Samsung | AR13MRFNQWKNST | Samsung เครื่องปรับอากาศติดผนัง AR5000 Non-Inverter (R410a) 12,300 BTU/ชม. คู่มือการติดตั้ง

้
่
• ก่อนติดตังเครื
องปรั
บอากาศ ให้อา่ นเนื้ อหาในคูม
่ อ
ื ฉบับนี้
่
่
ด้วยความเอาใจใส่ และเก็บคูม
่ อ
ื ไว้ ในทีปลอดภั
ย เพือจะได้
ใช้
เป็ นข้อมูลอ้างอิงภายหลังการติดตัง้
่
้
• เพือความปลอดภั
ยสูงสุด ผูต
้ ด
ิ ตังควรอ่
านค�ำเตือนต่อไปนี้
ให้ละเอียด
้ ในสถานทีปลอดภั
่
• เก็บคูม
่ อ
ื การใช้งานและวิธก
ี ารติดตังไว้
ย
และอย่าลืมส่งมอบให้เจ้าของคนใหม่หากมีการขายหรือโอน
่
เครืองปรั
บอากาศ
• คูม
่ อ
ื ฉบับนี้ ใช้ชด
ุ คอยล์ SAMSUNG สองชุดในการอธิบายวิธี
้ ดปรับอากาศแบบแยกส่วน การใช้ชด
ติดตังชุ
ุ คอยล์ประเภท
่ มี
่ ระบบการควบคุมแตกต่างออกไปอาจท�ำให้ชด
อืนที
ุ คอยล์
เสียหาย ส่งผลให้การรับประกันเป็ นโมฆะได้ ผูผ
้ ลิตจะไม่รบ
ั
่ ดขึนจากการใช้
้
ผิดชอบต่อความเสียหายทีเกิ
ชด
ุ คอยล์ทเข้
ี่ า
กันไม่ได้
่
• เครืองปรั
บอากาศนี้ เป็ นไปตามข้อก�ำหนดของสหภาพยุโรป
่
่ ยวกั
่
เกียวกั
บแรงดันไฟฟ้ าต�ำ่ (2006/95/EC) และค�ำสังเกี
บ
EMC (EMC Directive) (2004/108/EC)
่ ดจากการ
• ผูผ
้ ลิตจะไม่รบ
ั ผิดชอบต่อความเสียหายทีเกิ
่
่ ได้รบ
่
เปลียนแปลงที
ไม่
ั อนุ ญาตหรือการเชือมต่
อกระแสไฟฟ้ า
่ เหมาะสม และในกรณี เช่นนี้ ข้อก�ำหนดทีชี
่ แจงไว้
้
ทีไม่
ใน
่
ตาราง “ขีดความสามารถในการท�ำงาน” ซึงรวมอยู
่ ในคูม
่ อ
ื ฉบับ
นี้นั้น จะท�ำให้การรับประกันเป็ นโมฆะในทันที
่
่
• ควรใช้เครืองปรั
บอากาศเฉพาะกับงานทีสอดคล้
องกับการ
่
่
ออกแบบของเครืองเท่
านั้น: ชุดปรับอากาศไม่เหมาะทีจะติ
ด
่ ดตังชุ
้ ดระบายความร้อนมากกว่า 1 ชุด
เมือติ
(5 ลักษณะ)
(หน่วย: มม.)
่
• ห้ามวางภาชนะบรรจุของเหลวหรือวัตถุอนๆ
ื่ บนตัวเครือง
้
่
่
• วัสดุทงหมดที
ั
ใช้ ในการผลิตและการบรรจุหบ
ี ห่อของเครือง
ปรับอากาศนี้ สามารถน�ำมารีไซเคิลได้
่ ใช้
่ หมดแล้วของรีโมทคอนโทรล
• วัสดุหอ
่ หุม
้ และแบตเตอรีที
้
(เลือกได้) จะต้องก�ำจัดทิงตามกฎหมายปั
จจุบน
ั
่
่ องก�ำจัดทิงในฐานะ
้
• เครืองปรั
บอากาศมีสารท�ำความเย็นทีต้
่
่
ขยะพิเศษ เมือเครื
องปรั
บอากาศหมดอายุการใช้งานต้อง
้ ศู
่ นย์ทได้
่ี รบ
น�ำไปก�ำจัดทิงที
ั อนุ ญาตหรือส่งกลับไปยังผูจ
้ ด
ั
่
้
จ�ำหน่ายเพือการก�
ำจัดทิงอย่
างถูกต้องและปลอดภัย
้
่
การติดตังเครื
อง
่ ำคัญ เมือติ
่ ดตังเครื
้
่ โปรดจ�ำไว้เสมอว่าต้องต่อท่อสาร
• สิงส�
อง
ท�ำความเย็นก่อน แล้วจึงต่อสายไฟ ถอดสายไฟฟ้ าออกก่อน
ถอดท่อสารท�ำความเย็นเสมอ
่ รบ
่
่
• เมือได้
ั มอบเครืองแล้
ว ให้ตรวจสอบยืนยันว่า เครืองไม่
ได้
่
รับความเสียหายในระหว่างการขนส่ง หากปรากฏว่าเครืองเสี
ย
้
่
หาย อย่าติดตังเครื
องแล้
วรายงานความเสียหายให้ผข
ู้ นส่ง
้ อช่างทีได้
่ รบ
หรือผูจ
้ ด
ั จ�ำหน่ายทราบในทันที (หากผูต
้ ด
ิ ตังหรื
ั
อนุ ญาตได้นำ� วัสดุจากผูจ
้ ด
ั จ�ำหน่ายมาใช้)
้
• หลังจากติดตังเสร็
จแล้ว ให้ทำ� การทดสอบการท�ำงาน และ
่
่
ให้คำ� แนะน�ำเกียวกั
บวิธก
ี ารใช้งานเครืองปรั
บอากาศแก่ผู้ ใช้
เสมอ
่ ำชุดระบายความร้อนออกมา
การแกะบรรจุภณ
ั ฑ์เพือน�
1 น�ำบรรจุภณ
ั ฑ์ออก
2 น�ำแผ่นรองด้านบนออกมา
แนวป้ องกัน
้ ดระบายความร้อนในสถานทีซึ
่ งไม่
่ มล
–– ติดตังชุ
ี มทะเลพัด
้
โดน (เช่น ใกล้อาคาร เป็ นต้น) มิฉะนันอาจท�ำให้ชด
ุ ระบาย
ความร้อนช�ำรุดเสียหายได้
ลมทะเล
ลมทะเล
ชุดระบายความร้อน
ทะเล
ทะเล
ชุดระบายความร้อน
่
้ ดระบายความร้อนใกล้
• หากไม่สามารถหลีกเลียงการติ
ดตังชุ
่ นไม่
้
กับชายทะเลได้ ควรสร้างก�ำแพงป้ องกันล้อมรอบเพือกั
ให้
โดนลมทะเล
่ นไม่
้
• ควรสร้างก�ำแพงป้ องกันด้วยวัสดุทบ
ึ แข็งเพือกั
ให้ โดน
ลมทะเล เช่น คอนกรีต ให้แน่ ใจว่าความสูงและความกว้าง
ของก�ำแพงควรมากกว่าขนาดของชุดระบายความร้อน 1.5 เท่า
นอกจากนี้ ควรเว้นระยะห่างมากกว่า 600 มม. ระหว่างก�ำแพง
่ ายเทอากาศเสีย
ป้ องกันและชุดระบายความร้อน เพือถ่
ลมทะเล
3000
3000
200
300
600
อุปกรณ์ เสริม
1500
600
600
้
่ 1.3 การตรวจสอบและการจัด
ขันตอนที
่
เตรียมอุปกรณ์ เสริมและเครืองมื
อ
1500
300
600
600
ท่อส�ำหรับติดตัง้
Ø 15.88 มม. (1)
✴✴18/24✴✴
ท่อระบายน�้ำทิง้ ยาว 2
เมตร (1)
ตัวยึดท่อ A (3)
ตัวยึดท่อ B (3)
500
300
ตะปูเกลียว M4 x 12 (2)
PE T3 แผ่นฉนวนโฟม (1)
ดินน�้ำมัน 100 กรัม (1)
ระวัง
้ ดระบายความร้อนในช่องว่างทีกว้
่ างไม่พอ อาจมี
• หากติดตังชุ
้
่
เสียงดังเกิดขึนและมี
ผลต่อเครืองปรั
บอากาศโดยรวมได้
้ ดระบายความร้อนบนพืนเรี
้ ยบทีได้
่ ระดับซึงท�
่ ำให้
• ควรติดตังชุ
่
่ ดขึนไม่
้
่
แรงสันสะเทื
อนทีเกิ
มผ
ี ลกระทบต่อเครืองปรั
บอากาศ
จุกระบายน�้ำทิง้ (1)
ตะปูซเี มนต์ (6)
สายไฟแบบ 3 สาย ส�ำหรับ
ติดตัง้ (1)
✴✴13JR/KR✴✴
✴✴10/18✴✴
สายไฟแบบ 4 สาย ส�ำหรับ
ติดตัง้ (1)
✴✴13MR✴✴
✴✴24✴✴
อุปกรณ์ เสริมในบรรจุภณ
ั ฑ์ของชุดระบายความร้อน
ฝาครอบสกรู (2)
ขายาง (4)
โดยรวม
1 เปิ ดบรรจุภณ
ั ฑ์ของชุดปรับอากาศ
่
ส่วนประกอบต่างๆ ของเครืองปรั
บอากาศ
ท่อส�ำหรับติดตัง้
Ø 6.35 มม.(1)
2 น�ำแผ่นรองด้านซ้ายและขวาออกมา
3 ดึงชุดปรับอากาศออกมาจากบรรจุภณ
ั ฑ์
2 ปลดล็อกตะขอข้าง ( , ) และตะขอกลาง ( ) ออก จากนั้น
่ งตะแกรงหน้าออก
ปลดล็อกตะขอด้านล่าง ( ) เพือดึ
้
่ 2.3 การต่อสายไฟ (สายส�ำหรับ
ขันตอนที
้
ติดตัง)
• สายไฟมีแถมให้เฉพาะกับบางรุน
่ หากไม่มม
ี าในกล่อง ให้ ใช้
สายไฟมาตรฐานเท่านั้น
้ งตามรู
้
• ขายางและจุกระบายน�ำทิ
ปจะมี ให้ ในกล่องชุดระบาย
่
่ ได้แถมท่อทองแดง
ความร้อนเฉพาะเครืองปรั
บอากาศทีไม่
่
ส�ำหรับเชือมต่
อ
B
กล่องควบคุม
C
B
ตะขอกลาง (A)
ตะขอล่าง/ตะขอข้าง (B/C)
่ อสายดินและสายไฟ ให้ทำ� ตามมาตรฐานเทคนิ คการ
• เมือต่
้
ติดตังไฟฟ้
า และข้อก�ำหนดของสายไฟของพระราชบัญญัติ
กิจการไฟฟ้ า
้ อทีปลายด้
่
• ขันสกรูของขัวต่
วยแรงบิด 1.2-1.8 N•m (1.2-1.8
่
คว�ำลง
ถูกต้อง
้
บิดเบียว
ชำ�รุด
2
่ี หม
่ สำ� หรับชุดระบายความร้อนจะต้อง
• วัสดุทใช้
ุ้ สายไฟทีใช้
้
น�ำหนั
กเบา มีความยืดหยุน
่ ไม่น้อยกว่าโพลีคลอโรพรีน
(polychloroprene) (รหัส IEC: 60227 IEC53/CENELEC: H05VV-F,
IEC: 60245 IEC66/CENELEC: H07RN-F)
• สายไฟและสายรับสัญญาณไม่ควรยาวเกิน 30 เมตร
1
หลังต่อ
ถูกต้อง
(ลักษณะ
ด้านหน้า)
ถูกต้อง
(ลักษณะ
ด้านข้าง)
่
คว�ำลง
ไม่พอดี
้ อชนิ ดกลม>
<ขัวต่
✴✴13JR/KR✴✴
✴✴10/18✴✴
N
L
N(1)
✴✴13MR✴✴
✴✴24✴✴
1
N(1) 1
2
ระวัง
้ อ สายไฟแบบไม่มข
• ส�ำหรับการต่อฐานเสียบขัวต่
ี อ
้ ต่อวงแหวน
่
อาจท�ำให้เกิดอันตรายจากความร้อนของจุดเชือมต่
อสายไฟ
ขณะใช้งานได้
่ ก็ควรต่อขยายสายไฟเพิมด้
่ วย
• หากต้องการต่อขยายท่อเพิม
เช่นกัน สายไฟแต่ละสายและท่อแต่ละท่อควรมีความยาวสูงสุด
ไม่เกิน 15 เมตร (✴✴10/13/18✴✴) และ 20 เมตร (✴✴24✴✴)
่
• อย่าเพิมความยาวสายด้
วยการน�ำสายไฟต่างชนิ ดกันสองสาย
หรือมากกว่ามาต่อเข้าด้วยกัน การต่อด้วยลักษณะนี้ อาจท�ำให้
เกิดไฟไหม้ ได้
้ อแต่ละขัวจะต้
้
่ี
• ขัวต่
องมีขนาดเท่ากับสกรูทตรงกั
นในกล่อง
้ อ
ขัวต่
้ อทีชุ
่ ดปรับ
• หลังจากต่อสายไฟแล้ว ให้แน่ ใจว่าตัวเลขขัวต่
4
้
่ 2.2 การถอดแผ่นติดตัง้
ขันตอนที
อากาศกับชุดระบายอากาศตรงกัน
• ตรวจสอบสายไฟและสายรับสัญญาณจะถูกแยกออกจากกัน
ต้องไม่ตอ
่ รวมกัน
ขันสกรูทร่ี ดั สายไฟให้แน่น
รุน
่
สายไฟเพา
เวอร์
(ชุดระบาย
อากาศ)
่
สายไฟเชือม
✴✴10✴✴
✴✴13JR/KR✴✴
✴✴13MR✴✴
✴✴18✴✴
✴✴24✴✴
3G X 1.0 ตร. มม., 3G X 1.0 ตร. มม., 3G X 1.5 ตร. มม., 3G X 2.5 ตร. มม.,
H05VV-F
H05VV-F
H05VV-F
H05VV-F
ต่อระหว่าง
ชุดแฟน
คอยล์กบ
ั
3G X 1.0 ตร. มม., 4G X 1.0 ตร. มม., 3G X 1.5 ตร. มม., 4G X 2.5 ตร. มม.,
H07RN-F
H07RN-F
H07RN-F
H07RN-F
ชุดระบาย
ความร้อน
Type GL
IM_TH_DB68-06591B.indd 1
้ อทีสอดคล้
่
• ลวดสายไฟแต่ละเส้นจะแบ่งประเภทตามตัวเลขขัวต่
อง
กัน
้ ที
่ มี
่
• ใช้สายป้ องกัน (Category 5; น้ อยกว่า 50pF/m) ส�ำหรับพืนที
สัญญาณรบกวน
ก่อนต่อ
20A
20A
25A
25A
2000
ความยาวของท่อ
ความสูงของท่อ
่ ด มากทีสุ
่ ด
่ ด
น้ อยทีสุ
มากทีสุ
รุน
่
✴✴10/13/18✴✴
3
15
7
✴✴24✴✴
3
20
8
คำเตือน
150
้ เป็นรูปตัว U (A)
ท่อพักนำให้
่ อ
(ท่อทีต
่ เข้ากับชุดปรับอากาศ)
ตรงกำแพงด้านนอก
แล้วตัดฉนวนด้านล่างออก
(ประมาณ 10 มม.)
่ ป้องกันไม่ให้น้ำฝนซึมเข้าไป
เพือ
ในฉนวน
600
300
ระวัง
ฉนวน
่
• ถ้าต้องการเปลียนทิ
ศทางของท่อจากซ้ายไปขวา โปรดอย่างอ
ท่อมากจนเกินไป ให้หมุนช้าๆ ไปในทิศทางตรงกันข้ามตามท
แสดง มิฉะนั้นท่ออาจเสียหายได้
่ ด
รูสำหรับท่อทีม
ั รวมกัน
้
่ 2.4 ส่วนประกอบต่างๆ: การต่อ
ขันตอนที
ขยายสายไฟ
่
1 เตรียมคอมเพรสเซอร์และเครืองมื
อดังต่อไปนี้
ท่อสารทำความเย็น
(ท่อสำหรับติดตัง้ )
แผ่นฉนวน
• ปั๊ มสุญญากาศ
(ป้ องกันการไหลย้อน
่
• เครืองดั
ดท่อ
่ ดระดับ
• เครืองวั
กลับ)
เทปไวนิล
<ระยะห่างอย่างน้อยระหว่างรูและแผ่นฉนวน >
(หน่วย : มม.)
• ไขควง
• ชุดเกจวัดแรงดันสาร
ท�ำความเย็น
่
• ประแจเลือน
• อุปกรณ์ สำ� หรับค้นหา
สลักเกลียวไม่มห
ี วั
่
• ประแจหกเหลียมรู
ปตัว
แอล
• สว่าน
รุน
่
A
B
C
D
✴✴10/13✴✴
36
120
81
36
✴✴18/24✴✴
33
110
110
33
• เทปวัดระยะทาง
่ ดรวมกัน Ø 65 มม.
รูสำ� หรับท่อทีมั
่
• เครืองมื
อคว้านท่อ
ทองแดง
สายไฟและสายรับสัญญาณ
(สายสำหรับติดตัง้ )
้ ง้
ท่อระบายนำทิ
้ ดปรับอากาศ
การติดตังชุ
โปรดสแกน QR code นี ้
เพื่ อดูวด
ี โี อการติดตัง้ ชุดปรับอากาศ
2 เจาะรู
่
เครืองมื
อใช้ทดสอบ
ระวัง
่ ดอุณหภูมิ
• เครืองวั
่ ดความต้านทาน
• เครืองวั
• ควรเจาะเพียงรูเดียวเท่านั้น
่ ทอ
้ ง้ เอียงลงด้วย จึงจะ
• รูดงั กล่าวควรเอียงลงเพือให้
่ ระบายน�ำทิ
้ สะดวก
สามารถระบายน�ำได้
่
• เครืองตรวจวั
ดไฟฟ้ าสถิต
้
่ 1.4 การเจาะรูผา่ นผนั ง
ขันตอนที
้ ากับผนั งและติดตังชุ
้ ดปรับอากาศเข้า
ก่อนยึดแผ่นติดตังเข้
กับแผ่นติดตัง้ กรอบหน้าต่าง หรือแผ่นยิปซัม จะต้องก�ำหนด
่ อทีมั
่ ด
ต�ำแหน่ งรู (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 65 มม.) ซึงท่
รวมกัน (ประกอบด้วย สายไฟ สายรับสัญญาณ ท่อสารท�ำความ
้ ง้ ) จะทอดผ่าน แล้วจึงเจาะรูดงั กล่าว
เย็น และท่อระบายน�ำทิ
1 ก�ำหนดต�ำแหน่ งของรูขนาด 65 มม. โดยค�ำนึ งถึงทิศทางของ
่ ดรวมกันซึงจะทอดผ่
่
่ ดระหว่างรู
ท่อทีมั
าน และระยะห่างน้ อยทีสุ
ดังกล่าวกับแผ่นติดตัง้
้
่ 2.1 การถอดตะแกรงหน้า
ขันตอนที
1 ถอดฝาครอบสกรูและสกรูออก
กำแพง
้ ง้
ท่อระบายนำทิ
ชุดปรับอากาศ
สกรู
ฝาครอบสกรู
<รูเอียงลง>
้
่ 1.5 การผูกท่อ สายไฟ และท่อ
ขันตอนที
้
ระบายน�ำทิง้
ไขควงปากแบน
ไขควงปากแฉก
่ มก
่
1 ให้หอ
่ ฉนวนโฟมเข้ากับส่วนทีไม่
ี ารหุม
้ ฉนวนทีปลายท่
อ
ของท่อสารท�ำความเย็น ดังแสดงในภาพ การหุม
้ ฉนวนนี้ ช่วย
ลดปั ญหาการควบแน่น
ขวา
ขวาหลังหรือซ้ายหลัง
ขวาล่าง
<ทิศทางการมัดท่อรวมกันที่สามารถทำได้>
่
เครืองมื
อ
สเปค
้
คีมย�ำสาย
MH-14
ข้อต่อสายไฟ
แบบย�ำ้
20xØ6.5 (HxOD)
เทปฉนวน
Width 19 mm
ขนาดการบีบอัด
้ อระบายน�ำทิ
้ ง้
1 ติดตังท่
่ บสายไฟเสร็จแล้ว ให้ทดสอบดึงสายไฟทังสอง
้
• หลังจากทีบี
่ แน่ ใจว่าจุดต่อมีความแข็งแรง
ข้างเพือให้
วิธี 1
วิธี 2
บีด 4 ครัง้
บีด 4 ครัง้
ท่อหด (มม.)
้
่ 2.5 การติดตังและการต่
้
ขันตอนที
อท่อ
้
้
ระบายน�ำทิง
รูปอุปกรณ์
70xØ8.0 (LxOD)
2 ปอกฉนวนหุม
้ สายไฟใหญ่ออกและตัดสายตามระยะดังรูป
่ ม
• ปอกฉนวนทีหุ
้ ลวดสายไฟออก 20 มม. ให้เรียบร้อย
ระวัง
่
• คุณสามารถดูขอ
้ มูลเกียวกั
บข้อมูลจ�ำเพาะของสายไฟ
่ี ม
ส�ำหรับภายในและภายนอกอาคารได้ทคู
่ อ
ื การติดตัง้
่ ม
• หลังจากปอกฉนวนทีหุ
้ สายไฟออกแล้ว ต้องท�ำการใส่ทอ
่
หดไว้ทสายไฟแต่
ี่
ละเส้น
5 มม.
5 มม.
้
5 พันด้วยเทปพันสายไฟอย่างน้ อยสองชันแล้
วจัดต�ำแหน่ งของ
ท่อลดให้อยูต
่ รงกลางเทปพันสายไฟ
้
คุณต้องพันเทปพันสายไฟไม่ตำกว่
�่ าสามชัน
วิธี 1
้ ้ง
ท่อระบายนำทิ
ท่อสำหรับติดตัง้
กำแพง
ชุดปรับอากาศ
้ ง้
ท่อระบายนำทิ
วิธี 2
เทปฉนวน
เทปฉนวน
40 มม.
35 มม.
ท่อเชื่อมต่อ
นำ้
จุม
่ ลงไปในนำ้
เอียงลง
้
เอียงขึน
งอ
ระยะห่างน้อยเกินไป
สายไฟ
20
20
20
่ เกิดการหดรัดสายไฟ
6 ให้ความร้อนกับท่อหด เพือให้
60
ท่อหด
120
180
สายไฟชนิดปอกหุม
้
20
้
่ งเป็ นอันเสร็จสิน
้
7 หลังจากนั้นให้พน
ั เทปฉนวนอีกชันหนึ
(หน่วย: มม.)
้
่ งเข้าไปในขัวต่
้ อสายไปแบบย�ำ้
3. ใส่ลวดสายไฟทังสองฝั
้ อสายไฟจากทังสองฝ่
้
• วิธท
ี ี่ 1: กดแกนลวดเข้าไปในขัวต่
าย
้ อ
• วิธท
ี ี่ 2: บิดแกนลวดด้วยกันและดันมันเข้าไปในขัวต่
สายไฟ
วิธี 1
ข้อต่อสายไฟแบบยำ้
น้อยกว่า
5 ซม.
(หน่วย: มม.)
วิธี 2
ค�ำเตือน
่
• ต่อลวดสายไฟให้แน่น เพือไม่
ให้ดงึ ออกโดยง่าย (หากลวดสาย
ไฟหลวม อาจเป็ นเหตุให้ลวดสายไฟไหม้ ได้)
ท่อสารทำความเย็น
้ ง้
2 พันท่อสารท�ำความเย็น สายไฟประกอบ และท่อระบายน�ำทิ
่ ดท่อรวมกัน
ด้วยเทปไวนิ ลเพือมั
่
่
เครืองมื
อทัวไป
่ ดอยูท
• หัวต่อทองเหลืองทีติ
่ ปลายท่
ี่
อแต่ละข้างของคอยล์เย็น
่ ำการต่อน็ อตในการ
หรือวาล์วสารท�ำความเย็น ใช้ขน
ั เมือท�
่
เชือมต่
อท่อ
หมายเหตุ
A
(หน่วย : เมตร)
• หากอุปกรณ์ เสริมดังกล่าวแถมมาให้ จะอยู่ ในกล่องอุปกรณ์
เสริมหรืออยู่ ในบรรจุภณ
ั ฑ์ของชุดระบายความร้อน
หมายเหตุ
kgf•cm)
A
เครื่องปรับอากาศของคุณอาจแตกต่างจากภาพ
่ สดงไว้
ประกอบทีแ
้
ตัดฉนวนออกเพื่ อระบายนำฝน
ซ้าย
ท่อส�ำหรับติดตัง้
Ø 12.70 มม. (1)
✴✴10/13✴✴
(6 ลักษณะ)
(หน่วย: มม.)
ผนังด้านนอก
้
่ 1.2 การแกะบรรจุภณ
ขันตอนที
ั ฑ์
่ ำชุดปรับอากาศออกมา
การแกะบรรจุภณ
ั ฑ์เพือน�
ด้านข้าง
่ ดตังชุ
้ ดระบายความร้อน 1 ชุด
เมือติ
อุปกรณ์ภายนอก
• ประแจทอร์ค
่
• เครืองตั
ดท่อ
คูม
่ อ
ื การติดตัง้ (1)
คูม
่ อ
ื การใช้งาน (1)
ด้านบน
่
เครืองมื
อ
สายไฟแบบ 3 สาย ส�ำหรับ
ติดตัง้ (1)
่
ทีแขวนรี
โมทคอนโทรล (1)
้
พันรอบอย่างน้อย 1 ชัน
่ ลดเสียงและการสั่นสะเทือน
เพือ
้
่
่ งสามารถระบายน�
่
้ งได้
้
• ติดตังเครื
องในสถานที
ซึ
ำทิ
โดยสะดวก
่
้
่
• หากไม่มส
ี ถานทีติดตังตามทีก�ำหนดไว้ขา้ งต้น ควรติดต่อขอ
่
รายละเอียดเพิมเติ
มจากผูผ
้ ลิต
แบตเตอรีรี่ โมท (2)
รีโมทคอนโทรล (1)
600
ทิศทางลม
กำแพงป้องกัน
ตะปูเกลียว M4 x 25 (6)
300
500
300
600
่ ด
ความสูงของท่อมากทีส
ุ : 15 เมตร
่ ด
ความยาวของท่อมากทีส
ุ : 30 เมตร
พ่วงสายไฟหลายสายเข้าด้วยกัน
่
–– อาจท�ำให้ ไฟฟ้ าช็อตหรือเกิดเพลิงไหม้เนื่ องจากเชือม
สายไฟหรือหุม
้ สายไฟไม่ดี หรือเกิดการใช้ ไฟเกินขนาด
่
่
–– หากจ�ำเป็ นต้องมีการต่อสายไฟเพือเพิ
มความยาวเพราะ
้ ่ 2.4 เลือกได้:การต่อ
ความเสียหายต่อสายไฟ ดูที่ "ขันที
ความยาวสายไฟ" ในคูม
่ อ
ื การติดตัง้
่ ด หน่วยเป็ น มม.
ช่องว่างแคบทีสุ
้ ้ง
ช่องของท่อระบายนำทิ
สามารถเลือกทิศทางการระบายนำ้
้
ทิงได้ (ซ้ายหรือขวา)
• ตรวจสอบเสมอว่าจุดต่อกระแสไฟฟ้ า (ทางเข้าสายไฟ ส่วนของ
สายน�ำไฟฟ้ า การป้ องกัน...) จะต้องสอดคล้องกับข้อก�ำหนด
่ ไว้ ในแบบแผนการเดินสายไฟ
ทางไฟฟ้ าและค�ำแนะน�ำทีให้
้ าแหล่งจ่ายไฟเป็ นไปตามมาตรฐาน
ตรวจสอบให้แน่ ใจทุกครังว่
ความปลอดภัยในปั จจุบน
ั
่
่
• อย่าท�ำการปรับแต่งสายไฟ ต่อสายไฟเพือเพิ
มความยาว
หรือ
ชุดระบายความร้อน
ทะเล
อุปกรณ์ เสริมในบรรจุภณ
ั ฑ์ของชุดปรับอากาศ
แผ่นติดตัง้ (1)
✴✴18/24✴✴
มากกว่า
หรือเท่ากับ
125 มม.
อุปกรณ์ภายใน
เทปไวนิล (2)
แผ่นติดตัง้ (1)
✴✴10/13✴✴
มากกว่าหรือเท่ากับ 100 มม.
มากกว่า
หรือเท่ากับ
125 มม.
้ าสวิตช์ตด
• ตรวจสอบทุกครังว่
ั วงจรไฟฟ้ าและสวิตช์ป้องกันมี
การระบุขนาดรูปร่างอย่างเหมาะสม
่
• ตรวจสอบว่าเครืองปรั
บอากาศต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟตามค�ำ
่ ไว้ ในแผนภาพการเดินสายไฟภายในคูม
แนะน�ำทีให้
่ อ
ื
กำแพงป้องกัน
ชุดระบายความร้อน
3 ดึงชุดระบายความร้อนออกมาจากแผ่นรองด้านล่าง
1500
กำ�แพง
1500
่
ข้อมูลทัวไป
่
่ หรือติดตังเครื
้
่
• ห้ามพยายามซ่อม เคลือนย้
าย ปรับเปลียน
อง
ใหม่ การด�ำเนินการเหล่านี้ อาจก่อให้เกิดไฟฟ้ าช็อตหรือไฟ
่ ได้รบ
ไหม้ ได้ หากกระท�ำโดยบุคคลทีไม่
ั อนุ ญาต
• ตรวจสอบเสมอว่ามีการต่อสายดินไว้อย่างเหมาะสม
่
• ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้ าและความถีของแหล่
งจ่ายไฟเป็ น
้
่ ดตังนั
้ ้น
ไปตามข้อก�ำหนด รวมทังตรวจสอบว่
าก�ำลังไฟฟ้ าทีติ
่ บประกันการท�ำงานของเครืองใช้
่
เพียงพอทีจะรั
ไฟฟ้ าภายในบ้า
่ ทีต่
่ อกับสายไฟฟ้ าเส้นเดียวกันได้
นอืนๆ
่ ดส�ำหรับชุดระบายความร้อน
ช่องว่างแคบทีสุ
1500
่
้ ในบริเวณทีเข้
่ า
• ตรวจสอบว่าเครืองปรั
บอากาศไม่ได้ตด
ิ ตังไว้
ถึงได้งา่ ย
้ าแหล่งจ่ายไฟเป็ นไปตามมาตรฐาน
• ตรวจสอบให้แน่ ใจทุกครังว่
้
่
ความปลอดภัยในปั จจุบน
ั ติดตังเครื
องปรั
บอากาศให้เป็ นไป
่ จจุบน
ตามมาตรฐานความปลอดภัยในท้องถินปั
ั เสมอ
่
่ ดตัง้
ภาพรวมของข้อก�ำหนดเกียวกั
บสถานทีติ
300
การ
ป้ องกันไฟฟ้ าช็อต ไฟไหม้ หรือการบาดเจ็บ
่ จุดต่อกระแสไฟฟ้ า
• โปรดจ�ำไว้เสมอว่าต้องตรวจสอบเครือง
่
ท่อสารท�ำความเย็น และการป้ องกันอย่างสม�ำเสมอ
การ
ด�ำเนินงานเหล่านี้ ควรท�ำโดยช่างผูช
้ ำ� นาญการเท่านั้น
่
่ นได้ จึงควรติดตังไว้
้ ในทีที
่ ่
• เครืองปรั
บอากาศมีชนส่
ิ้ วนทีหมุ
้
เด็กเอือมไม่
ถงึ
่
สายไฟจากแหล่งจ่ายไฟ ฟิ วส์ หรือเครือง
ตัดกระแสไฟฟ้ า
้
่ 1.1 การเลือกสถานทีติ
่ ดตัง้
ขันตอนที
1500
่
่
• ปลดการเชือมต่
อเครืองปรั
บอากาศออกจากแหล่งจ่ายไฟทุก
้ อนท�ำการซ่อมบ�ำรุงหรือเข้าจัดการชินส่
้ วนภายใน
ครังก่
้
• ตรวจสอบว่าท�ำการติดตังและการทดสอบโดยช่างผูช
้ ำ� นาญ
อากาศออกจากแหล่งจ่ายไฟ
้ เครื
่ องมี
่
่
• ทุกครังที
ควัน สายไฟร้อนหรือเสียหาย หรือเครืองมี
่ ปิ ดใช้งานสวิตช์ป้องกัน และติดต่อ
เสียงดังมาก ให้ปิดเครือง
่ นการ
หน่วยงานสนั บสนุนทางเทคนิ คของ SAMSUNG เพือเป็
หรือสามารถด�ำเนินการบ�ำรุงรักษาและซ่อมแซมเป็ นประจ�ำได้
่
ส่วนประกอบของเครืองต้
องสามารถเข้าถึงได้ และต้องสามารถ
้ วนได้ ในสภาพทีปลอดภั
่
่ งต่
้ อผูค
ถอดแยกชินส่
ยเต็มทีทั
้ นหรือ
่
่ ไว้ ใน
สิงของ
ด้วยเหตุนี้ ในกรณีทไม่
ี่ ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน�ำทีระบุ
่ ำเป็ นในการเข้าถึงและซ่อมแซม
คูม
่ อ
ื การติดตัง้ ค่าใช้จา่ ยทีจ�
่ (ในสภาพปลอดภัยตามทีก�
่ ำหนดโดยข้อบังคับทีมี
่ ผล
เครือง
บังคับใช้ ในปั จจุบน
ั ) โดยใช้ลวดสลิง รถบรรทุก นั่ งร้าน หรือวิธี
้ นใด
่
่
การยกให้สงู ขึนอื
จะไม่ได้รบ
ั การพิจารณาว่าอยู่ ในเงือนไข
การรับประกันและจะไม่คด
ิ ค่าใช้จา่ ยกับทางผูบ
้ ริโภค
่ ดตังชุ
้ ดระบายอากาศบริเวณชายทะเล ให้แน่ ใจว่า
• เมือติ
่
เครืองจะไม่
โดนลมทะเลโดยตรง หากไม่สามารถหาสถานที่
่
ซึงปราศจากลมทะเลพั
ดโดนโดยตรงได้ ควรสร้างก�ำแพงหรือ
ระวัง
่ อธิบาย
• ขีดจ�ำกัดความยาวและความสูงต้องเป็ นไปตามทีได้
ไว้ขา้ งต้น
300
่
โปรดเอาใจใส่ทำ� ตามข้อควรระวังทีแสดงรายการไว้
ดา้ นล่างนี้
่ ำคัญทีสุ
่ ดในการรับประกันความปลอดภัยทังของ
้
เพราะเป็ นสิงส�
่
เครืองปรั
บอากาศและผูป
้ ฏิบต
ั งิ าน
้
่ ซก
ตังในบริ
เวณทีใช้
ั ผ้า
่
่ องช�
่
• ห้ามใช้เครืองขณะทีเครื
ำรุดเสียหาย หากมีปัญหาเกิด
้ ให้ปิดสวิตช์ชด
่
ขึน
ุ ปรับอากาศ และปลดการเชือมต่
อชุดปรับ
การเตรียมความพร้อม
300
่
ข้อควรระวังเพือความปลอดภั
ย
้
ในการติดตัง
้
่
• ควรเช็ดน�ำทะเลและฝุ่
นละอองทีเกาะอยู
บ
่ นอุปกรณ์ แลก
่
้
้
เปลียนความร้
อนของชุดระบายความร้อน พร้อมทังทาน�
ำยากั
น
้
สนิ มบนชุดระบายความร้อน (อย่างน้ อยปี ละครัง)
300
DB68-06591B-00
AR✴✴JRFS✴✴/AR✴✴KRFS✴✴/AR✴✴MRFS✴✴/AR✴✴MRFN✴✴
่
่ สารอันตรายหรือ
• อย่าใช้เครืองปรั
บอากาศในสภาพแวดล้อมทีมี
่
่
ใกล้กบ
ั อุปกรณ์ทมี
ี่ เปลวไฟอิสระ เพือหลี
กเลียงการเกิ
ดไฟไหม้
ระเบิด หรือการบาดเจ็บ
้
่
้ ว่่ างทีระบุ
่ ไว้ ในคูม
• ต้องติดตังเครื
องให้
สอดคล้องกับพืนที
่ อ
ื
่ แน่ ใจว่าสามารถเข้าถึงได้จากด้านข้างทังสอง
้
การติดตัง้ เพือให้
500
คู่มือการติดตั้ง
ข้อต่อสายไฟแบบยำ้
้
้
้
4 ใช้คม
ี ย�ำสายไฟบี
บย�ำสายทั
งสองจุ
ดและพลิกสายไฟกลับอีก
ด้านหนึ่ ง แล้วท�ำเช่นเดียวกันอีกสองจุดในต�ำแหน่ งเดิม
้
• คีมย�ำสายไฟควรใช้
ชอ
่ ง 8.0
ร่องนำ้
ช่องแคบเกินไป
้ าไปในถาดน�ำทิ
้ ง้ ตรวจสอบว่าท่อระบายน�ำทิ
้ งได้
้
2 เทน�ำเข้
สะดวกหรือไม่
เทปฉนวน
ระวัง
้ วนเชือมต่
่
• ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าชินส่
อดังกล่าวไม่เผยออก
มาด้านนอก
่ ตจากวัสดุฉนวน
• อย่าลืมใช้เทปพันสายไฟและท่อลดทีผลิ
่
ไฟฟ้ าแบบเสริมแรงทีสามารถทนแรงดั
นไฟฟ้ าระดับเดียว
่
่
กับทีวิ่ งในสายไฟได้
(เป็ นไปตามข้อบังคับเกียวกั
บการต่อ
พ่วงภายในประเทศ)
ค�ำเตือน
• กรณี ของการต่อสายไฟ โปรด
อย่าใช้หวั ต่อสายหุม
้ รูปหมวก
่
่ สมบูรณ์
–– การเชือมต่
อทีไม่
อาจเป็ นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้ า
ลัดวงจรหรือไฟไหม้ ได้
ระวัง
้
่
• ตรวจสอบว่าชุดปรับอากาศควรอยู่ ในต�ำแหน่ งตังตรงเมื
อเท
้
่
น�ำลงไปเพื
อตรวจสอบหารอยรั
ว่ ตรวจสอบไม่ ให้นำล้
�้ นออกมา
้ วนไฟฟ้ า
เปี ยกชินส่
่
• หากเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อเชือมต่
อมีขนาดเล็กกว่าท่อ
้ ง้ ของผลิตภัณฑ์ อาจมีนำรั
่
ระบายน�ำทิ
�้ วไหล
้ ดี อาจส่งผลให้มน
• ถ้าติดตังไม่
ี ำซึ
�้ มออกได้
11/22/2016 9:13:16 AM
้ ง้
ช่องระบายของถาดนำทิ
จุกยาง
่ ดปรับอากาศจะมีการต่อท่อสารท�ำความเย็นสถานะของเหลว
ทีชุ
่ ขนาดสันและท่
้
่ ขนาดสันไว้
้
ซึงมี
อสารท�ำความเย็นสถานะไอซึงมี
้
้
แล้ว วิธก
ี ารต่อท่อน�ำยาท�
ำความเย็นมีหลายวิธี ขึนอยู
ก
่ บ
ั การเลือก
ทางเดินของแต่ละท่อ โดยอ้างอิงต�ำแหน่ งการหันหน้าชุดปรับ
อากาศเข้าผนั ง
้ ง้
• อย่าปิ ดหรือคลุมจุดต่อท่อระบายน�ำทิ
้ ง้ ต้องเข้าถึงและซ่อมบ�ำรุงรักษาได้งา่ ย
จุดต่อท่อระบายน�ำทิ
้
่ 2.6 ส่วนประกอบต่างๆ: การต่อ
ขันตอนที
ขยายท่อระบายน�้ำทิง้
้ ง้ (A)
ท่อระบายนำทิ
ซ้าย
ด้านล่าง
<ลักษณะด้านหน้า>
• ระบบท่อต้องหุม
้ ด้วยท่อฉนวนและยึดอย่างถาวรในต�ำแหน่ งที่
่
่
้
ทดสอบแล้วว่าไม่มก
ี ารรัวของก๊
าซ ดูรายละเอียดเพิมเติ
มที่ ขัน
ตอนที่ 4.1 การตรวจสอบรอยรัว่
ระวัง
่ กำ� หนดไว้ หากขันวาล์ว
• การขันวาล์วควรใช้คา่ ทอร์คตามทีได้
้
แน่นเกินไปอาจท�ำให้แตกร้าวและเป็ นสาเหตุของน�ำยารั
ว่
้
• อย่าปิ ดหรือคลุมจุดต่อท่อ จุดต่อท่อสารท�ำความเย็นทังหมด
ขวา
้
เทนำตามทิ
ศทางของลูกศร
นอตข้อต่อ
หมายเหตุ
ต้องเข้าถึงและซ่อมบ�ำรุงรักษาได้งา่ ย
้
่ 2.9 การลดหรือการเพิมความยาว
่
ขันตอนที
้
ท่อสารท�ำความเย็น (ท่อส�ำหรับติดตัง)
้ ง้ ทีต
่ อ
่ (B)
ท่อระบายนำทิ
่ เพิม
<ลักษณะด้านหน้า>
ขวาหลังหรือซ้ายหลัง
เครื่ องตัดท่อ
<ลักษณะด้านข้าง>
้ ร่ ะบายทิง้
ทิศทางของนำที
่
่ านหลังของชุดปรับอากาศ นอก
1 ตัดรอยทีเหมาะสม
(A, B, C) ทีด้
เสียจากคุณต่อท่อโดยตรงจากด้านหลัง
มม.
(A)
2 ตัดแต่งรอยตัดให้เรียบร้อย
(B)
้ ง้
ท่อระบายนำทิ
้ ง้ ทีต
่ อ
่
ท่อระบายนำทิ
่ เพิม
ระวัง
มากกว่าหรือเท่ากับ 20 มม.
โฟมฉนวน
ขนาดท่อด้านนอก
(มม.)
้
่
• ตรวจสอบว่าชุดปรับอากาศควรอยู่ ในต�ำแหน่ งตังตรงเมื
อเท
้
่
น�ำลงไปเพื
อตรวจสอบหารอยรั
ว่ ตรวจสอบไม่ ให้นำล้
�้ นออกมา
้ วนไฟฟ้ า
เปี ยกชินส่
้
่ 2.8 การติดตังและการต่
้
ขันตอนที
อท่อ
้ ากับท่อสารท�ำความเย็น
ส�ำหรับติดตังเข้
้
(ท่อส�ำหรับติดตัง)
เทปไวนิล
ใช้วธ
ิ ก
ี ารต่อแบบปลายบานในการต่อชุดปรับอากาศเข้ากับ
่
ชุดระบายความร้อนด้วยท่อทองแดงซึงสามารถจั
ดหาได้ ใน
้ การด�
่
พืนที
ำเนินงาน ใช้เฉพาะท่อส�ำหรับการท�ำความเย็นชนิ ด
ไร้ตะเข็บ หุม
้ ด้วยฉนวนกันไฟฟ้ าเท่านั้น (ชนิ ด Cu DHP ตาม
้ น/จารบี และเนื้ อท่อไม่ผสมออกซิเจน
ISO1337) ผิวท่อไม่ทาน�ำมั
่
่ ด 4,200
เหมาะส�ำหรับแรงดันขณะเครืองท�
ำงานอย่างน้ อยทีสุ
่ ด 20,700
kPa และเหมาะส�ำหรับแรงดันแตกระเบิดอย่างน้ อยทีสุ
่
kPa ไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตามจะต้องใช้ทอ
่ ทองแดงทีสะอาด
่ สง่ ผ่านสารท�ำความเย็นมีขนาดต่างกัน 2 ขนาด
ท่อทองแดงทีใช้
ดังต่อไปนี้ :
ค่าทอร์ค (N•m) ค่าทอร์ค (kgf•cm)
ø 6.35
14 ถึง 18
140 ถึง 180
ø 9.52
34 ถึง 42
350 ถึง 430
ø 12.70
49 ถึง 61
500 ถึง 620
ø 15.88
68 ถึง 82
690 ถึง 830
้ ว
เบีย
90°
ระวัง
่ ำหนดไว้ตามรหัสและมาตรฐาน
• หากต้องการให้ทอ
่ ยาวกว่าทีก�
่
ท่อ จะต้องเพิมสารท�
ำความเย็นเข้าไปในท่อด้วย มิฉะนั้นชุด
ปรับอากาศอาจหยุดท�ำงาน
่ องกันไม่ ให้แก๊สรัวออก
่
้
่
• เพือป้
ให้กำ� จัดเสียนที
ขอบตั
ดของท่อ
่
ออกให้หมดโดยใช้เครืองมื
อคว้านท่อทองแดง
14 ถึง 18
140 ถึง 180
ø 9.52
34 ถึง 42
350 ถึง 430
ø 12.70
49 ถึง 61
500 ถึง 620
ø 15.88
68 ถึง 82
690 ถึง 830
หมายเหตุ
D
่ นออกมา
4 ตัดโฟมฉนวนส่วนทีเกิ
5 ถ้าจ�ำเป็ นต้องดัดท่อบริเวณด้านหลังของชุดปรับอากาศ ก่อนที่
่ อกไว้ โดย
จะเดินท่อออกไปทางช่องทีเลื
่ื
• ท่อต้องไม่ยนออกมาจากด้
านล่างของชุดปรับอากาศ
ช่องเติมแก๊ส
่
<ความดันตำ>
ค�ำเตือน
• ตรวจสอบว่า ผนั ง กรอบหน้าต่าง หรือแผ่นยิปซัมสามารถ
้
้ ดปรับ
รองรับน�ำหนั
กของชุดปรับอากาศได้ หากติดตังชุ
่ งมั
่ นคงไม่
่
้
อากาศในสถานทีซึ
พอต่อการรองรับน�ำหนั
ก ชุด
ปรับอากาศอาจตกลงมาและท�ำให้บาดเจ็บได้
สลักพลาสติก
90°±2°
A
20 มม.
กำแพง
45°±2°
L
B
รุน
่
✴✴10/13✴✴
✴✴18/24✴✴
D
(หน่วย: มม.)
ขนาดท่อด้านนอก (D)
ลึก (A)
ขนาดการบานท่อ
ø 6.35
1.3
8.7 ถึง 9.1
ø 9.52
1.8
12.8 ถึง 13.2
ø 12.70
2.0
16.2 ถึง 16.6
ø 15.88
2.2
19.3 ถึง 19.7
C
(หน่วย : มม.)
R 0.4 ถึง 0.8
การบานท่อ
้
่ 2.10 การติดแผ่นติดตัง้
ขันตอนที
้ ากับผนั งโดยต้องค�ำนึ งถึงน�ำหนั
้
ยึดแผ่นติดตังเข้
กของชุดปรับ
อากาศด้วย
้ น
เป็นเสีย
ไม่เรียบ
ช่องเติมของเหลว
<ความดันสูง>
ท่อ
่
้
่ 2.9 การลด
• ถ้าต้องการเพิมหรื
อลดความยาวท่อ ขันตอนที
่
หรือการเพิมความยาวท่
อ สารท�ำความเย็น (ท่อส�ำหรับติด
้
ตัง)
ระวัง
่ ำหนด หากขัน
• ขันน็ อตข้อต่อให้แน่นด้วยค่าทอร์คตามทีก�
น็ อตข้อต่อแน่นเกินไป น็ อตข้อต่ออาจแตกและท�ำให้แก๊ส
่
สารท�ำความเย็นรัวได้
่ ดชุดปรับอากาศเข้ากับผนั ง
เมือติ
ค่าทอร์ค (N•m) ค่าทอร์ค (kgf•cm)
ø 6.35
่
• แรงบิดมากเกินไปสามารถก่อให้เกิดแก๊สรัวได้
ในกรณีที่
บัดกรีทอ
่ จะต้องเป่ าแก๊สไนโตรเจนเข้าไปในท่อ ข้อต่อจะต้อง
สามารถเข้าถึงและซ่อมบ�ำรุงได้
้ ดปรับอากาศเข้ากับผนั ง กรอบหน้าต่าง หรือ
คุณสามารถติดตังชุ
แผ่นยิปซัมก็ได้
ท่อ
่ ม
3 ถอดฝาปิ ดปลายท่อแล้วท�ำการต่อท่อเข้ากับท่อทีหุ
้ ฉนวนที
ละชุด โดยท�ำการขันน็ อตด้วยมือก่อน แล้วจึงใช้ประแจทอร์ค
ขันตามตารางค่าทอร์ค:
<ลักษณะด้านข้าง>
่ มต่อ
ท่อเชือ
ท่อของชุดปรับอากาศ
ขนาดท่อด้านนอก (มม.)
หมายเหตุ
D
้ ง้ อยูภ
• หากท่อระบายน�ำทิ
่ ายในห้อง ควรหุม
้ ท่อด้วยฉนวน
่ องกันไม่ ให้เกิดน�ำซึ
้ ม ท�ำความเสียหายต่อเฟอร์นิเจอร์
เพือป้
้
และพืน
้
่ 2.7 ส่วนประกอบต่างๆ: การ
ขันตอนที
่
เปลียนทิ
ศทางของท่อระบายน�้ำทิง้
A
้
่ 2.5 การติดตังและการต่
้
ขันตอนที
อท่อ
้
้
ระบายน�ำทิง
A
36
33
B
C
D
120
81
36
110
110
33
่ ดรวมกัน Ø 65 มม.
รูสำ� หรับท่อทีมั
ถูกต้อง
เอียง
ร้าว
• รัศมี ในการดัดท่อต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 100 มม.
ความหนาไม่
่
สมำเสมอ
ผิวด้านหน้าชำรุด
<น็อตข้อต่อ>
่
6 เดินท่อทะลุผา่ นผนั งทีเจาะรู
ไว้
• ท่อขนาดเล็กใช้สำ� หรับสารท�ำความเย็นสถานะของเหลว
• ท่อขนาดใหญ่สำ� หรับสารท�ำความเย็นสถานะไอ
หมายเหตุ
้ ากับผนั งคอนกรีตโดยใช้พลาสติก
• หากคุณยึดแผ่นติดตังเข้
้ งเกิ
่ ดขึน
้
ให้แน่ ใจว่าช่องว่างระหว่างผนั งกับแผ่นติดตังซึ
่ นออกมานั
่
้น มีขนาดน้ อยกว่า 20 มม.
เนื่ องจากพลาสติกทียื
้
่ 2.12 การประกอบตะแกรงหน้า
ขันตอนที
1 ล็อกตะขอข้าง (D) และตะขอกลาง (B) จากนั้นล็อกตะขอล่าง
่ ดตะแกรงหน้าให้อยู่ ในต�ำแหน่ ง
(C) เพือยึ
2 ขันสกรู (A- ) ให้แน่น แล้วใส่ฝาครอบสกรูเข้าไป (A- )
้ ดระบายความร้อน
การติดตังชุ
้
่ 3.1 การติดชุดระบายความร้อน
ขันตอนที
X
่ ดชุดปรับอากาศเข้ากับกรอบหน้าต่าง
เมือติ
้
่ 3.2 การต่อสายไฟ และท่อสาร
ขันตอนที
ท�ำความเย็น
Y
่
1 ให้กำ� หนดต�ำแหน่ งของแผ่นไม้ตงตรงที
ั้
จะติ
ดเข้ากับกรอบ
หน้าต่าง
้
่
2 ติดตังแผ่
นไม้ทกรอบหน้
ี่
าต่าง ให้มน
ี ำหนั
�้
กทีเหมาะสมกั
บชุด
A
ปรับอากาศ
B
A
B
้ ากับแผ่นไม้แล้วใช้ตะปูขน
3 ติดแผ่นติดตังเข้
ั
✴✴13JR/KR✴✴
✴✴10/18✴✴
ขายาง
D
C
2
1 หาต�ำแหน่ งของสลักเกลียวโดยใช้อป
ุ กรณ์ สำ� หรับค้นหา
สลักเกลียว
่
้ ากับสลักเกลียวสองตัว
2 ยึดทีแขวนแผ่
นติดตังเข้
D
1
B
รุน
่
X
Y
✴✴10KR✴✴
507
292
✴✴10MR✴✴
✴✴13✴✴
602
310
✴✴18/24✴✴
660
340
B
หมายเหตุ
N(1)
1
1
2
ระวัง
• ควรใช้หว่ งล็อกติดสายไฟและสายรับสัญญาณ
่ องกันการเกิดเสียงและการสันสะเทื
่
• ติดขายางให้แน่นเพือป้
อน
้
่ ดรับลมแรง ให้ตด
• หากชุดระบายความร้อนติดตังในสถานที
เปิ
ิ
้
่ พด
ตังแผ่
นป้ องกันรอบชุดระบายความร้อนเพือให้
ั ลมสามารถ
• ถ้ามีสลักเกลียวไม่มห
ี วั น้ อยกว่าสองตัว หรือถ้าระยะห่าง
่
ระหว่างสลักเกลียวไม่มห
ี วั ไม่พอดีกบ
ั ทีแขวนแผ่
นติดตัง้ ให้
่ ด้วย
ค้นหาจุดอืนๆ
ท�ำงานได้อย่างถูกต้อง
้
• ยึดแผ่นติดตังโดยไม่
ให้ลาดเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ ง
C
C
กล่องควมคุม
ถอดสกรูฝาครอบกล่องควบคุมออก
ส่วนประกอบต่างๆ: ติดชุดระบายความ
้
ร้อนเข้ากับผนั งด้วยชันวาง
้
่ 2.11 การติดชุดปรับอากาศเข้า
ขันตอนที
กับแผ่นติดตัง้
่ สะเทือนที่ชน
ยางจะช่วยลดแรงสัน
ั้ วางส่งไปยังกำแพง
(ไม่มม
ี าให้)
้
่ 3.3 การไล่อากาศ
ขันตอนที
ในชุดระบายความร้อนจะบรรจุสารท�ำความเย็น R-410A ไว้
เพียงพอ อย่าระบายสารท�ำความเย็น R-410A ออกสูบ
่ รรยากาศ
เนื่ องจากสารดังกล่าวเป็ นแก๊สเรือนกระจกในกลุม
่ ฟลูออริเนต ซึง่
ถูกควบคุมภายใต้ขอ
้ ตกลงของพิธส
ี ารเกียวโต โดยมีศก
ั ยภาพ
ในการดูดกลืนความร้อน (GWP) = 2088 ควรไล่อากาศในชุดปรับ
อากาศและในท่อออก ถ้าอากาศยังเหลืออยู่ ในท่อสารท�ำความ
เย็น จะมีผลกระทบต่อคอมเพรสเซอร์ ได้ อาจท�ำให้ความสามารถ
่
ในการท�ำความเย็นลดลง และเครืองท�
ำงานผิดปกติ ให้ ใช้ปั๊ม
สุญญากาศดังแสดงในภาพ
ระวัง
N(1)
่
่ วยให้
1 วางชุดระบายความร้อนโดยเอาหัวลงตามทีแสดงไว้
เพือช่
ระบายอากาศออกจากชุดระบายความร้อนได้อย่างเหมาะสม
่
2 ใช้สลักสมอยึดชุดระบายความร้อนในแนวระดับเข้ากับทีรองรั
บ
่
ทีเหมาะสม
ระวัง
• หากติดชุดปรับอากาศบนแผ่นยิปซัม ให้ ใช้สลักสมอที่
่
ก�ำหนดไว้ ในต�ำแหน่ งอ้างอิงเท่านั้น มิฉะนั้น เมือเวลาผ่
าน
ไป แผ่นยิปซัมรอบๆ ข้อต่ออาจแตก และท�ำให้สกรูหลวม
่
และหลุดออกมาได้ ซึงอาจท�
ำให้รา่ งกายบาดเจ็บหรืออุปกรณ์
ช�ำรุดเสียหายได้
✴✴13MR✴✴
✴✴24✴✴
(หน่วย : มม.)
C
่ ดชุดปรับอากาศเข้ากับแผ่นยิปซัม
เมือติ
หมายเหตุ
้
้
• ให้แน่ ใจว่าผนั งจะสามารถใช้แขวนน�ำหนั
กของชันวางและชุ
ด
ระบายความร้อนได้
้ นวางให้
้
่ ดเท่าทีจะมากได้
่
• ติดตังชั
ใกล้กบ
ั เสามากทีสุ
ถอดฝาปิดช่องเติมแก๊สและ
ช่องเติมของเหลวออก
่ ดตัง้ ให้แน่ ใจว่าไม่มก
่
• เมือติ
ี ารรัว่ เมือบรรจุ
สารท�ำความเย็น
กลับคืน ให้ตอ
่ สายดินคอมเพรสเซอร์กอ
่ นแล้วจึงถอดท่อที่
่
เชือมต่
อออก หากไม่ได้ตอ
่ ท่อสารท�ำความเย็นอย่างถูกต้อง
่ วเปิ ด-ปิ ด ยังเปิ ดอยู่
และคอมเพรสเซอร์ทำ� งานโดยทีวาล์
ท่อจะดูดอากาศเข้า เป็ นเหตุให้แรงดันภายในของวงจรสาร
่
ท�ำความเย็นสูงผิดปกติ ซึงอาจก่
อให้เกิดการระเบิดและการ
บาดเจ็บได้
่
1 ปล่อยให้เครืองเข้
าสูโ่ หมดสแตนด์บาย
ค�ำเตือน
่
่ ำเป็ นในการท�ำให้
• อย่าปิ ดเครืองเด็
ดขาด เนื่ องจากเป็ นสิงจ�
่ กว่า (ต�ำแหน่ ง เปิ ด เต็มทีของวาล์
่
เกิดสุญญากาศทีดี
วลด
แรงดันแบบอิเล็กทรอนิ กส์ EEV)
่
2 ต่อสายส�ำหรับบรรจุสารท�ำความเย็นของด้านแรงดันต�ำของ
ชุดเกจวัดแรงดันสารท�ำความเย็นเข้ากับช่องเติมแก๊ส ดัง
แสดงในภาพ
สำหรับต่อท่อสารทำ
ความเย็น
3
1
A
วาล์ว
A
2
4
ช่องเติมแก๊ส
่
<ความดันตำ>
15 นาที
๊ ญญากาศ
ปัมสุ
(ป้องกันการไหลย้อนกลับ)
ระวัง
่
3 เปิ ดวาล์วด้านแรงดันต�ำของชุ
ดเกจวัดแรงดันสารท�ำความเย็น
ิ า
ด้วยการหมุนทวนเข็มนาฬก
่ ออยูอ
4 ไล่อากาศในท่อทีต่
่ อกโดยใช้ป๊ั มสุญญากาศประมาณ
15 นาที
• ให้แน่ ใจว่าเกจวัดแรงดันแสดงค่า -0.1 MPa (-76 cmHg, 5
torr) หลังเวลาผ่านไปประมาณ 10 นาที ตอนนี้ ส�ำคัญมาก
่
ในการหลีกเลียงไม่
ให้เกิดแก๊สรัว่
่
• ปิ ดวาล์วด้านความดันต�ำของเกจวั
ดความดันโดยหมุน
ิ า
ตามเข็มนาฬก
• ปิ ดปั๊ มสุญญากาศ
่ วา่ แรงดันมีการ
• ใช้เวลาตรวจสอบ 2 นาที เพือดู
่
เปลียนแปลงหรื
อไม่
่
• ถอดสายของด้านแรงดันต�ำของชุ
ดเกจวัดแรงดันสาร
ท�ำความเย็นออก
้ กวาล์วของช่องเติมของเหลวและแก๊สไปทีต�
่ ำแหน่ งเปิ ด
5 ตังจุ
้
่ 3.4 การเติมสารท�ำความเย็น
ขันตอนที
่ ำหนดตามรหัสและมาตรฐาน
หากใช้ทอ
่ ยาวกว่าความยาวทีก�
ท่อ จะต้องเติมสารท�ำความเย็น R-410A ปริมาณ 10 กรัม
(ส�ำหรับ✴✴10/13✴✴) และ 20 กรัม(ส�ำหรับ✴✴18/24✴✴) ต่อ
่ มขึ
่ นหนึ
้
่ งเมตร หากใช้ทอ
้
ความยาวทีเพิ
่ สันกว่
าความยาวที่
ก�ำหนดไว้ตามรหัสและมาตรฐานท่อ เวลาในการไล่อากาศจะ
่
เท่ากับปกติ โปรดดูรายละเอียดเพิมเติ
มตามคูม
่ อ
ื การใช้งาน
ระวัง
่ ออยู่ ในวงจรการท�ำความเย็น ซึงมี
่ ความชืนนั
้ ้น
• อากาศทีเหลื
อาจก่อให้เกิดการท�ำงานผิดปกติ ในคอมเพรสเซอร์ ได้
้ ออาชีพส�ำหรับ
• ให้ตด
ิ ต่อศูนย์บริการหรือตัวแทนการติดตังมื
้
่
การติดตังเครื
องเสมอ
่ ำเป็ นต้อง
R-410A คือ สารท�ำความเย็นประเภทผสม เป็ นสารทีจ�
่
่ ่ ในถัง
เติมภายใต้สภาวะของเหลว เมือเติ
มสารท�ำความเย็นทีอยู
บรรจุสารท�ำความเย็นเข้าไปในอุปกรณ์ ให้ทำ� ตามค�ำแนะน�ำ
ด้านล่าง
่
ก่อนทีจะเติ
มสารท�ำความเย็นเข้าไป ให้ตรวจสอบว่าถังบรรจุสาร
ท�ำความเย็นมีทอ
่ ดูดหรือไม่ วิธก
ี ารเติมสารท�ำความเย็นมี 2 วิธี
คือ
่
ช่องเติมของเหลว <ความดันตำ>
่ ดรวมกันไม่ขยับเมือติ
่ ดตังชุ
้ ดปรับอากาศ
• ตรวจสอบว่าท่อทีมั
ลงบนแผ่นติดตัง้
ท่อดูด
5
่ สะเทือนที่ชด
้ วาง
ยางจะช่วยลดแรงสัน
ุ ระบายความร้อนส่งไปยังชัน
(ไม่มม
ี าให้)
ช่องเติมของเหลว
<ความดันสูง>
่ ส
ต่อท่อสารทำความเย็นทีม
ี ถานะ
เป็นแก๊สและของเหลว
เติมสารทำความเย็นโดยวางถัง
บรรจุตง้ั ขึน้
เติมสารทำความเย็นโดยคว่ำถัง
บรรจุลง
<ถังบรรจุทม่ี ที อ่ ดูด>
<ถังบรรจุทไ่ี ม่มที อ่ ดูด>
ช่องเติมของเหลว <ความดันสูง>
อุปกรณ์ทดสอบสำหรับ
ชุดปรับอากาศ
่ ความผิดปกติเกิดขึน
้ ควรอ้างอิงวิธก
้
่
่
เมือมี
ี ารแก้ ไขปั ญหาเบืองต้
นตามตารางดังต่อไปนี้ หากต้องการข้อมูลเพิมเติ
มเกียวกั
บการแก้ ไข
้
ปั ญหาความผิดปกติเบืองต้
น โปรดดูทคู
ี่ ม
่ อ
ื การบริการ
หมายเหตุ
่ งเป็ น
• หากเติมสารท�ำความเย็น R-410A เข้าไปขณะทียั
่ มเข้าไปนั้นจะ
แก๊ส องค์ประกอบของสารท�ำความเย็นทีเติ
่
เปลียนแปลง
และคุณลักษณะของอุปกรณ์จะแตกต่างกัน
่ มเข้าไป
• ในระหว่างท�ำการตรวจวัดปริมาณสารท�ำความเย็นทีเติ
่
่ ำหนั
้
ให้ ใช้เครืองชั
งน�
กแบบอิเล็กทรอนิ กส์ หากถังบรรจุไม่มี
่ งบรรจุลง
ท่อดูด ให้คว�ำถั
การตรวจสอบการติดตัง้
้
่ 4.1 การตรวจสอบรอยรัว่
ขันตอนที
่
่
1 ก่อนทีจะตรวจสอบการรั
วไหล
โปรดใช้ประแจวัดแรงบิด
(ประแจปอนด์) ปิ ดฝาของวาล์วเปิ ด-ปิ ด (ใช้แรงบิดในการขัน
ส�ำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางแต่ละขนาด และขันฝาปิ ดให้แน่น
่ องกันการรัวไหล)
่
เพือป้
ไฟแสดงสถานะความผิดปกติ
หน้าจอแสดงผลแบบ LED
หน้าจอแสดงผลเป็น
LED 1
LED 2
LED 3
อุปกรณ์ทดสอบสำหรับ
ชุดปรับอากาศ
/
้
่ 4.2 การใช้ โหมด Smart Install
ขันตอนที
่
ความผิดปกติ ในการสือสาร
ระหว่างชุดปรับอากาศและ
ชุดระบายความร้อน
่
1 ตรวจสอบให้เครืองปรั
บอากาศอยู่ ในสถานะสแตนด์บาย
(Power),
(Mode), และ
(SET) บน
2 กดปุ่ ม
รีโมทคอนโทรลพร้อมกันและกดค้างไว้ประมาณ 4 วินาที
้ ำเร็จหรือล้มเหลวใน
3 รอจนกว่าโหมด Smart Install จะติดตังส�
การติดตัง้ โดยจะใช้เวลาประมาณ 7 ถึง 13 นาที
หน้าจอแสดงผลเป็น
ความผิดปกติทตั
ี่ วจับ
อุณหภูมิ
ความผิดปกติทอุ
ี่ ปกรณ์
่
แลกเปลียนความร้
อน
ความผิดปกติทพั
ี่ ดลมของ
ชุดปรับอากาศ
,
หน้าจอแสดงผลแบบ LED
แรงบิดสำหรับฝาปิด
(ดูได้จากตาราง)
แกนเติม
LED2
แกนหมุน
R-22: เกลียวของสกรู - 7/16-2OUNF
R-410A: เกลียวของสกรู -1/2-2OUNF
แรงบิดสำหรับฝาปิดช่องเติม (ดูได้จากตาราง)
แรงบิด
ขนาดท่อด้านนอก
(มม.)
ฝาปิด
ฝาปิดช่องเติม
ø 6.35
ø 9.52
ø 12.70
ø 15.88
มากกว่า ø 19.05
20 ถึง 25
20 ถึง 25
25 ถึง 30
30 ถึง 35
35 ถึง 40
10 ถึง 12
( 1 N•m = 10 kgf•cm )
่ อมไปยั
่
2 ให้ ใส่กา๊ ซเฉื่ อยในท่อทีเชื
งชุดปรับอากาศและชุด
ระบายความร้อน
่
่ ชิ
่ นส่
้ วนเชือมต่
่
3 ใช้ฟองสบูห
่ รือของเหลวเพือตรวจหารอยรั
วที
อ
ของชุดปรับอากาศและชุดระบายความร้อน
ระหว่างชุดปรับอากาศและ
ชุดระบายความร้อน (ตรวจ
สอบว่าสายไฟและสายรับ
หรือไม่)
• ตรวจสอบการเสียบสายถูก
ต้องหรือไม่
• ตรวจสอบการเสียบสายถูก
ต้องหรือไม่
• ตรวจสอบการเสียบสายถูก
ต้องหรือไม่
่
• ขจัดสิงแปลกปลอมออก
ไป (ในกรณีทมี
ี่ สงกี
ิ่ ดขวาง
LED1
ไฟแสดง
สถานะ
ของชุด
ปรับ
อากาศ
่
• ตรวจสอบสายการเชือมต่
อ
สัญญาณมีการสลับกัน
่
• ขณะทีโหมด
Smart Install ก�ำลังแสดงความคืบหน้าในการ
้
ติดตัง:
ประเภท
ความผิดปกติ
/
้
การแก้ ไขปั ญหาเบืองต้
นโดย
ช่างผูต
้ ด
ิ ตัง้
LED3
หน้าจอแสดงเป็น
และไฟ LEDs
ทัง้ หมดกะพริบ
การแสดงความคืบ
ไฟ LEDs บนชุดปรับ
หน้าในการติดตัง้
อากาศกะพริบตาม
จะแสดงเป็ นตัวเลข
ล�ำดับ จากนั้นไฟ LEDs
้
ระหว่าง 0 ถึง 99
ทังหมดจะกะพริ
บพร้อม
่ า
่ กษณะการ
โดยแสดงทีหน้
กัน ซึงลั
จอแสดงผลของชุด
กะพริบดังกล่าวจะเกิด
้
ปรับอากาศ
ซ�ำไปมา
่
้
• เมือการติ
ดตังโหมด
Smart Install ส�ำเร็จ : โหมด Smart
้ ดการติดตังพร้
้
่
Install จะสินสุ
อมเสียงดังเตือน และเครือง
EEPROM/ความผิดปกติ
ที่ Option
มอเตอร์)
• รีเซ็ต Options
IM_TH_DB68-06591B.indd 2
อุปกรณ์ทดสอบสำหรับ
่
่
• จุดต่อท่อเพือตรวจสอบการรั
วของสารท�
ำความเย็น
• การต่อสายไฟ
่ หม
• ฉนวนกันความร้อนทีใช้
ุ้ ท่อสารท�ำความเย็น
้ ง้
• การต่อท่อระบายน�ำทิ
• การต่อสายดิน
่
้
• การท�ำงานของเครืองปรั
บอากาศ (ตามขันตอนข้
างล่างนี้ )
่
(Power) บนรีโมทคอนโทรลเพือตรวจสอบดั
งต่อ
2 กดปุ่ ม
ไปนี้ :
ระวัง
• คอมเพรสเซอร์อาจเกิดความเสียหายได้ หากท�ำงานด้วยแรง
ดันด้านดูดเป็ นลบ
่
การสูบถ่ายสารท�ำความเย็นเข้าระบบเพือ
่
่
เคลือนย้
ายเครืองปรั
บอากาศ
่
1 เปิ ดเครืองปรั
บอากาศและเลือกโหมด Fast
2 ปล่อยให้คอมเพรสเซอร์ทำ� งานมากกว่า 5 นาที ถ้า
คอมเพรสเซอร์ทำ� งานน้ อยกว่า 5 นาที เนื่ องจากระบบป้ องกัน
้
ให้รอประมาณ 2 นาที แล้วท�ำตามขันตอนต่
อไป
3 เปิ ดฝาปิ ดวาล์วด้านความดันสูงและความดันต�ำ่
่ ดปรับอากาศติดสว่าง
• ไฟแสดงสถานะทีชุ
4 ใช้ประแจ L ปิ ดวาล์วด้านความดันสูง
• ใบพัดปรับทิศทางลมของชุดปรับอากาศหมุนเปิ ด พัดลม
่ ำงาน
เริมท�
5 หลังจากคอมเพรสเซอร์ทำ� งานประมาณ 1 นาที ให้เปิ ดวาล์ว
ด้านความดันต�ำ่
้
(Mode) เลือกโหมด Cool จากนั้นให้ทำ� ตามขันตอน
ย่อยดังต่อไปนี้ :
่ งค่
้ าอุณหภูมท
• ในโหมด Cool ให้กดปุ่ มอุณหภูมเิ พือตั
ิ ี่ 16 °C
3 กดปุ่ ม
• ตรวจสอบว่าหลังเวลาผ่านไป 3 ถึง 5 นาที ชุดระบายความ
่ ำงาน และมีลมเย็นเป่ าออกมาหรือไม่
ร้อนเริมท�
่
6 ปิ ดเครืองปรั
บอากาศโดยกดปุ่ ม
• หลังจากเวลาผ่านไป 12 ให้ตรวจสอบสภาพอากาศที่
่
เปลียนไปจากชุ
ดปรับอากาศ
ความผิดปกติจากสาร
ท�ำความเย็นไม่ไหล
• ตรวจสอบว่าวาล์วเปิ ด-ปิ ด
เปิ ดอยูจ
่ นสุดหรือไม่
• ตรวจสอบว่ามีการอุดตันใน
่ อม
่
ท่อสารท�ำความเย็นทีเชื
ต่อชุดปรับอากาศและชุด
ปรับอากาศจะกลับเข้าสูส
่ ถานะปกติ
่
้
• เมือการติดตังโหมด Smart Install ล้มเหลว : ข้อความ
แสดงความผิดปกติจะแสดงบนหน้าจอแสดงผลของชุด
ปรับอากาศ และโหมด Smart Install จะจบการท�ำงาน
ระบายความร้อนหรือไม่
่
• ตรวจสอบการรัวไหลของ
สารท�ำความเย็นไม่เพียง
พอ (ส�ำหรับรุน
่ อินเวอร์เตอร์
เท่านั้น)
หมายเหตุ
hรูปแบบ LED นีจ
้ ะปรากฏเมือ
่
มีความผิดปกติเกิดขึน
้ กับชุด
ระบายความร้อน
สารท�ำความเย็น
• ตรวจสอบว่ามีการเติม
่
ปริมาณสารท�ำความเย็นเพิม
่ เพียงพอส�ำหรับ
เติมเพือให้
่ ความยาวกว่าความยาว
ท่อทีมี
ตามรหัสและมาตรฐานท่อที่
ก�ำหนดไว้หรือไม่
่
• ตรวจสอบการรัวไหลของสาร
5 กดปุ่ ม
(Power) บนชุดปรับ
อากาศหรือบนรีโมทคอนโทรล
้
7 ถอดท่อน�ำยาออก
่
(Air swing) เพือตรวจสอบว่
าใบพsดปรับทิศทางลม
ั
1
ท�ำงานถูกต้องหรือไม่
ท�ำความเย็นระหว่างวาล์วและ
อุปกรณ์ทดสอบสำหรับ
ชุดปรับอากาศ
้
1 ตรวจสอบการติดตังตามหั
วข้อดังต่อไปนี้ :
่
่ ดตัง้
• ความมันคงแข็
งแรงของสถานทีติ
4 กดปุ่ ม
,
่ มาด้วย
• โหมด Smart Install จะท�ำงานกับรีโมทคอนโทรลทีให้
เท่านั้น
่
้
• ในระหว่างทีโหมด
Smart install ก�ำลังติดตังอยู
่
รีโมทคอนโทรลจะใช้งานไม่ได้
้
่ 4.3 การตรวจสอบขันสุ
้ ดท้าย
ขันตอนที
และการทดสอบการท�ำงาน
1 นาที
่
(Power) เพือหยุ
ดการทดสอบการท�ำงาน
การสูบถ่ายสารท�ำความเย็น
่ จด
่ บรวบรวมสารท�ำความเย็นใน
การด�ำเนินการทีมี
ุ ประสงค์เพือเก็
้
ระบบทังหมดของชุ
ดระบายอากาศ การด�ำเนินการนี้ ต้องให้แล้ว
ช่องเติมของเหลว
<ความดันสูง>
ช่องเติมแก๊ส
่
<ความดันตำ>
้ ้ เพือหลี
่
่
เสร็จก่อนถอดท่อสารท�ำความเย็นออก ทังนี
กเลียงการ
สูญเสียสารท�ำความเย็นสูบ
่ รรยากาศ
่
1 ปิ ดวาล์วของเหลวด้วยประแจหกเหลียม
2
่
่ ดลมก�ำลังพัดด้วย
2 เปิ ดเครืองปรั
บอากาศในขณะท�ำความเย็นซึงพั
่ ำงานทันที โดยมีเงือนไขว่
่
ความเร็วสูง (คอมเพรสเซอร์จะเริมท�
า
้
้ าสุด)
เวลาต้องผ่านไปแล้ว 3 นาที นั บตังแต่
หยุดท�ำงานครังล่
3 หลังจากท�ำงานได้ 2 นาที ให้ปิดวาล์วด้านดูดด้วยประแจตัวเดียวกัน
่
4 ปิ ดเครืองปรั
บอากาศและปิ ดสวิตช์แหล่งจ่ายไฟ
ปิด
5 ถอดท่อออก หลังจากถอดแล้ว ควรป้ องกันฝุ่ นละอองไม่ ให้จบ
ั
เกาะวาล์วและปลายท่อ
ข้อต่อของท่อ
❈
: ปิ ด,
: กะพริบ,
: เปิ ด
11/22/2016 9:13:38 AM
Download PDF

advertising