Samsung | UA78KU6500K | Samsung 78'' UHD 4K Curved Smart TV KU6500 Series 6 คู่มือการใช้

คู่มือผู้ใช้
ซีรี่ส์ 6
ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Samsung
ถ้าต้องการรับบริการที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ www.samsung.com/
register
รุ่น_________________หมายเลขซีเรียล_______________________
UKU6500R_XT_BN68-08088F-00_THA.indb
1
2016-06-28
�� 2:31:34
คำ�เตือน! คำ�แนะนำ�ด้านความปลอดภัยที่สำ�คัญ
(โปรดอ่านค�ำแนะน�ำเพือ
่ ความปลอดภ ัยก่อนทีจ
่ ะใชโ้ ทรท ัศน์ของคุณ)
ข้อควรระวัง
ผลิตภัณฑ์คลาส II: สัญลักษณ์นี้แสดงว่าไม่ต้องมีการ
เชื่อมต่อวงจรลงดิน (กราวด์) เพื่อความปลอดภัย
่ งไฟฟ้าช็ อต ห้ามเปิ ด
มีความเสีย
ข้อควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อต โปรดอย่าถอด
ฝาปิด (หรือด้านหลัง) ไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถซ่อมบ�ำรุงได้ด้วย
ตนเอง โปรดติดต่อบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการซ่อมบ�ำรุง
แรงดันไฟฟ้า AC: สัญลักษณ์นี้แสดงว่าแรงดันไฟฟ้าที่ใช้
สัญลักษณ์นี้เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
สัญลักษณ์นี้แสดงว่ามีแรงดันไฟฟ้าสูงภายใน มีอันตราย
ในการสัมผัสด้วยวิธีใดๆ ก็ตามกับชิ้นส่วนภายในของ
ผลิตภัณฑ์นี้
แรงดันไฟฟ้า DC: สัญลักษณ์นี้แสดงว่าแรงดันไฟฟ้าที่ใช้
เครื่องหมายนี้เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
สัญลักษณ์นี้แสดงว่าผลิตภัณฑ์นี้มีเอกสารส�ำคัญเกี่ยวกับ
การใช้งานและการบ�ำรุงรักษา
ข้อควรระวัง อ่านค�ำแนะน�ำส�ำหรับการใช้งาน: สัญลักษณ์
นี้แจ้งให้ผู้ใช้อ่านคู่มือผู้ใช้เพื่อดูข้อมูลด้านความปลอดภัย
ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
สล็อตและช่องเปิดในตู้และที่ด้านหลังหรือด้านล่างมีให้ส�ำหรับการระบายอากาศที่จ�ำเป็น เพื่อให้อุปกรณ์ท�ำงานอย่างเหมาะสม และเพื่อป้องกันการเกิดความ
ร้อนสูงเกินไป สล็อตและช่องเปิดเหล่านี้ต้องไม่ถูกปิดกั้นหรือคลุมโดยเด็ดขาด
-- ห้ามวางอุปกรณ์นี้ในพื้นที่แคบ เช่น ตู้หนังสือหรือตู้บิลท์อิน ยกเว้นกรณีที่มีการระบายอากาศอย่างเหมาะสม
-- ห้ามวางอุปกรณ์นี้ใกล้หรือวางบนเครื่องท�ำความร้อน หรือในต�ำแหน่งที่ได้รับแสงแดดโดยตรง
-- ห้ามวางภาชนะที่ใส่น�้ำ (เช่น แจกัน) บนอุปกรณ์นี้ เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
ห้ามมิให้อุปกรณ์นี้ถูกฝนหรือวางไว้ใกล้น�้ำ (ใกล้อ่างอาบน�้ำ อ่างล้างมือ อ่างล้างจาน หรือถังซักผ้า ในพื้นที่เปียก หรือ ถ้าอุปกรณ์เปียกน�้ำโดยไม่ตั้งใจ ให้ถอด
ปลั๊กและติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายที่ได้รับอนุญาตทันที
อุปกรณ์นี้ใช้แบตเตอรี่ ในชุมชนของคุณอาจมีข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อมในการทิ้งแบตเตอรี่เหล่านี้อย่างเหมาะสม โปรดติดต่อหน่วยงานในพื้นที่เพื่อขอข้อมูล
เกี่ยวกับการทิ้งหรือการน�ำไปใช้ซ�้ำ
อย่าใช้ไฟเกินก�ำลังของเต้ารับหรือสายไฟส�ำหรับต่อ การใช้ไฟเกินก�ำลังอาจท�ำให้ไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
โปรดเดินสายไฟไม่ให้มีการสะดุดหรือกดทับโดยวัตถุต่างๆ ที่อาจมีการวางทับได้ ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษกับสายไฟที่ปลั๊ก เต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง และจุดที่
สายไฟออกจากอุปกรณ์
เพื่อป้องกันอุปกรณ์จากพายุฟ้าคะนอง หรือเมื่อทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแลหรือไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน โปรดถอดปลั๊กออกจากเต้ารับไฟฟ้าและถอดเสาอากาศหรือ
ระบบเคเบิล วิธีนี้จะป้องกันความเสียหายกับอุปกรณ์เนื่องจากฟ้าผ่าและกระแสไฟฟ้ากระชาก
ก่อนที่จะต่อสายไฟฟ้ากระแสสลับเข้ากับเต้ารับของตัวแปลงกระแสตรง โปรดตรวจสอบว่าการก�ำหนดแรงดันไฟฟ้าของตัวแปลงไฟฟ้ากระแสตรงนั้นตรงกับการ
จ่ายไฟฟ้าของท้องถิ่น
ห้ามใส่วัตถุที่เป็นโลหะในช่องเปิดของอุปกรณ์ การท�ำเช่นนี้อาจมีอันตรายจากไฟฟ้าช็อต
เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต โปรดอย่าสัมผัสด้านในของอุปกรณ์ ควรให้ช่างที่มีความช�ำนาญเท่านั้นเป็นผู้เปิดอุปกรณ์นี้
โปรดเสียบปลั๊กสายไฟให้แน่นหนา เมื่อถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง โปรดดึงที่ตัวปลั๊กเสมอ ห้ามถอดปลั๊กตู้เย็นด้วยการดึงที่สายไฟ ห้าม
สัมผัสสายไฟด้วยมือที่เปียก
หากอุปกรณ์ไม่ท�ำงานตามปกติ โดยเฉพาะ หากมีเสียงหรือกลิ่นผิดปกติเกิดขึ้น ให้ถอดปลั๊กทันที และติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต
โปรดดึงปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า ถ้าไม่ได้ใช้โทรทัศน์เป็นเวลานาน หรือถ้าคุณจะออกจากบ้านเป็นเวลานาน (โดยเฉพาะเมื่อมีเด็ก ผู้สูงอายุ หรือบุคคล
ทุพพลภาพอยู่ตามล�ำพังในบ้าน)
-- ฝุ่นละอองที่สะสมอาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือท�ำให้ไฟรั่วหรือเพลิงไหม้ โดยท�ำให้สายไฟเกิดประกายและความร้อน หรือท�ำให้ฉนวนเสื่อมสภาพ
โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต เมื่อสอบถามข้อมูลเมื่อต้องการติดตั้งอุปกรณ์ในต�ำแหน่งที่มีฝุ่นละอองมาก มีอุณหภูมิสูงหรือต�่ำ มีความชื้นสูง มีสารเคมี
หรือต�ำแหน่งที่มีการท�ำงานตลอด 24 ชั่วโมง เช่นในท่าอากาศยานหรือสถานีรถไฟ เป็นต้น มิฉะนั้นอาจท�ำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่ออุปกรณ์
ใช้เฉพาะปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้าที่ลงกราวด์เท่านั้น
-- การลงกราวด์ไม่เหมาะสมอาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรืออุปกรณ์เสียหาย (อุปกรณ์คลาส l เท่านั้น)
ในการปิดอุปกรณ์นี้อย่างสมบูรณ์ โปรดถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง โปรดจัดให้เต้ารับที่ผนังและปลั๊กไฟอยู่ในจุดที่เข้าถึงได้ง่าย
เก็บอุปกรณ์เสริม (เช่น แบตเตอรี่) ในต�ำแหน่งที่ปลอดภัยและพ้นมือเด็ก
อย่าท�ำผลิตภัณฑ์ร่วงหล่นหรือกระแทก ถ้าผลิตภัณฑ์เสียหาย ให้ถอดสายไฟและติดต่อศูนย์บริการ
ในการท�ำความสะอาดอุปกรณ์ โปรดถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง และเช็ดผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าแห้งและนุ่ม ห้ามใช้สารเคมี เช่น แว็กซ์ เบนซีน
แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ ยาฆ่าแมลง สเปรย์ปรับอากาศ น�้ำมันหล่อลื่นหรือสารซักฟอก สารเคมีเหล่านี้อาจท�ำให้เกิดความเสียหายต่อรูปลักษณ์ภายนอก หรือ
ท�ำให้สัญลักษณ์และข้อความที่พิมพ์บนผลิตภัณฑ์เสียหาย
อย่าให้ผลิตภัณฑ์ถูกน�้ำหยดใส่หรือมีน�้ำกระเด็นใส่
โปรดอย่าทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟ
ห้ามลัดวงจร ถอดประกอบหรือให้ความร้อนกับแบตเตอรี่
มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระเบิด ถ้าคุณเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ผิดประเภท เปลี่ยนแบตเตอรี่โดยใช้แบตเตอรี่ประเภทที่เหมือนหรือเทียบเท่ากัน
ไทย - 2
UKU6500R_XT_BN68-08088F-00_THA.indb
2
2016-06-28
�� 2:31:36
มีอะไรในกล่อง
โปรดตรวจสอบว่าสิ่งต่อไปนี้รวมอยู่กับโทรทัศน์ของคุณ ถ้ามีสิ่งใดขาดหายไป โปรดติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายในพื้นที่
รีโมทอัจฉริยะ Samsung & แบตเตอรี่ (AA x 2)
ค�ำแนะน�ำตามข้อบังคับ
รีโมทคอนโทรล & แบตเตอรี่ (AAA x 2)
สายไฟ
คู่มือผู้ใช้
บัตรรับประกัน (อาจไม่มีให้ในบางสถานที่)
4 ชิ้น
ตัวแปลง COMPONENT IN / AV IN
ตัวแปลงที่ยึดผนัง
ตัวน�ำเคเบิล
(อาจไม่มีให้ในบางพื้นที่)
-- สีและรูปร่างของรีโมทคอนโทรลอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น
-- สายเคเบิลที่ไม่รวมอยู่ในบรรจุภัณฑ์นั้นสามารถซื้อแยกต่างหาก
-- เปิดกล่องและตรวจสอบรายการอุปกรณ์เสริมที่เก็บอยู่ภายในวัสดุบรรจุภัณฑ์
ค�ำเตือน: หน้าจออาจเสียหายเนือ
่ งจากแรงกดโดยตรงเมือ
่ ด�ำเนิน
การไม่ถก
ู ต้อง เราขอแนะน�ำให้ยก TV ทีข
่ อบ ตามทีแ
่ สดง
ห้ามสัมผัส
หน้าจอ!
ไทย - 3
UKU6500R_XT_BN68-08088F-00_THA.indb
3
2016-06-28
�� 2:31:37
เกีย
่ วก ับรีโมทคอนโทรล
เรียนรู้ว่าปุ่มฟังก์ชั่นต่างๆ อยู่ที่ใดในรีโมท เช่น: SOURCE, MUTE, < CH >, SPORTS, EXTRA,
RETURN และ EXIT
, INFO, CH LIST,
-- รีโมทคอนโทรลนี้มีปุ่มภาษาเบรลล์ที่ปุ่ม เปิ ดปิ ด, ช่อง, ระด ับเสียง และ Enter และสามารถใช้งานได้โดยผู้มีความบกพร่องในการ
มองเห็น
(เปิ ดปิ ด): เปิดและปิด TV
SOURCE: แสดงและเลือกที่มาวิดีโอที่ใช้ได้
ตัวเลข: เข้าใช้ช่องได้โดยตรง
TTX/MIX: เลือกเปิดเทเลเท็กซ์, ดับเบิล, มิกซ์ หรือ ปิด
PRE-CH: กลับสู่ช่องก่อนหน้า
y: ปรับระดับเสียง
MUTE: เปิดและปิดเสียง
z: เปลี่ยนช่องปัจจุบัน
CH LIST: เริ่มต้น รายการช่อง
SPORTS: เปิดหรือปิด โหมดกีฬา
(Smart Hub): เริ่มต้น หน้าจอแรก
GUIDE: แสดงข้อมูลรายการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EPG)
EXTRA: แสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรายการปัจจุบัน
INFO: แสดงข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมหรือเนื้อหาปัจจุบัน
E (Enter): เลือกหรือเรียกใช้รายการที่โฟกัส
u d l r: เลื่อนเคอร์เซอร์ เลือกเมนูบนหน้าจอ และเปลี่ยนค่าที่เห็นบนเมนูของ
โทรทัศน์
RETURN: กลับสู่เมนูหรือช่องก่อนหน้า
EXIT: ออกจากเมนู
ใช้ปุ่มเหล่านี้ตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอโทรทัศน์
SETTINGS: ตั้งค่าเมนู การตงค่
ั้ าอย่างรวดเร็ว บน การตงค่
ั้ า ของหน้าจอหลัก
AD/SUBT.: แสดง ทางล ัดการเข้าใชง้ าน
REC: บันทึกสิ่งที่คุณก�ำลังชมอยู่
': หยุดการเล่นเนื้อหา
ใช้ปุ่มเหล่านี้ในคุณลักษณะเฉพาะ ใช้ปุ่มเหล่านี้ตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอโทรทัศน์
่ บตเตอรีใ่ นรีโมทคอนโทรล
การใสแ
ใส่แบตเตอรี่ให้ขั้วตรงกับสัญลักษณ์ในช่องใส่แบตเตอรี่
-- ใช้รีโมทคอนโทรลภายในระยะ 7 เมตรจากโทรทัศน์
-- แสงสว่างจ้าอาจมีผลกับการท�ำงานของรีโมทคอนโทรล หลีกเลี่ยงการใช้งานเมื่ออยู่ใกล้ไฟฟลูออ
เรสเซนต์หรือป้ายนีออน
-- สีและรูปร่างของรีโมทคอนโทรลอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น
ไทย - 4
UKU6500R_XT_BN68-08088F-00_THA.indb
4
2016-06-28
�� 2:31:38
ั การ
เกีย
่ วก ับ รีโมทอ ัจฉริยะ Samsung (เวอร์ชน
ี ง)
โต้ตอบด้วยเสย
เปิดและปิด TV
(การจดจ�ำเสียง): เรียกใช้ การโต้ตอบด้วยเสียง กดปุ่ม พูดค�ำสั่งเสียง จาก
นั้นปล่อยปุ่มเพื่อเรียกใช้ การโต้ตอบด้วยเสียง เมื่อกดหนึ่งครั้ง ค�ำแนะน�ำ การ
โต้ตอบด้วยเสียง จะปรากฏ
123 (แป้นตัวเลข): เมื่อกด แถบตัวเลขจะปรากฏบนหน้าจอ เลือกหมายเลข
และจากนั้นเลือก เสร็จ เพื่อป้อนค่าตัวเลข ใช้ส�ำหรับเปลี่ยนช่อง ป้อน PIN
ป้อนรหัสไปรษณีย์ เป็นต้น
-- เมื่อกดเป็นเวลา 1 วินาทีขึ้นไป เมนู TTX จะปรากฏ
ปุ่ม 4 สี: ใช้ปุ่มสีเหล่านี้เพื่อเข้าถึงตัวเลือกเพิ่มเติมที่ระบุในคุณสมบัติที่ใช้งาน
EXTRA: ขณะที่ชมเนื้อหา กดเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการเนื้อหา
้ /ลง/ซา้ ย/ขวา): เลื่อนโฟกัส และเปลี่ยนค่าที่ปรากฏบน
แป้นทิศทาง (ขึน
เมนูของ TV
เลือก: เลือกหรือเรียกใช้รายการที่โฟกัส เมื่อกดขณะชมเนื้อหา ข้อมูลรายการ
โดยละเอียดจะปรากฏ
(กลับ): กดเพื่อกลับสู่เมนูก่อนหน้า เมื่อกดเป็นเวลา 1 วินาทีขึ้นไป ฟังก์ชัน
ที่ท�ำงานอยู่จะสิ้นสุดลง เมื่อกดขณะชมรายการ ช่องก่อนหน้าจะปรากฏ
(Smart Hub): กดเพื่อกลับไปที่ หน้าจอแรก
(เล่น/พัก): เมื่อกด การควบคุมการเล่นจะปรากฏ คุณสามารถใช้การ
ควบคุมนี้เพื่อควบคุมเนื้อหาสื่อที่เล่นอยู่
VOL (ระดับเสียง): เลื่อนปุ่มขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียง ในการปิดเสียง ให้
กดปุ่ม เมื่อกดเป็นเวลา 1 วินาทีขึ้นไป เมนู ทางล ัดการเข้าใชง้ าน จะปรากฏ
CH (ช่อง): เลื่อนปุ่มขึ้นหรือลงเพื่อเปลี่ยนช่อง ในการเปิดหน้าจอ ข้อมูล
รายการ ให้กดปุ่ม
ไทย - 5
UKU6500R_XT_BN68-08088F-00_THA.indb
5
2016-06-28
�� 2:31:39
การจ ับคู่ TV ก ับ รีโมทอ ัจฉริยะ Samsung
เมื่อคุณเปิด TV เป็นครั้งแรก รีโมทอัจฉริยะ Samsung จะจับคู่กับโทรทัศน์โดย
อัตโนมัติ ถ้า รีโมทอัจฉริยะ Samsung ไม่จับคู่กับ TV โดยอัตโนมัติ ให้ชี้ไปที่เซนเซอร์
รีโมทคอนโทรลของ TV จากนั้นกดปุ่ม
และ
ค้างไว้ในภาพต่อไปพร้อมกันเป็นเวลา
3 วินาทีขึ้นไป
การติดตงแบตเตอรี
ั้
ใ่ น รีโมทอ ัจฉริยะ Samsung
ในการติดตั้งแบตเตอรี่ ให้ดันฝาครอบด้านหลังเปิดในทิศทาง
ของลูกศร และใส่แบตเตอรี่ตามที่แสดงในภาพ โปรดใส่ให้ขั้ว
บวกและขั้วลบอยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง
-- แนะน�ำให้ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์เพื่อให้มีอายุการใช้งาน
ยาวนาน
การใช ้ อุปกรณ์ควบคุมโทรท ัศน์
คุณสามารถเปิด TV ด้วยปุ่ม อุปกรณ์ควบคุมโทรท ัศน์ ที่ด้านล่างของ TV จากนั้นใช้ เมนูควบคุม จะปรากฏเมื่อมีการกดปุ่มขณะที่
โทรทัศน์เปิดอยู่ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดดูภาพด้านล่าง
เมนูควบคุม
: ปิดเครื่อง
: เพิ่มเสียง
: เปลี่ยนช่องขึ้น
: ลดเสียง
: เปลี่ยนช่องลง
: ที่มา
อุปกรณ์ควบคุมโทรท ัศน์ / เซนเซอร์ของรีโมทคอนโทรล
กด: ย้าย
กดค้าง: เลือก
อุปกรณ์ควบคุมโทรท ัศน์ นั้นอยู่ที่ด้านล่างของ TV
ไทย - 6
UKU6500R_XT_BN68-08088F-00_THA.indb
6
2016-06-28
�� 2:31:41
การต่อเข้าก ับเครือข่าย
การเชื่อมต่อโทรทัศน์เข้ากับเครือข่ายจะท�ำให้คุณสามารถเข้าถึงบริการออนไลน์ได้ เช่น Smart Hub รวมทั้งการอัพเดทซอฟต์แวร์
ื่ มต่อเครือข่าย - ไร้สาย
การเชอ
เชื่อมต่อโทรทัศน์กับอินเทอร์เน็ตโดยใช้เราเตอร์หรือโมเด็มมาตรฐาน
เราเตอร์ IP ไร้สายหรือโมเด็มที่มี
เซิร์ฟเวอร์ DHCP
พอร์ต LAN บนผนัง
สาย LAN (ไม่มีให้)
้ าย
ื่ มต่อเครือข่าย - ใชส
การเชอ
แผงด้านหลังของโทรทัศน์
เชื่อมต่อโทรทัศน์กับเครือข่ายโดยใช้สาย LAN
-- โทรทัศน์ไม่สนับสนุนความเร็วเครือข่ายที่ต�่ำกว่าหรือเท่ากับ 10Mbps
-- ใช้สาย Cat 7 (ประเภท *STP) ส�ำหรับการเชื่อมต่อ
* Shielded Twist Pair
ไทย - 7
UKU6500R_XT_BN68-08088F-00_THA.indb
7
2016-06-28
�� 2:31:42
จากนน
ั้ e-Manual
e-Manual ที่รวมอยู่มีข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติหลักๆ ของโทรทัศน์
-- คุณสามารถดาวน์โหลดและดูฉบับพิมพ์ของ e-Manual ได้ทางเว็บไซต์ Samsung
การแสดง e-Manual:
• ที่เมนูของ TV ให้เลือก
>
การตงค่
ั้ า > การสน ับสนุน > เปิ ด e-Manual
้ ่ มใน
การใชป
ุ
e-Manual
ค้นหา
เลือกรายการจากผลการค้นหาเพื่อโหลดหน้าที่เกี่ยวข้อง
ดัชนี
เลือกค�ำหลักเพื่อไปยังหน้าที่เกี่ยวข้อง
ช่องที่ดูล่าสุด
เลือกหัวข้อจากรายการหัวข้อที่ดูล่าสุด
ลองทันที
คุณสามารถเข้าถึงรายการเมนูที่เกี่ยวข้องและทดลองใช้คุณสมบัติโดยตรง
ลิงค์
ใช้ส�ำหรับเข้าถึงหน้าอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง
-- หน้าจอเมนูบางอย่างจะไม่สามารถใช้ได้จาก e-Manual
การตงค่
ั้ าเริม
่ ต้น
ช่องข้อความการตั้งค่าเริ่มต้นจะปรากฏเมื่อ TV เริ่มต้นท�ำงานครั้งแรก ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อให้การตั้งค่าเริ่มต้นเสร็จสมบูรณ์
คุณสามารถด�ำเนินการในขั้นตอนนี้ได้ภายหลังในเมนู
>
การตงค่
ั้ า > ระบบ > การตงค่
ั้ าเริม
่ ต้น
ไทย - 8
UKU6500R_XT_BN68-08088F-00_THA.indb
8
2016-06-28
�� 2:31:43
การแก้ไขปัญหาและการบ�ำรุงร ักษา
การแก้ไขปัญหา
ถ้าโทรทัศน์เกิดปัญหา ขั้นแรก ให้ตรวจสอบรายการปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาที่อาจเป็นไปได้ หรืออีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถดูหัวข้อการ
แก้ไขปัญหาใน e-Manual ถ้าเคล็ดลับการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่สามารถใช้ได้ โปรดเข้าสู่ “www.samsung.com” และคลิกการสนับสนุน
หรือติดต่อศูนย์บริการที่ปรากฏในปกหลังของคู่มือนี้
-- จอภาพ TFT LED นี้ประกอบด้วยพิกเซลขนาดเล็กที่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิต แต่อาจมีจุดสว่างหรือจุดมืดอยู่บ้างในหน้าจอ
พิกเซลเหล่านี้จะไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
๋ วนี้ หรือ อ ัปเดตอ ัตโนม ัติ ใน
-- เพื่อให้โทรทัศน์ของคุณอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดโปรดอัพเกรดเป็นซอฟต์แวร์ล่าสุด ใช้ฟังก์ชัน อ ัพเดทเดีย
๋ วนี้ หรือ อ ัปเดตอ ัตโนม ัติ)
เมนูของ TV ( >
การตงค่
ั้ า > การสน ับสนุน > การอ ัปเดตซอฟต์แวร์ > อ ัพเดทเดีย
โทรท ัศน์ไม่สามารถเปิ ดได้
• ตรวจสอบว่าสายไฟฟ้ากระแสสลับต่อกับโทรทัศน์และกับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังอย่างแน่นหนา
• ตรวจสอบว่าเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังท�ำงานและสัญญาณการท�ำงานของ TV สว่างเป็นสีแดงคงที่
• ลองกดปุ่มเปิด/ปิด ของ TV เพื่อตรวจสอบว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากรีโมทคอนโทรล ถ้าเปิดโทรทัศน์ได้ โปรดดูที่ “รีโมทคอนโทรลใช้
งานไม่ได้” ที่ด้านล่าง
ี ง หรือภาพ/วิดโี อ/เสย
ี งจากอุปกรณ์ภายนอกผิดเพีย
้ น หรือมี
ไม่มภ
ี าพ/วิดโี อ/เสย
ั
ั
่ ง
ข้อความ "สญญาณอ่
อนหรือไม่มส
ี ญญาณ"
บน TV หรือไม่พบชอ
• ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ถูกต้อง และสายทั้งหมดต่อไว้อย่างเหมาะสม
• ถอดสายทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับ TV และอุปกรณ์ภายนอกและเชื่อมต่อใหม่ ลองใช้สายเคเบิลอื่น ถ้าเป็นไปได้
• ยืนยันว่าได้เลือกที่มาอินพุตไว้อย่างถูกต้อง (
> ทีม
่ า)
• ด�ำเนินการตรวจสอบด้วยตนเองของ TV เพื่อพิจารณาว่าปัญหาเกิดจาก TV หรืออุปกรณ์ (
ตรวจสอบด้วยตนเอง > เริม
่ การทดสอบเสียง หรือ เริม
่ การทดสอบภาพ)
>
การตงค่
ั้ า > การสน ับสนุน >
• ถ้าการทดสอบมีผลเป็นปกติ ให้เริ่มต้นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อใหม่ด้วยการถอดปลั๊กไฟของอุปกรณ์แต่ละชนิด และต่อปลั๊กกลับเข้าดังเดิม
ถ้าปัญหายังคงอยู่ ให้ดูค�ำแนะน�ำการเชื่อมต่อในคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
• ถ้าโทรทัศน์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเคเบิลหรือกล่องรับสัญญาณดาวเทียม เรียกใช้ การปร ับแต่งอ ัตโนม ัติ เพื่อค้นหาช่อง (
>
การตงค่
ั้ า > การแพร่ภาพ > การปร ับแต่งอ ัตโนม ัติ)
รีโมทคอนโทรลใชง้ านไม่ได้
• ตรวจสอบว่าสัญญาณเปิดเครื่องของ TV กะพริบเมื่อคุณกดปุ่มเปิดของรีโมท ถ้าไม่กะพริบ ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล
• โปรดใส่แบตเตอรี่โดยให้ขั้ว (+/–) อยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง
• ลองหันรีโมทไปทางโทรทัศน์โดยตรง ให้ห่าง 1.5 - 1.8 เมตร
• ถ้า TV มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรล (รีโมท Bluetooth) ให้จับคู่รีโมทกับ TV (โปรดอ่านค�ำแนะน�ำใน e-Manual)
ั
รีโมทคอนโทรลของกล่องร ับสญญาณเคเบิ
ลหรือดาวเทียมไม่สามารถใชเ้ ปิ ดหรือปิ ด TV
ี ง
หรือปร ับระด ับเสย
• ตั้งโปรแกรมรีโมทคอนโทรลของเคเบิลหรือดาวเทียมเพื่อใช้งาน TV ได้ โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของกล่องรับสัญญาณเคเบิลหรือดาวเทียม
เพื่อดูรหัสของ SAMSUNG TV
ไทย - 9
UKU6500R_XT_BN68-08088F-00_THA.indb
9
2016-06-28
�� 2:31:44
การตงค่
ั้ า TV สูญหายไปหล ังจากผ่านไป 5 นาที
้ าน เป็น โหมดใชง้ านในบ้าน (
• TV อยู่ใน โหมดร้านค้า เปลี่ยน โหมดการใชง
โหมดการใชง้ าน > โหมดใชง้ านในบ้าน)
>
การตงค่
ั้ า > ระบบ > การตงค่
ั้ าขนสู
ั้ ง >
Wi-Fi ไม่สม�ำ่ เสมอ
• ตรวจสอบว่า TV มีการเชื่อมต่อเครือข่าย (
>
การตงค่
ั้ า > เครือข่าย > สถานะเครือข่าย)
• ตรวจสอบว่าได้ป้อนรหัสผ่าน Wi-Fi ไว้ถูกต้อง
• ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง TV และโมเด็ม/เราเตอร์ ระยะห่างไม่ควรเกิน 15.2 เมตร
• ลดสัญญาณรบกวนด้วยการไม่ใช้หรือปิดอุปกรณ์ไร้สาย นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่าง TV และโมเด็ม/เราเตอร์
(ความแรงของ Wi-Fi อาจลดลงเนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้า, โทรศัพท์ไร้สาย, ผนังหิน/เตาผิง, ฯลฯ)
เรื่องราวเดียว
หลายเรื่องราว
เราเตอร์ไร้สาย
เครื่องทวนสัญญาณไร้สาย
• ติดต่อ ISP และขอให้รีเซ็ตวงจรเครือข่ายเพื่อลงทะเบียนที่อยู่ Mac ของโมเด็ม/เราเตอร์และ TV ใหม่
ปัญหาของแอปวิดโี อ (Youtube เป็นต้น)
>
การตงค่
ั้ า > เครือข่าย > สถานะเครือข่าย > ตงค่
ั้ า IP > ตงค่
ั้ า DNS > ป้อนด้วย
ตนเอง > DNS Server > ป้อน 8.8.8.8 > ตกลง
• เปลี่ยน DNS เป็น 8.8.8.8 เลือก
• รีเซ็ตโดยเลือก
การตงค่
ั้ า > การสน ับสนุน > ตรวจสอบด้วยตนเอง > รีเซ็ ต Smart Hub
>
การสน ับสนุนระยะไกลคืออะไร
บริการการสนับสนุนระยะไกลของ Samsung จะช่วยให้คุณสามารถรับการสนับสนุนจากช่างของ Samsung ที่สามารถด�ำเนินการได้จาก
ระยะไกลในแบบตัวต่อตัว
• วินิจฉัย TV ของคุณ
• ปรับการตั้งค่า TV ให้กับคุณ
• รีเซ็ตค่าจากโรงงานส�ำหรับ TV ของคุณ
• ติดตั้งการอัพเดทเฟิร์มแวร์ตามที่แนะน�ำ
การสน ับสนุนระยะไกลท�ำงานอย่างไร
คุณสามารถให้ฝ่ายเทคนิคของ Samsung ซ่อมบ�ำรุง TV ของคุณจากระยะไกล:
1. โทรติดต่อศูนย์การติดต่อของ Samsung และขอใช้บริการสนับสนุนระยะไกล
2. เปิดเมนูใน TV ของคุณและไปที่ส่วน การสน ับสนุน
3. เลือก การจ ัดการระยะไกล จากนั้นอ่านและยอมรับข้อตกลงบริการ เมื่อหน้าจอ PIN ปรากฏขึ้น ให้แจ้งหมายเลข PIN กับตัวแทน
4. จากนั้นตัวแทนจะเข้าถึง TV ของคุณ
ไทย - 10
UKU6500R_XT_BN68-08088F-00_THA.indb
10
2016-06-28
�� 2:31:45
เซนเซอร์ประหย ัดและความสว่างของหน้าจอ
เซนเซอร์ประหยัดจะปรับค่าความสว่างของหน้าจอ คุณสมบัตินี้จะวัดความสว่างของห้องและปรับความสว่างของโทรทัศน์โดยอัตโนมัติ เพื่อ
ลดการใช้พลังงาน ถ้าต้องการปิดคุณสมบัตินี้ โปรดไปที่
>
การตงค่
ั้ า > ระบบ > วิธป
ี ระหย ัด > เซนเซอร์ประหย ัด
-- ถ้าหน้าจอมืดเกินไปขณะที่คุณชมโทรทัศน์ในที่มืด อาจเกิดจาก เซนเซอร์ประหย ัด
-- อย่าน�ำสิ่งของวางปิดบริเวณเซนเซอร์ เนื่องจากจะท�ำให้ภาพมีความสว่างลดลง
ค�ำเตือนเกีย
่ วก ับภาพนิง่
หลีกเลี่ยงการแสดงภาพนิ่ง (เช่นไฟล์ภาพ jpeg) หรือส่วนประกอบของภาพนิ่ง (เช่น โลโก้ของรายการโทรทัศน์แถบข้อมูลหุ้นหรือข่าวสาร
ที่ด้านล่างของหน้าจอ) หรือภาพพาโนรามาหรือภาพรูปแบบ 4:3 บนหน้าจอ ถ้าคุณแสดงภาพนิ่งเป็นเวลานานบนหน้าจอจะท�ำให้เกิดภาพ
ค้างบนจอ LED และมีผลต่อคุณภาพของภาพ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลเสียนี้ โปรดปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำที่ด้านล่าง:
• หลีกเลี่ยงการเปิดช่องโทรทัศน์เดียวกันเป็นเวลานาน
• พยายามแสดงภาพทุกประเภทแบบเต็มหน้าจอ ใช้เมนูรูปแบบภาพของโทรทัศน์ซึ่งตั้งค่าให้มีความเหมาะสมมากที่สุด
• การลดความสว่างและความเข้มของหน้าจอจะช่วยป้องกันการเกิดภาพค้างได้
• ใช้คุณสมบัติทั้งหมดของโทรทัศน์ที่ออกแบบมาเพื่อลดภาวะภาพค้างบนหน้าจอ โปรดดูรายละเอียดที่ e-Manual
การดูแลโทรท ัศน์
-- ถ้ามีสติ๊กเกอร์ติดกับหน้าจอโทรทัศน์อาจมีฝุ่นละอองหลงเหลืออยู่หลังจากที่คุณน�ำสติ๊กเกอร์ออก โปรดท�ำความสะอาดฝุ่นละอองออก
ก่อนที่จะชมโทรทัศน์
-- พื้นผิวภายนอกและหน้าจอโทรทัศน์อาจเป็นรอยขูดขีดระหว่างการท�ำความสะอาด โปรดเช็ดพื้นผิวภายนอกและหน้าจออย่างระมัดระวัง
โดยใช้ผ้านุ่มเพื่อป้องกันรอยขูดขีด
• อย่าพ่นสเปรย์น�้ำหรือสารท�ำความสะอาดลงที่โทรทัศน์โดยตรง ของเหลวที่
เข้าสู่ผลิตภัณฑ์อาจท�ำให้เกิดการท�ำงานผิดพลาด ไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช็อต
• ปิดโทรทัศน์จากนั้นเช็ดคราบและรอยนิ้วมือบนหน้าจอเบาๆ ด้วยผ้าไมโคร
ไฟเบอร์ ท�ำความสะอาดตัวเครื่องโทรทัศน์ด้วยผ้านุ่มชุบน�้ำหมาดๆ ห้าม
ใช้ของเหลวที่ติดไฟง่าย (เช่น เบนซีน ทินเนอร์ เป็นต้น) หรือสารท�ำความ
สะอาด ส�ำหรับรอยที่หลุดออกยาก ให้ใช้น�้ำยาท�ำความสะอาดหน้าจอฉีดพ่น
ลนผ้าเล็กน้อย
ไทย - 11
UKU6500R_XT_BN68-08088F-00_THA.indb
11
2016-06-28
�� 2:31:46
การติดตงโทรท
ั้
ัศน์
การติดตงโทรท
ั้
ัศน์ก ับผน ัง
ถ้าคุณติดตั้งโทรทัศน์กับผนัง ควรติดตั้งตามที่ผู้ผลิตแนะน�ำเท่านั้น ถ้าไม่ติดตั้งอย่างถูกต้อง โทรทัศน์อาจเลื่อนหรือ
ร่วงหล่น ท�ำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงกับเด็กหรือผู้ใหญ่ และท�ำให้โทรทัศน์เกิดความเสียหายร้ายแรงได้
ส�ำหรับรุ่นที่มีตัวแปลงส�ำหรับการติดตั้งกับผนัง โปรดติดตั้งตัวแปลงตามที่แสดงในภาพด้านล่าง ก่อนที่จะติดตั้งชุดโครงยึดติดผนัง
-- โปรดดูคู่มือการติดตั้งที่มาพร้อมกับชุดโครงยึดติดผนังของ Samsung
Samsung Electronics จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายกับผลิตภัณฑ์หรือการบาดเจ็บแก่ตัวคุณเองหรือบุคคลอื่น ถ้าคุณเลือกที่จะติดตั้ง
ขาตั้งติดผนังด้วยตนเอง
ตัวแปลงที่ยึดผนัง
อุปกรณ์ติดผนัง
โทรทัศน์
C
ตัวแปลงที่ยึดผนัง
อุปกรณ์ติดผนัง
โทรทัศน์
C
หมายเหตุและข้อมูลจ�ำเพาะของชุดขายึดติดผน ัง VESA
คุณสามารถติดตั้งขายึดกับผนังบนก�ำแพงที่แข็งแรงซึ่งตั้งฉากกับพื้น ก่อนที่จะต่อขาตั้งติดผนังกับพื้นผิวที่ไม่ใช่ผนังปูน โปรดติดต่อ
ตัวแทนจ�ำหน่ายใกล้บ้านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ถ้าติดตั้งโทรทัศน์บนเพดานหรือผนังเอียง อาจท�ำให้โทรทัศน์ตกหล่น และส่งผลให้บุคคล
ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ขนาดมาตรฐานส�ำหรับชุดขายึดกับผนังมีแสดงไว้ในตารางด้านล่างนี้
ถ้าคุณติดตั้งขาตั้งติดผนังของผู้ผลิตรายอื่น โปรดสังเกตความยาวของสกรูที่สามารถใช้ต่อ TV เข้ากับขาตั้งติดผนังที่แสดงในคอลัมน์ C
ของตารางด้านล่าง
ขนาดโทรทัศน์
เป็นนิ้ว
ข้อก�ำหนดรูสกรู VESA (A * B) เป็น
มิลลิเมตร
43
200 x 200
49 ~ 65
400 x 400
78
600 x 400
C (มม.)
สกรูมาตรฐาน
ปริมาณ
43 ~ 45
M8
4
ไทย - 12
UKU6500R_XT_BN68-08088F-00_THA.indb
12
2016-06-28
�� 2:31:47
อย่าติดตงชุ
ั้ ดขายึดก ับผน ังของคุณในขณะทีเ่ ปิ ดโทรท ัศน์อยู่ ซึง่ อาจส่งผลให้บค
ุ คลได้ร ับบาดเจ็บอ ันเนือ
่ งมา
จากไฟฟ้าช็ อต
• โปรดอย่าใช้สกรูที่มีขนาดยาวกว่าขนาดมาตรฐานและไม่เป็นไปตามมาตรฐานสกรูของ VESA สกรูที่มีขนาดยาวเกินไปอาจท�ำให้เกิด
ความเสียหายต่อภายในของชุดโทรทัศน์
• ส�ำหรับขายึดกับผนังที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสกรูของ VESA ความยาวของสกรูอาจแตกต่างออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมาตรฐานของขายึด
กับผนังนั้นๆ
• ห้ามขันสกรูแน่นเกินไป อาจท�ำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายหรือท�ำให้ผลิตภัณฑ์ร่วงหล่น ท�ำให้เกิดการบาดเจ็บได้ Samsung ไม่มีความรับ
ผิดต่ออุบัติเหตุในลักษณะเหล่านี้
• Samsung ไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายของผลิตภัณฑ์หรือการบาดเจ็บของบุคคล เมื่อใช้ขายึดกับผนังที่ไม่ใช่มาตรฐาน VESA
หรือไม่ได้ระบุไว้ หรือลูกค้าไม่ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำในการติดตั้งผลิตภัณฑ์
• อย่ายึดโทรทัศน์ในบริเวณที่มีความเอียงมากกว่า 15 องศา
• การติดตั้งโทรทัศน์กับผนังต้องใช้คนสองคนเสมอ
้ ย
การจ ัดเรียงสายโดยใชท
ี่ ด
ึ สาย
การระบายอากาศโทรท ัศน์อย่างเหมาะสม
เมื่อคุณติดตั้งโทรทัศน์ให้เว้นระยะอย่างน้อย 10 ซม. ระหว่างโทรทัศน์และวัตถุอื่น (ผนัง, ตู้ เป็นต้น) เพื่อให้มีการระบายอากาศอย่างเพียง
พอ หากไม่มีการระบายอากาศที่ดี อาจท�ำให้เกิดเพลิงไหม้หรือเกิดปัญหากับผลิตภัณฑ์ ซึ่งเกิดจากอุณหภูมิภายในเพิ่มขึ้น
เมื่อคุณติดตั้งโทรทัศน์โดยใช้ขาตั้งหรือขายึดติดผนัง เราขอแนะน�ำให้คุณใช้ชิ้นส่วนของ Samsung Electronics เท่านั้น การใช้ชิ้นส่วนที่ผู้
ผลิตรายอื่นจัดเตรียมให้ อาจส่งผลให้เกิดปัญหากับผลิตภัณฑ์หรือการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ตกหล่น
การติดตงพร้
ั้
อมขาตงั้
การติดตงก
ั้ ับขายึดติดผน ัง
10 ซม.
10 ซม.
10 ซม.
10 ซม.
10 ซม.
10 ซม.
10 ซม.
ไทย - 13
UKU6500R_XT_BN68-08088F-00_THA.indb
13
2016-06-28
�� 2:31:48
การยึดโทรท ัศน์ก ับขาตงั้
โปรดตรวจสอบว่าคุณมีอุปกรณ์เสริมตามที่แสดง และประกอบขาตั้งตามค�ำแนะน�ำในการประกอบที่มีให้
ข้อควรระว ังเพือ
่ ความปลอดภ ัย: การยึดโทรท ัศน์ก ับผน ัง
ข้อควรระว ัง: การดึง ดัน หรือโหนโทรทัศน์อาจท�ำให้โทรทัศน์ร่วงหล่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อย่า
ให้เด็กโหนหรือท�ำให้โทรทัศน์เคลื่อน การด�ำเนินการนี้อาจท�ำให้โทรทัศน์พลิกหล่น ท�ำให้เกิดการ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำเพื่อความปลอดภัยที่มีให้ในแผ่นข้อมูลความปลอดภัย
ของโทรทัศน์ เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยเพิ่มขึ้น โปรดติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการหล่นดังที่
อธิบายด้านล่าง
ห้ามวางโทรทัศน์ไว้ในสถานที่ซึ่งไม่มั่นคง โทรทัศน์อาจร่วงหล่น ท�ำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิต การบาดเจ็บ
จ�ำนวนมาก โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นกับเด็กนั้นสามารถป้องกันได้โดยใช้ข้อควรระวังที่ปฏิบัติได้ง่ายเช่น:
• การใช้ตู้หรือขาตั้งที่แนะน�ำโดยผู้ผลิตโทรทัศน์
• ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถรองรับโทรทัศน์ได้อย่างปลอดภัยเท่านั้น
• ด�ำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าโทรทัศน์ไม่วางอยู่ตรงขอบของเฟอร์นิเจอร์ที่สนับสนุน
• ไม่วางโทรทัศน์บนเฟอร์นิเจอร์สูง (เช่น ตู้วางของหรือตู้หนังสือ) โดยไม่ยึดทั้งเฟอร์นิเจอร์และโทรทัศน์กับโครงสร้าง
รองรับที่เหมาะสม
• ไม่วางโทรทัศน์บนผ้าหรือวัสดุอื่นที่คั่นระหว่างโทรทัศน์กับเฟอร์นิเจอร์ซึ่งใช้รองรับ
• ให้ความรู้กับเด็กๆ เกี่ยวกับอันตรายของการปีนป่ายเฟอร์นิเจอร์เพื่อเอื้อมถึงโทรทัศน์หรือปุ่มควบคุมต่างๆ
ถ้าจะเก็บรักษาหรือเคลื่อนย้ายโทรทัศน์เครื่องที่มีอยู่ไว้ในต�ำแหน่งอื่น จะต้องค�ำนึงถึงข้อควรพิจารณาข้างต้นนี้เช่น
เดียวกัน
เพือ
่ ป้องก ันไม่ให้โทรท ัศน์หล่น
1. ใส่สกรูในที่ยึดและขันเข้ากับผนังให้แน่นหนา ตรวจสอบว่าสกรูติดตั้งกับผนังอย่าง
แน่นหนาแล้ว
-- คุณอาจต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น พุก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของผนัง
2. ใส่สกรูในที่ยึดชุดที่สอง และขันสกรูเข้ากับ TV ให้แน่นหนา
-- สกรูอาจไม่ได้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ ในกรณีนี้ โปรดซื้อสกรูที่มีข้อมูลจ�ำเพาะ
ดังนี้
3. ต่อที่ยึดที่ติดตั้งไว้กับโทรทัศน์และที่ยึดที่ติดกับผนังด้วยสายเคเบิลที่มีความแข็ง
แรง จากนั้นมัดสายให้แน่น
-- ติดตั้ง TV ใกล้ผนัง เพื่อไม่ให้เอนกลับไปด้านหลัง
-- ต่อสายรัดเพื่อให้ที่ยึดติดกับผนังอยู่ในความสูงเดียวกับหรือต�่ำกว่าที่ยึดส่วนที่
ติดกับ TV
ไทย - 14
UKU6500R_XT_BN68-08088F-00_THA.indb
14
2016-06-28
�� 2:31:49
ข้อมูลจ�ำเพาะและข้อมูลอืน
่ ๆ
ข้อมูลจ�ำเพาะ
ความละเอียดการแสดงผล
3840 x 2160
ข้อควรพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม
อุณหภูมิขณะท�ำงาน
10°C ถึง 40°C (50°F ถึง 104°F)
ความชื้นขณะท�ำงาน
10% ถึง 80%, ไม่กลั่นตัว
อุณหภูมิในการจัดเก็บ
-20°C ถึง 45°C (-4°F ถึง 113°F)
ความชื้นในการจัดเก็บ
5% ถึง 95%, ไม่กลั่นตัว
การหมุนขาตั้ง (ซ้าย / ขวา)
0˚
เสียง (เอาต์พุต)
20W
ชื่อรุ่น
ขนาดภาพ (แนวทแยง)
UA43KU6500
UA49KU6500
108 ซม.
123 ซม.
ความโค้งของหน้าจอ
3000R
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
ตัวเครื่อง
96.36 x 56.43 x 9.31 ซม.
109.47 x 63.81 x 10.42 ซม.
พร้อมขาตั้ง
96.36 x 61.85 x 30.39 ซม.
109.47 x 70.97 x 33.40 ซม.
น�้ำหนัก
ไม่มีขาตั้ง
10.2 กิโลกรัม
14.2 กิโลกรัม
พร้อมขาตั้ง
11.7 กิโลกรัม
16.2 กิโลกรัม
ชื่อรุ่น
UA55KU6500
UA65KU6500
138 ซม.
163 ซม.
ขนาดภาพ (แนวทแยง)
ความโค้งของหน้าจอ
4200R
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
ตัวเครื่อง
123.20 x 71.45 x 9.73 ซม.
145.08 x 83.99 x 11.49 ซม.
พร้อมขาตั้ง
123.20 x 78.61 x 33.40 ซม.
145.08 x 92.34 x 37.87 ซม.
ไม่มีขาตั้ง
16.9 กิโลกรัม
23.3 กิโลกรัม
พร้อมขาตั้ง
18.9 กิโลกรัม
26.9 กิโลกรัม
น�้ำหนัก
ไทย - 15
UKU6500R_XT_BN68-08088F-00_THA.indb
15
2016-06-28
�� 2:31:50
ความละเอียดการแสดงผล
3840 x 2160
ข้อควรพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม
อุณหภูมิขณะท�ำงาน
10°C ถึง 40°C (50°F ถึง 104°F)
ความชื้นขณะท�ำงาน
10% ถึง 80%, ไม่กลั่นตัว
อุณหภูมิในการจัดเก็บ
-20°C ถึง 45°C (-4°F ถึง 113°F)
ความชื้นในการจัดเก็บ
5% ถึง 95%, ไม่กลั่นตัว
การหมุนขาตั้ง (ซ้าย / ขวา)
0˚
เสียง (เอาต์พุต)
20W
ชื่อรุ่น
UA78KU6500
ขนาดภาพ (แนวทแยง)
198 ซม.
ความโค้งของหน้าจอ
4200R
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
ตัวเครื่อง
175.62 x 101.37 x 17.08 ซม.
พร้อมขาตั้ง
175.62 x 109.51 x 38.48 ซม.
น�้ำหนัก
ไม่มีขาตั้ง
37.7 กิโลกรัม
พร้อมขาตั้ง
41.5 กิโลกรัม
-- การออกแบบและข้อมูลจ�ำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-- ส�ำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายไฟ และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พลังงาน โปรดดูที่ฉลากของผลิตภัณฑ์
้ ล ังงาน
การลดการใชพ
เมื่อคุณปิดโทรทัศน์ เครื่องจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย ในโหมดนี้ เครื่องจะยังใช้พลังงานในปริมาณเล็กน้อย ในการลดการใช้พลังงาน ให้
ถอดปลั๊กสายไฟเมื่อคุณไม่ใช้โทรทัศน์เป็นเวลานาน
ไทย - 16
UKU6500R_XT_BN68-08088F-00_THA.indb
16
2016-06-28
�� 2:31:50
ใบอนุญาต
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered
trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
ค�ำเตือน - เพือ
่ ป้องก ันการลุกลามในกรณีทเี่ กิดเพลิงไหม้ โปรดเก็บเทียนและสงิ่ ของทีม
่ ี
เปลวไฟอืน
่ ๆ ห่างจากผลิตภ ัณฑ์ตลอดเวลา
ไทย - 17
UKU6500R_XT_BN68-08088F-00_THA.indb
17
2016-06-28
�� 2:31:51
เว้นหน้านี้ว่างไว้
UKU6500R_XT_BN68-08088F-00_THA.indb
18
2016-06-28
�� 2:31:51
ติดต่อเครือข่ายซ ัมซุงทว่ ั โลก
หากมีค�ำแนะน�ำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center
ประเทศ
ศูนย์ดแ
ู ลลูกค้า
เว็บไซต์
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/sg/support
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
www.samsung.com/nz/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
THAILAND
0-2689-3232,
1800-29-3232
www.samsung.com/th/support
www.samsung.com/th/support
MYANMAR
+95-1-2399-888
CAMBODIA
+855-23-993232
LAOS
+856-214-17333
MALAYSIA
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
www.samsung.com/my/support
INDONESIA
021-56997777
08001128888
www.samsung.com/id/support
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02- 422-2111 [ Standard Landline ]
www.samsung.com/ph/support
TAIWAN
0800-329999
www.samsung.com/tw/support
JAPAN
0120-363-905
www.samsung.com/jp/support
INDIA
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
www.samsung.com/in/support
BANGLADESH
0961-2300300
0800-0300300 (Toll Free)
www.samsung.com/in/support
SRI LANKA
0117540540
0115900000
www.samsung.com/support
EGYPT
08000-7267864
16580
www.samsung.com/eg/support
ALGERIA
3004 (Toll Free)
www.samsung.com/n_africa/support
IRAN
021-8255 [CE]
www.samsung.com/iran/support
SAUDI ARABIA
800 247 3457 (800 24/7 HELP)
www.samsung.com/sa/home
www.samsung.com/sa_en
PAKISTAN
0800-Samsung (72678)
www.samsung.com/pk/support
TUNISIA
80 1000 12
www.samsung.com/n_africa/support
U.A.E
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
OMAN
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
KUWAIT
183-CALL (183-2255)
BAHRAIN
8000-GSAM (8000-4726)
QATAR
800-CALL (800-2255)
TURKEY
444 77 11
JORDAN
0800-22273
06 5777444
SYRIA
962 5777444
LEBANON
961 1484 999
IRAQ
964 77 261 72220
964 75 118 92525
MOROCCO
080 100 22 55
© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์
UKU6500R_XT_BN68-08088F-00_THA.indb
19
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
www.samsung.com/tr/support
www.samsung.com/levant
www.samsung.com/n_africa/support
-00
2016-06-28
�� 2:31:52
Download PDF

advertising