Samsung | WT10J7EY/XST | Samsung เครื่องซักผ้าถังคู่ WT10J7EY พร้อมด้วย Air Turbo , 8 กก. คู่มือการใช้

ใชง้าน
(โทรฟร-ี ใชเ้บอรบ
์ า้น)1800-29-3232 (Toll Free)
www.samsung.com/global/register
CODE NO. : DC68-01942K-03
IB_DC68-01942K_THAI_T10J_New VE 1 1
12/14/2007 1:37:56 PM
ข้อควรระวังเพือ
่ ความปลอดภัยก่อนการใช้งาน
ต้องตรวจสอบและนำสิ่งของต่างๆ เช่น ต้องใช้ถุงซักกับเสื้อผ้าที่มีชิ้นส่วนของโลหะ
กิ๊บติดผม, กุญแจ, เข็มกลัด, หรือเหรียญ เช่น กระดุมเหล็ก, ชุดชั้นในของสตรีที่มีเหล็กดันทรง
ออกจากเสื้อผ้าก่อน เพราะโลหะนั้นอาจทำให้เกิด
เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายกับเสื้อผ้าอื่นๆ
ความเสียหายกับเสื้อผ้า หรือกับถังปั่นของเครื่องได้
และเครื่องซักผ้าได้
คำแนะนำเพือ
่ ความปลอดภัย
เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายอันเนื่องมา ทำการถอดปลั๊กไฟออกหลังจากเสร็จการใช้งาน
จากกระแสไฟฟ้าช็อต ควรทำการ ต่อสายดินกับท่อที่เป็นโลหะและ
ห้ามต่อสายดินเข้ากับท่อแก๊สการติดตั้ง ควรอยู่ในที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี
และสายโทรศัพท์โดยเด็ดขาด ไม่ควรติดตั้งบนพื้นพรม
ขณะที่เครื่องกำลังปั่นแห้งไม่ควรถ้าสายไฟ ที่ใช้กับเครื่องซักผ้านี้เกิดความเสียหาย
ยื่นมือลงไปในถัง เพราะอาจทำให้ จะต้องทำการเปลี่ยนโดยร้านซ่อม หรือศูนย์บริการ
คุณบาดเจ็บได้ เนื่องจากถังปั่นแห้ง เพราะว่าจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมในการซ่อม
หมุนด้วยความเร็วสูง เพื่อหลีกเลี่ยง น้ำล้นออกจากเครื่องซึ่งจะทำให้
ไม่ควรให้เด็กเล่นเครื่องตามลำพัง เครื่องเสียหายได้ ควรจ่ายน้ำในระดับที่เหมาะสม
เพราะอาจทำให้เด็กพลัดตกลงไปใน ไม่แรงจนเกินไป เครื่องได้
ข้อควรระวังในการใช้เครือ
่ ง
ไม่ใช้น้ำร้อนมากเกินไป (50องศาหรือมากกว่า) ไม่ควรทำน้ำเปียกที่แผงควบคุมด้านบน
เนื่องจากชิ้นส่วนพลาสติก และเสื้อผ้าของคุณ ของตัวเครื่อง
อาจได้รับความเสียหายได้ ก่อนทำการซัก ตรวจสอบสิ่งของที่มีอยู่ในกระเป๋า ต้องแน่ใจว่าได้ใส่แผ่นพลาสติก
ถ้ามีเศษสิ่งของประเภทเข็มหรือตะปูอยู่ในเสื้อผ้า ลงในถังปั่นแห้งแล้ว จะทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องและเสื้อผ้าได้ เพื่อป้องกันเสื้อผ้ากระเด็น
ออกจากถังขณะปั่น
ทำการลดระดับแรงดันของน้ำลง
เมื่อพบว่าแรงดันน้ำมากเกินไป ต้องแน่ใจว่าวางท่อน้ำทิ้ง(A) ลงกับพื้น
ไม่ควรทำให้น้ำกระเด็นโดนฝาถังซัก 1
IB_DC68-01942K_THAI_T10J_New VE 2 2
12/14/2007 1:37:56 PM
ฝาปด
ิ ดา
้ นใน
1-15 นาที
1
2
3
4
5
2
IB_DC68-01942K_THAI_T10J_New VE 3 3
12/14/2007 1:37:57 PM
การติดตัง
้
สถานที่ติดตั้ง การเปลีย
่ นตำแหน่งของท่อน้ำทิง
้
ก่อนทำการเปลี่ยนตำแหน่งของท่อน้ำทิ้งควรถอด
การจัดวาง ปลั๊กไฟออกก่อน
ควรจัดวางเครื่องซักผ้าให้ห่างจากผนัง 1. ทำการเปิดฝาหลังออก ซึ่งจะเห็นท่อน้ำทิ้ง
โดยรอบอย่างน้อย 15 เซนติเมตร 2. ดึงท่อน้ำแล้วสอดเข้ากับช่องตรงกันข้าม โดยให้
ท่อผ่านตัวกั้นท่อ ดังรูป
พื้นที่ที่ใช้ในการติดตั้ง ควรแน่ใจว่าพื้นที่ติดตั้งมีความเรียบไม่เอียง เนื่องจากถ้าพื้นเอียงและไม่เรียบ อาจเป็น
สาเหตุทำให้เครื่องซักผ้ามีเสียงดังและสั่น
สะเทือน(ความเอียงอย่างน้อย 2 องศา)
การต่อท่อน้ำทิ้ง
หลีกเลี่ยงการติดตั้งเครื่องซักผ้าในห้องที่มี
ความชื้น ใส่ท่อน้ำทิ้ง (a) ให้แน่นโดยดันท่อให้สุด
ไม่ควรติดตั้งเครื่องซักผ้าไว้ใน ตามทิศทางลูกศร
ห้องที่อบชื้น หรือสถานที่ที่อาจ
เปียกฝนได้ เพราะความชื้นอาจ
ทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรได้
หลีกเลี่ยงความร้อนและแสดแดด เพราะความร้อนและแสงแดด
อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
กับชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติก
และอิเลคทรอนิคส์ได้
จึงไม่ควรติดตั้งเครื่อง
ใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่เกิด
ความร้อนหรือวางไว้กลางแดดร้อน
การทำความสะอาดตัวเครือ
่ ง
การทำความสะอาดผ้ากรอง การทำความสะอาดฝาครอบฝาปิดถังปัน
่ แห้ง
อาจมีเศษผ้าหรือเศษตะกอนติดอยู่ในผ้ากรอง 1. หมุนฝาครอบฝาปิดถังปั่นแห้งตามเข็มนาฬิกาและดึงออกมา
หลังจากการซัก วิธก
ี ารเอาออกโดยการกดผ้ากรองลง(1) 2. ทำความสะอาดฝาครอบฝาปิดถังปั่นแห้ง
พร้อมกับดึงออก(2) ดังในรูป จากนัน
้ นำเศษผ้าหรือตะกอน 3. ใส่ฝาครอบฝาปิดถังปั่นแห้งกลับเข้าไปดังเดิมโดยหมุนทวน
ออกจากผ้ากรองแล้วล้างให้สะอาด เข็มนาฬิกา
หมายเหตุ : ควรล้างฝาครอบฝาปิดถังปั่นแห้งอย่างน้อย
เดือนละครั้ง
การทำความสะอาดตัวเครือ
่ ง
ทำการเช็ดคราบสกปรกบนแผงควบคุมและตัวเครือ
่ งภายนอกด้วยผ้าทีอ
่ อ
่ นนุม
่ ไม่ควรใช้นำ้ มันเบนซิน, ทินเนอร์, หรือแว๊กส์
ทำความสะอาดเครือ
่ ง เพราะอาจทำให้ชน
้ิ ส่วนพลาสติกเสียหายได้
3
IB_DC68-01942K_THAI_T10J_New VE 4 4
12/14/2007 1:37:57 PM
วธ
ิ ก
ี ารซก
ั ....................................................................................................................................
•
•
•
•
7.
•
•
2.
•
15
4
IB_DC68-01942K_THAI_T10J_New VE 5 5
12/14/2007 1:37:58 PM
..............................................................................................................................
1.
3.
4.
2.
5.
............................................................................................................................
1.
‘
3.
’
4.
‘
2.
5.
6.
..............................................................................................................................
1.
3.
4.
2.
5
IB_DC68-01942K_THAI_T10J_New VE 6 6
12/14/2007 1:37:59 PM
......................................................................................................
4
1
2
5
(b)
’
‘
(a)
‘
6
3
ขอ
้ แนะนำสำหรบ
ั การใชง
้ าน
ปรม
ิ าณผา
้
ปานกลาง
สงู
เวลา
44 กรม
ั
( 44 ลต
ิ ร)
1 นาที
56 กรม
ั
กลาง ( 55 ลต
ิ ร)
1~2 นาที
67 กรม
ั
สงู ( 67 ลต
ิ ร)
3~5 นาที
5 นาที
-
10 นาที
ซั
ั
้
ู่
6
IB_DC68-01942K_THAI_T10J_New VE 7 7
12/14/2007 1:38:00 PM
IB_DC68-01942K_THAI_T10J_New VE 8 8
12/14/2007 1:38:00 PM
Download PDF