Samsung | ME81KS-1/ST | Samsung เตาอบไมโครเวฟ อุ่นอาหาร ME81KS-1/ST, 23 ลิตร คู่มือการใช้

เตาไมโครเวฟ
คู่มือผูใ้ ช้
ME81K*
ME81KS-1_XST_DE68-04286E-00_TH+EN.indb 1
12/22/2017 2:14:46 PM
สารบัญ
สารบัญ
ค�ำแนะน�ำเพื่อความปลอดภัย
3
คู่มือส�ำหรับอุปกรณ์การท�ำอาหาร
13
ความปลอดภัยทัวไป
่
ข้อควรระวังส�ำหรับการใช้งานไมโครเวฟ
การรับประกันอย่างจ�ำกัด
5
6
6
การแก้ไขปัญหา
14
การติ ดตัง้ 7
ข้อมูลจ�ำเพาะด้านเทคนิ ค
15
อุปกรณ์เสริม
สถานทีต่ ดิ ตัง้ จานหมุน
7
7
7
การบ�ำรุงรักษา
8
การท�ำความสะอาด
การเปลีย่ นชิน้ ส่วน (ซ่อมแซม)
การดูแลเมือ่ ไม่ได้ใช้งานเป็ นเวลานาน
8
8
8
คุณสมบัติเตาอบ
9
เตาอบ
แผงควบคุม
9
9
การใช้เตาอบ
10
การอบ/อุน่ อาหาร
ระดับพลังงาน
การหยุดการปรุงอาหาร
การปรับเวลาอบอาหาร
การละลายอาหารแช่แข็งด้วยตนเอง
การใช้คณ
ุ สมบัตอิ ุน่ อาหารอัตโนมัติ
10
10
11
11
11
12
2 ไทย
ME81KS-1_XST_DE68-04286E-00_TH+EN.indb 2
12/22/2017 2:14:46 PM
ค�ำแนะน�ำเพื่อความปลอดภัย
ค�ำแนะน�ำส�ำคัญเพื่อความปลอดภัย
โปรดอ่านให้ละเอียด และเก็บไว้เป็ นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต
ค�ำเตือน: อาจเกิดอันตรายขึน้ ได้ หากให้บุคคลทีไ่ ม่ใช่ชา่ งทีม่ คี วามช�ำนาญเป็ นผูซ้ ่อม
บ�ำรุงซึง่ ต้องมีการถอดฝาครอบของเครือ่ ง ซึง่ เป็ นเครือ่ งป้องกันพลังงานไมโครเวฟ
ค�ำเตือน: โปรดอย่าอุน่ ของเหลวและอาหารอืน่ ในภาชนะทีป่ ิดสนิท เนื่องจากอาจระเบิดได้
ค�ำเตือน: ไม่ควรให้เด็กใช้เครือ่ งไมโครเวฟตามล�ำพัง ยกเว้นกรณีทเ่ี ด็กได้รบั ค�ำแนะน�ำ
เพียงพอทีจ่ ะใช้เตาไมโครเวฟอย่างปลอดภัย และทราบถึงอันตรายจากการใช้ผดิ วิธี
อุปกรณ์น้ีออกแบบมาส�ำหรับใช้ภายในครัวเรือนเท่านัน้ และไม่ได้ออกแบบมาเพือ่ ใช้งาน
เช่น:
•
•
•
•
พืน้ ทีค่ รัวพนักงานในร้านค้า ส�ำนักงาน และสภาพแวดล้อมการท�ำงานแบบอืน่ ๆ
โรงเรือนเกษตร
ลูกค้าในโรงแรม โมเต็ล และสภาพแวดล้อมทีพ่ กั อาศัยอืน่ ๆ
สภาพแวดล้อมแบบเบดแอนด์เบรกฟาสต์
เมือ่ อุน่ อาหารในภาชนะพลาสติก โปรดระวังว่าอาจจะมีการติดไฟขึน้ ในเตาอบ
เตาไมโครเวฟนี้ใช้สำ� หรับการให้ความร้อนกับอาหารและเครือ่ งดืม่ การท�ำให้อาหารหรือ
ผ้าแห้ง และการให้ความร้อนกับแผ่นให้ความร้อน รองเท้าสวมในบ้าน ฟองน�้ำ ผ้าหมาด
และวัสดุอน่ื ในลักษณะเดียวกันอาจเกิดความเสีย่ งต่อการบาดเจ็บ ติดไฟ หรือเพลิงไหม้
ถ้าพบว่ามีควัน ให้ปิดหรือถอดปลักอุ
๊ ปกรณ์ และอย่าเปิดประตูเตาอบ เพือ่ มิให้เกิด
เปลวไฟ
ระหว่างการอุน่ ร้อนเครือ่ งดืม่ ด้วยไมโครเวฟ จะมีการเดือดทีล่ า่ ช้าออกไป ดังนัน้ โปรดใช้
ความระมัดระวังเมือ่ ถือภาชนะ
ควรคนหรือเขย่าสิง่ ทีบ่ รรจุอยูใ่ นขวดนมเด็กและขวดอาหารเด็ก และตรวจสอบอุณหภูม ิ
ก่อนทีจ่ ะรับประทาน เพือ่ ลดความเสีย่ งของการลวก
ห้ามอุน่ ร้อนหรือให้ความร้อนกับไข่ทงั ้ เปลือกหรือไข่ตม้ ในเตาไมโครเวฟ เนื่องจากอาจ
ระเบิดได้ แม้วา่ จะสิน้ สุดการให้ความร้อนของไมโครเวฟแล้วก็ตาม
ท�ำความสะอาดและขจัดอาหารตกค้างอย่างสม�่ำเสมอ
การไม่รกั ษาความสะอาดเตาอบอาจท�ำให้เกิดความเสียหายกับพืน้ ผิว ซึง่ อาจมีผลเสีย
ต่อเตาอย่างมาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
ไทย 3
ME81KS-1_XST_DE68-04286E-00_TH+EN.indb 3
12/22/2017 2:14:46 PM
������������������������
ค�ำเตือน: ห้ามใช้เตาอบหากประตูหรือซีลขอบประตูเสียหาย จนกว่าจะได้รบั การซ่อมแซม
จากช่างผูช้ ำ� นาญ
โปรดใช้เฉพาะภาชนะทีเ่ หมาะกับเตาไมโครเวฟเท่านัน้
������������������������
เตาไมโครเวฟนี้ออกแบบมาส�ำหรับใช้งานบนเคาน์เตอร์ (ตัง้ อิสระ) เท่านัน้ ไม่ควรวาง
เตาไมโครเวฟไว้ในช่องของตู้
������������������������
ควรระมัดระวังอย่าท�ำให้จานหมุนเคลือ่ นในขณะทีน่ �ำภาชนะออกจากอุปกรณ์
อุปกรณ์น้ีสามารถใช้งานโดยเด็กทีม่ อี ายุ 8 ปีขน้ึ ไปและบุคคลทีม่ สี มรรถภาพร่างกาย
ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตไม่เป็ นปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ถ้าได้รบั
การดูแลหรือได้รบั ค�ำแนะน�ำในการใช้งานโดยบุคคลทีร่ บั หน้าทีด่ แู ล ห้ามเด็กเล่นกับ
อุปกรณ์น้ี ห้ามเด็กท�ำความสะอาดหรือบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์โดยไม่มกี ารดูแล
กรณีทป่ี ลักไฟของเครื
๊
อ่ งใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องให้ผผู้ ลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผูท้ ม่ี ี
อุปกรณ์น้ีไม่สามารถท�ำความสะอาดด้วยเครือ่ งพ่นไอน�้ำ
ความช�ำนาญเป็ นผูเ้ ปลีย่ นสายไฟ เพือ่ ไม่ให้เกิดอันตราย
อุปกรณ์น้ีไม่สามารถท�ำความสะอาดด้วยเครือ่ งฉีดน�้ำ
เตาอบนี้ควรอยูใ่ นต�ำแหน่งและความสูงทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้สามารถเข้าถึงส่วนภายใน
เตาอบและบริเวณควบคุมได้งา่ ย
ห้ามใช้ภาชนะทีเ่ ป็ นโลหะส�ำหรับอาหารและเครือ่ งดืม่ ในระหว่างการปรุงอาหารใน
ไมโครเวฟ
อุปกรณ์น้ีไม่ได้ออกแบบมาส�ำหรับการติดตัง้ ในยานพาหนะบนท้องถนน คาราวาน และ
ยานพาหนะในลักษณะเดียวกัน
อุปกรณ์น้ีไม่เหมาะส�ำหรับบุคคลทีม่ สี ภาพร่างกาย ประสาทสัมผัสหรือจิตทีไ่ ม่ปกติ รวมถึง
เด็กหรือบุคคลทีข่ าดประสบการณ์ ความรู้ ยกเว้นจะได้รบั การดูแลหรือได้รบั ค�ำแนะน�ำ
ในการใช้งานโดยบุคคลทีร่ บั หน้าทีด่ แู ล โปรดระวังมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์น้ี
โปรดดูแลมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์น้ี
ก่อนทีจ่ ะใช้เตาอบเป็ นครัง้ แรก ควรใช้งานเตาอบกับน�้ำเป็ นเวลา 10 นาที จากนัน้ จึงค่อย
ใช้
ถ้าอุปกรณ์มเี สียงผิดปกติ มีควันหรือกลิน่ ไหม้ ให้ถอดปลักทั
๊ นที และติดต่อศูนย์บริการ
ใกล้บา้ น
เตาไมโครเวฟนี้จะต้องอยูใ่ นต�ำแหน่งทีค่ ณ
ุ สามารถเอือ้ มถึงปลักโดยง่
๊
าย
4 ไทย
ME81KS-1_XST_DE68-04286E-00_TH+EN.indb 4
12/22/2017 2:14:46 PM
ความปลอดภัยทัวไป
่
ระหว่างการให้ความร้อนเครือ่ งดืม่ ด้วยไมโครเวฟอาจมีการเดือดทีล่ า่ ช้าออกไป โปรดใช้ความระมัดระวังเมือ่ ถือภาชนะ โปรดตัง้ เครือ่ งดืม่ พักไว้
อย่างน้อย 20 วินาทีก่อนถือ ถ้าจ�ำเป็ น ให้คนในระหว่างให้ความร้อน โปรดคนหลังจากการให้ความร้อนเสมอ
ในกรณีทข่ี องเหลวลวก โปรดปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำในการปฐมพยาบาล:
1. แช่บริเวณทีถ่ กู ลวกในน�้ำเย็นเป็ นเวลาอย่างน้อย 10 นาที
2. พันด้วยผ้าพันแผลทีแ่ ห้งและสะอาด
3. โปรดอย่าทาครีม น�้ำมัน หรือโลชัน่
เพือ่ ไม่ให้ถาดหรือชัน้ วางเสียหาย โปรดอย่าน�ำถาดหรือชัน้ วางไปจุม่ น�้ำหลังจากปรุงอาหารเสร็จไม่นาน
อย่าใช้เตาอบส�ำหรับการทอดน�้ำมัน เนื่องจากจะไม่สามารถควบคุมอุณหภูมขิ องน�้ำมันได้ ซึง่ อาจส่งผลให้น้�ำมันทีร่ อ้ นจัดมีความร้อนสูงเกินไป
ไทย 5
ME81KS-1_XST_DE68-04286E-00_TH+EN.indb 5
12/22/2017 2:14:46 PM
������������������������
การแก้ไขหรือซ่อมแซมจะต้องด�ำเนินการโดยช่างทีม่ คี วามช�ำนาญเท่านัน้
ห้ามให้ความร้อนอาหารหรือของเหลวทีซ่ ลี ไว้ในภาชนะส�ำหรับฟงั ก์ชนไมโครเวฟ
ั่
ห้ามใช้เบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ หรือเครือ่ งท�ำความสะอาดด้วยไอน�้ำหรือเครือ่ งฉีดน�้ำแรงดันสูงเพือ่ ท�ำความสะอาดเตาอบ
ห้ามติดตัง้ เตาอบ: ใกล้กบั เครือ่ งท�ำความร้อนหรือวัสดุทต่ี ดิ ไฟง่าย ต�ำแหน่งทีม่ คี วามชืน้ น�้ำมัน ฝุน่ หรือถูกแสงอาทิตย์หรือน�้ำโดยตรง หรือบริเวณ
ทีก่ ๊าซรัวไหล
่
หรือพืน้ ผิวทีไ่ ม่เรีบบเสมอกัน
เตาอบนี้ตอ้ งมีการลงกราวด์อย่างเหมาะสมตามข้อก�ำหนดของท้องถิน่ หรือของประเทศ
โปรดใช้ผา้ แห้งเช็ดสิง่ แปลกปลอมออกจากขัว้ หรือผิวสัมผัสของปลักไฟเป็
๊
นประจ�ำ
ห้ามดึง บิดงอ หรือวางสิง่ ของทีม่ นี ้�ำหนักมากทับสายไฟ
ถ้ามีก๊าซรัวไหล
่
(โพรเพน, LP เป็ นต้น) ให้ระบายอากาศทันที อย่าสัมผัสสายไฟ
ห้ามสัมผัสสายไฟด้วยมือทีเ่ ปียก
ขณะทีเ่ ตาอบก�ำลังท�ำงานอยู่ โปรดอย่าปิดเครือ่ งด้วยการดึงสายไฟออก
ห้ามสอดนิ้วหรือสิง่ แปลกปลอม ถ้ามีสงิ่ แปลกปลอมเข้าไปในเตาอบ ให้ดงึ สายไฟออก และโปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น
ห้ามใช้แรงกดหรือกระแทกเตาอบ
ห้ามวางเตาอบบนวัตถุทแ่ี ตกหักง่าย
โปรดตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้า ความถี่ และกระแสไฟฟ้าตรงตามข้อมูลจ�ำเพาะของผลิตภัณฑ์
ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าทีผ่ นังอย่างแน่นหนา ห้ามใช้ตวั แปลงปลัก๊ สายต่อ หรือหม้อแปลงไฟฟ้า
ห้ามเกีย่ วสายไฟไว้กบั วัตถุทเ่ี ป็ นโลหะ โปรดตรวจสอบว่าสายไฟอยูร่ ะหว่างวัตถุหรือด้านหลังเตาอบ
ห้ามใช้ปลักไฟหรื
๊
อสายไฟทีเ่ สียหาย หรือเต้ารับไฟฟ้าทีห่ ลวม หากปลักไฟหรื
๊
อสายไฟเสียหาย โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung
ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น
ห้ามฉีดพ่นน�้ำบนเตาอบ
ห้ามวางสิง่ ของบนเตาอบ ภายใน หรือบนประตูเตาอบ
ห้ามพ่นสารระเหย เช่น ยาฆ่าแมลงลงบนอุปกรณ์
โปรดอย่าเก็บวัสดุทต่ี ดิ ไฟได้ไว้ในเตาอบ เนื่องจากไอของแอลกอฮอล์อาจสัมผัสส่วนทีร่ อ้ นของเตาอบ โปรดใช้ความระมัดระวังเมือ่ ให้ความร้อน
อาหารหรือเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์
เด็กอาจเดินชนหรือถูกประตูหนีบนิ้ว เมือ่ เปิด/ปิดประตู โปรดให้เด็กอยูห่ า่ งๆ
ค�ำเตือนเกี่ยวกับไมโครเวฟ
������������������������
ข้อควรระวังส�ำหรับเตาไมโครเวฟ
������������������������
โปรดใช้ภาชนะส�ำหรับไมโครเวฟเท่านัน้ ห้ามใช้ภาชนะทีเ่ ป็ นโลหะ ภาชนะทีม่ ขี อบทองหรือเงิน เหล็กเสียบ เป็ นต้น
น�ำลวดทีใ่ ช้ปิดถุงออก อาจเกิดประกายไฟฟ้า
ห้ามใช้เตาอบเพือ่ ท�ำให้หนังสือพิมพ์หรือผ้าแห้ง
ใช้เวลาสัน้ ลงส�ำหรับอาหารปริมาณน้อย เพือ่ ป้องกันความร้อนเกินหรือไหม้
โปรดเก็บสายไฟและปลักไฟให้
๊
หา่ งจากน�้ำและความร้อน
เพือ่ ไม่ให้เกิดการระเบิด โปรดอย่าให้ความร้อนกับไข่ทงั ้ เปลือกหรืออุน่ ไข่ตม้ ทัง้ เปลือก ห้ามให้ความร้อนกับภาชนะทีป่ ิดสนิทหรือซีลด้วย
สุญญากาศ ถัว่ มะเขือเทศ เป็ นต้น
ห้ามปิดหรือบังช่องระบายอากาศด้านหลังของเตาด้วยผ้าหรือกระดาษ อาจท�ำให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้ เตาอบอาจมีความร้อนสูงเกินไป
และปิดการท�ำงานโดยอัตโนมัติ และจะไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะเย็นลง
โปรดใช้ถุงมือกันความร้อนทุกครัง้ เมือ่ น�ำจานออก
คนของเหลวเมือ่ ถึงครึง่ หนึ่งของเวลาอุน่ หรือหลังจากสิน้ สุดการอุน่ ร้อน และพักให้ของเหลวเย็นลงอย่างน้อย 20 วินาทีหลังจากให้ความร้อนเพือ่
ป้องกันการเดือดและกระเด็น
ยืนห่างจากเตาอบประมาณหนึ่งช่วงแขนเมือ่ เปิดประตู เพือ่ ป้องกันไอน�้ำหรืออากาศร้อนลวก
ห้ามใช้งานเตาอบเมือ่ ไม่มอี าหารอยูภ่ ายในเตา เตาอบจะปิดลงโดยอัตโนมัตหิ ลังจากผ่านไป 30 นาทีเพือ่ ความปลอดภัย ขอแนะน�ำให้วางแก้วน�้ำไว้
ภายในเตาอบตลอดเวลาเพือ่ ดูดซับพลังงานไมโครเวฟ ในกรณีทเ่ี ตาอบท�ำงานโดยไม่ได้ตงั ้ ใจ
ติดตัง้ เตาอบตามระยะห่างในคูม่ อื นี้ (ดูท่ี การติดตัง้ เตาไมโครเวฟ)
โปรดใช้ความระมัดระวังเมือ่ ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับเต้าเสียบใกล้เตาอบ
ข้อควรระวังส�ำหรับการใช้งานไมโครเวฟ
หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้อควรระวังเพือ่ ความปลอดภัยต่อไปนี้อาจท�ำให้ได้รบั พลังงานไมโครเวฟทีเ่ ป็ นอันตราย
•
•
•
•
ห้ามใช้เตาอบขณะทีป่ ระตูเปิดอยู่ ห้ามดัดแปลงแก้ไขล็อคเพือ่ ความปลอดภัย (สลักประตู) ห้ามสอดสิง่ แปลกปลอมในช่องของล็อคเพือ่
ความปลอดภัย
ห้ามสอดวัตถุใดๆ ระหว่างประตูของเตาอบกับด้านหน้า หรือปล่อยให้มอี าหารหรือสารท�ำความสะอาดค้างอยูท่ ผ่ี วิ หน้าของซีล โปรดดูแลให้
พืน้ ผิวประตูและซีลขอบประตูสะอาดอยูเ่ สมอ โดยเช็ดด้วยผ้าหมาดและเช็ดอีกครัง้ ด้วยผ้านุ่มทีแ่ ห้งหลังจากการใช้งานทุกครัง้
ห้ามใช้เตาอบหากมีความเสียหาย โปรดใช้งานหลังจากได้รบั การซ่อมแซมโดยช่างทีม่ คี วามช�ำนาญแล้วเท่านัน้
ส�ำคัญ: ประตูเตาอบต้องปิดได้อย่างเหมาะสม ประตูเตาอบต้องไม่บดิ งอ บานประตูตอ้ งไม่แตกหักหรือหลวม ซีลประตูและพืน้ ผิวทีซ่ ลี จะ
ต้องไม่เสียหาย
การปรับเปลีย่ นหรือการซ่อมแซมทัง้ หมดต้องด�ำเนินการโดยช่างทีม่ คี วามช�ำนวญเท่านัน้
การรับประกันอย่างจ�ำกัด
Samsung จะเรียกเก็บค่าบริการซ่อมแซม ส�ำหรับการเปลีย่ นอุปกรณ์เสริมหรือซ่อมจุดบกพร่องทีไ่ ม่ใช่สว่ นส�ำคัญ ถ้าความเสียหายของอุปกรณ์
และ/หรือความเสียหายหรือการสูญเสียอุปกรณ์เสริมนัน้ เกิดจากการกระท�ำของผูใ้ ช้ รายการทีค่ รอบคลุมได้แก่:
•
•
ประตู มือจับ แผงด้านนอก หรือแผงควบคุมทีร่ อยบุบ รอยขีดข่วน หรือแตกหัก
ถาดแตกหรือสูญหาย ล้อเลือ่ นน�ำทาง เฟืองวงแหวน หรือตะแกรงลวด
ใช้เตาอบนี้เพือ่ วัตถุประสงค์ทอ่ี ธิบายในคูม่ อื ค�ำแนะน�ำนี้เท่านัน้ ค�ำเตือนและค�ำแนะน�ำเพือ่ ความปลอดภัยในคูม่ อื นี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงสภาวะและ
สถานการณ์ทงั ้ หมดทีส่ ามารถเกิดขึน้ ได้ คุณมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบทีจ่ ะใช้สามัญส�ำนึก ความระมัดระวังและการใส่ใจเมือ่ ติดตัง้ บ�ำรุงรักษา และใช้
อุปกรณ์
เนื่องจากค�ำแนะน�ำในการใช้งานต่อไปนี้ใช้สำ� หรับหลายรุน่ ลักษณะของเตาอบของคุณอาจแตกต่างจากทีอ่ ธิบายในคูม่ อื นี้ และสัญญาณค�ำเตือน
บางอย่างอาจไม่มผี ล ถ้าคุณมีขอ้ ซักถามหรือข้อกังวลใด โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น หรือหาความช่วยเหลือและข้อมูล
ออนไลน์ได้ท่ี www.samsung.com
โปรดใช้เตาอบนี้เพือ่ ให้ความร้อนอาหารเท่านัน้ ใช้สำ� หรับการใช้งานภายในครัวเรือนเท่านัน้ ห้ามให้ความร้อนกับผ้าทุกประเภทหรือเบาะทีม่ ไี ส้ซง่ึ
อาจลุกไหม้ได้ ผูผ้ ลิตไม่มสี ว่ นรับผิดต่อความเสียหายทีเ่ กิดจากการใช้เตาอบอย่างไม่ถกู ต้องหรือไม่เหมาะสม
เพือ่ ป้องกันไม่ให้พน้ื ผิวของเตาอบเกิดความเสียหายและเกิดอันตราย โปรดดูแลรักษาให้เตาอบสะอาดอยูเ่ สมอ
6 ไทย
ME81KS-1_XST_DE68-04286E-00_TH+EN.indb 6
12/22/2017 2:14:46 PM
การติ ดตัง้
สถานที่ติดตัง้
อุปกรณ์เสริ ม
คุณจะได้รบั อุปกรณ์เสริมหลายชนิด เพือ่ น�ำมาใช้รว่ มกับเตาอบ โดยขึน้ อยูก่ บั รุน่ ทีค่ ณ
ุ ซือ้
•
20 ซม. ด้านบน
10 ซม. ด้านหลัง
01 วงแหวน ใช้วางทีส่ ว่ นกลางของเตาอบ
วงแหวนนี้จะรองรับน�้ำหนักของจานหมุน
•
•
10 ซม. ด้านข้าง
85 ซม. จากพืน้
•
•
•
จานหมุน
ข้อควรระวัง
•
ห้ามใช้ไมโครเวฟหากไม่มวี งแหวน หรือจานหมุน
น�ำวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ออกจากภายในเตาอบ ติดตัง้ วงแหวนและจานหมุน ทดลอง
ว่าจานสามารถหมุนได้อย่างอิสระ
ไทย 7
ME81KS-1_XST_DE68-04286E-00_TH+EN.indb 7
12/22/2017 2:14:46 PM
การติ ดตัง้
02 จานหมุน วางเหนือวงแหวนโดยให้สว่ นกลางสวมพอดีกบั เฟือง
จานหมุนท�ำหน้าทีเ่ ป็ นพืน้ ทีห่ ลักส�ำหรับอบอาหาร และสามารถถอดออก
ท�ำความสะอาดได้งา่ ย
เลือกพืน้ ผิวทีเ่ รียบและได้ระดับ อยูเ่ หนือพืน้ ประมาณ 85 ซม. พืน้ ผิว
ต้องรองรับน�้ำหนักของเตาอบได้
ห้องทีส่ ามารถระบายอากาศได้อย่างปลอดภัย อยูห่ า่ งจากผนังด้านหลัง
และผนังด้านข้างอย่างน้อย 10 ซม. และห่างจากผนังด้านบน 20 ซม.
ห้ามติดตัง้ เตาอบในบริเวณทีม่ คี วามร้อนและความชืน้ สูง เช่น ถัดจาก
เตาไมโครเวฟหรือเครือ่ งท�ำความร้อนอืน่ ๆ
โปรดปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของอุปกรณ์จา่ ยไฟ
ของเตาอบ ใช้สายส�ำหรับต่อทีไ่ ด้รบั การรับรองเท่านัน้ ถ้าคุณจ�ำเป็ น
ต้องใช้
เช็ดด้านในของซีลประตูดว้ ยผ้าหมาด ก่อนทีจ่ ะใช้เตาอบเป็ นครัง้ แรก
การบ�ำรุงรักษา
การเปลี่ยนชิ้ นส่วน (ซ่อมแซม)
การท�ำความสะอาด
ท�ำความสะอาดเตาอบเป็ นประจ�ำเพือ่ ป้องกันสิง่ สกปรกจับตัวทีบ่ นหรือด้านในเตาอบ และโปรดให้การดูแลเป็ นพิเศษส�ำหรับประตู ซีลประตู รวมทัง้
จานหมุนและวงแหวน (เฉพาะรุน่ ทีม่ ใี ห้เท่านัน้ )
ถ้าไม่สามารถเปิดหรือปิดประตูได้อย่างสะดวก โปรดตรวจสอบว่าซีลประตูมสี งิ่ สกปรกจับตัวอยูห่ รือไม่ ให้ใช้ผา้ นุ่มชุบน�้ำยาล้างจานในการ
ท�ำความสะอาดทัง้ ด้านในและด้านนอกเตาอบ ล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง
วิ ธีการขจัดสิ่ งสกปรกภายในเตาอบที่มีกลิ่ นเหม็นและล้างออกยาก
1.
2.
3.
ในขณะทีเ่ ตาอบว่าง ให้วางถ้วยน�้ำมะนาวทีก่ ง่ึ กลางจานหมุน
อบเตาเป็ นเวลา 10 นาที โดยใช้พลังงานสูงสุด
เมือ่ หมดเวลา ให้รอจนกว่าเตาอบจะเย็นลง จากนัน้ ให้เปิดประตูแล้วท�ำความสะอาดช่องทีใ่ ช้อบอาหาร
�������������
วิ ธีทำ� ความสะอาดรุ่นที่มีขดลวดความร้อนหมุนได้อยู่ภายใน
A
ในการท�ำความสะอาดส่วนบนของช่องทีใ่ ช้อบอาหาร ให้ดงึ ขดลวดความ
ร้อนด้านบนลงประมาณ 45° (A) ดังทีป่ รากฏในภาพ วิธนี ้ีจะช่วยให้สามารถ
ท�ำความสะอาดด้านบนได้ เมือ่ ท�ำความสะอาดเสร็จแล้ว ให้ดนั ขดลวดความ
ร้อนกลับเข้าที่
ค�ำเตือน
เตาอบนี้ไม่มชี น้ิ ส่วนใดทีผ่ ใู้ ช้สามารถน�ำออกได้ โปรดอย่าเปลีย่ นชิน้ ส่วนหรือซ่อมแซมเตาอบด้วยตนเอง
• ถ้าคุณพบปญั หาทีบ่ ริเวณบานพับ ซีล และ/หรือประตู โปรดติดต่อช่างทีม่ ปี ระสบการณ์หรือศูนย์บริการของ Samsung ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ นเพือ่
•
•
รับความช่วยเหลือด้านเทคนิค
ถ้าคุณต้องการเปลีย่ นหลอดไฟ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น โปรดอย่าเปลีย่ นชิน้ ส่วนด้วยตนเอง
ถ้าคุณพบปญั หาทีบ่ ริเวณตัวเครือ่ งด้านนอกเตาอบ ให้ถอดสายไฟออกจากแหล่งพลังงาน แล้วติดต่อศูนย์บริการของ Samsung
ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น
การดูแลเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็ นเวลานาน
ถ้าคุณไม่ได้ใช้งานเตาอบเป็ นระยะเวลานาน ให้ถอดปลักไฟออกและเคลื
๊
อ่ นย้ายเตาอบไปไว้ในทีแ่ ห้งและไม่มฝี นุ่ ฝุน่ และความชืน้ ทีก่ ่อตัวภายใน
เตาอบอาจมีผลต่อประสิทธิภาพของเตาอบ
ข้อควรระวัง
•
•
•
•
ดูแลประตูและซีลประตูให้สะอาดอยูเ่ สมอ และตรวจสอบว่าประตูสามารถเปิดและปิดได้สะดวก มิฉะนัน้ อาจท�ำให้อายุการใช้งานเตาอบสัน้ ลง
โปรดระวังอย่าให้น้�ำกระเซ็นลงไปในช่องระบายอากาศของเตาอบ
ห้ามใช้สารทีม่ ฤี ทธิขั์ ดถูหรือสารเคมีในการท�ำความสะอาด
หลังจากใช้งานเตาอบทุกครัง้ ให้ใช้น้�ำยาล้างอ่อนๆ เพือ่ ท�ำความสะอาดช่องภายในเตาอบ หลังจากรอให้เตาอบเย็นลงแล้ว
8 ไทย
ME81KS-1_XST_DE68-04286E-00_TH+EN.indb 8
12/22/2017 2:14:47 PM
คุณสมบัติเตาอบ
แผงควบคุม
เตาอบ
01
02
03
01
02
03
04
04
300
450 W
600
700
01
300
450 W
600
700
100
02
100
800
0
ละลายน�้ำแข็ง
ปุม่ ควบคุมก�ำลังไฟในการอบอาหาร
ปุม่ ตัง้ เวลา
อุน่ อาหารอัตโนมัติ
800
1
2
35
3
30
4
25
5
20
6
15
10
8
0
1
คุณสมบัติเตาอบ
9
7
2
35
3
30
03
25
05
06
07
08
09
10
11
02 ช่องระบายอากาศ
03 แสงสว่าง
04 ปุม่ ควบคุมก�ำลังไฟในการอบอาหาร
05 ประตู
06 จานหมุน
07 เฟืองหมุน
08 วงแหวน
09 ช่องล็อคเพือ่ ความปลอดภัย
10 ปุม่ กดเปิดประตู
11 ปุม่ ตัง้ เวลา
5
20
6
15
10
01 สลักประตู
04
4
9
8
7
ไทย 9
ME81KS-1_XST_DE68-04286E-00_TH+EN.indb 9
12/22/2017 2:14:47 PM
การใช้เตาอบ
การอบ/อุ่นอาหาร
ระดับพลังงาน
ขัน้ ตอนต่อไปนี้กล่าวถึงการอบและการอุน่ อาหาร
โปรดตรวจสอบการตัง้ ค่าการอบอาหารทุกครัง้ ก่อนทีจ่ ะปล่อยให้เตาอบท�ำงานตามล�ำพัง
ขัน้ แรก วางอาหารทีส่ ว่ นกลางของจานหมุน และปิดประตู
คุณสามารถเลือกระดับพลังงานต่อไปนี้
1.
300
450 W
600
ก�ำหนดระดับพลังงานให้อยูท่ ร่ี ะดับสูงสุด โดยบิดปุม่ ควบคุมก�ำลังไฟ
ในการอบอาหาร (พลังงานสูงสุด: 800 วัตต์)
700
800
100
2.
0
1
2
35
ก�ำหนดเวลาโดยหมุนปุม่ ตัง้ เวลา
ไฟของเตาอบจะสว่างขึน้ และจานหมุนจะเริม่ หมุน
3
30
ระดับพลังงาน
ก�ำลังไฟฟ้า
สูง
800 วัตต์
อุน่ อาหาร
700 วัตต์
สูงปานกลาง
600 วัตต์
ปานกลาง
450 วัตต์
ต�่ำปานกลาง
300 วัตต์
ละลายน�้ำแข็ง
180 วัตต์
ต�่ำ
100 วัตต์
หมายเหตุ
•
•
ถ้าคุณเลือกระดับพลังงานสูง จะต้องลดระยะเวลาในการอบอาหาร
ถ้าคุณเลือกระดับพลังงานต�่ำ จะต้องใช้ระยะเวลาในการอบอาหารมากขึน้
การใช้เตาอบ
4
25
5
20
6
15
10
9
8
7
ข้อควรระวัง
ห้ามเปิดการท�ำงานของเตาไมโครเวฟ หากเตาอบว่างเปล่า
หมายเหตุ
คุณสามารถเปลีย่ นระดับพลังงานระหว่างการอบอาหาร โดยบิดปุม่ ควบคุมก�ำลังไฟในการอบอาหาร
10 ไทย
ME81KS-1_XST_DE68-04286E-00_TH+EN.indb 10
12/22/2017 2:14:48 PM
การหยุดการปรุงอาหาร
การละลายอาหารแช่แข็งด้วยตนเอง
คุณสามารถหยุดอบอาหารเมือ่ ใดก็ได้ เพือ่ ตรวจดูอาหาร
คุณสมบัตทิ ำ� ละลายจะช่วยให้คณ
ุ สามารถละลายเนื้อ เป็ ด ไก่ หรือปลาทีแ่ ช่แข็ง
ขัน้ แรก ให้วางอาหารแช่แข็งไว้กง่ึ กลางจานหมุน และปิดประตู
1.
300
450 W
600
700
100
ในการหยุดชัวคราว
่
ให้เปิดประตู การอบจะหยุดลง
ในการอบอาหารต่อไป ให้ปิดประตู
800
300
0
450 W
3
4
25
6
15
10
9
8
7
800
100
2.
1
2
35
เมือ่ ต้องการหยุดโดยสมบูรณ์
ให้บดิ ปุม่ ตัง้ เวลาไปที่ “0”
3
30
0
35
5
20
8
9
4
25
7
5
20
6
15
10
การปรับเวลาอบอาหาร
9
8
7
ข้อควรระวัง
ปรับเวลาการอบอาหารทีเ่ หลือ โดยหมุนปุม่ ตัง้ เวลา
เพียงหมุนปุม่ ตัง้ เวลาเพือ่ ปรับเวลาปรุงอาหาร
0
การใช้เตาอบ
10
3
30
6
15
1
2
4
25
หมุนปุม่ ตัง้ เวลาเพือ่ เลือกเวลาทีเ่ หมาะสม การละลายน�้ำแข็งจะเริม่ ขึน้
5
20
0
2.
700
2
30
หมุนปุม่ ควบคุมก�ำลังไฟในการอบอาหารไปทีส่ ญ
ั ลักษณ์ละลาย
น�้ำแข็ง
600
1
35
1.
ใช้กบั ผลิตภัณฑ์สำ� หรับไมโครเวฟเท่านัน้
1
2
35
3
30
4
25
5
20
6
15
10
9
8
7
ไทย 11
ME81KS-1_XST_DE68-04286E-00_TH+EN.indb 11
12/22/2017 2:14:48 PM
การใช้เตาอบ
การใช้คณ
ุ สมบัติอ่นุ อาหารอัตโนมัติ
ด้านล่างนี้เป็ นค�ำแนะน�ำส�ำหรับการปรุงหรืออุน่ อาหารโดยใช้คณ
ุ สมบัตกิ ารอุ่นอาหารอัตโนมัตแิ ละการปรุงอาหาร
อาหาร
ขัน้ แรก ให้วางอาหารไว้กง่ึ กลางจานหมุนและปิดประตู
1.
300
450 W
หมุนปุม่ ควบคุมก�ำลังไฟในการอบอาหารไปทีก่ ำ� ลังไฟสูงสุด
เวลาปรุงอาหาร
เวลาพัก
150 มล.
1 นาที 10 วินาที
1-2 นาที
200-250 กรัม
3 นาที
2-3 นาที
150 มล. (1 ถ้วย)
250 มล. (1 แก้ว)
6 นาที 40 วินาที
2-3 นาที
600
700
ซุป/ซอส (แช่เย็น)
800
100
ผักสด
2.
0
เครื่องดื่ม
ปริ มาณอาหาร
1
2
35
หมุนปุม่ ตัง้ เวลาเพือ่ เลือกการอุน่ อาหารอัตโนมัติ (ส�ำหรับเครือ่ งดืม่
หรือซุป/ซอส ผักสด)
3
30
4
25
5
20
การใช้เตาอบ
6
15
10
9
8
7
ข้อควรระวัง
ใช้กบั ผลิตภัณฑ์สำ� หรับไมโครเวฟเท่านัน้
12 ไทย
ME81KS-1_XST_DE68-04286E-00_TH+EN.indb 12
12/22/2017 2:14:49 PM
คู่มือส�ำหรับอุปกรณ์การท�ำอาหาร
ในการอบอาหารด้วยเตาไมโครเวฟ คลืน่ ไมโครเวฟจะต้องสามารถแทรกเข้าสูอ่ าหาร โดยไม่มกี ารสะท้อนหรือดูดซับโดยภาชนะ
คุณจึงควรเลือกใช้อุปกรณ์อย่างรอบคอบ คุณควรเลือกภาชนะทีม่ ขี อ้ ความหรือเครือ่ งหมายว่าใช้กบั ไมโครเวฟได้
ตารางต่อไปนี้แสดงอุปกรณ์การท�ำอาหารประเภทต่างๆ และระบุวา่ จะสามารถใช้กบั เตาไมโครเวฟได้หรือไม่ และอย่างไร
อุปกรณ์
ฟอยล์อะลูมเิ นียม
อุปกรณ์
เหมาะส�ำหรับไมโครเวฟ
ความคิดเห็น
กระดาษ
เหมาะส�ำหรับไมโครเวฟ
ความคิดเห็น
•
✓
✓✗
สามารถใช้จำ� นวนเล็กน้อย เพือ่ ป้องกันส่วนทีไ่ ม่ตอ้ งการให้สกุ เกินไป อาจ
มีประกายไฟ ถ้าฟอยล์อยูใ่ กล้กบั ผนังของเตาอบมากเกินไป หรือใช้ฟอยล์
มากเกินไป
จาน ถ้วย กระดาษเช็ดปาก
และกระดาษเช็ดมือ
ส�ำหรับการอบเวลาสัน้ ๆ และการอุน่ อาหาร และใช้ซบั ของเหลวทีม่ าก
เกินไป
•
กระดาษรีไซเคิล
✗
อาจเกิดประกายไฟ
พลาสติก
จานอบเกรียม
✓
ห้ามอุน่ ให้รอ้ นเกิน 8 นาที
•
ภาชนะ
✓
กระเบือ้ งและดินเผา
✓
กระเบือ้ งพอร์ซเลน ดินเผา ดินเผาเคลือบ และกระเบือ้ งเคลือบนัน้ มักจะ
ใช้ได้ดี ยกเว้นทีม่ ขี อบโลหะ
โดยเฉพาะพลาสติกทนความร้อน พลาสติกชนิดอืน่ อาจบิดหรือเปลีย่ นสี
เมือ่ โดนความร้อนสูง ห้ามใช้พลาสติกแบบเมลามีน
•
ฟิลม์ ส�ำหรับปิดอาหาร
✓
จานโฟมหรือกระดาษแบบใช้
แล้วทิง้
✓
สามารถใช้เก็บรักษาความชืน้ ไม่ควรสัมผัสกับอาหารโดยตรง
ใช้ความระมัดระวังขณะน�ำฟิลม์ ออก เนื่องจากอาจมีไอร้อนออกมาด้วย
•
ถุงแช่แข็ง
✓✗
เฉพาะชนิดทีต่ ม้ ได้หรือใช้กบั เตาอบได้ ไม่ควรเป็ นแบบกักอากาศ ซึง่ ต้อง
ใช้สอ้ มเจาะก่อน ถ้าจ�ำเป็ นต้องใช้
✓
สามารถใช้เก็บรักษาความชืน้ หรือกันอาหารกระเด็น
อาหารแช่แข็งบางชนิดจะบรรจุในภาชนะประเภทนี้
บรรจุภณ
ั ฑ์ของอาหารจานด่วน
•
ถ้วยโฟม
✓
สามารถใช้อุน่ อาหาร ความร้อนสูงมากๆ จะท�ำให้โฟมละลาย
•
ถุงกระดาษหรือหนังสือพิมพ์
✗
อาจติดไฟ
•
กระดาษรีไซเคิลหรือขอบ
โลหะ
✗
อาจเกิดประกายไฟ
กระดาษมันหรือกระดาษไข
✓
: แนะน�ำ
✓✗
: ใช้อย่างระมัดระวัง
✗
: ไม่ปลอดภัย
�����������������������������
�
เครือ่ งแก้ว
•
ภาชนะทีใ่ ช้ได้ในเตาอบและ
บนโต๊ะ
✓
ใช้ได้ หากไม่ประดับด้วยขอบโลหะ
•
เครือ่ งแก้วบาง
✓
สามารถใช้อุน่ อาหารหรือของเหลว แก้วทีบ่ างมากอาจแตกหรือร้า
วหากได้รบั ความร้อนทันที
•
โถแก้ว
✓
ต้องใช้โดยไม่ปิดฝา เหมาะส�ำหรับการอุน่ อาหารเท่านัน้
•
จาน
✗
อาจเกิดประกายหรือติดไฟ
•
ลวดส�ำหรับมัดปากถุงแช่แข็ง
✗
โลหะ
ไทย 13
ME81KS-1_XST_DE68-04286E-00_TH+EN.indb 13
12/22/2017 2:14:49 PM
การแก้ไขปัญหา
ถ้าคุณประสบปญั หาอย่างใดอย่างหนึ่งทีป่ รากฏด้านล่าง โปรดลองใช้วธิ แี ก้ไขปญั หาทีใ่ ห้มา
ซึ่งเป็ นอาการปกติ
•
•
•
•
เกิดไอน�้ำเกาะตัวในเตาอบ
มีอากาศหมุนเวียนใกล้ประตูและด้านนอกของเตาอบ
มีแสงสะท้อนใกล้ประตูและด้านนอกของเตาอบ
มีไอน�้ำออกมาจากข้างประตูหรือช่องระบายอากาศ
เตาอบไม่เริ่ มท�ำงานเมื่อบิดปุ่ มตัง้ เวลา
•
ประตูปิดเรียบร้อยหรือไม่
อาหารไม่สกุ เลย
•
•
•
คุณก�ำหนดเวลาไว้ถกู ต้องหรือไม่
ประตูปิดแล้วหรือไม่
คุณใช้วงจรไฟฟ้าเกินก�ำลัง และท�ำให้ฟิวส์ขาดหรือท�ำให้เบรกเกอร์ตดั ไฟหรือไม่
มีควันและกลิ่ นเหม็นเมื่อเริ่ มต้นใช้งาน
•
เป็ นอาการทีเ่ กิดขึน้ ชัวคราวเนื
่
่องจากชิน้ ส่วนใหม่ได้รบั ความร้อน ควันและกลิน่ เหม็นจะหายไปหลังจากใช้งานประมาณ 10 นาที
ถ้าต้องการให้ควันและกลิน่ หายไปเร็วยิง่ ขึน้ โปรดใช้งานเตาไมโครเวฟโดยใส่มะนาวหรือน�้ำมะนาวไว้ในเตาอบ
หมายเหตุ
ถ้าค�ำแนะน�ำข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปญั หาได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า SAMSUNG ใกล้บา้ นคุณ
โปรดเตรียมข้อมูลต่อไปนี้
• หมายเลขรุน่ และหมายเลขผลิตภัณฑ์ ซึง่ มักจะพิมพ์ไว้ทด่ี า้ นหลังของเตาอบ
• รายละเอียดของการรับประกัน
• ค�ำอธิบายปญั หาอย่างชัดเจน
จากนัน้ ติดต่อผูแ้ ทนจ�ำหน่าย หรือฝา่ ยบริการหลังการขายของ SAMSUNG
อาหารสุกเกิ นไปหรือไม่สกุ พอ
•
•
คุณใช้ระยะเวลาในการอบอาหารเหมาะสมกับชนิดของอาหารหรือไม่
ระดับพลังงานทีเ่ ลือกถูกต้องหรือไม่
หลอดไฟไม่สว่าง
•
ห้ามเปลีย่ นหลอดไฟด้วยตนเอง เพือ่ ความปลอดภัย โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทีไ่ ด้รบั อนุญาตของ Samsung ทีอ่ ยูใ่ กล้ เพือ่ นัดหมาย
ให้ชา่ งทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ป็ นผูเ้ ปลีย่ นหลอดไฟให้
เตาอบท�ำให้เกิ ดสัญญาณรบกวนวิ ทยุหรือโทรทัศน์
•
คุณอาจพบสัญญาณรบกวนโทรทัศน์หรือวิทยุบา้ งเล็กน้อย เมือ่ เตาอบท�ำงาน ซึง่ เป็ นอาการปกติ นี่เป็ นอาการปกติ ในการแก้ไขปญั หานี้
โปรดติดตัง้ เตาไมโครเวฟให้หา่ งจากเครือ่ งรับโทรทัศน์ วิทยุ และเสาอากาศ
การแก้ไขปัญหา
มีประกายไฟหรือเสียงแตกเกิ ดขึน้ ภายในเตาอบ (เกิ ดประกายไฟ)
•
•
•
คุณใช้จานทีม่ ขี อบโลหะหรือไม่
คุณลืมส้อมหรือเครือ่ งใช้ในครัวทีเ่ ป็ นโลหะไว้ในเตาอบหรือไม่
แผ่นฟอยล์อะลูมเิ นียมใกล้กบั ผนังด้านในของเตาอบหรือไม่
14 ไทย
ME81KS-1_XST_DE68-04286E-00_TH+EN.indb 14
12/22/2017 2:14:49 PM
ข้อมูลจ�ำเพาะด้านเทคนิ ค
บันทึก
SAMSUNG มุง่ มันที
่ จ่ ะพัฒนาผลิตภัณฑ์อยูเ่ สมอ ดังนัน้ รายละเอียดของเครือ่ งและค�ำแนะน�ำส�ำหรับผูใ้ ช้น้ีจงึ อาจมีการเปลีย่ นแปลง โดยไม่ได้แจ้ง
ให้ทราบ
รุ่น
ME81K*
220 V ~ 50 Hz
การจ่ายไฟ
การใช้พลังงาน
ไมโครเวฟ
1150 วัตต์
ก�ำลังไฟฟ้ า
100 วัตต์ / 800 วัตต์ (IEC-705)
ความถี่ของคลื่นขณะท�ำงาน
2450 MHz
แมกนี ตรอน
OM75S (31)
วิ ธีระบายความร้อน
มอเตอร์พดั ลมระบายความร้อน
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
ด้านนอก
489 x 275 x 364 มม.
ช่องของเตาอบ
330 x 211 x 324 มม.
23 ลิตร
ปริ มาตร
น�้ำหนัก
สุทธิ
11.5 กก. โดยประมาณ
����������������������
ไทย 15
ME81KS-1_XST_DE68-04286E-00_TH+EN.indb 15
12/22/2017 2:14:49 PM
โปรดทราบว่าการรับประกันของ Samsung ไม่ครอบคลุมถึงการโทรรับบริการเพือ่ อธิบายถึงการใช้งานผลิตภัณฑ์ แก้ไขการติดตัง้ ทีไ่ ม่ถกู ต้อง หรือการท�ำความสะอาดหรือบ�ำรุงรักษาตามปกติ
ถ้าคุณมีคำ� ถามหรือข้อคิ ดเห็น
ประเทศ
โทรศัพท์
หรือเยีย่ มชมเว็บไซต์ของเราที่
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
www.samsung.com/nz/support
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com/cn/support
HONG KONG
3698 4698
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA
1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free)
www.samsung.com/in/support
BANGLADESH
09612300300
08000300300 (Toll free)
www.samsung.com/in/support
INDONESIA
021-5699-7777
0800-112-8888 (Toll Free)
www.samsung.com/id/support
JAPAN
0120-363-905
www.galaxymobile.jp/jp/support
MALAYSIA
1800-88-9999
+603-7713 7420 (Overseas contact)
www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02-422-2111 [ Standard Landline ]
www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/sg/support
THAILAND
0-2689-3232
1800-29-3232 (Toll free)
www.samsung.com/th/support
TAIWAN
0800-329-999 (All Product)
www.samsung.com/tw/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
MYANMAR
+95-1-2399-888
VIP HHP +95-1-2399-990
www.samsung.com/th/support
MACAU
0800 333
www.samsung.com/support
SRI LANKA
+9411SAMSUNG (+94117267864)
+94117540540
+94115900000
www.samsung.com/in/support
DE68-04286E-00
ME81KS-1_XST_DE68-04286E-00_TH+EN.indb 16
12/22/2017 2:14:49 PM
Microwave Oven
User manual
ME81K*
ME81KS-1_XST_DE68-04286E-00_TH+EN.indb 1
12/22/2017 2:14:51 PM
Contents
Contents
Safety instructions
3
Cookware guide
13
General safety
Microwave operation precautions
Limited warranty
5
6
6
Troubleshooting
14
Installation
7
Technical specifications
15
Accessories7
Installation site
7
Turntable7
Maintenance
8
Cleaning8
Replacement (repair)
8
Care against an extended period of disuse
8
Oven features
9
Oven9
Control panel
9
Oven use
10
Cooking/Reheating10
Power levels
10
Stopping the cooking
11
Adjusting the cooking time
11
Manual defrosting food
11
Using the instant reheat feature
12
2 English
ME81KS-1_XST_DE68-04286E-00_TH+EN.indb 2
12/22/2017 2:14:51 PM
Safety instructions
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
WARNING: It is hazardous for anyone other than a
competent person to carry out any service or repair
operation that involves the removal of a cover which gives
protection against exposure to microwave energy.
WARNING: Liquids and other foods must not be heated in
sealed containers since they are liable to explode.
WARNING: Only allow children to use the oven without
supervision when adequate instructions have been given
so that the child is able to use the oven in a safe way and
understands the hazards of improper use.
This appliance is intended to be used in household only and
it is not intended to be used such as:
• staff kitchen areas in shops, offices and other working
environments;
• farm houses;
When heating food in plastic or paper containers, keep an
eye on the oven due to the possibility of ignition.
The microwave oven is intended for heating food and
beverages. Drying of food or clothing and heating of
warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar
may lead to risk of injury, ignition or fire.
If smoke is observed (emitted), switch off or unplug the
appliance and keep the door closed in order to stifle any
flames.
Microwave heating of beverages can result in delayed
eruptive boiling, therefore care must be taken when
handling the container.
The contents of feeding bottles and baby food jars shall
be stirred or shaken and the temperature checked before
consumption, in order to avoid burns.
English 3
ME81KS-1_XST_DE68-04286E-00_TH+EN.indb 3
12/22/2017 2:14:51 PM
Safety instructions
WARNING: If the door or door seals are damaged, the
oven must not be operated until it has been repaired by a
competent person.
• by clients in hotels, motels and other residential
environments;
• bed and breakfast type environments.
Only use utensils that are suitable for use in microwave
ovens.
Safety instructions
Safety instructions
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not
be heated in microwave ovens since they may explode,
even after microwave heating has ended.
The oven should be cleaned regularly and any food
deposits removed.
Failure to maintain the oven in a clean condition could lead
to deterioration of the surface that could adversely affect
the life of the appliance and possibly result in a hazardous
situation.
The microwave oven is intended to be used on the counter
top (freestanding) use only, the microwave oven shall not
be placed in a cabinet.
Metallic containers for food and beverages are not allowed
during microwave cooking.
The care should be taken not to displace the turntable when
removing containers from the appliance.
The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
The appliance should not be cleaned with a water jet.
The appliance is not intended for installing in road vehicles,
caravans and similar vehicles etc.
This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance by a person responsible for their
safety.
Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not play with the
appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made
by children without supervision.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
This oven should be positioned proper direction and height
permitting easy access to cavity and control area.
4 English
ME81KS-1_XST_DE68-04286E-00_TH+EN.indb 4
12/22/2017 2:14:51 PM
Before using the your oven first time, oven should be
operated with the water during 10 minute and then used.
The microwave oven has to be positioned so that plug is
accessible.
General safety
Any modifications or repairs must be performed by qualified personnel only.
Do not heat food or liquids sealed in containers for the microwave function.
Do not use benzene, thinner, alcohol, or steam or high-pressure cleaners to clean
the oven.
Do not install the oven: near a heater or flammable material; locations that are
humid, oily, dusty or exposed to direct sunlight or water; or where gas may leak;
or an uneven surface.
This oven must be properly grounded in accordance with local and national codes.
Regularly use a dry cloth to remove foreign substances from the power plug
terminals and contacts.
Do not pull, excessively bend, or place heavy objects on the power cord.
If there is a gas leak (propane, LP, etc) ventilate immediately. Do not touch the
power cord.
Do not touch the power cord with wet hands.
While the oven is operating, do not turn it off by unplugging the power cord.
Do not insert fingers or foreign substances. If foreign substances enter the oven,
unplug the power cord and contact a local Samsung service centre.
Do not apply excessive pressure or impact to the oven.
Do not place the oven over fragile objects.
Ensure the power voltage, frequency, and current matches the product
specifications.
Microwave warning
Microwave heating of beverages may result in delayed eruptive boiling; always
use caution when handling the container. Always allow beverages to stand at least
20 seconds before handling. If necessary, stir during heating. Always stir after
heating.
In the event of scalding, follow these First Aid instructions:
1. Immerse the scalded area in cold water for at least 10 minutes.
2. Cover with a clean, dry dressing.
3. Do not apply any creams, oils, or lotions.
To avoid damaging the tray or rack, do not put the tray or rack in water shortly
after cooking.
Do not use the oven for deep fat frying because the oil temperature cannot be
controlled. This could result in a sudden boil over of hot oils.
English 5
ME81KS-1_XST_DE68-04286E-00_TH+EN.indb 5
12/22/2017 2:14:51 PM
Safety instructions
If the oven generates a strange noise, a burning smell, or
smoke is emitted, unplug the power plug immediately and
contact your nearest service center.
Firmly plug the power plug into the wall socket. Do not use multiple plug adapters,
extension cords, or electric transformers.
Do not hook the power cord on metal objects. Make sure the cord is between
objects or behind the oven.
Do not use a damaged power plug, power cord, or loose wall socket. For damaged
power plugs or cords, contact a local Samsung service centre.
Do not pour or directly spray water onto the oven.
Do not place objects on the oven, inside, or on the oven door.
Do not spray volatile materials such as insecticide on the oven.
Do not store flammable materials in the oven. Because alcohol vapours can contact
hot parts of the oven, use caution when heating food or drinks containing alcohol.
Children may bump themselves or catch their fingers on the door. When opening/
closing the door, keep children away.
Safety instructions
Microwave oven precautions
Safety instructions
Only use microwave-safe utensils. Do not use metallic containers, gold or silver
trimmed dinnerware, skewers, etc.
Remove wire twist ties. Electric arcing may occur.
Do not use the oven to dry papers or clothes.
Use shorter times for small amounts of food to prevent overheating or burning.
Keep the power cord and power plug away from water and heat sources.
To avoid the risk of explosion, do not heat eggs with shells or hard-boiled eggs.
Do not heat airtight or vacuum-sealed containers, nuts, tomatoes, etc.
Do not cover the ventilation slots with cloth or paper. This is a fire hazard. The
oven may overheat and turn off automatically and will remain off until it cools
sufficiently.
Always use oven mitts when removing a dish.
Stir liquids halfway during heating or after heating ends and allow the liquid stand
at least 20 seconds after heating to prevent eruptive boiling.
Stand at arms length from the oven when opening the door to avoid getting
scalded by escaping hot air or steam.
Do not operate the oven when it is empty. The oven will automatically shut down
for 30 minutes for safety purposes. We recommend placing a glass of water inside
the oven at all times to absorb microwave energy in case the oven is started
accidentally.
Install the oven in compliance with the clearances in this manual. (See Installing
your microwave oven.)
Use caution when connecting other electrical appliances to sockets near the oven.
Microwave operation precautions
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful
exposure to microwave energy.
•
•
Do not operate the oven with the door open. Do not tamper with the safety
interlocks (door latches). Do not insert anything into the safety interlock holes.
Do not place any object between the oven door and front face or allow food
or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces. Keep the door and door
sealing surfaces clean by wiping with a damp cloth and then with a soft, dry
cloth after each use.
•
•
Do not operate the oven if it is damaged. Only operate after it has been
repaired by a qualified technician.
Important: the oven door must close properly. The door must not be bent; the
door hinges must not be broken or loose; the door seals and sealing surfaces
must not be damaged.
All adjustments or repairs must be done by a qualified technician.
Limited warranty
Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing a
cosmetic defect if the damage to the unit or accessory was caused by the
customer. Items this stipulation covers include:
•
•
Door, handles, out-panel, or control panel that are dented, scratched, or
broken.
A broken or missing tray, guide roller, coupler, or wire rack.
Use this oven only for its intended purpose as described in this instruction manual.
Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all
possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use
common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your
oven.
Because these following operating instructions cover various models, the
characteristics of your microwave oven may differ slightly from those described
in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any
questions or concerns, contact a local Samsung service centre or find help and
information online at www.samsung.com.
Use this oven for heating food only. It is intended for domestic use only. Do not
heat any type of textiles or cushions filled with grains. The manufacturer cannot
be held liable for damage caused by improper or incorrect use of the oven.
To avoid deterioration of the oven surface and hazardous situations, always keep
the oven clean and well maintained.
6 English
ME81KS-1_XST_DE68-04286E-00_TH+EN.indb 6
12/22/2017 2:14:51 PM
Installation
Installation site
Accessories
Depending on the model that you have purchased, you are supplied with several
accessories that can be used in a variety of ways.
20 cm
above
01 Roller ring, to be placed in the centre of
the oven.
The roller ring supports the turntable.
•
•
85 cm of
the floor
10 cm on
the side
•
•
•
•
CAUTION
•
DO NOT operate the microwave oven without the roller ring and turntable.
Select a flat, level surface approx. 85
cm above the floor. The surface must
support the weight of the oven.
Secure room for ventilation, at least 10
cm from the rear wall and both sides,
and 20 cm from above.
Do not install the oven in hot or damp
surroundings, such as next to other
microwave ovens or radiators.
Conform to the power supply
specifications
of this oven. Use only approved
extension cables if you need to use.
Wipe the interior and the door seal with
a damp cloth before using your oven for
the first time.
Turntable
Remove all packing materials inside the
oven. Install the roller ring and turntable.
Check that the turntable rotates freely.
English 7
ME81KS-1_XST_DE68-04286E-00_TH+EN.indb 7
12/22/2017 2:14:52 PM
Installation
02 Turntable, to be placed on the roller ring
with the centre fitting on to the coupler.
The turntable serves as the main
cooking surface; it can be easily
removed for cleaning.
10 cm
behind
Maintenance
Replacement (repair)
Cleaning
Clean the oven regularly to prevent impurities from building up on or inside the
oven. Also pay special attention to the door, door sealing, and turntable and roller
ring (applicable models only).
If the door won’t open or close smoothly, first check if the door seals have built up
impurities. Use a soft cloth in soapy water to clean both the inner and outer sides
of the oven. Rinse and dry well.
WARNING
This oven has no user-removable parts inside. Do not try to replace or repair the
oven yourself.
•
•
To remove stubborn impurities with bad smells from inside the oven
Maintenance
1. With an empty oven, put a cup of diluted lemon juice on the centre of the
turntable.
2. Heat the oven for 10 minutes at max power.
3. When the cycle is complete, wait until the oven cools down. Then, open the
door and clean the cooking chamber.
To clean inside swing-heater models
A
To clean the upper area of the cooking
chamber, lower the top heating element by
45° (A) as shown. This will help clean the
upper area. When done, reposition the top
heating element.
•
If you encounter a problem with hinges, sealing, and/or the door, contact a
qualified technician or a local Samsung service centre for technical assistance.
If you want to replace the light bulb, contact a local Samsung service centre.
Do not replace it yourself.
If you encounter a problem with the outer housing of the oven, first unplug the
power cord from the power source, and then contact a local Samsung service
centre.
Care against an extended period of disuse
If you don’t use the oven for an extended period of time, unplug the power cord
and move the oven to a dry, dust-free location. Dust and moisture that builds up
inside the oven may affect the performance of the oven.
CAUTION
•
•
•
•
Keep the door and door sealing clean and ensure the door opens and closes
smoothly. Otherwise, the oven’s lifecycle may be shortened.
Take caution not to spill water into the oven vents.
Do not use any abrasive or chemical substances for cleaning.
After each use of the oven, use a mild detergent to clean the cooking chamber
after waiting for the oven to cool down.
8 English
ME81KS-1_XST_DE68-04286E-00_TH+EN.indb 8
12/22/2017 2:14:52 PM
Oven features
Control panel
Oven
01
02
03
01 Defrost
02 Variable cooking power control knob
03 Timer knob
04 Instant reheat
04
300
450 W
600
700
01
300
450 W
600
700
100
02
100
800
0
800
1
2
35
3
30
4
25
5
20
6
10
9
8
0
7
Oven features
15
1
2
35
3
30
03
25
05
06
07
08
09
10
11
02 Ventilation holes
03 Light
04 Variable cooking
power control knob
05 Door
06 Turntable
07 Coupler
08 Roller ring
09 Safety interlock holes
10 Open door push
button
11 Timer knob
5
20
6
15
10
01 Door latches
04
4
9
8
7
English 9
ME81KS-1_XST_DE68-04286E-00_TH+EN.indb 9
12/22/2017 2:14:53 PM
Oven use
Cooking/Reheating
Power levels
The following procedure explains how to cook or reheat food.
ALWAYS check your cooking settings before leaving the oven unattended.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
You can choose among the power levels below.
300
450 W
600
700
1. Set the power level to maximum by
turning COOKING POWER CONTROL
knob. (MAXIMUM POWER: 800 W)
800
100
0
2. Set the time by turning TIMER knob.
The oven light comes on and the
turntable starts rotating.
1
2
35
Power level
Output
HIGH
800 W
REHEAT
700 W
MEDIUM HIGH
600 W
MEDIUM
450 W
MEDIUM LOW
300 W
DEFROST
180 W
LOW
100 W
NOTE
•
•
If you select higher power level, the cooking time must be decreased.
If you select lower power level, the cooking time must be increased.
3
30
Oven use
4
25
5
20
6
15
10
9
8
7
CAUTION
Never switch the microwave oven on when it is empty.
NOTE
You can change the power level during cooking by turning the COOKING POWER
CONTROL knob.
10 English
ME81KS-1_XST_DE68-04286E-00_TH+EN.indb 10
12/22/2017 2:14:53 PM
Stopping the cooking
Manual defrosting food
You can stop cooking at any time to check the food.
The Defrost feature enables you to defrost meat, poultry, fish.
First, place the frozen food in the centre of the turntable and close the door.
300
450 W
600
700
100
1. To stop temporarily;
Open the door. Cooking stops.
To resume cooking, close the door.
800
300
0
1. Turn the COOKING POWER CONTROL
knob to the Defrost symbol.
450 W
600
700
1
2
35
3
30
4
25
5
20
6
15
10
9
8
7
800
100
0
2. To stop completely;
Turn the TIMER knob to “0”.
1
2
35
3
30
0
2
4
25
35
5
20
8
9
4
25
7
5
20
6
15
10
Adjusting the cooking time
Adjust the remaining cooking time by rotating the TIMER knob.
0
Just turning TIMER Knob to adjust cooking
time.
1
Oven use
10
3
30
6
15
2. Turn the TIMER knob to select the
appropriate time. Defrosting begins.
1
9
8
7
CAUTION
Use only recipients that are microwave-safe.
2
35
3
30
4
25
5
20
6
15
10
9
8
7
English 11
ME81KS-1_XST_DE68-04286E-00_TH+EN.indb 11
12/22/2017 2:14:54 PM
Oven use
Using the instant reheat feature
First, place the food in the center of the turntable and close the door.
300
1. Turn the COOKING POWER CONTROL
knob to max power.
450 W
600
700
800
100
0
Food
Serving Size
Cooking time
Standing time
150 ml
1 min. 10 sec.
1-2 min.
Soup/Sauce
(chilled)
200-250 g
3 min.
2-3 min.
Fresh
vegetables
150 ml (1 cup)
250 ml (1 mug)
6 min. 40 sec.
2-3 min.
Drinks
2. Turn the TIMER knob to select instant
reheat. (Drinks or Soup/Sauce, Fresh
vegetables).
1
2
35
Here are a few tips and recommendations to be followed when cooking or
reheating food with the instant reheat and cooking feature.
3
30
4
25
5
20
Oven use
6
15
10
9
8
7
CAUTION
Use only recipients that are microwave-safe.
12 English
ME81KS-1_XST_DE68-04286E-00_TH+EN.indb 12
12/22/2017 2:14:54 PM
Cookware guide
To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to penetrate
the food, without being reflected or absorbed by the dish used.
Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the cookware is
marked microwave-safe, you do not need to worry.
The following table lists various types of cookware and indicates whether and how
they should be used in a microwave oven.
Cookware
Aluminum foil
Microwavesafe
✓✗
Comments
Can be used in small quantities to protect
areas against overcooking. Arcing can
occur if the foil is too close to the oven
wall or if too much foil is used.
Crust plate
✓
Do not preheat for more than 8 minutes.
China and
earthenware
✓
Porcelain, pottery, glazed earthenware
and bone china are usually suitable,
unless decorated with a metal trim.
Disposable
polyester cardboard
dishes
✓
Some frozen foods are packaged in these
dishes.
•
Polystyrene
cups containers
✓
Can be used to warm food. Overheating
may cause the polystyrene to melt.
•
Paper bags or
newspaper
✗
May catch fire.
•
Recycled paper
or metal trims
✗
May cause arcing.
Glassware
•
Oven-totableware
✓
Can be used, unless decorated with a
metal trim.
•
Fine glassware
✓
Can be used to warm foods or liquids.
Delicate glass may break or crack if
heated suddenly.
•
Glass jars
Microwavesafe
Comments
✓
Must remove the lid. Suitable for warming
only.
May cause arcing or fire.
Metal
•
Dishes
✗
•
Freezer bag
twist ties
✗
Paper
•
Plates, cups,
napkins and
kitchen paper
✓
For short cooking times and warming.
Also to absorb excess moisture.
•
Recycled paper
✗
May cause arcing.
Plastic
•
Containers
✓
Particularly if heat-resistant
thermoplastic. Some other plastics may
warp or discolour at high temperatures.
Do not use Melamine plastic.
•
Cling film
✓
Can be used to retain moisture. Should not
touch the food. Take care when removing
the film as hot steam will escape.
•
Freezer bags
✓✗
Only if boilable or oven-proof. Should not
be airtight. Prick with a fork, if necessary.
✓
Can be used to retain moisture and
prevent spattering.
Wax or greaseproof paper
✓
: Recommended
✓✗
: Use caution
✗
: Unsafe
English 13
ME81KS-1_XST_DE68-04286E-00_TH+EN.indb 13
12/22/2017 2:14:54 PM
Cookware guide
Fast-food packaging
Cookware
Troubleshooting
If you have any of the problems listed below try the solutions given.
This is normal.
•
•
•
•
Condensation inside the oven.
Air flow around the door and outer casing.
Light reflection around the door and outer casing.
Steam escaping from around the door or vents.
The oven does not start when you turn the TIMER knob.
•
Is the door completely closed?
The food is not cooked at all.
•
•
•
Have you set the timer correctly?
Is the door closed?
Have you overloaded the electric circuit and caused a fuse to blow or a
breaker to be triggered?
Smoke and bad smell when initial operating.
•
It’s a temporary condition by new component heating. Smoke and smell will
disappear completely after 10 minutes operation.
To remove smell more quickly, please operate microwave oven with putting
lemon formation or lemon juice in the cabinet.
NOTE
If the above guidelines do not enable you to solve the problem, then contact your
local SAMSUNG customer service centre.
Please have the following information read;
• The model and serial numbers, normally printed on the rear of the oven
• Your warranty details
• A clear description of the problem
Then contact your local dealer or SAMSUNG aftersales service.
The food is either overcooked or undercooked.
•
•
Was the appropriate cooking length set for the type of food?
Was an appropriate power level chosen?
The light bulb is not working.
•
The light bulb should not be replaced in person for safety reasons.Please
contact nearest authorised Samsung customer care, to arrange for a qualified
engineer to replace the bulb.
Troubleshooting
The oven causes interference with radios or televisions.
•
Slight interference may be observed on televisions or radios when the oven
is operating. This is normal. To solve this problem, install the oven away from
televisions, radios and aerials.
Sparking and cracking occur inside the oven (arcing).
•
•
•
Have you used a dish with metal trimmings?
Have you left a fork or other metal utensil inside the oven?
Is aluminum foil too close to the inside walls?
14 English
ME81KS-1_XST_DE68-04286E-00_TH+EN.indb 14
12/22/2017 2:14:54 PM
Technical specifications
Memo
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design
specifications and these user instructions are thus subject to change without
notice.
Model
ME81K*
220 V ~ 50 Hz
Power source
Power consumption
Microwave
1150 W
Output power
100 W / 800 W (IEC-705)
Operating frequency
2450 MHz
Magnetron
OM75S (31)
Cooling method
Cooling fan motor
Dimensions (W x H x D)
Outside
489 x 275 x 364 mm
Oven cavity
330 x 211 x 324 mm
23 liter
Volume
Weight
Net
11.5 kg approx
Technical specification
English 15
ME81KS-1_XST_DE68-04286E-00_TH+EN.indb 15
12/22/2017 2:14:55 PM
Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service calls to explain product operation, correct improper installation, or perform normal cleaning or
maintenance.
QUESTIONS OR COMMENTS?
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
www.samsung.com/nz/support
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com/cn/support
HONG KONG
3698 4698
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA
1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free)
www.samsung.com/in/support
BANGLADESH
09612300300
08000300300 (Toll free)
www.samsung.com/in/support
INDONESIA
021-5699-7777
0800-112-8888 (Toll Free)
www.samsung.com/id/support
JAPAN
0120-363-905
www.galaxymobile.jp/jp/support
MALAYSIA
1800-88-9999
+603-7713 7420 (Overseas contact)
www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02-422-2111 [ Standard Landline ]
www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/sg/support
THAILAND
0-2689-3232
1800-29-3232 (Toll free)
www.samsung.com/th/support
TAIWAN
0800-329-999 (All Product)
www.samsung.com/tw/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
MYANMAR
+95-1-2399-888
VIP HHP +95-1-2399-990
www.samsung.com/th/support
MACAU
0800 333
www.samsung.com/support
SRI LANKA
+9411SAMSUNG (+94117267864)
+94117540540
+94115900000
www.samsung.com/in/support
DE68-04286E-00
ME81KS-1_XST_DE68-04286E-00_TH+EN.indb 16
12/22/2017 2:14:55 PM
Download PDF

advertising