Samsung | AR24NYFXAWKNST | Samsung เครื่องปรับอากาศติดผนัง AR9500 Inverter (R32) 12,000 BTU/ชม. คู่มือการติดตั้ง

คู่มือการติดตั้ง
DB68-06591D-02
AR**MYDX*** / AR**NYDX*** / AR**NYFX***
• เนื่ องจากความดันของสารท�ำความเย็น R-32 จะสูงกว่าความดันของ R-22
่ อและอุปกรณ์ทอ
ประมาณ 1.6 เท่า หากไม่ ใช้เครืองมื
่ เฉพาะดังกล่าว อา
จ�ำให้เกิดการแตกหักหรือเกิดการบาดเจ็บได้นอกจากนี้ อาจท�ำให้เกิด
้
่
อุบต
ั เิ หตุรา้ ยแรงได้ เช่น น�ำรัวไหล ไฟฟ้ าดูด หรือไฟไหม้
้ ปกรณ์ทขั
่
้ ้ เพือ
่
• ห้ามติดตังอุ
ี่ บเคลือนด้
วยมอเตอร์ โดยเด็ดขาด ทังนี
ป้ องกันการติดไฟ
การเตรียมความพร้อม
2.500
2.250
13.30
19.15
26.06
34.04
43.09
53.19
4.60
4.79
6.89
9.38
12.26
15.51
19.15
1.42
1.48
2.13
2.90
3.78
4.79
5.91
2
1.15
1.20
1.72
2.35
3.06
3.88
4.79
2.2
0.95
0.99
1.42
1.94
2.53
3.20
3.96
่
• ข้อส�ำคัญ: การค�ำนึ งถึงตารางที่ 1 หรือการพิจารณาถึงข้อบัญญัติ ในท้องถิน
่ บพืนที
้ อยู
่ อ
้ ำของบริ
่
่ ้นเป็ นสิงจ�
่ ำเป็ น
เกียวกั
่ าศัยขันต�
เวณสถานทีนั
้
• ควรด�ำเนินการตรวจสอบดังต่อไปนี้ ส�ำหรับการติดตัง:
่ มเข้าไปจะขึนอยู
้
–– ปริมาณสารท�ำความเย็นทีเติ
ก
่ บ
ั ขนาดของห้อง
–– อุปกรณ์ทใช้
ี่ ในการถ่ายเทอากาศและช่องระบายต่างๆ ควรท�ำงาน
่
้
ได้ตามปกติและไม่มส
ี งใดปิ
ิ
ดกัน
่
–– เครืองหมายและสั
ญลักษณ์ทอยู
ี่ บ
่ นอุปกรณ์ ตา่ งๆ ควรมองเห็นและ
อ่านได้อย่างชัดเจน
่
• หากสารท�ำความเย็นรัวไหล
ให้ถา่ ยอากาศภายในห้องสารท�ำความเย็นทีรั่ ว่
ไหลออกมาสัมผัสกับเปลวไฟ อาจจะท�ำให้เกิดแก๊สพิษได้
้ ปฏิ
่ บต
• ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าพืนที
ั งิ านปราศจากสารไวไฟ
• ในการถ่ายอากาศในสารท�ำความเย็นออก ควรใช้ปั๊มสุญญากาศ
่
• พึงระวังเนื่ องจากสารท�ำความเย็นไม่มก
ี ลิน
่
• เครืองปรั
บอากาศไม่มค
ี ณ
ุ สมบัติ ในการป้ องกันการระเบิด ดังนั้นต้องติด
้
่
่
้
ตังเครื
องโดยไม่
ให้มค
ี วามเสียงจากการระเบิ
ดเกิดขึน
่
่ ำให้เกิดปรากฏการณ์ เรือน
• เครืองปรั
บอากาศนี้ มีแก๊สฟลูออริเนตซึงท�
กระจกของโลกดังนั้น จึงห้ามระบายแก๊สเข้าสูบ
่ รรยากาศ
• เนื่ องจากความดันในการท�ำงานของ R-32 จะมีคา่ สูงกว่า R-22 ถึง 1.6 เท่า ดัง
่ อตามทีก�
่ ำหนดไว้ ในกรณีทใช้
นั้นควรใช้ทอ
่ เฉพาะและใช้เครืองมื
ี่ รน
ุ่ R-32
่
่
แทน R-22 ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้เปลียนท่
อและนอตข้อต่อทัวไปเป็
น
500
(หน่วย: มม.)
กำ�แพง
300
กับ 125 มม.
้
่ 1.2 การแกะบรรจุภณ
ขันตอนที
ั ฑ์
ช่องของท่อระบายนำ้ทิ้ง
้ ้งได้
สามารถเลือกทิศทางการระบายนำทิ
(ซ้ายหรือขวา)
ด้านบน
ความสงูของท่อมากที่สด
ุ : 15 เมตร
ความยาวของท่อมากที่สด
ุ : 30 เมตร
ด้านข้าง
(6 ลักษณะ)
ชนิ ดพัดลม เตาไฟ และเตาปรุงอาหาร ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าใช้เฉพาะ
ถังดูดเก็บสารท�ำความเย็นเท่านั้น
การจัดเตรียมถังดับเพลิง
่ ความร้อน ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ ดบ
หากมีการปฏิบต
ั งิ านทีให้
ั เพลิงที่
เหมาะสมไว้ดว้ ย
้ งดับเพลิงชนิ ดผงเคมีแห้งหรือ CO2 ไว้ ใกล้กบ
่ ำการ
• ควรติดตังถั
ั บริเวณทีท�
้
ถ่ายน�ำยา
•
้
่ มี แหล่งก�ำเนิ ดประกายไฟ (ตัวอย่างเช่น
• ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าติดตังในที
ไม่
่ ำความร้อน)
เปลวไฟ, การใช้งานอุปกรณ์ แก๊สหรือเครืองท�
่ ความเสียงต่
่ อการเกิดไฟ
• วิศวกรบริกาไม่ควรใช้แหล่งก�ำเนิ ดเปลวไฟซึงมี
ไหม้หรือเกิดการระเบิด
้ ปฏิ
่ บต
่
• ควรน�ำแหล่งก�ำเนิ ดเปลวไฟออกไปให้หา่ งจากพืนที
ั งิ าน ซึงอาจมี
สารท�ำความเย็นชนิ ดไวไฟถูกปล่อยออกมาโดยรอบ
้ ปฏิ
่ บต
่ แน่ ใจว่าจะไม่มอ
• ควรตรวจสอบพืนที
ั งิ านเพือให้
ี น
ั ตรายจากสารไวไฟ
่
หรือเกิดความเสียงจากการลุ
กไหม้ควรติดป้ าย “ห้ามสูบบุหรี”่
• ไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ไม่ควรท�ำให้เกิดเปลวไฟในขณะตรวจสอบหาการรัว่
ของสารท�ำความเย็น
่
• ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าผนึ กหรือวัสดุทใช้
ี่ ผนึ กไม่เสือมคุ
ณภาพ
้ วนนิ รภัยเป็ นอุปกรณ์ทผู
• ชินส่
ี่ ป
้ ฏิบต
ั งิ านสามารถใช้งานได้หากอยู่ ใน
่
่ อาจท�ำให้ตด
่
สภาวะทีอาจเกิ
ดไฟลุกไหม้ชนส่
ิ้ วนอืนๆ
ิ ไฟหากเกิดการรัวไหล
่
้ วนประกอบ ด้วยชินส่
้ วนทีระบุ
่ โดยซัมซุง ชินส่
้ วนอืน
่ ๆทีไม่
่
• เปลียนชิ
นส่
่
ได้รบ
ั อนุ ญาตอาจส่งผลให้เกิดประกายไฟของสารท�ำความเย็นทีรั่ วไหล
ในบรรยากาศ
้ ่
การถ่ายเทอากาศในพืนที
คูม
่ อ
ื การติดตัง้ (1)
ตะปูเกลียว M4 x 12 (2)
2 น�ำแผ่นรองด้านซ้ายและขวาออกมา
่ ำชุดระบายความร้อนออกมา
การแกะบรรจุภณ
ั ฑ์เพือน�
300
1 น�ำบรรจุภณ
ั ฑ์ออก
ท่อส�ำหรับติดตัง้
Ø 9.52 มม. (1)
**10*******
ท่อส�ำหรับติดตัง้
Ø 6.35 มม.(1)
**13*******
ไว้ ในแผนภาพการเดินสายไฟภายในคูม
่ อ
ื
เครื่องปรับอากาศของคณ
ุ อาจแตกตา่งจากภาพประกอบท่ีแสดงไว้
300
(หน่วย : เมตร)
ความยาวของท่อ
รุน
่
**10*******
**13*******
**18*******
**24*******
อุปกรณ์ภายนอก
่ ด
น้ อยทีสุ
่ ด
มากทีสุ
่ ด
มากทีสุ
3
15
8
3
30
15
คำเตือน
ผนังด้านนอก
ความสูงของท่อ
่ ดตังชุ
้ ดระบายความร้อนมากกว่า 1 ชุด
เมือติ
้
่ 1.3 การตรวจสอบและการจัดเตรียม
ขันตอนที
่
อุปกรณ์ เสริมและเครืองมื
อ
อุปกรณ์ เสริม
(5 ลักษณะ)
อุปกรณ์ เสริมในบรรจุภณ
ั ฑ์ของชุดปรับอากาศ
แผ่นติดตัง้ (1)
(หน่วย: มม.)
แผ่นติดตัง้ (1)
**10*******
**13*******
ท่อส�ำหรับติดตัง้
Ø 15.88 มม. (1)
**24*******
ท่อระบายน�้ำทิง้ ยาว 2 เมตร (1)
ตัวยึดท่อ A (3)
ตัวยึดท่อ B (3)
เทปไวนิล (2)
1500
600
3000
3000
PE T3 แผ่นฉนวนโฟม (1)
ดินน�้ำมัน 100 กรัม (1)
จุกระบายน�้ำทิง้ (1)
ตะปูเกลียว M4 x 25 (6)
300
600
รีโมทคอนโทรล (1)
ตะปูซเี มนต์ (6)
สายไฟแบบ 3 สาย ส�ำหรับจ่ายไฟ(1)
สายไฟแบบ 3 สาย ส�ำหรับติดตัง้ (1)
สายไฟแบบ 2 สาย ส�ำหรับติดตัง้ (1)
1500
่
ทีแขวนรี
โมทคอนโทรล (1)
คูม
่ อ
ื การใช้งาน (1)
้ ดปรับอากาศ
การติดตังชุ
600
600
A
B
C
D
36
120
81
36
33
110
110
้
่ 2.2 การถอดแผ่นติดตัง้
ขันตอนที
•
•
รบกวน
่ี หม
่ สำ� หรับชุดระบายความร้อนจะต้องน�ำหนั
้
• วัสดุทใช้
ุ้ สายไฟทีใช้
กเบา มี
ความยืดหยุน
่ ไม่น้อยกว่าโพลีคลอโรพรีน (polychloroprene) (รหัส IEC:
60227 IEC53/CENELEC: H05VV-F, IEC: 60245 IEC66/CENELEC: H07RN-F,
IEC: 60245 IEC57/CENELEC: H05RN-F)
้
่ 2.1 การถอดตะแกรงหน้า
ขันตอนที
1 ถอดฝาครอบสกรูและสกรูออก
33
้
่ 2.3 การต่อสายไฟและสายรับสัญญาณ
ขันตอนที
้
(สายส�ำหรับติดตัง)
2 เจาะรู
• ควรเจาะเพียงรูเดียวเท่านั้น
่ ทอ
้ ง้ เอียงลงด้วย จึงจะสามารถ
• รูดงั กล่าวควรเอียงลงเพือให้
่ ระบายน�ำทิ
้ สะดวก
ระบายน�ำได้
ฝาครอบสกรู
ไขควงปากแฉก
ก่อนต่อ
่
คว�ำลง
ถูกต้อง
้ ง้
ท่อระบายนำทิ
ชำ�รุด
้
บิดเบียว
<รูเอียงลง>
่ มก
่
1 ให้หอ
่ ฉนวนโฟมเข้ากับส่วนทีไม่
ี ารหุม
้ ฉนวนทีปลายท่
อของท่อสาร
ท�ำความเย็น ดังแสดงในภาพ การหุม
้ ฉนวนนี้ ช่วยลดปั ญหาการควบแน่น
หลังต่อ
A
ถูกต้อง
(ลักษณะ
ด้านหน้า)
A
B
C
B
ตะขอกลาง (A)
ถูกต้อง
(ลักษณะ
ด้านข้าง)
่
คว�ำลง
ไม่พอดี
่
• ประแจหกเหลียมรู
ปตัวแอล
่
• เครืองมื
อคว้านท่อทองแดง
่
เครืองมือใช้ทดสอบ
• เทปวัดระยะทาง
่ ดอุณหภูมิ
• เครืองวั
่ ดความต้านทาน
• เครืองวั
่
• เครืองตรวจวั
ดไฟฟ้ าสถิต
้ ากับผนั งและติดตังชุ
้ ดปรับอากาศเข้ากับแผ่นติดตัง้
ก่อนยึดแผ่นติดตังเข้
กรอบหน้าต่าง หรือแผ่นยิปซัม จะต้องก�ำหนดต�ำแหน่ งรู (ขนาดเส้นผ่าน
่ อทีมั
่ ดรวมกัน (ประกอบด้วย สายไฟ สายรับ
ศูนย์กลางภายใน 65 มม.) ซึงท่
้ ง้ ) จะทอดผ่าน แล้วจึงเจาะ
สัญญาณ ท่อสารท�ำความเย็น และท่อระบายน�ำทิ
รูดงั กล่าว
่ ดรวม
1 ก�ำหนดต�ำแหน่ งของรูขนาด 65 มม. โดยค�ำนึ งถึงทิศทางของท่อทีมั
่
่ ดระหว่างรูดงั กล่าวกับแผ่นติดตัง้
กันซึงจะทอดผ่
าน และระยะห่างน้ อยทีสุ
ขวา
ขวาหลังหรือซ้ายหลัง
(หน่วย : มม.)
สายไฟ(ยาวสุด)
รุน
่
**10*******
**13*******
**18*******
**24*******
30
1(L)2(N)
• ตรวจสอบสายไฟและสายรับสัญญาณจะถูกแยกออกจากกัน ต้องไม่ตอ
่
รวมกัน
่
่ สารท�ำความเย็น R-32 ควรระมัดระวังไม่ ให้
• ส�ำหรับเครืองปรั
บอากาศทีใช้
เกิดประกายไฟ โดยปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อก�ำหนดดังต่อไปนี้ :
ค�ำเตือน
F1 F2
ท่อสารทำความเย็น
้ ง้ ด้วยเทปไว
2 พันท่อสารท�ำความเย็น สายไฟประกอบ และท่อระบายน�ำทิ
่ ดท่อรวมกัน
นิ ลเพือมั
1
ขันสกรูท่ีรัดสายไฟ ให้แน่ น
4
20
20
20
60
(หน่วย: มม.)
สายไฟชนิดปอกหุม
้
20
(หน่วย: มม.)
้
่ งเข้าไปในขัวต่
้ อสายไปแบบย�ำ้
3. ใส่ลวดสายไฟทังสองฝั
้ อสายไฟจากทังสองฝ่
้
• วิธท
ี ี่ 1: กดแกนลวดเข้าไปในขัวต่
าย
้ อสายไฟ
• วิธท
ี ี่ 2: บิดแกนลวดด้วยกันและดันมันเข้าไปในขัวต่
วิธี 2
ข้อต่อสายไฟแบบยำ้
ข้อต่อสายไฟแบบยำ้
้
้
้
4 ใช้คม
ี ย�ำสายไฟบี
บย�ำสายทั
งสองจุ
ดและพลิกสายไฟกลับอีกด้านหนึ่ ง
แล้วท�ำเช่นเดียวกันอีกสองจุดในต�ำแหน่ งเดิม
้
• คีมย�ำสายไฟควรใช้
ชอ
่ ง 8.0
่ ดไฟ
–– ห้ามถอดฟิ วส์ออกขณะทีเปิ
้
่ 2.4 ส่วนประกอบต่างๆ: การต่อขยายสาย
ขันตอนที
ไฟ
เทปไวนิล
เทปฉนวน
สายไฟ
่
• อย่าเพิมความยาวสายด้
วยการน�ำสายไฟต่างชนิ ดกันสองสายหรือมากกว่า
มาต่อเข้าด้วยกัน การต่อด้วยลักษณะนี้ อาจท�ำให้เกิดไฟไหม้ ได้
้ อแต่ละขัวจะต้
้
่ี
้ อ
• ขัวต่
องมีขนาดเท่ากับสกรูทตรงกั
นในกล่องขัวต่
่
• ต่อลวดสายไฟให้แน่น เพือไม่
ให้ดงึ ออกโดยง่าย (หากลวดสายไฟหลวม
อาจเป็ นเหตุให้ลวดสายไฟไหม้ ได้)
ท่อสารทำความเย็น
(ท่อสำหรับติดตั้ง)
สายไฟแต่ละเส้น
วิธี 1
้ อทีชุ
่ ดปรับอากาศกับชุด
• หลังจากต่อสายไฟแล้ว ให้แน่ ใจว่าตัวเลขขัวต่
ระบายอากาศตรงกัน
้
่ งเป็ นอันเสร็จสิน
้
7 หลังจากนั้นให้พน
ั เทปฉนวนอีกชันหนึ
ระวัง
้ วนเชือมต่
่
• ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าชินส่
อดังกล่าวไม่เผยออกมาด้านนอก
่ ตจากวัสดุฉนวนไฟฟ้ าแบบ
• อย่าลืมใช้เทปพันสายไฟและท่อลดทีผลิ
่
่
เสริมแรงทีสามารถทนแรงดั
นไฟฟ้ าระดับเดียวกับทีวิ่ งในสายไฟได้
่ บการต่อพ่วงภายในประเทศ)
(เป็ นไปตามข้อบังคับเกียวกั
ค�ำเตือน
• กรณี ของการต่อสายไฟ โปรดอย่าใช้หวั ต่อ
สายหุม
้ รูปหมวก
่
่ สมบูรณ์ อาจเป็ น
–– การเชือมต่
อทีไม่
สาเหตุให้เกิดไฟฟ้ าลัดวงจรหรือไฟ
ไหม้ ได้
้
่ 2.5 การติดตังและการต่
้
ขันตอนที
อท่อระบายน�้ำ
้
ทิง
้ อระบายน�ำทิ
้ ง้
1 ติดตังท่
ขนาดการบีบอัด
้ ้ง
ท่อระบายนำทิ
ท่อสำหรับติดตัง้
ท่อเชื่อมต่อ
เอียงลง
้
เอียงขึน
นำ้
จุม
่ ลงไปในนำ้
งอ
ระยะห่างน้อยเกินไป
–– ควรวางต�ำแหน่ งช่องระบายไว้ ให้สงู วางสายไฟโดยไม่ ให้มว้ นพันกัน
1
้ ้ง
ท่อระบายนำทิ
• สว่าน
• ประแจทอร์ค
่
• เครืองตั
ดท่อ
ระวัง
๊
่ ดเครืองอยู
่
–– ห้ามถอดปลักไฟออกจากเต้
ารับขณะทีเปิ
่
2
สายไฟและสายรับสัญญาณ
(สายสำหรับติดตั้ง)
่
• ประแจเลือน
• อุปกรณ์ สำ� หรับค้นหา
สลักเกลียวไม่มห
ี วั
ท่อหด
120
้ อ สายไฟแบบไม่มข
• ส�ำหรับการต่อฐานเสียบขัวต่
ี อ
้ ต่อวงแหวนอาจท�ำให้
่
เกิดอันตรายจากความร้อนของจุดเชือมต่
อสายไฟขณะใช้งานได้
่ ก็ควรต่อขยายสายไฟเพิมด้
่ วยเช่นกัน
• หากต้องการต่อขยายท่อเพิม
้ อชนิ ดกลม>
<ขัวต่
ตะขอล่าง/ตะขอข้าง (B/C)
ฉนวน
แผ่นฉนวน
• ไขควง
่ เกิดการหดรัดสายไฟ
6 ให้ความร้อนกับท่อหด เพือให้
่ บข้อมูลจ�ำเพาะของสายไฟส�ำหรับภายใน
• คุณสามารถดูขอ
้ มูลเกียวกั
่ี ม
และภายนอกอาคารได้ทคู
่ อ
ื การติดตัง้
่ ม
• หลังจากปอกฉนวนทีหุ
้ สายไฟออกแล้ว ต้องท�ำการใส่ทอ
่ หดไว้ที่
180
ระวัง
กล่องควมคุม
2 ปลดล็อกตะขอข้าง ( , ) และตะขอกลาง ( ) ออก จากนั้นปลดล็อก
่ งตะแกรงหน้าออก
ตะขอด้านล่าง ( ) เพือดึ
้
่ 1.5 การผูกท่อ สายไฟ และท่อระบาย
ขันตอนที
้
้
น�ำทิง
่
• เครืองดั
ดท่อ
่ ดระดับ
• เครืองวั
• ปั๊ มสุญญากาศ
(ป้ องกันการไหลย้อนกลับ)
ระวัง
2 ปอกฉนวนหุม
้ สายไฟใหญ่ออกและตัดสายตามระยะดังรูป
่ ม
• ปอกฉนวนทีหุ
้ ลวดสายไฟออก 20 มม. ให้เรียบร้อย
• สายไฟและสายรับสัญญาณไม่ควรยาวเกิน 30 เมตร
สกรู
ไขควงปากแบน
กำแพง
ชุดปรับอากาศ
่ อสายดินและสายไฟ ให้ทำ� ตามมาตรฐานเทคนิ คการติดตังไฟฟ้
้
เมือต่
า
และข้อก�ำหนดของสายไฟของพระราชบัญญัตก
ิ จิ การไฟฟ้ า
้ อทีปลายด้
่
ขันสกรูของขัวต่
วยแรงบิด 1.2-1.8 N•m (1.2-1.8 kgf•cm)
หมายเหตุ
่ ดรวมกัน Ø 65 มม.
รูสำ� หรับท่อทีมั
ระวัง
่
่
เครืองมื
อทัวไป
600
้ อทีสอดคล้
่
• ลวดสายไฟแต่ละเส้นจะแบ่งประเภทตามตัวเลขขัวต่
องกัน
้ ที
่ มี
่ สญ
• ใช้สายป้ องกัน (Category 5; น้ อยกว่า 50pF/m) ส�ำหรับพืนที
ั ญาณ
รุน
่
หมายเหตุ
่ ดอยูท
่ี
• หัวต่อทองเหลืองทีติ
่ ปลายท่
อแต่ละข้างของคอยล์เย็นหรือวาล์วสาร
่ ำการต่อน็ อตในการเชือมต่
่
ท�ำความเย็น ใช้ขน
ั เมือท�
อท่อ
่
• ถ้าต้องการเปลียนทิ
ศทางของท่อจากซ้ายไปขวา โปรดอย่างอท่อมากจน
่
เกินไป ให้หมุนช้าๆ ไปในทิศทางตรงกันข้ามตามทีแสดง
มิฉะนั้นท่ออาจ
เสียหายได้
โปรดสแกน QR code นี ้
เพื่ อดูวด
ี โี อการติดตัง้ ชุดปรับอากาศ
**10*******
**13*******
**18*******
**24*******
ของเสีย (Waste Transfer Note) ให้ชด
ั เจน
• ห้ามน�ำสารท�ำความเย็นไปผสมกันในชุดสูบถ่ายสารท�ำความเย็นหรือ
ถังเก็บ
้ นคอมเพรสเซอร์ออกมา ควรตรวจ
• หากถอดคอมเพรสเซอร์หรือน�ำน�ำมั
่
สอบให้แน่ ใจว่าได้ระบายสารท�ำความเย็นออกมาจนถึงระดับทีปลอดภั
ย
้ ้ เพือให้
่ แน่ ใจว่าไม่มส
แล้ว ทังนี
ี ารท�ำความเย็นชนิ ดไวไฟหลงเหลืออยู่ ใน
่
สารหล่อลืนดังกล่าว
<ทิศทางการมัดท่อรวมกันที่สามารถทำได้>
ขายาง (4)
300
300
(หน่วย : มม.)
้ วยข้อต่อทีไม่
่ มรี อยรัว่
• สายยางต่างๆ ควรติดตังด้
่
• ก่อนเริมการสู
บถ่าย ควรตรวจสอบสถานะของระบบการสูบถ่ายและสภาพ
การซีลก่อนหากมีขอ
้ สงสัย ควรขอค�ำปรึกษาจากผูผ
้ ลิต
่ บถ่ายออกมาคืนไปยังผูจ
• ควรส่งสารท�ำความเย็นทีสู
้ ด
ั จ�ำหน่ายโดยบรรจุไว้
่ ในสภาพดีพร้อมแนบเอกสารแจ้งเตือนการขนถ่ายกาก
ในถังสูบถ่ายทีอยู
อุปกรณ์ เสริมในบรรจุภณ
ั ฑ์ของชุดระบายความร้อน
่ อธิบายไว้ขา้ งต้น
• ขีดจ�ำกัดความยาวและความสูงต้องเป็ นไปตามทีได้
่
่ สารท�ำความเย็น R-32 ควรติดตังชุ
้ ดปรับ
• ส�ำหรับเครืองปรั
บอากาศทีใช้
้ 1.8 ม. ขึนไป
้
อากาศบนผนั งโดยให้มค
ี วามสูงเหนื อจากพืน
<ระยะห่างอย่างน้อยระหว่างรูและแผ่นฉนวน >
้
่
• ระบบการสูบถ่ายสารท�ำความเย็นจะท�ำงานเป็ นปกติตามขันตอนที
ก�ำหนด และระบบดังกล่าวควรมีความเหมาะสมต่อการสูบถ่ายสาร
ท�ำความเย็น
• นอกจากนี้ ควรท�ำการสอบเทียบมาตราส่วนตามปกติ
ขวาล่าง
ระวัง
่ ด
รูสำหรับท่อทีม
ั รวมกัน
้
• ควรติดตังวาล์
วลดแรงดันและวาล์วหยุดระบบเข้ากับถังดังกล่าวตาม
่ กต้อง
ล�ำดับทีถู
่ ถา่ ยสารท�ำความเย็นให้สะอาด แล้วท�ำให้ถงั เย็นลง
• ควรสูบถ่ายถังเปล่าทีใช้
่ ำการกูส
ก่อนทีจะท�
้ ารท�ำความเย็น
ซ้าย
แบตเตอรีรี่ โมท (2)
1500
600
่ ำการซ่อมบ�ำรุงหรือยกเลิก
• หากน�ำสารท�ำความเย็นออกมาจากระบบเพือท�
การใช้งาน ควรน�ำสารท�ำความเย็นออกมาให้หมด
• หากถ่ายโอนสารท�ำความเย็นเข้าสูถ
่ งั บรรจุ ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าใช้
เฉพาะถังกูส
้ ารท�ำความเย็นเท่านั้น
้ งทังหมดที
้
่ ในการกูส
• ควรปิ ดป้ ายบ่งชีถั
ใช้
้ ารท�ำความเย็น
200
อุปกรณ์ภายใน
ตด
ั ฉนวนออกเพ่ือระบายนำ้ ฝน
การกูค
้ น
ื
้
่ 1.4 การเจาะรูผา่ นผนั ง
ขันตอนที
**18*******
**24*******
ท่อพักนำ้ ให้เป็ นรูปตวั U (A) (ท่อท่ีตอ
่ เขำ้ กบ
ั
ชุดปรับอำกำศ) ตรงกำแพงดำ้ นนอก แลว้
ตด
ั ฉนวนดำนล่
้
ำงออก (ประมำณ 10 มม.)
เพื่อป้ องกน
ั ไม่ ให้น้ำฝนซึมเข้ ำไป ในฉนวน
้ นส่
้ วนต่างๆ เพือให้
่ แน่ ใจว่าได้ยกเลิกการใช้งานชินส่
้ วน
• ควรปิ ดป้ ายบ่งชีชิ
นั้นๆ แล้วและไม่มส
ี ารท�ำความเย็นหลงเหลืออยู่
้ งกล่าวควรบันทึกวันทีก�
่ ำกับไว้
• ป้ ายบ่งชีดั
• ชุดเกจวัดแรงดันสาร
ท�ำความเย็น
2 น�ำแผ่นรองด้านบนออกมา
600
การติดป้ ายบ่งชี้
่
เครืองมื
อ
่
ส่วนประกอบต่างๆ ของเครืองปรั
บอากาศ
3 ดึงชุดระบายความร้อนออกมาจากแผ่นรองด้านล่าง
150
่
• ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าอุปกรณ์ ตรวจจับการรัวไหลของสารท�
ำความเย็น
เหมาะสมส�ำหรับการใช้งานกับสารท�ำความเย็นชนิ ดไวไฟ
• สายไฟมีแถมให้เฉพาะกับบางรุน
่ หากไม่มม
ี าในกล่อง ให้ ใช้สายไฟ
มาตรฐานเท่านั้น
้ งตามรู
้
• ขายางและจุกระบายน�ำทิ
ปจะมี ให้ ในกล่องชุดระบายความร้อน
่
่ ได้แถมท่อทองแดงส�ำหรับเชือมต่
่
เฉพาะเครืองปรั
บอากาศทีไม่
อ
3 ดึงชุดปรับอากาศออกมาจากบรรจุภณ
ั ฑ์
2000
่
่ ำการบัดกรี ควรกูส
้
• หากพบว่ามีการรัวไหลขณะที
ท�
้ ารท�ำความเย็นทังหมด
จากผลิตภัณฑ์ หรือแยกออกไว้ตา่ งหาก (ตัวอย่างเช่น ใช้วาล์วหยุดระบบ)
ไม่ควรปล่อยเข้าสูบ
่ รรยากาศโดยตรงควรใช้ ไนโตรเจนบริสท
ุ ธิ์ (OFN) ไล่
้ อนและหลังจากขันตอนการบั
้
อากาศออกจากระบบทังก่
ดกรี
้ ปฏิ
่ บต
• ควรตรววจสอบพืนที
ั งิ านโดยใช้อป
ุ กรณ์ ตรวจจับสารท�ำความเย็นที่
้ อนและในระหว่างการปฏิบต
เหมาะสมทังก่
ั งิ าน
้ งกล่าวไว้บนระบบแล้ว ทังนี
้ ้ เพือ
่
• ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้ปิดป้ ายบ่งชีดั
เตือนให้ทราบว่าระบบดังกล่าวใช้สารท�ำความเย็นชนิ ดไวไฟ
ไม่มแ
ี หล่งก�ำเนิ ดเปลวไฟ
ท่อส�ำหรับติดตัง้
Ø 12.70 มม. (1)
**18*******
1 เปิ ดบรรจุภณ
ั ฑ์ของชุดปรับอากาศ
(หน่วย: มม.)
้ าสวิตช์ตด
• ตรวจสอบทุกครังว่
ั วงจรไฟฟ้ าและสวิตช์ป้องกันมีการระบุขนาด
รูปร่างอย่างเหมาะสม
่
่
• ตรวจสอบว่าเครืองปรั
บอากาศต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟตามค�ำแนะน�ำทีให้
ควรวางต�ำแหน่ งช่องระบายไว้ ให้สงู วางสายไฟโดยไม่ ให้มว้ น
พันกัน
• หากชุดปรับอากาศไม่สามารถใช้กบ
ั สารท�ำความเย็น R-32 ได้ จะมี
้
่
สัญญาณแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึนมา
และเครืองจะไม่
ทำ� งาน
้ ว ควรตรวจสอบหาการรัวไหลแก๊
่
้ และ
• หลังจากติดตังแล้
สพิษอาจเกิดขึน
่ ำความร้อน
หากแก๊สดังกล่าวสัมผัสกับแหล่งก�ำเนิ ดเปลวไฟ เช่น เครืองท�
่ ำชุดปรับอากาศออกมา
การแกะบรรจุภณ
ั ฑ์เพือน�
่ ดตังชุ
้ ดระบายความร้อน 1 ชุด
เมือติ
พันรอบอยา่งน้ อย 1 ช้ัน เพื่อลดเสย
ี งและ
่
การสันสะเทื
อน
––
่ วนผสมของ
• ในการท�ำความสะอาด ไม่ควรใช้นำยาท�
�้
ำความสะอาดทีส่
คลอรีน เพราะคลอรีนอาจเกิดปฏิกริ ย
ิ ากับสารท�ำความเย็น และกัดกร่อน
ท่อต่างๆ ได้
่
้ ควรน�ำเปลวไปออกไปให้หา่ ง
• หากสงสัยว่ามีการรัวไหลเกิ
ดขึน
• หากอุปกรณ์ เสริมดังกล่าวแถมมาให้ จะอยู่ ในกล่องอุปกรณ์ เสริมหรืออยู่
ในบรรจุภณ
ั ฑ์ของชุดระบายความร้อน
้ ดระบายความร้อนในช่องว่างทีกว้
่ างไม่พอ อาจมีเสียงดังเกิด
• หากติดตังชุ
้
่
ขึนและมี
ผลต่อเครืองปรั
บอากาศโดยรวมได้
้ ดระบายความร้อนบนพืนเรี
้ ยบทีได้
่ ระดับซึงท�
่ ำให้แรงสัน
่
• ควรติดตังชุ
่ ดขึนไม่
้ มผ
่
สะเทือนทีเกิ
ี ลกระทบต่อเครืองปรั
บอากาศโดยรวม
ทิศทางลม
่ มส
เย็นในบริเวณทีไม่
ี ารท�ำความเย็นปรากฏอยู่
• ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าอุปกรณ์ ตรวจจับดังกล่าวไม่ ใช่แหล่งก�ำเนิ ด
เปลวไฟ
้ าอุปกรณ์ ตรวจจับการรัวไหลของสารท�
่
• ควรตังค่
ำความเย็นให้เป็ น LFL (ขีด
จ�ำกัดความไวไฟ)
• ควรระมัดระวังไม่ ให้เกิดประกายไฟดังนี้ :
่ ดไฟ
–– ห้ามถอดฟิ วส์ออกขณะทีเปิ
๊
่ ดเครืองอยู
่
–– ห้ามถอดปลักไฟออกจากเต้
ารับขณะทีเปิ
่
ฝาครอบสกรู (2)
ระวัง
600
กับ 125 มม.
่ ท�
่ ำให้เกิดความร้อน
• ห้ามวางสิงที
300
่ ด หน่วยเป็ น มม.
ช่องว่างแคบทีสุ
มากกว่าหรือเท่า
มากกว่าหรือเท่า
้
่ ำเป็ นต้องควบคุมดังต่อนี้
• การซ่อมบ�ำรุงควรด�ำเนินการตามขันตอนที
จ�
้ ้ เพือลดความเสี
่
่
ทังนี
ยงของสารท�
ำความเย็นหรือแก๊สชนิ ดไวไฟให้เหลือ
่ ด
น้ อยทีสุ
้
่
่
• ห้ามติดตังหากมี
ความเสียงจากการรั
วไหลของแก๊
สติดไฟ
้ ปฏิ
่ บต
• ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้ถา่ ยเทอากาศในพืนที
ั งิ านไว้เรียบร้อยแล้ว
รุน
่ เฉพาะส�ำหรับ R-32 แล้ว
่
่ ความร้อน
ก่
อ
นที
จะปฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
านที
ใช้
่
้
• รุน
่ ทีใช้นำยา
�
R-32 จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางยอดเกลียวของช่องเติมสาร
่
้ ้ เพือป้
่ องกันไม่ ให้การเติมสารท�ำความ
• แม้วา่ จะปฏิบต
ั งิ านอยู่ ก็ควรท�ำการถ่ายเทอากาศด้วยเช่นกัน
ท�ำความเย็นทีแตกต่
างออกไป ทังนี
้ ก่อนเสมอ
เย็นผิดประเภทดังนั้น ควรตรวจสอบเส้นผ่านศูนยกลาง (1/2 นิว)
่ กปล่อยออกมาได้อย่าง
• การถ่ายเทอากาศควรแพร่กระจายแก๊สทีถู
่ ผ
ปลอดภัยและระบายสูบ
่ รรยากาศได้อย่างเหมาะสม
• การซ่อมบ�ำรุงควรด�ำเนินการตามทีผู
้ ลิตแนะน�ำในกรณีทมี
ี่ ชา่ งช�ำนาญ
่ วมด�ำเนินการซ่อมบ�ำรุงด้วย การด�ำเนินการควรอยูภ
การอืนร่
่ ายใต้การ
• แม้วา่ จะปฏิบต
ั งิ านอยู่ ก็ควรท�ำการถ่ายเทอากาศด้วยเช่นกัน
ควบคุมดูแลของผูท
้ ความรู
ี่
้ ในการจัดการกับสารท�ำความเย็นชนิ ดไวไฟ
่
่
• ในการซ่อมบ�ำรุงเครืองปรับอากาศทีมีสารท�ำความเย็นชนิ ดไวไฟ จ�ำเป็ น
่
้ ้ เพือลดความเสี
่
่
ต้องตรวจสอบความปลอดภัย ทังนี
ยงในการติ
ดไฟให้เหลือ
วิธก
ี ารตรวจสอบการรัวไหล
่ ด
น้ อยทีสุ
่
• ควรสอบเทียบมาตรฐานของอุปกรณ์ ตรวจจับการรัวไหลของสารท�
ำความ
่ ดส�ำหรับชุดระบายความร้อน
ช่องว่างแคบทีสุ
เดียวกันได้
––
12.77
1
มากกว่าหรือเท่ากับ 100 มม.
• ตรวจสอบเสมอว่ามีการต่อสายดินไว้อย่างเหมาะสม
่
• ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้ าและความถีของแหล่
งจ่ายไฟเป็ นไปตามข้อ
้
่ ดตังนั
้ ้นเพียงพอทีจะรั
่ บประกัน
ก�ำหนด รวมทังตรวจสอบว่
าก�ำลังไฟฟ้ าทีติ
่
่
่ อกับสายไฟฟ้ าเส้น
การท�ำงานของเครืองใช้ ไฟฟ้ าภายในบ้านอืนๆ ทีต่
่
อาจท�ำให้ ไฟฟ้ าช็อตหรือเกิดเพลิงไหม้เนื่ องจากเชือมสายไฟหรื
อ
หุม
้ สายไฟไม่ดี หรือเกิดการใช้ ไฟเกินขนาด
่
่
หากจ�ำเป็ นต้องมีการต่อสายไฟเพือเพิมความยาวเพราะความเสีย
้ ่ 2.4 เลือกได้:การต่อความยาวสายไฟ" ใน
หายต่อสายไฟ ดูท่ี "ขันที
คูม
่ อ
ื การติดตัง้
0.6
่ บสถานทีติ
่ ดตัง้
ภาพรวมของข้อก�ำหนดเกียวกั
้ าแหล่งจ่ายไฟเป็ นไปตามมาตรฐานความ
• ตรวจสอบให้แน่ ใจทุกครังว่
้
่
ปลอดภัยในปั จจุบน
ั ติดตังเครื
องปรั
บอากาศให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
่ จจุบน
ความปลอดภัยในท้องถินปั
ั เสมอ
หลายสายเข้าด้วยกัน
ความสูงใน
การติดตั้ง (ม.)
้
่ 1.1 การเลือกสถานทีติ
่ ดตัง้
ขันตอนที
่
สายไฟจากแหล่งจ่ายไฟ ฟิ วส์ หรือเครืองตั
ด
กระแสไฟฟ้ า
• ตรวจสอบเสมอว่าจุดต่อกระแสไฟฟ้ า (ทางเข้าสายไฟ ส่วนของสายน�ำ
ไฟฟ้ า การป้ องกัน...) จะต้องสอดคล้องกับข้อก�ำหนดทางไฟฟ้ าและค�ำ
่ ไว้ ในแบบแผนการเดินสายไฟ ตรวจสอบให้แน่ ใจทุกครังว่
้ า
แนะน�ำทีให้
แหล่งจ่ายไฟเป็ นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในปั จจุบน
ั
่ มความยาว
่
• อย่าท�ำการปรับแต่งสายไฟ ต่อสายไฟเพือเพิ
หรือพ่วงสายไฟ
ปริมาณ
การเติม (กก.)
1.8
่ อ ไม่ควรให้มส
่ิ
• หากจ�ำเป็ นต้องมีการถ่ายเทอากาศโดยอาศัยเครืองมื
ี งใดมา
กีดขวางช่องถ่ายเทอากาศ
้
่
• ในการทิงเครื
องปรั
บอากาศ ควรปฏิบต
ั ต
ิ ามระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมาย
่
ท้องถิน
500
้ นออกจากระบบให้เรียบร้อย
• ควรระบายน�ำมั
้
่ อและอุปกรณ์
• ในการติดตังโดยใช้
สารท�ำความเย็น (R-32) ควรใช้เครืองมื
ท่อเฉพาะส�ำหรับสารท�ำความเย็นดังกล่าวเท่านั้น
อุตสาหกรรม
้ ดปรับอากาศในบริเวณดังต่อไปนี้
• ห้ามติดตังชุ
่ แร่ธาตุปะปนอยู่ มีนำมั
–– บริเวณทีมี
�้ นลอยฟุ้ งในอากาศ หรือมีไอน�ำ้
่
มิฉะนั้นอาจท�ำให้ชนส่
ิ้ วนพลาสติกผุกร่อนจนอาจท�ำให้เครืองไม่
่
ท�ำงานหรือเกิดการรัวไหลได้
่ ชด
–– บริเวณทีใกล้
ิ กับแหล่งความร้อน
่ สารต่างๆ เช่น แก๊สก�ำมะถัน แก๊สคลอรีน กรด และด่าง
–– บริเวณทีมี
้
มิฉะนันอาจท�ำให้ทอ
่ และข้อต่อทองเหลืองสึกกร่อนได้
่
่
–– บริเวณทีอาจท�
ำให้เกิดการรัวไหลของแก๊
สไวไฟและท�ำให้เส้นใย
คาร์บอนแขวนลอย ละอองลอยไวไฟ หรือสายระเหยไวไฟ
่
่
–– บริเวณทีมีสารท�ำความเย็นรัวไหลออกมาและสะสมอยู่
ต่างๆ ให้แน่น
1500
่ งคอมเพรสเซอร์
• ควรท�ำการระบายสารท�ำความเย็นให้เรียบร้อยก่อนทีจะส่
ไปยังผูจ
้ ด
ั จ�ำหน่าย
้
• ในการด�ำเนินการตามขันตอนดั
งกล่าว ควรใช้เฉพาะการท�ำความร้อนด้วย
ไฟฟ้ ากับตัวคอมเพรสเซอร์เท่านั้น
กำแพงป้องกัน
่
่ สารอันตรายหรือใกล้กบ
• อย่าใช้เครืองปรั
บอากาศในสภาพแวดล้อมทีมี
ั
่
่
อุปกรณ์ทมี
ี่ เปลวไฟอิสระ เพือหลี
กเลียงการเกิ
ดไฟไหม้ ระเบิด หรือการ
้
่
่ งสามารถระบายน�
่
้ งได้
้ โดยสะดวก
• ติดตังเครื
องในสถานที
ซึ
ำทิ
บาดเจ็บ
่ ดตังตามที
้
่ ำหนดไว้ขา้ งต้น ควรติดต่อขอรายละเอียด
• หากไม่มส
ี ถานทีติ
ก�
้
่
้ ว่่ างทีระบุ
่ ไว้ ในคูม
• ต้องติดตังเครื
องให้
สอดคล้องกับพืนที
่ อ
ื การติดตัง้
่ มจากผูผ
เพิมเติ
้ ลิต
่ แน่ ใจว่าสามารถเข้าถึงได้จากด้านข้างทังสอง
้
เพือให้
หรือสามารถด�ำเนิน
้
่
่
•
ควรเช็
ดน�ำทะเลและฝุ่
นละอองทีเกาะอยู
บ
่ นอุปกรณ์ แลกเปลียนความร้
อน
่
การบ�ำรุงรักษาและซ่อมแซมเป็ นประจ�ำได้ ส่วนประกอบของเครือง
้
้
ของชุดระบายความร้อน พร้อมทังทาน�
ำยากั
นสนิ มบนชุดระบายความร้อน
้ วนได้ ในสภาพที่
ต้องสามารถเข้าถึงได้ และต้องสามารถถอดแยกชินส่
้
(อย่างน้ อยปี ละครัง)
่ งต่
้ อผูค
่
ปลอดภัยเต็มทีทั
้ นหรือสิงของ
ด้วยเหตุนี้ ในกรณีทไม่
ี่ ปฏิบต
ั ต
ิ าม
่ ไว้ ในคูม
่ ำเป็ นในการเข้าถึงและ
ค�ำแนะน�ำทีระบุ
่ อ
ื การติดตัง้ ค่าใช้จา่ ยทีจ�
• นอกจากตารางที่ 1 แล้ว โปรดตรวจสอบให้แน่ ใจว่าชุดคอยล์เย็นและชุด
่ (ในสภาพปลอดภัยตามทีก�
่ ำหนดโดยข้อบังคับทีมี
่ ผล
่ บรองการบ�ำรุงรักษา
้ วในพืนที
้ อย่
่ างน้ อย 4 ม.2 เพือรั
ซ่อมแซมเครือง
คอยล์รอ
้ นได้ตด
ิ ตังแล้
บังคับใช้ ในปั จจุบน
ั ) โดยใช้ลวดสลิง รถบรรทุก นั่ งร้าน หรือวิธก
ี ารยกให้สงู
หรือบริการซ่อมแซมเป็ นประจ�ำ
้ นใด
่
่
ขึนอื
จะไม่ได้รบ
ั การพิจารณาว่าอยู่ ในเงือนไขการรั
บประกันและจะไม่
• ตารางที่ 1 (ก�ำหนดตาม EN378-1:2008)
คิดค่าใช้จา่ ยกับทางผูบ
้ ริโภค
้ ดระบายความร้อนในพืนที
้ เปิ
่ ดซึงถ่
่ ายเทอากาศได้ดี
[หน่วย : ม.2]
• ควรติดตังชุ
่ าด้วยแก๊ส
• ควรปฏิบต
ั ต
ิ ามระเบียบข้อบังคับท้องถินว่
้ อเจาะวงจรท�ำความ
• ในการจัดการ ถ่ายและก�ำจัดสารท�ำความเย็นทิงหรื
่ มาตรฐาน
เย็น ผูป
้ ฏิบต
ั งิ านควรมี ใบรับรองคุณวุฒจ
ิ ากหน่วยงานทีได้
่
้ งต้องด�ำเนินการโดยช่างผูช
• เพือควบคุ
มสารท�ำความเย็น การติดตังจึ
้ ำ� นาญ
การนอกจากนี้ ควรปฏิบต
ั ต
ิ ามระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย
้ นหล่อลืน
่ สาร
• ควรระมัดระวังไม่ ให้สารแปลกปลอมเข้าไปในท่อ (น�ำมั
ท�ำความเย็น น�ำ้ เป็ นต้น)การใช้นำมั
�้ นหรือสารท�ำความเย็นอาจท�ำให้ทอ
่
้ วไหลได้
่
ต่างๆ ผุกร่อนจนท�ำให้การระบายน�ำรั
ในการจัดเก็บ ควรปิ ดช่อง
้ อั
่ บอากาศ
• ห้ามปฏิบต
ั งิ านในพืนที
้ นที
้ ปฏิ
่ บต
• ควรกันพื
ั งิ านให้ชด
ั เจน
้ อสารท�ำความเย็นในต�ำแหน่ งทีไม่
่ มส
่ อให้เกิดการผุ
• ควรติดตังท่
ี ารซึงก่
กร่อน
กำแพงป้องกัน
ชุดระบายความร้อน
ชุดระบายความร้อน
ทะเล
• ห้ามตัดหรือเผาภาชนะบรรจุสารท�ำความเย็นหรือท่อต่างๆ
่ ความสะอาดกับสารท�ำความเย็นดังกล่าว เช่น เมนิ โฟลด์
• ควรใช้ชนส่
ิ้ วนทีมี
้
เกจ ปั๊ มสุญญากาศ และท่อเติมน�ำยา
1500
้ั
่ ในการผลิตและการบรรจุหบ
่
• วัสดุทงหมดที
ใช้
ี ห่อของเครืองปรั
บอากาศนี้
สามารถน�ำมารีไซเคิลได้
แล้วรายงานความเสียหายให้ผข
ู้ นส่งหรือผูจ
้ ด
ั จ�ำหน่ายทราบในทันที (หาก
้ อช่างทีได้
่ รบ
ผูต
้ ด
ิ ตังหรื
ั อนุ ญาตได้นำ� วัสดุจากผูจ
้ ด
ั จ�ำหน่ายมาใช้)
้
• หลังจากติดตังเสร็
จแล้ว ให้ทำ� การทดสอบการท�ำงาน และให้คำ� แนะน�ำ
่ บวิธก
่
เกียวกั
ี ารใช้งานเครืองปรั
บอากาศแก่ผู้ ใช้เสมอ
่ ดตังหรื
้ อย้ายต�ำแหน่ งติดตังเครื
้
่
• ในขณะทีติ
องปรั
บอากาศ ห้ามให้สาร
่
่ ระบุ มิ
ท�ำความเย็น ผสมกับอากาศหรือแก๊สอืนหรื
อสารท�ำความเย็นทีไม่
่ นจนท�
้
ฉะนั้นความดันอาจเพิมขึ
ำให้เกิดการแตกหักหรือเกิดการบาด
เจ็บได้
300
่
่ หรือติดตังเครื
้
่
• ห้ามพยายามซ่อม เคลือนย้
าย ปรับเปลียน
องใหม่
การ
ด�ำเนินการเหล่านี้ อาจก่อให้เกิดไฟฟ้ าช็อตหรือไฟไหม้ ได้ หากกระท�ำโดย
่ ได้รบ
บุคคลทีไม่
ั อนุ ญาต
่
• ห้ามวางภาชนะบรรจุของเหลวหรือวัตถุอนๆ
ื่ บนตัวเครือง
ลมทะเล
้ ดระบายความร้อน
การติดตังชุ
1500
ไม่ถงึ
คอนกรีต ให้แน่ ใจว่าความสูงและความกว้างของก�ำแพงควรมากกว่าขนาด
ของชุดระบายความร้อน 1.5 เท่า นอกจากนี้ ควรเว้นระยะห่างมากกว่า 600
่ ายเทอากาศเสีย
มม. ระหว่างก�ำแพงป้ องกันและชุดระบายความร้อน เพือถ่
2.000
่ จุดต่อกระแสไฟฟ้ า ท่อสาร
• โปรดจ�ำไว้เสมอว่าต้องตรวจสอบเครือง
่
ท�ำความเย็น และการป้ องกันอย่างสม�ำเสมอ
การด�ำเนินงานเหล่านี้ ควรท�ำ
โดยช่างผูช
้ ำ� นาญการเท่านั้น
่
่ นได้ จึงควรติดตังไว้
้ ในทีที
่ เด็
่ กเอือม
้
• เครืองปรั
บอากาศมีชนส่
ิ้ วนทีหมุ
่ ำคัญ เมือติ
่ ดตังเครื
้
่ โปรดจ�ำไว้เสมอว่าต้องต่อท่อสารท�ำความ
• สิงส�
อง
เย็นก่อน แล้วจึงต่อสายไฟ ถอดสายไฟฟ้ าออกก่อนถอดท่อสารท�ำความ
เย็นเสมอ
่ รบ
่
่
• เมือได้
ั มอบเครืองแล้
ว ให้ตรวจสอบยืนยันว่า เครืองไม่
ได้รบ
ั ความเสีย
่
้
่
หายในระหว่างการขนส่ง หากปรากฏว่าเครืองเสี
ยหาย อย่าติดตังเครื
อง
1.750
บาดเจ็บ
้
การติดตังผลิ
ตภัณฑ์
1.500
่
่ องช�
่ ำรุดเสียหาย หากมีปัญหาเกิดขึน
้ ให้ปิดสวิตช์
• ห้ามใช้เครืองขณะที
เครื
่
ชุดปรับอากาศ และปลดการเชือมต่
อชุดปรับอากาศออกจากแหล่งจ่ายไฟ
้ เครื
่ องมี
่ ควัน สายไฟร้อนหรือเสียหาย หรือเครืองมี
่ เสียงดังมาก
• ทุกครังที
่ ปิ ดใช้งานสวิตช์ป้องกัน และติดต่อหน่วยงานสนั บสนุนทาง
ให้ปิดเครือง
่ นการป้ องกันไฟฟ้ าช็อต ไฟไหม้ หรือการ
เทคนิ คของ SAMSUNG เพือเป็
่
้ ดระบายความร้อนใกล้กบ
• หากไม่สามารถหลีกเลียงการติ
ดตังชุ
ั ชายทะเลได้
่ นไม่
้
ควรสร้างก�ำแพงป้ องกันล้อมรอบเพือกั
ให้ โดนลมทะเล
่ นไม่
้
• ควรสร้างก�ำแพงป้ องกันด้วยวัสดุทบ
ึ แข็งเพือกั
ให้ โดนลมทะเล เช่น
้ ดคอยล์เย็นขันต�
้ ำคื
่ อ 0.6 ม. ส�ำหรับบนพืน
้ 1.8
• ความสูงในการติดตังชุ
ส�ำหรับบนผนั ง และ 2.2 ม. ส�ำหรับเพดาน
300
่
้
• เพือความปลอดภั
ยสูงสุด ผูต
้ ด
ิ ตังควรอ่
านค�ำเตือนต่อไปนี้ ให้ละเอียด
้ ในสถานทีปลอดภั
่
• เก็บคูม
่ อ
ื การใช้งานและวิธก
ี ารติดตังไว้
ย และอย่าลืม
่
ส่งมอบให้เจ้าของคนใหม่หากมีการขายหรือโอนเครืองปรั
บอากาศ
• คูม
่ อ
ื ฉบับนี้ ใช้ชด
ุ คอยล์ SAMSUNG สองชุดในการอธิบายวิธต
ี ด
ิ ตังชุ
้ ดปรับ
่ มี
่ ระบบการควบคุม
อากาศแบบแยกส่วน การใช้ชด
ุ คอยล์ประเภทอืนที
แตกต่างออกไปอาจท�ำให้ชด
ุ คอยล์เสียหาย ส่งผลให้การรับประกันเป็ น
่ ดขึนจากการใช้
้
โมฆะได้ ผูผ
้ ลิตจะไม่รบ
ั ผิดชอบต่อความเสียหายทีเกิ
ชด
ุ
่ี ากันไม่ได้
คอยล์ทเข้
่ ดจากการเปลียนแปลงที
่
่
• ผูผ
้ ลิตจะไม่รบ
ั ผิดชอบต่อความเสียหายทีเกิ
ไม่
่
่ เหมาะสม และในกรณี
ได้รบ
ั อนุ ญาตหรือการเชือมต่
อกระแสไฟฟ้ าทีไม่
่ แจงไว้
้
เช่นนี้ ข้อก�ำหนดทีชี
ในตาราง “ขีดความสามารถในการท�ำงาน” ซึง่
รวมอยู่ ในคูม
่ อ
ื ฉบับนี้นั้น จะท�ำให้การรับประกันเป็ นโมฆะในทันที
่
่
• ควรใช้เครืองปรั
บอากาศเฉพาะกับงานทีสอดคล้
องกับการออกแบบของ
่
่ ดตังในบริ
้
่ ซก
เครืองเท่
านั้น: ชุดปรับอากาศไม่เหมาะทีจะติ
เวณทีใช้
ั ผ้า
ชุดระบายความร้อน
ทะเล
1.250
้
่
• ก่อนติดตังเครื
องปรั
บอากาศ ให้อา่ นเนื้ อหาในคูม
่ อ
ื ฉบับนี้ ด้วยความ
่
่
เอาใจใส่ และเก็บคูม
่ อ
ื ไว้ ในทีปลอดภั
ย เพือจะได้
ใช้เป็ นข้อมูลอ้างอิงภาย
หลังการติดตัง้
ชุดระบายความร้อน
ทะเล
่
• โปรดทราบว่า สารท�ำความเย็นอาจไม่มก
ี ลิน
ลมทะเล
1.225
่
ข้อมูลทัวไป
ลมทะเล
300
่
้ ในบริเวณทีเข้
่ าถึงได้งา่ ย
• ตรวจสอบว่าเครืองปรั
บอากาศไม่ได้ตด
ิ ตังไว้
• ไม่ตอ
้ งเจาะ หรือเผา
โดยตรงได้ ควรสร้างก�ำแพงหรือแนวป้ องกัน
้ ดระบายความร้อนในสถานทีซึ
่ งไม่
่ มล
–– ติดตังชุ
ี มทะเลพัดโดน (เช่น ใกล้
อาคาร เป็ นต้น) มิฉะนั้นอาจท�ำให้ชด
ุ ระบายความร้อนช�ำรุดเสียหายได้
1.224
่
่
้ อน
• ปลดการเชือมต่
อเครืองปรั
บอากาศออกจากแหล่งจ่ายไฟทุกครังก่
้ วนภายใน
ท�ำการซ่อมบ�ำรุงหรือเข้าจัดการชินส่
้
• ตรวจสอบว่าท�ำการติดตังและการทดสอบโดยช่
างผูช
้ ำ� นาญการ
่
่ องก�ำจัดทิงในฐานะขยะพิ
้
• เครืองปรั
บอากาศมีสารท�ำความเย็นทีต้
เศษ
่
่
้ ศู
่ นย์ทได้
่ี
เมือเครื
องปรั
บอากาศหมดอายุการใช้งานต้องน�ำไปก�ำจัดทิงที
่
้
รับอนุ ญาตหรือส่งกลับไปยังผูจ
้ ด
ั จ�ำหน่ายเพือการก�ำจัดทิงอย่างถูกต้อง
และปลอดภัย
้ งหรือการท�ำความ สะอาด ทีนอกเหนื
่
• อย่าใช้วธิ ก
ี ารเร่งการละลายน�ำแข็
อ
่
จากทีแนะน�
ำโดยซัมซุง"
ไม่จำ�กัด
่
โปรดเอาใจใส่ทำ� ตามข้อควรระวังทีแสดงรายการไว้
ดา้ นล่างนี้ เพราะเป็ นสิง่
่ ดในการรับประกันความปลอดภัยทังของเครื
้
่
ส�ำคัญทีสุ
องปรั
บอากาศและผู้
ปฏิบต
ั งิ าน
่ ใช้
่ หมดแล้วของรีโมทคอนโทรล (เลือกได้) จะ
• วัสดุหอ
่ หุม
้ และแบตเตอรีที
้
ต้องก�ำจัดทิงตามกฎหมายปั
จจุบน
ั
500
่
ข้อควรระวังเพือความปลอดภั
ยในการ
้
ติดตัง
––
่ ตว์ตา่ งๆ อาจปล่อยของเสียออกมาเลอะเครืองเนื
่
่ องจาก
บริเวณทีสั
จะมีแอมโมเนี ยปล่อยออกมาด้วย
่ บรักษาอาหาร พืช เครืองมื
่ อ และงานศิลปะ
• ห้ามใช้ชด
ุ ปรับอากาศเพือเก็
ต่างๆมิฉะนั้นอาจท�ำให้วต
ั ถุดงั กล่าวด้อยคุณภาพได้
้ ดปรับอากาศหากการระบายน�ำมี
้ ปัญหา
• ห้ามติดตังชุ
่ ดตังชุ
้ ดระบายอากาศบริเวณชายทะเล ให้แน่ ใจว่าเครืองจะไม่
่
• เมือติ
โดน
่ งปราศจากลมทะเลพั
่
ลมทะเลโดยตรง หากไม่สามารถหาสถานทีซึ
ดโดน
––
รุน
่
**10*******
**13*******
**18*******
**24*******
สายไฟเพาเวอร์
(ชุดปรับอากาศ)
3G X 2.5 ตร. มม.,
H07RN-F
3G X 2.5 ตร. มม.,
H07RN-F
่
สายไฟเชือมต่
อระหว่างชุดแฟน
คอยล์กบ
ั ชุดระบายความร้อน
3G X 1.0 ตร. มม.,
H07RN-F
3G X 1.0 ตร. มม.,
H07RN-F
สายรับสัญญาณ
2 X 0.75 ตร. มม.,
H05RN-F
2 X 0.75 ตร. มม.,
H05RN-F
20A
25A
่
พิกด
ั เครืองป้
องกัน
่ บสายไฟเสร็จแล้ว ให้ทดสอบดึงสายไฟทังสองข้
้
่
• หลังจากทีบี
างเพือให้
แน่ ใจว่าจุดต่อมีความแข็งแรง
วิธี 1
บีด 4 ครัง้
สเปค
้
คีมย�ำสาย
MH-14
ข้อต่อสายไฟแบบย�ำ้
20xØ6.5 (HxOD)
เทปฉนวน
Width 19 mm
ท่อหด (มม.)
70xØ8.0 (LxOD)
บีด 4 ครั้ ง
5 มม.
รูปอุปกรณ์
ชุดปรับอากาศ
้ ง้
ท่อระบายนำทิ
่ อดังต่อไปนี้
เตรียมคอมเพรสเซอร์และเครืองมื
่
เครืองมื
อ
กำแพง
วิธี 2
5 มม.
้
5 พันด้วยเทปพันสายไฟอย่างน้ อยสองชันแล้
วจัดต�ำแหน่ งของท่อลดให้อยู่
ตรงกลางเทปพันสายไฟ
่� าสามชัน
้
คุณต้องพันเทปพันสายไฟไม่ตำกว่
วิธี 1
น้อยกว่า
5 ซม.
วิธี 2
เทปฉนวน
เทปฉนวน
40 มม.
35 มม.
ร่องนำ้
ช่องแคบเกินไป
้ ง้
ช่องระบายของถาดนำทิ
จุกยาง
้
่ 2.9 การลดหรือการเพิมความยาวท่
่
ขันตอนที
อสาร
้
ท�ำความเย็น (ท่อส�ำหรับติดตัง)
ซ้าย
เครื่องตัดท่อ
ขวา
ด้านล่าง
<ลักษณะด้านหน้า>
ขวาหลังหรือซ้ายหลัง
ระวัง
<ลักษณะด้านข้าง>
้
่
้
่
• ตรวจสอบว่าชุดปรับอากาศควรอยู่ ในต�ำแหน่ งตังตรงเมื
อเทน�
ำลงไปเพื
อ
้ วนไฟฟ้ า
ตรวจสอบหารอยรัว่ ตรวจสอบไม่ ให้นำล้
�้ นออกมาเปี ยกชินส่
้ ้ง
ท่อระบายนำทิ
<ลักษณะด้านข้าง>
ระวัง
้
่
้
่
• ตรวจสอบว่าชุดปรับอากาศควรอยู่ ในต�ำแหน่ งตังตรงเมื
อเทน�
ำลงไปเพื
อ
้ วนไฟฟ้ า
ตรวจสอบหารอยรัว่ ตรวจสอบไม่ ให้นำล้
�้ นออกมาเปี ยกชินส่
้
่ 2.8 การติดตังและการต่
้
ขันตอนที
อท่อส�ำหรับติด
้
้
ตังเข้ากับท่อสารท�ำความเย็น (ท่อส�ำหรับติดตัง)
มม.
(A)
่ ม
3 ถอดฝาปิ ดปลายท่อแล้วท�ำการต่อท่อเข้ากับท่อทีหุ
้ ฉนวนทีละชุด โดย
ท�ำการขันน็ อตด้วยมือก่อน แล้วจึงใช้ประแจทอร์คขันตามตารางค่าทอร์ค:
้ ร่ ะบายทิง้
ทิศทางของนำที
้
่ 2.6 ส่วนประกอบต่างๆ: การต่อขยาย
ขันตอนที
ท่อระบายน�้ำทิง้
ใช้วธิ ก
ี ารต่อแบบปลายบานในการต่อชุดปรับอากาศเข้ากับชุดระบายความ
่
้ การด�
่
ร้อนด้วยท่อทองแดงซึงสามารถจั
ดหาได้ ในพืนที
ำเนินงาน ใช้เฉพาะท่อ
ส�ำหรับการท�ำความเย็นชนิ ดไร้ตะเข็บ หุม
้ ด้วยฉนวนกันไฟฟ้ าเท่านั้น (ชนิ ด
้
้
Cu DHP ตาม ISO1337) ผิวท่อไม่ทาน�ำมัน/จารบี และเนื อท่อไม่ผสมออกซิเจน
่ ำงานอย่างน้ อยทีสุ
่ ด 4,200 kPa และเหมาะ
เหมาะส�ำหรับแรงดันขณะเครืองท�
่ ด 20,700 kPa ไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตามจะ
ส�ำหรับแรงดันแตกระเบิดอย่างน้ อยทีสุ
่
ต้องใช้ทอ
่ ทองแดงทีสะอาด
่ สง่ ผ่านสารท�ำความเย็นมีขนาดต่างกัน 2 ขนาด ดังต่อไปนี้ :
ท่อทองแดงทีใช้
(B)
้ ง้ ทีตอ
ท่อระบายนำทิ
่ เพิ่ม
• ท่อขนาดเล็กใช้สำ� หรับสารท�ำความเย็นสถานะของเหลว
• ท่อขนาดใหญ่สำ� หรับสารท�ำความเย็นสถานะไอ
่ ดปรับอากาศจะมีการต่อท่อสารท�ำความเย็นสถานะของเหลวซึงมี
่ ขนาด
ทีชุ
้
่ ขนาดสันไว้
้ แล้ว วิธก
้
สันและท่
อสารท�ำความเย็นสถานะไอซึงมี
ี ารต่อท่อน�ำยา
้
ท�ำความเย็นมีหลายวิธี ขึนอยู
ก
่ บ
ั การเลือกทางเดินของแต่ละท่อ โดยอ้างอิง
มากกว่าหรือเท่ากับ 20 มม.
โฟมฉนวน
ต�ำแหน่ งการหันหน้าชุดปรับอากาศเข้าผนั ง
เทปไวนิล
ขนาดท่อด้านนอก (มม.)
ค่าทอร์ค (N•m)
ค่าทอร์ค (kgf•cm)
ø 6.35
14 ถึง 18
140 ถึง 180
ø 9.52
34 ถึง 42
350 ถึง 430
ø 12.70
49 ถึง 61
500 ถึง 620
ø 15.88
68 ถึง 82
690 ถึง 830
D
L
การบานท่อ
D
้
่ 2.12 การประกอบตะแกรงหน้า
ขันตอนที
้ ดระบายความร้อน
การติดตังชุ
2 ขันสกรู (A- ) ให้แน่น แล้วใส่ฝาครอบสกรูเข้าไป (A- )
้
่ 3.1 การติดชุดระบายความร้อน
ขันตอนที
ลึก (A)
ขนาดการบานท่อ
ø 6.35
1.3
8.7 ถึง 9.1
ø 9.52
1.8
12.8 ถึง 13.2
ø 12.70
2.0
16.2 ถึง 16.6
ø 15.88
2.2
19.3 ถึง 19.7
่
5 ถ้าจ�ำเป็ นต้องดัดท่อบริเวณด้านหลังของชุดปรับอากาศ ก่อนทีจะเดิ
นท่อ
่ อกไว้ โดย
ออกไปทางช่องทีเลื
่ื
• ท่อต้องไม่ยนออกมาจากด้
านล่างของชุดปรับอากาศ
• รัศมี ในการดัดท่อต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 100 มม.
่
6 เดินท่อทะลุผา่ นผนั งทีเจาะรู
ไว้
หมายเหตุ
่
• ระบบท่อต้องหุม
้ ด้วยท่อฉนวนและยึดอย่างถาวรในต�ำแหน่ งทีทดสอบ
่
่ มที่ ขันตอนที
้
่ 4.1 การตรวจ
แล้วว่าไม่มก
ี ารรัวของแก๊
ส ดูรายละเอียดเพิมเติ
สอบรอยรัว่
ระวัง
ค่าทอร์ค (N•m) ค่าทอร์ค (kgf•cm)
ø 6.35
14 ถึง 18
140 ถึง 180
ø 9.52
34 ถึง 42
350 ถึง 430
ø 12.70
49 ถึง 61
500 ถึง 620
ø 15.88
68 ถึง 82
690 ถึง 830
ระวัง
่ บต�ำที
่ สุ
่ ดเพือลดระดั
่
• คงความยาวของระบบท่อทีระดั
บประจุสารท�ำความ
่ มเนื่ องจากการขยายของระบบท่อ(ความยาวสูงสุดของระบบท่อ
เย็นเพิมเติ
่
ทีอนุ ญาต:15 ม.)
่ อท่อ ให้มนใจว่
่ั
่ องกัน
• เมือต่
าวัตถุรอบๆ ไม่ได้รบกวนหรือสัมผัสกับท่อ เพือป้
่
การรัวไหลของสารท�
ำความเย็นเนื่ องจากความเสียหายทางกายภาพ
้
่ 3.2 การต่อสายไฟ การรับสัญญาณ และ
ขันตอนที
ท่อสารท�ำความเย็น
L
N
F1
F2
ระวัง
่ ดตัง้ ให้แน่ ใจว่าไม่มก
่
• เมือติ
ี ารรัว่ เมือบรรจุ
สารท�ำความเย็นกลับคืน ให้ตอ
่
่ อมต่
่
สายดินคอมเพรสเซอร์กอ
่ นแล้วจึงถอดท่อทีเชื
อออก หากไม่ได้ตอ
่ ท่อ
่
สารท�ำความเย็นอย่างถูกต้องและคอมเพรสเซอร์ทำ� งานโดยทีวาล์วเปิ ดปิ ด ยังเปิ ดอยู่ ท่อจะดูดอากาศเข้า เป็ นเหตุให้แรงดันภายในของวงจรสาร
่
ท�ำความเย็นสูงผิดปกติ ซึงอาจก่
อให้เกิดการระเบิดและการบาดเจ็บได้
่
1 ปล่อยให้เครืองเข้
าสูโ่ หมดสแตนด์บาย
ค�ำเตือน
B
D
C
ขายาง
C
2
D
1
B
B
(หน่วย : มม.)
รุน
่
X
Y
**10NYFX***
**13NYFX***
436
265
**10*YDX***
**13*YDX***
507
292
**18NYFX***
**24NYFX***
660
340
่ มต่อระหว่างชุด สายไฟเพาเวอร์
สายไฟเชือ
(3 แกน)
แฟนคอยล์กบ
ั ชุดระบาย
ความร้อน (3 แกน)
ระวัง
4
กล่องควมคุม
ถอดสกรูฝาครอบกล่องควบคุม
ออก
15 นาที
ปัมสุญญากาศ
(ป้องกันการไหลย้อนกลับ)
1
ผิวด้านหน้าชำรุด
<น็อตข้อต่อ>
หมายเหตุ
่ ในกรณีทบั
• แรงบิดมากเกินไปสามารถก่อให้เกิดแก๊สรัวได้
ี่ ดกรีทอ
่ จะ
ต้องเป่ าแก๊สไนโตรเจนเข้าไปในท่อ ข้อต่อจะต้องสามารถเข้าถึงและ
ซ่อมบ�ำรุงได้
ระวัง
่
3 เปิ ดวาล์วด้านแรงดันต�ำของชุ
ดเกจวัดแรงดันสารท�ำความเย็นด้วยการ
ิ า
หมุนทวนเข็มนาฬก
่ ออยูอ
4 ไล่อากาศในท่อทีต่
่ อกโดยใช้ป๊ั มสุญญากาศประมาณ 15 นาที
้ วาง
่ สะเทือนทีช
่ ด
ยางจะช่วยลดแรงสัน
ุ ระบายความร้อนส่งไปยังชัน
(ไม่มม
ี าให้)
หมายเหตุ
้
้
• ให้แน่ ใจว่าผนั งจะสามารถใช้แขวนน�ำหนั
กของชันวางและชุ
ดระบาย
ความร้อนได้
้ นวางให้
้
่ ดเท่าทีจะมากได้
่
• ติดตังชั
ใกล้กบ
ั เสามากทีสุ
่ ส
ต่อท่อสารทำความเย็นทีม
ี ถานะ
เป็นแก๊สและของเหลว
้
่ 3.3 การไล่อากาศ
ขันตอนที
ในชุดระบายความร้อนจะบรรจุสารท�ำความเย็น R-32 ไว้เพียงพอ อย่าระบายสาร
ท�ำความเย็น R-32 ออกสูบ
่ รรยากาศเนื่ องจากสารดังกล่าวเป็ นแก๊สเรือนกระจก
่ กควบคุมภายใต้ขอ
ในกลุม
่ ฟลูออริเนตซึงถู
้ ตกลงของพิธส
ี ารเกียวโต โดยมี
ศักยภาพในการดูดกลืนความร้อน (GWP) = 675 ควรไล่อากาศในชุดปรับอากาศ
และในท่อออก ถ้าอากาศยังเหลืออยู่ ในท่อสารท�ำความเย็น จะมีผลกระทบต่อ
่
คอมเพรสเซอร์ ได้ อาจท�ำให้ความสามารถในการท�ำความเย็นลดลง และเครือง
ท�ำงานผิดปกติ ให้ ใช้ปั๊มสุญญากาศดังแสดงในภาพ
110
33
่ ดรวมกัน Ø 65 มม.
รูสำ� หรับท่อทีมั
่ ำหนดไว้ ใน
• หากติดชุดปรับอากาศบนแผ่นยิปซัม ให้ ใช้สลักสมอทีก�
่
ต�ำแหน่ งอ้างอิงเท่านั้น มิฉะนั้น เมือเวลาผ่
านไป แผ่นยิปซัมรอบๆ ข้อต่อ
่
อาจแตก และท�ำให้สกรูหลวมและหลุดออกมาได้ ซึงอาจท�
ำให้รา่ งกาย
บาดเจ็บหรืออุปกรณ์ ชำ� รุดเสียหายได้
• ถ้ามีสลักเกลียวไม่มห
ี วั น้ อยกว่าสองตัว หรือถ้าระยะห่างระหว่าง
่
่ ด้วย
สลักเกลียวไม่มห
ี วั ไม่พอดีกบ
ั ทีแขวนแผ่
นติดตัง้ ให้คน
้ หาจุดอืนๆ
้
• ยึดแผ่นติดตังโดยไม่
ให้ลาดเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ ง
ขั้นตอนที่ 2.11 การติดชุดปรับอากาศเข้ากับ
แผ่นติดตั้ง
้
่ 2.10 การติดแผ่นติดตัง้
ขันตอนที
้ ดปรับอากาศเข้ากับผนั ง กรอบหน้าต่าง หรือแผ่น
คุณสามารถติดตังชุ
ยิปซัมก็ได้
ค�ำเตือน
้
• ตรวจสอบว่า ผนั ง กรอบหน้าต่าง หรือแผ่นยิปซัมสามารถรองรับน�ำหนั
ก
้ ดปรับอากาศในสถานทีซึ
่ งมั
่ นคงไม่
่
ของชุดปรับอากาศได้ หากติดตังชุ
พอ
้
ต่อการรองรับน�ำหนั
ก ชุดปรับอากาศอาจตกลงมาและท�ำให้บาดเจ็บได้
ระวัง
่ ออยู่ ในวงจรการท�ำความเย็น ซึงมี
่ ความชืนนั
้ ้น อาจก่อให้เกิด
• อากาศทีเหลื
การท�ำงานผิดปกติ ในคอมเพรสเซอร์ ได้
้ ออาชีพส�ำหรับการติดตัง้
• ให้ตด
ิ ต่อศูนย์บริการหรือตัวแทนการติดตังมื
่
เครืองเสมอ
ระวัง
่ ดรวมกันไม่ขยับเมือติ
่ ดตังชุ
้ ดปรับอากาศลงบนแผ่น
• ตรวจสอบว่าท่อทีมั
ติดตัง้
่ อมไปยั
่
2 ให้ ใส่แก๊สเฉื่ อยในท่อทีเชื
งชุดปรับอากาศและชุดระบายความร้อน
่
่ ชิ
่ นส่
้ วนเชือมต่
่
3 ใช้ฟองสบูห
่ รือของเหลวเพือตรวจหารอยรั
วที
อของชุดปรับ
อากาศและชุดระบายความร้อน
ของชุดปรับอากาศและชุดระบายความร้อน
่ มสารท�ำความเย็น R-32
ข้อควรระวังเมือเติ
้
้
่
นอกเหนื อจากขันตอนการเติ
มน�ำยาทั
วไปแล้
ว ควรปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อก�ำหนด
ดังต่อไปนี้
อุปกรณ์ทดสอบสำหรับ
อุปกรณ์ทดสอบสำหรับ
ชุดปรับอากาศ
ชุดปรับอากาศ
• ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าในการเติมสารท�ำความเย็น ไม่มส
ี ารท�ำความเย็น
่
้ อน
อืนใดมาปนเปื
่ ด ควรให้สายยางและ
• ในการลดปริมาณสารท�ำความเย็นให้เหลือน้ อยทีสุ
้ สุ
่ ดเท่าทีจะท�
่ ำได้
ท่อต่างๆ มีความยาวสันที
้
• ถังเก็บควรตังตรง
(Power),
(Mode),
(SET) และ
(SET / ประเภท
อุณหภูมิ (℃↔℉))บนรีโมทคอนโทรลพร้อมกันและกดค้างไว้ประมาณ
2 กดปุ่ ม
4 วินาที
้ ำเร็จหรือล้มเหลวในการติดตัง้
3 รอจนกว่าโหมด Smart Install จะติดตังส�
โดยจะใช้เวลาประมาณ 7 ถึง 13 นาที
่
้
• ขณะทีโหมด
Smart Install ก�ำลังแสดงความคืบหน้าในการติดตัง:
ประเภท
ของชุด
อากาศ
แกนหมุน
แรงบิดสำหรับฝาปิดช่องเติม (ดูได้จากตาราง)
แรงบิด
(มม.)
ฝาปิด
ø 6.35
20 ถึง 25
ø 9.52
20 ถึง 25
ø 12.70
25 ถึง 30
ø 15.88
30 ถึง 35
มากกว่า ø 19.05
35 ถึง 40
หน้าจอแสดงผลแบบ LED
LED2
LED3
การแสดงความคืบ
หน้าในการติดตัง้
จะแสดงเป็ นตัวเลข
ระหว่าง 0 ถึง 99 โดย
่ าจอแส
แสดงทีหน้
ดงผลของชุดปรับ
อากาศ
ไฟ LEDs บนชุดปรับอากาศ
กะพริบตามล�ำดับ จากนั้น
้
ไฟ LEDs ทังหมดจะกะพริ
บ
่ กษณะการ
พร้อมกัน ซึงลั
กะพริบดังกล่าวจะเกิด
้
ซ�ำไปมา
่
้
้
• เมือการติ
ดตังโหมด
Smart Install ส�ำเร็จ : โหมด Smart Install จะสิน
้ อมเสียงดังเตือน และเครืองปรั
่
สุดการติดตังพร้
บอากาศจะกลับเข้า
สูส
่ ถานะปกติ
่
้
• เมือการติ
ดตังโหมด
Smart Install ล้มเหลว : ข้อความแสดงความ
R-22: เกลียวของสกรู - 7/16-2OUNF
R-410A/R-32: เกลียวของสกรู -1/2-2OUNF
ขนาดท่อด้านนอก
หน้าจอแสดงผลเป็น
LED1
ปรับ
้
่ 3.4 การเติมสารท�ำความเย็น
ขันตอนที
่ ำหนดตามรหัสและมาตรฐานท่อ จะต้องเติม
หากใช้ทอ
่ ยาวกว่าความยาวทีก�
่ มขึ
่ นหนึ
้
่ งเมตร หาก
สารท�ำความเย็น R-32 ปริมาณ 10 กรัม ต่อความยาวทีเพิ
้
่ ำหนดไว้ตามรหัสและมาตรฐานท่อ เวลาในการไล่
ใช้ทอ
่ สันกว่
าความยาวทีก�
่ มตามคูม
อากาศจะเท่ากับปกติ โปรดดูรายละเอียดเพิมเติ
่ อ
ื การใช้งาน
้
่ 4.2 การใช้ โหมด Smart Install
ขันตอนที
่
1 ตรวจสอบให้เครืองปรั
บอากาศอยู่ ในสถานะสแตนด์บาย
สถานะ
(ดูได้จากตาราง)
แกนเติม
่
ิ า
• ปิ ดวาล์วด้านความดันต�ำของเกจวั
ดความดันโดยหมุนตามเข็มนาฬก
• ปิ ดปั๊ มสุญญากาศ
่ วา่ แรงดันมีการเปลียนแปลงหรื
่
• ใช้เวลาตรวจสอบ 2 นาที เพือดู
อไม่
่
• ถอดสายของด้านแรงดันต�ำของชุ
ดเกจวัดแรงดันสารท�ำความเย็นออก
้ กวาล์วของช่องเติมของเหลวและแก๊สไปทีต�
่ ำแหน่ งเปิ ด
5 ตังจุ
อุปกรณ์ทดสอบสำหรับ
อุปกรณ์ทดสอบสำหรับ
ชุดปรับอากาศ
ชุดปรับอากาศ
ไฟแสดง
แรงบิดสำหรับฝาปิด
• ให้แน่ ใจว่าเกจวัดแรงดันแสดงค่า -0.1 MPa (-76 cmHg, 5 torr) หลัง
่
เวลาผ่านไปประมาณ 10 นาที ตอนนี้ ส�ำคัญมากในการหลีกเลียงไม่
ให้
เกิดแก๊สรัว่
ช่องเติมของเหลว
<ความดันสูง>
110
่ ำหนด หากขันน็ อตข้อต่อ
• ขันน็ อตข้อต่อให้แน่นด้วยค่าทอร์คตามทีก�
่
แน่นเกินไป น็ อตข้อต่ออาจแตกและท�ำให้แก๊สสารท�ำความเย็นรัวได้
่
่
1 ก่อนทีจะตรวจสอบการรั
วไหล
โปรดใช้ประแจวัดแรงบิด (ประแจปอนด์)
ปิ ดฝาของวาล์วเปิ ด-ปิ ด (ใช้แรงบิดในการขันส�ำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง
่ องกันการรัวไหล)
่
แต่ละขนาด และขันฝาปิ ดให้แน่นเพือป้
ช่องเติมของเหลว <ความดันสูง>
ช่องเติมแก๊ส
่
<ความดันตำ>
2
ความหนาไม่
่
สมำเสมอ
้
่ 4.1 การตรวจสอบรอยรัว่
ขันตอนที
สำหรับต่อท่อสารทำความเย็น
่ น
ยางจะช่วยลดแรงสั่ นสะเทือนทีช
ั้ วางส่งไปยังกำแพง
(ไม่มม
ี าให้)
A
A
ร้าว
การตรวจสอบการติดตัง้
5
ถอดฝาปิดช่องเติมแก๊สและช่อง
เติมของเหลวออก
33
ระวัง
่
้ ปฏิ
่ บต
• ควรตรวจสอบหาการรัวไหลก่
อนออกจากพืนที
ั งิ าน
่
ช่องเติมของเหลว <ความดันตำ>
ถูกต้อง
้
ส่วนประกอบต่างๆ: ติดชุดระบายความร้อนเข้ากับผนั งด้วยชันวาง
D
36
1 หาต�ำแหน่ งของสลักเกลียวโดยใช้อป
ุ กรณ์ สำ� หรับค้นหาสลักเกลียว
่
้ ากับสลักเกลียวสองตัว
2 ยึดทีแขวนแผ่
นติดตังเข้
ถูกต้อง
เกินไป
่
• ก่อนทีจะเติ
มสารท�ำความเย็นเข้าไป ควรตรวจสอบความดันก่อนด้วยการ
เป่ าไนโตรเจน
่
• หลังจากเติมแล้ว ควรตรวจสอบการรัวไหลก่
อนปลดออกจากระบบ
3
วาล์ว
หมายเหตุ
่ องกันการเกิดเสียงและการสันสะเทื
่
• ติดขายางให้แน่นเพือป้
อน
้
่ ดรับลมแรง ให้ตด
้
• หากชุดระบายความร้อนติดตังในสถานที
เปิ
ิ ตังแผ่
น
่ พด
ป้ องกันรอบชุดระบายความร้อนเพือให้
ั ลมสามารถท�ำงานได้อย่าง
C
C
81
่ ดชุดปรับอากาศเข้ากับแผ่นยิปซัม
เมือติ
• หากจ�ำเป็ น ควรปิ ดป้ ายระบบให้เรียบร้อยหลังจากเติมสารท�ำความเย็น
แล้ว
่ ดเพือไม่
่
• ควรระมัดระวังอย่างทีสุ
ให้เติมสารท�ำความเย็นเข้าระบบจนมาก
สม
B
120
่
• ควรตรวจสอบให้แน่วา่ ได้ตอ
่ สายดินของระบบท�ำความเย็นแล้วก่อนทีจะ
ท�ำการเติมสารท�ำความเย็น
• ควรใช้หว่ งล็อกติดสายไฟและสายรับสัญญาณ
่
่ วยให้ระบาย
1 วางชุดระบายความร้อนโดยเอาหัวลงตามทีแสดงไว้
เพือช่
อากาศออกจากชุดระบายความร้อนได้อย่างเหมาะสม
่
่
2 ใช้สลักสมอยึดชุดระบายความร้อนในแนวระดับเข้ากับทีรองรั
บทีเหมาะ
C
สายรับสัญญาณ
(2 แกน)
่
่ ำเป็ นในการท�ำให้เกิด
• อย่าเปิ ดเครืองเด็
ดขาด เนื่ องจากเป็ นสิงจ�
่ กว่า (ต�ำแหน่ ง เปิ ด เต็มทีของวาล์
่
สุญญากาศทีดี
วลดแรงดันแบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ (EEV))
่
2 ต่อสายส�ำหรับบรรจุสารท�ำความเย็นของด้านแรงดันต�ำของชุ
ดเกจวัดแรง
ดันสารท�ำความเย็นเข้ากับช่องเติมแก๊ส ดังแสดงในภาพ
A
36
้ ากับแผ่นไม้แล้วใช้ตะปูขน
3 ติดแผ่นติดตังเข้
ั
่ มต่อ
ท่อเชือ
ขนาดท่อด้านนอก (มม.)
Y
A
รุน
่
**10*******
**13*******
**18*******
**24*******
่ ดเข้ากับกรอบหน้าต่าง
1 ให้กำ� หนดต�ำแหน่ งของแผ่นไม้ตงตรงที
ั้
จะติ
้
่
2 ติดตังแผ่
นไม้ทกรอบหน้
ี่
าต่าง ให้มน
ี ำหนั
�้
กทีเหมาะสมกั
บชุดปรับอากาศ
เอียง
ท่อของชุดปรับอากาศ
C
(หน่วย : มม.)
นอตข้อต่อ
่ นออกมา
4 ตัดโฟมฉนวนส่วนทีเกิ
X
B
B
่ ดชุดปรับอากาศเข้ากับกรอบหน้าต่าง
เมือติ
(หน่วย: มม.)
ขนาดท่อด้านนอก (D)
กำแพง
20 มม.
หมายเหตุ
้ ากับผนั งคอนกรีตโดยใช้พลาสติก ให้แน่ ใจว่า
• หากคุณยึดแผ่นติดตังเข้
้ งเกิ
่ ดขึนเนื
้ ่ องจากพลาสติกทียื
่ นออก
่
ช่องว่างระหว่างผนั งกับแผ่นติดตังซึ
มานั้น มีขนาดน้ อยกว่า 20 มม.
ช่องเติมแก๊ส
่
<ความดันตำ>
R 0.4 ถึง 0.8
ท่อ
่
้
่ 2.9 การลดหรือการเพิม
่
• ถ้าต้องการเพิมหรื
อลดความยาวท่อ ขันตอนที
้
ความยาวท่อ สารท�ำความเย็น (ท่อส�ำหรับติดตัง)
่ ำหนดหากขันแน่นเกินไป นอต
• ขันนอตให้แน่นด้วยค่าทอร์คตามทีก�
่
อาจแตกหักจนสารท�ำความเย็นรัวไหลออกมา
่ กำ� หนดไว้ หากขันวาล์วแน่นเกินไปอาจ
• การขันวาล์วควรใช้คา่ ทอร์คตามทีได้
้
ท�ำให้แตกร้าวและเป็ นสาเหตุของน�ำยารั
ว่
้
• อย่าปิ ดหรือคลุมจุดต่อท่อ จุดต่อท่อสารท�ำความเย็นทังหมดต้
องเข้าถึง
ช่องเติมของเหลว
<ความดันสูง>
45°±2°
้ ที
่ ได้
่ ตด
้ อท�ำความเย็นเป็ นไปตามข้อ
• ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าพืนที
ิ ตังท่
บังคับการใช้แก๊สของประเทศ
A
สลักพลาสติก
ท�ำงาน
่ องกันไม่ ให้แก๊สรัวออก
่
้
่
• เพือป้
ให้กำ� จัดเสียนที
ขอบตั
ดของท่อออกให้หมด
่ อคว้านท่อทองแดง
โดยใช้เครืองมื
90°±2°
A
หมายเหตุ
และซ่อมบ�ำรุงรักษาได้งา่ ย
่ ด
1 ล็อกตะขอข้าง (D) และตะขอกลาง (B) จากนั้นล็อกตะขอล่าง (C) เพือยึ
ตะแกรงหน้าให้อยู่ ในต�ำแหน่ ง
้ ากับผนั งโดยต้องค�ำนึ งถึงน�ำหนั
้
ยึดแผ่นติดตังเข้
กของชุดปรับอากาศด้วย
2 ตัดแต่งรอยตัดให้เรียบร้อย
<ลักษณะด้านหน้า>
้ ง้ อยูภ
่ องกันไม่
• หากท่อระบายน�ำทิ
่ ายในห้อง ควรหุม
้ ท่อด้วยฉนวน เพือป้
้ ม ท�ำความเสียหายต่อเฟอร์นิเจอร์และพืน
้
ให้เกิดน�ำซึ
้ ง้
• อย่าปิ ดหรือคลุมจุดต่อท่อระบายน�ำทิ
้ ง้ ต้องเข้าถึงและซ่อมบ�ำรุงรักษาได้งา่ ย
จุดต่อท่อระบายน�ำทิ
้ ้ งทีตอ
ท่อระบายนำทิ
่ เพิ่ ม (B)
้ น
เป็นเสีย
ไม่เรียบ
่
่ านหลังของชุดปรับอากาศ นอกเสียจาก
1 ตัดรอยทีเหมาะสม
(A, B, C) ทีด้
คุณต่อท่อโดยตรงจากด้านหลัง
่
้ ง้
• หากเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อเชือมต่
อมีขนาดเล็กกว่าท่อระบายน�ำทิ
่
ของผลิตภัณฑ์ อาจมีนำรั
�้ วไหล
้ ดี อาจส่งผลให้มน
• ถ้าติดตังไม่
ี ำซึ
�้ มออกได้
้ ้ ง (A)
ท่อระบายนำทิ
้ ว
เบีย
90°
่
่
• ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าการเชือมต่
อและงานวางท่อส�ำหรับการเชือมต่
อทาง
่ กรนั้นจะไม่ทำ� ให้สารท�ำความเย็นไหลย้อนกลับ
ด้านเครืองจั
่ อมต่
่
่
่ องกัน
• เมือเชื
อท่อใหม่ ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าว่าท�ำการเชือมใหม่
เพือป้
่
การรัวไหลของสารท�
ำความเย็น
่ ดชุดปรับอากาศเข้ากับผนั ง
เมือติ
่ ำการวางท่อสารท�ำความเย็นและตัวเชือมสารท�
่
• เมือท�
ำความเย็นแบบ
ยืดหยุน
่ ควรระวังไม่ ให้เกิดความเสียหายทางกายภาพต่อวัตถุรอบๆ
่ ำหนดไว้ตามรหัสและมาตรฐานท่อ จะต้อง
• หากต้องการให้ทอ
่ ยาวกว่าทีก�
่
เพิมสารท�
ำความเย็นเข้าไปในท่อด้วย มิฉะนั้นชุดปรับอากาศอาจหยุด
ท่อ
้
เทนำตามทิ
ศทางของลูกศร
่ ม
• ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าการท�ำงาน เช่นการท�ำประจุสารท�ำความเย็นเพิมเติ
่
่
และการเชือมท่
ออยูย
่ งั คงการระบายอากาศทีดี
D
้
่ 2.7 ส่วนประกอบต่างๆ: การเปลียน
่
ขันตอนที
ทิศทางของท่อระบายน�้ำทิง้
A
้ าไปในถาดน�ำทิ
้ ง้ ตรวจสอบว่าท่อระบายน�ำทิ
้ งได้
้ สะดวกหรือไม่
2 เทน�ำเข้
ฝาปิดช่องเติม
ผิดปกติจะแสดงบนหน้าจอแสดงผลของชุดปรับอากาศ และโหมด
Smart Install จะจบการท�ำงาน
หมายเหตุ
10 ถึง 12
่ มาด้วยเท่านั้น
• โหมด Smart Install จะท�ำงานกับรีโมทคอนโทรลทีให้
่
้ ่ รีโมทคอนโทรลจะใช้งาน
• ในระหว่างทีโหมด
Smart install ก�ำลังติดตังอยู
ไม่ได้
( 1 N•m = 10 kgf•cm )
่ ความผิดปกติเกิดขึน
้ ควรอ้างอิงวิธก
้
่
่
เมือมี
ี ารแก้ ไขปั ญหาเบืองต้
นตามตารางดังต่อไปนี้ หากต้องการข้อมูลเพิมเติ
มเกียวกั
บ
้
การแก้ ไขปั ญหาความผิดปกติเบืองต้
น โปรดดูทคู
ี่ ม
่ อ
ื การบริการ
ไฟแสดงสถานะความผิดปกติ
หน้าจอแสดงผลแบบ LED
หน้าจอแสดงผลเป็น
LED 1
LED 2
LED 3
/
ความผิดปกติ
/
ความผิดปกติ ในการ
่
สือสารระหว่
างชุดปรับ
อากาศและชุดระบาย
ความร้อน
้
การแก้ ไขปั ญหาเบืองต้
นโดยช่าง
ผูต
้ ด
ิ ตัง้
่
• ตรวจสอบสายการเชือมต่
อ
ระหว่างชุดปรับอากาศและ
ชุดระบายความร้อน (ตรวจ
สอบว่าสายไฟและสายรับ
สัญญาณมีการสลับกัน
หรือไม่)
,
หน้าจอแสดงเป็ น
และไฟ LEDs
้
ทังหมดกะพริ
บ
ความผิดปกติทตั
ี่ วจับ
อุณหภูมิ
• ตรวจสอบการเสียบสายถูก
ความผิดปกติทอุ
ี่ ปกรณ์
่
แลกเปลียนความร้
อน
• ตรวจสอบการเสียบสายถูก
ความผิดปกติทพั
ี่ ดลม
ของชุดปรับอากาศ
• ตรวจสอบการเสียบสายถูก
EEPROM/ความผิดปกติ
ที่ Option
ต้องหรือไม่
ต้องหรือไม่
ต้องหรือไม่
่
• ขจัดสิงแปลกปลอมออก
ไป (ในกรณีทมี
ี่ สงกี
ิ่ ดขวาง
มอเตอร์)
• รีเซ็ต Options
,
ความผิดปกติจากสาร
ท�ำความเย็นไม่ ไหล
• ตรวจสอบว่าวาล์วเปิ ด-ปิ ด
เปิ ดอยูจ
่ นสุดหรือไม่
• ตรวจสอบว่ามีการอุดตันใน
่ อม
่
ท่อสารท�ำความเย็นทีเชื
ต่อชุดปรับอากาศและชุด
ระบายความร้อนหรือไม่
่
• ตรวจสอบการรัวไหลของสาร
สารท�ำความเย็นไม่เพียง
พอ (ส�ำหรับรุ่นอินเวอร์
เตอร์เท่านั้ น)
่
hรูปแบบ LED นี้ จะปรากฏเมือ
้ บชุด
มีความผิดปกติเกิดขึนกั
ระบายความร้อน
ท�ำความเย็น
• ตรวจสอบว่ามีการเติม
่
ปริมาณสารท�ำความเย็นเพิม
่ เพียงพอส�ำหรับ
เติมเพือให้
่ ความยาวกว่าความยาว
ท่อทีมี
ตามรหัสและมาตรฐานท่อที่
ก�ำหนดไว้หรือไม่
่
• ตรวจสอบการรัวไหลของสาร
ท�ำความเย็นระหว่างวาล์วและ
ข้อต่อของท่อ
❈
: ปิ ด,
: กะพริบ,
: เปิ ด
้
่ 4.3 การตรวจสอบขันสุ
้ ดท้าย
ขันตอนที
และการทดสอบการท�ำงาน
้
1 ตรวจสอบการติดตังตามหั
วข้อดังต่อไปนี้ :
่
่ ดตัง้
• ความมันคงแข็
งแรงของสถานทีติ
่
่
• จุดต่อท่อเพือตรวจสอบการรั
วของสารท�
ำความเย็น
• การต่อสายไฟ
่ หม
• ฉนวนกันความร้อนทีใช้
ุ้ ท่อสารท�ำความเย็น
้ ง้
• การต่อท่อระบายน�ำทิ
• การต่อสายดิน
่
้
• การท�ำงานของเครืองปรั
บอากาศ (ตามขันตอนข้
างล่างนี้ )
่
(Power) บนรีโมทคอนโทรลเพือตรวจสอบดั
งต่อ
2 กดปุ่ ม
ไปนี้ :
่ ดปรับอากาศติดสว่าง
• ไฟแสดงสถานะทีชุ
• ใบพัดปรับทิศทางลมของชุดปรับอากาศหมุนเปิ ด พัดลม
่ ำงาน
เริมท�
้
(Mode) เลือกโหมด Cool จากนั้นให้ทำ� ตามขันตอน
3 กดปุ่ ม
ย่อยดังต่อไปนี้ :
่ งค่
้ าอุณหภูมท
• ในโหมด Cool ให้กดปุ่ มอุณหภูมเิ พือตั
ิ ี่ 16 °C
• ตรวจสอบว่าหลังเวลาผ่านไป 3 ถึง 5 นาที ชุดระบายความ
่ ำงาน และมีลมเย็นเป่ าออกมาหรือไม่
ร้อนเริมท�
• หลังจากเวลาผ่านไป 12 ให้ตรวจสอบสภาพอากาศที่
่
เปลียนไปจากชุ
ดปรับอากาศ
่
(Air swing) เพือตรวจสอบว่
าใบพsดปรับทิศทางลม
4 กดปุ่ ม
ั
ท�ำงานถูกต้องหรือไม่
่
(Power) เพือหยุดการทดสอบการท�ำงาน
5 กดปุ่ ม
(Power) บนชุดปรับอากาศค้างไว้ประมาณ 5
1 กดปุ่ ม
่
่
วินาที จะได้ยน
ิ เสียงปี๊ บเพือแสดงว่
าเครืองปรั
บอากาศ
พร้อมเข้าสูข
่ นตอนการสู
ั้
บถ่ายสารท�ำความเย็นเข้าระบบ
2
3
4
5
ปล่อยให้คอมเพรสเซอร์ทำ� งานมากกว่า 5 นาที
เปิ ดฝาปิ ดวาล์วด้านความดันสูงและความดันต�ำ่
ใช้ประแจ L ปิ ดวาล์วด้านความดันสูง
หลังจากคอมเพรสเซอร์ทำ� งานประมาณ 1 นาที ให้เปิ ดวาล์ว
ด้านความดันต�ำ่
่
(Power) บนชุดปรับ
6 ปิ ดเครืองปรั
บอากาศโดยกดปุ่ ม
อากาศหรือบนรีโมทคอนโทรล
้
7 ถอดท่อน�ำยาออก
• คอมเพรสเซอร์อาจเกิดความเสียหายได้ หากท�ำงานด้วยแรง
ดันด้านดูดเป็ นลบ
ช่องเติมของเหลว
<ความดันสูง>
้
• หลังติดตังผลิ
ตภัณฑ์ ให้ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้ดำ� เนินการ
่
่
ตรวจสอบการรัวของการเชื
อมต่
อท่อแล้วหลังสูบถ่ายสาร
่
ท�ำความเย็นเพือตรวจสอบหรื
อย้ายคอยล์รอ
้ น ให้ตรวจสอบ
่ อมต่
่
ให้แน่ ใจว่าได้ปิดคอมเพรสเซอร์และเอาท่อทีเชื
ออยู่
ออกแล้ว
่ ดวาว
–– อย่าเปิ ดให้คอมเพรสเซอร์ทำ� งานในระหว่างทีเปิ
่
ล์อยูเ่ พราะมีการรัวไหลของสารท�
ำความเย็นจากท่อ
่ งไม่ได้เชือมต่
่
่
หรือท่อทียั
อหรือเชือมต่
อไม่ถก
ู ต้อง
หากไม่ทำ� เช่นนั้นอาจส่งผลให้มอ
ี ากาศไหลเข้าไปใน
่ ความดันสูงภายใน
คอมเพรสเซอร์ และท�ำให้เริมมี
่ ารระเบิดหรือท�ำให้
วงจรสารท�ำความเย็น แล้วน�ำไปสูก
ผลิตภัณฑ์ทำ� งานผิดปกติ
3 ท�ำการสูบถ่าย
4 ไล่อากาศวงจรท�ำความเย็นโดยใช้แก๊สเฉื่ อย
6 ท�ำการซ่อมแซม
7 เติมสารท�ำความเย็นเข้าระบบ
่
8 ใช้ ไนโตรเจนเป่ าระบบให้เรียบร้อยเพือให้
เกิดความ
ปลอดภัย
้
้
้
9 ปฏิบต
ั ต
ิ ามขันตอนด้
านบนซ�ำหลายๆ
ครังจนกว่
าจะไม่มี
• ไม่ควรใช้อากาศหรือออกซิเจนอัด
ช่องเติมแก๊ส
<ความดันต่ำ>
2
ปิด
1 น�ำสารท�ำความเย็นออก
2 ไล่อากาศออกจากระบบท�ำความเย็นโดยใช้แก๊สเฉื่ อย
ระวัง
1 นาที
่
่
่
การสูบถ่ายสารท�ำความเย็นเพือเคลื
อนย้
ายเครืองปรั
บ
อากาศ
ค�ำเตือน
้
ในกรณีทซ่
ี่ อมวงจรท�ำความเย็น ควรปฏิบต
ั ต
ิ ามขันตอนต่
อไปนี้
่ จารณาความสามารถในการติดไฟ
เพือพิ
สารท�ำความเย็นหลงเหลืออยูภ
่ ายในระบบ
1
สูญเสียสารท�ำความเย็นสูบ
่ รรยากาศ
่
การทดสอบการรัวไหลของแก๊
สส�ำหรับการซ่อมแซม
5 เปิ ดวงจร
ระวัง
่ จด
่ บรวบรวมสารท�ำความเย็นใน
การด�ำเนินการทีมี
ุ ประสงค์เพือเก็
้
ระบบทังหมดของชุ
ดระบายอากาศ การด�ำเนินการนี้ ต้องให้แล้ว
้ ้ เพือหลี
่
่
เสร็จก่อนถอดท่อสารท�ำความเย็นออก ทังนี
กเลียงการ
้
ขันตอนการบ�
ำรุงรักษา
• ใช้ ไนโตรเจนเป่ าระบบให้เรียบร้อย เติมสารท�ำความเย็น
เข้าไปจนกว่าจะถึงระดับความดันในการท�ำงาน ถ่ายเท
อากาศ แล้วจึงลดสภาวะสุญญากาศ
• ส�ำหรับการเติมด้วยการเป่ าไนโตรเจน ควรถ่ายเทระบบให้ตำ�่
ลงจนได้แรงดันบรรยากาศ
้
่
• ขันตอนดั
งกล่าวส�ำคัญอย่างยิงหากมี
การบัดกรีทอ
่
• ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าช่องระบายของปั๊ มสุญญากาศไม่ ได้
อยู่ ใกล้กบ
ั แหล่งก�ำเนิ ดเปลวไฟ และสามารถท�ำการถ่ายเท
อากาศได้
่
• ไม่ ใช้อป
ุ กรณ์ เหนี่ ยวน�ำใดๆ หรือโหลดความจุให้วงจรทีไม่
่ รบ
แน่ ใจว่าจะท�ำให้เกิดแรงดันไฟฟ้ าเกินกว่าทีได้
ั อนุ ญาตให้
ใช้สำ� หรับการปรับอากาศ
การยกเลิกการใช้งาน
้ อนและในขณะที่
ต้องปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อก�ำหนดดังต่อไปนี้ทังก่
ยกเลิกการท�ำงานของระบบ:
่
• ควรให้ผป
ู้ ฏิบต
ั งิ านศึกษารายละเอียดของเครืองปรั
บ
อากาศจนเข้าใจดีกอ
่ นท�ำการยกเลิกระบบ
้
• ควรสูบถ่ายสารท�ำความเย็นทังหมดออกมาได้
อย่าง
ปลอดภัย
่
่ ำเนินการ ควรเก็บตัวอย่างของน�ำมั
้ นและ
• ก่อนทีจะเริ
มด�
สารท�ำความเย็นไว้ หากจ�ำเป็ นต้องท�ำการวิเคราะห์ ในกรณี
่
้ นและสารท�ำความเย็นดังกล่าวมาใช้ซำ�้
ทีจะน�
ำน�ำมั
่
่ ำเนินการ ต้องเตรียมแหล่งจ่ายไฟให้
• ก่อนทีจะเริ
มด�
เรียบร้อย
1 ควรศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์ ตา่ งๆ ให้เข้าใจ
2 แยกระบบออกมาต่างหากด้วยไฟฟ้ า
่ ำเนินการ ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่า:
3 ก่อนเริมด�
่
• มีเครืองมื
อส�ำหรับใช้กบ
ั ถังสารท�ำความเย็นพร้อมแล้ว
่ ำเป็ นทังหมด
้
• มี PPE (อุปกรณ์ ป้องกันภัยส่วนบุคคล) ทีจ�
พร้อมส�ำหรับการใช้งาน
้
• ควรมีชา่ งผูช
้ ำ� นาญการคอยควบคุมดูแลขันตอนการสู
บ
ถ่ายสารท�ำความเย็น
• อุปกรณ์ ในการสูบถ่ายและถังสารท�ำความเย็นต้องได้
มาตรฐาน
4 หากท�ำได้ ควรลดระบบท�ำความเย็นลง
่
5 หากไม่สามารถท�ำสุญญากาศได้ ควรใช้ทอ
่ รวมเพือให้
สบ
ู
ถ่ายสารท�ำความเย็นออกจากส่วนต่างๆ ของระบบได้งา่ ย
่ น
้
ยิงขึ
6 ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าวางถังสารท�ำความเย็นได้ตาม
มาตราส่วนก่อนท�ำการสูบถ่าย
7 เปิ ดระบบการสูบถ่ายตามค�ำแนะน�ำของผูผ
้ ลิต
8 ห้ามสูบถ่ายสารท�ำความเย็นเข้าสูถ
่ งั เก็บมากเกินไป(ไม่ควร
เกิน 80 %)
9 ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้รก
ั ษาความดันในการท�ำงาน
ของถังเก็บสารท�ำความเย็นไว้ ไม่เกินระดับสูงสุด แม้วา่ จะ
เป็ นการรักษาความดันไว้ชวคราวก็
ั่
ตาม
10หลังจากเติมสารท�ำความเย็น ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้
้ ปฏิ
่ บต
น�ำถังเก็บและอุปกรณ์ ตา่ งๆ ออกมาจากพืนที
ั งิ าน
้ ปิดวาล์วตัดตอนทังหมดแล้
้
พร้อมทังได้
ว
่ บถ่ายออกมาเติมเข้าไป ใน
11 ไม่ควรน�ำสารท�ำความเย็นทีสู
่ หากยังไม่ ได้ทำ� ความสะอาดและ
ระบบท�ำความเย็นอืน
ตรวจสอบสภาพ
Download PDF

advertising