Samsung | C21RIAN/XST | Samsung C21RIAN/XST คู่มือการใช้

คู่มือการติดตั้งและใช้งาน
เตาแก้วเซรามิค
C21RIAN
เพือ่ ป้ องกันอันตรายจากอุบตั ิ เหตุหรือความเสียหายต่อเตา โปรดอ่านค�ำแนะน�ำทัง้ หมดก่อนทีจ่ ะติ ดตัง้ หรือ
ใช้อปุ กรณ์ และเก็บคู่มือนี้ ไว้เพือ่ อ้างอิ งในอนาคต
C21RIAN_XST-00147A-02_TH.indd 1
26/11/2555 15:00:06
C21RIAN_XST-00147A-02_TH.indd 2
26/11/2555 15:00:06
สารบัญ
การใช้ค่มู ือนี้ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ความปลอดภัยเกีย่ วกับไฟฟ้า . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ความปลอดภัยส�ำหรับเด็ก . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ความปลอดภัยขณะท�ำความสะอาด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ค�ำแนะน�ำในการทิ้ ง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
การติ ดตัง้ เตา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ระเบียบและมาตรฐาน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ค�ำแนะน�ำเพือ่ ความปลอดภัยส�ำหรับผูต้ ดิ ตัง้ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
การต่อปลักไฟ
๊ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
การติดตัง้ บนเคาเตอร์. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ชิ้ นส่วนและคุณสมบัติ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
โซนปรุงอาหารและแผงควบคุม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
องค์ประกอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
คุณสมบัตหิ ลักของอุปกรณ์ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
การปิดเพือ่ ความปลอดภัย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
สัญลักษณ์แสดงความร้อนหลงเหลือ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ก่อนที่จะเริ่ มต้น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
การท�ำความสะอาดครัง้ แรก . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
การใช้เตา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
การใช้ภาชนะทีเ่ หมาะสม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
การใช้เซนเซอร์ควบคุมแบบสัมผัส . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
การเปิดสวิตช์อุปกรณ์ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
การควบคุมอุณหภูม ิ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
การปิดอุปกรณ์ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
การปิดโซนการปรุงอาหาร. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
การใช้ลอ็ คป้องกันเด็ก . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
การล็อคและปลดล็อคแผงควบคุม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
การจับเวลา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
การตัง้ ค่าการปิดเครือ่ งเพือ่ ความปลอดภัย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
การจับเวลานับถอยหลัง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
การท�ำความสะอาดและดูแลรักษา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
เตา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
เพือ่ ป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์ของคุณ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
เคล็ดลับในการท�ำความสะอาด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ค�ำแนะน�ำในการท�ำความสะอาด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
การรับประกันและบริ การ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
ค�ำถามทีพ่ บบ่อยและการแก้ไขปญั หา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
บริการ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ข้อมูลทางเทคนิ ค . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
TH
1
C21RIAN_XST-00147A-02_TH.indd 1
26/11/2555 15:00:06
การใช้ค่มู ือนี้
TH
โปรดสละเวลาเพือ่ อ่านคูม่ อื ผูใ้ ช้เล่มนี้ โดยเฉพาะในส่วนข้อมูลเพือ่ ความปลอดภัยทีอ่ ยูใ่ นหัวข้อถัดไป ก่อนทีจ่ ะใช้อุปกรณ์ โปรดเก็บคูม่ อื นี้
ไว้เพือ่ อ้างอิงในอนาคต ถ้ามีการเปลีย่ นมือเจ้าของ โปรดมอบคูม่ อื นี้ให้กบั เจ้าของใหม่ดว้ ย
นี่คอื สัญลักษณ์เตือนเกีย่ วกับความปลอดภัย
ค�ำเตือน แสดงข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับความปลอดภัยของคุณ
ส�ำคัญ แสดงข้อมูลเกีย่ วกับการหลีกเลีย่ งความเสียหายทีจ่ ะเกิดกับอุปกรณ์
สัญลักษณ์น้ีแสดงถึงข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์และค�ำแนะน�ำส�ำหรับน�ำไปปฏิบตั ิ
สัญลักษณ์น้ีหมายถึงมาตรการทีส่ ามารถด�ำเนินการเพือ่ คุม้ ครองสิง่ แวดล้อม
1. หมายเลขเช่นนี้หมายถึงค�ำแนะน�ำทีละขัน้ ตอนส�ำหรับการใช้อุปกรณ์
2. ...
3. ...
คูม่ อื นี้มขี อ้ มูลเกีย่ วกับขัน้ ตอนทีค่ ณ
ุ สามารถด�ำเนินการเพือ่ วินิจฉัยและแก้ไขปญั หาต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ โปรดอ่านหัวข้อ
ั
“การแก้ไขปญหา”
2
C21RIAN_XST-00147A-02_TH.indd 2
26/11/2555 15:00:06
ข้อมูลเกีย่ วกับความปลอดภัย
ความปลอดภัยของอุปกรณ์น้ีสอดคล้องกับมาตรฐานทางเทคนิคทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับ และกฎหมาย German Appliance Safety
Law อย่างไรก็ตาม ในฐานะผูผ้ ลิต เราเชือ่ ว่าเรามีหน้าทีใ่ ห้ขอ้ มูลและท�ำให้คณ
ุ คุน้ เคยกับค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภัย
ต่อไปนี้
TH
ความปลอดภัยเกีย่ วกับไฟฟ้ า
• โปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์ได้รบั การติดตัง้ และลงกราวด์อย่างถูกต้องโดยช่างเทคนิคทีม่ คี วามช�ำนาญ
• โปรดให้ชา่ งซ่อมบ�ำรุงทีม่ คี วามช�ำนาญเป็ นผูใ้ ห้บริการซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์ การซ่อมบ�ำรุงโดยบุคคลทีไ่ ม่มคี วามช�ำนาญจะ
ท�ำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ถ้าอุปกรณ์จำ� เป็ นต้องมีการซ่อมบ�ำรุง โปรดติดต่อศูนย์บริการ
ใกล้บา้ น มิฉะนัน้ อาจท�ำให้เกิดความเสียหาย และท�ำให้การรับประกันเป็ นโมฆะ
• อุปกรณ์ทม่ี กี ารฝงั หรือติดตัง้ ภายใน จะต้องใช้งานหลังจากมีการติดตัง้ ในตูแ้ ละทีต่ ดิ ตัง้ ซึง่ สอดคล้องกับมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ ให้มกี ารป้องกันอย่างเพียงพอมิให้มกี ารสัมผัสส่วนทีเ่ ป็ นไฟฟ้า ตามทีก่ ำ� หนดโดย TÜV [สมาคมการตรวจสอบทางเทคนิค]
• ถ้าอุปกรณ์ของคุณท�ำงานผิดปกติหรือแตกร้าว หรือมีรอยร้าวปรากฏ:
- ปิดโซนปรุงอาหารทัง้ หมด
- ถอดสายไฟหลักออกจากเตา และติดต่อศูนย์บริการใกล้บา้ น
• ถ้าผิวหน้าทีป่ รุงอาหารร้าว ให้ปิดอุปกรณ์เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามใช้เตาจนกว่าจะเปลีย่ นพืน้ ผิวแก้วก่อน
• ห้ามใช้เตาเพือ่ ให้ความร้อนฟอยล์อะลูมเิ นียม ผลิตภัณฑ์ทห่ี อ่ ด้วยฟอยล์อะลูมเิ นียมหรือบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารแช่แข็งในภาชนะ
อะลูมเิ นียม
ความปลอดภัยส�ำหรับเด็ก
อุปกรณ์น้ีไม่เหมาะส�ำหรับใช้งานโดยเด็กเล็กหรือบุคคลทีไ่ ม่แข็งแรง หากไม่มกี ารดูแลอย่างพอเพียงโดยผูใ้ หญ่
โปรดดูแลมิให้เด็กเล็กเล่นกับอุปกรณ์น้ี
โซนปรุงอาหารจะร้อนเมือ่ คุณปรุงอาหาร โปรดอย่าให้เด็กเล็กเข้าใกล้อุปกรณ์น้ี
3
C21RIAN_XST-00147A-02_TH.indd 3
26/11/2555 15:00:06
ความปลอดภัย (ต่อ)
TH
ความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน
•
•
•
•
อุปกรณ์น้ีใช้สำ� หรับการปรุงและทอดอาหารในบ้านเท่านัน้ ไม่เหมาะส�ำหรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม
ห้ามใช้เตาเพือ่ ให้ความร้อนแก่หอ้ ง
ใช้ความระมัดระวังขณะเสียบปลักอุ
๊ ปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าใกล้เตา สายไฟฟ้าจะต้องไม่สมั ผัสกับพืน้ ผิวการปรุง
ไขมันและน�้ำมันทีร่ อ้ นจัดอาจติดไฟง่าย ห้ามทิง้ พืน้ ผิวการปรุงไว้โดยไม่ดแู ลขณะทีเ่ ตรียมอาหารโดยใช้น้�ำมันหรือไขมัน เช่น
เมือ่ ปรุงมันฝรังทอด
่
• ปิดโซนปรุงอาหารหลังจากใช้งาน
• ดูแลแผงควบคุมให้สะอาดและแห้ง
• ห้ามวางวัตถุไวไฟไว้บนเตา เนื่องจากอาจติดไฟได้
ความปลอดภัยขณะท�ำความสะอาด
• ปิดอุปกรณ์เสมอก่อนทีจ่ ะท�ำความสะอาด
• เพือ่ ความปลอดภัย โปรดอย่าท�ำความสะอาดอุปกรณ์ดว้ ยเครือ่ งพ่นไอน�้ำหรือเครือ่ งท�ำความสะอาดทีม่ แี รงดันสูง
• ท�ำความสะอาดเตาตามค�ำแนะน�ำในการท�ำความสะอาดและการดูแลรักษาทีม่ อี ยูใ่ นคูม่ อื นี้
ค�ำแนะน�ำในการทิ้ ง
การทิ้งบรรจุภณ
ั ฑ์
• วัสดุทงั ้ หมดทีใ่ ช้เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ของอุปกรณ์นนั ้ สามารถรีไซเคิลได้ทงั ้ หมด โฟมแผ่นและโฟมแข็งจะมีเครือ่ งหมายทีเ่ หมาะสม
โปรดทิง้ บรรจุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์เก่าโดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม
การทิ้งอุปกรณ์เก่าอย่างเหมาะสม
ค�ำเตือน: ก่อนทีจ่ ะทิง้ อุปกรณ์เก่า โปรดท�ำให้ไม่สามารถใช้งานได้ เพือ่ ไม่ให้เป็ นสาเหตุของอันตรายต่างๆ
โดยให้ชา่ งทีม่ คี วามช�ำนาญตัดสายไฟของอุปกรณ์ออกจากสายจ่ายไฟ และถอดสายไฟของอุปกรณ์ออก
• ห้ามทิง้ อุปกรณ์ในทีท่ ง้ิ ขยะของครัวเรือน
• หน่วยงานเก็บขยะหรือเทศบาลจะมีขอ้ มูลเกีย่ วกับวันทีเ่ ก็บขยะและทีท่ ง้ิ ขยะสาธารณะ
4
C21RIAN_XST-00147A-02_TH.indd 4
26/11/2555 15:00:06
การติ ดตัง้ เตา
ข้อส�ำคัญ: โปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์ได้รบั การติดตัง้ และลงกราวด์โดยช่างเทคนิคทีม่ คี วามช�ำนาญเท่านัน้
โปรดปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำ การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากการติดตัง้ ทีไ่ ม่เหมาะสม
ข้อมูลทางเทคนิคมีอยูท่ ท่ี า้ ยคูม่ อื นี้
TH
ระเบียบและมาตรฐาน
อุปกรณ์น้ีสอดคล้องกับมาตรฐานต่อไปนี้:
• EN 60 335 - 1 และ EN 60 335 - 2 - 6 เกีย่ วกับความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้าส�ำหรับใช้งานในครัวเรือนและ
วัตถุประสงค์ทค่ี ล้ายกัน
• EN 60350 หรือ DIN 44546 / 44547 / 44548 เกีย่ วกับการใช้คณ
ุ สมบัตขิ องเครือ่ งปรุงอาหาร เตา เตาอบ และเตาย่างไฟฟ้าส�ำหรับ
การใช้งานในครัวเรือน
• EN 55014 - 2
• EN 55014
• EN 61000 - 3 - 2 และ
• EN 61000 - 3 - 3 เกีย่ วกับข้อก�ำหนดเบือ้ งต้นส�ำหรับความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC)
อุปกรณ์น้ีสอดคล้องกับข้อบังคับของ EU ต่อไปนี้:
• 73 / 23 / EWG วันที่ 19.02.1973 (ข้อบังคับส�ำหรับแรงดันไฟฟ้าต�่ำ)
• 89 / 336 / EWG วันที่ 03.05.1989 (ข้อบังคับ EMC รวมถึงข้อบังคับฉบับแก้ไข 92 / 31 / EWG) และ
• 93 / 68 / EWG CE ข้อบังคับในการติดฉลาก
ค�ำแนะน�ำเพือ่ ความปลอดภัยส�ำหรับผูต้ ิ ดตัง้
ส�ำหรับการป้องกันไฟ อุปกรณ์น้ีสอดคล้องกับ EN 60 335 - 2 - 6 อุปกรณ์ชนิดนี้สามารถติดตัง้ โดยมีตดู้ า้ นบนหรือผนังหนึ่งด้าน
ห้ามติดตัง้ ลิน้ ชักใต้เตา
การติดตัง้ ต้องมีการป้องกันการสันสะเทื
่
อน
ชุดครัวทีจ่ ะน�ำอุปกรณ์ไปติดตัง้ จะต้องสอดคล้องกับข้อก�ำหนดด้านความมันคง
่ DIN 68930
ส�ำหรับการป้องกันความชืน้ พืน้ ผิวตัดทัง้ หมดจะต้องมีการซีลด้วยวัสดุทเ่ี หมาะสม
บนพืน้ ผิวปูกระเบือ้ ง จุดทีเ่ ป็ นร่องทีม่ เี ตาติดตัง้ อยูจ่ ะต้องมีการอุดด้วยปูนยาแนวจนสนิท
บนพืน้ ผิวทีเ่ ป็ นหินธรรมชาติหรือหินสังเคราะห์ หรือพืน้ ผิวเซรามิค จะต้องเชือ่ มสปริงดีดตัวด้วยเรซินสังเคราะห์หรือกาวผสม
ทีเ่ หมาะสม
• ตรวจสอบว่าซีลอยูใ่ นต�ำแหน่งทีถ่ กู ต้องกับพืน้ ผิวการท�ำงาน โดยไม่มชี อ่ งว่าง ห้ามใช้ซลิ โิ คนซีล เนื่องจากจะท�ำให้การถอดออกยาก
ยิง่ ขึน้ เมือ่ ซ่อมบ�ำรุง
• การถอดเตาจะต้องมีการดันออกจากด้านล่าง
•
•
•
•
•
•
•
5
C21RIAN_XST-00147A-02_TH.indd 5
26/11/2555 15:00:06
การติ ดตัง้ เตาอบ (ต่อ)
TH
การต่อปลักไฟ
๊
ก่อนทีจ่ ะเชือ่ มต่อ โปรดตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของอุปกรณ์ กล่าวคือ แรงดันไฟฟ้าทีร่ ะบุบนแผ่นข้อมูล ว่าตรงกับแรงดันไฟฟ้าของไฟฟ้า
ทีจ่ า่ ย แผ่นข้อมูลจะอยูท่ โ่ี ครงด้านล่างของเตา
แรงดันไฟฟ้าของขดลวดไฟฟ้าเท่ากับ AC220 V~ อุปกรณ์น้ีใช้สายไฟทีม่ สี ายกราวด์และปลักลงกราวด์
๊
สามารถเสียบปลักเข้
๊ ากับ
เต้าเสียบทีต่ ดิ ตัง้ และ ลงกราวด์อย่างเหมาะสม
เมือ่ ต่อเตาเข้ากับแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าหลักแล้ว ให้ตรวจสอบว่าโซนปรุงอาหารทัง้ หมดพร้อมใช้งาน โดยเปิดแต่ละส่วนไปที่
การตัง้ ค่าสูงสุดเป็ นระยะเวลาสัน้ ๆ
เมือ่ เปิดเตาเป็ นครัง้ แรก ไฟแสดงผลทัง้ หมดและล็อคป้องกันเด็กจะเปิดใช้งาน
การติ ดตัง้ บนเคาเตอร์
หมายเลขนี้จำ� เป็ นในกรณีทต่ี อ้ งการรับบริการ และจะไม่สามารถดูได้อกี หลังจากติดตัง้ เนื่องจากแผ่นข้อมูลนี้จะอยูใ่ ต้อุปกรณ์
โปรดค�ำนึงถึงระยะห่างต�่ำสุดทีก่ ำ� หนดไว้
ยึดโครงทัง้ สองด้านด้วยสกรูทม่ี ใี ห้ก่อนทีจ่ ะติดตัง้ เตาบนโครง
x4
ต�ำ่ สุด 50 มม.
273 +1
R3
ต�ำ่ สุด 20 มม.
G
490+1
600
50
90 x4
2
100
=
490
+1
100
=
6
C21RIAN_XST-00147A-02_TH.indd 6
26/11/2555 15:00:07
ชิ้ นส่วนและคุณสมบัติ
TH
โซนปรุงอาหารและแผงควบคุม
โซนปรุงอาหารเดีย่ ว
1800 วัตต์
โซนปรุงอาหารเดีย่ ว
1100 วัตต์
แผงควบคุม
สัญญาณส�ำหรับการตัง้ ค่าความร้อนและ
ความร้อนหลงเหลือ
สัญญาณบอกเวลา
และเซนเซอร์ควบคุม
ตัวเลือกการตัง้ ค่าความร้อน
เซนเซอร์ควบคุม “ล็อค”
เซนเซอร์ควบคุม “เปิด/ปิด”
7
C21RIAN_XST-00147A-02_TH.indd 7
26/11/2555 15:00:07
ชิ้ นส่วนและคุณสมบัติ (ต่อ)
TH
องค์ประกอบ
1
3
2
เตาแก้วเซรามิค
โครงส�ำหรับติดตัง้
สกรู
8
C21RIAN_XST-00147A-02_TH.indd 8
26/11/2555 15:00:07
ชิ้ นส่วนและคุณสมบัติ (ต่อ)
TH
คุณสมบัติหลักของอุปกรณ์
• พืน้ ผิวปรุงอาหารแก้วเซรามิ ค: อุปกรณ์น้ีมพี น้ื ผิวปรุงอาหารแก้วเซรามิคและโซนปรุงอาหารความเร็วสูงสองส่วน ส่วนให้ความ
ร้อนทีม่ ปี ระสิทธิภาพของเตานี้จะช่วยลดเวลาในการให้ความร้อนของโซนปรุงอาหารได้อย่างมาก
• เซนเซอร์ควบคุมแบบสัมผัส: อุปกรณ์ของคุณใช้งานผ่านเซนเซอร์ควบคุมแบบสัมผัส
• ท�ำความสะอาดง่าย: ข้อดีของพืน้ ผิวการปรุงอาหารและเซนเซอร์ควบคุมทีเ่ ป็ นแก้วเซรามิคก็คอื การท�ำความสะอาดง่าย พืน้ ผิว
ทีเ่ รียบลืน่ ท�ำให้ทำ� ความสะอาดได้โดยสะดวก
• เซนเซอร์เปิ ด/ปิ ด: เซนเซอร์ควบคุม “เปิด/ปิด” จะเป็ นสวิตช์หลักของอุปกรณ์ทแ่ี ยกต่างหาก การสัมผัสเซนเซอร์น้ีจะเป็ นการเปิด
หรือปิดอุปกรณ์อย่างสมบูรณ์
• สัญญาณควบคุมและฟังก์ชนั : จอแสดงผลดิจติ ลั และไฟสัญญาณจะให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการตัง้ ค่าและฟงั ก์ชนั ทีใ่ ช้งานอยู่ รวมถึงการมี
ความร้อนหลงเหลือในโซนปรุงอาหารต่างๆ
• การปิ ดเพื่อความปลอดภัย: การปิดเตาเพือ่ ความปลอดภัยจะสร้างความมันใจว่
่ าโซนปรุงอาหารทัง้ หมดจะปิดลงโดย
อัตโนมัติ
หลังจากผ่านไประยะเวลาหนึ่ง ถ้าไม่มกี ารเปลีย่ นการตัง้ ค่า
• สัญญาณบอกความร้อนหลงเหลือ: ไอคอนแสดงความร้อนหลงเหลือจะปรากฏในจอแสดงผลถ้าโซนปรุงอาหารมีความร้อนทีอ่ าจ
ลวกได้
จอแสดงผลดิ จิตลั : เขตการแสดงผลสองส่วนจะแสดงข้อมูลส�ำหรับโซนปรุงอาหารสองโซน
โดยจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้:
-
อุปกรณ์กำ� ลังเปิดอยู่
-
ถึง การตัง้ ค่าความร้อนทีเ่ ลือก
-
ความร้อนหลงเหลือ
-
ใช้ลอ็ คป้องกันเด็ก และ
-
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด มีการสัมผัสเซนเซอร์นานเกินกว่า 10 วินาที
-
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมือ่ เตามีความร้อนสูงจัดเนื่องจากการใช้งานผิดปกติ
9
C21RIAN_XST-00147A-02_TH.indd 9
26/11/2555 15:00:07
ชิ้ นส่วนและคุณสมบัติ (ต่อ)
TH
การปิ ดเพือ่ ความปลอดภัย
ถ้าโซนปรุงอาหารไม่ถกู ปิดหรือการตัง้ ค่าความร้อนไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงหลังจากระยะเวลาหนึ่ง โซนปรุงอาหารนัน้ ก็จะปิดลงโดย
อัตโนมัติ
ความร้อนทีห่ ลงเหลือจะมีสญ
ั ญาณ (หมายถึง “ร้อน”) ในจอแสดงผลดิจติ ลั ส�ำหรับโซนปรุงอาหารนัน้
โซนปรุงอาหารจะปิดเองหลังจากระยะเวลาต่อไปนี้
การตัง้ ค่าการปรุงอาหาร
1-2
หลังจาก 6 ชัวโมง
่
การตัง้ ค่าการปรุงอาหาร
3-4
หลังจาก 5 ชัวโมง
่
การตัง้ ค่าการปรุงอาหาร
5-6
หลังจาก 3 ชัวโมง
่
การตัง้ ค่าการปรุงอาหาร
7-9
หลังจาก 1 ชัวโมง
่
ถ้าเตามีความร้อนสูงเกินไปเนื่องจากการท�ำงานผิดปกติ เครือ่ งจะแสดง
และเตาจะปิดลง
ขึน้
ถ้าโซนปรุงอาหารปิดตัวลงก่อนทีจ่ ะถึงเวลาทีร่ ะบุ โปรดดูทห่ี วั ข้อ “การแก้ไขปญั หา”
สาเหตุอนื ่ ๆ ทีโ่ ซนปรุงอาหารปิดตัวเอง
โซนปรุงอาหารทัง้ หมดจะปิดตัวเองถ้ามีน้�ำเดือดล้นลงไปสัมผัสกับแผงควบคุม
นอกจากนี้ การปิดตัวเองอัตโนมัตจิ ะท�ำงานถ้าคุณวางผ้าหมาดไว้บนแผงควบคุม ในกรณีเหล่านี้ คุณจะต้องเปิดอุปกรณ์อกี ครัง้
โดยใช้เซนเซอร์เปิดปิดหลัก หลังจากเช็ดหรือน�ำผ้าเปียกออกแล้ว
สัญลักษณ์แสดงความร้อนหลงเหลือ
เมือ่ โซนปรุงอาหารหรือเตาถูกปิดลง ความร้อนทีห่ ลงเหลืออยูจ่ ะแสดงเป็ นเครือ่ งหมาย (หมายถึง “ร้อน”) ในจอแสดงผลดิจติ ลั ของ
โซนปรุงอาหารนัน้ ๆ แม้วา่ จะปิดโซนปรุงอาหารแล้วก็ตาม สัญลักษณ์แสดงความร้อนหลงเหลือจะดับไปเฉพาะเมือ่ โซนปรุงอาหารนัน้
เย็นลงแล้วเท่านัน้
คุณสามารถใช้ความร้อนทีห่ ลงเหลือเพือ่ ละลายและอุน่ อาหารได้
ส�ำคัญ: ขณะทีส่ ญ
ั ญาณความร้อนหลงเหลือติดอยู่ จะมีอนั ตรายจากการลวกร้อนส่วนทีส่ มั ผัส
ข้อส�ำคัญ: ถ้าไฟฟ้าขัดข้อง สัญลักษณ์ จะหายไป และจะไม่มขี อ้ มูลเกีย่ วกับความร้อนหลงเหลืออีก แต่อาจเป็ นไปได้ทจ่ี ะ
มีอนั ตราย จากความร้อนทีเ่ หลืออยู่ ซึง่ สามารถหลีกเลีย่ งได้ดว้ ยการใช้ความระมัดระวังเมือ่ อยูใ่ กล้เตา
10
C21RIAN_XST-00147A-02_TH.indd 10
26/11/2555 15:00:07
ก่อนทีจ่ ะเริ ม่ ต้น
TH
การท�ำความสะอาดครัง้ แรก
ท�ำความสะอาดพืน้ ผิวแก้วเซรามิคด้วยผ้าหมาดและน�้ำยาท�ำความสะอาดแก้วเซรามิค
ส�ำคัญ: ห้ามใช้สารท�ำความสะอาดทีม่ ฤี ทธิ ์กัดกร่อนหรือขัดสี เนื่องจากพืน้ ผิวอาจเสียหายได้
การใช้เตา
การใช้ภาชนะทีเ่ หมาะสม
กระทะทีด่ ี ให้ผลลัพธ์ทด่ี ี
• คุณสามารถดูกระทะทีด่ ไี ด้จากฐานของกระทะ ฐานกระทะควรหนาและแบนมากทีส่ ดุ
• เมือ่ ซือ้ กระทะใหม่ ให้พจิ ารณาเส้นผ่าศูนย์กลางของฐาน ผูผ้ ลิตมักจะบอกเฉพาะเส้นผ่าศูนย์กลางของขอบด้านบน
• หม้อทีม่ ฐี านเป็ นอะลูมเิ นียมหรือทองแดงอาจท�ำให้เกิดสีเปลีย่ นแปลงทีพ่ น้ื ผิวแก้วเซรามิคเนื่องจากโลหะ การเปลีย่ นสีน้ีเอาออก
ได้ยาก หรือไม่ได้เลย
• ห้ามใช้กระทะทีท่ ำ� จากเหล็กหล่อหรือทีม่ ฐี านเสียหาย มีขอบเป็ นรอยหรือเป็ นร่อง อาจเกิดการขูดขีดอย่างถาวรถ้ามีการเลือ่ น
กระทะบนพืน้ ผิว
• เมือ่ เย็น ฐานของกระทะจะมีการโค้งงอเข้าสูด่ า้ นใน (concave) และไม่ควรจะโค้งงอออกด้านนอก (convex) เด็ดขาด
• ถ้าคุณต้องการใช้กระทะชนิดพิเศษ เช่น หม้อไอน�้ำแรงดัน หม้อตุ๋น หรือกระทะก้นลึก โปรดปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำของผูผ้ ลิต
เคล็ดลับในการประหยัดพลังงาน และการป้องกันรอยขีดข่วนบนพืน้ ผิวเตาแก้วเซรามิค
คุณสามารถประหยัดพลังงานอันมีคา่ ได้ดว้ ยการปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำต่อไปนี้
ถูกต้อง! (ฐานของภาชนะทีพ่ ้ ืนผิวเรียบ)
ผิด!
(ฐานของภาชนะทีพ่ ้ ืนผิวขรุขระ)
ผิด!
(ฐานของภาชนะทีพ่ ้ ืนผิวโค้งงอ)
11
C21RIAN_XST-00147A-02_TH.indd 11
26/11/2555 15:00:07
การใช้เตาอบ (ต่อ)
•
•
•
•
TH
วางหม้อและกระทะก่อนทีจ่ ะเปิดโซนปรุงอาหาร
โซนปรุงอาหารและฐานกระทะทีส่ กปรกจะท�ำให้ใช้พลังงานเพิม่ มากขึน้
เมือ่ เป็ นไปได้ ให้ปิดฝาหม้อและกระทะให้สนิท
ปิดโซนปรุงอาหารก่อนทีจ่ ะสิน้ สุดเวลาปรุง เพือ่ ใช้ความร้อนทีห่ ลงเหลือเพือ่ อุ่นหรือละลายอาหาร
• ฐานของกระทะควรมีขนาดเดียวกับโซนปรุงอาหาร
• การใช้หม้อไอน�้ำแรงดันจะช่วยลดเวลาในการปรุงอาหารได้ถงึ 50%
การใช้เซนเซอร์ควบคุมแบบสัมผัส
ในการใช้เซนเซอร์ควบคุมแบบสัมผัส ให้แตะแผงทีต่ อ้ งการด้วยปลายนิ้วชี้ เพือ่ ให้การแสดงผลทีต่ อ้ งการสว่างขึน้ หรือดับลง
หรือจนกว่าฟงั ก์ชนั ทีต่ อ้ งการจะเริม่ ท�ำงาน
ตรวจสอบว่าคุณสัมผัสเฉพาะแผงเซนเซอร์เดียวเมือ่ ใช้อุปกรณ์ ถ้านิ้วของคุณวางบนแผงควบคุมมากเกินไป อาจมีการสัมผัส
เซนเซอร์ทอ่ี ยูใ่ กล้กนั
12
C21RIAN_XST-00147A-02_TH.indd 12
26/11/2555 15:00:07
การใช้เตาอบ (ต่อ)
TH
การเปิ ดสวิ ตช์อปุ กรณ์
สัมผัสเซนเซอร์ “ล็อค ” เป็ นเวลาประมาณ 3 วินาที
อุปกรณ์จะเปิดขึน้ ได้โดยใช้เซนเซอร์ควบคุม “เปิ ด/ปิ ด ” (On/Off)
สัมผัสเซนเซอร์ “เปิด/ปิด ”
จอแสดงผลจะแสดง
หลังจากเซนเซอร์ “เปิด/ปิด ” ถูกใช้งานเพือ่ เปิดอุปกรณ์ คุณจะต้องตัง้ ค่าความร้อนภายในเวลาประมาณ 10 วินาที
มิฉะนัน้ อุปกรณ์ จะปิดตนเองเพือ่ ความปลอดภัย
การควบคุมอุณหภูมิ
ส�ำหรับการตัง้ และปรับ ( ถึง ) ส�ำหรับการปรุงอาหาร สัมผัสปุม่
เมือ่ กด
ครัง้ แรก ระดับความร้อนจะถูกก�ำหนดเป็ น
เมือ่ กด
ครัง้ แรก ระดับความร้อนจะถูกก�ำหนดเป็ น
ใช้ปมุ่
เพือ่ เพิม่ การตัง้ ค่าความร้อน และกด
เพือ่ ลด
,
ของโซนปรุงอาหารทีต่ อ้ งการ
13
C21RIAN_XST-00147A-02_TH.indd 13
26/11/2555 15:00:07
การใช้เตาอบ (ต่อ)
TH
การปิ ดอุปกรณ์
เมือ่ ต้องการปิดอุปกรณ์ ให้ใช้เซนเซอร์ควบคุม “เปิด/ปิด
สัมผัสเซนเซอร์ “เปิด/ปิด ”
”
หลังจากปิดโซนปรุงอาหารหรือพืน้ ผิวการปรุงอาหารทัง้ หมดแล้ว ระดับความร้อนทีห่ ลงเหลือจะแสดงในจอแสดงผลของ
โซนปรุงอาหาร แต่ละโซนเป็ นสัญลักษณ์ (หมายถึง “ร้อน”)
ถ้าการตัง้ ค่าความร้อนอยูท่ ่ี และคุณต้องการปิด
คุณสามารถสัมผัสเซนเซอร์เพิม่ อีกครัง้ และการตัง้ ค่าความร้อนจะ
เป็ นศูนย์
เมือ่ ต้องการปรับอย่างรวดเร็ว ให้สมั ผัสเซนเซอร์
หรือ
ค้างไว้จนกระทังได้
่ คา่ ทีต่ อ้ งการ
ถ้ากดเซนเซอร์มากกว่าหนึ่งจุดเป็ นเวลานานกว่า 10 วินาที
จะปรากฏในจอการตัง้ ค่าความร้อน ในการตัง้ ค่าใหม่
ให้สมั ผัสเซนเซอร์ “เปิด/ปิด ”
การปิ ดโซนการปรุงอาหาร
ในการปิดโซนการปรุงอาหาร ให้เปลีย่ นการตัง้ ค่ากลับเป็ น
หรือ
โดยใช้การตัง้ ค่าความร้อนของแผงควบคุม และเซนเซอร์แบบสัมผัส
14
C21RIAN_XST-00147A-02_TH.indd 14
26/11/2555 15:00:07
การใช้เตาอบ (ต่อ)
TH
การใช้ลอ็ คป้ องกันเด็ก
คุณสามารถใช้ลอ็ คป้องกันเด็กเพือ่ ป้องกันการเปิดโซนปรุงอาหารโดยไม่ได้ตงั ้ ใจ และเปิดใช้พน้ื ผิวการปรุงอาหาร เซนเซอร์ควบคุมล็อค
จะสามารถใช้ได้เฉพาะเมือ่ เปิดเตาอยู่
การเปิดล็อคป้องกันเด็ก
1. สัมผัสเซนเซอร์ควบคุม [ ] เป็ นเวลา 3 วินาที
สัญญาณเสียงจะดังขึน้ เพือ่ ยืนยัน
ประมาณ 3 วิ นาที
2. สัมผัสเซนเซอร์ควบคุมการตัง้ ค่าความร้อน
จะปรากฏในจอแสดงผล แสดงว่ามีการเรียกใช้ลอ็ คป้องกันเด็กเพือ่ ความปลอดภัย
15
C21RIAN_XST-00147A-02_TH.indd 15
26/11/2555 15:00:07
การใช้เตาอบ (ต่อ)
TH
การปิดล็อคป้องกันเด็ก
1. สัมผัสเซนเซอร์ควบคุมเป็ นเวลา 3 วินาที
สัญญาณเสียงจะดังขึน้ เพือ่ ยืนยัน
ประมาณ 3 วิ นาที
หลังจากปิดอุปกรณ์ ล็อคป้องกันเด็กจะท�ำงานโดยอัตโนมัติภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อความปลอดภัย
การล็อคและปลดล็อคแผงควบคุม
ในขัน้ ตอนใดก็ตามระหว่างการปรุงอาหาร คุณสามารถล็อคแผงควบคุม ยกเว้นเซนเซอร์ควบคุม “เปิด/ปิด
เปลีย่ นการตัง้ ค่า โดยไม่ได้ตงั ้ ใจ ตัวอย่างเช่น จากการใช้ผา้ เช็ดแผงควบคุม
1. สัมผัสเซนเซอร์ควบคุมล็อคเป็ นเวลาประมาณ 3 วินาที
ไฟสัญญาณของเซนเซอร์ควบคุมล็อคจะสว่าง เซนเซอร์ควบคุมจะถูกล็อค
” เพือ่ ป้องกันมิให้มกี าร
ประมาณ 3 วิ นาที
2. เมือ่ ต้องการปลดล็อคเซนเซอร์ควบคุม ให้สมั ผัสเซนเซอร์ควบคุมล็อคอีกครัง้ เป็ นเวลาประมาณ 3 วินาที ไฟสัญญาณใน
เซนเซอร์ควบคุมล็อคจะดับไป
16
C21RIAN_XST-00147A-02_TH.indd 16
26/11/2555 15:00:07
การใช้เตาอบ (ต่อ)
TH
การจับเวลา
คุณสามารถใช้การจับเวลาได้สองวิธ:ี
การใช้การจับเวลาในการปิดเพือ่ ความปลอดภัย
ถ้ามีการก�ำหนดเวลาทีแ่ น่นอนส�ำหรับโซนปรุงอาหาร โซนปรุงอาหารจะปิดลงด้วยตนเองเมือ่ ถึงเวลาทีก่ ำ� หนด ฟงั ก์ชนั นี้สามารถใช้กบั
โซนปรุงอาหารหลายโซนพร้อมกัน
การใช้การจับเวลาเพือ่ นับถอยหลัง
การจับเวลาเพือ่ นับถอยหลังนัน้ ไม่สามารถใช้ได้ถา้ เปิดโซนปรุงอาหารอยู่
การตัง้ ค่าการปิ ดเครือ่ งเพือ่ ความปลอดภัย
โซนปรุงอาหารทีค่ ณ
ุ ต้องการใช้การปิดเครือ่ งเพือ่ ความปลอดภัยจะต้องเปิดอยู่
1. การใช้เซนเซอร์ควบคุมการจับเวลา เลือกโซนปรุงอาหารทีค่ ณ
ุ ต้องการตัง้ ค่าปิดเพือ่ ความปลอดภัย
หลังจากเลือกโซนการปรุงอาหารทีใ่ ช้งานโซนแรก การสัมผัสกับเซนเซอร์ควบคุมการจับเวลา จะท�ำให้สญ
ั ญาณของโซนนัน้
กะพริบช้าๆ
ตัวอย่างเช่น สัญญาณด้านหน้าซ้ายตรงกับโซนปรุงอาหารด้านหน้าซ้าย จะปรากฏในจอแสดงผลของการจับเวลา
โซนการปรุงอาหารทีใ่ ช้งานถัดไปจะถูกเลือกด้วยการสัมผัสเซนเซอร์ควบคุมอีกครัง้
2. ใช้เซนเซอร์ควบคุมการตัง้ ค่าการจับเวลา
หรือ
เพือ่ ตัง้ ค่าเวลาทีต่ อ้ งการ ตัวอย่างเช่น 15 นาที หลังจากนัน้ โซนปรุงอาหาร
จะปิดลงโดยอัตโนมัตกิ ารปิดเพือ่ ความปลอดภัยจะท�ำงาน
17
C21RIAN_XST-00147A-02_TH.indd 17
26/11/2555 15:00:07
การใช้เตาอบ (ต่อ)
TH
ในการแสดงเวลาทีเ่ หลือส�ำหรับโซนปรุงอาหาร ให้ใช้เซนเซอร์ควบคุมการจับเวลา
สัญญาณควบคุมทีต่ รงกันจะเริม่ กะพริบช้าๆ
การตัง้ ค่าจะถูกรีเซ็ตโดยใช้เซนเซอร์ควบคุมการตัง้ ค่าการจับเวลา
หรือ
เมือ่ ผ่านเวลาทีต่ งั ้ ไว้แล้ว โซนการปรุงอาหารจะปิดลง
โดยอัตโนมัติ สัญญาณเสียงจะดังขึน้ เพือ่ ยืนยัน และจอแสดงผลจะแสดงการจับเวลา
ในการตัง้ ค่าอย่างรวดเร็วยิง่ ขึน้ ให้สมั ผัสเซนเซอร์ควบคุมการตัง้ ค่าการจับเวลา
หรือ
จนได้คา่ ทีต่ อ้ งการ
ถ้าสัมผัสเซนเซอร์ควบคุมการตัง้ ค่าการจับเวลา
ก่อน การตัง้ ค่าเวลาจะเริม่ ต้นที่ 99 นาที ถ้าสัมผัสเซนเซอร์ควบคุมการ
ตัง้ ค่าการ จับเวลา
ก่อน การตัง้ ค่าเวลาจะเริม่ ต้นที่ 1 นาที
การจับเวลานับถอยหลัง
ในการใช้การจับเวลานับถอยหลัง อุปกรณ์จะต้องเปิดอยู่ แต่โซนปรุงอาหารจะต้องถูกปิดทัง้ หมด
1. สัมผัสเซนเซอร์ควบคุมของการจับเวลา
จะปรากฏในจอแสดงผลของการจับเวลา
2. ตัง้ ค่าเวลาทีต่ อ้ งการ โดยใช้เซนเซอร์ควบคุมการตัง้ ค่าการจับเวลา
หรือ
ฟงั ก์ชนั การจับเวลานับถอยหลังจะท�ำงาน และเวลาทีเ่ หลือจะปรากฏในจอแสดงผลของการจับเวลา
ในการปรับเวลาทีเ่ หลือ ให้สมั ผัสเซนเซอร์ควบคุมการจับเวลา และเปลีย่ นการตัง้ ค่าโดยใช้เซนเซอร์ควบคุมการตัง้ ค่าการจับเวลา
หรือ
การตัง้ ค่าทีแ่ นะน�ำส�ำหรับการปรุงอาหารชนิ ดต่างๆ
ตัวเลขในตารางนี้ให้เป็ นแนวทาง การตัง้ ค่าความร้อนทีต่ อ้ งการส�ำหรับวิธกี ารปรุงต่าง จะขึน้ กับตัวแปรหลายประการ รวมถึงคุณภาพของ
ภาชนะทีใ่ ช้ และชนิดและปริมาณของอาหารทีป่ รุง
การตัง้ ค่าสวิ ตช์
วิ ธีปรุง
9
การอุน่
การผัด
การทอด
8
ตัวอย่างการใช้
อุน่ ของเหลวปริมาณมากๆ ลวกเส้นก๋วยเตีย๋ ว ย่างเนื้อ (การตุ๋นเนื้อ)
7
การทอด
ปริมาณมากๆ
6
ทอด
เนื้อชิน้ / ช็อปส์ ตับ ปลา เนื้อสับ ไข่ทอด
การต้ม
การปรุงของเหลวถึง 1.5 ลิตร มันฝรัง่ ผัก
2
การนึ่ง
การตุ๋น
การต้ม
การนึ่งและการเคีย่ วผักปริมาณน้อยๆ การท�ำข้าวต้มและอาหารนม
1
การละลาย
5
4
3
สเต็ค เซอร์ลอยน์ แฮชบราวน์ ไส้กรอก แพนเค้ก
ละลายเนย เจลาติน ละลายช็อคโกแลต
บันทึก
• การตัง้ ค่าความร้อนทีแ่ สดงในตารางข้างต้นมีให้เป็ นแนวทางส�ำหรับการอ้างอิงเท่านัน้
• คุณจะต้องปรับการตัง้ ค่าความร้อนตามชนิดของภาชนะและอาหาร
18
C21RIAN_XST-00147A-02_TH.indd 18
26/11/2555 15:00:07
การท�ำความสะอาดและดูแลรักษา
TH
เตา
ส�ำคัญ: สารท�ำความสะอาดจะต้องไม่สมั ผัสกับพืน้ ผิวแก้วเซรามิคทีม่ คี วามร้อน สารท�ำความสะอาดทัง้ หมดจะต้องถูกเช็ดออ
กโดย ใช้น้�ำสะอาดปริมาณเพียงพอ หลังจากท�ำความสะอาด เนื่องจากอาจมีฤทธิกั์ ดกร่อนเมือ่ พืน้ ผิวร้อน ห้ามใช้สาร
ท�ำความสะอาดทีร่ นุ แรง เช่น สเปรย์สำ� หรับตะแกรงหรือเตาอบ แผ่นขัดหรือทีข่ ดั กระทะ
ซึง่ จะป้องกันมิให้สงิ่ ทีก่ ระเด็นหกมีการไหม้อยูบ่ นพืน้ ผิว เอาคราบ รอยน�้ำ หยดน�้ำมันและการเปลีย่ นสีเนื่องจากโลหะออก
ด้วยการใช้สาร ท�ำความสะอาดแก้วเซรามิคหรือสเตนเลสทีม่ จี ำ� หน่ายโดยทัวไป
่
สกปรกน้อย
1. เช็ดพืน้ ผิวของแก้วเซรามิคด้วยผ้าหมาด
2. ขัดให้แห้งด้วยผ้าแห้ง อย่าให้มสี ารท�ำความสะอาดหลงเหลืออยูบ่ นพืน้ ผิว
3. ท�ำความสะอาดพืน้ ผิวการปรุงอาหารทีเ่ ป็ นแก้วเซรามิคทัง้ หมดสัปดาห์ละครัง้ ด้วยสารท�ำความสะอาดแก้วเซรามิคหรือสเตนเลส
ทีม่ จี ำ� หน่ายโดยทัวไป
่
4. เช็ดพืน้ ผิวแก้วเซรามิคโดยใช้น้�ำสะอาดปริมาณมากๆ และเช็ดให้แห้งด้วยผ้าทีส่ ะอาดและไม่เป็ นขุย
คราบสกปรกเกาะแน่น
1. เมือ่ ต้องการน�ำอาหารทีเ่ ดือนและล้นออกจากภาชนะ และรอยกระเด็นทีห่ ลุดออกจาก ให้ใช้ทข่ี ดู กระจก
2. วางทีข่ ดู กระจกท�ำมุมกับพืน้ ผิวของแก้วเซรามิค
3. น�ำสิง่ สกปรกออกด้วยการขูดด้วยด้านทีเ่ รียบ
ทีข่ ดู กระจกและสารท�ำความสะอาดแก้วเซรามิคมีจำ� หน่ายในร้านค้าเฉพาะด้าน
19
C21RIAN_XST-00147A-02_TH.indd 19
26/11/2555 15:00:07
การท�ำความสะอาดและดูแลรักษา (ต่อ)
TH
สิง่ สกปรกทีเ่ ป็ นปญั หา
1. ขจัดน�้ำตาลไหม้เกาะ พลาสติกละลาย ฟอยล์อะลูมเิ นียม หรือวัสดุอ่นื ๆ ด้วยทีข่ ดู กระจกทันที ขณะทีย่ งั ร้อน
ส�ำคัญ: คุณอาจได้รบั อันตรายจากการลวกมือ เมือ่ ใช้ทข่ี ดู กระจกกับโซนปรุงอาหารทีร่ อ้ น:
2. ท�ำความสะอาดเตาตามปกติเมือ่ เย็นลง
ถ้าปล่อยให้โซนปรุงอาหารทีม่ ขี องหกใส่เย็นลง ให้เปิดและให้ความร้อนอีก
ครัง้ เพือ่ ท�ำความสะอาด
รอยขูดหรือรอยเปื้อนบนพืน้ ผิวแก้วเซรามิค ซึง่ อาจเกิดจากกระทะ
ทีม่ ขี อบคม เป็ นต้น จะไม่สามารถลบออกได้ แต่จะไม่มผี ลกระทบต่อ
การท�ำงานของเตา
เพือ่ ป้ องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์ของคุณ
• ห้ามใช้พน้ื ผิวการปรุงอาหารเป็ นทีเ่ ตรียมหรือวางอาหาร
• ห้ามใช้โซนปรุงอาหารถ้าไม่มกี ระทะบนพืน้ ทีป่ รุงหรือถ้ากระทะว่างเปล่า
• แก้วเซรามิคนัน้ มีความทนทานและทนต่ออุณหภูมทิ เ่ี ปลีย่ นแปลงมากๆ ได้ แต่ไม่ใช่กระจกทีไ่ ม่แตก แก้วนี้อาจเกิดความเสียหาย
ถ้ามีของแหลมหรือหนักมากๆ หล่นใส่พน้ื ทีป่ รุงอาหาร
• ห้ามใช้กระทะทีท่ ำ� จากเหล็กหล่อหรือมีฐานทีเ่ สียหาย มีขอบคมหรือเป็ นรอย เพราะอาจเกิดรอยขูดได้ ถ้ามีการเลือ่ นกระทะ
• ห้ามวางกระทะไว้บนกรอบของเตา อาจเกิดรอยข่วนหรือความเสียหายต่อพืน้ ผิวได้
• หลีกเลีย่ งการท�ำสารทีเ่ ป็ นกรดหกใส่กรอบของเตา เช่น น�้ำส้มสายชู น�้ำมะนาว และสารขจัดคราบตะกรัน เนื่องจากจะท�ำให้เกิด
รอยด่างได้
• ถ้าน�้ำตาลหรืออาหารทีเ่ ตรียมไว้และมีน้�ำตาลสัมผัสกับโซนปรุงอาหารและละลาย ควรท�ำความสะอาดทันที
ด้วยทีข่ ดู ขณะทีย่ งั ร้อน ถ้าทิง้ ไว้ให้เย็น อาจท�ำให้พน้ื ผิวเสียหายเมือ่ ขจัดออก
• ระวังอย่าให้สงิ่ ทีล่ ะลายได้ เช่น พลาสติก ฟอยล์อะลูมเิ นียม และฟอยล์สำ� หรับเตาอบ อยูใ่ กล้กบั พืน้ ผิวแก้วเซรามิค ถ้ามี
วัสดุลกั ษณะนี้ละลายบนพืน้ ผิวปรุงอาหาร จะต้องใช้ทข่ี ดู เพือ่ เอาออกทันที
20
C21RIAN_XST-00147A-02_TH.indd 20
26/11/2555 15:00:07
การท�ำความสะอาดและดูแลรักษา (ต่อ)
TH
เคล็ดลับในการท�ำความสะอาด
พืน้ ผิวการปรุงนี้ทำ� จากวัสดุพเิ ศษ คือเซรามิคแก้ว
• มีความแข็งแกร่งยิง่ กว่าแก้วมาก แม้วา่ จะมีลกั ษณะเหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตาม โปรดอย่าเหยียบบนพืน้ ผิวนี้ในการซ่อมแซมไฟ
และห้ามท�ำของหนักหล่นใส่จากชุดครัวด้านบน
• พืน้ ผิวนี้ทนความร้อนและความเย็น และการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมอิ ย่างรวดเร็ว คุณสามารถเทน�้ำเย็นในโซนปรุงอาหารได้โดย
ไม่ทำ� ให้เกิดความเสียหายใดๆ
• มีรปู ลักษณ์สวยงามและท�ำความสะอาดง่าย
และจะคงความสวยงามตลอดไปถ้าคุณปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำและข้อควรระวังของเรา
ข้อควรระวังเมือ่ ใช้พน้ื ผิวการปรุง
•
•
•
•
ก่อนใช้พน้ื ผิวการปรุง โปรดตรวจสอบว่าก้นกระทะและโซนปรุงอาหารมีความสะอาดและแห้งสนิท
ยกกระทะขึน้ เสมอ การเลือ่ นไปมาบนพืน้ ผิวการปรุงจะท�ำให้ผวิ หน้าเป็ นรอย
หลีกเลีย่ งการปอกหรือหันผั
่ กบนพืน้ ผิวการปรุง เนื่องจากจะท�ำให้พน้ื ผิวเป็ นรอยได้
ใช้กระทะทีใ่ หญ่พอ เพือ่ ป้องกันการกระเด็นหกใส่พน้ื ผิวการปรุง โดยเฉพาะถ้ากระทะใส่น้�ำตาลไว้ เนื่องจากจะท�ำให้เกิด
ความเสียหายแก่เซรามิคแก้วอย่างถาวร
• อย่าวางของบนพืน้ ผิวการปรุง โดยเฉพาะอย่างยิง่ อย่าวางบรรจุภณ
ั ฑ์เช่นถุงพลาสติกหรืออะลูมเิ นียมซึง่ อาจละลายและ
ท�ำความเสียหายให้กบั พืน้ ผิวการปรุง
21
C21RIAN_XST-00147A-02_TH.indd 21
26/11/2555 15:00:07
การท�ำความสะอาดและดูแลรักษา (ต่อ)
TH
ค�ำแนะน�ำในการท�ำความสะอาด
ต้องท�ำความสะอาดรอยเปื้อนแต่ละรอย หรือคราบสกปรกสะสมบนพืน้ ผิวการปรุงโดยเร็วเมือ่ พืน้ ผิวการปรุงเย็นลง ก่อนทีจ่ ะใช้พน้ื ผิว
การปรุงในครัง้ ถัดไป
ข้อยกเว้น: ในกรณีของรอยคราบน�้ำตาล ให้ขจัดสิง่ สกปรกทีห่ ลงเหลืออยูก่ ่อนทีพ่ น้ื ผิวการปรุงจะเย็นลง (ระวังอย่าให้ผวิ
หนังถูกความร้อน)
สิง่ ส�ำคัญ: ใช้ผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาดที่
ออกแบบมาเพือ่ ใช้กบั พืน้ ผิวการปรุง
เซรามิคแก้วเท่านัน้
ถ้ารอยเปื้อนมีเพียงเล็กน้อย
ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้ง
ถ้ารอยเปื้อนมีมาก ให้ทำ� ความสะอาดด้วย
ฟองน�้ำชุบน�้ำสบูห่ มาดๆ และล้างออก
ถ้ารอยเปื้อนติดแน่น ให้ใช้แผ่นขัดท�ำ
ความสะอาดทีไ่ ม่ทำ� ให้เกิดรอย และใช้
ผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาดทีเ่ หมาะกับ
เซรามิคแก้วโดยเฉพาะ
ถ้ารอยเปื้อนติดแน่น ให้ใช้แผ่นขัดท�ำ
ความสะอาดทีไ่ ม่ทำ� ให้เกิดรอย และใช้
ผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาดทีเ่ หมาะกับ
เซรามิคแก้วโดยเฉพาะ
เมือ่ ท�ำความสะอาดพืน้ ผิวการปรุงแล้ว
ให้ใช้น้�ำยาปรับสภาพพืน้ ผิวการปรุง
เซรามิคแก้ว ซึง่ จะปกป้องพืน้ ผิวการปรุง
จากรอยเปื้อนในอนาคต โดยใช้ผา้ แห้ง
หรือวัสดุทค่ี ล้ายกัน
22
C21RIAN_XST-00147A-02_TH.indd 22
26/11/2555 15:00:08
การรับประกันและบริ การ
TH
ค�ำถามทีพ่ บบ่อยและการแก้ไขปัญหา
การท�ำงานผิดปกติอาจเกิดจากข้อผิดพลาดเล็กน้อยทีค่ ณ
ุ สามารถแก้ไขได้ดว้ ยตนเอง โดยใช้คำ� แนะน�ำต่อไปนี้ อย่าพยายามซ่อมแซม
เพิม่ เติม ถ้าการ ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำนี้ไม่สามารถแก้ไขปญั หาในบางกรณีได้
ค�ำเตือน: การซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์จะต้องด�ำเนินการโดยช่างบ�ำรุงรักษาทีม่ คี วามช�ำนาญเท่านัน้ การซ่อมบ�ำรุงทีไ่ ม่ถกู ต้องจะท
ำ�ให้เกิด อันตรายอย่างมากต่อผูใ้ ช้ ถ้าอุปกรณ์ของคุณต้องได้รบั การซ่อมบ�ำรุง โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของคุณ
ฉันควรท�ำอย่างไรถ้าโซนปรุงอาหารไม่ทำ� งาน
ตรวจสอบสิง่ ต่อไปนี้:
• ฟิวส์ในระบบไฟฟ้าของบ้าน (กล่องฟิวส์) มีสภาพปกติหรือไม่ ถ้าฟิวส์ขาดหลายครัง้ โปรดติดต่อช่างไฟฟ้า
• อุปกรณ์เปิดอยูอ่ ย่างเหมาะสม
• สัญญาณควบคุมในแผงควบคุมสว่างอยู่
• โซนปรุงอาหารมีการเปิดแล้ว
• โซนปรุงอาหารมีการก�ำหนดการตัง้ ค่าความร้อนทีต่ อ้ งการไว้
ฉันควรท�ำอย่างไรถ้าไม่สามารถเปิ ดโซนปรุงอาหารได้
ตรวจสอบสิง่ ต่อไปนี้:
• เวลาผ่านไปเกิน 10 วินาทีระหว่างทีก่ ดปุม่ เปิด/ปิด โดยยังไม่ได้เปิดโซนปรุงอาหารทีต่ อ้ งการ (โปรดดูหวั ข้อ “การเปิดสวิตช์อุปกรณ์)
• แผงควบคุมมีผา้ หมาดๆ หรือของเหลวปิดอยู่
ฉันควรท�ำอย่างไรถ้าสัญญาณในจอแสดงผลหายไป ยกเว้นสัญญาณความร้อนหลงเหลือ
อาการนี้อาจเกิดจากสาเหตุสองประการ:
• มีการสัมผัสเซนเซอร์ เปิด/ปิด โดยไม่ได้ตงั ้ ใจ
• แผงควบคุมมีผา้ หมาดๆ หรือของเหลวปิดอยู่
ฉันควรท�ำอย่างไร หลังจากโซนปรุงอาหารถูกปิ ด ความร้อนทีห่ ลงเหลือไม่ปรากฏในจอแสดงผล
ตรวจสอบสิง่ ต่อไปนี้:
• โซนปรุงอาหารมีการใช้งานเพียงเล็กน้อย และไม่มคี วามร้อนเพียงพอ ถ้าโซนปรุงอาหารร้อน โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
ฉันควรท�ำอย่างไรถ้าโซนปรุงอาหารไม่สามารถเปิ ดหรือปิ ดได้
ปญั หานี้อาจเกิดจากสิง่ ต่อไปนี้:
• แผงควบคุมมีผา้ หมาดๆ หรือของเหลวปิดอยู่
• มีการใช้ลอ็ คป้องกันเด็ก
ฉันควรท�ำอย่างไรถ้าสัญญาณ
สว่าง
ตรวจสอบสิง่ ต่อไปนี้:
• แผงควบคุมมีผา้ หมาดหรือของเหลวปิดอยูบ่ างส่วน ในการเริม่ ต้นใหม่ ให้กดเซนเซอร์ควบคุม “เปิด/ปิด”
23
C21RIAN_XST-00147A-02_TH.indd 23
26/11/2555 15:00:08
การรับประกันและบริ การ (ต่อ)
TH
ถ้าบริ เวณเตาไม่เป็ นแสงสีแดง หมายความว่าอย่างไร
• อุณหภูมทิ เ่ี ลือกของโซนปรุงอาหารนัน้ ได้รบั การจัดการโดยเซนเซอร์ทเ่ี ปิดและปิดโซนเป็ นระยะ ดังนัน้ พืน้ ทีป่ รุงอาหารจะไม่เป็ นแสง
สีแดงอยู่ ตลอดเวลา ถ้าคุณเลือกการตัง้ ค่าความร้อนทีต่ ่ำ� ความร้อนจะหมุนเวียนเปิดและปิดบ่อยกว่าการตัง้ ค่าสูง นอกจากนี้ยงั จะ
มีการเปิดและปิดเมือ่ ตัง้ ค่าความร้อนสูงสุด
ถ้าคุณขอรับบริการเนื่องจากข้อผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้อุปกรณ์ การมาให้บริการของช่างเทคนิคบริการลูกค้าอาจมีคา่ ใช้จา่ ย
แม้วา่ จะอยูร่ ะหว่างการรับประกันก็ตาม
บริ การ
ก่อนทีจ่ ะขอรับความช่วยเหลือหรือบริการ โปรดตรวจสอบในหัวข้อ “การแก้ไขปญั หา” ก่อน
หากคุณยังต้องการความช่วยเหลือ โปรดท�ำตามค�ำแนะน�ำต่อไปนี้
เป็ นการท�ำงานผิดพลาดทางเทคนิคหรือไม่
ถ้าใช่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของคุณ
โปรดเตรียมข้อมูลไว้ให้พร้อมล่วงหน้า เพือ่ ให้การแก้ไขปญั หาสะดวกยิง่ ขึน้ และท�ำให้ตดั สินใจได้งา่ ยขึน้ ว่าจ�ำเป็ นต้องมีการให้บริการ ณ
สถานทีต่ ดิ ตัง้ หรือไม่
โปรดบันทึกข้อมูลต่อไปนี้
• ปญั หาเกิดขึน้ ในรูปแบบใด
• ปญั หาเกิดขึน้ ในสถานการณ์แบบใด
เมือ่ ติดต่อ โปรดทราบรุน่ และหมายเลขผลิตภัณฑ์ (ซีเรียล) ของอุปกรณ์ ซึง่ ข้อมูลนี้จะมีอยูใ่ นแผ่นข้อมูลดังนี้:
• ค�ำอธิบายรุน่
• รหัส S / N (10 หลัก)
เราขอแนะน�ำให้คณ
ุ บันทึกข้อมูลนี้ไว้ทน่ี ่ีเพือ่ อ้างอิง
รุน่ :
เลยผลิตภัณฑ์ (ซีเรียล):
เมือ่ ใดจะมีคา่ ใช้จา่ ยแม้จะอยูใ่ นระหว่างการรับประกัน
• ถ้าคุณสามารถแก้ไขปญั หาได้ดว้ ยตนเอง โดยใช้การแก้ไขปญั หาทีอ่ ธิบายไว้ในส่วน “การแก้ไขปญั หา”
• ถ้าช่างเทคนิคบริการลูกค้าต้องติดต่อเพือ่ ให้บริการหลายครัง้ เนื่องจากไม่ได้รบั ข้อมูลทีจ่ ำ� เป็ นทัง้ หมดก่อนทีจ่ ะมาให้บริการ
ตัวอย่างเช่น จ�ำเป็ นต้องเดินทางหลายครัง้ เพือ่ รับอะไหล่ การเตรียมพร้อมส�ำหรับการติดต่อตามทีอ่ ธิบายข้างต้นจะช่วยลดค่าใช้จา่ ย
ส�ำหรับการเดินทางเหล่านี้
24
C21RIAN_XST-00147A-02_TH.indd 24
26/11/2555 15:00:08
ข้อมูลทางเทคนิ ค
TH
ขนาดของอุปกรณ์
กว้าง
288 มม.
ลึก
505 มม.
สูง
50 มม.
ขนาดเจาะของพื้นผิวด้านบน
กว้าง
273 มม.
ลึก
490 มม.
รัศมีมมุ
3 มม.
วงแหวนการปรุงอาหาร
ต�ำแหน่ ง
เส้นผ่าศูนย์กลาง
ก�ำลังไฟฟ้ า
ด้านหน้า
148 มม.
1,100 วัตต์
ด้านหลัง
183 มม.
1,800 วัตต์
แรงดันไฟฟ้ าที่เชื่อมต่อ 220 V ~ 50 Hz
พลังไฟฟ้ าที่เชื่อมต่อสูงสุด
2.9 kW
น�้ำหนัก :
สุทธิ
4.3 กก.
รวม
6.0 กก.
25
C21RIAN_XST-00147A-02_TH.indd 25
26/11/2555 15:00:08
ชื่อรุ่นและหมายเลขผลิตภัณฑ์
ทั้งชื่อรุ่นและหมายเลขผลิตภัณฑ์อยู่ในฉลากใต้ฐานของเตา
เพื่อใช้ในการอ้างอิงในภายหลัง โปรดจดบันทึกข้อมูลหรือติดฉลากผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม (อยู่ที่ด้านบนของผลิตภัณฑ์) ไว้ในหน้า
ปัจจุบันนี้
ชื่อรุ่น
หมายเลขผลิตภัณฑ์
ถ้าคุณมีคำาาถามหรือข้อคิดเห็น
ประเทศ
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
BANGLADESH
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
MYANMAR
MACAU
SRI LANKA
โทรศัพท์
1300 362 603
0800 726 786
400-810-5858
3698 4698
1800 40 SAMSUNG
(1800 40 7267864) (Toll-Free)
0961-2300300
0800-0300300 (Toll free)
021-56997777
08001128888
0120-363-905
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02-422-2111 [ Standard Landline ]
1800-SAMSUNG(726-7864)
0-2689-3232,
1800-29-3232
0800-329999
1800 588 889
+95-1-2399-888
0800 333
0115900000
หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่
www.samsung.com/au/support
www.samsung.com/nz/support
www.samsung.com/cn/support
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
www.samsung.com/in/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/id/support
www.samsung.com/jp/support
www.samsung.com/my/support
www.samsung.com/ph/support
www.samsung.com/sg/support
www.samsung.com/th/support
www.samsung.com/tw/support
www.samsung.com/vn/support
www.samsung.com/th/support
www.samsung.com/support
DG68-00147A-03
C21RIAN_XST-00147A-02_TH.indd 26
26/11/2555 15:00:08
Installation and Operating Instructions
Ceramic Glass Cooktop
C21RIAN
To avoid the risk of accidents or damage to the cooktop, read all instructions before installing or using the appliance. Keep this manual for future reference.
C21RIAN_XST-00147A-02_EN.indd 1
26/11/2555 15:14:03
C21RIAN_XST-00147A-02_EN.indd 2
26/11/2555 15:14:03
Contents
EN
Using This Manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Safety. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Electrical safety. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Child safety. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Safety during use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Safety when cleaning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
3
4
4
Disposal Instructions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Installing the Cooktop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regulations and compliance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Safety instructions for the installer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connecting to the outlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installing into the countertop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
5
6
6
Parts and Features. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Cooking zones and control panel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Components. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
The key features of your appliance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Safety shutoff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Residual heat indicator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Before You Begin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Initial cleaning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Cooktop Use. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Using suitable cookware. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Using the touch control sensors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Switching the appliance on. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Temperature control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Switching the appliance off. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Switching a cooking zone off. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Using the child safety lock. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Locking and unlocking the control panel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Timer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Setting the safety shutoff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Countdown timer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Cleaning and Care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cooktop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
To avoid damaging your appliance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cleaning Hints. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
19
20
21
Warranty and Service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
FAQs and troubleshooting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Technical Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1
C21RIAN_XST-00147A-02_EN.indd 1
26/11/2555 15:14:03
Using This Manual
EN
Please take the time to read this owner’s manual, paying particular attention to the safety
information contained in the following section, before using your appliance. Keep this manual
for future reference. If transferring ownership of the appliance, please remember to pass the
manual on to the new owner.
The following symbols are used in the text
This is the safety alert symbol.
Warning indicates information concerning your personal safety.
Important indicates information on avoiding damage to the appliance.
This symbol indicates useful information and practical tips.
This symbol refers to measures that can be taken to help protect the environment.
1. Numbers like these indicate step - by - step instructions for using the appliance.
2. ...
3. ...
This manual contains information on steps you can take yourself to diagnose and resolve
problems that may arise. Refer to the section “Troubleshooting.”
2
C21RIAN_XST-00147A-02_EN.indd 2
26/11/2555 15:14:03
Safety
The safety aspects of this appliance comply with accepted technical standards and
the German Appliance Safety Law. However, as manufacturers we also believe it is
our responsibility to familiarise you with the following safety instructions.
EN
Electrical safety
• Be sure the appliance is properly installed and grounded by a qualified technician.
• The appliance should be serviced only by qualified service personnel. Repairs carried out
by unqualified individuals may cause injury or serious malfunction. If your appliance is in
need of repair, contact your local service centre. Failure to follow these instructions may
result in damage and void the warranty.
• Flush - mounted appliances may be operated only after they have been installed in
cabinets and workplaces that conform to the relevant standards. This ensures sufficient
protection against contact for electrical units as required by the TÜV [Technical Inspection
Association].
• If your appliance malfunctions or if fractures, cracks or splits appear:
- switch off all cooking zones;
- disconnect the cooktop from the mains supply and contact your local service centre.
• If the cooktop cracks, turn the appliance off to avoid the possibility of electric shock. Do not
use your cooktop until the glass surface has been replaced.
• Do not use the cooktop to heat aluminium foil, products wrapped in aluminium foil or frozen foods packaged in aluminium cookware.
Child safety
This appliance is not intended for use by young children or infirm persons without
the adequate supervision of a responsible adult.
Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
The cooking zones will become hot when you cook. Always keep small children
away from the appliance.
3
C21RIAN_XST-00147A-02_EN.indd 3
26/11/2555 15:14:03
Safety (continued)
EN
Safety during use
• This appliance is to be used only for normal cooking and frying in the home. It is not designed for commercial or industrial use.
• Never use the cooktop for heating the room.
• Take care when plugging electrical appliances into mains sockets near the cooktop. Mains
leads must not come into contact with the cooktop.
• Overheated fat and oil can catch fire quickly. Never leave surface units unattended when
preparing foods in fat or oil, for example, when cooking chips.
• Turn the cooking zones off after use.
• Always keep the control panels clean and dry.
• Never place combustible items on the cooktop. It may cause fire.
Safety when cleaning
• Always turn the appliance off before cleaning.
• For safety reasons do not clean the appliance with a steam jet or high - pressure cleaner.
• Clean the cooktop in accordance with the cleaning and care instructions contained in this
manual.
Disposal Instructions
Disposing of the packaging material
• All materials used to package the appliance are fully recyclable. Sheet and hard foam
parts are appropriately marked. Please dispose of packaging materials and old appliances
with due regard to safety and the environment.
Proper disposal of your old appliance
arning: Before disposing of your old appliance, make it inoperable so that it canW
not be a source of danger.
To do this, have a qualified technician disconnect the appliance from the mains supply and remove the mains lead.
• The appliance may not be disposed of in the household rubbish.
• Information about collection dates and public refuse disposal sites is available from your
local refuse department or council.
4
C21RIAN_XST-00147A-02_EN.indd 4
26/11/2555 15:14:03
Installing the Cooktop
Important: Be sure the new appliance is installed and grounded only by qualified
personnel.
Please observe this instruction. The warranty will not cover any damage that may
occur as a result of improper installation.
Technical data is provided at the end of this manual.
EN
Regulations and compliance
This appliance meets the following standards:
• EN 60 335 - 1 and EN 60 335 - 2 - 6, relating to the safety of electrical appliances for household use and similar purposes;
• EN 60350, or DIN 44546 / 44547 / 44548, relating to the operating features of electric cookers, cooktops, ovens, and grills for household use;
• EN 55014 - 2;
• EN 55014;
• EN 61000 - 3 - 2; and
• EN 61000 - 3 - 3, relating to basic requirements for electromagnetic compatibility (EMC).
This appliance complies with the following EU Directives:
• 73 / 23 / EWG dated 19.02.1973 (Low Voltage Directive);
• 89 / 336 / EWG dated 03.05.1989 (EMC Directive including Amending Directive 92
/ 31 / EWG); and
• 93 / 68 / EWG CE Labeling Directive.
Safety instructions for the installer
• With respect to fire protection, this appliance corresponds to EN 60 335 - 2 - 6. This type of
appliance may be installed with a high cupboard or wall on one side.
• Drawers may not be fitted underneath the cooktop.
• The installation must guarantee shock protection.
• The kitchen unit in which the appliance is fitted must satisfy the stability requirements of DIN
68930.
• For protection against moisture, all cut surfaces are to be sealed with a suitable sealant.
• On tiled work surfaces, the joints in the area where the cooktop sits must be completely filled
with grout.
• On natural, artificial stone, or ceramic tops, the snap action springs must be bonded in place
with a suitable artificial resin or mixed adhesive.
• Ensure that the seal is correctly seated against the work surface without any gaps. Additional
silicon sealant must not be applied; this would make removal more difficult when servicing.
• The cooktop must be pressed out from below when removed.
5
C21RIAN_XST-00147A-02_EN.indd 5
26/11/2555 15:14:03
Installing the Cooktop (Continued)
EN
Connecting to the outlet
Before connecting, check that the nominal voltage of the appliance, that is, the voltage stated on the rating
plate, corresponds to the available supply voltage. The rating plate is located on the lower casing of the
cooktop.
The heating element voltage is AC220 V~. This appliance is equipped with a cord that includes a grounding
wire and a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.
Once the cooktop is connected to the mains supply, check that all cooking zones
are ready for use by briefly switching each on in turn at the maximum setting.
When the cooktop is powered on for the first time, all displays light and the child
safety lock is activated.
Installing into the countertop
Make a note of the serial number on the appliance rating plate prior to installation.
This number will be required in the case of requests for service and is no longer accessible after installation, as it is on the original rating plate on the underside of the
appliance.
Pay special attention to the minimum space and clearance requirements.
Secure the brackets at both sides with the provided screws before mounting the
cooktop onto the brackets.
x4
R3
273 +1
min. 20
490+1
600
50
90 x4
2
=
490+1
100
100
=
6
C21RIAN_XST-00147A-02_EN.indd 6
26/11/2555 15:14:03
Parts and Features
Cooking zones and control panel
EN
Single cooking zone
1800W
Single cooking zone
1100 W
Control panel
Indicators for heat settings
and residual heat
“Lock” control sensor
Timer indicator and
control sensors
Heat setting selectors
“On/Off” control sensor
7
C21RIAN_XST-00147A-02_EN.indd 7
26/11/2555 15:14:03
Parts and Features (Continued)
EN
Components
1 Ceramic Glass Cooktop
2 Installation Brackets
3 Screws
8
C21RIAN_XST-00147A-02_EN.indd 8
26/11/2555 15:14:04
Parts and Features (Continued)
The key features of your appliance
EN
• Ceramic glass cooking surface: The appliance has a ceramic glass cooking surface and
four rapid - response cooking zones. The cooktop’s powerful radiant heater elements significantly shorten the amount of time required for the zones to heat up.
• Touch control sensors: Your appliance is operated using touch control sensors.
•E
asy cleaning: The advantage of the ceramic glass cooking surface and the control sensors
is their accessibility for cleaning. The smooth, flat surface is easy to clean.
•O
n / Off sensor: The “On / Off” control sensor provides the appliance with a separate mains
switch. Touching this sensor switches the power supply on or off completely.
•C
ontrol and function indicators: Digital displays and indicator lights provide information
about settings and activated functions, as well as the presence of residual heat in the various
cooking zones.
•S
afety shutoff: A safety shutoff ensures that all cooking zones switch off automatically after
a period of time if the setting has not been changed.
•R
esidual heat indicator: An icon for residual heat appears in the display if the cooking zone
is so hot that there is a risk of burning.
Digital displays: The four display fields are assigned to the four cooking zones.
They show the following information:
-
the appliance has been switched on,
to selected heat settings,
residual heat,
the child lock is activated; and
error message, the sensor has been touched for longer than 10 seconds.
error message, when the Cooktop is overheated because of abnormal operation.
9
C21RIAN_XST-00147A-02_EN.indd 9
26/11/2555 15:14:04
Parts and Features (Continued)
EN
Safety shutoff
If one of the cooking zones is not switched off or the heat setting is not adjusted after an extended period of time, that particular cooking zone will automatically switch itself off.
Any residual warmth will be indicated with (for “hot”) in the digital displays corresponding to
the particular cooking zones.
The cooking zones switch themselves off at the following times.
Cooking setting
1-2
After 6 hours
Cooking setting
3-4
After 5 hours
Cooking setting
5-6
After 3 hours
Cooking setting
7-9
After 1 hour
If the Cooktop is overheated because of abnormal operation,
And the Cooktop will be switched off.
will be displayed.
Should one or more of the cooking zones switch off before the indicated time has
elapsed, see the section “Troubleshooting.”
Other reasons why a cooking zone will switch itself off
All cooking zones will immediately switch themselves off if liquid boils over and lands on the
control panel.
The automatic shutoff will also be activated if you place a damp cloth on the control panel. In
both of these instances, the appliance will need to be switched on again using the main power
sensor after the liquid or the cloth has been removed .
Residual heat indicator
When an individual cooking zone or the cooktop is turned off, the presence of residual heat is
shown with an (for “hot”) in the digital display of the appropriate cooking zones. Even after
the cooking zone has been switched off, the residual heat indicator goes out only after the
cooking zone has cooled.
You can use the residual heat for thawing or keeping food warm.
Important: As long as the residual heat indicator is illuminated, there is a risk of
burns.
Important: If the power supply is interrupted, the symbol will go out and information about residual heat will no longer be available. However, it may still be possible
to burn yourself. This can be avoided by always taking care when near the cooktop.
10
C21RIAN_XST-00147A-02_EN.indd 10
26/11/2555 15:14:04
Before You Begin
Initial cleaning
EN
Wipe the ceramic glass surface with a damp cloth and ceramic cooktop glass cleaner.
Important: Do not use caustic or abrasive cleaners. The surface could be damaged.
Cooktop Use
Using suitable cookware
Better pans produce better results.
• You can recognise good pans by their bases. The base should be as thick and flat as possible.
• When buying new pans, pay particular attention to the diameter of the base. Manufacturers often give only the diameter of the upper rim.
• Pots with aluminium or copper bases can cause metallic discolouration on the ceramic
glass surface. The discolouration is very difficult or impossible to remove.
• Do not use pans made of cast iron or which have damaged bases with rough edges or
burrs. Permanent scratching can occur if these pan are slid across the surface.
• When cold, pan bases are normally bowed slightly inwards (concave). They should never
be bowed outwards (convex).
• If you wish to use a special type of pan, for example, a pressure cooker, a simmering pan,
or a wok, please observe the manufacturer’s instructions.
Energy saving tips and prevention of scratches on the ceramic glass surface
You can save valuable energy by observing the following points.
Right! (Surface of pan bottom is smooth.)
Wrong!
Wrong!
(Surface of pan bottom has rough
edges or burrs.)
(Surface of pan bottom is concave.)
11
C21RIAN_XST-00147A-02_EN.indd 11
26/11/2555 15:14:04
Cooktop Use (Continued)
EN
• Always position pots and pans before switching on the cooking zone.
• Dirty cooking zones and pan bases increase power consumption.
• When possible, position the lids firmly on the pots and pans to cover completely.
• Switch the cooking zones off before the end of the cooking time to use the residual heat
for keeping foods warm or for thawing.
• The base of the pan should be the same size as the cooking zone.
• Using a pressure cooker reduces cooking times by up to 50 %
Using the touch control sensors
To operate the touch control sensors, touch the desired panel with the tip of your pointed finger until the relevant displays illuminate or go out, or until the desired function is activated.
Ensure that you are touching only one sensor panel when operating the appliance. If your
finger is too flat on the panel, an adjacent sensor may be actuated as well.
12
C21RIAN_XST-00147A-02_EN.indd 12
26/11/2555 15:14:04
Cooktop Use (Continued)
Switching the appliance on
EN
Touch the “Lock ” sensor for approximately 3 seconds.
The appliance is switched on using the “On / Off ” control sensor.
Touch the “On / Off ” sensor.
The digital displays will show .
After the “On / Off ” sensor has been actuated to switch on your appliance, a heat
setting must be selected within approximately 10 seconds. Otherwise, the appliance
will switch itself off for safety reasons.
Temperature control
For setting and adjusting the power level ( to ) for cooking, touch the corresponding cooking zone’s
,
keys.
The first time
is pressed, the heat level is set to .
The first time
is pressed, the heat level is set to .
Use the
key to increase the heat setting and the
key to decrease.
13
C21RIAN_XST-00147A-02_EN.indd 13
26/11/2555 15:14:04
Cooktop Use (Continued)
EN
Switching the appliance off
To completely switch off the appliance, use the “On / Off
Touch the “On / Off ” sensor.
” control sensor.
After switching off a single cooking zone or the entire cooking surface, the presence of
residual heat will be indicated in the digital displays of the corresponding cooking zones
in the form of an (for “hot”).
If the heat setting is at and you want to turn the
burner off, the sensor can be
touched one additional time, and the heat setting will go to zero.
For faster adjustment, keep your finger on the
or
sensor until the required
value is obtained.
If more than one sensor is pressed for longer than 10 seconds,
will show in the
heat setting display. To reset, touch the “On / Off ” sensor.
Switching a cooking zone off
To switch off a cooking zone, return the setting to
and touch sensors
or
.
by using the control panel’s heat setting
14
C21RIAN_XST-00147A-02_EN.indd 14
26/11/2555 15:14:04
Cooktop Use (Continued)
Using the child safety lock
EN
You can use the child safety lock to safeguard against unintentionally turning on a cooking
zone and activating the cooking surface. The lock control sensor can be used only when the
power is on.
Switching the child safety lock on
1. Touch the
control sensor for approximately 3 seconds.
An acoustic signal will sound as confirmation.
approx. 3 sec.
2. Touch any heat setting control sensor .
will appear in the displays, indicating the child safety lock has been activated.
15
C21RIAN_XST-00147A-02_EN.indd 15
26/11/2555 15:14:04
Cooktop Use (Continued)
EN
Switching the child safety lock off
1. Touch the control sensor for approximately 3 seconds.
An acoustic signal will sound as confirmation.
approx. 3 sec.
After switching off the appliance, child safety lock will be activated automatically within
some minutes for safety reasons.
Locking and unlocking the control panel
At any stage during the cooking process, the control panel, with the exception of the “On / Off
” control sensor, can be locked in order to prevent the settings from being changed unintentionally, for example, by wiping over the panel with a cloth.
1. Touch the lock control sensor for approximately 3 seconds.
The indicator light in the lock control sensor will illuminate. The control sensors are now
locked.
2. To unlock the control sensor, touch the lock control sensor again for approximately 3 seconds. The indicator light in the lock control sensor will extinguish.
approx. 3 sec.
16
C21RIAN_XST-00147A-02_EN.indd 16
26/11/2555 15:14:04
Cooktop Use (Continued)
Timer
EN
There are two ways to use the timer:
Using the timer as a safety shutoff
If a specific time is set for a cooking zone, the cooking zone will shut itself off once this period
of time has elapsed. This function can be used for multiple cooking zones simultaneously.
Using the timer to count down
The countdown timer cannot be used if a cooking zone has been switched on.
Setting the safety shutoff
The cooking zone(s) for which you want to apply the safety shutoff must be switched on.
1. Using the timer’s control sensor , select the cooking zone for which the safety shutoff
time is to be set.
After the first active cooking zone is selected, touching the timer’s control sensor will
cause the corresponding indicator to flash slowly.
will appear in the timer display.
The next active cooking zone is selected by touching the timer’s control sensor again
.
2. Use the
or
timer setting control sensors to set the desired amount of time, for example, 15 minutes, after which the cooking zone will automatically switch itself off.
The safety shutoff is now activated.
17
C21RIAN_XST-00147A-02_EN.indd 17
26/11/2555 15:14:04
Cooktop Use (Continued)
EN
To display the time remaining for any of the cooking zones, use the timer’s control sensor .
The corresponding control indicator will begin to blink slowly.
The settings are reset using the
or
timer setting control sensors. After the set period of
time has elapsed, the cooking zone automatically switches itself off, an acoustic signal sounds
as confirmation and the timer display indicates .
To make the settings more quickly, touch any of the
or
timer setting control
sensors until the desired value is reached.
If the
timer setting control sensor is touched first, the time setting will begin at 99
minutes; if the
timer setting control sensor is touched first, the time setting will
begin at 1 minute.
Countdown timer
For the countdown timer to be used, the appliance must be switched on but all the cooking
zones must be switched off.
1. Touch the timer’s control sensor .
will appear in the timer display.
2. Set the desired period of time using the
or
timer setting control sensors.
The countdown timer function is now activated and the remaining time appears in the timer
display.
To adjust the remaining time, touch the timer’s control sensor and change the setting using
the
or
timer setting control sensors .
Suggested settings for cooking specific foods
The figures in the table below are guidelines. The heat settings required for various cooking
methods depend on a number of variables, including the quality of the cookware being used
and the type and amount of food being cooked.
Switch Setting
Cookingmethod
9
Warming
Sautéing
Frying
Warming large amounts of liquid, boiling noodles,
searing meat, (browning goulash,braising meat)
7
Intensive
Frying
Steak, sirloin, hash browns, sausages, pancakes /
griddle cakes
6
Frying
8
5
4
3
Boiling
2
Steaming
Stewing
Boiling
1
Melting
Examples for Use
Schnitzel / chops, liver, fish, rissoles, fried eggs
Cooking up to 1.5 l liquid, potatoes, vegetables
Steaming and stewing of small amounts of vegetables, boiling rice and milk dishes
Melting butter, dissolving gelatine, melting chocolate
Note
• The heat settings indicated in the table above are provided only as guidelines for your reference.
• You will need to adjust the heat settings according to specific cookware and foods.
18
C21RIAN_XST-00147A-02_EN.indd 18
26/11/2555 15:14:04
Cleaning and Care
Cooktop
EN
Important: Cleaning agents must not come into contact with a heated ceramic glass surface: All cleaning agents must be removed with adequate amounts of clean water
after cleaning because they can have a caustic effect when the surface becomes
hot. Do not use any aggressive cleaners such as grill or oven sprays, scouring pads
or abrasive pan cleaners.
Clean the ceramic glass surface after each use when it is still warm to the touch.
This will prevent spillage from becoming burnt onto the surface. Remove scales,
watermarks, fat drippings and metallic discolouration with the use of a commercially
available ceramic glass or stainless steel cleaner.
Light Soiling
1. Wipe the ceramic glass surface with a damp cloth.
2. Rub dry with a clean cloth. Remnants of cleaning agent must not be left on the surface.
3. Thoroughly clean the entire ceramic glass cooking surface once a week with a commercially available ceramic glass or stainless steel cleaner.
4. Wipe the ceramic glass surface using adequate amounts of clean water and rub dry with a
clean lint - free cloth.
Stubborn Soiling
1. To remove food that has boiled over and stubborn splashes, use a glass scraper.
2. Place the glass scraper at an angle to the ceramic glass surface.
3. Remove soiling by scraping with the blade.
Glass scrapers and ceramic glass cleaners are available from specialty retailers.
19
C21RIAN_XST-00147A-02_EN.indd 19
26/11/2555 15:14:04
Cleaning and Care (Continued)
EN
Problem Dirt
1. Remove burnt-on sugar, melted plastic, aluminium foil or other materials with a glass
scraper immediately and while still hot.
Important: There is a risk of burning yourself when the glass scraper is used on a
hot cooking zone:
2. Clean the cooktop as normal when it has cooled down.
If the cooking zone on which something has
melted has been allowed to cool, warm it up
again for cleaning.
Scratches or dark blemishes on the ceramic glass
surface, caused, for example, by a pan with sharp
edges, cannot be removed. However, they do
not impair the function of the cooktop.
To avoid damaging your appliance
• Do not use the cooktop as a work surface or for storage.
• Do not operate a cooking zone if there is no pan on the cooktop or if the pan is empty.
• Ceramic glass is very tough and resistant to temperature shock, but it is not unbreakable.
It can be damaged by a particularly sharp or hard object dropping onto the cooktop.
• Do not use pans made of cast iron or which have damaged bases with rough edges or
burrs. Scratching may occur if these pans are slid across the surface.
• Do not place pans on the cooktop frame. Scratching and damage to the finish may occur.
• Avoid spilling acidic liquids, for example, vinegar, lemon juice and descaling agents, onto
the cooktop frame, since such liquids can cause dull spots.
• If sugar or a preparation containing sugar comes into contact with a hot cooking zone and
melts, it should be cleaned off immediately with a kitchen scraper while it is still hot. If allowed to cool, it may damage the surface when removed.
• Keep all items and materials that could melt, for example, plastics, aluminium foil and
oven foils, away from the ceramic glass surface. If something of this nature melts onto the
cooktop, it must be removed immediately with a scraper.
20
C21RIAN_XST-00147A-02_EN.indd 20
26/11/2555 15:14:04
Cleaning and Care (Continued)
Cleaning Hints
EN
Your cook-top is made of an extraordinary material : glass ceramic.
• It is tough, much tougher than the glass it resembles. Nevertheless, do not stand on it
in order to repair a light and do not drop a heavy object from the top of the kitchen unit
above.
• It is resistant to heat and cold and even to extreme temperature changes, You can pour
cold water onto a cooking zone without causing any damage.
• It is attractive and easy to clean.
It will remain so if you take a few precautions and follow our advice.
Precautions to be taken when using your cook-top
• Before using your cook-top, check each time that the bottom of the saucepan and the
cooking zone are clean and dry.
• Lift up the saucepans ; sliding them across the cook-top can lead to superficial scratches.
• Avoid peeling vegetables over the cook-top as this could lead to grit on the surface and
subsequent scratching.
• Use saucepans which are large enough to avoid spillage onto the cook-top, especially if a
saucepan contains any sugar as this can cause irreparable damage to the glass ceramic.
• Keep the surface of the cook-top clear ; above all do not keep plastic or aluminium packing
on it which could melt and damage the cook-top.
21
C21RIAN_XST-00147A-02_EN.indd 21
26/11/2555 15:14:04
Cleaning and Care (Continued)
EN
Cleaning instructions
Each and every stain or deposit on the cook-top surface must be cleaned off quickly once the
cook-top has cooled down, before re-using the cook-top.
xception:In the case of sugar deposits, remove all residues before the cook-top
E
cools down (Be careful not to burn yourself).
Important: Only use cleaning
products that have been
specifically designed for
glass ceramic cook-tops.
If the deposit is minimal, simply wipe off with a dry cloth.
If the deposit is more important, clean off with a moist,
soapy sponge and rinse off.
If the deposit does not clean
off easily, use a non-abrasive
scratch pad and a specially adapted glass-ceramic
cleaning product.
If the deposit does not
clean off with any of the
above mentioned methods,
use a razor blade scraper,
specially designed for glassceramic cook-tops.
Having successfully cleaned
the cook-top, apply a glass
ceramic cook-top conditioner which will protect the
cook-top surface against any
future stains, with a dry cloth
or equivalent.
22
C21RIAN_XST-00147A-02_EN.indd 22
26/11/2555 15:14:04
Warranty and Service
FAQs and troubleshooting
EN
A fault may result from a minor error that you can correct yourself with the help of the following
instructions. Do not attempt any further repairs if the following instructions do not help in each
specific case.
Warning: Repairs to the appliance are to be performed only by a qualified service
technician. Improperly effected repairs may result in considerable risk to the user. If
your appliance needs repair, please contact your customer service centre.
What should I do if the cooking zones are not functioning?
Check for the following possibilities:
• The fuse in the house wiring (fuse box) is intact. If the fuses trip a number of times, call an
authorised electrician.
• The appliance is properly switched on.
• The control indicators in the control panel are illuminated.
• The cooking zone is switched on.
• The cooking zones are set at the desired heat settings.
What should I do if the cooking zones will not switch on?
Check for the following possibilities:
• A period of more than 10 seconds has elapsed between when the On / Off button was actuated and the desired cooking zone switches on (see the section “Switching the appliance
on”).
• The control panel is partially covered by a damp cloth or liquid.
What should I do if the display except for
denly disappears?
the residual warmth indicator sud-
This could be a result of one of two possibilities:
• The On / Off sensor was accidentally actuated.
• The control panel is partially covered by a damp cloth or liquid.
What should I do if, after the cooking zones have been switched off, residual
warmth is not indicated in the display?
Check for the following possibility:
• The cooking zone was only briefly used and therefore did not become hot enough. If the
cooking zone is hot, please call the customer service centre.
What should I do if the cooking zone will not switch on or off?
This could be due to one of the following possibilities:
• The control panel is partially covered by a damp cloth or liquid.
• The child safety lock is on.
What should I do if the
display is illuminated?
Check for the following:
• The control panel is partially covered by a damp cloth or liquid. To reset, press the “On / Off”
control sensor.
23
C21RIAN_XST-00147A-02_EN.indd 23
26/11/2555 15:14:04
Warranty and Service (Continued)
EN
What does it mean when the burner does not glow red?
• The selected temperature of the cooking zone is maintained by a sensor that cycles the zone
on and off, so the surface cooking area will not always glow red. If you select a low heat
setting, the heat will cycle on and off more frequently than at higher settings. The heat also
cycles on and off at the highest setting.
If you request a service call because of an error made in operating the appliance, the visit from
the customer service technician may incur a charge even during the warranty period.
Service
Before calling for assistance or service, please check the section “Troubleshooting.”
If you still need help, follow the instructions below.
Is it a technical fault?
If so, please contact your customer service centre.
Always prepare in advance for the discussion. This will ease the process of diagnosing the
problem and also make it easier to decide if a customer service visit is necessary.
Please take note of the following information.
• What form does the problem take?
• Under what circumstances does the problem occur?
When calling, please know the model and serial number of your appliance. This information is
provided on the rating plate as follows:
• Model description
• S / N code (10 digits)
We recommend that you record the information here for easy reference.
Model:
Serial number:
When do you incur costs even during the warranty period?
• If you could have remedied the problem yourself by applying one of the solutions provided in
the section “Troubleshooting,”
• If the customer service technician has to make several service calls because he was not
provided with all of the relevant information before his visit and as a result, for example, has
to make additional trips for parts. Preparing for your phone call as described above will save
you the cost of these trips.
24
C21RIAN_XST-00147A-02_EN.indd 24
26/11/2555 15:14:05
Technical Data
Appliance dimensions
Width
Depth
Height
EN
288 mm
505 mm
50 mm
Worktop cut - out dimensions
Width
Depth
Corner radius
273 mm
490 mm
3 mm
Cooking rings
Position
Diameter
Power
Front
148 mm
1,100 W
Rear
183 mm
1,800 W
Connection voltage
Maximum connected load power
Weight : Net
4.3 kg
Gross 6.0 kg
220 V ~ 50 Hz
2.9 kW
25
C21RIAN_XST-00147A-02_EN.indd 25
26/11/2555 15:14:05
Model name & serial number
Both the model name and the serial number are labeled underneath the cooktop base .
For later use, write down the information or attach the additional product label (located on
the top of the product) onto the current page .
Model Name
Serial Number
QUESTIONS OR COMMENTS?
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
AUSTRALIA
1300 362 603
www .samsung .com/au/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
www .samsung .com/nz/support
CHINA
400-810-5858
www .samsung .com/cn/support
HONG KONG
3698 4698
www .samsung .com/hk/support (Chinese)
www .samsung .com/hk_en/support (English)
INDIA
1800 40 SAMSUNG
(1800 40 7267864) (Toll-ree)
www .samsung .com/in/support
BANGLADESH
0961-2300300
0800-0300300 (Toll free)
www .samsung .com/support
INDONESIA
021-56997777
08001128888
www .samsung .com/id/support
JAPAN
0120-363-905
www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
www .samsung .com/my/support
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline
and Mobile ]
02-422-2111 [ Standard Landline ]
www .samsung .com/ph/support
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
www .samsung .com/sg/support
THAILAND
0-2689-3232,
1800-29-3232
www .samsung .com/th/support
TAIWAN
0800-329999
www .samsung .com/tw/support
VIETNAM
1800 588 889
www .samsung .com/vn/support
MYANMAR
+95-1-2399-888
www .samsung .com/th/support
MACAU
0800 333
SRI LANKA
0115900000
www .samsung .com/support
DG68-00147A-03
C21RIAN_XST-00147A-02_EN.indd 26
26/11/2555 15:14:05
Download PDF