Samsung | AR24NYFXAWKNST | Samsung เครื่องปรับอากาศติดผนัง AR9400 Inverter (R32) 21,500 BTU/ชม. คู่มือการใช้

เครื่องปรับอากาศ
คู่มือการใช้งาน
AR**NYFX***
•• ขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของซัมซุง
•• ก่อนการใช้งานเครื่องปรับอากาศ โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้ อย่างละเอียด และเก็บไว้อา้ งอิงในอนาคต
สารบัญ
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย 4
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
4
ภาพรวม
10
การตรวจสอบชื่อชิ้นส่วน
10
หน้ าจอแสดงผล
การตรวจสอบรี โมทคอนโทรล
การใส่แบตเตอรี่
11
การท�ำงานของรี โมทคอนโทรล
12
โหมดการท�ำงาน • การควบคุมอุณหภูมิ • การควบคุมความเร็วพัดลม •
การควบคุมทิศทางลม
คุณสมบัติ Power Smart
14
การท�ำงานด้วยการท�ำความเย็น
14
การท�ำงานด้วยการลดความชื้น
โหมดขจัดความชื้น (Dry)
16
คุณสมบัติ Quick Smart
โหมดอัตโนมัติ (Auto) • โหมดพัดลม (Fan) • ฟั งก์ช่ัน Fast • ฟั งก์ชั่น Comfort •
ฟั งก์ชั่น Quiet • ฟั งก์ช่ัน Beep Sound (เสียงเตือน) •
ฟั งก์ชั่นความสว่างของหน้ าจอ (Display Lighting)
17
คุณสมบัติ ในการประหยัดไฟฟ้ า
21
การท�ำงานด้วยการประหยัดพลังงาน
การตรวจสอบการใช้พลังงาน • ฟั งก์ช่ัน Single user • ฟั งก์ช่ันตั้งเวลาเปิ ด/ตั้งเวลาปิ ด •
ฟั งก์ชั่น good’sleep
21
การท�ำความสะอาดและการบ�ำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
25
ภาพรวมในการท�ำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
25
การแก้ ไขปั ญหา
28
โหมดท�ำความเย็น (Cool) • การท�ำความเย็น 2 ขั้นตอน •
ฟั งก์ชนท�
ั่ ำความเย็น Wind-Free Cooling
2 ภาษาไทย
การทิ้งผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกต้อง
(ส�ำหรับประเทศที่มีระบบเก็บแยกขยะ)
(ขยะอุปกรณ์ ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์)
เครื่องหมายนี้ ในผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ เสริม หรือเอกสารประกอบ แสดงว่าผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ เสริมด้าน
อิเล็กทรอนิ กส์ ต่างๆ (เช่น เครื่องชาร์จ หูฟัง สาย USB) ไม่ควรทิ้งร่วมกับขยะในครัวเรือนอื่นๆ เมื่อหมดอายุ
่
การใช้งาน อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสิงแวดล้
อมหรือสุขภาพของบุคคลอันเนื่ องมาจากการทิ้งขยะที่ไม่มีการ
่
ควบคุม โปรดแยกสิงเหล่
านี้ จากขยะประเภทอื่น และรีไซเคิลอย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการใช้วัสดุและ
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
ผู้ ใช้งานตามบ้านโปรดติดต่อผู้ขายที่ซื้อผลิตภัณฑ์มา หรือส�ำนั กงานของหน่ วยงานภาครัฐในพื้นที่ เพื่อขอ
รายละเอียดว่าจะสามารถน� ำผลิตภัณฑ์ไปรีไซเคิลอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
ผู้ ใช้ทางธุรกิจควรติดต่อซัพพลายเออร์และตรวจสอบข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของสัญญาการจัดซื้อ ไม่ควร
ทิ้งผลิตภัณฑ์นี้และอุปกรณ์ เสริมด้านอิเล็กทรอนิ กส์ร่วมกับขยะเชิงพาณิ ชย์อ่นๆ
ื
การทิ้งแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกต้อง
เครื่องหมายนี้ แบตเตอรี่ คู่มือ หรือบรรจุภัณฑ์แสดงว่าแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์น้ี ไม่ควรทิ้งร่วมกับขยะใน
ครัวเรือนอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน ในที่ซึ่งมีเครื่องหมายสัญลักษณ์ ทางเคมี Hg, Cd หรือ Pb แสดงว่า
่ นระดับอ้างอิงในข้อบังคับ EC 2006/66
แบตเตอรี่มีสารปรอท แคดเมียม หรือตะกัวเกิ
ภาษาไทย 3
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
่
่ แน่ ใจว่าคุณทราบถึงวิธท
ก่อนใช้เครืองปรั
บอากาศ โปรดอ่านคูม
่ อ
ื ฉบับนี้ อย่างละเอียด เพือให้
ี ปลอดภั
ี่
ยและมี
่
้
่
ประสิทธิภาพในการใช้งานคุณสมบัตแ
ิ ละฟั งก์ชนต่
ั างๆ ทังหมดของเครือง
่ น
่
เนื่ องจากคูม
่ อ
ื การใช้งานต่อไปนี้ มีเนื้ อหาครอบคลุมเครืองรุ
่ ต่างๆ คุณลักษณะเครืองปรั
บอากาศของคุณจึงอาจแตก
่ ไว้ ในคูม
ต่างจากทีระบุ
่ อ
ื ฉบับนี้ เล็กน้ อย หากคุณมีขอ
้ สงสัย โปรดโทรศัพท์ตด
ิ ต่อศูนย์บริการใกล้บา้ นคุณหรือค้นหาวิธี
ใช้และข้อมูลออนไลน์ ได้ท่ี www.samsung.com
ค�ำเตือน
่
อันตรายหรือการปฏิบต
ั ท
ิ ไม่
ี่ ปลอดภัยทีอาจท�
ำให้บค
ุ คลบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวต
ิ
ระวัง
่
อันตรายหรือการปฏิบต
ั ท
ิ ไม่
ี่ ปลอดภัยทีอาจท�
ำให้บค
ุ คลบาดเจ็บเล็กน้ อย
หรือทรัพย์สน
ิ เสียหาย
โปรดท�ำตามค�ำแนะน�ำ
ห้าม
่
้
่ องกันไฟฟ้ าช็อต
ตรวจสอบให้แน่ ใจว่า เครืองมี
การติดตังสายดิ
นเพือป้
่
ปิ ดสวิตช์เครืองตั
ดกระแสไฟฟ้ า
้ วน
ห้ามถอดแยกชินส่
ส�ำหรับการติดตัง้
ค�ำเตือน
่
่ ขอ
ต่อสายไฟเข้ากับเครืองตั
ดกระแสไฟฟ้ าทีมี
้ ก�ำหนดก�ำลังไฟฟ้ าของผลิตภัณฑ์เท่ากันหรือสูงกว่าผลิตภัณฑ์
นี้ เท่านั้น นอกจากนี้ อย่าใช้สายไฟพ่วง
• การต่อพ่วงสายไฟอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อตหรือไฟไหม้ ได้
่
• ห้ามใช้เครืองแปลงไฟฟ้
า เพราะอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อตหรือไฟไหม้ ได้
่ กด
• ถ้าสภาวะแรงดันไฟฟ้ า/ความถี/พิ
ั กระแสไฟฟ้ าแตกต่างกัน อาจท�ำให้เกิดไฟไหม้ ได้
่
้ ต้องติดตังโดยช่
้
่ บริการซ่อมบ�ำรุงทีผ่
่ านการรับรองแล้ว
เครืองนี
างหรือบริษท
ั ทีให้
้
่่
่ หรือการบาดเจ็บได้ และอาจหมด
• มิฉะนัน อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อต ไฟไหม้ ระเบิด ปั ญหาเกียวกั
บเครือง
การรับประกันผลิตภัณฑ์ดว้ ย
่ พนที
้ื กว้
่ างกว่า 3.0 ตารางเมตร
ควรใช้งานชุดปรับอากาศในบริเวณทีมี
้ ตช์แยกจากตัวเครืองปรั
่
่
่
ต้องติดตังสวิ
บอากาศ (แต่ไม่ได้อยูบ
่ นตัวเครืองปรั
บอากาศ) และเครืองตั
ดกระแส
่
ไฟฟ้ าไว้เป็ นการเฉพาะส�ำหรับเครืองปรั
บอากาศ
• มิฉะนั้น อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อตหรือไฟไหม้ ได้
4 ภาษาไทย
้ ดระบายความร้อนให้แน่นหนามันคง
่
่
ติดตังชุ
เพือไม่
ให้ชนส่
ิ้ วนไฟฟ้ าของคอยล์รอ
้ นเปิ ดโล่ง
่่
้
่
• มิฉะนัน อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้ าช็อต ไฟไหม้ ระเบิด หรือปั ญหาเกียวกั
บเครืองได้
้
่
้ ใกล้กบ
่
้
่
้ ในสถานทีชื
่ น
้ มีน้ำมั
ห้ามติดตังเครื
องนี
ั เครืองท�
ำความร้อนหรือวัตถุไวไฟ ห้ามติดตังเครื
องนี
� น หรือมี
่ เปิ
่ ดรับแสงแดด และน�้ำ (หยดน�้ำฝน) ห้ามติดตังเครื
้
่
้ ในสถานทีที
่ อาจมี
่
ฝุ่ น หรือในสถานทีที
องนี
แก๊สรัว่
• เพราะอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อตหรือไฟไหม้ ได้
้ ดระบายความร้อนในสถานทีอย่
่ างเช่น บนผนั งสูงทีชุ
่ ดคอยล์รอ
ต้องไม่ตด
ิ ตังชุ
้ นอาจตกลงมาได้
• หากชุดระบายความร้อนตกลงมา อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวต
ิ หรือทรัพย์สน
ิ เสียหายได้
่
้ ต้องติดตังสายดิ
้
่
เครืองนี
นให้ถก
ู ต้อง ห้ามต่อสายดินจากเครืองไปยั
งท่อแก๊ส ท่อน�้ำพลาสติก หรือสาย
โทรศัพท์
• มิฉะนั้น อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อต ไฟไหม้ และระเบิดได้
• ให้แน่ ใจว่าได้ตอ
่ สายดินอย่างถูกต้อง
ระวัง
้
่
้ ยบแข็งทีสามารถรองรั
่
่
ติดตังเครื
องของคุ
ณบนพืนเรี
บน�้ำหนั กของตัวเครืองเองได้
่่
้
่
่
• มิฉะนัน อาจส่งผลให้เกิดการสันสะเทือนผิดปกติ เสียงรบกวน หรือปั ญหาเกียวกั
บเครืองได้
้
้ำทิงให้
้ ถก
่
้ อย่างเหมาะสม
ติดตังสายน�
ู ต้อง เพือให้
สามารถระบายน�้ำทิงได้
่
้
้ งไปยั
้
้ ยทีอาจ
่
• มิฉะนั้น อาจส่งผลให้นำเอ่
�้ อล้นและทรัพย์สน
ิ เสียหายได้ หลีกเลียงการติ
ดตังสายน�
ำทิ
งท่อน�ำเสี
่
เกิดกลินไม่
พงึ ประสงค์ ในอนาคต
่่
่ มแ
่
ควรเก็บเครืองปรั
บอากาศนี้ ไว้ ในห้องทีไม่
ี หล่งก�ำเนิ ดไฟ (ตัวอย่างเช่น เปลวไฟ เครืองใช้
ประเภทแก๊ส
่
เครืองท�ำความร้อนไฟฟ้ า เป็ นต้น)
่
• พึงระวังเนื่ องจากสารท�ำความเย็นไม่มก
ี ลิน
่ ดตังชุ
้ ดคอยล์รอ
่
้ อย่างถูกต้อง
เมือติ
้ น ให้แน่ ใจว่าได้ตอ
่ สายน�้ำทิง้ เพือให้
ระบายน�้ำทิงได้
้
่
่
• น�ำทีเกิดจากการท�ำความร้อนของชุดคอยล์รอ
้ นอาจล้นออกมาและทรัพย์สน
ิ เสียหายได้ โดยเฉพาะอย่างยิงใน
้
ฤดูหนาว ถ้าน�ำแข็งก้อนใหญ่ตกลง อาจจะท�ำให้เกิดการบาดเจ็บเสียชีวต
ิ หรือทรัพย์สน
ิ เสียหายได้
ส�ำหรับแหล่งจ่ายไฟ
ค�ำเตือน
่
่
เมือเครื
องตั
ดกระแสไฟช�ำรุดเสียหาย ให้ตด
ิ ต่อศูนย์บริการใกล้บา้ นคุณ
่
ห้ามดึงหรืองอสายไฟมากเกินไป ห้ามบิดหรือมัดสายไฟ ห้ามเกียวสายไฟเข้
ากับวัตถุโลหะ ห้ามวางของหนั ก
่
่
บนสายไฟ ห้ามสอดสายไฟเข้าไประหว่างสิงของต่
างๆ หรือห้ามดันสายไฟเข้าไปในช่องว่างด้านหลังเครือง
• เพราะอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อตหรือไฟไหม้ ได้
ภาษาไทย 5
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ระวัง
่
่
่ พายุฝนฟ้ าคะนอง ให้ทำ� การตัดไฟทีเครื
่ องตั
่
เมือไม่
ใช้เครืองปรั
บอากาศเป็ นเวลานานหรือในระหว่างทีมี
ด
กระแสไฟฟ้ า
• มิฉะนั้น อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อตหรือไฟไหม้ ได้
ส�ำหรับผู้ ใช้
ค�ำเตือน
่
ถ้าเครืองถู
กน�้ำท่วม โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บา้ นคุณ
้
• มิฉะนัน อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อตหรือไฟไหม้ ได้
่
่
หากเครืองเกิ
ดเสียงรบกวนแปลกๆ มีกลินไหม้
หรือควัน ให้สบ
ั สวิตช์ตด
ั การจ่ายไฟทันที แล้วติดต่อศูนย์
บริการใกล้บา้ นคุณ
• มิฉะนั้น อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อตหรือไฟไหม้ ได้
่
่
ในกรณีทเครื
ี่ องท�
ำงานผิดปกติ ควรหยุดการท�ำงานของเครืองปรั
บอากาศโดยทันทีแล้วปลดระบบไฟฟ้ า
้
้นควรแจ้งขอค�ำปรึกษาจากช่างบริการซ่อมบ�ำรุงทีผ่
่ านการรับรองแล้ว
ทังหมดจากนั
ในกรณีทแก๊
ี่ สรัว่ (เช่น แก๊สโพรเพน แก๊สแอลพี ฯลฯ) ให้ระบายอากาศทันที โดยไม่ตอ
้ งจับสายไฟ ห้ามจับตัว
่
เครืองหรือสายไฟ
• ห้ามใช้พด
ั ลมระบายอากาศ
• ประกายไฟอาจส่งผลให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ ได้
่ องการติดตังเครื
้
่
เมือต้
องปรั
บอากาศใหม่ โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บา้ นคุณ
้
่ น�ำรั
้ วซึ
่ ม ไฟฟ้ าช็อต หรือไฟไหม้ ได้
• มิฉะนัน อาจส่งผลให้เกิดปั ญหากับเครือง
่
้
้
่
่ จะมีคา่ ใช้จา่ ยเกียวกั
่
่
• เราไม่มบ
ี ริการจัดส่งส�ำหรับเครืองนี ถ้าคุณติดตังเครื
องใหม่
ในต�ำแหน่ งอืน
บสิงปลู
ก
่
้
้
สร้างเพิมเติม รวมทังค่าติดตังด้วย
่ อคุ
่ ณต้องการติดตังผลิ
้
่ ดไปจากธรรมดา เช่น ในเขต
• โดยเฉพาะอย่างยิงเมื
ตภัณฑ์ ในต�ำแหน่ งทีผิ
่
่
อุตสาหกรรม หรือใกล้กบ
ั ริมทะเล ซึงเครืองจะไม่ทนต่อกรดเกลือในอากาศ โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บา้ น
คุณ
่
ห้ามใช้มอ
ื เปี ยกสัมผัสเครืองตั
ดกระแสไฟฟ้ า
• เพราะอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อตได้
่ องปรั
่
่
่
ในขณะทีเครื
บอากาศก�ำลังท�ำงาน ห้ามปิ ดเครืองโดยใช้
เครืองตั
ดกระแสไฟฟ้ า
่
้
่ งโดยใช้เครืองตั
่
• การปิ ดเครืองปรั
บอากาศแล้วเปิ ดอีกครังหนึ
ดกระแสไฟฟ้ า อาจก่อให้เกิดประกายไฟ ท�ำให้ ไฟ
ฟ้ าช็อต หรือไฟไหม้ ได้
6 ภาษาไทย
่ องปรั
่
ห้ามสัมผัสใบปรับทิศทางลมด้วยมือหรือสอดนิ้วมือของคุณขณะทีเครื
บอากาศก�ำลังท�ำงานในโหมด
ท�ำความร้อน
• อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อตหรือเกิดรอยไหม้ ได้
่
่
ห้ามสอดนิ้วของคุณหรือสิงแปลกปลอมเข้
าไปในช่องลมเข้า/ออกของเครืองปรั
บอากาศ
้ อตัวเองเข้าไปในเครือง
่
• ควรดูแลเป็ นพิเศษไม่ ให้เด็กต้องได้รบ
ั บาดเจ็บจากการสอดนิวมื
่
ห้ามกระแทกหรือดึงเครืองปรั
บอากาศด้วยความรุนแรงเกินไป
่
่
• เพราะอาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้ การบาดเจ็บ หรือปั ญหาเกียวกั
บเครืองได้
่
บริเวณใกล้กบ
ั ชุดระบายความร้อนต้องไม่มวี ต
ั ถุวางไว้ ให้เด็กใช้ปีนป่ ายไปบนเครืองได้
• เพราะอาจส่งผลให้เด็กต้องบาดเจ็บสาหัสจากการกระท�ำของตัวเองได้
่
่ อากาศถ่
่
ห้ามใช้เครืองปรั
บอากาศนี้ เป็ นเวลานานในสถานทีที
ายเทไม่ดห
ี รือใกล้กบ
ั ผูท
้ ไม่
ี่ แข็งแรง
่
• เพราะอาจเป็ นอันตรายเนื่ องจากขาดออกซิเจนได้ ให้เปิ ดหน้าต่างทุกหนึ่ งชัวโมงเป็
นอย่างน้ อย
่ ให้ตด
่
ถ้ามีสงแปลกปลอม
ิ่
เช่น น�้ำ เข้าไปในเครือง
ั ไฟโดยปิ ดเครืองตั
ดกระแสไฟฟ้ าแล้วติดต่อศูนย์บริการ
ใกล้บา้ นคุณ
• มิฉะนั้น อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อตหรือไฟไหม้ ได้
้ วน หรือดัดแปลงเครืองด้
่
ห้ามพยายามซ่อม ถอดแยกชินส่
วยตัวคุณเอง
่
• ห้ามใช้ฟิวส์อนๆ
ื (เช่น ทองแดง ลวด เหล็ก ฯลฯ) นอกเหนื อจากฟิ วส์มาตรฐาน
่
่ หรือได้รบ
• มิฉะนั้น อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อต ไฟไหม้ ปั ญหาเกียวกั
บเครือง
ั บาดเจ็บ
ระวัง
ห้ามวางวัตถุหรืออุปกรณ์ ไว้ ใต้ชด
ุ ปรับอากาศ
้ หยดจากชุ
่
• น�ำที
ดปรับอากาศอาจท�ำให้เกิดไฟไหม้หรือทรัพย์สน
ิ เสียหายได้
้ า โครงติดตังของชุ
้
ให้ตรวจสอบอย่างน้ อยปี ละครังว่
ดคอยล์รอ
้ นยังไม่ชำ� รุดเสียหาย
• มิฉะนั้น อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวต
ิ หรือทรัพย์สน
ิ เสียหายได้
่
่ ดการ
• ในการป้ องกันบุคคลไม่ ให้บาดเจ็บ ควรเปลียนทิ
ศทางของใบพัดกระจายลมในแนวนอนหลังจากทีหยุ
่
่ ของใบพัดกระจายลมในแนวตังแล้
้
เคลือนที
ว
่
่
กระแสไฟฟ้ าสูงสุดจะวัดตามมาตรฐาน IEC เพือความปลอดภั
ย และกระแสไฟฟ้ าจะวัดตามมาตรฐาน ISO เพือ
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
่
หากเครืองปรั
บอากาศท�ำความเย็นหรือท�ำความร้อนได้ ไม่เหมาะสม เป็ นไปได้วา่ สารท�ำความเย็นอาจรัว่ หาก
่
่
่
เกิดการรัวไหล ควรหยุดการท�ำงานของเครืองระบายอากาศภายในห้
อง แล้วแจ้งตัวแทนจ�ำหน่ายโดยทันทีเพือ
เติมสารท�ำความเย็นเข้าไปใหม่
ภาษาไทย 7
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
่
หลังจากเอาเครืองปรั
บอากาศออกจากหีบห่อบรรจุแล้ว ให้เก็บวัสดุสำ� หรับการบรรจุหบ
ี ห่อไว้ ให้หา่ งจากมือ
่
เด็ก เนื องจากวัสดุสำ� หรับการบรรจุหบ
ี ห่ออาจเป็ นอันตรายต่อเด็กได้
• ถ้าเด็กเอาถุงมาคลุมหัวตัวเอง อาจท�ำให้หายใจไม่ออก
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
่
่
ในระหว่างการขนส่งชุดปรับอากาศ ควรปกป้ องแนวท่อโดยใช้แป้ นยึดห้ามเคลือนย้
ายเครืองปรั
บอากาศโดย
่
ยึดจับทีแนวท่อ
่
• มิฉะนั้นอาจท�ำให้แก๊สรัวไหลออกมาได้
สารท�ำความเย็นนี้ ไม่เป็ นอันตรายแต่อย่างไรก็ตาม หากสารท�ำความเย็นสัมผัสกับเปลวไฟ อาจท�ำให้เกิดแก๊ส
่
พิษ และเสียงต่
อการเกิดไฟไหม้ ได้
่ หรือวางวัตถุตา่ งๆ (เช่น เสือผ้
้ าทีจะซั
่
่ ดไฟ จานอาหาร สารเคมี วัตถุ
ห้ามยืนบนหลังเครือง
ก เทียนจุดไฟ บุหรีจุ
่
โลหะ ฯลฯ) ไว้บนเครือง
่
่ หรือได้รบ
• เพราะอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อต ไฟไหม้ ปั ญหาเกียวกั
บเครือง
ั บาดเจ็บ
่
่ อเปี ยก
ห้ามใช้งานเครืองในขณะที
มื
• เพราะอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อตได้
่
ห้ามฉี ดพ่นสารระเหย เช่น ยาฆ่าแมลง ลงบนผิวเครือง
่
่ หรือได้รบ
• เพราะเป็ นอาจเป็ นอันตรายต่อมนุ ษย์ และอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อต ไฟไหม้ ปั ญหาเกียวกั
บเครือง
ั
บาดเจ็บด้วย
่ ้ำจากเครืองปรั
่
ห้ามดืมน�
บอากาศ
้ งกล่าวอาจเป็ นอันตรายต่อมนุ ษย์
• เพราะน�ำดั
ห้ามตัดหรือเผาภาชนะบรรจุสารท�ำความเย็นหรือท่อต่างๆ
้
่
ห้ามให้ทศ
ิ ทางของลมชีไปยั
งเตาไฟหรือเครืองท�
ำความร้อน
้ วนรีโมทคอนโทรล
ห้ามกระแทกรีโมทคอนโทรลแรงเกินไปและห้ามถอดแยกชินส่
่่ ่
่
ห้ามสัมผัสท่อทีเชื
อมต่อกับเครือง
• เพราะอาจส่งผลให้เกิดการไหม้หรือบาดเจ็บได้
่
่ี ความแม่นย�ำ อาหาร สัตว์ พืช หรือเครืองส�
่
ห้ามใช้เครืองปรั
บอากาศนี้ ในการเก็บรักษาอุปกรณ์ทมี
ำอาง หรือ
่ ตถุประสงค์อนใดที
่ื
่ ดจากธรรมดา
เพือวั
ผิ
• เพราะอาจส่งผลให้ทรัพย์สน
ิ เสียหายได้
่
่
หลีกเลียงไม่
ให้มนุ ษย์ สัตว์ หรือพืชโดนลมเป่ าโดยตรงจากเครืองปรั
บอากาศเป็ นเวลานาน
• เพราะอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อมนุ ษย์ สัตว์ และพืชได้
่
้ ไม่ได้ออกแบบมาเพือการใช้
่
้ กเล็ก) ทีมี
่ ความบกพร่องในสมรรถภาพทางกาย
เครืองนี
งานโดยบุคคล (รวมทังเด็
ทางประสาทสัมผัส ทางสติปัญญา หรือขาดประสบการณ์ และความรู้ เว้นแต่วา่ ได้รบ
ั การควบคุมดูแลหรือค�ำ
่
่
แนะน�ำเกียวกั
บการใช้งานเครืองจากผู
ร้ บ
ั ผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าว ควรแน่ ใจว่าเด็กๆ ได้
่ เล่นเครืองนี
่
้
รับการดูแลไม่ให้
8 ภาษาไทย
ค�ำเตือน
่
่ องโดยตรง
่
ห้ามท�ำความสะอาดเครืองโดยฉี
ดพ่นน�้ำไปทีเครื
ห้ามใช้น�ำมันเบนซิน ทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์
่
้
ในการท�ำความสะอาดเครืองนี
่
่
• เพราะอาจท�ำให้เกิดการเปลียนสี
การเปลียนรู
ป ความช�ำรุดเสียหาย ไฟฟ้ าช็อต หรือไฟไหม้ ได้
ก่อนท�ำความสะอาดหรือด�ำเนินการบ�ำรุงรักษา ให้สบ
ั สวิตช์ตด
ั การจ่ายไฟและรอจนกว่าพัดลมหยุดหมุน
• มิฉะนั้น อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อตหรือไฟไหม้ ได้
ระวัง
้ วของอุปกรณ์ แลกเปลียนความร้
่
ให้ ใช้ความระมัดระวังในการท�ำความสะอาดพืนผิ
อนของชุดระบายความ
ร้อน เพราะว่าอุปกรณ์นี้มีขอบคม
่ ำนาญการ โปรดติดต่อช่างติดตังหรื
้ อศูนย์บริการใกล้บา้ นคุณ
• ควรด�ำเนินการโดยช่างทีช�
่
ห้ามท�ำความสะอาดภายในเครืองปรั
บอากาศด้วยตัวคุณเอง
่ องการท�ำความสะอาดภายในเครือง
่ ให้ตด
• เมือต้
ิ ต่อศูนย์บริการใกล้บา้ นคุณ
่ ำความสะอาดแผ่นกรองภายใน ให้ดค
่
• เมือท�
ู ำ� อธิบายในส่วน 'การท�ำความสะอาดเครืองปรั
บอากาศ'
• มิฉะนั้น อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อตหรือไฟไหม้ ได้
่ องกันการบาดเจ็บจากขอบคมของผิวด้านหน้าเมือท�
่ ำงานกับชุดระบายความร้อน
• ตรวจสอบให้แน่ ใจเพือป้
ภาษาไทย 9
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ส�ำหรับการท�ำความสะอาด
่ นส่
้ วน
การตรวจสอบชือชิ
เครื่องปรับอากาศของคุณอาจมีลก
ั ษณะแตกต่างจากภาพประกอบที่แสดงไว้ดา้ นล่างเล็กน้ อย ขึ้นอยู่กับรุ่นของ
่
เครือง
05
01
02
06
ภาพรวม
07
03
08
04
01 ช่องลมเข้า
05 ตัวตรวจจับอุณหภูมห
ิ อ
้ ง
02 แผ่นกรองอากาศ
06 แผง wind-Free
้
03 ใบพัดกระจายความเย็น (ขึน-ลง)
07 หน้าจอแสดงผล
04 ใบพัดกระจายความเย็น (ซ้าย-ขวา)
08 ปุ่ ม Power / ตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล
หน้าจอแสดงผล
01 ไฟแสดงอุณหภูมิ
ไฟแสดงการรีเซ็ตตัวกรอง( )
ไฟแสดงสปริมาณการใช้ ไฟฟ้ า
ไฟแสดง Auto clean ( )
01
02 ไฟแสดงสถานะการท�ำงาน
03 ไฟแสดงสถานะ Single user
02
10 ภาษาไทย
03
04
04 ไฟแสดงสถานะ Timer
ไฟแสดงสถานะ good'sleep
ไฟแสดงสถานะ Auto clean
การตรวจสอบรีโมทคอนโทรล
05
01
02
03
04
06
07
08
05 ไฟแสดงสถานะระดับการท�ำงานของแบตเตอรี่
06 ไฟแสดงสถานะสัญญาณรีโมท
10
07 ไฟแสดงสถานะความเร็วพัดลม
12
18
13
19
20
21
22
16
08 ไฟแสดงสถานะ Ionizer
09 ไฟแสดงสถานะ Wind-Free
ภาพรวม
17
15
03 ไฟแสดงสถานะโหมดการท�ำงาน
04 ไฟแสดงสถานะตัวเลือกการท�ำงาน
09
11
14
้ ณหภูมิ
01 ไฟแสดงสถานะการตังอุ
้
02 ไฟแสดงสถานะตัวเลือกการตังเวลา
10 ไฟแสดงสถานะทิศทางลมในแนวตัง้
11 ไฟแสดงสถานะทิศทางลมในแนวนอน
่
12 ปุ่ ม เปิ ด/ปิ ดเครืองปรั
บอากาศ
13 ปุ่ มปรับอุณหภูมิ
้
14 ปุ่ มตังเวลา
15 ปุ่ มปรับความเร็วพัดลม
่
้ าตัวเลือก
16 ปุ่ มเลือนทิ
ศทางตัวเลือก/ปุ่ มตังค่
17 ปุ่ มปรับทิศทางลมในแนวตัง้
้ าโหมดการท�ำงาน
18 ปุ่ มตังค่
19 ปุ่ ม Ionizer / Wind-Free
20 ปุ่ ม Single user
21 ปุ่ มตัวเลือก / Clean
22 ปุ่ มSET / ประเภทอุณหภูมิ (℃↔℉)
การใส่แบตเตอรี่
หมายเหตุ
• ค�ำอธิบายในคูม
่ อ
ื ฉบับนี้ ยึดตามปุ่ มของ
รีโมทคอนโทรลเป็ นหลัก
• แม้วา่ Ionizer( ), Heat และ d’light Cool จะปรากฏ
บนจอรีโมทคอนโทรล แต่ไม่สามารถใช้ ได้ ในรุน
่ นี้
ใช้แบตเตอรีช่ นิด 1.5 V AAA สองก้อน
ภาษาไทย 11
การทำ�งานของรีโมทคอนโทรล
คุณสามารถใช้งานเครื่องปรับอากาศได้ง่ายๆ โดยเลือกโหมดใดโหมดหนึ่ งแล้วท�ำการควบคุมอุณหภูมิ ความเร็ว
พัดลม และทิศทางลม
โหมดการท�ำงาน
่
คุณสามารถเปลียนโหมดการท�
ำงานในปั จจุบน
ั ได้ระหว่าง Auto, Cool, Dry,
และ Fan โดยกดปุ่ ม
การควบคุมอุณหภูมิ
คุณสามารถควบคุมอุณหภูมิ ในแต่ละโหมดได้ดงั นี้ :
โหมด
การควบคุมอุณหภูมิ
ภาพรวม
อัตโนมัติ (Auto)/
ทำ�ความเย็น (Cool)
ปรับได้ทีละ 1°C ระหว่าง 16°C ถึง 30°C
ขจัดความชื้น (Dry)
ปรับได้ทีละ 1°C ระหว่าง 18°C ถึง 30°C
พัดลม (Fan)
คุณไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิ ได้
คุณสามารถสลับหน่วยอุณหภูมิระหว่างเซลเซียสและฟาเรนไฮต์บน
รีโมทคอนโทรลได้
► กดปุ่ มค้างไว้อย่างน้ อย 3 วินาที
หมายเหตุ
• อุณหภูมิบนบนเครื่องปรับอากาศจะไม่สลับกัน
่
่รีโมทคอนโทรล ในกรณี
• ฟั งก์ชั่นนี้ จะถูกยกเลิกเมื่อเปลียนแบตเตอรี
้
่
้
้
นี ให้กดใช้ฟังก์ชันนี อีกครัง
คุณสามารถใช้ โหมด Cool และ Dry ในสภาวะแวดล้อมดังต่อไปนี้ :
โหมด
ทำ�ความเย็น (Cool)
ขจัดความชื้น (Dry)
อุณหภูมิภายในอาคาร
16°C ถึง 32°C
18°C ถึง 32°C
อุณหภูมิภายนอก
อาคาร
16°C ถึง 46°C
16°C ถึง 46°C
ความชื้นภายในอาคาร
ความชื้นสัมพัทธ์ 80%
หรือน้ อยกว่า
_
้ ที
้
่
่ มี
่
• หยดน�ำอาจเกิ
ดการจับตัว หากเครืองปรั
บอากาศท�ำงานในพืนที
้ งในโหมด Cool เปน
็ ระยะเวลานาน
ความชืนสู
12 ภาษาไทย
การควบคุมทิศทางลม
คุณสามารถเลือกความเร็วพัดลมในแต่ละโหมดได้ดงั นี้ :
ความเร็วพัดลมที่สามารถใช้งานได้
โหมด
(Auto)
ทำ�ความเย็น (Cool)
(Auto),
(Turbo)
พัดลม (Fan)
(Low),
(Low),
(Med),
(High),
(Med),
(High),
(Turbo)
การควบคุมทิศทางลม
การกระจายลมในแนวตัง้
่
่
่
รักษาการกระจายลมให้อยู่ ในทิศทางคงทีโดยหยุ
ดการเคลือนที
ของใบพั
ด
้
กระจายความเย็นในแนวตังและแนวนอน
ในการทำ�งาน ►
หมายเหตุ
้ วยมือ อาจจะท�ำให้ ใบพัดปิ ดไม่สนิท
• ถ้าคุณปรับใบพัดอากาศแนวตังด้
่ ดเครืองปรั
่
เมือปิ
บอากาศ
การปรับทิศทางลมในแนวนอน (เปลี่ยนด้วยตนเอง)
่
รักษาการกระจายลมในแนวนอนให้อยู่ในทิศทางคงที่โดยเปลียน
ทิศทางของใบพัดกระจายความเย็นในแนวนอนด้วยตนเอง
ภาษาไทย 13
ภาพรวม
อัตโนมัติ (Auto) /
ขจัดความชื้น (Dry)
คุณสมบัติ
การทำ�งานด้วยการทำ�ความเย็น
่
้ ซึ
่ งเป็
่ นห้องปิ ดมิดชิดให้เย็น
ฟั งก์ชนท�
ั่ ำความเย็นอันทรงพลังและอัจฉริยะของเครืองปรั
บอากาศซัมซุงช่วยรักษาพืนที
และสบาย
โหมดท�ำความเย็น (Cool)
่
ใช้ โหมด Cool เพือให้
เกิดความเย็นสบายในสภาพอากาศร้อน
► เลือก Cool
►
หมายเหตุ
่
• เพือความสบาย
ควรรักษาความแตกต่างของอุณหภูมริ ะหว่างภายในอาคาร
และภายนอกอาคารไม่ ให้เกิน 5°C ในโหมด Cool
• หลังจากเลือกโหมด Cool แล้ว ให้เลือกฟั งก์ชน
ั่ อุณหภูมิ และความเร็วพัดลม
่ องการปรับตัง้
ทีต้
่
–– เพือให้
หอ
้ งเย็นอย่างรวดเร็ว ให้เลือกอุณหภูมต
ิ ำและความเร็
�่
วพัดลมสูง
่
–– เพือประหยั
ดพลังงาน ให้เลือกอุณหภูมส
ิ งู และความเร็วพัดลมต�ำ่
่ ณหภูมภ
้ าไว้ คอมเพรสเซอร์จะ
–– เมืออุ
ิ ายในอากาศเท่ากับอุณหภูมท
ิ ตั
ี่ งค่
่ อประหยั
่
ท�ำงานด้วยความเร็วต�ำเพื
ดพลังงาน
้
การท�ำความเย็น 2 ขันตอน
คุณสมบัติ
่ ำความเย็นให้เป็ นไปตามอุณหภูมิ
การท�ำงานด้วยการท�ำความเย็นจัดจะเริมท�
่ องการในขันตอนแรกเมื
้
่ ณหภูมห
ทีต้
ออุ
ิ อ
้ งใกล้เคียงกับอุณหภูมท
ิ ต้
ี่ องการ
ความเร็วพัดลมและทิศทางการกระจายลมจะถูกควบคุมให้ทำ� งานอย่างเหมาะสม
่ ณหภูมเิ ป็ นไปตามอุณหภูมท
เมืออุ
ิ ต้
ี่ องการแล้ว การท�ำงานด้วยการท�ำความเย็น
่ ดสายลมบางเบาออกมา
โดยปราศจากกระแสลม (Wind-Free Cooling ) จะเริมพั
ในโหมด Cool ►
►
►
เลือก 2-Step ►
หมายเหตุ
่ ณหภูมภ
่ งขึนจากปั
้
• เมืออุ
ิ ายในอาคารเพิมสู
จจัยใดปั จจัยหนึ่ ง เช่น การแผ่รงั สี
จากดวงอาทิตย์ การเปิ ดและปิ ดประตู หรือการถ่ายเทอากาศ การท�ำงานด้วย
การท�ำควมเย็นโดยปราศจากกระแสลม (Wind-Free Cooling ) จะถูกยกเลิก
่
แล้วจะถูกเปลียนเป็
นการท�ำงานด้วยการท�ำความเย็นจัดแทนโดยอัตโนมัติ
่
• ใบพัดกระจายความเย็นจะถูกปรับโดยอัตโนมัตเิ พือควบคุ
มกระแสลมตาม
อุณหภูมภ
ิ ายในอาคาร
่
การเปลียนใบพั
ดกระจายความเย็นตามอุณหภูมิ
: เปิ ด (สายลมบางเบาจะออกมาจากใบพัดกระจายความเย็น)
: ปิ ด (สายลมบางเบาจะออกมาจากแผงวินด์ฟรี)
่ งก์ชนต่
• หากเลือกฟั งก์ชน
ั่ 2-Step cooling ขณะทีฟั
ั่ างๆ ได้แก่ Wind-Free
Cooling, Fast, Comfort, Quiet, Single user, หรือ good'sleep ก�ำลังท�ำงาน
ฟั งก์ชนเหล่
ั่
านี้จะถูกยกเลิก
14 ภาษาไทย
ฟั งก์ชนท�
ั่ ำความเย็น Wind-Free Cooling
่ มผัสกับสายลมเย็นบางเบาทีออกมาจากช่
่
ใช้ฟังก์ชน
ั่ Wind-Free Cooling เพือสั
อง
่ บ
ขนาดเล็กทีอยู
่ นแผงวินด์ฟรีโดยใบพัดกระจายความเย็นจะปิ ดสนิท กระแส
ลมเย็นจึงไม่ถก
ู พัดออกมาโดยตรง การควบคุมอุณหภูมแ
ิ ละความเร็วพัดลมโดย
อัตโนมัตซ
ิ งเป็
ึ่ นไปตามอุณหภูมภ
ิ ายในอาคารจะช่วยให้หอ
้ งเย็นสบาย
ในโหมด Cool/Dry/Fan ►
หมายเหตุ
• ยกเลิกฟั งก์ชนนี
ั่ ้ ให้กดปุ่ ม
้ กครัง้
ซ�ำอี
่
• หากยกเลิกฟั งก์ชน
ั่ Wind-Free Cooling เครืองปรั
บอากาศจะย้อนกลับไปยัง
ความเร็วพัดลมเดิม
้ แล้วได้ ในระหว่างฟั งก์ชน
• สามารถปรับอุณหภูมท
ิ ตั
ี่ งไว้
ั่ Wind-Free Cooling
่ี งไว้
้ ควรอยูร่ ะหว่าง 24 - 26 °Cแต่อย่างไรก็ตาม จะไม่สามารถ
และอุณหภูมท
ิ ตั
่
่ี งค่
้ าไว้ ในโหมด Fan ได้
เปลียนอุ
ณหภูมท
ิ ตั
ท�ำงานอยู่
้
่ องจากการเพิมขึ
่ นของอุ
้
• หากอุณหภูมห
ิ อ
้ งสูงขึนเนื
ณหภูมภ
ิ ายนอก ความร้อน
่
่
่
จากการปรุงอาหาร หรือเนื่ องจากเหตุผลอืนใด
เมือเครื
องท�
ำงานในโหมด Cool
แล้ว ให้ ใช้ฟังก์ชน
ั่ Wind-Free Cooling
• หากเลือกฟั งก์ชน
ั่ Wind-Free Cooling ในโหมด Fan คอมเพรสเซอร์จะหยุด
่
ท�ำงานเพือไม่
ให้มล
ี มเย็นออกมาแต่อย่างไรก็ตาม สายลมบางเบาจะออกมา
แทนและช่วยฟอกอากาศภายในห้อง
่
้
่ งขึนขณะที
้
่ งก์ชน
• เมือความชื
นภายในอาคารเพิ
มสู
ฟั
ั่ Wind-Free Cooling ก�ำลัง
่
ท�ำงาน ใบพัดกระจายลมเย็นจะเปิ ดท�ำงานเพือควบคุมการกระจายของลมเย็น
่
่ ณหภูมแ
้
่
ภายในห้องให้สม�ำเสมอเมื
ออุ
ิ ละความชืนภายในอาคารเปลี
ยนแปลง
่
ไป ใบพัดกระจายลมเย็นจะปิ ดท�ำงานและฟั งก์ชน
ั่ Wind-Free Cooling จะเริม
ต้นท�ำงานแทน
่
้
การเปลียนใบพั
ดกระจายความเย็นตามอุณหภูมแ
ิ ละความชืน
: เปิ ด (สายลมบางเบาจะออกมาจากใบพัดกระจายความเย็น)
: ปิ ด (สายลมบางเบาจะออกมาจากแผงวินด์ฟรี)
้
่
่
้ จาก 25
• หากติดตังเครื
องปรั
บอากาศไว้เหนื อทีนอน
แล้วปรับอุณหภูมท
ิ ตั
ี่ งไว้
่ ฟังก์ชน
่ั Wind-Free Cooling ขณะนอนหลับหรือขณะใช้
เป็ น 27 ºC เพือใช้
ฟั งก์ชน
ั่ good'sleep
่ งก์ชนต่
• หากเลือกฟั งก์ชน
ั่ Wind-Free Cooling ขณะทีฟั
ั่ อไปนี้ ก�ำลังท�ำงาน
ได้แก่ 2-step cooling, Fast, Comfort, Single user, Quiet หรือฟั งก์ชนการกระจาย
ั่
ลมเย็น(
,
) ฟั งก์ชนเหล่
ั่
านี้จะถูกยกเลิก
ภาษาไทย 15
คุณสมบัติ
่
• สามารถใช้ฟังก์ชน
ั่ Wind-Free Cooling ได้ เมือโหมด
Cool, Dry, หรือ Fan ก�ำลัง
้
การท�ำงานด้วยการลดความชืน
้
่
้ ซึ
่ งเป็
่ นห้องปิ ดมิดชิดไม่ ให้อบ
้
ฟั งก์ชนลดความชื
ั่
นของเครื
องปรั
บอากาศซัมซุงช่วยรักษาพืนที
ั ชืนและสบาย
้ (Dry)
โหมดขจัดความชืน
้
ใช้ โหมด Dry หากฝนตกหรือสภาพอากาศชืน
►
► เลือก Dry
หมายเหตุ
้ าไว้ตำลง
้
่ งขึน
้ เมือ
่
่ ณหภูมท
• ยิงอุ
ิ ตั
ี่ งค่
�่
สมรรถภาพในการลดความชืนจะยิ
งสู
้
้ าไว้เป็ นอุณหภูมต
ความชืนในปั
จจุบน
ั ค่อนข้างสูง ให้ปรับอุณหภูมท
ิ ตั
ี่ งค่
ิ ำ�่
่ ำความร้อนได้ โหมด Dry ถูก
• คุณไม่สามารถใช้งานโหมด Dry เพือท�
ออกแบบมาให้เกิดผลข้างเคียงในการท�ำความเย็นอยูแ
่ ล้ว
คุณสมบัติ
16 ภาษาไทย
คุณสมบัติ Quick Smart
่
เครืองปรั
บอากาศซัมซุงมีฟังก์ชนการท�
ั่
ำงานพิเศษหลายฟั งก์ชน
ั่
โหมดอัตโนมัติ (Auto)
่ องการให้เครืองปรั
่
ใช้ โหมด Auto เมือต้
บอากาศควบคุมการท�ำงานเองโดย
่
อัตโนมัติ เครืองปรั
บอากาศจะปรับอากาศให้เกิดความสบายสูงสุดตามที่
สามารถท�ำได้
►
► เลือก Auto
หมายเหตุ
่ ณหภูมภ
่ าอุณหภูมท
่ี งค่
้ าไว้ เครือง
่
• เมืออุ
ิ ายในอาคารสูงกว่าหรือต�ำกว่
ิ ตั
่
ปรับอากาศจะท�ำความเย็นเพือปรั
บอุณหภูมภ
ิ ายในอาคารให้เย็นลงโดย
อัตโนมัติ
่ เครืองปรั
่
่
่
ใช้ โหมด Fan เพือให้
บอากาศท�ำงานเหมือนพัดลมทัวไป
ลมทีมาจาก
่
เครืองปรั
บอากาศจะเหมือนลมธรรมชาติ
►
► เลือก Fan
หมายเหตุ
่
่
• หากไม่ได้ ใช้เครืองปรั
บอากาศเป็ นระยะเวลานาน ควรท�ำให้เครืองปรั
บ
่
อากาศแห้งโดยให้เครืองปรั
บอากาศท�ำงานในโหมด Fan ประมาณ 3 ถึง 4
่
ชัวโมง
่
้ ้
• ชุดระบายความร้อนถูกออกแบบมาเพือไม่
ให้ทำ� งานในโหมด Fan ทังนี
่ องกันไม่ ให้ลมเย็นเข้าไปในเครืองได้
่
เพือป้
ลักษณะดังกล่าวเป็ นการ
่
้ บเครืองปรั
่
ท�ำงานทัวไปและไม่
ใช่ความผิดปกติทเกิ
ี่ ดขึนกั
บอากาศนี้
ภาษาไทย 17
คุณสมบัติ
โหมดพัดลม (Fan)
ฟั งก์ชน
ั่ Fast
ใช้ฟังก์ชน
ั่ Fast ในการท�ำความเย็นภายในห้องอย่างรวดเร็ว
่
่ องปรั
่
ฟั งก์ชนนี
ั ้ เป็ นฟั งก์ชนที
ั่ เครื
บอากาศจะท�ำความเย็นได้อย่างมี
่
ประสิทธิภาพมากทีสุด คุณสามารถเลือกฟั งก์ชนนี
ั่ ้ ได้ ในโหมดท�ำความเย็น
ในโหมด Cool ►
►
►
เลือก Fast ►
หมายเหตุ
คุณสมบัติ
่ งก์ชนต่
• ถ้าคุณเลือกฟั งก์ชน
ั่ Fast ขณะทีฟั
ั่ างๆ ได้แก่ 2-Step cooling, WindFree Cooling, Comfort, Single user, Quiet, หรือ good'sleep ก�ำลังท�ำงาน ฟั ง
ก์ชนเหล่
ั่
านี้จะถูกยกเลิก
่
• คุณสามารถเปลียนทิ
ศทางลมได้
่
่ี งค่
้ าไว้และความเร็วพัดลมได้
• คุณไม่สามารถเปลียนอุ
ณหภูมท
ิ ตั
ฟั งก์ชน
ั่ Comfort
่ ส
่
ใช้ฟังก์ชน
ั่ Comfort เมือรู
้ ก
ึ ว่าอากาศภายในห้องเย็นเกินไป เครืองปรั
บ
่ ่ มนวล คุณสามารถเลือกฟั งก์ชนนี
อากาศจะปรับความเย็นทีนุ
ั่ ้ ได้ ในโหมด
ท�ำความเย็น
ในโหมด Cool ►
►
►
เลือก Comfort ►
หมายเหตุ
่
่ี งค่
้ าไว้และทิศทางลมได้
• คุณสามารถเปลียนอุ
ณหภูมท
ิ ตั
่
• คุณไม่สามารถเปลียนความเร็วพัดลมได้
18 ภาษาไทย
่ งก์ชนต่
• ถ้าคุณเลือกฟั งก์ชน
ั่ Comfort ขณะทีฟั
ั่ างๆ ได้แก่ 2-Step cooling,
Wind-Free Cooling, Fast, Single user, Quiet,หรือ good'sleep ก�ำลังท�ำงาน ฟั ง
ก์ชนเหล่
ั่
านี้จะถูกยกเลิก
• ถ้ารูส
้ ก
ึ ว่าการท�ำความเย็นในฟั งก์ชน
ั่ Comfort ไม่เพียงพอ ให้ยกเลิก
่
ฟั งก์ชน
ั Comfort
ฟั งก์ชน
ั่ Quiet
่
่
ใช้ฟังก์ชน
ั่ Quiet เพือลดเสี
ยงรบกวนจากการท�ำงานของเครืองปรั
บอากาศ
่
้
คุณสามารถเลือกฟั งก์ชนนี
ั ได้ ในโหมดท�ำความเย็น
ในโหมด Cool ►
►
►
เลือก Quiet. ►
หมายเหตุ
่
่ี งค่
้ าไว้และทิศทางลมได้
• คุณสามารถเปลียนอุ
ณหภูมท
ิ ตั
่
• คุณไม่สามารถเปลียนความเร็
วพัดลมได้
่ งก์ชนต่
• ถ้าคุณเลือกฟั งก์ชน
ั่ Quiet ขณะทีฟั
ั่ างๆ ได้แก่ 2-Step cooling,
Wind-Free Cooling, Fast, Comfort, Single user, หรือ good'sleep ก�ำลัง
คุณสมบัติ
ท�ำงาน ฟั งก์ชนเหล่
ั่
านี้จะถูกยกเลิก
ฟั งก์ชน
ั่ Beep Sound (เสียงเตือน)
่ ดหรือปิ ดเสียงเตือนทีเล่
่ นเมือกด
่
ใช้ฟังก์ชน
ั่ Beep Sound (เสียงเตือน) เพือเปิ
ปุ่ มใดปุ่ มหนึ่ งบนรีโมทคอนโทรล
►
► เลือกBeep ►
ภาษาไทย 19
ฟั งก์ชนความสว่
ั่
างของหน้าจอ (Display Lighting)
่ ดหรือปิ ดแสงสว่าง
ใช้ฟังก์ชนความสว่
ั่
างของหน้าจอ (Display Lighting) เพือเปิ
ของหน้าจอบนชุดปรับอากาศ
►
►
เลือก Display
►
หมายเหตุ
่ ดปรับ
• ฟั งก์ชนความสว่
ั่
างของหน้าจอ (Display Lighting) จะไม่ทำ� งานเมือชุ
อากาศปิ ดอยู่
้
• ไฟแสดงการตังเวลา(
่ั
) จะไม่หายไป แม้วา่ จะปิ ดฟั งก์ชนความสว่
างของ
หน้าจอ (Display Lighting) แล้วก็ตาม
คุณสมบัติ
่
่ งก์ชน
• ถ้าคุณเปลียนโหมดการท�
ำงานหรือฟั งก์ชนในปั
ั่
จจุบน
ั ในขณะทีฟั
ั่
ความสว่างของหน้าจอ (Display Lighting) ท�ำงานอยู่ ฟั งก์ชนความสว่
ั่
าง
ของหน้าจอจะปิ ดการท�ำงาน
20 ภาษาไทย
การท�ำงานด้วยการประหยัดพลังงาน
่
ฟั งก์ชนประหยั
ั่
ดพลังงานอัจฉริยะของเครืองปรั
บอากาศซัมซุงจะลดการใช้พลังงาน
การตรวจสอบการใช้ ไฟฟ้ า
่ ก
ใช้ฟังก์ชนการใช้
ั่
งาน (Usage) ตรวจสอบปริมาณของกระแสไฟฟ้ าทีถู
่
่ ไป
ใช้ โดยการท�ำงานของเครืองปรั
บอากาศ ปริมาณของกระแสไฟฟ้ าทีใช้
จะแสดงบนหน้าจอของชุดปรับอากาศประมาณ 2-3 วินาที แล้วอุณหภูมิ
่ งค่
้ าไว้จะปรากฏขึนมา
้
ภายในอาคารทีตั
ในระหว่างการทำ�งาน ►
►
►
เลือก Usage ►
่
ช่วงของค่าทีแสดงจะอยู
ร่ ะหว่าง 0.1 kWh ถึง 99 kWh การใช้กระแสไฟฟ้ าจะ
่ องปรั
่
ค�ำนวณจากเวลาขณะทีเครื
บอากาศก�ำลังท�ำงาน ค่าดังกล่าวจะถูกรี
่
่
เซตใหม่เมือเครืองปรับอากาศปิ ดการท�ำงาน
หมายเหตุ
่
• การใช้งานทีแสดงบนหน้
าจอชุดปรับอากาศอาจแตกต่างจากปริมาณ
่ จริงไม่มากนั ก
ของกระแสไฟฟ้ าทีใช้
่
่
• คุณสามารถดูการใช้ ไฟฟ้ าได้เมือเครื
องปรั
บอากาศก�ำลังท�ำงานอยู่
้
เท่านัน
คุณสมบัติในการประหยัดไฟฟ้ า
ภาษาไทย 21
ฟั งก์ชน
ั่ Single user
่
ใช้ฟังก์ชน
ั่ Single user ลดการใช้พลังงานขณะทีอากาศยั
งเย็นอยู่ คุณ
สามารถเลือกฟั งก์ชนนี
ั่ ้ ได้ ในโหมดท�ำความเย็น
ในโหมด Cool
►
หมายเหตุ
่ งก์ชน
่ั Single user เริมท�
่ ำงาน สัญลักษณ์
• เมือฟั
้
จะปรากฏขึนบน
้
รีโมทคอนโทรลประมาณ 2-3 วินาที และการปรับทิศทางลมในแนวตังจะ
่ ำงานโดยอัตโนมัติ
เริมท�
่
• หลังจากเลือกฟั งก์ชน
ั่ Single user คุณจะสามารถเปลียนแปลงอุ
ณหภูมท
ิ ่ี
้ าไว้ (24°C ถึง 30°C ในโหมด Cool) รวมทังเปลี
้
่
ตังค่
ยนแปลงความเร็
วพัดลม
้
และทิศทางลมในแนวตังได้
่ ดฟั งก์ชน
่ งค่
้ าอุณหภูมิไว้ตำ�่
• เมือเปิ
ั่ Single user ในโหมด Cool ขณะทีตั
่ี งค่
้ าไว้จะเพิมขึ
่ นเป็
้
กว่า 24°C จะท�ำให้อณ
ุ หภูมท
ิ ตั
น 24°C โดยอัตโนมัติ
้ าอุณหภูมิไว้ระหว่าง 25°C ถึง 30°C อุณหภูมจ
แต่ถา้ ตังค่
ิ ะยังคงเดิมไม่
่
เปลียนแปลง
คุณสมบัติในการประหยัดไฟฟ้ า
้ จะยังคง
• แม้วา่ จะเปิ ดฟั งก์ชน
ั่ Single user การปรับทิศทางลมในแนวตังก็
ท�ำงานอยูจ
่ นกว่าจะปิ ดโดยกดปุ่ ม Vertical air swing (
)
่ งก์ชนต่
• ถ้าคุณเลือกฟั งก์ชน
ั่ Single user ขณะทีฟั
ั่ างๆ ได้แก่ 2-Step
cooling, Wind-Free Cooling, Fast, Comfort, Quiet หรือ good'sleep ก�ำลัง
ท�ำงาน ฟั งก์ชนเหล่
ั่
านี้จะถูกยกเลิก
่ นใช้งานฟั งก์ชน
• เริมต้
ั่ Single user ได้ โดยกดปุ่ ม Options (
ในโหมด Cool ►
เลือก Single user ►
22 ภาษาไทย
►
►
)
้
้
ฟั งก์ชนตั
ั่ งเวลาเปิ
ด/ตังเวลาปิ
ด
้ั
้
่ ดหรือปิ ดเครืองปรั
่
ใช้ตงเวลาเปิ
ด/ตังเวลาปิ
ด เพือเปิ
บอากาศหลังจากเวลาที่
้ั
ได้ตงไว้
(เลือก On หรือ Off จากตัวเลือก On, Off และ
) ►
(ตั้งเวลาเปิ ด/เวลาปิ ด) ►
่
่
• กดปุ่ ม
Timer เพือเปลี
ยนฟั
งก์ชนในปั
ั่
จจุบน
ั ระหว่าง On, Off, และ
(good’sleep) โดย
(good’sleep) จะแสดงในโหมด Cool เท่านั้น
หมายเหตุ
้
่
้
• คุณสามารถตังเวลาได้
ระหว่าง 0.5 ถึง 24 ชัวโมง
ตังรอบเวลาเป็
น 0.0 จะ
่
้
้
เป็ นการยกเลิกฟั งก์ชนตั
ั งเวลาเปิ ด/ตังเวลาปิ ด
่ งก์ชนตั
่ั งเวลาเปิ
้
้
่ ำงาน ไฟแสดง ( ) Timer จะ
• เมือฟั
ด/ตังเวลาปิ
ดเริมท�
่
แสดงทีหน้าจอชุดปรับอากาศ
เดียวกันได้
้
การใช้ตงเวลาเปิ
ั้
ด/ตังเวลาปิ
ดพร้อมกัน
้
่
้
่
ตัวอย่าง) ตังเวลาเปิ
ด: 3 ชัวโมง,
ตังเวลาปิ
ด: 5 ชัวโมง
่
่
เครืองปรั
บอากาศจะเปิ ดหลังจากเวลาผ่านไป 3 ชัวโมง
นั บ
่
่
เมือเครื
องปรั
บ
่
้
้
่
จากเวลาขณะทีการตังเวลาเปิ ด/ตังเวลาปิ ดเริมท�ำงาน และ
อากาศปิ ดอยู่
่
่
เครืองปรั
บอากาศจะท�ำงานต่อไปอีก 2 ชัวโมง
จนปิ ดเอง
โดยอัตโนมัติ
้
่
้
่
ตัวอย่าง) ตังเวลาเปิ
ด: 3 ชัวโมง,
ตังเวลาปิ
ด: 1 ชัวโมง
่
่
เครืองปรั
บอากาศจะปิ ดหลังจากเวลาผ่านไป 1 ชัวโมง
นั บ
่
่
เมือเครื
องปรั
บ
่
้
้
่
จากเวลาขณะทีการตังเวลาเปิ ด/ตังเวลาปิ ดเริมท�ำงาน และ
อากาศเปิ ดอยู่
่
เครืองปรั
บอากาศจะเปิ ดท�ำงานหลังจากเวลาผ่านไป 2
่
่ องปรั
่
ชัวโมง นั บจากขณะทีเครื
บอากาศปิ ด
ภาษาไทย 23
คุณสมบัติในการประหยัดไฟฟ้ า
้
่ ำงานแล้ว คุณสามารถเปลียนโหมดการ
่
• หลังจากฟั งก์ชนตั
ั่ งเวลาเปิ
ดเริมท�
้ าได้ คุณไม่สามารถเปลียนอุ
่
่ี งค่
้ าไว้
ท�ำงานและอุณหภูมท
ิ ตั
ี่ งค่
ณหภูมท
ิ ตั
่
ได้ขณะทีโหมด
Fan ก�ำลังท�ำงานอยู่
้
้
• คุณไม่สามารถก�ำหนดค่าฟั งก์ชนตั
ั่ งเวลาเปิ
ด/ตังเวลาปิ
ด ให้เป็ นเวลา
ฟั งก์ชน
ั่ good’sleep
่ หลับสบายในเวลากลางคืนและเพือประหยั
่
ใช้ฟังก์ชน
ั่ good'sleep เพือให้
ด
พลังงาน คุณสามารถเลือกฟั งก์ชนนี
ั่ ้ ได้ ในโหมดท�ำความเย็น
ในโหมด Cool
►
(เลือก
จากตัวเลือก On, Off, และ
้
(ตังเวลาในการท�
ำงาน)
• กดปุ่ ม
)
►
►
่
่
Timer เพือเปลี
ยนฟั
งก์ชนในปั
ั่
จจุบน
ั ระหว่าง On, Off, และ
(good’sleep)
หมายเหตุ
้ าไว้ ได้ทล
• คุณสามารถปรับอุณหภูมท
ิ ตั
ี่ งค่
ี ะ 1°C ระหว่าง 16°C ถึง 30°C
่
่
• อุณหภูมท
ิ เหมาะสมที
ี
สุดและแนะน�ำให้ตงค่
ั้ าในฟั งก์ชน
ั่ good’sleep เป็ น
ดังนี้ :
คุณสมบัติในการประหยัดไฟฟ้ า
โหมด
อุณหภูมิที่แนะน� ำให้
ตั้งค่า
อุณหภูมิที่เหมาะสม
ที่สุด
ทำ�ความเย็น
(Cool)
25°C ถึง 27°C
26°C
่ งก์ชน
่ั good’sleep เริมท�
่ ำงาน ไฟแสดง (
• เมือฟั
) Timer จะแสดงบนหน้า
จอชุดปรับอากาศ
• สามารถใช้งานฟั งก์ชน
ั่ good’sleep ได้ดว้ ยฟั งก์ชน
ั่ Wind-Free
่ั Wind-Free Cooling เพือสั
่ มผัสกับสายลมบางเบา
Coolingเลือกฟั งก์ชน
ในการเลือกหรือยกเลิกฟั งก์ชน
ั่ Wind-Free Cooling ให้กดปุ่ ม
้
่
้
• คุณสามารถตังเวลาในการท�
ำงานได้ระหว่าง 0.5 ถึง 12 ชัวโมง
ตังเวลาใน
การท�ำงานเป็ น 0.0 จะเป็ นการยกเลิกฟั งก์ชน
ั่ good’sleep
่ นค่าเริมต้
่ นของฟั งก์ชน
• เวลาในการท�ำงานซึงเป็
ั่ good’sleep ในโหมด Cool
่
้
่
คือ 8 ชัวโมง หากตังเวลาในการท�ำงานมากกว่า 5 ชัวโมง
ฟั งก์ชน
ั่ Wake Up
่ ำงาน 1 ชัวโมงก่
่
่ งค่
้ าไว้ เครืองปรั
่
จะเริมท�
อนเวลาทีตั
บอากาศจะหยุดท�ำงาน
่
โดยอัตโนมัตเิ มือหมดเวลาในการท�ำงาน
่ งก์ชนตั
่ั งเวลาเปิ
้
้
่
่
• เมือฟั
ด, ตังเวลาปิ
ด และ good'sleep คาบเกียวกั
น เครือง
้
่
่
้
ปรับอากาศจะท�ำงานตามการตังเวลาของฟั งก์ชนที
ั ได้ตงค่
ั าให้ทำ� งานไว้
ล่าสุดเท่านั้น
24 ภาษาไทย
่ งก์ชนต่
• หากเลือกฟั งก์ชน
ั่ good'sleep ขณะทีฟั
ั่ างๆ ได้แก่ 2-step cooling,
Fast, Comfort, Quiet, Single user ก�ำลังท�ำงาน ฟั งก์ชนเหล่
ั่
านี้จะถูกยกเลิก
การท�ำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
การท�ำความสะอาดอัตโนมัติ
วิธท
ี ี่ 1 : กดปุ่ ม
ไว้ประมาณ 3 วินาทีขนไป
ึ้
เลือก
วิธท
ี ี่ 2 :
[Clean]
• หน้าจอของชุดปรับอากาศจะแสดง :
ฟั งก์ชน
ั่ Auto Clean (ท�ำความสะอาด
อัตโนมัต)ิ เปิ ดท�ำงาน
่
เมือการท�
ำงานปิ ด การท�ำความสะอาด
่ ำงานประมาณ 10 นาที
อัตโนมัตจ
ิ ะเริมท�
• หน้าจอของชุดปรับอากาศจะแสดงความคืบ
หน้าในการท�ำความสะอาด (จาก 1 ถึง 99%)
่
เครืองปรั
บอากาศจะปิ ดโดยอัตโนมัติ
การปิ ดการท�ำงานของฟั งก์ชน
ั่ Auto Clean
(ท�ำความสะอาดอัตโนมัต)ิ
การยกเลิกการท�ำงานของ Auto Clean
(ท�ำความสะอาดอัตโนมัต)ิ
วิธท
ี ี่ 1 : กดปุ่ ม
กดปุ่ ม
วิธท
ี ี่ 2 :
ไว้ประมาณ 3 วินาทีขนไป
ึ้
เลือSelect
ก
[Clean]
[Clean]
้
สองครังภายใน
20 วินาที
่
่
่ นท�ำงาน
หมายเหตุ • เมือเครื
องปรั
บอากาศปิ ด ฟั งก์ชน
ั่ Auto Clean (ท�ำความสะอาดอัตโนมัต)ิ จะเริมต้
่
่
ทันที และเมือเครื
องปรั
บอากาศก�ำลังท�ำงาน ฟั งก์ชน
ั่ Auto Clean (ท�ำความสะอาดอัตโนมัต)ิ
่ ำงานทันทีทเครื
่
จะเริมท�
ี่ องปรั
บอากาศหยุด
่ นการท�ำงานของฟั งก์ชนใดฟั
่ งขณะทีเครื
่ องก�
่
• หากเริมต้
ั่
งก์ชนหนึ
ั่
ำลังท�ำงานด้วย Auto Clean
(ท�ำความสะอาดอัตโนมัต)ิ ฟั งก์ชน
ั่ Auto Clean (ท�ำความสะอาดอัตโนมัต)ิ จะถูกรีเซ็ต จาก
่
่ งก์ชนดั
่ั งกล่าวหยุดท�ำงานหรือท�ำงานเสร็จสินแล้
้
นั้นเครืองจะรี
สตาร์ทเมือฟั
ว
้ น
ผ้าชุบนำอุ
่ บิดหมาด
แปรงขนนุม
่
๊ ไฟออก ก่อนทุกครัง้
ก่อนทำความสะอาด ควรปิดเครื่องปรับอากาศและถอดปลัก
้ อ
่ เช็ดทำความสะอาดฝุ่ นละออง
ฉีดพ่นนำเพื
ภาษาไทย 25
����������������������������������������������
�
การท�ำความสะอาดภายนอกของชุดปรับอากาศและชุดระบายความร้อน
ระวัง
• อย่าใช้ผงซักฟอกอัลคาไลน์ทำ� ความสะอาดหน้าจอ
้ นก๊าด และอาซิโตน) ท�ำความ
• อย่าใช้กรดซัลฟิ วริก กรดไฮโดรคลอริก หรือตัวท�ำละลายอินทรีย์ (เช่น ทินเนอร์ น�ำมั
่ อย่าปิ ดสติกเกอร์
๊
่
่
สะอาดผิวของเครือง
ใดๆ บนเครืองปรั
บอากาศเพราะจะท�ำให้ผวิ ของเครืองปรั
บอากาศช�ำรุดได้
่
• หากต้องการท�ำความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์ แลกเปลียนความร้
อนของชุดระบายความร้อน ควรติดต่อขอ
ความช่วยเหลือจากศูนย์บริการใกล้บา้ น
การท�ำความสะอาดแผ่นกรอง
ครื่องดูดฝุ่ น
แปรงขนนุ่ ม
30 นาที
น�้ ำที่ผสมน�้ ำยาท�ำความสะอาด
ระวัง
่ ขัดแผ่นกรองอากาศ มิฉะนั้นอาจท�ำให้แผ่นกรองช�ำรุดได้
• อย่าใช้แปรงหรืออุปกรณ์ทำ� ความสะอาดอืนๆ
่
• เมือตากแผ่
นกรองอากาศ อย่าให้แผ่นกรองอากาศถูกแสงแดดโดยตรง
หมายเหตุ
����������������������������������������������
�
• ท�ำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุก 2 สัปดาห์ ก�ำหนดเวลาในการท�ำความสะอาดอาจแตกต่างกันตาม การใช้งาน
และสภาพแวดล้อม
่ ความชืน
้ แผ่นกรองอากาศอาจมีกลินเหม็
่
• หากตากแผ่นกรองอากาศไว้ ในบริเวณทีมี
นได้ ท�ำความสะอาดแผ่น
้ กครังแล้
้
่
กรองอากาศซ�ำอี
วตากไว้ ในบริเวณทีอากาศถ่
ายเทได้ดี
้ าตัวเตือนความสะอาดแผ่นกรอง
การตังค่
หน้าจอชุดปรับอากาศ
26 ภาษาไทย
วิธท
ี ำ� ความสะอาดแผงวินด์ฟรี
2
1
3
ดันใบพัดกระจายความเย็นด้วยนิว้
มือเบาๆ จนเปิ ดออก
้
ยึดทังสองด้
านของแผงวินด์ฟรีไว้
่
แล้วดึงจนหลุดออกมาจากเครือง
ปรับอากาศ
ปั ดฝุ่ นออกโดยใช้แปรงขนนุ่ มหรือ
่
เครืองดู
ดฝุ่ น
5
ⓑ
4
ⓐ
กดใบพัดกระจายความเย็นด้วยนิว้
่ ดออก(a) จากนั้นวาง
มือเบาๆ เพือเปิ
ปุ่ ม (ซ้ายบน ขวาบน ซ้ายล่าง และ
่ บ
ขวาล่าง) ทีอยู
่ นแผงวินด์ฟรีให้ตรง
่
่ ่
ต�ำแหน่ งแล้วเกียวเข้
าไปในช่องทีอยู
บนแผงด้านหน้า(b)
่ ด
่ ต
ใช้มอ
ื กดสลักทัง้ 5 ต�ำแหน่ งทีอยู
่ า้ นบน 3 ต�ำแหน่ งทีอยู
่ รง
่ ด
กลาง และ 4 ต�ำแหน่ งทีอยู
่ า้ นล่าง
ภาษาไทย 27
����������������������������������������������
�
ระวัง
่
่
• หากประกอบใบพัดกระจายความเย็นโดยไม่ได้ใช้มอ
ื กดลงไป แผงวินด์ฟรีอาจขวางใบพัดไม่ให้เปิ ดออกเมือเครื
อง
ปรับอากาศท�ำงาน
การแก้ ไขปัญหา
่
่ วยประหยัดเวลาและค่าใช้จา่ ยทีไม่
่ จำ� เป็ นได้
หากเครืองปรั
บอากาศท�ำงานผิดปกติ โปรดดูตารางต่อไปนี้ เพือช่
ปัญหา
เครื่องปรับอากาศไม่
ท�ำงานเลย
่
ไม่สามารถเปลียน
อุณหภูมิ ได้
การแก้ ไขปัญหา
• ให้ตรวจสอบสถานะของไฟฟ้ า จากนั้ นใช้งานเครื่องปรับอากาศอีกครั้ง
๊ แล้วใช้งานเครื่องปรับอากาศ
• เปิ ดสวิตช์เครื่องตัดกระแสไฟฟ้ า เสียบปลัก
้
อีกครัง
• ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าอุปกรณ์ แยกวงจรเปิ ดอยู่
• ตรวจสอบว่าฟั งก์ช่ันตั้งเวลาปิ ดก�ำลังท�ำงานหรือไม่ ใช้งานเครื่องปรับ
อากาศอีกครั้งโดยกดปุ่ ม Power
• ตรวจสอบว่าโหมด Fan หรือ Fast ก�ำลังท�ำงานอยู่หรือไม่ ในโหมดการ
ท�ำงานดังกล่าว เครื่องปรับอากาศจะตั้งอุณหภูมิเองโดยอัตโนมัติ ท�ำให้ ไม่
สามารถปรับอุณหภูมิ ได้
• ตรวจสอบว่าอุณหภูมิท่ีตั้งไว้น้ั นสูงกว่าอุณหภูมิ ในปั จจุบันในโหมด Cool
่
หรือไม่ กดปุ่ ม Temperature บนรี โมทคอนโทรลเพื่อเปลืยนอุ
ณหภูมิท่ีตั้งไว้
่
• ตรวจสอบว่ามีสงสกปรกอุ
ิ
ดตันเส้นใยของแผ่นกรองอากาศหรือไม่ หากมี
่
สิงสกปรกอุ
ดตันเส้นใยของแผ่นกรองอากาศ อาจท�ำให้ประสิทธิภาพการ
่
ท�ำความเย็นลดลงได้ หมั่นล้างสิงสกปรกดั
งกล่าวออกเป็ นประจ�ำ
ลมเย็นไม่ออกมาจาก
เครื่องปรับอากาศ
่ิ
• ตรวจสอบว่ามีสงใดคลุ
มชุดระบายความร้อนอยู่ หรือติดตั้งชุดระบายความ
่
่ ่คลุมอยู่และสิงกี
่ ดขวางดังกล่าวออกไป
ร้อนใกล้สงกี
ิ ดขวางหรือไม่ น� ำสิงที
• ตรวจสอบว่ามีประตูหรือหน้ าต่างเปิ ดอยู่หรือไม่ หากเปิ ดอยู่ อาจท�ำให้
ประสิทธิภาพการท�ำความเย็นไม่ดีพอ ปิ ดประตูและหน้ าต่าง
• ตรวจสอบว่าเครื่องปรับอากาศเปิ ดทันทีหรือไม่หลังจากการท�ำความเย็น
หยุดท�ำงาน ในกรณี นี้ จะมีเพียงพัดลมเท่านั้ นที่ยังท�ำงานอยู่ ทั้งนี้ เพื่อ
ปกป้ องคอมเพรสเซอร์ของชุดระบายความร้อน
����������������������������������������������
�
• ตรวจสอบว่าความยาวท่อยาวเกินไปหรือไม่ หากท่อยาวเกินความยาวท่อที่
ก�ำหนดไว้สงู สุด ประสิทธิภาพการท�ำความเย็นอาจลดลงได้
่
คุณไม่สามารถเปลียน
ทิศทางลมได้
่
ไม่สามารถเปลียน
ความเร็วพัดลมได้
รี โมคอนโทรลไม่ท�ำงาน
28 ภาษาไทย
• ตรวจสอบว่าฟั งก์ช่ัน good'sleep ก�ำลังท�ำงานหรือไม่ ขณะที่
ฟั งก์ชั่นนี้ ก�ำลังท�ำงานอยู่ จะไม่สามารถควบคุมทิศทางลมได้
• เมื่อโหมด Auto, โหมด Dry, หรือโหมด Fast ก�ำลังท�ำงานอยู่ หรือฟั งก์ชั่น
good'sleep ก�ำลังท�ำงานอยู่ ในโหมด Cool เครื่องปรับอากาศจะควบคุม
่
ความเร็วพัดลมโดยอัตโนมัติ และจะไม่สามารถเปลียนความเร็
วพัดลมได้
่
่ในรี โมทคอนโทรลด้วยแบตเตอรี่ชุดใหม่
• เปลียนแบตเตอรี
่
• ให้แน่ ใจว่าไม่มีสงใดปิ
ิ
ดกันเซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรลอยู่
• ตรวจสอบว่ามีแหล่งก�ำเนิ ดแสงจ้าอยู่ ใกล้เครื่องปรับอากาศหรือไม่ แสง
จ้าที่มาจากหลอด
่
ฟลูออเรสเซนต์หรือแผ่นป้ ายโฆษณานี ออนอาจรบกวนคลืนไฟฟ้
าได้
ปัญหา
การแก้ ไขปัญหา
ฟั งก์ชั่นตั้งเวลาเปิ ด/ตั้ง
เวลาปิ ดไม่ท�ำงาน
• ตรวจสอบว่ากดปุ่ ม SET บนรี โมทคอนโทรลหลังจากได้ตั้งเวลาแล้วหรือ
ไม่
ไฟแสดงกะพริบต่อเนื่ อง
๊
• กดปุ่ ม Power เพื่อปิ ดเครื่องปรับอากาศ หรือถอดปลักไฟ
หากไฟแสดง
ยังคงกะพริบอยู่ ให้ติดต่อศูนย์บริการ
่ งในห้องระหว่างที่
มีกลินฟุ้
่
เครืองท�ำงาน
• ตรวจสอบว่าเครื่องปรับอากาศก�ำลังท�ำงานในพื้นที่ที่ควันอบอวลหรือไม่
ระบายอากาศภายในห้องหรือให้เครื่องปรับอากาศท�ำงานในโหมด Fan
่
ประมาณ 3-4 ชั่วโมง (ไม่มีช้ินส่วนใดที่ใช้ ในเครื่องปรับอากาศนี้ ที่ส่งกลิน
แรงออกมา)
• ตรวจสอบท่อระบายน�้ ำทิ้งว่าสะอาดหรือไม่ หมั่นท�ำความสะอาดเป็ น
ประจ�ำ
มีการระบุข้อผิดพลาด
• หากไฟแสดงของชุดปรับอากาศกะพริบ ให้ติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้าน
ควรแจ้งรหัสข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ศูนย์บริการทราบ
เกิดเสียงรบกวน
่ การเปลียนแปลงในการเคลื
่
่
่
• เมือมี
อนที
ของสารท�
ำความเย็น อาจได้ยน
ิ เสียง
้
่
่
รบกวนได้ ขึนอยูก
่ บ
ั สถานะของเครืองปรับอากาศ ถือเป็ นเรืองปกติ
มีหยดน�้ ำจากจุดต่อท่อ
ของชุดระบายความร้อน
่
• เมื่อมีการเปลียนแปลงอุ
ณหภูมิภายนอกอย่างฉั บพลัน อาจมีหยดน�้ ำ
เกิดขึ้นได้ ถือเป็ นเรื่องปกติ
����������������������������������������������
�
ภาษาไทย 29
หากมีข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็น
ประเทศ
โทรศัพท์
หรือเยี่ยมชมออนไลน์ ได้ท่ี
ไทย
0-2689-3232
1800-29-3232
www.samsung.com/th/support
DB68-07492A-00
Download PDF

advertising