Samsung | AX041FCVAUW/TS | Samsung เครื่องฟอกอากาศ AX041FCVAUW/TS JUPITER, 41 ตรม. คู่มือการใช้

คุณสมบัตผ
ิ ลิตภัณฑ์
ทีส
่ ด
ุ ของอากาศสะอาดบริสท
ุ ธิ์ เทคโนโลยีฟอกอากาศและกำ�จัดเชือ
้ โรคในเวลาเดียวกัน !
ffเทคโนโลยีการฟอกอากาศ 3 ขัน
้ ตอนและการฆ่าเชือ
้ โรคด้วยประจุลบ
ปรับปรุงคุณภาพของอากาศในห้องผ่านระบบการกรอง 3 ขัน
้ ตอนทีม
่ ต
ี วั กรองชัน
้ แรก (กำ�จัดฝุน
่ )  ตัวกรอง HEPA
(กำ�จัดอนุภาค)  ตัวกรองกลิน
่ (กำ�จัดก๊าซและกลิน
่ ทีเ่ ป็นอันตราย) และไวรัสดอคเตอร์ทป
่ี ล่อยประจุเพือ
่ การ
ฆ่าเชือ
้ โดยตรง
ffเทคโนโลยีการกรองอากาศทีน
่ า
่ อัศจรรย์จากไวรัสดอคเตอร์:
ไวรัสดอคเตอร์ทเ่ี ป็นเอกสิทธิข
์ อง Samsung Electronics จะปล่อยแอคทีฟไฮโดรเจน (H) และประจุของออกซิเจน
(O2-) ซึง่ จะรวมตัวกันเป็นอนุมล
ู ของไฮโดรเปอร็อกซี (HOO-) ทีจ
่ ะจับตัวกับอนุภาคทีเ่ ป็นอันตรายซึง่ ลอยอยูใ่ น
อากาศและทำ�ลายพันธะไฮโดรเจนของโครงสร้างโปรตีน
ระบบกรองสมรรถนะสูง
ffการเก็บฝุน
่ ทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ:
ตัวกรอง HEPA จะเก็บอนุภาคละเอียดทีม
่ องไม่เห็น เช่น ฝุน
่ ในอากาศ
ffการขจัดกลิน
่ :
ตัวกรองแอคทีฟคาร์บอนประสิทธิภาพสูงจะขจัดกลิน
่ อาหารและบุหรีไ่ ด้อย่างรวดเร็ว
ffไวรัสดอคเตอร์:
ปล่อยแอคทีฟไฮโดรเจนและประจุออกซิเจนเพือ
่ กำ�จัดเชือ
้ โรค ไวรัส และสารก่อภูมแ
ิ พ้ทล
่ี อยอยูใ่ นอากาศ
ffเซนเซอร์ความไวสูง:
เซนเซอร์ฝน
ุ่ ละอองและเซนเซอร์กลิน
่ จะตรวจหาฝุน
่ และกลิน
่ แสดงระดับมลพิษในอากาศในปัจจุบน
ั และทำ�งานใน
โหมดประสิทธิภาพสูงสุด
สารบัญ
ข้อควรระวังเพือ
่ ความปลอดภัย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ตรวจสอบก่อนใช้งาน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ชือ
่ ของชิน
้ ส่วนต่างๆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
การทำ�งานของเครือ
่ งกรองอากาศ �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15
ฟังก์ชน
ั การเตือนการทำ�ความสะอาดแผ่นกรองชัน
้ แรก �������������������������������������������������������������������������������� 15
ฟังก์ชน
ั การเตือนการเปลีย
่ นแผ่นกรอง 2-in-1 (HEPA+กรองกลิน
่ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ฟังก์ชน
ั ล็อคป้องกันเด็ก . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
โหมด Sleep (นอนหลับ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
การทำ�ความสะอาดและการบำ�รุงรักษา 1���������������������������������������������������������������������������������������������������� 17
การแก้ไขปัญหา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2
ACR JUPITER-SEA_IB_03921A-04_TH.indd 2
2015-08-03 오전 9:34:03
ข้อควรระวังเพือ
่ ความปลอดภัย
คำ�เตือน
อันตรายหรือการกระทำ�ที่ไม่ปลอดภัยที่อาจ
ทำ�ให้เกิด การบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
ไทย
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยนี้มีให้เพื่อการรักษาความปลอดภัยผู้ใช้
และป้องกันทรัพย์สินเสียหาย โปรดอ่านคู่มือนี้โดยละเอียด ก่อนที่จะใช้
เครื่องกรองอากาศ
อันตรายหรือการกระทำ�ที่ไม่ปลอดภัยที่อาจ
ข้อควรระวัง ทำ�ให้เกิด การบาดเจ็บเล็กน้อยหรือทำ�ให้
สิ่งของเสียหาย
ปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�
ห้ามทำ�
ตรวจสอบว่าเครื่องมีการลงกราวด์เพื่อป้องกัน
ไฟฟ้าดูด
ถอดปลั๊กอุปกรณ์
ห้ามถอดประกอบ
สำ�หรับการติดตั้ง
คำ�เตือน
เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังซึ่งมีข้อกำ�หนด
ด้านพลังงานตรงกับหรือสูงกว่าของผลิตภัณฑ์ และใช้เต้ารับ
สำ�หรับอุปกรณ์นี้เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ โปรดอย่าใช้
สายพ่วงในการต่อไฟ
XX
การใช้เต้ารับไฟฟ้าที่ผนังร่วมกับอุปกรณ์อื่นโดยผ่านแถบปลั๊ก
ไฟหลายแถบหรือสายไฟสำ�หรับต่ออาจทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อต
หรือเพลิงไหม้
XX
ห้ามใช้เครื่องแปลงไฟฟ้า อาจทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือ
เพลิงไหม้
XX
ถ้าแรงดันไฟฟ้า/ความถี่/กระแสไฟฟ้าปกติไม่ตรงกัน อาจทำ�ให้
เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
3
ACR JUPITER-SEA_IB_03921A-04_TH.indd 3
2015-08-03 오전 9:34:03
ข้อควรระวังเพือ
่ ความปลอดภัย
สำ�หรับการติดตั้ง
คำ�เตือน
ห้ามติดตั้งอุปกรณ์นี้ใกล้เครื่องทำ�ความร้อน วัตถุไวไฟ ห้าม
ติดตั้งอุปกรณ์นี้ในที่ชื้น มีน้ำ�มัน หรือมีฝุ่นมาก ในตำ�แหน่งที่
ได้รับแสงแดดหรือน้ำ� (น้ำ�ฝน) โดยตรง ห้ามติดตั้งอุปกรณ์นี้
ในตำ�แหน่งที่อาจมีก๊าซรั่วไหล
XX
มิฉะนั้นอาจทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
สำ�หรับการติดตั้ง
ข้อควรระวัง
ควรติดตั้งอุปกรณ์นี้ในที่ซึ่งสามารถดึงสายไฟของอุปกรณ์
ออกได้โดยง่าย
XX
มิฉะนั้นอาจทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือเพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้า
รั่ว
ติดตั้งและปรับระดับเครื่องบนพื้นที่สามารถรับน้ำ�หนักได้
XX
มิฉะนั้นอาจทำ�ให้มีการสั่นสะเทือนผิดปกติ เสียงรบกวน หรือมี
ปัญหากับผลิตภัณฑ์
ควรมีพื้นที่ว่างรอบๆ อุปกรณ์อย่างน้อย 15 ซม.
XX
ถ้าช่องว่างสำ�หรับการรับอากาศไม่เพียงพอ ความสามารถใน
การปรับความชื้นอาจลดลง
XX
ถ้าอุปกรณ์อยู่ใกล้ผนังมากเกินไป วอลล์เปเปอร์อาจเสียหายได้
เมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบว่าไม่มีวัตถุหนักทับสาย
ไฟอยู่
XX
มิฉะนั้นอาจทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
4
ACR JUPITER-SEA_IB_03921A-04_TH.indd 4
2015-08-03 오전 9:34:03
สำ�หรับอุปกรณ์จ่ายไฟ
คำ�เตือน
ไทย
นำ�สิ่งแปลกปลอมทั้งหมด เช่น ฝุ่นละอองหรือน้ำ�ออกจากขั้ว
ของปลั๊กไฟและหน้าสัมผัสเป็นประจำ� โดยใช้ผ้าแห้ง
XX
ถอดปลั๊กไฟและทำ�ความสะอาดด้วยผ้าแห้ง
XX
มิฉะนั้นอาจทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
เมื่ออุปกรณ์ ปลั๊กไฟหรือสายไฟเสียหาย โปรดติดต่อศูนย์
บริการใกล้บ้านคุณ
ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังอย่างแน่นหนา ห้ามใช้
ปลั๊กไฟที่เสียหาย สายไฟ หรือเต้ารับไฟฟ้าที่เสียหาย หลวม
XX
มิฉะนั้นอาจทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
ห้ามดึงสายไฟ เมื่อถอดปลั๊กไฟของผลิตภัณฑ์
XX
ถอดสายไฟด้วยการจับที่ตัวปลั๊ก
XX
มิฉะนั้นอาจทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
ห้ามดึงหรือหักงอสายไฟมากเกินไป ห้ามบิดหรือผูกสายไฟ
เป็นปม
อย่าเกี่ยวสายไฟไว้กับวัตถุที่เป็นโลหะ วางของหนักบนสาย
ไฟ สอดสายไฟไว้ระหว่างสิ่งของ หรือดันสายไฟไว้ในช่อง
ด้านหลังของอุปกรณ์
XX
อาจทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
สำ�หรับอุปกรณ์จ่ายไฟ
ข้อควรระวัง
เมื่อไม่ได้ใช้เครื่องกรองอากาศเป็นเวลานาน หรือระหว่างที่มี
พายุฟ้าคะนอง โปรดถอดสายไฟออก
XX
มิฉะนั้นอาจทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
อาจเกิดอันตรายถ้าสายไฟเสียหาย ดังนั้นควรติดต่อศูนย์
บริการหรือช่างที่มีความชำ�นาญเพื่อให้มาเปลี่ยนสายไฟ
5
ACR JUPITER-SEA_IB_03921A-04_TH.indd 5
2015-08-03 오전 9:34:04
ข้อควรระวังเพือ
่ ความปลอดภัย
สำ�หรับการทำ�งาน
คำ�เตือน
ถ้าอุปกรณ์มีน้ำ�ล้น ให้ปิดอุปกรณ์และติดต่อศูนย์บริการ
ถ้าอุปกรณ์มีเสียงผิดปกติ มีควันหรือกลิ่นไหม้ ให้ถอดปลั๊ก
ทันที และติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้าน
XX
มิฉะนั้นอาจทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
ถ้ามีก๊าซรั่ว (เช่น ก๊าซโพรเพน ก๊าซหุงต้ม ฯลฯ) ให้ระบาย
อากาศทันที โดยไม่สัมผัสกับปลั๊กไฟ
XX
ห้ามใช้พัดลมไฟฟ้า
XX
อาจเกิดประกายไฟที่ทำ�ให้ระเบิดหรือเพลิงไหม้
ห้ามถอดปลั๊กอุปกรณ์ระหว่างการทำ�งาน
XX
เมื่อเสียบปลั๊กอุปกรณ์อีกครั้ง อาจเกิดเปลวไฟ และอาจทำ�ให้
เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้ได้
เมื่อต้องมีการซ่อมบำ�รุง โปรดติดต่อศูนย์บริการ
XX
หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำ�ให้ผลิตภัณฑ์ทำ�งานผิดปกติ น้ำ�รั่ว
ไฟฟ้าช็อต หรือเพลิงไหม้
ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟด้วยมือเปียก
XX
อาจทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
ห้ามกระแทกหรือดึงอุปกรณ์โดยใช้แรงมากเกินไป
XX
มิฉะนั้นอาจทำ�ให้เกิดเพลิงไหม้ ได้รับบาดเจ็บ หรือเกิดปัญหา
กับผลิตภัณฑ์
หลังจากนำ�เครื่องกรองอากาศออกจากบรรจุภัณฑ์ ให้เก็บ
วัสดุในการบรรจุให้พ้นมือเด็ก
XX
ถ้าเด็กนำ�ถุงพลาสติกมาสวมศีรษะ อาจทำ�ให้หายใจไม่ออก
ห้ามสอดนิ้วหรือสิ่งแปลกปลอมในช่องอากาศเข้าหรือช่อง
อากาศออก
XX
ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษอย่าให้เกิดอันตรายกับเด็ก
เนื่องจากเด็กอาจสอดนิ้วเข้าสู่ผลิตภัณฑ์
6
ACR JUPITER-SEA_IB_03921A-04_TH.indd 6
2015-08-03 오전 9:34:04
ไทย
ห้ามวางวัตถุใกล้อุปกรณ์ส่วนนอกอาคาร ซึ่งอาจจะทำ�ให้เด็ก
ปีนขึ้นบนเครื่องได้
XX
เด็กๆ อาจตกลงมาและได้รับบาดเจ็บ หรือผลิตภัณฑ์อาจ
ตกหล่นและทำ�ให้เด็กได้รับบาดเจ็บ
ห้ามใส่สิ่งแปลกปลอม เช่น โลหะในผลิตภัณฑ์
XX
อาจทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือบาดเจ็บได้
ถ้ามีน้ำ�ไหลเข้าสู่อุปกรณ์จ่ายไฟ ให้ถอดสายไฟและรอให้
ผลิตภัณฑ์แห้งสนิทก่อนที่จะใช้งาน
XX
มิฉะนั้นอาจทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
โปรดอย่าวางวัตถุหนักไว้บนผลิตภัณฑ์
XX
มิฉะนั้นอาจทำ�ให้เครื่องทำ�งานผิดปกติ หรือมีเสียงดังขณะ
ทำ�งาน
โปรดอย่าซ่อมแซม ถอดประกอบ หรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์
ด้วยตนเอง
XX
ห้ามใช้ฟิวส์ (เช่น สายทองแดง ลวดโลหะ ฯลฯ) นอกเหนือจาก
ฟิวส์มาตรฐาน
XX
มิฉะนั้นอาจทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ เครื่องทำ�งานผิด
ปกติ หรือเกิดการบาดเจ็บ
ถ้ามีสิ่งแปลกปลอมหรือน้ำ�เข้าผลิตภัณฑ์ ให้ถอดปลั๊กไฟและ
ติดต่อศูนย์บริการ
XX
มิฉะนั้นอาจทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
7
ACR JUPITER-SEA_IB_03921A-04_TH.indd 7
2015-08-03 오전 9:34:04
ข้อควรระวังเพือ
่ ความปลอดภัย
สำ�หรับการทำ�งาน
ข้อควรระวัง
เว้นระยะห่างประมาณ 2 เมตรจากอุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นอื่น เช่น
โทรทัศน์ เครื่องเล่นวิดีโอ เครื่องเสียง เป็นต้น
XX
มิฉะนั้นอาจทำ�ให้คุณภาพของภาพลดลงหรือมีเสียงรบกวน
เว้นระยะห่างระหว่างผลิตภัณฑ์และผนังมากกว่า 5 ซม. (ขอ
แนะนำ�ให้เว้นอย่างน้อย 15 ซม.)
XX
ผลิตภัณฑ์นี้จะดึงอากาศจากด้านหลังเพื่อกรองอากาศ ดังนั้น
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด โปรดติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่กลางห้อง
แต่เมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์ไว้ข้างผนัง โปรดเว้นระยะห่างอย่างน้อย
5 ซม. (ขอแนะนำ�ให้เว้นอย่างน้อย 15 ซม.) ระหว่างผลิตภัณฑ์
และผนัง
ห้ามพ่นสารระเหย เช่น ยาฆ่าแมลงที่ผลิตภัณฑ์
XX
นอกจากจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์แล้ว ยังอาจทำ�ให้เกิดไฟฟ้า
ช็อต เพลิงไหม้ หรืออาจทำ�ให้ผลิตภัณฑ์ทำ�งานผิดปกติ
ห้ามเอียงหรือพลิกอุปกรณ์กลับด้านขณะที่เสียบผลิตภัณฑ์
เข้ากับเต้ารับไฟฟ้าบนผนัง
XX
มิฉะนั้นอาจทำ�ให้เกิดการทำ�งานผิดปกติหรือเกิดเพลิงไหม้
ห้ามแช่ผลิตภัณฑ์ในน้ำ�
XX
อาจทำ�ให้ผลิตภัณฑ์ทำ�งานผิดปกติ
ห้ามวางผลิตภัณฑ์บริเวณขอบโต๊ะ
อย่ายืนบนผลิตภัณฑ์หรือวางสิ่งของ (เช่น ผ้า เทียนที่จุด
ไฟแล้ว บุหรี่ที่ติดไฟ จาน สารเคมี วัตถุที่เป็นโลหะ ฯลฯ) บน
ผลิตภัณฑ์
XX
มิฉะนั้นอาจทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ ผลิตภัณฑ์ทำ�งาน
ผิดปกติ หรือได้รับบาดเจ็บ
อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ขณะที่มือเปียก
XX
อาจทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
8
ACR JUPITER-SEA_IB_03921A-04_TH.indd 8
2015-08-03 오전 9:34:04
สำ�หรับการทำ�ความสะอาด
ไทย
อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสำ�หรับบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มี
สมรรถภาพร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตไม่เป็น
ปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ยกเว้นจะได้รับการ
ดูแลหรือได้รับคำ�แนะนำ�ในการใช้งานโดยบุคคลที่รับหน้าที่
ดูแล
โปรดดูแลมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้
คำ�เตือน
ห้ามทำ�ความสะอาดผลิตภัณฑ์โดยฉีดน้ำ�ใส่ตัวเครื่องโดย
ตรง ห้ามใช้น้ำ�มันเบนซิน, ทินเนอร์, อะซีโทน
หรือแอลกอฮอล์ เพื่อทำ�ความสะอาดผลิตภัณฑ์
XX
อาจทำ�ให้สีเปลี่ยน เสื่อมสภาพ เสียหาย เกิดไฟฟ้าช็อตหรือ
เพลิงไหม้
ถอดปลั๊กไฟออกและรอให้พัดลมหยุดทำ�งานก่อนทำ�ความ
สะอาดผลิตภัณฑ์
XX
มิฉะนั้นอาจทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
9
ACR JUPITER-SEA_IB_03921A-04_TH.indd 9
2015-08-03 오전 9:34:04
ตรวจสอบก่อนใช้งาน
สถานะการติดตัง
้
โปรดดูความต้องการในการติดตัง
้ ต่อไปนี้
ffควรติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ไว้บนพืน
้ ทีร่ าบเสมอกัน
ffไม่ควรมีวต
ั ถุกด
ี ขวางบริเวณช่องอากาศเข้าหรือออก
ffสถานทีต
่ ด
ิ ตัง้ ควรแห้งและไม่มวี ต
ั ถุไวไฟอยูใ่ กล้เคียง
ffควรติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ให้หา่ งจากผนังอย่างน้อย 5 ซม. (ขอแนะนำ�ให้หา่ ง 15 ซม.)
ffก่อนใช้ผลิตภัณฑ์เป็นครัง้ แรกและเมือ
่ เปลีย
่ นแผ่นกรอง 2-in-1 (HEPA + กรองกลิน
่ ) โปรดนำ�บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
ออกจากตัวกรอง
ปลัก
๊ ไฟและเต้ารับไฟฟ้า
ffโปรดใช้เต้ารับไฟฟ้าสำ�หรับกระแสไฟ 220V
(เมือ
่ ปล่อยกระแสไฟ ผลิตภัณฑ์จะเข้าสูส
่ ถานะสแตนด์บาย)
ffโปรดถอดปลัก
๊ ไฟออก ถ้าจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน
ข้อมูลทัว
่ ไปเกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์
โปรดติดตัง
้ ตัวกรองก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ และเปลีย
่ นตัวกรองเมือ
่ เริม
่ ส่งกลิน
่ ผิดปกติ
ffผลิตภัณฑ์นม
้ี ป
ี ระสิทธิภาพสูงในการขจัดกลิน
่ เหม็นในครัวเรือน เช่น แอมโมเนีย ตลอดจนฟอร์มล
ั ดีไฮด์ (สาเหตุ
สำ�คัญของกลุม
่ อาการตึกเป็นพิษ) VOC เป็นต้น แต่ฟงั ก์ชน
ั ขจัดกลิน
่ ของเครือ
่ งฟอกอากาศจะมีประสิทธิภาพเมือ
่
อากาศไหลผ่านตัวกรอง ดังนัน
้ เมือ
่ มีกลิน
่ เหม็นมากเกินไปในห้อง ให้ระบายอากาศในห้องก่อน และใช้เครือ
่ งฟอก
อากาศหลังจากนัน
้ เพือ
่ ขจัดกลิน
่ ทีห
่ ลงเหลือ เพือ
่ ให้การขจัดกลิน
่ มีประสิทธิภาพยิง่ ขึน
้
ffถ้าคุณใช้เครือ
่ งกรองอากาศโดยไม่มต
ี วั กรอง คุณจะไม่ได้รบ
ั ประโยชน์จากการกรองอากาศ
ffถ้าตัวกรองมีการปนเปือ
้ น ประสิทธิภาพการกรองอากาศจะลดลง ถ้าตัวกรองสกปรกมาก หรือส่งกลิน
่ เหม็น หรือ
กระแสลมจากผลิตภัณฑ์ลดลงอย่างเห็นได้ชด
ั ให้เปลีย
่ นตัวกรอง
โปรดอย่าใช้ระบบกรองอากาศเมือ
่ ปรุงอาหารทีม
่ ก
ี ลิน
่ แรง เช่น ปลา
ffมิฉะนัน
้ อาจทำ�ให้ตวั กรองขจัดกลิน
่ มีอายุการใช้งานสัน
้ ลงอย่างมาก และตัวกรองขจัดกลิน
่ อาจมีกลิน
่ ปนเปือ
้ นอยู่
ffเมือ
่ แผ่นกรอง 2-in-1 (HEPA + กรองกลิน
่ ) มีการปนเปือ
้ นโดยกลิน
่ ทีอ
่ ยูร่ อบๆ และกลิน
่ อาจโชยออกมาเมือ
่
เครือ
่ งกรองอากาศทำ�งานโปรดเปลีย
่ นตัวกรองเนือ
่ งจากตัวกรองหมดอายุการใช้งานแล้ว
โปรดปิดหน้าต่างและประตูเมือ
่ ใช้งานผลิตภัณฑ์
ffมิฉะนัน
้ ประสิทธิภาพของการกรองอากาศจะลดลง
ffก๊าซหลักทีเ่ ป็นอันตรายทีจ
่ ะไม่สามารถขจัดออกไปได้: คาร์บอนมอนน็อกไซด์ (CO)
ffระดับความเข้มของคาร์บอนไดออกไซด์อาจเพิม
่ ขึน
้ ถ้าคุณใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเวลานานขณะทีป
่ ด
ิ หน้าต่าง ดังนัน
้ โปรด
ระบายอากาศในห้องระหว่างการใช้งาน เมือ
่ ตัวกรองมีกลิน
่ เหม็นไม่รน
ุ แรงเกาะอยู่ การระบายอากาศในห้องจะช่วย
ขจัดกลิน
่ เหม็นทีเ่ กาะอยูไ่ ด้
10
ACR JUPITER-SEA_IB_03921A-04_TH.indd 10
2015-08-03 오전 9:34:04
การใช้งานตัวกรอง
ไทย
ffก่อนทีค
่ ณ
ุ จะใช้ผลิตภัณฑ์เป็นครัง้ แรก ให้น�ำ บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกออกจากแผ่นกรอง 2-in-1 (HEPA + กรองกลิน
่ )
ffถ้าคุณใช้เครือ
่ งกรองอากาศโดยไม่มต
ี วั กรอง คุณจะไม่ได้รบ
ั ประโยชน์จากการกรองอากาศ
ffถ้าสัญญาณการทำ�ความสะอาด/เปลีย
่ นตัวกรอง ( ) ส่องสว่าง ให้ท�ำ ความสะอาดตัวกรองขัน
้ ต้น
ffถ้าสัญญาณการทำ�ความสะอาด/เปลีย
่ นตัวกรอง ( ) กะพริบ ให้เปลีย
่ นแผ่นกรอง 2-in-1 (HEPA + กรองกลิน
่ )
[แผ่นกรอง 2-in-1 (HEPA + กรองกลิน
่ ) จะช่วยขจัดอนุภาคละเอียดทีไ่ ม่สามารถมองเห็นได้ ตลอดจนอนุภาค
ทีเ่ ป็นก๊าซและกลิน
่ ต่างๆ จากอากาศ การไม่เปลีย
่ นตัวกรองตามกำ�หนดเป็นการกระทำ�ทีไ่ ม่เหมาะสม
รอบการเปลีย
่ นตัวกรองนัน
้ คือระยะเวลาการใช้งานสูงสุดของตัวกรอง รอบการเปลีย
่ นทีแ
่ ท้จริงอาจ
แตกต่างกันไป ทัง้ นีข
้ น
้ึ อยูก
่ บ
ั สภาพการใช้งาน]
ffถ้าผลิตภัณฑ์สง่ กลิน
่ ผิดปกติ แสดงว่ากระแสลมจากผลิตภัณฑ์ออ
่ นกำ�ลังหรือถึงรอบการเปลีย
่ นทีแ
่ นะนำ�แล้ว
โปรดเปลีย
่ นแผ่นกรอง 2-in-1 (HEPA + กรองกลิน
่ )
ffการทำ�ความสะอาดแผ่นกรองชัน
้ แรกบ่อยๆ จะช่วยเพิม
่ ประสิทธิภาพของเครือ
่ งกรองอากาศและช่วยให้อากาศในห้อง
สะอาดสดชืน
่ เสมอ
ffสำ�หรับลำ�ดับการติดตัง้ และวิธต
ี ด
ิ ตัง้ ตัวกรอง โปรดดูสว่ นการเปลีย
่ นตัวกรองในบทการทำ�ความสะอาดและการบำ�รุง
รักษา
ffก่อนเปลีย
่ นตัวกรอง โปรดปิดเครือ
่ งก่อน
ถอดฝาครอบทีด
่ า
้ นหลังของผลิตภัณฑ์ออก
จับขอบด้านซ้ายและขวาของฝาครอบด้านหลังไว้ แล้วดึงมาด้านหน้า
เล็กน้อย (①) จากนัน
้ ยกขึน
้ (②) เพือ
่ แยกชิน
้ ส่วน
เซนเซอร์ฝน
ุ่
เซนเซอร์กลิน
่
②
①
การติดตัง
้ ฝาครอบทีด
่ า
้ นหลังของผลิตภัณฑ์
สอดขอเกีย
่ วของฝาครอบด้านหลัง
ลงในร่องทีด
่ า้ นล่างของตัวเครือ
่ ง
หลัก (①) แล้วกดขอบของฝา
ครอบด้านหลังเพือ
่ ให้พอดีกบ
ั ทัง้
8 ช่อง (②) ของตัวเครือ
่ งหลัก
ffถ้าตะขอของฝาปิดด้านหลังไม่
ได้ลอ
็ คเข้าร่องอย่างถูกต้อง จะ
ไม่สามารถประกอบฝาปิดด้าน
หลังอย่างถูกต้องได้
②
①
ฝาครอบด้านหลัง
ข้อมูลจำ�เพาะ
รุน
่
AX041FCVTTTT ซีรส
่ี ์
AX022FCVTTTT ซีรส
่ี ์
ขนาด (กว้าง × สูง × ลึก)
362 มม. X 478 มม. X 213 มม.
362 มม. X 478 มม. X 163 มม.
ความจุมาตรฐาน
41 ม.2
22 ม.2
❋❋ ลักษณะและข้อมูลจำ�เพาะของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพือ
่ การปรับปรุง
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
11
ACR JUPITER-SEA_IB_03921A-04_TH.indd 11
2015-08-03 오전 9:34:04
ชือ
่ ของชิน
้ ส่วนต่างๆ
เครือ
่ งกรองอากาศ
AX041FCVTTTT ซีรส
่ี ์
ภาพด้านหน้า
ช่องอากาศออก
อากาศทีอ
่ อกมาจากการกรองอากาศ
ปุม
่ และสัญญาณ
ช่องสำ�หรับอากาศเข้า
ดูดอากาศเข้าเครือ
่ ง
ภาพด้านหลัง
เซนเซอร์ฝน
ุ่
ตรวจหาฝุน
่
เซนเซอร์กลิน
่
ตรวจหากลิน
่
ฝาครอบด้านหลัง
ลำ�ดับการติดตัง
้ ตัวกรองและฝาครอบด้านหลัง
แผ่นกรอง
กลิน
่
แผ่นกรอง
HEPA
แผ่นกรอง
ชัน
้ แรก
ฝาครอบ
ด้านหลัง
❋❋ แผ่นกรอง 2-in-1
(HEPA + กรองกลิน
่ )
12
ACR JUPITER-SEA_IB_03921A-04_TH.indd 12
2015-08-03 오전 9:34:05
AX022FCVTTTT ซีรส
่ี ์
ภาพด้านหน้า
ช่องอากาศออก
อากาศทีอ
่ อกมาจากการกรองอากาศ
ปุม
่ และสัญญาณ
ไทย
ช่องสำ�หรับอากาศเข้า
ดูดอากาศเข้าเครือ
่ ง
ภาพด้านหลัง
เซนเซอร์ฝน
ุ่
ตรวจหาฝุน
่
เซนเซอร์กลิน
่
ตรวจหากลิน
่
ฝาครอบด้านหลัง
ลำ�ดับการติดตัง
้ ตัวกรองและฝาครอบด้านหลัง
แผ่นกรอง
กลิน
่
แผ่นกรอง
HEPA
แผ่นกรอง
ชัน
้ แรก
ฝาครอบ
ด้านหลัง
❋❋ แผ่นกรอง 2-in-1
(HEPA + กรองกลิน
่ )
13
ACR JUPITER-SEA_IB_03921A-04_TH.indd 13
2015-08-03 오전 9:34:06
ชือ
่ ของชิน
้ ส่วนต่างๆ
ปุม
่ ต่างๆ บนแผงควบคุม
สัญลักษณ์ความสะอาด
แสดงถึงระดับความสะอาดของอากาศ
สัญลักษณ์การทำ�ความสะอาด/
เปลีย
่ นแผ่นกรอง
สัญลักษณ์การ
ล็อคแผงควบคุม
สัญลักษณ์ของฟังก์ชน
่ั ต่างๆ
สัญลักษณ์ของโหมด สัญลักษณ์ของโหมด
Strong (กำ�ลังแรง)
Sleep (นอนหลับ)
สัญลักษณ์ของโหมด
Auto (อัตโนมัต)ิ
สัญลักษณ์ของโหมด
Weak (กำ�ลังอ่อน)ฟ
แผงควบคุม
ปุม
่ บนแผงควบคุม
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ปุม
่ Start/Stop (เริม
่ /หยุด)
หากต้องการเปิดหรือปิดเครือ
่ งกรองอากาศ
ปุม
่ Mode (โหมด)
หากต้องการเลือกโหมด Auto (อัตโนมัต)ิ , Strong
(กำ�ลังแรง), Weak (กำ�ลังอ่อน) หรือ Sleep (นอน
หลับ)
ปุม
่ Filter reset (รีเซ็ตแผ่นกรอง)
หากต้องการรีเซ็ตการเตือนการทำ�ความสะอาดหรือ
เปลีย
่ นตัวกรอง
ปุม
่ Lock (ล็อคแผงควบคุม)
หากต้องการล็อคหรือปลดล็อคแผงควบคุม
•กดปุม
่ [ ] บนแผงควบคุมเพือ
่ เริม
่ ต้นการทำ�งาน สัญญาณนีจ
้ ะแสดงโหมดการทำ�งานในปัจจุบน
ั พร้อมด้วย
การแสดงสถานะ
•ถ้าคุณกดปุม
่ ใดปุม
่ หนึง่ สัญญาณทีเ่ กีย
่ วข้องกันนัน
้ จะส่องสว่างขึน
้ พร้อมกับส่งเสียงสัญญาณ ซึง่ แสดงให้
ทราบว่ามีการเลือกฟังก์ชน
ั ทีเ่ ลือกแล้ว
สัญลักษณ์ความสะอาด
•แสดงความสะอาดของอากาศในปัจจุบน
ั ผ่านเซนเซอร์ฝน
ุ่ และกลิน
่
•การทำ�งานของสัญลักษณ์ความสะอาด
(ไม่สะอาด) สีแดง  สีสม
้  สีเหลือง  สีเขียว  สีฟา้ (สะอาด)
สถานะของสัญญาณความสะอาดอาจเปลีย
่ นบ่อยๆ หรืออาจไม่เปลีย
่ นเป็นเวลานาน ทัง้ นีข
้ น
้ึ อยูก
่ บ
ั สภาพ
แวดล้อมโดยรอบ ไม่มป
ี ญ
ั หากับผลิตภัณฑ์
14
ACR JUPITER-SEA_IB_03921A-04_TH.indd 14
2015-08-03 오전 9:34:06
การทำ�งานของเครือ
่ งกรองอากาศ
1 กดปุม
่
ไทย
1
2
เพือ
่ เริม
่ การทำ�งานของเครือ
่ งกรองอากาศ
ffเครือ
่ งกรองอากาศจะเปิดเครือ
่ งพร้อมกับเสียงสัญญาณ
ffเมือ
่ เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นครัง้ แรก เครือ
่ งจะเริม
่ ทำ�งานในโหมดการกรองอากาศ (ความเร็วของกระแสลม: Weak
(กำ�ลังอ่อน))
ffถ้าปิดแล้วเปิด [ ] เครือ
่ งขึน
้ อีกครัง้ ผลิตภัณฑ์จะทำ�งานตามการตัง้ ค่าล่าสุด
ffมีการเลือกสัญญาณความสะอาดและสัญญาณฟังก์ชน
ั ทีเ่ ลือกไว้
2 กดปุม
่
เพือ
่ เลือกโหมดการทำ�งาน
ffเมือ
่ กดปุม
่ นี้ โหมดจะเปลีย
่ นไปตามลำ�ดับต่อไปนี:้ Weak (กำ�ลังอ่อน)  Sleep (นอนหลับ)  Auto (อัตโนมัต)ิ 
Strong (กำ�ลังแรง)
ffสัญญาณความสะอาดจะยังคงเหมือนเดิมและโหมดการทำ�งานทีเ่ ลือกไว้จะเปิดขึน
้
ffเมือ
่ เครือ
่ งทำ�งานในโหมด Auto (อัตโนมัต)ิ เครือ
่ งกรองอากาศจะช่วยให้อากาศสะอาดอยูเ่ สมอโดยอัตโนมัติ ไม่วา่
จะมีฝน
ุ่ และกลิน
่ รอบข้างหรือไม่กต
็ าม
ffถ้าเลือกโหมด Sleep (นอนหลับ) สัญญาณโหมด Sleep (นอนหลับ) จะส่องสว่าง (สลัว) เท่านัน
้
ฟังก์ชน
ั การเตือนการทำ�ความสะอาดแผ่นกรองชัน
้ แรก
ถ้าสัญญาณการทำ�ความสะอาด/การเปลีย
่ นตัวกรองส่องสว่างขึน
้ ในขณะทีเ่ ครือ
่ งกรองอากาศกำ�ลังทำ�งานอยู่
โปรดทำ�ความสะอาดตัวกรองขัน
้ ต้นและกดปุม
่ [
] ค้างไว้ 3 วินาทีเพือ
่ รีเซ็ตการเตือน
หมายเหตุ
•เมือ
่ สัญญาณการทำ�ความสะอาด/การเปลีย
่ นตัวกรองส่องสว่างขึน
้ สัญญาณนีจ
้ ะยังคงส่องสว่างต่อเนือ
่ ง
จนกว่าคุณจะกดปุม
่ [ ] ค้างไว้ 3 วินาที (จนกว่าจะได้ยน
ิ เสียงสัญญาณ) เพือ
่ รีเซ็ตการเตือน
15
ACR JUPITER-SEA_IB_03921A-04_TH.indd 15
2015-08-03 오전 9:34:06
ฟังก์ชนั การเตือนการเปลีย่ นแผ่นกรอง 2-in-1 (HEPA+กรองกลิน่ )
ถ้าสัญญาณการทำ�ความสะอาด/การเปลีย
่ นตัวกรองกะพริบในขณะใช้งานเครือ
่ งกรองอากาศ โปรดเปลีย
่ น
แผ่นกรอง 2-in-1 (HEPA+กรองกลิน
่ ) และกดปุม
่ [
] ค้างไว้ 3 วินาทีเป็นอย่างต่�
ำ เพือ
่ รีเซ็ตการเตือน
หมายเหตุ
•เมือ
่ สัญญาณการทำ�ความสะอาด/การเปลีย
่ นตัวกรองส่องสว่างขึน
้ สัญญาณนีจ
้ ะยังคงส่องสว่างต่อเนือ
่ ง
จนกว่าคุณจะกดปุม
่ [ ] ค้างไว้ 3 วินาที (จนกว่าจะได้ยน
ิ เสียงสัญญาณ) เพือ
่ รีเซ็ตการเตือน
•ถ้าคุณเปลีย
่ นตัวกรองเนือ
่ งจากเกิดกลิน
่ ผิดปกติกอ
่ นทีส
่ ญ
ั ญาณการทำ�ความสะอาด/การเปลีย
่ นตัวกรองจะ
กะพริบ ให้กดปุม
่ [ ] ค้างไว้ 3 วินาที (จนกว่าจะได้ยน
ิ เสียงสัญญาณ) เพือ
่ รีเซ็ตการเตือน
ฟังก์ชน
ั ล็อคป้องกันเด็ก
ฟังก์ชน
ั นีจ
้ ะช่วยป้องกันเพือ
่ ไม่ให้เด็กกดปุม
่ โดยไม่ตง้ั ใจ
ปุม
่ [
] จะช่วยล็อคปุม
่ ต่างๆ
ffปุม
่ [ ] จะล็อคปุม
่ พร้อมกับส่งเสียงสัญญาณเมือ
่ กดค้างไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วินาที
ffเมือ
่ เลือกฟังก์ชน
ั ล็อคปุม
่ จะทำ�ให้ปม
ุ่ ต่างๆ ใช้การไม่ได้
ffหากต้องการปลดล็อคปุม
่ ให้กดปุม
่ [ ] ค้างไว้ 3 วินาทีเป็นอย่างต่�ำ อีกครัง้ ระบบจะปลดล็อคปุม
่ พร้อมกับส่งเสียง
สัญญาณ
โหมด Sleep (นอนหลับ)
โหมดนีจ
้ ะช่วยให้ผใู้ ช้สามารถนอนหลับได้อย่างสบายในสภาพแวดล้อมทีเ่ งียบสงบและมีความสุข
เมือ
่ เครือ
่ งกรองอากาศทำ�งาน ให้กดปุม
่ [
] เพือ
่ ตัง
้ ค่าโหมด Sleep (นอนหลับ)
ffเมือ
่ กดปุม
่ นี้ โหมดจะเปลีย
่ นไปตามลำ�ดับต่อไปนี:้ Weak (กำ�ลังอ่อน)  Sleep (นอนหลับ)  Auto (อัตโนมัต)ิ 
Strong (กำ�ลังแรง)
ffสัญญาณความสะอาดจะดับลงไป และสัญญาณของโหมด Sleep (นอนหลับ) จะส่องสว่างอย่างสลัวๆ เท่านัน
้
16
ACR JUPITER-SEA_IB_03921A-04_TH.indd 16
2015-08-03 오전 9:34:07
การทำ�ความสะอาดและการบำ�รุงรักษา
หมายเหตุ
•เมือ
่ สัญญาณการทำ�ความสะอาดหรือการเปลีย
่ นตัวกรองส่องสว่างขึน
้ สัญญาณนีจ
้ ะยังคงส่องสว่างต่อเนือ
่ ง
ยกเว้นคุณจะกดปุม
่ [ ] ค้างไว้ 3 วินาที (จนกว่าจะได้ยน
ิ เสียงสัญญาณ) เพือ
่ รีเซ็ตการเตือน
ไทย
การทำ�ความสะอาดภายนอก
ffจุม
่ ผ้าขนหนูลงในน้�ำ อุน
่ และบิดให้หมาดก่อนนำ�มาทำ�ความสะอาดผลิตภัณฑ์
ffใช้ไม้พน
ั สำ�ลีเพือ
่ ปัดฝุน
่ ตามร่องของแผงภายนอก
หมายเหตุ
•ห้ามเช็ดแผงควบคุมด้วยสารขัดถูทเ่ี ป็นด่าง
•ห้ามทำ�ความสะอาดพืน
้ ผิวของเครือ
่ งกรองอากาศด้วยกรด
ซัลฟูรก
ิ กรดไฮโดรคลอริก หรือสารทำ�ละลายอินทรีย์ (ทินเนอร์
น้�ำ มันก๊าด และอะซีโทน เป็นต้น) หรือติดสติก
๊ เกอร์บนเครือ
่ ง
ซึง่ อาจทำ�ให้พน
้ื ผิวผลิตภัณฑ์เสียหาย
การเก็บผลิตภัณฑ์
ffถ้าจะไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน ให้น�ำ ใส่กล่องและเก็บไว้ในบริเวณทีแ
่ ห้งและอยูใ่ นร่ม
17
ACR JUPITER-SEA_IB_03921A-04_TH.indd 17
2015-08-03 오전 9:34:07
การทำ�ความสะอาดและการบำ�รุงรักษา
การทำ�ความสะอาดเซนเซอร์
เมือ
่ เครือ
่ งกรองอากาศไม่ท�ำ งาน ให้จบ
ั ขอบด้าน
ซ้ายและขวาของฝาครอบด้านหลังไว้ แล้วดึงมา
ด้านหน้าเล็กน้อย (①) จากนัน
้ ยกขึน
้ (②) เพือ
่
แยกชิน
้ ส่วน
เซนเซอร์ฝน
ุ่
เซนเซอร์กลิน
่
โปรดทำ�ความสะอาดเลนส์และเซนเซอร์กลิน
่ อย่าง
ระมัดระวังด้วยไม้พน
ั สำ�ลี
เลนส์ของ
เซนเซอร์ฝน
ุ่
②
①
เซนเซอร์
กลิน
่
สอดขอเกีย
่ วของฝาครอบด้านหลังลงในร่องทีด
่ า้ นล่างของตัวเครือ
่ งหลัก (①) แล้วกดขอบของฝาครอบด้าน
หลังเพือ
่ ให้พอดีกบ
ั ทีเ่ กีย
่ วทัง้ 8 ช่อง (②)
②
①
ฝาครอบด้านหลัง
ข้อควรระวัง
•ห้ามทำ�ความสะอาดเซนเซอร์โดยใช้สารระเหย (แอลกอฮอล์ อะซีโทน เป็นต้น) ให้ใช้น�ำ้ เปล่าเท่านัน
้
•ถ้าเลนส์ของเซนเซอร์ฝน
ุ่ หรือเซนเซอร์กลิน
่ มีสง่ิ แปลกปลอม (ฝุน
่ ) เข้ามาจับ สัญลักษณ์ความสะอาดของ
เครือ
่ งกรองอากาศอาจค้างอยูใ่ นสภาวะไม่สะอาด ในกรณีน้ี ให้ท�ำ ความสะอาดเซนเซอร์
•ทำ�ความสะอาดเซนเซอร์ทก
ุ 6 เดือนเป็นอย่างน้อย แต่ระยะเวลาของการทำ�ความสะอาดอาจแตกต่างกัน
ไป ทัง้ นีข
้ น
้ึ อยูก
่ บ
ั สภาพการใช้งานและเวลาการทำ�งาน ดังนัน
้ จึงควรทำ�ความสะอาดให้บอ
่ ยขึน
้ หากใช้งานใน
พืน
้ ทีท
่ ม
่ี ฝ
ี น
ุ่ เยอะ
•สัญญาณความสะอาดบนแผงควบคุมอาจไม่เปลีย
่ นแปลงจากสภาวะไม่สะอาดเมือ
่ เครือ
่ งกรองอากาศทำ�งาน
ในบริเวณทีม
่ ฝ
ี น
ุ่ หนาหรือกลิน
่ ฉุนซึง่ อาจมากเกินความสามารถของเครือ
่ ง (ในกรณีน้ี ให้เปิดหน้าต่างเพือ
่
ระบายอากาศ หรือใช้เครือ
่ งกรองอากาศทีม
่ ค
ี วามจุทเ่ี หมาะสม)
•โปรดอย่าใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทสเปรย์ใกล้เครือ
่ งกรองอากาศ
•ปิดเครือ
่ งเมือ
่ ทำ�ความสะอาดเซนเซอร์ ถ้าคุณทำ�ความสะอาดเซนเซอร์ในขณะทีเ่ ปิดเครือ
่ งไว้ เซนเซอร์อาจ
ทำ�งานผิดปกติและสัญญาณความสะอาดอาจทำ�งานไม่ถก
ู ต้อง
18
ACR JUPITER-SEA_IB_03921A-04_TH.indd 18
2015-08-03 오전 9:34:08
การทำ�ความสะอาดตัวกรองชัน
้ แรก
ffถ้าสัญญาณการทำ�ความสะอาด/เปลีย
่ นตัวกรอง (
) ส่องสว่าง ให้ท�ำ ความสะอาดตัวกรองชัน
้ แรก
ทำ�ความสะอาดตัวกรองชัน
้ แรกโดยการล้างน้�ำ
•ถ้าตัวกรองมีฝน
ุ่ จับหนา ให้ลา้ งตัวกรองด้วย
น้�ำ อุน
่ ผสมน้�ำ ยาล้างทีม
่ ฤ
ี ทธิเ์ ป็นกลาง
ใส่ตวั กรองชัน
้ แรกลงในช่องด้านล่าง
แล้วสอดคลิปด้านบน
ไทย
ดึงฝาครอบด้านหลังมาทางด้านหน้าด้วยการจับขอบ
ด้านซ้ายและขวาของฝาครอบ ถอดตัวกรองขัน
้ ต้น
โดยใช้นว้ิ กดคลิปด้านบนของตัวกรอง
ทิง้ ตัวกรองให้แห้งสนิทภายในร่ม
•เมือ
่ คุณตากตัวกรองชัน
้ แรก โปรดอย่าตากโดย
ให้สม
ั ผัสกับแสงแดดโดยตรง
สอดขอเกีย
่ วของฝาครอบด้านหลังลงในร่องทีด
่ า้ น
ล่างของตัวเครือ
่ งหลัก (①) แล้วกดขอบของฝา
ครอบด้านหลังเพือ
่ ให้พอดีกบ
ั ทัง้ 8 ช่อง (②)
②
หมายเหตุ
①
ฝาครอบด้าน
หลัง
•ทำ�ความสะอาดตัวกรองขัน
้ ต้นทุกสองสัปดาห์
เป็นอย่างน้อย แต่เนือ
่ งจากรอบการทำ�ความ
สะอาดจะขึน
้ อยูก
่ บ
ั สภาพการใช้งานและระยะ
เวลาการใช้งาน โปรดทำ�ความสะอาดตัวกรอง
ให้บอ
่ ยมากขึน
้ เมือ
่ ใช้งานเครือ
่ งกรองอากาศใน
สภาพแวดล้อมทีม
่ ฝ
ี น
ุ่ เยอะ
•เมือ
่ มีฝน
ุ่ จับตัวกรองหนามาก ขอแนะนำ�ให้
ทำ�ความสะอาดฝุน
่ ออกก่อนด้วยเครือ
่ งดูดฝุน
่
จากนัน
้ จึงตามด้วยการใช้น�ำ้ ล้าง
19
ACR JUPITER-SEA_IB_03921A-04_TH.indd 19
2015-08-03 오전 9:34:09
การทำ�ความสะอาดและการบำ�รุงรักษา
การเปลีย
่ นแผ่นกรอง 2-in-1 (HEPA + กรองกลิน
่ )
ถ้าสัญญาณเปลีย
่ นตัวกรองกะพริบ โปรดอย่าใช้งานซ้�ำ หลังจากล้าง และเปลีย
่ นตัวกรอง HEPA/ขจัดกลิน
่ ในเครือ
่ งทันที
ถ้ามีกลิน
่ ผิดปกติโชยออกมาจากแผ่นกรอง 2-in-1 (HEPA + กรองกลิน
่ ) หรือกระแสลมจากช่องอากาศออกอ่อน
กำ�ลังมาก ให้ซอ
้ื ตัวกรอง แผ่นกรอง 2-in-1 (HEPA + กรองกลิน
่ ) อันใหม่และเปลีย
่ นตัวกรองเก่าออก
ปิดเครือ
่ งกรองอากาศ ถอดฝาครอบด้านหลัง
แล้วแยกตัวกรองขัน
้ ต้นออกด้วยการใช้นว้ิ กด
คลิปด้านบน
นำ�แผ่นกรอง 2-in-1 (HEPA + กรองกลิน
่ ) อกมา
สอดขอเกีย
่ วของฝาครอบด้านหลังลงในร่องที่
ด้านล่างของตัวเครือ
่ ง (①) แล้วกดขอบของ
ฝาครอบด้านหลังเพือ
่ ให้พอดีกบ
ั ทัง้ 8 ช่อง (②)
ใส่แผ่นกรอง 2-in-1 (HEPA + กรองกลิน
่ ) อัน
ใหม่เข้าไปในตัวเครือ
่ ง จากนัน
้ จึงใส่ตวั กรองขัน
้ ต้น
•โปรดสวมถุงมือก่อนเปลีย
่ นตัวกรอง แผ่นกรอง
2-in-1 (HEPA + กรองกลิน
่ ) มิฉะนัน
้ มือคุณ
อาจเปือ
้ นฝุน
่ จากตัวกรอง
②
①
เปิดเครือ
่ งแล้วกดปุม
่ [ ] ค้างไว้ 3 วินาที
•หลังจากทีส
่ ญ
ั ญาณทีก
่ ะพริบทัง้ หมดดับลงแล้วพร้อมกับส่งเสียงสัญญาณ แสดงว่าระบบกลับสูก
่ ารทำ�งานตามปกติ
20
ACR JUPITER-SEA_IB_03921A-04_TH.indd 20
2015-08-03 오전 9:34:10
[การใส่ตว
ั กรอง]
ใส่ตวั กรอง แผ่นกรอง 2-in-1 (HEPA + กรองกลิน
่ ) เข้าไปในกรอบของตัวกรอง จากนัน
้ จึงใส่ตวั กรองขัน
้ ต้น
ตัวกรอง
ขจัดกลิน
่
ตัวกรองขัน
้ ต้น
ไทย
ตัวกรอง HEPA
ตัวกรอง HEPA/
ขจัดกลิน
่ ในตัว
•ตัวกรอง HEPA สามารถขจัดอนุภาคละเอียด ตลอดจนอนุภาคทีเ่ ป็นควันบุหรีจ
่ ากอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
•ตัวกรอง HEPA มีการเคลือบสารต้านการก่อภูมแ
ิ พ้และกำ�จัดสารก่อภูมแ
ิ พ้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
•ตัวกรองกลิน
่ สามารถขจัดกลิน
่ ประจำ�วันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กลิน
่ ห้องน้�ำ และอาหาร
หมายเหตุ
ข้อควรระวัง
ชือ
่ รุน
่
AX041FCVTTTT ซีรส
่ี ์
AX022FCVTTTT ซีรส
่ี ์
ความหนา
50 มม.
40 มม.
•คุณสามารถซือ
้ ตัวกรองใหม่ได้จากศูนย์บริการของ Samsung Electronics หรือศูนย์จ�ำ หน่ายเครือ
่ งใช้
ไฟฟ้าทีอ
่ ยูใ่ กล้บา้ นคุณ
-- ช่วี งเวลาเปลีย
่ นตัวกรองภายในอยูร่ ะหว่าง 6 เดือนถึงไม่เกิน 1 ปี โดยอ้างอิงจากการใช้งาน 24 ชัว่ โมง
ต่อวัน (คุณสามารถใช้ตวั กรองได้นานขึน
้ ถ้าชัว่ โมงการใช้งานในแต่ละวันน้อยกว่านี)้ ช่วงเวลาเปลีย
่ น
ตัวกรองจะขึน
้ อยูก
่ บ
ั ระดับมลพิษในอากาศ ถ้ามีฝน
ุ่ ละอองในพืน
้ ทีม
่ าก จะมีการสะสมในตัวกรองมาก
และทำ�ให้ชว่ งเวลานีส
้ น
้ั ลง สัญญาณเปลีย
่ นตัวกรองจะทำ�งานและแจ้งให้คณ
ุ ทราบว่าได้เวลาเปลีย
่ นตัว
กรอง แต่ถา้ ตัวกรองสกปรกเกินไปหรือมีกลิน
่ อับ หรือถ้าคุณรูส
้ ก
ึ ว่าความเร็วของพัดลมค่อยๆ ลดลง คุณ
สามารถเปลีย
่ นตัวกรองได้แม้วา่ สัญญาณเปลีย
่ นตัวกรองยังไม่ท�ำ งานก็ตาม
•เมือ
่ คุณเปลีย
่ นตัวกรองขจัดกลิน
่ ให้น�ำ บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกออกก่อนติดตัง้ ตัวกรอง
•ความถีใ่ นการเปลีย
่ นตัวกรองจะแตกต่างกันไป ทัง้ นีข
้ น
้ึ อยูก
่ บ
ั โหมดการทำ�งาน เนือ
่ งจากอัตรากระแสลมจะ
เป็นไปตามโหมดการทำ�งาน
• ถ้าคุณเปลีย
่ นตัวกรอง แม้วา่ สัญญาณการเปลีย
่ นตัวกรองจะไม่กะพริบก็ตาม ให้กดปุม
่ [ ] ค้างไว้
3 วินาที (จนกว่าจะได้ยน
ิ เสียงสัญญาณ) เพือ
่ รีเซ็ตการเตือน
•ห้ามล้างตัวกรอง แผ่นกรอง 2-in-1 (HEPA + กรองกลิน
่ ) ด้วยน้�ำ เปล่า ในขณะทีค
่ ณ
ุ ใช้งานเครือ
่ งกรองอากาศ
โปรดอย่าให้ตวั กรองโดนความชืน
้
•ห้ามใช้ตวั กรองอากาศในพืน
้ ทีป
่ รุงอาหารเป็นเวลานาน (โดยเฉพาะขณะปรุงอาหาร) อายุการใช้งานตัวกรอง
อาจสัน
้ ลงและเวลาการเปลีย
่ นจะเร็วขึน
้ (เปิดหน้าต่างเพือ
่ ระบายอากาศขณะปรุงอาหาร และใช้เครือ
่ งกรอง
อากาศหลังจากปิดหน้าต่างเมือ
่ เสร็จสิน
้ การปรุงอาหารแล้ว เพือ
่ ขจัดกลิน
่ ทีต
่ กค้างอยู)่
•ระยะเวลาการเปลีย
่ นตัวกรองอาจแตกต่างกันไป ทัง้ นีข
้ น
้ึ อยูก
่ บ
ั สภาพการใช้งาน
21
ACR JUPITER-SEA_IB_03921A-04_TH.indd 21
2015-08-03 오전 9:34:11
การแก้ไขปัญหา
ก่อนที่จะรายงานปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบตารางการ
แก้ไขปัญหาที่ด้านล่างนี้
ปัญหา
จุดตรวจสอบ
การแก้ไข
•หลังจากตรวจสอบการเชื่อม
•กระแสไฟถูกตัดหรือไม่
ต่อกระแสไฟแล้ว ให้ใช้งาน
ผลิตภัณฑ์อีกครั้ง
เครื่องกรองอากาศ
•เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับ
ไม่ทำ�งาน
•มีการถอดปลั๊กไฟหรือไม่
ไฟฟ้าที่ผนังให้ถูกต้อง แล้ว
ใช้งานผลิตภัณฑ์อีกครั้ง
•เต้ารับไฟฟ้าที่ผนังหรือแถบ •ลองใช้เต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง
ปลั๊กไฟมีปัญหาหรือไม่
หรือแถบปลั๊กไฟตัวอื่น
สัญญาณการ
•คุณได้รีเซ็ตการเตือนด้วย
•หลังจากทำ�ความสะอาดหรือ
ทำ�ความสะอาด
การกดปุ่ม [ ] ค้างไว้
เปลี่ยน
ตัวกรองส่องสว่าง
3 วินาทีหลัง
ตัวกรอง คุณจะต้องรีเซ็ตการ
อย่าง
จากทำ�ความสะอาดหรือ
เตือนด้วยการกดปุ่มรีเซ็ตตัว
ต่อเนื่อง
เปลี่ยนตัวกรองหรือไม่
กรอง
•ตัวกรองขั้นต้นมีการปนเปื้อน •ทำ�ความสะอาดตัวกรองขั้น
หรือไม่
ต้น
เกิดกลิ่น
•มีกลิ่นผิดปกติออกมาจาก
•ซื้อตัวกรอง
ผิดปกติ
ตัวกรอง แผ่นกรอง 2-in-1
แผ่นกรอง 2-in-1 (HEPA
(HEPA + กรองกลิ่น) หรือ
+ กรองกลิ่น) ตัวใหม่และ
ไม่
เปลี่ยนตัวกรองเก่า
•ในขณะที่กำ�ลังสร้างประจุ
•เป็นเสียงซ่าใช่หรือไม่
อาจเกิดเสียงซ่าขึ้น เสียงดัง
กล่าวเป็นอาการปกติ
•ถ้าผลิตภัณฑ์มีการเคลื่อน
มีเสียงผิดปกติดัง
ย้ายระหว่างการทำ�งาน อาจมี
มาจากผลิตภัณฑ์ •ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์มี
เสียงดัง
การเคลื่อนย้ายระหว่างการ
•ก่อนที่จะเคลื่อนย้าย
ทำ�งานหรือไม่
ผลิตภัณฑ์ โปรดปิด
ผลิตภัณฑ์ก่อน
22
ACR JUPITER-SEA_IB_03921A-04_TH.indd 22
2015-08-03 오전 9:34:11
ปัญหา
การแก้ไข
•จัดวางผลิตภัณฑ์ให้อยู่ใน
แนวระนาบ
มีเสียงผิดปกติดัง
•โปรดติดต่อศูนย์บริการ
มาจากผลิตภัณฑ์
Samsung
•โปรดติดต่อศูนย์บริการ
Samsung
•ทำ�ความสะอาดเซนเซอร์ฝุ่น
และกลิ่น
•มีฝุ่นหรือสิ่งที่ส่งกลิ่นอยู่ใน
ห้องแต่คุณยังหาไม่พบหรือ •ถ้าสัญญาณเซนเซอร์ยัง
คงเป็นสีแดงหลังจากที่ได้
ไม่
ทำ�ความสะอาดเซนเซอร์ฝุ่น
สัญญาณความ
•สีของสัญญาณเปลี่ยนไป
และกลิ่น อีกทั้งยังได้ย้าย
สะอาดเป็น
เมื่อย้ายเครื่องไปไว้ในห้อง
เครื่องไปยังห้องสะอาดแล้ว
สีแดงอย่างถาวร
สะอาดหรือไม่
แสดงว่าปัญหานี้อาจเกิดขึ้น
•คุณทำ�ความสะอาด
เนื่องจากข้อผิดพลาดของ
เซนเซอร์ฝุ่นและกลิ่นอยู่เป็น
เซนเซอร์หรือการเดินสาย
ประจำ�หรือไม่
ไฟ ในกรณีนี้ ให้ติดต่อศูนย์
บริการ
แม้ว่าสัญญาณ
•ตั้งค่าโหมดเป็นโหมด Auto
ความสะอาดจะยัง
(อัตโนมัติ)
เป็น
เมื่อตั้งค่าโหมดเป็นโหมด
•มีการเลือกโหมด Auto
สีแดงหรือส้ม แต่
Strong (กำ�ลังแรง) Weak
(อัตโนมัติ) หรือไม่
ความเร็วของ
(กำ�ลังอ่อน) หรือ Sleep
กระแสลมจะไม่
(นอนหลับ) ความเร็วของ
เปลี่ยน
กระแสลมจะไม่เปลี่ยน
สัญญาณมี
•สัญญาณโหมด Auto
•แสดงว่าเครื่องใช้การไม่ได้
ลักษณะ
(อัตโนมัติ) ( ) กะพริบอยู่
โปรดติดต่อศูนย์บริการ
ผิดปกติ
หรือไม่
ไทย
จุดตรวจสอบ
•ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์จัด
วางในแนวระนาบหรือไม่
•ตรวจสอบว่ามีสิ่งแปลก
ปลอมในผลิตภัณฑ์หรือไม่
•คุณได้ยินเสียงผิดปกติหรือ
ไม่
23
ACR JUPITER-SEA_IB_03921A-04_TH.indd 23
2015-08-03 오전 9:34:11
Download PDF