออย่างระมัดระวัง
โดยใช้ผ้านุ่มเพื่อป้องกันรอยขูดขีด
• อย่าพ่นสเปรย์น�้ำหรือสารท�ำความสะอาดลงที่โทรทัศน์โดยตรง ของเหลวที่
เข้าสู่ผลิตภัณฑ์อาจท�ำให้เกิดการท�ำงานผิดพลาด ไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช็อต
• ปิด TV จากนั้นเช็ดคราบและรอยนิ้วมือบนหน้าจอเบาๆ ด้วยผ้าไมโคร
ไฟเบอร์ ท�ำความสะอาดตัวเครื่องหรือหน้าจอ TV ด้วยผ้านุ่มชุบน�้ำหมาดๆ
หลังจากนั้นเช็ดให้แห้งด้วยผ้าแห้ง ขณะท�ำความสะอาด อย่าใช้แรงกับพื้นผิว
เนื่องจากจะท�ำให้เกิดความเสียหายกับหน้าจอ ห้ามใช้ของเหลวที่ติดไฟง่าย
(เช่น เบนซีน ทินเนอร์ เป็นต้น) หรือสารท�ำความสะอาด ส�ำหรับรอยที่หลุด
ออกยาก ให้ใช้น�้ำยาท�ำความสะอาดหน้าจอฉีดพ่นลนผ้าเล็กน้อย
ไทย - 11
UKS9800XY_XT_BN68-07979F-00_THA.indb
11
2016-08-16
�� 5:47:17
การติดตงโทรท
ั้
ัศน์
การติดตงโทรท
ั้
ัศน์ก ับผน ัง
ถ้าคุณติดตั้งโทรทัศน์กับผนัง ควรติดตั้งตามที่ผู้ผลิตแนะน�ำเท่านั้น ถ้าไม่ติดตั้งอย่างถูกต้อง โทรทัศน์อาจเลื่อนหรือ
ร่วงหล่น ท�ำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงกับเด็กหรือผู้ใหญ่ และท�ำให้โทรทัศน์เกิดความเสียหายร้ายแรงได้
ส�ำหรับรุ่นที่มีตัวแปลงส�ำหรับการติดตั้งกับผนัง โปรดติดตั้งตัวแปลงตามที่แสดงในภาพด้านล่าง ก่อนที่จะติดตั้งชุดโครงยึดติดผนัง
–– โปรดดูคู่มือการติดตั้งที่มาพร้อมกับชุดโครงยึดติดผนังของ Samsung
Samsung Electronics จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายกับผลิตภัณฑ์หรือการบาดเจ็บแก่ตัวคุณเองหรือบุคคลอื่น ถ้าคุณเลือกที่จะติดตั้ง
ขาตั้งติดผนังด้วยตนเอง
โทรทัศน์
ตัวแปลงที่ยึด
ผนัง
อุปกรณ์ติด
ผนัง
C
หมายเหตุและข้อมูลจ�ำเพาะของชุดขายึดติดผน ัง VESA
คุณสามารถติดตั้งขายึดกับผนังบนก�ำแพงที่แข็งแรงซึ่งตั้งฉากกับพื้น ก่อนที่จะต่อขาตั้งติดผนังกับพื้นผิวที่ไม่ใช่ผนังปูน โปรดติดต่อ
ตัวแทนจ�ำหน่ายใกล้บ้านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ถ้าติดตั้งโทรทัศน์บนเพดานหรือผนังเอียง อาจท�ำให้โทรทัศน์ตกหล่น และส่งผลให้บุคคล
ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ขนาดมาตรฐานส�ำหรับชุดขายึดกับผนังมีแสดงไว้ในตารางด้านล่างนี้
ถ้าคุณติดตั้งขาตั้งติดผนังของผู้ผลิตรายอื่น โปรดสังเกตความยาวของสกรูที่สามารถใช้ต่อ TV เข้ากับขาตั้งติดผนังที่แสดงในคอลัมน์ C
ของตารางด้านล่าง
ขนาดโทรทัศน์
เป็นนิ้ว
ข้อก�ำหนดรูสกรู VESA (A * B) เป็น
มิลลิเมตร
C (มม.)
สกรูมาตรฐาน
ปริมาณ
78 ~ 88
600 x 400
30 ~ 35
M8
4
ไทย - 12
UKS9800XY_XT_BN68-07979F-00_THA.indb
12
2016-08-16
�� 5:47:18
อย่าติดตงชุ
ั้ ดขายึดก ับผน ังของคุณในขณะทีเ่ ปิ ดโทรท ัศน์อยู่ ซึง่ อาจส่งผลให้บค
ุ คลได้ร ับบาดเจ็บอ ันเนือ
่ งมา
จากไฟฟ้าช็ อต
• โปรดอย่าใช้สกรูที่มีขนาดยาวกว่าขนาดมาตรฐานและไม่เป็นไปตามมาตรฐานสกรูของ VESA สกรูที่มีขนาดยาวเกินไปอาจท�ำให้เกิด
ความเสียหายต่อภายในของชุดโทรทัศน์
• ส�ำหรับขายึดกับผนังที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสกรูของ VESA ความยาวของสกรูอาจแตกต่างออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมาตรฐานของขายึด
กับผนังนั้นๆ
• ห้ามขันสกรูแน่นเกินไป อาจท�ำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายหรือท�ำให้ผลิตภัณฑ์ร่วงหล่น ท�ำให้เกิดการบาดเจ็บได้ Samsung ไม่มีความรับ
ผิดต่ออุบัติเหตุในลักษณะเหล่านี้
• Samsung ไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายของผลิตภัณฑ์หรือการบาดเจ็บของบุคคล เมื่อใช้ขายึดกับผนังที่ไม่ใช่มาตรฐาน VESA
หรือไม่ได้ระบุไว้ หรือลูกค้าไม่ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำในการติดตั้งผลิตภัณฑ์
• อย่ายึดโทรทัศน์ในบริเวณที่มีความเอียงมากกว่า 15 องศา
• การติดตั้งโทรทัศน์กับผนังต้องใช้คนสองคนเสมอ
้ ย
การจ ัดเรียงสายโดยใชท
ี่ ด
ึ สาย
การปิ ดพอร์ตด้วยขวปิ
ั้ ด
–– ก่อนที่จะปิดพอร์ตด้วยขั้วปิด ให้จัดระเบียบสายเคเบิลของ TV
การระบายอากาศโทรท ัศน์อย่างเหมาะสม
เมื่อคุณติดตั้งโทรทัศน์ให้เว้นระยะอย่างน้อย 10 ซม. ระหว่างโทรทัศน์และวัตถุอื่น (ผนัง, ตู้ เป็นต้น) เพื่อให้มีการระบายอากาศอย่างเพียง
พอ หากไม่มีการระบายอากาศที่ดี อาจท�ำให้เกิดเพลิงไหม้หรือเกิดปัญหากับผลิตภัณฑ์ ซึ่งเกิดจากอุณหภูมิภายในเพิ่มขึ้น
เมื่อคุณติดตั้งโทรทัศน์โดยใช้ขาตั้งหรือขายึดติดผนัง เราขอแนะน�ำให้คุณใช้ชิ้นส่วนของ Samsung Electronics เท่านั้น การใช้ชิ้นส่วนที่ผู้
ผลิตรายอื่นจัดเตรียมให้ อาจส่งผลให้เกิดปัญหากับผลิตภัณฑ์หรือการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ตกหล่น
การติดตงพร้
ั้
อมขาตงั้
การติดตงก
ั้ ับขายึดติดผน ัง
10 ซม.
10 ซม.
10 ซม.
10 ซม.
10 ซม.
10 ซม.
10 ซม.
ไทย - 13
UKS9800XY_XT_BN68-07979F-00_THA.indb
13
2016-08-16
�� 5:47:20
การยึดโทรท ัศน์ก ับขาตงั้
โปรดตรวจสอบว่าคุณมีอุปกรณ์เสริมตามที่แสดง และประกอบขาตั้งตามค�ำแนะน�ำในการประกอบที่มีให้
ข้อควรระว ังเพือ
่ ความปลอดภ ัย: การยึดโทรท ัศน์ก ับผน ัง
ข้อควรระว ัง: การดึง ดัน หรือโหนโทรทัศน์อาจท�ำให้โทรทัศน์ร่วงหล่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อย่า
ให้เด็กโหนหรือท�ำให้โทรทัศน์เคลื่อน การด�ำเนินการนี้อาจท�ำให้โทรทัศน์พลิกหล่น ท�ำให้เกิดการ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำเพื่อความปลอดภัยที่มีให้ในแผ่นข้อมูลความปลอดภัย
ของโทรทัศน์ เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยเพิ่มขึ้น โปรดติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการหล่นดังที่
อธิบายด้านล่าง
ห้ามวางโทรทัศน์ไว้ในสถานที่ซึ่งไม่มั่นคง โทรทัศน์อาจร่วงหล่น ท�ำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิต การบาดเจ็บ
จ�ำนวนมาก โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นกับเด็กนั้นสามารถป้องกันได้โดยใช้ข้อควรระวังที่ปฏิบัติได้ง่ายเช่น:
• การใช้ตู้หรือขาตั้งที่แนะน�ำโดยผู้ผลิตโทรทัศน์
• ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถรองรับโทรทัศน์ได้อย่างปลอดภัยเท่านั้น
• ด�ำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าโทรทัศน์ไม่วางอยู่ตรงขอบของเฟอร์นิเจอร์ที่สนับสนุน
• ไม่วางโทรทัศน์บนเฟอร์นิเจอร์สูง (เช่น ตู้วางของหรือตู้หนังสือ) โดยไม่ยึดทั้งเฟอร์นิเจอร์และโทรทัศน์กับโครงสร้าง
รองรับที่เหมาะสม
• ไม่วางโทรทัศน์บนผ้าหรือวัสดุอื่นที่คั่นระหว่างโทรทัศน์กับเฟอร์นิเจอร์ซึ่งใช้รองรับ
• ให้ความรู้กับเด็กๆ เกี่ยวกับอันตรายของการปีนป่ายเฟอร์นิเจอร์เพื่อเอื้อมถึงโทรทัศน์หรือปุ่มควบคุมต่างๆ
ถ้าจะเก็บรักษาหรือเคลื่อนย้ายโทรทัศน์เครื่องที่มีอยู่ไว้ในต�ำแหน่งอื่น จะต้องค�ำนึงถึงข้อควรพิจารณาข้างต้นนี้เช่น
เดียวกัน
เพือ
่ ป้องก ันไม่ให้โทรท ัศน์หล่น
1. ใส่สกรูในที่ยึดและขันเข้ากับผนังให้แน่นหนา ตรวจสอบว่าสกรูติดตั้งกับผนังอย่าง
แน่นหนาแล้ว
–– คุณอาจต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น พุก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของผนัง
2. ใส่สกรูในที่ยึดชุดที่สอง และขันสกรูเข้ากับ TV ให้แน่นหนา
–– สกรูอาจไม่ได้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ ในกรณีนี้ โปรดซื้อสกรูที่มีข้อมูลจ�ำเพาะ
ดังนี้
3. ต่อที่ยึดที่ติดตั้งไว้กับโทรทัศน์และที่ยึดที่ติดกับผนังด้วยสายเคเบิลที่มีความแข็ง
แรง จากนั้นมัดสายให้แน่น
–– ติดตั้ง TV ใกล้ผนัง เพื่อไม่ให้เอนกลับไปด้านหลัง
–– ต่อสายรัดเพื่อให้ที่ยึดติดกับผนังอยู่ในความสูงเดียวกับหรือต�่ำกว่าที่ยึดส่วนที่
ติดกับ TV
ไทย - 14
UKS9800XY_XT_BN68-07979F-00_THA.indb
14
2016-08-16
�� 5:47:21
ข้อมูลจ�ำเพาะและข้อมูลอืน
่ ๆ
ข้อมูลจ�ำเพาะ
ความละเอียดการแสดงผล
3840 x 2160
ความโค้งของหน้าจอ
4200R
ข้อควรพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม
อุณหภูมิขณะท�ำงาน
10°C ถึง 40°C (50°F ถึง 104°F)
ความชื้นขณะท�ำงาน
10% ถึง 80%, ไม่กลั่นตัว
อุณหภูมิในการจัดเก็บ
-20°C ถึง 45°C (-4°F ถึง 113°F)
ความชื้นในการจัดเก็บ
5% ถึง 95%, ไม่กลั่นตัว
การหมุนขาตั้ง (ซ้าย / ขวา)
ชื่อรุ่น
ขนาดภาพ (แนวทแยง)
0˚
UA78KS9800
UA88KS9800
198 ซม.
223 ซม.
เสียง (เอาต์พุต)
70W
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
ตัวเครื่อง
174.16 x 100.40 x 14.45 ซม.
196.31 x 113.47 x 19.02 ซม.
พร้อมขาตั้ง
174.16 x 108.66 x 38.63 ซม.
196.31 x 121.73 x 43.58 ซม.
ไม่มีขาตั้ง
43.1 กิโลกรัม
59.0 กิโลกรัม
พร้อมขาตั้ง
46.8 กิโลกรัม
64.8 กิโลกรัม
น�้ำหนัก
–– การออกแบบและข้อมูลจ�ำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
–– ส�ำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายไฟ และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พลังงาน โปรดดูที่ฉลากของผลิตภัณฑ์
ไทย - 15
UKS9800XY_XT_BN68-07979F-00_THA.indb
15
2016-08-16
�� 5:47:22
้ ล ังงาน
การลดการใชพ
เมื่อคุณปิดโทรทัศน์ เครื่องจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย ในโหมดนี้ เครื่องจะยังใช้พลังงานในปริมาณเล็กน้อย ในการลดการใช้พลังงาน ให้
ถอดปลั๊กสายไฟเมื่อคุณไม่ใช้โทรทัศน์เป็นเวลานาน
ใบอนุญาต
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered
trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
ค�ำเตือน - เพือ
่ ป้องก ันการลุกลามในกรณีทเี่ กิดเพลิงไหม้ โปรดเก็บเทียนและสงิ่ ของทีม
่ ี
เปลวไฟอืน
่ ๆ ห่างจากผลิตภ ัณฑ์ตลอดเวลา
ไทย - 16
UKS9800XY_XT_BN68-07979F-00_THA.indb
16
2016-08-16
�� 5:47:23
เว้นหน้านี้ว่างไว้
UKS9800XY_XT_BN68-07979F-00_THA.indb
17
2016-08-16
�� 5:47:23
ติดต่อเครือข่ายซ ัมซุงทว่ ั โลก
หากมีค�ำแนะน�ำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center
ประเทศ
SINGAPORE
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
VIETNAM
THAILAND
ALGERIA
IRAN
SAUDI ARABIA
ศูนย์ดแ
ู ลลูกค้า
1800-SAMSUNG(726-7864)
1300 362 603
0800 726 786
1800 588 889
0-2689-3232,
1800-29-3232
+95-1-2399-888
+855-23-993232
+856-214-17333
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
021-56997777
08001128888
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02- 422-2111 [ Standard Landline ]
0800-329999
0120-363-905
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
1800110011 - Toll Free
30308282
18000910113
0961-2300300
0800-0300300 (Toll Free)
0115900000
08000-7267864
16580
3004 (Toll Free)
021-8255 [CE]
800 247 3457 (800 24/7 HELP)
PAKISTAN
TUNISIA
U.A.E
0800-Samsung (72678)
80 1000 12
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
OMAN
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
KUWAIT
BAHRAIN
QATAR
TURKEY
JORDAN
183-CALL (183-2255)
8000-GSAM (8000-4726)
800-CALL (800-2255)
444 77 11
0800-22273
06 5777444
962 5777444
MYANMAR
CAMBODIA
LAOS
MALAYSIA
INDONESIA
PHILIPPINES
TAIWAN
JAPAN
INDIA
NEPAL
BANGLADESH
SRI LANKA
EGYPT
SYRIA
LEBANON
IRAQ
MOROCCO
961 1484 999
1299
964 77 261 72220
964 75 118 92525
080 100 22 55
© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์
UKS9800XY_XT_BN68-07979F-00_THA.indb
18
เว็บไซต์
www.samsung.com/sg/support
www.samsung.com/au/support
www.samsung.com/nz/support
www.samsung.com/vn/support
www.samsung.com/th/support
www.samsung.com/th/support
www.samsung.com/my/support
www.samsung.com/id/support
www.samsung.com/ph/support
www.samsung.com/tw/support
www.samsung.com/jp/support
www.samsung.com/in/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/eg/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/iran/support
www.samsung.com/sa/home
www.samsung.com/sa_en
www.samsung.com/pk/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
www.samsung.com/tr/support
www.samsung.com/levant/support
www.samsung.com/n_africa/support
-00
2016-08-16
�� 5:47:24
Download PDF

advertising