Samsung | RL4003SBABS | Samsung ตู้เย็น 2 ประตู RL4003SBABS/ST พร้อมด้วย Digital Inverter , 433.3 L คู่มือการใช้

สารบญ
ั
ขอ้มลูดา้นความปลอดภยั......................................................................................2
การตด
ิ ตง้ัตเู้ยน
็ ของทา่น.........................................................................................9
การใชง้านตเู้ยน
็ ของทา่น......................................................................................13
การแกไ้ขปญ
ั หาเบอ้ืงตน......................................................................................17
้
กอ่นเรม่ิใชง้านตเู้ยน็น้ี โปรดอา่น
คมู่อืการใชง้านอยา่งละเอยีด และ
เกบ็ไวส้ำหรบัอา้งองิในอนาคต
ควรใชต้เู้ยน็นเ้ีพอ่ืจดุประสงคท์ไ่ีด้
บรรยายไวใ้นคมู่อืนเ้ีทา่นน้ั ตเู้ยน็น้ี
ไมค่วรถกูใชง้านโดยบคุคลทพุพลภาพ
เดก็หรอืบคุคลทม่ีพีฒ
ั นาการชา้กวา่
บคุคลทว่ัไป นอกจากไดร้บัการควบคมุ
ดแูลเกย่ีวกบัความปลอดภยัในการ
ทำงานจากผปู้กครองอยา่งใกลช้ดิ
เนอ่ืงจากคมู่อืการใชง้านนค้ีรอบคลมุ
หลากหลายรนุ่ของสนิคา้ ดงันน้ัคณ
ุ ลกัษณะ
พเิศษของตเู้ยน็ทา่น อาจแตกตา่งไปจาก
การบรรยายในคมู่อืนบ้ีา้ง
ภาษาไทย - 2
บง่ชถ้ีงึอนัตรายถงึขน้ัเสยีชวีติ
หรอืบาดเจบ็สาหสั
บง่ชถ้ีงึความเสย่ีงของการไดร้บับาดเจบ็
ทางรา่งกายหรอืขา้วของเสยีหาย
หา้มทำ
หา้มถอด
หา้มสมัผสั
ควรปฏบิตัติาม
ควรถอดปลก๊ักอ่นทำการใดๆ
ควรตอ่สายกราวดเ์พอ่ืปอ้งกนัไฟชอ็ต
ควรตดิตอ่ศนูยบ์รกิาร
เพอ่ืขอรบัความชว่ยเหลอื
หมายเหตุ
สญ
ั ลกัษณเ์หลา่นเ้ีตอืนเพอ่ืความปลอดภยั
ของผใู้ชง้าน
กรณ
ุ าปฏบิตัติามอยา่งระมดัระวงั
หลงัจากอา่นแลว้ โปรดเกบ็คมู่อืนไ้ีวเ้พอ่ืใช้
อา้งองิในอนาคต
ขอ้มลูดา้นความปลอดภยั
อยา่งปลอดภยั ไซโคลเพนเทนทใ่ีชเ้ปน็
กา๊ซเปา่ฉนวนตอ้งมกีารทง้ิแบบพเิศษ
โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทท่ีอ้งถน่ิของทา่น เพอ่ื
ทำการทง้ิอยา่งปลอดภยัตอ่สง่ิแวดลอ้ม
ควรแนใ่จวา่ไมม่ทีอ่นำ้ยาทด่ีา้นหลังของ
ตเู้ยน็หกัหรอืเสยีหายกอ่นทำการทง้ิ
ทอ่นำ้ยาควรจะทำลายในพน้ืทเ่ีปดิ
สำหรบัรนุ่ทใ่ีชส้ารทำความเยน็
เมอ่ืทา่นตอ้งการทง้ิตเู้ยน็ ควรถอดประตู
R-600a เทา่นน้ั
ขอบยางสลกัหรอืตวัจบัยดึประตู เพอ่ืปอ้งกนั
ตเู้ยน็นบ้ีรรจไุอโซบวิเทนในปรมิาณเลก็นอ้ย
เดก็ หรอืสตัว์ เขา้ไปตดิอยภู่ายใน
(R-600a) เปน็กา๊ซธรรมชาตทิม่ีคีวามเขา้กนั
ควรควบคมุเดก็ไมใ่หเ้ขา้ไปเลน่ทต่ีเู้ยน็
ไดก้บัสง่ิแวดลอ้มคอ่นขา้งสงู อยา่งไรกต็าม
เพราะหากตดิอยภู่ายใน อาจไดร้บับาดเจบ็
มนัสามารถตดิไฟได้ เมอ่ืทำการขนสง่และ
และขาดอากาศหายใจจนตายได้
ตดิตง้ั ควรเอาใจใสแ่ละแนใ่จวา่ไมม่สีว่นไหน
โปรดเกบ็วสัดหุอ่หมุ้ทง้ัหมดของตเู้ยน็ใหห้า่ง ของวงจรไฟฟา้ไดร้บัความเสยีหาย หากมี
จากเดก็ เนอ่ืงจากมนัอาจเปน็อนัตรายตอ่
นำ้ยารว่ัออกมา อาจทำใหต้ดิไฟหรอืเปน็
เดก็ได้
สาเหตใุหต้าไดร้บับาดเจบ็ได้ เมอ่ืมสีาร- หากเดก็นำถงุไปสวมหวั อาจขาดอากาศ
ทำความเยน็รว่ัออกจากทอ่ หลกีเลย่ีงการ
หายใจและตายได้
กอ่ใหเ้กดิเปลวไฟและตอ้งเคลือ่นยา้ย
ก รณ
ุ าทง้ิวสัดหุอ่หมุ้ทง้ัหมดของตเู้ยน็น้ี
วตัถไุวไฟไปอยใู่นพน้ืทท่ีม่ีอีากาศระบาย
ดว้ยวธิทีเ่ีปน็มติรตอ่สง่ิแวดลอ้ม
ไดท้นัที
ควรทง้ิชน้ัวางในพน้ืทท่ีเ่ีดก็ไมส่ามารถ
ิ ขอ้ผดิพลาด อาจกอ่ใหเ้กดิไฟไหม้
- หากเกด
ปนีเลน่ได้ ควรแนใ่จวา่ไมม่ทีอ่นำ้ยาท่ี
หรอืระเบดิได้ เพอ่ืหลกีเลย่ีงการเกดิเปลวไฟ
ดา้นหลงัของตวัตหู้กัหรอืเสยีหายกอ่นนำไปทง้ิ
ท่ีเกดิจากกา๊ซและอากาศรวมตวักนั เมอ่ืมี
ตเู้ยน็นใ้ีชส้ารทำความเยน็ R-600a หรอื
การรว่ัของวงจรทำความเยน็เกดิขน้ึ
R-134a ควรเชค็ฉลากคอมเพรสเซอรท์่ี
ดา้นหลงัตเู้ยน็ หรอืฉลากของตเู้ยน็ดา้นในตู้
วา่ใชส้ารทำความเยน็ชนดิไหน ถา้ตเู้ยน็น้ี
ใชส้ารทำความเยน็ R-600a ควรตดิตอ่
เจา้หนา้ทท่ีอ้งถน่ิของทา่น เพอ่ืทำการทง้ิ
ภาษาไทย - 3
ขนาดของห้องที่ติดตั้งตู้เย็น อาจขึ้นอยู่กับ
ปริมาณของน้ำยาทำความเย็นที่ใช้ในตู้เย็น
ไม่ควรใช้งานตู้เย็น ที่มีสัญญาณความ
เสียหายเกิดขึ้น หากสงสัยควรติดต่อผู้ขาย
ขนาดของห้องที่ติดตั้งตู้เย็นควรมีสัดส่วน
1 m3 ต่อ 8 g ของสารทำความเย็น R-600a
ตู้เย็นนี้ควรติดตั้งอย่างถูกวิธีตามแนะนำ
ในคู่มือก่อนการใช้งาน
-
ภาษาไทย - 4
ขอ้มลูดา้นความปลอดภยั
ภาษาไทย - 5
ภาษาไทย - 6
ขอ้มลูดา้นความปลอดภยั
ภาษาไทย - 7
ภาษาไทย - 8
การติดตั้ง
ภาษาไทย - 9
ภาษาไทย - 10
การติดตั้ง
ภาษาไทย - 11
ภาษาไทย - 12
การใช้งาน
ภาษาไทย - 13
ภาษาไทย - 14
การใช้งาน
ภาษาไทย - 15
ภาษาไทย - 16
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ภาษาไทย - 17
ตดิตอ่เครอืขา่ยซมัซงุทว่ัโลก
หากมคีำแนะนำหรอืขอ้สงสยัเกย่ีวกบัผลติภณ
ั ฑซ์มัซงุ ตดิตอ่สอบถามไดท้่ี
ศนูยบ์รกิารลกูคา้สมัพนัธ์ (SAMSUNG Customer Contact center)
บรษิทั ไทยซมัซงุอเิลคโทรนคิส์ จำกดั
195 อาคารเอม็ไพรท์าวเวอร์ ชน้ั 33-35 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120
0-2689-3232, 1800-29-3232
www.samsung.com/th/support
Code No. DA68-02676H REV(0.5)
Download PDF

advertising