Samsung | AR24NYSHBWKNST | Samsung เครื่องปรับอากาศติดผนัง AR5500 Inverter (R32) 21,500 BTU/ชม. คู่มือการติดตั้ง

DB68-06591F-05
AR**MYFH***/AR**MYFT***/AR**NYSH***/AR**NYFT***
• ห้ามน�ำสารท�ำความเย็นไปผสมกันในชุดสูบถ่ายสารท�ำความเย็น
หรือถังเก็บ
้ นคอมเพรสเซอร์ออกมา ควร
• หากถอดคอมเพรสเซอร์หรือน�ำน�ำมั
ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้ระบายสารท�ำความเย็นออกมาจนถึงระดับ
่
้ ้ เพือให้
่
ทีปลอดภั
ยแล้ว ทังนี
แน่ ใจว่าไม่มส
ี ารท�ำความเย็นชนิ ดไวไฟ
่ งกล่าว
หลงเหลืออยู่ ในสารหล่อลืนดั
่
• ควรท�ำการระบายสารท�ำความเย็นให้เรียบร้อยก่อนทีจะส่
ง
้ ่ 2.2 เลือกได้:การต่อ
ความเสียหายต่อสายไฟ ดูที่ "ขันที
ความยาวสายไฟ" ในคูม
่ อ
ื การติดตัง้
การเตรียมความพร้อม
้
่ 1.1 การเลือกสถานทีติ
่ ดตัง้
ขันตอนที
2.500
13.30
19.15
26.06
34.04
43.09
53.19
4.60
4.79
6.89
9.38
12.26
15.51
19.15
1.42
1.48
2.13
2.90
3.78
4.79
5.91
2
1.15
1.20
1.72
2.35
3.06
3.88
4.79
2.2
0.95
0.99
1.42
1.94
2.53
3.20
3.96
่
• ข้อส�ำคัญ: การค�ำนึ งถึงตารางที่ 1 หรือการพิจารณาถึงข้อบัญญัติ ในท้องถิน
่ บพืนที
้ อยู
่ อ
้ ำของบริ
่
่ ้นเป็ นสิงจ�
่ ำเป็ น
เกียวกั
่ าศัยขันต�
เวณสถานทีนั
––
1 ก�ำหนดต�ำแหน่ งของรูขนาด 65 มม. โดยค�ำนึ งถึงทิศทางของท่อ
่ ดรวมกันซึงจะทอดผ่
่
่ ดระหว่างรูดงั
ทีมั
าน และระยะห่างน้ อยทีสุ
กล่าวกับแผ่นติดตัง้
ซ้าย
500
ทิศทางลม
ช่องของท่อระบายนำ้ทิ้ง
ระวัง
่ ด
รูสำหรับท่อทีม
ั รวมกัน
ด้านบน
พันรอบอยา่งน้ อย 1 ช้ัน เพื่อลดเสย
ี งและ
่
การสันสะเทื
อน
ด้านข้าง
่ ดตังชุ
้ ดระบายความร้อน 1 ชุด
เมือติ
(6 ลักษณะ)
(หน่วย: มม.)
300
ความสูงของท่อ
่ ด
มากทีสุ
**10/13***H***
**10/13M**T***
**15*******
3
15
7
**10/13N**T***
3
15
8
3
20
12
3
30
15
**18***H***
**18M**T***
**18N**T***
**24*******
300
300
300
่ ด
มากทีสุ
1500
ความยาวของท่อ
500
่ ด
น้ อยทีสุ
รุน
่
่ ดตังชุ
้ ดระบายความร้อนมากกว่า 1 ชุด
เมือติ
(5 ลักษณะ)
(หน่วย: มม.)
ท่อพักนำ้ ให้เป็ นรูปตวั U (A) (ท่อท่ีตอ
่ เขำ้ กบ
ั
อุปกรณ์ภายนอก
คำเตือน
1500
600
3000
3000
200
อุปกรณ์ภายใน
600
ตด
ั ฉนวนออกเพ่ือระบายนำ้ ฝน
้ ดปรับอากา
การติดตังชุ
กำแพง
้ ้ง
ท่อระบายนำทิ
ชุดปรับอากาศ
600
้
่ 2.1 การต่อสายไฟและสายรับ
ขันตอนที
้
สัญญาณ (สายส�ำหรับติดตัง)
C
D
**10/13***H***
**13M**T***
30
96
38
30
**15*******
**13N**T***
30
166
38
30
**18*******
**24*******
38
126
70
38
รูสำ�หรับท่อทีม
่ ด
ั รวมกัน Ø 65 มม.
2 เจาะรู
ระวัง
• ควรเจาะเพียงรูเดียวเท่านั้น
่
้ ง้ เอียงลงด้วย จึงจะ
• รูดงั กล่าวควรเอียงลงเพือให้
ทอ
่ ระบายน�ำทิ
้ สะดวก
สามารถระบายน�ำได้
600
• ไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ไม่ควรท�ำให้เกิดเปลวไฟในขณะตรวจสอบ
่
หาการรัวของสารท�
ำความเย็น
่
• ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าผนึ กหรือวัสดุทใช้
ี่ ผนึ กไม่เสือมคุ
ณภาพ
้ วนนิ รภัยเป็ นอุปกรณ์ทผู
• ชินส่
ี่ ป
้ ฏิบต
ั งิ านสามารถใช้งานได้หาก
่
่ อาจท�ำให้ตด
อยู่ ในสภาวะทีอาจเกิ
ดไฟลุกไหม้ชนส่
ิ้ วนอืนๆ
ิ ไฟหาก
่
เกิดการรัวไหล
่
้ วนประกอบ ด้วยชินส่
้ วนทีระบุ
่
้ วนอืน
่
• เปลียนชิ
นส่
โดยซัมซุง ชินส่
่ ได้รบ
ๆทีไม่
ั อนุ ญาตอาจส่งผลให้เกิดประกายไฟของสารท�ำความ
่
เย็นทีรั่ วไหลในบรรยากาศ
้ ่
การถ่ายเทอากาศในพืนที
้ ปฏิ
่ บต
• ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้ถา่ ยเทอากาศในพืนที
ั งิ านไว้
่
่ ความร้อน
เรียบร้อยแล้วก่อนทีจะปฏิ
บต
ั งิ านทีใช้
• แม้วา่ จะปฏิบต
ั งิ านอยู่ ก็ควรท�ำการถ่ายเทอากาศด้วยเช่นกัน
่ กปล่อยออกมาได้อย่าง
• การถ่ายเทอากาศควรแพร่กระจายแก๊สทีถู
ปลอดภัยและระบายสูบ
่ รรยากาศได้อย่างเหมาะสม
• แม้วา่ จะปฏิบต
ั งิ านอยู่ ก็ควรท�ำการถ่ายเทอากาศด้วยเช่นกัน
แผ่นฉนวน
ท่อสารทำความเย็น
(ท่อสำหรับติดตั้ง)
ถูกต้อง
่
คว�ำลง
ชำ�รุด
้
บิดเบียว
ถูกต้อง
(ลักษณะ
ด้านหน้า)
ถูกต้อง
(ลักษณะ
ด้านข้าง)
่
คว�ำลง
ไม่พอดี
้ อชนิ ดกลม>
<ขัวต่
**10/13/18***H***
**10/13/18M**T***
**15*******
**10/13/18N**T***
**24*******
2
่
ทีแขวนรี
โมทคอนโทรล (1)
ตะปูเกลียว M4 x 12 (2)
คูม
่ อ
ื การใช้งาน (1)
คูม
่ อ
ื การติดตัง้ (1)
1(L) 2(N)
1 เปิ ดบรรจุภณ
ั ฑ์ของชุดปรับอากาศ
2 น�ำแผ่นรองด้านซ้ายและขวาออกมา
3 ดึงชุดปรับอากาศออกมาจากบรรจุภณ
ั ฑ์
่ ำชุดระบายความร้อนออกมา
การแกะบรรจุภณ
ั ฑ์เพือน�
้ งกล่าวไว้บนระบบแล้ว
• ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้ปิดป้ ายบ่งชีดั
้ ้ เพือเตื
่
ทังนี
อนให้ทราบว่าระบบดังกล่าวใช้สารท�ำความเย็นชนิ ด
ไวไฟ
การกูค
้ น
ื
่ ำการซ่อมบ�ำรุง
• หากน�ำสารท�ำความเย็นออกมาจากระบบเพือท�
หรือยกเลิกการใช้งาน ควรน�ำสารท�ำความเย็นออกมาให้หมด
•
หากถ่ายโอนสารท�ำความเย็นเข้าสูถ
่ งั บรรจุ ควรตรวจสอบให้
แน่ ใจว่าใช้เฉพาะถังกูส
้ ารท�ำความเย็นเท่านั้น
้ งทังหมดที
้
่ ในการกูส
• ควรปิ ดป้ ายบ่งชีถั
ใช้
้ ารท�ำความเย็น
้
• ควรติดตังวาล์
วลดแรงดันและวาล์วหยุดระบบเข้ากับถังดังกล่าว
่ กต้อง
ตามล�ำดับทีถู
่ ถา่ ยสารท�ำความเย็นให้สะอาด แล้วท�ำให้
• ควรสูบถ่ายถังเปล่าทีใช้
่
ถังเย็นลงก่อนทีจะท�
ำการกูส
้ ารท�ำความเย็น
้
• ระบบการสูบถ่ายสารท�ำความเย็นจะท�ำงานเป็ นปกติตามขันตอน
่ ำหนด และระบบดังกล่าวควรมีความเหมาะสมต่อการสูบถ่าย
ทีก�
สารท�ำความเย็น
• นอกจากนี้ ควรท�ำการสอบเทียบมาตราส่วนตามปกติ
้ วยข้อต่อทีไม่
่ มรี อยรัว่
• สายยางต่างๆ ควรติดตังด้
่
• ก่อนเริมการสู
บถ่าย ควรตรวจสอบสถานะของระบบการสูบถ่าย
และสภาพการซีลก่อนหากมีขอ
้ สงสัย ควรขอค�ำปรึกษาจากผู้
ผลิต
สายไฟแบบ 4 สาย ส�ำหรับติดตัง้ (1)
**10/13***H***
**10/13M**T***
้
่ 1.3 การตรวจสอบและการจัด
ขันตอนที
่
เตรียมอุปกรณ์ เสริมและเครืองมื
อ
สายไฟแบบ 3 สาย ส�ำหรับจ่ายไฟ (1)
**10/13/18N**T***
**24*******
สายไฟเพาเวอร์
(ชุดปรับอากาศ)
3G X 1.0 ตร. มม., H05VV-F 3G X 1.5 ตร. มม., H05VV-F
่
สายไฟเชือมต่
อระหว่าง
ชุดแฟนคอยล์กบ
ั ชุด
ระบายความร้อน
4G X 1.5 ตร. มม., H07RN-F 4G X 1.5 ตร. มม., H07RN-F
่
พิกด
ั เครืองป้
องกัน
20A
25A
รุน
่
**10/13/18N**T***
**24*******
สายไฟเพาเวอร์
(ชุดปรับอากาศ)
3G X 2.5 ตร. มม., H07RN-F
่
สายไฟเชือมต่
อระหว่าง
ชุดแฟนคอยล์กบ
ั ชุด
ระบายความร้อน
3G X 1.0 ตร. มม., H07RN-F
2 X 0.75 ตร. มม., H05RN-F
20A
25A
สายไฟแบบ 3 สาย ส�ำหรับติดตัง้ (1)
**10/13/18N**T***
**24*******
สายไฟแบบ 2 สาย ส�ำหรับติดตัง้ (1)
**10/13/18N**T***
**24*******
ท่อส�ำหรับติดตัง้
Ø 12.70 มม. (1)
**18*******
ท่อส�ำหรับติดตัง้
Ø 15.88 มม. (1)
**24*******
ท่อระบายน�้ำทิง้ ยาว 2
เมตร (1)
ตัวยึดท่อ A (3)
ตัวยึดท่อ B (3)
เทปไวนิล (2)
แผ่นติดตัง้ (1)
**18*******
**24*******
่ อสายดินและสายไฟ ให้ทำ� ตามมาตรฐานเทคนิ คการติดตัง้
• เมือต่
ไฟฟ้ า และข้อก�ำหนดของสายไฟของพระราชบัญญัตก
ิ จ
ิ การไฟฟ้ า
้ อทีปลายด้
่
• ขันสกรูของขัวต่
วยแรงบิด 1.2-1.8 N•m (1.2-1.8 kgf•cm)
หมายเหตุ
้ อทีสอดคล้
่
• ลวดสายไฟแต่ละเส้นจะแบ่งประเภทตามตัวเลขขัวต่
อง
กัน
้ ที
่ มี
่
• ใช้สายป้ องกัน (Category 5; น้ อยกว่า 50pF/m) ส�ำหรับพืนที
่
เครืองมื
อ
่
่
เครืองมื
อทัวไป
• ปั๊ มสุญญากาศ
PE T3 แผ่นฉนวนโฟม (1)
ดินน�้ำมัน 100 กรัม (1)
จุกระบายน�้ำทิง้ (1)
ตะปูเกลียว M4 x 25 (6)
• ชุดเกจวัดแรงดันสาร
ท�ำความเย็น
• อุปกรณ์ สำ� หรับค้นหา
สลักเกลียวไม่มห
ี วั
• ประแจทอร์ค
่
• เครืองตั
ดท่อ
่
• เครืองมื
อคว้านท่อทองแดง
•
•
•
•
•
•
•
่
เครืองดั
ดท่อ
่ ดระดับ
เครืองวั
ไขควง
่
ประแจเลือน
สว่าน
่
ประแจหกเหลียมรู
ปตัวแอล
เทปวัดระยะทาง
่
เครืองมื
อใช้ทดสอบ
่ ดอุณหภูมิ
• เครืองวั
่ ดความต้านทาน
• เครืองวั
่
• เครืองตรวจวั
ดไฟฟ้ าสถิต
้
่ 2.2 ส่วนประกอบต่างๆ: การต่อ
ขันตอนที
ขยายสายไฟ
1
่
เตรียมคอมเพรสเซอร์และเครืองมื
อดังต่อไปนี้
่
เครืองมื
อ
สเปค
้
คีมย�ำสาย
MH-14
่
เพือให้
แน่ ใจว่าจุดต่อมีความแข็งแรง
วิธี 1
วิธี 2
บีด 4 ครัง้
บีด 4 ครั้ ง
รูปอุปกรณ์
5 มม.
ข้อต่อสายไฟแบบย�ำ้
20xØ6.5 (HxOD)
เทปฉนวน
Width 19 mm
ท่อหด (มม.)
70xØ8.0 (LxOD)
5 มม.
้
5 พันด้วยเทปพันสายไฟอย่างน้ อยสองชันแล้
วจัดต�ำแหน่ งของท่อ
ลดให้อยูต
่ รงกลางเทปพันสายไฟ
่� าสามชัน
้
คุณต้องพันเทปพันสายไฟไม่ตำกว่
วิธี 1
วิธี 2
เทปฉนวน
เทปฉนวน
40 มม.
35 มม.
2 ปอกฉนวนหุม
้ สายไฟใหญ่ออกและตัดสายตามระยะดังรูป
่ ม
• ปอกฉนวนทีหุ
้ ลวดสายไฟออก 20 มม. ให้เรียบร้อย
้ อ สายไฟแบบไม่มข
• ส�ำหรับการต่อฐานเสียบขัวต่
ี อ
้ ต่อวงแหวน
่
อาจท�ำให้เกิดอันตรายจากความร้อนของจุดเชือมต่
อสายไฟขณะ
ใช้งานได้
่ ก็ควรต่อขยายสายไฟเพิมด้
่ วยเช่น
• หากต้องการต่อขยายท่อเพิม
กัน
(หน่วย : เมตร)
รุน
่
่ ด)
สายไฟ (มากทีสุ
**10*******
**13*******
**15*******
**18*******
20
**24*******
30
่
6 ให้ความร้อนกับท่อหด เพือให้
เกิดการหดรัดสายไฟ
ระวัง
่
• คุณสามารถดูขอ
้ มูลเกียวกั
บข้อมูลจ�ำเพาะของสายไฟส�ำหรับ
่ี ม
ภายในและภายนอกอาคารได้ทคู
่ อ
ื การติดตัง้
่
• หลังจากปอกฉนวนทีหุม
้ สายไฟออกแล้ว ต้องท�ำการใส่ทอ
่ หด
ไว้ทสายไฟแต่
ี่
ละเส้น
สายไฟ
ท่อหด
้
่ งเป็ นอันเสร็จสิน
้
7 หลังจากนั้นให้พน
ั เทปฉนวนอีกชันหนึ
เทปฉนวน
20
20
20
60
120
180
(หน่วย: มม.)
สายไฟชนิดปอกหุม
้
20
(หน่วย: มม.)
้
่ งเข้าไปในขัวต่
้ อสายไปแบบย�ำ้
3. ใส่ลวดสายไฟทังสองฝั
้ อสายไฟจากทังสองฝ่
้
• วิธท
ี ี่ 1: กดแกนลวดเข้าไปในขัวต่
าย
้ อสายไฟ
• วิธท
ี ี่ 2: บิดแกนลวดด้วยกันและดันมันเข้าไปในขัวต่
วิธี 1
วิธี 2
่
่ สารท�ำความเย็น R-32 ควรระมัดระวัง
• ส�ำหรับเครืองปรั
บอากาศทีใช้
ไม่ ให้เกิดประกายไฟ โดยปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อก�ำหนดดังต่อไปนี้ :
่ ดไฟ
–– ห้ามถอดฟิ วส์ออกขณะทีเปิ
๊
่ ดเครืองอยู
่
–– ห้ามถอดปลักไฟออกจากเต้
ารับขณะทีเปิ
่
–– ควรวางต�ำแหน่ งช่องระบายไว้ ให้สงู วางสายไฟโดยไม่ ให้มว้ น
พันกัน
ข้อต่อสายไฟแบบยำ้
ข้อต่อสายไฟแบบยำ้
้
้
้
4 ใช้คม
ี ย�ำสายไฟบี
บย�ำสายทั
งสองจุ
ดและพลิกสายไฟกลับอีกด้าน
หนึ่ ง แล้วท�ำเช่นเดียวกันอีกสองจุดในต�ำแหน่ งเดิม
้
• คีมย�ำสายไฟควรใช้
ชอ
่ ง 8.0
ค�ำเตือน
่
• ต่อลวดสายไฟให้แน่น เพือไม่
ให้ดงึ ออกโดยง่าย (หากลวดสายไฟ
หลวม อาจเป็ นเหตุให้ลวดสายไฟไหม้ ได้)
• สายไฟมีแถมให้เฉพาะกับบางรุน
่ หากไม่มม
ี าในกล่อง ให้ ใช้สาย
ไฟมาตรฐานเท่านั้น
้ งตามรู
้
• ขายางและจุกระบายน�ำทิ
ปจะมี ให้ ในกล่องชุดระบาย
่
่ ได้แถมท่อทองแดง
ความร้อนเฉพาะเครืองปรั
บอากาศทีไม่
่
ส�ำหรับเชือมต่อ
• หากอุปกรณ์ เสริมดังกล่าวแถมมาให้ จะอยู่ ในกล่องอุปกรณ์ เสริม
หรืออยู่ ในบรรจุภณ
ั ฑ์ของชุดระบายความร้อน
อุปกรณ์ เสริมในบรรจุภณ
ั ฑ์ของชุดปรับอากาศ
แผ่นติดตัง้ (1)
**10*******
**13*******
**15*******
่ ดอยูท
• หัวต่อทองเหลืองทีติ
่ ปลายท่
ี่
อแต่ละข้างของคอยล์เย็นหรือ
่ ำการต่อน็ อตในการเชือมต่
่
วาล์วสารท�ำความเย็น ใช้ขน
ั เมือท�
อท่อ
(ป้ องกันการไหลย้อนกลับ)
อุปกรณ์ เสริม
• ตรวจสอบสายไฟและสายรับสัญญาณจะถูกแยกออกจากกัน ต้อง
ไม่ตอ
่ รวมกัน
**15*******
**18***H***
**18M**T***
**10/13/18***H***
**10/13/18M**T***
**15*******
ขายาง (4)
3 ดึงชุดระบายความร้อนออกมาจากแผ่นรองด้านล่าง
่
• อย่าเพิมความยาวสายด้
วยการน�ำสายไฟต่างชนิ ดกันสองสายหรือ
มากกว่ามาต่อเข้าด้วยกัน การต่อด้วยลักษณะนี้ อาจท�ำให้เกิดไฟ
ไหม้ ได้
F1 F2
ขันสกรูทร่ี ดั สายไฟให้แน่น
สายรับสัญญาณ
้ นส่
้ วนต่างๆ เพือให้
่
• ควรปิ ดป้ ายบ่งชีชิ
แน่ ใจว่าได้ยกเลิกการใช้งาน
้ วนนั้นๆ แล้วและไม่มส
ชินส่
ี ารท�ำความเย็นหลงเหลืออยู่
้ งกล่าวควรบันทึกวันทีก�
่ ำกับไว้
• ป้ ายบ่งชีดั
หมายเหตุ
้
่ 1.2 การแกะบรรจุภณ
ขันตอนที
ั ฑ์
้ อทีชุ
่ ดปรับอากาศ
• หลังจากต่อสายไฟแล้ว ให้แน่ ใจว่าตัวเลขขัวต่
กับชุดระบายอากาศตรงกัน
่
พิกด
ั เครืองป้
องกัน
การติดป้ ายบ่งชี้
ท่อส�ำหรับติดตัง้
Ø 9.52 มม. (1)
**10*******
**13*******
**15*******
ท่อส�ำหรับติดตัง้
Ø 6.35 มม.(1)
้ ดระบายความร้อนในช่องว่างทีกว้
่ างไม่พอ อาจมีเสียง
• หากติดตังชุ
้
่
ดังเกิดขึนและมี
ผลต่อเครืองปรั
บอากาศโดยรวมได้
้ ดระบายความร้อนบนพืนเรี
้ ยบทีได้
่ ระดับซึงท�
่ ำให้แรง
• ควรติดตังชุ
่
่ ดขึนไม่
้
่
สันสะเทื
อนทีเกิ
มผ
ี ลกระทบต่อเครืองปรั
บอากาศโดยรวม
้ อแต่ละขัวจะต้
้
่ี
้ อ
• ขัวต่
องมีขนาดเท่ากับสกรูทตรงกั
นในกล่องขัวต่
รุน
่
่
• ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าอุปกรณ์ ตรวจจับการรัวไหลของสาร
ท�ำความเย็นเหมาะสมส�ำหรับการใช้งานกับสารท�ำความเย็น
ชนิ ดไวไฟ
อุปกรณ์ เสริมในบรรจุภณ
ั ฑ์ของชุดระบายความร้อน
ระวัง
ก่อนต่อ
N(1) 1
่
่ ำการบัดกรี ควรกูส
• หากพบว่ามีการรัวไหลขณะที
ท�
้ ารท�ำความเย็น
้
ทังหมดจากผลิ
ตภัณฑ์ หรือแยกออกไว้ตา่ งหาก (ตัวอย่างเช่น
ใช้วาล์วหยุดระบบ)ไม่ควรปล่อยเข้าสูบ
่ รรยากาศโดยตรงควรใช้
้ อนและหลัง
ไนโตรเจนบริสท
ุ ธิ์ (OFN) ไล่อากาศออกจากระบบทังก่
้
จากขันตอนการบัดกรี
้ ปฏิ
่ บต
• ควรตรววจสอบพืนที
ั งิ านโดยใช้อป
ุ กรณ์ ตรวจจับสาร
่
้ อนและในระหว่างการปฏิบต
ท�ำความเย็นทีเหมาะสมทั
งก่
ั งิ าน
300
• สายไฟและสายรับสัญญาณไม่ควรยาวเกิน 30 เมตร
กล่องควบคุม
้ ง้ ด้วย
2 พันท่อสารท�ำความเย็น สายไฟประกอบ และท่อระบายน�ำทิ
่ ดท่อรวมกัน
เทปไวนิ ลเพือมั
LFL (ขีดจ�ำกัดความไวไฟ)
่ วนผสม
• ในการท�ำความสะอาด ไม่ควรใช้นำยาท�
�้
ำความสะอาดทีส่
ของคลอรีน เพราะคลอรีนอาจเกิดปฏิกริ ย
ิ ากับสารท�ำความเย็น
และกัดกร่อนท่อต่างๆ ได้
่
้ ควรน�ำเปลวไปออกไปให้หา่ ง
• หากสงสัยว่ามีการรัวไหลเกิ
ดขึน
แบตเตอรีรี่ โมท (2)
รีโมทคอนโทรล (1)
300
่ี หม
่ สำ� หรับชุดระบายความร้อนจะต้องน�ำหนั
้
• วัสดุทใช้
ุ้ สายไฟทีใช้
ก
เบา มีความยืดหยุน
่ ไม่น้อยกว่าโพลีคลอโรพรีน (polychloroprene)
(รหัส IEC: 60227 IEC53/CENELEC: H05VV-F, IEC: 60245 IEC66/
CENELEC: H07RN-F, IEC: 60245 IEC57/CENELEC: H05RN-F)
หลังต่อ
ท่อสารทำความเย็น
• ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าอุปกรณ์ ตรวจจับดังกล่าวไม่ ใช่แหล่ง
ก�ำเนิ ดเปลวไฟ
้ าอุปกรณ์ ตรวจจับการรัวไหลของสารท�
่
• ควรตังค่
ำความเย็นให้เป็ น
600
สัญญาณรบกวน
<รูเอียงลง>
(หน่วย : มม.)
B
เกิดไฟไหม้หรือเกิดการระเบิด
้ ปฏิ
่ บต
• ควรน�ำแหล่งก�ำเนิ ดเปลวไฟออกไปให้หา่ งจากพืนที
ั งิ าน ซึง่
อาจมีสารท�ำความเย็นชนิ ดไวไฟถูกปล่อยออกมาโดยรอบ
้ ปฏิ
่ บต
่
• ควรตรวจสอบพืนที
ั งิ านเพือให้
แน่ ใจว่าจะไม่มอ
ี น
ั ตราย
่
จากสารไวไฟหรือเกิดความเสียงจากการลุ
กไหม้ควรติดป้ าย “ห้าม
สูบบุหรี”่
300
ผนังด้านนอก
ชุดปรับอำกำศ) ตรงกำแพงดำ้ นนอก แลว้
ตด
ั ฉนวนดำนล่
้
ำงออก (ประมำณ 10 มม.)
เพื่อป้ องกน
ั ไม่ ให้น้ำฝนซึมเข้ ำไป ในฉนวน
้ ้ง
ท่อระบายนำทิ
A
ไม่มแ
ี หล่งก�ำเนิ ดเปลวไฟ
้
่ มแ
• ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าติดตังในที
ไม่
ี หล่งก�ำเนิ ดประกายไฟ
่
(ตัวอย่างเช่น เปลวไฟ, การใช้งานอุปกรณ์ แก๊สหรือเครืองท�
ำความ
ร้อน)
่ ความเสียงต่
่
• วิศวกรบริกาไม่ควรใช้แหล่งก�ำเนิ ดเปลวไฟซึงมี
อการ
1 น�ำบรรจุภณ
ั ฑ์ออก
2 น�ำแผ่นรองด้านบนออกมา
600
สายไฟและสายรับสัญญาณ
(สายสำหรับติดตั้ง)
รุน
่
่ ความร้อน ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ ดบ
หากมีการปฏิบต
ั งิ านทีให้
ั
่
เพลิงทีเหมาะสมไว้
ดว้ ย
้ งดับเพลิงชนิ ดผงเคมีแห้งหรือ CO2 ไว้ ใกล้กบ
• ควรติดตังถั
ั บริเวณ
่ ำการถ่ายน�ำยา
้
ทีท�
่ ำชุดปรับอากาศออกมา
การแกะบรรจุภณ
ั ฑ์เพือน�
2000
150
(หน่วย : เมตร)
เทปไวนิล
<ระยะห่างอย่างน้อยระหว่างรูและแผ่นฉนวน >
การจัดเตรียมถังดับเพลิง
•
ระวัง
ความสงูของท่อมากที่สด
ุ : 15 เมตร
ความยาวของท่อมากที่สด
ุ : 30 เมตร
่ ามารถทำได้>
<ทิศทางการมัดท่อรวมกันทีส
่
• ถ้าต้องการเปลียนทิ
ศทางของท่อจากซ้ายไปขวา โปรดอย่างอท่อ
่
มากจนเกินไป ให้หมุนช้าๆ ไปในทิศทางตรงกันข้ามตามทีแสดง
มิฉะนั้นท่ออาจเสียหายได้
ชนิ ดพัดลม เตาไฟ และเตาปรุงอาหาร ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าใช้เฉพาะ
ถังดูดเก็บสารท�ำความเย็นเท่านั้น
่
• ควรสอบเทียบมาตรฐานของอุปกรณ์ ตรวจจับการรัวไหลของสาร
่ มส
ท�ำความเย็นในบริเวณทีไม่
ี ารท�ำความเย็นปรากฏอยู่
่
ส่วนประกอบต่างๆ ของเครืองปรั
บอากาศ
้ ้งได้
สามารถเลือกทิศทางการระบายนำทิ
(ซ้ายหรือขวา)
ฉนวน
ขวาล่าง
600
600
่ มก
่
1 ให้หอ
่ ฉนวนโฟมเข้ากับส่วนทีไม่
ี ารหุม
้ ฉนวนทีปลายท่
อของ
ท่อสารท�ำความเย็น ดังแสดงในภาพ การหุม
้ ฉนวนนี้ ช่วยลด
ปั ญหาการควบแน่น
ขวาหลังหรือซ้ายหลัง
ควรวางต�ำแหน่ งช่องระบายไว้ ให้สงู วางสายไฟโดยไม่ ให้มว้ น
พันกัน
• หากชุดปรับอากาศไม่สามารถใช้กบ
ั สารท�ำความเย็น R-32 ได้ จะมี
้
่
สัญญาณแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึนมา
และเครืองจะไม่
ทำ� งาน
้ ว ควรตรวจสอบหาการรัวไหลแก๊
่
้ และ
• หลังจากติดตังแล้
สพิษอาจเกิดขึน
่ ำความร้อน
หากแก๊สดังกล่าวสัมผัสกับแหล่งก�ำเนิ ดเปลวไฟ เช่น เครืองท�
่
วิธก
ี ารตรวจสอบการรัวไหล
ตะปูซเี มนต์ (6)
300
้
่ 1.5 การผูกท่อ สายไฟ และท่อ
ขันตอนที
้
ระบายน�ำทิง้
ขวา
––
่ ด หน่วยเป็ น มม.
ช่องว่างแคบทีสุ
้
่ 1.4 การเจาะรูผา่ นผนั ง
ขันตอนที
้ ากับผนั งและติดตังชุ
้ ดปรับอากาศเข้ากับ
ก่อนยึดแผ่นติดตังเข้
แผ่นติดตัง้ กรอบหน้าต่าง หรือแผ่นยิปซัม จะต้องก�ำหนดต�ำแหน่ ง
่ อทีมั
่ ดรวมกัน
รู (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 65 มม.) ซึงท่
(ประกอบด้วย สายไฟ สายรับสัญญาณ ท่อสารท�ำความเย็น และท่อ
้ ง้ ) จะทอดผ่าน แล้วจึงเจาะรูดงั กล่าว
ระบายน�ำทิ
่ ผ
• การซ่อมบ�ำรุงควรด�ำเนินการตามทีผู
้ ลิตแนะน�ำในกรณีทมี
ี่ ชา่ งช�ำนาญ
่ วมด�ำเนินการซ่อมบ�ำรุงด้วย การด�ำเนินการควรอยูภ
การอืนร่
่ ายใต้การ
ควบคุมดูแลของผูท
้ ความรู
ี่
้ ในการจัดการกับสารท�ำความเย็นชนิ ดไวไฟ
่
่ สารท�ำความเย็นชนิ ดไวไฟ จ�ำเป็ น
• ในการซ่อมบ�ำรุงเครืองปรั
บอากาศทีมี
้ ้ เพือลดความเสี
่
่
ต้องตรวจสอบความปลอดภัย ทังนี
ยงในการติ
ดไฟให้เหลือ
่ ด
น้ อยทีสุ
• ควรระมัดระวังไม่ ให้เกิดประกายไฟดังนี้ :
่ ดไฟ
–– ห้ามถอดฟิ วส์ออกขณะทีเปิ
๊
่ ดเครืองอยู
่
–– ห้ามถอดปลักไฟออกจากเต้
ารับขณะทีเปิ
่
(หน่วย: มม.)
กำ�แพง
เครื่องปรับอากาศของคณ
ุ อาจแตกตา่งจากภาพประกอบท่ีแสดงไว้
่
อาจท�ำให้ ไฟฟ้ าช็อตหรือเกิดเพลิงไหม้เนื่ องจากเชือมสาย
ไฟหรือหุม
้ สายไฟไม่ดี หรือเกิดการใช้ ไฟเกินขนาด
่
่
หากจ�ำเป็ นต้องมีการต่อสายไฟเพือเพิ
มความยาวเพราะ
รุน
่ เฉพาะส�ำหรับ R-32 แล้ว
่ นำยา
้�
• รุน
่ ทีใช้
R-32 จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางยอดเกลียวของช่องเติมสาร
่
้ ้ เพือป้
่ องกันไม่ ให้การเติมสารท�ำความ
ท�ำความเย็นทีแตกต่
างออกไป ทังนี
้ ก่อนเสมอ
เย็นผิดประเภทดังนั้น ควรตรวจสอบเส้นผ่านศูนยกลาง (1/2 นิว)
กับ 125 มม.
กับ 125 มม.
่
• ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้ าและความถีของแหล่
งจ่ายไฟเป็ นไป
้
่ ดตังนั
้ ้นเพียง
ตามข้อก�ำหนด รวมทังตรวจสอบว่
าก�ำลังไฟฟ้ าทีติ
่ บประกันการท�ำงานของเครืองใช้
่
่
พอทีจะรั
ไฟฟ้ าภายในบ้านอืนๆ
่ อกับสายไฟฟ้ าเส้นเดียวกันได้
ทีต่
––
่
่ ำให้เกิดปรากฏการณ์ เรือน
• เครืองปรั
บอากาศนี้ มีแก๊สฟลูออริเนตซึงท�
กระจกของโลกดังนั้น จึงห้ามระบายแก๊สเข้าสูบ
่ รรยากาศ
• เนื่ องจากความดันในการท�ำงานของ R-32 จะมีคา่ สูงกว่า R22 ถึง 1.6 เท่า ดัง
่ อตามทีก�
่ ำหนดไว้ ในกรณีทใช้
นั้นควรใช้ทอ
่ เฉพาะและใช้เครืองมื
ี่ รน
ุ่ R-32
่
่
แทน R22 ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้เปลียนท่
อและนอตข้อต่อทัวไปเป็
น
มากกว่าหรือเท่า
มากกว่าหรือเท่า
• ตรวจสอบเสมอว่ามีการต่อสายดินไว้อย่างเหมาะสม
่
่
• อย่าท�ำการปรับแต่งสายไฟ ต่อสายไฟเพือเพิ
มความยาว
หรือพ่วง
สายไฟหลายสายเข้าด้วยกัน
่
• พึงระวังเนื่ องจากสารท�ำความเย็นไม่มก
ี ลิน
่
• เครืองปรั
บอากาศไม่มค
ี ณ
ุ สมบัติ ในการป้ องกันการระเบิด ดังนั้นต้องติด
้
่
่
้
ตังเครื
องโดยไม่
ให้มค
ี วามเสียงจากการระเบิ
ดเกิดขึน
่ ดส�ำหรับชุดระบายความร้อน
ช่องว่างแคบทีสุ
้ าแหล่งจ่ายไฟเป็ นไปตามมาตรฐาน
• ตรวจสอบให้แน่ ใจทุกครังว่
้
่
ความปลอดภัยในปั จจุบน
ั ติดตังเครื
องปรั
บอากาศให้เป็ นไปตาม
่ จจุบน
มาตรฐานความปลอดภัยในท้องถินปั
ั เสมอ
• ตรวจสอบเสมอว่าจุดต่อกระแสไฟฟ้ า (ทางเข้าสายไฟ ส่วนของ
สายน�ำไฟฟ้ า การป้ องกัน...) จะต้องสอดคล้องกับข้อก�ำหนดทาง
่ ไว้ ในแบบแผนการเดินสายไฟ ตรวจ
ไฟฟ้ าและค�ำแนะน�ำทีให้
้ าแหล่งจ่ายไฟเป็ นไปตามมาตรฐานความ
สอบให้แน่ ใจทุกครังว่
ปลอดภัยในปั จจุบน
ั
่ มเข้าไปจะขึนอยู
้
ปริมาณสารท�ำความเย็นทีเติ
ก
่ บ
ั ขนาดของห้อง
อุปกรณ์ทใช้
ี่ ในการถ่ายเทอากาศและช่องระบายต่างๆ ควรท�ำงาน
้
ได้ตามปกติและไม่มส
ี งใดปิ
ิ่
ดกัน
่
–– เครืองหมายและสั
ญลักษณ์ทอยู
ี่ บ
่ นอุปกรณ์ ตา่ งๆ ควรมองเห็นและ
อ่านได้อย่างชัดเจน
่
• หากสารท�ำความเย็นรัวไหล ให้ถา่ ยอากาศภายในห้องสารท�ำความเย็นทีรั่ ว่
ไฟลออกมาสัมผัสกับเปลวไฟ อาจจะท�ำให้เกิดแก๊สพิษได้
้ ปฏิ
่ บต
• ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าพืนที
ั งิ านปราศจากสารไวไฟ
• ในการถ่ายอากาศในสารท�ำความเย็นออก ควรใช้ปั๊มสุญญากาศ
––
––
่ อธิบายไว้ขา้ ง
• ขีดจ�ำกัดความยาวและความสูงต้องเป็ นไปตามทีได้
ต้น
่
่ สารท�ำความเย็น R-32 ควรติดตังชุ
้ ด
• ส�ำหรับเครืองปรั
บอากาศทีใช้
้ 1.8 ม. ขึนไป
้
ปรับอากาศบนผนั งโดยให้มค
ี วามสูงเหนื อจากพืน
่
สายไฟจากแหล่งจ่ายไฟ ฟิ วส์ หรือเครืองตั
ด
กระแสไฟฟ้ า
่
• ตรวจสอบว่าเครืองปรั
บอากาศต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟตามค�ำ
่ ไว้ ในแผนภาพการเดินสายไฟภายในคูม
แนะน�ำทีให้
่ อ
ื
้ อั
่ บอากาศ
• ห้ามปฏิบต
ั งิ านในพืนที
้ นที
้ ปฏิ
่ บต
• ควรกันพื
ั งิ านให้ชด
ั เจน
ระวัง
มากกว่าหรือเท่ากับ 100 มม.
• เนื่ องจากความดันของสารท�ำความเย็น R-32 จะสูงกว่าความดัน
่
ของ R22 ประมาณ 1.6 เท่า หากไม่ ใช้เครืองมื
อและอุปกรณ์ทอ
่
เฉพาะดังกล่าว อาจ�ำให้เกิดการแตกหักหรือเกิดการบาดเจ็บได้
้ วไหล
่
นอกจากนี้ อาจท�ำให้เกิดอุบต
ั เิ หตุรา้ ยแรงได้ เช่น น�ำรั
ไฟฟ้ า
ดูด หรือไฟไหม้
้ ปกรณ์ทขั
่
้ ้
• ห้ามติดตังอุ
ี่ บเคลือนด้
วยมอเตอร์ โดยเด็ดขาด ทังนี
่ องกันการติดไฟ
เพือป้
้ าสวิตช์ตด
• ตรวจสอบทุกครังว่
ั วงจรไฟฟ้ าและสวิตช์ป้องกันมีการ
ระบุขนาดรูปร่างอย่างเหมาะสม
ต่างๆ ให้แน่น
่ อ ไม่ควรให้มส
่ิ
• หากจ�ำเป็ นต้องมีการถ่ายเทอากาศโดยอาศัยเครืองมื
ี งใดมา
กีดขวางช่องถ่ายเทอากาศ
้
่
• ในการทิงเครื
องปรั
บอากาศ ควรปฏิบต
ั ต
ิ ามระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมาย
่
ท้องถิน
่ ท�
่ ำให้เกิดความร้อน
• ห้ามวางสิงที
300
้ นออกจากระบบให้เรียบร้อย
• ควรระบายน�ำมั
้
่
• ในการติดตังโดยใช้
สารท�ำความเย็น (R-32) ควรใช้เครืองมื
อและ
อุปกรณ์ทอ
่ เฉพาะส�ำหรับสารท�ำความเย็นดังกล่าวเท่านั้น
12.77
1
่
่ ดตัง้
ภาพรวมของข้อก�ำหนดเกียวกั
บสถานทีติ
คอมเพรสเซอร์ ไปยังผูจ
้ ด
ั จ�ำหน่าย
้
• ในการด�ำเนินการตามขันตอนดั
งกล่าว ควรใช้เฉพาะการท�ำความ
ร้อนด้วยไฟฟ้ ากับตัวคอมเพรสเซอร์เท่านั้น
่
้ งต้องด�ำเนินการโดยช่างผูช
• เพือควบคุ
มสารท�ำความเย็น การติดตังจึ
้ ำ� นาญ
การนอกจากนี้ ควรปฏิบต
ั ต
ิ ามระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย
้ นหล่อลืน
่ สาร
• ควรระมัดระวังไม่ ให้สารแปลกปลอมเข้าไปในท่อ (น�ำมั
ท�ำความเย็น น�ำ้ เป็ นต้น)การใช้นำมั
�้ นหรือสารท�ำความเย็นอาจท�ำให้ทอ
่
้ วไหลได้
่
ต่างๆ ผุกร่อนจนท�ำให้การระบายน�ำรั
ในการจัดเก็บ ควรปิ ดช่อง
้
่ ำเป็ นต้องควบคุมดังต่อนี้
• การซ่อมบ�ำรุงควรด�ำเนินการตามขันตอนที
จ�
้ ้ เพือลดความเสี
่
่
ทังนี
ยงของสารท�
ำความเย็นหรือแก๊สชนิ ดไวไฟให้เหลือ
่ ด
น้ อยทีสุ
้
่
่
• ห้ามติดตังหากมี
ความเสียงจากการรั
วไหลของแก๊
สติดไฟ
300
่ บถ่ายออกมาคืนไปยังผูจ
• ควรส่งสารท�ำความเย็นทีสู
้ ด
ั จ�ำหน่าย
่ ในสภาพดีพร้อมแนบเอกสารแจ้ง
โดยบรรจุไว้ ในถังสูบถ่ายทีอยู
เตือนการขนถ่ายกากของเสีย (Waste Transfer Note) ให้ชด
ั เจน
––
––
คาร์บอนแขวนลอย ละอองลอยไวไฟ หรือสายระเหยไวไฟ
่ สารท�ำความเย็นรัวไหลออกมาและสะสมอยู
่
บริเวณทีมี
่
่ ตว์ตา่ งๆ อาจปล่อยของเสียออกมาเลอะเครือง
่
บริเวณทีสั
0.6
ความสูงใน
การติดตั้ง (ม.)
1.8
• ห้ามตัดหรือเผาภาชนะบรรจุสารท�ำความเย็นหรือท่อต่างๆ
่ ความสะอาดกับสารท�ำความเย็นดังกล่าว เช่น เมนิ โฟลด์
• ควรใช้ชนส่
ิ้ วนทีมี
้
เกจ ปั๊ มสุญญากาศ และท่อเติมน�ำยา
้
• ควรด�ำเนินการตรวจสอบดังต่อไปนี้ ส�ำหรับการติดตัง:
่
่ สารอันตรายหรือใกล้กบ
กำแพงป้องกัน
• อย่าใช้เครืองปรั
บอากาศในสภาพแวดล้อมทีมี
ั
่
่
อุปกรณ์ทมี
ี่ เปลวไฟอิสระ เพือหลี
กเลียงการเกิ
ดไฟไหม้ ระเบิด หรือการ
้
่
่
่
้ งได้
้ โดยสะดวก
• ติดตังเครืองในสถานทีซึงสามารถระบายน�ำทิ
บาดเจ็บ
่
้
่
•
หากไม่
ม
ส
ี
ถานที
ติ
ด
ตั
งตามที
ก�
ำ
หนดไว้
ข
า
้
งต้
น
ควรติดต่อขอรายละเอียด
้
่
้ ว่่ างทีระบุ
่ ไว้ ในคูม
• ต้องติดตังเครื
องให้
สอดคล้องกับพืนที
่ อ
ื การติดตัง้
่ มจากผูผ
่ แน่ ใจว่าสามารถเข้าถึงได้จากด้านข้างทังสอง
้
เพิมเติ
้ ลิต
เพือให้
หรือสามารถด�ำเนิน
่
้
่
่
การบ�ำรุงรักษาและซ่อมแซมเป็ นประจ�ำได้ ส่วนประกอบของเครือง
• ควรเช็ดน�ำทะเลและฝุ่
นละอองทีเกาะอยู
บ
่ นอุปกรณ์ แลกเปลียนความร้
อน
้ วนได้ ในสภาพที่
้
้
ต้องสามารถเข้าถึงได้ และต้องสามารถถอดแยกชินส่
ของชุดระบายความร้อน พร้อมทังทาน�
ำยากั
นสนิ มบนชุดระบายความร้อน
่ งต่
้ อผูค
่
้
ปลอดภัยเต็มทีทั
้ นหรือสิงของ
ด้วยเหตุนี้ ในกรณีทไม่
ี่ ปฏิบต
ั ต
ิ าม
(อย่างน้ อยปี ละครัง)
่ ไว้ ในคูม
่ ำเป็ นในการเข้าถึงและ
ค�ำแนะน�ำทีระบุ
่ อ
ื การติดตัง้ ค่าใช้จา่ ยทีจ�
่ 1 แล้ว โปรดตรวจสอบให้แน่ ใจว่าชุดคอยล์เย็นและชุด
•
นอกจากตารางที
่ (ในสภาพปลอดภัยตามทีก�
่ ำหนดโดยข้อบังคับทีมี
่ ผล
ซ่อมแซมเครือง
้ วในพืนที
้ อย่
่ างน้ อย 4 ม.2 เพือรั
่ บรองการบ�ำรุงรักษา
คอยล์รอ
้ นได้ตด
ิ ตังแล้
บังคับใช้ ในปั จจุบน
ั ) โดยใช้ลวดสลิง รถบรรทุก นั่ งร้าน หรือวิธก
ี ารยกให้สงู
หรือบริการซ่อมแซมเป็ นประจ�ำ
้ นใด
่
่
ขึนอื
จะไม่ได้รบ
ั การพิจารณาว่าอยู่ ในเงือนไขการรั
บประกันและจะไม่
• ตารางที่ 1 (ก�ำหนดตาม EN378-1:2017)
คิดค่าใช้จา่ ยกับทางผูบ
้ ริโภค
้ ดระบายความร้อนในพืนที
้ เปิ
่ ดซึงถ่
่ ายเทอากาศได้ดี
• ควรติดตังชุ
[หน่วย : ม.2]
่ าด้วยแก๊ส
• ควรปฏิบต
ั ต
ิ ามระเบียบข้อบังคับท้องถินว่
ปริมาณ
้ อเจาะวงจรท�ำความ
การเติม (กก.)
• ในการจัดการ ถ่ายและก�ำจัดสารท�ำความเย็นทิงหรื
่ มาตรฐาน
เย็น ผูป
้ ฏิบต
ั งิ านควรมี ใบรับรองคุณวุฒจ
ิ ากหน่วยงานทีได้
อุตสาหกรรม
้ ดปรับอากาศในบริเวณดังต่อไปนี้
• ห้ามติดตังชุ
่ แร่ธาตุปะปนอยู่ มีนำมั
–– บริเวณทีมี
�้ นลอยฟุ้ งในอากาศ หรือมีไอน�ำ้
่
มิฉะนั้นอาจท�ำให้ชนส่
ิ้ วนพลาสติกผุกร่อนจนอาจท�ำให้เครืองไม่
่
ท�ำงานหรือเกิดการรัวไหลได้
่ ชด
–– บริเวณทีใกล้
ิ กับแหล่งความร้อน
่ สารต่างๆ เช่น แก๊สก�ำมะถัน แก๊สคลอรีน กรด และด่าง
–– บริเวณทีมี
มิฉะนั้นอาจท�ำให้ทอ
่ และข้อต่อทองเหลืองสึกกร่อนได้
่
่
–– บริเวณทีอาจท�
ำให้เกิดการรัวไหลของแก๊
สไวไฟและท�ำให้เส้นใย
่ ดตังหรื
้ อย้ายต�ำแหน่ งติดตังเครื
้
่
• ในขณะทีติ
องปรั
บอากาศ ห้ามให้สาร
่
่ ระบุ มิ
ท�ำความเย็น ผสมกับอากาศหรือแก๊สอืนหรื
อสารท�ำความเย็นทีไม่
้
่
้
ฉะนันความดันอาจเพิมขึนจนท�ำให้เกิดการแตกหักหรือเกิดการบาด
เจ็บได้
้ อสารท�ำความเย็นในต�ำแหน่ งทีไม่
่ มส
่ อให้เกิดการผุ
• ควรติดตังท่
ี ารซึงก่
กร่อน
ชุดระบายความร้อน
ทะเล
้ ดระบายความร้อน
การติดตังชุ
500
่
• ห้ามวางภาชนะบรรจุของเหลวหรือวัตถุอนๆ
ื่ บนตัวเครือง
้
่
่
• วัสดุทงหมดที
ั
ใช้ ในการผลิตและการบรรจุหบ
ี ห่อของเครืองปรั
บอากาศนี้
สามารถน�ำมารีไซเคิลได้
แล้วรายงานความเสียหายให้ผข
ู้ นส่งหรือผูจ
้ ด
ั จ�ำหน่ายทราบในทันที (หาก
้ อช่างทีได้
่ รบ
ผูต
้ ด
ิ ตังหรื
ั อนุ ญาตได้นำ� วัสดุจากผูจ
้ ด
ั จ�ำหน่ายมาใช้)
้
• หลังจากติดตังเสร็
จแล้ว ให้ทำ� การทดสอบการท�ำงาน และให้คำ� แนะน�ำ
่ บวิธก
่
เกียวกั
ี ารใช้งานเครืองปรั
บอากาศแก่ผู้ ใช้เสมอ
กำแพงป้องกัน
ชุดระบายความร้อน
2.250
่
่ นได้ จึงควรติดตังไว้
้ ในทีที
่ เด็
่ กเอือม
้
• เครืองปรั
บอากาศมีชนส่
ิ้ วนทีหมุ
ไม่ถงึ
่
่ หรือติดตังเครื
้
่
• ห้ามพยายามซ่อม เคลือนย้
าย ปรับเปลียน
องใหม่
การ
ด�ำเนินการเหล่านี้ อาจก่อให้เกิดไฟฟ้ าช็อตหรือไฟไหม้ ได้ หากกระท�ำโดย
่ ได้รบ
บุคคลทีไม่
ั อนุ ญาต
ลมทะเล
1500
้ เครื
่ องมี
่ ควัน สายไฟร้อนหรือเสียหาย หรือเครืองมี
่ เสียงดังมาก
• ทุกครังที
่ ปิ ดใช้งานสวิตช์ป้องกัน และติดต่อหน่วยงานสนั บสนุนทาง
ให้ปิดเครือง
่ นการป้ องกันไฟฟ้ าช็อต ไฟไหม้ หรือการ
เทคนิ คของ SAMSUNG เพือเป็
บาดเจ็บ
่ จุดต่อกระแสไฟฟ้ า ท่อสาร
• โปรดจ�ำไว้เสมอว่าต้องตรวจสอบเครือง
่
ท�ำความเย็น และการป้ องกันอย่างสม�ำเสมอ
การด�ำเนินงานเหล่านี้ ควรท�ำ
โดยช่างผูช
้ ำ� นาญการเท่านั้น
่ ำคัญ เมือติ
่ ดตังเครื
้
่ โปรดจ�ำไว้เสมอว่าต้องต่อท่อสารท�ำความ
• สิงส�
อง
เย็นก่อน แล้วจึงต่อสายไฟ ถอดสายไฟฟ้ าออกก่อนถอดท่อสารท�ำความ
เย็นเสมอ
่ รบ
่
่
• เมือได้
ั มอบเครืองแล้
ว ให้ตรวจสอบยืนยันว่า เครืองไม่
ได้รบ
ั ความเสีย
่
้
่
หายในระหว่างการขนส่ง หากปรากฏว่าเครืองเสี
ยหาย อย่าติดตังเครื
อง
1500
่
่
• ควรใช้เครืองปรั
บอากาศเฉพาะกับงานทีสอดคล้
องกับการออกแบบของ
่
่ ดตังในบริ
้
่ ซก
เครืองเท่
านั้น: ชุดปรับอากาศไม่เหมาะทีจะติ
เวณทีใช้
ั ผ้า
่
่ องช�
่ ำรุดเสียหาย หากมีปัญหาเกิดขึน
้ ให้ปิดสวิตช์
• ห้ามใช้เครืองขณะที
เครื
่
ชุดปรับอากาศ และปลดการเชือมต่
อชุดปรับอากาศออกจากแหล่งจ่ายไฟ
้
การติดตังผลิ
ตภัณฑ์
ชุดระบายความร้อน
ทะเล
่
้ ดระบายความร้อนใกล้กบ
• หากไม่สามารถหลีกเลียงการติ
ดตังชุ
ั ชายทะเลได้
่ นไม่
้
ควรสร้างก�ำแพงป้ องกันล้อมรอบเพือกั
ให้ โดนลมทะเล
่ นไม่
้
• ควรสร้างก�ำแพงป้ องกันด้วยวัสดุทบ
ึ แข็งเพือกั
ให้ โดนลมทะเล เช่น
คอนกรีต ให้แน่ ใจว่าความสูงและความกว้างของก�ำแพงควรมากกว่าขนาด
ของชุดระบายความร้อน 1.5 เท่า นอกจากนี้ ควรเว้นระยะห่างมากกว่า 600
่ ายเทอากาศเสีย
มม. ระหว่างก�ำแพงป้ องกันและชุดระบายความร้อน เพือถ่
2.000
แตกต่างออกไปอาจท�ำให้ชด
ุ คอยล์เสียหาย ส่งผลให้การรับประกันเป็ น
่ ดขึนจากการใช้
้
โมฆะได้ ผูผ
้ ลิตจะไม่รบ
ั ผิดชอบต่อความเสียหายทีเกิ
ชด
ุ
่ี ากันไม่ได้
คอยล์ทเข้
่ ดจากการเปลียนแปลงที
่
่
• ผูผ
้ ลิตจะไม่รบ
ั ผิดชอบต่อความเสียหายทีเกิ
ไม่
่
่ เหมาะสม และในกรณี
ได้รบ
ั อนุ ญาตหรือการเชือมต่
อกระแสไฟฟ้ าทีไม่
่ แจงไว้
้
เช่นนี้ ข้อก�ำหนดทีชี
ในตาราง “ขีดความสามารถในการท�ำงาน” ซึง่
รวมอยู่ ในคูม
่ อ
ื ฉบับนี้นั้น จะท�ำให้การรับประกันเป็ นโมฆะในทันที
ชุดระบายความร้อน
ทะเล
้ ดคอยล์เย็นขันต�
้ ำคื
่ อ 0.6 ม. ส�ำหรับบนพืน
้ 1.8
• ความสูงในการติดตังชุ
ส�ำหรับบนผนั ง และ 2.2 ม. ส�ำหรับเพดาน
1500
้ ในสถานทีปลอดภั
่
• เก็บคูม
่ อ
ื การใช้งานและวิธก
ี ารติดตังไว้
ย และอย่าลืม
่
ส่งมอบให้เจ้าของคนใหม่หากมีการขายหรือโอนเครืองปรั
บอากาศ
้ ดปรับ
• คูม
่ อ
ื ฉบับนี้ ใช้ชด
ุ คอยล์ SAMSUNG สองชุดในการอธิบายวิธต
ี ด
ิ ตังชุ
่ มี
่ ระบบการควบคุม
อากาศแบบแยกส่วน การใช้ชด
ุ คอยล์ประเภทอืนที
่
• โปรดทราบว่า สารท�ำความเย็นอาจไม่มก
ี ลิน
1.750
้
่
• ก่อนติดตังเครื
องปรั
บอากาศ ให้อา่ นเนื้ อหาในคูม
่ อ
ื ฉบับนี้ ด้วยความ
่
่
เอาใจใส่ และเก็บคูม
่ อ
ื ไว้ ในทีปลอดภั
ย เพือจะได้
ใช้เป็ นข้อมูลอ้างอิงภาย
หลังการติดตัง้
่
้
• เพือความปลอดภั
ยสูงสุด ผูต
้ ด
ิ ตังควรอ่
านค�ำเตือนต่อไปนี้ ให้ละเอียด
• ไม่ตอ
้ งเจาะ หรือเผา
1.500
่
ข้อมูลทัวไป
ลมทะเล
1.250
่
้
่ าถึง
• ตรวจสอบว่าเครืองปรั
บอากาศไม่ได้ตด
ิ ตังไว้
ในบริเวณทีเข้
ได้งา่ ย
ลมทะเล
1.225
่
่
• ปลดการเชือมต่
อเครืองปรั
บอากาศออกจากแหล่งจ่ายไฟทุกครัง้
้ วนภายใน
ก่อนท�ำการซ่อมบ�ำรุงหรือเข้าจัดการชินส่
้
• ตรวจสอบว่าท�ำการติดตังและการทดสอบโดยช่
างผูช
้ ำ� นาญการ
ช�ำรุดเสียหายได้
1.224
่
โปรดเอาใจใส่ทำ� ตามข้อควรระวังทีแสดงรายการไว้
ดา้ นล่างนี้ เพราะ
่ ำคัญทีสุ
่ ดในการรับประกันความปลอดภัยทังของเครื
้
่
เป็ นสิงส�
องปรั
บ
อากาศและผูป
้ ฏิบต
ั งิ าน
่
่ องก�ำจัดทิงในฐานะขยะพิ
้
• เครืองปรั
บอากาศมีสารท�ำความเย็นทีต้
เศษ
่
่
้ ศู
่ นย์ทได้
่ี
เมือเครื
องปรั
บอากาศหมดอายุการใช้งานต้องน�ำไปก�ำจัดทิงที
่
้
รับอนุ ญาตหรือส่งกลับไปยังผูจ
้ ด
ั จ�ำหน่ายเพือการก�ำจัดทิงอย่างถูกต้อง
และปลอดภัย
้ งหรือการท�ำความ สะอาด ทีนอกเหนื
่
• อย่าใช้วธิ ก
ี ารเร่งการละลายน�ำแข็
อ
่
จากทีแนะน�
ำโดยซัมซุง"
่ ดตังชุ
้ ดระบายอากาศบริเวณชายทะเล ให้แน่ ใจว่าเครืองจะ
่
• เมือติ
่ งปราศจาก
่
ไม่โดนลมทะเลโดยตรง หากไม่สามารถหาสถานทีซึ
ลมทะเลพัดโดนโดยตรงได้ ควรสร้างก�ำแพงหรือแนวป้ องกัน
้ ดระบายความร้อนในสถานทีซึ
่ งไม่
่ มล
–– ติดตังชุ
ี มทะเลพัดโดน
(เช่น ใกล้อาคาร เป็ นต้น) มิฉะนั้นอาจท�ำให้ชด
ุ ระบายความร้อน
ไม่จำ�กัด
่
ข้อควรระวังเพือความปลอดภั
ยใน
การติดตัง้
่ ใช้
่ หมดแล้วของรีโมทคอนโทรล (เลือกได้) จะ
• วัสดุหอ
่ หุม
้ และแบตเตอรีที
้
ต้องก�ำจัดทิงตามกฎหมายปั
จจุบน
ั
เนื่ องจากจะมีแอมโมเนี ยปล่อยออกมาด้วย
่ บรักษาอาหาร พืช เครืองมื
่
• ห้ามใช้ชด
ุ ปรับอากาศเพือเก็
อ และงาน
ศิลปะต่างๆมิฉะนั้นอาจท�ำให้วต
ั ถุดงั กล่าวด้อยคุณภาพได้
้ ดปรับอากาศหากการระบายน�ำมี
้ ปัญหา
• ห้ามติดตังชุ
1500
คู่มือการติดตั้ง
ขนาดการบีบอัด
่ บสายไฟเสร็จแล้ว ให้ทดสอบดึงสายไฟทังสองข้
้
• หลังจากทีบี
าง
ระวัง
้ วนเชือมต่
่
• ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าชินส่
อดังกล่าวไม่เผยออกมา
ด้านนอก
่ ตจากวัสดุฉนวน
• อย่าลืมใช้เทปพันสายไฟและท่อลดทีผลิ
่
ไฟฟ้ าแบบเสริมแรงทีสามารถทนแรงดั
นไฟฟ้ าระดับเดียวกับ
่
่
ทีวิ่ งในสายไฟได้
(เป็ นไปตามข้อบังคับเกียวกั
บการต่อพ่วง
ภายในประเทศ)
ค�ำเตือน
• กรณี ของการต่อสายไฟ โปรดอย่าใช้หวั ต่อสายหุม
้ รูปหมวก
่
่ สมบูรณ์ อาจเป็ นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้ าลัดวงจร
–– การเชือมต่
อทีไม่
หรือไฟไหม้ ได้
้
่ 2.3 การติดตังและการต่
้
ขันตอนที
อท่อ
ระบายน�้ำทิง้
้
่ 2.4 ส่วนประกอบต่างๆ: การต่อ
ขันตอนที
ขยายท่อระบายน�้ำทิง้
้ อระบายน�ำทิ
้ ง้
1 ติดตังท่
้ ้ ง (A)
ท่อระบายนำทิ
้
่ 2.5 ส่วนประกอบต่างๆ: การเปลียน
่
ขันตอนที
ทิศทางของท่อระบายน�้ำทิง้
้ ง้
ช่องระบายของถาดนำทิ
้ ้ งทีตอ
ท่อระบายนำทิ
่ เพิ่ ม (B)
้
่ 2.7 การลดหรือการเพิมความยาว
่
ขันตอนที
้
ท่อสารท�ำความเย็น (ท่อส�ำหรับติดตัง)
เครื่องตัดท่อ
ขวา
ซ้าย
จุกยาง
ด้านล่าง
่ อมต่
่
่
่
• เมือเชื
อท่อใหม่ ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าว่าท�ำการเชือมใหม่
เพือ
่
ป้ องกันการรัวไหลของสารท�
ำความเย็น
ท่อ
้ ง้
ท่อระบายนำทิ
ท่อสำหรับติดตั้ง
่ มต่อ
ท่อเชือ
(A)
ขวาหลังหรือซ้ายหลัง
<ลักษณะด้านข้าง>
้
เทนำตามทิ
ศทางของลูกศร
(B)
้ ้ง
ท่อระบายนำทิ
่ ม
3 ถอดฝาปิ ดปลายท่อแล้วท�ำการต่อท่อเข้ากับท่อทีหุ
้ ฉนวนทีละ
ชุด โดยท�ำการขันน็ อตด้วยมือก่อน แล้วจึงใช้ประแจทอร์คขันตาม
ตารางค่าทอร์ค:
้ ง้ ทีตอ
ท่อระบายนำทิ
่ เพิ่ม
ชุดปรับอากาศ
<ลักษณะด้านหน้า>
้ ้ง
ท่อระบายนำทิ
เอียงขึ้น
เอียงลง
้
จุม
่ ลงไปในนำ
้
นำ
้ ่ ระบายทิ้ ง
ทิศทางของนำที
ขนาดท่อด้านนอก (มม.)
ค่าทอร์ค (N•m)
ค่าทอร์ค (kgf•cm)
ø 6.35
14 ถึง 18
140 ถึง 180
ø 9.52
34 ถึง 42
350 ถึง 430
มากกว่าหรือเท่ากับ 20 มม.
โฟมฉนวน
น้อยกว่า
5 ซม.
เทปไวนิล
ร่องนำ้
ระยะห่างน้อยเกินไป
<ลักษณะด้านข้าง>
ช่องแคบเกินไป
้
่
้
• ตรวจสอบว่าชุดปรับอากาศควรอยู่ ในต�ำแหน่ งตังตรงเมื
อเทน�
ำลง
่
้
ไปเพือตรวจสอบหารอยรั
ว่ ตรวจสอบไม่ ให้นำล้
�้ นออกมาเปี ยกชิน
ส่วนไฟฟ้ า
้
่ 2.6 การติดตังและการต่
้
ขันตอนที
อท่อ
้ ากับท่อสารท�ำความเย็น (ท่อ
ส�ำหรับติดตังเข้
้
ส�ำหรับติดตัง)
ใช้วธ
ิ ก
ี ารต่อแบบปลายบานในการต่อชุดปรับอากาศเข้ากับชุดระบาย
่
้ การด�
่
ความร้อนด้วยท่อทองแดงซึงสามารถจั
ดหาได้ ในพืนที
ำเนินงาน
ใช้เฉพาะท่อส�ำหรับการท�ำความเย็นชนิ ดไร้ตะเข็บ หุม
้ ด้วยฉนวนกัน
้
้
ไฟฟ้ าเท่านัน (ชนิ ด Cu DHP ตาม ISO1337) ผิวท่อไม่ทาน�ำมัน/จารบี
่
และเนื้ อท่อไม่ผสมออกซิเจนเหมาะส�ำหรับแรงดันขณะเครืองท�
ำงาน
่ ด 4,200 kPa และเหมาะส�ำหรับแรงดันแตกระเบิดอย่าง
อย่างน้ อยทีสุ
่
น้ อยทีสุด 20,700 kPa ไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตามจะต้องใช้ทอ
่ ทองแดงที่
สะอาด
่ สง่ ผ่านสารท�ำความเย็นมีขนาดต่างกัน 2 ขนาด ดัง
ท่อทองแดงทีใช้
ต่อไปนี้ :
• ท่อขนาดเล็กใช้สำ� หรับสารท�ำความเย็นสถานะของเหลว
ระวัง
้
่
้
• ตรวจสอบว่าชุดปรับอากาศควรอยู่ ในต�ำแหน่ งตังตรงเมื
อเทน�
ำลง
่
้
ไปเพือตรวจสอบหารอยรั
ว่ ตรวจสอบไม่ ให้นำล้
�้ นออกมาเปี ยกชิน
ส่วนไฟฟ้ า
่
• หากเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อเชือมต่
อมีขนาดเล็กกว่าท่อระบายน�ำ้
่
ทิง้ ของผลิตภัณฑ์ อาจมีนำรั
�้ วไหล
้ ดี อาจส่งผลให้มน
• ถ้าติดตังไม่
ี ำซึ
�้ มออกได้
• ท่อขนาดใหญ่สำ� หรับสารท�ำความเย็นสถานะไอ
่ ดปรับอากาศจะมีการต่อท่อสารท�ำความเย็นสถานะของเหลวซึงมี
่
ทีชุ
้
่ ขนาดสันไว้
้ แล้ว วิธก
ขนาดสันและท่
อสารท�ำความเย็นสถานะไอซึงมี
ี าร
้
้
ต่อท่อน�ำยาท�ำความเย็นมีหลายวิธี ขึนอยูก
่ บ
ั การเลือกทางเดินของ
แต่ละท่อ โดยอ้างอิงต�ำแหน่ งการหันหน้าชุดปรับอากาศเข้าผนั ง
้ ง้ อยูภ
่
• หากท่อระบายน�ำทิ
่ ายในห้อง ควรหุม
้ ท่อด้วยฉนวน เพือ
้ ม ท�ำความเสียหายต่อเฟอร์นิเจอร์และพืน
้
ป้ องกันไม่ ให้เกิดน�ำซึ
้ ง้
• อย่าปิ ดหรือคลุมจุดต่อท่อระบายน�ำทิ
้ ง้ ต้องเข้าถึงและซ่อมบ�ำรุงรักษาได้งา่ ย
จุดต่อท่อระบายน�ำทิ
่ ดชุดปรับอากาศเข้ากับแผ่นยิปซัม
เมือติ
ระวัง
่ ำหนด หากขัน
• ขันน็ อตข้อต่อให้แน่นด้วยค่าทอร์คตามทีก�
น็ อตข้อต่อแน่นเกินไป น็ อตข้อต่ออาจแตกและท�ำให้แก๊ส
่
สารท�ำความเย็นรัวได้
้
่ 2.8 การติดแผ่นติดตัง้
ขันตอนที
้ ดปรับอากาศเข้ากับผนั ง กรอบหน้าต่าง หรือ
คุณสามารถติดตังชุ
แผ่นยิปซัมก็ได้
ค�ำเตือน
• ตรวจสอบว่า ผนั ง กรอบหน้าต่าง หรือแผ่นยิปซัมสามารถ
้
้ ดปรับ
รองรับน�ำหนั
กของชุดปรับอากาศได้ หากติดตังชุ
่ งมั
่ นคงไม่
่
้
อากาศในสถานทีซึ
พอต่อการรองรับน�ำหนั
ก ชุด
ปรับอากาศอาจตกลงมาและท�ำให้บาดเจ็บได้
่ ดชุดปรับอากาศเข้ากับผนั ง
เมือติ
้ ากับผนั งโดยต้องค�ำนึ งถึงน�ำหนั
้
ยึดแผ่นติดตังเข้
กของชุดปรับ
อากาศด้วย
สลักพลาสติก
1 หาต�ำแหน่ งของสลักเกลียวโดยใช้อป
ุ กรณ์ สำ� หรับค้นหา
สลักเกลียว
้ ดระบายความร้อน
การติดตังชุ
้
่ 3.1 การติดชุดระบายความร้อน
ขันตอนที
Y
X
Y
30
436
265
30
**13***H***
**13M**T***
**15*******
507
292
**18*******
602
310
**24*******
660
340
C
D
30
96
38
**15*******
**13N**T***
30
166
38
**18*******
**24*******
38
126
70
38
่ ดรวมกัน Ø 65 มม.
รูสำ� หรับท่อทีมั
่ ดชุดปรับอากาศเข้ากับกรอบหน้าต่าง
เมือติ
่
1 ให้กำ� หนดต�ำแหน่ งของแผ่นไม้ตงตรงที
ั้
จะติ
ดเข้ากับกรอบ
หน้าต่าง
้
่
2 ติดตังแผ่
นไม้ทกรอบหน้
ี่
าต่าง ให้มน
ี ำหนั
�้
กทีเหมาะสมกั
บชุด
ปรับอากาศ
หมายเหตุ
่ องกันการเกิดเสียงและการสัน
่
• ติดขายางให้แน่นเพือป้
ความผิดปกติทตั
ี่ วจับ
อุณหภูมิ
ความผิดปกติทอุ
ี่ ปกรณ์
่
แลกเปลียนความร้
อน
ความผิดปกติทพั
ี่ ดลม
ของชุดปรับอากาศ
หน้าจอแสดงเป็ น
และไฟ LEDs
้
ทังหมดกะพริ
บ
EEPROM/ความผิดปกติ
ที่ Option
ความผิดปกติจากสาร
ท�ำความเย็นไม่ ไหล
**10/13/18***H***
**10/13/18M**T***
**15*******
**10/13/18N**T***
**24*******
L
N(1)
1
N
2
F1
F2
สายไฟเชือ่ มต่อระหว่างชุดแฟน สายไฟเพาเวอร์ สายรับสัญญาณ
(2 แกน)
คอยล์กบั ชุดระบายความร้อน (3 แกน)
(3 แกน)
ระวัง
• ตรวจสอบว่าวาล์วเปิ ด-ปิ ด
เปิ ดอยูจ
่ นสุดหรือไม่
ต่อชุดปรับอากาศและชุด
ระบายความร้อนหรือไม่
่
• ตรวจสอบการรัวไหลของสาร
้ บชุด
มีความผิดปกติเกิดขึนกั
ระบายความร้อน
ท�ำความเย็น
• ตรวจสอบว่ามีการเติม
่
ปริมาณสารท�ำความเย็นเพิม
่ เพียงพอส�ำหรับ
เติมเพือให้
่ ความยาวกว่าความยาว
ท่อทีมี
ตามรหัสและมาตรฐานท่อที่
ก�ำหนดไว้หรือไม่
่
• ตรวจสอบการรัวไหลของสาร
ท�ำความเย็นระหว่างวาล์วและ
ข้อต่อของท่อ
❈
: ปิ ด,
: กะพริบ,
: เปิ ด
ø 12.70
2.0
16.2 ถึง 16.6
ø 15.88
2.2
19.3 ถึง 19.7
นอตข้อต่อ
หมายเหตุ
• ระบบท่อต้องหุม
้ ด้วยท่อฉนวนและยึดอย่างถาวรในต�ำแหน่ งที่
่
่
้
ทดสอบแล้วว่าไม่มก
ี ารรัวของแก๊
ส ดูรายละเอียดเพิมเติ
มที่ ขัน
ตอนที่ 4.1 การตรวจสอบรอยรัว่
ระวัง
่ กำ� หนดไว้ หากขันวาล์วแน่น
• การขันวาล์วควรใช้คา่ ทอร์คตามทีได้
้
เกินไปอาจท�ำให้แตกร้าวและเป็ นสาเหตุของน�ำยารั
ว่
้
• อย่าปิ ดหรือคลุมจุดต่อท่อ จุดต่อท่อสารท�ำความเย็นทังหมดต้
อง
เข้าถึงและซ่อมบ�ำรุงรักษาได้งา่ ย
่ มต่อ
ท่อเชือ
ท่อของชุดปรับอากาศ
ขนาดท่อด้านนอก (มม.)
่
6 เดินท่อทะลุผา่ นผนั งทีเจาะรู
ไว้
้
่ 4.3 การตรวจสอบขันสุ
้ ดท้าย
ขันตอนที
และการทดสอบการท�ำงาน
่
่
การสูบถ่ายสารท�ำความเย็นเข้าระบบเพือเคลื
อนย้
าย
่
เครืองปรับอากาศ
ø 6.35
14 ถึง 18
140 ถึง 180
ø 9.52
34 ถึง 42
350 ถึง 430
ø 12.70
49 ถึง 61
500 ถึง 620
ø 15.88
68 ถึง 82
690 ถึง 830
ระวัง
่
่ สุ
่ ดเพือลดระดั
่
• คงความยาวของระบบท่อทีระดั
บต�ำที
บประจุสาร
่
ท�ำความเย็นเพิมเติ
มเนื่ องจากการขยายของระบบท่อ (ความยาว
่ ญาต: 15 ม.)
สูงสุดของระบบท่อทีอนุ
่ อท่อ ให้มนใจว่
่ั
• เมือต่
าวัตถุรอบๆ ไม่ได้รบกวนหรือสัมผัสกับท่อ
่ องกันการรัวไหลของสารท�
่
เพือป้
ำความเย็นเนื่ องจากความเสีย
่
ท�ำความเย็นเพือตรวจสอบหรื
อย้ายคอยล์รอ
้ น ให้ตรวจสอบ
่ อมต่
่
ให้แน่ ใจว่าได้ปิดคอมเพรสเซอร์และเอาท่อทีเชื
ออยู่
ออกแล้ว
่ ดวาวล์อยู่
–– อย่าเปิ ดให้คอมเพรสเซอร์ทำ� งานในระหว่างทีเปิ
่
่ ง
เพราะมีการรัวไหลของสารท�
ำความเย็นจากท่อหรือท่อทียั
่
่
ไม่ได้เชือมต่
อหรือเชือมต่
อไม่ถก
ู ต้อง หากไม่ทำ� เช่นนั้นอาจ
่
ส่งผลให้มอ
ี ากาศไหลเข้าไปในคอมเพรสเซอร์ และท�ำให้เริม
มีความดันสูงภายในวงจรสารท�ำความเย็น แล้วน�ำไปสูก
่ าร
ระเบิดหรือท�ำให้ผลิตภัณฑ์ทำ� งานผิดปกติ
ร้าว
ความหนาไม่
่
สมำเสมอ
ผิวด้านหน้าชำรุด
<น็อตข้อต่อ>
หมายเหตุ
่
• แรงบิดมากเกินไปสามารถก่อให้เกิดแก๊สรัวได้
ในกรณีที่
บัดกรีทอ
่ จะต้องเป่ าแก๊สไนโตรเจนเข้าไปในท่อ ข้อต่อจะต้อง
สามารถเข้าถึงและซ่อมบ�ำรุงได้
้
้
่
นอกเหนื อจากขันตอนการเติ
มน�ำยาทั
วไปแล้
ว ควรปฏิบต
ั ต
ิ าม
ข้อก�ำหนดดังต่อไปนี้
3
วาล์ว
15 นาที
สำหรับต่อท่อสารทำความเย็น
5
• ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าในการเติมสารท�ำความเย็น ไม่มส
ี าร
่
้ อน
ท�ำความเย็นอืนใดมาปนเปื
่ ด ควรให้สาย
• ในการลดปริมาณสารท�ำความเย็นให้เหลือน้ อยทีสุ
้ สุ
่ ดเท่าทีจะท�
่
ยางและท่อต่างๆ มีความยาวสันที
ำได้
้
• ถังเก็บควรตังตรง
• ควรตรวจสอบให้แน่วา่ ได้ตอ
่ สายดินของระบบท�ำความเย็นแล้ว
่
ก่อนทีจะท�
ำการเติมสารท�ำความเย็น
• หากจ�ำเป็ น ควรปิ ดป้ ายระบบให้เรียบร้อยหลังจากเติมสาร
ท�ำความเย็นแล้ว
่ ดเพือไม่
่
• ควรระมัดระวังอย่างทีสุ
ให้เติมสารท�ำความเย็นเข้าระบบ
จนมากเกินไป
ช่องเติมของเหลว <ความดันสูง>
่
3 เปิ ดวาล์วด้านแรงดันต�ำของชุ
ดเกจวัดแรงดันสารท�ำความเย็น
ิ า
ด้วยการหมุนทวนเข็มนาฬก
่ ออยูอ
4 ไล่อากาศในท่อทีต่
่ อกโดยใช้ป๊ั มสุญญากาศประมาณ
15 นาที
่ ส
ต่อท่อสารทำความเย็นทีม
ี ถานะ
เป็นแก๊สและของเหลว
ช่องเติมของเหลว
<ความดันสูง>
้
่ 3.3 การไล่อากาศ
ขันตอนที
ในชุดระบายความร้อนจะบรรจุสารท�ำความเย็น R-32 ไว้เพียงพอ
อย่าระบายสารท�ำความเย็น R-32 ออกสูบ
่ รรยากาศเนื่ องจากสาร
่ กควบคุม
ดังกล่าวเป็ นแก๊สเรือนกระจกในกลุม
่ ฟลูออริเนตซึงถู
ภายใต้ขอ
้ ตกลงของพิธส
ี ารเกียวโต โดยมีศก
ั ยภาพในการดูดกลืน
ความร้อน (GWP) = 675 ควรไล่อากาศในชุดปรับอากาศและในท่อ
ออก ถ้าอากาศยังเหลืออยู่ ในท่อสารท�ำความเย็น จะมีผลกระทบ
ต่อคอมเพรสเซอร์ ได้ อาจท�ำให้ความสามารถในการท�ำความเย็น
่
ลดลง และเครืองท�
ำงานผิดปกติ ให้ ใช้ปั๊มสุญญากาศดังแสดง
ในภาพ
ระวัง
่ ดตัง้ ให้แน่ ใจว่าไม่มก
่
• เมือติ
ี ารรัว่ เมือบรรจุ
สารท�ำความเย็นกลับ
่ อม
่
คืน ให้ตอ
่ สายดินคอมเพรสเซอร์กอ
่ นแล้วจึงถอดท่อทีเชื
ต่อออก หากไม่ได้ตอ
่ ท่อสารท�ำความเย็นอย่างถูกต้องและ
่
คอมเพรสเซอร์ทำ� งานโดยทีวาล์
วเปิ ด-ปิ ด ยังเปิ ดอยู่ ท่อจะดูด
อากาศเข้า เป็ นเหตุให้แรงดันภายในของวงจรสารท�ำความเย็น
่
สูงผิดปกติ ซึงอาจก่
อให้เกิดการระเบิดและการบาดเจ็บได้
่
1 ปล่อยให้เครืองเข้
าสูโ่ หมดสแตนด์บาย
• ให้แน่ ใจว่าเกจวัดแรงดันแสดงค่า -0.1 MPa (-76 cmHg, 5
torr) หลังเวลาผ่านไปประมาณ 10 นาที ตอนนี้ ส�ำคัญมาก
่
ในการหลีกเลียงไม่
ให้เกิดแก๊สรัว่
่
• ปิ ดวาล์วด้านความดันต�ำของเกจวั
ดความดันโดยหมุน
ิ า
ตามเข็มนาฬก
• ปิ ดปั๊ มสุญญากาศ
่ วา่ แรงดันมีการ
• ใช้เวลาตรวจสอบ 2 นาที เพือดู
่
เปลียนแปลงหรื
อไม่
่
• ถอดสายของด้านแรงดันต�ำของชุ
ดเกจวัดแรงดันสาร
ท�ำความเย็นออก
่ ำหนดตามรหัสและมาตรฐานท่อ จะ
หากใช้ทอ
่ ยาวกว่าความยาวทีก�
่ ม
่
ต้องเติมสารท�ำความเย็น R-32 ปริมาณ 10 กรัม ต่อความยาวทีเพิ
้
่ งเมตร หากใช้ทอ
้
่ ำหนดไว้ตามรหัสและ
ขึนหนึ
่ สันกว่
าความยาวทีก�
มาตรฐานท่อ เวลาในการไล่อากาศจะเท่ากับปกติ โปรดดูรายละเอียด
่
เพิมเติ
มตามคูม
่ อ
ื การใช้งาน
ระวัง
้
ขันตอนการบ�
ำรุงรักษา
่
การทดสอบการรัวไหลของแก๊
สส�ำหรับการซ่อมแซม
4 ใช้ประแจ L ปิ ดวาล์วด้านความดันสูง
้
ในกรณีทซ่
ี่ อมวงจรท�ำความเย็น ควรปฏิบต
ั ต
ิ ามขันตอนต่
อไปนี้
่ จารณาความสามารถในการติดไฟ
เพือพิ
5 หลังจากคอมเพรสเซอร์ทำ� งานประมาณ 1 นาที ให้เปิ ดวาล์ว
ด้านความดันต�ำ่
่
6 ปิ ดเครืองปรั
บอากาศโดยกดปุ่ ม
อากาศหรือบนรีโมทคอนโทรล
้
7 ถอดท่อน�ำยาออก
(Power) บนชุดปรับ
1 น�ำสารท�ำความเย็นออก
2 ไล่อากาศออกจากระบบท�ำความเย็นโดยใช้แก๊สเฉื่ อย
3 ท�ำการสูบถ่าย
4 ไล่อากาศวงจรท�ำความเย็นโดยใช้แก๊สเฉื่ อย
5 เปิ ดวงจร
6 ท�ำการซ่อมแซม
ระวัง
• คอมเพรสเซอร์อาจเกิดความเสียหายได้ หากท�ำงานด้วยแรง
ดันด้านดูดเป็ นลบ
7 เติมสารท�ำความเย็นเข้าระบบ
่
8 ใช้ ไนโตรเจนเป่ าระบบให้เรียบร้อยเพือให้
เกิดความ
ปลอดภัย
้
้
้
9 ปฏิบต
ั ต
ิ ามขันตอนด้
านบนซ�ำหลายๆ
ครังจนกว่
าจะไม่มี
สารท�ำความเย็นหลงเหลืออยูภ
่ ายในระบบ
ระวัง
1
• ไม่ควรใช้อากาศหรือออกซิเจนอัด
1 นาที
ช่องเติมของเหลว
<ความดันสูง>
ช่องเติมแก๊ส
่
<ความดันตำ>
2
ปิด
ระบบ
่
้ ปฏิ
่ บต
• ควรตรวจสอบหาการรัวไหลก่
อนออกจากพืนที
ั งิ าน
การตรวจสอบการติดตัง้
้
่ 4.1 การตรวจสอบรอยรัว่
ขันตอนที
่
่
1 ก่อนทีจะตรวจสอบการรั
วไหล
โปรดใช้ประแจวัดแรงบิด
(ประแจปอนด์) ปิ ดฝาของวาล์วเปิ ด-ปิ ด (ใช้แรงบิดในการขัน
ส�ำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางแต่ละขนาด และขันฝาปิ ดให้แน่น
่ องกันการรัวไหล)
่
เพือป้
แรงบิดสำหรับฝาปิด
(ดูได้จากตาราง)
แกนเติม
้
่ 3.4 การเติมสารท�ำความเย็น
ขันตอนที
2 ปล่อยให้คอมเพรสเซอร์ทำ� งานมากกว่า 5 นาที
3 เปิ ดฝาปิ ดวาล์วด้านความดันสูงและความดันต�ำ่
่
• ก่อนทีจะเติ
มสารท�ำความเย็นเข้าไป ควรตรวจสอบความดันก่อน
ด้วยการเป่ าไนโตรเจน
่
• หลังจากเติมแล้ว ควรตรวจสอบการรัวไหลก่
อนปลดออกจาก
้ กวาล์วของช่องเติมของเหลวและแก๊สไปทีต�
่ ำแหน่ งเปิ ด
5 ตังจุ
่
่ ความชืนนั
้ ้น อาจ
• อากาศทีเหลื
ออยู่ ในวงจรการท�ำความเย็น ซึงมี
ก่อให้เกิดการท�ำงานผิดปกติ ในคอมเพรสเซอร์ ได้
1 กดปุ่ ม
(Power) บนชุดปรับอากาศค้างไว้ประมาณ 5 วินาที
่
่
จะได้ยน
ิ เสียงปี๊ บเพือแสดงว่
าเครืองปรั
บอากาศพร้อมเข้าสู่
้
ขันตอนการสู
บถ่ายสารท�ำความเย็นเข้าระบบ
สูญเสียสารท�ำความเย็นสูบ
่ รรยากาศ
้
• หลังติดตังผลิ
ตภัณฑ์ ให้ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้ดำ� เนินการ
่
่
ตรวจสอบการรัวของการเชื
อมต่
อท่อแล้ว หลังสูบถ่ายสาร
เอียง
่ มสารท�ำความเย็น R-32
ข้อควรระวังเมือเติ
่ จด
่ บรวบรวมสารท�ำความเย็นใน
การด�ำเนินการทีมี
ุ ประสงค์เพือเก็
้
ระบบทังหมดของชุ
ดระบายอากาศ การด�ำเนินการนี้ ต้องให้แล้ว
้ ้ เพือหลี
่
่
เสร็จก่อนถอดท่อสารท�ำความเย็นออก ทังนี
กเลียงการ
ค�ำเตือน
ถูกต้อง
ค่าทอร์ค (N•m) ค่าทอร์ค (kgf•cm)
หายทางกายภาพ
ค�ำเตือน
้
1 ตรวจสอบการติดตังตามหั
วข้อดังต่อไปนี้ :
้
การแก้ ไขปั ญหาเบืองต้
นโดยช่าง
่
่ ดตัง้
• ความมันคงแข็
งแรงของสถานทีติ
ผูต
้ ด
ิ ตัง้
่
่
• จุดต่อท่อเพือตรวจสอบการรั
วของสารท�
ำความเย็น
• การต่อสายไฟ
่ หม
่
• ฉนวนกันความร้อนทีใช้
ุ้ ท่อสารท�ำความเย็น
• ตรวจสอบสายการเชือมต่
อ
้ ง้
• การต่อท่อระบายน�ำทิ
ระหว่างชุดปรับอากาศและ
• การต่อสายดิน
ชุดระบายความร้อน (ตรวจ
่
้
• การท�ำงานของเครืองปรั
บอากาศ (ตามขันตอนข้
างล่างนี้ )
สอบว่าสายไฟและสายรับ
่
2 กดปุ่ ม
(Power) บนรีโมทคอนโทรลเพือตรวจสอบดั
งต่อ
สัญญาณมีการสลับกัน
ไปนี้ :
หรือไม่)
่ ดปรับอากาศติดสว่าง
• ไฟแสดงสถานะทีชุ
• ตรวจสอบการเสียบสายถูก
• ใบพัดปรับทิศทางลมของชุดปรับอากาศหมุนเปิ ด พัดลม
ต้องหรือไม่
่ ำงาน
เริมท�
้
• ตรวจสอบการเสียบสายถูก
3 กดปุ่ ม
(Mode) เลือกโหมด Cool จากนั้นให้ทำ� ตามขันตอน
ต้องหรือไม่
ย่อยดังต่อไปนี้ :
่ งค่
้ าอุณหภูมท
• ในโหมด Cool ให้กดปุ่ มอุณหภูมเิ พือตั
ิ ี่ 16 °C
• ตรวจสอบการเสียบสายถูก
• ตรวจสอบว่าหลังเวลาผ่านไป 3 ถึง 5 นาที ชุดระบายความ
ต้องหรือไม่
่ ำงาน และมีลมเย็นเป่ าออกมาหรือไม่
ร้อนเริมท�
่
• ขจัดสิงแปลกปลอมออก
• หลังจากเวลาผ่านไป 12 ให้ตรวจสอบสภาพอากาศที่
่ิ ดขวาง
่
ไป (ในกรณีทมี
ี่ สงกี
เปลียนไปจากชุ
ดปรับอากาศ
่
มอเตอร์)
4 กดปุ่ ม
(Air swing) เพือตรวจสอบว่
าใบพsดปรับทิศทางลม
ั
• รีเซ็ต Options
ท�ำงานถูกต้องหรือไม่
่
5 กดปุ่ ม
(Power) เพือหยุ
ดการทดสอบการท�ำงาน
• ตรวจสอบว่ามีการอุดตันใน
่ อม
่
ท่อสารท�ำความเย็นทีเชื
สารท�ำความเย็นไม่เพียง
พอ (ส�ำหรับรุ่นอินเวอร์
เตอร์เท่านั้ น)
12.8 ถึง 13.2
่
่ ำเป็ นในการท�ำให้เกิด
้ ออาชีพส�ำหรับการ
• อย่าเปิ ดเครืองเด็
ดขาด เนื่ องจากเป็ นสิงจ�
• ให้ตด
ิ ต่อศูนย์บริการหรือตัวแทนการติดตังมื
่ กว่า (ต�ำแหน่ ง เปิ ด เต็มทีของวาล์
่
สุญญากาศทีดี
วลดแรงดัน
้
่
ติดตังเครื
องเสมอ
แบบอิเล็กทรอนิ กส์ (EEV))
่
2 ต่อสายส�ำหรับบรรจุสารท�ำความเย็นของด้านแรงดันต�ำของชุ
ดเก
จวัดแรงดันสารท�ำความเย็นเข้ากับช่องเติมแก๊ส ดังแสดงในภาพ
,
่
hรูปแบบ LED นี้ จะปรากฏเมือ
• รัศมี ในการดัดท่อต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 100 มม.
หมายเหตุ
้
้
• ให้แน่ ใจว่าผนั งจะสามารถใช้แขวนน�ำหนั
กของชันวางและชุ
ด
ท�ำงานได้อย่างถูกต้อง
ความผิดปกติ ในการ
่
สือสารระหว่
างชุดปรับ
อากาศและชุดระบาย
ความร้อน
1.8
ช่องเติมแก๊ส
่
<ความดันตำ>
้
่ ดรับลมแรง ให้ตด
• หากชุดระบายความร้อนติดตังในสถานที
เปิ
ิ
้
่
ตังแผ่
นป้ องกันรอบชุดระบายความร้อนเพือให้
พด
ั ลมสามารถ
/
8.7 ถึง 9.1
ø 9.52
ช่องเติมแก๊ส
่
<ความดันตำ>
ขนาดการบานท่อ
้ วาง
่ สะเทือนทีช
่ ด
ยางจะช่วยลดแรงสัน
ุ ระบายความร้อนส่งไปยังชัน
(ไม่มม
ี าให้)
• ควรใช้หว่ งล็อกติดสายไฟและสายรับสัญญาณ
สะเทือน
ความผิดปกติ
1.3
่
ช่องเติมของเหลว <ความดันตำ>
่
2 ใช้สลักสมอยึดชุดระบายความร้อนในแนวระดับเข้ากับทีรองรั
บ
่
ทีเหมาะสม
่ ความผิดปกติเกิดขึน
้ ควรอ้างอิงวิธก
้
่
่
เมือมี
ี ารแก้ ไขปั ญหาเบืองต้
นตามตารางดังต่อไปนี้ หากต้องการข้อมูลเพิมเติ
มเกียวกั
บ
้
การแก้ ไขปั ญหาความผิดปกติเบืองต้
น โปรดดูทคู
ี่ ม
่ อ
ื การบริการ
,
่
5 ถ้าจ�ำเป็ นต้องดัดท่อบริเวณด้านหลังของชุดปรับอากาศ ก่อนทีจะ
่ อกไว้ โดย
เดินท่อออกไปทางช่องทีเลื
่ื
• ท่อต้องไม่ยนออกมาจากด้
านล่างของชุดปรับอากาศ
ถอดฝาปิดช่องเติมแก๊สและช่อง
เติมของเหลวออก
้ ากับแผ่นไม้แล้วใช้ตะปูขน
3 ติดแผ่นติดตังเข้
ั
ไฟแสดงสถานะความผิดปกติ
หน้าจอแสดงผลแบบ LED
หน้าจอแสดงผลเป็น
LED 1
LED 2
LED 3
ลึก (A)
ø 6.35
(ป้องกันการไหลย้อนกลับ)
้
่ 3.2 การต่อสายไฟ การรับสัญญาณ
ขันตอนที
และท่อสารท�ำความเย็น
ช่องเติมของเหลว
<ความดันสูง>
(หน่วย: มม.)
ปัมสุญญากาศ
ระบายอากาศออกจากชุดระบายความร้อนได้อย่างเหมาะสม
้ ากับผนั งคอนกรีตโดยใช้พลาสติก
• หากคุณยึดแผ่นติดตังเข้
้ งเกิ
่ ดขึน
้
ให้แน่ ใจว่าช่องว่างระหว่างผนั งกับแผ่นติดตังซึ
่ นออกมานั
่
้น มีขนาดน้ อยกว่า 20 มม.
เนื่ องจากพลาสติกทียื
D
ขนาดท่อด้านนอก (D)
4
่
่ วยให้
1 วางชุดระบายความร้อนโดยเอาหัวลงตามทีแสดงไว้
เพือช่
หมายเหตุ
การบานท่อ
่ นออกมา
4 ตัดโฟมฉนวนส่วนทีเกิ
้ นวางให้
้
่ ดเท่าทีจะมากได้
่
• ติดตังชั
ใกล้กบ
ั เสามากทีสุ
(หน่วย : มม.)
ขายาง
R 0.4 ถึง 0.8
ท่อ
่
้
่ 2.7 การลดหรือ
• ถ้าต้องการเพิมหรื
อลดความยาวท่อ ขันตอนที
่
้
การเพิมความยาวท่
อ สารท�ำความเย็น (ท่อส�ำหรับติดตัง)
่ ำหนดหากขันแน่นเกินไป
• ขันนอตให้แน่นด้วยค่าทอร์คตามทีก�
่
นอตอาจแตกหักจนสารท�ำความเย็นรัวไหลออกมา
ระบายความร้อนได้
รุน
่
B
690 ถึง 830
L
กล่องควมคุม
ถอดสกรูฝาครอบกล่องควบคุม
ออก
• ถ้ามีสลักเกลียวไม่มห
ี ว
ั น้ อยกว่าสองตัว หรือถ้าระยะห่าง
่
ระหว่างสลักเกลียวไม่มห
ี ว
ั ไม่พอดีกบ
ั ทีแขวนแผ่
นติดตัง้ ให้
่
ค้นหาจุดอืนๆ ด้วย
้
• ยึดแผ่นติดตังโดยไม่
ให้ลาดเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ ง
**10*******
**13N**T***
A
68 ถึง 82
ระวัง
(หน่วย : มม.)
รุน
่
ø 15.88
• หากติดชุดปรับอากาศบนแผ่นยิปซัม ให้ ใช้สลักสมอที่
่
ก�ำหนดไว้ ในต�ำแหน่ งอ้างอิงเท่านั้น มิฉะนั้น เมือเวลาผ่
าน
ไป แผ่นยิปซัมรอบๆ ข้อต่ออาจแตก และท�ำให้สกรูหลวม
่
และหลุดออกมาได้ ซึงอาจท�
ำให้รา่ งกายบาดเจ็บหรืออุปกรณ์
ช�ำรุดเสียหายได้
C
**10/13***H***
**13M**T***
500 ถึง 620
45°±2°
่ น
ยางจะช่วยลดแรงสั่ นสะเทือนทีช
ั้ วางส่งไปยังกำแพง
(ไม่มม
ี าให้)
D
A
B
49 ถึง 61
่ ำหนดไว้ตามรหัสและมาตรฐาน
• หากต้องการให้ทอ
่ ยาวกว่าทีก�
่
ท่อ จะต้องเพิมสารท�
ำความเย็นเข้าไปในท่อด้วย มิฉะนั้นชุดปรับ
อากาศอาจหยุดท�ำงาน
90°±2°
A
ส่วนประกอบต่างๆ: ติดชุดระบายความร้อนเข้ากับผนั งด้วย
้
ชันวาง
่
้ ากับสลักเกลียวสองตัว
2 ยึดทีแขวนแผ่
นติดตังเข้
X
กำแพง
ø 12.70
่ ำการวางท่อสารท�ำความเย็นและตัวเชือมสารท�
่
• เมือท�
ำความเย็น
แบบยืดหยุน
่ ควรระวังไม่ ให้เกิดความเสียหายทางกายภาพต่อ
วัตถุรอบๆ
่ องกันไม่ ให้แก๊สรัวออก
่
้
่
• เพือป้
ให้กำ� จัดเสียนที
ขอบตั
ดของท่อออก
่
ให้หมดโดยใช้เครืองมื
อคว้านท่อทองแดง
D
หมายเหตุ
ระวัง
้ าไปในถาดน�ำทิ
้ ง้ ตรวจสอบว่าท่อระบายน�ำทิ
้ งได้
้ สะดวก
2 เทน�ำเข้
หรือไม่
20 มม.
้ น
เป็นเสีย
ไม่เรียบ
2 ตัดแต่งรอยตัดให้เรียบร้อย
กำแพง
งอ
้ ว
เบีย
90°
่
่ านหลังของชุดปรับอากาศ นอกเสีย
1 ตัดรอยทีเหมาะสม
(A, B, C) ทีด้
จากคุณต่อท่อโดยตรงจากด้านหลัง
• ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าการท�ำงาน เช่นการท�ำประจุสารท�ำความเย็น
่
่
่
เพิมเติ
มและการเชือมท่
ออยูย
่ งั คงการระบายอากาศทีดี
่
• ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าการเชือมต่
อและงานวางท่อส�ำหรับการ
่
่
เชือมต่
อทางด้านเครืองจั
กรนั้นจะไม่ทำ� ให้สารท�ำความเย็นไหล
ย้อนกลับ
<ลักษณะด้านหน้า>
มม.
้ ที
่ ได้
่ ตด
้ อท�ำความเย็นเป็ นไปตาม
• ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าพืนที
ิ ตังท่
ข้อบังคับการใช้แก๊สของประเทศ
• ใช้ ไนโตรเจนเป่ าระบบให้เรียบร้อย เติมสารท�ำความเย็น
เข้าไปจนกว่าจะถึงระดับความดันในการท�ำงาน ถ่ายเท
อากาศ แล้วจึงลดสภาวะสุญญากาศ
• ส�ำหรับการเติมด้วยการเป่ าไนโตรเจน ควรถ่ายเทระบบให้ตำ�่
ลงจนได้แรงดันบรรยากาศ
้
่
• ขันตอนดั
งกล่าวส�ำคัญอย่างยิงหากมี
การบัดกรีทอ
่
• ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าช่องระบายของปั๊ มสุญญากาศไม่ ได้
อยู่ ใกล้กบ
ั แหล่งก�ำเนิ ดเปลวไฟ และสามารถท�ำการถ่ายเท
อากาศได้
่
• ไม่ ใช้อป
ุ กรณ์ เหนี่ ยวน�ำใดๆ หรือโหลดความจุให้วงจรทีไม่
่ รบ
แน่ ใจว่าจะท�ำให้เกิดแรงดันไฟฟ้ าเกินกว่าทีได้
ั อนุ ญาตให้
ใช้สำ� หรับการปรับอากาศ
การยกเลิกการใช้งาน
้ อนและในขณะที่
ต้องปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อก�ำหนดดังต่อไปนี้ทังก่
ยกเลิกการท�ำงานของระบบ:
่
• ควรให้ผป
ู้ ฏิบต
ั งิ านศึกษารายละเอียดของเครืองปรั
บ
อากาศจนเข้าใจดีกอ
่ นท�ำการยกเลิกระบบ
้
• ควรสูบถ่ายสารท�ำความเย็นทังหมดออกมาได้
อย่าง
ปลอดภัย
่
่ ำเนินการ ควรเก็บตัวอย่างของน�ำมั
้ นและ
• ก่อนทีจะเริ
มด�
สารท�ำความเย็นไว้ หากจ�ำเป็ นต้องท�ำการวิเคราะห์ ในกรณี
่
้ นและสารท�ำความเย็นดังกล่าวมาใช้ซำ�้
ทีจะน�
ำน�ำมั
่
่ ำเนินการ ต้องเตรียมแหล่งจ่ายไฟให้
• ก่อนทีจะเริ
มด�
เรียบร้อย
แกนหมุน
R-22: เกลียวของสกรู - 7/16-2OUNF
R-410A: เกลียวของสกรู -1/2-2OUNF
แรงบิดสำหรับฝาปิดช่องเติม (ดูได้จากตาราง)
ขนาดท่อด้านนอก (มม.)
ø 6.35
แรงบิด
ฝาปิด
ฝาปิดช่องเติม
20 ถึง 25
ø 9.52
20 ถึง 25
ø 12.70
25 ถึง 30
ø 15.88
30 ถึง 35
มากกว่า ø 19.05
35 ถึง 40
10 ถึง 12
( 1 N•m = 10 kgf•cm )
1 ควรศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์ ตา่ งๆ ให้เข้าใจ
2 แยกระบบออกมาต่างหากด้วยไฟฟ้ า
่ ำเนินการ ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่า:
3 ก่อนเริมด�
่
• มีเครืองมื
อส�ำหรับใช้กบ
ั ถังสารท�ำความเย็นพร้อมแล้ว
่ ำเป็ นทังหมด
้
• มี PPE (อุปกรณ์ ป้องกันภัยส่วนบุคคล) ทีจ�
พร้อมส�ำหรับการใช้งาน
้
• ควรมีชา่ งผูช
้ ำ� นาญการคอยควบคุมดูแลขันตอนการสู
บ
ถ่ายสารท�ำความเย็น
• อุปกรณ์ ในการสูบถ่ายและถังสารท�ำความเย็นต้องได้
มาตรฐาน
4 หากท�ำได้ ควรลดระบบท�ำความเย็นลง
่
5 หากไม่สามารถท�ำสุญญากาศได้ ควรใช้ทอ
่ รวมเพือให้
สบ
ู
ถ่ายสารท�ำความเย็นออกจากส่วนต่างๆ ของระบบได้งา่ ย
่ น
้
ยิงขึ
6 ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าวางถังสารท�ำความเย็นได้ตาม
มาตราส่วนก่อนท�ำการสูบถ่าย
7 เปิ ดระบบการสูบถ่ายตามค�ำแนะน�ำของผูผ
้ ลิต
8 ห้ามสูบถ่ายสารท�ำความเย็นเข้าสูถ
่ งั เก็บมากเกินไป(ไม่ควร
เกิน 80 %)
9 ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้รก
ั ษาความดันในการท�ำงาน
ของถังเก็บสารท�ำความเย็นไว้ ไม่เกินระดับสูงสุด แม้วา่ จะ
เป็ นการรักษาความดันไว้ชวคราวก็
ั่
ตาม
10หลังจากเติมสารท�ำความเย็น ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้
้ ปฏิ
่ บต
น�ำถังเก็บและอุปกรณ์ ตา่ งๆ ออกมาจากพืนที
ั งิ าน
้ ปิดวาล์วตัดตอนทังหมดแล้
้
พร้อมทังได้
ว
่ บถ่ายออกมาเติมเข้าไป ใน
11 ไม่ควรน�ำสารท�ำความเย็นทีสู
่ หากยังไม่ ได้ทำ� ความสะอาดและ
ระบบท�ำความเย็นอืน
ตรวจสอบสภาพ
Download PDF