Samsung | MS23K3513AW | Samsung เตาอบไมโครเวฟ อุ่นอาหาร MS23K3513AW, 23 ลิตร คู่มือการใช้

เตาไมโครเวฟ
คู่มือผูใ้ ช้
MS23K3513**
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 1
12/6/2017 2:24:55 PM
สารบัญ
สารบัญ
ค�ำแนะน�ำเพื่อความปลอดภัย
3
ค�ำแนะน�ำส�ำคัญเพือ่ ความปลอดภัย
3
การติ ดตัง้ 7
อุปกรณ์เสริม
สถานทีต่ ดิ ตัง้ จานหมุน
7
7
7
การบ�ำรุงรักษา
8
การท�ำความสะอาด
การเปลีย่ นชิน้ ส่วน (ซ่อมแซม)
การดูแลเมือ่ ไม่ได้ใช้งานเป็ นเวลานาน
8
8
8
คุณสมบัติเตาอบ
9
เตาอบ
แผงควบคุม
9
9
การใช้เตาอบ
10
เตาอบไมโครเวฟท�ำงานอย่างไร
การตรวจสอบว่าเตาไมโครเวฟของคุณท�ำงานอย่างถูกต้อง
การอบ/อุน่ อาหาร
การตัง้ เวลา
ระดับพลังงานและการปรับเวลา
10
10
11
11
12
การปรับเวลาอบอาหาร
การหยุดการอบอาหาร
การตัง้ ค่าโหมดประหยัดพลังงาน
การใช้คณ
ุ สมบัตเิ มนูอาหารไทย
การใช้คณ
ุ สมบัตเิ มนูอตั โนมัติ
การใช้คณ
ุ สมบัตลิ ะลายน�้ำแข็ง
การใช้คณ
ุ สมบัตโิ หมดเก็บความร้อน
การใช้คณ
ุ สมบัตริ ะบบก�ำจัดกลิน่ การใช้ฟงั ก์ชนล็
ั ่ อคป้องกันเด็ก
การปิดเสียงเตือน
12
13
13
13
18
20
21
21
22
22
คู่มือส�ำหรับอุปกรณ์การท�ำอาหาร
22
คู่มือการปรุงอาหาร
23
การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อมูล
25
การแก้ไขปญั หา
รหัสข้อมูล
25
27
ข้อมูลจ�ำเพาะด้านเทคนิ ค
28
2 ไทย
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 2
12/6/2017 2:24:55 PM
ค�ำแนะน�ำเพือ่ ความปลอดภัย
ค�ำแนะน�ำส�ำคัญเพื่อความปลอดภัย
ไทย 3
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 3
12/6/2017 2:24:55 PM
������������������������
โปรดอ่านให้ละเอียด และเก็บไว้เป็ นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต
ค�ำเตือน: ห้ามใช้เตาอบหากประตูหรือซีลขอบประตูเสียหาย จนกว่าจะได้รบั การซ่อมแซม
จากช่างผูช้ ำ� นาญ
ค�ำเตือน: อาจเกิดอันตรายขึน้ ได้ หากให้บุคคลทีไ่ ม่ใช่ชา่ งทีม่ คี วามช�ำนาญเป็ นผูซ้ ่อม
บ�ำรุงซึง่ ต้องมีการถอดฝาครอบของเครือ่ ง ซึง่ เป็ นเครือ่ งป้องกันพลังงานไมโครเวฟ
ค�ำเตือน: โปรดอย่าอุน่ ของเหลวและอาหารอืน่ ในภาชนะทีป่ ิดสนิท เนื่องจากอาจระเบิดได้
ค�ำเตือน: ไม่ควรให้เด็กใช้เครือ่ งไมโครเวฟตามล�ำพัง ยกเว้นกรณีทเ่ี ด็กได้รบั ค�ำแนะน�ำ
เพียงพอทีจ่ ะใช้เตาไมโครเวฟอย่างปลอดภัย และทราบถึงอันตรายจากการใช้ผดิ วิธี
อุปกรณ์น้ีออกแบบมาส�ำหรับใช้ภายในครัวเรือนเท่านัน้ และไม่ได้ออกแบบมาเพือ่ ใช้งาน
เช่น:
•พืน้ ทีค่ รัวพนักงานในร้านค้า ส�ำนักงาน และสภาพแวดล้อมการท�ำงานแบบอืน่ ๆ
•โรงเรือนเกษตร
•ลูกค้าในโรงแรม โมเต็ล และสภาพแวดล้อมทีพ่ กั อาศัยอืน่ ๆ
•สภาพแวดล้อมแบบเบดแอนด์เบรกฟาสต์
โปรดใช้เฉพาะภาชนะทีเ่ หมาะกับเตาไมโครเวฟเท่านัน้
เมือ่ อุน่ อาหารในภาชนะพลาสติก โปรดระวังว่าอาจจะมีการติดไฟขึน้ ในเตาอบ
เตาไมโครเวฟนี้ใช้สำ� หรับการให้ความร้อนกับอาหารและเครือ่ งดืม่ การท�ำให้อาหารหรือ
ผ้าแห้ง และการให้ความร้อนกับแผ่นให้ความร้อน รองเท้าสวมในบ้าน ฟองน�้ำ ผ้าหมาด
และวัสดุอน่ื ในลักษณะเดียวกันอาจเกิดความเสีย่ งต่อการบาดเจ็บ ติดไฟ หรือเพลิงไหม้
ถ้าพบว่ามีควัน ให้ปิดหรือถอดปลักอุ
๊ ปกรณ์ และอย่าเปิดประตูเตาอบ เพือ่ มิให้เกิด
เปลวไฟ
ระหว่างการอุน่ ร้อนเครือ่ งดืม่ ด้วยไมโครเวฟ จะมีการเดือดทีล่ า่ ช้าออกไป ดังนัน้ โปรดใช้
ความระมัดระวังเมือ่ ถือภาชนะ
ควรคนหรือเขย่าสิง่ ทีบ่ รรจุอยูใ่ นขวดนมเด็กและขวดอาหารเด็ก และตรวจสอบอุณหภูม ิ
ก่อนทีจ่ ะรับประทาน เพือ่ ลดความเสีย่ งของการลวก
������������������������
������������������������
ห้ามอุน่ ร้อนหรือให้ความร้อนกับไข่ทงั ้ เปลือกหรือไข่ตม้ ในเตาไมโครเวฟ เนื่องจากอาจ
ระเบิดได้ แม้วา่ จะสิน้ สุดการให้ความร้อนของไมโครเวฟแล้วก็ตาม
ท�ำความสะอาดและขจัดอาหารตกค้างอย่างสม�่ำเสมอ
การไม่รกั ษาความสะอาดเตาอบอาจท�ำให้เกิดความเสียหายกับพืน้ ผิว ซึง่ อาจมีผลเสีย
ต่อเตาอย่างมาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
เตาไมโครเวฟนี้ออกแบบมาส�ำหรับใช้งานบนเคาน์เตอร์ (ตัง้ อิสระ) เท่านัน้ ไม่ควรวาง
เตาไมโครเวฟไว้ในช่องของตู้
ห้ามใช้ภาชนะทีเ่ ป็ นโลหะส�ำหรับอาหารและเครือ่ งดืม่ ในระหว่างการปรุงอาหารใน
ไมโครเวฟ
ควรระมัดระวังอย่าท�ำให้จานหมุนเคลือ่ นในขณะทีน่ �ำภาชนะออกจากอุปกรณ์
อุปกรณ์น้ีไม่สามารถท�ำความสะอาดด้วยเครือ่ งพ่นไอน�้ำ
อุปกรณ์น้ีไม่สามารถท�ำความสะอาดด้วยเครือ่ งฉีดน�้ำ
อุปกรณ์น้ีไม่ได้ออกแบบมาส�ำหรับการติดตัง้ ในยานพาหนะบนท้องถนน คาราวาน และ
ยานพาหนะในลักษณะเดียวกัน
อุปกรณ์น้ีไม่เหมาะส�ำหรับบุคคลทีม่ สี ภาพร่างกาย ประสาทสัมผัสหรือจิตทีไ่ ม่ปกติ รวมถึง
เด็กหรือบุคคลทีข่ าดประสบการณ์ ความรู้ ยกเว้นจะได้รบั การดูแลหรือได้รบั ค�ำแนะน�ำ
ในการใช้งานโดยบุคคลทีร่ บั หน้าทีด่ แู ล โปรดระวังมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์น้ี
โปรดดูแลมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์น้ี
อุปกรณ์น้ีสามารถใช้งานโดยเด็กทีม่ อี ายุ 8 ปีขน้ึ ไปและบุคคลทีม่ สี มรรถภาพร่างกาย
ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตไม่เป็ นปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ถ้าได้รบั การดูแลหรือได้รบั ค�ำแนะน�ำในการใช้งานโดยบุคคลทีร่ บั หน้าทีด่ แู ล ห้ามเด็กเล่นกับ
อุปกรณ์น้ี ห้ามเด็กท�ำความสะอาดหรือบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์โดยไม่มกี ารดูแล
กรณีทป่ี ลักไฟของเครื
๊
อ่ งใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องให้ผผู้ ลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผูท้ ม่ี ี
ความช�ำนาญเป็ นผูเ้ ปลีย่ นสายไฟ เพือ่ ไม่ให้เกิดอันตราย
เตาอบนี้ควรอยูใ่ นต�ำแหน่งและความสูงทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้สามารถเข้าถึงส่วนภายใน
เตาอบและบริเวณควบคุมได้งา่ ย
ก่อนทีจ่ ะใช้เตาอบเป็ นครัง้ แรก ควรใช้งานเตาอบกับน�้ำเป็ นเวลา 10 นาที จากนัน้ จึงค่อยใช้
ถ้าอุปกรณ์มเี สียงผิดปกติ มีควันหรือกลิน่ ไหม้ ให้ถอดปลักทั
๊ นที และติดต่อศูนย์บริการ
ใกล้บา้ น
เตาไมโครเวฟนี้จะต้องอยูใ่ นต�ำแหน่งทีค่ ณ
ุ สามารถเอือ้ มถึงปลักโดยง่
๊
าย
4 ไทย
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 4
12/6/2017 2:24:55 PM
ความปลอดภัยทัวไป
่
การแก้ไขหรือซ่อมแซมจะต้องด�ำเนินการโดยช่างทีม่ คี วามช�ำนาญเท่านัน้
ห้ามให้ความร้อนอาหารหรือของเหลวทีซ่ ลี ไว้ในภาชนะส�ำหรับฟงั ก์ชนไมโครเวฟ
ั่
ทีก่ ๊าซรัวไหล
่
หรือพืน้ ผิวทีไ่ ม่เรีบบเสมอกัน
เตาอบนี้ตอ้ งมีการลงกราวด์อย่างเหมาะสมตามข้อก�ำหนดของท้องถิน่ หรือของประเทศ
โปรดใช้ผา้ แห้งเช็ดสิง่ แปลกปลอมออกจากขัว้ หรือผิวสัมผัสของปลักไฟเป็
๊
นประจ�ำ
ห้ามดึง บิดงอ หรือวางสิง่ ของทีม่ นี ้�ำหนักมากทับสายไฟ
ระหว่างการให้ความร้อนเครือ่ งดืม่ ด้วยไมโครเวฟอาจมีการเดือดทีล่ า่ ช้าออกไป โปรดใช้ความระมัดระวังเมือ่ ถือภาชนะ โปรดตัง้ เครือ่ งดืม่ พักไว้
อย่างน้อย 20 วินาทีก่อนถือ ถ้าจ�ำเป็ น ให้คนในระหว่างให้ความร้อน โปรดคนหลังจากการให้ความร้อนเสมอ
ในกรณีทข่ี องเหลวลวก โปรดปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำในการปฐมพยาบาล:
1. แช่บริเวณทีถ่ กู ลวกในน�้ำเย็นเป็ นเวลาอย่างน้อย 10 นาที
2. พันด้วยผ้าพันแผลทีแ่ ห้งและสะอาด
3. โปรดอย่าทาครีม น�้ำมัน หรือโลชัน่
เพือ่ ไม่ให้ถาดหรือชัน้ วางเสียหาย โปรดอย่าน�ำถาดหรือชัน้ วางไปจุม่ น�้ำหลังจากปรุงอาหารเสร็จไม่นาน
อย่าใช้เตาอบส�ำหรับการทอดน�้ำมัน เนื่องจากจะไม่สามารถควบคุมอุณหภูมขิ องน�้ำมันได้ ซึง่ อาจส่งผลให้น้�ำมันทีร่ อ้ นจัดมีความร้อนสูงเกินไป
ถ้ามีก๊าซรัวไหล
่
(โพรเพน, LP เป็ นต้น) ให้ระบายอากาศทันที อย่าสัมผัสสายไฟ
ข้อควรระวังส�ำหรับเตาไมโครเวฟ
ห้ามสัมผัสสายไฟด้วยมือทีเ่ ปียก
โปรดใช้ภาชนะส�ำหรับไมโครเวฟเท่านัน้ ห้ามใช้ภาชนะทีเ่ ป็ นโลหะ ภาชนะทีม่ ขี อบทองหรือเงิน เหล็กเสียบ เป็ นต้น
น�ำลวดทีใ่ ช้ปิดถุงออก อาจเกิดประกายไฟฟ้า
ขณะทีเ่ ตาอบก�ำลังท�ำงานอยู่ โปรดอย่าปิดเครือ่ งด้วยการดึงสายไฟออก
ห้ามสอดนิ้วหรือสิง่ แปลกปลอม ถ้ามีสงิ่ แปลกปลอมเข้าไปในเตาอบ ให้ดงึ สายไฟออก และโปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น
ห้ามใช้แรงกดหรือกระแทกเตาอบ
ห้ามใช้เตาอบเพือ่ ท�ำให้หนังสือพิมพ์หรือผ้าแห้ง
ใช้เวลาสัน้ ลงส�ำหรับอาหารปริมาณน้อย เพือ่ ป้องกันความร้อนเกินหรือไหม้
ห้ามวางเตาอบบนวัตถุทแ่ี ตกหักง่าย
โปรดตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้า ความถี่ และกระแสไฟฟ้าตรงตามข้อมูลจ�ำเพาะของผลิตภัณฑ์
ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าทีผ่ นังอย่างแน่นหนา ห้ามใช้ตวั แปลงปลัก๊ สายต่อ หรือหม้อแปลงไฟฟ้า
โปรดเก็บสายไฟและปลักไฟให้
๊
หา่ งจากน�้ำและความร้อน
ห้ามเกีย่ วสายไฟไว้กบั วัตถุทเ่ี ป็ นโลหะ โปรดตรวจสอบว่าสายไฟอยูร่ ะหว่างวัตถุหรือด้านหลังเตาอบ
ห้ามปิดหรือบังช่องระบายอากาศด้านหลังของเตาด้วยผ้าหรือกระดาษ อาจท�ำให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้ เตาอบอาจมีความร้อนสูงเกินไป
และปิดการท�ำงานโดยอัตโนมัติ และจะไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะเย็นลง
ห้ามใช้ปลักไฟหรื
๊
อสายไฟทีเ่ สียหาย หรือเต้ารับไฟฟ้าทีห่ ลวม หากปลักไฟหรื
๊
อสายไฟเสียหาย โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung
ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น
ห้ามฉีดพ่นน�้ำบนเตาอบ
เพือ่ ไม่ให้เกิดการระเบิด โปรดอย่าให้ความร้อนกับไข่ทงั ้ เปลือกหรืออุน่ ไข่ตม้ ทัง้ เปลือก ห้ามให้ความร้อนกับภาชนะทีป่ ิดสนิทหรือซีลด้วย
สุญญากาศ ถัว่ มะเขือเทศ เป็ นต้น
โปรดใช้ถุงมือกันความร้อนทุกครัง้ เมือ่ น�ำจานออก
ห้ามพ่นสารระเหย เช่น ยาฆ่าแมลงลงบนอุปกรณ์
คนของเหลวเมือ่ ถึงครึง่ หนึ่งของเวลาอุน่ หรือหลังจากสิน้ สุดการอุน่ ร้อน และพักให้ของเหลวเย็นลงอย่างน้อย 20 วินาทีหลังจากให้ความร้อนเพือ่
ป้องกันการเดือดและกระเด็น
ยืนห่างจากเตาอบประมาณหนึ่งช่วงแขนเมือ่ เปิดประตู เพือ่ ป้องกันไอน�้ำหรืออากาศร้อนลวก
โปรดอย่าเก็บวัสดุทต่ี ดิ ไฟได้ไว้ในเตาอบ เนื่องจากไอของแอลกอฮอล์อาจสัมผัสส่วนทีร่ อ้ นของเตาอบ โปรดใช้ความระมัดระวังเมือ่ ให้ความร้อน
อาหารหรือเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์
ห้ามใช้งานเตาอบเมือ่ ไม่มอี าหารอยูภ่ ายในเตา เตาอบจะปิดลงโดยอัตโนมัตหิ ลังจากผ่านไป 30 นาทีเพือ่ ความปลอดภัย ขอแนะน�ำให้วางแก้วน�้ำไว้
ภายในเตาอบตลอดเวลาเพือ่ ดูดซับพลังงานไมโครเวฟ ในกรณีทเ่ี ตาอบท�ำงานโดยไม่ได้ตงั ้ ใจ
ห้ามวางสิง่ ของบนเตาอบ ภายใน หรือบนประตูเตาอบ
เด็กอาจเดินชนหรือถูกประตูหนีบนิ้ว เมือ่ เปิด/ปิดประตู โปรดให้เด็กอยูห่ า่ งๆ
ติดตัง้ เตาอบตามระยะห่างในคูม่ อื นี้ (ดูท่ี การติดตัง้ เตาไมโครเวฟ)
โปรดใช้ความระมัดระวังเมือ่ ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับเต้าเสียบใกล้เตาอบ
ไทย 5
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 5
12/6/2017 2:24:55 PM
������������������������
ห้ามใช้เบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ หรือเครือ่ งท�ำความสะอาดด้วยไอน�้ำหรือเครือ่ งฉีดน�้ำแรงดันสูงเพือ่ ท�ำความสะอาดเตาอบ
ห้ามติดตัง้ เตาอบ: ใกล้กบั เครือ่ งท�ำความร้อนหรือวัสดุทต่ี ดิ ไฟง่าย ต�ำแหน่งทีม่ คี วามชืน้ น�้ำมัน ฝุน่ หรือถูกแสงอาทิตย์หรือน�้ำโดยตรง หรือบริเวณ
ค�ำเตือนเกี่ยวกับไมโครเวฟ
������������������������
������������������������
ข้อควรระวังส�ำหรับการใช้งานไมโครเวฟ
การรับประกันอย่างจ�ำกัด
หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้อควรระวังเพือ่ ความปลอดภัยต่อไปนี้อาจท�ำให้ได้รบั พลังงานไมโครเวฟทีเ่ ป็ นอันตราย
• ห้ามใช้เตาอบขณะทีป่ ระตูเปิดอยู่ ห้ามดัดแปลงแก้ไขล็อคเพือ่ ความปลอดภัย (สลักประตู) ห้ามสอดสิง่ แปลกปลอมในช่องของล็อคเพือ่ ความปลอดภัย
• ห้ามสอดวัตถุใดๆ ระหว่างประตูของเตาอบกับด้านหน้า หรือปล่อยให้มอี าหารหรือสารท�ำความสะอาดค้างอยูท่ ผ่ี วิ หน้าของซีล โปรดดูแลให้พน้ื
ผิวประตูและซีลขอบประตูสะอาดอยูเ่ สมอ โดยเช็ดด้วยผ้าหมาดและเช็ดอีกครัง้ ด้วยผ้านุ่มทีแ่ ห้งหลังจากการใช้งานทุกครัง้
• ห้ามใช้เตาอบหากมีความเสียหาย โปรดใช้งานหลังจากได้รบั การซ่อมแซมโดยช่างทีม่ คี วามช�ำนาญแล้วเท่านัน้ ส�ำคัญ: ประตูเตาอบต้องปิดได้อย่างเหมาะสม ประตูเตาอบต้องไม่บดิ งอ บานประตูตอ้ งไม่แตกหักหรือหลวม ซีลประตูและพืน้ ผิวทีซ่ ลี จะต้องไม่
เสียหาย
• การปรับเปลีย่ นหรือการซ่อมแซมทัง้ หมดต้องด�ำเนินการโดยช่างทีม่ คี วามช�ำนวญเท่านัน้
Samsung จะเรียกเก็บค่าบริการซ่อมแซม ส�ำหรับการเปลีย่ นอุปกรณ์เสริมหรือซ่อมจุดบกพร่องทีไ่ ม่ใช่สว่ นส�ำคัญ ถ้าความเสียหายของอุปกรณ์
และ/หรือความเสียหายหรือการสูญเสียอุปกรณ์เสริมนัน้ เกิดจากการกระท�ำของผูใ้ ช้ รายการทีค่ รอบคลุมได้แก่:
• ประตู มือจับ แผงด้านนอก หรือแผงควบคุมทีร่ อยบุบ รอยขีดข่วน หรือแตกหัก
• ถาดแตกหรือสูญหาย ล้อเลือ่ นน�ำทาง เฟืองวงแหวน หรือตะแกรงลวด
ใช้เตาอบนี้เพือ่ วัตถุประสงค์ทอ่ี ธิบายในคูม่ อื ค�ำแนะน�ำนี้เท่านัน้ ค�ำเตือนและค�ำแนะน�ำเพือ่ ความปลอดภัยในคูม่ อื นี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงสภาวะและ
สถานการณ์ทงั ้ หมดทีส่ ามารถเกิดขึน้ ได้ คุณมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบทีจ่ ะใช้สามัญส�ำนึก ความระมัดระวังและการใส่ใจเมือ่ ติดตัง้ บ�ำรุงรักษา และใช้
อุปกรณ์
เนื่องจากค�ำแนะน�ำในการใช้งานต่อไปนี้ใช้สำ� หรับหลายรุน่ ลักษณะของเตาอบของคุณอาจแตกต่างจากทีอ่ ธิบายในคูม่ อื นี้ และสัญญาณค�ำเตือน
บางอย่างอาจไม่มผี ล ถ้าคุณมีขอ้ ซักถามหรือข้อกังวลใด โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น หรือหาความช่วยเหลือและข้อมูล
ออนไลน์ได้ท่ี www.samsung.com
โปรดใช้เตาอบนี้เพือ่ ให้ความร้อนอาหารเท่านัน้ ใช้สำ� หรับการใช้งานภายในครัวเรือนเท่านัน้ ห้ามให้ความร้อนกับผ้าทุกประเภทหรือเบาะทีม่ ไี ส้ซง่ึ
อาจลุกไหม้ได้ ผูผ้ ลิตไม่มสี ว่ นรับผิดต่อความเสียหายทีเ่ กิดจากการใช้เตาอบอย่างไม่ถกู ต้องหรือไม่เหมาะสม
เพือ่ ป้องกันไม่ให้พน้ื ผิวของเตาอบเกิดความเสียหายและเกิดอันตราย โปรดดูแลรักษาให้เตาอบสะอาดอยูเ่ สมอ
6 ไทย
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 6
12/6/2017 2:24:55 PM
การติ ดตัง้
สถานที่ติดตัง้
อุปกรณ์เสริ ม
คุณจะได้รบั อุปกรณ์เสริมหลายชนิด เพือ่ น�ำมาใช้รว่ มกับเตาอบ โดยขึน้ อยูก่ บั รุน่ ทีค่ ณ
ุ ซือ้
01
02
01 วงแหวน เพือ่ วางไว้บริเวณส่วนกลางของเตาอบ
วัตถุประสงค์: วงแหวนนี้จะรองรับน�้ำหนักของจานหมุน
10 ซม. ด้านหลัง
10 ซม. ด้านข้าง
85 ซม. จากพืน้
• เลือกพืน้ ผิวทีเ่ รียบและได้ระดับ อยูเ่ หนือพืน้ ประมาณ 85 ซม. พืน้ ผิวต้อง
รองรับน�้ำหนักของเตาอบได้
• ห้องทีส่ ามารถระบายอากาศได้อย่างปลอดภัย อยูห่ า่ งจากผนังด้านหลังและ
ผนังด้านข้างอย่างน้อย 10 ซม. และห่างจากผนังด้านบน 20 ซม.
• ห้ามติดตัง้ เตาอบในบริเวณทีม่ คี วามร้อนและความชืน้ สูง เช่น ถัดจาก
เตาไมโครเวฟหรือเครือ่ งท�ำความร้อนอืน่ ๆ
• โปรดปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของอุปกรณ์จา่ ยไฟของเตาอบ ใช้สายส�ำหรับต่อ
ทีไ่ ด้รบั การรับรองเท่านัน้ ถ้าคุณจ�ำเป็ นต้องใช้
• เช็ดด้านในของซีลประตูดว้ ยผ้าหมาด ก่อนทีจ่ ะใช้เตาอบเป็ นครัง้ แรก
ข้อส�ำคัญ
ห้ามใช้ไมโครเวฟหากไม่มวี งแหวนและจานหมุน
จานหมุน
น�ำวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ออกจากภายในเตาอบ ติดตัง้ วงแหวนและจานหมุน ทดลอง
ว่าจานสามารถหมุนได้อย่างอิสระ
ไทย 7
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 7
12/6/2017 2:24:55 PM
การติ ดตัง้
02 จานหมุน วางเหนือวงแหวน โดยให้สว่ นกลางสวมพอดีกบั เฟือง
วัตถุประสงค์: จานหมุนท�ำหน้าทีเ่ ป็ นพืน้ ทีห่ ลักส�ำหรับอบอาหาร
และสามารถถอดออกท�ำความสะอาดได้งา่ ย
20 ซม. ด้านบน
การติ ดำรุตังง้รักษา
การบ�
การเปลี่ยนชิ้ นส่วน (ซ่อมแซม)
การท�ำความสะอาด
ท�ำความสะอาดเตาอบเป็ นประจ�ำเพือ่ ป้องกันสิง่ สกปรกจับตัวทีบ่ นหรือด้านในเตาอบ และโปรดให้การดูแลเป็ นพิเศษส�ำหรับประตู ซีลประตู รวมทัง้
จานหมุนและวงแหวน (เฉพาะรุน่ ทีม่ ใี ห้เท่านัน้ )
ถ้าไม่สามารถเปิดหรือปิดประตูได้อย่างสะดวก โปรดตรวจสอบว่าซีลประตูมสี งิ่ สกปรกจับตัวอยูห่ รือไม่ ให้ใช้ผา้ นุ่มชุบน�้ำยาล้างจานในการ
ท�ำความสะอาดทัง้ ด้านในและด้านนอกเตาอบ ล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง
วิ ธีการขจัดสิ่ งสกปรกภายในเตาอบที่มีกลิ่ นเหม็นและล้างออกยาก
1. ในขณะทีเ่ ตาอบว่าง ให้วางถ้วยน�้ำมะนาวทีก่ ง่ึ กลางจานหมุน
2. อบเตาเป็ นเวลา 10 นาที โดยใช้พลังงานสูงสุด
3. เมือ่ หมดเวลา ให้รอจนกว่าเตาอบจะเย็นลง จากนัน้ ให้เปิดประตูแล้วท�ำความสะอาดช่องทีใ่ ช้อบอาหาร
�������������
วิ ธีทำ� ความสะอาดรุ่นที่มีขดลวดความร้อนหมุนได้อยู่ภายใน
ค�ำเตือน
เตาอบนี้ไม่มชี น้ิ ส่วนใดทีผ่ ใู้ ช้สามารถน�ำออกได้ โปรดอย่าเปลีย่ นชิน้ ส่วนหรือซ่อมแซมเตาอบด้วยตนเอง
• ถ้าคุณพบปญั หาทีบ่ ริเวณบานพับ ซีล และ/หรือประตู โปรดติดต่อช่างทีม่ ปี ระสบการณ์หรือศูนย์บริการของ Samsung ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น
เพือ่ รับความช่วยเหลือด้านเทคนิค
• ถ้าคุณต้องการเปลีย่ นหลอดไฟ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น โปรดอย่าเปลีย่ นชิน้ ส่วนด้วยตนเอง
• ถ้าคุณพบปญั หาทีบ่ ริเวณตัวเครือ่ งด้านนอกเตาอบ ให้ถอดสายไฟออกจากแหล่งพลังงาน แล้วติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น
การดูแลเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็ นเวลานาน
• ถ้าคุณไม่ได้ใช้งานเตาอบเป็ นระยะเวลานาน ให้ถอดปลักไฟออกและเคลื
๊
อ่ นย้ายเตาอบไปไว้ในทีแ่ ห้งและไม่มฝี นุ่ ฝุน่ และความชืน้ ทีก่ ่อตัวภายใน
เตาอบอาจมีผลต่อประสิทธิภาพของเตาอบ
ในการท�ำความสะอาดส่วนบนของช่องทีใ่ ช้อบอาหาร ให้ดงึ ขดลวดความร้อน
ด้านบนลงประมาณ 45° ดังทีป่ รากฏในภาพ วิธนี ้ีจะช่วยให้สามารถท�ำความ
สะอาดด้านบนได้ เมือ่ ท�ำความสะอาดเสร็จแล้ว ให้ดนั ขดลวดความร้อนกลับ
เข้าที่
ข้อควรระวัง
• ดูแลประตูและซีลประตูให้สะอาดอยูเ่ สมอ และตรวจสอบว่าประตูสามารถเปิดและปิดได้สะดวก มิฉะนัน้ อาจท�ำให้อายุการใช้งานเตาอบสัน้ ลง
• โปรดระวังอย่าให้น้�ำกระเซ็นลงไปในช่องระบายอากาศของเตาอบ
• ห้ามใช้สารทีม่ ฤี ทธิขั์ ดถูหรือสารเคมีในการท�ำความสะอาด
• หลังจากใช้งานเตาอบทุกครัง้ ให้ใช้น้�ำยาล้างอ่อนๆ เพือ่ ท�ำความสะอาดช่องภายในเตาอบ หลังจากรอให้เตาอบเย็นลงแล้ว
8 ไทย
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 8
12/6/2017 2:24:56 PM
คุณสมบัติเตาอบ
แผงควบคุม
เตาอบ
01
02
03
04
06
07
08
09
01 ด้ามจับประตู
02 ประตู
03 ช่องระบายอากาศ
04 แสงสว่าง
05 สลักประตู
06 จานหมุน
07 เฟืองหมุน
08 วงแหวน
09 ช่องล็อคเพือ่ ความปลอดภัย
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
ปุม่ เมนูไทย
ปุม่ เมนูอตั โนมัติ
ปุม่ ละลายน�้ำแข็ง
ปุม่ โหมดรักษาอุณหภูม ิ
ปุม่ ไมโครเวฟ
ปุม่ ก�ำจัดกลิน่
ปุม่ ล็อคป้องกันเด็ก
ปุม่ เลือก/ตัง้ นาฬิกา
ปุม่ ลง
ปุม่ ขึน้
ปุม่ หยุด/ประหยัด พลังงาน
ปุม่ เริม่ ท�ำงาน
คุณสมบัติเตาอบ
05
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
10
10 แผงควบคุม
ไทย 9
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 9
12/6/2017 2:24:56 PM
การใช้เตาอบ
เตาอบไมโครเวฟท�ำงานอย่างไร
การตรวจสอบว่าเตาไมโครเวฟของคุณท�ำงานอย่างถูกต้อง
ไมโครเวฟเป็ นคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าทีม่ คี วามถีส่ งู พลังงานทีป่ ล่อยออกมาท�ำให้อาหารสุกหรือร้อนขึน้ โดยไม่มกี ารเปลีย่ นรูปร่างหรือสี
คุณสามารถใช้เตาไมโครเวฟเพือ่ :
กระบวนการง่ายๆ ต่อไปนี้ชว่ ยให้คณ
ุ สามารถตรวจสอบว่าเตาไมโครเวฟของคุณท�ำงานถูกต้องอยูเ่ สมอ หากคุณมีขอ้ สงสัย โปรดอ่านข้อมูลใน
หัวข้อ “การแก้ไขปญั หา” ในหน้า 25 ถึง 27
• ละลายน�้ำแข็ง
• อุน่ อาหาร
• อบอาหาร
หลักการอบอาหาร
หมายเหตุ
เตาอบจะต้องต่อเข้ากับปลักไฟที
๊
ผ่ นังอย่างถูกต้อง จานหมุนจะต้องอยูใ่ นต�ำแหน่งทีถ่ กู ต้องในเตา ถ้ามีการใช้ระดับพลังงานทีไ่ ม่ใช่ระดับสูงสุด (100 % - 800 วัตต์) น�้ำจะใช้เวลาเดือดนานขึน้
การใช้เตาอบ
1. ไมโครเวฟทีเ่ กิดจากแม็กเนตรอนจะสะท้อนอยูใ่ นช่องเตาอบ และกระจาย
อย่างเป็ นระเบียบ ในขณะทีอ่ าหารหมุนอยูบ่ นจานหมุน ท�ำให้อาหาร
สุกทัวถึ
่ งกัน
2. อาหารจะดูดซับไมโครเวฟลึกประมาณ 1 นิ้ว (2.5 ซม.) จากนัน้ การอบ
อาหารจะเกิดขึน้ ต่อไป เมือ่ มีการถ่ายเทความร้อนภายในอาหาร
3. เวลาในการอบอาหารจะขึน้ อยูก่ บั ภาชนะใส่อาหาร และคุณสมบัตขิ องอา
หารนัน้ ๆ:
• ปริมาณและความหนาแน่น
• ปริมาณน�้ำภายในอาหาร
• อุณหภูมเิ ริม่ ต้น (มีการแช่เย็นไว้หรือไม่)
เปิดประตูเตาอบโดยดึงทีจ่ บั ทีด่ า้ นบนของประตู
วางแก้วใส่น้�ำไว้บนจานหมุน ปิดประตู
กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน และก�ำหนดเวลาเป็ น 4 หรือ 5 นาที โดย
กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน ตามจ�ำนวนนาทีทต่ี อ้ งการ
ผลลัพธ์:
เตาจะให้ความร้อนกับน�้ำเป็ นเวลา 4 หรือ 5 นาที น�้ำควรจะเดือด
ข้อส�ำคัญ
เนื่องจากส่วนกลางของอาหารสุกเนื่องจากการถ่ายเทความร้อน การอบอาหารจึงเกิดขึน้ แม้วา่ คุณจะน�ำอาหารออกจากเตาแล้วก็ตาม ดังนัน้ โปรดปฏิบตั ิ
ตามเวลาพักทีแ่ นะน�ำในต�ำราอาหารและในคูม่ อื นี้เพือ่ ให้:
• อาหารสุกทัวถึ
่ งกันจนถึงด้านใน
• อาหารมีอุณหภูมเิ ท่ากันทัง้ หมด
10 ไทย
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 10
12/6/2017 2:24:56 PM
การอบ/อุ่นอาหาร
การตัง้ เวลา
ขัน้ ตอนต่อไปนี้กล่าวถึงการอบและการอุน่ อาหาร
เมือ่ มีการจ่ายไฟจะมีสญ
ั ญาณ “88:88” และจากนัน้ เป็ น “12:00” ปรากฏบนหน้าจอแสดงผลโดยอัตโนมัติ
โปรดตัง้ เวลาปจั จุบนั ซึง่ สามารถแสดงเวลาในระบบ 24 หรือ 12 ชัวโมง
่ คุณจะต้องตัง้ เวลาของนาฬิกา:
ข้อส�ำคัญ
• เมือ่ ติดตัง้ เตาไมโครเวฟเป็ นครัง้ แรก
• หลังจากไฟฟ้าดับ
โปรดตรวจสอบการตัง้ ค่าการอบอาหารทุกครัง้ ก่อนทีจ่ ะปล่อยให้เตาอบท�ำงานตามล�ำพัง
เปิดประตู วางอาหารทีส่ ว่ นกลางของจานหมุน ปิดประตู ห้ามเปิดเครือ่ ง หากเตาอบว่างเปล่า
1. กดปุม่ ไมโครเวฟ
ผลลัพธ์:
หมายเหตุ
จอแสดงผลจะแสดงสัญลักษณ์ 800 วัตต์ (ก�ำลังไฟสูงสุด):
อย่าลืมปรับเวลา ถ้าคุณต้องสลับระหว่างเวลาของฤดูรอ้ นและฤดูหนาว
1. กดปุม่ เลือก/ตัง้ นาฬิ กา
(โหมดไมโครเวฟ)
1
2. เลือกระดับพลังงานทีเ่ หมาะสมโดยกดปุม่ ขึน้ หรือ ลง (โปรดดูตารางแสดง
ระดับพลังงาน) จากนัน้ กดปุม่ เลือก/ตัง้ นาฬิ กา
1
2
2
4
3
4
3. เลือกเวลาในการอบอาหาร โดยกดปุม่ ขึน้ หรือ ลง
ผลลัพธ์: เครือ่ งจะแสดงเวลาอบอาหารขึน้
4. กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน
ผลลัพธ์: ไฟของเตาอบจะสว่างขึน้ และจานหมุนจะเริม่ หมุน การอบ
อาหารจะเริม่ ขึน้ และเมือ่ เสร็จแล้ว:
1) เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครัง้
2) เตาอบจะส่งเสียงเตือนสิน้ สุดการท�ำงาน 3 ครัง้ (นาทีละครัง้ )
3) เวลาปจั จุบนั จะปรากฏอีกครัง้
5
5. เมือ่ นาฬิกาแสดงเวลาถูกต้องแล้ว ให้กดปุม่ เลือก/ตัง้ นาฬิ กา
อีกครัง้ เพือ่ ให้นาฬิกาเริม่ เดิน
ผลลัพธ์: เวลานี้จะปรากฏเมือ่ ใดก็ตามทีค่ ณ
ุ ไม่ได้ใช้เตาไมโครเวฟ
ไทย 11
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 11
12/6/2017 2:24:57 PM
การใช้เตาอบ
3
2. ตัง้ ค่าการแสดงเวลาในระบบ 24 ชัวโมงหรื
่
อ 12 ชัวโมงด้
่
วยการกดปุม่
ขึน้ หรือ ลง จากนัน้ กดปุม่ เลือก/ตัง้ นาฬิ กา
3. กดปุม่ ขึน้ หรือ ลง เพือ่ ก�ำหนดชัวโมง
่ จากนัน้ กดปุม่ เลือก/ตัง้ นาฬิ กา
4. กดปุม่ ขึน้ หรือ ลง เพือ่ ก�ำหนดนาที
การใช้เตาอบ
ระดับพลังงานและการปรับเวลา
การปรับเวลาอบอาหาร
ฟงั ก์ชนระดั
ั ่ บพลังงานช่วยให้คณ
ุ สามารถปรับปริมาณพลังงานทีจ่ ะใช้ พร้อมทัง้ เวลาทีใ่ ช้ในการอบหรืออุน่ อาหาร ตามชนิดและปริมาณของอาหาร
นัน้ คุณสามารถเลือกระดับพลังงานได้ถงึ หกระดับ
คุณสามารถเพิม่ เวลาในการอบอาหาร โดยกดปุม่ เริ่ มท�ำงาน หนึ่งครัง้ ส�ำหรับการเพิม่ 30 วินาที
ระดับพลังงาน
เปอร์เซ็นต์
ก�ำลังไฟฟ้ า
สูง
100 %
800 วัตต์
สูงปานกลาง
75 %
600 วัตต์
ปานกลาง
56 %
450 วัตต์
ต�ำ่ ปานกลาง
38 %
300 วัตต์
ละลายน�้ำแข็ง
23 %
180 วัตต์
ต�ำ่
13 %
100 วัตต์
• ดูความคืบหน้าของการอบเมือ่ ใดก็ได้ โดยเปิดประตูของเตาอบ
• เพิม่ เวลาทีเ่ หลือในการปรุงอาหาร
วิ ธีที่ 1
2
ในการเพิม่ เวลาอบอาหารในระหว่างอบ ให้กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน
หนึ่งครัง้ ต่อ 30 วินาทีทค่ี ณ
ุ ต้องการเพิม่
• ตัวอย่าง: หากต้องการเพิม่ เวลาอบอีกสามนาที ให้กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน หกครัง้
วิ ธีที่ 2
1
เพียงกดปุม่ ขึน้ หรือ ลง เพือ่ ก�ำหนดเวลาปรุงอาหาร
เวลาอบอาหารทีร่ ะบุในต�ำราอาหารและในคูม่ อื นี้จะสอดคล้องกับระดับพลังงานทีร่ ะบุไว้
การใช้เตาอบ
ถ้าคุณเลือก...
เวลาการอบอาหารจะเป็ น...
ระดับพลังงานสูง
ระดับพลังงานต�ำ่
ลดลง
เพิม่ ขึน้
12 ไทย
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 12
12/6/2017 2:24:57 PM
การหยุดการอบอาหาร
การใช้คณ
ุ สมบัติเมนูอาหารไทย
คุณสามารถหยุดการอบอาหารได้ตลอดเวลา เพือ่ :
• ตรวจดูอาหาร
• พลิกด้านหรือคนอาหาร
• พักอาหาร
คุณสมบัติ เมนูไทย มีเวลาในการปรุงอาหารทีก่ ำ� หนดไว้แล้ว 24 รายการ โดยคุณไม่จำ� เป็ นต้องตัง้ เวลาอบหรือระดับพลังงานอีก
คุณสามารถปรับปริมาณของอาหาร โดยกดปุม่ ขึน้ หรือ ลง
ข้อส�ำคัญ
ใช้กบั ผลิตภัณฑ์สำ� หรับไมโครเวฟเท่านัน้
ในการหยุดการอบอาหาร...
จากนัน้ ...
ชัวคราว
่
เปิดประตูหรือกดปุม่ หยุด/ประหยัด พลังงาน หนึ่งครัง้
ผลลัพธ์: การอบจะหยุดลง
หากต้องการอบอาหารต่อ ให้ปิดประตูอกี ครัง้ และกดปุม่ เริ่ มท�ำงาน
โดยสิ้ นเชิ ง
กดปุม่ หยุด/ประหยัด พลังงาน หนึ่งครัง้
ผลลัพธ์:
การอบจะหยุดลง
หากคุณต้องการยกเลิกการตัง้ ค่าการอบ ให้กดปุม่ หยุด/ประหยัด พลังงาน อีกครัง้
ขัน้ แรก วางอาหารทีส่ ว่ นกลางของจานหมุน และปิดประตู
1. กดปุม่ เมนูไทย
1
2. เลือกประเภทอาหารทีต่ อ้ งการโดยกดปุม่ ขึน้ หรือ
2
การตัง้ ค่าโหมดประหยัดพลังงาน
• กดปุม่ หยุด/ประหยัด พลังงาน
ผลลัพธ์: จอแสดงผลดับ
• หากต้องการออกจากโหมดประหยัดพลังงาน ให้เปิดประตูหรือกดปุม่ หยุด/ประหยัด พลังงาน จากนัน้ จอแสดงผลจะแสดงเวลา
ปจั จุบนั ขณะนี้เตาอบพร้อมใช้งานแล้ว
3
3. กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน
ผลลัพธ์: เตาอบจะอบอาหารตามการตัง้ ค่าล่วงหน้าทีเ่ ลือกไว้
1) เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครัง้
2) เตาอบจะส่งเสียงเตือนสิน้ สุดการท�ำงาน 3 ครัง้ (นาทีละครัง้ )
3) เวลาปจั จุบนั จะปรากฏอีกครัง้
หมายเหตุ
ฟังก์ชนประหยั
ั่
ดพลังงานอัตโนมัติ
ถ้าคุณไม่เลือกฟงั ก์ชนใดเลยเมื
ั่
อ่ อุปกรณ์อยูร่ ะหว่างการตัง้ ค่าหรือท�ำงานโดยมีสถานะหยุดชัวคราว
่
ฟงั ก์ชนจะถู
ั ่ กยกเลิก และนาฬิกาจะแสดงผล
หลังจากผ่านไป 25 นาที
ไฟของเตาอบจะดับลงหลังจากผ่านไป 5 นาที ในสถานะประตูเปิด
ไทย 13
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 13
12/6/2017 2:24:58 PM
การใช้เตาอบ
เตาอบมีโหมดประหยัดพลังงาน
การใช้เตาอบ
ตารางต่อไปนี้เป็ นปริมาณอาหารและค�ำแนะน�ำทีเ่ หมาะสมส�ำหรับตัวเลือกการปรุงทีต่ งั ้ โปรแกรมไว้แล้วประมาณ 24 แบบ โปรแกรมเหล่านี้ทำ� งาน
โดยใช้พลังงานไมโครเวฟเท่านัน้
รหัส/อาหาร
1
ไข่ต๋นุ น�้ำเต้าหู้
ปริ มาณอาหาร
2 คน
ส่วนประกอบ
2 คน
ซีฟ้ ูดหัน่ ½ ถ้วย, พริกขีห้ นูสด 20 เม็ด, กระเทียม 5 กลีบ, หัวหอมแดง
½ ถ้วย, ตะไคร้ซอย ½ ถ้วย, กะปิ 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาลปี๊บ 2 ช้อนชา, น�้ำมะนาว 2 ช้อนโต๊ะ, ไข่ 2 ฟอง
การใช้เตาอบ
ค�ำแนะน�ำ
น�ำกุง้ และปลาหมึกมาล้างและปรุงในเตาอบ
เมือ่ เตาอบส่งเสียงเตือน บุบพริกขีห้ นู กระเทียมทุบ และใส่น้�ำตาลปี๊บ น�้ำมะนาว ใส่ตะไคร้ซอย หัวหอมแดง และซีฟ้ ูดทีต่ ม้ เสร็จ
ใส่ไข่ในถ้วย เติมน�้ำและเกลือ และปรุง รับประทานได้
3
กุ้งนึ่ งเห็ดหอมนมสด
2 คน
4
ลาบหมู
ปริ มาณอาหาร
2 คน
ไข่ 4 ฟอง, เม็ดแปะก๊วย ½ ถ้วย, ปูอดั 4 ชิน้ , ผงปรุงรส 1 ช้อนชา, นมถัวเหลื
่ อง ½ ถ้วย, พริกไทย ¼ ช้อนชา
ค�ำแนะน�ำ
ผสมไข่กบั น�้ำนมถัวเหลื
่ องแล้วน�ำไปกรอง
เติมส่วนผสมและน�ำมาใส่ถว้ ย
และปรุง น�ำไปรับประทาน ตกแต่งด้วยปูอดั และเม็ดแปะก๊วย
2
น�้ำพริ กซีฟดไข่
ู๊ ต้ม
รหัส/อาหาร
กุง้ แม่น้�ำ 3-5 ตัว, ไข่ 1 ฟอง, นมสด ½ ถ้วย, เกลือ ¼ ช้อนชา, ผงกะหรี่
½ ช้อนชา, พริกไทย ½ ช้อนชา, เห็ดหอม 50 กรัม, คึน่ ช่ายหัน่ ½ ถ้วย,
มะนาว
ค�ำแนะน�ำ
ล้างกุง้ ผ่ากุง้ เป็ นสองซีก
จัดวางกุง้ ในภาชนะ
ผสมเห็ดหอม คึน่ ช่าย นมสด ไข่ ผงกะหรี่ เกลือ และพริกไทยเข้าด้วยกัน เทราดกุง้ และปรุงในเตาอบ
รับประทานได้
ส่วนประกอบ
หมูสบั 250 กรัม, ตับหมู 100 กรัม, ใบสะระแหน่ ½ ถ้วย, หัวหอมซอย
½ ถ้วย, ต้นหอมซอย 3 ช้อนโต๊ะ, พริกปน่ ½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล ½ ช้อนโต๊ะ,
น�้ำหรือน�้ำสต๊อก ½ ถ้วย, น�้ำมะนาว 3 ช้อนโต๊ะ, น�้ำปลา 1 ช้อนโต๊ะ, ข้าวคัว่ 2 ช้อนโต๊ะ
ค�ำแนะน�ำ
ใส่หมูสบั และตับในถ้วย เติมน�้ำ และปรุง เติมหัวหอม ต้นหอม และใบสะระแหน่ ปรุงรสด้วยน�้ำมะนาว
น�้ำปลา ข้าวคัว่ พริกปน่ และน�้ำตาล รับประทานได้
5
หมูมะนาว
2 คน
เนื้อหมูสนั นอก 200 กรัม, มะนาวฝาน 5 แว่น, พริกขีห้ นูเขียว-แดง 15 เม็ด,
กระเทียม 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาลทราย 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำปลา 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำ
มะนาว 3 ช้อนโต๊ะ, กะหล�่ำปลีหนฝอย
ั่
1 ถ้วย
ค�ำแนะน�ำ
ล้างและแล่หมูเป็ นชิน้ บางๆ เติมน�้ำและปรุง
เมือ่ ได้ยนิ เสียงเตือน ผสมน�้ำตาล น�้ำปลา น�้ำมะนาวและปรุง ทุบพริกขีห้ นูและกระเทียมให้เข้ากัน
รับประทานโดยวางกะหล�่ำปลีหนฝอยในจาน
ั่
วางหมูและเทน�้ำซอสราด
รับประทานได้
6
กุ้งอบหม้อดิ น
2 คน
กุง้ แชบ๊วย 3-4 ตัว, เบคอน 4 เส้น, วุน้ เส้นแช่น้�ำ 200 กรัม, พริกไทยเม็ด
1 ช้อนชา, พริกปน่ 1 ช้อนชา, กระเทียมทุบ ¼ ถ้วย, ขิงแก่ฝาน 4 ชิน้ , ซอส
หอยนางรม 2 ช้อนโต๊ะ, ซีอว้ิ ขาว ½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล ½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำมันงา ½ ช้อนชา, คึน่ ช่ายหัน่ ½ ถ้วย
ค�ำแนะน�ำ
ผสมซอสหอยนางรม ซีอว้ิ ขาว น�้ำตาล และน�้ำมันงาเข้าด้วยกัน
คลุกกุง้ และวุน้ เส้น คึน่ ช่าย พริกไทยเม็ด ขิง และกระเทียบทุบเข้าด้วยกัน ใส่เบคอนในชามและเริม่ ปรุง
อาหาร รับประทานได้
14 ไทย
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 14
12/6/2017 2:24:58 PM
รหัส/อาหาร
7
ผัดวุ้นเส้น
ปริ มาณอาหาร
2 คน
ส่วนประกอบ
วุน้ เส้น 150 กรัม, ผักกาดขาวหัน่ 1 ถ้วย, แครอทหัน่ 1 ถ้วย, เห็ดหอมหัน่
1 ถ้วย, ซอสหอยนางรม 2 ช้อนโต๊ะ, ซีอว้ิ ขาวเห็ดหอม 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล
½ ช้อนชา, น�้ำสต๊อก 2 ช้อนโต๊ะ, พริกไทย ½ ช้อนชา, น�้ำมัน 2 ช้อนโต๊ะ
รหัส/อาหาร
9
ย�ำถัวพู
่
ค�ำแนะน�ำ
หันผั
่ กทัง้ หมดใส่ชาม ห่อแล้วน�ำเข้าเตาอบและปรุง
ผสมซอสหอยนางรม ซีอว้ิ น�้ำสต็อกและน�้ำมันเข้าด้วยกัน
คนเข้ากับวุน้ เส้นและผัก จากนัน้ น�ำไปปรุงในเตาอบ รับประทานได้
8
ก๋วยเตี๋ยวหมูสบั
3 คน
เส้นก๋วยเตีย๋ วเส้นใหญ่ 400 กรัม, หมูสบั 200 กรัม, ซอสปรุงรส 2 ช้อนโต๊ะ,
ผงหมักหมู ½ ช้อนชา, น�้ำมันหอย 1 ช้อนโต๊ะ, หัวหอมหันลู
่ กเต๋า ½ ถ้วย,
มะเขือเทศหันลู
่ กเต๋า 2 ถ้วย, ข้าวโพดอ่อนหัน่ ½ ถ้วย, กระเทียมสับ 1 ช้อน
โต๊ะ, ซีอว้ิ ขาว 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล 1 ช้อนโต๊ะ, ซอสมะเขือเทศ ¼ ถ้วย, น�้ำมัน
2 ช้อนโต๊ะ, ซีอว้ิ ด�ำ 1 ช้อนโต๊ะ, ผักกาดหอมส�ำหรับประดับ
ส่วนประกอบ
2 คน
ถัวพู
่ หนั ่ 150 กรัม, กุง้ 6 ตัว, หมูสบั 100 กรัม, พริกขีห้ นูซอย 15 เม็ด, ซอส
พริก 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำมะนาว 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำปลา 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาลปี๊บ
1 ช้อนโต๊ะ, ถัวลิ
่ สงทอด 2 ช้อนโต๊ะ, หัวหอมเจียว ¼ ช้อนโต๊ะ, พริกแห้งทอด
7 เม็ด, หัวกะทิ 2 ช้อนโต๊ะ, ไข่ 2 ฟอง
ค�ำแนะน�ำ
ต้มไข่ในเตาอบ โดยเติมเกลือเล็กน้อยในน�้ำ
เมือ่ เตาอบส่งเสียงเตือน ทอดพริกขีห้ นูแห้งกับน�้ำมัน
เมือ่ เตาอบส่งเสียงเตือนครัง้ ที่ 2 ให้เจียวหัวหอมกับน�้ำมัน
เมือ่ เตาอบส่งเสียงเตือนครัง้ ที่ 3 ต้มกุง้ และหมูสบั ในเตาอบ น�ำอาหารออกมาและเติมถัวพู
่ คนให้เข้ากัน
ผสมน�้ำตาลปี๊บ น�้ำปลา น�้ำมะนาว ซอสพริก และพริกขีห้ นูเข้าด้วยกัน ผสมส่วนผสมทัง้ หมดเข้าด้วยกัน
เทหัวกะทิและรับประทานพร้อมไข่
10
สปาเก็ตตี้ขีเ้ มา
2 คน
สปาเก็ตตี้ 60 กรัม, เนื้อสับ 200 กรัม, กระเทียบ 10 กลีบ, พริกขีห้ นู 15 เม็ด,
พริกไทยอ่อน 4 ฝกั , กะเพรา 1 ถ้วย, ซอสปรุงรส 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล 1 ช้อน
ชา, ซอสหอยนางรม 1 ช้อนโต๊ะ
ค�ำแนะน�ำ
ต้มสปาเก็ตตีใ้ นเตาอบ
เมือ่ เตาอบส่งเสียงเตือน สับพริกและกระเทียมเข้าด้วยกัน และคลุกกับเนื้อสับและน�ำไปปรุง
เมือ่ ได้ยนิ เสียงเตือนครัง้ ที่ 2 เติมน�้ำปลา ซอสปรุงรส น�้ำตาล ซอสหอยนางรม เมือ่ มีเสียงเตือนครัง้ ที่
3 เติมสปาเก็ตตีแ้ ละพริกไทยอ่อน กะเพราในเนื้อสับ และปรุง รับประทานได้
ไทย 15
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 15
12/6/2017 2:24:58 PM
การใช้เตาอบ
ค�ำแนะน�ำ
คลุกซีอว้ิ ด�ำกับก๋วยเตีย๋ วเส้นใหญ่ และปรุง
เมือ่ เตาอบส่งเสียงเตือน หมักหมูกบั ซอสปรุงรส พริกไทย ซอสหอยนางรมในถ้วย เติมน�้ำมัน กระเทียม
สับ หัวหอม มะเขือเทศ พริกไทย และคลุกอีกครัง้ ใส่ในเตาและเริม่ อบ เมือ่ เตาอบส่งเสียงเตือน เติม
ซีอว้ิ ขาว น�้ำตาลและซอสมะเขือเทศ ผสมแป้งมันฮ่องกงกับน�้ำ เทใส่ชาม ใส่ในเตาและเริม่ อบ
เทบนเส้น รับประทานพร้อมผัก
ปริ มาณอาหาร
การใช้เตาอบ
รหัส/อาหาร
11
ข้าวอบเผือก
ปริ มาณอาหาร
ส่วนประกอบ
2 คน
ข้าวสวยหอมมะลิ 2 ถ้วย, สันคอหมู 1 ถ้วย, กุนเชียง ½ ถ้วย, กระเทียมสับ
1 ช้อนโต๊ะ, เผือกหันลู
่ กเต๋า ½ ถ้วย, แครอทหันลู
่ กเต๋า 2 ช้อนโต๊ะ, ถัวฝ
่ กั ยาว
ต้ม 1 ช้อนโต๊ะ, ข้าวโพดต้ม 1 ช้อนโต๊ะ, เห็ดหอม 5 ดอก, ซีอว้ิ ขาว 2 ช้อน
โต๊ะ, น�้ำตาล 2 ช้อนชา, ซอสหอยนางรม 1 ช้อนโต๊ะ, พริกไทย 1 ช้อนชา,
น�้ำมัน 2 ช้อนโต๊ะ
รหัส/อาหาร
14
ต้มส้มปลา
2 คน
เส้นก๋วยเตีย๋ วแช่น้�ำ 150 กรัม, เนื้อปู 200 กรัม, กระเทียมสับ 1 ช้อนโต๊ะ, ขิง
สับ ½ ช้อนโต๊ะ, เห็ดหอม 10 ดอก, หัวหอมซอย ½ ถ้วย., กะหล�่ำปลีหนฝอย
ั่
1 ถ้วย, กุ๋ยช่ายหัน่ ½ ถ้วย, ต้นหอมหัน่ 1 ถ้วย, เหล้าจีน ½ ช้อนโต๊ะ, ซีอว้ิ
ขาว 1 ช้อนโต๊ะ, ซอสหอยนางรม 2 ช้อนโต๊ะ, ซอสปรุงรส 1 ช้อนโต๊ะ, ซีอว้ิ ด�ำ
หวาน ½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำมัน
15
ไก่ผดั เม็ดมะม่วง
การใช้เตาอบ
ค�ำแนะน�ำ
ผสมเนื้อปู ขิงสับ กระเทียมสับ และน�้ำมันเข้าด้วยกัน และปรุง เมือ่ มีเสียงเตือน ให้เติมเส้นก๋วยเตีย๋ วและผัก
ปรุงรส แล้วคลุกให้เข้ากัน และปรุง รับประทานได้
13
กุ้งผัดเปรีย้ วหวาน
2 คน
กุง้ แกะเปลือก 10 ตัว, พริกหวานสามสีหนลู
ั ่ กเต๋า 1 ถ้วย, สับปะรดหันลู
่ กเต๋า 1 ถ้วย, หัวหอมใหญ่หนลู
ั ่ กเต๋า 1 ถ้วย, แตงกวา 1 ถ้วย, กระเทียมสับ 1 ช้อน
โต๊ะ, มะเขือเทศฝาน 1 ถ้วย, น�้ำตาล 1 ช้อนโต๊ะ, ซอสพริก ½ ถ้วย, ซอสปรุง
รส 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำส้มสายชู 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำมัน 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำ ¼ ถ้วย
ค�ำแนะน�ำ
ผสมกุง้ กระเทียม และน�้ำมันในถ้วย และน�ำไปปรุงในเตาอบ
เมือ่ มีเสียงเตือน เติมผักและปรุงรส และปรุง เมือ่ เตาอบส่งเสียงเตือนครัง้ ที่ 2 น�ำออกมากลับด้าน ใส่ใน
เตาและเริม่ อบ รับประทานได้
ส่วนประกอบ
2 คน
ปลาทูสด 4 ตัว, หัวหอมแดง 10 หัว, กะปิ 1 ช้อนโต๊ะ, เม็ดพริกไทย ½ ช้อน
ชา, ขิงซอย ½ ถ้วย, น�้ำมะขามเปียก ½ ถ้วย, น�้ำปลา ½ ช้อนโต๊ะ, เต้าเจีย้ ว
1 ช้อนโต๊ะ, ต้นหอมซอย ½ ถ้วย, น�้ำ 2 ถ้วย
ค�ำแนะน�ำ
ทุบหัวหอมแดง เม็ดพริกไทย ขิงเข้าด้วยกัน แล้วเติมกะปิ น�ำเครือ่ งเทศทีท่ บุ ไว้ใส่ชามแล้วเติมน�้ำ น�ำ
เข้าเตาอบ และเริม่ อบ
เมือ่ มีเสียงเตือน ให้ปรุงรสด้วยน�้ำมะขามเปียก น�้ำปลา เต้าเจีย้ ว แล้วใส่ปลาทูในเตาอบและเริม่ ปรุง
โรยหน้าด้วยต้นหอม น�ำไปรับประทาน
ค�ำแนะน�ำ
ผสมกระเทียม เนื้อหมู กุนเชียงเข้ากับน�้ำมัน และปรุง เมือ่ เตาอบส่งเสียงเตือน ใส่สว่ นผสมทีเ่ หลือใน
เตาอบและปรุงต่อ รับประทานได้
12
หมี่ผดั ปูทรงเครื่อง
ปริ มาณอาหาร
3-4 คน
เนื้ออกไก่ 250 กรัม, เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบ ½ ถ้วย, ต้นหอม ¼ ถ้วย,
พริกชีฟ้ ้ าแห้ง 5 เม็ด, เห็ดฟาง 1 ถ้วย, หอมใหญ่ ½ ถ้วย, พริกหวานสาม
สี ½ ถ้วย, ซอสหอยนางรม 2 ช้อนโต๊ะ, ซีอว๊ิ ขาว 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล 1 ช้อน
โต๊ะ, น�้ำมันงา ½ ช้อนโต๊ะ, แป้งสาลี 1 ช้อนโต๊ะ, พริกไทย ½ ช้อนชา, น�้ำ
¼ ถ้วย
ค�ำแนะน�ำ
หมักไก่กบั เกลือ พริกไทย น�้ำมัน และปรุง
เมือ่ เตาอบส่งเสียงเตือน คลุกพริกแห้ง เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบ และน�้ำมันเข้าด้วยกัน และปรุง เมือ่ มี
เสียงเตือนครัง้ ที่ 2 ผสมซีอว้ิ ขาว ซอสหอยนางรม น�้ำตาล น�้ำมันงา แป้งสาลี และน�้ำเข้าด้วยกัน ใส่ใน
เตาอบและเริม่ อบ
เมือ่ เตาอบส่งเสียงเตือนครัง้ ที่ 3 ให้ผสมและคลุกส่วนผสมทัง้ หมดเข้าด้วยกันและอบ รับประทานได้
16
หมูผดั ขิ ง
2 คน
เนื้อหมู 150 กรัม, ขิงซอย 200 กรัม, กระเทียมสับ 1 ช้อนโต๊ะ, เห็ดหูหนู
½ ถ้วย, ต้นหอมสับ ½ ถ้วย, พริกแดงหัน่ ¼ ถ้วย, เต้าเจีย้ ว 1 ช้อนโต๊ะ, ซอส
ปรุงรส 1 ช้อนโต๊ะ, ซอสหอยนางรม 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล ½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำมัน
2 ช้อนโต๊ะ
ค�ำแนะน�ำ
ผสมกระเทียม หมูและน�้ำมันในถ้วย ใส่ในเตาอบและเริม่ อบ เมือ่ เตาอบส่งเสียงเตือน ให้เติมขิงและผัก
ทีเ่ หลืออยู่ จากนัน้ ปรุง เมือ่ เตาอบส่งเสียงเตือนครัง้ ที่ 2 น�ำออกมาผสมและปรุงในเตาอบอีกครัง้ รับ
ประทานกับข้าว
16 ไทย
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 16
12/6/2017 2:24:58 PM
รหัส/อาหาร
17
โอนี แปะก๊วย
18
แกงส้มราดข้าว
19
ข้าวผัดกระเพราไก่
1 คน
ส่วนประกอบ
โอนีแปะก๊วยแช่แข็ง 1 ห่อ
ค�ำแนะน�ำ
แกะพลาสติกทีห่ อ่ ไว้ออก แล้วเจาะฟิลม์ หลายๆ ครัง้
ใส่ในเตาอบและเริม่ อบ เมือ่ เตาอบส่งเสียงเตือน น�ำออกและเขย่าหลายๆ ครัง้ น�ำกลับเข้าเตาอบและ
ปรุง
รับประทานทันที
1 คน
แกงส้มราดข้าวแช่แข็ง 1 กล่อง
ค�ำแนะน�ำ
แกะพลาสติกทีห่ อ่ ไว้ออก แล้วเจาะฟิลม์ หลายๆ ครัง้
ใส่ในเตาอบและเริม่ อบ รับประทานได้
1 คน
ข้าวผัดกระเพราไก่ 1 กล่อง
ค�ำแนะน�ำ
แกะพลาสติกทีห่ อ่ ไว้ออก แล้วเจาะฟิลม์ หลายๆ ครัง้
ใส่ในเตาอบและเริม่ อบ รับประทานได้
4 คน
นม 3 ถ้วย, น�้ำตาล ½ ถ้วย, ผงโกโก้ 2-3 ช้อนโต๊ะ, อบเชยปน่ ½ ช้อนโต๊ะ
ค�ำแนะน�ำ
แบ่งนม 1 ถ้วยมาผสมกับส่วนผสมอืน่
เมือ่ มีเสียงเตือน ให้เทนมทีเ่ หลืออยู่ แล้วปรุงต่อ
รับประทานขณะร้อน
21
น�้ำพันช์ตะไคร้
3-4 คน
รหัส/อาหาร
22
ชาสะระแหน่ มะนาว
ปริ มาณอาหาร
3-4 คน
ส่วนประกอบ
ใบสะระแหน่ 1 ถ้วย, น�้ำตาลทรายแดง ½ ถ้วย, น�้ำมะนาว 2 ช้อนโต๊ะ และ
มะนาวเป็ นชิน้ , น�้ำ 4 ถ้วย
ค�ำแนะน�ำ
ต้มใบสะระแหน่กบั น�้ำในเตาอบ
น�ำออกและผสมกับน�้ำตาลและน�้ำมะนาว
รับประทานขณะร้อน
23
ข้าวแพนงหมู
24
น�้ำนมข้าวกล้อง
1 คน
ข้าวพะแนงหมูแช่แข็ง 1 กล่อง
ค�ำแนะน�ำ
แกะพลาสติกทีห่ อ่ ไว้ออก แล้วเจาะฟิลม์ หลายๆ ครัง้ และปรุง
รับประทานได้
2-4 คน
ถัวเหลื
่ องแช่น้�ำ 6 ถ้วย, ข้าวกล้องแช่น้�ำ 2 ถ้วย, น�้ำตาล ½ ถ้วย, เกลือ
½ ช้อนชา, น�้ำ 5 ถ้วย, ใบเตย 1 ใบ, ถัวแดงหรื
่
อเจลลีส่ ำ� หรับรับประทาน
ร่วมกัน
ค�ำแนะน�ำ
แช่ถวเหลื
ั ่ องและข้าวกล้องในน�้ำร้อนเป็ นเวลา 3-5 ชัวโมง
่
ผสมน�้ำ 5 ถ้วย กรองเอากากออก เทใส่ถว้ ย แล้วใส่ใบเตย น�้ำตาล เกลือ และปรุง
รับประทานขณะร้อนพร้อมกับถัวแดงหรื
่
อธัญพืชอืน่ ๆ
การใช้เตาอบ
20
ช็อกโกแลตร้อน
ปริ มาณอาหาร
ตะไคร้ 10 ต้น, น�้ำสับปะรด ⅔ ถ้วย, ขิงฝานแว่น 4 แว่น, น�้ำผึง้ ¼ ถ้วย,
น�้ำ 3 ถ้วย
ค�ำแนะน�ำ
หันและทุ
่
บตะไคร้ แล้วน�ำไปต้มน�้ำพร้อมกับขิง
น�ำออกและผสมส่วนผสมทัง้ หมดเข้าด้วยกันและรับประทานกับน�้ำแข็ง
ไทย 17
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 17
12/6/2017 2:24:58 PM
การใช้เตาอบ
การใช้คณ
ุ สมบัติเมนูอตั โนมัติ
คุณสมบัติ เมนูอตั โนมัติ มีเวลาในการปรุงอาหารทีก่ ำ� หนดไว้แล้ว 20 รายการ โดยคุณไม่จำ� เป็ นต้องตัง้ เวลาอบหรือระดับพลังงานอีก
คุณสามารถปรับปริมาณของอาหาร โดยกดปุม่ ขึน้ หรือ ลง
ข้อส�ำคัญ
ใช้กบั ผลิตภัณฑ์สำ� หรับไมโครเวฟเท่านัน้
ขัน้ แรก วางอาหารทีส่ ว่ นกลางของจานหมุน และปิดประตู
1. กดปุม่ เมนูอตั โนมัติ
1
2. เลือกประเภทอาหารทีต่ อ้ งการโดยกดปุม่ ขึน้ หรือ
2
การใช้เตาอบ
3
3. กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน
ผลลัพธ์: เตาอบจะอบอาหารตามการตัง้ ค่าล่วงหน้าทีเ่ ลือกไว้
1) เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครัง้
2) เตาอบจะส่งเสียงเตือนสิน้ สุดการท�ำงาน 3 ครัง้ (นาทีละครัง้ )
3) เวลาปจั จุบนั จะปรากฏอีกครัง้
ตารางต่อไปนี้เป็ นปริมาณอาหารและค�ำแนะน�ำทีเ่ หมาะสมส�ำหรับตัวเลือกการปรุงทีต่ งั ้ โปรแกรมไว้แล้วประมาณ 20 แบบ โปรแกรมเหล่านี้ทำ� งาน
โดยใช้พลังงานไมโครเวฟเท่านัน้
รหัส/อาหาร
ปริ มาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
1
อาหารพร้อมทานแช่แข็ง (300-350g)
300-350 กรัม
2
อาหารพร้อมทานแช่แข็ง (400-450g)
400-450 กรัม
วางในจานกระเบือ้ ง และปิดด้วยฟิลม์ ส�ำหรับไมโครเวฟ โปรแกรมนี้เหมาะกับ
อาหารชุดทีม่ สี ว่ นประกอบสามอย่าง (เช่น เนื้อราดซอส ผัก และเครือ่ งเคียง
เป็ นมันฝรัง่ ข้าว หรือพาสต้า) พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
3
อาหารเจพร้อมทานแช่แข็ง (300-350g)
300-350 กรัม
4
อาหารเจพร้อมทานแช่แข็ง (400-450g)
400-450 กรัม
วางอาหารในจานกระเบือ้ ง และปิดด้วยฟิลม์ ส�ำหรับไมโครเวฟ โปรแกรมนี้
เหมาะกับอาหารทีม่ สี ว่ นประกอบ 2 อย่าง (เช่น สปาเก็ตตีร้ าดซอสหรือข้าว
กับผัก) พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
5
บร็อคโคลี่
250 กรัม
ล้างท�ำความสะอาดบร็อคโคลีส่ ดและหันเป็
่ นช่อๆ ใส่ให้เสมอกันในชามแก้วที่
มีฝาปิด เติมน�้ำ 30 มล. (2 ช้อนโต๊ะ) ขณะทีป่ รุงอาหารหนัก 250 กรัม
วางชามตรงกลางของจานหมุน อบโดยปิดฝา คนอาหารหลังการอบ พัก
อาหารเป็ นเวลา 1-2 นาที
6
แครอท
250 กรัม
ล้างท�ำความสะอาดแครอท และฝานออกเป็ นชิน้ ๆ ใส่ให้เสมอกันในชามแก้ว
ทีม่ ฝี าปิด เติมน�้ำ 30 มล. (2 ช้อนโต๊ะ) ขณะทีป่ รุงอาหารหนัก 250 กรัม
วางชามตรงกลางของจานหมุน อบโดยปิดฝา คนอาหารหลังการอบ พัก
อาหารเป็ นเวลา 1-2 นาที
7
ถัวเขี
่ ยว
250 กรัม
ล้างท�ำความสะอาดถัวเขี
่ ยว ใส่ให้เสมอกันในชามแก้วทีม่ ฝี าปิด เติม
น�้ำ 30 มล. (2 ช้อนโต๊ะ) ขณะทีป่ รุงอาหารหนัก 250 กรัม
วางชามตรงกลางของจานหมุน อบโดยปิดฝา คนอาหารหลังการอบ พัก
อาหารเป็ นเวลา 1-2 นาที
18 ไทย
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 18
12/6/2017 2:24:58 PM
รหัส/อาหาร
ปริ มาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
รหัส/อาหาร
ปริ มาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
150 กรัม
ล้างท�ำความสะอาดผักโขม ใส่ในชามแก้วทีม่ ฝี าปิด อย่าเติมน�้ำ วางชาม
ตรงกลางของจานหมุน อบโดยปิดฝา คนอาหารหลังการอบ พักอาหารเป็ น
เวลา 1-2 นาที
15
อกไก่
300 กรัม
ล้างชิน้ ไก่และวางในจานเซรามิค
ปิดด้วยฟิลม์ ส�ำหรับไมโครเวฟ เจาะฟิลม์
วางจานบนจานหมุน พักอาหาร 2 นาที
9
ข้าวโพดฝัก
250 กรัม
ล้างและท�ำความสะอาดฝกั ข้าวโพด แล้ววางในจานแก้วทรงรี ปิดด้วยฟิลม์
ส�ำหรับไมโครเวฟและเจาะรูทฟ่ี ิลม์ พักอาหารเป็ นเวลา 1-2 นาที
16
อกไก่งวง
300 กรัม
10
มันฝรังปอกเปลื
่
อก
250 กรัม
ล้างและปอกเปลือกมันฝรังและหั
่
นเป็
่ นชิน้ เท่าๆ กัน ใส่ในชามแก้วทีม่ ฝี าปิด
เติมน�้ำ 45-60 มล. (3-4 ช้อนโต๊ะ) วางชามตรงกลางของจานหมุน อบโดยปิด
ฝา พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
ล้างชิน้ ไก่และวางในจานเซรามิค
ปิดด้วยฟิลม์ ส�ำหรับไมโครเวฟ เจาะฟิลม์
วางจานบนจานหมุน พักอาหาร 2 นาที
17
เนื้ อปลาสด
300 กรัม
11
ข้าวกล้อง
125 กรัม
ล้างปลาและวางในจานเซรามิค เติมน�้ำมะนาว 1 ช้อนโต๊ะ ปิดด้วยฟิลม์
ส�ำหรับไมโครเวฟ เจาะฟิลม์ วางจานบนจานหมุน
พักอาหารเป็ นเวลา 1-2 นาที
18
เนื้ อปลาแซลมอนสด
300 กรัม
ล้างปลาและวางในจานเซรามิค เติมน�้ำมะนาว 1 ช้อนโต๊ะ ปิดด้วยฟิลม์
ส�ำหรับไมโครเวฟ เจาะฟิลม์ วางจานบนจานหมุน
พักอาหารเป็ นเวลา 1-2 นาที
12
มักกะโรนี
125 กรัม
ใช้ชามแก้วขนาดใหญ่ทใ่ี ช้สำ� หรับเตาอบและมีฝาปิด
เติมน�้ำร้อน 500 มล. เกลือเล็กน้อย และคนให้ทวั ่ อบโดยไม่ปิดฝา คนให้
เข้ากันแล้วพักอาหารไว้ จากนัน้ เทน�้ำออกให้หมด พักอาหาร 1 นาที
19
เนื้ อกุ้งสด
250 กรัม
ล้างกุง้ และวางในจานเซรามิค เติมน�้ำมะนาว 1 ช้อนโต๊ะ ปิดด้วยฟิลม์ ส�ำหรับ
ไมโครเวฟ เจาะฟิลม์ วางจานบนจานหมุน
พักอาหารเป็ นเวลา 1-2 นาที
13
เมล็ดควิ นัว
125 กรัม
ใช้ชามแก้วขนาดใหญ่ทใ่ี ช้สำ� หรับเตาอบและมีฝาปิด
เติมน�้ำเย็นสองเท่าของปริมาณอาหาร (250 มล.)
อบโดยปิดฝา คนให้ทวก่
ั ่ อนพักอาหารไว้ แล้วเติมเกลือและสมุนไพรต่างๆ
พักอาหารเป็ นเวลา 1-3 นาที
20
เนื้ อปลาเทราท์สด
200 กรัม
วางปลาสด 1 ตัวลงบนจานทีใ่ ช้สำ� หรับเตาอบ เติมเกลือเล็กน้อย น�้ำมะนาว
1 ช้อนโต๊ะ และสมุนไพรต่างๆ ปิดด้วยฟิลม์ ส�ำหรับไมโครเวฟ เจาะฟิลม์
วางจานบนจานหมุน พักอาหาร 2 นาที
14
ข้าวสาลีบดบัลเกอร์
125 กรัม
ใช้ชามแก้วขนาดใหญ่ทใ่ี ช้สำ� หรับเตาอบและมีฝาปิด
เติมน�้ำเย็นสองเท่าของปริมาณอาหาร (250 มล.)
อบโดยปิดฝา คนให้ทวก่
ั ่ อนพักอาหารไว้ แล้วเติมเกลือและสมุนไพรต่างๆ
พักอาหารเป็ นเวลา 2-5 นาที
ใช้ชามแก้วขนาดใหญ่ทใ่ี ช้สำ� หรับเตาอบและมีฝาปิด
เติมน�้ำเย็นสองเท่าของปริมาณอาหาร (250 มล.)
อบโดยปิดฝา คนให้ทวก่
ั ่ อนพักอาหารไว้ แล้วเติมเกลือและสมุนไพรต่างๆ
พักอาหารเป็ นเวลา 5-10 นาที
ไทย 19
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 19
12/6/2017 2:24:59 PM
การใช้เตาอบ
8
ผักโขม
การใช้เตาอบ
การใช้คณ
ุ สมบัติละลายน�้ำแข็ง
คุณสมบัติ ละลายน�้ำแข็ง ช่วยให้คณ
ุ ละลายเนื้อ ไก่ ปลา ขนมปงั เค้ก หรือผลไม้ทแ่ี ช่แข็งไว้ได้ เวลาและระดับพลังงานจะถูก
ก�ำหนดโดยอัตโนมัติ คุณเพียงแต่เลือกโปรแกรมและน�้ำหนักเท่านัน้
หมายเหตุ
โปรดใช้ภาชนะทีร่ ะบุวา่ ใช้กบั ไมโครเวฟได้เท่านัน้
เปิดประตู วางอาหารแช่แข็งบนภาชนะเซรามิกไว้บนส่วนกลางของจานหมุน
ปิดประตู
1. กดปุม่ ละลายน�้ำแข็ง
1
2. เลือกประเภทอาหารทีต่ อ้ งการโดยกดปุม่ ขึน้ หรือ ลง จากนัน้ กด
ปุม่ เลือก/ตัง้ นาฬิ กา
การใช้เตาอบ
2
3
4
5
3. เลือกปริมาณอาหารโดยกดปุม่ ขึน้ หรือ ลง (โปรดดูตารางด้านข้าง)
4. กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน
ผลลัพธ์:
• การละลายน�้ำแข็งจะเริม่ ขึน้
• ในการละลายน�้ำแข็ง เตาอบจะส่งเสียงเตือนให้ทราบว่าคุณต้องกลับ
อาหาร
5. กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน อีกครัง้ เพือ่ ละลายน�้ำแข็งจนเสร็จ
ผลลัพธ์:
1) เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครัง้
2) เตาอบจะส่งเสียงเตือนสิน้ สุดการท�ำงาน 3 ครัง้ (นาทีละครัง้ )
3) เวลาปจั จุบนั จะปรากฏอีกครัง้
ตารางต่อไปนี้แสดงโปรแกรม ละลายน�้ำแข็ง แบบต่างๆ รวมทัง้ ปริมาณ เวลาพักอาหาร และค�ำแนะน�ำทีเ่ หมาะสม โปรดน�ำ
บรรจุภณ
ั ฑ์ออกจากอาหารก่อนทีจ่ ะละลายน�้ำแข็ง วางเนื้อ เนื้อไก่ ปลา และขนมปงั /เค้กในจานแก้วก้นแบนหรือจานกระเบือ้ ง
รหัส/อาหาร
ปริ มาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
1
เนื้ อวัว
200-1500 กรัม
หุม้ ส่วนขอบด้วยฟอยล์อะลูมเิ นียม กลับเนื้อเมือ่ ได้ยนิ เสียงจากเตาอบ โปรแกรมนี้เหมาะส�ำหรับ
เนื้อ แกะ หมู สเต๊ก เนื้อเป็ นชิน้ เนื้อสับ
พักอาหารเป็ นเวลา 20-60 นาที
2
เนื้ อไก่
200-1500 กรัม
หุม้ ขาและปลายปีกด้วยฟอยล์อะลูมเิ นียม กลับอาหารเมือ่ ได้ยนิ เสียงจากเตาอบ โปรแกรมนี้
เหมาะส�ำหรับไก่ทงั ้ ตัว หรือไก่ทห่ี นเป็
ั ่ นชิน้
พักอาหารเป็ นเวลา 20-60 นาที
3
เนื้ อปลา
200-1500 กรัม
หุม้ ส่วนหางของปลาทีย่ งั ไม่หนด้
ั ่ วยฟอยล์อะลูมเิ นียม กลับอาหารเมือ่ ได้ยนิ เสียงจากเตาอบ
โปรแกรมนี้เหมาะส�ำหรับปลาทัง้ ตัว หรือปลาชิน้
พักอาหารเป็ นเวลา 20-60 นาที
4
ผัก
200-1500 กรัม
วางผักแช่แข็งให้เสมอกันในจานแก้วก้นแบน กลับหรือคนผักแช่แข็งเมือ่ ได้ยนิ เสียงจาก
เตาอบ โปรแกรมนี้เหมาะกับผักแช่แข็งทุกประเภท พักอาหารเป็ นเวลา 5-20 นาที
5
ขนมปัง
200-1500 กรัม
วางขนมปงั แนวนอนบนกระดาษอเนกประสงค์และกลับด้านเมือ่ มีเสียงเตือน วางเค้กบนจาน
กระเบือ้ ง และพลิกกลับด้านเมือ่ ได้ยนิ เสียงสัญญาณจากเตาอบ (เตาอบจะท�ำงานต่อไป และ
จะหยุดเมือ่ คุณเปิดประตู) โปรแกรมนี้เหมาะส�ำหรับขนมปงั ทุกประเภท ไม่วา่ จะเป็ นแบบ
ตัดหรือทัง้ ก้อน เช่นเดียวกับขนมปงั ก้อนและแท่งแบบฝรังเศส
่ วางก้อนขนมปงั เป็ นวงกลม
โปรแกรมนี้เหมาะกับยีสต์เค้ก บิสกิต ชีสเค้ก และพัฟทุกประเภท แต่ไม่เหมาะส�ำหรับขนม
พาสทรีแบบชอตหรือครัสต์ เค้กผลไม้หรือครีม รวมทัง้ เค้กราดช็อกโกแลต พักอาหารเป็ น
เวลา 10-30 นาที
20 ไทย
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 20
12/6/2017 2:24:59 PM
การใช้คณ
ุ สมบัติโหมดเก็บความร้อน
การใช้คณ
ุ สมบัติระบบก�ำจัดกลิ่ น
คุณสมบัติ โหมดรักษาอุณหภูมิ จะช่วยให้อาหารร้อนอยูจ่ นกว่าจะรับประทาน ใช้ฟงั ก์ชนนี
ั ่ ้เพือ่ ท�ำให้อาหารอุน่ อยูเ่ สมอจนถึงเวลา
พร้อมรับประทาน
คุณสามารถใช้คณ
ุ สมบัตนิ ้ีหลังจากการปรุงอาหารทีม่ กี ลิน่ แรง หรือเมือ่ มีควันมากภายในเตา
ขัน้ แรกให้ทำ� ความสะอาดภายในเตา
กดปุม่ ก�ำจัดกลิ่ น หลังจากท�ำความสะอาดเสร็จ เมือ่ คุณ
กดปุม่ ก�ำจัดกลิ่ น การท�ำงานจะเริม่ ต้นโดยอัตโนมัติ เมือ่ หมายเหตุ
เวลาสูงสุดของ โหมดรักษาอุณหภูมิ คือ 99 นาที
ท�ำงานเสร็จ เตาอบจะส่งเสียงเตือนสีค่ รัง้
1. กดปุม่ โหมดรักษาอุณหภูมิ
หมายเหตุ
1
เวลาในการขจัดกลิน่ ตัง้ ไว้ท่ี 5 นาที คุณสามารถเพิม่ ได้ครัง้ ละ 30 นาที เมือ่ กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน
2. กดปุม่ ขึน้ และ ลง ถ้าต้องการตัง้ เวลาในการเก็บความร้อน
3. กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน
• ในการหยุดการเก็บความร้อน ให้เปิดประตูหรือกดปุม่ 2
หมายเหตุ
เวลาในการก�ำจัดกลิน่ สูงสุดคือ 15 นาที
หยุด/ประหยัด พลังงาน
การใช้เตาอบ
3
ข้อส�ำคัญ
ห้ามใช้ฟงั ก์ชนนี
ั ่ ้เพือ่ อุน่ อาหารทีเ่ ย็นอยู่ โปรแกรมนี้ใช้ในการอุน่ อาหารทีเ่ พิง่ ปรุงเสร็จให้รอ้ นอยูเ่ สมอ
ข้อส�ำคัญ
ไม่แนะน�ำให้รกั ษาความร้อนของอาหารเป็ นเวลานานเกินไป (มากกว่า 1 ชัวโมง)
่
เนื่องจากอาหารจะสุกต่อ อาหารทีอ่ ุน่ จะเสียเร็วยิง่ ขึน้
ข้อส�ำคัญ
ห้ามปิดฝาหรือห่อด้วยพลาสติก
ข้อส�ำคัญ
ใช้ถุงมือกันความร้อนเมือ่ น�ำออกจากเตา
ไทย 21
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 21
12/6/2017 2:24:59 PM
คูม่ อื ส�ำหรับอุปกรณ์การท�ำอาหาร
การใช้เตาอบ
ในการอบอาหารด้วยเตาไมโครเวฟ คลืน่ ไมโครเวฟจะต้องสามารถแทรกเข้าสูอ่ าหาร โดยไม่มกี ารสะท้อนหรือดูดซับโดยภาชนะ
การใช้ฟังก์ชนล็
ั ่ อคป้ องกันเด็ก
คุณจึงควรเลือกใช้อุปกรณ์อย่างรอบคอบ คุณควรเลือกภาชนะทีม่ ขี อ้ ความหรือเครือ่ งหมายว่าใช้กบั ไมโครเวฟได้
เตาไมโครเวฟของคุณมีโปรแกรมป้องกันเพือ่ ความปลอดภัยของเด็ก ซึง่ จะ “ล็อค” เตาอบไม่ให้เด็กหรือบุคคลทีไ่ ม่คนุ้ เคยสามารถใช้เตาอบได้
1. กดปุม่ ล็อคป้ องกันเด็ก เป็ นเวลา 3 วินาที
1
2
ผลลัพธ์:
• เตาอบจะถูกล็อค (ไม่สามารถเลือกฟงั ก์ชนใดได้
ั่
)
• จอแสดงผลจะแสดงสัญลักษณ์ “L”
2. หากต้องการปลดล็อคเตาอบ ให้กดปุม่ ล็อคป้ องกันเด็ก เป็ นเวลา 3 วินาที
ผลลัพธ์: คุณจะสามารถใช้เตาอบได้ตามปกติ
การปิ ดเสียงเตือน
คุณสามารถปิดเสียงเตือนของเตาอบได้ตามต้องการ
�����������������������������
�
1
2
1. กดปุม่ ลง และ หยุด/ประหยัด พลังงาน พร้อมกัน
ผลลัพธ์: เตาอบจะไม่สง่ เสียงเตือนเมือ่ จบการท�ำงาน
2. ในการเปิดเสียงเตือนอีกครัง้ ให้กดปุม่ ลง และ หยุด/ประหยัด พลังงาน
พร้อมกัน
ผลลัพธ์: เตาอบจะกลับมาท�ำงานตามปกติ
ตารางต่อไปนี้แสดงอุปกรณ์การท�ำอาหารประเภทต่างๆ และระบุวา่ จะสามารถใช้กบั เตาไมโครเวฟได้หรือไม่ และอย่างไร
อุปกรณ์
เหมาะส�ำหรับ
ไมโครเวฟ
ความคิ ดเห็น
สามารถใช้จำ� นวนเล็กน้อย เพือ่ ป้องกันส่วนทีไ่ ม่ตอ้ งการให้สกุ เกินไป
อาจมีประกายไฟ ถ้าฟอยล์อยูใ่ กล้กบั ผนังของเตาอบมากเกินไป หรือใช้
ฟอยล์มากเกินไป
ฟอยล์อะลูมเิ นียม
✓✗
จานอบเกรียม
✓
ห้ามอุน่ ให้รอ้ นเกิน 8 นาที
กระเบือ้ งและดินเผา
✓
กระเบือ้ งพอร์ซเลน ดินเผา ดินเผาเคลือบ และกระเบือ้ งเคลือบนัน้ มักจะ
ใช้ได้ดี ยกเว้นทีม่ ขี อบโลหะ
จานโฟมหรือกระดาษแบบใช้แล้วทิง้
✓
อาหารแช่แข็งบางชนิดจะบรรจุในภาชนะประเภทนี้
• ถ้วยโฟม
✓
สามารถใช้อุน่ อาหาร ความร้อนสูงมากๆ จะท�ำให้โฟมละลาย
• ถุงกระดาษหรือหนังสือพิมพ์
✗
อาจติดไฟ
• กระดาษรีไซเคิลหรือขอบโลหะ
✗
อาจเกิดประกายไฟ
• ภาชนะทีใ่ ช้ได้ในเตาอบและ
บนโต๊ะ
✓
ใช้ได้ หากไม่ประดับด้วยขอบโลหะ
• เครือ่ งแก้วบาง
✓
สามารถใช้อุน่ อาหารหรือของเหลว แก้วทีบ่ างมากอาจแตกหรือร้าวหาก
ได้รบั ความร้อนทันที
• โถแก้ว
✓
ต้องใช้โดยไม่ปิดฝา เหมาะส�ำหรับการอุน่ อาหารเท่านัน้
• จาน
✗
อาจเกิดประกายหรือติดไฟ
• ลวดส�ำหรับมัดปากถุงแช่แข็ง
✗
บรรจุภณ
ั ฑ์ของอาหารจานด่วน
เครือ่ งแก้ว
1
2
โลหะ
22 ไทย
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 22
12/6/2017 2:25:00 PM
คูม่ อื การปรุงอาหาร
อุปกรณ์
เหมาะส�ำหรับ
ไมโครเวฟ
ไมโครเวฟ
ความคิ ดเห็น
กระดาษ
• จาน ถ้วย กระดาษเช็ดปาก และ
กระดาษเช็ดมือ
✓
ส�ำหรับการอบเวลาสัน้ ๆ และการอุน่ อาหาร และใช้ซบั ของเหลวทีม่ าก
เกินไป
• กระดาษรีไซเคิล
✗
อาจเกิดประกายไฟ
พลาสติก
พลังงานไมโครเวฟจะแทรกซึมในอาหาร โดยจะมีการดูดซับโดยน�้ำ ไขมัน และน�้ำตาลในอาหาร
ไมโครเวฟท�ำให้โมเลกุลของอาหารเคลือ่ นไหวอย่างรวดเร็ว การเคลือ่ นไหวอย่างรวดเร็วนี้ทำ� ให้เกิดแรงเสียดทานของโมเลกุล และความร้อนจาก
แรงเสียดทานนี้ทำ� ให้อาหารสุก
การปรุงอาหาร
ภาชนะส�ำหรับอบด้วยไมโครเวฟ:
• ภาชนะ
✓
โดยเฉพาะพลาสติกทนความร้อน พลาสติกชนิดอืน่ อาจบิดหรือเปลีย่ นสี
เมือ่ โดนความร้อนสูง ห้ามใช้พลาสติกแบบเมลามีน
ภาชนะทีใ่ ช้จะต้องยอมให้พลังงานไมโครเวฟผ่าน เพือ่ ให้การอบมีประสิทธิภาพ คลืน่ ไมโครเวฟจะสะท้อนกับโลหะ เช่น สเตนเลส อะลูมเิ นียม และ
ทองแดง แต่จะสามารถแทรกซึมผ่านดินเผา แก้ว กระเบือ้ ง และพลาสติก เช่นเดียวกับกระดาษและไม้ ห้ามอบอาหารในภาชนะโลหะเด็ดขาด
• ฟิลม์ ส�ำหรับปิดอาหาร
✓
สามารถใช้เก็บรักษาความชืน้ ไม่ควรสัมผัสกับอาหารโดยตรง ใช้ความ
ระมัดระวังขณะน�ำฟิลม์ ออก เนื่องจากอาจมีไอร้อนออกมาด้วย
อาหารที่เหมาะส�ำหรับการอบด้วยไมโครเวฟ:
• ถุงแช่แข็ง
✓✗
เฉพาะชนิดทีต่ ม้ ได้หรือใช้กบั เตาอบได้ ไม่ควรเป็ นแบบกักอากาศ ซึง่ ต้อง
ใช้สอ้ มเจาะก่อน ถ้าจ�ำเป็ นต้องใช้
กระดาษมันหรือกระดาษไข
✓
สามารถใช้เก็บรักษาความชืน้ หรือกันอาหารกระเด็น
✓
: แนะน�ำ
อาหารหลายชนิดเหมาะส�ำหรับการอบด้วยไมโครเวฟ เช่นผัก ผลไม้ พาสต้า ข้าว ธัญพืช ถัว่ ปลา และเนื้อ ซึง่ แช่แข็งหรือสด ซอส คัสตาร์ด ซุป
พุดดิง้ อบ ของแห้งและของหมักดอง โดยทัวไปแล้
่
ว ไมโครเวฟเหมาะส�ำหรับการอบอาหารแทบทุกชนิดทีส่ ามารถอบด้วยวิธนี ่ึง ตัวอย่างเช่น การ
ละลายเนยหรือช็อกโกแลต (โปรดดูเคล็ดลับ เทคนิค และค�ำแนะน�ำประกอบ)
การปิ ดหรือครอบอาหาร
✓✗
: ใช้อย่างระมัดระวัง
✗
: ไม่ปลอดภัย
การปิดหรือครอบอาหารระหว่างการอบเป็ นสิง่ ทีส่ ำ� คัญ เนื่องจากน�้ำจะกลายเป็ นไอและมีผลต่อการอบอาหาร คุณสามารถปิดอาหารได้หลายวิธี
เช่น ใช้จานกระเบือ้ ง ฝาพลาสติก หรือฟิลม์ ทีเ่ หมาะกับไมโครเวฟ
คู่มือการปรุงอาหาร
เวลาพักอาหาร
เมือ่ การอบอาหารเสร็จ เวลาพักอาหารจะช่วยให้อุณหภูมใิ นอาหารกระจายทัวถึ
่ งกัน
ไทย 23
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 23
12/6/2017 2:25:00 PM
คูม่ อื การปรุงอาหาร
การอุ่นของเหลวและอาหาร
อาหาร
ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุน่ ตามแผนผังต่อไปนี้
อาหาร
ปริ มาณอาหาร
ระดับพลังงาน
เวลา (นาที)
เครื่องดื่ม (กาแฟ ชา และน�้ำ)
150 มล. (1 ถ้วย)
250 มล. (1 แก้ว)
800 วัตต์
1-1½
1½-2
ค�ำแนะน�ำ
เทในถ้วยและอุน่ โดยไม่ปิดฝา วางถ้วย/ แก้วตรงกลางของจานหมุน ทิง้ ไว้ในเตาไมโครเวฟระหว่างพัก
อาหาร และคนให้ทวั ่ พักอาหารเป็ นเวลา 1-2 นาที
ซุป (เย็น)
250 กรัม
800 วัตต์
3-3½
อาหารชุด (เย็น)
ปริ มาณอาหาร
ระดับพลังงาน
เวลา (นาที)
350 กรัม
600 วัตต์
5½-6½
ค�ำแนะน�ำ
จัดอาหารชุดซึง่ มีสว่ นประกอบแช่เย็น 2-3 อย่างในจานกระเบือ้ ง ปิดด้วยฟิลม์ ส�ำหรับไมโครเวฟ พัก
อาหาร 3 นาที
พาสต้า (แช่แข็ง)
(คาเนลโลนี มักกะโรนี ลา
ซานญ่า)
400 กรัม
450 วัตต์
16-16½
ค�ำแนะน�ำ
ใส่พาสต้าแช่แข็งในจานแก้วไพเร็กซ์รปู สีเ่ หลีย่ มผืนผ้าแบบเรียบ วางจานบนจานหมุน พักอาหารเป็ น
เวลา 2-3 นาที
ค�ำแนะน�ำ
เทใส่จานกระเบือ้ งก้นลึก ครอบด้วยฝาพลาสติก คนให้ทวหลั
ั ่ งการอุน่ คนอีกครัง้ ก่อนรับประทาน พัก
อาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
สตูว์ (เย็น)
350 กรัม
600 วัตต์
5½-6½
ค�ำแนะน�ำ
เทสตูวใ์ นจานกระเบือ้ งก้นลึก ครอบด้วยฝาพลาสติก คนเป็ นระยะระหว่างการอุน่ และคนอีกครัง้ ก่อน
พักอาหารและรับประทาน พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
พาสต้าราดซอส (เย็น)
350 กรัม
600 วัตต์
4½-5½
คู่มือการปรุงอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
ใส่พาสต้า (เช่น สปาเกตตีห้ รือบะหมีไ่ ข่) ในจานกระเบือ้ งแบน ปิดด้วยฟิลม์ ส�ำหรับไมโครเวฟ คนก่อน
รับประทาน พักอาหาร 3 นาที
พาสต้ามีไส้ราดซอส (เย็น)
350 กรัม
600 วัตต์
5-6
ค�ำแนะน�ำ
วางพาสต้าแบบมีไส้ (เช่น ราวิโอลี ทอร์เทลลินี) ในจานกระเบือ้ งก้นลึก ครอบด้วยฝาพลาสติก คนเป็ น
ระยะระหว่างการอุน่ และคนอีกครัง้ ก่อนพักอาหารและรับประทาน พักอาหาร 3 นาที
24 ไทย
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 24
12/6/2017 2:25:00 PM
การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อมูล
การแก้ไขปัญหา
ปัญหา
ไฟดับในระหว่างการปรุงอาหาร
ถ้าคุณประสบปญั หาอย่างใดอย่างหนึ่งทีป่ รากฏด้านล่าง โปรดลองใช้วธิ แี ก้ไขปญั หาทีใ่ ห้มา
ปัญหา
สาเหตุ
หลังจากใช้งานเป็ นเวลานาน ให้ทง้ิ เตาอบไว้สกั ครู่
เพือ่ ให้เย็นตัว
พัดลมระบายความร้อนไม่ทำ� งาน
ฟงั เสียงของพัดลมระบายความร้อน
พยายามใช้งานเตาอบในขณะทีไ่ ม่มอี าหาร
อยูด่ า้ นใน
วางอาหารในเตาอบ
มีพน้ื ทีร่ ะบายอากาศไม่เพียงพอส�ำหรับ
เตาอบ
มีชอ่ งอากาศเข้า/ออกทีด่ า้ นหน้าและด้านหลังของเตา
อบเพือ่ การระบายอากาศ
เว้นพืน้ ทีว่ า่ งตามทีร่ ะบุไว้ในคูม่ อื การติดตัง้ ผลิตภัณฑ์
มีการใช้ปลักไฟจ�
๊ ำนวนมากในเต้ารับ
เดียวกัน
โปรดใช้เต้ารับเฉพาะส�ำหรับเตาอบเท่านัน้
มีเสียงแตกในระหว่างการท�ำงาน
และเตาอบไม่ทำ� งาน
การปรุงอาหารทีอ่ ยูใ่ นซีลหรือใช้ภาชนะทีม่ ี
ฝาปิดอาจท�ำให้เกิดเสียงแตก
ห้ามใช้ภาชนะทีม่ ซี ลี เนื่องจากอาจไหม้ในระหว่างการ
ปรุงอาหารเนื่องจากอาหารเกิดการขยายตัว
พืน้ ผิวภายนอกเตาอบร้อน
เกินไปในระหว่างการใช้งาน
มีพน้ื ทีร่ ะบายอากาศไม่เพียงพอส�ำหรับ
เตาอบ
มีชอ่ งอากาศเข้า/ออกทีด่ า้ นหน้าและด้านหลังของเตา
อบเพือ่ การระบายอากาศ เว้นพืน้ ทีว่ า่ งตามทีร่ ะบุไว้
ในคูม่ อื การติดตัง้ ผลิตภัณฑ์
มีวตั ถุวางอยูด่ า้ นบนเตาอบ
น�ำวัตถุทงั ้ หมดทีว่ างอยูบ่ นเตาอบออกไป
การด�ำเนิ นการ
อาจมีสงิ่ แปลกปลอมติดอยูร่ ะหว่างปุม่
ให้น�ำสิง่ แปลกปลอมออกแล้วลองอีกครัง้
ส�ำหรับรุน่ หน้าจอสัมผัส: มีน้�ำอยูบ่ นพืน้
ผิวด้านนอก
ให้เช็ดน�้ำออกจากพืน้ ผิวด้านนอก
มีการเปิดใช้งานล็อคป้องกันเด็ก
ปิดใช้งานล็อคป้องกันเด็ก
เวลาไม่ปรากฏบนจอแสดงผล
ตัง้ ค่าฟงั ก์ชนั ่ Eco (ประหยัดพลังงาน)
เอาไว้
ปิดฟงั ก์ชนั ่ Eco (ประหยัดพลังงาน)
เตาอบไม่ทำ� งาน
ไม่มกี ารจ่ายไฟ
ตรวจสอบว่ามีการจ่ายไฟแล้วหรือไม่
ประตูเปิด
ปิดประตูและลองอีกครัง้
มีสงิ่ แปลกปลอมติดอยูท่ ก่ี ลไกการเปิดประตู
เพือ่ ความปลอดภัย
ให้น�ำสิง่ แปลกปลอมออกแล้วลองอีกครัง้
ผูใ้ ช้เปิดประตูเพือ่ กลับด้านอาหาร
หลังจากกลับด้านอาหารแล้ว ให้กดปุม่ Start
(เริ่ มท�ำงาน) อีกครัง้ เพือ่ เริม่ การท�ำงาน
เตาอบหยุดท�ำงานในขณะปรุง
อาหาร
การด�ำเนิ นการ
ใช้เตาอบต่อเนื่องเป็ นเวลานาน
ทัวไป
่
กดปุม่ ไม่ลง
สาเหตุ
การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อมูล
ไทย 25
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 25
12/6/2017 2:25:00 PM
การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อมูล
ปัญหา
สาเหตุ
การด�ำเนิ นการ
ปัญหา
สาเหตุ
การด�ำเนิ นการ
เปิดประตูไม่สะดวก
มีอาหารตกค้างอยูร่ ะหว่างประตูและภายใน
เตาอบ
ท�ำความสะอาดเตาอบ แล้วเปิดประตู
เมือ่ เสียบปลักไฟ
๊ เตาอบเริม่ ต้น
ท�ำงานทันที
ประตูปิดไม่สนิท
ปิดประตูและตรวจสอบอีกครัง้
การให้ความร้อน รวมถึง
ฟงั ก์ชนการอุ
ั่
น่ ท�ำงานไม่ถกู ต้อง
เตาอบอาจไม่ทำ� งาน ปรุงอาหารมากเกินไป
หรือใช้ภาชนะทีไ่ ม่เหมาะสม
วางน�้ำหนึ่งแก้วในภาชนะทีส่ ามารถใช้กบั ไมโครเวฟ
ได้ แล้วใช้ฟงั ก์ชนไมโครเวฟเป็
ั่
นเวลา 1-2 นาทีเพือ่
ตรวจสอบว่าน�้ำร้อนหรือไม่ ลดปริมาณอาหารและเริม่
ใช้งานอีกครัง้ ใช้ภาชนะในการปรุงอาหารทีม่ กี น้ แบน
มีกระแสไฟออกมาจากเตาอบ
ไฟฟ้าหรือเต้ารับไฟฟ้าไม่มกี ารลงกราวด์
อย่างถูกต้อง
โปรดตรวจสอบว่ามีการลงกราวด์ไฟฟ้าหรือเต้ารับ
ไฟฟ้าอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่
1. น�้ำหยด
2. มีไอน�้ำออกมาจากรอยแยก
ของประตู
3. มีน้�ำในเตาอบ
อาจมีน้�ำหรือไอน�้ำบ้างในบางกรณี ทัง้ นี้จะ
ขึน้ อยูก่ บั อาหาร กรณีน้ีไม่ใช่การท�ำงานผิด
ปกติของเตาอบ
ทิง้ เตาอบไว้เพือ่ ให้เย็นลง แล้วเช็ดด้วยผ้าแห้ง
ความสว่างภายในเตาอบมีการ
เปลีย่ นแปลง
ความสว่างจะเปลีย่ นไปโดยขึน้ อยูก่ าร
เปลีย่ นก�ำลังไฟฟ้าตามฟงั ก์ชนั ่
การเปลีย่ นก�ำลังไฟฟ้าในระหว่างการปรุงอาหารไม่ใช่
การท�ำงานผิดปกติ กรณีน้ีไม่ใช่การท�ำงานผิดปกติ
ของเตาอบ
ปรุงอาหารเสร็จแล้ว แต่พดั ลม
ระบายอาหารยังท�ำงานอยู่
ในการระบายอาหารให้กบั เตาอบ พัดลม
ระบายอากาศจะยังคงท�ำงานต่อเนื่องอีก
ประมาณ 3 นาทีหลังจากปรุงอาหารเสร็จ
กรณีน้ีไม่ใช่การท�ำงานผิดปกติของเตาอบ
ฟงั ก์ชนละลายไม่
ั่
ทำ� งาน
ปรุงอาหารมากเกินไป
ลดปริมาณอาหารและเริม่ ใช้งานอีกครัง้
ไฟด้านในมีแสงน้อยหรือไม่
ติดเลย
เปิดประตูทง้ิ ไว้เป็ นเวลานาน
ไฟด้านในอาจปิดโดยอัตโนมัตเิ มือ่ ใช้ฟงั ก์ชนั ่ Eco
(ประหยัดพลังงาน) ปิดประตูแล้วเปิดอีกครัง้ หรือ
กดปุม่ Cancel (ยกเลิ ก)
มีสงิ่ แปลกปลอมเกาะตัวอยูท่ ไ่ี ฟด้านใน
ท�ำความสะอาดด้านในเตาอบแล้วตรวจสอบอีกครัง้
มีเสียบบีป๊ ในระหว่างการปรุง
อาหาร
ถ้าใช้ฟงั ก์ชนปรุ
ั ่ งอาหารอัตโนมัติ เสียง
สัญญาณจะเตือนว่าได้เวลากลับด้านอาหาร
ในระหว่างการท�ำละลาย
หลังจากกลับด้านอาหารแล้ว ให้กดปุม่ Start
(เริ่ มท�ำงาน) อีกครัง้ เพือ่ เริม่ การท�ำงาน
เตาอบเอียง
ติดตัง้ เตาอบในผิวพืน้ ทีไ่ ม่เรียบเสมอกัน
โปรดติดตัง้ เตาอบบนพืน้ ผิวทีร่ าบเรียบและมันคง
่
เกิดประกายไฟในระหว่าง
การปรุงอาหาร
มีการใช้ภาชนะทีเ่ ป็ นโลหะในระหว่างการใช้
เตาอบ/ท�ำละลาย
โปรดอย่าใช้พลาสติกทีเ่ ป็ นโลหะ
การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อมูล
26 ไทย
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 26
12/6/2017 2:25:00 PM
การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อมูล
ปัญหา
สาเหตุ
การด�ำเนิ นการ
จานหมุน
ในขณะหมุน จานหมุนออกมา
นอกทีต่ ดิ ตัง้ หรือหยุดหมุน
ไม่มวี งแหวนหรือวงแหวนติดตัง้ ไม่ถกู ต้อง
ติดตัง้ วงแหวนแล้วลองอีกครัง้
จานหมุนท�ำงานช้าในระหว่าง
การหมุน
ติดตัง้ วงแวนไม่ถกู ต้อง มีอาหารมากเกินไป
หรือภาชนะใหญ่เกินไปและสัมผัสทีด่ า้ นใน
ของไมโครเวฟ
ปรับปริมาณอาหารและอย่าใช้ภาชนะทีใ่ หญ่เกินไป
จานหมุนส่งเสียงดังในขณะหมุน
มีอาหารตกค้างอยูด่ า้ นล่างเตาอบ
น�ำอาหารทีต่ กค้างอยูด่ า้ นล่างเตาอบออก
รหัสข้อมูล
รหัส
C-d0
ค�ำอธิ บาย
มีการกดปุม่ ควบคุมนานกว่า 10 วินาที
การด�ำเนิ นการ
ท�ำความสะอาดปุม่ และตรวจสอบว่ามีน้�ำทีพ่ น้ื ผิวรอบๆ ปุม่ หรือ
ไม่ ถ้ายังมีขอ้ ความนี้ปรากฏอีกครัง้ ให้ปิดเตาอบไมโครเวฟ
นานกว่า 30 วินาที แล้วลองตัง้ ค่าอีกครัง้ ถ้ายังมีขอ้ ความนี้
ปรากฏอีก โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า SAMSUNG ทีอ่ ยู่
ใกล้บา้ น
หมายเหตุ
ถ้าค�ำแนะน�ำใช้ไม่ได้ผล โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า SAMSUNG ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ นคุณ
การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อมูล
ไทย 27
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 27
12/6/2017 2:25:00 PM
ข้อมูลจ�ำเพาะด้านเทคนิ ค
บันทึก
SAMSUNG มุง่ มันที
่ จ่ ะพัฒนาผลิตภัณฑ์อยูเ่ สมอ ดังนัน้ รายละเอียดของเครือ่ งและค�ำแนะน�ำส�ำหรับผูใ้ ช้น้ีจงึ อาจมีการเปลีย่ นแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
รุ่น
MS23K3513**
การจ่ายไฟ
220 V ~ 50 Hz AC
การใช้พลังงาน
ไมโครเวฟ
1150 วัตต์
ก�ำลังไฟฟ้ า
100 วัตต์ / 800 วัตต์ - 6 ระดับ (IEC-705)
ความถี่ของคลื่นขณะท�ำงาน
2450 MHz
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
ภายนอก (รวมมือจับ)
ช่องของเตาอบ
489 x 275 x 374 มม.
330 x 211 x 324 มม.
ปริ มาตร
23 ลิตร
น�้ำหนัก
สุทธิ
12.0 กก. โดยประมาณ
����������������������
28 ไทย
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 28
12/6/2017 2:25:00 PM
บันทึก
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 29
12/6/2017 2:25:00 PM
บันทึก
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 30
12/6/2017 2:25:00 PM
บันทึก
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 31
12/6/2017 2:25:00 PM
โปรดทราบว่าการรับประกันของ Samsung ไม่ครอบคลุมถึงการโทรรับบริการเพือ่ อธิบายถึงการใช้งานผลิตภัณฑ์ แก้ไขการติดตัง้ ทีไ่ ม่ถกู ต้อง หรือการท�ำความสะอาดหรือบ�ำรุงรักษาตามปกติ
ถ้าคุณมีคำ� ถามหรือข้อคิดเห็น
ประเทศ
โทรศัพท์
หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
www.samsung.com/nz/support
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com/cn/support
HONG KONG
3698 4698
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA
1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free)
www.samsung.com/in/support
BANGLADESH
09612300300
08000300300 (Toll free)
www.samsung.com/in/support
INDONESIA
021-5699-7777
0800-112-8888 (Toll Free)
www.samsung.com/id/support
JAPAN
0120-363-905
www.galaxymobile.jp/jp/support
MALAYSIA
1800-88-9999
+603-7713 7420 (Overseas contact)
www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02-422-2111 [ Standard Landline ]
www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/sg/support
THAILAND
0-2689-3232
1800-29-3232 (Toll free)
www.samsung.com/th/support
TAIWAN
0800-329-999 (All Product)
www.samsung.com/tw/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
MYANMAR
+95-1-2399-888 VIP HHP +95-1-2399-990
www.samsung.com/th/support
MACAU
0800 333
www.samsung.com/support
SRI LANKA
+9411SAMSUNG (+94117267864)
+94117540540
+94115900000
www.samsung.com/in/support
DE68-04431R-01
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 32
12/6/2017 2:25:00 PM
Microwave Oven
User manual
MS23K3513**
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 1
12/6/2017 2:25:02 PM
Contents
Contents
Safety instructions
3
Important safety instructions
3
Installation
7
Accessories7
Installation site
7
Turntable7
Maintenance
8
Cleaning8
Replacement (repair)
8
Care against an extended period of disuse
8
Oven features
9
Oven9
Control panel
9
Oven use
10
How a microwave oven works
10
Checking that your oven is operating correctly
10
Cooking/Reheating11
Setting the time
11
Power levels and time variations
12
Adjusting the cooking time
Stopping the cooking
Setting the energy save mode
Using the thai menu features
Using the auto cook features
Using the quick defrost features
Using the keep warm features
Using the deodorization features
Using the child lock features
Switching the beeper off
12
13
13
13
18
20
21
21
22
22
Cookware guide
22
Cooking guide
23
Troubleshooting and information code
25
Troubleshooting25
Information code
27
Technical specifications
28
2 English
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 2
12/6/2017 2:25:02 PM
Safety instructions
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
English 3
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 3
12/6/2017 2:25:02 PM
Safety instructions
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven
must not be operated until it has been repaired by a competent
person.
WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent
person to carry out any service or repair operation that
involves the removal of a cover which gives protection against
exposure to microwave energy.
WARNING: Liquids and other foods must not be heated in
sealed containers since they are liable to explode.
WARNING: Only allow children to use the oven without
supervision when adequate instructions have been given
so that the child is able to use the oven in a safe way and
understands the hazards of improper use.
This appliance is intended to be used in household only and it
is not intended to be used such as:
•staff kitchen areas in shops, offices and other working
environments;
•farm houses;
•by clients in hotels, motels and other residential environments;
•bed and breakfast type environments.
Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
When heating food in plastic or paper containers, keep an eye
on the oven due to the possibility of ignition.
The microwave oven is intended for heating food and
beverages. Drying of food or clothing and heating of warming
pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk
of injury, ignition or fire.
If smoke is observed (emitted), switch off or unplug the
appliance and keep the door closed in order to stifle any
flames.
Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive
boiling, therefore care must be taken when handling the
container.
The contents of feeding bottles and baby food jars shall
be stirred or shaken and the temperature checked before
consumption, in order to avoid burns.
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be
heated in microwave ovens since they may explode, even after
microwave heating has ended.
The oven should be cleaned regularly and any food deposits
removed.
Safety instructions
Safety instructions
Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to
deterioration of the surface that could adversely affect the life
of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
The microwave oven is intended to be used on the counter top
(freestanding) use only, the microwave oven shall not be placed
in a cabinet.
Metallic containers for food and beverages are not allowed
during microwave cooking.
The care should be taken not to displace the turntable when
removing containers from the appliance.
The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
The appliance should not be cleaned with a water jet.
The appliance is not intended for installing in road vehicles,
caravans and similar vehicles etc.
This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.
This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without supervision.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
This oven should be positioned proper direction and height
permitting easy access to cavity and control area.
Before using the your oven first time, oven should be operated
with the water during 10 minute and then used.
If the oven generates a strange noise, a burning smell, or smoke
is emitted, unplug the power plug immediately and contact
your nearest service center.
The microwave oven has to be positioned so that plug is
accessible.
4 English
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 4
12/6/2017 2:25:02 PM
General safety
Any modifications or repairs must be performed by qualified personnel only.
Do not store flammable materials in the oven. Because alcohol vapours can contact
hot parts of the oven, use caution when heating food or drinks containing alcohol.
Children may bump themselves or catch their fingers on the door. When opening/
closing the door, keep children away.
Do not use benzene, thinner, alcohol, or steam or high-pressure cleaners to clean
the oven.
Microwave warning
Do not install the oven: near a heater or flammable material; locations that are
humid, oily, dusty or exposed to direct sunlight or water; or where gas may leak;
or an uneven surface.
This oven must be properly grounded in accordance with local and national codes.
Regularly use a dry cloth to remove foreign substances from the power plug
terminals and contacts.
Do not pull, excessively bend, or place heavy objects on the power cord.
If there is a gas leak (propane, LP, etc) ventilate immediately. Do not touch the
power cord.
Do not touch the power cord with wet hands.
While the oven is operating, do not turn it off by unplugging the power cord.
Do not insert fingers or foreign substances. If foreign substances enter the oven,
unplug the power cord and contact a local Samsung service centre.
Do not apply excessive pressure or impact to the oven.
Do not place the oven over fragile objects.
Ensure the power voltage, frequency, and current matches the product
specifications.
Microwave heating of beverages may result in delayed eruptive boiling; always
use caution when handling the container. Always allow beverages to stand at least
20 seconds before handling. If necessary, stir during heating. Always stir after
heating.
In the event of scalding, follow these First Aid instructions:
1.Immerse the scalded area in cold water for at least 10 minutes.
2.Cover with a clean, dry dressing.
3.Do not apply any creams, oils, or lotions.
To avoid damaging the tray or rack, do not put the tray or rack in water shortly
after cooking.
Do not use the oven for deep fat frying because the oil temperature cannot be
controlled. This could result in a sudden boil over of hot oils.
Microwave oven precautions
Only use microwave-safe utensils. Do not use metallic containers, gold or silver
trimmed dinnerware, skewers, etc.
Remove wire twist ties. Electric arcing may occur.
Firmly plug the power plug into the wall socket. Do not use multiple plug adapters,
extension cords, or electric transformers.
Do not use the oven to dry papers or clothes.
Do not hook the power cord on metal objects. Make sure the cord is between
objects or behind the oven.
Keep the power cord and power plug away from water and heat sources.
Do not use a damaged power plug, power cord, or loose wall socket. For damaged
power plugs or cords, contact a local Samsung service centre.
Use shorter times for small amounts of food to prevent overheating or burning.
To avoid the risk of explosion, do not heat eggs with shells or hard-boiled eggs. Do
not heat airtight or vacuum-sealed containers, nuts, tomatoes, etc.
Do not place objects on the oven, inside, or on the oven door.
Do not cover the ventilation slots with cloth or paper. This is a fire hazard. The
oven may overheat and turn off automatically and will remain off until it cools
sufficiently.
Do not spray volatile materials such as insecticide on the oven.
Always use oven mitts when removing a dish.
Do not pour or directly spray water onto the oven.
Stir liquids halfway during heating or after heating ends and allow the liquid stand
at least 20 seconds after heating to prevent eruptive boiling.
English 5
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 5
12/6/2017 2:25:02 PM
Safety instructions
Do not heat food or liquids sealed in containers for the microwave function.
Safety instructions
Stand at arms length from the oven when opening the door to avoid getting
scalded by escaping hot air or steam.
Safety instructions
Do not operate the oven when it is empty. The oven will automatically shut down
for 30 minutes for safety purposes. We recommend placing a glass of water inside
the oven at all times to absorb microwave energy in case the oven is started
accidentally.
Install the oven in compliance with the clearances in this manual. (See Installing
your microwave oven.)
Use caution when connecting other electrical appliances to sockets near the oven.
Microwave operation precautions
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure
to microwave energy.
•Do not operate the oven with the door open. Do not tamper with the safety
interlocks (door latches). Do not insert anything into the safety interlock holes.
•Do not place any object between the oven door and front face or allow food
or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces. Keep the door and door
sealing surfaces clean by wiping with a damp cloth and then with a soft, dry
cloth after each use.
•Do not operate the oven if it is damaged. Only operate after it has been repaired
by a qualified technician.
Important: the oven door must close properly. The door must not be bent; the
door hinges must not be broken or loose; the door seals and sealing surfaces
must not be damaged.
•All adjustments or repairs must be done by a qualified technician.
Limited warranty
Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing a cosmetic
defect if the damage to the unit or accessory was caused by the customer. Items
this stipulation covers include:
•Door, handles, out-panel, or control panel that are dented, scratched, or broken.
•A broken or missing tray, guide roller, coupler, or wire rack.
Use this oven only for its intended purpose as described in this instruction manual.
Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all
possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use
common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your
oven.
Because these following operating instructions cover various models, the
characteristics of your microwave oven may differ slightly from those described in
this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions
or concerns, contact a local Samsung service centre or find help and information
online at www.samsung.com.
Use this oven for heating food only. It is intended for domestic use only. Do not
heat any type of textiles or cushions filled with grains. The manufacturer cannot
be held liable for damage caused by improper or incorrect use of the oven.
To avoid deterioration of the oven surface and hazardous situations, always keep
the oven clean and well maintained.
6 English
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 6
12/6/2017 2:25:02 PM
Installation
Installation site
Accessories
Depending on the model that you have purchased, you are supplied with several
accessories that can be used in a variety of ways.
01 Roller ring, to be placed in the centre of
01
the oven.
Purpose: The roller ring supports the
turntable.
02 Turntable, to be placed on the roller
ring with the centre fitting to the
coupler.
Purpose: The turntable serves as the
main cooking surface; it
can be easily removed for
cleaning.
85 cm of the
floor
IMPORTANT
DO NOT operate the microwave oven without the roller ring and turntable.
10 cm
behind
10 cm on
the side
•Select a flat, level surface approx. 85 cm
above the floor. The surface must support
the weight of the oven.
•Secure room for ventilation, at least 10 cm
from the rear wall and both sides, and
20 cm from above.
•Do not install the oven in hot or damp
surroundings, such as next to other
microwave ovens or radiators.
•Conform to the power supply
specifications of this oven. Use only
approved extension cables if you need to
use.
•Wipe the interior and the door seal with a
damp cloth before using your oven for the
first time.
Turntable
Remove all packing materials inside the
oven. Install the roller ring and turntable.
Check that the turntable rotates freely.
English 7
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 7
12/6/2017 2:25:03 PM
Installation
02
20 cm
above
Maintenance
Installation
Replacement (repair)
Cleaning
Clean the oven regularly to prevent impurities from building up on or inside the
oven. Also pay special attention to the door, door sealing, and turntable and roller
ring (applicable models only).
If the door won’t open or close smoothly, first check if the door seals have built up
impurities. Use a soft cloth in soapy water to clean both the inner and outer sides
of the oven. Rinse and dry well.
To remove stubborn impurities with bad smells from inside the oven
Maintenance
1.With an empty oven, put a cup of diluted lemon juice on the centre of the
turntable.
2.Heat the oven for 10 minutes at max power.
3.When the cycle is complete, wait until the oven cools down. Then, open the door
and clean the cooking chamber.
To clean inside swing-heater models
To clean the upper area of the cooking
chamber, lower the top heating element by
45° as shown. This will help clean the upper
area. When done, reposition the top heating
element.
WARNING
This oven has no user-removable parts inside. Do not try to replace or repair the
oven yourself.
•If you encounter a problem with hinges, sealing, and/or the door, contact a
qualified technician or a local Samsung service centre for technical assistance.
•If you want to replace the light bulb, contact a local Samsung service centre. Do
not replace it yourself.
•If you encounter a problem with the outer housing of the oven, first unplug the
power cord from the power source, and then contact a local Samsung service
centre.
Care against an extended period of disuse
•If you don’t use the oven for an extended period of time, unplug the power cord
and move the oven to a dry, dust-free location. Dust and moisture that builds up
inside the oven may affect the performance of the oven.
CAUTION
•Keep the door and door sealing clean and ensure the door opens and closes
smoothly. Otherwise, the oven’s lifecycle may be shortened.
•Take caution not to spill water into the oven vents.
•Do not use any abrasive or chemical substances for cleaning.
•After each use of the oven, use a mild detergent to clean the cooking chamber
after waiting for the oven to cool down.
8 English
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 8
12/6/2017 2:25:03 PM
Oven features
Control panel
Oven
01
02
06
04
07
08
09
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01 Thai Menu Button
02 Auto Cook Button
03 Quick Defrost Button
04 Keep Warm Button
05 Microwave Button
06 Deodorization Button
07 Child Lock Button
08 Select/Clock Button
09 Down Button
10 Up Button
11 Stop/Eco Button
12 Start/+30s Button
Oven features
05
03
10
01 Door handle
02 Door
03 Ventilation holes
04 Light
05 Door latches
06 Turntable
07 Coupler
08 Roller ring
09 Safety interlock holes
10 Control panel
English 9
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 9
12/6/2017 2:25:03 PM
Oven use
How a microwave oven works
Checking that your oven is operating correctly
Microwaves are high-frequency electromagnetic waves; the energy released
enables food to be cooked or reheated without changing either the form or the
colour.
You can use your microwave oven to:
The following simple procedure enables you to check that your oven is
working correctly at all times. If you are in doubt, refer to the section entitled
“Troubleshooting” on the page 25 to 27.
•Defrost
•Reheat
•Cook
Cooking principle.
NOTE
The oven must be plugged into an appropriate wall socket. The turntable must be
in position in the oven. If a power level other than the maximum (100 % - 800 W)
is used, the water takes longer to boil.
Oven use
1.The microwaves generated by the
magnetron reflected at cavity and are
distributed uniformly as the food rotates
on the turntable. The food is thus cooked
evenly.
2.The microwaves are absorbed by the
food up to a depth of about 1 inch
(2.5 cm). Cooking then continues as the
heat is dissipated within the food.
3. Cooking times vary according to the
container used and the properties of the
food:
•Quantity and density
•Water content
•Initial temperature (refrigerated or not)
Open the oven door by pulling the handle on the upper side of the door.
Place a glass of water on the turntable. Close the door.
Press the START/+30s button and set the
time to 4 or 5 minutes, by pressing the
START/+30s button the appropriate number
of times.
Result: The oven heats the water for 4 or
5 minutes.
The water should then be boiling.
IMPORTANT
As the centre of the food is cooked by heat dissipation, cooking continues even when
you have taken the food out of the oven. Standing times specified in recipes and in
this booklet must therefore be respected to ensure:
•Even cooking of the food right to the centre.
•The same temperature throughout the food.
10 English
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 10
12/6/2017 2:25:04 PM
Cooking/Reheating
Setting the time
The following procedure explains how to cook or reheat food.
When power is supplied, “88:88” and then “12:00” is automatically displayed on
the display.
IMPORTANT
ALWAYS check your cooking settings before leaving the oven unattended.
Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door. Never
switch the microwave oven on when it is empty.
1.Press the Microwave button.
Result: The 800 W (Maximum cooking
power) indications are displayed:
1
(microwave mode)
•When you first install your microwave oven
•After a power failure
NOTE
Do not forget to reset the clock when you switch to and from summer and winter
time.
1.Press the Select/Clock button.
1
2
3
4
3.Set the cooking time by pressing the Up
or Down button.
Result: The cooking time is displayed.
4.Press the START/+30s button.
Result: The oven light comes on and the
turntable starts rotating. Cooking
starts and when it has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
3
4
5
2.Set the 24-hour or 12-hour notation by
pressing the Up or Down button. And
then press the Select/Clock button.
3.Press the Up or Down button to set the
hour. And then press the Select/Clock
button.
4.Press the Up or Down button to set the
minute.
5.When the right time is displayed, press
the Select/Clock button to start the clock.
Result: The time is displayed whenever
you are not using the microwave
oven.
English 11
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 11
12/6/2017 2:25:04 PM
Oven use
2
2. Select the appropriate power level by
pressing the Up or Down button. (Refer to
the power level table.) And then press the
Select/Clock button.
Please set the current time. The time can be displayed in either the 24-hour or 12hour notation. You must set the clock:
Oven use
Power levels and time variations
Adjusting the cooking time
The power level function enables you to adapt the amount of energy dissipated
and thus the time required to cook or reheat your food, according to its type and
quantity. You can choose between six power levels.
You can increase the cooking time by pressing the START/+30s button once for
each 30 seconds to be added.
Power level
Percentage
Output
100 %
800 W
MEDIUM HIGH
75 %
600 W
MEDIUM
56 %
450 W
MEDIUM LOW
38 %
300 W
DEFROST
23 %
180 W
LOW
13 %
100 W
HIGH
The cooking times given in recipes and in this booklet correspond to the specific
power level indicated.
Oven use
If you select a...
Then the cooking time must be...
Higher power level
Lower power level
Decreased
Increased
•Check how cooking is progressing at any time simply by opening the door
•Increase the remaining cooking time
Method 1
2
To increase the cooking time of your food
during cooking, press the START/+30s
button once for each 30 seconds that you
wish to add.
•Example: To add three minutes, press the
START/+30s button six times.
1
Method 2
Just pressing the Up or Down button to
adjust cooking time.
12 English
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 12
12/6/2017 2:25:05 PM
Stopping the cooking
Using the thai menu features
You can stop cooking at any time so that you can:
•Check the food
•Turn the food over or stir it
•Leave it to stand
The Thai Menu features has 24 pre-programmed cooking times. You do not need to
set either the cooking times or the power level.
You can adjust the type of the serving by pressing the Up or Down button.
IMPORTANT
To stop the cooking...
Then...
Use only recipients that are microwave-safe.
Temporarily
Open the door or press the STOP/ECO button once.
Result: Cooking stops.
To resume cooking, close the door again and press the
START/+30s button.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
1.Press the Thai Menu button.
Completely
Press the STOP/ECO button once.
Result: Cooking stops.
If you wish to cancel the cooking settings, press the
STOP/ECO button again.
1
2
2.Select the type of food that you are
cooking by pressing the Up or Down
button.
The oven has an energy save mode.
•Press the STOP/ECO button.
Result: Display off.
•To remove energy save mode, open the
door or press the STOP/ECO button and
then display shows current time. The oven
is ready for use.
3
3.Press the START/+30s button.
Result: The food is cooked according
to the pre-programmed setting
selected.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
NOTE
Auto energy saving function
If you do not select any function when appliance is in the middle of setting or
operating with temporary stop condition, function is canceled and clock will be
displayed after 25 minutes.
Oven Lamp will be turned off after 5 minutes with door open condition.
English 13
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 13
12/6/2017 2:25:05 PM
Oven use
Setting the energy save mode
Oven use
The following table presents quantities and appropriate instructions about 24
pre-programmed cooking options. Those programmes are running with microwave
energy only.
Code/Food
Serving size
1
Poached Eggs with
Soybean Milk
2 person
Ingredients
Code/Food
4
Spicy Minced Pork
Salad
2 person
½ cup. Chopped seafood, 20 Fresh bird
chili, 5 pieces. Garlic, ½ cup. Shallot, ½ cup.
Shredded lemongrass, 1 tbs. Shrimp paste,
2 ts. Palm sugar, 2 tbs. lime, 2 egg
Oven use
Instructions
Cook rinsed shrimps and squids.
When oven beeps, crush fresh bird chili, garlic for
crushingly and add palm sugar, lime juice to admix
Shredded lemongrass, shallots and boiled seafood.
Put egg in a bowl, add water and salt. And cook. Serve.
3
Steamed Shrimp
with Fresh Milk and
Shiitake Mushroom
2 person
Ingredients
2 person
250 g Minced pork, 100 g Pork liver,
½ cup Mint leaves, ½ cup Chopped shallots,
3 tbs. Shredded spring onion, ½ tbs.
Cayenne, ½ tbs. Sugar, ½ cup Water or Soup
stock, 3 tbs. lime juice, 1 tbs. Fish sauce,
2 tbs. Roasted rice
4 egg, ½ cup Ginkgo, 4 pieces Imitation
crab, 1 ts. Seasoning powder, ½ cup
Soybean milk, ¼ ts. Pepper
Instructions
Put minced pork and liver pork in a bowl, add water. And
cook. Add shallot, spring onion, and mint leaves. Flavored
with lime juice, fish sauce, roasted rice, cayenne and sugar
together. Serve.
Instructions
Mix egg and soybean milk together, filter too.
Add ingredients and take to a bowl.
And cook. Serve, decorate by imitation crab and ginkgo.
2
Seafood Chili with
Boiled Egg
Serving size
3-5 River shrimps, 1 egg, ½ cup Fresh milk,
¼ ts. Salt, ½ ts. Curry powder, ½ ts. Pepper,
50 g Shiitake Mushroom, ½ cup Chopped
celery, Lime
Instructions
Wash shrimp, cut both shell of shrimp from head to tail.
Sorted shrimp into a container.
Mix shiitake Mushroom, celery, fresh milk, egg, curry
powder, salt, and pepper together. Put on shrimp, and
cook. Serve.
5
Boiled Pork with
Lime, Garlic and
Chili Sauce (Moo
Ma-nao)
6
Shrimp Potted with
Vermicelli
2 person
200 g Pork sirloin, 5 pieces Sliced lime,
15 Green-red bird chili, 2 tbs. garlic, 1 tbs.
Sugar, 1 tbs. Fish sauce, 3 tbs. lime juice,
1 cup Shredded Cabbage
Instructions
Wash and slice pork, and cook with water.
When oven beeps, mix sugar, fish sauce, lime juice and
cook. Crush bird chili and garlic together.
Put shredded cabbage, pork and pour spicy sauce.
Serve.
2 person
3 – 4 Banana shrimp, 4 pieces Bacon,
200 g Fresh vermicelli or soak, 1 ts. Pepper
seed, ¼ cup Crushed garlic, 4 pieces Sliced
old ginger, 2 tbs. Oyster sauce, ½ tbs. White
soy sauce, ½ tbs. Sugar, ½ ts. Sesame oil,
½ cup Chopped celery
Instructions
Mix Oyster oil, white soy sauce, sugar, and sesame oil
together.
Mash to shrimp and vermicelli, celery, pepper seed, ginger,
and crushed garlic. Put bacon in bowl and cook. Serve.
14 English
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 14
12/6/2017 2:25:05 PM
Code/Food
7
Fried Vegan
Vermicelli
Serving size
2 person
Ingredients
150 g Vermicelli, 1 cup Chopped cabbage,
1 cup Chopped carrot, 1 cup Shredded
shiitake Mushroom, 2 tbs. Oyster sauce,
1 tbs. Mushroom soy sauce, ½ ts. Sugar,
2 tbs. Soup stock, ½ ts. Pepper, 2 tbs. Oil
Code/Food
Serving size
Ingredients
9
Winged Bean Salad
2 person
150 g shredded winged Bean, 6 shrimps,
100 g Minced pork, 15 Shredded bird chili,
2 tbs. Chili sauce, 2tbs. lime, 1 tbs. Fish
sauce, 1 tbs. Palm sugar, 2 tbs. Fried peanut,
¼ tbs. Fried shallots, 7 Fried bird chili,
2 tbs. Elite, 2 eggs
Instructions
Chop all vegetable in a bowl, wrap and cook.
Mix oyster oil, White soy sauce, soup stock, oil together.
Mash to vermicelli and vegetable, and cook. Serve.
8
Minced Pork
Noodles
3 person
Instructions
Mash wide rice noodles and black soy sauce together. And
cook.
When oven beeps, marinate pork with seasoning sauce,
pepper, oyster sauce in a bowl. Add oil, chopped garlic,
onion, tomato, pepper and mash again. Put in oven and
cook. When oven beeps, add white soy sauce, sugar, and
tomato sauce. Mix Hong Kong tapioca flour with water,
take to blow. Put in oven and cook.
Pour on noodles, serve with lettuce.
10
Spicy Spaghetti
2 person
60 g spaghetti, 200 g Minced beef,
10 pieces Garlic, 15 bird chili, 4 Green
pepper, 1 cup Holy basil, 1 tbs. Seasoning
sauce, 1 ts. Sugar, 1 tbs. Oyster sauce
Instructions
Boil spaghetti in oven.
When oven beeps, chopped chili and garlic together, mash
with minced beef and cook.
When 2nd oven beeps, add fish sauce, seasoning sauce,
sugar, oyster sauce and cook. When 3rd oven beeps, add
spaghetti and green pepper, holy basil to mash. And cook.
Serve.
English 15
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 15
12/6/2017 2:25:05 PM
Oven use
400 g Wide rice noodles, 200 g Minced
pork, 2 tbs. Seasoning sauce, ½ ts. Cayenne
marinated pork, 1 tbs. Oyster sauce, ½ cup
Diced onion, 2 cup Diced tomato, ½ cup
Chopped baby corn, 1 tbs. Chopped garlic,
2 tbs. White soy sauce, 1 tbs. Sugar, ¼ cup
Tomato sauce, 2 tbs. Oil, 1 tbs. Black soy
sauce, Lettuce for decoration
Instructions
Boil egg with Salt in oven.
When oven beeps, fry dried bird chili with oil in and cook.
When 2nd oven beeps, fry shallot with oil and cook.
When 3rd oven beeps, boil shrimp, minced pork and in
oven. Bring out and put wing bean together.
Mix palm sugar, Fish sauce, lime juice, chili sauce, and
bird chili together. Mix all ingredients together. Pour with
coconut milk and serve with egg.
Oven use
Code/Food
11
Baked Rice with
Taro
Serving size
Ingredients
2 person
2 cup Jasmine rice, 1 cup Pork shoulder,
½ cup Chinese sausage, 1 tbs. Chopped
garlic, ½ cup Boiled diced taro, 2 tbs. Boiled
diced carrot, 1 tbs. Boiled string bean, 1 tbs.
Boiled corn, 5 Dried shiitake mushroom,
2 tbs. White soy sauce, 2 ts. Sugar, 1 tbs.
Oyster sauce, 1 ts. Pepper, 2 tbs. Oil
Code/Food
14
Fish Soup with
Ginger
2 person
Oven use
150 g Soaked rice noodles, 200 g Crab,
1 tbs. Chopped garlic, ½ tbs. Chopped
ginger, 10 shiitake mushroom, ½ cup Sliced
onion, 1 cup Shredded cabbage, ½ cup Cut
Chinese chives, 1 cup Cut spring onion,
½ tbs. Chinese liquor, 1 tbs. White soy
sauce, 2 tbs. Oyster sauce, 1 tbs. Seasoning
sauce, ½ tbs. Sweet black soy sauce, Oil
Instructions
Mix crab and chopped ginger, chopper garlic and oil together.
And cook. When oven beeps, add noodles and vegetable too,
seasoning and mash together. Then cook. Serve.
13
Fried Sweet and
Sour Shrimp
2 person
10 shrimps without shell, 1 cup Diced sweet
peppers three colors, 1 cup Diced pineapple,
1 cup Diced onion, 1 cup Cucumber, 1 tbs.
Chopped garlic, 1 cup sliced tomato, 1 tbs.
Sugar, ½ cup. Chili sauce, 1 tbs. Seasoning
sauce, 1 tbs. Vinegar, 2 tbs. Oil, ¼ cup Water.
Ingredients
2 person
4 Fresh mackerel, 10 Shallots, 1 tbs. Shrimp
paste, ½ ts. Pepper seed, ½ cup Shredded
ginger, ½ cup Tamarind juice, ½ tbs. Fish
sauce, 1 tbs. Bean paste, ½ cup Chopped
spring onion, 2 cup Water
Instructions
Crush shallot, pepper seed, ginger together, add shrimp
paste. Add water and Pounded spices in bowl, and cook.
When oven beeps, put seasoning with tamarind juice, fish
sauce, bean paste and add mackerel in oven and cook.
Sprinkle with spring onion, serve.
Instructions
Mash garlic, pork shoulder, chinese sausage with oil. And
cook. When oven beeps, put remaining ingredients in oven
and cook. Serve.
12
Fried Rice Noodles
with Crab
Serving size
15
Chicken Fried with
Cashews
3–4 person
250 g Chicken breast, ½ cup Roasted
Cashew, ¼ cup Spring onion, 5 Dried big
chili, 1 cup Straw mushrooms, ½ cup Onion,
½ cup Three color Sweet peppers, 2 tbs.
Oyster sauce, 2 tbs. White soy sauce, 1 tbs.
Sugar, ½ tbs. Sesame oil, 1 tbs. Wheat flour,
½ ts. Pepper, ¼ cup Water
Instructions
Cut chicken for marinate with salt, pepper, oil. And cook.
When oven beeps, mash to dried chili, roasted cashew,
oil. And cook. When 2nd oven beeps, mix white soy sauce,
oyster sauce, sugar, sesame oil, wheat flour, and water
together. Put them in oven, and cook.
When 3rd oven beeps, mix and mash all ingredients
together, and cook. Serve.
Instructions
Mix shrimp, garlic, and oil in a blow, and cook.
When oven beeps, add vegetable, seasoning together. And
cook. When 2nd oven beeps, bring out and mash. Then put
in oven and cook. Serve.
16 English
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 16
12/6/2017 2:25:05 PM
Code/Food
16
Pork Fried with
Ginger
Serving size
Ingredients
Code/Food
Serving size
2 person
150 g Pork, 200 g Shredded ginger, 1 tbs.
Chopped garlic, ½ cup Ear mushroom,
½ cup Cut spring onion, ¼ cup Shredded red
chilies, 1 tbs. Bean paste, 1 tbs. Seasoning
sauce, 1 tbs. Oyster sauce, ½ tbs. Sugar,
2 tbs. Oil
21
Lemon Grass Punch
3–4 person
Instructions
Mix garlic, pork, and oil in a blow. Put them in oven,
and cook. When oven beeps, add ginger and remaining
vegetable, then cook. When 2nd oven beeps, mash and
cook again. Serve with rice.
17
Ginko Nuts with
Sweet Taro Mousse
19
Stir Fried Chicken
and Basil with Rice
20
Spicy Hot Choco
1 person
1 Rice with sweet & sour soup frozen
1 Stir fried chicken and basil with rice frozen
Instructions
Remove sleeve and pierce film several time.
Put it in oven, and cook. Serve.
4 person
22
Mint Tea with
Lemon
1 Ginko nuts with sweet taro mousse frozen
Instructions
Remove sleeve and pierce film several time.
Put it in oven, and cook. Serve.
1 person
Instructions
Cut and smash lemon grass bring to boil with ginger in
water in oven.
Bring out and mix all together serve with ice.
3 cup milk, ½ cup sugar, 2 – 3 coco powder,
½ tbs. ground cinnamon
23
Pork Panang Curry
with Rice
24
Brown Rice &
Soybean Milk
3–4 person
1 cup mint leaf, ½ cup Brown sugar, 2 tbs.
Lemon juice with lemon pieces, 4 cup water
Instructions
Boil mint leaf with water in oven.
Bring out and mix with brown sugar and lemon juice.
Serve hot.
1 person
1 Pork panang curry with rice Frozen
Instructions
Remove sleeve and pierce film several time. And cook.
Serve.
2–4 person
6 cup Soybean soak, 2 cup Brown rice soak,
½ cup sugar, ½ tsp. salt, 5 cup water, 1
Pandan leaf, Red bean or jelly for serve with
Instructions
Soak soybean & brown rice in hot water for 3 – 5 hours.
Blend with 5 cup of water. Filter grounds, pour in bowl
with pandan leaf, sugar salt. And cook.
Serve hot with red bean or other grain.
Instructions
Split 1 cup milk mix with other ingredient and cook.
When oven beeps, pour remain milk and cook again.
Serve hot.
English 17
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 17
12/6/2017 2:25:05 PM
Oven use
18
Rice with Sweet &
Sour Soup
1 person
Instructions
Remove sleeve and pierce film several time.
Put it in oven, and cook. When oven beeps, bring out
shake pack a serveral time, put back in oven and cook.
Serve immediately.
Ingredients
10 Whole lemon grass, ⅔ cup Pineapple
juice, 4 slide of ginger, ¼ cup honey, 3 cup
water
Oven use
Using the auto cook features
The Auto Cook features has 20 pre-programmed cooking times. You do not need to
set either the cooking times or the power level.
You can adjust the type of the serving by pressing the Up or Down button.
IMPORTANT
Use only recipients that are microwave-safe.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
1.Press the Auto Cook button.
1
2
Oven use
3
2.Select the type of food that you are
cooking by pressing the Up or Down
button.
3.Press the START/+30s button.
Result: The food is cooked according
to the pre-programmed setting
selected.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
The following table presents quantities and appropriate instructions about 20
pre-programmed cooking options. Those programmes are running with microwave
energy only.
Code/Food
Serving
size
1
Chilled Ready
Meal
300-350 g
2
Chilled Ready
Meal
400-450 g
3
Chilled
Vegetarian Meal
300-350 g
4
Chilled
Vegetarian Meal
400-450 g
Instructions
Put on a ceramic plate and cover with microwave
cling film. This programme is suitable for meals
consisting of 3 components (e.g. meat with sauce,
vegetables and a side dishes like potatoes, rice or
pasta). Stand for 2-3 minutes.
Put meal on a ceramic plate and cover with
microwave cling film. This programme is suitable
for meals consisting of 2 components (e.g.
spaghetti with sauce or rice with vegetables).
Stand for 2-3 minutes.
5
Broccoli
250 g
Rinse and clean fresh broccoli and prepare florets.
Put them evenly into a glass bowl with lid. Add
30 ml (2 tbsp) water when cooking for 250 g.
Put bowl in the centre of turntable. Cook covered.
Stir after cooking. Stand for 1-2 minutes.
6
Carrots
250 g
Rinse and clean carrots and prepare even slices.
Put them evenly into a glass bowl with lid. Add
30 ml (2 tbsp) water when cooking for 250 g.
Put bowl in the centre of turntable. Cook covered.
Stir after cooking. Stand for 1-2 minutes.
7
Green Beans
250 g
Rinse and clean green beans. Put them evenly
into a glass bowl with lid. Add 30 ml (2 tbsp)
water when cooking 250 g.
Put bowl in the centre of turntable. Cook covered.
Stir after cooking. Stand for 1-2 minutes.
18 English
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 18
12/6/2017 2:25:06 PM
Code/Food
Serving
size
15
Chicken Breasts
300 g
Rinse pieces and put on a ceramic plate.
Cover with microwave cling film. Pierce film.
Put dish on turntable. Stand for 2 minutes.
16
Turkey Breasts
300 g
Rinse pieces and put on a ceramic plate.
Cover with microwave cling film. Pierce film.
Put dish on turntable. Stand for 2 minutes.
17
Fresh Fish
Fillets
300 g
Rinse fish and put on a ceramic plate, add 1 tbsp
lemon juice. Cover with microwave cling film.
Pierce film. Put dish on turntable.
Stand for 1-2 minutes.
18
Fresh Salmon
Fillets
300 g
Rinse fish and put on a ceramic plate, add 1 tbsp
lemon juice. Cover with microwave cling film.
Pierce film. Put dish on turntable.
Stand for 1-2 minutes.
19
Fresh Prawns
250 g
Rinse prawns on a ceramic plate, add 1 tbsp
lemon juice. Cover with microwave cling film.
Pierce film. Put dish on turntable.
Stand for 1-2 minutes.
20
Fresh Trout
200 g
Put 1 fresh whole fish into an ovenproof dish.
Add a pinch salt, 1 tbsp lemon juice and herbs.
Cover with microwave cling film. Pierce film.
Put dish on turntable. Stand for 2 minutes.
150 g
Rinse and clean spinach. Put into a glass bowl
with lid. Do not add water. Put bowl in the centre
of turntable. Cook covered. Stir after cooking.
Stand for 1-2 minutes.
9
Corn on the Cob
250 g
Rinse and clean corn on the cob and put into an
oval glass dish. Cover with microwave cling film
and pierce film. Stand for 1-2 minutes.
10
Peeled
Potatoes
250 g
Wash and peel the potatoes and cut into a similar
size. Put them into a glass bowl with lid.
Add 45-60 ml (3-4 tbsp) water. Put bowl in the
centre of turntable. Cook covered. Stand for
2-3 minutes.
125 g
Use a large glass ovenware dish with lid.
Add double quantity of cold water (250 ml).
Cook covered. Stir before standing time and add
salt and herbs. Stand for 5-10 minutes.
12
Wholemeal
Macaroni
125 g
Use a large glass ovenware dish with lid.
Add 500 ml hot boiling water, a pinch of salt and
stir well. Cook uncovered. Stir before standing
time and drain thoroughly afterwards. Stand for
1 minutes.
13
Quinoa
125 g
Use a large glass ovenware dish with lid.
Add double quantity of cold water (250 ml).
Cook covered. Stir before standing time and add
salt and herbs. Stand for 1-3 minutes.
14
Bulgur
125 g
Use a large glass ovenware dish with lid.
Add double quantity of cold water (250 ml).
Cook covered. Stir before standing time and add
salt and herbs. Stand for 2-5 minutes.
Instructions
English 19
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 19
12/6/2017 2:25:06 PM
Oven use
Code/Food
8
Spinach
11
Brown Rice
Serving
size
Instructions
Oven use
Using the quick defrost features
The Quick Defrost features enable you to defrost meat, poultry, fish, frozen
vegetable and frozen bread. The defrost time and power level are set
automatically. You simply select the programme and the weight.
NOTE
Use only containers that are microwave-safe.
Open the door. Place the frozen food on a ceramic in the centre of the turntable.
Close the door.
1.Press the Quick Defrost button.
The following table presents the various Quick Defrost programmes, serving size,
standing times and appropriate instructions. Remove all kind of package material
before defrosting. Place meat, poultry, fish, vegetable and bread on a flat glass
dish or ceramic plate.
Serving size
Instructions
1
Meat
Code/Food
200-1500 g
Shield the edges with aluminium foil. Turn the meat
over, when the oven beeps. This programme is suitable
for beef, lamb, pork, steaks, chops, minced meat.
Stand for 20-60 minutes.
2
Poultry
200-1500 g
Shield the leg and wing tips with aluminium foil.
Turn the poultry over, when the oven beeps. This
programme is suitable for whole chicken as well as
for chicken portions.
Stand for 20-60 minutes.
3
Fish
200-1500 g
Shield the tail of a whole fish with aluminium foil. Turn
the fish over, when the oven beeps. This programme is
suitable for whole fishes as well as for fish fillets.
Stand for 20-60 minutes.
4
Vegetable
200-1500 g
Spread frozen vegetable evenly into a flat glass
dish. Turn over or stir the frozen vegetable, when
the oven beeps.
This programme is suitable for all kind of frozen
vegetable. Stand for 5-20 minutes.
5
Bread
200-1500 g
Put bread horizontally on a piece of kitchen paper
and turn over, as soon as the oven beeps. Place cake
on a ceramic plate and if possible, turn over, as soon
as the oven beeps. (Oven keeps operating and is
stopped, when you open the door.) This programme
is suitable for all kinds of bread, sliced or whole, as
well as for bread rolls and baguettes. Arrange bread
rolls in a circle. This programme is suitable for all
kinds of yeast cake, biscuit, cheese cake and puff
pastry. It is not suitable for short/ crust pastry, fruit
and cream cakes as well as for cake with chocolate
topping. Stand for 10- 30 minutes.
1
Oven use
2
3
4
5
2.Select the type of food that you are
cooking by pressing the Up or Down
button. And then press the Select/Clock
button.
3.Select the size of the serving by pressing
the Up or Down button. (Refer to the
table on the side.)
4.Press the START/+30s button.
Result:
•Defrosting begins.
•The oven beeps through defrosting to
remind you to turn the food over.
5.Press the START/+30s button again to
finish defrosting.
Result:
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
20 English
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 20
12/6/2017 2:25:06 PM
Using the keep warm features
Using the deodorization features
The Keep Warm feature keeps food hot until it’s served. Use this function to keep
food warm until ready to serve.
Use this features after cooking odorous food or when there is a lot of smoke in the
oven interior.
First clean the oven interior.
NOTE
Press the Deodorization button after
you have finished cleaning. As soon as
you press the Deodorization button, the
operation will start automatically. when it
has finished, the oven beeps four times.
The maximum Keep Warm time is 99 minutes.
1.Press the Keep Warm button.
1
2.Pressing the Up and Down button if you
want to set the warming time.
3.Press the START/+30s button.
•To stop warming the food, open the
door or press STOP/ECO button.
2
NOTE
The deodorization time has been specified as 5 minutes. It increases by 30 seconds
whenever the START/+30s button is pressed.
NOTE
The maximum deodorization time is 15 minutes.
Oven use
3
IMPORTANT
Do not use this function to reheat cold foods. This programmes are for keeping
food warm that has just been cooked.
IMPORTANT
Do not recommend food being kept warm for too long (more than 1 hour), as it will
continue to cook. Warm food spoils more quickly.
IMPORTANT
Do not cover with lids or plastic wrap.
IMPORTANT
Use oven gloves when taking out food.
English 21
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 21
12/6/2017 2:25:06 PM
Oven use
Cookware guide
Using the child lock features
To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to penetrate
the food, without being reflected or absorbed by the dish used.
Your microwave oven is fitted with a special child lock programme, which enables
the oven to be “locked” so that children or anyone unfamiliar with it cannot
operate it accidentally.
1.Press the Child Lock button for
3 seconds.
1
Result:
2
•The oven is locked (no functions can be
selected).
•The display shows “L”.
2.To unlock the oven, press the Child Lock
button for 3 seconds.
Result: The oven can be used normally.
Switching the beeper off
Cookware guide
You can switch the beeper off whenever you want.
1.Press the Down and STOP/ECO button at
the same time.
Result: The oven does not beep to
indicate the end of a function.
1
2.To switch the beeper back on, press the
2
Down and STOP/ECO button again at the
same time.
Result: The oven operates normally.
Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the cookware is
marked microwave-safe, you do not need to worry.
The following table lists various types of cookware and indicates whether and how
they should be used in a microwave oven.
Cookware
Microwavesafe
Comments
Aluminum foil
✓✗
Can be used in small quantities to protect
areas against overcooking. Arcing can
occur if the foil is too close to the oven
wall or if too much foil is used.
Crust plate
✓
Do not preheat for more than 8 minutes.
China and
earthenware
✓
Porcelain, pottery, glazed earthenware
and bone china are usually suitable,
unless decorated with a metal trim.
Disposable polyester
cardboard dishes
✓
Some frozen foods are packaged in these
dishes.
•Polystyrene cups
containers
✓
Can be used to warm food. Overheating
may cause the polystyrene to melt.
•Paper bags or
newspaper
✗
May catch fire.
•Recycled paper or
metal trims
✗
May cause arcing.
•Oven-to-tableware
✓
Can be used, unless decorated with a
metal trim.
•Fine glassware
✓
Can be used to warm foods or liquids.
Delicate glass may break or crack if
heated suddenly.
•Glass jars
✓
Must remove the lid. Suitable for
warming only.
Fast-food packaging
Glassware
1
2
22 English
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 22
12/6/2017 2:25:07 PM
Cooking guide
Cookware
Microwavesafe
Microwaves
Comments
Microwave energy actually penetrates food, attracted and absorbed by its water,
fat and sugar content.
The microwaves cause the molecules in the food to move rapidly. The rapid
movement of these molecules creates friction and the resulting heat cooks the
food.
Metal
•Dishes
✗
•Freezer bag twist
ties
✗
May cause arcing or fire.
Paper
Cooking
•Plates, cups,
napkins and
kitchen paper
✓
For short cooking times and warming.
Also to absorb excess moisture.
•Recycled paper
✗
May cause arcing.
✓
Particularly if heat-resistant
thermoplastic. Some other plastics may
warp or discolour at high temperatures.
Do not use Melamine plastic.
Plastic
•Containers
✓
Can be used to retain moisture. Should
not touch the food. Take care when
removing the film as hot steam will
escape.
•Freezer bags
✓✗
Only if boilable or oven-proof. Should not
be airtight. Prick with a fork, if necessary.
Wax or greaseproof paper
✓
Can be used to retain moisture and
prevent spattering.
✓
: Recommended
✓✗
: Use caution
✗
: Unsafe
Cookware must allow microwave energy to pass through it for maximum
efficiency. Microwaves are reflected by metal, such as stainless steel, aluminium
and copper, but they can penetrate through ceramic, glass, porcelain and plastic as
well as paper and wood. So food must never be cooked in metal containers.
Food suitable for microwave cooking:
Many kinds of food are suitable for microwave cooking, including fresh or frozen
vegetables, fruit, pasta, rice, grains, beans, fish, and meat. Sauces, custard, soups,
steamed puddings, preserves, and chutneys can also be cooked in a microwave
oven. Generally speaking, microwave cooking is ideal for any food that would
normally be prepared on a hob. Melting butter or chocolate, for example (see the
chapter with tips, techniques and hints).
Covering during cooking
To cover the food during cooking is very important, as the evaporated water rises
as steam and contributes to cooking process. Food can be covered in different
ways: e.g. with a ceramic plate, plastic cover or microwave suitable cling film.
Standing times
After cooking is over food the standing time is important to allow the temperature
to even out within the food.
English 23
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 23
12/6/2017 2:25:07 PM
Cooking guide
•Cling film
Cookware for microwave cooking:
Cooking guide
Reheating Liquids and Food
Use the power levels and times in this table as a guide lines for reheating.
Food
Serving Size
Power
Time (min.)
Drinks (Coffee, Tea
and Water)
150 ml (1 cup)
250 ml (1 mug)
800 W
1-1½
1½-2
Instructions
Pour into cup and reheat uncovered. Put cup/ mug in
the centre of turntable. Keep in microwave oven during
standing time and stir well. Stand for 1-2 minutes.
Soup (Chilled)
250 g
800 W
3-3½
Food
Plated Meal
(Chilled)
Pasta (Frozen)
(Cannelloni,
Macaroni, Lasagne)
Serving Size
Power
Time (min.)
350 g
600 W
5½-6½
Instructions
Plate a meal of 2-3 chilled components on a ceramic dish.
Cover with microwave cling-film. Stand for 3 minutes.
400 g
450 W
16-16½
Instructions
Put frozen pasta into a small flat rectangular glass pyrex
dish. Put the dish directly on the turntable. Stand for
2-3 minutes.
Instructions
Pour into a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir
well after reheating. Stir again before serving. Stand for
2-3 minutes.
Stew (Chilled)
350 g
600 W
5½-6½
Instructions
Put stew in a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir
occasionally during reheating and again before standing
and serving. Stand for 2-3 minutes.
Cooking guide
Pasta with Sauce
(Chilled)
Filled Pasta with
Sauce (Chilled)
350 g
600 W
4½-5½
Instructions
Put pasta (e.g. spaghetti or egg noodles) on a flat ceramic
plate. Cover with microwave cling film. Stir before serving.
Stand for 3 minutes.
350 g
600 W
5-6
Instructions
Put filled pasta (e.g. ravioli, tortellini) in a deep ceramic
plate. Cover with plastic lid. Stir occasionally during
reheating and again before standing and serving. Stand
for 3 minutes.
24 English
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 24
12/6/2017 2:25:07 PM
Troubleshooting and information code
Troubleshooting
Problem
If you have any of the problems listed below try the solutions given.
Problem
Cause
Action
General
The buttons
cannot be pressed
properly.
Foreign matter may
be caught between the
buttons.
Remove the foreign matter
and try again.
For touch models:
Moisture is on the
exterior.
Wipe the moisture from the
exterior.
Deactivate Child lock.
The Eco (power-saving)
function is set.
Turn off the Eco function.
The oven does not
work.
Power is not supplied.
Make sure power is supplied.
The door is open.
Close the door and try again.
The door open safety
mechanisms are covered
in foreign matter.
Remove the foreign matter
and try again.
The user has opened the
door to turn food over.
After turning over the food,
press the Start button again to
start operation.
The oven stops
while in operation.
Cause
Action
The oven has been
cooking for an extended
period of time.
After cooking for an extended
period of time, let the oven
cool.
The cooling fan is not
working.
Listen for the sound of the
cooling fan.
Trying to operate the
oven without food inside.
Put food in the oven.
There is not sufficient
ventilation space for the
oven.
There are intake/exhaust
outlets on the front and rear of
the oven for ventilation.
Keep the gaps specified in the
product installation guide.
Several power plugs are
being used in the same
socket.
Designate only one socket to
be used for the oven.
There is a popping
sound during
operation, and the
oven doesn't work.
Cooking sealed food or
using a container with a
lid may causes popping
sounds.
Do not use sealed containers
as they may burst during
cooking due to expansion of
the contents.
The oven exterior
is too hot during
operation.
There is not sufficient
ventilation space for the
oven.
There are intake/exhaust
outlets on the front and rear
of the oven for ventilation.
Keep the gaps specified in the
product installation guide.
Objects are on top of the
oven.
Remove all objects on the top
of the oven.
Food residue is stuck
between the door and
oven interior.
Clean the oven and then open
the door.
The door cannot be
opened properly.
English 25
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 25
12/6/2017 2:25:07 PM
Troubleshooting and information code
Child lock is activated.
The time is not
displayed.
The power
turns off during
operation.
Troubleshooting and information code
Problem
Heating including
the Warm function
does not work
properly.
Cause
The oven may not work,
too much food is being
cooked, or improper
cookware is being used.
Action
Put one cup of water in a
microwave-safe container
and run the microwave for
1-2 minutes to check whether
the water is heated. Reduce
the amount of food and start
the function again. Use a
cooking container with a flat
bottom.
The thaw function
does not work.
Too much food is being
cooked.
Reduce the amount of food
and start the function again.
The interior light
is dim or does not
turn on.
The door has been left
open for a long time.
The interior light may
automatically turn off when
the Eco function operates.
Close and reopen the door or
press the Cancel button.
Troubleshooting and information code
The interior light is
covered by foreign
matter.
Clean the inside of the oven
and check again.
A beeping sound
occurs during
cooking.
If the Auto Cook function
is being used, this
beeping sound means
it's time to turn over the
food during thawing.
After turning over the food,
press the Start button again to
restart operation.
The oven is not
level.
The oven is installed on
an uneven surface.
Make sure the oven is installed
on flat, stable surface.
There are sparks
during cooking.
Metal containers are used
during the oven/thawing
functions.
Do not use metal containers.
Problem
Cause
Action
When power is
connected, the
oven immediately
starts to work.
The door is not properly
closed.
Close the door and check
again.
There is electricity
coming from the
oven.
The power or power
socket is not properly
grounded.
Make sure the power and
power socket are properly
grounded.
1.Water drips.
2.Steam emits
through a door
crack.
3.Water remains
in the oven.
There may be water or
steam in some cases
depending on the food.
This is not an oven
malfunction.
Let the oven cool and then
wipe with a dry dish towel.
The brightness
inside the oven
varies.
Brightness changes
depending on power
output changes according
to function.
Power output changes during
cooking are not malfunctions.
This is not an oven
malfunction.
Cooking is
finished, but the
cooling fan is still
running.
To ventilate the oven, the
cooling fan continues to
run for about 3 minutes
after cooking is complete.
This is not an oven
malfunction.
26 English
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 26
12/6/2017 2:25:07 PM
Troubleshooting and information code
Problem
Cause
Action
Turntable
Code
While turning, the
turntable comes
out of place or
stops turning.
There is no roller ring,
or the roller ring is not
properly in place.
The turn table
drags while
turning.
The roller ring is not
properly in place, there
is too much food, or the
container is too large and
touches the inside of the
microwave.
Adjust the amount of food and
do not use containers that are
too large.
Food residue is stuck to
the bottom of the oven.
Remove any food residue
stuck to the bottom of the
oven.
The turn table
rattles while
turning and is
noisy.
Information code
Description
Install the roller ring and then
try again.
C-d0
Control buttons
are pressed over
10 seconds.
Action
Clean the keys and check if there
is water on the surface around
key. If it occurs again, turn off the
microwave oven over 30 seconds
and try setting again. If it appears
again, call your local SAMSUNG
Customer Care Centre.
NOTE
If the suggested solution does not solve the problem, contact your local SAMSUNG
Customer Care Centre.
Troubleshooting and information code
English 27
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 27
12/6/2017 2:25:07 PM
Technical specifications
Memo
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design specifications
and these user instructions are thus subject to change without notice.
Model
MS23K3513**
Power source
220 V ~ 50 Hz AC
Power consumption
Microwave
1150 W
Output power
100 W / 800 W - 6 levels (IEC-705)
Operating frequency
2450 MHz
Dimensions (W x H x D)
Outside (Include Handle)
Oven cavity
489 x 275 x 374 mm
330 x 211 x 324 mm
Volume
23 liter
Weight
Net
12.0 kg approx.
Technical specifications
28 English
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 28
12/6/2017 2:25:07 PM
Memo
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 29
12/6/2017 2:25:07 PM
Memo
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 30
12/6/2017 2:25:07 PM
Memo
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 31
12/6/2017 2:25:07 PM
Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service calls to explain product operation, correct improper installation, or perform normal cleaning or
maintenance.
QUESTIONS OR COMMENTS?
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
www.samsung.com/nz/support
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com/cn/support
HONG KONG
3698 4698
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA
1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free)
www.samsung.com/in/support
BANGLADESH
09612300300
08000300300 (Toll free)
www.samsung.com/in/support
INDONESIA
021-5699-7777
0800-112-8888 (Toll Free)
www.samsung.com/id/support
JAPAN
0120-363-905
www.galaxymobile.jp/jp/support
MALAYSIA
1800-88-9999
+603-7713 7420 (Overseas contact)
www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02-422-2111 [ Standard Landline ]
www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/sg/support
THAILAND
0-2689-3232
1800-29-3232 (Toll free)
www.samsung.com/th/support
TAIWAN
0800-329-999 (All Product)
www.samsung.com/tw/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
MYANMAR
+95-1-2399-888
VIP HHP +95-1-2399-990
www.samsung.com/th/support
MACAU
0800 333
www.samsung.com/support
SRI LANKA
+9411SAMSUNG (+94117267864)
+94117540540
+94115900000
www.samsung.com/in/support
DE68-04431R-01
MS23K3513AW_ST_DE68-04431R-01_TH+EN.indb 32
12/6/2017 2:25:07 PM
Download PDF

advertising