Samsung | UA40J5250DK | Samsung 40'' Full HD Smart TV J5250 Series 5 (2018) คู่มือการใช้

LED TV
คู่มือผู้ใช้
ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Samsung
ถ้าต้องการรับบริการที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น โปรดลง
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่
www.samsung.com/register
รุ่น____________ หมายเลขซีเรียล_____________
ค�ำเตือน! ค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภัยที่ส�ำคัญ
(โปรดอ่านหัวข้อที่ตรงกับเครื่องหมายบนผลิตภัณฑ์ Samsung ของคุณ ก่อนที่จะพยายามติด
ตั้งผลิตภัณฑ์)
ข้อควรระวัง
มีความเสี่ยงไฟฟ้าช็อต ห้ามเปิด
สัญลักษณ์นี้แสดงว่ามีแรงดันไฟฟ้าสูงภายใน มีอันตราย
ในการสัมผัสด้วยวิธีใดๆ ก็ตามกับชิ้นส่วนภายในของ
ผลิตภัณฑ์นี้
ข้อควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อต โปรดอย่าถอดฝาปิด
(หรือด้านหลัง) ไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถซ่อมบ�ำรุงได้ด้วยตนเอง โปรด
ติดต่อบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการซ่อมบ�ำรุง
สัญลักษณ์นี้เป็นการเตือนคุณว่ามีเอกสารส�ำคัญเกี่ยวกับ
การใช้งานและการบ�ำรุงรักษารวมมากับผลิตภัณฑ์นี้
สล็อตและช่องเปิดในตู้และที่ด้านหลังหรือด้านล่างมีให้สำ� หรับการระบายอากาศที่จำ� เป็น เพื่อให้อุปกรณ์ท�ำงานอย่างเหมาะสม และเพื่อป้องกันการเกิดความ
ร้อนสูงเกินไป สล็อตและช่องเปิดเหล่านี้ต้องไม่ถูกปิดกั้นหรือคลุมโดยเด็ดขาด
-- ห้ามวางอุปกรณ์นี้ในพื้นที่แคบ เช่น ตู้หนังสือหรือตู้บิลท์อิน ยกเว้นกรณีที่มีการระบายอากาศอย่างเหมาะสม
-- ห้ามวางอุปกรณ์นี้ใกล้หรือวางบนเครื่องท�ำความร้อน หรือในต�ำแหน่งที่ได้รับแสงแดดโดยตรง
-- ห้ามวางภาชนะที่ใส่นำ�้ (เช่น แจกัน) บนอุปกรณ์นี้ เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
ห้ามมิให้อุปกรณ์นี้ถูกฝนหรือวางไว้ใกล้น�้ำ (ใกล้อ่างอาบน�ำ้ อ่างล้างมือ อ่างล้างจาน หรือถังซักผ้า ในพื้นที่เปียก หรือ ถ้าอุปกรณ์เปียกน�ำ้ โดยไม่ตั้งใจ ให้ถอด
ปลั๊กและติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายที่ได้รับอนุญาตทันที โปรดดึงสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าก่อนที่จะท�ำความสะอาด
อุปกรณ์นี้ใช้แบตเตอรี่ ในชุมชนของคุณอาจมีข้อก�ำหนดในการทิ้งแบตเตอรี่เหล่านี้อย่างเหมาะสมตามข้อพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม โปรดติดต่อหน่วยงานใน
พื้นที่เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการทิ้งหรือการน�ำไปใช้ซ�้ำ
อย่าใช้ไฟเกินก�ำลังของเต้ารับหรือสายไฟส�ำหรับต่อ การใช้ไฟเกินก�ำลังอาจท�ำให้ไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
โปรดเดินสายไฟไม่ให้เสี่ยงต่อการสะดุดหรือกดทับโดยวัตถุต่างๆ ที่อาจมีการวางทับได้ ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษกับสายไฟที่ปลั๊ก เต้าเสียบ และจุดที่สาย
ไฟออกจากอุปกรณ์
เพื่อป้องกันอุปกรณ์จากพายุฟ้าคะนอง หรือเมื่อทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแลหรือไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน โปรดถอดปลั๊กออกจากเต้ารับไฟฟ้าและถอดเสาอากาศหรือ
ระบบเคเบิล วิธีนี้จะป้องกันความเสียหายกับอุปกรณ์เนื่องจากฟ้าผ่าและกระแสไฟฟ้ากระชาก
ก่อนที่จะต่อสายไฟฟ้ากระแสสลับเข้ากับเต้ารับของตัวแปลงกระแสตรง โปรดตรวจสอบว่าการก�ำหนดแรงดันไฟฟ้าของตัวแปลงไฟฟ้ากระแสตรงนั้นตรงกับการ
จ่ายไฟฟ้าของท้องถิ่น
ห้ามใส่วัตถุที่เป็นโลหะในช่องเปิดของอุปกรณ์ การท�ำเช่นนี้อาจมีอันตรายจากไฟฟ้าช็อต
เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต โปรดอย่าสัมผัสด้านในของอุปกรณ์ ควรให้ช่างที่มีความช�ำนาญเท่านั้นเป็นผู้เปิดอุปกรณ์นี้
โปรดเสียบปลั๊กสายไฟให้แน่นหนา เมื่อถอดสายไฟ โปรดจับที่ตัวปลั๊กขณะที่ดึงปลั๊กออกจากเต้ารับ ห้ามสัมผัสสายไฟด้วยมือที่เปียก
หากอุปกรณ์ไม่ทำ� งานตามปกติ โดยเฉพาะ หากมีเสียงหรือกลิ่นผิดปกติเกิดขึ้น ให้ถอดปลั๊กทันที และติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต
โปรดดึงปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า ถ้าไม่ได้ใช้โทรทัศน์เป็นเวลานาน หรือถ้าคุณจะออกจากบ้านเป็นเวลานาน (โดยเฉพาะเมื่อมีเด็ก ผู้สูงอายุ หรือบุคคล
ทุพพลภาพอยู่ตามล�ำพังในบ้าน)
-- ฝุ่นละอองที่สะสมอาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือท�ำให้ไฟรั่วหรือเพลิงไหม้ โดยท�ำให้สายไฟเกิดประกายและความร้อน หรือท�ำให้ฉนวนเสื่อมสภาพ
โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ในต�ำแหน่งที่มีฝุ่นละอองมาก มีอุณหภูมิสูงหรือต�ำ่ มีความชื้นสูง มีสารเคมี หรือต�ำแหน่งที่มีการ
ท�ำงานตลอด 24 ชั่วโมง เช่น ในท่าอากาศยานหรือสถานีรถไฟ เป็นต้น มิฉะนั้นอาจท�ำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่ออุปกรณ์
ใช้เฉพาะปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้าที่ลงกราวด์เท่านั้น
-- การลงกราวด์ไม่เหมาะสมอาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรืออุปกรณ์เสียหาย (อุปกรณ์คลาส l เท่านั้น)
ในการถอดปลั๊กของอุปกรณ์ต่างๆ จากสายไฟหลัก จะต้องดึงปลั๊กออกจากเต้ารับหลัก ดังนั้น ปลั๊กที่ต่อกับไฟหลักจะต้องพร้อมส�ำหรับการเข้าถึงเสมอ
อย่าปล่อยให้เด็กโหนตัวกับผลิตภัณฑ์
เก็บอุปกรณ์เสริม (เช่น แบตเตอรี่) ในต�ำแหน่งที่ปลอดภัยและพ้นมือเด็ก
อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในที่ซึ่งไม่มั่นคง เช่น ชั้นวางที่ไม่มั่นคง พื้นเอียง หรือต�ำแหน่งที่มีการสั่นสะเทือน
อย่าท�ำผลิตภัณฑ์หล่นหรือท�ำให้เกิดการกระแทก ถ้าผลิตภัณฑ์เสียหาย ให้ถอดสายไฟและติดต่อศูนย์บริการ
ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าและเช็ดผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าแห้งและนุ่ม ห้ามใช้สารเคมี เช่น แว็กซ์ เบนซีน แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ ยาฆ่าแมลง น�้ำยาปรับ
อากาศ น�ำ้ มันหล่อลื่นหรือสารซักฟอก อาจท�ำให้เกิดความเสียหายต่อรูปลักษณ์ภายนอก หรือท�ำให้สัญลักษณ์และข้อความที่พิมพ์บนผลิตภัณฑ์เสียหาย
ห้ามมิให้อุปกรณ์ถูกน�ำ้ หกใส่หรือกระเด็นใส่
โปรดอย่าทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟ
ห้ามลัดวงจร ถอดประกอบหรือให้ความร้อนกับแบตเตอรี่
อาจเกิดอันตรายจากการระเบิด ถ้าเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง เปลี่ยนแบตเตอรี่โดยใช้แบตเตอรี่ประเภทที่เหมือนหรือเทียบเท่ากัน
ค�ำเตือน - เพื่อป้องกันการลุกลามในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ โปรดเก็บเทียนและแหล่งที่มีเปลวไฟอื่นๆ ห่างจากผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา
ไทย - 2
มีอะไรในกล่อง
-- โปรดตรวจสอบว่าสิ่งต่อไปนี้รวมอยู่กับ TV ของคุณ ถ้ามีสิ่งใดขาดหายไป โปรดติดต่อตัวแทนจ�ำหน่าย
-- สีและลักษณะที่ปรากฏอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น
-- ไม่มีสายเคเบิลมาให้ สามารถซื้อแยกได้
-- โปรดตรวจสอบอุปกรณ์เสริมที่หลงเหลือหรืออยู่ในวัสดุบรรจุภัณฑ์เมื่อคุณเปิดกล่อง
รีโมทคอนโทรล & แบตเตอรี่ (AAA x 2)
สายไฟ
ค�ำแนะน�ำตามข้อบังคับ / บัตรรับประกัน (อาจไม่มีให้ในบางสถานที่)
คู่มือผู้ใช้
ที่ยึดสาย
(อาจไม่มีให้ในบางพื้นที่)
การประกอบที่ยึดสาย
-- สีและรูปร่างของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปตามรุ่น
ค�ำเตือน: หน้าจออาจเสียหายเนื่องจากแรงกดโดยตรงเมื่อด�ำเนินการไม่
ถูกต้อง เราขอแนะน�ำให้ยก TV ที่ขอบ ตามที่แสดง
ไทย - 3
ห้ามสัมผัสหน้า
จอ!
การยึดโทรทัศน์กับขาตั้ง
โปรดตรวจสอบว่าคุณมีอุปกรณ์เสริมตามที่แสดง และประกอบขาตั้งตามค�ำแนะน�ำในการประกอบที่มีให้
การติดตั้ง TV บนผนังโดยใช้ชุดขายึดติดผนัง
(อุปกรณ์เสริม)
ถ้าคุณติดตั้งผลิตภัณฑ์กับผนัง ควรติดตั้งตามที่ผู้ผลิตแนะน�ำเท่านั้น ถ้าไม่ติดตั้งอย่างถูกต้อง ผลิตภัณฑ์อาจเลื่อนหรือ
ร่วงหล่น ท�ำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงกับเด็กหรือผู้ใหญ่ และท�ำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายร้ายแรงได้
การติดตั้งชุดขายึดกับผนัง
ชุดขายึดกับผนัง (จ�ำหน่ายแยกต่างหาก) ช่วยให้คุณสามารถยึดโทรทัศน์กับผนัง ส�ำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งขายึดกับผนัง
โปรดดูคำ� แนะน�ำที่มีมาพร้อมกับขายึดกับผนัง ติดต่อช่างเพื่อรับความช่วยเหลือเมื่อติดตั้งที่ยึดของขายึดกับผนัง ไม่แนะน�ำให้ด�ำเนินการ
ด้วยตนเอง
Samsung Electronics จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายกับผลิตภัณฑ์หรือการบาดเจ็บแก่ตัวคุณเองหรือบุคคลอื่น ถ้าคุณเลือกที่จะติดตั้ง
โทรทัศน์ด้วยตนเอง
อุปกรณ์ติด
ผนัง
โทรทัศน์
C
มาตรฐานของชุดขายึดกับผนัง (VESA)
ชุดขายึดผนังไม่ได้มีจัดเตรียมไว้ให้ แต่มีจำ� หน่ายแยกต่างหาก ติดตั้งขายึดกับผนังบนก�ำแพงที่แข็งแรงซึ่งตั้งฉากกับพื้น เมื่อติดตั้งขายึด
ผนังบนวัสดุปลูกสร้างอื่นๆ โปรดติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายที่ใกล้ที่สุด ถ้าติดตั้งผลิตภัณฑ์บนเพดานหรือผนังเอียง อาจท�ำให้โทรทัศน์ตกหล่น
และส่งผลให้บุคคลได้รับบาดเจ็บสาหัส
-- ขนาดมาตรฐานส�ำหรับชุดขายึดกับผนังมีแสดงไว้ในตารางด้านล่างนี้
-- เมื่อซื้อชุดขายึดกับผนัง ในชุดจะมีคู่มือการติดตั้งโดยละเอียดและชิ้นส่วนทั้งหมดที่จ�ำเป็นส�ำหรับการประกอบจัดเตรียมไว้ให้
-- โปรดอย่าใช้สกรูที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสกรูของ VESA
-- โปรดอย่าใช้สกรูที่มีขนาดยาวกว่าขนาดมาตรฐานและไม่เป็นไปตามมาตรฐานสกรูของ VESA สกรูที่มีขนาดยาวเกินไปอาจท�ำให้เกิด
ความเสียหายต่อภายในของชุดโทรทัศน์
ไทย - 4
-- ส�ำหรับขายึดกับผนังที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสกรูของ VESA ความยาวของสกรูอาจแตกต่างออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมาตรฐานของขายึด
กับผนังนั้นๆ
-- โปรดอย่าขันสกรูแน่นจนเกินไป อาจท�ำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายหรือท�ำให้ผลิตภัณฑ์ร่วงหล่น และท�ำให้เกิดการบาดเจ็บได้ Samsung
ไม่มีความรับผิดต่ออุบัติเหตุในลักษณะเหล่านี้
-- Samsung ไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายของผลิตภัณฑ์หรือการบาดเจ็บของบุคคล เมื่อใช้ขายึดกับผนังที่ไม่ใช่มาตรฐาน VESA
หรือไม่ได้ระบุไว้ หรือลูกค้าไม่ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำในการติดตั้งผลิตภัณฑ์
-- อย่ายึดโทรทัศน์ในบริเวณที่มีความเอียงมากกว่า 15 องศา
สาย
ผลิตภัณฑ์
นิ้ว
มาตรฐานของ VESA
(A * B)
C(มม.)
สกรูมาตรฐาน
ปริมาณ
LED-TV
40
200 x 200
20 - 21
M8
4
อย่าติดตั้งชุดขายึดกับผนังของคุณในขณะที่เปิดโทรทัศน์อยู่ ซึ่งอาจส่งผลให้บุคคลได้รับบาดเจ็บอันเนื่องมาจาก
ไฟฟ้าช็อต
การระบายอากาศ TV อย่างเหมาะสม
เมื่อคุณติดตั้งโทรทัศน์ให้เว้นระยะอย่างน้อย 10 ซม. ระหว่างโทรทัศน์และวัตถุอื่น (ผนัง, ตู้ เป็นต้น) เพื่อให้มีการระบายอากาศอย่างเพียง
พอ หากไม่มีการระบายอากาศที่ดี อาจท�ำให้เกิดเพลิงไหม้หรือเกิดปัญหากับผลิตภัณฑ์ ซึ่งเกิดจากอุณหภูมิภายในเพิ่มขึ้น
ถ้าคุณใช้ชิ้นส่วนที่ผู้ผลิตรายอื่นจัดเตรียมให้ อาจส่งผลให้เกิดปัญหากับผลิตภัณฑ์หรือการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ตกหล่น
-- ไม่ว่าคุณจะติดตั้ง TV โดยใช้ขาตั้งหรือขายึดผนัง เราขอแนะน�ำให้คุณใช้ชิ้นส่วนของ Samsung Electronics เท่านั้น
การติดตั้งพร้อมขาตั้ง
การติดตั้งพร้อมขายึดกับผนัง
10 ซม.
10 ซม.
10 ซม.
10 ซม.
10 ซม.
10 ซม.
10 ซม.
ข้อควรระวังอื่นๆ
-- ลักษณะที่ปรากฏจริงของ TV อาจต่างไปจากภาพในคู่มือนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่น
-- โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อสัมผัสถูก TV ชิ้นส่วนบางอย่างอาจมีความร้อน
ไทย - 5
การยึดโทรทัศน์กับผนัง
ข้อควรระวัง: การดึง ดัน หรือโหนโทรทัศน์อาจท�ำให้โทรทัศน์ร่วงหล่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อย่าให้
เด็กโหนหรือท�ำให้ TV เคลื่อน เนื่องจากอาจท�ำให้ TV พลิกหล่น ท�ำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำเพื่อความปลอดภัยที่มีให้ในแผ่นข้อมูลความปลอดภัยของโทรทัศน์ เพื่อความมั่นคง
และความปลอดภัยเพิ่มขึ้น โปรดติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการหล่นดังที่อธิบายด้านล่าง
เพื่อป้องกันไม่ให้ TV หล่น
1. ใส่สกรูกับที่ยึด และยึดกับผนังให้แน่น ตรวจสอบว่าสกรูติดตั้งกับผนังอย่างแน่น
หนาแล้ว
-- คุณอาจต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น พุก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของผนัง
-- เนื่องจากไม่ได้มีที่ยึด สกรู และสายให้เพิ่มเติม โปรดซื้อสิ่งเหล่านี้แยกต่างหาก
2. ถอดสกรูออกจากส่วนกลางด้านหลังของโทรทัศน์ ใส่สกรูในที่ยึด จากนั้นขันสกรู
เข้ากับโทรทัศน์อีกครั้ง
-- สกรูอาจไม่ได้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ ในกรณีนี้ โปรดซื้อสกรูที่มีข้อมูลจ�ำเพาะ
ดังนี้
3. เกี่ยวที่ยึดที่ติดตั้งไว้กับโทรทัศน์เข้ากับที่ยึดที่ติดกับผนังด้วยสายเคเบิลที่มีความ
แข็งแรง จากนั้นมัดสายให้แน่น
-- ติดตั้ง TV ใกล้ผนัง เพื่อไม่ให้เอนกลับไปด้านหลัง
-- เพื่อความปลอดภัย ต้องเกี่ยวสายเคเบิลกับที่ยึดบนผนังที่มีความสูงเท่ากับหรือ
ต�ำ่ กว่าที่ยึดบน TV
-- คลายสายก่อนที่จะเคลื่อนย้ายโทรทัศน์
4. ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อทั้งหมดมีความแน่นหนา โปรดตรวจสอบการเชื่อมต่อเป็น
ระยะๆ เพื่อดูร่องรอยของความเสียหาย ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับความปลอดภัยของ
การเชื่อมต่อ โปรดติดต่อช่างติดตั้งที่มีความช�ำนาญ
ไทย - 6
ผนัง
-- สีและรูปร่างของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่าง
กันไปตามรุ่น
ล็อค Kensington Lock ป้องกันโจรกรรม
ล็อค Kensington Lock ไม่ได้มาจาก Samsung เป็นอุปกรณ์ที่ยึดระบบไว้ทางกายภาพเมื่อใช้ในที่สาธารณะ ลักษณะและวิธีการล็อคอาจ
แตกต่างจากภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต โปรดดูคู่มือที่มาพร้อมกับ Kensington Lock เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานที่เหมาะสม
-- หาไอคอน K ที่ด้านหลังโทรทัศน์ ช่อง Kensington อยู่ข้างไอคอน K
-- ต�ำแหน่งและสีอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น
<ตัวเลือก>
ในการล็อคผลิตภัณฑ์ ให้ท�ำตามขั้นตอนเหล่านี้:
1. คล้องสายล็อค Kensington Lock รอบๆ วัตถุที่มีขนาดใหญ่และเคลื่อนที่ยาก เช่น โต๊ะหรือเก้าอี้
2. เลื่อนปลายของสายที่มีล็อคติดอยู่เข้าสู่ปลายที่เป็นห่วงคล้องของสายล็อค Kensington Lock
3. ใส่อุปกรณ์ล็อคเข้ากับช่อง Kensington ของผลิตภัณฑ์
4. ล็อคผลิตภัณฑ์
-- ค�ำแนะน�ำเหล่านี้เป็นค�ำแนะน�ำโดยทั่วไป ถ้าต้องการทราบค�ำแนะน�ำที่ชัดเจนกว่านี้ โปรดดูคู่มือผู้ใช้ที่มากับอุปกรณ์ล็อค
-- อุปกรณ์ล็อคนั้นต้องซื้อแยกต่างหาก
ไทย - 7
การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ TV
คุณสามารถต่ออุปกรณ์ภายนอกชนิดต่างๆ โดยใช้ช่องต่อที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบช่องต่อและจากนั้นดูค�ำแนะน�ำในการประกอบ
ที่มีให้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ภายนอกที่สนับสนุน
การต่อเข้ากับเครือข่าย
การเชื่อมต่อ TV เข้ากับเครือข่ายจะท�ำให้คุณสามารถเข้าถึงบริการออนไลน์ได้ เช่น Smart Hub รวมทั้งการอัพเดทซอฟต์แวร์
การเชื่อมต่อเครือข่าย - ไร้สาย
เชื่อมต่อโทรทัศน์กับอินเทอร์เน็ตโดยใช้เราเตอร์หรือโมเด็มมาตรฐาน
เราเตอร์ IP ไร้สายหรือโมเด็มที่มี
เซิร์ฟเวอร์ DHCP
พอร์ต LAN บนผนัง
สาย LAN (ไม่มีให้)
การเชื่อมต่อเครือข่าย - ใช้สาย
มีสามวิธีหลักในการเชื่อมต่อ TV เข้ากับเครือข่ายโดยใช้สาย ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเครือข่ายของคุณ วิธีการดังกล่าวแสดงไว้ที่ด้านล่าง
ดังนี้:
แผงด้านหลังของโทรทัศน์
โมเด็มภายนอก
พอร์ตโมเด็มบนผนัง
(ADSL / VDSL / เคเบิลทีวี)
สายโมเด็ม (ไม่มีให้)
สาย LAN (ไม่มีให้)
ไทย - 8
แผงด้านหลังของโทรทัศน์
พอร์ตโมเด็มบนผนัง
โมเด็มภายนอก
(ADSL / VDSL / เคเบิลทีวี)
สายโมเด็ม (ไม่มี
ให้)
เราเตอร์ IP ที่มี
เซิร์ฟเวอร์ DHCP
สาย LAN (ไม่มีให้)
สาย LAN (ไม่มีให้)
แผงด้านหลังของโทรทัศน์
พอร์ต LAN บนผนัง
สาย LAN (ไม่มีให้)
-- TV ไม่สนับสนุนความเร็วเครือข่ายที่ตำ�่ กว่าหรือเท่ากับ 10Mbps
-- ใช้สาย Cat 7 ส�ำหรับการเชื่อมต่อ
เครือข่ายมือถือ
-- ความพร้อมในการใช้งานขึ้นอยู่กับรุ่นและพื้นที่
ขณะที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายมือถือ ฟังก์ชั่นบางอย่างอาจใช้ไม่ได้
โปรดดูแผนภาพและต่ออุปกรณ์ Mobile Dongle (จ�ำหน่ายแยกต่างหาก) เข้ากับพอร์ต USB ต้องต่อ Mobile Dongle เข้ากับโทรทัศน์เพื่อ
ที่จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายมือถือ แต่ Mobile Dongle นั้นจ�ำหน่ายแยกต่างหากและไม่มีให้บริการจาก Samsung
-- ถ้าประสบปัญหาในการใช้บริการออนไลน์ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
บริการโทรคมนาคมและชื่อรุ่นที่สนับสนุน
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ e-Manual
ไทย - 9
รีโมทคอนโทรล
••
ขึ้นอยู่กับประเทศและรุ่น
เรียนรู้ว่าปุ่มฟังก์ชั่นต่างๆ อยู่ที่ใดในรีโมท เช่น: SOURCE, MUTE, Y, < P >, MENU, TOOLS, E, INFO, CH LIST,
RETURN, GUIDE และ EXIT.
-- รีโมทคอนโทรลนี้มีปุ่มอักษรเบรลล์ที่ปุ่มเปิด/ปิด ช่อง ระดับเสียง และปุ่ม Enter และสามารถใช้งานได้โดยผู้มีปัญหาในการมองเห็น
แสดงและเลือกที่มาวิดีโอที่ใช้ได้
เปิดและปิด TV
กดเพื่อเข้าสู่ช่องต่างๆ โดยตรง
กลับสู่ช่องก่อนหน้า
เลือกเปิดเทเลเท็กซ์ ดับเบิล มิกซ์ หรือปิด
ตัดเสียงชั่วคราว
ปรับระดับเสียง
เปลี่ยนช่อง
เปิดแอปพลิเคชั่น Smart Hub
แสดงเมนูหลักบนหน้าจอ
แสดงรายการช่องที่หน้าจอ
SMART
HUB
เลือกฟังก์ชั่นที่ใช้งานบ่อยได้อย่างรวดเร็ว
แสดง EPG (ข้อมูลรายการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์)
แสดงข้อมูลบนหน้าจอโทรทัศน์
เลือกเมนูบนหน้าจอและเปลี่ยนค่าที่เห็น
บนเมนู
ออกจากเมนู
กลับสู่เมนูก่อนหน้า
ใช้ปุ่มเหล่านี้ตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ
E-MANUAL: แสดง e-Manual
SPORTS: เปิดหรือปิด โหมดกีฬา
AD/SUBT.: แสดง ทางลัดการเข้าใช้งาน
••
ใช้ปุ่มเหล่านี้ในคุณลักษณะเฉพาะ
ใช้ปุ่มเหล่านี้ตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ
โทรทัศน์
ชื่อปุ่มข้างต้นอาจแตกต่างไปจากชื่อที่ใช้จริง
ไทย - 10
••
ขึ้นอยู่กับประเทศและรุ่น
แสดงและเลือกที่มาวิดีโอที่ใช้ได้
เปิดและปิด TV
กดเพื่อเข้าสู่ช่องต่างๆ โดยตรง
กลับสู่ช่องก่อนหน้า
เลือกเปิดเทเลเท็กซ์ ดับเบิล มิกซ์ หรือปิด
ตัดเสียงชั่วคราว
ปรับระดับเสียง
เปลี่ยนช่อง
เปิดแอปพลิเคชั่น Smart Hub
แสดงรายการช่องที่หน้าจอ
แสดงเมนูหลักบนหน้าจอ
จอแสดงผล Media Play
เลือกฟังก์ชั่นที่ใช้งานบ่อยได้อย่างรวดเร็ว
แสดงข้อมูลบนหน้าจอโทรทัศน์
เลือกเมนูบนหน้าจอและเปลี่ยนค่าที่เห็น
บนเมนู
ออกจากเมนู
กลับสู่เมนูก่อนหน้า
A
B
C
D
ใช้ปุ่มเหล่านี้ตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ
E-MANUAL: แสดง e-Manual
SPORTS: เปิดหรือปิด โหมดกีฬา
PIC SIZE: เปลี่ยนขนาดภาพ
••
ใช้ปุ่มเหล่านี้ในคุณลักษณะเฉพาะ
ใช้ปุ่มเหล่านี้ตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ
โทรทัศน์
ชื่อปุ่มข้างต้นอาจแตกต่างไปจากชื่อที่ใช้จริง
ไทย - 11
การใส่แบตเตอรี่ (ขนาดแบตเตอรี่: AAA)
ใส่แบตเตอรี่ให้ขั้วตรงกับสัญลักษณ์ในช่องใส่แบตเตอรี่
1
2
3
-- ใช้รีโมทคอนโทรลภายในระยะ 7 เมตรจากโทรทัศน์
-- แสงสว่างจ้าอาจมีผลกับการท�ำงานของรีโมทคอนโทรล หลีกเลี่ยงการใช้งานรีโมทคอนโทรลเมื่ออยู่ใกล้ไฟฟลูออเรสเซนต์หรือป้าย
นีออน
-- สีและรูปร่างของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปตามรุ่น
การเปิด TV
เปิด TV โดยใช้ปุ่ม P บนรีโมทคอนโทรลหรือแผงควบคุมของ TV
-- คอนโทรลเลอร์ของโทรทัศน์ที่ด้านล่างขวาของโทรทัศน์ใช้สำ� หรับควบคุมโทรทัศน์ของคุณได้โดยไม่ต้องใช้รีโมทคอนโทรล
-- ถ้าคุณกดปุ่มนี้ก่อน เมนูควบคุมจะปรากฏขึ้น คุณสามารถเลือกฟังก์ชั่นด้วยการกดปุ่มควบคุมของโทรทัศน์ค้างไว้
-- สีและรูปร่างของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปตามรุ่น
-- เมื่อใช้ปุ่มควบคุมของโทรทัศน์ คุณจะไม่สามารถด�ำเนินการอื่นๆ ยกเว้นการเปิดหรือปิดโทรทัศน์ เปลี่ยนช่อง ปรับระดับเสียง และสลับ
ที่มาอินพุต
: เปิดหรือปิดโทรทัศน์
กด: ย้าย
กดค้าง: เลือก
เมนูควบคุม
/
: เปลี่ยนช่อง
/
: ปรับระดับเสียง
: แสดงและเลือกที่มาวิดีโอที่ใช้ได้
เซนเซอร์ของรีโมทคอนโทรล / ปุ่มควบคุมของ TV
ไทย - 12
การตั้งค่าเริ่มต้น
ช่องข้อความการตั้งค่าเริ่มต้นจะปรากฏเมื่อ TV เริ่มต้นท�ำงานครั้งแรก โปรดปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าเริ่มต้นให้เสร็จสิ้น รวม
ถึงการเลือกภาษาของเมนู การสแกนช่อง การเชื่อมต่อเครือข่าย และอื่นๆ ในแต่ละขั้นตอน คุณสามารถตัดสินใจเลือกหรือข้ามขั้นตอนนั้น
ไป คุณสามารถท�ำกระบวนการนี้ได้ในภายหลังด้วยตนเองในเมนู ระบบ > ตั้งค่า
-- ถ้าคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ใดๆ เข้ากับ HDMI1 ก่อนที่จะเริ่มต้นการติดตั้ง ที่มาของช่อง จะถูกเปลี่ยนเป็น กล่องรับสัญญาณ โดยอัตโนมัติ
-- ถ้าคุณไม่ต้องการเลือก กล่องรับสัญญาณ โปรดเลือก เสาอากาศ
-- ถ้าคุณไม่ต้องการสัญญาณโทรทัศน์แบบสด โปรดเลือก ไม่มี TV (หน้าจอเท่านั้น)
เปลี่ยนรหัสผ่าน
ระบบ > เปลี่ยน PIN
เปลี่ยนรหัสผ่านของโทรทัศน์
1. เรียกใช้ เปลี่ยน PIN แล้วป้อนรหัสผ่านปัจจุบันในฟิลด์รหัสผ่าน รหัสผ่านเริ่มต้นคือ “0-0-0-0”
2. ป้อนรหัสผ่านใหม่แล้วป้อนอีกครั้งเพื่อยืนยัน การเปลี่ยนรหัสผ่านจะเสร็จสิ้น
-- ถ้าคุณลืมรหัส PIN ให้กดล�ำดับตัวเลขต่อไปนี้เพื่อรีเซ็ต PIN เป็น “0-0-0-0”:
โหมดสแตนด์บาย: MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (เปิด)
ไทย - 13
การเลือกที่มาวิดีโอ
คุณสามารถเลือกอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อโดยใช้ปุ่ม SOURCE
ตัวอย่างเช่น หากต้องการสลับไปยังเครื่องเล่นเกมที่เชื่อมต่อกับจุดเชื่อมต่อที่สองของ HDMI ให้กดปุ่ม SOURCE จากรายการ ที่มา ให้
เลือก HDMI2 เพื่อเปลี่ยนสัญญาณอินพุตเป็นโหมด HDMI ชื่อจุดเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่น
ตัวเลือกต่อไปนี้สามารถใช้ได้ในหน้าจอ ที่มา:
ปุ่ม TOOLS
เลือกพอร์ตที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก และกดปุ่ม Enter ค้างไว้ ฟังก์ชั่นที่สามารถใช้ได้มีดังนี้:
-- ตัวเลือกที่สามารถใช้ได้สำ� หรับจุดเชื่อมต่อแต่ละจุดอาจแตกต่างกันไป
แก้ไขชื่อ
เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ TV เพื่อให้ทราบถึงที่มาภายนอกได้ง่ายขึ้น
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถก�ำหนดให้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับ TV ผ่านสายแปลง HDMI เป็น DVI เป็น DVI PC
หรืออีกวิธีหนึ่ง ก�ำหนดให้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับ TV ผ่านสาย HDMI เป็น คอมพิวเตอร์
นอกจากนี้ คุณยังสามารถก�ำหนดให้อุปกรณ์ AV ที่เชื่อมต่อกับ TV ผ่านสายแปลง HDMI เป็น DVI เป็น อุปกรณ์ DVI
ข้อมูล
แสดงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
ถอด USB ออก
ใช้นำ� อุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อกับโทรทัศน์ออกอย่างปลอดภัย ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อเลือกอุปกรณ์ USB ไว้
Anynet+ (HDMI-CEC)
แสดงรายการของอุปกรณ์ที่รองรับ Anynet+ (HDMI-CEC) และเชื่อมต่อกับโทรทัศน์
-- ตัวเลือกนี้สามารถใช้ได้เมื่อ Anynet+ (HDMI-CEC) ตั้งค่าเป็น เปิด.
ไทย - 14
การดูคุณสมบัติเพิ่มเติมของ TV
e-Manual จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของ TV โปรดดูที่ e-Manual ที่ติดตั้งไว้ในตัว (การสนับสนุน > e-Manual)
การเริ่มต้น e-Manual
e-Manual ที่รวมไว้ภายในจะมีข้อมูล
-- นอกจากนี้ คุณสามารถดาวน์โหลดส�ำเนาของ e-Manual จากเว็บไซต์ของ Samsung และอ่านทางคอมพิวเตอร์หรือพิมพ์ออกมา
-- ค�ำสีเหลืองหมายถึงรายการเมนู ค�ำสีขาวที่เป็นตัวหนาจะหมายถึงปุ่มของรีโมทคอนโทรล ใช้ลูกศรเพื่อระบุเส้นทางเมนู (ตัวอย่าง:
ภาพ > โหมดภาพ)
1. เลือก e-Manual แล้ว e-Manual จะเริ่มโหลด
2. เลือกประเภทจากด้านข้างของหน้าจอ เมื่อเลือกได้แล้ว เนื้อหาของประเภทที่เลือกจะปรากฏขึ้น
3. เลือกรายการเนื้อหาจากรายการ เพื่อเปิด e-Manual ในหน้าที่สอดคล้องกัน
ถ้าค�ำอธิบายไม่พอดีในหน้าจอเดียว...
คุณสามารถเลื่อนหน้าด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้
••
วางโฟกัสลงในหน้าเพื่อแสดง
/
บนหน้าจอ < กดปุ่ม >
คุณสมบัติเพิ่มเติมของ e-Manual
การโหลดหน้าโดยใช้ค�ำหลัก
เลือก ค้นหา จากด้านข้างของหน้าจอเพื่อแสดงหน้าจอการค้นหา ป้อนค�ำที่ต้องการค้นหา แล้วเลือก เสร็จ เลือกรายการจากผลการค้นหา
เพื่อโหลดหน้าที่เกี่ยวข้อง
ไทย - 15
การโหลดหน้าจากหน้าดัชนี
เลือก ดัชนี จากด้านข้างของหน้าจอเพื่อแสดงหน้าจอดัชนี เลือกค�ำหลักจากรายการเพื่อไปยังหน้าที่เกี่ยวข้อง
-- ความพร้อมในการใช้งานจะขึ้นอยู่กับพื้นที่หรือภาษา
การใช้ ประวัติ เพื่อโหลดหน้าที่อา
่ นไปแล้วก่อนหน้านี้
เลือก ช่องที่ดูล่าสุด จากด้านข้างของหน้าจอ รายการของหน้าที่อ่านไปแล้วก่อนหน้านี้จะปรากฏขึ้น เลือกหน้า e-Manual จะข้ามไปยัง
หน้าที่เลือก
การเข้าถึงเมนูจาก e-Manual (ลองทันที)
เลือก
(ลองทันที) ที่คำ� อธิบายคุณสมบัติเพื่อเลื่อนไปยังเมนูที่เกี่ยวข้องโดยตรง และลองใช้คุณสมบัติ
ถ้าคุณต้องการอ่านรายการของ e-Manual ในคุณสมบัติของเมนูหน้าจอที่ระบุ ให้กดปุ่ม E-MANUAL
-- ตัวเลือกเมนูบางอย่างไม่สามารถใช้ได้
การโหลดหน้าอ้างอิง
เลือก
(ลิงค์) จากด้านข้างของหน้าค�ำอธิบายคุณสมบัติเพื่อเข้าถึงหน้าอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง
การอัพเดท e-Manual เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
คุณสามารถอัพเดท e-Manual ได้ในลักษณะเดียวกับการอัพเดทแอปพลิเคชั่น
1. เลือกรายการ e-Manual ในหน้าจอ SAMSUNG APPS
2. กดปุ่ม Enter ค้างไว้ เมนูตัวเลือกจะปรากฏขึ้น
3. จากเมนูตัวเลือกในหน้าจอ ให้เลือก อัพเดทแอปฯ หน้าต่างป๊อปอัปจะปรากฏขึ้น ให้เปลี่ยนชื่อรายการในหน้าต่างป๊อปอัป
-- อัพเดทแอปฯ จะปรากฏบนหน้าจอต่อเมื่อต้องมีการอัพเดท
4. เลือก e-Manual ในหน้าต่างป๊อปอัป แล้วเลือก อัพเดท คุณสามารถอัพเดท e-Manual ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
ไทย - 16
การแก้ไขปัญหา
ถ้าคุณมีข้อซักถามเกี่ยวกับ TV โปรดดูรายการส�ำหรับการแก้ไขปัญหาที่ด้านล่างนี้ก่อน ถ้าเคล็ดลับการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่สามารถใช้ได้
โปรดเข้าสู่ “www.samsung.com” และคลิกการสนับสนุน หรือติดต่อศูนย์บริการที่ปรากฏในปกหลังของคู่มือนี้
ปัญหา
การแก้ไขและค�ำอธิบาย
โทรทัศน์ไม่สามารถเปิดได้
ตรวจสอบว่าสายไฟ AC ต่อกับเต้าเสียบที่ผนังและ TV อย่างแน่นหนา
ตรวจสอบว่าเต้าเสียบที่ผนังใช้งานได้
ลองกดปุ่ม P ของโทรทัศน์เพื่อตรวจเช็คดูให้แน่ใจว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากรีโมทคอนโทรล
ถ้าเปิด TV ได้ โปรดดูที่รายการ "รีโมทคอนโทรลใช้งานไม่ได้" ที่ด้านล่าง
ไม่มีภาพ/ภาพวิดีโอ
ตรวจสอบการเชื่อมต่อสาย ถอดสายทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับโทรทัศน์และอุปกรณ์ภายนอกและ
เชื่อมต่อใหม่
ตั้งค่าเอาต์พุตวิดีโอของอุปกรณ์ภายนอก (เคเบิล/เครื่องรับสัญญาณ, DVD, Blu-ray เป็นต้น)
ให้ตรงกับอินพุตของ TV ตัวอย่างเช่น ถ้าเอาต์พุตของอุปกรณ์ภายนอกเป็น HDMI เอาต์พุตนี้
ควรเชื่อมต่อกับอินพุต HDMI ของ TV
ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ได้เปิดไว้
โปรดเลือกที่มาของอินพุตที่ถูกต้อง
เริ่มต้นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อใหม่ด้วยการถอดสาย และจากนั้นต่อสายไฟของอุปกรณ์ใหม่
รีโมทคอนโทรลใช้งานไม่ได้
เปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล โปรดใส่แบตเตอรี่โดยให้ขั้ว (+/–) อยู่ในทิศทางที่ถูก
ต้อง
ท�ำความสะอาดช่องส่งสัญญาณของเซนเซอร์บนรีโมท
ลองหันรีโมทไปทาง TV โดยตรง ให้ห่างประมาณ 1.5 - 1.8 เมตร
รีโมทคอนโทรลของกล่องรับ
สัญญาณเคเบิลและกล่องรับ
สัญญาณไม่ได้เปิดหรือปิด TV หรือ
ปรับระดับเสียง
ตั้งโปรแกรมรีโมทคอนโทรลของเคเบิล/เครื่องรับสัญญาณเพื่อใช้งาน TV โปรดดูคู่มือผู้ใช้
เคเบิล/กล่องรับสัญญาณส�ำหรับรหัสของ SAMSUNG TV
-- แผง TFT LED นี้ใช้แผงที่ประกอบด้วยพิกเซลขนาดเล็กที่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิต แต่อาจมีจุดสว่างหรือจุดมืดอยู่บ้างใน
หน้าจอ พิกเซลเหล่านี้จะไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
-- หากต้องการให้ TV ของคุณอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดตลอดเวลา โปรดอัพเกรดเป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุดในเว็บไซต์ของ Samsung ผ่านอุปกรณ์
USB (Samsung.com > การสนับสนุน > ดาวน์โหลด)
-- รูปภาพและฟังก์ชั่นบางรายการที่ด้านบนสามารถใช้ได้เฉพาะรุ่นเท่านั้น
ไทย - 17
การสนับสนุนระยะไกลคืออะไร
บริการการสนับสนุนระยะไกลของ Samsung จะช่วยให้คุณสามารถรับการสนับสนุนจากช่างของ Samsung ที่สามารถด�ำเนินการได้จาก
ระยะไกลในแบบตัวต่อตัว:
••
วินิจฉัย TV ของคุณ
••
ปรับการตั้งค่าของ TV
••
รีเซ็ตค่าจากโรงงานส�ำหรับ TV ของคุณ
••
ติดตั้งการอัพเดทเฟิร์มแวร์ตามที่แนะน�ำ
ใช้บริการได้อย่างไร
หากต้องการให้ช่างของ Samsung ซ่อม TV ของคุณจากระยะไกล คุณสามารถด�ำเนินการได้อย่างง่ายๆ
1. โทรติดต่อศูนย์บริการติดต่อของ Samsung และขอใช้บริการสนับสนุนระยะไกล
2. เปิดเมนู ใน TV ของคุณและไปที่ ส่วนการสนับสนุน
3. เลือกการจัดการระยะไกลและ บอกหมายเลข Pin กับตัวแทน
4. จากนั้นตัวแทนจะ เข้าถึง TV ของคุณ ง่ายๆ เท่านี้เอง!
การจัดเก็บและบ�ำรุงรักษา
-- ถ้าเคยมีสติ๊กเกอร์ติดกับหน้าจอ TV อาจมีฝุ่นละอองหลงเหลืออยู่หลังจากที่คุณน�ำสติ๊กเกอร์ออก โปรดท�ำความสะอาดฝุ่นละอองออก
ก่อนที่จะชมโทรทัศน์
-- พื้นผิวภายนอกและหน้าจอผลิตภัณฑ์อาจเป็นรอยขูดขีดระหว่างการท�ำความสะอาด โปรดเช็ดพื้นผิวภายนอกและหน้าจออย่าง
ระมัดระวัง โดยใช้ผ้านุ่มเพื่อป้องกันรอยขูดขีด
อย่าพ่นละอองน�ำ้ ลงบนผลิตภัณฑ์โดยตรง ของเหลวที่เข้าสู่
ผลิตภัณฑ์อาจท�ำให้เกิดการท�ำงานผิดพลาด ไฟไหม้ หรือไฟฟ้า
ช็อต
ท�ำความสะอาดผลิตภัณฑ์ด้วยผ้านุ่มชุบน�้ำหมาดๆ ห้ามใช้
ของเหลวที่ติดไฟง่าย (เช่น เบนซิน ทินเนอร์) หรือสารท�ำความ
สะอาด
ไทย - 18
ข้อมูลจ�ำเพาะของโทรทัศน์
ข้อควรพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม
อุณหภูมิขณะท�ำงาน
10°C ถึง 40°C (50°F ถึง 104°F)
ความชื้นขณะท�ำงาน
10% ถึง 80%, ไม่กลั่นตัว
อุณหภูมิในการจัดเก็บ
-20°C ถึง 45°C (-4°F ถึง 113°F)
ความชื้นในการจัดเก็บ
5% ถึง 95%, ไม่กลั่นตัว
ชื่อรุ่น
UA40J5200
UA40J5250
ความละเอียดการแสดงผล
1920 x 1080
1920 x 1080
20 W
20 W
0˚
0˚
100 ซม.
100 ซม.
เสียง (เอาต์พุต)
การหมุนขาตั้ง (ซ้าย / ขวา)
ขนาดภาพ (แนวทแยง)
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
ตัวเครื่อง
92.27 x 53.10 x 7.26 ซม.
92.27 x 53.10 x 7.26 ซม.
พร้อมขาตั้ง
92.27 x 59.49 x 33.75 ซม.
92.27 x 55.25 x 17.03 ซม.
ไม่มีขาตั้ง
7.0 กก.
7.0 กก.
พร้อมขาตั้ง
8.6 กก.
7.2 กก.
น�ำ้ หนัก
-- การออกแบบและข้อมูลจ�ำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-- ส�ำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายไฟ และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พลังงาน โปรดดูที่ฉลากของผลิตภัณฑ์
โหมดสแตนด์บาย
ในการลดการใช้พลังงาน ให้ถอดปลั๊กสายไฟเมื่อคุณจะไม่ใช้ TV เป็นเวลานาน
ไทย - 19
ใบอนุญาต
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks
or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
ค�ำเตือนเกี่ยวกับภาพนิ่ง
หลีกเลี่ยงการแสดงภาพนิ่ง (เช่น ไฟล์ภาพ jpeg) หรือส่วนประกอบของภาพนิ่ง (เช่น โลโก้ของรายการ TV, แถบข้อมูลหุ้นหรือข่าวสารที่
ด้านล่างของหน้าจอ) หรือภาพพาโนรามาหรือภาพรูปแบบ 4:3 บนหน้าจอ การแสดงภาพนิ่งเป็นเวลานานบนหน้าจอจะท�ำให้เกิดภาพค้าง
บนจอ LED ซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพของภาพ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลเสียนี้ โปรดปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำที่ด้านล่าง:
••
หลีกเลี่ยงการเปิดช่องโทรทัศน์เดียวกันเป็นเวลานาน
••
พยายามแสดงภาพทุกประเภทแบบเต็มหน้าจอ ใช้เมนูรูปแบบภาพของ TV เพื่อให้มีความเหมาะสมที่สุด
••
การลดความสว่างและความเข้มของหน้าจอจะช่วยป้องกันการเกิดภาพค้างได้
••
ใช้คุณสมบัติทั้งหมดของโทรทัศน์ที่ออกแบบมาเพื่อลดภาวะภาพค้างบนหน้าจอ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ e-Manual
ภาคผนวก : ระดับความเหมาะสมของรายการ - ส�ำหรับประเทศไทยเท่านั้น
ตัวอักษร
อนุญาตทั้งหมด
ไอคอน
ค�ำอธิบาย
กรณีไม่มีการระบุรหัสจากช่องรายการ
รายการส�ำหรับเด็กปฐมวัย
ป
อายุ 3-5 ปี
รายการส�ำหรับเด็ก
ด
ท
อายุ 6-12 ปี
รายการที่เหมาะส�ำหรับผู้ชมทุกวัย
รายการที่เหมาะสมกับผู้ชม
ที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป
น13
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 13 ปี
ควรได้รับค�ำแนะน�ำ
รายการที่เหมาะสมกับผู้ชม
ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
น18
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี
ควรได้รับค�ำแนะน�ำ
ฉ
รายการเฉพาะไม่เหมาะส�ำหรับเด็กและเยาวชน
ไทย - 20
เว้นหน้านี้ว่างไว้
เว้นหน้านี้ว่างไว้
เว้นหน้านี้ว่างไว้
ติดต่อเครือข่ายซัมซุงทัว่ โลก
หากมีคำ� แนะน�ำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center
ประเทศ
ศูนย์ดแ
ู ลลูกค้า
เว็บไซต์
SINGAPORE
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
VIETNAM
www.samsung.com/sg/support
www.samsung.com/au/support
www.samsung.com/nz/support
www.samsung.com/vn/support
ALGERIA
IRAN
ISRAEL
1800-SAMSUNG(726-7864)
1300 362 603
0800 726 786
1800 588 889
0-2689-3232
1800-29-3232 (Toll free)
+95-1-2399-888
+855-23-993232
1800-20-3232 (Toll free)
+856-214-17333
1800-88-9999
+603-7713 7420 (Overseas contact)
021-5699-7777
0800-112-8888 (All Product, Toll Free)
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02- 422-2111 [ Standard Landline ]
0800-329-999 (All Product)
0120-363-905
1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free)
16600172667 (Toll Free for NTC Only)
9801572667
09612300300
08000300300 (Toll free)
+9411SAMSUNG (+94117267864)
+94117540540
+94115900000
08000-7267864
16580
3004
021-8255 [CE]
*6963
SAUDI ARABIA
(+966) 8002474357 (800 24/7 HELP)
PAKISTAN
TUNISIA
U.A.E
OMAN
KUWAIT
BAHRAIN
QATAR
TURKEY
0800-Samsung (72678)
80 100 012
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
800-SAM CS (800-72627)
183-CALL (183-2255)
8000-GSAM (8000-4726)
800-CALL (800-2255)
444 77 11
0800-22273
06 5777444
962 5777444
1299
80010080
080 100 22 55
THAILAND
MYANMAR
CAMBODIA
LAOS
MALAYSIA
INDONESIA
PHILIPPINES
TAIWAN
JAPAN
INDIA
NEPAL
BANGLADESH
SRI LANKA
EGYPT
JORDAN
SYRIA
LEBANON
IRAQ
MOROCCO
© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์
www.samsung.com/th/support
www.samsung.com/th/support
www.samsung.com/my/support
www.samsung.com/id/support
www.samsung.com/ph/support
www.samsung.com/tw/support
www.galaxymobile.jp/jp/support
www.samsung.com/in/support
www.samsung.com/in/support
www.samsung.com/in/support
www.samsung.com/in/support
www.samsung.com/eg/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/iran/support
www.samsung.com/il/support
www.samsung.com/sa/home
www.samsung.com/sa_en
www.samsung.com/pk/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
www.samsung.com/tr/support
www.samsung.com/levant/support
www.samsung.com/n_africa/support
-01
Download PDF