Samsung | SC4180 | Samsung VCC4180V39 พร้อมด้วย Easy Dust Blowing, 1800 วัตต์ คู่มือการใช้งาน (Windows 7)

SC41**
imagine the possibilities
DJ68-00471H (TH)-03.indd 1
2017. 1. 19. �� 7:39
ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย
1. อานคู
ยดกอนการใช
งาน กอนเป
าของ
่ มื่ อการใชงานทุกขั้นตอนอยางละเอี
่
่
่ ดสวิตช ตองมั่นใจวากระแสไฟฟ
่
เครื่องดูดฝุนของคุณ เปนประเภทเดียวกันกับที่ระบุไวขางใตเครื่องดูดฝุน
2. คำเตือน: อยาใช
่ เครื่องดูดฝุนกับพื้นหรือพรมที่เปยก
หามใชดูดน้ำ
3. เครื่องดูดฝุนนี้ไม่เหมาะสำหรับการใชงานของเด็กหรือบุคคลทุพพลภาพโดยไม่มีผูดูแล
การใชงานเครื่องดูดฝุนของเด็กตองมีคนคอยดูแลเสมอเพื่อไม่ใหเด็กเล่นกับเครื่องดูดฝุนเป็นของเล่น
4. อย่าใชเครื่องดูดฝุนเมื่อไม่มีถุงเก็บฝุนอยู่ภายใน ควรเปลี่ยนหรือทำความสะอาดถุงเก็บฝุนก่อนที่จะเต็มเพื่อคง
สภาพการทำงานสูงสุดของเครื่องไว
5. อยาใชเครือ่ งดูดฝนุ ดูดวัตถุทม่ี เี ชือ้ ไฟอยู่ อาทิเชนไม
ทหรือกนบุหรีท่ ย่ี งั ไมดั่ บและ
่ ขดี ไฟขีเ้ ถาทีย่ งั ไมมอดสนิ
่
ควรเก็บรักษาเครือ่ งดูดฝนุ ไวในทีท่ ห่ี างจากแหล
งที
ม
่
ค
ี
วามร
อ
นจั
ด
เพื
อ
่
ป
อ
งกั
น
การผิดรูปและสีหมองของตัวเค
่
่
รือ่ งภายนอกที่ทำมาจากพลาสติก
6. หลีกเลีย่ งการนำของหนักหรือวัตถุแหลมคมกระแทกหรือวางทับกับเครือ่ งดูดฝนุ เพราะอาจทำความเสียหายใหกบั
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไดอย่ายืนทับบนท่อหรือวางของหนักทับท่อดูดหรือมีวัตถุมาปดกั้นท่อดูด
ก๊ ไฟออกจากเตาเสียบ การถอดปลัก๊ ไฟจากเตาเสียบใหจบั ทีต่ วั ปลัก๊ แลวดึง
7. ปดสวิตชของเครือ่ งดูดฝนุ กอนถอดปลั
่
ไมควรดึ
ย่ นถุงเก็บฝนุ หรือทำความสะอาดเครือ่ งตองแนใจว
่ งที่สายไฟ ทุกครัง้ กอนทำการเปลี
่
่ าไม
่ ได
่ เสียบปลัก๊ ไฟ
ทิ้งไว
8. ทุกครั้งกอนทำการเปลี
่ยนถุงเก็บฝุนหรือทำความสะอาดเครื่องตองแนใจว
่
่ าไม
่ ได
่ เสียบปลั๊กไฟทิ้งไว
9. ไมจำเป
่ นตองใชสายไฟเพิ่ม
10. หากเครื่องดูดฝุนของท่านทำงานผิดปกติใหปดสวิตชและติดต่อเจาหนาที่ศูนยบริการหรือตัวแทนจำหน่าย
บบริการไดจากชางบริ
11. หากเครือ่ งมีการชำรุดหรือผิดปกติใหสงเครื
่ อ่ งดังกลาวขอรั
่
่ การหรือติดตอตั
่ วแทนจำหนาย
่
เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดกับคุณ
12. เครือ่ งดูดฝนุ นีม้ รี ะบบตัดวงจรไฟฟาโดยอัตโนมัติ เมือ่ เกิดความรอนผิดปกติในตัวเครือ่ ง การอุดตันของแผนกรอง
่
หรือทอดู
่ ดฝุน อาจเปนสาเหตุทำใหเกิดความรอนผิดปกติในตัวเครื่องได
เมื่อนำสิ่งของอุดตันออกและมอเตอรเย็นลงแลวเครื่องดูดฝุนจะเริ่มทำงานใหม่โดยอัตโนมัติ
1
DJ68-00471H (TH)-03.indd 22
DJ68-00471H(0.1).indd
2017.
1. 19. 10:25:29
�� 7:39 AM
2013.3.9
1การเชื่อมทอ่ ดูดฝุน
ทางเลือก
ทางเลือก
สำหรับอุปกรณบางอย
างอาจเปลี
่ยนไปตามรุนได
์
่
่
เพื่อวางเครื่องงายขึ
่ ้นเก็บหัวแปรงดูดฝุนที่ตัวเครื่องในแนวตั้งดวย
ชองเก็
่ บอุปกรณ
2
DJ68-00471H (TH)-03.indd 33
DJ68-00471H(0.1).indd
2017.
1. 19. 10:25:29
�� 7:39 AM
2013.3.9
2 วิธีใชงานเครื่องดูดฝุน
2-2 สวิตชเปิด/ปิด
2-1 การใชสายไฟ
หมายเหตุ :
เมื่อถอดปลั๊กไฟออกจากเตาเสียบ
ใหจับที่ตัวปลั๊ก หามจับสายไฟและดึง
แรงจนเกินไปเด็ดขาด
2-3 วิธีควบคุมพลังงาน (เฉพาะประเภทที่ปรับได)
MIN = สำหรับผาที่อ่อนนุ่ม เช่น ผาม่าน
MAX = สำหรับพื้นหรือพรม
MIN
MAX
2-4 วิธีควบคุมแรงดูดฝุน
เพื่อลดแรงดูดฝุนในการทำความสะอาดผาผืนเล็กหรือ
พรมขนาดเล็ก ใหเลื่อนสวิตชจนกว
าช
ด
์
่ องอากาศจะเป
่
2-5 วิธีใชตัวเปาลม
ติดตั้งที่ดานหลังทางซายมือของเครื่องดูดฝุน
1. ถอดทอออกจากตั
วเครื่องดูดฝุน
่
2. ประกอบที่หนีบทอเข
่ ากับชองเป
่ า
3
DJ68-00471H (TH)-03.indd 44
DJ68-00471H(0.1).indd
2017.
1. 19. 10:25:31
�� 7:39 AM
2013.3.9
2-6 วิธีการใชหัวแปรงดูด
ทางเลือก
ทางเลือก
ทางเลือก
หัวแปรงดูด
หัวดูดพรม
ทอดู
่ ดปากแบน
ทางเลือก
ถอดฝาครอบออกเพื่อทำความสะอาดไดโดยงาย
่
ทางเลือก
แปรงดูดพรมพื้น ผาปูที่นอนหรือพรมพื้น
ใชกรรไกรตัดขนสัตวหรือ
ดายหลอดที่ลอมแปรงอยู่
คุณสมบัติอาจเปลี่ยนไปตามรุนได
่
4
DJ68-00471H (TH)-03.indd 55
DJ68-00471H(0.1).indd
2017.
1. 19. 10:25:32
�� 7:39 AM
2013.3.9
หัวดูดพรม
ทอ่ ดูดปากแบน
- ท่อดูดปากแบนสำหรับทำ
- ประกอบหัวดูดพรมกับ
ความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงยาก ทอดู
งาน
่ ดปากแบนกอนใช
่
เช่น ซอกมุมต่างๆ
- หัวดูดพรมสำหรับทำความ
สะอาดเครื่องเรือนชั้นวางของ
ชั้นวางหนังสือ เปนตน
3 ตัวชี้ระดับฝุน
เมื่อตัวชี้ระดับฝุนเปลี่ยนสีใหถอดทำความสะอาด
หรือเปลี่ยนถุงเก็บฝุนใบใหม่
3-1 การเปลี่ยนถุงเก็บฝุน
1
2
3
4
3-2 ถุงเก็บฝุนทำดวยผา (ทางเลือก)
หากถุงเก็บฝุนชนิดผาเต็ม นำไปลางทำความสะอาดใชต่อได
คำเตือน: หามใชงานเครื่องดูดฝุนโดยไม่มีถุงเก็บฝุนใส่
5
DJ68-00471H (TH)-03.indd 66
DJ68-00471H(0.1).indd
2017.
1. 19. 10:25:34
�� 7:39 AM
2013.3.9
างใน (ทางเลือก)
4 วิธีทำความสะอาดแผนกรองข
่
1
2
3
4
างในสกปรกอุดตัน อาจเปนสาเหตุทำใหกำลังดูด
หมายเหตุ: ระวังอยาให
่ แผนกรองข
่
ลดลง และอาจทำใหมอเตอรเสียหายได
- หากเครื่องดูดฝุนของทานมี
่ ปญหา
ปญหา
สาเหตุที่เป็นไปได
การแกไข
ตรวจสอบสายไฟ ปลั๊กไฟ และ
ที่เสียบปลั๊กไฟ ปล่อยทิ้งไว้ให
เย็นลง
เครื่องขัดของไมทำงาน
่
ไฟไมเข
่ า เกิดความรอนจัด
กำลังดูดฝุนคอยๆ
่ ลดลง
ถุงเก็บฝุนเต็มหรือท่อดูดฝุนอุด
นำสิ่งของที่อุดตันออก
ตัน
สายไฟเก็บไมหมด
่
สายไฟพันกันหรือชำรุด
ดึงสายไฟ 2-3 ม. แลวกดปุม
เก็บสายไฟ
เครื่องไม่สามารถดูดฝุนได
ท่อดูดฝุนเกิดรอยแตกหรือมีรู
ตรวจสอบท่อดูดฝุนและเปลี่ยน
ทอดู
่ ดฝุน หากจำเปน
6
DJ68-00471H (TH)-03.indd 77
DJ68-00471H(0.1).indd
2017.
1. 19. 10:25:38
�� 7:39 AM
2013.3.9
56 czozy'
7
DJ68-00471H (TH)-03.indd 88
DJ68-00471H(0.1).indd
2017.
1. 19. 10:25:39
�� 7:39 AM
2013.3.9
MEMO
DJ68-00471H (TH)-03.indd 99
DJ68-00471H(0.1).indd
2017.
1. 19. 10:25:39
�� 7:39 AM
2013.3.9
MEMO
DJ68-00471H (TH)-03.indd 10
DJ68-00471H(0.1).indd
9
2017.
1. 19. 10:25:39
�� 7:39 AM
2013.3.9
MEMO
DJ68-00471H (TH)-03.indd 11
DJ68-00471H(0.1).indd
9
2017.
1. 19. 10:25:39
�� 7:39 AM
2013.3.9
DJ68-00471H-03
Code No. DJ68-00471H
REV(0.1)
DJ68-00471H(0.1).indd 11
DJ68-00471H (TH)-03.indd 12
2013.3.9 10:25:39 AM
2017. 1. 19. �� 7:39
Download PDF

advertising