Samsung | WT13J7EY/XST | Samsung เครื่องซักผ้าถังคู่ WT13J7EY พร้อมด้วย Air Turbo , 10.5 กก. คู่มือการใช้

CODE NO. : DC68-01941B-03
DC68-01941B_WT12J_IB_THAI_rev.031 1
12/14/2007 3:17:04 PM
ข้อควรระวังเพือ
่ ความปลอดภัยก่อนการใช้งาน
ต้องตรวจสอบและนำสิ่งของต่างๆ เช่น ต้องใช้ถุงซักกับเสื้อผ้าที่มีชิ้นส่วนของโลหะ
กิ๊บติดผม, กุญแจ, เข็มกลัด, หรือเหรียญ เช่น กระดุมเหล็ก, ชุดชั้นในของสตรีที่มีเหล็กดันทรง
ออกจากเสื้อผ้าก่อน เพราะโลหะนั้นอาจทำให้เกิด
เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายกับเสื้อผ้าอื่นๆ
ความเสียหายกับเสื้อผ้า หรือกับถังปั่นของเครื่องได้
และเครื่องซักผ้าได้
คำแนะนำเพือ
่ ความปลอดภัย
เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายอันเนื่องมา ทำการถอดปลั๊กไฟออกหลังจากเสร็จการใช้งาน
จากกระแสไฟฟ้าช็อต ควรทำการ ต่อสายดินกับท่อที่เป็นโลหะและ
ห้ามต่อสายดินเข้ากับท่อแก๊สการติดตั้ง ควรอยู่ในที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี
และสายโทรศัพท์โดยเด็ดขาด ไม่ควรติดตั้งบนพื้นพรม
ขณะที่เครื่องกำลังปั่นแห้งไม่ควรถ้าสายไฟ ที่ใช้กับเครื่องซักผ้านี้เกิดความเสียหาย
ยื่นมือลงไปในถัง เพราะอาจทำให้ จะต้องทำการเปลี่ยนโดยร้านซ่อม หรือศูนย์บริการ
คุณบาดเจ็บได้ เนื่องจากถังปั่นแห้ง เพราะว่าจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมในการซ่อม
หมุนด้วยความเร็วสูง เพื่อหลีกเลี่ยง น้ำล้นออกจากเครื่องซึ่งจะทำให้
ไม่ควรให้เด็กเล่นเครื่องตามลำพัง เครื่องเสียหายได้ ควรจ่ายน้ำในระดับที่เหมาะสม
เพราะอาจทำให้เด็กพลัดตกลงไปใน ไม่แรงจนเกินไป เครื่องได้
ข้อควรระวังในการใช้เครือ
่ ง
ไม่ใช้น้ำร้อนมากเกินไป (50องศาหรือมากกว่า) ไม่ควรทำน้ำเปียกที่แผงควบคุมด้านบน
เนื่องจากชิ้นส่วนพลาสติก และเสื้อผ้าของคุณ ของตัวเครื่อง
อาจได้รับความเสียหายได้ ก่อนทำการซัก ตรวจสอบสิ่งของที่มีอยู่ในกระเป๋า ต้องแน่ใจว่าได้ใส่แผ่นพลาสติก
ถ้ามีเศษสิ่งของประเภทเข็มหรือตะปูอยู่ในเสื้อผ้า ลงในถังปั่นแห้งแล้ว จะทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องและเสื้อผ้าได้ เพื่อป้องกันเสื้อผ้ากระเด็น
ออกจากถังขณะปั่น
ทำการลดระดับแรงดันของน้ำลง
เมื่อพบว่าแรงดันน้ำมากเกินไป ต้องแน่ใจว่าวางท่อน้ำทิ้ง(A) ลงกับพื้น
ไม่ควรทำให้น้ำกระเด็นโดนฝาถังซัก 1
DC68-01941B_WT12J_IB_THAI_rev.032 2
12/14/2007 3:17:05 PM
แผงควบคม
ุ การทำงาน
1
2
3
4
2
5
การติดตัง
้
สถานที่ติดตั้ง การจัดวาง ควรจัดวางเครื่องซักผ้าให้ห่างจากผนัง โดยรอบอย่างน้อย 15 เซนติเมตร พื้นที่ที่ใช้ในการติดตั้ง ควรแน่ใจว่าพื้นที่ติดตั้งมีความเรียบไม่เอียง เนื่องจากถ้าพื้นเอียงและไม่เรียบ อาจเป็น
สาเหตุทำให้เครื่องซักผ้ามีเสียงดังและสั่น
สะเทือน(ความเอียงอย่างน้อย 2 องศา)
การต่อท่อน้ำทิ้ง
หลีกเลี่ยงการติดตั้งเครื่องซักผ้าในห้องที่มี
ความชื้น ใส่ท่อน้ำทิ้ง (a) ให้แน่นโดยดันท่อให้สุด
ไม่ควรติดตั้งเครื่องซักผ้าไว้ใน ตามทิศทางลูกศร
ห้องที่อบชื้น หรือสถานที่ที่อาจ
เปียกฝนได้ เพราะความชื้นอาจ
ทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรได้
หลีกเลี่ยงความร้อนและแสดแดด เพราะความร้อนและแสงแดด
อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
กับชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติก
และอิเลคทรอนิคส์ได้
จึงไม่ควรติดตั้งเครื่อง
ใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่เกิด
ความร้อนหรือวางไว้กลางแดดร้อน
การทำความสะอาดตัวเครือ
่ ง
การทำความสะอาดผ้ากรอง การทำความสะอาดฝาครอบฝาปิดถังปัน
่ แห้ง
อาจมีเศษผ้าหรือเศษตะกอนติดอยู่ในผ้ากรอง 1. หมุนฝาครอบฝาปิดถังปั่นแห้งตามเข็มนาฬิกาและดึงออกมา
หลังจากการซัก วิธก
ี ารเอาออกโดยการกดผ้ากรองลง(1) 2. ทำความสะอาดฝาครอบฝาปิดถังปั่นแห้ง
พร้อมกับดึงออก(2) ดังในรูป จากนัน
้ นำเศษผ้าหรือตะกอน 3. ใส่ฝาครอบฝาปิดถังปั่นแห้งกลับเข้าไปดังเดิมโดยหมุนทวน
ออกจากผ้ากรองแล้วล้างให้สะอาด
เข็มนาฬิกา
หมายเหตุ : ควรล้างฝาครอบฝาปิดถังปั่นแห้งอย่างน้อย
เดือนละครั้ง
การทำความสะอาดตัวเครือ
่ ง
ทำการเช็ดคราบสกปรกบนแผงควบคุมและตัวเครือ
่ งภายนอกด้วยผ้าทีอ
่ อ
่ นนุม
่ ไม่ควรใช้นำ้ มันเบนซิน, ทินเนอร์, หรือแว๊กส์
ทำความสะอาดเครือ
่ ง เพราะอาจทำให้ชน
้ิ ส่วนพลาสติกเสียหายได้
3
DC68-01941B_WT12J_IB_THAI_rev.034 4
12/14/2007 3:17:08 PM
วธ
ิ ก
ี ารซก
ั ....................................................................................................................................
4
DC68-01941B_WT12J_IB_THAI_rev.035 5
12/14/2007 3:17:10 PM
..............................................................................................................................
1.
3.
4.
2.
5.
6
“
”
การซก
ั นำ
้ เปลา
่ ............................................................................................................................
1.
‘
3.
’
4.
2.
5.
6.
..............................................................................................................................
1.
3.
2.
4.
5
DC68-01941B_WT12J_IB_THAI_rev.036 6
12/14/2007 3:17:11 PM
......................................................................................................
4
1
2
‘
5
(b)
’
‘
(a)
6
3
ขอ
้ แนะนำสำหรบ
ั การใชง
้ าน
ปรม
ิ าณผา
้
า
6
DC68-01941B_WT12J_IB_THAI_rev.037 7
12/14/2007 3:17:12 PM
การแก้ไขปัญหาเบือ
้ งต้น
ปัญหา
จุดตรวจสอบ
ปัญหา
1. เครื่องซักผ้า
ไม่ทำงาน
 ตรวจสอบสายไฟว่าเสียบสายไฟ
เข้ากับเต้าเสียบดีหรือไม่
 ตรวจดูว่าปุ่มเลือกผ้า อยู่ที่ตำแหน่ง
ถูกต้องหรือไม่
 ดู “วิธีการซัก” ที่หน้า 4
 ตรวจดูว่าตั้งเวลาอยู่ในช่วงของ
การแช่ผ้าหรือไม่
 ดู “วิธีการซัก” ที่หน้า 4
2. เสื้อผ้าไม่หมุน
หรือหมุนไม่สะดวก  เช็คว่าเสื้อผ้าที่ซักมากเกินไป
หรือไม่
3. การปั่นแห้งผิด
ปกติ (เครื่องสั่น
อย่างรุนแรงหรือ
ไม่สมดุลย์)
 มีการจัดเสื้อผ้าเสมอกันหรือไม่
 ดู “เมือ
่ ทำการใส่ผา
้ ...” ทีห
่ น้า 6
จุดตรวจสอบ
4. น้ำไม่ระบายออก
 ต้องแน่ใจว่าวางท่อน้ำลงกับพื้น
 ดู “ข้อควรระวัง...” ทีห
่ น้า 1
 ฝาปิดถังปั่นแห้งปิดดีหรือไม่
มีสิ่งแปลกปลอมตกลงไปข้างใน
ถังปั่นแลัวพันกันแกนหรือไม่
 ดู “การเก็บเสือ
้ ผ้า...” ทีห
่ น้า 6
5. การปั่นแห้ง
ไม่ทำงาน
6. น้ำไหลออก
จากท่อน้ำทิ้ง
ตลอดเวลา
 เช็คว่าปุม
่ โปรแกรมซัก/น้ำทิง
้ อยูท
่ ่ี
‘ปล่อยน้ำทิง
้ ’ หรือไม่
 ท่อน้ำท้ง
ิ มีสง
่ิ สกปรกอุดตันหรือไม่
 1) ใส่นำ้ ลงในถังซักครึง่ ถัง
2) วางท่อระนาบไปกับพืน
้
3) บิดปุม
่ ‘โปรแกรมซัก/น้ำทิง้ ’ ไปมา
ระหว่าง ‘ซัก/ล้างน้ำ’ และ ‘ปล่อยน้ำทิง้ ’
สลับไปมาหลายครัง้ (แรงดันน้ำจะช่วย
กำจัดเศษสิง่ อุดตันออกมา)
รายละเอียดจำเพาะ
ขนาดของเคร่ือง
กว้าง 860 มม. x ลึก 525 มม. x สูง 1040 มม.
แรงดันน้ำ
0.05~0.78 MPa
0.5 ~ 8.0 kg.f/cm2
น้ำหนักเครื่อง
36 กิโลกรัม
ประสิทธิภาพการทำงาน
ปริมาณน้ำมาตรฐาน
อัตราการกินไฟ
50 %
ต่ำพิเศษ : 55 ลิตร
ต่ำ : 65 ลิตร ปานกลาง : 70 ลิตร สูง : 78 ลิตร
การซัก 320 วัตต์ / การปัน
่ แห้ง 180 วัตต์
อัตราการกินไฟสูงสุด
เวลาการทำงานสูงสุด
500 วัตต์
การซัก 1 ชั่วโมง
การปั่นแห้ง 15 นาที
ติดต่อซัมซุงเว็บไซด์
หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์ซม
ั ซุง
ติดต่อสอบถามได้ท่ี ศูนย์ลก
ู ค้าสัมพันธ์
บริษท
ั ไทยซัมซุงอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด
เลขที่ 138 อาคารบุญมิตร ชัน
้ 1,6 ถนนสีลม แขวงสุรย
ิ วงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-689-3232,1800-29-3232(โทรฟรี-ใช้เบอร์บา
้ น) โทรสาร 02-689-3298
www.samsung.com
DC68-01941B_WT12J_IB_THAI_rev.038 8
12/14/2007 3:17:12 PM
Download PDF